!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣ!ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ!ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ!ΚΝΣ!

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣ!ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ!ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ!ΚΝΣ!"

Transcript

1 ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣΕΠΙΠΛΟΚΕΣΛΟΙΜΩΞΕΩΝΚΝΣ ΜΑΡΘΑΣΠΗΛΙΩΤΗ Νευρολόγος Α ΝευρολογικήΚλινική ΝοσοκομείοΑΧΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ15/12/2012

2 ΕΝΤΟΠΙΣΗΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΩΝΕΠΙΠΛΟΚΩΝ ΚΝΣ/ΠΝΣ ΚΝΣ Εγκέφαλος Μήνιγγες Νωτιαίος μυελός ΠΣ Περιφερικά Νεύρα;Ρίζες Μύες

3 ΤΥΠΟΣJΑΝΑΤΟΜΙΚΗΕΝΤΟΠΙΣΗΦΛΕΓΜΟΝΗΣΚΝΣ ΔΙΑΧΥΤΗ ΦΛΕΓΜΟΝΗΚΝΣ ΕΣΤΙΑΚΗΦΛΕΓΜΟΝΗΚΝΣ ΠΟΥΔΡΑ ΧΩΡΟΚΑΤΑΚΤΗΤΙΚΑ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΣ: φλεγμονήλεπτομηνίγγων καιυπαραχνοειδούς χώρου ΕΓΚΕΦΑΛΙΤΙΣ:φλεγμονή εγκεφαλικού παρεγχύματοςφαιήςκαι λευκήςουσίας ΜΥΕΛΙΤΙΣ: φλεγμονήκνσ ΜΗΝΙΓΓΟΕΓΚΕΦΑΛΙΤΙΣ: ΕΓΚΕΦΑΛΟΜΥΕΛΙΤΙΣ: ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΑΠΟΣΤΗΜΑ εντόςεγκεφάλου ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΟ ΑΠΟΣΤΗΜΑ: εκτόςσκληράςμήνιγγος ΥΠΟΣΚΛΗΡΙΔΙΟΕΜΠΥΗΜΑ: μεταξύσκληράςκαι υπαραχνοειδούς

4 ΒΑΣΙΚΟΙΟΡΙΣΜΟΙ Mηνιγγίτις:πυώδεςυλικόστονυπαραχνοειδήχώρο. Εμπύημα:συλλογήπύουστονεπισκληρίδιοήυποσκληρίδιοχώροπου συνήθωςσυσχετίζεταιμετραύμαήεξάπλωσηκατάσυνέχειαιστού φλεγμονήςκόλπωνπροσώπουήωτός. Εγκεφαλικόαπόστημα:περιγεγραμμένηπυώδηςσυλλογή. Εγκεφαλίτιςτοπικάπεριορισμένη/cerebrids:πυώδης παρεγχυματικήφλεγμονήηοποίαείναισυνήθωςβακτηριακήκαιταόρια τηςφλεγμονήςδενδιαχωρίζονταιεύκολα(στάδιοπριντοσχηματισμό αποστήματος) Εγκεφαλικόαπόστημα:περιγεγραμμένηπυώδηςσυλλογή. Eγκεφαλίτις:συνήθωςιογενήςδιάχυτηφλεγμονήφαιάςκαιλευκής ουσίας,(περιαγγειακήλεμφοκυτταρικήδιήθηση)

5 AΓΓΕΙΑΚΕΣΕΠΙΠΛΟΚΕΣΣΕΛΟΙΜΩΞΕΙΣΚΝΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣΚΝΣΑΓΓΕΙΑΚΕΣΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ ΙΣΧΑΙΜΙΑ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ ΘΡΟΜΒΩΣΗ ΦΛΕΒΩΝ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΑΓΓΕΙΑ ΜΙΚΡΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΠΑΘΟΓΕΝΕΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΟΞΕΙΑ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΣ Αγγειοσπασμός/ αγγειίτις Ρήξηανευρύσματος Σηπτικήθρόμβωση ΟΞΕΙΑ ΕΓΚΕΦΑΛΙΤΙΣ Άμεσηβλάβηαπότο ιό Αγγειίτις ΥΠΟΞΕΙΑ ΜΗΝΙΓΓΟΕΓΚΕΦΑΛΙΤΙΣ Ρήξηανευρύσματος Παναρτηρίτις Υδροκέφσλος ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ ΑΠΟΣΤΗΜΑΤΑ Αγγειοσπασμός/ αγγειίτις Ρήξηανευρύσματος ΑΑΝ2012 Σηπτικήφλεβική θρόμβωση

6 ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣΕΠΙΠΛΟΚΕΣΒΑΚΤΗΡΙΑΚΩΝΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΠΑΘΟΓΕΝΕΤΙΚΟΣΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΟΣJΜΗΝΙΓΓΟΕΓΚΕΦΑΛΙΤΙΔΟΣ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΟΙΔΗΜΑ ΕΣΤΙΑΚΑΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΑΣΗΜΕΙΑ (ΗΜΙΠΑΡΕΣΗJΑΦΑΣΙΑJΗΜΙΑΝΟΨΙΑ) ΕΠΙΛΗΠΤΙΚΕΣΚΡΙΣΕΙΣ ΝΕΥΡΟΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΩΦΩΣΗ ΠΑΡΑΛΥΣΕΙΣΚΡΑΝΙΑΚΩΝΝΕΥΡΩΝ ΥΔΡΟΚΕΦΑΛΟΣ ΕΚΠΤΩΣΗΓΝΩΣΤΙΚΩΝΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ Αυξημένηενδοκράνιαπίεση ΙσχαιμικάΑΕΕ(αγγειόσπασμος,αγγειίτιδα, φλεβικήθρόμβωση),ήαιμορραγικάαεε. Παρεγχυματικήφλεγμονή(αποστήματα) Φλοικέςεπιληπτογόνεςεστίεςλόγω ισχαιμικώναεεήαιμορραγικώναεε Μετάδοσηφλεγμονήςμηνίγγωνστονκοχλία. Μετάδοσηφλεγμονήςμηνίγγωνήισχαιμία τωναγγείωντωννεύρων ΠαρακώλυσητηςκυκλοφορίαςτουΕΝΥ Πτωχήεγκεφαλικήαιμάτωσηλόγω αυξημένηςενδοκράνιαςπίεσηςvsχαμηλής συστηματικήςαρτηριακήςπίεσης

7 ΟΔΟΙΠΡΟΣΒΟΛΗΣΚΝΣ AIMATOΓΕΝΗΣΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΥΝΕΧΕΙΑΙΣΤΟΥ ΜΕΣΩΝΕΥΡΩΝ

8 ΟΔΟΙΜΕΤΑΔΟΣΗΣΙΩΝ/ΚΝΣ

9 Μηνιγγίτιδα Οξεία Χρόνια Βακτηριακή Άσηπτη

10 ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣΕΠΙΠΛΟΚΕΣΙΟΓΕΝΩΝΛΟΙΜΩΞΕΩΝ/ ΑΣΗΠΤΗΜΗΝΙΓΓΙΤΙΣ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ Έναρξη:συνήθωςαιφνίδια μεκορύφωσησεμερικές ώρες.(πρόδρομασημεία ιογενούςλοίμωξης) Πυρετός(σπάνιαυψηλός), Σοβαρήδιάχυτη κεφαλαλγία ΑυχενικήΔυσκαμψία. ΑΙΤΙΑ(ΛΟΙΜΩΔΗ) ΙΟΙ: Nonpolioenterovirus (coxsackie,echovirus,enterovirus71) Ερπητοίοι: (HSV;1,HSV;2,VZV,EBV,CMV) Iόςπαρωτίτιδος(mumps) Ιόςλεμφοκυτταρικής χοριομηνιγγίτιδος ΒΑΚΤΗΡΙΑ:μυκόπλασμα, λιστέρια,

11 ΕΓΚΕΦΑΛΙΤΙΔΑ Οξεία Χρόνια Βακτηριακή Ιογενής Πρωτοπαθής Μεταλοιμώδης

12 ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣΕΠΙΠΛΟΚΕΣΙΟΓΕΝΩΝΛΟΙΜΩΞΕΩΝ /ΟΞΕΙΑΕΓΚΕΦΑΛΙΤΙΔΑ ΚΛΙΝΙΚΗΕΙΚΟΝΑ Οξείαέναρξηπυρετού Κεφαλαλγία Διαταραχήτουεπιπέδου συνείδησης ΙΟΙΠΟΥΠΡΟΚΑΛΟΥΝΟΞΕΙΑ ΕΓΚΕΦΑΛΙΤΙΔΑ EE Συμπτώματακαισημεία εγκεφαλικήςδυσλειτουργίας ;Γνωστικήδυσλειτουργία(οξεία διαταραχήμνήμης). ;Διαταραχέςσυμπεριφοράς(διατ/χες προσανατολισμού,ψευδαισθήσεις, ψύχωση,διαταραχές προσωπικότητας,διέγερση) ;Εστιακάνευρολογικάσημεία κατονομαστικήαφασία,ημιπάρεση, ημιανοψία,κλπ) ;Επιληπτικέςκρίσεις

13 ΜΟΡΦΕΣΕΓΚΕΦΑΛΙΤΙΔΟΣ Τοκλινικόσύνδρομοτηςοξείαςιογενούςεγκεφαλίτιδας εμφανίζεταιμεδυομορφές: 1)τηνμορφήτηςπρωτοπαθούςλοίμωξηςκατάτηνοποίαοιός άμεσαπροσβάλλειτονεγκέφαλοκαιτιςμήνιγγες. 2)τηνμεταλοιμώδηεγκεφαλομυελίτιδαπουβασίζεταισε αυτοάνοσηαντίδρασηστησυστηματικήιογενήφλεγμονή αλλάστηνοποίαοιόςδενείναιπαρώνστονευρικόιστό.

14 ΙΟΙJΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣΕΠΙΠΛΟΚΕΣ

15 ΕΡΠΗΤΟΙΟΙ/ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣΕΠΙΠΛΟΚΕΣ Οι περισσότεροι από τους ερπητοιούς είναι νευροτρόποι και είναι συχνή αιτία σοβαρών οξέων και χρόνιων νευρολογικών εκδηλώσεων από το ΚΝΣκαι από το ΠΝΣ Οι νευρολογικές επιπλοκές εκδηλώνονται: κατά την διάρκεια της πρωτοπαθούς φλεγµονής ή κατά την διάρκεια επαναλοίµωξης ή αναζωπύρωσης λανθάνουσας φλεγµονής. Η πορεία των νευρολογικών εκδηλώσεων µπορεί να είναι µονοφασική, υποτροπιάζουσα, ή χρόνια.

16 ΑΙΤΙΑΙΟΓΕΝΩΝΛΟΙΜΩΞΕΩΝEΡΠΗΤΟΙΩΝ/ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣΕΠΙΠΛΟΚΕΣ IOI ΠΡΩΤΟΠΑΘΗΣΛΟΙΜΩΞΗ HSVJ1 Επιχείλιοςέρπης HSVJ2 Ερπηςγεννητικώνοργάνων ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣΕΠΙΠΛΟΚΕΣ Συχνότερηαιτίασποραδικήςιογενούςεγκεφαλίτιδος...>90% σεενήλικες. Συγγενήςνεογνικήμηνιγγοεγκεφαλίτιδα. Σπάνιααιτίαεγκεφαλίτιδαςσεενήλικεςκαιμόνοσε ανοσοκατασταλμένους,συχνότεραπροκαλείμηνιγγίτιδαή μυελίτιδα VZV Ανεμευλογιά Μεταλοιμώδηςπαρεγκεφαλίτιδασταπαιδιά, Οξείαεγκεφαλίτις,αγγειοπάθειαμικρώνκαιμεγάλων αγγείων.ηλικιωμένοικαιανοσοκατεσταλμένοιαυξημένο κίνδυνοεγκεφαλίτιδος(μεαπουσίαεξανθήματος) EB(HHVJ4) Λοιμώδηςμονοπυρήνωση Μηνιγγίτιδα,εγκεφαλίτιδα,παρεγκεφαλίτιδα, μυελορριζίτιδα,εγκάρσιαμυελίτιδα,κρανιακέςκαι περιφερικέςνευροπάθειες. CMV(HHVJ5) Πνευμονίτις;μυοκαρδίτις Εγκεφαλίτιδα,μυελίτιδα,πολυρριζονευρίτιδα. Σεανοσοκατασταλμένουςηεγκεφαλίτιδαπαρόμοιακλινική εικόναμετηνερπητικήεγκεφαλίτιδα. (HHVJ6) HHVJ7 Αιφνίδιοεξάνθηματηςνηπιακής ηλικίας ΜήνιγγοεγκεφαλίτιςσεενήλικεςσυσχετίζεταιμεMS, TLE,PALE.

17 ΚΛΙΝΙΚΑΣΥΝΔΡΟΜΑ/ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΟΚΩΝΙΟΓΕΝΩΝΛΟΙΜΩΞΕΩΝ

18 HHVJ1ΕΓΚΕΦΑΛΙΤΙΔΑ/ΚΛΙΝΙΚΗΕΙΚΟΝΑ HsvJ1είναιήπιοσυχνήαιτίασποραδικήςμηεπιδημικήςιογενούς εστιακήςεγκεφαλίτιδας>90%σεεφήβουςκαιενήλικεςμε70% θνησιμότητα. 25J30%τωνασθενών<20έτη,και50J70%>40. παθολογοανατομικάχαρακτηρίζεταιαπόνεκρωτικέςαιμορραγικές βλάβεςστουςκροταφικούςλοβούς,στηνκάτωεπιφάνειαμετωπιαίων λοβών,αγκιστρωτήέλικακαινήσοτουreil.

19 ΚΛΙΝΙΚΗΕΙΚΟΝΑ Έναρξη:μετάαπόμιαβραχείαπερίοδο συμπτωμάτωνγρίπηςήναξεκινήσει αιφνίδια. Ταπιοσυχνάσυμπτώματαείναι: πυρετός(90%) κεφαλαλγία(80%) Διαταραχήπροσανατολισμού(70%) Διαταραχέςμνήμηςκαισυμπεριφοράς Εστιακέςήγενικευμένεςεπιληπτικές κρίσεις(25j45%), Κινητικόέλλειμμα(30J40%) Αφασία(33%) HHVJ1/ΚΛΙΝΙΚΗΕΙΚΟΝΑ ΕΝΥ Μπορείναείναιφυσιολογικόσε3J5%των περιπτώσεων Λεμφοκυτταρικήπλειοκύττωση μέτριααυξημένηπρωτεΐνη φυσιολογικήγλυκόζη (Dominguesetal.,1997;Whitley,2006).

20 HHVJ1ΕΓΚΕΦΑΛΙΤΙΣΗΕΓ/MRI FocalchangesintheEEGarecharacterizedbyspike andslow;waveacâvity,aswellasperiodic lateralizedepilepâformdischargesarisingfromthe temporallobe ΜRIT2;weightedfluidaèenuatedinversionrecovery) Ther%Adv%Neurol%Disord%%(2012

21 ΑΛΛΕΣΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣΕΠΙΠΛΟΚΕΣHSVJ1 1)Μετεγκεφαλιδικήεπιληψία(40J60%)τωνπαιδιών) μεhsvjερπητικήεγκεφαλίτιδαεμφανίζουνεπιληψία 2)Yποτροπιάζουσαλεμφοκυτταρικήμηνιγγίτιδα(Mollaret s) 3)Υποτροπιάζουσαεγκεφαλίτιδατουστελέχους. 4)Μυελίτις 5)Εγκεφαλομυελοριζίτιδα(EMR) Σπάνιονευρολογικόσύνδρομο7περιστατικά(ενήλικες18;38ετών)από τονκαναδά Πυρετικήσυνδρομήπουακολουθείταιαπόπαραπάρεσημεδιαταραχές ούρησης,διαταραχήεπιπέδουσυνείδησηςκαιπλειοκύττωσηενυ.αλλα κλινικάσημείααπότοεγκεφαλικόστέλεχοςήκρανιακάνεύρα. ClinicalInfecdousDiseases2002

22 ΕΓΚΕΦΑΛΟΜΥΕΛΟΡΙΖΙΤΙΔΑJHerpesSimplexVirus1 BrainMRIperformedondays4(AandB)and34(C)of thepa:ent lesionsinthebasalganglia andthalamusappearonthet2;weightedimage.b, Preenhancement(top)andpostenhancement(boCom) imagesofthepons.arrowsdenotemeningeal enhancement.c,arrowsdenotelesionsalongthe transversefibersofthepon:nebase(top)andinthe middlecerebellarpeduncles MRIofthespine.AnintramedullaryhighJsignallesionis presentfromthe9thtothe11ththoracicvertebraeon thet2jweightedimage (A).%Meningeal%enhancement%of%the%conus%medullaris(B) andcaudaequina ClinicalInfecdousDiseases2002

23 ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣΕΠΙΠΛΟΚΕΣΤΟΥΙΟΥVZV OιόςVZVείναιοαιτιολογικόςπαράγονταςγια ανεμευλογιά(πρωτοπαθήςλοίμωξη)καιέρπητα ζωστήρα(ωςαναζωπύρωση,λανθάνουσαςλοίμωξης) Hπρωτοπαθήςλοίμωξηπροκαλείανεμοβλογιά (varicella),μετάαπότηνοποίαοιόςπαραμένεισε λανθάνουσακατάστασησταγάγγλιατωνκρανιακών νεύρων,σταγάγγλιατωνοπισθίωνριζώνκαθώςκαιστα γάγγλιατουαυτονόμουνευρικούσυστήματοςκαι μπορείνααναζωπυρωθεί,δεκαετίεςαργότερα προκαλώνταςέρπηταζωστήρα(herpeszoster).

24 ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣΕΠΙΠΛΟΚΕΣΠΡΩΤΟΠΑΘΟΥΣΛΟΙΜΩΞΗΣΙΟΥVZV ΗπρωτοπαθήςλοίμωξηαπόιόVZVείναιήανεμοβλογιά. Συχνότητα:1 3/10,000.<1%τωνπεριπτώσεων Oιπιοσυχνέςνευρολογικέςεπιπλοκέςανεμευλογιάςείναι: Παρεγκεφαλιδικήαταξία Εγκεφαλίτις. Σπανιότερα Εγκάρσιαμυελίτις, Άσηπτημηνιγγίτις Σ.Guillain;Barre ΑρτηριακάισχαιμικάΑΕΕ(1/3αρτηριακώνΑΕΕσταπαιδιά)

25 ΠΡΩΤΟΠΑΘΗΣΛΟΙΜΩΞΗΑΠΟVZV ΑΝΕΜΕΥΛΟΓΙΑ(varicella) ΛΑΝΘΑΝΟΥΣΑΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΖΩΠΥΡΩΣΗ ΕΡΠΗΣΖΩΣΤΗΡΜΕ ΕΞΑΝΘΗΜΑ (zostershingles) Ριζιτικόςπόνος χωρίςεξάνθημα zostersineherpete Αγγειοπάθεια μεγάλωνκαι μικρώναγγείων ΜηνιγγίτιδαJ Μηνιγγοεγκεφαλίτιδα Μεθερπητική νευραλγία Μυελοπάθεια Παρεγκεφαλίτις

26 ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣΕΠΙΠΛΟΚΕΣΣΕΑΝΑΖΩΠΥΡΩΣΗΤΟΥΙΟΥVZV(ΕΡΠΗΣJΖΩΣΤΗΡ) ΜΕΘΕΡΠΗΤΙΚΗΝΕΥΡΑΛΓΙΑ VZVAΓΓΕΙΟΠΑΘΕΙΑΤΩΝΜΕΓΑΛΩΝΑΓΓΕΙΩΝKAITΩΝ ΜΙΚΡΩΝΑΓΓΕΙΩΝ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΣJΜΗΝΙΓΓΟΕΓΚΕΦΑΛΙΤΙΣ ΜΥΕΛΙΤΙΣ

27 ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣΕΠΙΠΛΟΚΕΣΣΕΟΞΕΙΑΛΟΙΜΩΞΗΤΟΥΙΟΥVZV(ΕΡΠΗΣJΖΩΣΤΗΡ) Μηνιγγίτις,ήμηνιγγοεγκεφαλίτις. Υπάρχουνεπίσηςαναφορές Μηνιγγοριζίτιςκαιπαρεγκεφαλίτιςσεαπουσία εξανθήματοςκαιτεκμηριώνεταιμετηνεύρεσητου VZVDNAκαιanâ;VZVστοΕΝΥ. ΟVZVδενείναιασυνήθηςαιτίαάσηπτηςμηνιγγίτιδος Σύνδρομακρανιακώννεύρων(Παράλυση προσωπικούνεύρου,ramsayhuntsyndrome)

28 VZVαγγειοπάθειατωνμεγάλων ήμικρώναγγείωνείναισυνέπεια νεκρωτικήςαρτηρίτιδαςπου προκαλείταιαπότονιό(όπωςή κοκκιωματώδηςαγγειίτις). Ηαγγειίτιδατωνμεγάλωναγγείων εμφανίζεται4;6εβδομάδεςμετά απόοφθαλμικόέρπηταζωστήρα (V1)είναιήπιοσυχνήαγγειίτιδα απόvzv. Ηαγγειίτιδατωνμικρώναγγείων ευθύνεταιγιαεστιακά νευρολογικάελλείμματαπου οφείλονταισεισχαιμικάκαι αιμορραγικάέμφρακτα, ανευρύσματα, VZVΑΓΓΕΙΟΠΑΘΕΙΑ NEnglJMed2002

29 VZVΑΓΓΕΙΟΠΑΘΕΙΑ

30 ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣΕΠΙΠΛΟΚΕΣΣΕΑΝΑΖΩΠΥΡΩΣΗΤΟΥΙΟΥVZV (ΕΡΠΗΣJΖΩΣΤΗΡ)/ΜΥΕΛΟΠΑΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣΜΟΡΦΕΣVZVΜΥΕΛΟΠΑΘΕΙΑΣ Μεταλοιμώδηςεγκάρσιαμυελίτιδα(μέρεςήεβδομάδες μετάαπόοξείαλοίμωξηέρπηταζωστήραήσπάνια ανεμοβλογιάς,σεανοσοεπαρκείς. μονοφασικήσπαστικήπαραπάρεσημεήχωρίςαισθητικό επίπεδοκαισφικτηριακέςδιαταραχές VZVμυελοπάθειασεανοσοκατασταλμένους ασθενείς(aids)παρουσιάζεταισανπροοδευτική μυελοπάθεια.

31 ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣΕΠΙΠΛΟΚΕΣ/EBV OινευρολογικέςεπιπλοκέςσχετίζονταιμεπρωτοπαθήEBVλοίμωξηή αναζωπύρωσηχρόνιαςλοίμωξης. ΟEBVδενπαραμένεισελανθάνουσακατάστασηστουςνευρώνεςή αναζωπύρωσηπαλαιάςλοίμωξηςφαίνεταινασυμβαίνεισεεξωνευρικές θέσειςμεακόλουθοεξάπλωσητουιούστοκνσδιαμέσου προσβεβλημένωνλεμφοκυττάρων.πιθανολογούνταιαυτοάνοσοι μηχανισμοί.υπάρχουνμελέτεςπουσυσχετίζουντονebμεms. [Levinet%al.2010].%

32 EBVJCMV/ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣΕΠΙΠΛΟΚΕΣ EBV Μηνιγγίτις Εγκεφαλίτις Παρεγκεφαλίτις Πολυριζονευρίτις Εγκάρσιαμυελίτις Κρανιακέςκαιπεριφερικές νευροπάθειες% CMV Εγκεφαλίτιδα(μόνοσε ανοσοκατασταλμένους) μυελίτιδα, πολυρριζονευρίτιδα.

33 HHVJ6 Συνήθωςαιτίαεγκεφαλίτιδοςσε ανοσοκατεσταλμέναενήλικεςκαι παιδιά. οξείαλιμβικήεγκεφαλίτις (2J4εβδομάδεςμετάαπό μεταμόσχευση) HHVJ6ρομβοεγκεφαλίτιςσε ανοσοεπαρκήπαιδιά. Bilateral,hippocampus,insulaand frontalorbitalgyrusonmriflair performedhyperintenselesionsofthe4 daysa eronset.

34 ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣΕΠΙΠΛΟΚΕΣ/μηpolioJεντεροϊοι (coxsackie,echo,νεότεροιεντεροϊοι Άσηπτημηνιγγίτιδα Εγκεφαλίτιδα(Ε.Σ) Μυελίτις Oεντεροϊός71μπορείναπροκαλέσειπερισσότεροσοβαρή νόσο(εστιακήήγενικευμένηεγκεφαλίτιδα)μεσημαντική νοσηρότητακαιθνητότητα

35 ΡΟΜΒΟΕΓΚΕΦΑΛΙΤΙΔΑ/ΕΓΚΕΦΑΛΙΤΙΔΑ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ Oιπιοσυχνέςλοιμώδειςαιτίεςκατάσειρά συχνότητας: Λιστέρια Enterovirus71 Herpessimplexvirus(HSV) Epstein;Barrvirus(EBV) (HHV6)

36 ΜΕΤΑΛΟΙΜΩΔΕΙΣNΕΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣΕΠΙΠΛΟΚΕΣΑΠΟΤΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΟΥΜΕΝΕΣΑΠΟΤΟΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ (ImmuneJmediated) Oξείαδιάσπαρτηεγκεφαλομυελίτις(ADEM) 5J14ημέρεςμετάαπόιογενή(EBV,VZV,INFLUENZA,MUMPS,RUBELLA)ήβακτηριακή λοίμωξη Μονοφασικήπορείαμεπολυεστιακάνευρολογικάσυμπτώματαμεήχωρίςτην παρουσίαπυρετούήμηνιγγιτιδικώνσημείων.σπάνιαμεμονωμένεςεκδηλώσειςadem εγκάρσιαμυελίτις,οπτικήνευρίτις,ήοπτικήνευρομυελίτις. Δ.Δαπόισχαιμικέςβλάβεςπουπαρατηρούνταισεμεγάλουμεγέθουςκαιμικρού μεγέθουςαγγεία. Οξείααιμορραγικήεγκεφαλομυελίτιδα(σπάνιοςτύποςADEMμε θανατηφόροπορεία) ΚινητικέςδιαταραχέςPANDASsyndrome(paediatricautoimmuneneuroJ psychiatricdisorders)σχετιζόμενεςμεgroup;a,β;αιμολυτικόστρεπτόκοκκο) andjnmdareceptor/εγκεφαλίτις

37 ΜΕΤΑΛΟΙΜΩΔΕΙΣNΕΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣΕΠΙΠΛΟΚΕΣΑΠΟΤΟΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΟΥΜΕΝΕΣΑΠΟ ΤΟΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ(ImmuneJmediated) Σ.GUΙLLAINJBARRE(variantMillerJFisher,BBE) EBV CMV HIV Influenza%% Campylobacter%jejuni%% Mycoplasma%pneumoniae ΟΞΕΙΑΒΡΑΧΙΟΝΙΟΣΠΛΕΞΙΤΙΔΑ(CMVλοίμωξη)

38 HIV/ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣΕΠΙΠΛΟΚΕΣ OιόςHIVπροσβάλλειπρωτοπαθώςτονευρικόσύστημα HIVJεγκεφαλίτις HIVJλευκοεγκεφαλοπάθεια(HIVJL) ΣχετιζόμενεςμετονιόHIVJγνωστικέςδιαταραχές (HIVJDemendaJcomplex) ΚενοτοπιώδηςΜυελοπάθεια Πολλαπλήμονονευρίτιδαήφλεγμονώδηςαπομυελινωτική πολυνευροπάθεια. Φλεγμονώδηςμυοπάθεια

39 HIV/ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣΕΠΙΠΛΟΚΕΣ Ευκαιριακέςλοιμώξεις CMV VZV VaricellaZoster HerpesSimplex ProgressiveMulâfocalLeukoencephalopathy Candidiasis Cryptococcosis Toxoplasmosis Amebiasis Mycobacterial Neurosyphilis Bacterialinfecâon

40 ΠροοδευτικήΕγκεφαλοπάθεια αποκλειστικάσε ανοσοκατασταλμέναάτομα. ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΠΟΛΥΕΣΤΙΑΚΗ ΕΓΚΕΦΑΛΟΠΑΘΕΙΑ(PML) Προκαλείταιαπό αναζωπύρωσητουιούjc papovavirus,τοκύτταροστόχος είναιτοολιγοδενδροκύτταρο γιααυτόαρχίζειηταχεία απομυελίνωση.

41 PML HIV;L Γρήγορη πορεία Αργή πορεία Εστιακά νευρολογικά σηµεία Διαταραχές όρασης ΕΝΥ συνήθως φυσιολογικό Τ1 MRI: υπόπυκνες βλάβες T2 MRI:Βλάβες εστιακές, κυρίως στην λευκή ουσία βρεγµατοϊνιακά Απουσία εστιακών Απουσία διαταραχής Μέτρια λεµφοκυττάρωση ΕΝΥ Τ1 MRI: όχι απεικόνιση Τ2 MRI: Διάχυτη προσβολή λευκής ουσίας και ατροφία

42 ΑΙΤΙΑΣΕΑΝΟΣΟΕΠΑΡΚΗΑΤΟΜΑ HSV VZV Enterovirus Adenovirus HHV6,HHV7 Borrelia Mycobacterium Treponema ΑΙΤΙΑΣΕ ΑΝΟΣΟΚΑΤΕΣΤΑΛΜΕΝΑ ολα+ CMV,EBV Listeria JCV HIV Toxoplasmosis Cryptococcus

43 ΟιλοιμώξειςτουΚΝΣ,λόγωτηςαυξημένης νοσηρότηταςκαιθνησιμότηταςπουέχουνσεσχέση μελοιμώξειςπουπροσβάλουνάλλασυστήματα είναιπρόκλησηγιατογιατρό,γιατηνέγκαιρη διάγνωσηκαιτηνάμεσηθεραπευτικήτους αντιμετώπιση.

44 Αποκλείειςμηιογενήαίτιαπουχρειάζονται ειδικήθεραπεία. Δενπρέπειναχάσειςτηνερπητική εγκεφαλίτιδαπουέχειαποτελεσματική θεραπεία.

45 ΕΥΧΑΡΙΣΤΩΓΙΑΤΗΝΠΡΟΣΟΧΗΣΑΣ

46 ΙΟΣΙΛΑΡΑΣ(measles)/ΠΑΡΩΤΙΔΑΣJΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣΕΠΙΠΛΟΚΕΣ Oιόςπαρωτίτιδαςείναιένα απόταπιοκοινάαίτια άσηπτηςμηνιγγίτιδαςή εγκεφαλίτιδας. Συμπτωματικήμηνιγγίτιδα υπολογίζεταιότισυμβαίνει στο10%;30%.συχνότερη στουςάνδρες. Οιόςτηςιλαράςπροκαλεί εγκεφαλίτιδα(παιδιάκαι εφήβους)κατάτην διάρκειατηςεξανθηματικής φάσηςήεντός8ημερών μετάτηνκλινικήέναρξητης νόσου. Υπάρχειήυποξεία/χρόνια πανεγκεφαλίτιδα(sspe)6;8 έτημετάτηναρχική λοίμωξημετονιότης ιλαράς(ψυχοκινητική παλινδρόμηση,αταξία μυόκλονοςεπιληπτικές κρίσεις

47 ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣΕΠΙΠΛΟΚΕΣΛΟΙΜΩΞΕΩΝΤΟΥΚΝΣ ΟΞΕΙΕΣ Μηνιγγίτιδες(ΒακτηριακέςJάσηπτεςμηνιγγίτιδες) Εγκεφαλίτιδες(πρωτοπαθείςJμεταλοιμώδεις) ΜυελίτιδεςJεγκεφαλομυελίτιδες Εγκεφαλικάαποστήματα Νωτιαίαεπισκληρίδιααποστήματα Κοιλιίτις ΧΡΟΝΙΕΣ Επιληπτικέςκρίσεις Υδροκέφαλος Εστιακάνευρολογικάελλείμματα Νευροαισθητηριακήκώφωση Γνωστικάελλείμματα Διαταραχέςσυμπεριφοράς.

48 anâ;nmdareceptor/εγκεφαλίτις Theanâ;NMDAreceptorencephaliâsisthebestcharacterizedofthesedisorders, bothclinicallyandimmunologically. Dalmauandcolleaguesnotethataflu;likeillnessisoùenanantecedent. Personalitychanges usuallyoccurbeforemoretradiâonalneurologicmanifestaâons,andmany paâentshavebeenadmièedtopsychiatric unitsandonlycometoneurologicaèenâonbecauseofseizures,abnormal movements,orfever.the psychiatricmanifestaâonsmayincludedelusionsandhallucinaâons,catatonia,or mania.nonconvulsiveseizures aremorecommonthangeneralizedconvulsions.thepaâentsfrequentlyhavea characterisâcrhythmicorofacialbuccal movementthatsuggeststhediagnosis;theymayalsohaveathetoidorballisâc movement.autonomic disturbancesarerelaâvelycommon.themostconcerningmanifestaâoniscentral hypovenâlaâon,whichmay leadtoseveralmonthsofmechanicalvenâlaâon

49 ΤΕΛΟΣ

50

51

52 EBV/ΕΓΚΕΦΑΛΙΤΙΣ Theclinicalpresentaâonofencephaliâscausedby EBVdoesnotdifferfromviralencephaliâsingeneral, meaningitisnotspecific.paâentscanpresent withseizures,coma,personalitychanges,focal brainstemorcerebralfindings,cerebellarataxiaor distorâonsofpercepâon.althoughebvencephaliâs mayinvolveanyareaofthebrain,thecerebellum iscommonlyinvolved;mostpaâentspresent withabnormaliâesofthegait[hooveretal.2004]. Unusualcomplicaâonsincludeextrapyramidal involvement,acuteaqueductalstenosis,syndrome ofinappropriateanâdiureâchormonesecreâon, Reyesyndromeoracutefaèydegeneraâonofthe liver,accompaniedbyencephalopathy

53 HIVJ1andtheNervous System PrimaryHIV;1effectsontheCNS HIV;1encephaliâs Leukoencephalopathy AIDS;demenâacomplex VacuolarMyelopathy Neuropathy Myopathy

54 ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑΑΠΟΣΤΗΜΑΤΑ.συν. Εµπύηµα: συλλογή πύου στον επισκληρίδιο ή υποσκληρίδιο χώρο που συνήθως συσχετίζεται µε τραύµα ή εξάπλωση κατά συνέχεια ιστού φλεγµονής κόλπων προσώπου ή ωτός. Επισκληρίδιοαπόστημα Υποσκληρίδιοαπόστημα

55 ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑΑΠΟΣΤΗΜΑΤΑ Εγκεφαλικόαπόστημα Περιγεγραμμένηπυώδηςσυλλογή εντόςτουεγκεφαλικούπαρεγχύματους Σημεία: πυρετός(χαμηλός) επίπεδοσυνείδησης:ελαφράδιαταραχή βαθύκώμα αυχενικήδυσκαμψία(25%) Εστιακήνευρολογικήσημειολογία(εγκεφαλικόοίδημα επιληπτικέςκρίσεις(grandmal) Οίδημαθηλήςοπτικούνεύρου Συμπτώματα: πονοκέφαλος(70;90%τομόνοσύμπτωμα) Χαμηλόςπυρετός ναυτία,έμετοι Νευρολογικέςεκδηλώσεις

56 ΕΙΔΙΚΕΣΒΑΚΤΗΡΙΑΚΕΣΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΛΙΣΤΕΡΙΩΣΗ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ ΒΡΟΥΚΕΛΛΩΣΗ ΣΥΦΙΛΗ ΤΟΞΟΠΛΑΣΜΩΣΗ

57 Infecâousvasculiâs Bacterial Fungal Parasiâc Spirochetal(syphilis,Lymedisease, leptospirosis) Viral Rickeèsial Mycobacterial

58 ViralEncephalidsHistopathology Lymphocyteperivascularcuffing Microglialnodules Gliosis Necrosis Inclusions Intranuclear CowdryA CowdryB Groundglass Cytoplasmic Negribodie

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71 Brain Predominantlynonfocal AIDSdemenâacomplex(subacute/chronicHIV encephaliâs) AcuteHIV;relatedencephaliâs Cytomegalovirusencephaliâs Varicellazostervirusencephaliâs Herpessimplexvirusencephaliâs Meninges Asepâcmeningiâs(HIV) Cryptococcalmeningiâs Tuberculousmeningiâs Syphiliâcmeningiâs Metastaâclymphomatousmeningiâs Predominantlyfocal Cerebraltoxoplasmosis PrimaryCNSlymphoma Progressivemulâfocalleukoencephalopathy Cryptococcoma Brainabscess/tuberculoma Neurosyphilis(meningovascular) Cerebrovasculardisorders notablynonbacterial endocardiâs,cerebralhemorrhagesassociatedwith thrombocytopenia,andvasculiâs Spinalcord Vacuolarmyelopathy Herpessimplexorzostermyeliâs Peripheralnerveandroot Infecâous Herpeszoster Cytomegaloviruslumbarpolyradiculopathy,virusor immune;related AcuteandchronicinflammatoryHIVpolyneuriâs Mononeuriâsmulâplex Sensorimotordemyelinaângpolyneuropathy Distalpainfulsensorypolyneuriâs Diffuseinfiltraâvelymphocyâcsyndrome(DILS) Muscle Polymyosiâsandothermyopathies(includingdrug induced)

72 PML HIV;L

73 PML Πολλαπλέςεστίες απομυελίνωσης Διογκωμένααστροκύτταρα, συχνάπολυπύρηνακαιμε πολλέςαποφύσεις Ενδοπυρηνικάέγκλειστα (ηωσινοφιλικάήβασεοφιλικά) σεδιογκωμένουςπυρήνες ολιγοδενδροκυττάρων (περιφέρειαβλάβης) Ανοσο;ιστοχημεία Ορολογικός,PCR

74 HIV;L Διάχυτηωχρότηταλευκήςουσίας Μακροφαγικήκαιμικρογλοιακή κυτταρικήδιήθηση Αντιδραστικήαστροκυττάρωση Πολυπύρηναγιγαντιαίακύτταρα (απόμακροφάγα) Ανοσο;ιστοχημεία

75 HIV;L Μακροφάγα/ Μικρογλοία Αστροκύτταρα +/;Νευρώνες

76 HIVΛευκοεγκεφαλοπάθεια(HIV;L) ΠροοδευτικήΠολυεστιακήΛευκοεγκεφαλοπάθεια(PML)

77 Σύνοψηκλινικώνευρημάτων ΘετικόςορολογικόςέλεγχοςγιαHIV Αταξίαβάδισηςχωρίςαταξίαάκρων Προοδευτικήέκπτωσηνοητικήςικανότητας Αύξησηαντανακλαστικών Χορειακέςκινήσειςάνωκαικάτωάκρων Διαταραχέςσυμπεριφοράς

78 PARASITICSepâcembolizaâon DISEASES Directparasiteobstrucâon Vasculiâs AIDSorotherDirectviraldamage Immunedisorders+++;+;+++Immune complexdamage PrimaryHIVangiiâs I:Ischemia;H:Intracerebralhemorrhage;V: Venousthrombosis;L/M:Largeandmediumsize vessels

79 ΑΙΤΙΑΣΕΑΝΟΣΟΕΠΑΡΚΗΑΤΟΜΑ HSV VZV Enterovirus Adenovirus HHV6,HHV7 Borrelia Mycobacterium Treponema ΑΙΤΙΑΣΕ ΑΝΟΣΟΚΑΤΕΣΤΑΛΜΕΝΑ ολα+ CMV,EBV Listeria JCV HIV Toxoplasmosis Cryptococcus

80 Διασποράτουιούαπό προσβεβλημένο γάγγλιοσυνήθωςτου τριδύμου Σπάνιααιματογενής διασποράσο ηξίδπκν)

81

82 OneofthemostseriouscomplicaâonsaùerCNS infecâonis post;encephaliâc epilepsy.actually,40 65%ofchildrenwhosufferedfromherpessimplex encephaliâslaterdevelopepilepsy.post;encephaliâcepilepsy usuallyoccursaùeralatentperiodofseveral months.incasewithmesialtemporallobeepilepsy, thelatentperiodismuchlonger,evenseveralyears.in contrast,inacertainsubgroup,thereisnolatentperiod betweentheprimaryseizureandsubsequentepilepsy. Awayafirstrecognizedthissubgroupin1986,anddesignated as apeculiartypeofpost;encephaliâc/encephalopathic epilepsy

83

84 ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣΕΠΙΠΛΟΚΕΣΣΕ ΑΝΑΖΩΠΥΡΩΣΗΤΟΥΙΟΥVZV ΜΕΘΕΡΠΗΤΙΚΗΝΕΥΡΑΛΓΙΑ(PHN) Πόνοςπουεπιμένειγιατουλάχιστον3μήνεςκαιμερικές φορέςχρόνιαμετάτηνεξαφάνισητουζωστηροειδούς εξανθήματοςσε~40%τωνασθενών>60ετών. Δύοθεωρίεςγιατηνπαθογένειατηςνευραλγίαςέχουν διατυπωθεί: (1)ηδιεγερσιμότητατωνγαγγλιακώννευρώνωνή ακόμηκαιτωννευρώνωντουνωτιαίουμυελού αλλοιώνεταιμετάτηνβλάβηαπότονιόvzv. (2)παραμένουσαφλεγμονήτουιούστα γάγγλια(γαγγλιονίτις)

85 ImmuneJmediatedcondidons, suchasacutedisseminatedencephalomyelids,paraneoplasdclimbicencephalids, andvoltagegatedpotassiumchannellimbicencephalidsalsocause encephalids ADEM S.GULLAIN;BARRE;CIDP MOVEMENTDISORDER MYELORADICULITIS MOVEMENTDISORDERS NEYRITIS;MYOSITIΣ ΑΥΤΟΑΝΟΣΗΕΠΙΛΗΨΙΑ ΑΝΤΙ;NMDAENCEPHALITIS

86 (HSV;1) HSV;2 (VZV) EB(HHV;4) EΡΠΗΤΟΙΟΙ/ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣΕΠΙΠΛΟΚΕΣΚΝΣJΠΝΣ Συχνότερηαιτίασποραδικήςιογενούςεγκεφαλίτιδος>90%σε ενήλικες,μυελίτιδα. Σπάνιααιτίαεγκεφαλίτιδαςσεενήλικεςκαιμόνοσε ανοσοκατασταλμένους.συχνότεραπροκαλείμηνιγγίτιδαή μυελίτιδα,συγγενήνεογνικήμηνιγγοεγκεφαλίτιδα Μεταλοιμώδηςπαρεγκεφαλίτιδασταπαιδιά,οξεία εγκεφαλίτις,αγγειοπάθειαμικρώνκαιμεγάλωναγγείων. Ηλικιωμένοικαιανοσοκατεσταλμένοιαυξημένοκίνδυνο εγκεφαλίτιδος(μεαπουσίαεξανθήματος) μηνιγγίτιδα,εγκεφαλίτιδα,παρεγκεφαλίτιδα,μυελορριζίτιδα, εγκάρσιαμυελίτιδα,κρανιακέςκαιπεριφερικέςνευροπάθειες. CMV(HHV;5) HHV;6) (ΗΗV;8) εγκεφαλίτιδα,μυελίτιδα,πολυρριζονευρίτιδα. Σεανοσοκατασταλμένουςηεγκεφαλίτιδαπαρόμοιακλινική εικόναμετηνερπητική. ΜήνιγγοεγκεφαλίτιςσεενήλικεςσυσχετίζεταιμεMS,TLE,PALE. Kaposi'ssarcoma

87 ΕΝΤΟΠΙΣΗΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΩΝΕΠΙΠΛΟΚΩΝ EΓΚΕΦΑΛΟΣ ΜΗΝΙΓΓΕΣ Ν.ΜΥΕΛΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΑΝΕΥΡΑΚΑΙΡΙΖΕΣ ΜΥΕΣ

88 Κλινικάσημείακαισυμπτώματαπουσχετίζονταιμεανατομική εντόπισητηςλοίμωξης. Λεπτομηνιγγίτιδα Εγκεφαλίτιδα Εγκεφαλικόαπόστημα Μυελίτιδα Κεφαλαλγία Αυχενικήδυσκαμψία Φωτοφοβία Ναυτία/έμετοι Κεφαλαλγία Μεταβολήνοητικήςλειτουργίας Εστιακάνευρολογικάελλείμματα Επιληπτικέςκρίσεις Κεφαλαλγία Εστιακόνευρολογικόέλλειμμα Επιληπτικήκρίση ΟσφυαλγίαJραχιαλγία Παραπάρεσηήτετραπάρεση Επίπεδοαπώλειαςαισθητικότητας Δυσλειτουργίακύστης/εντέρου

89 AΓΓΕΙΑΚΕΣΕΠΙΠΛΟΚΕΣΣΕΛΟΙΜΩΞΕΙΣΚΝΣ % ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΕΙΣΑΓΓΕΙΤΙΔΕΣ Βακτήρια Μυκητες Παράσιτα Σπιροχαίτες Ιοί Ρικέτσιες Μυκοβακτηρίδια %%%%%%% %%%%%%%ΑΕΕΣΕΛΟΜΩΞΕΙΣΚΝΣ Οξείαμηνιγγίτις Οξείαεγκεφαλίτις Υποξείαεγκεφαλίτις Εγκεφαλικάαποστήματα

90 AΓΓΕΙΑΚΕΣΕΠΙΠΛΟΚΕΣΣΕΛΟΙΜΩΞΕΙΣΚΝΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣΚΝΣΑΓΓΕΙΑΚΕΣΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ ΙΣΧΑΙΜΙΑ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ ΘΡΟΜΒΩΣΗ ΦΛΕΒΩΝ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΑΓΓΕΙΑ ΜΙΚΡΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΠΑΘΟΓΕΝΕΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΟΞΕΙΑ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΣ Αγγειοσπασμός/Αγγειίτις Ρήξηανευρύσματος Σηπτικήθρόμβωση ΟΞΕΙΑ ΕΓΚΕΦΑΛΙΤΙΣ Άμεσηβλάβηαπότοιό Αγγειίτις ΥΠΟΞΕΙΑ ΜΗΝΙΓΓΟ- ΕΓΚΕΦΑΛΙΤΙΣ Ρήξηανευρύσματος Παναρτηρίτις Υδροκέφσλος ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ ΑΠΟΣΤΗΜΑΤΑ Αγγειοσπασμός/αγγειίτις Ρήξηανευρύσματος Σηπτικήφλεβική θρόμβωση ΑΑΝ2012

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΨΥΧΟΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΨΥΧΟΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 1. Εκτίμηση Λήψη Ιστορικού Εξέταση των Ψυχοδιανοητικών Λειτουργιών Εξέταση του Λόγου Εξέταση των Εγκεφαλικών Συζυγιών Οι λειτουργίες των Εγκεφαλικών Συζυγιών Ι-ΧΙΙ Λειτουργική εξέταση των Εγκεφαλικών Συζυγιών

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή Διαγνωστική του ΕΝΥ

Εργαστηριακή Διαγνωστική του ΕΝΥ Εργαστηριακή Διαγνωστική του ΕΝΥ ΕΝΥ αυχενική θωρακική ισχιακή Χοριοειδές πλέγμα Χρυσούλα Νικολάου Εγκεφαλονωτιαίο υγρό ΤΟ ΕΝΥ είναι διαυγές, άχρωμο υγρό Βρίσκεται στον υπαραχνοειδή χώρο, στο σύστημα κοιλιών

Διαβάστε περισσότερα

Ιογενείς μηνιγγίτιδες

Ιογενείς μηνιγγίτιδες 8 η Ημερίδα Κλινικής Μικροβιολογίας Σάββατο, 19 Ιανουαρίου 2008 Αμφιθέατρο Πολεμικού Μουσείου Ιογενείς μηνιγγίτιδες Α. Μεντής Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς Εντεροϊών/Polio ιών ιαγνωστικό Τμήμα, Ελληνικό Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

Εξωπνευμονική φυματίωση

Εξωπνευμονική φυματίωση Εξωπνευμονική φυματίωση Ιδιαιτερότητες στη διάγνωση και θεραπεία Πασχάλης Στειρόπουλος Πνευμονολογική Κλινική Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης ΠΓΝ Αλεξανδρούπολης Δομή ομιλίας Εξωπνευμονική φυματίωση

Διαβάστε περισσότερα

Η Γενική εξέταση του ΕΝΥ

Η Γενική εξέταση του ΕΝΥ Η Γενική εξέταση του ΕΝΥ ΕΝΥ αυχενική θωρακική ισχιακή Χοριοειδές πλέγμα Ανοσοχημική ανάλυση εγκεφαλονωτιαίου υγρού (ΕΝΥ) Η ανοσοχημική ανάλυση του ΕΝΥ παρέχει στοιχεία που μπορεί να ενισχύσουν ή να αποδυναμώσουν

Διαβάστε περισσότερα

μοριακή μικροβιολογία / ιολογία κυτταρογενετική - μοριακή κυτταρογενετική γενετικά νοσήματα - γενετικές αναλύσεις

μοριακή μικροβιολογία / ιολογία κυτταρογενετική - μοριακή κυτταρογενετική γενετικά νοσήματα - γενετικές αναλύσεις μοριακή μικροβιολογία / ιολογία κυτταρογενετική - μοριακή κυτταρογενετική γενετικά νοσήματα - γενετικές αναλύσεις νευρολογικά/νευρομυικά γενετικά νοσήματα παράγοντες προδιάθεσης θρομβοφιλίας και καρδειαγγειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ µάθηµα 3ο

ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ µάθηµα 3ο ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ Οι ΚΕΚ ταξινοµούνται ανάλογα µε: ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ µάθηµα 3ο Με τον όρο αυτό χαρακτηρίζεται οποιοδήποτε τραύµα της κεφαλής που µπορεί Να οδηγήσει σε κακώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΩΤΙΤΙΔΑ. Η νόσος παραμένει ασυμπτωματική στο 30-40% των περιπτώσεων.

ΠΑΡΩΤΙΤΙΔΑ. Η νόσος παραμένει ασυμπτωματική στο 30-40% των περιπτώσεων. ΠΑΡΩΤΙΤΙΔΑ Γενικά αιτιολογία - επιδημιολογία Η παρωτίτιδα, κοινώς μαγουλάδες, είναι οξεία λοιμώδης νόσος που χαρακτηρίζεται από επώδυνη διόγκωση των σιελογόνων αδένων, ιδίως των παρωτίδων, η οποία προσβάλλει

Διαβάστε περισσότερα

KΕΦΑΛΑΛΓΙΕΣ. ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑ...

KΕΦΑΛΑΛΓΙΕΣ. ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑ... 1 KΕΦΑΛΑΛΓΙΕΣ. ΚΕΦΑΛΑΛΓΙΕΣ ΑΓΓΕΙΟΓΕΝΟΥΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ. ΚΕΦΑΛΑΛΓΙΑ ΤΥΠΟΥ ΤΑΣΕΩΣ...... ΚΕΦΑΛΑΛΓΙΑ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΗ ΜΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΒΛΑΒΗ Η ΦΛΕΓΜΟΝH... ΑΠΟ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ Ο ΠΟΝΟΣ ΣΤΙΣ ΚΕΦΑΛΑΛΓΙΕΣ?... ΔΙΑΓΝΩΣΗ... ΗΜΙΚΡΑΝΙΕΣ.........

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της εμπειρικής αντιμικροβιακής θεραπείας στον έλεγχο των λοιμώξεων

Ο ρόλος της εμπειρικής αντιμικροβιακής θεραπείας στον έλεγχο των λοιμώξεων METEKΠAI AIΔΕΥΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ο ρόλος της εμπειρικής αντιμικροβιακής θεραπείας στον έλεγχο των λοιμώξεων Δρ Σοφία Τσιπλάκου Βιοπαθολόγος, Επιμελήτρια Α Μικροβιολογικού

Διαβάστε περισσότερα

TO ΟΦΘΑΛΜΙΚΟ ΔΕΙΓΜΑ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ

TO ΟΦΘΑΛΜΙΚΟ ΔΕΙΓΜΑ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ Εφαρμοσμένη Κλινική Μικροβιολογία και Εργαστηριακή Διαγνωστική Περίοδος Β, Τόμος 16, Τεύχος 2, σελ. 64-74 2011 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΕΙΣ TO ΟΦΘΑΛΜΙΚΟ ΔΕΙΓΜΑ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΕΡΗΣ Οι μικροοργανισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ. Χρ. Βενέτη -Μπεζεβέγκη Κωνσταντοπούλειο Γ. Ν. Ν. Ιωνίας Ιούνιος 2011

ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ. Χρ. Βενέτη -Μπεζεβέγκη Κωνσταντοπούλειο Γ. Ν. Ν. Ιωνίας Ιούνιος 2011 ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ Χρ. Βενέτη -Μπεζεβέγκη Κωνσταντοπούλειο Γ. Ν. Ν. Ιωνίας Ιούνιος 2011 μετάγγιση αποτελεί συνήθως ασφαλή θεραπευτική μέθοδο, και θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί με μηδενικό κίνδυνο, εφόσον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1945 ΕΠΑΙΝΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΑ PROCEEDINGS

ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1945 ΕΠΑΙΝΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΑ PROCEEDINGS ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1945 ΤΟΜΟΣ 73 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ 1 2011 ΕΠΑΙΝΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ VOLUME 73 SUPPLEMENT NUMBER

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμοί και Προϋποθέσεις Σοβαρών Ασθενειών

Ορισμοί και Προϋποθέσεις Σοβαρών Ασθενειών Ορισμοί και Προϋποθέσεις Σοβαρών Ασθενειών 1.1 Απλαστική Αναιμία Τελική διάγνωση απλαστικής αναιμίας που προκαλεί σοβαρή ανεπάρκεια μυελού των οστών με αναιμία, ουδετεροπενία και θρομβοκυττοπενία. Η πάθηση

Διαβάστε περισσότερα

Ως υγεία ορίζεται η κανονική και αρμονική λειτουργία του σώματος και της ψυχής του ανθρώπου και όχι μόνο η απουσία νόσου ή αναπηρίας.

Ως υγεία ορίζεται η κανονική και αρμονική λειτουργία του σώματος και της ψυχής του ανθρώπου και όχι μόνο η απουσία νόσου ή αναπηρίας. ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΙ Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τι είναι ΥΓΕΙΑ; Ως υγεία ορίζεται η κανονική και αρμονική λειτουργία του σώματος και της ψυχής του ανθρώπου και όχι μόνο η απουσία νόσου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΛΓΙΑ ΚΑΙ ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ

ΚΕΦΑΛΑΛΓΙΑ ΚΑΙ ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΚΕΦΑΛΑΛΓΙΑ ΚΑΙ ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ Ιστορικές Αναφορές Τ.Willis 1664 :!!!Περιγράφη!για!πρώτη!φορά!ασθενή!με!κεφαλαλγία!και!απόφραξη!της!έσω καρωτίδος!.συγκεκριμμένα!περιγράφει!ασθενή!ο!οποίος!πέθανε!από!άλλη!αιτία

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση / Γραμματεία: ASCENT ΕΠΕ Βασ. Σοφίας 77-115 21 Αθήνα - Τηλ: 210 7213225 Fax: 210 7246180 e-mail: siorasgs@otenet.gr

Οργάνωση / Γραμματεία: ASCENT ΕΠΕ Βασ. Σοφίας 77-115 21 Αθήνα - Τηλ: 210 7213225 Fax: 210 7246180 e-mail: siorasgs@otenet.gr Χορηγούνται Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης C.M.E. CREDITS ΘΕΜΑΤΑ 1. ΠΑΛΑΙΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2007, 16.30-19.00 2. ΜΥΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑ. ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Άνδρας 73 ετών με αδυναμία, καταβολή, υπεργλυκαιμία, και φλεγμονή αρθρώσεως αρ. γόνατος. Συζήτηση: Παναγιώτης Βλαχογιαννόπουλος

Άνδρας 73 ετών με αδυναμία, καταβολή, υπεργλυκαιμία, και φλεγμονή αρθρώσεως αρ. γόνατος. Συζήτηση: Παναγιώτης Βλαχογιαννόπουλος Άνδρας 73 ετών με αδυναμία, καταβολή, υπεργλυκαιμία, και φλεγμονή αρθρώσεως αρ. γόνατος Συζήτηση: Παναγιώτης Βλαχογιαννόπουλος Ερωτήσεις Είχε επίδεσμο στο γόνατο όταν έκανε την ακτινογραφία; Είχε κριγμό

Διαβάστε περισσότερα

Ιοί : οι μικρότεροι λοιμογόνοι παράγοντες (20 nm - 1000 nm, σε μήκος)

Ιοί : οι μικρότεροι λοιμογόνοι παράγοντες (20 nm - 1000 nm, σε μήκος) Ιοί : οι μικρότεροι λοιμογόνοι παράγοντες (20 nm - 1000 nm, σε μήκος) Ιοί - Ιστορικά στοιχεία Μόλις στον 20 ο αιώνα άρχισαν να μελετούνται 1892, Iwanowski, D: Οι πρώτες ενδείξεις όταν μολυσματικοί παράγοντες

Διαβάστε περισσότερα

Code Description A00 Χολέρα A01 Τυφοειδής και παρατυφοειδείς πυρετοί A02 Άλλες λοιμώξεις από σαλμονέλα A03 Σιγκέλλωση A04 Άλλες μικροβιακές εντερικές

Code Description A00 Χολέρα A01 Τυφοειδής και παρατυφοειδείς πυρετοί A02 Άλλες λοιμώξεις από σαλμονέλα A03 Σιγκέλλωση A04 Άλλες μικροβιακές εντερικές Code Description A00 Χολέρα A01 Τυφοειδής και παρατυφοειδείς πυρετοί A02 Άλλες λοιμώξεις από σαλμονέλα A03 Σιγκέλλωση A04 Άλλες μικροβιακές εντερικές λοιμώξεις A05 Άλλες περιπτώσεις μικροβιακής τροφογενούς

Διαβάστε περισσότερα

(0.1-20) και IgM: 99 (0.1-20)

(0.1-20) και IgM: 99 (0.1-20) Γ.Ν.Α ''ΟΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ'' ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΩΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ HIV λοίµωξη µε συνοδό κεφαλαλγία και οστικά άλγη Ειδικευόµενος Μουλατζίκος Χρήστος 12/12/2012 Περιγραφήπεριστατικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΝΟΝΙΣΠΚΕΣ ΛΙΟΙΚΪΓΠΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΚΛΝΟΝΙΣΠΚΕΣ ΛΙΟΙΚΪΓΠΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Κ.Δ.Π. 231/2011 ΚΛΝΟΝΙΣΠΚΕΣ ΛΙΟΙΚΪΓΠΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 4501 Παρασκευή, 24 Ιουνίου 2011 1509 Αριθμός 231 Ο ΠΕΡί ΑΦΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΣ 97 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

éáôòéëà áîàìåëôá Ôüìïò Ã Ôåý ïò 14 Áðñßëéïò - Éïýíéïò 2012

éáôòéëà áîàìåëôá Ôüìïò Ã Ôåý ïò 14 Áðñßëéïò - Éïýíéïò 2012 éáôòéëà áîàìåëôá Ôüìïò Ã Ôåý ïò 14 Áðñßëéïò - Éïýíéïò 2012 Äåýôåñï áöéýñùìá óôçí Çðáôïëïãßá ISSN 1790-4045 Tñéìçíéáßá êäïóç ôùí ÕÃÅÉÁ, ÌÇÔÅÑÁ & ËÇÔÙ ôïõ Ïìßëïõ ÕÃÅÉÁ Διανέµεται δωρεάν Άρθρα Τριμηνιαία

Διαβάστε περισσότερα

Αφροδίτη, τη θεά του Έρωτα.

Αφροδίτη, τη θεά του Έρωτα. ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΣ ΜΕΤΑ Ι ΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Αφροδίτη, τη θεά του Έρωτα. η μετάδοση γίνεται συχνότερα ή/και αποτελεσματικότερα μέσω της επαφής. Η πλειονότητα των παραγόντων αδρανοποιείται γρήγορα σε αντίξοο περιβάλλον,

Διαβάστε περισσότερα

Eλληνική Ακτινολογική Εταιρεία. Διαγνωστικά και Θεραπευτικά Πρωτόκολλα στην. Ακτινολογία

Eλληνική Ακτινολογική Εταιρεία. Διαγνωστικά και Θεραπευτικά Πρωτόκολλα στην. Ακτινολογία Eλληνική Ακτινολογική Εταιρεία Διαγνωστικά και Θεραπευτικά Πρωτόκολλα στην Ακτινολογία Αθήνα 2011 Eλληνική Ακτινολογική Εταιρεία Διαγνωστικά και Θεραπευτικά Πρωτόκολλα στην Ακτινολογία Αθήνα 2011 A Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ËÏÉÌÙÎÅÉÓ ÊÅÍÔÑÉÊÏÕ ÍÅÕÑÉÊÏÕ ÓÕÓÔÇÌÁÔÏÓ

ËÏÉÌÙÎÅÉÓ ÊÅÍÔÑÉÊÏÕ ÍÅÕÑÉÊÏÕ ÓÕÓÔÇÌÁÔÏÓ ËÏÉÌÙÎÅÉÓ ÊÅÍÔÑÉÊÏÕ ÍÅÕÑÉÊÏÕ ÓÕÓÔÇÌÁÔÏÓ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗ Στην παρούσα ανασκόπηση αναφέρονται συνοπτικά στοιχεία ανατοµίας και φυσιολογίας του κεντρικού νευρικού συστήµατος προκειµένου να γίνει ευκολότερα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΥΡΟΠΑΘΗΤΙΚΟΣ ΠΟΝΟΣ. Σταυρούλα Δικαίου Ρευµατολόγος

ΝΕΥΡΟΠΑΘΗΤΙΚΟΣ ΠΟΝΟΣ. Σταυρούλα Δικαίου Ρευµατολόγος ΝΕΥΡΟΠΑΘΗΤΙΚΟΣ ΠΟΝΟΣ Σταυρούλα Δικαίου Ρευµατολόγος Νευροπαθητικός πόνος Pain arising as a direct consequence of a lesion or disease affecting the somatosensory system (Special Interest Group on Neuropathic

Διαβάστε περισσότερα

Ασθενής με πυρετό, βήχα και θρομβοπενία. Παρουσίαση: Δημήτρης Μπασούλης Συντονισμός: Μήνα Ψυχογυιού

Ασθενής με πυρετό, βήχα και θρομβοπενία. Παρουσίαση: Δημήτρης Μπασούλης Συντονισμός: Μήνα Ψυχογυιού Ασθενής με πυρετό, βήχα και θρομβοπενία Παρουσίαση: Δημήτρης Μπασούλης Συντονισμός: Μήνα Ψυχογυιού Στοιχεία ταυτότητος Άνδρας ελληνικής καταγωγής 71 ετών Κρεοπώλης Κάτοικος Αθηνών Αιτία εισόδου Διακομίζεται

Διαβάστε περισσότερα