دريافت: 20 ارديبهشت 91

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "دريافت: 20 ارديبهشت 91"

Transcript

1 Journal of Separation Science and Engineering Vol. 4, No. 2, pp نشريه علوم و مهندسي جداسازي دوره چهارم شماره دوم سال 1391 صفحه 75 تا 82 بررسي سينتيكي جداسازي زيستي مس از محلول سولفات مس به شكل نانوذرات سولفيد مس 2 *1 سيدمحمدري وف حسيني مهين شفيعي بخش مهندسي معدن دانشگاه شهيد باهنر كرمان( ) 2. بخش مهندسي شيمي دانشگاه شهيد باهنر كرمان( ).1 مشخصات مقاله تاريخچه مقاله: دريافت: 20 ارديبهشت 91 دريافت پس از اصلاح: 30 دي 91 پذيرش نهايي: 4 بهمن 91 كلمات كليدي: فوساريوم اوكسيسپروم سينتيك رشد پروتي ين نانوذرات سولفيد مس چكيده اخيرا ثابت شده است كه قارچ Fusarium oxysporum توانايي دارد تا نانوذرات فلزي را از طريق ترشح پروتي ينهاي خاص به داخل محيط رشد خود توليد كند. بنابراين به منظور درك بيشتر چگونگي رشد و توليد پروتي ين و همچنين فرايند بيوسنتز نانوذرات توسط اين ميكروارگانيسم كشت آن انجام و سينتيك رشد سلول مصرف پيش ماده و توليد پروتي ين به ترتيب با استفاده از معادلات لگاريتمي و Luedeking-Piret مدلسازي شد. همچنين انطباق اين مدلها بر داده هاي آزمايشگاهي بررسي و نتايج آماري آن ارايه گرديد. درنهايت دادههاي حاصل از بيوسنتز نانوذرات سولفيد مس ارايه شده و مكانيسم و سينتيك توليد آنها بررسي شد. حقوق ناشر محفوظ است. * عهده دار مكاتبات 75

2 سيد محمد ري وف حسيني مهين شفيعي علمي پژوهشي 1 -مقدمه فوساريوم اوكسيسپروم يكي از قارچهاي بيماريزاي گياهان است كه در خاكهاي سراسر دنيا رشد ميكند. بعلاوه برخي از سويههاي آن ممكن است به عنوان عوامل كنترل زيستي در كشاورزي مورد استفاده قرار گيرند [1]. ليكن اخيرا كاربرد تازهاي از اين قارچ در علوم و مهندسي ارايه شده است. تاكنون مقالات متعددي [2 3 4] منتشر شدهاند كه اثبات ميكنند اين ميكروارگانيسم قادر است نانوذرات فلزي را در تركيبات و اشكال گوناگون توليد نمايد. امروزه مطالعه سولفيدهاي فلزي نيمههادي به سرعت در حال رشد است. در اين ميان سولفيد مس به عنوان تركيبي با استوكيومتري متغير توجه زيادي را به سمت خود جلب نموده است[ 5 ]. اين تغيير پذيري باعث شده است كه سولفيد مس از خود ويژگيهاي غيرمعمول الكتريكي و نوري را بروز دهد كه از اين قابليتها ميتوان در ساخت سلولهاي خورشيدي كاتاليستها كاتدهاي ظرفيت بالا در باطريهاي ليتيومي حسگرهاي شيميايي و مواد خنك كننده ترمو الكتريكي بهره برد[ 6 7 ]. نانوذرات سولفيد مس با روشهاي متنوعي توليد شده است. ليكن با در نظر گرفتن علاقه روزافزون به توسعه روشهاي دوستدار محيط زيست در سنتز نانوذرات فلزي برآن شديم تا اين ذرات را براي اولين بار در جهان با استفاده از قارچ فوساريوم اكسيسپروم توليد نماييم [8]. سينتيك كند توليد نانوذرات توسط اين قارچ همواره در كارهاي انجام شده يك عامل محدود كننده بوده است و در گزارشهاي مختلفي به آن اشاره گرديده است [9 10]. از آنجايي كه فرايند سنتز تاحد بالايي وابسته به آنزيمها و پپتيدهاي ترشح شده توسط ميكروارگانيسم به محيط است [11 12] انجام يك پژوهش پايه اي بر روي سينتيك رشد توليد پروتي ين و سنتز نانوذرات جهت بدست آوردن دانش كافي در مورد فرايند و بهبود آن در آينده ضروري است. به طور كلي مدلهاي سينتيكي روابط رياضي هستند كه به صورت تجربي بدست ميآيند و به خوبي ميتوانند بر دادههاي آزمايشگاهي منطبق شوند [13]. بسياري از سامانههاي زيستي از مدلهاي بيوسينتيكي براي نرخ مصرف پيشماده توليد زيست توده و محصول استفاده ميكنند تا فهم پايهاي از مكانيسم فرايندها بدست آيد [14]. دو نوع مدل فرمنتاسيون وجود دارد. 1) مدلهاي ساختاري كه برخي جنبههاي پايهاي ساختار سلول عملكرد و تركيب آنرا در نظر ميگيرد و 2) مدلهاي غير ساختاري كه در آنها سامانههاي زيستي تنها با توجه به زيست توده بيان ميشوند و [15] سادهترين روش براي مدلسازي سينتيكي استفاده از مدلهاي سينتيكي غيرساختاري ميباشد. بنابراين از آنجاكه پيش از اين در مقالهاي بطور جداگانه به خواص نانوذرات توليد شده پرداخته شد اين مقاله [8] در براي اولين بار مدل سينتيكي توليد زيستي نانوذرات فلزي با بهرهگيري از سينتيك واكنشهاي آنزيمي ارايه ميشود. همچنين توليد زيست توده و مصرف گلوكز توليد پروتي ين توسط.F oxysporum اندازهگيري و مدلسازي شده است. - 2 مواد و روشها 1-2- ميكروارگانيسم و شرايط رشد قارچ مورد استفاده در اين آزمايشها Fusarium oxysporium بود كه از موسسه فدرال علوم زمين و منابع طبيعي آلمان PDA تهيه شد. اين قارچ بر روي اسلنت (BGR) در دماي 30 o C رشد داده شد و براي شروع دوره فرمنتاسيون اسپورها از يك اسلنت 4 روزه در ارلنهاي 300 ميليليتري حاوي 100 ميليليتر محيط كشت MGYP با غلظت اسپور در ميليليتر تلقيح شدند. سپس فلاسكها درون شيكر انكوباتور در دماي 30 o C و دور 200 rpm به مدت 120 ساعت قرار گرفتند. اين آزمايشها با دو بار تكرار انجام شدند بيوسنتز نانوذرات سولفيد مس پس از اتمام دوره فرمنتاسيون به مدت سلولها با استفاده از يك سانتريفيوژ (سيگما ساعت 72 با (3-16PK سرعت 5000 g به مدت 5 دقيقه جدا و در شرايط استريل -3 شسته شدند. سپس سلولها به 100 ml محلول 10 M سولفات مس انتقال يافته و فلاسكها به مدت 12 ساعت در شيكر-انكوباتور با دماي شدند. و دور 30 o C 200 rpm قرار داده 3-2- روشهاي اندازهگيري به منظور اندازهگيري توليد زيست توده پروتي ين و مصرف قند نمونههايي با فواصل ميكروتيوپهاي 12 2 ميليليتري برداشت شد. ساعت با استفاده از سپس سلولهاي قارچ با استفاده از سانتريفيوژ جدا شده و وزن آنها پس از قرار گرفتن در دماي 70 به مدت 24 ساعت اندازهگيري شد. o C همچنين محلول باقيمانده براي اندازهگيريهاي بعدي در 76

3 بررسي سينتيكي جداسازي زيستي مس از محلول سولفات مس به شكل نانوذرات سولفيد مس (2) فريزر نگهداري شد. غلظت گلوكز با استفاده از روش رنگ سنجي نلسون و سوموگاي [16 17] و پروتي ين با استفاده از روش بردفورد [18] و توسط يك دستگاه اسپكتروفتومتر (Varian-Carry) تعيين شدند. بعلاوه به منظور تعيين سينتيك توليد نانوذرات نمونههايي در فواصل معين از فلاسكهاي حاوي سولفات مس برداشته شده و سلولها توسط سانتريفيوژ جدا شدند. سپس به منظور توقف فعاليت آنزيمها نمونهها به مدت پنج دقيقه در آب جوش قرار داده شد و تا لحظه آناليز در فريزر نگهداري شدند. نمونهها با استفاده از يك دستگاه ICP غلظت مس (Varian 715-ES) ثبت گرديد. همچنين phفلاسكها با استفاده از يك دستگاه ph متر Jenway ثبت شد. تصوير نانوذرات توليد شده با استفاده از دستگاه TEM مدل PhilipsCM20 تهيه شد. - 3 ارايه نتايج و تحليل يافتهها 1-3- رشد ميكروبي رشد ميكروبي بلافاصله پس از تلقيح سلولها به محيط كشت تازه آغاز شده و وزن سلولها به تدريج افزايش مييابد. وزن خشك سلول نشاندهنده غلظت سلولهاست كه نشانگر نسبتا مناسبي از رشد ميكروارگانيسمها در محيط كشت است و ميتوان آنرا با استفاده از مدل غيرساختاري تشريح نمود. در اين مدل نرخ رشد متناسب است با غلظت اوليه سلول در محيط. از آنجاكه سيستم بسته است عمر ميكروارگانيسم محدود به مقدار پيشماده موجود در محيط كشت است. بنابراين چرخه رشد به تدريج از فازي وارد فاز ديگر ميشود. معادله لگاريتمي يك روند رشد كلاسيك را نشان ميدهد كه در آن پس از يك فاز تاخير سلولها وارد فاز نمايي شده و سپس به فاز ثابت ميرسند كه در آن نرخ تولد و مرگ يكسان است. درنهايت با تمام شدن منبع كربن و غلبه نرخ مرگ بر تولد جمعيت سلولي كاهش يافته و فاز مرگ آغاز ميگردد.[19] معادله لگاريتمي مستقل از ميزان پيشماده است و ميتوان آنرا به صورت زير بيان نمود: 1 (1) كه در آن µ m (h -1 ) نرخ ماكزيمم رشد و X m (g l -1 ) غلظت بيشينه زيست توده است. با انتگرال گيري از معادله 1 مقدار زيست توده بعنوان تابعي از زمان حاصل ميشود (معادله 2). 2 اشكال رابطه اين است كه فاز مرگ را پيشبيني نميكند. به منظور پيشبيني فاز مرگ ميكروارگانيسم علاوه بر فاز رشد بايد از رابطه 3 استفاده كنيم [19]. (3) در اين رابطه k مقدار ثابتي است كه با ازدياد يا كاهش سلولها در ارتباط است. در واقع مقدار مثبت آن نشاندهنده كاهش و مقدار منفي آن نشاندهنده افزايش در جمعيت سلولهاست. با انطباق نتايج حاصل از فرمنتاسيون بر رابطه 2 نشان داده شد كه رشد قارچ تقريبا يك روند كلاسيك را دنبال كرده و بيشترين زيستتوده پس از 84 ساعت به ميزان X m =10/25g l - 1 حاصل شد. با انطباق داده هاي آزمايشگاهي بر معادله 2 مقادير پارامترهاي غلظت بيومس اوليه و نرخ بيشينه رشد بترتيب به صورت X 0 =0/613g l -1 و 1-0/076h µ تعيين شدند. شكل 1 نشاندهنده يك دياگرام m = مقايسهاي بين مقادير حاصل از آزمايش و مدل است. مقدار و R-square Adjusted R-square كه هردو آمدند گوياي انطباق عالي مدل بر دادههاي حاصل از رشد اين قارچ است [20]. بدست 0/97 آزمايشگاهي همانطوركه در شكل 1 قابل مشاهده است دادههايي كه مقادير زيست توده را در ساعات پاياني آزمايش نشان ميدهند اختلاف قابل توجهي با مدل ارايه شده دارند. علت اين پديده ناتواني مدل بدست آمده از معادله 2 براي پيشبيني فاز مرگ است. بنابراين مدل جديدي را بر مبناي معادله 3 آزمايش ميكنيم. شكل (1) مقايسه دادههاي آزمايشگاهي ( ) رشد سلول و مدل لگاريتمي ( ) 77

4 سيد محمد ري وف حسيني مهين شفيعي در مدل جديد كه در شكل علمي پژوهشي 2 آورده شده است ديده ميشود كه با رسيدن به انتهاي زمان رشد مقدار زيست توده كاهش مييابد. مقادير پارامترهاي غلظت بيومس اوليه و نرخ بيشينه رشد در اين مدل بترتيب X 0 =1/713g l -1 و 1-0/031h µ تعيين شدند. شكل 2 نشاندهنده يك دياگرام m = مقايسهاي بين مقادير حاصل از آزمايش و مدل است. مقدار R-square و Adjusted R-square كه به ترتيب 0/96 و 0/95 بدست آمدند گوياي انطباق عالي مدل بر دادههاي آزمايشگاهي حاصل از رشد اين قارچ است. اگرچه اين مدل تمامي مراحل رشد را به خوبي نمايش ميدهد ليكن مقداري كه اين مدل براي غلظت زيست توده در زمان صفر پيشبيني مينمايد از مقدار واقعي كه بايد كمتر از 1- l 1g باشد انحراف دارد. شكل (2) مقايسه دادههاي آزمايشگاهي ( ) رشد سلول و مدل لگاريتمي با در نظر گرفتن مرگ سلولها ( ) 2-3- تشكيل پروتي ين همانطور كه پيش از اين اشاره شد فرايند زيستي توليد نانوذرات يك فرايند وابسته به آنزيمهاست. بنابراين اندازهگيري مقدار پروتي ينهاي ترشح شده به محيط توسط ميكروارگانيسم اهميت مييابد. رابطه بين زيست توده و تشكيل محصول را ميتوان با استفاده از معادله Luedeking-Piret شبيهسازي كرد كه براي اولين بار به منظور تشريح توليد لاكتيك اسيد توسط Lactobacillus ارايه شده است [21]. طبق اين رابطه (معادله 4) توليد محصول وابسته به غلظت زيست توده و نرخ رشد است: (4) در اين معادله α و β ثابت هاي تشكيل محصول ميباشند كه با توجه با شرايط فرمنتاسيون تغيير ميكنند. اولين عبارت در معادله 4 بعنوان نرخ وابسته به رشد شناخته ميشود و بيان ميكند كه تشكيل محصول توسط قارچ متناسب است با نرخ رشد. عبارت مستقل از رشد (βx) نشان ميدهد كه تمام ميكروارگانيسمها محصول را به صورت كسري از غلظت سلول و بدون در نظر گرفتن فاز رشد توليد ميكنند. معادله 4 را به صورت زير نيز ميتوان نوشت: (5) اگر معادله 2 را بجاي X در معادله 5 قرار دهيم و از آن انتگرال بگيريم نرخ توليد محصول ( P )را مي توان به شكل زير بدست آورد: (6) در اينجا محصول همان آنزيمهايي است كه قارچ به محيط كشت خود ترشح ميكند. رابطه بين توليد 3 شكل پروتي ين و زمان را كه از داده هاي آزمايشگاهي و انطباق معادله 6 بر آنها بدست آمده نمايش ميدهد. مقادير ضريب مدل براي همچنين α و β به ترتيب عبارتند از.0/039 و 8/229 و R-square Adjusted R-square هردو براي اين مدل 0/98 محاسبه شدند كه بيانگر انطباق عالي مدل ارايه شده بر نتايج آزمايشگاهي است [20]. ناهماهنگي كمي كه بين غلظت پروتي ين در ساعات اوليه رشد و مدل در شكل 3 ديده ميشود احتمالا به علت خطا در اندازهگيري غلظتهاي بسيار كم پروتي ين ايجاد شده است. شكل (3) مقايسه دادههاي آزمايشگاهي ( ) توليد پروتي ين و مدل ( )Luedeking-Piret 78

5 بررسي سينتيكي جداسازي زيستي مس از محلول سولفات مس به شكل نانوذرات سولفيد مس = 0 Sبدست ميآيند. 9/186 g l و -1 m s = -0/0005 g g -1 h مصرف گلوكز گلوكز به عنوان پيشماده (منبع كربن) براي توليد محصول متابوليكي و توليد سلول بكار ميرود. پيشماده را ميتوان با معادله معادله Luedeking-Piret مصرف 7 شبيهسازي كرد كه يك است و در آن مقدار پيش ماده مورد استفاده براي توليد محصول قابل چشم پوشي در نظر گرفته ميشود. 1 (7) مقدار زيستتوده حاصل بر اساس پيش ماده مصرفي از معادله 8 محاسبه ميشود: كه (8) X 0 غلظت تلقيح و S 0 غلظت اوليه گلوكز (g l -1 ) ميباشد. با جايگزيني معادله 7 با معادله 2 و انتگرال گيري داريم: همچنين با درنظر گرفتن هردو در R-square و adjusted R-square كه 0/92 هستند ميتوان گفت كه مدل و دادههاي آزمايشگاهي انطباق مناسبي باهم دارند [20]. با مراجعه به شكل 4 واضح است كه مدل بدست آمده روند مشاهده شده مينمايد. دادههاي بدست آمده از آزمايش را به خوبي توصيف 4-3- توليد نانوذرات سولفيد مس همانطوركه پيش از اين گفته شد واكنش توليد ذرات نانو توسط ميكروارگانيسمها يك فرايند آنزيمي است. در اين واكنش كه در واقع يك سيستم دفاعي در برابر اثرات سمي يونهاي فلزات در محيط ميباشد آنزيمهاي احيا كننده (ريداكتاز) با انتقال الكترون به يون فلزي حاضر در محيط آنرا احيا نموده و به شكل ذرات با اندازه نانو رسوب ميدهند [22]. بنابراين براي مدل كردن اين فرايند ميتوان از مدلهاي واكنشهاي آنزيمي استفاده نمود. روشي كه معمولا در بررسي سينتيك واكنشهاي آنزيمي-كاتاليزوري استفاده ميشود اندازهگيري مقدار واكنش دهنده باقي مانده يا محصول توليد شده در طول زمان است. بنابراين غلظت مس باقي مانده در محلول اندازهگيري شد كه در شكل 5 مشاهده ميكنيد. 1 1 (9) شكل (4) مقايسه دادههاي آزمايشگاهي ( ) مصرف گلوكز و مدل ( )Luedeking-Piret شكل 4 نشان دهنده مصرف گلوكز در طول زمان به مدت 120 ساعت است. در اين مدت ابتدا با شروع فاز نمايي مصرف گلوكز به طور ناگهاني افزايش يافته و بعد از 48 ساعت غلظت آن به 1- l 1g ميرسد. سپس با ورود به فاز ثابت رشد مصرف پيشماده نيز كاهش يافته و تا پايان آزمايش با سرعت بسيار كمي كاهش مييابد. با تطبيق داده هاي آزمايش به معادله 9 مقادير پارامترهاي مدل به صورت: 1- g Y X/S 0/970g= شكل (5) تغييرات غلظت مس در حضور سلولهاي قارچ [23] تغييرات غلظت مس در حضور سلولهاي مرده و زنده در شكل 5 به تصوير كشيده شده است. اين نمودار نشان ميدهد كه در كشت زنده قارچ.F oxysporum غلظت مس به تدريج كاهش يافته تا به نصف غلظت اوليه خود رسيده است. در مقابل هنگامي كه سلولها قبل از اضافه شدن به پيشماده اتوكلاو شدند هيچ تغييري در غلظت يونهاي مس ديده نشد. اگرچه ممكن است در نگاه اول از اين مشاهده نتيجه گيري شود كه فعاليت سلولهاي زنده و احياي يونهاي 79

6 سيد محمد ري وف حسيني مهين شفيعي علمي پژوهشي 80 مس و توليد نانوذرات باعث كاهش غلظت مس شده است دقت در مقدار ph آزمايشها دليل ديگري را براي اين پديده پيشنهاد ميكند. وقتي كه سلولهاي قارچ به محلول حاوي پيش ماده افزوده شدند ph اوليه برابر با 4/3 بود و اين مقدار با گذشت زمان به 5/5 رسيد. ليكن در مورد سلولهاي مرده ph اوليه تا پايان آزمايش بدون تغيير باقي ماند. در آزمايشي ديگر ph اوليه فلاسك حاوي سلولهاي مرده روي 5/5 تنظيم شد و مشاهده شد كه غلظت مس در محلول حدود 70 درصد كاهش يافت ليكن تغييري در رنگ محلول و جذب UV ديده نشد. همچنين در مورد سلولهاي زنده ملاحظه شد كه با وجود اينكه پس از ساعت ششم غلظت مس باقيمانده در محلول بدون تغيير باقي ماند افزايش دانسيته جذب UVمحلول حتي با گذشت 48 ساعت متوقف نشد. بنابراين ميتوان نتيجه گرفت كه كاهش غلظت مس به دليل جذب يونها بر روي سطح سلولهاي قارچ ميباشد. در واقع ميتوان فرض كرد كه در فرايند بيوسنتز يونهاي فلزي ابتدا بر روي سطح سلولها جذب شده و سپس به شكل ذرات نانو احيا ميگردند. همچنين سياه شدن رنگ زيست توده جمع آوري شده در پايان آزمايش اين ادعا را تاييد ميكند. بنابراين تصميم گرفته شد كه براي تعيين مقدار نانوذرات توليدي از ميزان جذب UV محلول حاوي نانوذرات استفاده شود. از آنجاكه پس از توليد نانوذرات سولفيد مس جذب UV محلول زير طول موج 400 nm بشدت افزايش پيدا ميكند با ثبت دانسيته جذب پيك منحني كه در 295 nm قرار دارد ميتوان به معياري براي تعيين سينتيك محصول دست يافت. نمودار حاصل در شكل 6 نشان داده شده است. ملاحظه ميشود كه توليد نانوذرات تقريبا از سينتيك مرتبه اول پيروي ميكند. ضرايب مدل به صورت =3/286 0 C و k=0/01927 همراه با R-square و adjusted R-square برابر 0/95 بدست آمدند. شكل (6) مقايسه دادههاي آزمايشگاهي ( ) بيوسنتز نانوذرات سولفيد مس و مدل سينتيك مرتبه يك( ) شكل 7 تصوير نانوذرات سنتز شده را كه داراي اندازه حدود 2 تا 5 نانومتر است در پوششي از پپتيد نشان ميدهد. اين پوشش بلافاصله پس از ايجاد هسته اوليه ذره حول آن شكل گرفته و از رشد بيشتر اندازه آنها جلوگيري ميكند. شكل( 7 ) تصوير TEM نانوذرات سولفيد مس توليد شده توسط قارچ.F. oxysporum ذرات به صورت نقطههاي تيره به اندازه 2 تا 3 نانومتر در پوششي از پروتي ين قابل مشاهده هستند. 4- نتيجهگيري باتوجه به نتايج فرمنتاسيون F.oxysporum از مدلهاي غيرساختاري براي تشريح مصرف سوبسترا توليد زيست توده و توليد لگاريتمي و پروتي ين طي فرايند بهره برداري شد و معادلات Luedeking-Piret توانستند به خوبي سينتيك رشد قارچ مصرف گلوكز و توليد پروتي ين را تشريح كنند. همچنين نشان داده شد كه در بيوسنتز نانوذرات سولفيد مس كه از سينتيك مرتبه اول پيروي مينمايد يونهاي مس ابتدا بر روي سطح سلولهاي قارچ جذب شده و سپس به صورت ذرات سولفيد مس احيا ميشوند. تشكر و قدرداني نويسندگان مقاله از رهنمودها و حمايتهاي ارزنده آقاي دكتر محمد پازوكي دانشيار پژوهشگاه مواد و انرژي و آقاي دكتر محمد رنجبر همقاوندي استاد دانشگاه شهيد باهنر كرمان تشكر و قدرداني مي نمايند. علايم اختصاري و نمادها ثابت ماندگاري h)) (g substrate/(g cells غلظت محصول ) -1 l (mg غلظت پيش ماده ) -1 l (g غلظت اوليه پيش ماده ) 1- l g) m S P S S 0

7 بررسي سينتيكي جداسازي زيستي مس از محلول سولفات مس به شكل نانوذرات سولفيد مس [10] A. Ahmad, S. Senapati, M. Islam Khan, R. Kumar and M. Sastry (2003) Extracellular biosynthesis of monodispersed gold nanoparticles by anovel extremophilic Actinomycete, Langmuir, 19, [11] A. Ahmad, P. Mukherjee, S. Senapati, D. Mandal, M. Islam Khan, R. Kumar and M. Sastry (2003) Extracellular biosynthesis of silver nanoparticles using the fungus Fusarium oxysporum, Colloid Surface B- Biointerfaces, 28, [12] V. Bansal, D. Rautaray, A. Ahmad and M. Sastry (2004) Biosynthesis of zirconia nanoparticles using the fungus Fusarium oxysporum,journal of Materials Engineering, 14, [13] K. Kiviharju, K. Salonen, M. Leisola and T. Eerikäinen (2007) Kinetics of Bifidobacterium longum ATCC15707 growth, Process Biochemistry, 42, [14] H. Ahn, S. Lee and S. Hwang (2005) Growth kinetic parameter estimation of Klebsiella sp. utilizing thiocyanate, Process Biochemistry, 40, [15] H. Zand, M. Blažej, V. Báleš and J. Markoš (2004) A kinetic model for gluconicacid production by Aspergillus niger, Chemical Papers, 58, [16] N. Nelson (1944) A photometric adaptation of the Somogyi method for the determination of glucose, Journal of Biological Chemistry, 153, [17] Somogyi (1952) Notes on sugar determination, Journal of Biological Chemistry, 195, [18] M. Bradford (1976) A rapid and sensitive method for the quantitation of microgram quantities of protein utilizing the principle of protein dye binding, Analytical Biochemistry, 72, [19] G. D. Najafpour (2007) Biochemical Engineering and Biotechnology, Elsevier Science, Amsterdam. [20] M. R. Hosseini, M. Schaffie, M. Pazouki, and M. Ranjbar (2013) Direct electric current stimulation of protein production by Fusarium oxysporum, Chemical Engineering Communications, accepted. [21] R. Luedeking and E. L.Piret (1959) A kinetic study of the lactic acid fermentation: Batch process at controlled ph, Journal of Biochemical and Microbiological Technology and Engineering, 1, [22] S. He, Z. Guo, Y. Zhang, S. Zhang, J. Wang and N. Gu (2007) Biosynthesis of gold nanoparticles using the bacteria Rhodopseudomonas capsulate, Materials Letters, 61, [23] M.R. Hosseini, M. Schaffie, M. Pazouki, A. Schippers, and M. Ranjbar (2013) A novel electrically enhanced biosynthesis of copper sulfide nanoparticles, Materials Science in Semiconductor Processing, In press. زمان فرمنتاسيون (h) غلظت سلول ) -1 l (g غلظت بيشينه سلول ) -1 l (g غلظت اوليه سلول ) -1 l (g سلول بدست آمده به ازاي پيش ماده(( substrate g) cells/(g ضريب تشكيل محصول وابسته به رشد ) 1- g g) ضريب تشكيل محصول مستقل از رشد ) 1- h g) g 1- نرخ رشد ماكزيمم ) 1- h) ثابت سينتيك مرتبه يك دانسيته جذب UV نهايي t X X m X 0 Y X/S α β μ m k C 0 مراجع [1] D. R.Fravel,B.C.Moravec, R. W.Jones and S.Costanzo (2008) Characterization of two ABC transporters from biocontrol and phytopathogeni Fusarium oxysporum, Physiology and Molecular Biology of Plants, 73, 2-8. [2] P. Mukherjee, S. Senapati, D. Mandal, A. Ahmad, M. Islam Khan, R. Kumar and M. Sastry (2002) Extracellular synthesis of gold nanoparticles by the fungus Fusarium oxysporum,chembiochem, 5. [3] A. Ahmad, P. Mukherjee, D. Mandal, S. Senapati, M. Islam Khan, R. Kumar and M. Sastry (2002) Enzyme mediated extracellular synthesis of CdS nanoparticles by the fungus,fusarium oxysporum, Journal of the American Chemical Society, 124, [4] T. L. Riddin, M. Gericke and C. G. Whiteley (2006) Analysis of the inter- and extracellular formation of platinum nanoparticles by Fusarium oxysporum f. sp. Lycopersici Using Response Surface Methodology, Nanotechnology, 17, [5] P. Roy and S. K. Srivastava (2007) Low-temperature synthesis of CuS nanorods by simple wet chemical method, Materials Letters, 61, [6] F. Li, J. Wu, Q. Qin, Z. Li and X. Huang (2010) Controllable synthesis, optical and photocatalytic properties of CuS nanomaterials with hierarchical structures, Powder Technology, 198, [7] K. Iwahori, R. Takagi, N. Kishimoto and I. Yamashita (2011) A size controlled synthesis of CuS nano-particles in the protein cage, apoferritin, Materials Letters, 65, [8] M. R. Hosseini, M. Schaffie, M. Pazouki, E. Darezereshki and M. Ranjbar (2012) Biologically synthesized copper sulfide nanoparticles: Production and characterization, Materials Science in Semiconductor Processing, 15, [9] A. R. Shahverdi, S. Minaeian, H. R. Shahverdi, H. Jamalifar and A. Nohi (2007) Rapid synthesis of silver nanoparticles using culture supernatants of Enterobacteria: A novel biological approach, Process Biochemistry, 42,

8 سيد محمد ري وف حسيني مهين شفيعي علمي پژوهشي Kinetic Study of the Biological Copper Removal from a Copper Sulfate Solution in the Form of Copper Sulfide Nanoparticles M. R. Hosseini 1,*, M. Schaffie 2 1. Department of Mining Engineering, Shahid Bahonar University, Kerman. 2. Department of Chemical Engineering, Shahid Bahonar University, Kerman. ABSTRACT Recently, it is proved that Fusarium oxysporum is capable of synthesizing metallic nano particles by secreting special enzymes and peptides into its environment. Therefore, in order to improve the knowledge of the cell growth, protein production, and nano particle synthesis, batch cultivation of Fusarium oxysporum was studied, and the kinetics of the cell growth, substrate utilization, protein generation, and CuS nano particle biosynthesis were modeled using a logistic, Luedeking-Piret, and first order kinetic equations, respectively. Also, the fitness of the models on the experimental data was examined, and their statistical specifications were presented. Finally, it was proved that the presented models were perfectly match the data and could well explain all the culture parameters. ARTICLE INFO Article history: Received: 9 May 2012 Received in revised form: 19 Jan 2013 Accepted: 23 Jan 2013 Key words: Fusarium oxysporum Kinetic Growth Protein Nano particles Copper All right reserved. * Corresponding author 82

1 ﺶﻳﺎﻣزآ ﻢﻫا نﻮﻧﺎﻗ ﻲﺳرﺮﺑ

1 ﺶﻳﺎﻣزآ ﻢﻫا نﻮﻧﺎﻗ ﻲﺳرﺮﺑ آزمايش 1 بررسي قانون اهم بررسي تجربي قانون اهم و مطالعه پارامترهاي مو ثر در مقاومت الكتريكي يك سيم فلزي تي وري آزمايش هر و دارند جسم فيزيكي داراي مقاومت الكتريكي است. اجسام فلزي پلاستيك تكه يك بدن انسان

Διαβάστε περισσότερα

در اين آزمايش ابتدا راهاندازي موتور القايي روتور سيمپيچي شده سه فاز با مقاومتهاي روتور مختلف صورت گرفته و س سپ مشخصه گشتاور سرعت آن رسم ميشود.

در اين آزمايش ابتدا راهاندازي موتور القايي روتور سيمپيچي شده سه فاز با مقاومتهاي روتور مختلف صورت گرفته و س سپ مشخصه گشتاور سرعت آن رسم ميشود. ك ي آزمايش 7 : راهاندازي و مشخصه خروجي موتور القايي روتور سيمپيچيشده آزمايش 7: راهاندازي و مشخصه خروجي موتور القايي با روتور سيمپيچي شده 1-7 هدف آزمايش در اين آزمايش ابتدا راهاندازي موتور القايي روتور

Διαβάστε περισσότερα

ﻞﻜﺷ V لﺎﺼﺗا ﺎﻳ زﺎﺑ ﺚﻠﺜﻣ لﺎﺼﺗا هﺎﮕﺸﻧاد نﺎﺷﺎﻛ / دﻮﺷ

ﻞﻜﺷ V لﺎﺼﺗا ﺎﻳ زﺎﺑ ﺚﻠﺜﻣ لﺎﺼﺗا هﺎﮕﺸﻧاد نﺎﺷﺎﻛ / دﻮﺷ 1 مبحث بيست و چهارم: اتصال مثلث باز (- اتصال اسكات آرايش هاي خاص ترانسفورماتورهاي سه فاز دانشگاه كاشان / دانشكده مهندسي/ گروه مهندسي برق / درس ماشين هاي الكتريكي / 3 اتصال مثلث باز يا اتصال شكل فرض كنيد

Διαβάστε περισσότερα

هدف:.100 مقاومت: خازن: ترانزيستور: پتانسيومتر:

هدف:.100 مقاومت: خازن: ترانزيستور: پتانسيومتر: آزمايش شماره (10) تقويت كننده اميتر مشترك هدف: هدف از اين آزمايش مونتاژ مدار طراحي شده و اندازهگيري مشخصات اين تقويت كننده جهت مقايسه نتايج اندازهگيري با مقادير مطلوب و در ادامه طراحي يك تقويت كننده اميترمشترك

Διαβάστε περισσότερα

+ Δ o. A g B g A B g H. o 3 ( ) ( ) ( ) ; 436. A B g A g B g HA است. H H برابر

+ Δ o. A g B g A B g H. o 3 ( ) ( ) ( ) ; 436. A B g A g B g HA است. H H برابر ا نتالپي تشكيل پيوند وا نتالپي تفكيك پيوند: ا نتالپي تشكيل يك پيوندي مانند A B برابر با تغيير ا نتالپي استانداردي است كه در جريان تشكيل ا ن B g حاصل ميشود. ( ), پيوند از گونه هاي (g )A ( ) + ( ) ( ) ;

Διαβάστε περισσότερα

سبد(سرمايهگذار) مربوطه گزارش ميكند در حاليكه موظف است بازدهي سبدگردان را جهت اطلاع عموم در

سبد(سرمايهگذار) مربوطه گزارش ميكند در حاليكه موظف است بازدهي سبدگردان را جهت اطلاع عموم در بسمه تعالي در شركت هاي سبدگردان بر اساس پيوست دستورالعمل تاسيس و فعاليت شركت هاي سبدگردان مصوب هيي ت مديره سازمان بورس بانجام مي رسد. در ادامه به اراي ه اين پيوست مي پردازيم: چگونگي محاسبه ي بازدهي سبد

Διαβάστε περισσότερα

e r 4πε o m.j /C 2 =

e r 4πε o m.j /C 2 = فن( محاسبات بوهر نيروي جاذبه الکتروستاتيکي بين هسته و الکترون در اتم هيدروژن از رابطه زير قابل محاسبه F K است: که در ا ن بار الکترون فاصله الکترون از هسته (يا شعاع مدار مجاز) و K ثابتي است که 4πε مقدار

Διαβάστε περισσότερα

آزمایش 2: تعيين مشخصات دیود پيوندي PN

آزمایش 2: تعيين مشخصات دیود پيوندي PN آزمایش 2: تعيين مشخصات دیود پيوندي PN هدف در اين آزمايش مشخصات ديود پيوندي PN را بدست آورده و مورد بررسي قرار مي دهيم. وسايل و اجزاي مورد نياز ديودهاي 1N4002 1N4001 1N4148 و يا 1N4004 مقاومتهاي.100KΩ,10KΩ,1KΩ,560Ω,100Ω,10Ω

Διαβάστε περισσότερα

بررسي علل تغيير در مصرف انرژي بخش صنعت ايران با استفاده از روش تجزيه

بررسي علل تغيير در مصرف انرژي بخش صنعت ايران با استفاده از روش تجزيه 79 نشريه انرژي ايران / دوره 2 شماره 3 پاييز 388 بررسي علل تغيير در مصرف انرژي بخش صنعت ايران با استفاده از روش تجزيه رضا گودرزي راد تاريخ دريافت مقاله: 89//3 تاريخ پذيرش مقاله: 89/4/5 كلمات كليدي: اثر

Διαβάστε περισσότερα

برخوردها دو دسته اند : 1) كشسان 2) ناكشسان

برخوردها دو دسته اند : 1) كشسان 2) ناكشسان آزمايش شماره 8 برخورد (بقاي تكانه) وقتي دو يا چند جسم بدون حضور نيروهاي خارجي طوري به هم نزديك شوند كه بين آنها نوعي برهم كنش رخ دهد مي گوييم برخوردي صورت گرفته است. اغلب در برخوردها خواستار اين هستيم

Διαβάστε περισσότερα

( ) قضايا. ) s تعميم 4) مشتق تعميم 5) انتگرال 7) كانولوشن. f(t) L(tf (t)) F (s) Lf(t ( t)u(t t) ) e F(s) L(f (t)) sf(s) f ( ) f(s) s.

( ) قضايا. ) s تعميم 4) مشتق تعميم 5) انتگرال 7) كانولوشن. f(t) L(tf (t)) F (s) Lf(t ( t)u(t t) ) e F(s) L(f (t)) sf(s) f ( ) f(s) s. معادلات ديفرانسيل + f() d تبديل لاپلاس تابع f() را در نظر بگيريد. همچنين فرض كنيد ( R() > عدد مختلط با قسمت حقيقي مثبت) در اين صورت صورت وجود لاپلاس f() نامند و با قضايا ) ضرب در (انتقال درحوزه S) F()

Διαβάστε περισσότερα

O 2 C + C + O 2-110/52KJ -393/51KJ -283/0KJ CO 2 ( ) ( ) ( )

O 2 C + C + O 2-110/52KJ -393/51KJ -283/0KJ CO 2 ( ) ( ) ( ) به كمك قانون هس: هنري هس شيميدان و فيزيكدان سوي يسي - روسي تبار در سال ۱۸۴۰ از راه تجربه دريافت كه گرماي وابسته به يك واكنش شيمياي مستقل از راهي است كه براي انجام ا ن انتخاب مي شود (در دماي ثابت و همچنين

Διαβάστε περισσότερα

10 ﻞﺼﻓ ﺶﺧﺮﭼ : ﺪﻴﻧاﻮﺘﺑ ﺪﻳﺎﺑ ﻞﺼﻓ ﻦﻳا يا ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ زا ﺪﻌﺑ

10 ﻞﺼﻓ ﺶﺧﺮﭼ : ﺪﻴﻧاﻮﺘﺑ ﺪﻳﺎﺑ ﻞﺼﻓ ﻦﻳا يا ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ زا ﺪﻌﺑ فصل چرخش بعد از مطالعه اي اين فصل بايد بتوانيد : - مكان زاويه اي سرعت وشتاب زاويه اي را توضيح دهيد. - چرخش با شتاب زاويه اي ثابت را مورد بررسي قرار دهيد. 3- رابطه ميان متغيرهاي خطي و زاويه اي را بشناسيد.

Διαβάστε περισσότερα

هدف: LED ديودهاي: 4001 LED مقاومت: 1, اسيلوسكوپ:

هدف: LED ديودهاي: 4001 LED مقاومت: 1, اسيلوسكوپ: آزمايش شماره (1) آشنايي با انواع ديود ها و منحني ولت -آمپر LED هدف: هدف از اين آزمايش آشنايي با پايه هاي ديودهاي معمولي مستقيم و معكوس مي باشد. و زنر همراه با رسم منحني مشخصه ولت- آمپر در دو گرايش وسايل

Διαβάστε περισσότερα

ﻴﻓ ﯽﺗﺎﻘﻴﻘﺤﺗ و ﯽهﺎﮕﺸﻳﺎﻣزﺁ تاﺰﻴﻬﺠﺗ ﻩﺪﻨﻨﮐ

ﻴﻓ ﯽﺗﺎﻘﻴﻘﺤﺗ و ﯽهﺎﮕﺸﻳﺎﻣزﺁ تاﺰﻴﻬﺠﺗ ﻩﺪﻨﻨﮐ دستوركارآزمايش ميز نيرو هدف آزمايش: تعيين برآيند نيروها و بررسي تعادل نيروها در حالت هاي مختلف وسايل آزمايش: ميز مدرج وستون مربوطه, 4 عدد كفه وزنه آلومينيومي بزرگ و قلاب با نخ 35 سانتي, 4 عدد قرقره و پايه

Διαβάστε περισσότερα

در اين ا زمايش ابتدا راهاندازي موتور القايي رتور سيمپيچي شده سه فاز با مقاومت مختلف بررسي و س سپ مشخصه گشتاور سرعت ا ن رسم ميشود.

در اين ا زمايش ابتدا راهاندازي موتور القايي رتور سيمپيچي شده سه فاز با مقاومت مختلف بررسي و س سپ مشخصه گشتاور سرعت ا ن رسم ميشود. ا زمايش 4: راهاندازي و مشخصه خروجي موتور القايي با رتور سيمپيچي شده 1-4 هدف ا زمايش در اين ا زمايش ابتدا راهاندازي موتور القايي رتور سيمپيچي شده سه فاز با مقاومت مختلف بررسي و س سپ مشخصه گشتاور سرعت ا

Διαβάστε περισσότερα

ﺮﺑﺎﻫ -ﻥﺭﻮﺑ ﻪﺧﺮﭼ ﺯﺍ ﻩﺩﺎﻔﺘﺳﺍ ﺎﺑ ﻱﺭﻮﻠﺑ ﻪﻜﺒﺷ ﻱﮊﺮﻧﺍ ﻦﻴﻴﻌﺗ ﻪﺒـﺳﺎﺤﻣ ﺵﻭﺭ ﺩﺭﺍﺪﻧ ﺩﻮﺟﻭ ﻪ ﻱﺍ ﻜﺒﺷ ﻱﮊﺮﻧﺍ ﻱﺮﻴﮔ ﻩﺯﺍﺪﻧﺍ ﻱﺍﺮﺑ ﻲﻤﻴﻘﺘﺴﻣ ﻲﺑﺮﺠﺗ ﺵﻭﺭ ﹰﻻﻮﻤﻌﻣ ﻥﻮﭼ ﻱﺎ ﻩﺩ

ﺮﺑﺎﻫ -ﻥﺭﻮﺑ ﻪﺧﺮﭼ ﺯﺍ ﻩﺩﺎﻔﺘﺳﺍ ﺎﺑ ﻱﺭﻮﻠﺑ ﻪﻜﺒﺷ ﻱﮊﺮﻧﺍ ﻦﻴﻴﻌﺗ ﻪﺒـﺳﺎﺤﻣ ﺵﻭﺭ ﺩﺭﺍﺪﻧ ﺩﻮﺟﻭ ﻪ ﻱﺍ ﻜﺒﺷ ﻱﮊﺮﻧﺍ ﻱﺮﻴﮔ ﻩﺯﺍﺪﻧﺍ ﻱﺍﺮﺑ ﻲﻤﻴﻘﺘﺴﻣ ﻲﺑﺮﺠﺗ ﺵﻭﺭ ﹰﻻﻮﻤﻌﻣ ﻥﻮﭼ ﻱﺎ ﻩﺩ تعيين انرژي بلوري با استفاده از چرخه بورن - هابر چون معمولا روش تجربي مستقيمي براي اندازهگيري انرژي اي وجود ندارد روش محاسبه اين انرژي براي تركيبات يوني اهميت بسياري مييابد. اما مقداري انرژي اي با استفاده

Διαβάστε περισσότερα

حل J 298 كنيد JK mol جواب: مييابد.

حل J 298 كنيد JK mol جواب: مييابد. تغيير ا نتروپي در دنياي دور و بر سيستم: هر سيستم داراي يك دنياي دور و بر يا محيط اطراف خود است. براي سادگي دنياي دور و بر يك سيستم را محيط ميناميم. محيط يك سيستم همانند يك منبع بسيار عظيم گرما در نظر گرفته

Διαβάστε περισσότερα

چكيده. Keywords: Nash Equilibrium, Game Theory, Cournot Model, Supply Function Model, Social Welfare. 1. مقدمه

چكيده. Keywords: Nash Equilibrium, Game Theory, Cournot Model, Supply Function Model, Social Welfare. 1. مقدمه اثرات تراكم انتقال بر نقطه تعادل بازار برق در مدل هاي كورنات و Supply Function منصوره پيدايش * اشكان رحيمي كيان* سيد محمدحسين زندهدل * مصطفي صحراي ي اردكاني* *دانشكده مهندسي برق و كامپيوتر- دانشگاه تهران

Διαβάστε περισσότερα

1. مقدمه بگيرند اما يك طرح دو بعدي براي عايق اصلي ترانسفورماتور كافي ميباشد. با ساده سازي شكل عايق اصلي بين سيم پيچ HV و سيم پيچ LV به

1. مقدمه بگيرند اما يك طرح دو بعدي براي عايق اصلي ترانسفورماتور كافي ميباشد. با ساده سازي شكل عايق اصلي بين سيم پيچ HV و سيم پيچ LV به No. F-16-TRN-1277 عيب يابي عايق كاغذ روغن ترانسفورماتور قدرت به روش FDS محمد مرتاضي احمد مرادي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب تهران ايران چكيده سنجش حوزه ي فركانس سيستم هاي عايقي كاغذ روغن روش تشخيص

Διαβάστε περισσότερα

را بدست آوريد. دوران

را بدست آوريد. دوران تجه: همانطر كه در كلاس بارها تا كيد شد تمرينه يا بيشتر جنبه آمزشي داشت براي يادگيري بيشتر مطالب درسي بده است مشابه اين سه تمرين كه در اينجا حل آنها آمده است در امتحان داده نخاهد شد. m b الف ماتريس تبديل

Διαβάστε περισσότερα

تحليل جريان سيال غيرنيوتني در لوله مخروطي همگرا با استفاده از مدل بينگهام

تحليل جريان سيال غيرنيوتني در لوله مخروطي همگرا با استفاده از مدل بينگهام ١ پيمان شوبي دانشجوي كارشناسي ارشد ٢ حسين مهبادي دانشيار ٣ آرمن آداميان استاديار تحليل جريان سيال غيرنيوتني در لوله مخروطي همگرا با استفاده از مدل بينگهام در اين مقاله جريان لايه هاي سيال بينگهام در يك

Διαβάστε περισσότερα

98-F-TRN-596. ترانسفورماتور بروش مونيتورينگ on-line بارگيري. Archive of SID چكيده 1) مقدمه يابد[

98-F-TRN-596. ترانسفورماتور بروش مونيتورينگ on-line بارگيري. Archive of SID چكيده 1) مقدمه يابد[ و 98-F-TRN-596 محاسبه جهشهاي حرارتي و عمر از دست رفته ترانسفورماتور بروش مونيتورينگ n-line بارگيري آرش آقايي فر- حسين عزيزي موسسه تحقيقات ترانسفورماتور ايران واژه هاي كليدي: بارگيري ترانسفورماتور قدرت

Διαβάστε περισσότερα

P = P ex F = A. F = P ex A

P = P ex F = A. F = P ex A محاسبه كار انبساطي: در ترموديناميك اغلب با كار ناشي از انبساط يا تراكم سيستم روبرو هستيم. براي پي بردن به اين نوع كار به شكل زير خوب توجه كنيد. در اين شكل استوانهاي را كه به يك پيستون بدون اصطكاك مجهز

Διαβάστε περισσότερα

آزمایش 1 :آشنایی با نحوهی کار اسیلوسکوپ

آزمایش 1 :آشنایی با نحوهی کار اسیلوسکوپ آزمایش 1 :آشنایی با نحوهی کار اسیلوسکوپ هدف در اين آزمايش با نحوه كار و بخشهاي مختلف اسيلوسكوپ آشنا مي شويم. ابزار مورد نياز منبع تغذيه اسيلوسكوپ Function Generator شرح آزمايش 1-1 اندازه گيري DC با اسيلوسكوپ

Διαβάστε περισσότερα

آزمايشگاه ديناميك ماشين و ارتعاشات آزمايش چرخ طيار.

آزمايشگاه ديناميك ماشين و ارتعاشات آزمايش چرخ طيار. ` آزمايشگاه ديناميك ماشين و ارتعاشات dynlab@jamilnia.ir www.jamilnia.ir/dynlab ١ تئوري آزمايش چرخ طيار يا چرخ ل نگ (flywheel) صفحه مدوري است كه به دليل جرم و ممان اينرسي زياد خود قابليت بالايي در ذخيرهسازي

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID. چكيده واژههاي كليدي: 1- مقدمه 3/3) و. گرديده است.

Archive of SID.  چكيده واژههاي كليدي: 1- مقدمه 3/3) و. گرديده است. و 1 بررسي و مطالعه عملكرد سنسورگازي ساخته شده از پوشش نانوسيمي اكسيد روي چكيده 2 1 * امين نكوبين مصطفي خديوي 2- كارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد باشگاه پژوهشگران جوان نجف آباد ايران * nekoubin@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ˆÃd. ¼TvÃQ (1) (2) داشت: ( )

ˆÃd. ¼TvÃQ (1) (2) داشت: ( ) تغيير ا نتالپي : ΔH بيشتر واكنشها در شيمي در فشار ثابت انجام ميگيرند. سوختن كبريت در هواي ا زاد و همچنين واكنش خنثي شدن سود با سولفوريك اسيد در يك بشر نمونه اي از واكنشهايي هستند كه در فشار ثابت انجام

Διαβάστε περισσότερα

آزمايش (٤) موضوع آزمايش: تداخل به وسيلهي دو شكاف يانگ و دو منشور فرنل

آزمايش (٤) موضوع آزمايش: تداخل به وسيلهي دو شكاف يانگ و دو منشور فرنل آزمايش (٤) موضوع آزمايش: تداخل به وسيلهي دو شكاف يانگ و دو منشور فرنل وسايل مورد نياز: طيف سنج دو شكاف يانگ لامپ سديم و منبع تغذيه ليزر هليوم نئون دو منشور فرنل دو عدد عدسي خط كش چوبي كوليس ريل اپتيكي

Διαβάστε περισσότερα

مربوطند. با قراردادن مقدار i در معادله (1) داريم. dq q

مربوطند. با قراردادن مقدار i در معادله (1) داريم. dq q مدارهاي تا بحال به مدارهايي پرداختيم كه در ا نها اجزاي مدار مقاومت بودند و در ا نها جريان با زمان تغيير نميكرد. در اينجا خازن را به عنوان يك عنصر مداري معرفي ميكنيم خازن ما را به مفهوم جريانهاي متغير با

Διαβάστε περισσότερα

آزمايش ارتعاشات آزاد و اجباري سيستم جرم و فنر و ميراگر

آزمايش ارتعاشات آزاد و اجباري سيستم جرم و فنر و ميراگر ` آزمايشگاه ديناميك ماشين و ارتعاشات آزمايش ارتعاشات آزاد و اجباري سيستم جرم و فنر و ميراگر dynlab@jamilnia.ir www.jamilnia.ir/dynlab ١ تئوري آزمايش سيستمهاي ارتعاشي ميتوانند بر اثر تحريكات دروني يا بيروني

Διαβάστε περισσότερα

No. F-16-EPM مقدمه

No. F-16-EPM مقدمه No. F-16-EPM -2151 بررسي اثر پرداخت بهاي آمادگي بر هزينههاي بازار برق ايران مريم طارمي سيد ميثم عزتي رضا طهماسبي ايمان رحمتي مديريت نظارت و كنترل بر عملكرد بازار برق معاونت بازار برق ايران شركت مديريت

Διαβάστε περισσότερα

( Δ > o) است. ΔH 2. Δ <o ( ) 6 6

( Δ > o) است. ΔH 2. Δ <o ( ) 6 6 تغييرات انرژي ضمن انحلال: اكثر مواد در موادي مشابه خود حل ميشوند و اين پديده را با برهمكنشهاي ميكروسكوپي بررسي كرديم. براي بررسي ماكروسكوپي اين پديده بايد تغييرات انرژي (ا نتالپي) و تغييرات بينظمي (ا نتروپي)

Διαβάστε περισσότερα

نيمتوان پرتو مجموع مجموع) منحني

نيمتوان پرتو مجموع مجموع) منحني شبيه سازي مقايسه و انتخاب روش بهينه پيادهسازي ردگيري مونوپالس در يك رادار آرايه فازي عباس نيك اختر حسن بولوردي صنايع الكترونيك شيراز Abbas.nikakhtar@Gmail.com صنايع الكترونيك شيراز hasan_bolvardi@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

محاسبه ی برآیند بردارها به روش تحلیلی

محاسبه ی برآیند بردارها به روش تحلیلی محاسبه ی برآیند بردارها به روش تحلیلی برای محاسبه ی برآیند بردارها به روش تحلیلی باید توانایی تجزیه ی یک بردار در دو راستا ( محور x ها و محور y ها ) را داشته باشیم. به بردارهای تجزیه شده در راستای محور

Διαβάστε περισσότερα

HMI SERVO STEPPER INVERTER

HMI SERVO STEPPER INVERTER راهنماي راهاندازي سريع درايوهاي مخصوص ا سانسور كينكو (سري (FV109 سري درايوهاي FV109 كينكو درايوهاي مخصوص ا سانسور كينكو ميباشد كه با توجه به نيازمنديهاي اساسي مورد نياز در ايران به بازار عرضه شدهاند. به

Διαβάστε περισσότερα

R = V / i ( Ω.m كربن **

R = V / i ( Ω.m كربن ** مقاومت مقاومت ويژه و رسانندگي اگر سرهاي هر يك از دو ميله مسي و چوبي را كه از نظر هندسي مشابهند به اختلاف پتانسيل يكساني وصل كنيم جريانهاي حاصل در ا نها بسيار متفاوت خواهد بود. مشخصهاي از رسانا كه در اينجا

Διαβάστε περισσότερα

اراي ه روشي نوين براي حذف مولفه DC ميراشونده در رلههاي ديجيتال

اراي ه روشي نوين براي حذف مولفه DC ميراشونده در رلههاي ديجيتال o. F-3-AAA- اراي ه روشي نوين براي حذف مولفه DC ميراشونده در رلههاي ديجيتال جابر پولادي دانشكده فني و مهندسي دانشگاه ا زاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران تهران ايران مجتبي خدرزاده مهدي حيدرياقدم دانشكده

Διαβάστε περισσότερα

3 و 2 و 1. مقدمه. Simultaneous كه EKF در عمل ناسازگار عمل كند.

3 و 2 و 1.  مقدمه. Simultaneous كه EKF در عمل ناسازگار عمل كند. بررسي سازگاري تخمين در الگوريتم EKF-SLAM و پيشنهاد يك روش جديد با هدف رسيدن به سازگاري بيشتر فيلتر و كاستن هرينه محاسباتي امير حسين تمجيدي حميد رضا تقيراد نينا مرحمتي 3 و و گروه رباتيك ارس دپارتمان كنترل

Διαβάστε περισσότερα

شماره : RFP تاريخ RFP REQUEST FOR RESEARCH PROPOSAL Q # # ساير باشند. F

شماره : RFP تاريخ RFP REQUEST FOR RESEARCH PROPOSAL Q # # ساير باشند. F شماره : RFP 5 : تاريخ RFP 1 از صفحه درخواست پيشنهاد پروژه پژوهشي REQUEST FOR RESEARCH PROPOSAL Q # # w $ @ T A"ç! ¼ $ i " ' Ú % $ A # # T A ç$" A V"j "Ï ' ë $ ³ Ã # w $ Q # ¼ $ i "Ú '% 1 -شماره پروژه :

Διαβάστε περισσότερα

( ) x x. ( k) ( ) ( 1) n n n ( 1) ( 2)( 1) حل سري: حول است. مثال- x اگر. يعني اگر xها از = 1. + x+ x = 1. x = y= C C2 و... و

( ) x x. ( k) ( ) ( 1) n n n ( 1) ( 2)( 1) حل سري: حول است. مثال- x اگر. يعني اگر xها از = 1. + x+ x = 1. x = y= C C2 و... و معادلات ديفرانسيل y C ( ) R mi i كه حل سري يعني جواب دقيق ميخواهيم نه به صورت صريح بلكه به صورت سري. اگر فرض كنيم خطي باشد, اين صورت شعاع همگرايي سري فوق, مينيمم اندازه است جواب معادله ديفرانسيل i نقاط

Διαβάστε περισσότερα

قطعات DNA وصل ميشوند فاژT7. pppapcpc/a(pn) 1 2 فاژT4. pppapc (PN) 3. *** (p)ppa /G (PN) 7 pppa / G (Pn)~9 در حدود ۱۰

قطعات DNA وصل ميشوند فاژT7. pppapcpc/a(pn) 1 2 فاژT4. pppapc (PN) 3. *** (p)ppa /G (PN) 7 pppa / G (Pn)~9 در حدود ۱۰ نواحي تكرشتهاي شده DNA به وسيله پروتي ينهايي كه به ا نها متصل ميشوند پايدار ميگردند نواحي تك رشتهاي كه در اثر فعاليت پروتي ينهاي هليكاز بوجود ميا يند ممكن است دوباره به يكديگر متصل شوند بنابراين نواحي

Διαβάστε περισσότερα

Distributed Snapshot DISTRIBUTED SNAPSHOT سپس. P i. Advanced Operating Systems Sharif University of Technology. - Distributed Snapshot ادامه

Distributed Snapshot DISTRIBUTED SNAPSHOT سپس. P i. Advanced Operating Systems Sharif University of Technology. - Distributed Snapshot ادامه Distributed Snapshot يك روش براي حل GPE اين بود كه پردازهي مبصر P 0 از ديگر پردازهها درخواست كند تا حالت محلي خود را اعلام كنند و سپس آنها را باهم ادغام كند. اين روش را Snapshot گوييم. ولي حالت سراسري

Διαβάστε περισσότερα

a a VQ It ميانگين τ max =τ y= τ= = =. y A bh مثال) مقدار τ max b( 2b) 3 (b 0/ 06b)( 1/ 8b) 12 12

a a VQ It ميانگين τ max =τ y= τ= = =. y A bh مثال) مقدار τ max b( 2b) 3 (b 0/ 06b)( 1/ 8b) 12 12 مقاومت مصالح بارگذاري عرضي: بارگذاري عرضي در تيرها باعث ايجاد تنش برشي ميشود كه مقدار آن از رابطه زير قابل محاسبه است: كه در اين رابطه: - : x h q( x) τ mx τ ( τ ) = Q I برش در مقطع مورد نظر در طول تير

Διαβάστε περισσότερα

متلب سایت MatlabSite.com

متلب سایت MatlabSite.com 11-F-REN-1712 بررسي اثر مبدلهاي ماتريسي در كاهش اثر نوسانات باد در توربينهاي بادي مغناطيس داي م چكيده علي رضا ناطقي دانشكده برق و كامپيوتر - دانشگاه شهيد بهشتي حسين كاظمي كارگر دانشكده برق و كامپيوتر -

Διαβάστε περισσότερα

روش محاسبه ی توان منابع جریان و منابع ولتاژ

روش محاسبه ی توان منابع جریان و منابع ولتاژ روش محاسبه ی توان منابع جریان و منابع ولتاژ ابتدا شرح کامل محاسبه ی توان منابع جریان: برای محاسبه ی توان منابع جریان نخست باید ولتاژ این عناصر را بدست آوریم و سپس با استفاده از رابطه ی p = v. i توان این

Διαβάστε περισσότερα

است). ازتركيب دو رابطه (1) و (2) داريم: I = a = M R. 2 a. 2 mg

است). ازتركيب دو رابطه (1) و (2) داريم: I = a = M R. 2 a. 2 mg دستوركارآزمايش ماشين آتوود قانون اول نيوتن (قانون لختي يا اصل ماند): جسمي كه تحت تا ثيرنيروي خارجي واقع نباشد حالت سكون يا حركت راست خط يكنواخت خود را حفظ مي كند. قانون دوم نيوتن (اصل اساسي ديناميك): هرگاه

Διαβάστε περισσότερα

11-F-REN-1840 كرمان ايران چكيده - مقدمه: ١ Maximum Power Point Tracking ٢ Incremental Conductance. 3 Model Predictive Control

11-F-REN-1840 كرمان ايران چكيده - مقدمه: ١ Maximum Power Point Tracking ٢ Incremental Conductance. 3 Model Predictive Control -F-REN-8 رديابي نقطه بيشينه توان( MPP ) در سيستمهاي فتوولتاي يك با استفاده از كنترلر پيش بين (MPC) جابر غضنفري مليحه مغفوري فرسنگي سعيد رضا صيد نژاد مسلم قاسمي دانشگاه شهيد باهنر كرمان دانشگاه شهيد باهنر

Διαβάστε περισσότερα

:نتوين شور شور هدمع لکشم

:نتوين شور شور هدمع لکشم عددی آناليز جلسه چھارم حل معادلات غير خطي عمده روش نيوتن: مشکل f ( x را در f ( x و برای محاسبه ھر عضو دنباله باید ھر مرحله محاسبه کرد. در روشھای جایگزین تقریبی f ( x x + = x f جایگزین میکنم کنيم. ( x مشتق

Διαβάστε περισσότερα

yazduni.ac.ir دانشگاه يزد چكيده: است. ١ -مقدمه

yazduni.ac.ir دانشگاه يزد چكيده: است. ١ -مقدمه كنترل سرعت هوشمند موتورهاي DC sharif_natanz@yahoo.com sedighi@ yazduni.ac.ir دانشگاه يزد دانشگاه يزد حميد رضا شريف خضري عليرضا صديقي اناركي چكيده: دامنه وسيع سرعت موتورهايDC و سهولت كنترل ا نها باعث كاربرد

Διαβάστε περισσότερα

يون. Mg + ا نزيم DNA پليمراز III

يون. Mg + ا نزيم DNA پليمراز III مراحل همانندسازي DNA همانندسازي DNA را ميتوان به سه مرحله تقسيم كرد : ۱. مرحله ا غاز phase) :(Initiation شامل شناسايي مبدا همانندسازي تشكيل كمپلكس شروع همانندسازي يا ريپليزوم و اضافه شدن چند نوكلي وتيد

Διαβάστε περισσότερα

5 TTGGGG 3 ميگردد ) شكل ).

5 TTGGGG 3 ميگردد ) شكل ). تكميل انتهاهاي مولكولهاي خطي DNA با توجه به اينكه RNA هاي پرايمر بايد از انتهاي مولكولهاي DNA برداشته شوند سي وال اين است در اين صورت انتهاي DNA هاي خطي چگونه تكميل ميگردد. در هنگام همانندسازي نه تنها

Διαβάστε περισσότερα

V o. V i. 1 f Z c. ( ) sin ورودي را. i im i = 1. LCω. s s s

V o. V i. 1 f Z c. ( ) sin ورودي را. i im i = 1. LCω. s s s گزارش کار ا زمايشگاه اندازهگيري و مدار ا زمايش شمارهي ۵ مدار C سري خروجي خازن ۱۳ ا بانماه ۱۳۸۶ ي م به نام خدا تي وري ا زمايش به هر مداري که در ا ن ترکيب ي از مقاومت خازن و القاگر به کار رفتهشده باشد مدار

Διαβάστε περισσότερα

D-STATCOM چكيده 1- مقدمه Flexible Alternative Current Transmission System

D-STATCOM چكيده 1- مقدمه Flexible Alternative Current Transmission System بهبود شاخصهاي كيفيت توان در سيستمهاي توزيع بوسيله طراحي جبران كننده D- با اراي ه يك روش جديد كنترل مهدي ترابيان اصفهاني مجيد شريعتي شركت توسعه و نوسازي هدايت وابسته به وزارت نيرو Email: Trabian_mehdi@yah.cm

Διαβάστε περισσότερα

استفاده از قابليت V2G براي PHEVها را به عنوان رزرو جهت

استفاده از قابليت V2G براي PHEVها را به عنوان رزرو جهت برنامهريزي شارژ خودرو الكتريكي هيبريدي (PHEV) از ديدگاه مشترك با در نظر گرفتن قابليت تامين بار خانگي () 1 آرمان الهياري 3 2 محمود فتوحي فيروزآباد و محمد رستگار 1 دانشگاه صنعتي شريف armanut86@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

(POWER MOSFET) اهداف: اسيلوسكوپ ولوم ديود خازن سلف مقاومت مقاومت POWER MOSFET V(DC)/3A 12V (DC) ± DC/DC PWM Driver & Opto 100K IRF840

(POWER MOSFET) اهداف: اسيلوسكوپ ولوم ديود خازن سلف مقاومت مقاومت POWER MOSFET V(DC)/3A 12V (DC) ± DC/DC PWM Driver & Opto 100K IRF840 منابع تغذيه متغير با مبدل DC به DC (POWER MOSFET) با ترانز يستور اهداف: ( بررسی Transistor) POWER MOSFET (Metal Oxide Semiconductor Field Effect براي كليد زني 2) بررسي مبدل DC به.DC كاهنده. 3) بررسي مبدل

Διαβάστε περισσότερα

Journal of Water and Soil Vol. 27, No.4, Sept.-Oct. 2013, p جلد 27 شماره 4 مهر آبان 1392 ص

Journal of Water and Soil Vol. 27, No.4, Sept.-Oct. 2013, p جلد 27 شماره 4 مهر آبان 1392 ص Journal of Water and Soil Vol. 27, No.4, Sept.-Oct. 2013, p. 823-831 نشريه آب و خاك (علوم و صنايع كشاورزي) جلد 27 شماره 4 مهر آبان 1392 ص 823-831. اثر فاصله انتقال بر انتشارپذيري كلريد سديم با استفاده

Διαβάστε περισσότερα

احياء كربومتالوترمي TiO 2 توسط Al و Si

احياء كربومتالوترمي TiO 2 توسط Al و Si احياء كربومتالوترمي TiO 2 توسط Al و Si 3 2 *1 عبداله حاج عليلو مرتضي رحمانپور وعلي سعيدي 1- مربي دانشگاه آزاد اسلامي واحد خامنه گروه مكانيك تبريز ايران 2- عضو هيا ت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد خامنه

Διαβάστε περισσότερα

F. Asjadi and S. Khatiboleslam Sadrnezhad Materials and Energy Research Center Materials Engineering Department, Sharif University of Technology

F. Asjadi and S. Khatiboleslam Sadrnezhad Materials and Energy Research Center Materials Engineering Department, Sharif University of Technology چكيده - ساخت و شناسايي نانوميلههاي دي اكسيد واناديم به روش هيدروترمال ** * و خطيب الاسلام صدرنژاد فاطمه عسجدي پژوهشگاه مواد و انرژي دانشكده مهندسي مواد دانشگاه صنعتي شريف (دريافت مقاله: ۱۳۹۰/۲/۱۷- دريافت

Διαβάστε περισσότερα

چكيده: ميشود. واژه هايكليدي: 1- مقدمه

چكيده: ميشود. واژه هايكليدي: 1- مقدمه تاثير دماي سنتز بر ويژگيهاي نانوذرات مغناطيسي اكسيد آهن روش همرسوبي در *2 مژده محمدعليزاده هنجني ابراهيم قاسمي احمد منشي - دانشجوي كارشناسي ارشد دانشكده مهندسي مواد دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد اصفهان

Διαβάστε περισσότερα

٢٢٢ ٣٩٣ ﻥﺎﺘﺴﺑﺎﺗ ﻭ ﺭﺎﻬﺑ ﻢ / ﻫﺩﺭﺎﻬﭼ ﻩﺭﺎﻤﺷ ﻢ / ﺘ ﺸﻫ ﻝﺎﺳ ﻲﻨﻓ ﺖﺷﺍﺩﺩﺎﻳ ﻱ ﻪﻃ

٢٢٢ ٣٩٣ ﻥﺎﺘﺴﺑﺎﺗ ﻭ ﺭﺎﻬﺑ ﻢ / ﻫﺩﺭﺎﻬﭼ ﻩﺭﺎﻤﺷ ﻢ / ﺘ ﺸﻫ ﻝﺎﺳ ﻲﻨﻓ ﺖﺷﺍﺩﺩﺎﻳ ﻱ ﻪﻃ مجله پژوهش ا ب ايران سال هشتم/ شماره چهاردهم/ بهار و تابستان (٢١٧-٢٢٢) ١٣٩٣ يادداشت فني بررسي ا زمايشگاهي تعيين رابطه عمق جريان غليظ در محل غوطهوري ٢ *١ حسن گليج و مهدي قمشي چکيده جريانهاي غليظ در اثر

Διαβάστε περισσότερα

(,, ) = mq np داريم: 2 2 »گام : دوم« »گام : چهارم«

(,, ) = mq np داريم: 2 2 »گام : دوم« »گام : چهارم« 3 8 بردارها خارجي ضرب مفروضاند. (,, ) 3 و (,, 3 ) بردار دو تعريف: و ميدهيم نمايش نماد با را آن كه است برداري در خارجي ضرب ( 3 3, 3 3, ) m n mq np p q از: است عبارت ماتريس دترمينان در اينكه به توجه با اما

Διαβάστε περισσότερα

مشخصات كلي آلومينيوم و آلياژهاي آن: آلياژهاي آلومينيوم- سيليسيم:

مشخصات كلي آلومينيوم و آلياژهاي آن: آلياژهاي آلومينيوم- سيليسيم: مشخصات كلي آلومينيوم و آلياژهاي آن: خصوصيات انواع مختلف آلياژهاي ريختگي آلومينيوم براساس عنصر آلياژي اصلي طبقهبندي ميشوند. به عنوان مثال: Al-Mg-Al و غيره. هر كدام از آلياژها بوسيلهي تركيب شيميايي اصلي

Διαβάστε περισσότερα

d) هيچكدام a) فشار b) حجم c) سرعت صفحه 3 از 9

d) هيچكدام a) فشار b) حجم c) سرعت صفحه 3 از 9 آزمون دوره مديريت انرژي تخصصي برق نمونه سوالات بخش (1) سي والات تستي 1 مطابق استاندارد IEEE يك موتور الكتريكي در كداميك از شرايط زير در توان نامي خود عمل ميكند a) تغييرات ولتاژ ±%6 و تغييرات فركانس %3

Διαβάστε περισσότερα

چكيده مطالعات. و in vitro. تلفن/ نمابر: پست الكترونيك:

چكيده مطالعات. و in vitro. تلفن/ نمابر: پست الكترونيك: مجله ديابت و ليپيد ايران. پاييز و زمستان 1381 دوره 2 (شماره 1): 3-25 مقاله پژوهشي بررسي تركيبات گليكوزيله نهايي آلبومين سرم (AGE) در افراد ديابتي به روش ايزوالكتريك فوكوسينگ (IEF) و فلورسانس جهت ارزيابي

Διαβάστε περισσότερα

شماره 59 بهار Archive of SID چكيده :

شماره 59 بهار Archive of SID چكيده : مجله علوم پايه دانشگاه آزاد اسلامي (JSIAU شماره 59 بهار 185 چكيده : محاسبه بهره انرژي جوش و گداخت سوخت پيشرفته هيدروژن بور با استفاده از مدل حجمي محصور سازي لختي رسول خدابخش گروه فيزيك دانشكده علوم دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

t a a a = = f f e a a

t a a a = = f f e a a ا زمايشگاه ماشينه يا ۱ الکتريکي ا زمايش شمارهي ۴-۱ گزارش کار راهاندازي و تنظيم سرعت موتورهايي DC (شنت) استاد درياباد نگارش: اشکان نيوشا ۱۶ ا ذر ۱۳۸۷ ي م به نام خدا تي وري ا زمايش شنت است. در اين ا زمايش

Διαβάστε περισσότερα

ﺪ ﻮﻴﭘ ﻪﻳﻭﺍﺯ ﺯﺍ ﻪﻛ ﺖﺳﺍ ﻂﺧ ﻭﺩ ﻊﻃﺎﻘﺗ ﺯﺍ ﻞﺻﺎﺣ ﻲﻠﺧﺍﺩ ﻪﻳﻭﺍﺯ ﺯﺍ ﺕﺭﺎﺒﻋ ﺪﻧﻮﻴﭘ ﻪﻳﻭﺍﺯ ﻪﻛ ﺪﻫﺩ ﻲﻣ ﻥﺎﺸﻧ ﺮﻳﺯ ﻞﻜﺷ ﻥﺎﺳﻮﻧ ﻝﺎﺣ ﺭﺩ ﹰﺎﻤﺋﺍﺩ ﺎﻬﻤﺗﺍ ﻥﻮﭼ

ﺪ ﻮﻴﭘ ﻪﻳﻭﺍﺯ ﺯﺍ ﻪﻛ ﺖﺳﺍ ﻂﺧ ﻭﺩ ﻊﻃﺎﻘﺗ ﺯﺍ ﻞﺻﺎﺣ ﻲﻠﺧﺍﺩ ﻪﻳﻭﺍﺯ ﺯﺍ ﺕﺭﺎﺒﻋ ﺪﻧﻮﻴﭘ ﻪﻳﻭﺍﺯ ﻪﻛ ﺪﻫﺩ ﻲﻣ ﻥﺎﺸﻧ ﺮﻳﺯ ﻞﻜﺷ ﻥﺎﺳﻮﻧ ﻝﺎﺣ ﺭﺩ ﹰﺎﻤﺋﺍﺩ ﺎﻬﻤﺗﺍ ﻥﻮﭼ طول پيوند Bond lengths همواره در مولكولها اتمهاي متشكله داراي حركت نوساني نسبت به يكديگر ميباشند اگرچه در اثر نوسان اتمها فاصله پيوند ا نها هميشه متغير است با وجود اين در همه پيوندها فاصله متوسطي بين هسته

Διαβάστε περισσότερα

تلفات کل سيستم کاهش مي يابد. يکي ديگر از مزاياي اين روش بهبود پروفيل ولتاژ ضريب توان و پايداري سيستم مي باشد [-]. يکي ديگر از روش هاي کاهش تلفات سيستم

تلفات کل سيستم کاهش مي يابد. يکي ديگر از مزاياي اين روش بهبود پروفيل ولتاژ ضريب توان و پايداري سيستم مي باشد [-]. يکي ديگر از روش هاي کاهش تلفات سيستم اراي ه روشي براي کاهش تلفات در سيستم هاي توزيع بر مبناي تغيير محل تغذيه سيستم هاي توزيع احد کاظمي حيدر علي شايانفر حسن فشکي فراهاني سيد مهدي حسيني دانشگاه علم و صنعت ايران- دانشکده مهندسي برق چکيده براي

Διαβάστε περισσότερα

ايران نارمك تهران چكيده مقدمه. *

ايران نارمك تهران چكيده مقدمه. * 34 فصلنامه تخصصي علمي- ترويجي / پاييز / 91 شماره 39 بررسي عملكرد پروور لوله اي دو جهته براي كاليبراسيون جريان سنج هاي مورد استفاده در صنعت نفت با استفاده از شبيه سازي CFD چكيده 2 سيد حسن هاشم ا بادي 1

Διαβάστε περισσότερα

چكيده - ايران به دليل قرارگرفتن در عرض جغرافيايى 25 تا 45 شمالى و است. افزار MATLAB/Simulink - 1 مقدمه

چكيده - ايران به دليل قرارگرفتن در عرض جغرافيايى 25 تا 45 شمالى و است. افزار MATLAB/Simulink - 1 مقدمه مدلسازي و شبيه سازي عملكرد ديناميكي سيستم ولتاژ نوري متصل به شبكه توزيع AC سيد مهدي آل عمران گي ورگ قرهپتيان مهرداد عابدي رضا نوروزيان محمد هادي ري وفي دانشكده مهندسي برق دانشگاه صنعتي اميركبير m.raoufi@gmail.com,

Διαβάστε περισσότερα

* خلاصه

* خلاصه دانشجوي- ششمين كنگره ملي مهندسي عمران 6 و 7 ارديبهشت 39 دانشگاه سمنان سمنان ايران بررسي و مقايسه همگرايي پايداري و دقت در روشهاي گام به گام انتگرالگيري مستقيم زماني 3 سبحان رستمي * علي معينالديني حامد

Διαβάστε περισσότερα

: O. CaCO 3 (1 CO (2 / A 11 بوده و مولكولي غيرقطبي ميباشد. خصوصيتهاي

: O. CaCO 3 (1 CO (2 / A 11 بوده و مولكولي غيرقطبي ميباشد. خصوصيتهاي شيمي آلي مدرسان شريف رتبه يك كارشناسي ارشد شيمي آلي شيمي موادي تركيبها را در آزمايشگاه نميتوان فصل اول «مباني شيمي آلي» است كه با موجودات زنده ارتباط دارد. تا اواسط قرن نوزدهم ميلادي اعتقاد بر اين بود

Διαβάστε περισσότερα

طراحي و بهبود سيستم زمين در ا زمايشگاه فشار قوي جهاد دانشگاهي علم و صنعت

طراحي و بهبود سيستم زمين در ا زمايشگاه فشار قوي جهاد دانشگاهي علم و صنعت .۱.۱.۱ No. F-14-AAA-0000 طراحي و بهبود سيستم زمين در ا زمايشگاه فشار قوي جهاد دانشگاهي علم و صنعت مهدي صولتي عبداالله گراي يلي محمد صادق ميرغفوريان جعفر جعفري بهنام جهاددانشگاهي علم و صنعت تهران ايران

Διαβάστε περισσότερα

- 1 مقدمه كنند[ 1 ]:

- 1 مقدمه كنند[ 1 ]: مكانيابي منابع توليد پراكنده در شبكه فوق توزيع با استفاده از الگوريتم ژنتيك غيرمسلط( NSGAII ) 2 1 ري وف قادري محمد رضا بسمي 1 دانشگاه شاهد دانشكده فني مهندسي Raof.ghaderi@yahoo.com 2 دانشگاه شاهد دانشكده

Διαβάστε περισσότερα

چكيده 1. مقدمه: ماده ماده تغييرفازدهنده دبي

چكيده 1. مقدمه: ماده ماده تغييرفازدهنده دبي مواد تغيير فاز دهنده تحليل عددي سيستم ذخيره انرژي حرارتي با استفاده از طلب بهنام بيگانه الدين سالاريان حسام 2 *1 دانشجوي كارشناسي ارشد مكانيك دانشگاه آزاد اسلامي نور.1 علمي مكانيك دانشگاه آزاد اسلامي نور

Διαβάστε περισσότερα

مقدمه ميباشد. Q = U A F LMTD (8-2)

مقدمه ميباشد. Q = U A F LMTD (8-2) دانشگاه صنعتي شريف دانشكده مهندسي شيمي و نفت آزمايشگاه انتقال حرارت اصول و تي وري آزمايش شماره (8 و (9 دستگاه مبدل هاي حرارتي مقدمه هدف از انجام اين آزمايش بررسي ضراي ب انتقال حرارت و ميزان تبادل حرارت

Διαβάστε περισσότερα

نقش نيروگاههاي بادي در پايداري گذراي شبكه

نقش نيروگاههاي بادي در پايداري گذراي شبكه No. F-13-AAA-0000 همايون برهمندپور سيما كمانكش سعيد سليمي حميد دانايي محمد جعفريان پژوهشگاه نيرو گروه مطالعات سيستم تهران - ايران Uhberahmandpour@nri.ac.irU2T, Uskamankesh@nri.ac.irU2T, 2T Ussalimi@nri.ac.ir,

Διαβάστε περισσότερα

ﻲﺘﻳﻮﻘﺗ يﺮﻴﮔدﺎﻳ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ نآ لﺎﻘﺘﻧا و ﺶﻧاد يزﺎﺳ دﺮﺠﻣ

ﻲﺘﻳﻮﻘﺗ يﺮﻴﮔدﺎﻳ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ نآ لﺎﻘﺘﻧا و ﺶﻧاد يزﺎﺳ دﺮﺠﻣ مجرد سازي دانش و انتقال آن با استفاده از يادگيري تقويتي 1 نرجس زارع 2 مجيد نيلي احمدآبادي 1 احمدرضا ولي 2 مريم سادات ميريان mmirian@ut.ac.ir ar.vali@gmail.com mnili@ut.ac.ir zare.narjes@gmail.com 1- دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

هلول و هتسوپ لدب م ١ لکش

هلول و هتسوپ لدب م ١ لکش دوفازي با كيفيت صورت مخلوط به اواپراتور به 1- در اواپراتور كولر يك اتومبيل مبرد R 134a با دبي 0.08kg/s جريان دارد. ورودي مبرد مي شود و محيط بيرون در دماي 25 o C وارد از روي اواپراتور از بخار اشباع است.

Διαβάστε περισσότερα

طراحي و شبيه سازي آرايه اي از آنتن هاي ميكرواستريپ دو فركانسي براي يك ميكرو ماهواره كوچك مرتضي كازروني- دكتر احمد چلداوي دانشجوي دكتراي دانشگاه علم و صنعت ايران و هيي ت علمي دانشگاه صنعتي مالك اشتر- دانشيار

Διαβάστε περισσότερα

17-F-AAA مقدمه تحريك

17-F-AAA مقدمه تحريك 17-F-AAA-0000 يك روش جديد تشخيص مكان خطاي روتور ارت فالت براي ژنراتور سنكرون مستقل از تغييرات توان راكتيو 3 مجيد عليزاده مقدم 1 محمد باباي يفر 2 فرشيد كاكاوند شركت مديريت توليد برق - نيروگاه شهيد رجايي

Διαβάστε περισσότερα

تي وري آزمايش ششم هدف: بررسي ترانزيستور.UJT

تي وري آزمايش ششم هدف: بررسي ترانزيستور.UJT ب- پ- آزمايشگاه الكترونيك - درس دكتر سبزپوشان تي وري آزمايش ششم هدف: بررسي ترانزيستور.UJT *لطفا قبل از آمدن به آزمايشگاه با مراجعه به كتابهاي درسي تي وري ترانزيستورهاي UJT را مطالعه فرماي يد. Uni )يكي

Διαβάστε περισσότερα

متلب سایت MatlabSite.com

متلب سایت MatlabSite.com -F-REN-08 مدل سازي الكتريكي رفتار شارژ- دشارژ باتريهاي Lead-Acid مورد استفاده در سيستمهاي توليد انرژي تجديدپذير حسين دلاوري پور دانشكده برق و كامپيوتر دانشگاه صنعتي اصفهان چكيده حميدرضا كارشناس دانشكده

Διαβάστε περισσότερα

چكيده 1- مقدمه شبيهسازي ميپردازد. ميشود 8].[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,

چكيده 1- مقدمه شبيهسازي ميپردازد. ميشود 8].[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, سال سوم/ شماره سوم/ پاي يز 188 بهبود پاسخ گشتاور و كاهش خطاي سرعت در كنترل مستقيم گشتاور موتور القايي با استفاده از منطق فازي 1 حميدرضا فخاريزاده بافقي محمدباقر منهاج عليرضا صديقي 1- مربي دانشگاه آزاد

Διαβάστε περισσότερα

مقدمه پارساسرشت محمدرضا فاضلي نسرين صمدي حسين جمالي فر اكرم عيدي و حميده محمودي اصل چكيده. واژه هاي كليدي: Lactobacillus rhamnosus GG

مقدمه پارساسرشت محمدرضا فاضلي نسرين صمدي حسين جمالي فر اكرم عيدي و حميده محمودي اصل چكيده. واژه هاي كليدي: Lactobacillus rhamnosus GG جلد 5 شماره 1391 4 تا ثير متابوليت هاي Lactobacillus rhamnosus GG بر روي رده سلول سرطاني CacoII لادن 3 1 * پارساسرشت محمدرضا فاضلي نسرين صمدي حسين جمالي فر اكرم عيدي و حميده محمودي اصل 1 زاده 1 تهران دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

چكيده 1- مقدمه درخت مشهد ايران فيروزكوه ايران باشد [7]. 5th Iranian Conference on Machine Vision and Image Processing, November 4-6, 2008

چكيده 1- مقدمه درخت مشهد ايران فيروزكوه ايران باشد [7]. 5th Iranian Conference on Machine Vision and Image Processing, November 4-6, 2008 پنهاني سازي تصوير با استفاده از تابع آشوب و درخت جستجوي دودويي رسول عنايتي فر دانشكده مهندسي كامپيوتر دانشگاه آزاد اسلامي فيروزكوه ايران r.enayatifar@iaufb.ac.ir مرتضي صابري كمرپشتي دانشكده مهندسي كامپيوتر

Διαβάστε περισσότερα

تعيين مدل استاتيكي كولرهاي گازي اينورتري به منظور مطالعات پايداري ولتاژ

تعيين مدل استاتيكي كولرهاي گازي اينورتري به منظور مطالعات پايداري ولتاژ تعيين مدل استاتيكي كولرهاي گازي اينورتري به منظور مطالعات پايداري ولتاژ اميرحسين حاجي ولي مقداد تورانداز كناري محمدصادق سپاسيان مهرداد ستايش نظر پرديس فني و مهندسي شهيد عباسپور دانشگاه شهيد بهشتي تهران

Διαβάστε περισσότερα

شناسايي تجربي مدل ديناميكي توربين و گاورنر مكانيكي نيروگاه بخاري تبريز

شناسايي تجربي مدل ديناميكي توربين و گاورنر مكانيكي نيروگاه بخاري تبريز No. 13FEPG1360 شناسايي تجربي مدل ديناميكي توربين و گاورنر مكانيكي نيروگاه بخاري تبريز جعفر ا قاياري پژوهشكده توليد نيرو پژوهشگاه نيرو باقر شهبازي پژوهشكده توليد نيرو پژوهشگاه نيرو تهران ايران baghershahbazi@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

با مصرف توان پايين و نويز كم

با مصرف توان پايين و نويز كم و 4 نوسانساز متعامد تفاضلي با مصرف توان پايين و نويز كم مليحه زارع ساسان ناصح دانشگاه فردوسي مشهد دانشكده مهندسي گروه مهندسي برق- الكترونيك E-mail: naseh@um.ac.ir چكيده - در اين مقاله ساختار جديدي جهت

Διαβάστε περισσότερα

Aerodynamic Design Algorithm of Liquid Injection Thrust Vector Control

Aerodynamic Design Algorithm of Liquid Injection Thrust Vector Control علوم و تحقيقات هوافضا جلد 2 شماره 2 بهار 1388 الگوريتم طراحي آيروديناميكي كنترل بردار تراست به روش پاشش مايع 2 1 مهدي هاشمآبادي و محمدرضا حيدري دانشگاه صنعتي مالك اشتر مجتمع دانشگاهي هوافضا مركز آموزشي

Διαβάστε περισσότερα

98-F-ELM چكيده 1- مقدمه

98-F-ELM چكيده 1- مقدمه 98-F-ELM-473 كاهش اعوجاج گشتاور در موتور رلوكتانسي سوييچ شونده امين حسن يزدآور دانشگاه صنعتي امير كبير yazavar@aut.ac.ir مجتبي ميرسليم دانشگاه صنعتي امير كبير mirsalim@aut.ac.ir واژههاي كليدي: موتور رلوكتانسي

Διαβάστε περισσότερα

چكيده واژههاي كليدي: منحني L تنظيم تيخونف OTSVD لرزه پايينچاهي مقدمه 1 شده و. x true مو لفه مربوط به نوفههاي تصادفي و ديگري مو لفه مربوط.

چكيده واژههاي كليدي: منحني L تنظيم تيخونف OTSVD لرزه پايينچاهي مقدمه 1 شده و. x true مو لفه مربوط به نوفههاي تصادفي و ديگري مو لفه مربوط. مجلة فيزيك زمين و فضا دوره 33 شماره 1386 صفحة 1-3 قطع بهينة تجزيه مقادير تكين در حل مسي لههاي معكوس خطي *1 علي غلامي و عبدالرحيم جواهريان 1 دانشجوي كارشناسي ارشد ژي وفيزيك مو سسة ژي وفيزيك دانشگاه تهران

Διαβάστε περισσότερα

1- مقدمه

1- مقدمه سيستم هاي هوشمند در مهندسي برق سال سوم شماره دوم تابستان 91 بهبود نوسان گشتاور و بازده ماشين سنكرون مغناطيس داي م داخلي بر اساس كنترلر فازي در روش كنترل مستقيم گشتاور 4 3 2 1 حجت مصطفوي بهزاد ميرزاي يان

Διαβάστε περισσότερα

چكيده مقدمه

چكيده مقدمه چهارمين كنفرانس تخصصي پايش وضعيت و عيبيابي ماشينا لات ايران تهران دانشگاه صنعتی شريف اسفند ١٣٨٨ بررسي و كاهش ارتعاشات يك دستگاه دوار ٢ ١ غلامحسين معصومی بهمن ميمند پور شرکت پتروشيمی بو علی سينا - ماهشهر

Διαβάστε περισσότερα

سال چهارم شماره 4 زمستان 1388 صفحات 1-8. Downloaded from nsft.sbmu.ac.ir at 15: on Thursday June 14th 2018 چكيده مواد و روشها: مقدمه

سال چهارم شماره 4 زمستان 1388 صفحات 1-8. Downloaded from nsft.sbmu.ac.ir at 15: on Thursday June 14th 2018 چكيده مواد و روشها: مقدمه مجله علوم تغذيه و صنايع غذايي ايران سال چهارم شماره 4 زمستان 1388 صفحات 1-8 بررسي مقاومت به استرس در سويههاي صنعتي ساكارومايسس سرويزيه به منظور طراحي محيطهاي غربالگر 4 3 2 1 محسن گلابي ايرج نحوي منوچهر

Διαβάστε περισσότερα

زمستان 1390 چكيده شود. Downloaded from journal.nkums.ac.ir at 11:31 IRDT on Tuesday September 4th 2018 [ DOI: /jnkums.3.4.

زمستان 1390 چكيده شود. Downloaded from journal.nkums.ac.ir at 11:31 IRDT on Tuesday September 4th 2018 [ DOI: /jnkums.3.4. مجله دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي زمستان 1390 دوره سوم شماره 4 صفحات 111-118 چكيده شود. Journal of North Khorasan University of Medical Sciences Winter 2011 Vol 3, Issue 4, Page 111-118 طراحي روشي براي

Διαβάστε περισσότερα

* چكيده واژههاي كليدي: 1- مقدمه 1. WC-Co ميباشند.[1]

* چكيده واژههاي كليدي: 1- مقدمه 1. WC-Co ميباشند.[1] توليد پودر كامپوزيتي FeCo-iC به روش سنتز احتراقي 1 3 *1 محمد يعقوبي علي سعيدي رضا ابراهيمي و محمد حسين گلابگير 1- كارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجفآباد - استاد دانشگاه صنعتي اصفهان 3- استاديار

Διαβάστε περισσότερα

بررسي رابطه ضريب سيمان شدگي و تخلخل بدست ا مده از ا ناليز مغزه و مقايسه ا ن با روابط تجربي Shell و Borai در يكي از مخازن دولوميتي جنوب غرب ايران

بررسي رابطه ضريب سيمان شدگي و تخلخل بدست ا مده از ا ناليز مغزه و مقايسه ا ن با روابط تجربي Shell و Borai در يكي از مخازن دولوميتي جنوب غرب ايران ماهنامه اكتشاف و توليد/ شماره / 8 شهريورماه 90 بررسي رابطه ضريب سيمان شدگي و تخلخل بدست ا مده از ا ناليز مغزه و مقايسه ا ن با روابط تجربي Shell و Borai در يكي از مخازن دولوميتي جنوب غرب ايران عليرضا رستمي

Διαβάστε περισσότερα

و دماي هواي ورودي T 20= o C باشد. طبق اطلاعات كاتالوگ 2.5kW است. در صورتي كه هوادهي دستگاه

و دماي هواي ورودي T 20= o C باشد. طبق اطلاعات كاتالوگ 2.5kW است. در صورتي كه هوادهي دستگاه 1- بخاري گازسوز كارگاهي مدل انرژي از تعدادي مجرا تشكيل شده كه گازهاي احتراق در آن جريان دارد و در اثر عبور هوا از روي سطح خارجي اين پره ها توسط يك پروانه محوري fan) (axial گرما به هوا منتقل مي شود. توان

Διαβάστε περισσότερα