Α..Ι.. ΕΚΔΟ Η 3 ΙΟΤΝΙΟ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α..Ι.. ΕΚΔΟ Η 3 ΙΟΤΝΙΟ"

Transcript

1 ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ Α..Ι.. ΕΚΔΟΗ 3 ΙΟΤΝΙΟ 2013

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κανονισμός Λειτουργίας Α..Ι.. 1. ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 ΑΟΦΙΜΕΙΞΕΟΡ ΦΘΥ ΡΤΓΑΟΩΥΘΥ Α.Υ.Ι.Υ... 3 ΥΜΡΣΡΥ ΦΘΥ ΡΤΓΑΟΩΥΘΥ Α.Υ.Ι.Υ ΕΔΤΑ ΦΘΥ ΡΤΓΑΟΩΥΘΥ Α.Υ.Ι.Υ ΥΧΟΦΡΟΙΥΞΡΥ ΦΘΥ ΡΤΓΑΟΩΥΘΥ Α.Υ.Ι.Υ ΜΕΛΗ ΡΤΡΙ ΥΧΞΞΕΦΡΧΘΥ ΞΕΝΩΟ ΧΣΡΧΤΕΩΥΕΙΥ ΞΕΝΩΟ ΑΔΧΟΑΞΙΑ ΦΘΤΘΥΘΥ ΦΩΟ ΧΣΡΧΤΕΩΥΕΩΟ ΔΙΑΓΤΑΦΘ ΞΕΝΩΟ ΔΙΑΔΙΜΑΥΙΑ ΕΓΓΤΑΦΘΥ ΟΕΩΟ ΞΕΝΩΟ ΡΙΜΡΟΡΞΙΜΘ ΥΧΞΞΕΦΡΧΘ ΑΥΦΑΝΙΥΦΙΜΘ ΜΑΝΧΨΘ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΣΗ ΟΡΓΆΝΩΗ Α..Ι Θ ΡΝΡΞΕΝΕΙΑ ΦΩΟ ΙΔΙΡΜΦΘΦΩΟ/ΣΤΡΕΔΤΩΟ Θ ΡΝΡΞΕΝΕΙΑ ΦΩΟ ΣΤΡΛΥΦΑΞΕΟΩΟ ΦΧΥΙΜΘΥ ΑΓΩΓΘΥ Θ/ΜΑΙ ΕΜΣΤΡΥΩΣΩΟ Θ ΥΧΟΦΡΟΙΥΦΙΜΘ ΕΣΙΦΤΡΣΘ Θ ΓΤΑΞΞΑΦΕΙΑ ΦΑΜΦΙΜΕΥ ΜΑΙ ΕΜΦΑΜΦΕΥ ΥΧΟΕΝΕΧΥΕΙΥ ΦΩΟ ΔΙΡΙΜΘΦΙΜΩΟ ΡΤΓΑΟΩΟ ΑΓΩΝΙΣΙΚΕ ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΜΕΛΩΝ ΧΣΡΧΤΕΩΥΕΙΥ ΥΧΞΞΕΦΕΧΡΟΦΩΟ: ΧΣΡΧΤΕΩΥΕΙΥ ΔΙΡΤΓΑΟΩΦΩΟ: ΑΘΝΘΞΑΦΑ ΔΙΜΑΙΩΞΑ ΥΧΞΞΕΦΡΧΘΥ ΑΘΝΘΦΩΟ/ΑΘΝΘΦΤΙΩΟ ΘΞΕΤΕΥ ΔΙΕΠΑΓΩΓΘΥ ΑΘΝΘΞΑΦΩΟ ΣΡΙΟΕΥ ΣΡΙΟΕΥ ΥΦΑ ΡΞΑΔΙΜΑ ΑΘΝΘΞΑΦΑ ΣΡΙΟΕΥ ΥΕ ΑΦΡΞΙΜΑ ΑΓΩΟΙΥΞΑΦΑ ΑΟΦΙΜΑΟΡΟΙΜΘ ΥΧΞΞΕΦΡΧΘ ΕΟΥΦΑΥΕΙΥ ΕΟΥΦΑΥΕΙΥ ΥΕ ΑΦΡΞΙΜΑ ΑΘΝΘΞΑΦΑ ΕΟΥΦΑΥΕΙΥ ΥΕ ΡΞΑΔΙΜΑ ΑΘΝΘΞΑΦΑ ΜΧΤΩΥΕΙΥ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1: ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΜΕΛΩΝ Α.Υ.Ι.Υ. Ζκδοςθ 3 / σελ. 2

3 Κανονισμός Λειτουργίας Α..Ι.. 1. ΕΙ ΑΓΩΓΗ Θ άτυπθ οργάνωςθ με τθν προςωνυμία «Αθλητικζς υναντήσεις Ιδιωτικών χολείων» και τον διακριτικό τίτλο «Α..Ι..», ςυςτικθκε το ζτοσ 1991 με πρωτοβουλία των ζξι ιδρυτικϊν μελϊν ιδιωτικϊν ςχολείων: 1. Αμερικανικό Μολλζγιο Ελλάδοσ - Pierce 2. Ε.Ε.Ι. Μολλζγιο Ακθνϊν - Μολλζγιο Ψυχικοφ 3. Εκπαιδευτιρια Δοφκα 4. Εκπαιδευτιρια Μωςτζα - Γείτονα 5. Υχολι Ξωραΐτθ 6. Φιλεκπαιδευτικι Εταιρεία Αρςάκεια - Φοςίτςεια ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ της Οργάνωσης Α..Ι.. είναι θ διοργάνωςθ ακλθτικϊν ςυναντιςεων και εκδθλϊςεων με τθ ςυμμετοχι των μακθτϊν και των μακθτριϊν των μελϊν-ιδιωτικϊν ςχολείων τθσ Αττικισ. ΚΟΠΟ της Οργάνωσης Α..Ι.. είναι να αναπτφξει τθ ςυνεργαςία μεταξφ των ςχολείωνμελϊν τθσ ςτοχεφοντασ: Οα αυξιςει τθν ακλθτικι, αγωνιςτικι και πολιτιςτικι δραςτθριότθτα των ςχολείων που τθν απαρτίηουν Οα παρζχει ςτουσ μακθτζσ και τισ μακιτριζσ των ςχολείων-μελϊν πρόςκετεσ ευκαιρίεσ φυςικισ δραςτθριοποίθςθσ και άςκθςθσ Οα προωκιςει ςτουσ μακθτζσ και τισ μακιτριζσ τουσ τισ Ρλυμπιακζσ αξίεσ, τθν ευγενι άμιλλα και το «ευ αγωνίηεςκαι». ΕΔΡΑ της Οργάνωσης Α..Ι.. ορίηεται, μετά από ομόφωνθ απόφαςθ τθσ ολομζλειασ των Ιδιοκτθτϊν/Σροζδρων των ςχολείων-μελϊν, ςε ζνα από τα ςχολεία-μζλθ και με τθν προχπόκεςθ ότι αυτό δφναται να καλφπτει γραμματειακά τισ ανάγκεσ τθσ Ρργάνωςθσ Α.Υ.Ι.Υ. ΤΝΣΟΝΙ ΜΟ της Οργάνωσης Α..Ι.. γίνεται από τριμελι Επιτροπι, θ οποία εκλζγεται από τθν Ρλομζλεια των προϊςταμζνων Φυςικισ Αγωγισ ι/και εκπροςϊπων των μελϊν - Ιδιωτικϊν Υχολείων. Θ κθτεία τθσ Υυντονιςτικισ Επιτροπισ είναι διετισ. Α.Υ.Ι.Υ. Ζκδοςθ 3 / σελ. 3

4 Κανονισμός Λειτουργίας Α..Ι.. 2. ΜΕΛΗ Φα ςχολεία-μζλθ τθσ Ρργάνωςθσ Α.Υ.Ι.Υ. αναφζρονται αναλυτικά ςε αλφαβθτικι κατάςταςθ θ οποία ανακεωρείται με βάςθ τον κανονιςμό του (βλζπε Σαράρτθμα 1) ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΜΕΛΩΝ Απαραίτθτοι όροι για τθ ςυμμετοχι ενόσ ιδιωτικοφ ςχολείου τθσ Αττικισ ςτισ Α.Υ.Ι.Υ. είναι να: 1. Αποδζχεται εγγράφωσ και να τθρεί τον Μανονιςμό Νειτουργίασ τθσ Ρργάνωςθσ Α.Υ.Ι.Υ. 2. Υυμμετζχει ιςομερϊσ ςτθν κάλυψθ των οικονομικϊν υποχρεϊςεων τθσ Ρργάνωςθσ Α.Υ.Ι.Υ. (ετιςια ςυνδρομι). 3. Διακζτει ι ενοικιάηει ικανό αρικμό εγκαταςτάςεων ϊςτε να ζχει τθ δυνατότθτα να αναλαμβάνει ετθςίωσ, τον αρικμό των διοργανϊςεων που υποχρεοφται. 4. Μαλφπτει με αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο όλουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ ακλοφμενουσ μακθτζσ και μακιτριζσ του, εντόσ και εκτόσ των εγκαταςτάςεων του ςχολείου τουσ ΤΠΟΧΡΕΩ ΕΙ ΜΕΛΩΝ Ρι υποχρεϊςεισ κάκε ςχολείου-μζλουσ είναι να: 1. Οα ςυμμετζχει ςτο ιμιςυ τουλάχιςτον των ακλθτικϊν εκδθλϊςεων που διεξάγονται ετθςίωσ. 2. Οα αναλαμβάνει κάκε χρόνο μια (1) διοργάνωςθ και μια (1) ςυνδιοργάνωςθ από το ςφνολο των διοργανϊςεων του ςχολικοφ ζτουσ (εκτόσ εάν ζχουν αναλθφκεί όλεσ οι εκδθλϊςεισ από τα άλλα ςχολεία-μζλθ) 3. Οα εκπροςωπείται ςτισ Υυνελεφςεισ τθσ Ρλομζλειασ των Σροϊςταμζνων, είτε από τον Σροϊςτάμενο Φυςικισ Αγωγισ του ςχολείου του, είτε από άλλο εξουςιοδοτθμζνο εκπρόςωπο, κακθγθτι Φυςικισ Αγωγισ του ςχολείουμζλουσ. 4. Ρ Σροϊςτάμενοσ Φυςικισ Αγωγισ ι/και εκπρόςωποσ του ςχολείου-μζλουσ να ςυμμετζχει ςε όλεσ τισ προκακοριςμζνεσ τακτικζσ ι ζκτακτεσ Υυνελεφςεισ τθσ Ρλομζλειασ των Σροϊςταμζνων. Α.Υ.Ι.Υ. Ζκδοςθ 3 / σελ. 4

5 2.3. ΑΔΤΝΑΜΙΑ ΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ Φα ςχολεία - μζλθ τθσ Ρργάνωςθσ Α.Υ.Ι.Υ. τα οποία δεν τθροφν όλεσ τισ υποχρεϊςεισ τουσ κατά τθ διάρκεια του ςχολικοφ ζτουσ, δεν ζχουν δικαίωμα εκλζγειν και του εκλζγεςκαι κακϊσ και δικαίωμα ψιφου ςτισ ςυνεδριάςεισ τθσ Ρλομζλειασ των Σροϊςταμζνων Φυςικισ Αγωγισ ι/και Εκπροςϊπων των ιδιωτικϊν ςχολείων - μελϊν ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ Ζνα ςχολείο-μζλοσ διαγράφεται από τθ δφναμθ τθσ Ρργάνωςθσ Α.Υ.Ι.Υ. όταν: 1. Δεν πλθροί όλουσ τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ ςυμμετοχισ των μελϊν 2. Δεν τθρεί όλεσ τισ υποχρεϊςεισ των μελϊν για δφο ςυνεχόμενα ςχολικά ζτθ 3. Αποφαςιςτεί θ διαγραφι του από τα 2/3 τθσ Ρλομζλειασ Ιδιοκτθτϊν/Σροζδρων των ςχολείων - μελϊν τθσ Ρργάνωςθσ Α.Υ.Ι.Υ. με επαρκι και βάςιμθ αιτιολογία. 4. Χποβλθκεί ζγγραφθ αίτθςθ διαγραφισ του από μζλοσ τθσ Ρργάνωςθσ Α.Υ.Ι.Υ. ςτθν Υυντονιςτικι Επιτροπι 2.5. ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ Για να γίνει ζνα ιδιωτικό ςχολείο τθσ Αττικισ μζλοσ τθσ Ρργάνωςθσ Α.Υ.Ι.Υ. απαιτείται: 1. Αίτθςθ εγγραφισ του Ιδιοκτιτθ/Σροζδρου του ςχολείου απευκυνόμενθ ςτθν Ρλομζλεια των προϊςταμζνων Φυςικισ Αγωγισ ι/και εκπροςϊπων, ςυνοδευομζνθ με τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά (βλ. υποδείγματα αίτθςθσ μζλουσ). Θ αίτθςθ πρζπει να υποβάλλεται ςτθν 3 θ ςυνεδρίαςθ τθσ Ρλομζλειασ τθσ Ρργάνωςθσ Α.Υ.Ι.Υ. (Ξάρτιο) 2. Ζλεγχοσ τθσ τιρθςθσ των προχποκζςεων (Βλζπε παράγραφο 6.13) από τθ Υυντονιςτικι Επιτροπι τθσ Ρργάνωςθσ Α.Υ.Ι.Υ. 3. Σαρουςίαςθ του αιτοφντοσ τθν εγγραφι ςχολείου από τον εκπρόςωπό του θ/και Σροϊςτάμενο Φυςικισ Αγωγισ ςτθν 4 θ ςυνεδρίαςθ τθσ Ρλομζλειασ τθσ Ρργάνωςθσ ΑΥΙΥ (Ξάιο). 4. Θετικι απόφαςθ τθσ Ρλομζλειασ των Σροϊςταμζνων-εκπροςϊπων Φυςικισ Αγωγισ, με πλειοψθφία των (2/3) και επικφρωςι τθσ από τθν Ρλομζλεια των Ιδιοκτθτϊν/Σροζδρων (Ιοφνιο). 5. Εφόςον το αίτθμά γίνεται αποδεκτό, το νζο ςχολείο-μζλοσ μπορεί να μετζχει ςτισ ακλθτικζσ διοργανϊςεισ του αμζςωσ επόμενου ςχολικοφ ζτουσ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ Μάκε ςχολείο-μζλοσ οφείλει να ςυμμετζχει με τθν ανάλογθ εφάπαξ καταβολι χρθματικοφ ποςοφ για τθν κάλυψθ των εξόδων τθσ γραμματειακισ υποςτιριξθσ του ςχολικοφ ζτουσ. Φο ποςό ςυμμετοχισ ορίηεται από τθν Ρλομζλεια των Ιδιοκτθτϊν και καλφπτει τισ ετιςιεσ δαπάνεσ τθσ Ρργάνωςθσ Α.Υ.Ι.Υ. Θ γραμματεία εκδίδει απόδειξθ είςπραξθσ και κρατάει αντίγραφο τθσ απόδειξθσ. Α.Υ.Ι.Υ. Ζκδοςθ 3 / σελ. 5

6 2.7. ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ Κανονισμός Λειτουργίας Α..Ι.. 1. Θ αςφάλιςθ (αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο) των μακθτϊν-μακθτριϊν πρζπει να ανταποκρίνεται ςτισ ανάγκεσ που απαιτοφνται για τθν πλιρθ αςφαλιςτικι κάλυψθ τθσ εκάςτοτε ακλθτικισ διοργάνωςθσ και όλων των περιπτϊςεων για πικανά ατυχιματα. 2. Θ βεβαίωςθ για τθν φπαρξθ αςφαλιςτθρίου ςυμβολαίου (βλζπε υπόδειγμα ςτο παράρτθμα 3) κατατίκεται ςτθν Ρλομζλεια των Σροϊςταμζνων Φυςικισ Αγωγισ ι/και εκπροςϊπων των ςχολείων-μελϊν τθσ Ρργάνωςθσ Α.Υ.Ι.Υ. ςτθν 1θ τακτικι ςυνζλευςθ του Υεπτεμβρίου. Θ εν λόγω βεβαίωςθ ελζγχεται και επιβεβαιϊνεται από τθν τριμελι Υυντονιςτικι Επιτροπι τθσ Ρργάνωςθσ Α.Υ.Ι.Υ.. Υτθ ςυνζχεια θ Υυντονιςτικι Επιτροπι ανακζτει τισ διοργανϊςεισ των ακλθτικϊν εκδθλϊςεων μόνο ςτα ςχολεία-μζλθ που πλθροφν τθν προχπόκεςθ αυτι. Α.Υ.Ι.Υ. Ζκδοςθ 3 / σελ. 6

7 Κανονισμός Λειτουργίας Α..Ι.. 3. ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΣΗ ΟΡΓΆΝΩ Η Α..Ι.. Διοικθτικά όργανα τθσ Ρργάνωςθσ Α.Υ.Ι.Υ. είναι: Θ Ρλομζλεια των Ιδιοκτθτϊν/Σροζδρων των ςχολείων-μελϊν Θ Ρλομζλεια των Σροϊςταμζνων Φυςικισ Αγωγισ θ/και Εκπροςϊπων των ςχολείων-μελϊν Θ Υυντονιςτικι Επιτροπι Θ Γραμματεία τθσ Ρργάνωςθσ Α.Υ.Ι.Υ Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΣΩΝ ΙΔΙΟΚΣΗΣΩΝ/ΠΡΟΕΔΡΩΝ Θ Ρλομζλεια αποτελείται από τουσ Ιδιοκτιτεσ/Σροζδρουσ όλων των ςχολείων-μελϊν τθσ Ρργάνωςθσ Α.Υ.Ι.Υ. και είναι το ανϊτατο όργανο αυτισ. ΑΤΞΡΔΙΡΦΘΦΕΥ Ειδικότερα, θ Ρλομζλεια των Ιδιοκτθτϊν /Σροζδρων επικυρϊνει, με πλειοψθφία των (2/3), τισ προτάςεισ τθσ Ρλομζλειασ των Σροϊςταμζνων Φυςικισ Αγωγισ ι/και Εκπροςϊπων για: Φισ ποινζσ και τισ ςυνζπειεσ μθ τιρθςθσ του Μανονιςμοφ Νειτουργίασ Μάκε τροποποίθςθ των παραγράφων 1,2,3 του παρόντοσ Μανονιςμοφ Νειτουργίασ Φθ μεταβολι του ςκοποφ τθσ Ρργάνωςθσ Α.Υ.Ι.Υ. Φθν είςοδο νζου μζλουσ Φθ διαγραφι μζλουσ τθσ Ρργάνωςθσ Α.Υ.Ι.Υ. Φθ διάλυςθ τθσ Ρργάνωςθσ Α.Υ.Ι.Υ. και γενικϊσ αποφαςίηει για κάκε κζμα που υπάγεται ςτθν κρίςθ τθσ Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΣΩΝ ΠΡΟΪ ΣΑΜΕΝΩΝ ΦΤ ΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Η/ΚΑΙ ΕΚΠΡΟ ΩΠΩΝ Θ Ρλομζλεια αποτελείται από τουσ προϊςτάμενουσ Φυςικισ Αγωγισ ι/και εκπροςϊπουσ όλων των ςχολείων-μελϊν τθσ Ρργάνωςθσ Α.Υ.Ι.Υ. Θ εκπροςϊπθςθ ςτο ςυγκεκριμζνο διοικθτικό όργανο ορίηεται με βεβαίωςθ, θ οποία κατατίκεται ςτθ γραμματεία ςε ετιςια βάςθ από τον Ιδιοκτιτθ/Σρόεδρό του ςχολείουμζλουσ Υε περίπτωςθ ςοβαροφ κωλφματοσ του οριςκζντοσ εκπροςϊπου το κάκε ςχολείο μζλοσ μπορεί να εκπροςωπείται από άλλον κακθγθτι φυςικισ αγωγισ μόνο με ζγγραφθ εξουςιοδότθςθ από τον Ιδιοκτιτθ/Σρόεδρο του. ΑΤΞΡΔΙΡΦΘΦΕΥ Ειδικότερα θ Ρλομζλεια (ενδεικτικϊσ και όχι περιοριςτικϊσ): Εκλζγει τα μζλθ τθσ Υυντονιςτικισ Επιτροπισ Αποφαςίηει για τισ ποινζσ και τισ ςυνζπειεσ μθ τιρθςθσ του Μανονιςμοφ Νειτουργίασ και τισ προτείνει ςτθν Ρλομζλεια των Ιδιοκτθτϊν /Σροζδρων Αποφαςίηει, με πλειοψθφία των (2/3), για κάκε τροποποίθςθ των Σαραγράφων 4,5,6 και 7 του παρόντοσ Μανονιςμοφ λειτουργίασ Επιβάλει κυρϊςεισ για παραβάςεισ του Μανονιςμοφ Νειτουργίασ περί αγωνιςτικϊν υποχρεϊςεων των ςυμμετεχόντων και διοργανωτϊν ςχολείων-μελϊν Α.Υ.Ι.Υ. Ζκδοςθ 3 / σελ. 7

8 Σροτείνει, με πλειοψθφία των (2/3), προσ τθν Ρλομζλεια των Ιδιοκτθτϊν/Σροζδρων: o οποιαδιποτε τροποποίθςθ των παραγράφων 1,2,3 και 7 του παρόντοσ Μανονιςμοφ Νειτουργίασ o τθν μεταβολι του ςκοποφ τθσ Ρργάνωςθσ Α.Υ.Ι.Υ. o τθν είςοδο νζου μζλουσ o τθ διαγραφι μζλουσ τθσ Ρργάνωςθσ Α.Υ.Ι.Υ. o τθ διάλυςθ τθσ Ρργάνωςθσ Α.Υ.Ι.Υ. 2. Γενικϊσ αποφαςίηει για κάκε κζμα που υπάγεται ςτισ αρμοδιότθτζσ τθσ και δεν ζχει ανατεκεί από τον παρόντα Μανονιςμό Νειτουργίασ ςε άλλο όργανο Η ΤΝΣΟΝΙΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ Θ Υυντονιςτικι Επιτροπι αποτελείται από τρία (3) μζλθ και ςυντονίηει όλθ τθ λειτουργία τθσ Ρργάνωςθσ Α.Υ.Ι.Υ. ΑΤΞΡΔΙΡΦΘΦΕΥ Ειδικότερα θ Υυντονιςτικι Επιτροπι (ενδεικτικϊσ και όχι περιοριςτικϊσ) ζχει ωσ αρμοδιότθτεσ: Φθν τιρθςθ του Μανονιςμοφ Νειτουργίασ Φον ςυντονιςμό των πρωτακλθμάτων και των εκδθλϊςεων Φθν επιβολι κυρϊςεων για παραβάςεισ των κανονιςμϊν των ακλθμάτων ωσ πεικαρχικι επιτροπι πρωτακλθμάτων και αγϊνων (βλζπε παράρτθμα 2) Φθν ανάκεςθ διοργανϊςεων οι οποίεσ εκκρεμοφν Φον ςυντονιςμό των ςυνεδριάςεων τθσ Ρλομζλειασ των Σροϊςταμζνων φυςικισ αγωγισ ι/και Εκπροςϊπων και τθσ Ρλομζλειασ των Ιδιοκτθτϊν/Σροζδρων των ςχολείων μελϊν τθσ Ρργάνωςθσ ΑΥΙΥ Φθν παρακολοφκθςθ τθσ οικονομικισ διαχείριςθσ Φθν παρακολοφκθςθ τθσ γραμματειακισ υποςτιριξθσ Φον ςυντονιςμό και ζλεγχο τθσ ιςτοςελίδασ τθσ Ρργάνωςθσ ΑΥΙΥ Φθν ενθμζρωςθ όλων των Σροϊςταμζνων Φυςικισ Αγωγισ Εκπροςϊπων των ςχολείων μελϊν τθσ Ρργάνωςθσ ΑΥΙΥ Φον ζλεγχο των προχποκζςεων για τθν είςοδο του νζου ςχολείου-μζλουσ Φον ετιςιο απολογιςμό λειτουργίασ τθσ Ρργάνωςθσ ΑΥΙΥ ςτθν καταλθκτικι ςυνεδρίαςθ των Ιδιοκτθτϊν/Σροζδρων των ςχολείων μελϊν τθσ Ρργάνωςθσ ΑΥΙΥ ΕΜΝΡΓΕΥ - ΘΘΦΕΙΑ Φα μζλθ τθσ Υυντονιςτικισ Επιτροπισ ζχουν διετι (2) κθτεία και εκλζγονται από τθν Ρλομζλεια των Σροϊςταμζνων Φυςικισ Αγωγισ ι/ και Εκπροςϊπων τθσ Ρργάνωςθσ Α.Υ.Ι.Υ. κατά τθν τζταρτθ (4θ) ετιςια τακτικι ςυνεδρίαςθ του ςχολικοφ ζτουσ και αναλαμβάνουν κακικοντα ςτθν ζναρξθ του επόμενου ςχολικοφ ζτουσ. Θ εκλογι των μελϊν τθσ Υυντονιςτικισ Επιτροπισ γίνεται με τθν λιξθ τθσ διετοφσ κθτείασ τουσ ωσ ακολοφκωσ: 1. Υτθν τζταρτθ ςυνζλευςθ (του Ξαΐου), θ απερχόμενθ Υυντονιςτικι Επιτροπι παρουςιάηει ςτθν ολομζλεια προσ ζγκριςθ το γενικό και οικονομικό απολογιςμό τθσ διετοφσ κθτείασ τθσ. Θ Ρλομζλεια δε, αποφαςίηει τθν απαλλαγι τθσ με απλι πλειοψθφία των παρόντων. Α.Υ.Ι.Υ. Ζκδοςθ 3 / σελ. 8

9 2. Για τθ διεξαγωγι των αρχαιρεςιϊν εκλζγεται από τθν ολομζλεια τριμελισ Εφορευτικι Επιτροπι ςτθν οποία υποβάλλονται οι υποψθφιότθτεσ. 3. Δικαίωμα του εκλζγειν και εκλζγεςκαι ζχουν μόνον οι Σροϊςτάμενοι Φυςικισ Αγωγισ ι/και εκπρόςωποι των μελϊν ςχολείων τα οποία τθροφν τισ υποχρεϊςεισ των μελϊν τθσ Ρργάνωςθσ Α.Υ.Ι.Υ. 4. Μάκε υποψιφιοσ, πριν από τθν ψθφοφορία, ζχει το δικαίωμα να παρουςιάςει τισ προτάςεισ του. 5. Θ ψθφοφορία είναι μυςτικι. Μάκε παριςτάμενοσ μπορεί να ψθφίςει μζχρι τρεισ (3) υποψθφίουσ. 6. Υε περίπτωςθ κρίςιμθσ ιςοψθφίασ διεξάγεται νζα ψθφοφορία μεταξφ των δφο ιςοβακμοφντων υποψθφίων 7. Εάν κατά τθν διάρκεια ι μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ των αρχαιρεςιϊν υποβλθκεί ςτθν Εφορευτικι Επιτροπι οιαδιποτε ζνςταςθ, το κζμα καταγράφεται ςτα Σρακτικά τθσ ςυνζλευςθσ, ςυηθτείται ςτθν Ρλομζλεια των παρευριςκομζνων μελϊν και ςτθν ςυνζχεια τίκεται προσ ψθφοφορία και λιψθ απόφαςθσ. Α.Υ.Ι.Υ. Ζκδοςθ 3 / σελ. 9

10 3.4. Η ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ Κανονισμός Λειτουργίας Α..Ι.. Φα κακικοντα Γραμματείασ αςκοφνται από το εκλεγμζνο για τον ςκοπό αυτό ςχολείο-μζλοσ ΑΤΞΡΔΙΡΦΘΦΕΥ Χποςτθρίηει γραμματειακά όλεσ τισ δραςτθριότθτεσ των υπόλοιπων διοικθτικϊν οργάνων τθσ Ρργάνωςθσ Α.Υ.Ι.Υ. Ειδικότερα: Ενθμερϊνει ζντυπα ι/και θλεκτρονικά όλα τα ςχολεία-μζλθ για όλεσ τισ διοργανϊςεισ κακϊσ και τισ Υυνελεφςεισ των διοικθτικϊν οργάνων τθσ Ρργάνωςθσ Α.Υ.Ι.Υ. Ματαγράφει και αρχειοκετεί κάκε απόφαςθ τθσ ολομζλειασ των προϊςταμζνων Φυςικισ Αγωγισ θ/και εκπροςϊπων των ςχολείων-μελϊν περί τροποποίθςθσ του κανονιςμοφ (παράγραφοι 4,5,6) Ματαγράφει και διανζμει τα πρακτικά όλων των Υυνελεφςεων Αρχειοκετεί: 1. Φα αποτελζςματα των αγϊνων 2. Φισ αναλιψεισ των διοργανϊςεων από τα ςχολεία-μζλθ 3. Φισ ςυμμετοχζσ των ςχολείων-μελϊν 4. Φισ αναφορζσ αγϊνων 5. Φισ ςυμμετοχζσ των μακθτϊν και των μακθτριϊν 6. Φα πρακτικά όλων των ςυνελεφςεων 7. Φα ςτοιχεία τθσ οικονομικισ διαχείριςθσ 8. Φισ βεβαιϊςεισ τθσ αςφαλιςτικισ κάλυψθσ 9. Φα δικαιολογθτικά ειςόδου νζου μζλουσ Ενθμερϊνει τθν ιςτοςελίδα τθσ Ρργάνωςθσ Α.Υ.Ι.Υ. ΕΜΝΡΓΘ-ΘΘΦΕΙΑ Φο ςχολείο-μζλοσ που αςκεί κακικοντα Γραμματείασ ζχει ταυτόχρονθ διετι κθτεία με τθν τριμελι Υυντονιςτικι Επιτροπι και θ ζδρα τθσ βρίςκεται ςτο ςχολείο-μζλοσ που τθν αςκεί. Αν μετά τθ λιξθ τθσ κθτείασ τθσ υπάρξει ενδιαφζρον από άλλο ςχολείο-μζλοσ να αναλάβει τθν γραμματειακι υποςτιριξθ τθσ Ρργάνωςθσ Α.Υ.Ι.Υ., τότε αυτό το ςχολείο κατακζτει ζγγραφθ πρόταςθ ςτθν 4 θ Υυνζλευςθ του Ξαΐου. Υε περίπτωςθ κετικισ απόφαςθσ τθσ Ρλομζλειασ, με πλειοψθφία των (2/3), και επικφρωςθσ από τθν Ρλομζλεια των Ιδιοκτθτϊν/Σροζδρων κακικοντα Γραμματείασ ανατίκενται ςτο υποψιφιο ςχολείο-μζλοσ και λειτουργεί από το νζο ςχολικό ζτοσ. Α.Υ.Ι.Υ. Ζκδοςθ 3 / σελ. 10

11 3.5. ΣΑΚΣΙΚΕ ΚΑΙ ΕΚΣΑΚΣΕ ΤΝΕΛΕΤΕΙ ΣΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ρι προϊςτάμενοι Φυςικισ Αγωγισ ι/και εκπρόςωποι των ςχολείων μελϊν τθσ Ρργάνωςθσ Α.Υ.Ι.Υ. ςυνζρχονται ςε ςυνζλευςθ τζςςερισ (4) φορζσ κάκε χρόνο (Υεπτζμβριο, Δεκζμβριο, Ξάρτιο και Ξάιο). Ειδικότερα θ ακριβισ θμερομθνία των ωσ άνω Φακτικϊν Γενικϊν Υυνελεφςεων των μελϊν κακορίηεται για το επόμενο ςχολικό ζτοσ ςτθν τελευταία ετιςια ςυνζλευςθ (Ξαΐου). 1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτισ Φακτικζσ Γενικζσ Υυνελεφςεισ ζχουν όλα τα ςχολεία-μζλθ του Α.Υ.Ι.Υ., με δικαίωμα ψιφου μόνο των μελϊν που τθροφν τισ υποχρεϊςεισ τθσ Ρργάνωςθσ Α.Υ.Ι.Υ. 2. Υτθν τρίτθ ςυνζλευςθ (Ξαρτίου) κάκε ςχολικοφ ζτουσ κακορίηεται το αγωνιςτικό πρόγραμμα τθσ επόμενθσ ςχολικισ χρονιάσ το οποίο υιοκετείται και γίνεται δεςμευτικό για όλα τα μζλθ τθσ Ρργάνωςθσ Α.Υ.Ι.Υ. ςτθν τζταρτθ ςυνζλευςθ που πραγματοποιείται τον Ξάιο. 3. Ρι Φακτικζσ Γενικζσ Υυνελεφςεισ ςυγκαλοφνται από τθν Φριμελι Υυντονιςτικι Επιτροπι, θ οποία μια εβδομάδα πριν από τθν θμζρα τθσ Υυνζλευςθσ ανακοινϊνει εγγράφωσ ςτα υπόλοιπα μζλθ τθν Θμεριςια Διάταξθ. 4. Θ Γενικι Υυνζλευςθ βρίςκεται ςε απαρτία με τθν παρουςία των 2/3 των μελϊν. Υτθν περίπτωςθ μθ απολφτου απαρτίασ διενεργείται νζα Γενικι Υυνζλευςθ μετά από μια εβδομάδα, ςτον ίδιο τόπο, θμζρα και ϊρα, οπότε οι αποφάςεισ λαμβάνονται με απλι πλειοψθφία των παρόντων μελϊν. 5. Ρι αποφάςεισ λαμβάνονται με ανάταςθ τθσ χειρόσ, ςε περίπτωςθ δε αμφιςβιτθςθσ του αποτελζςματοσ διενεργείται καταμζτρθςθ. Για προςωπικά κζματα γίνεται μυςτικι ψθφοφορία, μόνον εάν ηθτθκεί τζτοια και πάρει ςχετικι απόφαςθ θ Γενικι Υυνζλευςθ 6. Ρι αποφάςεισ λαμβάνονται με απλι πλειοψθφία των παρόντων, εκτόσ από τισ περιπτϊςεισ που ορίηεται ρθτϊσ άλλθ πλειοψθφία. 7. Μάκε χρόνο ςυγκαλείται μία καταλθκτικι κοινι Υυνζλευςθ Ιδιοκτθτϊν/Σροζδρων και τριμελοφσ Υυντονιςτικισ Επιτροπισ για τθν επικφρωςθ αποφάςεων ςε κζματα αλλαγισ Μανονιςμοφ Νειτουργίασ που τουσ αφοροφν (παράγραφοι 1,2,3,7) για τον απολογιςμό δραςτθριοτιτων, τον οικονομικό απολογιςμό και για πεικαρχικά κζματα και οτιδιποτε άλλο προκφπτει. 8. Ζκτακτεσ Γενικζσ Υυνελεφςεισ ςυγκαλοφνται για ςοβαρά κζματα τθσ Ρργάνωςθσ Α.Υ.Ι.Υ. με απόφαςθ τθσ Υυντονιςτικισ Επιτροπισ ι με ζγγραφθ αίτθςθ του 1/5 των μελϊν τθσ Ρργάνωςθσ Α.Υ.Ι.Υ. προσ τθν Ρλομζλεια. Α.Υ.Ι.Υ. Ζκδοςθ 3 / σελ. 11

12 Κανονισμός Λειτουργίας Α..Ι.. 4. ΑΓΩΝΙ ΣΙΚΕ ΤΠΟΧΡΕΩ ΕΙ ΜΕΛΩΝ 4.1. ΤΠΟΧΡΕΩ ΕΙ ΤΜΜΕΣΕΧΟΝΣΩΝ: Φα ςχολεία-μζλθ ςυμμετζχουν τουλάχιςτον ςτο ήμισυ των ακλθτικϊν εκδθλϊςεων που διεξάγονται ετθςίωσ με τισ ακόλουκεσ υποχρεϊςεισ: 1. Οα επιβεβαιϊνουν τθ ςυμμετοχι τουσ ςτθ 1θ ετιςια Υυνζλευςθ τθσ Ρλομζλειασ των Σροϊςταμζνων φυςικισ αγωγισ ι/και εκπροςϊπων 2. Οα ενθμερϊνουν γραπτϊσ ςε περίπτωςθ μθ ςυμμετοχισ τουσ, αμζςωσ μόλισ παραλάβουν τθν προκιρυξθ του πρωτακλιματοσ 3. Ρ προπονθτισ τθσ ομάδασ του ςχολείου που λαμβάνει μζροσ ςε ακλθτικι διοργάνωςθ να είναι κακθγθτισ Φυςικισ Αγωγισ και γνϊςτθσ του Μανονιςμοφ Νειτουργίασ τθσ Ρργάνωςθσ Α.Υ.Ι.Υ. 4. Ρ κακθγθτισ φυςικισ αγωγισ-προπονθτισ κατακζτει ςτθ γραμματεία των αγϊνων τα ακόλουκα ζντυπα: ςυγκεντρωτικι κατάςταςθ μακθτϊν-μακθτριϊν ατομικά δελτία ιατρικι βεβαίωςθ (βλζπε παράρτθμα 3) 5. Ρι ιατρικζσ βεβαιϊςεισ ςτα ατομικά δελτία κα πρζπει να είναι εντόσ εξάμθνθσ ιςχφοσ και να υπογράφονται από κατάλλθλο ιατρό. Σαιδίατρο ι καρδιολόγο για το Δθμοτικό και το Γυμνάςιο, πακολόγο ι καρδιολόγο για το Νφκειο. 6. Σροχπόκεςθ τθσ οργανωμζνθσ παρουςίασ κεατϊν, είναι θ πεικαρχθμζνθ παρακολοφκθςθ των αγϊνων, που είναι ςφμφωνθ με το πνεφμα και τουσ ςτόχουσ τθσ Ρργάνωςθσ Α.Υ.Ι.Υ. Ρ εκάςτοτε ςυνοδόσ του φιλοξενοφμενου ςχολείου οφείλει να ςυνεργάηεται και να ακολουκεί τισ υποδείξεισ του υπεφκυνου του διοργανωτι-ςχολείου για τθν ομαλι διεξαγωγι των αγϊνων. 7. Μάκε ςχολείο που ςυμμετζχει ςε τελικοφσ πρωτακλθμάτων κα πρζπει να φροντίηει για τθν παρουςία ενόσ υπευκφνου του ςχολείου για τθ ςυμβολι του ςτθν ομαλι διεξαγωγι των αγϊνων 8. Μάκε ςχολείο υποχρεοφται να μεταβαίνει ςτον τόπο διεξαγωγισ των ακλθτικϊν διοργανϊςεων με δικι του ευκφνθ. Θ μετάβαςθ μπορεί να γίνεται είτε με λεωφορείο του ςχολείου, είτε με τθν φροντίδα των γονζων των μακθτϊν-μακθτριϊν που ςυμμετζχουν. Α.Υ.Ι.Υ. Ζκδοςθ 3 / σελ. 12

13 4.2. ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΩΝ: Φο ςφνολο των διοργανϊςεων τθσ Ρργάνωςθσ Α.Υ.Ι.Υ. οι οποίεσ διεξάγονται ετθςίωσ ςε όλεσ τισ βακμίδεσ είναι 28. Αναλυτικά για το Δθμοτικό είναι 12 ενϊ για το Γυμνάςιο-Νφκειο είναι 16. Φα ςχολεία-μζλθ αναλαμβάνουν κάκε χρόνο μια (1) διοργάνωςθ και μια (1) ςυνδιοργάνωςθ από το ςφνολο των διοργανϊςεων του ςχολικοφ ζτουσ (εκτόσ εάν ζχουν αναλθφκεί όλεσ οι εκδθλϊςεισ από τα άλλα ςχολεία-μζλθ) Μάκε ςχολείο-μζλοσ που διοργανϊνει πρωτάκλθμα ι εκδιλωςθ ζχει τισ ακόλουκεσ υποχρεϊςεισ: 1. Οα επιβεβαιϊνει τθν ανάλθψθ τθσ διοργάνωςθσ ςτθν Ρλομζλεια των προϊςταμζνων φυςικισ αγωγισ ι/και εκπροςϊπων του Υεπτεμβρίου. 2. Υε περίπτωςθ ςοβαροφ κωλφματοσ να διοργανϊςει τθν αναλθφκείςα ακλθτικι εκδιλωςθ να το δθλϊνει εγκαίρωσ, ϊςτε να γίνεται μετάκεςθ ςε άλλο ςχολείο (ςε ςυνεννόθςθ με τθν Υυντονιςτικι Επιτροπι), αλλαγι χϊρου και θμερομθνίασ διεξαγωγισ τθσ, με τθν υποχρζωςθ να καλφψει τα ζξοδα τθσ εκδιλωςθσ. 3. Οα αποςτζλλει μζςω τθσ γραμματείασ τθσ Ρργάνωςθσ Α.Υ.Ι.Υ., ςχετικι προκιρυξθ ςτα ςυμμετζχοντα ςχολεία, ζνα (1) μινα πριν από τθν θμερομθνία διεξαγωγισ των αγϊνων 4. Οα αποςτζλλει ςτα ςυμμετζχοντα ςχολεία το πρόγραμμα των αγϊνων ι τθσ εκδιλωςθσ 15 θμζρεσ πριν από τθν θμερομθνία διεξαγωγισ. 5. Οα αναλαμβάνει αποκλειςτικά όλα τα ζξοδα τθσ διοργάνωςθσ ςτα οποία περιλαμβάνονται: θ καταβολι αμοιβισ για τουσ κριτζσ και τουσ διαιτθτζσ θ καταβολι αμοιβισ για τουσ γιατροφσ ι τισ νοςοκόμεσ το κόςτοσ των επάκλων (κφπελλα, μετάλλια) το κόςτοσ των διπλωμάτων, αφιςϊν και προςκλιςεων το κόςτοσ χριςθσ τθσ εγκατάςταςθσ το κόςτοσ παρουςίασ του ανάλογου προςωπικοφ. 6. Οα φροντίηει για τθν άριςτθ κατάςταςθ των εγκαταςτάςεων των γθπζδων κακϊσ και τθν άριςτθ κατάςταςθ του υλικοφ. 7. Οα φροντίηει για τθν παρουςία ειδικευμζνου προςωπικοφ 8. Οα φροντίηει για τθν παρουςία ιατροφ. 9. Οα φροντίηει για τα ομαδικά ακλιματα, τθν παρουςία ικανοφ αρικμοφ διαιτθτϊν από τισ αντίςτοιχεσ ομοςπονδίεσ. Για δε τα ατομικά ακλιματα, τθν παρουςία κακθγθτϊν Φυςικισ Αγωγισ ι κριτϊν των αντίςτοιχων ομοςπονδιϊν. 10. Οα φροντίηει ϊςτε θ γραμματεία των αγϊνων να αποτελείται από κακθγθτζσ Φυςικισ Αγωγισ του ςχολείου Α.Υ.Ι.Υ. Ζκδοςθ 3 / σελ. 13

14 11. Οα εξαςφαλίηει τθν παρουςία του προϊςτάμενου Φυςικισ Αγωγισ του ςχολείου ςτθ διοργάνωςθ. 12. Οα αποφαςίηει για τθν αναβολι ι ακφρωςθ αγϊνων ςε περίπτωςθ δυςμενϊν καιρικϊν ςυνκθκϊν, μθ προςζλευςθσ διαιτθτϊν ι ιατροφ. 13. Οα φροντίηει για τθν φπαρξθ επίςθμων φφλλων αγϊνων για τα αποτελζςματα και τισ ενςτάςεισ και επίςθσ να φροντίηει να χορθγοφνται αντίγραφα ςτουσ ςυμμετζχοντεσ. 14. Οα φροντίηει για τθν φπαρξθ εφεδρικισ ςτολισ ϊςτε να αποφεφγεται αναβολι αγϊνα λόγω τθσ φπαρξθσ ίδιασ εμφάνιςθσ μεταξφ των αγωνιηομζνων. 15. Οα ελζγχει με βάςει τον Μανονιςμό τθσ Ρργάνωςθσ Α.Υ.Ι.Υ., τισ ςυγκεντρωτικζσ καταςτάςεισ, τα ατομικά δελτία και τισ ιατρικζσ βεβαιϊςεισ των ςυμμετεχόντων. 16. Οα φροντίηει για τθν φπαρξθ αντιγράφου του Μανονιςμοφ τθσ Ρργάνωςθσ Α.Υ.Ι.Υ. ςτθ γραμματεία των αγϊνων και να ενθμερϊνει τουσ κριτζσ και τουσ διαιτθτζσ για τθ φιλοςοφία και τουσ κανόνεσ που διζπουν τισ Α.Υ.Ι.Υ. (ανά αγϊνιςμα). 17. Οα αποφαςίηει για τθ διακοπι ενόσ αγϊνα, αν υπάρχουν λόγοι που κζτουν ςε κίνδυνο τθν καλι εικόνα του κεςμοφ ι τθν ςωματικι ακεραιότθτα των ςυμμετεχόντων. 18. Υε περίπτωςθ επειςοδίων από ακλθτζσ, κακθγθτζσ, ςυνοδοφσ ι φιλάκλουσ να ακολουκεί τθ ςυγκεκριμζνθ ςειρά ενεργειϊν: Οα κάνει παρατιρθςθ μεμονωμζνα ι προσ όλουσ Οα κάνει δεφτερθ παρατιρθςθ Οα διακόψει προςωρινά τον αγϊνα ςε ςυνεργαςία με το διαιτθτι και να το αναφζρει ςτο φφλλο αγϊνα Οα ηθτιςει τθν απομάκρυνςθ του ι των ταραξιϊν ι να εκκενϊςει το γιπεδο Οα διακόψει οριςτικά τον αγϊνα και να κλείςει το φφλλο αγϊνοσ ςε ςυνεργαςία με τον διαιτθτι Οα ενθμερϊςει τθν πεικαρχικι επιτροπι 19. Οα μεταφζρει, με ζγγραφεσ εκκζςεισ (διοργανωτι και διαιτθτϊν) κάκε παράβαςθ θ οποία επιςφρει ποινζσ ι τουσ λόγουσ διακοπισ ενόσ αγϊνα προσ τθ πεικαρχικι επιτροπι των Α.Υ.Ι.Υ. (ανάλογα με τθν βαρφτθτα του παραπτϊματοσ) 20. Οα απονζμει ςτουσ νικθτζσ ζπακλα και διπλϊματα ςφμφωνα με τουσ κανονιςμοφσ των ακλθμάτων. Υτισ περιπτϊςεισ εκείνεσ όπου δεν υπάρχει κατάταξθ (παραδοςιακοί χοροί, γυμναςτικι για όλουσ κ.α.), κα απονζμεται αναμνθςτικι πλακζτα ςυμμετοχισ ςε κάκε ςχολείο που ςυμμετζχει, ςτουσ δε ςυμμετζχοντεσ αναμνθςτικά διπλϊματα ςυμμετοχισ. 21. Οα αποςτζλλει προσ τθ γραμματεία των Α.Υ.Ι.Υ. και τθν Φριμελι Υυντονιςτικι Επιτροπι αμζςωσ μετά τθν ολοκλιρωςι τθσ διοργάνωςθσ, τα αποτελζςματα, τισ φωτογραφίεσ και τον απολογιςμό τθσ με τα εξισ οικονομικά ςτοιχεία: Α.Υ.Ι.Υ. Ζκδοςθ 3 / σελ. 14

15 Φο ποςό αμοιβισ για κριτζσ και διαιτθτζσ Φο ποςό αμοιβισ για γιατροφσ, νοςοκόμεσ κλπ Φο κόςτοσ επάκλων (κφπελλα, μετάλλια) Φο κόςτοσ διπλωμάτων, αφιςϊν και προςκλιςεων Α.Υ.Ι.Υ. Ζκδοςθ 3 / σελ. 15

16 Κανονισμός Λειτουργίας Α..Ι ΑΘΛΗΜΑΣΑ Φα ςχολεία μζλθ τθσ Ρργάνωςθσ Α.Υ.Ι.Υ. ζχουν δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτα παρακάτω ακλιματα ανά βακμίδα: 1. Αντιςφαίριςθ θμοτικό, Γυμνάςιο, Νφκειο 2. Ανϊμαλοσ ρόμοσ θμοτικό, Γυμνάςιο, Νφκειο 3. Γυμναςτικι για όλουσ θμοτικό, Γυμνάςιο, Νφκειο 4. Μαλακοςφαίριςθ θμοτικό, Γυμνάςιο, Νφκειο 5. Μολφμβθςθ θμοτικό, Γυμνάςιο, Νφκειο 6. Σαραδοςιακοί Χοροί θμοτικό, Γυμνάςιο, Νφκειο 7. Σετοςφαίριςθ θμοτικό, Γυμνάςιο, Νφκειο 8. Σοδοςφαίριςθ θμοτικό, Γυμνάςιο, Νφκειο 9. Μλαςικόσ Ακλθτιςμόσ θμοτικό, Γυμνάςιο, Νφκειο 10. Χειροςφαίριςθ θμοτικό, Γυμνάςιο, Νφκειο Σημ.: Τα ςχολεία μζλη τησ Οργάνωςησ Α.Σ.Ι.Σ. ζχουν δικαίωμα να διοργανώνουν διμερείσ ή τριμερείσ ςυναντήςεισ και ςε άλλα αθλήματα, μη περιλαμβανόμενα ςτον παραπάνω κατάλογο. Ζναρξη όλων των πρωτακλθμάτων ορίηεται θ 20θ Ρκτωβρίου εκάςτου ςχολικοφ ζτουσ Λήξη των πρωτακλθμάτων ορίηονται οι παρακάτω θμερομθνίεσ (με απόκλιςθ μίασ εβδομάδασ) και με εξαίρεςθ τα φεςτιβάλ παραδοςιακϊν χορϊν και γυμναςτικισ για όλουσ: θμοτικό: 30 Ξαΐου Γυμνάςιο: 31 Ξαρτίου Νφκειο: 28 Φεβρουαρίου 4.4. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΑΘΛΗΣΩΝ/ΑΘΛΗΣΡΙΩΝ 1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτισ διοργανϊςεισ τθσ Ρργάνωςθσ Α.Υ.Ι.Υ. ζχουν όλοι οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ που είναι εγγεγραμμζνοι-εσ ςτο ςχολείο με τθν ομάδα του οποίου ςυμμετζχουν. 2. Μάκε ακλθτισ ι ακλιτρια ζχει δικαίωμα ςυμμετοχισ ςε ζνα (1) ομαδικό άκλθμα (εκτόσ τθσ χειροςφαίριςθσ) και ςε όλα τα ατομικά, τθσ βακμίδασ ςτθν οποία είναι εγγεγραμμζνοσ-θ. 3. Θ ςυμμετοχι των ακλθτϊν-τριϊν ελζγχεται πριν από τουσ αγϊνεσ: 1) από τον προϊςτάμενο Φυςικισ Αγωγισ του ςχολείου και διοργανωτι των αγϊνων (πιςτοποιθτικό υγείασ, θλικία κ.λπ.) 2) από τον ιατρό των αγϊνων (πιςτοποιθτικά υγείασ) 4.5. ΗΜΕΡΕ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΘΛΗΜΑΣΩΝ Ρι αγϊνεσ κα διεξάγονται τα ςαββατοκφριακα ςτισ εγκαταςτάςεισ των ςχολείων-μελϊν ι ςε ακλθτικοφσ χϊρουσ που πλθροφν τουσ κανόνεσ αςφαλείασ των ακλουμζνων. Α.Υ.Ι.Υ. Ζκδοςθ 3 / σελ. 16

17 4.6. ΠΟΙΝΕ ΠΟΙΝΕ ΣΑ ΟΜΑΔΙΚΑ ΑΘΛΗΜΑΣΑ 1. Ξακθτισ-ακλθτισ/ακλιτρια που κα αποβλθκεί από αγϊνα για ανάρµοςτθ ςυµπεριφορά ςε οποιαδιποτε φάςθ, αποκλείεται από όλουσ τουσ υπόλοιπουσ αγϊνεσ όχι µόνο του ακλιµατοσ που απεβλικθ, αλλά από όλουσ τουσ αγϊνεσ οµαδικϊν ι ατοµικϊν ακλθµάτων κατά τθν ίδια ςχολικι χρονιά. 2. Ξακθτισ-ακλθτισ/ ακλιτρια που κα αποβλθκεί από αγϊνα για ανάρµοςτθ ςυµπεριφορά ςε οποιαδιποτε φάςθ και θ ποινι που προβλζπεται από τουσ κανονιςµοφσ του ακλιµατοσ είναι από πζντε (5) αγωνιςτικζσ και άνω αποκλείεται από όλουσ τουσ ςχολικοφσ αγϊνεσ για όςο χρονικό διάςτθμα απαιτείται για να εκτίςει τθν ποινι του. 3. Ξακθτισ-ακλθτισ/ ακλιτρια που κα αποβλθκεί από αγϊνα για κάκε άλλθ αιτία (ςκλθρό παιχνίδι κ.λπ.) τιµωρείται ςφµφωνα µε τουσ κανονιςµοφσ του ακλιµατοσ και επανζρχεται µετά τθν ζκτιςθ τθσ προβλεπόµενθσ ποινισ. 4. Υτισ περιπτϊςεισ αντικανονικισ ςυµµετοχισ ακλθτοφ ςε οποιοδιποτε οµαδικό άκλθµα θ οµάδα µθδενίηεται και ςε περίπτωςθ που ανακθρφχτθκε πρωτακλιτρια αφαιρείται ο τίτλοσ. Υε περίπτωςθ µθδενιςµοφ ςε αγϊνα που δεν ιςχφει το ςφςτθµα του αποκλειςµοφ αλλά βακµολογίασ, ςτθν οµάδα, εκτόσ του µθδενιςµοφ τθσ ςτον ςυγκεκριµζνο αγϊνα, επιβάλλεται επιπλζον και ποινι αφαίρεςθσ βακµϊν, τόςων όςων προβλζπονται ςε νίκθ. 5. Υε περίπτωςθ που μακθτισ ι μακιτρια ζχει κάνει χριςθ απαγορευµζνων ουςιϊν (Dopping) ςε οποιοδιποτε οµαδικό άκλθµα, αποκλείεται από τουσ ςχολικοφσ αγϊνεσ για όςα χρόνια είναι ακόµθ µακθτισ/µακιτρια, αναφζρεται δε ςτθν οικεία Ρµοςπονδία και ςτθν Επιτροπι Φιλάκλου Ιδιότθτοσ. 6. Υε περίπτωςθ επειςοδίων από ακλθτζσ-µακθτζσ/ µακιτριεσ ι από προπονθτζσ πριν, κατά τθν διάρκεια ι και µετά τον αγϊνα ςε οποιαδιποτε φάςθ, θ Σεικαρχικι Επιτροπι των Α.Υ.Ι.Υ. ζχει το δικαίωµα, µε βάςθ τθν αναφορά του διοργανωτι του αγϊνα, να επιβάλει τον αποκλειςµό του ακλθτι ι τθσ ομάδασ ι του προπονθτι. 7. Υε περίπτωςθ επειςοδίων από φιλάκλουσ, πριν, κατά τθν διάρκεια ι και µετά τον αγϊνα ςε οποιαδιποτε φάςθ, θ Ρλομζλεια των Εκπροςϊπων των Α.Υ.Ι.Υ. ζχει το δικαίωµα, µε βάςθ τθν αναφορά του διοργανωτι του αγϊνα, να επιβάλει τον αποκλειςµό ςχολείου και τθν ζγκριςθ τθσ Ρλομζλειασ των Ιδιοκτθτϊν. 8. Θ δικαιοδοςία επιβολισ αποκλειςµοφ ςτθν περίπτωςθ των προθγοφμενων δφο παραγράφων είναι για τθν Σεικαρχικι Επιτροπι των Α.Υ.Ι.Υ. και τθν Ρλομζλεια των Εκπροςϊπων των Α.Υ.Ι.Υ. δφο (2) ςχολικά χρόνια. Ωσ πρϊτοσ ςχολικόσ χρόνοσ λογίηεται ο διανυόµενοσ. 9. Για τθν επιβολι ποινϊν πρζπει να ακολουκείται θ διαδικαςία που προβλζπεται από τουσ κανονιςµοφσ πρωτακλιµατοσ τθσ αντίςτοιχθσ Ρµοςπονδίασ. 10. Ζφεςθ κατά επιβλθκείςθσ ποινισ αποκλειςµοφ ακλθτι, προπονθτι, οµάδασ ι ςχολείου από τθν Σεικαρχικι Επιτροπι των Α.Υ.Ι.Υ. ι τθν Ρλομζλεια των Εκπροςϊπων των Α.Υ.Ι.Υ. µποροφν οι τιµωροφµενοι να αςκιςουν, µζςα ςε αποκλειςτικό διάςτθµα ενόσ µθνόσ από τθν θµζρα που ανακοινϊκθκε θ ποινι, ςτθν ολομζλεια των Α.Υ.Ι.Υ. χωρίσ θ ζφεςθ να ζχει αναςταλτικό χαρακτιρα. Α.Υ.Ι.Υ. Ζκδοςθ 3 / σελ. 17

18 11. Θ Σεικαρχικι Επιτροπι των Α.Υ.Ι.Υ. ζχει τθν ευκφνθ να κρατά ποινολόγιο ακλθτϊν όλων των οµάδων των ςχολείων µζχρι και τθν τελικι φάςθ και να ενθµερϊνει τθν ολομζλεια των Α.Υ.Ι.Υ. για κάκε ποινι που επιβάλει. 12. Ρµάδα ςχολείου που διλωςε ςυµµετοχι και δεν παρουςιάςτθκε ςε προγραµµατιςµζνο αγϊνα ι παρουςιάςτθκε χωρίσ τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά ι χωρίσ τουσ απαραίτθτουσ για τθν ζναρξθ του αγϊνα ακλθτζσ, µθδενίηεται. Υε περίπτωςθ που ο διοργανωτισ ειδοποιθκεί τουλάχιςτον τρεισ (3) εργάςιµεσ θµζρεσ πριν από τον αγϊνα, ότι θ οµάδα αδυνατεί να αγωνιςτεί και αποςφρεται, ο αγϊνασ µαταιϊνεται θ ομάδα μθδενίηεται και θ αντίπαλοσ οµάδα προκρίνεται ςτον επόµενο γφρο χωρίσ αγϊνα. 13. Ρµάδεσ που µθδενίςτθκαν δφο φορζσ κατά το ίδιο ςχολικό ζτοσ ςφµφωνα µε τθν προθγοφµενθ παράγραφο, αποκλείονται από τθ ςυνζχεια κατά το ζτοσ αυτό ΠΟΙΝΕ Ε ΑΣΟΜΙΚΑ ΑΓΩΝΙΜΑΣΑ 1. Υτθν περίπτωςθ αντικανονικισ ςυµµετοχισ ι χριςθσ απαγορευµζνων ουςιϊν (Dopping) ςε οποιαδιποτε φάςθ ο ακλθτισ µακθτισ µακιτρια ακυρϊνεται και τθν κζςθ του παίρνει ο επόµενοσ ακλθτισ. 2. Υε περίπτωςθ αποδεδειγµζνθσ χριςθσ απαγορευµζνων ουςιϊν (Dopping), ο ακλθτισ µακθτισ µακιτρια αποκλείεται επιπλζον από τουσ ςχολικοφσ αγϊνεσ για όςα χρόνια είναι µακθτισ µακιτρια, αναφζρεται δε ςτθν οικεία Ρµοςπονδία και ςτθν Επιτροπι Φιλάκλου Ιδιότθτοσ. 3. Υε περίπτωςθ ανάρµοςτθσ ςυµπεριφοράσ (παράγραφοσ 1.1), αρµόδια για να αποφαςίςει είναι θ Αγωνόδικοσ Επιτροπι. Θ επιβλθκείςα ποινι επικυρϊνεται από τθν Σεικαρχικι Επιτροπι των Α.Υ.Ι.Υ ΑΝΣΙΚΑΝΟΝΙΚΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 1. Υυµµετοχι ςε περιςςότερα ακλιµατα από αυτά που προβλζπει ο κανονιςμόσ των ΑΥΙΥ. Υτθν περίπτωςθ αυτι κεωρείται αντικανονικι θ ςυµµετοχι µόνο ςτο επιπλζον άκλθµα. 2. Ξθ τιρθςθ των ορίων τθσ ςχολικισ βακμίδασ 3. Υυμμετοχι τιµωρθµζνου µε αποκλειςµό ςε ςχολικοφσ αγϊνεσ ακλθτι 4. Μάκε περίπτωςθ ςυµµετοχισ που από τουσ κανονιςµοφσ των ακλθµάτων κεωρείται αντικανονικι ΕΝΣΑΕΙ ΕΝΣΑΕΙ Ε ΑΣΟΜΙΚΑ ΑΘΛΗΜΑΣΑ 1. Ενςτάςεισ ςε ατοµικά ακλιµατα υποβάλλονται και εκδικάηονται ςφµφωνα µε τουσ ιςχφοντεσ κανονιςµοφσ του κάκε ακλιµατοσ. Υε περίπτωςθ που δεν ζχει οριςκεί Ελλανόδικθ Επιτροπι, ενςτάςεισ που απευκφνονται ςτο ςχολείο διοργανωτι. 2. Ενςτάςεισ που αφοροφν αντικανονικι ςυµµετοχι υποβάλλονται πριν από τθν ζναρξθ των αγϊνων εγγράφωσ και εκδικάηονται από το ςχολείο διοργανωτι πριν τθν ζναρξθ των αγϊνων. Ξόνο για τα ακλιµατα του κλαςςικοφ ακλθτιςµοφ, του δρόµου επί ανωµάλου εδάφουσ και τθσ κολφµβθςθσ, ςε Α.Υ.Ι.Υ. Ζκδοςθ 3 / σελ. 18

19 περίπτωςθ που ο διοργανωτισ δεν ζχει τα απαραίτθτα παραςτατικά για να εκδικάςει τθν ζνςταςθ, ο ακλθτισ επιτρζπεται να ςυµµετάςχει «υπό αίρεςθ» και θ ζνςταςθ είναι δυνατόν να εκδικαςκεί και µετά τουσ αγϊνεσ από τθν Σεικαρχικι Επιτροπι των Α.Υ.Ι.Υ.. 3. Ζφεςθ κατά απόφαςθσ του ςχολείου διοργανωτι µπορεί να γίνει µόνο ςε περίπτωςθ εκδίκαςθσ ζνςταςθσ αντικανονικισ ςυµµετοχισ, και υποβάλλεται ςτθν Σεικαρχικι Επιτροπι των Α.Υ.Ι.Υ. το αργότερο ςε τρεισ (3) θµζρεσ από τθν ανακοίνωςθ τθσ απόφαςθσ του ςχολείου διοργανωτι. Υτθν περίπτωςθ που θ τελευταία θµζρα υποβολισ τθσ ζφεςθσ δεν είναι εργάςιµθ, θ προκεςµία υποβολισ παρατείνεται για τθν αµζςωσ επόµενθ εργάςιµθ θµζρα ΕΝΣΑΕΙ Ε ΟΜΑΔΙΚΑ ΑΘΛΗΜΑΣΑ 1. Ενςτάςεισ που αφοροφν παράβαςθ των διεκνϊν κανονιςµϊν, µποροφν να γίνουν ςτθν πρϊτθ διακοπι του αγϊνα ι αργότερα, υποχρεωτικά όµωσ πριν από τθν υπογραφι του φφλλου αγϊνα από τον διαιτθτι ι τον Αϋ διαιτθτι. Για να εκδικαςτοφν κα πρζπει: 2. Οα αναγραφεί θ ζνςταςθ ςτο φφλλο αγϊνα και να υπογραφεί από τον αρχθγό τθσ οµάδασ ι τον ςυνοδό κακθγθτι. Ακολουκείται θ προβλεπόµενθ διαδικαςία από τουσ κανονιςµοφσ του ακλιµατοσ, αν ο διαιτθτισ ι άλλοι παράγοντεσ του αγϊνα, πρζπει να απαντιςουν ςυνοπτικά επί του φφλλου αγϊνα. 3. Θ ζνςταςθ μπορεί να υποςτθριχτεί µε ζγγραφο του ςχολείου προσ το ςχολείο που διοργάνωςε τον αγϊνα εντόσ δφο (2) εργάςιµων θµερϊν ανεξάρτθτα από ποιο χρονικό διάςτθµα προβλζπεται ςτουσ κανονιςµοφσ τθσ αντίςτοιχθσ ακλθτικισ οµοςπονδίασ. 4. Ενςτάςεισ που αφοροφν αντικανονικι ςυµµετοχι, µποροφν να γίνουν οποιαδιποτε ςτιγµι του αγϊνα, υποχρεωτικά όµωσ πριν από τθν υπογραφι του φφλλου αγϊνα από τον διαιτθτι ι τον Αϋ διαιτθτι. Για να εκδικαςτοφν κα πρζπει: 5. Οα αναγραφεί θ ζνςταςθ ςτο φφλλο αγϊνα και να υπογραφεί από τον αρχθγό τθσ οµάδασ ι τον ςυνοδό κακθγθτι. Σρζπει να αναφερκεί ςυγκεκριµζνοσ ακλθτισ ι ςυγκεκριµζνοι ακλθτζσ για τουσ οποίουσ γίνεται θ ζνςταςθ. Αόριςτεσ ενςτάςεισ για αντικανονικι ςυµµετοχι ακλθτϊν ι για αντικανονικι ςυµµετοχι όλων των ακλθτϊν τθσ αντιπάλου οµάδασ δεν γίνονται δεκτζσ. Δεν απαιτείται καµία παρατιρθςθ από τον διαιτθτι ι άλλον παράγοντα του αγϊνα επί του φφλλου αγϊνα. 6. Οα υποςτθριχτεί θ ζνςταςθ µε ζγγραφο του ςχολείου προσ το ςχολείο που διοργάνωςε τον αγϊνα εντόσ δφο (2) εργάςιµων θµερϊν ανεξάρτθτα από ποιο χρονικό διάςτθµα προβλζπεται ςτουσ κανονονιςµοφσ τθσ αντίςτοιχθσ ακλθτικισ οµοςπονδίασ. 7. Σρζπει να αναγράφονται λεπτοµερϊσ οι λόγοι που ςυνιςτοφν τθν αντικανονικότθτα τθσ ςυµµετοχισ ακλθτι ι ακλθτϊν. 8. Ενςτάςεισ που αφοροφν πλαςτοπροςωπία, µποροφν να γίνουν τθν ςτιγµι που ο ακλθτισ που κατθγορείται για πλαςτοπροςωπία µπαίνει ςτον αγωνιςτικό χϊρο για να αγωνιςτεί ι όταν αυτι γίνει αντιλθπτι. 9. Υτθν περίπτωςθ αυτι γίνεται ζλεγχοσ του ακλθτι µε τθν φωτογραφία τθσ µακθτικισ ακλθτικισ ταυτότθτασ και τθσ αςτυνομικισ του ταυτότθτασ. Υτθν Α.Υ.Ι.Υ. Ζκδοςθ 3 / σελ. 19

20 περίπτωςθ που διαπιςτωκεί διαφορά κατάςχεται θ µακθτικι ακλθτικι ταυτότθτα και το κζµα παραπζµπεται ςτθν Σεικαρχικι Επιτροπι των Α.Υ.Ι.Υ. 10. λεσ οι ενςτάςεισ εκδικάηονται από τθν Σεικαρχικι Επιτροπι των Α.Υ.Ι.Υ. Αν ζνςταςθ δεν υποςτθριχκεί µζςα ςτα προβλεπόµενα χρονικά περικϊρια, θ ζνςταςθ δεν εκδικάηεται αλλά απορρίπτεται για τυπικοφσ λόγουσ. 11. Ζφεςθ για εκδικαςκείςα ζνςταςθ υποβάλλεται ςτθν ολομζλεια των Χπευκφνων των Α.Υ.Ι.Υ. το αργότερο µζςα ςε τρεισ (3) θµζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ τθσ Σεικαρχικισ Επιτροπισ των Α.Υ.Ι.Υ. για τθν ζνςταςθ. Υτθν περίπτωςθ που θ τελευταία θµζρα υποβολισ τθσ ζφεςθσ δεν είναι εργάςιµθ, θ προκεςµία υποβολισ παρατείνεται για τθν αµζςωσ επόµενθ εργάςιµθ θµζρα. Για ενςτάςεισ που δεν εκδικάςκθκαν ςε πρϊτο βακµό και απορρίφκθκαν για τυπικοφσ λόγουσ δεν είναι δυνατι θ υποβολι Ζφεςθσ και αν υποβλθκεί δεν γίνεται δεκτι και απορρίπτεται για τυπικοφσ λόγουσ. 12. Ενςτάςεισ ι εφζςεισ κατευκείαν ςτθν ολομζλεια των Χπευκφνων, χωρίσ να ζχει ακολουκθκεί θ προβλεπόµενθ διαδικαςία ι µετά τθν λιξθ τθσ προκεςµίασ υποβολισ ζφεςθσ, απορρίπτονται για τυπικοφσ λόγουσ. Ρι ενςτάςεισ ι εφζςεισ αυτζσ εξετάηονται από τθν ολομζλεια των Χπευκφνων µόνο ςαν καταγγελίεσ. Φο αποτζλεςµα του αγϊνα δεν µπορεί να τροποποιθκεί. Α.Υ.Ι.Υ. Ζκδοςθ 3 / σελ. 20

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τουρνουά Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2013-2014 Σελ. 1 / 7 Σηοιτεία Αθληηών Ομάδας: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Διαβάστε περισσότερα

Qualifiers: Ο μζγιςτοσ αρικμόσ ςυμμετοχϊν ςε κάκε qualifier είναι 128. Δίνεται θ δυνατότθτα ςτισ ομάδεσ να επιλζξουν ςε ποιο από τα 2 qualifiers

Qualifiers: Ο μζγιςτοσ αρικμόσ ςυμμετοχϊν ςε κάκε qualifier είναι 128. Δίνεται θ δυνατότθτα ςτισ ομάδεσ να επιλζξουν ςε ποιο από τα 2 qualifiers Qualifiers: Ο μζγιςτοσ αρικμόσ ςυμμετοχϊν ςε κάκε qualifier είναι 128. Δίνεται θ δυνατότθτα ςτισ ομάδεσ να επιλζξουν ςε ποιο από τα 2 qualifiers επικυμοφν να διαγωνιςτοφν κατά τθ διάρκεια τθσ ςυμπλιρωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

7. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΕΝΤΥΠΑ-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

7. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΕΝΤΥΠΑ-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ Κανονιςμόσ Λειτουργίασ Α..Ι.. 7. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΕΝΤΥΠΑ-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ 7.1. ΤΠΟ ΕΙΓΜΑΣΑ ΑΙΣΗ Η ΜΕΛΟΤ 7.1.1. Τπόδειγμα 1: Πληροφορίεσ υποψηφίου ςχολείου Ημερομθνία: Πνομα Σχολείου: Ταχυδρομικι Διεφκυνςθ Σχολείου:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ Οι αγϊνεσ κα διζπονται από τουσ κανόνεσ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτουσ Κανόνεσ Αγϊνων Ιςτιοπλοΐασ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ Οι αγϊνεσ κα διζπονται από τουσ κανόνεσ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτουσ Κανόνεσ Αγϊνων Ιςτιοπλοΐασ. Η Ελλθνικι κλάςθ Dragon ςε ςυνεργαςία με τον Ναυτικό Πμιλο Ελλάδοσ και υπό τθν αιγίδα τθσ Ελλθνικισ Ιςτιοπλοϊκισ Ομοςπονδίασ, κα διοργανώςει τουσ ακόλουκουσ αγώνεσ το 2011 1. ΚΤΠΕΛΛΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ - MARITIME

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Β ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ- ΕΘΝΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΩΣ/ΜΑ ΓΤΝΑΙΚΩΝ Β ΟΜΙΛΟ Ε..ΠΕ.Δ.Α. ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Β ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ- ΕΘΝΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΩΣ/ΜΑ ΓΤΝΑΙΚΩΝ Β ΟΜΙΛΟ Ε..ΠΕ.Δ.Α. ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016 Αγ.Ιωάννθσ ζντθ 21 Αυγοφςτου 2015 Αρ.πρωτ. 21148 ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Β ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ- ΕΘΝΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΩΣ/ΜΑ ΓΤΝΑΙΚΩΝ Β ΟΜΙΛΟ Ε..ΠΕ.Δ.Α. ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016 Σφμφωνα με τισ διατάξεισ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΙΑΚΟ ΣΟΤΡΝΟΤΑ ΠΟΔΟΦΑΙΡΟΤ ΜΑΪΟ - ΙΟΤΝΙΟ 2012. 1. Προκθρφςςεται και διεξάγεται ςτα Γιάννινα Εργαςιακό Τουρνουά Ποδοςφαίρου.

ΕΡΓΑΙΑΚΟ ΣΟΤΡΝΟΤΑ ΠΟΔΟΦΑΙΡΟΤ ΜΑΪΟ - ΙΟΤΝΙΟ 2012. 1. Προκθρφςςεται και διεξάγεται ςτα Γιάννινα Εργαςιακό Τουρνουά Ποδοςφαίρου. Ιωάννινα, 4 Μαΐου 2012 ΕΡΓΑΙΑΚΟ ΣΟΤΡΝΟΤΑ ΠΟΔΟΦΑΙΡΟΤ ΜΑΪΟ - ΙΟΤΝΙΟ 2012 ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΕΡΓΑΙΑΚΟΤ ΣΟΤΡΝΟΤΑ ΠΟΔΟΦΑΙΡΟΤ 1. Προκθρφςςεται και διεξάγεται ςτα Γιάννινα Εργαςιακό Τουρνουά Ποδοςφαίρου. 2. Το Τουρνουά

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

2o Πανελλήνιο Πρωηάθλημα Basket Σηελετών Επιτειρήζεων Δήλωζη Σσμμεηοτής

2o Πανελλήνιο Πρωηάθλημα Basket Σηελετών Επιτειρήζεων Δήλωζη Σσμμεηοτής 2 Πανελλήνιο Πρωηάθλημα Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2011-2012 Δήλωζη Σσμμεηοτής 2 Πανελλινιο Πρωτάκλθμα Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2011-2012 Σελ. 1 / 3 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ. Κεφάλαιο Α Ίδρυςθ Επωνυμία Ζδρα - Σιμα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ. Κεφάλαιο Α Ίδρυςθ Επωνυμία Ζδρα - Σιμα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ Κεφάλαιο Α Ίδρυςθ Επωνυμία Ζδρα - Σιμα Άρκρο 1 ο Συνιςτάται επιςτθμονικό, μθ κερδοςκοπικό ςωματείο με τθν επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ (Ε.Κ.Α.)»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΩΝ ΓΤΝΑΙΚΩΝ Ε..ΠΕ.Δ.Α. ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΩΝ ΓΤΝΑΙΚΩΝ Ε..ΠΕ.Δ.Α. ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016 Αγ.Ιωάννθσ ζντθ 21 Αυγοφςτου 2015 Αρ.πρωτ. 21149 ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΩΝ ΓΤΝΑΙΚΩΝ Ε..ΠΕ.Δ.Α. ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016 Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του καταςτατικοφ τθσ Ε.Σ.ΡΕ.Δ.Α,

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ.

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΣΣΙΚΗ Δ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η Βϋ ΑΘΗΝΑ ΠΡΟ: χολικζσ Μονάδεσ Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Ιούνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1. Περιφζρεια... 3 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Περιφζρειασ... 3 1.1.1. Είςοδοσ... 3 1.1.2. Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ ΕΦΗΒΩΝ(Νζων) ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΠΑΙΔΩΝ - ΚΟΡΑΙΔΩΝ ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ ΕΦΗΒΩΝ(Νζων) ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΠΑΙΔΩΝ - ΚΟΡΑΙΔΩΝ ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016 Αγ.Ιωάννθσ ζντθ 21 Αυγοφςτου 2015 Αρ.πρωτ. 21150 ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ ΕΦΗΒΩΝ(Νζων) ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΠΑΙΔΩΝ - ΚΟΡΑΙΔΩΝ ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016 Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του καταςτατικοφ τθσ Ε.Σ.ΡΕ.Δ.Α,

Διαβάστε περισσότερα

Ιςτιοπλοϊκόσ Αγϊνασ Ανοικτήσ Θάλαςςασ «ΚΥΡΕΛΛΟ ΧΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2015» ΡΟΚΗΥΞΗ

Ιςτιοπλοϊκόσ Αγϊνασ Ανοικτήσ Θάλαςςασ «ΚΥΡΕΛΛΟ ΧΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2015» ΡΟΚΗΥΞΗ ΡΟΚΗΥΞΗ τα πλαίςια του φιλανκρωπικοφ χαρακτιρα του αγϊνα, ο Όμιλοσ προτίκεται να ςυγκεντρϊςει τρόφιμα μακράσ διαρκείασ ςτα γραφεία του, τα οποία κα δοκοφν αντί χρθματικοφ ποςοφ, προσ ενίςχυςθ φιλανκρωπικοφ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ: 151 80 Μαροφςι Πληροφορίεσ : Διακουμάκου Ελζνθ Σηλζφωνο : 210-3442376 FAX : 210-3442210 E-mail : physea@minedu.gov.gr

ΠΡΟ: 151 80 Μαροφςι Πληροφορίεσ : Διακουμάκου Ελζνθ Σηλζφωνο : 210-3442376 FAX : 210-3442210 E-mail : physea@minedu.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΑΠΟΦΑΗ ΑΠΟΦ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΝΙΑΙΟ ΦΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΓΩΓΗ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ»

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΙΕΡΙΑ Σαχ. Δ/νςθ : Π. Σςαλδάρθ 8 Σ.Κ. Πόλθ : 60100 Κατερίνθ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονιςμόσ Πρακτικήσ Άςκηςησ Σμήματοσ Λογοθεραπείασ ΣΕΙ Πάτρασ

Κανονιςμόσ Πρακτικήσ Άςκηςησ Σμήματοσ Λογοθεραπείασ ΣΕΙ Πάτρασ Σ ΕΦΝΟΛΟΓ ΙΚΟ ΕΚ ΠΑΙΔΕΤΣΙΚ Ο ΙΔΡΤΜ Α ΠΑΣΡΑ ΦΟΛΗ ΕΠΑΓ Γ ΕΛΜ ΑΣ ΩΝ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ Π ΡΟΝΟΙΑ Σ Μ ΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠ ΕΙΑ Τηλ: 2610 362474 E-mail: logotherapeia@teipat.gr Fax: 2610.331335 Γ ΡΑΥΕΙΟ Π ΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά:

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά: ΡΟΛ. 1084 Βεβαίωςθ οφειλισ για χρζθ προσ το Δθμόςιο. Ο ΥΦΥΡΟΥΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ζχοντασ υπόψθ: 1. Τισ διατάξεισ του άρκρου 26 του Ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43 Αϋ) και ειδικότερα τθσ παραγράφου 8 αυτοφ, όπωσ ιςχφουν,

Διαβάστε περισσότερα

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2)

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Διόρκωςθ δομισ ςυγγράμματοσ (προςκικθ, αφαίρεςθ, αναδιάταξθ κεφαλαίων) Μεταφόρτωςθ ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα των απαραίτθτων αρχείων (αποδεκτά

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ ΣΟΜΕΑ 5: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ, ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ ΚΑΙ ΔΡΑΕΙ ΒΕΛΣΙΩΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ

ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ ERASMUS + KEY ACTION 1 / MOBILITY ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ ΔΗΜΗΣΡΑ Project Manager VET Sector/KA1 Airotel Stratos Vassilikos Hotel Παρασκευή, 26 επτεμβρίου 2014 1 ΠΡΟΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Περιεχόμενα Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων...

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 τθ διάρκεια του τρζχοντοσ ζτουσ εξελίχκθκε θ ευρωπαϊκι άςκθςθ προςομοίωςθσ ακραίων καταςτάςεων για τισ Αςφαλιςτικζσ Εταιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ZEN»

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ZEN» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ZEN» Η ανϊνυμθ εταιρία με τθν επωνυμία COSMOTE ΚΙΝΗΣΕ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ ΑΕ (εφεξισ Cosmote), που εδρεφει ςτο Μαροφςι Αττικισ (Λ. Κθφιςίασ αρ.44) ςε ςυνεργαςία

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

3. Σισ διατάξεισ του άρκρου 14 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Αϋ/9.3.1999) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ».

3. Σισ διατάξεισ του άρκρου 14 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Αϋ/9.3.1999) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΑΝΩΣΑΣΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΑΝΩΣΑΣΘ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΑΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΣΜΘΜΑ Α ΑΝΩΣΕΡΟΤ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

CS:GO Rulebook Qualifiers

CS:GO Rulebook Qualifiers Qualifiers: Ο μζγιςτοσ αρικμόσ ςυμμετοχϊν ςε κάκε qualifier είναι 32. Δίνεται θ δυνατότθτα ςτισ ομάδεσ να επιλζξουν ςε ποιο από τα 2 qualifiers επικυμοφν να διαγωνιςτοφν κατά τθ διάρκεια τθσ ςυμπλιρωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

digi-lodge Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ

digi-lodge Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ Σεπτζμβριοσ 2010 Περιεχόμενα 1 Στοιχεία αιτιματοσ προκαταβολισ... 3 2 Επεξεργαςία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΙΟΡΛΟΪΚΗ ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ ΕΡΙΤΟΡΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΙΟΡΛΟΪΚΗ ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ ΕΡΙΤΟΡΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ Ε.Α.Θ. ΓΙΑ ΑΓΩΝΕΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ 2014 Οι παροφςεσ διατάξεισ ιςχφουν μζχρι τθν 1/3/2015 για όλουσ τουσ αγϊνεσ ιςτιοπλοΐασ ανοικτισ καλάςςθσ ςτθν Ελλάδα που διοργανϊνονται από Ομίλουσ-μζλθ

Διαβάστε περισσότερα

υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011

υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011 υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011 Profile του δικθγόρου που αςχολείται με τα προςωπικά δεδομζνα Ο δικθγόροσ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΝΠΙΔ)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΝΠΙΔ) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΝΠΙΔ) Το καταςτατικό που ακολουκεί αποτελεί γενικό υπόδειγμα. Τα καταςτατικά πρζπει να εξειδικευκοφν ανάλογα με τα εξισ: 1. Αν ιδρφονται μόνον από

Διαβάστε περισσότερα

Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ

Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ Αριςταγόρα 5, Πάτημα Χαλανδρίου, 15238 Σηλ: 2106397150, Fax:2106016459 info@alexinsure.gr www.alexinsure.gr ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΗ ΕΚ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 11 Π.Δ. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014»

ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014» Μαροφςι, 12/03/2013 ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014» Η ΔΙΟΙΚΟΤΑ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΠΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΩΝ ΧΟΛΕΙΩΝ (Δ.Ε.Π.Π..) Ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ Η Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Συμμετοχισ ςε επιμορφωτικά Ρρογράμματα απευκφνεται ςε όλουσ τουσ Δθμοςίουσ Υπαλλιλουσ για ςυμμετοχι τουσ ςτα επιμορφωτικά προγράμματα που

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ χζδιο προτεινομζνων αποφάςεων επί των κεμάτων τθσ θμερθςίασ διατάξεωσ τθσ ετιςιασ Σακτικισ Γενικισ υνζλευςθσ των μετόχων τθσ 17 θσ Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Ρλάνο 2ου Εξαμινου 2015

Εκπαιδευτικό Ρλάνο 2ου Εξαμινου 2015 Εκπαιδευτικό Ρλάνο 2ου Εξαμινου 2015 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Η Εκπαίδευςθ μπορεί να αποτελζςει ζναν ιςχυρό ςφμμαχο ςτο πλευρό του κάκε ςυνεργάτθ και να διευκολφνει το δφςκολο ζργο του. Ο ςχεδιαςμόσ των εκπαιδευτικϊν

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΪΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΪΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΪΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ Πνομα Ραιγνίου: Λαϊκό Λαχείο Φορζασ Εκμετάλλευςησ του παρόντοσ παιγνίου είναι θ ΕΛΛΘΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ ΑΕ Προι Συμμετοχήσ Θ ςυμμετοχι ςτο Παίγνιο του Λαϊκοφ Λαχείου από οποιοδιποτε ενιλικο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΘΡΤΞΘ Αϋ ΦΑΘ ΔΙΑΤΛΛΟΓΙΚΟΤ ΠΡΩΣΑΘΛΘΜΑΣΟ ΑΝΔΡΩΝ ΓΤΝΑΙΚΩΝ Ε.Φ.Ο.Α. 2014 Αϋ ΕΘΝΙΚΘ ΚΑΣΘΓΟΡΙΑ. Αϋ ΦΑΘ ΠΑΝΕΛΛΘΝΙΟΤ ΔΙΑΤΛΛΟΓΙΚΟΤ ΑΝΔΡΩΝ - ΓΤΝΑΙΚΩΝ

ΠΡΟΚΘΡΤΞΘ Αϋ ΦΑΘ ΔΙΑΤΛΛΟΓΙΚΟΤ ΠΡΩΣΑΘΛΘΜΑΣΟ ΑΝΔΡΩΝ ΓΤΝΑΙΚΩΝ Ε.Φ.Ο.Α. 2014 Αϋ ΕΘΝΙΚΘ ΚΑΣΘΓΟΡΙΑ. Αϋ ΦΑΘ ΠΑΝΕΛΛΘΝΙΟΤ ΔΙΑΤΛΛΟΓΙΚΟΤ ΑΝΔΡΩΝ - ΓΤΝΑΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ.: 5184 Θμερομηνία: 14/11/14 ΠΡΟΚΘΡΤΞΘ Αϋ ΦΑΘ ΔΙΑΤΛΛΟΓΙΚΟΤ ΠΡΩΣΑΘΛΘΜΑΣΟ ΑΝΔΡΩΝ ΓΤΝΑΙΚΩΝ Ε.Φ.Ο.Α. 2014 Αϋ ΕΘΝΙΚΘ ΚΑΣΘΓΟΡΙΑ ΟΝΟΜΑΙΑ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕ Πρωτάθλημα Ημερομηνίεσ Διεξαγωγήσ Ονομαςία

Διαβάστε περισσότερα

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν. Αρ. πρωτ.: Δ12Α 1023686 ΕΞ 3.2.2014 Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.4172/2013 Αθήνα, 3 Φεβρουάριου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα EUROSCOLA

ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα EUROSCOLA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

3οσ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΕΣΙΒΑΛ ΠΙΑΝΟΤ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ. Κανονιςμόσ

3οσ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΕΣΙΒΑΛ ΠΙΑΝΟΤ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ. Κανονιςμόσ 3οσ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΕΣΙΒΑΛ ΠΙΑΝΟΤ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΤΠΟ ΣΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΣΟΤ ΚΡΑΣΙΚΟΤ ΩΔΕΙΟΤ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Κανονιςμόσ Ο διαγωνιςμόσ κα πραγματοποιθκεί από 07 ζωσ 11 Απριλίου 2017 ςτθν αίκουςα εκδθλϊςεων Μελίνα Μερκοφρθ

Διαβάστε περισσότερα

Περιοχή ΛΟΤΣΡΑ ΤΠΑΣΗ 19 εωσ 22 ΙΟΤΝΙΟΤ

Περιοχή ΛΟΤΣΡΑ ΤΠΑΣΗ 19 εωσ 22 ΙΟΤΝΙΟΤ Τπό τθν αιγίδα Ε.Π.. ΦΘΙΩΣΙΔΑ με τθ ςυνεργαςία ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ OITH CUP 2015 Γενικά Η εταιρία SPORT team ςε ςυνεργαςία με τθν εταιρεία ELEONAS SPORTS TOURNAMENTS ACADEMY που είναι εξειδικευμζνεσ ςτο χϊρο του

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -----

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΟΤΔΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΣΜΗΜΑ Αϋ ------- Σαχ.Δ/νςθ:

Διαβάστε περισσότερα

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα:

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 ο Σετ Ασκήσεων Δομές Δεδομένων - Πίνακες Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 3 4 5 3 4 5 6 4 5 6 7 5 6 7 8

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

Έρεσνα για τις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας

Έρεσνα για τις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας Έρεσνα για τις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας Ιανοσάριος 2016 2 ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΕΡΕΤΝΑ Η ζρευνα πραγματοποιικθκε ςτο ςφνολο τθσ επικράτειασ. Σο δείγμα ανιλκε ςε 930 άτομα, άνδρεσ και γυναίκεσ, 18

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα : «Ρυθμίςεισ εξυπηρζτηςησ δανείων.»

Θζμα : «Ρυθμίςεισ εξυπηρζτηςησ δανείων.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ TΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΣΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ Κεντρικι Τπθρεςία Ακαδθμίασ 40 101.74 ΑΘΗΝΑ Σθλ. Κζντρο : 213.2116.100 Ακινα, 19.1.2012 Αρικμ.Πρωτ.: 16136 Διεφκυνςθ : Δ6 Εξυπθρζτθςθσ Δανείων τεγαςτικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 2716/1999 Τίτλοσ:Ανάπτυξη και εκςυγχρονιςμόσ των υπηρεςιϊν ψυχικήσ υγείασ και άλλεσ διατάξεισ.

Ν. 2716/1999 Τίτλοσ:Ανάπτυξη και εκςυγχρονιςμόσ των υπηρεςιϊν ψυχικήσ υγείασ και άλλεσ διατάξεισ. Ν. 2716/1999 Τίτλοσ:Ανάπτυξη και εκςυγχρονιςμόσ των υπηρεςιϊν ψυχικήσ υγείασ και άλλεσ διατάξεισ. Αρθρο: 12 Τίτλοσ Αρθρου: Κοινωνικοί Συνεταιριςμοί Περιοριςμζνθσ Ευκφνθσ (Κοι.Σ.Π.Ε.) Κείμενο Αρθρου 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Πρόςκληςη Εκδήλωςησ Ενδιαφζροντοσ Το Τμιμα Βιομθχανικισ Διοίκθςθσ και Τεχνολογίασ του Πανεπιςτθμίου Πειραιϊσ προςκαλεί υποψιφιουσ φοιτθτζσ για

Διαβάστε περισσότερα

1η Αγωνιστική άββατο 27 Αυγοφςτου 2011 Ολυμπιακόσ-Αναγζννθςθ Δερφνειασ Απόλλων-Ερμισ Αραδίππου Εκνικόσ Άχνασ-Ανόρκωςθ ΑΕΚ-ΑΠΟΕΛ Νζα Σαλαμίνα-ΑΕΛ

1η Αγωνιστική άββατο 27 Αυγοφςτου 2011 Ολυμπιακόσ-Αναγζννθςθ Δερφνειασ Απόλλων-Ερμισ Αραδίππου Εκνικόσ Άχνασ-Ανόρκωςθ ΑΕΚ-ΑΠΟΕΛ Νζα Σαλαμίνα-ΑΕΛ 1η Αγωνιστική άββατο 27 Αυγοφςτου 2011 Ολυμπιακόσ-Αναγζννθςθ Δερφνειασ Απόλλων-Ερμισ Αραδίππου Εκνικόσ Άχνασ-Ανόρκωςθ ΑΕΚ-ΑΠΟΕΛ Νζα Σαλαμίνα-ΑΕΛ ΕΝΠ-Άρθσ Κυριακή 28 Αυγοφςτου 2011 Ομόνοια-Αλκι 2η Αγωνιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Η COSMOTE ΦΕΡΝΕΙ ΣΗΝ ΑΝΟΙΞΗ ΣΟ ΣΡΑΠΕΖΙ Α»

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Η COSMOTE ΦΕΡΝΕΙ ΣΗΝ ΑΝΟΙΞΗ ΣΟ ΣΡΑΠΕΖΙ Α» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Η COSMOTE ΦΕΡΝΕΙ ΣΗΝ ΑΝΟΙΞΗ ΣΟ ΣΡΑΠΕΖΙ Α» Η ανϊνυμθ εταιρία με τθν επωνυμία COSMOTE ΚΙΝΗΣΕ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ ΑΕ (εφεξισ Cosmote), που εδρεφει ςτο Μαροφςι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Ειςαγωγή Τπάρχουν τρία επίπεδα ςτα οποία καλείςτε να αξιολογιςετε το εργαςτιριο D-ID: Νζα κζματα Σεχνολογία Διδακτικι Νέα θέματα Σο εργαςτιριο κα ειςαγάγουν τουσ ςυμμετζχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων

Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων Δρ. Θεοδώρου Παύλοσ theodorou@uoc.gr Περιεχόμενα Τι είναι οι Βάςεισ Δεδομζνων (DataBases) Τι είναι Σφςτθμα Διαχείριςθσ Βάςεων Δεδομζνων (DBMS) Οι Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΘ ΣΟ ΠΡΟΩΘΘΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΗΘΕ ΣΘΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ-LIGHT PAINTING»

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΘ ΣΟ ΠΡΟΩΘΘΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΗΘΕ ΣΘΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ-LIGHT PAINTING» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΘ ΣΟ ΠΡΟΩΘΘΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΗΘΕ ΣΘΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ-LIGHT PAINTING» Η ανϊνυμθ εταιρία με τθν επωνυμία COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ (εφεξισ Cosmote), που εδρεφει ςτο Μαροφςι Αττικισ

Διαβάστε περισσότερα

ERICSSON GLOBE, Stockholm 12-13-14 Φεβρουαρίου 2016

ERICSSON GLOBE, Stockholm 12-13-14 Φεβρουαρίου 2016 ERICSSON GLOBE, Stockholm 12-13-14 Φεβρουαρίου 2016 Η 3 η Αποκλειςτική Έκθεςη για την Ελλάδα και την Κφπρο ςτην καρδιά τησ κανδιναβίασ. GREKLAND PANORAMA 2015: 10.890 επιςκζπτεσ! 165 εκκζτεσ! 35+ προοριςμοί!

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΧΗΣΡΑ ΝΕΩΝ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ 2013 Διοργάνωςθ Ε.Ρ.Σ.-Α.Ε, υπό τθν αιγίδα του ΤΠ.ΠΟ. Προκιρυξθ Διαγωνιςμοφ-Κανονιςμόσ

ΟΡΧΗΣΡΑ ΝΕΩΝ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ 2013 Διοργάνωςθ Ε.Ρ.Σ.-Α.Ε, υπό τθν αιγίδα του ΤΠ.ΠΟ. Προκιρυξθ Διαγωνιςμοφ-Κανονιςμόσ ΕΡΣ-A.E., Διεφκυνςθ Μουςικϊν υνόλων Ακινα, 21 Νοεμβρίου 2012 Μεςογείων 432 Ακινα 15342, Α όροφοσ, Ρ 107 τθλ.210 606 6116, 210 606 6117 euyo.gr.artepapa@gmail.com και euyo@ert.gr ΟΡΧΗΣΡΑ ΝΕΩΝ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Η Πράξθ «ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» εντάςςεται ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα» και προκθρφχκθκε ςφμφωνα με τθν ΕΤΠΟΣ/Α2/Ε02/2371/9-8-2011 Κοινι υπουργικι

Διαβάστε περισσότερα

Facebook Μία ειςαγωγι

Facebook Μία ειςαγωγι Facebook Μία ειςαγωγι Κοινωνικά δίκτυα Κοινωνικι δικτφωςθ ονομάηεται θ δθμιουργία ομάδων από ανκρϊπουσ με κοινά χαρακτθριςτικά (πχ γείτονεσ, ςυμμακθτζσ). Ενϊ τα κοινωνικά δίκτυα αναπτφςςονται μεταξφ προςϊπων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. «Χριςτουγγενιάτικα δώρα ςε απίςτευτεσ τιμζσ ςτα Καταςτήματα WIND»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. «Χριςτουγγενιάτικα δώρα ςε απίςτευτεσ τιμζσ ςτα Καταςτήματα WIND» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Χριςτουγγενιάτικα δώρα ςε απίςτευτεσ τιμζσ ςτα Καταςτήματα WIND» Η Εταιρεία με τθν επωνυμία «West Α.Ε.», που εδρεφει ςτθν Πάτρα (οδόσ Διονυςίου Λαυράγκα 24) με αρικμό

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Εφαρμογι Pegasus. Αικατερίνθ Γκιόκα ΟΑΕΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΧΙΚΗΣ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΤΙΣΗΣ

Εγχειρίδιο χρήσης. Εφαρμογι Pegasus. Αικατερίνθ Γκιόκα ΟΑΕΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΧΙΚΗΣ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΤΙΣΗΣ Εγχειρίδιο χρήσης Εφαρμογι Pegasus Αικατερίνθ Γκιόκα ΟΑΕΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΧΙΚΗΣ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΤΙΣΗΣ 1 ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ 1. Στθν Αρχικι ςελίδα τθσ Εφαρμογισ υπάρχουν τρεισ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Πλθρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΤΧ9-Τ5Ε. ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΑΔΑ: Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: Βακμόσ Προτεραιότθτασ:

ΑΔΑ: Β4ΤΧ9-Τ5Ε. ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΑΔΑ: Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: Βακμόσ Προτεραιότθτασ: ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΘΣΙΜΟΤ ------- ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΠΑΙΔΕΙΑ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΣΙΜΙΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΣΜΘΜΑ Βϋ ------- Σαχ. Δ/νςθ : Ανδρζα Παπανδρζου 37 Σ.Κ. Πόλθ

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ;

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Για να μπορζςετε να δθμιουργιςετε φακζλουσ ςτο χαρτοφυλάκιό ςασ ςτο Mahara κα πρζπει να μπείτε ςτο ςφςτθμα αφοφ πατιςετε πάνω ςτο ςφνδεςμο Mahara profiles από οποιοδιποτε ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Το ςχολείο ςταματά αλλά θ δθμιουργικότθτα των παιδιϊν ςυνεχίηει να αναπτφςςεται! Ζλα κι εςφ ςτθν παρζα μασ!

Το ςχολείο ςταματά αλλά θ δθμιουργικότθτα των παιδιϊν ςυνεχίηει να αναπτφςςεται! Ζλα κι εςφ ςτθν παρζα μασ! Summer Cαmp 2016 ςτα Εκπαιδευτιρια Σακκά (νζο) Το ςχολείο ςταματά αλλά θ δθμιουργικότθτα των παιδιϊν ςυνεχίηει να αναπτφςςεται! Ζλα κι εςφ ςτθν παρζα μασ! Το κερινό πρόγραμμα δθμιουργικισ απαςχόλθςθσ και

Διαβάστε περισσότερα

Extra Λογιςτική Διαχείριςη & Extra Μιςθοδοςία

Extra Λογιςτική Διαχείριςη & Extra Μιςθοδοςία Οδηγίεσ Εγκατάςταςησ Εφαρμογήσ Extra Λογιςτική Διαχείριςη & Extra Μιςθοδοςία (School Edition) Περιεχόμενα I. Εγκατάςταςθ Extra Λογιςτικι Διαχείριςθ (School Edition)...3 A. Eγκατάςταςθ εφαρμογϊν Σειράσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ «Ηλεκτρονικόσ Διαγωνιςμόσ από τον COSMΟΣΕ»

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ «Ηλεκτρονικόσ Διαγωνιςμόσ από τον COSMΟΣΕ» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ «Ηλεκτρονικόσ Διαγωνιςμόσ από τον COSMΟΣΕ» Η ανϊνυμθ εταιρεία με τθν επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟ Α.Ε.» (εφεξισ «COSMOTE» ι/και «Διοργανϊτρια

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7)

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7) (v.1.0.7) 1 Περίλθψθ Σο ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ Διαδικαςίασ Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. Παρακάτω προτείνεται μια αλλθλουχία ενεργειϊν τθν οποία ο χριςτθσ πρζπει

Διαβάστε περισσότερα

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype.

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype. ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΣΟ SKYPE Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και πλθκτρολογοφμε: www.skype.com Κάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v )

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v ) Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών (v.1. 0.7) 1 Περίλθψθ Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ διαχείριςθσ Εκτφπωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ

ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Ι Ν Σ Ι Σ Ο Τ Σ Ο Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Τ Σ Ι Κ Η Π Ο Λ Ι Σ Ι Κ Η ΣΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΜΒΑΕΩΝ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ TAMEIO Σαχ. Δ/νςη : Αν. Τςόχα 36 Σ. Κ. Πόλη : 115 21- Αμπελόκθποι,

Διαβάστε περισσότερα

Τπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ

Τπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ Μάκετε περιςςότερα για τθν υπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘΣ ΤΑΡΕΗΑΣ. Μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε τουσ παρακάτω ςυνδζςμουσ για να μεταβείτε ςε ςυγκεκριμζνα κζματα ι να μετακινθκείτε

Διαβάστε περισσότερα

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr.

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Εικόνα 1: Είςοδοσ ςτο e-shop Για να καταχωριςετε παραγγελία ι να βλζπετε τιμζσ & διακεςιμότθτα προϊόντων το πρϊτο βιμα που πρζπει να κάνετε είναι να

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ COSMOTE YOUR DAY SMS CONTEST ΣΗ COSMOTE

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ COSMOTE YOUR DAY SMS CONTEST ΣΗ COSMOTE ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ COSMOTE YOUR DAY SMS CONTEST ΣΗ COSMOTE Ι. ΕΙΑΓΩΓΗ Θ ανϊνυμθ εταιρεία με τθν επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΣΕ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ Α.Ε.» (COSMOTE) με ζδρα ςτο Μαροφςι

Διαβάστε περισσότερα

Επίςημοι Κανονιςμοί Ποδηλαςίασ SPECIAL OLYMPICS

Επίςημοι Κανονιςμοί Ποδηλαςίασ SPECIAL OLYMPICS Επίςημοι Κανονιςμοί Ποδηλαςίασ SPECIAL OLYMPICS ΑΘΛΘΜΑ: ΠΟΔΗΛΑΙΑ ΜΕΣΑΦΡΑΘ: ΒΛΑΔΙΜΗΡΟ ΠΕΣΑ EMAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: V.Petsas@Athens2011.org ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ ΜΕΣΑΦΡΑΘ: ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2010 LINK - ΑΓΓΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΤ ΜΕΣΑΦΡΑΣΘΚΕ:

Διαβάστε περισσότερα

Δεκέμβριος 2010/Ιανουάριος 2011

Δεκέμβριος 2010/Ιανουάριος 2011 Δεκέμβριος 2010/Ιανουάριος 2011 Δεκζμβριοσ 2010/Ιανουάριοσ 2011 Ο Δεκζμβριοσ με μια ματιά Τετάρτη 1 Δεκεμβρίου Χριςτουγεννιάτικθ Συναυλία Παραςκευή 3 Δεκεμβρίου Α π ο φ ο ί τ θ ς θ τ θ σ Σ τ ϋ Δθμοτικoυ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ»

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Ε ΜΕΣΑΒΑΗ ΔΡΑΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονιςμόσ Λειτουργίασ Ι.Ε.Κ.

Κανονιςμόσ Λειτουργίασ Ι.Ε.Κ. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ & ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΣΜΗΜΑ ΕΠΟΠΣΕΙΑ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΣΗΗ ΦΟΡΕΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Κανονιςμόσ Λειτουργίασ Ι.Ε.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ι. Επί του ερωτιματοσ. Ετζκθ υπόψθ μου από τον Σφλλογο Εκπαιδευτικϊν Π.Ε. Ν. Καβάλασ το κάτωκι ερϊτθμα: «Σε ςχολείο του νομοφ μασ ςυνάδελφοι που τουσ ανατζκθκαν υποχρεωτικζσ υπερωρίεσ,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές

Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές Ειςαγωγή Το Blackboard Learning System είναι ζνα ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα διαχείριςθσ μακθμάτων (Course Management System). Στισ δυνατότθτεσ του Blackboard

Διαβάστε περισσότερα

Μόδα είναι και αλλάηει

Μόδα είναι και αλλάηει Μόδα είναι και αλλάηει Οριςμόσ μόδασ Παροδικι ςυνικεια που για οριςμζνο χρονικό διάςτθμα γενικεφεται ςε μεγάλο φάςμα τθσ κοινωνίασ, ςε ότι αφορά τθν ενδυμαςία, τθν κόμμωςθ, τθ μουςικι. Κακρεφτίηει τισ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΧΕΔΙΟΤ ΚΑΣΑ ΣΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΤΓΗ 2010-2011.

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΧΕΔΙΟΤ ΚΑΣΑ ΣΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΤΓΗ 2010-2011. ΕΡΓΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΧΕΔΙΟΤ ΚΑΣΑ ΣΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΤΓΗ 2010-2011. ΟΜΑΔΑ 5η: «Θέςπιςη υςτηματικοφ Προγράμματοσ Επιβολήσ υμμόρφωςησ με τισ Τποχρεώςεισ Τποβολήσ Δηλώςεων ΑΠΑΦ» ΕΚΘΕΗ ΠΡΟΟΔΟΤ ΣΑΔΙΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΙ ΠΡΟΟΡΙΜΟΙ»

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΙ ΠΡΟΟΡΙΜΟΙ» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΙ ΠΡΟΟΡΙΜΟΙ» Η ανϊνυμθ εταιρία με τθν επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΣΕ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ Α.Ε.» (εφεξισ θ «COSMOTE» ι «Διοργανϊτρια»), που εδρεφει

Διαβάστε περισσότερα

Σα υποβλθκζντα αιτιματα κοινοποιοφνται από τθ Δ/νςθ Τδάτων τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ ςτθν Ειδικι Γραμματεία Τδάτων (Ε.Γ.Τ.).

Σα υποβλθκζντα αιτιματα κοινοποιοφνται από τθ Δ/νςθ Τδάτων τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ ςτθν Ειδικι Γραμματεία Τδάτων (Ε.Γ.Τ.). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΓΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΤΓΑΣΩΝ Γ/ΝΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ Σαχ. Γ/νση: Ιατρίδοσ 2 & Κηυισίας 124 Σαχ. Κωδ.: 115 26, Αθήνα Fax: 210 6994355 URL:

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ Ε ΔΙΚΣΤΟ ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΩΝ ΠΙΣΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΝΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΜΕ ΤΣΗΜΑΣΑ CNG.

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ Ε ΔΙΚΣΤΟ ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΩΝ ΠΙΣΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΝΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΜΕ ΤΣΗΜΑΣΑ CNG. ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ Ε ΔΙΚΣΤΟ ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΩΝ ΠΙΣΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΝΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΜΕ ΤΣΗΜΑΣΑ CNG. Κωδικός Πρόσκλησης: 15181435/2015 Η TÜV AUSTRIA HELLAS ωσ Φορζασ Τλοποίθςθσ των

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΩΝ

ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΙΟΡΙΜΟΙ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΟΡΙΘΕΝΣΩΝ 2006-2007 34 2007-2008 40 2008-2009 38 2009-2010 25 2010-2011 13 ΤΝΟΛΟ: 150 ΔΙΟΡΙΜΟΙ ( ΜΕΟ ΟΡΟ 30 ΔΙΟΡΙΜΟΙ ΑΝΑ ΕΣΟ) Με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για κάλυψθ κενϊν κζςεων Διευκυντϊν όλων των τφπων ςχολικϊν Μονάδων Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Πιερίασ»

ΘΕΜΑ: «Πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για κάλυψθ κενϊν κζςεων Διευκυντϊν όλων των τφπων ςχολικϊν Μονάδων Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Πιερίασ» ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΕΞΑΙΡΕΣΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Κατερίνθ, 29-9-2015 Αρικμ. Πρωτ. : Φ.11/8008 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 1/13 2/13 Οδθγίεσ Χριςθσ Εφαρμογισ Βιβλιοκθκϊν Ιδρυμάτων 1. Είςοδοσ ςτθν Εφαρμογι

Διαβάστε περισσότερα

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Δρ. Παναγιϊτθσ Ζαχαριάσ Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν - 15/5/2014 Ημερίδα με κζμα: «Οικονομία τθσ Γνϊςθσ: Αξιοποίθςθ τθσ καινοτομίασ ςτθ Β Βάκμια

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Ιωαννίδη 3 Πανόραμα, Θεζζαλονίκη Τ: 2310 341518 info@protipoedu.gr www.protipoedu.gr

Γ. Ιωαννίδη 3 Πανόραμα, Θεζζαλονίκη Τ: 2310 341518 info@protipoedu.gr www.protipoedu.gr 1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΣΑΕΩΝ 2015 ΗΜΕΡΗΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΤΚΕΙΩΝ (ΓΕΛ) ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΛ(ΟΜΑΔΑ Β ) ΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΜΕΡΑ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ 2013

ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ 2013 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ 2013 ΘΕΜΑ Α Α1. γ Α2. β Α3. α Α4. δ Α5. α ΘΕΜΑ Β Β1. ελ. 123-124 «Η γονιδιακι κεραπεία εφαρμόςτθκε και ειςάγονται πάλι ς αυτόν.» Β2. ελ. 133 «Διαγονιδιακά ονομάηονται

Διαβάστε περισσότερα