Digital Video Camera Recorder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Digital Video Camera Recorder"

Transcript

1 (1) Digital Video Camera Recorder Istruzioni per l uso Prima di utilizzare l apparecchio, leggere attentamente il presente manuale e conservarlo per eventuali riferimenti futuri. Οδηγίες Χρήσεως Πριν θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία, παρακαλούµε µελετήστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και φυλάξτε το για µελλοντική παραποµπή TM SERIES DCR-TRV950E DCR-TRV940E/TRV950E 2002 Sony Corporation

2

3 Italiano Benvenuti! Congratulazioni per l acquisto di questa videocamera Sony Handycam. Con questa Handycam potrete catturare i momenti preziosi della vostra vita con immagini e suono di qualità superiore. Questa Handycam dispone di numerose funzioni avanzate, ma è molto facile da usare. Presto potrete produrre video personali di cui potrete godere negli anni a venire. ATTENZIONE Per evitare il rischio di incendi o scosse elettriche, non esporre l apparecchio alla pioggia o all umidità. Per evitare scosse elettriche, non aprire il rivestimento. Per riparazioni rivolgersi esclusivamente a personale qualificato. Per gli acquirenti in Europa Ελληνικά Καλώς ήρθατε! Συγχαρητήρια για την αγορά αυτής της βιντεοκάµερας Sony Handycam. Με την Handycam µπορείτε να κρατήσετε τις πιο αξιόλογες στιγµές της ζωής σας απολαµβάνοντας υψηλής ποιότητας εικόνα και ήχο. Η Handycam έχει πολλά προηγµένα χαρακτηριστικά, αλλά είναι ταυτόχρονα πολύ εύκολη στη χρήση. Σύντοµα θα µπορείτε να γυρίζετε ταινίες που θα τις χαίρεστε για πολλά χρόνια. ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ Για να αποτρέψετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, µην εκθέτετε τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία. Για να αποφύγετε την ηλεκτροπληξία, µην ανοίγετε το κάλυµµα της συσκευής. Αναθέστε το σέρβις µόνο σε εξουσιοδοτηµένο προσωπικό. Για τους πελάτες στην Ευρώπη ATTENZIONE I campi elettromagnetici a determinate frequenze potrebbero influenzare l immagine e l audio di questa videocamera digitale. Questo prodotto è stato collaudato e trovato in conformità ai limiti indicati nella norma EMC per l uso di cavi di collegamento di lunghezza inferiore a 3 m. Avviso Se elettricità statica o elettromagnetismo causa un interruzione (fallimento) del trasferimento del dati, riavviare l applicazione o scollegare e ricollegare il cavo USB. Solo DCR-TRV950E ΠΡΟΣΟΧΗ Τα ηλεκτροµαγνητικά πεδία στις συγκεκριµένες συχνότητες µπορεί να επηρεάσουν την εικόνα και τον ήχο αυτής της ψηφιακής βιντεοκάµερας. Αυτό το προϊόν έχει δοκιµαστεί και βρέθηκε να είναι συµβατό µε τα όρια, τα οποία καθορίζονται στην οδηγία Ηλεκτροµαγνητικής Συµβατότητας, για χρήση καλωδίων σύνδεσης κοντύτερων των 3 µέτρων. Σηµείωση Εάν στατικός ηλεκτρισµός ή ηλεκτροµαγνητισµός προκαλέσει τη διακοπή στη µέση της µεταφοράς δεδοµένων (fail), επανεκκινήστε την εφαρµογή ή αποσυνδέστε και συνδέστε ξανά το καλώδιο USB. µόνο στο µοντέλο DCR-TRV950E Con la presente Sony Corporation dichiara che questo Handycam è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. I paesi e le aree dove è possibile usare le funzioni di rete sono limitati. Per dettagli, fare riferimento alle Istruzioni per operazioni di rete separate. ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Sony Corporation ΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ Handycam ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩ ΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ Οι χώρες και οι περιοχές όπου µπορείτε να χρησιµοποιείτε τις λειτουργίες δικτύου είναι περιορισµένες. Για λεπτοµέρειες, ανατρέξτε στις ξεχωριστές Οδηγίες λειτουργίας δικτύου. 3

4 Italiano Caratteristiche principali Caratteristiche principali Registrazione e riproduzione di immagini in movimento o di fermi immagine Registrazione di immagini in movimento su un nastro (p. 37) Registrazione di fermi immagine su un nastro (p. 69) Riproduzione di un nastro (p. 53) Registrazione di fermi immagine su una Memory Stick (p. 62, 175) Registrazione di immagini in movimento su una Memory Stick (p. 198) Visione dei fermi immagine registrati su una Memory Stick (p. 211) Visione delle immagini in movimento su una Memory Stick (p. 216) Visione delle immagini registrate su una Memory Stick utilizzando il cavo USB (p. 256, 262) Visione delle immagini in movimento registrate su un nastro utilizzando il cavo USB (p. 251) Cattura delle immagini sul computer dalla videocamera utilizzando il cavo USB (p. 253) Conversione dei segnali analogici in segnali digitali per la cattura delle immagini sul computer (p. 264) Cattura delle immagini sul computer 4

5 Caratteristiche principali Accesso ad Internet mediante un dispositivo compatibile con Bluetooth (solo DCR-TRV950E) Accesso ad Internet, invio/ ricezione di messaggi di posta elettronica. Per ulteriori informazioni, consultare le istruzioni per l uso della funzione di rete in dotazione con la videocamera.(solo DCR- TRV950E) (p. 266) Altre funzioni Funzioni per la regolazione dell esposizione durante la registrazione BACK LIGHT (p. 47) SPOT LIGHT (p. 48) Registrazione di immagini con il flash (p. 64, 180) PROGRAM AE (p. 87) Regolazione manuale dell esposizione (p. 95) Esposimetro flessibile spot (localizzato) (p. 96) Caratteristiche principali Funzioni per conferire maggiore impatto alle immagini Zoom digitale (p. 43). L impostazione predefinita è OFF (per ingrandimenti superiori a 12, selezionare lo zoom digitale elettrico in D ZOOM nelle impostazioni di menu). Dissolvenza (p. 73) Effetti immagine (p. 76) Effetti digitali (p. 78) Titoli (p. 154) MEMORY MIX (p. 190) Funzioni per conferire naturalezza alle registrazioni Lezione di sport (p. 87) Paesaggio (p. 87) Messa a fuoco manuale (p. 98) Messa a fuoco spot (localizzata) (p. 100) Funzioni da utilizzare con i nastri registrati END SEARCH/EDITSEARCH/Controllo della registrazione (p. 51) DATA CODE (p. 54) PB ZOOM del nastro (p. 111) ZERO SET MEMORY (p. 113) TITLE SEARCH (p. 114) Montaggio digitale di programmi (p. 126, 205) 5

6 Ελληνικά Κύρια χαρακτηριστικά Κύρια χαρακτηριστικά Εγγραφή και αναπαραγωγή κινούµενων ή ακίνητων εικόνων Εγγραφή κινούµενων εικόνων σε κασέτα (σελ. 37) Εγγραφή ακίνητων εικόνων σε κασέτα(σελ. 69) Αναπαραγωγή κασέτας (σελ. 53) Εγγραφή ακίνητων εικόνων σε Memory Stick (σελ. 62, 175) Εγγραφή κινούµενων εικόνων σε Memory Stick (σελ. 198) Παρακολούθηση ακίνητων εικόνων γραµµένων σε Memory Stick (σελ. 211) Παρακολούθηση κινούµενων εικόνων σε Memory Stick (σελ. 216) 6 Παρακολούθηση εικόνων, γραµµένων σε Memory Stick, χρησιµοποιώντας το καλώδιο USB (σελ. 256, 262) Παρακολούθηση κινούµενων εικόνων γραµµένων σε κασέτες χρησιµοποιώντας το καλώδιο USB (σελ. 251) Αποτύπωση εικόνων από την κάµερα στον υπολογιστή σας µε χρήση του καλωδίου USB (σελ. 253) Μετατροπή αναλογικού σήµατος σε ψηφιακό για την αποτύπωση εικόνων στον υπολογιστή σας (σελ. 264) Αποτύπωση εικόνων στον υπολογιστή σας

7 Κύρια χαρακτηριστικά Πρόσβαση στο Internet µέσω συσκευής συµβατής µε Bluetooth (µόνο στο µοντέλο DCR- TRV950E) Πρόσβαση στο Internet, αποστολή/λήψη . Για λεπτοµέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας δικτύου, που συνοδεύουν την κάµερά σας.(mόνο στο µοντέλο DCR- TRV950E) (σελ. 266) Αλλες χρήσεις Λειτουργίες για τη ρύθµιση της έκθεσης σε λειτουργία εγγραφής BACK LIGHT (σελ. 47) SPOT LIGHT (σελ. 48) Εγγραφή εικόνων µε το φλας (σελ. 64, 180) PROGRAM AE (σελ. 87) Ρύθµιση της έκθεσης µε το χέρι (σελ. 95) Λειτουργία Φωτοµέτρησης Σποτ (Flexible Spot Meter) (σελ. 96) Κύρια χαρακτηριστικά Λειτουργίες που προσφέρουν µεγαλύτερη έµφαση στις εικόνες Ψηφιακό ζουµ (σελ. 43) Η ρύθµιση εργοστασίου είναι OFF. (Για ζουµ µεγαλύτερο του 12x, επιλέξτε το ψηφιακό ζουµ στο D ZOOM στις ρυθµίσεις µενού.) Λειτουργία Fader (σελ. 73) Εφέ εικόνας (σελ. 76) Ψηφιακά εφέ (σελ. 78) Τίτλοι (σελ. 154) Λειτουργία MEMORY MIX (σελ. 190) Λειτουργίες που προσφέρουν φυσική εµφάνιση στις εγγραφές σας Λειτουργία Sports lesson (µαθήµατος αθληµάτων) (σελ. 87) Λειτουργία Landscape (τοπίου) (σελ. 87) Εστίαση µε το χέρι (σελ. 98) Εστίαση Σποτ (σελ. 100) Λειτουργίες που µπορείτε να χρησιµοποιείτε µε γραµµένες κασέτες END SEARCH/EDITSEARCH/Rec Review (σελ. 51) DATA CODE (σελ. 54) PB ZOOM ταινίας (σελ. 111) ZERO SET MEMORY (σελ. 113) TITLE SEARCH (ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΙΤΛΟΥ) (σελ. 114) Ψηφιακό µοντάζ προγραµµάτων (σελ. 126, 205) 7

8 8 Italiano Indice Caratteristiche principali... 4 Guida rapida Registrazione su un nastro Registrazione su una Memory Stick Operazioni preliminari Uso del presente manuale Verifica degli accessori in dotazione Punto 1 Preparazione della fonte di alimentazione Installazione del blocco batteria Carica del blocco batteria Collegamento ad una presa di rete.. 29 Punto 2 Impostazione di data e ora Punto 3 Inserimento di una cassetta Punto 4 Uso del pannello a sfioramento Registrazione Operazioni di base Registrazione di un immagine Ripresa di soggetti in controluce BACK LIGHT Ripresa di soggetti illuminati da forti fonti di luce SPOT LIGHT Registrazione con timer automatico Controllo delle registrazioni Riproduzione Operazioni di base Riproduzione di un nastro Visualizzazione degli indicatori Funzione di visualizzazione Visione delle registrazioni sul televisore.. 60 Operazioni di registrazione avanzate Registrazione di fermi immagine su una Memory Stick durante la registrazione su nastro Registrazione di fermi immagine su un nastro Registrazione di foto su nastro Uso del modo ampio Uso della funzione di dissolvenza Uso degli effetti speciali - Effetto immagine Uso degli effetti speciali Effetto digitale Preimpostazione della regolazione della qualità dell immagine Preimpostazione personalizzata Preimpostazione della regolazione della qualità dell immagine Preimpostazione personalizzata Uso della cornice guida Riprese con il modello zebrato Uso della barra dei colori Riprese con la regolazione manuale Uso di PROGRAM AE Regolazione della velocità dell otturatore Regolazione del bilanciamento del bianco Regolazione dell esposizione Uso dell esposimetro flessibile spot (localizzato) - SPOT METER Messa a fuoco manuale Uso della messa a fuoco spot (localizzata) SPOT FOCUS Regolazione manuale del livello di registrazione Livello di registrazione audio Registrazione a intervalli Registrazione fotogramma per fotogramma Registrazione per fotogrammi Operazioni di riproduzione avanzate Riproduzione di nastri con effetti immagine Riproduzione di nastri con effetto digitale Ingrandimento di immagini registrate su nastro PB ZOOM del nastro Individuazione rapida di una scena ZERO SET MEMORY Ricerca di una registrazione tramite titolo TITLE SEARCH Ricerca di una registrazione tramite data DATE SEARCH Ricerca di una foto PHOTO SEARCH/ PHOTO SCAN Montaggio Duplicazione di nastri Duplicazione delle sole scene desiderate Montaggio digitale di programmi (su nastro) Registrazione di video o di programmi televisivi

9 Indice Inserimento di una scena da un videoregistratore Montaggio per inserimento Duplicazione audio Sovrapposizione di titoli Creazione di titoli personalizzati Assegnazione di nomi alle cassette Operazioni con la Memory Stick Uso della Memory Stick Introduzione Registrazione di fermi immagine su una Memory Stick Registrazione di foto in memoria Registrazione di immagini da un nastro come fermi immagine Sovrapposizione di un fermo immagine contenuto nella Memory Stick su un immagine MEMORY MIX Registrazione di immagini in movimento su una Memory Stick - Registrazione di filmati MPEG Registrazione di immagini da un nastro come immagini in movimento Registrazione di immagini montate da un nastro come immagini in movimento Montaggio digitale di programmi (su Memory Stick ) Copia di fermi immagine da un nastro PHOTO SAVE Visione dei fermi immagine Riproduzione di foto in memoria 211 Visione di immagini in movimento Riproduzione di filmati MPEG Copia su nastro delle immagini registrate su una Memory Stick Ingrandimento dei fermi immagine registrati su una Memory Stick PB ZOOM di memoria Riproduzione delle immagini in un ciclo continuo SLIDE SHOW Per evitare cancellazioni accidentali Protezione delle immagini Cancellazione delle immagini DELETE Scrittura di un simbolo di stampa PRINT MARK Uso della stampante opzionale Visione di immagini tramite il computer Visione di immagini sul computer Introduzione Collegamento della videocamera al computer mediante il cavo USB Per gli utenti di Windows Visione sul computer di immagini registrate su nastro Per gli utenti di Windows Visione sul computer di immagini registrate su una Memory Stick Per gli utenti di Windows Collegamento della videocamera al computer mediante il cavo USB Per gli utenti di Macintosh Visione sul computer di immagini registrate su una Memory Stick Per gli utenti di Macintosh Cattura sul computer di immagini trasmesse da un apparecchio video analogico Funzione di conversione del segnale Uso della funzione di rete (Solo DCR-TRV950E) Accesso alla rete Per ulteriori informazioni, fare riferimento alle istruzioni per l uso della funzione di rete fornite con la videocamera. Personalizzazione della videocamera Modifica delle impostazioni predefinite tramite menu Soluzione dei problemi Tipi di problema e relative soluzioni Funzione di autodiagnostica Indicatori e messaggi di avviso Informazioni aggiuntive Cassette utilizzabili Blocco batteria InfoLITHIUM Informazioni su i.link Uso della videocamera all estero Informazioni sulla manutenzione e precauzioni Caratteristiche tecniche Riferimento rapido Identificazione delle parti e dei comandi Indice analitico

10 Ελληνικά Πίνακας περιεχοµένων 10 Κύρια χαρακτηριστικά... 6 Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Εγγραφή σε κασέτα Εγγραφή σε Memory Stick Ξεκινώντας Πως να χρησιµοποιήσετε αυτό το εγχειρίδιο Έλεγχος των παρεχόµενων αξεσουάρ Στάδιο 1 Προετοιµασία της πηγής τροφοδοσίας Τοποθέτηση της µπαταρίας Φόρτιση της µπαταρίας Σύνδεση σε πρίζα τοίχου Στάδιο 2 Ρύθµιση ηµεροµηνίας και ώρας Στάδιο 3 Τοποθέτηση κασέτας Στάδιο 4 Χρήση του πίνακα αφής Βασικές λειτουργίες εγγραφής Εγγραφή εικόνας Λήψη αντικειµένων που φωτίζονται από πίσω - BACK LIGHT Μαγνητοσκόπηση έντονα φωτιζόµενων θεµάτων - SPOT LIGHT Εγγραφή µε χρονοδιακόπτη Έλεγχος των εγγραφών END SEARCH / EDITSEARCH / Rec Review Βασικές λειτουργίες αναπαραγωγής Αναπαραγωγή βιντεοκασέτας Εµφάνιση των ενδείξεων οθόνης Λειτουργία Display Παρακολούθηση της εγγραφής στην τηλεόραση Προηγµένες λειτουργίες εγγραφής Εγγραφή ακίνητων εικόνων σε Memory Stick κατά την εγγραφή σε κασέτα Εγγραφή ακίνητων εικόνων σε κασέτα Εγγραφή φωτογραφίας (Tape Photo) Χρήση της λειτουργίας wide Χρήση της λειτουργίας fader Χρήση ειδικών εφέ - Εφέ εικόνας Χρήση ειδικών εφέ - Ψηφιακά εφέ Προρύθµιση της ποιότητας εικόνας Προσαρµοσµένη προρύθµιση Χρήση του καρέ οδηγού Λήψη µε χρήση της φόρµας zebra Χρήση της µπάρας χρωµάτων Μαγνητοσκόπηση µε ρύθµιση µε το χέρι Χρήση της λειτουργίας PROGRAM AE Ρύθµιση της ταχύτητας κλείστρου Ρύθµιση της ισορροπίας λευκού Ρύθµιση της έκθεσης Χρήση της φωτοµέτρησης σποτ Flexible Spot Meter Εστίαση µε το χέρι Χρήση της λειτουργίας εστίασης σποτ Spot Focus Ρύθµιση της στάθµης ηχογράφησης µε το χέρι Στάθµη ηχογράφησης Εγγραφή σε διαστήµατα Εγγραφή καρέ-καρέ Εγγραφή σε καρέ Προηγµένες λειτουργίες αναπαραγωγής Αναπαραγωγή κασετών µε εφέ εικόνας Αναπαραγωγή κασετών µε ψηφιακά εφέ Μεγέθυνση εικόνων γραµµένων σε ταινία Tape PB ZOOM (PB ZOOM ταινίας) Γρήγορος εντοπισµός σκηνής ZERO SET MEMORY Αναζήτηση των ορίων γραµµένης ταινίας µε βάση τον τίτλο TITLE SEARCH (Αναζήτηση Τίτλου) Αναζήτηση εγγραφής µε βάση την ηµεροµηνία DATE SEARCH Αναζήτηση φωτογραφίας PHOTO SEARCH/PHOTO SCAN Μοντάζ Μετεγγραφή κασέτας Μετεγγραφή µόνο των επιθυµητών σκηνών Ψηφιακό µοντάζ προγραµµάτων (σε κασέτες) Εγγραφή βιντεοκασετών ή τηλεοπτικών προγραµµάτων Ένθεση σκηνής από βίντεο Μοντάζ Ένθεσης Μετεγγραφή ήχου

11 Πίνακας περιεχοµένων Ένθεση τίτλου ηµιουργία δικών σας τίτλων Τιτλοφόρηση κασέτας Λειτουργίες του Memory Stick Χρήση του Memory Stick Εισαγωγή Εγγραφή ακίνητων εικόνων σε Memory Stick Εγγραφή Memory Photo Εγγραφή εικόνων από κασέτα, ως ακίνητων εικόνων Ένθεση ακίνητης εικόνας γραµµένης σε Memory Stick σε µια εικόνα MEMORY MIX Εγγραφή κινούµενων εικόνων σε Memory Stick Εγγραφή ταινίας MPEG Εγγραφή εικόνων από κασέτα, ως κινούµενης εικόνας Εγγραφή µονταρισµένων εικόνων από κασέτα ως κινούµενης εικόνας Ψηφιακό µοντάζ προγραµµάτων (σε Memory Stick ) Αντιγραφή ακίνητων εικόνων από µια κασέτα PHOTO SAVE Παρακολούθηση ακίνητων εικόνων Αναπαραγωγή memory photo Παρακολούθηση κινούµενων εικόνων Αναπαραγωγή ταινίας MPEG Αντιγραφή γραµµένων εικόνων από Memory Stick σε κασέτα Μεγέθυνση ακίνητων εικόνων γραµµένων σε Memory Stick Memory PB ZOOM Συνεχής διαδοχική αναπαραγωγή εικόνων SLIDE SHOW Αποτροπή κατά λάθος διαγραφής Προστασία εικόνας ιαγραφή εικόνων DELETE Καταχώρηση µαρκαρίσµατος εκτύπωσης PRINT MARK Χρήση του προαιρετικού εκτυπωτή Παρακολούθηση εικόνων µε χρήση του υπολογιστή σας Παρακολούθηση εικόνων στον υπολογιστή σας Εισαγωγή Σύνδεση της κάµερας µε τον υπολογιστή σας, µε χρήση του καλωδίου USB Για χρήστες Windows Παρακολούθηση εικόνων γραµµένων σε κασέτα, στον υπολογιστή σας Για χρήστες Windows Παρακολούθηση εικόνων γραµµένων σε Memory Stick µε χρήση του υπολογιστή σας Για χρήστες Windows Σύνδεση της κάµερας µε τον υπολογιστή σας, µε χρήση του καλωδίου USB Για χρήστες Macintosh Παρακολούθηση εικόνων γραµµένων σε Memory Stick µε χρήση του υπολογιστή σας Για χρήστες Macintosh Αποτύπωση εικόνων από συσκευή αναλογικής εικόνας στον υπολογιστή σας Λειτουργία µετατροπής σήµατος Χρήση της λειτουργίας δικτύου (Network) (µόνο στο µοντέλο DCR-TRV950E) Πρόσβαση στο δίκτυο Για τις λεπτοµέρειες, ανατρέξτε στις Οδηγίες λειτουργίας δικτύου, που συνοδεύουν την κάµερά σας. ιαµόρφωση της κάµερας σύµφωνα µε τις προτιµήσεις σας Αλλαγή των ρυθµίσεων εργοστασίου µε το µενού Οδηγός βλαβών Τύποι προβληµάτων και τρόποι αποκατάστασής τους Ενδείξεις αυτοδιάγνωσης Προειδοποιητικές ενδείξεις και µηνύµατα Πρόσθετες πληροφορίες Κασέτες που µπορείτε να χρησιµοποιήσετε Σχετικά µε τη µπαταρία InfoLITHIUM Σχετικά µε το i.link Χρήση της κάµερας στο εξωτερικό Πληροφορίες για τη συντήρηση και προφυλάξεις Τεχνικά χαρακτηριστικά Γρήγορη Παραποµπή Τα µέρη και τα χειριστήρια της συσκευής Ευρετήριο

12 Italiano Guida rapida Registrazione su un nastro Nel presente capitolo vengono descritte brevemente le funzioni di base della videocamera per la registrazione di immagini su nastri. Per ulteriori informazioni, vedere le pagine riportate tra parentesi ( ). Collegamento del cavo di alimentazione (p. 29) Per l uso della videocamera in esterni, utilizzare il blocco batteria (p. 24). Aprire il coperchio della presa DC IN. Alimentatore CA (in dotazione) Guida rapida Collegare la spina con il simbolo v rivolto verso l alto. Inserimento di una cassetta (p. 33) 1 Per aprire il coperchio, spostare OPEN/Z EJECT in direzione della freccia. 2 Inserire la cassetta diritta nell apposito scomparto con la finestrella rivolta verso l esterno e la linguetta di protezione dalla scrittura verso l alto. 3 Chiudere lo scomparto cassetta premendo in corrispondenza di. Una volta che lo scomparto cassetta si è abbassato completamente, chiudere il coperchio finché non scatta in posizione. Linguetta di protezione dalla scrittura 12

13 Registrazione di un immagine (p. 37) 1 Rimuovere il copriobiettivo. 2 Tenendo premuto il piccolo tasto verde, impostare l interruttore POWER su CAMERA. VCR OFF (CHG) CAMERA POWER MEMORY/ NETWORK 3 Per aprire il pannello LCD, premere OPEN. L immagine viene visualizzata sullo schermo. 4 Premere START/STOP. La videocamera avvia la registrazione. Per arrestare la registrazione, premere di nuovo START/STOP. All acquisto della videocamera, l orologio non è impostato. Se per un immagine si desidera registrare la data e l ora, impostare l orologio prima di avviare la registrazione (p. 30). Controllo dell immagine di riproduzione sullo schermo LCD (p. 53) VCR OFF (CHG) CAMERA POWER MEMORY/ NETWORK Mirino Quando il pannello LCD è chiuso, utilizzare il mirino appoggiando l occhio all oculare. Regolare la lente del mirino in base alla propria vista (p. 42). Guida rapida 1 Tenendo premuto il piccolo tasto verde, impostare l interruttore POWER su VCR. VCR OFF (CHG) CAMERA POWER MEMORY/ NETWORK 2 Per riavvolgere il nastro, premere m. REW 3 Per avviare la riproduzione, premere N. PLAY NOTA Non sollevare la videocamera afferrandola per il mirino, il flash, il pannello LCD o il blocco batteria. 13

14 Guida rapida Registrazione su una Memory Stick Nel presente capitolo vengono descritte brevemente le funzioni di base della videocamera per la registrazione su una Memory Stick. Per ulteriori informazioni, vedere le pagine riportate tra parentesi ( ). Collegamento del cavo di alimentazione (p. 29) Per l uso della videocamera in esterni, utilizzare il blocco batteria (p. 24). Aprire il coperchio della presa DC IN. Alimentatore CA (in dotazione) Guida rapida Collegare la spina con il simbolo v rivolto verso l alto. Inserimento di una Memory Stick (p. 165) 1 Per aprire l alloggiamento per Memory Stick, spostare MEMORY OPEN in direzione della freccia. 2 Inserire a fondo una Memory Stick nell apposito alloggiamento con il simbolo B rivolto verso l alto, come illustrato. 14 Alloggiamento per Memory Stick MEMORY EJECT Per rimuovere la Memory Stick, premere una volta leggermente MEMORY EJECT.

15 Registrazione di un fermo immagine nella Memory Stick (p. 175) 3 Per aprire il pannello LCD, premere OPEN. L immagine viene visualizzata sullo schermo. 1 Rimuovere il copriobiettivo. 2 Tenendo premuto il piccolo tasto verde, impostare l interruttore POWER su MEMORY/NETWORK (solo DCR-TRV950E). VCR OFF (CHG) CAMERA POWER MEMORY/ NETWORK 4 Premere PHOTO leggermente. È possibile avviare la registrazione quando il piccolo tasto verde sullo schermo smette di lampeggiare e si illumina. 5 Premere PHOTO a fondo. L immagine viene registrata sulla Memory Stick premendo a fondo il tasto. Mirino Quando il pannello LCD è chiuso, utilizzare il mirino appoggiando l occhio all oculare. Regolare la lente del mirino in base alla propria vista (p. 42). All acquisto della videocamera, l orologio non è impostato. Se per un immagine si desidera registrare la data e l ora, impostare l orologio prima di avviare la registrazione (p. 30). Guida rapida Controllo dei fermi immagine di riproduzione sullo schermo LCD (p. 211) 1 Tenendo premuto il piccolo tasto verde, impostare l interruttore POWER su MEMORY/NETWORK (solo DCR-TRV950E) o su VCR. VCR OFF (CHG) CAMERA POWER MEMORY/ NETWORK 2 Premere PLAY o PB. Viene visualizzata l ultima immagine registrata. PLAY o PB NOTA Non sollevare la videocamera afferrandola per il mirino, il flash, il pannello LCD o il blocco batteria. 15

16 Ελληνικά Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Εγγραφή σε κασέτα Στο κεφάλαιο αυτό σας παρουσιάζοντα οι βασικές λειτουργίες για την εγγραφή εικόνων σε κασέτες της κάµεράς σας. Βλέπε σελίδα σε παρενθέσεις ( ) για περισσότερες πληροφορίες. Σύνδεση του καλωδίου τροφοδοσίας (σελ. 29) Χρησιµοποιήστε την µπαταρία όταν λειτουργείτε την κάµερα σε εξωτερικό χώρο (σελ. 24) Ανοίξτε το Μετασχηµατιστής κάλυµµα εναλλασσόµενου του ρεύµατος ακροδέκτη (συµπεριλαµβάνεται) DC IN. Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Τοποθέτηση κασέτας (σελ. 33) Συνδέστε το βύσµα µε την ένδειξη v στραµµένη προς τα πάνω. 1 Σύρετε το OPEN/ Z EJECT κατά την κατεύθυνση του βέλους για να ανοίξετε το κάλυµµα. 2 Τοποθετήστε την κασέτα ίσια, όσο πιο βαθιά είναι δυνατόν µέσα στο τµήµα κασέτας, µε το παραθυράκι της κασέτας να βλέπει προς τα έξω και το πτερύγιο προστασίας εγγραφής προς τα επάνω. Πτερύγιο προστασίας εγγραφής 3 Κλείστε το τµήµα κασέτας πιέζοντας το στο τµήµα κασέτας. Αφού το τµήµα κασέτας κατέβει εντελώς, κλείστε το κάλυµµα µέχρι να κουµπώσει µε κλικ. 16

17 Εγγραφή εικόνας (σελ. 37) 1 Αφαιρέστε το κάλυµµα του φακού. 2 Ρυθµίστε το διακόπτη POWER στη θέση CAMERA πιέζοντας το µικρό πράσινο πλήκτρο. VCR OFF (CHG) CAMERA POWER MEMORY/ NETWORK 3 Πιέστε το OPEN για να ανοίξετε τον πίνακα της οθόνης υγρών κρυστάλλων. Η εικόνα εµφανίζεται στην οθόνη. Όταν αγοράζετε την κάµερά σας, η ρύθµιση του ρολογιού είναι off (απενεργοποιηµένο). Εάν θέλετε να καταγράψετε την ηµεροµηνία και την ώρα σε µια εικόνα, ρυθµίστε το ρολόι πριν από την εγγραφή (σελ. 30). Παρακολούθηση της εικόνας αναπαραγωγής στην οθόνη υγρών κρυστάλλων (σελ. 53) 1 Ρυθµίστε το διακόπτη POWER στη θέση VCR ενώ πιέζετε το µικρό πράσινο πλήκτρο. VCR OFF (CHG) CAMERA POWER MEMORY/ NETWORK 4 Πιέστε το πλήκτρο START/STOP. Η κάµερά σας αρχίζει την εγγραφή. Για να σταµατήσει η εγγραφή, πιέστε πάλι το πλήκτρο START/STOP. REW VCR OFF (CHG) CAMERA POWER MEMORY/ NETWORK Εικονοσκόπιο Όταν ο πίνακας της οθόνης υγρών κρυστάλλων είναι κλειστός, χρησιµοποιήστε το εικονοσκόπιο φέρνοντας το µάτι σας πάνω στο υποφθάλµιό του. Ρυθµίστε το φακό του εικονοσκοπίου στην όρασή σας (σελ. 42). 2 Πιέστε το m για να τυλιχτεί η ταινία στην αρχή. Οδηγός γρήγορης εκκίνησης 3 Πιέστε το N για να αρχίσει η αναπαραγωγή. PLAY ΣΗΜΕΙΩΣΗ Μη σηκώσετε την κάµερα κρατώντας το εικονοσκόπιο, το φλας, τον πίνακα της οθόνης υγρών κρυστάλλων ή την 17

18 Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Εγγραφή σε Memory Stick Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά εγγραφής σε ένα Memory Stick αυτής της κάµερας. Βλέπε σελίδα σε παρενθέσεις ( ) για περισσότερες πληροφορίες. Σύνδεση του καλωδίου τροφοδοσίας (σελ. 29) Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Χρησιµοποιήστε την µπαταρία όταν λειτουργείτε την κάµερα σε εξωτερικό χώρο (σελ. 24). Ανοίξτε το Μετασχηµατιστής κάλυµµα εναλλασσόµενου του ρεύµατος ακροδέκτη (συµπεριλαµβάνεται) DC IN. Εισαγωγή ενός Memory Stick (σελ. 165) Συνδέστε το βύσµα µε την ένδειξη v στραµµένη προς τα πάνω. 1 Σύρετε το MEMORY OPEN κατά την κατεύθυνση του βέλους για να ανοίξετε τη σχισµή εισαγωγής του Memory Stick. 2 Τοποθετήστε ένα Memory Stick στη σχισµή εισαγωγής Memory Stick, όσο βαθιά µπορεί να µπει, µε την ένδειξη B στραµµένη προς τα πάνω όπως φαίνεται στην εικόνα. 18 Σχισµή εισαγωγής Memory Stick MEMORY EJECT Πιέστε µια φορά ελαφρά το MEMORY EJECT για να το αφαιρέσετε.

19 Εγγραφή ακίνητης εικόνας σε Memory Stick (σελ. 175) 3 Πιέστε το OPEN για να ανοίξετε τον πίνακα της οθόνης υγρών κρυστάλλων. Η εικόνα εµφανίζεται 1 Αφαιρέστε το κάλυµµα του φακού. 2 Ρυθµίστε το διακόπτη POWER στη θέση MEMORY/NETWORK (µόνο στο µοντέλο DCR- TRV950E) πιέζοντας το µικρό πράσινο κουµπί. VCR OFF (CHG) CAMERA POWER MEMORY/ NETWORK 4 Πιέζοντας ελαφρά το PHOTO. Μπορείτε να ξεκινήσετε την εγγραφή όταν σταµατήσει να αναβοσβήνει το µικρό πράσινο πλήκτρο στην οθόνη και αρχίσει να ανάβει συνεχώς. 5 Πιέστε το PHOTO πιο βαθιά. Η εικόνα ενώ πιέζετε βαθιά το πλήκτρο καταγράφεται στο Memory Stick. Εικονοσκόπιο Όταν ο πίνακας της οθόνης υγρών κρυστάλλων είναι κλειστός, χρησιµοποιήστε το εικονοσκόπιο φέρνοντας το µάτι σας πάνω στο υποφθάλµιό του. Ρυθµίστε το φακό του εικονοσκοπίου στην όρασή σας (σελ. 42).Όταν αγοράζετε την κάµερά σας, η ρύθµιση του ρολογιού είναι off (απενεργοποιηµένο). Εάν θέλετε να καταγράψετε την ηµεροµηνία και την ώρα σε µια εικόνα, ρυθµίστε το ρολόι πριν από την εγγραφή (σελ. 30). Παρακολούθηση των ακίνητων εικόνων αναπαραγωγής στην οθόνη υγρών κρυστάλλων (σελ. 211) 1 Ρυθµίστε το διακόπτη POWER στη θέση MEMORY/ NETWORK (µόνο στο µοντέλο DCR- TRV950E) ή στη θέση VCR πιέζοντας το µικρό πράσινο κουµπί. VCR OFF (CHG) CAMERA POWER MEMORY/ NETWORK Οδηγός γρήγορης εκκίνησης 2 Πιέστε το PLAY ή PB. Εµφανίζεται η τελευταία γραµµένη εικόνα. PLAY ή PB ΣΗΜΕΙΩΣΗ Μη σηκώσετε την κάµερα κρατώντας το εικονοσκόπιο, το φλας, τον πίνακα της οθόνης υγρών κρυστάλλων ή την µπαταρία. 19

20 Operazioni preliminari Uso del presente manuale Le istruzioni contenute nel presente manuale si riferiscono ai due modelli riportati nella tabella in basso. Prima di cominciare a leggere il manuale e ad utilizzare la videocamera, controllare il numero di modello riportato nella parte inferiore della videocamera. Per le illustrazioni viene utilizzato il modello DCR- TRV950E. Nei casi contrari, nelle illustrazioni viene riportato il nome del modello. Le eventuali differenze di funzionamento vengono chiaramente indicate nel testo, ad esempio, mediante la dicitura solo DCR-TRV950E. Nel presente manuale, i nomi dei tasti e delle impostazioni della videocamera vengono riportati in lettere maiuscole. Ad es.: Impostare l interruttore POWER su CAMERA. Durante le operazioni, viene emesso un segnale acustico ad indicare che l operazione è in corso. Ξεκινώντας Πως να χρησιµοποιήσετε αυτό το εγχειρίδιο Οι οδηγίες αυτού του εγχειριδίου αφορούν στα δύο µοντέλα που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα. Προτού αρχίσετε να διαβάζετε αυτό το εγχειρίδιο και να λειτουργήσετε την κάµερά σας, ελέγξτε τον αριθµό του µοντέλου κοιτάζοντας το κάτω µέρος της κάµερας. Το DCR-TRV950E είναι το µοντέλο που εµφανίζεται στις εικονογραφήσεις. ιαφορετικά, το όνοµα του µοντέλου εµφανίζεται στις εικονογραφήσεις. Οποιαδήποτε διαφορά στη λειτουργία αναφέρεται σαφώς στο κείµενο - π.χ. µόνο στο µοντέλο DCR-TRV950E. Στο εγχειρίδιο αυτό, τα πλήκτρα και οι ρυθµίσεις της κάµερας εµφανίζονται µε κεφαλαία γράµµατα. π.χ. Ρυθµίστε το διακόπτη POWER στη θέση CAMERA. Όταν πραγµατοποιείτε µία λειτουργία, µπορείτε να ακούτε ένα βόµβο που θα επιβεβαιώνει ότι η λειτουργία πραγµατοποιείται. Tipi di differenze/τύποι διαφορών DCR- TRV940E TRV950E Contrassegno sull interruttore POWER/ Ένδειξη στο διακόπτη POWER MEMORY MEMORY/NETWORK Funzione di rete/λειτουργία δικτύου z z Disponibile/Παρέχεται Non disponibile/ εν παρέχεται 20

21 Uso del presente manuale Πως να χρησιµοποιήσετε αυτό το εγχειρίδιο Nota sulla memoria cassetta Poiché impiega il formato DV, con la videocamera è possibile utilizzare solo cassette mini DV. Si consiglia di utilizzare nastri dotati di memoria cassetta. Le funzioni che richiedono operazioni diverse in base alla presenza o assenza di memoria cassetta sul nastro sono: END SEARCH (p. 51) DATE SEARCH(p. 116) PHOTO SEARCH (p. 119) Le funzioni utilizzabili solo con la memoria cassetta sono: TITLE SEARCH (p. 114) Sovrapposizione di un titolo (p. 154) Assegnazione di un nome ad una cassetta (p. 160) Per ulteriori informazioni sui tipi di cassetta, vedere a pagina 311. Nell introduzione alle funzioni disponibili solo con la memoria cassetta viene riportato questo contrassegno. Le cassette dotate di memoria cassetta sono contrassegnate da (Cassette Memory). Nota sui sistemi di colore TV Σηµειώσεις για τη Μνήµη κασέτας (Cassette Memory) Η λειτουργία της κάµεράς σας βασίζεται στο φορµά DV. Μπορείτε να χρησιµοποιείτε µόνο κασέτες mini DV µε αυτήν την κάµερα. Συνιστούµε να χρησιµοποιείτε κασέτες µε µνήµη. Οι λειτουργίες οι οποίες απαιτούν διαφορετική χρήση, ανάλογα µε το αν η κασέτα διαθέτει µνήµη ή όχι, είναι οι εξής: END SEARCH (σελ. 51) DATE SEARCH (σελ. 116) PHOTO SEARCH (Photo search) (σελ. 119) Οι λειτουργίες που ενεργοποιούνται µόνο µε µνήµη κασέτας είναι οι εξής: TITLE SEARCH (σελ. 114) Ένθεση τίτλου (σελ. 154) Τιτλοφόρηση κασέτας (σελ. 160) Για λεπτοµέρειες σχετικά µε τους τύπους κασετών, ανατρέξτε στη σελίδα 311. Στην εισαγωγή της παρουσίασης των λειτουργιών που ενεργοποιούνται µόνο µε µνήµη κασέτας, θα βλέπετε αυτήν την ένδειξη. Οι κασέτες που διαθέτουν µνήµη, φέρουν την ένδειξη (Cassette Memory, Μνήµη Κασέτας). Operazioni preliminari / Ξεκινώντας I sistemi di colore TV variano in base al paese o alla regione. Per vedere le registrazioni su un televisore, è necessario disporre di un televisore basato sul sistema di colore PAL. Precauzioni sul copyright È possibile che programmi televisivi, film, videocassette e altro materiale siano protetti da copyright. La registrazione non autorizzata di tale materiale potrebbe contravvenire alle leggi sul copyright. Σηµειώσεις για τα έγχρωµα συστήµατα τηλεόρασης Τα έγχρωµα συστήµατα τηλεόρασης διαφέρουν ανάλογα µε τη χώρα ή την περιοχή. Για να αναπαράγετε την εικόνα σε τηλεόραση, η τηλεόραση θα πρέπει να διαθέτει σύστηµα PAL. Προστασία πνευµατικών δικαιωµάτων Τα πνευµατικά δικαιώµατα τηλεοπτικών προγραµµάτων, ταινιών, βιντεοκασετών και άλλων υλικών µπορεί να είναι νοµικά κατοχυρωµένα. Η µη εξουσιοδοτηµένη εγγραφή τέτοιου υλικού µπορεί να είναι αντίθετη µε τους νόµους περί πνευµατικών δικαιωµάτων. 21

22 Uso del presente manuale Precauzioni sulla manutenzione della videocamera Obiettivo e schermo LCD/mirino (solo per i modelli su cui sono montati) Lo schermo LCD e il mirino sono stati costruiti utilizzando una tecnologia ad altissima precisione che consente ad oltre il 99,99% dei pixel di essere operativo. Tuttavia, è possibile che sullo schermo LCD e sul mirino appaiano costantemente piccoli punti neri e/o luminosi (bianchi, rossi, blu o verdi). Poiché fanno parte del normale processo di fabbricazione, tali punti non costituiscono alcun problema e non influenzano in alcun modo le registrazioni. Non lasciare che la videocamera si bagni, né esporla a pioggia o salsedine. Diversamente, è possibile che talvolta si verifichino problemi di funzionamento irreparabili [a]. Non esporre in nessun caso la videocamera a temperature superiori a 60 C, come in un auto parcheggiata al sole o alla luce solare diretta [b]. Prestare attenzione se la videocamera viene posizionata in prossimità di finestre o in esterni, in quanto l esposizione prolungata dello schermo LCD, del mirino o dell obiettivo alla luce solare diretta potrebbe comportare problemi di funzionamento [c]. Non riprendere direttamente il sole. Diversamente, la videocamera potrebbe presentare problemi di funzionamento. Effettuare le riprese del sole in condizioni di luce scarsa, ad esempio al crepuscolo [d]. [a] Πως να χρησιµοποιήσετε αυτό το εγχειρίδιο Προφυλάξεις για τη φροντίδα της κάµερας Φακός και οθόνη υγρών κρυστάλλων/ εικονοσκόπιο (µόνο σε µονταρισµένα µοντέλα) Η οθόνη υγρών κρυστάλλων και το εικονοσκόπιο είναι κατασκευασµένα µε τεχνολογία υψηλής ακριβείας, έτσι ώστε πάνω από το 99,99% των πίξελ να είναι λειτουργικά για αποτελεσµατική χρήση. Ωστόσο, µικροσκοπικές µαύρες κουκκίδες και/ή έντονες κουκκίδες φωτός (λευκές, κόκκινες, µπλε ή πράσινες) µπορεί να εµφανίζονται συνεχώς στην οθόνη υγρών κρυστάλλων και στο εικονοσκόπιο. Αυτές οι κουκκίδες παράγονται µε φυσιολογικό τρόπο στη διαδικασία κατασκευής και δεν πρόκειται να επηρεάσουν την εγγραφή µε οποιονδήποτε τρόπο. Μην αφήσετε την κάµερά σας να βραχεί. ιατηρείτε την κάµερα µακριά από βροχή ή θαλασσινό νερό. Εάν αφήσετε την κάµερα να βραχεί, ενδέχεται να προκληθεί βλάβη. Μερικές φορές αυτή η βλάβη δεν µπορεί να επισκευαστεί [a]. Ποτέ µην αφήνετε την κάµερα εκτεθειµένη σε θερµοκρασίες άνω των 60 C, όπως µέσα σε ένα αυτοκίνητο σταθµευµένο κάτω από τον ήλιο ή εκτεθειµένη άµεσα στο φως του ηλίου [b]. Προσέξτε όταν τοποθετείτε την κάµερα κοντά σε παράθυρα ή σε εξωτερικό χώρο. Η απ ευθείας έκθεση της οθόνης υγρών κρυστάλλων, του εικονοσκοπίου ή του φακού στο φως του ηλίου για µεγάλα χρονικά διαστήµατα ενδέχεται να προκαλέσει βλάβες [c]. Μην πραγµατοποιείτε λήψη απ ευθείας στον ήλιο. Κάτι τέτοιο µπορεί να προκαλέσει βλάβη στην κάµερά σας. Πραγµατοποιήστε λήψεις του ήλιου σε συνθήκες χαµηλού φωτισµού, όπως το σούρουπο [d]. [b] [c] [d] 22

23 Verifica degli accessori in dotazione Assicurarsi che i seguenti accessori vengano forniti con la videocamera. Έλεγχος των παρεχόµενων αξεσουάρ Βεβαιωθείτε ότι τα παρακάτω αξεσουάρ περιλαµβάνονται µαζί µε την κάµερά σας Operazioni preliminari / Ξεκινώντας 9 q; qa qs qd 1 Alimentatore CA AC-L10A/L10B/L10C (1), cavo di alimentazione (1) (p. 25) 2 Blocco batteria NP-FM50 (1) (p. 24, 25) 3 Cavo di collegamento A/V (1) (p. 60) 4 Telecomando senza fili (1) (p. 340) 5 Pile R6 (formato AA) per il telecomando (2) (p. 341) 6 Tracolla (1) 7 Copriobiettivo (1) (p. 37) 8 Memory Stick (1) (p. 163) 9 Cavo USB (1) (p. 236) 0 CD-ROM (driver USB SPVD-008) (1) (p. 243) qa Panno di pulizia (1) (p. 322) qs Stilo (solo DCR-TRV950E) (p. 267) qd Adattatore a 21 piedini (solo modelli per l Europa) (1) (p. 61) Non è possibile risarcire il contenuto delle registrazioni se queste ultime o le riproduzioni non vengono effettuate a causa di problemi alla videocamera, ai supporti di memorizzazione e così via. 1 Μετασχηµατιστής εναλλασσόµενου ρεύµατος AC-L10A/L10B/L10C (1), Καλώδιο τροφοδοσίας ρεύµατος (1) (σελ. 25) 2 Μπαταρία NP-FM50 (1) (σελ. 24, 25) 3 Καλώδιο σύνδεσης ήχου/εικόνας (Α/V) (1) (σελ. 60) 4 Ασύρµατο Τηλεχειριστήριο (1) (σελ. 340) 5 Μπαταρία R6 (µέγθος AA) για το τηλχιριστήριο (2) (σλ. 341) 6 Ιµάντας ώµου (1) 7 Κάλυµµα φακού (1) (σελ. 37) 8 Memory Stick (1) (σελ. 163) 9 Καλώδιο USB (1) (σελ. 243) 0 CD-ROM (Οδηγός USB, SPVD-008) (1) (σελ. 243) qa Ύφασµα καθαρισµού (1) (σελ. 322) qs Stylus (µόνο στο µοντέλο DCR-TRV950E) (σελ. 267) qd Αντάπτορας 21 ακίδων (µόνο στα υρωπαϊκά µοντέλα) (1) (σελ. 61) Τα περιεχόµενα της εγγραφής δεν µπορούν να αποκατασταθούν εάν η εγγραφή ή η αναπαραγωγή δεν καταστεί δυνατή λόγω βλάβης της κάµερας, του µέσου αποθήκευσης, κλπ. 23

24 Punto 1 Preparazione della fonte di alimentazione Installazione del blocco batteria (1) Sollevare il mirino. (2) Fare scorrere il blocco batteria verso il basso finché non scatta. Στάδιο 1 Προετοιµασία της πηγής τροφοδοσίας Τοποθέτηση της µπαταρίας (1) Σηκώστε το εικονοσκόπιο. (2) Σύρετε τη µπαταρία προς τα κάτω µέχρι να κλείσει µε κλικ. 1 2 Per rimuovere il blocco batteria (1) Sollevare il mirino. (2) Tenendo premuto BATT, fare scorrere il blocco batteria in direzione della freccia. Για να αφαιρέσετε την µπαταρία (1) Σηκώστε το εικονοσκόπιο. (2) Σύρετε τη µπαταρία προς τα έξω κατά την κατεύθυνση του βέλους, πιέζοντας το πλήκτρο BATT προς τα κάτω Tasto di rilascio BATT/ Πλήκτρο απελευθέρωσης µπαταρίας BATT Se viene utilizzato un blocco batteria ad elevata capacità Se sulla videocamera viene installato un blocco batteria NP-FM70/QM71/FM90/FM91/QM91, estrarre il mirino. Εάν χρησιµοποιήσετε τη µπαταρία µεγάλης χωρητικότητας Εάν τοποθετήσετε τη µπαταρία NP-FM70/ QM71/FM90/FM91/QM91 στην κάµερά σας, επεκτείνετε το εικονοσκόπιό της. 24

25 Punto 1 Preparazione della fonte di alimentazione Carica del blocco batteria Στάδιο 1 Προετοιµασία της πηγής τροφοδοσίας Φόρτιση της µπαταρίας Prima di utilizzare il blocco batteria, è necessario caricarlo. La videocamera è in grado di funzionare esclusivamente con blocchi batteria InfoLITHIUM (serie M). Per ulteriori informazioni sui blocchi batteria InfoLITHIUM, vedere a pagina 315. (1) Aprire il coperchio della presa DC IN, quindi collegare l alimentatore CA in dotazione con la videocamera alla presa DC IN con il simbolo v della spina rivolto verso l alto. (2) Collegare il cavo di alimentazione all alimentatore CA. (3) Collegare il cavo di alimentazione ad una presa di rete. (4) Impostare l interruttore POWER su OFF (CHG). La carica ha inizio. Il tempo di funzionamento residuo del blocco batteria viene indicato in minuti nella finestra del display. Quando l indicatore di tempo di funzionamento residuo del blocco batteria passa a, significa che la carica normale è completata. Per caricare completamente il blocco batteria (carica completa), lasciarlo collegato per circa un ora una volta che la carica normale è completata e finché FULL non viene visualizzato nella finestra del display. La carica completa del blocco batteria consente di utilizzarlo più a lungo del solito. Πριν χρησιµοποιήσετε την κάµερα, πρέπει να φορτίσετε την µπαταρία. Η κάµερά σας λειτουργεί µόνο µε µπαταρία InfoLITHIUM (σειράς Μ). Ανατρέξτε στη σελίδα 315 για λεπτοµέρειες σχετικά µε τη µπαταρία InfoLITHIUM. (1) Ανοίξτε το κάλυµµα του ακροδέκτη DC IN και συνδέστε το µετασχηµατιστή εναλλασσόµενου ρεύµατος που παρέχεται µαζί µε την κάµερα στον ακροδέκτη DC IN, µε την ένδειξη v του βύσµατος στραµµένη προς τα πάνω. (2) Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στο µετασχηµατιστή. (3) Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην πρίζα. (4) Ρυθµίζετε το διακόπτη POWER στη θέση OFF (CHG). Η φόρτιση αρχίζει. Ο χρόνος υπολειπόµενης µπαταρίας υποδεικνύεται σε λεπτά στο παράθυρο της οθόνης. Όταν η ένδειξη υπολειπόµενης µπαταρίας αλλάξει σε, η κανονική φόρτιση έχει ολοκληρωθεί. Για να φορτίσετε πλήρως τη µπαταρία (πλήρης φόρτιση), αφήστε τη µπαταρία τοποθετηµένη στην κάµερα για µία περίπου ώρα, αφού έχει ολοκληρωθεί η κανονική φόρτιση, µέχρι να εµφανιστεί η ένδειξη FULL στο παράθυρο της οθόνης. Φορτίζοντας πλήρως την µπαταρία, έχετε τη δυνατότητα να χρησιµοποιείτε την µπαταρία για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο του κανονικού. Operazioni preliminari / Ξεκινώντας POWER VCR OFF (CHG) CAMERA MEMORY/ NETWORK 25

26 Punto 1 Preparazione della fonte di alimentazione Una volta caricato il blocco batteria Scollegare l alimentatore CA dalla presa DC IN della videocamera. Nota Evitare che oggetti in metallo entrino in contatto con le parti metalliche della spina CC dell alimentatore CA. Diversamente, è possibile che si verifichino cortocircuiti che danneggerebbero l alimentatore CA. Indicatore di tempo di funzionamento residuo del blocco batteria L indicatore di tempo di funzionamento residuo del blocco batteria nella finestra del display indica il tempo di registrazione approssimativo con il mirino. Fintanto che la videocamera calcola l effettivo tempo di funzionamento residuo del blocco batteria Nella finestra del display viene visualizzato ---- min. Se viene utilizzato l alimentatore CA Posizionare l alimentatore CA in prossimità di una presa di rete. In caso di problemi con il presente apparecchio, scollegare immediatamente la spina dalla presa di rete per interrompere l alimentazione. Στάδιο 1 Προετοιµασία της πηγής τροφοδοσίας Αφού φορτίσετε τη µπαταρία Αποσυνδέστε το µετασχηµατιστή εναλλασσόµενου ρεύµατος από τον ακροδέκτη DC IN της κάµερας. Σηµείωση Μην επιτρέψετε σε µεταλλικά αντικείµενα να έρθουν σε επαφή µε τα µεταλλικά µέρη του βύσµατος συνεχούς ρεύµατος του µετασχηµατιστή εναλλασσόµενου ρεύµατος. Μπορεί να προκληθεί βραχυκύκλωµα, µε αποτέλεσµα να προκληθεί ζηµιά στο µετασχηµατιστή εναλλασσόµενου ρεύµατος. Ένδειξη χρόνου υπολειπόµενης µπαταρίας Η ένδειξη χρόνου υπολειπόµενης µπαταρίας στο παράθυρο της οθόνης υποδεικνύει κατά προσέγγιση το χρόνο εγγραφής µε το εικονοσκόπιο. Μέχρι η κάµερα να υπολογίσει τον πραγµατικό χρόνο υπολειπόµενης µπαταρίας Η ένδειξη ----min εµφανίζεται στο παράθυρο της οθόνης. Όταν χρησιµοποιείτε το µετασχηµατιστή εναλλασσόµενου ρεύµατος Τοποθετήστε το µετασχηµατιστή εναλλασσόµενου ρεύµατος κοντά σε πρίζα τοίχου. Εάν αυτή η συσκευή παρουσιάσει οποιοδήποτε πρόβληµα, αποσυνδέστε το φις από την πρίζα τοίχου το συντοµότερο δυνατό για να διακόψετε την τροφοδοσία ρεύµατος. Tempo di carica/χρόνος φόρτισης Blocco batteria/μπαταρία Carica completa (carica normale)/ Πλήρης φόρτιση (Κανονική φόρτιση) NP-FM50 (in dotazione)/(παρέχεται) 150 (90) NP-FM (180) NP-QM (200) NP-FM (270) NP-FM91/QM (300) Numero approssimativo di minuti necessari a caricare un blocco batteria completamente scarico ad una temperatura pari a 25 C. È possibile che il tempo di carica aumenti se la temperatura del blocco batteria è particolarmente elevata o bassa come risultato della temperatura ambiente. Αριθµός λεπτών που απαιτούνται, κατά προσέγγιση, για τη φόρτιση µιας άδειας µπαταρίας στους 25 C. Ο χρόνος φόρτισης µπορεί να αυξηθεί αν η θερµοκρασία της µπαταρίας είναι υπερβολικά υψηλή ή χαµηλή λόγω της θερµοκρασίας περιβάλλοντος. 26

27 Punto 1 Preparazione della fonte di alimentazione Στάδιο 1 Προετοιµασία της πηγής τροφοδοσίας Tempo di registrazione/χρόνος εγγραφής Registrazione con Registrazione con mirino/ lo schermo LCD/ Blocco batteria/ Εγγραφή µε το εικονοσκόπιο Εγγραφή µε την οθόνη υγρών κρυστάλλων Μπαταρία Continua/ Normale*/ Continua/ Normale*/ Συνεχής Τυπική* Συνεχής Τυπική* NP-FM50 (in dotazione)/ (παρέχεται) NP-FM NP-QM NP-FM NP-FM91/QM Numero approssimativo di minuti se viene utilizzato un blocco batteria completamente carico Αριθµός λεπτών, κατά προσέγγιση, όταν χρησιµοποιείτε µία πλήρως φορτισµένη µπαταρία Operazioni preliminari / Ξεκινώντας * Numero approssimativo di minuti se si registra mentre vengono ripetute le operazioni di avvio/arresto della registrazione, zoom e di attivazione/disattivazione dell alimentazione. La durata effettiva del blocco batteria potrebbe ridursi. * Αριθµός λεπτών, κατά προσέγγιση, όταν µαγνητοσκοπείτε χρησιµοποιώντας συνέχεια το κουµπί εκκίνησης/στοπ, ζουµάροντας και ανοιγοκλείνοντας το διακόπτη τροφοδοσίας. Η διάρκεια ζωής της µπαταρίας µπορεί, στην πράξη, να είναι µικρότερη. Tempo di riproduzione/χρόνος αναπαραγωγής Tempo di riproduzione Tempo di riproduzione Blocco batteria/ con il pannello LCD chiuso/ sullo schermo LCD/ Μπαταρία Χρόνος αναπαραγωγής Χρόνος αναπαραγωγής µε κλειστή την οθόνη υγρών κρυστάλλων στην οθόνη υγρών κρυστάλλων NP-FM50 (in dotazione)/ (παρέχεται) NP-FM NP-QM NP-FM NP-FM91/QM Numero approssimativo di minuti se viene utilizzato un blocco batteria completamente carico Nota Tempi approssimativi di registrazione e di riproduzione a 25 C. Se la videocamera viene utilizzata in un luogo freddo, la durata del blocco batteria si riduce. Αριθµός λεπτών, κατά προσέγγιση, όταν χρησιµοποιείτε µία πλήρως φορτισµένη µπαταρία Σηµείωση Κατά προσέγγιση χρόνος εγγραφής και αναπαραγωγής στους 25 C. Όταν χρησιµοποιείτε την κάµερα σε ψυχρό περιβάλλον, η διάρκεια ζωής της µπαταρίας είναι µικρότερη. 27

28 Punto 1 Preparazione della fonte di alimentazione Se l alimentazione viene interrotta sebbene l indicatore di tempo di funzionamento residuo del blocco batteria indichi che vi è ancora energia a sufficienza Caricare di nuovo completamente il blocco batteria in modo che l indicazione di tempo di funzionamento residuo sia corretta. Temperatura di carica consigliata Si consiglia di caricare il blocco batteria ad una temperatura ambiente compresa tra 10 C e 30 C. Informazioni su InfoLITHIUM InfoLITHIUM è un blocco batteria agli ioni di litio in grado di scambiare dati relativi, ad esempio, al consumo della batteria con apparecchi elettronici compatibili. Il presente apparecchio è compatibile con i blocchi batteria InfoLITHIUM (serie M). La videocamera è in grado di funzionare esclusivamente con blocchi batteria InfoLITHIUM. I blocchi batteria InfoLITHIUM serie M presentano il contrassegno. TM SERIES InfoLITHIUM è un marchio di fabbrica di Sony Corporation. Στάδιο 1 Προετοιµασία της πηγής τροφοδοσίας Εάν η κάµερα απενεργοποιηθεί, µολονότι η ένδειξη υπολειπόµενης µπαταρίας δείχνει ότι η µπαταρία έχει αρκετή ενέργεια για να λειτουργήσει η κάµερα Φορτίστε πλήρως την µπαταρία ξανά, έτσι ώστε η ένδειξη υπολειπόµενης µπαταρίας να είναι η σωστή. Συνιστώµενη θερµοκρασία φόρτισης Συνιστούµε να φορτίζετε την µπαταρία σε θερµοκρασίες περιβάλλοντος µεταξύ 10 C και 30 C. Τι είναι οι µπαταρίες InfoLITHIUM ; Η µπαταρία InfoLITHIUM είναι µια µπαταρία ιόντων λιθίου, που µπορεί να ανταλλάξει δεδοµένα, όπως κατανάλωση µπαταρίας, µε συµβατές ηλεκτρονικές συσκευές. Αυτή η συσκευή είναι συµβατή µε τις µπαταρίες InfoLITHIUM (σειράς Μ). Η κάµερά σας λειτουργεί µόνο µε µπαταρίες InfoLITHIUM. Οι µπαταρίες InfoLITHIUM της σειράς Μ φέρουν την ένδειξη. TM SERIES Το InfoLITHIUM αποτελεί εµπορικό σήµα της Εταιρίας Sony 28

29 Punto 1 Preparazione della fonte di alimentazione Στάδιο 1 Προετοιµασία της πηγής τροφοδοσίας Collegamento ad una presa di rete Se la videocamera viene utilizzata per un periodo prolungato, si consiglia di alimentarla mediante l alimentatore CA collegato ad una presa di rete. (1) Aprire il coperchio della presa DC IN. Collegare l alimentatore CA in dotazione alla presa DC IN della videocamera con il simbolo v della spina rivolto verso l alto. (2) Collegare il cavo di alimentazione all alimentatore CA. (3) Collegare il cavo di alimentazione ad una presa di rete. 1 Σύνδεση σε πρίζα τοίχου Όταν πρόκειται να χρησιµοποιήσετε την κάµερα για µεγάλο χρονικό διάστηµα, συνιστούµε να χρησιµοποιήσετε ρεύµα δικτύου, συνδέοντας το µετασχηµατιστή εναλλασσόµενου ρεύµατος σε πρίζα τοίχου. (1) Ανοίξτε το κάλυµµα του ακροδέκτη DC IN. Συνδέστε το µετασχηµατιστή εναλλασσόµενου ρεύµατος που παρέχεται µε την κάµερά σας στον ακροδέκτη DC IN της κάµερας, µε την ένδειξη του βύσµατος v στραµµένη προς τα πάνω. (2) Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στο µετασχηµατιστή. (3) Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας σε µια πρίζα. 2,3 Operazioni preliminari / Ξεκινώντας PRECAUZIONE L apparecchio continua ad essere alimentato fintanto che rimane collegato alla fonte di alimentazione CA (presa di rete), anche se l apparecchio stesso è stato disattivato. ΠΡΟΣΟΧΗ Η συσκευή δεν αποσυνδέεται από την τροφοδοσία εναλλασσόµενου ρεύµατος (ρεύµα δικτύου) εφόσον ο µετασχηµατιστής είναι συνδεδεµένος µε πρίζα τοίχου, ακόµα κι αν η ίδια η συσκευή έχει απενεργοποιηθεί. Note L alimentatore CA è in grado di fornire alimentazione anche se alla videocamera è applicato il blocco batteria. La presa DC IN ha priorità di fonte. Ciò significa che il blocco batteria non è in grado di fornire energia se il cavo di alimentazione è collegato alla presa DC IN, anche se il cavo stesso non è collegato alla presa di rete. Uso di una batteria d auto Utilizzare un adattatore Sony (opzionale) per batterie d auto. Per ulteriori informazioni, consultare le istruzioni per l uso dell adattatore per batterie d auto. Σηµειώσεις Ο µετασχηµατιστής εναλλασσόµενου ρεύµατος µπορεί να τροφοδοτεί τη συσκευή µε ρεύµα ακόµα κι αν η µπαταρία έχει συνδεθεί στην κάµερα. Ο ακροδέκτης DC IN διαθέτει προτεραιότητα πηγής τροφοδοσίας. Αυτό σηµαίνει ότι η µπαταρία δεν µπορεί να τροφοδοτήσει την κάµερα µε ρεύµα εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι συνδεδεµένο στον ακροδέκτη DC IN, ακόµα και όταν το καλώδιο τροφοδοσίας δεν είναι συνδεδεµένο σε πρίζα τοίχου. Χρήση µπαταρίας αυτοκινήτου Χρησιµοποιήστε τον Αντάπτορα Μπαταριών Αυτοκινήτου της Sony (δεν παρέχεται). Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης του Αντάπτορα Μπαταριών Αυτοκινήτου, για περισσότερες πληροφορίες. 29

Digital Video Camera Recorder

Digital Video Camera Recorder 3-075-064-21 (1) Digital Video Camera Recorder Istruzioni per l uso Prima di usare l apparecchio, leggere attentamente questo manuale e conservarlo per riferimenti futuri. Οδηγίες λειτουργίας Πριν θέσετε

Διαβάστε περισσότερα

Digital Video Camera Recorder

Digital Video Camera Recorder 3-080-368-32( Digital Video Camera Recorder Istruzioni per l uso Prima di usare l apparecchio, leggere attentamente questo manuale e conservarlo per riferimenti futuri. Οδηγίες λειτουργίας Πριν θέσετε

Διαβάστε περισσότερα

Digital Video Camera Recorder

Digital Video Camera Recorder 3-081-627-31(2) Digital Video Camera Recorder Istruzioni per l uso Prima di utilizzare l apparecchio, leggere per intero questo manuale e conservarlo come riferimento futuro. Οδηγίες Χρήσης Πριν λειτουργήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Digital Video Camera Recorder Video Camera Recorder

Digital Video Camera Recorder Video Camera Recorder 3-079-468-35 (1) Digital Video Camera Recorder Video Camera Recorder Istruzioni per l uso Prima di usare l apparecchio leggere attentamente questo manuale e conservarlo per riferimenti futuri. Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Digital Video Camera Recorder

Digital Video Camera Recorder 3-081-415-32(1) Digital Video Camera Recorder Istruzioni per l uso Prima di utilizzare l apparecchio, leggere attentamente il presente manuale e conservarlo per eventuali riferimenti futuri. Οδηγίες Χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

Digital Video Camera Recorder

Digital Video Camera Recorder 3-074-616-21 (1) Digital Video Camera Recorder Istruzioni per l uso Prima di usare l apparecchio, leggere attentamente questo manuale e conservarlo per riferimenti futuri. Οδηγίες λειτουργίας Πριν θέσετε

Διαβάστε περισσότερα

Manuale delle istruzioni della videocamera

Manuale delle istruzioni della videocamera 2-103-201-41(1) Manuale delle istruzioni della videocamera [IT]/Οδηγός Χρήσης Κάµερας [GR] Manuale delle istruzioni della videocamera Da leggere subito Οδηγός Χρήσης Κάµερας ιαβάστε πρώτα αυτό Digital

Διαβάστε περισσότερα

Digital Video Camera Recorder

Digital Video Camera Recorder 3-080-163-32(1) Digital Video Camera Recorder Istruzioni per l uso Prima di usare l apparecchio leggere attentamente questo manuale e conservarlo per riferimenti futuri. Οδηγίες Χρήσεως Πριν θέσετε τη

Διαβάστε περισσότερα

Digital Video Camera Recorder

Digital Video Camera Recorder 3-076-898-51 (1) Digital Video Camera Recorder Istruzioni per l uso Prima di usare l apparecchio leggere attentamente questo manuale e conservarlo per riferimenti futuri. Οδηγίες Χρήσεως Πριν θέσετε τη

Διαβάστε περισσότερα

Digital Video Camera Recorder

Digital Video Camera Recorder 3-072-653-52 (3) Digital Video Camera Recorder Istruzioni per l uso Prima di usare l apparecchio leggere attentamente questo manuale e conservarlo per riferimenti futuri. Οδηγίες λειτουργίας Πριν θέσετε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήσης Κάµερας

Οδηγός Χρήσης Κάµερας 3-089-182-41(1) Manuale delle istruzioni della videocamera [IT]/Οδηγός Χρήσης Κάµερας [GR] Manuale delle istruzioni della videocamera Da leggere subito Οδηγός Χρήσης Κάµερας ιαβάστε πρώτα αυτό Digital

Διαβάστε περισσότερα

Digital Video Camera Recorder

Digital Video Camera Recorder 3-071-133-51 (1) Digital Video Camera Recorder Istruzioni per l uso Prima di usare l apparecchio, leggere attentamente questo manuale e conservarlo per riferimenti futuri. Οδηγίες λειτουργίας Πριν θέσετε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήσης Κάµερας

Οδηγός Χρήσης Κάµερας 3-088-340-42(1) Manuale delle istruzioni della videocamera [IT] / Οδηγός Χρήσης Κάµερας [GR] Manuale delle istruzioni della videocamera Da leggere subito Οδηγός Χρήσης Κάµερας ιαβάστε πρώτα αυτό Digital

Διαβάστε περισσότερα

Digital Video Camera Recorder Video Camera Recorder

Digital Video Camera Recorder Video Camera Recorder 3-072-318-51 (2) Digital Video Camera Recorder Video Camera Recorder Istruzioni per l uso Prima di usare l apparecchio, leggere attentamente questo manuale e conservarlo per riferimenti futuri. Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

DCR-HC36E/HC44E/HC46E/ HC94E/HC96E

DCR-HC36E/HC44E/HC46E/ HC94E/HC96E 2-659-814-51(1) Digital Video Camera Recorder Manuale delle istruzioni Οδηγός Χρήσης IT DCR-HC36E/HC44E/HC46E/ HC94E/HC96E 2006 Sony Corporation Da leggere subito Prima di utilizzare l apparecchio, leggere

Διαβάστε περισσότερα

HDR-HC3E. Manuale delle istruzioni Οδηγός Χρήσης. Digital HD Video Camera Recorder. http://www.sony.net/ 2-661-356-63(1) IT/GR

HDR-HC3E. Manuale delle istruzioni Οδηγός Χρήσης. Digital HD Video Camera Recorder. http://www.sony.net/ 2-661-356-63(1) IT/GR 2-661-356-63(1) Digital HD Video Camera Recorder Manuale delle istruzioni Οδηγός Χρήσης IT HDR-HC3E http://www.sony.net/ IT/ Printed in Japan 2006 Sony Corporation Da leggere subito Prima di utilizzare

Διαβάστε περισσότερα

DCR-HC32E/HC33E/ HC39E/HC42E/HC43E

DCR-HC32E/HC33E/ HC39E/HC42E/HC43E 2-584-907-43 (1) Digital Video Camera Recorder Manuale delle istruzioni δηγ ς ρήσης IT GR DCR-HC32E/HC33E/ HC39E/HC42E/HC43E Printed in Japan 2005 Sony Corporation Da leggere subito 2 Prima di utilizzare

Διαβάστε περισσότερα

Manuale di istruzioni della videocamera

Manuale di istruzioni della videocamera 3-084-862-33(1) Manuale di istruzioni della videocamera [IT] / Oδηγός χρήσης κάµερας [GR] Manuale di istruzioni della videocamera Operazioni preliminari Κάµερα Οδηγός χρήσης Μελετήστε πρώτα αυτό Videocamera

Διαβάστε περισσότερα

Video Camera Recorder

Video Camera Recorder 3-072-312-51 (1) Video Camera Recorder Istruzioni per l uso Prima di usare l apparecchio, leggere attentamente questo manuale e conservarlo per riferimenti futuri. Οδηγίες χρήσεως Πριν θέσετε τη συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

Digital Video Camera Recorder

Digital Video Camera Recorder 3-089-914-43 (1) Istruzioni per l uso [IT]/Οδηγίες λειτουργίας [GR] Digital Video Camera Recorder Istruzioni per l uso Prima di utilizzare l apparecchio, leggere attentamente il presente manuale e conservarlo

Διαβάστε περισσότερα

Manuale delle istruzioni Οδηγός Χρήσης

Manuale delle istruzioni Οδηγός Χρήσης 3-285-370-51(1) Digital Video Camera Recorder Manuale delle istruzioni Οδηγός Χρήσης IT GR DCR-DVD510E/DVD910E Ulteriori informazioni su questo prodotto e risposte alle domande più comuni sono reperibili

Διαβάστε περισσότερα

DCR-DVD150E/DVD450E/ DVD650E/DVD850E

DCR-DVD150E/DVD450E/ DVD650E/DVD850E 4-125-250-31(1) Digital Video Camera Recorder Manuale delle istruzioni Οδηγός Χρήσης IT GR DCR-DVD150E/DVD450E/ DVD650E/DVD850E IT/GR Ulteriori informazioni su questo prodotto e risposte alle domande più

Διαβάστε περισσότερα

3-084-946-52(1) Manuale delle applicazioni del computer. εφαρµογών υπολογιστή. Digital Video Camera Recorder. 2003 Sony Corporation

3-084-946-52(1) Manuale delle applicazioni del computer. εφαρµογών υπολογιστή. Digital Video Camera Recorder. 2003 Sony Corporation 3-084-946-52(1) Manuale delle applicazioni del computer Οδηγός εφαρµογών υπολογιστή IT GR Digital Video Camera Recorder 2003 Sony Corporation Da leggere subito Per utilizzare la videocamera, leggere il

Διαβάστε περισσότερα

DCR-DVD106E/DVD108E/ DVD109E/DVD306E/DVD308E/ DVD608E/DVD708E

DCR-DVD106E/DVD108E/ DVD109E/DVD306E/DVD308E/ DVD608E/DVD708E 2-319-497-61(1) Digital Video Camera Recorder Manuale delle istruzioni Οδηγός Χρήσης IT IT/ DCR-DVD106E/DVD108E/ DVD109E/DVD306E/DVD308E/ DVD608E/DVD708E Ulteriori informazioni su questo prodotto e risposte

Διαβάστε περισσότερα

(1) Digital Video Camera Recorder. Manuale delle istruzioni. Οδηγός Χρήσης DCR-HC90E Sony Corporation.

(1) Digital Video Camera Recorder. Manuale delle istruzioni. Οδηγός Χρήσης DCR-HC90E Sony Corporation. 2-548-308-41 (1) Digital Video Camera Recorder Manuale delle istruzioni Οδηγός Χρήσης IT GR DCR-HC90E Printed in Japan 2005 Sony Corporation Da leggere subito Prima di utilizzare l apparecchio, leggere

Διαβάστε περισσότερα

Manuale delle istruzioni δηγ ς ρήσης

Manuale delle istruzioni δηγ ς ρήσης 2-587-623-42 (1) Digital Video Camera Recorder Manuale delle istruzioni δηγ ς ρήσης IT GR DCR-DVD92E/DVD202E/DVD203E/ DVD403E/DVD602E/DVD653E/ DVD703E/DVD803E 2005 Sony Corporation Da leggere subito Prima

Διαβάστε περισσότερα

3-087-936-53(1) Manuale delle applicazioni del computer. εφαρµογών υπολογιστή. Digital Video Camera Recorder. 2004 Sony Corporation

3-087-936-53(1) Manuale delle applicazioni del computer. εφαρµογών υπολογιστή. Digital Video Camera Recorder. 2004 Sony Corporation 3-087-936-53(1) Manuale delle applicazioni del computer Οδηγός εφαρµογών υπολογιστή IT GR Digital Video Camera Recorder 2004 Sony Corporation Da leggere subito Per utilizzare la videocamera, leggere il

Διαβάστε περισσότερα

Istruzioni per l uso della funzione di rete/ applicazione/ Οδηγίες Χρήσης Λειτουργίας/ Εφαρµογών ικτύου

Istruzioni per l uso della funzione di rete/ applicazione/ Οδηγίες Χρήσης Λειτουργίας/ Εφαρµογών ικτύου 3-080-343-41 (1) Istruzioni per l uso della funzione di rete/ applicazione/ Οδηγίες Χρήσης Λειτουργίας/ Εφαρµογών ικτύου 2003 Sony Corporation Marchi Memory Stick e sono marchi registrati di Sony Corporation.

Διαβάστε περισσότερα

Istruzioni per l uso della funzione di rete/ Οδηγίες λειτουργίας δικτύου

Istruzioni per l uso della funzione di rete/ Οδηγίες λειτουργίας δικτύου 3-078-154-41 (1) Istruzioni per l uso della funzione di rete/ Οδηγίες λειτουργίας δικτύου 2002 Sony Corporation Marchi di fabbrica Memory Stick e sono marchi registrati di Sony Corporation. I marchi BLUETOOTH

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Περιεχόµενα της συσκευασίας. Ελληνική Έκδοση. Ψηφιακή φωτογραφική µηχανή 4,2 megapixel

Εισαγωγή. Περιεχόµενα της συσκευασίας. Ελληνική Έκδοση. Ψηφιακή φωτογραφική µηχανή 4,2 megapixel JB000160 Ψηφιακή φωτογραφική µηχανή 4,2 Megapixel Sweex Εισαγωγή Σας ευχαριστούµε που προτιµήσατε την ψηφιακή φωτογραφική µηχανή 4,2 megapixel της Sweex. Σας συνιστούµε να διαβάσετε πρώτα προσεκτικά αυτό

Διαβάστε περισσότερα

CONFIGURAZIONE DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.)

CONFIGURAZIONE DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.) CONFIGURAZIONE DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.) Consigliamo di configurare ed utilizzare la casella di posta elettronica certificata tramite il webmail dedicato fornito dal gestore

Διαβάστε περισσότερα

Profitstore.gr ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402. Εισαγωγή: Περιγραφή Ψηφιακού Ρολογιού:

Profitstore.gr ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402. Εισαγωγή: Περιγραφή Ψηφιακού Ρολογιού: Εισαγωγή: ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402 Το ρολόι είναι ιδανικό για ασφάλεια και κρυφή παρακολούθηση. Μια κάμερα και ένας αναγνώστης καρτών Micro SD (η κάρτα Micro SD δεν περιλαμβάνεται) για εγγραφή είναι κρυμμένα

Διαβάστε περισσότερα

Πολυµέσα. Οδηγός χρήσης

Πολυµέσα. Οδηγός χρήσης Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Βάση επέκτασης ΗΡ 2700 Ultra-Slim Οδηγός χρήσης

Βάση επέκτασης ΗΡ 2700 Ultra-Slim Οδηγός χρήσης Βάση επέκτασης ΗΡ 2700 Ultra-Slim Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ευθυγράµµιση των κασετών εκτύπωσης χωρίς υπολογιστή Ολοκληρώστε την εγκατάσταση του υλικού εξοπλισµού σύµφωνα µε τα βήµατα που περιγράφονται στο Φυλλάδιο εγκατάστασης. Συνεχίστε

Διαβάστε περισσότερα

Πολυµέσα Οδηγός χρήσης

Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία DXP 14 bit: Προηγµένη τεχνολογία HAD: Μικτός αριθµός pixel (K): 2100 Αριθµός ενεργών pixel σε τρόπο λειτουργίας βιντεοκάµερας (K):

Λειτουργία DXP 14 bit: Προηγµένη τεχνολογία HAD: Μικτός αριθµός pixel (K): 2100 Αριθµός ενεργών pixel σε τρόπο λειτουργίας βιντεοκάµερας (K): Η µικρού µεγέθους και ελαφριά βιντεοκάµερα Handycam HDV1080i High Definition µε αισθητήρα ClearVid CMOS, φακό Carl Zeiss Vario- Sonnar T* και υποδοχή HDMI. Πλέον συνοδεύεται από καλώδιο i.link για να είναι

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης. Χαρακτηριστικά προϊόντος. Φόρτιση: Οδηγίες Λειτουργίας. Εναλλαγή λειτουργιών. Κουμπιά Λειτουργιών

Εγχειρίδιο Χρήσης. Χαρακτηριστικά προϊόντος. Φόρτιση: Οδηγίες Λειτουργίας. Εναλλαγή λειτουργιών. Κουμπιά Λειτουργιών Εγχειρίδιο Χρήσης Χαρακτηριστικά προϊόντος Με / Χωρίς έξοδο βίντεο HDMI 2,4 ίντσες LTPS TFT LCD οθόνη 4 μέρη του κυρίως φακού. Το εύρος εστίασης είναι 12 εκ. εώς άπειρο Φακοί HD ευρείας γωνίας 4x ψηφιακό

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

DVR-422. DVR 422 ver 1.1 www.tele.gr

DVR-422. DVR 422 ver 1.1 www.tele.gr Συσκευή καταγραφής εικόνας DVR-422 Οδηγίες χρήσης 1 Χειριστήρια και µέρη της συσκευής Ενδεικτικό φόρτισης Ενδεικτικό λειτουργίας Οθόνη Έναρξη λειτουργίας Ακροδέκτης τροφοδοσίας Κουµπί ΟΚ Κουµπί Μενού Μικρόφωνο

Διαβάστε περισσότερα

BABY MONITOR BMW-386 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ BMW-386. www.tele.gr

BABY MONITOR BMW-386 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ BMW-386. www.tele.gr BABY MONITOR Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΚΤΗΣ ΟΘΟΝΗ: LCD TFT 2.4 ΛΗΨΗ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΛΗΨΗΣ: 2.4-2.483GHz XΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ: PAL ΜΠΑΤΑΡΙΑ: ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ 3.7/800mAh Li ΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Γρήγορη έναρξη Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Πλήκτρα και µέρη 9 ευτερεύουσα κάµερα 10 Πλήκτρο Έντασης/Ζουµ 11 Πλήκτρο πολυµέσων 12 ιακόπτης κλειδώµατος οθόνης και πλήκτρων

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z1. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό ηχείο με λειτουργία line-in και θύρα micro SD/SDHC

Διαβάστε περισσότερα

IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA

IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA - CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA Vedere film in lingua straniera è un modo utile e divertente per imparare o perfezionare una lingua straniera.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΙΝΙ DV 100 WP

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΙΝΙ DV 100 WP ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΙΝΙ DV 100 WP 0 Mini Αδιάβροχη Βιντεοκάμερα Εισαγωγή Η DV 100 WP είναι μια πολύ μικρή βιντεοκάμερα η οποία χρησιμεύει κυρίως για την εγγραφή βίντεο σε εξωτερικούς χώρους. Λόγω της εύκολης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤ4000

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤ4000 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤ4000 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Μετά το πέρας της ζωής τους, ο δέκτης θα πρέπει να ανακυκλωθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ισχύουν στην Ε.Ε. και όχι μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα.

Διαβάστε περισσότερα

Welcome to the World of PlayStation Σύντομος οδηγός έναρξης

Welcome to the World of PlayStation Σύντομος οδηγός έναρξης Welcome to the World of PlayStation Σύντομος οδηγός έναρξης Ελληνικά PCH-2016 7025579 Χρήση του συστήματος PlayStation Vita για πρώτη φορά Πατήστε για 5 δευτερόλεπτα Ενεργοποιήστε το σύστημα PS Vita. Κατά

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεχειριστήριο HP Media (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης

Τηλεχειριστήριο HP Media (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης Τηλεχειριστήριο HP Media (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονοµασίες Windows και Windows Vista είναι σήµατα κατατεθέντα της Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Περιγραφή. 1. Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση 2. Ρύθμιση 3. Βραχίονας 4. Ενδείκτης ισχύος 5. Ανίχνευση κίνησης (Ενεργοποίηση)

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Περιγραφή. 1. Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση 2. Ρύθμιση 3. Βραχίονας 4. Ενδείκτης ισχύος 5. Ανίχνευση κίνησης (Ενεργοποίηση) Εισαγωγή Ο ανιχνευτής κίνησης είναι ιδανικός για κρυφή ασφάλεια και παρατήρηση. Στο περίβλημα PIR υπάρχει μια συσκευή ανάγνωσης κάρτας SD (δεν περιλαμβάνεται κάρτα SD) για εγγραφή, ενσωματωμένη με τη μοναδική

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο του "Handycam" HDR-TD10E

Εγχειρίδιο του Handycam HDR-TD10E Κάντε κλικ στο Εγχειρίδιο του "Handycam" HDR-TD10E 2011 Sony Corporation 4-271-340-91(1) Χρήση του Εγχειρίδιο του "Handycam" Θα βρείτε πληροφορίες για τη χρήση όλων των δυνατοτήτων της βιντεοκάμερας σας

Διαβάστε περισσότερα

Δέκτης AV Πολλαπλών Καναλιών. Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης

Δέκτης AV Πολλαπλών Καναλιών. Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης Δέκτης AV Πολλαπλών Καναλιών STR-DN1020 Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης 1 Ρύθμιση των ηχείων 2 Σύνδεση τηλεόρασης και άλλων συσκευών 3 Άλλες συνδέσεις 4 Επιλογή ηχείων και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ ΚΥΨΕΛΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ DC σε AC ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ UPS

ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ ΚΥΨΕΛΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ DC σε AC ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ UPS ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ ΚΥΨΕΛΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ DC σε AC ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ UPS SIU 150 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που ακολουθούν προκειμένου να αποφύγετε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο του "Handycam" HDR-CX130E/CX160E/CX180E

Εγχειρίδιο του Handycam HDR-CX130E/CX160E/CX180E Κάντε κλικ στο Εγχειρίδιο του "Handycam" HDR-CX130E/CX160E/CX180E 2011 Sony Corporation 4-271-479-92(1) Χρήση του Εγχειρίδιο του "Handycam" Θα βρείτε πληροφορίες για τη χρήση όλων των δυνατοτήτων της βιντεοκάμερας

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων NeoTV 350 NTV350

Συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων NeoTV 350 NTV350 Συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων NeoTV 350 NTV350 2011 NETGEAR, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η μετάδοση, η μετεγγραφή, η αποθήκευση σε σύστημα ανάκτησης ή η μετάφραση

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές. Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές. Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

TRIGONOMETRIA: ANGOLI ASSOCIATI

TRIGONOMETRIA: ANGOLI ASSOCIATI FACOLTÀ DI INGEGNERIA CORSO DI AZZERAMENTO - MATEMATICA ANNO ACCADEMICO 010-011 ESERCIZI DI TRIGONOMETRIA: ANGOLI ASSOCIATI Esercizio 1: Fissata in un piano cartesiano ortogonale xoy una circonferenza

Διαβάστε περισσότερα

Mini DVR. Οδηγίες χρήσης MDS 660

Mini DVR. Οδηγίες χρήσης MDS 660 Mini DVR MDS 660 Βασικά χαρακτηριστικά Σύστημα ανίχνευσης κίνησης με ενσωματωμένο σύστημα καταγραφής εικόνας. Από τη στιγμή που ανιχνεύεται εισβολή στον επιτηρούμενο χώρο το αισθητήριο ανίχνευσης κίνησης

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά. Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N

Ελληνικά. Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N Ελληνικά Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N 1 Ελληνικά Ευρετήριο 1. Επισκόπηση....3 2. Έναρξη χρήσης...5 3. Σύνδεση του κεφαλόφωνου Bluetooth.....6 4. Χρήση του κεφαλόφωνου Bluetooth... 9 5. Τεχνικές προδιαγραφές.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G Εγχειρίδιο χρήσης Ασύρματα ακουστικά 2.4G Κατάλληλα για PC,MP3 και άλλες συσκευές ήχου. Χαρακτηριστικά. Ψηφιακή τεχνολογία 2.4GHz δύο κατευθύνσεων 2. Εμβέλεια μεγαλύτερη των 0 μέτρων χωρίς εμπόδια. 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Εγκατάσταση της εσωτερικής οθόνης

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Εγκατάσταση της εσωτερικής οθόνης Εισαγωγή Mε αυτό το έξυπνο σύστημα ενδοεπικοινωνίας με βίντεο είστε βέβαιοι ότι δεν θα βρεθείτε προ εκπλήξεως εάν κάποιος είναι στην πόρτα σας. Η εξωτερική μονάδα αποτελείται από ένα κουδούνι με πολύ μικρή

Διαβάστε περισσότερα

HDR-HC1E. Οδηγός Χρήσης. Ψηφιακή Βιντεοκάμερα HD. Εγγραφή/ Αναπαραγωγή 22. Ξεκινώντας. Χρήση του µενού. Μετεγγραφή/ Μοντάζ.

HDR-HC1E. Οδηγός Χρήσης. Ψηφιακή Βιντεοκάμερα HD. Εγγραφή/ Αναπαραγωγή 22. Ξεκινώντας. Χρήση του µενού. Μετεγγραφή/ Μοντάζ. 2-631-478-62 (1) Απολαύστε εικόνες υψηλής ευκρίνειας Ψηφιακή Βιντεοκάμερα HD Ξεκινώντας Οδηγός Χρήσης Εγγραφή/ Αναπαραγωγή 22 Χρήση του µενού HDR-HC1E Μετεγγραφή/ Μοντάζ Χρήση υπολογιστή Αντιµετώπιση προβληµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Swap Frame. 17.8cm/ 7 Ψηφιακή κορνίζα με λειτουργία αναπαραγωγής εικόνας και ήχου. Εγχειρίδιο Χρήσης

Swap Frame. 17.8cm/ 7 Ψηφιακή κορνίζα με λειτουργία αναπαραγωγής εικόνας και ήχου. Εγχειρίδιο Χρήσης Swap Frame 17.8cm/ 7 Ψηφιακή κορνίζα με λειτουργία αναπαραγωγής εικόνας και ήχου Εγχειρίδιο Χρήσης 1 Μη ρίξετε τη συσκευή στα οικιακά απορρίμματα. Αν θελήσετε να την πετάξετε, να απευθυνθείτε στην τοπική

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά. BT-03i εγχειρίδιο χρήστη

Ελληνικά. BT-03i εγχειρίδιο χρήστη BT-03i εγχειρίδιο χρήστη 1 Γενική επισκόπηση Ευρετήριο Ξεκινώντας Πως να απαντήσετε στην τηλεφωνική κλήση Κατασκευαστικά χαρακτηριστικά 2 1. Γενική επισκόπηση A B E Δ ΣΤ 1-1 Πλήκτρα λειτουργίας: Γ A B

Διαβάστε περισσότερα

Πολυκάναλος Δέκτης AV. Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης

Πολυκάναλος Δέκτης AV. Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης Πολυκάναλος Δέκτης AV STR-DN1030 Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης 1 Ρύθμιση των ηχείων 2 Σύνδεση τηλεόρασης και άλλων συσκευών 3 Άλλες συνδέσεις 4 Επιλογή ηχείων και βελτιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΚΤΗΣ DVB-T MPEG-4 ReDi 100

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΚΤΗΣ DVB-T MPEG-4 ReDi 100 ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΚΤΗΣ DVB-T MPEG-4 ReDi 100 Σύντοµος οδηγός για να ξεκινήσετε αµέσως, να παρακολουθείτε ψηφιακή τηλεόραση Περιλαµβάνει: Σύνδεση µε την τηλεόραση, Εκκίνηση για πρώτη φορά & Αναζήτηση καναλιών,

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεχειριστήριο μέσων HP (Μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) Οδηγός χρήσης

Τηλεχειριστήριο μέσων HP (Μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) Οδηγός χρήσης Τηλεχειριστήριο μέσων HP (Μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονομασίες Windows και Windows Vista είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης

Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης Γρήγορη Εκκίνηση 1 Γρήγορη Εκκίνηση Βεβαιωθείτε ότι έχετε όλα τα αντικείμενα που παρουσιάζονται στην Εικόνα 1. (Οι ετικέτες που συμπεριλαμβάνονται στη συσκευασία μπορεί να ποικίλουν.)

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Be.Be.Be.Be. ήχος, ραδιόφωνο ( FM / AM )

Be.Be.Be.Be. ήχος, ραδιόφωνο ( FM / AM ) AKAI AR321 S ΘΕΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ 1. Πλήκτρο τροφοδοσίας 2. Πλήκτρο χρονοδιακόπτη 3. Πλήκτρο λειτουργίας 4. Πλήκτρο ήχου 5. Έλεγχος περιστροφής 6. Ρύθμιση φωτισμού 7. Οθόνη LCD 8. Κλίμακα περιστροφής 9. Πλήκτρο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ AUDIO & VIDEO

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ AUDIO & VIDEO Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ AUDIO & VIDEO 2263 ΠΡΟΣΟΧΗ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝ ΥΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ ΤΟ ΚΑΠΑΚΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση

Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση Αρ. μοντέλου ER140/ER1410 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. ER140_EU.indb 1

Διαβάστε περισσότερα

æëêè Î µèóùâôî ÌÂÚ HD

æëêè Î µèóùâôî ÌÂÚ HD æëêè Î µèóùâôî ÌÂÚ HD Oδηγίες Xρήσης HDR-FX7E æëêè Î µèóùâôî ÌÂÚ HD Oδηγίες Xρήσης HDR-FX7E ιαβάστε πρώτα αυτό Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή, παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και φυλάξτε

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι πληροφορίες στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήσης Κάµερας

Οδηγός Χρήσης Κάµερας 2-515-260-63(1) Οδηγός Χρήσης Κάµερας ιαβάστε πρώτα αυτό Βιντεοκάµερα/Ψηφιακή Βιντεοκάµερα CCD-TRV238E/TRV438E DCR-TRV270E/TRV285E 2005 Sony Corporation ιαβάστε πρώτα αυτό Πριν από τη λειτουργία της µονάδας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Περιγραφή ρολογιού

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Περιγραφή ρολογιού Εισαγωγή Αυτό το κομψό ρολόι είναι ιδανικό για ασφάλεια και κρυφή παρακολούθηση. Το περίβλημα του ρολογιού διαθέτει λεπτή κάμερα και αναγνώστη καρτών Micro SD (δεν περιλαμβάνεται κάρτα Micro SD) για εγγραφή.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση

Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση Αρ. μοντέλου ER141/ER1411 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Ελληνικά Καθαρισμός

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης. 1. Συσκευασία. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό

Οδηγός εγκατάστασης. 1. Συσκευασία. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό Οδηγός εγκατάστασης Color Management LCD Monitor Σημαντικό Διαβάστε προσεκτικά τις ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ, αυτόν τον Οδηγό εγκατάστασης και το Εγχειρίδιο χρήστη που θα βρείτε στο CD-ROM προκειμένου να εξοικειωθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Un calcolo deduttivo per la teoria ingenua degli insiemi. Giuseppe Rosolini da un università ligure

Un calcolo deduttivo per la teoria ingenua degli insiemi. Giuseppe Rosolini da un università ligure Un calcolo deduttivo per la teoria ingenua degli insiemi Giuseppe Rosolini da un università ligure Non è quella in La teoria ingenua degli insiemi Ma è questa: La teoria ingenua degli insiemi { < 3} è

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE 400 Αυτά τα ηχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εξωτερικούς χώρους. Ωστόσο, προς αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, ο πομπός και τα τροφοδοτικά

Διαβάστε περισσότερα

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω;

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Ερωτήσεις 1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Απαντήσεις Υπάρχουν 3 κύριοι πιθανοί λόγοι για αυτό το πρόβλημα: κακή σύνδεση, ακατάλληλη θερμοκρασία, κατεστραμμένη μπαταρία ή τροφοδοτικό. Σε

Διαβάστε περισσότερα

DC-733i Συνοπτικός οδηγός

DC-733i Συνοπτικός οδηγός DC-7i Συνοπτικός οδηγός Μέρη της ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής. Λαμπάκι χρονομετρητή αυτόματης λήψης. Φλας. Μικρόφωνο 4. Φακός 5. Οθόνη LCD 6. Λαμπάκι λειτουργίας 7. Κουμπί Ζουμ Βλέπε επίσης: Μικρογραφία

Διαβάστε περισσότερα

OLYMPUS FE-170. Τύπος Τύπος Compact

OLYMPUS FE-170. Τύπος Τύπος Compact OLYMPUS FE-170 Τύπος Τύπος Compact Υπάρχουν 3 βασικοί τύποι ψηφιακών φωτογραφικών µηχανών: - Οι compact: προσεγµένο σχέδιο, µικρές διαστάσεις και άνετη χρήση. - Οι reflex: υψηλές επιδόσεις, εξαιρετικό

Διαβάστε περισσότερα

Η πρώτη παγκοσμίως* βιντεοκάμερα τσέπης HD 3D

Η πρώτη παγκοσμίως* βιντεοκάμερα τσέπης HD 3D Μοντέλο: MHS-FS3 Bloggie 3D Βιντεοκάμερα Mobile HD Snap Η πρώτη παγκοσμίως* βιντεοκάμερα τσέπης HD 3D Πλήρης ανάλυση HD 1920x1080, βίντεο 3D, 5,1MP, 8GB, βραχίονας USB και λογισμικό διαμοιρασμού, οθόνη

Διαβάστε περισσότερα

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA LINE-INTERACTIVE UPS Uninterruptible Power System INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Παρακαλείσθε να διαβάσετε το εγχειρίδιο διεξοδικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΛΕΓΚΤΗ HERCULES DJCONTROLWAVE Το Hercules DJControlWave είναι ένας ελεγκτής για DJ με 2 πλατό με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.

Διαβάστε περισσότερα

Πακέτο μικροφώνων SingStar Βιβλίο οδηγιών

Πακέτο μικροφώνων SingStar Βιβλίο οδηγιών Πακέτο μικροφώνων SingStar Βιβλίο οδηγιών SCEH-0001 7010522 2010 Sony Computer Entertainment Europe Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το πακέτο μικροφώνων SingStar. Προτού χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν,

Διαβάστε περισσότερα

2. Για να σβήσετε το MEGA STICK,

2. Για να σβήσετε το MEGA STICK, Tοποθέτηση Μπαταρίας 1. Αφαιρέστε το καπάκι του συνδετήρα USB. 2. Ανοίξτε το καπάκι της µπαταρίας. 3. Τοποθετήστε µια µπαταρία ΑΑΑ και βεβαιωθείτε ότι η µπαταρία έχει τοποθετηθεί στη σωστή θέση. 4. Κλείστε

Διαβάστε περισσότερα

Πολυµέσα. Οδηγός χρήσης

Πολυµέσα. Οδηγός χρήσης Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

I J. D: Ένδειξη ανάγνωσης/εγγραφής E: Υποδοχή: SMC, SM-RAM F: Υποδοχή: CF I, CF II, MD G: Υποδοχή: SD, Mini SD, MMC, RS-MMC

I J. D: Ένδειξη ανάγνωσης/εγγραφής E: Υποδοχή: SMC, SM-RAM F: Υποδοχή: CF I, CF II, MD G: Υποδοχή: SD, Mini SD, MMC, RS-MMC Πληροφορίες προϊόντος A B C D E F G H I J A: Βύσµα ακουστικών/ηχείου B: Βύσµα µικροφώνου C: Ένδειξη ισχύος D: Ένδειξη ανάγνωσης/εγγραφής E: Υποδοχή: SMC, SM-RAM F: Υποδοχή: CF I, CF II, MD G: Υποδοχή:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη ξυριστική μηχανή

Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη ξυριστική μηχανή Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη ξυριστική μηχανή Αρ. μοντέλου ES-SA40 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσης. Ελληνικά Σημαντικές πληροφορίες Πριν από

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Καλώς ήρθατε στον κόσμο των κινητών επικοινωνιών 1 Καλώς ήρθατε 1 Απαιτήσεις συστήματος 2 Γενική επισκόπηση συσκευής 3 Γρήγορο ξεκίνημα

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Σημαντικό! WC030 Sweex Webcam 300K with Microphone USB

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Σημαντικό! WC030 Sweex Webcam 300K with Microphone USB WC030 Sweex Webcam 300K with Microphone USB Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν Sweex USB Webcam 300K with Microphone. Αυτή η κάμερα δικτύου σας επιτρέπει να πραγματοποιήσετε εύκολα

Διαβάστε περισσότερα

DCR-DVD406E/DVD408E/ DVD506E/DVD508E/DVD808E/ DVD908E

DCR-DVD406E/DVD408E/ DVD506E/DVD508E/DVD808E/ DVD908E 2-319-641-81(1) Ψηφιακή Βιντεοκάμερα Διασκέδαση με τη βιντεοκάμερά σας 10 Ξεκινώντας 20 Οδηγός Χρήσης DCR-DVD406E/DVD408E/ DVD506E/DVD508E/DVD808E/ DVD908E Εγγραφή/ Αναπαραγωγή 31 Επεξεργασία 51 Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK GIGAVIEW 346 Για την αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, αυτό το προϊόν πρέπει να xρησιμοποιείται μόνο σε εσωτερικό και ξηρό χώρο. Μην εκθέτετε τα εξαρτήματα σε

Διαβάστε περισσότερα

Διαβάστε πρώτα τα παρακάτω

Διαβάστε πρώτα τα παρακάτω 4-170-095-92(1) Πίνακας περιεχομένων 9 Έναρξη 12 Εγγραφή/Αναπαραγωγή 22 Καλή χρήση της βιντεοκάμεράς σας 39 DCR-SR58E/SR68E/SR78E/ SR88E/SX33E/SX34E/SX43E/ SX44E/SX53E/SX63E Ψηφιακή Βιντεοκάμερα Εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν Sweex Portable Media Center. Απολαύστε εύκολα ταινίες, μουσική και φωτογραφίες

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX BZ1

ENERGY MUSIC BOX BZ1 ENERGY MUSIC BOX BZ1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box BZ1 Bluetooth. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό ηχείο με τεχνολογία Bluetooth και hands-free

Διαβάστε περισσότερα

Σταθµός επιτραπέζιας σύνδεσης HP Οδηγός αναφοράς

Σταθµός επιτραπέζιας σύνδεσης HP Οδηγός αναφοράς Σταθµός επιτραπέζιας σύνδεσης HP Οδηγός αναφοράς Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Microsoft είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

F G H. Περιγραφή λυχνιών και ακουστικών προειδοποιήσεων Ένδειξη Ήχος Έξοδος Φόρτιση Περιγραφή Ενέργεια - - Όχι Ναι Το UPS είναι Ανοίξτε το UPS.

F G H. Περιγραφή λυχνιών και ακουστικών προειδοποιήσεων Ένδειξη Ήχος Έξοδος Φόρτιση Περιγραφή Ενέργεια - - Όχι Ναι Το UPS είναι Ανοίξτε το UPS. Πληροφορίες προϊόντος E A C F G H A: ιακόπτης On/Off : Με ηλεκτρικό ρεύµα: σταθερά µε πράσινο χρώµα Με µπαταρία: αναβοσβήνει µε πράσινο χρώµα C: Με ηλεκτρικό ρεύµα: δείχνει το επίπεδο φορτίου Με µπαταρία:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης. Συναγερµός SkyLink Audio Alarm ΑΑ-433

Οδηγίες Χρήσης. Συναγερµός SkyLink Audio Alarm ΑΑ-433 Οδηγίες Χρήσης Συναγερµός SkyLink Audio Alarm ΑΑ-433 Για την εγκατάσταση µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τις βίδες που θα βρείτε µέσα στη συσκευασία του συναγερµού. Για µεγαλύτερη ευκολία στη συσκευασία περιλαµβάνονται,

Διαβάστε περισσότερα