Οδηγός Χρήσης Κάµερας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγός Χρήσης Κάµερας"

Transcript

1 (1) Manuale delle istruzioni della videocamera [IT]/Οδηγός Χρήσης Κάµερας [GR] Manuale delle istruzioni della videocamera Da leggere subito Οδηγός Χρήσης Κάµερας ιαβάστε πρώτα αυτό Digital Video Camera Recorder DCR-PC108E/PC109E IT GR 2004 Sony Corporation

2 Da leggere subito Prima di utilizzare l apparecchio, leggere attentamente il presente manuale e conservarlo per un riferimento futuro. AVVISO Per evitare il rischio di incendi o scosse elettriche, non esporre l apparecchio a pioggia o umidità. Per evitare il rischio di scosse elettriche, non aprire il rivestimento. Per gli interventi di riparazione, rivolgersi esclusivamente a personale qualificato. PER I CLIENTI IN EUROPA ATTENZIONE I campi elettromagnetici alle frequenze specifiche possono influenzare le immagini e l audio della presente videocamera. Il presente prodotto è stato testato ed è risultato conforme ai limiti stabiliti dalla Direttiva EMC relativa all uso dei cavi di collegamento di lunghezza inferiore a 3 metri. b Nota Se l elettricità statica o interferenze magnetiche causano l interruzione del trasferimento dei dati, che pertanto non avviene, è necessario riavviare l applicazione oppure scollegare, quindi ricollegare il cavo USB. Note sull uso Nota sulla Cassette Memory La presente videocamera si basa sul formato DV. Con la videocamera, è possibile utilizzare solo cassette DV mini. Si consiglia di utilizzare cassette DV mini dotate di Cassette Memory, in quanto consentono di utilizzare le funzioni di ricerca di titoli (p. 63), ricerca di data (p. 63), [ TITOLO] (p. 84), [ TIT.NASTRO] (p. 86). Le cassette dotate di Cassette Memory sono contrassegnate dal simbolo. Nota sul tipo di Memory Stick che è possibile utilizzare con la presente videocamera Con la presente videocamera, è possibile utilizzare esclusivamente una Memory Stick Duo, di dimensioni pari a circa la metà di una Memory Stick standard (p. 134). Il simbolo si trova sulla Memory Stick Duo. Note sulla registrazione Prima di procedere alla registrazione vera e propria, effettuare una registrazione di prova per verificare che le immagini e l audio vengano registrati correttamente. Non è possibile risarcire il contenuto delle registrazioni, anche nel caso in cui non sia possibile effettuare la registrazione o la riproduzione a causa di problemi della videocamera, dei supporti di memorizzazione e così via. I sistemi di colore dei televisori differiscono a seconda dei paesi/delle regioni. Per vedere le registrazioni su un televisore, è necessario disporre di un televisore basato sul sistema di colore PAL. È possibile che programmi televisivi, film, videocassette e altro materiale siano protetti da copyright. La registrazione non autorizzata di tale materiale potrebbe contravvenire alle leggi sul copyright. Note relative a pannello LCD, mirino e obiettivo Lo schermo LCD e il mirino sono stati prodotti utilizzando una tecnologia ad altissima precisione che consente ad oltre il 99,99% dei pixel di essere operativo. Tuttavia, è possibile che sullo schermo LCD e sul mirino appaiano costantemente piccoli punti neri e/o luminosi (bianchi, rossi, blu o verdi). Tali punti sono il prodotto del normale processo di fabbricazione e non influenzano in alcun modo le registrazioni. L esposizione prolungata dello schermo LCD, del mirino o dell obiettivo alla luce solare diretta potrebbe comportare problemi di funzionamento. Prestare pertanto attenzione se la videocamera viene posizionata in prossimità di finestre o in esterni. Non riprendere direttamente il sole. Diversamente, la videocamera potrebbe presentare problemi di funzionamento. Effettuare le riprese del sole in condizioni di luce scarsa, ad esempio al crepuscolo. 2 Da leggere subito

3 Nota sul collegamento di un altro apparecchio Prima di procedere al collegamento della videocamera ad un altro apparecchio quale un videoregistratore o un computer mediante un cavo USB o i.link, assicurarsi di inserire la spina del connettore rispettando la direzione corretta. Se la spina del connettore viene inserita forzatamente nella direzione errata, il connettore potrebbe venire danneggiato o potrebbero verificarsi problemi di funzionamento della videocamera. Note sull uso del presente manuale Le immagini dello schermo LCD e del mirino utilizzate nel presente manuale sono state catturate mediante una macchina fotografica ferma digitale e potrebbero pertanto apparire diverse da quelle effettive. Le illustrazioni contenute nel presente manuale si basano sul modello DCR-PC109E. Note sull uso della videocamera Sostenere la videocamera inserendo il polso nell apposita cinghia e appoggiando delicatamente le dita sull apposito supporto. Supporto per le dita Per garantire una presa ottimale, stringere la cinghia dell impugnatura come illustrato nella figura riportata di seguito. Se la cinghia sporge eccessivamente, inserirla nell impugnatura. Se viene utilizzato il pannello a sfioramento, posizionare la mano sul lato posteriore del pannello LCD per sorreggerlo. Quindi, premere i tasti visualizzati sullo schermo. Premere il tasto visualizzato sullo schermo LCD. È possibile cambiare la lingua da utilizzare per le indicazioni a schermo della videocamera (p. 26). Fare attenzione a non premere accidentalmente i tasti sulla cornice del pannello LCD durante l apertura o la chiusura del pannello LCD oppure durante la regolazione dell angolatura del pannello LCD. Non tenere la videocamera afferrandola dalle parti riportate di seguito. IT Mirino Pannello LCD La cinghia dell impugnatura può inoltre essere utilizzata come impugnatura da polso (p. 149). Blocco batteria,continua Da leggere subito 3

4 Note sull uso della Handycam Station Per utilizzare l Handycam Station, inserire la videocamera in direzione della freccia, come indicato nella seguente illustrazione. Assicurarsi di inserire a fondo. Per la rimozione dall Handycam Station, afferrare sia la videocamera che l Handycam Station come mostrato nell illustrazione, quindi rimuovere la videocamera dall Handycam Station. b Note Per scollegare l alimentatore CA dall Handycam Station, afferrare sia la spina DC che l Handycam Station, quindi scollegare l alimentatore CA. Prima di inserire o rimuovere la videocamera nella/ dall Handycam Station, assicurarsi di disattivare l alimentazione della videocamera stessa. Se il coperchio della presa DC IN è aperto o la cinghia dell impugnatura è incastrata tra la videocamera e l Handycam Station, potrebbe non essere possibile inserire correttamente la videocamera nell Handycam Station. Durante l uso della videocamera, non collegare contemporaneamente cavi di collegamento A/V o alimentatori CA sia alla videocamera che all Handycam Station. Diversamente, potrebbero verificarsi problemi di funzionamento. 4 Da leggere subito

5 Da leggere subito 5

6 Indice : funzioni disponibili solo per il nastro. : funzioni disponibili solo per la Memory Stick Duo. Da leggere subito... 2 Guida rapida all uso Registrazione di filmati Registrazione di fermi immagine Registrazione/riproduzione semplificata Operazioni preliminari Punto 1: Verifica degli accessori in dotazione Punto 2: Carica del blocco batteria Uso di una fonte di alimentazione esterna Punto 3: Attivazione dell alimentazione Punto 4: Regolazione del pannello LCD e del mirino Regolazione del pannello LCD Regolazione del mirino Punto 5: Impostazione di data e ora Punto 6: Inserimento del supporto di registrazione Inserimento di una cassetta Inserimento di una Memory Stick Duo Punto 7: Impostazione della lingua delle indicazioni a schermo Registrazione Registrazione di filmati Registrazioni prolungate Uso dello zoom...30 Registrazione nel modo a specchio...30 Uso del timer automatico...31 Registrazione di fermi immagine Registrazione di foto in memoria Selezione della qualità o delle dimensioni dell immagine Uso del timer automatico...34 Registrazione di un fermo immagine su una Memory Stick Duo durante la registrazione di filmati su nastro Registrazione semplificata Easy Handycam Registrazione di filmati Registrazione di fermi immagine

7 Uso completo della funzione Easy Handycam Regolazione dell esposizione Regolazione dell esposizione per soggetti in controluce Impostazione dell esposizione per il soggetto selezionato Esposimetro flessibile spot Regolazione manuale dell esposizione Registrazione in luoghi scarsamente illuminati NightShot plus e così via Regolazione della messa a fuoco Regolazione della messa a fuoco per un soggetto fuori centro SPOT FOCUS Regolazione manuale della messa a fuoco Registrazione di un immagine utilizzando vari effetti Dissolvenza in apertura e in chiusura di una scena FADER Uso di effetti speciali Effetto digitale Sovrapposizione di fermi immagine su filmati su nastro MEMORY MIX Ricerca del punto di inizio Ricerca dell ultima scena della registrazione più recente END SEARCH Ricerca manuale EDIT SEARCH Visione delle ultime scene registrate Controllo della registrazione Riproduzione Visione dei filmati registrati su un nastro Riproduzione in vari modi Visualizzazione delle registrazioni con effetti aggiunti Effetto digitale Visualizzazione delle registrazioni contenute su una Memory Stick Duo Riproduzione in vari modi da una Memory Stick Duo Riproduzione semplificata Easy Handycam Uso completo della funzione Easy Handycam Varie funzioni di riproduzione Ingrandimento di immagini Zoom della riproduzione su nastro/zoom della riproduzione in memoria Visualizzazione degli indicatori a schermo Visualizzazione di data/ora e dei dati di impostazione della videocamera Codice dati Riproduzione delle immagini su un televisore Individuazione di una scena su un nastro per la riproduzione Ricerca rapida di una scena desiderata Memoria del punto zero Ricerca di una scena mediante la Cassette Memory Ricerca di titoli Ricerca di una scena in base alla data di registrazione Ricerca di data... 63,continua 7

8 Operazioni avanzate Uso dei menu Selezione delle voci di menu Uso del menu (IMPOST. GEN.) PROGRAMMA AE/ BILAN.BIANCO/16:9 AMPIO e così via Uso del menu (IMPOST. MEM.) REG.CONT./QUAL. IMM./ DIM.IMMAG./ELIM. TUTTO/NUOVA CART. e così via Uso del menu (APPLIC.IMM.) EFFETTO IMM./VISUAL.SERIE/ REG.FOTOGR./REG.INTERV./ REG.FOT.INT. e così via Uso del menu (MODIF&RIPROD) TITOLO/TIT.NASTRO e così via Uso del menu (IMPOST. STD) MODO REG./MULTI-AUDIO/MIX AUDIO/USB-CAMERA e così via Uso del menu (ORA/LINGUA) IMP.OROLOGIO/FUSO OR.LOC. e così via Uso del menu di personalizzazione Duplicazione/Montaggio Collegamento ad un videoregistratore o ad un televisore...97 Duplicazione su un altro nastro...98 Registrazione di immagini da un videoregistratore o da un televisore...99 Duplicazione delle immagini da un nastro ad una Memory Stick Duo Duplicazione di fermi immagine da una Memory Stick Duo su un nastro Duplicazione delle scene selezionate da un nastro Montaggio digitale di programmi Duplicazione dell audio su un nastro registrato Eliminazione delle immagini registrate Contrassegno di immagini registrate con informazioni specifiche Protezione delle immagini/ simbolo di stampa Stampa delle immagini registrate (stampante compatibile con PictBridge)

9 Guida alla soluzione dei problemi Guida alla soluzione dei problemi Indicatori e messaggi di avviso Informazioni aggiuntive Uso della videocamera all estero Nastri che è possibile utilizzare Informazioni sulla Memory Stick Blocco batteria InfoLITHIUM Informazioni su i.link Manutenzione e precauzioni Caratteristiche tecniche Riferimento rapido Identificazione delle parti e dei comandi Indice analitico Consultare inoltre le altre istruzioni per l uso in dotazione con la videocamera: Modifica delle immagini mediante il computer cmanuale delle applicazioni del computer 9

10 Guida rapida all uso Registrazione di filmati 1 Collegare il blocco batteria carico alla videocamera. Per caricare la batteria, vedere a pagina 16. a Fare scorrere la leva BATT (rilascio batteria), quindi rimuovere il coperchio dei terminali della batteria. b Applicare il blocco batteria con il lato dei terminali rivolto verso la videocamera, come illustrato, quindi premere finché il blocco non scatta in posizione. Leva BATT (rilascio batteria) 2 Inserire una cassetta nella videocamera. a Fare scorrere la leva OPEN/ZEJECT in direzione della freccia per aprire il coperchio. Lo scomparto cassetta fuoriesce automaticamente. Leva OPEN/ZEJECT b Inserire la cassetta con il lato della finestrella rivolto verso l alto, quindi spingere in corrispondenza del centro del dorso della cassetta. Lato della finestrella c Premere. Chiudere il coperchio dello scomparto cassetta non appena quest ultimo ritorna automaticamente nella posizione originale. 10 Guida rapida all uso

11 3 Avviare la registrazione osservando il soggetto visualizzato sullo schermo LCD. La data e l ora non sono regolate in fabbrica. Per regolarle, vedere a pagina 23. a Impostare l interruttore LENS COVER su OPEN. b Aprire il pannello LCD. c Tenendo premuto il tasto verde, fare scorrere l interruttore POWER verso il basso, finché la spia CAMERA- TAPE non si illumina. L alimentazione viene attivata. d Premere REC START/ STOP. La registrazione viene avviata. Per passare al modo di attesa, premere di nuovo REC START/STOP. È inoltre possibile utilizzare REC START/STOP sul pannello LCD. Guida rapida all uso 4 Visualizzare l immagine registrata sullo schermo LCD. a Fare scorrere più volte l interruttore POWER finché la spia PLAY/ EDIT non si illumina. b Premere (riavvolgimento). c Premere (riproduzione) per avviare la riproduzione. Per arrestare la riproduzione, premere. Per disattivare l alimentazione, fare scorrere verso l alto l interruttore POWER, impostandolo su OFF (CHG). Impostare l interruttore LENS COVER su CLOSE. Guida rapida all uso 11

12 Registrazione di fermi immagine 1 Collegare il blocco batteria carico alla videocamera. Per caricare la batteria, vedere a pagina 16. a Fare scorrere la leva BATT (rilascio batteria), quindi rimuovere il coperchio dei terminali della batteria. b Applicare il blocco batteria con il lato dei terminali rivolto verso la videocamera, come illustrato, quindi premere finché il blocco non scatta in posizione. Leva BATT (rilascio batteria) 2 Inserire una Memory Stick Duo nella videocamera. Inserirla in modo tale che il simbolo B si trovi nell angolo superiore destro. Spingere verso l interno fino ad udire uno scatto. Simbolo B 12 Guida rapida all uso

13 3 Avviare la registrazione osservando il soggetto visualizzato sullo schermo LCD. La data e l ora non sono regolate in fabbrica. Per regolarle, vedere a pagina 23. a Impostare l interruttore LENS COVER su OPEN. b Aprire il pannello LCD. c Tenendo premuto il tasto verde, fare scorrere più volte l interruttore POWER finché la spia CAMERA- MEM non si illumina. L alimentazione viene attivata. d Premere PHOTO leggermente. Durante la regolazione della messa a fuoco, viene emesso un breve segnale acustico. e Premere PHOTO a fondo. Lo scatto dell otturatore indica il momento in cui il fermo immagine viene registrato. Guida rapida all uso 4 Visualizzare l immagine registrata sullo schermo LCD. a Fare scorrere più volte l interruttore POWER finché la spia PLAY/ EDIT non si illumina. b Premere. Viene visualizzata l ultima immagine registrata. c Premere (successiva) o (precedente) per visualizzare le immagini in sequenza. Per disattivare l alimentazione, fare scorrere verso l alto l interruttore POWER, impostandolo su OFF (CHG). Impostare l interruttore LENS COVER su CLOSE. Guida rapida all uso 13

14 Registrazione/riproduzione semplificata Attivando la funzione Easy Handycam, le operazioni di registrazione/ riproduzione diventano ancora più semplici. La funzione Easy Handycam consente anche ad utenti inesperti di eseguire in modo semplice le operazioni di registrazione/riproduzione, fornendo solo le funzioni di base per la registrazione/riproduzione. Durante la registrazione/ riproduzione, premere EASY. EASY si illumina in blu (1) e le dimensioni dei caratteri aumentano (2) durante l uso della funzione Easy Handycam. Easy Handycam operation ON Per ulteriori informazioni, consultare le istruzioni relative a ciascuna operazione. Vedere a pagina 35 per la registrazione e a pagina 57 per la riproduzione. 14 Guida rapida all uso

15 Operazioni preliminari Punto 1: Verifica degli accessori in dotazione Verificare che con la videocamera siano presenti gli accessori in dotazione riportati di seguito. Il numero tra parentesi indica il numero di accessori in dotazione. Memory Stick Duo 8 MB (1) Con la presente videocamera, è possibile utilizzare esclusivamente una Memory Stick Duo di dimensioni pari a circa la metà di una Memory Stick standard. Vedere a pagina 134 per ulteriori informazioni. Handycam Station (1) Telecomando senza filo (1) Nel telecomando è installata una pila piatta al litio. Cavo di collegamento A/V (1) Cavo USB (1) Operazioni preliminari Adattatore per Memory Stick Duo (1) Collegando un adattatore per Memory Stick Duo ad una Memory Stick Duo, è possibile utilizzare una Memory Stick Duo con qualsiasi tipo di apparecchio compatibile con lo standard Memory Stick. Blocco batteria ricaricabile NP-FF51 (1) Il modello color argento di blocco batteria NP-FF51 è in vendita solo con la videocamera. Coperchio dei terminali della batteria (1) Applicato alla videocamera. Alimentatore CA (1) CD-ROM SPVD-012 USB Driver (1) Panno di pulizia (1) Adattatore a 21 piedini (1) Solo per i modelli con il simbolo parte inferiore. stampato nella Cavo di alimentazione (1) Manuale delle istruzioni della videocamera (il presente manuale) (1) Manuale delle applicazioni del computer (1) Operazioni preliminari 15

16 Punto 2: Carica del blocco batteria 1 Fare scorrere la leva BATT (rilascio batteria), quindi rimuovere il coperchio dei terminali della batteria. È possibile caricare la batteria collegando il blocco batteria InfoLITHIUM (serie F) alla videocamera. b Note Non è possibile utilizzare batterie diverse dal blocco batteria InfoLITHIUM (serie F) (p. 137). Non cortocircuitare la spina DC dell alimentatore CA o i terminali della batteria con oggetti metallici. Diversamente, potrebbero verificarsi problemi di funzionamento. Collegare l alimentatore CA ad una presa di rete accessibile. In caso di problemi di funzionamento, scollegare immediatamente l alimentatore CA dalla presa di rete. Leva BATT (rilascio batteria) 2 Applicare il blocco batteria con il lato dei terminali rivolto verso la videocamera, come illustrato di seguito, quindi premere finché il blocco non scatta in posizione. Presa DC IN Handycam Station Cavo di alimentazione alla presa di rete Spina DC Alimentatore CA 3 Collegare l alimentatore CA alla presa DC IN dell Handycam Station assicurandosi che il simbolo v presente sulla spina DC sia rivolto verso l alto. Simbolo v Presa DC IN 4 Collegare il cavo di alimentazione all alimentatore CA. 5 Collegare il cavo di alimentazione ad una presa di rete. 16 Operazioni preliminari

17 6 Inserire la videocamera nell Handycam Station. Dopo avere caricato la batteria Una volta completata la carica della batteria, la spia CHARGE viene disattivata. Scollegare l alimentatore CA dalla presa DC IN. Per rimuovere il blocco batteria Blocco batteria 7 Fare scorrere l interruttore POWER verso l alto, impostandolo su OFF (CHG). La spia CHARGE si illumina e viene avviata la carica. Leva BATT (rilascio batteria) Interruttore POWER 1 Impostare l interruttore POWER su OFF (CHG). 2 Fare scorrere la leva BATT (rilascio batteria) in direzione della freccia, come illustrato, quindi rimuovere il blocco batteria. Operazioni preliminari Per caricare il blocco batteria utilizzando solo l alimentatore CA b Nota Applicare sempre il coperchio dei terminali per proteggere i terminali della batteria. Se si prevede di non utilizzare il blocco batteria per un periodo di tempo prolungato, scaricare completamente il blocco batteria prima di riporlo. Vedere a pagina 138 per informazioni sulla conservazione del blocco batteria. Per verificare il tempo residuo della batteria Info batteria Spina DC Cavo di alimentazione alla presa di rete Presa DC IN Alimentatore CA Il blocco batteria può essere caricato anche durante i viaggi, senza utilizzare l Handycam Station. Collegare l alimentatore CA alla presa DC IN della videocamera come illustrato, assicurandosi che il simbolo v presente sulla spina DC sia rivolto verso l alto. DISPLAY/BATT INFO Interruttore POWER È possibile verificare il livello di carica corrente della batteria, nonché l attuale tempo di registrazione rimanente sia durante il caricamento che quando l alimentazione è disattivata.,continua Operazioni preliminari 17

18 1 Impostare l interruttore POWER su OFF (CHG). 2 Aprire il pannello LCD. 3 Premere DISPLAY/BATT INFO. Le informazioni relative alla batteria vengono visualizzate per circa 7 secondi. Tenere premuto il tasto per visualizzarle per circa 20 secondi. A Livello di carica batteria: consente di visualizzare approssimativamente la quantità residua di alimentazione del blocco batteria. B Tempo di registrazione disponibile approssimativo utilizzando il pannello LCD. C Tempo di registrazione disponibile approssimativo utilizzando il mirino. Tempo di carica Numero approssimativo di minuti necessari per caricare completamente un blocco batteria scarico ad una temperatura pari a 25 C (10 30 C consigliati). Blocco batteria BATTERY INFO BATTERY CHARGE LEVEL 0% 50% 100% REC TIME AVAILABLE LCD SCREEN VIEWFINDER : 94 min : 99 min NP-FF NP-FF51 (in dotazione) 130 NP-FF NP-FF Tempo di registrazione disponibile nel caso in cui venga utilizzato lo schermo LCD Numero approssimativo di minuti disponibili nel caso in cui venga utilizzato un blocco batteria completamente carico ad una temperatura pari a 25 C. Con LCD BACKLIGHT impostato su ON Per DCR-PC109E: Blocco batteria Per DCR-PC108E: Con LCD BACKLIGHT impostato su OFF Per DCR-PC109E: Per DCR-PC108E: Tempo di registrazione in modo continuo NP-FF NP-FF51 (in dotazione) NP-FF NP-FF Blocco batteria Tempo di registrazione in modo continuo NP-FF NP-FF51 (in dotazione) NP-FF NP-FF Blocco batteria Tempo di registrazione in modo continuo NP-FF NP-FF51 (in dotazione) NP-FF NP-FF Blocco batteria Tempo di registrazione in modo continuo NP-FF NP-FF51 (in dotazione) NP-FF NP-FF Tempo di registrazione standard* Tempo di registrazione standard* Tempo di registrazione standard* Tempo di registrazione standard* 18 Operazioni preliminari

19 Tempo di registrazione disponibile quando viene utilizzato il mirino Numero approssimativo di minuti disponibili nel caso in cui venga utilizzato un blocco batteria completamente carico ad una temperatura pari a 25 C. Per DCR-PC109E: Blocco batteria Per DCR-PC108E: Tempo di registrazione in modo continuo NP-FF NP-FF51 (in dotazione) NP-FF NP-FF Blocco batteria Tempo di registrazione in modo continuo NP-FF NP-FF51 (in dotazione) NP-FF NP-FF Tempo di registrazione standard* Tempo di registrazione standard* * Numero approssimativo di minuti di registrazione disponibili durante l uso dei modi di registrazione ripetuta e di avvio/arresto, dell interruttore POWER per impostare il modo di alimentazione e dello zoom. La durata effettiva della batteria potrebbe essere inferiore. Per DCR-PC108E: Blocco batteria Pannello LCD aperto* NP-FF NP-FF51 (in dotazione) NP-FF NP-FF Pannello LCD chiuso * Con LCD BACKLIGHT impostato su ON. b Note Il blocco batteria non fornisce alimentazione anche se il cavo di alimentazione è scollegato dalla presa di rete nei seguenti casi: Se l alimentatore CA è collegato alla presa DC IN della videocamera Se l alimentatore CA è collegato alla presa DC IN dell Handycam Station, a cui è collegata la videocamera Se la videocamera viene utilizzata a temperature basse, i tempi di registrazione e di riproduzione risultano ridotti. La spia CHARGE lampeggia durante la carica oppure le informazioni relative alla batteria non vengono visualizzate correttamente nei seguenti casi. Il blocco batteria non è installato correttamente. Il blocco batteria è danneggiato. Il blocco batteria è completamente scarico (solo per le informazioni relative alla batteria). Se viene installato un blocco batteria ad elevata capacità (NP-FF70/FF71), la videocamera risulterà meno bilanciata. Pertanto, supportarla correttamente quando viene posizionata su un tavolo o simili. Uso di una fonte di alimentazione esterna Operazioni preliminari Tempo di riproduzione Numero approssimativo di minuti disponibili nel caso in cui venga utilizzato un blocco batteria completamente carico ad una temperatura pari a 25 C. Per DCR-PC109E: Blocco batteria Pannello LCD aperto* NP-FF NP-FF51 (in dotazione) NP-FF NP-FF Pannello LCD chiuso Per evitare che la batteria si scarichi, come fonte di alimentazione è possibile utilizzare l alimentatore CA. Durante l uso dell alimentatore CA, il blocco batteria non si scarica, anche se è installato nella videocamera. PRECAUZIONE Anche se disattivata, la videocamera continua a ricevere alimentazione CA (corrente domestica) fintanto che rimane collegata ad una presa di rete mediante l alimentatore CA.,continua Operazioni preliminari 19

20 Collegare la videocamera come illustrato nella sezione Carica del blocco batteria (p. 16). Punto 3: Attivazione dell alimentazione Per selezionare il modo di alimentazione desiderato per la registrazione o la riproduzione, è necessario fare scorrere più volte l interruttore POWER. Se la videocamera viene utilizzata per la prima volta, viene visualizzata la schermata [CLOCK SET] (p. 23). Interruttore LENS COVER Interruttore POWER 1 Impostare l interruttore LENS COVER su OPEN. 2 Tenendo premuto il tasto verde, fare scorrere l interruttore POWER verso il basso. L alimentazione viene attivata. Per impostare il modo di registrazione o di riproduzione, fare scorrere più volte l interruttore fino a quando la spia corrispondente al modo di alimentazione desiderato non si illumina. 20 Operazioni preliminari

21 Modo CAMERA-TAPE: per effettuare registrazioni su un nastro. Modo CAMERA-MEM: per effettuare registrazioni su una Memory Stick Duo. Modo PLAY/EDIT: per riprodurre o modificare immagini memorizzate su un nastro o su una Memory Stick Duo. Punto 4: Regolazione del pannello LCD e del mirino Per disattivare l alimentazione Fare scorrere l interruttore POWER verso l alto, impostandolo su OFF (CHG). Impostare l interruttore LENS COVER su CLOSE. Regolazione del pannello LCD È possibile regolare l angolatura e l illuminazione del pannello LCD per adattarlo a varie condizioni di registrazione. Se durante la registrazione sono presenti ostacoli tra la videocamera e il soggetto ripreso, è comunque possibile controllare quest ultimo sullo schermo LCD regolando l angolatura del pannello LCD. Operazioni preliminari Massimo 180 gradi Massimo 90 gradi Aprire il pannello LCD. LCD BACKLIGHT Aprire il pannello LCD di 90 gradi rispetto alla videocamera, quindi ruotarlo per regolarlo sulla posizione desiderata. Per regolare la luminosità dello schermo LCD 1 Premere. 2 Premere [LCD BRIGHT]. Se la voce non è visualizzata sullo schermo, premere /. Se non è possibile individuare tale voce, premere [MENU], il,continua Operazioni preliminari 21

22 menu (STANDARD SET), quindi [LCD/VF SET] (p. 88). 3 Regolare la voce utilizzando /, quindi premere. z Suggerimenti Ruotando il pannello LCD di 180 gradi in direzione dell obiettivo, è possibile chiudere il pannello LCD mantenendo lo schermo LCD rivolto verso l esterno. Se come fonte di alimentazione viene utilizzato il blocco batteria, è possibile regolare la luminosità selezionando [LCD BL LEVEL] da [LCD/VF SET] nel menu (STANDARD SET) (p. 88). Se la videocamera viene utilizzata in condizioni di illuminazione intensa, premere LCD BACKLIGHT per disattivare la retroilluminazione dello schermo LCD (sullo schermo viene visualizzato ). Tale impostazione consente di risparmiare l energia della batteria. La regolazione della retroilluminazione dello schermo LCD non influisce sulle immagini registrate. È possibile disattivare il segnale acustico di conferma delle operazioni sul pannello a sfioramento, impostando [BEEP] su [OFF] nel menu (STANDARD SET) (p. 91). Regolazione del mirino Una volta chiuso il pannello LCD, è possibile visualizzare le immagini utilizzando il mirino. Utilizzare il mirino se la batteria è quasi scarica o le immagini visualizzate sullo schermo non sono chiare. Leva di regolazione della lente del mirino 1 Estrarre il mirino fino ad udire uno scatto. 2 Regolare la leva di regolazione della lente del mirino fino a quando l immagine non appare nitida. Per utilizzare il mirino durante le operazioni Se si effettuano registrazioni su un nastro o su una Memory Stick Duo, è possibile regolare l esposizione (p. 38) e la dissolvenza (p. 43) controllando l immagine nel mirino. Ruotare il pannello LCD di 180 gradi per chiuderlo con lo schermo rivolto verso l esterno. 1 Impostare il modo di alimentazione su CAMERA-TAPE o su CAMERA-MEM (p. 20). 2 Estrarre il mirino, quindi chiudere il pannello LCD con lo schermo rivolto verso l esterno. Sullo schermo viene visualizzato. 3 Premere. Sullo schermo viene visualizzato [Set LCD off?]. 4 Premere [YES]. Lo schermo LCD viene disattivato. 5 Toccare lo schermo LCD controllando quanto visualizzato nel mirino. Vengono visualizzate le voci [EXPOSURE] e così via. 6 Premere il tasto relativo all impostazione che si desidera effettuare. [EXPOSURE]: regolare mediante /, quindi premere. [FADER]: premere più volte per selezionare l effetto desiderato (solo nel modo CAMERA-TAPE). : lo schermo LCD si illumina. Per disattivare la visualizzazione dei tasti sullo schermo LCD, premere. z Suggerimento Per regolare la luminosità della retroilluminazione del mirino, selezionare il menu (STANDARD SET), [LCD/VF SET], quindi [VF B.LIGHT] (se viene utilizzato il blocco batteria, p. 89). 22 Operazioni preliminari

23 Punto 5: Impostazione di data e ora Se la videocamera viene utilizzata per la prima volta, è necessario impostare la data e l ora. Se la data e l ora non vengono impostate, ad ogni accensione della videocamera apparirà la schermata [CLOCK SET]. b Nota Se la videocamera non viene utilizzata per circa 3 mesi, la pila piatta ricaricabile incorporata si scarica e le impostazioni relative a data e ora vengono annullate. In tal caso, caricare la pila piatta ricaricabile (p. 142), quindi impostare di nuovo la data e l ora. 4 Premere [MENU]. 60min CAMERA SET PROGRAM AE SPOT METER EXPOSURE : : OK 5 Selezionare (TIME/LANGU.) mediante /, quindi premere. 60min : : DISPLAY MENU ROTATE A. SHUT OFF CLOCK SET WORLD LANGUAGE PROGRAM AE : : OK 6 Selezionare [CLOCK SET] mediante /, quindi premere. Operazioni preliminari CLOCK SET : : DATE 2004Y 1M 1D 0: 00 OK Interruttore POWER 7 Impostare [Y] (anno) utilizzando /, quindi premere. CLOCK SET : : 1 Accendere la videocamera (p. 20). 2 Aprire il pannello LCD. Se l orologio viene regolato per la prima volta, passare al punto 7. 3 Premere. 1/3 60min MENU FADER EXPO SURE FOCUS : : DATE 2004Y 1M 1D 0: 00 OK È possibile impostare l anno desiderato non successivo al Impostare [M] (mese), [D] (giorno), l ora e i minuti seguendo la stessa procedura descritta al punto 7, quindi premere. SPOT FOCUS SPOT METER Operazioni preliminari 23

24 Punto 6: Inserimento del supporto di registrazione 2 Inserire una cassetta con il lato della finestrella rivolto verso l alto. Lato della finestrella Inserimento di una cassetta È possibile utilizzare solo cassette DV mini. Per ulteriori informazioni su tali cassette (ad esempio, sulla funzione di protezione da scrittura), vedere a pagina 133. b Nota Non inserire la cassetta nell apposito scomparto in modo forzato. Diversamente, è possibile che si verifichino problemi di funzionamento della videocamera. Premere leggermente il centro del dorso della cassetta. 3 Premere. Lo scomparto cassetta torna automaticamente nella posizione originale. 1 Fare scorrere la leva OPEN/ ZEJECT in direzione della freccia per aprire il coperchio. Leva OPEN/ZEJECT Coperchio 4 Chiudere il coperchio. Lo scomparto cassetta fuoriesce automaticamente e si apre. Per estrarre la cassetta 1 Fare scorrere la leva OPEN/ZEJECT in direzione della freccia per aprire il coperchio. Lo scomparto cassetta fuoriesce automaticamente. 2 Estrarre la cassetta, quindi premere. Lo scomparto cassetta torna automaticamente nella posizione originale. 3 Chiudere il coperchio. 24 Operazioni preliminari

25 Inserimento di una Memory Stick Duo Per ulteriori informazioni sulla Memory Stick Duo (ad esempio, sulla funzione di protezione da scrittura), vedere a pagina 134. b Nota Con la presente videocamera, è possibile utilizzare esclusivamente una Memory Stick Duo, di dimensioni pari a circa la metà di una Memory Stick standard (p. 134). Non tentare di inserire forzatamente un tipo diverso di Memory Stick nell alloggiamento per Memory Stick Duo. Spia di accesso b Note Se la Memory Stick Duo viene inserita forzatamente nell alloggiamento per Memory Stick Duo nella direzione errata, l alloggiamento per Memory Stick Duo potrebbe venire danneggiato. Nell alloggiamento per Memory Stick Duo, non inserire oggetti diversi da una Memory Stick Duo. Diversamente, è possibile che si verifichino problemi di funzionamento della videocamera. Se la spia di accesso è illuminata o lampeggia, significa che la videocamera sta effettuando la lettura/scrittura di dati dalla/nella Memory Stick Duo. In tal caso, non scuotere né urtare la videocamera, disattivare l alimentazione, estrarre la Memory Stick Duo o rimuovere il blocco batteria. Diversamente, è possibile che i dati di immagine vengano danneggiati. Operazioni preliminari Simbolo B Inserire la Memory Stick Duo con il simbolo B nell angolo superiore destro finché non scatta in posizione. Per estrarre una Memory Stick Duo Premere leggermente una volta verso l interno la Memory Stick Duo. Premere leggermente una volta verso l interno. Operazioni preliminari 25

26 Punto 7: Impostazione della lingua delle indicazioni a schermo 4 Premere [LANGUAGE]. Se la voce non è visualizzata sullo schermo, premere /. Se non è possibile individuare tale voce, premere [MENU], quindi selezionarla dal menu (TIME/ LANGU.) (p. 93). 60min LANGUAGE: STBY 0:00:00 ENGLISH È possibile selezionare la lingua da utilizzare per le indicazioni visualizzate sullo schermo LCD. 1/4 DEU TSCH ENG LISH ENG [SIMP] 5 Selezionare la lingua desiderata mediante /, quindi premere. Interruttore POWER z Suggerimento La presente videocamera dispone della lingua [ENG [SIMP]] (inglese semplificato) nel caso in cui la propria lingua non sia riportata tra le opzioni disponibili. 1 Accendere la videocamera. 2 Aprire il pannello LCD. 3 Premere. 60min MENU STBY EXPO SURE 0:00:00 1/3 FADER SPOT FOCUS FOCUS SPOT METER 26 Operazioni preliminari

27 Registrazione Registrazione di filmati È possibile registrare filmati su un nastro o su una Memory Stick Duo. Prima di avviare la registrazione, eseguire la procedura descritta ai punti da 1 a 7 della sezione Operazioni preliminari (da p. 15 a p. 26). Se si effettua la registrazione su nastro, i filmati vengono registrati con l audio stereo. Se si effettua la registrazione su Memory Stick Duo, i filmati vengono registrati con l audio monofonico. Spia di registrazione videocamera Interruttore LENS COVER Interruttore POWER 3 Selezionare il modo di registrazione. Per registrare su un nastro Fare scorrere l interruttore POWER finché la spia CAMERA-TAPE non si illumina. La videocamera viene impostata nel modo di attesa. Fare scorrere l interruttore POWER tenendo premuto il tasto verde. Per registrare su una Memory Stick Duo MPEG MOVIE EX Fare scorrere più volte l interruttore POWER finché la spia CAMERA-MEM non si illumina. La cartella di registrazione correntemente selezionata viene visualizzata sullo schermo. Registrazione Fare scorrere l interruttore POWER tenendo premuto il tasto verde. REC START/STOP z Suggerimento Grazie alla funzione Easy Handycam, anche utenti inesperti sono in grado di eseguire registrazioni in modo semplice. Per ulteriori informazioni, vedere a pagina Impostare l interruttore LENS COVER su OPEN. 2 Aprire il pannello LCD. 4 Premere REC START/STOP. La registrazione viene avviata. [REG.] viene visualizzato sullo schermo LCD e la spia di registrazione della videocamera si illumina. Premere di nuovo REC START/STOP per interrompere la registrazione. Per controllare l ultimo filmato MPEG registrato Controllo della registrazione Premere. La riproduzione viene avviata automaticamente. Premere di nuovo per tornare al modo di attesa. Per eliminare il filmato, premere al termine della riproduzione, quindi [SÌ]. Per annullare l eliminazione, premere [NO].,continua Registrazione 27

28 Per disattivare l alimentazione 1 Fare scorrere l interruttore POWER verso l alto, impostandolo su OFF (CHG). 2 Impostare l interruttore LENS COVER su CLOSE. Indicatori visualizzati durante la registrazione su nastro Gli indicatori non vengono registrati sul nastro. Durante la registrazione, la data/l ora e i dati di impostazione della videocamera (p. 59) non vengono visualizzati. Indicatori visualizzati durante la registrazione su una Memory Stick Duo Gli indicatori non vengono registrati sulla Memory Stick Duo. Durante la registrazione, la data/l ora (p. 59) non vengono visualizzate. 60min 101 REG. 0:00: min P-MENU 60min REG. 0:00:00 60min P-MENU A Indicatori relativi alle cassette dotate di Cassette Memory B Capacità residua della batteria A seconda dell ambiente di utilizzo, è possibile che il tempo visualizzato non sia corretto. Dopo l apertura o la chiusura del pannello LCD, occorre attendere circa 1 minuto per visualizzare il tempo di funzionamento residuo della batteria corretto. C Modo di registrazione (SP o LP) D Stato della registrazione ([ATTESA] (modo di attesa) o [REG.] (modo di registrazione)) E Codice temporale o contatore del nastro (ore: minuti: secondi) F Capacità di registrazione del nastro (p. 90) G Tasto del menu di personalizzazione (p. 65) H END SEARCH/EDIT SEARCH/tasto di visualizzazione del controllo della registrazione (p. 49) A Cartella di registrazione B Capacità residua della batteria A seconda dell ambiente di utilizzo, è possibile che il tempo visualizzato non sia corretto. Dopo l apertura o la chiusura del pannello LCD, occorre attendere circa 1 minuto per visualizzare il tempo di funzionamento residuo della batteria corretto. C Stato della registrazione ([ATTESA] (modo di attesa) o [REG.] (modo di registrazione)) D Dimensioni del filmato E Tempo della registrazione (ore: minuti: secondi) F Capacità di registrazione della Memory Stick Duo G Indicatore di avvio della registrazione della Memory Stick Duo (visualizzato per circa 5 secondi) H Tasto del menu di personalizzazione (p. 65) I Tasto di controllo della registrazione (p. 27) b Note Prima di sostituire il blocco batteria, fare scorrere verso l alto l interruttore POWER, impostandolo su OFF (CHG). 28 Registrazione

29 Per impostazione predefinita, se la videocamera non viene utilizzata per oltre 5 minuti, l alimentazione viene disattivata automaticamente per motivi di risparmio energetico della batteria ([SPEGNIM.AUTO], p. 92). Per avviare nuovamente la registrazione, fare scorrere verso il basso l interruttore POWER, impostandolo su CAMERA-TAPE o su CAMERA-MEM, quindi premere REC START/STOP. Durante la registrazione di filmati su una Memory Stick Duo, le uniche voci di menu disponibili sono quelle relative ai menu di scelta rapida del menu di personalizzazione. Per utilizzare altre voci di menu, occorre aggiungere le voci desiderate al menu di personalizzazione. Se si effettuano registrazioni su una Memory Stick Duo utilizzando un flash esterno (opzionale) collegato all attacco accessori intelligente, disattivare l alimentazione del flash esterno, onde evitare di registrare il rumore prodotto durante il caricamento. z Suggerimenti Se si prevede di non utilizzare la videocamera per un periodo di tempo prolungato, rimuovere la cassetta e riporla in modo corretto. Per la registrazione di immagini in movimento, è inoltre possibile utilizzare REC START/STOP sul pannello LCD. Questa funzione risulta utile per le registrazioni da angolazioni basse o durante la registrazione di se stessi nel modo a specchio. Per premere REC START/STOP sulla cornice del pannello LCD, sorreggere il pannello LCD con una mano. Per garantire transizioni senza stacchi tra l ultima scena registrata sul nastro e quella successiva, osservare quanto segue. Non estrarre la cassetta. L immagine viene registrata in modo continuo senza alcuna interruzione, anche nel caso in cui venga disattivata l alimentazione. Non registrare immagini utilizzando i modi SP e LP sullo stesso nastro. Evitare di arrestare la registrazione, quindi di registrare un filmato nel modo LP. Per informazioni sulla durata approssimativa disponibile per la registrazione su una Memory Stick Duo con diverse capacità, vedere Per effettuare registrazioni prolungate su una Memory Stick Duo (p. 29). La data e l ora di registrazione, nonché i dati relativi alle impostazioni della videocamera (solo per le cassette), vengono registrati automaticamente sul supporto di registrazione senza venire visualizzati sullo schermo. Per visualizzare tali informazioni durante la riproduzione, selezionare [CODICE DATI] nelle impostazioni di menu (p. 59). Registrazioni prolungate Per effettuare registrazioni prolungate su un nastro Nel menu (IMPOST. STD), selezionare [ MODO REG.], quindi [LP] (p. 87). Nel modo LP, è possibile effettuare registrazioni 1,5 volte più lunghe rispetto al modo SP. Per la riproduzione di un nastro registrato nel modo LP, occorre utilizzare la presente videocamera. Per effettuare registrazioni prolungate su una Memory Stick Duo Nel menu (IMPOST. MEM.), selezionare [IMP.IMM.MOV.], [ DIM.IMMAG.], quindi [ ] (p. 74). La durata di registrazione su una Memory Stick Duo varia in base alle dimensioni delle immagini e all ambiente di registrazione. Per la durata approssimativa dei filmati che è possibile registrare su una Memory Stick Duo formattata mediante la videocamera, fare riferimento all elenco riportato di seguito. Dimensioni e durata delle immagini (ore: minuti: secondi) 8 MB (in dotazione) :01:20 00:05:20 16 MB 00:02:40 00:10:40 32 MB 00:05:20 00:21:20 64 MB 00:10:40 00:42: MB 00:21:20 01:25: MB (MSX-M256) 00:42:40 02:50: MB (MSX-M512) 01:25:20 05:41:20 Registrazione,continua Registrazione 29

30 Uso dello zoom Registrazione nel modo a specchio Attivando il modo CAMERA-TAPE, è possibile selezionare lo zoom per ottenere immagini ingrandite di oltre 10 volte, quindi attivare lo zoom digitale ([ZOOM DIGIT.], p. 71). L uso occasionale dello zoom è efficace, tuttavia, per ottenere risultati ottimali, si consiglia di non utilizzarlo spesso. È possibile ruotare il pannello LCD verso il soggetto in modo tale che colui che effettua la ripresa e il soggetto stesso condividano l immagine in fase di registrazione. È inoltre possibile utilizzare questa funzione per registrare la propria immagine o per richiamare l attenzione dei bambini sulla videocamera mentre vengono ripresi. Estrarre il mirino. 1 cm* 80 cm* * Distanza minima necessaria tra la videocamera e il soggetto per ottenere una messa a fuoco nitida con la leva impostata in tale posizione. Per le zoomate graduali, spostare leggermente la leva dello zoom elettrico. Spostarla ulteriormente per le zoomate più rapide. Per registrare una vista più ampia Spostare la leva dello zoom elettrico verso W. Il soggetto appare più lontano (grandangolo). Per registrare una vista più ristretta Spostare la leva dello zoom elettrico verso T. Il soggetto appare più vicino (teleobiettivo). Aprire il pannello LCD di 90 gradi rispetto alla videocamera, quindi ruotarlo di 180 gradi in direzione del soggetto. Sullo schermo LCD viene visualizzata l immagine speculare del soggetto, sebbene l immagine registrata sia normale. 30 Registrazione

31 Uso del timer automatico Il timer automatico consente di avviare la registrazione dopo un intervallo di circa 10 secondi. REC START/STOP 4 Premere REC START/STOP. Viene emesso un segnale acustico per circa 10 secondi (l indicazione del conto alla rovescia inizia da 8). La registrazione viene avviata. Per arrestare la registrazione, premere REC START/STOP. Per disattivare il conteggio alla rovescia Premere [RIPRIS] o REC START/STOP. Per disattivare il timer automatico Seguire i punti 1 e 2, quindi selezionare [DISATTIV.] al punto 3. Registrazione REC START/STOP 1 Premere. 2 Premere [TIMER AUTO]. Se la voce non è visualizzata sullo schermo, premere /. Se non è possibile individuare tale voce, premere [MENU], quindi selezionarla dal menu (IMPOST. GEN.). 60min TIMER AUTO: ATTESA 0:00:00 DISATTIV. DISAT- TIV. ATTI- VATO 3 Premere [ATTIVATO], quindi. Viene visualizzato. 60min ATTESA 0:00:00 P-MENU Registrazione 31

32 Registrazione di fermi immagine Registrazione di foto in memoria È possibile registrare fermi immagine su una Memory Stick Duo. Prima di avviare la registrazione, eseguire la procedura descritta ai punti da 1 a 7 della sezione Operazioni preliminari (da p. 15 a p. 26). PHOTO Interruttore LENS COVER Viene visualizzata la cartella di registrazione selezionata. Fare scorrere l interruttore POWER tenendo premuto il tasto verde. 4 Tenere premuto leggermente PHOTO. Durante la regolazione di messa a fuoco e luminosità, viene emesso un debole segnale acustico. La registrazione non viene ancora avviata. L indicatore smette di lampeggiare. Numero di immagini che è possibile registrare.* 60min FINE 30 P-MENU Interruttore POWER z Suggerimento Grazie alla funzione Easy Handycam, anche utenti inesperti sono in grado di eseguire registrazioni in modo semplice. Per ulteriori informazioni, vedere a pagina Impostare l interruttore LENS COVER su OPEN. 2 Aprire il pannello LCD. 3 Fare scorrere più volte l interruttore POWER finché la spia CAMERA- MEM non si illumina. * Il numero di immagini che è possibile registrare varia in base all impostazione della qualità delle immagini e all ambiente di registrazione. 5 Premere PHOTO a fondo. È possibile udire lo scatto dell otturatore. Quando le barre di scompaiono, l immagine viene registrata sulla Memory Stick Duo. Per controllare l ultima immagine registrata Controllo della registrazione Premere. Premere per tornare al modo di attesa. Per eliminare l immagine, premere, quindi [SÌ]. Per annullare l eliminazione, premere [NO]. 32 Registrazione

33 Per disattivare l alimentazione 1 Fare scorrere l interruttore POWER verso l alto, impostandolo su OFF (CHG). 2 Impostare l interruttore LENS COVER su CLOSE. Per registrare fermi immagine in modo continuo Registrazione continua Per DCR-PC109E: Selezionare il menu (IMPOST. MEM.), [IMP. FERMOIM.], quindi [ REG.CONT.] (p. 73). È possibile registrare da 3 a 13 immagini in modo continuo ad intervalli di tempo di circa 0,5 secondi. Indicatori visualizzati durante la registrazione schermo. È possibile visualizzare tali informazioni selezionando [CODICE DATI] sullo schermo durante la riproduzione (p. 59). L angolo di registrazione è superiore a quello del modo CAMERA-TAPE. Selezione della qualità o delle dimensioni dell immagine Per DCR-PC109E: Selezionare il menu (IMPOST. MEM.), [IMP. FERMOIM.], quindi [ QUAL. IMM.] o [ DIM.IMMAG.] (p. 74). Per DCR-PC108E: Selezionare il menu (IMPOST. MEM.), [IMP.FERMOIM.], quindi [ QUAL. IMM.] (p. 74). Le dimensioni dell immagine sono impostate su [ ]. Registrazione 60min FINE P-MENU Il numero di immagini che è possibile registrare su una Memory Stick Duo varia in base alla qualità o alle dimensioni delle immagini e all ambiente di registrazione. Per il numero approssimativo di immagini che è possibile registrare su una Memory Stick Duo formattata mediante la videocamera, fare riferimento all elenco riportato di seguito. A Cartella di registrazione B Dimensioni dell immagine Per DCR-PC109E: ( ) o ( ) C Qualità ([FINE]) o ([STANDARD]) D Tasto del menu di personalizzazione (p. 65) E Tasto di controllo della registrazione (p. 32) z Suggerimenti Premendo PHOTO sul telecomando, viene registrata l immagine visualizzata sullo schermo in quell intervallo. La data e l ora di registrazione, nonché i dati relativi alle impostazioni della videocamera, vengono registrati automaticamente sul supporto di registrazione senza venire visualizzati sullo Se la qualità dell immagine è impostata su [FINE] (numero di immagini) Le dimensioni delle immagini pari a per il modello DCR-PC109E equivalgono a 500 kb, le dimensioni pari a equivalgono a 150 kb * MB (in dotazione) MB MB MB MB MB (MSX-M256) MB (MSX-M512) ,continua Registrazione 33

34 * Le dimensioni delle immagini pari a sono disponibili solo per il modello DCR-PC109E. Se la qualità dell immagine è impostata su [STANDARD] (numero di immagini) Le dimensioni delle immagini pari a per il modello DCR-PC109E equivalgono a 200 kb, le dimensioni pari a equivalgono a 60 kb * MB (in dotazione) MB MB MB MB MB (MSX-M256) MB (MSX-M512) * Le dimensioni delle immagini pari a sono disponibili solo per il modello DCR-PC109E. 2 Premere [TIMER AUTO]. Se la voce non è visualizzata sullo schermo, premere /. Se non è possibile individuare tale voce, premere [MENU], quindi selezionarla dal menu (IMPOST. GEN.). 60min TIMER AUTO: 3 Premere [ATTIVATO], quindi. Viene visualizzato. 60min 101 DISAT- TIV FINE 30 DISATTIV. ATTI- VATO 1152 FINE 30 P-MENU Uso del timer automatico Il timer automatico consente di registrare un fermo immagine dopo un intervallo di circa 10 secondi. 4 Premere PHOTO. Viene emesso un segnale acustico per circa 10 secondi (l indicazione del conto alla rovescia inizia da 8). L immagine viene registrata. Quando le barre di scompaiono, l immagine viene registrata sulla Memory Stick Duo. PHOTO PHOTO Per disattivare il conteggio alla rovescia Premere [RIPRIS]. Per disattivare il timer automatico Seguire i punti 1 e 2, quindi selezionare [DISATTIV.] al punto 3. 1 Premere. 34 Registrazione

Οδηγός Χρήσης Κάµερας

Οδηγός Χρήσης Κάµερας 3-088-340-42(1) Manuale delle istruzioni della videocamera [IT] / Οδηγός Χρήσης Κάµερας [GR] Manuale delle istruzioni della videocamera Da leggere subito Οδηγός Χρήσης Κάµερας ιαβάστε πρώτα αυτό Digital

Διαβάστε περισσότερα

DCR-HC32E/HC33E/ HC39E/HC42E/HC43E

DCR-HC32E/HC33E/ HC39E/HC42E/HC43E 2-584-907-43 (1) Digital Video Camera Recorder Manuale delle istruzioni δηγ ς ρήσης IT GR DCR-HC32E/HC33E/ HC39E/HC42E/HC43E Printed in Japan 2005 Sony Corporation Da leggere subito 2 Prima di utilizzare

Διαβάστε περισσότερα

Digital Video Camera Recorder

Digital Video Camera Recorder 3-080-368-32( Digital Video Camera Recorder Istruzioni per l uso Prima di usare l apparecchio, leggere attentamente questo manuale e conservarlo per riferimenti futuri. Οδηγίες λειτουργίας Πριν θέσετε

Διαβάστε περισσότερα

Digital Video Camera Recorder

Digital Video Camera Recorder 3-081-415-32(1) Digital Video Camera Recorder Istruzioni per l uso Prima di utilizzare l apparecchio, leggere attentamente il presente manuale e conservarlo per eventuali riferimenti futuri. Οδηγίες Χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

Digital Video Camera Recorder

Digital Video Camera Recorder 3-089-914-43 (1) Istruzioni per l uso [IT]/Οδηγίες λειτουργίας [GR] Digital Video Camera Recorder Istruzioni per l uso Prima di utilizzare l apparecchio, leggere attentamente il presente manuale e conservarlo

Διαβάστε περισσότερα

Digital Video Camera Recorder

Digital Video Camera Recorder 3-071-133-51 (1) Digital Video Camera Recorder Istruzioni per l uso Prima di usare l apparecchio, leggere attentamente questo manuale e conservarlo per riferimenti futuri. Οδηγίες λειτουργίας Πριν θέσετε

Διαβάστε περισσότερα

Manuale delle istruzioni δηγ ς ρήσης

Manuale delle istruzioni δηγ ς ρήσης 2-587-623-42 (1) Digital Video Camera Recorder Manuale delle istruzioni δηγ ς ρήσης IT GR DCR-DVD92E/DVD202E/DVD203E/ DVD403E/DVD602E/DVD653E/ DVD703E/DVD803E 2005 Sony Corporation Da leggere subito Prima

Διαβάστε περισσότερα

3-084-946-52(1) Manuale delle applicazioni del computer. εφαρµογών υπολογιστή. Digital Video Camera Recorder. 2003 Sony Corporation

3-084-946-52(1) Manuale delle applicazioni del computer. εφαρµογών υπολογιστή. Digital Video Camera Recorder. 2003 Sony Corporation 3-084-946-52(1) Manuale delle applicazioni del computer Οδηγός εφαρµογών υπολογιστή IT GR Digital Video Camera Recorder 2003 Sony Corporation Da leggere subito Per utilizzare la videocamera, leggere il

Διαβάστε περισσότερα

Digital Video Camera Recorder

Digital Video Camera Recorder 3-074-616-21 (1) Digital Video Camera Recorder Istruzioni per l uso Prima di usare l apparecchio, leggere attentamente questo manuale e conservarlo per riferimenti futuri. Οδηγίες λειτουργίας Πριν θέσετε

Διαβάστε περισσότερα

Digital Video Camera Recorder Video Camera Recorder

Digital Video Camera Recorder Video Camera Recorder 3-072-318-51 (2) Digital Video Camera Recorder Video Camera Recorder Istruzioni per l uso Prima di usare l apparecchio, leggere attentamente questo manuale e conservarlo per riferimenti futuri. Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Digital Video Camera Recorder

Digital Video Camera Recorder 3-076-898-51 (1) Digital Video Camera Recorder Istruzioni per l uso Prima di usare l apparecchio leggere attentamente questo manuale e conservarlo per riferimenti futuri. Οδηγίες Χρήσεως Πριν θέσετε τη

Διαβάστε περισσότερα

3-087-936-53(1) Manuale delle applicazioni del computer. εφαρµογών υπολογιστή. Digital Video Camera Recorder. 2004 Sony Corporation

3-087-936-53(1) Manuale delle applicazioni del computer. εφαρµογών υπολογιστή. Digital Video Camera Recorder. 2004 Sony Corporation 3-087-936-53(1) Manuale delle applicazioni del computer Οδηγός εφαρµογών υπολογιστή IT GR Digital Video Camera Recorder 2004 Sony Corporation Da leggere subito Per utilizzare la videocamera, leggere il

Διαβάστε περισσότερα

Digital Video Camera Recorder

Digital Video Camera Recorder 3-080-163-32(1) Digital Video Camera Recorder Istruzioni per l uso Prima di usare l apparecchio leggere attentamente questo manuale e conservarlo per riferimenti futuri. Οδηγίες Χρήσεως Πριν θέσετε τη

Διαβάστε περισσότερα

Istruzioni per l uso della funzione di rete/ Οδηγίες λειτουργίας δικτύου

Istruzioni per l uso della funzione di rete/ Οδηγίες λειτουργίας δικτύου 3-078-154-41 (1) Istruzioni per l uso della funzione di rete/ Οδηγίες λειτουργίας δικτύου 2002 Sony Corporation Marchi di fabbrica Memory Stick e sono marchi registrati di Sony Corporation. I marchi BLUETOOTH

Διαβάστε περισσότερα

CONFIGURAZIONE DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.)

CONFIGURAZIONE DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.) CONFIGURAZIONE DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.) Consigliamo di configurare ed utilizzare la casella di posta elettronica certificata tramite il webmail dedicato fornito dal gestore

Διαβάστε περισσότερα

KX-TG9140EX KX-TG9150EX

KX-TG9140EX KX-TG9150EX TG9120_40_50EX(jt-jt).book Page 1 Monday, August 7, 2006 5:38 PM Manuale d uso KX-TG9120 Telefono Cordless Digitale con Segreteria Telefonica Modello n. KX-TG9120EX KX-TG9140EX KX-TG9150EX Indice/Contenido/Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

Istruzioni per l uso Οδηγίες χρήσης RASOIO DEPILATORE. IT pagina 1 ΕΛ σελίδα 12

Istruzioni per l uso Οδηγίες χρήσης RASOIO DEPILATORE. IT pagina 1 ΕΛ σελίδα 12 Istruzioni per l uso Οδηγίες χρήσης RASOIO DEPILATORE IT pagina 1 ΕΛ σελίδα 12 [A] [B1] [B2] [B3] 4 [E] 1 2 1 3 2 5 [C1] [C2] [D1] 3 4 7 6 [D2] [D3] 5 6 8 9 10 Type E1101 IPX5 IN: 3V Battery Battery Ni-MH

Διαβάστε περισσότερα

Indice TS6511 HD. Italiano

Indice TS6511 HD. Italiano TS6511 HD Indice 1 Norme di sicurezza... 2 2 Descrizione del prodotto e collegamenti... 3 2.1 Pannello frontale... 3 2.2 Pannello posteriore e connessioni... 3 2.3 Telecomando... 4 2.3.1 Tasti e funzioni

Διαβάστε περισσότερα

NIAGARA C 25 CF - 25 FF - 30 FF. NIAGARA C Green 25-35. Manuale d'uso per l'utente. Βιβλίο χρήσης για το χρήστη

NIAGARA C 25 CF - 25 FF - 30 FF. NIAGARA C Green 25-35. Manuale d'uso per l'utente. Βιβλίο χρήσης για το χρήστη Manuale d'uso per l'utente Βιβλίο χρήσης για το χρήστη IT GR CALDAIA MURALE A GAS CON ACCUMULO ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ CALDAIA MURALE A GAS A CONDENSAZIONE CON ACCUMULO ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

GENUS PREMIUM EVO GENUS PREMIUM EVO 24/30/35 SYSTEM 12/18/24/30/35. Manuale d uso per l utente

GENUS PREMIUM EVO GENUS PREMIUM EVO 24/30/35 SYSTEM 12/18/24/30/35. Manuale d uso per l utente GENUS PREMIUM EVO Manuale d uso per l utente CALDAIA MURALE ISTANTANEA A CONDENSAZIONE ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΑΕΡΙΟΥ GENUS PREMIUM EVO 24/30/35 GENUS PREMIUM EVO SYSTEM 12/18/24/30/35 Egregio Signore,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 2015-2016 ΠΙΑΔΑΓΩΓΙΚΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 2015-2016 ΠΙΑΔΑΓΩΓΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 2015-2016 ΠΙΑΔΑΓΩΓΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ Οι Εκδόσεις Δίσιγμα ξεκίνησαν την πορεία τους στο χώρο των ελληνικών εκδόσεων τον Σεπτέμβριο του 2009 με κυρίαρχο οδηγό

Διαβάστε περισσότερα

Guida utente - User Guide - Guide utilisateur Benutzerhandbuch - Guía de usuario - Οδηγός χρήστη

Guida utente - User Guide - Guide utilisateur Benutzerhandbuch - Guía de usuario - Οδηγός χρήστη Guida utente - User Guide - Guide utilisateur Benutzerhandbuch - Guía de usuario - Οδηγός χρήστη Sistema domotico By-me By-me home automation system Système domotique By-me Hausautomationssystem By-me

Διαβάστε περισσότερα

Istruzioni per l uso Οδηγίες χρήσης ΑΤΜΟΣΥΣΤΗΜΑ

Istruzioni per l uso Οδηγίες χρήσης ΑΤΜΟΣΥΣΤΗΜΑ Istruzioni per l uso Οδηγίες χρήσης Sistema stirante ΑΤΜΟΣΥΣΤΗΜΑ Indice - Περιεχόμενα IT Descrizione... 4 Descrizione... 4 Pannello comandi... 4 Ferro di tipo professionale... 4 Ferro di tipo domestico...

Διαβάστε περισσότερα

IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA

IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA - CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA Vedere film in lingua straniera è un modo utile e divertente per imparare o perfezionare una lingua straniera.

Διαβάστε περισσότερα

CLAS PREMIUM EVO 24/30/35 CLAS PREMIUM EVO SYSTEM 18/24/35. Manuale d uso per l utente

CLAS PREMIUM EVO 24/30/35 CLAS PREMIUM EVO SYSTEM 18/24/35. Manuale d uso per l utente CLAS PREMIUM EVO Manuale d uso per l utente CALDAIA MURALE ISTANTANEA A CONDENSAZIONE ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΑΕΡΙΟΥ CLAS PREMIUM EVO 24/30/35 CLAS PREMIUM EVO SYSTEM 18/24/35 Egregio Signore, desideriamo

Διαβάστε περισσότερα

IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA

IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA - CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA Vedere film in lingua straniera è un modo utile e divertente per imparare o perfezionare una lingua straniera.

Διαβάστε περισσότερα

Guida utente - User Guide - Guide utilisateur Benutzerhandbuch - Guía de usuario - Οδηγός χρήστη

Guida utente - User Guide - Guide utilisateur Benutzerhandbuch - Guía de usuario - Οδηγός χρήστη Guida utente - User Guide - Guide utilisateur Benutzerhandbuch - Guía de usuario - Οδηγός χρήστη Sistema domotico By-me By-me home automation system Système domotique By-me Hausautomationssystem By-me

Διαβάστε περισσότερα

caldaie murali ad alto rendimento destinate all esterno

caldaie murali ad alto rendimento destinate all esterno it caldaie murali ad alto rendimento destinate all esterno manuale per l uso destinato all utente ed all installatore en high efficiency wall-mounted gas-fired boilers for external use operating and installation

Διαβάστε περισσότερα

Manuale d istruzioni. User and installation instructions. Conseils d utilisation et d installation. Instrucciones para el uso e instalación

Manuale d istruzioni. User and installation instructions. Conseils d utilisation et d installation. Instrucciones para el uso e instalación Manuale d istruzioni User and installation instructions Conseils d utilisation et d installation Instrucciones para el uso e instalación Kullanım ve kurulum için talimatlar Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

AY-AP7FHR AY-AP7FHR-WH AY-AP9FHR AY-AP9FHR-WH AY-AP12FHR AY-AP12FHR-WH

AY-AP7FHR AY-AP7FHR-WH AY-AP9FHR AY-AP9FHR-WH AY-AP12FHR AY-AP12FHR-WH AY-AP7FHR AY-AP7FHR-WH AY-AP9FHR AY-AP9FHR-WH AY-APFHR AY-APFHR-WH INDOOR UNIT UNITÀ INTERNA UNIDADE INTERIOR ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ Ç ÜN TE DZENHTZZBQ ;KJR AY-AP7FHR AY-AP7FHR-WH AY-AP9FHR AY-AP9FHR-WH AY-APFHR

Διαβάστε περισσότερα

Istruzioni per l uso. Sommario LLD 8M121 LAVASTOVIGLIE. Scheda prodotto, 2

Istruzioni per l uso. Sommario LLD 8M121 LAVASTOVIGLIE. Scheda prodotto, 2 Istruzioni per l uso LAVASTOVIGLIE IT Italiano, 1 ES Español, 43 EN English,15 PT Português, 57 DE Deutsch, 29 EL Ελληνικά, 71 Sommario Scheda prodotto, 2 Precauzioni e consigli, 3 Sicurezza generale Smaltimento

Διαβάστε περισσότερα

Istruzioni per l uso. Sommario LSB 5B019 LAVASTOVIGLIE. Scheda prodotto, 2

Istruzioni per l uso. Sommario LSB 5B019 LAVASTOVIGLIE. Scheda prodotto, 2 Istruzioni per l uso LAVASTOVIGLIE IT EN FR Sommario Italiano, 1 English, 14 Français, 27 Scheda prodotto, 2 EL Ελληνικά, 40 Precauzioni e consigli, 3 Sicurezza generale Smaltimento Risparmiare e rispettare

Διαβάστε περισσότερα

AY-AP18GR AY-AP24GR AE-A18GR AE-A24GR AY-AP18GR AY-AP24GR ΑΙΡΚΟΝΤΙΣΙΟΝ ΩΜΑΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ SPLIT ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ SPL T KL MA KULLANMA KILAVUZU

AY-AP18GR AY-AP24GR AE-A18GR AE-A24GR AY-AP18GR AY-AP24GR ΑΙΡΚΟΝΤΙΣΙΟΝ ΩΜΑΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ SPLIT ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ SPL T KL MA KULLANMA KILAVUZU AY-AP8GR AY-AP4GR SPLIT TYPE ROOM AIR CONDITIONER OPERATION MANUAL CONDIZIONATORE D ARIA RESIDENZIALE MONOSPLIT MANUALE DI ISTRUZIONI AR CONDICIONADO DE SALA DE DUAS UNIDADES MANUAL DE OPERAÇÃO ΑΙΡΚΟΝΤΙΣΙΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

New 105 touch. mantenimiento. à πƒπ π πø Ã TM TM π TMÀ

New 105 touch. mantenimiento. à πƒπ π πø Ã TM TM π TMÀ New 105 touch It Uso e manutenzione ES MANUAL DE USO Y mantenimiento en Use and maintenance PT MANUAL DE USO E MANUTENÇÃO fr de Manuel d instructions pour l emploi Bedienungs-und wartungsanleitung EL Ã

Διαβάστε περισσότερα

DVMI 3541 SD DVD PLAYER

DVMI 3541 SD DVD PLAYER DVMI 3541 SD DVD PLAYER ITALIANO: MANUALE UTENTE ENGLISH: USER S MANUAL FRANCAIS: MANUEL DE L UTILISATEUR DEUTCH: BEDIENUNGSANLEITUNG ESPANOL: MANUAL DE USUARIO PORTOGUESE: MANUAL DO UTILIZADOR Eλληνικα:

Διαβάστε περισσότερα

IT - Manuale d uso per l utente EGIS PLUS 24 EGIS PLUS 24 FF EGIS PLUS 24 CF

IT - Manuale d uso per l utente EGIS PLUS 24 EGIS PLUS 24 FF EGIS PLUS 24 CF IT - Manuale d uso per l utente GR EGIS PLUS 24 EGIS PLUS 24 FF EGIS PLUS 24 CF Egregio Signore, desideriamo ringraziarla per aver preferito nel suo acquisto la caldaia di ns. produzione. Siamo certi di

Διαβάστε περισσότερα

LSB 5B019. Οδηγίες χρήσης

LSB 5B019. Οδηγίες χρήσης LSB 5B019 IT Italiano Istruzioni per l uso LAVASTOVIGLIE - Sommario Istruzioni per l uso, 1 Precauzioni e Consigli, 2-3 Scheda prodotto, 8 Assistenza, 10 Installazione, 11-12 Descrizione dell apparecchio,13

Διαβάστε περισσότερα

Istruzioni per l uso. Sommario LTB 4B019 LAVASTOVIGLIE. Scheda prodotto, 2

Istruzioni per l uso. Sommario LTB 4B019 LAVASTOVIGLIE. Scheda prodotto, 2 Istruzioni per l uso LAVASTOVIGLIE IT EN NL Sommario Italiano, 1 English, 14 Nederlands, 28 Scheda prodotto, 2 PT Português, 41 EL Ελληνικά, 54 PL Polski, 67 Precauzioni e consigli, 3 Sicurezza generale

Διαβάστε περισσότερα

AY-AP9KR AE-A9KR AY-AP12KR AE-A12KR AY-AP18KR AE-A18KR AY-AP24KR AE-A24KR POKOJOWY KLIMATYZATOR TYPU SPLIT INSTRUKCJA OBSŁUGI

AY-AP9KR AE-A9KR AY-AP12KR AE-A12KR AY-AP18KR AE-A18KR AY-AP24KR AE-A24KR POKOJOWY KLIMATYZATOR TYPU SPLIT INSTRUKCJA OBSŁUGI AY-AP9KR AY-APKR AY-AP8KR AY-APKR INDOOR UNIT UNITÀ INTERNA ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ UNIDADE INTERIOR Ç ÜNİTE JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA OUTDOOR UNIT UNITÀ ESTERNA ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ UNIDADE EXTERIOR DİŞ ÜNİTE JEDNOSTKA

Διαβάστε περισσότερα

FHBP 604 4I PW T XS FHBP 603 3I T XS FHBP 803 3I T XS FHFB 302 2I T

FHBP 604 4I PW T XS FHBP 603 3I T XS FHBP 803 3I T XS FHFB 302 2I T FHBP 604 4I PW T XS FHBP 603 3I T XS FHBP 803 3I T XS FHFB 302 2I T Manuale d istruzioni Piano di cottura da incasso Operating and maintenance instruction for hobs Electric hobs Οδηγιες λειτουργιας και

Διαβάστε περισσότερα

ENGLISH. Intended use

ENGLISH. Intended use SC800 ENGLISH English Intended use Your Black & Decker Hair Dryer has been designed for drying hair as described in this manual. This product is intended for household use only. Safety instructions Warning!

Διαβάστε περισσότερα

IT - Manuale d uso per l utente BS II 24 BS II 24 FF BS II 24 CF

IT - Manuale d uso per l utente BS II 24 BS II 24 FF BS II 24 CF IT - Manuale d uso per l utente BS II 24 BS II 24 FF BS II 24 CF Egregio Signore, desideriamo ringraziarla per aver preferito nel suo acquisto la caldaia di ns. produzione. Siamo certi di averle fornito

Διαβάστε περισσότερα

MAX ENGLISH 5 ITALIANO 8 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 11

MAX ENGLISH 5 ITALIANO 8 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 11 MAX 1000ml 500ml ENGLISH 5 ITALIANO 8 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 11 2 3 1 4 5 MAX 1000ml 6 500ml 2 5 A B 4 5 7 C D 4 RESET 3 E 3 9 F 8 11 10 G H 4 ENGLISH ENGLISH Intended use Your Black & Decker water filter has been designed

Διαβάστε περισσότερα

ZBNC - ZBNC/I - ZBNC/L FRAGMA 3D

ZBNC - ZBNC/I - ZBNC/L FRAGMA 3D Manuale per il collegamento e l uso - Installation and operation manual Manuel pour le raccordement et l emploi - Installations-und Benutzerhandbuch Manual para el conexionado y el uso - Manual para la

Διαβάστε περισσότερα

Parts 1. Lid 2. Large reamer 3. Small reamer 4. Pulp strainer 5. Jug (500ml capacity) 6. Motor Base 7. Anti drip tap

Parts 1. Lid 2. Large reamer 3. Small reamer 4. Pulp strainer 5. Jug (500ml capacity) 6. Motor Base 7. Anti drip tap CJ750 ENGLISH (Original instructions) Parts 1. Lid 2. Large reamer 3. Small reamer 4. Pulp strainer 5. Jug (500ml capacity) 6. Motor Base 7. Anti drip tap Intended use Your Black & Decker citrus juicer

Διαβάστε περισσότερα

Istruzioni per l uso Gebruiksaanwijzing IT (2-23) NL (24-45) PT (46-67) GR (68-91)

Istruzioni per l uso Gebruiksaanwijzing IT (2-23) NL (24-45) PT (46-67) GR (68-91) Istruzioni per l uso Gebruiksaanwijzing Instruções para o uso Οδηγίες χρήσεως CS 330 CS 360 CS 370 CS 400 Prima di usare la macchina, leggere per intero le istruzioni per l uso e accertarsi di averne compreso

Διαβάστε περισσότερα

www.blackanddecker.eu English 3 Italiano 7 Ελληνικά 12

www.blackanddecker.eu English 3 Italiano 7 Ελληνικά 12 www.blackanddecker.eu 4 5 6 3 1 2 13 7 8 12 11 10 9 English 3 Italiano 7 Ελληνικά 12 7 A B 2 ENGLISH Intended use Your Black & Decker iron has been designed for ironing garments made of linen, cotton,

Διαβάστε περισσότερα

www.blackanddecker.eu 1 English 3 Italiano 6 Ελληνικά 10

www.blackanddecker.eu 1 English 3 Italiano 6 Ελληνικά 10 www.blackanddecker.eu 5 4 3 2 1 English 3 Italiano 6 Ελληνικά 10 5 4 3 6 2 7 9 8 A 2 ENGLISH Intended use Your Black & Decker blender has been designed for blending, mixing and crushing of solid and liquid

Διαβάστε περισσότερα

NINFA T 24 MS 3540G951

NINFA T 24 MS 3540G951 cod. 3540G951 02/2008 (Rev. 00) 3540G951 NINF T 24 MS ISTRUZIONI PER L USO L'INSTLLZIONE E L MNUTENZIONE INSTRUCTIONS FOR USE, INSTLLTION ND MINTENNCE INSTRUCTIONS D'UTILISTION, D'INSTLLTION ET D'ENTRETIEN

Διαβάστε περισσότερα

1. Introduzione...2. 2. Innanzitutto la sicurezza!...3 2.1 Simbologia utilizzata...3 2.2 Avvertenze...3 2.3 Assistenza...3

1. Introduzione...2. 2. Innanzitutto la sicurezza!...3 2.1 Simbologia utilizzata...3 2.2 Avvertenze...3 2.3 Assistenza...3 Indice 1. Introduzione...2 ITALIANO 2. Innanzitutto la sicurezza!...3 2.1 Simbologia utilizzata...3 2.2 Avvertenze...3 2.3 Assistenza...3 3. Descrizione delle parti...4 3.1 Display...4 3.2 Radio...5 4.

Διαβάστε περισσότερα

Comando Remoto - Remote Control Control Remoto - Απομακρυσμένο Χειριστήριο

Comando Remoto - Remote Control Control Remoto - Απομακρυσμένο Χειριστήριο Comando Remoto - Remote Control Control Remoto - Απομακρυσμένο Χειριστήριο Sime HOME MANUALE PER L INSTALLAZIONE E L USO - INSTALLATION AND USE MANUAL MANUAL DE INSTALACIÓN Y USO - ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Quasar 320 SMC Classic Quasar 320 SMC Smart Quasar 320 SMC Exclusive Quasar 400 SMC Classic Quasar 400 SMC Smart Quasar 400 SMC Exclusive

Quasar 320 SMC Classic Quasar 320 SMC Smart Quasar 320 SMC Exclusive Quasar 400 SMC Classic Quasar 400 SMC Smart Quasar 400 SMC Exclusive ISTRUZIONI PER L USO INSTRUCTION MANUAL BETRIEBSANWEISUNG MANUEL D INSTRUCTIONS INSTRUCCIONES DE USO MANUAL DE INSTRUÇÕES GEBRUIKSAANWIJZING BRUKSANVISNING BRUGERVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJEET

Διαβάστε περισσότερα

MAX ENGLISH 4 ITALIANO 7 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 10

MAX ENGLISH 4 ITALIANO 7 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 10 MAX 1000ml 500ml ENGLISH 4 ITALIANO 7 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 10 2 3 1 4 5 MAX 1000ml 6 500ml 2 5 A B 4 5 7 C D 4 3 E 3 ENGLISH ENGLISH Intended use Your Black & Decker water filter has been designed to deliver pure

Διαβάστε περισσότερα

BR925LR BR950R. www.blackanddecker.eu

BR925LR BR950R. www.blackanddecker.eu www.blackanddecker.eu BR925LR BR950R English (Original instructions) 4 Italiano (Traduzione del testo originale) 10 Ελληνικά (Μετάφραση των πρωτότυπων οδηγιών) 17 2 3 ENGLISH ENGLISH Intended use Your

Διαβάστε περισσότερα

TRISAR TR 26-36 TRINCIA UNIVERSALE PER VIGNETI E FRUTTETI UNIVERSAL FLAIL MOWER FOR VINEYARDS AND ORCHARDS ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ ΓΙΑ ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΚΑΙ ΟΠΩΡΩΝΕΣ

TRISAR TR 26-36 TRINCIA UNIVERSALE PER VIGNETI E FRUTTETI UNIVERSAL FLAIL MOWER FOR VINEYARDS AND ORCHARDS ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ ΓΙΑ ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΚΑΙ ΟΠΩΡΩΝΕΣ ITA / ENG / ΕΛ TRISAR TR 26-36 TRINCIA UNIVERSALE PER VIGNETI E FRUTTETI UNIVERSAL FLAIL MOWER FOR VINEYARDS AND ORCHARDS ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ ΓΙΑ ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΚΑΙ ΟΠΩΡΩΝΕΣ Design by LUCIANO PEGORARO The Best Technology

Διαβάστε περισσότερα

u Do not block the vents of the appliance. u Avoid inhaling dust when emptying the appliance or the dustbag. u Always empty the product outside.

u Do not block the vents of the appliance. u Avoid inhaling dust when emptying the appliance or the dustbag. u Always empty the product outside. WBV1450 WBV1405P A 10 B C D E 2 F G 3 ENGLISH (Original instructions) Intended use Your Black & Decker vacuum cleaner has been designed for wet and dry vacuum cleaning purposes. This appliance is intended

Διαβάστε περισσότερα

NINFA 24 MCS 3540F611

NINFA 24 MCS 3540F611 cod. 3540F611 05/2007 (Rev. 00) 3540F611 NINF 24 MCS ISTRUZIONI PER L USO L'INSTLLZIONE E L MNUTENZIONE INSTRUCTIONS FOR USE, INSTLLTION ND MINTENNCE INSTRUCTIONS D'UTILISTION, D'INSTLLTION ET D'ENTRETIEN

Διαβάστε περισσότερα

1 Italiano La vostra troncatrice portatile CARDI è un utensile elettrico progettato per eseguire tagli rettilinei su materiali lapidei, come cemento armato, mattoni, muratura, pietra naturale, metalli

Διαβάστε περισσότερα

Midland G7 Pro Midland G7E Pro

Midland G7 Pro Midland G7E Pro Midland G7 Pro Midland G7E Pro Manuale d uso RICETRASMETTITORE DUAL BAND PMR/LPD Sommario Introduzione 1 Dotazione 2 Copertura riferita alla banda PMR 3 Caratteristiche principali 4 Innanzitutto La Sicurezza!

Διαβάστε περισσότερα

Italiano English Français Español

Italiano English Français Español 1 ITA Italiano Manuale d Uso... 9 1.1 Introduzione al prodotto... 9 1.2 Contenuto della confezione... 9 1.3 Panoramica del Dispositivo... 10 1.4 Inserimento SIM e scheda Micro SD... 13 1.5 Accensione e

Διαβάστε περισσότερα

CLIMA MANAGER ISTRUZIONI OPERATIVE OPERATING INSTRUCTIONS INSTRUCTIONSDE FONCTIONNEMENT INSTRUCCIONES OPERATIVAS ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

CLIMA MANAGER ISTRUZIONI OPERATIVE OPERATING INSTRUCTIONS INSTRUCTIONSDE FONCTIONNEMENT INSTRUCCIONES OPERATIVAS ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ CLIMA MANAGER CONTROLLO REMOTO MODULANTE MODULATING REMOTE CONTROL COMMANDE A DISTANCE MODULAIRE CONTROL REMOTO MODULANTE ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ISTRUZIONI OPERATIVE OPERATING INSTRUCTIONS

Διαβάστε περισσότερα

CONSERVARE CON CURA QUESTE ISTRUZIONI

CONSERVARE CON CURA QUESTE ISTRUZIONI Manuale per il collegamento e l uso - Installation and operation manual Manuel pour le raccordement et l emploi - Manual para el conexionado y el uso Installations-und Benutzerhandbuch - Εγχειρίδιο σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

Powerful Solutions TM

Powerful Solutions TM Powerful Solutions TM BL300 English (Original Instructions) 2 (Original Instructions) English Intended use Your Black & Decker blender has been designed for blending, mixing and crushing of solid and liquid

Διαβάστε περισσότερα

SISTEMA STEREO ENCODING MP3/CD/SD/USB/CASSETTE/RADIO CON GIRADISCHI ISTRUZIONI PER L'USO

SISTEMA STEREO ENCODING MP3/CD/SD/USB/CASSETTE/RADIO CON GIRADISCHI ISTRUZIONI PER L'USO TT 1064 E SISTEMA STEREO ENCODING MP3/CD/SD/USB/CASSETTE/RADIO CON GIRADISCHI ISTRUZIONI PER L'USO ATTENZIONE 1. ATTENZIONE: leggere attentamente le informazioni sulla parte inferiore della scatola riguardanti

Διαβάστε περισσότερα

Model S06HS. Bedienungsanleitung. Manual de instrucciones. Coffee maker. Safety EMC

Model S06HS. Bedienungsanleitung. Manual de instrucciones. Coffee maker. Safety EMC Model S06HS Italiano Ελληνικά Deutsch Français Español Português Nederlands Manuale di istruzioni βιβλίο οδηγιών Bedienungsanleitung Mode d'emploi Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing

Διαβάστε περισσότερα

Επιστολή. Αγαπητέ μας

Επιστολή. Αγαπητέ μας Επιστολή Αγαπητέ μας Μετά από είκοσι πέντε χρόνια ενασχόλησης με την θεραπεία πόνου και την καθημερινή επαφή με ασθενείς κυρίως της Ορθοπεδικής ειδικότητος έχουμε καταλήξει εις την άποψη ότι αρκετές παθήσεις

Διαβάστε περισσότερα

DC1005. www.blackanddecker.eu

DC1005. www.blackanddecker.eu www.blackanddecker.eu DC1005 1 2 7 3 6 5 4 2 (Original instructions) ENGLISH Intended use Your BLACK+DECKER DC1005 Travel Kettle has been designed for boiling water as described in this manual. Do not

Διαβάστε περισσότερα

CT 510 Manuale d uso Instruction Guide Manual de Instruções Bedienungsanleitung Οδηγίες Χρήσης

CT 510 Manuale d uso Instruction Guide Manual de Instruções Bedienungsanleitung Οδηγίες Χρήσης CT 510 Manuale d uso Instruction Guide Manual de Instruções Bedienungsanleitung Οδηγίες Χρήσης RICESTRASMETTITORE VHF/UHF Sommario Contenuto della confezione 4 Precauzioni 4 Principali funzioni 5 Descrizione

Διαβάστε περισσότερα

Model No. M-488A. C37_2014_08_Cleaning Robot GREY Manual intl_uk Issue: 1 702726

Model No. M-488A. C37_2014_08_Cleaning Robot GREY Manual intl_uk Issue: 1 702726 Model No. M-488A Owner's Manual Manuale di istruzioni ed avvertenze Betriebsanleitung Manual de instrucciones Manual de Instruções Guide de l'utilisateur Gebruikershandleiding Οδηγίες Χρήσης G Dear Owner,

Διαβάστε περισσότερα

αρτηριακής πίεσης Manuale d uso - User manual - Manuel de l utilisateur Guía de Uso - Guia para utilização - Gebrauchsanweisung Οδηγίες χρήσης -

αρτηριακής πίεσης Manuale d uso - User manual - Manuel de l utilisateur Guía de Uso - Guia para utilização - Gebrauchsanweisung Οδηγίες χρήσης - PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS Gima S.p.A. - Via Marconi, - 20060 Gessate (MI) Italy Italia: tel. 99 400 40 - fax 99 400 403 Export: tel. +39 02 953854209/22/225 fax +39 08 95380056 gima@gimaitaly.com -

Διαβάστε περισσότερα

Bruciatore di gasolio

Bruciatore di gasolio Installation, use and maintenance instructions Oδηγίες εγκατάστασης, χρήσης και συντήρησης I GR Bruciatore di gasolio Καυστήρας Πετρελαίου Funzionamento monostadio Μονοβάθμιοι CODICE Κ ΙΚΟΣ MODELLO ΜΟΝΤΕΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

æëêè Î μèóùâôî ÌÂÚ HD

æëêè Î μèóùâôî ÌÂÚ HD HVR-HD1000E/HD1000 EXOF-OPISTH 30-07-08 14:21 ÂÏ 1 æëêè Î μèóùâôî ÌÂÚ HD Oδηγίες Xρήσης Πριν χρησιμοποιήσετε τη μονάδα, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική

Διαβάστε περισσότερα

Intended use Your Black & Decker citrus juicer has been designed for juicing citrus fruits. This product is intended for household use only.

Intended use Your Black & Decker citrus juicer has been designed for juicing citrus fruits. This product is intended for household use only. CJ200 English (Original Instructions) Parts 1. Reamer 2. Pulp strainer 3. Jug (500ml capacity) 4. Motor Base Intended use Your Black & Decker citrus juicer has been designed for juicing citrus fruits.

Διαβάστε περισσότερα

AIR CONDITIONER OWNER S MANUAL ENGLISH ITALIANO ESPAÑOL FRANÇAIS DEUTSCH ΕΛΛΗΝΙΚΆ PORTUGUÊS DUTCH

AIR CONDITIONER OWNER S MANUAL ENGLISH ITALIANO ESPAÑOL FRANÇAIS DEUTSCH ΕΛΛΗΝΙΚΆ PORTUGUÊS DUTCH OWNER S MANUAL AIR CONDITIONER Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference. TYPE : (Air-to-Water Heat Pump) P/NO : MFL57490702 www.lge.com ENGLISH ITALIANO

Διαβάστε περισσότερα

Italiano Manuale d Uso... 9 1.1 Introduzione al prodotto... 9 1.2 Contenuto della confezione... 9 1.3 Panoramica del Dispositivo... 10 1.

Italiano Manuale d Uso... 9 1.1 Introduzione al prodotto... 9 1.2 Contenuto della confezione... 9 1.3 Panoramica del Dispositivo... 10 1. 1 Italiano Manuale d Uso... 9 1.1 Introduzione al prodotto... 9 1.2 Contenuto della confezione... 9 1.3 Panoramica del Dispositivo... 10 1.4 Inserimento SIM e scheda Micro SD... 14 1.5 Accensione e Caricamento

Διαβάστε περισσότερα

Capitolo 5. Caratteristiche del film 5.1. Films da adoperare pagina 06 5.2. Calcolo della fascia A pagina 06

Capitolo 5. Caratteristiche del film 5.1. Films da adoperare pagina 06 5.2. Calcolo della fascia A pagina 06 Minipack-torre S.p.A. Via Provinciale, 54-24044 Dalmine (BG) - Italy Tel. (035) 563525 Fax (035) 564945 E-mail: info@minipack-torre.it http://www.minipack-torre.it I ISTRUZIONE PER L INSTALLAZIONE, L USO

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ PELLET - ΞΥΛΟΥ ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ

ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ PELLET - ΞΥΛΟΥ ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ PELLET - ΞΥΛΟΥ ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ H FERROLI είναι παγκόσμιος ηγέτης στην αγορά θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού πάνω από 50 χρόνια, παρέχοντας ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης και παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ISTRUZIONI PER L USO Pag. 1 INSTRUCTIONS FOR USE Pag. 8 INSTRUCCIONES DE USO Pag. 15 MODE D'EMPLOI Pag. 22 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Σελ. 29

ISTRUZIONI PER L USO Pag. 1 INSTRUCTIONS FOR USE Pag. 8 INSTRUCCIONES DE USO Pag. 15 MODE D'EMPLOI Pag. 22 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Σελ. 29 2014-SPR6Volts-01 MULTiFiLTER AGROFiLTER AiRFiLTER ISTRUZIONI PER L USO Pag. 1 INSTRUCTIONS FOR USE Pag. 8 INSTRUCCIONES DE USO Pag. 15 MODE D'EMPLOI Pag. 22 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Σελ. 29 DATI FABBRICANTE - MANUFACTURER

Διαβάστε περισσότερα

FRAGMA CONSERVARE CON CURA QUESTE ISTRUZIONI

FRAGMA CONSERVARE CON CURA QUESTE ISTRUZIONI Manuale per il collegamento e l uso - Installation and operation manual Manuel pour le raccordement et l emploi - Manual para el conexionado y el uso Installations und Benutzerhandbuch - Εγχειρίδιο σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

FRAGMA CONSERVARE CON CURA QUESTE ISTRUZIONI

FRAGMA CONSERVARE CON CURA QUESTE ISTRUZIONI Manuale per il collegamento e l uso - Installation and operation manual Manuel pour le raccordement et l emploi - Manual para el conexionado y el uso Installations und Benutzerhandbuch - Εγχειρίδιο σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

DINAMYK 9-36. Gruppo-Gruop-Grupo-Grupo-Ομάδα 1 9-18 kg Gruppo-Gruop-Grupo-Grupo-Ομάδα 2 15-25 kg Gruppo-Gruop-Grupo-Grupo-Ομάδα 3 22-36 kg

DINAMYK 9-36. Gruppo-Gruop-Grupo-Grupo-Ομάδα 1 9-18 kg Gruppo-Gruop-Grupo-Grupo-Ομάδα 2 15-25 kg Gruppo-Gruop-Grupo-Grupo-Ομάδα 3 22-36 kg DINMYK 9-36 Seggiolino auto Gruppo 1-2-3 (sistema di protezione laterale) Groups 1-2-3 child car seat (side protection system) Sillita para coche Grupo 1-2-3 (sistema de protección lateral) adeira para

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές οδηγίες για την εγκατάσταση και τη συντήρηση ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΉΡΙΟ CLIMA MANAGER

Τεχνικές οδηγίες για την εγκατάσταση και τη συντήρηση ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΉΡΙΟ CLIMA MANAGER Τεχνικές οδηγίες για την εγκατάσταση και τη συντήρηση ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΉΡΙΟ CLIMA MANAGER INDICE Generalità...3 Avvertenze per l installatore Marcatura CE Targhetta caratteristiche...4

Διαβάστε περισσότερα

Intended use Your Black & Decker Food Processor comes with 7 accessories* to perform below functions:

Intended use Your Black & Decker Food Processor comes with 7 accessories* to perform below functions: FX400 FX400BMG 7 6 (Original instructions) ENGLISH 1. Filler cap 2. Lid 3. Blender jug 4. Jug base 5. Jug seal 6. Blender blade 7. Blender blade holder 8. Motor coupling 9. Food processor body 10. Control

Διαβάστε περισσότερα

TALIA GREEN EXT. Istruzioni tecniche per l'installazione e la manutenzione Questo libretto è destinato agli apparecchi installati in Italia

TALIA GREEN EXT. Istruzioni tecniche per l'installazione e la manutenzione Questo libretto è destinato agli apparecchi installati in Italia Istruzioni tecniche per l'installazione e la manutenzione Questo libretto è destinato agli apparecchi installati in Italia Τεχνικές οδηγίες για την εγκατάσταση και τη συντήρηση Το εγχειρίδιο αυτό προορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Instructions for use WASHER-DRYER. Contents FDD 10761. ! This symbol reminds you to read this instruction HU IT

Instructions for use WASHER-DRYER. Contents FDD 10761. ! This symbol reminds you to read this instruction HU IT Instructions for use WASHER-DRYER! This symbol reminds you to read this instruction manual. GB GB English,1 FR Français,37 SK Slovensky,73 FDD 10761 HU IT Italiano,13 GR ΕΛΛΗΝΙΚΑ,49 TR Türkçe,25 CZ Česky,61

Διαβάστε περισσότερα

(ES) ADVERTENCIA: LEER ATENTAMENTE LAS ADVERTENCIAS ANTES EL USO DE APARADO. (DE) ACHTUNG: DIE ANWEISUNGEN BITTE VOR GEBRAUCH SORGFÄLTIG LESEN.

(ES) ADVERTENCIA: LEER ATENTAMENTE LAS ADVERTENCIAS ANTES EL USO DE APARADO. (DE) ACHTUNG: DIE ANWEISUNGEN BITTE VOR GEBRAUCH SORGFÄLTIG LESEN. (IT) ATTENZIONE: LEGGERE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL UTILIZZO. (EN) WARNING: READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USE. (FR) ATTENTION: LIRE ATTENTIVEMENT LES ISTRUCTIONS AVANT L USAGE. (DE) ACHTUNG: DIE

Διαβάστε περισσότερα

TALIA EX. Istruzioni tecniche per l'installazione e la manutenzione Questo libretto è destinato agli apparecchi installati in Italia

TALIA EX. Istruzioni tecniche per l'installazione e la manutenzione Questo libretto è destinato agli apparecchi installati in Italia Istruzioni tecniche per l'installazione e la manutenzione Questo libretto è destinato agli apparecchi installati in Italia Τεχνικές οδηγίες για την εγκατάσταση και τη συντήρηση Το εγχειρίδιο αυτό προορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

www.blackanddecker.eu English 3 Italiano 6 Ελληνικά 10

www.blackanddecker.eu English 3 Italiano 6 Ελληνικά 10 www.blackanddecker.eu 2 3 1 2 3 1 English 3 Italiano 6 Ελληνικά 10 5 7 6 4 A 8 B 2 ENGLISH Intended use Your Black & Decker rice cooker has been designed for cooking rice. This product is intended for

Διαβάστε περισσότερα

PG 530. NL Gebruiksaanwijzing. Istruzioni per l uso. Instruções para o uso ËÁ Â Ú Ûˆ IT PT NL GR

PG 530. NL Gebruiksaanwijzing. Istruzioni per l uso. Instruções para o uso ËÁ Â Ú Ûˆ IT PT NL GR IT PT Istruzioni per l uso Prima di usare la macchina, leggere per intero le istruzioni per l uso e accertarsi di averne compreso il contenuto. Instruções para o uso Leia as instruções para o uso com toda

Διαβάστε περισσότερα

CLAS EVO CLAS EVO SYSTEM

CLAS EVO CLAS EVO SYSTEM CLAS EVO CLAS EVO SYSTEM Istruzioni tecniche per l istallazione e la manutenzione CALDAIA MURALE ISTANTANEA CLAS EVO 24 FF CLAS EVO 28 FF CLAS EVO SYSTEM 24 FF CLAS EVO SYSTEM 28 FF CLAS EVO SYSTEM 32

Διαβάστε περισσότερα

SK3050W SK3050O SK5050

SK3050W SK3050O SK5050 SK3050W SK3050O SK5050 ENGLISH Your Black & Decker kitchen scale have been designed for weighing food and food products. This product is intended for household use only. Important safeguards Warning! When

Διαβάστε περισσότερα

PG 680 PG 820. Gebruiksaanwijzing. Istruzioni per l uso. Instruções para o uso ËÁ Â Ú Ûˆ IT PT NL GR HUSQVARNA CONSTRUCTION PRODUCTS

PG 680 PG 820. Gebruiksaanwijzing. Istruzioni per l uso. Instruções para o uso ËÁ Â Ú Ûˆ IT PT NL GR HUSQVARNA CONSTRUCTION PRODUCTS IT Istruzioni per l uso Prima di usare la macchina, leggere per intero le istruzioni per l uso e accertarsi di averne compreso il contenuto. Instruções para o uso Leia as instruções para o uso com toda

Διαβάστε περισσότερα

LIVELLO C1 secondo il Consiglio d Europa

LIVELLO C1 secondo il Consiglio d Europa ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ MINISTERO DELL ISTRUZIONE E DEGLI AFFARI RELIGIOSI, DELLA CULTURA E DELLO SPORT CERTIFICAZIONE DI LINGUA

Διαβάστε περισσότερα

TERMOFORO. Istruzioni per l uso Operating instructions Instrucciones de uso Οδηγίες χρήσης IT pagina 1 GB page 5 ES página 9 EL σελίδα 13 TERMOFORO

TERMOFORO. Istruzioni per l uso Operating instructions Instrucciones de uso Οδηγίες χρήσης IT pagina 1 GB page 5 ES página 9 EL σελίδα 13 TERMOFORO MI000126 Istruzioni per l uso Operating instructions Instrucciones de uso Οδηγίες χρήσης IT pagina 1 GB page 5 ES página 9 EL σελίδα 13 TERMOFORO TERMOFORO HEATING PAD TERMÓFORO ΘΕΡΜΟΦΟΡΑ www. imetec.com

Διαβάστε περισσότερα

Tipologie installative - Installation types Type d installation - Installationstypen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης

Tipologie installative - Installation types Type d installation - Installationstypen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης AMPADE MOOCROMATICHE VIMAR DIMMERABII A 0 V~ - VIMAR 0 V~ DIMMABE MOOCHROME AMP AMPE MOOCHROME VIMAR VARIATEUR 0 V~ - DIMMERFÄHIGE MOOCHROMATICHE AMPE VO VIMAR MIT 0 V~ ÁMPARA MOOCROMÁTICA VIMAR REGUABE

Διαβάστε περισσότερα

Presso il rivenditore, al numero verde o sul sito www.edilkamin.com può trovare il nominativo del Centro Assistenza più vicino.

Presso il rivenditore, al numero verde o sul sito www.edilkamin.com può trovare il nominativo del Centro Assistenza più vicino. TITANO PLUS I Installazione, uso e manutenzione p. 2 UK Installation, use and maintenance p. 12 E Instalación, uso y mantenimiento p. 22 P Instalação, uso e manutenção p. 32 GR Εγκατάσταση, χρήση και συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

DCR-HC47E/HC48E. Οδηγός Χρήσης. Ψηφιακή Βιντεοκάμερα. Εγγραφή/ Αναπαραγωγή 18. Έναρξη 8. Χρήση του μενού 33. Μετεγγραφή/Επεξεργασία 58

DCR-HC47E/HC48E. Οδηγός Χρήσης. Ψηφιακή Βιντεοκάμερα. Εγγραφή/ Αναπαραγωγή 18. Έναρξη 8. Χρήση του μενού 33. Μετεγγραφή/Επεξεργασία 58 2-319-512-82(1) Ψηφιακή Βιντεοκάμερα Οδηγός Χρήσης Έναρξη 8 Εγγραφή/ Αναπαραγωγή 18 Χρήση του μενού 33 DCR-HC47E/HC48E Μετεγγραφή/Επεξεργασία 58 Χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή 68 Επίλυση προβλημάτων 74

Διαβάστε περισσότερα

ECO 8-10 BRUCIATORE DI GASOLIO LIGHT OIL BURNERS BRULEUR FIOUL DOMESTIQUE ÖLBRENNER QUEMADORES PARA GASÓLEO ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

ECO 8-10 BRUCIATORE DI GASOLIO LIGHT OIL BURNERS BRULEUR FIOUL DOMESTIQUE ÖLBRENNER QUEMADORES PARA GASÓLEO ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ BRUCIATORE DI GASOLIO LIGHT OIL BURNERS BRULEUR FIOUL DOMESTIQUE ÖLBRENNER QUEMADORES PARA GASÓLEO ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ECO 8-10 MANUALE DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE INSTALLATION AND NOTICE MAINTENANCE

Διαβάστε περισσότερα

Refrigerator. user manual. imagine the possibilities. Thank you for purchasing this Samsung product. This manual is made with 100 % recycled paper.

Refrigerator. user manual. imagine the possibilities. Thank you for purchasing this Samsung product. This manual is made with 100 % recycled paper. Refrigerator user manual This manual is made with 100 % recycled paper. imagine the possibilities Thank you for purchasing this Samsung product. Free Standing Appliance DA68-03008E-01.indb 1 14. 4. 11.

Διαβάστε περισσότερα

SIDE. SIDE 50x50 SIDE 2 SIDE 3

SIDE. SIDE 50x50 SIDE 2 SIDE 3 SIDE SIDE 50x50 SIDE 2 SIDE 3 I Installazione uso e manutenzione pag 2 UK Installation use and maintenance page 15 F Installation usage et maintenance pag 28 E Instalacin uso y mantenimiento pag 41 D Installations-

Διαβάστε περισσότερα