Οδηγός Χρήσης Κάµερας

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγός Χρήσης Κάµερας"

Transcript

1 (1) Manuale delle istruzioni della videocamera [IT]/Οδηγός Χρήσης Κάµερας [GR] Manuale delle istruzioni della videocamera Da leggere subito Οδηγός Χρήσης Κάµερας ιαβάστε πρώτα αυτό Digital Video Camera Recorder DCR-PC108E/PC109E IT GR 2004 Sony Corporation

2 Da leggere subito Prima di utilizzare l apparecchio, leggere attentamente il presente manuale e conservarlo per un riferimento futuro. AVVISO Per evitare il rischio di incendi o scosse elettriche, non esporre l apparecchio a pioggia o umidità. Per evitare il rischio di scosse elettriche, non aprire il rivestimento. Per gli interventi di riparazione, rivolgersi esclusivamente a personale qualificato. PER I CLIENTI IN EUROPA ATTENZIONE I campi elettromagnetici alle frequenze specifiche possono influenzare le immagini e l audio della presente videocamera. Il presente prodotto è stato testato ed è risultato conforme ai limiti stabiliti dalla Direttiva EMC relativa all uso dei cavi di collegamento di lunghezza inferiore a 3 metri. b Nota Se l elettricità statica o interferenze magnetiche causano l interruzione del trasferimento dei dati, che pertanto non avviene, è necessario riavviare l applicazione oppure scollegare, quindi ricollegare il cavo USB. Note sull uso Nota sulla Cassette Memory La presente videocamera si basa sul formato DV. Con la videocamera, è possibile utilizzare solo cassette DV mini. Si consiglia di utilizzare cassette DV mini dotate di Cassette Memory, in quanto consentono di utilizzare le funzioni di ricerca di titoli (p. 63), ricerca di data (p. 63), [ TITOLO] (p. 84), [ TIT.NASTRO] (p. 86). Le cassette dotate di Cassette Memory sono contrassegnate dal simbolo. Nota sul tipo di Memory Stick che è possibile utilizzare con la presente videocamera Con la presente videocamera, è possibile utilizzare esclusivamente una Memory Stick Duo, di dimensioni pari a circa la metà di una Memory Stick standard (p. 134). Il simbolo si trova sulla Memory Stick Duo. Note sulla registrazione Prima di procedere alla registrazione vera e propria, effettuare una registrazione di prova per verificare che le immagini e l audio vengano registrati correttamente. Non è possibile risarcire il contenuto delle registrazioni, anche nel caso in cui non sia possibile effettuare la registrazione o la riproduzione a causa di problemi della videocamera, dei supporti di memorizzazione e così via. I sistemi di colore dei televisori differiscono a seconda dei paesi/delle regioni. Per vedere le registrazioni su un televisore, è necessario disporre di un televisore basato sul sistema di colore PAL. È possibile che programmi televisivi, film, videocassette e altro materiale siano protetti da copyright. La registrazione non autorizzata di tale materiale potrebbe contravvenire alle leggi sul copyright. Note relative a pannello LCD, mirino e obiettivo Lo schermo LCD e il mirino sono stati prodotti utilizzando una tecnologia ad altissima precisione che consente ad oltre il 99,99% dei pixel di essere operativo. Tuttavia, è possibile che sullo schermo LCD e sul mirino appaiano costantemente piccoli punti neri e/o luminosi (bianchi, rossi, blu o verdi). Tali punti sono il prodotto del normale processo di fabbricazione e non influenzano in alcun modo le registrazioni. L esposizione prolungata dello schermo LCD, del mirino o dell obiettivo alla luce solare diretta potrebbe comportare problemi di funzionamento. Prestare pertanto attenzione se la videocamera viene posizionata in prossimità di finestre o in esterni. Non riprendere direttamente il sole. Diversamente, la videocamera potrebbe presentare problemi di funzionamento. Effettuare le riprese del sole in condizioni di luce scarsa, ad esempio al crepuscolo. 2 Da leggere subito

3 Nota sul collegamento di un altro apparecchio Prima di procedere al collegamento della videocamera ad un altro apparecchio quale un videoregistratore o un computer mediante un cavo USB o i.link, assicurarsi di inserire la spina del connettore rispettando la direzione corretta. Se la spina del connettore viene inserita forzatamente nella direzione errata, il connettore potrebbe venire danneggiato o potrebbero verificarsi problemi di funzionamento della videocamera. Note sull uso del presente manuale Le immagini dello schermo LCD e del mirino utilizzate nel presente manuale sono state catturate mediante una macchina fotografica ferma digitale e potrebbero pertanto apparire diverse da quelle effettive. Le illustrazioni contenute nel presente manuale si basano sul modello DCR-PC109E. Note sull uso della videocamera Sostenere la videocamera inserendo il polso nell apposita cinghia e appoggiando delicatamente le dita sull apposito supporto. Supporto per le dita Per garantire una presa ottimale, stringere la cinghia dell impugnatura come illustrato nella figura riportata di seguito. Se la cinghia sporge eccessivamente, inserirla nell impugnatura. Se viene utilizzato il pannello a sfioramento, posizionare la mano sul lato posteriore del pannello LCD per sorreggerlo. Quindi, premere i tasti visualizzati sullo schermo. Premere il tasto visualizzato sullo schermo LCD. È possibile cambiare la lingua da utilizzare per le indicazioni a schermo della videocamera (p. 26). Fare attenzione a non premere accidentalmente i tasti sulla cornice del pannello LCD durante l apertura o la chiusura del pannello LCD oppure durante la regolazione dell angolatura del pannello LCD. Non tenere la videocamera afferrandola dalle parti riportate di seguito. IT Mirino Pannello LCD La cinghia dell impugnatura può inoltre essere utilizzata come impugnatura da polso (p. 149). Blocco batteria,continua Da leggere subito 3

4 Note sull uso della Handycam Station Per utilizzare l Handycam Station, inserire la videocamera in direzione della freccia, come indicato nella seguente illustrazione. Assicurarsi di inserire a fondo. Per la rimozione dall Handycam Station, afferrare sia la videocamera che l Handycam Station come mostrato nell illustrazione, quindi rimuovere la videocamera dall Handycam Station. b Note Per scollegare l alimentatore CA dall Handycam Station, afferrare sia la spina DC che l Handycam Station, quindi scollegare l alimentatore CA. Prima di inserire o rimuovere la videocamera nella/ dall Handycam Station, assicurarsi di disattivare l alimentazione della videocamera stessa. Se il coperchio della presa DC IN è aperto o la cinghia dell impugnatura è incastrata tra la videocamera e l Handycam Station, potrebbe non essere possibile inserire correttamente la videocamera nell Handycam Station. Durante l uso della videocamera, non collegare contemporaneamente cavi di collegamento A/V o alimentatori CA sia alla videocamera che all Handycam Station. Diversamente, potrebbero verificarsi problemi di funzionamento. 4 Da leggere subito

5 Da leggere subito 5

6 Indice : funzioni disponibili solo per il nastro. : funzioni disponibili solo per la Memory Stick Duo. Da leggere subito... 2 Guida rapida all uso Registrazione di filmati Registrazione di fermi immagine Registrazione/riproduzione semplificata Operazioni preliminari Punto 1: Verifica degli accessori in dotazione Punto 2: Carica del blocco batteria Uso di una fonte di alimentazione esterna Punto 3: Attivazione dell alimentazione Punto 4: Regolazione del pannello LCD e del mirino Regolazione del pannello LCD Regolazione del mirino Punto 5: Impostazione di data e ora Punto 6: Inserimento del supporto di registrazione Inserimento di una cassetta Inserimento di una Memory Stick Duo Punto 7: Impostazione della lingua delle indicazioni a schermo Registrazione Registrazione di filmati Registrazioni prolungate Uso dello zoom...30 Registrazione nel modo a specchio...30 Uso del timer automatico...31 Registrazione di fermi immagine Registrazione di foto in memoria Selezione della qualità o delle dimensioni dell immagine Uso del timer automatico...34 Registrazione di un fermo immagine su una Memory Stick Duo durante la registrazione di filmati su nastro Registrazione semplificata Easy Handycam Registrazione di filmati Registrazione di fermi immagine

7 Uso completo della funzione Easy Handycam Regolazione dell esposizione Regolazione dell esposizione per soggetti in controluce Impostazione dell esposizione per il soggetto selezionato Esposimetro flessibile spot Regolazione manuale dell esposizione Registrazione in luoghi scarsamente illuminati NightShot plus e così via Regolazione della messa a fuoco Regolazione della messa a fuoco per un soggetto fuori centro SPOT FOCUS Regolazione manuale della messa a fuoco Registrazione di un immagine utilizzando vari effetti Dissolvenza in apertura e in chiusura di una scena FADER Uso di effetti speciali Effetto digitale Sovrapposizione di fermi immagine su filmati su nastro MEMORY MIX Ricerca del punto di inizio Ricerca dell ultima scena della registrazione più recente END SEARCH Ricerca manuale EDIT SEARCH Visione delle ultime scene registrate Controllo della registrazione Riproduzione Visione dei filmati registrati su un nastro Riproduzione in vari modi Visualizzazione delle registrazioni con effetti aggiunti Effetto digitale Visualizzazione delle registrazioni contenute su una Memory Stick Duo Riproduzione in vari modi da una Memory Stick Duo Riproduzione semplificata Easy Handycam Uso completo della funzione Easy Handycam Varie funzioni di riproduzione Ingrandimento di immagini Zoom della riproduzione su nastro/zoom della riproduzione in memoria Visualizzazione degli indicatori a schermo Visualizzazione di data/ora e dei dati di impostazione della videocamera Codice dati Riproduzione delle immagini su un televisore Individuazione di una scena su un nastro per la riproduzione Ricerca rapida di una scena desiderata Memoria del punto zero Ricerca di una scena mediante la Cassette Memory Ricerca di titoli Ricerca di una scena in base alla data di registrazione Ricerca di data... 63,continua 7

8 Operazioni avanzate Uso dei menu Selezione delle voci di menu Uso del menu (IMPOST. GEN.) PROGRAMMA AE/ BILAN.BIANCO/16:9 AMPIO e così via Uso del menu (IMPOST. MEM.) REG.CONT./QUAL. IMM./ DIM.IMMAG./ELIM. TUTTO/NUOVA CART. e così via Uso del menu (APPLIC.IMM.) EFFETTO IMM./VISUAL.SERIE/ REG.FOTOGR./REG.INTERV./ REG.FOT.INT. e così via Uso del menu (MODIF&RIPROD) TITOLO/TIT.NASTRO e così via Uso del menu (IMPOST. STD) MODO REG./MULTI-AUDIO/MIX AUDIO/USB-CAMERA e così via Uso del menu (ORA/LINGUA) IMP.OROLOGIO/FUSO OR.LOC. e così via Uso del menu di personalizzazione Duplicazione/Montaggio Collegamento ad un videoregistratore o ad un televisore...97 Duplicazione su un altro nastro...98 Registrazione di immagini da un videoregistratore o da un televisore...99 Duplicazione delle immagini da un nastro ad una Memory Stick Duo Duplicazione di fermi immagine da una Memory Stick Duo su un nastro Duplicazione delle scene selezionate da un nastro Montaggio digitale di programmi Duplicazione dell audio su un nastro registrato Eliminazione delle immagini registrate Contrassegno di immagini registrate con informazioni specifiche Protezione delle immagini/ simbolo di stampa Stampa delle immagini registrate (stampante compatibile con PictBridge)

9 Guida alla soluzione dei problemi Guida alla soluzione dei problemi Indicatori e messaggi di avviso Informazioni aggiuntive Uso della videocamera all estero Nastri che è possibile utilizzare Informazioni sulla Memory Stick Blocco batteria InfoLITHIUM Informazioni su i.link Manutenzione e precauzioni Caratteristiche tecniche Riferimento rapido Identificazione delle parti e dei comandi Indice analitico Consultare inoltre le altre istruzioni per l uso in dotazione con la videocamera: Modifica delle immagini mediante il computer cmanuale delle applicazioni del computer 9

10 Guida rapida all uso Registrazione di filmati 1 Collegare il blocco batteria carico alla videocamera. Per caricare la batteria, vedere a pagina 16. a Fare scorrere la leva BATT (rilascio batteria), quindi rimuovere il coperchio dei terminali della batteria. b Applicare il blocco batteria con il lato dei terminali rivolto verso la videocamera, come illustrato, quindi premere finché il blocco non scatta in posizione. Leva BATT (rilascio batteria) 2 Inserire una cassetta nella videocamera. a Fare scorrere la leva OPEN/ZEJECT in direzione della freccia per aprire il coperchio. Lo scomparto cassetta fuoriesce automaticamente. Leva OPEN/ZEJECT b Inserire la cassetta con il lato della finestrella rivolto verso l alto, quindi spingere in corrispondenza del centro del dorso della cassetta. Lato della finestrella c Premere. Chiudere il coperchio dello scomparto cassetta non appena quest ultimo ritorna automaticamente nella posizione originale. 10 Guida rapida all uso

11 3 Avviare la registrazione osservando il soggetto visualizzato sullo schermo LCD. La data e l ora non sono regolate in fabbrica. Per regolarle, vedere a pagina 23. a Impostare l interruttore LENS COVER su OPEN. b Aprire il pannello LCD. c Tenendo premuto il tasto verde, fare scorrere l interruttore POWER verso il basso, finché la spia CAMERA- TAPE non si illumina. L alimentazione viene attivata. d Premere REC START/ STOP. La registrazione viene avviata. Per passare al modo di attesa, premere di nuovo REC START/STOP. È inoltre possibile utilizzare REC START/STOP sul pannello LCD. Guida rapida all uso 4 Visualizzare l immagine registrata sullo schermo LCD. a Fare scorrere più volte l interruttore POWER finché la spia PLAY/ EDIT non si illumina. b Premere (riavvolgimento). c Premere (riproduzione) per avviare la riproduzione. Per arrestare la riproduzione, premere. Per disattivare l alimentazione, fare scorrere verso l alto l interruttore POWER, impostandolo su OFF (CHG). Impostare l interruttore LENS COVER su CLOSE. Guida rapida all uso 11

12 Registrazione di fermi immagine 1 Collegare il blocco batteria carico alla videocamera. Per caricare la batteria, vedere a pagina 16. a Fare scorrere la leva BATT (rilascio batteria), quindi rimuovere il coperchio dei terminali della batteria. b Applicare il blocco batteria con il lato dei terminali rivolto verso la videocamera, come illustrato, quindi premere finché il blocco non scatta in posizione. Leva BATT (rilascio batteria) 2 Inserire una Memory Stick Duo nella videocamera. Inserirla in modo tale che il simbolo B si trovi nell angolo superiore destro. Spingere verso l interno fino ad udire uno scatto. Simbolo B 12 Guida rapida all uso

13 3 Avviare la registrazione osservando il soggetto visualizzato sullo schermo LCD. La data e l ora non sono regolate in fabbrica. Per regolarle, vedere a pagina 23. a Impostare l interruttore LENS COVER su OPEN. b Aprire il pannello LCD. c Tenendo premuto il tasto verde, fare scorrere più volte l interruttore POWER finché la spia CAMERA- MEM non si illumina. L alimentazione viene attivata. d Premere PHOTO leggermente. Durante la regolazione della messa a fuoco, viene emesso un breve segnale acustico. e Premere PHOTO a fondo. Lo scatto dell otturatore indica il momento in cui il fermo immagine viene registrato. Guida rapida all uso 4 Visualizzare l immagine registrata sullo schermo LCD. a Fare scorrere più volte l interruttore POWER finché la spia PLAY/ EDIT non si illumina. b Premere. Viene visualizzata l ultima immagine registrata. c Premere (successiva) o (precedente) per visualizzare le immagini in sequenza. Per disattivare l alimentazione, fare scorrere verso l alto l interruttore POWER, impostandolo su OFF (CHG). Impostare l interruttore LENS COVER su CLOSE. Guida rapida all uso 13

14 Registrazione/riproduzione semplificata Attivando la funzione Easy Handycam, le operazioni di registrazione/ riproduzione diventano ancora più semplici. La funzione Easy Handycam consente anche ad utenti inesperti di eseguire in modo semplice le operazioni di registrazione/riproduzione, fornendo solo le funzioni di base per la registrazione/riproduzione. Durante la registrazione/ riproduzione, premere EASY. EASY si illumina in blu (1) e le dimensioni dei caratteri aumentano (2) durante l uso della funzione Easy Handycam. Easy Handycam operation ON Per ulteriori informazioni, consultare le istruzioni relative a ciascuna operazione. Vedere a pagina 35 per la registrazione e a pagina 57 per la riproduzione. 14 Guida rapida all uso

15 Operazioni preliminari Punto 1: Verifica degli accessori in dotazione Verificare che con la videocamera siano presenti gli accessori in dotazione riportati di seguito. Il numero tra parentesi indica il numero di accessori in dotazione. Memory Stick Duo 8 MB (1) Con la presente videocamera, è possibile utilizzare esclusivamente una Memory Stick Duo di dimensioni pari a circa la metà di una Memory Stick standard. Vedere a pagina 134 per ulteriori informazioni. Handycam Station (1) Telecomando senza filo (1) Nel telecomando è installata una pila piatta al litio. Cavo di collegamento A/V (1) Cavo USB (1) Operazioni preliminari Adattatore per Memory Stick Duo (1) Collegando un adattatore per Memory Stick Duo ad una Memory Stick Duo, è possibile utilizzare una Memory Stick Duo con qualsiasi tipo di apparecchio compatibile con lo standard Memory Stick. Blocco batteria ricaricabile NP-FF51 (1) Il modello color argento di blocco batteria NP-FF51 è in vendita solo con la videocamera. Coperchio dei terminali della batteria (1) Applicato alla videocamera. Alimentatore CA (1) CD-ROM SPVD-012 USB Driver (1) Panno di pulizia (1) Adattatore a 21 piedini (1) Solo per i modelli con il simbolo parte inferiore. stampato nella Cavo di alimentazione (1) Manuale delle istruzioni della videocamera (il presente manuale) (1) Manuale delle applicazioni del computer (1) Operazioni preliminari 15

16 Punto 2: Carica del blocco batteria 1 Fare scorrere la leva BATT (rilascio batteria), quindi rimuovere il coperchio dei terminali della batteria. È possibile caricare la batteria collegando il blocco batteria InfoLITHIUM (serie F) alla videocamera. b Note Non è possibile utilizzare batterie diverse dal blocco batteria InfoLITHIUM (serie F) (p. 137). Non cortocircuitare la spina DC dell alimentatore CA o i terminali della batteria con oggetti metallici. Diversamente, potrebbero verificarsi problemi di funzionamento. Collegare l alimentatore CA ad una presa di rete accessibile. In caso di problemi di funzionamento, scollegare immediatamente l alimentatore CA dalla presa di rete. Leva BATT (rilascio batteria) 2 Applicare il blocco batteria con il lato dei terminali rivolto verso la videocamera, come illustrato di seguito, quindi premere finché il blocco non scatta in posizione. Presa DC IN Handycam Station Cavo di alimentazione alla presa di rete Spina DC Alimentatore CA 3 Collegare l alimentatore CA alla presa DC IN dell Handycam Station assicurandosi che il simbolo v presente sulla spina DC sia rivolto verso l alto. Simbolo v Presa DC IN 4 Collegare il cavo di alimentazione all alimentatore CA. 5 Collegare il cavo di alimentazione ad una presa di rete. 16 Operazioni preliminari

17 6 Inserire la videocamera nell Handycam Station. Dopo avere caricato la batteria Una volta completata la carica della batteria, la spia CHARGE viene disattivata. Scollegare l alimentatore CA dalla presa DC IN. Per rimuovere il blocco batteria Blocco batteria 7 Fare scorrere l interruttore POWER verso l alto, impostandolo su OFF (CHG). La spia CHARGE si illumina e viene avviata la carica. Leva BATT (rilascio batteria) Interruttore POWER 1 Impostare l interruttore POWER su OFF (CHG). 2 Fare scorrere la leva BATT (rilascio batteria) in direzione della freccia, come illustrato, quindi rimuovere il blocco batteria. Operazioni preliminari Per caricare il blocco batteria utilizzando solo l alimentatore CA b Nota Applicare sempre il coperchio dei terminali per proteggere i terminali della batteria. Se si prevede di non utilizzare il blocco batteria per un periodo di tempo prolungato, scaricare completamente il blocco batteria prima di riporlo. Vedere a pagina 138 per informazioni sulla conservazione del blocco batteria. Per verificare il tempo residuo della batteria Info batteria Spina DC Cavo di alimentazione alla presa di rete Presa DC IN Alimentatore CA Il blocco batteria può essere caricato anche durante i viaggi, senza utilizzare l Handycam Station. Collegare l alimentatore CA alla presa DC IN della videocamera come illustrato, assicurandosi che il simbolo v presente sulla spina DC sia rivolto verso l alto. DISPLAY/BATT INFO Interruttore POWER È possibile verificare il livello di carica corrente della batteria, nonché l attuale tempo di registrazione rimanente sia durante il caricamento che quando l alimentazione è disattivata.,continua Operazioni preliminari 17

18 1 Impostare l interruttore POWER su OFF (CHG). 2 Aprire il pannello LCD. 3 Premere DISPLAY/BATT INFO. Le informazioni relative alla batteria vengono visualizzate per circa 7 secondi. Tenere premuto il tasto per visualizzarle per circa 20 secondi. A Livello di carica batteria: consente di visualizzare approssimativamente la quantità residua di alimentazione del blocco batteria. B Tempo di registrazione disponibile approssimativo utilizzando il pannello LCD. C Tempo di registrazione disponibile approssimativo utilizzando il mirino. Tempo di carica Numero approssimativo di minuti necessari per caricare completamente un blocco batteria scarico ad una temperatura pari a 25 C (10 30 C consigliati). Blocco batteria BATTERY INFO BATTERY CHARGE LEVEL 0% 50% 100% REC TIME AVAILABLE LCD SCREEN VIEWFINDER : 94 min : 99 min NP-FF NP-FF51 (in dotazione) 130 NP-FF NP-FF Tempo di registrazione disponibile nel caso in cui venga utilizzato lo schermo LCD Numero approssimativo di minuti disponibili nel caso in cui venga utilizzato un blocco batteria completamente carico ad una temperatura pari a 25 C. Con LCD BACKLIGHT impostato su ON Per DCR-PC109E: Blocco batteria Per DCR-PC108E: Con LCD BACKLIGHT impostato su OFF Per DCR-PC109E: Per DCR-PC108E: Tempo di registrazione in modo continuo NP-FF NP-FF51 (in dotazione) NP-FF NP-FF Blocco batteria Tempo di registrazione in modo continuo NP-FF NP-FF51 (in dotazione) NP-FF NP-FF Blocco batteria Tempo di registrazione in modo continuo NP-FF NP-FF51 (in dotazione) NP-FF NP-FF Blocco batteria Tempo di registrazione in modo continuo NP-FF NP-FF51 (in dotazione) NP-FF NP-FF Tempo di registrazione standard* Tempo di registrazione standard* Tempo di registrazione standard* Tempo di registrazione standard* 18 Operazioni preliminari

19 Tempo di registrazione disponibile quando viene utilizzato il mirino Numero approssimativo di minuti disponibili nel caso in cui venga utilizzato un blocco batteria completamente carico ad una temperatura pari a 25 C. Per DCR-PC109E: Blocco batteria Per DCR-PC108E: Tempo di registrazione in modo continuo NP-FF NP-FF51 (in dotazione) NP-FF NP-FF Blocco batteria Tempo di registrazione in modo continuo NP-FF NP-FF51 (in dotazione) NP-FF NP-FF Tempo di registrazione standard* Tempo di registrazione standard* * Numero approssimativo di minuti di registrazione disponibili durante l uso dei modi di registrazione ripetuta e di avvio/arresto, dell interruttore POWER per impostare il modo di alimentazione e dello zoom. La durata effettiva della batteria potrebbe essere inferiore. Per DCR-PC108E: Blocco batteria Pannello LCD aperto* NP-FF NP-FF51 (in dotazione) NP-FF NP-FF Pannello LCD chiuso * Con LCD BACKLIGHT impostato su ON. b Note Il blocco batteria non fornisce alimentazione anche se il cavo di alimentazione è scollegato dalla presa di rete nei seguenti casi: Se l alimentatore CA è collegato alla presa DC IN della videocamera Se l alimentatore CA è collegato alla presa DC IN dell Handycam Station, a cui è collegata la videocamera Se la videocamera viene utilizzata a temperature basse, i tempi di registrazione e di riproduzione risultano ridotti. La spia CHARGE lampeggia durante la carica oppure le informazioni relative alla batteria non vengono visualizzate correttamente nei seguenti casi. Il blocco batteria non è installato correttamente. Il blocco batteria è danneggiato. Il blocco batteria è completamente scarico (solo per le informazioni relative alla batteria). Se viene installato un blocco batteria ad elevata capacità (NP-FF70/FF71), la videocamera risulterà meno bilanciata. Pertanto, supportarla correttamente quando viene posizionata su un tavolo o simili. Uso di una fonte di alimentazione esterna Operazioni preliminari Tempo di riproduzione Numero approssimativo di minuti disponibili nel caso in cui venga utilizzato un blocco batteria completamente carico ad una temperatura pari a 25 C. Per DCR-PC109E: Blocco batteria Pannello LCD aperto* NP-FF NP-FF51 (in dotazione) NP-FF NP-FF Pannello LCD chiuso Per evitare che la batteria si scarichi, come fonte di alimentazione è possibile utilizzare l alimentatore CA. Durante l uso dell alimentatore CA, il blocco batteria non si scarica, anche se è installato nella videocamera. PRECAUZIONE Anche se disattivata, la videocamera continua a ricevere alimentazione CA (corrente domestica) fintanto che rimane collegata ad una presa di rete mediante l alimentatore CA.,continua Operazioni preliminari 19

20 Collegare la videocamera come illustrato nella sezione Carica del blocco batteria (p. 16). Punto 3: Attivazione dell alimentazione Per selezionare il modo di alimentazione desiderato per la registrazione o la riproduzione, è necessario fare scorrere più volte l interruttore POWER. Se la videocamera viene utilizzata per la prima volta, viene visualizzata la schermata [CLOCK SET] (p. 23). Interruttore LENS COVER Interruttore POWER 1 Impostare l interruttore LENS COVER su OPEN. 2 Tenendo premuto il tasto verde, fare scorrere l interruttore POWER verso il basso. L alimentazione viene attivata. Per impostare il modo di registrazione o di riproduzione, fare scorrere più volte l interruttore fino a quando la spia corrispondente al modo di alimentazione desiderato non si illumina. 20 Operazioni preliminari

21 Modo CAMERA-TAPE: per effettuare registrazioni su un nastro. Modo CAMERA-MEM: per effettuare registrazioni su una Memory Stick Duo. Modo PLAY/EDIT: per riprodurre o modificare immagini memorizzate su un nastro o su una Memory Stick Duo. Punto 4: Regolazione del pannello LCD e del mirino Per disattivare l alimentazione Fare scorrere l interruttore POWER verso l alto, impostandolo su OFF (CHG). Impostare l interruttore LENS COVER su CLOSE. Regolazione del pannello LCD È possibile regolare l angolatura e l illuminazione del pannello LCD per adattarlo a varie condizioni di registrazione. Se durante la registrazione sono presenti ostacoli tra la videocamera e il soggetto ripreso, è comunque possibile controllare quest ultimo sullo schermo LCD regolando l angolatura del pannello LCD. Operazioni preliminari Massimo 180 gradi Massimo 90 gradi Aprire il pannello LCD. LCD BACKLIGHT Aprire il pannello LCD di 90 gradi rispetto alla videocamera, quindi ruotarlo per regolarlo sulla posizione desiderata. Per regolare la luminosità dello schermo LCD 1 Premere. 2 Premere [LCD BRIGHT]. Se la voce non è visualizzata sullo schermo, premere /. Se non è possibile individuare tale voce, premere [MENU], il,continua Operazioni preliminari 21

22 menu (STANDARD SET), quindi [LCD/VF SET] (p. 88). 3 Regolare la voce utilizzando /, quindi premere. z Suggerimenti Ruotando il pannello LCD di 180 gradi in direzione dell obiettivo, è possibile chiudere il pannello LCD mantenendo lo schermo LCD rivolto verso l esterno. Se come fonte di alimentazione viene utilizzato il blocco batteria, è possibile regolare la luminosità selezionando [LCD BL LEVEL] da [LCD/VF SET] nel menu (STANDARD SET) (p. 88). Se la videocamera viene utilizzata in condizioni di illuminazione intensa, premere LCD BACKLIGHT per disattivare la retroilluminazione dello schermo LCD (sullo schermo viene visualizzato ). Tale impostazione consente di risparmiare l energia della batteria. La regolazione della retroilluminazione dello schermo LCD non influisce sulle immagini registrate. È possibile disattivare il segnale acustico di conferma delle operazioni sul pannello a sfioramento, impostando [BEEP] su [OFF] nel menu (STANDARD SET) (p. 91). Regolazione del mirino Una volta chiuso il pannello LCD, è possibile visualizzare le immagini utilizzando il mirino. Utilizzare il mirino se la batteria è quasi scarica o le immagini visualizzate sullo schermo non sono chiare. Leva di regolazione della lente del mirino 1 Estrarre il mirino fino ad udire uno scatto. 2 Regolare la leva di regolazione della lente del mirino fino a quando l immagine non appare nitida. Per utilizzare il mirino durante le operazioni Se si effettuano registrazioni su un nastro o su una Memory Stick Duo, è possibile regolare l esposizione (p. 38) e la dissolvenza (p. 43) controllando l immagine nel mirino. Ruotare il pannello LCD di 180 gradi per chiuderlo con lo schermo rivolto verso l esterno. 1 Impostare il modo di alimentazione su CAMERA-TAPE o su CAMERA-MEM (p. 20). 2 Estrarre il mirino, quindi chiudere il pannello LCD con lo schermo rivolto verso l esterno. Sullo schermo viene visualizzato. 3 Premere. Sullo schermo viene visualizzato [Set LCD off?]. 4 Premere [YES]. Lo schermo LCD viene disattivato. 5 Toccare lo schermo LCD controllando quanto visualizzato nel mirino. Vengono visualizzate le voci [EXPOSURE] e così via. 6 Premere il tasto relativo all impostazione che si desidera effettuare. [EXPOSURE]: regolare mediante /, quindi premere. [FADER]: premere più volte per selezionare l effetto desiderato (solo nel modo CAMERA-TAPE). : lo schermo LCD si illumina. Per disattivare la visualizzazione dei tasti sullo schermo LCD, premere. z Suggerimento Per regolare la luminosità della retroilluminazione del mirino, selezionare il menu (STANDARD SET), [LCD/VF SET], quindi [VF B.LIGHT] (se viene utilizzato il blocco batteria, p. 89). 22 Operazioni preliminari

23 Punto 5: Impostazione di data e ora Se la videocamera viene utilizzata per la prima volta, è necessario impostare la data e l ora. Se la data e l ora non vengono impostate, ad ogni accensione della videocamera apparirà la schermata [CLOCK SET]. b Nota Se la videocamera non viene utilizzata per circa 3 mesi, la pila piatta ricaricabile incorporata si scarica e le impostazioni relative a data e ora vengono annullate. In tal caso, caricare la pila piatta ricaricabile (p. 142), quindi impostare di nuovo la data e l ora. 4 Premere [MENU]. 60min CAMERA SET PROGRAM AE SPOT METER EXPOSURE : : OK 5 Selezionare (TIME/LANGU.) mediante /, quindi premere. 60min : : DISPLAY MENU ROTATE A. SHUT OFF CLOCK SET WORLD LANGUAGE PROGRAM AE : : OK 6 Selezionare [CLOCK SET] mediante /, quindi premere. Operazioni preliminari CLOCK SET : : DATE 2004Y 1M 1D 0: 00 OK Interruttore POWER 7 Impostare [Y] (anno) utilizzando /, quindi premere. CLOCK SET : : 1 Accendere la videocamera (p. 20). 2 Aprire il pannello LCD. Se l orologio viene regolato per la prima volta, passare al punto 7. 3 Premere. 1/3 60min MENU FADER EXPO SURE FOCUS : : DATE 2004Y 1M 1D 0: 00 OK È possibile impostare l anno desiderato non successivo al Impostare [M] (mese), [D] (giorno), l ora e i minuti seguendo la stessa procedura descritta al punto 7, quindi premere. SPOT FOCUS SPOT METER Operazioni preliminari 23

24 Punto 6: Inserimento del supporto di registrazione 2 Inserire una cassetta con il lato della finestrella rivolto verso l alto. Lato della finestrella Inserimento di una cassetta È possibile utilizzare solo cassette DV mini. Per ulteriori informazioni su tali cassette (ad esempio, sulla funzione di protezione da scrittura), vedere a pagina 133. b Nota Non inserire la cassetta nell apposito scomparto in modo forzato. Diversamente, è possibile che si verifichino problemi di funzionamento della videocamera. Premere leggermente il centro del dorso della cassetta. 3 Premere. Lo scomparto cassetta torna automaticamente nella posizione originale. 1 Fare scorrere la leva OPEN/ ZEJECT in direzione della freccia per aprire il coperchio. Leva OPEN/ZEJECT Coperchio 4 Chiudere il coperchio. Lo scomparto cassetta fuoriesce automaticamente e si apre. Per estrarre la cassetta 1 Fare scorrere la leva OPEN/ZEJECT in direzione della freccia per aprire il coperchio. Lo scomparto cassetta fuoriesce automaticamente. 2 Estrarre la cassetta, quindi premere. Lo scomparto cassetta torna automaticamente nella posizione originale. 3 Chiudere il coperchio. 24 Operazioni preliminari

25 Inserimento di una Memory Stick Duo Per ulteriori informazioni sulla Memory Stick Duo (ad esempio, sulla funzione di protezione da scrittura), vedere a pagina 134. b Nota Con la presente videocamera, è possibile utilizzare esclusivamente una Memory Stick Duo, di dimensioni pari a circa la metà di una Memory Stick standard (p. 134). Non tentare di inserire forzatamente un tipo diverso di Memory Stick nell alloggiamento per Memory Stick Duo. Spia di accesso b Note Se la Memory Stick Duo viene inserita forzatamente nell alloggiamento per Memory Stick Duo nella direzione errata, l alloggiamento per Memory Stick Duo potrebbe venire danneggiato. Nell alloggiamento per Memory Stick Duo, non inserire oggetti diversi da una Memory Stick Duo. Diversamente, è possibile che si verifichino problemi di funzionamento della videocamera. Se la spia di accesso è illuminata o lampeggia, significa che la videocamera sta effettuando la lettura/scrittura di dati dalla/nella Memory Stick Duo. In tal caso, non scuotere né urtare la videocamera, disattivare l alimentazione, estrarre la Memory Stick Duo o rimuovere il blocco batteria. Diversamente, è possibile che i dati di immagine vengano danneggiati. Operazioni preliminari Simbolo B Inserire la Memory Stick Duo con il simbolo B nell angolo superiore destro finché non scatta in posizione. Per estrarre una Memory Stick Duo Premere leggermente una volta verso l interno la Memory Stick Duo. Premere leggermente una volta verso l interno. Operazioni preliminari 25

26 Punto 7: Impostazione della lingua delle indicazioni a schermo 4 Premere [LANGUAGE]. Se la voce non è visualizzata sullo schermo, premere /. Se non è possibile individuare tale voce, premere [MENU], quindi selezionarla dal menu (TIME/ LANGU.) (p. 93). 60min LANGUAGE: STBY 0:00:00 ENGLISH È possibile selezionare la lingua da utilizzare per le indicazioni visualizzate sullo schermo LCD. 1/4 DEU TSCH ENG LISH ENG [SIMP] 5 Selezionare la lingua desiderata mediante /, quindi premere. Interruttore POWER z Suggerimento La presente videocamera dispone della lingua [ENG [SIMP]] (inglese semplificato) nel caso in cui la propria lingua non sia riportata tra le opzioni disponibili. 1 Accendere la videocamera. 2 Aprire il pannello LCD. 3 Premere. 60min MENU STBY EXPO SURE 0:00:00 1/3 FADER SPOT FOCUS FOCUS SPOT METER 26 Operazioni preliminari

27 Registrazione Registrazione di filmati È possibile registrare filmati su un nastro o su una Memory Stick Duo. Prima di avviare la registrazione, eseguire la procedura descritta ai punti da 1 a 7 della sezione Operazioni preliminari (da p. 15 a p. 26). Se si effettua la registrazione su nastro, i filmati vengono registrati con l audio stereo. Se si effettua la registrazione su Memory Stick Duo, i filmati vengono registrati con l audio monofonico. Spia di registrazione videocamera Interruttore LENS COVER Interruttore POWER 3 Selezionare il modo di registrazione. Per registrare su un nastro Fare scorrere l interruttore POWER finché la spia CAMERA-TAPE non si illumina. La videocamera viene impostata nel modo di attesa. Fare scorrere l interruttore POWER tenendo premuto il tasto verde. Per registrare su una Memory Stick Duo MPEG MOVIE EX Fare scorrere più volte l interruttore POWER finché la spia CAMERA-MEM non si illumina. La cartella di registrazione correntemente selezionata viene visualizzata sullo schermo. Registrazione Fare scorrere l interruttore POWER tenendo premuto il tasto verde. REC START/STOP z Suggerimento Grazie alla funzione Easy Handycam, anche utenti inesperti sono in grado di eseguire registrazioni in modo semplice. Per ulteriori informazioni, vedere a pagina Impostare l interruttore LENS COVER su OPEN. 2 Aprire il pannello LCD. 4 Premere REC START/STOP. La registrazione viene avviata. [REG.] viene visualizzato sullo schermo LCD e la spia di registrazione della videocamera si illumina. Premere di nuovo REC START/STOP per interrompere la registrazione. Per controllare l ultimo filmato MPEG registrato Controllo della registrazione Premere. La riproduzione viene avviata automaticamente. Premere di nuovo per tornare al modo di attesa. Per eliminare il filmato, premere al termine della riproduzione, quindi [SÌ]. Per annullare l eliminazione, premere [NO].,continua Registrazione 27

28 Per disattivare l alimentazione 1 Fare scorrere l interruttore POWER verso l alto, impostandolo su OFF (CHG). 2 Impostare l interruttore LENS COVER su CLOSE. Indicatori visualizzati durante la registrazione su nastro Gli indicatori non vengono registrati sul nastro. Durante la registrazione, la data/l ora e i dati di impostazione della videocamera (p. 59) non vengono visualizzati. Indicatori visualizzati durante la registrazione su una Memory Stick Duo Gli indicatori non vengono registrati sulla Memory Stick Duo. Durante la registrazione, la data/l ora (p. 59) non vengono visualizzate. 60min 101 REG. 0:00: min P-MENU 60min REG. 0:00:00 60min P-MENU A Indicatori relativi alle cassette dotate di Cassette Memory B Capacità residua della batteria A seconda dell ambiente di utilizzo, è possibile che il tempo visualizzato non sia corretto. Dopo l apertura o la chiusura del pannello LCD, occorre attendere circa 1 minuto per visualizzare il tempo di funzionamento residuo della batteria corretto. C Modo di registrazione (SP o LP) D Stato della registrazione ([ATTESA] (modo di attesa) o [REG.] (modo di registrazione)) E Codice temporale o contatore del nastro (ore: minuti: secondi) F Capacità di registrazione del nastro (p. 90) G Tasto del menu di personalizzazione (p. 65) H END SEARCH/EDIT SEARCH/tasto di visualizzazione del controllo della registrazione (p. 49) A Cartella di registrazione B Capacità residua della batteria A seconda dell ambiente di utilizzo, è possibile che il tempo visualizzato non sia corretto. Dopo l apertura o la chiusura del pannello LCD, occorre attendere circa 1 minuto per visualizzare il tempo di funzionamento residuo della batteria corretto. C Stato della registrazione ([ATTESA] (modo di attesa) o [REG.] (modo di registrazione)) D Dimensioni del filmato E Tempo della registrazione (ore: minuti: secondi) F Capacità di registrazione della Memory Stick Duo G Indicatore di avvio della registrazione della Memory Stick Duo (visualizzato per circa 5 secondi) H Tasto del menu di personalizzazione (p. 65) I Tasto di controllo della registrazione (p. 27) b Note Prima di sostituire il blocco batteria, fare scorrere verso l alto l interruttore POWER, impostandolo su OFF (CHG). 28 Registrazione

29 Per impostazione predefinita, se la videocamera non viene utilizzata per oltre 5 minuti, l alimentazione viene disattivata automaticamente per motivi di risparmio energetico della batteria ([SPEGNIM.AUTO], p. 92). Per avviare nuovamente la registrazione, fare scorrere verso il basso l interruttore POWER, impostandolo su CAMERA-TAPE o su CAMERA-MEM, quindi premere REC START/STOP. Durante la registrazione di filmati su una Memory Stick Duo, le uniche voci di menu disponibili sono quelle relative ai menu di scelta rapida del menu di personalizzazione. Per utilizzare altre voci di menu, occorre aggiungere le voci desiderate al menu di personalizzazione. Se si effettuano registrazioni su una Memory Stick Duo utilizzando un flash esterno (opzionale) collegato all attacco accessori intelligente, disattivare l alimentazione del flash esterno, onde evitare di registrare il rumore prodotto durante il caricamento. z Suggerimenti Se si prevede di non utilizzare la videocamera per un periodo di tempo prolungato, rimuovere la cassetta e riporla in modo corretto. Per la registrazione di immagini in movimento, è inoltre possibile utilizzare REC START/STOP sul pannello LCD. Questa funzione risulta utile per le registrazioni da angolazioni basse o durante la registrazione di se stessi nel modo a specchio. Per premere REC START/STOP sulla cornice del pannello LCD, sorreggere il pannello LCD con una mano. Per garantire transizioni senza stacchi tra l ultima scena registrata sul nastro e quella successiva, osservare quanto segue. Non estrarre la cassetta. L immagine viene registrata in modo continuo senza alcuna interruzione, anche nel caso in cui venga disattivata l alimentazione. Non registrare immagini utilizzando i modi SP e LP sullo stesso nastro. Evitare di arrestare la registrazione, quindi di registrare un filmato nel modo LP. Per informazioni sulla durata approssimativa disponibile per la registrazione su una Memory Stick Duo con diverse capacità, vedere Per effettuare registrazioni prolungate su una Memory Stick Duo (p. 29). La data e l ora di registrazione, nonché i dati relativi alle impostazioni della videocamera (solo per le cassette), vengono registrati automaticamente sul supporto di registrazione senza venire visualizzati sullo schermo. Per visualizzare tali informazioni durante la riproduzione, selezionare [CODICE DATI] nelle impostazioni di menu (p. 59). Registrazioni prolungate Per effettuare registrazioni prolungate su un nastro Nel menu (IMPOST. STD), selezionare [ MODO REG.], quindi [LP] (p. 87). Nel modo LP, è possibile effettuare registrazioni 1,5 volte più lunghe rispetto al modo SP. Per la riproduzione di un nastro registrato nel modo LP, occorre utilizzare la presente videocamera. Per effettuare registrazioni prolungate su una Memory Stick Duo Nel menu (IMPOST. MEM.), selezionare [IMP.IMM.MOV.], [ DIM.IMMAG.], quindi [ ] (p. 74). La durata di registrazione su una Memory Stick Duo varia in base alle dimensioni delle immagini e all ambiente di registrazione. Per la durata approssimativa dei filmati che è possibile registrare su una Memory Stick Duo formattata mediante la videocamera, fare riferimento all elenco riportato di seguito. Dimensioni e durata delle immagini (ore: minuti: secondi) 8 MB (in dotazione) :01:20 00:05:20 16 MB 00:02:40 00:10:40 32 MB 00:05:20 00:21:20 64 MB 00:10:40 00:42: MB 00:21:20 01:25: MB (MSX-M256) 00:42:40 02:50: MB (MSX-M512) 01:25:20 05:41:20 Registrazione,continua Registrazione 29

30 Uso dello zoom Registrazione nel modo a specchio Attivando il modo CAMERA-TAPE, è possibile selezionare lo zoom per ottenere immagini ingrandite di oltre 10 volte, quindi attivare lo zoom digitale ([ZOOM DIGIT.], p. 71). L uso occasionale dello zoom è efficace, tuttavia, per ottenere risultati ottimali, si consiglia di non utilizzarlo spesso. È possibile ruotare il pannello LCD verso il soggetto in modo tale che colui che effettua la ripresa e il soggetto stesso condividano l immagine in fase di registrazione. È inoltre possibile utilizzare questa funzione per registrare la propria immagine o per richiamare l attenzione dei bambini sulla videocamera mentre vengono ripresi. Estrarre il mirino. 1 cm* 80 cm* * Distanza minima necessaria tra la videocamera e il soggetto per ottenere una messa a fuoco nitida con la leva impostata in tale posizione. Per le zoomate graduali, spostare leggermente la leva dello zoom elettrico. Spostarla ulteriormente per le zoomate più rapide. Per registrare una vista più ampia Spostare la leva dello zoom elettrico verso W. Il soggetto appare più lontano (grandangolo). Per registrare una vista più ristretta Spostare la leva dello zoom elettrico verso T. Il soggetto appare più vicino (teleobiettivo). Aprire il pannello LCD di 90 gradi rispetto alla videocamera, quindi ruotarlo di 180 gradi in direzione del soggetto. Sullo schermo LCD viene visualizzata l immagine speculare del soggetto, sebbene l immagine registrata sia normale. 30 Registrazione

31 Uso del timer automatico Il timer automatico consente di avviare la registrazione dopo un intervallo di circa 10 secondi. REC START/STOP 4 Premere REC START/STOP. Viene emesso un segnale acustico per circa 10 secondi (l indicazione del conto alla rovescia inizia da 8). La registrazione viene avviata. Per arrestare la registrazione, premere REC START/STOP. Per disattivare il conteggio alla rovescia Premere [RIPRIS] o REC START/STOP. Per disattivare il timer automatico Seguire i punti 1 e 2, quindi selezionare [DISATTIV.] al punto 3. Registrazione REC START/STOP 1 Premere. 2 Premere [TIMER AUTO]. Se la voce non è visualizzata sullo schermo, premere /. Se non è possibile individuare tale voce, premere [MENU], quindi selezionarla dal menu (IMPOST. GEN.). 60min TIMER AUTO: ATTESA 0:00:00 DISATTIV. DISAT- TIV. ATTI- VATO 3 Premere [ATTIVATO], quindi. Viene visualizzato. 60min ATTESA 0:00:00 P-MENU Registrazione 31

32 Registrazione di fermi immagine Registrazione di foto in memoria È possibile registrare fermi immagine su una Memory Stick Duo. Prima di avviare la registrazione, eseguire la procedura descritta ai punti da 1 a 7 della sezione Operazioni preliminari (da p. 15 a p. 26). PHOTO Interruttore LENS COVER Viene visualizzata la cartella di registrazione selezionata. Fare scorrere l interruttore POWER tenendo premuto il tasto verde. 4 Tenere premuto leggermente PHOTO. Durante la regolazione di messa a fuoco e luminosità, viene emesso un debole segnale acustico. La registrazione non viene ancora avviata. L indicatore smette di lampeggiare. Numero di immagini che è possibile registrare.* 60min FINE 30 P-MENU Interruttore POWER z Suggerimento Grazie alla funzione Easy Handycam, anche utenti inesperti sono in grado di eseguire registrazioni in modo semplice. Per ulteriori informazioni, vedere a pagina Impostare l interruttore LENS COVER su OPEN. 2 Aprire il pannello LCD. 3 Fare scorrere più volte l interruttore POWER finché la spia CAMERA- MEM non si illumina. * Il numero di immagini che è possibile registrare varia in base all impostazione della qualità delle immagini e all ambiente di registrazione. 5 Premere PHOTO a fondo. È possibile udire lo scatto dell otturatore. Quando le barre di scompaiono, l immagine viene registrata sulla Memory Stick Duo. Per controllare l ultima immagine registrata Controllo della registrazione Premere. Premere per tornare al modo di attesa. Per eliminare l immagine, premere, quindi [SÌ]. Per annullare l eliminazione, premere [NO]. 32 Registrazione

33 Per disattivare l alimentazione 1 Fare scorrere l interruttore POWER verso l alto, impostandolo su OFF (CHG). 2 Impostare l interruttore LENS COVER su CLOSE. Per registrare fermi immagine in modo continuo Registrazione continua Per DCR-PC109E: Selezionare il menu (IMPOST. MEM.), [IMP. FERMOIM.], quindi [ REG.CONT.] (p. 73). È possibile registrare da 3 a 13 immagini in modo continuo ad intervalli di tempo di circa 0,5 secondi. Indicatori visualizzati durante la registrazione schermo. È possibile visualizzare tali informazioni selezionando [CODICE DATI] sullo schermo durante la riproduzione (p. 59). L angolo di registrazione è superiore a quello del modo CAMERA-TAPE. Selezione della qualità o delle dimensioni dell immagine Per DCR-PC109E: Selezionare il menu (IMPOST. MEM.), [IMP. FERMOIM.], quindi [ QUAL. IMM.] o [ DIM.IMMAG.] (p. 74). Per DCR-PC108E: Selezionare il menu (IMPOST. MEM.), [IMP.FERMOIM.], quindi [ QUAL. IMM.] (p. 74). Le dimensioni dell immagine sono impostate su [ ]. Registrazione 60min FINE P-MENU Il numero di immagini che è possibile registrare su una Memory Stick Duo varia in base alla qualità o alle dimensioni delle immagini e all ambiente di registrazione. Per il numero approssimativo di immagini che è possibile registrare su una Memory Stick Duo formattata mediante la videocamera, fare riferimento all elenco riportato di seguito. A Cartella di registrazione B Dimensioni dell immagine Per DCR-PC109E: ( ) o ( ) C Qualità ([FINE]) o ([STANDARD]) D Tasto del menu di personalizzazione (p. 65) E Tasto di controllo della registrazione (p. 32) z Suggerimenti Premendo PHOTO sul telecomando, viene registrata l immagine visualizzata sullo schermo in quell intervallo. La data e l ora di registrazione, nonché i dati relativi alle impostazioni della videocamera, vengono registrati automaticamente sul supporto di registrazione senza venire visualizzati sullo Se la qualità dell immagine è impostata su [FINE] (numero di immagini) Le dimensioni delle immagini pari a per il modello DCR-PC109E equivalgono a 500 kb, le dimensioni pari a equivalgono a 150 kb * MB (in dotazione) MB MB MB MB MB (MSX-M256) MB (MSX-M512) ,continua Registrazione 33

34 * Le dimensioni delle immagini pari a sono disponibili solo per il modello DCR-PC109E. Se la qualità dell immagine è impostata su [STANDARD] (numero di immagini) Le dimensioni delle immagini pari a per il modello DCR-PC109E equivalgono a 200 kb, le dimensioni pari a equivalgono a 60 kb * MB (in dotazione) MB MB MB MB MB (MSX-M256) MB (MSX-M512) * Le dimensioni delle immagini pari a sono disponibili solo per il modello DCR-PC109E. 2 Premere [TIMER AUTO]. Se la voce non è visualizzata sullo schermo, premere /. Se non è possibile individuare tale voce, premere [MENU], quindi selezionarla dal menu (IMPOST. GEN.). 60min TIMER AUTO: 3 Premere [ATTIVATO], quindi. Viene visualizzato. 60min 101 DISAT- TIV FINE 30 DISATTIV. ATTI- VATO 1152 FINE 30 P-MENU Uso del timer automatico Il timer automatico consente di registrare un fermo immagine dopo un intervallo di circa 10 secondi. 4 Premere PHOTO. Viene emesso un segnale acustico per circa 10 secondi (l indicazione del conto alla rovescia inizia da 8). L immagine viene registrata. Quando le barre di scompaiono, l immagine viene registrata sulla Memory Stick Duo. PHOTO PHOTO Per disattivare il conteggio alla rovescia Premere [RIPRIS]. Per disattivare il timer automatico Seguire i punti 1 e 2, quindi selezionare [DISATTIV.] al punto 3. 1 Premere. 34 Registrazione

Manuale delle istruzioni della videocamera

Manuale delle istruzioni della videocamera 2-103-201-41(1) Manuale delle istruzioni della videocamera [IT]/Οδηγός Χρήσης Κάµερας [GR] Manuale delle istruzioni della videocamera Da leggere subito Οδηγός Χρήσης Κάµερας ιαβάστε πρώτα αυτό Digital

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήσης Κάµερας

Οδηγός Χρήσης Κάµερας 3-088-340-42(1) Manuale delle istruzioni della videocamera [IT] / Οδηγός Χρήσης Κάµερας [GR] Manuale delle istruzioni della videocamera Da leggere subito Οδηγός Χρήσης Κάµερας ιαβάστε πρώτα αυτό Digital

Διαβάστε περισσότερα

DCR-HC32E/HC33E/ HC39E/HC42E/HC43E

DCR-HC32E/HC33E/ HC39E/HC42E/HC43E 2-584-907-43 (1) Digital Video Camera Recorder Manuale delle istruzioni δηγ ς ρήσης IT GR DCR-HC32E/HC33E/ HC39E/HC42E/HC43E Printed in Japan 2005 Sony Corporation Da leggere subito 2 Prima di utilizzare

Διαβάστε περισσότερα

DCR-HC36E/HC44E/HC46E/ HC94E/HC96E

DCR-HC36E/HC44E/HC46E/ HC94E/HC96E 2-659-814-51(1) Digital Video Camera Recorder Manuale delle istruzioni Οδηγός Χρήσης IT DCR-HC36E/HC44E/HC46E/ HC94E/HC96E 2006 Sony Corporation Da leggere subito Prima di utilizzare l apparecchio, leggere

Διαβάστε περισσότερα

HDR-HC3E. Manuale delle istruzioni Οδηγός Χρήσης. Digital HD Video Camera Recorder. http://www.sony.net/ 2-661-356-63(1) IT/GR

HDR-HC3E. Manuale delle istruzioni Οδηγός Χρήσης. Digital HD Video Camera Recorder. http://www.sony.net/ 2-661-356-63(1) IT/GR 2-661-356-63(1) Digital HD Video Camera Recorder Manuale delle istruzioni Οδηγός Χρήσης IT HDR-HC3E http://www.sony.net/ IT/ Printed in Japan 2006 Sony Corporation Da leggere subito Prima di utilizzare

Διαβάστε περισσότερα

Manuale di istruzioni della videocamera

Manuale di istruzioni della videocamera 3-084-862-33(1) Manuale di istruzioni della videocamera [IT] / Oδηγός χρήσης κάµερας [GR] Manuale di istruzioni della videocamera Operazioni preliminari Κάµερα Οδηγός χρήσης Μελετήστε πρώτα αυτό Videocamera

Διαβάστε περισσότερα

Digital Video Camera Recorder

Digital Video Camera Recorder 3-081-627-31(2) Digital Video Camera Recorder Istruzioni per l uso Prima di utilizzare l apparecchio, leggere per intero questo manuale e conservarlo come riferimento futuro. Οδηγίες Χρήσης Πριν λειτουργήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Digital Video Camera Recorder

Digital Video Camera Recorder 3-075-064-21 (1) Digital Video Camera Recorder Istruzioni per l uso Prima di usare l apparecchio, leggere attentamente questo manuale e conservarlo per riferimenti futuri. Οδηγίες λειτουργίας Πριν θέσετε

Διαβάστε περισσότερα

Digital Video Camera Recorder

Digital Video Camera Recorder 3-080-368-32( Digital Video Camera Recorder Istruzioni per l uso Prima di usare l apparecchio, leggere attentamente questo manuale e conservarlo per riferimenti futuri. Οδηγίες λειτουργίας Πριν θέσετε

Διαβάστε περισσότερα

Digital Video Camera Recorder

Digital Video Camera Recorder 3-081-415-32(1) Digital Video Camera Recorder Istruzioni per l uso Prima di utilizzare l apparecchio, leggere attentamente il presente manuale e conservarlo per eventuali riferimenti futuri. Οδηγίες Χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

Digital Video Camera Recorder

Digital Video Camera Recorder 3-075-495-52 (1) Digital Video Camera Recorder Istruzioni per l uso Prima di utilizzare l apparecchio, leggere attentamente il presente manuale e conservarlo per eventuali riferimenti futuri. Οδηγίες Χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

(1) Digital Video Camera Recorder. Manuale delle istruzioni. Οδηγός Χρήσης DCR-HC90E Sony Corporation.

(1) Digital Video Camera Recorder. Manuale delle istruzioni. Οδηγός Χρήσης DCR-HC90E Sony Corporation. 2-548-308-41 (1) Digital Video Camera Recorder Manuale delle istruzioni Οδηγός Χρήσης IT GR DCR-HC90E Printed in Japan 2005 Sony Corporation Da leggere subito Prima di utilizzare l apparecchio, leggere

Διαβάστε περισσότερα

Digital Video Camera Recorder Video Camera Recorder

Digital Video Camera Recorder Video Camera Recorder 3-079-468-35 (1) Digital Video Camera Recorder Video Camera Recorder Istruzioni per l uso Prima di usare l apparecchio leggere attentamente questo manuale e conservarlo per riferimenti futuri. Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Manuale delle istruzioni Οδηγός Χρήσης

Manuale delle istruzioni Οδηγός Χρήσης 3-285-370-51(1) Digital Video Camera Recorder Manuale delle istruzioni Οδηγός Χρήσης IT GR DCR-DVD510E/DVD910E Ulteriori informazioni su questo prodotto e risposte alle domande più comuni sono reperibili

Διαβάστε περισσότερα

DCR-DVD106E/DVD108E/ DVD109E/DVD306E/DVD308E/ DVD608E/DVD708E

DCR-DVD106E/DVD108E/ DVD109E/DVD306E/DVD308E/ DVD608E/DVD708E 2-319-497-61(1) Digital Video Camera Recorder Manuale delle istruzioni Οδηγός Χρήσης IT IT/ DCR-DVD106E/DVD108E/ DVD109E/DVD306E/DVD308E/ DVD608E/DVD708E Ulteriori informazioni su questo prodotto e risposte

Διαβάστε περισσότερα

Digital Video Camera Recorder

Digital Video Camera Recorder 3-089-914-43 (1) Istruzioni per l uso [IT]/Οδηγίες λειτουργίας [GR] Digital Video Camera Recorder Istruzioni per l uso Prima di utilizzare l apparecchio, leggere attentamente il presente manuale e conservarlo

Διαβάστε περισσότερα

Digital Video Camera Recorder

Digital Video Camera Recorder 3-071-133-51 (1) Digital Video Camera Recorder Istruzioni per l uso Prima di usare l apparecchio, leggere attentamente questo manuale e conservarlo per riferimenti futuri. Οδηγίες λειτουργίας Πριν θέσετε

Διαβάστε περισσότερα

3-084-946-52(1) Manuale delle applicazioni del computer. εφαρµογών υπολογιστή. Digital Video Camera Recorder. 2003 Sony Corporation

3-084-946-52(1) Manuale delle applicazioni del computer. εφαρµογών υπολογιστή. Digital Video Camera Recorder. 2003 Sony Corporation 3-084-946-52(1) Manuale delle applicazioni del computer Οδηγός εφαρµογών υπολογιστή IT GR Digital Video Camera Recorder 2003 Sony Corporation Da leggere subito Per utilizzare la videocamera, leggere il

Διαβάστε περισσότερα

DCR-DVD150E/DVD450E/ DVD650E/DVD850E

DCR-DVD150E/DVD450E/ DVD650E/DVD850E 4-125-250-31(1) Digital Video Camera Recorder Manuale delle istruzioni Οδηγός Χρήσης IT GR DCR-DVD150E/DVD450E/ DVD650E/DVD850E IT/GR Ulteriori informazioni su questo prodotto e risposte alle domande più

Διαβάστε περισσότερα

Manuale delle istruzioni δηγ ς ρήσης

Manuale delle istruzioni δηγ ς ρήσης 2-587-623-42 (1) Digital Video Camera Recorder Manuale delle istruzioni δηγ ς ρήσης IT GR DCR-DVD92E/DVD202E/DVD203E/ DVD403E/DVD602E/DVD653E/ DVD703E/DVD803E 2005 Sony Corporation Da leggere subito Prima

Διαβάστε περισσότερα

Digital Video Camera Recorder

Digital Video Camera Recorder 3-074-616-21 (1) Digital Video Camera Recorder Istruzioni per l uso Prima di usare l apparecchio, leggere attentamente questo manuale e conservarlo per riferimenti futuri. Οδηγίες λειτουργίας Πριν θέσετε

Διαβάστε περισσότερα

Digital Video Camera Recorder Video Camera Recorder

Digital Video Camera Recorder Video Camera Recorder 3-072-318-51 (2) Digital Video Camera Recorder Video Camera Recorder Istruzioni per l uso Prima di usare l apparecchio, leggere attentamente questo manuale e conservarlo per riferimenti futuri. Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

3-087-936-53(1) Manuale delle applicazioni del computer. εφαρµογών υπολογιστή. Digital Video Camera Recorder. 2004 Sony Corporation

3-087-936-53(1) Manuale delle applicazioni del computer. εφαρµογών υπολογιστή. Digital Video Camera Recorder. 2004 Sony Corporation 3-087-936-53(1) Manuale delle applicazioni del computer Οδηγός εφαρµογών υπολογιστή IT GR Digital Video Camera Recorder 2004 Sony Corporation Da leggere subito Per utilizzare la videocamera, leggere il

Διαβάστε περισσότερα

Digital Video Camera Recorder

Digital Video Camera Recorder 3-080-163-32(1) Digital Video Camera Recorder Istruzioni per l uso Prima di usare l apparecchio leggere attentamente questo manuale e conservarlo per riferimenti futuri. Οδηγίες Χρήσεως Πριν θέσετε τη

Διαβάστε περισσότερα

Digital Video Camera Recorder

Digital Video Camera Recorder 3-076-898-51 (1) Digital Video Camera Recorder Istruzioni per l uso Prima di usare l apparecchio leggere attentamente questo manuale e conservarlo per riferimenti futuri. Οδηγίες Χρήσεως Πριν θέσετε τη

Διαβάστε περισσότερα

Digital Video Camera Recorder

Digital Video Camera Recorder 3-072-653-52 (3) Digital Video Camera Recorder Istruzioni per l uso Prima di usare l apparecchio leggere attentamente questo manuale e conservarlo per riferimenti futuri. Οδηγίες λειτουργίας Πριν θέσετε

Διαβάστε περισσότερα

Video Camera Recorder

Video Camera Recorder 3-072-312-51 (1) Video Camera Recorder Istruzioni per l uso Prima di usare l apparecchio, leggere attentamente questo manuale e conservarlo per riferimenti futuri. Οδηγίες χρήσεως Πριν θέσετε τη συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

Istruzioni per l uso della funzione di rete/ Οδηγίες λειτουργίας δικτύου

Istruzioni per l uso della funzione di rete/ Οδηγίες λειτουργίας δικτύου 3-078-154-41 (1) Istruzioni per l uso della funzione di rete/ Οδηγίες λειτουργίας δικτύου 2002 Sony Corporation Marchi di fabbrica Memory Stick e sono marchi registrati di Sony Corporation. I marchi BLUETOOTH

Διαβάστε περισσότερα

CONFIGURAZIONE DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.)

CONFIGURAZIONE DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.) CONFIGURAZIONE DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.) Consigliamo di configurare ed utilizzare la casella di posta elettronica certificata tramite il webmail dedicato fornito dal gestore

Διαβάστε περισσότερα

Istruzioni per l uso della funzione di rete/ applicazione/ Οδηγίες Χρήσης Λειτουργίας/ Εφαρµογών ικτύου

Istruzioni per l uso della funzione di rete/ applicazione/ Οδηγίες Χρήσης Λειτουργίας/ Εφαρµογών ικτύου 3-080-343-41 (1) Istruzioni per l uso della funzione di rete/ applicazione/ Οδηγίες Χρήσης Λειτουργίας/ Εφαρµογών ικτύου 2003 Sony Corporation Marchi Memory Stick e sono marchi registrati di Sony Corporation.

Διαβάστε περισσότερα

TRIGONOMETRIA: ANGOLI ASSOCIATI

TRIGONOMETRIA: ANGOLI ASSOCIATI FACOLTÀ DI INGEGNERIA CORSO DI AZZERAMENTO - MATEMATICA ANNO ACCADEMICO 010-011 ESERCIZI DI TRIGONOMETRIA: ANGOLI ASSOCIATI Esercizio 1: Fissata in un piano cartesiano ortogonale xoy una circonferenza

Διαβάστε περισσότερα

KX-TG9140EX KX-TG9150EX

KX-TG9140EX KX-TG9150EX TG9120_40_50EX(jt-jt).book Page 1 Monday, August 7, 2006 5:38 PM Manuale d uso KX-TG9120 Telefono Cordless Digitale con Segreteria Telefonica Modello n. KX-TG9120EX KX-TG9140EX KX-TG9150EX Indice/Contenido/Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA

IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA - CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA Vedere film in lingua straniera è un modo utile e divertente per imparare o perfezionare una lingua straniera.

Διαβάστε περισσότερα

Integrali doppi: esercizi svolti

Integrali doppi: esercizi svolti Integrali doppi: esercizi svolti Gli esercizi contrassegnati con il simbolo * presentano un grado di difficoltà maggiore. Esercizio. Calcolare i seguenti integrali doppi sugli insiemi specificati: a) +

Διαβάστε περισσότερα

Un calcolo deduttivo per la teoria ingenua degli insiemi. Giuseppe Rosolini da un università ligure

Un calcolo deduttivo per la teoria ingenua degli insiemi. Giuseppe Rosolini da un università ligure Un calcolo deduttivo per la teoria ingenua degli insiemi Giuseppe Rosolini da un università ligure Non è quella in La teoria ingenua degli insiemi Ma è questa: La teoria ingenua degli insiemi { < 3} è

Διαβάστε περισσότερα

Ge m i n i. il nuovo operatore compatto e leggero. η καινούργια και ελαφριά αυτόματη πόρτα

Ge m i n i. il nuovo operatore compatto e leggero. η καινούργια και ελαφριά αυτόματη πόρτα Ge m i n i 6 il nuovo operatore compatto e leggero η καινούργια και ελαφριά αυτόματη πόρτα Porte Gemini 6 Operatore a movimento lineare per porte automatiche a scorrimento orizzontale. Leggero, robusto

Διαβάστε περισσότερα

Istruzioni per l uso Οδηγίες χρήσης RASOIO DEPILATORE. IT pagina 1 ΕΛ σελίδα 12

Istruzioni per l uso Οδηγίες χρήσης RASOIO DEPILATORE. IT pagina 1 ΕΛ σελίδα 12 Istruzioni per l uso Οδηγίες χρήσης RASOIO DEPILATORE IT pagina 1 ΕΛ σελίδα 12 [A] [B1] [B2] [B3] 4 [E] 1 2 1 3 2 5 [C1] [C2] [D1] 3 4 7 6 [D2] [D3] 5 6 8 9 10 Type E1101 IPX5 IN: 3V Battery Battery Ni-MH

Διαβάστε περισσότερα

KH1170_Brotback_IT_GR.qxd 20.03.2007 15:33 Uhr Seite 1

KH1170_Brotback_IT_GR.qxd 20.03.2007 15:33 Uhr Seite 1 KH1170_Brotback_IT_GR.qxd 20.03.2007 15:33 Uhr Seite 1 KH1170_Brotback_IT_GR.qxd 20.03.2007 15:33 Uhr Seite 2 IT/GR KOMPERNASS GMBH BURGSTRASSE 21 D-44867 BOCHUM www.kompernass.com N. ID: KH1170-08/06-V3

Διαβάστε περισσότερα

Indice TS6511 HD. Italiano

Indice TS6511 HD. Italiano TS6511 HD Indice 1 Norme di sicurezza... 2 2 Descrizione del prodotto e collegamenti... 3 2.1 Pannello frontale... 3 2.2 Pannello posteriore e connessioni... 3 2.3 Telecomando... 4 2.3.1 Tasti e funzioni

Διαβάστε περισσότερα

Gruppo idraulico solare a singola via

Gruppo idraulico solare a singola via Gruppo idraulico a singola via per impianti solari termici ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ ΜΟΝΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΓΙΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΕΒΙΑΣΜΕΝΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Il Descrizione Περιγραφή gruppo di circolazione viene utilizzato

Διαβάστε περισσότερα

NIAGARA C 25 CF - 25 FF - 30 FF. NIAGARA C Green 25-35. Manuale d'uso per l'utente. Βιβλίο χρήσης για το χρήστη

NIAGARA C 25 CF - 25 FF - 30 FF. NIAGARA C Green 25-35. Manuale d'uso per l'utente. Βιβλίο χρήσης για το χρήστη Manuale d'uso per l'utente Βιβλίο χρήσης για το χρήστη IT GR CALDAIA MURALE A GAS CON ACCUMULO ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ CALDAIA MURALE A GAS A CONDENSAZIONE CON ACCUMULO ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ë avviso di chiamata attivo š chiamata anonima attiva

ë avviso di chiamata attivo š chiamata anonima attiva Breve descrizione del Gigaset 5020 8 7 6 9 10 11 5 4 3 2 Tasti 1 tasti di selezione rapida 2 tasto ripetizione sel. 3 tasto R (Flash) 4 tasto Muto (Mute) 5 tasto Shift 6 tasto per abbassare il volume 7

Διαβάστε περισσότερα

LAVASCIUGA WASHER-DRYER LAVE-LINGE SÉCHANT LAVADORA-SECADORA ÇAMAŞIR YIKAMA VE KURUTMA MAKĐNESĐ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ

LAVASCIUGA WASHER-DRYER LAVE-LINGE SÉCHANT LAVADORA-SECADORA ÇAMAŞIR YIKAMA VE KURUTMA MAKĐNESĐ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ LAVASCIUGA WASHER-DRYER LAVE-LINGE SÉCHANT LAVADORA-SECADORA ÇAMAŞIR YIKAMA VE KURUTMA MAKĐNESĐ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ LIBRETTO ISTRUZIONI INSTRUCTION MANUAL MANUEL D'INSTRUCTIONS MANUAL DE INSTRUCCIONES

Διαβάστε περισσότερα

caldaie murali ad alto rendimento destinate all esterno

caldaie murali ad alto rendimento destinate all esterno IT caldaie murali ad alto rendimento destinate all esterno manuale per l uso destinato all utente ed all installatore EN high efficiency wall-mounted gas-fired boilers for external use operating and installation

Διαβάστε περισσότερα

GENUS PREMIUM EVO GENUS PREMIUM EVO 24/30/35 SYSTEM 12/18/24/30/35. Manuale d uso per l utente

GENUS PREMIUM EVO GENUS PREMIUM EVO 24/30/35 SYSTEM 12/18/24/30/35. Manuale d uso per l utente GENUS PREMIUM EVO Manuale d uso per l utente CALDAIA MURALE ISTANTANEA A CONDENSAZIONE ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΑΕΡΙΟΥ GENUS PREMIUM EVO 24/30/35 GENUS PREMIUM EVO SYSTEM 12/18/24/30/35 Egregio Signore,

Διαβάστε περισσότερα

Guida utente - User Guide - Guide utilisateur Benutzerhandbuch - Guía de usuario - Οδηγός χρήστη

Guida utente - User Guide - Guide utilisateur Benutzerhandbuch - Guía de usuario - Οδηγός χρήστη Guida utente - User Guide - Guide utilisateur Benutzerhandbuch - Guía de usuario - Οδηγός χρήστη Sistema domotico By-me By-me home automation system Système domotique By-me Hausautomationssystem By-me

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 2015-2016 ΠΙΑΔΑΓΩΓΙΚΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 2015-2016 ΠΙΑΔΑΓΩΓΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 2015-2016 ΠΙΑΔΑΓΩΓΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ Οι Εκδόσεις Δίσιγμα ξεκίνησαν την πορεία τους στο χώρο των ελληνικών εκδόσεων τον Σεπτέμβριο του 2009 με κυρίαρχο οδηγό

Διαβάστε περισσότερα

Istruzioni per l uso Οδηγίες χρήσης ΑΤΜΟΣΥΣΤΗΜΑ

Istruzioni per l uso Οδηγίες χρήσης ΑΤΜΟΣΥΣΤΗΜΑ Istruzioni per l uso Οδηγίες χρήσης Sistema stirante ΑΤΜΟΣΥΣΤΗΜΑ Indice - Περιεχόμενα IT Descrizione... 4 Descrizione... 4 Pannello comandi... 4 Ferro di tipo professionale... 4 Ferro di tipo domestico...

Διαβάστε περισσότερα

IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA

IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA - CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA Vedere film in lingua straniera è un modo utile e divertente per imparare o perfezionare una lingua straniera.

Διαβάστε περισσότερα

LAVATRICE WASHING MACHINE LAVE-LINGE LAVADORA ÇAMAŞIR MAKĐNESĐ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ

LAVATRICE WASHING MACHINE LAVE-LINGE LAVADORA ÇAMAŞIR MAKĐNESĐ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ LAVATRICE WASHING MACHINE LAVE-LINGE LAVADORA ÇAMAŞIR MAKĐNESĐ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ LIBRETTO ISTRUZIONI INSTRUCTION MANUAL MANUEL D'INSTRUCTIONS MANUAL DE INSTRUCCIONES TALĐMAT KILAVUZU ΒΙΒΛΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ IT EN FR ES

Διαβάστε περισσότερα

caldaie murali ad alto rendimento destinate all esterno

caldaie murali ad alto rendimento destinate all esterno it caldaie murali ad alto rendimento destinate all esterno manuale per l uso destinato all utente ed all installatore en high efficiency wall-mounted gas-fired boilers for external use operating and installation

Διαβάστε περισσότερα

CLAS PREMIUM EVO 24/30/35 CLAS PREMIUM EVO SYSTEM 18/24/35. Manuale d uso per l utente

CLAS PREMIUM EVO 24/30/35 CLAS PREMIUM EVO SYSTEM 18/24/35. Manuale d uso per l utente CLAS PREMIUM EVO Manuale d uso per l utente CALDAIA MURALE ISTANTANEA A CONDENSAZIONE ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΑΕΡΙΟΥ CLAS PREMIUM EVO 24/30/35 CLAS PREMIUM EVO SYSTEM 18/24/35 Egregio Signore, desideriamo

Διαβάστε περισσότερα

Guida utente - User Guide - Guide utilisateur Benutzerhandbuch - Guía de usuario - Οδηγός χρήστη

Guida utente - User Guide - Guide utilisateur Benutzerhandbuch - Guía de usuario - Οδηγός χρήστη Guida utente - User Guide - Guide utilisateur Benutzerhandbuch - Guía de usuario - Οδηγός χρήστη Sistema domotico By-me By-me home automation system Système domotique By-me Hausautomationssystem By-me

Διαβάστε περισσότερα

Indice. Indicazioni ambientali. l i RAEE non vanno mai buttati nella spazzatura indifferenziata;

Indice. Indicazioni ambientali. l i RAEE non vanno mai buttati nella spazzatura indifferenziata; PL EL CS EN IT 2 Grazie per aver scelto una lavatrice Candy che, siamo certi, sarà un prezioso alleato per lavare in tutta tranquillità la biancheria di tutti i giorni, anche la più delicata. È possibile

Διαβάστε περισσότερα

Istruzioni per l uso. Sommario LFF 8M121 LAVASTOVIGLIE. Scheda prodotto, 2

Istruzioni per l uso. Sommario LFF 8M121 LAVASTOVIGLIE. Scheda prodotto, 2 Istruzioni per l uso LAVASTOVIGLIE IT Italiano, 1 ES Español, 46 EN English, 16 EL Ελληνικά, 60 NL Nederland, 31 Sommario Scheda prodotto, 2 Precauzioni, consigli e Assistenza, 3-4 Sicurezza generale Smaltimento

Διαβάστε περισσότερα

Istruzioni per l uso. Sommario LLD 8M121 LAVASTOVIGLIE. Scheda prodotto, 2

Istruzioni per l uso. Sommario LLD 8M121 LAVASTOVIGLIE. Scheda prodotto, 2 Istruzioni per l uso LAVASTOVIGLIE IT Italiano, 1 ES Español, 43 EN English,15 PT Português, 57 DE Deutsch, 29 EL Ελληνικά, 71 Sommario Scheda prodotto, 2 Precauzioni e consigli, 3 Sicurezza generale Smaltimento

Διαβάστε περισσότερα

Manuale d istruzioni. User and installation instructions. Conseils d utilisation et d installation. Instrucciones para el uso e instalación

Manuale d istruzioni. User and installation instructions. Conseils d utilisation et d installation. Instrucciones para el uso e instalación Manuale d istruzioni User and installation instructions Conseils d utilisation et d installation Instrucciones para el uso e instalación Kullanım ve kurulum için talimatlar Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

SUPREME COLOURS / DAMASCO 1L

SUPREME COLOURS / DAMASCO 1L SUPREME COLOURS / DAMASCO 1L Μεταλλικό χρώμα κατάλληλο για κάθε επιφάνεια για εσωτερικούς η εξωτερικούς χώρους. Εάν η επιφάνεια είναι λευκή δεν χρειάζεται αστάρι. Η Σειρά αποτελείται από 7 ελκύστηκα χρώματα.

Διαβάστε περισσότερα

Fronius Personal Display DL IT

Fronius Personal Display DL IT / Battery Charging Systems / Welding Technology / Solar Electronics Fronius Personal Display DL IT Istruzioni d'impiego Controllo degli impianti ES Instrucciones de uso Supervisión del equipo TR Kullanım

Διαβάστε περισσότερα

AY-AP7FHR AY-AP7FHR-WH AY-AP9FHR AY-AP9FHR-WH AY-AP12FHR AY-AP12FHR-WH

AY-AP7FHR AY-AP7FHR-WH AY-AP9FHR AY-AP9FHR-WH AY-AP12FHR AY-AP12FHR-WH AY-AP7FHR AY-AP7FHR-WH AY-AP9FHR AY-AP9FHR-WH AY-APFHR AY-APFHR-WH INDOOR UNIT UNITÀ INTERNA UNIDADE INTERIOR ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ Ç ÜN TE DZENHTZZBQ ;KJR AY-AP7FHR AY-AP7FHR-WH AY-AP9FHR AY-AP9FHR-WH AY-APFHR

Διαβάστε περισσότερα

EV5600 EV5800. Lavatrice. Πλυντήριο Ρούχων Perilica rublja 1 - IT

EV5600 EV5800. Lavatrice. Πλυντήριο Ρούχων Perilica rublja 1 - IT Lavatrice Πλυντήριο Ρούχων Perilica rublja EV5600 EV5800 1 - IT 1 Istruzioni importanti per la sicurezza Questa sezione contiene istruzioni sulla sicurezza che aiutano a proteggere dal rischio di lesioni

Διαβάστε περισσότερα

IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA

IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA - CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA Vedere film in lingua straniera è un modo utile e divertente per imparare o perfezionare una lingua straniera.

Διαβάστε περισσότερα

New 105 touch. mantenimiento. à πƒπ π πø Ã TM TM π TMÀ

New 105 touch. mantenimiento. à πƒπ π πø Ã TM TM π TMÀ New 105 touch It Uso e manutenzione ES MANUAL DE USO Y mantenimiento en Use and maintenance PT MANUAL DE USO E MANUTENÇÃO fr de Manuel d instructions pour l emploi Bedienungs-und wartungsanleitung EL Ã

Διαβάστε περισσότερα

X815 X715. www.blackanddecker.co.uk

X815 X715. www.blackanddecker.co.uk www.blackanddecker.co.uk X815 X715 English 1. Spray button 2. Steam control dial 3. Steam burst button 4. Temperature control dial 5. Heating light 6. Heel rest 7. Self-clean button 8. Cord storage 9.

Διαβάστε περισσότερα

DVMI 3541 SD DVD PLAYER

DVMI 3541 SD DVD PLAYER DVMI 3541 SD DVD PLAYER ITALIANO: MANUALE UTENTE ENGLISH: USER S MANUAL FRANCAIS: MANUEL DE L UTILISATEUR DEUTCH: BEDIENUNGSANLEITUNG ESPANOL: MANUAL DE USUARIO PORTOGUESE: MANUAL DO UTILIZADOR Eλληνικα:

Διαβάστε περισσότερα

Transmetteur audio/vidéo 5,8GHz. audio / video zender 5,8 GHz. Trasmettitore audio / video 5,8 GHz. Πομπός Ήχου / Εικόνας 5.8GHz

Transmetteur audio/vidéo 5,8GHz. audio / video zender 5,8 GHz. Trasmettitore audio / video 5,8 GHz. Πομπός Ήχου / Εικόνας 5.8GHz Ref./Cod./ ΚΩΔ. 475368 Transmetteur audio/vidéo 5,8GHz audio / video zender 5,8 GHz Trasmettitore audio / video 5,8 GHz Πομπός Ήχου / Εικόνας 5.8GHz Transmisor audio/video 5,8GHz Transmissor áudio/video

Διαβάστε περισσότερα

Istruzioni per l uso. Sommario LSB 5B019 LAVASTOVIGLIE. Scheda prodotto, 2

Istruzioni per l uso. Sommario LSB 5B019 LAVASTOVIGLIE. Scheda prodotto, 2 Istruzioni per l uso LAVASTOVIGLIE IT EN FR Sommario Italiano, 1 English, 14 Français, 27 Scheda prodotto, 2 EL Ελληνικά, 40 Precauzioni e consigli, 3 Sicurezza generale Smaltimento Risparmiare e rispettare

Διαβάστε περισσότερα

IT - Manuale d uso per l utente EGIS PLUS 24 EGIS PLUS 24 FF EGIS PLUS 24 CF

IT - Manuale d uso per l utente EGIS PLUS 24 EGIS PLUS 24 FF EGIS PLUS 24 CF IT - Manuale d uso per l utente GR EGIS PLUS 24 EGIS PLUS 24 FF EGIS PLUS 24 CF Egregio Signore, desideriamo ringraziarla per aver preferito nel suo acquisto la caldaia di ns. produzione. Siamo certi di

Διαβάστε περισσότερα

Codice Motore per parabola

Codice Motore per parabola Codice 450907 Motore per parabola IT C 1 Installazione di un kit motorizzato B A Introduzione Le presenti istruzioni indicano come installare un kit motorizzato con motore Metronic cod. 450907. Un installazione

Διαβάστε περισσότερα

AY-AP18GR AY-AP24GR AE-A18GR AE-A24GR AY-AP18GR AY-AP24GR ΑΙΡΚΟΝΤΙΣΙΟΝ ΩΜΑΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ SPLIT ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ SPL T KL MA KULLANMA KILAVUZU

AY-AP18GR AY-AP24GR AE-A18GR AE-A24GR AY-AP18GR AY-AP24GR ΑΙΡΚΟΝΤΙΣΙΟΝ ΩΜΑΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ SPLIT ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ SPL T KL MA KULLANMA KILAVUZU AY-AP8GR AY-AP4GR SPLIT TYPE ROOM AIR CONDITIONER OPERATION MANUAL CONDIZIONATORE D ARIA RESIDENZIALE MONOSPLIT MANUALE DI ISTRUZIONI AR CONDICIONADO DE SALA DE DUAS UNIDADES MANUAL DE OPERAÇÃO ΑΙΡΚΟΝΤΙΣΙΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Istruzioni per l installazione e l uso

Istruzioni per l installazione e l uso Istruzioni per l installazione e l uso LAVABIANCHERIA Sommario I I Italiano,1 GR ΕΛΛΗΝΙΚΑ, 13 TR Türkçe,25 Installazione, 2-3 Disimballo e livellamento Collegamenti idraulici ed elettrici Dati tecnici

Διαβάστε περισσότερα

LIVELLI A1 & A2 SESSIONE MAGGIO 2013

LIVELLI A1 & A2 SESSIONE MAGGIO 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Ministero dell Istruzione e degli Affari Religiosi, della Cultura e dello Sport Certificazione di Lingua

Διαβάστε περισσότερα

English 3 Italiano 6 Ελληνικά 10

English 3 Italiano 6 Ελληνικά 10 2 English 3 Italiano 6 Ελληνικά 10 3 5 3 4 6 2 ENGLISH English Intended use Your Black and Decker sandwich maker/healthy grill has been designed for making toasted sandwiches and grilling food as described

Διαβάστε περισσότερα

LSB 5B019. Οδηγίες χρήσης

LSB 5B019. Οδηγίες χρήσης LSB 5B019 IT Italiano Istruzioni per l uso LAVASTOVIGLIE - Sommario Istruzioni per l uso, 1 Precauzioni e Consigli, 2-3 Scheda prodotto, 8 Assistenza, 10 Installazione, 11-12 Descrizione dell apparecchio,13

Διαβάστε περισσότερα

STERILIZZATORE BABY 4 IN 1

STERILIZZATORE BABY 4 IN 1 STERILIZZATORE BABY 4 IN 1 INN-303 MANUALE D USO USER MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ INN-303 STERILIZZATORE BABY 4 IN 1 COMPONENTI DEL PRODOTTO 1. Unità principale base del prodotto 2. Interruttore accensione

Διαβάστε περισσότερα

CALDAIA MURALE A GAS A CONDENSAZIONE DA INCASSO

CALDAIA MURALE A GAS A CONDENSAZIONE DA INCASSO A it CALDAIA MURALE A GAS A CONDENSAZIONE DA INCASSO Manuale per l uso destinato all utente e all installatore el ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΣ ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ Εγχειρίδιο χρήσης για τον χρήστη και

Διαβάστε περισσότερα

CLAS EVO. Manuale d uso per l utente

CLAS EVO. Manuale d uso per l utente CLAS EVO Manuale d uso per l utente CLAS EVO 24 FF CLAS EVO 28 FF CLAS EVO SYSTEM 24 FF CLAS EVO SYSTEM 28 FF CLAS EVO SYSTEM 32 FF CLAS EVO 24 CF CLAS EVO SYSTEM 24 CF CLAS EVO SYSTEM 28 CF Egregio Signore,

Διαβάστε περισσότερα

Istruzioni per l uso. Sommario LTB 4B019 LAVASTOVIGLIE. Scheda prodotto, 2

Istruzioni per l uso. Sommario LTB 4B019 LAVASTOVIGLIE. Scheda prodotto, 2 Istruzioni per l uso LAVASTOVIGLIE IT EN NL Sommario Italiano, 1 English, 14 Nederlands, 28 Scheda prodotto, 2 PT Português, 41 EL Ελληνικά, 54 PL Polski, 67 Precauzioni e consigli, 3 Sicurezza generale

Διαβάστε περισσότερα

LIVELLO A1 & A2 (secondo il Consiglio d Europa)

LIVELLO A1 & A2 (secondo il Consiglio d Europa) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Ministero Greco della Pubblica Istruzione e degli Affari Religiosi Certificazione di Lingua Italiana LIVELLO A1 & A2 (secondo

Διαβάστε περισσότερα

EMS EL Φούρνος μικροκυμάτων Οδηγίες Χρήσης 2 IT Forno a microonde Istruzioni per l uso 19

EMS EL Φούρνος μικροκυμάτων Οδηγίες Χρήσης 2 IT Forno a microonde Istruzioni per l uso 19 EMS21400 EL Φούρνος μικροκυμάτων Οδηγίες Χρήσης 2 IT Forno a microonde Istruzioni per l uso 19 2 ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ... 3 2. ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ... 6 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ...7

Διαβάστε περισσότερα

Refrigerator. User manual RFNE 312 E 23 W RFNE 312 E 23 X RFNE 312 E 33 W RFNE 312 E 33 X

Refrigerator. User manual RFNE 312 E 23 W RFNE 312 E 23 X RFNE 312 E 33 W RFNE 312 E 33 X Refrigerator User manual RFNE 312 E 23 W RFNE 312 E 23 X RFNE 312 E 33 W RFNE 312 E 33 X EL IT Αγαπητέ Πελάτη, Θα θέλαμε να έχετε τη μέγιστη απόδοση από το προϊόν μας, το οποίο κατασκευάστηκε σε μοντέρνες

Διαβάστε περισσότερα

IT - Manuale d uso per l utente BS II 24 BS II 24 FF BS II 24 CF

IT - Manuale d uso per l utente BS II 24 BS II 24 FF BS II 24 CF IT - Manuale d uso per l utente BS II 24 BS II 24 FF BS II 24 CF Egregio Signore, desideriamo ringraziarla per aver preferito nel suo acquisto la caldaia di ns. produzione. Siamo certi di averle fornito

Διαβάστε περισσότερα

FHBP 604 4I PW T XS FHBP 603 3I T XS FHBP 803 3I T XS FHFB 302 2I T

FHBP 604 4I PW T XS FHBP 603 3I T XS FHBP 803 3I T XS FHFB 302 2I T FHBP 604 4I PW T XS FHBP 603 3I T XS FHBP 803 3I T XS FHFB 302 2I T Manuale d istruzioni Piano di cottura da incasso Operating and maintenance instruction for hobs Electric hobs Οδηγιες λειτουργιας και

Διαβάστε περισσότερα

Istruzioni per l uso. Sommario LFF 8M121 LAVASTOVIGLIE

Istruzioni per l uso. Sommario LFF 8M121 LAVASTOVIGLIE Istruzioni per l uso LAVASTOVIGLIE IT Italiano, 1 ES EN English,15 EL NL Nederland, 29 PL Sommario Precauzioni, consigli e Assistenza, 2-3 Sicurezza generale Smaltimento Risparmiare e rispettare l ambiente

Διαβάστε περισσότερα

AY-AP9KR AE-A9KR AY-AP12KR AE-A12KR AY-AP18KR AE-A18KR AY-AP24KR AE-A24KR POKOJOWY KLIMATYZATOR TYPU SPLIT INSTRUKCJA OBSŁUGI

AY-AP9KR AE-A9KR AY-AP12KR AE-A12KR AY-AP18KR AE-A18KR AY-AP24KR AE-A24KR POKOJOWY KLIMATYZATOR TYPU SPLIT INSTRUKCJA OBSŁUGI AY-AP9KR AY-APKR AY-AP8KR AY-APKR INDOOR UNIT UNITÀ INTERNA ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ UNIDADE INTERIOR Ç ÜNİTE JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA OUTDOOR UNIT UNITÀ ESTERNA ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ UNIDADE EXTERIOR DİŞ ÜNİTE JEDNOSTKA

Διαβάστε περισσότερα

Istruzioni per l installazione e l uso

Istruzioni per l installazione e l uso Istruzioni per l installazione e l uso LAVABIANCHERIA Sommario I I Italiano,1 GR ΕΛΛΗΝΙΚΑ, 13 TR Türkçe,25 Installazione, 2-3 Disimballo e livellamento Collegamenti idraulici ed elettrici Dati tecnici

Διαβάστε περισσότερα

MANUALE D USO E MANUTENZIONE USER AND MAINTENANCE MANUAL MANUEL D INSTALLATION E DE FONCTIONNEMENT BEDIENUNGS- UND WARTUNGSANLEITUNG

MANUALE D USO E MANUTENZIONE USER AND MAINTENANCE MANUAL MANUEL D INSTALLATION E DE FONCTIONNEMENT BEDIENUNGS- UND WARTUNGSANLEITUNG MANUALE D USO E MANUTENZIONE USER AND MAINTENANCE MANUAL MANUEL D INSTALLATION E DE FONCTIONNEMENT BEDIENUNGS- UND WARTUNGSANLEITUNG TAVOLI REFRIGERATI PIZZA e VETRINE REFRIGERATE REFRIGERATED PIZZA COUNTERS

Διαβάστε περισσότερα

Dove posso trovare il modulo per? Dove posso trovare il modulo per? Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε μια φόρμα

Dove posso trovare il modulo per? Dove posso trovare il modulo per? Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε μια φόρμα - Γενικά Dove posso trovare il modulo per? Dove posso trovare il modulo per? Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε μια φόρμα Quando è stato rilasciato il suo [documento]? Για να ρωτήσετε πότε έχει εκδοθεί

Διαβάστε περισσότερα

Istruzioni per l uso Gebruiksaanwijzing IT (2-23) NL (24-45) PT (46-67) GR (68-91)

Istruzioni per l uso Gebruiksaanwijzing IT (2-23) NL (24-45) PT (46-67) GR (68-91) Istruzioni per l uso Gebruiksaanwijzing Instruções para o uso Οδηγίες χρήσεως CS 330 CS 360 CS 370 CS 400 Prima di usare la macchina, leggere per intero le istruzioni per l uso e accertarsi di averne compreso

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Χρονοθερμοστάτης WiFi 02911 Εγχειρίδιο τεχνικού εγκατάστασης

Εγχειρίδιο οδηγιών. Χρονοθερμοστάτης WiFi 02911 Εγχειρίδιο τεχνικού εγκατάστασης Εγχειρίδιο οδηγιών Χρονοθερμοστάτης WiFi 02911 Εγχειρίδιο τεχνικού εγκατάστασης Πίνακας περιεχομένων 1. Χρονοθερμοστάτης 02911 3 2. Πεδίο εφαρμογής 3 3. Εγκατάσταση 3 4. Συνδέσεις 4 4.1 Σύνδεση ρελέ 4

Διαβάστε περισσότερα

www.blackanddecker.eu English 3 Italiano 6 Ελληνικά 9

www.blackanddecker.eu English 3 Italiano 6 Ελληνικά 9 www.blackanddecker.eu 7 6 5 4 3 2 1 English 3 Italiano 6 Ελληνικά 9 9 10 7 8 A B D 2 ENGLISH Intended use Your Black & Decker coffee maker has been designed for making coffee. This product is intended

Διαβάστε περισσότερα

WHT1114LSIN νέο. Πλυντήριο ρούχων εμπρόσθιας φόρτωσης, σειρά High Tech, 11 kg, λευκό. Κλάση A+++-10% Περισσότερες πληροφορίες στο

WHT1114LSIN νέο. Πλυντήριο ρούχων εμπρόσθιας φόρτωσης, σειρά High Tech, 11 kg, λευκό. Κλάση A+++-10% Περισσότερες πληροφορίες στο WHT1114LSIN νέο Πλυντήριο ρούχων εμπρόσθιας φόρτωσης, σειρά High Tech, 11 kg, λευκό. Κλάση A+++-10% Περισσότερες πληροφορίες στο www.petco.gr EAN13: 8017709209490 Χωρητικότητα 11 κιλά Μοτέρ Direct Drive

Διαβάστε περισσότερα

ENGLISH. Intended use

ENGLISH. Intended use SC800 ENGLISH English Intended use Your Black & Decker Hair Dryer has been designed for drying hair as described in this manual. This product is intended for household use only. Safety instructions Warning!

Διαβάστε περισσότερα

MDV 6350 BT MP3/ MPEG4 SISTEMA CAR VIDEO CON SINTO RDS, BLUETOOTH, INGRESSO USB/SD CARD E DISPLAY 7" TOUCH SCREEN PARKING CAMERA TOUCH

MDV 6350 BT MP3/ MPEG4 SISTEMA CAR VIDEO CON SINTO RDS, BLUETOOTH, INGRESSO USB/SD CARD E DISPLAY 7 TOUCH SCREEN PARKING CAMERA TOUCH SISTEMA CAR VIDEO CON SINTO RDS, BLUETOOTH, INGRESSO TOUCH SCREEN BLUETOOTH PARKING CAMERA USB/SD CARD E DISPLAY 7" TOUCH SCREEN Manuale d'uso e collegamento MP3/ MPEG4 USB SD CARD AUX IN CAR VIDEO SYSTEM

Διαβάστε περισσότερα

GUIDA FISCALE PER GLI STRANIERI

GUIDA FISCALE PER GLI STRANIERI GUIDA FISCALE PER GLI STRANIERI A cura della Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti in collaborazione con la Direzione Provinciale di Trento Si ringrazia il CINFORMI - Centro Informativo per l Immigrazione

Διαβάστε περισσότερα

ENGLISH 4 ITALIANO 8 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 12

ENGLISH 4 ITALIANO 8 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 12 3 2 7 6 5 4 1 ENGLISH 4 ITALIANO 8 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 12 10 11 9 8 12 14 13 9 15 16 17 19 18 4 11 11 3 20 2 8 10 2 5 7 6 19 21 22 3 ENGLISH ENGLISH Intended use Your Black & Decker vacuum cleaner has been designed

Διαβάστε περισσότερα

ASCIUGACAPELLI. istruzioni per l uso instructions for use οδηγίες χρήσης ASCIUGACAPELLI HAIRDRYER ΣΕΣΟΥΑΡ ΜΑΛΛΙΩΝ. σελίδα

ASCIUGACAPELLI. istruzioni per l uso instructions for use οδηγίες χρήσης ASCIUGACAPELLI HAIRDRYER ΣΕΣΟΥΑΡ ΜΑΛΛΙΩΝ. σελίδα istruzioni per l uso instructions for use οδηγίες χρήσης ASCIUGACAPELLI ASCIUGACAPELLI HAIRDRYER ΣΕΣΟΥΑΡ ΜΑΛΛΙΩΝ IT EN EL pagina page σελίδα 1 9 17 00208_3.indd 1 22012010 10:37:3 1 [A] 2 4 7 7A 5 5B 5A

Διαβάστε περισσότερα

Parts 1. Lid 2. Large reamer 3. Small reamer 4. Pulp strainer 5. Jug (500ml capacity) 6. Motor Base 7. Anti drip tap

Parts 1. Lid 2. Large reamer 3. Small reamer 4. Pulp strainer 5. Jug (500ml capacity) 6. Motor Base 7. Anti drip tap CJ750 ENGLISH (Original instructions) Parts 1. Lid 2. Large reamer 3. Small reamer 4. Pulp strainer 5. Jug (500ml capacity) 6. Motor Base 7. Anti drip tap Intended use Your Black & Decker citrus juicer

Διαβάστε περισσότερα

115389626 Rev. 2 6/30/10 BRW

115389626 Rev. 2 6/30/10 BRW Original instructions Instrucciones originales Bruksanvisning i original Alkuperäiset ohjeet Originale instruktioner Originale instruksjoner Istruzioni originali Instruções originais Ú ÈÎ Ô ËÁ Â PÛvodní

Διαβάστε περισσότερα

ZBNC - ZBNC/I - ZBNC/L FRAGMA 3D

ZBNC - ZBNC/I - ZBNC/L FRAGMA 3D Manuale per il collegamento e l uso - Installation and operation manual Manuel pour le raccordement et l emploi - Installations-und Benutzerhandbuch Manual para el conexionado y el uso - Manual para la

Διαβάστε περισσότερα