Digital Video Camera Recorder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Digital Video Camera Recorder"

Transcript

1 (1) Digital Video Camera Recorder Istruzioni per l uso Prima di utilizzare l apparecchio, leggere attentamente il presente manuale e conservarlo per eventuali riferimenti futuri. Οδηγίες Χρήσεως Πριν θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία, παρακαλούµε µελετήστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και φυλάξτε το για µελλοντική παραποµπή. TM SERIES DCR-TRV60E 2003 Sony Corporation

2 2

3 Italiano Benvenuti! Congratulazioni per l acquisto di questa videocamera Sony Handycam. Con questa Handycam potrete catturare i momenti preziosi della vostra vita con immagini e suono di qualità superiore. Questa Handycam dispone di numerose funzioni avanzate, ma è molto facile da usare. Presto potrete produrre video personali di cui potrete godere negli anni a venire. ATTENZIONE Per evitare il rischio di incendi o scosse elettriche, non esporre l apparecchio alla pioggia o all umidità. Per evitare scosse elettriche, non aprire il rivestimento. Per riparazioni rivolgersi esclusivamente a personale qualificato. Per gli acquirenti in Europa Ελληνικά Καλώς ήρθατε! Συγχαρητήρια για την αγορά αυτής της βιντεοκάµερας Sony Handycam. Με την Handycam µπορείτε να κρατήσετε τις πιο αξιόλογες στιγµές της ζωής σας απολαµβάνοντας υψηλής ποιότητας εικόνα και ήχο. Η Handycam έχει πολλά προηγµένα χαρακτηριστικά, αλλά είναι ταυτόχρονα πολύ εύκολη στη χρήση. Σύντοµα θα µπορείτε να γυρίζετε ταινίες που θα τις χαίρεστε για πολλά χρόνια. ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ Για να αποτρέψετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, µην εκθέτετε τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία. Για να αποφύγετε την ηλεκτροπληξία, µην ανοίγετε το κάλυµµα της συσκευής. Αναθέστε το σέρβις µόνο σε εξουσιοδοτηµένο προσωπικό. Για τους πελάτες στην Ευρώπη ATTENZIONE I campi elettromagnetici a determinate frequenze potrebbero influenzare le immagini e l audio della videocamera. Questo prodotto è stato collaudato e trovato in conformità ai limiti indicati nella norma EMC per l uso di cavi di collegamento di lunghezza inferiore a 3 m. Avviso Se elettricità statica o elettromagnetismo causa un interruzione (fallimento) del trasferimento del dati,riavviare l applicazione o scollegare e ricollegare il cavo USB. ΠΡΟΣΟΧΗ Το ηλεκτροµαγνητικό πεδίο στις συγκεκριµένες συχνότητες µπορεί να επηρεάσει την εικόνα και τον ήχο αυτής της βιντεοκάµερας. Αυτό το προϊόν έχει δοκιµαστεί και βρέθηκε να είναι συµβατό µε τα όρια, τα οποία καθορίζονται στην οδηγία Ηλεκτροµαγνητικής Συµβατότητας, για χρήση καλωδίων σύνδεσης κοντύτερων των 3 µέτρων. Σηµείωση Εάν στατικός ηλεκτρισµός ή ηλεκτροµαγνητισµός προκαλέσει τη διακοπή στη µέση της µεταφοράς δεδοµένων (fail), επανεκκινήστε την εφαρµογή ή αποσυνδέστε και συνδέστε ξανά το καλώδιο USB. 3

4 Italiano Caratteristiche principali Caratteristiche principali Registrazione e riproduzione di immagini in movimento o di fermi immagine Registrazione di immagini in movimento su un nastro (p. 37) Riproduzione di un nastro (p. 53) Registrazione di fermi immagine su una Memory Stick (p. 61, 142) Registrazione di immagini in movimento su una Memory Stick (p. 158) Visualizzazione dei fermi immagine registrati su una Memory Stick (p. 169) Visualizzazione delle immagini in movimento registrate su una Memory Stick (p. 172) Visualizzazione delle immagini in movimento registrate su un nastro utilizzando il cavo USB (p. 202) Visualizzazione delle immagini registrate su una Memory Stick utilizzando il cavo USB (p. 211, 219) Cattura delle immagini sul computer dalla videocamera utilizzando il cavo USB (p. 204) Conversione dei segnali analogici in segnali digitali per la cattura delle immagini sul computer (p. 221) Cattura delle immagini sul computer 4

5 Caratteristiche principali Altre funzioni Funzioni per la regolazione dell esposizione durante la registrazione Controluce (p. 47) NightShot/Super NightShot/Colour Slow Shutter (p. 48) PROGRAM AE (p. 77) Esposizione manuale (p. 79) Esposimetro flessibile spot (localizzato) (p. 80) Registrazione di immagini con il flash (p. 146) Funzioni per conferire maggiore impatto alle immagini Zoom digitale (p. 46) L impostazione predefinita è OFF (per ingrandimenti superiori a 10, selezionare lo zoom digitale elettrico in D ZOOM nelle impostazioni di menu). Dissolvenza (p. 70) Effetto immagine (p. 73) Effetto digitale (p. 74) Titolo (p. 125) MEMORY MIX (p. 152) Funzioni per conferire naturalezza alle registrazioni PROGRAM AE (p. 77) SPORTS LANDSCAPE Messa a fuoco manuale (p. 81) Messa a fuoco estesa (p. 82) Messa a fuoco spot (localizzata) (p. 83) Funzioni da utilizzare con i nastri registrati Ricerca della fine/ricerca per il montaggio/controllo della registrazione (p. 51) Codice dati (p. 55) PB ZOOM del nastro/pb ZOOM della memoria (p. 93, 176) Memoria del punto zero (p. 95) Ricerca di titolo (p. 96) Montaggio digitale di programmi (p. 102, 164) Caratteristiche principali 5

6 Ελληνικά Κύρια χαρακτηριστικά Εγγραφή και αναπαραγωγή κινούµενων ή ακίνητων εικόνων Εγγραφή κινούµενων εικόνων σε κασέτα (σελ. 37) Αναπαραγωγή κασέτας (σελ. 53) Εγγραφή ακίνητων εικόνων σε Memory Stick (σελ. 61, 142) Εγγραφή κινούµενων εικόνων σε Memory Stick (σελ. 158) Προβολή ακίνητων εικόνων γραµµένων στο Memory Stick (σελ. 169) Προβολή κινούµενων εικόνων γραµµένων στο Memory Stick (σελ. 172) Κύρια χαρακτηριστικά Προβολή κινούµενων εικόνων γραµµένων στην κασέτα χρησιµοποιώντας το καλώδιο USB (σελ. 202) Προβολή εικόνων, γραµµένων στο Memory Stick, χρησιµοποιώντας το καλώδιο USB (σελ. 211, 219) Αποτύπωση εικόνων από την κάµερα στον υπολογιστή µε χρήση του καλωδίου USB (σελ. 204) Μετατροπή αναλογικού σήµατος σε ψηφιακό για την αποτύπωση εικόνων στον υπολογιστή (σελ. 221) Αποτύπωση εικόνων στον υπολογιστή 66

7 Κύρια χαρακτηριστικά Αλλες χρήσεις Λειτουργίες για τη ρύθµιση της έκθεσης κατά την εγγραφή Back light (σελ. 47) Λειτουργία NightShot/Super NightShot/Colour Slow Shutter (σελ. 48) PROGRAM AE (σελ. 77) Έκθεση µε το χέρι (σελ. 79) Φωτοµέτρηση Σποτ (Flexible Spot Meter) (σελ. 80) Εγγραφή εικόνων µε το φλας (σελ. 146) Λειτουργίες που προσφέρουν µεγαλύτερη έµφαση στις εικόνες Ψηφιακό ζουµ (σελ. 46) Η ρύθµιση εργοστασίου είναι OFF. (Για ζουµ µεγαλύτερο του 10x, επιλέξτε το ψηφιακό ζουµ στο D ZOOM στις ρυθµίσεις µενού.) Fader (σελ. 70) Εφέ εικόνας (σελ. 73) Ψηφιακά εφέ (σελ. 74) Τίτλοι (σελ. 125) MEMORY MIX (σελ. 152) Λειτουργίες που προσδίδουν φυσική εµφάνιση στις εγγραφές σας PROGRAM AE (σελ. 77) SPORTS Λειτουργία LANDSCAPE (Τοπίου) Εστίαση µε το χέρι (σελ. 81) Εκτεταµένη εστίαση (σελ. 82) Εστίαση (tm)ποτ (σελ. 83) Λειτουργίες που χρησιµοποιούνται µετά την εγγραφή Λειτουργίες End search/edit search/rec Review (σελ. 51) Data code (σελ. 55) PB ZOOM Ταινίας/PB ZOOM Μνήµης (σελ. 93, 176) Λειτουργία Zero set memory (σελ. 95) Title search (Αναζήτηση τίτλου) (σελ. 96) Ψηφιακό µοντάζ προγραµµάτων (σελ. 102, 164) Κύρια χαρακτηριστικά 77

8 8 Italiano Indice Caratteristiche principali... 4 Guida rapida Registrazione su nastro Registrazione su una Memory Stick 14 Operazioni preliminari Uso del presente manuale Controllo degli accessori in dotazione Punto 1 Preparazione della fonte di alimentazione Installazione o rimozione del blocco batteria Caricamento del blocco batteria Collegamento ad una presa di rete.. 30 Punto 2 Impostazione di data e ora Punto 3 Uso del pannello a sfioramento 34 Registrazione Operazioni di base Registrazione di un immagine Ripresa di soggetti in controluce Funzione di controluce Riprese al buio NightShot/Super NightShot/Colour Slow Shutter 48 Controllo delle registrazioni Ricerca della fine/ricerca per il montaggio/ Controllo della registrazione Riproduzione Operazioni di base Riproduzione di un nastro Per visualizzare gli indicatori a schermo Funzione di visualizzazione Visualizzazione delle registrazioni su un televisore Operazioni di registrazione avanzate Registrazione di fermi immagine su una Memory Stick nel modo di registrazione su nastro o di attesa della registrazione su nastro Registrazione con timer automatico Regolazione manuale del bilanciamento del bianco Uso del modo ampio Uso della funzione di dissolvenza Uso di effetti speciali Effetto immagine Uso di effetti speciali Effetto digitale.. 74 Uso di PROGRAM AE Regolazione manuale dell esposizione.. 79 Uso della funzione di esposimetro spot (localizzato) Esposimetro flessibile spot (localizzato) Messa a fuoco manuale Uso della funzione di messa a fuoco spot (localizzata) Messa a fuoco spot (localizzata) Registrazione a intervalli Registrazione fotogramma per fotogramma Registrazione per fotogrammi Registrazione con tutti i pixel Modo di registrazione progressiva Uso del mirino Operazioni di riproduzione avanzate Riproduzione di un nastro con effetto immagine Riproduzione di un nastro con effetto digitale Ingrandimento delle immagini registrate su nastro PB ZOOM del nastro Individuazione rapida di una scena Memoria del punto zero Ricerca di una registrazione tramite titolo Ricerca di titolo Ricerca di una registrazione tramite data Ricerca della data Montaggio Duplicazione di un nastro Duplicazione delle sole scene desiderate Montaggio digitale di programmi (su nastro) Registrazione di video o programmi televisivi Inserimento di una scena da un videoregistratore Montaggio per inserimento Duplicazione audio Sovrapposizione di un titolo su un nastro dotato di memoria cassetta Creazione di titoli personalizzati Assegnazione di un nome ad una cassetta dotata di memoria cassetta

9 Indice Cancellazione di tutti i dati contenuti nella memoria cassetta Operazioni con la Memory Stick Uso della Memory Stick Introduzione Selezione della qualità e delle dimensioni dei dati di immagine Registrazione di fermi immagine su una Memory Stick Registrazione di foto in memoria Registrazione di immagini da un nastro come fermi immagine Sovrapposizione di un fermo immagine contenuto nella Memory Stick su un immagine MEMORY MIX Registrazione di foto a intervalli Registrazione di immagini in movimento su una Memory Stick Registrazione MPEG MOVIE Registrazione con timer automatico Registrazione di un immagine da un nastro come immagine in movimento Registrazione di immagini modificate da un nastro come immagini in movimento Montaggio digitale di programmi (su Memory Stick ) Modifica della cartella di registrazione Visualizzazione di un fermo immagine Riproduzione di foto in memoria Visualizzazione di un immagine in movimento Riproduzione MPEG MOVIE Selezione della cartella di riproduzione Ingrandimento dei fermi immagine registrati su una Memory Stick PB ZOOM di memoria Riproduzione delle immagini in modo continuo Visualizzazione in serie Per evitare cancellazioni accidentali Protezione delle immagini Cancellazione di immagini DELETE Modifica delle dimensioni delle immagini Funzione di ridimensionamento Scrittura di un simbolo di stampa Simbolo di stampa Visualizzazione di immagini sul computer Visualizzazione di immagini sul computer Introduzione Collegamento della videocamera al computer utilizzando il cavo USB (per gli utenti di Windows) Visualizzazione sul computer delle immagini registrate su nastro Streaming USB (per gli utenti di Windows) Visualizzazione sul computer delle immagini registrate sulla Memory Stick (per gli utenti di Windows) Collegamento della videocamera al computer mediante il cavo USB (per gli utenti di Macintosh) Visualizzazione sul computer delle immagini registrate sulla Memory Stick (per gli utenti di Macintosh) Cattura sul computer di immagini da un apparecchio video analogico Funzione di conversione del segnale Personalizzazione della videocamera Modifica delle impostazioni di menu Guida alla soluzione dei problemi Tipi di problema e relative soluzioni Funzione di autodiagnostica Indicatori di avviso Messaggi di avviso Informazioni aggiuntive Cassette utilizzabili Informazioni sul blocco batteria InfoLITHIUM Informazioni su i.link Uso della videocamera all estero Precauzioni e informazioni relative alla manutenzione Caratteristiche tecniche Riferimento rapido Individuazione delle parti e dei comandi Indice analitico

10 Ελληνικά Πίνακας περιεχοµένων 10 Κύρια χαρακτηριστικά... 6 Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης Εγγραφή σε κασέτα Εγγραφή σε Memory Stick Ξεκινώντας Πως να χρησιµοποιήσετε αυτό το εγχειρίδιο Έλεγχος παρεχόµενων αξεσουάρ Στάδιο 1 Προετοιµασία της πηγής τροφοδοσίας Τοποθέτηση ή αφαίρεση της µπαταρίας Φόρτιση της µπαταρίας Σύνδεση σε πρίζα τοίχου Στάδιο 2 Ρύθµιση ηµεροµηνίας και ώρας Στάδιο 3 Χρήση του πίνακα αφής Βασικές λειτουργίες εγγραφής Εγγραφή εικόνας Λήψη θεµάτων που φωτίζονται από πίσω Λειτουργία Back light Λήψη στο σκοτάδι Λειτουργία NightShot/Super NightShot/Colour Slow Shutter.. 48 Έλεγχος των εγγραφών Λειτουργίες End search/ Edit search/rec Review Βασικές λειτουργίες αναπαραγωγής Αναπαραγωγή κασέτας Εµφάνιση των ενδείξεων οθόνης Λειτουργία Display Προβολή µιας εγγραφής στην τηλεόραση Προηγµένες Λειτουργίες Εγγραφής Εγγραφή ακίνητων εικόνων σε Memory Stick κατά τη λειτουργία εγγραφής ή αναµονής εγγραφής Εγγραφή µε χρονοδιακόπτη Ρύθµιση της ισορροπίας του λευκού µε το χέρι Χρήση της λειτουργίας wide Χρήση της λειτουργίας fader Χρήση ειδικών εφέ Εφέ εικόνας Χρήση ειδικών εφέ Ψηφιακά εφέ Χρήση της λειτουργίας PROGRAM AE.. 77 Ρύθµιση της έκθεσης µε το χέρι Χρήση της λειτουργίας φωτοµέτρησης σποτ Λειτουργία Flexible Spot Meter.. 80 Εστίαση µε το χέρι Χρήση της λειτουργίας εστίασης σποτ Spot Focus Εγγραφή σε διαστήµατα Εγγραφή καρέ-καρέ Εγγραφή σε καρέ Εγγραφή µε όλα τα pixel Λειτουργία προοδευτικής εγγραφής Χρήση του εικονοσκοπίου Προηγµένες Λειτουργίες Αναπαραγωγής Αναπαραγωγή κασέτας µε εφέ εικόνας Αναπαραγωγή κασέτας µε ψηφιακά εφέ Μεγέθυνση εικόνων γραµµένων σε κασέτα Tape PB ZOOM Γρήγορος εντοπισµός σκηνής Λειτουργία zero set memory Αναζήτηση των ορίων γραµµένης ταινίας µε βάση τον τίτλο Title search Αναζήτηση εγγραφής µε βάση την ηµεροµηνία Date search Μοντάζ Μετεγγραφή κασέτας Μετεγγραφή µόνο των επιθυµητών σκηνών Ψηφιακό µοντάζ προγραµµάτων (σε κασέτα) Εγγραφή βιντεοκασετών ή τηλεοπτικών προγραµµάτων Ένθεση σκηνής από βίντεο Μοντάζ ένθεσης Μετεγγραφή ήχου Ένθεση τίτλου σε κασέτα µε µνήµη κασέτας ηµιουργία δικών σας τίτλων Τιτλοφόρηση κασέτας µε µνήµη ιαγραφή όλων των δεδοµένων που περιέχονται στη µνήµη κασέτας.. 132

11 Πίνακας περιεχοµένων Λειτουργίες Memory Stick Χρήση Memory Stick Εισαγωγή Επιλογή της ποιότητας και του µεγέθους των δεδοµένων εικόνας Εγγραφή ακίνητων εικόνων σε Memory Stick Εγγραφή Memory Photo Εγγραφή εικόνας από κασέτα, ως ακίνητης εικόνας Ένθεση ακίνητης εικόνας γραµµένης σε Memory Stick, σε άλλη εικόνα MEMORY MIX Εγγραφή φωτογραφίας σε διαστήµατα Εγγραφή κινούµενων εικόνων σε Memory Stick Εγγραφή ταινίας MPEG MOVIE Εγγραφή µε χρονοδιακόπτη Εγγραφή εικόνας από κασέτα, ως κινούµενης εικόνας Εγγραφή µονταρισµένων εικόνων από κασέτα ως κινούµενης εικόνας Ψηφιακό µοντάζ προγραµµάτων (σε Memory Stick ) Αλλαγή του φακέλου εγγραφής Προβολή ακίνητης εικόνας Αναπαραγωγή Memory Photo Προβολή κινούµενης εικόνας Αναπαραγωγή MPEG MOVIE Επιλογή του φακέλου αναπαραγωγής Μεγέθυνση ακίνητων εικόνων γραµµένων σε Memory Stick Memory PB ZOOM Συνεχής αναπαραγωγή εικόνων Λειτουργία Slide show Αποτροπή κατά λάθος διαγραφής Προστασία εικόνας ιαγραφή εικόνων DELETE Αλλαγή του µεγέθους εικόνας Resize Καταχώρηση µαρκαρίσµατος εκτύπωσης Λειτουργία Print mark Προβολή εικόνων στον υπολογιστή σας Προβολή εικόνων σε υπολογιστή Εισαγωγή Σύνδεση της κάµερας µε υπολογιστή, µε χρήση του καλωδίου USB (Για χρήστες Windows) Προβολή στον υπολογιστή σας εικόνων γραµµένων σε κασέτα Λειτουργία USB Streaming (Για χρήστες Windows) Προβολή εικόνων, γραµµένων σε Memory Stick σε υπολογιστή (Για χρήστες Windows) Σύνδεση της κάµεράς σας µε υπολογιστή, µε χρήση του καλωδίου USB (Για χρήστες Macintosh) Προβολή σε υπολογιστή εικόνων γραµµένων σε Memory Stick (Για χρήστες Macintosh) Αποτύπωση εικόνων από συσκευή αναλογικής εικόνας στον υπολογιστή σας Λειτουργία µετατροπής σήµατος ιαµόρφωση της Κάµερας σύµφωνα µε τις προτιµήσεις σας Αλλαγή των ρυθµίσεων µενού Οδηγός βλαβών Τύποι προβληµάτων και τρόποι αποκατάστασής τους Ενδείξεις αυτοδιάγνωσης Προειδοποιητικές ενδείξεις Προειδοποιητικά µηνύµατα Πρόσθετες πληροφορίες Κασέτες που µπορείτε να χρησιµοποιήσετε Σχετικά µε την µπαταρία InfoLITHIUM Σχετικά µε το i.link Χρήση της κάµερας στο εξωτερικό Πληροφορίες για τη συντήρηση και προφυλάξεις Τεχνικά χαρακτηριστικά Γρήγορη Παραποµπή Τα µέρη και τα χειριστήρια της συσκευής Ευρετήριο

12 Italiano Guida rapida Registrazione su nastro Collegamento del cavo di alimentazione Per l uso della videocamera in esterni, utilizzare il blocco batteria (p. 24). 2 Guida rapida Aprire il coperchio della presa DC IN. Inserimento di una cassetta 1 Per aprire il coperchio, spostare OPEN/Z EJECT in direzione della freccia. Alimentatore 1 CA Collegare la spina con il (in dotazione) simbolo v rivolto verso l alto. 2 Per inserire la cassetta, spingerla dalla parte centrale del relativo dorso. Inserire la cassetta nel relativo scomparto con la finestrella rivolta verso l alto. 3 3 Chiudere lo scomparto cassetta premendo in corrispondenza di. Una volta che lo scomparto cassetta si è abbassato completamente, chiudere il coperchio finché non scatta in posizione. Per estrarre la cassetta Seguire la procedura riportata sopra e, al punto 2, estrarre la cassetta quando il relativo scomparto è completamente aperto. Nota Non abbassare forzatamente lo scomparto cassetta. Diversamente, si potrebbero causare problemi di funzionamento. Come tenere la videocamera Fissaggio dell attacco della cinghia Stringere saldamente l attacco della cinghia. 12

13 Registrazione di un immagine su un nastro (p. 37) 1 Rimuovere il copriobiettivo. 3 Per aprire il pannello LCD, premere OPEN. L immagine viene visualizzata sullo schermo. 2 Tenendo premuto il piccolo tasto verde, impostare l interruttore POWER su CAMERA. POWER VCR OFF(CHG) CAMERA MEMORY Mirino Quando il pannello LCD è chiuso, utilizzare il mirino appoggiando l occhio all oculare. Mettere a fuoco regolando la 4 Premere START/STOP. La videocamera avvia la registrazione. Per arrestare la registrazione, premere di nuovo START/STOP. lente del mirino (p. 44). Al momento dell acquisto della videocamera, la data e l ora non sono impostate. Se per un immagine si desidera registrare la data e l ora, impostare l orologio prima di avviare la registrazione (p. 31). Controllo dell immagine di riproduzione sullo schermo LCD (p. 53) Guida rapida 1 Tenendo premuto il piccolo tasto verde, impostare l interruttore POWER VCR OFF(CHG) CAMERA MEMORY 2 Premere sul pannello a sfioramento per riavvolgere il nastro. POWER su VCR. 3 Premere sul pannello a sfioramento per avviare la riproduzione. Nota Se viene utilizzato il pannello a sfioramento, premere leggermente i tasti operativi con un dito sostenendo il pannello LCD dalla parte posteriore. Non toccare lo schermo LCD con oggetti appuntiti. Non sollevare la videocamera afferrandola dalle parti sporgenti, come illustrato. Mirino Pannello LCD Blocco batteria Flash 13

14 Guida rapida Registrazione su una Memory Stick Collegamento del cavo di alimentazione Per l uso della videocamera in esterni, utilizzare il blocco batteria (p. 24). 2 Aprire il coperchio della presa DC IN. 1 Collegare la spina con il simbolo v rivolto verso l alto. Alimentatore CA (in dotazione) 3 Guida rapida Inserimento di una Memory Stick (p. 137) Inserire a fondo la Memory Stick nell apposito alloggiamento con il simbolo b rivolto verso l esterno, come illustrato. Spia di accesso Simbolo b Per rimuovere la Memory Stick, premere una volta leggermente sulla stessa. Se la spia di accesso è accesa o lampeggia Non scuotere né urtare la videocamera, in quanto è in corso la lettura dei dati contenuti nella Memory Stick o la registrazione dei dati sulla Memory Stick. Non disattivare l alimentazione, estrarre la Memory Stick né rimuovere il blocco batteria, onde evitare di danneggiare i dati di immagine. 14 Come tenere la videocamera Fissaggio dell attacco della cinghia Stringere saldamente l attacco della cinghia.

15 Registrazione di fermi immagine su una Memory Stick (p. 142) 1 Rimuovere il copriobiettivo (p. 37). 2 Tenendo premuto il piccolo tasto verde, impostare l interruttore 3 Per aprire il pannello LCD, premere OPEN. L immagine viene visualizzata sullo schermo. Mirino Quando il pannello LCD è chiuso, utilizzare il mirino appoggiando l occhio all oculare. Mettere a fuoco regolando la lente del mirino (p. 44). 4 Tenere leggermente premuto PHOTO. Quando il simbolo verde z smette di lampeggiare e si illumina, è possibile registrare un fermo immagine FINE 12 POWER su MEMORY. Assicurarsi che l interruttore LOCK sia impostato sulla posizione di sinistra (sblocco). POWER 5 Premere a fondo PHOTO. Sulla Memory Stick viene registrata l immagine in corrispondenza della quale viene premuto a fondo PHOTO FINE VCR OFF(CHG) CAMERA MEMORY Guida rapida PHOTO PHOTO Al momento dell acquisto della videocamera, la data e l ora non sono impostate. Se per un immagine si desidera registrare la data e l ora, impostare l orologio prima di avviare la registrazione (p. 31). Controllo dei fermi immagine di riproduzione sullo schermo LCD (p. 169) 1 Tenendo premuto il piccolo tasto verde, impostare l interruttore POWER su MEMORY. Assicurarsi che l interruttore LOCK sia impostato sulla posizione di sinistra (sblocco). 2 Premere PLAY. Viene visualizzata l ultima immagine registrata. PLAY Non sollevare la videocamera afferrandola dalle parti sporgenti, come illustrato. Mirino Pannello LCD Blocco batteria Flash 15

16 Ελληνικά Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης Εγγραφή σε κασέτα Σύνδεση του καλωδίου τροφοδοσίας Χρησιµοποιήστε την µπαταρία όταν λειτουργείτε την κάµερα σε εξωτερικό χώρο (σελ. 24). 2 Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης Ανοίξτε το κάλυµµα του ακροδέκτη DC IN. Τοποθέτηση κασέτας 1 Σύρετε το OPEN/Z EJECT κατά την κατεύθυνση του βέλους για να ανοίξετε το κάλυµµα. 1 Συνδέστε το βύσµα µε την ένδειξη v στραµµένη προς τα πάνω. 2 Σπρώξτε το κεντρικό τµήµα του πίσω µέρους της κασέτας, για να την τοποθετήσετε. Τοποθετήστε την κασέτα στο τµήµα κασέτας, µε το παραθυράκι της κασέτας να βλέπει προς τα πάνω. Μετασχηµατιστής εναλλασσόµενου ρεύµατος (παρέχεται) 3 3 Κλείστε το τµήµα κασέτας πιέζοντας το στο τµήµα κασέτας. Αφού το τµήµα κασέτας κατέβει εντελώς, κλείστε το κάλυµµα µέχρι να κουµπώσει µε κλικ. Για να αφαιρέσετε την κασέτα Ακολουθήστε την παραπάνω διαδικασία και αφαιρέστε την κασέτα όταν το τµήµα κασέτας είναι εντελώς ανοικτό, στο Στάδιο 2. Σηµείωση Μην πιέσετε µε δύναµη το τµήµα κασέτας προς τα κάτω. Κάτι τέτοιο, µπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία στην κάµερα. Πως να κρατάτε την κάµερά σας Στερέωση του ιµάντα χεριού Στερεώστε σταθερά τον ιµάντα χεριού. 16

17 Εγγραφή εικόνας σε κασέτα (σελ. 37) 1 Αφαιρέστε το κάλυµµα του φακού. 3 Πιέστε το OPEN για να ανοίξετε τον πίνακα της οθόνης υγρών κρυστάλλων. Η εικόνα εµφανίζεται στην οθόνη. 2 Ρυθµίστε το διακόπτη POWER στη θέση CAMERA πιέζοντας το µικρό πράσινο πλήκτρο. POWER VCR OFF(CHG) CAMERA MEMORY Εικονοσκόπιο Όταν ο πίνακας της οθόνης υγρών κρυστάλλων είναι κλειστός, χρησιµοποιήστε το εικονοσκόπιο µε το µάτι σας πάνω στο υποφθάλµιό του. Ρυθµίστε το φακό του εικονοσκοπίου στην 4 Πιέστε το πλήκτρο START/ STOP. Η κάµερά σας αρχίζει την εγγραφή. Για να σταµατήσει η εγγραφή, πιέστε πάλι το πλήκτρο START/STOP. όρασή σας (σελ. 44). Όταν αγοράζετε την κάµερά σας, η ηµεροµηνία και ώρα δεν είναι ρυθµισµένες στο ρολόι. Εάν θέλετε να καταγράψετε την ηµεροµηνία και την ώρα σε µια εικόνα, ρυθµίστε το ρολόι πριν από την εγγραφή (σελ. 31). Προβολή της εικόνας αναπαραγωγής στην οθόνη υγρών κρυστάλλων (σελ. 53) 1 Ρυθµίστε το διακόπτη POWER στη θέση VCR ενώ πιέζετε το µικρό POWER VCR OFF(CHG) CAMERA MEMORY 2 Πιέστε το πλήκτρο του πίνακα αφής για να τυλιχτεί η ταινία στην αρχή. πράσινο πλήκτρο. 3 Πιέστε το πλήκτρο του πίνακα αφής για να αρχίσει η αναπαραγωγή. Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης Σηµείωση Όταν χρησιµοποιείτε τον πίνακα αφής, πιέστε τα πλήκτρα λειτουργίας ελαφρά µε το δάχτυλό σας υποστηρίζοντας την οθόνη υγρών κρυστάλλων από την πίσω πλευρά της. Μην πιέζετε την οθόνη υγρών κρυστάλλων µε αιχµηρά αντικείµενα. Μη σηκώνετε την κάµερα κρατώντας την από τα εικονιζόµενα τµήµατα. Εικονοσκόπιο Οθόνη υγρών κρυστάλλων Μπαταρία Φλας 17

18 Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης Εγγραφή σε Memory Stick Σύνδεση του καλωδίου τροφοδοσίας Χρησιµοποιήστε την µπαταρία όταν λειτουργείτε την κάµερα σε εξωτερικό χώρο (σελ. 24). 2 Ανοίξτε το κάλυµµα του ακροδέκτη DC IN. 1 Συνδέστε το βύσµα µε την ένδειξη v στραµµένη προς τα πάνω. Μετασχηµατιστής εναλλασσόµενου ρεύµατος (παρέχεται) 3 Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης Εισαγωγή ενός Memory Stick (σελ.137) Τοποθετήστε ένα Memory Stick στην υποδοχή Memory Stick, όσο βαθιά µπορεί να µπει, µε την ένδειξη b στραµµένη προς τα έξω όπως φαίνεται στην εικόνα. Λυχνία πρόσβασης ένδειξη b Πιέστε µια φορά ελαφρά το Memory Stick για να το αφαιρέσετε. Όταν η λυχνία πρόσβασης είναι αναµµένη ή αναβοσβήνει Μην κουνάτε και µη χτυπάτε την κάµερα, γιατί διαβάζει τα δεδοµένα από το Memory Stick ή καταγράφει δεδοµένα στο Memory Stick. Μην απενεργοποιείτε την κάµερα, µην αφαιρείτε το Memory Stick και µην αφαιρείτε την µπαταρία. ιαφορετικά, µπορεί να καταστραφούν τα δεδοµένα εικόνων. Πως να κρατάτε την κάµερά σας Στερέωση του ιµάντα χεριού Στερεώστε σταθερά τον ιµάντα χεριού. 18

19 Εγγραφή ακίνητων εικόνων σε Memory Stick (σελ. 142) 1 Αφαιρέστε το κάλυµµα του φακού (σελ. 37). 2Ρυθµίστε το διακόπτη POWER στη θέση MEMORY πιέζοντας το 3 Πιέστε το OPEN για να ανοίξετε τον πίνακα της οθόνης υγρών κρυστάλλων. Η εικόνα εµφανίζεται στην οθόνη. µικρό πράσινο πλήκτρο. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης LOCK βρίσκεται στην αριστερή θέση (µη ασφάλισης). Εικονοσκόπιο Όταν ο πίνακας της οθόνης υγρών κρυστάλλων είναι κλειστός, χρησιµοποιήστε το εικονοσκόπιο µε το µάτι σας πάνω στο υποφθάλµιό του. Ρυθµίστε το φακό του εικονοσκοπίου στην όρασή σας (σελ. 44). 4 Πιέστε συνεχώς και ελαφρά το πλήκτρο PHOTO. Όταν η πράσινη ένδειξη z σταµατήσει να αναβοσβήνει και ανάψει σταθερά, µπορείτε να γράψετε ακίνητες εικόνες. PHOTO 1600 FINE Όταν αγοράζετε την κάµερά σας, η ηµεροµηνία και ώρα δεν είναι ρυθµισµένες στο ρολόι. Εάν θέλετε να καταγράψετε την ηµεροµηνία και την ώρα σε µια εικόνα, ρυθµίστε το ρολόι πριν από την εγγραφή (σελ. 31). Προβολή της ακίνητης εικόνας αναπαραγωγής στην οθόνη υγρών κρυστάλλων (σελ. 169) 12 5 Πιέστε το PHOTO πιο βαθιά. Η εικόνα ενώ πιέζετε βαθιά το πλήκτρο καταγράφεται στο Memory Stick. PHOTO POWER 1600 FINE VCR OFF(CHG) CAMERA MEMORY Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης 1 Ρυθµίστε το διακόπτη POWER στη θέση MEMORY πιέζοντας το µικρό πράσινο πλήκτρο. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης LOCK βρίσκεται στην αριστερή θέση (µη ασφάλισης). 2 Πιέστε το PLAY. Εµφανίζεται η τελευταία γραµµένη εικόνα. PLAY Μη σηκώνετε την κάµερα κρατώντας την από τα εικονιζόµενα τµήµατα. Εικονοσκόπιοιο Οθόνη υγρών κρυστάλλων Μπαταρία Φλας 19

20 Operazioni preliminari Uso del presente manuale Nel presente manuale, i nomi dei tasti e delle impostazioni della videocamera vengono riportati in lettere maiuscole. Di seguito sono riportate le icone indicanti la posizione dell interruttore POWER dopo la sezione Operazioni di registrazione avanzate del presente manuale. Ξεκινώντας Πως να χρησιµοποιήσετε αυτό το εγχειρίδιο Στο εγχειρίδιο αυτό, τα πλήκτρα και οι ρυθµίσεις της κάµερας εµφανίζονται µε κεφαλαία γράµµατα. Μετά την ενότητα Προηγµένες λειτουργίες εγγραφής αυτού του εγχειριδίου, η θέση του διακόπτη POWER υποδεικνύεται από τα παρακάτω εικονίδια. POWER VCR OFF(CHG) CAMERA MEMORY : Impostare l interruttore POWER su VCR./ Ρυθµίστε το διακόπτη POWER στη θέση VCR. : Impostare l interruttore POWER su CAMERA./ Ρυθµίστε το διακόπτη POWER στη θέση CAMERA. : Impostare l interruttore POWER su MEMORY./ Ρυθµίστε το διακόπτη POWER στη θέση MEMORY. 20 Durante le operazioni, viene emesso un segnale acustico. Nota sulla memoria cassetta Poiché impiega il formato DV, con la videocamera è possibile utilizzare solo cassette mini DV. Si consiglia di utilizzare nastri dotati di memoria cassetta. I nastri dotati di memoria cassetta sono contrassegnati dal simbolo (Cassette Memory, memoria cassetta). Nota sui sistemi di colore TV I sistemi di colore TV variano in base al paese o alla regione. Per vedere le registrazioni su un televisore, è necessario disporre di un televisore basato sul sistema di colore PAL. Precauzioni sul copyright È possibile che programmi televisivi, film, videocassette e altro materiale siano protetti da copyright. La registrazione non autorizzata di tale materiale potrebbe contravvenire alle leggi sul copyright. Όταν πραγµατοποιείτε µία λειτουργία, µπορείτε να ακούτε έναν ήχο που θα επιβεβαιώνει ότι η λειτουργία πραγµατοποιείται. Σηµείωση για τη µνήµη κασέτας Η λειτουργία της κάµεράς σας βασίζεται στο φορµά DV. Μπορείτε να χρησιµοποιείτε µόνο κασέτες mini DV µε αυτήν την κάµερα. Συνιστούµε να χρησιµοποιείτε κασέτες µε µνήµη. Οι κασέτες µε µνήµη έχουν την ένδειξη (Μνήµη κασέτας). Σηµειώσεις για τα έγχρωµα συστήµατα τηλεόρασης Τα έγχρωµα συστήµατα τηλεόρασης διαφέρουν ανάλογα µε τη χώρα ή την περιοχή. Για να αναπαράγετε την εικόνα σε τηλεόραση, η τηλεόραση θα πρέπει να διαθέτει σύστηµα PAL. Προφυλάξεις Copyright Τα πνευµατικά δικαιώµατα τηλεοπτικών προγραµµάτων, ταινιών, βιντεοκασετών και άλλων υλικών µπορεί να είναι νοµικά κατοχυρωµένα. Η µη εξουσιοδοτηµένη εγγραφή τέτοιου υλικού µπορεί να είναι αντίθετη µε τους νόµους περί πνευµατικών δικαιωµάτων.

Digital Video Camera Recorder

Digital Video Camera Recorder 3-075-064-21 (1) Digital Video Camera Recorder Istruzioni per l uso Prima di usare l apparecchio, leggere attentamente questo manuale e conservarlo per riferimenti futuri. Οδηγίες λειτουργίας Πριν θέσετε

Διαβάστε περισσότερα

Digital Video Camera Recorder

Digital Video Camera Recorder 3-080-368-32( Digital Video Camera Recorder Istruzioni per l uso Prima di usare l apparecchio, leggere attentamente questo manuale e conservarlo per riferimenti futuri. Οδηγίες λειτουργίας Πριν θέσετε

Διαβάστε περισσότερα

Digital Video Camera Recorder

Digital Video Camera Recorder 3-075-495-52 (1) Digital Video Camera Recorder Istruzioni per l uso Prima di utilizzare l apparecchio, leggere attentamente il presente manuale e conservarlo per eventuali riferimenti futuri. Οδηγίες Χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

Digital Video Camera Recorder

Digital Video Camera Recorder 3-081-627-31(2) Digital Video Camera Recorder Istruzioni per l uso Prima di utilizzare l apparecchio, leggere per intero questo manuale e conservarlo come riferimento futuro. Οδηγίες Χρήσης Πριν λειτουργήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Digital Video Camera Recorder Video Camera Recorder

Digital Video Camera Recorder Video Camera Recorder 3-079-468-35 (1) Digital Video Camera Recorder Video Camera Recorder Istruzioni per l uso Prima di usare l apparecchio leggere attentamente questo manuale e conservarlo per riferimenti futuri. Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Digital Video Camera Recorder

Digital Video Camera Recorder 3-074-616-21 (1) Digital Video Camera Recorder Istruzioni per l uso Prima di usare l apparecchio, leggere attentamente questo manuale e conservarlo per riferimenti futuri. Οδηγίες λειτουργίας Πριν θέσετε

Διαβάστε περισσότερα

Manuale delle istruzioni della videocamera

Manuale delle istruzioni della videocamera Manuale delle istruzioni della videocamera [IT] / Oδηγός Xρήσης Kάµερας [GR] 3-089-850-32(2) Manuale delle istruzioni della videocamera IT Da leggere subito Oδηγός Xρήσης Kάµερας GR ιαβάστε αρχικά το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Manuale delle istruzioni della videocamera

Manuale delle istruzioni della videocamera 2-103-201-41(1) Manuale delle istruzioni della videocamera [IT]/Οδηγός Χρήσης Κάµερας [GR] Manuale delle istruzioni della videocamera Da leggere subito Οδηγός Χρήσης Κάµερας ιαβάστε πρώτα αυτό Digital

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήσης Κάµερας

Οδηγός Χρήσης Κάµερας 3-089-182-41(1) Manuale delle istruzioni della videocamera [IT]/Οδηγός Χρήσης Κάµερας [GR] Manuale delle istruzioni della videocamera Da leggere subito Οδηγός Χρήσης Κάµερας ιαβάστε πρώτα αυτό Digital

Διαβάστε περισσότερα

Digital Video Camera Recorder

Digital Video Camera Recorder 3-080-163-32(1) Digital Video Camera Recorder Istruzioni per l uso Prima di usare l apparecchio leggere attentamente questo manuale e conservarlo per riferimenti futuri. Οδηγίες Χρήσεως Πριν θέσετε τη

Διαβάστε περισσότερα

Digital Video Camera Recorder

Digital Video Camera Recorder 3-071-133-51 (1) Digital Video Camera Recorder Istruzioni per l uso Prima di usare l apparecchio, leggere attentamente questo manuale e conservarlo per riferimenti futuri. Οδηγίες λειτουργίας Πριν θέσετε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήσης Κάµερας

Οδηγός Χρήσης Κάµερας 3-088-340-42(1) Manuale delle istruzioni della videocamera [IT] / Οδηγός Χρήσης Κάµερας [GR] Manuale delle istruzioni della videocamera Da leggere subito Οδηγός Χρήσης Κάµερας ιαβάστε πρώτα αυτό Digital

Διαβάστε περισσότερα

Digital Video Camera Recorder

Digital Video Camera Recorder 3-076-898-51 (1) Digital Video Camera Recorder Istruzioni per l uso Prima di usare l apparecchio leggere attentamente questo manuale e conservarlo per riferimenti futuri. Οδηγίες Χρήσεως Πριν θέσετε τη

Διαβάστε περισσότερα

Digital Video Camera Recorder

Digital Video Camera Recorder 3-072-653-52 (3) Digital Video Camera Recorder Istruzioni per l uso Prima di usare l apparecchio leggere attentamente questo manuale e conservarlo per riferimenti futuri. Οδηγίες λειτουργίας Πριν θέσετε

Διαβάστε περισσότερα

DCR-HC36E/HC44E/HC46E/ HC94E/HC96E

DCR-HC36E/HC44E/HC46E/ HC94E/HC96E 2-659-814-51(1) Digital Video Camera Recorder Manuale delle istruzioni Οδηγός Χρήσης IT DCR-HC36E/HC44E/HC46E/ HC94E/HC96E 2006 Sony Corporation Da leggere subito Prima di utilizzare l apparecchio, leggere

Διαβάστε περισσότερα

Digital Video Camera Recorder Video Camera Recorder

Digital Video Camera Recorder Video Camera Recorder 3-072-318-51 (2) Digital Video Camera Recorder Video Camera Recorder Istruzioni per l uso Prima di usare l apparecchio, leggere attentamente questo manuale e conservarlo per riferimenti futuri. Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Manuale delle istruzioni della videocamera

Manuale delle istruzioni della videocamera 2-515-263-42(1) Manuale delle istruzioni della videocamera [IT]/Οδηγός Χρήσης Κάµερας [GR] Manuale delle istruzioni della videocamera Da leggere subito Οδηγός Χρήσης Κάµερας ιαβάστε πρώτα αυτό Digital

Διαβάστε περισσότερα

Manuale di istruzioni della videocamera

Manuale di istruzioni della videocamera 3-084-862-33(1) Manuale di istruzioni della videocamera [IT] / Oδηγός χρήσης κάµερας [GR] Manuale di istruzioni della videocamera Operazioni preliminari Κάµερα Οδηγός χρήσης Μελετήστε πρώτα αυτό Videocamera

Διαβάστε περισσότερα

Digital Video Camera Recorder

Digital Video Camera Recorder 3-075-067-52 (1) Digital Video Camera Recorder Istruzioni per l uso Prima di usare l apparecchio leggere attentamente questo manuale e conservarlo per riferimenti futuri. Οδηγίες λειτουργίας Πριν θέσετε

Διαβάστε περισσότερα

HDR-HC3E. Manuale delle istruzioni Οδηγός Χρήσης. Digital HD Video Camera Recorder. http://www.sony.net/ 2-661-356-63(1) IT/GR

HDR-HC3E. Manuale delle istruzioni Οδηγός Χρήσης. Digital HD Video Camera Recorder. http://www.sony.net/ 2-661-356-63(1) IT/GR 2-661-356-63(1) Digital HD Video Camera Recorder Manuale delle istruzioni Οδηγός Χρήσης IT HDR-HC3E http://www.sony.net/ IT/ Printed in Japan 2006 Sony Corporation Da leggere subito Prima di utilizzare

Διαβάστε περισσότερα

DCR-HC32E/HC33E/ HC39E/HC42E/HC43E

DCR-HC32E/HC33E/ HC39E/HC42E/HC43E 2-584-907-43 (1) Digital Video Camera Recorder Manuale delle istruzioni δηγ ς ρήσης IT GR DCR-HC32E/HC33E/ HC39E/HC42E/HC43E Printed in Japan 2005 Sony Corporation Da leggere subito 2 Prima di utilizzare

Διαβάστε περισσότερα

Manuale delle istruzioni della videocamera

Manuale delle istruzioni della videocamera 3-090-179-31(1) Manuale delle istruzioni della videocamera [IT] / Oδηγός Xρήσης Κάµερας [GR] Manuale delle istruzioni della videocamera Da leggere subito Οδηγός Xρήσης Κάµερας ιαβάστε πρώτα αυτό Digital

Διαβάστε περισσότερα

Manuale delle istruzioni della videocamera

Manuale delle istruzioni della videocamera 3-084-864-33(1) Manuale delle istruzioni della videocamera [IT] / Οδηγός Χρήσης Κάµερας [GR] Manuale delle istruzioni della videocamera Da leggere subito Οδηγός Χρήσης Κάµερας ιαβάστε πρώτα αυτό Digital

Διαβάστε περισσότερα

Digital Video Camera Recorder

Digital Video Camera Recorder 3-089-914-43 (1) Istruzioni per l uso [IT]/Οδηγίες λειτουργίας [GR] Digital Video Camera Recorder Istruzioni per l uso Prima di utilizzare l apparecchio, leggere attentamente il presente manuale e conservarlo

Διαβάστε περισσότερα

Manuale delle istruzioni della videocamera

Manuale delle istruzioni della videocamera 2-067-391-42(1) Manuale delle istruzioni della videocamera [IT] / Οδηγός Χρήσης Κάµερας [GR] Manuale delle istruzioni della videocamera Da leggere subito Οδηγός Χρήσης Κάµερας ιαβάστε πρώτα αυτό Digital

Διαβάστε περισσότερα

Video Camera Recorder

Video Camera Recorder 3-072-312-51 (1) Video Camera Recorder Istruzioni per l uso Prima di usare l apparecchio, leggere attentamente questo manuale e conservarlo per riferimenti futuri. Οδηγίες χρήσεως Πριν θέσετε τη συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

(1) Digital Video Camera Recorder. Manuale delle istruzioni. Οδηγός Χρήσης DCR-HC90E Sony Corporation.

(1) Digital Video Camera Recorder. Manuale delle istruzioni. Οδηγός Χρήσης DCR-HC90E Sony Corporation. 2-548-308-41 (1) Digital Video Camera Recorder Manuale delle istruzioni Οδηγός Χρήσης IT GR DCR-HC90E Printed in Japan 2005 Sony Corporation Da leggere subito Prima di utilizzare l apparecchio, leggere

Διαβάστε περισσότερα

DCR-DVD106E/DVD108E/ DVD109E/DVD306E/DVD308E/ DVD608E/DVD708E

DCR-DVD106E/DVD108E/ DVD109E/DVD306E/DVD308E/ DVD608E/DVD708E 2-319-497-61(1) Digital Video Camera Recorder Manuale delle istruzioni Οδηγός Χρήσης IT IT/ DCR-DVD106E/DVD108E/ DVD109E/DVD306E/DVD308E/ DVD608E/DVD708E Ulteriori informazioni su questo prodotto e risposte

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήσης Κάµερας

Οδηγός Χρήσης Κάµερας 3-088-337-42(1) Manuale delle istruzioni della videocamera [IT] / Οδηγός Χρήσης Κάµερας [GR] Manuale delle istruzioni della videocamera Da leggere subito Οδηγός Χρήσης Κάµερας ιαβάστε πρώτα αυτό Digital

Διαβάστε περισσότερα

Manuale delle istruzioni Οδηγός Χρήσης

Manuale delle istruzioni Οδηγός Χρήσης 3-285-370-51(1) Digital Video Camera Recorder Manuale delle istruzioni Οδηγός Χρήσης IT GR DCR-DVD510E/DVD910E Ulteriori informazioni su questo prodotto e risposte alle domande più comuni sono reperibili

Διαβάστε περισσότερα

DCR-DVD150E/DVD450E/ DVD650E/DVD850E

DCR-DVD150E/DVD450E/ DVD650E/DVD850E 4-125-250-31(1) Digital Video Camera Recorder Manuale delle istruzioni Οδηγός Χρήσης IT GR DCR-DVD150E/DVD450E/ DVD650E/DVD850E IT/GR Ulteriori informazioni su questo prodotto e risposte alle domande più

Διαβάστε περισσότερα

3-084-946-52(1) Manuale delle applicazioni del computer. εφαρµογών υπολογιστή. Digital Video Camera Recorder. 2003 Sony Corporation

3-084-946-52(1) Manuale delle applicazioni del computer. εφαρµογών υπολογιστή. Digital Video Camera Recorder. 2003 Sony Corporation 3-084-946-52(1) Manuale delle applicazioni del computer Οδηγός εφαρµογών υπολογιστή IT GR Digital Video Camera Recorder 2003 Sony Corporation Da leggere subito Per utilizzare la videocamera, leggere il

Διαβάστε περισσότερα

Manuale delle istruzioni δηγ ς ρήσης

Manuale delle istruzioni δηγ ς ρήσης 2-587-623-42 (1) Digital Video Camera Recorder Manuale delle istruzioni δηγ ς ρήσης IT GR DCR-DVD92E/DVD202E/DVD203E/ DVD403E/DVD602E/DVD653E/ DVD703E/DVD803E 2005 Sony Corporation Da leggere subito Prima

Διαβάστε περισσότερα

3-087-936-53(1) Manuale delle applicazioni del computer. εφαρµογών υπολογιστή. Digital Video Camera Recorder. 2004 Sony Corporation

3-087-936-53(1) Manuale delle applicazioni del computer. εφαρµογών υπολογιστή. Digital Video Camera Recorder. 2004 Sony Corporation 3-087-936-53(1) Manuale delle applicazioni del computer Οδηγός εφαρµογών υπολογιστή IT GR Digital Video Camera Recorder 2004 Sony Corporation Da leggere subito Per utilizzare la videocamera, leggere il

Διαβάστε περισσότερα

DCR-DVD110E/DVD115E/ DVD310E/DVD410E/DVD610E/ DVD710E/DVD810E

DCR-DVD110E/DVD115E/ DVD310E/DVD410E/DVD610E/ DVD710E/DVD810E 3-285-367-51(1) Digital Video Camera Recorder Manuale delle istruzioni δηγ ς ρήσης IT GR IT/GR DCR-DVD110E/DVD115E/ DVD310E/DVD410E/DVD610E/ DVD710E/DVD810E Ulteriori informazioni su questo prodotto e

Διαβάστε περισσότερα

DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E

DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-61(1) Manuale delle istruzioni Οδηγός Χρήσης IT GR DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2006 Sony Corporation Da leggere subito Prima di utilizzare la videocamera, leggere attentamente il presente manuale

Διαβάστε περισσότερα

Profitstore.gr ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402. Εισαγωγή: Περιγραφή Ψηφιακού Ρολογιού:

Profitstore.gr ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402. Εισαγωγή: Περιγραφή Ψηφιακού Ρολογιού: Εισαγωγή: ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402 Το ρολόι είναι ιδανικό για ασφάλεια και κρυφή παρακολούθηση. Μια κάμερα και ένας αναγνώστης καρτών Micro SD (η κάρτα Micro SD δεν περιλαμβάνεται) για εγγραφή είναι κρυμμένα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Περιεχόµενα της συσκευασίας. Ελληνική Έκδοση. Ψηφιακή φωτογραφική µηχανή 4,2 megapixel

Εισαγωγή. Περιεχόµενα της συσκευασίας. Ελληνική Έκδοση. Ψηφιακή φωτογραφική µηχανή 4,2 megapixel JB000160 Ψηφιακή φωτογραφική µηχανή 4,2 Megapixel Sweex Εισαγωγή Σας ευχαριστούµε που προτιµήσατε την ψηφιακή φωτογραφική µηχανή 4,2 megapixel της Sweex. Σας συνιστούµε να διαβάσετε πρώτα προσεκτικά αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Γρήγορη έναρξη Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Πλήκτρα και µέρη 9 ευτερεύουσα κάµερα 10 Πλήκτρο Έντασης/Ζουµ 11 Πλήκτρο πολυµέσων 12 ιακόπτης κλειδώµατος οθόνης και πλήκτρων

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές προδιαγραφές

Τεχνικές προδιαγραφές Τεχνικές προδιαγραφές Έχετε υπ' όψιν ότι τα χαρακτηριστικά/οι λειτουργίες ενδέχεται να διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Ήχος Σύστημα ήχου Μετεγγραφή ήχου 12bit Ενσωματωμένο μικρόφωνο Ενσωματωμένο ηχείο Εγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

(1) Manuale delle istruzioni Οδηγός Χρήσης DCR-DVD105E/DVD205E/DVD304E/ DVD305E/DVD605E/DVD705E/ DVD755E Sony Corporation

(1) Manuale delle istruzioni Οδηγός Χρήσης DCR-DVD105E/DVD205E/DVD304E/ DVD305E/DVD605E/DVD705E/ DVD755E Sony Corporation 2-661-360-61(1) Manuale delle istruzioni Οδηγός Χρήσης IT GR DCR-DVD105E/DVD205E/DVD304E/ DVD305E/DVD605E/DVD705E/ DVD755E 2006 Sony Corporation Da leggere subito Prima di utilizzare la videocamera, leggere

Διαβάστε περισσότερα

Mini DVR. Οδηγίες χρήσης MDS 660

Mini DVR. Οδηγίες χρήσης MDS 660 Mini DVR MDS 660 Βασικά χαρακτηριστικά Σύστημα ανίχνευσης κίνησης με ενσωματωμένο σύστημα καταγραφής εικόνας. Από τη στιγμή που ανιχνεύεται εισβολή στον επιτηρούμενο χώρο το αισθητήριο ανίχνευσης κίνησης

Διαβάστε περισσότερα

DVR-422. DVR 422 ver 1.1 www.tele.gr

DVR-422. DVR 422 ver 1.1 www.tele.gr Συσκευή καταγραφής εικόνας DVR-422 Οδηγίες χρήσης 1 Χειριστήρια και µέρη της συσκευής Ενδεικτικό φόρτισης Ενδεικτικό λειτουργίας Οθόνη Έναρξη λειτουργίας Ακροδέκτης τροφοδοσίας Κουµπί ΟΚ Κουµπί Μενού Μικρόφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Manuale delle istruzioni. Οδηγός Χρήσης DCR-SR30E/SR40E/SR50E/ SR60E/SR70E/SR80E IT/GR (1)

Manuale delle istruzioni. Οδηγός Χρήσης DCR-SR30E/SR40E/SR50E/ SR60E/SR70E/SR80E IT/GR (1) 2-887-135-62(1) Manuale delle istruzioni Οδηγός Χρήσης IT GR DCR-SR30E/SR40E/SR50E/ SR60E/SR70E/SR80E Ulteriori informazioni su questo prodotto e risposte alle domande più comuni sono reperibili sul nostro

Διαβάστε περισσότερα

Πολυµέσα. Οδηγός χρήσης

Πολυµέσα. Οδηγός χρήσης Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Istruzioni per l uso della funzione di rete/ Οδηγίες λειτουργίας δικτύου

Istruzioni per l uso della funzione di rete/ Οδηγίες λειτουργίας δικτύου 3-078-154-41 (1) Istruzioni per l uso della funzione di rete/ Οδηγίες λειτουργίας δικτύου 2002 Sony Corporation Marchi di fabbrica Memory Stick e sono marchi registrati di Sony Corporation. I marchi BLUETOOTH

Διαβάστε περισσότερα

- Ήχος Σύστηµα ήχου: Dolby Digital 5.1 Μετεγγραφή ήχου 12bit: Εγγραφή µε ήχο surround: - Φωτογραφική µηχανή

- Ήχος Σύστηµα ήχου: Dolby Digital 5.1 Μετεγγραφή ήχου 12bit: Εγγραφή µε ήχο surround: - Φωτογραφική µηχανή Κοµψή βιντεοκάµερα HDD Handycam που περιλαµβάνει σκληρό δίσκο υψηλής χωρητικότητας 40 GB για εγγραφές µεγάλης διάρκειας, βελτιωµένο αισθητήρα ClearVid CMOS για καταπληκτικές εικόνες, καθώς και δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Πολυµέσα. Οδηγός χρήσης

Πολυµέσα. Οδηγός χρήσης Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Istruzioni per l uso della funzione di rete/ applicazione/ Οδηγίες Χρήσης Λειτουργίας/ Εφαρµογών ικτύου

Istruzioni per l uso della funzione di rete/ applicazione/ Οδηγίες Χρήσης Λειτουργίας/ Εφαρµογών ικτύου 3-080-343-41 (1) Istruzioni per l uso della funzione di rete/ applicazione/ Οδηγίες Χρήσης Λειτουργίας/ Εφαρµογών ικτύου 2003 Sony Corporation Marchi Memory Stick e sono marchi registrati di Sony Corporation.

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ευθυγράµµιση των κασετών εκτύπωσης χωρίς υπολογιστή Ολοκληρώστε την εγκατάσταση του υλικού εξοπλισµού σύµφωνα µε τα βήµατα που περιγράφονται στο Φυλλάδιο εγκατάστασης. Συνεχίστε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης. Χαρακτηριστικά προϊόντος. Φόρτιση: Οδηγίες Λειτουργίας. Εναλλαγή λειτουργιών. Κουμπιά Λειτουργιών

Εγχειρίδιο Χρήσης. Χαρακτηριστικά προϊόντος. Φόρτιση: Οδηγίες Λειτουργίας. Εναλλαγή λειτουργιών. Κουμπιά Λειτουργιών Εγχειρίδιο Χρήσης Χαρακτηριστικά προϊόντος Με / Χωρίς έξοδο βίντεο HDMI 2,4 ίντσες LTPS TFT LCD οθόνη 4 μέρη του κυρίως φακού. Το εύρος εστίασης είναι 12 εκ. εώς άπειρο Φακοί HD ευρείας γωνίας 4x ψηφιακό

Διαβάστε περισσότερα

Πολυµέσα Οδηγός χρήσης

Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

Βάση επέκτασης ΗΡ 2700 Ultra-Slim Οδηγός χρήσης

Βάση επέκτασης ΗΡ 2700 Ultra-Slim Οδηγός χρήσης Βάση επέκτασης ΗΡ 2700 Ultra-Slim Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις

Διαβάστε περισσότερα

CONFIGURAZIONE DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.)

CONFIGURAZIONE DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.) CONFIGURAZIONE DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.) Consigliamo di configurare ed utilizzare la casella di posta elettronica certificata tramite il webmail dedicato fornito dal gestore

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Περιγραφή. 1. Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση 2. Ρύθμιση 3. Βραχίονας 4. Ενδείκτης ισχύος 5. Ανίχνευση κίνησης (Ενεργοποίηση)

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Περιγραφή. 1. Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση 2. Ρύθμιση 3. Βραχίονας 4. Ενδείκτης ισχύος 5. Ανίχνευση κίνησης (Ενεργοποίηση) Εισαγωγή Ο ανιχνευτής κίνησης είναι ιδανικός για κρυφή ασφάλεια και παρατήρηση. Στο περίβλημα PIR υπάρχει μια συσκευή ανάγνωσης κάρτας SD (δεν περιλαμβάνεται κάρτα SD) για εγγραφή, ενσωματωμένη με τη μοναδική

Διαβάστε περισσότερα

Πολυµέσα Οδηγός χρήσης

Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

Πολυµέσα Οδηγός χρήσης

Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

!Stato di tensione triassiale!stato di tensione piano!cerchio di Mohr

!Stato di tensione triassiale!stato di tensione piano!cerchio di Mohr !Stato di tensione triassiale!stato di tensione piano!cerchio di Mohr Stato di tensione F A = F / A F Traione pura stato di tensione monoassiale F M A M Traione e torsione stato di tensione piano = F /

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ ΚΥΨΕΛΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ DC σε AC ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ UPS

ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ ΚΥΨΕΛΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ DC σε AC ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ UPS ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ ΚΥΨΕΛΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ DC σε AC ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ UPS SIU 150 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που ακολουθούν προκειμένου να αποφύγετε

Διαβάστε περισσότερα

HDR-HC9E. Οδηγός Χρήσης. Ψηφιακή Βιντεοκάμερα HD. Εγγραφή/ Αναπαραγωγή 20. Απολαύστε εικόνες με ποιότητα υψηλής ευκρίνειας.

HDR-HC9E. Οδηγός Χρήσης. Ψηφιακή Βιντεοκάμερα HD. Εγγραφή/ Αναπαραγωγή 20. Απολαύστε εικόνες με ποιότητα υψηλής ευκρίνειας. 3-278-989-82(1) Ψηφιακή Βιντεοκάμερα HD Οδηγός Χρήσης Απολαύστε εικόνες με ποιότητα υψηλής ευκρίνειας 9 Έναρξη 11 Εγγραφή/ Αναπαραγωγή 20 Χρήση του μενού 41 HDR-HC9E Μετεγγραφή/ Επεξεργασία 71 Χρήση ηλεκτρονικού

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδεση για το σήµα εισόδου βίντεο. Σύνδεση για το σήµα εισόδου S-VIDEO. Μετακινηθείτε προς τα κάτω ανά µενού και ανά κανάλι.

Σύνδεση για το σήµα εισόδου βίντεο. Σύνδεση για το σήµα εισόδου S-VIDEO. Μετακινηθείτε προς τα κάτω ανά µενού και ανά κανάλι. Πληροφορίες προϊόντος Συνδέσεις Σύνδεση VGA IN PC AUDIO IN VGA OUT STEREO OUT TV OUT ANTENNA DC-IN AUDIO-L IN AUDIO-R IN VIDEO IN S-VIDEO IN Πίνακας ελέγχου CH+/UP CH-/DOWN VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC FINE

Διαβάστε περισσότερα

HDR-HC5E/HC7E. Οδηγός Χρήσης. Ψηφιακή Βιντεοκάμερα HD. Εγγραφή/ Αναπαραγωγή 19. Έναρξη 10. Χρήση του μενού 39. Μετεγγραφή/Επεξεργασία 69

HDR-HC5E/HC7E. Οδηγός Χρήσης. Ψηφιακή Βιντεοκάμερα HD. Εγγραφή/ Αναπαραγωγή 19. Έναρξη 10. Χρήση του μενού 39. Μετεγγραφή/Επεξεργασία 69 2-319-807-82(1) Ψηφιακή Βιντεοκάμερα HD Απολαύστε εικόνες με ποιότητα υψηλής ευκρίνειας 8 Έναρξη 10 Οδηγός Χρήσης Εγγραφή/ Αναπαραγωγή 19 Χρήση του μενού 39 HDR-HC5E/HC7E Μετεγγραφή/Επεξεργασία 69 Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Πολυµέσα Οδηγός χρήσης

Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο του "Handycam" HDR-TD10E

Εγχειρίδιο του Handycam HDR-TD10E Κάντε κλικ στο Εγχειρίδιο του "Handycam" HDR-TD10E 2011 Sony Corporation 4-271-340-91(1) Χρήση του Εγχειρίδιο του "Handycam" Θα βρείτε πληροφορίες για τη χρήση όλων των δυνατοτήτων της βιντεοκάμερας σας

Διαβάστε περισσότερα

Android TV BOX Εγχειρίδιο χρήστη

Android TV BOX Εγχειρίδιο χρήστη Android TV BOX Εγχειρίδιο χρήστη 1.1 Σύνδεση Βήμα 1. Συνδέστε το φορτισή στην πρίζα και το καλώδιο στο tvbox Βήμα 2. Συνδέστε το καλώδιο HDMI στην τηλεόραση Βήμα 3. Συνδέστε το δικτύου στο Ethernet 01

Διαβάστε περισσότερα

HDR-HC1E. Οδηγός Χρήσης. Ψηφιακή Βιντεοκάμερα HD. Εγγραφή/ Αναπαραγωγή 22. Ξεκινώντας. Χρήση του µενού. Μετεγγραφή/ Μοντάζ.

HDR-HC1E. Οδηγός Χρήσης. Ψηφιακή Βιντεοκάμερα HD. Εγγραφή/ Αναπαραγωγή 22. Ξεκινώντας. Χρήση του µενού. Μετεγγραφή/ Μοντάζ. 2-631-478-62 (1) Απολαύστε εικόνες υψηλής ευκρίνειας Ψηφιακή Βιντεοκάμερα HD Ξεκινώντας Οδηγός Χρήσης Εγγραφή/ Αναπαραγωγή 22 Χρήση του µενού HDR-HC1E Μετεγγραφή/ Μοντάζ Χρήση υπολογιστή Αντιµετώπιση προβληµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. ΑΜΠΕΡΟΤΣΙΜΠΙΔΑ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ UT 200/201/202 series

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. ΑΜΠΕΡΟΤΣΙΜΠΙΔΑ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ UT 200/201/202 series ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΜΠΕΡΟΤΣΙΜΠΙΔΑ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ UT 200/201/202 series ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιμοποιείτε το πολύμετρο αμπεροτσιμπίδα μόνο με τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη

Διαβάστε περισσότερα

Πολυμέσα Οδηγός χρήσης

Πολυμέσα Οδηγός χρήσης Πολυμέσα Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι εμπορικό σήμα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία DXP 14 bit: Προηγµένη τεχνολογία HAD: Μικτός αριθµός pixel (K): 2100 Αριθµός ενεργών pixel σε τρόπο λειτουργίας βιντεοκάµερας (K):

Λειτουργία DXP 14 bit: Προηγµένη τεχνολογία HAD: Μικτός αριθµός pixel (K): 2100 Αριθµός ενεργών pixel σε τρόπο λειτουργίας βιντεοκάµερας (K): Η µικρού µεγέθους και ελαφριά βιντεοκάµερα Handycam HDV1080i High Definition µε αισθητήρα ClearVid CMOS, φακό Carl Zeiss Vario- Sonnar T* και υποδοχή HDMI. Πλέον συνοδεύεται από καλώδιο i.link για να είναι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση

Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση Αρ. μοντέλου ER140/ER1410 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. ER140_EU.indb 1

Διαβάστε περισσότερα

FM/MW/SW1,2 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΛΗΨΗΣ, ΜΕ ΦΑΚΟ,ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΗΛΙΑΚΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ

FM/MW/SW1,2 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΛΗΨΗΣ, ΜΕ ΦΑΚΟ,ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΗΛΙΑΚΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ FM/MW/SW1,2 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΛΗΨΗΣ, ΜΕ ΦΑΚΟ,ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΗΛΙΑΚΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Καθαρίστε τη συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

BABY MONITOR BMW-386 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ BMW-386. www.tele.gr

BABY MONITOR BMW-386 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ BMW-386. www.tele.gr BABY MONITOR Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΚΤΗΣ ΟΘΟΝΗ: LCD TFT 2.4 ΛΗΨΗ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΛΗΨΗΣ: 2.4-2.483GHz XΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ: PAL ΜΠΑΤΑΡΙΑ: ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ 3.7/800mAh Li ΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές. Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές. Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

DC-733i Συνοπτικός οδηγός

DC-733i Συνοπτικός οδηγός DC-7i Συνοπτικός οδηγός Μέρη της ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής. Λαμπάκι χρονομετρητή αυτόματης λήψης. Φλας. Μικρόφωνο 4. Φακός 5. Οθόνη LCD 6. Λαμπάκι λειτουργίας 7. Κουμπί Ζουμ Βλέπε επίσης: Μικρογραφία

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης. Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης. Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤ4000

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤ4000 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤ4000 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Μετά το πέρας της ζωής τους, ο δέκτης θα πρέπει να ανακυκλωθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ισχύουν στην Ε.Ε. και όχι μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα.

Διαβάστε περισσότερα

Be.Be.Be.Be. ήχος, ραδιόφωνο ( FM / AM )

Be.Be.Be.Be. ήχος, ραδιόφωνο ( FM / AM ) AKAI AR321 S ΘΕΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ 1. Πλήκτρο τροφοδοσίας 2. Πλήκτρο χρονοδιακόπτη 3. Πλήκτρο λειτουργίας 4. Πλήκτρο ήχου 5. Έλεγχος περιστροφής 6. Ρύθμιση φωτισμού 7. Οθόνη LCD 8. Κλίμακα περιστροφής 9. Πλήκτρο

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές. Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές. Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι επωνυµίες Microsoft και Windows είναι εµπορικά σήµατα της εταιρίας Microsoft Corporation. Οι πληροφορίες στο

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης. Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης. Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

CashConcepts CCE 112 NEO

CashConcepts CCE 112 NEO CashConcepts CCE 112 NEO Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο δωρεάν και σε διάφορες γλώσσες από τη διεύθυνση www.cce.tm, από την καρτέλα FAQ. Περιγραφή Μπροστινή όψη 1 Γραμμή LED Πράσινη = Τα χαρτονομίσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΚΤΗΣ DVB-T MPEG-4 ReDi 100

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΚΤΗΣ DVB-T MPEG-4 ReDi 100 ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΚΤΗΣ DVB-T MPEG-4 ReDi 100 Σύντοµος οδηγός για να ξεκινήσετε αµέσως, να παρακολουθείτε ψηφιακή τηλεόραση Περιλαµβάνει: Σύνδεση µε την τηλεόραση, Εκκίνηση για πρώτη φορά & Αναζήτηση καναλιών,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης. Συναγερµός SkyLink Audio Alarm ΑΑ-433

Οδηγίες Χρήσης. Συναγερµός SkyLink Audio Alarm ΑΑ-433 Οδηγίες Χρήσης Συναγερµός SkyLink Audio Alarm ΑΑ-433 Για την εγκατάσταση µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τις βίδες που θα βρείτε µέσα στη συσκευασία του συναγερµού. Για µεγαλύτερη ευκολία στη συσκευασία περιλαµβάνονται,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΙΝΙ DV 100 WP

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΙΝΙ DV 100 WP ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΙΝΙ DV 100 WP 0 Mini Αδιάβροχη Βιντεοκάμερα Εισαγωγή Η DV 100 WP είναι μια πολύ μικρή βιντεοκάμερα η οποία χρησιμεύει κυρίως για την εγγραφή βίντεο σε εξωτερικούς χώρους. Λόγω της εύκολης

Διαβάστε περισσότερα

Πολυμέσα Οδηγός χρήσης

Πολυμέσα Οδηγός χρήσης Πολυμέσα Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι εμπορικό σήμα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης. Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης. Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z1. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό ηχείο με λειτουργία line-in και θύρα micro SD/SDHC

Διαβάστε περισσότερα

Κάμερα καταγραφικό Ρολόι χειρός

Κάμερα καταγραφικό Ρολόι χειρός Κάμερα καταγραφικό Ρολόι χειρός Εγχειρίδιο χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την κάμερα ρολόι χειρός της εταιρείας μας. Προκειμένου να εκμεταλλευτείτε στο μέγιστο τις λειτουργίες που σας προσφέρει

Διαβάστε περισσότερα

Eλληνικά. Πληροφορίες σχετικά µε την ασφάλεια

Eλληνικά. Πληροφορίες σχετικά µε την ασφάλεια Aυτός ο οδηγός περιλαµβάνει: "Πληροφορίες σχετικά µε την ασφάλεια" στη σελίδα 23. "Αντιµετώπιση προβληµάτων εγκατάστασης" στη σελίδα 24. "Εύρεση περισσότερων πληροφοριών" στη σελίδα 28. Πληροφορίες σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Istruzioni per l uso della funzione di rete/ Οδηγίες λειτουργίας δικτύου

Istruzioni per l uso della funzione di rete/ Οδηγίες λειτουργίας δικτύου 3-075-396-51 (1) Istruzioni per l uso della funzione di rete/ Οδηγίες λειτουργίας δικτύου 2002 Sony Corporation Marchi di fabbrica Memory Stick e sono marchi registrati di Sony Corporation. I marchi BLUETOOTH

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης. Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης. Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση

Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση Αρ. μοντέλου ER141/ER1411 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Ελληνικά Καθαρισμός

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G Εγχειρίδιο χρήσης Ασύρματα ακουστικά 2.4G Κατάλληλα για PC,MP3 και άλλες συσκευές ήχου. Χαρακτηριστικά. Ψηφιακή τεχνολογία 2.4GHz δύο κατευθύνσεων 2. Εμβέλεια μεγαλύτερη των 0 μέτρων χωρίς εμπόδια. 3.

Διαβάστε περισσότερα

æëêè Î µèóùâôî ÌÂÚ HD

æëêè Î µèóùâôî ÌÂÚ HD æëêè Î µèóùâôî ÌÂÚ HD Oδηγίες Xρήσης HDR-UX1E ιαβάστε αυτό πριν χρησιµοποιήσετε τη βιντεοκάµερά σας Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή, παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και φυλάξτε το για

Διαβάστε περισσότερα

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr UT-602, UT-603 ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗΣ / ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το όργανο µέτρησης µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα