Manuale delle istruzioni Οδηγός Χρήσης

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Manuale delle istruzioni Οδηγός Χρήσης"

Transcript

1 (1) Digital Video Camera Recorder Manuale delle istruzioni Οδηγός Χρήσης IT GR DCR-DVD510E/DVD910E Ulteriori informazioni su questo prodotto e risposte alle domande più comuni sono reperibili sul nostro sito Web di Assistenza Clienti. IT/GR Πρόσθετες πληροφορίες και απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις που αφορούν το προϊόν αυτό μπορείτε να βρείτε στο τμήμα υποστήριξης πελατών στην ιστοσελίδα μας. Stampato su carta riciclata al 70% o più con inchiostro a base di olio vegetale senza COV (composto organico volatile). Εκτυπωμένο σε 70% ή περισσότερο ανακυκλωμένο χαρτί με χρήση μελανιού βασισμένου σε φυτικά έλαια, που δεν εμπεριέχει ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις). Printed in Japan 2008 Sony Corporation

2 Leggere prima di utilizzare la videocamera 2 IT Prima di utilizzare l apparecchio, leggere attentamente il presente manuale e conservarlo per eventuali riferimenti futuri. AVVERTENZA Per ridurre il pericolo di incendi o scosse elettriche, non esporre l apparecchio alla pioggia o all umidità. Non esporre le batterie a fonti di calore eccessivo, quali la luce del sole, il fuoco o simili. AVVERTENZA Sostituire la batteria esclusivamente con una del tipo specificato. Diversamente, si potrebbero causare incendi o incidenti. PER I CLIENTI IN EUROPA Attenzione Il campo elettromagnetico alle frequenze specifiche può influenzare l immagine e il suono di questa unità. Il presente prodotto è stato testato ed è risultato conforme ai limiti stabiliti dalla Direttiva EMC relativa all uso dei cavi di collegamento di lunghezza inferiore a 3 metri. Nota Se l elettricità statica o interferenze elettromagnetiche causano l interruzione del trasferimento dei dati, che pertanto non avviene, è necessario riavviare l applicazione oppure scollegare, quindi ricollegare il cavo di comunicazione (USB e così via). Trattamento del dispositivo elettrico od elettronico a fine vita (applicabile in tutti i paesi dell Unione Europea e in altri paesi europei con sistema di raccolta differenziata) Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere considerato come un normale rifiuto domestico, ma deve invece essere consegnato ad un punto di raccolta appropriato per il riciclo di apparecchi elettrici ed elettronici. Assicurandovi che questo prodotto sia smaltito correttamente, voi contribuirete a prevenire potenziali conseguenze negative per l ambiente e per la salute che potrebbero altrimenti essere causate dal suo smaltimento inadeguato. Il riciclaggio dei materiali aiuta a conservare le risorse naturali. Per informazioni più dettagliate circa il riciclaggio di questo prodotto, potete contattare l ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti oppure il negozio dove l avete acquistato. Accessoire Compatible: telecomando Trattamento delle pile esauste (applicabile in tutti i paesi dell Unione Europea e in altri paesi Europei con sistema di raccolta differenziata) Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che la pila non deve essere considerata un normale rifiuto domestico. Assicurandovi che le pile siano smaltite correttamente, contribuirete a prevenire potenziali conseguenze negative per l ambiente e per la salute che potrebbero altrimenti essere causate dal loro inadeguato smaltimento. Il riciclaggio dei materiali aiuta a

3 conservare le risorse naturali. In caso di prodotti che per motivi di sicurezza, prestazione o protezione dei dati richiedano un collegamento fisso ad una pila interna, la stessa dovrà essere sostituita solo da personale di assistenza qualificato. Consegnare il prodotto a fine vita al punto di raccolta idoneo allo smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche; questo assicura che anche la pila al suo interno venga trattata correttamente. Per le altre pile consultate la sezione relativa alla rimozione sicura delle pile. Conferire le pile esauste presso i punti di raccolta indicati per il riciclo. Per informazioni più dettagliate circa lo smaltimento della pila esausta o del prodotto, potete contattare il Comune, il servizio locale di smaltimento rifiuti oppure il negozio dove l avete acquistato. Avviso per i clienti residenti nei paesi che applicano le direttive UE Questo prodotto è realizzato da Sony Corporation, Konan Minato-ku Tokyo, Giappone. Il Rappresentante autorizzato per la conformità alle direttive EMC e per la sicurezza dei prodotti è Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, Stuttgart, Germania. Per qualsiasi questione relativa all assistenza o alla garanzia, consultare gli indirizzi forniti a parte nei relativi documenti. Note sull uso In dotazione con la videocamera, due tipi di manuali delle istruzioni. Manuale delle istruzioni (Questo manuale) Guida di PMB per l uso della videocamera con un computer collegato (che si trova sul CD-ROM in dotazione) (p. 95) Utilizzare i dischi con i loghi elencati di seguito. Vedere pagina 10 per i dettagli. Per l affidabilità e la durevolezza della registrazione/riproduzione, raccomandiamo l uso di dischi Sony o di dischi di marca *(for VIDEO CAMERA) per la videocamera. * A seconda del luogo d acquisto, il disco riporta il simbolo. b Da notare L uso di un disco diverso da quello indicato può comportare una registrazione/riproduzione di bassa qualità o può succedere che non si riesca a rimuovere il disco dalla videocamera. Tipi di Memory Stick utilizzabili nella videocamera Per registrare filmati, si consiglia di utilizzare una Memory Stick PRO Duo di, o superiore a, 512 MB, contrassegnata dai marchi: ( Memory Stick PRO Duo )* ( Memory Stick PRO-HG Duo ) * È possibile utilizzare una Memory Stick PRO Duo con o senza il simbolo Mark2. Vedere pagina 30 per il tempo di registrazione di una Memory Stick PRO Duo. Memory Stick PRO Duo / Memory Stick PRO-HG Duo (Questo formato può essere utilizzato con la videocamera.) IT Tipi di dischi utilizzabili nella videocamera È possibile utilizzare solo i seguenti dischi. 8 cm DVD-RW 8 cm DVD+RW 8 cm DVD-R 8 cm DVD+R DL Segue, IT 3

4 Leggere prima di utilizzare la videocamera (Continua) Memory Stick (Questo formato non può essere utilizzato con la videocamera.) In questo manuale, le Memory Stick PRO Duo e Memory Stick PRO-HG Duo vengono chiamate entrambe Memory Stick PRO Duo. Non è possibile utilizzare tipi di schede di memoria diversi da quelli menzionati sopra. Le Memory Stick PRO Duo possono essere utilizzate solo con apparecchi compatibili con la Memory Stick PRO. Non applicare etichette o simili sulla Memory Stick PRO Duo o sull adattatore per Memory Stick Duo. Per l utilizzo di una Memory Stick PRO Duo con apparecchi compatibili con Memory Stick accertarsi di inserire la Memory Stick PRO Duo nell adattatore per Memory Stick Duo. Uso della videocamera Non tenere la videocamera per le parti riportate di seguito. Mirino Schermo LCD Per evitare guasti o la perdita delle immagini registrate, non effettuare le operazioni riportate di seguito quando una delle spie (Filmato)/ (Fermo immagine) (p. 22) o le spie d accesso/ ACCESS (p. 27, 29) sono accese: rimuovere la batteria o l alimentatore CA dalla videocamera sottoporre la videocamera a urti o vibrazioni meccaniche rimuovere la Memory Stick PRO Duo dalla videocamera Quando si collega la videocamera ad un altro apparecchio con un cavo, accertarsi di inserire la spina del connettore in modo corretto. L inserimento forzato della spina nel terminale danneggerà quest ultimo e potrebbe provocare un malfunzionamento della videocamera. Informazioni su voci di menu, pannello LCD, mirino e obiettivo Le voci di menu che non risultano disponibili non possono essere utilizzate nelle condizioni di registrazione o riproduzione correnti. Lo schermo LCD e il mirino sono stati prodotti utilizzando una tecnologia ad altissima precisione che consente ad oltre il 99,99% dei pixel di essere operativo. Tuttavia, è possibile che sullo schermo LCD e sul mirino appaiano costantemente piccoli punti neri e/o luminosi (bianchi, rossi, blu o verdi). Tali punti sono il risultato del normale processo di fabbricazione e non influenzano in alcun modo le registrazioni. IT 4 Batteria La videocamera non è a prova di polvere o gocce e non è impermeabile. Vedere Informazioni sulla gestione della videocamera (p. 121). Punto nero Punto bianco, rosso, blu o verde

5 L esposizione prolungata dello schermo LCD, del mirino o dell obiettivo alla luce solare diretta potrebbe comportare problemi di funzionamento. Non riprendere direttamente il sole. Diversamente, la videocamera potrebbe presentare problemi di funzionamento. Effettuare le riprese del sole in condizioni di luce scarsa, ad esempio al crepuscolo. Note sulla registrazione Prima di procedere alla registrazione vera e propria, effettuare una registrazione di prova per verificare che le immagini e l audio vengano registrati correttamente. Per la registrazione di prova, utilizzare un DVD-RW/DVD+RW. Non è possibile risarcire il contenuto delle registrazioni, anche nel caso in cui non fosse possibile effettuare la registrazione o la riproduzione a causa di problemi della videocamera, dei supporti di registrazione e così via. I sistemi colore dei televisori variano in base a paesi/regioni. Per guardare le registrazioni su un televisore, è necessario disporre di un televisore che utilizzi il sistema colore PAL. È possibile che programmi televisivi, film, videocassette e altro materiale siano protetti da copyright. La registrazione non autorizzata di tale materiale potrebbe contravvenire alle leggi sul copyright. In caso di ripetuta e prolungata registrazione/eliminazione delle immagini, si verifica ua frammentazione dei dati nella Memory Stick PRO Duo. Non è possibile eseguire il salvataggio o la registrazione delle immagini. In tal caso, per prima cosa, salvare le immagini su un altro tipo di supporto (p. 52, 58), e formattare successivamente la Memory Stick PRO Duo (p. 69). Informazioni sull impostazione della lingua Per illustrare le procedure d uso, vengono utilizzate le istruzioni a schermo in ciascuna delle lingue localizzate. Se necessario, prima di utilizzare la videocamera modificare la lingua delle istruzioni a schermo (p. 23). Informazioni sull obiettivo Carl Zeiss Questa videocamera è dotata di un obiettivo Carl Zeiss, sviluppato da Carl Zeiss Germania e Sony Corporation, in grado di produrre immagini di qualità superiore. Per l obiettivo viene adottato il sistema di misurazione MTF per le videocamere, offrendo la qualità elevata tipica degli obiettivi Carl Zeiss. Inoltre, l obiettivo della videocamera è stato sottoposto a trattamento T, che consente di eliminare eventuali riflessi indesiderati e di riprodurre fedelmente i colori. MTF = Modulation Transfer Function. Il valore numerico indica la quantità di luce proveniente dal soggetto ripreso dall obiettivo. Segue, IT 5

6 Leggere prima di utilizzare la videocamera (Continua) Informazioni sul presente manuale Gli schermi LCD e le immagini del mirino, nonché gli indicatori mostrati in questo manuale, sono state acquisiti utilizzando una fotocamera digitale; pertanto, potrebbero apparire diversi dalla realtà. I dischi di questo manuale si riferiscono ai dischi da 8 cm DVD. Nel presente manuale, un disco e una Memory Stick PRO Duo vengono denominati supporto. Laddove non diversamente indicato, le illustrazioni di questo manuale si basano su DCR-DVD910E. Il design e le caratteristiche tecniche dei supporti e degli altri accessori sono soggetti a modifiche senza preavviso. Informazioni sui simboli presenti su questo manuale Le funzioni disponibili dipendono dai supporti utilizzati. I seguenti simboli vengono utilizzati per indicare il tipo di supporto utilizzabile per una particolare funzione. Disco Memory Stick PRO Duo IT 6

7 Indice Leggere prima di utilizzare la videocamera...2 Indice...7 Esempi di soggetto e soluzioni...9 Uso della videocamera Supporti per la videocamera...10 Uso della videocamera...13 HOME e OPTION - Il vantaggio di avere due tipi di menu...15 Operazioni preliminari Punto 1: Verifica degli accessori in dotazione...18 Punto 2: Carica della batteria...19 Punto 3: Accensione dell apparecchio e impostazione di data e ora...22 Modifica dell impostazione della lingua Punto 4: Effettuare eventuali regolazioni prima della registrazione...24 Punto 5: Selezione del supporto per i filmati...26 Punto 6: Inserire un disco o una Memory Stick PRO Duo...27 Registrazione/Riproduzione Registrazione e riproduzione semplici (funzionamento Easy Handycam)...31 Registrazione...34 Zoom Registrazione di un segnale audio più coinvolgente (registrazione surround a 5.1 canali) Avvio della registrazione rapida (QUICK ON) Registrazione di fermi immagine di alta qualità durante la registrazione di filmati (Dual Rec) Registrazione in luoghi scarsamente illuminati (NightShot) Regolazione dell esposizione per soggetti in controluce Registrazione nel modo a specchio Registrazione al rallentatore di soggetti in rapido movimento (REG.RALL.UN.) Riproduzione...40 Ricerca di scene con estrema precisione (Indice fotogrammi) Ricerca delle scene desiderate per volto (Indice volti) Ricerca per data delle immagini desiderate (Indice delle date) Uso zoom Riprod Riproduzione di una serie di fermi immagine (Visualizzazione in serie) Riproduzione delle immagini su un televisore...45 Modifica Categoria (ALTRO)...47 Eliminazione di immagini...48 Acquisizione di un fermo immagine da un filmato (DCR-DVD910E)...51 Duplicazione dei filmati su un supporto all interno della videocamera (DCR-DVD910E)...52 Divisione di filmati...54 Creazione della playlist...55 Duplicazione di filmati VCR o registratori DVD/HDD...58 Stampa di fermi immagine (stampante compatibile PictBridge)...61 Uso dei supporti Categoria (GESTIONE SUPPORTO)...63 Segue, IT 7

8 Indice (Continua) IT 8 Fare in modo che il disco possa essere riprodotto da altri dispositivi (Finalizzazione) Riproduzione di un disco su altri dispositivi Verifica delle informazioni sul supporto Formattazione del supporto Registrazione di filmati aggiuntivi dopo la finalizzazione Trovare il disco corretto (GUIDA SEL.DISCO) Riparazione del file del database delle immagini Personalizzazione della videocamera Operazioni possibili mediante la categoria (IMPOSTAZIONI) di HOME MENU Uso di HOME MENU Elenco delle voci della categoria (IMPOSTAZIONI) IMP.FILM.VCAM (Voci per la registrazione di filmati) IMP.FOTO VCAM (Voci per la registrazione di fermi immagine) IMP.VISUAL.IMM (Voci per la personalizzazione del display) IMP.AUDIO/DISPL (Voci per la regolazione audio e dello schermo) IMPOST.USCITA (Voci disponibili quando si collegano altri apparecchi) IMP.OR./ LING (Voci per l impostazione di orologio e lingua) IMPOST.GENERALI (Altre voci di impostazione) Attivazione delle funzioni utilizzando OPTION MENU Uso di OPTION MENU Voci di registrazione di OPTION MENU Voci di visualizzazione in OPTION MENU Funzioni impostate in OPTION MENU Operazioni eseguibili tramite computer Operazioni possibili tramite computer Windows Guida alla risoluzione dei problemi Guida alla risoluzione dei problemi Indicatori e messaggi di avviso Informazioni aggiuntive Uso della videocamera all estero Struttura di file/cartelle nella Memory Stick PRO Duo Manutenzione e precauzioni Informazioni sul disco Informazioni sulla Memory Stick Informazioni sulla batteria InfoLITHIUM Informazioni sulla gestione della videocamera Caratteristiche tecniche Guida di riferimento rapido Identificazione delle parti e dei comandi Indicatori visualizzati durante la registrazione/riproduzione Glossario Indice analitico

9 Esempi di soggetto e soluzioni Ripresa Controllo della battuta di golf BREG.RALL.UN Acquisizione di fermi immagine durante la registrazione di un filmato BDual Rec Fiori in primo piano BRITRATTO BFOCUS BRIPR.RAVV Messa a fuoco del cane sul lato sinistro dello schermo BFOCUS BFUOCO SPOT Riprese ottimali di piste da sci o spiagge BBACK LIGHT...38 BMARE...91 BNEVE...91 Bambino su un palco illuminato da riflettori BPALCOSCENICO...91 Riprese realistiche di fuochi d artificio BFUOCHI ARTIF...91 BFOCUS...89 Bambino che dorme in penombra BNightShot...37 BCOLOR SLOW SHTR...92 IT 9

10 Uso della videocamera Supporti per la videocamera Molteplici supporti per la registrazione delle immagini È possibile selezionare il supporto desiderato per la registrazione/riproduzione/modifica dei filmati da un disco o da una Memory Stick PRO Duo. È possibile selezionare sia disco che Memory Stick PRO Duo su [IMP.SUPP.FILM.] (p. 26). Per il modello DCR-DVD910E Utilizzando la funzione [DUPLICA FILMATO] della videocamera, è possibile duplicare filmati registrati su una Memory Stick PRO Duo su un disco, senza collegare un altro dispositivo (p. 52). z Suggerimenti I dischi utilizzabili con la videocamera sono DVD-RW, DVD+RW, DVD-R 8 cm e dischi DVD+R DL. Vedere pagina 3 per i tipi di Memory Stick utilizzabili con la propria videocamera. I fermi immagine vengono registrati esclusivamente su una Memory Stick PRO Duo. Formato di registrazione per DVD-RW Durante l uso di DVD-RW, è possibile selezionare il formato di registrazione dal modo VIDEO o dal modo VR. In questo manuale, il modo VIDEO viene indicato come e il modo VR come. Un formato di registrazione compatibile con la maggior parte degli apparecchi è DVD, soprattutto dopo la finalizzazione. Nel modo VIDEO, è possibile eliminare il filmato più recente. Un formato di registrazione che consente le modifiche con la propria videocamera (eliminare e risistemare l ordine delle immagini). Un disco finalizzato può essere riprodotto su dispositivi DVD che supportano il modo VR. Consultare il manuale delle istruzioni dell apparecchio DVD per vedere se supporta il modo VR di DVD-RW. Modo VIDEO e modo VR Glossario (p. 136) 10 IT

11 Funzioni del disco Tipi di disco e simboli Simboli presenti su questo manuale Sia il formato 16:9 (panoramico) che il filmato 4:3 possono essere registrati sullo stesso disco (27) Le cifre tra parentesi ( ) indicano le pagine di riferimento. DVD-RW DVD+RW DVD-R DVD+R DL z z z z Eliminazione del filmato più recente (49) z z z Eliminazione o modifica del filmato della videocamera (48) Uso ripetuto di un disco con formattazione, anche se il disco è pieno* (68) Finalizzazione richiesta per eliminare su altri dispositivi (64) z z z z z z *1 ** z z Registrazioni più lunghe su un lato di un disco z Uso della videocamera * La formattazione elimina tutte le immagini e svuota i supporti di registrazione riportandoli allo stato originale (p. 68). Anche se si utilizza un disco nuovo, formattarlo con la videocamera (p. 27). ** Si richiede la finalizzazione per eliminare il disco in un unità DVD su un computer. Un DVD+RW che non sia finalizzato può comportare problemi di funzionamento del computer. Tempo di registrazione dei filmati Le cifre della tabella indicano, in minuti, il tempo di registrazione approssimativo disponibile su un lato di un disco. Il tempo registrabile sui supporti accettabili varia in base al tipo di supporti e all impostazione [MODO REG.] (p. 76). Le cifre tra ( ) indicano il tempo di registrazione minimo. Tipo di supporto 9M (HQ) (alta qualità) 20 (18) 35 (32) 6M (SP) (qualità standard) 30 (18) 55 (32) 3M (LP) (riproduzione prolungata) 60 (44) 110 (80) z Suggerimenti Le cifre quali 9M e 6M nella tabella mostrano il bitrate medio. M sta per Mbps. È possibile controllare il tempo registrabile con [INFO SUPPORTO] (p. 68). Segue, IT 11

12 Supporti per la videocamera (Continua) Durante l utilizzo di un disco a due lati, è possibile registrare immagini su ambo i lati (p. 117). Vedere pagina 30 per il tempo registrabile su una Memory Stick PRO Duo. La videocamera utilizza il formato VBR (Variable Bit Rate) per regolare automaticamente la qualità delle immagini adattandola alla scena registrata. Questa tecnologia provoca delle fluttuazioni nel tempo di registrazione del supporto. I filmati contenenti immagini in rapido movimento, o complesse, vengono registrati con un bitrate più alto, il che riduce il tempo di registrazione complessivo. IT 12

13 Uso della videocamera 1Selezione dei supporti (p. 26) È possibile selezionare il supporto per i filmati. In caso di registrazione su disco, selezionare il disco più adatto alle proprie necessità. Si desidera eliminare o modificare le immagini della propria videocamera? SÌ No Si desidera eliminare le immagini per riutilizzare il disco? SÌ No Uso della videocamera Per una registrazione prolungata *Selezionare il formato di registrazione e formattare il disco nella videocamera (p. 27). zsuggerimenti È possibile selezionare il disco da [GUIDA SEL.DISCO] (p. 72). 2Registrazione immagini (p. 34) 3Modifica/Salvataggio immagini Le funzioni disponibili dipendono dal supporto selezionato. x Duplicazione dei filmati su un altro tipo di supporto posto all interno della videocamera (p. 52) x Duplicazione filmati su altri dispositivi (p. 58) x Modifica su un computer (p. 95) Utilizzando il software dell applicazione in dotazione Picture Motion Browser, è possibile importare immagini su un computer e salvarle su un disco. Segue, IT 13

14 Uso della videocamera (Continua) 4Visualizzazione su altri dispositivi x Visualizzazione delle immagini su un televisore (p. 45) È possibile visualizzare le immagini registrate e modificate nella videocamera sul televisore collegato. x Riprodurre il disco su altri dispositivi (p. 67) Per riprodurre un disco registrato nella videocamera su altri dispositivi, è necessario finalizzare prima il disco. bnote Più basso è il volume di registrazione del disco, più tempo si impiega per la finalizzazione del disco. Le funzioni di un disco finalizzato dipendono dal tipo di disco. Le condizioni del DVD all atto dell acquisto, prevedono che, successivamente alla finalizzazione, questo disco possa essere riprodotto nella maggior parte dei dispositivi DVD. Non è possibile aggiungere registrazioni neanche in caso di spazio disponibile. La definalizzazione consente l aggiunta di filmati (p. 70). Il disco può essere riprodotto in un dispositivo compatibile con il modo DVD-RW VR. I filmati possono essere aggiunti senza definalizzazione. È possibile riprodurre il disco senza finalizzazione. Tuttavia, in alcuni casi, la finalizzazione è necessaria. Per i dettagli, vedere pagina 64. Compatibilità di riproduzione Non si garantisce la compatibilità di riproduzione con tutti i dispositivi DVD. Consultare il manuale delle istruzioni in dotazione con il dispositivo DVD oppure rivolgersi al proprio rivenditore. IT 14

15 HOME e OPTION - Il vantaggio di avere due tipi di menu HOME MENU - il punto di partenza per tutte le operazioni eseguite mediante videocamera (HELP) Consente di visualizzare una descrizione della voce (p. 16) Uso della videocamera Categoria B Categorie e voci di HOME MENU Categoria (RIPRESA) Categoria (GESTIONE SUPPORTO) Voci Pagina FILMATO* 1 35 FOTO* 1 35 REG.RALL.UN. 38 Categoria (VISUALIZZA IMMAGINI) Voci Pagina VISUAL INDEX* 1 40 INDEX* 1 42 INDEX* 1 42 PLAYLIST 55 Categoria (ALTRO) Voci Pagina CANCELLA* 2 48 CATTURA FOTO* 3 51 DUPLICA FILMATO* 3 52 MDFC 54 MODIF.PLAYLIST 55 STAMPA 61 COLLEGAM.USB 95 Voci Pagina IMP.SUPP.FILM.* 1 26 FINALIZZA* 1 64 INFO SUPPORTO 68 FORMATTAZ.SUPP.* 1 68 DEFINALIZZA 70 GUIDA SEL.DISCO 72 RIP.F.DBASE IMM. 72 Categoria (IMPOSTAZIONI)* 1 Per personalizzare la videocamera (p. 74). * 1 È inoltre possibile impostare queste voci durante l uso della funzione Easy Handycam (p. 31). Per ulteriori informazioni sulle voci disponibili nella categoria (IMPOSTAZIONI), vedere a pag. 74. * 2 La voce è disponibile durante il funzionamento di Easy Handycam (p. 31) selezionando [MEMORY STICK] su [IMP.SUPP.FILM.] (p. 26). * 3 DCR-DVD910E Segue, IT 15

16 HOME e OPTION - Il vantaggio di avere due tipi di menu (Continua) Uso di HOME MENU 1 Tenendo premuto il tasto verde, ruotare l interruttore POWER nella direzione indicata dalla freccia per accendere la videocamera. 4 Toccare la voce desiderata. Esempio: [MDFC] 5 Per le operazioni, seguire le istruzioni della guida a schermo. 2 Premere (HOME) A (o B). (HOME) A Per nascondere la schermata HOME MENU Toccare. Per visualizzare le informazioni sulla funzione di ogni voce HOME MENU - HELP 1 Premere (HOME). Viene visualizzato HOME MENU. (HOME) B 3 Toccare la categoria desiderata. Esempio: categoria (ALTRO) 16 IT

17 2 Toccare (HELP). La parte inferiore del pulsante (HELP) diventa arancione. 3 Toccare la voce di cui si desidera visualizzare il contenuto. Uso di OPTION MENU È sufficiente toccare lo schermo durante la ripresa o la riproduzione per visualizzare le funzioni disponibili. Questo menu consente di eseguire le varie impostazioni in modo semplice. Vedere pagina 87 per ulteriori informazioni. Uso della videocamera (OPTION) Toccando una voce, viene visualizzata la relativa spiegazione sullo schermo. Per utilizzare quest opzione, toccare [SÌ], altrimenti toccare [NO]. Per disattivare la funzione HELP Toccare di nuovo (HELP) al punto 2. IT 17

18 Operazioni preliminari Punto 1: Verifica degli accessori in dotazione Accertarsi che insieme alla videocamera siano presenti i seguenti accessori in dotazione. Il numero riportato tra parentesi indica la quantità dell articolo in dotazione. Batteria ricaricabile NP-FH60 (1) (p. 19) Alimentatore CA (1) (p. 19) CD-ROM Handycam Application Software (1) (p. 95) Picture Motion Browser (software) Guida di PMB Cavo di alimentazione (1) (p. 19) Manuale delle istruzioni (Questo manuale) (1) Cavo di collegamento A/V (1) (p. 45, 58) Cavo USB (1) (p. 61) Telecomando senza fili (1) (p. 131) Nel telecomando è già installata una pila piatta al litio. 18 IT

19 Punto 2: Carica della batteria Interruttore POWER Batteria Presa DC IN Spia CHG (carica) Operazioni preliminari Spina DC Copripresa Alimentatore CA Cavo di alimentazione Alla presa elettrica a muro È possibile caricare la batteria InfoLITHIUM (serie H) (p. 120) dopo averla applicata alla videocamera. b Note La videocamera è in grado di funzionare esclusivamente con batteria InfoLITHIUM (serie H). 3 Collegare l alimentatore CA alla presa DC IN della videocamera. Aprire il copripresa e collegare la spina DC dell alimentatore CA. Far corrispondere il simbolo v sulla spina DC con il simbolo v sulla videocamera. 1 Far scorrere l interruttore POWER in direzione della freccia per impostarlo su OFF (CHG) (impostazione predefinita). 2 Allineare i terminali della batteria e la videocamera (1), quindi, seguendo la direzione indicata dalla freccia, inserire la batteria fino a sentire uno scatto (2). 4 Collegare il cavo di alimentazione all alimentatore CA e alla presa a muro. La spia CHG (carica) si illumina e la carica ha inizio. 5 La batteria è del tutto carica quando la spia CHG (carica) si spegne. Scollegare l alimentatore CA dalla presa DC IN. Segue, IT 19

20 Punto 2: Carica della batteria (Continua) b Note Scollegare l alimentatore CA dalla presa DC IN afferrando sia la videocamera che la spina DC. Per rimuovere la batteria 1 Posizionare l interruttore POWER su OFF (CHG). 2 Tenere premuto il pulsante di sblocco BATT (batteria) e rimuovere la batteria seguendo la direzione indicata dalla freccia. Pulsante di sblocco BATT (batteria) Per controllare la capacità residua della batteria (Battery Info) Impostare l interruttore POWER su OFF (CHG), quindi premere DISP/BATT INFO. Dopo alcuni istanti, il tempo di registrazione approssimativo e le informazioni sulla batteria vengono visualizzati per circa 7 secondi. È possibile visualizzare le informazioni sulla batteria per un massimo di 20 secondi premendo di nuovo DISP/BATT INFO durante la relativa visualizzazione. Capacità residua della batteria (approssimativa) b Note Prima di rimuovere la batteria o l alimentatore CA, assicurarsi che le spie (Filmato)/ (Fermo immagine) (p. 22)/ACCESS (p. 27) e la spia d accesso (p. 29) siano spente. Per conservare la batteria, scaricare completamente la batteria prima di conservarla per un periodo di tempo prolungato (p. 120). Per utilizzare una fonte di alimentazione da una presa elettrica a muro Effettuare gli stessi collegamenti utilizzati per la carica della batteria. In questo caso, la batteria non si scarica. Capacità di registrazione (approssimativa) Tempo di carica Tempo approssimativo (in minuti) necessario alla carica completa di una batteria completamente scarica. Batteria Tempo di carica NP-FH NP-FH (in dotazione) NP-FH NP-FH IT 20

21 Tempo di registrazione Tempo approssimativo (in minuti) disponibile se viene utilizzata una batteria completamente carica. Durante la registrazione di un disco Batteria Registrazione su una Memory Stick PRO Duo * Il tempo di registrazione normale è riferito all uso ripetuto delle funzioni di avvio/arresto della registrazione, accensione/spegnimento dell apparecchio e zoom. b Note Tempo di registrazione in modo continuo Tempo di registrazione normale* NP-FH NP-FH (in dotazione) NP-FH NP-FH Batteria Tempo di registrazione in modo continuo Tempo di registrazione normale* NP-FH NP-FH (in dotazione) NP-FH NP-FH Vedere pagina 26 per la selezione dei supporti. Tutti i tempi vengono misurati con il modo di registrazione [SP] nelle condizioni seguenti: Riga superiore: Con la retroilluminazione dello schermo LCD attivata. Riga inferiore: Durante la registrazione con il mirino quando il pannello LCD è chiuso. Tempo di riproduzione Tempo approssimativo (in minuti) disponibile se viene utilizzata una batteria completamente carica. Durante la riproduzione di un disco Batteria Riproduzione di una Memory Stick PRO Duo * Con la retroilluminazione dello schermo LCD attivata. b Note Pannello LCD aperto* Pannello LCD chiuso NP-FH NP-FH (in dotazione) NP-FH NP-FH Batteria Pannello LCD aperto* Pannello LCD chiuso NP-FH NP-FH (in dotazione) NP-FH NP-FH Vedere pagina 26 per la selezione dei supporti. Note sulla batteria Prima di sostituire la batteria, posizionare l interruttore POWER su OFF (CHG) e spegnere le spie (Filmato)/ (Fermo immagine) (p. 22)/ACCESS (p. 27) e la spia d accesso (p. 29). La spia /CHG (carica) lampeggia durante la carica oppure le Battery Info (p. 20) non verranno visualizzate correttamente nelle condizioni seguenti: La batteria non è stata applicata correttamente. La batteria è danneggiata. Segue, IT Operazioni preliminari 21

22 Punto 2: Carica della batteria (Continua) La batteria è scarica (solo per le Battery Info). L alimentazione non viene fornita dalla batteria fintanto che l alimentatore CA rimane collegato alla presa DC IN della videocamera, anche se il cavo di alimentazione viene scollegato dalla presa elettrica a muro. Se si desidera collegare un illuminatore video opzionale, si consiglia di utilizzare una batteria NP-FH70/NP-FH100. Con questa videocamera, si consiglia di non utilizzare batterie NP-FH30, che offrono tempi di registrazione e riproduzione brevi. Note sul tempo di carica/registrazione/ riproduzione Tempi misurati con la videocamera utilizzata a una temperatura di 25 C (temperatura consigliata compresa tra 10 C e 30 C). Il tempo disponibile per la registrazione e la riproduzione si riduce nel caso la videocamera venga utilizzata a basse temperature. A seconda delle condizioni d uso della videocamera, è possibile che il tempo di registrazione e di riproduzione disponibile risulti inferiore. Note sull alimentatore CA Collegare l alimentatore CA alla presa di rete più vicina. In caso di problemi di funzionamento durante l uso della videocamera, scollegare immediatamente l alimentatore CA dalla presa di rete. Non posizionare l alimentatore CA in spazi ristretti, ad esempio tra un muro e un mobile. Non cortocircuitare la spina DC dell alimentatore CA o i terminali della batteria con oggetti metallici. In caso contrario, potrebbero verificarsi problemi di funzionamento. Anche se disattivata, la videocamera continua a ricevere alimentazione CA (corrente domestica) fintanto che rimane collegata ad una presa di rete mediante l alimentatore CA. Punto 3: Accensione dell apparecchio e impostazione di data e ora Se la videocamera viene utilizzata per la prima volta, è necessario impostare la data e l ora. Se la data e l ora non vengono impostate, ogni volta che si accende la videocamera o si modifica la posizione dell interruttore POWER appare la schermata [IMP.OROLOGIO]. Toccare il pulsante sullo schermo LCD. Interruttore POWER 1 Tenendo premuto il tasto verde, far scorrere ripetutamente l interruttore POWER in direzione della freccia fino a quando non si attiva la spia corrispondente. (Filmato): Per registrare filmati (Fermo immagine): Per registrare fermi immagine Passare al punto 3 all accensione della videocamera per la prima volta. 22 IT 2 Toccare (HOME) t (IMPOSTAZIONI) t [IMP.OR./ LING.] t [IMP.OROLOGIO]. Viene visualizzata la schermata [IMP.OROLOGIO].

23 Per disattivare l alimentazione Posizionare l interruttore POWER su OFF (CHG). 3 Selezionare l area geografica desiderata mediante /, quindi toccare [AVANTI]. 4 Impostare [ORA LEGALE], quindi toccare [AVANTI]. 5 Impostare [A] (anno) mediante /. b Note Se la videocamera non viene utilizzata per circa 3 mesi, la batteria ricaricabile incorporata si scarica e le impostazioni relative a data e ora vengono cancellate dalla memoria. In tal caso, caricare la batteria ricaricabile incorporata quindi impostare di nuovo la data e l ora (p. 124). Dopo essere stata accesa, la videocamera impiega alcuni secondi prima di essere pronta per la ripresa. Durante questo intervallo di tempo, non è possibile utilizzare la videocamera. Attivando l alimentazione, il copriobiettivo si apre automaticamente. Il copriobiettivo si chiude se viene selezionata la schermata di riproduzione oppure se si spegne l apparecchio. Nell impostazione predefinita, la videocamera è impostata in modo da spegnersi automaticamente qualora resti inattiva per circa 5 minuti, per risparmiare la carica della batteria ([SPEGNIM.AUTO], p. 86). Operazioni preliminari 6 Selezionare [M] mediante /, quindi impostare il mese mediante /. 7 Impostare [G] (giorno), ora e minuti mediante la stessa procedura, quindi toccare [AVANTI]. 8 Assicurarsi che l orologio sia impostato correttamente, quindi toccare. L orologio inizia a funzionare. È possibile impostare l anno fino al z Suggerimenti Sebbene non siano visualizzate durante la registrazione, la data e l ora vengono registrate automaticamente sui supporti, e possono essere visualizzate durante la riproduzione ([CODICE DATI], p. 81). Vedere pagina 115 per ulteriori informazioni sulla Differenza di fuso orario. Se i pulsanti sul pannello a sfioramento non funzionano correttamente, regolare il pannello a sfioramento ([CAL.PAN.TAT.], p. 122). Modifica dell impostazione della lingua È possibile modificare le indicazioni a schermo affinché vengano visualizzate in una lingua specifica. Toccare (HOME) t (IMPOSTAZIONI) t [IMP.OR./ LING.] t [ IMPOST.LINGUA], quindi selezionare la lingua desiderata. IT 23

24 Punto 4: Effettuare eventuali regolazioni prima della registrazione Regolazione del pannello LCD Aprire il pannello LCD di 90 gradi rispetto alla videocamera (1), quindi ruotarlo posizionandolo sull angolazione migliore per la registrazione o la riproduzione (2) gradi (massimo) 1 di 90 gradi rispetto alla videocamera rivolto verso l esterno. Questa posizione è particolarmente utile durante le operazioni di riproduzione. Toccare (HOME) t (IMPOSTAZIONI) t [IMP.AUDIO/ DISPL.] t [LUMIN.LCD] (p. 83), e regolare l illuminazione dello schermo LCD. Ad ogni pressione di DISP/BATT INFO le informazioni vengono visualizzate o nascoste (indicazioni visualizzate y nessuna indicazione). Regolazione del mirino gradi (massimo) DISP/BATT INFO È possibile visualizzare le immagini con il mirino per evitare di consumare la batteria o nel caso in cui l immagine che appare sullo schermo LCD lasci a desiderare. Estrarre il mirino per guardarci dentro. Regolare il mirino in base alla propria vista. Mirino Disattivazione della retroilluminazione dello schermo LCD per aumentare la durata della batteria Tenere premuto DISP/BATT INFO per alcuni secondi fino a visualizzare. Quest impostazione risulta utile se la videocamera viene utilizzata in condizioni di elevata luminosità o si desidera risparmiare energia della batteria. L immagine registrata non viene influenzata dall impostazione. Per attivare la retroiluminazione LCD, tenere premuto DISP/BATT INFO per alcuni secondi fino a quando l indicazione non scompare. b Note All apertura del pannello LCD o durante la relativa regolazione, prestare attenzione a non premere accidentalmente i tasti di fianco allo schermo LCD. z Suggerimenti Leva di regolazione dell obiettivo del mirino Spostarla fino ad ottenere un immagine nitida. È possibile regolare la luminosità della retroilluminazione del mirino toccando (HOME) t (IMPOSTAZIONI) t [IMP.AUDIO/DISPL.] t [RETROIL.MIR.] (p. 84). 24 IT z Suggerimenti Se il pannello LCD viene aperto di 90 gradi rispetto alla videocamera e ruotato di 180 gradi verso la sezione dell obiettivo, è possibile chiudere il pannello LCD con lo schermo LCD

25 Come stringere la cinghia Regolare e stringere la cinghia dell impugnatura come da figura e afferrare correttamente la videocamera. Operazioni preliminari IT 25

26 Punto 5: Selezione del supporto per i filmati È possibile selezionare il supporto da utilizzare per i filmati. È possibile selezionare un disco o una Memory Stick PRO Duo. b Note È possibile registrare, riprodurre o modificare le immagini nel supporto selezionato. In caso di registrazione, riproduzione o modifiche delle immagini su altri supporti, selezionare nuovamente i supporti. Per confermare il supporto selezionato 1 Far scorrere l interruttore POWER per far illuminare la spia (Filmato). 2 Verificare che sullo schermo, nell angolo in alto a destra, appaia l icona dei supporti. Icona dei supporti 1 Toccare (HOME) t (GESTIONE SUPPORTO) t [IMP.SUPP.FILM.]. Viene visualizzata la schermata di impostazione dei supporti per i filmati. Disco (L icona è diversa in base al tipo di disco (p. 11).) Memory Stick PRO Duo 2 Toccare il supporto desiderato. 3 Toccare [SÌ]. 4 Quando viene visualizzata la scritta [Operazione completata.], toccare. Il supporto per il filmato è cambiato. 26 IT

27 Punto 6: Inserire un disco o una Memory Stick PRO Duo Inserimento di un disco Se si seleziona [DISCO] al Punto 5, è necessario un 8 cm nuovo DVD-RW, DVD+RW, DVD-R, o un DVD+R DL (p. 11). 3 Inserire il disco con il lato registrabile rivolto verso la videocamera, quindi premere il centro del disco fino a sentire uno scatto. b Note Prima di procedere, rimuovere dal disco polvere o impronte con un panno morbido (p. 118). 1 Verificare che la videocamera sia accesa. 2 Far scorrere il cursore di del coperchio del disco OPEN nella direzione della freccia (OPEN l). [PREPARAZ.APERTURA] viene visualizzato sullo schermo. Il coperchio del disco si apre leggermente in automatico. Durante l utilizzo di un disco con un unico lato, inserire il disco con il lato dell etichetta rivolto verso l esterno. Operazioni preliminari Cursore del coperchio del disco OPEN Lente di lettura Spia ACCESS (Disco) Quando il coperchio del disco si sarà leggermente aperto, aprirlo ulteriormente. 4 Chiudere il coperchio del disco. [ACCESSO AL DISCO] viene visualizzato sullo schermo. È possibile che passi un po di tempo prima che la videocamera riconosca il disco. x DVD-RW/DVD+RW Viene visualizzata una schermata in cui si chiede se si intende utilizzare [GUIDA SEL.DISCO]. L utilizzo di [GUIDA SEL.DISCO] consente di formattare il disco seguendo la guida sullo schermo. Se non si desidera utilizzarla, passare al punto 5. Segue, IT 27

28 Punto 6: Inserire un disco o una Memory Stick PRO Duo (Continua) x DVD-R/DVD+R DL È possibile iniziare a registrare non appena la scritta [ACCESSO AL DISCO] cessa di essere visualizzata sullo schermo. Non occorre eseguire i passaggi successivi al punto 5. 5 Sullo schermo, toccare l opzione adatta alle proprie esigenze. x DVD-RW Selezionare il formato di registrazione, [VIDEO] o [VR] (p. 10), quindi toccare. x DVD+RW Selezionare il formato del filmato, [16:9 AMPIO] o [4:3], quindi toccare. 6 Toccare [SÌ]. 7 Quando viene visualizzato [Operazione completata.], toccare. A formattazione ultimata, è possibile iniziare a registrare su disco. z Suggerimenti Se si utilizza un DVD-RW quando è impostata la funzione Easy Handycam (p. 31), il formato di registrazione è impostato sul modo VIDEO. Per rimuovere il disco 1 Osservare i punti 1 e 2 per aprire il coperchio del disco. 2 Premere sul supporto del disco al centro dell alloggiamento del disco e rimuovere il disco con il dito fermo sul bordo. b Note Fare attenzione a non ostacolare l operazione con la mano o con oggetti vari durante l apertura o la chiusura del coperchio del disco. Spostare la cinghia dell impugnatura verso il fondo della videocamera, quindi aprire o chiudere il coperchio del disco. Afferrando la cinghia dell impugnatura durante la chiusura del coperchio del disco si può pregiudicare il funzionamento della videocamera. Non toccare il disco dal lato registrabile o dalla lente di lettura (p. 123). Durante l utilizzo di un disco a due lati, fare attenzione a non lasciare impronte sulla superficie. Chiudere il coperchio del disco con il disco inserito in modo errato può provocare un malfunzionamento della videocamera. Non scollegare le fonti di alimentazione durante la formattazione di un disco. Durante la lettura/scrittura su disco, evitare di sottoporre la videocamera a urti o vibrazioni: mentre la spia ACCESS è accesa mentre la spia ACCESS lampeggia mentre viene visualizzato [ACCESSO AL DISCO] o [PREPARAZ.APERTURA] sullo schermo LCD In base ai contenuti registrati la rimozione del disco può richiedere tempo. La rimozione del disco può richiedere 10 minuti circa se il disco presenta graffi o impronte o altro. In questo caso, il disco potrebbe essere danneggiato. z Suggerimenti È possibile inserire o rimuovere il disco se la videocamera, anche spenta, è collegata a una fonte di alimentazione. Tuttavia, il processo di IT 28

29 riconoscimento del disco (punto 4) non viene avviato. Per eliminare le immagini registrate in precedenza da un DVD-RW/DVD+RW, e riutilizzarlo per registrarne di nuove, vedere Formattazione del supporto (p. 68). È possibile verificare quale sia il disco corretto utilizzando la [GUIDA SEL.DISCO] sul HOME MENU (p. 72). Inserire una Memory Stick PRO Duo Vedere pagina 3 sulla Memory Stick utilizzabile con la videocamera. z Suggerimenti Se si registrano solo fermi immagine sulla Memory Stick PRO Duo, le operazioni successive al punto 3 non sono necessarie. 3 Se viene selezionato [MEMORY STICK] al Punto 5 per la registrazione di filmati, far scorrere ripetutamente l interruttore POWER finché non si illumina la spia (Filmato). Se l interruttore POWER è impostato su OFF (CHG), accenderlo tenendo premuto il tasto verde. Operazioni preliminari 1 Aprire il pannello LCD. 2 Inserire la Memory Stick PRO Duo. 1 Aprire il coperchio della Memory Stick Duo in direzione della freccia. 2 Inserire la Memory Stick PRO Duo nell alloggiamento della Memory Stick Duo verso destra finché non si sente uno scatto. 3 Chiudere il coperchio Memory Stick Duo. Al momento dell inserimento di una nuova Memory Stick PRO Duo, sullo schermo LCD viene visualizzata la finestra [Crea un nuovo file di database di immagini.]. 4 Toccare [SÌ]. Spia di accesso Fare in modo che il marchio b sia rivolto verso lo schermo LCD. Segue, IT 29

30 Punto 6: Inserire un disco o una Memory Stick PRO Duo (Continua) Per rimuovere il Memory Stick PRO Duo Aprire il pannello LCD e il coperchio Memory Stick Duo. Premere leggermente, una volta, il Memory Stick PRO Duo, quindi farlo scorrere fuori dall alloggiamento. b Note Per evitare guasti o la perdita delle immagini registrate, non effettuare le operazioni riportate di seguito quando la spia di accesso (p. 29) è illuminata: rimuovere la batteria o l alimentatore CA dalla videocamera sottoporre la videocamera a urti o vibrazioni meccaniche rimuovere la Memory Stick PRO Duo dalla videocamera Non aprire il coperchio Memory Stick Duo durante la registrazione. L inserimento forzato di una Memory Stick PRO Duo nella direzione errata può causare problemi di funzionamento dell alloggiamento della Memory Stick PRO Duo, Memory Stick Duo, o dei dati di immagine. Se viene visualizzato [Impossibile creare un nuovo file di database di immagini. È possibile che lo spazio disponibile non sia sufficiente.] al punto 4, formattare il Memory Stick PRO Duo (p. 69). Durante la formattazione, verranno eliminati tutti i dati registrati sul Memory Stick PRO Duo. Non tirare e rimuovere a forza il Memory Stick PRO Duo. In caso contrario, possono verificarsi problemi di funzionamento. Tempo di registrazione di filmati su Memory Stick PRO Duo Le cifre riportate dalla tabella rappresentano, in minuti, il tempo di registrazione approssimativo di Memory Stick PRO Duo. Le cifre tra parentesi indicano il tempo di registrazione minimo. Modo di registrazione b Note 9M (HQ) (alta qualità) Le cifre riportate nella tabella si riferiscono all uso di un Memory Stick PRO Duo realizzato da Sony Corporation. Il tempo registrabile varia in base alle condizioni di registrazione, al tipo di Memory Stick, o in base all impostazione [MODO REG.] (p. 76). Se il tempo registrabile è inferiore a 5 minuti, viene visualizzato. z Suggerimenti 6M (SP) (qualità standard) Vedere pagina 80 per le informazioni sul numero di fermi immagine. 3M (LP) (riproduzione prolungata) 512MB 6 (5) 9 (5) 15 (10) 1GB 10 (10) 20 (10) 35 (25) 2GB 25 (25) 40 (25) 80 (50) 4GB 55 (50) 80 (50) 160 (105) 8GB 115 (100) 170 (100) 325 (215) IT 30

31 Registrazione/Riproduzione Registrazione e riproduzione semplici (funzionamento Easy Handycam) La funzione Easy Handycam consente di regolare automaticamente quasi tutte le impostazioni, affinché sia possibile eseguire le operazioni di registrazione o riproduzione senza dover effettuare impostazioni dettagliate. Inoltre, le dimensioni dei caratteri a schermo vengono aumentate per facilitare la visualizzazione. Le immagini vengono registrate sui supporti selezionati (p. 26). R Filmati 1 Ruotare l interruttore POWER G finché la spia (Filmati) non si illumina. Se l interruttore POWER è impostato su OFF (CHG), ruotarlo e premere contemporaneamente il tasto verde. Fermi immagine 1 Ruotare l interruttore POWER G finché la spia (Fermo immagine) non si illumina. Registrazione/Riproduzione 2 Premere EASY A. Sullo schermo viene, visualizzata l icona. 2 Premere EASY A. Sullo schermo viene, visualizzata l icona. 3 Premere START/STOP H (o D) per avviare la registrazione*. 3 Premere leggermente PHOTO F per regolare la messa a fuoco A (viene emesso un segnale acustico), quindi premerlo a fondo B (viene emesso il suono dell otturatore). [ATTESA] t [REG.] Per arrestare la registrazione, premere di nuovo START/STOP. Lampeggiante t Acceso * I filmati vengono registrati nel modo di registrazione [SP]. Segue, IT 31

32 Registrazione e riproduzione semplici (funzionamento Easy Handycam) (Continua) z Suggerimenti Durante l uso della funzione Easy Handycam, viene visualizzata una cornice sul volto della persona ([RILEVAM.VOLTI], p. 79). Riproduzione di filmati/fermi immagine registrati 1 Ruotare l interruttore POWER G per accendere la videocamera. 2 Premere (VISUALIZZA IMMAGINI) I (o E). Sullo schermo LCD viene visualizzata la schermata VISUAL INDEX. (La visualizzazione delle miniature potrebbe richiedere alcuni istanti.) 6 immagini precedenti 6 immagini successive Consente di tornare alla schermata di registrazione. Indice fotogrammi (p. 42) Indice volti (p. 42) Visualizza i filmati. Visualizza i fermi immagine. Tipo di disco* Viene visualizzata insieme all immagine su ciascuna scheda riprodotta/registrata per ultima (B per il fermo immagine). * Selezionando [MEMORY STICK] su [IMP.SUPP.FILM.] (p. 26), è possibile avviare una ricerca delle immagini per data di registrazione (p. 43). 3 Avviare la riproduzione. Filmati: Toccare la scheda e il filmato da riprodurre. Consente di tornare alla schermata VISUAL INDEX. Inizio della scena o del filmato precedente Arresto (passa alla schermata VISUAL INDEX.) * La voce [CODICE DATI] è impostata su [DATA/ORA] (p. 81). Toccando questo pulsante, è possibile alternare tra il modo di riproduzione e di pausa. Scena successiva Data/ora di registrazione* Riproduzione all indietro/in avanti IT 32

33 zsuggerimenti Quando la riproduzione a partire dal filmato selezionato raggiunge l ultimo filmato, viene visualizzata di nuovo la schermata VISUAL INDEX. È possibile ridurre la velocità di riproduzione premendo / durante il modo di pausa. È possibile regolare il volume toccando (HOME) t (IMPOSTAZIONI) t [IMPOST.AUDIO] t [VOLUME], quindi mediante /. È possibile cambiare il supporto del filmato mediante [IMP.SUPP.FILM.] (p. 26). Fermi immagine: Toccare la scheda Consente di tornare alla schermata VISUAL INDEX. Consente di passare alla schermata VISUAL INDEX. Per disattivare la funzione Easy Handycam Premere di nuovo EASY A. non viene più visualizzata sullo schermo. Impostazioni di menu durante l uso della funzione Easy Handycam Toccare (HOME) C (o B) per visualizzare le voci di menu disponibili per la modifica delle impostazioni (p.15, 74). b Note La maggior parte delle voci di menu torna automaticamente alle impostazioni predefinite. Le impostazioni di alcune voci di menu sono fisse. Per i dettagli, vedere pagina 74. DVD-RW viene formattato mediante il modo VIDEO (p. 10). Non è possibile utilizzare il menu (OPTION). Per aggiungere effetti alle immagini o modificare le impostazioni, disattivare la funzione Easy Handycam. e il fermo immagine da riprodurre. * La voce [CODICE DATI] è impostata su [DATA/ORA] (p. 81). Visualizzazione in serie (p. 44) Data/ora di registrazione* Precedente/successivo Tasti non disponibili durante l uso della funzione Easy Handycam Durante l uso della funzione Easy Handycam non è possibile utilizzare alcuni tasti/funzioni in quanto vengono impostati automaticamente (p. 74). Se viene selezionata un operazione non consentita, viene visualizzato il messaggio [Operazione errata durante l uso di Easy Handycam]. Per visualizzare i filmati su un disco su altri dispositivi (Finalizzare) Per guardare i filmati contenuti in un disco su altri dispositivi oppure su un computer, è necessario finalizzare il disco. Per ulteriori dettagli sull operazione di finalizzazione, vedere pagina 64. b Note Per i DVD-R, DVD+R DL, non è possibile riutilizzare il disco o registrare ulteriori filmati nel disco dopo aver finalizzato lo stesso, anche in caso di spazio disponibile sul disco. Non è possibile registrare ulteriori filmati su un disco finalizzato durante l operazione Easy Handycam (p. 70). IT Registrazione/Riproduzione 33

DCR-DVD150E/DVD450E/ DVD650E/DVD850E

DCR-DVD150E/DVD450E/ DVD650E/DVD850E 4-125-250-31(1) Digital Video Camera Recorder Manuale delle istruzioni Οδηγός Χρήσης IT GR DCR-DVD150E/DVD450E/ DVD650E/DVD850E IT/GR Ulteriori informazioni su questo prodotto e risposte alle domande più

Διαβάστε περισσότερα

DCR-DVD106E/DVD108E/ DVD109E/DVD306E/DVD308E/ DVD608E/DVD708E

DCR-DVD106E/DVD108E/ DVD109E/DVD306E/DVD308E/ DVD608E/DVD708E 2-319-497-61(1) Digital Video Camera Recorder Manuale delle istruzioni Οδηγός Χρήσης IT IT/ DCR-DVD106E/DVD108E/ DVD109E/DVD306E/DVD308E/ DVD608E/DVD708E Ulteriori informazioni su questo prodotto e risposte

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήσης Κάµερας

Οδηγός Χρήσης Κάµερας 3-089-182-41(1) Manuale delle istruzioni della videocamera [IT]/Οδηγός Χρήσης Κάµερας [GR] Manuale delle istruzioni della videocamera Da leggere subito Οδηγός Χρήσης Κάµερας ιαβάστε πρώτα αυτό Digital

Διαβάστε περισσότερα

Manuale delle istruzioni della videocamera

Manuale delle istruzioni della videocamera 2-103-201-41(1) Manuale delle istruzioni della videocamera [IT]/Οδηγός Χρήσης Κάµερας [GR] Manuale delle istruzioni della videocamera Da leggere subito Οδηγός Χρήσης Κάµερας ιαβάστε πρώτα αυτό Digital

Διαβάστε περισσότερα

Manuale delle istruzioni δηγ ς ρήσης

Manuale delle istruzioni δηγ ς ρήσης 2-587-623-42 (1) Digital Video Camera Recorder Manuale delle istruzioni δηγ ς ρήσης IT GR DCR-DVD92E/DVD202E/DVD203E/ DVD403E/DVD602E/DVD653E/ DVD703E/DVD803E 2005 Sony Corporation Da leggere subito Prima

Διαβάστε περισσότερα

DCR-HC36E/HC44E/HC46E/ HC94E/HC96E

DCR-HC36E/HC44E/HC46E/ HC94E/HC96E 2-659-814-51(1) Digital Video Camera Recorder Manuale delle istruzioni Οδηγός Χρήσης IT DCR-HC36E/HC44E/HC46E/ HC94E/HC96E 2006 Sony Corporation Da leggere subito Prima di utilizzare l apparecchio, leggere

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήσης Κάµερας

Οδηγός Χρήσης Κάµερας 3-088-340-42(1) Manuale delle istruzioni della videocamera [IT] / Οδηγός Χρήσης Κάµερας [GR] Manuale delle istruzioni della videocamera Da leggere subito Οδηγός Χρήσης Κάµερας ιαβάστε πρώτα αυτό Digital

Διαβάστε περισσότερα

HDR-HC3E. Manuale delle istruzioni Οδηγός Χρήσης. Digital HD Video Camera Recorder. http://www.sony.net/ 2-661-356-63(1) IT/GR

HDR-HC3E. Manuale delle istruzioni Οδηγός Χρήσης. Digital HD Video Camera Recorder. http://www.sony.net/ 2-661-356-63(1) IT/GR 2-661-356-63(1) Digital HD Video Camera Recorder Manuale delle istruzioni Οδηγός Χρήσης IT HDR-HC3E http://www.sony.net/ IT/ Printed in Japan 2006 Sony Corporation Da leggere subito Prima di utilizzare

Διαβάστε περισσότερα

DCR-HC32E/HC33E/ HC39E/HC42E/HC43E

DCR-HC32E/HC33E/ HC39E/HC42E/HC43E 2-584-907-43 (1) Digital Video Camera Recorder Manuale delle istruzioni δηγ ς ρήσης IT GR DCR-HC32E/HC33E/ HC39E/HC42E/HC43E Printed in Japan 2005 Sony Corporation Da leggere subito 2 Prima di utilizzare

Διαβάστε περισσότερα

Digital Video Camera Recorder

Digital Video Camera Recorder 3-089-914-43 (1) Istruzioni per l uso [IT]/Οδηγίες λειτουργίας [GR] Digital Video Camera Recorder Istruzioni per l uso Prima di utilizzare l apparecchio, leggere attentamente il presente manuale e conservarlo

Διαβάστε περισσότερα

3-087-936-53(1) Manuale delle applicazioni del computer. εφαρµογών υπολογιστή. Digital Video Camera Recorder. 2004 Sony Corporation

3-087-936-53(1) Manuale delle applicazioni del computer. εφαρµογών υπολογιστή. Digital Video Camera Recorder. 2004 Sony Corporation 3-087-936-53(1) Manuale delle applicazioni del computer Οδηγός εφαρµογών υπολογιστή IT GR Digital Video Camera Recorder 2004 Sony Corporation Da leggere subito Per utilizzare la videocamera, leggere il

Διαβάστε περισσότερα

Digital Video Camera Recorder

Digital Video Camera Recorder 3-075-064-21 (1) Digital Video Camera Recorder Istruzioni per l uso Prima di usare l apparecchio, leggere attentamente questo manuale e conservarlo per riferimenti futuri. Οδηγίες λειτουργίας Πριν θέσετε

Διαβάστε περισσότερα

Digital Video Camera Recorder

Digital Video Camera Recorder 3-081-627-31(2) Digital Video Camera Recorder Istruzioni per l uso Prima di utilizzare l apparecchio, leggere per intero questo manuale e conservarlo come riferimento futuro. Οδηγίες Χρήσης Πριν λειτουργήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Manuale di istruzioni della videocamera

Manuale di istruzioni della videocamera 3-084-862-33(1) Manuale di istruzioni della videocamera [IT] / Oδηγός χρήσης κάµερας [GR] Manuale di istruzioni della videocamera Operazioni preliminari Κάµερα Οδηγός χρήσης Μελετήστε πρώτα αυτό Videocamera

Διαβάστε περισσότερα

(1) Digital Video Camera Recorder. Manuale delle istruzioni. Οδηγός Χρήσης DCR-HC90E Sony Corporation.

(1) Digital Video Camera Recorder. Manuale delle istruzioni. Οδηγός Χρήσης DCR-HC90E Sony Corporation. 2-548-308-41 (1) Digital Video Camera Recorder Manuale delle istruzioni Οδηγός Χρήσης IT GR DCR-HC90E Printed in Japan 2005 Sony Corporation Da leggere subito Prima di utilizzare l apparecchio, leggere

Διαβάστε περισσότερα

3-084-946-52(1) Manuale delle applicazioni del computer. εφαρµογών υπολογιστή. Digital Video Camera Recorder. 2003 Sony Corporation

3-084-946-52(1) Manuale delle applicazioni del computer. εφαρµογών υπολογιστή. Digital Video Camera Recorder. 2003 Sony Corporation 3-084-946-52(1) Manuale delle applicazioni del computer Οδηγός εφαρµογών υπολογιστή IT GR Digital Video Camera Recorder 2003 Sony Corporation Da leggere subito Per utilizzare la videocamera, leggere il

Διαβάστε περισσότερα

Digital Video Camera Recorder

Digital Video Camera Recorder 3-080-368-32( Digital Video Camera Recorder Istruzioni per l uso Prima di usare l apparecchio, leggere attentamente questo manuale e conservarlo per riferimenti futuri. Οδηγίες λειτουργίας Πριν θέσετε

Διαβάστε περισσότερα

Digital Video Camera Recorder Video Camera Recorder

Digital Video Camera Recorder Video Camera Recorder 3-079-468-35 (1) Digital Video Camera Recorder Video Camera Recorder Istruzioni per l uso Prima di usare l apparecchio leggere attentamente questo manuale e conservarlo per riferimenti futuri. Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Digital Video Camera Recorder

Digital Video Camera Recorder 3-075-495-52 (1) Digital Video Camera Recorder Istruzioni per l uso Prima di utilizzare l apparecchio, leggere attentamente il presente manuale e conservarlo per eventuali riferimenti futuri. Οδηγίες Χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

Digital Video Camera Recorder

Digital Video Camera Recorder 3-071-133-51 (1) Digital Video Camera Recorder Istruzioni per l uso Prima di usare l apparecchio, leggere attentamente questo manuale e conservarlo per riferimenti futuri. Οδηγίες λειτουργίας Πριν θέσετε

Διαβάστε περισσότερα

Digital Video Camera Recorder

Digital Video Camera Recorder 3-081-415-32(1) Digital Video Camera Recorder Istruzioni per l uso Prima di utilizzare l apparecchio, leggere attentamente il presente manuale e conservarlo per eventuali riferimenti futuri. Οδηγίες Χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

Istruzioni per l uso della funzione di rete/ Οδηγίες λειτουργίας δικτύου

Istruzioni per l uso della funzione di rete/ Οδηγίες λειτουργίας δικτύου 3-078-154-41 (1) Istruzioni per l uso della funzione di rete/ Οδηγίες λειτουργίας δικτύου 2002 Sony Corporation Marchi di fabbrica Memory Stick e sono marchi registrati di Sony Corporation. I marchi BLUETOOTH

Διαβάστε περισσότερα

Digital Video Camera Recorder Video Camera Recorder

Digital Video Camera Recorder Video Camera Recorder 3-072-318-51 (2) Digital Video Camera Recorder Video Camera Recorder Istruzioni per l uso Prima di usare l apparecchio, leggere attentamente questo manuale e conservarlo per riferimenti futuri. Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Digital Video Camera Recorder

Digital Video Camera Recorder 3-074-616-21 (1) Digital Video Camera Recorder Istruzioni per l uso Prima di usare l apparecchio, leggere attentamente questo manuale e conservarlo per riferimenti futuri. Οδηγίες λειτουργίας Πριν θέσετε

Διαβάστε περισσότερα

Istruzioni per l uso della funzione di rete/ applicazione/ Οδηγίες Χρήσης Λειτουργίας/ Εφαρµογών ικτύου

Istruzioni per l uso della funzione di rete/ applicazione/ Οδηγίες Χρήσης Λειτουργίας/ Εφαρµογών ικτύου 3-080-343-41 (1) Istruzioni per l uso della funzione di rete/ applicazione/ Οδηγίες Χρήσης Λειτουργίας/ Εφαρµογών ικτύου 2003 Sony Corporation Marchi Memory Stick e sono marchi registrati di Sony Corporation.

Διαβάστε περισσότερα

Digital Video Camera Recorder

Digital Video Camera Recorder 3-072-653-52 (3) Digital Video Camera Recorder Istruzioni per l uso Prima di usare l apparecchio leggere attentamente questo manuale e conservarlo per riferimenti futuri. Οδηγίες λειτουργίας Πριν θέσετε

Διαβάστε περισσότερα

Digital Video Camera Recorder

Digital Video Camera Recorder 3-076-898-51 (1) Digital Video Camera Recorder Istruzioni per l uso Prima di usare l apparecchio leggere attentamente questo manuale e conservarlo per riferimenti futuri. Οδηγίες Χρήσεως Πριν θέσετε τη

Διαβάστε περισσότερα

Video Camera Recorder

Video Camera Recorder 3-072-312-51 (1) Video Camera Recorder Istruzioni per l uso Prima di usare l apparecchio, leggere attentamente questo manuale e conservarlo per riferimenti futuri. Οδηγίες χρήσεως Πριν θέσετε τη συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

Digital Video Camera Recorder

Digital Video Camera Recorder 3-080-163-32(1) Digital Video Camera Recorder Istruzioni per l uso Prima di usare l apparecchio leggere attentamente questo manuale e conservarlo per riferimenti futuri. Οδηγίες Χρήσεως Πριν θέσετε τη

Διαβάστε περισσότερα

CONFIGURAZIONE DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.)

CONFIGURAZIONE DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.) CONFIGURAZIONE DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.) Consigliamo di configurare ed utilizzare la casella di posta elettronica certificata tramite il webmail dedicato fornito dal gestore

Διαβάστε περισσότερα

TRIGONOMETRIA: ANGOLI ASSOCIATI

TRIGONOMETRIA: ANGOLI ASSOCIATI FACOLTÀ DI INGEGNERIA CORSO DI AZZERAMENTO - MATEMATICA ANNO ACCADEMICO 010-011 ESERCIZI DI TRIGONOMETRIA: ANGOLI ASSOCIATI Esercizio 1: Fissata in un piano cartesiano ortogonale xoy una circonferenza

Διαβάστε περισσότερα

IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA

IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA - CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA Vedere film in lingua straniera è un modo utile e divertente per imparare o perfezionare una lingua straniera.

Διαβάστε περισσότερα

Integrali doppi: esercizi svolti

Integrali doppi: esercizi svolti Integrali doppi: esercizi svolti Gli esercizi contrassegnati con il simbolo * presentano un grado di difficoltà maggiore. Esercizio. Calcolare i seguenti integrali doppi sugli insiemi specificati: a) +

Διαβάστε περισσότερα

KX-TG9140EX KX-TG9150EX

KX-TG9140EX KX-TG9150EX TG9120_40_50EX(jt-jt).book Page 1 Monday, August 7, 2006 5:38 PM Manuale d uso KX-TG9120 Telefono Cordless Digitale con Segreteria Telefonica Modello n. KX-TG9120EX KX-TG9140EX KX-TG9150EX Indice/Contenido/Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

Istruzioni per l uso Οδηγίες χρήσης RASOIO DEPILATORE. IT pagina 1 ΕΛ σελίδα 12

Istruzioni per l uso Οδηγίες χρήσης RASOIO DEPILATORE. IT pagina 1 ΕΛ σελίδα 12 Istruzioni per l uso Οδηγίες χρήσης RASOIO DEPILATORE IT pagina 1 ΕΛ σελίδα 12 [A] [B1] [B2] [B3] 4 [E] 1 2 1 3 2 5 [C1] [C2] [D1] 3 4 7 6 [D2] [D3] 5 6 8 9 10 Type E1101 IPX5 IN: 3V Battery Battery Ni-MH

Διαβάστε περισσότερα

Un calcolo deduttivo per la teoria ingenua degli insiemi. Giuseppe Rosolini da un università ligure

Un calcolo deduttivo per la teoria ingenua degli insiemi. Giuseppe Rosolini da un università ligure Un calcolo deduttivo per la teoria ingenua degli insiemi Giuseppe Rosolini da un università ligure Non è quella in La teoria ingenua degli insiemi Ma è questa: La teoria ingenua degli insiemi { < 3} è

Διαβάστε περισσότερα

Istruzioni per l uso Οδηγίες χρήσης ΑΤΜΟΣΥΣΤΗΜΑ

Istruzioni per l uso Οδηγίες χρήσης ΑΤΜΟΣΥΣΤΗΜΑ Istruzioni per l uso Οδηγίες χρήσης Sistema stirante ΑΤΜΟΣΥΣΤΗΜΑ Indice - Περιεχόμενα IT Descrizione... 4 Descrizione... 4 Pannello comandi... 4 Ferro di tipo professionale... 4 Ferro di tipo domestico...

Διαβάστε περισσότερα

Ge m i n i. il nuovo operatore compatto e leggero. η καινούργια και ελαφριά αυτόματη πόρτα

Ge m i n i. il nuovo operatore compatto e leggero. η καινούργια και ελαφριά αυτόματη πόρτα Ge m i n i 6 il nuovo operatore compatto e leggero η καινούργια και ελαφριά αυτόματη πόρτα Porte Gemini 6 Operatore a movimento lineare per porte automatiche a scorrimento orizzontale. Leggero, robusto

Διαβάστε περισσότερα

NIAGARA C 25 CF - 25 FF - 30 FF. NIAGARA C Green 25-35. Manuale d'uso per l'utente. Βιβλίο χρήσης για το χρήστη

NIAGARA C 25 CF - 25 FF - 30 FF. NIAGARA C Green 25-35. Manuale d'uso per l'utente. Βιβλίο χρήσης για το χρήστη Manuale d'uso per l'utente Βιβλίο χρήσης για το χρήστη IT GR CALDAIA MURALE A GAS CON ACCUMULO ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ CALDAIA MURALE A GAS A CONDENSAZIONE CON ACCUMULO ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

caldaie murali ad alto rendimento destinate all esterno

caldaie murali ad alto rendimento destinate all esterno IT caldaie murali ad alto rendimento destinate all esterno manuale per l uso destinato all utente ed all installatore EN high efficiency wall-mounted gas-fired boilers for external use operating and installation

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 2015-2016 ΠΙΑΔΑΓΩΓΙΚΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 2015-2016 ΠΙΑΔΑΓΩΓΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 2015-2016 ΠΙΑΔΑΓΩΓΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ Οι Εκδόσεις Δίσιγμα ξεκίνησαν την πορεία τους στο χώρο των ελληνικών εκδόσεων τον Σεπτέμβριο του 2009 με κυρίαρχο οδηγό

Διαβάστε περισσότερα

Indice TS6511 HD. Italiano

Indice TS6511 HD. Italiano TS6511 HD Indice 1 Norme di sicurezza... 2 2 Descrizione del prodotto e collegamenti... 3 2.1 Pannello frontale... 3 2.2 Pannello posteriore e connessioni... 3 2.3 Telecomando... 4 2.3.1 Tasti e funzioni

Διαβάστε περισσότερα

ë avviso di chiamata attivo š chiamata anonima attiva

ë avviso di chiamata attivo š chiamata anonima attiva Breve descrizione del Gigaset 5020 8 7 6 9 10 11 5 4 3 2 Tasti 1 tasti di selezione rapida 2 tasto ripetizione sel. 3 tasto R (Flash) 4 tasto Muto (Mute) 5 tasto Shift 6 tasto per abbassare il volume 7

Διαβάστε περισσότερα

Gruppo idraulico solare a singola via

Gruppo idraulico solare a singola via Gruppo idraulico a singola via per impianti solari termici ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ ΜΟΝΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΓΙΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΕΒΙΑΣΜΕΝΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Il Descrizione Περιγραφή gruppo di circolazione viene utilizzato

Διαβάστε περισσότερα

Guida utente - User Guide - Guide utilisateur Benutzerhandbuch - Guía de usuario - Οδηγός χρήστη

Guida utente - User Guide - Guide utilisateur Benutzerhandbuch - Guía de usuario - Οδηγός χρήστη Guida utente - User Guide - Guide utilisateur Benutzerhandbuch - Guía de usuario - Οδηγός χρήστη Sistema domotico By-me By-me home automation system Système domotique By-me Hausautomationssystem By-me

Διαβάστε περισσότερα

CLAS PREMIUM EVO 24/30/35 CLAS PREMIUM EVO SYSTEM 18/24/35. Manuale d uso per l utente

CLAS PREMIUM EVO 24/30/35 CLAS PREMIUM EVO SYSTEM 18/24/35. Manuale d uso per l utente CLAS PREMIUM EVO Manuale d uso per l utente CALDAIA MURALE ISTANTANEA A CONDENSAZIONE ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΑΕΡΙΟΥ CLAS PREMIUM EVO 24/30/35 CLAS PREMIUM EVO SYSTEM 18/24/35 Egregio Signore, desideriamo

Διαβάστε περισσότερα

GENUS PREMIUM EVO GENUS PREMIUM EVO 24/30/35 SYSTEM 12/18/24/30/35. Manuale d uso per l utente

GENUS PREMIUM EVO GENUS PREMIUM EVO 24/30/35 SYSTEM 12/18/24/30/35. Manuale d uso per l utente GENUS PREMIUM EVO Manuale d uso per l utente CALDAIA MURALE ISTANTANEA A CONDENSAZIONE ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΑΕΡΙΟΥ GENUS PREMIUM EVO 24/30/35 GENUS PREMIUM EVO SYSTEM 12/18/24/30/35 Egregio Signore,

Διαβάστε περισσότερα

IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA

IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA - CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA Vedere film in lingua straniera è un modo utile e divertente per imparare o perfezionare una lingua straniera.

Διαβάστε περισσότερα

Guida utente - User Guide - Guide utilisateur Benutzerhandbuch - Guía de usuario - Οδηγός χρήστη

Guida utente - User Guide - Guide utilisateur Benutzerhandbuch - Guía de usuario - Οδηγός χρήστη Guida utente - User Guide - Guide utilisateur Benutzerhandbuch - Guía de usuario - Οδηγός χρήστη Sistema domotico By-me By-me home automation system Système domotique By-me Hausautomationssystem By-me

Διαβάστε περισσότερα

Transmetteur audio/vidéo 5,8GHz. audio / video zender 5,8 GHz. Trasmettitore audio / video 5,8 GHz. Πομπός Ήχου / Εικόνας 5.8GHz

Transmetteur audio/vidéo 5,8GHz. audio / video zender 5,8 GHz. Trasmettitore audio / video 5,8 GHz. Πομπός Ήχου / Εικόνας 5.8GHz Ref./Cod./ ΚΩΔ. 475368 Transmetteur audio/vidéo 5,8GHz audio / video zender 5,8 GHz Trasmettitore audio / video 5,8 GHz Πομπός Ήχου / Εικόνας 5.8GHz Transmisor audio/video 5,8GHz Transmissor áudio/video

Διαβάστε περισσότερα

LAVASCIUGA WASHER-DRYER LAVE-LINGE SÉCHANT LAVADORA-SECADORA ÇAMAŞIR YIKAMA VE KURUTMA MAKĐNESĐ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ

LAVASCIUGA WASHER-DRYER LAVE-LINGE SÉCHANT LAVADORA-SECADORA ÇAMAŞIR YIKAMA VE KURUTMA MAKĐNESĐ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ LAVASCIUGA WASHER-DRYER LAVE-LINGE SÉCHANT LAVADORA-SECADORA ÇAMAŞIR YIKAMA VE KURUTMA MAKĐNESĐ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ LIBRETTO ISTRUZIONI INSTRUCTION MANUAL MANUEL D'INSTRUCTIONS MANUAL DE INSTRUCCIONES

Διαβάστε περισσότερα

KH1170_Brotback_IT_GR.qxd 20.03.2007 15:33 Uhr Seite 1

KH1170_Brotback_IT_GR.qxd 20.03.2007 15:33 Uhr Seite 1 KH1170_Brotback_IT_GR.qxd 20.03.2007 15:33 Uhr Seite 1 KH1170_Brotback_IT_GR.qxd 20.03.2007 15:33 Uhr Seite 2 IT/GR KOMPERNASS GMBH BURGSTRASSE 21 D-44867 BOCHUM www.kompernass.com N. ID: KH1170-08/06-V3

Διαβάστε περισσότερα

caldaie murali ad alto rendimento destinate all esterno

caldaie murali ad alto rendimento destinate all esterno it caldaie murali ad alto rendimento destinate all esterno manuale per l uso destinato all utente ed all installatore en high efficiency wall-mounted gas-fired boilers for external use operating and installation

Διαβάστε περισσότερα

IT - Manuale d uso per l utente EGIS PLUS 24 EGIS PLUS 24 FF EGIS PLUS 24 CF

IT - Manuale d uso per l utente EGIS PLUS 24 EGIS PLUS 24 FF EGIS PLUS 24 CF IT - Manuale d uso per l utente GR EGIS PLUS 24 EGIS PLUS 24 FF EGIS PLUS 24 CF Egregio Signore, desideriamo ringraziarla per aver preferito nel suo acquisto la caldaia di ns. produzione. Siamo certi di

Διαβάστε περισσότερα

IT - Manuale d uso per l utente BS II 24 BS II 24 FF BS II 24 CF

IT - Manuale d uso per l utente BS II 24 BS II 24 FF BS II 24 CF IT - Manuale d uso per l utente BS II 24 BS II 24 FF BS II 24 CF Egregio Signore, desideriamo ringraziarla per aver preferito nel suo acquisto la caldaia di ns. produzione. Siamo certi di averle fornito

Διαβάστε περισσότερα

CLAS EVO. Manuale d uso per l utente

CLAS EVO. Manuale d uso per l utente CLAS EVO Manuale d uso per l utente CLAS EVO 24 FF CLAS EVO 28 FF CLAS EVO SYSTEM 24 FF CLAS EVO SYSTEM 28 FF CLAS EVO SYSTEM 32 FF CLAS EVO 24 CF CLAS EVO SYSTEM 24 CF CLAS EVO SYSTEM 28 CF Egregio Signore,

Διαβάστε περισσότερα

Fronius Personal Display DL IT

Fronius Personal Display DL IT / Battery Charging Systems / Welding Technology / Solar Electronics Fronius Personal Display DL IT Istruzioni d'impiego Controllo degli impianti ES Instrucciones de uso Supervisión del equipo TR Kullanım

Διαβάστε περισσότερα

Dove posso trovare il modulo per? Dove posso trovare il modulo per? Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε μια φόρμα

Dove posso trovare il modulo per? Dove posso trovare il modulo per? Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε μια φόρμα - Γενικά Dove posso trovare il modulo per? Dove posso trovare il modulo per? Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε μια φόρμα Quando è stato rilasciato il suo [documento]? Για να ρωτήσετε πότε έχει εκδοθεί

Διαβάστε περισσότερα

LAVATRICE WASHING MACHINE LAVE-LINGE LAVADORA ÇAMAŞIR MAKĐNESĐ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ

LAVATRICE WASHING MACHINE LAVE-LINGE LAVADORA ÇAMAŞIR MAKĐNESĐ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ LAVATRICE WASHING MACHINE LAVE-LINGE LAVADORA ÇAMAŞIR MAKĐNESĐ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ LIBRETTO ISTRUZIONI INSTRUCTION MANUAL MANUEL D'INSTRUCTIONS MANUAL DE INSTRUCCIONES TALĐMAT KILAVUZU ΒΙΒΛΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ IT EN FR ES

Διαβάστε περισσότερα

Istruzioni per l uso. Sommario LFF 8M121 LAVASTOVIGLIE. Scheda prodotto, 2

Istruzioni per l uso. Sommario LFF 8M121 LAVASTOVIGLIE. Scheda prodotto, 2 Istruzioni per l uso LAVASTOVIGLIE IT Italiano, 1 ES Español, 46 EN English, 16 EL Ελληνικά, 60 NL Nederland, 31 Sommario Scheda prodotto, 2 Precauzioni, consigli e Assistenza, 3-4 Sicurezza generale Smaltimento

Διαβάστε περισσότερα

LIVELLO A1 & A2 (secondo il Consiglio d Europa)

LIVELLO A1 & A2 (secondo il Consiglio d Europa) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Ministero Greco della Pubblica Istruzione e degli Affari Religiosi Certificazione di Lingua Italiana LIVELLO A1 & A2 (secondo

Διαβάστε περισσότερα

Istruzioni per l uso. Sommario LLD 8M121 LAVASTOVIGLIE. Scheda prodotto, 2

Istruzioni per l uso. Sommario LLD 8M121 LAVASTOVIGLIE. Scheda prodotto, 2 Istruzioni per l uso LAVASTOVIGLIE IT Italiano, 1 ES Español, 43 EN English,15 PT Português, 57 DE Deutsch, 29 EL Ελληνικά, 71 Sommario Scheda prodotto, 2 Precauzioni e consigli, 3 Sicurezza generale Smaltimento

Διαβάστε περισσότερα

IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA

IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA - CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA Vedere film in lingua straniera è un modo utile e divertente per imparare o perfezionare una lingua straniera.

Διαβάστε περισσότερα

X815 X715. www.blackanddecker.co.uk

X815 X715. www.blackanddecker.co.uk www.blackanddecker.co.uk X815 X715 English 1. Spray button 2. Steam control dial 3. Steam burst button 4. Temperature control dial 5. Heating light 6. Heel rest 7. Self-clean button 8. Cord storage 9.

Διαβάστε περισσότερα

Refrigerator. User manual RFNE 312 E 23 W RFNE 312 E 23 X RFNE 312 E 33 W RFNE 312 E 33 X

Refrigerator. User manual RFNE 312 E 23 W RFNE 312 E 23 X RFNE 312 E 33 W RFNE 312 E 33 X Refrigerator User manual RFNE 312 E 23 W RFNE 312 E 23 X RFNE 312 E 33 W RFNE 312 E 33 X EL IT Αγαπητέ Πελάτη, Θα θέλαμε να έχετε τη μέγιστη απόδοση από το προϊόν μας, το οποίο κατασκευάστηκε σε μοντέρνες

Διαβάστε περισσότερα

English 3 Italiano 6 Ελληνικά 10

English 3 Italiano 6 Ελληνικά 10 2 English 3 Italiano 6 Ελληνικά 10 3 5 3 4 6 2 ENGLISH English Intended use Your Black and Decker sandwich maker/healthy grill has been designed for making toasted sandwiches and grilling food as described

Διαβάστε περισσότερα

AY-AP7FHR AY-AP7FHR-WH AY-AP9FHR AY-AP9FHR-WH AY-AP12FHR AY-AP12FHR-WH

AY-AP7FHR AY-AP7FHR-WH AY-AP9FHR AY-AP9FHR-WH AY-AP12FHR AY-AP12FHR-WH AY-AP7FHR AY-AP7FHR-WH AY-AP9FHR AY-AP9FHR-WH AY-APFHR AY-APFHR-WH INDOOR UNIT UNITÀ INTERNA UNIDADE INTERIOR ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ Ç ÜN TE DZENHTZZBQ ;KJR AY-AP7FHR AY-AP7FHR-WH AY-AP9FHR AY-AP9FHR-WH AY-APFHR

Διαβάστε περισσότερα

Indice. Indicazioni ambientali. l i RAEE non vanno mai buttati nella spazzatura indifferenziata;

Indice. Indicazioni ambientali. l i RAEE non vanno mai buttati nella spazzatura indifferenziata; PL EL CS EN IT 2 Grazie per aver scelto una lavatrice Candy che, siamo certi, sarà un prezioso alleato per lavare in tutta tranquillità la biancheria di tutti i giorni, anche la più delicata. È possibile

Διαβάστε περισσότερα

DVMI 3541 SD DVD PLAYER

DVMI 3541 SD DVD PLAYER DVMI 3541 SD DVD PLAYER ITALIANO: MANUALE UTENTE ENGLISH: USER S MANUAL FRANCAIS: MANUEL DE L UTILISATEUR DEUTCH: BEDIENUNGSANLEITUNG ESPANOL: MANUAL DE USUARIO PORTOGUESE: MANUAL DO UTILIZADOR Eλληνικα:

Διαβάστε περισσότερα

Manuale d istruzioni. User and installation instructions. Conseils d utilisation et d installation. Instrucciones para el uso e instalación

Manuale d istruzioni. User and installation instructions. Conseils d utilisation et d installation. Instrucciones para el uso e instalación Manuale d istruzioni User and installation instructions Conseils d utilisation et d installation Instrucciones para el uso e instalación Kullanım ve kurulum için talimatlar Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Codice Motore per parabola

Codice Motore per parabola Codice 450907 Motore per parabola IT C 1 Installazione di un kit motorizzato B A Introduzione Le presenti istruzioni indicano come installare un kit motorizzato con motore Metronic cod. 450907. Un installazione

Διαβάστε περισσότερα

CALDAIA MURALE A GAS A CONDENSAZIONE DA INCASSO

CALDAIA MURALE A GAS A CONDENSAZIONE DA INCASSO A it CALDAIA MURALE A GAS A CONDENSAZIONE DA INCASSO Manuale per l uso destinato all utente e all installatore el ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΣ ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ Εγχειρίδιο χρήσης για τον χρήστη και

Διαβάστε περισσότερα

FHBP 604 4I PW T XS FHBP 603 3I T XS FHBP 803 3I T XS FHFB 302 2I T

FHBP 604 4I PW T XS FHBP 603 3I T XS FHBP 803 3I T XS FHFB 302 2I T FHBP 604 4I PW T XS FHBP 603 3I T XS FHBP 803 3I T XS FHFB 302 2I T Manuale d istruzioni Piano di cottura da incasso Operating and maintenance instruction for hobs Electric hobs Οδηγιες λειτουργιας και

Διαβάστε περισσότερα

DEFINIZIONE DELLE FUNZIONI TRIGONOMETRICHE IN UN TRIANGOLO RETTANGOLO

DEFINIZIONE DELLE FUNZIONI TRIGONOMETRICHE IN UN TRIANGOLO RETTANGOLO DEFINIZIONE DELLE FUNZIONI TRIGONOMETRICHE IN UN TRIANGOLO RETTANGOLO Il triangolo ABC ha n angolo retto in C e lati di lnghezza a, b, c (vedi fig. ()). Le fnzioni trigonometriche dell angolo α sono definite

Διαβάστε περισσότερα

Istruzioni per l installazione e l uso

Istruzioni per l installazione e l uso Istruzioni per l installazione e l uso LAVABIANCHERIA Sommario I I Italiano,1 GR ΕΛΛΗΝΙΚΑ, 13 TR Türkçe,25 Installazione, 2-3 Disimballo e livellamento Collegamenti idraulici ed elettrici Dati tecnici

Διαβάστε περισσότερα

AY-AP18GR AY-AP24GR AE-A18GR AE-A24GR AY-AP18GR AY-AP24GR ΑΙΡΚΟΝΤΙΣΙΟΝ ΩΜΑΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ SPLIT ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ SPL T KL MA KULLANMA KILAVUZU

AY-AP18GR AY-AP24GR AE-A18GR AE-A24GR AY-AP18GR AY-AP24GR ΑΙΡΚΟΝΤΙΣΙΟΝ ΩΜΑΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ SPLIT ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ SPL T KL MA KULLANMA KILAVUZU AY-AP8GR AY-AP4GR SPLIT TYPE ROOM AIR CONDITIONER OPERATION MANUAL CONDIZIONATORE D ARIA RESIDENZIALE MONOSPLIT MANUALE DI ISTRUZIONI AR CONDICIONADO DE SALA DE DUAS UNIDADES MANUAL DE OPERAÇÃO ΑΙΡΚΟΝΤΙΣΙΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Istruzioni per l uso Gebruiksaanwijzing IT (2-23) NL (24-45) PT (46-67) GR (68-91)

Istruzioni per l uso Gebruiksaanwijzing IT (2-23) NL (24-45) PT (46-67) GR (68-91) Istruzioni per l uso Gebruiksaanwijzing Instruções para o uso Οδηγίες χρήσεως CS 330 CS 360 CS 370 CS 400 Prima di usare la macchina, leggere per intero le istruzioni per l uso e accertarsi di averne compreso

Διαβάστε περισσότερα

LIVELLI A1 & A2 SESSIONE MAGGIO 2013

LIVELLI A1 & A2 SESSIONE MAGGIO 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Ministero dell Istruzione e degli Affari Religiosi, della Cultura e dello Sport Certificazione di Lingua

Διαβάστε περισσότερα

Istruzioni per l uso. Sommario LSB 5B019 LAVASTOVIGLIE. Scheda prodotto, 2

Istruzioni per l uso. Sommario LSB 5B019 LAVASTOVIGLIE. Scheda prodotto, 2 Istruzioni per l uso LAVASTOVIGLIE IT EN FR Sommario Italiano, 1 English, 14 Français, 27 Scheda prodotto, 2 EL Ελληνικά, 40 Precauzioni e consigli, 3 Sicurezza generale Smaltimento Risparmiare e rispettare

Διαβάστε περισσότερα

FAST EVO FAST EVO ONT C 16

FAST EVO FAST EVO ONT C 16 FAST EVO Manuale d uso per l utente Εγχειρίδιο Χρήστη Istruzioni tecniche per l installazione e la manutenzione Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης SCALDABAGNO ISTANTANEO A GAS - TIPO B11bs ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

SUPREME COLOURS / DAMASCO 1L

SUPREME COLOURS / DAMASCO 1L SUPREME COLOURS / DAMASCO 1L Μεταλλικό χρώμα κατάλληλο για κάθε επιφάνεια για εσωτερικούς η εξωτερικούς χώρους. Εάν η επιφάνεια είναι λευκή δεν χρειάζεται αστάρι. Η Σειρά αποτελείται από 7 ελκύστηκα χρώματα.

Διαβάστε περισσότερα

IMPORTANTI NORME DI SICUREZZA

IMPORTANTI NORME DI SICUREZZA I MANUALE D ISTRUZIONE Vi ringraziamo per aver acquistato la lampada nebulizzante CROMOTERAPIA AROMATERAPIA Innofit. Grazie alla NEBULIZZAZIONE è possibile ristabilire il corretto livello di umidità in

Διαβάστε περισσότερα

EV5600 EV5800. Lavatrice. Πλυντήριο Ρούχων Perilica rublja 1 - IT

EV5600 EV5800. Lavatrice. Πλυντήριο Ρούχων Perilica rublja 1 - IT Lavatrice Πλυντήριο Ρούχων Perilica rublja EV5600 EV5800 1 - IT 1 Istruzioni importanti per la sicurezza Questa sezione contiene istruzioni sulla sicurezza che aiutano a proteggere dal rischio di lesioni

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Χρονοθερμοστάτης WiFi 02911 Εγχειρίδιο τεχνικού εγκατάστασης

Εγχειρίδιο οδηγιών. Χρονοθερμοστάτης WiFi 02911 Εγχειρίδιο τεχνικού εγκατάστασης Εγχειρίδιο οδηγιών Χρονοθερμοστάτης WiFi 02911 Εγχειρίδιο τεχνικού εγκατάστασης Πίνακας περιεχομένων 1. Χρονοθερμοστάτης 02911 3 2. Πεδίο εφαρμογής 3 3. Εγκατάσταση 3 4. Συνδέσεις 4 4.1 Σύνδεση ρελέ 4

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ PELLET - ΞΥΛΟΥ ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ

ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ PELLET - ΞΥΛΟΥ ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ PELLET - ΞΥΛΟΥ ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ H FERROLI είναι παγκόσμιος ηγέτης στην αγορά θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού πάνω από 50 χρόνια, παρέχοντας ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης και παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

EMS EL Φούρνος μικροκυμάτων Οδηγίες Χρήσης 2 IT Forno a microonde Istruzioni per l uso 19

EMS EL Φούρνος μικροκυμάτων Οδηγίες Χρήσης 2 IT Forno a microonde Istruzioni per l uso 19 EMS21400 EL Φούρνος μικροκυμάτων Οδηγίες Χρήσης 2 IT Forno a microonde Istruzioni per l uso 19 2 ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ... 3 2. ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ... 6 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ...7

Διαβάστε περισσότερα

New 105 touch. mantenimiento. à πƒπ π πø Ã TM TM π TMÀ

New 105 touch. mantenimiento. à πƒπ π πø Ã TM TM π TMÀ New 105 touch It Uso e manutenzione ES MANUAL DE USO Y mantenimiento en Use and maintenance PT MANUAL DE USO E MANUTENÇÃO fr de Manuel d instructions pour l emploi Bedienungs-und wartungsanleitung EL Ã

Διαβάστε περισσότερα

STERILIZZATORE BABY 4 IN 1

STERILIZZATORE BABY 4 IN 1 STERILIZZATORE BABY 4 IN 1 INN-303 MANUALE D USO USER MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ INN-303 STERILIZZATORE BABY 4 IN 1 COMPONENTI DEL PRODOTTO 1. Unità principale base del prodotto 2. Interruttore accensione

Διαβάστε περισσότερα

MAX ENGLISH 5 ITALIANO 8 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 11

MAX ENGLISH 5 ITALIANO 8 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 11 MAX 1000ml 500ml ENGLISH 5 ITALIANO 8 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 11 2 3 1 4 5 MAX 1000ml 6 500ml 2 5 A B 4 5 7 C D 4 RESET 3 E 3 9 F 8 11 10 G H 4 ENGLISH ENGLISH Intended use Your Black & Decker water filter has been designed

Διαβάστε περισσότερα

ZBNC - ZBNC/I - ZBNC/L FRAGMA 3D

ZBNC - ZBNC/I - ZBNC/L FRAGMA 3D Manuale per il collegamento e l uso - Installation and operation manual Manuel pour le raccordement et l emploi - Installations-und Benutzerhandbuch Manual para el conexionado y el uso - Manual para la

Διαβάστε περισσότερα

www.blackanddecker.eu English 3 Italiano 6 Ελληνικά 9

www.blackanddecker.eu English 3 Italiano 6 Ελληνικά 9 www.blackanddecker.eu 7 6 5 4 3 2 1 English 3 Italiano 6 Ελληνικά 9 9 10 7 8 A B D 2 ENGLISH Intended use Your Black & Decker coffee maker has been designed for making coffee. This product is intended

Διαβάστε περισσότερα

Istruzioni per l uso. Sommario LTB 4B019 LAVASTOVIGLIE. Scheda prodotto, 2

Istruzioni per l uso. Sommario LTB 4B019 LAVASTOVIGLIE. Scheda prodotto, 2 Istruzioni per l uso LAVASTOVIGLIE IT EN NL Sommario Italiano, 1 English, 14 Nederlands, 28 Scheda prodotto, 2 PT Português, 41 EL Ελληνικά, 54 PL Polski, 67 Precauzioni e consigli, 3 Sicurezza generale

Διαβάστε περισσότερα

AY-AP9KR AE-A9KR AY-AP12KR AE-A12KR AY-AP18KR AE-A18KR AY-AP24KR AE-A24KR POKOJOWY KLIMATYZATOR TYPU SPLIT INSTRUKCJA OBSŁUGI

AY-AP9KR AE-A9KR AY-AP12KR AE-A12KR AY-AP18KR AE-A18KR AY-AP24KR AE-A24KR POKOJOWY KLIMATYZATOR TYPU SPLIT INSTRUKCJA OBSŁUGI AY-AP9KR AY-APKR AY-AP8KR AY-APKR INDOOR UNIT UNITÀ INTERNA ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ UNIDADE INTERIOR Ç ÜNİTE JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA OUTDOOR UNIT UNITÀ ESTERNA ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ UNIDADE EXTERIOR DİŞ ÜNİTE JEDNOSTKA

Διαβάστε περισσότερα

MANUALE D USO E MANUTENZIONE USER AND MAINTENANCE MANUAL MANUEL D INSTALLATION E DE FONCTIONNEMENT BEDIENUNGS- UND WARTUNGSANLEITUNG

MANUALE D USO E MANUTENZIONE USER AND MAINTENANCE MANUAL MANUEL D INSTALLATION E DE FONCTIONNEMENT BEDIENUNGS- UND WARTUNGSANLEITUNG MANUALE D USO E MANUTENZIONE USER AND MAINTENANCE MANUAL MANUEL D INSTALLATION E DE FONCTIONNEMENT BEDIENUNGS- UND WARTUNGSANLEITUNG TAVOLI REFRIGERATI PIZZA e VETRINE REFRIGERATE REFRIGERATED PIZZA COUNTERS

Διαβάστε περισσότερα

Touch Control Piano Vetroceramico MANUALE UTENTE

Touch Control Piano Vetroceramico MANUALE UTENTE Touch Control Piano Vetroceramico MANUALE UTENTE MODELLO FHBP 604 4I PW T XS FHBP 603 3I T XS FHBP 803 3I T XS FHFB 302 2I T Il produttore si impegna per continui miglioramenti. Per questa ragione, il

Διαβάστε περισσότερα

Istruzioni per l installazione e l uso

Istruzioni per l installazione e l uso Istruzioni per l installazione e l uso LAVABIANCHERIA Sommario I I Italiano,1 GR ΕΛΛΗΝΙΚΑ, 13 TR Türkçe,25 Installazione, 2-3 Disimballo e livellamento Collegamenti idraulici ed elettrici Dati tecnici

Διαβάστε περισσότερα

ENGLISH. Intended use

ENGLISH. Intended use SC800 ENGLISH English Intended use Your Black & Decker Hair Dryer has been designed for drying hair as described in this manual. This product is intended for household use only. Safety instructions Warning!

Διαβάστε περισσότερα

EKKO ART CONSERVARE CON CURA QUESTE ISTRUZIONI

EKKO ART CONSERVARE CON CURA QUESTE ISTRUZIONI Manuale per il collegamento e l uso - Installation and operation manual Manuel pour le raccordement et l emploi - Manual para el conexionado y el uso Installations-und Benutzerhandbuch - Εγχειρίδιο σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

MOD. 901 ΘΕΡΜΟΣΙ ΕΡ ΤΗΡΙΟ ΜΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ASSE DA STIRO ASPIRANTE ISTRUZIONI PER L USO

MOD. 901 ΘΕΡΜΟΣΙ ΕΡ ΤΗΡΙΟ ΜΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ASSE DA STIRO ASPIRANTE ISTRUZIONI PER L USO MOD. 901 ΘΕΡΜΟΣΙ ΕΡ ΤΗΡΙΟ ΜΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ASSE DA STIRO ASPIRANTE ISTRUZIONI PER L USO SUCTION IRONING BOARD INSTRUCTIONS FOR USE A) A) ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 8 1 7 2 3 1) Απορροφητική

Διαβάστε περισσότερα

Istruzioni per l uso. Sommario LFF 8M121 LAVASTOVIGLIE

Istruzioni per l uso. Sommario LFF 8M121 LAVASTOVIGLIE Istruzioni per l uso LAVASTOVIGLIE IT Italiano, 1 ES EN English,15 EL NL Nederland, 29 PL Sommario Precauzioni, consigli e Assistenza, 2-3 Sicurezza generale Smaltimento Risparmiare e rispettare l ambiente

Διαβάστε περισσότερα