Οδηγός Χρήσης Κάµερας

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγός Χρήσης Κάµερας"

Transcript

1 (1) Manuale delle istruzioni della videocamera [IT] / Οδηγός Χρήσης Κάµερας [GR] Manuale delle istruzioni della videocamera Da leggere subito Οδηγός Χρήσης Κάµερας ιαβάστε πρώτα αυτό Digital Video Camera Recorder DCR-HC30E/HC40E IT GR 2004 Sony Corporation

2 Da leggere subito Prima di utilizzare l apparecchio, leggere attentamente il presente manuale e conservarlo per un riferimento futuro. AVVISO Per evitare il rischio di incendi o scosse elettriche, non esporre l apparecchio a pioggia o umidità. Per evitare il rischio di scosse elettriche, non aprire il rivestimento. Per gli interventi di riparazione, rivolgersi esclusivamente a personale qualificato. PER I CLIENTI IN EUROPA ATTENZIONE I campi elettromagnetici alle frequenze specifiche possono influenzare le immagini e l audio della presente videocamera. Il presente prodotto è stato testato ed è risultato conforme ai limiti stabiliti dalla Direttiva EMC relativa all uso dei cavi di collegamento di lunghezza inferiore a 3 metri. b Nota Se l elettricità statica o interferenze magnetiche causano l interruzione del trasferimento dei dati, che pertanto non avviene, è necessario riavviare l applicazione oppure scollegare, quindi ricollegare il cavo USB. Note sull uso Nota su Cassette Memory La presente videocamera si basa sul formato DV. Con la videocamera, è possibile utilizzare solo cassette DV mini. Si consiglia di utilizzare cassette DV mini dotate di Cassette Memory, poiché consentono di utilizzare le funzioni di ricerca di titoli (p. 61), ricerca di data (p. 62), [ TITOLO] (p. 81), [ TIT. NASTRO] (p. 83). Le cassette dotate di Cassette Memory sono contrassegnate dal simbolo. Nota sul tipo di Memory Stick che è possibile utilizzare con la presente videocamera Con la presente videocamera, è possibile utilizzare esclusivamente una Memory Stick Duo dotata di dimensioni pari a circa la metà di una Memory Stick standard (p. 133). Il simbolo si trova sulla Memory Stick Duo. Note sulla registrazione Prima di procedere alla registrazione vera e propria, effettuare una registrazione di prova per verificare che le immagini e l audio vengano registrati correttamente. Non è possibile risarcire il contenuto delle registrazioni, anche nel caso in cui non sia possibile effettuare la registrazione o la riproduzione a causa di problemi della videocamera, dei supporti di memorizzazione e così via. I sistemi di colore dei televisori differiscono a seconda dei paesi/delle regioni. Per vedere le registrazioni su un televisore, è necessario disporre di un televisore basato sul sistema di colore PAL. È possibile che programmi televisivi, film, videocassette e altro materiale siano protetti da copyright. La registrazione non autorizzata di tale materiale potrebbe contravvenire alle leggi sul copyright. Note relative a pannello LCD, mirino e obiettivo Lo schermo LCD e il mirino sono stati prodotti utilizzando una tecnologia ad altissima precisione che consente ad oltre il 99,99% dei pixel di essere operativo. Tuttavia, è possibile che sullo schermo LCD e sul mirino appaiano costantemente piccoli punti neri e/o luminosi (bianchi, rossi, blu o verdi). Tali punti sono il prodotto del normale processo di fabbricazione e non influenzano in alcun modo le registrazioni. L esposizione prolungata dello schermo LCD, del mirino o dell obiettivo alla luce solare diretta potrebbe comportare problemi di funzionamento. 2

3 Prestare pertanto attenzione se la videocamera viene posizionata in prossimità di finestre o in esterni. Non riprendere direttamente il sole. Diversamente, la videocamera potrebbe presentare problemi di funzionamento. Effettuare le riprese del sole in condizioni di luce scarsa, ad esempio al crepuscolo. Nota sul collegamento di un altro apparecchio Prima di procedere al collegamento della videocamera ad un altro apparecchio quale un videoregistratore o un computer mediante un cavo USB o i.link, assicurarsi di inserire la spina del connettore rispettando la direzione corretta. Se la spina del connettore viene inserita forzatamente nella direzione errata, il connettore potrebbe venire danneggiato o potrebbero verificarsi problemi di funzionamento della videocamera. Note sull uso del presente manuale Le immagini dello schermo LCD e del mirino utilizzate nel presente manuale sono state catturate mediante una macchina fotografica ferma digitale e potrebbero pertanto apparire diverse da quelle effettive. Le illustrazioni contenute nel presente manuale si basano sul modello DCR-HC40E. Note sull uso della videocamera Tenere la videocamera in modo corretto. La cinghia dell impugnatura può inoltre essere utilizzata come impugnatura da polso (p. 148). Se viene utilizzato il pannello a sfioramento, posizionare la mano sul lato posteriore del pannello LCD per sorreggerlo. Quindi, premere i tasti visualizzati sullo schermo. Premere il tasto visualizzato sullo schermo LCD. È possibile cambiare la lingua da utilizzare per le indicazioni a schermo della videocamera (p. 23). Fare attenzione a non premere accidentalmente i tasti sulla cornice del pannello LCD durante la relativa apertura o chiusura oppure durante la regolazione dell angolatura del pannello stesso. Non tenere la videocamera afferrandola dalle parti riportate di seguito. IT Stringere la cinghia dell impugnatura come illustrato nella seguente figura. Mirino Pannello LCD Blocco batteria 3

4 Indice : funzioni disponibili solo per il nastro. : funzioni disponibili solo per la Memory Stick Duo. Da leggere subito... 2 Guida rapida all uso Registrazione di filmati... 8 Registrazione di fermi immagine Registrazione/riproduzione semplificata Operazioni preliminari Punto 1: Verifica degli accessori in dotazione Punto 2: Carica del blocco batteria Uso di una fonte di alimentazione esterna Punto 3: Attivazione dell alimentazione Punto 4: Regolazione del pannello LCD e del mirino Regolazione del pannello LCD Regolazione del mirino Punto 5: Impostazione di data e ora Punto 6: Inserimento del supporto di registrazione Inserimento di una cassetta Inserimento di una Memory Stick Duo Punto 7: Impostazione della lingua delle indicazioni a schermo Registrazione Registrazione di filmati Registrazioni prolungate Uso dello zoom...28 Registrazione nel modo a specchio Uso del timer automatico...29 Registrazione di fermi immagine Registrazione di foto in memoria Selezione della qualità o delle dimensioni dell immagine Uso del timer automatico...32 Registrazione di un fermo immagine su una Memory Stick Duo durante la registrazione di filmati su nastro Registrazione semplificata Easy Handycam Registrazione di filmati Registrazione di fermi immagine

5 Uso completo del modo Easy Handycam Regolazione dell esposizione Regolazione dell esposizione per soggetti in controluce Impostazione dell esposizione per il soggetto selezionato Esposimetro flessibile spot Regolazione manuale dell esposizione Registrazione in luoghi scarsamente illuminati NightShot plus e così via Regolazione della messa a fuoco Regolazione della messa a fuoco per un soggetto fuori centro SPOT FOCUS Regolazione manuale della messa a fuoco Registrazione di un immagine utilizzando vari effetti Dissolvenza in apertura e in chiusura di una scena FADER Uso di effetti speciali Effetto digitale Sovrapposizione di fermi immagine su filmati su nastro MEMORY MIX Ricerca del punto di inizio Ricerca dell ultima scena della registrazione più recente END SEARCH Ricerca manuale EDIT SEARCH Visione delle ultime scene registrate Controllo della registrazione Riproduzione Visione dei filmati registrati su un nastro Riproduzione in vari modi Visualizzazione delle registrazioni con effetti aggiunti Effetto digitale Visualizzazione delle registrazioni contenute in una Memory Stick Duo Riproduzione in vari modi da una Memory Stick Duo Riproduzione semplificata Easy Handycam Uso completo del modo Easy Handycam Varie funzioni di riproduzione Ingrandimento di immagini Zoom della riproduzione su nastro/zoom della riproduzione in memoria Visualizzazione degli indicatori a schermo Visualizzazione di data/ora e dei dati di impostazione della videocamera Codice dati Riproduzione delle immagini su un televisore Individuazione di una scena su un nastro per la riproduzione Ricerca rapida di una scena desiderata Memoria del punto zero Ricerca di una scena mediante la Cassette Memory Ricerca di titoli Ricerca di una scena in base alla data di registrazione Ricerca di data... 62,continua 5

6 Operazioni avanzate Uso del menu Selezione delle voci di menu Uso del menu (IMPOST. GEN.) PROGRAMMA AE/ BILAN.BIANCO/16:9 AMPIO e così via Uso del menu (IMPOST. MEM.) REG.CONT./QUAL. IMM./ DIM.IMMAG./ELIM.TUTTO/NUOVA CART. e così via Uso del menu (APPLIC. IMM.) EFFETTO IMM./VISUAL.SERIE/ REG.FOTOGR./REG. INTERV./ REG.FOT.INT. e così via Uso del menu (MODIF&RIPROD) TITOLO/ TIT.NASTRO e così via Uso del menu (IMPOST. STD) MODO REG./MULTI-AUDIO/ MIX AUDIO/USB-CAMERA e così via Uso del menu (ORA/LINGUA) IMP.OROLOGIO/FUSO OR.LOC. e così via Personalizzazione del menu personale Duplicazione/Montaggio Collegamento ad un videoregistratore o ad un televisore...95 Duplicazione su un altro nastro...96 Registrazione di immagini da un videoregistratore o da un televisore...97 Duplicazione delle immagini da un nastro ad una Memory Stick Duo...99 Duplicazione di fermi immagine da una Memory Stick Duo su un nastro Duplicazione delle scene selezionate da un nastro Montaggio digitale di programmi Duplicazione dell audio su un nastro registrato Eliminazione delle immagini registrate Contrassegno di immagini registrate con informazioni specifiche Protezione delle immagini/simbolo di stampa Stampa delle immagini registrate (stampante compatibile con PictBridge)

7 Guida alla soluzione dei problemi Guida alla soluzione dei problemi Indicatori e messaggi di avviso Informazioni aggiuntive Uso della videocamera all estero Nastri che è possibile utilizzare Informazioni sulla Memory Stick Blocco batteria InfoLITHIUM Informazioni su i.link Manutenzione e precauzioni Caratteristiche tecniche Riferimento rapido Identificazione delle parti e dei comandi Indice analitico Consultare inoltre le altre istruzioni per l uso in dotazione con la videocamera: Modifica delle immagini mediante il computer cmanuale delle applicazioni del computer 7

8 Guida rapida all uso Registrazione di filmati 1 Collegare il blocco batteria carico alla videocamera. Per caricare la batteria, vedere a pagina 14. Fare scorrere il blocco batteria in direzione della freccia fino a quando non scatta in posizione. 2 Inserire una cassetta nella videocamera. a Fare scorrere la leva OPEN/ZEJECT in direzione della freccia per aprire il coperchio. Lo scomparto cassetta fuoriesce automaticamente. b Inserire la cassetta con il lato della finestrella rivolto verso l alto, quindi spingere in corrispondenza del centro del dorso della cassetta. c Premere. Chiudere il coperchio dello scomparto cassetta non appena quest ultimo ritorna automaticamente nella posizione originale. Leva OPEN/ZEJECT Lato della finestrella 8 Guida rapida all uso

9 3 Avviare la registrazione osservando il soggetto visualizzato sullo schermo LCD. La data e l ora non sono impostate in fabbrica. Per impostarle, vedere a pagina 20. a Impostare l interruttore LENS COVER su OPEN. b Aprire il pannello LCD. c Tendendo premuto il tasto verde, fare scorrere l interruttore POWER verso il basso fino a quando la spia CAMERA-TAPE non si illumina. L alimentazione viene attivata. d Premere REC START/ STOP. La registrazione viene avviata. Per passare al modo di attesa, premere di nuovo REC START/STOP. È inoltre possibile utilizzare REC START/STOP sul pannello LCD. Guida rapida all uso 4 Visualizzare l immagine registrata sullo schermo LCD. a Fare scorrere più volte l interruttore POWER fino a quando la spia PLAY/EDIT non si illumina. b Premere (riavvolgimento). c Premere (riproduzione) per avviare la riproduzione. Per arrestare la riproduzione, premere. Per disattivare l alimentazione, fare scorrere verso l alto l interruttore POWER, impostandolo su OFF (CHG). Impostare l interruttore LENS COVER su CLOSE. Guida rapida all uso 9

10 Registrazione di fermi immagine 1 Collegare il blocco batteria carico alla videocamera. Per caricare la batteria, vedere a pagina 14. Fare scorrere il blocco batteria in direzione della freccia fino a quando non scatta in posizione. 2 Inserire una Memory Stick Duo nella videocamera. Inserirla in modo tale che il simbolo b si trovi nell angolo inferiore sinistro. Spingere verso l interno fino ad udire uno scatto. Simbolo b 10 Guida rapida all uso

11 3 Avviare la registrazione osservando il soggetto visualizzato sullo schermo LCD. La data e l ora non sono impostate in fabbrica. Per impostarle, vedere a pagina 20. a Impostare l interruttore LENS COVER su OPEN. b Aprire il pannello LCD. c Tendendo premuto il tasto verde, fare scorrere più volte l interruttore POWER fino a quando la spia CAMERA-MEMORY non si illumina. L alimentazione viene attivata. d Premere PHOTO leggermente. Durante la regolazione della messa a fuoco, viene emesso un breve segnale acustico. e Premere PHOTO a fondo. Lo scatto dell otturatore indica il momento in cui il fermo immagine viene registrato. Guida rapida all uso 4 Visualizzare l immagine registrata sullo schermo LCD. a Fare scorrere più volte l interruttore POWER fino a quando la spia PLAY/EDIT non si illumina. b Premere. Viene visualizzata l ultima immagine registrata. c Premere (successivo) o (precedente) per visualizzare le immagini in sequenza. Per disattivare l alimentazione, fare scorrere verso l alto l interruttore POWER impostandolo su OFF (CHG). Impostare l interruttore LENS COVER su CLOSE. Guida rapida all uso 11

12 Registrazione/riproduzione semplificata Attivando la funzione Easy Handycam, le operazioni di registrazione/ riproduzione diventano ancora più semplici. La funzione Easy Handycam consente anche ad utenti inesperti di eseguire in modo semplice le operazioni di registrazione/riproduzione, fornendo solo le funzioni di base per la registrazione/riproduzione. Durante la registrazione/ riproduzione, premere EASY. EASY si illumina in blu (1) e le dimensioni dei caratteri aumentano (2) durante l uso della funzione Easy Handycam. Easy Handycam operation ON Per ulteriori informazioni, consultare le istruzioni relative a ciascuna operazione. Vedere a pagina 33 per la registrazione e a pagina 54 per la riproduzione. 12 Guida rapida all uso

13 Operazioni preliminari Punto 1: Verifica degli accessori in dotazione Verificare che con la videocamera siano presenti gli accessori in dotazione riportati di seguito. Il numero tra parentesi indica il numero di accessori in dotazione. Memory Stick Duo 8MB (1) Con la presente videocamera, è possibile utilizzare esclusivamente una Memory Stick Duo dotata di dimensioni pari a circa la metà di una Memory Stick standard. Vedere a pagina 133 per ulteriori informazioni. Telecomando senza filo (1) Nel telecomando è installata una pila al litio piatta. Cavo di collegamento A/V (1) Cavo USB (1) Blocco batteria ricaricabile NP-FP50 (1) Operazioni preliminari CD-ROM Driver USB SPVD-012 (1) Panno di pulizia (1) Adattatore per Memory Stick Duo (1) Collegando un adattatore per Memory Stick Duo ad una Memory Stick Duo, è possibile utilizzare una Memory Stick Duo con qualsiasi tipo di apparecchio compatibile con lo standard Memory Stick. Coperchio dell attacco (1) Applicato alla videocamera. Adattatore a 21 piedini (1) Solo per i modelli con il simbolo parte inferiore. stampato nella Alimentatore CA (1) Manuale delle istruzioni della videocamera (il presente manuale) (1) Manuale delle applicazioni del computer (1) Cavo di alimentazione (1) Operazioni preliminari 13

14 Punto 2: Carica del blocco batteria 1 Collegare il blocco batteria facendolo scorrere in direzione della freccia fino a quando non scatta in posizione. È possibile caricare la batteria collegando il blocco batteria InfoLITHIUM (serie P) alla videocamera. b Note Non è possibile utilizzare batterie diverse dal blocco batteria InfoLITHIUM (serie P) (p. 135). Evitare che la spina DC dell alimentatore CA o i terminali della batteria entrino in contatto con oggetti metallici, onde evitare di causare cortocircuiti. Diversamente, potrebbero verificarsi problemi di funzionamento. Collegare l alimentatore CA ad una presa di rete accessibile. In caso di problemi di funzionamento, scollegare immediatamente l alimentatore CA dalla presa di rete. 2 Collegare l alimentatore CA alla presa DC IN della videocamera assicurandosi che il simbolo v presente sulla spina DC sia rivolto verso il basso. Blocco batteria Presa DC IN Simbolo v Spina DC 3 Collegare il cavo di alimentazione all alimentatore CA. Cavo di alimentazione Alla presa di rete Alimentatore CA 4 Collegare il cavo di alimentazione ad una presa di rete. 5 Fare scorrere l interruttore POWER verso l alto impostandolo su OFF (CHG). 14 Operazioni preliminari

15 La spia CHG (carica) si illumina e viene avviata la carica. CHG Per verificare il tempo residuo della batteria Info batteria DSPL/BATT INFO Spia CHG (carica) Dopo avere caricato la batteria Una volta completata la carica della batteria, la spia CHG (carica) viene disattivata. Scollegare l alimentatore CA dalla presa DC IN. Per rimuovere il blocco batteria Tasto di rilascio BATT (batteria) Interruttore POWER Interruttore POWER È possibile verificare il livello di carica corrente della batteria, nonché l attuale tempo di registrazione rimanente sia durante il caricamento che quando l alimentazione è disattivata. 1 Impostare l interruttore POWER su OFF (CHG). 2 Aprire il pannello LCD. 3 Premere DSPL/BATT INFO. Le informazioni relative alla batteria vengono visualizzate per circa 7 secondi. Tenere premuto il tasto per visualizzare per circa 20 secondi. Operazioni preliminari Blocco batteria 1 Impostare l interruttore POWER su OFF (CHG). 2 Premendo il tasto di rilascio BATT (batteria), fare scorrere il blocco batteria verso l esterno, in direzione della freccia. b Nota Se si prevede di non utilizzare il blocco batteria per un periodo di tempo prolungato, scaricare il blocco batteria completamente prima di riporlo. Vedere a pagina 136 per informazioni sulla conservazione del blocco batteria. BATTERY INFO BATTERY CHARGE LEVEL 0% 50% 100% REC TIME AVAILABLE LCD SCREEN VIEWFINDER : 76 min : 90 min A Liv. carica batteria: consente di visualizzare la quantità residua di alimentazione del blocco batteria. B Tempo di registrazione disponibile approssimativo utilizzando il pannello LCD.,continua Operazioni preliminari 15

16 C Tempo di registrazione disponibile approssimativo utilizzando il mirino. Tempo di carica Numero approssimativo di minuti necessari per caricare completamente un blocco batteria scarico ad una temperatura pari a 25 C (10 30 C consigliati). Blocco batteria NP-FP50 (in dotazione) 125 NP-FP NP-FP Tempo di registrazione disponibile nel caso in cui venga utilizzato lo schermo LCD Numero approssimativo di minuti disponibili nel caso in cui venga utilizzato un blocco batteria completamente carico ad una temperatura pari a 25 C. Con LCD BACKLIGHT impostato su ON Per il modello DCR-HC40E: Blocco batteria NP-FP50 (in dotazione) Tempo di registrazione in modo continuo NP-FP NP-FP Per il modello DCR-HC30E: Blocco batteria NP-FP50 (in dotazione) Tempo di registrazione in modo continuo NP-FP NP-FP Tempo di registrazione tipico* Tempo di registrazione tipico* Con LCD BACKLIGHT impostato su OFF Per il modello DCR-HC40E: Blocco batteria NP-FP50 (in dotazione) Tempo di registrazione in modo continuo NP-FP NP-FP Per il modello DCR-HC30E: Blocco batteria NP-FP50 (in dotazione) Tempo di registrazione in modo continuo NP-FP NP-FP Tempo di registrazione tipico* Tempo di registrazione tipico* Tempo di registrazione disponibile quando viene utilizzato il mirino Numero approssimativo di minuti disponibili nel caso in cui venga utilizzato un blocco batteria completamente carico ad una temperatura pari a 25 C. Per il modello DCR-HC40E: Blocco batteria NP-FP50 (in dotazione) Tempo di registrazione in modo continuo NP-FP NP-FP Tempo di registrazione tipico* 16 Operazioni preliminari

17 Per il modello DCR-HC30E: Blocco batteria NP-FP50 (in dotazione) Tempo di registrazione in modo continuo NP-FP NP-FP Tempo di registrazione tipico* La spia CHG (carica) lampeggia durante la carica o le informazioni relative alla batteria non vengono visualizzate correttamente nei seguenti casi. Il blocco batteria non è installato correttamente. Il blocco batteria è danneggiato. Il blocco batteria è completamente scarico (solo per le informazioni relative alla batteria). Uso di una fonte di alimentazione esterna * Numero approssimativo di minuti di registrazione disponibili durante l uso dei modi di registrazione ripetuta, di avvio/arresto, dell interruttore POWER per impostare il modo di alimentazione e dello zoom. La durata effettiva della batteria potrebbe essere più breve. Tempo di riproduzione Numero approssimativo di minuti disponibili nel caso in cui venga utilizzato un blocco batteria completamente carico ad una temperatura pari a 25 C. Per il modello DCR-HC40E: Blocco batteria NP-FP50 (in dotazione) Pannello LCD aperto* NP-FP NP-FP Pannello LCD chiuso Per evitare che la batteria si scarichi, come fonte di alimentazione è possibile utilizzare l alimentatore CA. Durante l uso dell alimentatore CA, il blocco batteria non si scarica, anche se è installato nella videocamera. PRECAUZIONE Anche se disattivata, la videocamera continua a ricevere alimentazione CA (corrente domestica) fintanto che rimane collegata ad una presa di rete mediante l alimentatore CA. Collegare la videocamera come illustrato nella sezione Carica del blocco batteria (p. 14). Operazioni preliminari Per il modello DCR-HC30E: Blocco batteria NP-FP50 (in dotazione) Pannello LCD aperto* NP-FP NP-FP Pannello LCD chiuso * Con LCD BACKLIGHT impostato su ON. b Note Se l alimentatore CA è collegato alla presa DC IN della videocamera, l alimentazione non viene fornita dal blocco batteria anche se il cavo di alimentazione è scollegato dalla presa di rete. Se la videocamera viene utilizzata a temperature basse, i tempi di registrazione e di riproduzione risultano ridotti. Operazioni preliminari 17

18 Punto 3: Attivazione dell alimentazione È necessario fare scorrere più volte l interruttore POWER per selezionare il modo di alimentazione desiderato per la registrazione o la riproduzione. Se la videocamera viene utilizzata per la prima volta, viene visualizzata la schermata [CLOCK SET] (p. 20). Interruttore LENS COVER Modo CAMERA-TAPE: per effettuare registrazioni su un nastro. Modo CAMERA-MEMORY: per effettuare registrazioni su una Memory Stick Duo. Modo PLAY/EDIT: per riprodurre o modificare immagini memorizzate su un nastro o su una Memory Stick Duo. Per disattivare l alimentazione Fare scorrere l interruttore POWER verso l alto impostandolo su OFF (CHG). Impostare l interruttore LENS COVER su CLOSE. Interruttore POWER 1 Impostare l interruttore LENS COVER su OPEN. 2 Tenendo premuto il tasto verde, fare scorrere l interruttore POWER verso il basso. L alimentazione viene attivata. Per impostare il modo di registrazione o di riproduzione, fare scorrere più volte l interruttore fino a quando la spia corrispondente al modo di alimentazione desiderato non si illumina. 18 Operazioni preliminari

19 Punto 4: Regolazione del pannello LCD e del mirino Regolazione del pannello LCD È possibile regolare l angolatura e l illuminazione del pannello LCD per adattarlo a varie condizioni di registrazione. Se durante la registrazione sono presenti ostacoli tra la videocamera e il soggetto ripreso, è comunque possibile controllare quest ultimo sullo schermo LCD regolando l angolatura del pannello LCD. Massimo 180 gradi menu (STANDARD SET), quindi [LCD/VF SET] (p. 86). 3 Regolare la voce utilizzando /, quindi premere. z Suggerimenti Se il pannello LCD viene fatto ruotare di 180 gradi in direzione dell obiettivo, è possibile chiudere il pannello LCD mantenendo lo schermo LCD rivolto verso l esterno. Se come fonte di alimentazione viene utilizzato il blocco batteria, è possibile regolare la luminosità selezionando [LCD BL LEVEL] da [LCD/VF SET] nel menu (STANDARD SET) (p. 86). Se la videocamera viene utilizzata in un ambiente illuminato, premere LCD BACKLIGHT per disattivare la retroilluminazione dello schermo LCD (sullo schermo viene visualizzato ). Tale impostazione consente di risparmiare l energia della batteria. La regolazione della retroilluminazione dello schermo LCD non influisce sulle immagini registrate. È possibile disattivare il segnale acustico relativo alla conferma dell operazione impostando [BEEP] nel menu (STANDARD SET) su [OFF] (p. 89). Regolazione del mirino Operazioni preliminari Massimo 90 gradi LCD BACKLIGHT Una volta chiuso il pannello LCD, è possibile visualizzare le immagini utilizzando il mirino. Utilizzare il mirino se la batteria è quasi scarica o le immagini visualizzate sullo schermo non sono chiare. Aprire il pannello LCD di 90 gradi rispetto alla videocamera, quindi ruotarlo per regolarlo sulla posizione desiderata. Per regolare la luminosità dello schermo LCD 1 Premere. 2 Premere [LCD BRIGHT]. Se la voce non è visualizzata sullo schermo, premere /. Se non è possibile individuare tale voce, premere [MENU], il Leva di regolazione della lente del mirino,continua Operazioni preliminari 19

20 1 Estrarre il mirino. 2 Regolare la leva di regolazione della lente del mirino fino a quando l immagine non appare nitida. Per utilizzare il mirino Se si effettuano registrazioni su un nastro o su una Memory Stick Duo, è possibile regolare l esposizione (p. 36) e la dissolvenza (p. 41) controllando l immagine nel mirino. Ruotare il pannello LCD di 180 gradi per chiuderlo con lo schermo rivolto verso l esterno. 1 Impostare il modo di alimentazione su CAMERA-TAPE o su CAMERA- MEMORY (p. 18). 2 Estrarre il mirino, quindi chiudere il pannello LCD con lo schermo rivolto verso l esterno. Sullo schermo viene visualizzato. 3 Premere. Sullo schermo viene visualizzato [Set LCD off?]. 4 Premere [YES]. Lo schermo LCD viene disattivato. 5 Toccare lo schermo LCD controllando quanto visualizzato nel mirino. Vengono visualizzati [EXPOSURE] e così via. 6 Premere il tasto relativo all impostazione che si desidera effettuare. [EXPOSURE]: regolare mediante /, quindi premere. [FADER]: premere più volte per selezionare l effetto desiderato (solo nel modo CAMERA-TAPE). : lo schermo LCD si illumina. Per disattivare la visualizzazione dei tasti sullo schermo LCD, premere. z Suggerimento Per regolare la luminosità della retroilluminazione del mirino, selezionare il menu (STANDARD SET), [LCD/VF SET], quindi [VF B.LIGHT] (se viene utilizzato il blocco batteria, p. 87). Punto 5: Impostazione di data e ora Se la videocamera viene utilizzata per la prima volta, è necessario impostare la data e l ora. Se la data e l ora non vengono impostate, ad ogni accensione della videocamera apparirà la schermata [CLOCK SET]. b Nota Se la videocamera non viene utilizzata per circa 3 mesi, la pila piatta ricaricabile incorporata si scarica e le impostazioni relative a data e ora vengono annullate. In tal caso, caricare la pila piatta ricaricabile (p. 141), quindi impostare di nuovo la data e l ora. 1 Accendere la videocamera (p. 18). 2 Aprire il pannello LCD. Se l orologio viene regolato per la prima volta, passare al punto 7. 3 Premere. 1/3 60min MENU FADER SPOT FOCUS EXPO SURE FOCUS SPOT METER : : Interruttore POWER 20 Operazioni preliminari

21 4 Premere [MENU]. 60min CAMERA SET PROGRAM AE SPOT METER EXPOSURE : : OK 5 Selezionare (TIME/LANGU.) mediante /, quindi premere. 60min : : DISPLAY MENU ROTATE 6 Selezionare [CLOCK SET] mediante /, quindi premere. CLOCK SET A. SHUT OFF CLOCK SET WORLD LANGUAGE PROGRAM AE : : OK : : DATE 2004Y 1M 1D 0: 00 OK Punto 6: Inserimento del supporto di registrazione Inserimento di una cassetta È possibile utilizzare solo cassette DV mini. Per ulteriori informazioni su tali cassette (ad esempio, sulla funzione di protezione da scrittura), vedere a pagina 131. b Nota Non inserire la cassetta nell apposito scomparto in modo forzato. Diversamente, è possibile che si verifichino problemi di funzionamento della videocamera. 1 Fare scorrere la leva OPEN/ ZEJECT in direzione della freccia per aprire il coperchio. Leva OPEN/ZEJECT Coperchio Operazioni preliminari 7 Impostare [Y] (anno) utilizzando /, quindi premere. CLOCK SET : : DATE 2004Y 1M 1D 0: 00 OK È possibile impostare l anno desiderato non successivo al Lo scomparto cassetta fuoriesce automaticamente e si apre. 8 Impostare [M] (mese), [D] (giorno), l ora e i minuti seguendo la stessa procedura descritta al punto 7, quindi premere.,continua Operazioni preliminari 21

22 2 Inserire una cassetta con il lato della finestrella rivolto verso l alto. Lato della finestrella Inserimento di una Memory Stick Duo Per ulteriori informazioni sulla Memory Stick Duo (ad esempio, sulla funzione di protezione da scrittura), vedere a pagina 133. Premere leggermente il centro del dorso della cassetta. b Nota Con la presente videocamera è possibile utilizzare esclusivamente una Memory Stick Duo dotata di dimensioni pari a circa la metà di una Memory Stick standard (p. 133). Non tentare di inserire forzatamente un tipo diverso di Memory Stick nell alloggiamento per Memory Stick Duo. 3 Premere. Lo scomparto cassetta ritorna automaticamente nella posizione originale. Spia di accesso Simbolo b 4 Chiudere il coperchio. Inserire la Memory Stick Duo con il simbolo b nell angolo inferiore sinistro fino a quando non scatta in posizione. Per estrarre la cassetta 1 Fare scorrere la leva OPEN/ZEJECT in direzione della freccia per aprire il coperchio. Lo scomparto cassetta fuoriesce automaticamente. 2 Estrarre la cassetta, quindi premere. Lo scomparto cassetta ritorna automaticamente nella posizione originale. 3 Chiudere il coperchio. Per estrarre una Memory Stick Duo Premere leggermente una volta verso l interno la Memory Stick Duo. Premere leggermente una volta verso l interno. 22 Operazioni preliminari

Οδηγός Χρήσης Κάµερας

Οδηγός Χρήσης Κάµερας 3-089-182-41(1) Manuale delle istruzioni della videocamera [IT]/Οδηγός Χρήσης Κάµερας [GR] Manuale delle istruzioni della videocamera Da leggere subito Οδηγός Χρήσης Κάµερας ιαβάστε πρώτα αυτό Digital

Διαβάστε περισσότερα

Manuale delle istruzioni della videocamera

Manuale delle istruzioni della videocamera 2-103-201-41(1) Manuale delle istruzioni della videocamera [IT]/Οδηγός Χρήσης Κάµερας [GR] Manuale delle istruzioni della videocamera Da leggere subito Οδηγός Χρήσης Κάµερας ιαβάστε πρώτα αυτό Digital

Διαβάστε περισσότερα

DCR-HC32E/HC33E/ HC39E/HC42E/HC43E

DCR-HC32E/HC33E/ HC39E/HC42E/HC43E 2-584-907-43 (1) Digital Video Camera Recorder Manuale delle istruzioni δηγ ς ρήσης IT GR DCR-HC32E/HC33E/ HC39E/HC42E/HC43E Printed in Japan 2005 Sony Corporation Da leggere subito 2 Prima di utilizzare

Διαβάστε περισσότερα

DCR-HC36E/HC44E/HC46E/ HC94E/HC96E

DCR-HC36E/HC44E/HC46E/ HC94E/HC96E 2-659-814-51(1) Digital Video Camera Recorder Manuale delle istruzioni Οδηγός Χρήσης IT DCR-HC36E/HC44E/HC46E/ HC94E/HC96E 2006 Sony Corporation Da leggere subito Prima di utilizzare l apparecchio, leggere

Διαβάστε περισσότερα

HDR-HC3E. Manuale delle istruzioni Οδηγός Χρήσης. Digital HD Video Camera Recorder. http://www.sony.net/ 2-661-356-63(1) IT/GR

HDR-HC3E. Manuale delle istruzioni Οδηγός Χρήσης. Digital HD Video Camera Recorder. http://www.sony.net/ 2-661-356-63(1) IT/GR 2-661-356-63(1) Digital HD Video Camera Recorder Manuale delle istruzioni Οδηγός Χρήσης IT HDR-HC3E http://www.sony.net/ IT/ Printed in Japan 2006 Sony Corporation Da leggere subito Prima di utilizzare

Διαβάστε περισσότερα

Manuale di istruzioni della videocamera

Manuale di istruzioni della videocamera 3-084-862-33(1) Manuale di istruzioni della videocamera [IT] / Oδηγός χρήσης κάµερας [GR] Manuale di istruzioni della videocamera Operazioni preliminari Κάµερα Οδηγός χρήσης Μελετήστε πρώτα αυτό Videocamera

Διαβάστε περισσότερα

Digital Video Camera Recorder

Digital Video Camera Recorder 3-075-064-21 (1) Digital Video Camera Recorder Istruzioni per l uso Prima di usare l apparecchio, leggere attentamente questo manuale e conservarlo per riferimenti futuri. Οδηγίες λειτουργίας Πριν θέσετε

Διαβάστε περισσότερα

Digital Video Camera Recorder

Digital Video Camera Recorder 3-081-627-31(2) Digital Video Camera Recorder Istruzioni per l uso Prima di utilizzare l apparecchio, leggere per intero questo manuale e conservarlo come riferimento futuro. Οδηγίες Χρήσης Πριν λειτουργήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Digital Video Camera Recorder

Digital Video Camera Recorder 3-080-368-32( Digital Video Camera Recorder Istruzioni per l uso Prima di usare l apparecchio, leggere attentamente questo manuale e conservarlo per riferimenti futuri. Οδηγίες λειτουργίας Πριν θέσετε

Διαβάστε περισσότερα

Digital Video Camera Recorder

Digital Video Camera Recorder 3-075-495-52 (1) Digital Video Camera Recorder Istruzioni per l uso Prima di utilizzare l apparecchio, leggere attentamente il presente manuale e conservarlo per eventuali riferimenti futuri. Οδηγίες Χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

Digital Video Camera Recorder

Digital Video Camera Recorder 3-081-415-32(1) Digital Video Camera Recorder Istruzioni per l uso Prima di utilizzare l apparecchio, leggere attentamente il presente manuale e conservarlo per eventuali riferimenti futuri. Οδηγίες Χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

(1) Digital Video Camera Recorder. Manuale delle istruzioni. Οδηγός Χρήσης DCR-HC90E Sony Corporation.

(1) Digital Video Camera Recorder. Manuale delle istruzioni. Οδηγός Χρήσης DCR-HC90E Sony Corporation. 2-548-308-41 (1) Digital Video Camera Recorder Manuale delle istruzioni Οδηγός Χρήσης IT GR DCR-HC90E Printed in Japan 2005 Sony Corporation Da leggere subito Prima di utilizzare l apparecchio, leggere

Διαβάστε περισσότερα

Digital Video Camera Recorder Video Camera Recorder

Digital Video Camera Recorder Video Camera Recorder 3-079-468-35 (1) Digital Video Camera Recorder Video Camera Recorder Istruzioni per l uso Prima di usare l apparecchio leggere attentamente questo manuale e conservarlo per riferimenti futuri. Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Manuale delle istruzioni Οδηγός Χρήσης

Manuale delle istruzioni Οδηγός Χρήσης 3-285-370-51(1) Digital Video Camera Recorder Manuale delle istruzioni Οδηγός Χρήσης IT GR DCR-DVD510E/DVD910E Ulteriori informazioni su questo prodotto e risposte alle domande più comuni sono reperibili

Διαβάστε περισσότερα

DCR-DVD106E/DVD108E/ DVD109E/DVD306E/DVD308E/ DVD608E/DVD708E

DCR-DVD106E/DVD108E/ DVD109E/DVD306E/DVD308E/ DVD608E/DVD708E 2-319-497-61(1) Digital Video Camera Recorder Manuale delle istruzioni Οδηγός Χρήσης IT IT/ DCR-DVD106E/DVD108E/ DVD109E/DVD306E/DVD308E/ DVD608E/DVD708E Ulteriori informazioni su questo prodotto e risposte

Διαβάστε περισσότερα

Digital Video Camera Recorder

Digital Video Camera Recorder 3-089-914-43 (1) Istruzioni per l uso [IT]/Οδηγίες λειτουργίας [GR] Digital Video Camera Recorder Istruzioni per l uso Prima di utilizzare l apparecchio, leggere attentamente il presente manuale e conservarlo

Διαβάστε περισσότερα

Manuale delle istruzioni δηγ ς ρήσης

Manuale delle istruzioni δηγ ς ρήσης 2-587-623-42 (1) Digital Video Camera Recorder Manuale delle istruzioni δηγ ς ρήσης IT GR DCR-DVD92E/DVD202E/DVD203E/ DVD403E/DVD602E/DVD653E/ DVD703E/DVD803E 2005 Sony Corporation Da leggere subito Prima

Διαβάστε περισσότερα

Digital Video Camera Recorder

Digital Video Camera Recorder 3-071-133-51 (1) Digital Video Camera Recorder Istruzioni per l uso Prima di usare l apparecchio, leggere attentamente questo manuale e conservarlo per riferimenti futuri. Οδηγίες λειτουργίας Πριν θέσετε

Διαβάστε περισσότερα

DCR-DVD150E/DVD450E/ DVD650E/DVD850E

DCR-DVD150E/DVD450E/ DVD650E/DVD850E 4-125-250-31(1) Digital Video Camera Recorder Manuale delle istruzioni Οδηγός Χρήσης IT GR DCR-DVD150E/DVD450E/ DVD650E/DVD850E IT/GR Ulteriori informazioni su questo prodotto e risposte alle domande più

Διαβάστε περισσότερα

Digital Video Camera Recorder

Digital Video Camera Recorder 3-074-616-21 (1) Digital Video Camera Recorder Istruzioni per l uso Prima di usare l apparecchio, leggere attentamente questo manuale e conservarlo per riferimenti futuri. Οδηγίες λειτουργίας Πριν θέσετε

Διαβάστε περισσότερα

3-084-946-52(1) Manuale delle applicazioni del computer. εφαρµογών υπολογιστή. Digital Video Camera Recorder. 2003 Sony Corporation

3-084-946-52(1) Manuale delle applicazioni del computer. εφαρµογών υπολογιστή. Digital Video Camera Recorder. 2003 Sony Corporation 3-084-946-52(1) Manuale delle applicazioni del computer Οδηγός εφαρµογών υπολογιστή IT GR Digital Video Camera Recorder 2003 Sony Corporation Da leggere subito Per utilizzare la videocamera, leggere il

Διαβάστε περισσότερα

Digital Video Camera Recorder Video Camera Recorder

Digital Video Camera Recorder Video Camera Recorder 3-072-318-51 (2) Digital Video Camera Recorder Video Camera Recorder Istruzioni per l uso Prima di usare l apparecchio, leggere attentamente questo manuale e conservarlo per riferimenti futuri. Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

3-087-936-53(1) Manuale delle applicazioni del computer. εφαρµογών υπολογιστή. Digital Video Camera Recorder. 2004 Sony Corporation

3-087-936-53(1) Manuale delle applicazioni del computer. εφαρµογών υπολογιστή. Digital Video Camera Recorder. 2004 Sony Corporation 3-087-936-53(1) Manuale delle applicazioni del computer Οδηγός εφαρµογών υπολογιστή IT GR Digital Video Camera Recorder 2004 Sony Corporation Da leggere subito Per utilizzare la videocamera, leggere il

Διαβάστε περισσότερα

Digital Video Camera Recorder

Digital Video Camera Recorder 3-072-653-52 (3) Digital Video Camera Recorder Istruzioni per l uso Prima di usare l apparecchio leggere attentamente questo manuale e conservarlo per riferimenti futuri. Οδηγίες λειτουργίας Πριν θέσετε

Διαβάστε περισσότερα

Digital Video Camera Recorder

Digital Video Camera Recorder 3-080-163-32(1) Digital Video Camera Recorder Istruzioni per l uso Prima di usare l apparecchio leggere attentamente questo manuale e conservarlo per riferimenti futuri. Οδηγίες Χρήσεως Πριν θέσετε τη

Διαβάστε περισσότερα

Digital Video Camera Recorder

Digital Video Camera Recorder 3-076-898-51 (1) Digital Video Camera Recorder Istruzioni per l uso Prima di usare l apparecchio leggere attentamente questo manuale e conservarlo per riferimenti futuri. Οδηγίες Χρήσεως Πριν θέσετε τη

Διαβάστε περισσότερα

Video Camera Recorder

Video Camera Recorder 3-072-312-51 (1) Video Camera Recorder Istruzioni per l uso Prima di usare l apparecchio, leggere attentamente questo manuale e conservarlo per riferimenti futuri. Οδηγίες χρήσεως Πριν θέσετε τη συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

Istruzioni per l uso della funzione di rete/ Οδηγίες λειτουργίας δικτύου

Istruzioni per l uso della funzione di rete/ Οδηγίες λειτουργίας δικτύου 3-078-154-41 (1) Istruzioni per l uso della funzione di rete/ Οδηγίες λειτουργίας δικτύου 2002 Sony Corporation Marchi di fabbrica Memory Stick e sono marchi registrati di Sony Corporation. I marchi BLUETOOTH

Διαβάστε περισσότερα

CONFIGURAZIONE DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.)

CONFIGURAZIONE DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.) CONFIGURAZIONE DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.) Consigliamo di configurare ed utilizzare la casella di posta elettronica certificata tramite il webmail dedicato fornito dal gestore

Διαβάστε περισσότερα

Istruzioni per l uso della funzione di rete/ applicazione/ Οδηγίες Χρήσης Λειτουργίας/ Εφαρµογών ικτύου

Istruzioni per l uso della funzione di rete/ applicazione/ Οδηγίες Χρήσης Λειτουργίας/ Εφαρµογών ικτύου 3-080-343-41 (1) Istruzioni per l uso della funzione di rete/ applicazione/ Οδηγίες Χρήσης Λειτουργίας/ Εφαρµογών ικτύου 2003 Sony Corporation Marchi Memory Stick e sono marchi registrati di Sony Corporation.

Διαβάστε περισσότερα

TRIGONOMETRIA: ANGOLI ASSOCIATI

TRIGONOMETRIA: ANGOLI ASSOCIATI FACOLTÀ DI INGEGNERIA CORSO DI AZZERAMENTO - MATEMATICA ANNO ACCADEMICO 010-011 ESERCIZI DI TRIGONOMETRIA: ANGOLI ASSOCIATI Esercizio 1: Fissata in un piano cartesiano ortogonale xoy una circonferenza

Διαβάστε περισσότερα

KX-TG9140EX KX-TG9150EX

KX-TG9140EX KX-TG9150EX TG9120_40_50EX(jt-jt).book Page 1 Monday, August 7, 2006 5:38 PM Manuale d uso KX-TG9120 Telefono Cordless Digitale con Segreteria Telefonica Modello n. KX-TG9120EX KX-TG9140EX KX-TG9150EX Indice/Contenido/Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA

IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA - CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA Vedere film in lingua straniera è un modo utile e divertente per imparare o perfezionare una lingua straniera.

Διαβάστε περισσότερα

Integrali doppi: esercizi svolti

Integrali doppi: esercizi svolti Integrali doppi: esercizi svolti Gli esercizi contrassegnati con il simbolo * presentano un grado di difficoltà maggiore. Esercizio. Calcolare i seguenti integrali doppi sugli insiemi specificati: a) +

Διαβάστε περισσότερα

Un calcolo deduttivo per la teoria ingenua degli insiemi. Giuseppe Rosolini da un università ligure

Un calcolo deduttivo per la teoria ingenua degli insiemi. Giuseppe Rosolini da un università ligure Un calcolo deduttivo per la teoria ingenua degli insiemi Giuseppe Rosolini da un università ligure Non è quella in La teoria ingenua degli insiemi Ma è questa: La teoria ingenua degli insiemi { < 3} è

Διαβάστε περισσότερα

Ge m i n i. il nuovo operatore compatto e leggero. η καινούργια και ελαφριά αυτόματη πόρτα

Ge m i n i. il nuovo operatore compatto e leggero. η καινούργια και ελαφριά αυτόματη πόρτα Ge m i n i 6 il nuovo operatore compatto e leggero η καινούργια και ελαφριά αυτόματη πόρτα Porte Gemini 6 Operatore a movimento lineare per porte automatiche a scorrimento orizzontale. Leggero, robusto

Διαβάστε περισσότερα

Indice TS6511 HD. Italiano

Indice TS6511 HD. Italiano TS6511 HD Indice 1 Norme di sicurezza... 2 2 Descrizione del prodotto e collegamenti... 3 2.1 Pannello frontale... 3 2.2 Pannello posteriore e connessioni... 3 2.3 Telecomando... 4 2.3.1 Tasti e funzioni

Διαβάστε περισσότερα

Istruzioni per l uso Οδηγίες χρήσης RASOIO DEPILATORE. IT pagina 1 ΕΛ σελίδα 12

Istruzioni per l uso Οδηγίες χρήσης RASOIO DEPILATORE. IT pagina 1 ΕΛ σελίδα 12 Istruzioni per l uso Οδηγίες χρήσης RASOIO DEPILATORE IT pagina 1 ΕΛ σελίδα 12 [A] [B1] [B2] [B3] 4 [E] 1 2 1 3 2 5 [C1] [C2] [D1] 3 4 7 6 [D2] [D3] 5 6 8 9 10 Type E1101 IPX5 IN: 3V Battery Battery Ni-MH

Διαβάστε περισσότερα

KH1170_Brotback_IT_GR.qxd 20.03.2007 15:33 Uhr Seite 1

KH1170_Brotback_IT_GR.qxd 20.03.2007 15:33 Uhr Seite 1 KH1170_Brotback_IT_GR.qxd 20.03.2007 15:33 Uhr Seite 1 KH1170_Brotback_IT_GR.qxd 20.03.2007 15:33 Uhr Seite 2 IT/GR KOMPERNASS GMBH BURGSTRASSE 21 D-44867 BOCHUM www.kompernass.com N. ID: KH1170-08/06-V3

Διαβάστε περισσότερα

Gruppo idraulico solare a singola via

Gruppo idraulico solare a singola via Gruppo idraulico a singola via per impianti solari termici ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ ΜΟΝΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΓΙΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΕΒΙΑΣΜΕΝΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Il Descrizione Περιγραφή gruppo di circolazione viene utilizzato

Διαβάστε περισσότερα

NIAGARA C 25 CF - 25 FF - 30 FF. NIAGARA C Green 25-35. Manuale d'uso per l'utente. Βιβλίο χρήσης για το χρήστη

NIAGARA C 25 CF - 25 FF - 30 FF. NIAGARA C Green 25-35. Manuale d'uso per l'utente. Βιβλίο χρήσης για το χρήστη Manuale d'uso per l'utente Βιβλίο χρήσης για το χρήστη IT GR CALDAIA MURALE A GAS CON ACCUMULO ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ CALDAIA MURALE A GAS A CONDENSAZIONE CON ACCUMULO ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Guida utente - User Guide - Guide utilisateur Benutzerhandbuch - Guía de usuario - Οδηγός χρήστη

Guida utente - User Guide - Guide utilisateur Benutzerhandbuch - Guía de usuario - Οδηγός χρήστη Guida utente - User Guide - Guide utilisateur Benutzerhandbuch - Guía de usuario - Οδηγός χρήστη Sistema domotico By-me By-me home automation system Système domotique By-me Hausautomationssystem By-me

Διαβάστε περισσότερα

ë avviso di chiamata attivo š chiamata anonima attiva

ë avviso di chiamata attivo š chiamata anonima attiva Breve descrizione del Gigaset 5020 8 7 6 9 10 11 5 4 3 2 Tasti 1 tasti di selezione rapida 2 tasto ripetizione sel. 3 tasto R (Flash) 4 tasto Muto (Mute) 5 tasto Shift 6 tasto per abbassare il volume 7

Διαβάστε περισσότερα

GENUS PREMIUM EVO GENUS PREMIUM EVO 24/30/35 SYSTEM 12/18/24/30/35. Manuale d uso per l utente

GENUS PREMIUM EVO GENUS PREMIUM EVO 24/30/35 SYSTEM 12/18/24/30/35. Manuale d uso per l utente GENUS PREMIUM EVO Manuale d uso per l utente CALDAIA MURALE ISTANTANEA A CONDENSAZIONE ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΑΕΡΙΟΥ GENUS PREMIUM EVO 24/30/35 GENUS PREMIUM EVO SYSTEM 12/18/24/30/35 Egregio Signore,

Διαβάστε περισσότερα

caldaie murali ad alto rendimento destinate all esterno

caldaie murali ad alto rendimento destinate all esterno IT caldaie murali ad alto rendimento destinate all esterno manuale per l uso destinato all utente ed all installatore EN high efficiency wall-mounted gas-fired boilers for external use operating and installation

Διαβάστε περισσότερα

LAVASCIUGA WASHER-DRYER LAVE-LINGE SÉCHANT LAVADORA-SECADORA ÇAMAŞIR YIKAMA VE KURUTMA MAKĐNESĐ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ

LAVASCIUGA WASHER-DRYER LAVE-LINGE SÉCHANT LAVADORA-SECADORA ÇAMAŞIR YIKAMA VE KURUTMA MAKĐNESĐ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ LAVASCIUGA WASHER-DRYER LAVE-LINGE SÉCHANT LAVADORA-SECADORA ÇAMAŞIR YIKAMA VE KURUTMA MAKĐNESĐ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ LIBRETTO ISTRUZIONI INSTRUCTION MANUAL MANUEL D'INSTRUCTIONS MANUAL DE INSTRUCCIONES

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 2015-2016 ΠΙΑΔΑΓΩΓΙΚΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 2015-2016 ΠΙΑΔΑΓΩΓΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 2015-2016 ΠΙΑΔΑΓΩΓΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ Οι Εκδόσεις Δίσιγμα ξεκίνησαν την πορεία τους στο χώρο των ελληνικών εκδόσεων τον Σεπτέμβριο του 2009 με κυρίαρχο οδηγό

Διαβάστε περισσότερα

CLAS PREMIUM EVO 24/30/35 CLAS PREMIUM EVO SYSTEM 18/24/35. Manuale d uso per l utente

CLAS PREMIUM EVO 24/30/35 CLAS PREMIUM EVO SYSTEM 18/24/35. Manuale d uso per l utente CLAS PREMIUM EVO Manuale d uso per l utente CALDAIA MURALE ISTANTANEA A CONDENSAZIONE ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΑΕΡΙΟΥ CLAS PREMIUM EVO 24/30/35 CLAS PREMIUM EVO SYSTEM 18/24/35 Egregio Signore, desideriamo

Διαβάστε περισσότερα

IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA

IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA - CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA Vedere film in lingua straniera è un modo utile e divertente per imparare o perfezionare una lingua straniera.

Διαβάστε περισσότερα

caldaie murali ad alto rendimento destinate all esterno

caldaie murali ad alto rendimento destinate all esterno it caldaie murali ad alto rendimento destinate all esterno manuale per l uso destinato all utente ed all installatore en high efficiency wall-mounted gas-fired boilers for external use operating and installation

Διαβάστε περισσότερα

LAVATRICE WASHING MACHINE LAVE-LINGE LAVADORA ÇAMAŞIR MAKĐNESĐ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ

LAVATRICE WASHING MACHINE LAVE-LINGE LAVADORA ÇAMAŞIR MAKĐNESĐ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ LAVATRICE WASHING MACHINE LAVE-LINGE LAVADORA ÇAMAŞIR MAKĐNESĐ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ LIBRETTO ISTRUZIONI INSTRUCTION MANUAL MANUEL D'INSTRUCTIONS MANUAL DE INSTRUCCIONES TALĐMAT KILAVUZU ΒΙΒΛΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ IT EN FR ES

Διαβάστε περισσότερα

Istruzioni per l uso Οδηγίες χρήσης ΑΤΜΟΣΥΣΤΗΜΑ

Istruzioni per l uso Οδηγίες χρήσης ΑΤΜΟΣΥΣΤΗΜΑ Istruzioni per l uso Οδηγίες χρήσης Sistema stirante ΑΤΜΟΣΥΣΤΗΜΑ Indice - Περιεχόμενα IT Descrizione... 4 Descrizione... 4 Pannello comandi... 4 Ferro di tipo professionale... 4 Ferro di tipo domestico...

Διαβάστε περισσότερα

Fronius Personal Display DL IT

Fronius Personal Display DL IT / Battery Charging Systems / Welding Technology / Solar Electronics Fronius Personal Display DL IT Istruzioni d'impiego Controllo degli impianti ES Instrucciones de uso Supervisión del equipo TR Kullanım

Διαβάστε περισσότερα

Guida utente - User Guide - Guide utilisateur Benutzerhandbuch - Guía de usuario - Οδηγός χρήστη

Guida utente - User Guide - Guide utilisateur Benutzerhandbuch - Guía de usuario - Οδηγός χρήστη Guida utente - User Guide - Guide utilisateur Benutzerhandbuch - Guía de usuario - Οδηγός χρήστη Sistema domotico By-me By-me home automation system Système domotique By-me Hausautomationssystem By-me

Διαβάστε περισσότερα

Istruzioni per l uso. Sommario LFF 8M121 LAVASTOVIGLIE. Scheda prodotto, 2

Istruzioni per l uso. Sommario LFF 8M121 LAVASTOVIGLIE. Scheda prodotto, 2 Istruzioni per l uso LAVASTOVIGLIE IT Italiano, 1 ES Español, 46 EN English, 16 EL Ελληνικά, 60 NL Nederland, 31 Sommario Scheda prodotto, 2 Precauzioni, consigli e Assistenza, 3-4 Sicurezza generale Smaltimento

Διαβάστε περισσότερα

Istruzioni per l uso. Sommario LLD 8M121 LAVASTOVIGLIE. Scheda prodotto, 2

Istruzioni per l uso. Sommario LLD 8M121 LAVASTOVIGLIE. Scheda prodotto, 2 Istruzioni per l uso LAVASTOVIGLIE IT Italiano, 1 ES Español, 43 EN English,15 PT Português, 57 DE Deutsch, 29 EL Ελληνικά, 71 Sommario Scheda prodotto, 2 Precauzioni e consigli, 3 Sicurezza generale Smaltimento

Διαβάστε περισσότερα

AY-AP7FHR AY-AP7FHR-WH AY-AP9FHR AY-AP9FHR-WH AY-AP12FHR AY-AP12FHR-WH

AY-AP7FHR AY-AP7FHR-WH AY-AP9FHR AY-AP9FHR-WH AY-AP12FHR AY-AP12FHR-WH AY-AP7FHR AY-AP7FHR-WH AY-AP9FHR AY-AP9FHR-WH AY-APFHR AY-APFHR-WH INDOOR UNIT UNITÀ INTERNA UNIDADE INTERIOR ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ Ç ÜN TE DZENHTZZBQ ;KJR AY-AP7FHR AY-AP7FHR-WH AY-AP9FHR AY-AP9FHR-WH AY-APFHR

Διαβάστε περισσότερα

Indice. Indicazioni ambientali. l i RAEE non vanno mai buttati nella spazzatura indifferenziata;

Indice. Indicazioni ambientali. l i RAEE non vanno mai buttati nella spazzatura indifferenziata; PL EL CS EN IT 2 Grazie per aver scelto una lavatrice Candy che, siamo certi, sarà un prezioso alleato per lavare in tutta tranquillità la biancheria di tutti i giorni, anche la più delicata. È possibile

Διαβάστε περισσότερα

IT - Manuale d uso per l utente EGIS PLUS 24 EGIS PLUS 24 FF EGIS PLUS 24 CF

IT - Manuale d uso per l utente EGIS PLUS 24 EGIS PLUS 24 FF EGIS PLUS 24 CF IT - Manuale d uso per l utente GR EGIS PLUS 24 EGIS PLUS 24 FF EGIS PLUS 24 CF Egregio Signore, desideriamo ringraziarla per aver preferito nel suo acquisto la caldaia di ns. produzione. Siamo certi di

Διαβάστε περισσότερα

Manuale d istruzioni. User and installation instructions. Conseils d utilisation et d installation. Instrucciones para el uso e instalación

Manuale d istruzioni. User and installation instructions. Conseils d utilisation et d installation. Instrucciones para el uso e instalación Manuale d istruzioni User and installation instructions Conseils d utilisation et d installation Instrucciones para el uso e instalación Kullanım ve kurulum için talimatlar Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

SUPREME COLOURS / DAMASCO 1L

SUPREME COLOURS / DAMASCO 1L SUPREME COLOURS / DAMASCO 1L Μεταλλικό χρώμα κατάλληλο για κάθε επιφάνεια για εσωτερικούς η εξωτερικούς χώρους. Εάν η επιφάνεια είναι λευκή δεν χρειάζεται αστάρι. Η Σειρά αποτελείται από 7 ελκύστηκα χρώματα.

Διαβάστε περισσότερα

EV5600 EV5800. Lavatrice. Πλυντήριο Ρούχων Perilica rublja 1 - IT

EV5600 EV5800. Lavatrice. Πλυντήριο Ρούχων Perilica rublja 1 - IT Lavatrice Πλυντήριο Ρούχων Perilica rublja EV5600 EV5800 1 - IT 1 Istruzioni importanti per la sicurezza Questa sezione contiene istruzioni sulla sicurezza che aiutano a proteggere dal rischio di lesioni

Διαβάστε περισσότερα

IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA

IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA - CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA Vedere film in lingua straniera è un modo utile e divertente per imparare o perfezionare una lingua straniera.

Διαβάστε περισσότερα

New 105 touch. mantenimiento. à πƒπ π πø Ã TM TM π TMÀ

New 105 touch. mantenimiento. à πƒπ π πø Ã TM TM π TMÀ New 105 touch It Uso e manutenzione ES MANUAL DE USO Y mantenimiento en Use and maintenance PT MANUAL DE USO E MANUTENÇÃO fr de Manuel d instructions pour l emploi Bedienungs-und wartungsanleitung EL Ã

Διαβάστε περισσότερα

DVMI 3541 SD DVD PLAYER

DVMI 3541 SD DVD PLAYER DVMI 3541 SD DVD PLAYER ITALIANO: MANUALE UTENTE ENGLISH: USER S MANUAL FRANCAIS: MANUEL DE L UTILISATEUR DEUTCH: BEDIENUNGSANLEITUNG ESPANOL: MANUAL DE USUARIO PORTOGUESE: MANUAL DO UTILIZADOR Eλληνικα:

Διαβάστε περισσότερα

CLAS EVO. Manuale d uso per l utente

CLAS EVO. Manuale d uso per l utente CLAS EVO Manuale d uso per l utente CLAS EVO 24 FF CLAS EVO 28 FF CLAS EVO SYSTEM 24 FF CLAS EVO SYSTEM 28 FF CLAS EVO SYSTEM 32 FF CLAS EVO 24 CF CLAS EVO SYSTEM 24 CF CLAS EVO SYSTEM 28 CF Egregio Signore,

Διαβάστε περισσότερα

AY-AP18GR AY-AP24GR AE-A18GR AE-A24GR AY-AP18GR AY-AP24GR ΑΙΡΚΟΝΤΙΣΙΟΝ ΩΜΑΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ SPLIT ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ SPL T KL MA KULLANMA KILAVUZU

AY-AP18GR AY-AP24GR AE-A18GR AE-A24GR AY-AP18GR AY-AP24GR ΑΙΡΚΟΝΤΙΣΙΟΝ ΩΜΑΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ SPLIT ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ SPL T KL MA KULLANMA KILAVUZU AY-AP8GR AY-AP4GR SPLIT TYPE ROOM AIR CONDITIONER OPERATION MANUAL CONDIZIONATORE D ARIA RESIDENZIALE MONOSPLIT MANUALE DI ISTRUZIONI AR CONDICIONADO DE SALA DE DUAS UNIDADES MANUAL DE OPERAÇÃO ΑΙΡΚΟΝΤΙΣΙΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Istruzioni per l uso. Sommario LSB 5B019 LAVASTOVIGLIE. Scheda prodotto, 2

Istruzioni per l uso. Sommario LSB 5B019 LAVASTOVIGLIE. Scheda prodotto, 2 Istruzioni per l uso LAVASTOVIGLIE IT EN FR Sommario Italiano, 1 English, 14 Français, 27 Scheda prodotto, 2 EL Ελληνικά, 40 Precauzioni e consigli, 3 Sicurezza generale Smaltimento Risparmiare e rispettare

Διαβάστε περισσότερα

X815 X715. www.blackanddecker.co.uk

X815 X715. www.blackanddecker.co.uk www.blackanddecker.co.uk X815 X715 English 1. Spray button 2. Steam control dial 3. Steam burst button 4. Temperature control dial 5. Heating light 6. Heel rest 7. Self-clean button 8. Cord storage 9.

Διαβάστε περισσότερα

Codice Motore per parabola

Codice Motore per parabola Codice 450907 Motore per parabola IT C 1 Installazione di un kit motorizzato B A Introduzione Le presenti istruzioni indicano come installare un kit motorizzato con motore Metronic cod. 450907. Un installazione

Διαβάστε περισσότερα

CALDAIA MURALE A GAS A CONDENSAZIONE DA INCASSO

CALDAIA MURALE A GAS A CONDENSAZIONE DA INCASSO A it CALDAIA MURALE A GAS A CONDENSAZIONE DA INCASSO Manuale per l uso destinato all utente e all installatore el ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΣ ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ Εγχειρίδιο χρήσης για τον χρήστη και

Διαβάστε περισσότερα

IT - Manuale d uso per l utente BS II 24 BS II 24 FF BS II 24 CF

IT - Manuale d uso per l utente BS II 24 BS II 24 FF BS II 24 CF IT - Manuale d uso per l utente BS II 24 BS II 24 FF BS II 24 CF Egregio Signore, desideriamo ringraziarla per aver preferito nel suo acquisto la caldaia di ns. produzione. Siamo certi di averle fornito

Διαβάστε περισσότερα

Transmetteur audio/vidéo 5,8GHz. audio / video zender 5,8 GHz. Trasmettitore audio / video 5,8 GHz. Πομπός Ήχου / Εικόνας 5.8GHz

Transmetteur audio/vidéo 5,8GHz. audio / video zender 5,8 GHz. Trasmettitore audio / video 5,8 GHz. Πομπός Ήχου / Εικόνας 5.8GHz Ref./Cod./ ΚΩΔ. 475368 Transmetteur audio/vidéo 5,8GHz audio / video zender 5,8 GHz Trasmettitore audio / video 5,8 GHz Πομπός Ήχου / Εικόνας 5.8GHz Transmisor audio/video 5,8GHz Transmissor áudio/video

Διαβάστε περισσότερα

LSB 5B019. Οδηγίες χρήσης

LSB 5B019. Οδηγίες χρήσης LSB 5B019 IT Italiano Istruzioni per l uso LAVASTOVIGLIE - Sommario Istruzioni per l uso, 1 Precauzioni e Consigli, 2-3 Scheda prodotto, 8 Assistenza, 10 Installazione, 11-12 Descrizione dell apparecchio,13

Διαβάστε περισσότερα

LIVELLO A1 & A2 (secondo il Consiglio d Europa)

LIVELLO A1 & A2 (secondo il Consiglio d Europa) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Ministero Greco della Pubblica Istruzione e degli Affari Religiosi Certificazione di Lingua Italiana LIVELLO A1 & A2 (secondo

Διαβάστε περισσότερα

STERILIZZATORE BABY 4 IN 1

STERILIZZATORE BABY 4 IN 1 STERILIZZATORE BABY 4 IN 1 INN-303 MANUALE D USO USER MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ INN-303 STERILIZZATORE BABY 4 IN 1 COMPONENTI DEL PRODOTTO 1. Unità principale base del prodotto 2. Interruttore accensione

Διαβάστε περισσότερα

Istruzioni per l uso. Sommario LTB 4B019 LAVASTOVIGLIE. Scheda prodotto, 2

Istruzioni per l uso. Sommario LTB 4B019 LAVASTOVIGLIE. Scheda prodotto, 2 Istruzioni per l uso LAVASTOVIGLIE IT EN NL Sommario Italiano, 1 English, 14 Nederlands, 28 Scheda prodotto, 2 PT Português, 41 EL Ελληνικά, 54 PL Polski, 67 Precauzioni e consigli, 3 Sicurezza generale

Διαβάστε περισσότερα

Refrigerator. User manual RFNE 312 E 23 W RFNE 312 E 23 X RFNE 312 E 33 W RFNE 312 E 33 X

Refrigerator. User manual RFNE 312 E 23 W RFNE 312 E 23 X RFNE 312 E 33 W RFNE 312 E 33 X Refrigerator User manual RFNE 312 E 23 W RFNE 312 E 23 X RFNE 312 E 33 W RFNE 312 E 33 X EL IT Αγαπητέ Πελάτη, Θα θέλαμε να έχετε τη μέγιστη απόδοση από το προϊόν μας, το οποίο κατασκευάστηκε σε μοντέρνες

Διαβάστε περισσότερα

English 3 Italiano 6 Ελληνικά 10

English 3 Italiano 6 Ελληνικά 10 2 English 3 Italiano 6 Ελληνικά 10 3 5 3 4 6 2 ENGLISH English Intended use Your Black and Decker sandwich maker/healthy grill has been designed for making toasted sandwiches and grilling food as described

Διαβάστε περισσότερα

LIVELLI A1 & A2 SESSIONE MAGGIO 2013

LIVELLI A1 & A2 SESSIONE MAGGIO 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Ministero dell Istruzione e degli Affari Religiosi, della Cultura e dello Sport Certificazione di Lingua

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Χρονοθερμοστάτης WiFi 02911 Εγχειρίδιο τεχνικού εγκατάστασης

Εγχειρίδιο οδηγιών. Χρονοθερμοστάτης WiFi 02911 Εγχειρίδιο τεχνικού εγκατάστασης Εγχειρίδιο οδηγιών Χρονοθερμοστάτης WiFi 02911 Εγχειρίδιο τεχνικού εγκατάστασης Πίνακας περιεχομένων 1. Χρονοθερμοστάτης 02911 3 2. Πεδίο εφαρμογής 3 3. Εγκατάσταση 3 4. Συνδέσεις 4 4.1 Σύνδεση ρελέ 4

Διαβάστε περισσότερα

Istruzioni per l installazione e l uso

Istruzioni per l installazione e l uso Istruzioni per l installazione e l uso LAVABIANCHERIA Sommario I I Italiano,1 GR ΕΛΛΗΝΙΚΑ, 13 TR Türkçe,25 Installazione, 2-3 Disimballo e livellamento Collegamenti idraulici ed elettrici Dati tecnici

Διαβάστε περισσότερα

AY-AP9KR AE-A9KR AY-AP12KR AE-A12KR AY-AP18KR AE-A18KR AY-AP24KR AE-A24KR POKOJOWY KLIMATYZATOR TYPU SPLIT INSTRUKCJA OBSŁUGI

AY-AP9KR AE-A9KR AY-AP12KR AE-A12KR AY-AP18KR AE-A18KR AY-AP24KR AE-A24KR POKOJOWY KLIMATYZATOR TYPU SPLIT INSTRUKCJA OBSŁUGI AY-AP9KR AY-APKR AY-AP8KR AY-APKR INDOOR UNIT UNITÀ INTERNA ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ UNIDADE INTERIOR Ç ÜNİTE JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA OUTDOOR UNIT UNITÀ ESTERNA ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ UNIDADE EXTERIOR DİŞ ÜNİTE JEDNOSTKA

Διαβάστε περισσότερα

Istruzioni per l uso. Sommario LFF 8M121 LAVASTOVIGLIE

Istruzioni per l uso. Sommario LFF 8M121 LAVASTOVIGLIE Istruzioni per l uso LAVASTOVIGLIE IT Italiano, 1 ES EN English,15 EL NL Nederland, 29 PL Sommario Precauzioni, consigli e Assistenza, 2-3 Sicurezza generale Smaltimento Risparmiare e rispettare l ambiente

Διαβάστε περισσότερα

EMS EL Φούρνος μικροκυμάτων Οδηγίες Χρήσης 2 IT Forno a microonde Istruzioni per l uso 19

EMS EL Φούρνος μικροκυμάτων Οδηγίες Χρήσης 2 IT Forno a microonde Istruzioni per l uso 19 EMS21400 EL Φούρνος μικροκυμάτων Οδηγίες Χρήσης 2 IT Forno a microonde Istruzioni per l uso 19 2 ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ... 3 2. ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ... 6 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ...7

Διαβάστε περισσότερα

Dove posso trovare il modulo per? Dove posso trovare il modulo per? Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε μια φόρμα

Dove posso trovare il modulo per? Dove posso trovare il modulo per? Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε μια φόρμα - Γενικά Dove posso trovare il modulo per? Dove posso trovare il modulo per? Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε μια φόρμα Quando è stato rilasciato il suo [documento]? Για να ρωτήσετε πότε έχει εκδοθεί

Διαβάστε περισσότερα

FHBP 604 4I PW T XS FHBP 603 3I T XS FHBP 803 3I T XS FHFB 302 2I T

FHBP 604 4I PW T XS FHBP 603 3I T XS FHBP 803 3I T XS FHFB 302 2I T FHBP 604 4I PW T XS FHBP 603 3I T XS FHBP 803 3I T XS FHFB 302 2I T Manuale d istruzioni Piano di cottura da incasso Operating and maintenance instruction for hobs Electric hobs Οδηγιες λειτουργιας και

Διαβάστε περισσότερα

WHT1114LSIN νέο. Πλυντήριο ρούχων εμπρόσθιας φόρτωσης, σειρά High Tech, 11 kg, λευκό. Κλάση A+++-10% Περισσότερες πληροφορίες στο

WHT1114LSIN νέο. Πλυντήριο ρούχων εμπρόσθιας φόρτωσης, σειρά High Tech, 11 kg, λευκό. Κλάση A+++-10% Περισσότερες πληροφορίες στο WHT1114LSIN νέο Πλυντήριο ρούχων εμπρόσθιας φόρτωσης, σειρά High Tech, 11 kg, λευκό. Κλάση A+++-10% Περισσότερες πληροφορίες στο www.petco.gr EAN13: 8017709209490 Χωρητικότητα 11 κιλά Μοτέρ Direct Drive

Διαβάστε περισσότερα

MANUALE D USO E MANUTENZIONE USER AND MAINTENANCE MANUAL MANUEL D INSTALLATION E DE FONCTIONNEMENT BEDIENUNGS- UND WARTUNGSANLEITUNG

MANUALE D USO E MANUTENZIONE USER AND MAINTENANCE MANUAL MANUEL D INSTALLATION E DE FONCTIONNEMENT BEDIENUNGS- UND WARTUNGSANLEITUNG MANUALE D USO E MANUTENZIONE USER AND MAINTENANCE MANUAL MANUEL D INSTALLATION E DE FONCTIONNEMENT BEDIENUNGS- UND WARTUNGSANLEITUNG TAVOLI REFRIGERATI PIZZA e VETRINE REFRIGERATE REFRIGERATED PIZZA COUNTERS

Διαβάστε περισσότερα

DEFINIZIONE DELLE FUNZIONI TRIGONOMETRICHE IN UN TRIANGOLO RETTANGOLO

DEFINIZIONE DELLE FUNZIONI TRIGONOMETRICHE IN UN TRIANGOLO RETTANGOLO DEFINIZIONE DELLE FUNZIONI TRIGONOMETRICHE IN UN TRIANGOLO RETTANGOLO Il triangolo ABC ha n angolo retto in C e lati di lnghezza a, b, c (vedi fig. ()). Le fnzioni trigonometriche dell angolo α sono definite

Διαβάστε περισσότερα

AY-AP7FHR AY-AP9FHR AY-AP12FHR

AY-AP7FHR AY-AP9FHR AY-AP12FHR AY-AP7FHR AY-AP9FHR AY-APFHR (AY-AP7FHR/AY-AP9FHR) (AY-APFHR) INDOOR UNIT UNITÀ INTERNA UNIDADE INTERIOR ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ Ç ÜN TE DZENHTZZBQ ;KJR AY-AP7FHR AY-AP9FHR AY-APFHR OUTDOOR UNIT UNITÀ ESTERNA

Διαβάστε περισσότερα

GUIDA FISCALE PER GLI STRANIERI

GUIDA FISCALE PER GLI STRANIERI GUIDA FISCALE PER GLI STRANIERI A cura della Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti in collaborazione con la Direzione Provinciale di Trento Si ringrazia il CINFORMI - Centro Informativo per l Immigrazione

Διαβάστε περισσότερα

www.blackanddecker.eu English 3 Italiano 6 Ελληνικά 9

www.blackanddecker.eu English 3 Italiano 6 Ελληνικά 9 www.blackanddecker.eu 7 6 5 4 3 2 1 English 3 Italiano 6 Ελληνικά 9 9 10 7 8 A B D 2 ENGLISH Intended use Your Black & Decker coffee maker has been designed for making coffee. This product is intended

Διαβάστε περισσότερα

MDV 6350 BT MP3/ MPEG4 SISTEMA CAR VIDEO CON SINTO RDS, BLUETOOTH, INGRESSO USB/SD CARD E DISPLAY 7" TOUCH SCREEN PARKING CAMERA TOUCH

MDV 6350 BT MP3/ MPEG4 SISTEMA CAR VIDEO CON SINTO RDS, BLUETOOTH, INGRESSO USB/SD CARD E DISPLAY 7 TOUCH SCREEN PARKING CAMERA TOUCH SISTEMA CAR VIDEO CON SINTO RDS, BLUETOOTH, INGRESSO TOUCH SCREEN BLUETOOTH PARKING CAMERA USB/SD CARD E DISPLAY 7" TOUCH SCREEN Manuale d'uso e collegamento MP3/ MPEG4 USB SD CARD AUX IN CAR VIDEO SYSTEM

Διαβάστε περισσότερα

Istruzioni per l installazione e l uso

Istruzioni per l installazione e l uso Istruzioni per l installazione e l uso LAVABIANCHERIA Sommario I I Italiano,1 GR ΕΛΛΗΝΙΚΑ, 13 TR Türkçe,25 Installazione, 2-3 Disimballo e livellamento Collegamenti idraulici ed elettrici Dati tecnici

Διαβάστε περισσότερα

Indicazioni ambientali

Indicazioni ambientali EL PT FR DE IT Grazie per aver scelto una lavatrice Candy che, siamo certi, sarà un prezioso alleato per lavare in tutta tranquillità la biancheria di tutti i giorni, anche la più delicata. È possibile

Διαβάστε περισσότερα

Comando Remoto - Remote Control Control Remoto - Απομακρυσμένο Χειριστήριο

Comando Remoto - Remote Control Control Remoto - Απομακρυσμένο Χειριστήριο Comando Remoto - Remote Control Control Remoto - Απομακρυσμένο Χειριστήριο Sime HOME MANUALE PER L INSTALLAZIONE E L USO - INSTALLATION AND USE MANUAL MANUAL DE INSTALACIÓN Y USO - ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ZBNC - ZBNC/I - ZBNC/L FRAGMA 3D

ZBNC - ZBNC/I - ZBNC/L FRAGMA 3D Manuale per il collegamento e l uso - Installation and operation manual Manuel pour le raccordement et l emploi - Installations-und Benutzerhandbuch Manual para el conexionado y el uso - Manual para la

Διαβάστε περισσότερα

Istruzioni per l uso Gebruiksaanwijzing IT (2-23) NL (24-45) PT (46-67) GR (68-91)

Istruzioni per l uso Gebruiksaanwijzing IT (2-23) NL (24-45) PT (46-67) GR (68-91) Istruzioni per l uso Gebruiksaanwijzing Instruções para o uso Οδηγίες χρήσεως CS 330 CS 360 CS 370 CS 400 Prima di usare la macchina, leggere per intero le istruzioni per l uso e accertarsi di averne compreso

Διαβάστε περισσότερα

ENGLISH. Intended use

ENGLISH. Intended use SC800 ENGLISH English Intended use Your Black & Decker Hair Dryer has been designed for drying hair as described in this manual. This product is intended for household use only. Safety instructions Warning!

Διαβάστε περισσότερα