Nikolaos PAPADOGEORGAKIS, Vlasios OKTSELOGLOU, Eleni PAPPA, Petros SPYRIOUNIS

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Nikolaos PAPADOGEORGAKIS, Vlasios OKTSELOGLOU, Eleni PAPPA, Petros SPYRIOUNIS"

Transcript

1 Αρχεία Ελληνικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής (2010) 2, Hellenic Archives of Oral & Maxillofacial Surgery (2010) 2, Αποκατάσταση εκτεταμένου ελλείμματος άνω γνάθου με χρήση έξω πλατύ μηριαίου μυ. Παρουσίαση περίπτωσης Νικόλαος ΠΑΠΑΔΟΓΕΩΡΓΑΚΗΣ 1, Βλάσιος ΟΚΤΣΕΛΟΓΛΟΥ 2, Ελένη ΠΑΠΠΑ 3, Πέτρος ΣΠΥΡΙΟΥΝΗΣ 4 Πανεπιστημιακή Κλινική Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός» Αθήνα (Διευθυντής: Καθηγητής Κ. Αλεξανδρίδης) Reconstruction of large maxillary defect with the use of vastus lateralis (VL) free flap. Case report Nikolaos PAPADOGEORGAKIS, Vlasios OKTSELOGLOU, Eleni PAPPA, Petros SPYRIOUNIS University clinic of Oral & Maxillofacial Surgery Clinic. «Evangelismos», General Hospital, Athens, Greece (Head: Professor C. Αlexandridis) Eνδιαφέρουσα περίπτωση Case report 1 Αναπλ. Καθηγητής ΣΓΠΧ 2 Ειδικευόμενος ΣΓΠΧ 3 ΣΓΠΧ 4 Πλαστικός Χειρουργός ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Μεγάλα ελλείμματα της περιοχής της άνω γνάθου, που προκύπτουν μετά από ογκολογικές επεμβάσεις, επηρεάζουν σημαντικά λειτουργίες όπως η μάσηση, η ομιλία και η κατάποση, καθώς επίσης και την αισθητική της περιοχής. Η αποκατάσταση των ελ - λειμμάτων αυτών, που αφορά τόσο στους μαλακούς ιστούς όσο και στο οστικό υπόστρωμα, μπορεί να γίνει με τη χρήση αποφρακτήρα ή ελεύθερων αγγειούμενων κρημνών. Στη διεθνή βιβλιογραφία δεν υπάρχει επαρκής τεκμηρίωση για την υπεροχή της μιας ή της άλλης μεθόδου. Η επιλογή εναπόκειται στην κρίση, την εμπειρία και την ικανότητα της χειρουργικής ομάδας. Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει ιδιαίτερα δημοφιλής, η χρήση του ελεύθερου αγγειούμενου μοσχεύματος α - πό την προσθιο-πλάγια επιφάνεια του μηρού (anterolateral thigh -ALT), για την αποκατάσταση εκτεταμένων ελλειμμάτων κεφαλής και τραχήλου. Παραλλαγή αυτού αποτελεί ο έξω πλατύς μηριαίος μυς, ο οποίος παρουσιάζει πλεονεκτήματα όπως μεγαλύτερο μήκος αγγειακού μίσχου, ευκολότερη παρασκευή του κρημνού και λιγότερες ανατομικές παραλλαγές. Παρουσιάζεται η περίπτωση άνδρα ηλικίας 75 ετών, με υποτροπιάζον ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα δέρματος έσω κανθού, με επέκταση και διήθηση του οστού της άνω γνάθου και των έσω και κάτω τοιχωμάτων του σύστοιχου οφθαλμικού κόγχου. Ο ασθενής υποβλήθηκε σε ολική γναθεκτομή, εξόρυξη οφθαλμού και αποκατάσταση του ελλείμματος με χρήση ελεύθερου αγγειούμενου κρημνού έξω πλατύ μηριαίου μυ. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Ελλείμματα άνω γνάθου, ελεύθεροι αγγειούμενοι κρημνοί, κρημνός έξω πλατύ μηριαίου μυ. SUMMARY: Large defects of the maxilla, following abla tive surgery, significantly affect functions such as chewing, swallowing, speech and also the aesthetics. Reconstruction of soft tissues and bone defects can be achieved, either with the use of an obturator, or with free flaps. In the literature there is no sufficient evidence on the primacy of the one or the other method. The choice depends on the judgment, the experience and the ability of the surgical team. In recent years, the use of anterolateral thigh (ALT) free flap for reconstruction of large defects of the maxillary region, has gained a lot of popularity. The vastus lateralis free flap (VL) is a variation of ALT. VL s advantages include long pedicle, easier harvesting, and fewer anatomical variations. We present a case of a 75 year old male with recurrent squamous cell carcinoma of the medial canthal region, invading the maxillary bone, the medial wall and the floor of the orbit. The patient underwent a total maxillectomy, orbital exenteration, and reconstruction with vastus lateralis free flap. KEY WORDS: Μaxillary defects, free flaps, vastus late - ralis Παρελήφθη: 25/02/ Έγινε δεκτή: 26/ Paper received: 25/02/ Accepted: 26/04/2010 Τόμος 11, Νο 2, 2010/Vol 11, No 2, 2010

2 84 Παπαδογεωργάκης Ν. και συν./papadogeorgakis Ν. et al. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κακοήθεις όγκοι του μέσου τριτημορίου του προσώπου, μετά την εκτομή τους, καταλείπουν ελλείμματα με αυξημένες απαιτήσεις όσον αφορά στην αποκατάσταση της δομής και της λειτουργίας. Η αισθητική αποτελεί επιπλέον παράγοντα, που πρέπει να αξιολογηθεί και περιπλέκει πολλές φορές το χειρουργικό πλάνο. Oι Brown και συν. (2000), πρότειναν ένα σύστημα ταξινόμησης των ελλειμμάτων της άνω γνάθου, τόσο σε οριζόντιο όσο και σε κάθετο επίπεδο (Εικ. 1). Ανάλογα με το μέγεθος του ελλείμματος που προκύπτει, συνιστάται και αντίστοιχος τρόπος αποκατάστασης, ώστε να επιτευχθεί κατά το δυνατόν καλύτερο λειτουργικό αλλά και αισθητικό αποτέλεσμα. Η αποκατάσταση αυτή μπορεί να γίνει είτε με τη χρήση ακρυλικών προθέσεων, είτε με τη χρήση κρημνών (Schusterman και συν. 1991). Συχνά, η εφαρμογή αποφρακτήρα προσφέρει αποδεκτό λειτουργικό αποτέλεσμα, η επέμβαση είναι σχετικά απλή και μπορεί να διεκπεραιωθεί σε λιγότερο χρόνο από άλλες πιο σύνθετες αποκαταστάσεις (ελεύθερα αγγειούμενα μοσχεύματα), ενώ παρέχεται και η δυνατότητα καλύτερου ελέγχου του χειρουργικού πεδίου για πιθανή υποτροπή. Από τους περιοχικούς κρημνούς, ο κροταφίτης μυς αποτελεί επί σειρά ετών το χρυσό κανόνα στην αποκατάσταση ελλειμμάτων μαλακών μορίων στην περιοχή της άνω γνάθου, είτε ως αμιγής μυϊκός κρημνός, είτε ως σύνθετος (οστεομυϊκός ή οστεομυοπεριτοναϊκός κρημνός) (Martis και συν. 1987). Τα τελευταία 25 χρόνια, η χρήση των ελεύθερων αγγειούμενων κρημνών έχει προσδώσει μια άλλη δυναμική όσον αφορά στην λειτουργική, ανατομική και αισθητική αποκατάσταση, μετά την εκτομή όγκων της περιοχής κεφαλής και τραχήλου (Schipper και συν. 2004). Διάφοροι τύποι τέτοιων κρημνών έχουν χρησιμοποιηθεί κατά καιρούς, με ιδιαίτερες ενδείξεις και περιορισμούς ο καθένας κατά περίπτωση. Ο κερκιδικός κρημνός (Soutar και συν. 1983, Kimata και συν. 1997), ο βραχιόνιος κρημνός (Gellrich και συν. 2000), ο ορθός κοιλιακός μυς (Nakatsuka και συν. 1994), ο πλατύς ραχιαίος μυς (Blackwell και συν. 1997) και τμήμα λεπτού εντέρου (Hester και συν. 1980) είναι μερικοί α - πό τους πλέον χρησιμοποιούμενους ελεύθερους αγγειούμενους κρημνούς, για την κάλυψη ελλειμμάτων μαλακών μορίων. Ο προσθιο-πλάγιος μηριαίος κρημνός (ALT) και η παραλλαγή του, ο κρημνός του έξω πλατύ μηριαίου μυ (vastus lateralis VL), αν και χρησιμοποιούνται από τη δεκαετία του 1970 για την κάλυψη ελλειμμάτων ισχίου, μηρού και γόνατος, στη γναθοπροσωπική χειρουργική άρχισαν να βρίσκουν εφαρμογή από το 1990 και, αποτελούν χρήσιμα εργαλεία στη φαρέτρα του σύγχρονου γναθοπροσωπικού χειρουργού, για την κάλυψη μεγάλων κυρίως ελλειμμάτων της περιοχής (Minami και συν. INTRODUCTION Resection of malignant tumors of the middle third of the face, results in defects with increased demands regarding the restoration of the anatomical structure and function. Aesthetics is another important factor to be assessed and sometimes complicates the surgical plan. Brown et al. (2000), proposed a classification system for the defects after maxillectomy, in both horizontal and vertical plane (Fig. 1). Depending on the size of the defect, a relevant restorative way in order to achieve the best functional and aesthetic outcome, is recommended. Methods of reconstruction include either the use of an acrylic obturator, or of a free flap (Schusterman et al. 1991). The use of an obturator offers an acceptable functional result. The operation is simple, and can be completed in less time than other more complex restoration methods (i.e. free flaps). It also has the advantage of better inspection of the surgical field for possible recurrence. From the regional flaps, the temporalis muscle flap is the gold standard for reconstruction of soft tissue defects of the maxilla. It can be used as a pure muscle flap, and also as a composite flap (osseomuscular or osseomusculofascial flap) (Martis et al. 1987). For the last 25 years, the use of free flaps has given a potential in functional anatomical and aesthetic reconstruction, following surgical resection of head and neck tumors (Schipper et al. 2004). Many types of these flaps have been used, with special indications and restrictions in each case. The radial forearm flap (Soutar et al. 1983, Kimata et al. 1997), the lateral upper arm (Gellrich et al. 2000), the rectus abdominis flap (Nakatsuka et al. 1994), the latissimus dorsi flap (Blackwell et al. 1997), and the free jejunum transplant (Hester et al. 1980), are some of the most useful free flaps for restoration of the soft tissue defects. The anterolateral thigh flap (ALT) and its variation, the vastus lateralis (VL) free flap, have been used since 1970 for restoration of hip, thigh and knee. They have been first introduced in maxillofacial surgery since 1990 a b c d Εικ. 1: Τροποποιημένη ταξινόμηση ελλειμμάτων άνω γνάθου κατά Brown και συν (2000). Fig. 1: Modified classification of maxillary defects according to Brown et al (2000). Αρχεία Ελληνικής Στοματικής & Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής/ Hellenic Archives of Oral and Maxillofacial Surgery

3 Αποκατάσταση εκτεταμένου ελλείμματος άνω γνάθου/reconstruction of large maxillary defect , Swartz και συν. 1987, Wang και συν. 1999, Tsai και συν. 2006, Spyriounis και συν. 2008). Σκοπός: Στην παρούσα εργασία γίνεται αναφορά περίπτωσης άνδρα 75 ετών, με υποτροπιάζον ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα έσω κανθού δεξιά, με επέκταση στην άνω γνάθο και τον οφθαλμικό κόγχο σύστοιχα, όπου η αποκατάσταση του ελλείμματος μετά την εκτομή της βλάβης, έγινε με τη χρήση ελεύθερου αγγειούμενου κρημνού από τον έξω πλατύ μηριαίο μυ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ Ασθενής άνδρας ηλικίας 75 ετών, προσήλθε στα εξωτερικά ιατρεία της κλινικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής του ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός», για αντιμετώπιση ελκωτικής βλάβης της ρινοπαρειακής αύλακας δεξιά με επέκταση στον έσω κανθό (Εικ. 2). Από το ιατρικό του ιστορικό ο ασθενής παρουσίαζε αρτηριακή υπέρταση υπό αγωγή, με καλή ρύθμιση. Στο παρελθόν ο ασθενής είχε υποβληθεί δύο φορές σε ευρεία εκτομή της βλάβης, η ιστολογική εξέταση της οποίας ανέδειξε και στις δύο περιπτώσεις ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα μέσης διαφοροποίησης. Η πρώτη επέμβαση έγινε 17 μήνες πριν παρουσιαστεί στα εξωτερικά μας ιατρεία. Στους 13 μήνες μετεγχειρητικά εμφάνισε τοπική υποτροπή και ακολούθησε δεύτερη επέμβαση, όπου η ιστολογική έκθεση ανέδειξε εγχειρητικά όρια θετικά για νεοπλασματική διήθηση. Τέσσερεις μήνες αργότερα ο ασθενής εμφανίστηκε με την κλινική εικόνα που περιγράφηκε (Εικ. 2). Ακολούθησε ο απαιτούμενος κλινικοεργαστηριακός έλεγχος. Απεικονιστικά ελήφθησαν απλές ακτινογραφίες κρανίου, πανοραμική ακτινογραφία, υπολογιστική και μαγνητική τομογραφία σπλαγχνικού κρανίου και τραχήλου και, σπινθηρογράφημα οστών. Παρατηρήθηκε διήθηση του οστού της άνω γνάθου και του ρινικού οστού, καθώς και διήθηση του περιεχομένου του οφθαλμικού κόγχου δεξιά (Εικ. 3, 4, 5). Παθολογικά ευρήματα από τον τράχηλο και από απομακρυσμένα όργανα δεν ανευρέθηκαν. Όπως σε κάθε ασθενή με κακοήθη εξεργασία, έγινε παρουσίαση και συζήτηση της περίπτωσης στο ογκολογικό συμβούλιο και αποφασίστηκε ως θεραπευτική αντιμετώπιση, η ευρεία εκτομή της βλάβης με συνεξαίρεση του περιεχομένου του οφθαλμικού κόγχου δεξιά, αποκατάσταση του ελλείμματος με χρήση ελευθέρου αγγειούμενου μυοδερματικού μοσχεύματος έξω πλατύ μηριαίου μυ και μετεγχειρητική ακτινοθεραπεία. Χειρουργική τεχνική Λόγω της βαρύτητας της επέμβασης και για την προστασία της αεροφόρου οδού, αρχικώς τελέστηκε τραχειοστομία. Μετά τη χάραξη των ορίων εκτομής έγινε άνω μέση χειλική τομή, διαχωρισμός του άνω χείλους και αναπέταση παρειακού κρημνού. Ακολούθησε and they have become necessary for the reconstruction of defects of the craniofacial area (Minami et al. 1977, Swartz et al. 1987, Wang et al. 1999, Tsai et al. 2006, Spyriounis et al. 2008). Aim: This paper reports a case of a 75 year old male, with recurrent squamous cell carcinoma of right medial canthus, extended to the maxilla and the right orbit. Following the resection, a vastus lateralis muscle free flap was used to cover the defect. CASE REPORT A 75 year old male presented to the outpatient clinic of the University Department of Oral and Maxillofacial Surgery at «Evangelismos» General Hospital of Athens, suffering from for an ulcer of the right nasolabial fold extending to the medial canthus (Fig. 2). The patient had a medical history of hypertension controlled with b-blockers. In the past he had undergone twice a wide excision of the lesion in the nasolabial sulcus. In both cases, the histopathological report had confirmed a moderately differentiated squamous cell carcinoma. He had been first operated 17 months ago, he presented a recurrence 13 months ago and was reoperated. In the histopathological report, the margins of the specimen were found positive for tumor infiltration. When first examined in our department, 4 months post-operatively, the patient presented as shown in Fig. 2. Further radiographic investigation was performed, including plain head x- rays, orthopantomographic to - mography, CT scan and MRI, and bone scanning. Invasion of the maxilla and the right nasal bone was apparent, as well as infiltration of the right eye socket Εικ. 2: Κλινική εικόνα του ασθενή. Τα όρια του πυθμένα του έλκους σημαίνονται με κυανή χρώση. Fig. 2: Clinical appearance of the patient. The margins of the ulcer have been marked with blue dye. Τόμος 11, Νο 2, 2010/Vol 11, No 2, 2010

4 86 Παπαδογεωργάκης Ν. και συν./papadogeorgakis Ν. et al. Εικ. 3: Υπολογιστική τομογραφία σε εγκάρσιο επίπεδο στο ύψος της άνω γνάθου. Fig. 3: Computed tomography, horizontal plane at the level of maxilla. Εικ. 4: Μαγνητική τομογραφία σε εγκάρσιο επίπεδο αμέσως κάτωθεν του εδάφους του οφθαλμικού κόγχου (Τ1 ακολουθία). Fig. 4: Magnetic resonance imaging, horizontal plane at the level just beneath the orbital floor. Εικ. 5: Μαγνητική τομογραφία σε στεφανιαίο επίπεδο στο ύψος του υποκόγχιου χείλους (Τ2 ακολουθία). Fig. 5: Magnetic resonance imaging, coronal plane at the level of infraorbital rim. ευρεία εκτομή της βλάβης με συναφαίρεση της άνω γνάθου δεξιά, των ρινικών οστών, του δακρυϊκού οστού δεξιά, τμήματος των ηθμοειδών κυψελών και του μεγαλύτερου μέρους του χόνδρινου σκελετού της ρινός. Ακολούθησε οστεοτομία του ζυγωματικού οστού και εξόρυξη του περιεχομένου του οφθαλμικού κόγχου δεξιά. Το χειρουργικό παρασκεύασμα αφαιρέθηκε en block (Εικ. 6). Με βάση την ταξινόμηση του Brown το έλλειμμα που προέκυψε χαρακτηρίστηκε ως τάξη 4 κατηγορία b (Brown και συν. 2000). Στον ίδιο χρόνο, έγινε η παρασκευή και η αναπέταση του κρημνού στο δεξιό μηρό, από τη δεύτερη χειρουργική ομάδα. Προηγήθηκαν ο σχεδιασμός της το - μής, με το εύρος του μυοδερματικού κρημνού και την πορεία του αγγειακού μίσχου. Τα διατιτραίνοντα αγγείααναγνωρίστηκαν με τη χρήση Doppler (Εικ. 8). Μετά την τομή δέρματος και υποδορίου αναγνωρίστηκε η μυϊκή περιτονία και ακολούθως αναγνωρίστηκε και παρασκευάστηκε ο κατιών κλάδος της έξω περισπώμενης αρτηρίας του μηρού (Εικ. 9 και 10). Ακολούθησε τραχηλική τομή δίκην ποδιάς ανεύρεση contents (Fig. 3, 4, 5). There were no pathological findings either at the neck, or at distant organs. As with any patient with malignancy, the case was presented and discussed at the multidisciplinary tumour board. Ablative surgery including removal of the orbital content and reconstruction of the defect with vastus lateralis muscle free flap were decided, as well as postoperative radiotherapy. Surgical procedure Due to the severity of the operation, tracheostomy was performed, to protect the airway postoperatively. After tumour margins definition, the upper lip was splitted to the midline and a buccal flap was raised. A wide excision of the tumour was performed, with removal of the maxilla, the nasal bones, the right lacrimal bone, part of the ethmoid cells and a big part of the upper and lateral nasal cartilages. Zygomatic bone osteotomy and exenteration of the right orbit were performed. Εικ. 6: Το χειρουργικό παρασκεύασμα. Fig. 6: The specimen. Εικ. 7: Το χειρουργικό τραύμα μετά την εκτομή του όγκου. Σημαντικό έλλειμμα. Fig. 7: The surgical trauma after tumor removal. Large defect. Αρχεία Ελληνικής Στοματικής & Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής/ Hellenic Archives of Oral and Maxillofacial Surgery

5 Αποκατάσταση εκτεταμένου ελλείμματος άνω γνάθου/reconstruction of large maxillary defect 87 Εικ. 8: Προετοιμασία του κρημνού. Με πράσινο: ο σχεδιασμός της τομής και το εύρος της δερματικής νησίδας που θα περιληφθεί στον κρημνό. Με κόκκινη γραμμή διαγράφεται η πορεία του κατιόντος κλάδου της έξω περισπώμενης αρτηρίας του μηρού και, με κόκκινες βούλες τα διατιτραίνοντα αγγεία από το μυ προς το υπερκείμενο δέρμα. Με καφέ γραμμή διαγράφονται τα όρια του έξω πλατύ μηριαίου μυ (VL). Fig. 8: Flap preparation. In green: the incision design and the width of the skin island which will be included in the flap. The red line indicates the course of the inferior branch of the lateral circumflex femoral artery, and the red dots the perforators from the muscles to the skin. Εικ. 9: Ο αγγειακός μίσχος που αιματώνει τον κρημνό, μετά από έλξη του ορθού μηριαίου προς τα έσω και πάνω. Fig. 9: The vascular pedicle which brings blood to the flap, after the traction of the thigh muscle inwards and upwards. και παρασκευή της έξω σφαγίτιδας φλέβας και της προσωπικής αρτηρίας. Η μικροαγγειακή αναστόμωση, των προαναφερόμενων αγγείων με τα αγγεία του μο - σχεύματος έγινε και στις δύο περιπτώσεις τελικοτελικά. Ακολούθησε έλεγχος της αιματικής ροής του κρημνού και διευθέτησή του στο έλλειμμα, με τη δερματική του επιφάνεια να τοποθετείται ενδοστοματικά (Εικ. 11). Η αντίστοιχη προς το δέρμα του προσώπου, μυϊκή επιφάνεια του μοσχεύματος, καλύφθηκε με μερικού πά - χους ελεύθερο δερματικό μόσχευμα, που ελήφθη από το μηρό (Εικ. 12). Η συρραφή έγινε κατά στρώματα, τοποθετήθηκε παροχέτευση κενού στο μηρό και ο ασθενής ανένηψε ομαλώς. Για το εγγύς μετεγχειρητικό διάστημα ο ασθενής μεταφέρθηκε για παρακολούθηση στη μονάδα αυξημένης φροντίδας, χωρίς να παρατηρηθούν επιπλοκές. Ακολούθησαν 35 συνεδρίες ακτινοθεραπείας με συνολική δόση 60 Gy και 16 μήνες μετεγχειρητικά ο ασθενής παραμένει ελεύθερος νόσου, τόσο κλινικά (φωτογραφίες 13, 14, 15), όσο και απεικονιστικά (εικόνες 16, 17). ΣΥΖΗΤΗΣΗ Οι κακοήθεις εξεργασίες της περιοχής της άνω γνάθου αποτελούν πρόκληση για το σύγχρονο γναθοπροσωπικό χειρουργό. Τα ελλείμματα που προκύπτουν μετά την εκτομή των όγκων αυτών, παρουσιάζουν αυξημένες απαιτήσεις, όσον αφορά στην αποκατάσταση της δομής και της λειτουργίας. Πολύ σημαντικός παράγοντας στον καθορισμό του χειρουργικού πλάνου είναι και η αισθητική, δεδομένου ότι το πρόσωπο Εικ. 10: Το μυοδερματικό μόσχευμα λίγο πριν την αποκοπή του αγγειακού μίσχου του. Fig. 10: The myocutaneous graft immediately before the cut of its vascular pedicle. The specimen was removed en block (Fig. 6 and 7). According to Brown s classification (Brown et al. 2000), the deficit was identified as class 4b. At the same time, the second surgical team, was harvesting the vastus lateralis free flap. The incision line and the course of the pedicle were designed, and the perforators were recognised using a Doppler (Fig. 8). The vastus lateralis fascia was recognised after cutaneous and subcutaneous incision, and the inferior branch of the lateral circumflex femoral artery was harvested. Figure 9 shows the pedicle, and figure 10 the musculocutaneous flap raised, just before the pedicle cut. A submandibular incision followed, and the external jugular vein and facial artery were recognised and dissected. An end to end microvascular anastomosis, with the pedicle vessels was made. The blood flow was good and the flap was inserted into the defect, with its cutaneous side intraoraly (Fig. 11). The muscular side of the flap, was covered by split thickness cutaneous flap, dissected from the thigh (Fig. 12). The wound was closed in layers and a vacuum drainage was inserted to the thigh. The patient was transferred to the intensive Τόμος 11, Νο 2, 2010/Vol 11, No 2, 2010

6 88 Παπαδογεωργάκης Ν. και συν./papadogeorgakis Ν. et al. Εικ. 11: Ο κρημνός έχει τοποθετηθεί στη θέση του με τη δερματική του επιφάνεια ενδοστοματικά. Fig. 11: The flap is in place with the skin side intraorally. Εικ. 12: Η μυϊκή επιφάνεια του κρημνού, αντίστοιχα με το δέρμα του προσώπου, έχει καλυφτεί με μερικού πάχους ελεύθερο δερματικό μόσχευμα από το μηρό. Fig. 12: The muscular surface of the flap, at the level of the facial skin, has been covered with a free skin flap from the thigh. Εικ. 13: Κλινική εικόνα ενδοστοματικά 16 μήνες μετεγχειρητικά. Fig. 13: Intraoral clinical appearance 16 months post-op Εικ. 14: Κλινική εικόνα προσώπου 16 μήνες μετεγχειρητικά. Fig. 14: Clinical appearance of the face 16 months post-op. Εικ. 15: Κλινική εικόνα μηρού 16 μήνες μετεγχειρητικά. Fig. 15: Clinical appearance of the thigh 16 months post-op Εικ. 16: Μαγνητική τομογραφία σε εγκάρσιο επίπεδο 16 μήνες μετεγχειρητικά (Τ1 ακολουθία). Fig. 16: MRI at a horizontal plane 16 months post-op. Εικ. 17: Μαγνητική τομογραφία σε στεφανιαίο επίπεδο 16 μήνες μετεγχειρητικά (Τ1 ακολουθία). Fig. 17: MRI at a coronal plane 16 months post-op. είναι εμφανής περιοχή με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Κατά καιρούς έχουν προταθεί και χρησιμοποιηθεί διάφορες χειρουργικές τεχνικές, από τη χρήση τοπικών και περιοχικών μισχωτών κρημνών, μέχρι τη χρήση ελεύθερων αγγειούμενων μοσχευμάτων. Κάθε μία από τις τεχνικές αυτές έχει τις δικές της ιδιαιτερότητες και περιορισμούς. Οι ελεύθεροι κρημνοί είναι ότι πιο σύγχρονο έχει να επιδείξει η επανορθωτική χειρουργική. Πλεονεκτήματα της χρήσης τους είναι η δυνατότητα κάλυψης εκτεταμένων ελλειμμάτων, καθώς και το γεγονός ότι η αποκατάσταση πραγματοποιείται σε ένα χρόνο. Σήμερα, με τη βελτίωση των χειρουργικών τεχνικών, η νοσηρότητα της δότριας περιοχής είναι μικρή. Στον αντίποδα τα ελεύθερα αγγειούμενα μοσχεύματα αυξάνουν κατά πολύ το χειρουργικό χρόνο, απαιτούν ειδικό εξοπλι- care unit and made an uneventful recovery. The patient underwent 35 courses of radiotherapy, with a total dose of 60 Gy. He remains disease free 16 months postoperatively, both clinically (Fig. 13, 14, 15), and radiographically (Fig. 16, 17). DISCUSSION Malignancies of the maxillary region are a challenge for the maxillofacial surgeon. Defects arising after ablative surgery, have high level demands for reconstruction of structure and function. Significant factors to define the surgical plan are also the aesthetics, as face is a visible area with special characteristics. At the past, various surgical procedures have been sug- Αρχεία Ελληνικής Στοματικής & Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής/ Hellenic Archives of Oral and Maxillofacial Surgery

7 Αποκατάσταση εκτεταμένου ελλείμματος άνω γνάθου/reconstruction of large maxillary defect 89 σμό και εμπειρία για την παρασκευή τους και περιορίζουν σε σημαντικό βαθμό τη δυνατότητα ελέγχου πιθανής υποτροπής. Τα τελευταία χρόνια, έχει γίνει ιδιαίτερα δημοφιλής η χρήση κρημνών που στηρίζουν την αιμάτωσή τους σε διατιτραίνοντα αγγεία, τα γνωστά perforator flaps. Ο προσθιο-πλάγιος μηριαίος κρημνός (Kimata και συν. 1997, Valentini και συν. 2008, Shaw και συν. 2010), τυγχάνει ίσως της μεγαλύτερης αποδοχής. Ως δερματικός ή περιτονιοδερματικός κρημνός, στηρίζει την αιμάτωση του σε 3-5 διατιτραίνοντα αγγεία τα οποία μέσω του υποκείμενου τετρακέφαλου μηριαίου μυ, αρδεύουν την πρόσθια-έξω επιφάνεια του μηρού. Παραλλαγή του προσθιο-πλάγιου μηριαίου κρημνού είναι ο μυοδερματικός κρημνός, που περιλαμβάνει το μέσο και κάτω τμήμα του έξω πλατύ μηριαίου μυ και αιματώνεται από τον κατιόντα κλάδο της έξω περισπώμενης αρτηρίας του μηρού με τις δύο συνοδές της φλέβες. Ο κρημνός αυτός χρησιμοποιείται από το 1977, χωρίς να τυγχάνει από την αρχή ευρείας αποδοχής. Η επιμέρους ανατομική των αγγείων του έξω πλατύ μηριαίου μυ, έχει μελετηθεί λεπτομερειακά από τον Wolff σε 100 πτωματικά παρασκευάσματα και ο ίδιος τον χρησιμοποίησε πρώτος για αποκατάσταση ελλείμματος μετά από γλωσσεκτομή, με πολύ καλά αποτελέσματα (Wolff και συν. 1998). Ο μυοδερματικός κρημνός έξω πλατύ μηριαίου μυ, συγκρινόμενος με άλλα ελεύθερα αγγειούμενα μο - σχεύματα, παρουσιάζει συγκριτικά πλεονεκτήματα. Ο αγγειακός του μίσχος μπορεί να φτάσει σε μήκος τα 20 cm (Spyriounis 2006, Spyriounis και συν. 2008), γεγονός που δίνει τη δυνατότητα για αναστόμωση, ακόμη και με αγγεία του τραχήλου ετερόπλευρα της βλάβης. Μπορεί επίσης να ληφθεί μόσχευμα ποικίλου πάχους και να καλύψει τρισδιάστατα ελλείμματα, κάτι που ελάχιστοι κρημνοί μπορούν να προσφέρουν. Η παρουσία λιγοστών ανατομικών παραλλαγών, η δυνατότητα λήψης του μοσχεύματος σε ύπτια θέση, χωρίς να απαιτείται μετακίνηση του ασθενή διεγχειρητικά και, συνεπακόλουθα η σύγχρονη εργασία δύο χειρουργικών ομάδων, αποτελούν σημαντικά πλεονεκτήματα της συγκεκριμένης τεχνικής (Mureau και συν. 2005, Shaw και συν. 2010). Η μικρή νοσηρότητα της δότριας περιοχής, όπως επίσης και η σχετικά γρήγορη κινητοποίηση του ασθενή, δε πρέπει να παραληφθούν, ως πλεονεκτήματα του κρημνού (Nel son και συν. 2010). ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η αποκατάσταση ελλειμμάτων στη άνω γνάθο, που προ κύπτουν μετά από εκτομή κακοήθων όγκων, πα - ρουσιάζουν ιδιαίτερες απαιτήσεις όσον αφορά στην απόδοση λειτουργικότητας και αισθητικής. Κάθε περίπτωση απαιτεί ενδελεχή διερεύνηση και στην τελική απόφαση πρέπει να συσχετίζονται οι παράγοντες που gested and used, as the use of local and regional flaps, and the use of free flaps. Each one of these procedures, has its own indications and limitations. Free flaps are a contemporary method used in reconstructive surgery. Their advantages are the cover of large defects and the fact that reconstruction can be made at the same time. In our days, as the surgical techniques are improving, the donor site morbidity is small. On the other side, the use of free flaps increases the surgical time, requires specific equipment and experience and eliminates the ability to check any local recurrence. In recent years, the use of perforator flaps has become more popular. The anterolateral thigh flap (ALT) is the most common in use (Kimata et al. 1997, Valentini et al. 2008, Shaw et al. 2010). As cutaneous or fasciocutaneous flap, it takes its blood supply from 3-5 perforators, coming through the femoral muscle and supplying the anterolateral thigh surface. A variation of ALT, the musculocutaneous flap, consists of the middle and the lower part of vastus lateralis muscle (VL flap), and takes its blood supply from the lateral circumflex femoral artery with its commitant two veins. This flap (VL) has been used since 1977, without being so common in use. Wolff studied the anatomical variations of vastus lateralis flap pedicle in 100 cadavers, and was the first one who used the VL flap for reconstruction of glossectomy, with good results (Wolff et al. 1998). The VL flap compared with other free flaps has some advantages, like its pedicle can reach the length of 20 cm (Spyriounis 2006, Spyriounis et al. 2008), which gives the opportunity of anastomosis with neck vessels, contralateral the tumour side. It can also be dissected to a multiple thickness flap which could cover 3D defects, that only a few number of flaps can succeed. Advantages of the flap are that the area presents only few anatomical variations, flap harvesting can be achieved in supine position, without changing the patient s position intraoperatively, thus giving possibility for both surgical teams to work simultaneously (Mureau et al. 2005, Shaw et al. 2010). Low donor site morbidity and fast patient mobilization, are also significant advantages of VL flap harvesting (Nelson et al. 2010). CONCLUSIONS Maxillary defects reconstruction arising from malignant tumors resection, have special requirements regarding the function and aesthetics. Each case must be tho - roughly investigated and the final decision should be correlated to factors relating to the lesion (location, size, biological behaviour), the age, the medical history, and the patient expectations. The surgical team taking Τόμος 11, Νο 2, 2010/Vol 11, No 2, 2010

8 90 Παπαδογεωργάκης Ν. και συν./papadogeorgakis Ν. et al. αφορούν στην ίδια τη βλάβη (εντόπιση, έκταση, βιολογική συμπεριφορά), στην ηλικία, στο ιατρικό ιστορικό, καθώς και στις προσδοκίες του ασθενή. Η χειρουργική ομάδα, λαμβάνοντας τις παραπάνω παραμέτρους υπόψη, οφείλει να ενημερώσει τον ασθενή για όλες τις δυνατές μεθόδους αποκατάστασης, είτε με πρόθεση (ακρυλικό αποφρακτήρα) είτε με μοσχεύματα, ώστε να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό λειτουργικό και αισθητικό αποτέλεσμα. these factors into account, should inform the patient for all possible reconstruction methods, either with an obturator, or with free flaps, so the best functional and aesthetic result can be achieved. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ/REFERENCES Blackwell K.E, Buchbinder D, Biller HF, Urken ML: Reconstruction of massive defects in the head and neck: the role of simultaneous distant and regional flaps, Head Neck 19: , 1997 Brown JS, Rogers SN, McNally DN, Boyle M: A modified classification for the maxillectomy defect. Head Neck 22:17-26, 2000 Gellrich NC, Kwon TG, Lauer G, Fakler O, Gutwald R, Otten JE et al: The lateral upper arm free flap for intraoral reconstruction. Int J Oral Maxillofac Surg 29: , 2000 Hester TR, McConnel FMS, Nahail F, Jurkiewicz MJ, Brown RG: Reconstruction of cervical esophagus, hypopharynx and oral cavity using free jejunal transfer, Am J Surg 140: , 1980 Kimata Y, Uchiyama K, Ebihara S, Yoshizumi Y, Asai M, Saikawa M et al: Versatility of the free anterolateral thigh flap for reconstruction of head and neck defects, Arch Otolaryngol Head Neck Surg 123: , 1997 Martis Ch, Papadogeorgakis N, Marti Κ: The temporalis muscle flap in the reconstruction of maxillary surgical defects. Greek J Oral Maxillofacial Surg 2:1-6, 1987 Minami RT, Hentz VR, Vistnes LM: Use of vastus lateralis muscle flap for repair of trochanteric pressure sores. Plast Reconstr Surg 60: , 1977 Mureau MAM, Posch ASN, Meeuwis GA, Hofer SO: Anterolateral thigh flap reconstruction of large external facial skin defects: a follow up study on functional and aesthetic recipient and donor site outcome. Plast Reconstr Surg 115: , 2005 Nakatsuka T, Harii K, Yamada A, Asato H, Ebihara S: Versatility of a free inferior rectus abdominis flap for head and neck reconstruction: analysis of 200 cases. Plast Reconstr Surg 93: , 1994 Nelson JA, Serletti JM, Wu LC: The vastus lateralis muscle flap in head and neck reconstruction: an alternative flap for soft tissue defects. Ann Plast Surg 64(1):28-30, 2010 Διεύθυνση επικοινωνίας: Οκτσελόγλου Βλάσιος Συνταγματάρχου Δ. Ψαρρού Αγία Παρασκευή, Τηλ.: Schipper J, Boedeker CC, Horch RE, Ridder GJ, Maier W: The free vastus lateralis flap for reconstruction in ablative oncologic head and neck surgery. Eur J Surg Oncol 32(1):103-7, 2006 Schusterman MA, Horndeski G: Analysis of the morbidity associated with immediate microvascular reconstruction in head and neck cancer patients. Head Neck 13:51 55, 1991 Shaw RJ, Batstone MD, Blackburn TK, Brown JS: The anterolateral thigh flap in head and neck reconstruction: "pearls and pitfalls". Br J Oral Maxillofac Surg 48(1):5-10, 2010 Soutar DS, Scheker LR, Tanner NSB, McGregor IA: The radial forearm flap: a versatile method for intraoral reconstruction. Br J Plast Surg 36:1 8, 1983 Spyriounis PK, Lutz SB: Versatility of the Free Vastus Lateralis Muscle Flap. J Trauma 64:1-7, 2008 Spyriounis PK: The extended approach to the vascular pedicle of the anterolateral thigh perforator flap: anatomical and clinical study. Plast Reconstr Surg 117(3): , 2006 Swartz WM, Ramasastry SS, McGill JR, Noonan JD: Distally based vastus lateralis muscle flap for coverage of wounds about the knee. Plast Reconstr Surg 80: , 1987 Tsai CY, Wei FC, Chang YL, Chen YY, Chen CT: Vastus lateralis muscle flap used for reconstruction of the maxilla after radical resection of recurrent ameloblastoma. Chang Gung Med J 29: , 2006 Valentini V, Cassoni A, Marianetti TM, Battisti A, Terenzi V, Iannetti G: Anterolateral thigh flap for the reconstruction of head and neck defects: alternative or replacement of the radial forearm flap? J Craniofac Surg 19(4): , 2008 Wang Y, Beguet T, Masquelet AC: Anatomic study of the distally based vastus lateralis muscle flap. Plast Reconstr Surg 103: , 1999 Wolff KD: Indications for the vastus lateralis flap in oral and maxillofacial surgery. Br J Oral Maxillofac Surg 36: , 1998 Address: Oktseloglou Vlasios 5 Sindagmatarxou D. Pharrou, Αgia Paraskevi - Greece Τel.: Αρχεία Ελληνικής Στοματικής & Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής/ Hellenic Archives of Oral and Maxillofacial Surgery

Lambros ZOULOUMIS, Ioannis AETOPOULOS, Ioannis TILAVERIDIS, Maria LAZARIDOU, Gregory VENETIS, Nikolaos LAZARIDIS

Lambros ZOULOUMIS, Ioannis AETOPOULOS, Ioannis TILAVERIDIS, Maria LAZARIDOU, Gregory VENETIS, Nikolaos LAZARIDIS ρχεία Ελληνικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής (2014) 3, 107-120 Hellenic Archives of Oral & axillofacial Surgery (2014) 3, 107-120 107 Μετατραυματικό-Ιατρογενές Εκτρόπιο Η εμπειρία μας από

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Λεμφοεπιθηλιακή Κύστη Στόματος: Αναφορά Περίπτωσης και Ανασκόπηση της Βιβλιογραφίας. Καλύβας Α., Τόσιος ΚΙ 330

Περιεχόμενα. Λεμφοεπιθηλιακή Κύστη Στόματος: Αναφορά Περίπτωσης και Ανασκόπηση της Βιβλιογραφίας. Καλύβας Α., Τόσιος ΚΙ 330 Τριμηνιαίο Επιστημονικό Περιοδικό Ιδιοκτησία Ελληνική Εταιρεία Στοματογναθοπροσωπικής Χειρουργικής Διεύθυνση διαδικτύου: www.haoms.org Εκδότης Μ.Ι. Παξινός Συμβουλευτική Συντακτική Επιτροπή Α. Αγγελόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Ετερόπλευρη γλωσσοδυνία οφειλόμενη σε σύνδρομο Eagle. Παρουσίαση περίπτωσης

Ετερόπλευρη γλωσσοδυνία οφειλόμενη σε σύνδρομο Eagle. Παρουσίαση περίπτωσης Αρχεία Ελληνικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής (2010) 1, 39-47 Hellenic Archives of Oral & Maxillofacial Surgery (2010) 1, 39-47 39 Ετερόπλευρη γλωσσοδυνία οφειλόμενη σε σύνδρομο Eagle. Παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

Kατευθυνόμενη υπό αξονικής τομογραφίας βιοψία στην περιοχή κεφαλής και τραχήλου. Computed tomography guided needle biopsy in the head and neck region

Kατευθυνόμενη υπό αξονικής τομογραφίας βιοψία στην περιοχή κεφαλής και τραχήλου. Computed tomography guided needle biopsy in the head and neck region Αρχεία Ελληνικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής (2011) 2, 93-100 Hellenic Archives of Oral & axillofacial Surgery (2011) 2, 93-100 93 Kατευθυνόμενη υπό αξονικής τομογραφίας βιοψία στην περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

Grigoris VENETIS, Ekaterini-Pinelopi TRIANTAFYLLIDOU, Chrisa PAPADELI, Nikolaos LAZARIDIS

Grigoris VENETIS, Ekaterini-Pinelopi TRIANTAFYLLIDOU, Chrisa PAPADELI, Nikolaos LAZARIDIS Αρχεία Ελληνικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής (2010) 1, 15-24 Hellenic Archives of Oral & Maxillofacial Surgery (2010) 1, 15-24 15 H χειρουργική αντιμετώπιση στη δυσλειτουργία της κροταφογναθικής

Διαβάστε περισσότερα

Μικροκυτταρικό καρκίνωμα του υπογναθίου σιαλογόνου αδένα. Παρουσίαση περίπτωσης

Μικροκυτταρικό καρκίνωμα του υπογναθίου σιαλογόνου αδένα. Παρουσίαση περίπτωσης Αρχεία Ελληνικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής (2010) 1, 33-37 Hellenic Archives of Oral & Maxillofacial Surgery (2010) 1, 33-37 33 Μικροκυτταρικό καρκίνωμα του υπογναθίου σιαλογόνου αδένα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΙΑΕΛΛΗΝΙΚΗΣΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ANDMAXILLOFACIALSURGERY

ΑΡΧΕΙΑΕΛΛΗΝΙΚΗΣΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ANDMAXILLOFACIALSURGERY ΑΡΧΕΙΑΕΛΛΗΝΙΚΗΣΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΟΡΓΑΝΟΤΗΣΕΛΛΗΝΙΚΗΣΕΤΑΙΡΕΙΑΣΣΤΟΜΑΤΟΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ HELLENICARCHIVESOFORAL ANDMAXILLOFACIALSURGERY OFFICIALJOURNALOFTHEHELLENICASSOCIATIONFORORALANDMAXILLOFACIALSURGERY

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τόμος 3, Τεύχος 2, Απρίλιος - Ιούνιος 2002 ΑΡΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

Περιεχόμενα. Τόμος 3, Τεύχος 2, Απρίλιος - Ιούνιος 2002 ΑΡΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟΜΑΤΟΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Τόμος 3, Τεύχος 2, Απρίλιος - Ιούνιος 2002 Τριμηνιαίο Επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

Θρόµβωση έσω σφαγίτιδας ως επιπλοκή τραχηλοπροσωπικής λοίµωξης οδοντογενούς αιτιολογίας Παρουσίαση περίπτωσης

Θρόµβωση έσω σφαγίτιδας ως επιπλοκή τραχηλοπροσωπικής λοίµωξης οδοντογενούς αιτιολογίας Παρουσίαση περίπτωσης Αρχεία Ελληνικής Στοµατικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής (2012) 2, 115-121 Hellenic Archives of Oral & Maxillofacial Surgery (2012) 2, 115-121 115 Θρόµβωση έσω σφαγίτιδας ως επιπλοκή τραχηλοπροσωπικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

ΑΡΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΡΧΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΟΜΤΙΚΗΣ ΚΙ ΓΝΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΟΡΓΝΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΙΡΕΙΣ ΣΤΟΜΤΙΚΗΣ ΚΙ ΓΝΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Τόμος 8, Τεύχος 3, Ιούλιος -Σεπτέμβριος 2007 Τριμηνιαίο Επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστηµιακή Κλινική Στοµατικής & Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, ΓΝ «Γ Παπανικολάου» Θεσσαλονίκη ( ιευθυντής: Καθηγητής Κ.

Πανεπιστηµιακή Κλινική Στοµατικής & Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, ΓΝ «Γ Παπανικολάου» Θεσσαλονίκη ( ιευθυντής: Καθηγητής Κ. Αρχεία Ελληνικής Στοµατικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής (2013) 1, 35-46 Hellenic Archives of Oral & Maxillofacial Surgery (2013) 1, 35-46 35 Ενδείξεις για χρήση των διφωσφονικών ως εναλλακτική θεραπευτική

Διαβάστε περισσότερα

Άτυπη φυµατίωση κεφαλής και τραχήλου. Είναι η βιοψία το κλειδί για τη λύση του γρίφου;

Άτυπη φυµατίωση κεφαλής και τραχήλου. Είναι η βιοψία το κλειδί για τη λύση του γρίφου; Αρχεία Ελληνικής Στοµατικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής (2013) 2, 75-83 Hellenic Archives of Oral & Maxillofacial Surgery (2013) 2, 75-83 75 Άτυπη φυµατίωση κεφαλής και τραχήλου. Είναι η βιοψία το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

ΑΡΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ, ΤΟΜΟΣ 10, 2009 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ, ΤΟΜΟΣ 10,

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδρομο διαβητικού ποδιού: ο ρόλος της Πλαστικής Χειρουργικής στη σύνθετη θεραπευτική προσέγγιση

Σύνδρομο διαβητικού ποδιού: ο ρόλος της Πλαστικής Χειρουργικής στη σύνθετη θεραπευτική προσέγγιση 21 ANAΣΚΟΠΗΣΗ EΛΛHNIKH ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Tεύχος 15, 2009 (21-39) Σύνδρομο διαβητικού ποδιού: ο ρόλος της Πλαστικής Χειρουργικής στη σύνθετη θεραπευτική προσέγγιση O. Παπαδόπουλος 1, Δ. Καρυπίδης 2, Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΙΑΕΛΛΗΝΙΚΗΣΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

ΑΡΧΕΙΑΕΛΛΗΝΙΚΗΣΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΑΕΛΛΗΝΙΚΗΣΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΟΡΓΑΝΟΤΗΣΕΛΛΗΝΙΚΗΣΕΤΑΙΡΕΙΑΣΣΤΟΜΑΤΟΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ HELLENICARCHIVESOFORAL ANDMAXILLOFACIALSURGERY OFFICIALJOURNALOFTHEHELLENICASSOCIATIONFORORALANDMAXILLOFACIALSURGERY

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΙΑΕΛΛΗΝΙΚΗΣΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

ΑΡΧΕΙΑΕΛΛΗΝΙΚΗΣΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΑΕΛΛΗΝΙΚΗΣΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΟΡΓΑΝΟΤΗΣΕΛΛΗΝΙΚΗΣΕΤΑΙΡΕΙΑΣΣΤΟΜΑΤΟΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ HELLENICARCHIVESOFORAL ANDMAXILLOFACIALSURGERY OFFICIALJOURNALOFTHEHELLENICASSOCIATIONFORORALANDMAXILLOFACIALSURGERY

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμετώπιση Βασικοκυτταρικών Καρκινωμάτων Παρειάς και Μετώπου. Αναφορά Περίπτωσης.

Αντιμετώπιση Βασικοκυτταρικών Καρκινωμάτων Παρειάς και Μετώπου. Αναφορά Περίπτωσης. Αρχεία Ελληνικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής 4(2): 108-115, 2003. 2003 Ελληνικής Εταιρείας Στοματογναθοπροσωπικής Χειρουργικής Αντιμετώπιση Βασικοκυτταρικών Καρκινωμάτων Παρειάς και Μετώπου.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΙΑΕΛΛΗΝΙΚΗΣΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

ΑΡΧΕΙΑΕΛΛΗΝΙΚΗΣΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΑΕΛΛΗΝΙΚΗΣΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΟΡΓΑΝΟΤΗΣΕΛΛΗΝΙΚΗΣΕΤΑΙΡΕΙΑΣΣΤΟΜΑΤΟΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ HELLENICARCHIVESOFORAL ANDMAXILLOFACIALSURGERY OFFICIALJOURNALOFTHEHELLENICASSOCIATIONFORORALANDMAXILLOFACIALSURGERY

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΑΡΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ. Τόμος 7, Τεύχος 1, Ιανουάριος - Μάρτιος 2006

Περιεχόμενα ΑΡΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ. Τόμος 7, Τεύχος 1, Ιανουάριος - Μάρτιος 2006 ΑΡΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Τόμος 7, Τεύχος 1, Ιανουάριος - Μάρτιος 2006 Τριμηνιαίο

Διαβάστε περισσότερα

Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέμβριος

Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέμβριος 1 TOMOΣ 18, Τεύχος 3 2005 Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέμβριος 2 Ορθοπαιδική, 18, 3, 2005 OΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ Τόμος 18 Τεύχος 3 2005 Περιεχόμενα Κλινικοεργαστηριακές Μελέτες 8 Παραλλαγές της πορείας του Άνω Πρωτεύοντος

Διαβάστε περισσότερα

Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία: Επαναπροσδιορίζοντας το Mέλλον. Σήµερα!

Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία: Επαναπροσδιορίζοντας το Mέλλον. Σήµερα! Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία: Επαναπροσδιορίζοντας το Mέλλον. Σήµερα! ΥΠΕΡΣΥΜΜΟΡΦΟΣ, AKΡΙΒΟΥΣ ΣΤΟΧΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΟΤΑΚΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΕΦΑΛΗΣ- ΣΩΜΑΤΟΣ- ΡΑ ΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ IGRT-IMRT-VMAT Ακτινοχηµειοθεραπεία

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή της Ορθοδοντικής στην επιτυχή προσθετική αποκατάσταση οδοντικών ριζών.

Η συμβολή της Ορθοδοντικής στην επιτυχή προσθετική αποκατάσταση οδοντικών ριζών. >60< ΟΔΟΝΤΟΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΝΕΑ, Τόμος 3ος, Τεύχος 2ο και 3ο. Η συμβολή της Ορθοδοντικής στην επιτυχή προσθετική αποκατάσταση οδοντικών ριζών. Απόστολος I. Τσολάκης,* Νικόλαος Κουϊκούμης** ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η προσθετική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ E-POSTERS ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ABSTRACTS

ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ E-POSTERS ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ABSTRACTS E-POSTERS 01 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΝΘΕΣΗ ΒΑΛΒΙΔΟΣ EX-PRESS. Η DS-XPRESS ΑΝΤΙΓΛΑΥΚΩΜΑΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Κοζομπόλης Β., Κωνσταντινίδης Ά., Αρβανίτης Μ., Λαμπίρης Γ. Παν/κή Οφθαλμολογική Κλινική Π.Ν. Έβρου

Διαβάστε περισσότερα

Εsthetic and plastic periodontal surgery

Εsthetic and plastic periodontal surgery Εsthetic and plastic periodontal surgery S. Vassilopoulos 1, G. Kodovazenitis 2 The primary aim of periodontal therapy is to restore and maintain the health and the integrity of the attachment apparatus.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΙΑΕΛΛΗΝΙΚΗΣΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

ΑΡΧΕΙΑΕΛΛΗΝΙΚΗΣΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΑΕΛΛΗΝΙΚΗΣΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΟΡΓΑΝΟΤΗΣΕΛΛΗΝΙΚΗΣΕΤΑΙΡΕΙΑΣΣΤΟΜΑΤΟΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ HELLENICARCHIVESOFORAL ANDMAXILLOFACIALSURGERY OFFICIALJOURNALOFTHEHELLENICASSOCIATIONFORORALANDMAXILLOFACIALSURGERY

Διαβάστε περισσότερα

22nd. 26-28 October 2012. Pancyprian Orthopaedic. Conference. Hilton Cyprus Hotel. Final Program. Under the Auspices of The Minister of Health

22nd. 26-28 October 2012. Pancyprian Orthopaedic. Conference. Hilton Cyprus Hotel. Final Program. Under the Auspices of The Minister of Health Pancyprian Orthopaedic Conference Foot Final Program Accredited with 12 CME points. & Under the Auspices of The Minister of Health Ankle In Association: with the Hellenic Association of Orthopaedic Surgery

Διαβάστε περισσότερα

Πολυθεµατική Ηµερίδα Ε.Ο.Γ.Μ.Ε. - Ξενοδοχείο Στράτος Βασιλικός G.A.O.S.R. Spring Conference - Hotel Stratos Vassilikos

Πολυθεµατική Ηµερίδα Ε.Ο.Γ.Μ.Ε. - Ξενοδοχείο Στράτος Βασιλικός G.A.O.S.R. Spring Conference - Hotel Stratos Vassilikos What s new on dental photography, software for the orthodontic office, office management, preventive dental care for the orthodontic patient, soft tissue lasers, sterilization procedures, protective mouthguards

Διαβάστε περισσότερα

Εμφάνιση δεύτερης κακοήθειας 18 χρόνια μετά από ακτινοθεραπεία καλοήθους αδενώματος υπόφυσης

Εμφάνιση δεύτερης κακοήθειας 18 χρόνια μετά από ακτινοθεραπεία καλοήθους αδενώματος υπόφυσης 236 βημα Kλινικησ Oγκολογιασ Τόμος 6, Τεύχος 4, Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2007 ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Εμφάνιση δεύτερης κακοήθειας 18 χρόνια μετά από ακτινοθεραπεία καλοήθους αδενώματος υπόφυσης Ν. Κατωδρύτης

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρικό (ενδοοστικό) βλεννοεπιδερμοειδές καρκίνωμα: περιγραφή περίπτωσης και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας

Κεντρικό (ενδοοστικό) βλεννοεπιδερμοειδές καρκίνωμα: περιγραφή περίπτωσης και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας 67 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ Κεντρικό (ενδοοστικό) βλεννοεπιδερμοειδές καρκίνωμα: περιγραφή περίπτωσης και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας Α. Ζήζη-Σερμπετζόγλου, Δ. Μυωτέρη, Ε. Αρκουμάνη Παθολογοανατομικό Εργαστήριο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΩΝ PNEUMON. 18 ο. Πανελληνιο Συνεδριο Νοσηματων Θωρακοσ. www.pneumon.org ΑΘΗΝΑ. Ξενοδοχειο MAKEDONIA PALACE. Cited in Εmbase. and Google Scholar

ΠΝΕΥΜΩΝ PNEUMON. 18 ο. Πανελληνιο Συνεδριο Νοσηματων Θωρακοσ. www.pneumon.org ΑΘΗΝΑ. Ξενοδοχειο MAKEDONIA PALACE. Cited in Εmbase. and Google Scholar ΠΝΕΥΜΩΝ/PNEUMON ΤΟΜΟΣ/VOL. 22 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ/SUPPLEMENT No 2 2009 PNEUMON VOL. 22 SUPPLEMENT No 2 2009 ΠΝΕΥΜΩΝ ΤΟΜΟΣ 22 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ 2 2009 ΠΝΕΥΜΩΝ ΤΡΙΜΗΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ PNEUMON ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα