Αξ.Πξση.: Α7/1830 Αζήλα, 31/10/2011

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αξ.Πξση.: Α7/1830 Αζήλα, 31/10/2011"

Transcript

1 Αξ.Πξση.: Α7/1830 Αζήλα, 31/10/2011 Πξνο : Σν Τπνπξγείν Τπνδνκώλ, Μεηαθνξώλ & Γηθηύσλ - Τπνπξγό, θ. Ησάλλε Ραγθνχζε Θέκα : «Πξνηάζεηο Θέζεηο ηεο Ο.Φ.Α.Δ.» ρεηηθά κε ην θείκελν ηξνπνπνηήζεσο ηνπ Ν. 3887/2010 ην νπνίν εηζεγείηαη ην Τπνπξγείν Μεηαθνξψλ πξνο άκεζε πινπνίεζε, ε Ο.Φ.Α.Δ δηαηππψλεη πξνο ην Τπνπξγείν ηηο παξαθάησ ζέζεηο : Η. ΓΔΝΗΚΖ ΔΠΗΖΜΑΝΖ : Μεηά απφ πάξνδν ελφο έηνπο απφ ηε ζέζπηζε θαη ηε ζέζε ζε ηζρχ ηνπ Ν. 3887/2010 ε κεδακηλή θηλεηηθφηεηα ζηε ζχζηαζε λέσλ Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ. κε αληηθείκελν ηελ εθηέιεζε κεηαθνξηθνχ έξγνπ δηθαηψλεη ηηο ζέζεηο ησλ απηνθηλεηηζηψλ πνπ επέκελαλ κε ηηο κεγάιεο θηλεηνπνηήζεηο ηνπο ην 2010 γηα - ηελ ηεξάζηηα νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ζεκαζία ηνπ κεηαθνξηθνχ έξγνπ ζηελ αλάπηπμε ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο - ηηο γεσγξαθηθέο ηδηνκνξθίεο ηεο ρψξαο θαη ηελ ηεξάζηηα ζπκβνιή ηνπ κεηαθνξηθνχ έξγνπ ζηελ αλάπηπμε ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο αιιά θαη ηαπηφρξνλα - ηνπο θηλδχλνπο πνπ απεηινχλ ηε ζέζε ησλ ειιήλσλ κεηαθνξέσλ αιιά θαη ησλ ειιήλσλ παξαγσγψλ θαη γεληθφηεξα ησλ απνδεθηψλ ησλ κεηαθνξηθψλ ππεξεζηψλ

2 θη εθηηκάκε φηη ε νπνηαδήπνηε λνκνζεηηθή παξέκβαζε ζα πξέπεη: - λα δηαζθαιίδεη ηε ζέζε ηνπ έιιελα κεηαθνξέα απ ηνλ αζέκηην αληαγσληζκφ πνπ εθδειψλεηαη κε πνιινχο ηξφπνπο - λα δηαζθαιίδεη ηε λνκηκφηεηα κεηαθνξψλ κε απνηειεζκαηηθνχο εμειεγθηηθνχο κεραληζκνχο - λα πξνζηαηεχεη ηνλ έιιελα κεηαθνξέα απ ηνλ θίλδπλν ππνβάζκηζεο ηνπ βηνηηθνχ ηνπ επηπέδνπ, ν νπνίνο ζηηο ζπλζήθεο ηεο ζεκεξηλήο θξίζεο απνηειεί ζνβαξή απεηιή γηα ηελ χπαξμε ηνπ έιιελα κεηαθνξέα θαη γη απηφ θαη πξέπεη ην κεηαθνξηθφ έξγν λα αζθείηαη απφ θάζε είδνπο κεηαθνξηθέο εηαηξείεο θαη επηρεηξήζεηο θαη ήδε ην γεγνλφο φηη ην Τπνπξγείν ζαο εηζεγείηαη ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ λφκνπ απηνχ αθφκα θαη ιεθηηθά κε αληηθαηάζηαζε ησλ ιέμεσλ κεηαθνξηθψλ εηαηξεηψλ κε ηε ιέμε επηρεηξήζεηο θαη ηε δηεχξπλζε ηεο δπλαηφηεηαο εθηέιεζεο ηνπ κεηαθνξηθνχ έξγνπ ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ επηβεβαηψλεη ηελ νξζφηεηα ησλ ζέζεσλ καο. ΗΗ. ΔΠΗ ΣΩΝ ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΩΝ ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΔΩΝ 1. Ζ θαζηεξνχκελε κε ην ζεκείν (6) δηα ηνπ νπνίνπ ηξνπνπνηείηαη ην άξζξν 2 ηνπ λ. 3887/2010 θαη δηαηξνχληαη ηα Φ.Γ.Υ ζε Φ.Γ.Υ εηδηθνχ θφξηνπ θαη Φ.Γ.Υ θνηλνχ θφξηνπ, ζεζπίδεηαη επξεία θαηεγνξηνπνίεζε ησλ Φ.Γ.Υ. απηνθηλήησλ πξάγκα ην νπνίν δεκηνπξγεί θηλδχλνπο πεξηνξηζκνχο ηεο κεηαθνξηθήο δξαζηεξηφηεηαο κε ηελ αλαγθαζηηθά απαηηνχκελε ππεξβνιηθή εμεηδίθεπζε πξάγκα ην νπνίν επηηείλεηαη απφ ηελ θαζηεξνχκελε απφ ην άξζξν 8 απνθιεηζηηθόηεηα ηνπ αληηθεηκέλνπ δξαζηεξηφηεηαο ησλ κεηαθνξηθψλ εηαηξεηψλ. Ζ θαηεγνξηνπνίεζε απηή δηεπθνιχλεη ηελ κεηαθνξά ηεο χιεο ηνπ κεηαθνξηθνχ έξγνπ νπζηαζηηθά ζηηο εηαηξείεο παξαγσγήο ησλ εκπνξεπκάησλ πνπ απνηεινχλ ζηνηρεία ηεο θάζε κηαο θαηεγνξίαο θαη δεκηνπξγεί ηνλ θίλδπλν λα απσιεζζεί σο επαγγεικαηηθή ύιε απφ ηνλ ρψξν ησλ κεηαθνξέσλ. πλεπψο εθθξάδνπκε ηελ αληίζεζε καο.

3 2. Ζ εηζεγνχκελε κε ην ζεκείν (11) ηξνπνπνίεζε ηεο πεξίπησζεο δ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 3887/2010 θαηαξγεί ηελ πξνϋπόζεζε πιήξσζεο ησλ θξηηεξίσλ πξόζβαζεο ζην επάγγεικα ηνπ νδηθνύ κεηαθνξέα θαη θαηά ζπλέπεηα αλνίγεη ην δξφκν γηα λα αζθνχλ ην επάγγεικα πξφζσπα ηα νπνία δελ έρνπλ ηα απαηηνχκελα απφ ηηο θείκελεο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο πξνζφληα. πλεπψο θαη εδψ εθθξάδνπκε ηελ αληίζεζή καο. 3. Ζ πξνηεηλφκελε ζην ζεκείν (12) ηξνπνπνίεζε νη κεηνρέο ησλ εηαηξεηψλ λα είλαη νλνκαζηηθέο απνζηεξεί ηε δπλαηόηεηα κεηαβίβαζήο ηνπο θαη θαηά ζπλέπεηα ηε δπλαηφηεηα απνδεκίσζεο ηνπ θάζε κεηφρνπ γηα ηελ αμία ηνπ πεξηνπζηαθνχ ηνπ ζηνηρείνπ πνπ απνηππψλεηαη πιηθά κέζα απφ ηελ θαηνρή ησλ κεηνρψλ απηψλ. Δθθξάδνπκε θη εδψ ηελ αληίζεζε καο. 4. Με ηελ πξνηεηλφκελε ηξνπνπνίεζε ζην ζεκείν (16) ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 5 πεξηνξίδνληαη ηα ππνβαιιφκελα γηα ηελ απφθηεζε άδεηαο Φ.Γ.Υ. άδεηαο νδηθψλ κεηαθνξψλ δηθαηνινγεηηθά θαη θαηαξγείηαη ε ππνρξέσζε πξνζθφκηζεο πηζηνπνηεηηθνχ επαγγεικαηηθήο επάξθεηαο θαη πνηληθνύ κεηξώνπ. Γελλάηαη θαη εδψ ην εξψηεκα πνηα ζθνπηκφηεηα επηβάιιεη ηελ θαηάξγεζε απηψλ ησλ πηζηνπνηεηηθψλ πνπ είλαη απηνλφεηα αλαγθαία γηα ηε δηαζθάιηζε ηνπ θνηλσληθνχ θαη εζηθνχ επηπέδνπ ησλ αλζξψπσλ ζηνπο νπνίνπο παξέρεηαη ην δηθαίσκα άζθεζεο κεηαθνξηθνχ έξγνπ. 5. Με ηελ πξνηεηλφκελε ζην ζεκείν (18) ηξνπνπνίεζε ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 7 φζνλ αθνξά ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ έξγνπ ηεο εθηηκεηηθήο επηηξνπήο παξά ην γεγνλφο φηη επηρεηξείηαη θαη ζην πεδίν απηφ ε δηεχξπλζε παξακέλνπλ ρσξίο ηθαλνπνίεζε ηα δηαηππσκέλα αηηήκαηα ησλ απηνθηλεηηζηψλ γηα εθπξνζώπεζε ηνπο ζηηο εθηηκεηηθέο επηηξνπέο πνπ είραλ δηαηππσζεί θαηά ηελ πεξίνδν δηαβνχιεπζεο ηνπ λνκνζρεδίνπ.

4 Ζ αδξάλεηα πνπ έρεη επαθνινπζήζεη απφ ην ρξφλν ζέζπηζεο θαη ζέζεο ζε ηζρχ ηνπ λφκνπ επηβεβαηψλεη ηελ άπνςε ησλ απηνθηλεηηζηψλ φηη ε παξνπζία ησλ εθπξνζψπσλ ηνπο ζηηο εθηηκεηηθέο επηηξνπέο ζα εηζθέξεη ζηε ζπλαγσγή θνηλσληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ θξηηεξίσλ γηα ην έξγν ηεο εθηίκεζεο ηνπο θαη δεηάκε λα γίλεη δεθηφ ην ζρεηηθφ αίηεκα. 6. Ζ επηρεηξνχκελε ζην ζεκείν (24) αληηθαηάζηαζε ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 14 ζπληνκεύεη ηε κεηαβαηηθή πεξίνδν θαη ηελ νξίδεη ζηηο 1/1/2012 αληί ηνπ αξρηθά πξνβιεπνκέλνπ 30/6/2013. Δίλαη πξνθαλέο φηη ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ζπλερηδφκελε κε γεσκεηξηθή πξφνδν πηψζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ κεηαθνξηθνχ έξγνπ ε ζπληφκεπζε αληί γηα ηελ επηκήθπλζε ηεο κεηαβαηηθήο πεξηφδνπ ζπκπηέδεη θαη ζπλζιίβεη ηνπο απηνθηλεηηζηέο πνπ θάησ απφ ην βάξνο ησλ ηεξάζηησλ νηθνλνκηθψλ ηνπο ρξεψλ είλαη αδχλαηνλ λα κπνξέζνπλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο πξνζαξκνγέο πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ζχζηαζε λέσλ επηρεηξεζηαθψλ κνξθσκάησλ θαη ηελ αληαπφθξηζε ηνπο ζηε κεηαβαηηθή πεξίνδν πνπ αξρίδεη νπζηαζηηθά ζε δχν κήλεο απφ ζήκεξα. Εεηάκε λα κελ επηκείλεηε ζηελ ηξνπνπνίεζε απηή θαη ζπλαθφινπζα λα κελ ηξνπνπνηεζεί θαη ην ζεκείν (26) παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 14 φζνλ αθνξά ηελ θιηκάθσζε ησλ πνζώλ ηεο εηδηθήο εηζθνξάο αιιά λα παξακείλνπλ σο είραλ κε ην λφκν. 7. ην ζεκείν (27) κε ην νπνίν ηξνπνπνηείηαη ε παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 14 ζεζπίδεηαη ε δπλαηφηεηα θαηνρήο απεξηνξίζηνπ αξηζκνύ ξπκνπιθνύκελσλ νρεκάησλ απφ ηηο κεηαθνξηθέο επηρεηξήζεηο. Με ηε ξχζκηζε πνπ ηζρχεη ζήκεξα επηηξέπεηαη ε θαηνρή έσο ηξηψλ ξπκνπιθνχκελσλ νρεκάησλ. Ζ απειεπζέξσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ξπκνπιθνχκελσλ θαη νπζία απνζπλδέεη ην κεηαθνξηθφ έξγν απφ ηνλ θνξέα ηεο άδεηαο ηνπ ξπκνπιθνχ θαη θαζηζηά δπλαηή ηε κεηαθνξά ηνπ ζε επηρεηξήζεηο εληάζεσο θεθαιαίνπ, δηακεηαθνξηθέο επηρεηξήζεηο, logistics θαη εηαηξείεο παξαγσγήο νη νπνίεο θαη νπζία ζα δηαζέηνπλ ην θηβψηην εληφο ηνπ νπνίνπ ζα απνζεθεχνπλ ηα πξνο κεηαθνξά εκπνξεχκαηα θαη ζηε ζπλέρεηα ζα ην πξνζαξηνχλ ζε νπνηαζδήπνηε εζληθφηεηαο θαη πνηφηεηαο Φ.Γ.Υ. κε απνηέιεζκα ηελ άζθεζε αζέκηηνπ αληαγσληζκνχ ζε βάξνο ησλ ειιήλσλ δηεζλψλ

5 κεηαθνξέσλ πξάγκα ην νπνίν θαη ζα απνηειέζεη ηε ραξηζηηθή βνιή ζηελ πεξίνδν ηεο θξίζεο πνπ δηαλχεηαη. Γηα ηελ πιεξφηεηα ησλ ζέζεσλ καο πξνζαξηάκε ζην παξφλ θαη ηηο πξνηάζεηο - ζέζεηο ηεο Ο.Φ.Α.Δ φπσο απηέο είραλ δηαηππσζεί θαηά ηελ πεξίνδν δηαβνχιεπζεο ηνπ λνκνζρεδίνπ πξνθεηκέλνπ εθφζνλ ην Τπνπξγείν ζαο κειεηά εθ λένπ θαη ζην ζχλνιν ηνπ ηνλ λ. 3887/2010 λα ηηο ιάβεη ππφςε ηνπ ζην ζχλνιν ηνπο γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ ηειηθνχ ζρεδίνπ λφκνπ πνπ ζα θαηαξηηζηεί. 1. πκκεηνρή εθπξνζώπσλ κεηαθνξέσλ ζηηο εθηηκεηηθέο θ.α. επηηξνπέο Πξφηαζή καο είλαη λα ζεζπηζηεί ξεηά ε ζπκκεηνρή εθπξνζψπνπ ηεο ΟΦΑΔ ζηηο εθηηκεηηθέο θαη άιιεο επηηξνπέο πνπ αθνξνχλ ηελ ίδξπζε, ηελ ιεηηνπξγία θαη παξαβάζεηο ησλ απηνθηλεηηζηψλ θαη ησλ κεηαθνξηθψλ εηαηξεηψλ. 2. Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο αλάινγεο κε ηηο ηδηνκνξθίεο ησλ νδεγώλ κεηαθνξώλ Έθπησζε εηδηθώλ δαπαλώλ Απαιιαγή από θόξν ζπγθέληξσζεο θεθαιαίσλ Εεηάκε λα επαλαζεζπηζηεί ε έθπησζε απφ ην θνξνινγεηέν εηζφδεκα εμφδσλ ρσξίο παξαζηαηηθά ζε χςνο ηνπιάρηζηνλ 15% επί ησλ εζφδσλ θαζψο επίζεο θαη ηα πνζά ηα νπνία θαηαβάιινληαη ιφγσ επηβνιήο «πνηλψλ» θαηά ηε δηελέξγεηα κεηαθνξψλ ζην εμσηεξηθφ κε δεδνκέλε ηελ αλνκνηνκνξθία ησλ εζληθψλ λνκνζεζηψλ, ηελ άγλνηα ησλ λνκηθψλ ηδηνκνξθηψλ πνπ ηζρχνπλ ζηνλ Κψδηθα Οδηθήο Κπθινθνξίαο θαη γεληθφηεξα ηελ εζληθή λνκνζεζία θάζε άιιεο ρψξαο εθ κέξνπο απηνθηλεηηζηψλ θαη νδεγψλ θαη ηελ κνηξαία δηάπξαμε παξαβάζεσλ ησλ νπνίσλ ε πιεξσκή είλαη θαηά θαλφλα ππνρξεσηηθή ιφγσ θαη ησλ πξφζζεησλ δπζρεξεηψλ (απνζηάζεηο, γιψζζα, επηθνηλσλία, έμνδα) γηα ηελ άζθεζε πξνζθπγψλ θαη γεληθά δηθαζηηθψλ αληηξξήζεσλ θαηά ησλ παξαπάλσ πξνζηίκσλ.

6 3. Καηνρύξσζε ειάρηζηνπ νξίνπ θνκίζηξνπ αλάινγα κε ην θνξηίν θαη ηε ρηιηνκεηξηθή απόζηαζε Ζ ειεχζεξε δηακφξθσζε ηνπ θνκίζηξνπ, κεηά απφ ζπκθσλία ηνπ θνξησηή θαη ηνπ κεηαθνξέα, παξαδίδεη άλεπ φξσλ ηνλ κεηαθνξηθφ θιάδν ησλ απηνθηλεηηζηψλ ζην πέιαγνο ηεο αγνξάο θάησ απφ ηηο ρεηξφηεξεο δπλαηέο δηεζλείο νηθνλνκηθνθνηλσληθέο ζπλζήθεο θαη κε έληνλν ην πξφβιεκα ηνπ αζέκηηνπ αληαγσληζκνχ απφ θνξηεγά απηνθίλεηα ηξίησλ ρσξψλ ηνπ πξψελ Αλαηνιηθνχ κπινθ. Με δεδνκέλε ηελ αλεπάξθεηα ησλ ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ είλαη αλαγθαία ε ζέζπηζε ειαρίζηνπ νξίνπ θνκίζηξνπ, ε νπνία λα ιακβάλεη ππφςε σο αληηθεηκεληθά θξηηήξηα ηε ρηιηνκεηξηθή απφζηαζε, ηνλ ηξφπν κεηαθνξάο, ηα πξφζζεηα έμνδα, ην ρξφλν απαηηνχκελεο εθηέιεζεο κεηαθνξάο, ηα έμνδα απφζβεζεο θαη θαπζίκσλ, ηηο απνδνρέο ησλ νδεγψλ θιπ (θφζηνο κεηαθνξάο) θαη ε νπνία λα θαζνξίδεηαη κε Τπνπξγηθή απφθαζε κεηά απφ ζχκθσλε γλψκε ηεο Ο.Φ.Α.Δ. θαη ησλ εζληθψλ νκνζπνλδηψλ. 4. Απαγόξεπζε ρξήζεο ειιεληθνύ πηζηνπνηεηηθνύ ζε άιιεο ρώξεο ΔΔ εάλ ν ρξήζηεο δελ έρεη ηελ ηδηόηεηα ηνπ θαηόρνπ θαη νδεγνύ εθεί επί ηξηεηία ηνπιάρηζηνλ θαη δελ ηεξεί όιεο ηηο απαηηνύκελεο πξνϋπνζέζεηο Σα ηειεπηαία ρξφληα, πνιινί έιιελεο απηνθηλεηηζηέο έρνπλ πνπιήζεη ηα ειιεληθά θνξηεγά απηνθίλεηά ηνπο θαη αζθνχλ ην επάγγεικα ηνπ κεηαθνξέα έρνληαο σο εηθνληθή έδξα ηεο λέαο επηρείξεζήο ηνπο άιια θξάηε κέιε ηεο ΔΔ, φπσο Βνπιγαξία, Κχπξν, Γεξκαλία θιπ (γλσζηέο σο εηαηξίεο «γξακκαηνθηβψηηα», offshores) κε κνλαδηθφ ζηνηρείν ηνπ ηδηνθηήηε ην πηζηνπνηεηηθφ άζθεζεο επαγγέικαηνο πνπ απέθηεζε ζηε ρψξα δηακνλήο ηνπ (ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, ζηελ Διιάδα) ην νπνίν έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ην ρξεζηκνπνηεί ζηε ρψξα ηεο «εηθνληθήο» εγθαηάζηαζεο ηεο κεηαθνξηθήο επηρείξεζεο ηνπ. Οη κεηαθνξείο απηνί κε ηελ ηαμηλφκεζε ησλ θνξηεγψλ απηνθηλήησλ ηνπο ζε ρψξα δηαθνξεηηθή απφ ηε ρψξα δηακνλήο ηνπο, θαηαθέξλνπλ λα κελ ειέγρνληαη νπζηαζηηθά απφ ηνπο ειεγθηηθνχο κεραληζκνχο ησλ ρσξψλ εγθαηάζηαζήο ηνπο, αλαθνξηθά κε ηε λνκηκφηεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο

7 ηνπο. Κη απηφ γηαηί, επί ηεο νπζίαο, νη επηρεηξήζεηο απηέο δελ αζθνχλ θακία δξαζηεξηφηεηα ζηε ρψξα ηαμηλφκεζεο. Πξφηαζε ηεο Οκνζπνλδίαο είλαη λα απαγνξεπηεί ε ρξήζε ειιεληθνχ πηζηνπνηεηηθνχ ζε άιιεο ρψξεο ηεο ΔΔ εάλ ν ρξήζηεο δελ έρεη ηελ ηδηφηεηα ηνπ θαηφρνπ θαη νδεγνχ εθεί επί ηξηεηία ηνπιάρηζηνλ θαη δελ ηεξεί φιεο ηηο απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο, γηαηί νη δπλαηφηεηεο απηέο αλνίγνπλ ην δξφκν ζηε δηνιίζζεζε ηεο θαηνρήο ησλ αδεηψλ ρσξίο λα ηεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο πνπ ζέηεη ε ΔΔ, Καλνληζκφο αξηζ. 1071/2009 ηεο 21 εο Οθησβξίνπ 2009, άξζξν 3 θεξεγγπφηεηα, πνηληθφ κεηξψν, θιπ. 5. Μεηαβίβαζε ζε πεξίπησζε ζαλάηνπ Να δηαηεξεζεί ε, απφ ηνλ λ.383/76, ξχζκηζε πνπ επηηξέπεη ηε δπλαηφηεηα κεηαβίβαζεο άδεηαο ή κεηνρψλ ζε πεξίπησζε ζαλάηνπ ηνπ δηθαηνχρνπ απφ ηνπο θιεξνλφκνπο ηνπ (άξζξν 10). 6. Άκεζε ππαγσγή ζηνλ αλαπηπμηαθό λόκν Μέρξη ζήκεξα θαλέλα θίλεηξν θαη θακηά άκεζε ή έκκεζε επηδφηεζε δελ έρεη γίλεη γηα ηνλ θιάδν καο ψζηε λα κπνξέζνπκε λα αλαλεψζνπκε ην ζηφιν καο θαη λα είλαη νη επηρεηξήζεηο καο βηψζηκεο θαη αληαγσληζηηθέο, φπσο ζπκβαίλεη ζε φιεο ηηο ρψξεο ηεο ΔΔ θαη ζε φινπο ηνπο άιινπο επαγγεικαηηθνχο θιάδνπο. Εεηάκε ηελ έληαμή καο ζηνλ αλαπηπμηαθφ λφκν: - γηα ηελ ελίζρπζε ησλ απηνθηλεηηζηψλ ζηα επελδπηηθά ηνπο ζρέδηα ψζηε λα γίλνπλ αληαγσληζηηθά θαη βηψζηκα κε ηεθκεξησκέλεο πξννπηηθέο θεξδνθνξίαο - γηα ηελ νηθνλνκηθή αλαθνχθηζε ησλ απηνθηλεηηζηψλ δεδνκέλνπ φηη κεγάινο αξηζκφο ζπλαδέιθσλ καο έρεη ππνζήθε ην ζπίηη ηνπ ή ηα ρσξάθηα ηνπ γηα ηελ απφθηεζε θαη ζπληήξεζε ηνπ νρήκαηφο ηνπ κε φιεο ηηο ζπλέπεηεο θαηαζρέζεσλ πνπ ηειεπηαία βηψλνπκε - γηα ηνλ εθζπρξνληζκφ ησλ κεηαθνξηθψλ επηρεηξήζεσλ κε επηδνηήζεηο ζε ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο (leasing)

8 - γηα ηε ρνξήγεζε επλντθψλ θαη ρακειφηνθσλ δαλείσλ ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ ζα επελδχζνπλ - γηα ηελ πξνψζεζε ηεο πξάζηλεο αλάπηπμεο επελδχνληαο ζηελ αληηθαηάζηαζε παιαηψλ θνξηεγψλ κε λέα νρήκαηα αληηξξππαληηθήο ηερλνινγίαο πνπ είλαη θηιηθά πξνο ην πεξηβάιινλ θαη κεγαιχηεξεο αζθάιεηαο γηα λα κπνξέζνπκε λα αληαπνθξηζνχκε ζηηο ζχγρξνλεο αλάγθεο ηεο αγνξάο κεηψλνληαο ην θφζηνο εξγαζίαο καο. 7. Γηακόξθσζε όξσλ πεξηνξηζκνύ αζπδνζίαο αζθαιηζηηθώλ εηαηξεηώλ Θέζπηζε ππνρξεσηηθήο αζθάιηζεο γηα ηελ θάιπςε ησλ θηλδχλσλ πνπ αλαθχπηνπλ θαηά ηελ άζθεζε ηνπ κεηαθνξηθνχ έξγνπ κε θξαηηθή παξέκβαζε ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ε απνδνρή ηεο αλάιεςεο ησλ ζρεηηθψλ αζθαιηζηηθψλ ππνρξεψζεσλ απφ ηηο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο πνπ βξίζθνληαη ζηελ Διιάδα. Γξαζηηθή παξέκβαζε γηα ηε κείσζε ζε ινγηθά επίπεδα ηνπ αζθαιίζηξνπ, ην νπνίν ζηελ Διιάδα θπκαίλεηαη κεηαμχ πεληαπιαζίνπ θαη δεθαπιαζίνπ ησλ αληηζηνίρσλ πνζψλ πνπ θαηαβάιινληαη γηα ηηο κεηαθνξέο ζηηο ηζρπξά νηθνλνκηθέο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Να εμεηαζζεί, επίζεο, ην ελδερφκελν ζχζηαζεο θξαηηθήο αζθαιηζηηθήο εηαηξείαο, ε νπνία λα αλαιάβεη κε θνηλσληθά θξηηήξηα ηε ζχλαςε ησλ ζρεηηθψλ αζθαιίζεσλ ή λα δνζεί ε δπλαηφηεηα ζηνπο απηνθηλεηηζηέο λ αζθαιίδνληαη ειεχζεξα ζε αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο ηεο Δ.Δ. 8. Γηαζθάιηζε εθηέιεζεο κεηαθνξηθνύ έξγνπ από Φ.Γ.Υ. Με δεδνκέλε ηελ ηξνκεξή δπζαλαινγία ησλ θνξηεγψλ Ηδησηηθήο Υξήζεο απηνθηλήησλ πνπ θπθινθνξνχλ ζηελ Διιάδα ζε ζρέζε κε ηα Φ.Γ.Υ ζχκθσλα κε πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνπλ σο αλεπίζεκα ζηνηρεία ηελ χπαξμε ελφο εθαηνκκπξίνπ δηαθνζίσλ πελήληα ρηιηάδσλ πεξίπνπ αδεηψλ θνξηεγψλ απηνθηλήησλ ηδησηηθήο ρξήζεσο ζε ζρέζε κε ηξηάληα έμη ρηιηάδεο δηαθφζηεο πεξίπνπ άδεηεο νρεκάησλ θνξηεγψλ δεκνζίαο ρξήζεσο, αλ θαη κε ηε ζέζπηζε ηνπ Ν.383/1976 ππήξραλ κφλν άδεηεο Φ.Γ.Υ., ζεσξνχκε αλαγθαία ηε ζέζπηζε φξσλ ειέγρνπ ηζρχνο ησλ αδεηψλ Φ.Η.Υ., ηνπ

9 πεξηνξηζκνχ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο ζηα φξηα ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ηεο ρξνληθήο ηζρχνο, ηεο αηηίαο γηα ηελ νπνία δφζεθαλ νη ζρεηηθέο άδεηεο πξνο απνθπγή ηνπ θηλδχλνπ ππνθαηάζηαζεο ησλ δεκνζίσλ κεηαθνξψλ κε θνξηεγά ηδησηηθήο ρξήζεσο, ηεο ππέξβαζεο ηνπ ζθνπνχ ηεο άδεηάο ηνπο κε ηηο επηηεινχκελεο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο θαη ηελ θαηαζηξαηήγεζε ησλ δηαηάμεσλ γηα ηηο κεηαθνξέο ηδησηηθήο ρξήζεο ζε βάξνο ησλ απηνθηλεηηζηψλ. Ζ πεξηζηνιή ηνπ ηεξάζηηνπ ζηφινπ ησλ Φ.Η.Υ. επηβάιιεηαη θαη απφ θπθινθνξηαθνχο θαη πεξηβαιινληηθνχο ιφγνπο αθνχ είλαη πξνθαλήο ε δπζαλαινγία ηεο επηβάξπλζεο ησλ νδνζηξσκάησλ θαη ηεο ξχπαλζεο ηεο αηκφζθαηξαο ζε ζρέζε κε ην (ηδησηηθφ) φθεινο πνπ παξέρνπλ. Δίλαη αθφκε αλαγθαίν λα ιεθζνχλ κέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε ηνπ αζέκηηνπ αληαγσληζκνχ πνπ πθίζηαληαη νη κεηαθνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο απφ παξεκθεξείο επηρεηξήζεηο, π.ρ. courier, θαζψο επίζεο θαη ε ζέζπηζε φξσλ γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο ηήξεζεο ησλ απαηηνχκελσλ φξσλ πγηεηλήο γηα ηε κεηαθνξά πξντφλησλ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο θαη εηδηθά γηα φζα δηαθξίλνληαη απφ πςειή εππάζεηα, π.ρ. πιάζκα, αίκα, θιπ. 9. Ρπζκίζεηο γηα απνδεκίσζε & ζπληαμηνδόηεζε ησλ απηνθηλεηηζηώλ πνπ δελ κπνξνύλ λα αληαπνθξηζνύλ ζηηο λέεο ζπλζήθεο ην Πφξηζκα (επηζπλαπηφκελν) πνπ ζπληάρζεθε απφ ηελ Οκάδα Δξγαζίαο πνπ ζπγθξνηήζεθε κε ηελ ππ αξηζ. Φ.0700/17301/1201/ απφθαζε (ΦΔΚ 336/Τ.Ο.Γ.Γ./ ) κε αληηθείκελν ηνλ ηξφπν ππνινγηζκνχ ησλ ζπληάμεσλ ησλ απηνθηλεηηζηψλ αζθαιηζκέλσλ ζηνλ Ο.Α.Δ.Δ., δηαβάδνπκε φηη νη απηνθηλεηηζηέο, νη νπνίνη ήηαλ αζθαιηζκέλνη ζην ΣΑ, κε ηελ ελνπνίεζε ησλ Σακείσλ θαη ηε δεκηνπξγία ηνπ Ο.Α.Δ.Δ. κπήθαλ ζηελ ζπληαμηνδνηηθή θαηεγνξία 3. Δλψ αζθαιηζκέλνη άιισλ Σακείσλ, φπσο ηνπ ΣΔΒΔ, νη νπνίνη θαηέβαιιαλ πεξίπνπ ηηο ίδηεο εηζθνξέο κε εκάο ηνπο απηνθηλεηηζηέο κπήθαλ ζηελ ζπληαμηνδνηηθή θαηεγνξία 5. Καηαξρήλ δεηάκε ηελ εμνκνίσζή καο κε ηνπο άιινπο αζθαιηζκέλνπο θαη ηελ ππαγσγή καο ζηελ θαηεγνξία 5 αιιά θαη πξφζζεηεο ξπζκίζεηο γηα ηελ

10 απνδεκίσζε θαη ηε ζπληαμηνδφηεζε φζσλ απηνθηλεηηζηψλ δελ κπνξέζνπλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο λέεο ζπλζήθεο. 10. ηαζεξό ζπληειεζηή θόξνπ 18% κέρξη ηνπ θαζαξνύ πνζνύ ησλ θαη επηδόηεζε ε απαιιαγή θόξνπ γηα αληηθαηάζηαζε νρήκαηνο θηιηθόηεξνπ πξνο ην πεξηβάιινλ θαη εγθαηαζηάζεσλ 11. Απνθνξνιόγεζε εηδηθνύ θόξνπ θαηαλάισζεο θαπζίκσλ, όπσο αγξόηεο, ςαξάδεο, αθηνπιόνη Απαιιαγή πνζνχ απφ ηελ επηβνιή ηνπ εηδηθνχ θφξνπ θαηαλάισζεο θαπζίκσλ ψζηε λα θαηαζηεί ν θιάδνο καο αληαγσληζηηθφο. 12. Πιήξε επηδόηεζε από ΟΑΔΓ ησλ λέσλ νδεγώλ ηνπιάρηζηνλ γηα 1 έηνο γηα απόθηεζε εκπεηξίαο, αζθάιεηαο Όπσο γλσξίδεηε, ην επάγγεικά καο είλαη έλα επάγγεικα δχζθνιν γηα λα αληαπνθξηζεί άκεζα ζηηο απαηηήζεηο ηνπ ν εθάζηνηε λενπξνζιακβαλφκελνο νδεγφο. Απαηηήζεηο, φπσο ε νδηθή αζθάιεηα, ε αζθαιήο ηνπνζέηεζε ησλ εκπνξεπκάησλ θαη ν πνιχ θαιφο ρεηξηζκφο θαη ηξφπνο ζπληήξεζεο ελφο 40ηνλνπ απηνθηλήηνπ. Απηφ φκσο πξνυπνζέηεη ρξφλν πξνζαξκνγήο ζηνλ ηχπν θαη ην είδνο ηνπ απηνθηλήηνπ. πλεπψο, ν εθάζηνηε λενπξνζιακβαλφκελνο νδεγφο ζα πξέπεη λα εμαζθεζεί ηνπιάρηζηνλ γηα έλα έηνο θαη λα κπνξνχκε λα ηνπ εκπηζηεπφκαζηε ην φρεκά καο θαη λα κελ εγθπκνλεί θηλδχλνπο γηα αλζξψπηλεο δσέο θαη γηα πιηθέο δεκηέο. Πξφηαζή καο είλαη λα ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Πνιηηεία (κηζζφο θαη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο), φπσο ζηελ ΔΔ, ε εθπαίδεπζε ηνπιάρηζηνλ ελφο έηνπο ηνπ λενπξνζιακβαλφκελνπ νδεγνχ σο ζπλνδεγνχ (βνεζνχ) πάληα κε ηελ παξνπζία ελφο έκπεηξνπ νδεγνχ. Γηα λα κπνξνχλ λα απνηππψλνληαη πιήξσο νη επζχλεο θαη ηνπ νδεγνχ θαη ηνπ εξγνδφηε. Γηαηί πξέπεη λα μέξεηε φηη, πνιινί λενπξνζιακβαλφκελνη νδεγνί είηε εγθαηέιεηςαλ ηα απηνθίλεηα ζε δηάθνξεο ρψξεο είηε πξνμέλεζαλ αξθεηέο

11 δεκηέο θαη ζην απηνθίλεην αιιά θαη ζηα εκπνξεχκαηα κε απνηέιεζκα ηελ απαίηεζε ζηε ζπλέρεηα ηεο αμίαο ησλ εκπνξεπκάησλ απφ ηνπο παζφληεο θαηά ησλ ηδηνθηεηψλ απηνθηλεηηζηψλ. 13. Δπηδόηεζε λαύινπ θαξαβηώλ ηεο ηάμεο ηνπ 40% γηα λα είλαη ηα κεηαθεξόκελα εκπνξεύκαηα καο αληαγσληζηηθά από ηνπο άιινπο Δπξσπαίνπο Σα ειιεληθά νρήκαηα θαηαβάιινπλ ην δηπιάζην λαχιν απφ φηη ηα άιια νρήκαηα ρσξίο απηφ λα δηθαηνινγείηαη απφ νπνηνδήπνηε ιφγν ή λα ππαγνξεχεηαη απφ αληηθεηκεληθά θξηηήξηα. Πνιιέο θνξέο νη αθηνπιντθέο εηαηξείεο θάλνπλ πξνζθνξέο ζηηο ηηκέο εηζηηεξίσλ ζε θνξηεγά νρήκαηα άιισλ ρσξψλ πνιχ ρακειφηεξεο απφ εθείλεο πνπ παξέρνπλ ζηα ειιεληθά θνξηεγά νρήκαηα ρσξίο φκσο ηελ ηήξεζε εηδηθά θαζνξηζκέλσλ, δηαθαλψλ θαη αληηθεηκεληθψλ θξηηεξίσλ. Απνηέιεζκα απηψλ είλαη ε ζεκαληηθή επηβάξπλζε ηνπ θφζηνπο ηεο κεηαθνξάο γηα ηνλ θιάδν καο. Εεηάκε ηε κείσζε θαη ηελ εμίζσζε κε φια ηα νρήκαηα κεηαθνξψλ φισλ ησλ εζληθνηήησλ θαη ηελ επηδφηεζε λαχινπ θαξαβηψλ ηεο ηάμεο ηνπ 40% γηα λα κπνξέζνπκε λα ιεηηνπξγήζνπκε αληαγσληζηηθά κε ηνπο Δπξσπαίνπο ζπλαδέιθνπο καο. 14. Θέηνπκε ην εξώηεκα, πώο ζπλάδειθνη καο κε leasing, ρξέε ηξαπεδώλ, ΦΠΑ, αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ζα εληαρζνύλ ζηηο κεηαθνξηθέο εηαηξείεο; 15. Κακπνηάδ (ππ αξηκ. 1072/2009 νδεγία ηεο ΔΔ) Έλα δσηηθήο ζεκαζίαο ζέκα είλαη θαη ε κε πξαγκαηνπνίεζε θακπνηάδ απφ ηα βνπιγάξηθα θαη ξνπκάληθα θνξηεγά νρήκαηα εληφο ηεο Διιάδνο, γηαηί κφλν νιέζξηεο ζπλέπεηεο ζα επηθέξεη ζηελ ειιεληθή κεηαθνξηθή αγνξά. Ζ ζέζε καο είλαη, είηε λα απνθιεηζηνχλ εληειψο νη ρψξεο απηέο είηε λα δνζεί κηα παξάηαζε κεξηθψλ εηψλ αθφκε πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε

12 νκαιφηεηα ηεο αγνξάο απφ βνπιγάξηθα απηνθίλεηα ειιεληθψλ ζπκθεξφλησλ πνπ ζήκεξα είλαη ρηιηάδεο.

13 Κοινοποίηση : 1. Σν Γξαθείν Πξσζππνπξγνύ, θ. Γεψξγην Παπαλδξένπ 2.Σνλ Πξόεδξν ηεο Βνπιήο, θ. Κσλζηαληίλν Πεηζάιληθν 3.Σνλ Πξόεδξν ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο θ.αληψλε ακαξά 4. Σελ Γεληθή Γξακκαηέα ηνπ ΚΚΔ, θα.αιέθα Παπαξήγα 5. Σνλ Πξόεδξν ηνπ ΛΑ.Ο.., θ.γηψξγν Καξαηδαθέξε 6. Σνλ Πξόεδξν ηνπ ΤΡΗΕΑ, θ. Αιέμε Σζίπξα 7. Σνλ Πξόεδξν ηεο Γεκνθξαηηθήο Αξηζηεξάο, θ. Φψηε Κνπβέιε 8. Σελ Πξόεδξν ηεο Γεκνθξαηηθήο πκκαρίαο, θα. Νηφξα Μπαθνγίαλλε 9.Σν Τπνπξγείν Γηνηθεηηθήο Μεηαξξύζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο - Τπνπξγό, θ. Γεκήηξε Ρέππα - Τθππνπξγό, θ. Νηίλν Ρφβιηα - Τθππνπξγό, θ Παληειή Σδσξηδάθε 10. Σν Τπνπξγείν Δζσηεξηθώλ - Τπνπξγό, θ. Υάξε Καζηαλίδε - Τθππνπξγό, θ. Παξαζθεπά Κνπθνπιφπνπιν 11. Σν Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ - Τπνπξγό, θ/ Δπάγγειν Βεληδέιν Αλαπιεξσηέο Τπνπξγνί : θ. Φίιηππν αρηληδή θ Παληειή Οηθνλφκνπ 12.Σν Τπνπξγείν Δμσηεξηθώλ - Τπνπξγό, θ. ηαχξν Λακπξηλίδε - Αλαπιεξώηξηα Τπνπξγό, θα. Μαξηιίδα Ξελνγηαλλαθνπνχινπ - Τθππνπξγό, θ Γφιιε Γεκήηξην 13. Σν Τπνπξγείν Δζληθήο Άκπλαο - Τπνπξγό, θ Παλαγηψηε Μπεγιίηε

14 - Τθππνπξγό, θ. Κψζηα πειηφπνπιν 14. Σν Τπνπξγείν Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθόηεηαο θαη Ναπηηιίαο - Τπνπξγό, θ. Μηράιε Υξπζνρνίδε - Αλαπιεξσηέο Τπνπξγνί, θ. σθξάηε Ξπλίδε - Τθππνπξγό, θ.θάλν Μσξαίηε 15. Σν Τπνπξγείν Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ - Τπνπξγό, θα. Άλλα Γηακαληνπνχινπ - Αλαπιεξώηξηα Τπνπξγό, θα. Φσηεηλή Γελλεκαηά - Τθππνπξγνί, θα. Παξαζθεπή Υξηζηνθηινπνχινπ 16. Σν Τπνπξγείν Τπνδνκώλ, Μεηαθνξώλ & Γηθηύσλ - Γελ. Γξακκαηέα, θ. Αξηζηείδε Μπνπξδάξα 17. Σν Τπνπξγείν Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο - Τπνπξγό, θ. Γεψξγην Κνπηνπκάλε - Τθππνπξγό, θ. Ησάλλε Κνπηζνχθν 18. Σν Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ - Τπνπξγό, θ. Κσλζηαληίλν θαλδαιίδε - Τθππνπξγό, θ. Ησάλλε Γξηβειέγθα 19. Σν Τπνπξγείν Γηθαηνζύλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ - Τπνπξγό, θ Μηιηηάδε Παπαίσάλλνπ - Τθππνπξγό, θ. Γεσξγην Πεηαισηή 20. Σν Τπνπξγείν Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε - Τπνπξγό, θ. Υξήζην Παπνπηζή - Τθππνπξγό, θ. Δκκαλνπήι Οζσλα 21. Ο Τπνπξγόο Δπηθξαηείαο, θ. Ζιία Μφζηαιν 22. Τθππνπξγό ζηνλ Πξσζππνπξγό, θ. Άγγειν Σφιθα 23. Σνλ Γεληθό Γξακκαηέα ΠΑ.Ο.Κ., θ. Μηράιε Καρξηκάλε 24. Σνπο Αληηπξόεδξνπο ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο - θ. Γεκήηξην Αβξακφπνπιν - θ. ηαχξν Γήκα 25. Όινπο ηνπο Βνπιεπηέο 26. Όινπο ηνπο θνξείο

15

ΠΟΛΗΣΗΚΔ, ΓΡΑΔΗ ΚΑΗ ΔΡΓΟ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ

ΠΟΛΗΣΗΚΔ, ΓΡΑΔΗ ΚΑΗ ΔΡΓΟ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΧΝ Γεληθή Γξακκαηεία - Μεηαθνξέο ΟΚΣΧΒΡΗΟ 2009 ΑΠΡΗΛΗΟ 2011 ΠΟΛΗΣΗΚΔ, ΓΡΑΔΗ ΚΑΗ ΔΡΓΟ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ Γημιοςπγούμε μία Δλλάδα ηυν ζςνδςαζμένυν

Διαβάστε περισσότερα

Ππέπει να ζημειωθεί όηι ςπάπσοςν διαθωνίερ ζηιρ παπακάηω πποηάζειρ:

Ππέπει να ζημειωθεί όηι ςπάπσοςν διαθωνίερ ζηιρ παπακάηω πποηάζειρ: - Αύξηζη πεςζηόηηηαρ ακηοπλοϊκών εηαιπειών: ην πξφζθαην παξειζφλ νη εηαηξείεο κε βάζε ηα νηθνλνκηθά ηνπο ζηνηρεία ή/θαη ηηο πκβάζεηο αλάζεζεο Γεκφζηαο Τπεξεζίαο γηα ηηο κηθξφηεξεο εηαηξείεο εμαζθάιηδαλ

Διαβάστε περισσότερα

AITIOΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ

AITIOΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ AITIOΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «ΡΤΘΜΗΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΖ ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΔΞΤΓΗΑΝΖ ΘΔΜΑΣΑ ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ KAI ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ» Α. Γενική παποςζίαζη

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97. Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο.

ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97. Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο. ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97 Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο. ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΑΦΑΛΗΣΗΚΖ ΤΜΒΑΖ ΣΜΖΜΑ ΠΡΩΣΟ ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ Άξζξν 1 Ζ έλλνηα θαη ζηνηρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ ΚΑΗ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΦΟΡΟΓΗΑΦΤΓΖ ΔΗΖΓΖΣΗΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ ΚΑΗ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΦΟΡΟΓΗΑΦΤΓΖ ΔΗΖΓΖΣΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ ΚΑΗ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΦΟΡΟΓΗΑΦΤΓΖ ΔΗΖΓΖΣΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΓΔΝΗΚΑ: Σν 2010 είλαη έλα θξίζηκν έηνο γηα ηελ πνξεία ηεο νηθνλνκίαο καο. Δίλαη ε ρξνληά θαηά ηελ νπνία ε θπβέξλεζε

Διαβάστε περισσότερα

Δζείο ην κόλν πνπ έρεηε λα θάλεηε είλαη λα θαιέζεηε ζην 18189, θαη ε Δζληθή Φξνληίδα Σξνραίνπ αλαιακβάλεη ηελ:

Δζείο ην κόλν πνπ έρεηε λα θάλεηε είλαη λα θαιέζεηε ζην 18189, θαη ε Δζληθή Φξνληίδα Σξνραίνπ αλαιακβάλεη ηελ: Δζληθή Φξνληίδα Σξνραίνπ Αηπρήκαηνο: Ζ Δζληθή Αζθαιηζηηθή θξνληίδεη πξαγκαηηθά γηα εζάο θαη ην απηνθίλεηφ ζαο. Με ζηφρν πάληα ηελ πςειή πνηφηεηα ππεξεζηψλ γηα ηελ εμππεξέηεζή ζαο, ζαο πξνζθέξνπκε εληειψο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΟΜΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ

ΑΤΟΜΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ Σρνιή Ν.Ο.Π.Δ. Τκήκα Ννκηθήο Παλεπηζηεκηαθφ Έηνο 2007-2008 Μάζεκα: Δθαξκνγέο Γεκνζίνπ Γηθαίνπ Γηδάζθσλ:Κνο.Γεκεηξφπνπινο Αλδξέαο Δπηκέιεηα: Βαζίιεο Φξάγθνο

Διαβάστε περισσότερα

Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο

Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο εμαηξεηηθά ζεκαληηθνχ αξηζκνχ δηάζπαξησλ νηθηζκψλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ ΤΜΒΟΛΑΗΟΤ ΔΠΗΒΑΣΗΚΟΤ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ ΔΠΗΒΑΣΗΚΟΤ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ

ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ ΤΜΒΟΛΑΗΟΤ ΔΠΗΒΑΣΗΚΟΤ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ ΔΠΗΒΑΣΗΚΟΤ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ ΤΜΒΟΛΑΗΟΤ ΔΠΗΒΑΣΗΚΟΤ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ Σν παξόλ πεξηέρεη ηνπο Γεληθνύο θαη Δηδηθνύο όξνπο όισλ ησλ θαιύςεσλ πνπ είλαη δπλαηόλ λα παξαζρεζνύλ από ηελ Δηαηξεία ERB EUROLIFE Α.Δ.Γ.Α. Από ηηο θαιύςεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ. Γηα ηε Γεκφζηα Ξξνζθνξά λέσλ κεηνρψλ απφ ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο

ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ. Γηα ηε Γεκφζηα Ξξνζθνξά λέσλ κεηνρψλ απφ ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο «ΜΔΛΝΓΝΣΔΗΑΘΑΗ - ΡΝΟΗΠΡΗΘΑΗ - ΝΗΘΝΓΝΚΗΘΑΗ & ΙΑΡΝΚΗΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΗΠ Ν Θ Δ Θ Ο Ν Τ Α.Δ.» ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ Γηα ηε Γεκφζηα Ξξνζθνξά λέσλ κεηνρψλ απφ ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο «ΜΔΛΝΓΝΣΔΗΑΘΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ "ΑΛΡΑΓΥΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ ΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ" ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013 ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΑ ΝΓΖΓΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ

ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΑΛΡΑΓΥΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ ΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013 ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΑ ΝΓΖΓΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ 1 ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ "ΑΛΡΑΓΥΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ ΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ" ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013 ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΑ ΝΓΖΓΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ «ΔΘΠΓΣΟΝΛΗΠΚΝΠ ΣΔΟΠΑΗΥΛ ΔΚΞΝΟΔΚΑΡΗΘΥΛ ΝΓΗΘΥΛ ΚΔΡΑΦΝΟΥΛ»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ. Άξζξν 1. θνπόο & πεξηερόκελα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ. Άξζξν 1. θνπόο & πεξηερόκελα ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ Άξζξν 1 θνπόο & πεξηερόκελα Σθνπφο ηνπ Νφκνπ είλαη ε θαζνξηζκφο ησλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ ηεο ελζάξξπλζεο ηεο βηψζηκεο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΑ Β & Γ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ

ΒΙΒΛΙΑ Β & Γ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ A.T.E.I. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΑ Β & Γ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΠΟΠΣΔΤΟΤΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ : κ. ΚΔΡΔΝΙΓΟΤ ΔΛΔΤΘΔΡΙΑ ΠΟΤΓΑΣΗ: ΙΜΙΣΛΙΩΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΑΒΑΛΑ 2008 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΖΓΟ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΩΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΡΗΩΝ

ΟΓΖΓΟ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΩΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΡΗΩΝ ` ΟΓΖΓΟ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΩΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΡΗΩΝ Η έθδνζε απηή ππνζηεξίρζεθε απφ ην Πξφγξακκα ηεο Επξσπατθήο Κνηλφηεηαο γηα ηελ Εξγαζία θαη Κνηλσληθή Αιιειεγγχε- PROGRESS (2007-2013) θαη εληάζζεηαη ζην γεληθφηεξν

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΗΧΖ: Σν παξαθάησ Πξαθηηθφ δελ απνηειεί ην ηειηθφ θείκελν, δηφηη εθθξεκνχλ. νξζνγξαθηθέο, ζπληαθηηθέο θαη λνκνηερληθέο δηνξζψζεηο.

ΖΜΔΗΧΖ: Σν παξαθάησ Πξαθηηθφ δελ απνηειεί ην ηειηθφ θείκελν, δηφηη εθθξεκνχλ. νξζνγξαθηθέο, ζπληαθηηθέο θαη λνκνηερληθέο δηνξζψζεηο. 1 / ΖΜΔΗΧΖ: Σν παξαθάησ Πξαθηηθφ δελ απνηειεί ην ηειηθφ θείκελν, δηφηη εθθξεκνχλ νξζνγξαθηθέο, ζπληαθηηθέο θαη λνκνηερληθέο δηνξζψζεηο. ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΒΟΤΛΖ ΗΓ ΠΔΡΗΟΓΟ ΠΡΟΔΓΡΔΤΟΜΔΝΖ ΚΟΗΝΟΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Οδηγός για ηην ιζόηηηα ηων θύλων ζηον ηομέα ηης εργαζίας και ειδικόηερα ζηον ηομέα ηοσ ηοσριζμού»

«Οδηγός για ηην ιζόηηηα ηων θύλων ζηον ηομέα ηης εργαζίας και ειδικόηερα ζηον ηομέα ηοσ ηοσριζμού» ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1 Δηζαγσγή 4 I. Ζ αξρή ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ... 4 1. Δθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ... 5 2. Αίηηα ηεο δηαηήξεζεο ηεο αληζφηεηαο... 5 3. πλέπεηεο ηεο δηαηήξεζεο ηεο αληζφηεηαο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ (Β ΚΤΚΛΟ)

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ (Β ΚΤΚΛΟ) ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ (Β ΚΤΚΛΟ) 1. Μηα επηρείξεζε πνπ δηαζέηεη επηιέμηκν ΚΑΓ ζηηο ππεξεζίεο εθκάζεζεο ζαιάζζησλ

Διαβάστε περισσότερα

Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ

Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ 1 Πεξηερόκελα 1. Αληηθείκελν θαη πεδίν εθαξκνγήο... 5 2. Καλόλεο γηα ηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΙΑΓΩΓΗ ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ (LOGISTICS) ΣΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΙΑΓΩΓΗ ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ (LOGISTICS) ΣΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ 25 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΙΑΓΩΓΗ ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ (LOGISTICS) ΣΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ 2.1. Διζαγυγή ζηα Logistics Οη εμειίμεηο ηελ ηειεπηαία δεθαεηία ζην επηρεηξεκαηηθφ ηνπίν έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο θνζκνγνληθέο, θηι., δηφηη έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςίεσ Σύςταςησ, Μετατροπήσ, Συγχώνευςησ Επιχειρήςεων του Νόμου 2190/1920. Πηπρηαθή Δξγαζία. Δπηηεξεηήο : Παξραξίδεο Βαζίιεηνο

Διαδικαςίεσ Σύςταςησ, Μετατροπήσ, Συγχώνευςησ Επιχειρήςεων του Νόμου 2190/1920. Πηπρηαθή Δξγαζία. Δπηηεξεηήο : Παξραξίδεο Βαζίιεηνο Διαδικαςίεσ Σύςταςησ, Μετατροπήσ, Συγχώνευςησ Επιχειρήςεων του Νόμου 2190/1920. Πηπρηαθή Δξγαζία Δπηηεξεηήο : Παξραξίδεο Βαζίιεηνο Δηζεγεηήο : Παλίδεο Ισάλλεο 6/11/2007 Πεξηερφκελα Πξφινγνο πληνκνγξαθίεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ Αζήλα, 23 Γεθεκβξίνπ 2014 ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Αξ. πξση.:2/98002/γπγκ ΓΔΝΗΚΟ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΛΖΦΖ... 3 1. ΔΗΑΓΧΓΖ... 8 2. ΑΜΔΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ: Ζ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ... 13. 2.1. Σν δηεζλέο πιαίζην... 13

ΠΔΡΗΛΖΦΖ... 3 1. ΔΗΑΓΧΓΖ... 8 2. ΑΜΔΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ: Ζ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ... 13. 2.1. Σν δηεζλέο πιαίζην... 13 ΠΔΡΗΛΖΦΖ... 3 1. ΔΗΑΓΧΓΖ... 8 2. ΑΜΔΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ: Ζ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ... 13 2.1. Σν δηεζλέο πιαίζην... 13 2.2. Απινύζηεπζε θαη λνκνζεηηθόο ζπληνληζκόο ζην θαζεζηώο θνξνινγίαο ησλ επηρεηξήζεσλ ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ LAVIPHARM A.E. ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2014 ΠΑΙΑΝΙΑ, 31 ΜΑΡΣΙΟΤ 2015 ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟY 2014 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ειίδα Γειψζεηο Μειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

Καιχηεξεο Δπηδφζεηο θαη Δπηηπρείο Μεηαξξπζκίζεηο ζηελ Δθπαίδεπζε

Καιχηεξεο Δπηδφζεηο θαη Δπηηπρείο Μεηαξξπζκίζεηο ζηελ Δθπαίδεπζε Καιχηεξεο Δπηδφζεηο θαη Δπηηπρείο Μεηαξξπζκίζεηο ζηελ Δθπαίδεπζε ΠΡΟΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΟΟΑ Σν παξφλ έξγν δεκνζηεχεηαη κε επζχλε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηνπ ΟΟΑ. Οη απφςεηο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013. Ξξφγξακκα «Δμσζηξέθεηα-Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ»

ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013. Ξξφγξακκα «Δμσζηξέθεηα-Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ» ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013 ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ «ΑΛΡΑΓΥΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ ΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ»2007-2013 (ΔΞΑΛ ΗΗ) Ξξφγξακκα «Δμσζηξέθεηα-Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ» Νδεγφο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΡΗΣΗ Α.Δ.) Σαρ. Γ/λζε: ΓΟΛΓΟΘΑ 2 ΟΑΗ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΙΧΝ Σαρ. Κψδηθαο: 73100 ΥΑΝΙΑ ΚΡΗΣΗ ΔΡΓΟ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 1 : «ΔΡΓΑΙΔ ΓΙΑ ΔΠΙΚΔΤΗ ΑΡΓΔΤΣΙΚΧΝ ΓΙΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δζληθνύ Γξπκνύ Παξλαζζνύ

Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δζληθνύ Γξπκνύ Παξλαζζνύ Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Στήριξη Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών 2012» Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δζληθνύ Γξπκνύ Παξλαζζνύ Γεκηνπξγία Σνπηθνύ πκπιέγκαηνο Βηώζηκνπ Σνπξηζκνύ: Μειέηε ππάξρνπζαο ηνπξηζηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΑΦΑΛΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΥΖΜΔΙΟΘΔΡΑΠΔΙΑ

ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΑΦΑΛΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΥΖΜΔΙΟΘΔΡΑΠΔΙΑ ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΧΧΧΧΧΧΧΧΧΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ ρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρφφφφφφφφφφφφφρρρς ςςςςςςςςςς ρρρρρρρρρρρ ΓΗΑΜΑΡΣ ΤΡΗ Α Δ.Η.Ν.Α.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 1. Σν παξφλ θείκελν ζπκθσλείηαη κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ ήηνη: Α) Σεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο Α.Δ. (εθεμήο «ε Σξάπεδα»), κε έδξα ζηελ νδφ Αηφινπ 86, 10559,

Διαβάστε περισσότερα

Η σποτώρηζη ηοσ δικαζηή ηης Ένωζης απένανηι ζηοσς περιοριζμούς ηων ελεσθεριών από ηα Κράηη Μέλη με αθορμή ηις αποθάζεις για ηα παίγνια και ηο ζηοίτημα

Η σποτώρηζη ηοσ δικαζηή ηης Ένωζης απένανηι ζηοσς περιοριζμούς ηων ελεσθεριών από ηα Κράηη Μέλη με αθορμή ηις αποθάζεις για ηα παίγνια και ηο ζηοίτημα Η σποτώρηζη ηοσ δικαζηή ηης Ένωζης απένανηι ζηοσς περιοριζμούς ηων ελεσθεριών από ηα Κράηη Μέλη με αθορμή ηις αποθάζεις για ηα παίγνια και ηο ζηοίτημα ηος Γιώπγος Γεπαπεηπίηη* Ειζαγυγή ηηο 8 Ηνπιίνπ 2010

Διαβάστε περισσότερα