Αξ.Πξση.: Α7/1830 Αζήλα, 31/10/2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αξ.Πξση.: Α7/1830 Αζήλα, 31/10/2011"

Transcript

1 Αξ.Πξση.: Α7/1830 Αζήλα, 31/10/2011 Πξνο : Σν Τπνπξγείν Τπνδνκώλ, Μεηαθνξώλ & Γηθηύσλ - Τπνπξγό, θ. Ησάλλε Ραγθνχζε Θέκα : «Πξνηάζεηο Θέζεηο ηεο Ο.Φ.Α.Δ.» ρεηηθά κε ην θείκελν ηξνπνπνηήζεσο ηνπ Ν. 3887/2010 ην νπνίν εηζεγείηαη ην Τπνπξγείν Μεηαθνξψλ πξνο άκεζε πινπνίεζε, ε Ο.Φ.Α.Δ δηαηππψλεη πξνο ην Τπνπξγείν ηηο παξαθάησ ζέζεηο : Η. ΓΔΝΗΚΖ ΔΠΗΖΜΑΝΖ : Μεηά απφ πάξνδν ελφο έηνπο απφ ηε ζέζπηζε θαη ηε ζέζε ζε ηζρχ ηνπ Ν. 3887/2010 ε κεδακηλή θηλεηηθφηεηα ζηε ζχζηαζε λέσλ Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ. κε αληηθείκελν ηελ εθηέιεζε κεηαθνξηθνχ έξγνπ δηθαηψλεη ηηο ζέζεηο ησλ απηνθηλεηηζηψλ πνπ επέκελαλ κε ηηο κεγάιεο θηλεηνπνηήζεηο ηνπο ην 2010 γηα - ηελ ηεξάζηηα νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ζεκαζία ηνπ κεηαθνξηθνχ έξγνπ ζηελ αλάπηπμε ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο - ηηο γεσγξαθηθέο ηδηνκνξθίεο ηεο ρψξαο θαη ηελ ηεξάζηηα ζπκβνιή ηνπ κεηαθνξηθνχ έξγνπ ζηελ αλάπηπμε ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο αιιά θαη ηαπηφρξνλα - ηνπο θηλδχλνπο πνπ απεηινχλ ηε ζέζε ησλ ειιήλσλ κεηαθνξέσλ αιιά θαη ησλ ειιήλσλ παξαγσγψλ θαη γεληθφηεξα ησλ απνδεθηψλ ησλ κεηαθνξηθψλ ππεξεζηψλ

2 θη εθηηκάκε φηη ε νπνηαδήπνηε λνκνζεηηθή παξέκβαζε ζα πξέπεη: - λα δηαζθαιίδεη ηε ζέζε ηνπ έιιελα κεηαθνξέα απ ηνλ αζέκηην αληαγσληζκφ πνπ εθδειψλεηαη κε πνιινχο ηξφπνπο - λα δηαζθαιίδεη ηε λνκηκφηεηα κεηαθνξψλ κε απνηειεζκαηηθνχο εμειεγθηηθνχο κεραληζκνχο - λα πξνζηαηεχεη ηνλ έιιελα κεηαθνξέα απ ηνλ θίλδπλν ππνβάζκηζεο ηνπ βηνηηθνχ ηνπ επηπέδνπ, ν νπνίνο ζηηο ζπλζήθεο ηεο ζεκεξηλήο θξίζεο απνηειεί ζνβαξή απεηιή γηα ηελ χπαξμε ηνπ έιιελα κεηαθνξέα θαη γη απηφ θαη πξέπεη ην κεηαθνξηθφ έξγν λα αζθείηαη απφ θάζε είδνπο κεηαθνξηθέο εηαηξείεο θαη επηρεηξήζεηο θαη ήδε ην γεγνλφο φηη ην Τπνπξγείν ζαο εηζεγείηαη ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ λφκνπ απηνχ αθφκα θαη ιεθηηθά κε αληηθαηάζηαζε ησλ ιέμεσλ κεηαθνξηθψλ εηαηξεηψλ κε ηε ιέμε επηρεηξήζεηο θαη ηε δηεχξπλζε ηεο δπλαηφηεηαο εθηέιεζεο ηνπ κεηαθνξηθνχ έξγνπ ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ επηβεβαηψλεη ηελ νξζφηεηα ησλ ζέζεσλ καο. ΗΗ. ΔΠΗ ΣΩΝ ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΩΝ ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΔΩΝ 1. Ζ θαζηεξνχκελε κε ην ζεκείν (6) δηα ηνπ νπνίνπ ηξνπνπνηείηαη ην άξζξν 2 ηνπ λ. 3887/2010 θαη δηαηξνχληαη ηα Φ.Γ.Υ ζε Φ.Γ.Υ εηδηθνχ θφξηνπ θαη Φ.Γ.Υ θνηλνχ θφξηνπ, ζεζπίδεηαη επξεία θαηεγνξηνπνίεζε ησλ Φ.Γ.Υ. απηνθηλήησλ πξάγκα ην νπνίν δεκηνπξγεί θηλδχλνπο πεξηνξηζκνχο ηεο κεηαθνξηθήο δξαζηεξηφηεηαο κε ηελ αλαγθαζηηθά απαηηνχκελε ππεξβνιηθή εμεηδίθεπζε πξάγκα ην νπνίν επηηείλεηαη απφ ηελ θαζηεξνχκελε απφ ην άξζξν 8 απνθιεηζηηθόηεηα ηνπ αληηθεηκέλνπ δξαζηεξηφηεηαο ησλ κεηαθνξηθψλ εηαηξεηψλ. Ζ θαηεγνξηνπνίεζε απηή δηεπθνιχλεη ηελ κεηαθνξά ηεο χιεο ηνπ κεηαθνξηθνχ έξγνπ νπζηαζηηθά ζηηο εηαηξείεο παξαγσγήο ησλ εκπνξεπκάησλ πνπ απνηεινχλ ζηνηρεία ηεο θάζε κηαο θαηεγνξίαο θαη δεκηνπξγεί ηνλ θίλδπλν λα απσιεζζεί σο επαγγεικαηηθή ύιε απφ ηνλ ρψξν ησλ κεηαθνξέσλ. πλεπψο εθθξάδνπκε ηελ αληίζεζε καο.

3 2. Ζ εηζεγνχκελε κε ην ζεκείν (11) ηξνπνπνίεζε ηεο πεξίπησζεο δ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 3887/2010 θαηαξγεί ηελ πξνϋπόζεζε πιήξσζεο ησλ θξηηεξίσλ πξόζβαζεο ζην επάγγεικα ηνπ νδηθνύ κεηαθνξέα θαη θαηά ζπλέπεηα αλνίγεη ην δξφκν γηα λα αζθνχλ ην επάγγεικα πξφζσπα ηα νπνία δελ έρνπλ ηα απαηηνχκελα απφ ηηο θείκελεο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο πξνζφληα. πλεπψο θαη εδψ εθθξάδνπκε ηελ αληίζεζή καο. 3. Ζ πξνηεηλφκελε ζην ζεκείν (12) ηξνπνπνίεζε νη κεηνρέο ησλ εηαηξεηψλ λα είλαη νλνκαζηηθέο απνζηεξεί ηε δπλαηόηεηα κεηαβίβαζήο ηνπο θαη θαηά ζπλέπεηα ηε δπλαηφηεηα απνδεκίσζεο ηνπ θάζε κεηφρνπ γηα ηελ αμία ηνπ πεξηνπζηαθνχ ηνπ ζηνηρείνπ πνπ απνηππψλεηαη πιηθά κέζα απφ ηελ θαηνρή ησλ κεηνρψλ απηψλ. Δθθξάδνπκε θη εδψ ηελ αληίζεζε καο. 4. Με ηελ πξνηεηλφκελε ηξνπνπνίεζε ζην ζεκείν (16) ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 5 πεξηνξίδνληαη ηα ππνβαιιφκελα γηα ηελ απφθηεζε άδεηαο Φ.Γ.Υ. άδεηαο νδηθψλ κεηαθνξψλ δηθαηνινγεηηθά θαη θαηαξγείηαη ε ππνρξέσζε πξνζθφκηζεο πηζηνπνηεηηθνχ επαγγεικαηηθήο επάξθεηαο θαη πνηληθνύ κεηξώνπ. Γελλάηαη θαη εδψ ην εξψηεκα πνηα ζθνπηκφηεηα επηβάιιεη ηελ θαηάξγεζε απηψλ ησλ πηζηνπνηεηηθψλ πνπ είλαη απηνλφεηα αλαγθαία γηα ηε δηαζθάιηζε ηνπ θνηλσληθνχ θαη εζηθνχ επηπέδνπ ησλ αλζξψπσλ ζηνπο νπνίνπο παξέρεηαη ην δηθαίσκα άζθεζεο κεηαθνξηθνχ έξγνπ. 5. Με ηελ πξνηεηλφκελε ζην ζεκείν (18) ηξνπνπνίεζε ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 7 φζνλ αθνξά ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ έξγνπ ηεο εθηηκεηηθήο επηηξνπήο παξά ην γεγνλφο φηη επηρεηξείηαη θαη ζην πεδίν απηφ ε δηεχξπλζε παξακέλνπλ ρσξίο ηθαλνπνίεζε ηα δηαηππσκέλα αηηήκαηα ησλ απηνθηλεηηζηψλ γηα εθπξνζώπεζε ηνπο ζηηο εθηηκεηηθέο επηηξνπέο πνπ είραλ δηαηππσζεί θαηά ηελ πεξίνδν δηαβνχιεπζεο ηνπ λνκνζρεδίνπ.

4 Ζ αδξάλεηα πνπ έρεη επαθνινπζήζεη απφ ην ρξφλν ζέζπηζεο θαη ζέζεο ζε ηζρχ ηνπ λφκνπ επηβεβαηψλεη ηελ άπνςε ησλ απηνθηλεηηζηψλ φηη ε παξνπζία ησλ εθπξνζψπσλ ηνπο ζηηο εθηηκεηηθέο επηηξνπέο ζα εηζθέξεη ζηε ζπλαγσγή θνηλσληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ θξηηεξίσλ γηα ην έξγν ηεο εθηίκεζεο ηνπο θαη δεηάκε λα γίλεη δεθηφ ην ζρεηηθφ αίηεκα. 6. Ζ επηρεηξνχκελε ζην ζεκείν (24) αληηθαηάζηαζε ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 14 ζπληνκεύεη ηε κεηαβαηηθή πεξίνδν θαη ηελ νξίδεη ζηηο 1/1/2012 αληί ηνπ αξρηθά πξνβιεπνκέλνπ 30/6/2013. Δίλαη πξνθαλέο φηη ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ζπλερηδφκελε κε γεσκεηξηθή πξφνδν πηψζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ κεηαθνξηθνχ έξγνπ ε ζπληφκεπζε αληί γηα ηελ επηκήθπλζε ηεο κεηαβαηηθήο πεξηφδνπ ζπκπηέδεη θαη ζπλζιίβεη ηνπο απηνθηλεηηζηέο πνπ θάησ απφ ην βάξνο ησλ ηεξάζηησλ νηθνλνκηθψλ ηνπο ρξεψλ είλαη αδχλαηνλ λα κπνξέζνπλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο πξνζαξκνγέο πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ζχζηαζε λέσλ επηρεηξεζηαθψλ κνξθσκάησλ θαη ηελ αληαπφθξηζε ηνπο ζηε κεηαβαηηθή πεξίνδν πνπ αξρίδεη νπζηαζηηθά ζε δχν κήλεο απφ ζήκεξα. Εεηάκε λα κελ επηκείλεηε ζηελ ηξνπνπνίεζε απηή θαη ζπλαθφινπζα λα κελ ηξνπνπνηεζεί θαη ην ζεκείν (26) παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 14 φζνλ αθνξά ηελ θιηκάθσζε ησλ πνζώλ ηεο εηδηθήο εηζθνξάο αιιά λα παξακείλνπλ σο είραλ κε ην λφκν. 7. ην ζεκείν (27) κε ην νπνίν ηξνπνπνηείηαη ε παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 14 ζεζπίδεηαη ε δπλαηφηεηα θαηνρήο απεξηνξίζηνπ αξηζκνύ ξπκνπιθνύκελσλ νρεκάησλ απφ ηηο κεηαθνξηθέο επηρεηξήζεηο. Με ηε ξχζκηζε πνπ ηζρχεη ζήκεξα επηηξέπεηαη ε θαηνρή έσο ηξηψλ ξπκνπιθνχκελσλ νρεκάησλ. Ζ απειεπζέξσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ξπκνπιθνχκελσλ θαη νπζία απνζπλδέεη ην κεηαθνξηθφ έξγν απφ ηνλ θνξέα ηεο άδεηαο ηνπ ξπκνπιθνχ θαη θαζηζηά δπλαηή ηε κεηαθνξά ηνπ ζε επηρεηξήζεηο εληάζεσο θεθαιαίνπ, δηακεηαθνξηθέο επηρεηξήζεηο, logistics θαη εηαηξείεο παξαγσγήο νη νπνίεο θαη νπζία ζα δηαζέηνπλ ην θηβψηην εληφο ηνπ νπνίνπ ζα απνζεθεχνπλ ηα πξνο κεηαθνξά εκπνξεχκαηα θαη ζηε ζπλέρεηα ζα ην πξνζαξηνχλ ζε νπνηαζδήπνηε εζληθφηεηαο θαη πνηφηεηαο Φ.Γ.Υ. κε απνηέιεζκα ηελ άζθεζε αζέκηηνπ αληαγσληζκνχ ζε βάξνο ησλ ειιήλσλ δηεζλψλ

5 κεηαθνξέσλ πξάγκα ην νπνίν θαη ζα απνηειέζεη ηε ραξηζηηθή βνιή ζηελ πεξίνδν ηεο θξίζεο πνπ δηαλχεηαη. Γηα ηελ πιεξφηεηα ησλ ζέζεσλ καο πξνζαξηάκε ζην παξφλ θαη ηηο πξνηάζεηο - ζέζεηο ηεο Ο.Φ.Α.Δ φπσο απηέο είραλ δηαηππσζεί θαηά ηελ πεξίνδν δηαβνχιεπζεο ηνπ λνκνζρεδίνπ πξνθεηκέλνπ εθφζνλ ην Τπνπξγείν ζαο κειεηά εθ λένπ θαη ζην ζχλνιν ηνπ ηνλ λ. 3887/2010 λα ηηο ιάβεη ππφςε ηνπ ζην ζχλνιν ηνπο γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ ηειηθνχ ζρεδίνπ λφκνπ πνπ ζα θαηαξηηζηεί. 1. πκκεηνρή εθπξνζώπσλ κεηαθνξέσλ ζηηο εθηηκεηηθέο θ.α. επηηξνπέο Πξφηαζή καο είλαη λα ζεζπηζηεί ξεηά ε ζπκκεηνρή εθπξνζψπνπ ηεο ΟΦΑΔ ζηηο εθηηκεηηθέο θαη άιιεο επηηξνπέο πνπ αθνξνχλ ηελ ίδξπζε, ηελ ιεηηνπξγία θαη παξαβάζεηο ησλ απηνθηλεηηζηψλ θαη ησλ κεηαθνξηθψλ εηαηξεηψλ. 2. Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο αλάινγεο κε ηηο ηδηνκνξθίεο ησλ νδεγώλ κεηαθνξώλ Έθπησζε εηδηθώλ δαπαλώλ Απαιιαγή από θόξν ζπγθέληξσζεο θεθαιαίσλ Εεηάκε λα επαλαζεζπηζηεί ε έθπησζε απφ ην θνξνινγεηέν εηζφδεκα εμφδσλ ρσξίο παξαζηαηηθά ζε χςνο ηνπιάρηζηνλ 15% επί ησλ εζφδσλ θαζψο επίζεο θαη ηα πνζά ηα νπνία θαηαβάιινληαη ιφγσ επηβνιήο «πνηλψλ» θαηά ηε δηελέξγεηα κεηαθνξψλ ζην εμσηεξηθφ κε δεδνκέλε ηελ αλνκνηνκνξθία ησλ εζληθψλ λνκνζεζηψλ, ηελ άγλνηα ησλ λνκηθψλ ηδηνκνξθηψλ πνπ ηζρχνπλ ζηνλ Κψδηθα Οδηθήο Κπθινθνξίαο θαη γεληθφηεξα ηελ εζληθή λνκνζεζία θάζε άιιεο ρψξαο εθ κέξνπο απηνθηλεηηζηψλ θαη νδεγψλ θαη ηελ κνηξαία δηάπξαμε παξαβάζεσλ ησλ νπνίσλ ε πιεξσκή είλαη θαηά θαλφλα ππνρξεσηηθή ιφγσ θαη ησλ πξφζζεησλ δπζρεξεηψλ (απνζηάζεηο, γιψζζα, επηθνηλσλία, έμνδα) γηα ηελ άζθεζε πξνζθπγψλ θαη γεληθά δηθαζηηθψλ αληηξξήζεσλ θαηά ησλ παξαπάλσ πξνζηίκσλ.

6 3. Καηνρύξσζε ειάρηζηνπ νξίνπ θνκίζηξνπ αλάινγα κε ην θνξηίν θαη ηε ρηιηνκεηξηθή απόζηαζε Ζ ειεχζεξε δηακφξθσζε ηνπ θνκίζηξνπ, κεηά απφ ζπκθσλία ηνπ θνξησηή θαη ηνπ κεηαθνξέα, παξαδίδεη άλεπ φξσλ ηνλ κεηαθνξηθφ θιάδν ησλ απηνθηλεηηζηψλ ζην πέιαγνο ηεο αγνξάο θάησ απφ ηηο ρεηξφηεξεο δπλαηέο δηεζλείο νηθνλνκηθνθνηλσληθέο ζπλζήθεο θαη κε έληνλν ην πξφβιεκα ηνπ αζέκηηνπ αληαγσληζκνχ απφ θνξηεγά απηνθίλεηα ηξίησλ ρσξψλ ηνπ πξψελ Αλαηνιηθνχ κπινθ. Με δεδνκέλε ηελ αλεπάξθεηα ησλ ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ είλαη αλαγθαία ε ζέζπηζε ειαρίζηνπ νξίνπ θνκίζηξνπ, ε νπνία λα ιακβάλεη ππφςε σο αληηθεηκεληθά θξηηήξηα ηε ρηιηνκεηξηθή απφζηαζε, ηνλ ηξφπν κεηαθνξάο, ηα πξφζζεηα έμνδα, ην ρξφλν απαηηνχκελεο εθηέιεζεο κεηαθνξάο, ηα έμνδα απφζβεζεο θαη θαπζίκσλ, ηηο απνδνρέο ησλ νδεγψλ θιπ (θφζηνο κεηαθνξάο) θαη ε νπνία λα θαζνξίδεηαη κε Τπνπξγηθή απφθαζε κεηά απφ ζχκθσλε γλψκε ηεο Ο.Φ.Α.Δ. θαη ησλ εζληθψλ νκνζπνλδηψλ. 4. Απαγόξεπζε ρξήζεο ειιεληθνύ πηζηνπνηεηηθνύ ζε άιιεο ρώξεο ΔΔ εάλ ν ρξήζηεο δελ έρεη ηελ ηδηόηεηα ηνπ θαηόρνπ θαη νδεγνύ εθεί επί ηξηεηία ηνπιάρηζηνλ θαη δελ ηεξεί όιεο ηηο απαηηνύκελεο πξνϋπνζέζεηο Σα ηειεπηαία ρξφληα, πνιινί έιιελεο απηνθηλεηηζηέο έρνπλ πνπιήζεη ηα ειιεληθά θνξηεγά απηνθίλεηά ηνπο θαη αζθνχλ ην επάγγεικα ηνπ κεηαθνξέα έρνληαο σο εηθνληθή έδξα ηεο λέαο επηρείξεζήο ηνπο άιια θξάηε κέιε ηεο ΔΔ, φπσο Βνπιγαξία, Κχπξν, Γεξκαλία θιπ (γλσζηέο σο εηαηξίεο «γξακκαηνθηβψηηα», offshores) κε κνλαδηθφ ζηνηρείν ηνπ ηδηνθηήηε ην πηζηνπνηεηηθφ άζθεζεο επαγγέικαηνο πνπ απέθηεζε ζηε ρψξα δηακνλήο ηνπ (ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, ζηελ Διιάδα) ην νπνίν έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ην ρξεζηκνπνηεί ζηε ρψξα ηεο «εηθνληθήο» εγθαηάζηαζεο ηεο κεηαθνξηθήο επηρείξεζεο ηνπ. Οη κεηαθνξείο απηνί κε ηελ ηαμηλφκεζε ησλ θνξηεγψλ απηνθηλήησλ ηνπο ζε ρψξα δηαθνξεηηθή απφ ηε ρψξα δηακνλήο ηνπο, θαηαθέξλνπλ λα κελ ειέγρνληαη νπζηαζηηθά απφ ηνπο ειεγθηηθνχο κεραληζκνχο ησλ ρσξψλ εγθαηάζηαζήο ηνπο, αλαθνξηθά κε ηε λνκηκφηεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο

7 ηνπο. Κη απηφ γηαηί, επί ηεο νπζίαο, νη επηρεηξήζεηο απηέο δελ αζθνχλ θακία δξαζηεξηφηεηα ζηε ρψξα ηαμηλφκεζεο. Πξφηαζε ηεο Οκνζπνλδίαο είλαη λα απαγνξεπηεί ε ρξήζε ειιεληθνχ πηζηνπνηεηηθνχ ζε άιιεο ρψξεο ηεο ΔΔ εάλ ν ρξήζηεο δελ έρεη ηελ ηδηφηεηα ηνπ θαηφρνπ θαη νδεγνχ εθεί επί ηξηεηία ηνπιάρηζηνλ θαη δελ ηεξεί φιεο ηηο απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο, γηαηί νη δπλαηφηεηεο απηέο αλνίγνπλ ην δξφκν ζηε δηνιίζζεζε ηεο θαηνρήο ησλ αδεηψλ ρσξίο λα ηεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο πνπ ζέηεη ε ΔΔ, Καλνληζκφο αξηζ. 1071/2009 ηεο 21 εο Οθησβξίνπ 2009, άξζξν 3 θεξεγγπφηεηα, πνηληθφ κεηξψν, θιπ. 5. Μεηαβίβαζε ζε πεξίπησζε ζαλάηνπ Να δηαηεξεζεί ε, απφ ηνλ λ.383/76, ξχζκηζε πνπ επηηξέπεη ηε δπλαηφηεηα κεηαβίβαζεο άδεηαο ή κεηνρψλ ζε πεξίπησζε ζαλάηνπ ηνπ δηθαηνχρνπ απφ ηνπο θιεξνλφκνπο ηνπ (άξζξν 10). 6. Άκεζε ππαγσγή ζηνλ αλαπηπμηαθό λόκν Μέρξη ζήκεξα θαλέλα θίλεηξν θαη θακηά άκεζε ή έκκεζε επηδφηεζε δελ έρεη γίλεη γηα ηνλ θιάδν καο ψζηε λα κπνξέζνπκε λα αλαλεψζνπκε ην ζηφιν καο θαη λα είλαη νη επηρεηξήζεηο καο βηψζηκεο θαη αληαγσληζηηθέο, φπσο ζπκβαίλεη ζε φιεο ηηο ρψξεο ηεο ΔΔ θαη ζε φινπο ηνπο άιινπο επαγγεικαηηθνχο θιάδνπο. Εεηάκε ηελ έληαμή καο ζηνλ αλαπηπμηαθφ λφκν: - γηα ηελ ελίζρπζε ησλ απηνθηλεηηζηψλ ζηα επελδπηηθά ηνπο ζρέδηα ψζηε λα γίλνπλ αληαγσληζηηθά θαη βηψζηκα κε ηεθκεξησκέλεο πξννπηηθέο θεξδνθνξίαο - γηα ηελ νηθνλνκηθή αλαθνχθηζε ησλ απηνθηλεηηζηψλ δεδνκέλνπ φηη κεγάινο αξηζκφο ζπλαδέιθσλ καο έρεη ππνζήθε ην ζπίηη ηνπ ή ηα ρσξάθηα ηνπ γηα ηελ απφθηεζε θαη ζπληήξεζε ηνπ νρήκαηφο ηνπ κε φιεο ηηο ζπλέπεηεο θαηαζρέζεσλ πνπ ηειεπηαία βηψλνπκε - γηα ηνλ εθζπρξνληζκφ ησλ κεηαθνξηθψλ επηρεηξήζεσλ κε επηδνηήζεηο ζε ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο (leasing)

8 - γηα ηε ρνξήγεζε επλντθψλ θαη ρακειφηνθσλ δαλείσλ ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ ζα επελδχζνπλ - γηα ηελ πξνψζεζε ηεο πξάζηλεο αλάπηπμεο επελδχνληαο ζηελ αληηθαηάζηαζε παιαηψλ θνξηεγψλ κε λέα νρήκαηα αληηξξππαληηθήο ηερλνινγίαο πνπ είλαη θηιηθά πξνο ην πεξηβάιινλ θαη κεγαιχηεξεο αζθάιεηαο γηα λα κπνξέζνπκε λα αληαπνθξηζνχκε ζηηο ζχγρξνλεο αλάγθεο ηεο αγνξάο κεηψλνληαο ην θφζηνο εξγαζίαο καο. 7. Γηακόξθσζε όξσλ πεξηνξηζκνύ αζπδνζίαο αζθαιηζηηθώλ εηαηξεηώλ Θέζπηζε ππνρξεσηηθήο αζθάιηζεο γηα ηελ θάιπςε ησλ θηλδχλσλ πνπ αλαθχπηνπλ θαηά ηελ άζθεζε ηνπ κεηαθνξηθνχ έξγνπ κε θξαηηθή παξέκβαζε ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ε απνδνρή ηεο αλάιεςεο ησλ ζρεηηθψλ αζθαιηζηηθψλ ππνρξεψζεσλ απφ ηηο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο πνπ βξίζθνληαη ζηελ Διιάδα. Γξαζηηθή παξέκβαζε γηα ηε κείσζε ζε ινγηθά επίπεδα ηνπ αζθαιίζηξνπ, ην νπνίν ζηελ Διιάδα θπκαίλεηαη κεηαμχ πεληαπιαζίνπ θαη δεθαπιαζίνπ ησλ αληηζηνίρσλ πνζψλ πνπ θαηαβάιινληαη γηα ηηο κεηαθνξέο ζηηο ηζρπξά νηθνλνκηθέο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Να εμεηαζζεί, επίζεο, ην ελδερφκελν ζχζηαζεο θξαηηθήο αζθαιηζηηθήο εηαηξείαο, ε νπνία λα αλαιάβεη κε θνηλσληθά θξηηήξηα ηε ζχλαςε ησλ ζρεηηθψλ αζθαιίζεσλ ή λα δνζεί ε δπλαηφηεηα ζηνπο απηνθηλεηηζηέο λ αζθαιίδνληαη ειεχζεξα ζε αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο ηεο Δ.Δ. 8. Γηαζθάιηζε εθηέιεζεο κεηαθνξηθνύ έξγνπ από Φ.Γ.Υ. Με δεδνκέλε ηελ ηξνκεξή δπζαλαινγία ησλ θνξηεγψλ Ηδησηηθήο Υξήζεο απηνθηλήησλ πνπ θπθινθνξνχλ ζηελ Διιάδα ζε ζρέζε κε ηα Φ.Γ.Υ ζχκθσλα κε πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνπλ σο αλεπίζεκα ζηνηρεία ηελ χπαξμε ελφο εθαηνκκπξίνπ δηαθνζίσλ πελήληα ρηιηάδσλ πεξίπνπ αδεηψλ θνξηεγψλ απηνθηλήησλ ηδησηηθήο ρξήζεσο ζε ζρέζε κε ηξηάληα έμη ρηιηάδεο δηαθφζηεο πεξίπνπ άδεηεο νρεκάησλ θνξηεγψλ δεκνζίαο ρξήζεσο, αλ θαη κε ηε ζέζπηζε ηνπ Ν.383/1976 ππήξραλ κφλν άδεηεο Φ.Γ.Υ., ζεσξνχκε αλαγθαία ηε ζέζπηζε φξσλ ειέγρνπ ηζρχνο ησλ αδεηψλ Φ.Η.Υ., ηνπ

9 πεξηνξηζκνχ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο ζηα φξηα ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ηεο ρξνληθήο ηζρχνο, ηεο αηηίαο γηα ηελ νπνία δφζεθαλ νη ζρεηηθέο άδεηεο πξνο απνθπγή ηνπ θηλδχλνπ ππνθαηάζηαζεο ησλ δεκνζίσλ κεηαθνξψλ κε θνξηεγά ηδησηηθήο ρξήζεσο, ηεο ππέξβαζεο ηνπ ζθνπνχ ηεο άδεηάο ηνπο κε ηηο επηηεινχκελεο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο θαη ηελ θαηαζηξαηήγεζε ησλ δηαηάμεσλ γηα ηηο κεηαθνξέο ηδησηηθήο ρξήζεο ζε βάξνο ησλ απηνθηλεηηζηψλ. Ζ πεξηζηνιή ηνπ ηεξάζηηνπ ζηφινπ ησλ Φ.Η.Υ. επηβάιιεηαη θαη απφ θπθινθνξηαθνχο θαη πεξηβαιινληηθνχο ιφγνπο αθνχ είλαη πξνθαλήο ε δπζαλαινγία ηεο επηβάξπλζεο ησλ νδνζηξσκάησλ θαη ηεο ξχπαλζεο ηεο αηκφζθαηξαο ζε ζρέζε κε ην (ηδησηηθφ) φθεινο πνπ παξέρνπλ. Δίλαη αθφκε αλαγθαίν λα ιεθζνχλ κέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε ηνπ αζέκηηνπ αληαγσληζκνχ πνπ πθίζηαληαη νη κεηαθνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο απφ παξεκθεξείο επηρεηξήζεηο, π.ρ. courier, θαζψο επίζεο θαη ε ζέζπηζε φξσλ γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο ηήξεζεο ησλ απαηηνχκελσλ φξσλ πγηεηλήο γηα ηε κεηαθνξά πξντφλησλ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο θαη εηδηθά γηα φζα δηαθξίλνληαη απφ πςειή εππάζεηα, π.ρ. πιάζκα, αίκα, θιπ. 9. Ρπζκίζεηο γηα απνδεκίσζε & ζπληαμηνδόηεζε ησλ απηνθηλεηηζηώλ πνπ δελ κπνξνύλ λα αληαπνθξηζνύλ ζηηο λέεο ζπλζήθεο ην Πφξηζκα (επηζπλαπηφκελν) πνπ ζπληάρζεθε απφ ηελ Οκάδα Δξγαζίαο πνπ ζπγθξνηήζεθε κε ηελ ππ αξηζ. Φ.0700/17301/1201/ απφθαζε (ΦΔΚ 336/Τ.Ο.Γ.Γ./ ) κε αληηθείκελν ηνλ ηξφπν ππνινγηζκνχ ησλ ζπληάμεσλ ησλ απηνθηλεηηζηψλ αζθαιηζκέλσλ ζηνλ Ο.Α.Δ.Δ., δηαβάδνπκε φηη νη απηνθηλεηηζηέο, νη νπνίνη ήηαλ αζθαιηζκέλνη ζην ΣΑ, κε ηελ ελνπνίεζε ησλ Σακείσλ θαη ηε δεκηνπξγία ηνπ Ο.Α.Δ.Δ. κπήθαλ ζηελ ζπληαμηνδνηηθή θαηεγνξία 3. Δλψ αζθαιηζκέλνη άιισλ Σακείσλ, φπσο ηνπ ΣΔΒΔ, νη νπνίνη θαηέβαιιαλ πεξίπνπ ηηο ίδηεο εηζθνξέο κε εκάο ηνπο απηνθηλεηηζηέο κπήθαλ ζηελ ζπληαμηνδνηηθή θαηεγνξία 5. Καηαξρήλ δεηάκε ηελ εμνκνίσζή καο κε ηνπο άιινπο αζθαιηζκέλνπο θαη ηελ ππαγσγή καο ζηελ θαηεγνξία 5 αιιά θαη πξφζζεηεο ξπζκίζεηο γηα ηελ

10 απνδεκίσζε θαη ηε ζπληαμηνδφηεζε φζσλ απηνθηλεηηζηψλ δελ κπνξέζνπλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο λέεο ζπλζήθεο. 10. ηαζεξό ζπληειεζηή θόξνπ 18% κέρξη ηνπ θαζαξνύ πνζνύ ησλ θαη επηδόηεζε ε απαιιαγή θόξνπ γηα αληηθαηάζηαζε νρήκαηνο θηιηθόηεξνπ πξνο ην πεξηβάιινλ θαη εγθαηαζηάζεσλ 11. Απνθνξνιόγεζε εηδηθνύ θόξνπ θαηαλάισζεο θαπζίκσλ, όπσο αγξόηεο, ςαξάδεο, αθηνπιόνη Απαιιαγή πνζνχ απφ ηελ επηβνιή ηνπ εηδηθνχ θφξνπ θαηαλάισζεο θαπζίκσλ ψζηε λα θαηαζηεί ν θιάδνο καο αληαγσληζηηθφο. 12. Πιήξε επηδόηεζε από ΟΑΔΓ ησλ λέσλ νδεγώλ ηνπιάρηζηνλ γηα 1 έηνο γηα απόθηεζε εκπεηξίαο, αζθάιεηαο Όπσο γλσξίδεηε, ην επάγγεικά καο είλαη έλα επάγγεικα δχζθνιν γηα λα αληαπνθξηζεί άκεζα ζηηο απαηηήζεηο ηνπ ν εθάζηνηε λενπξνζιακβαλφκελνο νδεγφο. Απαηηήζεηο, φπσο ε νδηθή αζθάιεηα, ε αζθαιήο ηνπνζέηεζε ησλ εκπνξεπκάησλ θαη ν πνιχ θαιφο ρεηξηζκφο θαη ηξφπνο ζπληήξεζεο ελφο 40ηνλνπ απηνθηλήηνπ. Απηφ φκσο πξνυπνζέηεη ρξφλν πξνζαξκνγήο ζηνλ ηχπν θαη ην είδνο ηνπ απηνθηλήηνπ. πλεπψο, ν εθάζηνηε λενπξνζιακβαλφκελνο νδεγφο ζα πξέπεη λα εμαζθεζεί ηνπιάρηζηνλ γηα έλα έηνο θαη λα κπνξνχκε λα ηνπ εκπηζηεπφκαζηε ην φρεκά καο θαη λα κελ εγθπκνλεί θηλδχλνπο γηα αλζξψπηλεο δσέο θαη γηα πιηθέο δεκηέο. Πξφηαζή καο είλαη λα ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Πνιηηεία (κηζζφο θαη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο), φπσο ζηελ ΔΔ, ε εθπαίδεπζε ηνπιάρηζηνλ ελφο έηνπο ηνπ λενπξνζιακβαλφκελνπ νδεγνχ σο ζπλνδεγνχ (βνεζνχ) πάληα κε ηελ παξνπζία ελφο έκπεηξνπ νδεγνχ. Γηα λα κπνξνχλ λα απνηππψλνληαη πιήξσο νη επζχλεο θαη ηνπ νδεγνχ θαη ηνπ εξγνδφηε. Γηαηί πξέπεη λα μέξεηε φηη, πνιινί λενπξνζιακβαλφκελνη νδεγνί είηε εγθαηέιεηςαλ ηα απηνθίλεηα ζε δηάθνξεο ρψξεο είηε πξνμέλεζαλ αξθεηέο

11 δεκηέο θαη ζην απηνθίλεην αιιά θαη ζηα εκπνξεχκαηα κε απνηέιεζκα ηελ απαίηεζε ζηε ζπλέρεηα ηεο αμίαο ησλ εκπνξεπκάησλ απφ ηνπο παζφληεο θαηά ησλ ηδηνθηεηψλ απηνθηλεηηζηψλ. 13. Δπηδόηεζε λαύινπ θαξαβηώλ ηεο ηάμεο ηνπ 40% γηα λα είλαη ηα κεηαθεξόκελα εκπνξεύκαηα καο αληαγσληζηηθά από ηνπο άιινπο Δπξσπαίνπο Σα ειιεληθά νρήκαηα θαηαβάιινπλ ην δηπιάζην λαχιν απφ φηη ηα άιια νρήκαηα ρσξίο απηφ λα δηθαηνινγείηαη απφ νπνηνδήπνηε ιφγν ή λα ππαγνξεχεηαη απφ αληηθεηκεληθά θξηηήξηα. Πνιιέο θνξέο νη αθηνπιντθέο εηαηξείεο θάλνπλ πξνζθνξέο ζηηο ηηκέο εηζηηεξίσλ ζε θνξηεγά νρήκαηα άιισλ ρσξψλ πνιχ ρακειφηεξεο απφ εθείλεο πνπ παξέρνπλ ζηα ειιεληθά θνξηεγά νρήκαηα ρσξίο φκσο ηελ ηήξεζε εηδηθά θαζνξηζκέλσλ, δηαθαλψλ θαη αληηθεηκεληθψλ θξηηεξίσλ. Απνηέιεζκα απηψλ είλαη ε ζεκαληηθή επηβάξπλζε ηνπ θφζηνπο ηεο κεηαθνξάο γηα ηνλ θιάδν καο. Εεηάκε ηε κείσζε θαη ηελ εμίζσζε κε φια ηα νρήκαηα κεηαθνξψλ φισλ ησλ εζληθνηήησλ θαη ηελ επηδφηεζε λαχινπ θαξαβηψλ ηεο ηάμεο ηνπ 40% γηα λα κπνξέζνπκε λα ιεηηνπξγήζνπκε αληαγσληζηηθά κε ηνπο Δπξσπαίνπο ζπλαδέιθνπο καο. 14. Θέηνπκε ην εξώηεκα, πώο ζπλάδειθνη καο κε leasing, ρξέε ηξαπεδώλ, ΦΠΑ, αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ζα εληαρζνύλ ζηηο κεηαθνξηθέο εηαηξείεο; 15. Κακπνηάδ (ππ αξηκ. 1072/2009 νδεγία ηεο ΔΔ) Έλα δσηηθήο ζεκαζίαο ζέκα είλαη θαη ε κε πξαγκαηνπνίεζε θακπνηάδ απφ ηα βνπιγάξηθα θαη ξνπκάληθα θνξηεγά νρήκαηα εληφο ηεο Διιάδνο, γηαηί κφλν νιέζξηεο ζπλέπεηεο ζα επηθέξεη ζηελ ειιεληθή κεηαθνξηθή αγνξά. Ζ ζέζε καο είλαη, είηε λα απνθιεηζηνχλ εληειψο νη ρψξεο απηέο είηε λα δνζεί κηα παξάηαζε κεξηθψλ εηψλ αθφκε πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε

12 νκαιφηεηα ηεο αγνξάο απφ βνπιγάξηθα απηνθίλεηα ειιεληθψλ ζπκθεξφλησλ πνπ ζήκεξα είλαη ρηιηάδεο.

13 Κοινοποίηση : 1. Σν Γξαθείν Πξσζππνπξγνύ, θ. Γεψξγην Παπαλδξένπ 2.Σνλ Πξόεδξν ηεο Βνπιήο, θ. Κσλζηαληίλν Πεηζάιληθν 3.Σνλ Πξόεδξν ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο θ.αληψλε ακαξά 4. Σελ Γεληθή Γξακκαηέα ηνπ ΚΚΔ, θα.αιέθα Παπαξήγα 5. Σνλ Πξόεδξν ηνπ ΛΑ.Ο.., θ.γηψξγν Καξαηδαθέξε 6. Σνλ Πξόεδξν ηνπ ΤΡΗΕΑ, θ. Αιέμε Σζίπξα 7. Σνλ Πξόεδξν ηεο Γεκνθξαηηθήο Αξηζηεξάο, θ. Φψηε Κνπβέιε 8. Σελ Πξόεδξν ηεο Γεκνθξαηηθήο πκκαρίαο, θα. Νηφξα Μπαθνγίαλλε 9.Σν Τπνπξγείν Γηνηθεηηθήο Μεηαξξύζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο - Τπνπξγό, θ. Γεκήηξε Ρέππα - Τθππνπξγό, θ. Νηίλν Ρφβιηα - Τθππνπξγό, θ Παληειή Σδσξηδάθε 10. Σν Τπνπξγείν Δζσηεξηθώλ - Τπνπξγό, θ. Υάξε Καζηαλίδε - Τθππνπξγό, θ. Παξαζθεπά Κνπθνπιφπνπιν 11. Σν Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ - Τπνπξγό, θ/ Δπάγγειν Βεληδέιν Αλαπιεξσηέο Τπνπξγνί : θ. Φίιηππν αρηληδή θ Παληειή Οηθνλφκνπ 12.Σν Τπνπξγείν Δμσηεξηθώλ - Τπνπξγό, θ. ηαχξν Λακπξηλίδε - Αλαπιεξώηξηα Τπνπξγό, θα. Μαξηιίδα Ξελνγηαλλαθνπνχινπ - Τθππνπξγό, θ Γφιιε Γεκήηξην 13. Σν Τπνπξγείν Δζληθήο Άκπλαο - Τπνπξγό, θ Παλαγηψηε Μπεγιίηε

14 - Τθππνπξγό, θ. Κψζηα πειηφπνπιν 14. Σν Τπνπξγείν Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθόηεηαο θαη Ναπηηιίαο - Τπνπξγό, θ. Μηράιε Υξπζνρνίδε - Αλαπιεξσηέο Τπνπξγνί, θ. σθξάηε Ξπλίδε - Τθππνπξγό, θ.θάλν Μσξαίηε 15. Σν Τπνπξγείν Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ - Τπνπξγό, θα. Άλλα Γηακαληνπνχινπ - Αλαπιεξώηξηα Τπνπξγό, θα. Φσηεηλή Γελλεκαηά - Τθππνπξγνί, θα. Παξαζθεπή Υξηζηνθηινπνχινπ 16. Σν Τπνπξγείν Τπνδνκώλ, Μεηαθνξώλ & Γηθηύσλ - Γελ. Γξακκαηέα, θ. Αξηζηείδε Μπνπξδάξα 17. Σν Τπνπξγείν Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο - Τπνπξγό, θ. Γεψξγην Κνπηνπκάλε - Τθππνπξγό, θ. Ησάλλε Κνπηζνχθν 18. Σν Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ - Τπνπξγό, θ. Κσλζηαληίλν θαλδαιίδε - Τθππνπξγό, θ. Ησάλλε Γξηβειέγθα 19. Σν Τπνπξγείν Γηθαηνζύλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ - Τπνπξγό, θ Μηιηηάδε Παπαίσάλλνπ - Τθππνπξγό, θ. Γεσξγην Πεηαισηή 20. Σν Τπνπξγείν Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε - Τπνπξγό, θ. Υξήζην Παπνπηζή - Τθππνπξγό, θ. Δκκαλνπήι Οζσλα 21. Ο Τπνπξγόο Δπηθξαηείαο, θ. Ζιία Μφζηαιν 22. Τθππνπξγό ζηνλ Πξσζππνπξγό, θ. Άγγειν Σφιθα 23. Σνλ Γεληθό Γξακκαηέα ΠΑ.Ο.Κ., θ. Μηράιε Καρξηκάλε 24. Σνπο Αληηπξόεδξνπο ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο - θ. Γεκήηξην Αβξακφπνπιν - θ. ηαχξν Γήκα 25. Όινπο ηνπο Βνπιεπηέο 26. Όινπο ηνπο θνξείο

15

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ: 1106 AΓΑ:4ΑΘΞΖ-ΔΖ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΠΟΛ: 1106 AΓΑ:4ΑΘΞΖ-ΔΖ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 11 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓIEΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Ππορ Αθήνα, 26 Αππιλίος 2013 Τθςποςπγό Ανάπηςξηρ & & Ανηαγωνιζηικόηηηαρ κ. Νόηη Μηηαπάκη

Ππορ Αθήνα, 26 Αππιλίος 2013 Τθςποςπγό Ανάπηςξηρ & & Ανηαγωνιζηικόηηηαρ κ. Νόηη Μηηαπάκη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡAΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΣΗ ΕΛΛΑΔΑ Μηηποπόλεωρ 12-14 Σ.Κ. 10563 Αθήνα, Σηλ. 5202250 / 5202260 / 5202270 TELEFAX. 5227300 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΤ Ππορ Αθήνα, 26 Αππιλίος 2013 Τθςποςπγό Ανάπηςξηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΕΙ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΕΙ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΕΙ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΖΑΡΕΛΑ ΙΩΑΝΝΗ ΠΟΛΤΜΑΣΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟ 2010 Περιεχόμενα ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1... 7 ΟΙ ΟΓΙΚΔ ΜΔΣΑΦΟΡΔ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ.... 7 ΔΗΑΓΩΓΖ... 7 1.1 ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΙΟΓΟΤ ΣΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑ....

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Απεπιόπιζηορ απιθμόρ βςηιοθόπων ζηα ππαηήπια καςζίμων

Απεπιόπιζηορ απιθμόρ βςηιοθόπων ζηα ππαηήπια καςζίμων Απεπιόπιζηορ απιθμόρ βςηιοθόπων ζηα ππαηήπια καςζίμων Αξηζκ. A8/48012/5053/12 (ΦΔΚ 3052 Β/18-11-2012) : Φνξήγεζε αδεηψλ θπθινθνξίαο βπηηνθφξσλ θνξηεγψλ απηνθηλήησλ ηδησηηθήο ρξήζεο ζε θαηφρνπο άδεηαο Ληαληθήο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ πξφζθαηα ςεθηζζέληνο λφκνπ 3996/2011.

ΘΕΜΑ: «Παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ πξφζθαηα ςεθηζζέληνο λφκνπ 3996/2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙO ΕΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΕΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΚΟΙΝ/ΚΗ ΑΦΑΛΙΗ Δ/ΝΗ : ΚΑΜ ΣΜΗΜΑ : A ΣΑΥ.Δ/ΝΗ:Σηαδίνπ 29 ΣΑΥ. ΚΩΔΙΚΑ : 101 10 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ : Γ.Παηνχλα

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΘΞΗ-ΕΗ ΠΟΛ: 1106 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΑΔΑ: 4ΑΘΞΗ-ΕΗ ΠΟΛ: 1106 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 11 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓIEΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών τοιχεία του μαθήματοσ (ημζρα εβδομάδασ, ώρεσ, ζτοσ): ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών Εργαςτηριακή ομάδα αςκήςεων 2 για το μάθημα «ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Θέμα: «Δλεξγνπνίεζε δηθαηώκαηνο ρνξήγεζεο επαγγεικαηηθνύ απηνθηλήηνπ (Φ.Η.Υ.) ζε Γαζνιόγνπο πνπ αζθνύλ επάγγεικα παξνρήο ππεξεζηώλ»

Προς: Θέμα: «Δλεξγνπνίεζε δηθαηώκαηνο ρνξήγεζεο επαγγεικαηηθνύ απηνθηλήηνπ (Φ.Η.Υ.) ζε Γαζνιόγνπο πνπ αζθνύλ επάγγεικα παξνρήο ππεξεζηώλ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ------------------------------ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 55, 65403 ΚΑΒΑΛΑ Σ.Θ.1379 ΣΖΛ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505 E-mail:geoteeam@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ Άξζξν 1 θνπόο Γεληθέο Αξρέο 1. Ο παξψλ λφκνο απνβιέπεη ζηελ ζεζκνζέηεζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηο Γπαθείο ηύπος ηηρ Ομοζπονδίαρ Απηοποιών Ελλάδορ

Από ηο Γπαθείο ηύπος ηηρ Ομοζπονδίαρ Απηοποιών Ελλάδορ 1) ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ, Αζήλα,24-7-2009 Αλαβξαζκόο επηθξαηεί ζηελ Σάμε ησλ αξηνπνηώλ ύζηεξα από ηελ δήισζε ηνπ ΤΠΑΝ πσο πξνηίζεηαη λα θαηαζέζεη ηξνπνινγία γηα ην Ν. 3526/07 ( Παξαγσγή θαη δηάζεζε εηδώλ αξηνπνηίαο

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ.

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ. Αζήλα 4-9-2007 Αξηζκ. Πξση.: Κ2-13288 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ Γ/ΝΗ Α.Δ. & ΠΙΣΔΩ ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007

Διαβάστε περισσότερα

Περισσότερα για τους φόρους. Σήκεξα: Δηαγξακκαηηθή αλάιπζε θόξσλ / ηη πξέπεη λα θνξνινγείηε? Γηαηί?

Περισσότερα για τους φόρους. Σήκεξα: Δηαγξακκαηηθή αλάιπζε θόξσλ / ηη πξέπεη λα θνξνινγείηε? Γηαηί? Περισσότερα για τους φόρους Σήκεξα: Δηαγξακκαηηθή αλάιπζε θόξσλ / ηη πξέπεη λα θνξνινγείηε? Γηαηί? Μεταβολές στην κατανάλωση λόγο φόρων Θπκεζείηε όηη νη άλζξσπνη ηππηθά θαηαλαιώλνπλ ιηγόηεξν από έλα αγαζό

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα