ΠΟΛ: 1106 AΓΑ:4ΑΘΞΖ-ΔΖ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΟΛ: 1106 AΓΑ:4ΑΘΞΖ-ΔΖ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ"

Transcript

1 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 11 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓIEΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑΣΑ Α, Β ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΛΩΝ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ ΣΜΗΜΑ B ΠΟΛ: 1106 Σαρ. Γ/λζε :Καξ. εξβίαο 10 ΠΡΟ: ΑΠΟΓΔΚΣΔ Π.Γ. Σαρ. Κσδ. : ΑΘΗΝΑ Πιεξνθνξίεο: Δ. Πφιθα, Κ. Παλαγνπνχινπ Μ. Ηιηνθαχηνπ Σειέθσλν : , 318, 375 ΦΑΞ : ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε νξηζκέλωλ δηαηάμεωλ ηνπ λ. 3887/2010 (ΦΔΚ 174 Α / ), ηνπ λ.3888/2010 (ΦΔΚ 175 Α / ) θαζώο θαη ηωλ δηαηάμεωλ ηεο παξαγξάθνπ 16 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ λ.3943/2011 (ΦΔΚ 66 Α / ). αο θνηλνπνηνχκε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 10 θαη 14 ηνπ λ.3887/2010 «Οδηθέο Δκπνξεπκαηηθέο Μεηαθνξέο» (ΦΔΚ 174 Α / ), ζρεηηθά κε ηνπο φξνπο κεηαβίβαζεο ησλ Φνξηεγψλ απηνθηλήησλ Γεκφζηαο Υξήζεο (Φ.Γ.Υ.) θαη ηελ θαηαβνιή εηδηθήο εηζθνξάο γηα ηε ρνξήγεζε λέσλ αδεηψλ θπθινθνξίαο Φ.Γ.Υ., ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ.3888/2010 (ΦΔΚ 175 Α / ) αλαθνξηθά κε ηνλ ηξφπν δηελέξγεηαο ησλ απνζβέζεσλ ηεο αμίαο ησλ αδεηψλ ησλ Φ.Γ.Υ, θαζψο θαη ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 16 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ.3943/2011 (ΦΔΚ 66 Α / ), κε ηηο νπνίεο θαηαξγνχληαη νη δηαηάμεηο ησλ πεξηπηψζεσλ α ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ. 2579/1998, 1

2 πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ππεξαμία ηεο άδεηαο θαη ηνπ νρήκαηνο ησλ Φ.Γ.Υ, θαη ζαο γλσξίδνπκε, γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή ηνπο, ηα αθφινπζα: ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α Γηαηάμεηο ηνπ λ.3887/2010 Άξζξν 14, παξ. 1 έωο θαη 6 Μεηαβαηηθή πεξίνδνο θαη θαηεγνξηνπνίεζε ηωλ κεηαθνξώλ 1. Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ απηνχ σο κεηαβαηηθή πεξίνδνο νξίδεηαη, ε ρξνληθή πεξίνδνο πνπ αξρίδεη ζηηο 30 επηεκβξίνπ 2010 θαη ιήγεη ζηηο 30 Ινπλίνπ 2013 (κέζα ζε δέθα έηε απφ ηε ιήμε απηήο ηεο κεηαβαηηθήο πεξηφδνπ, νη πθηζηάκελεο άδεηεο Φ.Γ.Υ. απηνθίλεησλ κεηαηξέπνληαη ζε Άδεηεο Οδηθώλ Μεηαθνξώλ. 2. Οη άδεηεο πνπ έρνπλ εθδνζεί κέρξη 29 επηεκβξίνπ 2010, ζπλερίδνπλ λα ηζρχνπλ κε ηνπο φξνπο έθδνζήο ηνπο. 3. Μεηά ηε παξέιεπζε πέληε εηψλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λ.3887/2010, ήηνη κεηά ηηο 30 επηεκβξίνπ 2015, ζε πεξίπησζε κεηαβίβαζεο, νη λένη θάηνρνη ππνρξενχληαη λα αληηθαηαζηήζνπλ ηα νρήκαηα ηνπο κε άιια λεφηεξεο ηερλνινγίαο. Απφ ηελ ππνρξέσζε απηή εμαηξνχληαη νη κεηαβηβάζεηο απφ θιεξνλνκηά. 4. Μέρξη ην πέξαο ηεο κεηαβαηηθήο πεξηφδνπ ( ) ηζρχεη ε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ κεηαθνξψλ σο εμήο: α) Δζληθέο θαη Γηεζλείο Δκπνξεπκαηηθέο Μεηαθνξέο β) Ννκαξρηαθέο Δκπνξεπκαηηθέο Μεηαθνξέο νη νπνίεο δηελεξγνχληαη κε Φ.Γ.Υ απηνθίλεηα κηθηνχ βάξνπο κέρξη 10 ηφλνπο, κέζα ζην λνκφ φπνπ απηά έρνπλ έδξα θαη ηνπο γεηηνληθνχο ηνπο λνκνχο. γ) Δηδηθέο κεηαθνξέο θαπζίκωλ νη νπνίεο δηελεξγνχληαη κε Φ.Γ.Υ. απηνθίλεηα κηθηνχ βάξνπο πάλσ απφ 3.5 ηφλνπο, γηα εζληθέο θαη δηεζλείο κεηαθνξέο, θαη κηθηνχ βάξνπο κέρξη 8 ηφλνπο γηα λνκαξρηαθέο κεηαθνξέο (ε θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλεη κεηαθνξέο πγξψλ θαπζίκσλ θαη ζεξκήο αζθάιηνπ). 2

3 Άξζξν 14, παξ. 7 θαη 8 Δηδηθή εηζθνξά γηα ηε ρνξήγεζε λέωλ αδεηώλ θπθινθνξίαο θαηά ηε κεηαβαηηθή πεξίνδν. 1. Γηα ηε ρνξήγεζε αδεηψλ θπθινθνξίαο Φ.Γ.Υ νη ελδηαθεξφκελεο κεηαθνξηθέο εηαηξείεο θαηαβάιινπλ εθάπαμ, ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, εηδηθή εηζθνξά αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία θαη ην κηθηφ βάξνο ηνπ θνξηεγνχ νρήκαηνο, σο εμήο : α) Γέθα ρηιηάδεο (10.000) επξψ γηα ηνλ πξψην ηφλν. β) Γχν ρηιηάδεο (2.000) επξψ γηα θάζε επφκελν θαη κέρξη επηά ηφλνπο. γ) Υίιηα πεληαθφζηα (1.500) επξψ γηα θάζε επφκελν θαη κέρξη ηνπο ζαξάληα ηφλνπο. Δάλ νη αηηνχκελεο άδεηεο είλαη θαηεγνξίαο εηδηθήο κεηαθνξάο πεηξειαηνεηδψλ, ηα πνζά ηεο εηδηθήο εηζθνξάο δηακνξθψλνληαη σο αθνινχζσο: α) Δίθνζη επηά ρηιηάδεο (27.000) επξψ γηα ηνλ πξψην ηφλν. β)σξεηο ρηιηάδεο (3.000) επξψ γηα θάζε επφκελν θαη κέρξη ηνπο ζαξάληα δχν ηφλνπο. 2. Σν πνζφ ηεο εηδηθήο εηζθνξάο πνπ θαηαβάιιεηαη γηα ηε ιήςε ηεο λέαο άδεηαο Φ.Γ.Υ. ινγίδεηαη σο έμνδν θαη εθπίπηεη ηνπ εηζνδήκαηνο ησλ κεηαθνξηθψλ εηαηξεηψλ, επηκεξηδφκελν θαηά ην έλα ηξίην γηα ηα ηξία επφκελα έηε απφ ηε ιήςε ηεο άδεηαο. 3. εκεηψλεηαη, φηη ε εηδηθή εηζθνξά θαηαβάιιεηαη θαηά ηε ρνξήγεζε λέσλ αδεηψλ θπθινθνξίαο Φ.Γ.Υ. απφ ην Τπνπξγείν Μεηαθνξψλ ζηηο ζπληζηψκελεο απφ ην άξζξν 3 ηνπ λφκνπ κεηαθνξηθέο εηαηξείεο (ΑΔ, ΔΠΔ), θαη φρη θαηά ηε κεηαβίβαζε Φ.Γ.Υ κε ηελ άδεηα θπθινθνξίαο ηνπο βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λφκνπ απηνχ. 4. Τπφρξενο γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ πνζνχ ηεο εηδηθήο εηζθνξάο είλαη ε αηηνχζα γηα ηε ρνξήγεζε ηεο λέαο άδεηαο εηαηξεία, ελψ ην ζρεηηθφ πνζφ θαηαβάιιεηαη ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ θαη θαηαρσξείηαη ζηνλ ΚΑΔ 1372 κε ηίηιν «Δηδηθή εθάπαμ εηζθνξά ζηα θνξηεγά Γ.Χ. πνπ κπαίλνπλ ζε θπθινθνξία» ζχκθσλα κε ην άξζξν 12 ηνπ ίδηνπ λφκνπ. Δπηζεκαίλεηαη φηη, ζηνλ Κ.Α.Δ 1373 κε ηίηιν «Δθάπαμ εηζθνξά ζηα θνξηεγά Η.Χ. πνπ κπαίλνπλ ζε θπθινθνξία», θαηαρσξνχληαη εθεμήο ηα έζνδα απφ ηελ εθάπαμ εηζθνξά κφλν ησλ θνξηεγψλ Ι.Υ. 5. Απφ ηελ επνκέλε ηεο ιήμεο ηεο κεηαβαηηθήο πεξηφδνπ ε εηζθνξά πνπ απαηηείηαη ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ γηα ηε ρνξήγεζε θαη αλαλέσζε ηεο άδεηαο νδηθψλ κεηαθνξψλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά απφ ην άξζξν 5 παξ. 5 ηνπ λ.3887/ Η θαηαβνιή ηνπ πνζνχ ηεο εηδηθήο εηζθνξάο ζα γίλεηαη κε ηε ρξήζε ηνπ εληχπνπ «Γήιωζε θαηαβνιήο ηεο εηδηθήο εηζθνξάο ηωλ παξ. 7 θαη 8 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ.3887/2010», σο ην ζπλεκκέλν ππφδεηγκα. 3

4 7. Πεξαηηέξσ, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 8 ηνπ ηδίνπ σο άλσ άξζξνπ θαη λφκνπ ηα πνζά ηεο εηδηθήο εηζθνξάο, φπσο πξνζδηνξίζηεθαλ αλσηέξσ, κεηψλνληαη ζηαδηαθά θαηά ηε δηάξθεηα ηξηεηνχο κεηαβαηηθήο πεξηφδνπ πνπ μεθηλά, κε ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λφκνπ, δειαδή ζηηο , θαη ιήγεη ζηηο Η κείσζε ιακβάλεη ρψξα ζηελ αξρή θάζε εκεξνινγηαθνχ έηνπο σο εμήο: α) Καηά ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%) επί ηνπ αξρηθνύ πνζνύ ηελ , β) Καηά ηξηάληα πέληε ηνηο εθαηφ (35%) επί ηνπ αξρηθνύ πνζνύ ηελ θαη γ) Καηά ηξηάληα πέληε ηνηο εθαηφ (35%) επί ηνπ αξρηθνύ πνζνύ ηελ Μεηά ην πέξαο ηεο κεηαβαηηθήο πεξηφδνπ ε εηδηθή εηζθνξά παχεη λα πθίζηαηαη. 8. Απφ ηελ έλαξμε ηεο ηζρχνο ηνπ λ.3887/2010 ( ), φπσο ξεηά νξίδεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ λφκνπ απηνχ, θαηαξγνχληαη νη δηαηάμεηο ηνπ λ.383/1976 (ΦΔΚ Α 182). Άξζξν 10 παξ. 1 Μεηαβηβάζεηο Φ.Γ.Χ απηνθηλήηωλ κε ηελ άδεηα θπθινθνξίαο ηνπο θαηά ηε κεηαβαηηθή πεξίνδν. 1. χκθσλα κε ην άξζξν 10 ηνπ λ. 3887/2010, ηα Φ.Γ.Υ. θάζε θαηεγνξίαο επηηξέπεηαη λα κεηαβηβάδνληαη δηα πξάμεσο ελ δσή θαηά θπξηφηεηα κε ηελ άδεηά ηνπο. 2. Η κεηαβίβαζε ΦΓΥ απηνθηλήησλ είλαη δπλαηή είηε ζε κεηαθνξηθέο επηρεηξήζεηο (θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα), νη νπνίεο ιεηηνπξγνχλ θαηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λφκνπ, εθφζνλ απνδείμνπλ φηη δηαζέηνπλ ρψξν γξαθείνπ, είηε ζε κεηαθνξηθέο εηαηξείεο πνπ πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ηνπ λ. 3887/2010 (σο πξνο ηελ λνκηθή κνξθή θιπ., ζρεη. ε B1/47832/4533/ εγθχθιηνο ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ). 3. Γηα ηε ζέζε ζε θπθινθνξία Φ.Γ.Υ απηνθηλήησλ, θαηφπηλ κεηαβίβαζεο, ζην φλνκα ήδε ιεηηνπξγνπζψλ θαηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λφκνπ κεηαθνξηθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ δελ πξνζαξκφζηεθαλ ζηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 3 θαη 4, απαηηείηαη ν έιεγρνο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ γηα ηελ απφδεημε ηεο επαγγεικαηηθήο έδξαο (κηζζσηήξην ή ηίηινη ηδηνθηεζίαο) θαη φρη ινηπψλ εγθαηαζηάζεσλ (ρψξσλ ζηάζκεπζεο θ.ι.π ). 4. Ωο ιεηηνπξγνχζεο κεηαθνξηθέο επηρεηξήζεηο ζεσξνχληαη απηέο πνπ δηαζέηνπλ ηζρχνπζα άδεηα θπθινθνξίαο Φ.Γ.Υ. απηνθηλήηνπ ζην φλνκά ηνπο θαηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λφκνπ ( ) (ζρεη. ε αξηζ. πξση. Β1/53534/5213/ ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ κε ΑΓΑ:4Ι0Β1-). 4

5 5. Δηδηθά γηα ηηο κεηαβηβάζεηο Φ.Γ.Υ. απηνθηλήησλ κε ζχζηαζε δσξεάο ελ δσή ή γνληθήο παξνρήο ή απφ θιεξνλνκηθή αηηία ζηα πξφζσπα ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ π.δ. 346/2001 παξέρεηαη ην δηθαίσκα ζηνπο δηθαηνχρνπο Φ.Γ.Υ. απηνθηλήηνπ λα θάλνπλ ρξήζε ηεο επεξγεηηθήο δηάηαμεο πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 4 ηνπ π.δ. 346/2001 ζρεηηθά κε ηελ πξνζεζκία απφθηεζεο άδεηαο άζθεζεο επαγγέικαηνο νδηθνχ κεηαθνξέα, θαη γηα ηελ απφθηεζε ησλ ινηπψλ πξνυπνζέζεσλ ηνπ λ.3887/2010. Άξζξν 10, παξ.1 πεξ. α Υπνινγηζκόο ηνπ θόξνπ ππεξαμίαο άδεηαο Φ.Γ.Χ. πνπ εθδόζεθε πξηλ ηηο 30 επηεκβξίνπ ηνπ 2010 θαη κεηαβηβάδεηαη κεηά από απηή ηελ εκεξνκελία καδί κε ην όρεκα ηεο. 1. Με ηηο δηαηάμεηο απηέο αιιάδεη ν ηξφπνο ππνινγηζκνχ ηεο ππεξαμίαο ηεο άδεηαο θαη ηνπ νρήκαηνο Φ.Γ.Υ. πνπ απηή ζπλνδεχεη, σο εμήο: α) Ζ αμία θάζε παιαηάο άδεηαο δειαδή απηήο πνπ εθδφζεθε πξηλ ηηο 30 επηεκβξίνπ ηνπ 2010 θαη κεηαβηβάδεηαη κεηά απφ απηή ηελ εκεξνκελία, πξνζδηνξίδεηαη, θαηά ηελ απνηίκεζε ηεο άπιεο ππεξαμίαο ηεο, κε βάζε ηελ εηζθνξά πνπ πξέπεη λα πιεξσζεί γηα ηελ απφθηεζε κηαο αληίζηνηρεο λέαο άδεηαο (παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 14), θαη είλαη ίζε κε απηήλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ απηνχ. β) Ωο αμία ηνπ νρήκαηνο, γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ππεξαμίαο θαηά ηε κεηαβίβαζή ηνπ ινγίδεηαη ε πξαγκαηηθή αμία πώιεζεο απηνχ ε νπνία αλαγξάθεηαη ζην πξνβιεπφκελν ζηνηρείν ηνπ Κ.Β.. γ) Ο θόξνο ππεξαμίαο ηεο παιαηάο άδεηαο είλαη ην πνζνζηφ 3% επί ηεο αμίαο ηεο. δ) Ο θόξνο ππεξαμίαο ηνπ νρήκαηνο είλαη ην πνζνζηφ 3% επί ηηο πξαγκαηηθήο αμίαο κεηαβίβαζεο ηνπ. 2. Γηεπθξηλίδεηαη φηη, πξνθεηκέλνπ λα απνηηκεζεί ε άπιε ππεξαμία ησλ αλσηέξσ αδεηψλ, ιακβάλεηαη ππφςε ην κηθηφ βάξνο ηνπ Φ.Γ.Υ. απηνθηλήηνπ, φπσο απηφ αλαγξάθεηαη ζηελ άδεηα θπθινθνξίαο ηνπ νρήκαηνο. Άξζξν 10 παξ. 1 πεξ. β Υπνινγηζκόο ηνπ θόξνπ ππεξαμίαο λέαο άδεηαο πνπ εθδόζεθε κεηά ηηο 30 επηεκβξίνπ ηνπ 2010 θαη κεηαβηβάδεηαη καδί κε ην όρεκα ηεο. Ζ αμία ηεο λέαο άδεηαο θαη ηνπ νρήκαηνο πνπ απηή ζπλνδεύεη πξνζδηνξίδνληαη κε ηνλ ίδην ηξφπν πνπ ηζρχεη θαη γηα ηηο παιαηέο άδεηεο, ελψ ν θφξνο ππεξαμίαο ππνινγίδεηαη κε πνζνζηφ 2% επί ηεο αμίαο ηνπο. 5

6 πλεπψο, γηα κεηαβηβάζεηο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ έσο ν θφξνο ππνινγίδεηαη επί ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ ηεο εηδηθήο εηζθνξάο (βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 14) πνπ αληηζηνηρεί ζηελ άδεηα θαη επί ηεο αμίαο ηνπ νρήκαηνο, ελψ απφ θαη κεηά ν θφξνο ζα ππνινγίδεηαη επί ησλ κεησκέλσλ πνζψλ ηεο εηδηθήο εηζθνξάο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηελ αμία ηεο άδεηαο θαη επί ηεο αμίαο ησλ κεηαβηβαδφκελνπ νρήκαηνο. Τπφρξεεο γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ πην πάλσ θφξνπ είλαη νη κεηαθνξηθέο επηρεηξήζεηο πνπ κεηαβηβάδνπλ ηα Φ.Γ.Υ. απηνθίλεηα κε ηελ άδεηά ηνπο (δειαδή ν πσιεηήο). Σν πνζφ ηνπ θφξνπ πνπ βεβαηψλεηαη απφ ηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ θαηαρσξείηαη ζηνλ ΚΑΔ 114, εθφζνλ ν πσιεηήο είλαη αηνκηθή επηρείξεζε (θπζηθφ πξφζσπν) κε μερσξηζηφ είδνο θφξνπ 1175 (γηα ηελ άδεηα) θαη 1176 (γηα ην φρεκα) θαη ζηνλ ΚΑΔ 127, εθφζνλ ν πσιεηήο είλαη λνκηθφ πξφζσπν, κε μερσξηζηφ είδνο θφξνπ 1177 (γηα ηελ άδεηα) θαη 1178 (γηα ην φρεκα), αληίζηνηρα. Η θαηαβνιή ησλ αλσηέξσ πνζψλ γίλεηαη εθάπαμ, κε ηε ρξήζε ηνπ εληχπνπ «Γήισζε θαηαβνιήο θφξνπ ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ.3887/2010», σο ην ζπλεκκέλν ππφδεηγκα, ζηνλ πξντζηάκελν ηεο αξκφδηαο γηα ηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο ηεο πσιήηξηαο επηρείξεζεο Γ.Ο.Τ, πξηλ απφ ηε κεηαβίβαζε ζην Τπνπξγείν Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ. Η δήισζε απηή ππνγξάθεηαη θαη απφ ηνπο δχν ζπκβεβιεκέλνπο ή ηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ηνπο θαη πξνζθνκίδεηαη σο δηθαηνινγεηηθφ θαηαβνιήο ηνπ πνζνχ ζην Τπνπξγείν Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ, αθνχ ζην ζψκα ηεο αλαγξάθεηαη ην πνζφ πνπ θαηαβιήζεθε θαη ν αξηζκφο ηνπ δηπινηχπνπ κε ην νπνίν απηφ εηζπξάρζεθε. Άξζξν 10 παξ. 2 Ο θφξνο ππεξαμίαο λέαο θαη παιαηάο άδεηαο, θαζψο θαη ηνπ νρήκαηνο πνπ ζπλνδεχνπλ, δελ θαηαβάιιεηαη ζε πεξίπησζε κεηαβίβαζεο ιφγσ ζπγρψλεπζεο κεηαθνξηθψλ εηαηξεηψλ, ή κεηαηξνπήο ηεο εηαηξηθήο κνξθήο ησλ κεηαθνξηθψλ εηαηξεηψλ. ΚΔΦΑΛΑΗΟ Β Γηαηάμεηο ηνπ λ.3888/ Άξζξν 18 παξ Οη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ απηήο δελ ηζρχνπλ απφ ηε δεκνζίεπζή ηνπο ( ), θαζφζνλ νη πεξηπηψζεηο α ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ.2579/1998 (ΦΔΚ Α 31/ ), φπσο ηζρχνπλ κεηά ηελ ηξνπνπνίεζή ηνπο κε ηελ 6

7 παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ.3888/2010, ζρεηηθά κε ηε θνξνινγία ηεο ππεξαμίαο θαηά ηε κεηαβίβαζε άδεηαο θαη νρήκαηνο ησλ Φ.Γ.Υ, θαηαξγνχληαη απφ κε ηε παξ.16 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ λ.3943/2011 (Φ.Δ.Κ 66 Α / ). 2. Σα πνζά ηνπ ελ ιφγσ θφξνπ πνπ θαηαβιήζεθαλ απφ θαη κεηά δελ επηζηξέθνληαη. 3. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα πνζά ηνπ θφξνπ ππεξαμίαο Φ.Γ.Υ πνπ εηζπξάρζεθαλ απφ ηηο Γ.Ο.Τ, απφ έσο ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο παξνχζεο, βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ.3888/2010, θαζψο θαη ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ.2579/1998, δελ επηζηξέθνληαη. 4. Αληίζεηα, ηα λέα πνζά θφξνπ ππεξαμίαο Φ.Γ.Υ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λφκνπ 3887/2010 πεξί «Οδηθψλ Δκπνξεπκαηηθψλ Μεηαθνξψλ» δελ νθείινληαη, εθφζνλ έρνπλ θαηαβιεζεί ηα πνζά ησλ πεξ. α ησλ παξ.1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ.2579/1998. Άξζξν 18 παξ. 1 Απνζβέζεηο ηεθκαξηήο αμίαο αδεηώλ Φ.Γ.Χ. κε εκεξνκελία έθδνζεο πξηλ ηελ Γηα ηελ νκαιή κεηάβαζε ζην λέν πιαίζην νδηθψλ εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ, φπσο απηφ θαζηεξψζεθε κε ην λ. 3887/2010, θαη γηα ηελ αληηζηάζκηζε ηεο απψιεηαο θεθαιαίνπ πνπ πξνθχπηεη γηα ηνπο ηδηνθηήηεο απηνθηλήησλ Φ.Γ.Υ. κε ηελ απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο θαη ηε κείσζε ηεο εκπνξηθήο αμίαο ησλ αδεηψλ ηνπο, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 3888/2010 (ΦΔΚ 175Α / ) ξπζκίδνληαη ηα ζέκαηα ησλ απνζβέζεσλ ηεο αμίαο ησλ αδεηψλ απηψλ. 2. Δηδηθφηεξα, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 3888/2010 νξίδεηαη, φηη φζνη επαγγεικαηίεο θαηέρνπλ άδεηεο θπθινθνξίαο ησλ απηνθηλήησλ (Φ.Γ.Υ.), φπσο απηέο πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα 2 θαη 14 ηνπ λ. 3887/2010, δειαδή θαηέρνπλ άδεηεο Φ.Γ.Υ. πξηλ ηε δεκνζίεπζε ηνπ λ. 3887/2010 (ήηνη πξηλ ηηο ) θαη αλεμάξηεηα εάλ πξφθεηηαη γηα αηνκηθέο εθκεηαιιεχζεηο, θνηλσλίεο ζπλεθκεηάιιεπζεο, εθκεηαιιεχζεηο ή επηρεηξήζεηο άιιεο λνκηθήο κνξθήο, κπνξνχλ, θαη επηινγήλ, λα απνζβέζνπλ ηελ αμία ησλ πην πάλσ αδεηψλ, ηζφπνζα, ζε ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηξία (3) έσο θαη επηά (7) έηε, κε έλαξμε ηζρχνο ην έηνο Δπνκέλσο, κε ηηο πην πάλσ δηαηάμεηο αλαγλσξίδεηαη ηζφπνζε θαη έηνο κείσζε ησλ θαζαξψλ θεξδψλ ησλ επαγγεικαηηψλ πνπ θαηέρνπλ ηηο άδεηεο ησλ νδηθψλ κεηαθνξψλ Φ.Γ.Υ Δζληθψλ, Γηεζλψλ, Ννκαξρηαθψλ θαη Βπηηνθφξσλ, απφ 3 έσο θαη 7 έηε, θαη 7

8 επηινγήλ, ζηα πνζά ηεο αμίαο απηψλ, δίλνληαο ζηνπο κεηαθνξείο ηε δπλαηφηεηα λα επηιέμνπλ εάλ ζα απνζβέζνπλ ηελ νξηδφκελε αμία ηεο άδεηαο πνπ θαηέρνπλ ζε 3, 4, 5, 6 ή 7 έηε, αληίζηνηρα. 4. Γηα ην ζθνπφ απηφ θαη πξνθεηκέλνπ λα εμεπξεζεί εληαίνο ηξφπνο ππνινγηζκνχ ηεο αμίαο ησλ πην πάλσ αδεηψλ, ιακβάλεηαη ππφςε ην κηθηφ βάξνο ηνπ Φ.Γ.Υ. απηνθηλήηνπ ην νπνίν αλαγξάθεηαη ζηελ άδεηα θπθινθνξίαο ηνπ. 5. Η αλσηέξσ αμία, φπσο απηή δηακνξθψλεηαη κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.7 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ.3887/2010, πξνζδηνξίδεηαη σο αθνινχζσο: α) Γέθα ρηιηάδεο (10.000) επξψ γηα ηνλ πξψην ηφλν. β) Γχν ρηιηάδεο (2.000) επξψ γηα θάζε επφκελν θαη κέρξη επηά (7) ηφλνπο. γ) Υίιηα πεληαθφζηα (1.500) επξψ γηα θάζε επφκελν θαη κέρξη ηνπο ζαξάληα (40) ηφλνπο. Γηα ηελ θαηεγνξία εηδηθήο κεηαθνξάο πεηξειαηνεηδψλ, ε αμία ησλ αδεηψλ δηακνξθψλεηαη σο εμήο: α) Δίθνζη επηά ρηιηάδεο (27.000) επξψ γηα ηνλ πξψην ηφλν. β) Σξεηο ρηιηάδεο (3.000) επξψ γηα θάζε επφκελν θαη κέρξη ηνπο ζαξάληα δχν (42) ηφλνπο. 6. Καηά ζπλέπεηα, νη αμίεο ησλ αδεηψλ θπθινθνξίαο, φπσο πξνζδηνξίδνληαη αλσηέξσ, ππφθεηληαη ζε ηκεκαηηθή θαη ηζφπνζε εηήζηα απφζβεζε κε ηε ρξήζε ζηαζεξνχ ζπληειεζηή αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ εηψλ απφζβεζεο (3, 4, 5, 6 ή 7, αληίζηνηρα) πνπ επηιέγεη ν κεηαθνξέαο, σο εμήο: Έηε απφζβεζεο Πνζνζηφ θαη έηνο 3 33,33% (ή 1/3) 4 25% (ή 1/4) 5 20% (ή 1/5) 6 16,66% (ή 1/6) 7 14,29% (ή 1/7) 7. Γηεπθξηλίδεηαη, φηη αλ θαη ε επηινγή ησλ εηψλ απφζβεζεο (επνκέλσο θαη ηνπ αληίζηνηρνπ εηήζηνπ ζπληειεζηή) βξίζθεηαη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηνπ κεηαθνξέα, ν ζπληειεζηήο πνπ ζα επηιεγεί αξρηθά ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζηαζεξά απφ δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν ζε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν κέρξη ηελ πιήξε απφζβεζε ηεο αμίαο ηεο άδεηαο. 8. Η δηελέξγεηα απνζβέζεσλ είλαη ππνρξεσηηθή ζε θάζε ρξήζε. ε πεξίπησζε πνπ κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ απνζβέζεσλ κε ηε δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο (θνξνινγηθή αλακφξθσζε) πξνθχςεη δεκία, απηή κεηαθέξεηαη ζηα επφκελα πέληε έηε (5), κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 4 ηνπ Κ.Φ.Δ. παξά ην γεγνλφο φηη ε 8

9 δεκία δελ πξνθχπηεη απφ ηα βηβιία, γηα ιφγνπο εληαίαο θνξνινγηθήο αληηκεηψπηζεο φισλ ησλ επηρεηξήζεσλ, αλεμάξηεηα απφ ην αληηθείκελν εξγαζηψλ ηνπο. 9. Πεξαηηέξσ θαη εηδηθά γηα φζνπο θαηέρνπλ άδεηεο εθκεηάιιεπζεο λνκαξρηαθψλ θνξηεγψλ, αλαγλσξίδεηαη επηπιένλ πξνζαχμεζε ησλ πνζψλ ησλ απνζβέζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ, θαηά πνζνζηφ πελήληα ηνηο εθαηφ (50%). 10. Δπηζεκαίλεηαη, φηη ε απφζβεζε ηεο αμίαο ησλ αδεηψλ Φ.Γ.Υ. δελ αθνξά ζην ινγηζηηθφ πξνζδηνξηζκφ ησλ θεξδψλ ησλ ππαγφκελσλ επαγγεικαηηψλ ή επηρεηξήζεσλ, αθνχ νη αλαγλσξηδφκελεο απνζβέζεηο ππνινγίδνληαη επί ηεθκαξηήο αμίαο ηεο άδεηαο, φπσο απηή πξνθχπηεη κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 3887/2010 θαη φρη επί πξαγκαηηθήο βάζεσο (θφζηνπο αγνξάο). Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ, ε έθπησζε ησλ ππφςε απνζβέζεσλ ζα γίλεηαη κε ηελ αλακφξθσζε ησλ απνηειεζκάησλ θαηά ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ησλ επηρεηξήζεσλ ή επαγγεικαηηψλ πνπ θαηέρνπλ άδεηεο πξηλ απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ λ. 3887/2010 ( ). Δπηπιένλ ηεο αλακφξθσζεο απηήο, ε ππαγφκελε επηρείξεζε ζα δειψλεη θάζε ρξφλν θαη ηνλ αξηζκφ ησλ ρξήζεσλ γηα ηηο νπνίεο έρεη απνθαζίζεη λα πξνβεί ζηελ απφζβεζε ηεο πην πάλσ αμίαο. 11. Σν πνζφ ηεο ηεθκαξηήο απηήο απφζβεζεο αλαγξάθεηαη ζην θωδ. 312 ηνπ πίλαθα Ε ηνπ εληχπνπ Δ3 ν νπνίνο αλακνξθψλεη ηνλ θωδ Δπηπιένλ θαη δεδνκέλνπ φηη νη απνζβέζεηο δηελεξγνχληαη επί ηεο αμίαο ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ (πιηθψλ ή άπισλ) πνπ αλήθνπλ θαηά θπξηφηεηα ζηελ επηρεηξεκαηηθή κνλάδα (π.δ. 299/2003), ζε πεξίπησζε κίζζσζεο Φ.Γ.Υ. γηα ρξήζε θαη εθκεηάιιεπζε, ε δηελέξγεηα ησλ απνζβέζεσλ επί ηεο αμίαο ηεο άδεηαο ηνπ Φ.Γ.Υ γίλεηαη απφ ηνλ ηδηνθηήηε - εθκηζζσηή θαη φρη απφ ηνλ κηζζσηή εθκεηαιιεπηή ηνπ θνξηεγνχ. 13. Πεξαηηέξσ, θαηά ηε κεηαβίβαζε ησλ αδεηψλ θπθινθνξίαο Φ.Γ.Υ., πξηλ απνζβεζζεί πιήξσο ε αμία ηνπο, παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζην λέν αγνξαζηή λα δηελεξγήζεη ηηο ππνιεηπφκελεο απνζβέζεηο ηεο αμίαο ηεο άδεηαο. Ωο εθ ηνχηνπ, ν λένο αγνξαζηήο κπνξεί λα ζπλερίζεη λα δηελεξγεί απνζβέζεηο ζην ππφινηπν πνζφ ηεο αμίαο ηεο άδεηαο πνπ δελ έρεη απνζβεζηεί απφ ηνλ πξνεγνχκελν ηδηνθηήηε θαη απνθιεηζηηθά γηα ηα έηε απφζβεζεο πνπ απνκέλνπλ, γηα ηα νπνία θαη θέξεη ην βάξνο ηεο απφδεημεο. Σα ίδηα ηζρχνπλ θαη ζηελ πεξίπησζε εηζθνξάο ηεο θπξηφηεηαο Φ.Γ.Υ. κεηά ησλ νηθείσλ αδεηψλ ζε κεηαθνξηθή εηαηξεία ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 3887/2010, θαζψο θαη επί κεηαηξνπήο ή ζπγρψλεπζεο ησλ ππαγφκελσλ επηρεηξήζεσλ, αλεμάξηεηα αλ ν κεηαζρεκαηηζκφο γίλεηαη κε αλαπηπμηαθφ λφκν ή φρη, πξηλ ηελ πιήξε απφζβεζε ηεο αμίαο ησλ αδεηψλ Φ.Γ.Υ. 14. Δπίζεο κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 3888/2010 πξνβιέπεηαη, φηη ζε πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ επαγγέικαηνο ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο ηνπ 9

10 κεηαθνξέα θαη ρσξίο λα ππάξρεη κεηαβίβαζε ηεο άδεηαο, ε ηπρφλ αλαπφζβεζηε αμία απηήο εθπίπηεη ζπλνιηθά θαηά ην έηνο ηεο ζπληαμηνδφηεζεο. 15. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε ΠΟΛ. 1089/1995, κε ηελ νπνία παξερφηαλ, απφ ηε ρξήζε 1995, έθπησζε ρσξίο δηθαηνινγεηηθά εηδηθά ζηνπο εθκεηαιιεπηέο θνξηεγψλ Γ.Υ. πνπ δηελεξγνχζαλ δηαλνκαξρηαθέο θαη εζληθέο κεηαθνξέο, έπαςε λα ηζρχεη, κεηά ηε ςήθηζε ηνπ λ.3842/2010 (ΦΔΚ 58 Α ), κε ηνλ νπνίν ζεζπίζηεθε ν ινγηζηηθφο πξνζδηνξηζκφο γηα φιεο ηηο επηρεηξήζεηο. Δπίζεο, απφ , δελ ηζρχεη ε έθπησζε δαπαλψλ ρσξίο δηθαηνινγεηηθά ζε πνζνζηφ 1% επί ησλ αθαζαξίζησλ εζφδσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε δηελέξγεηα δηεζλψλ νδηθψλ εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ ζχκθσλα κε ηελ ΠΟΛ.1005/ Καη εμαίξεζε ησλ αλσηέξσ, γίλεηαη δεθηφ, φηη εηδηθά γηα ηνπο εθκεηαιιεπηέο Φ.Γ.Υ δηεζλψλ θαη εζληθψλ κεηαθνξψλ θαη κφλν γηα ηε ρξήζε 2010, παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα έθπησζεο δαπαλψλ ρσξίο δηθαηνινγεηηθά ζε πνζνζηφ 5% επί ησλ αθαζαξίζησλ εζφδσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε δηελέξγεηα δηεζλψλ θαη εζληθψλ νδηθψλ εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ, πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί επθνιφηεξε ε κεηάβαζε ζην ινγηζηηθφ πξνζδηνξηζκφ. 17. Σέινο, δηεπθξηλίδεηαη φηη δελ απαηηείηαη κεηάθξαζε ηνπ πεξηερφκελνπ ησλ παξαζηαηηθψλ πνπ ιακβάλνληαη ζην εμσηεξηθφ απφ ηνπο εθκεηαιιεπηέο ΦΓΥ δηεζλψλ κεηαθνξψλ γηα δαπάλεο δηνδίσλ, θαπζίκσλ, μελνδνρείσλ θαη ινηπψλ κηθξνεμφδσλ ηα νπνία θαηαρσξνχληαη ζηα βηβιία ηνπο. Αληίζεηα, απαηηείηαη κεηαηξνπή ηνπ μέλνπ λνκίζκαηνο ζε επξψ, ε νπνία γίλεηαη κε ηελ επίζεκε ηηκή ηνπ μέλνπ λνκίζκαηνο, θαηά ηελ εκέξα ηεο ζπλαιιαγήο. Αθξηβέο αληίγξαθν Η Πξντζηακέλε ηεο Γξακκαηείαο Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ Γ. ΚΟΥΔΛΑ 10

ΑΔΑ: 4ΑΘΞΗ-ΕΗ ΠΟΛ: 1106 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΑΔΑ: 4ΑΘΞΗ-ΕΗ ΠΟΛ: 1106 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 11 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓIEΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα, 15/9/2015 ΠΟΛ.: 1205

Αζήλα, 15/9/2015 ΠΟΛ.: 1205 Αζήλα, 15/9/2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΔΜΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑ Α' ΦΠΑ Σαρ.Γ/λζε ίλα 2-4 Σαρ.Κψδηθαο 10672

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013. ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 19 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013. ΑΓΑ: 7Ξ74Ζ-Τ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 19 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤO ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Ηαλνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ. ΠΡΟ: Ω Π.Γ Πιεξνθνξίεο : Γφζεο Δι. Σειέθσλν : 210 3375149 FAX : 210 3375001

ΕΠΕΙΓΟΝ. ΠΡΟ: Ω Π.Γ Πιεξνθνξίεο : Γφζεο Δι. Σειέθσλν : 210 3375149 FAX : 210 3375001 ΕΠΕΙΓΟΝ Αζήλα, 24 επηεκβξίνπ 2013 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜ. ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ(Γ12)) ΣΜΗΜΑ Γ - Β Αξ. Πξση.: ΠΟΛ:

Διαβάστε περισσότερα

Απεπιόπιζηορ απιθμόρ βςηιοθόπων ζηα ππαηήπια καςζίμων

Απεπιόπιζηορ απιθμόρ βςηιοθόπων ζηα ππαηήπια καςζίμων Απεπιόπιζηορ απιθμόρ βςηιοθόπων ζηα ππαηήπια καςζίμων Αξηζκ. A8/48012/5053/12 (ΦΔΚ 3052 Β/18-11-2012) : Φνξήγεζε αδεηψλ θπθινθνξίαο βπηηνθφξσλ θνξηεγψλ απηνθηλήησλ ηδησηηθήο ρξήζεο ζε θαηφρνπο άδεηαο Ληαληθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ.

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ. Αζήλα 4-9-2007 Αξηζκ. Πξση.: Κ2-13288 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ Γ/ΝΗ Α.Δ. & ΠΙΣΔΩ ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11 Μαΐοσ 2015 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 1. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Σειεπηαία ελεκέξσζε:26/6/2014 Σει. Δπηθνηλσλίαο γηα παξνρή δηεπθξηλίζεσλ ζε ζέκαηα Φνξνινγίαο Κεθαιαίνπ: 210-3375827

Σειεπηαία ελεκέξσζε:26/6/2014 Σει. Δπηθνηλσλίαο γηα παξνρή δηεπθξηλίζεσλ ζε ζέκαηα Φνξνινγίαο Κεθαιαίνπ: 210-3375827 26 β) Αλψλπκεο εηαηξείεο θαη εηαηξείεο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο νη νπνίεο έρνπλ σο ζθνπφ, ζχκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ ηνπο, ηελ αγνξά, δηαρείξηζε, επέλδπζε θαη εθκεηάιιεπζε αθηλήησλ. γ) Οη λνκηθέο νληφηεηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηων παπαγπάθων 18, 21 και 45 ηος άπθπος 3 ηος ν.4110/2013.

ΘΔΜΑ: Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηων παπαγπάθων 18, 21 και 45 ηος άπθπος 3 ηος ν.4110/2013. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓ/ΣΟ (Γ12) ΣΜΗΜΑTA: A - Β Αζήλα, 29 Απξηιίνπ 2013 Σασ. Γ/νζη:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Φνξνιφγεζε ηνπ εηζνδήκαηνο απφ αθίλεηε πεξηνπζία κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λένπ Κ.Φ.Δ. (άξζξα 39 & 40 λ.4172/2013).

ΘΔΜΑ: Φνξνιφγεζε ηνπ εηζνδήκαηνο απφ αθίλεηε πεξηνπζία κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λένπ Κ.Φ.Δ. (άξζξα 39 & 40 λ.4172/2013). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩN ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΤΠΟΓΙΔΤΘΤΝΗ Α ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α Β Σατ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 1 Ηνπλίνπ 2016 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξ. Πξση: ΓΔΑΦ Β 1084349 ΔΞ 2016 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤO ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Ηαλνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1134 ΑΔΑ: ΒΕΖΞΗ-ΟΣ8 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΠΟΛ. 1134 ΑΔΑ: ΒΕΖΞΗ-ΟΣ8 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Ηνπλίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ (Γ12) ΣΜΗΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Υπεραξία κατά τη σύσταση ομόρρυθμης εταιρείας συστεγαζόμενω φαρμακείων. Σχετικό: Η με αριθμ.πολ.1032/31-1-2012 εγκύκλιος Υπουργείου Οικονομικών.

Θέμα: Υπεραξία κατά τη σύσταση ομόρρυθμης εταιρείας συστεγαζόμενω φαρμακείων. Σχετικό: Η με αριθμ.πολ.1032/31-1-2012 εγκύκλιος Υπουργείου Οικονομικών. Θεσσαλονίκη 15-2-2012 Αριθμ.πρωτ.159 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Υπεραξία κατά τη σύσταση ομόρρυθμης εταιρείας συστεγαζόμενω φαρμακείων. Σχετικό: Η με αριθμ.πολ.1032/31-1-2012

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2012 ΠΟΛ. 1022. ΠΡΟ: Ωο Π.Γ.

Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2012 ΠΟΛ. 1022. ΠΡΟ: Ωο Π.Γ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ 1) ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓ. ΔΛΔΓΥΩΝ ΚΑΙ ΔΙΠΡΑΞΗ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ Γ/ΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΠΡΑΞΔΩΝ TMHMAΣA: Α Γ Γ ΣΗΛ.: 210

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.1129/6.6.2011 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011

ΠΟΛ.1129/6.6.2011 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011 ΠΟΛ.1129/6.6.2011 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011 Αζήλα, 6 Ινπλίνπ 2011 Αξηζ. Πξση. 11004/Β0012 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ω ΠΡΟ ΣΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΕΙ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΕΙ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΕΙ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΖΑΡΕΛΑ ΙΩΑΝΝΗ ΠΟΛΤΜΑΣΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟ 2010 Περιεχόμενα ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1... 7 ΟΙ ΟΓΙΚΔ ΜΔΣΑΦΟΡΔ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ.... 7 ΔΗΑΓΩΓΖ... 7 1.1 ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΙΟΓΟΤ ΣΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑ....

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηων άπθπων 47, 57 και 58 ηος ν. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηων άπθπων 47, 57 και 58 ηος ν. 4172/2013. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΤΠΟΓ/ΝΗ Α ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: 4ΙΙΡΗ-Η. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αθήνα, 17 Γεκεμβρίοσ 2010

ΑΓΑ: 4ΙΙΡΗ-Η. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αθήνα, 17 Γεκεμβρίοσ 2010 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΛΔΓΥΩΝ Γ/ΝΗ ΔΛΔΓΥΟΤ/ΣΜΗΜΑ Α ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡ. ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ/ΣΜΗΜΑ A Γ/ΝΗ Φ.Π.Α./ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηος άπθπος 27 ηος ν.3943/2011 (ΦΔΚ 66Α /31.3.11)».

Θέμα: «Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηος άπθπος 27 ηος ν.3943/2011 (ΦΔΚ 66Α /31.3.11)». Αθήνα, 14.07.2011 ΠΟΛ.: 1150 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 14 η Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α & Β 15 η Γ/ΝΗ ΚΒ ΣΜΗΜΑ Α Σασ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Φξφλνο θαη ηξφπνο ππνβνιήο ηεο πεξηνδηθήο δήισζεο ΦΠΑ» Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΔΜΑ: «Φξφλνο θαη ηξφπνο ππνβνιήο ηεο πεξηνδηθήο δήισζεο ΦΠΑ» Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ Αζήλα, 30.12.2011 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ I. ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ 1. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 14 η Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α & Β 2. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σε συνέχεια της ΠΟΛ.1207/ , µε την οποία σας κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 68 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α'), σας γνωρίζουµε τα εξής:

Σε συνέχεια της ΠΟΛ.1207/ , µε την οποία σας κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 68 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α'), σας γνωρίζουµε τα εξής: Αθήνα, 16 Ιουλίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ', Α' Ταχ. /νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κωδ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1184 ΠΡΟ: Απνδέθηεο Π.Γ.

ΠΟΛ. 1184 ΠΡΟ: Απνδέθηεο Π.Γ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ι. ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡ/KΩΝ & ΣΔΛ/ΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ Α. ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 1. 12 ε Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑTA Α - B 2. 15 ε Γ/ΝΗ ΚΒ 3. 14 ε Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑ Α 4.

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ. Πξση. 11004/B0012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟ: Ωο Π.Γ. 1. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ Α' 2. Γ/ΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο:

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο: Αζήλα, 23.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» Σασ. Δ/νζη : ίνα 2-4

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ πξφζθαηα ςεθηζζέληνο λφκνπ 3996/2011.

ΘΕΜΑ: «Παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ πξφζθαηα ςεθηζζέληνο λφκνπ 3996/2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙO ΕΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΕΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΚΟΙΝ/ΚΗ ΑΦΑΛΙΗ Δ/ΝΗ : ΚΑΜ ΣΜΗΜΑ : A ΣΑΥ.Δ/ΝΗ:Σηαδίνπ 29 ΣΑΥ. ΚΩΔΙΚΑ : 101 10 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ : Γ.Παηνχλα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: ΒΗΞ4Ζ-8Ω. Αθήνα, 19/3/2014 ΠΟΛ. 1079

ΑΓΑ: ΒΗΞ4Ζ-8Ω. Αθήνα, 19/3/2014 ΠΟΛ. 1079 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΟΙΥΔΙΩΝ (15 η ) ΣΜΗΜΑΣΑ: Α -Β 2. 14 η Γ/ΝΗ Φ.Π.Α. ΣΜΗΜΑ Β 3. Γ/ΝΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2960/2001 ΦΕΚ Α' 265/22.11.2001. Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας

ΝΟΜΟΣ 2960/2001 ΦΕΚ Α' 265/22.11.2001. Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας ΝΟΜΟΣ 2960/2001 ΦΕΚ Α' 265/22.11.2001 Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας (Ενημερωμένος μέχρι ν. 4336-15) ΜΔΡΟ ΣΔΣΑΡΣΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΟΥΗΜΑΣΩΝ - ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α' ΟΡΙΜΟΙ - ΔΠΙΒΟΛΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΦΟΡΟΤ - ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Ηαλνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ).

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ: Β, Α Σαρ. Γ/λζε: Καξ. εξβίαο 10 Σαρ. Κώδ.: 101 84

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ).

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ: Β, Α Σαρ. Γ/λζε: Καξ. εξβίαο 10 Σαρ. Κώδ.: 101 84

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10».

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10». ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 4/1/2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΚΟΙΝΩΝ. ΑΦΑΛΙΔΩΝ Α.Π. Φ 80000/νηθ.33384/2415 Γ/ΝΗ ΚΤΡIΑ ΑΦΑΛΙΗ ΜΙΘΩΣΩΝ ΣΜΗΜΑ: Γ ΣΑΥ. Γ/ΝΗ: ΣΑΓΙΟΤ 29 ΣΑΥ. ΚΩΓΙΚ: 101 10

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ & ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ

ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ & ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ & ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Δθπηπηφκελεο δαπάλεο επηρεηξήζεσλ βάζεη ηνπ Ν.2238/94 θαη ηνπ Ν.4172/13 Γηαθνξέο απηψλ Τπνβιεζείζα ζηνλ Καζεγεηή Γεσξγαιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

(Γεκνζηεύζεθε ζην ΦΔΚ Β 48 )

(Γεκνζηεύζεθε ζην ΦΔΚ Β 48 ) (Γεκνζηεύζεθε ζην ΦΔΚ Β 48 ) ΑΓΑ: ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 7 Ιαλνπαξίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 1. ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛ. 1014 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛ. ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΔΞΑΙΡ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 31 Μαΐνπ 2013 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜ. ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑ Γ Σαρ. Γ/λζε : Καξ. εξβίαο 10 Σ.Κ : 10184

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών τοιχεία του μαθήματοσ (ημζρα εβδομάδασ, ώρεσ, ζτοσ): ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών Εργαςτηριακή ομάδα αςκήςεων 2 για το μάθημα «ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΜΔ Ζ ΔΦΑΡΜΟΓΖ

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΜΔ Ζ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΜΔΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΝΑ ΣΑΛΔΙ ΚΑΙ ΜΔ Δ-ΜΑIL ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 7 Οθησβξίνπ 2010 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΛ :1136 1) ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Ππορ Αθήνα, 26 Αππιλίος 2013 Τθςποςπγό Ανάπηςξηρ & & Ανηαγωνιζηικόηηηαρ κ. Νόηη Μηηαπάκη

Ππορ Αθήνα, 26 Αππιλίος 2013 Τθςποςπγό Ανάπηςξηρ & & Ανηαγωνιζηικόηηηαρ κ. Νόηη Μηηαπάκη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡAΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΣΗ ΕΛΛΑΔΑ Μηηποπόλεωρ 12-14 Σ.Κ. 10563 Αθήνα, Σηλ. 5202250 / 5202260 / 5202270 TELEFAX. 5227300 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΤ Ππορ Αθήνα, 26 Αππιλίος 2013 Τθςποςπγό Ανάπηςξηρ

Διαβάστε περισσότερα

Απόδοζη αζθαλιζηικών ειζθορών και ΦΜΥ κάθε μήνα από 1 η Σεπηεμβρίου

Απόδοζη αζθαλιζηικών ειζθορών και ΦΜΥ κάθε μήνα από 1 η Σεπηεμβρίου Απόδοζη αζθαλιζηικών ειζθορών και ΦΜΥ κάθε μήνα από 1 η Σεπηεμβρίου ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΗ - ΥΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ ΕΝΩΜΑΣΩΗ ΣΗ ΟΔΗΓΙΑ 2011/16/ΕΕ, ΡΤΘΜΙΗ ΘΕΜΑΣΩΝ ΣΗ Ε.Λ.Σ.Ε., ΑΝΑΜΟΡΦΩΗ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ ΣΟΤ Ν..Κ. ΚΑΙ ΑΛΛΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ.

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ, 13/05/2014 Αξηζκ. Πξση.: 4016 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σελέθωνο: 2424350131, 103 Φαξ: 2424023230

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα