Διακήπςξη 47/ Οη ελδηαθεξφκελνη λα ππνβάινπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο ζην Γξαθείν Πξνκεζεηψλ ηνπ 401 ΓΝΑ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διακήπςξη 47/2015. 2. Οη ελδηαθεξφκελνη λα ππνβάινπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο ζην Γξαθείν Πξνκεζεηψλ ηνπ 401 ΓΝΑ."

Transcript

1 Διακήπςξη 47/ Σν 401 ΓΝΑ/Γξαθείν Πξνκεζεηψλ αλαθνηλψλεη, ζε εθηέιεζε ηεο Φ.814/27/181131/.172/11 Φεβ 2015/ΑΓΤ/ΓΤΓ/2 ν, ηε δηελέξγεηα πξνκήζεηαο πιηθψλ (Ανηιδπαζηήπια ζε Σαινίερ, CPV: ) φπσο θαίλνληαη ζην Παξάξηεκα «Β», πξνυπνινγηζκνχ ,00 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ θαη λφκηκσλ θξαηήζεσλ 4,1996% ππέξ ηξίησλ. 2. Οη ελδηαθεξφκελνη λα ππνβάινπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο ζην Γξαθείν Πξνκεζεηψλ ηνπ 401 ΓΝΑ. 3. Ηκεξνκελία θαηάζεζεο ελζθξάγηζησλ πξνζθνξψλ, αθνχ αξρηθά έρνπλ πξσηνθνιιεζεί απφ ηελ Γξακκαηεία ηνπ Ννζνθνκείνπ, κέρξη 07 Μαϊος 2015 ημέπα Πέμπηη και ώπα 13:00 μ.μ. αλππεξζέησο. Πξνζθνξέο πνπ ζα θαηαηεζνχλ κεηά ηελ πξναλαθεξφκελε εκεξνκελία θαη ψξα, δελ ζα γίλνληαη δεθηέο θαη ζα επηζηξέθνληαη ζηνπο δηθαηνχρνπο. 4. Υξφλνο παξάδνζεο ησλ ππφ πξνκήζεηα πιηθψλ κέρξη ζπκπιεξψζεσο ηνπ πξνυπνινγηζζέληνο πνζνχ ηεο ζχκβαζεο. 5. Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: 401ΓΝΑ/Γξ. Πξνκεζεηψλ, νδφο Π. Καλειινπνχινπ, αξηζκφο 1, ΣΚ Παπάγνπ, Αζήλα. 6. Κξηηήξην θαηαθχξσζεο: ε ρακειφηεξε ηηκή. Αθξηβέο Αληίγξαθν Σαμρνο Κσλζηαληίλνο Φηιηππάθεο ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ Απφζηνινο Κσζηφπνπινο ΜΤ/Δ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ «Α» Γεληθνί Όξνη Γηαγσληζκνχ «Β» Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο Γηαγσληζκνχ

2 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Α» ΣΗ ΓΙΑΚ 47/ ΓΔΝΙΚΟ ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ 29 Απξ ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΝΣΙΓΡΑΣΗΡΙΑ Δ ΣΑΙΝΙΔ ΑΡΘΡΟ 1 ν Πξνζθεξφκελεο Σηκέο 1. Η πξνζθνξά ηνπ πξνκεζεπηή είλαη δεζκεπηηθή γηα εθαηφλ είθνζη (120) εκέξεο. Δλδερφκελεο αλαηηκήζεηο, γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ζα επηβαξχλνπλ απνθιεηζηηθά ηνλ πξνκεζεπηή 2. H πξνκήζεηα είναι διαιπεηή καη είδορ. Η θαηαθχξσζε ησλ πιηθψλ ζα γίλεη κε βάζε ηελ ρακειφηεξε ηηκή πξνζθνξάο θάζε πιηθνχ ηνπ δηαγσληζκνχ. Σα πξνζθεξφκελα πιηθά ζα πξέπεη λα πιεξνχλ φια ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Παξαξηήκαηνο «Β». ΆΡΘΡΟ 2 ν Πιεξσκή Κξαηήζεηο 1. Η πιεξσκή ζα γίλεηαη απφ ην Δ ΔΛΓΑΠ θαη ζε βάξνο ΣΥΔ πνπ ζα εθδίδεηαη γηα ην ζθνπφ απηφ ζηνλ ΔΦ θαη ΚΑΔ 1211.Σν 401 ΓΝΑ ζα ππνβάιιεη γηα έιεγρν θαη εληαικαηνπνίεζε ηελ δαπάλε, εθφζνλ έρνπλ πξνζθνκηζζεί φια ηα πξσηφηππα παξαζηαηηθά, πνπ αθνξνχλ φιεο ηηο ηκεκαηηθέο παξάδνζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζχκβαζεο, κε βάζε ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: α. Πξσηφηππν Σηκνιφγην Γειηίν Απνζηνιήο. β. Απνδεηθηηθφ Φνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο ηεο αξκφδηαο ΓΟΤ. γ. Απνδεηθηηθφ Αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο ηνπ ΙΚΑ ή άιινπ αζθαιηζηηθνχ Φνξέα. 2. Οη πξνκεζεπηέο επηβαξχλνληαη κε θξαηήζεηο 4,1996%, νη νπνίεο αλαιχνληαη φπσο παξαθάησ: α. 4% ππέξ ΜΣ β. Υαξηφζεκν 0,0830% γ. ΟΓΑ/ραξηφζεκν 0,0166% δ. 0,1% ππέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 3. Παξαθξάηεζε θφξνπ εηζνδήκαηνο 4% ζχκθσλα κε ην άξζξν 24 ηνπ Ν.2198/94 ζην πνζφ πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ θαζαξή αμία αθαηξνπκέλσλ ησλ θξαηήζεσλ. 4. Οη εηαηξείεο ζα ππνβάινπλ ηελ νηθνλνκηθή ηνπο πξνζθνξά ζε αληηζηνηρία κε ηηο ηηκέο ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ Σηκψλ γηα ην θάζε πξνζθεξφκελν είδνο. ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα ππάξρεη μερσξηζηή ζηήιε κε ηηο ηηκέο ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ Σηκψλ γηα ην θάζε πξνζθεξφκελν είδνο. Οη ηηκέο πνπ ζα πξνζθέξνπλ νη εηαηξείεο θαινχληαη λα είλαη κηθξφηεξεο ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ Σηκψλ.

3 ΆΡΘΡΟ 3 ν Δπαλάιεςε Γηαγσληζκνχ ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ηα απνηειέζκαηα ηνπ δηαγσληζκνχ θξηζνχλ αζχκθνξα γηα ην Γεκφζην, ν δηαγσληζκφο κπνξεί λα καηαησζεί ή λα επαλαιεθζεί κε έγγξαθεο ή πξνθνξηθέο πξνζθνξέο, κεηά απφ λεψηεξε πξφζθιεζε. ΑΡΘΡΟ 4 ν Κήξπμε Πξνκεζεπηή σο Δθπηψηνπ Κπξψζεηο Δμαηξέζεηο 1. ε πεξίπησζε πνπ ν πξνκεζεπηήο δελ πξνζέιζεη ζηελ πξνζεζκία πνπ ηνπ νξίζηεθε, λα ππνγξάςεη ηελ ζρεηηθή ζχκβαζε, θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε ή αλάζεζε πνπ έγηλε ζην φλνκά ηνπ θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ απηήλ, κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηελ δηνίθεζε ηνπ θνξέα νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ. 2. Με ηελ ίδηα δηαδηθαζία ν πξνκεζεπηήο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηε ζχκβαζε θαη απφ θάζε δηθαίσκά ηνπ πνπ απνξξέεη απ απηή, εθφζνλ δελ θφξησζε, παξέδσζε ή αληηθαηέζηεζε ηα ζπκβαηηθά πιηθά, ή δελ επηζθεχαζε ή ζπληήξεζε απηά κέζα ζηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν ή ζηνλ ρξφλν παξάηαζεο, πνπ ηνπ δφζεθε, ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 26 ηνπ ΠΓ 118/ ηνλ πξνκεζεπηή πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε, αλάζεζε ή ζχκβαζε, επηβάιινληαη θπξψζεηο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 34 ηνπ ΠΓ 118/ Ο πξνκεζεπηήο δελ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε ή αλάζεζε ή ηελ ζχκβαζε, φηαλ: α. Η ζχκβαζε δελ ππνγξάθηεθε ή ην πιηθφ δελ θνξηψζεθε ή παξαδφζεθε ή αληηθαηαζηάζεθε κε επζχλε ηνπ Γεκνζίνπ. β. πληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο. ΆΡΘΡΟ 5 Ο Λνηπνί Όξνη 1. Όπνπ απφ ηνπο φξνπο ηνπ δηαγσληζκνχ απαηηείηαη ε θαηάζεζε πηζηνπνηεηηθνχ, βεβαίσζεο ή άιινπ εγγξάθνπ, απηά θαηαηίζεληαη είηε σο πξσηφηππα ή σο αληίγξαθα (κε ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνζθέξνληα γηα ηελ αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ). 2. Οη πξνκεζεπηέο ππνρξενχληαη λα ππνβάιινπλ κε ηελ πξνζθνξά ηνπο: α. Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ θαηαζθεπαζηή ησλ πιηθψλ θαηά ISO 9001/2008 (ή λεψηεξν) ή ISO 13485/2003. β. CE Mark ησλ πιηθψλ, ζχκθσλα κε ηηο Οδεγίεο 93/42/ΔΚ ή θαη 98/79/ΔΚ. γ. Πηζηνπνηεηηθφ δηαθίλεζεο ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ ζχκθσλα κε ηελ ΓΤ8δ/Γ.Π. νηθ./1348 (ΦΔΚ 32Β/ ). Αθξηβέο Αληίγξαθν ρεο (ΤΠ) Πνπιίθνο Πνπιηθάθνο Α ΤΠΓΝΣΗ Απφζηνινο Κσζηφπνπινο ΜΤ/Δ

4 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Β» ΣΗ ΓΙΑΚ: 47/ ΓΔΝΙΚΟ ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ 29 Απξ ΠΙΝΑΚΑ ΤΠΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΤΛΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ Αληηδξαζηήξηα Δξγαζηεξίσλ (CPV: ) Α/Α ΤΛΘΚΟ ΜΜ Ποζόηηηα 1 Σαηλία κέηξεζεο επηπέδσλ ζαθράξνπ ζην αίκα, κε ηε ρξήζε ππνινγηζηηθήο ζπζθεπήο (κεηξεηήο ζαθράξνπ). ΣΔΜ αλζξψπεηαο αηκνζθαηξίλεο ζηα θφπξαλα (Mayer θνπξάλσλ) ΣΔΜ αληηζσκάησλ ινηκψδνπο κνλνππξήλσζεο (Μonotest) ΣΔΜ αληηζσκάησλ Treponema Pallidum (Syphilis Rapid test) ΣΔΜ αλζξψπηλεο ρνξεηαθήο γνλαδνηξνπίλεο ζε νχξα θαη νξφ (Test θπήζεσο) ΣΔΜ εη ηαρείαο αληηγφλνπ Β Αηκνιπηηθνχ ηξεπηφθνθθνπ νκάδνο Α (One-Step Strep A Test Casette) ΣΔΜ εη ηαρείαο πνηνηηθήο Υιακχδσλ Chlamydia trachomatis (Chlamydia Rapid Test Casette) ΣΔΜ (δνθηκαζία) ηαρείαο νπξέαζεο H. Pylori ΣΔΜ (δνθηκαζία) Καιπξνηεθηίλεο ζηα θφπξαλα ΣΔΜ 100 Σαινία Μέηπηζηρ ακσάπος Σεσνικοί Όποι-Διαζθάλιζη Ποιόηηηαρ α/α Υαπακηηπιζηικό Θδιόηηηερ/Σιμή_Υαπακηηπιζηικού 1 Τιηθφ Σαηλία κέηξεζεο επηπέδσλ ζαθράξνπ ζην αίκα, κε ηε ρξήζε ππνινγηζηηθήο ζπζθεπήο (κεηξεηήο ζαθράξνπ). Γείγκα Πνζφηεηα δείγκαηνο (κl) Μέζνδνο κέηξεζεο Έλδπκν Δλεξγνπνίεζε Αλαξξφθεζε δείγκαηνο Υξφλνο κέηξεζεο (sec) Να έρεη εχξνο κεηξήζεσλ Σηκέο κέηξεζεο Αίκα ηξηρνεηδηθφ, θιεβηθφ, αξηεξηαθφ θιπ. 10 κl Δλδπκαηηθή (θσηνκεηξηθή) ή/θαη ειεθηξνρεκηθή Glucose Oxidase ή Hexokinase Υσξίο θσδηθνπνίεζε, κε ηελ εηζαγσγή ηεο ηαηλίαο Απηφκαηε ηξηρνεηδηθή απφ ην ειεθηξνρεκηθφ άθξν ηεο ηαηλίαο 10 sec mg/dl ( mmol/l) mg/dl ή mmol/l

5 α/α Υαπακηηπιζηικό Θδιόηηηερ/Σιμή_Υαπακηηπιζηικού Απηφκαηε αλίρλεπζε αλεπαξθνχο δείγκαηνο Δχξνο αηκαηνθξίηε 20-60% Αηκνζθαηξίλε 9-20 g/dl. Απφθιηζε απφ ηηο εξγαζηεξηαθέο κεηξήζεηο 15%. Η αλάγλσζε ηνπ απνηειέζκαηνο Με νπηηθή αλάγλσζε αξηζκεηηθήο ηηκήο ζηελ νζφλε ηνπ κεηξεηή ζε κνλάδεο mg/dl ή mmol/l πλζήθεο ιεηηνπξγίαο Θεξκνθξαζία 5-30 ν C θαη Τγξαζία <85%. Μλήκε εκάλζεηο Λήμε Αληηθαηάζηαζε Λεμηπξνζέζκσλ πζθεπαζία Γηάζεζε πζθεπήο Μέηξεζεο Πξνζθφκηζε Γείγκαηνο 10 κεηξήζεσλ Κάζε εκβαιιάγην ζα πξέπεη λα θέξεη εμσηεξηθά ηηο εμήο ελδείμεηο: Δκπνξηθή Ολνκαζία. Σνπο κεηαβνιηθνχο παξάγνληεο πνπ αληρλεχεη. Σνλ αξηζκφ παξηίδαο παξαγσγήο θαη ηελ εκεξνκελία ιήμεσο. Σελ επσλπκία ηνπ εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο. 18 κήλεο θαηά ηελ παξάδνζε (επηζηξνθή 2 κήλεο πξηλ ηε ιήμε) Κπηίν 50 ηεκαρίσλ (ηνπιάρηζηνλ 30 ηεκάρηα) Σαινίερ ανίσνεςζηρ βιολογικών παπαγόνηων Α/Α ΖΗΣΟΤΜΕΝΟ ΕΘΔΟ αλζξψπεηαο αηκνζθαηξίλεο ζηα ζηα θφπξαλα (Mayer θνπξάλσλ ) αληηζσκάησλ ινηκψδνπο κνλνππξήλσζεο (Μonotest) ΠΕΡΘΓΡΑΦΗ ΕΘΔΟΤ Αλνζνρξσκαηνγξαθηθή αλνζνδνθηκαζία θαζέηαο, ελφο βήκαηνο γηα πνηνηηθφ πξνζδηνξηζκφ αλζξψπεηαο αηκνζθαηξίλεο ζε δείγκαηα θνπξάλσλ κε ρξήζε εηδηθνχ κνλνθισληθνχ αληηζψκαηνο.nα δηαζέηεη CE mark.να κελ ρξεηάδεηαη εηδηθή δίαηηα θαη ην απνηέιεζκα λα κελ επεξεάδεηαη απφ ηελ παξνπζία βηηακίλεο C ή Fe ζην δείγκα. Δπαηζζεζία ζε ζπγθεληξψζεηο αηκνζθαηξηλεο απφ 50ng/ml.Με κεγάιν ρξφλν δσήο ( 12 κήλεο) θαηά ηελ παξάδνζε. Αλνζνρξσκαηνγξαθηθή αλνζνδνθηκαζία θαζέηαο,γηα ηνλ πνηνηηθφ πξνζδηνξηζκφ ησλ εηεξφθπισλ αληηζσκάησλ ηεο ινηκψδνπο κνλνππξήλσζεο. Nα δηαζέηεη CE mark.γηα δείγκα φξνπ ή πιάζκαηνο. Σν θηη λα δηαζέηεη ζεηηθφ θαη αξλεηηθφ νξφ έιεγρνπ, ξάβδνπο αλάδεπζεο κηα ρξήζεο,θάξηα αληίδξαζεο θαη θπιιάδην νδεγηψλ.μεκνλσκέλεο ζπζθεπαζκέλεο θαζέηεο δνθηκαζίαο.δπαηζζεζία >99,5%, Δηδηθφηεηα >98,5%. Με κεγάιν ρξφλν δσήο ( 12 κήλεο) θαηά ηελ παξάδνζε.

6 Α/Α ΖΗΣΟΤΜΕΝΟ ΕΘΔΟ αληηζσκάησλ Treponema Pallidum (Syphilis Rapid test) αλζξψπηλεο ρνξεηαθήο γνλαδνηξνπηλεοζε νχξα θαη νξφ (Test θπήζεσο) εη ηαρείαο αληηγφλνπ Β Αηκνιπηηθνχ ηξεπηφθνθθνπ νκάδνο Α (One- Step Strep A Test Casette) εη ηαρείαο πνηνηηθήο Υιακχδσλ Chlamydia trachomatis (Chlamydia Rapid Test Casette) (δνθηκαζία) ηαρείαο νπξέαζεο H. Pylori ΠΕΡΘΓΡΑΦΗ ΕΘΔΟΤ Αλνζνρξσκαηνγξαθηθή αλνζνδνθηκαζία θαζέηαο, γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ αληηζσκάησλ (IgG θαη IgM ) έλαληη ηνπ Treponema Pallidum (Syphilis). Nα δηαζέηεη CE mark. Γηα δείγκα φξνπ ή πιάζκαηνο. Σν θηη λα δηαζέηεη ζεηηθφ θαη αξλεηηθφ νξφ έιεγρνπ, ξάβδνπο αλάδεπζεο κηαο ρξήζεο, θάξηα αληίδξαζεο θαη θπιιάδην νδεγηψλ. Μεκνλσκέλεο ζπζθεπαζκέλεο θαζέηεο δνθηκαζίαο. Δπαηζζεζία >99%, Δηδηθφηεηα >99%. Με κεγάιν ρξφλν δσήο ( 12 κήλεο) θαηά ηελ παξάδνζε. Αλνζνρξσκαηνγξαθηθή αλνζνδνθηκαζία θαζέηαο, ελφο βήκαηνο γηα πνηνηηθφ πξνζδηνξηζκφ ηεο αλζξψπηλεο ρνξεηαθήο γνλαδνηξνπηλεο ζηα δείγκαηα νχξσλ θαη νξνχ, κε ελζσκαησκέλν control. Μεκνλσκέλεο ζπζθεπαζκέλεο θαζέηεο δνθηκαζίαο.να δηαζέηεη CE mark. Δπαηζζεζία ζε ζπγθεληξψζεηο hcg απφ 10mΙU/ml θαη εηδηθφηεηα >99,8%. Απνηειέζκαηα ζε δείγκαηα νχξσλ 5 ιεπηά, ζε δείγκαηα νξνχ ζε 15 ιεπηά. Με κεγάιν ρξφλν δσήο ( 12 κήλεο) θαηά ηελ παξάδνζε. εη ηαρείαο αληηγφλνπ Β Αηκνιπηηθνχ ηξεπηφθνθθνπ νκάδνο Α απεπζείαο απφ θαξπγγηθφ δείγκα βαζηζκέλν ζε αλνζνελδπκαηηθή ηερληθή (αλνζνρξσκαηνγξαθία) ζε πιαθίδην κε πνιπθισληθφ αληίζσκα. Απάληεζε εληφο 5 ιεπηψλ. Να πεξηέρεη ελζσκαησκέλν control ειέγρνπ ηνπ απνηειέζκαηνο. Πιήξεο kit πνπ πεξηιακβάλεη φια ηα απαξαίηεην ληα ηελ εμέηαζε (θαη swab ιήςεο πιηθνχ, extraction buffer, αξλεηηθφ θαη ζεηηθφ control). Δπαηζζεζία >95.6% 5 Δηδηθφηεηα >99,5%. Φέξεη ζήκαλζε IVD CE Mark Nα αληρλεχεη κφλν ζηειέρε ζηξεπηφθνθθνπ νκάδαο Α. Με κεγάιν ρξφλν δσήο ( 12 κήλεο) θαηά ηελ παξάδνζε. εη ηαρείαο πνηνηηθήο Υιακχδσλ Chlamydia trachomatis ζε θχηηαξα θνιπηθνχ / ηξαρειηθνχ,νπξεζξηθνχ θαη δείγκαηνο νχξσλ, βαζηζκέλν ζε αλνζνελδπκαηηθή ηερληθή (αλνζνρξσκαηνγξαθία) ζε πιαθίδην κε κνλνθισληθφ αληίζσκα. Σν ηεζη δηαβάδεηαη ζε 10 ιεπηά θαη πεξηέρεη ελζσκαησκέλν control ειέγρνπ ηνπ απνηειέζκαηνο. Σν ηεζη ειέγρεη θαη ηνπο φινπο ηνπο ππφηππνπο Chlamydia trachomatis απν άιια ζηειέρε Δπαηζζεζία απνηειέζκαηνο >98% θαη εηδηθφηεηα> 95%. Να θέξεη ζήκαλζε IVO CE Mark. Με κεγάιν ρξφλν δσήο ( 12 κήλεο) θαηά ηελ παξάδνζε. εη ηαρείαο νπξεάζεο H.Pylori ζε βηνινγηθφ δείγκα ηζηνχ γαζηξνζθφπεζεο, ζε κνξθή γέιεο (gel), κε ρξσκαηηθφ δείθηε. Να θπιάζζεηαη ζε ζεξκνθξαζία 2-8 o C (ςπγείν), πςειήο επαηζζεζίαο (>98%), θαη εηδηθφηεηαο (>97%), έλαληη ηζηνινγηθήο εμέηαζεο. Ηκεξνκελία ιήμεο ( 18 κήλεο). Πηζηνπνίεζε CE Mark γηα in vitro δηαγλσζηηθνχο ζθνπνχο. Δπηζπκεηή ε πηζηνπνίεζε θαη απφ άιινπο δηεζλείο νξγαληζκνχο (FDA).

7 Α/Α 9 ΖΗΣΟΤΜΕΝΟ ΕΘΔΟ (δνθηκαζία) Καιπξνηεθηίλεο ζηα θφπξαλα ΠΕΡΘΓΡΑΦΗ ΕΘΔΟΤ Αλνζνρξσκαηνγξαθηθή αλνζνδνθηκαζία θαζέηαο, ελφο βήκαηνο γηα ηελ πνηνηηθή αλίρλεπζε ηεο θαιπξνηεθηίλεο ζε αλζξψπηλα δείγκαηα θνπξάλσλ κε ελζσκαησκέλν control. Μεκνλσκέλεο ζπζθεπαζκέλεο θαζέηεο δνθηκαζίαο.να δηαζέηεη CE mark. Γηαθξηηηθφ φξην 50 κg/gr. Δπαηζζεζία ηεο κεζφδνπ 94 % θαη εηδηθφηεηα 93%. Απνηειέζκαηα ζε 10 ιεπηά. Με κεγάιν ρξφλν δσήο (> ή = ηνπ 1 έηνπο)θαηά ηελ παξάδνζε. Γενικέρ Πποδιαγπαθέρ Υαπακηηπιζηικό CE Mark Γηαθίλεζε Ιαηξνηερλνινγηθψλ Πξντφλησλ Πηζηνπνίεζε Πνηφηεηαο Γηθαηνινγεηθά Καηάζεζε Καηαζθεπαζηήο-Υψξα Πξνέιεπζεο- Γήισζε Πηζηνπνίεζε Πνηφηεηαο EAN/UPC GMDN ΔΚΑΠΣΤ Πηζηνπνίεζε Πνηφηεηαο Γηθαηνινγεηθά Καηάζεζε Καηαζθεπαζηήο-Υψξα Πξνέιεπζεο- Γήισζε Παξάδνζε Θδιόηηηερ/Σιμή_Υαπακηηπιζηικού Οδεγία 93/42 ή Οδεγία 98/79/ΔΚ ΓΤ8δ/Γ.Π. νηθ./1348/2004 (ΦΔΚ 32/Β/ ) ISO 9001:2008 ή ISO:13485 Σκεκαηηθή, θαηφπηλ ηεο έγγξαθεο αλαγγειίαο ηνπ 401 ΓΝΑ/Φαξκαθείνπ Αθξηβέο Αληίγξαθν ρεο (ΤΠ) Πνπιίθνο Πνπιηθάθνο Α ΤΠΓΝΣΗ Απφζηνινο Κσζηφπνπινο ΜΤ/Δ

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36 ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO Α.Δ ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΤΝΔΓΡΙΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, 18.07.2011 Αξ. Απνθ. 53 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ ν νπνίνο ζα αλαιάβεη 1) ην ζρεδηαζκό γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Όπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο

Όπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ 2 η Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ Γενικό Νοσοκομείο Υίου «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΘΖΕΛΟΤ 2 Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: ΒΑΛΑΝΙΓΑ Τηλ.: 2271350258 ΑΓΑ:ΒΙΔ7469073-ΥΑΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 07/2015 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑ (1) ΤΚΕΤΗ ΛΙΘΟΣΡΙΦΙΑ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 07/2015 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑ (1) ΤΚΕΤΗ ΛΙΘΟΣΡΙΦΙΑ Σελίδα 1 από 6 ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Μ.Σ. ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Μνλήο Πεηξάθε 12, Σ.Κ. 115 21 Σει: 210 7288170-137 Φαμ: 210 7211223 Αζήλα, 18 Μαΐνπ 2015 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 07/2015 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ»

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» ΑΓΑ : ΒΗΔΧ469073-5ΦΑ Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: Μ.ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 17/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΗΡΔΙΑ METAΦΟΡΑ ΑΙΜΑΣΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΟΤ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΤ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 17/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΗΡΔΙΑ METAΦΟΡΑ ΑΙΜΑΣΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΟΤ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΤ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΗΟΗΘΖΖ 2 εο ΤΓΔΗΟΛΟΚΗΘΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΠΔΗΡΑΗΩ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΛΗΘΟ ΛΟΟΘΟΚΔΗΟ ΑΚΟΤ «ΑΓΗΟ ΠΑΛΣΔΙΔΖΚΩΛ» ΑΚΟ : 22-06-2015 Α.Π. : 5607 Σαρ. Γ/λζε : πλη/ρνπ Θεθαινπνχινπ 17, 83100

Διαβάστε περισσότερα

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 2.12.2008 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561 ΘΖΦΗΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη υπ αρίθμ. 20/2015

Διακήρυξη υπ αρίθμ. 20/2015 Διακήρυξη υπ αρίθμ. 20/2015 1. Σν 401 ΓΝΑ/Γξαθείν Πξνκεζεηψλ αλαθνηλψλεη ζε εθηέιεζε ηεο Φ.831.3/154/800044/.3925/10Οθη14/ΓΔ/ΓΤΓ/4ν, ηελ δηελέξγεηα επαλαιεπηηθνχ Πξφρεηξνπ Μεηνδνηηθνχ Γηαγσληζκνχ (ζπλνπηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ»

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΙΝΗΣΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΑΠΟΠΔΡΑΣΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ Σαρ. Γ/λζε: Λνπηξά Τπάηεο N. Φζηψηηδαο Λνπηξά Τπάηεο, 23-4-2015 Σαρ. Κσδ.: 35016 Αξ. Πξση.: 198 Σει./Fax: 22310 59007 e-mail: oiti@otenet.gr Πιεξνθνξίεο: Αλζνχια Καζηαληψηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΕΔΙΟ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΓΔΛ. Γ/ΛΠΖ ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚ/ΠΚΝ, ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΘΑΗ ΞΝΓΝΚΩΛ ΓΗΔΘΛΠΖ ΡΔΣΛΗΘΩΛ ΔΟΓΩΛ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖΠ ΔΛΝΡΖΡΑΠ ΖΚΑΘΗΑΠ ΡΚΖΚΑ ΓΝΚΩΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Λ.υγγροφ83, 11745Ακινα, τθλ. 2109285123, Fax 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΜΗΜΑ Πληποφοπίερ: Ζήκοσ Μαργαρίτα E-mail: m.zikou@firstreception.gov.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΤΝΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ (ΔΔΔ) Αθήνα. Σαρ. Γηεχζπλζε: Μεηξνπφιεσο 42 Ημεπομηνία: 23 Αππιλίος 2015

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΤΝΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ (ΔΔΔ) Αθήνα. Σαρ. Γηεχζπλζε: Μεηξνπφιεσο 42 Ημεπομηνία: 23 Αππιλίος 2015 ΔΡΜΔΙΟΝ 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙΑ ΣΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΓΤΝΑΜΙΚΟ ΣΩΝ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ Α.Π. 7-8 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΤΓΚΛΙΗ (ΚΩΓ. ΟΠ: 277690) Α.Π. 8 3 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΣΑΓΙΑΚΗ ΔΞΟΓΟΤ (ΚΩΓ. ΟΠ: 277700) Α.Π. 9 2 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ Ε Ι Δ Ι Κ Ο Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Μ Ο Κ Ο Ν Δ Τ Λ Ι Ω Ν Ε Ρ Ε Τ Ν Α Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειοφπολη Ζωγράφου, 157 80 Αιθνα. 210-772 1348, 210-772 4181 e-mail: ereyna@central.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΗΓΖΡΟΓΡΟΜΧΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ============================== ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ: ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ & ΔΦΟΓΗΑΜΟΤ ΣΜΖΜΑ : ΓΗΑΓΧΝΗΜΧΝ & ΤΜΒΑΔΧΝ Σαρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΡΗΣΗ Α.Δ.) Σαρ. Γ/λζε: ΓΟΛΓΟΘΑ 2 ΟΑΗ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΙΧΝ Σαρ. Κψδηθαο: 73100 ΥΑΝΙΑ ΚΡΗΣΗ ΔΡΓΟ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 1 : «ΔΡΓΑΙΔ ΓΙΑ ΔΠΙΚΔΤΗ ΑΡΓΔΤΣΙΚΧΝ ΓΙΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002837968 2015-06-10

15PROC002837968 2015-06-10 Λ.Συγγροφ83, 11745Ακινα, τθλ. 2109285124, Fax 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΜΘΜΑ Πλθροφορίεσ: Ηικου Μαργαρίτα E-mail: m.zikou@firstreception.gov.gr Αζήλα, 10/06/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΓΖΚΝΠΗΝ ANOIKTOY ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΠΔ ΔΟΥ. 10/11/2010 Ρεηάπηη 12:30 Αίθοςζα Πςνεδπιάζευν 1ορ όποθορ

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΓΖΚΝΠΗΝ ANOIKTOY ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΠΔ ΔΟΥ. 10/11/2010 Ρεηάπηη 12:30 Αίθοςζα Πςνεδπιάζευν 1ορ όποθορ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΔΚΞΝΟΗΘΝ ΘΑΗ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΝ ΔΞΗΚΔΙΖΡΖΟΗΝ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ Ρκήκα Ινγηζηεξίνπ Ρζηκηζθή 29, 546 24 Θεζζαινλίθε Web site: http://www.ebeth.gr e-mail: root@ebeth.gr Ρειέθσλν: 2310 370 171, 2310

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ, ΛΑΜΠΣΗΡΩΝ & ΦΩΣΙΣΙΚΩΝ ΩΜΑΣΩΝ ΟΓΩΝ 2014»

«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ, ΛΑΜΠΣΗΡΩΝ & ΦΩΣΙΣΙΚΩΝ ΩΜΑΣΩΝ ΟΓΩΝ 2014» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΠΔΝΣΔΛΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Α.Μ.: 8/14 Σ.Τ. ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ: ΙΓΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΓΗΜΟΤ ΠΔΝΣΔΛΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ, ΛΑΜΠΣΗΡΩΝ & ΦΩΣΙΣΙΚΩΝ ΩΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΖΝΑ Οκηώβπιορ 2010

ΑΘΖΝΑ Οκηώβπιορ 2010 ΖΡΩΩΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟΤ 9, ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟΤΠΟΛΖ ΕΩΓΡΑΦΟΤ, 157 80, ΑΘΖΝΑ. ΔΠΗΔΤ, (ΝΠΗΓ : ΠΓ 271/89 Ν2083/92 ΠΓ 13/98) 210-7723847, 210-772 2456 _ e-mail: iccs@iccs.gr ΑΘΖΝΑ Οκηώβπιορ 2010 Δγκπίθηκε από ηο Γ.. ηος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014

ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014 ΓΙΔΤΘΤΝΗ : ΑΠΟΣΤΠΩΔΩΝ ΚΑΙ Αξ. Πξση: ΣΑΠ/ΓΑΚ/ΜΔΛ/8446 ΤΝΣ.

Διαβάστε περισσότερα

Απλοποιούνηαι οι αγοπανομικέρ διαηάξειρ για ηα ππαηήπια ςγπών καςζίμυν

Απλοποιούνηαι οι αγοπανομικέρ διαηάξειρ για ηα ππαηήπια ςγπών καςζίμυν Απλοποιούνηαι οι αγοπανομικέρ διαηάξειρ για ηα ππαηήπια ςγπών καςζίμυν Καλφλεο Γηαθίλεζεο θαη Δκπνξίαο Πξντφλησλ θαη Παξνρήο Τπεξεζηψλ (ΓΗ.Δ.Π.Π.Τ.), Αξηζκ. Α2 861(ΦΔΚ Β' 2044/22-08-2013) Πεπιεσόμενα Άπθπα

Διαβάστε περισσότερα

5ε γεηνλνκηθή Ξεξηθέξεηα Θεζζαιίαο & Πηεξεάο Διιάδαο

5ε γεηνλνκηθή Ξεξηθέξεηα Θεζζαιίαο & Πηεξεάο Διιάδαο ΔΙΙΖΛΗΖ ΓΖΚΝΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ 5ε γεηνλνκηθή Ξεξηθέξεηα εζζαιίαο & Πηεξεάο Διιάδαο Ραρ. Γ/λζε: Γηεχζπλζε: πεχζπλνο: Ξεξηνρή Κεδνχξιν, Ιάξηζα, Ρ 2101, Ρ 41110 Ρκήκα Ξξνκεζεηψλ Ξαπαξξίδνπ Γεσξγία Ρειέθσλν:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΔΘΝΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ: Πξνκάζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ Γεληθνχ Ννζνθνκεένπ Ϊκνπ «Άγηνο

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΔΘΝΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ: Πξνκάζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ Γεληθνχ Ννζνθνκεένπ Ϊκνπ «Άγηνο ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΔΘΝΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ: Παληειεάκσλ» - ΚΫληξνπ Τγεέαο ΚαξινβΪζνπ θαη Πεξηθεξεηαθψλ Ηαηξεέσλ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 40.000 ΣΔΜΑΥΙΩΝ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΓΡΟΜΔΣΡΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 40.000 ΣΔΜΑΥΙΩΝ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΓΡΟΜΔΣΡΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΓΡΟΜΔΣΡΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΈΡΓΟΤ Οη πδξνκεηξεηέο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ θαηακέηξεζε ηεο θαηαλάισζεο ησλ νηθηαθψλ παξνρψλ πφζηκνπ

Διαβάστε περισσότερα

-ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ- ΠΡΟ: Δθεκεξίδα ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΧΝ Σ.Δ.Δ., ΠΔΓΜΖΔΓΔ, ΠΔΔΓΔ Πξόγξακκα «ΓΗΑΤΓΔΗΑ», Ηζηνζει. ΓΔ

-ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ- ΠΡΟ: Δθεκεξίδα ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΧΝ Σ.Δ.Δ., ΠΔΓΜΖΔΓΔ, ΠΔΔΓΔ Πξόγξακκα «ΓΗΑΤΓΔΗΑ», Ηζηνζει. ΓΔ -ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ- ΠΡΟ: Δθεκεξίδα ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΧΝ Σ.Δ.Δ., ΠΔΓΜΖΔΓΔ, ΠΔΔΓΔ Πξόγξακκα «ΓΗΑΤΓΔΗΑ», Ηζηνζει. ΓΔ ΚΟΙΝ: ΑΓΤ/ΓΜΥ 731 ΓΔ/Σκ. Μει., ΣΟΓ, Πίλ. Αλαθνηλώζ. 731 ΔΝΗ ΣΡΚΧΝ ΕΡΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΠΡΑΙΧΝ Σει.: 210-7487652

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013. Ξξφγξακκα «Δμσζηξέθεηα-Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ»

ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013. Ξξφγξακκα «Δμσζηξέθεηα-Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ» ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013 ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ «ΑΛΡΑΓΥΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ ΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ»2007-2013 (ΔΞΑΛ ΗΗ) Ξξφγξακκα «Δμσζηξέθεηα-Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ» Νδεγφο

Διαβάστε περισσότερα

Σαρ.Γ/λζε : Παλεπηζηεκίνπ 254, Κηίξην Β Σαρ.Κψδηθαο : 26110 Πιεξνθνξίεο : Π. Ράπηε Σειέθσλν : 2613 613135 Fax: 2610490163

Σαρ.Γ/λζε : Παλεπηζηεκίνπ 254, Κηίξην Β Σαρ.Κψδηθαο : 26110 Πιεξνθνξίεο : Π. Ράπηε Σειέθσλν : 2613 613135 Fax: 2610490163 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Πάηρα, 16-7 -2015 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ ΓΔΝ. Γ/NΗ ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ Αρ. Πρωη.: 196391/4872 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Σαρ.Γ/λζε : Παλεπηζηεκίνπ 254, Κηίξην Β Σαρ.Κψδηθαο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΝ ΔΟΓΝ ΠΓΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΔΗΡΑΗ ΑΞΝ ΡΖΛ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΛΥΠΖ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ (ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ - ΔΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ)

ΡΝ ΔΟΓΝ ΠΓΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΔΗΡΑΗ ΑΞΝ ΡΖΛ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΛΥΠΖ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ (ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ - ΔΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ) ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΞΑΗΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΟΖΠΘΔΚΑΡΥΛ ΔΛΗΑΗΝΠ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝΠ ΡΝΚΔΑΠ ΔΟΥΞΑΦΘΥΛ ΞΝΟΥΛ Αθήνα, 31/03/2014 Απ. Ξπυη.: 6308 ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο»

ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο» ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο» Πξαθηηθόο Οδεγόο πινπνίεζεο (3 ε έθδνζε) ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΑΣΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ 2014 ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΑΠΑΝΗ : 74.454,90. Φ.Π.Α. 23% πνπ αλαινγεί: 17.124,63 ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΗ ΠΙΣΩΗ: 91.

ΜΔΛΔΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΑΣΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ 2014 ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΑΠΑΝΗ : 74.454,90. Φ.Π.Α. 23% πνπ αλαινγεί: 17.124,63 ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΗ ΠΙΣΩΗ: 91. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ-ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ:42/2014 ΓΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ ΜΔΛΔΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΑΣΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα