ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ ΣΤΙΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΡΥΠΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ EURO 4+. ΜΕΡΟΣ 1 Ο : ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΙ ΡΥΠΟΙ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ ΣΤΙΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΡΥΠΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ EURO 4+. ΜΕΡΟΣ 1 Ο : ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΙ ΡΥΠΟΙ"

Transcript

1 1 ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ ΣΤΙΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΡΥΠΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ EURO 4+. ΜΕΡΟΣ 1 Ο : ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΙ ΡΥΠΟΙ Καλογήρου M. 1, Φονταράς Γ. 1, Πιστικόπουλος Π. 1, Σαµαράς Ζ. 1, Rose Κ. 2 1 Εργαστήριο Εφαρµοσµένης Θερµοδυναµικής, Τµήµα Μηχανολόγων Μηχ., Α.Π.Θ., τηλ , 2 CONCAWE s Fuels & Emissions Area, Brussels, Belgium ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η χρήση και τα ποσοστά ανάµιξης βιοντίζελ στο καύσιµο ντίζελ αναµένεται να αυξηθούν τα επόµενα χρόνια ώστε να καλυφθεί το απαιτούµενο από τη νοµοθεσία ποσοστό των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας στις µεταφορές. Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητο να γίνει πλήρως κατανοητή η επίδραση του βιοντίζελ στη λειτουργία και στις εκποµπές οχηµάτων diesel νέας τεχνολογίας (Euro 4+). Στόχος της παρούσας µελέτης ήταν η συλλογή µε συστηµατικό τρόπο πειραµατικών δεδοµένων από τέτοιου είδους οχήµατα που λειτουργούσαν µε µίγµατα µεθυστελέρα κραµβελαίου (RME)/ντιζελ στο εύρος 0 έως 50% και η διερεύνηση τυχόν µεταβολών στην κατανάλωση καυσίµου και τις εκποµπές των οχηµάτων. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι η χρήση βιοντίζελ επιδρά διαφορετικά στον ψυχρό από ότι στους ζεστούς κύκλους οδήγησης. Παρατηρήθηκε όµως γενικά συστηµατική αύξηση της ογκοµετρικής κατανάλωσης καυσίµου µε αύξηση του ποσοστού του βιοντίζελ ενώ αντίστοιχα παρατηρήθηκαν µόνο οριακές µεταβολές στις εκποµπές του CO 2. Τα επίπεδα ΝΟ x φαίνεται να αυξάνουν και οι σωµατιδιακές εκποµπές να µειώνονται µε αύξηση του ποσοστού του βιοντίζελ σε κάθε περίπτωση. EFFECT OF BIODIESEL ON THE REGULATED AND NON- REGULATED EMMISIONS OF EURO 4+ DIESEL VEHICLES. PART 1: REGULATED EMISSIONS Kalogirou M. 1, Fontaras G. 1, Pistikopoulos P. 1, Samaras Ζ. 1, Rose Κ. 2 1 Laboratory of Applied Thermodynamics, Aristotle University Thessaloniki, tel , 2 CONCAWE s Fuels & Emissions Area, Brussels, Belgium ABSTRACT The use of biodiesel/diesel blends is expected to increase in the next years in order to meet the legislation targets for the use of renewable products in road fuels. It is therefore crucial to fully understand the effect that biodiesel has on the operation of vehicles of new technology. In this direction, the objective of the present study was the collection in a systematic way of experimental data from modern diesel Euro 4+ vehicles functioning with blends of rapeseed methyl ester (RME)/diesel in the range 0-50% v.v. and the investigation of the effect of the fuel on the vehicle s consumption and emissions. Different effect was observed in the cold and hot driving cycles. A systematic increase of the volumetric fuel consumption was, however, generally observed with increasing percentage of biodiesel while only marginal changes in the CO 2 emissions were observed. NO x emissions increased while particulate matter emissions decreased with increasing biodiesel percentage in the fuel.

2 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η χρήση και τα ποσοστά ανάµιξης βιοντίζελ στο καύσιµο ντίζελ αναµένεται να αυξηθούν τα επόµενα χρόνια ώστε να καλυφθεί το απαιτούµενο από την ευρωπαϊκή νοµοθεσία (2009/28/EC) ποσοστό των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας στις µεταφορές. Το ποσοστό αυτό θα πρέπει να ανέρχεται σε 10% (σε όρους ενεργειακού περιεχοµένου) µέχρι το Στην κατεύθυνση αυτή ήδη σήµερα αναµιγνύονται διαφόρων τύπων µεθυλεστέρες λιπαρών οξέων (FAME, προδιαγραφών EN [1]) µε συµβατικό diesel. Το τυπικό σύγχρονο diesel προδιαγραφών EN 590 [2] επιτρέπει την ανάµιξη FAME έως και 7% κ.ο. ενώ ο µεθυλεστέρας κραµβελαίου (RME) φαίνεται να είναι εκείνος που χρησιµοποιείται περισσότερο παγκοσµίως. Στην κατεύθυνση αυτή και µε στόχο τη βέλτιστη χρήση του βιοντίζελ στις µεταφορές είναι απαραίτητο να γίνει πλήρως κατανοητή η επίδραση του τόσο στην κατανάλωση καυσίµου και κατ επέκταση και στο εκπεµπόµενο CO 2 όσο και στις εκποµπές ρύπων. Πιο συγκεκριµένα η χρήση βιοκαυσίµων επιδρά στην κατανάλωση καυσίµου των οχηµάτων διότι τα βιοκαύσιµα έχουν χαµηλότερο ενεργειακό περιεχόµενο από ότι τα συµβατικά καύσιµα. Αυτό πρακτικά σηµαίνει ότι για τον ίδιο κύκλο οδήγησης αναµένεται να απαιτηθεί µεγαλύτερος όγκος καυσίµου ειδικά όσο το ποσοστό ανάµιξης βιοντίζελ/ντίζελ αυξάνει. Επιπλέον µέχρι τώρα η έµφαση της έρευνας στην περιοχή των βιοκαυσίµων ήταν στη διερεύνηση της επίδραση τους στις εκποµπές του κινητήρα. Και εδώ όµως παρόλο που υπάρχουν αρκετές προηγούµενες µελέτες, π.χ. [3, 4] αυτές αφορούν κυρίως σε κινητήρες βαρέων οχηµάτων και το τοπίο δεν είναι ξεκάθαρο ειδικά στην περίπτωση των ελαφρών οχηµάτων µε συστήµατα έγχυσης υψηλής πίεσης και µε σύγχρονα συστήµατα αντιρρύπανσης. Αναγνωρίζοντας συνεπώς τα σηµαντικά ερωτήµατα και τις δυσκολίες που υπάρχουν ακόµα στην περιοχή, η παρούσα µελέτη είχε ως στόχο τη συλλογή µε απόλυτα συστηµατικό τρόπο πειραµατικών δεδοµένων και τη διερεύνηση µέσω αυτών της επίδρασης του βιοντίζελ στην κατανάλωση καυσίµου και τις εκποµπές των οχηµάτων. Για το σκοπό αυτό έγιναν πολύ καλά ελεγχόµενες µετρήσεις σε ελαφρά οχήµατα µε συστήµατα αντιρρύπανσης τελευταίας τεχνολογίας (Euro 4 +). Η µελέτη αφορούσε συγκεντρώσεις βιοντίζελ στο καύσιµο στο εύρος 0-50% κ.ο. Ο λόγος που επιλέχθηκαν τόσο µεγάλες συγκεντρώσεις ενώ προς το παρόν δεν προβλέπεται η χρήση τους ήταν τόσο το να αποκτηθεί εµπειρία για την συµπεριφορά των οχηµάτων σε υψηλότερες συγκεντρώσεις όσο και η προσπάθεια να µεγιστοποιηθούν οι παρατηρούµενες διαφοροποιήσεις, οι οποίες αναµενόταν να είναι πολύ µικρές από µίγµα σε µίγµα και έτσι να γίνει πιο εύκολα η ταυτοποίηση των φαινοµένων. Η διερεύνηση κάλυψε µεγάλο εύρος συνθηκών λειτουργίας των οχηµάτων και όχι µόνο τον νοµοθετηµένο κύκλο, ο οποίος αποτελεί το σηµείο αναφοράς της λειτουργίας τους. Κάτι τέτοιο κρίθηκε απαραίτητο διότι η συµπεριφορά των οχηµάτων σε πραγµατικές συνθήκες οδήγησης µπορεί να διαφέρει σηµαντικά από αυτή του νοµοθετηµένου κύκλου. Έτσι, επιλέχθηκε ένα πρωτόκολλο το οποίο συνδύαζε: (α) τον νοµοθετηµένο Ευρωπαϊκό κύκλο οδήγησης (New European Driving Cycle - NEDC), (β) τους κύκλους προσοµοίωσης πραγµατικών συνθηκών οδήγησης Artemis Urban και Artemis Road [5], οι οποίοι θεωρούνται αντιπροσωπευτικοί των συνθηκών οδήγησης στην πόλη και σε επαρχιακό δρόµο αντίστοιχα και (γ) µετρήσεις σε σταθερά σηµεία λειτουργίας (50 και 120 km/h), τα οποία θεωρήθηκε ότι αντιπροσωπεύουν την λειτουργία του οχήµατος σε υπεραστικές συνθήκες λειτουργίας. Σε κάθε περίπτωση µετρήθηκαν οι νοµοθετηµένοι αέριοι και σωµατιδιακοί ρύποι. Ταυτόχρονα έγινε συλλογή δειγµάτων τα οποία χρησιµοποιήθηκαν για τη διερεύνηση της φύσης των σωµατιδιακών εκποµπών συναρτήσει της ποιότητας του καυσίµου. Τα αποτελέσµατα της διερεύνησης για τους νοµοθετηµένους ρύπους παρουσιάζονται σε αυτή τη εργασία ενώ τα αποτελέσµατα για τους µη νοµοθετηµένους ρύπους παρουσιάζονται στο 2 ο µέρος της εργασίας µε τίτλο: «Επίδραση

3 3 του βιοντίζελ στις εκποµπές νοµοθετηµένων και µη νοµοθετηµένων ρύπων οχηµάτων τεχνολογίας Euro 4+. Μέρος 2ο: Μη νοµοθετηµένοι ρύποι». 2. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ Χρησιµοποιήθηκαν τέσσερα καύσιµα: ένα καύσιµο αναφοράς (Β0), το οποίο ήταν τυπικό ντιζελ προδιαγραφών ΕΝ590 και τρία µίγµατα ντίζελ-βιοντίζελ: 10% κ.ο. (B10), 30% κ.ο. (Β30) και 50% κ.ο. (B50). Το βιοντίζελ ήταν µεθυλεστέρας προέλευσης αποκλειστικά από κραµβέλαιο (RME), προδιαγραφών ΕΝ Οι κωδικοί Β0, Β10, Β30 και Β50 που εµφανίζονται στις παρενθέσεις θα χρησιµοποιούνται από εδώ και στο εξής για την περιγραφή των µιγµάτων για λόγους συντοµίας. Σε κάθε όχηµα πραγµατοποιήθηκαν πέντε µετρήσεις µε το καύσιµο αναφοράς και 4 µε κάθε ένα από τα µίγµατα, δηλαδή συνολικά 17 µετρήσεις. Η αλληλουχία µέτρησης των καυσίµων ήταν τυχαία. Για τις δοκιµές χρησιµοποιήθηκαν 3 οχήµατα diesel σύγχρονων προδιαγραφών εκποµπών ρύπων (Euro 4+) που κάλυπταν τις πιο διαδεδοµένες τεχνολογίες αντιρρύπανσης και τα πιο σύγχρονα συστήµατα µετεπεξεργασίας του Ευρωπαϊκού στόλου. Όλα τα οχήµατα είχαν κινητήρες απ ευθείας έγχυσης, υψηλής πίεσης έγχυσης και τεχνολογία common rail. Επίσης ήταν εφοδιασµένα µε σύστηµα ανακυκλοφορίας του καυσαερίου (EGR) για τον έλεγχο των εκποµπών NO x καθώς και µε κάποιον οξειδωτικό καταλύτη (DOC) για µείωση των εκποµπών CO και HC. Πιο συγκεκριµένα χρησιµοποιήθηκαν: (1) Όχηµα Α: 2000cc, µοντέλο 2009 µε καταλυτικό φίλτρο σωµατιδίων (CDPF) (2) Όχηµα Β: 2200cc, µοντέλο 2005 µε οξειδωτικό καταλύτη (DOC) και (3) Όχηµα Γ: 1900cc, µοντέλο 2005 µε σύστηµα φίλτρου σωµατιδίων πρόσθετου καυσίµου (DPF). Το πρωτόκολλο µέτρησης περιελάµβανε στη σειρά: (α) τον Ευρωπαϊκό κύκλο οδήγησης (New European Driving Cycle - NEDC),(β) 2 κύκλους EUDC για προετοιµασία του οχήµατος (conditioning), (γ) 2 κύκλους εξοµοίωσης πραγµατικών συνθηκών οδήγησης (µε τη σειρά: Artemis Urban και Artemis Road) και (γ) δύο µετρήσεις σε σταθερά σηµεία λειτουργίας (50 & 120 km/h). Σε κάθε µέτρηση σταθερού σηµείου προηγούνταν ζέσταµα του οχήµατος από πέντε έως δέκα λεπτά και µετά ακολουθούσε η µέτρηση που διαρκούσε περίπου δεκαπέντε λεπτά. Το πρωτόκολλο των µετρήσεων τελείωνε µε απόπλυση του συστήµατος παροχής καυσίµου, αλλαγή καυσίµου και προετοιµασία (conditioning) του οχήµατος για την επόµενη µέτρηση. Οι µετρήσεις εκποµπών ρύπων πραγµατοποιήθηκαν σύµφωνα µε τον Ευρωπαϊκο κανονισµό (Οδηγία 70/220/ΕΟΚ και τροποποιήσεις). Τα καυσαέρια αραιώνονταν σε σύστηµα ειγµατοληψίας Σταθερού Όγκου (Constant Volume Sampling-CVS). Τα αραιωµένα καυσαέρια συλλέγονταν σε σάκους για να γίνουν οι µετρήσεις των αέριων ρύπων. Οι αέριοι ρύποι µετρήθηκαν µε εργαστηριακούς αναλυτές όπως προβλέπεται επίσης από τη Ευρωπαϊκή νοµοθεσία. Τα δείγµατα της σωµατιδιακής µάζας συλλέχθηκαν σε φίλτρα ινών PTFE 47 mm (Pallflex TX40HI20-WW) ακολουθώντας τις προδιαγραφές του πρωτοκόλλου ΡΜΡ [6]. Τα φίλτρα µετά τη ζύγιση τους και τον προσδιορισµό των PM αποθηκεύονταν µε συγκεκριµένο τρόπο ώστε να χρησιµοποιηθούν για τις αναλύσεις χαρακτηρισµού των σωµατιδιακών εκποµπών που όπως αναφέρθηκε παραπάνω παρουσιάζονται στο 2 ο µέρος της εργασίας. Για τον προσδιορισµό της κατανάλωσης καυσίµου χρησιµοποιήθηκε η νοµοθετηµένη διαδικασία (Οδηγία 80/1268/ΕΕC). Ο υπολογισµός στηρίζεται στο ισοζύγιο του άνθρακα ανάµεσα στα καυσαέρια και στο καύσιµο που καταναλώθηκε. Για το σκοπό αυτό, γίνεται η υπόθεση ότι υπάρχει σταθερή αναλογία υδρογόνου/άνθρακα (C/Η) στο καύσιµο. Η αναλογία αυτή για το ντίζελ είναι CH 1.86 ή C/H = Καθώς όµως η νοµοθεσία δεν προβλέπει ακόµα αντίστοιχες τιµές για το βιοντίζελ και τα µίγµατά του µε το ντίζελ ήταν απαραίτητο να

4 4 προσαρµοστεί η µεθοδολογία ως προς την αναλογία C/H των µιγµάτων καθώς και ως προς την περιεκτικότητα του βιοντίζελ σε οξυγόνο κάθε φορά. Αυτό έγινε χρησιµοποιώντας έναν προσαρµοσµένο τύπο για την κατανάλωση καυσίµου βασισµένο στη νέα στοιχειοµετρία που λαµβάνει υπόψη και την περιεκτικότητα σε οξυγόνο. Τέλος χρησιµοποιήθηκαν οι αναλογίες C/H που προέκυψαν σύµφωνα µε την µέθοδο ASTM D3343 και ήταν 0.156, 0.149, για τα Β10, Β30 και Β50 αντίστοιχα. 3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ Η συζήτηση και ανάλυση των αποτελεσµάτων χωρίζεται ουσιαστικά σε 2 µέρη. Στο πρώτο µέρος παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα του NEDC. Στόχος είναι να φανεί η επίδραση των βιοκαυσίµων στην περιοχή όπου έχει βελτιστοποιηθεί η λειτουργία του κινητήρα. Στη συνέχεια παρουσιάζεται η σύνοψη των αποτελεσµάτων χωριστά για τον ψυχρό κύκλο και τους ζεστούς κύκλους. Ο διαχωρισµός αυτός γίνεται ώστε να διερευνηθεί η επίδραση των συνθηκών λειτουργίας στη συµπεριφορά του οχήµατος που δουλεύει µε βιοκαύσιµο. Αναφέρεται εδώ ότι ο όρος ψυχρός κύκλος αφορά το αστικό κοµµάτι (UDC) του κύκλου NEDC. 3.1 Κύκλος NEDC Στην εικόνα 1 παρουσιάζεται η κατανάλωση καυσίµου όπως καταγράφηκε στον νοµοθετηµένο κύκλο και τους υποκύκλους (αστικό κοµµάτι: UDC και υπεραστικό κοµµάτι: EUDC) για τα τρία οχήµατα. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα προκύπτει ότι η διαφοροποίηση της κατανάλωσης καυσίµου µεταξύ των µετρήσεων παρουσιάζει κοινές τάσεις ανάµεσα στα 3 οχήµατα για όλους τους κύκλους οδήγησης. Όπως ήταν αναµενόµενο η αύξηση της συγκέντρωσης βιοντίζελ οδηγεί σε αύξηση της ογκοµετρικής κατανάλωσης καυσίµου η οποία στην πλειοψηφία των περιπτώσεων είναι περίπου ίδιου ποσοστού µε το έλλειµµα στο ενεργειακό περιεχόµενο του µίγµατος (σε σύγκριση µε το καύσιµο αναφοράς). Κανονικοποιηµένες τιµές κατανάλωσης καυσίµου 115% 110% 105% 100% 95% 90% 85% 80% 75% 70% Οχ. Α B0 B10 B30 B50 Οχ. Β Οχ. Γ Οχ. Α Οχ. Β Οχ. Γ Οχ. Α Οχ. Β Οχ. Γ UDC (κύκλος µε ψυχρή εκκίνηση) EUDC NEDC Εικόνα 1 Κατανάλωση καυσίµου (κανονικοποιηµένη ως προς τη µέση κατανάλωση µε το καύσιµο αναφοράς). Οι γραµµές σφάλµατος αντιστοιχούν στην µέγιστη και ελάχιστη τιµή που καταγράφηκε.

5 5 Στον Πίνακα 1 συνοψίζονται τα αποτελέσµατα των µετρήσεων νοµοθετηµένων ρύπων στα 3 οχήµατα για τον NEDC και συγκρίνονται µε τα όρια της νοµοθεσίας Euro4 και Euro5. Πίνακας 1:Αποτελέσµατα νοµοθετηµένων ρύπων στον NEDC (µέση τιµή 5 µετρήσεων για το Β0 και 4 µετρήσεων για τα υπόλοιπα καύσιµα) * ΟΡΙΑ Β0 Β10 Β30 Β50 Euro 4 Euro 5 Όχηµα Α CO(g/km) HC(g/km) NO x (g/km) PM(g/km) Euro 4 Euro 5 Όχηµα Β CO(g/km) HC(g/km) NO x (g/km) PM(g/km) Euro 4 Euro 5 Όχηµα Γ CO(g/km) HC(g/km) NO x (g/km) PM(g/km) *Με italics εµφανίζονται οι εκποµπές που µετρήθηκαν κάτω από το όριο του Euro 5 ενώ µε bold οι αντίστοιχες τιµές που ξεπέρασαν το όριο Euro 4 Ξεκινώντας τη συζήτηση από τις σωµατιδιακές εκποµπές (PM), παρατηρείται κατ αρχήν ότι σε όλα τα οχήµατα µε παγίδα σωµατιδίων (DPF), δηλαδή για το Όχηµα Α και το Όχηµα Γ, οι εκποµπές βρίσκονται κάτω από τα όρια του Euro 5 ανεξάρτητα από το καύσιµο που χρησιµοποιείται. Από την άλλη πλευρά για το όχηµα Β που δεν έχει DPF, οι σωµατιδιακές εκποµπές είναι πάνω από τα όρια του Euro 4 όταν χρησιµοποιείται καύσιµο Β0 και Β10, καύσιµο χαµηλής περιεκτικότητα σε βιοντίζελ δηλαδή. Επιπλέον παρατηρείται σαφής τάση µείωσης των PM µε αύξηση του ποσοστού του βιοντίζελ. Όσον αφορά τις µετρήσεις CO και HC αυτές σε κάθε περίπτωση είναι χαµηλότερες από τα όρια του Euro 5. Για το λόγο αυτό η αυξητική τάση των εκποµπών που παρατηρείται µε αύξηση της συγκέντρωσης του βιοντίζελ είναι ήσσονος σηµασίας. Επίσης από τα ευρήµατα

6 6 της στατιστική ανάλυση που έγινε στα αποτελέσµατα και που για λόγους συντοµίας δεν παρουσιάζεται στην παρούσα εργασία παρατηρήθηκε ότι οι διαφοροποιήσεις µεταξύ των βιοκαυσίµων δεν µπορούν να θεωρηθούν στατιστικά σηµαντικές εκτός ίσως από την περίπτωση του Β50. Εστιάζοντας στη συνέχεια τις εκποµπές NO x παρατηρείται αυξητική τάση µε αύξηση της συγκέντρωση του βιοντίζελ για όλα τα οχήµατα. Πιο συγκεκριµένα οι εκποµπές των NO x βρίσκονται συνεχώς πάνω από το όριο του Euro 4 για το όχηµα Γ ενώ για τα οχήµατα Α και Β το ξεπερνούν µόνο για τις υψηλότερες συγκεντρώσεις βιοντίζελ (για Β30 και Β50 για το όχηµα Α και µόνο για το Β50 για το όχηµα Β). Η προβληµατική αυτή συµπεριφορά των εκποµπών ΝΟ x είναι σηµαντική στην εφαρµογή του βιοντίζελ εάν αναλογιστεί κανείς την επερχόµενη εφαρµογή του αυστηρού ορίου Euro 5 και καθώς είναι γενικά δύσκολο να ελεγθούν οι εκποµπές ΝΟ x. Στην κατεύθυνση αυτή και λαµβάνοντας υπόψη την µείωση των εκποµπών PM µε το ποσοστό του βιοντίζελ καθώς και την εξάλειψη τους µε τη χρήση DPF επιβάλλεται να ακολουθηθεί αλλαγή της χαρτογράφησης των κινητήρων ώστε να εξισορροπήθουν οι εκποµπές NO x µε τις εκποµπές ΡΜ λόγω της σχέσης trade off που υπάρχει µεταξύ τους. 3.2 Σύγκριση ψυχρού και ζεστών κύκλων Στην Εικόνα 2 παρουσιάζονται τα µέσα ποσοστά διαφοροποίησης των τιµών των εκποµπών και της κατανάλωσης καυσίµου που προέκυψαν συνολικά και για τα 3 οχήµατα ως προς τις τιµές που προέκυψαν µε το καύσιµο αναφοράς B0. Τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται χωριστά για τον ψυχρό (UDC) και για τους ζεστούς κύκλους (EUDC, Artemis Urban και Road, 120 km/h) ώστε να διερευνηθεί κατά πόσο η κατάσταση λειτουργίας του οχήµατος επηρεάζει τα συµπεράσµατα για την επίδραση των βιοκαυσίµων. Ειδικά για τα PM τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται για όλον τον NEDC διότι οι µετρήσεις δεν προβλέπουν χωριστή δειγµατοληψία στο αστικό και στο υπεραστικό κοµµάτι του NEDC. Εστιάζοντας κατ αρχήν στον ψυχρό κύκλο, παρατηρείται ότι όσο αυξάνει η συγκέντρωση του βιοντίζελ στο καύσιµο τόσο αυξάνουν και οι διαφοροποιήσεις σε σχέση µε το καύσιµο αναφοράς. Η κατανάλωση καυσίµου και όλοι οι νοµοθετηµένοι ρύποι εκτός των PM φαίνεται να αυξάνουν µε αύξηση της συγκέντρωσης του βιοντίζελ. Η επίδραση είναι µεγαλύτερη για το CO και τα HC τα οποία αυξάνουν έως και 60% και 40% αντίστοιχα για το B50. Η διαφοροποίηση κυµαίνεται στο 20% για το B30 και στο 5% για το B10 και για τους 2 ρύπους. Το γεγονός ότι οι τάσεις και τα επίπεδα είναι αντίστοιχα και για τους 2 ρύπους υποδηλώνει ότι το βιοντίζελ έχει παρόµοιο αποτέλεσµα τόσο στο CO όσο και στα HC. Αυτό µπορεί να σηµαίνει ότι υπάρχει συνολική επίδραση στην συµπεριφορά του καταλύτη που τελικά επηρεάζει τα επίπεδα εκποµπής του CO και των HC. Τα ΝΟ x επίσης παρουσιάζουν αύξηση ~ 7% για το Β30 και το Β50 ενώ το Β10 δεν φαίνεται να έχει καµία επίδραση. Αντίθετα, όπως έχει ήδη αναφερθεί οι εκποµπές των PM µειώνονται µε την εφαρµογή του βιοντίζελ. Η επίδραση του Β10 είναι στα όρια της ακρίβειας ενώ για τα B30 και B50 η µείωση φτάνει το 24% και 28% αντίστοιχα. Οι αυξήσεις που παρατηρούνται στην κατανάλωση καυσίµου (FC) ακολουθούν τη µείωση του ενεργειακού περιεχοµένου των καυσίµων µε αύξηση του ποσοστού του βιοντίζελ. Η σταδιακή αύξηση των εκποµπών CO 2 µε το βιοντίζελ από την άλλη µεριά υποδεικνύει σταδιακή µείωση της απόδοσης του κινητήρα που κυµαίνεται από 1% για το B10 έως και πάνω από 3% για το B50.

7 7 Μέση διαφοροποίηση [%] 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% -40% CO2 Κατανάλωση καυσίµου CO HC NOx PM (NEDC) B10 B30 B50 Μέση διαφοροποίηση [%] 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% -40% CO2 Κατανάλωση καυσίµου CO HC NOx PM B10 B30 B50 (α) Κύκλος µε ψυχρή εκκίνηση (UDC) Ζεστοί κύκλοι (EUDC, Urban, Road, 120 km/h) Εικόνα 2: Μέσο ποσοστό διαφοροποίησης για όλα τα οχήµατα των εκποµπών και της κατανάλωσης καυσίµου από τις µετρήσεις µε τα µίγµατα βιοντίζελ από τις τιµές που προέκυψαν για B0 για (α) τον κύκλο µε ψυχρή εκκίνηση (UDC) και (β) τους EUDC, Artemis Urban and Artemis Road και τα 120km/h Όσον αφορά τα αποτελέσµατα του ζεστού κύκλου, τόσο η κατανάλωση καυσίµου (FC) όσο και το CO 2 αυξάνουν µε αύξηση της συγκέντρωσης του βιοντίζελ στο καύσιµο ακολουθώντας τις τάσεις του ψυχρού κύκλου. Η σταδιακή αύξηση στο CO 2 υποδηλώνει µείωση στην απόδοση του κινητήρα από λιγότερο από 1% για το B10 έως και πάνω από 2% για το B50 σε παρόµοια δηλαδή επίπεδα µε τον ψυχρό κύκλο. Όσον αφορά τα NO x οι διαφοροποιήσεις από τα αποτελέσµατα µε το καύσιµο αναφοράς είναι στο εύρος 1-14%, επιβεβαιώνοντας την έντονη συσχέτιση µεταξύ της αύξηση των NO x και του ποσοστού του βιοντίζελ στο καύσιµο που φάνηκε τόσο στα αποτελέσµατα του NEDC όσο και στα αποτελέσµατα του ψυχρού κύκλου. Οι εκποµπές HC µειώνονται σηµαντικά σε χαµηλές συγκεντρώσεις βιοντίζελ (έως και -18% και -15%, για το B10 και το B30 αντίστοιχα) σε αντίθεση µε αυτό που παρατηρείται στον ψυχρό κύκλο. Η τάση αυτή όµως αλλάζει στην περίπτωση του B50 όπου οι εκποµπές HC στο ζεστό κύκλο παρουσιάζουν σηµαντική αύξηση έως και +28%. Είναι δύσκολο να ερµηνευθεί η συµπεριφορά αυτή καθώς εξαρτάται σηµαντικά εκτός από τις πρωτογενείς εκποµπές του κινητήρα και από την απόδοση του καταλυτικού µετατροπέα του οχήµατος. Τα χαρακτηριστικά καύσης και πτητικότητας κάποιων συστατικών του καυσίµου είναι δυνατόν να ευθύνονται για αυτήν την αύξηση των εκποµπών HC µε τη χρήση B50. Επίσης τα χαρακτηριστικά του καταλύτη, όπως π.χ. η επιλεκτικότητα του για την οξείδωση συγκεκριµένων ειδών HC µπορεί επίσης να ευθύνεται για το αποτέλεσµα αυτό. Τέλος, το βιοντίζελ είναι γνωστό για την τάση του να διαλύει κάποιες ουσίες, π.χ. του λιπαντικού, σε σχέση µε τα συµβατικά καύσιµα κάτι που µπορεί επίσης να συνεισφέρει στις αυξηµένες εκποµπές HC. Όσον αφορά το CO η εφαρµογή του B10 οδηγεί σε µικρή µείωση της τάξης του 2%, ενώ η χρήση B30 και B50 οδηγεί σε µειώσεις της τάξης του -9% και -13%, αντίστοιχα. Τα αποτελέσµατα αυτά δείχνουν ευεργετικό αποτέλεσµα της χρήσης βιοντίζελ στις εκποµπές CO. Είναι όµως αντίθετα από τις παρατηρήσεις που έγιναν για τον κρύο κύκλο επιβεβαιώνοντας την επίδραση της κατάστασης λειτουργίας του καταλυτικού µετατροπέα στα αποτελέσµατα.

8 8 Όσον αφορά τα PM, η τάση που παρατηρείται για το B10 είναι κάπως περίεργη καθώς φαίνεται να οδηγεί σε αύξηση των εκποµπών της τάξης του 5% ενώ τα B30 και B50 οδηγούν σε µειώσεις ~ 22% και 4% αντίστοιχα. Η εικόνα των PM µε το B10 όµως φάνηκε να είναι διαφορετική όσον αφορά το όχηµα χωρίς παγίδα το οποίο παρουσιάζει καθαρή µείωση των PM µε το ποσοστό του βιοντίζελ. 4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Συνοψίζοντας, από τα αποτελέσµατα της παρούσας µελέτης, φάνηκε ότι το βιοντίζελ επιδρά στους νοµοθετηµένους ρύπους. Τα αποτελέσµατα που παρουσιάστηκαν δείχνουν ότι η χρήση του βιοντίζελ µπορεί να έχει θετικά αποτελέσµατα στην µείωση των ρύπων που εκπέµπονται από τα οχήµατα ντίζελ. Αυτό πάντως επιβάλεται να ακολουθείται από αλλαγή της χαρτογράφησης των κινητήρων για να εξισορροπήθουν οι εκποµπές NOx µε τις εκποµπές ΡΜ λόγω της σχέσης trade-off που υπάρχει µεταξύ τους. Επίσης επιβάλεται η καλύτερη κατανόηση της επίδρασης του βιοντίζελ στη λειτουργία του οξειδωτικού καταλύτη η οποία επηρεάζει τις εκποµπές HC ιδιαίτερα σε υψηλές συγκεντρώσεις βιοντίζελ και κατά την ψυχρή εκκίνηση. Τέλος ιδιαίτερη έµφαση πρέπει να δοθεί από ερευνητικής σκοπιάς στην βελτιστοποίηση των εκποµπών ρύπων σε όλο τον κύκλο ζωής των βιοκαυσίµων καθώς επίσης και στην αύξηση του δυναµικού µείωσης των εκποµπών θερµοκηπίου που αυτά παρουσιάζουν. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Η παρούσα µελέτη στα πλαίσια του ερευνητικού προγράµµατος Effect of biodiesel application on Euro 4 passenger car fuel consumption, regulated and non-regulated emissions που χρηµατοδοτήθηκε από την CONCAWE. Οι συγγραφείς θα ήθελαν να ευχαριστήσουν το προσωπικό του Εργαστηρίου Εφαρµοσµένης Θερµοδυναµικής που συνεισέφερε στην επιτυχή ολοκλήρωση των µετρήσεων ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ [1] CEN (2009). Automotive fuels fatty acid methyl esters (FAME) for diesel engines requirements and test methods. EN 14214:2008. Brussels: Comité Européen de Normalisation [2] CEN (2009) Automotive fuels diesel requirements and test methods. EN 590:2009. Brussels: Comité Européen de Normalisation [3] Bosteels, D., J. May, H. Karlsson, C. de Serves (2006) Regulated and non-regulated emissions from modern European passenger cars, SAE Paper No [4] US EPA (2002) A comprehensive analysis of biodiesel impacts on exhaust emissions, EPA 402-P , Technical report [5]André M., R. Joumard, R. Vidon, P. Tassel, P. Perret (2006) Real-world European driving cycles, for measuring pollutant emissions from high- and low-powered cars Atmospheric Environment, 40(31): [6]Andersson J., B. Giechaskiel, R. Muñoz-Bueno, E. Sandbach, P. Dilara (2007) Particle Measurement Programme (PMP) Light-duty inter-laboratory correlation exercise (ILCE_LD), European Commission, Particle Measurement Programme (PMP), Final Report No. EUR EN

Βιοκαύσιμα για τις Mεταφορές

Βιοκαύσιμα για τις Mεταφορές LABORATORY OF APPLIED THERMODYNAMICS Ζήσης Σαμαράς Μαρίνα Κουσουλίδου Βιοκαύσιμα για τις Mεταφορές Aνασκόπηση και αξιολόγηση με βάση την εμπειρία του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Θερμοδυναμικής του ΑΠΘ ARISTOTLE

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Βαµβακελαίου ως Καύσιµο Κινητήρων Diesel

Αξιολόγηση Βαµβακελαίου ως Καύσιµο Κινητήρων Diesel LABORATORY OF APPLIED THERMODYNAMICS Αξιολόγηση Βαµβακελαίου ως Καύσιµο Κινητήρων Diesel ARISTOTLE UNIVERSITY THESSALONIKI SCHOOL OF ENGINEERING DEPT. OF MECHANICAL ENGINEERING Λίµνη Πλαστήρα,, 2007-04

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ ΣΤΙΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΡΥΠΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ EURO 4+. ΜΕΡΟΣ 2 ο : ΜΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΙ ΡΥΠΟΙ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ ΣΤΙΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΡΥΠΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ EURO 4+. ΜΕΡΟΣ 2 ο : ΜΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΙ ΡΥΠΟΙ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ ΣΤΙΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΡΥΠΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ EURO 4+. ΜΕΡΟΣ 2 ο : ΜΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΙ ΡΥΠΟΙ Γρηγοράτος Θ. 1, Καλογήρου Μ. 2, Φονταράς Γ. 2, Σαμαρά Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση και επιπτώσεις των βιοκαυσίµων σε κινητήρες εσωτερικής καύσης

Χρήση και επιπτώσεις των βιοκαυσίµων σε κινητήρες εσωτερικής καύσης ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗΣ Λεωνίδας Ντζιαχρήστος ρ. Μηχ/γος Μηχ/κος Χρήση και επιπτώσεις των βιοκαυσίµων σε κινητήρες εσωτερικής καύσης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή και χρήση Βαµβακελαίου ως Βιοκαύσιµο

Παραγωγή και χρήση Βαµβακελαίου ως Βιοκαύσιµο Παραγωγή και χρήση Βαµβακελαίου ως Βιοκαύσιµο Στράτος Χατζηεµµανουήλ Χηµικός Βιοµηχανία Βάµβακος Αφοι. Καραγιώργου ΑΒΕΕ Περιεχόµενα Εισαγωγή Χαρακτηριστικά φυτικών ελαίων που απέτρεψαν την εφαρµογή τους

Διαβάστε περισσότερα

Το βιοντίζελ στην Ελληνική Αγορά

Το βιοντίζελ στην Ελληνική Αγορά Το βιοντίζελ στην Ελληνική Αγορά 21 Απριλίου 2007 Συνεδριακό Κέντρο «Ν. Γερμανός» EXPOLINK 07 Ν. Ζαχαριάδης Περιεχόμενα Τι είναι βιοκαύσιμα Νομοθεσία για τη διάθεση στην Ελληνική αγορά Τάσεις στην Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Συντελεστών Εκποµπής Ρύπων και Κατανάλωσης Υβριδικού Οχήµατος

Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Συντελεστών Εκποµπής Ρύπων και Κατανάλωσης Υβριδικού Οχήµατος Ηλεκτροκίνητα μέσα μεταφοράς στην Ελλάδα - Υφιστάμενη κατάσταση και προοπτικές, ΤΕΕ, Αθήνα, 2-3 Ιαν., 26 Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Συντελεστών Εκποµπής Ρύπων και Κατανάλωσης Υβριδικού Οχήµατος Γεώργιος Φονταράς,

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ευστράτιος Ντουμανάκης, Τεχνολόγος Μηχανικός Οχημάτων MSc

1 ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ευστράτιος Ντουμανάκης, Τεχνολόγος Μηχανικός Οχημάτων MSc 1 ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ευστράτιος Ντουμανάκης, Τεχνολόγος Μηχανικός Οχημάτων MSc Μια γνωστή εικόνα από το παρελθόν. Η εξάτμιση ενός πετρελαιοκινητήρα. Σήμερα την ξεχνάτε αλλά γι αυτό πληρώνετε

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη των επιπτώσεων του λιπαντικού και του καυσίμου στα μακροσκοπικά χαρακτηριστικά της καύσης - Έκθεση της 2 ης φάσης.

Μελέτη των επιπτώσεων του λιπαντικού και του καυσίμου στα μακροσκοπικά χαρακτηριστικά της καύσης - Έκθεση της 2 ης φάσης. «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΑ ΤΕΙ (ΕΕΟΤ)» 1.1.1.1 ΙΔΡΥΜΑ (Φορέας Υλοποίησης) : ΤΕΙ Σερρών ΤΜΗΜΑ: Μηχανολογίας ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Αναστάσιος Μωϋσιάδης 1.1.1.2 ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: Μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ FAME ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ FAME ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ FAME ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ Αθηνά Τουµπέλη Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. Βιοµηχανικές Εγκαταστάσεις Θεσσαλονίκης Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σκοπός της µελέτης

Διαβάστε περισσότερα

Σύγκριση δύο αλειφατικών και ενός εµπορικού πετρελαίου κίνησης στην εκποµπή κλασικών και ειδικών ρύπων

Σύγκριση δύο αλειφατικών και ενός εµπορικού πετρελαίου κίνησης στην εκποµπή κλασικών και ειδικών ρύπων Σύγκριση δύο αλειφατικών και ενός εµπορικού πετρελαίου κίνησης στην εκποµπή κλασικών και ειδικών ρύπων Ευθύµιος Ζέρβας Renault, France Σηµερινή διεύθυνση: Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος, ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία. Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια

Πτυχιακή εργασία. Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια Ελένη Χριστοδούλου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΑ ΤΕΙ (ΕΕΟΤ)» Διερεύνηση της επίδρασης του συνδυασμού ειδικού λιπαντικού και εδικού καυσίμου.

«ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΑ ΤΕΙ (ΕΕΟΤ)» Διερεύνηση της επίδρασης του συνδυασμού ειδικού λιπαντικού και εδικού καυσίμου. «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΑ ΤΕΙ (ΕΕΟΤ)» 1.1.1.1 ΙΔΡΥΜΑ (Φορέας Υλοποίησης) : ΤΕΙ Σερρών ΤΜΗΜΑ: Μηχανολογίας ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Αναστάσιος Μωϋσιάδης 1.1.1.2 ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: Μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΒΟΛΩΝ... 7

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΒΟΛΩΝ... 7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΒΟΛΩΝ... 7 1. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ (ΡΥΠΩΝ) Μ.Ε.Κ.... 9 1.1 Γενικά... 9 1.2 Πρότυπα Εκπομπών Ρύπων... 1 1.2.1 Επιβατικά Οχήματα και Ελαφρά Φορτηγά... 11 1.2.2 Οχήματα Βαρέως Τύπου...

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ:ΕΝΙΣΧΥΣΗΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝΟΜΑΔΩΝΣΤΑΤΕΙ(ΕΟΤ)»

«ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ:ΕΝΙΣΧΥΣΗΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝΟΜΑΔΩΝΣΤΑΤΕΙ(ΕΟΤ)» «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ:ΕΝΙΣΧΥΣΗΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝΟΜΑΔΩΝΣΤΑΤΕΙ(ΕΟΤ)» ΙΔΡΥΜΑ (Φορέας Υλοποίησης) : ΤΕΙ Σερρών ΤΜΗΜΑ: Μηχανολογίας ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Γεώργιος Μήλτσιος ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: Διερεύνηση της επίπτωσης της σύστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΥΤΕΡΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΥΤΕΡΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΥΤΕΡΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009 *.Βαρθολοµαίος 1,Β.Μπαρλάκας 2,Κ.Βασδέκης 1 1 Εργαστήριο Εφαρµοσµένης Φυσικής, Τµήµα οχηµάτων, ΑΤΕΙΘ 2 Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

BIOFUELS-2G ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΤΙΖΕΛ 2 ΗΣ ΓΕΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΓΑΝΕΛΑΙΑ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Δρ. Στέλλα Μπεζεργιάννη

BIOFUELS-2G ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΤΙΖΕΛ 2 ΗΣ ΓΕΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΓΑΝΕΛΑΙΑ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Δρ. Στέλλα Μπεζεργιάννη BIOFUELS-2G ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΤΙΖΕΛ 2 ΗΣ ΓΕΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΓΑΝΕΛΑΙΑ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Δρ. Στέλλα Μπεζεργιάννη Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών & Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑ ΗΣ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑ ΗΣ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΑΤΜΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑ ΗΣ Οργανισµός Ρυθµιστικού Σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΑΙ ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΑΙ ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΑΙ ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Γιάννης Κ. Ζιώμας Σχολή Χημικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ΑΘΗΝΑ 3-1-7 ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ Η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη προβλήματα από:

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Καυσίμων. Πετρέλαιο Diesel

Τεχνολογία Καυσίμων. Πετρέλαιο Diesel Πετρέλαιο Diesel Το πετρέλαιο Diesel είναι γενικά οποιοδήποτε υγρό καύσιμο που χρησιμοποιείται σε κινητήρες Diesel, όπου η ανάφλεξη γίνεται χωρίς σπινθήρα. Ανάφλεξη στους κινητήρες αυτούς υπάρχει λόγω

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΜΙΓΜΑΤΩΝ ΝΤΗΖΕΛ/ΒΙΟΝΤΗΖΕΛ ΑΠΟ ΒΑΜΒΑΚΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΗΛΙΕΛΑΙΟ ΩΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΣΕ ΜΗΧΑΝΗ ΝΤΗΖΕΛ ΙΤΧΗ /ΕΚΕΤΑ

ΧΡΗΣΗ ΜΙΓΜΑΤΩΝ ΝΤΗΖΕΛ/ΒΙΟΝΤΗΖΕΛ ΑΠΟ ΒΑΜΒΑΚΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΗΛΙΕΛΑΙΟ ΩΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΣΕ ΜΗΧΑΝΗ ΝΤΗΖΕΛ ΙΤΧΗ /ΕΚΕΤΑ ΧΡΗΣΗ ΜΙΓΜΑΤΩΝ ΝΤΗΖΕΛ/ΒΙΟΝΤΗΖΕΛ ΑΠΟ ΒΑΜΒΑΚΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΗΛΙΕΛΑΙΟ ΩΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΣΕ ΜΗΧΑΝΗ ΝΤΗΖΕΛ Κ.Γ. Παπαζήση 1, Ε. Αντωνάκου 1, A.A.Λάππας 1 A. Τσάκης 2,. Ζάρβαλης 2, Α. Κωνσταντόπουλος 2 1 Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ αριθ. 12

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ αριθ. 12 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Εξεταστική επιτροπή για τις μετρήσεις εκπομπών στην αυτοκινητοβιομηχανία 30.11.2016 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ αριθ. 12 σχετικά με την έρευνα για τις μετρήσεις εκπομπών στην αυτοκινητοβιομηχανία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ VEHICLE TO GRID (V2G) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Μεταπτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ Phone: +30 2310 994165 Fax: +30 2310 996012 Θεσσαλονίκη, 31 Μαίου 2010 ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυτεχνείο Κρήτης. Θ. Τσούτσος, Α. Καλογεράκης. Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος. Η περίπτωση του Βιοντίζελ. (ReSEL)

Πολυτεχνείο Κρήτης. Θ. Τσούτσος, Α. Καλογεράκης. Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος. Η περίπτωση του Βιοντίζελ. (ReSEL) Πολυτεχνείο Κρήτης Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος Εργαστήριο Ανανεώσιµων & Βιώσιµων Πηγών Ενέργειας (ReSEL) Ενέργεια από Βιοκαύσιµα & Περιβάλλον: Η περίπτωση του Βιοντίζελ Θ. Τσούτσος, Α. Καλογεράκης ιηµερίδα:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΙΩΣΗ ΡΥΠΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ ΚΑΙ ΦΙΛΤΡΟΥ ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΙΘΑΛΗΣ

ΜΕΙΩΣΗ ΡΥΠΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ ΚΑΙ ΦΙΛΤΡΟΥ ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΙΘΑΛΗΣ ΜΕΙΩΣΗ ΡΥΠΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ ΚΑΙ ΦΙΛΤΡΟΥ ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΙΘΑΛΗΣ Στογιαντζίκης Ηλίας 1 και Γώγος Μερκούριος 2 1 Τµήµα Χηµείας, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, 451 10 Ιωάννινα, e-mail: stog_hlias@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΙΟΞΕΙ ΙΟΥ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ ΣΤΗΝ ΟΞΕΙ ΩΣΗ ΣΩΜΑΤΙ ΙΩΝ ΑΙΘΑΛΗΣ

ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΙΟΞΕΙ ΙΟΥ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ ΣΤΗΝ ΟΞΕΙ ΩΣΗ ΣΩΜΑΤΙ ΙΩΝ ΑΙΘΑΛΗΣ Πρακτικά 2 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Χηµικής Μηχανικής, σελ.325 (1999) ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΙΟΞΕΙ ΙΟΥ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ ΣΤΗΝ ΟΞΕΙ ΩΣΗ ΣΩΜΑΤΙ ΙΩΝ ΑΙΘΑΛΗΣ Ε.. Παπαϊωάννου,.Θ. Ζάρβαλης και Α.Γ. Κωνσταντόπουλος Ίδρυµα Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρα Αντιμετώπισης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης

Μέτρα Αντιμετώπισης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης Μέτρα Αντιμετώπισης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 1. Κατηγοριοποίηση Οχημάτων για την Εφαρμογή των Μέτρων Η εφαρμογή των μέτρων για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης προϋποθέτει την κατηγοριοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της XXX

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της XXX ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, XXX D040155/01 [ ](2015) XXX draft ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της XXX για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 692/2008 όσον αφορά τις εκπομπές από ελαφρά επιβατηγά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΩΣ ΚΑΥΣΙΜΟ ΣΕ ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΟ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΑ

ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΩΣ ΚΑΥΣΙΜΟ ΣΕ ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΟ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΑ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΩΣ ΚΑΥΣΙΜΟ ΣΕ ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΟ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΑ *Αραπατσάκος Ι. Χαράλαµπος, Καρκάνης Ν. Αναστάσιος, Σπάρης. Παναγιώτης * ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης, Τηλ 25410-79522, E-mail: xarapat@agro.duth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις της Χρήσης Βιοκαυσίμων και Φυσικού Αερίου στα Οχήματα

Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις της Χρήσης Βιοκαυσίμων και Φυσικού Αερίου στα Οχήματα Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις της Χρήσης Βιοκαυσίμων και Φυσικού Αερίου στα Οχήματα Δρ. Κώστας Νικολάου Χημικός Περιβαλλοντολόγος στον Οργανισμό Ρυθμιστικού Σχεδίου & Προστασίας Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Σεπτεμβρίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Σεπτεμβρίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Σεπτεμβρίου 2015 (OR. en) 12353/15 ENV 586 ENT 199 MI 583 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 23 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Υγρά προϊόντα πετρελαίου - Μεθυλεστέρες λιπαρών οξέων ως βιοκαύσιμα και ως βιορευστά - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Υγρά προϊόντα πετρελαίου - Μεθυλεστέρες λιπαρών οξέων ως βιοκαύσιμα και ως βιορευστά - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθ. 52 / 2016 Υγρά προϊόντα πετρελαίου - Μεθυλεστέρες λιπαρών οξέων ως βιοκαύσιμα και ως βιορευστά - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Σεπτεμβρίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Σεπτεμβρίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Σεπτεμβρίου 2015 (OR. en) 12353/15 ADD 2 ENV 586 ENT 199 MI 583 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 23 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

1. το σύστημα ελέγχου αναθυμιάσεων από το ρεζερβουάρ

1. το σύστημα ελέγχου αναθυμιάσεων από το ρεζερβουάρ Ποια συστήματα ( εκτός από το σύστημα του καταλύτη ) χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της εκπομπής ρύπων από το αυτοκίνητο ; σελ. 137 ( μονάδες 6 ΤΕΕ 2003 ) ( μονάδες 13 ΕΠΑΛ 2010 ) 1. το σύστημα ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

L 142/16 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 142/16 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 142/16 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.6.2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 459/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Μαΐου 2012 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. III(I) 2090 Κ.Α.Π. 318/2004 Αρ. 3847, Αριθμός 318

Ε.Ε. Παρ. III(I) 2090 Κ.Α.Π. 318/2004 Αρ. 3847, Αριθμός 318 Ε.Ε. Παρ. III(I) 2090 Κ.Α.Π. 318/2004 Αρ. 3847, 30.4.2004 Αριθμός 318 Ο ΠΕΡΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 16(1) Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις

Διαβάστε περισσότερα

HELECO 05. Αθανάσιος Νταγκούµας, Νίκος Λέττας, ηµήτρης Τσιαµήτρος, Γρηγόρης Παπαγιάννης, Πέτρος Ντοκόπουλος

HELECO 05. Αθανάσιος Νταγκούµας, Νίκος Λέττας, ηµήτρης Τσιαµήτρος, Γρηγόρης Παπαγιάννης, Πέτρος Ντοκόπουλος HELECO 05 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕ Ο Αθανάσιος Νταγκούµας, Νίκος Λέττας, ηµήτρης Τσιαµήτρος,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Ανδριανός Θεοχάρης Operations Manager Ελίν Βιοκαύσιμα

ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Ανδριανός Θεοχάρης Operations Manager Ελίν Βιοκαύσιμα ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ανδριανός Θεοχάρης Operations Manager Ελίν Βιοκαύσιμα Στόχοι της ΕΕ Μείωση των αέριων εκπομπών θερμοκηπίου κατά 20% το 2020 Μειωμένη εξάρτηση από τις εισαγωγές πετρελαίου Αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗ

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗ Περίληψη Η κίνηση των οχηµάτων µε φυσικό αέριο εν συγκρίση µε τα συµβατικά καύσιµα συντελεί στη µείωση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης στα αστικά κέντρα, µε λειτουργικά

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

Η ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ Η ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ Ι. Γράβαλος, Θ. Γιαλαµάς, Ζ. Κουτσοφίτης, Α. Αυγουστής,. Κατέρης, Π. Ξυραδάκης, Γ. Λιανός, Ζ. Τσιρόπουλος, Α. Γεωργιάδης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόµηση Ενέργειας στις Μεταφορές

Εξοικονόµηση Ενέργειας στις Μεταφορές Εξοικονόµηση Ενέργειας στις Μεταφορές Θεόδωρος Ζαχαριάδης Τεχνολογικό Πανεπιστήµιο Κύπρου τηλ. 25 002304, e-mail: t.zachariadis@cut.ac.cy ωρεάν Εργαστήρια ανάπτυξης δεξιοτήτων για το προσωπικό των επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Buy Smart+ Πράσινες Προμήθειες στην Ευρώπη. Οχήματα. Παρασκευή 21 Μαρτίου 2014 Μπογδάνου Θάλεια MSc Περιβαλλοντολόγος

Buy Smart+ Πράσινες Προμήθειες στην Ευρώπη. Οχήματα. Παρασκευή 21 Μαρτίου 2014 Μπογδάνου Θάλεια MSc Περιβαλλοντολόγος Buy Smart+ Πράσινες Προμήθειες στην Ευρώπη Οχήματα Παρασκευή 21 Μαρτίου 2014 Μπογδάνου Θάλεια MSc Περιβαλλοντολόγος Περιεχόμενα Εισαγωγή Οδηγός αγορών και κριτήρια αγοράς Κόστος κύκλου ζωής Ετικέτες Πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.6.2013 COM(2013) 456 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με το άρθρο 8α της οδηγίας 98/70/ΕΚ για την ποιότητα των καυσίμων

Διαβάστε περισσότερα

8η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΓΧΥΣΗΣ (ΙNJECTION)

8η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΓΧΥΣΗΣ (ΙNJECTION) 8η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΓΧΥΣΗΣ (ΙNJECTION) Ποιότητα καυσίμου Για την παραγωγή έργου (Κίνησης) από τους κινητήρες εσωτερικής καύσης χρησιμοποιούνται ως καύσιμη ύλη, κατά κύριο λόγο, οι υδρογονάνθρακες

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Π6.1 Έκθεση με προτάσεις για την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου

Παραδοτέο Π6.1 Έκθεση με προτάσεις για την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου Έκθεση με προτάσεις για την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου «Πρωτοβουλία (Direct Current in Ship Initiative - DC-Ship)» (πράξη ΑΡΙΣΤΕΙΑ Ι, Κωδ. Έργου ΓΓΕΤ: 987, Κωδ. Έργου ΕΔΕΙΛ/ΕΜΠ: 68/1151) ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΥΣΗ ΜΕ ΥΔΡΟΓΟΝΟ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ

ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΥΣΗ ΜΕ ΥΔΡΟΓΟΝΟ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών και Επιστήμης & Τεχνολογίας Περιβάλλοντος Πτυχιακή Eργασία ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΥΣΗ ΜΕ ΥΔΡΟΓΟΝΟ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΙΤΑΛΙΔΗΣ Λεμεσός, Μάιος, 2018 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Προδιαγραφές και ποιότητα πετρελαίου κίνησης σε Ευρωπαϊκή Ένωση και Ελλάδα

Προδιαγραφές και ποιότητα πετρελαίου κίνησης σε Ευρωπαϊκή Ένωση και Ελλάδα Προδιαγραφές και ποιότητα πετρελαίου κίνησης σε Ευρωπαϊκή Ένωση και Ελλάδα ΗΜΕΡΙΔΑ ECOCITY Μανόλης Μαρκάκης Χημικός Μηχανικός (M.Sc., D.I.C.) Ποιότητα αέρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση Ιστορικό 40 εκατομμύρια

Διαβάστε περισσότερα

Διάθεση και Χρήση Βιοκαυσίμων

Διάθεση και Χρήση Βιοκαυσίμων ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Διάθεση και Χρήση Βιοκαυσίμων Πρόεδρος Ν. Λιάπης (ΕΛΙΝΟΙΛ) Αντιπρόεδρος Kαθ. Α. Σταματέλλος (ΠΘ) Καθοδηγητική Επιτροπή Διάθεσης & Χρήσης Βιοκαυσίμων Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

α(6) Ο επιθυμητός στόχος, για την καύση πετρελαίου σε κινητήρες diesel οχημάτων, είναι

α(6) Ο επιθυμητός στόχος, για την καύση πετρελαίου σε κινητήρες diesel οχημάτων, είναι ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μάθημα: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΥΣΗΣ) ιδάσκων: ρ.αναστάσιος Καρκάνης ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ εξετάσεων Ακαδημαϊκού έτους 2017-18 ΘΕΜΑ 1

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΠΕ-Ε-1: ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΣΕ ΡΥΠΟΥΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΠΕ-Ε-1: ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΣΕ ΡΥΠΟΥΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τον βαθμό συμβολής του άξονα, ως μια γραμμική πηγή εκπομπής ρύπων, στην επιβάρυνση της ατμόσφαιρας των περιοχών απ' όπου διέρχεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ. Κοινή δήλωση για τα άρθρα 22 και 29 της συµφωνίας

ΚΟΙΝΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ. Κοινή δήλωση για τα άρθρα 22 και 29 της συµφωνίας 521 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Erklärungen Griechisch (Normativer Teil) 1 von 7 ΚΟΙΝΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ Κοινή δήλωση για τα άρθρα 22 και 29 της συµφωνίας Τα µέρη δηλώνουν ότι κατά την εφαρµογή των

Διαβάστε περισσότερα

Διάθεση & Χρήση Βιοκαυσίμων

Διάθεση & Χρήση Βιοκαυσίμων ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Παρουσίαση του σχεδίου αναφοράς της καθοδηγητικής επιτροπής WG3 Διάθεση & Χρήση Βιοκαυσίμων Πρόεδρος Ν. Λιάπης (ΕΛΙΝΟΙΛ) Αντιπρόεδρος Kαθ. Αναστάσιος Σταματέλλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Diesel Dual-Fuel system ΜΑΧΑΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ POLARGAS LTD ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Diesel Dual-Fuel system ΜΑΧΑΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ POLARGAS LTD ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Diesel Dual-Fuel system Dual-Fuel system: ΑΡΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Το Diesel Dual Fuel είναι μία νέα τεχνολογία για τη μετατροπή των κινητήρων diesel, έτσι ώστε να λειτουργούν με ένα μείγμα πετρελαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 Έγγραφο συνόδου 2004 C5-0028/1999 19/07/1999 ***II ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ Θέµα : ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. /99 Η ΟΠΟΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΤΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΤΙΣ 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1999 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚ ΟΣΗ ΤΗΣ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Αντιρρύπανσης Πετρελαιοκινητήρων

Συστήματα Αντιρρύπανσης Πετρελαιοκινητήρων Συστήματα Αντιρρύπανσης Πετρελαιοκινητήρων 1 Επιπτώσεις στην υγεία από τη ρύπανση πετρελαίου; Σοβαρότατες είναι οι επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου από τις εκπομπές ρύπων πετρελαίου Επιπτώσεις στην υγεία

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΣΕ ΜΗΧΑΝΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΣΕ ΜΗΧΑΝΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών και Επιστήμης & Τεχνολογίας Περιβάλλοντος Πτυχιακή εργασία ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΣΕ ΜΗΧΑΝΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ Φωκίων Τάνου Λεμεσός,

Διαβάστε περισσότερα

{access view=guest} Αν είστε συνδρομητής παρακαλούμε συνδεθείτε με το όνομα χρήστη και τον κωδικό σας για να διαβάστε όλο το άρθρο.

{access view=guest} Αν είστε συνδρομητής παρακαλούμε συνδεθείτε με το όνομα χρήστη και τον κωδικό σας για να διαβάστε όλο το άρθρο. Τι σημαίνει όμως αυτό για το συνεργείο; Ποιες νέες τεχνολογίες καλείται να αντιμετωπίσει ο επισκευαστής; Tι έρχεται μετά το EURO 6; Tι του επιφυλάσσει το μέλλον; Τα Πρότυπα Εκπομπών (Emission standards)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ, 23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010

ΑΘΗΝΑ, 23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010 ΠΑΥΛΟΣ Ν. ΠΕΤΤΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ: ΈΝΑ ΥΠΟΣΧΟΜΕΝΟ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΟ ΗΜΕΡΙ Α: ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ & ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ - ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΕΤΤΑΣ ΑΘΗΝΑ, 23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010 ΧΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙ ΡΑΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Εξέλιξη των Καυσίμων και των Προτύπων Εκπομπών Ρύπων από υμβατικούς Κινητήρες Οχημάτων

Η Εξέλιξη των Καυσίμων και των Προτύπων Εκπομπών Ρύπων από υμβατικούς Κινητήρες Οχημάτων Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Τ Σ Ε Φ Ν Ε Ι Ο χολή Φημικών Μηχανικών Εργαστήριο Σεχνολογίας Καυσίμων και Λιπαντικών Η Εξέλιξη των Καυσίμων και των Προτύπων Εκπομπών Ρύπων από υμβατικούς Κινητήρες Οχημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ξενία 11500 11420 14880 12800

Ξενία 11500 11420 14880 12800 Γ. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ CO 2 Γ.1 Περιγραφή κτιριακών εγκαταστάσεων Η συνολική έκταση του Πανεπιστηµίου είναι 23,22 στρ. όπου βρίσκονται οι κτιριακές του εγκαταστάσεις όπως είναι το κτίριο της Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

Honda Mobility MOBILITY

Honda Mobility MOBILITY Υβριδική Τεχνολογία Honda Εισηγητής: Νίκος Ξυδιάς Τεχνικός Εκπαιδευτής Honda 1 Honda Mobility MOBILITY 3 3 To Όραµα της Honda Επιθυµούµε να είµαστε µία Εταιρία την Ύπαρξη της οποίας θέλει η Κοινωνία (we

Διαβάστε περισσότερα

Η παράμετρος (λ) είναι ένας αριθμός που βρίσκεται αν διαιρέσουμε την ποσότητα του αέρα που καταναλώνει ο κινητήρας με την ποσότητα που θα έπρεπε να καταναλώνει για να έχουμε στοιχειομετρικό μείγμα. Δεικνύει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ανάπτυξη μοντέλου προσομοίωσης για την ομογενοποίηση πειραματικών

Διαβάστε περισσότερα

Συμπλήρωμα Πακέτου Εργασίας 5

Συμπλήρωμα Πακέτου Εργασίας 5 «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΑ ΤΕΙ (ΕΕΟΤ)» ΙΔΡΥΜΑ (Φορέας Υλοποίησης) : ΤΕΙ Σερρών ΤΜΗΜΑ: Μηχανολογίας ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Γεώργιος Μήλτσιος ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: Διερεύνηση της επίπτωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα Αέρα Ελληνικών Πόλεων. Καθ. Νικόλαος Μουσιόπουλος Πρόεδρος Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Κοσμήτορας Πολυτεχνικής Σχολής

Ποιότητα Αέρα Ελληνικών Πόλεων. Καθ. Νικόλαος Μουσιόπουλος Πρόεδρος Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Κοσμήτορας Πολυτεχνικής Σχολής Επίδραση Ενεργειακών Εξελίξεων στην Ποιότητα Αέρα Ελληνικών Πόλεων Καθ. Νικόλαος Μουσιόπουλος Πρόεδρος Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Κοσμήτορας Πολυτεχνικής Σχολής Συν-συγγραφείς Ε.-Α. Καλογνώμου, Φ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Εισηγητής: Καπετανάκης Γιώργος Τεχν. Διευθυντής Ινστιτούτου ΙΔΕΕΑ Τεχν/γος Μηχ/κός Οχημάτων Καπετανάκης Γεώργιος Τεχν/κος Διευθυντής Ινστιτούτου ΙΔΕΕΑ - Φίλτρα Αιθάλης - Διαδικτυακή Συνέντευξη Τύπου -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕΚ. Καθ. Κ. Ρακόπουλος Καθ. Δ. Χουντάλας Λεκτ. Ε. Γιακουμής

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕΚ. Καθ. Κ. Ρακόπουλος Καθ. Δ. Χουντάλας Λεκτ. Ε. Γιακουμής ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕΚ Καθ. Κ. Ρακόπουλος Καθ. Δ. Χουντάλας Λεκτ. Ε. Γιακουμής 1. 1. ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Προσομοίωση κινητήρων με έμφαση στην καύση και το σχηματισμό ρύπων. Λεπτομερή

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιστοποίηση Αντιρρυπαντικού Σχεδιασμού Υβριδικών Οχημάτων

Βελτιστοποίηση Αντιρρυπαντικού Σχεδιασμού Υβριδικών Οχημάτων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ Βελτιστοποίηση Αντιρρυπαντικού Σχεδιασμού Υβριδικών Οχημάτων Διδακτορική Διατριβή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΑΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΒΑΡΕΟΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΣΕ ΒΕΝΖΙΝΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗΣ.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΑΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΒΑΡΕΟΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΣΕ ΒΕΝΖΙΝΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗΣ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΑΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΒΑΡΕΟΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΣΕ ΒΕΝΖΙΝΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗΣ. Δ.Καρώνης, Υ. Ζαννίκου, Α. Γιαννούλη, Φ. Ζαννίκος Σχολή Χημικών Μηχανικών, Ε.Μ.Π., Ηρώων Πολυτεχνείου 9, 15780 Αθήνα ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Buy Smart+ Πράσινες Προμήθειες στην Ευρώπη. Οχήματα

Buy Smart+ Πράσινες Προμήθειες στην Ευρώπη. Οχήματα Buy Smart+ Πράσινες Προμήθειες στην Ευρώπη Οχήματα Περιεχόμενα Εισαγωγή Τεχνολογίες Σήμανση Κριτήρια Χρήσιμες Συμβουλές Εισαγωγή Εισαγωγή Κύριες Προκλήσεις Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής - Το 20 % των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ C 0 2 ΑΠΟ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ 12 V

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ C 0 2 ΑΠΟ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ 12 V ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ C 0 2 ΑΠΟ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ 12 V ΕΙΣΑΓΩΓΗ Για να προσδιοριστεί η εξοικονόμηση εκπομπών CO, που είναι δυνατόν να αποδοθεί στη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο της Επιτροπής - D016983/03.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο της Επιτροπής - D016983/03. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 17 Ιανουαρίου 2012 (OR. en) 5446/12 ENT 11 ENV 24 MI 23 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ημερομηνία Παραλαβής: 11 Ιανουαρίου 2011 Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή διατριβή. Ανδρέας Παπαευσταθίου

Μεταπτυχιακή διατριβή. Ανδρέας Παπαευσταθίου Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών και Διαχείρισης Περιβάλλοντος Μεταπτυχιακή διατριβή Κτίρια σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης :Αξιολόγηση συστημάτων θέρμανσης -ψύξης και ΑΠΕ σε οικιστικά κτίρια στην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.6.2017 C(2017) 3489 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 2.6.2017 για την τροποποίηση των παραρτημάτων I και II του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 510/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝOΜΗΣΗ ΦΛΟΓΩΝ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΥΣΗΣ. Μ. Φούντη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, 2004

ΤΑΞΙΝOΜΗΣΗ ΦΛΟΓΩΝ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΥΣΗΣ. Μ. Φούντη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, 2004 ΤΑΞΙΝOΜΗΣΗ ΦΛΟΓΩΝ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΥΣΗΣ Μ. Φούντη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, 2004 Oρισµός φλόγας Ογεωµετρικός τόπος στον οποίο λαµβάνει χώρα το µεγαλύτερο ενεργειακό µέρος της χηµικής µετατροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ 2 ΗΣ ΓΕΝΙΑΣ : MΟΝΟΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2020

ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ 2 ΗΣ ΓΕΝΙΑΣ : MΟΝΟΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2020 EKETA ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ 2 ΗΣ ΓΕΝΙΑΣ : MΟΝΟΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2020 Δρ. Στέλλα Μπεζεργιάννη Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Καυσίμων & Υδρ/κων (ΕΠΚΥ) Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών & Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) Εθνικό Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτική εξέλιξης της διείσδυσης του Φυσικού Αερίου στην Ηλεκτροπαραγωγή στο Ελληνικό Διασυνδεδεμένο Σύστημα. Ι. Κοπανάκης Διευθυντής ΔΣΔΑΜΠ

Προοπτική εξέλιξης της διείσδυσης του Φυσικού Αερίου στην Ηλεκτροπαραγωγή στο Ελληνικό Διασυνδεδεμένο Σύστημα. Ι. Κοπανάκης Διευθυντής ΔΣΔΑΜΠ Προοπτική εξέλιξης της διείσδυσης του Φυσικού Αερίου στην Ηλεκτροπαραγωγή στο Ελληνικό Διασυνδεδεμένο Σύστημα Ι. Κοπανάκης Διευθυντής ΔΣΔΑΜΠ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το πρώτο αυτοκίνητο Diesel Blend κυκλοφόρησε

Το πρώτο αυτοκίνητο Diesel Blend κυκλοφόρησε Το πρώτο αυτοκίνητο Diesel Blend κυκλοφόρησε Υγραέριο & Φυσικό Αέριο Το πρώτο πετρελαιοκίνητο αυτοκίνητο με ανάμειξη καυσίμου πετρελαίου - υγραερίου κυκλοφόρησε στους δρόμους της συμπρωτεύουσας. Το "Σ"

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.5.2018 C(2018) 2751 final ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17.5.2018 σχετικά με κοινή μεθοδολογία σύγκρισης της τιμής ανά μονάδα των εναλλακτικών καυσίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή Διατριβή Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ CΗ 4 ΣΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΥΔΑΤΩΝ Γεωργίου

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισµός της µεθόδου που ακολουθείται για τη µέτρηση των εκπεµπόµενων ρύπων των βενζινοκινητήριων οχηµάτων.

Καθορισµός της µεθόδου που ακολουθείται για τη µέτρηση των εκπεµπόµενων ρύπων των βενζινοκινητήριων οχηµάτων. ΣΕΛΙ Α 1 ΑΠΟ 6 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Καθορισµός της µεθόδου που ακολουθείται για τη µέτρηση των εκπεµπόµενων ρύπων των βενζινοκινητήριων οχηµάτων. 2. ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ Εκάστοτε Υπεύθυνος (Τεχνικός

Διαβάστε περισσότερα

Βιοκαύσιμα Αλκοόλες(Αιθανόλη, Μεθανόλη) Κιαχίδης Κυριάκος

Βιοκαύσιμα Αλκοόλες(Αιθανόλη, Μεθανόλη) Κιαχίδης Κυριάκος Βιοκαύσιμα Αλκοόλες(Αιθανόλη, Μεθανόλη) Κιαχίδης Κυριάκος Βιοκαύσιμα (Αλκοόλες) Η εξάντληση των αποθεμάτων του πετρελαίου και η ανάγκη για μείωση των αερίων του θερμοκηπίου ενισχύουν τη χρήση εναλλακτικών

Διαβάστε περισσότερα

Μπαρούχ Ν. Γιεχασκιέλ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΩΜΑΤΙ ΙΑΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ

Μπαρούχ Ν. Γιεχασκιέλ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΩΜΑΤΙ ΙΑΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗΣ Μπαρούχ Ν. Γιεχασκιέλ ιπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΥΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΣ ΑΕΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΥΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΣ ΑΕΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 17 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2), σελ. 11-1 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΥΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΣ ΑΕΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΑΠΟ ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ

Η ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΑΠΟ ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών και Διαχείρισης Περιβάλλοντος Πτυχιακή εργασία Η ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΑΠΟ ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ Ελένη Άσπρου Λεμεσός, Μάιος

Διαβάστε περισσότερα

3 ο κεφάλαιο. καύσιμα και καύση

3 ο κεφάλαιο. καύσιμα και καύση 3 ο κεφάλαιο καύσιμα και καύση 1. Τι ονομάζουμε καύσιμο ; 122 Είναι διάφοροι τύποι υδρογονανθράκων ΗC ( υγρών ή αέριων ) που χρησιμοποιούνται από τις ΜΕΚ για την παραγωγή έργου κίνησης. Το καλύτερο καύσιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΥΠΑΡΧΟΝΤΕΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΝΤΗΖΕΛ

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΥΠΑΡΧΟΝΤΕΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΝΤΗΖΕΛ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 25 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΥΠΑΡΧΟΝΤΕΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΝΤΗΖΕΛ Θ. ΧΟΥΝΤΑΛΑΣ Δρ, Αναπληρωτής Καθηγητής Ε.Μ.Π Ρ. Γ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Δρ, Επιμελητής Σχολής Ικάρων

Διαβάστε περισσότερα

Είναι μια καταγραφή/υπολογισμός των ποσοτήτων

Είναι μια καταγραφή/υπολογισμός των ποσοτήτων Απογραφές Εκπομπών: α) Γενικά, β) Ειδικά για τις ανάγκες απογραφής CO 2 σε αστική περιοχή Θεόδωρος Ζαχαριάδης Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Περιβάλλοντος Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου τηλ. 25 002304,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.1.2014 SWD(2014) 32 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος...σελίδα: 2. Πίνακες...σελίδα: 6. Επίλογος...σελίδα: 64. Εταιρείες διανομής επιβατικών αυτοκινήτων...σελίδα: 67 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Πρόλογος...σελίδα: 2. Πίνακες...σελίδα: 6. Επίλογος...σελίδα: 64. Εταιρείες διανομής επιβατικών αυτοκινήτων...σελίδα: 67 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...σελίδα: 2 Πίνακες...σελίδα: 6 Επίλογος...σελίδα: 64 Εταιρείες διανομής επιβατικών αυτοκινήτων...σελίδα: 67 Τα τεχνικά και λοιπά μεγέθη που αναφέρονται στην παρούσα έκθεση έχουν παραχωρηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Τεχνολογίας Καυσίμων & Λιπαντικών Ε.Τε.Κ.Λ. Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ

Εργαστήριο Τεχνολογίας Καυσίμων & Λιπαντικών Ε.Τε.Κ.Λ. Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ Εργαστήριο Τεχνολογίας Καυσίμων & Λιπαντικών Ε.Τε.Κ.Λ. Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ Ταυτοποίηση των πετρελαιοκηλίδων για τον εντοπισμό της προέλευσής τους Φανούριος Ζαννίκος, Καθηγητής ΕΜΠ Περιεχόμενα Ποιοί

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Μηδενικές εκποµπές SO 2 Μηδενικό ισοζύγιο CO 2 εν περιέχει αρωµατικές ενώσεις Βιοαποικοδοµήσιµο Υψηλό σηµείο ανάφλεξης-ασφαλής µεταφορά Αυξηµένη λιπαντική ικανότητα εν απαιτεί ιδιαίτερες

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο BMW i8 Roadster, Το νέο BMW i8 Coupe. Τα Σημαντικότερα.

Το νέο BMW i8 Roadster, Το νέο BMW i8 Coupe. Τα Σημαντικότερα. Σελίδα 1 Το νέο BMW i8 Roadster, Το νέο BMW i8 Coupe. Τα Σημαντικότερα. Σελίδα 2 Σελίδα 3 Σελίδα 4 Το σπορ αυτοκίνητο του μέλλοντος τώρα σε δύο τύπους αμαξώματος. Τα νέα BMW i8 Roadster και BMW i8 Coupe

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Οικ. 33976/3189/7.10.93 Τροποποίηση της Υ-28433/2448/2.7.1992 απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ηµοσίων Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΤΟΥ ΝΤΙΖΕΛ ΑΠΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΦΥΤΙΚΑ ΕΛΑΙΑ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΤΟΥ ΝΤΙΖΕΛ ΑΠΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΦΥΤΙΚΑ ΕΛΑΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΤΟΥ ΝΤΙΖΕΛ ΑΠΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΦΥΤΙΚΑ ΕΛΑΙΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΟΝΟΡΤΑΣ ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΦΥΤΙΚΑ ΕΛΑΙΑ ΩΣ ΚΑΥΣΙΜΑ Φυτικά έλαια ή ζωικά λίπη ή παράγωγά τους Μετεστεροποίηση Υδρογονοαποξυγόνωση

Διαβάστε περισσότερα

Ατμοσφαιρική Ρύπανση

Ατμοσφαιρική Ρύπανση ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 1: Εισαγωγή Μουσιόπουλος Νικόλαος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ Π. ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α. ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Τεχνολογίες στην Ενέργεια και στις Μεταφορές

Νέες Τεχνολογίες στην Ενέργεια και στις Μεταφορές Νέες Τεχνολογίες στην Ενέργεια και στις Μεταφορές Δρ. Σπύρος Κιαρτζής Διευθυντής Εναλλακτικών Πηγών Ενέργειας & Νέων Τεχνολογιών Αθήνα 13 Νοεμβρίου 2014 Μία ματιά προς τα εμπρός... Η πρόκληση της κλιματικής

Διαβάστε περισσότερα