Αποδεληίωζη Δημόζιαρ Διαβούλεςζηρ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αποδεληίωζη Δημόζιαρ Διαβούλεςζηρ"

Transcript

1 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΤ ΧΕΔΙΑΜΟΤ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΓΚΛΙΗ» Αποδεληίωζη Δημόζιαρ Διαβούλεςζηρ για ηην Ανάδειξη Επισειπημαηικού Σσήμαηορ Εκμεηάλλεςζηρ Αξιοποίηζηρ (Διασειπιζηή) ηων Μηηποπολιηικών Δικηύων Οπηικών Ινών - Μetropolitan Αrea Νetwork (MAN) Ζ Δηδηθή Γξακκαηεία Χεθηαθνχ Σρεδηαζκνχ ελεκεξψλεη φζνπο ζπκεηείραλ ζηε Γεκφζηα Γηαβνχιεπζε γηα ηελ Αλάδεημε Γηαρεηξηζηή ησλ Κεηξνπνιηηηθψλ Γηθηχσλ Νπηηθψλ Ηλψλ ΚΑΛ, φηη νινθιεξψζεθε ε απνδειηίσζε ησλ απαληήζεσλ ησλ θνξεψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζε απηή. Ζ δηαβνχιεπζε μεθίλεζε ηελ 1ε Απξηιίνπ 2010 θαη νινθιεξψζεθε ηελ 26ε Απξηιίνπ 2010, κε ηε ζπκκεηνρή πνιιψλ θνξεψλ θαη εηαηξηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην ρψξν ησλ Τερλνινγηψλ Ξιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ. Ζ Γηαβνχιεπζε νξγαλψζεθε ζηηο παξαθάησ ηέζζεξηο βαζηθέο ελφηεηεο: Ενόηηηα Ι: «Ξξφινγνο» Ενόηηηα ΙΙ: «Γεληθέο Ξιεξνθνξίεο» 1

2 Ενόηηηα ΙΙΙ: «Θαηεπζχλζεηο θαη Αξρέο γηα ηελ Αλάδεημε Γηαρεηξηζηή ησλ Κεηξνπνιηηηθψλ Γηθηχσλ Νπηηθψλ Ηλψλ ΚΑΛ» Ενόηηηα ΙV: «Ξξφζζεηεο εξσηήζεηο γηα ζρνιηαζκφ θαη απάληεζε» Γηα θάζεκηα απφ ηηο ελφηεηεο ΗΗΗ θαη ΗV, ε Δηδηθή Γξακκαηεία Χεθηαθνχ Σρεδηαζκνχ παξέζεζε ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο θαη εξσηήζεηο πξνο ζρνιηαζκφ. Αθνινπζνχλ ε Ενόηηηα ΙΙ. Γενικέρ Πληποθοπίερ θαη ε αλαιπηηθή απνδειηίσζε ησλ ζρνιίσλ πνπ δηαηππψζεθαλ γηα ηηο Ενόηηηερ ΙΙΙ θαη IV. Ειζαγωγή Γενικό Πλαίζιο ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ. Γενικέρ Πληποθοπίερ Νη θπβεξλήζεηο ησλ ρσξψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ αλάπηπμε θαη πξνψζεζε ησλ επξπδσληθψλ δηθηχσλ αθνινπζνχλ δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο, φιεο φκσο ζπγθιίλνπλ ζε θάπνηεο βαζηθέο θαη ζεκειηψδεηο αξρέο: Τα επξπδσληθά δίθηπα κπνξνχλ λα αιιάμνπλ ηε θχζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο εζληθήο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο Ιφγσ ηεο θχζεο ηεο λέαο ηερλνινγίαο, θάζε πεξηνρή, αλεμάξηεηα απφ ην πφζν απνκαθξπζκέλε ή ιηγφηεξν αλεπηπγκέλε είλαη, κπνξεί λα επσθειεζεί θαη λα ηε ρξεζηκνπνηήζεη γηα νηθνλνκηθή αλάπηπμε. Ξαξά ην γεγνλφο φηη νη εμειίμεηο ζηε λέα ηερλνινγία ζπλήζσο νδεγνχληαη απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, πηζηεχεηαη φηη ε πνιηηεία κε επηινγέο ηεο κπνξεί λα βειηηψζεη δξαζηηθά ηηο ζπλζήθεο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ Νη θπβεξλήζεηο πξέπεη λα αλαιάβνπλ πξσηνβνπιίεο γηα ηε γεθχξσζε ηνπ «ςεθηαθνχ ράζκαηνο» πνπ ζα πξνθιεζεί απφ ηελ αξγή επέθηαζε ησλ επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ ζε πεξηνρέο (π.ρ., αγξνηηθέο, απνκαθξπζκέλεο, αξαηνθαηνηθεκέλεο, ππνβαζκηζκέλεο) πνπ δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηνπο άκεζνπο ζηφρνπο θάιπςεο θακίαο ηδησηηθήο εηαηξείαο. Κέρξη πξφζθαηα, ε πξνζθνξά επξπδσληθήο πξφζβαζεο κε ηελ αμηνπνίεζε ηνπ πθηζηάκελνπ δεκφζηνπ δηθηχνπ ραιθνχ θαη ηελ ρξήζε ηερλνινγηψλ xdsl απνηεινχζε ζρεδφλ επηρεηξεκαηηθφ κνλφδξνκν γηα θάζε ηειεπηθνηλσληαθφ πάξνρν. Όκσο, νη πεξηνξηζκνί ησλ ράιθηλσλ δηθηχσλ αξρίδνπλ λα γίλνληαη αηζζεηνί αθνχ πιένλ ε πξνζθνξά επξπδσληθψλ ζπλδέζεσλ αδπλαηεί λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο ησλ ηειηθψλ ρξεζηψλ γηα κεγαιχηεξεο ηαρχηεηεο ζχλδεζεο. 2

3 Ξαξά ηα πξνθαλή πιενλεθηήκαηα ησλ νπηηθψλ ηλψλ έλαληη ησλ ελαιιαθηηθψλ ηερλνινγηψλ ραιθνχ θαη αζχξκαησλ δηθηχσλ, νη ηειεπηθνηλσληαθνί πάξνρνη εκθαλίδνληαη δηζηαθηηθνί γηα επελδχζεηο επξείαο θιίκαθαο. Νη ζεκαληηθφηεξνη ιφγνη αθνξνχλ 1) ζην πςειφ θφζηνο θαηαζθεπήο ησλ νπηηθψλ δηθηχσλ, 2) ζηε δηαρείξηζε δηθαησκάησλ δηέιεπζεο θαη πξφζβαζεο (θπξίσο εληφο ησλ αζηηθψλ θέληξσλ), 3) ζην κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα (πεξίπνπ 20 έηε) απφζβεζεο θεθαιαίνπ παξφκνησλ έξγσλ ππνδνκήο, 4) ζηηο ειιείςεηο θαη ζηελ αδπλακία νπζηαζηηθήο εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ γηα παξφκνηεο επελδχζεηο. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα, νη ελέξγεηεο ησλ ηειεπηθνηλσληαθψλ παξφρσλ λα επηθεληξψλνληαη ζηα κεγάια αζηηθά θαη εκπνξηθά θέληξα θαζψο απηά απνηεινχλ ηηο θχξηεο αγνξέο επξπδσληθήο πξφζβαζεο θαη πξνζθέξνπλ άκεζα εκπνξηθά νθέιε εληάζζνληαο ηελ θαηαζθεπή επξπδσληθψλ ππνδνκψλ ζηελ πεξηθέξεηα ζηα πην καθξνπξφζεζκα επηρεηξεκαηηθά ζρέδηά ηνπο. Γηα λα αληηζηξαθεί απηή ε ηάζε ηα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ αλαπηπρζεί κία ζεηξά απφ δεκφζηεο πξσηνβνπιίεο πνπ ζηφρν έρνπλ ηελ θαηαζθεπή επξπδσληθψλ ππνδνκψλ δεκφζηνπ ραξαθηήξα, φπσο είλαη ηα Κεηξνπνιηηηθά Γίθηπα Νπηηθψλ Ηλψλ -ΚΑΛ. Τα ΚΑΛ είλαη απαξαίηεηε δικηςακή ςποδομή γηα ηε ιεηηνπξγία κηαο ζχγρξνλεο πόληρ, θαζφζνλ κπνξνχλ λα αλαβαζκίζνπλ ηελ εθπαίδεπζε, ηελ θαηάξηηζε, ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο, ηελ νηθνλνκηθή θαη επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, ηελ επηθνηλσλία θαη ηε ζπλεξγαζία, ηε δηεχξπλζε, αλάδεημε θαη πξνβνιή ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θαη αλαπηπμηαθνχ πεξηβάιινληνο κηαο πφιεο θαη γεληθφηεξα κπνξνχλ λα βειηηψζνπλ ζεκαληηθά ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ ηδίσο ζηελ Ξεξηθέξεηα. Ψο εθ ηνχηνπ ζπληζηνχλ κνριφ πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο θαη πξέπεη λα αληηκεησπηζηνχλ σο δεκφζην αγαζφ. Έηζη ζην ΔΞ «Θνηλσλία ηεο Ξιεξνθνξίαο» αλάκεζα ζε άιιεο δξάζεηο αλάπηπμεο επξπδσληθψλ ππνδνκψλ, ρξεκαηνδνηήζεθε κε 80 εθαη. Δπξψ ε αλάπηπμε Κεηξνπνιηηηθψλ Γηθηχσλ Νπηηθψλ Ηλψλ (MAN) ζε 68 Γήκνπο ηεο ρψξαο (εθηφο Αζήλαο θαη Θεζζαινλίθεο) κε ζπλνιηθφ κήινο ραληαθηψλ νπηηθήο ίλαο πνπ μεπεξλνχλ ηα 1000 ρικ πνπ δηαζπλδένπλ πάλσ απφ ζεκεία δεκφζηνπ ελδηαθέξνληνο. Γηα ην 15% πεξίπνπ ησλ ζεκείσλ απηψλ έρεη εγθαηαζηαζεί θαη ν απαξαίηεηνο ελεξγφο εμνπιηζκφο δηαζχλδεζεο, ελψ ππάξρεη θαη έλαο πξφζζεηνο αξηζκφο ζεκείσλ ελδηαθέξνληνο (πεξίπνπ 500) πνπ θαιχπηεηαη κε αζχξκαηε πξφζβαζε. Τφζν ζηα ζπλεκκέλα θείκελα φζν θαη παξαθάησ ζηελ ελφηεηεηα ΗΗΗ, κπνξείηε λα βξείηε φιεο ηηο απαξαίηεηεο αθξηβείο πιεξνθνξίεο. Τα επξπδσληθά απηά δίθηπα, σο Κεηξνπνιηηηθά δίθηπα, έρνπλε θαηαζθεπαζηεί ψζηε λα δηαζπλδένπλε ηα θηήξηα δεκνζίνπ ελδηαθέξνληνο φπσο Γεκφζηα θηήξηα, Φνξείο Δθπαίδεπζεο, Υγείαο Ξξφλνηαο, Ξνιηηηζκνχ, θ.ά). Ξεξλνχλ απφ ζεκαληηθέο «εκπνξηθέο δηαδξνκέο» θαη ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο θζάλνπλ θαη κέρξη ηα CURBS φπσο απηά πξνζδηνξίδνληαη απφ ηνπο ππάξρνληεο ΘΘ ηνπ ΝΤΔ (ΘΑΦΑΝΥ). Νη Γήκνη έρνπλ δεζκεπζεί λα παξέμνπλ αηειψο ηνλ αλαγθαίν ρψξν φζνλ ην δπλαηφλ πιεζηέζηεξα ζηα ΘΑΦΑΝΥ πξνθεηκέλνπ λα θαηαζθεπαζηνχλ απφ ην κειινληηθφ Γηαρεηξηζηή ησλ ππνδνκψλ νη θακπίλεο 3

4 πνιιαπιήο ρξήζεο γηα ηελ ζπλεγθαηάζηαζε ηνπ απαξαίηεηνπ εμνπιηζκνχ ησλ παξφρσλ. Δπίζεο έρνπλ δεζκεπηεί γηα ηελ παξνρή (δσξεάλ) δηθαηψκαηνο δηέιεπζεο γηα ηηο πηζαλέο κειινληηθέο επεθηάζεηο ησλ δηθηχσλ ζηηο νπνίεο ζα πξνβαίλεη ν Γηαρεηξηζηήο. Βαζηθή αξρή είλαη ε δεκηνπξγία ζπλζεθψλ αληαγσληζκνχ ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ ηφζν πξφζβαζεο φζν θαη πεξηερνκέλνπ πξνο φθεινο ηνπ θαηαλαισηή - ρξήζηε, πνπ ζα βαζίδεηαη ζηελ δηαζεζηκφηεηα αλνηθηψλ ππνδνκψλ νπηηθψλ ηλψλ κε θνζηνζηξεθή ηξφπν. Απηά ηα δίθηπα νπηηθψλ ηλψλ έρνπλ ζρεδηαζζεί έηζη ψζηε λα είλαη εχθνια επεθηάζηκα θαη λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα δηαζχλδεζήο ηνπο κε άιια ππάξρνληα. Απηφ είλαη εθηθηφ αθνχ νη ζσιελψζεηο εληφο ησλ ραλδάθσλ, φζν θαη ν ρξεζηκνπνηνχκελνο εμνπιηζκφο, έρνπλ επηιεγεί, κεηαμχ άιισλ, κε θξηηήξην ηε κειινληηθή επέθηαζε ηνπο θαζψο θαη ηελ πηζαλή δηαζχλδεζε ηνπο κε αληίζηνηρα δίθηπα γεηηνληθψλ πφιεσλ. Έρεη δηαζθαιηζηεί ε εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο θαη ε ζπληήξεζε φισλ ησλ δηθηχσλ ΚΑΛ κέρξη 31/12/2010. Αναγκαιόηηηα Υπαπξηρ Διασειπιζηή ηων Υποδομών Τα δίθηπα ΚΑΛ είλαη νπζηαζηηθά αλεμάξηεηεο λεζίδεο ππνδνκψλ νπηηθψλ ηλψλ ζε επίπεδν πφιεο. Σχκθσλα κε κειέηεο πνπ έρνπλ γίλεη ηφζν ην κηθξφ κέγεζνο ησλ ππνδνκψλ ζε επηπεδν Γήκνπ απφ ηελ κηά, φζν θπξίσο ε κηθξή δήηεζε ππεξεζηψλ απφ ηελ άιιε ζε επίπεδν Γήκνπ, επηβάιιεη ηελ αλάγθε γηα δεκηνπξγία ελφο θνξέα δηαρείξηζεο θαη εθκεηάιιεπζεο ησλ κεηξνπνιηηηθψλ απηψλ δηθηχσλ (Γηαρεηξηζηήο), ζε κία επξχηεξε γεσγξαθηθή πεξηνρή πνπ εθπιεξεί ζπγθεθξηκκέλα γεσγξαθηθά θαη πιεζπζκηαθά θξηηήξηα ε νπνία ππεξβαίλεη θαηά πνιχ ην κέγεζνο 2 ή θαη 3 αθφκε απφ ηηο ππάξρνπζεο δηνηθεηηθέο Ξεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο (Θπκίδνπκε φηη έρεη εμαηξεζεί ε Ξεξηθέξεηα Αηηηθήο θαη ν Λνκφο Θεζζαινλίθεο). Ν Γηαρεηξηζηήο πξέπεη λα αλαιάβεη ηε δηαρείξηζε, εθκεηάιιεπζε, ζπληήξεζε θαη επέθηαζε ησλ επξπδσληθψλ ππνδνκψλ ηελ 1/1/2011 αθνχ ζηηο 31/12/2010 ιήγεη ε εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο φισλ ησλ δηθηχσλ. Ν Γηαρεηξηζηήο ζα δηαζθαιίζεη ηε ιεηηνπξγία θαη νπδέηεξε δηαρείξηζε ησλ επξπδσληθψλ ππνδνκψλ, πξνο φθεινο ησλ δπλεηηθψλ πειαηψλ κε φξνπο ηζφηεηαο, δηαθάλεηαο θαη θάησ απφ θαζνξηζκέλν θαη ζπκθσλεκέλν επίπεδν πνηφηεηαο παξνρήο ηεο ππεξεζίαο - SLΑ. Ζ χπαξμε ηνπ θνξέα δηαρείξηζεο ζα ζπκβάιιεη ζηελ απνδνηηθφηεξε ιεηηνπξγία φισλ ησλ κεηξνπνιηηηθψλ δηθηχσλ θαη ηαπηφρξνλα ζα νδεγήζεη ζε έλα πην ιεηηνπξγηθφ κνληέιν αμηνπνίεζεο θαη πξνζθνξάο θαηλνηφκσλ ππεξεζηψλ. Ταπηφρξνλα, κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ πεξαηηέξσ ελνπνίεζε ησλ δηθηχσλ ζην κέιινλ κε ζεκαληηθά νθέιε γηα φινπο ηνπο άκεζα εκπιεθφκελνπο θνξείο. Ζ αλάδεημε ηνπ θνξέα δηαρείξηζεο αλακέλεηαη λα βειηηψζεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, λα ηνλψζεη ηνλ αληαγσληζκφ θαη ηελ αχμεζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηηο αληίζηνηρεο πεξηνρέο ηεο ρψξαο, θαζψο θαη λα πξνζειθχζεη λέεο επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο απφ ηδησηηθέο εηαηξείεο. 4

5 Σεκεηψλεηαη φηη πειάηεο ηνπ θνξέα δηαρείξηζεο ζα είλαη θαηά βάζε αδεηνδνηεκέλνη ηειεπηθνηλσληαθνί πάξνρνη πνπ ζα ιεηηνπξγνχλ ζηα πιαίζηα ηεο εζληθήο θαη θνηλνηηθήο λνκνζεζίαο. Νη ππεξεζίεο πνπ ζα πξνζθέξεη (νπζηαζηηθά ε ρξήζε ησλ ππνδνκψλ) ζα ρξεψλνληαη κε θνζηνζηξεθή ηξφπν θαη ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ θεξδψλ πνπ ηπρφλ δεκηνπξγνχληαη ζα επαλεπελδχνληαη ζηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε θαη βειηηζηνπνίεζε ηνπ δηθηχνπ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙΙ. Καηεςθύνζειρ και Απσέρ για ηην Ανάδειξη Διασειπιζηή ηων Μηηποπολιηικών Δικηύων Οπηικών Ινών ΜΑΝ, οι οποίερ ππέπει να ζσολιαζηούν από ηοςρ ενδιαθεπόμενοςρ οικονομικούρ θοπείρ μία μία. 1. Ζ δηαρείξηζε, εθκεηάιιεπζε θαη πεξαηηέξσ επέθηαζε ησλ Κεηξνπνιηηηθψλ δηθηχσλ νπηηθψλ ηλψλ (Metropolitan Area Networks - MAN), ε αξρηθή αλάπηπμε ησλ νπνίσλ ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Κέηξν 4.2 ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο «Θνηλσλία ηεο Ξιεξνθνξίαο» ηνπ Θ.Ξ.Σ , ζα πξαγκαηνπνηεζεί κέζσ αλάζεζεο ζπκβάζεσλ παξαρψξεζεο ππεξεζίαο ζε έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο αλαδφρνπο (εθεμήο Αλάδνρνο Γηαρεηξηζηήο), πνπ ζα επηιεγνχλ κέζσ αλνηθηήο, αληαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο. (ζρνιηάζηε...) CYTA WELLPROJEX Ζ επηινγή ηνπ πιαηζίνπ-κνληέινπ παξαρψξεζεο πξέπεη λα ιάβεη ππφςε θαη ηελ εκπινθή ησλ Γήκσλ, νη νπνίνη απνηεινχλ ηνλ ηππηθφ θνξέα θπξηφηεηαο ησλ ΜΑΝ. Σα ΜΑΝ (θαη φηη απηά πεξηιακβάλνπλ ζε επίπεδν εμνπιηζκνχ) απνηεινχλ πάγην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ησλ Ο.Σ.Α., ην νπνίν έρεη εγγξαθεί επίζεκα θαη ζην Λνγηζηηθφ ηνπο ρέδην. ELECNET FORTHNET Θεσξνχκε ζθφπηκν ηνλ αθξηβή πξνζδηνξηζκφ ηεο ππεξεζίαο ή ησλ ππεξεζηψλ πνπ ζα παξέρνπλ νη δηαρεηξηζηέο. ERICSSON Ζ επηινγή αλαδφρνπ παξαρσξεζηνχρνπ κε ηελ αλάινγε εκπεηξία θαη ηηο αλαγθαίεο ηθαλφηεηεο γηα ην Μεηξνπνιηηηθφ δίθηπν νπηηθψλ ηλψλ (ΜΑΝ) (εθεμήο θαινχκελνπ Γηαρεηξηζηή ΜΑΝ) κε βάζε κηα αλνηθηή δηαδηθαζία δηαγσληζκνχ είλαη ν βέιηηζηνο ηξφπνο γηα ηελ πξνζέιθπζε επελδπηψλ θαη ηελ εμαζθάιηζε δπλαηνηήησλ γηα ηε ζπλερή εμέιημε ησλ ΜΑΝ πνπ ήδε ππάξρνπλ. 5

6 Χο γεληθφ αξρηθφ ζρφιην ζηελ παξνχζα Γεκφζηα Γηαβνχιεπζε, ζα ζέιακε λα δειψζνπκε φηη ζε έλαλ αλνηθηφ δηαγσληζκφ, εμαηξεηηθά κεγάιε ζεκαζία έρεη ε ζαθήο ζπλνκνιφγεζε ησλ δεζκεχζεσλ ηφζν απφ πιεπξάο ηνπ πξνζθέξνληνο (Γηαρεηξηζηή ΜΑΝ) φζν θαη απφ πιεπξάο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. Έηζη ζα εμαζθαιηζζεί ε κέγηζηε δπλαηή εθκεηάιιεπζε ησλ ΜΑΝ, ε νπνία ζα δψζεη ψζεζε ζηελ επξπδσληθή αλάπηπμε κέζσ νπηηθψλ ηλψλ, δηαζθαιίδνληαο ηελ επίηεπμε: ησλ θνηλσληθψλ ζηφρσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα ζπλεκκέλα θαη ζηελ Δλφηεηα ΗΗ, θαη ηνπ κέγηζηνπ δπλαηνχ ελδηαθέξνληνο ησλ επελδπηψλ γηα ηνλ ππφςε δηαγσληζκφ. Δηδηθφηεξα, απφ ηελ πιεπξά ηνπ πξνζθέξνληνο (Γηαρεηξηζηή ΜΑΝ), ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ δεζκεχζεηο θαη εγγπήζεηο γηα ηνπο βαζηθνχο δείθηεο απφδνζεο ζπζηήκαηνο (Key Performance Indicators - ΚΡΗ) πνπ ζα δηαζθαιίδνπλ ηε ιεηηνπξγία ησλ ΜΑΝ κε πςειφ βαζκφ αμηνπηζηίαο, έηζη ψζηε ε πειαηεία ησλ ΜΑΝ λα εκπηζηεχεηαη απηά ηα δίθηπα. Απηφ έρεη κεγάιε ζεκαζία γηα ηελ επηηπρία ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ΜΑΝ, αιιά θαη γηα ην θνηλφ θαιφ, γηα κηα πξάζηλε βηψζηκε αλάπηπμε κε ηε βειηηζηνπνίεζε ηεο ρξήζεο ησλ ππνδνκψλ ζηηο ειιεληθέο πφιεηο αληί γηα ηελ εθζθαθή παξάιιεισλ ραλδάθσλ ζηηο ειιεληθέο αζηηθέο νδνχο, πξάγκα πνπ δπζηπρψο κέρξη ηψξα είλαη ν θαλφλαο. Οη ζπλζήθεο θαη νη εγγπήζεηο ΚΡΗ πνπ ζα πξνζθέξεη ν Γηαρεηξηζηήο ΜΑΝ ζηελ επξπδσληθή αγνξά ζα πξέπεη λα είλαη ηέηνηεο ψζηε λα είλαη πνιχ πην ζπκθέξνλ γηα φινπο λα ρξεζηκνπνηνχλ ην ΜΑΝ αληί λα πξαγκαηνπνηνχλ εθζθαθέο γηα λέεο παξάιιειεο ππνδνκέο. Έλα παξάδεηγκα κηαο ηέηνηαο πξαθηηθήο είλαη: - Ζ εηαηξεία παζεηηθψλ ππνδνκψλ νπηηθψλ ηλψλ STOKAB ζηε νπεδία. H STOKAB ιεηηνπξγεί ζην παζεηηθφ επίπεδν παξέρνληαο ππνδνκή ηλψλ αλνηθηήο πξφζβαζεο ζηελ πειαηεία ηεο, δειαδή ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε, ηελ θεληξηθή δηνίθεζε θαη ηηο ηδησηηθέο εηαηξείεο. Ζ STOKAB έρεη νκαδνπνηήζεη ηελ πξνζθνξά ηεο ζε κηα ζεηξά απφ θαηεγνξίεο, φπσο είλαη νη ζπλδέζεηο point-topoint, νη ζπλδέζεηο point-to-multipoint, νη βξφρνη, θιπ., εμππεξεηψληαο ηηο αλάγθεο φισλ ησλ ηχπσλ πειαηείαο ζχκθσλα κε ηηο ππεξθείκελεο ηερλνινγίεο/ηνπνινγίεο ηνπ ελεξγνχ εμνπιηζκνχ ηνπο. Ζ ηηκνινγηαθή πνιηηηθή νξίδεηαη κε ζαθήλεηα, ην ίδην θαη ε κέγηζηε πξνζεζκία παξάδνζεο γηα θαζεκηά απφ ηηο θαηεγνξίεο απαηηήζεσλ πνπ αθνξνχλ ην παζεηηθφ ζχζηεκα νπηηθψλ ηλψλ. Ζ πξνζθνξά έρεη ηέηνηα κνξθή, ψζηε ηφζν απφ ηελ άπνςε ηεο ηαρχηεηαο αλάπηπμεο, φζν θαη απφ ηελ άπνςε ηνπ θφζηνπο, ε ρξήζε ηεο ππνδνκήο ηεο STOKAB είλαη ε πιένλ απνδνηηθή θαη ζπκθέξνπζα ελαιιαθηηθή ιχζε γηα φινπο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο. Απφ ηελ πιεπξά ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ππάξρεη ζαθήο αλάγθε γηα ζπγθεθξηκέλεο δεζκεχζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο θξαηηθέο πνιηηηθέο θαη ζηξαηεγηθέο. Γηα παξάδεηγκα, ιφγσ ηνπ φηη ηα δίθηπα ΜΑΝ (παξά ηε δπλαηφηεηα επέθηαζήο ηνπο) ζπλδένπλ επί ηνπ παξφληνο κφλν θηίξηα δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο, ηα απνηειέζκαηα ησλ κειεηψλ πνπ έρνπλ εθπνλεζεί θαηά θαηξνχο απφ ηνπο πκβνχινπο Σερληθήο Τπνζηήξημεο (ΣΤ) ησλ ΜΑΝ, ηδίσο ζρεηηθά κε ηα ρακειά έζνδα θαη ηηο ηακεηαθέο ξνέο ηνπ Γηαρεηξηζηή ΜΑΝ, είλαη ηδηαηηέξσο ζπληεξεηηθά. Γηα ην ιφγν απηφ, ην δεκφζην, σο αλαζέηνπζα αξρή, είλαη ζεκαληηθφ λα αλαθνηλψζεη ζπγθεθξηκέλεο δεζκεχζεηο ζε ζρέζε κε ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ ππνδνκψλ ΜΑΝ, νη νπνίεο ζα αιιάμνπλ ξηδηθά ηα ζελάξηα πξνζαλαηνιίδνληάο ηα ζε πνιχ πην αηζηφδνμεο πξνβιέςεηο φζνλ αθνξά ηηο ηακεηαθέο ξνέο, δειαδή: - Δλζσκάησζε ηεο εθκεηάιιεπζεο ησλ ΜΑΝ ζην γεληθφ Πξφγξακκα Φεθηαθήο χγθιηζεο σο πξνηηκψκελεο ππνδνκήο γηα φια ηα έξγα ζηελ πεξηνρή, 6

7 - Παξνρή θηλήηξσλ ζηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε γηα ηε ρξήζε ηεο ππνδνκήο ΜΑΝ, πξνψζεζε ηεο ρξήζεο ζηελ ηνπηθή θνηλφηεηα επηρεηξεζηαθψλ θαη ηδησηψλ επξπδσληθψλ ρξεζηψλ θαη δηεπθφιπλζε ησλ επηηφπησλ εξγαζηψλ γηα ηελ επέθηαζε θαη ηε ζπλδεζηκφηεηα λέσλ ρξεζηψλ πέξα απφ ην εθηεηακέλν λνκηθφ πιαίζην αδεηνδνηήζεσλ πνπ ζα απαηηεζεί εθ ησλ πξαγκάησλ, - Δλζσκάησζε ηεο ρξήζεο ηνπ ΜΑΝ ζηε ζηξαηεγηθή επξπδσληθφηεηαο FTTH ηνπ Τπνπξγείνπ Γηθηχσλ. Οη αλσηέξσ αλαθνηλψζεηο θαη δεζκεχζεηο, θαη πηζαλφλ θαη άιιεο, γηα ηελ ππνζηήξημε θαη αλάπηπμε ηεο παξνχζαο ππνδνκήο «απνκνλσκέλσλ λεζίδσλ» ΜΑΝ ζα απνζαθελίζεη ζηνπο επελδπηέο θαη ηνπο ππνςεθίνπο αλαδφρνπο ηηο καθξνρξφληεο θηινδνμίεο ηνπ δεκνζίνπ φζνλ αθνξά ηα ΜΑΝ. Σα παξαθάησ είλαη κηα ζεηξά απφ παξαδείγκαηα ηέηνησλ δεζκεχζεσλ ζε άιια κέξε ηνπ θφζκνπ: - ην Γηνράλεζκπνπξγθ ηεο Νφηηαο Αθξηθήο, ε ηνπηθή θπβέξλεζε έζεζε νηθνλνκηθέο εγγπήζεηο γηα ηα ειάρηζηα έζνδα ηνπ "Φνξέα εθκεηάιιεπζεο δηθηχνπ" κε ην φλνκα BWired, κε ηελ πξνυπφζεζε, αζθαιψο, φηη ε BWired ζα αληαπνθξίλεηαη ζηηο ζπκβαηηθέο ηεο ππνρξεψζεηο. - Ζ ζθαλδηλαβηθή εηαηξεία Skanet, "Πεξηθεξεηαθφο δηαρεηξηζηήο δεκνηηθψλ δηθηχσλ νπηηθψλ ηλψλ", εμππεξεηεί ηηο δηθηπαθέο αλάγθεο ηνπ πιένλ ζχγρξνλνπ λνζνθνκεηαθνχ δηθηχνπ ηεο Δπξψπεο, πνπ πινπνηείηαη ζε δχν αλεμάξηεηα εθεδξηθά δίθηπα, πνπ δηαζπλδένπλ 210 λνζνθνκεία θαη κηθξφηεξεο κνλάδεο κε εμαηξεηηθά πςειή δηαζεζηκφηεηα. Δπηπιένλ, ε Skanet παξέρεη ηελ ππνδνκή γηα ηελ επξπδσληθή θίλεζε triple-play φισλ ησλ ζπλδεδεκέλσλ Γήκσλ θαη ηνπηθψλ ζπκβνπιίσλ. Πηζηεχνπκε φηη νη αλσηέξσ δεζκεχζεηο, ζε ζπλδπαζκφ κε έλα ζαθέο λέν λνκηθφ πιαίζην αδεηνδφηεζεο πνπ ζα επηηξέπεη ηε γξήγνξε θαη επέιηθηε ζχλδεζε λέσλ ρξεζηψλ ζην δίθηπν ΜΑΝ (βι. απάληεζή καο ζηελ εξψηεζε 8 ηεο Δλφηεηαο ΗV) ζα απμήζνπλ ζεκαληηθά ηε ρξήζε ηεο ππνδνκήο ΜΑΝ θαη ζα επηηαρχλνπλ ηελ επέθηαζή ηεο, πεηπραίλνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν θαη ηνπο θνηλσληθνχο ζηφρνπο ηεο επέλδπζεο Γεκνζίνπ/ΔΔ θαη εληζρχνληαο ηνλ αλνηθηφ αληαγσληζκφ γηα ηνλ ππφςε δηαγσληζκφ. LINK S.A Ζ επέλδπζε θεθαιαίνπ ηεο ηάμεο ησλ 80 εθαηνκκπξίσλ επ ξσ, ληα ηελ πινπνίεζε κεηξνπνιηηηθψλ δηθηχσλ νπηηθψλ ηλψλ, ζε 68 δήκνπο ηεο ρψξαο εθηφο Αζήλαο θαη Θεζζαινλίθεο, είλαη έλα απνθαζηζηηθφ βήκα πξνο ηελ αλάπηπμε ηεο επξπδσλπ<φηεηαο, ζε πεξηνρέο ρακειφηεξεο πιεζπζκηαθήο ζπγθέληξσζεο. Ζ αλάιεςε ηεο δηαρείξηζεο ησλ ελ ιφγσ δηθηχσλ είλαη ην επφκελν βήκα, ην νπνίν φκσο πξέπεη λα πινπνηεζεί άκεζα έηζη ψζηε λα κελ θαηαζηνχλ ηα δίθηπα αλελεξγά ή ππναπνδφζνπλ ζε ζρέζε κε ηα θεθάιαηα πνπ έρνπλ ηνπνζεηεζεί ζε απηά. OPTRONICS TECHNOLOGIES S.A. Λφγσ ηεο ηδηαηηεξφηεηαο ηεο ππεξεζίαο γηα ηελ νπνία δελ ππάξρεη πξνεγνχκελε εκπεηξία ζηε ρψξα, ζεσξνχκε νηη ε χκβαζε Παξαρψξεζεο ίζσο λα κελ είλαη ε βέιηηζηε θαη απνηειεζκαηηθφηεξε δηαδηθαζία αλάζεζεο ηνπ έξγνπ. Θα πξέπεη λα πξνβιεθζεί κηα εθάπαμ ακνηβή γηα ηελ νξγάλσζε γξαθείσλ θαη παξνπζία ηνπ Γηαρεηξηζηή ζε πνιιά κέξε ηεο ρψξαο. Ζ απιή θνζηνζηξεθήο πξνζέγγηζε κπνξεί λα απνβεί αξλεηηθή θαη έσο θαη λα νδεγήζεη ζε ππαλαρψξεζε ζπκβάζεσλ ζε 7

8 πεξηνρέο φπνπ δελ ζα ππάξρεη ζεκαληηθή δήηεζε ππεξεζηψλ. ε απηφ ην αξρηθφ ζεκείν ηνπ ζρνιηαζκνχ καο ζα πξέπεη λα αλαθέξνπκε ην γεγνλφο νηη νη πεξηζζφηεξνη Πάξνρνη Σειεπηθνηλσληαθψλ Τπεξεζηψλ έρνπλ ήδε θαηαζθεπάζεη θαη ιεηηνπξγνχλ ππνδνκέο δηθηχσλ ζε πνιιέο πφιεηο ηεο Διιάδαο ζηα πιαίζηα ηεο πξφηαζεο 157, άξα ε δήηεζε ππεξεζηψλ παξνρήο ππνδνκψλ θαη θαισδίσλ δελ αλακέλεηαη λα είλαη θαζνιηθή. PC SYSTEMS Σν έξγν έρεη επξεία δηαζπνξά κε πνιιέο εγθαηαζηάζεηο ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν θαη ηα εηαηξηθά ζρήκαηα (νη ελψζεηο εηαηξεηψλ-θνηλνπξαμίεο θ.ι.π) πνπ κπνξνχλ λα ππνζηεξίμνπλ έλα ηέηνην έξγν πξέπεη λα έρνπλ παξνπζία ζε φια ηα ζεκεία κε εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ. Οη αλάδνρνη ηνπ έξγνπ πξέπεη λα είλαη πεξηζζφηεξνη απφ ηξείο ψζηε λα αληηκεησπηζηεί ε γεσγξαθηθή δηαζπνξά κε εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ θαη λα εμαζθαιηζηεί ε θαιή πνξεία ηνπ έξγνπ. Θεσξνχκε φηη πεξηζζφηεξα ζρήκαηα ελψζεηο (joint ventures) πνπ ζα έρνπλ ην ξφιν ηνπ Αλάδνρνπ Γηαρεηξηζηή θαη επηιεγνχλ κέζσ αληαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο ζα απνβεί πξνο φθεινο ηφζν ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο φζν θαη ηνπ έξγνπ. Χο απαξαίηεηε πξνυπφζεζε επηηπρίαο ζεσξνχκε θαη φπσο παξαθάησ αλαιχνπκε λα πξνβιεθζεί απφ ηελ δηαθήξπμε λα ζπκκεηέρεη ππνρξεσηηθά θαη εηαηξεία πιεξνθνξηθήο κε εμεηδίθεπζε ζην NETWORKING INTEGRATION. LAMDA TECHNOLOGY LTD Συμφωνούμε H&S ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕ ΛΤΕΙ Ζ επηινγή ηνπ Γηαρεηξηζηή ησλ ΜΑΝ κέζσ δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο είλαη ε ζσζηή πξνζέγγηζε, εθφζνλ απηή δηαζθαιίδεη φξνπο, νη νπνίνη: Α) απνζαθελίδνπλ ην ξφιν θαη ηελ ζρέζε κε ηηο θαηά ηφπνπο Γεκνηηθέο Αξρέο Β) πξνζδηνξίδνπλ ηξφπν ζχληαμεο ησλ πξνζθνξψλ πνπ ζα θαζηζηά απηέο ζπγθξίζηκεο κεηαμχ ηνπο Γ) πξνζδηνξίδνπλ επαθξηβψο ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο Πνιηηείαο Γ) εμαζθαιίδνπλ ηελ δηαθάλεηα ΟΣΕ Ζ αλάζεζε ζπκβάζεσλ παξαρψξεζεο ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί ζε έλαλ αλάδνρν κέζσ αλνηθηήο δηαδηθαζίαο. Ζ επηινγή ελφο αλαδφρνπ θνξέα δηαρείξηζεο, έρεη ην πιενλέθηεκα ηεο απνδνηηθφηεξεο δηαρείξηζεο ησλ δηθηχσλ ΜΑΝ, ηεο παξνρήο ελφο θαζνξηζκέλνπ θαη ζπκθσλεκέλνπ επηπέδνπ ππεξεζηψλ ζε φια ηα ζεκεία SLA, θαη ηεο εληαίαο ζηξαηεγηθήο επέθηαζεο ησλ δηθηχσλ. ΠΡΙΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΑ ΑΒΕΕ 8

9 Ζ αλάζεζε ηεο δηαρείξηζεο - εθκεηάιεπζεο - επέθηαζεο κέζσ δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο απνηειεί ηελ ζσζηή δηαδηθαζία εθφζνλ απνζαθεληζηνχλ πιήξσο νη αξκνδηφηεηεο θαη νη πεξηνρέο επζχλεο - ππνρξεψζεηο θάζε ζπκβαιιφκελνπ. Θα πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη πιήξσο ν ηξφπνο, ε δηαδηθαζία θαη ηα κέζα παξνρήο ηεο ππεξεζίαο απφ ηνλ δηαρεηξηζηή, εηδάισο νη πξνζθνξέο πνπ ζα θαηαηεζνχλ δελ ζα είλαη ζπγθξίζηκεο. Δηδηθή κέξηκλα ζα πξέπεη λα ιεθζεί γηα ηνλ ηξφπν δηάρπζεο ησλ ππεξεζηψλ ζε θάζε πφιε γηα λα απνθεχγνληαη θαηλφκελα απαμίσζεο ησλ ππνδνκψλ κηθξφηεξσλ Γήκσλ, ΘΑ πξέπεη λα θαζνξηζζεί ε εκπινθή ησλ θαηά ηφπνπο Γεκνηηθψλ αξρψλ νη νπνίεο απνηεινχλ ηνλ αθξνγσληαίν ιίζν γηα ηελ επηηπρία ή απνηπρία ηνπ έξγνπ. Οα πξέπεη λα θαζνξηζηεί ε δηαδηθαζία ππνρξέσζεο ησλ παξνρψλ λα ζπλεξγαζηνχλ κε ηνλ δηαρεηξηζηή θαη ν ηξφπνο πιεξσκήο απηνχ. ε αληίζεηε πεξίπησζε ν δηαρεηξηζηήο ζα πξέπεη αθελφο λα επελδχεη ζπλερψο ρξήκαηα ρσξίο λα ππάξρεη θακκηά εγγχεζε γηα ηελ πηζαλή απφζβεζε απηψλ. Ο ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΓΔΜΖΔ ζηελ δηαρείξηζε ηεο ελέξγεηαο κπνξεί λα απνηειέζεη παξάδεηγκα γηα ηελ εμαγσγή βηψζηκσλ ζπκπεξαζκάησλ ελψ γηα ηελ εκπινθή ησλ Γήκσλ κπνξεί λα αμηνπνηεζεί ίν πιαίζην ησλ δηαδεκνηηθψλ φπσο απηφ έρεη ζεζκνζεηεζεί γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ. Ζ δηαρείξηζε δηςήθηνπ αξηζκνχ Γήκσλ δεκηνπξγεί ηελ αλάγθε γηα ηελ χπαξμε ελφο Γηαρεηξηζηή νξγαλσκέλνπ θάζεηα (κεγάιν εχξνο εηδηθνηήησλ) θαη νξηδφληηα (νξγαλφγξακκα πνιιψλ επηπέδσλ θαη δηεπζχλζεσλ) γεγνλφο πνπ ζπλεπάγεηαη αθελφο κεγάιν ρξφλν σξίκαλζεο γηα ηελ παξαγσγηθή ιεηηνπξγία ηνπ κνληέινπ δηαρείξηζεο θαη αθεηέξνπ πςειφ δηνηθεηηθφ θφζηνο πνπ αλαηξεί θάζε έλλνηα νηθνλνκίαο θιίκαθνο εηδηθά ζε κία αλψξηκε αγνξά. ΟΔΙΚΕ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ Α.Ε. Σα ηειεπηθνηλσληαθά δίθηπα πξέπεη λα ιεηηνπξγνχλ αδηάιεηπηα θαη αμηφπηζηα. Πηζηεχνπκε φηη ε αλάιεςε ηεο δηαρείξηζεο ησλ δεκνηηθψλ ΜΑΝ απφ εληαίν θνξέα πνπ ζα πξνθχςεη απφ δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία είλαη ζηε ζσζηή θαηεχζπλζε. Θα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα αλαπηπρζεί δίθηπν θαη ζε άιιεο πεξηνρέο πέξαλ ησλ 68 Γήκσλ πνπ ππάξρνπλ ηα πθηζηάκελα MAN θαη εληφο ηεο επξχηεξεο πεξηθέξεηα επζχλεο ηνπ αλαδφρνπ δηαρεηξηζηή? ΦΙΛΙΠΠΟ Α.Ε. Συμφωνούμε ΠΡΙΜΑ ΔΟΜΗ ΑΣΕ πµθσλνχµε, ε αλάζεζε ηεο ζχµβαζεο παξαρψξεζεο λα πξαγµαηνπνηεζεί ζχµθσλα µε ηηο πξνβιεπφµελεο ζην Π.Γ.60Η2007 δηαδηθαζίεο θιεηζηνχ δηαγσληζµνχ, φπσο εμεηδηθεχνληαη ζην ζεµείν 3 ηεο δηαβνχιεπζεο. Ζ δηαδηθαζία απηή επηινγήο ε νπνία ζα πεξηγξάθεηαη επαθξηβψο ζηα ηεχρε Γεµνπξάηεζεο, πξέπεη λα πεξηιαµβάλεη ηνπιάρηζην έvα ζηάδην Πξνεπηινγήο, φπνπ φινη νη εvδηαθεξφµεvνl θνξείο VG 9

10 µπνξνχv VG ππνβάιινπv εθδήισζε εvδlαθέξνvηνο, µε φια ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά (νηθνλνµηθήο θαη Σεxvηθήο Ηθαvφηεηαο, εµπεηξίαο ζε αvάινγεο ζπµβάζεηο θ.ιπ). Απφ ηε δηαδηθαζία απηή ζα πξνθξίvεηαl επαξθήο αξηζµφο δlαγσλlδνµέvσv γηα ηε 2ε θάζε. ηε 2ε θάζε (θιεηζηή δηαδηθαζία), ζα ππoβάmovηαl ζηνηρεία γηα ην ζπγkεkρηµέvo έξγν(δπηρεθεµαηηθά ζρέδηα, µειέηεο θαηαζθεπήο ζπvσήξεζεο θαη επέθηαζεο δlθηχσv Κ.ιπ. νηθνvνµlθέο απαηηήζεηο) θαη ζα KαζOξίδOVΣαl ηα θξηηήξηα µε βάζε ηα νπνία ζα yivεtoi ε επηινγή ηεο Βέιηηζηεο πξνζθνξάο ΔΗΜΟ ΦΛΩΡΙΝΑ ΠΔ (Πανελ. χολ. Δίκτυο) ΠΟΛΤΣ. ΚΡΗΣΗ Ζ δηαδηθαζία ηεο παξαρψξεζεο ζα επηβάιεη ζηνλ Γηαρεηξηζηή λα είλαη αλάδνρνο πεξηζζφηεξσλ ησλ κία δσλψλ ψζηε λα ππάξρεη θαη έλαο δηαρεηξηζηήο ζηελ Διιάδα. Ζ επέθηαζε ζα έρεη θάπνην αξρηθφ ζηφρν ζε ζρέζε κε ηνλ θάζε ΟΣΑ πνπ ζα αλαιακβάλεη ν Γηαρεηξηζηήο; Γειαδή ζα ηεζνχλ φξηα πιεζπζκηαθήο ή γεσγξαθηθήο θάιπςεο; ΣΕΠΕ Ζ επηινγή αλαδφρνπ παξαρσξεζηνχρνπ κε ηελ θαηάιιειε εκπεηξία θαη ηηο αλαγθαίεο ηθαλφηεηεο γηα ην Μεηξνπνιηηηθφ δίθηπν νπηηθψλ ηλψλ (ΜΑΝ) (εθεμήο θαινχκελνπ Γηαρεηξηζηή ΜΑΝ), κε βάζε κηα αλνηθηή δηαδηθαζία δηαγσληζκνχ είλαη ν βέιηηζηνο ηξφπνο γηα ηελ πξνζέιθπζε επελδπηψλ θαη ηελ εμαζθάιηζε δπλαηνηήησλ γηα ηε ζπλερή εμέιημε ησλ ΜΑΝ πνπ ήδε ππάξρνπλ. Χο γεληθφ αξρηθφ ζρφιην ζηελ παξνχζα Γεκφζηα Γηαβνχιεπζε, ζα ζέιακε λα δειψζνπκε, φηη ζε έλαλ αλνηθηφ δηαγσληζκφ εμαηξεηηθά κεγάιε ζεκαζία έρεη ε ζαθήο ζπλνκνιφγεζε ησλ πςεινχ επηπέδνπ δεζκεχζεσλ, ηφζν απφ πιεπξάο ηνπ πξνζθέξνληνο (Γηαρεηξηζηή ΜΑΝ), φζν θαη απφ πιεπξάο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, εμαζθαιίδνληαο έηζη ηε κέγηζηε δπλαηή εθκεηάιιεπζε ησλ ΜΑΝ, ε νπνία ζα δψζεη ψζεζε ζηελ επξπδσληθή αλάπηπμε κέζσ νπηηθψλ ηλψλ, δηαζθαιίδνληαο ηελ επίηεπμε: ησλ θνηλσληθψλ ζηφρσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα ζπλεκκέλα θαη ζηελ Δλφηεηα ΗΗ, θαη ηελ επίηεπμε ηεο κέγηζηεο δπλαηήο ζπκκεηνρήο επελδπηψλ γηα ηνλ ππφςε δηαγσληζκφ. Απφ ηελ πιεπξά ηνπ πξνζθέξνληνο (Γηαρεηξηζηή ΜΑΝ), ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ δεζκεχζεηο θαη εγγπήζεηο γηα ηνπο βαζηθνχο δείθηεο απφδνζεο ζπζηήκαηνο (Key Performance Indicators - ΚΡΗ), πνπ ζα δηαζθαιίδνπλ ηε ιεηηνπξγία ησλ ΜΑΝ κε πςειφ βαζκφ αμηνπηζηίαο, έηζη ψζηε ε πειαηεία ησλ ΜΑΝ λα εκπηζηεχεηαη απηά ηα δίθηπα. Απηφ έρεη κεγάιε ζεκαζία γηα ηελ επηηπρία ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ 10

11 ΜΑΝ, αιιά θαη γηα ην θνηλφ θαιφ, γηα κηα πξάζηλε βηψζηκε αλάπηπμε κε ηε βειηηζηνπνίεζε ηεο ρξήζεο ησλ ππνδνκψλ ζηηο ειιεληθέο πφιεηο, αληί γηα ηελ εθζθαθή παξάιιεισλ ραλδάθσλ ζηηο ειιεληθέο αζηηθέο νδνχο, πξάγκα πνπ δπζηπρψο κέρξη ηψξα είλαη ν θαλφλαο. Απφ ηελ πιεπξά ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ππάξρεη ζαθήο αλάγθε γηα ζπγθεθξηκέλεο δεζκεχζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο θξαηηθέο πνιηηηθέο θαη ζηξαηεγηθέο. Γηα παξάδεηγκα, κε βάζε ηα ζρεηηθά ζπληεξεηηθά απνηειέζκαηα ησλ κειεηψλ πνπ έρνπλ εθπνλεζεί θαηά θαηξνχο απφ ηνπο πκβνχινπο Σερληθήο Τπνζηήξημεο (ΣΤ) ησλ ΜΑΝ, ηδίσο ζρεηηθά κε ηα ρακειά έζνδα θαη ηηο ηακεηαθέο ξνέο ηνπ Γηαρεηξηζηή ΜΑΝ, θπξίσο ιφγσ ηνπ φηη ηα δίθηπα ΜΑΝ (παξά ηε δπλαηφηεηα επέθηαζήο ηνπο) ζπλδένπλ επί ηνπ παξφληνο κφλν θηίξηα δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο, ην θξάηνο, σο αλαζέηνπζα αξρή, είλαη ζεκαληηθφ λα αλαθνηλψζεη ζπγθεθξηκέλεο δεζκεχζεηο ζε ζρέζε κε ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ ππνδνκψλ ΜΑΝ. Πηζηεχνπκε φηη νη αλσηέξσ δεζκεχζεηο, ζε ζπλδπαζκφ κε έλα ζαθέο λνκηθφ πιαίζην αδεηνδνηήζεσλ γηα φινπο, πνπ ζα επηηξέπεη ηε γξήγνξε θαη επέιηθηε ζχλδεζε λέσλ ρξεζηψλ ζην δίθηπν ΜΑΝ, ζα απμήζνπλ ζεκαληηθά ηε ρξήζε ηεο ππνδνκήο ΜΑΝ θαη ζα επηηαρχλνπλ ηελ επέθηαζή ηεο, πεηπραίλνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηνπο θνηλσληθνχο ζηφρνπο ηεο επέλδπζεο Κξάηνπο/ΔΔ θαη εληζρχνληαο ηνλ αλνηθηφ αληαγσληζκφ γηα ηνλ ππφςε δηαγσληζκφ. 2. Σηηο αλσηέξσ ζπκβάζεηο παξαρψξεζεο ππεξεζίαο εληάζζνληαη ηα ΚΑΛ ησλ 68 Γήκσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην ΣΥΛΖΚΚΔΛΝ Ζ αλάζεζε ησλ ζπκβάζεσλ παξαρψξεζεο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζχκθσλα κε ηηο πξνβιεπφκελεο ζην Ξ.Γ.60/2007 δηαδηθαζίεο θιεηζηνχ δηαγσληζκνχ, ηεξψληαο CYTA 3.1 πιήξσο ηνπο φξνπο θαη δηαηάμεηο ηνπ αλσηέξσ θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ, φπνπ απηφ είλαη εθηθηφ κε βάζε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο, (ζρνιηάζηε...) WELLPROJEX πκθσλνχκε. ELECNET FORTHNET ERICSSON LINK S.A 11

12 Απνδεθηφ OPTRONICS TECHNOLOGIES S.A. ρφιην φπσο παξαπάλσ, ιφγσ ηεο ηδηαηηεξφηεηαο ηεο ππεξεζίαο γηα ηελ νπνία δελ ππάξρεη πξνεγνχκελε εκπεηξία ζηε ρψξα, ζεσξνχκε νηη ε χκβαζε Παξαρψξεζεο ίζσο λα κελ είλαη ε βέιηηζηε θαη απνηειεζκαηηθφηεξε δηαδηθαζία. PC SYSTEMS Ζ εηαηξεία καο ζηα πιαίζηα ηεο δηαθάλεηαο θαη ησλ ίζσλ επθαηξηψλ ζεσξεί φηη πξέπεη λα ππάξμεη αλνηρηή δηαδηθαζία θαη φρη θιεηζηφο δηαγσληζκφο. Θεσξνχκε φηη ην έξγν εθηφο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ κέξνπο, ην θξίζηκν κέξνο ηνπ είλαη έξγν πιεξνθνξηθήο. Χο πξνο ην δηαδηθαζηηθφ κέξνο (ζπκβάζεηο παξαρψξεζεο), αλ είλαη ζχκθσλεο κε ην πιαίζην, ε εηαηξεία καο ζπκθσλεί. LAMDA TECHNOLOGY LTD H&S ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΔ ΛΤΔΗ ΟΣΔ Πξέπεη λα θαζνξηζζεί πνηα είλαη ηα θξηηήξηα επηινγήο ηνπ αλαδφρνπ δηαρεηξηζηή. Πξέπεη επίζεο λα δηεπθξηληζζεί απφ πνηνλ ζα θαζνξίδνληαη νη ηηκέο δηάζεζεο ησλ πξντφλησλ, ηη ζεκαίλεη ή θξάζε «εθκεηάιιεπζε θαη πεξαηηέξσ επέθηαζε» ησλ ΜΑΝ, θαζψο θαη αλ ν δηαρεηξηζηήο ζα πιεξψζεη γηα ηηο ππνδνκέο πνπ ζα αλαιάβεη. ΠΡΗΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΑ ΑΒΔΔ ΟΓΗΚΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ Α.Δ. ΦΗΛΗΠΠΟ Α.Δ. ΠΡΗΜΑ ΓΟΜΖ ΑΣΔ ΓΖΜΟ ΦΛΧΡΗΝΑ ΠΓ (Παλει. ρνι. Γίθηπν) ΠΟΛΤΣ. ΚΡΖΣΖ ΔΠΔ Πην πάλσ αλαθέξεηαη φηη ζα πξαγκαηνπνηεζεί κέζσ αλάζεζεο ζπκβάζεσλ παξαρψξεζεο ππεξεζίαο ζε έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο αλαδφρνπο (εθεμήο Αλάδνρνο Γηαρεηξηζηήο), πνπ ζα επηιεγνχλ κέζσ αλνηθηήο, αληαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο. Δδψ ιέεη κε δηαδηθαζίεο θιεηζηνχ δηαγσληζκνχ. Σί απφ ηα δχν ηζρχεη ηειηθά; Σπρφλ πξφζεζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο λα δηαζθαιηζηεί ζα πξέπεη λα γίλεη κε θξηηήξηα ON/OFF ζηελ αλνηρηή θαη φρη ζηελ θιεηζηή δηαδηθαζία. 12

13 3.2 θαη αλαινγία ηνπο φξνπο θαη δηαηάμεηο ηνπ αλσηέξσ θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ, ζηηο ππφινηπεο πιελ ηεο παξ. 3.1 πεξηπηψζεηο θαη κε ηελ πξνυπφζεζε ηήξεζεο ησλ βαζηθψλ αξρψλ ηεο Σπλζήθεο Δ.Δ. πεξί επαξθνχο δεκνζηφηεηαο, δηαθάλεηαο θαη ίζεο κεηαρείξηζεο. (ζρνιηάζηε...) CYTA WELLPROJEX πκθσλνχκε. ELECNET FORTHNET ERICSSON LINK S.A Απνδεθηφ OPTRONICS TECHNOLOGIES S.A. PC SYSTEMS Δίλαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε λα ηεξνχληαη νη δηαηάμεηο φπσο αλαθέξνληαη παξαπάλσ ζηελ παξάγξαθν 3.2 LAMDA TECHNOLOGY LTD H&S ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΔ ΛΤΔΗ ΟΣΔ ΠΡΗΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΑ ΑΒΔΔ ΟΓΗΚΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ Α.Δ. ΦΗΛΗΠΠΟ Α.Δ. ΠΡΗΜΑ ΓΟΜΖ ΑΣΔ ΓΖΜΟ ΦΛΧΡΗΝΑ ΠΓ (Παλει. ρνι. Γίθηπν) ΠΟΛΤΣ. ΚΡΖΣΖ ΔΠΔ 13

14 4. Σηε δηαθήξπμε, ζα πεξηγξάθνληαη κε ζαθήλεηα θαη ζα γίλνπλ εγθαίξσο γλσζηνί πξνο θάζε ελδηαθεξφκελν νη δηαδηθαζίεο θαη νη φξνη: CYTA 4.1 γηα ηελ αλάδεημε ηνπ Αλαδφρνπ Γηαρεηξηζηή, (ππνβνιή θαη αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ, θξηηήξηα θαη κέζνδνο επηινγήο) θαη ηε ζχλαςε ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο, (ζρνιηάζηε...) WELLPROJEX πκθσλνχκε. ELECNET Α) Πξνηείλνπκε ηελ κεγαιχηεξε βαξχηεηα ζηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ λα έρεη ην Business Plan πνπ ζα ππνβιεζεί (αθξίβεηα ζηνηρείσλ, πιεξφηεηα, απνηειέζκαηα). Β) Δπίζεο, ζηελ επηινγή ζα πξέπεη λα βαξχλεη ε ηερλνγλσζία ησλ εηαηξηψλ πνπ κεηέρνπλ ζηα ζρήκαηα ζε ζέκαηα φπσο ζρεδηαζκφο θαη αλάπηπμε δηθηχσλ νπηηθψλ ηλψλ, ζπληήξεζε δηθηχσλ νπηηθψλ ηλψλ, δηαρείξηζε ηειεπηθνηλσληαθψλ δηθηχσλ θαη δηαρείξηζε ζχλζεησλ έξγσλ. Γ) Θα πξέπεη λα πξνβιέπεηαη ε δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ ζρεκάησλ ηα νπνία κπνξνχλ απνδεδεηγκέλα λα ζπγθεληξψζνπλ ηα θεθάιαηα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Business Plan πνπ ζα ππνβάινπλ. Οη απαηηήζεηο ηεο δηαθήξπμεο ζρεηηθά κε ην κέγεζνο ησλ ζπκκεηερφλησλ δελ ζα έπξεπε λα είλαη ππεξβνιηθέο θαζψο θάηη ηέηνην ζα πεξηφξηδε ζεκαληηθά ησλ αληαγσληζκφ. FORTHNET ERICSSON Παξαθαινχκε αλαηξέμηε ζηελ απάληεζή καο ζηελ εξψηεζε 1 παξαπάλσ, φζνλ αθνξά ηνπο γεληθνχο φξνπο ζρεηηθά κε ην πιαίζην ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο, ηηο δεζκεχζεηο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαη ηηο δπλαηφηεηεο ησλ πξνζθεξφλησλ (επελδπηψλ/εηαηξεηψλ) πνπ πξέπεη λα αμηνινγεζνχλ γηα λα δηαζθαιηζηεί ε βηψζηκε, παξαγσγηθή θαη αμηφπηζηε ιεηηνπξγία ηεο ππνδνκήο ΜΑΝ. LINK S.A Απνδεθηφ OPTRONICS TECHNOLOGIES S.A. PC SYSTEMS LAMDA TECHNOLOGY LTD πκθσλνχκε 14

15 H&S ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΔ ΛΤΔΗ ΟΣΔ Βαζηθφ έιιεηκκα ηεο δηαβνχιεπζεο είλαη φηη δελ ππάξρεη θακία πεξηγξαθή ησλ θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο. ε θάζε πεξίπησζε, εάλ ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ηνπ ππνςεθίνπ Γηαρεηξηζηή ΜΑΝ είλαη απηά πνπ αλαθέξνληαη ζηε ζπλεκκέλε ζηελ παξνχζα Γηαβνχιεπζε «Δλδεηθηηθή Γηαθήξπμε» (ζρεη. 3), ηα θξηηήξηα απηά δελ κπνξνχλ λα εθαξκνζζνχλ γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ Γηαρεηξηζηή, δηφηη αθνξά άιιν αληηθείκελν. Δηδηθφηεξα: α) Ζ αλαθεξφκελε ζηελ ελ ιφγσ Γηαθήξπμε αμηνιφγεζε ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ηνπ ππνςεθίνπ έρεη σο αληηθείκελν ηελ θαηαζθεπή δηθηχνπ θαη φρη ηε δηαρείξηζή ηνπ. Δίλαη θαλεξφ φηη πξφθεηηαη γηα δηαθνξεηηθφ αληηθείκελν απ απηφ ηεο Γηαβνχιεπζεο. Αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ήζειε γίλεη δεθηφ φηη ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο αθνξνχλ ηελ επέθηαζε ησλ πθηζηακέλσλ δηθηχσλ, ηα θξηηήξηα απηά θαη πάιη δελ κπνξνχλ λα ηχρνπλ εθαξκνγήο, δηφηη ε νπνηαδήπνηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ζα πξέπεη λα γίλεη ad hoc γηα θάζε δίθηπν ρσξηζηά ιακβάλνληαο ππφςε ηεο ηα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δηθηχνπ (π.ρ. ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζή ηνπ θαηά ην ρξφλν πνπ ζα απνθαζηζηεί ε επέθηαζή ηνπ, ην κέγεζνο ηεο επέθηαζήο ηνπ θιπ). β) ε θάζε πεξίπησζε ε αμηνιφγεζε ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπ ππνςεθίνπ Γηαρεηξηζηή ΜΑΝ δελ κπνξεί λα γίλεη κε ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ηεο ελ ιφγσ ελδεηθηηθήο δηαθήξπμεο. πγθεθξηκέλα, αθνχ νη ηηκέο πξφζβαζεο, πνπ ζα πξνζθέξεη ν Γηαρεηξηζηήο ΜΑΝ πνπ ζα επηιεγεί, ζα είλαη θνζηνζηξεθείο, ζα πξέπεη αλαγθαζηηθά λα έρνπλ θαζνξηζηεί απηέο απφ ηελ αξκφδηα γηα ηνλ έιεγρν ηεο θνζηξνζηξέθεηάο ηνπο Αξρή ε νπνία ζα πξέπεη λα θαζνξίζεη θαη ην πεξηζψξην ηνπ θέξδνπο ησλ Γηαρεηξηζηψλ ΜΑΝ, έηζη ψζηε ν θάζε ππνςήθηνο λα κπνξεί λα θαζνξίζεη ηελ ηηκή πνπ ζα πξνζθέξεη ζην δεκφζην δηαγσληζκφ γηα ηελ επηινγή ηνπ, ιακβαλνκέλσλ ππφςε θαη ησλ ινηπψλ πξνζφλησλ ηνπ ηα νπνία ζα πξέπεη λα θαζνξηζηνχλ επαθξηβψο θαη ε επηινγή ηνπ λα κελ εμαξηεζεί κφλνλ απφ ηε ρακειφηεξε ηηκή πνπ ζα πξνζθέξεη γηα λα θεξδίζεη ην ζπγθεθξηκέλν δεκφζην δηαγσληζκφ. ΠΡΗΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΑ ΑΒΔΔ ΟΓΗΚΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ Α.Δ. ΦΗΛΗΠΠΟ Α.Δ. ΠΡΗΜΑ ΓΟΜΖ ΑΣΔ ΓΖΜΟ ΦΛΧΡΗΝΑ ΠΓ (Παλει. ρνι. Γίθηπν) ΠΟΛΤΣ. ΚΡΖΣΖ Σα θξηηήξηα κε ηα νπνία ζα γίλεη ε αμηνιφγεζε πξέπεη λα απνηεινχλ ηκήκα ηεο δηαβνχιεπζεο Οπζηαζηηθά δελ αλαθέξεηαη ηίπνηα ζπγθεθξηκέλν ΔΠΔ 15

16 Παξαθαινχκε αλαηξέμηε ζηελ απάληεζή καο ζηελ εξψηεζε 1 παξαπάλσ, φζνλ αθνξά ζηνπο γεληθνχο φξνπο ζρεηηθά κε ην πιαίζην ηεο λνκνζεζίαο, ζηηο δεζκεχζεηο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαη ζηηο δπλαηφηεηεο ησλ ππνςεθίσλ αλαδφρσλ (επελδπηψλ/ εηαηξεηψλ) πνπ πξέπεη λα αμηνινγεζνχλ, γηα λα δηαζθαιηζηεί ε βηψζηκε, παξαγσγηθή θαη αμηφπηζηε ιεηηνπξγία ηεο ππνδνκήο ΜΑΝ. Δπίζεο εθηηκάηαη, φηη ην θείκελν ηεο δηαθήξπμεο ζα πξέπεη λα ηεζεί ζε δηαβνχιεπζε γηα δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ 60 εκεξψλ, ψζηε λα κειεηεζνχλ επαξθψο νη επηκέξνπο φξνη. CYTA 4.2 πινπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο θαη παξνρήο ηεο ζρεηηθήο ππφ ζεκείν 1 ππεξεζίαο. (ζρνιηάζηε...) WELLPROJEX ELECNET FORTHNET ERICSSON LINK S.A πκθσλνχκε. Απνδεθηφ OPTRONICS TECHNOLOGIES S.A. PC SYSTEMS ην αλάδνρν ζρήκα πξέπεη λα ζπκκεηέρεη κε πςειφ πνζνζηφ ζπκκεηνρήο εηαηξία πνπ δηαζέηεη ηζρπξέο θαη καθξνρξφληεο ζρέζεηο κε θαηαζθεπαζηέο δηθηπαθνχ εμνπιηζκνχ θαη έρεη πινπνηήζεη αλάινγα έξγα. ην ζρήκα πξέπεη λα ζπκκεηέρεη εηαηξία πνπ δηαζέηεη καθξνρξφληα πηζηνπνίεζε απφ ηνπο θαηαζθεπαζηέο γηα ηελ ηερλνγλσζία θαη πνηφηεηα ππεξεζηψλ εγθαηάζηαζεο-ζπληήξεζεοεπέθηαζεο ηνπ δηθηπαθνχ εμνπιηζκνχ. LAMDA TECHNOLOGY LTD πκθσλνχκε H&S ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΔ ΛΤΔΗ ΟΣΔ ΠΡΗΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΑ ΑΒΔΔ 16

17 ΟΓΗΚΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ Α.Δ. ΦΗΛΗΠΠΟ Α.Δ. ΠΡΗΜΑ ΓΟΜΖ ΑΣΔ ΓΖΜΟ ΦΛΧΡΗΝΑ ΠΓ (Παλει. ρνι. Γίθηπν) ΠΟΛΤΣ. ΚΡΖΣΖ Πξέπεη λα ηεζνχλ ζε δηαβνχιεπζε θαη ηα θξηηήξηα ηεο αμηνιφγεζεο αιιά θαη ην ηη αθξηβψο πεξηιακβάλεη ε ππεξεζία 1. ΔΠΔ 5. Τν πιαίζην αλάζεζεο ηεο ππφ ζεκείν 1 ππεξεζίαο, ζα πξέπεη θαη ειάρηζην λα είλαη ζπκβαηφ κε ηνπο αθφινπζνπο φξνπο/ πξνδηαγξαθέο: CYTA 5.1 Τα ΚΑΛ ηνπ ζεκείνπ 2, ζα νκαδνπνηεζνχλ ζε ηξεηο (3) γεσγξαθηθέο δψλεο. Ζ παξαρψξεζε ηεο ππεξεζίαο δηαρείξηζεο γηα θαζεκία απφ ηηο παξαπάλσ δψλεο απνηειεί δηαθξηηφ αληηθείκελν ηεο πεξηγξαθφκελεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο. (ζρνιηάζηε..., αλαθέξαηε απφ ηελ πιεπξά ζαο θξηηήξηα νκαδνπνίεζεο) WELLPROJEX Θεσξνχκε φηη πξέπεη λα κειεηεζεί ην ζελάξην δεκηνπξγίαο πέληε (5) δσλψλ αληί ησλ ηξηψλ (3), κε ζηφρν ηε κείσζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θφζηνπο θαη θηλδχλνπ πνπ ζπλεπάγεηαη ε αλάιεςε κεγαιχηεξεο πεξηνρήο επζχλεο. Δπίζεο, κε ηνλ ηξφπν απηφ, ζα δνζεί ε δπλαηφηεηα ζε κεγαιχηεξν αξηζκφ εηαηξηψλ λα θαηαζέζνπλ πξνηάζεηο γηα ηε δηαρείξηζε κηαο δψλεο. Δπηπξνζζέησο, νη δψλεο απηέο ζα πξέπεη λα αλήθνπλ (φζν απηφ είλαη δπλαηφλ) ζηελ ίδηα γεσγξαθηθή πεξηνρή, έηζη ψζηε παξάιιεια λα δηαζθαιίδεηαη ε εκπνξηθή βησζηκφηεηα δηαρείξηζεο ηεο θάζε δψλεο. ELECNET Α) Πξνηείλεηαη γηα ηελ νκαδνπνίεζε ησλ ΜΑΝ ην ζεκαληηθφηεξν θξηηήξην λα είλαη ε γεσγξαθηθή θαηαλνκή ηνπο ψζηε λα κεησζεί ην θφζηνο δηαρείξηζήο ηνπο. Μάιηζηα, πξνηείλεηαη ηα ΜΑΝ λα νκαδνπνηεζνχλ, φρη ζε ηξεηο νκάδεο, αιιά ζε πεξηζζφηεξεο (ελδεηθηηθά αλά πεξηθέξεηα ηερληθνχ ζπκβνχινπ Πξφζθιεζεο 93 γηα νκνηνγέλεηα ππνδνκψλ) Β) Τπάξρνπλ ήδε δηαδεκνηηθέο ζπλεξγαζίεο κεηαμχ δήκσλ αλά ηελ Διιάδα. Πηζηεχνπκε φηη γηα ηελ νκαδνπνίεζε ησλ δήκσλ, ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε ε ζπκκεηνρή θάπνησλ δήκσλ ζε ηέηνηα 17

18 ζρήκαηα αιιά απηή λα κελ είλαη ν θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ζε θάπνηα νκάδα ηνπ ππφ ζπδήηεζε έξγνπ. FORTHNET Θεσξνχκε φηη ε νκαδνπνίεζε ζα πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε παξακέηξνπο φπσο νη θάησζη: Σε γεσγξαθηθή εγγχηεηα (κε βάζε ην ππάξρνλ δίθηπν), Γεκνγξαθηθά/πιεζπζκηαθά θαη γεσγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά (θξηηήξην ηεο γεσγξαθηθήο ζπλέρεηαο), Σε δηνηθεηηθή δηαίξεζε ζηα πιαίζηα ηνπ «Καιιηθξάηε», Σε δηαίξεζε ηνπ Διιαδηθνχ ρψξνπ πνπ έιαβε ρψξα ζηα πιαίζηα ηεο Πξφζθιεζεο 157, Σελ πξνηεηλφκελε δηαίξεζε γηα ην πξφγξακκα ηνπ FTTH (Fiber To The Home). Γεληθά, θξίλεηαη ζθφπηκε ε πηνζέηεζε θξηηεξίσλ πνπ νδεγνχλ ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ απαξαίηεηνπ αξηζκνχ γεσγξαθηθψλ δσλψλ πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη ηφζν ε επί ίζνηο φξνηο δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ζην Έξγν, φζν θαη ε ηερληθή θαη νηθνλνκηθή βησζηκφηεηα ηνπ Έξγνπ, ζηα πξφηππα ηνπ δνθηκαζκέλνπ κνληέινπ ηεο δξάζεο ηνπ Έξγνπ 4.2 γηα ηελ Αλάπηπμε ηεο Δπξπδσληθφηεηαο ζηηο Πεξηθέξεηεο ηεο Διιάδνο. ERICSSON Απφ δηαρεηξηζηηθή άπνςε, νη γεσγξαθηθέο δψλεο πξέπεη λα νκαδνπνηεζνχλ κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα επηηπγράλνληαη ηαπηφρξνλα ηα εμήο: - θεληξηθή δηαρείξηζε κέζσ απνκαθξπζκέλεο δηαρείξηζεο ηνπ ελεξγνχ εμνπιηζκνχ, - νηθνλνκία θιίκαθαο γηα ηηο ηνπηθέο επεκβάζεηο ζην πεδίν κε ζπλέξγεηεο ππεξηνπηθψλ ζπλεξγείσλ/εξγαιείσλ/κεραλεκάησλ/θηι, θαη - πξφζβαζε ζηα δίθηπα θνξκνχ ησλ παξφρσλ, πνπ ζα επηηξέςεη ηελ εχθνιε θαη νηθνλνκηθά απνδνηηθή δηάρπζε ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ησλ ππεξεζηψλ ηξίησλ. Απφ νηθνλνκηθή/επελδπηηθή άπνςε, έλαο κηθξφο αξηζκφο δσλψλ κε ηε κεγαιχηεξε δπλαηή πιεζπζκηαθή θάιπςε είλαη ε πην ελδηαθέξνπζα ελαιιαθηηθή ιχζε. Χζηφζν, απηφ ζα πξέπεη λα αμηνινγεζεί ζηα πιαίζηα ησλ θξαηηθψλ δεζκεχζεσλ αλαθνξηθά κε ηα θίλεηξα θίλεζεο. Αλ ππάξρνπλ εγγπήζεηο γηα ηε ρξήζε ησλ ΜΑΝ απφ ηηο θπβεξλεηηθέο ππεξεζίεο (ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη θεληξηθή δηνίθεζε) θαη έκκεζα κέηξα γηα ηελ πξναγσγή ηεο ρξήζεο ησλ ΜΑΝ απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, ηφηε ε ιεηηνπξγία ησλ ΜΑΝ κπνξεί λα είλαη επηθεξδήο ζε κηθξή θιίκαθα 3 ή ίζσο αθφκε θαη πεξηζζφηεξσλ δσλψλ. Αληίζεηα, αλ δελ ππάξρνπλ εγγπήζεηο ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ησλ ΜΑΝ, ηφηε ε ιεηηνπξγία 2 δσλψλ ΜΑΝ, ή αθφκε θαη κηαο, ελδέρεηαη λα κελ είλαη βηψζηκε απφ εκπνξηθή άπνςε. 18

19 Απφ ηελ πιεπξά ηεο ππνςήθηαο πειαηείαο, θαη ηδηαίηεξα γηα ηνπο πειάηεο κε δξαζηεξηφηεηα ζε φιε ηελ Διιάδα, ζα ήηαλ επίζεο πξνηηκφηεξε ε δηαζχλδεζε κε έλα Γηαρεηξηζηή ΜΑΝ γηα φιε ηελ Διιάδα, θαη φρη κε 3 δηαθνξεηηθά λνκηθά πξφζσπα - Γηαρεηξηζηέο ΜΑΝ. ε άιιε πεξίπησζε πξέπεη λα δηαζθαιηζζεί ε δηαιεηηνπξγηθφηεηα/δηαζπλδεζηκφηεηα ησλ ΜΑΝ δηαθνξεηηθψλ Γηαρεηξηζηψλ θαζψο θαη ε νκνηνγέλεηα ησλ φξσλ/ζπλζεθψλ κε ηνπο νπνίνπο ζα ζπλάπηνπλ νη επηκέξνπο Γηαρεηξηζηέο ζπκβάζεηο κε πειάηεο παλειιαδηθήο εκβέιεηαο. LINK S.A Γεδνκέλεο ηεο πνιχ κεγάιεο απφζηαζεο εκπνξηθνχ ελδηαθέξνληνο ζρεηηθά κε ην ηειεπηθνηλσληαθφ θνξηίν, κεηαμχ ησλ δχν κεγάισλ πφιεσλ θαη ηεο ππφινηπεο Διιάδνο ζεσξείηαη αλαγθαία ε νκαδνπνίεζε ησλ Γήκσλ ζε επξχηεξεο γεσγξαθηθέο δψλεο. Ο αξηζκφο θαη ηα γεσγξαθηθά φξηα ησλ δσλψλ απηψλ πξέπεη λα θαζνξηζηνχλ κε ηξφπν ψζηε λα δεκηνπξγνχληαη νη απαξαίηεηεο νηθνλνκίεο θιίκαθνο πνπ ζα ηηο θαηαζηήζνπλ ειθπζηηθέο επελδπηηθά γηα ηνπο ππνςήθηνπο επελδπηέο. OPTRONICS TECHNOLOGIES S.A. Ζ νκαδνπνίεζε πφιεσλ (αθνχ νπζηαζηηθά ην έξγν αθνξά πφιεηο θαη φρη νιφθιεξεο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο) ζα πξέπεη λα βαζίδεηαη ζε εγγχηεηα πξνζέγγηζεο ψζηε λα ζπλδηάδεηαη ε παξνπζία θαη ε άκεζε πξνζέγγηζε ηνπ Γηαρεηξηζηή, ε θαηαλνκή πιεζπζκνχ θαη ε χπαξμε ή κε δηθηχσλ Παξφρσλ Σειεπηθνηλσληαθψλ Τπεξεζηψλ. Γηα κείσζε ηνπ θφζηνπο επέλδπζεο αξρηθήο εγθαηάζηαζεο πξνηείλεηαη λα εμεηαζηεί ε πεξίπησζε νκαδνπνίεζεο 5-10 πφιεσλ εγγχεηεηαο Km κεηαμχ ηνπο ε θάζε κία ψζηε λα γίλεη απνηειεζκαηηθφηεξε ε δηαρείξηζε ρσξίο λα απαηηνχληαη κεγάιεο αξρηθέο επελδχζεηο. Με ην ζθεπηηθφ απηφ ζα πξέπεη λα γίλεη νκαδνπνίεζε 7-13 πεξηνρψλ/πεξηθεξεηψλ φπσο αληίζηνηρα είραλ νκαδνπνηεζεί νη Σερληθνί χκβνπινη ησλ έξγσλ θαηαζθεπήο ησλ ΜΑΝ. PC SYSTEMS Πξνηείλεηαη ε νκαδνπνίεζε ζε πεξηζζφηεξεο γεσγξαθηθέο δψλεο θαη ε ζπκκεηνρή πεξηζζφηεξσλ δηαρεηξηζηψλ. Οη δψλεο πξέπεη λα είλαη φζν ην δπλαηφλ ηζνδχλακεο. Κξηηήξηα νκαδνπνίεζεο κπνξεί λα είλαη ε απφζηαζε απφ κεγάιε πφιε, ν αξηζκφο ζεκείσλ ελδηαθέξνληνο, ε πθηζηάκελε πνζφηεηα ελεξγνχ εμνπιηζκνχ θαζψο θαη ε επεθηαζηκφηεηα. LAMDA TECHNOLOGY LTD H&S ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΔ ΛΤΔΗ Θεσξνχκε φηη ηα ΜΑΝ ηνπ ζεκείνπ 2 ζα πξέπεη λα νκαδνπνηεζνχλ κε γεσγξαθηθά, νηθνλνκηθά θαη ηερληθά θξηηήξηα ζε πεξηζζφηεξεο απφ ηξεηο γεσγξαθηθέο δψλεο. Ο κεγαιχηεξνο αξηζκφο δσλψλ εληζρχεη ηνλ παξάγνληα ηεο πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο θαη ηε ζχλδεζε κε ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο θαη δεκνηηθέο αξρέο ελψ κηα πηζαλή αληηζηνίρηζε ησλ δσλψλ Γηαρείξηζεο κε ηηο δψλεο ησλ Σερληθψλ πκβνχισλ ηεο Πξφζθιεζεο 93, δηαζθαιίδεη κεγαιχηεξε ηερληθή νκνηνγέλεηα θαη ζπλέρεηα ησλ έξγσλ. ΟΣΔ 19

20 Γελ είλαη απαξαίηεηε ε νκαδνπνίεζε ζε ηξεηο δψλεο. Ζ αλάιεςε ηνπ ζπλφινπ ησλ MAN απφ έλα θνξέα δηαρείξηζεο έρεη ηα αθφινπζα πιενλεθηήκαηα: εληαία θαη απνδνηηθφηεξε δηαρείξηζε ησλ δηθηχσλ ΜΑΝ, θεληξηθή δηαρείξηζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ δηθηχνπ εληαίν ζπκθσλεκέλν επίπεδν ππεξεζηψλ SLA νηθνλνκίεο θιίκαθνο Ζ δεκηνπξγία 3 δσλψλ κε 3 αλεμάξηεηνπο δηαρεηξηζηέο, κπνξεί λα έρεη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο σο πξνο ηελ εληαία κνξθή ζρεδηαζκνχ θαη πινπνίεζεο ηνπ ελνπνηεκέλνπ δηθηχνπ. Δπηπιένλ ζα δεκηνπξγήζεη ζέκαηα δηαζχλδεζεο, κε φξνπο θαη θαλφλεο νη νπνίνη ζπλήζσο νδεγνχλ ζε αληεγθιήζεηο. ε πεξίπησζε πνπ γίλεη θαηαλνκή ζε 3 δψλεο, νη δψλεο ζα πξέπεη λα πεξηέρνπλ φζν ην δπλαηφλ ηζνθαηαλεκεκέλεο ηηο πφιεηο, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ κεγαιχηεξε πιεζπζκηαθή θάιπςε θαη ην επηρεηξεκαηηθφ ελδηαθέξνλ. Δπηπξφζζεηα θαζψο κε ηελ πξνηεηλφκελε δηαδηθαζία εμαηξνχληαη νη πθηζηάκελνη ηειεπηθνηλσληαθνί πάξνρνη, απφ ηελ κία απνθιείνληαη απηνί πνπ έρνπλ ηελ εκπεηξία ζηελ ιεηηνπξγία ελφο δηθηχνπ ελψ παξάιιεια επηρεηξείηαη ε δεκηνπξγία ελφο ΝΔΟΤ παξφρνπ. Ζ απαηηνχκελε δηαθάλεηα γηα ηζφηηκε θαη κε δηαθξηηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ λένπ παξφρνπ θνξέα δηαρείξηζεο πξνο ηνπο πειάηεο ηνπ (αδεηνδνηεκέλνπο παξφρνπο), κπνξεί λα εμαζθαιηζζεί κε ιεηηνπξγία ινγηζηηθνχ δηαρσξηζκνχ θαη πξνζθνξψλ αλαθνξάο. ην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη ν απνθιεηζκφο ησλ ήδε πθηζηακέλσλ ηειεπηθνηλσληαθψλ παξφρσλ απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην δεκφζην δηαγσληζκφ γηα ηελ επηινγή Γηαρεηξηζηή ΜΑΝ αληίθεηηαη ζηελ πθηζηάκελε ειιεληθή θαη θνηλνηηθή λνκνζεζία. πγθεθξηκέλα: α) χκθσλα κε ην ηζρχνπζα θνηλνηηθή λνκνζεζία πεξί θξαηηθψλ επηδνηήζεσλ γηα ηε ηαρεία αλάπηπμε επξπδσληθψλ δηθηχσλ [βι. εηδηθφηεξα, ηελ Αλαθνίλσζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο «Κνηλνηηθέο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ γηα ηηο θαξηηθέο εληζρχζεηο φζνλ αθνξά ηελ ηαρεία αλάπηπμε επξπδσληθψλ δηθηχσλ» (2009/C 235/04)] δελ πξνβιέπεηαη ηέηνηνο απνθιεηζκφο. Δηδηθφηεξα, ζχκθσλα κε ηελ κε αξηζκφ Ν. 201/2006 απφθαζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο [Δ(2006) 2948 ηειηθφ], φρη κφλνλ δελ πξνβιέπεηαη ηέηνηνο απνθιεηζκφο αιιά, αληίζεηα, νη ζπκκεηνρή ησλ ήδε πθηζηακέλσλ παξφρσλ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ΟΣΔ (incumbent ), θξίλεηαη ζπκβαηή κε ην ηζρχνλ θνηλνηηθφ πιαίζην. β) Δθηφο απφ ηα αλσηέξσ, ν απνθιεηζκφο απηφο είλαη αληίζεηνο θαη κε ην άξζξν 5 ηνπ πληάγκαηνο, δηφηη πεξηνξίδεη αδηθαηνιφγεηα ηελ ειεπζεξία ησλ ήδε πθηζηακέλσλ ηειεπηθνηλσληαθψλ παξφρσλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζε κία νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ε νπνία αλήθεη απνθιεηζηηθά ζην αληηθείκελν ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο θαη ε ζπκκεηνρή ηνπο ζ απηήλ, ιφγσ ηεο εκπεηξίαο ηνπο, ζα επηθέξεη νθέιε ζηελ αλάπηπμε ηεο επξνδσληθφηεηαο ζηελ Διιάδα, εηδηθφηεξα κάιηζηα ζηελ ζεκεξηλή επνρή θαηά ηελ νπνία, ζχκθσλα άιισζηε κε ηηο εθηηκήζεηο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηεο Δ.Δ.Σ.Σ., ε αγνξά ησλ ηειεπηθνηλσληψλ ζηελ Διιάδα, κεηά 10 ρξφληα απφ ηελ απειεπζέξσζή ηεο, είλαη ψξηκε θαη ν αληαγσληζκφο ζ απηήλ είλαη επαξθήο θαη απνηειεζκαηηθφο. 20

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Πειραιάσ, 29 Οκτωβρίου 2010 ΣΜΗΜΑ: Εμπορίου Αρ.Πρωτ.: 8787 Πληροφορίεσ: Φ. Ανδριάνα Σηλέφωνο: 2104177241-5

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ Αιανή, 1-3/06/2009 Σίηλορ Διζήγηζηρ: Καηλνηόκεο πξνζεγγίζεηο ζηα πιαίζηα ηεο LEADER Επηρεηξεκαηηθά ζελάξηα γηα ηελ αμηνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n . ΜΑΚΡΑ ΣΟΑ 7 & ΕΘΝ. ΑΝΣΙΣΑΕΩ (ΠΕΙΡΑΙΑ),. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 06 Α (ΠΕΙΡΑΙΑ), 3. ΠΤΡΓΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ (ΑΘΗΝΑ). ΣΗΛ 040970,,, www.vtal.gr Επιλεγμένες Ασκήσεις. α) Έζησ η.δ. Ep. Να δεηρζεί όηη ε T,..., ~, 0

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ 1 Ο πίλαθαο ηεο πξνεγνύκελεο ζειίδαο είλαη ηκήκα ηεο έθζεζεο πνπ δεκνζηεύηεθε από ηελ PLAN Ιnternational, κηα δηεζλή αλζξσπηζηηθή νξγάλσζε. Γίλνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηηο παξεκβάζεηο

Διαβάστε περισσότερα