Αποδεληίωζη Δημόζιαρ Διαβούλεςζηρ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αποδεληίωζη Δημόζιαρ Διαβούλεςζηρ"

Transcript

1 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΤ ΧΕΔΙΑΜΟΤ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΓΚΛΙΗ» Αποδεληίωζη Δημόζιαρ Διαβούλεςζηρ για ηην Ανάδειξη Επισειπημαηικού Σσήμαηορ Εκμεηάλλεςζηρ Αξιοποίηζηρ (Διασειπιζηή) ηων Μηηποπολιηικών Δικηύων Οπηικών Ινών - Μetropolitan Αrea Νetwork (MAN) Ζ Δηδηθή Γξακκαηεία Χεθηαθνχ Σρεδηαζκνχ ελεκεξψλεη φζνπο ζπκεηείραλ ζηε Γεκφζηα Γηαβνχιεπζε γηα ηελ Αλάδεημε Γηαρεηξηζηή ησλ Κεηξνπνιηηηθψλ Γηθηχσλ Νπηηθψλ Ηλψλ ΚΑΛ, φηη νινθιεξψζεθε ε απνδειηίσζε ησλ απαληήζεσλ ησλ θνξεψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζε απηή. Ζ δηαβνχιεπζε μεθίλεζε ηελ 1ε Απξηιίνπ 2010 θαη νινθιεξψζεθε ηελ 26ε Απξηιίνπ 2010, κε ηε ζπκκεηνρή πνιιψλ θνξεψλ θαη εηαηξηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην ρψξν ησλ Τερλνινγηψλ Ξιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ. Ζ Γηαβνχιεπζε νξγαλψζεθε ζηηο παξαθάησ ηέζζεξηο βαζηθέο ελφηεηεο: Ενόηηηα Ι: «Ξξφινγνο» Ενόηηηα ΙΙ: «Γεληθέο Ξιεξνθνξίεο» 1

2 Ενόηηηα ΙΙΙ: «Θαηεπζχλζεηο θαη Αξρέο γηα ηελ Αλάδεημε Γηαρεηξηζηή ησλ Κεηξνπνιηηηθψλ Γηθηχσλ Νπηηθψλ Ηλψλ ΚΑΛ» Ενόηηηα ΙV: «Ξξφζζεηεο εξσηήζεηο γηα ζρνιηαζκφ θαη απάληεζε» Γηα θάζεκηα απφ ηηο ελφηεηεο ΗΗΗ θαη ΗV, ε Δηδηθή Γξακκαηεία Χεθηαθνχ Σρεδηαζκνχ παξέζεζε ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο θαη εξσηήζεηο πξνο ζρνιηαζκφ. Αθνινπζνχλ ε Ενόηηηα ΙΙ. Γενικέρ Πληποθοπίερ θαη ε αλαιπηηθή απνδειηίσζε ησλ ζρνιίσλ πνπ δηαηππψζεθαλ γηα ηηο Ενόηηηερ ΙΙΙ θαη IV. Ειζαγωγή Γενικό Πλαίζιο ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ. Γενικέρ Πληποθοπίερ Νη θπβεξλήζεηο ησλ ρσξψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ αλάπηπμε θαη πξνψζεζε ησλ επξπδσληθψλ δηθηχσλ αθνινπζνχλ δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο, φιεο φκσο ζπγθιίλνπλ ζε θάπνηεο βαζηθέο θαη ζεκειηψδεηο αξρέο: Τα επξπδσληθά δίθηπα κπνξνχλ λα αιιάμνπλ ηε θχζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο εζληθήο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο Ιφγσ ηεο θχζεο ηεο λέαο ηερλνινγίαο, θάζε πεξηνρή, αλεμάξηεηα απφ ην πφζν απνκαθξπζκέλε ή ιηγφηεξν αλεπηπγκέλε είλαη, κπνξεί λα επσθειεζεί θαη λα ηε ρξεζηκνπνηήζεη γηα νηθνλνκηθή αλάπηπμε. Ξαξά ην γεγνλφο φηη νη εμειίμεηο ζηε λέα ηερλνινγία ζπλήζσο νδεγνχληαη απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, πηζηεχεηαη φηη ε πνιηηεία κε επηινγέο ηεο κπνξεί λα βειηηψζεη δξαζηηθά ηηο ζπλζήθεο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ Νη θπβεξλήζεηο πξέπεη λα αλαιάβνπλ πξσηνβνπιίεο γηα ηε γεθχξσζε ηνπ «ςεθηαθνχ ράζκαηνο» πνπ ζα πξνθιεζεί απφ ηελ αξγή επέθηαζε ησλ επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ ζε πεξηνρέο (π.ρ., αγξνηηθέο, απνκαθξπζκέλεο, αξαηνθαηνηθεκέλεο, ππνβαζκηζκέλεο) πνπ δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηνπο άκεζνπο ζηφρνπο θάιπςεο θακίαο ηδησηηθήο εηαηξείαο. Κέρξη πξφζθαηα, ε πξνζθνξά επξπδσληθήο πξφζβαζεο κε ηελ αμηνπνίεζε ηνπ πθηζηάκελνπ δεκφζηνπ δηθηχνπ ραιθνχ θαη ηελ ρξήζε ηερλνινγηψλ xdsl απνηεινχζε ζρεδφλ επηρεηξεκαηηθφ κνλφδξνκν γηα θάζε ηειεπηθνηλσληαθφ πάξνρν. Όκσο, νη πεξηνξηζκνί ησλ ράιθηλσλ δηθηχσλ αξρίδνπλ λα γίλνληαη αηζζεηνί αθνχ πιένλ ε πξνζθνξά επξπδσληθψλ ζπλδέζεσλ αδπλαηεί λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο ησλ ηειηθψλ ρξεζηψλ γηα κεγαιχηεξεο ηαρχηεηεο ζχλδεζεο. 2

3 Ξαξά ηα πξνθαλή πιενλεθηήκαηα ησλ νπηηθψλ ηλψλ έλαληη ησλ ελαιιαθηηθψλ ηερλνινγηψλ ραιθνχ θαη αζχξκαησλ δηθηχσλ, νη ηειεπηθνηλσληαθνί πάξνρνη εκθαλίδνληαη δηζηαθηηθνί γηα επελδχζεηο επξείαο θιίκαθαο. Νη ζεκαληηθφηεξνη ιφγνη αθνξνχλ 1) ζην πςειφ θφζηνο θαηαζθεπήο ησλ νπηηθψλ δηθηχσλ, 2) ζηε δηαρείξηζε δηθαησκάησλ δηέιεπζεο θαη πξφζβαζεο (θπξίσο εληφο ησλ αζηηθψλ θέληξσλ), 3) ζην κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα (πεξίπνπ 20 έηε) απφζβεζεο θεθαιαίνπ παξφκνησλ έξγσλ ππνδνκήο, 4) ζηηο ειιείςεηο θαη ζηελ αδπλακία νπζηαζηηθήο εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ γηα παξφκνηεο επελδχζεηο. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα, νη ελέξγεηεο ησλ ηειεπηθνηλσληαθψλ παξφρσλ λα επηθεληξψλνληαη ζηα κεγάια αζηηθά θαη εκπνξηθά θέληξα θαζψο απηά απνηεινχλ ηηο θχξηεο αγνξέο επξπδσληθήο πξφζβαζεο θαη πξνζθέξνπλ άκεζα εκπνξηθά νθέιε εληάζζνληαο ηελ θαηαζθεπή επξπδσληθψλ ππνδνκψλ ζηελ πεξηθέξεηα ζηα πην καθξνπξφζεζκα επηρεηξεκαηηθά ζρέδηά ηνπο. Γηα λα αληηζηξαθεί απηή ε ηάζε ηα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ αλαπηπρζεί κία ζεηξά απφ δεκφζηεο πξσηνβνπιίεο πνπ ζηφρν έρνπλ ηελ θαηαζθεπή επξπδσληθψλ ππνδνκψλ δεκφζηνπ ραξαθηήξα, φπσο είλαη ηα Κεηξνπνιηηηθά Γίθηπα Νπηηθψλ Ηλψλ -ΚΑΛ. Τα ΚΑΛ είλαη απαξαίηεηε δικηςακή ςποδομή γηα ηε ιεηηνπξγία κηαο ζχγρξνλεο πόληρ, θαζφζνλ κπνξνχλ λα αλαβαζκίζνπλ ηελ εθπαίδεπζε, ηελ θαηάξηηζε, ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο, ηελ νηθνλνκηθή θαη επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, ηελ επηθνηλσλία θαη ηε ζπλεξγαζία, ηε δηεχξπλζε, αλάδεημε θαη πξνβνιή ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θαη αλαπηπμηαθνχ πεξηβάιινληνο κηαο πφιεο θαη γεληθφηεξα κπνξνχλ λα βειηηψζνπλ ζεκαληηθά ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ ηδίσο ζηελ Ξεξηθέξεηα. Ψο εθ ηνχηνπ ζπληζηνχλ κνριφ πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο θαη πξέπεη λα αληηκεησπηζηνχλ σο δεκφζην αγαζφ. Έηζη ζην ΔΞ «Θνηλσλία ηεο Ξιεξνθνξίαο» αλάκεζα ζε άιιεο δξάζεηο αλάπηπμεο επξπδσληθψλ ππνδνκψλ, ρξεκαηνδνηήζεθε κε 80 εθαη. Δπξψ ε αλάπηπμε Κεηξνπνιηηηθψλ Γηθηχσλ Νπηηθψλ Ηλψλ (MAN) ζε 68 Γήκνπο ηεο ρψξαο (εθηφο Αζήλαο θαη Θεζζαινλίθεο) κε ζπλνιηθφ κήινο ραληαθηψλ νπηηθήο ίλαο πνπ μεπεξλνχλ ηα 1000 ρικ πνπ δηαζπλδένπλ πάλσ απφ ζεκεία δεκφζηνπ ελδηαθέξνληνο. Γηα ην 15% πεξίπνπ ησλ ζεκείσλ απηψλ έρεη εγθαηαζηαζεί θαη ν απαξαίηεηνο ελεξγφο εμνπιηζκφο δηαζχλδεζεο, ελψ ππάξρεη θαη έλαο πξφζζεηνο αξηζκφο ζεκείσλ ελδηαθέξνληνο (πεξίπνπ 500) πνπ θαιχπηεηαη κε αζχξκαηε πξφζβαζε. Τφζν ζηα ζπλεκκέλα θείκελα φζν θαη παξαθάησ ζηελ ελφηεηεηα ΗΗΗ, κπνξείηε λα βξείηε φιεο ηηο απαξαίηεηεο αθξηβείο πιεξνθνξίεο. Τα επξπδσληθά απηά δίθηπα, σο Κεηξνπνιηηηθά δίθηπα, έρνπλε θαηαζθεπαζηεί ψζηε λα δηαζπλδένπλε ηα θηήξηα δεκνζίνπ ελδηαθέξνληνο φπσο Γεκφζηα θηήξηα, Φνξείο Δθπαίδεπζεο, Υγείαο Ξξφλνηαο, Ξνιηηηζκνχ, θ.ά). Ξεξλνχλ απφ ζεκαληηθέο «εκπνξηθέο δηαδξνκέο» θαη ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο θζάλνπλ θαη κέρξη ηα CURBS φπσο απηά πξνζδηνξίδνληαη απφ ηνπο ππάξρνληεο ΘΘ ηνπ ΝΤΔ (ΘΑΦΑΝΥ). Νη Γήκνη έρνπλ δεζκεπζεί λα παξέμνπλ αηειψο ηνλ αλαγθαίν ρψξν φζνλ ην δπλαηφλ πιεζηέζηεξα ζηα ΘΑΦΑΝΥ πξνθεηκέλνπ λα θαηαζθεπαζηνχλ απφ ην κειινληηθφ Γηαρεηξηζηή ησλ ππνδνκψλ νη θακπίλεο 3

4 πνιιαπιήο ρξήζεο γηα ηελ ζπλεγθαηάζηαζε ηνπ απαξαίηεηνπ εμνπιηζκνχ ησλ παξφρσλ. Δπίζεο έρνπλ δεζκεπηεί γηα ηελ παξνρή (δσξεάλ) δηθαηψκαηνο δηέιεπζεο γηα ηηο πηζαλέο κειινληηθέο επεθηάζεηο ησλ δηθηχσλ ζηηο νπνίεο ζα πξνβαίλεη ν Γηαρεηξηζηήο. Βαζηθή αξρή είλαη ε δεκηνπξγία ζπλζεθψλ αληαγσληζκνχ ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ ηφζν πξφζβαζεο φζν θαη πεξηερνκέλνπ πξνο φθεινο ηνπ θαηαλαισηή - ρξήζηε, πνπ ζα βαζίδεηαη ζηελ δηαζεζηκφηεηα αλνηθηψλ ππνδνκψλ νπηηθψλ ηλψλ κε θνζηνζηξεθή ηξφπν. Απηά ηα δίθηπα νπηηθψλ ηλψλ έρνπλ ζρεδηαζζεί έηζη ψζηε λα είλαη εχθνια επεθηάζηκα θαη λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα δηαζχλδεζήο ηνπο κε άιια ππάξρνληα. Απηφ είλαη εθηθηφ αθνχ νη ζσιελψζεηο εληφο ησλ ραλδάθσλ, φζν θαη ν ρξεζηκνπνηνχκελνο εμνπιηζκφο, έρνπλ επηιεγεί, κεηαμχ άιισλ, κε θξηηήξην ηε κειινληηθή επέθηαζε ηνπο θαζψο θαη ηελ πηζαλή δηαζχλδεζε ηνπο κε αληίζηνηρα δίθηπα γεηηνληθψλ πφιεσλ. Έρεη δηαζθαιηζηεί ε εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο θαη ε ζπληήξεζε φισλ ησλ δηθηχσλ ΚΑΛ κέρξη 31/12/2010. Αναγκαιόηηηα Υπαπξηρ Διασειπιζηή ηων Υποδομών Τα δίθηπα ΚΑΛ είλαη νπζηαζηηθά αλεμάξηεηεο λεζίδεο ππνδνκψλ νπηηθψλ ηλψλ ζε επίπεδν πφιεο. Σχκθσλα κε κειέηεο πνπ έρνπλ γίλεη ηφζν ην κηθξφ κέγεζνο ησλ ππνδνκψλ ζε επηπεδν Γήκνπ απφ ηελ κηά, φζν θπξίσο ε κηθξή δήηεζε ππεξεζηψλ απφ ηελ άιιε ζε επίπεδν Γήκνπ, επηβάιιεη ηελ αλάγθε γηα δεκηνπξγία ελφο θνξέα δηαρείξηζεο θαη εθκεηάιιεπζεο ησλ κεηξνπνιηηηθψλ απηψλ δηθηχσλ (Γηαρεηξηζηήο), ζε κία επξχηεξε γεσγξαθηθή πεξηνρή πνπ εθπιεξεί ζπγθεθξηκκέλα γεσγξαθηθά θαη πιεζπζκηαθά θξηηήξηα ε νπνία ππεξβαίλεη θαηά πνιχ ην κέγεζνο 2 ή θαη 3 αθφκε απφ ηηο ππάξρνπζεο δηνηθεηηθέο Ξεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο (Θπκίδνπκε φηη έρεη εμαηξεζεί ε Ξεξηθέξεηα Αηηηθήο θαη ν Λνκφο Θεζζαινλίθεο). Ν Γηαρεηξηζηήο πξέπεη λα αλαιάβεη ηε δηαρείξηζε, εθκεηάιιεπζε, ζπληήξεζε θαη επέθηαζε ησλ επξπδσληθψλ ππνδνκψλ ηελ 1/1/2011 αθνχ ζηηο 31/12/2010 ιήγεη ε εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο φισλ ησλ δηθηχσλ. Ν Γηαρεηξηζηήο ζα δηαζθαιίζεη ηε ιεηηνπξγία θαη νπδέηεξε δηαρείξηζε ησλ επξπδσληθψλ ππνδνκψλ, πξνο φθεινο ησλ δπλεηηθψλ πειαηψλ κε φξνπο ηζφηεηαο, δηαθάλεηαο θαη θάησ απφ θαζνξηζκέλν θαη ζπκθσλεκέλν επίπεδν πνηφηεηαο παξνρήο ηεο ππεξεζίαο - SLΑ. Ζ χπαξμε ηνπ θνξέα δηαρείξηζεο ζα ζπκβάιιεη ζηελ απνδνηηθφηεξε ιεηηνπξγία φισλ ησλ κεηξνπνιηηηθψλ δηθηχσλ θαη ηαπηφρξνλα ζα νδεγήζεη ζε έλα πην ιεηηνπξγηθφ κνληέιν αμηνπνίεζεο θαη πξνζθνξάο θαηλνηφκσλ ππεξεζηψλ. Ταπηφρξνλα, κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ πεξαηηέξσ ελνπνίεζε ησλ δηθηχσλ ζην κέιινλ κε ζεκαληηθά νθέιε γηα φινπο ηνπο άκεζα εκπιεθφκελνπο θνξείο. Ζ αλάδεημε ηνπ θνξέα δηαρείξηζεο αλακέλεηαη λα βειηηψζεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, λα ηνλψζεη ηνλ αληαγσληζκφ θαη ηελ αχμεζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηηο αληίζηνηρεο πεξηνρέο ηεο ρψξαο, θαζψο θαη λα πξνζειθχζεη λέεο επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο απφ ηδησηηθέο εηαηξείεο. 4

5 Σεκεηψλεηαη φηη πειάηεο ηνπ θνξέα δηαρείξηζεο ζα είλαη θαηά βάζε αδεηνδνηεκέλνη ηειεπηθνηλσληαθνί πάξνρνη πνπ ζα ιεηηνπξγνχλ ζηα πιαίζηα ηεο εζληθήο θαη θνηλνηηθήο λνκνζεζίαο. Νη ππεξεζίεο πνπ ζα πξνζθέξεη (νπζηαζηηθά ε ρξήζε ησλ ππνδνκψλ) ζα ρξεψλνληαη κε θνζηνζηξεθή ηξφπν θαη ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ θεξδψλ πνπ ηπρφλ δεκηνπξγνχληαη ζα επαλεπελδχνληαη ζηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε θαη βειηηζηνπνίεζε ηνπ δηθηχνπ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙΙ. Καηεςθύνζειρ και Απσέρ για ηην Ανάδειξη Διασειπιζηή ηων Μηηποπολιηικών Δικηύων Οπηικών Ινών ΜΑΝ, οι οποίερ ππέπει να ζσολιαζηούν από ηοςρ ενδιαθεπόμενοςρ οικονομικούρ θοπείρ μία μία. 1. Ζ δηαρείξηζε, εθκεηάιιεπζε θαη πεξαηηέξσ επέθηαζε ησλ Κεηξνπνιηηηθψλ δηθηχσλ νπηηθψλ ηλψλ (Metropolitan Area Networks - MAN), ε αξρηθή αλάπηπμε ησλ νπνίσλ ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Κέηξν 4.2 ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο «Θνηλσλία ηεο Ξιεξνθνξίαο» ηνπ Θ.Ξ.Σ , ζα πξαγκαηνπνηεζεί κέζσ αλάζεζεο ζπκβάζεσλ παξαρψξεζεο ππεξεζίαο ζε έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο αλαδφρνπο (εθεμήο Αλάδνρνο Γηαρεηξηζηήο), πνπ ζα επηιεγνχλ κέζσ αλνηθηήο, αληαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο. (ζρνιηάζηε...) CYTA WELLPROJEX Ζ επηινγή ηνπ πιαηζίνπ-κνληέινπ παξαρψξεζεο πξέπεη λα ιάβεη ππφςε θαη ηελ εκπινθή ησλ Γήκσλ, νη νπνίνη απνηεινχλ ηνλ ηππηθφ θνξέα θπξηφηεηαο ησλ ΜΑΝ. Σα ΜΑΝ (θαη φηη απηά πεξηιακβάλνπλ ζε επίπεδν εμνπιηζκνχ) απνηεινχλ πάγην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ησλ Ο.Σ.Α., ην νπνίν έρεη εγγξαθεί επίζεκα θαη ζην Λνγηζηηθφ ηνπο ρέδην. ELECNET FORTHNET Θεσξνχκε ζθφπηκν ηνλ αθξηβή πξνζδηνξηζκφ ηεο ππεξεζίαο ή ησλ ππεξεζηψλ πνπ ζα παξέρνπλ νη δηαρεηξηζηέο. ERICSSON Ζ επηινγή αλαδφρνπ παξαρσξεζηνχρνπ κε ηελ αλάινγε εκπεηξία θαη ηηο αλαγθαίεο ηθαλφηεηεο γηα ην Μεηξνπνιηηηθφ δίθηπν νπηηθψλ ηλψλ (ΜΑΝ) (εθεμήο θαινχκελνπ Γηαρεηξηζηή ΜΑΝ) κε βάζε κηα αλνηθηή δηαδηθαζία δηαγσληζκνχ είλαη ν βέιηηζηνο ηξφπνο γηα ηελ πξνζέιθπζε επελδπηψλ θαη ηελ εμαζθάιηζε δπλαηνηήησλ γηα ηε ζπλερή εμέιημε ησλ ΜΑΝ πνπ ήδε ππάξρνπλ. 5

6 Χο γεληθφ αξρηθφ ζρφιην ζηελ παξνχζα Γεκφζηα Γηαβνχιεπζε, ζα ζέιακε λα δειψζνπκε φηη ζε έλαλ αλνηθηφ δηαγσληζκφ, εμαηξεηηθά κεγάιε ζεκαζία έρεη ε ζαθήο ζπλνκνιφγεζε ησλ δεζκεχζεσλ ηφζν απφ πιεπξάο ηνπ πξνζθέξνληνο (Γηαρεηξηζηή ΜΑΝ) φζν θαη απφ πιεπξάο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. Έηζη ζα εμαζθαιηζζεί ε κέγηζηε δπλαηή εθκεηάιιεπζε ησλ ΜΑΝ, ε νπνία ζα δψζεη ψζεζε ζηελ επξπδσληθή αλάπηπμε κέζσ νπηηθψλ ηλψλ, δηαζθαιίδνληαο ηελ επίηεπμε: ησλ θνηλσληθψλ ζηφρσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα ζπλεκκέλα θαη ζηελ Δλφηεηα ΗΗ, θαη ηνπ κέγηζηνπ δπλαηνχ ελδηαθέξνληνο ησλ επελδπηψλ γηα ηνλ ππφςε δηαγσληζκφ. Δηδηθφηεξα, απφ ηελ πιεπξά ηνπ πξνζθέξνληνο (Γηαρεηξηζηή ΜΑΝ), ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ δεζκεχζεηο θαη εγγπήζεηο γηα ηνπο βαζηθνχο δείθηεο απφδνζεο ζπζηήκαηνο (Key Performance Indicators - ΚΡΗ) πνπ ζα δηαζθαιίδνπλ ηε ιεηηνπξγία ησλ ΜΑΝ κε πςειφ βαζκφ αμηνπηζηίαο, έηζη ψζηε ε πειαηεία ησλ ΜΑΝ λα εκπηζηεχεηαη απηά ηα δίθηπα. Απηφ έρεη κεγάιε ζεκαζία γηα ηελ επηηπρία ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ΜΑΝ, αιιά θαη γηα ην θνηλφ θαιφ, γηα κηα πξάζηλε βηψζηκε αλάπηπμε κε ηε βειηηζηνπνίεζε ηεο ρξήζεο ησλ ππνδνκψλ ζηηο ειιεληθέο πφιεηο αληί γηα ηελ εθζθαθή παξάιιεισλ ραλδάθσλ ζηηο ειιεληθέο αζηηθέο νδνχο, πξάγκα πνπ δπζηπρψο κέρξη ηψξα είλαη ν θαλφλαο. Οη ζπλζήθεο θαη νη εγγπήζεηο ΚΡΗ πνπ ζα πξνζθέξεη ν Γηαρεηξηζηήο ΜΑΝ ζηελ επξπδσληθή αγνξά ζα πξέπεη λα είλαη ηέηνηεο ψζηε λα είλαη πνιχ πην ζπκθέξνλ γηα φινπο λα ρξεζηκνπνηνχλ ην ΜΑΝ αληί λα πξαγκαηνπνηνχλ εθζθαθέο γηα λέεο παξάιιειεο ππνδνκέο. Έλα παξάδεηγκα κηαο ηέηνηαο πξαθηηθήο είλαη: - Ζ εηαηξεία παζεηηθψλ ππνδνκψλ νπηηθψλ ηλψλ STOKAB ζηε νπεδία. H STOKAB ιεηηνπξγεί ζην παζεηηθφ επίπεδν παξέρνληαο ππνδνκή ηλψλ αλνηθηήο πξφζβαζεο ζηελ πειαηεία ηεο, δειαδή ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε, ηελ θεληξηθή δηνίθεζε θαη ηηο ηδησηηθέο εηαηξείεο. Ζ STOKAB έρεη νκαδνπνηήζεη ηελ πξνζθνξά ηεο ζε κηα ζεηξά απφ θαηεγνξίεο, φπσο είλαη νη ζπλδέζεηο point-topoint, νη ζπλδέζεηο point-to-multipoint, νη βξφρνη, θιπ., εμππεξεηψληαο ηηο αλάγθεο φισλ ησλ ηχπσλ πειαηείαο ζχκθσλα κε ηηο ππεξθείκελεο ηερλνινγίεο/ηνπνινγίεο ηνπ ελεξγνχ εμνπιηζκνχ ηνπο. Ζ ηηκνινγηαθή πνιηηηθή νξίδεηαη κε ζαθήλεηα, ην ίδην θαη ε κέγηζηε πξνζεζκία παξάδνζεο γηα θαζεκηά απφ ηηο θαηεγνξίεο απαηηήζεσλ πνπ αθνξνχλ ην παζεηηθφ ζχζηεκα νπηηθψλ ηλψλ. Ζ πξνζθνξά έρεη ηέηνηα κνξθή, ψζηε ηφζν απφ ηελ άπνςε ηεο ηαρχηεηαο αλάπηπμεο, φζν θαη απφ ηελ άπνςε ηνπ θφζηνπο, ε ρξήζε ηεο ππνδνκήο ηεο STOKAB είλαη ε πιένλ απνδνηηθή θαη ζπκθέξνπζα ελαιιαθηηθή ιχζε γηα φινπο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο. Απφ ηελ πιεπξά ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ππάξρεη ζαθήο αλάγθε γηα ζπγθεθξηκέλεο δεζκεχζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο θξαηηθέο πνιηηηθέο θαη ζηξαηεγηθέο. Γηα παξάδεηγκα, ιφγσ ηνπ φηη ηα δίθηπα ΜΑΝ (παξά ηε δπλαηφηεηα επέθηαζήο ηνπο) ζπλδένπλ επί ηνπ παξφληνο κφλν θηίξηα δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο, ηα απνηειέζκαηα ησλ κειεηψλ πνπ έρνπλ εθπνλεζεί θαηά θαηξνχο απφ ηνπο πκβνχινπο Σερληθήο Τπνζηήξημεο (ΣΤ) ησλ ΜΑΝ, ηδίσο ζρεηηθά κε ηα ρακειά έζνδα θαη ηηο ηακεηαθέο ξνέο ηνπ Γηαρεηξηζηή ΜΑΝ, είλαη ηδηαηηέξσο ζπληεξεηηθά. Γηα ην ιφγν απηφ, ην δεκφζην, σο αλαζέηνπζα αξρή, είλαη ζεκαληηθφ λα αλαθνηλψζεη ζπγθεθξηκέλεο δεζκεχζεηο ζε ζρέζε κε ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ ππνδνκψλ ΜΑΝ, νη νπνίεο ζα αιιάμνπλ ξηδηθά ηα ζελάξηα πξνζαλαηνιίδνληάο ηα ζε πνιχ πην αηζηφδνμεο πξνβιέςεηο φζνλ αθνξά ηηο ηακεηαθέο ξνέο, δειαδή: - Δλζσκάησζε ηεο εθκεηάιιεπζεο ησλ ΜΑΝ ζην γεληθφ Πξφγξακκα Φεθηαθήο χγθιηζεο σο πξνηηκψκελεο ππνδνκήο γηα φια ηα έξγα ζηελ πεξηνρή, 6

7 - Παξνρή θηλήηξσλ ζηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε γηα ηε ρξήζε ηεο ππνδνκήο ΜΑΝ, πξνψζεζε ηεο ρξήζεο ζηελ ηνπηθή θνηλφηεηα επηρεηξεζηαθψλ θαη ηδησηψλ επξπδσληθψλ ρξεζηψλ θαη δηεπθφιπλζε ησλ επηηφπησλ εξγαζηψλ γηα ηελ επέθηαζε θαη ηε ζπλδεζηκφηεηα λέσλ ρξεζηψλ πέξα απφ ην εθηεηακέλν λνκηθφ πιαίζην αδεηνδνηήζεσλ πνπ ζα απαηηεζεί εθ ησλ πξαγκάησλ, - Δλζσκάησζε ηεο ρξήζεο ηνπ ΜΑΝ ζηε ζηξαηεγηθή επξπδσληθφηεηαο FTTH ηνπ Τπνπξγείνπ Γηθηχσλ. Οη αλσηέξσ αλαθνηλψζεηο θαη δεζκεχζεηο, θαη πηζαλφλ θαη άιιεο, γηα ηελ ππνζηήξημε θαη αλάπηπμε ηεο παξνχζαο ππνδνκήο «απνκνλσκέλσλ λεζίδσλ» ΜΑΝ ζα απνζαθελίζεη ζηνπο επελδπηέο θαη ηνπο ππνςεθίνπο αλαδφρνπο ηηο καθξνρξφληεο θηινδνμίεο ηνπ δεκνζίνπ φζνλ αθνξά ηα ΜΑΝ. Σα παξαθάησ είλαη κηα ζεηξά απφ παξαδείγκαηα ηέηνησλ δεζκεχζεσλ ζε άιια κέξε ηνπ θφζκνπ: - ην Γηνράλεζκπνπξγθ ηεο Νφηηαο Αθξηθήο, ε ηνπηθή θπβέξλεζε έζεζε νηθνλνκηθέο εγγπήζεηο γηα ηα ειάρηζηα έζνδα ηνπ "Φνξέα εθκεηάιιεπζεο δηθηχνπ" κε ην φλνκα BWired, κε ηελ πξνυπφζεζε, αζθαιψο, φηη ε BWired ζα αληαπνθξίλεηαη ζηηο ζπκβαηηθέο ηεο ππνρξεψζεηο. - Ζ ζθαλδηλαβηθή εηαηξεία Skanet, "Πεξηθεξεηαθφο δηαρεηξηζηήο δεκνηηθψλ δηθηχσλ νπηηθψλ ηλψλ", εμππεξεηεί ηηο δηθηπαθέο αλάγθεο ηνπ πιένλ ζχγρξνλνπ λνζνθνκεηαθνχ δηθηχνπ ηεο Δπξψπεο, πνπ πινπνηείηαη ζε δχν αλεμάξηεηα εθεδξηθά δίθηπα, πνπ δηαζπλδένπλ 210 λνζνθνκεία θαη κηθξφηεξεο κνλάδεο κε εμαηξεηηθά πςειή δηαζεζηκφηεηα. Δπηπιένλ, ε Skanet παξέρεη ηελ ππνδνκή γηα ηελ επξπδσληθή θίλεζε triple-play φισλ ησλ ζπλδεδεκέλσλ Γήκσλ θαη ηνπηθψλ ζπκβνπιίσλ. Πηζηεχνπκε φηη νη αλσηέξσ δεζκεχζεηο, ζε ζπλδπαζκφ κε έλα ζαθέο λέν λνκηθφ πιαίζην αδεηνδφηεζεο πνπ ζα επηηξέπεη ηε γξήγνξε θαη επέιηθηε ζχλδεζε λέσλ ρξεζηψλ ζην δίθηπν ΜΑΝ (βι. απάληεζή καο ζηελ εξψηεζε 8 ηεο Δλφηεηαο ΗV) ζα απμήζνπλ ζεκαληηθά ηε ρξήζε ηεο ππνδνκήο ΜΑΝ θαη ζα επηηαρχλνπλ ηελ επέθηαζή ηεο, πεηπραίλνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν θαη ηνπο θνηλσληθνχο ζηφρνπο ηεο επέλδπζεο Γεκνζίνπ/ΔΔ θαη εληζρχνληαο ηνλ αλνηθηφ αληαγσληζκφ γηα ηνλ ππφςε δηαγσληζκφ. LINK S.A Ζ επέλδπζε θεθαιαίνπ ηεο ηάμεο ησλ 80 εθαηνκκπξίσλ επ ξσ, ληα ηελ πινπνίεζε κεηξνπνιηηηθψλ δηθηχσλ νπηηθψλ ηλψλ, ζε 68 δήκνπο ηεο ρψξαο εθηφο Αζήλαο θαη Θεζζαινλίθεο, είλαη έλα απνθαζηζηηθφ βήκα πξνο ηελ αλάπηπμε ηεο επξπδσλπ<φηεηαο, ζε πεξηνρέο ρακειφηεξεο πιεζπζκηαθήο ζπγθέληξσζεο. Ζ αλάιεςε ηεο δηαρείξηζεο ησλ ελ ιφγσ δηθηχσλ είλαη ην επφκελν βήκα, ην νπνίν φκσο πξέπεη λα πινπνηεζεί άκεζα έηζη ψζηε λα κελ θαηαζηνχλ ηα δίθηπα αλελεξγά ή ππναπνδφζνπλ ζε ζρέζε κε ηα θεθάιαηα πνπ έρνπλ ηνπνζεηεζεί ζε απηά. OPTRONICS TECHNOLOGIES S.A. Λφγσ ηεο ηδηαηηεξφηεηαο ηεο ππεξεζίαο γηα ηελ νπνία δελ ππάξρεη πξνεγνχκελε εκπεηξία ζηε ρψξα, ζεσξνχκε νηη ε χκβαζε Παξαρψξεζεο ίζσο λα κελ είλαη ε βέιηηζηε θαη απνηειεζκαηηθφηεξε δηαδηθαζία αλάζεζεο ηνπ έξγνπ. Θα πξέπεη λα πξνβιεθζεί κηα εθάπαμ ακνηβή γηα ηελ νξγάλσζε γξαθείσλ θαη παξνπζία ηνπ Γηαρεηξηζηή ζε πνιιά κέξε ηεο ρψξαο. Ζ απιή θνζηνζηξεθήο πξνζέγγηζε κπνξεί λα απνβεί αξλεηηθή θαη έσο θαη λα νδεγήζεη ζε ππαλαρψξεζε ζπκβάζεσλ ζε 7

8 πεξηνρέο φπνπ δελ ζα ππάξρεη ζεκαληηθή δήηεζε ππεξεζηψλ. ε απηφ ην αξρηθφ ζεκείν ηνπ ζρνιηαζκνχ καο ζα πξέπεη λα αλαθέξνπκε ην γεγνλφο νηη νη πεξηζζφηεξνη Πάξνρνη Σειεπηθνηλσληαθψλ Τπεξεζηψλ έρνπλ ήδε θαηαζθεπάζεη θαη ιεηηνπξγνχλ ππνδνκέο δηθηχσλ ζε πνιιέο πφιεηο ηεο Διιάδαο ζηα πιαίζηα ηεο πξφηαζεο 157, άξα ε δήηεζε ππεξεζηψλ παξνρήο ππνδνκψλ θαη θαισδίσλ δελ αλακέλεηαη λα είλαη θαζνιηθή. PC SYSTEMS Σν έξγν έρεη επξεία δηαζπνξά κε πνιιέο εγθαηαζηάζεηο ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν θαη ηα εηαηξηθά ζρήκαηα (νη ελψζεηο εηαηξεηψλ-θνηλνπξαμίεο θ.ι.π) πνπ κπνξνχλ λα ππνζηεξίμνπλ έλα ηέηνην έξγν πξέπεη λα έρνπλ παξνπζία ζε φια ηα ζεκεία κε εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ. Οη αλάδνρνη ηνπ έξγνπ πξέπεη λα είλαη πεξηζζφηεξνη απφ ηξείο ψζηε λα αληηκεησπηζηεί ε γεσγξαθηθή δηαζπνξά κε εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ θαη λα εμαζθαιηζηεί ε θαιή πνξεία ηνπ έξγνπ. Θεσξνχκε φηη πεξηζζφηεξα ζρήκαηα ελψζεηο (joint ventures) πνπ ζα έρνπλ ην ξφιν ηνπ Αλάδνρνπ Γηαρεηξηζηή θαη επηιεγνχλ κέζσ αληαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο ζα απνβεί πξνο φθεινο ηφζν ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο φζν θαη ηνπ έξγνπ. Χο απαξαίηεηε πξνυπφζεζε επηηπρίαο ζεσξνχκε θαη φπσο παξαθάησ αλαιχνπκε λα πξνβιεθζεί απφ ηελ δηαθήξπμε λα ζπκκεηέρεη ππνρξεσηηθά θαη εηαηξεία πιεξνθνξηθήο κε εμεηδίθεπζε ζην NETWORKING INTEGRATION. LAMDA TECHNOLOGY LTD Συμφωνούμε H&S ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕ ΛΤΕΙ Ζ επηινγή ηνπ Γηαρεηξηζηή ησλ ΜΑΝ κέζσ δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο είλαη ε ζσζηή πξνζέγγηζε, εθφζνλ απηή δηαζθαιίδεη φξνπο, νη νπνίνη: Α) απνζαθελίδνπλ ην ξφιν θαη ηελ ζρέζε κε ηηο θαηά ηφπνπο Γεκνηηθέο Αξρέο Β) πξνζδηνξίδνπλ ηξφπν ζχληαμεο ησλ πξνζθνξψλ πνπ ζα θαζηζηά απηέο ζπγθξίζηκεο κεηαμχ ηνπο Γ) πξνζδηνξίδνπλ επαθξηβψο ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο Πνιηηείαο Γ) εμαζθαιίδνπλ ηελ δηαθάλεηα ΟΣΕ Ζ αλάζεζε ζπκβάζεσλ παξαρψξεζεο ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί ζε έλαλ αλάδνρν κέζσ αλνηθηήο δηαδηθαζίαο. Ζ επηινγή ελφο αλαδφρνπ θνξέα δηαρείξηζεο, έρεη ην πιενλέθηεκα ηεο απνδνηηθφηεξεο δηαρείξηζεο ησλ δηθηχσλ ΜΑΝ, ηεο παξνρήο ελφο θαζνξηζκέλνπ θαη ζπκθσλεκέλνπ επηπέδνπ ππεξεζηψλ ζε φια ηα ζεκεία SLA, θαη ηεο εληαίαο ζηξαηεγηθήο επέθηαζεο ησλ δηθηχσλ. ΠΡΙΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΑ ΑΒΕΕ 8

9 Ζ αλάζεζε ηεο δηαρείξηζεο - εθκεηάιεπζεο - επέθηαζεο κέζσ δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο απνηειεί ηελ ζσζηή δηαδηθαζία εθφζνλ απνζαθεληζηνχλ πιήξσο νη αξκνδηφηεηεο θαη νη πεξηνρέο επζχλεο - ππνρξεψζεηο θάζε ζπκβαιιφκελνπ. Θα πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη πιήξσο ν ηξφπνο, ε δηαδηθαζία θαη ηα κέζα παξνρήο ηεο ππεξεζίαο απφ ηνλ δηαρεηξηζηή, εηδάισο νη πξνζθνξέο πνπ ζα θαηαηεζνχλ δελ ζα είλαη ζπγθξίζηκεο. Δηδηθή κέξηκλα ζα πξέπεη λα ιεθζεί γηα ηνλ ηξφπν δηάρπζεο ησλ ππεξεζηψλ ζε θάζε πφιε γηα λα απνθεχγνληαη θαηλφκελα απαμίσζεο ησλ ππνδνκψλ κηθξφηεξσλ Γήκσλ, ΘΑ πξέπεη λα θαζνξηζζεί ε εκπινθή ησλ θαηά ηφπνπο Γεκνηηθψλ αξρψλ νη νπνίεο απνηεινχλ ηνλ αθξνγσληαίν ιίζν γηα ηελ επηηπρία ή απνηπρία ηνπ έξγνπ. Οα πξέπεη λα θαζνξηζηεί ε δηαδηθαζία ππνρξέσζεο ησλ παξνρψλ λα ζπλεξγαζηνχλ κε ηνλ δηαρεηξηζηή θαη ν ηξφπνο πιεξσκήο απηνχ. ε αληίζεηε πεξίπησζε ν δηαρεηξηζηήο ζα πξέπεη αθελφο λα επελδχεη ζπλερψο ρξήκαηα ρσξίο λα ππάξρεη θακκηά εγγχεζε γηα ηελ πηζαλή απφζβεζε απηψλ. Ο ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΓΔΜΖΔ ζηελ δηαρείξηζε ηεο ελέξγεηαο κπνξεί λα απνηειέζεη παξάδεηγκα γηα ηελ εμαγσγή βηψζηκσλ ζπκπεξαζκάησλ ελψ γηα ηελ εκπινθή ησλ Γήκσλ κπνξεί λα αμηνπνηεζεί ίν πιαίζην ησλ δηαδεκνηηθψλ φπσο απηφ έρεη ζεζκνζεηεζεί γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ. Ζ δηαρείξηζε δηςήθηνπ αξηζκνχ Γήκσλ δεκηνπξγεί ηελ αλάγθε γηα ηελ χπαξμε ελφο Γηαρεηξηζηή νξγαλσκέλνπ θάζεηα (κεγάιν εχξνο εηδηθνηήησλ) θαη νξηδφληηα (νξγαλφγξακκα πνιιψλ επηπέδσλ θαη δηεπζχλζεσλ) γεγνλφο πνπ ζπλεπάγεηαη αθελφο κεγάιν ρξφλν σξίκαλζεο γηα ηελ παξαγσγηθή ιεηηνπξγία ηνπ κνληέινπ δηαρείξηζεο θαη αθεηέξνπ πςειφ δηνηθεηηθφ θφζηνο πνπ αλαηξεί θάζε έλλνηα νηθνλνκίαο θιίκαθνο εηδηθά ζε κία αλψξηκε αγνξά. ΟΔΙΚΕ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ Α.Ε. Σα ηειεπηθνηλσληαθά δίθηπα πξέπεη λα ιεηηνπξγνχλ αδηάιεηπηα θαη αμηφπηζηα. Πηζηεχνπκε φηη ε αλάιεςε ηεο δηαρείξηζεο ησλ δεκνηηθψλ ΜΑΝ απφ εληαίν θνξέα πνπ ζα πξνθχςεη απφ δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία είλαη ζηε ζσζηή θαηεχζπλζε. Θα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα αλαπηπρζεί δίθηπν θαη ζε άιιεο πεξηνρέο πέξαλ ησλ 68 Γήκσλ πνπ ππάξρνπλ ηα πθηζηάκελα MAN θαη εληφο ηεο επξχηεξεο πεξηθέξεηα επζχλεο ηνπ αλαδφρνπ δηαρεηξηζηή? ΦΙΛΙΠΠΟ Α.Ε. Συμφωνούμε ΠΡΙΜΑ ΔΟΜΗ ΑΣΕ πµθσλνχµε, ε αλάζεζε ηεο ζχµβαζεο παξαρψξεζεο λα πξαγµαηνπνηεζεί ζχµθσλα µε ηηο πξνβιεπφµελεο ζην Π.Γ.60Η2007 δηαδηθαζίεο θιεηζηνχ δηαγσληζµνχ, φπσο εμεηδηθεχνληαη ζην ζεµείν 3 ηεο δηαβνχιεπζεο. Ζ δηαδηθαζία απηή επηινγήο ε νπνία ζα πεξηγξάθεηαη επαθξηβψο ζηα ηεχρε Γεµνπξάηεζεο, πξέπεη λα πεξηιαµβάλεη ηνπιάρηζην έvα ζηάδην Πξνεπηινγήο, φπνπ φινη νη εvδηαθεξφµεvνl θνξείο VG 9

10 µπνξνχv VG ππνβάιινπv εθδήισζε εvδlαθέξνvηνο, µε φια ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά (νηθνλνµηθήο θαη Σεxvηθήο Ηθαvφηεηαο, εµπεηξίαο ζε αvάινγεο ζπµβάζεηο θ.ιπ). Απφ ηε δηαδηθαζία απηή ζα πξνθξίvεηαl επαξθήο αξηζµφο δlαγσλlδνµέvσv γηα ηε 2ε θάζε. ηε 2ε θάζε (θιεηζηή δηαδηθαζία), ζα ππoβάmovηαl ζηνηρεία γηα ην ζπγkεkρηµέvo έξγν(δπηρεθεµαηηθά ζρέδηα, µειέηεο θαηαζθεπήο ζπvσήξεζεο θαη επέθηαζεο δlθηχσv Κ.ιπ. νηθνvνµlθέο απαηηήζεηο) θαη ζα KαζOξίδOVΣαl ηα θξηηήξηα µε βάζε ηα νπνία ζα yivεtoi ε επηινγή ηεο Βέιηηζηεο πξνζθνξάο ΔΗΜΟ ΦΛΩΡΙΝΑ ΠΔ (Πανελ. χολ. Δίκτυο) ΠΟΛΤΣ. ΚΡΗΣΗ Ζ δηαδηθαζία ηεο παξαρψξεζεο ζα επηβάιεη ζηνλ Γηαρεηξηζηή λα είλαη αλάδνρνο πεξηζζφηεξσλ ησλ κία δσλψλ ψζηε λα ππάξρεη θαη έλαο δηαρεηξηζηήο ζηελ Διιάδα. Ζ επέθηαζε ζα έρεη θάπνην αξρηθφ ζηφρν ζε ζρέζε κε ηνλ θάζε ΟΣΑ πνπ ζα αλαιακβάλεη ν Γηαρεηξηζηήο; Γειαδή ζα ηεζνχλ φξηα πιεζπζκηαθήο ή γεσγξαθηθήο θάιπςεο; ΣΕΠΕ Ζ επηινγή αλαδφρνπ παξαρσξεζηνχρνπ κε ηελ θαηάιιειε εκπεηξία θαη ηηο αλαγθαίεο ηθαλφηεηεο γηα ην Μεηξνπνιηηηθφ δίθηπν νπηηθψλ ηλψλ (ΜΑΝ) (εθεμήο θαινχκελνπ Γηαρεηξηζηή ΜΑΝ), κε βάζε κηα αλνηθηή δηαδηθαζία δηαγσληζκνχ είλαη ν βέιηηζηνο ηξφπνο γηα ηελ πξνζέιθπζε επελδπηψλ θαη ηελ εμαζθάιηζε δπλαηνηήησλ γηα ηε ζπλερή εμέιημε ησλ ΜΑΝ πνπ ήδε ππάξρνπλ. Χο γεληθφ αξρηθφ ζρφιην ζηελ παξνχζα Γεκφζηα Γηαβνχιεπζε, ζα ζέιακε λα δειψζνπκε, φηη ζε έλαλ αλνηθηφ δηαγσληζκφ εμαηξεηηθά κεγάιε ζεκαζία έρεη ε ζαθήο ζπλνκνιφγεζε ησλ πςεινχ επηπέδνπ δεζκεχζεσλ, ηφζν απφ πιεπξάο ηνπ πξνζθέξνληνο (Γηαρεηξηζηή ΜΑΝ), φζν θαη απφ πιεπξάο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, εμαζθαιίδνληαο έηζη ηε κέγηζηε δπλαηή εθκεηάιιεπζε ησλ ΜΑΝ, ε νπνία ζα δψζεη ψζεζε ζηελ επξπδσληθή αλάπηπμε κέζσ νπηηθψλ ηλψλ, δηαζθαιίδνληαο ηελ επίηεπμε: ησλ θνηλσληθψλ ζηφρσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα ζπλεκκέλα θαη ζηελ Δλφηεηα ΗΗ, θαη ηελ επίηεπμε ηεο κέγηζηεο δπλαηήο ζπκκεηνρήο επελδπηψλ γηα ηνλ ππφςε δηαγσληζκφ. Απφ ηελ πιεπξά ηνπ πξνζθέξνληνο (Γηαρεηξηζηή ΜΑΝ), ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ δεζκεχζεηο θαη εγγπήζεηο γηα ηνπο βαζηθνχο δείθηεο απφδνζεο ζπζηήκαηνο (Key Performance Indicators - ΚΡΗ), πνπ ζα δηαζθαιίδνπλ ηε ιεηηνπξγία ησλ ΜΑΝ κε πςειφ βαζκφ αμηνπηζηίαο, έηζη ψζηε ε πειαηεία ησλ ΜΑΝ λα εκπηζηεχεηαη απηά ηα δίθηπα. Απηφ έρεη κεγάιε ζεκαζία γηα ηελ επηηπρία ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ 10

11 ΜΑΝ, αιιά θαη γηα ην θνηλφ θαιφ, γηα κηα πξάζηλε βηψζηκε αλάπηπμε κε ηε βειηηζηνπνίεζε ηεο ρξήζεο ησλ ππνδνκψλ ζηηο ειιεληθέο πφιεηο, αληί γηα ηελ εθζθαθή παξάιιεισλ ραλδάθσλ ζηηο ειιεληθέο αζηηθέο νδνχο, πξάγκα πνπ δπζηπρψο κέρξη ηψξα είλαη ν θαλφλαο. Απφ ηελ πιεπξά ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ππάξρεη ζαθήο αλάγθε γηα ζπγθεθξηκέλεο δεζκεχζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο θξαηηθέο πνιηηηθέο θαη ζηξαηεγηθέο. Γηα παξάδεηγκα, κε βάζε ηα ζρεηηθά ζπληεξεηηθά απνηειέζκαηα ησλ κειεηψλ πνπ έρνπλ εθπνλεζεί θαηά θαηξνχο απφ ηνπο πκβνχινπο Σερληθήο Τπνζηήξημεο (ΣΤ) ησλ ΜΑΝ, ηδίσο ζρεηηθά κε ηα ρακειά έζνδα θαη ηηο ηακεηαθέο ξνέο ηνπ Γηαρεηξηζηή ΜΑΝ, θπξίσο ιφγσ ηνπ φηη ηα δίθηπα ΜΑΝ (παξά ηε δπλαηφηεηα επέθηαζήο ηνπο) ζπλδένπλ επί ηνπ παξφληνο κφλν θηίξηα δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο, ην θξάηνο, σο αλαζέηνπζα αξρή, είλαη ζεκαληηθφ λα αλαθνηλψζεη ζπγθεθξηκέλεο δεζκεχζεηο ζε ζρέζε κε ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ ππνδνκψλ ΜΑΝ. Πηζηεχνπκε φηη νη αλσηέξσ δεζκεχζεηο, ζε ζπλδπαζκφ κε έλα ζαθέο λνκηθφ πιαίζην αδεηνδνηήζεσλ γηα φινπο, πνπ ζα επηηξέπεη ηε γξήγνξε θαη επέιηθηε ζχλδεζε λέσλ ρξεζηψλ ζην δίθηπν ΜΑΝ, ζα απμήζνπλ ζεκαληηθά ηε ρξήζε ηεο ππνδνκήο ΜΑΝ θαη ζα επηηαρχλνπλ ηελ επέθηαζή ηεο, πεηπραίλνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηνπο θνηλσληθνχο ζηφρνπο ηεο επέλδπζεο Κξάηνπο/ΔΔ θαη εληζρχνληαο ηνλ αλνηθηφ αληαγσληζκφ γηα ηνλ ππφςε δηαγσληζκφ. 2. Σηηο αλσηέξσ ζπκβάζεηο παξαρψξεζεο ππεξεζίαο εληάζζνληαη ηα ΚΑΛ ησλ 68 Γήκσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην ΣΥΛΖΚΚΔΛΝ Ζ αλάζεζε ησλ ζπκβάζεσλ παξαρψξεζεο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζχκθσλα κε ηηο πξνβιεπφκελεο ζην Ξ.Γ.60/2007 δηαδηθαζίεο θιεηζηνχ δηαγσληζκνχ, ηεξψληαο CYTA 3.1 πιήξσο ηνπο φξνπο θαη δηαηάμεηο ηνπ αλσηέξσ θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ, φπνπ απηφ είλαη εθηθηφ κε βάζε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο, (ζρνιηάζηε...) WELLPROJEX πκθσλνχκε. ELECNET FORTHNET ERICSSON LINK S.A 11

12 Απνδεθηφ OPTRONICS TECHNOLOGIES S.A. ρφιην φπσο παξαπάλσ, ιφγσ ηεο ηδηαηηεξφηεηαο ηεο ππεξεζίαο γηα ηελ νπνία δελ ππάξρεη πξνεγνχκελε εκπεηξία ζηε ρψξα, ζεσξνχκε νηη ε χκβαζε Παξαρψξεζεο ίζσο λα κελ είλαη ε βέιηηζηε θαη απνηειεζκαηηθφηεξε δηαδηθαζία. PC SYSTEMS Ζ εηαηξεία καο ζηα πιαίζηα ηεο δηαθάλεηαο θαη ησλ ίζσλ επθαηξηψλ ζεσξεί φηη πξέπεη λα ππάξμεη αλνηρηή δηαδηθαζία θαη φρη θιεηζηφο δηαγσληζκφο. Θεσξνχκε φηη ην έξγν εθηφο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ κέξνπο, ην θξίζηκν κέξνο ηνπ είλαη έξγν πιεξνθνξηθήο. Χο πξνο ην δηαδηθαζηηθφ κέξνο (ζπκβάζεηο παξαρψξεζεο), αλ είλαη ζχκθσλεο κε ην πιαίζην, ε εηαηξεία καο ζπκθσλεί. LAMDA TECHNOLOGY LTD H&S ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΔ ΛΤΔΗ ΟΣΔ Πξέπεη λα θαζνξηζζεί πνηα είλαη ηα θξηηήξηα επηινγήο ηνπ αλαδφρνπ δηαρεηξηζηή. Πξέπεη επίζεο λα δηεπθξηληζζεί απφ πνηνλ ζα θαζνξίδνληαη νη ηηκέο δηάζεζεο ησλ πξντφλησλ, ηη ζεκαίλεη ή θξάζε «εθκεηάιιεπζε θαη πεξαηηέξσ επέθηαζε» ησλ ΜΑΝ, θαζψο θαη αλ ν δηαρεηξηζηήο ζα πιεξψζεη γηα ηηο ππνδνκέο πνπ ζα αλαιάβεη. ΠΡΗΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΑ ΑΒΔΔ ΟΓΗΚΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ Α.Δ. ΦΗΛΗΠΠΟ Α.Δ. ΠΡΗΜΑ ΓΟΜΖ ΑΣΔ ΓΖΜΟ ΦΛΧΡΗΝΑ ΠΓ (Παλει. ρνι. Γίθηπν) ΠΟΛΤΣ. ΚΡΖΣΖ ΔΠΔ Πην πάλσ αλαθέξεηαη φηη ζα πξαγκαηνπνηεζεί κέζσ αλάζεζεο ζπκβάζεσλ παξαρψξεζεο ππεξεζίαο ζε έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο αλαδφρνπο (εθεμήο Αλάδνρνο Γηαρεηξηζηήο), πνπ ζα επηιεγνχλ κέζσ αλνηθηήο, αληαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο. Δδψ ιέεη κε δηαδηθαζίεο θιεηζηνχ δηαγσληζκνχ. Σί απφ ηα δχν ηζρχεη ηειηθά; Σπρφλ πξφζεζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο λα δηαζθαιηζηεί ζα πξέπεη λα γίλεη κε θξηηήξηα ON/OFF ζηελ αλνηρηή θαη φρη ζηελ θιεηζηή δηαδηθαζία. 12

13 3.2 θαη αλαινγία ηνπο φξνπο θαη δηαηάμεηο ηνπ αλσηέξσ θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ, ζηηο ππφινηπεο πιελ ηεο παξ. 3.1 πεξηπηψζεηο θαη κε ηελ πξνυπφζεζε ηήξεζεο ησλ βαζηθψλ αξρψλ ηεο Σπλζήθεο Δ.Δ. πεξί επαξθνχο δεκνζηφηεηαο, δηαθάλεηαο θαη ίζεο κεηαρείξηζεο. (ζρνιηάζηε...) CYTA WELLPROJEX πκθσλνχκε. ELECNET FORTHNET ERICSSON LINK S.A Απνδεθηφ OPTRONICS TECHNOLOGIES S.A. PC SYSTEMS Δίλαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε λα ηεξνχληαη νη δηαηάμεηο φπσο αλαθέξνληαη παξαπάλσ ζηελ παξάγξαθν 3.2 LAMDA TECHNOLOGY LTD H&S ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΔ ΛΤΔΗ ΟΣΔ ΠΡΗΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΑ ΑΒΔΔ ΟΓΗΚΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ Α.Δ. ΦΗΛΗΠΠΟ Α.Δ. ΠΡΗΜΑ ΓΟΜΖ ΑΣΔ ΓΖΜΟ ΦΛΧΡΗΝΑ ΠΓ (Παλει. ρνι. Γίθηπν) ΠΟΛΤΣ. ΚΡΖΣΖ ΔΠΔ 13

14 4. Σηε δηαθήξπμε, ζα πεξηγξάθνληαη κε ζαθήλεηα θαη ζα γίλνπλ εγθαίξσο γλσζηνί πξνο θάζε ελδηαθεξφκελν νη δηαδηθαζίεο θαη νη φξνη: CYTA 4.1 γηα ηελ αλάδεημε ηνπ Αλαδφρνπ Γηαρεηξηζηή, (ππνβνιή θαη αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ, θξηηήξηα θαη κέζνδνο επηινγήο) θαη ηε ζχλαςε ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο, (ζρνιηάζηε...) WELLPROJEX πκθσλνχκε. ELECNET Α) Πξνηείλνπκε ηελ κεγαιχηεξε βαξχηεηα ζηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ λα έρεη ην Business Plan πνπ ζα ππνβιεζεί (αθξίβεηα ζηνηρείσλ, πιεξφηεηα, απνηειέζκαηα). Β) Δπίζεο, ζηελ επηινγή ζα πξέπεη λα βαξχλεη ε ηερλνγλσζία ησλ εηαηξηψλ πνπ κεηέρνπλ ζηα ζρήκαηα ζε ζέκαηα φπσο ζρεδηαζκφο θαη αλάπηπμε δηθηχσλ νπηηθψλ ηλψλ, ζπληήξεζε δηθηχσλ νπηηθψλ ηλψλ, δηαρείξηζε ηειεπηθνηλσληαθψλ δηθηχσλ θαη δηαρείξηζε ζχλζεησλ έξγσλ. Γ) Θα πξέπεη λα πξνβιέπεηαη ε δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ ζρεκάησλ ηα νπνία κπνξνχλ απνδεδεηγκέλα λα ζπγθεληξψζνπλ ηα θεθάιαηα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Business Plan πνπ ζα ππνβάινπλ. Οη απαηηήζεηο ηεο δηαθήξπμεο ζρεηηθά κε ην κέγεζνο ησλ ζπκκεηερφλησλ δελ ζα έπξεπε λα είλαη ππεξβνιηθέο θαζψο θάηη ηέηνην ζα πεξηφξηδε ζεκαληηθά ησλ αληαγσληζκφ. FORTHNET ERICSSON Παξαθαινχκε αλαηξέμηε ζηελ απάληεζή καο ζηελ εξψηεζε 1 παξαπάλσ, φζνλ αθνξά ηνπο γεληθνχο φξνπο ζρεηηθά κε ην πιαίζην ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο, ηηο δεζκεχζεηο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαη ηηο δπλαηφηεηεο ησλ πξνζθεξφλησλ (επελδπηψλ/εηαηξεηψλ) πνπ πξέπεη λα αμηνινγεζνχλ γηα λα δηαζθαιηζηεί ε βηψζηκε, παξαγσγηθή θαη αμηφπηζηε ιεηηνπξγία ηεο ππνδνκήο ΜΑΝ. LINK S.A Απνδεθηφ OPTRONICS TECHNOLOGIES S.A. PC SYSTEMS LAMDA TECHNOLOGY LTD πκθσλνχκε 14

15 H&S ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΔ ΛΤΔΗ ΟΣΔ Βαζηθφ έιιεηκκα ηεο δηαβνχιεπζεο είλαη φηη δελ ππάξρεη θακία πεξηγξαθή ησλ θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο. ε θάζε πεξίπησζε, εάλ ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ηνπ ππνςεθίνπ Γηαρεηξηζηή ΜΑΝ είλαη απηά πνπ αλαθέξνληαη ζηε ζπλεκκέλε ζηελ παξνχζα Γηαβνχιεπζε «Δλδεηθηηθή Γηαθήξπμε» (ζρεη. 3), ηα θξηηήξηα απηά δελ κπνξνχλ λα εθαξκνζζνχλ γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ Γηαρεηξηζηή, δηφηη αθνξά άιιν αληηθείκελν. Δηδηθφηεξα: α) Ζ αλαθεξφκελε ζηελ ελ ιφγσ Γηαθήξπμε αμηνιφγεζε ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ηνπ ππνςεθίνπ έρεη σο αληηθείκελν ηελ θαηαζθεπή δηθηχνπ θαη φρη ηε δηαρείξηζή ηνπ. Δίλαη θαλεξφ φηη πξφθεηηαη γηα δηαθνξεηηθφ αληηθείκελν απ απηφ ηεο Γηαβνχιεπζεο. Αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ήζειε γίλεη δεθηφ φηη ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο αθνξνχλ ηελ επέθηαζε ησλ πθηζηακέλσλ δηθηχσλ, ηα θξηηήξηα απηά θαη πάιη δελ κπνξνχλ λα ηχρνπλ εθαξκνγήο, δηφηη ε νπνηαδήπνηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ζα πξέπεη λα γίλεη ad hoc γηα θάζε δίθηπν ρσξηζηά ιακβάλνληαο ππφςε ηεο ηα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δηθηχνπ (π.ρ. ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζή ηνπ θαηά ην ρξφλν πνπ ζα απνθαζηζηεί ε επέθηαζή ηνπ, ην κέγεζνο ηεο επέθηαζήο ηνπ θιπ). β) ε θάζε πεξίπησζε ε αμηνιφγεζε ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπ ππνςεθίνπ Γηαρεηξηζηή ΜΑΝ δελ κπνξεί λα γίλεη κε ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ηεο ελ ιφγσ ελδεηθηηθήο δηαθήξπμεο. πγθεθξηκέλα, αθνχ νη ηηκέο πξφζβαζεο, πνπ ζα πξνζθέξεη ν Γηαρεηξηζηήο ΜΑΝ πνπ ζα επηιεγεί, ζα είλαη θνζηνζηξεθείο, ζα πξέπεη αλαγθαζηηθά λα έρνπλ θαζνξηζηεί απηέο απφ ηελ αξκφδηα γηα ηνλ έιεγρν ηεο θνζηξνζηξέθεηάο ηνπο Αξρή ε νπνία ζα πξέπεη λα θαζνξίζεη θαη ην πεξηζψξην ηνπ θέξδνπο ησλ Γηαρεηξηζηψλ ΜΑΝ, έηζη ψζηε ν θάζε ππνςήθηνο λα κπνξεί λα θαζνξίζεη ηελ ηηκή πνπ ζα πξνζθέξεη ζην δεκφζην δηαγσληζκφ γηα ηελ επηινγή ηνπ, ιακβαλνκέλσλ ππφςε θαη ησλ ινηπψλ πξνζφλησλ ηνπ ηα νπνία ζα πξέπεη λα θαζνξηζηνχλ επαθξηβψο θαη ε επηινγή ηνπ λα κελ εμαξηεζεί κφλνλ απφ ηε ρακειφηεξε ηηκή πνπ ζα πξνζθέξεη γηα λα θεξδίζεη ην ζπγθεθξηκέλν δεκφζην δηαγσληζκφ. ΠΡΗΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΑ ΑΒΔΔ ΟΓΗΚΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ Α.Δ. ΦΗΛΗΠΠΟ Α.Δ. ΠΡΗΜΑ ΓΟΜΖ ΑΣΔ ΓΖΜΟ ΦΛΧΡΗΝΑ ΠΓ (Παλει. ρνι. Γίθηπν) ΠΟΛΤΣ. ΚΡΖΣΖ Σα θξηηήξηα κε ηα νπνία ζα γίλεη ε αμηνιφγεζε πξέπεη λα απνηεινχλ ηκήκα ηεο δηαβνχιεπζεο Οπζηαζηηθά δελ αλαθέξεηαη ηίπνηα ζπγθεθξηκέλν ΔΠΔ 15

Πλαίζιο και πποηάζειρ για ηην ανάπηςξη ζςνεπγαζιών: Σςμππάξειρ Γημοζίος και Ιδιωηικού Τομέα

Πλαίζιο και πποηάζειρ για ηην ανάπηςξη ζςνεπγαζιών: Σςμππάξειρ Γημοζίος και Ιδιωηικού Τομέα ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ Δπγαζηήπιο Βιομησανικήρ και Δνεπγειακήρ Οικονομίαρ Ομάδα για ηην Τεσνολογική, Οικονομική και Σηπαηηγική Ανάλςζη ηηρ Κοινωνίαρ ηηρ Πληποθοπίαρ Πλαίζιο και πποηάζειρ για ηην ανάπηςξη

Διαβάστε περισσότερα

Απιζηείδερ Πιπεπγιάρ

Απιζηείδερ Πιπεπγιάρ Ε ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙZ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Σο δίκηςο «ύδεςξιρ» ωρ επγαλείο βεληίωζερ ηερ λειηοςπγίαρ ηερ Γιοίκεζερ. Η πποζαπμογή ηων Γεμοζίων Τπεπεζιών.

Διαβάστε περισσότερα

«Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο. ηεο Πξσηνβάζκηαο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. ζην πιαίζην ηνπ Τπφινηπνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο

«Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο. ηεο Πξσηνβάζκηαο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. ζην πιαίζην ηνπ Τπφινηπνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Οκάδα γηα ηελ Σερλνινγηθή, Οηθνλνκηθή θαη ηξαηεγηθή Αλάιπζε ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο «Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική Ενότητα: Διαχείριση Ενζργειας στα Κτίρια

Θεματική Ενότητα: Διαχείριση Ενζργειας στα Κτίρια ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Θεματική Ενότητα: Διαχείριση Ενζργειας στα Κτίρια Περίοδος B Οκτώβριος 2013 Ιανουάριος 2014 Διδάσκων: Σταύρος Γανωτής Αρχιτέκτων Μηχανικός - Φυσικός Πεξηερφκελα ΚΔΦ.Α: Πξνζέγγηζε ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Γηεμαγσγή Γεκόζηαο Γηαβνύιεπζεο επί ηνπ νηθνλνκνηερληθνύ κνληέινπ Μαθξνπξόζεζκνπ Καζαξνύ Δπαπμεηηθνύ Κόζηνπο (Bottom Up Pure LRIC) ππνινγηζκνύ ηειώλ

Γηεμαγσγή Γεκόζηαο Γηαβνύιεπζεο επί ηνπ νηθνλνκνηερληθνύ κνληέινπ Μαθξνπξόζεζκνπ Καζαξνύ Δπαπμεηηθνύ Κόζηνπο (Bottom Up Pure LRIC) ππνινγηζκνύ ηειώλ Γηεμαγσγή Γεκόζηαο Γηαβνύιεπζεο επί ηνπ νηθνλνκνηερληθνύ κνληέινπ Μαθξνπξόζεζκνπ Καζαξνύ Δπαπμεηηθνύ Κόζηνπο (Bottom Up Pure LRIC) ππνινγηζκνύ ηειώλ ηεξκαηηζκνύ ρνλδξηθήο ζε ζηαζεξά δίθηπα ζύκθσλα κε ηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΑ ΜΟΝΣΔΛΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΧΝ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΤΜΒΟΛΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΑ ΜΟΝΣΔΛΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΧΝ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΤΜΒΟΛΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας (INFOSTRAG) http://www.infostrag.gr/

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκησης και Οικονομίας Σμήμα Λογιστικής Θέμα πτστιακής εργασίας: Ο ζηπαηηγικόρ ζσεδιαζμόρ ζηην Ελληνική ππαγμαηικόηηηα. Η δςζκολία δημιοςπγίαρ ζηπαηηγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΙΑΓΩΓΗ ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ (LOGISTICS) ΣΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΙΑΓΩΓΗ ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ (LOGISTICS) ΣΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ 25 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΙΑΓΩΓΗ ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ (LOGISTICS) ΣΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ 2.1. Διζαγυγή ζηα Logistics Οη εμειίμεηο ηελ ηειεπηαία δεθαεηία ζην επηρεηξεκαηηθφ ηνπίν έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο θνζκνγνληθέο, θηι., δηφηη έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ Οιηθή Πνηόηεηα Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Π ΑΣ Ρ Χ Ν

Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Π ΑΣ Ρ Χ Ν Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Π ΑΣ Ρ Χ Ν ΠΟΛΤΣΕΦΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ & ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ Δ Ι Π Λ Ω Μ Α Σ Ι Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α «ΣΟ ΕΤΡΩΠΑΙΚΟ ΨΗΥΙΑΚΟ ΘΕΜΑΣΟΛΟΓΙΟ (DIGITAL AGENDA) ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ

Διαβάστε περισσότερα

«Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε»

«Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε» Σ.Δ.Ι. ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΔΡΡΔ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ & ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε» Φνηηεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

Πξνκειέηε θνπηκφηεηαο Ίδξπζεο Δηαηξείαο Κηλεηήο Σειεθσλίαο

Πξνκειέηε θνπηκφηεηαο Ίδξπζεο Δηαηξείαο Κηλεηήο Σειεθσλίαο Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Μεηαπηπρηαθφ Σκήκα MBA TQM Πξνκειέηε θνπηκφηεηαο Ίδξπζεο Δηαηξείαο Κηλεηήο Σειεθσλίαο Διπλωματική Εργαςία του Γεωργίου Ζευγολάτη Αθηεξώλεηαη ζηνπο γνλείο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΓΗΚΑΗΟΥΡΖΖ FRANCHISING ΚΑΗ Ζ ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΟΤ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΓΗΚΑΗΟΥΡΖΖ FRANCHISING ΚΑΗ Ζ ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΟΤ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ Σ.Δ.Η. ΖΠΔΗΡΟΤ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΓΗΚΑΗΟΥΡΖΖ FRANCHISING ΚΑΗ Ζ ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΟΤ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ: ΝΗΚΟΛΟΤΕΑΚΖ ΔΤΑΓΓΔΛΗΑ - ΣΑΒΑΛΑ ΑΡΖ ΔΠΗΒΛΔΠΟΤΑ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ:

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΥΖΜΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: «Η ρωξηθή δηάζηαζε ηνπ παξαγωγηθνύ θαη επηρεηξεκαηηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο Αηηηθήο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ

ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΜΔΣΑΓΟΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΛΗΚΩΝ Αλάπηπμε Αζύξκαηνπ Γηθηύνπ Πξνζσπηθήο Δκβέιεηαο γηα Δθαξκνγέο Σειεταηξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΑΡΟΦΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ» Αγγελιδάκης Παναγιώτης. Επιβλέπων Εισηγητής: κ. Φονδροκούκης Γρηγόριος

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΑΡΟΦΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ» Αγγελιδάκης Παναγιώτης. Επιβλέπων Εισηγητής: κ. Φονδροκούκης Γρηγόριος ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜ.ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΜΠ ΣΗΝ ΟΡΓΑΝΩΗ & ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΔΙΓΙΚΔΤΗ: LOGISTICS ( ΔΦΟΓΙΑΜΟ & ΓΙΑΚΙΝΗΗ ΠΡΟΙΟΝΣΩΝ) ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Αγγελιδάκης Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΘΓΓΟ 101 81 ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΟ:

ΚΑΝΘΓΓΟ 101 81 ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΟ: ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΘΣΘΚΟΣΗΣΑ ΚΑΘ ΝΑΤΣΘΛΘΑ (ΤΠ.Α.Α.Ν.) ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΕΜΠΟΡΘΟΤ ΕΘΔΘΚΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΤΝΣΟΝΘΜΟΤ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΡΑΕΩΝ ΣΟΤ ΤΠ.Α.Α.Ν. ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΣΟΤ ΕΜΠΟΡΘΟΤ (ΕΤΕΔ Εμπ.) ΠΛΑΣΕΘΑ ΚΑΝΘΓΓΟ 101

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: Ζ ΤΜΒΑΖ MANAGEMENT ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ: ΞΖΜΗΣΗΓΟΤ ΟΦΗΑ (Α.Δ.Μ.:623)

ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: Ζ ΤΜΒΑΖ MANAGEMENT ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ: ΞΖΜΗΣΗΓΟΤ ΟΦΗΑ (Α.Δ.Μ.:623) ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΝΟΜΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΣΟΜΔΑ ΔΜΠΟΡΗΚΟΤ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤ ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΚΑΗΟ ΔΜΠΟΡΗΚΧΝ ΓΗΚΑΗΟΠΡΑΞΗΧΝ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: Ζ ΤΜΒΑΖ MANAGEMENT

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Σηραηηγική για ηην Εθοδιαζηική ζηην Ελλάδα

Εθνική Σηραηηγική για ηην Εθοδιαζηική ζηην Ελλάδα Εθνική Σηραηηγική για ηην Εθοδιαζηική ζηην Ελλάδα Master Plan for the Hellenic Logistics Υπό ηελ επίβιεςε ηεο Μόληκεο Δπηηξνπήο γηα ηελ Δθνδηαζηηθή χκβνπινο ππνζηήξημεο Achieving Excellence Together Ζ

Διαβάστε περισσότερα

Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο

Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο εμαηξεηηθά ζεκαληηθνχ αξηζκνχ δηάζπαξησλ νηθηζκψλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ ΔΠΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΤ ΚΔΙΜΔΝΟΤ

ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ ΔΠΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΤ ΚΔΙΜΔΝΟΤ ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ ΔΠΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΤ ΚΔΙΜΔΝΟΤ Γεληθές παραηερήζεης: Α. Δπί ηεο αξρήο ε Δηαηξεία καο θξίλεη ζεηηθή ηελ εθθίλεζε εκπνξηθήο δηάζεζεο ππεξεζηψλ ρνλδξηθήο VDSL, θαζψο ζεσξνχκε φηη απνηειεί έλα ζεκαληηθφ

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ. Always Best Connected

Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ. Always Best Connected Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ Always Best Connected Τινπνίεζε κεραληζκψλ επηινγήο δηθηχνπ πξφζβαζεο ζε πεξηβάιινληα θηλεηψλ επηθνηλσληψλ 4 εο Γεληάο Καλτςάσ

Διαβάστε περισσότερα

Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2014 2020

Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2014 2020 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚ Ο ΠΡΟΓΡΑ Μ ΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΔ ΑΛΗΑ «Φ ΖΦΗΑΚΖ ΤΓΚΛΗ Ζ» Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2014 2020 Δπιτειρησιακό Πρόγραμμα Περιυέρειας Θεσσαλίας «ΦΗΦΙΑΚΗ ΤΓΚΛΙΗ» Ινστιτούτο Έρεσνας και Σετνολογίας Θεσσαλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗΣΗΚΔ, ΓΡΑΔΗ ΚΑΗ ΔΡΓΟ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ

ΠΟΛΗΣΗΚΔ, ΓΡΑΔΗ ΚΑΗ ΔΡΓΟ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΧΝ Γεληθή Γξακκαηεία - Μεηαθνξέο ΟΚΣΧΒΡΗΟ 2009 ΑΠΡΗΛΗΟ 2011 ΠΟΛΗΣΗΚΔ, ΓΡΑΔΗ ΚΑΗ ΔΡΓΟ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ Γημιοςπγούμε μία Δλλάδα ηυν ζςνδςαζμένυν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΣ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΣ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΣ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: Γηεξεύλεζε επηπηώζεσλ εθαξκνγήο πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο ηεο Πνηόηεηαο θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 9001:2000 ζηνλ ειιεληθό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ «Προβολή ηων Έργων ηοσ ΕΠΠΕΡΑΑ ζηην Περιθέρεια

Διαβάστε περισσότερα

Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δζληθνύ Γξπκνύ Παξλαζζνύ

Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δζληθνύ Γξπκνύ Παξλαζζνύ Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Στήριξη Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών 2012» Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δζληθνύ Γξπκνύ Παξλαζζνύ Γεκηνπξγία Σνπηθνύ πκπιέγκαηνο Βηώζηκνπ Σνπξηζκνύ: Μειέηε ππάξρνπζαο ηνπξηζηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Διιεληθέο Δπηρεηξήζεο ζηα Βαιθάληα θαη ζηελ Σνπξθία Τπνβιεζείζα ζηελ Καζεγήηξηα Γξηηζάθε Υάηδσ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΖ ΔΘΔΛΟΝΣΗΚΖ ΟΜΑΓΑ ΓΔΩΠΟΝΩΝ

ΜΔΛΔΣΖ ΔΘΔΛΟΝΣΗΚΖ ΟΜΑΓΑ ΓΔΩΠΟΝΩΝ ΜΔΛΔΣΖ ΔΘΔΛΟΝΣΗΚΖ ΟΜΑΓΑ ΓΔΩΠΟΝΩΝ ΚΑΛΛΗΔΡΓΖΣΗΚΔ ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΘΔΡΜΟΚΖΠΗΟΤ ΑΠΟ ΣΟ ΚΔΝΣΡΟ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΔΞΑΡΣΖΜΔΝΩΝ ΑΣΟΜΩΝ (ΚΔ.Θ.Δ.Α. ΚΗΒΩΣΟ/ΚΑΒΑΛΑ) -ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ- Ζ εζεινληηθή νκάδα εξγαζίαο:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΟ: ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ (ΤΠ.Α.Α.Ν.) ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ B (ύκβαζε ηοσ Έργοσ (01-2012/ΔΤΔΓ Δκπ.

ΔΡΓΟ: ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ (ΤΠ.Α.Α.Ν.) ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ B (ύκβαζε ηοσ Έργοσ (01-2012/ΔΤΔΓ Δκπ. ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ (ΤΠ.Α.Α.Ν.) ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΜΠΟΡΗΟΤ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ & ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΓΡΑΔΩΝ ΣΟΤ ΤΠ.Α.Α.Ν. ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΤ ΔΜΠΟΡΗΟΤ (ΔΤΔΓ Δκπ.) ΠΛΑΣΔΗΑ ΚΑΝΗΓΓΟ 101

Διαβάστε περισσότερα