Ενότητα 10 Γράφοι (ή Γραφήµατα)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ενότητα 10 Γράφοι (ή Γραφήµατα)"

Transcript

1 Ενότητα 10 Γράφοι (ή γραφήµατα) ΗΥ240 - Παναγιώτα Φατούρου 1 Γράφοι (ή Γραφήµατα) Ένας γράφος αποτελείται από ένα σύνολο από σηµεία (που λέγονται κόµβοι) και ένα σύνολο από γραµµές (που λέγονται ακµές) οι οποίες συνδέουν ζεύγη κόµβων. Εφαρµογές Μοντελοποίηση πολλών προβληµάτων: Αεροπορικές πτήσεις µεταξύ κάποιων πόλεων. Συνηθίζεται στη δηµιουργία χαρτών να ζωγραφίζονται γειτονικές χώρες (νοµοί) µε διαφορετικό χρώµα. Το πρόβληµα αυτό µπορεί να µοντελοποιηθεί σαν ένα πρόβληµα γράφων. Πολλά παιχνίδια µπορούν να µοντελοποιηθούν µε χρήση γράφων. Traveling Salesman Problem (Πρόβληµα περιπλανώµενου πωλητή): εδοµένου ενός συνόλου από πόλεις και της απόστασης µεταξύ κάθε ζεύγους πόλεων, βρείτε τη συντοµότερη διαδροµή που επισκέπτεται κάθε πόλη (δηλαδή εκείνη στην οποία διανύεται η µικρότερη απόσταση). ΗΥ240 - Παναγιώτα Φατούρου 2 1

2 Παραδείγµατα Γράφων ΗΥ240 - Παναγιώτα Φατούρου 3 Χρήσιµη Ορολογία Ένας γράφος G χαρακτηρίζεται από δύο σύνολα V και E. Το σύνολο V είναι ένα πεπερασµένο σύνολο, που περιέχει ως στοιχεία τις κορυφές (vertices) ή κόµβους (nodes) ή σηµεία (points) του γράφου. Το σύνολο Ε περιέχει τα ζεύγη κορυφών του γράφου, τα οποία ορίζουν τις ακµές (edges) ή τόξα (arcs) ή συνδέσµους (links) του. Οι κόµβοι ή οι ακµές ενός γράφου χαρακτηρίζονται από ένα µοναδικό όνοµα που ονοµάζεται ετικέτα (label). V(G) ή V: το σύνολο των κόµβων ενός γράφου G E(G) ή E: το σύνολο των ακµών ενός γράφου G G(V,E): γράφος µε σύνολο κόµβων V και σύνολο ακµών Ε Παραδείγµατα V(G 1 ) = {1,2,3,4, E(G 1 ) = {(1,2),(1,3),(1,4),(2,3),(2,4),(3,4) V(G 2 ) = {1,2,3,4,5,6,7, E(G 2 ) = {(1,2), (1,3), (2,4), (2,5), (3,6), (3,7) Γράφος µε βάρη στις ακµές (weighted graph) λέγεται ένας γράφος, όπου µε κάθε ακµή του έχει συσχετισθεί ένας αριθµός που ονοµάζεται βάρος (weight). ΗΥ240 - Παναγιώτα Φατούρου 4 2

3 Χρήσιµη Ορολογία Ένας γράφος είναι µη κατευθυνόµενος αν τα ζεύγη των κορυφών που ορίζουν τις ακµές του στερούνται διάταξης, π.χ., τα ζεύγη (v, u) και (u, v) αναφέρονται στην ίδια ακµή. Στους κατευθυνόµενους γράφους κάθε ακµή συµβολίζεται µε το κατευθυνόµενο ζεύγος <v, u>, όπου v είναι η ουρά (tail) και u είναι η κεφαλή (head) της ακµής (έτσι, οι ακµές <v, u> και <u, v> είναι δυο διαφορετικές ακµές). Ένας µη κατευθυνόµενος γράφος µπορεί να θεωρηθεί ως ένας συµµετρικός κατευθυνόµενος γράφος. Παράδειγµα Οι γράφοι G και G3 είναι κατευθυνόµενοι ενώ ο γράφος του σχήµατος (a) είναι µη-κατευθυνόµενος. V(G 3 ) = {1,2,3, E(G 3 ) = {<1,2>,<2,1>,<2,3> V(G) = {u,v,w,x,y, E(G) = {<u,w>, <w,u>, <w,y>, <x,w>, <y,v>,<v,u>. ΗΥ240 - Παναγιώτα Φατούρου 5 G Χρήσιµη Ορολογία Αν (v, u) Ε(G), τότε οι κορυφές v και u λέγονται διπλανές (adjacent) ή γειτονικές (neighboring) και η ακµή (v, u) ονοµάζεται προσκείµενη στις κορυφές v και u. Αν δύο κορυφές v και u δεν συνδέονται µεταξύ τους µε ακµή λέγονται ανεξάρτητες (independent). Αν (v, u) είναι µια ακµή τότε η κορυφή v λέγεται διπλανή (adjacent) της u. Επίσης, οι κορυφές v και u λέγονται γειτονικές. Αν <v,u> είναι µια ακµή ενός κατευθυνόµενου γράφου, τότε ο κόµβος v είναι γειτονικός του κόµβου u, αλλά το αντίστροφο ισχύει µόνο αν και η ακµή <u, v> υπάρχει επίσης στον κατευθυνόµενο γράφο. Ένας γράφος µε πολλές ακµές λέγεται πυκνός (συνήθως µε Θ(nlogn) ή περισσότερες ακµές). Ένας γράφος µε λίγες ακµές (συνήθως λιγότερες από O(n)) λέγεται αραιός. ΗΥ240 - Παναγιώτα Φατούρου 6 3

4 Θεµιτές Λειτουργίες σε Γράφους MakeGraph(V): επιστρέφει έναν γράφο µε σύνολο κορυφών V και καµία ακµή. Vertices(G): επιστρέφει V(G), το σύνολο των κορυφών του G. Εdges(G): επιστρέφει Ε(G), το σύνολο των ακµών του G. Neighbors(G,v): επιστρέφει το σύνολο των κορυφών που είναι γειτονικές του κόµβου v στον G. AddVertex(G,v): Προσθέτει ένα νέο κόµβο µε ετικέτα v στον G. AddDirectedEdge(G,u,v): προσθέτει µια νέα (κατευθυνόµενη) ακµή <u,v> που συνδέει τους κόµβους u και v στον G. AddUndirectedEdge(G,u,v): προσθέτει τη νέα ακµή (u,v) που συνδέει τους κόµβους u και v στον G. DeleteVertex(G,v): διαγράφει τον κόµβο v από τον G, µαζί µε όλες τις ακµές που πρόσκεινται σε αυτόν. DeleteEdge(G,u,v): διαγράφει την ακµή που συνδέει τους κόµβους u και v στον G. ΗΥ240 - Παναγιώτα Φατούρου 7 Αναπαράσταση Γράφων Παραδείγµατα Έστω ένας γράφος G του οποίου οι κόµβοι έχουν αριθµηθεί από το 1 ως το V κατά αυθαίρετο τρόπο. Ο πίνακας γειτνίασης Α του G είναι ένας V x V Κατευθυνόµενος γράφος G 1 πίνακας µε στοιχεία: 1 αν (i,j) E A[ i, j] = 0 διαφορετικά Ορίζουµε ως ανάστροφο ενός πίνακα γειτνίασης Α τον πίνακα Α Τ = {a ijt, όπου a ijt = a ji, για κάθε i,j {1,.., V. Πίνακας γειτνίασης του G 1 Ο πίνακας γειτνίασης ενός µη-κατευθυνόµενου γράφου ισούται µε τον ανάστροφό του. Για κάθε εγγραφή A[i,j] του πίνακα που είναι ίση µε 1, η εγγραφή Α[j,i] ισούται επίσης µε 1. ΗΥ240 - Παναγιώτα Φατούρου 8 4

5 Θετικά & Αρνητικά Πινάκων Γειτνίασης Θετικά Αν δεν χρειάζεται να αποθηκευτούν επιπρόσθετες πληροφορίες για κάθε κόµβο του γράφου, η µέθοδος είναι πολύ ελκυστική. Κάθε κόµβος χαρακτηρίζεται από έναν ακέραιο και οι ακέραιοι αυτοί χρησιµοποιούνται για διευθυνσιοδότηση του πίνακα γειτνίασης. Πολλές λειτουργίες υλοποιούνται απλά και αποτελεσµατικά. Αρνητικά Κάθε διαγραφή ή εισαγωγή κόµβου στο γράφο προκαλεί αλλαγή στο µέγεθος του πίνακα. Η µέθοδος πίνακα γειτνίασης είναι απλή, αλλά δεν υποστηρίζει αποτελεσµατικά όλες τις λειτουργίες. Ποια η πολυπλοκότητα της λειτουργίας εύρεσης των γειτονικών κόµβων ενός κόµβου υ? Θα µπορούσαµε να υλοποιήσουµε τη λειτουργία αυτή πιο αποτελεσµατικά αν γνωρίζαµε πως ο κόµβος δεν έχει καθόλου γειτονικούς κόµβους ή έχει πολύ λίγους? ΗΥ240 - Παναγιώτα Φατούρου 9 Λίστες Γειτνίασης Οι κόµβοι αποθηκεύονται σε µια (στατική ή δυναµική) λίστα. Σε κάθε κόµβο v της λίστας αποθηκεύεται δείκτης στο πρώτο στοιχείο µιας λίστας που περιέχει τους γειτονικούς κόµβους του v στο γράφο. Η λίστα γειτνίασης είναι µια λίστα από λίστες! Λίστα Γειτνίασης G 1 Λίστα Γειτνίασης G 3 Θετικά Ένας κόµβος µπορεί να εισαχθεί ή να διαγραφεί µε την ίδια ευκολία όπως µια ακµή. Οδηγεί σε καλή χωρική πολυπλοκότητα για την αναπαράσταση αραιών γράφων. Αρνητικά Η χρονική πολυπλοκότητα της λειτουργίας «Εύρεση αν δύο κόµβοι είναι γειτονικοί» είναι µεγαλύτερη από όταν χρησιµοποιείται πίνακας γειτνίασης. Ακριβή µέθοδος ως προς τη χωρική πολυπλοκότητα για πυκνούς γράφους. ΗΥ240 - Παναγιώτα Φατούρου 10 5

6 Πολυπλοκότητα Αλγορίθµων Γράφων Πρόταση: Το µέγιστο πλήθος ακµών για κάθε µη κατευθυνόµενο γράφο µε n κορυφές είναι E max = n(n-1)/2. Γιατί; Τι ισχύει αν ένας γράφος G είναι κατευθυνόµενος? Ο G µπορεί να έχει το πολύ διπλάσιο πλήθος ακµών από τον αντίστοιχο µη κατευθυνόµενο γράφο. Τι θα ήταν καλύτερο, ένας αλγόριθµος που τρέχει σε χρόνο Θ(n 2 ) ή σε Θ(m)? Αλγόριθµοι µε πολυπλοκότητα Θ(m) συνήθως δεν µπορούν να σχεδιαστούν, αφού αν το E είναι µικρό, δεν αρκεί ο χρόνος ούτε για να εξεταστεί κάθε κόµβος. Πολλές φορές η γνώση του αν ο γράφος είναι πυκνός ή αραιός βοηθάει στο σχεδιασµό αποτελεσµατικών αλγόριθµων. Η χρονική πολυπλοκότητα γράφων είναι συνήθως συνάρτηση τόσο του αριθµού των κόµβων, όσο και του αριθµού των ακµών, π.χ. Θ(n+m). Άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν σηµαντικά την πολυπλοκότητα είναι η υλοποίηση (δηλαδή η µέθοδος αναπαράστασης που χρησιµοποιείται). Πως θα µπορούσε να υλοποιηθεί µια εντολή ανακύκλωσης του τύπου για κάθε ακµή e στον G δεδοµένου ότι ο G υλοποιείται µε: Πίνακα γειτνίασης; Λίστες γειτνίασης; ΗΥ240 - Παναγιώτα Φατούρου 11 ιάσχιση «Κατά Πλάτος»(Breath First Search ή BFS) εδοµένων ενός γραφήµατος G=(V,E) και ενός κόµβου s V (κόµβος ρίζα ή κόµβος εκκίνησης), η διάσχιση κατά πλάτος συνίσταται στον εντοπισµό (δηλαδή τη διάσχιση) όλων των κόµβων που είναι προσπελάσιµοι από τον s. Κατά την εκτέλεση µιας διάσχισης κατά πλάτος στον G: δηµιουργείται ένα δένδρο µε ρίζα τον κόµβο s που περιέχει όλους τους κόµβους του G που είναι προσπελάσιµοι από τον s (το δένδρο αυτό ονοµάζεται δένδρο «κατά πλάτος»), υπολογίζεται η απόσταση, δηλαδή το µήκος του συντοµότερου µονοπατιού, από τον s προς οποιονδήποτε κόµβο v (την οποία θα συµβολίζουµε µε δ(s,v)). Η διάσχιση των κόµβων γίνεται «κατά πλάτος»: «Η διάσχιση οποιουδήποτε κόµβου σε απόσταση k+1 από τον s πραγµατοποιείται µόνο όταν όλοι οι κόµβοι σε απόσταση k από τον s έχουν διασχισθεί». ΗΥ240 - Παναγιώτα Φατούρου 12 6

7 ιάσχιση «Κατά Πλάτος» Σηµαντικότερα σηµεία του αλγορίθµου Ο αλγόριθµος χρωµατίζει κάθε κόµβο του γράφου λευκό, γκρίζο ή µαύρο. Λευκοί κόµβοι: είναι αυτοί που δεν έχουν ακόµη εξερευνηθεί. Ένας κόµβος θεωρείται πως έχει εξερευνηθεί την πρώτη φορά που συναντάται στη διάσχιση, οπότε και καθίσταται µη λευκός. Γκρίζοι κόµβοι: είναι κόµβοι που έχουν εξερευνηθεί αλλά ίσως έχουν γείτονες που δεν έχουν ακόµη εξερευνηθεί (δηλαδή που είναι ακόµη λευκοί). Αποτελούν το σύνορο µεταξύ µαύρων και λευκών κόµβων. Μαύροι κόµβοι: είναι κόµβοι των οποίων όλοι οι γείτονες έχουν εξερευνηθεί (δηλαδή οι γειτονικοί κόµβοι αυτών είναι είτε γκρίζοι ή µαύροι). Ο διαχωρισµός µεταξύ γκρίζων και µαύρων κόµβων γίνεται για να εξασφαλισθεί ότι η διάσχιση των κόµβων θα γίνει «κατά πλάτος». ΗΥ240 - Παναγιώτα Φατούρου 13 ιάσχιση «Κατά Πλάτος» Βασικές Ιδέες Αλγορίθµου Αρχικά, ο µοναδικός γκρίζος κόµβος είναι ο s. Κάθε χρονική στιγµή, οι γκρίζοι κόµβοι είναι αποθηκευµένοι σε µια ουρά Q (που αρχικά περιέχει µόνο τον s). Επαναληπτικά, εκτελούνται τα εξής: 1. Εξαγωγή ενός γκρίζου κόµβου u από την Q; 2. ιερεύνηση των γειτονικών κόµβων του u και εισαγωγή στην ουρά όσων εξ αυτών είναι λευκοί. 3. Ακριβώς πριν την εισαγωγή στην Q ενός λευκού κόµβου v εκτελούνται τα εξής: Το χρώµα του v αλλάζει σε γκρίζο. Ο u ορίζεται να είναι ο γονικός κόµβος του v στο «κατά πλάτος» δένδρο που δηµιουργείται και η ακµή (u,v) εισάγεται στο δένδρο (ο u ονοµάζεται προκάτοχος του v στο δένδρο). Η απόσταση του v από τον κόµβο εκκίνησης s υπολογίζεται και καταχωρείται σε ένα κατάλληλο πεδίο του struct του κόµβου v. 4. Όταν όλοι οι γειτονικοί κόµβοι του u έχουν εξετασθεί (και οι ενέργειες του βήµατος 3 έχουν εκτελεστεί για όσους εξ αυτών είναι λευκοί), το χρώµα του u αλλάζει σε µαύρο. ΗΥ240 - Παναγιώτα Φατούρου 14 7

8 ιάσχιση «Κατά Πλάτος» Η διάσχιση «κατά πλάτος» σας θυµίζει κάποια από τις διασχίσεις που έχουν µελετηθεί σε δένδρα; ιάσχιση ένδρου κατά Επίπεδα (κατά πλάτος) Επισκέπτεται τους κόµβους κατά αύξον βάθος. Χρήση Ουράς Αρχικά η ουρά περιέχει µόνο τη ρίζα. Επαναληπτικά: κάνουµε Deque ένα στοιχείο της ουράς και προσθέτουµε τα παιδιά από αριστερά προς τα δεξιά του στοιχείου αυτού. Procedure LevelOrder(pointer r) { Queue Q; pointer P; MakeEmptyQueue(Q); Enqueue(Q,r); while (! IsEmptyQueue(Q)) { P = Dequeue(Q); Visit(P); foreach child c of P, in order, do Enqueue(c); Παράδειγµα Περιεχόµενα Ουράς Α B, C, D C, D, E, F D, E, F E, F, G F, G G, H, I H, I, J, K I, J, K J, K K, L L <empty> ΗΥ240 - Παναγιώτα Φατούρου 15 ιάσχιση «Κατά Πλάτος» Ο κώδικας υποθέτει ότι ο γράφος G αναπαρίσταται µέσω λίστας γειτνίασης. Σε κάθε κόµβο v του γράφου διατηρούνται διάφορες πληροφορίες: o v->c: το χρώµα του κόµβου v o v->d: η απόσταση του κόµβου v από τον s o v->p: ο γονικός κόµβος του v στο κατά πλάτος δένδρο Ο αλγόριθµος χρησιµοποιεί µια ουρά Q για τη διαχείριση του συνόλου των γκρίζων κόµβων. procedure BFS(graph G, node s) { Queue Q; node u, v; foreach node u V(G) {s { u->c = WHITE; u->d = ; u->p = nil; s->c = GRAY; s->d = 0; s->p = nill; MakeEmptyQueue(Q); Enqueue(Q, s); while (!IsEmptyQueue(Q)) { u = Dequeue(Q); // διάσχιση λίστας γειτονικών κόµβων του u foreach v u->adj { if (v->c = WHITE) { v->c = GRAY; v->d = u->d+1; v->p = u; Enqueue(Q,v); u->c = BLACK; ΗΥ240 - Παναγιώτα Φατούρου 16 // αρχικοποίηση // των κόµβων // του γράφου // αρχικοποίηση κόµβου // s και ουράς Q 8

9 ιάσχιση «Κατά Πλάτος» Αναπαράσταση τρόπου λειτουργίας της BFS() σε µη κατευθυνόµενο γράφο. ΗΥ240 - Παναγιώτα Φατούρου 17 ιάσχιση «Κατά Πλάτος» Ta αποτελέσµατα της διάσχισης «κατά πλάτος» είναι πιθανό να εξαρτώνται από τη σειρά µε την οποία εξετάζονται οι γείτονες ενός δεδοµένου κόµβου. το τελικό δένδρο µπορεί να ποικίλλει αλλά οι αποστάσεις που προκύπτουν είναι πάντα οι ίδιες. Χρονική Πολυπλοκότητα Κάθε κόµβος εισάγεται στην ουρά και αφαιρείται από αυτήν το πολύ µια φορά -> Ο(1) Συνολικός χρόνος που αναλώνεται στις λειτουργίες της ουράς -> Ο(n) Η λίστα γειτνίασης κάθε κόµβου διατρέχεται µία µόνο φορά. Το άθροισµα των µεγεθών όλων των λιστών γειτνίασης είναι Ο(m). Επιβάρυνση από την απόδοση αρχικών τιµών -> Ο(n). Ο συνολικός χρόνος εκτελέσης της διάσχισης «Κατά πλάτος» είναι Ο(n+m). ΗΥ240 - Παναγιώτα Φατούρου 18 9

10 ιάσχιση «Κατά βάθος» (Depth First Search) Η διάσχιση επεκτείνεται (όσο αυτό είναι δυνατό) προς κόµβους σε µεγαλύτερα «βάθη» στο γράφο. Οι ακµές εξερευνούνται µε αφετηρία τον πιο πρόσφατα εντοπισµένο κόµβο v από τον οποίο εκκινούν µη εξερευνηµένες ακµές. Αφού εξερευνηθούν όλες οι ακµές του v, η διάσχιση επιστρέφει τον κόµβο από τον οποίο εντοπίστηκε ο v και συνεχίζεται µε τις τυχόν άλλες ακµές που εκκινούν από αυτόν. Αν εξακολουθούν να υπάρχουν µη-εντοπισµένοι κόµβοι, επιλέγεται ένας από αυτούς και η διάσχιση συνεχίζεται από αυτόν. Η όλη διαδικασία επαναλαµβάνεται έως ότου να πραγµατοποιηθεί η διάσχιση όλων των κόµβων. ΗΥ240 - Παναγιώτα Φατούρου 19 ιάσχιση «Κατά βάθος» Κατά τη διάρκεια της διάσχισης, αποδίδονται στους κόµβους χρώµατα τα οποία υποδεικνύουν την κατάστασή τους. λευκοί κόµβοι (ανεξερεύνητοι κόµβοι) γκρίζοι κόµβοι (εντοπισµένοι κόµβοι των οποίων η εξερεύνηση δεν έχει ακόµη τελειώσει) µαύροι κόµβοι (η εξερεύνηση τους έχει τελειώσει) Κάθε κόµβος συσχετίζεται µε δύο χρονοσφραγίδες: d[v]: καταγράφει τη χρονική στιγµή που εντοπίζεται για πρώτη φορά ο v f[v]: καταγράφει τη χρονική στιγµή που ολοκληρώνεται η εξέταση του καταλόγου γειτνίασης του v 1 d[u] < f[u] 2n ΗΥ240 - Παναγιώτα Φατούρου 20 10

11 ιάσχιση «Κατά βάθος» DFS(Graph G) { for each vertex u V[G] { u -> c = WHITE; u -> p = nil; time = 0; for each vertex u V[G] { if (u -> c == WHITE) DFS-Visit(u); DFS-Visit(Node u) { u -> c = GRAY; time = time + 1; u -> d = time; for each v Adj[u] { if (v -> c == WHITE) { v -> p = u; DFS-Visit(v); u -> c = BLACK; u->f = time + 1; ΗΥ240 - Παναγιώτα Φατούρου 21 ιάσχιση «Κατά βάθος» Χρόνος Εκτέλεσης DFS Χρόνος εκτέλεσης 1ου for της DFS() -> Ο(n) Χρόνος εκτέλεσης 2ου for της DFS() χωρίς να υπολογίζουµε τον χρόνο που απαιτείται για την Dfs- Visit() -> Ο(n) Η DFS-Visit() καλείται ακριβώς µια φορά για κάθε κόµβο (αφού καλείται µόνο αν ο κόµβος είναι λευκός) και αµέσως µετά την κλήση της ο κόµβος χρωµατίζεται γκρίζος και δεν ξαναγίνεται ποτέ λευκός. Το συνολικό κόστος για την εκτέλεση της for της DFS- Visit() είναι Θ(m). Το συνολικό κόστος εκτέλεσης της DFS είναι O(n+m). ΗΥ240 - Παναγιώτα Φατούρου 22 11

12 ιάσχιση «Κατά βάθος» ΗΥ240 - Παναγιώτα Φατούρου 23 12

Κεφάλαιο 3. Γραφήµατα v1.1 (2012-01-12) Χρησιµοποιήθηκε υλικό από τις αγγλικές διαφάνειες του Kevin Wayne.

Κεφάλαιο 3. Γραφήµατα v1.1 (2012-01-12) Χρησιµοποιήθηκε υλικό από τις αγγλικές διαφάνειες του Kevin Wayne. Κεφάλαιο 3 Γραφήµατα v1.1 (2012-01-12) Χρησιµοποιήθηκε υλικό από τις αγγλικές διαφάνειες του Kevin Wayne. 1 3.1 Βασικοί Ορισµοί και Εφαρµογές γραφήµατα γράφηµα G: ένας τρόπος κωδικοποίησης των σχέσεων

Διαβάστε περισσότερα

EFFECTIVE PROGRAMMING, COMPUTATIONAL STUDY AND INTERNET VISUALIZATION OF NETWORK PROGRAMMING PROBLEMS ALGORITHMS. By Charalampos Papamanthou

EFFECTIVE PROGRAMMING, COMPUTATIONAL STUDY AND INTERNET VISUALIZATION OF NETWORK PROGRAMMING PROBLEMS ALGORITHMS. By Charalampos Papamanthou EFFECTIVE PROGRAMMING, COMPUTATIONAL STUDY AND INTERNET VISUALIZATION OF NETWORK PROGRAMMING PROBLEMS ALGORITHMS By Charalampos Papamanthou SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ & ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ & ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ & ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ Δρ. Ηλίας Κ. Σάββας ΛΑΡΙΣΑ, Ιανουάριος 2005

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προγραμματισμού

Τεχνικές Προγραμματισμού Νικόλαος Β. Πλατής Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Πληροφορικής Τεχνικές Προγραμματισμού Μάρτιος 2001 1. Εισαγωγή 1.1 Βασικές έννοιες Η επιστήμη της Πληροφορικής μελετά την επίλυση προβλημάτων με τη βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Η βασική ιεραρχία διοίκησης ενός τυπικού συστήµατος παραγωγής έχει ήδη περιγραφεί στο Κεφάλαιο 1 και συγκεκριµένα στο Σχήµα 1.2. Στα προηγούµενα Κεφάλαια (2 4)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Υπολογισμός ισοχρονικών καμπύλων χρονοαπόστασης σε οδικά δίκτυα ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το Περιορισμένο Πρόβλημα Των Τριών Σωμάτων Στο Σύστημα Γη Σελήνη

Το Περιορισμένο Πρόβλημα Των Τριών Σωμάτων Στο Σύστημα Γη Σελήνη Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης χολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Φυσικής Το Περιορισμένο Πρόβλημα Των Τριών ωμάτων το ύστημα Γη ελήνη - - - - - - - - Διπλωματική Εργασία Αντωνιάδης Παναγιώτης Δημήτριος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΡΟΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ Η ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ. Υποβάλλεται στην

ΑΠΟ ΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΡΟΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ Η ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ. Υποβάλλεται στην ΑΠΟ ΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΡΟΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ Η ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ Υποβάλλεται στην ορισθείσα από την Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τµήµατος Πληροφορικής Εξεταστική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18. 18 Μηχανική Μάθηση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18. 18 Μηχανική Μάθηση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 18 Μηχανική Μάθηση Ένα φυσικό ή τεχνητό σύστηµα επεξεργασίας πληροφορίας συµπεριλαµβανοµένων εκείνων µε δυνατότητες αντίληψης, µάθησης, συλλογισµού, λήψης απόφασης, επικοινωνίας και δράσης

Διαβάστε περισσότερα

Θ. ΧΩΜΑΤΙ ΟΥ, A. ΤΣΩΗΣ

Θ. ΧΩΜΑΤΙ ΟΥ, A. ΤΣΩΗΣ ΕΝΕΡΓΕΣ ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ 131 ΕΝΕΡΓΕΣ ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ Θ. ΧΩΜΑΤΙ ΟΥ, A. ΤΣΩΗΣ 6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα Ενεργά Συστήµατα Βάσεων εδοµένων συνδυάζουν την τεχνολογία των Συστηµάτων Βάσεων εδοµένων µε τον Προγραµµατισµό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Ανίχνευση συστάδων µε τον αλγόριθµο STING για εφαρµογές spatial data mining από συστήµατα χωρικών δεδοµένων

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Ανίχνευση συστάδων µε τον αλγόριθµο STING για εφαρµογές spatial data mining από συστήµατα χωρικών δεδοµένων ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τµήµα Πληροφορικής και Επικοινωνιών ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ανίχνευση συστάδων µε τον αλγόριθµο STING για εφαρµογές spatial data mining από

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ρ Ζαφείριος Καραΐσκος ΤΕΙ Λάρισας 2010 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 1 1.1 Εννοιες και ορισµοί οργάνωσης αρχείων...3 1.2 Συσκευές Ι/Ο...4 1.3 ίσκοι...5 2. Βασικό σύστηµα αρχείων...

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7. Τρισδιάστατα Μοντέλα

Κεφάλαιο 7. Τρισδιάστατα Μοντέλα Κεφάλαιο 7. 7.1 ομές εδομένων για Γραφικά Υπολογιστών. Οι δομές δεδομένων αποτελούν αντικείμενο της επιστήμης υπολογιστών. Κατά συνέπεια πρέπει να γνωρίζουμε πώς οργανώνονται τα γεωμετρικά δεδομένα, προκειμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Σχεδίαση και αξιολόγηση ψευδοτυχαίων γεννητριών για μειωμένη κατανάλωση ισχύος κατά τον έλεγχο ορθής λειτουργίας

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Σχεδίαση και αξιολόγηση ψευδοτυχαίων γεννητριών για μειωμένη κατανάλωση ισχύος κατά τον έλεγχο ορθής λειτουργίας ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: Επιβλέπων: Σχεδίαση και αξιολόγηση ψευδοτυχαίων γεννητριών για μειωμένη κατανάλωση ισχύος κατά τον έλεγχο ορθής λειτουργίας Καθηγητής Δημήτριος Νικολός Λαουδιάς Χρήστος Α.Μ. 2142

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ. Λογιστικά Φύλλα

Κεφάλαιο ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ. Λογιστικά Φύλλα Κεφάλαιο 3 ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ Λογιστικά Φύλλα Λογιστικά Φύλλα Πίνακας Περιεχοµένων Εισαγωγή...1 Σκοπός... 1 Προσδοκώµενα Αποτελέσµατα... 1 Εισαγωγή στο Excel...2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. του ΠΕΤΡΟΥ Ι. ΒΕΝΕΤΗ. Καθηγητής Ε..Μ.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. του ΠΕΤΡΟΥ Ι. ΒΕΝΕΤΗ. Καθηγητής Ε..Μ.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Αποδοτικά ευρετήρια για ερωτήματα ομοιότητας σε τυχαίους υποχώρους πολυδιάστατων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ TEXNOΛΟΓΙΚΟ EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Σημειώσεις Εργαστηρίου για το Δρ. Ευάγγελος Φιλιππίδης ΣΕΡΡΕΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΝΕΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ II ΠΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ: ΒΑΣΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής

Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Καβάλας Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής Τίτλος πράξης: Κατηγορία Πράξης: Ενέργεια: Μέτρο: Επιστ. Υπεύθυνος: "Επιµόρφωση Πιστοποίηση Γυναικών Αρχικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ CAPTURE... 7 3. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ ΜΑΣ... 15 4. ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ... 24

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ CAPTURE... 7 3. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ ΜΑΣ... 15 4. ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ... 24 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΝΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑ... 1 ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ.... 2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ...4 ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ... 4 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ CAPTURE... 7 ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ CAPTURE... 7 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία. Τίτλος: Η Εργονομική Διαδρομή του Ίππου σε Σκακιέρα NxN. Σεραφειμίδης Ιωσήφ (ΑΜ: 1803)

Πτυχιακή εργασία. Τίτλος: Η Εργονομική Διαδρομή του Ίππου σε Σκακιέρα NxN. Σεραφειμίδης Ιωσήφ (ΑΜ: 1803) Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων Πτυχιακή εργασία Τίτλος: Η Εργονομική Διαδρομή του Ίππου σε Σκακιέρα NxN. Σεραφειμίδης Ιωσήφ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή 1

Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή 1 Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή 1 1.1 Η ανάγκη για Ανάκτηση Πληροφορίας Η επιστήµη της Ανάκτησης Πληροφορίας (ΑΠ στο εξής), ασχολείται µε την αναπαράσταση, την αποθήκευση, την οργάνωση και την πρόσβαση σε πληροφοριακά

Διαβάστε περισσότερα

22 Στατιστικές Μέθοδοι Ανάλυσης Πειραµατικών εδοµένων Συνεργασίας

22 Στατιστικές Μέθοδοι Ανάλυσης Πειραµατικών εδοµένων Συνεργασίας Στατιστικές Μέθοδοι Ανάλυσης Πειραµατικών εδοµένων Συνεργασίας Χρήστος Κατσάνος και Νικόλαος Αβούρης Πανεπιστήµιο Πατρών Σκοπός Το παρόν κεφάλαιο, συµπληρωµατικό του κυρίως υλικού του βιβλίου, περιλαµβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Ανάκτηση Σηµασιολογικής Πληροφορίας για Υπηρεσίες του Παγκόσµιου Ιστού Χρησιµοποιώντας Κατανεµηµένους Πίνακες Κατακερµατισµού

Ανάκτηση Σηµασιολογικής Πληροφορίας για Υπηρεσίες του Παγκόσµιου Ιστού Χρησιµοποιώντας Κατανεµηµένους Πίνακες Κατακερµατισµού ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ανάκτηση Σηµασιολογικής Πληροφορίας για Υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ / ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΚΡΟΤΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΕ ΡΟΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» (Outlier detection in data streams)

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Δρ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Δρ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Δρ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΥΜΒΟΛΟ ΜΟΝΑΔΕΣ S.. Φορτίο, q oulomb, Ηλεκτρικό ρεύμα, i Ampére, A Ηλεκτρικό δυναμικό olt, Ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ

ΑΝΑΛΥΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Η Σ Μ Ε Τ Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Η Σ & Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η Σ Ι Α Κ Υ Β Ε Ρ Ν Η Σ Η Σ ΑΝΑΛΥΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδίκευσης Σύγκριση Μεθόδων Ανάκτησης Εικόνας Βασισµένης στο Περιεχοµένο µε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΟΠΤΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΒΛΕΦΑΡΙΣΜΑΤΟΣ (BLINK DETECTION) Πτυχιακή εργασία

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΟΠΤΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΒΛΕΦΑΡΙΣΜΑΤΟΣ (BLINK DETECTION) Πτυχιακή εργασία Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ο Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Ι Δ Ρ Υ Μ Α Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Η Σ Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ Σ Χ Ο Λ Η Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ω Ν Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Ω Ν Τ Μ Η Μ Α Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Ω Ν Π Λ Η Ρ ΟΦ Ο Ρ Ι Κ ΗΣ Τ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥ ΙΑΜΑΝΤΙ Η ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ

ΤΟΥ ΙΑΜΑΝΤΙ Η ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΡΟΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΙΑΜΑΝΤΙ Η ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ιατριβή

Διαβάστε περισσότερα