Κεφάλαιο 3. Γραφήµατα v1.1 ( ) Χρησιµοποιήθηκε υλικό από τις αγγλικές διαφάνειες του Kevin Wayne.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κεφάλαιο 3. Γραφήµατα v1.1 (2012-01-12) Χρησιµοποιήθηκε υλικό από τις αγγλικές διαφάνειες του Kevin Wayne."

Transcript

1 Κεφάλαιο 3 Γραφήµατα v1.1 ( ) Χρησιµοποιήθηκε υλικό από τις αγγλικές διαφάνειες του Kevin Wayne. 1

2 3.1 Βασικοί Ορισµοί και Εφαρµογές

3 γραφήµατα γράφηµα G: ένας τρόπος κωδικοποίησης των σχέσεων ανά ζεύγη µεταξύ των αντικειµένων ενός συνόλου G = (V, E) V = κόµβοι (nodes) E = ακµές (edges) µεταξύ ζευγών κόµβων Μια ακµή e E είναι ένα υποσύνολο του V µε δύο στοιχεία: e={u, v} Οι κόµβοι u και v της ακµής e={u, v} ονοµάζονται άκρα της e Οι ακµές αναπαριστούν διµερή σχέση µεταξύ κόµβων. Παράµετροι του γραφήµατος: n = V, m = E. 3

4 µη κατευθυνόµενα και κατευθυνόµενα γραφήµατα Μη-κατευθυνόµενο γράφηµα (undirected graph) ή απλά γράφηµα (graph) Οι ακµές υποδεικνύουν µια συµµετρική σχέση µεταξύ των άκρων τους Κατευθυνόµενο γράφηµα (directed graph) Οι ακµές κωδικοποιούν ασύµµετρες σχέσεις Κάθε κατευθυνόµενη ακµή είναι ένα διατεταγµένο ζεύγος Παράδειγµα µη-κατευθυνόµενου γραφήµατος V = { 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 } E = { 1-2, 1-3, 2-3, 2-4, 2-5, 3-5, 3-7, 3-8, 4-5, 5-6 } n = 8 m = 11 4

5 εφαρµογές γραφηµάτων

6 Königsberg, 1736 ο Euler σε ώρα περιπάτου στις όχθες του ποταµού Pregel (Königsberg 1736). Leonhard Euler ( ) Mathematician and physicist Απόφοιτος: University of Basel Institutions: Imperial Russian Academy of Sciences Berlin Academy Doctoral advisor: Johann Bernoulli Doctoral students: Johann Hennert Joseph Lagrange Δοµές Δεδοµένων και Αλγόριθµοι

7 το πρόβληµα Υπάρχει διαδροµή που περνάει από όλες τις γέφυρες ακριβώς µία φορά και τερµατίζει στο σηµείο εκκίνησης; 7 Δοµές Δεδοµένων και Αλγόριθµοι

8 πιο αναλυτικά? Δοµές Δεδοµένων και Αλγόριθµοι

9 το πρώτο γραφοθεωρητικό πρόβληµα Δοµές Δεδοµένων και Αλγόριθµοι

10 η λύση του Euler ο Euler βρήκε τη λύση χρησιµοποιώντας το βαθµό των κορυφών του γραφήµατος βαθµός: το πλήθος των ακµών που προσπίπτουν στην κορυφή Δοµές Δεδοµένων και Αλγόριθµοι

11 η λύση του Euler ο Euler βρήκε τη λύση χρησιµοποιώντας το βαθµό των κορυφών του γραφήµατος βαθµός: το πλήθος των ακµών που προσπίπτουν στην κορυφή Η λύση: Το γράφηµα πρέπει να είναι συνεκτικό και όλες οι κορυφές να έχουν ζυγό βαθµό. Δοµές Δεδοµένων και Αλγόριθµοι

12 ορισµένες εφαρµογές των γραφηµάτων Γράφηµα Κόµβοι Ακµές µεταφορές διασταυρώσεις δρόµων δρόµοι επικοινωνία υπολογιστές καλώδια οπτικών ινών World Wide Web ιστοσελίδες υπερσυνδέσεις κοινωνικές άνθρωποι σχέσεις διατροφική αλυσίδα είδη θηρευτής-θήραµα συστήµατα λογισµικού συναρτήσεις κλήσεις συναρτήσεων χρονοπρογραµµατισµός εργασίες περιορισµοί προτεραιότητας κυκλώµατα πύλες καλώδια 12

13 World Wide Web Web γράφηµα. Κόµβος: ιστοσελίδα. Ακµή: υπερσύνδεση από µία σελίδα σε άλλη. cnn.com netscape.com novell.com cnnsi.com timewarner.com hbo.com sorpranos.com 13

14 ένα κοινωνικό δίκτυο Γράφηµα κοινωνικής δικτύωσης Κόµβοι: άνθρωποι. Ακµή: σχέση µεταξύ δύο ανθρώπων. Reference: wikipedia, 14

15 διατροφική αλυσίδα Γράφηµα διατροφικής αλυσίδας. Κόµβοι = είδη. Ακµή = από θηρευτή σε θήραµα. References: 15

16 αναπαράσταση γραφηµάτων

17 αναπαράσταση γραφήµατος: πίνακας γειτνίασης Πίνακας γειτνίασης (adjacency matrix). πίνακας n x n µε A uv = 1 εάν (u, v) είναι µια ακµή. Δύο κελιά για κάθε ακµή. Χώρος ανάλογος του n 2. Έλεγχος για ύπαρξη ακµής (u, v): σε χρόνο Θ(1). Εύρεση όλων των ακµών: σε χρόνο Θ(n 2 )

18 αναπαράσταση γραφήµατος: λίστα γειτνίασης λίστα γειτνίασης (adjacency list). Πίνακας από λίστες, µε µία λίστα για κάθε κόµβο. Δύο αναπαραστάσεις για κάθε ακµή. Χώρος ανάλογος του m + n. Ο έλεγχος για την ύπαρξη ακµής (u, v) γίνεται σε O(deg(u)). Εύρεση όλων των ακµών σε χρόνο Θ(m + n). βαθµός (degree) = το πλήθος των γειτόνων του κόµβου u

19 µονοπάτια, κύκλοι, κτλ.

20 µονοπάτια και συνεκτικότητα Ορισµός. Ένα µονοπάτι (path) σε ένα µη-κατευθυνόµενο γράφηµα G = (V, E) είναι µια ακολουθία P από κόµβους v 1, v 2,, v k-1, v k µε την ιδιότητα ότι κάθε διαδοχικό ζευγάρι v i, v i+1 συνδέεται µε µια ακµή στο E. Ορισµός. Ένα µονοπάτι είναι απλό (simple) εάν όλοι οι κόµβοι είναι διακριτοί (δεν εµφανίζεται κόµβος πάνω από µία φορά). Ορισµός. Ένα µη-κατευθυνόµενο γράφηµα είναι συνεκτικό (connected) εάν για κάθε ζεύγος κορυφών nodes u και v, υπάρχει µονοπάτι µεταξύ u και v. 20

21 κύκλοι (cycles) Ορισµός. Ένας κύκλος (cycle) είναι ένα µονοπάτι v 1, v 2,, v k-1, v k στο οποίο v 1 = v k, k > 2, και οι πρώτοι k-1 κόµβοι είναι διακριτοί. κύκλος C =

22 δέντρα

23 δέντρα (tree) Ορισµός. Ένα η-κατευθυνόµενο γράφηµα είναι δέντρο (tree) εάν είναι συνεκτικό και άκυκλο (δεν περιλαµβάνει κύκλο). Θεώρηµα. Έστω G ένα µη-κατευθυνόµενο γράφηµα µε n κόµβους. Τότε οποιεσδήποτε δύο από τις παρακάτω ιδιότητες συνεπάγεται την τρίτη. Το G είναι συνεκτικό. Το G είναι άκυκλο. Το G έχει n-1 ακµες. 23

24 δέντρα µε ρίζα δέντρο µε ρίζα (rooted tree). Ένα δέντρο T, στο οποίο ορίζουµε µία κορυφή ως ρίζα. Ένα δέντρο µε ρίζα το απεικονίζουµε συνήθως όπως φαίνεται στο σχήµα. Σηµασία/χρησιµότητα. Τα δέντρα µε ρίζα είναι κατάλληλα για τη µοντελοποίηση ιεραρχικών δοµών. ρίζα r γονέας της v v παιδί της v ένα δέντρο το ίδιο δέντρο, µε ρίζα τον κόµβο 1 24

25 δέντρο εξέλιξης 25

26 Ιεραρχία αντικειµένων σε GUI Ιεραρχία αντικειµένων σε GUI (graphical user interface). Περιγράφει την οργάνωση των GUI widgets. Reference: 26

27 συνεκτικότητα

28 συνεκτικότητα πρόβληµα της συνεκτικότητας s-t (s-t connectivity problem). Δεδοµένων δύο κόµβων s και t, υπάρχει µονοπάτι µεταξύ των s και t; πρόβληµα συντοµότερου µονοπατιού s-t (s-t shortest path problem). Δεδοµένων δύο κόµβων s και t, ποιο είναι το µήκος του συντοµότερου µονοπατιού µεταξύ των s και t; εφαρµογές. δροµολόγηση σε δίκτυα επικοινωνιών επιλογή διαδροµής στις µεταφορές δίκτυο κοινωνικής δικτύωσης Friendster. διάτρεξη λαβύρινθου (maze traversal). Erdös number. 28

29 Συνεκτική Συνιστώσα (Connected Component) Συνεκτική συνιστώσα. Εύρεση όλων των κόµβων που είναι προσπελάσιµοι από έναν κόµβο s. Η συνεκτική συνιστώσα που περιλαµβάνει τον κόµβο 1 είναι { 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 }. 29

30 3.2 διάτρεξη γραφήµατος

31 διέλευση/διερεύνηση γραφήµατος

32 Αναζήτηση Πρώτα σε Πλάτος (Breadth First Search) διαίσθηση της BFS. Εξερευνούνται όλοι οι κόµβοι ξεκινώντας από τον κόµβο s προς κάθε κατεύθυνση, έτσι ώστε να προστίθεται ένα επίπεδο κόµβων κάθε φορά. αλγόριθµος BFS. L 0 = { s }. L 1 = όλοι οι γείτονες του L 0. s L 1 L 2 L n-1 L 2 = όλοι οι κόµβοι που δεν ανήκουν στο L 0 ή στο L 1, και συνδέονται µε ακµή µε έναν κόµβο στο L 1. L i+1 = όλοι οι κόµβοι που δεν ανήκουν σε ένα από τα προηγούµενα επίπεδα και συνδέονται µε ακµή µε έναν κόµβο στο L i. Θεώρηµα. Για κάθε i, το L i αποτελείται από όλους τους κόµβους που απέχουν ακριβώς i (ακµές) από το s. Υπάρχει µονοπάτι από το s στο t αν και µόνο αν το t εµφανίζει σε κάποιο από τα επίπεδα. 32

33 Αναζήτηση Πρώτα σε Πλάτος (Breadth First Search) Ιδιότητα. Έστω T ένα δέντρο BFS του γραφήµατος G = (V, E), and έστω (x, y) µια ακµή του G. Τότε τα επίπεδα των x και y διαφέρουν το πολύ κατά 1. L 0 L 1 L 2 L 3 33

34 BFS: Ανάλυση Θεώρηµα. Η παραπάνω (ενότητα 3.3 βιβλίου) υλοποίηση της BFS εκτελείται σε χρόνο O(m + n) εάν το γράφηµα δίνεται µε την αναπαράσταση λίστας γειτνίασης. Απόδειξη. Είναι εύκολο να δείξουµε πολυπλοκότητα χρόνου O(n 2 ): το πολύ n λίστες L[i] κάθε κόµβος εµφανίζεται το πολύ σε µία λίστα και εποµένως ο βρόχος for εκτελείται n φορές για κάθε κόµβο u που εξετάζει ο αλγόριθµος, υπάρχουν n προσπίπτουσες ακµές (u, v) που περιέχουν τον u, και απαιτεί χρόνο O(1) η επεξεργασία κάθε ακµής Όµως η πολυπλοκότητα χρόνου είναι O(m + n): όταν εξετάζουµε έναν κόµβο u, υπάρχουν deg(u) προσπίπτουσες ακµές ο συνολικός χρόνος επεξεργασίας των ακµών είναι Σ u V deg(u) = 2m κάθε ακµή (u, v) µετριέται ακριβώς δύο φορές στο άθροισµα: µια φορά στο deg(u) και µία στο deg(v) 34

35 διερεύνηση γραφήµατος πρώτα κατά πλάτος 35

36 (a) r s t u 0 v w x y Q s 0 (d) r s t u v 1 w 2 x y Q t x v r s t u 1 0 Q (b) w r v w x y (e) r s t u v w x y Q x v u (c) r s t u v 1 w 2 x y Q r t x (f) r s t u v 1 w 2 x 3 y Q v u y

37 (g) r s t u v 1 w 2 x 3 y Q u y 3 3 (h) r s t u v 1 w 2 x 3 y Q y 3 (i) r s t u Q empty

38 αναζήτηση πρώτα σε βάθος 38

39 διερεύνηση γραφήµατος πρώτα σε βάθος 39

40 (a) v w x y Q s 0 (d) r s t u v 1 w x y Q w 1 r s t u 1 0 Q (b) w r v w x y (e) r s t u v w x y Q t x 2 2 (c) r s t u v 1 w x y Q w v 1 2 (f) r s t u v 1 w 2 x 3 y Q t u 2 3 y 3 40

41 (g) r s t u v 1 w 2 x 3 y Q t u 2 3 (h) r s t u v 1 w 2 x 3 y Q t 2 (i) r s t u Q empty

42 Εκτελέστε αναζήτηση BFS και DFS στο παρακάτω γράφηµα G, ξεκινώντας από τον κόµβο

43 Flood Fill Flood fill. Δίνοντας πράσινο χρώµα σε ένα pixel µιας εικόνας, αλλάζει το τµήµα της εικόνας που περιλαµβάνει το pixel αυτό σε πράσινο. Κόµβος: pixel. Ακµή: δύο γειτονικά pixel. Τµήµα εικόνας: συνεκτική συνιστώσα µε πράσινα pixels. χρωµατισµός του πράσινου τµήµατος µε µπλε 43

44 Flood Fill Flood fill. Δίνοντας πράσινο χρώµα σε ένα pixel µιας εικόνας, αλλάζει το τµήµα της εικόνας που περιλαµβάνει το pixel αυτό σε πράσινο. Κόµβος: pixel. Ακµή: δύο γειτονικά pixel. Τµήµα εικόνας: συνεκτική συνιστώσα µε πράσινα pixels. χρωµατισµός του πράσινου τµήµατος µε µπλε 44

45 Συνεκτική Συνιστώσα Συνεκτική Συνιστώσα. Βρες όλους τους κόµβους που είναι προσπελάσιµοι από τον s. s R u v µπορούµε να προσθέσουµε τον κόµβο v Θεώρηµα. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία, το R είναι η συνεκτική συνιστώσα που περιλαµβάνει τον κόµβο s. BFS = εξερευνά µε σειρά που βασίζεται στην απόσταση από τον s. DFS = εξερευνά µε έναν διαφορετικό τρόπο. 45

46 3.4 Έλεγχος διµερότητας

47 διµερές γράφηµα (bipartite graph) Ορισµός. Ένα µη-κατευθυνόµενο γράφηµα G = (V, E) είναι διµερές εάν οι κόµβοι του µπορούν να χρωµατιστούν µε δύο χρώµατα, πχ. κόκκινο και µπλε, έτσι ώστε κάθε ακµή να έχει ένα άκρο κόκκινο και ένα µπλε. Εφαρµογές. Ευσταθές ταίριασµα: άντρες = κόκκινο, γυναίκες = µπλε. Χρονοπρογραµµατισµός: µηχανές = κόκκινο, εργασίες = µπλε. ένα διµερές γράφηµα 47

48 έλεγχος διµερότητας Έλεγχος διµερότητας. Δεδοµένου ενός γραφήµατος G, είναι διµερές; Πολλά γραφοθεωρητικά προβλήµατα γίνονται: ευκολότερα όταν εφαρµόζονται σε διµερή γραφήµατα (matching) tractable όταν εφαρµόζονται σε διµερή γραφήµατα (ανεξάρτητο σύνολο) Η δοµή των διµερών γραφηµάτων. v 2 v 3 v 2 v 1 v 4 v 6 v 5 v 4 v 3 v 5 v 6 v 7 v 1 v 7 ένα διµερές γράφηµα G µια άλλη απεικόνιση του ίδιου γραφήµατος G 48

49 ένα εµπόδιο για τη διµερότητα Λήµµα. Εάν ένα γράφηµα είναι διµερές, δεν µπορεί να περιέχει έναν κύκλου περιττού µήκους. Απόδειξη. Δεν είναι δυνατό να χρωµατίσουµε κατάλληλα τον περιττό κύκλο και εποµένως ούτε και ολόκληρο το γράφηµα G. διµερές (2-colorable) δεν είναι διµερές (not 2-colorable) 49

50 διµερή γραφήµατα Λήµµα. Έστω G ένα συνεκτικό γράφηµα, και έστω L 0,, L k τα επίπεδα που παράγονται από BFS ξεκινώντας από τον κόµβο s. Ισχύει ακριβώς ένα από τα παρακάτω. (i) Καµία ακµή του G δεν ενώνει κόµβους ίδιου επιπέδου και το G είναι διµερές. (ii) Υπάρχει ακµή του G που ενώνει κόµβους του ίδιου επιπέδου και το G περιέχει κύκλο περιττού µήκους (και εποµένως δεν είναι διµερές). L 1 L 2 L 3 L 1 L 2 L 3 περίπτωση (i) περίπτωση (ii) 50

51 διµερή γραφήµατα Λήµµα. Έστω G ένα συνεκτικό γράφηµα, και έστω L 0,, L k τα επίπεδα που παράγονται από BFS ξεκινώντας από τον κόµβο s. Ισχύει ακριβώς ένα από τα παρακάτω. (i) Καµία ακµή του G δεν ενώνει κόµβους ίδιου επιπέδου και το G είναι διµερές. (ii) Υπάρχει ακµή του G που ενώνει κόµβους του ίδιου επιπέδου και το G περιέχει κύκλο περιττού µήκους (και εποµένως δεν είναι διµερές). Απόδειξη. (i) Έστω ότι δεν υπάρχει ακµή που να ενώνει κόµβους του ίδιου επιπέδου. Από προηγούµενο λήµµα, όλες οι ακµές ενώνουν κόµβους σε γειτονικά επίπεδα. Διαµέριση: red = κόµβοι σε µονά επίπεδα, blue = κόµβοι σε ζυγά επίπεδα. L 1 L 2 L 3 Περίπτωση (i) 51

52 διµερή γραφήµατα Λήµµα. Έστω G ένα συνεκτικό γράφηµα, και έστω L 0,, L k τα επίπεδα που παράγονται από BFS ξεκινώντας από τον κόµβο s. Ισχύει ακριβώς ένα από τα παρακάτω. (i) Καµία ακµή του G δεν ενώνει κόµβους ίδιου επιπέδου και το G είναι διµερές. (ii) Υπάρχει ακµή του G που ενώνει κόµβους του ίδιου επιπέδου και το G περιέχει κύκλο περιττού µήκους (και εποµένως δεν είναι διµερές). Απόδειξη. (ii) Έστω ακµή (x, y) µε x, y στο ίδιο επίπεδο L j. Έστω z = lca(x, y) = κοντινότερος κοινός πρόγονος. Έστω L i το επίπεδο στο οποίο ανήκει η z. Έστω ο κύκλος µε την ακµή (x, y), το µονοπάτι από το y στο z, και το µονοπάτι από το z στο x. Το µήκος του είναι 1 + (j-i) + (j-i), (περιττός αριθµός) z = lca(x, y) (x, y) µονοπάτι από y στο z µονοπάτι από z στο x 52

53 εµπόδιο στη διµερότητα Corollary. Ένα γράφηµα G είναι διµερές αν και µόνο αν δεν περιέχει κύκλου περιττού µήκους. 5-cycle C διµερές (2-colorable) δεν είναι διµερές (not 2-colorable) 53

54 πηγές/αναφορές Κεφάλαιο 3, Σχεδίαση Αλγορίθµων, J. Kleinberg and E. Tardos, Ελληνική έκδοση από τις Εκδ. Κλειδάριθµος Κεφάλαιο 22, Εισαγωγή στους αλγόριθµους, T. Cormen, C. Leiserson, R. Rivest and C. Stein, Ελληνική έκδοση από τις Πανεπιστηµιακές Εκδ. Κρήτης 54

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Υπολογισμός ισοχρονικών καμπύλων χρονοαπόστασης σε οδικά δίκτυα ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

EFFECTIVE PROGRAMMING, COMPUTATIONAL STUDY AND INTERNET VISUALIZATION OF NETWORK PROGRAMMING PROBLEMS ALGORITHMS. By Charalampos Papamanthou

EFFECTIVE PROGRAMMING, COMPUTATIONAL STUDY AND INTERNET VISUALIZATION OF NETWORK PROGRAMMING PROBLEMS ALGORITHMS. By Charalampos Papamanthou EFFECTIVE PROGRAMMING, COMPUTATIONAL STUDY AND INTERNET VISUALIZATION OF NETWORK PROGRAMMING PROBLEMS ALGORITHMS By Charalampos Papamanthou SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση: Δες ορισμό απλού γραφήματος στον Τόμο Α, σελ. 97 και τόμο Β, σελ 12.

Σημείωση: Δες ορισμό απλού γραφήματος στον Τόμο Α, σελ. 97 και τόμο Β, σελ 12. ΑΣΚΗΣΗ 1: Είναι το ακόλουθο γράφημα απλό; Σημείωση: Δες ορισμό απλού γραφήματος στον Τόμο Α, σελ. 97 και τόμο Β, σελ 12. v 2 ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1: Το παραπάνω γράφημα δεν είναι απλό, αφού υπάρχουν δύο ακμές που

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΒΟΗΘΟΣ: ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΔΟΥΡΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΒΟΗΘΟΣ: ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΔΟΥΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΒΟΗΘΟΣ: ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΔΟΥΡΟΣ Φροντιστήριο #: Εύρεση Ελαχίστων Μονοπατιών σε Γραφήματα που Περιλαμβάνουν και Αρνητικά Βάρη: Αλγόριθμος

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδα Γραφήματα (planar graphs)

Επίπεδα Γραφήματα (planar graphs) Επίπεδα Γραφήματα (planar graphs) Μπορούν να σχεδιαστούν στο επίπεδο χωρίς να τέμνονται οι ακμές τους 1 2 1 2 3 4 3 4 Άρα αυτό το γράφημα είναι επίπεδο Επίπεδα Γραφήματα (planar graphs) Μπορούν να σχεδιαστούν

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7. Τρισδιάστατα Μοντέλα

Κεφάλαιο 7. Τρισδιάστατα Μοντέλα Κεφάλαιο 7. 7.1 ομές εδομένων για Γραφικά Υπολογιστών. Οι δομές δεδομένων αποτελούν αντικείμενο της επιστήμης υπολογιστών. Κατά συνέπεια πρέπει να γνωρίζουμε πώς οργανώνονται τα γεωμετρικά δεδομένα, προκειμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ. Νώντας Κεχαγιάς Τµήµα Μαθηµατικών, Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ. Νώντας Κεχαγιάς Τµήµα Μαθηµατικών, Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ Νώντας Κεχαγιάς Τµήµα Μαθηµατικών, Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Ιωάννινα, 2008 ii Περιεχόµενα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...................... vii 1.1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΥΤΕΡΗΣ ΕΚ ΟΣΗΣ......... vii

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ & ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ & ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ & ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ Δρ. Ηλίας Κ. Σάββας ΛΑΡΙΣΑ, Ιανουάριος 2005

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα δικτύου. Ορολογία (1) Ορολογία (2) Ορολογία (3) Δίκτυο με δεδομένα δυναμικότητας ροής στις ακμές

Παράδειγμα δικτύου. Ορολογία (1) Ορολογία (2) Ορολογία (3) Δίκτυο με δεδομένα δυναμικότητας ροής στις ακμές http://users.uom.gr/~acg Στοιχεία από τη Θεωρία Δικτύων Παράδειγμα δικτύου Τα δίκτυα είναι παντού (όπως και η Επιχειρησιακή Έρευνα) Τα δίκτυα είναι παντού (συνέχεια) Ένα δίκτυο είναι μία συλλογή κόμβων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΟΡΘΩΣΗ ΤΗΣ ΑΚΤΙΝΙΚΗΣ ΙΑΣΤΡΟΦΗΣ ΥΠΕΡΕΥΡΥΓΩΝΙΩΝ ΦΑΚΩΝ ΑΠΟ ΛΗΨΕΙΣ ΕΥΘΕΙΟΓΕΝΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΟΡΘΩΣΗ ΤΗΣ ΑΚΤΙΝΙΚΗΣ ΙΑΣΤΡΟΦΗΣ ΥΠΕΡΕΥΡΥΓΩΝΙΩΝ ΦΑΚΩΝ ΑΠΟ ΛΗΨΕΙΣ ΕΥΘΕΙΟΓΕΝΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΟΡΘΩΣΗ ΤΗΣ ΑΚΤΙΝΙΚΗΣ ΙΑΣΤΡΟΦΗΣ ΥΠΕΡΕΥΡΥΓΩΝΙΩΝ ΦΑΚΩΝ ΑΠΟ ΛΗΨΕΙΣ ΕΥΘΕΙΟΓΕΝΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ιακριτά Μαθηµατικά Ασκήσεις Φροντιστηρίου

ιακριτά Μαθηµατικά Ασκήσεις Φροντιστηρίου ιακριτά Μαθηµατικά Ασκήσεις Φροντιστηρίου Εαρινό Εξάµηνο 2009 Κάτια Παπακωνσταντινοπούλου 1. Εστω A ένα µη κενό σύνολο. Να δείξετε ότι η αλγεβρική δοµή (P(A), ) είναι αβελιανή οµάδα. 2. Εστω ένα ξενοδοχείο

Διαβάστε περισσότερα

Θ. ΧΩΜΑΤΙ ΟΥ, A. ΤΣΩΗΣ

Θ. ΧΩΜΑΤΙ ΟΥ, A. ΤΣΩΗΣ ΕΝΕΡΓΕΣ ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ 131 ΕΝΕΡΓΕΣ ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ Θ. ΧΩΜΑΤΙ ΟΥ, A. ΤΣΩΗΣ 6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα Ενεργά Συστήµατα Βάσεων εδοµένων συνδυάζουν την τεχνολογία των Συστηµάτων Βάσεων εδοµένων µε τον Προγραµµατισµό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Ανίχνευση συστάδων µε τον αλγόριθµο STING για εφαρµογές spatial data mining από συστήµατα χωρικών δεδοµένων

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Ανίχνευση συστάδων µε τον αλγόριθµο STING για εφαρµογές spatial data mining από συστήµατα χωρικών δεδοµένων ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τµήµα Πληροφορικής και Επικοινωνιών ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ανίχνευση συστάδων µε τον αλγόριθµο STING για εφαρµογές spatial data mining από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΣΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΑΣΗΣ Η ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΣΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΑΣΗΣ Η ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ. ΕΠΙΛΟΓΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΣΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΑΣΗΣ Η ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ Υποβάλλεται στην ορισθείσα από την Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία. Τίτλος: Η Εργονομική Διαδρομή του Ίππου σε Σκακιέρα NxN. Σεραφειμίδης Ιωσήφ (ΑΜ: 1803)

Πτυχιακή εργασία. Τίτλος: Η Εργονομική Διαδρομή του Ίππου σε Σκακιέρα NxN. Σεραφειμίδης Ιωσήφ (ΑΜ: 1803) Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων Πτυχιακή εργασία Τίτλος: Η Εργονομική Διαδρομή του Ίππου σε Σκακιέρα NxN. Σεραφειμίδης Ιωσήφ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής

Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Καβάλας Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής Τίτλος πράξης: Κατηγορία Πράξης: Ενέργεια: Μέτρο: Επιστ. Υπεύθυνος: "Επιµόρφωση Πιστοποίηση Γυναικών Αρχικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ 6 Παραδοτέο: 13. Εγχειρίδιο για Νέες Τεχνολογίες για τον Ολοκληρωμένο Περιβαλλοντικό Σχεδιασμό

ΔΡΑΣΗ 6 Παραδοτέο: 13. Εγχειρίδιο για Νέες Τεχνολογίες για τον Ολοκληρωμένο Περιβαλλοντικό Σχεδιασμό ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΩΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΟΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ» ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 11 Πολυμέσα. Εφ. Πληροφορικής Κεφ. 11 Καραμαούνας Π. 1

Κεφάλαιο 11 Πολυμέσα. Εφ. Πληροφορικής Κεφ. 11 Καραμαούνας Π. 1 Κεφάλαιο 11 Πολυμέσα Εφ. Πληροφορικής Κεφ. 11 Καραμαούνας Π. 1 Εφαρμογές πολυμέσων: πολλές μορφές πληροφορίας, αποθηκευμένες σε ψηφιακή μορφή, με δυνατότητα αλληλεπίδρασης κατά την παρουσίασή τους 11.1

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΕΥΘΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΥ -ΈΛΛΕΙΨΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΕΥΘΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΥ -ΈΛΛΕΙΨΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ : ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΕΥΘΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΥ -ΈΛΛΕΙΨΗΣ Μια εικόνα μπορεί να περιγραφεί με πολλούς τρόπους. Αν υποθέσουμε ότι έχουμε μια προβολή ψηφιδοπλέγματος, μια εικόνα καθορίζεται πλήρως από το σύνολο των

Διαβάστε περισσότερα

Social Media & Πολιτιστική Επικοινωνία

Social Media & Πολιτιστική Επικοινωνία ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Social Media & Πολιτιστική Επικοινωνία ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Σχεδίαση και αξιολόγηση ψευδοτυχαίων γεννητριών για μειωμένη κατανάλωση ισχύος κατά τον έλεγχο ορθής λειτουργίας

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Σχεδίαση και αξιολόγηση ψευδοτυχαίων γεννητριών για μειωμένη κατανάλωση ισχύος κατά τον έλεγχο ορθής λειτουργίας ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: Επιβλέπων: Σχεδίαση και αξιολόγηση ψευδοτυχαίων γεννητριών για μειωμένη κατανάλωση ισχύος κατά τον έλεγχο ορθής λειτουργίας Καθηγητής Δημήτριος Νικολός Λαουδιάς Χρήστος Α.Μ. 2142

Διαβάστε περισσότερα

Κατανεµηµένα Συστήµατα 1, Μάθηµα Βασικής Επιλογής Χειµερινού Εξαµήνου Τοµέας Εφαρµογών και Θεµελιώσεων

Κατανεµηµένα Συστήµατα 1, Μάθηµα Βασικής Επιλογής Χειµερινού Εξαµήνου Τοµέας Εφαρµογών και Θεµελιώσεων Κατανεµηµένα Συστήµατα 1, Μάθηµα Βασικής Επιλογής Χειµερινού Εξαµήνου Τοµέας Εφαρµογών και Θεµελιώσεων Απόστολος Φίλιππας Τµήµα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής 10 Ιανουαρίου, 2011 Κατανεµηµένα Συστήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Δίκτυο : Δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών ή απλά δίκτυο ορίζεται ένα σύνολο συσκευών (υπολογιστών, τερματικώνκτλ) συνδεδεμένων μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Η βασική ιεραρχία διοίκησης ενός τυπικού συστήµατος παραγωγής έχει ήδη περιγραφεί στο Κεφάλαιο 1 και συγκεκριµένα στο Σχήµα 1.2. Στα προηγούµενα Κεφάλαια (2 4)

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προγραμματισμού

Τεχνικές Προγραμματισμού Νικόλαος Β. Πλατής Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Πληροφορικής Τεχνικές Προγραμματισμού Μάρτιος 2001 1. Εισαγωγή 1.1 Βασικές έννοιες Η επιστήμη της Πληροφορικής μελετά την επίλυση προβλημάτων με τη βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΝΕΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ II ΠΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ: ΒΑΣΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΦΥΛΟΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΠΙΘΑΝΟΦΑΝΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

PROJECT ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΥΡΕΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ"

PROJECT ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΥΡΕΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ PROJECT ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΥΡΕΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ" ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Υπεύθυνος Καθηγητής Λυκοθανάσης Σπυρίδων Ακαδημαικό Έτος:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤHΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΉΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤHΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΉΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤHΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΉΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ I 2 C ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ WORLD WIDE WEB ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1996 ΖΑΜΠΟΥΛΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα