ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ. Σμήμα Φιλοζοθικών και Κοινωνικών ποςδών Πανεπιζηημίος Κπήηηρ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ. Σμήμα Φιλοζοθικών και Κοινωνικών ποςδών Πανεπιζηημίος Κπήηηρ"

Transcript

1 ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ Σέγορ πςπίδων ηος Κων/νηίνος Σηλ Λέκηοπαρ νεόηεπηρ θιλοζοθίαρ Σμήμα Φιλοζοθικών και Κοινωνικών ποςδών Πανεπιζηημίος Κπήηηρ Βιογπαθικά ζηοισεία 1.1 Σόπορ και σπόνορ γέννηζηρ Γελλήζεθα ζηηο 29 Απξηιίνπ ηνπ 1969 ζηε Θεζζαινλίθε. Παξέκεηλα εθεί κέρξη ηελ ειηθία ησλ 24 ρξνλώλ όπνπ θαη αλαρώξεζα γηα κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζηε Γαιιία (Παξίζη) 1.2 ποςδέρ Σε δεκνηηθή θαη κέζε εθπαίδεπζε παξαθνινύζεζα ζηε Θεζζαινλίθε. Απνθνίηεζα από ην 14 ν ιύθεην Θεζζαινλίθεο ην ζρνιηθό έηνο Σν επόκελν αθαδεκατθό έηνο, κεηά από επηηπρείο εηζηηήξηεο εμεηάζεηο, γξάθηεθα ζην πξώην έηνο ηνπ ηκήκαηνο ηεο λνκηθήο ζρνιήο ηνπ παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο. Σν παλεπηζηεκηαθό έηνο , ύζηεξα από επηηπρείο εηζηηήξηεο εμεηάζεηο γξάθηεθα ζην πξώην έηνο ηνπ ηκήκαηνο θηινζνθίαο, παηδαγσγηθήο θαη ςπρνινγίαο ηεο θηινζνθηθήο ζρνιήο. Ύζηεξα από ηελ νινθιήξσζε ησλ ζπνπδώλ κνπ θαη κε απόθαζε ηνπ δ.ζ. ηνπ ηκήκαηνο (αξ.68/ ) απνθνίηεζα από ην ηκήκα θηινζνθίαο θαη παηδαγσγηθήο κε εηδίθεπζε «Φηινζνθία» θαη βαζκό πηπρίνπ «ιίαλ θαιώο» ην αθαδεκατθό έηνο Μεηαπηςσιακέρ ζποςδέρ Γιδακηοπικό δίπλωμα Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνύ έηνπο παξαθνινύζεζα ηνλ κεηαπηπρηαθό θύθιν ζπνπδώλ ηνπ παλεπηζηεκίνπ Ναληέξ Παξίζη 10 κε γεληθό ηίηιν «Ζ θηινζνθία θαη ε πόιηο». Απέθηεζα ην δίπισκα ησλ ζπνπδώλ εκβάζπλζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δεύηεξεο πεξηόδνπ ηνπ 1995 εθπνλώληαο ηελ πηπρηαθή εξγαζία κε ηίηιν «Οη έλλνηεο ηνπ έξσηα θαη ηεο θηιίαο ζηελ πιαησληθή θηινζνθία» Σν Γεθέκβξην ηνπ 1995 έγηλε δεθηή ε εγγξαθή κνπ γηα ηελ εθπόλεζε δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ζηε ζεκαηηθή ελόηεηα πνπ αθνξά ηε θηινζνθία ησλ παζώλ ζηελ θιαζζηθή πνιηηηθή θαη εζηθή θηινζνθία. Ζ δηδαθηνξηθή δηαηξηβή ππνζηεξίρζεθε δεκόζηα ζην παλεπηζηήκην ηεο Ναληέξ- Παξίζη 10 ζηηο 03/04/2001 κε ην γεληθό ηίηιν «Ζ έλλνηα ησλ θνηλσληθώλ αηζζεκάησλ ζηελ θιαζζηθή πνιηηηθή θηινζνθία (17 ν -18 ν

2 αηώλαο). Ζ επηηξνπή, απνηεινύκελε από 5 ηαθηηθνύο θαζεγεηέο, κνπ απέλεηκε ηνλ ηίηιν ηνπ δηδάθηνξα ζηε θηινζνθία κε κλεία εμαηξεηηθά δηαθεθξηκέλε κε ζπγραξεηήξηα. 1.4 Μεηαδιδακηοπικέρ ζποςδέρ - Με ηελ ηδηόηεηα κνπ σο κεηαδηδαθηνξηθνύ ππνηξόθνπ ηνπ ηδξύκαηνο θξαηηθώλ ππνηξνθηώλ (Η.Κ.Τ.), μεθίλεζα ηελ εθπόλεζε κεηαδηδαθηνξηθήο εξγαζίαο ζηελ θηινζνθία ( ). Ζ εθπόλεζε ηεο παξαπάλσ έξεπλαο έγηλε ππό ηελ επίβιεςε ηνπ θαζεγεηή ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ θ. Γ. Φαξάθια. - Μεηαδηδαθηνξηθή έξεπλα ζην Παλεπηζηήκην Υάξβαξλη, Center for European Studies- Visiting scholar , εαξηλό εμάκελν Σίηινο ηεο εξεπλεηηθήο πξόηαζεο : «Οηθνλνκηθά ζπλαηζζήκαηα θαη θνζκνπνιηηηζκόο» - Μεηαδηδαθηνξηθή έξεπλα ζην πξόγξακκα ειιεληθώλ ζπνπδώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Princeton (Program in Hellenic Studies) Stanley J. Seeger Visiting Fellowship Dec.1, Feb Σίηινο εξεπλεηηθήο πξόηαζεο: Απζεληία θαη εππξέπεηα: επαλαδηεθδηθώληαο ηνλ επξσπαηθό δηαθσηηζκό (Authority and Civility : Reclaiming European Enlightenment). - Μεηαδηδαθηνξηθή ζέζε επηζθέπηε εξεπλεηή (visiting fellow) ζην Institute for the Advanced Studies in the Humanities, University of Edinburgh, Ηαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2013 (ζην πιαίζην ηεο εθπαηδεπηηθήο κνπ άδεηαο). 1.5 Τποηποθίερ Μεηά από επηηπρή ζπκκεηνρή κνπ (πξώηε ζέζε) ζην δηαγσληζκό ηεο πεξηόδνπ 1995 ζηε εηδίθεπζε «Πνιηηηθή θηινζνθία» ηνπ ηδξύκαηνο θξαηηθώλ ππνηξνθηώλ (Η.Κ.Τ.), αλαθεξύρζεθα ππόηξνθνο γηa ηελ εθπόλεζε δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο (Γαιιία), αξ.πξση.8690, 06/06/95). Γηά ηελ πεξάησζε ηεο δηαηξηβήο κνπ έιαβα ππνηξνθία από ην ίδξπκα Λεβέληε πνπ εδξεύεη ζην Παξίζη. - Μεηά από επηηπρή ζπκκεηνρή κνπ ζην δηαγσληζκό ηεο πεξηόδνπ 2002 ηνπ ηδξύκαηνο θξαηηθώλ ππνηξνθηώλ (Η.Κ.Τ) γηa κεηαδηδαθηνξηθέο ππνηξνθίεο, αλαθεξύρζεθα κεηαδηδαθηνξηθόο ππόηξνθνο ζηνλ ηνκέα «Κνηλσληθέο επηζηήκεο», αξ.πξση.13649, 11/10/ Τπνηξνθία ηνπ Διιεληθνύ Ηδξύκαηνο Υάξβαξλη γηα ηε δηεμαγσγή έξεπλαο σο Research Fellow ζην παλεπηζηήκην ηνπ Υάξβαξλη (Κέληξν επξσπατθώλ ζπνπδώλ) 1.6 Ξένερ γλώζζερ Πέξαλ ηεο γαιιηθήο γιώζζαο ζηελ νπνία έρσ ζπγγξάςεη ηελ πιεηνςεθία ησλ επηζηεκνληθώλ εξγαζηώλ κνπ, θαηέρσ ηθαλνπνηεηηθά ηελ αγγιηθή γιώζζα, θαζώο κεγάιν κέξνο ηεο βηβιηνγξαθίαο ηεο δηαηξηβήο κνπ είλαη ζηα αγγιηθά, όπσο θαη ηε γεξκαληθή γιώζζα. Δίκαη θάηνρνο ηνπ πξώηνπ πηπρίνπ ηεο αγγιηθήο θαη γεξκαληθήο γιώζζαο. Δπεςνηηικό έπγο - ςμμεηοσή ζε επεςνηηικά κένηπα ςμμεηοσή ζε επεςνηηικά ππογπάμμαηα.

3 ςμμεηοσή ζε ζςνέδπια και ζεμινάπια (επιλογή από ηα ζημανηικόηεπα) 2.1 Σν εξεπλεηηθό κνπ έξγν, πέξαλ ησλ ζεκηλαξίσλ ζηα πιαίζηα εξεπλεηηθώλ θέληξσλ πνπ παξαθνινύζεζα ζηα παλεπηζηήκηα Παξίζη Η, IV- La Sorbonne, Ecole des hautes études en sciences sociales, Ecole normale superieure-ulm, νξγαλώλεηαη κε άμνλα δύν εξεπλεηηθά θέληξα, ησλ νπνίσλ απνηειώ ελεξγό κέινο : πξόθεηηαη θαηαξρήλ γηά ην CERPHI, Centre d études en Rhetorique, philosophie et histoire des idées, Κέληξν κειεηώλ πάλσ ζηε ξεηνξηθή, ηε θηινζνθία θαη ηελ ηζηνξία ησλ ηδεώλ θαηά ηελ θιαζζηθή επνρή κε έδξα ηελ Ecole Normale superieure Lettres et sciences humaines-lyon ζε ζπλεξγαζία κε ην γαιιηθό εζληθό θέληξν επηζηεκνληθώλ εξεπλώλ(cnrs). Ζ δεύηεξε εξεπλεηηθή νκάδα ζηελ νπνία ζπκκεηείρα εληάζζεηαη ζην εξγαζηήξην ηνπ γαιιηθνύ εζληθνύ θέληξνπ επηζηεκνληθώλ εξεπλώλ( CNRS), κε ηίηιν Philosophie politique contemporaine UPRES-A 8004, ύγρξνλε πνιηηηθή θηινζνθία. 2.2 Παξαθνινύζεζε θύθινπ ζεκηλαξίσλ δηάξθεηαο 4 ρξόλσλ ( ) κε γεληθό ζέκα ηε θηινζνθία ησλ παζώλ θαη ηελ αλζξσπνινγία ησλ θηινζόθσλ θαηά ηελ θιαζζηθή επνρή (17 ν -18 ν αηώλαο) κε ηίηιν : Γηακάρεο ζηελ θιαζζηθή επνρή. Παξαθνινύζεζε ησλ ζεκηλαξίσλ πνιηηηθήο θηινζνθίαο θαη ζεσξίαο ηνπ δηεπζπληή ζπνπδώλ κνπ E.Balibar ζην παλεπηζηήκην Παξίζη 10 κε βαζηθνύο άμνλεο ηηο έλλνηεο ηνπ πνιηηηζκνύ, ηεο ηδενινγίαο θαη ηνπ ηξίπηπρνπ αηνκηθόηεηα/δηαηνκηθόηεηα/θνηλσληθόηεηα. 2.3 πκκεηνρή κε αλαθνίλσζε ζε δηεζλέο ζπλέδξην κε ζέκα ηηο ηαηξηθέο, βηνινγηθέο, πνιηηηθέο θαη εζηθέο δηαζηάζεηο ηεο έλλνηαο ηεο ζπκπάζεηαο ζηελ θιαζζηθή επνρή πνπ νξγαλώζεθε ζην Κεκπέθ ηνπ Kαλαδά από ην Παλεπηζηήκην Λαβάι, 6-9/10/1999 κε ηίηιν : Πεπί ζςμπάθειαρ ζηο Παλαιό Καθεζηώρ : Λόγοι, γνώζειρ, κοινωνίερ: «Sympathie et pitié dans la pensée de Hume et Rousseau» 2.4 πκκεηνρή κε αλαθνίλσζε θαη ζπλ-δηνξγάλσζε δηεζλνύο ζπλεδξίνπ κε ζέκα ηηο έλλνηεο ηεο ηδενινγίαο, ηεο εζηθήο θαη ηνπ ζπκβνιηθνύ ζην ύζηεξν έξγν ηνπ θνηλσληνιόγνπ E. Durkheim θαη ζηε γαιιηθή θνηλσληνινγηθή παξάδνζε γεληθόηεξα. Ο δεύηεξνο άμνλαο εζηηάδνληαλ ζε έλαλ πξνβιεκαηηζκό γύξσ από δεηήκαηα κεζόδνπ πνπ αθνξνύλ ηελ επηζηεκνινγία ησλ θνηλσληθώλ επηζηεκώλ. Σν ζπλέδξην δηνξγαλώζεθε από ην ηκήκα θνηλσληνινγίαο ηνπ παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο ζην Ρέζπκλν, 9-11/12/2003 θαη κε γεληθό ηίηιν : Ηθική και ιδεολογία, Ο Νηςπκάιμ και οι Νηςπκαϊμιανοί για ηη θπηζκεία. 2.5 πκκεηνρή κε αλαθνίλσζε ζην επηζηεκνληθό ζπκπόζην πνπ δηνξγαλώζεθε από ην ηκήκα Πνιηηηθήο επηζηήκεο ηνπ παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο θαη από ην πεξηνδηθό Αξιολογικά ζην Ρέζπκλν, 23-24/01/2004, κε ηίηιν Τόμαρ Χόμπρ : Κςπιαπσία και κανονιζηικόηηηα: Ζ ηδηνθηεζία ηνπ εαπηνύ θαη ε αηνκηθή ηδηνθηεζία ζηνλ Υνκπο 2.6 πκκεηνρή κε αλαθνίλσζε ζην δηεζλέο επηζηεκνληθό ζπλέδξην πνπ νξγαλώζεθε από ην θέληξν θηιoζνθίαο ηνπ δηθαίνπ ηνπ Université Libre ησλ Βξπμειιώλ (ULB), ζηηο Βξπμέιιεο ζηηο 29/04/2004 : Φιλοζοθία ηηρ θοπολογίαρ. 2.7 πκκεηνρή κε αλαθνίλσζε ζην παλειιήλην επηζηεκνληθό ζπλέδξην: Immanuel Kant: 200 ρξόληα από ην ζάλαηό ηνπ, πνπ δηνξγαλώζεθε από ηνλ ηνκέα θηινζνθίαο ηνπ παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ, ζηηο 18-19/10/2004. Σίηινο αλαθνίλσζεο: «Ο Κάλη αλαγλώζηεο ηεο παξάδνζεο ησλ εζηθώλ ζπλαηζζεκάησλ». 2.8 πκκεηνρή κε αλαθνίλσζε ζην δηεζλέο εηήζην ζπλέδξην ηεο επξσπατθήο εηαηξείαο πνιηηηθήο έξεπλαο ECPR (European Consortium for Political Research) πνπ δηεμήρζε ζηε Γξαλάδα ηεο Ηζπαλίαο ζηηο 14-19/04/2005. Σίηινο ηεο ελόηεηαο ζπκκεηνρήο : Πολιηικέρ ηηρ θιλίαρ: ςπέπβαζη ηος σάζμαηορ μεηαξύ θεωπηηικών και εμπειπικών ζποςδών, «Πνιηηηθή ηεο θιίαο θαη πνιηηηθή ηνπ νίθηνπ» 2.9 Δπηζθέπηεο εξεπλεηήο ζην Κέληξν Δπξσπατθώλ πνπδώλ ηνπ παλεπηζηεκίνπ Harvard γηα ην εαξηλό αθαδεκατθό εμάκελν ηεο πεξηόδνπ , κε πιήξε ζπκκεηνρή ζηηο εξεπλεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ θέληξνπ θαη παξνπζίαζε ηεο ηξέρνπζαο εξεπλεηηθήο κνπ δνπιεηάο.

4 2.10 Δπηζθέπηεο εξεπλεηήο ζην Κέληξν Δπξσπατθώλ πνπδώλ ηνπ παλεπηζηεκίνπ Harvard γηα ην εαξηλό αθαδεκατθό εμάκελν ηεο πεξηόδνπ , κε πιήξε ζπκκεηνρή ζηηο εξεπλεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ θέληξνπ θαη παξνπζίαζε ηεο ηξέρνπζαο εξεπλεηηθήο κνπ δνπιεηάο πκκεηνρή ζην 34ν δηεζλέο ζπλέδξην ηεο Hume Society(Boston), ζρόιηα ζην Colin Heydt: Therapeutic relations of form and content in Hume s essays on happiness : «Ζ θηινζνθία σο ηέρλε γξαθήο θαη σο ζεζκόο», δεκνζηεπκέλν ζηα πξαθηηθά ηνπ ζπλεδξίνπ, πκκεηνρή ζην δηεζλέο ζπλέδξην Smith in Glasgow 31/03-02/ , University of Glasgow: `The two Sources of Corruption of Moral Sentiments in Adam Smith 2.13 πκκεηνρή ζην Sixth Annual Series of Workshops in Political Theory, Manchester Metropolian University Sept. 2009, ηίηινο workshop Politics, Morals and Economics in Adam Smith : What may be properly called Deferential Civility? 2.14 πκκεηνρή ζηελ 5 ε εηήζηα ζπλάληεζε (retreat) ηνπ δηεπηζηεκνληθνύ πξνγξάκκαηνο κεηαπηπρηαθώλ ζπνπδώλ ζηε βηνεζηθή ηνπ Π.Κ. κε έδξα ην ηκήκα Φ.Κ.., Ρέζπκλν, 27-29/09/ Σίηινο αλαθνίλσζεο: «πκπάζεηα θαη πξν-δαξβηληθέο εμειηθηηθηζηηθέο ζεσξίεο: ε πεξίπησζε ηνπ Αληακ κηζ» 2.15 πκκεηνρή κε αλαθνίλσζε ζην ζπλέδξην Lectures croisèes de l œuvre d Adam Smith, Centre d histoire de pensée économique, Université Sorbonne-Paris I, 1-2/10/2009 : Does Deferential Sympathy have a Natural History? 2.16 Γηεζλέο ζπλέδξην, Ο Ανηαμ Σμιθ και ο Σκωηικόρ διαθωηιζμόρ, Παλ. Ησαλλίλσλ- Παλ. Αζελώλ, Γεθεκβξίνπ 2009, Ο Άληακ κηζ γηα ηελ ππνηειή ζπκπάζεηα ν δηεζλέο ζπλέδξην ηεο Hume Society (Αntwerp), ζρόιηα ζην Wade Robison (RIT): "Hume the Moral Historian: Queen Elizabeth I", 6-10/7/ πκκεηνρή κε αλαθνίλσζε ζην Seventh Annual Series of Workshops in Political Theory, Manchester Metropolitan University Sept.2010, workshop Friendship in Political Theory, Friendship in commercial society πκκεηνρή ζηελ 6 ε εηήζηα ζπλάληεζε (retreat) ηνπ δηεπηζηεκνληθνύ πξνγξάκκαηνο κεηαπηπρηαθώλ ζπνπδώλ ζηε βηνεζηθή ηνπ Π.Κ. κε έδξα ην ηκήκα Φ.Κ.., Βηνεζηθά πξνβιήκαηα ζηηο επηζηήκεο ηεο δσήο, Ρέζπκλν, 24-26/09/2010, «Ο εμειηθηηθηζκόο ζηε ζθέςε ηνπ Νη. Υηνπκ θαη Ε.Ε Ρνπζώ» 2.20 πκκεηνρή κε αλαθνίλσζε ζηε ΥΗ Ηnternational Conference ηεο ειιεληθήο ζεκεησηηθήο εηαηξείαο «Σν θαζεκεξηλό», Λεπθσζία, Παλεπηζηήκην Κύπξνπ, 5-7/11/2010. Σίηινο αλαθνίλσζεο: «Ζ θαζεκεξηλόηεηα ησλ θαιώλ ηξόπσλ ζηνλ θιαζηθό θηιειεπζεξηζκό» 2.21 πκκεηνρή κε αλαθνίλσζε ζην 13 Γηεζλέο ζπλέδξην ζπνπδώλ ηνπ 18 νπ αηώλα, Γθξαηδ, Απζηξία, Ηνπιίνπ 2011: «Ζ θηιία ζηε ζθέςε ηνπ Αληακ κηζ» 2.22 υμμετοχι με ανακοίνωςθ ςτο Cultural histories of teleology I: Global circulations, engagements, and perspectives of historical teleology Working Group Teleology and History, Europe , (Prof. Bo Strath, Dep. of World Cultures, University of Helsinki and Prof. Martti Koskienniemi, Institute of International Law and Human Rights, University of Helsinki dir.), Budapest, 8-9 September 2011: The status of teleology in the natural history.

5 2.23 πκκεηνρή κε αλαθνίλσζε ζην Workshop on Adam Smith s Theory of Moral Sentiments, University of Illinois, Chicago, : The Addisonian and French origins of politeness in Adam Smith 2.24 πκκεηνρή κε αλαθνίλσζε ζην δηεζλέο ζπλέδξην Θπηζκεία και διαθωηιζμόρ, Mediterranean Society for the Study of the Scottish Enlightenment, Εάθπλζνο Ηνπλίνπ 2012: Ο Αληακ κηζ ζρεηηθά κε ηηο θαηξίεο θαη ηνλ θαηξηαζκό 2.25 πκκεηνρή κε αλαθνίλσζε ζηελ επηζηεκνληθή δηεκεξίδα: Ο J.J. Rousseau και η εποσή μαρ, 300 σπόνια από ηην γέννηζή ηος ( ), Ννεκβξίνπ 2012, Παλεπηζηήκην Αζελώλ, «Καινί ηξόπνη θαη εζηθή: ην δήηεκα ηεο επγέλεηαο ζηε ζθέςε ηνπ Rousseau» 2.26 πκκεηνρή κε αλαθνίλσζε ζηελ επηζηεκνληθή εκεξίδα: Enlightenment afternoons, Institute for the Advanced Studies in the Humanities, University of Edinburgh, : Hume s case for French politeness Αλαθνίλσζε: Faction, corporations and parties : Adam Smith s dissection of group conformism, The Scottish Enlightenment and the Other Conference, Mediterranean Society for the Study of the Scottish Enlightenment, Haifa, 5-6 Ηνπλίνπ πκκεηνρή κε αλαθνίλσζε ζην δηεζλέο ζπλέδξην ηεο Δighteenth Century Scottish Studies Society, Scotland, Europe and Empire in the Age of Adam Smith and Beyond, Paris Sorbonne 3-6 Ηνπιίνπ 2013, ηίηινο αλαθνίλσζεο: The coxcomb and the poor man s son: Adam Smith s tales of commercial ambition πκκεηνρή κε αλαθνίλσζε ζην δηεζλέο ζπλέδξην Philosophy and Crisis: Responding to Challenges to Ways of Life in the Contemporary World, Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ, Ηνπιίνπ 2013, ηίηινο αλαθνίλσζεο: Liberal and the Sceptic: Reflections on the relativism of ways of life from Hume onwards πκκεηνρή κε αλαθνίλσζε ζηε δηεζλή εκεξίδα Philosophy in the Enlightenment, University of San Francisco, 30 επηεκβξίνπ 2013, ηίηινο αλαθνίλσζεο: The sentimental background of social distinction the Enlightenment: the cases of David Hume, Adam Smith and Sophie de Grouchy YMMETOXH Δ ΤΝΔΓΡΗΑ καηόπιν blind review:

6 - πκκεηνρή κε αλαθνίλσζε ζην ζπλέδξην γηα ηα 250 ρξόληα από ηε ζπγγξαθή ηνπ ζεκειηώδνπο εζηθνύ έξγνπ ηνπ Αληακ κηζ Θεωπία ηων ηθικών ζςναιζθημάηων, Oxford, Theory of Moral Sentiments Conference, Γεθ πκκεηνρή κε αλαθνίλσζε ζην ζπλέδξην 3th Annual Early Modern Philosophy Workshop Antwerp 12-13/10/ 2010 κε ζέκα: "Adam Smith on the 'Addisonian' and French Origins of Politeness" - πκκεηνρή κε αλαθνίλσζε ζην 38ν Hume Society Conference (ε ίδηα ε αλαθνίλσζε, θαη όρη abstract, έρνπλ πεξάζεη από blind review): The social function of religious fetishism in David Hume and Adam Smith. - πκκεηνρή κε αλαθνίλσζε ζηη Spring Conference March 2012, Hume on Sympathy and beyond, The Centre for the Study of Philosophy at Princeton Theological Seminary: Sympathy with the rich and the great in Hume and Smith: might it be called deferential sympathy? - πκκεηνρή κε αλαθνίλσζε ζηε Spring Conference 08-10/03/2013, Scottish Reactions to Mandeville, The Centre for the Study of Philosophy at Princeton Theological Seminary: Adam Smith s appropriation of Mandeville: a matter of style? -πκκεηνρή κε αλαθνίλσζε ζην 40ν Hume Society Conference (ε ίδηα ε αλαθνίλσζε, θαη όρη abstract, έρνπλ πεξάζεη από blind review), Belo Horizonte, Brasil Ηνπιίνπ 2013: Hume s case for French politeness. ΤΜΜΔΣΟΥΖ Δ ΓΗΔΘΝΔΗ ΣΡΟΓΓΤΛΔ ΣΡΑΠΔΕΔ Liberty Fund Colloquium, «Adam Smith s Theory of Moral Sentiments, Ryan Hanley (dir.), Evanston, Illinois, May 2012 Liberty Fund Colloquium, Morals and Markets: Adam Smith in Scotland, Fonna Barzilay (dir.), Edinburgh, United Kingdom, August, ΤΝΣΟΝΗΣΖ PANEL ΤΝΔΓΡΗΟΤ 13 th International Congress for 18 th Century Studies, Graz, Austria July 2011, SESSION: Friendship in Society: The Idea of Friendship in the Age of the Enlightenment HYPERLINK "http://www.18thcenturycongress-graz2011.at/sections/section_cs013.html" Organizers: Eleni Leontsini (Ioannina), Spiros Tegos (Crete) ΓΗΟΡΓΑΝΩΖ ΤΝΔΓΡΗΩΝ

7 ςμμεηοσή ζηη οπγανωηική επιηποπή, παποςζίαζη ανακοίνωζηρ και οπγάνωζη panel για παποςζίαζη βιβλίος ζηο διεθνέρ ζςνέδπιο Adam Smith and the Scottish Enlightenment Γεκεμβπίος 2009 Athens (ζςνδιοπγάνωζη ηων ηομέων θιλοζοθίαρ ηος Πανεπιζηημίος Αθηνών και Ηωαννίνων) ςμμεηοσή ζηην οπγανωηική επιηποπή ηος ζςνεδπίος The Scottish Enlightenment and the Other, Haifa June ΠΑΡΟΤΗΑΔΗ Δ ΔΜΗΝΑΡΗΑ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟΤ ΥΑΡΑΚΣΖΡΑ(ενδεικηικά) The status of natural history in Hume and his successors: the case of religion, History and Philosophy of Sciences Series, Department of history and philosophy of Sciences, University of Ghent(Belgium) «Ο Δπίθνπξνο ζηε ζθέςε ηνπ Adam Smith», ζειπά διαλέξεων ηος Κένηπος ελληνική θιλοζοθίαρ ηηρ Ακαδημίαρ Αθηνών «The problem of authority in Adam Smith» Political Theory Colloquium, Georgetown University, Washington D.C «Ζ έλλνηα ηνπ αληίδνηνπ (remedy) ζηε ζθέςε ηνπ Hume», Montreal Interuniversity Workshop in the History of Philosophy, Montreal, McGill Univ : «Η ζννοια του κοςμοπολιτιςμοφ ςτον Διαφωτιςμό : ζνα πρόβλθμα ςτθν ιςτορία των ιδεϊν», Visiting Scholar Brown Bag Seminar Series, Κζντρο Ευρωπαϊκϊν πουδϊν, Πανεπιςτιμιο Harvard : «Ο Ανταμ μικ αναγνϊςτθσ του Ρουςϊ», μεταπτυχιακό ςεμινάριο πάνω ςτθν φιλοςοφικι πράξθ τθσ ανάγνωςθσ (διατμθματικό), Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν : «Οικονομικά ςυναιςκιματα και κοςμοπολιτιςμόσ», Visiting Scholar Brown Bag Seminar Series, Κζντρο Ευρωπαϊκϊν πουδϊν, Πανεπιςτιμιο Harvard : «Ρθτορικι παράδοςθ και οικονομία ςτον Ανταμ μικ», μεταπτυχιακό ςεμινάριο για τθν ρθτορικι παράδοςθ(διατμθματικό), Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν

8 : «Πολιτικι των δικαιωμάτων του ανκρϊπου: μια πολιτικι οίκτου;», μεταπτυχιακό ςεμινάριο PARIS-VIII, υπεφκυνοσ κακ. Κ. G. Mairet : «Ζ ζεσξία ηεο δηθαηνζύλεο ζηα πιαίζηα ηεο ρηνπκηαλήο αλζξσπνινγίαο», ζεκηλάξην δηδαζθόλησλ, ηνκέαο θηινζνθίαο, Παλεπηζηήκην Παηξώλ. ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΔΜΠΔΗΡΗΑ -Καηά ην ρεηκεξηλό εμάκελν ηνπ αθαδεκατθνύ έηνπο Γ.Δ.Ο.Π..(Γηεζλώλ επξσπατθώλ νηθνλνκηθώλ θαη πνιηηηθώλ ζπνπδώλ) ηνπ παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο ην ππνρξεσηηθό κάζεκα «Δηζαγσγή ζηε θηινζνθία». -Kαηά ην ρεηκεξηλό εμάκελν ηνπ αθαδεκατθνύ έηνπο δίδαμα ζην ηκήκα θηινζνθίαο ηνπ παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ ην ππνρξεσηηθό θαη επηινγήλ κάζεκα «Κείκελα λεόηεξεο θηινζνθίαο : Hume, Ππαγμαηεία ηηρ ανθπώπινηρ θύζηρ», θαη ην θαη επηινγήλ κάζεκα «ζέκαηα λεόηεξεο πνιηηηθήο θηινζνθίαο ΗΗ (αηνκηθηζκόο θαη ηδηνθηεζία: Υνκπο, Λνθ, Ρνπζζώ). -Kαηά ην εαξηλό εμάκελν ηνπ αθαδεκατθνύ έηνπο δίδαμα ζην ηκήκα Γ.Δ.Ο.Π.. (Γηεζλώλ επξσπατθώλ νηθνλνκηθώλ θαη πνιηηηθώλ ζπνπδώλ) ηνπ παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο ην ππνρξεσηηθό κάζεκα ζηελ πνιηηηθή θαηεύζπλζε «Θεσξία ηεο επηθνηλσλίαο: Ζ ξεηνξηθή παξάδνζε». -Kαηά ην ρεηκεξηλό εμάκελν ηνπ αθαδεκατθνύ έηνπο δίδαμα ζην ηκήκα θηινζνθίαο ηνπ παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ ην ππνρξεσηηθό θαη επηινγήλ κάζεκα «Κείκελα λεόηεξεο θηινζνθίαο : Hume, Ππαγμαηεία ηηρ ανθπώπινηρ θύζηρ», θαη ην θαη επηινγήλ κάζεκα «ζέκαηα λεόηεξεο πνιηηηθήο θηινζνθίαο ΗΗ (αηνκηθηζκόο θαη ηδηνθηεζία: Υνκπο, Λνθ, Ρνπζώ). -Καηά ην ρεηκεξηλό εμάκελν ηνπ αθαδεκατθνύ έηνπο δίδαμα ζην ηκήκα θηινζνθίαο ηνπ παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ ην ππνρξεσηηθό θαη επηινγήλ κάζεκα «Κείκελα λεόηεξεο θηινζνθίαο: Hume, Ππαγμαηεία ηηρ ανθπώπινηρ θύζηρ» θαη ην ππνρξεσηηθό κάζεκα «Νεόηεξε εζηθή θηινζνθία: νξζνινγηζκόο, εκπεηξηζκόο πιηζκόο από ηνλ Υνκπο ζηνλ Υηνπκ» - Καηά ην εαξηλό εμακελν ηνπ αθαδεκατθνύ έηνπο δίδαμα ην κάζεκα «πνιηηηθή θαη πνιηηηζκόο ζηελ κεηαπνιηηεπηηθή Διιάδα», ζην παλεπηζηήκην ηεο Νέαο Τόξθεο (Σκήκα ειιεληθώλ ζπνπδώλ) New York University.

9 Καηά ην ρεηκεξηλό εμάκελν ηνπ αθαδ. έηνπο δίδαμα ζην ηκήκα Φηινζνθηθώλ θαη θνηλσληθώλ ζπνπδώλ ηεο θηινζνθηθήο ζρνιήο ηνπ Παλ. Κξήηεο ηα καζήκαηα «Δπξσπατθόο δηαθσηηζκόο: ελόηεηα ή νκνηνγέλεηα;» θαη «Δηζαγσγή ζηε λεώηεξε θηινζνθία: θπξίαξρα ξεύκαηα». Καηά ην ρεηκεξηλό εμάκελν ηνπ αθαδ. έηνπο δίδαμα ζην ηκήκα Φηινζνθηθώλ θαη θνηλσληθώλ ζπνπδώλ ηεο θηινζνθηθήο ζρνιήο ηνπ Παλ. Κξήηεο ηα καζήκαηα «Δπξσπατθόο δηαθσηηζκόο» θαη «Νεόηεξε επξσπατθή θηινζνθία: θείκελα» Καηά ην εαξηλό εμάκελν ηνπ αθαδ. έηνπο δίδαμα ζην ηκήκα Φηινζνθηθώλ θαη θνηλσληθώλ ζπνπδώλ ηεο θηινζνθηθήο ζρνιήο ηνπ Παλ. Κξήηεο ηα καζήκαηα «Δπξσπατθόο Γηαθσηηζκόο: ζενινγηθν-πνιηηηθέο δηακάρεο» θαη «Νεόηεξε επξσπατθή θηινζνθία: ζεκειηώδε θείκελα» Από ηνλ Απξίιην ηνπ 2008 έρσ εθιεγεί ιέθηνξαο λεόηεξεο θηινζνθίαο ηνπ ηκήκαηνο Φ.Κ.. ΦΔΚ 748/ η. Γ Γιδαζκαλία ζε ππογπάμμαηα εξ αποζηάζεωρ εκπαίδεςζηρ Γίδαξα ηα ακαδημαϊκά έηη και ζηο ππόγπαμμα ηος ΔΑΠ(ελληνικού ανοικηού πανεπιζηημίος) Δπιζηήμερ ηηρ θύζηρ και ηος ανθπώπος ΔΠΟ31 και από ηο ακαδημαϊκό έηορ μέσπι και ζήμεπα ζηο ππόγπαμμα Φιλοζοθία ζηη Δςπώπη ΔΠΟ22 ηος ίδιος πανεπιζηημίος Γιδαζκαλία ζε μεηαπηςσιακά ππογπάμμαηα Καηά ην ρεηκεξηλό εμάκελν ηνπ αθαδεκατθνύ έηνπο δίδαμα ζην πξόγξακκα κεηαπηπρηαθώλ ζπνπδώλ πνιηηηθήο επηζηήκεο θαη ηζηνξίαο ηνπ Παληείνπ παλεπηζηεκίνπ ην ζεκηλαξηαθό κάζεκα Οηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά ζπλαηζζήκαηα - Καηά ην ρεηκεξηλό εμάκελν ηνπ αθαδεκατθνύ έηνπο δίδαμα ζην Π.Μ. ηνπ ηκήκαηνο πνιηηηθήο επηζηήκεο θαη ηζηνξίαο ηνπ Παληείνπ παλεπηζηεκίνπ ην ζεκηλαξηαθό κάζεκα Οηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά ζπλαηζζήκαηα Καηά ην ρεηκεξηλό εμάκελν ηνπ αθαδεκατθνύ έηνπο δίδαμα ζην Π.Μ.. ηνπ ηκήκαηνο πνιηηηθήο επηζηήκεο θαη ηζηνξίαο ηνπ Παληείνπ παλεπηζηεκίνπ ην ζεκηλαξηαθό κάζεκα Αληακ κηζ: νηθνλνκία, πνιηηηζκόο θαη θηινζνθία. Καηά ην ρεηκεξηλό εμάκελν ηνπ αθαδεκατθνύ έηνπο δίδαμα ζην Π.Μ.. ηνπ ηκήκαηνο πνιηηηθήο επηζηήκεο θαη ηζηνξίαο ηνπ Παληείνπ παλεπηζηεκίνπ ην ζεκηλαξηαθό κάζεκα πκπάζεηα, νίθηνο θαη αγξηόηεηα ζηελ αλζξσπνινγία ησλ Adam Smith θαη J.J. Rousseau Καηά ην ρεηκεξηλό εμάκελν ηνπ αθαδεκατθνύ έηνπο δίδαμα ζην Π.Μ.. ηνπ ηκήκαηνο πνιηηηθήο επηζηήκεο θαη ηζηνξίαο ηνπ Παληείνπ παλεπηζηεκίνπ ην ζεκηλαξηαθό κάζεκα κε ηίηιν Οηθνλνκηθόο θαη πνιηηηθόο θηιειεπζεξηζκόο

10 Γηδαζθαιία ζην Π.Μ.. Φηινζνθία: γλώζε, αμίεο θαη θνηλσλία ηνπ ηκήκαηνο Φ.Κ.. ηνπ παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο όπνπ ππεξεηώ θαηά ην ρεηκεξηλό εμάκελν ηνπ αθαδεκατθνύ έηνπο ην κάζεκα Θέκαηα λεόηεξεο θηινζνθίαο. Καηά ην ρεηκεξηλό εμάκελν ηνπ αθαδεκατθνύ έηνπο δίδαμα ζην Π.Μ. ηνπ ηκήκαηνο πνιηηηθήο επηζηήκεο θαη ηζηνξίαο ηνπ Παληείνπ παλεπηζηεκίνπ ην ζεκηλαξηαθό κάζεκα Θξεζθεία θαη πνιηηηθή: Rousseau, Sade, Adam Smith, Tocqueville Καηά ην ρεηκεξηλό εμάκελν ηνπ αθαδεκατθνύ έηνπο δηδάζθσ ζην Π.Μ. Φηινζνθία: γλώζε, αμίεο θαη θνηλσλία ηνπ ηκήκαηνο Φ.Κ.. ηνπ παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο όπνπ ππεξεηώ ην κάζεκα Φηινζνθηθή αλζξσπνινγία ζην Γηαθσηηζκό θαη ζην Π.Μ. ηνπ ηκήκαηνο Πνιηηηθήο επηζηήκεο θαη ηζηνξίαο ηνπ Παληείνπ παλεπηζηεκίνπ ην κάζεκα Οηθνλνκηθόο θαη πνιηηηθόο θηιειεπζεξηζκόο.

11 ΠΕΡΙΛΗΦΕΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΧΝ ΠΟΤ ΕΥΧ ΔΙΔΑΞΕΙ Χ ΛΕΚΣΟΡΑ ΝΕΟΣΕΡΗ ΦΙΛΟΟΦΙΑ (ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΑ) ΦΓΑ192 ΘΕΜΑΣΑ ΝΔΟΣΔΡΖ ΦΗΛΟΟΦΗΑ ην κάζεκα απηό ζα εμεηαζηνύλ ηα κεγάια θηινζνθηθά ζπζηήκαηα ηνπ 17νπ αηώλα (ζηελ κεηαθπζηθή, γλσζηνινγηθή, ζενινγηθή, εζηθή θαη πνιηηηθή ηνπο δηάζηαζε- θαη κε θύξηεο αλαθνξέο ηνπο Νηεθάξη, πηλόδα, Υόκπο) ζηε ζρέζε ηνπο κε ηελ επηζηεκνληθή επαλάζηαζε, ηνπο ζξεζθεπηηθνύο πνιέκνπο θαη ηηο κεγάιεο ζπγθεληξσηηθέο κνλαξρίεο πνπ δεκηνπξγνύληαη θαζώο θαη ε κεηάβαζε ζην αηώλα ηνπ Γηαθσηηζκνύ. ηε ζπλέρεηα ζα δνζεί έκθαζε ζην ηξόπν πνπ ν Γηαθσηηζκόο(18νο αηώλαο) απνηειεί κηα κνξθή ζπλέρεηαο ελώ έξρεηαη ηαπηόρξνλα ζε ξήμε αζθώληαο έληνλε θξηηηθή ζηα θιαζζηθά θηινζνθηθά ζπζηεκάηα ηνπ πξνεγνύκελνπ αηώλα. Απηή ε ζρέζε ζπλέρεηαο θαη αζπλέρεηαο ζα αλαιπζεί ζην πιαίζην ησλ δηαθνξεηηθώλ ζρνιώλ επξσπαηθήο θηινζνθίαο(εκπεηξηζκόο, αηζζεζηνθξαηία, πιηζκόο,

12 νξζνινγηζκόο) νη νπνίεο δελ ηαπηίδνληαη απόιπηα κε ηηο εζληθέο θηινζνθηθέο παξαδόζεηο (βξεηαληθή, γαιιηθή, γεξκαληθή) αιιά νξγαλώλνληαη κέζα από έλα πιέγκα δηθηύνπ αληαιιαγώλ πνπ ζπγθξνηνύλ ηειηθά ην πεδίν ηεο λεόηεξεο επξσπαηθήο θηινζνθίαο. ΦΓ276 ΔΤΡΩΠΑΗΚΟ ΓΗΑΦΩΣΗΜΟ ην πιαίζην ηεο ζρέζεο ζπλέρεηαο θαη αζπλέρεηαο θαηά ηελ κεηάβαζε από ηνλ 17ν αηώλα ησλ κεγάισλ θηινζνθηθώλ ζπζηεκάησλ ζηνλ αηώλα ηνπ Γηαθσηηζκνύ (18 νο αηώλαο)ζα αλαιπζνύλ νη δηαθνξεηηθέο ζρνιέο επξσπαηθήο θηινζνθίαο (εκπεηξηζκόο, αηζζεζηνθξαηία, πιηζκόο, νξζνινγηζκόο) νη νπνίεο δελ ηαπηίδνληαη απόιπηα κε ηηο εζληθέο θηινζνθηθέο παξαδόζεηο (βξεηαληθή, γαιιηθή, γεξκαληθή) αιιά νξγαλώλνληαη κέζα από έλα πιέγκα δηθηύνπ αληαιιαγώλ πνπ ζπγθξνηνύλ ηειηθά ην πεδίν ηεο λεόηεξεο επξσπαηθήο θηινζνθίαο. Οη παξαδόζεηο απηέο ζα αλαιπζνύλ απηόλνκα θαη όρη σο πξν-θαληηαλέο θηινζνθηθέο πξνζεγγίζεηο δειαδή ζα εμεηαζηνύλ θαηαξράο αλεμάξηεηα από ηηο κεηαθαληηαλέο θαη λενθαληηαλέο αλαγλώζεηο ηνπο. ηε ζπλέρεηα ζα εμεηαζηεί ε θαληηαλή επαλάζηαζε θαη ν ηξόπνο πνπ επαλεξκελεύζεθαλ κέζα από ην θαληηαλό πξίζκα ηα θπξίαξρα ξεύκαηα ηνπ επξσπατθνύ Γηαθσηηζκνύ. ηόρνο είλαη ε αλάδεημε ηεο εηεξνγέλεηαο θαη πνιππινθόηεηαο ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ επξσπαηθνύ Γηαθσηηζκνύ. ΦΓ074.1 ΘΕΜΑΣΑ ΝΔΟΣΔΡΖ ΦΗΛΟΟΦΗΑ ην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο εμεηάδνληαη ηόζν ηα θιαζηθά θηινζνθηθά ζπζηήκαηα ηνπ 17 νπ αηώλα (Υνκπο, πηλόδα, Λαηκπληηο, Νηεθαξη) όζν θαη νη θηινζνθηθέο πξνζεγγίζεηο ηνπ 18 νπ αηώλα όζνλ αθνξά ηηο ζρέζεηο κεηαθπζηθήο, ζενινγίαο, εζηθήο θαη πνιηηηθήο. ηόρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη θαηαζηήζεη ζαθέο όηη είλαη αδύλαηνλ λα δηαρσξίζεη θαλείο ηελ κεηαθπζηθή βάζε από ηηο εζηθέο θαη πνιηηηθέο δηαζηάζεηο ησλ κεγάισλ κεηαθπζηθώλ ζπζηεκάησλ ηεο θιαζηθήο πεξηόδνπ ελώ ηαπηόρξνλα δίλεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε δηεξεύλεζε ησλ ζρέζεσλ κεηαμύ νξζνινγηζκνύ θαη εκπεηξηζκνύ ζην πιαίζην κειέηεο θεηκέλσλ όπνπ απηή ε ζρέζε απνηειεί ξεηά αληηθείκελν δηαπξαγκάηεπζεο. Από απηή ηε ζθνπηά, επηρεηξείηαη ε αλάδεημε ηνπ ζπλόινπ ησλ δηαζηάζεσλ ηεο πξνβιεκαηηθήο ησλ ζρέζεσλ κεηαμύ νξζνινγηζκνύ θαη εκπεηξηζκνύ ηόζν ζην πιαίζην ηεο παξάδνζεο ηνπ θπζηθνύ δηθαίνπ όζν θαη ζην εζσηεξηθό ηεο παξάδνζεο ηεο θπζηθήο ζενινγίαο, δύν πεδία ζηα νπνία νη ζρέζεηο νξζνινγηζκνύεκπεηξηζκνύ εκθαλίδνπλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ.

13 ΦΓ271.1 ΕΤΡΧΠΑΙΚΟ ΔΙΑΦΧΣΙΜΟ: ΘΡΗΚΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ην πιαίζην ηνπ ζεκηλαξίνπ εμεηάδεηαη ε γελεαινγία ηεο ειεπζεξίαο ηεο ζξεζθεπηηθήο ζπλείδεζεο ζηελ θιαζηθή επξσπατθή πνιηηηθή θηινζνθία, κε άμνλα ηξία ζεκειηώδε θείκελα: ηνn Λεβιάθαν ηνπ Υνκπο, ην ηειεπηαίν θεθάιαην ηνπ Κοινωνικού ζςμβολαίος ηνπ Ρνπζώ πνπ είλαη αθηεξσκέλν ζηελ πνιηηηθή ζξεζθεία (religion civile) θαη ηελ Δπηζηνιή γηα ηελ αλεθηηθόηεηα (tolerantia) ηνπ Λνθ. Ζ αλάιπζε επηθεληξώλεηαη ζηελ κειέηε ηεο θηινζνθηθήο απνηύπσζεο ηεο κεηάβαζεο από ηε ζξεζθεία σο ζεκέιην ηνπ θνηλσληθνύ δεζκνύ ζηε ζξεζθεία σο αηνκηθό δηθαίσκα θαη ειεπζεξία θαη ησλ ζεσξεηηθώλ εληάζεσλ πνπ πξνθύπηνπλ από ηνλ ελ ιόγσ κεηαζρεκαηηζκό. Γηαθξίλνληαη δύν ηξόπνη πξνζέγγηζεο: εθείλνο πνπ δνθηκάδεη λα ζέζεη ην θξάηνο σο εγγπεηή ηεο εηξήλεο ησλ ζξεζθεηώλ θαη σο κόλν θνξέα εγθόζκηαο θαη πλεπκαηηθήο εμνπζίαο (Υνκπο, Ρνπζώ) κε ηνλ Ρνπζώ λα θαηαιήγεη ζηελ δηαηύπσζε κηαο πνιηηηθή ζξεζθείαο σο ιαηξείαο ησλ βαζηθώλ πηζηεύσ πνπ ζπγθξνηνύλ ηνλ θνηλσληθό δεζκό. Από ηελ άιιε πιεπξά, κηα θηινζνθία ηεο αλεθηηθόηεηαο (Λνθ) πνπ δηαθξίλεη ξεηά ηελ εθθιεζία από ην θξάηνο κε άμνλα ηελ αλεθηηθόηεηα ησλ δηαθνξεηηθώλ ζξεζθεηώλ θαη κε βαζηθό επηρείξεκα ηελ αλάγθε δηαρσξηζκνύ δηθαηνδνζίαο όζνλ αθνξά ηελ πλεπκαηηθή θαη ηελ εγθόζκηα εμνπζία. ΦΓ276.2 ΦΤΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΘΡΖΚΔΗΑ ΣΟ ΓΗΑΦΩΣΗΜΟ Η φπαρξθ κρθςκευτικισ πίςτθσ που υπερβαίνει τισ ιςτορικζσ εκκλθςίεσ και δόγματα όντασ ςυμβατι με τον ορκολογιςμό και τθν θκικι πράξθ αποτζλεςε ςθμαντικό διακφβευμα μεταξφ επιςτθμόνων, κεολόγων και φιλοςόφων ςτθν κλαςικι ευρωπαϊκι φιλοςοφικι παράδοςθ (16 ο -18 οσ αιϊνασ). Κατά τον Διαφωτιςμό θ εν λόγω φυςικι κρθςκεία λαμβάνει διάφορεσ μορφζσ που ζχουν ωσ κοινό γνϊριςμα τθν διάγνωςθ ςτθ φφςθ ενόσ ευφυοφσ ςχεδίου, δθλαδι αναγνωρίηοντασ ςτθν αρμονία και τθν τάξθ που ςυναντοφμε ςτθ φφςθ και τουσ ηωντανοφσ οργανιςμοφσ το αόρατο χζρι μίασ υπερφυςικισ, πανάγακθσ, παντοδφναμθσ και παντογνϊςτριασ διάνοιασ. Η φυςικοποίθςθ αυτι του κεοφ οδιγθςε ςτθν αντίλθψθ τθσ φυςικισ κρθςκείασ ωσ κρθςκείασ χωρίσ μυςτιρια, επομζνωσ ςυμβατισ με τθν ανκρϊπινθ λογικι και αποκακαρμζνθσ από δειςιδαιμονίεσ και προλιψεισ, προςβάςιμθσ τόςο ςτουσ ειδιμονεσ όςο και ςτουσ μθ ειδιμονεσ, τουσ απλοφσ ανκρϊπουσ. Η εν λόγω παράδοςθ κα ςυςχετιςκεί με τθν πολιτικι κρθςκεία όπωσ αναπτφςςεται ςτο Κοινωνικό ςυμβόλαιο και τισ Επιςτολέσ από το όροσ του Ρουςϊ. ΦΑ316.1 ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΟΦΙΑ Οι ςχζςεισ ανκρωπολογίασ και φιλοςοφίασ δεν γίνονται ςυχνά αντικείμενο διερεφνθςθσ. Εντοφτοισ τα όρια του ανκρϊπινου είτε γίνονται αντιλθπτά ςε αντιπαράκεςθ προσ το μθ-ανκρϊπινο (ζμβιο ι μθ) είτε προσ το απάνκρωπο αποτελοφν ςθμαντικι πθγι αναςτοχαςμοφ για ποικίλεσ παραδόςεισ ςτθν ιςτορία τθσ φιλοςοφίασ. Σο ςεμινάριο κα μελετιςει κείμενα του γαλλικοφ και ςκωτικοφ διαφωτιςμοφ τόςο ςχετικά με τθν διαφορετικότθτα των ανκρωπίνων φυλϊν όςο και ςχετικά

14 με τον πλουραλιςμό των πολιτιςμικϊν παραδόςεων, όπωσ αναπτφςςονται από φιλοςόφουσ όπωσ ο Ντιντερο, ο Μοντεςκιζ, ο Χιουμ ι ο Ρουςϊ. τόχοσ είναι θ διερεφνθςθ εννοιϊν κλειδιά, ςτο μεταίχμιο μεταξφ φιλοςοφίασ και ανκρωπολογίασ όπωσ αγριότθτα, πολιτιςμόσ και πρόοδοσ.

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ Αξραία Διιεληθή Ηζηνξία 3 Νεόηεξε Ηζηνξία ηεο Μεζνγείνπ 3 Δηζαγωγή ζηελ Πνιηηηθή Δπηζηήκε 3 Δηζαγωγή ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ

ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ ΠΑΝΣΔΙΟΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ 6ο ΓΙΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΡΔΘΤΜΝΗ ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ 1) Μέγεζνο επηρείξεζεο: 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% ειπά1 20,0% 10,0% 0,0% 0 1 2-9 10 ευρ 49 50 έυρ 249 2) Σνκέαο θύξηαο δξαζηεξηόηεηαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΑ ΜΑΘΗΜΑ ΗΜΕΡΑ ΑΘΘΟΤΑ. 9-11 Γιώζζα θαη Δπηθνηλωλία Γεπηέξα 8/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β

ΩΡΑ ΜΑΘΗΜΑ ΗΜΕΡΑ ΑΘΘΟΤΑ. 9-11 Γιώζζα θαη Δπηθνηλωλία Γεπηέξα 8/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β Σελίδα1 ΕΞΑΜΗΝΟ 9-11 Γιώζζα θαη Δπηθνηλωλία Γεπηέξα 8/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β 9-11 Θεωξία θαη Πξαθηηθή Έληππεο Δπηθνηλωλίαο Πέκπηε 11/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β 12-2 Κνηλωληθή Θεωξία ΗΗ Πέκπηε 18/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β 3-5

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ»

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» 21 Η ΕΠΕΣΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΗ Δ..Ο. Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» --------------------------------------- Μόσσα, 26 30 Ιοςνίος 2014 ΥΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΗΜΔΡΑ. Να διαβάζειρ ηο παπακάηω κείμενο και να απανηήζειρ ζηιρ επωηήζειρ πος ακολοςθούν.

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΗΜΔΡΑ. Να διαβάζειρ ηο παπακάηω κείμενο και να απανηήζειρ ζηιρ επωηήζειρ πος ακολοςθούν. ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΗΜΔΡΑ Να διαβάζειρ ηο παπακάηω κείμενο και να απανηήζειρ ζηιρ επωηήζειρ πος ακολοςθούν. ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΤΗΣ ΗΜΔΡΑΣ ΣΤΙΣ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 Σήκερα, ποσ ηο βόρεηο εκηζθαίρηο γηορηάδεη ηελ κεγαιύηερε εκέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών τοιχεία του μαθήματοσ (ημζρα εβδομάδασ, ώρεσ, ζτοσ): ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών Εργαςτηριακή ομάδα αςκήςεων 2 για το μάθημα «ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΗΛΗΚΖ Μ. ΝΑΕΑΡΔΣΗΑΝ

ΒΑΗΛΗΚΖ Μ. ΝΑΕΑΡΔΣΗΑΝ ΒΑΗΛΗΚΖ Μ. ΝΑΕΑΡΔΣΗΑΝ Γηεύζπλζε: Π. Σζαιδάξε 1, Β Κηήξην 69100, Κνκνηελή Σκήκα Γιώζζαο, Φηινινγίαο θαη Πνιηηηζκνύ Παξεπμείληωλ ρωξώλ Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο e-mail: marynazaretian4@yahoo.gr Τπό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ. Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ. Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ Αργσρώ Ιωάννοσ Λεμεσός 2012 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 1 ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Μπηιαλάθε Διεπζεξία ΚΔΤΠ ΠΔΡΙΣΔΡΙΟΤ 2 http://www.ntua.gr/undergraduate.html ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ρνιή Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ρνιή Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ ρνιή Ηιεθηξνιόγωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΜΑΚΖΛΝ (κατ. Καθηματικού Δυαρμογών) Δηδηθά Θέκαηα Γηαθξηηώλ Μαζεκαηηθώλ ακθ. 1 ----------- Μεραληθή ησλ ζξαύζεσλ θαη Δξγαζηήξην ΠΒ101, ΠΒ102

ΔΜΑΚΖΛΝ (κατ. Καθηματικού Δυαρμογών) Δηδηθά Θέκαηα Γηαθξηηώλ Μαζεκαηηθώλ ακθ. 1 ----------- Μεραληθή ησλ ζξαύζεσλ θαη Δξγαζηήξην ΠΒ101, ΠΒ102 ΔΘΛΗΘΝ ΚΔΡΠΝΒΗΝ ΞΝΙΡΔΣΛΔΗΝ ΠΣΝΙΖ ΔΦΑΟΚΝΠΚΔΛΩΛ ΚΑΘΖΚΑΡΗΘΩΛ ΘΑΗ ΦΠΗΘΩΛ ΔΞΗΠΡΖΚΩΛ ΑΘΑΓΖΚΑΪΘΝ ΔΡΝΠ 2009-2010 ΡΔΙΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΔΞΑΛΑΙΖΞΡΗΘΩΛ ΔΜΔΡΑΠΔΩΛ ΑΘΑΓΖΚΑΪΘΝ ΔΡΝΠ 2009-2010 ΖΚ/ΛΗΑ 1ο - 2ο 2/8/10 ο-4ο 9.00

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ.

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ. Άσκηση cash flow tunnel Δίζηε επικεθαλήρ ηηρ ομάδαρ διασείπιζηρ κινδύνος πος αζσολείηαι με ηη λειηοςπγική ανάλςζη κινδύνυν μεγάληρ εηαιπείαρ διασείπιζηρ αςηοκινηηοδπόμυν. Έσεηε να παπαδώζεηε μελέηη πος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟΤΡΙΜΟΤ WORLD TRAVEL MARKET 2011

ΓΙΔΘΝΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟΤΡΙΜΟΤ WORLD TRAVEL MARKET 2011 ΓΙΔΘΝΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟΤΡΙΜΟΤ WORLD TRAVEL MARKET 2011 Τν Γξαθείν Ε.Ο.Τ. Μ. Βξεηαλίαο & Ιξιαλδίαο ζπκκεηείρε ζηε δηεζλή έθζεζε ηνπξηζκνύ WORLD TRAVEL MARKET, ε νπνία έιαβε ρώξα ζην Λνλδίλν θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Αννα Β. Μανδυλαρά Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Αννα Β. Μανδυλαρά Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ιούνιος 2013 Αννα Β. Μανδυλαρά Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ημερομηνία γεννήσεως: 24.06.1962 Ελληνική υπηκοότητα. Ενα παιδί. Διεύθυνση εργασίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. (Μάιος 2011)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. (Μάιος 2011) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ (Μάιος 2011) ΙΩΑΝΝΑ ΓΟΤΔΣΗ Κοινφνιολόγος, ΜΓΔ Δγκλημαηολογίας, Τπουήθια Γιδάκηφρ ζηο Σμήμα Κοινφνιολογίας ηοσ Πανηείοσ Πανεπιζηημίοσ Προζφπικές Πληροθορίες Γηεύζπλζε: Βνύιγαξε 75 Πεηξαηάο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 0 ΒΑΙΚΟΙ ΟΡΙΜΟΙ ΟΜΟΙΟΘΔΣΟ ΗΜΔΙΟΤ Ολνκάδνπκε ομοιοθεζία με κένηπο ηο ζημείο και λόγο ην γεωκεηξηθό κεηαζρεκαηηζκό κε ηνλ νπνίν ζε θάζε ζεκείν ηνπ επηπέδνπ αληηζηνηρνύκε έλα θαη κόλν ζεκείν

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΣΟΡΙΚΟ ΦΤΛΑΚΙ Η ΚΑΙ ΚΙΝΓΤΝΟ HIV ΛΟΙΜΧΞΗ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΑ Δ ΥΡΗ ΣΔ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΧΝ ΝΑΡΚΧΣΙΚΧΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙ ΣΟΣΔΛΗ

Ι ΣΟΡΙΚΟ ΦΤΛΑΚΙ Η ΚΑΙ ΚΙΝΓΤΝΟ HIV ΛΟΙΜΧΞΗ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΑ Δ ΥΡΗ ΣΔ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΧΝ ΝΑΡΚΧΣΙΚΧΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙ ΣΟΣΔΛΗ ύςα Βάλα, Μαιιηώξε Μ 2, Παξαζθεπήο Γ, Φπρνγηνύ Μ 3, Υαηδάθεο Άγγεινο Εργαζηήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιαηρικής Σηαηιζηικής, Ιαηρική Στολή Πανεπιζηημίοσ Αθηνών, 2 Α Ψστιαηρική Κλινική, Αιγινήηειο

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014 1 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ ΠΕ ΘΟ ΑΝΘΡΩΠΘΣΘΚΩΝ, ΝΟΜΘΚΩΝ & ΚΟΘΝΩΝΘΚΩΝ ΕΠΘΣΗΜΩΝ (πεπιλαμβ. οι ηπαηιωηικέρ σολέρ) 2. Ιζηνξία ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014 2 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ ΠΕ ΘΟ ΘΕΣΘΚΩΝ ΕΠΘΣΗΜΩΝ 3 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ Η πινύζηα βνξεηνειιαδίηηθε παξάδνζε βξίζθεη ηελ απόιπηε έθθξαζή ηεο ζηα μερσξηζηά πξντόληα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα