ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ"

Transcript

1 ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 1. Κανονισµοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1. Καν. 2092/91 "για τον Βιολογικό τρόπο παραγωγής των γεωργικών προϊόντων και των σχετικών ενδείξεων στα γεωργικά προϊόντα και στα είδη διατροφής". 2. Καν. 94/92 "περί του καθεστώτος εισαγωγής βιολογικών προϊόντων από τρίτες χώρες". 3. Καν. 2078/92 σχετικά µε µεθόδους γεωργικής παραγωγής που συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις προστασίας του περιβάλλοντος καθώς και µε τη διατήρηση του φυσικού χώρου. Αντικαταστάθηκε από τον Καν. 1257/ Καν.1535/92 "για την τροποποίηση των παραρτηµάτων Ι και ΙΙΙ του Καν.2092/91". 5. Καν. 2083/92 "για την τροποποίηση του Καν.2092/91 ως προς τις εισαγωγές από τρίτες χώρες". 6. Καν. 3457/92 "για τη θέσπιση λεπτοµερών κανόνων του πιστοποιητικού εισαγωγής από τρίτες χώρες". 7. Καν. 3713/92 "για την παράταση της ηµεροµηνίας εφαρµογής του άρθρου 11.1 του Καν. 2092/91". 8. Kαν. 207/93 "για τον καθορισµό του περιεχοµένου του παραρτήµατος VI του Καν. 2092/91". 9. Καν. 1593/93 "για την τροποποίηση του Καν. 3713/92 περί παρατάσεως της ηµεροµηνίας εφαρµογής του άρθρου 11 παράγραφος 1 του Καν.2092/91 του Συµβουλίου σχετικά µε την βιολογική παραγωγή γεωργικών προϊόντων και συναφείς αναφορές γεωργικών προϊόντων και τροφίµων, όσον αφορά τις εισαγωγές από ορισµένες τρίτες χώρες. 10. Καν. 2608/93 "για την τροποποίηση των παραρτηµάτων Ι, ΙΙ και ΙΙΙ του Καν. 2092/91, περί του βιολογικού τρόπου παραγωγής γεωργικών προϊόντων και των σχετικών ενδείξεων στα γεωργικά προϊόντα και στα είδη διατροφής. 11. Καν. 468/94 "για την τροποποίηση του παραρτήµατος VI του Καν. 2092/ Καν. 688/94 "για την παράταση της ηµεροµηνίας ισχύος του άρθρου 11.1 του Καν. 2092/91". 13. Καν. 1468/94 "για την παράταση ισχύος της παρέκκλισης του άρθρου 5.5 του Καν.2092/91". 14. Καν. 2381/94 "για την τροποποίηση του µέρους Α του παραρτήµατος ΙΙ του Καν. 2092/91". 15. Καν. 2580/94 "για την τροποποίηση του Καν. 3713/92 αναβολή της ηµεροµηνίας εφαρµογής του άρθρου 11.1 του Καν. 2092/91". 16. Καν. 529/95 "για την παράταση της προθεσµίας εφαρµογής του άρθρου 11.1 του Καν.2092/91". 17. Καν. 1201/95 "για την παράταση της προθεσµίας εφαρµογής του άρθρου 11.1 του Καν. 2092/91 όσον αφορά τις εισαγωγές από ορισµένες τρίτες χώρες". 18. Καν. 1202/95 "για την τροποποίηση των παραρτηµάτων Ι και ΙΙΙ του Καν. 2092/91". 19. Καν. 1935/95 "για την τροποποίηση του Καν. 2092/91". 20. Καν 418/96 "για την τροποποίηση του παραρτήµατος VI του Καν.2092/91".

2 21. Καν. 522/96 "για την τροποποίηση του Καν. 94/92 και του Καν. 529/95 σχετικά µε τις εισαγωγές προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας από τρίτες χώρες". 22. Καν. 746/96 "περί λεπτοµερειών εφαρµογής του Καν. 2078/92". 23. Καν. 314/97 'για την τροποποίηση του Καν. 94/92". 24. Καν. 345/97 "για την τροποποίηση του άρθρου 3 του Καν. 207/93". 25. Καν. 1488/97 "για την τροποποίηση του Καν. 2092/91 - τροποποίηση των παραρτηµάτων ΙΙΑ, ΙΙΒ & VI του Καν. 2092/91". 26. Καν. 1367/98 "για την τροποποίηση του Καν. 94/92 περί του καθεστώτος εισαγωγών προϊόντων Βιολογικής γεωργίας από τρίτες χώρες". 27. Καν. 1900/98 "για την τροποποίηση του παραρτήµατος Ι του Καν. 2092/91 για τη ρύθµιση του υποστρώµατος µανιταροκαλλιέργειας Βιολογικής παραγωγής". 28. Καν. 330/99 "για την τροποποίηση του παραρτήµατος VI-Γ του Καν. 2092/91". 29. Καν. 1804/99 "για την συµπλήρωση για τα κτηνοτροφικά προϊόντα του Καν. 2092/91 για τον Βιολογικό τρόπο παραγωγής των γεωργικών προϊόντων και των σχετικών ενδείξεων στα γεωργικά προϊόντα και στα είδη διατροφής". 30. Καν. 1257/99 για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Προσανατολισµού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ) και για την τροποποίηση και κατάργηση ορισµένων κανονισµών. 31. Καν. 1750/99 "περί λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του Καν. 1257/99 για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Προσανατολισµού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ)". 32. Kαν. 331/00 "για την τροποποίηση του παραρτήµατος V του Καν. 2092/91 του Συµβουλίου για τον Βιολογικό τρόπο παραγωγής των γεωργικών προϊόντων και των σχετικών ενδείξεων στα γεωργικά προϊόντα και στα είδη διατροφής". 33. Καν. 548/00 "για την τροποποίηση του Καν. 94/92 περί του καθεστώτος εισαγωγών από τρίτες χώρες". 34. Καν. 1073/00 "για την τροποποίηση του παραρτήµατος ΙΙ Α-Β του Καν.2092/91". 35. Καν. 1437/00 "για την τροποποίηση του παραρτήµατος VI-Γ του Καν.207/93". 36. Καν. 1616/00 "για την τροποποίηση του Καν. 94/92". 37. Καν. 2020/00 "για την τροποποίηση του Καν. 207/93". 38. Καν. 1566/00 "για την τροποποίηση του Καν. 94/92". 39. Καν. 2426/ Καν. 349/01 "για την τροποποίηση του Καν. 94/92". 41. Καν. 436/ καν. 1788/01 "για τη θέσπιση των λεπτοµερειών εφαρµογής των διατάξεων που αφορούν το πιστοποιητικό ελέγχου για εισαγωγές από τρίτες χώρες σύµφωνα µε το άρθρο 11 του Καν 2092/91". 43. Καν. 2491/2001 "για την τροποποίηση του Καν. 2092/91, περί ελάχιστων απαιτήσεων και µέτρων ασφαλείας στο πλαίσιο του καθεστώτος ελέγχου των άρθρων 8 & 9". 44. Καν. 2589/2001 "για την τροποποίηση του Καν. 94/92, περί θεσπίσεως λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του καθεστώτος εισαγωγής από τρίτες χώρες που προβλέπεται στον Καν. 2092/91". 45. Καν. 445/2002 "για αντικατάσταση του Καν. 1750/99".

3 46. Καν. 473/2002 "για την τροποποίηση των παραρτηµάτων Ι, ΙΙ & VΙ του Καν. 2092/91 του Συµβουλίου περί του Βιολογικού τρόπου παραγωγής γεωργικών προϊόντων και των σχετικών ενδείξεων στα γεωργικά προϊόντα και στα είδη διατροφής, καθώς και για τη θέσπιση λεπτοµερών κανόνων όσον αφορά τη διαβίβαση πληροφοριών σχετικά µε τη χρήση ενώσεων χαλκού". 47. Καν. 1113/2002 "περί θεσπίσεως λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του καθεστώτος εισαγωγής από τρίτες χώρες που προβλέπεται στο άρθρο 11 του Καν. 2092/91". 48. Καν. 1162/2002 "για την τροποποίηση του Καν. 94/92 περί θεσπίσεως λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του καθεστώτος εισαγωγής από τρίτες χώρες που προβλέπεται στον Καν. 2092/91" (Περί των εισαγωγών από τη Ν. Ζηλανδία). 49. Καν. 1918/2002 "για την τροποποίηση του Καν.1788/2001 για τη θέσπιση των λεπτοµερειών εφαρµογής των διατάξεων που αφορούν το πιστοποιητικό ελέγχου για εισαγωγές από τρίτες χώρες σύµφωνα µε το άρθρο 11 του Καν.2092/91 του Συµβουλίου". 2. Ελληνική Νοµοθεσία 1. ΚΥΑ 202/394999/ "Καν. ΕΟΚ 2078/92 του Συµβουλίου της 30ης Ιουνίου 1992 σχετικά µε µεθόδους γεωργικής παραγωγής που συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις προστασίας του περιβάλλοντος καθώς και µε τη διατήρηση του φυσικού χώρου - Πρόγραµµα Βιολογικής Γεωργίας". 2. ΑΠΟΦ /617/ /Υ.Γ. "Καθορισµός λεπτοµερειών εφαρµογής της υπ αριθ. 202/394999/ ΚΥΑ για την υλοποίηση του προγράµµατος Βιολογικής Γεωργίας Καν. 2078/92 και καθορισµός δικαιολογητικών και τρόπου πληρωµής των οικονοµικών ενισχύσεων στα πλαίσια του ως άνω προγράµµατος". 3. ΑΠΟΦ /2118/ /Υ.Γ. "τροποποίηση και συµπλήρωση της υπ' αριθ /617/ απόφασης του Υ.Γ. σχετικά µε τον καθορισµό λεπτοµερειών εφαρµογής της υπ αριθ. 202/394999/ ΚΥΑ για την υλοποίηση του προγράµµατος Βιολογικής Γεωργίας Καν. 2078/92 και καθορισµός δικαιολογητικών και τρόπου πληρωµής των οικονοµικών ενισχύσεων στα πλαίσια του ως άνω προγράµµατος". 4. ΚΥΑ 349/333199/1314/ "Επέκταση/ τροποποίηση του προγράµµατος Βιολογικής Γεωργίας Καν. 2078/92". 5. ΑΠΟΦ /657/8-3-99/Υ.Γ. "Καθορισµός λεπτοµερειών εφαρµογήςτης υπ αριθ. 349/333199/1314/ Απόφασης Υπουργών Οικονοµικών και Γεωργίας για την υλοποίηση του προγράµµατος Βιολογικής Γεωργίας Καν. 2078/92 και καθορισµός δικαιολογητικών και τρόπου πληρωµής των οικονοµικών ενισχύσεων στα πλαίσια του ως άνω προγράµµατος". 6. ΚΥΑ 406/367526/3327/ "τροποποίηση της υπ' αριθ. 349/333199/1314/ Απόφασης Υπουργών Οικονοµικών και

4 Γεωργίας για την υλοποίηση του προγράµµατος Βιολογικής Γεωργίας Καν. 2078/92". 7. ΚΥΑ 414/394196/5886/ "Εφαρµογή του προγράµµατος Βιολογική Γεωργία για το έτος Καν. (ΕΚ)1257/99". 8. KYA 428/339372/661/ «Εφαρµογή του Αγροπεριβαλλοντικού Μέτρου του Εγγράφου Προγραµµατισµού Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΠΑΑ) Καν.(Ε.Κ.) 1257/99». 9. ΚΥΑ / «Καθορισµός συµπληρωµατικών µέτρων για την εφαρµογή του Καν.(ΕΟΚ) 2092/91 του Συµβουλίου όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει». 10. ΚΥΑ /2001 "για τον καθορισµό συµπληρωµατικών µέτρων εφαρµογής του Καν. 2092/91". 11. ΚΥΑ /2001 "τροποποίηση της / ". 12. ΑΠΟΦ / /Υ.Γ. "Εφαρµογή του προγράµµατος Βιολογική Γεωργία του Ααγροπεριβαλλοντικού µέτρου του Εγγράφου Προγραµµατισµού Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΠΑΑ) Καν.(ΕΚ) 1257/99". 13. ΑΠΟΦ /2869/ /Υ.Γ. "Τροποποίηση της 85129/233/ απόφασης του προγράµµατος Βιολογική Γεωργία του Αγροπεριβαλλοντικού Μέτρου του Εγγράφου Προγραµµατισµού Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΠΑΑ) Καν.(ΕΚ) 1257/99". 14. ΑΠΟΦ /462/ "τροποποίηση της υπ. αριθ /233/ απόφασης του Υπουργού Γεωργίας όπως τροποποιήθηκε µε την αριθ /2869/ Απόφαση του Υπουργού Γεωργίας για το πρόγραµµα Βιολογική Γεωργία του Αγροπεριβαλλοντικού Μέτρου του Εγγράφου Προγραµµατισµού Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΠΑΑ) Καν.(ΕΚ) 1257/99". 15. ΚΥΑ 523/126710/ " ιαδικασία και τρόπος Πληρωµής των αγροπεριβαλλοντικών µέτρων του Εγγράφου Προγραµµατισµού Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΠΑΑ) Καν.(ΕΚ) 1257/99". 3. Η αναγκαιότητα του νοµοθετικού πλαισίου ( ΗΩ, Τεύχος 10, Απρίλιος, Μάιος, Ιούνιος 1999, σελ 10-11, 14-30) Οι εξελίξεις και οι προσαρµογές της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής τα τελευταία χρόνια, ο γενικότερος προβληµατισµός του αγροτικού κόσµου, η αναγνώριση σε επίπεδο πολιτικής των περιβαλλοντικών προβληµάτων, συνέβαλαν στη δηµιουργία ενός ευνοϊκού πλαισίου για την αναγνώριση και ανάπτυξη της βιολογικής γεωργίας. Έτσι οδηγηθήκαµε στις 24 Ιουνίου 1991, στην ψήφιση από το Συµβούλιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων του Κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 περί του βιολογικού τρόπου παραγωγής γεωργικών προϊόντων και των σχετικών ενδείξεων στα γεωργικά προϊόντα και στα είδη διατροφής. Το Συµβούλιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων εξέδωσε τον παρόντα Κανονισµό, έχοντας υπόψη: - τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας και ιδίως το άρθρο 43 - την πρόταση της Επιτροπής

5 - τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου - τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής Εκτιµώντας: 1) ότι οι καταναλωτές ζητούν όλο και περισσότερο γεωργικά προϊόντα και είδη διατροφής βιολογικής παραγωγής µε αποτέλεσµα να δηµιουργηθεί µια νέα αγορά για τα γεωργικά προϊόντα, 2) ότι τα εν λόγω προϊόντα πωλούνται στην αγορά σε υψηλότερη τιµή, ενώ αυτός ο τρόπος παραγωγής συνεπάγεται λιγότερο εντατική χρησιµοποίηση των γαιών, ότι στο πλαίσιο του επαναπροσανατολισµού της κοινής γεωργικής πολιτικής, αυτός ο τρόπος παραγωγής µπορεί να συµβάλλει στην επίτευξη καλύτερης ισορροπίας µεταξύ προσφοράς και ζήτησης γεωργικών προϊόντων, στην προστασία του περιβάλλοντος και τη διαφύλαξη της υπαίθρου, 3) ότι, λόγω της αυξανόµενης ζήτησης, διατίθενται στην αγορά γεωργικά προϊόντα και είδη διατροφής µε ενδείξεις που αναφέρουν ή αφήνουν να εννοηθεί από τους αγοραστές ότι έχουν παραχθεί µε βιολογικό τρόπο ή χωρίς τη χρησιµοποίηση συνθετικών χηµικών προϊόντων, 4) ότι ορισµένα κράτη µέλη έχουν ήδη θεσπίσει κανόνες και διατάξεις ελέγχου όσον αφορά τη χρησιµοποίηση αυτών των ενδείξεων, 5) ότι η ύπαρξη πλαισίου κοινοτικών κανόνων παραγωγής, επισήµανσης και ελέγχου θα προστατεύσει τη γεωργία µε οικολογικές µεθόδους, στο µέτρο που το πλαίσιο αυτό θα εγγυάται συνθήκες θεµιτού ανταγωνισµού µεταξύ των παραγωγών των προϊόντων µε αυτές τις ενδείξεις, θα εµποδίζει την ανωνυµία στην αγορά βιολογικών προϊόντων, εξασφαλίζοντας παράλληλα τη διαφάνεια σε κάθε στάδιο της παραγωγής και της κατεργασίας, και θα οδηγήσει σε µεγαλύτερη αξιοπιστία αυτών των προϊόντων ενώπιον των καταναλωτών, 6) ότι ο βιολογικός τρόπος παραγωγής συνιστά ιδιαίτερη µέθοδο παραγωγής σε επίπεδο γεωργικής εκµετάλλευσης, ότι κατά συνέπεια, θα πρέπει να προβλεφθεί ότι στην επισήµανση των µεταποιηµένων προϊόντων, οι ενδείξεις που αναφέρονται στο βιολογικό τρόπο παραγωγής πρέπει να συνδέονται µε τις ενδείξεις που αφορούν τα βιολογικώς παραχθέντα συστατικά, 7) ότι για την εφαρµογή των προτεινόµενων διατάξεων, θα πρέπει να προβλεφθούν ευέλικτες διαδικασίες που θα επιτρέπουν να προσαρµοστούν, να συµπληρωθούν ή να διευκρινισθούν ορισµένες τεχνικές λεπτοµέρειες ή µέτρα για να ληφθεί υπόψη η κεκτηµένη πείρα, 8) ότι, ο παρών κανονισµός πρέπει να συµπληρωθεί, εντός εύλογης προθεσµίας, µε αντίστοιχες διατάξεις στον τοµέα της ζωικής παραγωγής, 9) ότι, προς το συµφέρον των παραγωγών και των αγοραστών προϊόντων που φέρουν ενδείξεις σχετικές µε βιολογικό τρόπο παραγωγής, είναι σκόπιµο να θεσπιστούν οι ελάχιστες εφαρµοστέες αρχές για να είναι δυνατή η εµπορία του προϊόντος µε αυτές τις ενδείξεις, 10) ότι ο βιολογικός τρόπος παραγωγής συνεπάγεται σηµαντικούς περιορισµούς στη χρησιµοποίηση λιπασµάτων ή φυτοφαρµάκων που µπορεί να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον ή να έχουν ως αποτέλεσµα την ύπαρξη καταλοίπων στα γεωργικά προϊόντα, ότι, στα πλαίσια αυτά, είναι σκόπιµο να τηρούνται οι πρακτικές που είναι αποδεκτές στην Κοινότητα κατά την έκδοση του παρόντος κανονισµού, σύµφωνα µε τους κώδικες πρακτικής που ισχύουν στην Κοινότητα εκείνη την στιγµή, ότι, θα πρέπει εξάλλου, στο µέλλον να καθορισθούν οι αρχές που θα διέπουν την έγκριση προϊόντων που µπορούν να χρησιµοποιηθούν σ' αυτού του είδους τη γεωργία,

6 11) ότι, εξάλλου, η βιολογική καλλιέργεια περιλαµβάνει ποικίλες καλλιεργητικές πρακτικές καθώς και περιορισµένη χρήση λιπασµάτων και µη χηµικών βελτιωτικών χαµηλής διαλυτότητας, ότι θα πρέπει να καθοριστούν οι πρακτικές αυτές και να προβλεφθούν οι προϋποθέσεις χρησιµοποίησης ορισµένων µη χηµικών συνθετικών προϊόντων, 12) ότι οι προβλεπόµενες διαδικασίες επιτρέπουν να συµπληρωθεί, εάν χρειαστεί, το Παράρτηµα Ι µε ειδικότερες διατάξεις προκειµένου να αποφευχθεί η παρουσία ορισµένων καταλοίπων συνθετικών χηµικών προϊόντων από πηγές άλλες πλην της γεωργίας (περιβαλλοντική ρύπανση) στα ούτως παραγόµενα προϊόντα, 13) ότι η τήρηση των κανόνων παραγωγής καθιστά καταρχήν απαραίτητη τη διεξαγωγή ελέγχων σε όλα τα στάδια της παραγωγής και της εµπορίας, 14) ότι όλοι οι επιχειρηµατίες που παράγουν, συσκευάζουν, εισάγουν ή διαθέτουν στο εµπόριο προϊόντα που φέρουν ενδείξεις σχετικά µε το βιολογικό τρόπο παραγωγής πρέπει να υπόκεινται σε καθεστώς τακτικού ελέγχου, που να ανταποκρίνεται στις ελάχιστες κοινοτικές απαιτήσεις και να εφαρµόζεται από ορισθείσες αρχές ελέγχου ή/και από εγκεκριµένους και εποπτευόµενους οργανισµούς, ότι θα πρέπει να αναφέρεται στην επισήµανση των προϊόντων, που θα υπάγονται σ' αυτό το καθεστώς ελέγχου, κοινοτική ένδειξη ελέγχου. 4. Βιολογική γεωργία και επιχειρηµατικές δραστηριότητες (Γεωργία ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ, Τεύχος 3, Απρίλιος 1996, σελ 34-37) Με στόχο να τεθούν οι βάσεις της σύνδεσης και συνεργασίας µεταξύ όλων όσων δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, επεξεργασία, τυποποίηση, συσκευασία και προώθηση των βιολογικών προϊόντων, βρισκόµαστε εδώ και αρκετό καιρό αµήχανοι παρατηρητές µιας διαδικασίας αλλαγών που συµβαίνουν στον αγροτικό χώρο. Σε µια εποχή που χαρακτηρίζεται από τη διεθνοποιηµένη οικονοµία της αγοράς και την ψηφιακή τεχνολογία, το αγροτικό επάγγελµα δέχεται έντονους κλυδωνισµούς. Στην Ελλάδα, το επάγγελµα αυτό απασχολεί το ένα τρίτο του πληθυσµού της και περισσότερο από το 80% των εδαφών της. Ο αριθµός των απασχολούµενων στη γεωργία αποτελεί το 22% του συνολικού εργατικού δυναµικού της χώρας, έναντι 6% στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.). Ο γεωργικός τοµέας καλύπτει το 12% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος, έναντι 3,5% στην Ε.Ε. Η συµµετοχή των γεωργικών προϊόντων στο σύνολο των εξαγωγών ανέρχεται σε 35%, έναντι 8% στην Ε.Ε. Όµως, το µέσο µέγεθος της ελληνικής αγροτικής εκµετάλλευσης είναι 36 στρέµµατα πολυτεµαχισµένου κατά βάση κλήρου, έναντι 140 στρεµµάτων στην Ε.Ε. Η µέση στρεµµατική απόδοση σιτηρών στην Ελλάδα είναι 350 κιλά ανά στρέµµα έναντι 550 στην Ε.Ε. Η µέση ηλικία των Ελλήνων αγροτών υπερβαίνει τα 55 χρόνια, ενώ ο ρυθµός διαδοχής τείνει προς το µηδέν. Μόνο το 30% των αγροτών απασχολούνται στη γεωργική τους εκµετάλλευση πάνω από 140 µέρες το χρόνο, ενώ πολλοί ιδιοκτήτες παραγωγικών πόρων παραµένουν στο επάγγελµα λόγω επιδοτήσεων. Η µέση παραγωγικότητα του ελληνικού γεωργικού τοµέα βρίσκεται στο 55% της µέσης κοινοτικής.

7 Αυτή η σύντοµη παράθεση στοιχείων αδρά σκιαγραφεί την κατάσταση του αγροτικού χώρου στην Ελλάδα του Από τη µια δείχνουν τη σηµασία του χώρου αυτού σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, και από την άλλη ότι η ελληνική γεωργία βαδίζει προς το 2000 µε πολλά προβλήµατα σε εκκρεµότητα. Οι επιταγές του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου και η αναθεώρηση της ΚΑΠ διαµορφώνουν ένα νέο µοντέλο στον αγροτικό χώρο. Ένα µοντέλο που επιβάλλει τον απεγκλωβισµό της γεωργίας από τη λογική της επιδότησης και την προσαρµογή της στη λογική της αγοράς. Βρισκόµαστε, έτσι, µπροστά σε µια νέα πραγµατικότητα όπου το κεκτηµένο 15 χρόνων προστατευτισµού των προϊόντων χάνεται οριστικά. Στο πλαίσιο αυτό, η Ε.Ε. προωθεί µια νέα στρατηγική εναλλακτικής ανάπτυξης, αναδεικνύοντας τις τρεις διαστάσεις της υπαίθρου: την κοινωνική, την παραγωγική και την περιβαλλοντική. Μια φιλοσοφία που προσπαθεί να αναδείξει τη συνεργατική σχέση µεταξύ οικονοµίας και περιβάλλοντος, ώστε να προκύψουν ουσιαστικά οφέλη για τον αγροτικό κόσµο. Υπάρχουν πολλές ενστάσεις στο κατά πόσο τα παραπάνω µπορούν να πραγµατοποιηθούν στα πλαίσια της συµβατικής γεωργίας. Μιας γεωργίας που αντιµετωπίζει τη φύση µε όρους µείωσης κόστους, αύξησης παραγωγικότητας, µεγιστοποίησης κέρδους κ.λπ. Έτσι, η απαίτηση µιας συγκεκριµένης µερίδας καταναλωτών για την εξασφάλιση υγιεινών τροφίµων απαλλαγµένων από φυτοφάρµακα και τοξικές ουσίες αλλά και η αυξανόµενη ευαισθητοποίηση του κόσµου για την προστασία του περιβάλλοντος έχουν δηµιουργήσει πλέον τις απαραίτητες προϋποθέσεις για τη διάδοση της βιολογικής γεωργίας. Πράγµατι, η Ε.Ε. σε συνδυασµό µε την περιβαλλοντική της πολιτική προωθεί τη βιολογική γεωργία σαν µια ολοκληρωµένη πρόταση παραγωγής "οικολογικού προσανατολισµού" και έχει ήδη θεσπίσει κίνητρα για τη διάδοσή της. Είναι ευνόητο ότι οι φορείς των αλλαγών που κυοφορούνται θα είναι νέοι αγρότες που θα παραµείνουν στο επάγγελµα και θα επιβιώσουν στις νέες συνθήκες µόνο µε κατάλληλα εφόδια και ενηµέρωση. Η προώθηση των βιολογικών προϊόντων (µάρκετινγκ) και η αγορά των βιολογικών προϊόντων µπορεί να αναπτυχθεί ραγδαία εάν ο καταναλωτής ενηµερωθεί σωστά και οργανωµένα για την ωφέλεια και την αναγκαιότητά τους. Η οικολογική συνείδηση που κοιµάται µέσα µας µπορεί να ξυπνήσει εάν ο καταναλωτής ενηµερωθεί µέσα από το ίδιο το βιολογικό προϊόν, µέσα από τον τύπο, µε πληροφόρηση από στόµα σε στόµα ότι µπορεί να τρώει, να ντύνεται και να κοιµάται ήσυχος καταναλώνοντας βιολογικά προϊόντα. Τα προβλήµατα και οι προοπτικές της διάθεσης των βιολογικών προϊόντων καθώς και οι αδυναµίες που παρουσιάζονται στην τυποποίηση και συσκευασία τους λόγω µικρής παραγωγής και έλλειψης εξοπλισµού. Υπάρχει ανάγκη συνεργασίας µεταξύ των βιοκαλλιεργητών και γενικότερα όλων αυτών που εµπλέκονται στην παραγωγή, επεξεργασία, τυποποίηση και προώθηση των προϊόντων αυτών. Συµπερασµατικά µπορούµε να πούµε ότι η ανάπτυξη της βιολογικής γεωργίας είναι ένα σηµαντικό µέσο προώθησης επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων των νέων και κατ' επέκταση συγκράτησής τους στην ύπαιθρο, γεγονός που θα δώσει σηµαντική διέξοδο στο εντεινόµενο αγροτικό πρόβληµα.

8 5. Το θεσµικό πλαίσιο της βιολογικής γεωργίας στην Ελλάδα και η υπάρχουσα κατάσταση (1996) (Γεωργία ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ, Τεύχος 3, Απρίλιος 1996, σελ 34-37) Σύµφωνα µε στοιχεία του Υπουργείου Γεωργίας, αυτή τη στιγµή (1996) στην Ελλάδα καλλιεργούνται µε βιολογικό τρόπο περίπου στρέµµατα, από τα οποία τα περισσότερα βρίσκονται στη Ν. Ελλάδα (Πίνακας 1). Οι καλλιέργειες αυτές αποτελούνται κατά βάση από ελιά (60%), βαµβάκι (18%), αµπέλι (6%), σιτάρι (6%), εσπεριδοειδή (3%) και σταφίδα (2%) (Πίνακας 2). Πίνακας 1. Ελεγχόµενες εκτάσεις κατά γεωγραφικό διαµέρισµα Γεωγραφικό Έκταση (στρ) % ιαµέρισµα Κ.Ε. Μ.Σ. 1 ο Μ.Σ. 2 ο Β.Π. Σύνολο Μακεδονία 276,5 22, ,4 Θράκη ,5 799, ,7 Ήπειρος Θεσςαλία ,9 Στερεά Ελλάδα , , ,3 14,8 & Εύβοια Πελοπόννησος 6.468,8 927,8 860, ,3 48,6 Νησιά Αιγαίου , ,5 8,7 Νησιά Ιονίου ,3 Κρήτη ,6 145, ,4 6,6 Σύνολο , , ,5 49,2% 24,1% 9,8% 16,9% 100% όπου: Κ.Ε. = Σε καθεστώς ελέγχου Μ.Σ.1ο = Βιολογικό προϊόν σε 1ο χρόνο µεταβατικού σταδίου Μ.Σ.2ο = Βιολογικό προϊόν σε 2ο χρόνο µεταβατικού σταδίου Β.Π. = Βιολογικό προϊόν Πίνακας 2. Ελεγχόµενες εκτάσεις κατά καλλιέργεια Καλλιέργεια Έκταςη (στρ) % Κ.Ε. Μ.Σ. 1ο Μ.Σ. 2ο Β.Π. Σύνολο Ελιά , ,4 59,6 Βαµβάκι ,9 Σταφίδα 183, ,5 2,2 Αµπέλι (οινοπ.) 927,5 233, ,3 6,0 Εςπεριδοειδή ,5 656,5 2,8 Κηπευτικά 95 3, ,5 0,8

9 Αµυγδαλιά ,6 Ακτινίδιο ,5 43,5 0,2 Συκιά ,1 ενδρώδεις (διάφ.) 17, ,4 0,2 Σιτάρι 1.113, , ,7 Καλαµπόκι ,1 Ετήςιες (διάφ.) ,5 0 46,5 0,2 Αρωµατικά Όςπρια 8,5 40, ,4 Καρυδιά ,5 Χορτοδοτικά ,2 Κερασιά 1, ,5 0,1 Αχλαδιά 2, ,4 0,1 Φιςτικιά ,2 Κριθάρι ,2 Ανθοκοµικά Βοσκότοπος ,2 Αγρανάπαυση ,2 Σύνολο , , , , ,5 100 όπου: Κ.Ε. = Σε καθεστώς ελέγχου Μ.Σ. 1ο = Βιολογικό προϊόν σε 1ο χρόνο µεταβατικού σταδίου Μ.Σ. 2ο = Βιολογικό προϊόν σε 2ο χρόνο µεταβατικού σταδίου Β.Π. = Βιολογικό προϊόν Παρά το εµβρυακό στάδιο στο οποίο βρίσκεται η βιολογική γεωργία στην Ελλάδα - οι βιολογικά καλλιεργούµενες εκτάσεις δεν ξεπερνούν το 0,02% του συνόλου - η σηµαντική εξέλιξη που παρουσίασε τα τελευταία χρόνια, έδειξε την ανάγκη θέσπισης προδιαγραφών σε κρατικό επίπεδο. Έτσι, η τότε ΕΟΚ κατέληξε τον Ιούνιο του 1991 στην ψήφιση του κανονισµού 2092/91 περί του βιολογικού τρόπου παραγωγής των γεωργικών προϊόντων και των σχετικών ενδείξεων στα γεωργικά προϊόντα και είδη διατροφής. Στην Ελλάδα, ο κανονισµός άρχισε να εφαρµόζεται το 1993 αφού ολοκληρώθηκε ένα σύστηµα ελέγχου και πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων. Έτσι, έχει θεσµοθετηθεί Εθνική Επιτροπή για τα Βιολογικά Προϊόντα, γνωµοδοτικό όργανο προς το Υπουργείο Γεωργίας. Στο Υπουργείο λειτουργεί επίσης Γραφείο Βιολογικών Προϊόντων, που επιβλέπει το σύστηµα ελέγχου και πιστοποίησης και εκπροσωπεί το Υπουργείο στα κοινοτικά όργανα. Τέλος το Υπουργείο έχει αναγνωρίσει 3 ιδιωτικούς οργανισµούς που ελέγχουν παραγωγούς, µεταποιητές και εµπόρους και χορηγούν την ένδειξη "βιολογικό" µόνο σε αυτά τα προϊόντα που έχουν παραχθεί σύµφωνα µε τον κανονισµό 2092/91. Πρόκειται για: Το Σύλλογο Οικολογικής Γεωργίας Ελλάδας (ΣΟΓΕ), στην Αθήνα Τον Οργανισµό Πιστοποίησης και Ελέγχου Βιολογικών Προϊόντων " ΗΩ" στην Αθήνα και Τον Οργανισµό Πιστοποίησης και Ελέγχου Βιολογικών Προϊόντων "Φυσιολογική ΣΠΕ" µε έδρα την Αλεξάνδρεια Ηµαθίας.

10 6. Ο κανονισµός 2078/92 Ο κανονισµός 2078/92 αναφέρεται στις µεθόδους παραγωγής που είναι φιλικές προς το περιβάλλον. Ο κανονισµός αυτός ισχύει ουσιαστικά στη χώρα µας από , µε συνολικό προϋπολογισµό 56 δις, και αφορά: - τη δραστική µείωση λιπασµάτων, φυτοφαρµάκων και την εφαρµογή της βιολογικής καλλιέργειας - την εκτατικοποίηση της φυτικής παραγωγής, ή τη µετατροπή αρόσιµων γαιών σε εκτατικούς βοσκότοπους - τη µείωση του αριθµού των βοοειδών ή προβατοειδών ανά µονάδα επιφάνειας βοσκής - τη συντήρηση του φυσικού χώρου και την εκτροφή ντόπιων τοπικών φυλών που απειλούνται µε εξαφάνιση - τη συντήρηση εγκαταλειµµένων γεωργικών και δασικών εκτάσεων - την παύση καλλιέργειας γεωργικών εκτάσεων για σκοπούς προστασίας περιβάλλοντος - τη διαχείριση γαιών για την πρόσβαση και ψυχαγωγία του κοινού. Για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις προβλέπεται ετήσια πριµοδότηση δρχ ανά εκτάριο ή µονάδα ζωικού κεφαλαίου. 7. Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) 2092/91 (µε ενσωµατωµένες όλες τις µέχρι το 1996 τροποποιήσεις) Γεωργία ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ, ISSN , Τεύχος 3, Απρίλιος 1996, σελ Πεδίο εφαρµογής Άρθρο 1 1. Ο παρών κανονισµός εφαρµόζεται στα ακόλουθα προϊόντα, εφόσον φέρουν ή προορίζονται να φέρουν ενδείξεις που αναφέρονται στο βιολογικό τρόπο παραγωγής: α) Τα µη µεταποιηµένα φυτικά γεωργικά προϊόντα. Επίσης, τα ζώα και τα µη µεταποιηµένα ζωικά προϊόντα, εφόσον οι αρχές της παραγωγής και οι σχετικοί ειδικοί κανόνες ελέγχου έχουν περιληφθεί στα παραρτήµατα Ι και ΙΙΙ. β) Τα προϊόντα ανθρώπινης διατροφής που αποτελούνται κατά κύριο λόγο από ένα ή περισσότερα συστατικά φυτικής προέλευσης. Επίσης, µόλις εγκριθούν οι διατάξεις του στοιχείου α) για τη ζωική παραγωγή, τα προϊόντα ανθρώπινης διατροφής που περιέχουν συστατικά ζωικής προέλευσης. 2. Η Επιτροπή θα υποβάλει το ταχύτερο δυνατόν και πριν από την 30η Ιουνίου 1995 πρόταση σχετικά µε τις αρχές και τα ειδικά µέτρα ελέγχου που θα εφαρµόζονται στη βιολογική παραγωγή ζώων, µη µεταποιηµένων ζωικών προϊόντων και προϊόντων ανθρώπινης διατροφής που περιέχουν συστατικά ζωικής προέλευσης. Άρθρο 2 Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού, ένα προϊόν θεωρείται ότι φέρει ενδείξεις σχετικές µε το βιολογικό τρόπο παραγωγής όταν, στην επισήµανση, στη διαφήµιση ή στα εµπορικά έγγραφα, το προϊόν ή τα συστατικά του

11 περιγράφονται µε τις ενδείξεις που είναι εν χρήσει στα κράτη µέλη και υποδηλούν, για τον αγοραστή, ότι το προϊόν ή τα συστατικά του έχουν παραχθεί σύµφωνα µε τους κανόνες που αναφέρονται στο άρθρο 6 και ιδίως, µε τους ακόλουθους όρους, εκτός εάν αυτή η ορολογία δεν εφαρµόζεται στα γεωργικά προϊόντα που εµπεριέχονται στα τρόφιµα ή δεν έχει σαφώς καµία σχέση µε τον τρόπο παραγωγής: - στα ισπανικά: ecologico - στα δανικά: okolagisk - στα γερµανικά: okologisch - στα ελληνικά: βιολογικό - στα αγγλικά: organic - στα γαλλικά: biologique - στα ιταλικά: biologico - στα ολλανδικά: biologisch - στα πορτογαλικά: biologico. Άρθρο 3 Ο παρών κανονισµός εφαρµόζεται µε την επιφύλαξη των άλλων κοινοτικών διατάξεων που διέπουν την παραγωγή, την παρασκευή, την εµπορία, την επισήµανση και τον έλεγχο των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1. Ορισµοί Άρθρο 4 Κατά την έννοια του παρόντος κανονισµού νοούνται ως: 1. "Επισήµανση": οι αναφορές, ενδείξεις, σήµατα κατασκευαστή ή εµπορικά σήµατα, εικόνες ή σήµατα που φέρει κάθε συσκευασία, έγγραφο, επιγραφή, ετικέτα, δακτύλιος ή ταινία που συνοδεύουν ένα προϊόν που αναφέρεται στο άρθρο 1 ή αναφέρονται σε αυτό. 2."Παραγωγή": οι πραγµατοποιούµενες στη γεωργική εκµετάλλευση εργασίες παραγωγής, συσκευασίας και πρώτης επισήµανσης ως προϊόντων βιολογικής παραγωγής των γεωργικών προϊόντων της εκµετάλλευσης αυτής. 3."Παρασκευή": οι εργασίες συντήρησης ή και µεταποίησης γεωργικών προϊόντων, καθώς και η συσκευασία ή και οι τροποποιήσεις της παρουσίασης του τρόπου βιολογικής παραγωγής στην επισήµανση των αµεταποίητων, συντηρηµένων ή και µεταποιηµένων προϊόντων. 4. "Εµπορία": η κατοχή ή έκθεση προς πώληση, η διάθεση προς πώληση, η πώληση, η παράδοση ή κάθε άλλος τρόπος διάθεσης στο εµπόριο. 5. "Επιχειρηµατίας": φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που παράγει, παρασκευάζει ή εισάγει από τρίτες χώρες προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1, µε σκοπό την εµπορία τους, ή που εµπορεύεται τα προϊόντα αυτά. 6."Συστατικά": οι ουσίες συµπεριλαµβανοµένων των προσθέτων, που χρησιµοποιούνται για την παρασκευή των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο β), όπως ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 4 της οδηγίας 79/112/ΕΟΚ περί προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των κρατών µελών των αναφεροµένων στην επισήµανση, παρουσίαση και διαφήµιση των ειδών διατροφής. 7."Φυτοφαρµακευτικά προϊόντα": τα προϊόντα όπως ορίζονται στο άρθρο 2 σηµείο 1 της οδηγίας 79/117/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης εκεµβρίου 1978 περί απαγορεύσεως της θέσεως σε κυκλοφορία και της χρησιµοποιήσεως

12 φαρµακευτικών προϊόντων, που περιέχουν ορισµένες δραστικές ουσίες όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 89/365/ΕΟΚ. 8."Απορρυπαντικά": οι ουσίες και τα παρασκευάσµατα, κατά την έννοια της οδηγίας 73/404/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 22ας Νοεµβρίου 1973 περί προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των κρατών µελών των αναφεροµένων στα απορρυπαντικά, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 86/94/ΕΟΚ, που προορίζονται για τον καθαρισµό ορισµένων προϊόντων που αναφέρονται το άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο α). 9."Προσυσκευασµένο τρόφιµο": η µονάδα πώλησης όπως ορίζεται στο άρθρο 1 παράγραφος 3 στοιχείο β) της οδηγίας 79/112/ΕΟΚ. 10."Κατάλογος συστατικών" ο κατάλογος συστατικών που αναφέρεται στο άρθρο 6 της οδηγίας 79/112/ΕΟΚ. Επισήµανση Άρθρο 5 1. Στην επισήµανση ή διαφήµιση προϊόντος του άρθρου 1 παράγραφος 1 στοιχείο α), είναι δυνατόν να γίνεται αναφορά στο βιολογικό τρόπο παραγωγής µόνον εφόσον: α) οι ενδείξεις αυτές τονίζουν ότι πρόκειται για γεωργικό τρόπο παραγωγής β) το προϊόν έχει παραχθεί σύµφωνα µε τους κανόνες του άρθρου 6 ή έχει εισαχθεί από τρίτες χώρες στα πλαίσια του καθεστώτος που προβλέπεται στο άρθρο 11. γ) έχει παραχθεί ή εισαχθεί από επιχειρηµατία που έχει υποβληθεί στα µέτρα ελέγχου που προβλέπονται στα άρθρα 8 και 9. δ) για τα προϊόντα που παρασκευάζονται µετά την 1η Ιανουαρίου 1997, στην επισήµανση αναφέρεται το όνοµα ή και ο κωδικός αριθµός της αρχής ή του οργανισµού ελέγχου στον οποίο υπόκειται ο παραγωγός. Η επιλογή του ονόµατος ή του κωδικού αριθµού είναι αρµοδιότητα του κράτους µέλους το οποίο κοινοποιεί την απόφασή του στην Επιτροπή. 3. Στην επισήµανση και τη διαφήµιση προϊόντος που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο β), η ονοµασία πώλησης του προϊόντος µπορεί να φέρει ενδείξεις που να αναφέρονται στο βιολογικό τρόπο παραγωγής µόνον εφόσον: α) τουλάχιστον το 95% των γεωργικής προέλευσης συστατικών του προϊόντος είναι προϊόντα ή προέρχονται από προϊόντα παραγόµενα σύµφωνα µε τους κανόνες του άρθρου 6 ή εισαγόµενα από τρίτες χώρες στο πλαίσιο του καθεστώτος του άρθρου 11 β) όλα τα άλλα γεωργικής προέλευσης συστατικά του προϊόντος περιλαµβάνονται στο παράρτηµα VI σηµείο Γ ή έχουν επιτραπεί προσωρινά από κράτος µέλος σύµφωνα µε τα τυχόν εκτελεστικά µέτρα που θεσπίζονται, ανάλογα µε την περίπτωση, βάσει της παραγράφου 7 γ) το προϊόν περιέχει µόνον ουσίες του παραρτήµατος VI σηµείο Α, ως συστατικά µη γεωργικής προέλευσης δ) το προϊόν ή τα γεωργικής προέλευσης συστατικά του, που αναφέρονται στο στοιχείο α), δεν έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία µε ουσίες που δεν περιέχονται στο παράρτηµα VI σηµείο Β ε) το προϊόν ή τα συστατικά του δεν έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία µε ιονίζουσες ακτινοβολίες στ) το προϊόν έχει παρασκευαστεί ή εισαχθεί από επιχείρηση που υπόκειται στα µέτρα ελέγχου των άρθρων 8 και 9

13 ζ) για τα προϊόντα που παρασκευάζονται µετά την 1η Ιανουαρίου 1997, στην επισήµανση αναφέρεται το όνοµα ή και ο κωδικός αριθµός της αρχής ή του οργανισµού ελέγχου στον οποίο υπόκειται η επιχείρηση που πραγµατοποίησε την τελευταία εργασία παρασκευής. Η επιλογή του ονόµατος ή του κωδικού αριθµού είναι αρµοδιότητα του κράτους µέλους το οποίο κοινοποιεί την απόφασή του στην Επιτροπή. Η ένδειξη που αναφέρεται στο βιολογικό τρόπο παραγωγής πρέπει να καθιστά σαφές ότι πρόκειται για γεωργικό τρόπο παραγωγής και πρέπει να συνοδεύεται από αναφορά στα σχετικά συστατικά γεωργικής προέλευσης, εκτός εάν αυτό αναφέρεται σαφώς στον κατάλογο των συστατικών. 4. Γεωργικής προέλευσης συστατικά µπορούν να περιλαµβάνονται στο παράρτηµα VI σηµείο Γ µόνον εάν αποδεικνύεται ότι πρόκειται για συστατικά γεωργικής προέλευσης τα οποία δεν παράγονται στην Κοινότητα σε επαρκή ποσότητα σύµφωνα µε τους κανόνες του άρθρου 6, ή δεν µπορούν να εισαχθούν από τρίτες χώρες σύµφωνα µε τους κανόνες του άρθρου Τα προϊόντα που επισηµαίνονται ή διαφηµίζονται σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 ή 3 είναι δυνατόν να φέρουν ενδείξεις όσον αφορά την µετατροπή της καλλιέργειας σε βιολογική υπό τον όρο ότι: α) καλύπτονται πλήρως οι απαιτήσεις της παραγράφου 1 ή της παραγράφου 3, πλην της απαιτήσεως που αφορά τη διάρκεια της περιόδου µετατροπής που αναφέρεται στο σηµείο 1 του παραρτήµατος I β) έχει τηρηθεί περίοδος µετατροπής τουλάχιστον δώδεκα µηνών πριν από τη συγκοµιδή γ) οι εν λόγω ενδείξεις δεν παραπλανούν τον αγοραστή του προϊόντος όσον αφορά τη διαφορετική του φύση σε σχέση µε τα προϊόντα που πληρούν όλες τις απαιτήσεις της παραγράφου 1 ή της παραγράφου 3. Μετά την 1η Ιανουαρίου 1996, οι εν λόγω ενδείξεις πρέπει να έχουν την µορφή της φράσης "προϊόν καλλιέργειας που έχει µετατραπεί σε βιολογική", ενώ το χρώµα, το µέγεθος και ο τύπος γραµµάτων των ενδείξεων αυτών δεν πρέπει να είναι εµφανέστερα από την ονοµασία πώλησης του προϊόντος. Σ' αυτή την ένδειξη, οι λέξεις "βιολογική καλλιέργεια" δεν πρέπει να είναι εµφανέστερες από τις λέξεις "προϊόν καλλιέργειας που έχει µετατραπεί σε," δ) το προϊόν περιέχει µόνο ένα συστατικό γεωργικής προέλευσης ε) για τα προϊόντα που παρασκευάζονται µετά την 1η Ιανουαρίου 1997, στην επισήµανση αναφέρεται το όνοµα ή και ο κωδικός αριθµός της αρχής ή του οργανισµού ελέγχου στον οποίο υπόκειται η επιχείρηση που πραγµατοποίησε την τελευταία εργασία παραγωγής ή παρασκευής. Η επιλογή του ονόµατος ή και του κωδικού αριθµού είναι αρµοδιότητα του κράτους µέλους το οποίο κοινοποιεί την απόφασή του την Επιτροπή. 5α. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 3, στην επισήµανση και στη διαφήµιση προϊόντος που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο β), είναι δυνατόν να περιέχονται ενδείξεις σχετικά µε τον βιολογικό τρόπο παραγωγής µόνον υπό τους ακόλουθους όρους: α) τουλάχιστον το 70% των γεωργικής προέλευσης συστατικών του προϊόντος είναι προϊόντα ή προέρχονται από προϊόντα παραγόµενα σύµφωνα µε τους κανόνες του άρθρου 6 ή εισαγόµενα από τρίτες χώρες στο πλαίσιο του καθεστώτος του άρθρου 11 β) όλα τα άλλα γεωργικής προέλευσης συστατικά του προϊόντος περιέχονται στο παράρτηµα VI σηµείο Γ ή έχουν προσωρινά επιτραπεί από ένα κράτος

14 µέλος σύµφωνα µε τυχόν εκτελεστικά µέτρα που θεσπίζονται, ανάλογα µε την περίπτωση, βάσει της παραγράφου 7 γ) οι ενδείξεις που αναφέρονται στο βιολογικό τρόπο παραγωγής περιλαµβάνονται στον κατάλογο συστατικών και αφορούν σαφώς µόνον τα συστατικά που παράγονται σύµφωνα µε τους κανόνες του άρθρου 6 ή εισάγονται από τρίτες χώρες στο πλαίσιο του καθεστώτος του άρθρου 11. Οι ενδείξεις αυτές πρέπει να είναι του ίδιου χρώµατος, µεγέθους και τύπου γραµµάτων µε τις άλλες ενδείξεις του καταλόγου συστατικών. Οι ενδείξεις αυτές πρέπει επίσης να εµφανίζονται χωριστά, στο ίδιο οπτικό πεδίο µε την ονοµασία πώλησης, και να περιλαµβάνουν το ποσοστό συστατικών γεωργικής προέλευσης ή παράγωγων συστατικών γεωργικής προέλευσης που έχουν παραχθεί σύµφωνα µε τους κανόνες του άρθρου 6 ή έχουν εισαχθεί από τρίτες χώρες στα πλαίσια του καθεστώτος του άρθρου 11. Η ένδειξη αυτή δεν πρέπει να είναι χρώµατος, µεγέθους ή τύπου γραµµάτων που να την καθιστούν εµφανέστερη από την ονοµασία πώλησης του προϊόντος. Η ένδειξη αυτή πρέπει να έχει την ακόλουθη µορφή: "Χ % των συστατικών γεωργικής προέλευσης έχουν παραχθεί σύµφωνα µε τους κανόνες της βιολογικής παραγωγής". δ) το προϊόν περιέχει µόνον ουσίες του παραρτήµατος VI σηµείο Α ως συστατικά µη γεωργικής προέλευσης ε) το προϊόν ή τα γεωργικής προέλευσης συστατικά του που αναφέρονται στο στοιχείο α) δεν έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία µε ουσίες µη προβλεπόµενες στο παράρτηµα VI σηµείο Β στ) το προϊόν ή τα συστατικά του δεν έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία µε ιονίζουσες ακτινοβολίες ζ) το προϊόν έχει παρασκευαστεί ή εισαχθεί από επιχείρηση που υπόκειται στα µέτρα ελέγχου των άρθρων 8 και 9 η) για τα προϊόντα που παρασκευάζονται µετά την η Ιανουαρίου 1997, στην επισήµανση αναφέρεται το όνοµα ή και ο κωδικός αριθµός της αρχής ή του οργανισµού ελέγχου στον οποίο υπόκειται η επιχείρηση που πραγµατοποίησε την τελευταία πράξη παρασκευής. Η επιλογή του ονόµατος ή και του κωδικού αριθµού είναι αρµοδιότητα του κράτους µέλους το οποίο κοινοποιεί την απόφασή του στην Επιτροπή. 6. Κατά τη διάρκεια µεταβατικής περιόδου η οποία λήγει στις 31 εκεµβρίου 1997, η επισήµανση και η διαφήµιση ενός προϊόντος το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο β) και το οποίο έχει παρασκευαστεί εν µέρει από συστατικά που δεν πληρούν τις απαιτήσεις της παραγράφου 3 στοιχείο α) µπορούν να αναφέρονται στο βιολογικό τρόπο παραγωγής υπό την προϋπόθεση ότι: α) τουλάχιστον το 50% των συστατικών γεωργικής προέλευσης πληρούν τις απαιτήσεις της παραγράφου 3 στοιχείο α) β) το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις της παραγράφου 3 στοιχεία γ), δ), ε), στ) γ) οι ενδείξεις του τρόπου βιολογικής παραγωγής: περιέχονται µόνον στον κατάλογο συστατικών σύµφωνα µε την οδηγία 79/112/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 89/395/ΕΟΚ αναφέρονται σαφώς µόνον στα συστατικά που έχουν ληφθεί σύµφωνα µε τους κανόνες των άρθρων 6 ή εισάγονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 11 δ) τα συστατικά και η αντίστοιχη περιεκτικότητά τους αναγράφονται στον κατάλογο συστατικών κατά φθίνουσα τάξη µεγέθους κατά βάρος

15 ε) οι ενδείξεις στον κατάλογο συστατικών είναι του ίδιου χρώµατος, µεγέθους και τύπου γραµµάτων. 8. Περιοριστικοί κατάλογοι των ουσιών και προϊόντων που αναφέρονται στην παράγραφο 3 στοιχεία β), γ) και δ) και στην παράγραφο 5α στοιχεία β), γ), δ) και ε), θα καταρτιστούν στο παράρτηµα VI τµήµατα Α, Β και Γ, µε τη διαδικασία του άρθρου 14. Είναι δυνατόν να προσδιοριστούν οι προϋποθέσεις χρησιµοποίησης και οι απαιτήσεις συνθέσεως των συστατικών και ουσιών αυτών. Όταν ένα κράτος µέλος κρίνει ότι ένα προϊόν θα πρέπει να προστεθεί στους προαναφερόµενους καταλόγους ή ότι θα πρέπει να γίνουν σχετικές τροποποιήσεις, θα φροντίζει να διαβιβάζεται επισήµως ένας φάκελος στα κράτη µέλη και στην Επιτροπή που θα περιλαµβάνει τους λόγους αυτής της προσθήκης ή αυτών των τροποποιήσεων. Η Επιτροπή θα υποβάλει το φάκελο αυτό στην επιτροπή που αναφέρει το άρθρο Για τον υπολογισµό των ποσοστών που αναφέρονται στην παράγραφο 3 και στην παράγραφο 6, εφαρµόζονται οι κανόνες των άρθρων 6 και 7 της οδηγίας 79/112/ΕΟΚ. 10. Στα προϊόντα που ορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1, τα συστατικά που παράγονται σύµφωνα µε τους κανόνες του άρθρου 6 δεν πρέπει να παρουσιάζονται µαζί µε τα συστατικά που είναι ίδια αλλά τα οποία δεν παράγονται σύµφωνα µε τους κανόνες αυτούς. 11. Πριν από την 1η Ιανουαρίου 1999, η Επιτροπή επανεξετάζει τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και του άρθρου 10 και υποβάλλει τις κατάλληλες προτάσεις για την ενδεχόµενη αναθεώρησή τους. Κανόνες παραγωγής Άρθρο 6 1. Η µέθοδος βιολογικής παραγωγής συνεπάγεται ότι, για την παραγωγή προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο α), πλην των σπόρων και του αγενούς πολλαπλασιαστικού υλικού: α) πρέπει να πληρούνται τουλάχιστον οι απαιτήσεις του παραρτήµατος Ι και, ανάλογα µε την περίπτωση, οι σχετικοί κανόνες εφαρµογής β) µόνον τα προϊόντα που αποτελούνται από ουσίες των παραρτηµάτων Ι και ΙΙ επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται ως φυτοφάρµακα, απορρυπαντικά, λιπάσµατα, βελτιωτικά του εδάφους ή για άλλους σκοπούς που διευκρινίζονται στο παράρτηµα ΙΙ όσον αφορά ορισµένες ουσίες. Τα προϊόντα αυτά µπορούν να χρησιµοποιούνται µόνον υπό τις ειδικές προϋποθέσεις που καθορίζονται στα παραρτήµατα Ι και ΙΙ, εφόσον η αντίστοιχη χρήση τους επιτρέπεται στη γενική γεωργία στα ενδιαφερόµενα κράτη µέλη σύµφωνα µε τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις ή τις εθνικές διατάξεις που είναι σύµφωνες µε την κοινοτική νοµοθεσία γ) χρησιµοποιούνται µόνον σπόροι και αγενές πολλαπλασιαστικό υλικό που παράγονται σύµφωνα µε τη µέθοδο βιολογικής παραγωγής η οποία αναφέρεται στην παράγραφο Η µέθοδος βιολογικής παραγωγής συνεπάγεται ότι, για τους σπόρους και το αγενές πολλαπλασιαστικό υλικό, το µητρικό φυτό, στην περίπτωση σπόρων και το ή τα µητρικά φυτά, στην περίπτωση αγενούς πολλαπλασιαστικού υλικού, έχουν παραχθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις των στοιχείων α) και β) της παραγράφου 1 επί µία τουλάχιστον γενεά ή, για τα πολυετή φυτά, επί δύο καλλιεργητικές περιόδους.

16 3. α) Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1 στοιχείο γ), κατά τη διάρκεια µεταβατικής περιόδου που λήγει στις 31 εκεµβρίου 2000 και µε τη συµφωνία της αρµόδιας αρχής του κράτους µέλους, µπορούν να χρησιµοποιούνται σπόροι και αγενές πολλαπλασιαστικό υλικό που δεν παράγονται σύµφωνα µε τη µέθοδο βιολογικής παραγωγής εφόσον οι χρήστες του πολλαπλασιαστικού αυτού υλικού µπορούν να αποδείξουν στον οργανισµό ή την αρχή ελέγχου του κράτους µέλους ότι δεν µπόρεσαν να προµηθευτούν από την κοινοτική αγορά πολλαπλασιαστικό υλικό κατάλληλης ποικιλίας του συγκεκριµένου είδους που να ικανοποιεί τις απαιτήσεις της παραγράφου 2. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να χρησιµοποιείται, εφόσον είναι διαθέσιµο στην κοινοτική αγορά, πολλαπλασιαστικό υλικό το οποίο δεν έχει υποστεί επεξεργασία µε προϊόντα που δεν αναφέρονται στο παράρτηµα ΙΙ σηµείο Β. Τα κράτη µέλη ενηµερώνουν τα άλλα κράτη µέλη και την Επιτροπή για τις εγκρίσεις που παρέχονται σύµφωνα µε την παρούσα παράγραφο. β) Με την διαδικασία του άρθρου 14 µπορεί να αποφασίζεται: η επιβολή, πριν από τις 31 εκεµβρίου 2000, περιορισµών του µεταβατικού µέτρου του στοιχείου α) όσον αφορά ορισµένα είδη ή και τύπους πολλαπλασιαστικού υλικού ή και την έλλειψη χηµικής επεξεργασίας, η διατήρηση, µετά τις 31 εκεµβρίου 2000, της παρέκκλισης του στοιχείου α) όσον αφορά ορισµένα είδη ή και τύπους πολλαπλασιαστικού υλικού για όλη την Κοινότητα ή για ορισµένα τµήµατά της, η εισαγωγή διαδικαστικών κανόνων και κριτηρίων σχετικά µε την παρέκκλιση του στοιχείου α) και µε τις σχετικές πληροφορίες που παρέχονται στις ενδιαφερόµενες επαγγελµατικές οργανώσεις, στα άλλα κράτη µέλη και στην Επιτροπή. 4. Πριν από τις 31 εκεµβρίου 1999, η Επιτροπή επανεξετάζει τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, ιδίως δε της παραγράφου 1 στοιχείο γ) και της παραγράφου 2, και υποβάλλει τις ενδεδειγµένες προτάσεις για την ενδεχόµενη αναθεώρησή τους. Άρθρο 6α 1. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ως φυτάρια νοούνται τα ολόκληρα φυτάρια που προορίζονται προς φύτευση για την παραγωγή φυτών. 2. Η µέθοδος βιολογικής παραγωγής συνεπάγεται ότι, όταν οι παραγωγοί χρησιµοποιούν φυτάρια, τα φυτάρια αυτά πρέπει να έχουν παραχθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 2, τα φυτάρια που δεν έχουν ληφθεί µε τη µέθοδο βιολογικής παραγωγής µπορούν να χρησιµοποιούνται κατά τη διάρκεια µεταβατικής περιόδου η οποία λήγει στις 31 εκεµβρίου 1997, εφόσον: α) η αρµόδια αρχή του κράτους µέλους έχει επιτρέψει τη χρήση αφού ο ή οι χρήστες του υλικού αυτού αποδείξουν στον οργανισµό ή την αρχή ελέγχου του κράτους µέλους ότι δεν µπόρεσαν να προµηθευτούν από την αγορά κατάλληλη ποικιλία του συγκεκριµένου είδους. β) µετά τη σπορά, τα φυτάρια έχουν υποστεί επεξεργασία µόνον µε προϊόντα του παραρτήµατος ΙΙ, µέρη Α και Β. γ) τα φυτάρια προέρχονται από παραγωγό ο οποίος έχει αποδεχθεί σύστηµα ελέγχου ισοδύναµο προς το σύστηµα του άρθρου 9 και ο οποίος έχει δεχθεί να εφαρµόζει τον περιορισµό του στοιχείου β). Η διάταξη αυτή αρχίζει να ισχύει την 1η Ιανουαρίου 1996.

17 δ) µετά τη φύτευση, τα φυτάρια πρέπει να έχουν καλλιεργηθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β) επί έξι τουλάχιστον εβδοµάδες πριν από τη συγκοµιδή. ε) η επισήµανση των προϊόντων που περιέχουν συστατικά που προέρχονται από τα φυτάρια αυτά δεν µπορεί να περιέχει την ένδειξη που αναφέρεται στο άρθρο 10. στ) µε την επιφύλαξη των τυχών περιορισµών που προκύπτουν από τη διαδικασία του άρθρου 4, οι εγκρίσεις που παρέχονται δυνάµει της παρούσας παραγράφου αποσύρονται µόλις παύσει η έλλειψη, εκπνέουν δε στις 31 εκεµβρίου 1997 το αργότερο. 4. α) Όταν έχει δοθεί η έγκριση που αναφέρεται στην παράγραφο 3, το κράτος µέλος κοινοποιεί αµέσως στα άλλα κράτη µέλη και την Επιτροπή: την ηµεροµηνία έγκρισης, το όνοµα της συγκεκριµένης ποικιλίας και του συγκεκριµένου είδους, τις απαιτούµενες ποσότητες και την αιτιολόγησή τους, την αναµενόµενη διάρκεια της έλλειψης, οποιαδήποτε άλλη πληροφορία ζητούν η Επιτροπή ή τα κράτη µέλη. β) Εάν οι πληροφορίες που υποβάλλονται από ένα κράτος µέλος προς την Επιτροπή και προς το κράτος µέλος το οποίο έδωσε την έγκριση αποδεικνύουν ότι υπάρχει διαθέσιµη µια κατάλληλη ποικιλία κατά την περίοδο έλλειψης, το κράτος µέλος µπορεί να εξετάζει το ενδεχόµενο να αποσύρει την έγκριση ή να µειώσει την περίοδο ισχύος της και να ενηµερώνει την Επιτροπή και τα άλλα κράτη µέλη σχετικά µε τα µέτρα που λαµβάνει, εντός δέκα ηµερών από την ηµεροµηνία παραλαβής της συγκεκριµένης πληροφορίας. γ) Κατόπιν αιτήσεως ενός κράτους µέλους ή µε πρωτοβουλία της Επιτροπής, η υπόθεση υποβάλλεται προς εξέταση στην επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 14. Με τη διαδικασία του προαναφερόµενου άρθρου 14, είναι δυνατόν να αποφασίζεται ότι η έγκριση αποσύρεται ή ότι η περίοδος ισχύος της τροποποιείται. Άρθρο 7 1. Προϊόντα των οποίων η χρήση απαγορεύεται κατά την ηµεροµηνία έκδοσης του παρόντος κανονισµού για τους σκοπούς που σηµειώνονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β), µπορούν να συµπεριληφθούν στο παράρτηµα ΙΙ µόνον υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α) εάν χρησιµοποιούνται για την καταπολέµηση βλαβερών οργανισµών και ασθενειών των φυτών: έχουν ουσιώδη σηµασία για την καταπολέµηση βλαβερού οργανισµού ή ειδικής ασθένειας των οποίων δεν υπάρχει άλλος τρόπος αντιµετώπισης είτε βιολογικός είτε καλλιεργητικός είτε φυσικός είτε ακόµη µέσω της διασταύρωσης φυτών και, ο τρόπος χρήσης αποκλείει άµεση επαφή µε τον σπόρο, την καλλιέργεια ή τα προϊόντα της καλλιέργειας. Ωστόσο, στην περίπτωση φροντίδας πολυετών καλλιεργειών, µπορεί να επιτραπεί η άµεση επαφή αλλά µόνον εκτός από την εποχή της ανάπτυξής των βρωσίµων µερών (καρπών), εφόσον η χρησιµοποίηση του προϊόντος δεν καταλήγει έµµεσα στην παρουσία καταλοίπων του στα βρώσιµα µέρη, και η χρησιµοποίηση τους δεν έχει απαράδεκτες επιπτώσεις στο περιβάλλον, ούτε το ρυπαίνει β) εάν χρησιµοποιούνται ως λιπάσµατα ή βελτιωτικά του εδάφους:

18 έχουν ουσιώδη σηµασία για ειδικές από άποψη διατροφής απαιτήσεις των καλλιεργειών ή για συγκεκριµένους στόχους βελτίωσης του εδάφους, που δεν µπορούν να καλυφθούν µε τους τρόπους οι οποίοι αναφέρονται στο παράρτηµα Ι, και η χρησιµοποίησή τους δεν έχει απαράδεκτες επιπτώσεις στο περιβάλλον ούτε το ρυπαίνει. 1α. Οι όροι που προβλέπονται στην παράγραφο 1 δεν ισχύουν για τα προϊόντα που χρησιµοποιούνταν συνήθως πριν από την έκδοση του παρόντος κανονισµού σύµφωνα µε τους κώδικες πρακτικής της βιολογικής καλλιέργειας που εφαρµόζονται στην Κοινότητα. 2. Για τα προϊόντα του παραρτήµατος ΙΙ, είναι δυνατόν να παρέχονται, εφόσον απαιτείται, οι ακόλουθες ενδείξεις: λεπτοµερής περιγραφή του προϊόντος. όροι χρήσης και απαιτήσεις όσον αφορά τη σύνθεση ή και τη διαλυτότητά του, προκειµένου ιδίως να εξασφαλισθεί ο περιορισµός στο ελάχιστο της παρουσίας καταλοίπων των προϊόντων αυτών στα βρώσιµα µέρη των καλλιεργειών ή στα βρώσιµα προϊόντα των καλλιεργειών, και της επίπτωσής τους στο περιβάλλον, ιδιαίτερες απαιτήσεις επισήµανσης των προϊόντων του άρθρου 1, εάν τα προϊόντα αυτά λαµβάνονται µε τη βοήθεια ορισµένων προϊόντων που αναφέρονται στο παράρτηµα ΙΙ. 3. Οι τροποποιήσεις του παραρτήµατος ΙΙ, είτε πρόκειται για προσθήκη ή διαγραφή προϊόντων παραγράφου 1 είτε για προσθήκη ή τροποποιήσεις των ειδικών ενδείξεων της παραγράφου 2, θεσπίζονται από την Επιτροπή µε τη διαδικασία του άρθρου Εάν ένα κράτος µέλος κρίνει ότι ένα προϊόν θα πρέπει να προστεθεί στο παράρτηµα ΙΙ, ή ότι θα πρέπει να γίνουν σχετικές τροποποιήσεις, µεριµνά ώστε να διαβιβάζεται επίσηµα στα υπόλοιπα κράτη µέλη και στην Επιτροπή φάκελος στον οποίον εκτίθενται οι λόγοι της προσθήκης ή των τροποποιήσεων, η δε Επιτροπή υποβάλλει το φάκελο αυτό στην επιτροπή του άρθρου 14. Σύστηµα ελέγχου Άρθρο 8 1. Κάθε επιχειρηµατίας που παράγει, παρασκευάζει ή εισάγει από τρίτες χώρες προϊόντα του άρθρου 1 µε σκοπό την εµπορία τους, πρέπει: α) να γνωστοποιεί τη δραστηριότητά του αυτή στην αρµόδια αρχή του κράτους µέλους στο οποίο ασκεί τη δραστηριότητά του. Η γνωστοποίηση περιλαµβάνει τα στοιχεία που αναφέρονται στο παράρτηµα IV β) να υποβάλει την επιχείρησή του στο σύστηµα ελέγχου που προβλέπεται στο άρθρο Τα κράτη µέλη ορίζουν αρχή ή οργανισµό για την παραλαβή των γνωστοποιήσεων. Τα κράτη µέλη µπορούν να ζητούν οποιαδήποτε συµπληρωµατική πληροφορία κρίνουν αναγκαία για τον αποτελεσµατικό έλεγχο των συγκεκριµένων επιχειρηµατιών. 3. Η αρµόδια αρχή µεριµνά ώστε κάθε ενδιαφερόµενος να έχει στη διάθεσή του ενηµερωµένο κατάλογο µε τα ονόµατα και τις διευθύνσεις των επιχειρηµατιών που υπάγονται στο σύστηµα ελέγχου. Άρθρο 9 1. Τα κράτη µέλη εγκαθιδρύουν σύστηµα ελέγχου, το οποίο διαχειρίζονται µια ή περισσότερες αρµόδιες αρχές ή και εγκεκριµένοι ιδιωτικοί οργανισµοί, και προς

19 το οποίο οφείλουν να συµµορφώνονται οι επιχειρήσεις που παράγουν, παρασκευάζουν ή εισάγουν από τρίτες χώρες προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα ώστε κάθε επιχειρηµατίας που τηρεί τον παρόντα κανονισµό και πληρώνει την εισφορά του για την κάλυψη των εξόδων ελέγχου να έχει εξασφαλισµένη την πρόσβαση στο σύστηµα ελέγχου. 3. Το σύστηµα ελέγχου περιλαµβάνει τουλάχιστον την εφαρµογή των µέτρων ελέγχου και προφύλαξης του παραρτήµατος ΙΙΙ. 4. Για την εφαρµογή του συστήµατος ελέγχου από ιδιωτικούς οργανισµούς, τα κράτη µέλη ορίζουν µια αρχή αρµόδια να εγκρίνει και να επιβλέπει τους οργανισµούς αυτούς. 5. Για την έγκριση ιδιωτικού οργανισµού ελέγχου λαµβάνονται υπόψη τα ακόλουθα στοιχεία: α) η συνήθης ακολουθητέα διαδικασία ελέγχου του οργανισµού, η οποία περιλαµβάνει λεπτοµερή περιγραφή των µέτρων ελέγχου και προφύλαξης, που ο οργανισµός αυτός αναλαµβάνει να επιβάλει στους επιχειρηµατίες που ελέγχει β) οι κυρώσεις τις οποίες προτίθεται να επιβάλει ο οργανισµός σε περίπτωση που διαπιστώσει παρατυπίες ή και παραβάσεις γ) η ύπαρξη αναγκαίων πόρων σε ειδικευµένο προσωπικό και διοικητικό και τεχνικό εξοπλισµό, καθώς και η πείρα σε θέµατα ελέγχου και η αξιοπιστία δ) η αντικειµενικότητα του οργανισµού ελέγχου έναντι των ελεγχόµενων επιχειρηµατιών. 6. Μετά την έγκριση οργανισµού ελέγχου, η αρµόδια αρχή: α) µεριµνά ώστε οι έλεγχοι που διενεργούνται από τον οργανισµό ελέγχου να είναι αντικειµενικοί β) επαληθεύει την αποτελεσµατικότητα των ελέγχων γ) λαµβάνει γνώση των παρατυπιών ή και παραβάσεων που διαπιστώθηκαν και των κυρώσεων που επιβλήθηκαν δ) ανακαλεί την έγκριση ενός οργανισµού ελέγχου εφόσον αυτός δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β) ή δεν πληροί πλέον τα κριτήρια της παραγράφου 5 ή τις απαιτήσεις των παραγράφων 7, 8, 9 και 11. 6α. Πριν από την 1η Ιανουαρίου 1996, τα κράτη µέλη χορηγούν ένα κωδικό αριθµό σε κάθε οργανισµό ή αρχή ελέγχου εγκεκριµένο ή οριζόµενο σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, ενηµερώνουν δε σχετικά τα άλλα κράτη µέλη και την Επιτροπή, η οποία δηµοσιεύει αυτούς τους κωδικούς αριθµούς στον κατάλογο που αναφέρεται στο τελευταίο εδάφιο του άρθρου Η αρχή ελέγχου και οι εγκεκριµένοι οργανισµοί ελέγχου που αναφέρονται στην παράγραφο 1: α) εξασφαλίζουν την εφαρµογή, στις εκµεταλλεύσεις που ελέγχουν, τουλάχιστον των µέτρων ελέγχου και προφύλαξης που ορίζονται στο παράρτηµα ΙΙΙ β) δεν αποκαλύπτουν σε άλλα πρόσωπα, εκτός από τους υπεύθυνους της εκµετάλλευσης και τις αρµόδιες δηµόσιες αρχές, πληροφορίες ή στοιχεία που περιέρχονται εις γνώση τους κατά τη διενέργεια των ελέγχων. 8. Οι εγκεκριµένοι οργανισµοί ελέγχου: α) παρέχουν στην επιθεωρούσα αρµόδια αρχή πρόσβαση στα γραφεία και τις εγκαταστάσεις τους και κάθε πληροφορία και βοήθεια που αυτή κρίνει αναγκαία για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της δυνάµει του παρόντος κανονισµού β) διαβιβάζουν, το αργότερο στις 31 Ιανουαρίου κάθε χρόνου, στην αρµόδια αρχή του κράτους µέλους κατάλογο των επιχειρηµατιών που υπέκειντο στον

20 έλεγχό τους την 31 εκεµβρίου του προηγουµένου χρόνου και της υποβάλλουν ετησίως σχηµατική έκθεση. 9. Η αρχή και οι οργανισµοί ελέγχου που αναφέρονται στην παράγραφο 1 πρέπει: α) να εξασφαλίζουν ότι, σε περίπτωση παρατυπίας, όσον αφορά την εφαρµογή των άρθρων 5 και 6 ή την εφαρµογή των µέτρων που αναφέρονται στο παράρτηµα ΙΙΙ, οι ενδείξεις του άρθρου 2 που αναφέρονται στη βιολογική µέθοδο παραγωγής αφαιρούνται από όλη την παρτίδα ή από όλα τα προϊόντα στα οποία διαπιστώνεται η παρατυπία αυτή β) σε περίπτωση καταφανούς ή παρατεταµένης παράβασης, απαγορεύουν στον συγκεκριµένο επιχειρηµατία την εµπορία προϊόντων µε ενδείξεις που αναφέρονται στη βιολογική µέθοδο παραγωγής, επί διάστηµα το οποίο συµφωνείται από κοινού µε την αρµόδια αρχή του κράτους µέλους. 10. Με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 14 θεσπίζονται: α) οι λεπτοµέρειες εφαρµογής για τις απαιτήσεις της παραγράφου 5 και τα µέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 6 β) οι λεπτοµέρειες εφαρµογής των µέτρων που αναφέρονται στην παράγραφο Από την 1η Ιανουαρίου 1998 και µε την επιφύλαξη των διατάξεων των παραγράφων 5 και 6, οι εγκεκριµένοι οργανισµοί ελέγχου πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ της 26ης Ιουνίου Ένδειξη πιστότητας στο σύστηµα ελέγχου Άρθρο Η ένδειξη ή και ο λογότυπος που αναφέρεται στο παράρτηµα V και µε τα οποία υποδηλώνεται ότι τα προϊόντα είναι σύµφωνα προς το καθεστώς ελέγχου, µπορούν να τίθενται µόνο στην επισήµανση των προϊόντων του άρθρου 1 τα οποία: α) πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 5 παράγραφος 1 ή 3 β) κατά τη διάρκεια όλων των εργασιών παραγωγής και παρασκευής, υπόκεινται στο καθεστώς ελέγχου του άρθρου 9 γ) πωλούνται απευθείας, σε σφραγισµένες συσκευασίες, από τον παραγωγό ή τον παρασκευαστή, στον τελικό καταναλωτή ή διατίθενται στο εµπόριο ως προσυσκευασµένα τρόφιµα. Σε περίπτωση απ' ευθείας πώλησης από τον παραγωγό ή τον παρασκευαστή στον τελικό καταναλωτή, δεν απαιτείται σφραγισµένη συσκευασία όταν η επισήµανση επιτρέπει τον σαφή και αδιαµφισβήτητο προσδιορισµό του προϊόντος το οποίο αφορά η ένδειξη αυτή δ) φέρουν στην επισήµανση το όνοµα ή και την εµπορική επωνυµία του παραγωγού, του παρασκευαστή ή του πωλητή καθώς και το όνοµα ή τον κωδικό αριθµό της αρχής ή του οργανισµού ελέγχου, και οποιαδήποτε άλλη ένδειξη που απαιτείται σύµφωνα µε τις κανονιστικές διατάξεις στον τοµέα της επισήµανσης των τροφίµων σύµφωνα µε την κοινοτική νοµοθεσία. 2. Στην επισήµανση ή στη διαφήµιση δεν µπορεί να υπάρχει κανένας ισχυρισµός που να δηµιουργεί στον αγοραστή την εντύπωση ότι η ένδειξη που αναφέρεται στο παράρτηµα V αποτελεί εγγύηση ότι το προϊόν είναι ανωτέρας ποιότητας από άποψη γεύσης και οσµής (οργανοληπτικά κριτήρια), θρεπτικής αξίας ή υγιεινής διατροφής. 3. Η αρχή και οι οργανισµοί ελέγχου που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 οφείλουν:

M9 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1202/95 της Επιτροπής της 29ης Μαΐου 1995 L 119 11 30.5.1995

M9 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1202/95 της Επιτροπής της 29ης Μαΐου 1995 L 119 11 30.5.1995 1991R2092 EL 06.05.2006 026.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 24ης Ιουνίου 1991 περί του βιολογικού

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 15.6.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 157/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 543/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Ιουνίου 2011 για τη θέσπιση λεπτομερών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 266355 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση : Αχαρνών

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2008R0110 EL 20.01.2009 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 110/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 09/12/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 5711/156198 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ-ΜΗΛΟΕΙ Η Ταχ. /νση : Αχαρνών

Διαβάστε περισσότερα

31.7.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 227/69

31.7.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 227/69 31.7.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 227/69 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 809/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 20.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 181/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 639/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 29/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιανουαρίου 2012 για τα πρότυπα εμπορίας του ελαιολάδου

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 29/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιανουαρίου 2012 για τα πρότυπα εμπορίας του ελαιολάδου L 12/14 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.1.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 29/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιανουαρίου 2012 για τα πρότυπα εμπορίας του ελαιολάδου (κωδικοποιημένο κείμενο)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΟΞΥΓΟΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ» ΚΑΝ-02/4 ΤΙΤΛΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: ΚΑΝ-02 Σελίδα 1 από 19 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 304/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 22.11.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά με την παροχή πληροφοριών για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 25/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.1.2011

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 25/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.1.2011 L 25/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.1.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 65/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Ιανουαρίου 2011 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ)

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση)

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) 1.2.2002 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 31/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 178/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της28ηςιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 174/88 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.7.2011 ΟΔΗΓΙΑ 2011/65/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 8ης Ιουνίου 2011 για τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 24 13 Φεβρουαρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4042 Ποινική προστασία του περιβάλλοντος Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση):

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Έγγραφα που τροποποιούν το Π.Δ. 41/2005 Άρθρα του Π.Δ. 41/2005 που τροποποιούνται Π.Δ. 158/2006

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 21.10.2003 L 270/1 Ι (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Σεπτεµβρίου 2003 για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άµεσης

Διαβάστε περισσότερα

20.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 347/865

20.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 347/865 20.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 347/865 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1310/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17 Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με τη θέσπιση ορισμένων μεταβατικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Υ & Α Ν Τ Ι Μ Ε Τ Ω Π Ι Σ Η Σ Ε Κ Τ Α Κ Τ Ω Ν Α Ν Α Γ Κ Ω Ν Τ Μ Η Μ Α Σ Χ Ε

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση 1 η Καν. 82/1997 Τροποποίηση 2 η Καν. 955/1999 Τροποποίηση 3 η Καν. 2700/2000 Τροποποίηση 4 η Καν. 648/2005

Τροποποίηση 1 η Καν. 82/1997 Τροποποίηση 2 η Καν. 955/1999 Τροποποίηση 3 η Καν. 2700/2000 Τροποποίηση 4 η Καν. 648/2005 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (ΚΤΚ) Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συµβουλίου της 12ης Οκτωβρίου 1992 περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού κώδικα Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 302 της 19/10/1992 σ. 0001-0050

Διαβάστε περισσότερα

(3) Για να διασφαλιστείότι όλες οι εθνικές διοικήσεις είναι σε. (4) Για να εξασφαλιστείο αποτρεπτικός χαρακτήρας των ελέγχων,

(3) Για να διασφαλιστείότι όλες οι εθνικές διοικήσεις είναι σε. (4) Για να εξασφαλιστείο αποτρεπτικός χαρακτήρας των ελέγχων, L 368/74 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 23.12.2006 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1975/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση λεπτομερών διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. 30.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 118/5

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. 30.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 118/5 30.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 118/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 392/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2013 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)

Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2286/1995 (Α 19) «Προμήθειες του δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

α) Η αποτροπή της ρύπανσης και γενικότερα της υποβάθµισης του περιβάλλοντος και η λήψη όλων των αναγκαίων για το σκοπό αυτόν, προληπτικών µέτρων.

α) Η αποτροπή της ρύπανσης και γενικότερα της υποβάθµισης του περιβάλλοντος και η λήψη όλων των αναγκαίων για το σκοπό αυτόν, προληπτικών µέτρων. Ν. 1650/86 (ΦΕΚ - 160 Α') : Για την προστασία του περιβάλλοντος [Αρχή Τροποποίησης] (Με την παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 3010/02, ΦΕΚ-91 Α ορίζεται ότι : «Όπου στο Ν. 1650/1986 για την προστασία του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Παρ. 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1-1.5 2. ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕ Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10/3/2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 401 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΥ LEADER του ΠΑΑ ΜΟΝΑ ΕΣ Α, Β και Γ Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠ.ΕΣ. 11389/93 (ΦΕΚ-185 Β' Διόρθ. Σφάλμ. στο ΦΕΚ 550 Β) : "Ενιαίος κανονισμός προμηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης"

ΥΠ.ΕΣ. 11389/93 (ΦΕΚ-185 Β' Διόρθ. Σφάλμ. στο ΦΕΚ 550 Β) : Ενιαίος κανονισμός προμηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΥΠ.ΕΣ. 11389/93 (ΦΕΚ-185 Β' Διόρθ. Σφάλμ. στο ΦΕΚ 550 Β) : "Ενιαίος κανονισμός προμηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης" 'Εχοντας υπόψη τις διατάξεις: α. Του ν. 1558/1985 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά 'Οργανα" (Α'

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. 17/18-1-96 (ΦΕΚ 11 Α'): Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ.

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Η Επιτροπή έχει επίσης αποκτήσει επαρκή πείρα από την

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Η Επιτροπή έχει επίσης αποκτήσει επαρκή πείρα από την 9.8.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 214/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 800/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Αυγούστου 2008 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την κοινή αγορά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.. Τµήµα Β ΗΜΟΣΙΩΝ & Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα