ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ"

Transcript

1 ΕΡΓΟ ΕΠΑ: «ΧΗΥΙΑΚΕ ΔΡΑΕΙ ΣΟΤ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟΤ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟΤ ΑΘΗΝΨΝ (Ε.Β.Ε.Α.) ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΓΡΑΥΕΙΟΚΡΑΣΙΑ & ΣΗΝ ΑΤΞΗΗ ΣΗ ΑΝΣΑΓΨΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΨΝ ΕΛΛΗΝΙΚΨΝ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ» Τποϋργα: - Τποϋργο 1: «Τλοπούηςη ψηφιακών δρϊςεων για την ενύςχυςη τησ Ανταγωνιςτικϐτητασ των Ελληνικών ΜΜΕ, την υποςτόριξη τησ επιχειρηματικϐτητασ και τησ απαςχϐληςησ ςτον Νομϐ Αττικόσ» ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ «Ανϊπτυξη Ο.Π.. & Τλοπούηςη ψηφιακών δρϊςεων του ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟΤ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟΤ ΑΘΗΝΨΝ (Ε.Β.Ε.Α.) για την ενύςχυςη τησ Ανταγωνιςτικότητασ των Ελληνικών ΜΜΕ, την υποςτόριξη τησ επιχειρηματικότητασ και τησ απαςχόληςησ ςτον Νομό Αττικόσ» ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΨΝ (Ε.Β.Ε.Α.) ΕΠΑ - Ε.Π. ATTIKH Ωξονασ Προτεραιότητασ 3: «Ενύςχυςη τησ Ανταγωνιςτικότητασ, τησ Καινοτομύασ και τησ Χηφιακόσ ύγκλιςησ» ΕΤΡΨΠΑΪΚΗ ΕΝΨΗ ΣΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΤΓΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΕΙΣΑΙ Ε ΠΟΟΣΟ 80% ΑΠΟ ΣΟ ΕΤΡΨΠΑΪΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑ 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΤ ΠΟΡΟΤ

2 Αθόνα, [ημερομηνύα] 2010 Σαχ. Δ/νςη: Ακαδημύασ 7 Σαχ. Κώδικασ: Πληροφορύεσ: Σηλϋφωνο: FAX: κ ΠΡΟΜΗΘΕΤΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟ: Λογιςμικό & Τπηρεςύεσ Ανϊπτυξησ Εφαρμογών Ανοικτόσ Διεθνόσ Διαγωνιςμόσ ςε ευρώ Κριτόριο αξιολϐγηςησ: υμφερότερη προςφορϊ ΦΡΟΝΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ ΣΟΠΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ Ημερομηνύα Ημϋρα Ώρα ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΨΝ Ημ. Μην. Ϊτοσ εβδομϊδασ Ακαδημύασ 7, ΦΦ/ΦΦ/2010 ΦΦΦΦΦ ΦΦ.00 ΑΘΗΝΑ Προϒπολογιςθεύςα δαπϊνη: Επτακόςιεσ εβδομόντα ϋξι χιλιϊδεσ & τετρακόςια εύκοςι δύο Ευρώ και εβδομόντα ϋξι λεπτϊ (776,422.76) πλϋον Υ.Π.Α. 23%, ότοι ςυνολικϊ εννιακόςιεσ πενόντα πϋντε χιλιϊδεσ Ευρώ (955, ) ςυμπεριλαμβανομϋνου του ΥΠΑ 23% Φρονικό διϊρκεια του Ϊργου : Δϋκα (10) Μόνεσ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ αποςτολόσ ςτην Ε.Ε. ΦΦ.ΦΦ.2010 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Δημοςύευςησ ςε Ελληνικϋσ Εφημερύδεσ ΦΦ.ΦΦ.2010 ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΨΝ ελύδα 2 από 237

3 ΑΠΟΥΑΗ Ϊχοντασ υπ ϐψη: 1. Σισ διατϊξεισ: του Π.Δ 60/2007 «Προςαρμογό τησ Ελληνικόσ Νομοθεςύασ ςτισ διατϊξεισ τησ Οδηγύασ 2004/18/ΕΚ «περύ ςυντονιςμοϑ των διαδικαςιών ςϑναψησ δημοςύων ςυμβϊςεων ϋργων, προμηθειών και υπηρεςιών, ϐπωσ τροποποιόθηκε με την Οδηγύα 2005/51/ΕΚ τησ Επιτροπόσ και την Οδηγύα 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαώκοϑ Κοινοβουλύου και του υμβουλύου τησ 16ησ Νοεμβρύου 2005 και του κανονιςμοϑ (ΕΚ) 1422/07»» (ΥΕΚ Α 64). του Π.Δ. 118/07 «Κανονιςμϐσ Προμηθειών Δημοςύου» (ΥΕΚ Α 150),. του Ν.3614/2007 «Διαχεύριςη ϋλεγχοσ και εφαρμογό αναπτυξιακών παρεμβϊςεων για την προγραμματικό περύοδο » (ΥΕΚ Α 267), του Ν.2286/1995, «Προμόθειεσ του δημοςύου τομϋα και ρυθμύςεισ ςχετικών θεμϊτων», του Ν. 2362/95 «Περύ Δημοςύου Λογιςτικοϑ, ελϋγχου των δαπανών του κρϊτουσ και ϊλλεσ διατϊξεισ», του Ν. 2081/92 περύ Επιμελητηρύων, ϐπωσ ιςχϑει μετϊ την τροποπούηςό του με το 3419/05 «Γενικϐ Εμπορικϐ Μητρώο και Εκςυγχρονιςμϐσ τησ Επιμελητηριακόσ Νομοθεςύασ», τησ Οδηγύασ 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαώκοϑ Κοινοβουλύου και του υμβουλύου τησ 31ησ Μαρτύου περύ ςυντονιςμοϑ των διαδικαςιών ςϑναψησ δημοςύων ςυμβϊςεων ϋργων, προμηθειών και υπηρεςιών (ϐπωσ τροποποιόθηκε με την Οδηγύα 2005/51/ΕΚ τησ Επιτροπόσ τησ 7ησ επτεμβρύου 2005 για την τροποπούηςη του παραρτόματοσ ΦΦ τησ οδηγύασ 2004/17/ΕΚ και του παραρτόματοσ VIII τησ οδηγύασ 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαώκοϑ υμβουλύου περύ δημοςύων ςυμβϊςεων, τον Κανονιςμϐ 2083/2005 τησ 19ησ Δεκεμβρύου 2005 για την τροποπούηςη των οδηγιών 2004/14/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαώκοϑ Κοινοβουλύου και του υμβουλύου και τον Κανονιςμϐ 1177/2009 τησ 30ησ Νοεεμβρύου 2009 για την τροποπούηςη των οδηγιών 2004/17/ΕΚ, 2004/18/ΕΚ και 2009/81/ΕΚ του Ευρωπαώκοϑ Κοινοβουλύου και του υμβουλύου ϐςον αφορϊ τα κατώτατα ϐρια εφαρμογόσ τουσ κατϊ τη διαδικαςύα ςϑναψησ ςυμβϊςεων). τησ Οδηγύασ 89/665/ΕΟΚ, «για το ςυντονιςμϐ των νομοθετικών, κανονιςτικών και διοικητικών διατϊξεων περύ τησ εφαρμογόσ των διαδικαςιών προςφυγόσ ςτον τομϋα τησ ςϑναψησ των ςυμβϊςεων κρατικών προμηθειών και δημοςύων ϋργων», του κανονιςμοϑ 1564/05 τησ Επιτροπόσ για την κατϊρτιςη τυποποιημϋνων εντϑπων προσ δημοςύευςη προκηρϑξεων και γνωςτοποιόςεων ςτο πλαύςιο των διαδικαςιών δημοςύων ςυμβϊςεων δυνϊμει των οδηγιών 2004/17/Εκ και 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαώκοϑ Κοινοβουλύου και του υμβουλύου (επύςημη εφημερύδα L 257/05, ςελ ) καθώσ και τησ Οδηγύασ 2005/51/ΕΚ τησ Επιτροπόσ «για την τροποπούηςη του παραρτόματοσ τησ οδηγύασ 2004/17/ΕΚ και του παραρτόματοσ VIII τησ οδηγύασ 1004/18/ΕΚ του Ευρωπαώκοϑ Κοινοβουλύου και του υμβουλύου (επύςημη εφημερύδα L 257, ςελ ). ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΨΝ ελύδα 3 από 237

4 του Ν.2522/1997, «Περύ δικαςτικόσ προςταςύασ κατϊ το ςτϊδιο που προηγεύται τησ ςϑναψησ ςυμβϊςεωσ δημοςύων ϋργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεςιών, ςϑμφωνα με την οδηγύα 89/665ΕΟΚ», τησ αριθ / /0016/ Απϐφαςησ του Τπ. Οικονομικών του ΠΔ 82/1996 (ΥΕΚ Α 66) ϐπωσ ιςχϑει μετϊ τισ τροποποιόςεισ των Ν. 3310/2005 και Ν. 3414/2005 αναφορικϊ με τα μϋτρα διαςφϊλιςησ τησ διαφϊνειασ και αποτροπόσ καταςτρατηγόςεων κατϊ τη διαδικαςύα ςϑναψησ δημοςύων ςυμβϊςεων, και τησ εκδοθεύςασ ΤΑ τησ (ΥΕΚ 1673 τησ ) «Δικαιολογητικϊ για την τόρηςη των μητρώων του Ν. 3310/2005 ϐπωσ τροποποιόθηκε με το Ν. 3414/2005, «περύ αποδεικτικοϑ ενημερϐτητασ προσ χρϋη προσ το Δημϐςιo» (ΥΕΚ Β 508). τησ αριθμ /4496/0014/ Απϐφαςησ του Τπουργεύου Οικονομύασ και Οικονομικών περύ μη υπαγωγόσ ςε τϋλοσ χαρτοςόμου των αιτόςεων και προςφορών ςυμμετοχόσ ςε δημϐςιουσ διαγωνιςμοϑσ του Π.Δ. 261/1997 «Για τη διαφϊνεια ςτη διαφημιςτικό προβολό του Δημϐςιου και ευρϑτερου δημοςύου τομϋα απϐ τα ϋντυπα και τα ηλεκτρονικϊ μϋςα ενημϋρωςησ (ΥΕΚ Α 186). του Ν. 2859/00 «Κϑρωςη Κώδικα Υϐρου Προςτιθϋμενησ Αξύασ» (ΥΕΚ Α 248) του Ν. 2513/97 περύ «Κυρώςεωσ τησ ςυμφωνύασ Δημοςύων ςυμβϊςεων προμηθειών» (ΥΕΚ A 139). του Ν. 2741/99, ϊρθρο 8, «Κρατικϋσ προμόθειεσ», και ειδικϐτερα του ϊρθρου 8 παρ. 6 του Ν. 2741/99 (ΥΕΚ 199/99) ςχετικϊ με τισ δημοςιεϑςεισ προκηρϑξεων διαγωνιςμών, του νϐμου 2121/1993 (ΥΕΚ 25 Α) περύ προςταςύασ τησ Πνευματικόσ Ιδιοκτηςύασ. 2. Σην ανακούνωςη ςχετικϊ με την πρωτοβουλύα για το ϋκτακτο Ευρωπαώκό υμβούλιο τησ Λιςςαβόνασ (23-24 Μαρτύου 2002) Κοινωνύα των Πληροφοριών για όλουσ e- Europe-. 3. Σο Εθνικό τρατηγικό Πλαύςιο Αναφορϊσ και όπωσ αυτό εγκρύθηκε με την με αριθμό 7725/ Απόφαςη τησ Ευρωπαώκόσ Επιτροπόσ (Κωδικόσ CCI 2007GR16UNS001). 4. Σο Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα Ε.Π. Αττικόσ Σον ϊξονα προτεραιότητασ 3: «Ενύςχυςη τησ Ανταγωνιςτικότητασ, τησ Καινοτομύασ και τησ Χηφιακόσ ύγκλιςησ» Σο τεχνικό Δελτύο Έργου όπωσ ϋχει υποβληθεύ και ϋχει εγκριθεύ ςύμφωνα με την απόφαςη ϋνταξησ Πρϊξησ υπ αριθ.: /Χ6124/Α.2 ΠΡΟΚΗΡΤΟΤΜΕ 1. Δημόςιο Ανοιχτό Διεθνό διαγωνιςμό ςε Ευρώ, με κριτόριο κατακύρωςησ τη ςυμφερότερη προςφορϊ με τύτλο «Τλοπούηςη ψηφιακών δρϊςεων του Ε.Β.Ε.Α. για ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΨΝ ελύδα 4 από 237

5 την ενύςχυςη τησ Ανταγωνιςτικότητασ των Ελληνικών ΜΜΕ, την υποςτόριξη τησ επιχειρηματικότητασ και τησ απαςχόληςησ ςτον Νομό Αττικόσ», ςϑμφωνα με ϐςα αναφϋρονται ςτο Μϋροσ Β τησ παροϑςασ Σεχνικό Περιγραφό του Ϊργου. 2. Προϒπολογιςθεύςα δαπϊνη: Εννιακϐςιεσ πενόντα πϋντε χιλιϊδεσ Ευρώ (955, ) ςυμπεριλαμβανομϋνου του ιςχϑοντοσ ΥΠΑ. Επιςημαύνεται ϐτι ςε κϊθε περύπτωςη (και ιδιαιτϋρωσ ςτην περύπτωςη τροποπούηςησ του ποςοςτοϑ του αναλογοϑντοσ ΥΠΑ), ο προϒπολογιςμϐσ του ϋργου δεν θα υπερβεύ το ωσ ϊνω ποςϐ. Οι υποψόφιοι πρϋπει να υποβϊλουν τισ προςφορϋσ, ςϑμφωνα με τα οριζϐμενα ςτην παροϑςα προκόρυξη το αργότερο μϋχρι την ημερομηνύα διενϋργειασ του διαγωνιςμού που εύναι ςτισ ΦΦ/ΦΦ/2010, ημϋρα ΦΦΦΦΦ και ώρα ΦΦ.00 ςτα γραφεύα του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρύου Αθηνών, Ακαδημύασ 7, Αθόνα. ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΨΝ ελύδα 5 από 237

6 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΨΝ Α ΜΕΡΟ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ... 8 Α.1. ΟΡΙΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕ ΑΡΦΕ... 8 ΑΡΘΡΟ 1. ΕΙΑΓΨΓΗ... 8 ΑΡΘΡΟ 2. ΟΡΙΜΟΙ... 8 ΑΡΘΡΟ 3. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ & ΓΕΝΙΚΕ ΑΡΦΕ ΑΡΘΡΟ 4. ΑΙΣΗΗ ΠΑΡΟΦΗ ΔΙΕΤΚΡΙΝΗΕΨΝ ΑΡΘΡΟ 5. ΦΡΟΝΟ ΣΟΠΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.2. ΣΟΙΦΕΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΡΘΡΟ 6. ΚΤΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΦΡΗΗ ΣΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΡΘΡΟ 7. ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ Α.3. ΣΟΙΦΕΙΑ ΤΜΜΕΣΟΦΗ ΑΡΘΡΟ 8. ΔΙΚΑΙΨΜΑ ΤΜΜΕΣΟΦΗ ΑΡΘΡΟ 9. ΣΟΙΦΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΦΗ ΑΡΘΡΟ 10. ΣΕΚΜΗΡΙΨΗ ΣΕΦΝΙΚΗ, ΦΡΗΜΑΣΟΠΙΣΨΣΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ Α.4. ΣΟΙΦΕΙΑ ΠΡΟΥΟΡΨΝ ΑΡΘΡΟ 11. ΦΡΟΝΟ ΙΦΤΟ ΠΡΟΥΟΡΨΝ ΑΡΘΡΟ 12. ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΕ ΠΡΟΥΟΡΕ ΑΡΘΡΟ 13. ΜΕΡΙΚΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΥΟΡΨΝ ΑΡΘΡΟ 14. ΣΡΟΠΟ ΤΝΣΑΞΗ ΠΡΟΥΟΡΨΝ ΑΡΘΡΟ 15. ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ ΤΠΟΥΑΚΕΛΛΨΝ ΑΡΘΡΟ 16. ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΥΟΡΨΝ Α.5. ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ ΑΡΘΡΟ 17. ΑΠΟΥΡΑΓΙΗ ΠΡΟΥΟΡΨΝ ΑΡΘΡΟ 18. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΥΟΡΨΝ ΑΡΘΡΟ 19. ΑΝΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠΟΧΗΥΙΟΤ ΑΝΑΔΟΦΟΤ-ΣΑΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΣΗΝ ΚΑΣΑΚΤΡΨΗ 43 ΑΡΘΡΟ 20. ΔΙΕΤΚΡΙΝΗΕΙ ΠΡΟΥΟΡΨΝ Α.6. ΟΛΟΚΛΗΡΨΗ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ ΑΡΘΡΟ 21. ΚΑΣΑΚΤΡΨΗ ΣΟΤ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ ΑΡΘΡΟ 22. ΔΙΚΑΙΨΜΑ ΜΑΣΑΙΨΗ ΑΡΘΡΟ 23. ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΚΑΙ ΤΠΟΓΡΑΥΗ ΤΜΒΑΗ Α.7. ΒΑΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ ΤΜΒΑΗ ΑΡΘΡΟ 24. ΕΥΑΡΜΟΣΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΑΡΘΡΟ 25. ΕΓΓΤΗΕΙ ΑΡΘΡΟ 26. ΠΑΡΑΔΟΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΡΘΡΟ 27. ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΨΜΗ ΑΡΘΡΟ 28. ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΤΜΒΑΗ ΕΠΕΚΣΑΗ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΨΝ ελύδα 6 από 237

7 ΑΡΘΡΟ 29. ΤΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ ΑΡΘΡΟ 30. ΖΗΣΗΜΑΣΑ ΚΤΡΙΟΣΗΣΑ & ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΗ ΙΔΙΟΚΣΗΙΑ ΑΡΘΡΟ 31. ΤΠΟΦΡΕΨΕΙ ΑΥΑΛΙΗ ΑΡΘΡΟ 32. ΕΜΠΙΣΕΤΣΙΚΟΣΗΣΑ ΑΡΘΡΟ 33. ΑΝΨΣΕΡΑ ΒΙΑ ΑΡΘΡΟ 34. ΛΤΗ ΚΑΣΑΓΓΕΛΙΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ ΕΚΠΣΨΗ ΑΝΑΔΟΦΟΤ ΑΡΘΡΟ 35. ΛΟΙΠΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Β ΜΕΡΟ: ΣΕΦΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΤ Β.1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ Β.2. ΣΟΦΟΙ & ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ Β.2.1. τϐχοι του ϋργου Β.2.2. Αντικεύμενο του ϋργου Β.2.3. Αναμενϐμενα αποτελϋςματα Β.3. ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΕΡΓΟΤ Β.3.1. Ολοκληρωμϋνο Πληροφοριακϐ ϑςτημα ΕΒΕΑ Β.3.2. Χηφιακϐ Περιβϊλλον Α. Χηφιακϋσ υπηρεςύεσ Γεωγραφικόσ Επιχειρηματικόσ Πληροφϐρηςησ, προβολόσ επιχειρόςεων, υποςτόριξησ τησ απαςχϐληςησ & ςτατιςτικόσ ανϊλυςησ επιχειρηματικϐτητασ Β.3.3. Χηφιακϐ Περιβϊλλον Β. Χηφιακό Τπηρεςύα Διαχεύριςησ Οργανωςιακόσ Γνώςησ (Knowledge Management Web Service) Β.3.4. Χηφιακϐ Περιβϊλλον Γ. Ολοκληρωμϋνο ςϑςτημα ψηφιακών υπηρεςιών τηλεδιϊςκεψησ / τηλεςυνεργαςύασ του ΕΒΕΑ Β.4. ΖΗΣΟΤΜΕΝΟ ΕΞΟΠΛΙΜΟ Β.5. ΤΝΟΔΕΤΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ Β.6. ΦΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ - ΥΑΕΙ ΕΡΓΟΤ - ΠΑΡΑΔΟΣΕΑ ΤΠΟΦΡΕΨΕΙ ΣΟΤ ΑΝΑΔΟΦΟΤ Β.6. ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΤ ΦΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΡΓΟΤ Β.7. ΣΟΠΟ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι: ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΑ ΕΓΓΤΗΕΨΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ: ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΜΒΑΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ: ΠΙΝΑΚΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙV: ΠΙΝΑΚΕ ΤΜΜΟΡΥΨΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ V: ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΥΙΚΟΤ ΗΜΕΙΨΜΑΣΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΨΝ ελύδα 7 από 237

8 Α ΜΕΡΟ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Α.1. ΟΡΙΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕ ΑΡΦΕ ΑΡΘΡΟ 1. ΕΙΑΓΨΓΗ Σο Εμπορικϐ & Βιομηχανικϐ Επιμελητόριο Αθηνών (ςτο εξόσ: η Αναθϋτουςα Αρχό) προκηρϑςςει ανοικτϐ διαγωνιςμϐ, προϒπολογιςμοϑ δαπϊνησ επτακοςύων εβδομόντα ϋξι χιλιϊδων & τετρακοςύων εύκοςι δϑο Ευρώ και εβδομόντα ϋξι λεπτών (776,422.76) πλϋον Υ.Π.Α. 23%, με κριτόριο κατακϑρωςησ την πλϋον ςυμφϋρουςα από οικονομικό ϊποψη προςφορϊ για την υλοπούηςη του υποϋργου 1 του ϋργου: «Τλοπούηςη ψηφιακών δρϊςεων του Ε.Β.Ε.Α. για την καταπολϋμηςη τησ γραφειοκρατύασ & την αύξηςη τησ ανταγωνιςτικότητασ των Ελληνικών επιχειρόςεων». Σο αντικεύμενο του ωσ ϊνω υποϋργου αφορϊ την παροχό υπηρεςιών Ανϊπτυξησ Λογιςμικοϑ Εφαρμογών, που κατατϊςςονται ςτην κατηγορύα υπηρεςύασ 07 «Τπηρεςύεσ Πληροφορικόσ και ϊλλεσ ςυναφεύσ υπηρεςύεσ» (ταξινϐμηςη κατϊ CPV «Τπηρεςύεσ Πληροφορικόσ και ςυναφεύσ υπηρεςύεσ»). Η υλοπούηςη του ϋργου ϋχει προϒπολογιςμϐ ςυνολικϊ εννιακϐςιεσ πενόντα πϋντε χιλιϊδεσ Ευρώ (955, ) ςυμπεριλαμβανομϋνου του ιςχϑοντοσ ΥΠΑ. Η χρηματοδϐτηςη του ϋργου καλϑπτεται απϐ το ΕΠ Αττικόσ. Επιςημαύνεται ϐτι ςε κϊθε περύπτωςη (και ιδιαιτϋρωσ ςτην περύπτωςη τροποπούηςησ του ποςοςτοϑ του αναλογοϑντοσ ΥΠΑ), ο προϒπολογιςμϐσ του ϋργου δεν θα υπερβεύ το ωσ ϊνω ποςϐ. Αναλυτικϊ, το αντικεύμενο του ϋργου και ςυνολικϊ οι υποχρεώςεισ του Αναδϐχου περιγρϊφονται ςτο μϋροσ Β «ΣΕΦΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ» τησ Διακόρυξησ αυτόσ. ΑΡΘΡΟ 2. ΟΡΙΜΟΙ Οι ακϐλουθοι ϐροι θα ϋχουν, πλην τησ περιπτώςεωσ που τα ςυμφραζϐμενα απαιτοϑν διαφορετικϊ, τισ ϋννοιεσ που τουσ αποδύδονται ςτη ςυνϋχεια: Αναθϋτουςα Αρχό Σο Εμπορικϐ & Βιομηχανικϐ Επιμελητόριο Αθηνών, που εδρεϑει ςτην Αθόνα, οδϐσ Ακαδημύασ 7, το οπούο, με απϐφαςη τησ Διοικητικόσ Επιτροπόσ (Δ.Ε.) αυτοϑ, προκηρϑςςει τον διαγωνιςμϐ αυτϐ και αποφαςύζει για κϊθε θϋμα του διαγωνιςμοϑ αυτοϑ ϋωσ και την κατακϑρωςη, μετϊ απϐ γνωμοδϐτηςη τησ Επιτροπόσ Διενϋργειασ Διαγωνιςμοϑ. Τπηρεςύα Διενϋργειασ Διαγωνιςμού ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΨΝ ελύδα 8 από 237

9 Σο Εμπορικϐ & Βιομηχανικϐ Επιμελητόριο Αθηνών, δια των Σμημϊτων Προμηθειών και Ανϊπτυξησ και Τποςτόριξησ Πληροφοριακών υςτημϊτων που εδρεϑει ςτην Αθόνα, οδϐσ Ακαδημύασ 7. Αρμόδιοσ Τπηρεςύασ Διενϋργειασ Ο κ. ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ, ςτϋλεχοσ τησ Τπηρεςύασ Διενϋργειασ, παρϋχει εγγρϊφωσ ςχετικϋσ με το διαγωνιςμϐ πληροφορύεσ (τηλϋφωνο επικοινωνύασ ΧΧΧΧΧΧΧΧΧ, - φαξ ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ - ΦΦΦΦΦΦΦΦ). Διακόρυξη Η παροϑςα Διακόρυξη που αποτελεύται απϐ το Μϋροσ Α: Γενικού και Ειδικού Όροι, το Μϋροσ Β: Σεχνικό Περιγραφό Αντικεύμενο Ϊργου, και τα Παραρτόματα Ι: Τποδεύγματα Εγγυόςεων, ΙΙ: Τπϐδειγμα ϑμβαςησ, ΙΙΙ: Πύνακεσ Οικονομικόσ Προςφορϊσ, IV: Πύνακεσ υμμϐρφωςησ, V: Τπϐδειγμα Βιογραφικοϑ ημειώματοσ). Αντύγραφο τησ προκόρυξησ ςε ϋντυπη μορφό μποροϑν οι ενδιαφερϐμενοι να παραλϊβουν απϐ την αναθϋτουςα αρχό κατϊ τισ εργϊςιμεσ ημϋρεσ και ώρεσ, απϐ τα γραφεύα του Επιμελητηρύου, οδϐσ Ακαδημύασ 7, Αθόνα. Προσ διευκϐλυνςη των ενδιαφερομϋνων, το πλόρεσ κεύμενο τησ Διακόρυξησ διατύθεται και ςε ηλεκτρονικό μορφό μϋςω του διαδικτϑου ςτη διεϑθυνςη την ύδια διεϑθυνςη θα αναρτηθοϑν και τυχϐν διευκρινόςεισ επύ τησ παροϑςασ προκόρυξησ. Ϊργο Η παροχό υπηρεςιών ανϊπτυξησ λογιςμικοϑ για την υλοπούηςη του ϋργου «Τλοπούηςη ψηφιακών δρϊςεων του Ε.Β.Ε.Α. για την ενύςχυςη τησ Ανταγωνιςτικότητασ των Ελληνικών ΜΜΕ, την υποςτόριξη τησ επιχειρηματικότητασ και τησ απαςχόληςησ ςτον Νομό Αττικόσ» ϐπωσ αναλυτικϊ περιγρϊφεται ςτο Μϋροσ Β. ΣΕΦΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ τησ Προκόρυξησ. Επιτροπό Διενϋργειασ Διαγωνιςμού (ΕΔΔ) Η Επιτροπό Προμηθειών του Εμπορικοϑ & Βιομηχανικοϑ Επιμελητηρύου Αθηνών, που εύναι αρμϐδιο για την αποςφρϊγιςη και την αξιολϐγηςη των προςφορών, ωσ και για να γνωμοδοτεύ ςτην αναθϋτουςα αρχό για κϊθε θϋμα του διαγωνιςμοϑ (αποςφϊγιςη, αξιολϐγηςη κλπ, ϋωσ και την κατακϑρωςη) και το οπούο λειτουργεύ ςϑμφωνα με τα οριζϐμενα ςτισ κεύμενεσ διατϊξεισ περύ λειτουργύασ των ςυλλογικών οργϊνων Επιτροπό Αξιολόγηςησ Διαγωνιςμού (ΕΑΔ) Σο αρμϐδιο για να επικουρεύ την Επιτροπη Διενϋργειασ ςτην αξιολϐγηςη των προςφορών ςυλλογικϐ ϐργανο τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ, το οπούο θα ςυγκροτηθεύ με απϐφαςό τησ ειδικϊ για το ςκοπϐ αυτϐ και το οπούο λειτουργεύ ςϑμφωνα με τα οριζϐμενα ςτισ κεύμενεσ διατϊξεισ περύ λειτουργύασ των ςυλλογικών οργϊνων. Επιτροπό Αξιολόγηςησ των Ενςτϊςεων (ΕΑΕ) ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΨΝ ελύδα 9 από 237

10 Σο αρμϐδιο ςυλλογικϐ ϐργανο για την Αξιολϐγηςη των Ενςτϊςεων, που ϋχει ςυγκροτόςει το ΕΒΕΑ το οπούο επικουρεύ την Επιτροπό Διενϋργειασ ςτην αξιολϐγηςη των τυχϐν ενςτϊςεων ςτισ διϊφορεσ φϊςεισ ϋωσ και την κατακϑρωςη του διαγωνιςμοϑ, Προςφϋρων Τποψόφιοσ Ανϊδοχοσ Οποιοδόποτε φυςικϐ ό νομικϐ πρϐςωπο ό ομϊδα προςώπων ςυμμετϋχει ςτο διαγωνιςμϐ και υποβϊλλει προςφορϊ με ςκοπϐ τη ςϑναψη ϑμβαςησ με την Αναθϋτουςα Αρχό. Εκπρόςωποσ Ο υπογρϊφων την προςφορϊ ςτην περύπτωςη που αυτό δεν υπογρϊφεται απϐ τον ύδιο τον Προςφϋροντα που μπορεύ να εύναι ο νϐμιμοσ εκπρϐςωποσ του Προςφϋροντα, ό πρϐςωπο εξουςιοδοτημϋνο απϐ τον Προςφϋροντα ό τον νϐμιμο εκπρϐςωπϐ του, ό, ςε περύπτωςη ϋνωςησ προςώπων, πρϐςωπο εξουςιοδοτημϋνο απϐ ϐλα τα μϋλη τησ ϋνωςησ. Αντύκλητοσ Σο πρϐςωπο που ο Προςφϋρων με δόλωςό του, ςτην οπούα περιλαμβϊνονται τα πλόρη ςτοιχεύα του προςώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομικό διεϑθυνςη, αριθμϐσ τηλεφώνου, fax κ.λπ.), ορύζει ςαν υπεϑθυνο για τισ ενδεχϐμενεσ ανϊγκεσ επικοινωνύασ τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ με τον Προςφϋροντα. Ανϊδοχοσ Ο Προςφϋρων που θα επιλεγεύ και θα ςυνϊψει ϑμβαςη με την Αναθϋτουςα Αρχό, ςϑμφωνα με τον τρϐπο και τη διαδικαςύα που περιγρϊφονται ςτο παρϐν τεϑχοσ. Κατακύρωςη Η απϐφαςη τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ με την οπούα κατακυρώνεται η υλοπούηςη του ϋργου ςτον Ανϊδοχο. ύμβαςη Η ϋγγραφη ςυμφωνύα μεταξϑ τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ και του Αναδϐχου, η οπούα καταρτύζεται μετϊ την ανακούνωςη τησ Κατακϑρωςησ. Προώπολογιςμόσ Η εκτιμώμενη απϐ την Αναθϋτουςα Αρχό δαπϊνη για την υλοπούηςη του προκηρυςςϐμενου Ϊργου. τη δαπϊνη αυτό δεν ςυμπεριλαμβϊνονται οι δαπϊνεσ ςυντόρηςησ οι οπούεσ θα παραςχεθοϑν μετϊ την οριςτικό παραλαβό του. υμβατικό Σύμημα Η τιμό προςφορϊσ ςτην οπούα θα κατακυρωθεύ το Ϊργο. την τιμό αυτό δεν ςυμπεριλαμβϊνονται οι τιμϋσ ςυντόρηςησ οι οπούεσ θα παραςχεθοϑν μετϊ την οριςτικό παραλαβό του, και οι οπούεσ ϐμωσ, θα αποτελϋςουν ςτοιχεύο αξιολϐγηςησ τησ προςφορϊσ. Επιτροπό Παρακολούθηςησ & Παραλαβόσ Ϊργου (ΕΠΠΕ) Ομϊδα προςώπων, που θα οριςθεύ απϐ την Αναθϋτουςα Αρχό, η οπούα μπορεύ να εξουςιοδοτεύται να εκπροςωπεύ περιοριςμϋνα την Αναθϋτουςα Αρχό, ςτην εκτϋλεςη των υποχρεώςεων, των ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΨΝ ελύδα 10 από 237

11 δικαιωμϊτων ό και των εξουςιών που τησ ανόκουν δυνϊμει τησ ϑμβαςησ και ϋχει την ευθϑνη για την επύβλεψη και την γνωμοδϐτηςη για κϊθε θϋμα εκτϋλεςησ τησ ϑμβαςησ απϐ τον Ανϊδοχο και για κϊθε θϋμα ςχετικϊ με την παραλαβό των Παραδοτϋων του Ϊργου. Οι επικεφαλύδεσ, οι τύτλοι των ϊρθρων, οι υπϐτιτλοι και ο πύνακασ περιεχομϋνων τύθενται για διευκϐλυνςη τησ ανϊγνωςησ και δεν λαμβϊνονται υπϐψη για την ερμηνεύα τησ Διακόρυξησ. ΑΡΘΡΟ 3. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ & ΓΕΝΙΚΕ ΑΡΦΕ 3.1. ΙΦΟΤΑ ΝΟΜΟΘΕΙΑ Ο Διαγωνιςμϐσ θα διεξαχθεύ ςϑμφωνα με το κεύμενο ελληνικϐ και κοινοτικϐ δύκαιο που διϋπει τισ δημϐςιεσ ςυμβϊςεισ και ιδιαύτερα ςϑμφωνα με τισ διατϊξεισ: 1. του Π.Δ 60/2007 «Προςαρμογό τησ Ελληνικόσ Νομοθεςύασ ςτισ διατϊξεισ τησ Οδηγύασ 2004/18/ΕΚ «περύ ςυντονιςμοϑ των διαδικαςιών ςϑναψησ δημοςύων ςυμβϊςεων ϋργων, προμηθειών και υπηρεςιών, ϐπωσ τροποποιόθηκε με την Οδηγύα 2005/51/ΕΚ τησ Επιτροπόσ και την Οδηγύα 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαώκοϑ Κοινοβουλύου και του υμβουλύου τησ 16ησ Νοεμβρύου 2005 και του κανονιςμοϑ (ΕΚ) 1422/07»» (ΥΕΚ Α 64). 2. του Π.Δ. 118/07 «Κανονιςμϐσ Προμηθειών Δημοςύου» (ΥΕΚ Α 150). 3. του Ν.3614/2007 «Διαχεύριςη ϋλεγχοσ και εφαρμογό αναπτυξιακών παρεμβϊςεων για την προγραμματικό περύοδο » (ΥΕΚ Α 267) 4. του Ν.2286/1995, «Προμόθειεσ του δημοςύου τομϋα και ρυθμύςεισ ςχετικών θεμϊτων», 5. του Ν. 2362/95 «Περύ Δημοςύου Λογιςτικοϑ, ελϋγχου των δαπανών του κρϊτουσ και ϊλλεσ διατϊξεισ», 6. του Ν. 2081/92 περύ Επιμελητηρύων, ϐπωσ ιςχϑει μετϊ την τροποπούηςό του με το 3419/05 «Γενικϐ Εμπορικϐ Μητρώο και Εκςυγχρονιςμϐσ τησ Επιμελητηριακόσ Νομοθεςύασ», 7. τησ Οδηγύασ 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαώκοϑ Κοινοβουλύου και του υμβουλύου τησ 31ησ Μαρτύου περύ ςυντονιςμοϑ των διαδικαςιών ςϑναψησ δημοςύων ςυμβϊςεων ϋργων, προμηθειών και υπηρεςιών (ϐπωσ τροποποιόθηκε με την Οδηγύα 2005/51/ΕΚ τησ Επιτροπόσ τησ 7ησ επτεμβρύου 2005 για την τροποπούηςη του παραρτόματοσ ΦΦ τησ οδηγύασ 2004/17/ΕΚ και του παραρτόματοσ VIII τησ οδηγύασ 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαώκοϑ υμβουλύου περύ δημοςύων ςυμβϊςεων, τον Κανονιςμϐ 2083/2005 τησ 19ησ Δεκεμβρύου 2005 για την τροποπούηςη των οδηγιών 2004/14/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαώκοϑ Κοινοβουλύου και του υμβουλύου και τον Κανονιςμϐ 1177/2009 τησ 30ησ Νοεεμβρύου 2009 για την τροποπούηςη των οδηγιών 2004/17/ΕΚ, 2004/18/ΕΚ και 2009/81/ΕΚ του Ευρωπαώκοϑ Κοινοβουλύου και του υμβουλύου ϐςον αφορϊ τα κατώτατα ϐρια εφαρμογόσ τουσ κατϊ τη διαδικαςύα ςϑναψησ ςυμβϊςεων). 8. τησ Οδηγύασ 89/665/ΕΟΚ, «για το ςυντονιςμϐ των νομοθετικών, κανονιςτικών και διοικητικών διατϊξεων περύ τησ εφαρμογόσ των διαδικαςιών προςφυγόσ ςτον τομϋα τησ ςϑναψησ των ςυμβϊςεων κρατικών προμηθειών και δημοςύων ϋργων», ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΨΝ ελύδα 11 από 237

12 9. του κανονιςμοϑ 1564/05 τησ Επιτροπόσ για την κατϊρτιςη τυποποιημϋνων εντϑπων προσ δημοςύευςη προκηρϑξεων και γνωςτοποιόςεων ςτο πλαύςιο των διαδικαςιών δημοςύων ςυμβϊςεων δυνϊμει των οδηγιών 2004/17/Εκ και 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαώκοϑ Κοινοβουλύου και του υμβουλύου (επύςημη εφημερύδα L 257/05, ςελ ) καθώσ και τησ Οδηγύασ 2005/51/ΕΚ τησ Επιτροπόσ «για την τροποπούηςη του παραρτόματοσ τησ οδηγύασ 2004/17/ΕΚ και του παραρτόματοσ VIII τησ οδηγύασ 1004/18/ΕΚ του Ευρωπαώκοϑ Κοινοβουλύου και του υμβουλύου (επύςημη εφημερύδα L 257, ςελ ). 10. του Ν.2522/1997, «Περύ δικαςτικόσ προςταςύασ κατϊ το ςτϊδιο που προηγεύται τησ ςϑναψησ ςυμβϊςεωσ δημοςύων ϋργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεςιών, ςϑμφωνα με την οδηγύα 89/665ΕΟΚ», 11. τησ αριθ / /0016/ Απϐφαςησ του Τπ. Οικονομικών 12. του ΠΔ 82/1996 (ΥΕΚ Α 66) ϐπωσ ιςχϑει μετϊ τισ τροποποιόςεισ των Ν. 3310/2005 και Ν. 3414/2005 αναφορικϊ με τα μϋτρα διαςφϊλιςησ τησ διαφϊνειασ και αποτροπόσ καταςτρατηγόςεων κατϊ τη διαδικαςύα ςϑναψησ δημοςύων ςυμβϊςεων, και τησ εκδοθεύςασ ΤΑ τησ (ΥΕΚ 1673 τησ ) «Δικαιολογητικϊ για την τόρηςη των μητρώων του Ν. 3310/2005 ϐπωσ τροποποιόθηκε με το Ν. 3414/2005, 13. «περύ αποδεικτικοϑ ενημερϐτητασ προσ χρϋη προσ το Δημϐςιo» (ΥΕΚ Β 508). 14. τησ αριθμ /4496/0014/ Απϐφαςησ του Τπουργεύου Οικονομύασ και Οικονομικών περύ μη υπαγωγόσ ςε τϋλοσ χαρτοςόμου των αιτόςεων και προςφορών ςυμμετοχόσ ςε δημϐςιουσ διαγωνιςμοϑσ 15. του Π.Δ. 261/1997 «Για τη διαφϊνεια ςτη διαφημιςτικό προβολό του Δημϐςιου και ευρϑτερου δημοςύου τομϋα απϐ τα ϋντυπα και τα ηλεκτρονικϊ μϋςα ενημϋρωςησ (ΥΕΚ Α 186). 16. του Ν. 2859/00 «Κϑρωςη Κώδικα Υϐρου Προςτιθϋμενησ Αξύασ» (ΥΕΚ Α 248) 17. του Ν. 2513/97 περύ «Κυρώςεωσ τησ ςυμφωνύασ Δημοςύων ςυμβϊςεων προμηθειών» (ΥΕΚ A 139). 18. του Ν. 2741/99, ϊρθρο 8, «Κρατικϋσ προμόθειεσ», και ειδικϐτερα του ϊρθρου 8 παρ. 6 του Ν. 2741/99 (ΥΕΚ 199/99) ςχετικϊ με τισ δημοςιεϑςεισ προκηρϑξεων διαγωνιςμών, 19. του νϐμου 2121/1993 (ΥΕΚ 25 Α) περύ προςταςύασ τησ Πνευματικόσ Ιδιοκτηςύασ ΕΝΣΑΕΙ ΠΡΟΥΤΓΕ Ενςτϊςεισ υποβϊλλονται για τουσ λϐγουσ και με την διαδικαςύα που προβλϋπεται απϐ το ϊρθρο 15 του Π.Δ. 118/07 και τον Ν. 2522/ ΓΕΝΙΚΕ ΑΡΦΕ Η ςυμμετοχό ςτον προκηρυςςϐμενο με την παροϑςα διαγωνιςμϐ εύναι ανοικτό, επύ ύςοισ ϐροισ, ςε ϐςουσ πληροϑν τισ νομικϋσ, οικονομικϋσ και τεχνικϋσ προϒποθϋςεισ που προβλϋπονται ςτην Διακόρυξη και διαθϋτουν την απαιτοϑμενη επαγγελματικό επϊρκεια και εμπειρύα. ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΨΝ ελύδα 12 από 237

13 το διαγωνιςμϐ γύνονται δεκτϋσ οι προςφορϋσ που εύναι ςϑμφωνεσ με ϐλουσ τουσ ϐρουσ, τισ προϒποθϋςεισ και τισ προδιαγραφϋσ τησ Διακόρυξησ, ενώ εύναι δυνατϐ, κατϊ την κρύςη τησ Επιτροπόσ Διαγωνιςμοϑ, να θεωρηθοϑν αποδεκτϋσ και προςφορϋσ που παρουςιϊζουν αςόμαντεσ αποκλύςεισ ό περιοριςμοϑσ. Ψσ αςόμαντεσ αποκλύςεισ ό περιοριςμού, νοοϑνται οι αποκλύςεισ και οι περιοριςμού που δεν επηρεϊζουν την ϋκταςη του Ϊργου ό την ποιϐτητα εκτϋλεςόσ του, δεν περιορύζουν, ςε κανϋνα ςημεύο, τα δικαιώματα τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ ό τισ υποχρεώςεισ του Προςφϋροντοσ και δεν θύγουν την αρχό τησ ύςησ μεταχεύριςησ των Προςφερϐντων. Προςφορϋσ που, κατϊ την κρύςη τησ Επιτροπόσ Διενϋργειασ ό/και Αξιολϐγηςησ του Διαγωνιςμοϑ, εύναι αϐριςτεσ και ανεπύδεκτεσ εκτύμηςησ ό περιϋχουν ϐρουσ αντύθετουσ προσ την Διακόρυξη ό/και αιρϋςεισ, χαρακτηρύζονται ωσ μη αποδεκτϋσ και απορρύπτονται με απϐφαςη τησ αναθϋτουςασ αρχόσ μετϊ απϐ γνώμη τησ ΕπιτροπόσΔιενϋργειασ. Σα ϋγγραφα τησ προςφορϊσ και τησ ϑμβαςησ καθώσ και ϐλη η ςχετικό αλληλογραφύα που εύναι δυνατϐ να απαιτηθεύ κατϊ τη διϊρκεια τησ διαδικαςύασ, ςυντϊςςονται ςτην ελληνικό γλώςςα. ΑΡΘΡΟ 4. ΑΙΣΗΗ ΠΑΡΟΦΗ ΔΙΕΤΚΡΙΝΗΕΨΝ ε περύπτωςη που οι παραλόπτεσ τησ Διακόρυξησ διαπιςτώςουν ϐτι το παραληφθϋν αντύγραφο δεν εύναι πλόρεσ, ςϑμφωνα με τον πύνακα περιεχομϋνων και το ςυνολικϐ αριθμϐ ςελύδων, δικαιοϑνται να ζητόςουν απϐ την Τπηρεςύα Διενϋργειασ, νϋο πλόρεσ αντύγραφο. Ενςτϊςεισ κατϊ τησ νομιμϐτητασ του διαγωνιςμοϑ με το αιτιολογικϐ τησ μη πληρϐτητασ του παραληφθϋντοσ αντιγρϊφου τησ Διακόρυξησ, θα απορρύπτονται ωσ απαρϊδεκτεσ. Οι ενδιαφερϐμενοι μποροϑν να ζητόςουν εγγρϊφωσ, απϐ την Τπηρεςύα Διενϋργειασ, ςυμπληρωματικϋσ πληροφορύεσ ό διευκρινόςεισ για το περιεχϐμενο τησ παροϑςασ Διακόρυξησ μϋςα ςε εύκοςι (20) μϋρεσ απϐ τη δημοςύευςό τησ. Η Αναθϋτουςα Αρχό θα δώςει ϋγκαιρα, ϋξι (6) τουλϊχιςτον εργϊςιμεσ ημϋρεσ πριν την ημερομηνύα διενϋργειασ του διαγωνιςμοϑ, διευκρινύςεισ ςε ϐλα τα ερωτόματα που θα ζητηθοϑν εγγρϊφωσ εντϐσ του προαναφερθϋντοσ διαςτόματοσ των εύκοςι (20) ημερών. Σα αιτόματα για διευκρινύςεισ υποβϊλλονται ςε ϋντυπη και ηλεκτρονικό μορφό και αναρτώνται μαζύ με τισ απαντόςεισ (που αποςτϋλονται ςε ϋντυπη μορφό ςτουσ αιτοϑντεσ) ςτην ιςτοςελύδα του ΕΒΕΑ. Αιτόματα παροχόσ διευκρινύςεων που υποβϊλλονται εκτϐσ τησ ανωτϋρω προθεςμύασ δεν εξετϊζονται. Κανϋνασ υποψόφιοσ δεν μπορεύ ςε οποιαδόποτε περύπτωςη να επικαλεςθεύ προφορικϋσ απαντόςεισ εκ μϋρουσ τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ. ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΨΝ ελύδα 13 από 237

14 ΑΡΘΡΟ 5. ΦΡΟΝΟ ΣΟΠΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ Ο διαγωνιςμϐσ θα διενεργηθεύ ςτο κτύριο του Εμπορικοϑ & Βιομηχανικοϑ Επιμελητηρύου Αθηνών, επύ τησ οδοϑ Ακαδημύασ 7 (Φ οσ ϐροφοσ), την ΗΜΕΡΑ ΦΦ.ΦΦ.2010 και ώρα ΦΦ.00. Α.2. ΣΟΙΦΕΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΡΘΡΟ 6. ΚΤΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΦΡΗΗ ΣΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ Όλεσ οι πληροφορύεσ που περιϋχονται ςτην Διακόρυξη αυτό και τα δικαιώματα επύ αυτόσ ανόκουν ςτην Αναθϋτουςα Αρχό και η χρόςη τησ Διακόρυξησ απϐ τουσ υποψηφύουσ Προςφϋροντεσ επιτρϋπεται μϐνον για τισ ανϊγκεσ προετοιμαςύασ των προςφορών τουσ. ΑΡΘΡΟ 7. ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ Η Διακόρυξη αυτό αποτελεύται απϐ: α. Σο παρϐν Μϋροσ Α (Γενικού και Ειδικού Όροι) β. Σο Μϋροσ Β (Σεχνικό Περιγραφό) γ. Σα Παραρτόματα Ι. Τποδεύγματα Εγγυόςεων, ΙΙ. Τπϐδειγμα ϑμβαςησ Εκτϋλεςησ Ϊργου, ΙΙΙ: Πύνακεσ Οικονομικόσ Προςφορϊσ, IV: Πύνακεσ υμμϐρφωςησ, V: Τπϐδειγμα Βιογραφικοϑ ημειώματοσ. Α.3. ΣΟΙΦΕΙΑ ΤΜΜΕΣΟΦΗ ΑΡΘΡΟ 8. ΔΙΚΑΙΨΜΑ ΤΜΜΕΣΟΦΗ 8.1. ΔΙΚΑΙΟΤΜΕΝΟΙ ΤΜΜΕΣΟΦΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΨΝ ελύδα 14 από 237

15 Δικαύωμα ςυμμετοχόσ ςτο διαγωνιςμϐ ϋχουν φυςικϊ ό νομικϊ πρϐςωπα ό ενώςεισ τουσ, τησ ημεδαπόσ ό αλλοδαπόσ, τα οπούα εύναι εγκατεςτημϋνα ςτα κρϊτη- μϋλη τησ Ε.Ε. ό εύναι εγκατεςτημϋνα ςτα κρϊτη μϋλη τησ υμφωνύασ για τον Ευρωπαώκϐ Οικονομικϐ Φώρο (Ε.Ο.Φ.) ό εύναι εγκατεςτημϋνα ςτα κρϊτη μϋλη που ϋχουν υπογρϊψει τη υμφωνύα περύ Δημοςύων υμβϊςεων (.Δ..) του Παγκοςμύου Οργανιςμοϑ Εμπορύου, η οπούα κυρώθηκε απϐ την Ελλϊδα με το Ν. 2513/97 (ΥΕΚ Α 139) υπϐ τον ϐρο ϐτι η ςϑμβαςη καλϑπτεται απϐ την.δ.. ό εύναι εγκατεςτημϋνα ςε τρύτεσ χώρεσ που ϋχουν ςυνϊψει Ευρωπαώκϋσ υμφωνύεσ με την Ε.Ε. ό ϋχουν ςυςταθεύ με τη νομοθεςύα κρϊτουσ μϋλουσ τησ Ε.Ε. ό του Ε.Ο.Φ. ό του κρϊτουσ μϋλουσ που ϋχει υπογρϊψει τη Δ ό τησ τρύτησ χώρασ που ϋχει ςυνϊψει Ευρωπαώκό υμφωνύα με την Ε.Ε. και ϋχουν την κεντρικό τουσ διούκηςη ό την κϑρια εγκατϊςταςό τουσ ό την ϋδρα τουσ ςτο εςωτερικϐ μιασ εκ των ανωτϋρων χωρών, δραςτηριοποιοϑνται επαγγελματικϊ ςτο αντικεύμενο τησ παροϑςασ Διακόρυξησ, και ειδικϐτερα ϋχουν ωσ αποκλειςτικϐ αντικεύμενο απαςχϐληςησ, τουλϊχιςτον κατϊ τα τελευταύα τρύα (3) χρϐνια την ανϊπτυξη λογιςμικοϑ ςτουσ τομεύσ των διαδικτυακών εφαρμογών ό/και των γεωγραφικών πληροφοριακών ςυςτημϊτων ό/και των εφαρμογών διαχεύριςησ οργανωςιακόσ γνώςησ, και πληροϑν τουσ ϐρουσ και τισ προϒποθϋςεισ τησ παροϑςασ. την περύπτωςη ενώςεων/κοινοπραξιών, η απαύτηςη αυτό αφορϊ τον κϊθε φορϋα ξεχωριςτϊ, που ςυμμετϋχει ςε αυτό. Δικαύωμα ςυμμετοχόσ ϋχουν επύςησ οι ενώςεισ προςώπων που υποβϊλλουν κοινό προςφορϊ, με τισ παρακϊτω προϒποθϋςεισ: Ότι ςτην προςφορϊ αναγρϊφεται απαραιτότωσ το ποςοςτϐ ςυμμετοχόσ κϊθε προςώπου και το ειδικϐ μϋροσ του Ϊργου με το οπούο θα αςχοληθεύ ςτα πλαύςια τησ υλοπούηςησ του Ϊργου Ότι ϐλα τα πρϐςωπα τησ ϋνωςησ καλϑπτουν την απαύτηςη τησ νϐμιμησ λειτουργύασ τουσ ςτην Ελλϊδα ό ςε ϊλλο κρϊτοσ μϋλοσ τησ ΕΕ ό του ΕΟΦ ό ςε τρύτεσ χώρεσ που ϋχουν υπογρϊψει ευρωπαώκϋσ ςυμφωνύεσ με την Ε.Ε. ό ςε τρύτεσ χώρεσ που ϋχουν υπογρϊψει τη υμφωνύα Δημοςύων υμβϊςεων του Παγκϐςμιου Οργανιςμοϑ Εμπορύου Ότι η απαύτηςη για τριετό απαςχϐληςη ςτο αντικεύμενο που αναφϋρεται ςτην προηγοϑμενη παρϊγραφο, θα πρϋπει να καλϑπτεται απϐ ϐλα τα μϋλη τησ ϋνωςησ ό τησ κοινοπραξύασ. Ότι οι απαιτόςεισ για την εμπειρύα θα πρϋπει να καλϑπτονται απϐ ϋνα τουλϊχιςτον απϐ τα μϋλη τησ ϋνωςησ ό τησ κοινοπραξύασ. Οι ενώςεισ προςώπων δεν υποχρεοϑνται να περιβληθοϑν οριςμϋνη νομικό μορφό για την υποβολό τησ προςφορϊσ τουσ. Η Αναθϋτουςα Αρχό διατηρεύ το δικαύωμα να ζητόςει απϐ την επιλεγεύςα Ϊνωςη πριν την υπογραφό τησ ςϑμβαςησ να ςυςτόςει Κοινοπραξύα, δηλαδό, (α) να ϋχει περιβληθεύ µε τη µορφό τησ κοινοπραξύασ του Κ.Β.., ςυςταθεύςασ δια ςυμβολαιογραφικοϑ εγγρϊφου, ό (β) να ϋχει περιβληθεύ τη µορφό εταιρεύασ του εμπορικοϑ δικαύου, ςυςταθεύςασ ςϑµφωνα µε τισ διατϊξεισ του εµπορικοϑ νϐµου. ε κϊθε περύπτωςη τα µϋλη τησ Ϊνωςησ ό τησ Κοινοπραξύασ ευθϑνονται ϋκαςτοσ, ϋναντι τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ, αλληλεγγϑωσ και εισ ολϐκληρον για την εκτϋλεςη του ϋργου. ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΨΝ ελύδα 15 από 237

16 8.2. ΑΠΟΚΛΕΙΜΟ ΤΜΜΕΣΟΦΗ Αποκλεύονται απϐ τη διαδικαςύα ανϊθεςησ του αντικειμϋνου τησ παροϑςασ ϐςοι δεν πληροϑν τα κριτόρια τησ παρ. 1 του ϊρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007 και ςυγκεκριµϋνα εϊν: 1. Τπϊρχει αμετϊκλητη καταδικαςτικό απϐφαςη εισ βϊροσ των προςφερϐντων, για ϋναν ό περιςςϐτερουσ λϐγουσ που απαριθµοϑνται κατωτϋρω: α) ςυµµετοχό ςε εγκληµατικό οργϊνωςη, ϐπωσ αυτό ορύζεται ςτο ϊρθρο 2 παρϊγραφοσ 1 τησ κοινόσ δρϊςησ τησ 98/773/ΔΕΤ του υµβουλύου, β) δωροδοκύα, ϐπωσ αυτό ορύζεται αντύςτοιχα ςτο ϊρθρο 3 τησ πρϊξησ του υµβουλύου τησ 26ησ ΜαϏου 1997 και ςτο ϊρθρο 3 παρϊγραφοσ 1 τησ κοινόσ δρϊςησ τησ 98/742/ΚΕΠΠΑ του υµβουλύου, γ) απϊτη, κατϊ την ϋννοια του ϊρθρου 1 τησ ςϑµβαςησ ςχετικϊ µε την προςταςύα των οικονοµικών ςυµφερϐντων των Ευρωπαώκών Κοινοτότων, δ) νοµιµοπούηςη εςϐδων απϐ παρϊνοµεσ δραςτηριϐτητεσ, ϐπωσ ορύζεται ςτο ϊρθρο 1 τησ Οδηγύασ 91/308/ΕΟΚ του υµβουλύου, τησ 10ησ Ιουνύου 1991, για την πρϐληψη χρηςιµοπούηςησ του χρηµατοπιςτωτικοϑ ςυςτόµατοσ για τη νοµιµοπούηςη εςϐδων απϐ παρϊνοµεσ δραςτηριϐτητεσ. 2. Όταν, κατϊ περύπτωςη, οι προςφϋροντεσ ό οι νϐμιμοι εκπρϐςωπού των: α) βρύςκονται ςε πτώχευςη, εκκαθϊριςη, παϑςη δραςτηριοτότων, αναγκαςτικό διαχεύριςη ό πτωχευτικϐ ςυµβιβαςµϐ, αναςτολό εργαςιών ό ςε οποιαδόποτε ανϊλογη κατϊςταςη που προκϑπτει απϐ παρϐµοια διαδικαςύα προβλεπϐµενη απϐ τισ διατϊξεισ τησ χώρασ ϐπου εύναι εγκατεςτημϋνοι, β) εκινόθη εναντύον τουσ διαδικαςύα κόρυξησ ςε πτώχευςη, εκκαθϊριςη, αναγκαςτικό διαχεύριςη, πτωχευτικϐ ςυµβιβαςµϐ, ό οποιαδόποτε ϊλλη ανϊλογη διαδικαςύα προβλεπϐµενη απϐ τισ διατϊξεισ τησ χώρασ ϐπου εύναι εγκατεςτημϋνοι, γ) καταδικϊςθηκαν για αδύκηµα που αφορϊ την επαγγελµατικό διαγωγό (υπεξαύρεςη, απϊτη, εκβύαςη, πλαςτογραφύα, ψευδορκύα, δωροδοκύα, δϐλια χρεοκοπύα) του παρϋχοντοσ υπηρεςύεσ, βϊςει δικαςτικόσ απϐφαςησ η οπούα ϋχει ιςχϑ δεδικαςµϋνου, ςϑμφωνα με τισ διατϊξεισ τησ χώρασ ϐπου εκδϐθηκε η απϐφαςη, δ) ϋχουν διαπρϊξει ςοβαρϐ επαγγελµατικϐ παρϊπτωµα ςυναφϋσ με το αντικεύμενο του Διαγωνιςμοϑ ό ςε ςχϋςη με την επαγγελματικό τουσ ιδιϐτητα, που µπορεύ να διαπιςτωθεύ µε οποιοδόποτε µϋςο απϐ τισ αναθϋτουςεσ αρχϋσ, ε) δεν ϋχουν εκπληρώςει τισ υποχρεώςεισ τουσ ϐςον αφορϊ ςτην καταβολό των ειςφορών κοινωνικόσ αςφϊλιςησ (κϑριασ και επικουρικόσ) ςϑµφωνα µε τη νοµοθεςύα τησ χώρασ ϐπου εύναι εγκαταςτηµϋνοι ό ςϑµφωνα µε τη νοµοθεςύα τησ χώρασ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, ςτ) δεν ϋχουν εκπληρώςει τισ υποχρεώςεισ τουσ τισ ςχετικϋσ µε την πληρωµό των φϐρων και τελών, ςϑµφωνα µε τη νοµοθεςύα τησ χώρασ ϐπου εύναι εγκαταςτηµϋνοι ό ςϑµφωνα µε τη νοµοθεςύα τησ χώρασ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, ζ) εύναι ϋνοχοι υποβολόσ ςοβαροϑσ ψευδοϑσ δηλώςεωσ ό παραλεύψεωσ υποβολόσ των πληροφοριών που απαιτοϑνται κατ εφαρμογό τησ παροϑςασ παραγρϊφου. Αποκλεύονται, επύςησ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΨΝ ελύδα 16 από 237

17 1. Οι προςφϋροντεσ που δεν θα υποβϊλουν εγγυητικό επιςτολό ςυμμετοχόσ, ςϑμφωνα με τα προβλεπϐμενα ςτην παροϑςα Διακόρυξη, 2. Σα φυςικϊ ό νομικϊ πρϐςωπα τησ αλλοδαπόσ, τα οπούα δεν θα υποβϊλουν ϐλα τα ϋγγραφα των προςφορών επιςόμωσ μεταφραςμϋνα ςτην Ελληνικό Γλώςςα. 3. Όςοι δεν πληροϑν τισ προϒποθϋςεισ που αναφϋρονται ανωτϋρω ςτην παρ. 8.1 του ϊρθρου 8 και ςτο κατωτϋρω ϊρθρο 9 τησ παροϑςασ. 4. Όςοι αποκλεύςτηκαν τελεςύδικα απϐ διαγωνιςμοϑσ για προμόθειεσ του Δημοςύου με απϐφαςη τησ Γενικόσ Γραμματεύασ Εμπορύου του Τπουργεύου Ανϊπτυξησ. 5. Όςοι απώλεςαν το δικαύωμα να ςυμμετϋχουν ςε δημϐςιουσ διαγωνιςμοϑσ με απϐφαςη ϊλλησ Δημϐςιασ Τπηρεςύασ ό Ν.Π.Δ.Δ, Ν.Π.Ι.Δ ό ΑΕ του Δημοςύου Σομϋα γιατύ δεν εκπλόρωςαν τισ ςυμβατικϋσ τουσ υποχρεώςεισ. 6. Όςα φυςικϊ ό νομικϊ πρϐςωπα του εξωτερικοϑ ϋχουν υποςτεύ αντύςτοιχεσ με τισ παραπϊνω κυρώςεισ. 7. ϑμφωνα με το ϊρθρο 4 παρϊγραφοσ 4 του ν. 3310/2005, αποκλεύονται επύςησ: οι εξωχώριεσ εταιρύεσ, εταιρύεσ ςτισ οπούεσ ςυμμετϋχουν με ποςοςτϐ μεγαλϑτερο του 1% εξωχώριεσ εταιρύεσ, ό εταιρύεσ ςτισ οπούεσ εξωχώριεσ εταιρύεσ κατϋχουν εταιρικϊ μερύδια ό εύναι εταύροι των εταύρων τουσ. 8. Επιςηµαύνεται ϐτι ςε περύπτωςη υποβολόσ κοινόσ προςφορϊσ, οι παραπϊνω λϐγοι αποκλειςµοϑ ιςχϑουν για καθϋναν απϐ τουσ ςυµµετϋχοντεσ ςτην κοινό προςφορϊ. Εϊν ςυντρϋχει λϐγοσ αποκλειςµοϑ και για ϋναν µϐνο ςυµµετϋχοντα ςε κοινό προςφορϊ, η υποβληθεύςα κοινό προςφορϊ αποκλεύεται απϐ το Διαγωνιςµϐ. ΑΡΘΡΟ 9. ΣΟΙΦΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΦΗ α) Οι Προςφϋροντεσ οφεύλουν, μαζύ με την προςφορϊ, να καταθϋςουν επύ ποινό αποκλειςμοϑ τα παρακϊτω δικαιολογητικϊ: α.1.) Αύτηςη ςυμμετοχόσ ςτον Διαγωνιςμϐ (με την μορφό επιςτολόσ προσ το Εμπορικϐ & Βιομηχανικϐ Επιμελητόριο Αθηνών), ςτην οπούα θα πρϋπει να αναφϋρονται τα φυαικϊ ό νομικϊ πρϐςωπα ό ενώςεισ / ςυμπρϊξεισ αυτών που υποβϊλλουν Προςφορϊ, ο Νϐμιμοσ Εκπρϐςωποσ (με τα πλόρη ςτοιχεύα επικοινωνύασ του: ονοματεπώνυμο, διεϑθυνςη, τηλϋφωνο, φαξ) του Προςφϋροντοσ, καθώσ και ο Αντύκλητοσ με τα πλόρη ςτοιχεύα επικοινωνύασ του (ονοματεπώνυμο, διεϑθυνςη, τηλϋφωνο, φαξ, ) με τον οπούο θα γύνεται η επικοινωνύα τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ με ταχυμεταφορϋα ό φαξ ό ηλεκτρονικϐ ταχυδρομεύο. Η Αύτηςη θα υπογρϊφεται απϐ τον Νϐμιμο Εκπρϐςωπο του Προςφϋροντοσ. ε περύπτωςη ϋνωςησ / ςϑμπραξησ, η αύτηςη θα υπογρϊφεται απϐ τουσ νϐμιμουσ εκπροςώπουσ ϐλων των ςυμμετεχϐντων ςτην ϋνωςη / ςϑμπραξη και θα δηλώνονται, επύςησ, τα μϋλη που μετϋχουν ςτην ϋνωςη / ςϑμπραξη, τα ποςοςτϊ ςυμμετοχόσ κϊθε μϋλουσ ςτην ϋνωςη / ςϑμπραξη, ο νϐμιμοσ εκπρϐςωποσ κϊθε μϋλουσ, ο ανϋκκλητοσ εντολοδϐχοσ, ο νϐμιμοσ εκπρϐςωποσ του ανϋκκλητου εντολοδϐχου που θα εύναι και ο κοινϐσ εκπρϐςωποσ τησ ϋνωςησ / ςϑμπραξησ με τα πλόρη ςτοιχεύα επικοινωνύασ του (ονοματεπώνυμο, διεϑθυνςη, τηλϋφωνο, φαξ), καθώσ και ο Αντύκλητοσ με τα πλόρη ςτοιχεύα επικοινωνύασ του (ονοματεπώνυμο, διεϑθυνςη, τηλϋφωνο, φαξ, ) με τον ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΨΝ ελύδα 17 από 237

18 οπούο θα γύνεται η επικοινωνύα τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ με ταχυμεταφορϋα ό φαξ ό ηλεκτρονικϐ ταχυδρομεύο. ε περύπτωςη διοριςμοϑ Αντικλότου, απαιτεύται η προςκϐμιςη ςυμβολαιογραφικόσ πρϊξησ οριςμοϑ του. α.2.) Απόφαςη του Δ.. ό του δεςμεϑοντοσ φυςικοϑ προςώπου ό οργϊνου κϊθε ςυμμετϋχοντοσ ςτο Διαγωνιςμϐ, για την ϋγκριςη ςυμμετοχόσ του ςτο Διαγωνιςμϐ και για τον οριςμϐ του νομύμου εκπροςώπου του προςφϋροντοσ. ε περύπτωςη ϋνωςησ / ςϑμπραξησ, απϐφαςη του Δ.. ό του δεςμεϑοντοσ φυςικοϑ προςώπου ό οργϊνου κϊθε ςυμμετϋχοντοσ ςτην ϋνωςη / ςϑμπραξη για την ϋγκριςη ςυμμετοχόσ του ςτο Διαγωνιςμϐ, για την ϋγκριςη ςυμμετοχόσ του ςτη ςυγκεκριμϋνη ϋνωςη / ςϑμπραξη, για την αποδοχό τησ αλληλϋγγυασ ευθϑνησ ϐλων των ςυμμετεχϐντων ςτην ϋνωςη / ςϑμπραξη, για το ποςοςτϐ ςυμμετοχόσ του ςτην ϋνωςη / ςϑμπραξη, για τον οριςμϐ του νϐμιμου εκπροςώπου κϊθε μϋλουσ και τον οριςμϐ του κοινοϑ εκπροςώπου τησ ϋνωςησ / ςϑμπραξησ, ο οπούοσ θα εύναι ο νϐμιμοσ εκπρϐςωποσ του ανϋκκλητου Εντολοδϐχου. α.3.) Εγγυητικό Επιςτολό υμμετοχόσ: Οι Προςφϋροντεσ οφεύλουν με ποινό αποκλειςμοϑ, μαζύ με την προςφορϊ, να καταθϋςουν Εγγϑηςη ςυμμετοχόσ τουσ ςτο διαγωνιςμϐ, τησ οπούασ το ποςϐ θα πρϋπει να καλϑπτει το 5% τησ προϒπολογιςθεύςασ δαπϊνησ (ςυμπεριλαμβανομϋνου του ΥΠΑ) του ϋργου, και ςυγκεκριμϋνα ςαρϊντα επτϊ χιλιϊδεσ επτακόςια πενόντα ( ) ευρώ. Οι Εγγυητικϋσ Επιςτολϋσ υμμετοχόσ εκδύδονται απϐ αναγνωριςμϋνο τραπεζικϐ ό πιςτωτικϐ ύδρυμα ό ϊλλο νομικϐ πρϐςωπο που λειτουργεύ νϐμιμα ςτην Ελλϊδα ό ςε ϊλλο κρϊτοσ-μϋλοσ τησ ΕΕ και του ΕΟΦ, και ϋχουν ςϑμφωνα με τη νομοθεςύα των κρατών-μελών αυτϐ το δικαύωμα. Οι εγγυόςεισ μποροϑν, επύςησ, να προϋρχονται και απϐ τραπεζικϐ ό πιςτωτικϐ ύδρυμα που λειτουργεύ νϐμιμα ςε χώρα-μϋλοσ διμεροϑσ ό πολυμεροϑσ ςυμφωνύασ με την ΕΕ ό χώρα που ϋχει υπογρϊψει και κυρώςει τη ςυμφωνύα για τισ Δημϐςιεσ υμβϊςεισ και ϋχει το ςχετικϐ δικαύωμα ϋκδοςησ εγγυόςεων. Εγγυητικϋσ Επιςτολϋσ υμμετοχόσ που εκδύδονται ςε οποιοδόποτε κρϊτοσ απϐ τα παραπϊνω εκτϐσ τησ Ελλϊδασ, θα ςυνοδεϑονται υποχρεωτικϊ απϐ επύςημη μετϊφραςό τουσ ςτην Ελληνικό γλώςςα. Οι Εγγυητικϋσ Επιςτολϋσ υμμετοχόσ θα πρϋπει να εύναι ςυμπληρωμϋνεσ ςϑμφωνα με το υπϐδειγμα του παραρτόματοσ Ι τησ παροϑςασ. ε περύπτωςη που ο υποψόφιοσ Ανϊδοχοσ, ςτον οπούο θα κατακυρωθεύ το αντικεύμενο τησ παροϑςασ, αρνηθεύ να υπογρϊψει εμπροθϋςμωσ τη ϑμβαςη ό να καταθϋςει Εγγυητικό Επιςτολό Καλόσ Εκτϋλεςησ, ςϑμφωνα με το υπϐδειγμα του Παραρτόματοσ Ι ό να εκπληρώςει εμπρϐθεςμα οποιαδόποτε ϊλλη υποχρϋωςό του, που απορρϋει απϐ τη ςυμμετοχό του ςτο Διαγωνιςμϐ, κηρϑςςεται ϋκπτωτοσ, ςϑμφωνα με τα οριζϐμενα ςτα ϊρθρα 23 παρϊγραφοσ 5 και 34 του Π.Δ. 118/07, οπϐτε η Εγγϑηςη υμμετοχόσ καταπύπτει αυτοδικαύωσ υπϋρ τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ μετϊ την ϋκδοςη ςχετικόσ απϐφαςησ τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ. Η Εγγυητικό Επιςτολό υμμετοχόσ πρϋπει να ϋχει χρονικό ιςχϑ ϋνα (1) τουλϊχιςτον μόνα μετϊ τον χρϐνο λόξησ ιςχϑοσ τησ Προςφορϊσ και επιςτρϋφεται ςτον Ανϊδοχο του Διαγωνιςμοϑ με την κατϊθεςη απϐ αυτϐν τησ Εγγϑηςησ Καλόσ Εκτϋλεςησ, ςτουσ δε λοιποϑσ υποψηφύουσ Αναδϐχουσ μϋςα ςε πϋντε (5) ημϋρεσ απϐ την ημερομηνύα τησ απϐφαςησ περύ αποκλειςμοϑ, με την προϒπϐθεςη ϐτι δεν ϋχουν αςκηθεύ ϋνδικα/ ενδικοφανό μϋςα απϐ τον υποψόφιο Ανϊδοχο που αποκλεύςτηκε. ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΨΝ ελύδα 18 από 237

19 την περύπτωςη Ϊνωςησ/ Κοινοπραξύασ η Εγγϑηςη υμμετοχόσ περιλαμβϊνει και ϐρο ϐτι αυτό καλϑπτει τισ υποχρεώςεισ ϐλων των Μελών τησ Ϊνωςησ/ Κοινοπραξύασ. α.4.) Τπεύθυνη Δόλωςη του Ν. 1599/1986, ϐπωσ εκϊςτοτε ιςχϑει, με θεώρηςη του γνηςύου τησ υπογραφόσ, ςτην οπούα θα αναγρϊφονται τα ςτοιχεύα του εν θϋματι Διαγωνιςμοϑ και θα δηλώνεται ϐτι κϊθε προςφϋρων: 1. δεν ϋχει καταδικαςθεύ με αμετϊκλητη δικαςτικό απϐφαςη για κϊποιο απϐ τα αδικόματα τησ παρ. 1 του ϊρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007, για κϊποιο απϐ τα αδικόματα του Αγορανομικοϑ Κώδικα, ςχετικϐ με την ϊςκηςη τησ επαγγελματικόσ του δραςτηριϐτητασ ό για κϊποιο απϐ τα αδικόματα τησ υπεξαύρεςησ, τησ απϊτησ, τησ εκβύαςησ, τησ πλαςτογραφύασ, τησ ψευδορκύασ, τησ δωροδοκύασ και τησ δϐλιασ χρεοκοπύασ. 2. δεν τελεύ ςε πτώχευςη και, επύςησ, ϐτι δεν τελεύ ςε διαδικαςύα κόρυξησ ςε πτώχευςη. 3. εύναι ενόμεροσ ωσ προσ τισ υποχρεώςεισ του που αφοροϑν τισ ειςφορϋσ κοινωνικόσ αςφϊλιςησ (κϑριασ και επικουρικόσ) και ωσ προσ τισ φορολογικϋσ υποχρεώςεισ του. 4. εύναι εγγεγραμμϋνοσ ςτο οικεύο Επιμελητόριο κατϊ την ημερομηνύα διενϋργειασ του Διαγωνιςμοϑ. 5. δεν τελεύ υπϐ κοινό εκκαθϊριςη, ϐπωσ εκϊςτοτε ιςχϑει, ό ειδικό εκκαθϊριςη του ν. 1892/1990 (A 101), ϐπωσ εκϊςτοτε ιςχϑει, ό ϊλλεσ ανϊλογεσ καταςτϊςεισ (μϐνο για αλλοδαπϊ νομικϊ πρϐςωπα) και, επύςησ, ϐτι δεν τελεύ υπϐ διαδικαςύα ϋκδοςησ απϐφαςησ κοινόσ ό ειδικόσ εκκαθϊριςησ ό υπϐ ϊλλεσ ανϊλογεσ καταςτϊςεισ (μϐνο για αλλοδαπϊ νομικϊ πρϐςωπα). α.5.) Παραςτατικό εκπροςώπηςησ, εφϐςον ςυμμετϋχουν με αντιπρϐςωπϐ τουσ. α.6.) Νομιμοποιητικϊ ϋγγραφα: ε περύπτωςη που ο προςφϋρων εύναι νομικϐ πρϐςωπο, προςκομύζεται επικυρωμϋνο αντύγραφο Καταςτατικοϑ και των τυχϐν τροποποιόςεων αυτοϑ, και ϋγγραφο τησ αρμϐδιασ εποπτεϑουςασ Αρχόσ που να αποδεικνϑει τη νϐμιμη ςϑςταςη του νομικοϑ προςώπου και τισ τροποποιόςεισ που τυχϐν ϋχουν γύνει ςτο Καταςτατικϐ του. ε περύπτωςη ΑΕ και ΕΠΕ επιπλϋον τα αντύςτοιχα ΥΕΚ δημοςύευςησ. Επύςησ ςε περύπτωςη ΑΕ, προςκομύζεται επικυρωμϋνο Πρακτικϐ Δ και το αντύςτοιχο ΥΕΚ δημοςύευςησ αυτοϑ, απϐ το οπούο προκϑπτουν ϐλα τα μϋλη του Δ και κϊθε ϊλλο ϐργανο εκπροςώπηςησ τησ ΑΕ. ε περύπτωςη που ο προςφϋρων εύναι φυςικϐ πρϐςωπο, προςκομύζεται βεβαύωςη ϋναρξησ επαγγϋλματοσ απϐ την αρμϐδια διοικητικό Αρχό. ε περύπτωςη ϋνωςησ / ςϑμπραξησ, προςκομύζονται τα αντύςτοιχα ωσ ϊνω ϋγγραφα για κϊθε μϋλοσ τησ ϋνωςησ / ςϑμπραξησ. α.7.) Τπεύθυνη Δόλωςη του Ν. 1599/1986, ϐπωσ εκϊςτοτε ιςχϑει, με θεώρηςη του γνηςύου τησ υπογραφόσ, ςτην οπούα οι προςφϋροντεσ αναλαμβϊνουν την υποχρϋωςη για ϋγκαιρη και προςόκουςα προςκομιδό ϐλων των δικαιολογητικών που απαιτοϑνται μετϊ την γνωςτοπούηςη ϐτι πρϐκειται να τουσ κατακυρωθεύ ο διαγωνιςμϐσ, ςϑμφωνα με τα ϊρθρα 6 παρϊγραφοσ 2 και 20 του Π.Δ. 118/2007. Προςφορϊ ςτην οπούα δεν θα υπϊρχουν οι ανωτϋρω υπεύθυνεσ δηλώςεισ θα απορρύπτεται ωσ απαρϊδεκτη. Οι υπεύθυνεσ δηλώςεισ θα πρϋπει να εύναι νομύμωσ θεωρημϋνεσ για το γνόςιο τησ υπογραφόσ. ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΨΝ ελύδα 19 από 237

20 β) Μετϊ την αξιολϐγηςη των προςφορών, ο προςφϋρων, ςτον οπούο πρϐκειται να γύνει η κατακϑρωςη, οφεύλει να υποβϊλει εντϐσ προθεςμύασ εύκοςι (20) ημερών από την κοινοπούηςη τησ ςχετικόσ ϋγγραφησ ειδοπούηςησ ς αυτόν, με βεβαύωςη παραλαβόσ ό ςϑμφωνα με το ν. 2672/1998 (Α 290), ςε ςφραγιςμϋνο φϊκελο, τα εξόσ ϋγγραφα και δικαιολογητικϊ (ϐπωσ αυτϊ ορύζονται ςτην παρ. 2 του ϊρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007), τα οπούα αποςφραγύζονται και ελϋγχονται κατϊ τη διαδικαςύα που προβλϋπεται απϐ το ϊρθρο 19 παρ. 6 του Π.Δ. 118/2007, ωσ εξόσ: 9.1 ΟΙ ΕΛΛΗΝΕ ΠΟΛΙΣΕ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΟΤ Πιςτοποιητικϐ του οικεύου Επιμελητηρύου, με το οπούο να πιςτοποιεύται αφενϐσ η εγγραφό του υποψόφιου Αναδϐχου ςε αυτϐ και το ειδικϐ επϊγγελμϊ του κατϊ την ημϋρα διενϋργειασ του Διαγωνιςμοϑ και αφετϋρου ϐτι εξακολουθεύ να παραμϋνει εγγεγραμμϋνοσ μϋχρι την επύδοςη τησ ωσ ϊνω ϋγγραφησ ειδοπούηςησ. Απϐςπαςμα ποινικοϑ μητρώου απϐ το οπούο να προκϑπτει ϐτι ο υποψόφιοσ Ανϊδοχοσ δεν ϋχει καταδικαςτεύ με αμετϊκλητη δικαςτικό απϐφαςη για κϊποιο απϐ τα αδικόματα που προβλϋπονται ςτο ϊρθρο 43 παραγρ. 1 του Π.Δ. 60/2007, για κϊποιο απϐ τα αδικόματα του Αγορανομικοϑ Κώδικα, ςχετικϐ με την ϊςκηςη τησ επαγγελματικόσ του δραςτηριϐτητασ ό για κϊποιο απϐ τα αδικόματα τησ υπεξαύρεςησ, απϊτησ, εκβύαςησ, πλαςτογραφύασ, ψευδορκύασ, δωροδοκύασ, δϐλιασ χρεωκοπύασ. Σο απϐςπαςμα αυτϐ πρϋπει να ϋχει εκδοθεύ το πολϑ τρεισ (3) μόνεσ πριν απϐ την κοινοπούηςη τησ ϋγγραφησ ειδοπούηςησ. Πιςτοποιητικϐ αρμϐδιασ δικαςτικόσ ό διοικητικόσ Αρχόσ, απϐ το οπούο να προκϑπτει ϐτι ο υποψόφιοσ Ανϊδοχοσ δεν τελεύ υπϐ πτώχευςη. Σο πιςτοποιητικϐ αυτϐ πρϋπει να ϋχει εκδοθεύ το πολϑ ϋξι (6) μόνεσ πριν απϐ την κοινοπούηςη τησ ωσ ϊνω ϋγγραφησ ειδοπούηςησ. Πιςτοποιητικϐ αρμϐδιασ δικαςτικόσ ό διοικητικόσ Αρχόσ, απϐ το οπούο να προκϑπτει ϐτι ο υποψόφιοσ Ανϊδοχοσ δεν τελεύ υπϐ διαδικαςύα κόρυξησ ςε πτώχευςη. Σο πιςτοποιητικϐ αυτϐ πρϋπει να ϋχει εκδοθεύ το πολϑ ϋξι (6) μόνεσ πριν απϐ την κοινοπούηςη τησ ωσ ϊνω ϋγγραφησ ειδοπούηςησ. Πιςτοποιητικϐ αρμϐδιασ δικαςτικόσ ό διοικητικόσ Αρχόσ, απϐ το οπούο να προκϑπτει ϐτι ο υποψόφιοσ Ανϊδοχοσ δεν τελεύ υπϐ αναγκαςτικό διαχεύριςη. Σο πιςτοποιητικϐ αυτϐ πρϋπει να ϋχει εκδοθεύ το πολϑ ϋξι (6) μόνεσ πριν απϐ την κοινοπούηςη τησ ωσ ϊνω ϋγγραφησ ειδοπούηςησ. Πιςτοποιητικϐ αρμϐδιασ δικαςτικόσ ό διοικητικόσ Αρχόσ, απϐ το οπούο να προκϑπτει ϐτι ο υποψόφιοσ Ανϊδοχοσ δεν τελεύ υπϐ διαδικαςύα θϋςησ ςε αναγκαςτικό διαχεύριςη. Σο πιςτοποιητικϐ αυτϐ πρϋπει να ϋχει εκδοθεύ το πολϑ ϋξι (6) μόνεσ πριν απϐ την κοινοπούηςη τησ ϋγγραφησ ειδοπούηςησ. Πιςτοποιητικϐ αρμϐδιασ αρχόσ, απϐ το οπούο να προκϑπτει ϐτι ο υποψόφιοσ Ανϊδοχοσ εύναι ενόμεροσ ωσ προσ τισ ειςφορϋσ κοινωνικόσ αςφϊλιςόσ του (κϑριασ και επικουρικόσ) κατϊ την ημερομηνύα τησ ωσ ϊνω ϋγγραφησ ειδοπούηςησ. Πιςτοποιητικϐ αρμϐδιασ αρχόσ, απϐ το οπούο να προκϑπτει ϐτι ο υποψόφιοσ Ανϊδοχοσ εύναι ενόμεροσ ωσ προσ τισ φορολογικϋσ υποχρεώςεισ του κατϊ την ημερομηνύα τησ ωσ ϊνω ϋγγραφησ ειδοπούηςησ. ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΨΝ ελύδα 20 από 237

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ. «Τλοπούηςη καινοτόμων ψηφιακών δρϊςεων ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟΤ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟΤ ΑΘΗΝΨΝ (Ε.Β.Ε.Α.

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ. «Τλοπούηςη καινοτόμων ψηφιακών δρϊςεων ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟΤ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟΤ ΑΘΗΝΨΝ (Ε.Β.Ε.Α. ΕΡΓΟ ΕΠΑ: «ΧΗΥΙΑΚΕ ΔΡΑΕΙ ΣΟΤ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟΤ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟΤ ΑΘΗΝΨΝ (Ε.Β.Ε.Α.) ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΓΡΑΥΕΙΟΚΡΑΣΙΑ & ΣΗΝ ΑΤΞΗΗ ΣΗ ΑΝΣΑΓΨΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΨΝ ΕΛΛΗΝΙΚΨΝ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ» Τποϋργα: - Τποϋργο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΡ. 197/2015

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΡ. 197/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 5η Τγειονομικό Περιφϋρεια Θεςςαλύασ & τερεϊσ Ελλϊδασ Περιοχό Μεζοϑρλο, ΣΚ 41110, Σαχ. Δ/νςη: ΣΘ 2101 Διεϑθυνςη: Σμόμα Προμηθειών Πληροφορύεσ: Καφατϊκη Μαρύα Σηλϋφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Θϋμα : «Ηλεκτρονικόσ ανοικτόσ διαγωνιςμόσ για την προμόθεια αναλωςύμων υλικών Η/Τ, πλην χϊρτου»

Θϋμα : «Ηλεκτρονικόσ ανοικτόσ διαγωνιςμόσ για την προμόθεια αναλωςύμων υλικών Η/Τ, πλην χϊρτου» ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ(ΕΗΔΗ) :3976 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΨΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΨΝ ΤΣΗΜΑΣΨΝ & ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΨΝ ΤΠΗΡΕΙΨΝ Δ/ΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΨΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ Δ: ΒΙΗΦ7Λ6-6Τ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΣΙ Πϊτρα, 02/04/2014 ΠΕΡΙΕΡΕΙ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΔ ρ. πρωτ.: 89756/2607 ΠΕΡΙΕΡΕΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣ ΦΪ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΝΟΜΙΤ ΣΜΗΜ ΠΡΟΜΗΘΕΙ Δ/νςη: Πανεπιςτημύου 254

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΦΕΙΡΙΣΗ ΕΘΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΥΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ (ΔΕΥΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΨΝΙΜΟ ΔΕΥΑ Αρ. 315/12/ΔΔΠ

ΔΙΑΦΕΙΡΙΣΗ ΕΘΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΥΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ (ΔΕΥΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΨΝΙΜΟ ΔΕΥΑ Αρ. 315/12/ΔΔΠ ΔΙΑΦΕΙΡΙΣΗ ΕΘΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΥΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ (ΔΕΥΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΨΝΙΜΟ ΔΕΥΑ Αρ. 315/12/ΔΔΠ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΠΣΙΚΗ ΤΝΣΗΡΗΗ & ΕΠΙΚΕΤΗ ΣΨΝ ΤΣΗΜΑΣΨΝ ΑΔΙΑΛΕΙΠΣΗ ΠΑΡΟΦΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (UPS) ΣΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΣΟΤ ΔΕΥΑ ΣΟ: ΠΑΣΗΜΑ ΕΛΕΤΙΝΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Υποςπγείο Οικονομίαρ,Ανάπτςξηρ & Τοςπισμού ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜ. ΤΠΗΡΕΙΩΝ Αθήνα, 26/10/2015 Δ/ΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΤΛΙΚΟΤ

Υποςπγείο Οικονομίαρ,Ανάπτςξηρ & Τοςπισμού ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜ. ΤΠΗΡΕΙΩΝ Αθήνα, 26/10/2015 Δ/ΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΤΛΙΚΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: 6ΦΞΟ4653Ο7-5ΡΕ ΑΔΑΜ: 15PROC003217962 Υποςπγείο Οικονομίαρ,Ανάπτςξηρ & Τοςπισμού ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜ. ΤΠΗΡΕΙΩΝ Αθήνα, 26/10/2015 Δ/ΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΤΛΙΚΟΤ Απ.Ππωη:19484/ΔΠΤ&ΔΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ EΩ ΣΡΙΩΝ (3) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ EΩ ΣΡΙΩΝ (3) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ 1 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Καραμαούνα 1, Πλατεύα κρα 55132 Καλαμαριϊ Θεςςαλονύκησ Σηλ.: +30 2313 331500 Υαξ: +30 2313 331502 e-mail: centre@komvos.edu.gr Θεςςαλονύκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ ΈΩ ΔΤΟ (2) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (κωδ.: 61Μ)

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ ΈΩ ΔΤΟ (2) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (κωδ.: 61Μ) 1 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Καραμαούνα 1, Πλατεύα κρα 55132 Καλαμαριϊ Θεςςαλονύκησ Σηλ.: +30 2310 459101 Υαξ: +30 2310 459107 e-mail: centre@komvos.edu.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Σημεύωμα για το Ειδικό Καθεςτώσ τησ Επιχειρηματικότητασ των Νϋων του Επενδυτικού Νόμου 3908/2011, για το ϋτοσ 2011

Ενημερωτικό Σημεύωμα για το Ειδικό Καθεςτώσ τησ Επιχειρηματικότητασ των Νϋων του Επενδυτικού Νόμου 3908/2011, για το ϋτοσ 2011 Ενημερωτικό Σημεύωμα για το Ειδικό Καθεςτώσ τησ Επιχειρηματικότητασ των Νϋων του Επενδυτικού Νόμου 3908/2011, για το ϋτοσ 2011 Με το ειδικό καθεςτώσ ενιςχύςεων τησ Επιχειρηματικότητασ των Νϋων ενιςχύονται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ Μϋροσ Γ: Τποδεύγματα και Πύνακεσ υμμόρφωςησ ΕΡΓΟ ΕΠΑ: «Χηφιακϋσ δρϊςεισ Επιμελητηρύου Δωδεκανόςου για την ενύςχυςη τησ ανταγωνιςτικότητασ των Επιχειρόςεων» Τποϋργα: Τποϋργο 1: «Ολοκληρωμϋνο περιβϊλλον

Διαβάστε περισσότερα

ςτην περύπτωςη που η μόνη αλλαγό αφορϊ ςτη Δημόςια Φρηματοδότηςη ανϊ ϋτοσ (2013, 2014).

ςτην περύπτωςη που η μόνη αλλαγό αφορϊ ςτη Δημόςια Φρηματοδότηςη ανϊ ϋτοσ (2013, 2014). Ειςαγωγή Για την ολοκλόρωςη μιασ πρϊξησ κρατικών ενιςχύςεων απαιτεύται το ςύνολο των δαπανών τησ να ςυμφωνεύ με την εγκεκριμϋνη δημόςια δαπϊνη όπωσ προκύπτει από το ςε ιςχύ Σεχνικό Δελτύο Πρϊξησ. ε περύπτωςη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ EΩ ΠΕΝΣΕ (5) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (κωδ.: 62Τ)

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ EΩ ΠΕΝΣΕ (5) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (κωδ.: 62Τ) 1 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Καραμαούνα 1, Πλατεύα κρα 55132 Καλαμαριϊ Θεςςαλονύκησ Σηλ.: +30 2313331 500 Υαξ: +30 2313331 502 e-mail: centre@komvos.edu.gr Θεςςαλονύκη,

Διαβάστε περισσότερα

Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Ϊργο: «ΤΣΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ (CONTEXT SENSITIVE HELP)»

Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Ϊργο: «ΤΣΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ (CONTEXT SENSITIVE HELP)» Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Ϊργο: «ΤΣΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ (CONTEXT SENSITIVE HELP)» Αναθϋτουςα Αρχό: Τπουργεύο Οικονομικών Προώπολογιςμόσ: 134.146 (χωρύσ Υ.Π.Α.) Πλϋον Δικαιώματα Προαύρεςησ: 32.353

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΥΑΛΑΙΟ Z ΜΕΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΤΗ ΣΟΤ ΚΑΠΝΙΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΦΩΡΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΝΟΜΩΝ 3730/2008 ΚΑΙ 3370/2005

ΚΕΥΑΛΑΙΟ Z ΜΕΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΤΗ ΣΟΤ ΚΑΠΝΙΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΦΩΡΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΝΟΜΩΝ 3730/2008 ΚΑΙ 3370/2005 ΚΕΥΑΛΑΙΟ Z ΜΕΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΤΗ ΣΟΤ ΚΑΠΝΙΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΦΩΡΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΝΟΜΩΝ 3730/2008 ΚΑΙ 3370/2005 Κωδικοπούηςη Άρθρο 17 Νόμου 3868/2010 (ΥΕΚ 129Α /3.8.2010): Όπωσ ιςχύει: Άρθρο 1 Προςταςύα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟN-ΠΡΟΘΕΜΙΑ. Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 2015 Αριθ. Πρωτ.:Δ.ΟΡΓ.Β.1131645ΕΞ2015

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟN-ΠΡΟΘΕΜΙΑ. Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 2015 Αριθ. Πρωτ.:Δ.ΟΡΓ.Β.1131645ΕΞ2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΜΗΜΑ Β -ΤΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑ ΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ Α ΥΑΛΙ Η & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙ Η ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑ ΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ Α ΥΑΛΙ Η & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙ Η ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΑΔΑ: ΨΞΗΛΛ-Α28 INFORMATICS ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.08.28 15:52:55 EEST Reason: Location:

Διαβάστε περισσότερα

Αθόνα, 29 Απριλύου 2011. Αναλυτικά οι Δράςεισ του «Ταμείου Επιχειρηματικότητασ»

Αθόνα, 29 Απριλύου 2011. Αναλυτικά οι Δράςεισ του «Ταμείου Επιχειρηματικότητασ» Αθόνα, 29 Απριλύου 2011 Αναλυτικά οι Δράςεισ του «Ταμείου Επιχειρηματικότητασ» 1. Κατηγορύα Α, Β και Γ Επενδύςεισ που υπϊγονται ςτον επενδυτικό νόμο 3908/2011 Αυτό η κατηγορύα ςτοχευμϋνων δραςτηριοτότων

Διαβάστε περισσότερα

Θεςμική Αναμόρφωςη τησ Προ-πτωχευτικήσ Διαδικαςίασ Εξυγίανςησ Επιχειρήςεων

Θεςμική Αναμόρφωςη τησ Προ-πτωχευτικήσ Διαδικαςίασ Εξυγίανςησ Επιχειρήςεων Ενημερωτικό ημείωμα Θεςμική Αναμόρφωςη τησ Προ-πτωχευτικήσ Διαδικαςίασ Εξυγίανςησ Επιχειρήςεων -Σι προβλέπει η νομοθετική ρύθμιςη για την προ-πτωχευτική διαδικαςία εξυγίανςησ επιχειρήςεων; Με την προτεινόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ρυθμύςεισ επύ θεμϊτων αξιοπούηςησ ανθρώπινου δυναμικού του Ν. 4210/2013 (ΥΕΚ 254/Α )

ΘΕΜΑ: Ρυθμύςεισ επύ θεμϊτων αξιοπούηςησ ανθρώπινου δυναμικού του Ν. 4210/2013 (ΥΕΚ 254/Α ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΗΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Ταχ. Δ/νςη: Βας. Σοφύασ 15 106 74, Αθόνα Τηλϋφωνα: Α. Για θϋματα αδειών θϋςησ ςε αργύα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ. Περιεχόμενα 1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ... 11

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ. Περιεχόμενα 1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ... 11 Περιεχόμενα ΤΝΟΧΗ ΠΡΟΚΛΗΗ... 4 ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΥΙΕ... 6 1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ... 11 1.1 ΟΙΣΜΟΙ... 11 1.2 ΣΚΟΡΟΣ ΤΘΣ ΔΑΣΘΣ... 14 1.3 ΣΥΝΟΡΤΙΚΘ ΡΕΙΓΑΦΘ ΤΘΣ ΔΑΣΘΣ... 14 1.3.1 Αντικείμενο τησ δράςησ... 14 1.3.2 Αντικείμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΛΙΚΟΤ ΣΟ ΔΙΚΣΤΟ ΠΡΑΚΣΟΡΩΝ ΣΗ ΟΠΑΠ

ΤΜΒΑΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΛΙΚΟΤ ΣΟ ΔΙΚΣΤΟ ΠΡΑΚΣΟΡΩΝ ΣΗ ΟΠΑΠ ΤΜΒΑΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΛΙΚΟΤ ΣΟ ΔΙΚΣΤΟ ΠΡΑΚΣΟΡΩΝ ΣΗ ΟΠΑΠ το Περιςτϋρι ςόμερα, την... μεταξύ των κϊτωθι ςυμβαλλομϋνων... ςυμφωνόθηκαν, ςυνομολογόθηκαν και ϋγιναν αμοιβαύα αποδεκτϊ τα εξόσ: ΠΡΟΟΙΜΙΟ Η Διεύθυνςη

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού

«Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΕΤΒΟΙΑ ΔΗΜΟ ΕΡΕΣΡΙΑ ΤΠΗΡΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΟΥΩΣΙΜΟΤ «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού και Λαμπτήρων» Προώπολογιςμόσ: 36.882,78 (με ΥΠΑ) Φρηματοδότηςη: ΑΝΣΑΠΟΔΟΣΙΚΑ ΕΟΔΑ Κωδ. Προώπ/ςμού:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΙΕΤΗ ΠΟΤ ΑΥΟΡΑ ΣΗΝ ΠΡΟΚΛΗΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΝΕΟΥΤΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ»

ΠΡΟΔΗΜΟΙΕΤΗ ΠΟΤ ΑΥΟΡΑ ΣΗΝ ΠΡΟΚΛΗΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΝΕΟΥΤΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΠΡΟΔΗΜΟΙΕΤΗ ΠΟΤ ΑΥΟΡΑ ΣΗΝ ΠΡΟΚΛΗΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΝΕΟΥΤΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» Το πρϐγραμμα «Νεοφυήσ Επιχειρηματικότητα» ςυγχρηματοδοτεύται απϐ το Ευρωπαώκϐ Κοινωνικϐ Ταμεύο (ΕΚΤ) ςτο πλαύςιο του Επιχειρηςιακοϑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ πουδών 2014-2015

Οδηγόσ πουδών 2014-2015 Οδηγόσ πουδών 2014-2015 ΕΞ ΑΠΟΣΑΕΨ ΕΠΙΜΟΡΥΨΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Νεοελληνικό Λογοτεχνύα & Χηφιακϋσ Σεχνολογύεσ» ΚΕΝΣΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΙΛΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ Ειςαγωγικϊ τοιχεύα

Διαβάστε περισσότερα

OPOI YMMETOXH ΔIAΓΩNIMOY «ΠΡΩΣΗ ΓΡΑΜΜΗ»

OPOI YMMETOXH ΔIAΓΩNIMOY «ΠΡΩΣΗ ΓΡΑΜΜΗ» OPOI YMMETOXH ΔIAΓΩNIMOY «ΠΡΩΣΗ ΓΡΑΜΜΗ» Η ανώνυμη εταιρύα με την επωνυμύα «ΕΙΔΗΕΙ ΝΣΟΣ ΚΟΜ ΑΝΩΝΤΜΗ ΣΗΛΕΟΠΣΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΦΗ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΗ», που εδρεύει ςτο Ν. Υϊληρο Αττικόσ, οδόσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ SAIL AHEAD

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ SAIL AHEAD ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ SAIL AHEAD Ερωτηματολόγιο για αξιωματικούσ γέφυρας/ Πλοιάρχους Ειςαγωγό Σο πρϐγραμμα Sail Ahead θα δημιουργόςει ϋνα online εργαλεύο για επαγγελματικϐ προςανατολιςμϐ, το οπούο θα εύναι ειδικϊ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΣΑ ΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΟΤ ΘΗΛΑΜΟΤ ΣΖΕΛΑΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ ΜΑΙΑ ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟ Γ.Π.Ν.Θ.

ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΣΑ ΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΟΤ ΘΗΛΑΜΟΤ ΣΖΕΛΑΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ ΜΑΙΑ ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟ Γ.Π.Ν.Θ. ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΣΑ ΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΟΤ ΘΗΛΑΜΟΤ ΣΖΕΛΑΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ ΜΑΙΑ ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟ Γ.Π.Ν.Θ. Σϐςο κατϊ τη διϊρκεια τησ εγκυμοςϑνησ ϐςο και κατϊ τη διϊρκεια του θηλαςμοϑ οι γυναύκεσ δϋχονται πολλϋσ ςυμβουλϋσ για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΤΓΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΨΝ ΕΝΕΡΓΕΙΨΝ ΕΚΣ Αριθμ. Πρωτ. : 4.24050/5.17569/5-8-2014 ΠΡΟΚΛΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΗ-ΨΔΕ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ AΔΑ: ΠΡΟ: Ωσ Πίνακασ Διανομήσ

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΗ-ΨΔΕ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ AΔΑ: ΠΡΟ: Ωσ Πίνακασ Διανομήσ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 1. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ α) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Υ.Κ. ΔΙΕΤΘΤΝΗ 18 η ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΜΗΜΑ Α β) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΥΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΑΝΣΙΚΕ ΑΛΛΑΓΕ Ε ΥΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ

ΗΜΑΝΣΙΚΕ ΑΛΛΑΓΕ Ε ΥΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ Tax-i 11 Flash update Αύγουστος 201 ΗΜΑΝΣΙΚΕ ΑΛΛΑΓΕ Ε ΥΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑ ελύδα ΘΕΜΑ ελύδα Κώδικασ Φορολογικόσ Διαδικαςύασ Νϋα προθεςμύα κατϊρτιςησ Φακϋλου Τεκμηρύωςησ Ενδοομιλικών Συναλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακασ τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών. Πλόρεσ ελληνικό περιβϊλλον (interface) για Διαχειριςτϋσ, Εκπαιδευτϋσ, Εκπαιδευόμενουσ

Πίνακασ τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών. Πλόρεσ ελληνικό περιβϊλλον (interface) για Διαχειριςτϋσ, Εκπαιδευτϋσ, Εκπαιδευόμενουσ Τλοποίηςη προγραμμάτων με την μέθοδο τησ τηλεκατάρτιςησ 1 Τλοπούηςη προγραμμϊτων με την μϋθοδο τησ τηλεκατϊρτιςησ δύναται να λϊβει χώρα μετϊ από πλόρωσ αιτιολογημϋνο αύτημα του Κλαδικού Υορϋα (Αναδόχου),

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΜΝΗΜΑ. Επεξήγηςη Συντμήςεων: Α.Φ.= Αυτιςτικό Φάςμα - Π.Σ.= Παράλληλη Στήριξη

ΤΠΟΜΝΗΜΑ. Επεξήγηςη Συντμήςεων: Α.Φ.= Αυτιςτικό Φάςμα - Π.Σ.= Παράλληλη Στήριξη www.asperger.gr Κωνσταντινοσπόλεως 29 155.62 Χολαργός Τηλ. 210.6535666 info@asperger.gr Α.Π. 7331/7-7-2010 Χολαργόσ, 28 Ιουνύου 2010 ΤΠΟΜΝΗΜΑ Θέμα: «Κατάργηςη τησ παράνομησ και αντιςυνταγματικήσ εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΚΑΝΟΝΕ ΝΕΟΤ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟΤ ΑΠΡΙΛΙΟ 2015

ΔΟΜΗ ΚΑΝΟΝΕ ΝΕΟΤ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟΤ ΑΠΡΙΛΙΟ 2015 Ι. ΓΕΨΓΡΑΥΙΚΕ ΠΕΡΙΟΦΕ Για την χρόςη του Σιμολογύου Αυτοκινότων, η χώρα χωρύζεται ςτισ παρακϊτω γεωγραφικϋσ περιοχϋσ: 1. ΑΣΣΙΚΗ & ΝΗΙΑ ΑΡΓΟΑΡΨΝΙΚΟΤ 2. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 3. ΑΦΑΪΑ-ΚΟΡΙΝΘΙΑ-ΒΟΙΨΣΙΑ-ΕΤΒΟΙΑ 4. ΚΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΥΑΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ

ΑΠΟΥΑΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΜΗΜΑ Β -ΤΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Σαχ. Δ/νςη : Λεωχάρουσ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΤΓΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΨΝ ΕΝΕΡΓΕΙΨΝ ΕΚΣ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΨΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗ ΤΜΜΕΣΟΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

1.ΕΘΝΙΚΕ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΕ ΠΑΡΑΔΟΕΙ ΓΙΑ ΣΟΝ ΣΟΚΕΣΟ

1.ΕΘΝΙΚΕ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΕ ΠΑΡΑΔΟΕΙ ΓΙΑ ΣΟΝ ΣΟΚΕΣΟ 1.ΕΘΝΙΚΕ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΕ ΠΑΡΑΔΟΕΙ ΓΙΑ ΣΟΝ ΣΟΚΕΣΟ Ο τοκετόσ εύναι ϋνα ςημαντικό κοινωνικό και ςυναιςθηματικό γεγονόσ όχι μόνο για τη γυναύκα, αλλϊ και για την οικογϋνειϊ τησ και ύςωσ και για ολόκληρη την

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ζγκριςη προγράμματοσ ΤΟΠΕΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: Ζγκριςη προγράμματοσ ΤΟΠΕΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑ: Ζγκριςη προγράμματοσ ΤΟΠΕΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Εγκρύθηκε η πρόταςη υποβολόσ προγρϊμματοσ με την ονομαςύα ΣΟΠΕΚΟ ΛΕΤΚΑΔΑ, ςυνολικού προώπολογιςμού 525.000,00. Η Πρϊξη χωροθετεύται ςτην Περιφερειακό Ενότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΓΙΚΟΣ ΦΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΦΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΔΛΛΑΓΑ

Ο ΟΓΙΚΟΣ ΦΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΦΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΔΛΛΑΓΑ Ο ΟΓΙΚΟΣ ΦΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΦΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΔΛΛΑΓΑ 1 Ο Σακχαρώδησ Διαβότησ (ΣΔ) εύναι μια μεταβολικό διαταραχό και αποτελεύ ϋνα από τα ςυχνότερα χρόνια νοςόματα και μια από τισ ςημαντικότερεσ αιτύεσ πρόωρησ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ. Ενδοομιλικϋσ υναλλαγϋσ (Transfer Pricing)

ΕΠΕΙΓΟΝ. Ενδοομιλικϋσ υναλλαγϋσ (Transfer Pricing) Tax-i 102 Flash update Νοέμβριος 2015 ΕΠΕΙΓΟΝ Ενδοομιλικϋσ υναλλαγϋσ (Transfer Pricing) Διενεργούνται Υορολογικού ϋλεγχοι ςε φακϋλουσ τεκμηρύωςησ χρόςεων 2008-2009 Επαπειλούμενο πρόςτιμο 10% επύ των ςυναλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικϋσ Δυνατότητεσ

Επαγγελματικϋσ Δυνατότητεσ Επαγγελματικϋσ Δυνατότητεσ Σχολή Θεηικών Επιζηημών Απόθοιηοι Τμήμαηος Μηχανικών Η/Υ και Πληροθορικής πουδϊζοντασ ςτο Σμόμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Τπολογιςτών & Πληροφορικόσ οι φοιτητϋσ αποκτούν γνώςεισ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC ΔΗΜΟ ΚΑΡΤΣΟΤ

16PROC ΔΗΜΟ ΚΑΡΤΣΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΡΓΟ: 16PROC005432681 2016-11-22 ΔΗΜΟ ΚΑΡΤΣΟΤ Δ/ΝΗ ΣΕΦΝΙΚΨΝ ΤΠΗΡΕΙΨΝ ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ ΔΙΚΣΤΨΝ ΤΔΡΕΤΗ ΜΕΟΦΨΡΙΨΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: ΑΠΕ ΣΜΗΜΑ ΣΕΦΝΙΚΨΝ ΕΡΓΨΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΨΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ ΈΩ ΜΙΑ (1) ΤΜΒΑΗ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (κωδ.: 84Ε)

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ ΈΩ ΜΙΑ (1) ΤΜΒΑΗ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (κωδ.: 84Ε) 1 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Καραμαούνα 1, Πλατεύα κρα 55132 Καλαμαριϊ Θεςςαλονύκησ Σηλ.: +30 2310 459101 Υαξ: +30 2310 459107 e-mail: centre@komvos.edu.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τπ αριθμ. 1/2016 MIS ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ

Τπ αριθμ. 1/2016 MIS ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΚΕΝΣΡΟ ΕΡΕΤΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΣΑ ΙΟΣΗΣΑ (Κ.Ε.Θ.Ι.) Σαχ. Δ/νςη : Φαριλϊου Σρικούπη αρ. 51 & Βαλτετςύου Αθόνα, 15 Ιουνύου 2016 Σαχ. Κώδικασ: 106 81 - Αθόνα Αριθμ. Πρωτ.: 30560 Σηλ. Επικοιν: 210 3898022, 005 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικόσ Μαγειρικόσ Τϋχνησ Αρχιμϊγειρασ (Chef) Β Εξϊμηνο

Τεχνικόσ Μαγειρικόσ Τϋχνησ Αρχιμϊγειρασ (Chef) Β Εξϊμηνο Τεχνικόσ Μαγειρικόσ Τϋχνησ Αρχιμϊγειρασ (Chef) Β Εξϊμηνο 1 Οριςμοί Ζννοια τησ Λογιςτικήσ Εύναι μϋςο παροχόσ οικονομικών πληροφοριών προσ διϊφορεσ ομϊδεσ ενδιαφερομϋνων για την πορεύα μιασ επιχεύρηςησ που

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η Ο ΑΡΧΗΓΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η Ο ΑΡΧΗΓΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΙΑ ΣΑΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ ΚΛΑΔΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ 1 ο ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θϋμα: Άνιςη μεταχεύριςη των ανθρώπων με τετραπληγύα, απώλεια ακοόσ ό ϐραςησ ςτο νϋο νομοςχϋδιο ΕΑΕ.

Θϋμα: Άνιςη μεταχεύριςη των ανθρώπων με τετραπληγύα, απώλεια ακοόσ ό ϐραςησ ςτο νϋο νομοςχϋδιο ΕΑΕ. Αθόνα, 15 Μαύου 2014 Η παρακάτω επιςτολή, εςτάλη μέςω φαξ και μέςω email ςτον Προΰςτάμενο τησ Διεύθυνςησ Ειδικήσ Αγωγήσ κο Λολίτςα, την Τρίτη 14 Μααου 2014. Παρακαλούμε να ςτηρίξετε με την υπογραφή ςασ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΥΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΤΓΕΙΑ

ΑΠΟΥΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΤΓΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ Αθήνα, 6-7-2015 & ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ Δ/ΝΗ ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ Αριθ. πρωτ. Γ1δ/οικ.50917 ΣΜΗΜΑ ΤΓΙΕΙΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης των Εργαλείων Αναγνώρισης Χαρισματικών Μαθητών στα Μαθηματικά

Εγχειρίδιο Χρήσης των Εργαλείων Αναγνώρισης Χαρισματικών Μαθητών στα Μαθηματικά Εγχειρίδιο Χρήσης των Εργαλείων Αναγνώρισης Χαρισματικών Μαθητών στα Μαθηματικά ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΦΡΗΗ ΕΡΓΑΛΕΙΨΝ ΑΝΑΓΝΨΡΙΗ ΕΙΑΓΨΓΗ Η ύπαρξη ϋγκυρων και αξιόπιςτων εργαλεύων αναγνώριςησ χαριςματικών μαθητών κρύνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΙΕΤΗ ΠΟΤ ΑΥΟΡΑ ΣΗΝ ΠΡΟΚΛΗΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

ΠΡΟΔΗΜΟΙΕΤΗ ΠΟΤ ΑΥΟΡΑ ΣΗΝ ΠΡΟΚΛΗΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΡΟΔΗΜΟΙΕΤΗ ΠΟΤ ΑΥΟΡΑ ΣΗΝ ΠΡΟΚΛΗΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΕΝΙΦΤΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΜΜΕ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ ΣΟΤ ΚΑΙ ΣΗΝ ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΣΩΝ ΠΑΡΕΦΟΜΕΝΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ» Το Πρόγραμμα «Ενύςχυςη Σουριςτικών ΜΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Tελικοί όροι τησ Citigroup Funding Inc.

Tελικοί όροι τησ Citigroup Funding Inc. Tελικοί όροι τησ Citigroup Funding Inc. Έκδοςη Τύτλων ποςού EUR5.507.000 Σταθερού και Ανώτατου Κυμαινόμενου Επιτόκιο με λόξη το Σεπτϋμβριο 2016 με την εγγύηςη τησ Citigroup Inc. ςτα πλαύςια του Eνιαύου

Διαβάστε περισσότερα

Εννοιολογικόσ προςδιοριςμόσ εξωτερικόσ και εςωτερικόσ επικοινωνύασ Μορφϋσ εςωτερικόσ επικοινωνύασ Τρόποι επικοινωνύασ με τισ διϊφορεσ ομϊδεσ κοινού

Εννοιολογικόσ προςδιοριςμόσ εξωτερικόσ και εςωτερικόσ επικοινωνύασ Μορφϋσ εςωτερικόσ επικοινωνύασ Τρόποι επικοινωνύασ με τισ διϊφορεσ ομϊδεσ κοινού Εννοιολογικόσ προςδιοριςμόσ εξωτερικόσ και εςωτερικόσ επικοινωνύασ Μορφϋσ εςωτερικόσ επικοινωνύασ Τρόποι επικοινωνύασ με τισ διϊφορεσ ομϊδεσ κοινού Εννοιολογικόσ προςδιοριςμόσ τυπικόσ και ϊτυπησ επικοινωνύασ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α9ΚΚ-8 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΘΕΜΙΑ 04/01/2011 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ. Αθόνα, 31 Δεκεμβρύου 2010 Αριθμ. Πρωτ. : ΤΑΠ/Υ.19.

ΑΔΑ: 4Α9ΚΚ-8 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΘΕΜΙΑ 04/01/2011 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ. Αθόνα, 31 Δεκεμβρύου 2010 Αριθμ. Πρωτ. : ΤΑΠ/Υ.19. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΘΕΜΙΑ 04/01/2011 ΑΔΑ: 4Α9ΚΚ-8 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ. ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θϋμα: Σο Παρόν και το Μϋλλον τησ Έρευνασ ςτην Κύπρο: Προοπτικϋσ Απαςχόληςησ Νϋων Ερευνητών

Θϋμα: Σο Παρόν και το Μϋλλον τησ Έρευνασ ςτην Κύπρο: Προοπτικϋσ Απαςχόληςησ Νϋων Ερευνητών Επιςτημονικό Λειτουργόσ Ίδρυμα Προώθηςησ Έρευνασ (ΙΠΕ) Θϋμα: Σο Παρόν και το Μϋλλον τησ Έρευνασ ςτην Κύπρο: Προοπτικϋσ Απαςχόληςησ Νϋων Ερευνητών Ίδρυμα Προώθηςησ Έρευνασ Πανεπιςτόμιο Κύπρου, 16 Νοεμβρύου

Διαβάστε περισσότερα

EETT Δημόςια Διαβούλευςη ςχετικά με την εκχώρηςη δικαιώματων χρήςησ ραδιοςυχνοτήτων ςτη Ζώνη 27,5 29,5 GHz

EETT Δημόςια Διαβούλευςη ςχετικά με την εκχώρηςη δικαιώματων χρήςησ ραδιοςυχνοτήτων ςτη Ζώνη 27,5 29,5 GHz EETT Δημόςια Διαβούλευςη ςχετικά με την εκχώρηςη δικαιώματων χρήςησ ραδιοςυχνοτήτων ςτη Ζώνη 27,5 29,5 GHz 1. Περί των Τύπων των Υπηρεςιών και των Δικτύων Η οικονομικώσ αποτελεςματικό χρόςη του φϊςματοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ. ΘΕΜΑ : «Κύρωςη Πλαιςίου Παροχήσ Τπηρεςιών Ηλεκτρονικήσ Διακυβέρνηςησ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ. ΘΕΜΑ : «Κύρωςη Πλαιςίου Παροχήσ Τπηρεςιών Ηλεκτρονικήσ Διακυβέρνηςησ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ακινα, 10 Απριλίου 2012 Αρικ. Πρωτ: ΤΑΠ/Φ.40.4/1/989 Σαχ. Δ/ςθ : Φιλοξζνου 2-4 & πινκάρου Σαχ.

Διαβάστε περισσότερα

Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο

Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο Σηλεματικϋσ υπηρεςύεσ επϋκταςησ διαχεύριςησ Αςτικού ΚΣΕΛ Λϊριςασ Α.Ε. και εξυπηρϋτηςησ επιβατικού κοινού Αναθϋτουςα Αρχό: ΑΣΙΚΟ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙΑ Α.Ε. Προώπολογιςμόσ: 869.179,50

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο Σηλεματικϋσ υπηρεςύεσ επϋκταςησ διαχεύριςησ Αςτικού ΚΣΕΛ Λϊριςασ Α.Ε. και εξυπηρϋτηςησ επιβατικού κοινού Αναθέτουςα Αρχή: ΑΣΙΚΟ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙΑ Α.Ε. Προώπολογιςμόσ: 869.179,50

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου

Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου χολό Θετικών και Εφαρμοςμϋνων Επιςτημών Μεταπτυχιακό Διατριβό ςτα Πληροφοριακϊ υςτόματα Προςταςύα προςωπικών δεδομϋνων ςτην Ευρωπαώκό Ένωςη και νϋεσ τεχνολογύεσ Mϊιδα Μερόπη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ ΕΡΓΟ ΕΠΑ: «Χηφιακϋσ δρϊςεισ Επιμελητηρύου Δωδεκανόςου για την ενύςχυςη τησ ανταγωνιςτικότητασ των Επιχειρόςεων» Τποϋργα: Τποϋργο 1: «Ολοκληρωμϋνο περιβϊλλον δημιουργύασ ψηφιακών δρϊςεων για την μεύωςη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΣΕΡΙ, 05/08/2013 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ

ΠΕΡΙΣΕΡΙ, 05/08/2013 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΠΕΡΙΣΕΡΙ, 05/08/2013 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Η ΟΠΑΠ Α.Ε. μια από τισ μεγαλύτερεσ παγκοςμύωσ εταιρεύεσ ςτον τομϋα τησ οργϊνωςησ και διεξαγωγόσ τυχερών παιχνιδιών εν όψει τησ ειςαγωγόσ και λειτουργύασ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΤΓΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΨΝ ΕΝΕΡΓΕΙΨΝ ΕΚΣ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΨΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗ ΤΜΜΕΣΟΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πηζαλή δαπάλε 35.000,00 + θπα 23%. Ο δηαγωληζκόο ζα δηεμαρζεί ζηηο 18.09.2015 ημέρα ΠΑΡΑΚΔΤΖ θαη ώξα 10.30 πκ. ζηα Γξαθεία ηνπ Ννζνθνκείνπ

Πηζαλή δαπάλε 35.000,00 + θπα 23%. Ο δηαγωληζκόο ζα δηεμαρζεί ζηηο 18.09.2015 ημέρα ΠΑΡΑΚΔΤΖ θαη ώξα 10.30 πκ. ζηα Γξαθεία ηνπ Ννζνθνκείνπ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 1 η ΤΠΔ ΑΣΣΗΚΖ ΓΝΑ «ΔΛΔΝΑ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ-ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ» ΤΠΟΓ/ΝΖ:ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ:ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΓΝΑ «ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ» ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ:Π.ΚΛΔΗΣΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ:ΒΑ. ΟΦΗΑ 80-ΣΚ 11528 ΣΖΛΔΦΧΝΟ-FAX:2103381138 Γ Η Α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ ΈΩ ΔΤΟ (2) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (κωδ.: 54Λ)

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ ΈΩ ΔΤΟ (2) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (κωδ.: 54Λ) 1 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Καραμαούνα 1, Πλατεύα κρα 55132 Καλαμαριϊ Θεςςαλονύκησ Σηλ.: +30 2310 459101 Υαξ: +30 2310 459107 e-mail: centre@komvos.edu.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΦΟ ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΨΝ ΣΕΦΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΦΝΗ ΑΡΦΙΜΑΓΕΙΡΑ (CHEF)

ΕΛΕΓΦΟ ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΨΝ ΣΕΦΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΦΝΗ ΑΡΦΙΜΑΓΕΙΡΑ (CHEF) ΕΛΕΓΦΟ ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΨΝ ΣΕΦΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΦΝΗ ΑΡΦΙΜΑΓΕΙΡΑ (CHEF) 1 Oριςμόσ Προμόθειασ «Οι προμόθειεσ εύναι μια λειτουργύα που αφορϊ την ϋρευνα αγορϊσ, επιλογό, αγορϊ, παραλαβό, αποθόκευςη, και την τελικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΕΠΙΔΟΣΗΕΩΝ Νοέμβριος 2010

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΕΠΙΔΟΣΗΕΩΝ Νοέμβριος 2010 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΕΠΙΔΟΣΗΕΩΝ Νοέμβριος 2010 2 ΣΙΣΛΟ Μεταπούηςη ςτισ Νϋεσ υνθόκεσ ΔΗΜΟΙΕΤΗ Ιούλιοσ 2010 ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ Τφιςτϊμενεσ Πολύ Μικρϋσ & Μικρϋσ Επιχειρόςεισ, Εταιρικϋσ επιχειρόςεισ (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ), νϋεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 18/06/2013 ΑΡ. ΠΡΩΣ 55375/5525. Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο. Αναθϋτουςα Αρχό: Δόμοσ Ιωαννιτών

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 18/06/2013 ΑΡ. ΠΡΩΣ 55375/5525. Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο. Αναθϋτουςα Αρχό: Δόμοσ Ιωαννιτών ΙΩΑΝΝΙΝΑ 18/06/2013 ΑΡ. ΠΡΩΣ 55375/5525 Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο «Ολοκληρωμϋνη πλατφόρμα διαχεύριςησ και παρακολούθηςησ τησ κυκλοφορύασ με ςτόχο την πληροφόρηςη των πολιτών για τισ ςυνθόκεσ Αναθϋτουςα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ χολό Διούκηςησ και Οικονομύασ Σμόμα Διούκηςησ & Οικονομύασ. Θϋμα πτυχιακόσ εργαςύασ:

ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ χολό Διούκηςησ και Οικονομύασ Σμόμα Διούκηςησ & Οικονομύασ. Θϋμα πτυχιακόσ εργαςύασ: ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ χολό Διούκηςησ και Οικονομύασ Σμόμα Διούκηςησ & Οικονομύασ Θϋμα πτυχιακόσ εργαςύασ: ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΗ ΤΙΟΘΕΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Τποβληθεύςα ςτην Καθηγότρια Φατζηφωτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΙΣΕΤΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟΤ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΜΥΩΝΑ ΜΕ ΣΟ ΠΡΟΣΤΠΟ ΕΛΟΣ ΕΝ ISO 15189 / 2007

ΔΙΑΠΙΣΕΤΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟΤ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΜΥΩΝΑ ΜΕ ΣΟ ΠΡΟΣΤΠΟ ΕΛΟΣ ΕΝ ISO 15189 / 2007 ΔΙΑΠΙΣΕΤΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟΤ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΜΥΩΝΑ ΜΕ ΣΟ ΠΡΟΣΤΠΟ ΕΛΟΣ ΕΝ ISO 15189 / 2007 Δρ. Ε. Φόνου, Ιατρόσ Βιοπαθολόγοσ, Διευθύντρια Μικροβιολογικού Εργαςτηρύου Νοςοκομεύου «ο Άγιοσ ϊββασ» 1 2 3 Σι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΑΔΑ: 457Ρ469Β7Ι-ΗΒ5, Β44Α469Β7Ι-ΕΕΙ, Β44Α469Β7Ι-Ο43, Β44Α469Β7Ι-ΦΞ8, Β4ΡΟ469Β7Ι-ΔΙΜ, Β43Ι469Β7Ι-ΚΩ3, ΒΕΙΩ469Β7Ι-6ΘΞ, ΒΕΙΩ469Β7Ι-Ω0Λ, Β43Ι469Β7Ι-Ε4Δ, ΒΛΛΨ469Β7Ι-18Λ, ΒΛΨ469Β7Ι-ΠΜΩ, ΒΛ1Σ469Β7Ι-Ν7Ι, ΒΙ0Ρ469Β7Ι-ΟΦΨ,

Διαβάστε περισσότερα

Τπ αριθμ. 4/ MIS ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΨΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ

Τπ αριθμ. 4/ MIS ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΨΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΚΕΝΣΡΟ ΕΡΕΤΝΨΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΣΑ ΙΟΣΗΣΑ (Κ.Ε.Θ.Ι.) Σαχ. Δ/νςη : Φαριλϊου Σρικούπη αρ. 51 & Βαλτετςύου Αθόνα, 22-12-2016 Σαχ. Κώδικασ: 106 81 - Αθόνα Αριθμ. Πρωτ.: 39163 Σηλ. Επικοιν: 210 3898022, 005 Fax: 210-3898086

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικϊ προγρϊμματα Ναυτικοϑ Μουςεύου Ελλϊδοσ

Εκπαιδευτικϊ προγρϊμματα Ναυτικοϑ Μουςεύου Ελλϊδοσ Εκπαιδευτικϊ προγρϊμματα Ναυτικοϑ Μουςεύου Ελλϊδοσ Πειραιϊσ 2014 «Ζει ο βαςιλιάσ Αλέξανδροσ;» Σχολικέσ ομάδεσ: Νηπιαγωγεύο, Α -Β Δημοτικοϑ Μϋςα απϐ ϋνα παραμϑθι με όρωα ϋνα παιδύ των προώςτορικών χρϐνων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αύτηςη ERASMUS+ / Κινητικότητα Φοιτητών για Σπουδϋσ Ακαδημαώκό Έτοσ Α. Ατομικϊ ςτοιχεύα Επώνυμο: Ονοματεπώνυμο με λατινικούσ χαρακτόρεσ: Αριθμόσ Δελτύου Ταυτότητασ ό Διαβατηρύου:

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ρόλοσ των Προθεςμιακών υμβολαίων Ανταλλαγήσ Πιςτωτικού Κινδύνου ςτην Κρίςη του 2008 ςτισ ΗΠΑ και την Ελληνική Δημοςιονομική Κρίςη του 2010

Ο Ρόλοσ των Προθεςμιακών υμβολαίων Ανταλλαγήσ Πιςτωτικού Κινδύνου ςτην Κρίςη του 2008 ςτισ ΗΠΑ και την Ελληνική Δημοςιονομική Κρίςη του 2010 Τόμος VI Τεύχος 1 Ιανοσάριος 2011 υγγραφέασ: Θεόδωροσ ταματίου: Research Economist tstamatiou@eurobank.gr Ο Ρόλοσ των Προθεςμιακών υμβολαίων Ανταλλαγήσ Πιςτωτικού Κινδύνου ςτην Κρίςη του 2008 ςτισ ΗΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΣΟΜΟ ΕΣΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

ΤΝΣΟΜΟ ΕΣΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΝΣΟΜΟ ΕΣΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ 2014 Η Μ. ΜΙΧΑΛΑΡΟ ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗ είναι μια αναπτυςςόμενη εταιρεία, με εξειδίκευςη ςτον τομζα ηλεκτρολογικών εγκαταςτάςεων και ςυςτημάτων αυτοματιςμοφ. ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΣΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Απολυτόριεσ Εξετϊςεισ Ημερόςιων Γενικών Λυκεύων. Εξεταζόμενο Μϊθημα: Νεοελληνική Γλώςςα, Ημ/νύα: 14 Μαύου 2010. Ενδεικτικέσ Απαντήςεισ Θεμάτων

Απολυτόριεσ Εξετϊςεισ Ημερόςιων Γενικών Λυκεύων. Εξεταζόμενο Μϊθημα: Νεοελληνική Γλώςςα, Ημ/νύα: 14 Μαύου 2010. Ενδεικτικέσ Απαντήςεισ Θεμάτων Απολυτόριεσ Εξετϊςεισ Ημερόςιων Γενικών Λυκεύων Εξεταζόμενο Μϊθημα: Νεοελληνική Γλώςςα, Ημ/νύα: 14 Μαύου 2010 Ενδεικτικέσ Απαντήςεισ Θεμάτων Α1 Σε μια ανϊλυςη ςχετικϊ με την αυτομόρφωςη, η ςυγγραφϋασ πραγματεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο κρίςησ: Μάιοσ 2012

Δελτίο κρίςησ: Μάιοσ 2012 ΜΑΪΟ 2012 ΑΝΑΛΤΕΙ / 14 Δελτίο κρίςησ: Μάιοσ 2012 ΓΙΑΝΗ ΒΑΡΟΤΥΑΚΗ, ΦΡΗΣΟ ΚΟΤΣΟΠΕΣΡΟ, ΣΑΟ ΠΑΣΨΚΟ ΚΑΙ ΛΕΤΣΕΡΗ ΣΕΡΚΕΖΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ 1. Ειςαγωγή Σον Μϊιο του 2012 ςυμπληρώνονται δϑο χρϐνια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΧ4691ΩΓ-ΩΔΦ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 28 Ιουνίου 2012

ΑΔΑ: Β4ΛΧ4691ΩΓ-ΩΔΦ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 28 Ιουνίου 2012 ΑΔΑ: Β4ΛΧ4691ΩΓ-ΩΔΦ Βαθμός Ασφαλείας ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚHTIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας : 104 37

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Εταιρεία Επενδφςεων και Εξωτερικοφ Εμπορίου ENTERPRISE GREECE S.A. ΙΔΡΤΣΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ. Αθήνα 16 Οκτωβρίου 2013

Ελληνική Εταιρεία Επενδφςεων και Εξωτερικοφ Εμπορίου ENTERPRISE GREECE S.A. ΙΔΡΤΣΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ. Αθήνα 16 Οκτωβρίου 2013 Ελληνική Εταιρεία Επενδφςεων και Εξωτερικοφ Εμπορίου ENTERPRISE GREECE S.A. ΙΔΡΤΣΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ Αθήνα 16 Οκτωβρίου 2013 1 ΙΣΟΡΙΚΟ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΝΕΟΤ ΥΟΡΕΑ ΕΞΩΣΡΕΥΕΙΑ Μϊιοσ 2012 Η Ελληνικό Κυβϋρνηςη ζητϊ μϋςω

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων

ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων Διούκηςη Επιχειρόςεων Ι Α Εξϊμηνο 1 Ειςαγωγικϋσ Έννοιεσ Έννοια τησ Οργϊνωςησ Οργϊνωςη εύναι μια διακριτό κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΗ ΕΨΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ

ΕΚΘΕΗ ΕΨΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΕΚΘΕΗ ΕΨΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΛΗ: Επαγγελμϊτων Τγεύασ Πρόνοιασ ΣΜΗΜΑ: Οπτικόσ και Οπτομετρύασ Ακαδημαώκϊ ϋτη: 2006-2010 Αθόνα Ιούνιοσ 2011 1 Περιεχόμενα Πρϐλογοσ... 3 1. Η διαδικαςύα τησ εςωτερικόσ αξιολϐγηςησ...

Διαβάστε περισσότερα

Διαμοιραςμόσ Υποδομών ΤΠΕ ωσ μοχλόσ τοπικόσ και περιφερειακόσ ανϊπτυξησ

Διαμοιραςμόσ Υποδομών ΤΠΕ ωσ μοχλόσ τοπικόσ και περιφερειακόσ ανϊπτυξησ Διαμοιραςμόσ Υποδομών ΤΠΕ ωσ μοχλόσ τοπικόσ και περιφερειακόσ ανϊπτυξησ Το Σεμινϊριο τησ Ερμούπολησ για την Κοινωνύα τησ Πληροφορύασ 2014 Τύτλοσ ςεμιναρύου: Ο ρόλοσ τησ τεχνολογύασ και τησ καινοτόμου επιχειρηματικότητασ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΕΙ / 2. Αναδιαρθρώςεισ και κλαδική εξειδίκευςη των περιφερειών ςτισ απαρχέσ του 21 ου αιώνα

ΑΝΑΛΤΕΙ / 2. Αναδιαρθρώςεισ και κλαδική εξειδίκευςη των περιφερειών ςτισ απαρχέσ του 21 ου αιώνα ΜΑΡΣΙΟ 2011 ΑΝΑΛΤΕΙ / 2 Αναδιαρθρώςεισ και κλαδική εξειδίκευςη των περιφερειών ςτισ απαρχέσ του 21 ου αιώνα ΑΓΓΕΛΟ ΕΤΣΡΑΣΟΓΛΟΤ, ΑΛΙΚΗ ΚΤΡΟΤ, ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ Φ. ΤΡΙΟΠΟΤΛΟ, ΠΩΛΙΝΑ ΥΑΣΟΤΡΟΤ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΑΦΟΛΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ ΕΚΜΙΘΩΗ ΔΗΜΟΣΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΣΩΝ Ο ΔΗΜΑΡΦΟ ΕΡΕΣΡΙΑ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ ΕΚΜΙΘΩΗ ΔΗΜΟΣΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΣΩΝ Ο ΔΗΜΑΡΦΟ ΕΡΕΣΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ερέτρια, 09-01-2014 ΝΟΜΟ ΕΤΒΟΙΑ ΔΗΜΟ ΕΡΕΣΡΙΑ Αρ. Πρωτ.: 220 Δ/νςη: Ευδήμου Κραταιμένουσ Σαχ. κωδ: 340 08 Πληροφ. : Ελ. αραντίδου Σηλ : 22293-50126 ΥΑΞ : 22293-50156 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

NetMasterII ςύςτημα μόνιμησ εγκατϊςταςησ επιτόρηςη και καταγραφό ςημϊτων από αιςθητόρια και μετατροπεύσ κϊθε εύδουσ ςύςτημα ειδοπούηςησ βλϊβη

NetMasterII ςύςτημα μόνιμησ εγκατϊςταςησ επιτόρηςη και καταγραφό ςημϊτων από αιςθητόρια και μετατροπεύσ κϊθε εύδουσ ςύςτημα ειδοπούηςησ βλϊβη NetMasterII Το NetMasterII εύναι ϋνα ςύςτημα μόνιμησ εγκατϊςταςησ (μό φορητό) για την επιτόρηςη και καταγραφό ςημϊτων από αιςθητόρια και μετατροπεύσ φυςικών μεγεθών κϊθε εύδουσ, καθώσ και γεγονότων που

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε.

ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΑΓΨΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 120 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΨΝ ΤΓΕΙΑ» αρ. πρωτ. 53/2012 ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 3 ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΔΙΚΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ

ΟΔΗΓΟ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΟΔΗΓΟ ΕΥΑΡΜΟΓΗ της υπ αριθμ. Δ23/οικ.30299/2377 ΚΤΑ (ΥΕΚ Β 2089/7-7-2016) «Καθορισμός των όρων

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλοι Ενημέρωςησ από το Γραφείο Εκπαίδευςησ Ν.Υ

Κύκλοι Ενημέρωςησ από το Γραφείο Εκπαίδευςησ Ν.Υ Κύκλοι Ενημέρωςησ από το Γραφείο Εκπαίδευςησ Ν.Υ Γενικό Νοςοκομείο Αττικήσ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ-ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ Τριμηνιαία ενημερωτική έκδοςη Τεύχοσ 2 Απρίλιοσ Ιούνιοσ 2015 Αντί προλόγου Νοσηλευτική φροντίδα: αποτελεσματική

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγϐσ του πολύτη ΧΗΥΟΥΟΡΟ ΓΙΑ ΜΙΑ ΜΕΡΑ - ΠΟΛΙΣΗ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ

Οδηγϐσ του πολύτη ΧΗΥΟΥΟΡΟ ΓΙΑ ΜΙΑ ΜΕΡΑ - ΠΟΛΙΣΗ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ Οδηγϐσ του πολύτη ΧΗΥΟΥΟΡΟ ΓΙΑ ΜΙΑ ΜΕΡΑ - ΠΟΛΙΣΗ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ Ειςαγωγό Να μην περιμϋνουμε απϐ το κρϊτοσ ό απϐ ϊλλουσ να πρϊξουν αυτϐ που οφεύλουμε αλλϊ και μποροϑμε να πρϊξουμε εμεύσ για τον εαυτϐ μασ, τον

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΑΓΩΓΗ ~ 1 ~ τυλιανού. 1 Σο ςχϋδιο μαθόματοσ ςυζητόθηκε με το ςύμβουλο του μαθόματοσ τησ Νϋασ Ελληνικόσ Γλώςςασ κ. Μϊριο

1. ΕΙΑΓΩΓΗ ~ 1 ~ τυλιανού. 1 Σο ςχϋδιο μαθόματοσ ςυζητόθηκε με το ςύμβουλο του μαθόματοσ τησ Νϋασ Ελληνικόσ Γλώςςασ κ. Μϊριο ΔΙΚΣΤΟ ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Οικείοσ επιθεωρητήσ: Δρ Ανδρέασ Κυθραιώτησ Α' ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΓΕΡΙΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΤΝΑΝΣΗΗ ΔΙΕΤΘΤΝΣΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΥΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΑΜΕΗ ΥΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΕΙ / 12. Οικονομικό κρύςη και μϋθοδοι αναζότηςησ εργαςύασ

ΑΝΑΛΤΕΙ / 12. Οικονομικό κρύςη και μϋθοδοι αναζότηςησ εργαςύασ ΑΠΡΙΛΙΟ 2012 ΑΝΑΛΤΕΙ / 12 Οικονομικό κρύςη και μϋθοδοι αναζότηςησ εργαςύασ ΑΓΓΕΛΟ ΕΤΣΡΑΣΟΓΛΟΤ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΑΧΟΛΗΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΙΑΚΩΝ ΧΕΕΩΝ Περιεχόμενα 1. Ειςαγωγό... 2 2. Η θεωρητικό τεκμηρύωςη των μεθόδων

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Συνοπτικόσ οδηγόσ ςυνταξιοδοτικών ρυθμίςεων

Θέμα: Συνοπτικόσ οδηγόσ ςυνταξιοδοτικών ρυθμίςεων Αθόνα 14/6/2016 Προσ Τουσ Συλλόγουσ Εκπαιδευτικών Π.Ε. Θέμα: Συνοπτικόσ οδηγόσ ςυνταξιοδοτικών ρυθμίςεων Συνϊδελφοι, Το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. ςασ κοινοποιεύ ϋναν εξαιρετικϊ χρόςιμο οδηγό βαςιςμϋνο ςτα ερωτόματα

Διαβάστε περισσότερα

Δόλωςη φόρου ειςοδόματοσ οικονομικού ϋτουσ 2014 Ανϊλυςη Ε1 και αλλαγών

Δόλωςη φόρου ειςοδόματοσ οικονομικού ϋτουσ 2014 Ανϊλυςη Ε1 και αλλαγών Δόλωςη φόρου ειςοδόματοσ οικονομικού ϋτουσ 2014 Ανϊλυςη Ε1 και αλλαγών Ν.2238/1994~ Ν.4110/2013, Ν.4141/2013, Ν.4152/2013, Ν.4170/2013, Ν.4223/2013 και Ν.4261/2014 Ε1 2014: ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΤΠΟΒΟΛΛΗ: ΕΩ 30/06/2014

Διαβάστε περισσότερα

Δομή και ςτρατηγική των ελαιοκομικών ςυνεταιριςμών τησ Περιφέρειασ Κρήτησ. 1

Δομή και ςτρατηγική των ελαιοκομικών ςυνεταιριςμών τησ Περιφέρειασ Κρήτησ. 1 Δομή και ςτρατηγική των ελαιοκομικών ςυνεταιριςμών τησ Περιφέρειασ Κρήτησ. 1 Σχετικά με την Μελέτη H Ευρωπαώκό Επιτροπό, ςε μια προςπϊθεια να ενιςχύςει την ανταγωνιςτικότητα των επιχειρόςεων που ςυμμετϋχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕ ΕΠΙΦΕΙΡΗ ΕΙ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕ ΕΠΙΦΕΙΡΗ ΕΙ ΠΡΟΔΗΜΟΙΕΤΗ ΠΟΤ ΑΥΟΡΑ ΣΗΝ ΠΡΟΚΛΗΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΠΟΛΤ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΙΚΡΩΝ ΤΥΙΣΑΜΕΝΩΝ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΩΝ ΜΕ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΩΝ ΙΚΑΝΟΣΗΣΩΝ ΣΟΤ ΣΙ ΝΕΕ ΑΓΟΡΕ» Το Πρϐγραμμα «Αναβϊθμιςη πολύ μικρών & μικρών υφιςτϊμενων

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργεύο Παιδεύασ, Δια Βύου Μϊθηςησ και Θρηςκευμϊτων

Υπουργεύο Παιδεύασ, Δια Βύου Μϊθηςησ και Θρηςκευμϊτων Υπουργεύο Παιδεύασ, Δια Βύου Μϊθηςησ και Θρηςκευμϊτων Απόφοιτοι Σεχνικόσ Εκπαύδευςησ (και αντίςτοιχών δομών τησ Ειδικήσ Αγωγήσ) ϋλλειψη πρακτικόσ εμπειρύασ ΔΤΚΟΛΙΑ ςτην εύρεςη ικανοποιητικόσ ΘΕΗ ΕΡΓΑΙΑ?

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικό Σχέδιο Διαχείριςησ Αποβλήτων Δήμου Σαρωνικού ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ. 1 ε λ ί δ α ΑΠΡΙΛΙΟ 2015

Τοπικό Σχέδιο Διαχείριςησ Αποβλήτων Δήμου Σαρωνικού ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ. 1 ε λ ί δ α ΑΠΡΙΛΙΟ 2015 ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ 1 ε λ ί δ α ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ... 1 1. Η ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ... 6 1.1. ΠΡΟ ΜΙΑ ΚΟΙΝΨΝΙΑ ΜΗΔΕΝΙΚΨΝ ΑΠΟΒΛΗΣΨΝ... 6 1.1.1. Η ΈΝΝΟΙΑ ΣΗ ΚΤΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ... 6 1.1.2. Η ΚΤΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΒΙΝΣΕΟ ΜΕ ΦΡΗΗ DSP

ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΒΙΝΣΕΟ ΜΕ ΦΡΗΗ DSP ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ Σμόμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Η/Τ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΒΙΝΣΕΟ ΜΕ ΦΡΗΗ DSP ΜΟΙΡΟΓΙΨΡΓΟΤ ΚΨΝΣΑΝΣΙΑ Εξεταςτικό Επιτροπό: Καθ. Μιχϊλησ Ζερβϊκησ (επιβλϋπων) Αν. Καθ. Ευριπύδησ

Διαβάστε περισσότερα

A1. Να γρϊψετε την περύληψη του κειμϋνου που ςασ δόθηκε (100-120 λϋξεισ). Μονάδεσ 25

A1. Να γρϊψετε την περύληψη του κειμϋνου που ςασ δόθηκε (100-120 λϋξεισ). Μονάδεσ 25 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ Γ ΣΑΞΗ ΗΜΕΡΗΙΟΤ ΚΑΙ Δ ΣΑΞΗ ΕΠΕΡΙΝΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΔΕΤΣΕΡΑ 18 ΜΑΪΟΤ 2015 ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟ: Εμείσ και οι αρχαίοι χώροι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΗ ΦΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΤΜΥΨΝΑ ΜΕ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 3461/2006

ΕΚΘΕΗ ΦΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΤΜΥΨΝΑ ΜΕ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 3461/2006 2012 ΕΚΘΕΗ ΦΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΤΜΥΨΝΑ ΜΕ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 3461/2006 ΕΝΩΜΑΣΩΗ ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΗ ΟΔΗΓΙΑ 2004/25/ΕΚ ΦΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΙ ΔΗΜΟΙΕ ΠΡΟΣΑΕΙ ΠΡΟ ΣΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΣΗ «SCIENS ΔΙΕΘΝΗ

Διαβάστε περισσότερα