Εξ Αποστάσεως ιαπολιτισµική Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών στην Στατιστική Εκπαίδευση: Τo Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα EarlyStatistics

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εξ Αποστάσεως ιαπολιτισµική Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών στην Στατιστική Εκπαίδευση: Τo Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα EarlyStatistics"

Transcript

1 Εξ Αποστάσεως ιαπολιτισµική Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών στην Στατιστική Εκπαίδευση: Τo Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα EarlyStatistics Μαρία Μελετίου-Μαυροθέρη 1, Θεόδωρος Χατζηπαντελής 2, Ευστάθιος Μαυροθέρης 3 και Γιάννης Ανδρεάδης 4 1,3 Department of Computer Science and Engineering, Cyprus College 2,4 Τµήµα Πολιτικών Επιστηµών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης 1, 2, 3, 4 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στο άρθρο γίνεται σύντοµη επισκόπηση του νέου Ευρωπαϊκού προγράµµατος EarlyStatistics, το οποίο στοχεύει, µέσα από την εξ αποστάσεως επιµόρφωση των εκπαιδευτικών, στην αναβάθµιση της διδασκαλίας και µάθησης της Στατιστικής στα σχολεία της Ευρώπης. Το πρόγραµµα αξιοποιεί τις εκπαιδευτικές δυνατότητες του διαδικτύου για να προσφέρει υψηλής ποιότητας επιµόρφωση σε γεωγραφικά διασκορπισµένους Ευρωπαίους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθµιας και Κατώτερης ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. Η διαδικτυακή Γνωσιακή Βάση που αναπτύσσεται στα πλαίσια του προγράµµατος, θα παρέχει πρόσβαση σε σύγχρονα και ποιοτικά εγγυηµένα παιδαγωγικά µοντέλα, διδακτικές προσεγγίσεις, ψηφιακά υλικά και µέσα, στα πλαίσια ενός ολοκληρωµένου και ευέλικτου προγράµµατος εκπαίδευσης και επιµόρφωσης σε θέµατα σχετικά µε τη Στατιστική Εκπαίδευση. Η Γνωσιακή Βάση θα προσφέρει επίσης υπηρεσίες για επικοινωνία και διαπολιτισµική συνεργασία των Ευρωπαίων εκπαιδευτικών. Η βιωσιµότητα και µακροπρόθεσµη εκµετάλλευση της Γνωσιακής Βάσης θα διασφαλιστούν µέσω της υποστήριξης πολύγλωσσων διεπαφών και διαδικτυακών υπηρεσιών που θα επιτρέπουν την συσσώρευση συλλογικής γνώσης από τους χρήστες του συστήµατος. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ ΙΑ: Εξ αποστάσεως επιµόρφωση, Στατιστική, Κοινότητες Μάθησης ΕΙΣΑΓΩΓΗ H Σύνοδος Κορυφής του Συµβουλίου της Ευρώπης στη Λισσαβόνα (2000), καθόρισε την ανάπτυξη της κοινωνίας της γνώσης ως στρατηγικό στόχο της Ένωσης, θεωρώντας την ως κλειδί για τη µακροπρόθεσµη ανταγωνιστικότητα και ευηµερία των πολιτών της. Η δηµιουργία µιας στατιστικά εναλφάβητης (statistically literate) κοινωνίας πολιτών θα αποτελέσει βασικό βήµα προς την επίτευξη του στρατηγικού αυτού στόχου. Η καλλιέργεια της στατιστικής σκέψης των µαθητών θεωρείται πλέον απαραίτητο εφόδιο

2 για τη λήψη σωστών αποφάσεων στη σύγχρονη κοινωνία, όπου το άτοµο κατακλύζεται καθηµερινά από µεγάλο αριθµό ακατέργαστων στοιχείων και πληροφοριών (NCTM 2000). Ως αποτέλεσµα, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται σηµαντική αναβάθµιση του ρόλου της Στατιστικής στα αναλυτικά προγράµµατα των Μαθηµατικών. Αν και η εισαγωγή στατιστικών εννοιών στα Μαθηµατικά των κατώτερων βαθµών εκπαίδευσης έχει χαιρετιστεί από την διεθνή ερευνητική κοινότητα, ταυτόχρονα έχουν διατυπωθεί σοβαρές επιφυλάξεις για τις διδακτικές προσεγγίσεις που ακολουθούνται κατά τη διδασκαλία τους. Μελέτες που έχουν γίνει διεθνώς, καταδεικνύουν ότι οι µαθητές έχουν σοβαρές παρανοήσεις για στατιστικά φαινόµενα και συχνά παρερµηνεύουν βασικές έννοιες όπως ο µέσος όρος (π.χ. Mokros & Russell 1995, Watson & Moritz 2000). Αρκετοί ερευνητές έχουν συµπεράνει ότι οι µαθησιακές δυσκολίες που παρατηρούνται µπορεί εν µέρει να οφείλονται στις ανεπαρκείς γνώσεις των εκπαιδευτικών για τις στατιστικές έννοιες και τον τρόπο διδασκαλίας τους. Η συστηµατική διδασκαλία της Στατιστικής αποτελεί σχετικά πρόσφατη εξέλιξη τόσο για τα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήµατα, όσο και για τη διεθνή κοινότητα γενικότερα. Ως αποτέλεσµα, η πλειοψηφία των εν ενεργεία εκπαιδευτικών έχει ελλιπή επιστηµονική και παιδαγωγική κατάρτιση στο συγκεκριµένο γνωστικό αντικείµενο (Lajoice & Romberg 1998). Συνεπώς, για να επιτευχθεί αποτελεσµατικότερη διδασκαλία και µάθηση της Στατιστικής, επιβάλλεται συστηµατική και µεγάλης κλίµακας επιµόρφωση των εκπαιδευτικών στην Στατιστική Εκπαίδευση. Ένα από τα σηµαντικότερα προβλήµατα των προγραµµάτων επιµόρφωσης σε διεθνές επίπεδο, είναι η αδυναµία παρακολούθησής τους από µεγάλο αριθµό εκπαιδευτικών λόγω τοπικών, χρονικών και οικονοµικών περιορισµών. Η ραγδαία όµως εξέλιξη των νέων Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.), και ειδικά αυτών που σχετίζονται µε το διαδίκτυο, προσφέρει τη δυνατότητα υπερπήδησης των ανωτέρω περιορισµών και παροχής σε όλους τους Ευρωπαίους εκπαιδευτικούς ενός ευέλικτου µηχανισµού συνεχούς επιµόρφωσης στη Στατιστική Εκπαίδευση. Με την υιοθέτηση της εξ αποστάσεως επιµόρφωσης, επιτυγχάνεται σηµαντική εξοικονόµηση πόρων και κόστους επειδή δεν απαιτούνται οργανωµένοι χώροι εκπαίδευσης και διευκολύνεται η διάχυση καινοτόµων διδακτικών προσεγγίσεων και πρακτικών. Η σωστή αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. συµβάλλει επίσης στην βελτίωση της ποιότητας των προγραµµάτων επιµόρφωσης, παρέχοντας νέους τρόπους και εργαλεία µάθησης και επικοινωνίας. Ιδιαίτερα χρήσιµο είναι το γεγονός ότι το διαδίκτυο επιτρέπει την εύκολη επικοινωνία και συνεργασία µεταξύ των εκπαιδευτικών διαφορετικών χωρών και την ανάπτυξη κοινοτήτων της πράξης (Παπαδάκης & Φραγκούλης 2005), οι οποίες, όπως έχουν καταδείξει διάφορες µελέτες (π.χ. Tinker and Haavind 1997), λειτουργούν ως µέσα που προωθούν την επαγγελµατική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. Στο παρόν άρθρο, γίνεται σύντοµη επισκόπηση του νέου ερευνητικού έργου EarlyStatistics, το οποίο χρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια της δράσης SOCRATES-COMENIUS και το οποίο στοχεύει, µέσα από την υλοποίηση ενός καινοτόµου προγράµµατος εξ αποστάσεως επιµόρφωσης, στην βελτίωση της ποιότητας της διδασκαλίας και µάθησης της Στατιστικής στα σχολεία της Ευρώπης.

3 ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ EARLYSTATISTICS Το πρόγραµµα EarlyStatistics είναι διάρκειας τριών χρόνων. Σ αυτό συµµετέχουν πέντε τριτοβάθµια εκπαιδευτικά ιδρύµατα από τέσσερις χώρες (Κύπρο, Ελλάδα, Ισπανία, Νορβηγία). Αναγνωρίζοντας το γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί βρίσκονται στο επίκεντρο οποιασδήποτε προσπάθειας εκπαιδευτικής µεταρρύθµισης (Frykholm 1999), το EarlyStatistics θα αξιοποιήσει τα εργαλεία που προσφέρει το διαδίκτυο για να παράσχει υψηλής ποιότητας εµπειρίες διαπολιτισµικής επαγγελµατικής ανάπτυξης στη Στατιστική Εκπαίδευση σε γεωγραφικά διασκορπισµένους Ευρωπαίους εκπαιδευτικούς. Πιο συγκεκριµένα, το πρόγραµµα έχει τους ακόλουθους στόχους: α) Ανάπτυξη και πιλοτική εφαρµογή προγράµµατος εξ αποστάσεως επιµόρφωσης στην Στατιστική Παιδεία που θα απευθύνεται σε Ευρωπαίους εν ενεργεία εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθµιας και Κατώτερης ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και το οποίο θα στηρίζεται σε σύγχρονες παιδαγωγικές µεθοδολογίες. β) ιδακτική παρέµβαση στις τάξεις των συµµετεχόντων στο πιλοτικό πρόγραµµα επιµόρφωσης, ούτως ώστε να αξιολογηθεί η αποτελεσµατικότητα του προγράµµατος και να γίνουν σχετικές αναθεωρήσεις και βελτιώσεις. γ) Σχεδιασµός και ανάπτυξη πολύγλωσσης διαδικτυακής Γνωσιακής Βάσης (Κnowledge Βase) στην Στατιστική Εκπαίδευση, η οποία θα προσφέρει ποικίλα εκπαιδευτικά υλικά και µέσα για υποστήριξη της διδακτικής πράξης και της οποίας η ανάπτυξη θα είναι µία συνεχής διαδικασία που θα επιτρέπει την ανατροφοδότηση και την καταχώρηση εκπαιδευτικού περιεχοµένου από τους τελικούς χρήστες. δ) Ανάπτυξη ενός Μοντέλου Εξ Αποστάσεως Επιµόρφωσης των Εκπαιδευτικών, το οποίο θα παρέχει εισηγήσεις σχετικά µε κατάλληλα διδακτικά µοντέλα, προσεγγίσεις και τρόπους αξιοποίησης των διαθέσιµων Τ.Π.Ε. ούτως ώστε να παρέχεται υψηλής ποιότητας επαγγελµατική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών στην Στατιστική Εκπαίδευση. ε) ηµιουργία και συντήρηση µιας ηλεκτρονικής Κοινότητας Μάθησης στη Στατιστική Εκπαίδευση για εκπαιδευτικούς. Σε πρώτο στάδιο, θα δηµιουργηθεί δίκτυο επικοινωνίας µεταξύ των συµµετεχόντων στην πιλοτική εφαρµογή του επιµορφωτικού προγράµµατος εκπαιδευτικών, µακροπρόθεσµος όµως στόχος θα είναι το δίκτυο αυτό να συντηρηθεί και να επεκταθεί σε ένα πανευρωπαϊκό δίαυλο επικοινωνίας που θα επιτρέπει την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εµπειριών µεταξύ των εκπαιδευτικών και θα συµβάλλει στην αναβάθµιση της Στατιστικής Εκπαίδευσης. ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η πιο συνήθης διδακτική προσέγγιση στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι να ακολουθείται ένα αυστηρά δοµηµένο σχήµα, θέτοντας λεπτοµερείς στόχους και υποστόχους και σχεδιάζοντας δραστηριότητες µε βάση αυτούς τους στόχους. Αναγνωρίζοντας το γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί προσέρχονται στο πρόγραµµα επιµόρφωσης µε προϋπάρχουσες γνώσεις και επαγγελµατικές εµπειρίες (Χλαπάνης & ηµητρακοπούλου 2004), το πρόγραµµα θα υιοθετήσει µια διαφορετική προσέγγιση, η οποία θα σέβεται και θα αξιοποιεί την διδακτική εµπειρία των εκπαιδευτικών. Στόχος θα είναι η προσφορά ενός εποικοδοµιστικού και κοινωνικού µαθησιακού περιβάλλοντος

4 (von Glasersfeld 1987), όπου οι εκπαιδευτικοί θα είναι οι κύριοι αγωγοί της επαγγελµατικής τους ανάπτυξης, υποστηριζόµενοι από ένα περιβάλλον πλούσιο σε προκλήσεις και αλληλεπιδράσεις. Ο σχεδιασµός των επιµορφωτικών σεµιναρίων και της Γνωσιακής Βάσης του προγράµµατος θα στηριχθούν στις αρχές του οικοδοµισµού και της Συνεργατικής Μάθησης Ενηλίκων, καθώς και σε αρχές που διέπουν τις Κοινότητες Μάθησης (Χλαπάνης κ.α. 2003). Θα επιδιωχθεί η δηµιουργία ενός ευέλικτου διαδικτυακού περιβάλλοντος (Collis & Moonen 2001) που θα υποστηρίζει την ανταλλαγή απόψεων, την συνεργασία, την αντανάκλαση και τον πειραµατισµό ως διαδικασίες κατασκευής της γνώσης (Ponte 2001). Αντί της χρήσης στατικού περιεχοµένου που τείνει να είναι ο κανόνας στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση των Μαθηµατικών και Φυσικών Επιστηµών, στους εκπαιδευτικούς θα δοθούν άφθονες ευκαιρίες για αλληλεπιδραστική µάθηση µέσα από δραστηριότητες που θα αξιοποιούν σύγχρονα πολυµέσα και τεχνολογίες του ιαδικτύου. Οι στρατηγικές που θα υιοθετηθούν περιλαµβάνουν ανοικτού τύπου διερευνήσεις, προσοµοιώσεις, οπτικοποίηση ιδεών, αλληλεπίδραση µε γνωστικά εργαλεία, καθώς και κοινωνική αλληλεπίδραση και αναλογισµό. Το πρόγραµµα θα παράσχει ένα µαθησιακό περιβάλλον που θα λειτουργεί ως πρότυπο για τους συµµετέχοντες εκπαιδευτικούς ως προς το είδος των διδακτικών στρατηγικών που προάγουν την ανάπτυξη του στατιστικού συλλογισµού των µαθητών. ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου, θα γίνουν τα ακόλουθα: Σχεδιασµός και παραγωγή ψηφιακού επιµορφωτικού υλικού: Στη διάρκεια των πρώτων δύο ετών, θα γίνει προσεκτικός σχεδιασµός και ανάπτυξη του ψηφιακού διδακτικού υλικό που θα χρησιµοποιηθεί στο πρόγραµµα επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών. Στο υλικό που θα παραχθεί θα γίνεται χρήση εναλλακτικών τρόπων παρουσίασης (κειµένων, εικόνων, βίντεο, ηχητικών παρεµβάσεων). Κεντρική θέση θα έχει η λειτουργική ενσωµάτωση στο πρόγραµµα επιµόρφωσης καινοτόµων αλληλεπιδραστικών τεχνολογικών εργαλείων (π.χ. των δυναµικών λογισµικών Fathom και Tinkerplots ), τα οποία υποστηρίζουν την ενεργό κατασκευή γνώσης και συµβάλλουν, µέσα από τη διερεύνηση, τον πειραµατισµό και τη µοντελοποίηση ρεαλιστικών προβληµάτων, στην καλύτερη κατανόηση των στατιστικών εννοιών και διαδικασιών. Το υλικό θα παραχθεί στις εθνικές γλώσσες όλων των συνεργαζόµενων φορέων (Ελληνικά, Νορβηγικά, Ισπανικά), καθώς και στην Αγγλική. Σχεδιασµός και αρχική ανάπτυξη της Γνωσιακής Βάσης (Knowledge Base). Παράλληλα µε την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού υλικού, θα γίνει τεχνικός σχεδιασµός και ανάπτυξη της υποδοµής και των εκπαιδευτικών υπηρεσιών της Γνωσιακής Βάσης, η οποία θα αποτελέσει το διαδικτυακό περιβάλλον του προγράµµατος. Εκτός από ένα ηλεκτρονικό εγχειρίδιο (hypertextboοk) το οποίο θα περιέχει το προαναφερθέν ψηφιακό επιµορφωτικό υλικό, η Γνωσιακή Βάση θα περιέχει επιπρόσθετο ενηµερωτικό και εκπαιδευτικό υλικό (π.χ. άρθρα σχετικά µε την εκπαιδευτική θεωρία και πρακτική, συνδέσµους σε χρήσιµες ιστοσελίδες, κλπ.). Επιπλέον, θα υποστηρίζει πολύγλωσσες

5 διεπαφές (EN, EL, ΝΟ, ES) έτσι ώστε να ξεπεραστούν τυχόν εµπόδια γλωσσικής επικοινωνίας. Θα προσφέρει επίσης εργαλεία για διεξαγωγή θεµατικών συζητήσεων και ανταλλαγή απόψεων µεταξύ των επιµορφούµενων, όπως ηλεκτρονικές λίστες επικοινωνίας, φόρουµ συζήτησης, δωµάτια συνοµιλίας (chat rooms), δυνατότητα διαχείρισης και διαµοίρασης εφαρµογών (application sharing) και αρχείων (file sharing), δυνατότητα χρήσης ψηφιακού µαυροπίνακα (digital blackboard sharing) κλπ. Πιλοτική εφαρµογή του προγράµµατος εξ αποστάσεως επιµόρφωσης και εφαρµογή διδακτικής παρέµβασης. Την ανάπτυξη του περιεχοµένου και της υποδοµής της Γνωσιακής Βάσης, θα ακολουθήσει πιλοτική εφαρµογή του προγράµµατος επιµόρφωσης µε οµάδα εκπαιδευτικών που θα προέρχονται από τις τέσσερις χώρες που συµµετέχουν στο έργο (2-3 εκπαιδευτικοί από κάθε χώρα). Ακολούθως, θα γίνει διδακτική παρέµβαση στις τάξεις των εκπαιδευτικών αυτών. Κατά την πιλοτική εφαρµογή του επιµορφωτικού προγράµµατος, θα χρησιµοποιηθεί το διδακτικό περιεχόµενο και οι υπηρεσίες της Γνωσιακής Βάσης για σκοπούς διδασκαλίας, υποστήριξης και συντονισµού. Το περιεχόµενο των σεµιναρίων θα είναι διαθέσιµο και σε CD/ DVD ώστε να αντιµετωπιστούν πιθανοί περιορισµοί στο εύρος ζώνης (bandwidth). Για πρακτικούς λόγους, η διεξαγωγή του µεγαλύτερου µέρους του προγράµµατος θα στηριχθεί σε ασύγχρονες υπηρεσίες παράδοσης του εκπαιδευτικού υλικού. Οι επιµορφούµενοι θα µπορούν να εισέρχονται στην Γνωσιακή Βάση σε χρόνο και χώρο που τους εξυπηρετεί και να µελετούν µε βάση το δικό τους ρυθµό. Θα έχουν επίσης πρόσβαση σε διάφορες µορφές ασύγχρονης επικοινωνίας. Για να δοθεί η δυνατότητα της οπτικής επαφής και της σύγχρονης επικοινωνίας, θα χρησιµοποιηθούν υπηρεσίες πραγµατικού χρόνου, όπως η τηλεδιάσκεψη (videoconferencing) και η εικονική τάξη (virtual classroom) Στη διάρκεια αυτών των σεµιναρίων πραγµατικού χρόνου, θα γίνεται ζωντανή επίδειξη εκπαιδευτικού λογισµικού και άλλων καινοτόµων διδακτικών στρατηγικών. Η Γνωσιακή Βάση θα παρέχει επίσης υπηρεσίες σύγχρονης επικοινωνίας µεταξύ οµάδων χρηστών (π.χ. chat rooms). Επειδή δεν θα υπάρχουν συγκεκριµένες ώρες παράδοσης, οι εκπαιδευτικοί θα εργάζονται µε βάση κάποιο χαλαρό πρόγραµµα, το οποίο υπολογίζεται να διαρκέσει 13 περίπου εβδοµάδες. Κάθε εβδοµάδα θα περιλαµβάνει ένα ευρύ φάσµα δραστηριοτήτων και οµαδικών εργασιών. Τα εργαλεία επικοινωνίας που θα προσφέρει η Γνωσιακή Βάση, θα επιτρέπουν στους εκπαιδευτικούς να ανταλλάζουν υλικό, ιδέες, και εκπαιδευτικές στρατηγικές. Κάποιες από τις εργασίες των εκπαιδευτικών (π.χ. παρουσιάσεις µε τη χρήση Powerpoint) θα αναρτούνται στη Γνωσιακή Βάση, ούτως ώστε να έχουν πρόσβαση σε αυτές και οι υπόλοιποι εκπαιδευτικοί. Το πρόγραµµα επιµόρφωσης θα αποτελείται από τρία µέρη. Στο πρώτο µέρος, θα δοθεί έµφαση στον εµπλουτισµό της στατιστικής γνώσης των συµµετεχόντων εκπαιδευτικών µέσα από την έκθεσή τους σε παρόµοιας φύσης εκπαιδευτικές καταστάσεις και τεχνολογίες µε αυτές που θα πρέπει να υιοθετήσουν στις τάξεις τους. Στο δεύτερο µέρος, το πρόγραµµα θα εστιαστεί σε θέµατα διδακτικής µεθοδολογίας που έχουν σχέση µε τη Στατιστική. Οι εκπαιδευτικοί θα έχουν την ευκαιρία να διερευνήσουν ένα ευρύ φάσµα θεµάτων σχετικών µε τη διδασκαλία της Στατιστικής (π.χ. χρήση

6 εκπαιδευτικού λογισµικού και δικτυακών περιβαλλόντων µάθησης, ρόλος της Στατιστικής στα εθνικά και ευρωπαϊκά αναλυτικά προγράµµατα, συχνές παρανοήσεις των µαθητών κ.λ.π.). Στο τρίτο µέρος, εκπαιδευτικοί και ερευνητική οµάδα θα εργαστούν από κοινού για το σχεδιασµό και εφαρµογή διδακτικής παρέµβασης. Οι εκπαιδευτικοί θα προσαρµόσουν και θα επεκτείνουν τα παρεχόµενα σε αυτούς υλικά, και θα τα εφαρµόσουν στην τάξη τους µε την υποστήριξη της ερευνητικής οµάδας. Κατά τη διάρκεια της διδακτικής παρέµβασης, θα διεξαχθεί µελέτη περίπτωσης σε κάθε µια από τις τάξεις, ούτως ώστε να αξιολογηθεί η αποτελεσµατικότητα του προγράµµατος σε σχέση µε τις διδακτικές προσεγγίσεις των εκπαιδευτικών και τα µαθησιακά επιτεύγµατα των µαθητών. Ως εκ τούτου, οι µελέτες περίπτωσης θα γίνουν χρησιµοποιώντας πολλαπλές τεχνικές συλλογής δεδοµένων: (1) συµµετοχική παρατήρηση, (2) βιντεοσκοπήσεις διδακτικών επεισοδίων, (3) ανοικτού τύπου ατοµικές συνεντεύξεις µαθητών και εκπαιδευτικών, και (4) δείγµατα εργασίας παιδιών. Παράλληλα µε την αξιολόγηση του προγράµµατος, η συλλογή των δεδοµένων θα επιτρέψει τη δηµιουργία ψηφιακής βιβλιοθήκης επιλεγµένων βιντεοσκοπηµένων διδακτικών επεισοδίων, καθώς και ψηφιακής βιβλιοθήκης δειγµάτων εργασίας παιδιών. Και οι δύο αυτές βιβλιοθήκης θα εισαχθούν στην Γνωσιακή Βάση, ούτως ώστε να µπορούν να χρησιµοποιηθούν είτε για εξατοµικευµένη µελέτη από εκπαιδευτικούςχρήστες της Γνωσιακής Βάσης, είτε στα προγράµµατα προϋπηρεσιακής και ενδοϋπηρεσιακής επαγγελµατικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών ως παραδείγµατα ορθών πρακτικών στη διδασκαλία της Στατιστικής Αφού ολοκληρωθεί η ενότητα, θα πραγµατοποιηθεί τηλεδιάσκεψη (videoconfering) όλων των συµµετεχόντων, όπου θα δοθεί η ευκαιρία στους εκπαιδευτικούς να συζητήσουν τις εµπειρίες που θα έχουν αποκοµίσει. Θα προβληθούν επίσης βιντεοσκοπηµένα αποσπάσµατα από κάποιες τάξεις και οι εκπαιδευτικοί θα κληθούν να τα σχολιάσουν. Οι εκπαιδευτικοί θα ανταλλάξουν απόψεις ως προς τον τρόπο µε τον οποίο θα βελτιώσουν περαιτέρω τις πρακτικές τους και τα µαθησιακά επιτεύγµατα. Ανάπτυξη Μοντέλου Εξ Αποστάσεως Επιµόρφωσης στην Στατιστική Εκπαίδευση: Οι ειδικοί στον τοµέα της Στατιστικής Εκπαίδευσης και οι τεχνικοί εµπειρογνώµονες του EarlyStatistics θα εργαστούν από κοινού για την ανάπτυξη ενός παιδαγωγικού πλαισίου για την αποτελεσµατική εφαρµογή της εξ αποστάσεως επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών στην Στατιστική. Το µοντέλο αυτό θα αναπτυχθεί στην αρχή του έργου και θα αποτελέσει τον οδηγό στο σχεδιασµό του επιµορφωτικού προγράµµατος. Οι εµπειρίες από την πιλοτική εφαρµογή του προγράµµατος, θα συνδράµουν στην αναθεώρηση και στην ανατροφοδότησή του µε στόχο την κατασκευή ενός ολοκληρωµένου πλαισίου που θα ενσωµατώνει τόσο παιδαγωγικές όσο και τεχνικές αρχές. Θα προσφέρει εισηγήσεις για βέλτιστους τρόπους διδακτικής αξιοποίησης των διαθέσιµων Τ.Π.Ε. και για την αντιµετώπιση τυχόν τεχνικών περιορισµών που µπορεί να επηρεάσουν αρνητικά την επιτυχή εφαρµογή προγραµµάτων εξ αποστάσεως επιµόρφωσης (π.χ. περιορισµών σε εξοπλισµό, λογισµικά, πρωτόκολλα, εύρος ζώνης κλπ.). Εµπλουτισµός του περιεχοµένου και των υπηρεσιών της Γνωσιακής Βάσης: Στο

7 τέλος του προγράµµατος, θα γίνουν οι τελικές αναθεωρήσεις και ο εµπλουτισµός του περιεχοµένου και των υπηρεσιών της Γνωσιακής Βάσης, η οποία ακολούθως θα είναι προσπελάσιµη σε όλους τους εκπαιδευτικούς και άλλους ενδιαφερόµενους εκπαιδευτικούς φορείς. Η ελεύθερη πρόσβαση στη Γνωσιακή Βάση θα διασφαλίσει την βιωσιµότητα του συστήµατος µετά από την ολοκλήρωση του προγράµµατος. Η Γνωσιακή Βάση θα περιλαµβάνει τα ακόλουθα: (i) Ηλεκτρονικό εγχειρίδιο (hypertextbook) µε το ψηφιακό υλικό του προγράµµατος επιµόρφωσης (ii) Εκπαιδευτικό υλικό (π.χ. προτεινόµενα σχέδια µαθηµάτων, φύλλα δραστηριοτήτων κλπ.) που αφορά στη διδασκαλία των βασικών στατιστικών εννοιών που περιλαµβάνονται στα Αναλυτικά Προγράµµατα Μαθηµατικών της Πρωτοβάθµιας και Κατώτερης ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (iii) Ψηφιακή βιβλιοθήκη βιντεοσκοπηµένων διδακτικών επεισοδίων (iv) Ψηφιακή βιβλιοθήκη δειγµάτων εργασίας µαθητών (v) Εκθέσεις και άρθρα που θα δηµοσιευτούν στα πλαίσια του προγράµµατος (vi) Παραποµπές σε χρήσιµες διευθύνσεις στο διαδίκτυο, και σε βιβλιογραφικές αναφορές (vii) Εργαλεία επικοινωνίας τα οποία θα προσφέρουν προηγµένες δυνατότητες συνεργατικών δραστηριοτήτων (π.χ. θα επιτρέπουν την εύκολη ανταλλαγή αρχείων µεταξύ των χρηστών) και συλλογής συσσώρευσης γνώσης από τους χρήστες. ΤΕΛΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ Το πρόγραµµα EarlyStatistics, το οποίο στοχεύει στη βελτίωση της επιστηµονικής και παιδαγωγικής κατάρτισης των εκπαιδευτικών στην Στατιστική Εκπαίδευση µέσα από την παροχή σ αυτούς εξ αποστάσεως επιµόρφωσης, αποτελεί καινοτοµία για τον Ευρωπαϊκό χώρο. Στηριζόµενο σε πρότυπες διδακτικές προσεγγίσεις στους τοµείς της Στατιστικής και της εκπαίδευσης από απόσταση, το πρόγραµµα θα υποστηρίξει τη διαλογική µάθηση και τη διαπολιτισµική ανταλλαγή απόψεων και εµπειριών µεταξύ των Ευρωπαίων εκπαιδευτικών. Η Γνωσιακή Βάση του προγράµµατος, θα προσφέρει πρόσβαση σε σύγχρονα και ποιοτικά εγγυηµένα παιδαγωγικά µοντέλα, διδακτικές προσεγγίσεις, υλικά και µέσα για τη διδασκαλία και την µάθηση των στατιστικών εννοιών. Το τελικό προϊόν θα είναι µια πλατφόρµα που θα προσφέρει ένα πλήρες και ευέλικτο προγράµµατος επαγγελµατικής ανάπτυξης στην Στατιστική Εκπαίδευση, το οποίο θα είναι προσπελάσιµο όχι µόνο στους εκπαιδευτικούς που θα συµµετάσχουν στο πρόγραµµα, αλλά στους εκπαιδευτικούς ολόκληρης της Ευρώπης και διεθνώς. Η µέγιστη διάχυση και µακροπρόθεσµη αξιοποίηση της Γνωσιακής Βάσης, θα επιτευχθούν µέσω της υποστήριξης πολύγλωσσων διεπαφών και διαδικτυακών υπηρεσιών που θα επιτρέπουν τη συσσώρευση της συλλογικής γνώσης των χρηστών του συστήµατος. Το περιεχόµενο και οι υπηρεσίες της Γνωσιακής Βάσης θα είναι χρήσιµα όχι µόνο για τους εκπαιδευτικούς, αλλά και για άλλους ενδιαφερόµενους εκπαιδευτικούς φορείς, όπως ερευνητές που ασχολούνται µε θέµατα Στατιστικής Εκπαίδευσης, ακαδηµαϊκούς στον τοµέα της Μαθηµατικής Εκπαίδευσηςκαι ιδρύµατα κατάρτισης εκπαιδευτικών. Θα µπορούν, παραδείγµατος χάριν, να χρησιµοποιηθούν ως σηµεία αναφοράς για τη δηµιουργία προγραµµάτων κατάρτισης και επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών, ή την ανάπτυξη παρεµβατικών προγραµµάτων για βελτίωση των ικανοτήτων των µαθητών

8 στη Στατιστική. Οι τελικοί ευεργετούµενοι θα είναι οι µαθητές, οι οποία θα ωφεληθούν τελικά από τα βελτιωµένα προγράµµατα σπουδών και τις πρακτικές διδασκαλίας, οι οποίες θα τους βοηθήσουν να αναπτύξουν τον στατιστικό συλλογισµό τους. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ Collis, B., & Moonen, J. (2001), Flexible Learning in a Digital world: Experiences and Expectations, London: Kogan Page. Frykholm, J. (1999), The Impact of Reform: Challenges for Mathematics Teacher Preparation, Journal of Mathematics Teacher Education, 2, Lajoie, S., & Romberg, T. (1998), Identifying an Agenda for Statistics Instruction and Assessment in K-12, In S. Lajoie (Ed.), Reflections on Statistics: Learning, Teaching, and Assessment in Grades K-12, (pp. xi-xxi), Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, Inc. Lisbon Summit (2000, March), Conclusions of the Lisbon Summit. Online: [ Mokros, J., & Russell, S. J. (1995), Children's Concepts of Average and Representativeness, Journal for Research in Mathematics Education, 26(1), National Council of Teachers of Mathematics [NCTM] (2000), Principles and Standards for School Mathematics, Reston, VA: Author. Ponte, J. P. (2001), Investigating in Mathematics and in Learning to Teach Mathematics, In F. L. Lin & T J. Cooney (Eds.), Making Sense of Mathematics Teacher Education (pp ). Dordrecht: Kluwer. Tinker & Haavind (1997), Netcourses and Netseminars: Current Practice and New Designs, Online: [ von Glasersfeld, E. (1987), Learning as a Constructive Activity, In C. Janvier (Eds), Problems of Representation in Teaching and Learning of Mathematics (pp. 3-18). London: Lawrence Erlbaum associates. Watson, J., & Moritz, J. (2000). The Longitudinal Development of Understanding of Average. Mathematical Thinking and Learning, 2(1&2), Παπαδάκης, Σ., Φραγκούλης, Ι. (2005), ιερεύνηση Επιµορφωτικών Αναγκών και Στάσεων Εκπαιδευτικών για την Παροχή Εξ Αποστάσεως Επιµόρφωσης σε Περιβάλλον Ηλεκτρονικής Μάθησης, Στο: Γ. Μπαγάκης (επιµ.), Επιµόρφωση και Επαγγελµατική Ανάπτυξη του Εκπαιδευτικού, , Αθήνα: Μεταίχµιο. Χλαπάνης, Γ. Ε. & ηµητρακοπούλου Α. (2004), Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών µέσω ιαδικτύου: Παρουσίαση της Περίπτωσης της Κοινότητας Μάθησης Εκπαιδευτικών (ΚΜΕ) του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Πρακτικά 4 ου Πανελληνίου Συνεδρίου της Ελληνικής Επιστηµονικής Ένωσης Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση, Αθήνα. Χλαπάνης Γ., Μπράτιτσης Θ., Μηναΐδη Α., και ηµητρακοπούλου, Α. (2003). Πρόταση για Μοντέλο Επιµόρφωσης και Υποστήριξης από Απόσταση που Aνταποκρίνεται στις Aνάγκες των Εκπαιδευτικών, 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ, Σύρος.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 733 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Χλαπάνης Γιώργος Ερρίκος Καθ. Πληροφορικής,Υπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα και περιπτώσεις εφαρμογής

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα και περιπτώσεις εφαρμογής ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία της γλώσσας και της λογοτεχνίας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση:

Μελέτη για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία της γλώσσας και της λογοτεχνίας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Π3.1.2. Ανάπτυξη μεθοδολογίας για τη διδασκαλία των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων στο μάθημα της Ελληνικής Γλώσσας με τη δημιουργική αξιοποίηση της επιστήμης και των εργαλείων ΤΠΕ Μελέτη για την αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΑΥΡΟΠΙΝΑΚΑ ΣΤΙΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Προκλήσεις και ευκαιρίες για τους εκπαιδευτικούς στα απομακρυσμένα σχολεία

ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΑΥΡΟΠΙΝΑΚΑ ΣΤΙΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Προκλήσεις και ευκαιρίες για τους εκπαιδευτικούς στα απομακρυσμένα σχολεία ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΑΥΡΟΠΙΝΑΚΑ ΣΤΙΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Προκλήσεις και ευκαιρίες για τους εκπαιδευτικούς στα απομακρυσμένα σχολεία Πρακτικά του Συνεδρίου 14-16 Οκτωβρίου 2005, Αργυρούπολη 1 Eπιμέλεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.»

ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ» www.epimorfosi.edu.gr Τελικός

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Εξελίξεις και Ευκαιρίες για τις Ευρωπαϊκές Χώρες EUROPEAN AGENCY for Special Needs and Inclusive Education ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Σύγκλιση µεταξύ της συµβατικής και της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης: πραγµατικότητα ή ουτοπία;

Σύγκλιση µεταξύ της συµβατικής και της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης: πραγµατικότητα ή ουτοπία; Σύγκλιση µεταξύ της συµβατικής και της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης: πραγµατικότητα ή ουτοπία; Ιωσηφίδου Ειρήνη 1, Πετκοπούλου Ελπινίκη 2 1 Φιλόλογος eirini_iosifidou@yahoo.gr 2 Καθηγήτρια Βρεφονηπιοκοµίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διδακτικής της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστημάτων» Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση 235 ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ Σπυρίδων Κιουλάνης Med, Υποψήφιος ιδάκτωρ Αριστοτέλειο

Διαβάστε περισσότερα

Πιλοτική Εφαρµογή Τηλεκπαίδευσης µε το Moodle

Πιλοτική Εφαρµογή Τηλεκπαίδευσης µε το Moodle 4 ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 1 Πιλοτική Εφαρµογή Τηλεκπαίδευσης µε το Moodle Τζιµόπουλος Νίκος Εκπαιδευτικός.Ε. ntzimop@sch.gr Γιαλαµά Αγγελική Εκπαιδευτικός.Ε. agialam@sch.gr Αργυρός Μανώλης

Διαβάστε περισσότερα

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ 19, Αιτωλοακαρνανίας papspyr@gmail.com

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ 19, Αιτωλοακαρνανίας papspyr@gmail.com 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Η αξιοποίηση της σύγχρονης και ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στην επιμόρφωση εκπαιδευτικών: Εμπειρία από τη συνδυασμένη χρήση Moodle, LAMS, BBB/Centra

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Πολάκης Η. Καρασαββίδης ιδασκαλείο Μετεκπαίδευσης Π.. 407/80

Γ. Πολάκης Η. Καρασαββίδης ιδασκαλείο Μετεκπαίδευσης Π.. 407/80 ιερεύνηση της αλληλεπίδρασης µεταξύ ΤΠΕ και πρακτικών γνώσεων εκπαιδευτικών Α/θµιας εκπαίδευσης: µια µελέτη περίπτωσης στα πλαίσια µιας εικονικής κοινότητας Γ. Πολάκης Η. Καρασαββίδης ιδασκαλείο Μετεκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική, Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.

Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική, Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ. Παιδαγωγική αξιοποίηση δραστηριοτήτων με ή χωρίς Εκπαιδευτικό Λογισμικό για τη Διδασκαλία Γραπτού Λόγου σε μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες: Μια συγκριτική μελέτη Ξάνθη Στυλιανή, Δρ., Εκπαιδευτικός ΠΕ70

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη Εκπαιδευτικών Πληροφορικής στη δημιουργία Σχεδίων Μαθημάτων που ενθαρρύνουν την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης στο περιβάλλον LAMS

Υποστήριξη Εκπαιδευτικών Πληροφορικής στη δημιουργία Σχεδίων Μαθημάτων που ενθαρρύνουν την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης στο περιβάλλον LAMS Υποστήριξη Εκπαιδευτικών Πληροφορικής στη δημιουργία Σχεδίων Μαθημάτων που ενθαρρύνουν την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης στο περιβάλλον LAMS Σ. Παπαδάκης 1, Μ. Κορδάκη 2 1 Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας Ελληνική ηµοκρατία Ευρωπαϊκή Ένωση Έργο συγχρηµατοδοτούµενο κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας» Άξονας 5 - Μέτρο 5.3 Μελέτη µε αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάπτυξη διαδικτυακής μαθητικής εφημερίδας με χρήση συλλογικών μέσων επικοινωνίας και εννοιολογικών χαρτών»

«Ανάπτυξη διαδικτυακής μαθητικής εφημερίδας με χρήση συλλογικών μέσων επικοινωνίας και εννοιολογικών χαρτών» «Ανάπτυξη διαδικτυακής μαθητικής εφημερίδας με χρήση συλλογικών μέσων επικοινωνίας και εννοιολογικών χαρτών» Αλεξάνδρα Νάκου 1, Δημήτρης Γκούσκος 2, Μεϊμάρης Μιχάλης 3, Άγης Παπαντωνίου 4 1 Μεταπτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

ιαδικασίες ίδρυσης και πρώτης λειτουργίας Τµήµατος Ένταξης

ιαδικασίες ίδρυσης και πρώτης λειτουργίας Τµήµατος Ένταξης ιαδικασίες ίδρυσης και πρώτης λειτουργίας Τµήµατος Ένταξης ρ Αριστείδης Χαρούπιας i Σχολικός σύµβουλος 1 ης Περιφέρειας Ειδικής Αγωγής http://www.pess.gr/docs/charoupias_protasi_te.pdf Οι παραποµπές στο

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο για την εφαρμογή των ηλεκτρονικών παιγχνιδιών και των πολυμέσων για εκπαιδευτικούς σκοπούς Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή 2011-ES1-LEO05-35968

Εγχειρίδιο για την εφαρμογή των ηλεκτρονικών παιγχνιδιών και των πολυμέσων για εκπαιδευτικούς σκοπούς Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή 2011-ES1-LEO05-35968 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ PAGE 1 Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 1. Γνώση στην ψηφιακή εποχή : Εισαγωγή... 3 Χαρακτηριστικά και οφέλη... 3 Εξατομίκευση... 6 Κίνητρο... 7 Υπευθυνότητα... 7 Διαδραστικότητα...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4

ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4 Τ.Ε.Ι ΛΑΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4 «Αναφορά για τη βελτίωση της διαδικασίας εκπαίδευσης από απόσταση - Η

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο για την εφαρμογή των ηλεκτρονικών παιγχνιδιών και των πολυμέσων στην εκπαίδευση Κεφάλαιο 2 - Εκπαίδευση ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΥΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ PAGE 1

Εγχειρίδιο για την εφαρμογή των ηλεκτρονικών παιγχνιδιών και των πολυμέσων στην εκπαίδευση Κεφάλαιο 2 - Εκπαίδευση ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΥΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ PAGE 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΥΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ PAGE 1 Περιεχόμενα 1. Εκπαίδευση και θεωρία της εκπαίδευσης εξ' αποστάσεως... 3 Εισαγωγή... 3 Συγκριτικές Μελέτες στα Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης... 6 Πως έχουν χρησιμοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ µε χρήση µεικτού συστήµατος εκπαίδευσης: από απόσταση και δια ζώσης

Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ µε χρήση µεικτού συστήµατος εκπαίδευσης: από απόσταση και δια ζώσης Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ µε χρήση µεικτού συστήµατος εκπαίδευσης: από απόσταση και δια ζώσης Γώγουλος Γεώργιος 1, Λιακοπούλου Ευστρατία 2, Νταλούκας Βασίλειος 3, Τζιµόπουλος Νίκος 4, Χαρπαντίδου

Διαβάστε περισσότερα

Το επιστηµονικό πεδίο των Εκπαιδευτικών Εφαρµογών των

Το επιστηµονικό πεδίο των Εκπαιδευτικών Εφαρµογών των Το επιστηµονικό πεδίο των Εκπαιδευτικών Εφαρµογών των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας και η σχέση του µε την Εκπαίδευση από Απόσταση: Βασικές θεωρήσεις Aγγελική ηµητρακοπούλου Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο αναφοράς για τη γλώσσα: εκμάθηση, διδασκαλία, αξιολόγηση Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης i

Διαβάστε περισσότερα

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Τρόποι διδασκαλίας και μέσα. Μια διδακτική πρόταση για τη διδασκαλία των λογοτεχνικών κειμένων.

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Τρόποι διδασκαλίας και μέσα. Μια διδακτική πρόταση για τη διδασκαλία των λογοτεχνικών κειμένων. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Τρόποι διδασκαλίας και μέσα. Μια διδακτική πρόταση για τη διδασκαλία των λογοτεχνικών κειμένων. Πασιόπουλος Γιώργος, Εκπαιδευτικός ΠΕ, Μεταπτυχιακός φοιτητής Η κινούμενη εικόνα

Διαβάστε περισσότερα

Συµµετοχικός ιστός στην εκπαίδευση: δύο µελέτες περίπτωσης µε τη χρήση wiki και ιστολογίου

Συµµετοχικός ιστός στην εκπαίδευση: δύο µελέτες περίπτωσης µε τη χρήση wiki και ιστολογίου Συµµετοχικός ιστός στην εκπαίδευση: δύο µελέτες περίπτωσης µε τη χρήση wiki και ιστολογίου έγγλερη Σοφία 1, Μουδατσάκη Ελένη 2, Λιόβας ηµήτριος 3, Μπασδαβάνος Μαργαρίτης 4 sofiadeg@hotmail.gr, eleni_moudatsaki@hotmail.com,

Διαβάστε περισσότερα

notaseferli@gmail.com

notaseferli@gmail.com Ψηφιακός γραµµατισµός σε περιβάλλον wiki: πειραµατικές εφαρµογές παραγωγής λόγου κατά τη διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση Μπαλτά Βενετία 1, Νέζη Μαρία 2, Σεφερλή Νότα 3 1

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Πολυµορφική Εκπαίδευση: Προβληµατισµοί για µία ποιοτική προσέγγιση σχεδιασµού διδακτικού υλικού

Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Πολυµορφική Εκπαίδευση: Προβληµατισµοί για µία ποιοτική προσέγγιση σχεδιασµού διδακτικού υλικού 1 Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Πολυµορφική Εκπαίδευση: Προβληµατισµοί για µία ποιοτική προσέγγιση σχεδιασµού διδακτικού υλικού Αν το σύνθηµα στο 19 ο αιώνα ήταν «εκπαίδευση για τους µη έχοντες και µη γνωρίζοντες»,

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα. Καταγραφή των οργανωμένων δράσεων και υλικού στα ελληνικά σχολεία για την εξάλειψη των διακρίσεων. Απρίλιος 2011

Έρευνα. Καταγραφή των οργανωμένων δράσεων και υλικού στα ελληνικά σχολεία για την εξάλειψη των διακρίσεων. Απρίλιος 2011 Σχέδιο δράσης για την πρόληψη ή/και την καταπολέμηση του ρατσισμού και των διακρίσεων κάθε είδους, την ανάδειξη της σημασίας της διαφορετικότητας και την καταπολέμηση της βίας στα σχολεία 7085/14-05-2010

Διαβάστε περισσότερα

«Μια εφηµερίδα γεννιέται» Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και µάθησης µε την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισµικού του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

«Μια εφηµερίδα γεννιέται» Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και µάθησης µε την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισµικού του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. «Μια εφηµερίδα γεννιέται» Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και µάθησης µε την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισµικού του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Ελένη Γ. Θαλάσση ασκάλα Msc Πληροφορικής στην Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Οι ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές στη διδακτική πράξη της εκπαίδευσης ενηλίκων (ΑΣΠΑΙΤΕ)

Οι ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές στη διδακτική πράξη της εκπαίδευσης ενηλίκων (ΑΣΠΑΙΤΕ) Οι ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές στη διδακτική πράξη της εκπαίδευσης ενηλίκων Ιωάννου Νικολέττα Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ) & Αθανασούλα Ρέππα Αναστασία Ανώτατη

Διαβάστε περισσότερα