Το επιστηµονικό πεδίο των Εκπαιδευτικών Εφαρµογών των

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Το επιστηµονικό πεδίο των Εκπαιδευτικών Εφαρµογών των"

Transcript

1 Το επιστηµονικό πεδίο των Εκπαιδευτικών Εφαρµογών των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας και η σχέση του µε την Εκπαίδευση από Απόσταση: Βασικές θεωρήσεις Aγγελική ηµητρακοπούλου Εργαστήριο Μαθησιακής Τεχνολογίας και Εκπαιδευτικής Μηχανικής, ΤΕΠΑΕ, Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Λεωφόρος ηµοκρατίας 1, 85100, Ρόδος, Περίληψη 1 : Το νέο επιστηµονικό πεδίο των εκπαιδευτικών εφαρµογών των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας, διαµορφώνεται διεπιστηµονικά µε τη συµβολή ενός αριθµού επιστηµών όπως οι επιστήµες των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας, της γνωστικής ψυχολογίας, της διδακτικής των επιστηµών καθώς και αυτές της αγωγής. Η διεπιστηµονικότητα του πεδίου, εκφράζεται τόσο στο σχεδιασµό των τεχνολογικών εφαρµογών όσο και στην αξιοποίηση και ένταξή τους σε εκπαιδευτικά συστήµατα και µαθησιακές δραστηριότητες. Τα πορίσµατα των ερευνών, οι τεχνολογικές εφαρµογές που έχουν αναπτυχθεί και κυρίως οι σύγχρονες θεωρήσεις για τη διαδικασία της µάθησης σε ένα κοινωνικό πλαίσιο, µας παρέχουν στοιχεία για το πως η αξιοποίηση των τεχνολογιών µπορεί να συνδράµει συµπληρωµατικά στη βελτίωση της ποιότητας της διαδικασίας µάθησης, τόσο σε συστήµατα εκπαίδευσης από απόσταση όσο και σε συµβατικά εκπαιδευτικά συστήµατα. Abstract: Τhe new scientific and research field of Ιnformation and Communication Technologies in Education has been constituted in an interdisciplinary way, through the contribution of sciences such as: computer sciences, cognitive psychology and sciences of education. An interdisciplinary research framework is needed in order to design technology based learning environments, as well as to use these environments in educational systems and learning activities. Recent theories and issues on learning process provide us guidelines on how to exploit these technologies as an innovative force to improve current educational process in distance education. 1 Η εργασία αναπτύσσει θέµατα που παρουσιάστηκαν εν µέρει σε εισήγηση στο 1 ο Σεµινάριο του «Ανθρώπινου Επιστηµονικού ικτύου ΕΡΜΗΣ: Νέες Τεχνολογίες στην από Απόσταση Εκπαίδευση», Σάµος 29/8/-3/9/2000, Πανεπιστήµιο Αιγαίου, (χρηµατοδότηση ΓΓΕΤ).

2 1. Εισαγωγή Κατά τη τελευταία δεκαετία, η χρήση των τεχνολογιών και ιδιαίτερα του διαδικτύου για τη µάθηση, την εκπαίδευση και την επιµόρφωση έχει αυξηθεί εντυπωσιακά. Σηµαντικός αριθµός κόµβων και ιστοσελίδων που έχουν άµεση ή έµµεση σχέση µε τη µάθηση, έχουν αναπτυχθεί και χρησιµοποιούνται από πανεπιστηµιακά ή µη εκπαιδευτικά ιδρύµατα, από σχολεία, από ανθρώπινα δίκτυα κάθε είδους. Κάθε φορά που µια νέα τεχνολογική υποδοµή εµφανίζεται, παρουσιάζονται ταυτόχρονα οι διαισθητικές, ή απλοϊκές εφαρµογές, οι ένθερµοι υποστηρικτές και οι σκεπτικιστές. Είναι όµως η πρώτη φορά που η αυξηµένη χρήση (που δε συνάδει αυτόµατα µε την ουσιαστική και βέλτιστη αξιοποίηση) δεν ακολουθεί την εκπαιδευτική έρευνα αλλά συχνά προηγείται αυτής. Χάρη στη δυναµική του µέσου των επικοινωνιών, η πρακτική τείνει να προσπεράσει την απαίτηση των ερευνητικών πορισµάτων στα οποία θα έπρεπε να στηρίζεται. Η απλή χρήση ή η ουσιαστική αξιοποίηση του διαδικτύου εξαπλώνεται σε µια ποικιλία χώρων που σχετίζονται µε τη µάθηση ή γενικότερα την ανάπτυξη της γνώσης: i) Πανεπιστήµια που είναι εξειδικευµένα στην εκπαίδευση από απόσταση. ii) Συµβατικά πανεπιστήµια που χρησιµοποιούν τις τεχνολογίες της επικοινωνίας για διδακτικούς σκοπούς, ως συνέπεια πρωτοβουλίας µικρών οµάδων πανεπιστηµιακών, ή βάσει αποφάσεων που έχουν ληφθεί κεντρικά από ένα ή περισσότερα ιδρύµατα. iii) iv) Κέντρα Επιµόρφωσης και Κατάρτισης. Κοινότητες επιστηµόνων που υποστηρίζουν τα νέα µέλη. v) Σχολεία δευτεροβάθµιας και πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, στα πλαίσια οργανωµένων ή πρόσκαιρων µαθησιακών δραστηριοτήτων. vi) Εξωσχολική εκπαίδευση (π.χ. κέντρα δηµιουργικής απασχόλησης νέων) Σε αρκετές περιπτώσεις, επικρατεί σήµερα η εµπειρική χρήση των τεχνολογικών εφαρµογών. Για παράδειγµα, στα περισσότερα προγράµµατα εκπαίδευσης από απόσταση που βασίζονται στο διαδίκτυο, είναι αισθητή η έλλειψη κατάλληλων θεωρητικών πλαισίων (P. Goodyear 1999, αναφορικά µε τα προγράµµατα Socrates), ενώ στα προγράµµατα διδακτικής αξιοποίησης του διαδικτύου από συµβατικά πανεπιστήµια, παρατηρείται η έλλειψη της ουσιαστικής επιµόρφωσης και προετοιµασίας των καθηγητών στο νέο τους ρόλο (Κόκκος και άλλοι 2000). Στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, συχνά εµφανίζεται πρόσκαιρη δοκιµή των τεχνολογικών µέσων δίχως κατάλληλη οργάνωση και κυρίως δίχως ικανοποιητική επεξεργασία των µαθησιακών δραστηριοτήτων (Dimitracopoulou 2000). Είναι απαραίτητο λοιπόν να ορίσουµε το αντίστοιχο επιστηµονικό πεδίο, να προσδιορίσουµε αρχές, να προβλέψουµε ουσιαστικά πεδία χρήσης και αναδυόµενες ανάγκες, να προσδιορίσουµε ερευνητικά ερωτήµατα και κατευθύνσεις.

3 Πως προσδιορίζεται το ερευνητικό πεδίο των Eκπαιδευτικών εφαρµογών των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ); Ποιες οι επιστήµες και τα πεδία που αποτελούν πηγές και συµβάλλουν στην ανάπτυξη του; Ποιες είναι οι σύγχρονες θεωρήσεις για τη µάθηση, για τις διδακτικές στρατηγικές και το ρόλο των διδασκόντων, για την υποστήριξη της µαθησιακής διαδικασίας, κλπ. που θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη, για τον προσδιορισµό της εκπαιδευτικής διαδικασίας και των απαιτούµενων συνιστωσών του τεχνολογικού περιβάλλοντος µάθησης; Ποιες οι συνέπειές τους και ποιες οι δυνατότητες για τη βελτίωση της ποιότητας της Εκπαίδευσης από Απόσταση µέσα από την αξιοποίηση των τεχνολογιών της επικοινωνίας; Τα παραπάνω αποτελούν ορισµένα από τα βασικά ερωτήµατα που επιχειρούµε να απαντήσουµε, µε στόχο την υιοθέτηση θεωρητικών πλαισίων και αρχών, τόσο κατά την ανάπτυξη όσο και κατά τη χρήση τεχνολογικών περιβαλλόντων µάθησης, ώστε να προάγουν την έρευνα, να αξιοποιούν ουσιαστικά το διαδίκτυο και να συµβάλλουν στη βελτίωση των συστηµάτων Εκπαίδευσης από Απόσταση. 2. Το επιστηµονικό πεδίο των Εκπαιδευτικών Εφαρµογών των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας Το επιστηµονικό πεδίο των Eκπαιδευτικών εφαρµογών της Tεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ), έχει διαµορφωθεί κατά τη τελευταία δεκαετία, βασιζόµενο σε 30 χρόνια έρευνα αναφορικά µε τις εκπαιδευτικές εφαρµογές των τεχνολογιών της πληροφορίας και 10 χρόνια έρευνα, αναφορικά µε αυτές των τεχνολογιών της επικοινωνίας. Η ανάδυσή του, ως πεδίο επιστηµονικής έρευνας, γίνεται φανερή από τα εξειδικευµένα επιστηµονικά περιοδικά 1, από τα ειδικά αφιερώµατα σε περιοδικά ή συνέδρια που προέρχονται γενικότερα από το χώρο της εκπαίδευσης 2 ή της τεχνολογίας, από τις ειδικές επιστηµονικές ενώσεις 3. Το πεδίο έχει παράγει θεωρητικά πλαίσια σχεδιασµού εφαρµογών και πλαίσια εκπαιδευτικής τους αξιοποίησης, ερευνητικές µεθόδους ανάπτυξης και αξιολόγησης, έχει συγκροτήσει εννοιολογικό πυρήνα, έχει αναπτύξει ερευνητικά εργαλεία και εφαρµογές. Σε επίπεδο εφαρµογών που προέρχονται από το χώρο των Εκπαιδευτικών εφαρµογών των ΤΠΕ, αναφερόµαστε σε ότι έχει σχέση µε: α) κλασσικές εκπαιδευτικές εφαρµογές των τεχνολογιών της πληροφορίας όπως επεξεργασµένα συστήµατα υπερµέσων, συστήµατα προσοµοιώσεων, µοντελοποιήσεων, εικονικής πραγµατικότητας, συστήµατα ροµποτικής, νοήµονα συστήµατα µάθησης, κ.ά. β) εκπαιδευτικές εφαρµογές των τεχνολογιών της επικοινωνίας όπως: συστήµατα παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών, διαχείρισης χρηστών, σύγχρονης ή ασύγχρονης επικοινωνίας, δικτυακά συστήµατα υποστήριξης συνεργασίας ή από κοινού εργασίας, εργαλεία επίγνωσης ενεργειών συνεργατών, οργάνωσης και χρονοπρογραµµατισµού εργασίας, εργαλεία αναζήτησης, διαχείρισης και οργάνωσης πληροφορίας και υλικού, πλατφόρµες ολοκληρωµένων συστηµάτων εκπαίδευσης, ή ακόµα σύγχρονα συστήµατα ασύρµατης επικοινωνίας και πολύµορφα συνδυασµένα τεχνολογικά

4 περιβάλλοντα (ροµποτικής, ασύρµατης επικοινωνίας, υπολογιστών, GPS), όπου ο υπολογιστής παύει να παρουσιάζεται εµφανώς µε κεντρικό ρόλο, κ.ά. Το νέο αυτό πεδίο έρευνας, εντασσόµενο γενικότερα στο χώρο των γνωστικών επιστηµών, διαµορφώνεται διεπιστηµονικά από επιστήµες πηγές, που από τη µια µεριά συµβάλλουν µέσα από τις θεωρητικές τους αρχές, τα πορίσµατα και τις µεθόδους τους, ενώ από την άλλη συχνά αναπτύσσονται και αυτές οι ίδιες µέσα από την επέκταση της έρευνάς στους σε τοµείς εφαρµογής του εν λόγω πεδίου. Πρόκειται λοιπόν για τη σύσταση ενός νέου πεδίου των γνωστικών επιστηµών που εµπλέκει διαφορετικές επιστήµες: τις επιστήµες των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας και ειδικά την Τεχνητή Νοηµοσύνη, τη Γνωστική Ψυχολογία, τις ιδακτικές των Επιστηµών, τις Επιστήµες της Αγωγής (βλέπε Σχήµα 1). Θα αναφερθούµε στη συνέχεια συνοπτικά στις επιστήµες που συµβάλλουν στην ανάπτυξη του νέου πεδίου, καθώς και στα ερευνητικά ρεύµατα των οποίων οι εργασίες και τα πορίσµατα επιδρούν άµεσα. Επιστήµες των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας: Οι ερευνητικές εξελίξεις στην πληροφορική γενικά και ιδιαίτερα στις τεχνολογίες της επικοινωνίας έχουν άµεσες συνέπειες στο σχεδιασµό εκπαιδευτικών εφαρµογών. Τα συναφή θέµατα έρευνας αφορούν κυρίως στην ανάπτυξη και παραγωγή κατάλληλων συστηµάτων, εργαλείων και επιµέρους τεχνικών που διευκολύνουν την υλοποίηση εκπαιδευτικών εφαρµογών, µε µια σειρά τρόπους, όπως: χρησιµοποιώντας ισχυρές προσεγγίσεις ανάπτυξης όπως οι αντικειµενοστραφείς προσεγγίσεις (object oriented, ή component object oriented), ώστε να γίνεται δυνατή η επαναχρησιµοποίηση των τµηµάτων που συνθέτουν ένα εκπαιδευτικό σύστηµα, καθώς και η επεκτασιµότητά τους, ή ακόµα προσεγγίσεις που οδηγούν σε ειδικά

5 συστήµατα και αρχιτεκτονικές (π.χ. multi-agents architectures), επιτρέποντας τη δυναµική επικοινωνία των επιµέρους συνιστωσών (Aroyo & Kommers 1999). χρησιµοποιώντας τυποποιηµένους, προσαρµόσιµους, ή ειδικούς τρόπους επικοινωνίας, µέσα από το ερευνητικό πεδίο της Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου- Υπολογιστή (Αβούρης 2000, Stefanides 2001). διερευνώντας τις νέες δυνατότητες σύνδεσης πολλαπλών τεχνολογικών συσκευών µέσω υπολογιστών, διαδικτύων και ασύρµατης επικοινωνίας (the dissappearing computer era). Παράλληλα, την ποιότητα των εφαρµογών επηρεάζουν οι µεθοδολογίες ανάπτυξής τους (π.χ. «συµµετοχικός από τους χρήστες σχεδιασµός»), ενώ παίζουν ιδιαίτερα κρίσιµο ρόλο οι επιµέρους µεθοδολογίες αξιολόγησής τους τόσο κατά τη διαδικασία της ανάπτυξης (Tselios, Avouris & Kordaki 2000; Avouris & Solomos 2000) όσο και για τη βελτίωση συστηµάτων µετά από χρήση µακράς διάρκειας (Ηollan, Hutchins & Kirsch 2000). Η Τεχνητή Νοηµοσύνη, που µπορεί να θεωρηθεί ως ένα επιµέρους πεδίο των Επιστηµών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας, περιλαµβάνει δύο κορµούς έρευνας που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ο πρώτος αφορά στις προσπάθειες για να αποκτήσουν οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές ικανότητες που συνήθως αποδίδονται στη νοηµοσύνη του ανθρώπου, όπως απόκτηση γνώσης, αντίληψη (ακουστική, οπτική), συλλογισµός, λήψη αποφάσεων, κλπ. Ο δεύτερος κορµός έρευνας µελετά τους µηχανισµούς νοηµοσύνης και χρησιµοποιεί τον υπολογιστή ως µέσο προσοµοίωσης και επιβεβαίωσης µιας θεωρίας ή ενός µοντέλου, και κατά συνέπεια συνδέεται άµεσα µε την έρευνα στις γνωστικές επιστήµες και ιδιαίτερα στη γνωστική ψυχολογία. Ο σχεδιασµός των νοηµόνων συστηµάτων µάθησης αποτελεί για την Τεχνητή Νοηµοσύνη µια πλούσια ερευνητική περιοχή. Οι σχετικές έρευνες εγγράφονται στους γενικούς άξονες της προβληµατικής της Τεχνητής Νοηµοσύνης, αλλά λαµβάνουν συγχρόνως υπόψη τις ιδιαίτερες απαιτήσεις και τους περιορισµούς των εκπαιδευτικών εφαρµογών. Ορισµένες ενδιαφέρουσες ερευνητικές κατευθύνσεις είναι οι ακόλουθες: επικοινωνία ανθρώπου-υπολογιστή στα πλαίσια του σχεδιασµού διαλογικών συστηµάτων, λαµβάνοντας υπόψη ότι κατά την αλληλεπίδραση αυτή ενυπάρχει ισχυρή εµπλοκή γνωστικών µηχανισµών. Τα µοντέλα αλληλεπίδρασης αφοµοιώνουν διάφορους τρόπους επικοινωνίας (φυσική γλώσσα, εικόνες, γραφικά, ήχος, κλπ.) (Rist 2001). µοντελοποίηση των γνώσεων και των δυνατών συλλογισµών που εµπλέκονται σε θεµατικούς πόλους ενός ή περισσότερων γνωστικών αντικειµένων, δυναµική αλληλεπίδραση χρηστών, µοντελοποίηση διδακτικών στρατηγικών, µε στόχο την επικοινωνία ανθρώπου-υπολογιστή, την παιδαγωγική επίλυση προβληµάτων, την παραγωγή εξηγήσεων, κλπ. (VanLehn 1996).

6 παροχή βοήθειας στον χρήστη κατά την αλληλεπίδραση, µε κατάλληλες επεξηγήσεις ή/και µε κατάλληλη προσαρµογή των χώρων εργασίας και της διεπιφάνειας επικοινωνίας στις ανάγκες και ικανότητες του χρήστη (Vouros 2000). Γνωστική ψυχολογία: Οι γνωστικοί ψυχολόγοι συνεισφέρουν στις άλλες επιστήµες µε τα ερευνητικά τους πορίσµατα που αφορούν στη γνωστική λειτουργία του υποκειµένου σε κατάσταση µάθησης καθώς και στους παράγοντες και στις προσεγγίσεις που διευκολύνουν τη διαδικασία της µάθησης. Οι έρευνές τους συνεισφέρουν σε διάφορους τοµείς: εργονοµίας του τρόπου επικοινωνίας ανθρώπου - υπολογιστή (τρόποι επικοινωνίας, παρουσίασης πληροφορίας, κλπ.), µοντελοποίησης του µαθητή (µοντέλα επίλυσης προβληµάτων, µοντέλα συλλογισµού και µοντέλα απόκτησης γνώσης), προσδιορισµού παραγόντων που διευκολύνουν τη µάθηση, όπως προώθηση εννοιολογικής αλλαγής, ανάπτυξη µεταγνωσιακής επίγνωσης, γνωστική ευελιξία, ή ακόµα οργάνωση των δραστηριοτήτων και των εµπλεκόµενων γνωστικών λειτουργιών στα όρια της ζώνης της επικείµενης ανάπτυξης (Vosniadou 1994). Προσδιορισµός παραγόντων που επιδρούν σε συνθήκες συνεργατικής µάθησης, καθώς και µελέτη των επιµέρους γνωστικών διαδικασιών, που συνδέονται µε ικανοποιητικά και υψηλού επιπέδου µαθησιακά αποτελέσµατα (Dillenbourg 1999, Dillenbourg et all. 1995, O Malley 1995). Οι Επιστήµες της Αγωγής αποτελούν ένα χώρο, ο οποίος ενσωµατώνει επιστήµονες που µελετούν τα εκπαιδευτικά θέµατα λαµβάνοντας υπόψη, µέσα από µια συνολική θεώρηση, τα επιστηµονικά δεδοµένα τοµέων που προαναφέρθηκαν αλλά και ακόµα της κοινωνιολογίας ή της οικονοµίας της εκπαίδευσης, και συνεισφέρουν µε τους ακόλουθους τρόπους: οργανώνουν και σχεδιάζουν στρατηγικά την εφαρµογή καινοτοµιών (π.χ. αξιοποίησης των ΤΠΕ), και προτείνουν µεθοδολογίες αξιολόγησης τόσο σε µακροεπίπεδο (συνολικά σε ένα εκπαιδευτικό σύστηµα) αλλά και σε µικρο-επίπεδο (ειδικά σε µια συγκεκριµένη σχολική ή εκπαιδευτική κοινότητα), οργανώνουν µηχανισµούς δυναµικής διαχείρισης και αναπροσαρµογής των προγραµµάτων σπουδών, προτείνουν τρόπους διαχείρισης των ζητηµάτων διαρκούς επιµόρφωσης των εκπαιδευτών ή των εκπαιδευτικών (π.χ. σε θέµατα διδακτικής αξιοποίησης των ΤΠΕ). Ως ένα επιµέρους πεδίο των επιστηµών της αγωγής, µπορεί να θεωρηθεί το επιστηµονικό πεδίο της «Εκπαίδευσης από Απόσταση». Η «εκπαίδευση από απόσταση» έχει αναπτύξει ειδικές µεθόδους και µέσα, για τις περιπτώσεις όπου τα µέλη της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι για µεγάλα χρονικά διαστήµατα αποµακρυσµένοι χωρικά. Το ίδιο πεδίο έχει εισαγάγει έννοιες µε ευρύτερη απήχηση

7 όπως αυτή της «ανοικτής εκπαίδευσης», ή της «πολυµορφικής εκπαίδευσης» (Lionarakis 1998), ενώ έχει εστιάσει στον προσδιορισµό µεθοδολογιών ανάπτυξης προγραµµάτων εκπαίδευσης από απόσταση (προγράµµατα σπουδών, µεθόδους ανάπτυξης κατάλληλου έντυπου υλικού, µεθόδους αξιολόγησης εργασιών, µεθόδους επιµόρφωσης και αξιολόγησης εκπαιδευτών, κ.ά.). Τόσο οι έννοιες, όσο και οι µέθοδοι που έχουν παραχθεί, δεν αφορούν µόνο στους επιστήµονες της εκπαίδευσης από απόστασης, αλλά επηρεάζουν θετικά και τον χώρο της συµβατικής εκπαίδευσης (για παράδειγµα, την τριτοβάθµια εκπαίδευση). Αναφορικά µε το πεδίο των εκπαιδευτικών εφαρµογών των τεχνολογιών της επικοινωνίας, αν και τα θεωρητικά πλαίσια, οι µέθοδοι και τα ερωτήµατα της «εκπαίδευσης από απόσταση» θα µπορούσαν να συµβάλλουν έχοντας ένα κεντρικό ρόλο, θεωρούµε ότι αυτό δε συµβαίνει για δύο κυρίως λόγους: Η εκπαίδευση από απόσταση δεν έχει εστιάσει στη δηµιουργία καταστάσεων µάθησης που βασίζονται στη σύγχρονη ή ασύγχρονη επικοινωνία και κυρίως στη συνεργασία µεταξύ των µελών µιας µαθησιακής κοινότητας, τοµέας που είναι κεντρικός στις εκπαιδευτικές εφαρµογές που αξιοποιούν σήµερα τις τεχνολογίες της επικοινωνίας. Η εκπαίδευση από απόσταση είναι κυρίως συνδεδεµένη µε το πεδίο της εκπαίδευσης και κατάρτισης ενηλίκων, που δεν αποτελεί παρά ένα µόνο υποσύνολο του πληθυσµού που δύναται να αξιοποιήσει εκπαιδευτικά το διαδίκτυο. εδοµένου ότι απευθύνεται περισσότερο σε ενήλικες, δεν αναπτύχθηκαν ικανοποιητικά, από το εν λόγω πεδίο, µέθοδοι, στρατηγικές και µέσα κατάλληλα για µαθητές µικρότερης ηλικίας. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να σηµειωθεί ότι, οι επιστήµες της αγωγής και ειδικά ο τοµέας της εκπαίδευσης από απόσταση, δεν έχει αντιµετωπίσει ακόµα νέες µορφές εκπαίδευσης όπως «η εξωσχολική εκπαίδευση» παράλληλη αλλά µη συνδεδεµένη µε αυτή του συµβατικού σχολείου, τις οποίες το διαδίκτυο καθιστά εφικτές. Παράλληλα, δεν έχει αναλύσει και µελετήσει ουσιαστικά τις νέες µαθησιακές κοινότητες (communities of learners), επαγγελµατικές, ή επιστηµονικές, που αναδύονται µέσα από την ευρεία διάδοση της πληροφορίας, αλλά και τη δυνατότητα επικοινωνίας και συνεργασίας µέσω διαδικτύου (McCalla 2000). Η ιδακτική των Επιστηµών: Η έρευνα στη ιδακτική δίνει µεγάλη σηµασία στις καταστάσεις µέσα από τις οποίες αποδίδεται η λειτουργική αξία των γνώσεων, στο διδακτικό συµβόλαιο (ρητό ή άρρητο) που καθορίζει την αλληλεπίδραση ανάµεσα στους διδάσκοντες και στους µαθητές, καθώς και στις γνωστικές δυσκολίες που οι τελευταίοι συναντούν (Astolfi & Develay 1989). Μία από τις ιδιαιτερότητες της διδακτικής σε σύγκριση µε άλλες επιστήµες, είναι η επιστηµολογική διάσταση της προβληµατικής της που λαµβάνει υπόψη την ιδιαιτερότητα των εµπλεκόµενων γνώσεων. Οι ιδακτικές των διαφόρων Επιστηµών αναπτύσσονται διαρκώς από την δεκαετία του 70 έως σήµερα, έχουν παράγει σηµαντικά πορίσµατα και έχουν καταφέρει να αναπτύξουν ένα κοινό εννοιολογικό πυρήνα (Raisky & Caillot 1996).

8 Η συνεισφορά της ιδακτικής στην έρευνα για το σχεδιασµό διαδραστικών τεχνολογικών περιβαλλόντων µάθησης είναι κυρίως θεωρητικής και µεθοδολογικής υφής. Σε θεωρητικό επίπεδο, η διδακτική συνεισφέρει στα θέµατα: ανάλυσης των τρόπων συλλογισµού των µαθητών, ανάλυσης των µαθησιακών τους δυσκολιών, γνώσης των αντιλήψεων τους σε σχέση µε ένα περιεχόµενο και κάτω από δεδοµένες συνθήκες, παραγωγής γνωστικών εργαλείων που βοηθούν στη µάθηση, και ανάλυση του ρόλου και της επίδρασης των συµβολικών αναπαραστάσεων, οργάνωσης καταστάσεων µάθησης, προσδιορισµού κατάλληλων διδακτικών στρατηγικών, µοντελοποίησης καταστάσεων µάθησης, ανάπτυξης θεωρητικών πλαισίων, µέσα από τη χρήση βασικών εννοιών όπως ο διδακτικός µετασχηµατισµός, ο µετασχηµατισµός των προβληµάτων, η διαµεσολάβηση, το διδακτικό συµβόλαιο, κ.ά., που οδηγούν σε κρίσιµες αναλύσεις και προσδιορισµούς όταν σχεδιάζουµε περιβάλλοντα µάθησης. Κλείνοντας το θέµα της διεπιστηµονικής υπόστασης του πεδίου των εκπαιδευτικών εφαρµογών που βασίζονται στις ΤΠΕ, θα θέλαµε να τονίσουµε ότι αυτός συνιστά ένα πλούσιο χώρο προβληµάτων για τις επιστήµες που το συνθέτουν, τόσο σε θέµατα εφαρµογής και ελέγχου των πορισµάτων, όσο και σε θέµατα βασικής έρευνας. Αποτελεί ουσιαστικά ένα σύνθετο πεδίο, µιας και περιλαµβάνει βασικές έρευνες, έργα ανάπτυξης προϊόντων, καθώς και πειραµατισµούς που πρέπει να πραγµατωθούν σε ένα διεπιστηµονικό πλαίσιο συµφιλιώνοντας το γενικό στόχο µε τους ειδικούς στόχους της κάθε επιστήµης των ερευνητών που συµµετέχουν. 3. Σύγχρονες θεωρήσεις για τη διαδικασία µάθησης και συνέπειες για την εκπαίδευση από απόσταση Tα τελευταία χρόνια παράλληλα µε την εξέλιξη της τεχνολογίας των επικοινωνιών, έχουν αναπτυχθεί θεωρίες µάθησης που λαµβάνουν υπόψη τον κοινωνικό χαρακτήρα, αλλά και το κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο συντελείται η µάθηση και αναπτύσσεται η γνώση. Έχουν συντελεστεί τρεις βασικές µεταθέσεις στη θεώρησή µας για τη µάθηση (Jonassen & Land 2000): α) η µάθηση είναι µια διαδικασία δηµιουργίας νοήµατος (meaning making) και εµπεριέχει την επίλυση της διάστασης ανάµεσα στο τι ξέρουµε και τι αντιλαµβανόµαστε και στο τι πιστεύουµε ότι οι άλλοι άνθρωποι γνωρίζουν, β) Η κοινωνική φύση της δηµιουργίας νοήµατος είναι µια διαδικασία κοινωνικής διαπραγµάτευσης ανάµεσα σε άτοµα που εµπλέκονται σε µια δραστηριότητα, κατά συνέπεια αποτελεί µια εγγενή κοινωνική-διαλογική διαδικασία. γ) Η γνώση και η γνωστική δραστηριότητα δεν υφίσταται µόνο στο νου των ατόµων, αλλά είναι «κατανεµηµένη» στο διάλογο και στις κοινωνικές σχέσεις των ατόµων που την αναπτύσσουν, στα φυσικά ή τεχνητά κατασκευάσµατα και εργαλεία που χρησιµοποιούν και παράγουν, στις θεωρίες, µοντέλα και µεθόδους, που χρησιµοποιούν. Οι θεωρήσεις αυτές είναι αποδεκτές από µια σειρά σύγχρονων θεωριών µάθησης, ανάµεσα στις οποίες δύο που παρουσιάζονται ως οι πλέον κατάλληλες, για ανάλυση

9 µαθησιακών καταστάσεων µεταξύ ατόµων που βρίσκονται σε χωρική απόσταση και συνεργάζονται µέσω διαδικτύου: Α) Η θεωρία του «κατανεµηµένου γιγνώσκειν» (distributed cognition) (Salomon, 1995, Pea 1995, Hollan, Hutchins & Kirsh 2000) που µεταφέρει τη µονάδα ανάλυσης της διαδικασίας µάθησης από το άτοµο, στο κοινωνικό αλλά και υλικό πλαίσιο (εργαλεία, περιβάλλον) µέσα στο οποίο συντελείται η δραστηριότητα. Β) Η «Θεωρία της ραστηριότητας» (activity theory) (Kuutti 1996, Bellamy 1996, Bodker 1991, Jonassen 2000), που συνιστά κυρίως ένα φιλοσοφικό πλαίσιο για τη µελέτη της ανθρώπινης πράξης. Σύµφωνα µε αυτή τη θεωρία, η κατάλληλη µονάδα ανάλυσης είναι η ίδια η δραστηριότητα. Ένα σύστηµα δραστηριότητας αποτελείται από συνιστώσες που αλληλεπιδρούν µεταξύ τους (υποκείµενο, εργαλεία, αντικείµενο, καταµερισµός εργασίας, κοινότητα, κανόνες, κλπ.), ενώ είναι οργανωµένο για να φέρει σε πέρας τα έργα στα υποσυστήµατα δραστηριοτήτων (Engestrom 1987). Τα υποσυστήµατα αυτά (παραγωγή, διανοµή, ανταλλαγή και κατανάλωση) περιγράφουν λειτουργίες ανώτερου επιπέδου, αλληλεπιδράσεις και σχέσεις ανάµεσα στις συνιστώσες. Ορισµένες βασικές συνέπειες των ανωτέρω θεωρήσεων, σχετικά µε τη διαδικασία της µάθησης και τη παραγωγή νέας γνώσης, είναι οι ακόλουθες: α) Η µάθηση δεν είναι υπόθεση του ενός ατόµου, αλλά εγγενής κοινωνική διαδικασία. Κατά συνέπεια, η Εκπαίδευση από Απόσταση, θα µπορούσε να εµπλουτιστεί από τις δυνατότητες που παρέχονται σήµερα µέσω του διαδικτύου, για να οργανώσει δραστηριότητες επικοινωνίας και συνεργασίας ανάµεσα στους εκπαιδευόµενους, ξεπερνώντας τους χωρικούς ή χρονικούς περιορισµούς. β) Η µάθηση δε γίνεται µέσω µεταφοράς γνώσης, στην οποία σε µεγάλο βαθµό βασίζεται η ακαδηµαϊκή διδασκαλία των συµβατικών πανεπιστηµίων µέσω των από καθέδρας διαλέξεων. γ) Οφείλουµε να αναπτύσσουµε και να παρέχουµε τα κατάλληλα µέσα, εργαλεία και µεθόδους για την ανάπτυξη της γνώσης, στα άτοµα που εµπλέκονται σε κάθε εκπαιδευτική ή σχολική κοινότητα. Για να οργανώσουµε καταστάσεις µάθησης σε συστήµατα εκπαίδευσης από απόσταση χρειάζεται επιπλέον να λάβουµε υπόψη ορισµένες βασικές θεωρήσεις που επηρεάζουν το σχεδιασµό τεχνολογικών περιβαλλόντων µάθησης και συγχρόνως παρέχουν στοιχεία διδακτικής αξιοποίησής τους και αφορούν: στους µαθησιακούς στόχους, στην ανάγκη υποστήριξης της διαδικασίας µάθησης µε κατάλληλα µέσα, στο νέο ρόλο του διδάσκοντα και εκπαιδευτή καθώς και στα µέσα υποστήριξής του, στην υποστήριξη της συνεργασίας κατά τη διάρκεια αυθεντικών µαθησιακών δραστηριοτήτων. Νέοι µαθησιακοί στόχοι : Η έµφαση δίνεται σήµερα στην ανάγκη υποστήριξης της ανάπτυξης:

10 Υψηλού επιπέδου γνωστικών ικανοτήτων (για παράδειγµα επίλυση προβληµάτων, συνεργατική εργασία σε σύνθετα έργα) που απαιτούν εφαρµογή δηµιουργικής και ευέλικτης γνώσης. Μεταγνωστικών ικανοτήτων, που επιτρέπουν τον έλεγχο της διαδικασίας µάθησης από τον ίδιο το µαθητή µέσω διαδικασιών ελέγχου, αυτορύθµισης και µεταανάλυσης. Υποστήριξη της διαδικασίας της µάθησης: Η υποστήριξη αυτή γίνεται συνήθως µέσα από: α) Νέα γνωστικά εργαλεία που οι µαθητές τα χειρίζονται κατά τη διάρκεια της µαθησιακής διαδικασίας και υποστηρίζουν το συλλογισµό τους και την παραγωγή γνώσης, όπως: - Οργανωτικά εργαλεία για την ανάλυση ή τη σύνθεση των ιδεών, (π.χ. εννοιολογικοί χάρτες) - υναµικά εργαλεία µοντελοποίησης για δηµιουργία και έλεγχο των εσωτερικών αναπαραστάσεων των µαθητών και των νοητικών τους µοντέλων - Εργαλεία συζήτησης σε οργανωµένο πλαίσιο, που επιτρέπουν στους µαθητές να εκφράζουν και να αντιπαραβάλλουν αντικρουόµενες απόψεις. β) Εργαλεία πολλαπλών αναπαραστάσεων: Εργαλεία οπτικοποίησης φαινοµένων, γραφήµατα κάθε είδους, κλπ. γ) ιαδικασίες υποστήριξης του συλλογισµού (scaffolding), που συνίστανται συχνά σε έµµεσες υποδείξεις αναφορικά µε συλλογισµούς που απαιτούνται σε επίλυση προβληµάτων, σε διερεύνηση και ανακάλυψη κανόνων, κλπ. και παρέχονται είτε µέσω του διδάσκοντα, είτε αυτόµατα µέσα από το πληροφοριακό περιβάλλον (π.χ. εργαλεία βοήθειας στο χρήστη). Έµφαση στην επικοινωνία, στο διάλογο και στη συνεργασία: Η ιδιαίτερη έµφαση που δίδεται σήµερα, στη σύγχρονη ή ασύγχρονη επικοινωνία µεταξύ εκπαιδευόµενων, στην από κοινού εργασία και στη συνεργασία, συνεπάγεται τόσο τον κατάλληλο σχεδιασµό της κεντρικής πλατφόρµας του περιβάλλοντος µάθησης όσο και την ανάπτυξη ειδικών εργαλείων υποστήριξης της εργασίας αλλά και του απαιτούµενου διαλόγου (συνήθως µέσω γραπτών µηνυµάτων). Έµφαση σε ποικιλία αυθεντικών δραστηριοτήτων : Η έµφαση στις δραστηριότητες και κυρίως σε αυθεντικές δραστηριότητες (που έχουν νόηµα σε ένα επαγγελµατικό, επιστηµονικό χώρο ή στην καθηµερινή ζωή) οδηγεί τους σχεδιαστές, µακριά από το σχεδιασµό απλοϊκών συστηµάτων (µε κείµενα, ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και τετριµµένα προβλήµατα), προσανατολίζοντάς τους σε ανάπτυξη σύνθετων συστηµάτων και εργαλείων.

11 Ο νέος ρόλος των διδασκόντων: Ο διδάσκοντες αναλαµβάνουν περισσότερο το ρόλο του διαµεσολαβητή, του διευκολυντή, του οργανωτή και ίσως του ενορχηστρωτή των µαθησιακών καταστάσεων και δεν αποτελούν την µοναδική πηγή της γνώσης. Σηµαντικός αριθµός ερευνών σε τεχνολογικά περιβάλλοντα µάθησης, έχει δείξει ότι ο νέος αυτός ρόλος είναι δύσκολο να αφοµοιωθεί από τους διδάσκοντες που δεν έχουν προηγούµενη κατάλληλη εκπαίδευση (Depover 2000). Ανάγκη Υποστήριξης των διδασκόντων: Ο νέος ρόλος του διδάσκοντα εστιάζει περισσότερο στην αλληλεπίδραση µε τους µαθητές/ εκπαιδευόµενους και στις διαδικασίες διαχείρισης συνεργατικών δραστηριοτήτων. Απαιτούνται λοιπόν από τους διδάσκοντες ικανότητες ανάλυσης της κατάστασης, διαµεσολάβησης και διαχείρισής της, συχνά σε πραγµατικό χρόνο. Κατά συνέπεια απαιτούνται εργαλεία που βοηθούν το διδάσκοντα να έχει όλη την απαιτούµενη πληροφορία πάνω στις αλληλεπιδράσεις που λαµβάνουν χώρα ανάµεσα στα µέλη µιας µαθησιακής κοινότητας, και κυρίως εργαλεία δόµησης και ανάλυσης των πληροφοριών αυτών. Νέες διδακτικές στρατηγικές: δεδοµένου ότι η µάθηση δεν µπορεί να επιτευχθεί µέσω µετάδοσης της γνώσης, η παραδοσιακή πανεπιστηµιακή ή και σχολική πρακτική των από καθέδρας διαλέξεων, αποτελεί τη λιγότερο αποτελεσµατική διδακτική στρατηγική. Κατά συνέπεια ένα σύστηµα εκπαίδευσης από απόσταση δε µπορεί να βασίζεται ούτε στην ανάγνωση κειµένων ούτε στη σύγχρονη µετάδοση διαλέξεων (videoconference). Ειδικά σε ενήλικες φαίνεται να είναι πιο κατάλληλες στρατηγικές όπως: «διδασκαλία µέσω µαθητείας» σε κάποιο ειδήµονα, ή σε µια κοινότητα ειδηµόνων (apprenticeship mode), «συµβουλευτικός διδάσκων» από κάποιον πιο έµπειρο εκπαιδευόµενο, «από κοινού εργασία σε ένα έργο» µε διαχειριστή έργου τον διδάσκοντα (studio), «αµφίδροµη διδασκαλία» όπου µέλη της µαθησιακής κοινότητας γίνονται άλλοτε µαθητές και άλλοτε διδάσκοντες ανάλογα µε τις επιµέρους γνώσεις και τις ικανότητές τους (reciprocal teaching). Τόσο οι πρόσφατες θεωρήσεις για τη διαδικασία της µάθησης, όσο και οι αρχές διδακτικής αξιοποίησης των τεχνολογικών περιβαλλόντων µάθησης, προδιαγράφουν ότι η αλληλεπίδραση του επιστηµονικού πεδίου της Ανοικτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, µε αυτό των Εκπαιδευτικών Εφαρµογών των ΤΠΕ, µπορεί είναι εποικοδοµητική, παρέχοντας στο πρώτο όχι µόνο ένα µέσο δηµοσίευσης και παροχής του εκπαιδευτικού υλικού, ή ένα µέσο παροχής διοικητικών και γραµµατειακών υπηρεσιών, αλλά κυρίως πλαίσια, περιβάλλοντα και εργαλεία για µια πλούσια διδακτική και εκπαιδευτική διαδικασία, µε νέες δραστηριότητες για τους εκπαιδευόµενους, νέα εργαλεία στήριξης της µαθησιακής διαδικασίας (εργαλεία γνωστικά και µεταγνωστικά), και νέο ρόλο ουσιαστικής και συνεχούς ευέλικτης διδακτικής παρέµβασης για τους εκπαιδευτές. 4. Συµπεράσµατα Οι απλοϊκές ή οι τεχνοκρατικές εφαρµογές των ΤΠΕ, που χρησιµοποιούνται συχνά τόσο στα πλαίσια της συµβατικής εκπαίδευσης όσο και σε αυτά της Εκπαίδευσης από Απόσταση, προκύπτουν όταν αγνοείται η σύσταση του επιστηµονικού πεδίου των τεχνολογικών περιβαλλόντων µάθησης και οι επιστήµες που έχουν συµβάλει στην ανάπτυξή του: οι Επιστήµες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας και ο ειδικός

12 χώρος της Τεχνητής Νοηµοσύνης, η Γνωστική Ψυχολογία, η ιδακτική των γνωστικών αντικειµένων που εµπλέκονται σε κάθε περιβάλλον, οι Επιστήµες της Αγωγής και η Εκπαίδευση από Απόσταση. Για την εξασφάλιση της ποιότητας των τεχνολογικών περιβαλλόντων µάθησης, η θεωρητική στήριξη και οι απαραίτητες αναλύσεις που προηγούνται του σχεδιασµού τους και προσδιορίζουν τα χαρακτηριστικά τους, καθώς και αυτά του µοντέλου εκπαίδευσης που τα αξιοποιεί, αποτελούν τον πλέον κρίσιµο παράγοντα. Η δηµιουργία ενός σαφούς πλαισίου θεωρητικών αναλύσεων, τα πορίσµατα των οποίων θα οδηγήσουν στον προσδιορισµό του περιβάλλοντος και στις προσεγγίσεις αξιοποίησής του, είναι απαραίτητη αν θέλουµε να ξεφύγουµε από τις εµπειρικές προσεγγίσεις, τις αναπαραγωγές των τρεχουσών πρακτικών και την επικρατούσα αντίληψη που συγχέει την πληροφορία µε τη γνώση, αποκαλώντας έτσι συστήµατα εκπαίδευσης από απόσταση τους απλούς κόµβους παροχής πληροφοριακού υλικού (Ackermann, 1995, Dimitracopoulou 1999), και κέντρα εκπαίδευσης τις απλές αίθουσες που διαθέτουν τεχνολογικό εξοπλισµό για διαλέξεις από απόσταση. Η ποιότητα της εκπαίδευσης µε αξιοποίηση των τεχνολογιών εξαρτάται, ανάµεσα σε άλλα από τρεις παράγοντες-κλειδιά στη διαδικασία: α) την καταλληλότητα των δραστηριοτήτων στις οποίες οι εκπαιδευόµενοι, οι φοιτητές ή οι µαθητές εµπλέκονται, β) την καταλληλότητα και τον πλούτο των εργαλείων που διατίθενται, γ) τον ουσιαστικό και διαφοροποιηµένο ρόλο των εκπαιδευτών ή συντονιστών, που χρειάζεται να επιµορφωθούν κατάλληλα για το σκοπό αυτό (Depover 2000). Τα ανωτέρω εντάσσονται σε µια θεώρηση που δεν παραµένει στη διευκόλυνση που παρέχουν οι τεχνολογίες (για παράδειγµα, στη διοικητική διαδικασία της εκπαίδευσης), αλλά εστιάζει κυρίως στη µετασχηµατιστική δύναµη της ουσιαστικής αξιοποίησης των εκπαιδευτικών εφαρµογών των τεχνολογιών, ως φορέα καινοτοµίας και βελτίωσης της ποιότητας σπουδών, τόσο για τα συµβατικά εκπαιδευτικά συστήµατα όσο και για τα οργανωµένα συστήµατα Εκπαίδευσης από Απόσταση. Βιβλιογραφία 1. Ackermann E. (1995). Environnements Interactifs: Culture de zappeurs ou culture d' auteurs,.in D. Guin, J-F. Nicaud & D. Py (Eds), Quatrièmes Journées EIAO de Cachan, Mars 1995, Tome 2, Ed. EUROLLES, pp Aroyo L. & Kommers P. (1999). Intelligent Agents for Educational Computer Aided Systems, Journal of Interactive Learning Research, Special Issue on Intelligent Agents for Educational Computer Aided Systems, 10: ¾, pp Astolfi J.-P., & Develay M. (1989). La didactique des sciences. QUE SAIS-JE? N 2448, Paris : PUF. 4. Avouris N. & Solomos (2001). User Interaction with Web-based Agents for Distance Learning. In Research and Practice in Information Technology (submitted). 5. Bellamy R. K.E. (1996) Designing educational technology: Computer mediated change. In B. A. Nardi (Ed) Context and consciousness: Activity theory and human computer interaction (pp ) Cambridge, MA: MIT Press.

13 6. Bodker S. (1991) Activity theory as a challenge to systems design. In H. E. Nissen H.E., Klein H.K. & Hirschheim R. (Eds) Information systems research: Contemporary approaches and emergent traditions. Amsterdam: Elsevier. 7. Caillot M. & Raisky C. (Eds) (1996). Au-delà des didactiques, le didactique: Débats autour de concepts fédérateurs. Perspectives en Education, De Boeck &Larcier S.A. Paris, Bruxelles. 8. Depover C. (2000). Quelle place pour les usages pédagogiques d Internet dans un cursus universitaire? Eléments de réponse à partir d expériences en cours. In. Β. Κόµης (Επιµέλεια), «Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση» 2 ο Συνέδριο Πανελλήνιο Συνέδριο, Πάτρα, 8-10 Οκτωβρίου, Dillenbourg P. (Ed) (1999). Collaborative learning: Cognitive and Computational Approaches. Advances in Learning and Instruction series. Pergamon, Amsterdam 10. Dillenbourg P., Baker M., Blaye A. & O Malley C. (1995). The evolution of research on collaborative learning. In E. Spada & P. Reimann (Eds). Learning in Human and Machines: Towards an inderdisciplinary learning science (pp ). Oxford. Elsevier 11. Dimitracopoulou A. (2000). Educational Activities via Internet for young children: How to promote meaningful learning, International Conference, «Sustainable Development in the Islands and the Role of Research and Higher Education» PRELUDE International & University of the Aegean, Rhodes, 30/4-4/5, Engestrom Y. (1987). Learning by expanding: An activity theoretical approach to developmental research. Helsinki, Finland: Orienta Konsultit Oy. 13. Goodyear P. (1999). Pedagogical Frameworks and action research in open and distance learning, European Journal of Open and Distance Learning, 06/ Hollan J., Hutchins E., Kirsh D. (2000). Distributed Cognition: Toward a new foundation for Human Computer Interaction Research, ACM Transactions on Computer-Human Interaction, Vol. 7, No 2, June 2000, pp Jonassen D. (2000). Revisiting Activity Theory as a Framework for Designing Student- Centered Learning Environments, In D. Jonassen & S. Land (Eds). Theoretical foundations of Learning Environments, LEA. 16. Kuutti K. (1996) Activity theory as a potential framework for human computer interaction research. In B. A. Nardi (Ed) Context and consciousness: Activity theory and human computer interaction (pp ) Cambridge, MA: MIT Press. 17. Lionarakis A. (1998). Polymorphic Education: A pedagogical framework for open and distance learning. In A. Szucs & A. Wagner. (Eds). Universities in a Digital Era: Transformation, Innovation and Tradition Roles and Perspectives of Open and

14 Distance Learning, Proceedings of the 7 th European Distance learning Network (EDEN), Conference, University of Bologna, Italy, June McCalla G. (2000), The Fragmentation of Culture, Learning, Teaching and Technology: Implications for the Artificial Intelligence in Education Research Agenda in 2010, In International Journal of Artificial Intelligence in Education, (11). 19. O Malley (Ed) (1995). Computer Supported Collaborative Learning, Berlin: Springer-Verlag 20. Pea, R. (1995) Practices of distributed intelligence and designs for education. In G. Salomon (Ed). Distributed cognitions: Psychological and educational considerations (pp.47-87). Cambridge, England: Cambridge University Press. 21. Retalis S., Psaromiligkos Y. & Anastasiades P. (2001). The why, what, when and how of a summative evaluation method about the learning effectiveness of web-based learning systems. (submitted). 22. Rist T. & Andre E. (2001). Employing Life-like characters in Learning Environments and Presentation Tasks, In A. Kameas (Ed). In Knowledge based Systems for the delivery and adaptation of educational courseware. 2 nd HERMES Workshop, New Technologies for Distance Education, pp.a1-a Salomon G. (1995). Distributed Cognitions: Psychological and educational considerations, Cambridge, England: Cambridge University Press. 24. Stefanides C. (Ed). (2001) User Interfaces for all- Concepts, Methods, and Tools. Mahwah, NJ, Lawrence Erlbaum Associates. pp Tselios, N., Avouris N. & Kordaki M. (2000), Task modeling to support design and evaluation of Open Problem Solving Learning Environments, In Research and Practice in Information Technology (submitted). 26. Van Lehn K. (1996) Conceptual and MetaLearning During Coached Problem Solving. Proceedings of ITS Vosniadou S. (1994). From cognitive theory to educational technology. In S. Vosniadou, E. De Corte, H. Mandl (Eds.), Technology-Based Learning Environments: Psychological and Educational Foundations, NATO ASI Serie F : Computer and Systems Sciences, Vol. 137, pp Springer Verlag. 28. Vouros, G. (2001). Towards a Generic Architecture for Cooperative Learning Environments, In International Journal of Continuous Education and Life-Long Learning, Special Issue in Intelligent Agents for Education and Training Systems, to appear. 29. Αβούρης Ν. (2000). Εισαγωγή στην Επικοινωνία Ανθρώπου-Υπολογιστή, ίαυλος, σελ 247.

15 30. ηµητρακοπούλου A. (2000). H εκπαιδευτική αξιοποίηση του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου: Πως, πότε και γιατί;, Στο Γλωσσικός Υπολογιστής, ΚΕΓ, Νο 1, σελ Κόκκος Α., ηµητρακοπούλου Α. Μεϊµάρης Μ. & Καλαβάσης Φ. (2000). Τεχνική Έκθεση Αξιολόγηση Πιλοτικού προγράµµατος Εκπαίδευσης από Απόσταση, Πρόγραµµα Aegean DOLPHIN, Distance and Open Learning Programs on Hellenic Interactive Network, Πανεπιστήµιο Αιγαίου, σελ Mεταξύ άλλων: International Journal of Educational Telecommunications, Education and Information Technologies, Computers in Education, British Journal of Educational Technology, Educational Technology 2 Για παράδειγµα: «Universities in a Digital Era», EDEΝ congress, 1998, Bologna & «Information and Communication Technologies and Human Ressources Development», EDEN congress, 1999, Moschou 3 Μεταξύ άλλων οι επιστηµονικές ενώσεις: ΑACE /Aµερική, CIPTE/Καναδάς, ATIEF /Γαλλία, ΕΤΠΕ/Ελλάδα

Το επιστημονικό πεδίο των Εκπαιδευτικών Εφαρμογών. των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας και η σχέση του

Το επιστημονικό πεδίο των Εκπαιδευτικών Εφαρμογών. των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας και η σχέση του Το επιστημονικό πεδίο των Εκπαιδευτικών Εφαρμογών των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας και η σχέση του με την Εκπαίδευση από Απόσταση: Βασικές θεωρήσεις Aγγελική Δημητρακοπούλου Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Η Εκπαίδευση από Απόσταση και οι Εκπαιδευτικές Εφαρμογές των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας: Βασικές θεωρήσεις

Η Εκπαίδευση από Απόσταση και οι Εκπαιδευτικές Εφαρμογές των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας: Βασικές θεωρήσεις Η Εκπαίδευση από Απόσταση και οι Εκπαιδευτικές Εφαρμογές των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας: Βασικές θεωρήσεις Aγγελική Δημητρακοπούλου Εργαστήριο Μαθησιακής Τεχνολογίας και Εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04)

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04) «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής

Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής Ε. Κολέζα, Γ. Βρέταρος, θ. Δρίγκας, Κ. Σκορδούλης Εισαγωγή Ο εκπαιδευτικός κατά τη διάρκεια της σχολικής

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά: θεωρίες μάθησης. Διαφορετικές σχολές Διαφορετικές υποθέσεις

Μαθηματικά: θεωρίες μάθησης. Διαφορετικές σχολές Διαφορετικές υποθέσεις Μαθηματικά: θεωρίες μάθησης Διαφορετικές σχολές Διαφορετικές υποθέσεις Τι είναι μάθηση; Συμπεριφορισμός: Aλλαγή συμπεριφοράς Γνωστική ψυχολογία: Aλλαγή νοητικών δομών Κοινωνικοπολιτισμικές προσεγγίσεις:

Διαβάστε περισσότερα

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Πρόλογος...7 Πρόλογος Επιμελητή...9 Εισαγωγή Τεχνολογίες για την ανάπτυξη ικανοτήτων...23 Σκοπός του βιβλίου...24 Eνα μοντέλο για την παιδαγωγική χρήση των εργαλείων με γνωστικό δυναμικό...26

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτο Κεφάλαιο Φάσεις & Μοντέλα ένταξης των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση...13 1.1 Εκπαιδευτική Τεχνολογία: η προϊστορία της πληροφορικής στην εκπαίδευση 14

Πρώτο Κεφάλαιο Φάσεις & Μοντέλα ένταξης των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση...13 1.1 Εκπαιδευτική Τεχνολογία: η προϊστορία της πληροφορικής στην εκπαίδευση 14 Περιεχόµενα Πρώτο Κεφάλαιο Φάσεις & Μοντέλα ένταξης των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση....13 1.1 Εκπαιδευτική Τεχνολογία: η προϊστορία της πληροφορικής στην εκπαίδευση 14 1.1.1 Ορισµός της εκπαιδευτικής τεχνολογίας...14

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012

Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012 Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012 Μάθηση Γενικότερος όρος από την «εκπαίδευση» Την εκπαίδευση την αντιλαμβανόμαστε σαν διαδικασία μέσα στην τάξη «Μάθηση» παντού και συνεχώς

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε)

Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε) Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε) Τεχνολογίες Μάθησης Learning Technologies 2015 Τι είναι; Πρόκειται για διεπιστημονική Κατεύθυνση σπουδών που εστιάζει στις Τεχνολογίες Μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικές δραστηριότητες μέσω INTERNET: για μια ουσιαστικότερη μαθησιακή αξιοποίηση

Εκπαιδευτικές δραστηριότητες μέσω INTERNET: για μια ουσιαστικότερη μαθησιακή αξιοποίηση Εκπαιδευτικές δραστηριότητες μέσω INTERNET: για μια ουσιαστικότερη μαθησιακή αξιοποίηση Αγγελική Δημητρακοπούλου Σήμερα παρατηρούμε ένα ολοένα αυξανόμενο ενδιαφέρον για το διαδίκτυο ΙΝΤΕΡΝΕΤ και ειδικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας. Α/Α ΣΤΟΧΟΙ (επιθυμητές γνώσεις-δεξιότητες-ικανότ ητες) ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (Τίτλοι) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ενδεικτικά σε ώρες) Το Πρόγραμμα πιστοποιήθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Χαρούλα Αγγελή cangeli@ucy.ac.cy Τμήμα Επιστημών της Αγωγής 1 Το περιβάλλον της συνεργασίας Συνεργασία μεταξύ πανεπιστημιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΓΕΩΡΓΙΑ. Α. Κουτσούρης Γεωπονικό Παν/μιο Αθηνών koutsouris@aua.gr

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΓΕΩΡΓΙΑ. Α. Κουτσούρης Γεωπονικό Παν/μιο Αθηνών koutsouris@aua.gr ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΓΕΩΡΓΙΑ Α. Κουτσούρης Γεωπονικό Παν/μιο Αθηνών koutsouris@aua.gr Ενδογενής ανάπτυξη αξιοποίηση των τοπικών πόρων τοπικός προσδιορισμός των αναπτυξιακών προοπτικών - στόχων τοπικός

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Καθηγητής Αθανάσιος Τζιμογιάννης Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ΙΤΥΕ «Διόφαντος» ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και

Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Μένη Τσιτουρίδου Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδαγωγική Σχολή Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση

Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση Μαρία Ι. Κουτσούμπα Αναπλ. Καθηγήτρια ΣΕΦΑΑ ΕΚΠΑ / ΣΕΠ ΕΑΠ Δραστηριότητες και ασκήσεις αυτό-αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο 6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο Το εκπαιδευτικό σενάριο Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να γίνεται με οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις Λοΐζος Σοφός Οι 5 φάσεις του διδακτικού μετασχηματισμού 1. Εμπειρική σύλληψη ενός σεναρίου μιντιακής δράσης και χαρτογράφηση της

Διαβάστε περισσότερα

EDUS265 Εκπαιδευτική Τεχνολογία

EDUS265 Εκπαιδευτική Τεχνολογία Απόψεις EDUS265 Εκπαιδευτική Τεχνολογία Χαράλαμπος Βρασίδας www.cardet.org www.unic.ac.cy Γιατίοιορισμοίενόςκλάδουείναισημαντικοί; Πώς θα ορίζατε τον όρο «Τεχνολογία»; Πώς θα ορίζατε τον όρο «Εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 6: Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

EDUS265 Εκπαιδευτική Τεχνολογία

EDUS265 Εκπαιδευτική Τεχνολογία EDUS265 Εκπαιδευτική Τεχνολογία Χαράλαμπος Βρασίδας www.cardet.org www.unic.ac.cy 2004-2006 CARDET 1 Απόψεις Γιατί οι ορισμοί ενός κλάδου είναι σημαντικοί; Πώς θα ορίζατε τον όρο «Τεχνολογία»; Πώς θα ορίζατε

Διαβάστε περισσότερα

Νέες μορφές Εκπαιδευτικής και Παιδαγωγικής παρέμβασης με τη βοήθεια των Τ.Π.Ε. για την αντιμετώπιση προβλημάτων στα Ολιγοθέσια Δημοτικά Σχολεία

Νέες μορφές Εκπαιδευτικής και Παιδαγωγικής παρέμβασης με τη βοήθεια των Τ.Π.Ε. για την αντιμετώπιση προβλημάτων στα Ολιγοθέσια Δημοτικά Σχολεία Νέες μορφές Εκπαιδευτικής και Παιδαγωγικής παρέμβασης με τη βοήθεια των Τ.Π.Ε. για την αντιμετώπιση προβλημάτων στα Ολιγοθέσια Δημοτικά Σχολεία Θ. Γούπος 1, Ν. Μπέτζελος 2 1 Προϊστάμενος του Τμήματος Επιστημονικής

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται

Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται Κύκλος Εκπαίδευσης «Συστήματα Ηλεκτρονικής Μάθησης & Ηλεκτρονική Αξιολόγηση» Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται Κατερίνα Γεωργούλη ΤΕΙ Αθήνας Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Δράσης Ποιοτική μορφή έρευνας Πολυμορφική εξαε. Δρ. Μαρία Φραγκάκη

Έρευνα Δράσης Ποιοτική μορφή έρευνας Πολυμορφική εξαε. Δρ. Μαρία Φραγκάκη Έρευνα Δράσης Ποιοτική μορφή έρευνας Πολυμορφική εξαε Δρ. Μαρία Φραγκάκη Research areas in D.E: Macro level: Distance Education Systems & Theory Meso level: Management-Organization-Technologies Micro level:

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακά αντικείµενα (1/2)

Μαθησιακά αντικείµενα (1/2) Το αποθετήριο µαθησιακών αντικειµένων για το ηµοτικό και το Γυµνάσιο: Προτάσεις διδακτικής αξιοποίησης στην πράξη Π. Τουκίλογλου, Α. Πέτσος, Π. Τσάκωνας, Α. Σαριδάκη, Α. Παλιούρας, Ε. Χριστοπούλου, Α.

Διαβάστε περισσότερα

- Από τις εμπειρικές προσεγγίσεις στη διεπιστημονική θεώρηση -

- Από τις εμπειρικές προσεγγίσεις στη διεπιστημονική θεώρηση - Δημητρακοπούλου Α.,.(1998). Σχεδιάζοντας εκπαιδευτικά λογισμικά - Από τις εμπειρικές προσεγγίσεις στη διεπιστημονική θεώρηση-. Περιοδικό ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Μέρος Α, No 100, σελ. 114-123 & Μέρος Β : Νο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Γνωστική Ψυχολογία. επ. Κωνσταντίνος Π. Χρήστου

Εισαγωγή στη Γνωστική Ψυχολογία. επ. Κωνσταντίνος Π. Χρήστου Εισαγωγή στη Γνωστική Ψυχολογία Inside the black box για µια επιστήµη του Νου Επιστροφή στο Νου Γνωστική Ψυχολογία / Γνωσιακή Επιστήµη Inside the black box για µια επιστήµη του Νου Επιστροφή στο Νου Γνωστική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΕ στα ηµοτικά Σχολεία. Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ Ηλεκτρολόγος Μηχ & Μηχ. Η/Υ Εκπαιδευτικός ΠΕ19

ΤΠΕ στα ηµοτικά Σχολεία. Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ Ηλεκτρολόγος Μηχ & Μηχ. Η/Υ Εκπαιδευτικός ΠΕ19 ΤΠΕ στα ηµοτικά Σχολεία Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ Ηλεκτρολόγος Μηχ & Μηχ. Η/Υ Εκπαιδευτικός ΠΕ19 Παρουσίαση ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράµµατος Σπουδών Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών, ΕΠΠΣ-ΑΠΣ Υλικό Επιµόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαµπος Βρασίδας www.cardet.org www.unic.ac.cy info@cardet.org Ανασκόπηση Σύγχρονες τάσεις Στοιχεία από ΕΕ Προκλήσεις Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Εικονικό εργαστήριο στο ηλεκτρικό κύκλωμα

Εικονικό εργαστήριο στο ηλεκτρικό κύκλωμα Εικονικό εργαστήριο στο ηλεκτρικό κύκλωμα ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ευάγγελος Κολτσάκης, ΠΕ0401 ΣΧΟΛΕΙΟ Καλλιτεχνικό Σχολείο Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκη, 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Ο Εννοιολογικός Χάρτης ως Εργαλείο ιδασκαλίας

Ο Εννοιολογικός Χάρτης ως Εργαλείο ιδασκαλίας ιδακτική της Πληροφορικής Νοέµβριος 2005 Ο Εννοιολογικός Χάρτης ως Εργαλείο ιδασκαλίας Ο Εννοιολογικός Χάρτης ως Εργαλείο ιδασκαλίας Γρηγοριάδου, Μ., Γουλή, Ε., Γόγουλου Α. 1 Εισαγωγή Ο εννοιολογικός χάρτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) 1. 9 Εκπαιδευτική χρήση βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυµεσικών εργαλείων και του διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΗΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΑΝΑ ΜΑΘΗΤΗ. Δημόσια Διαβούλευση

ΦΟΡΗΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΑΝΑ ΜΑΘΗΤΗ. Δημόσια Διαβούλευση ΦΟΡΗΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΑΝΑ ΜΑΘΗΤΗ Δημόσια Διαβούλευση ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Εισαγωγή Η εισαγωγή υπολογιστών στην εκπαίδευση μόνο καλό μπορεί να φέρει: Στην απλούστερη περίπτωση να σταματήσουν να τυπώνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015*

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015* ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015* ΔΕΥΤΕΡΑ 19/1 ΤΡΙΤΗ 20/1 ΤΕΤΑΡΤΗ 21/1 ΠΕΜΠΤΗ 22/1 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/1 ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind

Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind Λαδιάς Αναστάσιος, Σχολικός Σύµβουλος Πληροφορικής Β Αθήνας Μπέλλου Ιωάννα, Σχολικός Σύµβουλος Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών

Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών Ημερίδα για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Μαθησιακή Διαδικασία 3 Μαρτίου 2012 Αναστασία Οικονόμου Προϊσταμένη

Διαβάστε περισσότερα

Η διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης /ξένης γλώσσας

Η διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης /ξένης γλώσσας Η διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης /ξένης γλώσσας Εισαγωγικά Μαρία Παπαλεοντίου, Φιλόλογος Π.Ι.Κ. Προβληματιζόμαστε... Τι εννοούμε με τον όρο Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) και τι

Διαβάστε περισσότερα

Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης

Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης Νίκος Καρακαπιλίδης Industrial Management & Information Systems Lab MEAD, University of Patras, Greece nikos@mech.upatras.gr Βασικές έννοιες ιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

1 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Αθήνα, 1/9/2013 Πληροφορίες : Δ.Σ. Διεύθυνση : Ξενοφώντος 15Α T.K. : 105 57 Αθήνα Τηλέφωνο/Φάξ : 210.3229120 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο : pess@pess.gr Δικτυακός τόπος : http://www.pess.gr Π Ε. Τ Π Ε Λ Ο Π

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές της Πληροφορικής στην Εκπαίδευση

Εφαρμογές της Πληροφορικής στην Εκπαίδευση Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Εφαρμογές της Πληροφορικής στην Εκπαίδευση Ενότητα # 3:Εκπαιδευτικό Λογισμικό και Ελληνικό Νηπιαγωγείο: Μια γενική επισκόπηση Θαρρενός Μπράτιτσης Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών

Διαβάστε περισσότερα

Αθανασιάδης Ηλίας Επίκουρος Καθηγητής. Αθήνα, Ελλάς athanasiadis@rhodes.aegean.gr

Αθανασιάδης Ηλίας Επίκουρος Καθηγητής. Αθήνα, Ελλάς athanasiadis@rhodes.aegean.gr H Αδελφοποίηση σχολικών τάξεων µε Ηλεκτρονική Σύνδεση στη διδασκαλία της Αγγλικής ως ξένης γλώσσας σε µαθητές ηµοτικού σχολείου Το πρόγραµµα The Euro e-pals Κοσµάς Βλάχος Υποψήφιος ιδάκτορας- Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή μαθήματος. Εαρινό εξάμηνο 2009-2010. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail.

Περιγραφή μαθήματος. Εαρινό εξάμηνο 2009-2010. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail. Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής I Εαρινό εξάμηνο 2009-2010 Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail.com Περιγραφή μαθήματος Με τον όρο "Διδακτική της

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Μάθηση και γνώση: μια συνεχής και καθοριστική αλληλοεπίδραση Αντώνης Λιοναράκης Στην παρουσίαση που θα ακολουθήσει θα μιλήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

"Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΑΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Π.Τ.Δ.Ε ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ".

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΑΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Π.Τ.Δ.Ε ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. "Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΑΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Π.Τ.Δ.Ε ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ". Σίμος Αναγνωστάκης, Ε.Ε.Δι.Π., sanagn@edc.uoc.gr Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποιώντας το Περιβάλλον PROSYS και τη ιδακτική Προσέγγιση των Περιπτώσεων σε ένα Μαθησιακό Σενάριο για τις Μηχανές Αναζήτησης

Αξιοποιώντας το Περιβάλλον PROSYS και τη ιδακτική Προσέγγιση των Περιπτώσεων σε ένα Μαθησιακό Σενάριο για τις Μηχανές Αναζήτησης Αξιοποιώντας το Περιβάλλον PROSYS και τη ιδακτική Προσέγγιση των Περιπτώσεων σε ένα Μαθησιακό Σενάριο για τις Μηχανές Αναζήτησης Kυπαρισσία A. Παπανικολάου και Ευαγγελία Γουλή Τµήµα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών,

Διαβάστε περισσότερα

4. Σηµειώ -στε. 8 Μάθηση ως διαδικασία και όχι µόνον ως περιεχόµενο ή αποτέλεσµα 9 Διαθεµατική ολική προσέγγιση της διδασκαλίας και µάθησης

4. Σηµειώ -στε. 8 Μάθηση ως διαδικασία και όχι µόνον ως περιεχόµενο ή αποτέλεσµα 9 Διαθεµατική ολική προσέγγιση της διδασκαλίας και µάθησης ΑΣΚΗΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Με βάση τα παρακάτω παιδαγωγικά κριτήρια αξιολογήστε το µαθησιακό περιβάλλον µίας διδακτικής παρέµβασης σηµειώνοντας την ύπαρξή τους είτε µε εισαγωγή σχολίου πάνω στα

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαμπος Βρασίδας

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαμπος Βρασίδας Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαμπος Βρασίδας www.cardet.org www.unic.ac.cy info@cardet.org Ανασκόπηση Σύγχρονες τάσεις Στοιχεία από ΕΕ Προκλήσεις Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Οι Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση: Ηλεκτρονική και ιαδικτυακή Μάθηση

Οι Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση: Ηλεκτρονική και ιαδικτυακή Μάθηση Οι Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση: Ηλεκτρονική και ιαδικτυακή Μάθηση Σταµάτης ηµοσθένης Τµήµα Πληροφορικής Α.ΤΕΙ Θεσσαλονίκης ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΠΣ ΕΠΕΑΕΚ Πολλαπλές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ PROSYS ΚΑΙ ΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΕ ΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ

ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ PROSYS ΚΑΙ ΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΕ ΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση 577 ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ PROSYS ΚΑΙ ΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΕ ΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Γιατί η Ρομποτική στην Εκπαίδευση; A) Τα παιδιά όταν σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και προγραμματίζουν ρομπότ έχουν την ευκαιρία να μάθουν παίζοντας και να αναπτύξουν δεξιότητες Η

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»

«Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» Όμιλος Εκπαιδευτικών Χρηστών Πληροφορικής Τεχνολογίας Κύπρου «Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 08:30-13:30 Α107 Χορηγοί: «Η

Διαβάστε περισσότερα

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η γη από το διάστηµα» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών μέσω Διαδικτύου: Η Δημιουργία και ο Συντονισμός μιας Κοινότητας Μάθησης

Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών μέσω Διαδικτύου: Η Δημιουργία και ο Συντονισμός μιας Κοινότητας Μάθησης Hlapanis G. & Dimitracopoulou A. (2005). Continuous Education of Teachers through Internet: The creation and the monitoring of a Community of Learning. In (Editor). Α.Lionarakis, Proceedings of the 3 rd

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ. Θέμα: «Σχεδιάζεται κατάργηση της Επιμόρφωσης Β Επιπέδου στις Τ.Π.Ε.;»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ. Θέμα: «Σχεδιάζεται κατάργηση της Επιμόρφωσης Β Επιπέδου στις Τ.Π.Ε.;» Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2014 ΠΡΟΣ: Τον Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων ΚΟΙΝ.: Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δ.Ο.Ε., Ο.Λ.Μ.Ε. Εκπαιδευτικά Δίκτυα Ενημέρωσης:

Διαβάστε περισσότερα

Τα εµπλουτισµένα ηλεκτρονικά βιβλία Πληροφορικής Γυµνασίου και η ένταξή τους στην εκπαιδευτική πρακτική

Τα εµπλουτισµένα ηλεκτρονικά βιβλία Πληροφορικής Γυµνασίου και η ένταξή τους στην εκπαιδευτική πρακτική Τα εµπλουτισµένα ηλεκτρονικά βιβλία Πληροφορικής Γυµνασίου και η ένταξή τους στην εκπαιδευτική πρακτική Α. Σαριδάκη, Π. Τσάκωνας, Α. Παλιούρας, Ε. Χριστοπούλου, Α. Πέτσος, Π. Τουκίλογλου, Α. Τζιµογιάννης

Διαβάστε περισσότερα

Το Open Eclass ως Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης

Το Open Eclass ως Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης Θερινό Σχολείο, 14 20 Ιουλίου 2014 Το Open Eclass ως Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης Βάλια Τριπερίνα Γιώργος Φουρτούνης Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Περιγραφή 2 Συστήματα διαχείρισης μάθησης Open eclass

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ 30 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ Αγγελική Δημητρακοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2009-2010 ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

H ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΟΝ Η.Υ. ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗ

H ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΟΝ Η.Υ. ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 495 H ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΟΝ Η.Υ. ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗ Τσιπουριάρη Βάσω Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

Ανοίγοντας την Εκπαίδευση μέσω των νέων τεχνολογιών

Ανοίγοντας την Εκπαίδευση μέσω των νέων τεχνολογιών Ανοίγοντας την Εκπαίδευση μέσω των νέων τεχνολογιών Ημερίδα για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Μαθησιακή Διαδικασία 23 Φεβρουαρίου 2013 Αναστασία Οικονόμου Προϊσταμένη

Διαβάστε περισσότερα

e-knownet Δίκτυο για τη μη-τυπική εκπαίδευση στην επιστήμη, με τη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ)

e-knownet Δίκτυο για τη μη-τυπική εκπαίδευση στην επιστήμη, με τη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) LLP Application Call EAC/61/2006 Transversal Programme / Key Activity 3: ICT / Networks e-knownet Δίκτυο για τη μη-τυπική εκπαίδευση στην επιστήμη, με τη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 2014 1 1. Τι είναι το e-learning; Το e-learning, η ηλεκτρονική μάθηση, είναι μια διαδικασία μάθησης και ταυτόχρονα μια μεθοδολογία εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Παναγιώτης Κουτσαμπάσης

Εισαγωγή. Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Παναγιώτης Κουτσαμπάσης Αλληλεπίδραση λ Αθώ Ανθρώπου-Υπολογιστή Εισαγωγή γή Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Παναγιώτης Κουτσαμπάσης Αλληλεπίδραση η Ανθρώπου-Υπολογιστή «μελετά τη σχεδίαση,

Διαβάστε περισσότερα

5. Η εκπαίδευση στην Κοινωνία της Πληροφορίας

5. Η εκπαίδευση στην Κοινωνία της Πληροφορίας 5. Η εκπαίδευση στην Κοινωνία της Πληροφορίας 5.1 Εισαγωγή 5.2 Τα βασικά χαρακτηριστικά της συντελούμενης αλλαγής 5.3 Οι νέες προτεραιότητες 5.4 Τα συστατικά στοιχεία του νέου εκπαιδευτικού περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο

ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑ Open Discovery Space «Ανοιχτές Εκπαιδευτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής Η Πληροφορική ως αντικείμενο και ως εργαλείο μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Διαπολιτισμική μεσολάβηση και ο ρόλος του εκπαιδευτικού. Ευγενία Αρβανίτη, ΤΕΕΑΠΗ, Πανεπιστήμιο Πατρών earvanitis@upatras.gr

Διαπολιτισμική μεσολάβηση και ο ρόλος του εκπαιδευτικού. Ευγενία Αρβανίτη, ΤΕΕΑΠΗ, Πανεπιστήμιο Πατρών earvanitis@upatras.gr Διαπολιτισμική μεσολάβηση και ο ρόλος του εκπαιδευτικού Ευγενία Αρβανίτη, ΤΕΕΑΠΗ, Πανεπιστήμιο Πατρών earvanitis@upatras.gr 1 4/30/2014 Σχολικές κοινότητες μάθησης εστιάζουν στην προσωπικότητα του μαθητή

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση Διαδραστικού Πίνακα στη. Συναρτήσεων - Γραφικών παραστάσεων

Αξιοποίηση Διαδραστικού Πίνακα στη. Συναρτήσεων - Γραφικών παραστάσεων 2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011 1283 Αξιοποίηση Διαδραστικού πίνακα στη διδασκαλία Συναρτήσεων - Γραφικών παραστάσεων Σ. Παπαδημητρίου Διεύθυνση Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης, ΥΠΔΒΜΘ, sofipapadi@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Διαπολιτισμική Παιδαγωγική στο Νηπιαγωγείο

Διαπολιτισμική Παιδαγωγική στο Νηπιαγωγείο Διαπολιτισμική Παιδαγωγική στο Νηπιαγωγείο 1: Εισαγωγικά στο μάθημα Αρβανίτη Ευγενία ΤΕΕΑΠΗ, Πανεπιστήμιο Πατρών Άδειες Χρήσης Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ202:'Η'επιστημονική'δημοσίευση

ΕΠΛ202:'Η'επιστημονική'δημοσίευση Θέµατα ΕΠΛ202:'Η'επιστημονική'δημοσίευση 2 Ορισµός Τι είναι ένα επιστηµονικό άρθρο; Παρουσίαση και τεκµηρίωση µιας πρωτότυπης επιστηµονικής συνεισφοράς 3 Θέµατα Θέµατα 7 8 Θέµατα Ετεροναφορές Η δοµή ενός

Διαβάστε περισσότερα

Στα πλαίσια αυτά, το 8 ο Πανελλήνιο Συνέδριό μας θα απασχολήσουν ζητήματα όπως:

Στα πλαίσια αυτά, το 8 ο Πανελλήνιο Συνέδριό μας θα απασχολήσουν ζητήματα όπως: 8 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οι Φυσικές Επιστήμες στο Νηπιαγωγείο H Διδακτική των Φυσικών Επιστημών στην εκπαίδευση, επιμόρφωση, μετεκπαίδευση των Νηπιαγωγών Αθήνα, 19 21 Δεκεμβρίου 2014 Οργάνωση Τμήμα Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation Παραδοτέο 4.1.2 ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ «ΖΩΝΤΑΝΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ» ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Θεσσαλονίκη, Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

Η Διαδραστική Τηλεδιάσκεψη στο Σύγχρονο Σχολείο: Πλαίσιο Διδακτικού Σχεδιασμού

Η Διαδραστική Τηλεδιάσκεψη στο Σύγχρονο Σχολείο: Πλαίσιο Διδακτικού Σχεδιασμού Η Διαδραστική Τηλεδιάσκεψη στο Σύγχρονο Σχολείο: Πλαίσιο Διδακτικού Σχεδιασμού Παναγιώτης Αναστασιάδης Πανεπιστήμιο Κρήτης panas@ edc.uoc.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Οι προηγμένες τεχνολογίες σύγχρονης μετάδοσης και ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Το λογισµικό Άτλαντας CENTENNIA µπορεί να χρησιµοποιηθεί 1. Α) Στην ιστορία. Σωστό το ) Σωστό το Γ)

Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Το λογισµικό Άτλαντας CENTENNIA µπορεί να χρησιµοποιηθεί 1. Α) Στην ιστορία. Σωστό το ) Σωστό το Γ) Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Το λογισµικό Άτλαντας CENTENNIA µπορεί να χρησιµοποιηθεί Α) Στην ιστορία. Α) Β) Γ) ) Απλή Β) Στη µελέτη περιβάλλοντος. Γ) Στις φυσικές επιστήµες. ) Σε όλα τα παραπάνω. Είστε

Διαβάστε περισσότερα

WebDance: Web dance for all using advanced e-learning tools. Χορός στο διαδίκτυο µε τη χρήση προηγµένων εργαλείων ηλεκτρονικής εκµάθησης

WebDance: Web dance for all using advanced e-learning tools. Χορός στο διαδίκτυο µε τη χρήση προηγµένων εργαλείων ηλεκτρονικής εκµάθησης WebDance: Web dance for all using advanced e-learning tools Χορός στο διαδίκτυο µε τη χρήση προηγµένων εργαλείων ηλεκτρονικής εκµάθησης Ευαγγελία Καβακλή Το ερευνητικό πρόγραµµα WebDance υλοποιείται µε

Διαβάστε περισσότερα

Το Αναδυόµενο Οικοσύστηµα της Πρόσβασης στη Γνώση. ρ. Εύη Σαχίνη Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης

Το Αναδυόµενο Οικοσύστηµα της Πρόσβασης στη Γνώση. ρ. Εύη Σαχίνη Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης Το Αναδυόµενο Οικοσύστηµα της Πρόσβασης στη Γνώση ρ. Εύη Σαχίνη Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης ΕΠΣΕΤ- Κοινωνικά ίκτυα & Περιεχόµενο Παραγόµενο από Χρήστες Νέες υποδοµές τεχνολογίες αιχµής, ΕΛ/ΛΑΚ, αυξηµένη

Διαβάστε περισσότερα

The Use of the MOODLE Platform in Writing Activities. Δέσποινα Παπαγγελή Σχολική Σύμβουλος Β Αθήνας despap@otenet.gr

The Use of the MOODLE Platform in Writing Activities. Δέσποινα Παπαγγελή Σχολική Σύμβουλος Β Αθήνας despap@otenet.gr The Use of the MOODLE Platform in Writing Activities Δέσποινα Παπαγγελή Σχολική Σύμβουλος Β Αθήνας despap@otenet.gr MOODLE Modular Object- Oriented Dynamic Learning Environment 2 What is Online σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ Κατηγορία ECTS Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Επιστήμη Υποχρεωτικό 6 Ελληνική Γλώσσα Υποχρεωτικό 6 Η Ιστορία και η Διδακτικής της Υποχρεωτικό 6

Διαβάστε περισσότερα

Καρτσιώτου Θωμαϊς M.Sc. Δασκάλα Δ.Σ. Παληού Καβάλας tzoymasn@hol.gr. Περίληψη

Καρτσιώτου Θωμαϊς M.Sc. Δασκάλα Δ.Σ. Παληού Καβάλας tzoymasn@hol.gr. Περίληψη 33 Πρόταση διδασκαλίας με τη χρήση των ΤΠΕ στο μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος της Δ τάξης Δημοτικού: Μαθαίνω για τα σημαντικά έργα που υπάρχουν στην Ελλάδα μέσα από το google earth Καρτσιώτου Θωμαϊς

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εισαγωγή... 13 MΕΡΟΣ Ι. ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. 1.1. Προσεγγίσεις στην έννοια της διδασκαλίας... 22

Περιεχόμενα. Εισαγωγή... 13 MΕΡΟΣ Ι. ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. 1.1. Προσεγγίσεις στην έννοια της διδασκαλίας... 22 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 13 MΕΡΟΣ Ι. ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 1.1. Προσεγγίσεις στην έννοια της διδασκαλίας... 22 1.1.1. Τι είναι διδασκαλία... 25 1.1.2. Διδασκαλία και μάθηση... 28 1.1.3.

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποιώντας το Περιβάλλον PROSYS και τη ιδακτική Προσέγγιση των Περιπτώσεων σε ένα Μαθησιακό Σενάριο για τις Μηχανές Αναζήτησης

Αξιοποιώντας το Περιβάλλον PROSYS και τη ιδακτική Προσέγγιση των Περιπτώσεων σε ένα Μαθησιακό Σενάριο για τις Μηχανές Αναζήτησης Αξιοποιώντας το Περιβάλλον PROSYS και τη ιδακτική Προσέγγιση των Περιπτώσεων σε ένα Μαθησιακό Σενάριο για τις Μηχανές Αναζήτησης Kυπαρισία Παπανικολάου και Ευαγγελία Γουλή Τµήµα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών,

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Μέτρο 2.2 Αναµόρφωση Προγραµµάτων Προπτυχιακών Σπουδών ιεύρυνση Τριτοβάθµιας Κατ. Πράξης 2.2.2.α Αναµόρφωση Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Επέκταση Υπηρεσιών Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης και Δικτυακής πύλης για το ΕΛ/ΛΑΚ του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου

Επέκταση Υπηρεσιών Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης και Δικτυακής πύλης για το ΕΛ/ΛΑΚ του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου http:// e-learning.sch.gr http://opensoft.sch.gr Επέκταση Υπηρεσιών Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης και Δικτυακής πύλης για το ΕΛ/ΛΑΚ του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου Καθηγητής Κωνσταντίνος Μαργαρίτης Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ. ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ

ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ. ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΡΟΣ Α Οι προτεραιότητες στα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Λειτουργική Ανάλυση (copyright: Μαίρη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ I Εισαγωγή στην εκπαιδευτική τεχνολογία 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή στη µάθηση και την τεχνολογία 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Από τη θεωρία στην εφαρµογή 35 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Η/Υ και υπολογιστικά εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

Το ΔΕΠΠΣ- ΑΠΣ των Φυσικών Επιστημών της Ε και Στ Δημοτικού Τα Νέα Διδακτικά Βιβλία των Φυσικών Επιστημών της Ε και Στ Δημοτικού

Το ΔΕΠΠΣ- ΑΠΣ των Φυσικών Επιστημών της Ε και Στ Δημοτικού Τα Νέα Διδακτικά Βιβλία των Φυσικών Επιστημών της Ε και Στ Δημοτικού Το ΔΕΠΠΣ- ΑΠΣ των Φυσικών Επιστημών της Ε Τα Νέα Διδακτικά Βιβλία των Φυσικών Επιστημών της Ε Ειδικοί σκοποί ΑΠΣ Κατανόηση: φυσικού κόσμου νόμων που τον διέπουν φυσικών φαινομένων διαδικασιών που οδηγούν

Διαβάστε περισσότερα

Χαράλαμπος Βρασίδας 2004-2008 CARDET

Χαράλαμπος Βρασίδας 2004-2008 CARDET Χαράλαμπος Βρασίδας 2004-2008 CARDET 1 Επιχειρήματα υπέρ της ένταξης της τεχνολογίας στη διδασκαλία Έχει εισβάλει σε όλες τις πτυχές της ζωής μας Είναι μέσο για οικονομική ανάπτυξη: αναπτύσσει δεξιότητες

Διαβάστε περισσότερα

3o Συνέδριο ΕΝ.Ε.ΔΙ.Μ. Μαθηματική εκπαίδευση και Οικογενειακές πρακτικές

3o Συνέδριο ΕΝ.Ε.ΔΙ.Μ. Μαθηματική εκπαίδευση και Οικογενειακές πρακτικές 2 η Ανακοίνωση 3o Συνέδριο ΕΝ.Ε.ΔΙ.Μ. Μαθηματική εκπαίδευση και Οικογενειακές πρακτικές Ρόδος, Πέμπτη 29 - Σάββατο 31Οκτωβρίου 2009 Το 3 ο Συνέδριο της ΕΝ.Ε.ΔΙ.Μ. θα φιλοξενήσει ομιλίες ολομέλειας, στρογγυλά

Διαβάστε περισσότερα

Ηµερίδα: Γεωπληροφορική και Εκπαίδευση Η Ελληνική Πραγµατικότητα Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο ευτέρα και Τρίτη, 21-22 Maΐου 2007. Γεώργιος Ν.

Ηµερίδα: Γεωπληροφορική και Εκπαίδευση Η Ελληνική Πραγµατικότητα Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο ευτέρα και Τρίτη, 21-22 Maΐου 2007. Γεώργιος Ν. Ηµερίδα: Γεωπληροφορική και Εκπαίδευση Η Ελληνική Πραγµατικότητα Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο ευτέρα και Τρίτη, 21-22 Maΐου 2007 Γεώργιος Ν. Φώτης Geoinformatics Geoinformatics is a science which develops and

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έργου EUfolio

Αποτελέσματα Έργου EUfolio http://www.eufolio.eu Αποτελέσματα Έργου EUfolio Ημερίδα «Ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Μαθησιακή Διαδικασία Λευκωσία, 16 Μαΐου 2015 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ. Καραβελάκη Μαρία, Παπαναγιώτου Γιώργος, Γρηγοριάδης Στάθης

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ. Καραβελάκη Μαρία, Παπαναγιώτου Γιώργος, Γρηγοριάδης Στάθης Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Καραβελάκη Μαρία, Παπαναγιώτου Γιώργος, Γρηγοριάδης Στάθης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ραγδαία και συνεχής εξέλιξη των υπολογιστών και της πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

, α µα.., asotirakis@aegean.gr, 2241025931 α α α, α µα.., kmath@otenet.gr, 2241065194. α α α α α α α α α «α µα. α α µ «α α µα» α

, α µα.., asotirakis@aegean.gr, 2241025931 α α α, α µα.., kmath@otenet.gr, 2241065194. α α α α α α α α α «α µα. α α µ «α α µα» α , α µα.., asotirakis@aegean.gr, 2241025931 α α α, α µα.., kmath@otenet.gr, 2241065194 ΠΕΡΙΛΗΨΗ α α α α µα α 04. α α α α α α α α α α «α µα µα» µ µ α µα α α α α µ α α µ «α α µα» α µα α α µ α µ α α α α α

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α.

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Τι θα Δούμε. Γιατί αλλάζει το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών. Παιδαγωγικό πλαίσιο του νέου Α.Π.Σ. Αρχές του νέου Α.Π.Σ. Μαθησιακές περιοχές του νέου

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ» Εαρινό Εξάμηνο 2010

«ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ» Εαρινό Εξάμηνο 2010 «ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ» Εαρινό Εξάμηνο 2010 Απόστολος Κώστας Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Πληροφορικής, Υ.Δ. Π.Τ.Δ.Ε. Email: apkostas@aegean.gr Πρόγραμμα Μαθημάτων 1 ο - 18 Μαρ Αρχές Οργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα