ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΠΟΦΔΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΔΗΓΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΣΟΤ ΚΑΗ ΣΖ ΔΜΠΛΟΚΖ ΣΧΝ ΓΟΝΔΧΝ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΠΟΦΔΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΔΗΓΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΣΟΤ ΚΑΗ ΣΖ ΔΜΠΛΟΚΖ ΣΧΝ ΓΟΝΔΧΝ."

Transcript

1 Τκήκα Δθπαηδεπηηθήο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ ζηελ Δηδηθή Αγσγή ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΠΟΦΔΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΔΗΓΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΣΟΤ ΚΑΗ ΣΖ ΔΜΠΛΟΚΖ ΣΧΝ ΓΟΝΔΧΝ Δκοςηζίδος Δλένη Α.Μ. 01/012 1 η Δπιβλέποςζα: Καπηαζίδος Λεςκοθέα, Δπίκοςπη Καθηγήηπια 2 ορ Δπιβλέπων: Αγαλιώηηρ Ιωάννηρ, Αναπληπωηήρ Καθηγηηήρ 3 η Δπιβλέποςζα: Πλαηζίδος Μαπία, Αναπληπώηπια Καθηγήηπια Θεζζαινλίθε, Ινχληνο

2 ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ φινπο ηνπο ζπλαδέιθνπο εθπαηδεπηηθνχο Δηδηθήο Αγσγήο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο πνπ κε πξνζπκία ζπκκεηείραλ ζηελ παξνχζα έξεπλα ζπκπιεξψλνληαο ην εξσηεκαηνιφγην. Δπίζεο, επραξηζηψ πνιχ ην ζχδπγν, ηα παηδηά θαη ηνπο γνλείο κνπ γηα ηελ ελζάξξπλζε, ηελ ππνζηήξημε θαη ηελ αλνρή ηνπο ζε φιε ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ κνπ. 1

3 ΠΔΡΗΛΖΦΖ Η παξνχζα εξγαζία πξαγκαηεχεηαη δχν δεηήκαηα, ηα νπνία γηα ηα δεδνκέλα ηεο ζχγρξνλεο εθπαίδεπζεο θαη θπξίσο ηεο εηδηθήο εθπαίδεπζεο ζεσξνχληαη βαζηθήο ζεκαζίαο. Τν πξψην δήηεκα αθνξά ζηελ απην-απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο πνπ ζχκθσλα κε ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία απνηειεί έλα απφ ηα βαζηθά ζέκαηα ηεο εθπαηδεπηηθήο πξάμεο, ελψ ην δεχηεξν δήηεκα αθνξά ζηελ γνλετθή εκπινθή θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο. Καη ηα δχν εμεηάδνληαη ζην πιαίζην ηεο εηδηθήο εθπαίδεπζεο, κηαο θαη νη ζπκκεηέρνληεο ηεο έξεπλαο είλαη εθπαηδεπηηθνί Δηδηθήο Αγσγήο. Η επηινγή ηνπ ζέκαηνο έγηλε ιακβάλνληαο ππφςε φηη αλ θαη ηα δχν δεηήκαηα εξεπλήζεθαλ απφ πνιινχο κειεηεηέο ζην πιαίζην ηεο γεληθήο εθπαίδεπζεο, σζηφζν νη έξεπλεο ζηελ εηδηθή εθπαίδεπζε είλαη πεξηνξηζκέλεο. Σθνπφο, ινηπφλ, ηεο εξγαζίαο είλαη ε εμέηαζε ησλ απφςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ Δηδηθήο Αγσγήο ζρεηηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο ηνπο θαη ηεο εκπινθήο ησλ γνλέσλ ζηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο. Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ απηνχ ζπιιέρζεθαλ κέζσ εξσηεκαηνινγίνπ νη απφςεηο 70 εθπαηδεπηηθψλ Δηδηθήο Αγσγήο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηνπ Ννκνχ Θεζζαινλίθεο. Τα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη φζν ζεηηθφηεξεο είλαη νη απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ Δηδηθήο Αγσγήο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο γνλετθήο εκπινθήο, ηφζν πην ζεηηθέο είλαη νη αλαθνξέο ηνπο γηα ηε γνλετθή εκπινθή, ελψ δε δηαπηζηψζεθε ζπζρέηηζε κεηαμχ απηφ-απνηειεζκαηηθφηεηαο δηδαζθαιίαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο γνλετθήο εκπινθήο.. Δπηπξφζζεηα, ηα δεδνκέλα ηεο έξεπλαο θαηέιεμαλ ζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο θπξίσο σο πξνο ηε βαζκίδα εθπαίδεπζεο, ηα έηε πξνυπεξεζίαο θαη ην εξγαζηαθφ θαζεζηψο ζηηο ππνθιίκαθεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Τν θχιν δελ βξέζεθε λα παίδεη θάπνην ξφιν ζηελ αίζζεζε ηεο απην-απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ησλ αλαθνξψλ γηα ηε γνλετθή εκπινθή. 2

4 Self effectiveness and Parental Involvement: investigating the opinions of special education teachers ABSTRACT This paper discusses two issues, which are essential in education and particularly in special education. The first issue relates to the self-efficacy of teaching, which is one of the key issues of educational practice according to the literature, while the second issue relates to parental involvement and effectiveness. Both are examined in the context of special education, as the participants of the survey are special education teachers. The theme was choosen, because research in special education is limited. The aim, therefore, of the study is to investigate the opinions of special education teachers on the effectiveness of teaching and parental involvement in the education of children with special needs. The opinions of 70 special education teachers of primary and secondary schools of Thessaloniki were collected via questionnaires. The results showed that the more positive are the opinions of special education teacher on the effectiveness of parental involvement, the more positive are their reports for parental involvement, while no correlation was found between selfefficacy of teaching and parental involvement effectiveness. In addition, the data resulted in statistically significant differences mainly on the education level, years of experience and occupational status on the subscales of the questionnaire. Gender was not found to play a role in self-efficacy sense and in the reports about parental involvement. 3

5 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΕΤΧΑΡΙΣΙΕ... 1 ΠΕΡΙΛΘΨΘ... 2 ABSTRACT... 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 4 ΕΙΑΓΩΓΘ... 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ... 8 ΑΤΣΟ-ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΘΣΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ Εννοιολογικό περιεχόμενο Θεωρίεσ και χαρακτηριςτικά αποτελεςματικότητασ εκπαιδευτικών Εργαλεία αξιολόγηςησ τησ αποτελεςματικότητασ των εκπαιδευτικών Ζρευνεσ για την αυτο-αποτελεςματικότητα των εκπαιδευτικών Αποτελεςματικότητα των εκπαιδευτικών ςτην ςυμπεριληπτική εκπαίδευςη ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΟΝΕΪΚΘ ΕΜΠΛΟΚΘ Εννοιολογικό περιεχόμενο Αναγκαιότητα τησ γονεϊκήσ εμπλοκήσ Θ γονεϊκή εμπλοκή ςτην Ελλάδα Εργαλεία μζτρηςησ τησ γονεϊκήσ εμπλοκήσ Ζρευνεσ για την αποτελεςματικότητα τησ γονεϊκήσ εμπλοκήσ χζςη γονεϊκήσ εμπλοκήσ και αυτο-αποτελεςματικότητασ ΚΟΠΟ ΕΡΕΤΝΑ ΕΡΕΤΝΘΣΙΚΑ ΕΡΩΣΘΜΑΣΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΡΙΣΟ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Δείγμα Διαδικαςία

6 3.3. Εργαλείο ςυλλογήσ δεδομζνων Αξιοπιςτία τατιςτική ανάλυςη ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΕΣΑΡΣΟ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ Διερεφνηςη βαθμοφ αίςθηςησ αυτό-αποτελεςματικότητασ διδαςκαλίασ, αποτελεςματικότητασ γονεϊκήσ εμπλοκήσ και ςυχνότητασ αναφορών για τη γονεϊκή εμπλοκή Ατομικζσ διαφορζσ των εκπαιδευτικών Ειδικήσ Αγωγήσ ςχετικά με την αίςθηςη αυτό-αποτελεςματικότητασ τησ διδαςκαλίασ τουσ, τησ αποτελεςματικότητασ τησ γονεϊκήσ εμπλοκήσ και των αναφορών τουσ για τη γονεϊκή εμπλοκή Θ επίδραςη του φφλου ςτισ τρεισ υποκλίμακεσ Θ επίδραςη τησ βαθμίδασ εκπαίδευςησ ςτισ τρεισ υποκλίμακεσ Θ επίδραςη του εργαςιακοφ καθεςτώτοσ ςτισ τρεισ υποκλίμακεσ Θ επίδραςη τησ εμπειρίασ/προχπηρεςίασ ςτην Ειδική Αγωγή ςτισ τρεισ υποκλίμακεσ Θ ςχζςη ανάμεςα ςτισ τρεισ υποκλίμακεσ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΣΟ ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ-ΤΗΘΣΘΘ Βαθμόσ αίςθηςησ αυτό-αποτελεςματικότητασ διδαςκαλίασ, αποτελεςματικότητασ γονεϊκήσ εμπλοκήσ και ςυχνότητασ αναφορών για τη γονεϊκή εμπλοκήτων εκπαιδευτικών Ειδικήσ Αγωγήσ Ατομικζσ διαφορζσ των εκπαιδευτικών Ειδικήσ Αγωγήσ ςχετικά με την αίςθηςη αυτόαποτελεςματικότητασ τησ διδαςκαλίασ τουσ, τησ αποτελεςματικότητασ τησ γονεϊκήσ εμπλοκήσ και των αναφορών τουσ για τη γονεϊκή εμπλοκή χζςη μεταξφ των τριών υποκλιμάκων Περιοριςμοί ζρευνασ Προτάςεισ για μελλοντική ζρευνα ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ

7 ΔΗΑΓΧΓΖ Οη εθπαηδεπηηθνί απνηεινχλ έλαλ απφ ηνπο πην ζεκαληηθνχο παξάγνληεο ζηελ εθπαίδεπζε, κηαο θαη κέζσ ηεο δηδαζθαιίαο πνπ εθαξκφδνπλ κπνξνχλ λα επεξεάδνπλ ζεηηθά ή αξλεηηθά ηηο αθαδεκατθέο επηδφζεηο ησλ καζεηψλ. Σπλήζσο, γηα λα βειηησζεί ε επίδνζε ησλ καζεηψλ, γίλνληαη παξεκβάζεηο πνπ επηθεληξψλνληαη ζε αιιαγέο ζηε κέζνδν δηδαζθαιίαο, ζηελ πηνζέηεζε ελφο λένπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ή ζηελ εθαξκνγή λέσλ ζηξαηεγηθψλ θαη εξγαιείσλ αμηνιφγεζεο. Ωζηφζν, ε ζπκβνιή ηνπ δαζθάινπ ζηε κάζεζε πξνρσξά πέξα απφ ην πεξηερφκελν ηεο δηδαζθαιίαο ή ην επίπεδν εθπαίδεπζήο ηνπο. Οη απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηε δηθή ηνπο δηδαζθαιία, θαη θαη επέθηαζε, γηα ηε κάζεζε ησλ καζεηψλ ηνπο, απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο κηαο επηηπρεκέλεο δηδαζθαιίαο. Έηζη, έλαο δάζθαινο κε ηζρπξή αληίιεςε απην-απνηειεζκαηηθφηεηαο είλαη ζε ζέζε λα ιχλεη ηα πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ θαη λα αλαιακβάλεη πξσηνβνπιίεο. Βέβαηα, ζεκαληηθφ είλαη λα αλαθεξζεί φηη ε απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία δελ είλαη εχθνιν εγρείξεκα αθφκα θαη θάησ απφ ηηο επλντθφηεξεο ζπλζήθεο (Τξηιηαλφο, 2000). Παιαηφηεξα, ε ζρνιηθή επίδνζε ζεσξνχληαλ φηη επεξεάδνληαλ απφ ηελ πνηφηεηα ηνπ καζεηή, δειαδή ηηο ηθαλφηεηεο θαη ηα θίλεηξά ηνπ, θαζψο θαη ην θνηλσληθννηθνλνκηθφ πιαίζην ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηνπ ζρνιείνπ. Ωζηφζν, απνζηνιή ηνπ ζχγρξνλνπ ζρνιείνπ είλαη ε δεκηνπξγία πεξηβαιιφλησλ κάζεζεο πνπ πξνάγνπλ θαη ηηο γλσζηηθέο ηθαλφηεηεο θαη ηελ αιιειεπίδξαζε. Γηα λα επηηεπρζεί απηφ απαηηείηαη ε ζπλεξγαζία ησλ δηαθφξσλ ζπζηαηηθψλ ηνπ ζρνιείνπ - δηεπζπληήο, εθπαηδεπηηθνί, γνλείο. Η επζχλε γηα ηηο ζρέζεηο κε ηνπο γνλείο είλαη ζαθψο έλα ζέκα πνπ απαζρνιεί πνιινχο εθπαηδεπηηθνχο θαη ην δήηεκα ηνπ θαηά πφζν νη εθπαηδεπηηθνί είλαη ππεχζπλνη γηα ηε δηαηήξεζε ησλ ζρέζεσλ κε ηνπο γνλείο θαίλεηαη λα ζπλδέεηαη κε ην βαζκφ ζηνλ νπνίν νη γνλείο ζέβνληαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο σο επαγγεικαηίεο. Οη ζρέζεηο κε ηνπο γνλείο πξέπεη λα θαιιηεξγνχληαη απφ φινπο ηνπο δαζθάινπο, νη νπνίνη ζα πξνζπαζνχλ λα ζηεξίδνπλ θαη λα ζπλεξγάδνληαη κε ηνπο γνλείο. Έηζη, ε πνηφηεηα ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ ζρνιείσλ θαη ησλ νηθνγελεηψλ παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ επηηπρία ησλ καζεηψλ. Η γνλετθή εκπινθή ζηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ έρεη ηνληζηεί σο ε ηδηαίηεξα ζεκαληηθή πηπρή ηεο ζρέζεο 6

8 ζρνιείνπ-νηθνγέλεηαο. Πνιπάξηζκεο κειέηεο δείρλνπλ φηη ε ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ ζρεηίδεηαη κε ηελ πςειφηεξε αθαδεκατθή επίδνζε ησλ καζεηψλ, ηελ θαιχηεξε ζπκκεηνρή ηνπο θαη ηελ πην ζεηηθή ζηάζε θαη ησλ καζεηψλ θαη ησλ γνλέσλ απέλαληη ζηελ εθπαίδεπζε (Woolfolk, Rosoff, & Hoy, 1990 Caprara, Barbaranelli, Steca, & Malone, 2006 Tschannen-Moran & Johnson, 2011). Παξφηη ππάξρεη πιήζνο εξεπλψλ πνπ κειεηά ηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο ηνπο θαζψο θαη γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο γνλετθήο εκπινθήο, νη έξεπλεο ζρεηηθά κε ηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ εηδηθήο αγσγήο γηα ηα αλσηέξσ είλαη πεξηνξηζκέλεο. Η παξνχζα εξγαζία, ινηπφλ, έρεη σο ζηφρν λα εμεηάζεη ηηο απφςεηο ησλ δαζθάισλ εηδηθήο αγσγήο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο ηνπο θαη ηεο γνλετθήο εκπινθήο. Έηζη, ζην πξψην θεθάιαην επηρεηξείηαη αλαζθφπεζε ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο γηα ην ζεσξεηηθφ πιαίζην ηεο απην-απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο δηδαζθαιίαο. Αλαιπηηθφηεξα, γίλεηαη αλαθνξά ζην ελλνηνινγηθφ πεξηερφκελν ηνπ φξνπ, ζηηο ζεσξίεο ηεο απην-απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Δπηπιένλ, παξαζέηνληαη θάπνηα απφ ηα βαζηθά εξγαιεία κέηξεζεο ηεο απην-απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ζρεηηθέο έξεπλεο κε ηα απνηειέζκαηά ηνπο. Σην δεχηεξν θεθάιαην γίλεηαη αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο γηα ην ζεσξεηηθφ πιαίζην ηεο γνλετθήο εκπινθήο. Αξρηθά δίλεηαη ην ελλνηνινγηθφ πιαίζην ηνπ φξνπ, ελψ ζηε ζπλέρεηα κειεηάηαη ε αλαγθαηφηεηα ηεο γνλετθήο εκπινθήο, ηα βαζηθά εξγαιεία κέηξεζήο ηεο θαη ζρεηηθέο έξεπλεο κε ηα απνηειέζκαηά ηνπο. Τειεηψλνληαο ην ζεσξεηηθφ πιαίζην παξαζέηνληαη νη ζηφρνη θαη ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ζηα νπνία ε έξεπλα θαιείηαη λα απαληήζεη θαη αθνινπζεί ην ηξίην θεθάιαην ηεο κεζνδνινγίαο ηεο έξεπλαο. Σην θεθάιαην απηφ παξνπζηάδνληαη ην δείγκα, ε δηαδηθαζία ζπιινγήο δεδνκέλσλ, ην εξγαιείν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε θαη ε κέζνδνο ηεο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο. Σην ηέηαξην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ ζηαηηζηηθψλ αλαιχζεσλ θαη ζην πέκπην θαη ηειεπηαίν θεθάιαην αθνινπζνχλ ηα ζπκπεξάζκαηα θαη ε ζπδήηεζε ησλ απνηειεζκάησλ. 7

9 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ ΑΤΣΟ-ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ 1.1. Δννοιολογικό πεπιεσόμενο Παξά ηηο δηαθνξέο ζηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα, έξεπλεο δείρλνπλ φηη ε αληίιεςε ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ απην-απνηειεζκαηηθφηεηα ππάξρεη ζε πνιιέο θνπιηνχξεο θαη ρψξεο (Klassen et al, 2009). Ο Bandura (1986, φπσο αλαθέξεηαη ζε Steele, 2010) φξηζε ηελ απηναπνηειεζκαηηθφηεηα σο ην ζχλνιν ησλ πεπνηζήζεσλ πνπ έρεη έλα άηνκν ζρεηηθά κε ηηο δπλαηφηεηέο ηνπ λα παξάγεη επηζπκεηά απνηειέζκαηα θαη γεγνλφηα πνπ επεξεάδνπλ ηε δσή ηνπ. Απηέο νη πεπνηζήζεηο επεξεάδνπλ ην πψο νη άλζξσπνη ζθέθηνληαη θαη ζπκπεξηθέξνληαη, ηηο επηινγέο πνπ θάλνπλ, ηνπο ζηφρνπο πνπ ζέηνπλ θαη ηα ζρέδηα δξάζεο πνπ επηδηψθνπλ. Σχκθσλα κε ηνλ παξαπάλσ νξηζκφ ε απην-απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη βαζηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία θαη θαζνξίδεηαη απφ ην ζχλνιν ησλ πεπνηζήζεσλ πνπ έρεη έλαο δάζθαινο ζρεηηθά κε ηηο δηθέο ηνπ ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο λα δηδάμεη θαη λα επεξεάζεη ηε ζπκπεξηθνξά θαη ηηο επηδηψμεηο ησλ καζεηψλ αλεμάξηεηα απφ εμσηεξηθέο επηξξνέο ή εκπφδηα. Δίλαη δειαδή, ε αληίιεςε ηνπ δαζθάινπ γηα ηηο δπλαηφηεηέο ηνπ, θαζψο θαη γηα ηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα δηδάζθεη θαη λα δηακνξθψλεη ηηο γλψζεηο, ηηο αμίεο θαη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ, αθφκα θαη ησλ καζεηψλ πνπ δελ έρνπλ θίλεηξα (Tschannen-Moran & Woolfolk Hoy, 2001). Δπηπιένλ, θαηά ηνπο Berman, McLaughlin, Bass, Pauly θαη Zellman (1979, φπσο αλαθέξεηαη ζε Gurvitch & Metzler, 2009) ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο έρεη νξηζηεί σο ν βαζκφο ζηνλ νπνίν ν εθπαηδεπηηθφο ζεσξεί φηη έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα επεξεάζεη ηελ επίδνζε ησλ καζεηψλ. Οπζηαζηηθά, είλαη ην εθθξαζκέλν επίπεδν εκπηζηνζχλεο πνπ έλαο εθπαηδεπηηθφο έρεη ζρεηηθά κε ηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα βνεζήζεη ηα παηδηά λα κάζνπλ. Οη απφςεηο απην-απνηειεζκαηηθφηεηαο ζεσξνχληαη σο ην ζεκέιην γηα ηελ χπαξμε θηλήηξσλ θαη πξνζσπηθψλ επηηεπγκάησλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Έηζη, εάλ νη εθπαηδεπηηθνί δελ πηζηεχνπλ ζηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα 8

10 νινθιεξψζνπλ έλα επηζπκεηφ απνηέιεζκα, ζα έρνπλ κηθξφ ή θαζφινπ θίλεηξν λα εξγαζηνχλ πξνο ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηνπο. Με άιια ιφγηα, έλαο δάζθαινο πνπ αηζζάλεηαη εμαηξεηηθά απνηειεζκαηηθφο ζα είλαη ζε ζέζε λα αληηκεησπίζεη ηηο πξνθιήζεηο θαη ηηο δπζθνιίεο πνπ πηζαλφλ ζα ηνπ πξνθχςνπλ. Η ζεκαζία ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνθχπηεη θαη απφ ηελ θπθιηθή ηεο θχζε. Όπσο θαίλεηαη ζην Σρήκα 1, ε αίζζεζε επάξθεηαο ηεο απφδνζεο δεκηνπξγεί κηα λέα εκπεηξηθή γλψζε, ε νπνία παξέρεη λέεο πιεξνθνξίεο πνπ ζα ππνβιεζνχλ ζε επεμεξγαζία γηα λα δηακνξθψζνπλ κειινληηθέο πεπνηζήζεηο απνηειεζκαηηθφηεηαο. Μεγαιχηεξε απνηειεζκαηηθφηεηα νδεγεί ζε κεγαιχηεξε πξνζπάζεηα θαη επηκνλή, ε νπνία νδεγεί ζε θαιχηεξε απφδνζε, ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο νδεγεί ζε κεγαιχηεξε απνηειεζκαηηθφηεηα. Βέβαηα είλαη δπλαηφλ λα ζπκβαίλεη θαη ην αληίζηξνθν. Έηζη, ρακειφηεξε απνηειεζκαηηθφηεηα νδεγεί ζε ιηγφηεξε πξνζπάζεηα θαη αίζζεζε απνηπρίαο, ε νπνία νδεγεί ζε θησρφηεξα δηδαθηηθά απνηειέζκαηα, ηα νπνία ζηε ζπλέρεηα νδεγνχλ ζε κεησκέλε απνηειεζκαηηθφηεηα (Tschannen-Moran, Woolfolk Hoy, & Hoy, 1998). λ Νζεσ πηγζσ Γνωςτική Επεξεργαςία Ανάλυςη διδακτικών καθηκόντων Αξιολογηςη προςωπικών δεξιοτήτων διδαςκαλίασ Πηγζσ πληροφοριών αποτελεςματικότητασ Αποτελεςματικότητα εκπαιδευτικών Απόδοςη υνζπειεσ τησ Αποτελεςματικότητασ τόχοι, επιμονή κτλ. χήμα 1. Κυκλική φφςη αποτελεςματικότητασ 9

11 Γεληθφηεξα, ππάξρνπλ εθπαηδεπηηθνί πνπ πξνηείλνπλ ηε ρξήζε ηεο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηε ζπλνιηθή θαη δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηνπο έξγνπ (Ramey-Gassert, Shroyer, & Staver, 1996 Scharmann & Hampton, 1995). Αληίζεηα, άιινη εθπαηδεπηηθνί είλαη ιηγφηεξν ελζνπζηψδεηο θαη ππνζηεξίδνπλ φηη ην ελδηαθέξνλ ζα πξέπεη λα εζηηαζηεί ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη φρη ζηελ απην-απνηειεζκαηηθφηεηα, κηαο θαη ε ηειεπηαία αλαθέξεηαη κφλν ζηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο (Chan, 2008). Πάλησο, ζε κηα αλαζθφπεζε ηνπ ζπλφινπ ζρεδφλ ησλ πεγψλ απφ ην 1974 κέρξη ην 1997 πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ ηνλ φξν απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ, νη Tschannen-Moran, Woolfolk-Hoy θαη Hoy (1998) εληφπηζαλ πεξηζζφηεξα απφ 100 άξζξα, πξαθηηθά ζπλεδξίσλ θαη βηβιία πνπ αλαθέξνληαλ ζηνλ φξν απηφ. Δπηπξνζζέησο, νη απφςεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα, εηδηθά απφ έκπεηξνπο εθπαηδεπηηθνχο, θαίλεηαη λα παξακέλεη αξθεηά ζηαζεξή, φηαλ νη εθπαηδεπηηθνί ιακβάλνπλ επηκφξθσζε. Ωζηφζν, αθφκε θαη νη έκπεηξνη εθπαηδεπηηθνί κε ζηαζεξέο απφςεηο απνηειεζκαηηθφηεηαο κπνξεί λα ρξεηαζηεί λα αμηνινγήζνπλ εθ λένπ ηηο απφςεηο ηνπο, φηαλ αληηκεησπίδνπλ λέεο πξνθιήζεηο, φπσο κία άιιε κέζνδν δηδαζθαιίαο. Δπηπιένλ, ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνιιέο θνξέο ζρεηίδεηαη κε έλα ζπγθεθξηκέλν πιαίζην. Έηζη, νη εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα αηζζάλνληαη απνηειεζκαηηθνί γηα ηε δηδαζθαιία νξηζκέλσλ καζεκάησλ ζε νξηζκέλνπο καζεηέο ζε νξηζκέλεο ζπλζήθεο, ελψ αληηιακβάλνληαη ηνλ εαπηφ ηνπο σο ιηγφηεξν απνηειεζκαηηθφ θάησ απφ δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο (Tschannen-Moran & Woolfolk Hoy, 2007 Tschannen-Moran et al, 1998). Πξέπεη επίζεο λα πξνζηεζεί φηη ε έλλνηα ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο έρεη ζπλδεζεί κε έλα πιήζνο εθπαηδεπηηθψλ κεηαβιεηψλ, φπσο ε επηηπρία ησλ καζεηψλ θαη ηα θίλεηξά ηνπο, ε απηνεθηίκεζε ησλ καζεηψλ θαη νη ζεηηθέο θνηλσληθέο ηνπο δεμηφηεηεο, ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζρνιείνπ, νη εθπαηδεπηηθέο θαηλνηνκίεο, ε επηηπρία ηεο εθαξκνγήο ησλ πξνγξακκάησλ, νη απνθάζεηο γηα παξαπνκπή ησλ καζεηψλ ζε κνλάδεο εηδηθήο αγσγήο θαη νη ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο ηεο ηάμεο (Brouwers & Tomic, 2001). Άιισζηε, πξφζθαηα εξεπλεηηθά επξήκαηα έρνπλ ππνζηεξίμεη ηελ ηδέα φηη ε απην-απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ απνηειεί έλα πνιπδηάζηαην θαηλφκελν. 10

12 Ο αξηζκφο ησλ δηαζηάζεψλ ηεο πνηθίιεη. Έηζη, αλάινγα κε ηηο κειέηεο, ην φξγαλν κέηξεζεο θαη ηελ εζηίαζε ηεο έξεπλαο θπκαίλεηαη ζπλήζσο απφ ηξεηο έσο έμη δηαζηάζεηο (Malinen, Savolainen, Xu, 2012). Οη δηαζηάζεηο ζρεηίδνληαη κε ηελ δηαρείξηζε ηεο ηάμεο, ηε δηδαζθαιία, ηελ παξνρή θηλήηξσλ θαη ηε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ, θαη, πην πξφζθαηα, ηε ζπλεξγαζία κε ηνπο ζπλαδέιθνπο θαη ηνπο γνλείο (Chan, 2008 Skaalvik & Skaalvik, 2010 Tschannen-Moran & Woolfolk Hoy, 2007). Πην ζπγθεθξηκέλα, νη Skaalvik & Skaalvik (2010) κειέηεζαλ ηηο εμήο δηαζηάζεηο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο δηδαζθαιίαο: πξνζαξκνγή ηεο εθπαίδεπζεο ζηηο αηνκηθέο αλάγθεο ησλ καζεηψλ, θίλεηξα γηα ηνπο καζεηέο, δηαηήξεζε πεηζαξρίαο, ζπλεξγαζία κε ζπλαδέιθνπο θαη γνλείο, αληηκεηψπηζε ησλ αιιαγψλ θαη πξνθιήζεσλ. Δπηπιένλ νη Tschannen-Moran & Woolfolk Hoy (2007) κειέηεζαλ ηελ επίδξαζε ηνπ θιίκαηνο θαη ηεο δνκήο ηνπ ζρνιείνπ θαζψο θαη ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ δηεπζπληή θαη ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Τέινο, ε ζεκαζία ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο δηδαζθαιίαο ηνλίδεηαη θαη απφ εθείλνπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ δηαθεξχζζνπλ φηη νη κεηαξξπζκίζεηο ηεο εθπαίδεπζεο πνπ απνηπγράλνπλ λα ηελ αμηνινγήζνπλ είλαη αλαπνηειεζκαηηθέο θαη αλεπηηπρείο (DeMesquita & Drake, 1994). Ωζηφζν, παξά ηελ θαζνιηθή αλαγλψξηζε ηεο ζεκαζίαο ηεο κειέηεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, δελ ππάξρεη θνηλή άπνςε γηα ην λφεκα θαη ηα κέηξα απφθηεζήο ηεο (Chan, 2008) Θεωπίερ και σαπακηηπιζηικά αποηελεζμαηικόηηηαρ εκπαιδεςηικών Οη Tschannen-Moran et al. (1998) εμεηάδνληαο ηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ, αλέθεξαλ δχν θπξίαξρεο ζεσξίεο : ηε ζεσξία ηνπ θέληξνπ ειέγρνπ ηνπ Rotter θαη ηελ θνηλσληθή γλσζηηθή ζεσξία ηνπ Bandura. Δπηπιένλ, έθαλαλ πεξαηηέξσ δηάθξηζε κεηαμχ ηεο γεληθήο θαη ζπιινγηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, πνπ αλαθέξεηαη ζηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ ηθαλφηεηα ηνπ επαγγέικαηφο ηνπο λα επεξεάδεη ηηο επηδφζεηο ησλ καζεηψλ, θαζψο θαη ηελ πξνζσπηθή ή απην-απνηειεζκαηηθφηεηα, ε νπνία αλαθέξεηαη ζηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο λα επεξεάδνπλ ηα απνηειέζκαηα/επηδφζεηο ησλ καζεηψλ. 11

13 Αλαιπηηθφηεξα, ζχκθσλα κε ηελ θνηλσληθή ζεσξία κάζεζεο ηνπ Rotter (1966, φπσο αλαθέξεηαη ζε Brouwers & Tomic, 2001) νη εθπαηδεπηηθνί πνπ ζεσξνχληαη ηθαλνί λα δηδάμνπλ ηνπο δχζθνινπο θαη ρσξίο θίλεηξα καζεηέο ζεσξείηαη φηη έρνπλ εζσηεξηθφ θέληξν ειέγρνπ, ελψ νη εθπαηδεπηηθνί πνπ πηζηεχνπλ φηη ην πεξηβάιινλ έρεη πεξηζζφηεξν επίδξαζε ζηε κάζεζε ησλ καζεηψλ ζε ζρέζε κε ηηο δηθέο ηνπο ηθαλφηεηεο δηδαζθαιίαο ζεσξείηαη φηη έρνπλ εμσηεξηθφ θέληξν ειέγρνπ. Έηζη, ε απην-απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ απμάλεηαη αλ ν εθπαηδεπηηθφο πηζηεχεη φηη ε επίδνζε θαη ε ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ επεξεάδεηαη απφ ηελ εθπαίδεπζε, ελψ κεηψλεηαη εάλ ν εθπαηδεπηηθφο πηζηεχεη φηη παξάγνληεο εμσηεξηθνί πξνο ηε δηδαζθαιία (π.ρ. ηθαλφηεηεο καζεηψλ, νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ) είλαη πην ζεκαληηθνί ζηε κάζεζε ησλ καζεηψλ απφ ηελ επηξξνή πνπ έλαο δάζθαινο κπνξεί λα έρεη. Σχκθσλα κε ηελ θνηλσληθή ζεσξία κάζεζεο ηνπ Bandura (φπσο αλαθέξεηαη ζε Brouwers & Tomic, 2001) νη εθπαηδεπηηθνί πνπ πηζηεχνπλ φηη είλαη ηθαλνί λα δηδάμνπλ ηνπο καζεηέο ζεσξείηαη φηη έρνπλ αίζζεζε ηζρπξήο απνηειεζκαηηθφηεηαο, ελψ νη εθπαηδεπηηθνί πνπ ακθηβάιινπλ γηα ηελ ηθαλφηεηά ηνπο έρνπλ αίζζεζε γηα κεησκέλε απην-απνηειεζκαηηθφηεηα ζηε δηδαζθαιία. Ο Bandura (φπσο αλαθέξεηαη ζε Brouwers & Tomic, 2001), ινηπφλ, πξνηείλεη ηηο αθφινπζεο ηέζζεξηο πεγέο ηεο απην-απνηειεζκαηηθφηεηαο: (1) εκπεηξηθή γλψζε, (2) αιιφηξηεο εκπεηξίεο, (3) πεπνηζήζεηο ηνπ θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο, θαη (4) ζσκαηηθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο θαηαζηάζεηο. Η πξψηε πεγή, η εμπειρική γνώζη, αλαθέξεηαη ζηηο εξκελείεο ησλ θαηαζηάζεσλ ηνπ παξειζφληνο πνπ θάλνπλ ηα άηνκα θαη αζθεί ηε κεγαιχηεξε επηξξνή απφ ηηο ηέζζεξηο πεγέο. Ο Bandura ππέζεζε φηη νη εξκελείεο ησλ παξειζνληηθψλ θαηαζηάζεσλ ρξεζηκεχνπλ σο κηα ηζρπξή έλδεημε ηεο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο, έλα εχξεκα πνπ έρεη επηβεβαησζεί ζε κεηαγελέζηεξεο κειέηεο (Usher & Pajares, 2008). Γηα παξάδεηγκα, έλαο δάζθαινο πνπ είλαη επηηπρήο ζην λα βνεζά ηνπο καζεηέο λα πξννδεχνπλ, είλαη πηζαλφ λα θάλεη κηα επλντθή εξκελεία ηεο πξνζπάζεηάο ηνπ, απμάλνληαο έηζη ηελ απην-απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, απνηπρίεο ζηελ ηάμε κπνξεί λα κεηψζνπλ ηελ αίζζεζε απηφαπνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπ. Έηζη, ηα άηνκα ζπκκεηέρνπλ ζε κηα ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα, εξκελεχνπλ ή ελεκεξψλνληαη γηα ηα απνηειέζκαηα ηεο απφδνζήο 12

14 ηνπο θαη ρξεζηκνπνηνχλ απηά ηα απνηειέζκαηα γηα λα δεκηνπξγήζνπλ ηηο απφςεηο ζρεηηθά κε ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο λα ζπκκεηέρνπλ ζε επφκελεο παξφκνηεο δξαζηεξηφηεηεο. Γεληθά, κηα επηηπρεκέλε αληίιεςε εληζρχεη ηελ αίζζεζε απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ αηφκνπ, ελψ κηα αληίιεςε απνηπρίαο κεηψλεη ηα επίπεδα απνηειεζκαηηθφηεηαο (Gurvitch & Metzler, 2009). Η δεχηεξε πεγή, οι αλλόηριες εμπειρίες, αλαθέξεηαη ζηελ πείξα πνπ απνθηήζεθε απφ ηελ παξαηήξεζε ησλ επηηπρηψλ θαη ησλ ιαζψλ ησλ άιισλ. Δθηφο απφ ηελ εξκελεία πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ πξνζσπηθή απφδνζε ησλ απνηειεζκάησλ, νη εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα αμηνινγήζνπλ ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο κέζα απφ ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηελ απφδνζε ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπο. Άιισζηε, έρεη βξεζεί φηη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ έρνπλ πςειφηεξα επίπεδα ππνζηήξημεο είλαη πην πηζαλφ λα αληηκεησπίδνπλ ηηο δπζθνιίεο πνπ πξνθχπηνπλ ζηε δνπιεηά ηνπο σο δηαρεηξίζηκεο, ελψ αλαθέξνπλ φηη κπνξνχλ λα δηδάμνπλ θαη ηνλ πην δχζθνιν καζεηή θαη δειψλνπλ φηη είλαη επηηπρείο ζηελ παξνρή εθπαίδεπζεο ζηνπο καζεηέο πνπ ρξεηάδνληαη εηδηθή εθπαίδεπζε (Ruble, Usher & McGrew, 2011). Παξά ην γεγνλφο φηη, νη αιιφηξηεο εκπεηξίεο είλαη αζζελέζηεξεο απφ ηελ πξνζσπηθή εκπεηξηθή γλψζε, κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ ζηελ ελίζρπζε ηεο απην-απνηειεζκαηηθφηεηαο. Τα απνηειέζκαηα ησλ αιιφηξησλ εκπεηξηψλ είλαη ηζρπξφηεξα, φηαλ ηα άηνκα έρνπλ πεξηνξηζκέλεο πξνεγνχκελεο εκπεηξίεο θαη είλαη αβέβαηα γηα ηηο επηδφζεηο ηνπο. Παξαηεξψληαο ηελ επηηπρία ησλ άιισλ εληζρχεηαη ε αίζζεζε απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ παξαηεξεηή, ελψ αληίζηξνθα, παξαηεξψληαο ηελ απνηπρία απνδπλακψλεηαη θαη ε αίζζεζε απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ παξαηεξεηή (Gurvitch & Metzler, 2009). Η ηξίηε πεγή, οι πεποιθήζεις ηοσ κοινφνικού περιβάλλονηος (κοινφνική πειθώς), αλαθέξεηαη ζηα πεηζηηθά κελχκαηα πνπ ηα άηνκα ιακβάλνπλ απφ ηνπο άιινπο. Οη εθπαηδεπηηθνί ιακβάλνπλ αμηνινγηθέο θξίζεηο απφ ηνπο καζεηέο, ηνπο ζπλαδέιθνπο, ηνπο δηεπζπληέο θαη ηνπο γνλείο, πνπ πηζαλφλ επεξεάδεη ηελ αίζζεζε απην-απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπο. Θεηηθά κελχκαηα νδεγνχλ ζε ελίζρπζε ηεο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο. Μάιηζηα, ε απνηειεζκαηηθή θνηλσληθή πεηζψο δεκηνπξγεί αληηιήςεηο επηηπρίαο, πξηλ αθφκε ηελ πξνζπάζεηα νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ ή επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ. Τα άηνκα πνπ κπνξνχλ λα πεηζζνχλ φηη έρνπλ ηηο απαξαίηεηεο δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο γηα λα νινθιεξψζνπλ ηελ επηθείκελε δξαζηεξηφηεηα είλαη πην πηζαλφ λα πξνζπαζήζνπλ πεξηζζφηεξν γηα λα πεηχρνπλ αθφκα θαη φηαλ 13

15 πξνθχπηνπλ αληημνφηεηεο. Έηζη, νη εθπαηδεπηηθνί πνπ αληηιακβάλνληαη φηη έρνπλ πεξηζζφηεξε ππνζηήξημε απφ ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ είλαη πην αθνζησκέλνη θαη ηθαλνπνηεκέλνη ζε ζχγθξηζε κε εθείλνπο πνπ αληηιακβάλνληαη ιηγφηεξε ππνζηήξημε. Αληίζεηα, νη επηθξίζεηο ηείλνπλ λα ππνλνκεχνπλ ηελ αίζζεζε απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο. Τα αξλεηηθά θνηλσληθά κελχκαηα κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ απνηπρία ή λα νδεγήζνπλ ζε απξνζπκία αθφκα θαη γηα πξνζπάζεηα, κε απνηέιεζκα ηε κείσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο (Gurvitch & Metzler, 2009 Ruble, Usher & McGrew, 2011). Η ηέηαξηε πεγή ηεο απην-απνηειεζκαηηθφηεηαο, οι ζφμαηικές και ζσναιζθημαηικές καηαζηάζεις, αλαθέξεηαη ζε ζσκαηηθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο απαληήζεηο ησλ αηφκσλ ζρεηηθά κε ηελ απφδνζή ηνπο. Η ςπρνινγηθή θαηάζηαζε ελφο αηφκνπ, φπσο ην άγρνο ή ν ελζνπζηαζκφο κπνξεί λα επεξεάζεη ην επίπεδν απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ. Έηζη, ε ππεξβνιηθή πίεζε ή ην άγρνο κπνξεί λα πείζεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο φηη δελ έρνπλ ηηο δεμηφηεηεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο. Μηα θαηάζηαζε άγρνπο πξηλ απφ κηα ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα νδεγεί πηζαλφηαηα ζε ρακειφηεξε αληίιεςε απνηειεζκαηηθφηεηαο, ε νπνία ζηε ζπλέρεηα κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη πξφζζεηεο αληηδξάζεηο θφβνπ θαη ηειηθά κπνξεί λα πξνθαιέζεη κηα δπζιεηηνπξγηθή θαηάζηαζε. Αληίζεηα, ηα άηνκα κε ηζρπξή αίζζεζε απνηειεζκαηηθφηεηαο είλαη πην πηζαλφ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ απηή ηελ δηέγεξζε γηα λα βειηηψζνπλ ηελ απφδνζή ηνπο. Γηα παξάδεηγκα, νη πνιιαπιέο πηέζεηο γηα ηνπο δαζθάινπο εηδηθήο αγσγήο δεκηνπξγνχλ εχινγεο αλεζπρίεο γηα απμεκέλν ζηξεο, ην νπνίν έρεη ζπζρεηηζηεί κε ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Σε γεληθέο γξακκέο, φκσο, ηα άηνκα έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα κέζσ θάπνησλ ζηξαηεγηθψλ πεξηνξηζκνχ ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο δηέγεξζεο, λα νδεγεζνχλ ζε βειηησκέλε απφδνζε (Gurvitch & Metzler, 2009 Ruble, Usher & McGrew, 2011). Σηε ζπλέρεηα, αθνινπζεί ε κειέηε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο, φπσο απηά απνηππψλνληαη ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία. Έηζη, ζχκθσλα κε ηηο έξεπλεο, πξνθχπηεη φηη ε αληίιεςε γηα ρακειή απηναπνηειεζκαηηθφηεηα εκπνδίδεη ηελ απφδνζε, ελψ ε αληίιεςε γηα πςειή απηναπνηειεζκαηηθφηεηα δηεπθνιχλεη ηε ζπκκεηνρή, ηελ πξνζπάζεηα θαη ηελ απφδνζε (Klassen & Lynch, 2007). 14

16 Δπηπιένλ, ε αίζζεζε ηεο απην-απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ δαζθάινπ κπνξεί λα επεξεάζεη ηηο επηδφζεηο ελφο καζεηή κε δηάθνξνπο ηξφπνπο. Αλαιπηηθφηεξα, νη εθπαηδεπηηθνί κε πςειή αίζζεζε απην-απνηειεζκαηηθφηεηαο είλαη πην πηζαλφ λα εθαξκφδνπλ δηδαθηηθέο θαηλνηνκίεο ζηελ ηάμε θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ θαηάιιειεο πξνζεγγίζεηο γηα ηε δηαρείξηζε ηεο ηάμεο θαη κεζφδνπο δηδαζθαιίαο πνπ ελζαξξχλνπλ ηελ απηνλνκία ησλ καζεηψλ, κε απνηέιεζκα λα αζθείηαη ζεηηθή επίδξαζε θαη ζηα θίλεηξα θαη ζηελ αίζζεζε απην-απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ καζεηή (Woolfolk, Rosoff, & Hoy, 1990 Caprara, Barbaranelli, Steca, & Malone, 2006 Tschannen-Moran & Johnson, 2011). Αιιά θαη νη απνηειεζκαηηθνί εθπαηδεπηηθνί έρνπλ πςειέο πξνζδνθίεο γηα ηνπο καζεηέο ηνπο θαη βξίζθνπλ ηξφπνπο λα ηνπο δηεπθνιχλνπλ λα επηηχρνπλ ηηο πξνζδνθίεο ηνπο (Lee, Cawthon, & Dawson, 2012). Η απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπλδέεηαη επίζεο θαη κε ηηο ζπκπεξηθνξέο ηνπο κέζα ζηελ ηάμε, φπσο γηα παξάδεηγκα ηηο πξνζπάζεηεο πνπ θαηαβάιινπλ ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ νξγάλσζε ηεο δηδαζθαιίαο, ηνλ θαζνξηζκφ επηηεχμηκσλ ζηφρσλ, ηε ζσζηή ρξήζε ηνπ ρξφλνπ θαη ηηο ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο ηεο ηάμεο. Δξεπλεηηθά δεδνκέλα έρνπλ απνθαιχςεη ηε ζρέζε κεηαμχ ηεο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηεο επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ζηε δηδαζθαιία (Soodak & Podell, 1996). Σρεηηθέο έξεπλεο δείρλνπλ επίζεο φηη ε πςειή απην-απνηειεζκαηηθφηεηα ζρεηίδεηαη κε ηε κεγαιχηεξε πξνζπάζεηα θαη ηελ επηκνλή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, φηαλ ζπλεξγάδεηαη κε ηνπο καζεηέο θαη αληηκεησπίδεη δπζθνιίεο (Tschannen-Moran, Woolfolk Hoy, & Hoy, 1998 Brouwers &, Tomic 2000), ελψ παξαηεξήζεθε κεγαιχηεξνο ελζνπζηαζκφο γηα δηδαζθαιία (Steele, 2010). Δπηπιένλ, νη εμαηξεηηθά απνηειεζκαηηθνί δάζθαινη θάλνπλ κηθξφηεξε θξηηηθή ζηνπο καζεηέο ζε πεξίπησζε απνηπρηψλ, είλαη πεξηζζφηεξν πξφζπκνη λα εξγαζηνχλ κε καζεηέο πνπ έρνπλ δπζθνιίεο κάζεζεο θαη είλαη ιηγφηεξν δηαηεζεηκέλνη λα παξαπέκςνπλ έλα καζεηή κε δπζθνιίεο ζηελ εηδηθή εθπαίδεπζε (Gibson & Dembo, 1984). Δπίζεο, πξνβιέπνπλ πην ξεαιηζηηθά ηελ αθαδεκατθή πξφνδν ησλ καζεηψλ κε δπζθνιίεο κάζεζεο (Tournaki & Podell, 2005), ελψ ηείλνπλ λα δηδάζθνπλ επαξθψο καζεηέο κε ρακειή αθαδεκατθή επίδνζε (Lopes et al, 2004) θαη αλαθέξνπλ φηη αληηκεησπίδνπλ ιηγφηεξν άγρνο θαη ιηγφηεξε ζσκαηηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε (Chan, 2007). 15

17 Δπηπξνζζέησο, ε πςειή απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηίδεηαη κε κηθξφηεξε ρξήζε ηεο δαζθαινθεληξηθήο δηδαζθαιίαο, θαζψο θαη κε πην αλζξσπηζηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ζηνλ έιεγρν ηεο ηάμεο (Woolfolk, Rosoff, & Hoy, 1990). Αθφκα, νη απνηειεζκαηηθνί εθπαηδεπηηθνί είλαη πην αλνηθηνί ζε λέεο ηδέεο θαη πην πξφζπκνη λα πεηξακαηηζηνχλ θαη λα πηνζεηήζνπλ θαηλνηνκίεο, ψζηε λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ ηνπο (Ghaith & Yaghi, 1997 Guskey, 1988). Γεληθφηεξα, νη απνηειεζκαηηθνί εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα αιιάδνπλ ηελ κέζνδν ηεο δηδαζθαιίαο ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ. Άιισζηε, φηαλ νη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ εκπηζηνζχλε ζηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα βειηηψζνπλ ηε κάζεζε ησλ καζεηψλ, απηφ επηηπγράλεηαη θαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα (Lee, Cawthon & Dawson, 2012). Οη Woolfolk, Rosoff, θαη Hoy (1990) βξήθαλ φηη νη εθπαηδεπηηθνί κε πςειή αίζζεζε απην-απνηειεζκαηηθφηεηαο ήηαλ πην ππνζηεξηθηηθνί ζηελ απηνλνκία ηνπ καζεηή ζηε κάζεζε, είραλ θαιή δηαρείξηζε ζηελ αίζνπζα, πίζηεπαλ ζηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα επηδξνχλ ζηνπο καζεηέο θαη έδηλαλ ιίγεο εμσηεξηθέο αληακνηβέο (π.ρ. αζηέξηα γηα ηελ θαιή ζπκπεξηθνξά), ελψ ζηεξίδνληαλ ζηα εζσηεξηθά θίλεηξα γηα λα ππνζηεξίμνπλ ηελ θαιή ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ ηνπο. Δπίζεο, αλαθέξζεθε φηη νη εθπαηδεπηηθνί κε αίζζεζε απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο αληηκεησπίδνπλ δηάθνξνπο ζηξεζνγφλνπο παξάγνληεο - φπσο ηελ απεηζαξρία ή ηε ρακειή γνλετθή εκπινθή ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία - σο ιηγφηεξν ζεκαληηθνχο (Martínez-López, Zagalaz Sánchez, Álvarez & Torre Cruz, 2010). Δπηπιένλ, ε ηζρπξή αίζζεζε απην-απνηειεζκαηηθφηεηαο πξνσζεί κηα ζηαζεξή δέζκεπζε ζην επάγγεικα θαη ζπλεξγαηηθέο ζρέζεηο κε ηνπο ζπλαδέιθνπο θαη ηνπο γνλείο ζπκβάιινληαο επνηθνδνκεηηθά ζηε δεκηνπξγία ελφο πινχζηνπ πεξηβάιινληνο κάζεζεο. Σε ζχγθξηζε κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ ακθηζβεηνχλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο, νη απην-απνηειεζκαηηθνί εθπαηδεπηηθνί είλαη πεξηζζφηεξν δηαηεζεηκέλνη λα εθηηκήζνπλ ηε ζπκβνιή άιισλ παξαγφλησλ γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ, φπσο γηα παξάδεηγκα ην Γηεπζπληή, ηνπο ζπλαδέιθνπο, ην πξνζσπηθφ, ηνπο καζεηέο θαη ηνπο γνλείο, θαζψο ζπκπεξηθέξνληαη ζχκθσλα κε ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο θαη αληηιακβάλνληαη ην ζρνιείν σο έλα ζχζηεκα πνπ πξέπεη λα θαηαθηήζεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ. Έξεπλεο έδεημαλ, επίζεο, φηη ε αίζζεζε απην-απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ 16

18 εθπαηδεπηηθψλ ζπλδέεηαη κε ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπο γηα ηελ επηινγή ηνπ επαγγέικαηφο ηνπο θαη ηηο αξκνδηφηεηέο ηνπο, φπσο εθηηκήζεθε απφ ην ζρνιηθνχο επηζεσξεηέο (Caprara, Barbaranelli, Steca, & Malone, 2006). Υπάξρεη, βέβαηα, θαη ε άπνςε φηη ε απην-απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ κεηψλεηαη, εάλ νη εθπαηδεπηηθνί πηζηεχνπλ φηη εμσηεξηθνί παξάγνληεο πξνο ηε δηδαζθαιία (π.ρ. ηθαλφηεηεο ησλ καζεηψλ, νηθνγελεηαθφ, θηιηθφ πεξηβάιινλ) είλαη πην ζεκαληηθνί ζηε κάζεζε ησλ καζεηψλ απφ ηελ επηξξνή πνπ κπνξεί λα αζθνχλ νη ίδηνη. Ο βαζκφο ζηνλ νπνίν νη εθπαηδεπηηθνί πηζηεχνπλ φηη νη εμσηεξηθνί παξάγνληεο ζηε δηδαζθαιία ηνπο βάδνπλ πεξηνξηζκνχο ζε φ, ηη κπνξνχλ απηνί λα επηηχρνπλ αλαθέξεηαη σο «εμσηεξηθφο έιεγρνο». Οη ππνζέζεηο απηέο έρνπλ νδεγήζεη εξεπλεηέο λα κειεηήζνπλ ηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ «εμσηεξηθφ έιεγρν» (Skaalvik & Skaalvik, 2010). Μεηά ηελ εμέηαζε ησλ ζεσξηψλ θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο δηδαζθαιίαο ζην επφκελν θεθάιαην αθνινπζεί κηα ζχληνκε αλαθνξά ζηνπο ηξφπνπο κέηξεζήο ηεο ηα ηειεπηαία ηξηάληα ρξφληα θαη ε παξάζεζε ησλ βαζηθφηεξσλ εξγαιείσλ αμηνιφγεζήο ηεο, φπσο απηά ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηελ πιεηνςεθία ησλ εξεπλεηψλ Δπγαλεία αξιολόγηζηρ ηηρ αποηελεζμαηικόηηηαρ ηων εκπαιδεςηικών Αλαηξέρνληαο ζε ζρεηηθέο έξεπλεο, ε κέηξεζε ηεο απην-απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ έρεη αξρίζεη ηα ηειεπηαία ηξηάληα ρξφληα. Σε αξρηθέο κειέηεο, ε κέηξεζε γηλφηαλ δεηψληαο απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα αληαπνθξηζνχλ ζε δχν θαηαζηάζεηο, απφ φπνπ πξνέθππηε κηα γεληθή ηδέα ηνπ πψο νη εθπαηδεπηηθνί πίζηεπαλ φηη νη ίδηνη θαη νη ζπλάδειθνί ηνπο κπνξνχζαλ λα έρνπλ επίδξαζε ζηε κάζεζε ησλ καζεηψλ ηνπο. Απηή ε πξψηκε έξεπλα έδεημε φηη ε απην-απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ήηαλ έλα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πνπ έρνπλ ζεκαληηθή επίδξαζε ζηηο επηδφζεηο ησλ καζεηψλ (π.ρ. Dellinger, Bobbett, Olivier & Ellett, 2008 Sharma, Loreman & Forlin, 2012). Γηα ηηο επφκελεο δχν δεθαεηίεο ηεο έξεπλαο, νη εξεπλεηέο αλέπηπμαλ θαη ρξεζηκνπνίεζαλ κηα εθηεηακέλε κέηξεζε πνπ πεξηειάκβαλε 20 δειψζεηο γηα ην πψο 17

19 νη εθπαηδεπηηθνί αληηιακβάλνληαλ ηα απνηειέζκαηα ηεο πξνζπάζεηάο ηνπο λα βνεζήζνπλ ηνπο καζεηέο. Απηφ ην λέν φξγαλν δεκηνχξγεζε κηα πην άκεζε ζρέζε κεηαμχ ησλ απφςεσλ γηα ηελ ηθαλφηεηα ελφο εθπαηδεπηηθνχ λα δηδάμεη απνηειεζκαηηθά θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ. Tα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ φηη ε απην-απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ επεξεάδεη ηηο επηδφζεηο, ηηο απφςεηο θαη ηα θίλεηξα ησλ καζεηψλ (Dembo &Gibson, 1984). Καηά ηνλ Bandura (φπσο αλαθέξεηαη ζε Skaalvik & Skaalvik, 2010) γηα ηελ θαηαζθεπή εξγαιείνπ κέηξεζεο ηεο απην-απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε νη εμήο παξάγνληεο: (α) επεηδή ε απηφαπνηειεζκαηηθφηεηα εμαξηάηαη απφ ηελ αληηιακβαλφκελε ηθαλφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ νη εξσηήζεηο ζα πξέπεη λα πεξηέρνπλ ξήκαηα φπσο ην "κπνξψ" ή "είκαη ζε ζέζε λα" πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί ζαθέο φηη πξφθεηηαη γηα πξνζσπηθέο ηθαλφηεηεο, (β) ην ππνθείκελν ζε θάζε εξψηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ην "εγψ", δεδνκέλνπ φηη ζηφρνο είλαη λα αμηνινγεζεί ε ππνθεηκεληθή πεπνίζεζε ηνπ θάζε εθπαηδεπηηθνχ γηα ηελ ηθαλφηεηά ηνπ, θαη (γ) θάζε εξψηεζε ζα πξέπεη λα πεξηέρεη έλα εκπφδην, επεηδή, εάλ δελ ππάξρνπλ εκπφδηα λα μεπεξαζηνχλ, ε δξαζηεξηφηεηα ζα είλαη εχθνιν λα εθηειεζηεί θαη ν θαζέλαο ζα έρεη νκνηφκνξθα πςειή αληίιεςε απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο. Δπηπιένλ, νη Schwarzer, Schmitz, θαη Daytner (1999), ζέινληαο λα αλαπηχμνπλ κηα ζχληνκε θιίκαθα, θαηαζθεχαζαλ κηα γεληθή θιίκαθα απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο εθπαηδεπηηθψλ πνπ θάιππηε ηέζζεξηο ηνκείο: επίηεπμε εξγαζίαο, αλάπηπμε δεμηνηήησλ γηα ηελ εξγαζία, θνηλσληθέο αιιειεπηδξάζεηο κε ηνπο καζεηέο, γνλείο, θαη ηνπο ζπλεξγάηεο, θαη αληηκεηψπηζε ηνπ εξγαζηαθνχ άγρνπο (Chan, 2008). Σηε ζπλέρεηα αθνινπζεί ε παξάζεζε ησλ βαζηθφηεξσλ εξγαιείσλ κέηξεζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο δηδαζθαιίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ (βι. Πίλαθα 1). Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ηα εξγαιεία πνπ παξαηίζεληαη έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ζε πιήζνο εξεπλψλ. 18

20 1. Teacher Efficacy Scale (TES, 1984) Τν εξγαιείν απηφ πνπ είλαη απφ ηα παιαηφηεξα θαηαζθεπάζηεθε απφ ηνπο Gibson θαη Dembo θαη απνηειεί έλα εξσηεκαηνιφγην απην-αλαθνξάο γηα ηε κέηξεζε ηεο αληίιεςεο απηφ-απνηειεζκαηηθφηεηαο πνπ έρνπλ νη εθπαηδεπηηθνί. Τν εξγαιείν απνηειείηαη απφ 25 ζηνηρεία ζε 6-βαζκε θιίκαθα Likert πνπ θπκαίλεηαη απφ 6 «Σπκθσλψ απφιπηα» έσο 1 «δηαθσλψ έληνλα». Τν εξσηεκαηνιφγην έρεη 3 ππνθιίκαθεο : ηελ Πξνζσπηθή Απνηειεζκαηηθφηεηα δηδαζθαιίαο (9 ζηνηρεία), πνπ κεηξά ηηο αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ πξνζσπηθή ηνπο ηθαλφηεηα λα αιιάμνπλ ηα θίλεηξα ησλ καζεηψλ ηνπο, ηε Γεληθή Απνηειεζκαηηθφηεηα δηδαζθαιίαο (7 αληηθείκελα), πνπ κεηξά ηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηε ηθαλφηεηά ηνπο λα επεξεάδνπλ ηνπο καζεηέο παξά ηηο επηδξάζεηο πνπ δέρνληαη απφ ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ θαη ηέινο ηελ Απνηειεζκαηηθφηεηα ζηνλ Κνηλσληθφ ηνκέα πνπ εμεηάδεη ηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο ζηνλ θνηλσληθφ ηνκέα (Almog & Shechtman, 2007) 2. Teacher Self-Efficacy for Teaching (1987) Τν εξσηεκαηνιφγην θαηαζθεπάζηεθε απφ ηνπο Hoover-Dempsey et al. κε ζηφρν ηε κέηξεζε ηεο απην-απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Τν εξγαιείν πεξηέρεη 12 ζηνηρεία θαη νη απαληήζεηο δίλνληαη ζε κηα 6-βαζκε θιίκαθα πνπ θπκαίλεηαη κεηαμχ ηνπ 1 = δηαθσλψ απφιπηα θαη ηνπ 6 = ζπκθσλψ απφιπηα. Υςειέο βαζκνινγίεο δείρλνπλ ηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα κεγαιχηεξε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο (Hoover-Dempsey, Walker, Jones & Reed, 2002). 3. Teacher Self-Efficacy Scale (TSES, 1990) Τν εξγαιείν θαηαζθεπάζηεθε απφ ηνπο Woolfolk θαη Hoy θαη απνηειείηαη απφ δχν ππνθιίκαθεο πνπ κεηξνχλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ: ηελ Πξνζσπηθή θαη ηε Γεληθή Απνηειεζκαηηθφηεηα. Η Πξνζσπηθή Απνηειεζκαηηθφηεηα κεηξά ηηο αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα βνεζνχλ δχζθνινπο ή ρσξίο θίλεηξα καζεηέο απφ πεξηβάιινληα πνπ δελ είλαη ππνζηεξηθηηθά. Η Γεληθή Απνηειεζκαηηθφηεηα κεηξά ηηο 19

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Γηπισκαηηθή εξγαζία «ΑΝΣΗΛΖΦΔΗ ΣΧΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΓΗΑ ΣΖ ΤΜΠΔΡΗΛΖΠΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΧΝ ΜΑΘΖΣΧΝ ΜΔ ΔΗΓΗΚΔ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΔ ΑΝΑΓΚΔ»

Γηπισκαηηθή εξγαζία «ΑΝΣΗΛΖΦΔΗ ΣΧΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΓΗΑ ΣΖ ΤΜΠΔΡΗΛΖΠΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΧΝ ΜΑΘΖΣΧΝ ΜΔ ΔΗΓΗΚΔ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΔ ΑΝΑΓΚΔ» ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔ ΟΝΗΑ ΠΑΗ ΑΓΩΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΝΖΠΗΑΓΩΓΩΝ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΖ ΦΤΗΚΖ ΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ. Π. Μ.. «Γλσζηηθή θαη Κηλεηηθή Αλάπηπμε» Γηπισκαηηθή εξγαζία «ΑΝΣΗΛΖΦΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ

Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ Γηαηί νη γνλείο; Η νηθνγέλεηα είλαη ε βαζηθή κνλάδα κέζα από ηελ νπνία ην παηδί εηζάγεηαη ζηελ θνηλσληθή δσή θαη θαη επέθηαζε ζηε ζρνιηθή δσή.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΑ ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΑΗΑ: ΑΠΟ ΣΖ ΓΑΚΑΛΟΚΔΝΣΡΗΚΖ ΣΖΝ ΟΜΑΓΟΤΝΔΡΓΑΣΗΚΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ

ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΑ ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΑΗΑ: ΑΠΟ ΣΖ ΓΑΚΑΛΟΚΔΝΣΡΗΚΖ ΣΖΝ ΟΜΑΓΟΤΝΔΡΓΑΣΗΚΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ Πανεπιζηήμιο Κπήηηρ σολή: Φιλοζοθική Σμήμα: Φιλοζοθικών και Κοινυνικών ποςδών Σομέαρ: Θ.Δ.Μ.Κ.Δ. Π.Μ.: «Πολιηιζμόρ και Ανθπώπινη Ανάπηςξη» Δξάμηνο: Δαπινό ηος ακαδημαφκού έηοςρ: 2009-2010 ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΏΚΣΕΚΏ - ΠΏΝΒΛΛΔΝΕΟΤ ΤΝΒΑΡΕΟΤ ΜΒ ΑΕΒΘΝΔ ΤΜΜΒΣΟΥΔ

ΠΡΏΚΣΕΚΏ - ΠΏΝΒΛΛΔΝΕΟΤ ΤΝΒΑΡΕΟΤ ΜΒ ΑΕΒΘΝΔ ΤΜΜΒΣΟΥΔ ΟΕ ΏΠΟΦΒΕ ΣΧΝ ΒΚΠΏΕΑΒΤΣΕΚΧΝ ΣΧΝ ΣΜΔΜΏΣΧΝ ΈΝΣΏΞΔ ΑΔΜΟΣΕΚΧΝ ΥΟΛΒΕΧΝ ΓΕΏ ΣΟ ΒΞΒΕΑΕΚΒΤΜΒΝΟ ΠΡΟΓΡΏΜΜΏ ΣΧΝ ΜΏΘΔΣΧΝ ΜΒ ΝΟΔΣΕΚΔ ΏΝΒΠΏΡΚΒΕΏ. Γσά ΏκπξΪδε *, Γεώξγηνο ΜπΪξκπαο ** *Βθπαηδεπηηθφο Σ.Β., e-mail: zoi@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010 Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010 ΕΙΑΓΩΓΗ: Τα δηάθνξα πιηθά, αλάινγα κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο εληόο καγλεηηθνύ πεδίνπ δηαθξίλνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ 1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ Ηκεξνκελία: 10 Ιαλνπαξίνπ 2012 Οη καζεηέο πνπ εξγάζηεθαλ γηα ηελ εξγαζία ζρεηηθά κε ηηο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΝΘΡΩΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΖ, ΠΑΡΑΚΗΝΖΖ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηστηαθή εργαζία. Γηερεύλεζε ηες επίδραζες δσο παραγόληφλ ηες προζφπηθόηεηας. ηφλ εθπαηδεσηηθώλ ηες Γεθηηθόηεηας ζηελ Δκπεηρία θαη ηες

Μεηαπηστηαθή εργαζία. Γηερεύλεζε ηες επίδραζες δσο παραγόληφλ ηες προζφπηθόηεηας. ηφλ εθπαηδεσηηθώλ ηες Γεθηηθόηεηας ζηελ Δκπεηρία θαη ηες ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔ ΔΗΓΗΚΔΤΖ ΣΖ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ Μεηαπηστηαθή εργαζία Γηερεύλεζε ηες επίδραζες δσο

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Έξεπλα Μέηξεζεο Απνηειεζκαηηθόηεηαο Γηαθεκηζηηθώλ Οζνλώλ

Έξεπλα Μέηξεζεο Απνηειεζκαηηθόηεηαο Γηαθεκηζηηθώλ Οζνλώλ M A R K E T I N G R E S E A R C H S E R V I C E S Έξεπλα Μέηξεζεο Απνηειεζκαηηθόηεηαο Γηαθεκηζηηθώλ Οζνλώλ Παξνπζίαζε Απνηειεζκάησλ Μάηνο 2011 0311048prs(ek) Δηζαγσγή/ Σηόρνο Η έξεπλα ζρεδηάζηεθε θαη πινπνηήζεθε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Διδακτικού Μεταςχηματιςμού του Προγράμματοσ Σπουδών με την αξιοποίηςη των νέων Μέςων και των Τεχνολογιών

Διαδικαςία Διδακτικού Μεταςχηματιςμού του Προγράμματοσ Σπουδών με την αξιοποίηςη των νέων Μέςων και των Τεχνολογιών Διαδικαςία Διδακτικού Μεταςχηματιςμού του Προγράμματοσ Σπουδών με την αξιοποίηςη των νέων Μέςων και των Τεχνολογιών Ηλεκτρονικέσ ςημειώςεισ για φοιτητέσ Δπηθ. Καζεγεηήο Αιηβίδνο νθφο Παηδαγσγηθφ Σκήκα

Διαβάστε περισσότερα

Σηεθαλίδεο Ισάλλεο AM Δ200616

Σηεθαλίδεο Ισάλλεο AM Δ200616 ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΨΝ ΣΜΗΜΑ MΑΘΗΜΑΣΙΚΨΝ ΣΜΗΜΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ, ΙΣΟΡΙΑ ΚΑΙ ΘΕΨΡΙΑ ΣΗ ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΜΗΜΑ ΥΙΛΟΟΥΙΑ ΠΑΙΔΑΓΨΓΙΚΗ & ΧΤΦΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΨΝ ΚΑΙ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΨΝ ΑΓΨΓΗ Δηαπαλεπηζηεκηαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Σην βηβιίν: (Δπηκέιεηα: Δ. Μαθξή-Μπόηζαξε). Θέκαηα Γηαρείξηζεο Πξνβιεκάησλ Σρνιηθήο Τάμε. Σει. 219-238. Αζήλα: ΥΠΔΠΘ-Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην 2007.

Σην βηβιίν: (Δπηκέιεηα: Δ. Μαθξή-Μπόηζαξε). Θέκαηα Γηαρείξηζεο Πξνβιεκάησλ Σρνιηθήο Τάμε. Σει. 219-238. Αζήλα: ΥΠΔΠΘ-Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην 2007. Η επικοινυνία ζηην παιδαγυγική ζσέζη, υρ παπάγυν διαμόπθυζηρ ηος τςσοζςναιζθημαηικού κλίμαηορ ηηρ ζσολικήρ ηάξηρ. Αλδξέαο Ν. Εεξγηώηεο, Σρνιηθόο Σύκβνπινο, Γξ. Σρνιηθήο Χπρνινγίαο Παλ/κίνπ Αζελώλ, e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΨΝ ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΒΑ ΔΙΠΛΨΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΨΝ ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΒΑ ΔΙΠΛΨΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΨΝ ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΒΑ ΔΙΠΛΨΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΨΝ: ΕΠΙΣΡΟΠΗ : Λέκτορας κος Πολυχρονίου Παναγιώτης Καθηγητής κος Πεχλιβανίδης Παντελής Επίκουρος καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία πλεξγαζία ρνιείνπ - Οηθνγέλεηαο Ζ νπηηθή ησλ γνλέσλ Καθνθέθαινπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ

Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΣΕΙ ΕΡΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΔΡΓΑΗΑ ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ «ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΑ» ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ: ΒΟΓΗΑΣΕΖ ΓΔΠΟΗΝΑ ΔΞΑΜΖΝΟ: ΔΑΡΗΝΟ 2012-2013 ΚΟΤΦΟΤ ΕΙΡΗΝΗ, ΑΕΜ: 1457 ΣΡΙΑΝΣΗ ΜΑΡΚΕΛΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ «Πξνεγκέλα Σπζηήκαηα Πιεξνθνξηθήο» Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή Τίηινο Γηαηξηβήο Μοντελοποίηση Χρηστών και Στερεότυπα για Προσαρμοστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση των απόψεων των Ειδικών Παιδαγωγών για την Ειδική Αγωγή στην Ελλάδα.

Διερεύνηση των απόψεων των Ειδικών Παιδαγωγών για την Ειδική Αγωγή στην Ελλάδα. ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΣΗ ΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΘΔΧΡΗΑ, ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΡΑΚΣΗΚΔ ΣΖΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΛΟΓΗΑ. Γηαηκεκαηηθό Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΛΟΓΗΑ. Γηαηκεκαηηθό Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΛΟΓΗΑ Γηαηκεκαηηθό Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ «Δηδίθεπζε ζηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε» ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

1. Θεφρεηηθό Υπόβαζρο. Κνπηζειίλε Μαίξε θαη Αγαζαγγέινπ, Σνθία. Δηαθοροποίεζε δηδαζθαιίας : Η Κοηλφληθή, ε Αθαδεκαχθή θαη ε Δηδαθηηθή πηστή Περίιευε

1. Θεφρεηηθό Υπόβαζρο. Κνπηζειίλε Μαίξε θαη Αγαζαγγέινπ, Σνθία. Δηαθοροποίεζε δηδαζθαιίας : Η Κοηλφληθή, ε Αθαδεκαχθή θαη ε Δηδαθηηθή πηστή Περίιευε Κνπηζειίλε Μαίξε θαη Αγαζαγγέινπ, Σνθία. Δηαθοροποίεζε δηδαζθαιίας : Η Κοηλφληθή, ε Αθαδεκαχθή θαη ε Δηδαθηηθή πηστή Περίιευε Τν άξζξν απηφ παξνπζηάδεη έλα κέξνο ησλ απνηειεζκάησλ επξχηεξεο Έξεπλαο Γξάζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηςιακζσ Δυςκολίεσ και η Άποψη των Εκπαιδευτικϊν

Μαθηςιακζσ Δυςκολίεσ και η Άποψη των Εκπαιδευτικϊν Σ.Δ.Ι. ΗΠΔΙΡΟΤ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΔΡΑΠΔΙΑ Μαθηςιακζσ Δυςκολίεσ και η Άποψη των Εκπαιδευτικϊν Καξαληνχια Μαξία Καξπαζίνπ Δηξήλε - Αιεμάλδξα ΔΠΟΠΣΡΗΑ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ Ηγλαηίνπ Μαξία Ιωάννινα Μάρτιοσ 2013 Δθπνλεζείζα πηπρηαθή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΔΛΣΗΧΖ ΓΗΑΜΑΘΖΣΗΚΧΝ ΥΔΔΧΝ ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΖ

ΒΔΛΣΗΧΖ ΓΗΑΜΑΘΖΣΗΚΧΝ ΥΔΔΧΝ ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΡΖΣΖ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΜ: ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΚΑΗ ΑΝΘΡΧΠΗΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞH ΘΔΜΑ: ΒΔΛΣΗΧΖ ΓΗΑΜΑΘΖΣΗΚΧΝ ΥΔΔΧΝ ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΖ Φνηηήηξηα: εθάθε Μαξία Μάζεκα: Γηδαζθαιία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

Π.Μ.: «πνπδέο ζηηο Γιώζζεο θαη ηνλ Πνιηηηζκό ησλ Υσξώλ ηεο Ννηηαλαηνιηθήο Δπξώπεο»

Π.Μ.: «πνπδέο ζηηο Γιώζζεο θαη ηνλ Πνιηηηζκό ησλ Υσξώλ ηεο Ννηηαλαηνιηθήο Δπξώπεο» ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΥΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΟΛΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ Π.Μ.: «πνπδέο ζηηο Γιώζζεο θαη ηνλ Πνιηηηζκό ησλ Υσξώλ ηεο Ννηηαλαηνιηθήο Δπξώπεο» ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Έλα κνληέιν γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο γνληθήο εκπινθήο ησλ Διιήλσλ γνλέσλ ζηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηώλ ηνπο ζηα Μαζεκαηηθά

Έλα κνληέιν γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο γνληθήο εκπινθήο ησλ Διιήλσλ γνλέσλ ζηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηώλ ηνπο ζηα Μαζεκαηηθά ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΦΛΩΡΗΝΑ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Μαξθάδαο σηήξεο Έλα κνληέιν γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο γνληθήο εκπινθήο ησλ Διιήλσλ γνλέσλ ζηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηώλ ηνπο

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΝΣΙΛΗΦΔΙ ΣΧΝ ΠΟΤΓΑΣΧΝ ΣΟΤ ΔΠΠΑΙΚ ΣΗ ΑΠΑΙΣΔ ΓΙΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΟΤ

ΟΙ ΑΝΣΙΛΗΦΔΙ ΣΧΝ ΠΟΤΓΑΣΧΝ ΣΟΤ ΔΠΠΑΙΚ ΣΗ ΑΠΑΙΣΔ ΓΙΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΟΤ ΟΙ ΑΝΣΙΛΗΦΔΙ ΣΧΝ ΠΟΤΓΑΣΧΝ ΣΟΤ ΔΠΠΑΙΚ ΣΗ ΑΠΑΙΣΔ ΓΙΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΟΤ Γεωπγιάδηρ Μ. 1, Οικονόμος Α. 2, Μενεξέρ Γ. 3 1 Πεηξακαηηθφ Σρνιείν ΠΑΜΑΚ, Ύδξαο 7, 55236 Θεζζαινλίθε, mixalisg@otenet.gr 2 Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Δ.,

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΣΟΡΙΚΟ ΦΤΛΑΚΙ Η ΚΑΙ ΚΙΝΓΤΝΟ HIV ΛΟΙΜΧΞΗ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΑ Δ ΥΡΗ ΣΔ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΧΝ ΝΑΡΚΧΣΙΚΧΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙ ΣΟΣΔΛΗ

Ι ΣΟΡΙΚΟ ΦΤΛΑΚΙ Η ΚΑΙ ΚΙΝΓΤΝΟ HIV ΛΟΙΜΧΞΗ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΑ Δ ΥΡΗ ΣΔ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΧΝ ΝΑΡΚΧΣΙΚΧΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙ ΣΟΣΔΛΗ ύςα Βάλα, Μαιιηώξε Μ 2, Παξαζθεπήο Γ, Φπρνγηνύ Μ 3, Υαηδάθεο Άγγεινο Εργαζηήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιαηρικής Σηαηιζηικής, Ιαηρική Στολή Πανεπιζηημίοσ Αθηνών, 2 Α Ψστιαηρική Κλινική, Αιγινήηειο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ 1 Ο πίλαθαο ηεο πξνεγνύκελεο ζειίδαο είλαη ηκήκα ηεο έθζεζεο πνπ δεκνζηεύηεθε από ηελ PLAN Ιnternational, κηα δηεζλή αλζξσπηζηηθή νξγάλσζε. Γίλνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηηο παξεκβάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα