ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2 0 1 3-2 0 14 ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ. http://www.del.auth.gr"

Transcript

1 Ο Γ Ζ Γ Ο Π Ο Τ Γ Ω Ν ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ

2 Πεξηερφκελα - Inhaltsverzeichnis ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΟ ΣΜΖΜΑ ΓΔΡΜΑΝΗΚΖ ΓΛΧΑ ΚΑΗ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ Ηζηνξηθφ Σκήκαηνο - Γηνίθεζε - Γξακκαηεία... 3 Γξαθείν πνπδψλ - Βηβιηνζήθε - Nεζίδα Ζ/Τ - Γξαθείν Πξαθηηθήο Άζθεζεο... 4 Γηδαθηηθφ Πξνζσπηθφ - Λνηπφ Πξνζσπηθφ... 5 ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ Σν πξνπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο Γεξκαληθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο... 7 Γεξκαληθή Γιψζζα Καηεπζχλζεηο: Α' Γισζζνινγία θαη Γηδαθηηθή θαη Β' Λνγνηερλία θαη Πνιηηηζκφο Πξναηξεηηθή Πηπρηαθή Δξγαζία εκηλάξηα ρξήζεο ησλ Τπεξεζηψλ ηεο Βηβιηνζήθεο θαη Ζ/Τ Ζιεθηξνληθή αμηνιφγεζε Πξφγξακκα θαη ζχληνκε πεξηγξαθή καζεκάησλ Α Κχθινο πνπδψλ Β Κχθινο πνπδψλ Α' Καηεχζπλζε: Γισζζνινγία θαη Γηδαθηηθή Β' Καηεχζπλζε: Λνγνηερλία θαη Πνιηηηζκφο Διεχζεξεο Δπηινγέο ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ Δζσηεξηθφο θαλνληζκφο Αλαιπηηθή παξνπζίαζε ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ Καηεπζχλζεηο: Α' Γισζζνινγία θαη Γηδαθηηθή θαη Β' Λνγνηερλία θαη Πνιηηηζκφο Πξφγξακκα θαη ζχληνκε πεξηγξαθή καζεκάησλ Α' Καηεχζπλζε: Γισζζνινγία θαη Γηδαθηηθή Β' Καηεχζπλζε: Λνγνηερλία θαη Πνιηηηζκφο Δπξσπατθφ Πξφγξακκα Αληαιιαγψλ "LLP/ERASMUS"

3 INFORMATIONEN ZUR ABTEILUNG FÜR DEUTSCHE SPRACHE UND PHILOLOGIE Geschichte - Verwaltung Sekretariat - Bibliothek - Computerbenutzung - Praktikumsbüro Lehr- und Verwaltungspersonal GRUND- UND HAUPTSTUDIUM Studium Deutsche Sprache Die Schwerpunkte - Ein Überblick A. Schwerpunkt Linguistik und Didaktik B. Schwerpunkt Literatur- und Kulturwissenschaften Diplomarbeit Einführungskurse zur Nutzung der Bibliotheksdienste und der PC Vorlesungsverzeichnis Grundstudium Hauptstudium A. Schwerpunkt Linguistik und Didaktik B. Schwerpunkt Literatur- und Kulturwissenschaft Freie Wahlfächer MASTER- UND PROMOTIONSSTUDIENGANG Präsentation des Schwerpunktes: Α.Linguistik und Didaktik, Β.Literatur- und Kulturwissenschaft Vorlesungsverzeichnis A. Schwerpunkt Linguistik und Didaktik B. Schwerpunkt Literatur- und Kulturwissenschaft Europäische Austauschprogramme LLP/Erasmus ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Καλνληζκφο Βηβιηνζήθεο Μηθξνδηδαζθαιίεο θαη Πξαθηηθή Άζθεζε - Microteaching und Lehrpraktikum Δξγαζηήξην Δθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο θαη Γισζζηθψλ Δθαξκνγψλ - Labor für Sprachforschung und - didaktik εκαληηθέο εκεξνκελίεο - Αξγίεο - Wichtige Daten - Feiertage

4 Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην Σκήκα Γεξκαληθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο Οη παξαθάησ πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ην Σκήκα Γεξκαληθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο είλαη αλαξηεκέλεο ζηελ Ηζηνζειίδα ηνπ Σκήκαηνο ε νπνία ελεκεξψλεηαη ηαθηηθά. Ηζηνξηθφ Σκήκαηνο Σν Σκήκα Γεξκαληθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο ιεηηνπξγεί απφ ην αθαδεκατθφ έηνο Αξρηθά απνηεινχζε έλα απφ ηα ηέζζεξα Σκήκαηα ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Ξέλσλ Γισζζψλ θαη Φηινινγηψλ (Η.Ξ.Γ.Φ.), ην νπνίν εζεσξείην παξάξηεκα ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο (Ν.5139/1931). Πξψηνο δηεπζπληήο ηνπ Σκήκαηνο ππήξμε ν θαζεγεηήο Kurt Graf von Posadowsky-Wehner. ηνλ πξψην ρξφλν ιεηηνπξγίαο ηνπ ην Σκήκα είρε 10 θνηηεηέο θαη θνηηήηξηεο. Οη πξψηνη / πξψηεο πηπρηνχρνη ήηαλ 6 θαη νξθίζηεθαλ κε ηε ιήμε ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο Ζ έδξα ηεο Γεξκαληθήο Γιψζζαο θαη Λνγνηερλίαο πιεξψζεθε κφιηο ην Απφ ην αθαδεκατθφ έηνο ην Σκήκα Γεξκαληθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο, φπσο θαη ηα άιια Σκήκαηα ηνπ Η.Ξ.Γ.Φ., ιεηηνπξγεί σο έλα απφ ηα νθηψ απηνδχλακα Tκήκαηα ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο (Ν.1268/1982). Σν Σκήκα αλαπηχζζεηαη κε θαινχο ξπζκνχο θαη πξνζθέξεη έλα ζχγρξνλν Πξφγξακκα Πξνπηπρηαθψλ πνπδψλ ζην νπνίν εληάζζεηαη θαη ην πνιχ ζπζηεκαηηθά νξγαλσκέλν πξφγξακκα πξαθηηθήο άζθεζεο θνηηεηψλ θαη θνηηεηξηψλ ζε δεκφζηα θαη ηδησηηθά ζρνιεία ηεο Α βάζκηαο θαη Β βάζκηαο Δθπαίδεπζεο. Πξνζθέξεη αθφκε έλα Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ ελψ είλαη ηδξπηηθφ Σκήκα θαη ζπκκεηέρεη ζε Γηαηκεκαηηθά Μεηαπηπρηαθά Πξνγξάκκαηα πνπδψλ ζηηο Δπηζηήκεο ηεο Γιψζζαο θαη ηεο Δπηθνηλσλίαο, θαζψο θαη ζηηο Δπηζηήκεο ηεο Λνγνηερλίαο θαη ηνπ Πνιηηηζκνχ. ην πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γηα Βίνπ Μάζεζεο (LLP)/Erasmus ππνζηεξίδεηαη ε θηλεηηθφηεηα θνηηεηψλ/ηξηψλ θαζψο θαη ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ κέζσ δηκεξψλ δηαπαλεπηζηεκηαθψλ ζπκθσληψλ. Σα κέιε ΓΔΠ ζπλεξγάδνληαη ζε εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα άιισλ ειιεληθψλ ή / θαη μέλσλ Παλεπηζηεκίσλ θαη κε άιινπο θνηλσληθνχο ή επηζηεκνληθνχο θνξείο παξαθνινπζψληαο ηηο δηεζλείο επηζηεκνληθέο εμειίμεηο θαη ηάζεηο. Παξάιιεια θαιιηεξγνχληαη νη δηαπαλεπηζηεκηαθέο ζπλεξγαζίεο κε ηα γλσζηφηεξα γεξκαλφθσλα θαζψο θαη άιια επξσπατθά θαη κε επξσπατθά Παλεπηζηήκηα. Γηνίθεζε Πξφεδξνο Αζελά ηνχπε, Αλαπιεξψηξηα θαζεγήηξηα website: ηει Αλαπιεξψηξηα Πξφεδξνο Αγγειηθή Κνηιηάξε, Καζεγήηξηα website: ηει Γξακκαηέαο Σνπάινγινπ Υξπζάλζε (ηει ) Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε ηνπ Σκήκαηνο Σκήκα Γεξκαληθήο Γιψζζαο & Φηινινγίαο P.O. Box 82 Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο Σ.Κ , Θεζζαινλίθε Γξακκαηεία Ζ γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο ζηεγάδεηαη ζην δεχηεξν φξνθν ηνπ Κηεξίνπ Γηνίθεζεο, δέρεηαη ηνπο θνηηεηέο θαζεκεξηλά απφ ηηο ζπξίδεο θαη έρεη ην παξαθάησ πξνζσπηθφ: Γξακκαηέαο : Σνπάινγινπ Υξπζάλζε (ηει ) Τπάιιεινη : Βαζηιεηάδνπ Γηάλλα (ηει ) Fax : , 3

5 Γξαθείν πνπδψλ Σν Γξαθείν πνπδψλ ζηεγάδεηαη ζην ρψξν 314Α, ηνπ 3νπ νξφθνπ ηνπ Παιαηνχ Κηεξίνπ ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο. Σν Γξαθείν πνπδψλ δηεθπεξαηψλεη φια ηα αθαδεκατθά ζέκαηα ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ, επηκειείηαη ην πξφγξακκα καζεκάησλ θαη εμεηάζεσλ, ηελ αλαθνίλσζε ηεο βαζκνινγίαο, θ.α. Ώξεο ιεηηνπξγίαο γηα ην θνηλφ θαη ηνπο θνηηεηέο/ηξηεο: θάζε εξγάζηκε κέξα. Tει , fax Πξνζσπηθφ : Ηνξδαλίδνπ Π. (ηει ) Βηβιηνζήθε Ζ βηβιηνζήθε ηνπ Σκήκαηνο ζηεγάδεηαη ζηνλ 3ν φξνθν ηνπ Παιαηνχ Κηεξίνπ ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο, γξαθείν 314. Ζ βηβιηνζήθε έρεη πεξίπνπ βηβιία θαη έληππα (πιηθφ πνπ έρεη απνκείλεη ζηε βηβιηνζήθε καο κεηά ηελ απφζπξζε πεξίπνπ ηφκσλ ζηελ Κεληξηθή Βηβιηνζήθε ηνπ Α.Π.Θ.), ηα νπνία θαιχπηνπλ θπξίσο ηνπο ηνκείο ηεο Λνγνηερλίαο, Γισζζνινγίαο, Μεζνδνινγίαο-Γηδαθηηθήο, Παηδαγσγηθήο θαη Μεηάθξαζεο. Τπάξρνπλ αθφκα βηβιία γηα ηνλ Γεξκαληθφ Πνιηηηζκφ, Φηινζνθία θαη Φπρνινγία θαζψο θαη νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ, πιεξνθνξηαθφ πιηθφ: εγθπθινπαίδεηεο, βηβιηνγξαθίεο, θαη κηα ζπιινγή νιιαλδηθψλ. Παξέρνληαη φιεο νη ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνληαη απφ ην χζηεκα Βηβιηνζεθψλ ηνπ Α.Π.Θ. Ζ ζπιινγή ηεο βηβιηνζήθεο δηαρεηξίδεηαη απφ ην βηβιηνζεθνλνκηθφ πξφγξακκα HORIZON φπσο θαη φινπ ηνπ ζπζηήκαηνο βηβιηνζεθψλ ηνπ Α.Π.Θ. Ώξεο ιεηηνπξγίαο γηα ην θνηλφ : Υεηκεξηλφ εμάκελν: Γεπηέξα - Πέκπηε , θαη Παξαζθεπή Δαξηλφ εμάκελν: Γεπηέξα - Πέκπηε , θαη Παξαζθεπή Θεξηλφ σξάξην (κεηά ην πέξαο ηνπ εαξηλνχ εμακήλνπ θαη κέρξη ηελ έλαξμε ηνπ ρεηκεξηλνχ): Γεπηέξα - Παξαζθεπή Τπεχζπλε βηβιηνζήθεο: Σζαθίξε Η., MA Bηβιηνζεθνλφκνο (ηει ) Κνξίηζα Δι.,Bηβιηνζεθνλφκνο (ηει ) Γηεχζπλζε ζπζηήκαηνο βηβιηνζεθψλ Α.Π.Θ: Ζιεθηξνληθφο θαηάινγνο βηβιηνζήθεο : nebula.lib.auth.gr. Nεζίδα Ζ/Τ ην ρψξν ηεο βηβιηνζήθεο ζηεγάδεηαη θαη ε λεζίδα Ζ/Τ ηνπ Σκήκαηνο πνπ απνηειείηαη απφ 16 ππνινγηζηέο θαη έλαλ εθηππσηή. Τπεχζπλνο ηεο λεζίδαο είλαη ν Γηαρεηξηζηήο πζηεκάησλ θ. Καηζίθαο Γηψξγνο (ηει ) Γξαθείν Πξαθηηθήο Άζθεζεο ηει./θαμ:

6 Γηδαθηηθφ πξνζσπηθφ Αλησλίνπ Υξήζηνο, Καζεγεηήο Παηδαγσγηθήο - Δθπαίδεπζεο Δθπαηδεπηηθψλ, Κνηιηάξε Αγγειηθή, Καζεγήηξηα Δθαξκνζκέλεο Γισζζνινγίαο-Κνηλσληνγισζζνινγίαο, (εθπαηδεπηηθή άδεηα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εαξηλνχ εμακήλνπ 2014) Οηθνλφκνπ-Αγνξαζηνχ Ησάλλα, Καζεγήηξηα Νενειιεληθήο Φηινινγίαο θαη πγθξηηηθήο Γξακκαηνινγίαο κε έκθαζε ζηηο Διιελνγεξκαληθέο Γξακκαηεηαθέο ρέζεηο, Μπνπηνπινχζε Διέλε, Αλαπιεξψηξηα θαζεγήηξηα Δθαξκνζκέλεο Γισζζνινγίαο ζε ζπλάξηεζε κε ηελ Αλάιπζε ηεο Γεξκαληθήο Γιψζζαο, (εθπαηδεπηηθή άδεηα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρεηκεξηλνχ εμακήλνπ ) απηξίδνπ Αλδξνκάρε, Αλαπιεξψηξηα θαζεγήηξηα Γηδαθηηθήο ηεο Γεξκαληθήο σο μέλεο γιψζζαο κε έκθαζε ζηελ εθπαίδεπζε θαη επηκφξθσζε δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ, ηνχπε Αζελά, Αλαπιεξψηξηα θαζεγήηξηα Γισζζνινγίαο ζε ζπλάξηεζε κε ηελ αλάιπζε ηεο Γεξκαληθήο Γιψζζαο, Βεδελκάηεξ Αλζή, Δπίθνπξε θαζεγήηξηα Θεσξίαο θαη Πξαθηηθήο ηεο Λνγνηερληθήο Μεηάθξαζεο, Γεξκαληθά Διιεληθά, Γεσξγνπνχινπ Διέλε, Δπίθνπξε θαζεγήηξηα ηεο Γεξκαλφθσλεο Μεηαπνιεκηθήο Λνγνηερλίαο θαη ηνπ Πνιηηηζκνχ ηνπ 20νχ αηψλα, Γειεαλίδνπ ηκέια, Δπίθνπξε θαζεγήηξηα ηεο Γεξκαλφθσλεο Λνγνηερλίαο θαη ηνπ Πνιηηηζκνχ ησλ αξρψλ ηνπ 20νχ αηψλα, Εάρνπ Αηθαηεξίλε, Δπίθνπξε θαζεγήηξηα Γεξκαληθήο Λνγνηερλίαο θαη ηνπ Πνιηηηζκνχ, Καξαγηαλλίδνπ Δπαγγειία, Δπίθνπξε θαζεγήηξηα Γηδαθηηθήο, Πάγθαινο Γηάλλεο, Δπίθνπξνο θαζεγεηήο ηεο Γεξκαληθήο Λνγνηερλίαο πγθξηηηθήο Γξακκαηνινγίαο κε εηδηθφ πεδίν ζηηο Διιελνγεξκαληθέο Γξακκαηεηαθέο ρέζεηο, Παπαδνπνχινπ Υάξηο- Οιγα, Δπίθνπξε θαζεγήηξηα Γηδαθηηθήο ηεο Γεξκαληθήο σο μέλεο γιψζζαο κε εηδηθφ πεδίν ηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε, Ραζηδάθε Αιεμάλδξα, Δπίθνπξε θαζεγήηξηα Γεξκαληθήο θαη πγθξηηηθήο Γξακκαηνινγίαο, (εθπαηδεπηηθή άδεηα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρεηκεξηλνχ εμακήλνπ ) Sturm-Σξηγσλάθε Elke, Δπίθνπξε θαζεγήηξηα πγθξηηηθήο Γξακκαηνινγίαο, Wolfrum Jutta-Anna, Δπίθνπξε θαζεγήηξηα Δθαξκνζκέλεο Γισζζνινγίαο-Γηδαζθαιίαο ηεο Γεξκαληθήο Γιψζζαο κε εηδηθφ πεδίν ηελ Αλάπηπμε Γεμηνηήησλ ζην Γξαπηφ Λφγν, Καηζανχλεο Νηθφιανο, Λέθηνξαο κε αληηθείκελν εθαξκνζκέλε Γισζζνινγία, ηδεξνπνχινπ Ρελάηε, Λέθηνξαο ηεο Ηζηνξίαο ηνπ Γεξκαλφθσλνπ ρψξνπ κε έκθαζε ζηε Γηαπνιηηηζκηθή Δθπαίδεπζε,

7 Σζνθαθηζίδνπ Γήκεηξα, Λέθηνξαο ηεο Γηδαθηηθήο κε έκθαζε ζηε κεηάθξαζε ζην μελφγισζζν κάζεκα, (εθπαηδεπηηθή άδεηα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εαξηλνχ εμακήλνπ 2014) Κσλζηαληηλίδνπ Θεαλψ, Δηδηθφ Γηδαθηηθφ Πξνζσπηθφ (ΔΔΓΗΠ Η) κε αληηθείκελν ηε Γεξκαληθή Γιψζζα θαη Λνγνηερλία, Μπεξκπέξνγινπ Παξάζρνο, Δηδηθφ Γηδαθηηθφ Πξνζσπηθφ (ΔΔΓΗΠ Η) κε αληηθείκελν ηε Θεσξεηηθή θαη Δθαξκνζκέλε Γηδαζθαιία ηεο Γεξκαληθήο Γιψζζαο, Πεξπεξίδεο Γεψξγηνο, Δηδηθφ Γηδαθηηθφ Πξνζσπηθφ (ΔΔΓΗΠ Η) κε αληηθείκελν ηε Γηδαζθαιία ηεο Γεξκαληθήο Γιψζζαο κε δπλαηφηεηα εθαξκνγήο Νέσλ Σερλνινγηψλ, Meihsner Marie, Λέθηνξαο DAAD, Schiebel Judith, Λέθηνξαο DAAD, Thome Valentina, Γηδάζθαινο Γιψζζαο, Γεσξγαθφπνπινο Θαλάζεο, Μεηαδηδαθηνξηθφο Τπφηξνθνο Α.Π.Θ, Λνηπφ Πξνζσπηθφ Γξακκαηεία Ηνξδαλίδνπ Παξζέλα, Γξαθείν πνπδψλ, Σνπάινγινπ Υξπζάλζε, Τπάιιεινο, Βηβιηνζήθε Κνξίηζα Διέλε, Βηβιηνζεθνλφκνο, Σζαθίξε Ησάλλα Μ.Α., Βηβιηνζεθνλφκνο (ΔΔΓΗΠ ΗΗ) θαη ππεχζπλε γηα ηελ θαηάξηηζε ρξεζηψλ ζηελ Αλαδήηεζε Ζιεθηξνληθψλ Πεγψλ, Σερληθή Τπνζηήξημε Καηζίθαο Γηψξγνο, Γηαρεηξηζηήο πζηεκάησλ, Οκφηηκνη θαζεγεηέο Dorfmüller-Καξπνχδα Αηθαηεξίλε, Οκφηηκε θαζεγήηξηα Γισζζνινγίαο-Κεηκελνγισζζνινγίαο κε έκθαζε ζηε πγθξηηηθή Αλάιπζε θαη Γηγισζζία Γεξκαληθά-Διιεληθά, Δπίηηκνη θαζεγεηέο Prof. Dr. Dr. h.c. Konrad Ehlich, 6

8 ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ Σν πξνπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο Γεξκαληθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο απνζθνπεί ζηελ θαηάξηηζε επηζηεκφλσλ ηθαλψλ λα κειεηνχλ θαη λα δηδάζθνπλ ηε γεξκαληθή γιψζζα θαη γξακκαηεία. Δηδηθφηεξα ζηνρεχεη ζηελ απφθηεζε βαζηθψλ γλψζεσλ ζηνπο ηνκείο ηεο Γισζζνινγίαο, ηεο Γηδαθηηθήο θαη ηεο Παηδαγσγηθήο Δπηζηήκεο, ηεο Μεηαθξαζενινγίαο, ηεο πγθξηηηθήο Γξακκαηνινγίαο θαη ηεο κειέηεο ηνπ Πνιηηηζκνχ. ε εθαξκνζκέλν επίπεδν απνβιέπεη ζε καζεζηαθά απνηειέζκαηα θαη δεμηφηεηεο πνπ εμαζθαιίδνπλ ηθαλφηεηα πξνζθνξάο ππεξεζηψλ απφ ηνπο/ηηο απνθνίηνπο ηνπ ζηνπο ηνκείο ηεο έξεπλαο, ηεο εθπαίδεπζεο, ησλ εθδφζεσλ, ηεο κεηάθξαζεο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ γεληθφηεξα. Ζ γιψζζα δηδαζθαιίαο είλαη σο επί ην πιείζηνλ ε γεξκαληθή. Χο εθ ηνχηνπ ε γλψζε ηεο γεξκαληθήο γιψζζαο απνηειεί απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ καζεκάησλ. Tν αθαδεκατθφ έηνο δηαξζξψλεηαη ζε δχν εμάκελα: ρεηκεξηλφ θαη εαξηλφ. Oη ζπνπδέο δηαξθνχλ νθηψ εμάκελα θαη πξνβιέπνπλ δχν νινθιεξσκέλνπο θχθινπο ζπνπδψλ πνπ ν θαζέλαο ηνπο δηαξθεί ηέζζεξα εμάκελα. Γηα ηελ απφθηεζε ηνπ πηπρίνπ ηνπ Σκήκαηνο Γεξκαληθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο νη θνηηεηέο θαη θνηηήηξηεο απαηηείηαη λα παξαθνινπζήζνπλ θαη λα εμεηαζζνχλ κε επηηπρία ζε: Μαζήκαηα ππνρξεσηηθά. Σα ππνρξεσηηθά καζήκαηα έρνπλ ζρεδηαζηεί σο αιιεινζπκπιεξσκαηηθά θαη κε αχμνληα βαζκφ δπζθνιίαο. Χο εθ ηνχηνπ ζπζηήλεηαη νη θνηηεηέο λα ηα παξαθνινπζνχλ κε ηε ζεηξά πνπ πξνβιέπεηαη. Μαζήκαηα θαηεχζπλζεο. Σα καζήκαηα θαηεχζπλζεο πξνέξρνληαη απφ ηηο δχν θαηεπζχλζεηο ηνπ Σκήκαηνο: Α. Γισζζνινγίαο θαη Γηδαθηηθήο, Β. Λνγνηερλίαο θαη Πνιηηηζκνχ. Μαζήκαηα ειεχζεξεο επηινγήο Μαζήκαηα μέλεο γιψζζαο. Σα καζήκαηα μέλεο γιψζζαο πξνζθέξνληαη απφ ην θέληξν δηδαζθαιίαο μέλσλ γισζζψλ ηνπ ΑΠΘ. Δηδηθφηεξα: Γηα ηελ απφθηεζε ηνπ πηπρίνπ νη θνηηεηέο/ηξηεο ζα πξέπεη λα ζπκπιεξψζνπλ ηνπιάρηζηνλ 240 ECTS (πηζησηηθέο κνλάδεο), νη νπνίεο θαηαλέκνληαη σο εμήο: Α θχθινο ζπνπδψλ (119 ECTS) Ο Α Κχθινο πνπδψλ πεξηιακβάλεη 19 ππνρξεσηηθά καζήκαηα (95 ECTS) θαη εμαζθαιίδεη ηελ απφθηεζε βαζηθψλ γλψζεσλ ζε φια ηα πξναλαθεξζέληα γλσζηηθά αληηθείκελα ηνπ Σκήκαηνο. Δπίζεο ζηνλ Α Κχθιν πνπδψλ δίδεηαη κεγάιε έκθαζε ζηε βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ γεξκαλνκάζεηαο ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ πξνβιέπεηαη ζε θάζε εμάκελν έλα ηεηξάσξν κάζεκα γεξκαληθήο γιψζζαο κε ππνρξεσηηθά θξνληηζηεξηαθά καζήκαηα γηα ηνπο/ηηο θνηηεηέο/ηξηεο πνπ νη γλψζεηο ηνπο ζηε γεξκαληθή γιψζζα δελ επαξθνχλ γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ ζπνπδψλ ζην Σκήκα Γεξκαληθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο, θαζψο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ καζεκάησλ πξνυπφζεζε είλαη ε γλψζε ηεο γεξκαληθήο γιψζζαο ζε επίπεδν Β2. Γηα ηνπο/ηηο θνηηεηέο/ηξηεο κε επαξθείο γλψζεηο πξνζθέξεηαη δηαθνξνπνηεκέλν γισζζηθφ κάζεκα ην νπνίν έρεη κεηαμχ άιισλ σο ζηφρν ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε δεμηνηήησλ ζηνλ γξαπηφ θαη πξνθνξηθφ ιφγν. Ζ επηηπρήο παξαθνινχζεζε ησλ 4 καζεκάησλ γεξκαληθήο γιψζζαο (24 ECTS) απνηειεί απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηε κεηάβαζε ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ ζηνλ Β Κχθιν πνπδψλ. Απφ ην Α εμάκελν ππάξρεη ε δπλαηφηεηα παξαθνινχζεζεο ηνπ εηζαγσγηθνχ ζεκηλαξίνπ: Δηζαγσγή ζηε ρξήζε ηεο Βηβιηνζήθεο (Πιεξνθνξίεο Η. Σζαθίξε, ππεχζπλε ηεο Βηβιηνζήθεο). Β θχθινο ζπνπδψλ (86 ECTS) Ο Β Κχθινο πνπδψλ πεξηιακβάλεη σο επί ην πιείζηνλ καζήκαηα θαηεχζπλζεο θαη ζηνρεχεη ζηελ εηδίθεπζε ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ ζε έλα απφ ηα βαζηθά γλσζηηθά αληηθείκελα ηνπ Σκήκαηνο: 1. Γισζζνινγία θαη Γηδαθηηθή θαη 2. Λνγνηερλία θαη Πνιηηηζκφ. Με ηελ έλαξμε ηνπ Δ εμακήλνπ νη θνηηεηέο/ηξηεο έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα δειψζνπλ ζηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο ηελ θαηεχζπλζε εηδίθεπζεο πνπ επηιέγνπλ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ζα πξέπεη λα παξαθνινπζήζνπλ ηνπιάρηζηνλ νθηψ (8) καζήκαηα θαηεχζπλζεο (56 ECTS) απφ ηελ θαηεχζπλζε πνπ έρνπλ επηιέμεη. Σα καζήκαηα θαηεχζπλζεο έρνπλ σο επί ην πιείζηνλ ζεκηλαξηαθή κνξθή (κηθξά αθξναηήξηα, θαη αμηνιφγεζε βάζεη πξνθνξηθψλ παξνπζηάζεσλ θαη γξαπηψλ εξγαζηψλ). 7

9 Πξνζνρή: Κάζε θνηηεηήο/ηξηα είλαη ππνρξεσηηθφ λα παξαθνινπζήζεη ηνπιάρηζηνλ νθηψ (8) καζήκαηα θαηεχζπλζεο, φκσο ν αξηζκφο ησλ πηζησηηθψλ κνλάδσλ (ECTS) κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξνο απφ 56 ECTS (δειαδή κηθξφηεξνο απφ 7 ECTS γηα θάζε κάζεκα) κφλν ζηελ παξαθάησ πεξίπησζε: Τπάξρεη ε πεξίπησζε ν θνηηεηήο λα έρεη παξαθνινπζήζεη ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο Erasmus ζε παλεπηζηήκην ηνπ εμσηεξηθνχ έλα κάζεκα πνπ έρεη ιηγφηεξεο πηζησηηθέο κνλάδεο απφ φζεο πξνβιέπνληαη εδψ, δειαδή ιηγφηεξεο απφ εθηά (7), ην κάζεκα φκσο λα αληηζηνηρεί ελ κέξεη ζε πνηφηεηα θαη πνζφηεηα κε έλα κάζεκα θαηεχζπλζεο ηνπ ηκήκαηνο. ε κηα ηέηνηα πεξίπησζε ν θνηηεηήο θαηνρπξψλεη έλα απφ ηα νθηψ (8) καζήκαηα θαηεχζπλζεο πνπ πξέπεη λα παξαθνινπζήζεη γηα ηε ιήςε ηνπ πηπρίνπ ηνπ. Πξνθεηκέλνπ λα ζπγθεληξψζεη ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ 56 ECTS, ππνρξενχηαη λα επηιέμεη έλα νπνηνδήπνηε κάζεκα (θαηεχζπλζεο ή επηινγήο) Γφκεζε ησλ ζπνπδψλ: Πξναπαηηνχκελα Πξνθεηκέλνπ λα επηιέμνπλ θαηεχζπλζε νη θνηηεηέο πξέπεη λα έρνπλ παξαθνινπζήζεη κε επηηπρία ηα καζήκαηα γεξκαληθήο γιψζζαο «Γεξκαληθή Γιψζζα» (Α - Γ Δμάκελν). Αλεμαξηήησο θαηεχζπλζεο ν Β θχθινο ζπνπδψλ πεξηιακβάλεη ηα εμήο ππνρξεσηηθά καζήκαηα: Δ εμάκελν: Δηζαγσγή ζηε ζπγγξαθή επηζηεκνληθψλ θεηκέλσλ (6 ECTS) Ε θαη Ζ εμάκελν: Γηδαθηηθή V & VI: Μηθξνδηδαζθαιίεο (12 ECTS), Πξαθηηθή άζθεζε (12 ECTS). ηελ θαηεχζπλζε εηδίθεπζεο πνπ έρεη επηιέμεη ν/ε θνηηεηήο/ηξηα πξνβιέπεηαη ε εθπφλεζε πξναηξεηηθήο πηπρηαθήο εξγαζίαο (6 ECTS) απφ ην Ε Δμάκελν θαη κεηά, ζχκθσλα κε ηνλ εζσηεξηθφ θαλνληζκφ πνπ έρεη εγθξίλεη ε Γ.. ηνπ Σκήκαηνο. (229 / ). Σα ECTS απηά δελ πξνζκεηξψληαη ζηα απαξαίηεηα ECTS γηα ηε ιήςε ηνπ πηπρίνπ. Σν ζέκα θαη ν βαζκφο ηεο αλαγξάθνληαη ζηελ αλαιπηηθή βαζκνινγία. πζηήλεηαη ζε φζνπο θνηηεηέο/ηξηεο ελδηαθέξνληαη λα εθπνλήζνπλ δηπισκαηηθή εξγαζία λα έξζνπλ ζε επαθή κε ην επηβιέπνλ κέινο ΓΔΠ θαη λα επηιέμνπλ ζέκα απφ ηελ αξρή ηνπ Ε εμακήλνπ. Διεχζεξεο επηινγέο θαη καζήκαηα μέλεο γιψζζαο (35 ECTS) Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπο νη θνηηεηέο/ηξηεο απαηηείηαη λα παξαθνινπζήζνπλ θαη λα εμεηαζζνχλ κε επηηπρία ζε 2 καζήκαηα μέλεο γιψζζαο απφ ην ΚΓΞΓ ηνπ ΑΠΘ (5 ECTS) θαζψο θαη ζε 6 καζήκαηα ειεχζεξεο επηινγήο (30 ECTS). Απφ ηα καζήκαηα ειεχζεξεο επηινγήο ν θάζε θνηηεηήο ππνρξενχηαη λα θαιχςεη ηνπιάρηζηνλ ηα 15 ECTS επηιέγνληαο καζήκαηα απφ ην νηθείν ηκήκα. Δθηφο απφ ηα καζήκαηα ειεχζεξεο επηινγήο πνπ πξνζθέξνληαη ζην ηκήκα, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα σο ειεχζεξεο επηινγέο λα πηζησζνχλ καζήκαηα απφ ηελ άιιε θαηεχζπλζε απφ απηήλ πνπ έρεη δειψζεη θάζε θνηηεηήο. Καη αθφκε κπνξεί λα επηιέμεη καζήκαηα απφ άιια ηκήκαηα ψζηε λα ζπκπιεξψζεη ηα ππφινηπα 15 ECTS πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηηο ειεχζεξεο επηινγέο. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε ζπληζηάηαη λα επηιέγνληαη θαηά πξνηεξαηφηεηα καζήκαηα κε ζπλαθή πξνο ηηο ζπνπδέο ζην Σκήκα αληηθείκελα, φπσο γηα παξάδεηγκα καζήκαηα απφ ηε Φηινζνθηθή ρνιή, ηελ Παηδαγσγηθή ρνιή, ηε ρνιή Καιψλ Σερλψλ, ηε ρνιή Ννκηθψλ, Οηθνλνκηθψλ θαη Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ, θαζψο θαη ην Σκήκα Γεκνζηνγξαθίαο θαη Μέζσλ Μαδηθήο Δπηθνηλσλίαο. Οη θνηηεηέο/ηξηεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα επηιέμνπλ ηηο ειεχζεξεο επηινγέο ζε νπνηαδήπνηε θάζε ησλ ζπνπδψλ ηνπο. Πξφγξακκα πνπδψλ Σνπιάρηζηνλ 240 ECTS γηα ηε ιήςε ηνπ Πηπρίνπ Α -Γ Δξάμηνα Α Κχθινο πνπδψλ (119 ECTS) Δ - Η Δξάμηνα Β Κχθινο πνπδψλ (86 ECTS) Τπνρξεσηηθά καζήκαηα (119 ECTS) (95 ECTS + 24 ECTS απφ καζήκαηα γεξκαληθήο γιψζζαο) Τπνρξεσηηθά καζήκαηα (30 ECTS) Μαζήκαηα θαηεχζπλζεο (56 ECTS) Μαζήκαηα ειεχζεξεο επηινγήο (30 ECTS) Ξέλε Γιψζζα (5 ECTS) Γηάξθεηα ζπνπδψλ χκθσλα κε ηηο κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 80, παξ. 9, εδ.α, β θαη γ ηνπ Ν. 4009/2011: «9. α) Όζνη θνηηεηέο ζπκπιεξψλνπλ ζην ηέινο ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο θνίηεζε δηάξθεηαο ίζεο ή κεγαιχηεξεο ηνπ δηπιάζηνπ αξηζκνχ εμακήλσλ απφ φζα απαηηνχληαη γηα ηε ιήςε ηνπ πηπρίνπ ζχκθσλα κε ην ελδεηθηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ 8

10 πξνζαπμαλφκελεο θαηά δχν εμάκελα, ζεσξείηαη φηη έρνπλ απσιέζεη απηνδηθαίσο ηε θνηηεηηθή ηδηφηεηα απφ ηε ιήμε ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο , εθηφο αλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηνλ Οξγαληζκφ ηνπ ηδξχκαηνο. β) Με ηελ επηθχιαμε ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, φζνη θνηηεηέο έρνπλ ζπκπιεξψζεη ζην ηέινο ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο θνίηεζε δηάξθεηαο ίζεο ή κεγαιχηεξεο ηνπ αξηζκνχ εμακήλσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ιήςε ηνπ πηπρίνπ ζχκθσλα κε ην ελδεηθηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ πξνζαπμαλφκελεο θαηά ηέζζεξα εμάκελα, ζεσξείηαη φηη έρνπλ απσιέζεη απηνδηθαίσο ηε θνηηεηηθή ηδηφηεηα απφ ηε ιήμε ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο , εθηφο αλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηνλ Οξγαληζκφ ηνπ ηδξχκαηνο. γ) Όζνη θνηηεηέο έρνπλ ζπκπιεξψζεη ζην ηέινο ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο θνίηεζε δηάξθεηαο κηθξφηεξεο απφ απηήλ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, ζεσξείηαη φηη έρνπλ απσιέζεη απηνδηθαίσο ηε θνηηεηηθή ηδηφηεηα φηαλ ζπκπιεξψζνπλ θνίηεζε δηάξθεηαο ίζεο κε ην δηπιάζην αξηζκφ εμακήλσλ απφ φζα απαηηνχληαη γηα ηε ιήςε ηνπ πηπρίνπ ζχκθσλα κε ην ελδεηθηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ, εθηφο αλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηνλ Οξγαληζκφ ηνπ ηδξχκαηνο.» Δπνκέλσο: Όζνη θνηηεηέο έρνπλ εηζαρζεί ην αθαδ. έηνο ή θαη πξνγελέζηεξα, ζπκπιεξψλνπλ δειαδή ην 18ν εμάκελν (ή θαη κεγαιχηεξν) ησλ ζπνπδψλ ηνπο ηε ιήμε ηνπ αθ. έη , ζεσξείηαη φηη έρνπλ απνιέζεη απηνδηθαίσο ηελ θνηηεηηθή ηνπο ηδηφηεηα απφ ηε ιήμε ηνπ αθαδ. έηνπο Όζνη θνηηεηέο έρνπλ εηζαρζεί απφ ην αθαδ. έηνο έσο θαη ην , ζπκπιεξψλνπλ δειαδή ην 12ν εμάκελν (ή θαη κεγαιχηεξν, κηθξφηεξν φκσο ηνπ 18νπ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ) ησλ ζπνπδψλ ηνπο ηε ιήμε ηνπ αθαδ. έηνπο , ζεσξείηαη φηη έρνπλ απνιέζεη απηνδηθαίσο ηελ θνηηεηηθή ηνπο ηδηφηεηα απφ ηε ιήμε ηνπ αθαδ. έηνπο Όζνη θνηηεηέο έρνπλ εηζαρζεί ην αθαδ. έηνο ή θαη κεηαγελέζηεξα, έρνπλ δειαδή δηάξθεηα ζπνπδψλ κηθξφηεξε απφ 12 εμάκελα θαηά ηε ιήμε ηνπ αθαδ. έηνπο , ζεσξείηαη φηη έρνπλ απνιέζεη απηνδηθαίσο ηελ θνηηεηηθή ηνπο ηδηφηεηα φηαλ ζπκπιεξψζνπλ θνίηεζε ίζε κε 16 εμάκελα. 9

11 Γεξκαληθή Γιψζζα Γηα ηε θνίηεζε ζην Σκήκα Γεξκαληθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο απνηειεί πξνυπφζεζε ε γλψζε ηεο Γεξκαληθήο Γιψζζαο ηνπιάρηζηνλ ηνπ επηπέδνπ ηεο Καλήρ Γνώζηρ (Β2+) ηνπ Κνηλνχ Δπξσπατθνχ Πιαηζίνπ Αλαθνξάο γηα ηηο Γιψζζεο (ΚΔΠΑΓ). Δπεηδή νη λενεηζεξρφκελνη θνηηεηέο/ -ηξηεο παξνπζηάδνπλ αξθεηά αλνκνηνγελέο επίπεδν γισζζνκάζεηαο, ζα πξέπεη ζηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπο λα απνθηήζνπλ κε εληαηηθφ ξπζκφ έλα θνηλφ-πςειφ επίπεδν γισζζνκάζεηαο πνπ ζα ηνπο βνεζήζεη ζηελ απξφζθνπηε παξαθνινχζεζε ησλ καζεκάησλ θαη ελ γέλεη ζηελ εμππεξέηεζε ησλ ζπνπδψλ ηνπο. Δπηπξφζζεηα έλα πςειφ επίπεδν γισζζνκάζεηαο απνηειεί απαξαίηεην πξνζφλ γηα ηελ ζπλέρηζε ησλ ζπνπδψλ ηνπο ζε κεηαπηπρηαθφ επίπεδν θαη γηα ηελ κεηέπεηηα επαγγεικαηηθή ηνπο πνξεία. Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο δίδεηαη ζην Πξφγξακκα πνπδψλ ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηελ αλάπηπμε ησλ γισζζηθψλ δεμηνηήησλ ησλ πξσηνεηψλ θνηηεηψλ/ηξηψλ ζηε Γεξκαληθή Γιψζζα. Σν κάζεκα Γεπμανική Γλώζζα απνηειεί κάζεκα θνξκνχ θαη δηδάζθεηαη ζηα ηέζζεξα (4) πξψηα εμάκελα ζπνπδψλ. Πξηλ ηελ έλαξμε ησλ καζεκάησλ ηνπ ρεηκεξηλνχ εμακήλνπ παίξλνπλ κέξνο νη πξσηνεηείο θνηηεηέο ζε έλα γισζζηθφ ηεζη θαηάηαμεο κε ζηφρν λα γίλεη κηα πξψηε δηάγλσζε ηνπ επηπέδνπ γισζζνκάζεηάο ηνπο. Με βάζε ηα απνηειέζκαηα ηνπ δηαγλσζηηθνχ ηεζη νη θνηηεηέο/-ηξηεο θαηαηάζζνληαη αλάινγα κε ην επίπεδν ηεο γισζζνκάζεηάο ηνπο ζε δχν παξάιιεια ηκήκαηα γηα ην πξψην έηνο ζπνπδψλ (Υεηκεξηλφ Δμάκελν (ΥΔ) : Γεξκαληθή Γιψζζα Η, Δπίπεδν Α θαη Β, Δαξηλφ Δμάκελν (ΔΑ) : Γεξκαληθή Γιψζζα ΗΗ, Δπίπεδν Α θαη Β ). ηελ αξρή ηνπ Γ εμακήλνπ κε θξηηήξην ηελ επίδνζε ζηηο εμεηάζεηο ησλ δχν πξνεγνχκελσλ εμακήλσλ, πνπ απνδεηθλχεη ζεκαληηθή γισζζηθή βειηίσζε θαη κεηά απφ ζχζηαζε ησλ δηδαζθφλησλ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα κεηαπήδεζεο απφ ην επίπεδν Β ζην Α. Οη δηδαθηηθέο ψξεο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηα καζήκαηα Γεπμανική Γλώζζα (Η, ΗΗ, ΗΗΗ, ΗV - Δπίπεδν Α θαη Β ) είλαη (4) ηέζζεξηο εβδνκαδηαίσο. Γηα ηo γισζζηθφ επίπεδν Β πξνβιέπεηαη επηπιένλ ην Δνιζσςηικό Φπονηιζηηπιακό Μάθημα, δειαδή εβδνκαδηαίσο έλα δίσξν (2) κάζεκα, ην νπνίν είλαη ππνρξεσηηθφ, ζπλδέεηαη ζεκαηηθά κε ηα θπξίσο καζήκαηα Γεπμανική Γλώζζα (Η, ΗΗ, ΗΗΗ, ΗV) θαη απνβιέπεη ζε κηα εληζρπηηθή ελαζρφιεζε κε ηα πεξηερφκελα ηνπ εθάζηνηε εμακήλνπ. πκπιεξσκαηηθά πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο θάιπςεο γισζζηθψλ αδπλακηψλ ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ απνζθνπνχλ θαη νη Ππακηικέρ Γλωζζικέρ Αζκήζειρ (Η, ΗΗ, ΗΗΗ, IV) ησλ νπνίσλ ε παξαθνινχζεζε θξίλεηαη απαξαίηεηε ηδηαίηεξα γηα θνηηεηέο/-ηξηεο κε ζεκαληηθέο γισζζηθέο αδπλακίεο, δηφηη ηα πεξηερφκελά ηνπο δηακνξθψλνληαη ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ησλ πην αδχλακσλ γισζζηθά θνηηεηψλ/ηξηψλ θαη απνηεινχλ κηα πεξαηηέξσ δπλαηφηεηα αλάπηπμεο θαη εμάζθεζεο ησλ βαζηθψλ γισζζηθψλ επηθνηλσληαθψλ δεμηνηήησλ. ην ηέινο ηνπ δεπηέξνπ εμακήλνπ θαη κε δεδνκέλν ηε ζπζηεκαηηθή θαη ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ ζηα παξαπάλσ πξνζθεξφκελα καζήκαηα θαη ζηηο γισζζηθέο αζθήζεηο αλακέλεηαη φηη ην ειάρηζην γισζζηθφ επίπεδν ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ ζα θηάζεη ζην επίπεδν Β2- / Β2 θαη κεηά ην ηέηαξην εμάκελν ζα θηάζεη ζην επίπεδν Β2+ / Γ1-. Οη εμεηάζεηο γηα θάζε εμάκελν δηελεξγνχληαη γξαπηά θαη πξνθνξηθά. Γηα ηε ζπκκεηνρή ζηηο εμεηάζεηο ησλ καζεκάησλ Γεπμανική Γλώζζα (Η, ΗΗ, ΗΗΗ, ΗV) απνηειεί πξνυπφζεζε -αλεμαξηήησο επηπέδνπ - ε παξάδνζε ελφο ηθαλνχ αξηζκνχ γξαπηψλ εξγαζηψλ. Δπηπιένλ γηα ην επίπεδν Β απνηειεί πξνυπφζεζε ε ζπζηεκαηηθή θαη επηηπρήο παξαθνινχζεζε ηνπ Δνιζσςηικού Φπονηιζηηπιακού Μαθήμαηορ. Ζ επηηπρήο εμέηαζε ζηα καζήκαηα Γεπμανική Γλώζζα (Η, ΗΗ, ΗΗΗ, ΗV) επηηξέπεη ηε ζπκκεηνρή ζηα καζήκαηα ηνπ Β θχθινπ ζπνπδψλ (Δ - Ζ εμάκελν). 10

12 Καηεπζχλζεηο Α. Γισζζνινγία θαη Γηδαθηηθή ηφρνο ησλ καζεκάησλ ηεο γισζζνινγίαο είλαη λα εμνηθεησζνχλ νη θνηηεηέο/ηξηεο κε ην θαηλφκελν ηεο γιψζζαο σο αλζξψπηλεο ηθαλφηεηαο (langage), κε ηα ζπζηήκαηα ηεο γεξκαληθήο θαη ηεο ειιεληθήο γιψζζαο (langue) θαη κε ηε ρξήζε ησλ γισζζηθψλ απηψλ ζπζηεκάησλ ζηελ επηθνηλσλία ζε δηαθνξεηηθά πνιηηηζκηθά πιαίζηα (parole). Κχξην κέιεκα ηεο θαηεχζπλζεο ηεο Γισζζνινγίαο είλαη λα παξνπζηάζεη θαη ζηε ζπλέρεηα λα ζπλδέζεη ηηο γισζζνινγηθέο πξνζεγγίζεηο κε ηε δηδαζθαιία θαη ηελ εθκάζεζε ηεο Γεξκαληθήο σο πξψηεο, δεχηεξεο/μέλεο γιψζζαο, επεηδή ζην Σκήκα Γεξκαληθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο εθπαηδεχνληαη θπξίσο θαζεγεηέο/θαζεγήηξηεο ηεο γεξκαληθήο γιψζζαο. Σα καζήκαηα γισζζνινγίαο δελ εμεηάδνπλ ηε γιψζζα κφλν σο ζχζηεκα, αιιά θαη σο κέζν επηθνηλσλίαο θαη έθθξαζεο πνιηηηζκνχ ζηνλ γεξκαλφθσλν θαη ζηνλ ειιελφθσλν ρψξν. Με ηελ έλλνηα απηή ζπλδένληαη θαη κε ηα καζήκαηα ζηελ θαηεχζπλζε ηεο Λνγνηερλίαο θαη ηνπ Πνιηηηζκνχ. ηνλ Πξψην Κχθιν πνπδψλ εμεηάδνληαη βαζηθέο αξρέο ηεο γισζζνινγίαο, φπσο απηέο δηαηππψλνληαη ζην πιαίζην ησλ θχξησλ ηνκέσλ ηεο γισζζηθήο αλάιπζεο, δει. ηεο Φσλεηηθήο, ηεο Φσλνινγίαο, ηεο Μνξθνινγίαο, ηεο χληαμεο, ηεο εκαζηνινγίαο θαη ηεο Πξαγκαηνινγίαο. Οη θνηηεηέο /ηξηεο έξρνληαη επίζεο ζε επαθή κε δηαθνξεηηθέο αλαιπηηθέο πξνζεγγίζεηο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηεο εθκάζεζεο ηεο δεχηεξεο/μέλεο Γιψζζαο. ην Γεχηεξν Κχθιν πνπδψλ πξνζθέξνληαη καζήκαηα θαηεχζπλζεο ηα νπνία έρνπλ ζηφρν λα δηεπξχλνπλ θαη λα εκβαζχλνπλ ηηο γλψζεηο πνπ έρνπλ ήδε απνθηεζεί ζηνλ Πξψην Κχθιν πνπδψλ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα επηιέμνπλ αλάκεζα ζε καζήκαηα πνπ πξνζθέξνπλ εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο είηε ζε θάπνηνπο απφ ηνπο θχξηνπο ηνκείο ηεο γισζζνινγίαο είηε ζε θάπνηνπο απφ ηνπο δηεπηζηεκνληθνχο εθείλνπο ηνκείο πνπ έρνπλ πξνθχςεη απφ ηε ζηελή ζπλεξγαζία ηεο γισζζνινγίαο κε ζπγγελείο θιάδνπο: Μνξθνινγία, χληαμε, εκαζηνινγία, Αλάιπζε Λφγνπ, Κνηλσληνγισζζνινγία. Μέζα απφ ηα καζήκαηα ηεο Γηδαθηηθήο ζηνλ Α' Κχθιν πνπδψλ νη θνηηεηέο/ηξηεο έξρνληαη ζε επαθή κε ζεσξεηηθνχο πξνβιεκαηηζκνχο ζε πεδία φπσο ν ζρεδηαζκφο ηεο δηδαζθαιίαο ηεο μέλεο γιψζζαο, νη δεμηφηεηεο θαηαλφεζεο θαη παξαγσγήο πξνθνξηθνχ θαη γξαπηνχ ιφγνπ, ε απηνλφκεζε ησλ καζεηψλ, ε πξφζθηεζε ιεμηινγίνπ, ε δηδαζθαιία ηεο γξακκαηηθήο, νη κέζνδνη δηδαζθαιίαο, ε αλάιπζε θαη ε θξηηηθή δηδαθηηθψλ εγρεηξηδίσλ, ε δηάδξαζε ζηελ ηάμε, ε ζπλεξγαηηθή κάζεζε. ην Β' Κχθιν πνπδψλ, ζηελ θαηεχζπλζε ηεο Γηδαθηηθήο, εθηφο απφ ηα ππνρξεσηηθά καζήκαηα ηεο Γηδαθηηθήο IV θαη V (Μηθξνδηδαζθαιηψλ θαη Πξαθηηθήο Άζθεζεο), ππάξρεη κηα ζεηξά θαη' επηινγήλ ππνρξεσηηθψλ καζεκάησλ (καζεκάησλ θαηεχζπλζεο). Απηά έρνπλ γεληθφηεξν ζηφρν ηελ εμεηδίθεπζε ζηνπο ηνκείο ηεο Γηδαθηηθήο, ηνλ εκπινπηηζκφ ησλ γλψζεσλ ησλ θνηηεηψλ/θνηηεηξηψλ θαη ηελ απηφλνκε δηεξεχλεζε επηιεγκέλσλ ζεκάησλ ηεο επηζηήκεο. Πξνζθέξεηαη ζεηξά καζεκάησλ ζεκηλαξηαθνχ ηχπνπ, πνπ εζηηάδνπλ ζε εξεπλεηηθέο κεζφδνπο, φπσο ε Λεηηνπξγηθή Πξαγκαηνινγία, φπνπ γίλεηαη αλάιπζε ιφγνπ θαη εμεηάδνληαη νη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ ζηε Γηδαθηηθή. Άιια πάιη καζήκαηα έρνπλ σο αληηθείκελν ηε Μεζνδνινγία ηεο Δθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο, φπνπ νη θνηηεηέο/ηξηεο εκβαζχλνπλ, ηφζν ζεσξεηηθά φζν θαη εθαξκνζκέλα, ζηε κεζνδνινγία ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο, πνπ είλαη ρξήζηκε ζην ρψξν ηεο δηδαζθαιίαο ηεο Γεξκαληθήο σο μέλεο γιψζζαο. Αθφκε, πξνζθέξνληαη καζήκαηα πνπ, πέξαλ ηεο ζεσξίαο, εμαζθαιίδνπλ κε ηε βνήζεηα πξαθηηθψλ εθαξκνγψλ θαη αζθήζεσλ ηελ πεξαηηέξσ εμνηθείσζε ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ κε φιεο ηηο δεμηφηεηεο. Δδψ εληάζζνληαη: ε δηδαζθαιία κε βάζε ηα ζρέδηα εξγαζίαο, ε κάζεζε κέζα απφ ηελ αλαθάιπςε, ε Γηδαθηηθή ηεο Πνιπγισζζίαο, ε Γεξκαληθή ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε, ε δηακεζνιάβεζε θ.ά. 11

13 Β. Λνγνηερλία θαη Πνιηηηζκφο H θαηεχζπλζε Λνγνηερλίαο θαη Πνιηηηζκνχ απνζθνπεί ζε κηα πην επηζηακέλε ελαζρφιεζε κε ηε γεξκαλφθσλε ινγνηερλία θαη θξηηηθή θαζψο θαη ζηελ έληαμή απηψλ ζηα επξσπατθά πνιηηηζκηθά ζπκθξαδφκελα. Οη θνηηεηέο/ηξηεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα εκβαζχλνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο γχξσ απφ ηε ινγνηερλία θαη ηνλ πνιηηηζκφ θαη λα θαιιηεξγήζνπλ ηελ γισζζηθή ηνπο επαηζζεζία. θνπφο επίζεο είλαη ε αλάδεημε ηεο δπλαηφηεηαο ησλ πνιιαπιψλ επηζηεκνληθψλ πξνζεγγίζεσλ ζηνλ ρψξν ηεο γξακκαηνινγίαο, εηζάγνληαο ηελ αξρή κίαο δηεπηζηεκνληθήο νπηηθήο. Σα επηιεγφκελα καζήκαηα έρνπλ σο επί ην πιείζηνλ ζεκηλαξηαθή κνξθή θαη ππάγνληαη, σο πξνο ηε ζεκαηηθή αιιά θαη ηνλ ηξφπν πξνζέγγηζεο ηνπ εθάζηνηε αληηθεηκέλνπ ηνπο, ζε πνηθίιεο θαηεγνξίεο θαιχπηνληαο έηζη έλα επξχ πεδίν ελδηαθεξφλησλ. ε απηά νη θνηηεηέο/ηξηεο θαινχληαη λα γλσξίδνπλ ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο αθεγεκαηνινγίαο, λα αζθεζνχλ ζηελ θεηκεληθή αλάιπζε θαη ηελ ρξήζε ηεο βηβιηνγξαθίαο θαζψο θαη ζην ρεηξηζκφ ηνπ επηζηεκνληθνχ ιφγνπ γεληθφηεξα. Γηακνξθψλνληαη, ινηπφλ, νη εμήο βαζηθέο θαηεγνξίεο καζεκάησλ, νη νπνίεο δειψλνληαη κε ηελ κνξθή ππέξηηηινπ ηνπ εθάζηνηε εηδηθφηεξνπ ηίηινπ καζήκαηνο: Δπνρέο, είδε, ξεχκαηα ηεο ινγνηερλίαο πγγξαθείο Δηδηθά ζέκαηα ζπγθξηηηθήο γξακκαηνινγίαο Δηδηθά ζέκαηα πνιηηηζκνχ Δηδηθά ζέκαηα ζεσξίαο ηεο ινγνηερλίαο Θεσξία θαη πξαθηηθή ηεο κεηάθξαζεο Οη πξψηεο δχν θαηεγνξίεο επηθεληξψλνληαη ζηελ γεξκαλφθσλε ινγνηερληθή παξάδνζε κε καζήκαηα πνπ εμεηάδνπλ ην έξγν ελφο ζπγγξαθέα π.ρ. (Paul Celan) ή θάπνην ινγνηερληθφ θίλεκα, είδνο ή επνρή (π.ρ. Ρνκαληηζκφο, Dada, νλέην). Σα ζεκηλάξηα ηεο ζπγθξηηηθήο γξακκαηνινγίαο θηλνχληαη ζε επξχηεξν πεδίν σο πξνο ηελ πξνέιεπζε ησλ θεηκέλσλ πνπ εμεηάδνπλ (π.ρ. ηo ζχγρξνλν αζηπλνκηθφ κπζηζηφξεκα). Σα ζεκηλάξηα κε ηνλ ππέξηηηιν «Δηδηθά Θέκαηα Πνιηηηζκνχ» εζηηάδνπλ ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηφδνπο ηνπ επξσπατθνχ πνιηηηζκνχ (π.ρ. Ζ Γεξκαλία ηεο Μεηαξξχζκηζεο, Δπξσπατθφο Γηαθσηηζκφο) ή ζε παξαδφζεηο θαζνξηζηηθέο γηα ηε δπηηθή ζθέςε (π.ρ. Ο πεξί κειαγρνιίαο ιφγνο, Ζ παξάδνζε ηεο Οπηνπίαο). ηελ θαηεγνξία απηή εληάζζνληαη θαη ζεκαηηθά ζεκηλάξηα ινγνηερλίαο κε δηαρξνληθή νπηηθή π.ρ. Σα φλεηξα ζηελ ινγνηερλία, Ζ ινγνηερλία ηνπ θαληαζηηθνχ. Ζ θαηεγνξία «Δηδηθά Θέκαηα Θεσξίαο ηεο Λνγνηερλίαο» απνζθνπεί ζηελ εμνηθείσζε κε βαζηθνχο ζεσξεηηθνχο ιφγνπο φπσο γηα παξάδεηγκα δεηήκαηα ηνπ έκθπινπ ιφγνπ, ε κεηαδνκηζηηθή θξηηηθή. Σέινο, ε «Θεσξία θαη Πξαθηηθή ηεο Μεηάθξαζεο» πεξηιακβάλεη ζεκηλάξηα - εξγαζηήξηα κεηάθξαζεο πξνο θαη απφ ηα γεξκαληθά ινγνηερληθψλ, επηζηεκνληθψλ θαη ρξεζηηθψλ θεηκέλσλ, ζχγθξηζε κεηαθξάζεσλ θαη ελαζρφιεζε κε εηδηθά δεηήκαηα κεηάθξαζεο (π.ρ. Μεηάθξαζε θαη θηλεκαηνγξάθνο, Μεηάθξαζε ζεαηξηθψλ έξγσλ). 12

14 Πξναηξεηηθή Πηπρηαθή Δξγαζία 1. Ζ εξγαζία εθπνλείηαη ζην πιαίζην ηεο θαηεχζπλζεο εηδίθεπζεο πνπ έρεη επηιέμεη ν/ε θνηηεηήο/ηξηα θαη θαηά πξνηίκεζε ζην πιαίζην ελφο Τπνρξεσηηθνχ Δπηιεγφκελνπ Μαζήκαηνο. Πηζηψλεηαη κε 6 ECTS, θαη αλαγξάθεηαη σο πξναηξεηηθή πηπρηαθή εξγαζία ζηελ αλαιπηηθή βαζκνινγία φπνπ θαη αλαθέξεηαη ν βαζκφο θαη ην ζέκα. 2. Σελ εξγαζία επηβιέπεη επηηξνπή πνπ απνηειείηαη απφ 2 κέιε ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ, ηνλ/ηελ επηβιέπνληα/νπζα θαη ηνλ/ηελ ζπλεπηβιέπνληα/νπζα. Ο/Ζ επηβιέπσλ/νπζα είλαη πάληα έλα κέινο ΓΔΠ. Σν ζέκα νξίδεηαη ζε ζπλεξγαζία κε ηα δχν κέιε ηεο επηηξνπήο ή ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ/ηελ επηβιέπνληα/νπζα, ν/ε νπνίνο/α πξνηείλεη θαη ηνλ/ηελ ζπλεπηβιέπνληα/νπζα. Σν ζέκα, νη επηβιέπνληεο/νπζεο θαη νη ζπλεπηβιέπνληεο/νπζεο εγθξίλνληαη απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο. Οη δηδάζθνληεο/νπζεο έρνπλ ηε δηαθξηηηθή επρέξεηα λα κελ απνδερζνχλ ηε ζπλεξγαζία κε θάπνηνλ/α θνηηεηή/ηξηα. Κάζε κέινο ΓΔΠ κπνξεί λα επηβιέπεη ην κέγηζην δχν εξγαζίεο θαη λα ζπλεπηβιέπεη άιιεο δχν. Οη ινηπνί δηδάζθνληεο, κε κέιε ΓΔΠ, κπνξνχλ λα ζπλεπηβιέπνπλ κέρξη 4 εξγαζίεο. 3. Ζ εξγαζία ππνζηεξίδεηαη πξνθνξηθά ζε εμέηαζε 15 ιεπηψλ ζηα δχν κέιε ηεο επηηξνπήο. Ζ πξνθνξηθή ππνζηήξημε είλαη αλνηθηή γηα ην θνηλφ, βαζκνινγείηαη θαη o βαζκφο ζπλππνινγίδεηαη ζηνλ ηειηθφ βαζκφ ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο. Μεηά ηελ πξνθνξηθή εμέηαζε ε επηηξνπή ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη ζηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο ζχληνκε έθζεζε αμηνιφγεζεο ηεο εξγαζίαο καδί κε ηνλ ηειηθφ βαζκφ. Δάλ ε δηαθνξά βαζκνινγίαο ζηελ αμηνιφγεζε ηεο γξαπηήο εξγαζίαο αλάκεζα ζηνλ/ζηελ επηβιέπνληα/νπζα θαη ζπλεπηβιέπνληα/νπζα είλαη κεγαιχηεξε απφ ηξεηο κνλάδεο, ηφηε θαιείηαη θαη ηξίηνο αμηνινγεηήο. Ο ηξίηνο αμηνινγεηήο βαζκνινγεί ηε γξαπηή εξγαζία θαη ηελ πξνθνξηθή ππνζηήξημε. Οη βαζκνί απηνί ζπλππνινγίδνληαη ζηνλ ηειηθφ κέζν φξν. Ζ πξνθνξηθή ππνζηήξημε γίλεηαη φινλ ηνλ ρξφλν ζε εκεξνκελίεο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηελ επηηξνπή. Ζ εξγαζία θαηαηίζεηαη ην αξγφηεξν 45 εκέξεο πξηλ ηελ πξνθνξηθή ππνζηήξημε. Ο/Ζ επηβιέπσλ/νπζα θαη ζπλεπηβιέπσλ/νπζα έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα δηαβάζνπλ ηελ εξγαζία ζην ρξνληθφ απηφ δηάζηεκα ησλ 45 εκεξψλ. ην ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα ππνρξενχληαη λα νξίζνπλ ηελ αθξηβή εκεξνκελία ηεο πξνθνξηθήο ππνζηήξημεο ή λα έρνπλ ζπλελλνεζεί κε ηνλ/ηελ θνηηεηή/ηξηα γηα ηπρφλ δηνξζψζεηο θ.α., αθφκε θαη εάλ ε ππνζηήξημε κεηαηεζεί γηα αξγφηεξα. Ζ εξγαζία ζα πξέπεη λα έρεη νινθιεξσζεί θαη λα θαηαηεζεί ην αξγφηεξν κέζα ζε δχν εμάκελα απφ ηελ έγθξηζή ηεο απφ ηε Γ.. ηνπ Σκήκαηνο. Δίλαη δπλαηή ε παξάηαζε γηα έλα αθφκε εμάκελν κεηά απφ ζχκθσλε γξαπηή βεβαίσζε ηνπ/ηεο επηβιέπνληα/νπζαο θαη έγθξηζε απφ ηε Γ.. ηνπ Σκήκαηνο. 4. Ο/Ζ θνηηεηήο/ηξηα κπνξεί λα αξρίζεη ηελ εθπφλεζε πηπρηαθήο εξγαζίαο απφ ην Ε εμάκελν ζπνπδψλ θαη ζα πξέπεη: λα έρεη πεξάζεη ηα πξνβιεπφκελα καζήκαηα ηεο θαηεχζπλζεο, ηα νπνία είλαη ζρεηηθά κε ην ζέκα ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο, κέρξη θαη ην Σ εμάκελν θαζψο θαη ην κάζεκα «Αλάπηπμε Γεμηνηήησλ Γηαρείξηζεο Δπηζηεκνληθνχ Λφγνπ», λα θαηαζέζεη ζηε Γ.. ηνπ Σκήκαηνο αίηεζε πξνο έγθξηζε εθπφλεζεο πηπρηαθήο εξγαζίαο, ζηελ νπνία αλαγξάθεηαη ην ζέκα θαη βεβαηψλεηαη ελππφγξαθα απφ ηνπο/ηηο δηδάζθνληεο/νπζεο φηη δέρνληαη λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ επηηξνπή. 5. Ζ εξγαζία θαηαηίζεηαη ζηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο, αξρηθά ζε δχν αληίηππα δαθηπινγξαθεκέλα θαη δεκέλα (1 γηα ηελ/ηνλ επηβιέπνληα/νπζα, 1 γηα ηελ/ηνλ ζπλεπηβιέπνληα/νπζα) θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή ζε 2 CD θαη θαηφπηλ, κεηά ηελ πξνθνξηθή ππνζηήξημε, θαηαηίζεηαη ζηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο ηξίην αληίηππν δηνξζσκέλν (κε CD) γηα ηε Βηβιηνζήθε ηνπ Σκήκαηνο. Οη πξνδηαγξαθέο είλαη νη αθφινπζεο: Γιψζζα: γεξκαληθά (κε ηε λέα γεξκαληθή νξζνγξαθία) ή ειιεληθά. Ζ γιψζζα ζπγγξαθήο ηεο εξγαζίαο απνθαζίδεηαη ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ/ηελ επηβιέπνληα/νπζα. Μέγεζνο: πεξίπνπ 50 ζειίδεο (θχξην ζψκα ηεο εξγαζίαο) Γξακκαηνζεηξά: Times New Roman, 12 pt Γηάζηηρν: 1,5 γξακκή Πεξηζψξηα: 3 cm (δεμηά/αξηζηεξά, επάλσ/θάησ) 13

15 εκηλάξηα ρξήζεο ησλ ππεξεζηψλ ηεο Βηβιηνζήθεο θαη Ζ/Τ Σν Σκήκα ζπληζηά ζηνπο θνηηεηέο/ηξηεο λα αμηνπνηήζνπλ ηηο δπλαηφηεηεο πνπ ηνπο παξέρεη ε Βηβιηνζήθε, ε λεζίδα Ζ/Τ θαη ε ηζηνζειίδα ηνπ Σκήκαηνο, ψζηε λα αληαπεμέξρνληαη θαιχηεξα ζηηο ππνρξεψζεηο ησλ ζπνπδψλ ηνπο. Γηα λα απνθηήζνπλ ηηο αλάινγεο γλψζεηο, θξίλεηαη απαξαίηεην λα παξαθνινπζήζνπλ ηα εηζαγσγηθά ζεκηλάξηα γηα ηε ρξήζε ησλ ειεθηξνληθψλ πεγψλ θαη ππεξεζηψλ ηνπ πζηήκαηνο Βηβιηνζεθψλ ηνπ Α.Π.Θ. Δηζαγσγή ζηε ρξήζε ηεο Βηβιηνζήθεο Δθπαίδεπζε ζηε ρξήζε ηεο Βηβιηνζήθεο γηα θνηηεηέο/ηξηεο Α' εμακήλνπ. Δθπαίδεπζε ζηε ρξήζε ηνπ OPAC (online ζπιινγηθνχ θαηαιφγνπ ηνπ Α.Π.Θ.) απφ νπνηνδήπνηε ζεκείν πξφζβαζεο ζην Γηαδίθηπν: θαζνδήγεζε γηα ηνλ εληνπηζκφ πιεξνθνξίαο θαη ζεκαηηθά εθηφο απφ αλαδήηεζε κε ζπγγξαθέα θαη ηίηιν. Βαζηθέο αξρέο γηα ηε ζχληαμε βηβιηνγξαθίαο ζηελ εθπφλεζε εξγαζηψλ. Γηα ηνπο θνηηεηέο κεγαιχηεξσλ εμακήλσλ, θαζψο θαη γηα ηνπο κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο παξέρνληαη ζεκηλάξηα θαηφπηλ εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα εμεηδηθεπκέλε εθπαίδεπζε ζηε ρξήζε ησλ Ζιεθηξνληθψλ Πεγψλ ηνπ Α.Π.Θ.: Ζιεθηξνληθά ιεμηθά, Δγθπθινπαίδεηεο, Βηβιία, Πεξηνδηθά, Δηδηθέο Βάζεηο Γεδνκέλσλ, Φεθηνζήθε, Ζιεθηξνληθέο Τπεξεζίεο. Αμηνπνίεζε ηζηνηφπσλ απφ ηνπο ζπλδέζκνπο ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ Σκήκαηφο καο θαη ηνπ γεξκαλνειιεληθνχ-ειιελνγεξκαληθνχ ιεμηθνχ γισζζνινγηθψλ φξσλ. Σα ζεκηλάξηα πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηελ θα Η. Σζαθίξε, ππεχζπλε ηεο Βηβιηνζήθεο θαη ππεχζπλε γηα ηελ θαηάξηηζε ρξεζηψλ ζηελ Αλαδήηεζε Ζιεθηξνληθψλ Πεγψλ. Ζιεθηξνληθή αμηνιφγεζε Aγαπεηνί θνηηεηέο/αγαπεηέο θνηηήηξηεο Κάζε εμάκελν, πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο εμεηαζηηθήο πεξηφδνπ, έρεηε ην δηθαίσκα θαη ηελ ππνρξέσζε λα αμηνινγείηε ηα καζήκαηα θαη ηνπο δηδάζθνληέο ζαο, κε ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ζπνπδψλ ζαο. Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο είλαη δηαζέζηκεο ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Μνλάδαο Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο (ΜΟΓΗΠ-ΑΠΘ θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Σκήκαηφο ζαο. 14

16 Πξφγξακκα θαη ζχληνκε πεξηγξαθή Μαζεκάησλ Α ΚΤΚΛΟ ΠΟΤΓΩΝ Α εξάμηνο Κωδικόρ Τίηλορ Μαθήμαηορ Title (in English) ECTS Γεξκαληθή γιψζζα Η GERMAN LANGUAGE I 6 Δληζρπηηθφ Φξνληηζηεξηαθφ Μάζεκα Η TUTORIALS ON GERMAN LANGUAGE I ΓΔΡ101 Πξαθηηθέο γισζζηθέο αζθήζεηο Η : Γξακκαηηθή, LANGUAGE SKILLS PRACTICE I: GRAMMAR, ιεμηιφγην θαη ζπδήηεζε VOCABULARY AND ORAL EXERCISES Πξαθηηθέο γισζζηθέο αζθήζεηο ΗΗ: Καηαλφεζε πξνθνξηθνχ ιφγνπ θαη γξαπηφο ιφγνο LANGUAGE SKILLS PRACTICE II: EXERCISES ON LISTENING AND WRITING ΓΛΧ102 Γισζζνινγία Η: Δηζαγσγή ζηε Γισζζνινγία LINGUISTICS I: INTRODUCTION TO LINGUISTICS 5 ΠΑΗ103 Δηζαγσγή ζηελ Παηδαγσγηθή INTRODUCTION INTO PEDAGOGY 5 ΛΟΓ104 Ηζηνξία Γεξκαληθήο Λνγνηερλίαο Η (8νο 18νο αη.) HISTORY OF GERMAN LITERATURE I ( ) 5 ΛΟΓ105 Δηζαγσγή ζηε Νενειιεληθή Λνγνηερλία INTRODUCTION TO MODERN GREEK LITERATURE 5 Β εξάμηνο Κωδικόρ Τίηλορ Μαθήμαηορ Title (in English) ECTS Γεξκαληθή γιψζζα ΗΗ GERMAN LANGUAGE II 6 Δληζρπηηθφ Φξνληηζηεξηαθφ Μάζεκα ΗI TUTORIALS ON GERMAN LANGUAGE II ΓΔΡ201 Πξαθηηθέο γισζζηθέο αζθήζεηο ΗII : Γξακκαηηθή, LANGUAGE SKILLS PRACTICE III: GRAMMAR, ιεμηιφγην θαη ζπδήηεζε VOCABULARY AND ORAL EXERCISES Πξαθηηθέο γισζζηθέο αζθήζεηο ΗV : Καηαλφεζε LANGUAGE SKILLS PRACTICE IV: EXERCISES ON πξνθνξηθνχ ιφγνπ θαη γξαπηφο ιφγνο LISTENING AND WRITING ΓΛΧ202 Eηζαγσγή ζηε Γιψζζνινγία ΗΗ: Φσλεηηθή INTRODUCTION TO LINGUISTICS II: PHONETICS/ Φσλνινγία PHONOLOGY 5 ΠΑΗ203 Δθπαίδεπζε Δθπαηδεπηηθψλ TEACHER EDUCATION 5 ΛΟΓ204 Ηζηνξία Γεξκαληθήο Λνγνηερλίαο ΗΗ (19νο αη.) HISTORY OF GERMAN LITERATURE II (19TTH CENTURY.) 5 ΓΗΓ207 METHODOLOGY OF TEACHING GERMAN AS A Γηδαθηηθή Η: Δηζαγσγή ζηε Γηδαθηηθή θαη FOREIGN LANGUAGE I: COMMON EUROPEAN Μεζνδνινγία ΚΔΠΑΓ Καηαλφεζε γξαπηνχ FRAMEWORK FOR LANGUAGES - READING ιφγνπ COMPREHENSION 5 ΛΟΓ208 Πνιηηηζκφο Η CULTURAL HISTORY I 5 Γ εξάμηνο Κωδικόρ Τίηλορ Μαθήμαηορ Title (in English) ECTS Γεξκαληθή Γιψζζα ΗΗΗ GERMAN LANGUAGE III 6 Δληζρπηηθφ Φξνληηζηεξηαθφ Μάζεκα ΗII TUTORIALS ON GERMAN LANGUAGE III ΓΔΡ301 Πξαθηηθέο γισζζηθέο αζθήζεηο Η : Γξακκαηηθή, LANGUAGE SKILLS PRACTICE I: GRAMMAR, ιεμηιφγην θαη ζπδήηεζε VOCABULARY AND ORAL EXERCISES Πξαθηηθέο γισζζηθέο αζθήζεηο ΗΗ: Καηαλφεζε LANGUAGE SKILLS PRACTICE II: EXERCISES ON πξνθνξηθνχ ιφγνπ θαη γξαπηφο ιφγνο LISTENING AND WRITING ΓΛΧ302 Γισζζνινγία ΗΗΗ (Μνξθνινγία-χληαμε) LINGUISTICS III (MORPHOLOGY-SYNTAX) 5 ΓΗΓ207 ΓΗΓ307 Γηδαθηηθή Η: Δηζαγσγή ζηε Γηδαθηηθή θαη Μεζνδνινγία ΚΔΠΑΓ Καηαλφεζε γξαπηνχ ιφγνπ Γηδαθηηθή ΗΗ: Καηαλφεζε πξνθνξηθνχ ιφγνπ Γξακκαηηθή Απηνλφκεζε καζεηψλ METHODOLOGY OF TEACHING GERMAN AS A FOREIGN LANGUAGE I: COMMON EUROPEAN FRAMEWORK FOR LANGUAGES - READING COMPREHENSION DIDAKTIK II:METHODOLOGY OF TEACHING GERMAN AS A FOREIGN LANGUAGE II: LISTENING COMPREHENSION GRAMMAR LEARNER AUTONOMY ΛΟΓ308 Πνιηηηζκφο ΗΗ CULTURAL HISTORY II (20TH CENTURY) 5 ΛΟΓ304 Ηζηνξία Γεξκαληθήο Λνγνηερλίαο ΗΗΗ (20νο αηψλαο) HISTORY OF GERMAN LITERATURE III (20TH CENTURY) ΜΔΣ303 Δηζαγσγή ζηε Μεηάθξαζε θαη Γηεξκελεία Η INTRODUCTION TO TRANSLATION AND INTERPRETATION Η 5 Γ εξάμηνο Κωδικόρ Τίηλορ Μαθήμαηορ Title (in English) ECTS Γεξκαληθή Γιψζζα ΗV GERMAN LANGUAGE IV 6 Δληζρπηηθφ Φξνληηζηεξηαθφ Μάζεκα ΗV TUTORIALS ON GERMAN LANGUAGE IV ΓΔΡ401 Πξαθηηθέο γισζζηθέο αζθήζεηο ΗII : Γξακκαηηθή, LANGUAGE SKILLS PRACTICE III: GRAMMAR, ιεμηιφγην θαη ζπδήηεζε VOCABULARY AND ORAL EXERCISES Πξαθηηθέο γισζζηθέο αζθήζεηο ΗV : Καηαλφεζε πξνθνξηθνχ ιφγνπ θαη γξαπηφο ιφγνο LANGUAGE SKILLS PRACTICE IV: EXERCISES ON LISTENING AND WRITING ΓΛΧ402 Eπηθνηλσλία θαη Γιψζζα: εκαζηνινγηθέο, πξαγκαηνινγηθέο, ςπρνινγηθέο πξνζεγγίζεηο θαη ην παξάδεηγκα ηεο επηθνηλσλίαο ζην ζρνιείν COMMUNICATION AND LANGUAGE: SEMANTIC, PRAGMATIC, PSYCHOLOGICAL ASPECTS AND THE EXAMPLE OF SCHOOL COMMUNICATION 5 ΓΗΓ407 Γηδαθηηθή ΗΗΗ: Μέζνδνη δηδαζθαιίαο - Αλάιπζε θαη θξηηηθή δηδαθηηθνχ πιηθνχ GERMAN AS A FOREIGN LANGUAGE: TEACHING METHODS - COURSEBOOK ANALYSIS AND EVALUATION ΛΟΓ409 Θεσξία ηεο Λνγνηερλίαο LITERARY THEORY 5 ΛΟΓ410 Δηζαγσγή ζηε πγθξηηηθή Γξακκαηνινγία INTRODUCTION TO COMPARATIVE LITERATURE 5 ΜΔΣ 403 Δηζαγσγή ζηε Μεηάθξαζε θαη Γηεξκελεία ΗΗ INTRODUCTION TO TRANSLATION AND INTERPRETATION ΗI Β ΚΤΚΛΟ ΠΟΤΓΩΝ Δ εξάμηνο 15

17 Κωδικόρ Τίηλορ Μαθήμαηορ Title (in English) ECTS ΓΔΡ501 Δηζαγσγή ζηε ζπγγξαθή επηζηεκνληθψλ θεηκέλσλ WRITING IN THE SCIENCE 6 Ε εξάμηνο Κωδικόρ Τίηλορ Μαθήμαηορ Title (in English) ECTS ΓΗΓ 707 Γηδαθηηθή ΗV: Παξαθνινχζεζε θαη πξνγξακκαηηζκφο ηνπ καζήκαηνο ηεο Γεξκαληθήο σο μέλεο γιψζζαο Μηθξνδηδαζθαιίεο METHODOLOGY OF TEACHING GERMAN AS A FOREIGN LANGUAGE IV: LESSON OBSERVATION AND PLANNING MICROTEACHING Ζ εξάμηνο Κωδικόρ Τίηλορ Μαθήμαηορ Title (in English) ECTS ΓΗΓ 807 METHODOLOGY OF TEACHING GERMAN AS A Γηδαθηηθή V: Αλάιπζε ηνπ καζήκαηνο-πξαθηηθή FOREIGN LANGUAGE V: LESSON ANALYSIS Άζθεζε TEACHING PRACTICE 12 ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ Α ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΓΛΩΟΛΟΓΗΑ- ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ Χειμεπινό εξ. Κωδικόρ Τίηλορ Μαθήμαηορ Title (in English) ECTS Σα γεξκαληθά ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε GERMAN AS A FOREIGN LANGUAGE IN PRIMARY EDUCATION 7 Μεζνδνινγία εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο EDUCATIONAL RESEARCH METHODOLOGY 7 χληαμε SYNTAX 7 Δηζαγσγή ζηε Γεκηνπξγηθή Γξαθή INTRODUCTION TO CREATIVE WRITING 7 Απφ ηα επνπηηθά ζηα ςεθηαθά κέζα δηδαζθαιίαο: Ζ δηδαζθαιία μέλσλ γισζζψλ ζηελ ςεθηαθή FROM TRADITIONAL TO DIGITAL MEDIA TEACHING: FOREIGN LANGUAGE TEACHING IN 7 επνρή THE DIGITAL ERA εκαζηνινγία θαη λνεηηθφ ιεμηθφ SEMANTICS AND THE MENTAL LEXIKON 7 Καηάθηεζε πξψηεο θαη δεχηεξεο γιψζζαο FIRST AND SECOND LANGUAGE ACQUISITION 7 Κνηλσληνγισζζνινγία: Δηδηθά ζέκαηα κεζνδνινγίαο ηεο έξεπλαο 7 Ζ ρξήζε ηεο κεηάθξαζεο ζην κάζεκα ηεο μέλεο THE USE OF TRANSLATION IN FOREIGN γιψζζαο LANGUAGE TEACHING 7 Δαπινό εξ. Όςεηο ηνπ επηζηεκνληθνχ ιφγνπ: Σαμηδησηηθά θείκελα TRAVELWRITING 7 Σχπνη θεηκέλνπ ζηνλ θαζξέθηε ηνπ πνιηηηζκνχ TEXT TYPES IN THE MIRROR OF THEIR CULTURE 7 Μεηαθνξέο ηεο ειιεληθήο θαη γεξκαληθήο METAPHORS IN GREEK AND GERMAN MEDIA γιψζζαο: Αλαιχζεηο ηνπ ιφγνπ ησλ ΜΜΔ DISCOURSE 7 Σα Γεξκαληθά ζηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε GERMAN AS A FOREIGN LANGUAGE IN PRIMARY Μηθξνδηδαζθαιίεο EDUCATION MICROTEACHING 7 Αλαζηνραζηηθή δηδαζθαιία ηεο Γεξκαληθήο σο REFLECTIVE TEACHING OF GERMAN AS A δεχηεξεο Ξέλεο Γιψζζαο FOREIGN LANGUAGE 7 Υξφλνο θαη Σφπνο 7 Θεσξία θαη πξαθηηθή ηεο κεηάθξαζεο: Ζ ειιεληθή ινγνηερλία ζηε Γεξκαλία ελ θαηξψ θξίζεο Β ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ-ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ Χειμεπινό εξ. Κωδικόρ Τίηλορ Μαθήμαηορ Title (in English) ECTS PERIODS, GENRES, LITERARY MOVEMENTS: Δπνρέο, είδε, ξεχκαηα: Αζηηθφ δξάκα ηνπ 18νπ θαη BOURGEOIS TRAGEDY IN THE 18TH AND 19TH 7 19νπ αηψλα CENTURY. Δηδηθά ζέκαηα Πνιηηηζκνχ: Παηδαγσγηθή ηνπ Θεάηξνπ THEATRE IN EDUCATION 7 Θεαηξηθή Οκάδα WORKING-GROUP: THEATRE 7 COMPARATIVE LITERATURE: CHILDREN S AND πγθξηηηθή γξακκαηνινγία: πγθξηηηθή Παηδηθή θαη YOUNG ADULT LITERATURE IN COMPARATIVE Νεαληθή Λνγνηερλία PERSPECTIVE 7 Δηδηθά ζέκαηα πνιηηηζκνχ: Ζ κλήκε ηνπ Οινθαπηψκαηνο ζηελ γεξκαλφθσλε ινγνηερλία πγθξηηηθή γξακκαηνινγία: Κείκελα γηα ηελ «Παγθφζκηα ινγνηερλία» πγθξηηηθή γξακκαηνινγία: Σερλίηεο θαη ηέξαηα: Ο «θξεηηθφο» κχζνο ζηελ ινγνηερλία θαη ηελ ηέρλε CULTURAL STUDIES: THE MEMORY OF HOLOCAUST IN GERMAN LITERATURE ENGLISH TITLE: COMPARATIVE LITERATURE: TEXTS ABOUT WORLD LITERATURE Δαπινό εξ. COMPARATIVE LITERATURE: OF MONSTERS AND INVENTORS: THE CRETAN MYTHOLOGY IN LITERATURE AND ART COMPARATIVE LITERATURE: THE MYTH OF DON JUAN COMPARATIVE LITERATURE: THE PICARESQUE NOVEL IN EUROPE CULTURE STUDIES: RITES OF TRANSITION IN FILM AND LITERATURE πγθξηηηθή Γξακκαηνινγία : Ο κχζνο ηνπ Γνλ Υνπάλ 7 πγθξηηηθή Γξακκαηνινγία: Σν επξσπατθφ πηθαξηθφ κπζηζηφξεκα 7 Δηδηθά ζέκαηα πνιηηηζκνχ: Σειεηνπξγίεο κεηάβαζεο ζε θηλεκαηνγξάθν θαη ινγνηερλία 7 Δηδηθά ζέκαηα πνιηηηζκνχ: Οη ζπλζήθεο θαη ην CULTURAL STUDIES: WORKING CONDITIONS AND

18 πεξηβάιινλ εξγαζίαο ζηελ επνρή ηνπ κεζνπνιέκνπ. WORKING ENVIRONMENT DURING THE INTERWAR PERIOD πγγξαθείο: Günter Grass AUTHORS: GÜNTER GRASS 7 Θεαηξηθή Οκάδα WORKING-GROUP: THEATRE 7 πγθξηηηθή γξακκαηνινγία: Απφ ην εθεβηθφ/λεαληθφ κπζηζηφξεκα ζηελ «Popινγνηερλία» FROM ADOLESCENT NOVEL TO POP-LITERATURE 7 πγγξαθείο: Σα δηεγήκαηα ηνπ Thomas Mann AUTHORS: THE NOVELLAS BY THOMAS MANN 7 Θεσξία θαη πξαθηηθή ηεο κεηάθξαζεο: Ζ ειιεληθή ινγνηερλία ζηε Γεξκαλία ελ θαηξψ θξίζεο 7 ΔΛΔΤΘΔΡΔ ΔΠΗΛΟΓΔ Χειμεπινό εξ. Κωδικόρ Τίηλορ Μαθήμαηορ Title (in English) ECTS THE DEVELOPMENT OF PEDAGOGY IN GREECE Ζ εμέιημε ηεο Παηδαγσγηθήο ζηελ Διιάδα θαη ε AND THE INFLUENCE OF THE GREEK ζπκβνιή ησλ Παηδαγσγψλ PEDAGOGUES 5 Γηνξζσηηθή Φσλεηηθή CORRECTIVE PHONETICS (PRONUNCIATION) 5 Πεξηδηαβάζεηο ζηελ παγθφζκηα ινγνηερλία: Πεξί εξψησλ I READING WORLD LITERATURE: EROS I 5 Παξακχζηα Η FAIRY TALES I 5 Ξελφγισζζε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή, Γεξκαληθή γιψζζα θαη Γεξκαληθέο παλεπηζηεκηαθέο ζπνπδέο ζηελ Διιάδα Σα ςεθηαθά κέζα ζην κάζεκα ηεο Γεξκαληθήο γιψζζαο: Ζ εθκάζεζε κε ηελ ρξήζε ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο θαη εξγαιείσλ Web 2.0 Αλάπηπμε γισζζηθψλ δεμηνηήησλ κε βάζε θείκελα ηεο επηθαηξφηεηαο ΗI Δαπινό εξ. EDUCATIONAL POLICY FOR FOREIGN LANGUAGE, GERMAN LANGUAGE AND GERMAN UNIVERSITY STUDIES IN GREECE DIGITAL MEDIA IN GERMAN LANGUAGE LEARNING: PLATFORM ASSISTED LEARNING AND LEARNING WITH WEB 2.0-TOOLS DEVELOPING LANGUAGE SKILLS THROUGH TEXTS ON CURRENT AFFAIRS ΗI Παξακχζηα ΗI FAIRY TALES II 5 Οη παξνηκίεο σο αληηθείκελν γισζζνινγηθήο θαη δηαπνιηηηζκηθήο κειέηεο. πγθξηηηθή αλάιπζε γεξκαληθψλ θαη ειιεληθψλ παξνηκηψλ. LINGUISTIC AND INTERCULTURAL STUDIES ON PROVERBS - CONTRASTIVE ANALYSIS OF GERMAN AND GREEK PROVERBS. 5 Οη γεξκαληθέο πφιεηο θαη νη ζπγγξαθείο ηνπο. THE GERMAN CITIES AND THEIR WRITERS. 5 Ζ ηέρλε ηνπ ιφγνπ - Ζ αηζζεηηθή ηεο επηθνηλσλίαο AESTHETIC SPEECH/ THE ART OF SPEECH 5 Πεξηδηαβάζεηο ζηελ παγθφζκηα ινγνηερλία: Πεξί εξψησλ II READING WORLD LITERATURE: EROS II Α Κχθινο πνπδψλ Όια ηα καζήκαηα πεξηιακβάλνπλ 3 εβδνκαδηαίεο ψξεο δηδαζθαιίαο. Δμαηξνχληαη ηα καζήκαηα γεξκαληθήο γιψζζαο (4 ψξεο) θαη ην κάζεκα ησλ Μηθξνδηδαζθαιηψλ θαη ε Πξαθηηθή Άζθεζε γηα ηα νπνία πξνβιέπνληαη νη δηπιέο ψξεο δηδαζθαιίαο, θαζψο θαη δηδαζθαιία πεηξακαηηθή ζην Παλεπηζηήκην θαη ππφ πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο ζε εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα. Ζ εμέηαζε θάζε καζήκαηνο γίλεηαη είηε γξαπηά είηε πξνθνξηθά είηε κέζσ εξγαζίαο είηε ζε ζπλδπαζκφ θάπνησλ απφ ηνπο παξαπάλσ ηξφπνπο. A' εμάκελν ΓΔΡ 101: Γεξκαληθή Γιψζζα Η (Ώξεο 4, ECTS 6) ην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο Γεξκαληθή Γιψζζα Η δίδεηαη βαξχηεηα ζηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ ζηνλ γξαπηφ θαη ζηνλ πξνθνξηθφ ιφγν. Μεηά ηελ εηζαγσγή θαη ρξήζε ζηξαηεγηθψλ θαηαλφεζεο γξαπηνχ ιφγνπ αθνινπζεί ε επεμεξγαζία απζεληηθψλ θεηκέλσλ, πνπ αλήθνπλ ζε ζπγθεθξηκέλεο ζεκαηηθέο ελφηεηεο. Παξάιιεια κε ηελ εμνηθείσζε ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ ζηελ θαηαλφεζε θεηκέλσλ πξαγκαηνπνηνχληαη αζθήζεηο γηα ηνλ εκπινπηηζκφ ηνπ ιεμηινγίνπ, ελψ γίλεηαη εκβάζπλζε θαη εμάζθεζε ζε επηιεγκέλεο ζεκαηηθέο ελφηεηεο ηεο γξακκαηηθήο. Παξάιιεια εηζάγνληαη θαη εμαζθνχληαη νη θνηηεηέο/ηξηεο ζηελ παξαγσγή γξαπηνχ θαη πξνθνξηθνχ ιφγνπ. Αμηνιφγεζε: Πξνθνξηθή θαη γξαπηή εμέηαζε. Θ. Κσλζηαληηλίδνπ / Γ. Πεξπεξίδεο / Π. Μπεξκπέξνγινπ Δληζρπηηθφ Φξνληηζηεξηαθφ Μάζεκα Η (Ώξεο 2) N.N. Πξαθηηθέο γισζζηθέο αζθήζεηο Η : Γξακκαηηθή, ιεμηιφγην θαη ζπδήηεζε (Ώξεο 2) N.N. 17

19 Πξαθηηθέο γισζζηθέο αζθήζεηο ΗΗ : Καηαλφεζε πξνθνξηθνχ ιφγνπ θαη γξαπηφο ιφγνο (Ώξεο 2) N.N. ΓΛΩ 102: Γισζζνινγία Η : Δηζαγσγή ζηε Γισζζνινγία (ECTS 5) Γεληθφο ζηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη λα απνθηήζνπλ νη θνηηήηξηεο θαη νη θνηηεηέο ηηο βαζηθέο εηζαγσγηθέο γλψζεηο ζηε γισζζνινγία. πδεηνχληαη ζέκαηα, φπσο ηη είλαη γιψζζα, γισζζηθφ ζχζηεκα, ρξήζε ηεο γιψζζαο ζε ζπγθεθξηκέλα επηθνηλσληαθά πιαίζηα θ.ά.. Κεληξηθφ ζεκείν αλαθνξάο θαη ζπδήηεζεο απνηειεί ε θνηλσληθή δηάζηαζε ηεο γιψζζαο θαη ηα θνηλσληνγισζζνινγηθά ζπκθξαδφκελα πνπ νξίδνπλ ηελ επηθνηλσλία. Σν κάζεκα πξνυπνζέηεη ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ θνηηεηξηψλ θαη θνηηεηψλ. Γιψζζα δηδαζθαιίαο (ειιεληθή / γεξκαληθή) Ζ ηειηθή αμηνιφγεζε γίλεηαη κε γξαπηέο εμεηάζεηο. Αγγ. Κνηιηάξε ΠΑΗ 103: Δηζαγσγή ζηελ Παηδαγσγηθή (ECTS 5) θνπφο ηεο παξάδνζεο απηήο είλαη λα εμεηάζεη βαζηθά ζέκαηα ηεο Παηδαγσγηθήο Δπηζηήκεο θαη εηδηθά ζέκαηα ηεο παηδαγσγηθήο δηαδηθαζίαο. ην πξψην κέξνο δηεξεπλψληαη ηα εμήο ζέκαηα: ε Παηδαγσγηθή Δπηζηήκε, κέζνδνη έξεπλαο, κέζα αγσγήο θαη δηδαζθαιίαο, δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε. ην δεχηεξν κέξνο εμεηάδνληαη νη εμήο ελφηεηεο: ζρνιείν, εθπαηδεπηηθφο θαη καζεηήο, ν καζεηήο ζηε ζρνιηθή ηάμε θαη νη πξνυπνζέζεηο γηα ηε ζρνιηθή ηνπ επίδνζε, πξνβιήκαηα θαη ε παηδαγσγηθή αληηκεηψπηζή ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο, ην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα, ε δηδαζθαιία, ην ζρνιηθφ βηβιίν, αμηνιφγεζε θαη βαζκνιφγεζε ηεο ζρνιηθήο επίδνζεο ηνπ καζεηή. Σξφπνο αμηνιφγεζεο: Γξαπηέο εμεηάζεηο Υξ. Αλησλίνπ ΛΟΓ 104: Ηζηνξία Γεξκαληθήο Λνγνηερλίαο Η (8νο - 18νο αη.) (ECTS 5) Αληηθείκελν ηνπ καζήκαηνο είλαη ε επηζθφπεζε ηεο γεξκαλφθσλεο ινγνηερλίαο απφ ηηο απαξρέο κέρξη ην ηέινο ηνπ 18νπ αηψλα θαη ε ζπζρέηηζή ηεο κε ηα εθάζηνηε επξσπατθά ηζηνξηθά ζπκθξαδφκελα. Μέζα απφ ινγνηερληθά θαη άιια θείκελα θαη παξαδείγκαηα απφ ηε κνπζηθή επηρεηξείηαη λα δνζεί κία δσληαλή εηθφλα ηεο θνηλσλίαο θαη ηεο ηέρλεο παξειζφλησλ επνρψλ. Σξφπνο αμηνιφγεζεο: γξαπηέο εμεηάζεηο Έιθε ηνπξκ-σξηγσλάθε ΛΟΓ 105: Δηζαγσγή ζηελ Νενειιεληθή Λνγνηερλία (ECTS 5) Ηζηνξηθή επηζθφπεζε ησλ θπξηφηεξσλ ζηαζκψλ ηεο λενειιεληθήο ινγνηερληθήο παξαγσγήο απφ ηηο απαξρέο ηεο (11νο αη.) έσο ηνλ 17ν αη. κε παξάιιειε αλάιπζε αληηπξνζσπεπηηθψλ θεηκέλσλ. Γιψζζα δηδαζθαιίαο : ειιεληθή Σξφπνο αμηνιφγεζεο: Γξαπηέο εμεηάζεηο. Η. Οηθνλφκνπ Αγνξαζηνχ Β' εμάκελν ΓΔΡ 201: Γεξκαληθή Γιψζζα ΗI (Ώξεο 4, ECTS 6) ην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο Γεξκαληθή Γιψζζα ΗI δίδεηαη βαξχηεηα ζηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ ζηνλ γξαπηφ θαη ζηνλ πξνθνξηθφ ιφγν. Μεηά ηελ εηζαγσγή θαη ρξήζε ζηξαηεγηθψλ θαηαλφεζεο γξαπηνχ ιφγνπ αθνινπζεί ε επεμεξγαζία απζεληηθψλ θεηκέλσλ, πνπ αλήθνπλ ζε ζπγθεθξηκέλεο ζεκαηηθέο ελφηεηεο. Παξάιιεια κε ηελ εμνηθείσζε ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ ζηελ θαηαλφεζε θεηκέλσλ πξαγκαηνπνηνχληαη αζθήζεηο γηα ηνλ εκπινπηηζκφ ηνπ ιεμηινγίνπ, ελψ γίλεηαη εκβάζπλζε θαη εμάζθεζε ζε επηιεγκέλεο ζεκαηηθέο ελφηεηεο ηεο γξακκαηηθήο. Παξάιιεια εηζάγνληαη θαη εμαζθνχληαη νη θνηηεηέο/ηξηεο ζηελ παξαγσγή γξαπηνχ θαη πξνθνξηθνχ ιφγνπ. Αμηνιφγεζε: Πξνθνξηθή θαη γξαπηή εμέηαζε. Θ. Κσλζηαληηλίδνπ / Γ. Πεξπεξίδεο / M. Meihsner Δληζρπηηθφ Φξνληηζηεξηαθφ Μάζεκα ΗΗ (Ώξεο 2) N.N. Πξαθηηθέο γισζζηθέο αζθήζεηο ΗΗΗ : Γξακκαηηθή, ιεμηιφγην θαη ζπδήηεζε (Ώξεο 2) N.N. 18

20 Πξαθηηθέο γισζζηθέο αζθήζεηο ΗV : Καηαλφεζε πξνθνξηθνχ ιφγνπ θαη γξαπηφο ιφγνο (Ώξεο 2) N.N. ΓΛΩ 202: Δηζαγσγή ζηε γισζζνινγία ΗΗ: Φσλεηηθή-θσλνινγία (ECTS 5) Σν κάζεκα αζρνιείηαη κε ηα παξαθάησ ζέκαηα: α) Σν θσλεηηθφ ζχζηεκα ηεο ειιεληθήο θαη γεξκαληθήο γιψζζαο: Σφπνο θαη ηξφπνο παξαγσγήο ησλ θζφγγσλ ηεο ειιεληθήο θαη γεξκαληθήο γιψζζαο, ην δηεζλέο θσλεηηθφ αιθάβεην, θσλεηηθέο κεηαγξαθέο, ζχλδεζε θσλεηηθήο νξζνγξαθίαο, ζρέζε θζφγγσλ θαη γξακκάησλ ηεο ειιεληθήο θαη γεξκαληθήο γιψζζαο, αληηπαξάζεζε αλάκεζα ζηνπο θζφγγνπο ηεο ειιεληθήο θαη γεξκαληθήο γιψζζαο. β) Γηδαζθαιία ηεο πξνθνξάο ζην κάζεκα ηεο Γεξκαληθήο σο Ξέλεο Γιψζζαο (Ausspracheschulung): Πξφγλσζε θαη δηάγλσζε ιαζψλ πξνθνξάο ειιήλσλ/ίδσλ καζεηψλ/ηξηψλ, κέζνδνη θαη ζηάδηα ηεο δηφξζσζεο ιαζψλ (π.ρ. επαηζζεηνπνίεζε ηεο αθνήο, απφ ην άθνπζκα ησλ θζφγγσλ ζηελ παξαγσγή ηνπο, αζθήζεηο παξαγσγήο ησλ θζφγγσλ, εθκάζεζε πξνθνξάο κε φιεο ηηο αηζζήζεηο, απφ ηελ εηεξν- ζηελ απηναμηνιφγεζε). γ) Δηζαγσγή ινγηζκηθψλ πξνγξακκάησλ εθκάζεζεο εμάζθεζεο πξνθνξάο (Παξνπζίαζε: ηξάηνο Νηθνιαθάθεο, ππνςήθηνο δηδάθηνξαο) δ) Φσλνινγία: δηαθνξέο κεηαμχ θσλεηηθήο θαη θσλνινγίαο, θσλήκαηα, ειάρηζηα δεπγάξηα, αιιφθσλα, ζπκπιεξσκαηηθή θαηαλνκή, ειεχζεξε ελαιιαγή. Αμηνιφγεζε: γξαπηέο εμεηάζεηο ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ. Νηθφιανο Καηζανχλεο ΠΑΗ 203: Δθπαίδεπζε Δθπαηδεπηηθψλ (ECTS 5) θνπφο ηνπ καζήκαηνο απηνχ είλαη λα δηεξεπλήζεη ην ζέκα ηεο εθπαίδεπζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε φιεο ηνπ ηηο δηαζηάζεηο. Αλαιπηηθφηεξα εμεηάδνληαη ηα εμήο ζέκαηα: ην πξφγξακκα ζπνπδψλ εθπαίδεπζεο εθπαηδεπηηθψλ, νη δηεζλείο ηάζεηο, ν ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζήκεξα, ε ζεσξεηηθή επηζηεκνληθή εθπαίδεπζε ζην επηκέξνπο γλσζηηθφ αληηθείκελν (εηδίθεπζε), ε παηδαγσγηθή θαηάξηηζε (ελίζρπζε ηεο επηζπκεηήο ζπκπεξηθνξάο θαη κάζεζεο, πξφιεςε θαη δηαρείξηζε θξίζεσλ, ζηηι δηδαζθαιίαο, αλάπηπμε επηθνηλσλίαο εθπαηδεπηηθνχ-καζεηψλ, πξνυπνζέζεηο απνηειεζκαηηθήο δηδαζθαιίαο), ε δηδαθηηθή θαηάξηηζε (ζρεδηαζκφο, νξγάλσζε, δηεμαγσγή, αμηνιφγεζε δηδαζθαιίαο), ε Πξαθηηθή Άζθεζε (νξηζκφο, αλαγθαηφηεηα, κνληέια, νξγάλσζε, δηεμαγσγή, αμηνιφγεζε), ε Πξαθηηθή Άζθεζε ζηελ Διιάδα θαη ζε άιιεο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, πεξηερφκελν ζπνπδψλ θαη αμίεο, ε επηκφξθσζε (ζεζκφο, ζθνπφο, κνληέια θαη ηξφπνη). Δμέηαζε: γξαπηή. Γ. Υαηδεδήκνπ ΛΟΓ 204: Ηζηνξία Γεξκαληθήο Λνγνηερλίαο ΗΗ (19νο αηψλαο) (ECTS 5) Αληηθείκελν ηνπ καζήκαηνο είλαη ε επηζθφπεζε ηεο γεξκαληθήο ινγνηερλίαο απφ ηα κέζα ηνπ 18νπ κέρξη ηα ηέιε ηνπ 19νπ αηψλα. Ηδηαίηεξν βάξνο δίλεηαη ζηα ινγνηερληθά ξεχκαηα: «Θχειια θαη Οξκή», Κιαζζηθή πεξίνδνο, Ρνκαληηζκφο, Πνιηηηθή Λνγνηερλία ηεο πεξηφδνπ ησλ Δπαλαζηάζεσλ (Vormärz) θαη Ρεαιηζκφο. Σνλίδνληαη ηα γεληθά ραξαθηεξηζηηθά θάζε επνρήο θαη επηδηψθεηαη ε θαηαλφεζε ηεο ινγνηερληθήο δεκηνπξγίαο κέζα ζην ηζηνξηθφ θαη θνηλσληθφ πιαίζην ηεο ρξνληθήο πεξηφδνπ πνπ πξναλαθέξακε. εκείσζε: Σα καζήκαηα Ηζηνξία ηεο Γεξκαληθήο Λνγνηερλίαο ΗΗ θαη Πνιηηηζκφο Η έρνπλ ζρεδηαζηεί σο ζπκπιεξσκαηηθά. Χο εθ ηνχηνπ ζπληζηνχκε ηελ παξάιιειε παξαθνινχζεζή ηνπο. Αμηνιφγεζε: Γξαπηέο εμεηάζεηο. Δι. Γεσξγνπνχινπ ΓΗΓ 207: Γηδαθηηθή Η: Δηζαγσγή ζηε Γηδαθηηθή θαη Μεζνδνινγία - ΚΔΠΑΓ - Καηαλφεζε γξαπηνχ ιφγνπ (ECTS 5) Θα μεθηλήζνπκε κε ηελ νξηνζέηεζε θαη απνζαθήληζε ησλ φξσλ δηδαθηηθή θαη κεζνδνινγία ησλ μέλσλ γισζζψλ, γηα λα πεξάζνπκε ζε θάπνηα εηζαγσγηθή πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ζέκαηα φπσο: ε Γεξκαληθή σο μέλε γιψζζα ζηνλ θφζκν θαη ηελ Διιάδα, ε δηδαζθαιία κηαο μέλεο γιψζζαο, ν ζρεδηαζκφο ηεο δηδαζθαιίαο ηεο Γεξκαληθήο σο μέλεο γιψζζαο, θ.ά. Αθφκε, ζα αξρίζνπκε λα εμνηθεησλφκαζηε κε βαζηθέο πηπρέο ηεο δηδαθηηθήο θαη κεζνδνινγίαο ηνπ καζήκαηνο ηεο μέλεο γιψζζαο, φπσο νη δηδαθηηθνί ζηφρνη, νη θάζεηο ηνπ καζήκαηνο, νη γισζζηθέο δεμηφηεηεο, θ.ά., ιακβάλνληαο ππφςε θαη ην Κνηλφ Δπξσπατθφ Πιαίζην Αλαθνξάο γηα ηηο Γιψζζεο (ΚΔΠΑΓ). Σέινο, ηδηαίηεξε έκθαζε ζα δψζνπκε ζηε δηδαζθαιία θαη ηελ εμάζθεζε ηεο αλαγλσζηηθήο δεμηφηεηαο (θαηαλφεζεο γξαπηνχ ιφγνπ). Αμηνιφγεζε: Γξαπηή εμέηαζε Ρ. ηδεξνπνχινπ 19

2 0 1 4-2 0 1 5 ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ. http://www.del.auth.gr

2 0 1 4-2 0 1 5 ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ. http://www.del.auth.gr Ο Γ Ζ Γ Ο Π Ο Τ Γ Ω Ν 2 0 1 4-2 0 1 5 ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ http://www.del.auth.gr Πεξηερφκελα - Inhaltsverzeichnis ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΟ ΣΜΖΜΑ ΓΔΡΜΑΝΗΚΖ ΓΛΧΑ ΚΑΗ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ Ηζηνξηθφ Σκήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

πκβνιή ησλ βηβιηνζεθνλφκσλ ζηελ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΑΙΓΔΙΑ

πκβνιή ησλ βηβιηνζεθνλφκσλ ζηελ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΑΙΓΔΙΑ πκβνιή ησλ βηβιηνζεθνλφκσλ ζηελ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΑΙΓΔΙΑ Σηέλλα Κορομπίλη, Ph.D., Αλαπιεξψηξηα Καζεγήηξηα, Σκήκα Βηβιηνζεθνλνκίαο-Α.Σ.Δ.Ι. Θεζζαινλίθεο Αθροδίηη Μάλλιαρη, Ph.D, Δξγαζηεξηαθφο πλεξγάηεο, Σκήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΣΟΤ 2014 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΣΟΤ 2014 2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΣΟΤ 2014 2015 Α ΓΕΝΙΚΟ ΚΤΚΛΟ Α/Α Σίηλορ Μαθήμαηορ 1. Δηζαγσγή ζηελ Κιαζηθή Φηινινγία 2. Αξραία Διιεληθή Θεκαηνγξαθία Η 3. Δηζαγσγή ζηε Βπδαληηλή Φηινινγία Α Δξάμηνο Ώπερ/εβδ Γ.Μ..Β.

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΣΟΤ 2015 2016

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΣΟΤ 2015 2016 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΣΟΤ 201 2016 Α ΓΕΝΙΚΟ ΚΤΚΛΟ Α/Α Σίηλορ Μαθήμαηορ Δηζαγσγή ζηελ Φηινινγία Αξραία Διιεληθή Θεκαηνγξαθία Η. 4. Δηζαγσγή ζηε Βπδαληηλή Φηινινγία Δηζαγσγή ζηε Νενειιεληθή Φηινινγία*.

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

2 0 1 0-2 0 1 1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. http://www.del.auth.gr

2 0 1 0-2 0 1 1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. http://www.del.auth.gr Ο Η Γ Ο Σ Σ Π Ο Υ Ω Ν 2 0 1 0-2 0 1 1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ http://www.del.auth.gr Περιεχόμενα - Inhaltsverzeichnis ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Ιστορικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΑ ΜΑΘΗΜΑ ΗΜΕΡΑ ΑΘΘΟΤΑ. 9-11 Γιώζζα θαη Δπηθνηλωλία Γεπηέξα 8/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β

ΩΡΑ ΜΑΘΗΜΑ ΗΜΕΡΑ ΑΘΘΟΤΑ. 9-11 Γιώζζα θαη Δπηθνηλωλία Γεπηέξα 8/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β Σελίδα1 ΕΞΑΜΗΝΟ 9-11 Γιώζζα θαη Δπηθνηλωλία Γεπηέξα 8/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β 9-11 Θεωξία θαη Πξαθηηθή Έληππεο Δπηθνηλωλίαο Πέκπηε 11/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β 12-2 Κνηλωληθή Θεωξία ΗΗ Πέκπηε 18/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β 3-5

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014 1 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ ΠΕ ΘΟ ΑΝΘΡΩΠΘΣΘΚΩΝ, ΝΟΜΘΚΩΝ & ΚΟΘΝΩΝΘΚΩΝ ΕΠΘΣΗΜΩΝ (πεπιλαμβ. οι ηπαηιωηικέρ σολέρ) 2. Ιζηνξία ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014 2 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ ΠΕ ΘΟ ΘΕΣΘΚΩΝ ΕΠΘΣΗΜΩΝ 3 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗ ΑΓΧΓΖ Σν πξώην Σν δεύηεξν

ΔΗ ΑΓΧΓΖ Σν πξώην Σν δεύηεξν ΔΗΑΓΧΓΖ Σν Σκήκα Διιεληθήο Γιψζζαο, Λνγνηερλίαο θαη Διιεληθνχ Πνιηηηζκνχ ιεηηνπξγεί ζην πιαίζην ηεο ρνιήο Αγσγήο θαη Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αξγπξνθάζηξνπ. Απφ ην αθαδεκατθφ έηνο 2008-2009,

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Σηηο παξαθάησ γξακκέο εθαξκόζηε ηε κνξθνπνίεζε πνπ πεξηγξάθνπλ Γξακκή κε έληνλε γξαθή Γξακκή κε πιάγηα γξαθή Γξακκή κε ππνγξακκηζκέλε γξαθή Γξακκή κε Arial Font κεγέζνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ Αξραία Διιεληθή Ηζηνξία 3 Νεόηεξε Ηζηνξία ηεο Μεζνγείνπ 3 Δηζαγωγή ζηελ Πνιηηηθή Δπηζηήκε 3 Δηζαγωγή ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ιαηξηθή Δηδηθφηεηα ζηε Γεξκαλία

Ιαηξηθή Δηδηθφηεηα ζηε Γεξκαλία Γεξκαληθή Υπεξεζία Αθαδεκατθψλ Αληαιιαγψλ Ιαηξηθή Δηδηθφηεηα ζηε Γεξκαλία Ärztliche Weiterbildung in Deutschland Πεξηερφκελα παξνπζίαζεο 1. Λίγα ιφγηα γηα ηε Γεξκαλία 2. Γηάξθεηα Δηδίθεπζεο 3. Τη πξέπεη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: 11 Ννεκβξίνπ 1974 Σφπνο Γέλλεζεο: Αζήλα Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε: Έγγακνο ηξαηησηηθέο Τπνρξεψζεηο : Εθπιεξσκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΣΙΓΟΝΗ ΣΑΡΜΠΟΠΟΤΛΟΤ

ΑΝΣΙΓΟΝΗ ΣΑΡΜΠΟΠΟΤΛΟΤ Π.3.1.1 χληαμε κεζνδνινγηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηε γισζζηθή δηδαζθαιία κε παηδαγσγηθή ηεθκεξίσζε. ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ: Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΟΤ ΦΙΝΛΑΓΙΚΟΤ ΓΛΩΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Σπουδών. Σελίδα 1 από 10. ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ο : ποςδαζηέρ ΣΔΙ Κπήηηρ, εγγπαθέρ, κύκλοι ζποςδών, μαθήμαηα.

Κανονισμός Σπουδών. Σελίδα 1 από 10. ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ο : ποςδαζηέρ ΣΔΙ Κπήηηρ, εγγπαθέρ, κύκλοι ζποςδών, μαθήμαηα. Κανονισμός Σπουδών ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ο : ποςδαζηέρ ΣΔΙ Κπήηηρ, εγγπαθέρ, κύκλοι ζποςδών, μαθήμαηα. ΆΡΘΡΟ 1 ο : ποςδαζηέρ ΣΔΙ Κπήηηρ - Δγγπαθέρ 1. πνπδαζηέο ΣΔΙ θαζίζηαληαη φζνη εγγξάθνληαη ζε απηφ κεηά απφ εηζαγσγή,

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ

ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ Σν Σκήκα Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο ηνπ Οηθνλνκηθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ ζην πιαίζην ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο Δθπαίδεπζεο & Γηα Βίνπ Μάζεζεο (Δ.Π.Δ.Γ.Β.Μ.) ηνπ ΔΠΑ 2007-2013 εθαξκφδεη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Αιγόξηζκνη 2.2.7.4 Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Υ 1 Άζθεζε 34 ζει 53 Έλα ςεθηαθό θσηνγξαθηθό άικπνπκ έρεη απνζεθεπηηθό ρώξν N Mbytes. Να αλαπηύμεηε

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ηαπξνχια Κεθάια Δ..Γ.Γ. / Σ.Ο.Α.

ηαπξνχια Κεθάια Δ..Γ.Γ. / Σ.Ο.Α. ΔΗΑΓΧΓΖ... 2 ΥΑΡΑΞΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΚΑΗ ΘΔΧΡΗΑ.... 3 Ζ δηαθνξά ηνπ curriculum θαη ηνπ syllabus... 3 Ζ ζεκαζία ηνπ curriculum... 7 ΑΓΓΛΗΚΑ ΓΗΑ «ΔΗΓΗΚΟΤ ΚΟΠΟΤ»... 10 H ζεκαζία ηεο ιέμεο «εηδηθφο» ζθνπφο...

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Μήλπκα ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ Σήκαηα 1 Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) Σήκαηα Οξηζκόο ζήκαηνο Ταμηλόκεζε ζεκάησλ Σεηξέο Fourier Μεηαζρεκαηηζκόο Fourier Σπλέιημε Σπζρέηηζε θαη Φαζκαηηθή Ππθλόηεηα 2 Οξηζκόο Σήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο (2007 2011)

Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο (2007 2011) 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο (2007 2011) Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο ρνιή Παηδαγσγηθή Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο Αθαδεκατθφ έηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ

Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ MENU ΑΝΑΦΟΡΕΣ Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο δεκηνπξγνύκε ηα δηάθνξα Ηιεθηξνληθά Αξρεία έηζη ώζηε λα ηα ππνβάινπκε ζηνπο δηάθνξνπο θνξείο. Γηα λα επηιέμνπκε έλα είδνο αξρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Αξιοποίηςη των ΤΠΕ ςτην εκπαιδευτική διδακτική διαδικαςία ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ Ο υπολογιςτήσ ωσ μζςο πρακτικήσ εγγραμματιςμοφ Δεκαετίεσ: 1950-60 «Τα βαςικά» Δνκηζκόο: Φσλνινγία

Διαβάστε περισσότερα

Αποηελέζμαηα Αξιολόγηζηρ Μαθημάηων 1ος Δξαμήνος

Αποηελέζμαηα Αξιολόγηζηρ Μαθημάηων 1ος Δξαμήνος Αποηελέζμαηα Αξιολόγηζηρ Μαθημάηων 1ος Δξαμήνος (Σπκκεηείραλ ζηελ αμηνιόγεζε ηνπ εμακήλνπ : 33 θνηηεηέο ) Α. ΘΔΧΡΗΣΚΗ ΔΚΠΑΓΔΤΗ (διαλέξειρ / ζεμινάπια): Βιολογία Γενεηική 51021 Βιοζηαηιζηική 51202 Διζαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΑ ΣΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΟΤ ΕΞΑΜΗΝΟΤ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΤ ΕΣΟΤ 2009-2010

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΑ ΣΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΟΤ ΕΞΑΜΗΝΟΤ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΤ ΕΣΟΤ 2009-2010 Β ΔΞΑΜΗΝΟ 9.00 10.00 Γεληθή Γιωζζνινγία ΗΗ Τ θ. Ξπδόπνπινο Αξραϊθό Έπνο: Όκεξνο Y θ. Καξαθάληδα 10.00 11.00 Γεληθή Γιωζζνινγία ΗΗ Τ θ. Ξπδόπνπινο 11.00 12.00 Γεληθή Γιωζζνινγία ΗΗ Τ θ. Ξπδόπνπινο Αξραϊθό

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ).

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ). Σν ΚΑΔΚ Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ κε ηελ επσλπκία ΚΑΔΚ ΑΔ (Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο άκνπ.) αλαιακβάλεη λα πινπνηήζεη ηελ δξάζε κε ηίηιν:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ. Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας 1-2

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ. Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας 1-2 1-2 09 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ http://mspv.primarymusic.gr/mspv/ 7 ο & 8 ο ΤΕΥΧΟΣ Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Δηαθνκηζηήο (Server) Πξνζθέξεη ππεξεζίεο ζηνπο Πειάηεο (Client) Μεγάινη ππνινγηζηέο γηα ηηο ππεξεζίεο Internet (π.ρ. WWW, FTP) Λακβάλεη εξσηήζεηο θαη δίδεη απαληήζεηο Πειάηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 --

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 -- ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 -- 5. Σίηινο καζήκαηνο Δηζαγσγή ζηα παθέηα Λνγηζκηθνχ 6. Τπεχζπλνο καζήκαηνο Ησάλλεο Απνζηνιάθεο 7. θνπφο θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εμνηθείσζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΣΑΞΗ ΣΧΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ TΧΝ ΚΛΑΙΚΧΝ ΓΛΧΧΝ: ΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΓΔΡΜΑΝΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

ΔΝΣΑΞΗ ΣΧΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ TΧΝ ΚΛΑΙΚΧΝ ΓΛΧΧΝ: ΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΓΔΡΜΑΝΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Π3.1.1 Σύληαμε κεζνδνινγηθνύ πιαηζίνπ γηα ηελ έληαμε ησλ ΤΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηε γισζζηθή δηδαζθαιία κε παηδαγσγηθή ηεθκεξίσζε. ΔΝΣΑΞΗ ΣΧΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ TΧΝ ΚΛΑΙΚΧΝ ΓΛΧΧΝ: ΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ - ΦΥΕ 0 7 Ινπλίνπ 009 Απαντήσειρ στιρ ασκήσειρ τηρ τελικήρ εξέτασηρ στιρ Σςνήθειρ Διαυοπικέρ Εξισώσειρ Αγαπηηέ θοιηηηή/ηπια,

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ Κεθάλαιο 7 Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ 1 Προζθορά ανηαγωνιζηικού κλάδοσ Πώο πξέπεη λα ζπλδπαζηνύλ νη απνθάζεηο πξνζθνξάο ησλ πνιιώλ επηκέξνπο επηρεηξήζεσλ ελόο αληαγσληζηηθνύ θιάδνπ γηα λα βξνύκε ηελ θακπύιε πξνζθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Η. Απζίλνο Αλ. Καζεγεηήο Αζιεηηθή δηνίθεζε. ΟΓΗΓΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ζηελ Αζιεηηθή δηοίθεζε. Θέκα πηστηαθής (κε ηε κνξθή εξωηήκαηνο):...

Η. Απζίλνο Αλ. Καζεγεηήο Αζιεηηθή δηνίθεζε. ΟΓΗΓΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ζηελ Αζιεηηθή δηοίθεζε. Θέκα πηστηαθής (κε ηε κνξθή εξωηήκαηνο):... ΟΓΗΓΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ζηελ Αζιεηηθή δηοίθεζε Δπώλσκο :.. Όλοκα :.. ΑΜ:. Ηκεροκελία θαηάζεζες ζηε δηαδηθαζία: Γλωζηηθό αληηθείκελο:.../../ 201.. Θέκα πηστηαθής (κε ηε κνξθή εξωηήκαηνο):..... Έγθρηζε Σοκέα:..

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΓΑΛΛΗΚΖ ΓΛΩΑ ΚΑΗ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ Ακαδημαϊκό έτοσ 2010-2011 ΑΘΗΝΑ 2010 Eπηκέιεηα: Μαξίλα Βήρνπ Πίλαθαο εμσθχιινπ: Robert Delaunay,

Διαβάστε περισσότερα

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ»

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» 12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» πληνληζηήο Μηραήι Κνπππάξεο,

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΓΙΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΓΙΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Π3.1.1. Σύληαμε κεζνδνινγηθνύ πιαηζίνπ γηα ηελ έληαμε ησλ ΤΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηε γισζζηθή δηδαζθαιία κε παηδαγσγηθή ηεθκεξίσζε ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 Γενικά Η έθδνζε 8.0.0 ηνπ ελόηεηεο: Business ERP, πεξηιακβάλεη λέεο ιεηηνπξγίεο πνπ αλαιύνληαη ζηηο παξαθάησ Γεληθόηεξε ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο Εκπνξηθή Δηαρείξηζε 7/2/2013 SingularLogic

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα