ΔΗ ΑΓΧΓΖ Σν πξώην Σν δεύηεξν

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΗ ΑΓΧΓΖ Σν πξώην Σν δεύηεξν"

Transcript

1 ΔΗΑΓΧΓΖ Σν Σκήκα Διιεληθήο Γιψζζαο, Λνγνηερλίαο θαη Διιεληθνχ Πνιηηηζκνχ ιεηηνπξγεί ζην πιαίζην ηεο ρνιήο Αγσγήο θαη Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αξγπξνθάζηξνπ. Απφ ην αθαδεκατθφ έηνο , ζε εθαξκνγή ηεο απφθαζεο αξηζ. 15, εκεξ , ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο ηεο Αιβαλίαο «Γηα ηελ νξγάλσζε ησλ ζπνπδψλ ζηα δεκφζηα ηδξχκαηα ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο», ε νπνία ζηεξίδεηαη ζηε Γηαθήξπμε ηεο Μπνιφληα, νη ζπνπδέο ζην Σκήκα νξγαλψζεθαλ ζε δχν πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ, ζε ζχλνιν 9 εμακήλσλ θαη 270 καζεηηθέο κνλάδεο (ECTS). Σν πξώην, bachelor, είλαη ηξηεηέο (6 εμάκελα) θαη 180 καζεηηθέο κνλάδεο (ECTS). Σα αληηθείκελα ησλ καζεκάησλ αθνξνχλ ηνπο ηνκείο Διιεληθήο Γιψζζαο, Διιεληθήο Λνγνηερλίαο θαη Διιεληθνχ Πνιηηηζκνχ. Απνλέκεη πηπρίν Βachelor ζηην Ελληνική Γλώζζα, Λογοηεσνία και Ελληνικό πολιηιζμό Σν δεύηεξν, επαγγελμαηικού Μάζηεπ, είλαη δηάξθεηαο 1, 5 εηψλ (3 εμάκελα) θαη 90 ECTS. Ζ νινθιήξσζε ησλ ζπνπδψλ ζθέπηεηαη κε ηελ απνλνκή πηπρίνπ ζηελ εηδηθφηεηα «Γάζθαινο ηεο Διιεληθήο Γιψζζαο, Λνγνηερλίαο θαη Διιεληθνχ Πνιηηηζκνχ. Οη πηπρηνχρνη ηνπ Σκήκαηνο Διιεληθήο Γιψζζαο, Λνγνηερλίαο θαη Διιεληθνχ Πνιηηηζκνχ, ζηα δχν πξνγξάκκαηα, κπνξνχλ λα ζηαδηνδξνκήζνπλ επαγγεικαηηθά ζε δηάθνξνπο δεκφζηνπο θαη ηδησηηθνχο ηνκείο θαη ππεξεζίεο: ηε δεκφζηα εθπαίδεπζε, Πξσηνβάζκηα θαη Γεπηεξνβάζκηα ζηα ζρνιεία ηεο Δζληθήο Διιεληθήο Μεηνλφηεηαο. ηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε, έπεηηα απφ κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο θαη απφθηεζε δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο. ηελ ηδησηηθή εθπαίδεπζε. ηε δεκφζηα δηνίθεζε (δηπισκαηηθφ ζψκα, ππνπξγεία, πεξηθέξεηεο) θαη ζηνπο δεκφζηνπο νξγαληζκνχο. ηε Μεηαθξαζηηθή Τπεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ, (ή θαη γεληθψο κεηαθξαζηέο) ηνλ ηνπξηζκφ. ηε δεκνζηνγξαθία. ε ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο.

2 ΓΟΜΖ ΚΑΗ ΣΟΥΟΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ «Βachelor ζηελ ειιεληθή γιώζζα, ινγνηερλία θαη ηνλ ειιεληθό πνιηηηζκό» Σν πξφγξακκα ζπνπδψλ Βachelor ζηελ Διιεληθή Γιψζζα, Λνγνηερλία θαη Διιεληθφ πνιηηηζκφ δηδάζθεηαη ζην Σκήκα Διιεληθήο Γιψζζαο, Λνγνηερλίαο θαη Διιεληθνχ Πνιηηηζκνχ ηεο ρνιήο Αγσγήο θαη Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αξγπξνθάζηξνπ. Ζ πινπνίεζή ηνπ άξρηζε κε βάζε ηελ απφθαζε αξηζ. 15, εκεξνκελία , ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο ηεο Αιβαλίαο «Γηα ηελ νξγάλσζε ησλ ζπνπδψλ ζηα δεκφζηα ηδξχκαηα ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο». Οη ζπνπδέο bachelor δηαξθνχλ 3 έηε κε δχν εμάκελα αλά έηνο. Απνηειείηαη απφ 180 καζεηηθέο κνλάδεο (ECTS). Σν θάζε εμάκελν δηαξθεί 15 καζεζηαθέο εβδνκάδεο. Πεξηιακβάλεη ππνρξεσηηθά καζήκαηα θαη καζήκαηα επηινγήο απφ ηνπο βαζηθνύο ηνκείο, ηεο ειιεληθήο γιώζζαο, ηεο ειιεληθήο ινγνηερλίαο θαη ηνπ ειιεληθνύ πνιηηηζκνύ (αξραίνπ, βπδαληηλνχ θαη ζχγρξνλνπ). Μεηά ην πέξαο κε επηηπρία ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ ν θνηηεηήο απνρηά ην πηπρίν «Βachelor ζηελ Διιεληθή Γιψζζα, Λνγνηερλία θαη Διιεληθφ πνιηηηζκφ». Μέζα απφ ην ζπλδπαζκφ καζεκάησλ Γιψζζαο, Λνγνηερλίαο θαη Πνιηηηζκνχ πξνζθέξνληαη ζηνπο θνηηεηέο, δηαβαζκηζκέλεο γλψζεηο ζε γεληθφ θαη εηδηθεπκέλν επίπεδν, θαζψο θαη κεζνδνινγηθά εξγαιεία γηα ηελ αλεμάξηεηε επηζηεκνληθή εκβάζπλζή ηνπο. ηόρνη ηνπ Σκήκαηνο Σν Πξφγξακκα πνπδψλ Σν πξφγξακκα ζπνπδψλ Βachelor ζηελ Διιεληθή Γιψζζα, Λνγνηερλία θαη Διιεληθφ πνιηηηζκφ ηνπ Σκήκαηνο Διιεληθήο Γιψζζαο, Λνγνηερλίαο θαη Διιεληθνχ Πνιηηηζκνχ απνζθνπεί ζηνλ εμνπιηζκφ ησλ θνηηεηψλ κε παλεπηζηεκηαθέο γλψζεηο ζηα ζπγθεθξηκέλα καζεηηθά αληηθείκελα. ε εθαξκνζκέλν επίπεδν απνβιέπεη ζε καζεζηαθά απνηειέζκαηα θαη δεμηφηεηεο πνπ εμαζθαιίδνπλ ηθαλφηεηα πξνζθνξάο ππεξεζηψλ απφ ηνπο απνθνίηνπο ζηνπο ηνκείο, ηεο εθπαίδεπζεο, ηεο έξεπλαο, ηεο κεηάθξαζεο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ γεληθφηεξα. Οη γεληθνί ζηόρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο Ζ επηηπρήο νινθιήξσζε ησλ ζπνπδψλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο παξέρεη ζηνπο απφθνηηνπο ηε δπλαηφηεηα: α) λα απνθηήζνπλ ην ζεσξεηηθφ θαη πξαρηηθφ επίπεδν γλψζεσλ ζε φ, ηη αθνξά ηε δνκή θαη ηε ρξήζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο, β) λα αλαπηχμνπλ ηελ ηθαλφηεηα εθαξκνγήο ησλ ζεσξηψλ πεξί γιψζζαο θαη πεξί κάζεζεο ηεο γιψζζαο, πεξί ινγνηερλίαο θαη ζεσξίαο ηεο ινγνηερλίαο γηα ηελ επίηεπμε εθπαηδεπηηθψλ θαη εξεπλεηηθψλ ζθνπψλ, γ) λα ζπλδέζνπλ ηηο γισζζνινγηθέο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο κε πεδία εθαξκνγήο, ζηελ επηθνηλσλία, ηε κεηάθξαζε θιπ, δ) λα γλσξίζνπλ ηε ινγνηερλία θαη ηνλ πνιηηηζκφ ηεο Διιάδαο, ε) λα κειεηήζνπλ εθθάλζεηο ηνπ ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ θαη

3 ζη) λα θαιιηεξγήζνπλ ηελ ηθαλφηεηα θξηηηθήο αλάιπζεο θαη αμηνιφγεζεο ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ κέζα ζε έλα ζεσξεηηθφ πιαίζην, κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε ηεο έξεπλαο. Ζ επίηεπμε ησλ πξναλαθεξφκελσλ ζηφρσλ πξνβιέπεηαη κέζα απφ ηε ζπνπδή καζεκάησλ πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηνπο ηνκείο ηεο Διιεληθήο Γιψζζαο θαη Γισζζνινγίαο (Θεσξεηηθήο θαη Δθαξκνζκέλεο), ηεο Διιεληθήο Λνγνηερλίαο (αξραίαο θαη λέαο) θαη ηνπ Διιεληθνχ Πνιηηηζκνχ. Ζ απφιπηε πιεηνςεθία ησλ καζεκάησλ δηδάζθνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα θαη έλα κηθξφ πνζνζηφ ζηελ αιβαληθή (θπξίσο γηα ηε γλψζε ηεο αιβαληθήο) Δπνκέλσο, ε επαξθήο γλψζε ηεο ειιεληθήο απνηειεί απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ απνηειεζκαηηθή παξαθνινχζεζε ησλ καζεκάησλ. Οη ζηφρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο θαζνξίδνληαη θαη αμηνινγνχληαη ζην πιαίζην ησλ εμειίμεσλ θαη θνηλσληθψλ αιιαγψλ ζηε ρψξα θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο γεληθφηεξα, θαζψο θαη ζε αληαπφθξηζε ηεο εηδηθήο απνζηνιήο ηνπ Σκήκαηνο σο πξνο ηελ εθπιήξσζε ησλ αλαγθψλ ζηνπο ηνκείο απηνχο ζηελ εζληθή ειιεληθή κεηνλφηεηα ζηελ Αιβαλία.

4 Μάζεκα ΠΗΝΑΚΑ ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΠΟΤ ΚΑΛΤΠΣΔΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ BACHELOR Δμάκελα Η, ΗΗ Αθαδεκαϊθό Έηνο Πξψην έηνο Καζεγεηήο/ θαζεγεηέο Σίηινο Ώξεο 1 Λανγξαθία Παλαγηψηεο Μπάξθαο Doc.Dr 2 Ηζηνξία ηεο Αξραίαο Διιάδαο θαη Αιέμαλδξνο Μπφκπνιεο Ρψκεο 3 Νενειιεληθή ινγνηερ (XI-XVII αη.) Μηξέιια Κψηζηα 4 5 Νενειιεληθή Γιψζζα 1: Νενειιελ Γιψζζα (Μνξθνινγία) 2: Νενειιελ Γιψζζα (πληαρηηθφ) Αιβαληθή γιψζζα 1: Αιβαληθή γιψζζα (Μνξθνινγία) 2: Αιβαληθή γιψζζα (πληαρηηθφ) 6 Γισζζηθέο παξαηεξήζεηο 1:Καλφλεο νξζνγξ. ειιελ. γιψζζαο 2: Αξραία ειιεληθά 7 Μαζήκαηα επηινγήο Αλαιχζεηο ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ Αιβαληθή ιεμηθνινγία Πιεξνθνξηθή Νηνλίθα Μπφκπνιε Δπαλζία Γηνβάλε Δληιίξα Μάλζνπ Θσκά Γήκα Νηνλίθα Μπφκπνιε Δπζαιία Σζνχθια Doc.Dr Prof.Dr 52,5 52,5 Σαθη κέιινο Γηδαθη, πξνζσπ Με απφζπαζε (ΑΠΟΠ) Παλαγηψηεο Μπάξθαο Doc.Dr 60 Αξηνχξ Ληάκατ Κψζηαο Υίιηαο Prof.Dr Prof.Dr 8 Αγγιηθή γιψζζα Εακίξα Μεξθνχξη 52,5 Μάζεκα 1 Ηζηνξία θαη πνιηηηζκφο 1:Βπδαλη. ηζηνξία θαη πνιηηηζκφο 2: Αξραηνινγία ζηελ αξραία Ήπεηξν Γεχηεξν έηνο (ΑΠΟΠ Καζεγεηήο/ θαζεγεηέο Σίηινο Ώξεο Σαθη κέιινο Γηδαθη, πξνζσπ Με απφζπαζε (ΑΠΟΠ) Νηνλίθα Μπφκπνιε Ma. 60 Γεκήηξεο Σζφληεο Prof.Dr 60 2 Αξραίν ειιεληθφ έπνο Oιηέηα Πφιηνπ 60 3 Νενειιεληθή ινγνηερλία 1: Νενειιελ ινγνη. (Γηαθσηηζκφο) 2 Νενειιεληθή ινγνηερ (XΗΥ αη.) 4 Γεληθή γισζζνινγία 1: Λεμηθνινγία - εκαζηνινγία 2: Δηζαγσγή ζηε γισζζνινγία Μηξέιια Κψηζηα Μηξέιια Κψηζηα Δπαλζία Γηνβάλε Κσζηάλησ Ξέξξα 5 Θεσξία ηεο ινγνηερλίαο Παλαγηψηεο Μπάξθαο Doc.Dr 60 6 Μαζήκαηα επηινγήο Αιβαληθή ιανγξαθία Γηαιεθηνινγία Αιβαληθή ινγνηερλία 7 Γηδαθηηθή κεζνδνινγία 1: Γηδαθηηθή κεζνδνινγία 2: Δηζαγσγή ζηηο επηζηήκεο αγσγήο Λνξέηα Γφζθα Κσζηάλησ Ξέξξα Λνξέηα Γφζθα Kostando Ksera Oιηέηα Πφιηνπ 45 (ΑΠΟΠ

5 Σξίην έηνο Μάζεκα Καζεγεηήο/ θαζεγεηέο Σίηινο Ώξεο Σαθη κέιινο Γηδαθη, πξνζσπ Με απφζπαζε (ΑΠΟΠ) 1. Θεωξία ηεο κεηάθξαζεο Παλαγηψηεο Μπάξθαο Doc.Dr Ηζηνξία πνιηηηζκνχ θαη ηέρλεο 1: Γηαρξνλ εμέηαζε ηνπ ειιελ πνιηη 2: Ηζηνξία ηεο ηέρλεο Νηνλίθα Μπφκπνιε Κσζηάλησ Ξέξξα Νενειιεληθή ινγνηερλία 1: Δηζαγ. ζην αξραίν ειιεληθ δξάκα 2: Νενειιεληθή ινγνηερλία (ΥΥαη.) 3: πγθξηηηθή πξνζέγγηζε ζηελ ειιελν-αιβαληθή ινγνηερλία 4 Διιεληθή γιψζζα 1: Ηζηνξηθή γξακκαηηθή 2: Τθνινγία Oιηέηα Πφιηνπ Μηξέιια Κψηζηα Παλαγηψηεο Μπάξθαο Doc.Dr Γηάλλεο Γηάλλεο Δπαλζία Γηνβάλε (ΑΠΟΠ 5 Κνηλσληνγισζζνινγία Γηάλλεο Γηάλλεο 60 (ΑΠΟΠ 6. Μαζήκαηα επηινγήο Λνγνηερλία ηεο γεληάο 30 Ηζηνξία ηεο αιβαληθήο ινγνηερλίαο Ολνκαηνινγία Μηξέιια Κψηζηα Λνξέηα Γφζθα 45 7 Πηπρηαθή εξγαζία Κσζηάλησ Ξέξξα

6 ΠΔΡΗΛΖΦΔΗ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ «Bachelor ζηε γιώζζα, ινγνηερλία θαη ειιεληθό πνιηηηζκό» ΠΡΧΣΟ ΔΣΟ Λανγξαθία Γηδάζθσλ Παλαγηώηεο Μπάξθαο Σν κάζεκα εμεηάδεη ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ εηζαγσγή ζηε ζπνπδή ηεο Λανγξαθίαο θαη εηδηθά ηεο ιανγξαθίαο ζηελ Διιάδα θαη κε ηε ιανγξαθία ζην ρψξν ηεο Δζληθήο Διιεληθήο Μεηνλφηεηαο ζηε Αιβαλία. Αζρνιείηαη κε ηηο ζχγρξνλεο ζεσξεηηθέο θαη επηζηεκνληθέο πξνζεγγίζεηο ηεο ιανγξαθίαο, φπσο θαη κε ηελ έξεπλα θαη ζπνπδή ιανγξαθηθψλ θεηκέλσλ, ηφζν ηεο θηινινγηθήο ιανγξαθίαο, φζν θαη ηνπ πιηθνχ ιατθνχ πνιηηηζκνχ. Ηζηνξία ηεο αξραίαο Διιάδαο θαη ηεο Ρώκεο. Γηδάζθσλ Αιέμαλδξνο Μπόκπνιεο Βαζηθφο ζθνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε θαιιηέξγεηα ηζηνξηθήο ζθέςεο θαη ε δηακφξθσζε ηζηνξηθήο ζπλείδεζεο. ην κάζεκα εμεηάδεηαη ε πνιηηηθή ηζηνξία ηεο Διιάδνο απφ ηελ θάζνδν ησλ Πξσηνειιήλσλ κέρξη θαη ηελ Ρσκατθή Απηνθξαηνξία. Νενειιεληθή γιώζζα Νενειιεληθή γιώζζα (Μνξθνινγία) Νενειιεληθή γιώζζα (πληαρηηθφ) Γηδάζθνπζα Νηνλίθα Μπόκπνιε Γηδάζθνπζα Δπαλζία Μπαξνύηα Μνξθνινγία ην κάζεκα απηφ αζρνινχκαζηε κε ηε δηεξεχλεζε θαη ηελ αλάιπζε ησλ ιέμεσλ. πγθεθξηκέλα, δίλνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηνλ νξηζκφ θαη ηε δνκή ησλ ιέμεσλ, ηνλ εληνπηζκφ ησλ επηκέξνπο ζπζηαηηθψλ ηνπο θαη ησλ βαζηθψλ ηνπο ραξαθηεξηζηηθψλ, ηνπο θαλφλεο θαη ηηο αξρέο ζρεκαηηζκνχ ιέμεσλ, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θιίζεο, ηεο παξαγσγήο θαη ηεο ζχλζεζεο, θαζψο θαη ηε ζρέζε ηεο κνξθνινγίαο κε ηνπο ηνκείο ηνπ ιεμηθνχ, ηεο θσλνινγίαο θαη ηεο ζχληαμεο. Σπληαθηηθό Ο βαζηθφο ζηφρνο ηνπ πληαθηηθνχ είλαη ε ελαζρφιεζε κε ηηο ζπληαθηηθέο δνκέο ηεο γιψζζαο, ην πεδίν εθαξκνγήο θαη ηε ζεκαζία ηνπο. Μέζσ απηνχ ηνπ καζήκαηνο εμεηάδνπκε ηε ζπληαθηηθή δνκή ηεο ειιεληθήο γιψζζαο, πεξηγξάθνπκε φια ηα ζπληαθηηθά θαηλφκελα, αλαθαιχπηνπκε ηηο ζπλδέζεηο θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ησλ ηκεκάησλ ηνπ ιφγνπ. Νενειιεληθή ινγνηερλία (ΥΗ ΥVII αη.) Γηδάζθνπζα Μηξέιια Καξαληδά - Κώηζηα θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εηζαγσγή ησλ θνηηεηψλ ζηα βαζηθά δεηήκαηα ηνπ ρψξνπ ηεο Γξακκαηνινγίαο, ε κειέηε ηεο ηζηνξηθήο εμέιημεο ηεο λενειιεληθήο ινγνηερλίαο απφ ηηο απαξρέο ηεο έσο θαη ην ηέινο ην 1669, ε εμνηθείσζε κε ηηο θπξηφηεξεο ηζηνξίεο ηεο λενειιεληθήο ινγνηερλίαο θαη ε θξηηηθή αμηνπνίεζή ηνπο. Ζ λενειιεληθή ινγνηερλία κειεηάηαη ζην πιαίζην ησλ ηζηνξηθψλ-θνηλσληθψλ θαη πνιηηηζκηθψλ ζπλζεθψλ πνπ πξνζδηφξηζαλ ηελ παξαγσγή θαη ηελ πξφζιεςή ηεο, θαζψο απψηεξνο ζηφρνο είλαη ε επαηζζεηνπνίεζε ησλ θνηηεηψλ φζνλ αθνξά ηελ

7 ηζηνξηθφηεηα ηεο αηζζεηηθήο θχζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο ινγνηερλίαο. Θα εμεηάζνπκε ηε ινγνηερλία πξηλ θαη κεηά απφ ηελ Άισζε ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο, ηε ινγνηερλία ζηα θξαγθνθξαηνχκελα θαη ζηα ηνπξθνθξαηνχκελα κέξε θαζψο θαη ηελ Κξεηηθή Λνγνηερλία. Αιβαληθή γιώζζα Αιβαληθή γιώζζα (Μνξθνινγία) Αιβαληθή γιώζζα (πληαρηηθφ) Γηδάζθνπζα Δληιίξα Μάλζνπ Γηδάζθσλ Θωκάο Γήκα θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε επηζθφπεζε ηεο δνκήο ηεο αιβαληθήο γιψζζαο θαη ε αλάπηπμε βαζηθψλ γισζζηθψλ θαη επηθνηλσληαθψλ ηθαλνηήησλ γηα λα είλαη δπλαηή ε επηθνηλσλία κε αιβαλφθσλνπο νκηιεηέο. ηφρνη ηνπ καζήκαηνο είλαη ε αλάπηπμε ηθαλνηήησλ θαηαλφεζεο θαη παξαγσγήο πξνθνξηθνχ ιφγνπ, ε ζσζηή ρξήζε ησλ βαζηθψλ κνξθνινγηθψλ θαη ζπληαθηηθψλ δνκψλ θαη ν εκπινπηηζκφο ηνπ ιεμηινγίνπ. Γιωζζηθέο παξαηεξήζεηο Οξζνγξαθία ειιεληθήο γιώζζαο Αξραία ειιεληθή γιώζζα Γηδάζθνπζα Νηνλίθα Μπόκπνιε Γηδαζθνπζα Δπζαιία Σζνύθια 1. Οξζνγξαθία ειιεληθήο γιώζζαο ην κάζεκα απηφ αζρνινχκαζηε κε πξαθηηθά πξνβιήκαηα θαη δπζθνιίεο πνπ απαζρνινχλ ηνπο ρξήζηεο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο. πγθεθξηκέλα, εμεηάδνληαη γεληθφηεξα ζέκαηα νξζήο ρξήζεο ηεο γιψζζαο καο πνπ αθνξνχλ ζηελ νξζνγξαθία ηεο ειιεληθήο, ζηνλ ηνληζκφ, ζηε ρξήζε θαη ζηνλ ζρεκαηηζκφ δηαθφξσλ ηχπσλ, ζηελ θιίζε, ζηελ πξνθνξά θιπ. 2.Αξραία ειιεληθή γιώζζα θνπφο: ε απηφ ην κάζεκα νη θνηηεηέο ζα γλσξίζνπλ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο κνξθνινγίαο, ηεο ζχληαμεο, ηνπ ιεμηινγίνπ ηεο αξραηνειιεληθήο γιψζζαο. Καηαλφεζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο ζηελ ηζηνξηθή ηεο πξννπηηθή θαη ε εκπέδσζε ηεο ηζηνξηθήο εμήγεζεο γισζζηθψλ θαηλνκέλσλ. Παξνρή γισζζνινγηθήο παηδείαο κέζσ ηνπ παξαδείγκαηνο ηεο εμέιημεο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο (ε αξραία ειιεληθή γιψζζα σο ζχζηεκα πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ νξγάλσζε, νηθνλνκία, λνκνηέιεηα). Καηαλφεζε θεηκέλσλ ηνπ αξραηνειιεληθνχ ιφγνπ, ε αλάιπζε ησλ εθθξαζηηθψλ κέζσλ θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο. Μαζήκαηα επηινγήο Αλάιπζε ινγνηερληθώλ θεηκέλωλ Γηδάζθνπζα Κωζηάληω Μπαξνύηα - Ξέξξα Θα αζρνιεζνχκε κε ην ινγνηερληθφ θείκελν θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηέο ηνπ. Ζ ινγνηερλία ζαλ ηδηαίηεξε ρξήζε ηεο γιψζζαο θαη ζαλ αηζζεηηθή απφιαπζε. Σα ινγνηερληθά ξεχκαηα, νη ζρνιέο θαη ηα ινγνηερληθά είδε ζα απνηειέζνπλ αληηθείκελν ηνπ καζήκαηνο. Αθφκε ζα αζρνιεζνχκε κε ηελ αλάιπζε ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ έρνληαο σο ζηφρν ηελ αηζζεηηθή απφιαπζε, ηελ θαιιηέξγεηα αλζξσπίλσλ αμηψλ, ηεο επαηζζεζίαο θαη ηεο δηάλνηαο ηνπ αλαγλψζηε πνπ απνξξένπλ απφ ζεκαληηθά ινγνηερληθά έξγα. Αλάιπζε ησλ πην ζεκαληηθψλ ινγνηερληθψλ έξγσλ απφ ηελ ειιεληθή, αιβαληθή θαη παγθφζκηα ινγνηερλία.

8 Αιβαληθή ιεμηθνινγία Γηδάζθσλ Αξηνύξ Λάκαϊ Σν κάζεκα απηφ απνηειεί κηα εηζαγσγή ζηελ αιβαληθή ιεμηθνινγία. Οη δηάθνξεο πηπρέο ηεο ιέμεο πξνζεγγίδνληαη κέζα απφ ηα δηάθνξα επίπεδα αλάιπζεο. Ηδηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη ζηνλ ηξφπν νξγάλσζεο θαη ην πεξηερφκελν ηνπ ιεμηθνχ απνζέκαηνο ηεο Αιβαληθήο. Με ηε ρξήζε κεγάιεο πνηθηιίαο παξαδεηγκάησλ απφ ηελ αιβαληθή γιψζζα εμεηάδνληαη δηεμνδηθά νη κνξθνινγηθέο δηαδηθαζίεο ζρεκαηηζκνχ ιέμεσλ θαη εκπινπηηζκνχ ηνπ ιεμηινγίνπ. Μέζα ζην πιαίζην ηεο ζηελήο ζρέζεο πνπ δηέπεη ηε ιεμηθνινγία κε ηε ιεμηθνγξαθία κειεηάηαη, επίζεο, ε ηππνινγία ησλ ιεμηθψλ, ν ηξφπνο δειαδή κε ηνλ νπνίν παξνπζηάδνληαη θαη νξγαλψλνληαη ηα ιήκκαηα. Πιεξνθνξηθή Γηδάζθσλ Κώζηαο Υίιηαο Αληηθείκελν ηνπ καζήκαηνο είλαη: Τπνινγηζηέο θαη αιγφξηζκνη, ε ηεξάξρεζε ηνπ πιηθνχ-ινγηζκηθνχ, ζρεδίαζε αιγνξίζκσλ, ππνινγηζηκφηεηα, πνιππινθφηεηα θαη νξζφηεηα αιγνξίζκσλ, δνκή θαη ιεηηνπξγία ππνινγηζηψλ, ηεξαξρία ησλ γισζζψλ πξνγξακκαηηζκνχ, επηθνηλσλία κε ηνπο ππνινγηζηέο, κεηαθξαζηέο γισζζψλ πξνγξακκαηηζκνχ, ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα, ηερλεηή λνεκνζχλε, θνηλσληθέο επηπηψζεηο. Γίθηπα επηθνηλσλίαο. Αξρηηεθηνληθή δηθηχσλ ζε επίπεδα θαη βαζηθέο αξρέο ζρεδηαζκνχ. Μέζνδνη κεηαγσγήο δεδνκέλσλ. Σερλνινγία Internet. Γίθηπα πςειψλ ηαρπηήησλ θαη νινθιεξσκέλσλ ππεξεζηψλ. Αγγιηθή γιώζζα Γηδάζθνπζα Εακίξα Μεξθνύξη Ο ζθνπφο ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο ηεο Αγγιηθήο σο κάζεκα είλαη ε πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηεο γισζζηθήο ηθαλφηεηαο ζηνλ πξνθνξηθφ θαη γξαπηφ ιφγν κε ζηφρν ηελ επηθνηλσλία ζε πνηθίια γισζζηθά θαη πνιηηηζκηθά πεξηβάιινληα. Οη εηδηθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο ηεο αγγιηθήο σο μέλεο γιψζζαο αθνξνχλ ηελ αλάπηπμε ησλ γισζζηθψλ δεμηνηήησλ (αθνπζηηθή δεμηφηεηα, δεμηφηεηα ηεο νκηιίαο, αλάγλσζε θαη γξαθή) ηελ αθνκνίσζε ηνπ ιεμηινγίνπ, ηεο γξακκαηηθήο θαη ηεο πξνθνξάο ηεο γιψζζαο.

9 ΓΔΤΣΔΡΟ ΔΣΟ Ηζηνξία, αξραηνινγία θαη πνιηηηζκόο 1. Βπδαληηλή ηζηνξία θαη πνιηηηζκόο Γηδάζθνπζα Νηνλίθα Μπόκπνιε 2. Αξραηνινγία ζηελ αξραία Ήπεηξν Γηδάζθσλ Γεκήηξεο Σζόληεο Βπδαληηλή ηζηνξία θαη πνιηηηζκόο ην κάζεκα απηφ πεξηγξάθνπκε ηα θπξηφηεξα ηζηνξηθά γεγνλφηα ηεο πεξηφδνπ απφ ην 330 σο ην Δπίζεο, αζρνινχκαζηε κε δηάθνξεο πηπρέο ηνπ βπδαληίνπ, φπσο ηελ παηδεία, ηε δηνίθεζε, ηελ νηθνλνκηθή πνιηηηθή, ην εκπφξην, ηε ινγνηερλία, ηα γξάκκαηα θαη ηηο ηέρλεο. Αξραηνινγία ζηελ αξραία Ήπεηξν θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη λα γλσξίζνπλ νη θνηηεηέο ην ηδηαίηεξν αληηθείκελν κειέηεο ηεο Αξραηνινγίαο ζηελ αξραία Ήπεηξν, φπσο θαη λα γλσξίζνπλ ηα ζεκαληηθφηεξα θέληξα. Υξνλνινγηθά ε αλαζθφπεζε μεθηλάεη απφ ηελ πξντζηνξηθή πεξίνδν έσο ηελ θαηάθηεζε απφ ηνπο Ρσκαίνπο. Ηδηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη ζηελ πεξίνδν ησλ πνιηηηθψλ θαη ζηξαηησηηθψλ ζεζκψλ απφ ην βαζίιεην ησλ Μνινζζψλ θαη σο ηε πκκαρία θαη ην θνηλφ ησλ Ζπεηξσηψλ. Αξραίν ειιεληθό έπνο Γηδάζθνπζα Οιηέηα Πόιηνπ ην κάζεκα «Σν αξραίν Διιεληθφ Έπνο» γίλεηαη ιφγνο γηα έλα απ ηα βαζηθά είδε ηεο αξραίαο ειιεληθήο πνίεζεο, ηελ Δπηθή, ηα είδε θαη ηνπο εθπξνζψπνπο ηεο. Δμεηάδεηαη, θπξίσο, ε πξψηε πεξίνδνο ηεο Αξραίαο Διιεληθήο Λνγνηερλίαο, ην εξσηθφ έπνο, ην δηδαθηηθφ έπνο θαη ην θηινζνθηθφ έπνο κε ηνπο εθπξνζψπνπο ηνπο, δίλνληαο έκθαζε ζηα έπε ηνπ Οκήξνπ, «Ηιηάδα» θαη «Οδχζζεηα» θαη ηνπ Ζζίνδνπ «Έξγα θαη Ζκέξαη» θαη «Θενγνλία». Δπίζεο, γηα θάζε πνηεηή ζπλεμεηάδεηαη ε παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ην επξχηεξν ηζηνξηθφ ηεο πιαίζην, ν ηδενινγηθφο ρψξνο θαη ε πνηεηηθή ηερληθή. Νενειιεληθή ινγνηερλία Γηδάζθνπζα Μηξέιια Καξαληδά - Κώηζηα Νενειιεληθή ινγνηερλία (Γηαθσηηζκφο) Νενειιεληθή ινγνηερλία (19 νο αηψλαο) Νενειιεληθή ινγνηερλία (Διαθωηιζμόρ) θνπφο: Ζ κειέηε θαη ε θξηηηθή απνηίκεζε ηνπ Νενειιεληθνχ Γηαθσηηζκνχ πνπ νδήγεζε ζηελ ηεθκεξίσζε ηεο Νενειιεληθήο ηαπηφηεηαο ζην πιαίζην ηνπ δηαρξνληθνχ ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ. Απηφ γίλεηαη κε ηελ εμέηαζε ησλ θεηκέλσλ, ηδηαίηεξα ησλ θεηκέλσλ ηνπ Ρήγα Φεξαίνπ, ηνπ Κνξαή, ηνπ Βνχιγαξε, ηνπ Βειαξά θαη άιισλ ζεκαληηθψλ δηαθσηηζηψλ, νη νπνίνη αλέπηπμαλ ηα ζεκειηαθά ζηνηρεία ηεο λενειιεληθήο ηαπηφηεηαο θαη πξνεηνίκαζαλ πλεπκαηηθά ηελ εζληθή παιηγγελεζία πνπ επεηεχρζε κε ηελ Διιεληθή Δπαλάζηαζε.

10 Νενειιεληθή ινγνηερλία (19ορ αιώναρ) απηφ ην κάζεκα νη θνηηεηέο ζα έξζνπλ ζε επαθή κε ην έξγν νξηζκέλσλ απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο Νενέιιελεο πνηεηέο θαη πεδνγξάθνπο ηνπ 19 νπ αηψλα. Θα εμεηαζηνχλ γελεαινγηθά, ηζηνξηθά, ηδενινγηθά θαη αθεγεκαηνινγηθά δεηήκαηα θαη ζα αλαιπζνχλ αληηπξνζσπεπηηθέο ζειίδεο ησλ ππφ εμέηαζε κπζηζηνξεκάησλ θαη δηεγεκάησλ. Θα δνζεί ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηελ Δπηαλεζηαθή ρνιή θαη ηνλ εζληθφ πνηεηή Γ. νισκφ, ηνλ Α. Κάιβν, ζηνπο εθπξνζψπνπο ηνπ ξνκαληηζκνχ θιπ. Γεληθή γιωζζνινγία Λεμηθνινγία ζεκαζηνινγία Δηζαγωγή ζηε γιωζζνινγία Γηδάζθνπζα Δπαλζία Μπαξνύηα Γηδάζθνπζα Κωζηάληω Μπαξνύηα Ξέξξα 1.Λεμηθνινγία ζεκαζηνινγία πγθεθξηκέλα, αζρνινχκαζηε κε ηηο ιέμεηο πνπ είλαη ε βαζηθή κνλάδα ηνπ ιεμηινγίνπ, ηε δνκή ησλ ιέμεσλ, ηνλ εληνπηζκφ ησλ επηκέξνπο ζπζηαηηθψλ ηνπο θαη ησλ βαζηθψλ ηνπο ραξαθηεξηζηηθψλ, ηελ πξνέιεπζε ησλ ιέμεσλ, ηα ιεμηθά πεδία, ηνλ λενινγηζκφ θαη ηηο δάλεηεο ιέμεηο θαζψο θαη ηε ζεκαζηνινγηθή ηνπο πθή, φπσο θαη ηελ παξαγσγή θαη ζχλζεζε. 2. Δηζαγωγή ζηε γιωζζνινγία θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη λα εμνηθεηψζεη ηνπο θνηηεηέο κε ην αληηθείκελν ηεο γισζζνινγίαο πνπ είλαη ε επηζηεκνληθή κειέηε ηεο γιψζζαο. Δμεηάδνληαη ε ηζηνξία θαη νη βαζηθέο αξρέο ηεο ζχγρξνλεο γισζζνινγίαο θαη δίλεηαη έκθαζε ζηελ παξνπζίαζε ησλ επηπέδσλ ηεο γισζζηθήο αλάιπζεο. Γεδνκέλνπ φηη επηρεηξεί λα θαιχςεη βαζηθέο αλάγθεο θνηηεηψλ πνπ πξννξίδνληαη λα γίλνπλ δάζθαινη, ην κάζεκα απηφ εζηηάδεη ηελ πξνζνρή ζηε δνκή θαη ιεηηνπξγία ηνπ γισζζηθνχ ζπζηήκαηνο, θαζψο θαη ηεο γισζζηθήο επηθνηλσλίαο. Αθφκα νη θνηηεηέο ζα γλσξίζνπλ ηηο βαζηθέο αξρέο ηνπ Γνκηζκνχ θαη ηεο Γελεηηθήο Μεηαζρεκαηηζηηθήο Γξακκαηηθήο. Θεωξία ηεο ινγνηερλίαο Γηδάζθσλ Παλαγηώηεο Μπάξθαο Σν κάζεκα θηινδνμεί λα εμνηθεηψζεη ηνπο θνηηεηέο κε ηηο βαζηθέο έλλνηεο θαη θαηεπζχλζεηο ηεο ζεσξίαο ηεο ινγνηερλίαο. Με ηελ νινθιήξσζή ηνπ, νη θνηηεηέο ζα γλσξίδνπλ ηνπο βαζηθφηεξνπο ζηαζκνχο ηεο λεφηεξεο ινγνηερληθήο ζεσξίαο (θνξκαιηζκφο, δνκηζκφο, κεηαδνκηζκφο, εξκελεπηηθή, ζεσξία ηεο πξφζιεςεο θαη ζεσξία ηεο αλαγλσζηηθήο αληαπφθξηζεο, λένο ηζηνξηθηζκφο, θεκηληζηηθή θξηηηθή) θαη ζα είλαη ζε ζέζε λα ζπδεηνχλ ινγνηερληθά θείκελα ππφ ην πξίζκα ησλ δηαθνξεηηθψλ απηψλ πξνζεγγίζεσλ. Μαζήκαηα επηινγήο Αιβαληθή ιανγξαθία Γηδάζθνπζα Λνξέηα Γόζθα Σν κάζεκα εμεηάδεη ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ γεληθή ηζηνξηθή εηζαγσγή ζηε ζπνπδή ηεο Αιβαληθήο Λανγξαθίαο θαη ηηο ζχγρξνλεο ζεσξεηηθέο θαηεπζχλζεηο ηεο επηζηήκεο ηεο Λανγξαθίαο. Αζρνιείηαη κε ηελ έξεπλα θαη ηε ζπνπδή ιανγξαθηθψλ θεηκέλσλ. Δμεηάδεη ηηο λέεο φςεηο ζηε ιατθή δεκηνπξγία ζηελ

11 Αιβαλία. Γίλνληαη αλαθνξέο ζηνλ πξνθνξηθφ ραξαθηήξα ηεο ιατθήο παξάδνζεο κε ηηο αλάινγεο αιιειεπηδξάζεηο θαη ηε ρξήζε ηνπο απφ ηνλ ζχγρξνλν ιατθφ άλζξσπν. Γηαιεθηνινγία Γηδάζθνπζα Κωζηάληω Μπαξνύηα - Ξέξξα Δηζαγσγή ζηε Γηαιεθηνινγία. Ση είλαη γιψζζα, δηάιεθηνο, ηδίσκα. Πξνζεγγίζεηο θαη κεζνδνινγία, ζρέζεηο κε άιινπο θιάδνπο ηεο γισζζνινγίαο, ηε δηαιεθηνινγία, θνηλσληνγισζζνινγία, ηππνινγία γισζζψλ, ζεσξεηηθή γισζζνινγία, ηζηνξηθή γισζζνινγία. Άιια ζέκαηα είλαη ε Γισζζνγεσγξαθία θαη γισζζηθνί άηιαληεο.γέλεζε ησλ Νενειιεληθψλ δηαιέθησλ θαη ηδησκάησλ. Πξνζπάζεηεο ηαμηλφκεζήο ηνπο: ε έλλνηα ηνπ ηζφγισζζνπ. Ηζφγισζζα δηαθφξσλ επηπέδσλ: θσλνινγία, κνξθνινγία, ιεμηθφ θαη ζχληαμε. Bαζηθά γλσξίζκαηα ησλ Νενειιεληθψλ δηαιέθησλ θαη ηδησκάησλ κε βάζε επηιεγκέλα θείκελα. Ζ λέα ειιεληθή θνηλή ή πξφηππε γιψζζα. Αιβαληθή ινγνηερλία Γηδάζθνπζα Λνξέηα Γφζθα Σν κάζεκα ηεο αιβαληθήο ινγνηερλίαο απνζθνπεί πξσηαξρηθά ζηε δηδαζθαιία ησλ θπξηφηεξσλ εηδψλ, ξεπκάησλ θαη ζπγγξαθέσλ απφ ηηο αξρέο ηεο κέρξη ζήκεξα. θνπφο επίζεο είλαη ε γλψζε ησλ πνιιαπιψλ επηζηεκνληθψλ πξνζεγγίζεσλ ζηνλ ρψξν ηεο γξακκαηνινγίαο φπσο θαη ε βαζχηεξε κειέηε ησλ ινγνηερληθψλ ξεπκάησλ ηεο. Ηδηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη ζηηο ινγνηερληθέο αιιειεπηδξάζεηο Διιάδαο-Αιβαλίαο. Γηδαρηηθή κεζνδνινγία Γηδαθηηθή κεζνδνινγία Δηζαγωγή ζηηο επηζηήκεο αγωγήο Γηδάζθνπζα Κωζηάληω Μπαξνύηα Ξέξξα Γηδάζθνπζα Οιηέηα Πόιηνπ 1. Γηδαθηηθή κεζνδνινγία Γηδαθηηθή επηζηήκε είλαη ν θιάδνο ηεο εθαξκνζκέλεο Παηδαγσγηθήο, ν νπνίνο αζρνιείηαη κε ζέκαηα ζπζηεκαηηθήο δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο. ηεξίδεηαη ζηα ηξία βαζηθά ζηνηρεία ηεο δηδαθηηθήο ελέξγεηαο πνπ είλαη: ν καζεηήο, ηα κνξθσηηθά αγαζά θαη ν δάζθαινο. Βαζηθφο ζθνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη: να εξοπλιζηούν οι θοιηηηέρ με ηιρ διάθοπερ διδακηικέρ θεωπίερ και ππακηικέρ ζηπαηηγικέρ, ηιρ οποίερ θα εθαπμόζοςν ζηη ζςνέσεια ζηην διδακηική ππάξη, ούηωρ ώζηε να καηαθέποςν να γίνοςν αποηελεζμαηικοί και παπαγωγικοί δάζκαλοι. Σν κάζεκα δηεμάγεηαη ζε ηξία επίπεδα ζε ζπλδπαζκφ κεηαμχ ηνπο. Θεσξία, Παξαηήξεζε Πξαθηηθή εμάζθεζε. 2.Δηζαγωγή ζηηο επηζηήκεο αγωγήο Δπηζθφπεζε ησλ επηζηεκψλ ηεο Αγσγήο θαη ηνπ εξεπλεηηθνχ ηνπο πεδίνπ ψζηε λα θαηαλνεζεί ην πεξηερφκελν, νη ζηφρνη ηνπο θαη ν πνιχ-επηζηεκνληθφο ηνπο ραξαθηήξαο. ην πιαίζην απηφ παξνπζηάδνληαη: ηα πνηθίια παηδαγσγηθά ξεχκαηα θαη ε κεηάβαζε απφ ηελ Παηδαγσγηθή ζηηο Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο, ε εμέιημε ησλ επηζηεκψλ ηεο αγσγήο ζην δηεζλή ρψξν, ζηελ Διιάδα θαη ηελ Αιβαλία, ε έξεπλα ζην

12 ρψξν ησλ Δπηζηεκψλ ηεο Αγσγήο, ηα επηζηεκνληθά ηνπο εξγαιεία θαη νη εξεπλεηηθέο ηνπο πξννπηηθέο.

13 ΣΡΗΣΟ ΔΣΟ Θεωξία ηεο κεηάθξαζεο Γηδάζθνπζα Δπαλζία Μπαξνύηα ηφρνο ηνπ καζήκαηνο «Θεσξία ηεο Μεηάθξαζεο» είλαη λα εκπεδψζεη ηελ αμία θαη ην ξφιν ηεο κεηάθξαζεο, λα γλσξίζεη ηηο δηαθνξεηηθέο κεζφδνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ κεηάθξαζε ελφο θεηκέλνπ απφ κηα γιψζζα ζηελ άιιε, (αιβαληθή - ειιεληθή θαη αληίζηξνθα) θαη ηα ζεσξεηηθά πξνβιήκαηα γεληθά θαη εηδηθφηεξα πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κεηάθξαζεο. ηηο παξαδφζεηο ηνπ καζήκαηνο, γίλεηαη αλαθνξά θαη αλάιπζε ηεο ηζηνξηθήο εμέιημεο ηνπ πεδίνπ ησλ κεηαθξαζηηθψλ ζπνπδψλ, ησλ βαζηθψλ ελλνηψλ θαη κεηαθξαζηηθψλ κνληέισλ θαη πξαθηηθψλ, κε εζηίαζε θπξίσο ζηηο ζχγρξνλεο κεηαθξαζηηθέο ζπνπδέο. Βαζηθφο άμνλαο πξνζέγγηζεο είλαη ε εμνηθείσζε ησλ θνηηεηψλ κε ηνλ ξφιν ηεο κεηάθξαζεο σο δηαπνιηηηζκηθνχ θαηλνκέλνπ ζην ζχγρξνλν παγθνζκηνπνηεκέλν πεξηβάιινλ θαη ε επίδξαζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ πξάμε θαη ηελ έξεπλα ηεο κεηάθξαζεο. Σνκείο εμέηαζεο είλαη: γισζζνινγία θαη κεηάθξαζε, κεηαθξαζηηθά κνληέια, ε κεζνδνινγία ηεο κεηάθξαζεο, ε κεηαθξαζηηθή δηαδηθαζία, ε κεηάθξαζε σο πξάμε δηαπνιηηηζκηθήο επηθνηλσλίαο, κεηάθξαζε θαη πθνινγία, ηα κεηαθξαζηηθά βνεζήκαηα θαη ε κεηαθξαζηηθή ζεσξία θαη πξάμε. Ηζηνξία, πνιηηηζκόο θαη ηέρλε Γηαρξνληθή πξνζέγγηζε ηνπ ειιεληθνύ πνιηηηζκνύ Γηδ/ζα Νηνλίθα Μπόκπνιε Ηζηνξία ηεο ηέρλεο Γηδάζθνπζα Κωζηάληω Μπαξνύηα Ξέξξα Γηαρξνληθή εμέηαζε ηνπ ειιεληθνύ πνιηηηζκνύ ην κάζεκα απηφ εμεηάδνπκε ηηο πεξηφδνπο ηνπ ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ μεθηλψληαο απφ ηελ επνρή ηνπ ιίζνπ θαη θηάλνληαο ηα ζχγρξνλα ρξφληα.αζρνινχκαζηε κε δηάθνξεο πηπρέο θάζε πεξηφδνπ φπσο, ζξεζθεία, θνηλσληθέο ηάμεηο, νηθνλνκία, ηέρλεο θαη γξάκκαηα, πνίεζε θηινζνθία θιπ. Ιζηνξία ηεο ηέρλεο Σν αληηθείκελν ηνπ καζήκαηνο ηεο ηζηνξίαο ηεο ηέρλεο είλαη έλα εηζαγσγηθφ ηαμίδη ζηνλ θφζκν ηεο ηέρλεο, κηα δηαδξνκή απφ ηελ πξντζηνξηθή πεξίνδν κέρξη ζήκεξα. Σα έξγα ηέρλεο ζα εμεηαζηνχλ ζην ηζηνξηθφ ηνπο πιαίζην, πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί ζαθήο ε ζρέζε ηεο ηέρλεο κε ηηο πνιηηηζηηθέο εμειίμεηο ηεο θάζε πεξηφδνπ θαη ε ζρέζε πνπ έρεη ε ίδηα ε ηέρλε κε ηελ αλζξψπηλε δσή. Θα αλαθεξζνχκε ζηα βαζηθφηεξα παγθφζκηα έξγα ησλ δηάθνξσλ ηζηνξηθψλ πεξηφδσλ θαη ζα δνχκε αλαιπηηθά ηελ ηέρλε ζηελ Διιάδα θαη ηελ Αιβαλία. Νενειιεληθή ινγνηερλία Δηζαγωγή ζην αξραίν ειιεληθό δξάκα Γηδάζθνπζα Οιηέηα Πόιηνπ Νενειιεληθή ινγνηερλία 20νο αηώλαο ΓηΓ/ζα Μηξέιια Καξαηδηα Κώηζηα πγθξηη πξνζέγγηζε ειιελν-αιβαλ. ινγνηερλίαο Γηδ/σλ Παλ/ηεο Μπάξθαο

14 Δηζαγωγή ζην αξραίν ειιεληθό δξάκα Σν κάζεκα απηφ δηεξεπλά ηηο θνηλσληθέο θαη ζεαηξηθέο ζπληζηψζεο θαη ηα δηαθνξεηηθά γλσξίζκαηα ησλ ηξηψλ εηδψλ ηνπ αξραίνπ ειιεληθνχ δξάκαηνο. Δπηθεληξψλεηαη ζηνπο πέληε βαζηθνχο δξακαηνπξγνχο ησλ νπνίσλ ηα έξγα έρνπλ δηαζσζεί -Αηζρχινο, νθνθιήο, Δπξηπίδεο, Αξηζηνθάλεο θαη Μέλαλδξνοαλαιχνληαο ην χθνο, ηελ ηερλνηξνπία θαη ηηο ηδέεο ηνπο. Παξέρεη επίζεο ζπλφςεηο ησλ ζσδφκελσλ έξγσλ ηνπο. Νενειιεληθή Λνγνηερλία 20νο αηώλαο θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε πξνζέγγηζε βαζηθψλ πηπρψλ ηεο λενειιεληθήο ινγνηερλίαο ζηε δηάξθεηα ηνπ 20νπ αηψλα. Εεηήκαηα πνπ ζπληζηνχλ αληηθείκελν δηεξεχλεζεο είλαη: ινγνηερληθά ξεχκαηα, ηάζεηο θαη ζπγγξαθείο πνπ έρνπλ δηακνξθψζεη ην ειιεληθφ ινγνηερληθφ ηνπίν ζε ζρέζε κε ηα ηζηνξηθά, ηδενινγηθά θαη αηζζεηηθά ζπκθξαδφκελα ε παξάδνζε θαη ε πξσηνπνξία, κε έκθαζε ζηηο αιιαγέο πνπ πξνθαινχληαη ηφζν απφ ηηο ινγνηερληθέο θαηλνηνκίεο φζν θαη απφ ηηο θνηλσληθνπνιηηηθέο ζπλζήθεο. ην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο αλαιχνληαη επηιεγκέλα κπζηζηνξήκαηα θαη πνηήκαηα. Σπγθξηηηθή πξνζέγγηζε ειιελν-αιβαληθήο ινγνηερλίαο θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο δνκήο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ινγνηερληθνχ θεηκέλνπ κέζα απφ ηε κειέηε ηεο ζχλζεηεο ζρέζεο ηεο θνπιηνχξαο θαη ηνπ ιφγνπ. Δμεηάδεη, θπξίσο, ηνλ επηζηεκνληθφ θιάδν ηεο πγθξηηηθήο Φηινινγίαο, ηνπο βαζηθνχο εξεπλεηηθνχο ηνπ άμνλεο, ηηο επηζηεκνινγηθέο-κεζνδνινγηθέο ηνπ πξνυπνζέζεηο θαη ηνπο ζθνπνχο ηνπ. Δπίζεο, αλαπηχζζνληαη, κέζσ ραξαθηεξηζηηθψλ παξαδεηγκάησλ, βαζηθνί ηνκείο έξεπλαο ηεο Διιεληθήο θαη ηεο Αιβαληθήο Λνγνηερλίαο, φπσο κνηίβα θαη ζέκαηα, ηζηνξία ησλ ηδεψλ, θηινζνθία θαη ινγνηερλία, ινγνηερληθφο κχζνο θ.ά. Διιεληθή γιώζζα Ηζηνξηθή γξακκαηηθή Τθνινγία Γηδάζθσλ Γηάλλεο Γηάλλεο Γηδάζθνπζα Δπαλζία Μπαξνύηα Ιζηοπική γπαμμαηική θνπφο: Mεηά ηελ εθκάζεζε ηεο ζχγρξνλεο ειιεληθήο γιψζζαο επηβάιιεηαη ε γλψζε ηεο ηζηνξηθήο εμέιημεο ησλ δηάθνξσλ γξακκαηηθψλ θαηλνκέλσλ. Με παξαδείγκαηα θαη αζθήζεηο εμεηάδνληαη επηιεγφκελα ζέκαηα ηεο θσλνινγίαο θαη ηεο κνξθνινγίαο ζηε δηαρξνληθή ηνπο δηάζηαζε θαηά ηα δηάθνξα ζηάδηα. Ο ζθνπφο είλαη λα δεκηνπξγεζεί κηα θαηαλφεζε ηεο γξακκαηηθήο απφ δηαρξνληθή άπνςε θαη λα γίλνπλ πην θαηαλνεηά ηα ίδηα γξακκαηηθά θαηλφκελα ηεο ζχγρξνλε ειιεληθήο. Υθολογία ηφρνο ηεο Τθνινγίαο είλαη λα ζπλδπάζεη ηε γλψζε απφ ην ρψξν ηεο ινγνηερλίαο θαη ηεο γισζζνινγίαο. ην κάζεκα απηφ αζρνινχκαζηε κε ηελ εκβάζπλζε ησλ γλψζεσλ ησλ καζεηψλ ζρεηηθά κε ηελ αλάιπζε ησλ ινγνηερληθψλ θαη κε ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ, δίλνληαο έκθαζε ζηνλ ηξφπν έθθξαζεο ησλ απφςεσλ.

15 Κνηλωληνγιωζζνινγία Γηδάζθσλ Γηάλλεο Γηάλλεο θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη λα εμεηαζηνχλ νη ζεσξεηηθέο ζπληζηακέλεο ηνπ θιάδνπ ηεο θνηλσληνγισζζνινγίαο θαη ε ζρέζε απηνχ ηνπ θιάδνπ κε ηε γισζζνινγία γεληθφηεξα. Yπ απηφ ην πξίζκα, ζα εμεηαζηνχλ ζπζηεκαηηθφηεξα ζπγθεθξηκέλεο πηπρέο θαη δεηήκαηα ηεο θνηλσληνγισζζνινγηθήο έξεπλαο. Kαη αξρήλ, γίλεηαη κηα ραξηνγξάθεζε ηνπ θιάδνπ θαη κειεηψληαη νη θαηαζηαηηθέο αξρέο ηεο ζπγθξφηεζεο ηεο επηζηεκνληθήο γισζζνινγίαο, κε ηνλ πξσηεξγάηε ηεο F. de Saussure θαη ηελ επαλεμέηαζε ηεο απφ ηνλ N. Chomsky. Μαζήκαηα επηινγήο Ηζηνξία ηεο Αιβαληθήο Λνγνηερλίαο Γηδαζθνπζα Λνξέηα Γφζθα Γεληθφο ζθνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη επαθή ησλ θνηηεηψλ κε αληηπξνζσπεπηηθά έξγα ηεο Αιβαληθήο Λνγνηερλίαο. Θα εμεηαζηνχλ γελεαινγηθά, ηζηνξηθά, ηδενινγηθά θαη ινγνηερληθά δεηήκαηα θαη ζα αλαιπζνχλ αληηπξνζσπεπηηθά έξγα απφ ηηο αξρέο ηεο αιβαληθήο ινγνηερλίαο κέρξη θαη ζήκεξα. Λνγνηερλία ηεο γεληάο 30 Γηδάζθνπζα Μηξέιια Καξαληδά - Κώηζηα θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε δηεξεχλεζε ησλ αηζζεηηθψλ πξνζαλαηνιηζκψλ ηεο ειιεληθήο κνληέξλαο ινγνηερλίαο, ε εμνηθείσζε κε ηα επξχηεξα πλεπκαηηθά θαη ηδενινγηθά ηεο ζπκθξαδφκελα, ε επηζθφπεζε ηνπ έξγνπ νξηζκέλσλ απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο εθπξνζψπνπο ηεο θαη ε θξηηηθή πξνζέγγηζε ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο θεηκέλσλ. Θα ζπδεηήζνπκε ηα γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο «γεληάο ηνπ 30», θαη ζα αλαδεηήζνπκε ηα θεληξηθά αηζζεηηθά πξφηππα ηεο κνληέξλαο πνίεζεο θαη πεδνγξαθίαο. Θα πξνζεγγίζνπκε ην έξγν νξηζκέλσλ βαζηθψλ εθπξνζψπσλ ηεο ειιεληθήο κνληέξλαο ινγνηερλίαο (Γ. εθέξεο, Οδ. Διχηεο, Ν. Κάιαο/Ν. Ράληνο, Α. Δκπεηξίθνο, Ν. Δγγνλφπνπινο, Γ. Ρίηζνο, Θ. Καζηαλάθεο,. Μπξηβήιεο, Ζ. Βελέδεο, Κ. Πνιίηεο, Γ. Θενηνθάο, Μ. Καξαγάηζεο) θαη ζα αζθεζνχκε ζηε ζπζηεκαηηθή αλάγλσζε ησλ ζεκαληηθφηεξψλ ηνπο έξγσλ. Ολνκαηνινγία Γηδάζθνπζα Κωζηάληω Μπαξνύηα Ξέξξα ην κάζεκα απηφ ζα εμεηάζνπκε ηελ επηζηήκε ηεο νλνκαηνινγίαο πνπ είλαη θιάδνο ηεο γισζζνινγίαο κε αληηθείκελν ηελ έξεπλα, ηε κειέηε θαη ηε δηάζσζε ηνπσλπκίσλ θαη αλζξσπσλπκίσλ. Με παξαδείγκαηα θαη αζθήζεηο εμεηάδνληαη επηιεγφκελα ζέκαηα ηεο νλνκαηνινγίαο ζηε δηαρξνληθή ηνπο δηάζηαζε θαηά ηα δηάθνξα ζηάδηα. Ο ζθνπφο είλαη λα δεκηνπξγεζεί κηα θαηαλφεζή απφ δηαρξνληθή άπνςε θαη λα γίλνπλ πην θαηαλνεηά ηα ίδηα γξακκαηηθά θαηλφκελα ηεο ζχγρξνλε ειιεληθήο. Πηπρηαθή εξγαζία Ζ εθπφλεζε πηπρηαθήο εξγαζίαο απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ ζπνπδψλ θαη ηε ιήςε πηπρίνπ απφ ην Σκήκα Διιεληθήο Γιψζζαο, Λνγνηερλίαο θαη Διιεληθνχ.

16 θνπφο ηεο δηπισκαηηθήο/πηπρηαθήο εξγαζίαο είλαη ε εμνηθείσζε ησλ θνηηεηψλ κε ηελ επηζηεκνληθή κέζνδν γηα ηελ εκπεηξηθή κειέηε ησλ γισζζηθψλ θαη ινγνηερληθψλ θαηλνκέλσλ, ζε δηαθνξεηηθφ βαζκφ εκβάζπλζεο θαη εμεηδίθεπζεο. Ζ δηπισκαηηθή/πηπρηαθή εξγαζία πεξηιακβάλεη νπσζδήπνηε ηε δηεμαγσγή εκπεηξηθήο έξεπλαο, κε ηελ εθαξκνγή ηεο θαηάιιειεο κεζφδνπ θαη κε ηε ζπιινγή εκπεηξηθψλ δεδνκέλσλ, ηα νπνία πξνήιζαλ απφ ηε ρξήζε γισζζηθψλ ή ινγνηερληθψλ εξγαιείσλ ή αλάινγσλ ηερληθψλ. Ζ εθπφλεζε δηπισκαηηθήο/πηπρηαθήο εξγαζίαο θαηαιήγεη ζηε ζπγγξαθή δνθηκίνπ. Ζ πξνθνξηθή ππνζηήξημε ηεο δηπισκαηηθήο/πηπρηαθήο εξγαζίαο γίλεηαη ελψπηνλ Δμεηαζηηθήο Δπηηξνπήο. Σα θξηηήξηα βαζκνιφγεζεο πεξηιακβάλνπλ: (α) ηελ πνηφηεηα ηνπ γξαπηνχ δνθηκίνπ, (β) ηελ επάξθεηα ηνπ κεζνδνινγηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο πνξείαο δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο, θαη (γ) ηελ πνηφηεηα ηεο πξνθνξηθήο παξνπζίαζεο.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΣΟΤ 2014 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΣΟΤ 2014 2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΣΟΤ 2014 2015 Α ΓΕΝΙΚΟ ΚΤΚΛΟ Α/Α Σίηλορ Μαθήμαηορ 1. Δηζαγσγή ζηελ Κιαζηθή Φηινινγία 2. Αξραία Διιεληθή Θεκαηνγξαθία Η 3. Δηζαγσγή ζηε Βπδαληηλή Φηινινγία Α Δξάμηνο Ώπερ/εβδ Γ.Μ..Β.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΣΟΤ 2015 2016

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΣΟΤ 2015 2016 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΣΟΤ 201 2016 Α ΓΕΝΙΚΟ ΚΤΚΛΟ Α/Α Σίηλορ Μαθήμαηορ Δηζαγσγή ζηελ Φηινινγία Αξραία Διιεληθή Θεκαηνγξαθία Η. 4. Δηζαγσγή ζηε Βπδαληηλή Φηινινγία Δηζαγσγή ζηε Νενειιεληθή Φηινινγία*.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ Αξραία Διιεληθή Ηζηνξία 3 Νεόηεξε Ηζηνξία ηεο Μεζνγείνπ 3 Δηζαγωγή ζηελ Πνιηηηθή Δπηζηήκε 3 Δηζαγωγή ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΑ ΜΑΘΗΜΑ ΗΜΕΡΑ ΑΘΘΟΤΑ. 9-11 Γιώζζα θαη Δπηθνηλωλία Γεπηέξα 8/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β

ΩΡΑ ΜΑΘΗΜΑ ΗΜΕΡΑ ΑΘΘΟΤΑ. 9-11 Γιώζζα θαη Δπηθνηλωλία Γεπηέξα 8/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β Σελίδα1 ΕΞΑΜΗΝΟ 9-11 Γιώζζα θαη Δπηθνηλωλία Γεπηέξα 8/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β 9-11 Θεωξία θαη Πξαθηηθή Έληππεο Δπηθνηλωλίαο Πέκπηε 11/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β 12-2 Κνηλωληθή Θεωξία ΗΗ Πέκπηε 18/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β 3-5

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΑ ΣΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΟΤ ΕΞΑΜΗΝΟΤ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΤ ΕΣΟΤ 2009-2010

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΑ ΣΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΟΤ ΕΞΑΜΗΝΟΤ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΤ ΕΣΟΤ 2009-2010 Β ΔΞΑΜΗΝΟ 9.00 10.00 Γεληθή Γιωζζνινγία ΗΗ Τ θ. Ξπδόπνπινο Αξραϊθό Έπνο: Όκεξνο Y θ. Καξαθάληδα 10.00 11.00 Γεληθή Γιωζζνινγία ΗΗ Τ θ. Ξπδόπνπινο 11.00 12.00 Γεληθή Γιωζζνινγία ΗΗ Τ θ. Ξπδόπνπινο Αξραϊθό

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΣΙΓΟΝΗ ΣΑΡΜΠΟΠΟΤΛΟΤ

ΑΝΣΙΓΟΝΗ ΣΑΡΜΠΟΠΟΤΛΟΤ Π.3.1.1 χληαμε κεζνδνινγηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηε γισζζηθή δηδαζθαιία κε παηδαγσγηθή ηεθκεξίσζε. ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ: Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΟΤ ΦΙΝΛΑΓΙΚΟΤ ΓΛΩΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014 1 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ ΠΕ ΘΟ ΑΝΘΡΩΠΘΣΘΚΩΝ, ΝΟΜΘΚΩΝ & ΚΟΘΝΩΝΘΚΩΝ ΕΠΘΣΗΜΩΝ (πεπιλαμβ. οι ηπαηιωηικέρ σολέρ) 2. Ιζηνξία ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014 2 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ ΠΕ ΘΟ ΘΕΣΘΚΩΝ ΕΠΘΣΗΜΩΝ 3 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 --

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 -- ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 -- 5. Σίηινο καζήκαηνο Δηζαγσγή ζηα παθέηα Λνγηζκηθνχ 6. Τπεχζπλνο καζήκαηνο Ησάλλεο Απνζηνιάθεο 7. θνπφο θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εμνηθείσζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

2 0 1 3-2 0 14 ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ. http://www.del.auth.gr

2 0 1 3-2 0 14 ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ. http://www.del.auth.gr Ο Γ Ζ Γ Ο Π Ο Τ Γ Ω Ν 2 0 1 3-2 0 14 ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ http://www.del.auth.gr Πεξηερφκελα - Inhaltsverzeichnis ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΟ ΣΜΖΜΑ ΓΔΡΜΑΝΗΚΖ ΓΛΧΑ ΚΑΗ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ Ηζηνξηθφ Σκήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Αξιοποίηςη των ΤΠΕ ςτην εκπαιδευτική διδακτική διαδικαςία ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ Ο υπολογιςτήσ ωσ μζςο πρακτικήσ εγγραμματιςμοφ Δεκαετίεσ: 1950-60 «Τα βαςικά» Δνκηζκόο: Φσλνινγία

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΓΑΛΛΗΚΖ ΓΛΩΑ ΚΑΗ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ Ακαδημαϊκό έτοσ 2010-2011 ΑΘΗΝΑ 2010 Eπηκέιεηα: Μαξίλα Βήρνπ Πίλαθαο εμσθχιινπ: Robert Delaunay,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» 34

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» 34 ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» 34 1. Σίηινο καζήκαηνο Αξρέο Γηνίθεζεο θαη ηξαηεγηθήο Τπεξεζηψλ Τγείαο 2. Τπεχζπλνο καζήκαηνο Νίθνο Μαληαδάθεο 3. θνπφο θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΣΟΤ ΝΔΟΤ ΔΝΙΑΙΟΤ ΠΛΑΙΙΟΤ ΠΟΤΓΩΝ

ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΣΟΤ ΝΔΟΤ ΔΝΙΑΙΟΤ ΠΛΑΙΙΟΤ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΔΙΓΙΚΔΤΗ: ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΤΠΟΔΙΓΙΚΔΤΗ: ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΓΛΩΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ ΣΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔ ΒΑΗ ΣΑ ΟΙΚΔΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΓΩΝ

Η ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ ΣΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔ ΒΑΗ ΣΑ ΟΙΚΔΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΓΩΝ Π.3.1.1 χληαμε κεζνδνινγηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηε γισζζηθή δηδαζθαιία κε παηδαγσγηθή ηεθκεξίσζε. Η ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ ΣΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΥΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΟΛΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ Π. Μ..: πνπδέο ζηηο Γιώζζεο θαη ηνλ Πνιηηηζκό ησλ Υσξώλ ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξώπεο ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ CONNECTICUT ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ CONNECTICUT ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Π3.1.1. Σχληαμε κεζνδνινγηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ έληαμε ησλ ΤΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηε γισζζηθή δηδαζθαιία κε παηδαγσγηθή ηεθκεξίσζε ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ CONNECTICUT

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΚΤΠΡΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΚΤΠΡΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Π3.1.1. Σχληαμε κεζνδνινγηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ έληαμε ησλ ΤΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηε γισζζηθή δηδαζθαιία κε παηδαγσγηθή ηεθκεξίσζε ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΚΤΠΡΟΤ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

Π.3.1.1 Η ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΩΝ Η.Π.Α. ΜΔ ΒΑΗ ΣΟΝ ΚΟΙΝΟ ΠΤΡΗΝΑ ΓΙΑΠΟΛΙΣΔΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ

Π.3.1.1 Η ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΩΝ Η.Π.Α. ΜΔ ΒΑΗ ΣΟΝ ΚΟΙΝΟ ΠΤΡΗΝΑ ΓΙΑΠΟΛΙΣΔΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ Π.3.1.1 Σύληαμε κεζνδνινγηθνύ πιαηζίνπ γηα ηελ έληαμε ησλ ΤΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηε γισζζηθή δηδαζθαιία κε παηδαγσγηθή ηεθκεξίσζε. Η ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΜΑΚΖΛΝ (κατ. Καθηματικού Δυαρμογών) Δηδηθά Θέκαηα Γηαθξηηώλ Μαζεκαηηθώλ ακθ. 1 ----------- Μεραληθή ησλ ζξαύζεσλ θαη Δξγαζηήξην ΠΒ101, ΠΒ102

ΔΜΑΚΖΛΝ (κατ. Καθηματικού Δυαρμογών) Δηδηθά Θέκαηα Γηαθξηηώλ Μαζεκαηηθώλ ακθ. 1 ----------- Μεραληθή ησλ ζξαύζεσλ θαη Δξγαζηήξην ΠΒ101, ΠΒ102 ΔΘΛΗΘΝ ΚΔΡΠΝΒΗΝ ΞΝΙΡΔΣΛΔΗΝ ΠΣΝΙΖ ΔΦΑΟΚΝΠΚΔΛΩΛ ΚΑΘΖΚΑΡΗΘΩΛ ΘΑΗ ΦΠΗΘΩΛ ΔΞΗΠΡΖΚΩΛ ΑΘΑΓΖΚΑΪΘΝ ΔΡΝΠ 2009-2010 ΡΔΙΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΔΞΑΛΑΙΖΞΡΗΘΩΛ ΔΜΔΡΑΠΔΩΛ ΑΘΑΓΖΚΑΪΘΝ ΔΡΝΠ 2009-2010 ΖΚ/ΛΗΑ 1ο - 2ο 2/8/10 ο-4ο 9.00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕ ΣΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΟΤ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕ ΣΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΟΤ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ Ο Επεξεργαςτήσ Κειμζνου : Είναι ζνα ιςχυρό μζςο διδαςκαλίασ. Χρηςιμοποιείται: ωσ πυρήνασ μιασ διδαςκαλίασ ή για δημιουργία δραςτηριοτήτων προγφμναςησ και εξάςκηςησ (drill and practice) Κυριαρχοφν: Word:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Π.3.1.1. Σύνηαξη μεθοδολογικού πλαιζίος για ηην ένηαξη ηων ΤΠΔ ζηην εκπαίδεςζη και ηη γλωζζική διδαζκαλία με παιδαγωγική ηεκμηπίωζη ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΓΙΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΓΙΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Π3.1.1. Σύληαμε κεζνδνινγηθνύ πιαηζίνπ γηα ηελ έληαμε ησλ ΤΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηε γισζζηθή δηδαζθαιία κε παηδαγσγηθή ηεθκεξίσζε ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Δθπαίδεπζε ζηα κέζα επηθνηλσλίαο: Πξνο κηα θξηηηθή αμηνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηψλ

Δθπαίδεπζε ζηα κέζα επηθνηλσλίαο: Πξνο κηα θξηηηθή αμηνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηψλ Δθπαίδεπζε ζηα κέζα επηθνηλσλίαο: Πξνο κηα θξηηηθή αμηνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηψλ Μπεηίλα Νηάβνπ Καζεγήηξηα Ψπρνινγίαο Τκήκα Δπηθνηλσλίαο & Μ.Μ.Δ. Παλεπηζηήκην Αζελψλ www.media.uoa.gr/davou «Κάζε κέξα θαηαγξάθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΗΣΟΡΗΑ, ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΟΛΗΣΗΜΗΚΧΝ ΑΓΑΘΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2010-2011 ρνιή Αλζξσπηζηηθώλ Δπηζηεκώλ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ «Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο» «ΗΣΟΡΗΟΓΡΑΦΗΑ ΣΖ ΝΔΟΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (1974-2008)»

Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ «Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο» «ΗΣΟΡΗΟΓΡΑΦΗΑ ΣΖ ΝΔΟΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (1974-2008)» ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΙΧΑΝΝΙΝΧΝ ΦΙΛΟΟΦΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΦΙΛΟΟΦΙΑ, ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΗ ΚΑΙ ΦΤΥΟΛΟΓΙΑ ΣΟΜΔΑ ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΗ Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ «Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο» Μεηαπηπρηαθή θνηηήηξηα: Αζελά Νέγξε «ΗΣΟΡΗΟΓΡΑΦΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Οη πνπδέο Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο θαη Ηζηνξίαο ζην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ 2011-2012

Οη πνπδέο Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο θαη Ηζηνξίαο ζην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ 2011-2012 Οη πνπδέο Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο θαη Ηζηνξίαο ζην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ 2011-2012 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΥΟΛΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ Σκήκα Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο θαη Ηζηνξίαο Π ε ξ η ε ρ ό κ ε λ α Α. Ζ Κνηλσληθή

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Π E P I E X O M E N A

Π E P I E X O M E N A i Π E P I E X O M E N A Σελ. Σςνηομογπαθίερ... iv Καλωζόπιζμα... vii M E P O A' ΓENIKE OΔHΓIE 1. Όξγαλα Γηνίθεζεο ηνπ Τκήκαηνο Φ.Π.Χ.... 3 2. Πξόγξακκα Σπνπδώλ ηνπ Tκήκαηνο Φ.Π.Χ.... 5 3. Πξαθηηθή άζθεζε

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΑΡΥΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΙΣΟΡΙΑ

ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΑΡΥΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΙΣΟΡΙΑ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ (O.EΠ.ΕΚ.) ΠΑΡΟΥΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΤΜΕΝΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΟΝΗΗ ΜΕΛΕΣΩΝ: ΜΕΛΕΣΗ 10 ΕΚΠΟΝΗΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΕΛΕΣΗ: ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΑΡΥΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΙΣΟΡΙΑ Επιζηημονικώς Τπεύθσνη Έργοσ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 1 ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Μπηιαλάθε Διεπζεξία ΚΔΤΠ ΠΔΡΙΣΔΡΙΟΤ 2 http://www.ntua.gr/undergraduate.html ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ρνιή Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ρνιή Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ ρνιή Ηιεθηξνιόγωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΣΑΞΗ ΣΧΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ TΧΝ ΚΛΑΙΚΧΝ ΓΛΧΧΝ: ΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΓΔΡΜΑΝΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

ΔΝΣΑΞΗ ΣΧΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ TΧΝ ΚΛΑΙΚΧΝ ΓΛΧΧΝ: ΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΓΔΡΜΑΝΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Π3.1.1 Σύληαμε κεζνδνινγηθνύ πιαηζίνπ γηα ηελ έληαμε ησλ ΤΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηε γισζζηθή δηδαζθαιία κε παηδαγσγηθή ηεθκεξίσζε. ΔΝΣΑΞΗ ΣΧΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ TΧΝ ΚΛΑΙΚΧΝ ΓΛΧΧΝ: ΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΗΛΗΚΖ Μ. ΝΑΕΑΡΔΣΗΑΝ

ΒΑΗΛΗΚΖ Μ. ΝΑΕΑΡΔΣΗΑΝ ΒΑΗΛΗΚΖ Μ. ΝΑΕΑΡΔΣΗΑΝ Γηεύζπλζε: Π. Σζαιδάξε 1, Β Κηήξην 69100, Κνκνηελή Σκήκα Γιώζζαο, Φηινινγίαο θαη Πνιηηηζκνύ Παξεπμείληωλ ρωξώλ Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο e-mail: marynazaretian4@yahoo.gr Τπό

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Διδακτικού Μεταςχηματιςμού του Προγράμματοσ Σπουδών με την αξιοποίηςη των νέων Μέςων και των Τεχνολογιών

Διαδικαςία Διδακτικού Μεταςχηματιςμού του Προγράμματοσ Σπουδών με την αξιοποίηςη των νέων Μέςων και των Τεχνολογιών Διαδικαςία Διδακτικού Μεταςχηματιςμού του Προγράμματοσ Σπουδών με την αξιοποίηςη των νέων Μέςων και των Τεχνολογιών Ηλεκτρονικέσ ςημειώςεισ για φοιτητέσ Δπηθ. Καζεγεηήο Αιηβίδνο νθφο Παηδαγσγηθφ Σκήκα

Διαβάστε περισσότερα

Γημιοσργική Γραθή: μια άλλη προζέγγιζη ηης λογοηετνίας ή η επιζηροθή ηης Ρηηορικής;

Γημιοσργική Γραθή: μια άλλη προζέγγιζη ηης λογοηετνίας ή η επιζηροθή ηης Ρηηορικής; 1 Γημιοσργική Γραθή: μια άλλη προζέγγιζη ηης λογοηετνίας ή η επιζηροθή ηης Ρηηορικής; Ανηρέας Καρακίηζιος Καθηγηηής Παιδικής Λογοηετνίας Τ.Δ.Π.Α.Δ, Α.Π.Θ. ΠΔΡΙΛΗΨΗ Ο ζηόρνο ηεο εξγαζίαο επηθεληξώλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΓΛΩΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΒΙΚΣΩΡΙΑ ΣΗ ΑΤΣΡΑΛΙΑ ΚΑΙ Η ΥΔΗ ΣΟΤ ΜΔ ΣΙ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ

ΣΟ ΓΛΩΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΒΙΚΣΩΡΙΑ ΣΗ ΑΤΣΡΑΛΙΑ ΚΑΙ Η ΥΔΗ ΣΟΤ ΜΔ ΣΙ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ Π3.1.1. Σύληαμε κεζνδνινγηθνύ πιαηζίνπ γηα ηελ έληαμε ησλ ΤΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηε γισζζηθή δηδαζθαιία κε παηδαγσγηθή ηεθκεξίσζε ΣΟ ΓΛΩΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΒΙΚΣΩΡΙΑ ΣΗ ΑΤΣΡΑΛΙΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ Φ.Π.Φ. ΣΟΜΔΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ. ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟΤ ΠΑΝΑΓΗΧΣΑ. ΘΔΜΑ:

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ Φ.Π.Φ. ΣΟΜΔΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ. ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟΤ ΠΑΝΑΓΗΧΣΑ. ΘΔΜΑ: ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ Φ.Π.Φ. ΣΟΜΔΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ. ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟΤ ΠΑΝΑΓΗΧΣΑ. ΘΔΜΑ: «ΟΗ ΔΡΧΣΖΔΗ ΣΖ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΠΡΑΞΖ : ΑΝΑΛΤΖ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟΤ ΣΧΝ ΔΡΧΣΖΔΧΝ ΣΟΤ ΥΟΛΗΚΟΤ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ. Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας 1-2

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ. Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας 1-2 1-2 09 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ http://mspv.primarymusic.gr/mspv/ 7 ο & 8 ο ΤΕΥΧΟΣ Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΘΔΘ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΞΔ Εξσπηρέηηζη πελαηών ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηεο παξνύζαο ελέξγεηαο θαηάξηηζεο είλαη ε παξνρή εμεηδηθεπκέλεο γλώζεο ζηνπο θαηαξηηδνκέλνπο,

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Ιαηξηθή Δηδηθφηεηα ζηε Γεξκαλία

Ιαηξηθή Δηδηθφηεηα ζηε Γεξκαλία Γεξκαληθή Υπεξεζία Αθαδεκατθψλ Αληαιιαγψλ Ιαηξηθή Δηδηθφηεηα ζηε Γεξκαλία Ärztliche Weiterbildung in Deutschland Πεξηερφκελα παξνπζίαζεο 1. Λίγα ιφγηα γηα ηε Γεξκαλία 2. Γηάξθεηα Δηδίθεπζεο 3. Τη πξέπεη

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ»

ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ» ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ» ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΧΝ: ΜΑΡΣΗΝΟΤ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ Α.Μ. 9982200700256 ΜΠΟΕΗΟΝΔΛΟΤ ΔΗΡΖΝΖ Α.Μ. 9982200700215 ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: 11 Ννεκβξίνπ 1974 Σφπνο Γέλλεζεο: Αζήλα Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε: Έγγακνο ηξαηησηηθέο Τπνρξεψζεηο : Εθπιεξσκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα ηήπιξηρ Δπιμόπθωζηρ. Σεύσορ 3: Κλάδορ ΠΔ02

Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα ηήπιξηρ Δπιμόπθωζηρ. Σεύσορ 3: Κλάδορ ΠΔ02 Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΓΛΩΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΙ Η ΥΔΗ ΣΟΤ ΜΔ ΣΙ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ

ΣΟ ΓΛΩΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΙ Η ΥΔΗ ΣΟΤ ΜΔ ΣΙ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ Π3.1.1. Σύληαμε κεζνδνινγηθνύ πιαηζίνπ γηα ηελ έληαμε ησλ ΤΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηε γισζζηθή δηδαζθαιία κε παηδαγσγηθή ηεθκεξίσζε ΣΟ ΓΛΩΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΙ Η ΥΔΗ ΣΟΤ ΜΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΖΓΗΔ ΓΗΑ ΣΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΣΖ ΝΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΧΑ ΣΖΝ Α' ΛΤΚΔΗΟΤ

ΟΓΖΓΗΔ ΓΗΑ ΣΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΣΖ ΝΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΧΑ ΣΖΝ Α' ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ----- ΔΝΗΑΗΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΣΟΜΔΑ Π/ΘΜΗΑ & Γ/ΘΜΗΑ ΔΚΠ/Ζ Γ/ΝΖ ΠΟΤΓΩΝ Γ/ΘΜΗΑ ΔΚΠ/Ζ ΣΜΖΜΑ Α Να διαηηπηθεί μέσπι... Βαθμόρ Αζθαλείαρ... Μαπούζι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΟΜΗ ΚΑΙ ΣΟΥΟΙ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ ΜΑΣΔΡ ΓΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΧΑ, ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ ΚΑΙ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ

ΓΟΜΗ ΚΑΙ ΣΟΥΟΙ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ ΜΑΣΔΡ ΓΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΧΑ, ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ ΚΑΙ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΟΜΗ ΚΑΙ ΣΟΥΟΙ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ ΜΑΣΔΡ ΓΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΧΑ, ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ ΚΑΙ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Τν πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπ Επαγγελμαηικού Μάζηερ για εκπαιδεσηικός ηης ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

«Σρεδίαζε θαη Αλάπηπμε πεξηερνκέλνπ Δηθηπαθνύ ηόπνπ θαη δηαδηθηπαθνύ πεξηνδηθνύ ζηε ζρνιηθή ηάμε: ην παξάδεηγκα κηαο έξεπλαο δξάζεο.

«Σρεδίαζε θαη Αλάπηπμε πεξηερνκέλνπ Δηθηπαθνύ ηόπνπ θαη δηαδηθηπαθνύ πεξηνδηθνύ ζηε ζρνιηθή ηάμε: ην παξάδεηγκα κηαο έξεπλαο δξάζεο. ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ, ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΚΑΗ ΜΔΧΝ ΜΑΕΗΚΖ ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΗΑ ΣΜΖΜΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

2 0 1 4-2 0 1 5 ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ. http://www.del.auth.gr

2 0 1 4-2 0 1 5 ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ. http://www.del.auth.gr Ο Γ Ζ Γ Ο Π Ο Τ Γ Ω Ν 2 0 1 4-2 0 1 5 ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ http://www.del.auth.gr Πεξηερφκελα - Inhaltsverzeichnis ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΟ ΣΜΖΜΑ ΓΔΡΜΑΝΗΚΖ ΓΛΧΑ ΚΑΗ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ Ηζηνξηθφ Σκήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Η ειεθηξνληθή κάζεζε ζηα ηδξύκαηα ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο αλά θξάηνο 39

Η ειεθηξνληθή κάζεζε ζηα ηδξύκαηα ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο αλά θξάηνο 39 1 Ηιεθηξνληθή κάζεζε ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. πγθξηηηθή πξνζέγγηζε ηεο εθαξκνγήο ηεο ειεθηξνληθήο κάζεζεο ζηε ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε ηεο Γεξκαλίαο, ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δζζνλίαο Πεξίιεςε Δπξεηήξην Δηζαγσγή..

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ηαπξνχια Κεθάια Δ..Γ.Γ. / Σ.Ο.Α.

ηαπξνχια Κεθάια Δ..Γ.Γ. / Σ.Ο.Α. ΔΗΑΓΧΓΖ... 2 ΥΑΡΑΞΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΚΑΗ ΘΔΧΡΗΑ.... 3 Ζ δηαθνξά ηνπ curriculum θαη ηνπ syllabus... 3 Ζ ζεκαζία ηνπ curriculum... 7 ΑΓΓΛΗΚΑ ΓΗΑ «ΔΗΓΗΚΟΤ ΚΟΠΟΤ»... 10 H ζεκαζία ηεο ιέμεο «εηδηθφο» ζθνπφο...

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Υπόδειγμα: Η ποιητική γενιά του 30

Υπόδειγμα: Η ποιητική γενιά του 30 Θεματικός κύκλος: Τέχνη, Πολιτισμός Υπόδειγμα: Η ποιητική γενιά του 30 ΝΠ Πξφθεηηαη, θπζηθά, γηα ηε ινγνηερληθή γεληά, πνπ ζηε λενειιεληθή γξακκαηνινγία πνιηηνγξαθήζεθε κε ηνλ θαζηεξσκέλν πιένλ φξν Γεληά

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Α/Α ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΡΙΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΘΕΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 1 Σα κνληέια πξνψζεζεο Above-the-Line

Διαβάστε περισσότερα