ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΣΟΤ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΣΟΤ 2015 2016"

Transcript

1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΣΟΤ Α ΓΕΝΙΚΟ ΚΤΚΛΟ Α/Α Σίηλορ Μαθήμαηορ Δηζαγσγή ζηελ Φηινινγία Αξραία Διιεληθή Θεκαηνγξαθία Η. 4. Δηζαγσγή ζηε Βπδαληηλή Φηινινγία Δηζαγσγή ζηε Νενειιεληθή Φηινινγία*. Γεληθή Γισζζνινγία Η Αξραία Διιεληθή Ηζηνξία Α Δξάμηνο Ώπερ/εβδ Γ.Μ..Β. Π.Μ. ΠΑΠΑΥΡΤΟΣΟΜΟΤ ΓΔΧΡΓΗΑΓΟΤ ΚΑΣΗΓΗΑΝΝΖ Γισζζνινγία ΑΡΥΑΚΖ ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΔΠΗΛΟΓΖ Γεληθήο Παηδείαο ΥΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΤΛΟ ΚΑΡΑΚΑΝΣΕΑ ΠΡΟΑΗΡΔΣΗΚΟ ΜΑΘΖΜΑ 1 *Ξέλε Γιώζζα Γηδαζθαιείν Ξέλσλ Γισζζώλ *Σο μάθημα πποήλθε από ηην ζςγσώνεςζη ηων μαθημάηων «Ηζηοπία ηηρ Νεοελληνικήρ Λογοηεσνίαρ: Απσέρ 17 ορ αι.» (Α εξαμήνος) και «Ηζηοπία ηηρ Νεοελληνικήρ Λογοηεσνίαρ: 18 ορ 20 ορ αι.» (Β εξαμήνος) 1

2 Β Δξάμηνο Α/Α Σίηλορ Ώπερ/εβδ Γ.Μ..Β. Π.Μ. Μαθήμαηορ Αξρατθό Έπνο: Όκεξνο ΚΑΡΑΚΑΝΣΕΑ Λαηηληθή Θεκαηνγξαθία ΚΑΕΑΝΣΕΗΓΖ. Αξραία Διιεληθή Φηινζνθία: Πιάησλ: Θεσξία ησλ Ηδεώλ 4. Ο νισκόο θαη ε Δπηαλεζηαθή ρνιή. Γεληθή Γισζζνινγία ΗΗ Διιεληζηηθή θαη Ρσκατθή Ηζηνξία ΥΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΤΛΟ ΑΘΖΝΖ Γισζζνινγία ΞΤΓΟΠΟΤΛΟ ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΔΠΗΛΟΓΖ (ΔΠΗΛΟΓΖ 1 ΜΑΘΖΜΑ) Γεληθήο Παηδείαο ΤΡΚΟΤ ΠΡΟΑΗΡΔΣΗΚΟ ΜΑΘΖΜΑ *Ξέλε Γιώζζα Γηδαζθαιείν Ξέλσλ Γισζζώλ Α/Α Σίηλορ Μαθήμαηορ Αξραίν Διιεληθό Γξάκα: Aηζρύινο- νθνθιήο Γ Δξάμηνο Ώπερ/εβδ Γ.Μ..Β. Π.Μ. ΚΑΡΑΚΑΝΣΕΑ Λαηηληθό Έπνο: Βηξγίιηνο. Βπδαληηλά Κείκελα θαη Πνιηηηζκόο ΛΗΠΚΑ ΝΟΤΗΑ 4. Πεξηγξαθηθή αλάιπζε ηεο Νέαο Διιεληθήο Οη απαξρέο ηνπ αξραίνπ ειιεληθνύ πεδνύ ιόγνπ Γισζζνινγία ΞΤΓΟΠΟΤΛΟ ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΔΠΗΛΟΓΖ (ΔΠΗΛΟΓΖ 2 ΜΑΘΖΜΑΣΑ) ΟΗΚΟΝΟΜΟΠΟΤΛΟΤ Μύζνο θαη Σειεηνπξγία ζηελ Αξραία Διιάδα Γεληθήο Παηδείαο ΚΑΡΑΚΑΝΣΕΑ. Δηζαγσγή ζηελ Αξραηνινγία ηνπ Αξραίνπ Θεάηξνπ (0) ΚΡΔΔΜΠ 2

3 4. Αλαπηπμηαθή ςπρνινγία () ΓΗΑΚΟΓΗΧΡΓΖ ΠΡΟΑΗΡΔΣΗΚΟ ΜΑΘΖΜΑ *Ξέλε Γιώζζα Γηδαζθαιείν Ξέλσλ Γισζζώλ Α/Α Σίηλορ Μαθήμαηορ Αξραία ειιεληθή Ηζηνξηνγξαθία: Ζξόδνηνο Λαηηληθή Ηζηνξηνγξαθία: Υξπζόο Αηώλαο. Νενειιεληθή Πεδνγξαθία: 19 νο 20 νο αη. 4. Ηζηνξία ηεο Διιεληθήο Γιώζζαο Αξραίεο Διιεληθέο Γεκνθξαηίεο. 4. Αξρηηεθηνληθή αξραίσλ ζεάηξσλ (0)* Φηινζνθία 19νπ- 20νύ αηώλα Γ Δξάμηνο Ώπερ/εβδ Γ.Μ..Β. Π.Μ Γισζζνινγία ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΔΠΗΛΟΓΖ (ΔΠΗΛΟΓΖ 2 ΜΑΘΖΜΑΣΑ) Φηινζνθία ηνπ δηθαίνπ Τ407 Αλάζεζε ζηε Φηινζνθία Αλάζεζε ζηε Φηινζνθία ΥΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΤΛΟ ΚΑΕΑΝΣΕΗΓΖ ΓΚΟΣΖ ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟ ΠΑΠΑΥΡΤΟΣΟΜΟΤ ΚΡΔΔΜΠ ΚΟΝΣΟ ΠΑΡΟΤΖ. Δξκελεπηηθή- Φαηλνκελνινγία Αλάζεζε ζηε Φηινζνθία ΚΟΝΣΟ-ΠΑΡΟΤΖ ΠΡΟΑΗΡΔΣΗΚΟ ΜΑΘΖΜΑ *Ξέλε Γιώζζα Γηδαζθαιείν Ξέλσλ Γισζζώλ *Σο μάθημα μποπούν να ηο δηλώζοςν μόνο όζοι έσοςν δηλώζει ζηο ηπίηο εξάμηνο ηο μάθημα «Διζαγωγή ζηην Απσαιολογία ηος Απσαίος Θεάηπος»

4 Β ΚΤΚΛΟ ΔΗΓΗΚΔΤΔΩΝ ΚΛΑΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ Α/Α Σίηλορ Μαθήμαηορ Ώπερ/εβδ Δ Δξάμηνο Γ.Μ..Β. Π.Μ. Λαηηληθή Ηζηνξηνγξαθία: Αξγπξόο Αηώλαο ΚΑΕΑΝΣΕΗΓΖ Αξραία Διιεληθή Θεκαηνγξαθία ΗΗ πκπόζην θαη πκπνζηαθή Λνγνηερλία θαηά ηελ Αξραηόηεηα ΟΗΚΟΝΟΜΟΠΟΤΛΟΤ Αξρατθό Έπνο: Ζζίνδνο. Αξραία Λνγνηερλία Διιεληθή θαη Ρσκατθή θαηά Βηνγξαθία 4. Λνγνηερλία Πνιηηηζκηθή Ηζηνξία θαηά ηνπ Καηά Βπδαληίνπ: αξρηηεθηνληθή θαη ηέρλε (0) ΓΔΧΡΓΗΑΓΟΤ ΜΔΡΑΝΣΕΑ. Νενειιεληθή ΑΘΖΝΖ Φηινινγία: (80 ) 6. Ηζηνξία ηεο Δπξσπατθήο Λνγνηερλίαο: 19 νο ΚΑΣΗΓΗΑΝΝΖ 20 νο αη. (100) 7. ΝΟΤΗΑ Βπδαληηλή πνίεζε (80) Μνξθνινγία (0) Γισζζνινγία Φσλνινγία (0) Γισζζνινγία εκαζηνινγία (60) Γισζζνινγία ΡΑΛΛΖ ΠΑΠΑΕΑΥΑΡΗΟΤ ΡΟΤΟΤ 1 Κεηκελνγισζζνινγία (40) Γισζζνινγία ΑΡΥΑΚΖ 1 Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο θαη Αλαπηπμηαθή Γπζιεμία ΣΔΜΔΛΖ 4

5 1. Θεσξία ηνπ ζεάηξνπ θαη ηνπ δξάκαηνο ζηνπο λεόηεξνπο ρξόλνπο (2) 14. Δηεξόηεηα θαη εθπαίδεπζε ζηελ ειιεληθή δηαζπνξά Σν Δπξσπατθό Θέαηξν ηνπ 20νύ αη. ( ) (2) 16. Διεύζεξε επηινγή ΑΜΠΑΣΑΚΑΚΖ ΑΡΒΑΝΗΣΖ ΡΟΕΖ

6 Σ Δξάμηνο Α/Α Σίηλορ Μαθήμαηορ Ώπερ/εβδ Γ.Μ..Β. Π.Μ. Κείκελα Β νθηζηηθήο Λνγνηερλία ηεο Απηνθξαηνξηθήο Πεξηόδνπ Αξραίν Διιεληθό Γξάκα: Δπξηπίδεο Αξραία Διιεληθή Λατθή Παξάδνζε. Αξραία Διιεληθή Ηζηνξηνγξαθία: Θνπθπδίδεο 4. Λαηηληθή Λπξηθή Πνίεζε. Βπδαληηλνί Ηζηνξηθνί θαη ρξνλνγξάθνη 6. Θέκαηα Θεσξίαο ηεο Λνγνηερλίαο (0 ) 7. Παιακάο ηθειηαλόο (80) Διιεληθή Παιαηνγξαθία (80) ύληαμε (40) Γισζζνινγία ΟΗΚΟΝΟΜΟΠΟΤΛΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΟΠΟΤΛΟΤ ΠΑΠΑΥΡΤΟΣΟΜΟΤ ΡΑΓΚΟ ΛΗΠΚΑ ΓΚΟΣΖ ΚΑΣΗΓΗΑΝΝΖ ΝΟΤΗΑ ΡΟΤΟΤ 10. Κνηλσληνγισζζνινγία (40) Γισζζνινγία ΑΡΥΑΚΖ 1 Δξεπλεηηθά Εεηήκαηα Γηαρξνληθήο Γισζζνινγίαο Γισζζνινγία ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟ 1 Μεζνδνινγία ηεο Γισζζηθήο Έξεπλαο Γισζζνινγία ΠΑΠΑΕΑΥΑΡΗΟΤ 1. Πνιππνιηηηζκηθόηεηα θαη ρεδηαζκνί Μάζεζεο ΑΡΒΑΝΗΣΖ 14. Σν ζέαηξν ηνπ 19νπ αηώλα. Ρεαιηζκόο, λαηνπξαιηζκόο, ςπρνινγηθό δξάκα ΚΤΡΗΑΚΟ Διεύζεξε επηινγή 6

7 Α/Α Σίηλορ Μαθήμαηορ Ε Δξάμηνο Ώπερ/εβδ Γ.Μ..Β. Π.Μ. ΤΠΟΥΡΔΩΣΗΚΑ ΜΑΘΖ ΜΑΣΑ Διδίκεςζη Λαηηληθή άηηξα ΚΑΕΑΝΣΕΗΓΖ Γξακκαηεία Ύζηεξεο Αξραηόηεηαο θαη Πξσηνβπδαληηλήο Πεξηόδνπ Αξραία Διιεληθά Φηινζνθηθά Κείκελα: Πιάησλ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΤΛΟ ΓΔΧΡΓΗΑΓΟΤ ΡΑΓΚΟ Αξραία Διιεληθή Λπξηθή Πνίεζε ΠΑΠΑΥΡΤΟΣΟΜΟΤ Γηπισκαηηθή εξγαζία 4. Κ.Π.Καβάθεο (60) ΚΧΣΗΟΤ. Βπδαληηλή Φηινινγία: Ο Μ. Φειιόο θαη ε επνρή ησλ Κνκλελώλ 6. Βπδαληηλή Πεδνγξαθία 7. Γηαιεθηνινγία 8. Ηζηνξηθή Γξακκαηηθή ηεο Αξραίαο Διιεληθήο Αηζζεηηθή Αλαιπηηθή Αηζζεηηθή 1 Γηα Βίνπ Μάζεζε θαη Δθπαίδεπζε Γισζζνινγία Γισζζνινγία Αλάζεζε ζηε ΦΗΛΟΟΦΗΑ Αλάζεζε ζηε ΦΗΛΟΟΦΗΑ ΓΖΜΖΣΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΠΑΠΑΕΑΥΑΡΗΟΤ ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟ ΚΑΛΔΡΖ ΕΔΨΜΠΈΚΖ ΚΑΡΑΛΖ 1 ρνιηθή Φπρνινγία Η (2) ΓΖΜΑΚΟ 1. Διεύζεξε επηινγή 7

8 Α/Α Σίηλορ Μαθήμαηορ Αξραίν Διιεληθό Γξάκα: Αξηζηνθάλεο Ζ Δξάμηνο Ώπερ/εβδ Γ.Μ..Β. Π.Μ. ΠΑΠΑΥΡΤΟΣΟΜΟΤ Αξραία Διιεληθά Φηινζνθηθά Κείκελα: Αξηζηνηέιεο ΡΑΓΚΟ Πξόζιεςε ηνπ Αξραίνπ Διιεληθνύ Γξάκαηνο ΚΑΡΑΚΑΝΣΕΑ. Παππξνινγία ΤΡΚΟΤ Διιεληζηηθή πνίεζε 4. Λαηηληθό Έπνο: Λνπθξήηηνο - Οβίδηνο. Γηπισκαηηθή εξγαζία 6. Γξακκαηεία κέζεο βπδαληηλήο πεξηόδνπ (8 νο -10 νο αη.) 7. Γ. εθέξεο (60) ΛΗΠΚΑ ΚΧΣΗΟΤ 8. Γξακκαηεία ύζηεξεο βπδαληηλήο πεξηόδνπ (80) ΝΟΤΗΑ 9. Λεμηθνινγία Γισζζνινγία ΞΤΓΟΠΟΤΛΟ 10. Αξρέο Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο 1 Σν κεηαπνιεκηθό Νενειιεληθό Θέαηξν ΤΦΑΝΣΖ ΡΟΕΖ 1 *Πξαθηηθή Άζθεζε Σειεηνθνίησλ Διεύζεξε επηινγή // Γισζζνινγίαο ΜΔΛΖ ΓΔΠ ΚΑΗ ΣΧΝ ΣΡΗΧΝ ΔΗΓΗΚΔΤΔΧΝ 8

9 ΒΤΕΑΝΣΗΝΩΝ ΚΑΗ ΝΔΟΔΛΛΖΝΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ () Α/Α Σίηλορ Μαθήμαηορ Δ Δξάμηνο Ώπερ/εβδ Γ.Μ..Β. Π.Μ. Βπδαληηλή πνίεζε ΝΟΤΗΑ Νενειιεληθή ΑΘΖΝΖ Φηινινγία: Ηζηνξία ηεο Δπξσπατθήο Λνγνηερλίαο: 19 νο 20 νο ΚΑΣΗΓΗΑΝΝΖ αη. Πνιηηηζκηθή Ηζηνξία ηνπ Βπδαληίνπ: αξρηηεθηνληθή θαη ηέρλε. Μνξθνινγία (0) Γισζζνινγία 4. Φσλνινγία (0) Γισζζνινγία ΜΔΡΑΝΣΕΑ ΡΑΛΛΖ ΠΑΠΑΕΑΥΑΡΗΟΤ. εκαζηνινγία (60) Γισζζνινγία ΡΟΤΟΤ 6. Κεηκελνγισζζνινγία (40) 7. Αξρατθό Έπνο: Ζζίνδνο 8. πκπόζην θαη πκπνζηαθή Λνγνηερλία θαηά ηελ Αξραηόηεηα Γισζζνινγία Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο θαη Αλαπηπμηαθή Λνγνηερλία Γπζιεμία θαηά Δηεξόηεηα θαη εθπαίδεπζε ζηελ ειιεληθή δηαζπνξά Λνγνηερλία Σν θαηά επξσπατθό Καηά ζέαηξν ηνπ 20νύ αη. ( ) 1 Διεύζεξε επηινγή ΑΡΥΑΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΟΠΟΤΛΟΤ ΣΔΜΔΛΖ ΑΡΒΑΝΗΣΖ ΡΟΕΖ 9

10 Α/Α Τίτλος Μαθήματος Ώρες/εβδ Δ Φ Ε Σ Δξάμηνο Δ.Μ. Σ.Β. Π.Μ. ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Βπδαληηλνί Ηζηνξηθνί θαη ρξνλνγξάθνη Παιακάο ηθειηαλόο ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΚΑΣΗΓΗΑΝΝΖ Θέκαηα Θεσξίαο ηεο ΓΚΟΣΖ Λνγνηερλίαο Διιεληθή ΝΟΤΗΑ Παιαηνγξαθία. Δξεπλεηηθά θαη Μεζνδνινγηθά Εεηήκαηα ΑΘΖΝΖ Νενειιεληθήο Φηινινγίαο 4. Αξραίν ειιεληθό δξάκα: Δπξηπίδεο (0). Αξραία Διιεληθή Λατθή Παξάδνζε (0) ΠΑΠΑΥΡΤΟΣΟΜΟΤ 6. Αξραία Διιεληθή Ηζηνξηνγξαθία: ΡΑΓΚΟ Θνπθπδίδεο 7. ύληαμε (40) Γισζζνινγία ΡΟΤΟΤ 8. Μεζνδνινγία ηεο Γισζζηθήο Έξεπλαο 9. Κνηλσληνγισζζνινγία (40) 10. Δξεπλεηηθά Εεηήκαηα Γηαρξνληθήο Γισζζνινγίαο 1 Πνιππνιηηηζκηθόηεηα θαη ρεδηαζκνί Μάζεζεο 1 Σν ζέαηξν ηνπ 19νπ αηώλα. Ρεαιηζκόο, λαηνπξαιηζκόο, ςπρνινγηθό δξάκα 1. Σν Νενειιεληθό Θέαηξν ηνπ Πξώηνπ Μηζνύ ηνπ 20νύ αη Γισζζνινγία Γισζζνινγία Γισζζνινγία Διεύζεξε επηινγή ΠΑΠΑΕΑΥΑΡΗΟΤ ΑΡΥΑΚΖ ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟ ΑΡΒΑΝΗΣΖ ΚΤΡΗΑΚΟ ΒΑΗΛΔΗΟΤ 10

11 Α/Α Σίηλορ Μαθήμαηορ Βπδαληηλή Φηινινγία: Ο Μ. Φειιόο θαη ε επνρή ησλ Κνκλελώλ Ε Δξάμηνο Ώπερ/εβδ Γ.Μ..Β. Π.Μ. Κ.Π. Καβάθεο ΚΧΣΗΟΤ Βπδαληηλή Πεδνγξαθία Γηπισκαηηθή Δξγαζία. Αξραία Διιεληθή Λπξηθή Πνίεζε 4. Αξραία Διιεληθά Φηινζνθηθά Κείκελα: Πιάησλ. Γξακκαηεία Ύζηεξεο Αξραηόηεηαο θαη Πξσηνβπδαληηλήο Πεξηόδνπ 6. Γηαιεθηνινγία Ηζηνξηθή Γξακκαηηθή ηεο Αξραίαο Διιεληθήο ρνιηθή Φπρνινγία Η (2) 9. Γηα Βίνπ Μάζεζε θαη Δθπαίδεπζε (0) 10. Δηζαγσγή ζηελ Ηζηνξία θαη Θεσξία ηνπ Κηλεκαηνγξάθνπ 1 Σν Κξεηηθό Θέαηξν (2) 1 Αλαιπηηθή Αηζζεηηθή Αλάζεζε ζην Γισζζνινγία Γισζζνινγία 1. Διεύζεξε επηινγή Αλάζεζε ζην Αλάζεζε ζηε ΦΗΛΟΟΦΗΑ ΓΖΜΖΣΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΠΑΠΑΥΡΤΟΣΟΜΟΤ ΡΑΓΚΟ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΤΛΟ/ ΓΔΧΡΓΗΑΓΟΤ ΠΑΠΑΕΑΥΑΡΗΟΤ ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟ ΓΖΜΑΚΟ ΚΑΡΑΛΖ ΧΣΖΡΟΠΟΤΛΟΤ ΒΑΗΛΔΗΟΤ ΕΔΨΜΠΈΚΖ 11

12 Α/Α Σίηλορ Μαθήμαηορ Γξακκαηεία ύζηεξεο βπδαληηλήο πεξηόδνπ Ζ Δξάμηνο Ώπερ/εβδ Γ.Μ..Β. Π.Μ. ΝΟΤΗΑ Γ. εθέξεο ΚΧΣΗΟΤ. Γξακκαηεία κέζεο βπδαληηλήο πεξηόδνπ (8 νο -10 νο αη) 4. Πξσηνπνξίεο ζηελ Δπξσπατθή Λνγνηερλία θαη ζηελ Σέρλε ηνπ 20 νπ Αη. ΚΑΣΗΓΗΑΝΝΖ. Μεηαπνιεκηθή ΚΧΣΗΟΤ Λνγνηερλία 6. Γηπισκαηηθή Δξγαζία 7. Αξραίν Διιεληθό Γξάκα: Αξηζηνθάλεο ΠΑΠΑΥΡΤΟΣΟΜΟΤ (0) 8. Διιεληζηηθή πνίεζε 9. Παππξνινγία (0) 10. Λεμηθνινγία 1 Αξρέο Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο 1 Σν κεηαπνιεκηθό Νενειιεληθό Θέαηξν 1. *Πξαθηηθή Άζθεζε Σειεηνθνίησλ 14. Διεύζεξε επηινγή ΤΡΚΟΤ Γισζζνινγία ΞΤΓΟΠΟΤΛΟ 0 0 // Γισζζνινγίαο ΤΦΑΝΣΖ ΡΟΕΖ ΜΔΛΖ ΓΔΠ ΚΑΗ ΣΧΝ ΣΡΗΧΝ ΔΗΓΗΚΔΤΔΧΝ 12

13 Β ΚΤΚΛΟ ΔΗΓΗΚΔΤΔΩΝ ΓΛΩΟΛΟΓΗΑ Δ Δξάμηνο Α/Α Σίηλορ Μαθήμαηορ Ώπερ/εβδ Γ.Μ..Β. Π.Μ. Μνξθνινγία Γισζζνινγία ΡΑΛΛΖ Φσλνινγία Γισζζνινγία ΠΑΠΑΕΑΥΑΡΗΟΤ εκαζηνινγία Γισζζνινγία ΡΟΤΟΤ Κεηκελνγισζζνινγία Γισζζνινγία ΑΡΥΑΚΖ. Γηδαθηηθή ηεο Γιώζζαο (40) 4. Εεηήκαηα Γισζζηθήο Δθπαίδεπζεο (40). Πνιηηηζκηθή Ηζηνξία ηνπ Βπδαληίνπ: αξρηηεθηνληθή θαη ηέρλε (0) Αλάζεζε ζην Αλάζεζε ζην ΗΟΡΓΑΝΗΓΟΤ ΦΣΔΡΝΗΑΣΖ ΜΔΡΑΝΣΕΑ 6. Ηζηνξία ηεο Δπξσπατθήο Λνγνηερλίαο: 19 νο 20 νο αη. (100) 7. Νενειιεληθή Φηινινγία: (80 ) 8. Βπδαληηλή πνίεζε (80) ΚΑΣΗΓΗΑΝΝΖ 9. πκπόζην θαη πκπνζηαθή Λνγνηερλία θαηά ηελ Αξραηόηεηα 10. Αξρατθό Έπνο: Ζζίνδνο ΑΘΖΝΖ ΝΟΤΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΟΠΟΤΛΟΤ 1 Δηεξόηεηα θαη εθπαίδεπζε ζηελ ειιεληθή δηαζπνξά 1 Διεύζεξε επηινγή ΑΡΒΑΝΗΣΖ 1

14 Σ Δξάμηνο Α/Α Σίηλορ Μαθήμαηορ Ώπερ/εβδ Γ.Μ..Β. Π.Μ. ύληαμε Γισζζνινγία ΡΟΤΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΔΠΗΛΟΓΖ (ΔΠΗΛΟΓΖ ΜΑΘΖΜΑΣΑ) πγθξηηηθή ΡΑΛΛΖ Γισζζνινγία Μνξθνινγία Μεζνδνινγία ηεο ΠΑΠΑΕΑΥΑΡΗΟΤ Γισζζνινγία Γισζζηθήο Έξεπλαο. ΑΡΥΑΚΖ Κνηλσληνγισζζνινγία Γισζζνινγία 4.. Δξεπλεηηθά Εεηήκαηα Γηαρξνληθήο Γισζζνινγίαο Θέκαηα Θεσξίαο ηεο Λνγνηερλίαο (0) 6. Παιακάο ηθειηαλόο (80) 7. Διιεληθή Παιαηνγξαθία (80) 8. Βπδαληηλνί Ηζηνξηθνί θαη ρξνλνγξάθνη Γισζζνινγία ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟ ΓΚΟΣΖ ΚΑΣΗΓΗΑΝΝΖ ΝΟΤΗΑ 9. Αξραίν Διιεληθό Γξάκα: Δπξηπίδεο (0) Αξραία Διιεληθή Ηζηνξηνγξαθία: Θνπθπδίδεο Αξραία Διιεληθή Λατθή Παξάδνζε (0) 1 Διεύζεξε επηινγή ΠΑΠΑΥΡΤΟΣΟΜΟΤ ΡΑΓΚΟ 14

15 Ε Δξάμηνο Α/Α Σίηλορ Μαθήμαηορ Ώπερ/εβδ Γ.Μ..Β. Π.Μ. Διδίκεςζη ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΔΠΗΛΟΓΖ (ΔΠΗΛΟΓΖ 6 ΜΑΘΖΜΑΣΑ) Μνξθνθσλνινγία ησλ Νενειιεληθώλ Γισζζνινγία ΡΑΛΛΖ Γηαιέθησλ πγθξηηηθή ύληαμε Γισζζνινγία ΡΟΤΟΤ. Γηαιεθηνινγία 4. Ηζηνξηθή Γξακκαηηθή ηεο Αξραίαο Διιεληθήο. Γηπισκαηηθή Δξγαζία Γισζζνινγία ΠΑΠΑΕΑΥΑΡΗΟΤ Γισζζνινγία ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟ 6. Κ. Π. Καβάθεο (60) ΚΧΣΗΟΤ 7. Βπδαληηλή Φηινινγία: Ο Μ. Φειιόο θαη ε επνρή ησλ Κνκλελώλ 8. Αξραία Διιεληθά Φηινζνθηθά Κείκελα: Πιάησλ 9. Αξραία Διιεληθή Λπξηθή Πνίεζε 10. Γξακκαηεία Ύζηεξεο Αξραηόηεηαο θαη Πξσηνβπδαληηλήο Πεξηόδνπ 1 Γηα Βίνπ Μάζεζε θαη Δθπαίδεπζε (0) 1 ρνιηθή Φπρνινγία Η Δηζαγσγή ζηελ Ηζηνξία θαη Θεσξία ηνπ Κηλεκαηνγξάθνπ Σν Κξεηηθό Θέαηξν (2) Αλαιπηηθή Αηζζεηηθή Διεύζεξε επηινγή ΡΑΓΚΟ ΠΑΠΑΥΡΤΟΣΟΜΟΤ Αλάζεζε ζηε Φηινζνθία ΥΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΤΛΟ/ ΓΔΧΡΓΗΑΓΟΤ ΚΑΡΑΛΖ ΓΖΜΑΚΟ ΧΣΖΡΟΠΟΤΛΟΤ ΒΑΗΛΔΗΟΤ ΕΔΨΜΠΔΚΖ 1

16 Ζ Δξάμηνο Α/Α Σίηλορ Μαθήμαηορ Ώπερ/εβδ Γ.Μ..Β. Π.Μ. ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΔΠΗΛΟΓΖ (ΔΠΗΛΟΓΖ 6 ΜΑΘΖΜΑΣΑ) Αλάιπζε Λόγνπ Γισζζνινγία ΑΡΥΑΚΖ Δξεπλεηηθά Εεηήκαηα πληαθηηθήο Θεσξίαο. 4.. Δξγαζηεξηαθή Φσλεηηθή Λεμηθνινγία Σππνινγία Γισζζώλ Γισζζνινγία ΡΟΤΟΤ Γισζζνινγία ΠΑΠΑΕΑΥΑΡΗΟΤ Γισζζνινγία ΞΤΓΟΠΟΤΛΟ Γ807 Γισζζνινγία ΡΑΛΛΖ 6. Τπνινγηζηηθή Γισζζνινγία 7. Αλαιπηηθή Φηινζνθία ΗΗ Αλάζεζε ζε Ζ/Τ Αλάζεζε ζε ΦΗΛΟΟΦΗΑ ΓΑΡΜΠΑ ΕΔΨΜΠΔΚΖ 8. Γηπισκαηηθή Δξγαζία 9. ΚΧΣΗΟΤ Γ. εθέξεο (60) 10. Γξακκαηεία ύζηεξεο βπδαληηλήο πεξηόδνπ (80) Αξραίν Διιεληθό 1 Γξάκα: Αξηζηνθάλεο (0) 1 Αξραία Διιεληθά Φηινζνθηθά Κείκελα: Αξηζηνηέιεο 1. Διιεληζηηθή πνίεζε ΝΟΤΗΑ ΠΑΠΑΥΡΤΟΣΟΜΟΤ ΡΑΓΚΟ 14. Παππξνινγία (0) ΤΡΚΟΤ *Πξαθηηθή Άζθεζε Σειεηνθνίησλ Διεύζεξε επηινγή // Γισζζνινγίαο ΜΔΛΖ ΓΔΠ ΚΑΗ ΣΧΝ ΣΡΗΧΝ ΔΗΓΗΚΔΤΔΧΝ 16

17 ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ: Σν Πξόγξακκα πνπδώλ ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο, κε βάζε ην Π.Γ. 167/2001, πξνζθέξεη ηξεηο () Δηδηθεύζεηο: α) Κιαζηθώλ πνπδώλ, β) Βπδαληηλώλ θαη Νενειιεληθώλ πνπδώλ () θαη γ) Γισζζνινγίαο. Σα καζήκαηα ησλ ηεζζάξσλ πξώησλ εμακήλσλ είλαη θνηλά γηα όινπο ηνπο θνηηεηέο. Από ην πέκπην εμάκελν αξρίδνπλ ηα πξνγξάκκαηα εηδίθεπζεο: α) Κιαζηθώλ πνπδώλ, β) Βπδαληηλώλ θαη Νενειιεληθώλ πνπδώλ (), γ) Γισζζνινγίαο. Ζ «Ξέλε Γιώζζα» είλαη «πξναηξεηηθό κάζεκα» θαη δελ πεξηιακβάλεηαη ζηνλ απαηηνύκελν αξηζκό καζεκάησλ, ππνρξεσηηθώλ θαη επηινγήο γηα ηελ απόθηεζε πηπρίνπ.. Σα καζήκαηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ είλαη ηξίσξα, αληηζηνηρνύλ ζε ηξεηο () δηδαθηηθέο κνλάδεο έθαζην κε πληειεζηή Βαξύηεηαο θαη έρνπλ δηάξθεηα ελόο εμακήλνπ. 4. α) Όια ηα καζήκαηα ηνπ Α Κύθινπ πνπδώλ (ππνρξεσηηθά θαη επηινγήο) αληηζηνηρνύλ ζε πηζησηηθέο κνλάδεο ην θαζέλα. β) Όια ηα καζήκαηα ηνπ Β Κύθινπ πνπδώλ (ππνρξεσηηθά θαη επηινγήο) αληηζηνηρνύλ ζε πηζησηηθέο κνλάδεο ην θαζέλα.. Γηα ηελ απόθηεζε ηνπ πηπρίνπ απαηηείηαη νη θνηηεηέο λα ζπκπιεξώζνπλ ηνπιάρηζηνλ 144 δηδαθηηθέο κνλάδεο, πνπ αληηζηνηρνύλ ζε ηνπιάρηζηνλ 48 καζήκαηα σο εμήο: γηα ηνλ πξώην θύθιν ζπνδώλ θαη γηα όζνπο έρνπλ έηνο εηζαγσγήο πξηλ από ην 2012 απαηηείηαη ε επηηπρήο παξαθνινύζεζε από 1 έσο 20 ππνρξεσηηθώλ καζεκάησλ θαη 4 έσο 9 καζεκάησλ επηινγήο ζε ζύλνιν ηνπιάρηζηνλ 24 καζεκάησλ όπσο έρνπλ νξηζηεί ζην πξόγξακκα ζπνπδώλ. Γηα όζνπο έρνπλ έηνο εηζαγσγήο από ην 2012 θαη κεηά απαηηείηαη ε επηηπρήο παξαθνινύζεζε 18 ππνρξεσηηθώλ καζεκάησλ θαη 6 καζεκάησλ επηινγήο ζε ζύλνιν 24 καζεκάησλ όπσο έρνπλ νξηζηεί ζην πξόγξακκα ζπνπδώλ. Γηα ηνλ δεύηεξν θύθιν ζπνπδώλ απαηηείηαη ε επηηπρήο εμέηαζε, γηα ηελ Κλαζική εηδίθεπζε, ηνπιάρηζηνλ ζε 8 ππνρξεσηηθά καζήκαηα εηδίθεπζεο ζε ηνπιάρηζηνλ 4 επηινγήο καζήκαηα εηδίθεπζεο θαη έσο 12 καζήκαηα επηινγήο είηε ηεο εηδίθεπζεο είηε άιισλ εηδηθεύζεσλ ζε ζύλνιν 24 καζεκάησλ. Γηα ηελ εηδίθεπζε απαηηείηαη ε επηηπρήο εμέηαζε ζε ηνπιάρηζηνλ 8 ππνρξεσηηθά καζήκαηα εηδίθεπζεο ζε ηνπιάρηζηνλ 4 επηινγήο καζήκαηα εηδίθεπζεο θαη έσο 12 καζήκαηα επηινγήο είηε ηεο εηδίθεπζεο είηε άιισλ εηδηθεύζεσλ ζε ζύλνιν 24 καζεκάησλ. Γηα ηελ εηδίθεπζε Γλωζζολογίαρ απαηηείηαη ε επηηπρήο εμέηαζε ζηα ππνρξεσηηθά καζήκαηα εηδίθεπζεο Μνξθνινγία, Φσλνινγία, ύληαμε, ζε ηνπιάρηζηνλ 9 επηινγήο καζήκαηα εηδίθεπζεο θαη έσο 12 καζήκαηα επηινγήο είηε ηεο εηδίθεπζεο είηε άιισλ εηδηθεύζεσλ ζε ζύλνιν 24 καζεκάησλ. 6. Σα καζήκαηα πξνζκεηξνύληαη ζην πηπρίν κε βάζε ην ραξαθηεξηζκό ηνπ θάζε καζήκαηνο όηαλ έγηλε ε επηηπρήο εμέηαζή ηνπ. 7. Οη θνηηεηέο ηνπ Γ έηνπο δύλαληαη λα εθπνλήζνπλ Πηπρηαθή Δξγαζία, ε νπνία αληηζηνηρεί κε 6 Γ.Μ. Ο θνηηεηήο πνπ ζα επηιέμεη «Πηπρηαθή Δξγαζία» ζην Ε εμάκελν νθείιεη λα επηιέμεη ην ίδην κάζεκα θαη ζην Ζ εμάκελν. 8. Οη θνηηεηέο ηνπ Γ έηνπο θαηόπηλ αίηεζήο ηνπο θαη αθνύ επηιεγνύλ από ηελ Δπηηξνπή Πξαθηηθήο Άζθεζεο, θαιύπηνληαο ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα, δύλαληαη λα επηιέμνπλ ην κάζεκα «Πξαθηηθή Άζθεζε Σειεηνθνίησλ», ε νπνία αληηζηνηρεί κε Γ.Μ. 9. Σν κάζεκα Δλεύθεπη Δπιλογή αθνξά απνθιεηζηηθά θαη κόλν ζε αλαγλώξηζε καζεκάησλ από ην πξόγξακκα ERASMUS. 17

Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΚΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ

Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΚΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ Βαζκόο Αζθαιείαο: Να δηαηεξεζεί κέρξη: ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΑΓΑ:Β41Α9-6ΑΦ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ ---- ΑΘΖΝΑ 02 / 04 / 2012 ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚ. ΚΑΗ ΟΗΚΟΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗ ΑΓΧΓΖ Σν πξώην Σν δεύηεξν

ΔΗ ΑΓΧΓΖ Σν πξώην Σν δεύηεξν ΔΗΑΓΧΓΖ Σν Σκήκα Διιεληθήο Γιψζζαο, Λνγνηερλίαο θαη Διιεληθνχ Πνιηηηζκνχ ιεηηνπξγεί ζην πιαίζην ηεο ρνιήο Αγσγήο θαη Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αξγπξνθάζηξνπ. Απφ ην αθαδεκατθφ έηνο 2008-2009,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΑΘΖΝΑ 2009 1 2 ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

2 0 1 3-2 0 14 ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ. http://www.del.auth.gr

2 0 1 3-2 0 14 ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ. http://www.del.auth.gr Ο Γ Ζ Γ Ο Π Ο Τ Γ Ω Ν 2 0 1 3-2 0 14 ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ http://www.del.auth.gr Πεξηερφκελα - Inhaltsverzeichnis ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΟ ΣΜΖΜΑ ΓΔΡΜΑΝΗΚΖ ΓΛΧΑ ΚΑΗ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ Ηζηνξηθφ Σκήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

APITOTEΛEIO ΠANEΠITHMIO ΘEAΛONIKH ΘEOΛOΓIKH XOΛH TMHMA ΠOIMANTIKH KAI KOINΩNIKH ΘEOΛOΓIA OΓHΓO ΠOYΓΩN AKAΓHMAΪKO ETO 2010-2011 ΘEAΛONIKH 2010

APITOTEΛEIO ΠANEΠITHMIO ΘEAΛONIKH ΘEOΛOΓIKH XOΛH TMHMA ΠOIMANTIKH KAI KOINΩNIKH ΘEOΛOΓIA OΓHΓO ΠOYΓΩN AKAΓHMAΪKO ETO 2010-2011 ΘEAΛONIKH 2010 1 APITOTEΛEIO ΠANEΠITHMIO ΘEAΛONIKH ΘEOΛOΓIKH XOΛH TMHMA ΠOIMANTIKH KAI KOINΩNIKH ΘEOΛOΓIA OΓHΓO ΠOYΓΩN AKAΓHMAΪKO ETO 2010-2011 ΘEAΛONIKH 2010 2 EΠITPOΠH EΠIMEΛEIA OΓHΓOY ΠOYΓΧN: Γεληθή επνπηεία: Aζαλάζηνο

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA ΦIΛOΣOΦIAΣ, ΠAIΔAΓΩΓIKHΣ ΚΑΙ ΨYXOΛOΓIAΣ

TMHMA ΦIΛOΣOΦIAΣ, ΠAIΔAΓΩΓIKHΣ ΚΑΙ ΨYXOΛOΓIAΣ ΠANEΠIΣTHMIO IΩANNINΩN ΦIΛOΣOΦIKH ΣXOΛH TMHMA ΦIΛOΣOΦIAΣ, ΠAIΔAΓΩΓIKHΣ ΚΑΙ ΨYXOΛOΓIAΣ OΔHΓOΣ ΣΠOYΔΩN IΩANNINA 2013 2014 i Π E P I E X O M E N A Σελ. Σςνηομογπαθίερ... iv Καλωζόπιζμα... vii M E P O A' ΓENIKE

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ

ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΡΖΣΖ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Γηεπζύλνπζα: Διέλε Καηζαξνύ, Δπίθ. Καζεγήηξηα Παηδαγσγηθήο ΝΟΔΜΒΡΙΟ 2013 1 1) Ιζηνξηθό Σν Δξγαζηήξην Γηδαθηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΓΑΛΛΗΚΖ ΓΛΩΑ ΚΑΗ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ Ακαδημαϊκό έτοσ 2010-2011 ΑΘΗΝΑ 2010 Eπηκέιεηα: Μαξίλα Βήρνπ Πίλαθαο εμσθχιινπ: Robert Delaunay,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΦΗΛΟΟΦΗΑ Γεληθέο δηαηάμεηο Σν Σκήκα Φηινζνθίαο-Παηδαγσγηθήο θαη Φπρνινγίαο νξγαλψλεη θαη ιεηηνπξγεί απφ ην αθαδεκατθφ έηνο 2004-2005 Πξφγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΖΡΔΗΑ ΠΟΤΓΩΝ ΚΑΗ ΦΟΗΣΖΣΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΘΔΔΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΓΗΑ ΣΟ ΔΑΡΗΝΟ ΔΞΑΜΖΝΟ 2011-2012

ΤΠΖΡΔΗΑ ΠΟΤΓΩΝ ΚΑΗ ΦΟΗΣΖΣΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΘΔΔΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΓΗΑ ΣΟ ΔΑΡΗΝΟ ΔΞΑΜΖΝΟ 2011-2012 ΤΠΖΡΔΗΑ ΠΟΤΓΩΝ ΚΑΗ ΦΟΗΣΖΣΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΘΔΔΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΓΗΑ ΣΟ ΔΑΡΗΝΟ ΔΞΑΜΖΝΟ 2011-2012 Οθηώβρηος 2011 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΣΜΖΜΑ ΓΑΛΛΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΚΑΗ ΤΓΥΡΟΝΩΝ ΓΛΩΩΝ... 3 2. ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΚΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Πξνζωπηθά ζηνηρεία. Ζκεξνκελία γελλήζεσο 1ε Οθησβξίνπ 1965. Σόπνο γελλήζεσο. Γηεύζπλζε Γεσξγίνπ Παπαλδξένπ 44 69100 Κνκνηελή

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Πξνζωπηθά ζηνηρεία. Ζκεξνκελία γελλήζεσο 1ε Οθησβξίνπ 1965. Σόπνο γελλήζεσο. Γηεύζπλζε Γεσξγίνπ Παπαλδξένπ 44 69100 Κνκνηελή ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Πξνζωπηθά ζηνηρεία Ολνκαηεπώλπκν λνκα παηξόο / κεηξόο Μαξία Σδηάηδε-Παπαγηάλλε Κσλζηαληίλνο / Δπαγγειία Ζκεξνκελία γελλήζεσο 1ε Οθησβξίνπ 1965 Σόπνο γελλήζεσο Τπεθνόηεηα Οηθνγελεηαθή

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΘΔΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2012-2013

ΥΟΛΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΘΔΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2012-2013 ΥΟΛΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΘΔΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2012-2013 Ηαλνπάξηνο 2012 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΣΜΖΜΑ ΑΓΓΛΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ... 3 2. ΣΜΖΜΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ... 4 3. ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΛΟΓΗΚΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή»

«Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή» ΥΑΡΟΘΟΠΔΗΟ ΠΑΛΔΠΗΣΖΚΗΟ Σμήμα Δπιζηήμηρ Γιαιηολογίαρ Γιαηποθήρ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ «Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή» Θλινική Γιαηποθή Γιαηποθή & Άζκηζη Γιαηποθή & Γημόζια Τγεία [2012] Δ Ι. Β

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΡΟ ΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΟΤΓΔ 2009-2013 Βαθμός Πηστίοσ: 9,00 «Άριζηα» 2009 19 και 7/10 «Άριζηα» ΓΙΑΚΡΙ ΔΙ Απρίλιος 2012 Τποηροθία ΙΚΤ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΡΟ ΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΟΤΓΔ 2009-2013 Βαθμός Πηστίοσ: 9,00 «Άριζηα» 2009 19 και 7/10 «Άριζηα» ΓΙΑΚΡΙ ΔΙ Απρίλιος 2012 Τποηροθία ΙΚΤ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΩΝΥΜΟ: Γεκεηξάθε ΟΝΟΜΑ: Εσή ΖΜ. ΓΔΝΝΖΣΖΣ: 17/04/1991 ΤΟΠΟΣ ΓΔΝΝΖΣΖΣ: Φαιθίδα-Δύβνηαο ΔΗΓΗΚΟΤΖΤΑ: Δθπαηδεπηηθόο Πξσηνβάζκηαο (Γεκνηηθό Σρνιείν) ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΚΑΤΑΣΤΑΣΖ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗ Η ΣΧΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗ ΔΧΝ (MASTER IN BUSINESS ADMINISTRATION M.B.

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗ Η ΣΧΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗ ΔΧΝ (MASTER IN BUSINESS ADMINISTRATION M.B. ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΧΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ (MASTER IN BUSINESS ADMINISTRATION M.B.A.) ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑ ΣΟ ΑΚΑΓΗΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2014-2015

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΓΔΝΙΚΑ ΙΙ. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΙΙΙ. ΑΡΙΘΜΟ ΜΟΡΙΩΝ ΙV. ΔΙΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΓΟΚΙΜΑΙΔ V. ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑΣΑ VI. ΤΥΝΔ ΔΡΩΣΗΔΙ ΥΟΛΙΑ Ι.

Ι. ΓΔΝΙΚΑ ΙΙ. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΙΙΙ. ΑΡΙΘΜΟ ΜΟΡΙΩΝ ΙV. ΔΙΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΓΟΚΙΜΑΙΔ V. ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑΣΑ VI. ΤΥΝΔ ΔΡΩΣΗΔΙ ΥΟΛΙΑ Ι. Ι. ΓΔΝΙΚΑ ΙΙ. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΙΙΙ. ΑΡΙΘΜΟ ΜΟΡΙΩΝ ΙV. ΔΙΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΓΟΚΙΜΑΙΔ V. ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑΣΑ VI. ΤΥΝΔ ΔΡΩΣΗΔΙ ΥΟΛΙΑ Ι. ΓΔΝΙΚΑ Δπηζηεκνληθά πεδία Οη ζρνιέο ησλ ΑΔΙ θαη ΣΔΙ θαηαλέκνληαη ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Υξηζηόδνπινο Α. Υαηδερξηζηνδνύινπ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Υξηζηόδνπινο Α. Υαηδερξηζηνδνύινπ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Υξηζηόδνπινο Α. Υαηδερξηζηνδνύινπ Γηεύζπλζε: Αγακέκλνλνο 1, 2310 Λαθαηάκηα Σειέθσλα: 00357 22 382044/ 22 848171, 99333939 E-mail: εκείσζε: agatha1@cytanet.com.cy Έρσ εθπιεξώζεη ηηο ζηξαηησηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΗ ΤΜΥΨΝΑ ΜΕ ΣΟ Π.Δ. 407/80

ΥΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΗ ΤΜΥΨΝΑ ΜΕ ΣΟ Π.Δ. 407/80 Προκηρύξεισ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΨΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΧΗ ΔΙΔΑΚΟΝΣΨΝ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΥΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΗ ΤΜΥΨΝΑ ΜΕ ΣΟ Π.Δ. 407/80 Η Γεληθή πλέιεπζε Δηδηθήο χλζεζεο ηνπ Σκήκαηνο Φαξκαθεπηηθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΖ EΚΠΑΗΓΔΤΖ ΦΟΗΣΖΣΩΝ

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΖ EΚΠΑΗΓΔΤΖ ΦΟΗΣΖΣΩΝ ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΖ EΚΠΑΗΓΔΤΖ ΦΟΗΣΖΣΩΝ Eλεκεξσηηθό Φύιιν Mαζήκαηνο Oθζαικνινγίαο 2014-2015 Γηεπζπληήο Κιηληθήο: Π. Οηθνλνκίδεο, Καζεγεηήο Τπεύζπλνη εθπαίδεπζεο: Πξνπηπρηαθή: Β. Καξακπαηάθεο, Π. Οηθνλνκίδεο Πξνπηπρηαθή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Μήλπκα ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ Σν Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ παξφληνο νδεγνχ, γηα ην αθαδεκατθφ έηνο 2007 2008, ππνζηεξίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΖΝ ΣΡΗΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΑΠΟ ΔΠΑΛ

ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΖΝ ΣΡΗΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΑΠΟ ΔΠΑΛ Φ Ρ Ο Ν Σ Ι Σ Η Ρ Ι Α ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ 21 & ΠΕΡΙΚΛΕΟΤ, Π. ΦΑΛΗΡΟ ΣΗΛ-FAX: 210 9851164, www.neapaideia.edu.gr, Ε-mail: info@neapaideia.edu.gr ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΖΝ ΣΡΗΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΑΠΟ ΔΠΑΛ Οη θάηνρνη απνιπηεξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

CTP Development Σεμινάπιο

CTP Development Σεμινάπιο 1 CTP Development Σεμινάπιο Σκοπόρ Σν εκηλάξην Certified Training Professional Development (CTP Development) έρεη ζρεδηαζηεί κε ζηόρν λα πξνζθέξεη ηηο απαξαίηεηεο παηδαγσγηθέο, δηδαθηηθέο θαη ηερληθέο

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΒΛΑΥΑΓΗ ΜΑΡΙΑ. Λέθηνξαο,Σκ.Πνιηηηθήο Δπηζη.,Παλ/κην Κξεηεο

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΒΛΑΥΑΓΗ ΜΑΡΙΑ. Λέθηνξαο,Σκ.Πνιηηηθήο Δπηζη.,Παλ/κην Κξεηεο Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΒΛΑΥΑΓΗ ΜΑΡΙΑ Λέθηνξαο,Σκ.Πνιηηηθήο Δπηζη.,Παλ/κην Κξεηεο 1 ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Ολνκαηεπώλπκν: Μαξία Θ. Βιαράδε Τπεθνόηεηα: Διιεληθή Ηζαγέλεηα: Διιεληθή Ζκεξνκελία Γέλλεζεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΦΙΛΟΟΦΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΦΙΛΟΟΦΙΑ, ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΗ ΚΑΙ ΦΤΥΟΛΟΓΙΑ

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΦΙΛΟΟΦΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΦΙΛΟΟΦΙΑ, ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΗ ΚΑΙ ΦΤΥΟΛΟΓΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΦΙΛΟΟΦΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΦΙΛΟΟΦΙΑ, ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΗ ΚΑΙ ΦΤΥΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ «ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΑΘΗΝΑ 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ- ΤΠΟΜΝΖΜΑ ΔΡΓΑΗΩΝ ΣΟΤ ΕΖΚΟΤ ΓΔΓΟΤ. Δπίθνπξνπ Καζεγεηή (κε ζεηεία) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ- ΤΠΟΜΝΖΜΑ ΔΡΓΑΗΩΝ ΣΟΤ ΕΖΚΟΤ ΓΔΓΟΤ. Δπίθνπξνπ Καζεγεηή (κε ζεηεία) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ- ΤΠΟΜΝΖΜΑ ΔΡΓΑΗΩΝ ΣΟΤ ΕΖΚΟΤ ΓΔΓΟΤ Δπίθνπξνπ Καζεγεηή (κε ζεηεία) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ Σκήκα Πιαζηηθώλ Σερλώλ θαη Δπηζηεκώλ ηεο Σέρλεο. Γλσζηηθό αληηθείκελν: «Δηθαζηηθέο Σέρλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΟ ΛΤΚΔΙΟ. Πιεξνθνξηαθόο Οδεγόο. πνπδώλ Γεληθνύ Λπθείνπ

ΓΔΝΙΚΟ ΛΤΚΔΙΟ. Πιεξνθνξηαθόο Οδεγόο. πνπδώλ Γεληθνύ Λπθείνπ ΓΔΝΙΚΟ ΛΤΚΔΙΟ Πιεξνθνξηαθόο Οδεγόο πνπδώλ Γεληθνύ Λπθείνπ Πιεξνθνξηαθόο Οδεγόο πνπδώλ Γεληθνύ Λπθείνπ Δπηκέιεηα έθδνζεο: Νηθόιανο Φσηίνπ : Δθπαηδεπηηθφο Πνιηηηθφο Μεραληθφο Υπεχζπλνο Σ.Δ.Π. ΚΔ.ΣΥ.Π. Πηεξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΣΔΗΟΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ. Οδεγόο πνπδώλ

ΠΑΝΣΔΗΟΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ. Οδεγόο πνπδώλ ΠΑΝΣΔΗΟΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Οδεγόο πνπδώλ Αθαδ. έηoπο 2008 2009 1 ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ: Βαζίιεηνο Κέθεο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο πύξνο Πνιπκέξεο, Δ.Σ.Δ.Π. ΑΘΖΝΑ 2009 2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ Μονηέλα ειζαγυγήρ ΣΠΔ ζηην εκπαίδεςζη Πποζεγγίζειρ ειζαγυγήρ ηυν ΣΠΔ ζηην εκπαίδεςζη 1 Θεμελιώδη Δπυηήμαηα Τη ελλννύκε κε ηνλ όξν «ε Πιεξνθνξηθή ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΣΑΞΗ ΣΧΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ TΧΝ ΚΛΑΙΚΧΝ ΓΛΧΧΝ: ΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΓΔΡΜΑΝΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

ΔΝΣΑΞΗ ΣΧΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ TΧΝ ΚΛΑΙΚΧΝ ΓΛΧΧΝ: ΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΓΔΡΜΑΝΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Π3.1.1 Σύληαμε κεζνδνινγηθνύ πιαηζίνπ γηα ηελ έληαμε ησλ ΤΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηε γισζζηθή δηδαζθαιία κε παηδαγσγηθή ηεθκεξίσζε. ΔΝΣΑΞΗ ΣΧΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ TΧΝ ΚΛΑΙΚΧΝ ΓΛΧΧΝ: ΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ

Διαβάστε περισσότερα