Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1

2 Αν ο χρήστης αποτύχει να

3 Πριν από την εγκατάσταση εγκατάσταση.

4 Ο λέβητας αερίου δεν πρέπει να εγκατασταθεί σε χώρο που δεν προστατεύεται από τη βροχή και τα καιρικά φαινόµενα. Εάν πρέπει να εγκατασταθεί υπαίθρια φροντίστε να προστατευθεί ικανοποιητικά µε ειδικό κέλυφος ώστε να µην υπάρξουν επιπτώσεις από ισχυρό αέρα, χιόνι ή βροχή. Επίσης, κατάλληλη µόνωση πρέπει να γίνει για να αποτραπεί οποιοδήποτε πάγωµα.

5 Εκτόνωση κυκλώµατος θέρµανσης: Απουσία για παρατεταµένη χρονική περίοδο από το σπίτι και σε περίπτωση παγοποίησης ή αύξησης της πίεσης του κυκλώµατος, το νερό εκκρίνεται µέσω αυτού του µέρους. Φίλτρο νερών Θέρµανσης (διηθητήρας): βελτιώστε τη λειτουργία της θέρµανσης µε την αφαίρεση των µολυσµατικών παραγόντων µέσα στους σωλήνες µε το καθαρισµό του φίλτρου. Όταν η θέρµανση δεν αποδίδει κατάλληλα, αφαιρέστε το συνδετήρα και καθαρίστε το φίλτρο. (βλ. τη σελίδα 35) Έξοδος νερών συµπυκνωµάτων : Τα νερά των συµπυκνωµάτων βγαίνουν από αυτό το µέρος. (συνδέστε τη σωλήνα αποστραγγισης-δείτε τη σελίδα 59)

6 Ηλεκτρολογική εγκατάσταση.

7 Προειδοποίηση Σύνδεση θερµοστάτη εξωτερικής δεξαµενής αποθήκευσης Ο λέβητας σχεδιάσθηκε για να συνδεθεί µε τη καθαρή επαφή ενός θερµοστάτη χώρου. Αφαιρέστε τη γέφυρα από τα σηµεία 3 και 4 και συνδέστε το καλώδιο που προέρχεται από η ελεύθερη επαφή του θερµοστάτη.(προσοχή θερµοστάτης. χωρίς τάση) Ο λέβητας σχεδιάσθηκε για να συνδεθεί µε ένα αισθητήρα εξωτερικής θερµοκρασίας. Συνδέστε το στα σηµεία 5 και 6 όπως φαίνεται στην εικόνα. Ο λέβητας σχεδιάσθηκε για να συνδεθεί µε τη καθαρή επαφή ενός θερµοστάτη εξωτερικής δεξαµενής. Συνδέστετη στα σηµεία 1 και 2 όπως φαίνεται στην εικόνα. ΠΡΟΣΟΧΗ Ο Λέβητας πρέπει να τροφοδοτηθεί µε 230V Ασφαλίστε το καλώδιο παροχής όπως στην εικόνα

8 Μη αυξάνετε την πίεση αερίου παραπάνω από την προβλεπόµενη. Αυτό µπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή βλάβη του λέβητα Πριν την λειτουργία του λέβητα, ελέγξτε για πιθανή διαρροή αερίου Σαπουνάδα Ο σωλήνας αερίου πρέπει να είναι µεταλλικός, εγκεκριµένος και σύµφωνα µε τα πρότυπα. Κατά τη χρησιµοποίηση LPG, µην εγκαθιστάτε την ασφάλεια φελλού. Μία ενδιάµεση shut-off βαλβίδα αερίου πρέπει τοποθετηθεί.(η ασφάλεια φελλού µπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργίες.) Η δεξαµενή του υγραερίου προπανίου (LPG) πρέπει να είναι 50 κιλών τουλάχιστον. Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε δύο ή περισσότερες δεξαµενές. (συνδέστε διπλή βαλβίδα για να προµηθεύετε αερίο ταυτόχρονα).

9 Για το µοντέλο ανοικτού τύπου, ο λέβητας και οι σωλήνες θέρµανσης πρέπει να εγκατασταθούν στο ίδιο επίπεδο. Όταν οι σωλήνες θέρµανσης εγκαθίστανται στο επάνω πάτωµα από το λέβητα (πρώτο πάτωµα), ο λέβητας πρέπει να κλειστού τύπου.

10 Κατά τη µετατροπή της κεντρικής θέρµανσης σε ατοµική θέρµανση, δεδοµένου ότι υπάρχει πιθανότητα να πληµµυρήσετε από προϋπάρχοντα ύδατα στο κεντρικό κύκλωµα, συνιστάται ο καθαρισµός του κυκλώµατος και η εξαέρωσή του ή καλύτερα η αντικατάσταση των σωλήνων αν το κύκλωµα είναι παλαιό. Να µονώσετε καλά τον αποχετευτικό αγωγό των νερών συµπυκνώσεως γιατί µπορεί να παγώσουν κατά τη διάρκεια του χειµώνα. Αποχέτευση νερών συµπυκνώσεως Ο λέβητας συµπυκνωµάτων χρειάζεται µια συσκευή απελευθέρωσης δεδοµένου ότι η συµπύκνωση γίνεται µέσα στο λέβητα. Συνδέστε τη σωλήνα (συµπεριλαµβάνεται στη συσκευασία), µε το σιφόνι στο κάτω µέρος του λέβητα και οδηγείστε την στην αποχέτευση των όµβριων υδάτων Απαιτείται η χρησιµοποίηση χωριστού σωλήνα, από βινύλιο ή πλαστικό µε ελάχιστη διατοµή 13 χιλ. Το σιφώνιο µέσα στο λέβητα πρέπει να είναι πάντα γεµάτο µε νερό, εάν δεν υπάρχει νερό, γεµίσατέ το µέσω του αγωγού εκτόνωσης των καυσαερίων. Τα νερά συµπυκνώσεως δεν πρέπει να χρησιµοποιηθούν για πόσιµο νερό. Σε περίπτωση βουλώµατος του σιφονιού από τα ιζηµατογενή αιωρήµατα των συµπυκνωµάτων, ο λέβητας θα σταµατήσει να λειτουργεί. Κατά συνέπεια, θα χρειασθεί ο καθαρισµός του σιφονιού πριν την επαναλειτουργία του λέβητα. Απαιτείται ο καθαρισµός αυτός να γίνεται τουλάχιστον µία φορά το χρόνο. (Μέθοδος καθαρισµού: αφαίρεσε το συνδετήρα και ανοίξτε το σιφόνι στη κάτω πλευρά. Να είστε προσεκτικοί, το σιφόνι είναι γεµάτο µε συµπυκνώµατα. Οδηγείστε τα συµπυκνώµατα στο αποχετευτικό αγωγό.

11 Σύστηµα αντιπάγωσης Εάν η µονάδα συνδεθεί µε το κύκλωµα θέρµανσης, οι σωλήνες δεν είναι γεµάτες µε νερό και εκκινήσει ο λέβητας από το σύστηµα αντιπάγωσης, είναι πιθανόν να προκληθεί υπερθέρµανση ή άλλη βλάβη. Κατά συνέπεια, σιγουρευτείτε ότι απελευθερώσατε τον αέρα από τους σωλήνες και ελέγξτε τη στάθµη του νερού. Όταν δεν χρησιµοποιείται ο λέβητας για πολύ χρόνο, στραγγίξατε εντελώς τη µονάδα από τα νερά για να αποτρέψετε πιθανή παγοποίηση. Κλείστε τη shut-off βαλβίδα αερίου και αποσυνδέστε τη µονάδα από το ρεύµα. Τα εκτεθειµένα µέρη πρέπει να προστατευθούν από το πάγωµα µε την επικάλυψη τους µε µονωτικό υλικό πάχους τουλάχιστον 25mm. (Για πιό κρύες περιοχές αυτό πρέπει να είναι τουλάχιστον 50mm.)

12 Ο καπναγωγός πρέπει να εγκατασταθεί έτσι ώστε να υπάρχει καλός εξαερισµός στον εξωτερικό χώρο και να µην υπάρχει καµία περίπτωση εισαγωγής των καυσαερίων στο εσωτερικό του σπιτιού. Είναι δυνατό να προκληθεί ελλιπής καύση λόγω έλλειψης οξυγόνου και η παρουσία καυσαερίων µπορεί να προκαλέσει δηλητηρίαση από µονοξείδιο του άνθρακα.

13 Όταν ο καπναγωγός περνάει από τοίχο ή οροφή, καλύψτε τον µε άφλεκτο υλικό πάχους τουλάχιστον 20mm µε και κρατείστε τουλάχιστον 50mm ελεύθερου χώρου. Παρακαλώ εγκαταστήστε τον καπναγωγό έτσι ώστε το προστατευτικό κάλυµµα βροχής να τοποθετείται στην άνω πλευρά. Εάν η κάλυψη δεν τοποθετείται σωστά, η βροχή µπορεί να εισαχθεί µέσα στο λέβητα µέσω του καπναγωγού.

14 Το επίπεδο τµήµα του αγωγού πρέπει να εγκατασταθεί µε γωνία προς τα πάνω περίπου 3 µοίρες, ώστε να αποτραπεί εξαγωγή συµπυκνωµάτων µακριά από τον τοίχο και είσοδος βρόχινου νερού. Το σύστηµα καπναγωγού πρέπει να εγκατασταθεί έτσι ώστε να είναι εµφανές για έναν εύκολο έλεγχο και προκειµένου να αποφευχθεί οποιοδήποτε διαρροή καυσαερίων που δεν γίνει αντιληπτή εάν στο σύστηµα είναι κρυµµένο.

15 Οι λέβητες KCA µπορεί να τοποθετηθούν µε πολλούς διαφορετικούς τύπους συστηµάτων καπναγωγών, όπως B33 C13 C33 C43 C53 C63 C83. Για την εγκατάσταση των διαφορετικών συστηµάτων καπναγωγών παρακαλείστε να ακολουθήσετε προσεκτικά τις ακόλουθες οδηγίες. Οµόκεντρο σύστηµα καπναγωγού Κάθε οµόκεντρο σύστηµα καπναγωγού, περιλαµβάνει έναν προσαρµοστή, όπως φαίνεται στο σχήµα, το οποίο επιτρέπει την σύνδέση του λέβητα µε τον καπναγωγό. Φροντίστε µε προσοχή για τη σωστή τοποθέτηση των εξαρτηµάτων όπως παρουσιάζεται στο σχήµα. 74

16 Σύστηµα καπναγωγού / εξαερισµού Κάθε σύστηµα καπναγωγού / εξαερισµού, περιλαµβάνει έναν προσαρµοστή, όπως φαίνεται στο σχήµα, το οποίο επιτρέπει την σύνδέση του λέβητα µε το σύστηµα καπναγωγού / εξαερισµού. Φροντίστε µε προσοχή για τη σωστή τοποθέτηση των εξαρτηµάτων όπως παρουσιάζονται στο σχήµα. Το µέγιστο επιτρεπτό µήκος αυτής της διαµόρφωσης είναι 3,80 µέτρα

17 Το µέγιστο επιτρεπτό µήκος αυτής της διαµόρφωσης είναι 3,80 µέτρα Προσοχή!! Η καµινάδα πρέπει να προεξέχει τουλάχιστον 350 χιλ. από τη βάση (προσέξτε την εικόνα) Το µέγιστο επιτρεπτό µήκος αυτής της διαµόρφωσης είναι 5,50 µέτρα

18 Ισοδύναµη αντίσταση Μείωση του µήκους Τότε,για παράδειγµα, εάν είναι αναγκαίο να εισάγετε µια γωνία 90 στο σύστηµα αγωγού 60/100 τύπου C13, το συνολικό µήκος που το οριζόντιο σύστηµα αγωγού µπορεί να φτάσει δεν είναι 3,80 µ. αλλά όχι περισσότερο από 2.50 µ. Εάν είναι αναγκαίο εισάγετε δύο γωνίες 45 στο σύστηµα αγωγού 60/100 κάθετου τύπου C33, το συνολικό ύψος που το κάθετο µέρος µπορεί να φτάσει δεν είναι 5 µ. αλλά όχι περισσότερο από 3,50 µ. Το µέγιστο επιτρεπτό µήκος αυτής της διαµόρφωσης είναι 5,50 µέτρα Για να θεωρηθεί τύπου C13, οι ακροδέκτες για την εισαγωγή αερισµού και την έξαγωγή πρέπει να συµπεριλαµβάνονται σε ένα τετραγωνο 50 εκατοστών. Ακόµα είναι δυνατόν να εγκαταστήσετε τον ακροδέκτη σε µεγαλύτερη απόσταση από αυτό ή σε διαφορετικό τοίχο. Για να αποφευχθεί η πρόκληση προβληµάτων στον λέβητα, απαγορεύεται να εγκαταστήσετε το σύστηµα της εισαγωγής και εξόδου του αγώγου πάνω στον τοίχο, τοποθετηµένο στην πλαι πλευρά του σπιτιού.

19 Αντιθέτως, υπάρχει κίνδυνος έκρηξης του κλειστού θαλάµου καύσης του λέβητα. Το µέγιστο επιτρεπτό µήκος (1) + (2) αυτής της διαµόρφωσης είναι 31,50 µ. Το µέγιστο επιτρεπτό µήκος αυτής της διαµόρφωσης είναι 3,80 µέτρα

20 Προσοχή!! Η καµινάδα πρέπει να προεξέχει τουλάχιστον 350 χιλ. από τη βάση (προσέξτε την εικόνα) Το µέγιστο επιτρεπτό µήκος (1) + (2) αυτής της διαµόρφωσης είναι 33,80 µ. Ισοδύναµη αντίσταση Μείωση του µήκους Για παράδειγµα, εάν είναι αναγκαίο να εισάγετε 2 γωνίες 90 στο σύστηµα αγωγού τύπου C53, το συνολικό µήκος που το σύστηµα αγωγού µπορεί να φτάσει δεν είναι 33.70µ., αλλά όχι περισσότερο από 29.30µ.

21 Για αυτά τα θέµατα, παρακαλούµε να ακολουθήσετε τις οδηγίες που περιέχονται στην προηγούµενη παράγραφο.

22 ιακόπτης ΟΝ/OFF MODE Χειµώνας / Καλοκαίρι - RESET Πιέζοντάς το για περισσότερο από 1 ο λέβητας ανάβει ή σβήνει ανάλογα. Πιέζοντας για λιγότερο από 0,5 επιλέγουµε το MODE χειµώνας / καλοκαίρι. Ξαναπιέζοντάς το για 1, ο λέβητας τίθεται OFF. Πιέζοντάς το µαζί µε το διπλανό κοµβίο για περισσότερο από 2, λειτουργεί το RESET Πιεζόµενο κοµβίο : Aπαιτήσεων Service Reset Πιέζοντας για λιγότερο από 0,5 είναι δυνατό να δούµε µε τη σειρά τις επιλογές : Θερµοκρασία DHW, Θερµοκρασία CH, ταχύτητα FAN. Εάν ο εξωτερικός αισθητήρας είναι συνδεδεµένος είναι δυνατόν να δούµε την εξωτερική θερµοκρασία και τον παράγοντα Κ. Πιέζοντάς το µαζί µε το διπλανό κοµβίο για περισσότερο από 2, λειτουργεί το RESET. Σύµβολο ένδειξης πίεσης νερών θέρµανσης Πιέζοντάς για λιγότερο από 0,5 το κοµβίο απαιτήσεων, αυτό το σύµβολο εµφανίζεται και ο ενδείκτης δείχνει την πίεση του κυκλώµατος θέρµανσης.

23 Χαµηλή στάθµη νερών στο λέβητα Πίεση νερών κυκλώµατος θέρµανσης κάτω από την ελάχιστη επιτρεπτή Βλάβη αισθητήρα πίεσης (σήµα -> γείωση) Πίεση νερών κυκλώµατος θέρµανσης πάνω από τη µέγιστη επιτρεπτή Βλάβη αισθητήρα πίεσης (σήµα -> + ) ιακοπή λειτουργίας από υπερθέρµανση ιακοπή λειτουργίας από τον θερµοστάτη του αγωγού καυσαερίων ιακοπή λειτουργίας από τον αισθητήρα υπερθέρµανσης ή το θερµοστάτη του αγωγού καυσαερίων, κατά τη διάρκεια αναµονής του λέβητα Πτώση ηλεκτρικής τάσεως κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών Εισαγωγή στο µενού του τεχνίτη Όταν ο λέβητας είναι σε λειτουργία (ON), πιέζοντας ταυτόχρονα το κουµπί και το κουµπί για τουλάχιστον 10 δευτερόλεπτα, σας επιτρέπει να µπείτε στο µενού του service και να επιλέξετε κάποιες παραµέτρους, όπως ο πίνακας που ακολουθεί. Μία πλήρης επεξήγηση του service µενού, αναγράφεται στα κεφάλαια που ακολουθούν. Χρόνος ανάφλεξης Υπερλειτουργία κυκλοφορητή (θέµανση) Delay επανεκκίνησης Υπερλειτουργία κυκλοφορητή (DHW) Κύκλωµα θέρµανσης (επιλογή Θεροκρασιών)

24 Εισαγωγή στο µενού του χρήστη Όταν ο λέβητας είναι σε κατάσταση λειτουργίας (ΟΝ), πιέζοντας το κουµπί για λιγότερο από 0,5 δευτερόλεπτα, είναι δυνατό να δείτε στον ενδείκτη, τις ακόλουθες παραµέτρους στη σειρά: Πίεση κυκλώµατος θέρµανσης Θερµοκρασία νερών χρήσης Θερµοκρασία νερών θέρµανσης Εξωτερική θερµοκρασία (1) Παράγοντας Κ (1) Ταχύτητα Fan Πτώση τάσης τις τελευταίες 24 ώρες Επαναφορά στις αρχικές ενδείξεις (1) Η εξωτερική θερµοκρασία και ο παράγοντας Κ εµφανίζονται εάν ο εξωτερικός αισθητήρας είναι τοποθετηµένος. Μια πλήρης εξήγηση της διαδικασίας χρήστη, αναγράφεται στο εγχειρίδιο χρήστη.

25 Αφαιρέστε το µπροστινό κάλυµµα του λέβητα. Αντικαταστήστε το µπεκ αερίου στη µπροστινή πλευρά του θαλάµου µίξεως και του στοµίου αέρα που βρίσκεται στο επάνω µέρος του θαλάµου µίξεως, µεταξύ του αεραγωγού ανεµιστήρα και του θαλάµου µίξεως, ακολουθώντας τα στοιχεία που απαριθµούνται στον ακόλουθο πίνακα. Εισάγετε τον ελεγκτή του αναλυτή καύσης µέσα στο προβλεπόµενο σηµείο του αγωγού καυσαερίων. Ελέγξτε το επίπεδο του CO2 στη µέγιστη ισχύ του λέβητα. Ελέγξτε το επίπεδο του CO2 στην ελάχιστη ισχύ του λέβητα. Παρεµβάλατε ένα µανόµετρο στο σωλήνα σιλικόνης που συνδέει τη βαλβίδα αερίου µε τον ανεµιστήρα (µε τη χρήση ενός πρόσθετου "Τ" που παρεµβάλλεται στο σωλήνα σιλικόνης) Ελέγξτε ότι οι τιµές του CO2 και οι τιµές της πίεσης του µπεκ, συµφωνούν µε τους ακόλουθους πίνακες. Ελέγξατε για τη διαφορά του επιπέδου του CO2 που υπάρχει από την µέγιστη στην ελάχιστη ισχύ. Αυτή η διαφορά πρέπει να είναι απολύτως σεβαστή.

26 Προσέξτε το επίπεδο του CO2 στην ελάχιστη ισχύ. Εάν δεν είναι σωστό, ρυθµίστε το γυρίζοντας τη βίδα που είναι τοποθετηµένη στη βαλβίδα αερίου. Γυρίζοντάς την δεξιόστροφα το επίπεδο του CO2 θα αυξηθεί. Μετά από αυτήν την ρύθµιση, ελέγξτε µία ακόµη φορά το επίπεδο του CO2 στη µέγιστη ισχύ. Κλείστε και σφραγίστε, για παράδειγµα µε µπογιά, τα σηµεία ρύθµισης των παραµέτρων προκειµένου να αποφευχθεί τροποποίηση τους από τρίτο άτοµο. Κολλήστε ένα πίνακα στοιχείων στο λέβητα, πάνω από τον παλαιό, µε τις νέες σωστές τιµές πιέσεων αερίου.

27 Η φλόγα δεν είναι υπερβολικά υψηλή ή αποκολλάται από τον καυστήρα Όλα τα εξαρτήµατα τοποθετήθηκαν σωστά εν υπάρχουν διαρροές από το κύκλωµα αερίου Ρύθµιση Μικροδιακοπτών Από τους µικροδιακόπτες DIP1 και DIP2 που βρίσκονται µέσα στον ηλεκτρονικό πίνακα είναι δυνατόν να επιλέξετε τη κατάλληλη ταχύτητα του ανεµιστήρα για το λέβητα, σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα. Οι υπάρχουσες ρυθµίσεις γίνονται στο εργοστάσιο από τον κατασκευαστή. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εάν κάποια αµφιβολία υπάρχει για τη σωστή ρύθµιση, παρακαλούµε ελέγξτε τους µικροδιακόπτες, σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα.

28 Ρύθµιση ικανότητας ανάφλεξης Η ικανότητα ανάφλεξης του λέβητα ρυθµίζεται στο εργοστάσιο, στο επίπεδο αναφοράς που αντιστοιχεί σε στροφές/λεπτό του ανεµιστήρα. Εάν είναι απαραίτητο, παραδείγµατος χάριν προκειµένου να µειωθεί κάποιος θόρυβος κατά τη διάρκεια του σταδίου ανάφλεξης, είναι δυνατό να ρυθµιστούν οι στροφές του ανεµιστήρα από την µέγιστη που αντιστοιχεί σε περιστροφές/λεπτό, µέχρι την ελάχιστη που αντιστοιχεί σε περιστροφές/λεπτό. Όταν χρειάζεται, παρακαλούµε ακολουθήστε τα παρακάτω: Πιέστε ταυτόχρονα το και το αριστερό κουµπί για τουλάχιστον 10sec, µέχρι να αρχίσουν τα ψηφία να αναβοσβήνουν (ή πηγαίνετε κατευθείαν στο επόµενο βήµα εάν προέρχεστε από το προηγούµενο). Πιέστε το κουµπί στην αριστερή πλευρά µέχρι ο αριθµός 0 να εµφανισθεί στο αριστερό ψηφίο. Στα δύο δεξιά ψηφία εµφανίζεται ο αριθµός 33 (αντιπροσωπεύει τις στροφές του ανεµιστήρα που εκφράζεται σε στροφές/λεπτό διηρηµένες µε το 100 πχ 3,300/100=33) Πιέστε το στη δεξιά πλευρά, προκειµένου να ρυθµίσετε τις στροφές του ανεµιστήρα µέχρι το επιθυµητό επίπεδο, ώστε να επιτευχθεί η κάλλιστη ανάφλεξη στο θάλαµο καύσης. Η ρύθµιση µπορεί να γίνει µεταβάλλοντας την ταχύτητα του ανεµιστήρα από έως στροφές/λεπτό (η ένδειξη θα παρουσιασθεί στα δύο δεξιά ψηφία που αλλάζουν από 28 έως 38) Ρύθµιση του χρόνου υπερλειτουργίας κυκλοφορητή-κύκλωµα θέρµανσης Ο λέβητας έχει µια λειτουργία που επιτρέπει στον κυκλοφορητή να παραµένει ΟΝ, για συγκεκριµένο χρόνο µετά τη διακοπή λειτουργίας του (από 0 έως 2000 δευτερόλεπτα), έτσι ώστε η θερµοκρασία µέσα στο κύκλωµα θέρµανσης να παραµένει οµοιόµορφη. Αυτός ο χρόνος (κανονικά είναι ρυθµισµένος από το εργοστάσιο στα 1000 δευτερόλεπτα) ρυθµίζεται ως ακολούθως : Πιέστε ταυτόχρονα το και το αριστερό κουµπί για τουλάχιστον 10sec µέχρι να αρχίσουν τα ψηφία να αναβοσβήνουν. Πιέστε το κουµπί στην αριστερή πλευρά µέχρι ο αριθµός 1 να εµφανισθεί στο αριστερό ψηφίο. Στα δύο δεξιά ψηφία εµφανίζεται ένας αριθµός από 0 έως 99. Πιέστε το στη δεξιά πλευρά, προκειµένου να ρυθµίσετε τον χρόνο υπερλειτουργίας του κυκλοφορητή µέχρι το επιθυµητό επίπεδο. Ο αριθµός από 0 έως 99. που επιλέγουµε στα δύο δεξιά ψηφία, αντιπροσωπεύει το ποσοστό επί τοις 100 των 2000 δευτερολέπτων.

29 Ρύθµιση του χρόνου υπερλειτουργίας κυκλοφορητή-κύκλωµα ζεστού νερού Ο λέβητας έχει µια λειτουργία που επιτρέπει στον κυκλοφορητή να παραµένει ΟΝ, για συγκεκριµένο χρόνο µετά τη διακοπή λειτουργίας του για παραγωγή ζεστού νερού (από 0 έως 30 δευτερόλεπτα), έτσι ώστε να αποτραπεί κάθε πιθανότητα υπερθέρµανσης του εναλλάκτη παραγωγής ζεστού νερού. Αυτός ο χρόνος (κανονικά είναι ρυθµισµένος από το εργοστάσιο στα 15 δευτερόλεπτα) ρυθµίζεται ως ακολούθως : Πιέστε ταυτόχρονα το και το αριστερό κουµπί για τουλάχιστον 10sec, µέχρι να αρχίσουν τα ψηφία να αναβοσβήνουν. Πιέστε το κουµπί στην αριστερή πλευρά µέχρι ο αριθµός 3 να εµφανισθεί στο αριστερό ψηφίο. Στα δύο δεξιά ψηφία εµφανίζεται ένας αριθµός από 0 έως 99. Πιέστε το στη δεξιά πλευρά, προκειµένου να ρυθµίσετε τον χρόνο υπερλειτουργίας του κυκλοφορητή µέχρι το επιθυµητό επίπεδο. Ο αριθµός από 0 έως 99. που επιλέογυµε στα δύο δεξιά ψηφία, αντιπροσωπεύει το ποσοστό επί τοις 100 των 30 δευτερολέπτων. Ρύθµιση του εύρους θερµοκρασίας των νερών θέρµανσης Ο λέβητας έχει µια λειτουργία που επιτρέπει να αλλάξουµε το εύρος θερµοκρασιών των νερών θέρµανσης από oc (είναι το standard για σώµατα panels,φέτες κλπ) σε οc (είναι το standard για θέρµανση δαπέδου) oc επιλέγετε µε την παράµετρο oc επιλέγετε µε την παράµετρο 1. Αυτή η επιλογή (κανονικά είναι ρυθµισµένη από το εργοστάσιο στο 0 δηλ. σε oc ) ρυθµίζεται ως ακολούθως : Πιέστε ταυτόχρονα το και το αριστερό κουµπί για τουλάχιστον 10sec µέχρι να αρχίσουν τα ψηφία να αναβοσβήνουν. Πιέστε το κουµπί στην αριστερή πλευρά µέχρι ο αριθµός 4 να εµφανισθεί στο αριστερό ψηφίο. Στα δύο δεξιά ψηφία εµφανίζεται ο αριθµός 0. Πιέστε το στη δεξιά πλευρά, προκειµένου να αλλάξετε την παράµετρο από 0 στο 1 ή αντίστροφα, επιλέγοντας το ένα ή το άλλο εύρος.

30 Έλεγχος πίεσης και ροής κυκλώµατος θέρµανσης Η αρχική πίεση των νερών στο κύκλωµα θέρµανσης ελέγχεται συνεχώς κατά την αναµονή και κατά τη λειτουργία του λέβητα. Εάν η πίεση είναι ή πηγαίνει κάτω από 0.5 bar, ο λέβητας σταµατάει και ο κώδικας σφάλµατος E10 εµφανίζεται στο display. Εάν η πίεση υπερβεί τα 3,5 bar (παραδείγµατος χάριν λόγω µιας βουλωµένης βαλβίδας ασφάλειας), ο λέβητας σταµατάει και ο κώδικας σφάλµατος E13 εµφανίζεται στο display. Κάθε φορά που ξεκινάει ο κυκλοφορητής, η ροή του νερού ελέγχεται και παρακολουθείται η προσαύξηση της πίεσης που λαµβάνεται στην έξοδο του κυκλοφορητή. Αυτή η προσαύξηση πρέπει να είναι τουλάχιστον 0,5 bar. Εάν, µέσα σε 10 δευτερόλεπτα, αυτή η αύξηση της πίεσης δεν αναγνωρισθεί, ο καυστήρας δεν ανάβει και ο κυκλοφορητής σταµατάει για 10 δευτερόλεπτα. Στη συνέχεια ο κυκλοφορητής επανεκκινεί για καινούργια προσπάθεια. Μετά από (5)πέντε προσπάθειες χωρίς επιτυχία, ο λέβητας σταµατάει και ο κώδικας σφάλµατος E02 εµφανίζεται στο display. Σε περίπτωση µη κυκλοφορίας των νερών (παραδείγµατος χάριν, εάν κλείσουµε τις βαλβίδες των θερµαντικών σωµάτων) η αντλία παραµένει σε λειτουργία, η ανάφλεξη του καυστήρα δεν πραγµατοποιείται και ο κώδικας λάθους E02 εµφανίζεται στο display. Μόλις η κυκλοφορία των νερών αποκατασταθεί, το λάθος εξαφανίζεται και η ανάφλεξη του καυστήρα είναι δυνατή. Από την άλλη πλευρά εάν, παραδείγµατος χάριν, ο αισθητήρας ροής είναι χαλασµένος λόγω ηλεκτρικού βραχυκυκλώµατος, η ανάφλεξη του καυστήρα δεν πραγµατοποιείται και ο κώδικας λάθους E13 εµφανίζεται στο display. Βλάβη του ανιχνευτή Θερµοκρασίας Βλάβη του αισθητήρα υπερθέρµανσης ή του θερµοστάτη καπναγωγού Κατά τη διάρκεια λειτουργίας του λέβητα (καυστήρας ΟΝ), εάν η θερµοκρασία στον εναλλάκτη κυκλώµατος θέρµανσης ξεπεράσει τους 95 οc ή εάν η θερµοκρασία στον καπναγωγό ξεπερνά τους 95oC, ο λέβητας σταµατάει την λειτουργία του έως ότου δηµιουργηθούν συνθήκες επανεκκίνησης. Στο µεταξύ ο κυκλοφορητής και το fan συνεχίζουν να λειτουργούν µέχρις ότου η θερµοκρασία πέσει κάτω από 65oC. Προκειµένου να επανεκκινήσει ο λέβητας είναι απαραίτητο να αφαιρεθεί η αιτία της υπερθέρµανσης και να περιµένετε µέχρις ότου η θερµοκρασία πέσει κάτω από 65oC. Όταν ο λέβητας είναι σε αναµονή (καυστήρας OFF), εάν το ίδιο πρόβληµα εµφανισθεί, ο κώδικας λάθους E20 εµφανίζεται στο display µέχρις ότου η θερµοκρασία πέσει κάτω από 65oC; στο µεταξύ ο κυκλοφορητής και το fan συνεχίζουν να λειτουργούν. Εάν κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου γίνει προσπάθεια εκκίνησης ο λέβητας σταµατάει την λειτουργία του, έως ότου δηµιουργηθούν συνθήκες επανεκκίνησης.

31 Σφάλµα συχνότητας ηλεκτρικού ρεύµατος Εάν η συχνότητα του ηλεκτρικού ρεύµατος είναι διαφορετική από τη ρύθµιση κάρτας τυπωµένου κυκλώµατος (PCB), ο λέβητας δεν λειτουργεί και ο κώδικας σφάλµατος E15 εµφανίζεται στο display. Ο λέβητας έχει µια επιλογή που επιτρέπει την εξαναγκασµένη λειτουργία του για θέρµανση και για 15 λεπτά χωρίς οποιαδήποτε διαµόρφωση αερίου, στις ακόλουθες διαφορετικές συνθήκες: µέγιστη εισαγωγή, εισαγωγή ανάφλεξης, ελάχιστη εισαγωγή. Αυτή η λειτουργία επιλέγεται :. για να γίνει δοκιµή καύσης και αποδοτικότητας, χωρίς οποιαδήποτε παρέµβαση από το σύστηµα (παραµένουν όλοι οι όροι ασφάλειας), στις συνθήκες : µέγιστη εισαγωγή, εισαγωγή ανάφλεξης, ελάχιστη εισαγωγή.. για να ελέγξουµε την ταχύτητα του fan στις τρεις συνθήκες. Αυτή η λειτουργία επιλέγεται µε τον ακόλουθο τρόπο : Ο λέβητας εξαναγκάζεται να λειτουργήσει στην µέγιστη εισαγωγή,. Πιέστε το κουµπί για τουλάχιστον 10 δευτερόλεπτα µέχρι τα ψηφία να εξαφανισθούν. Απελευθερώνοντας το κουµπί η serviceman λειτουργία αρχίζει Τα ψηφία στη δεξιά πλευρά δείχνουν τον αριθµό 01, Ο καυστήρας είναι τώρα στη µέγιστη εισαγωγή. Μετά από λίγα δευτερόλεπτα τα δύο ψηφία στη δεξιά πλευρά αναβοσβήνουν και δείχνουν τη θερµοκρασία των νερών θέρµανσης. Ο λέβητας εξαναγκάζεται να λειτουργήσει στην εισαγωγή ανάφλεξης,. Ξεκινώντας από την προηγούµενη συνθήκη, πιέστε το κουµπί στη δεξιά πλευρά, ο αριθµός 01 εµφανίζεται στα δεξιά ψηφία. Πιέστε το κουµπί ακόµη µία φορά στη δεξιά πλευρά, ο αριθµός 02 εµφανίζεται στο δεξιά ψηφία. Ο καυστήρας είναι τώρα στην εισαγωγή ανάφλεξης. Μετά από λίγα δευτερόλεπτα τα δύο ψηφία στη δεξιά πλευρά αναβοσβήνουν και δείχνουν τη θερµοκρασία των νερών θέρµανσης. Ο λέβητας εξαναγκάζεται να λειτουργήσει στην ελάχιστη εισαγωγή,. Ξεκινώντας από την προηγούµενη συνθήκη, πιέστε το κουµπί στη δεξιά πλευρά, ο αριθµός 02 εµφανίζεται στα δεξιά ψηφία. Πιέστε το κουµπί ακόµη µία φορά στη δεξιά πλευρά, ο αριθµός 03 εµφανίζεται στο δεξιά ψηφία. Ο καυστήρας είναι τώρα στην ελάχιστη εισαγωγή. Μετά από λίγα δευτερόλεπτα τα δύο ψηφία στη δεξιά πλευρά αναβοσβήνουν και δείχνουν τη θερµοκρασία των νερών θέρµανσης. Ο λέβητας µπορεί να εξαναγκαστεί να λειτουργήσει για 15 λεπτά σε µία από τις τρεις προηγούµενες συνθήκες, πιέζοντας τα και κοµβία στην αριστερή πλευρά του display. Η λειτουργία serviceman διακόπτεται αυτόµατα µετά από 15 λεπτά ή µε το σβήσιµο του λέβητα.

32 Έλεγχος των στροφών του fan Ο πίνακας ελέγχου οδηγεί το fan και διαβάζει την ταχύτητα του από ένα σήµα που επιστρέφει από το fan (feed back). Μετά από κάθε αίτηµα ανάφλεξης, η ακολουθία ελέγχου του καυστήρα επιτρέπει στο fan να φθάνει στη σωστή ταχύτητα περιστροφών για την κάλλιστη ανάφλεξη. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας η ταχύτητα του fan παραµένει σε εκείνη που έχουµε προεπιλέξει. Εάν, για οποιοδήποτε λόγο, η ταχύτητα του fan παραµένει έξω από το προβλεπόµενο, ο καυστήρας σταµατάει και ο κώδικας σφάλµατος E09 εµφανίζεται στο display. Η ανάφλεξη του καυστήρα αποφεύγεται έως ότου η ταχύτητα του fan επανέλθει στη κανονική. Λειτουργία αντιπάγωσης Εάν η θερµοκρασία στο κύκλωµα θέρµανσης, που ανιχνεύεται από τον αρχικό αισθητήρα θερµοκρασίας πέσει κάτω από 6 οc, ο κυκλοφορητής ενεργοποιείται και ο καυστήρας ανάβει στην ελάχιστη ισχύ, µέχρι τη θερµοκρασία των 35 οc. Σε αυτήν την θερµοκρασία η αντιπαγωτική λειτουργία τίθεται εκτός λειτουργίας και ο κυκλοφορητής λειτουργεί για τον προεπιλεγµένο χρόνο υπερλειτουργίας "CH" Η αντιπαγωτική λειτουργία ενεργοποιείται σε οποιαδήποτε θέση και αν βρίσκεται ο λέβητας (ακόµη και σε θέση OFF-αρκεί να µην διακόψουµε την ηλεκτρική παροχή). Εάν ο λέβητας είναι σε κατάσταση Lock out (εκτός λειτουργίας από βλάβη), ενεργοποιείται µόνο ο κυκλοφορητής. Λειτουργία αντιµπλοκαρίσµατος Μετά από 24 ώρες αδράνειας, ο κυκλοφορητής ενεργοποιείται για 30 δευτερόλεπτα, προκειµένου να αποτραπεί µπλοκάρισµά του. Μετά από 24 ώρες αδράνειας η τρίοδη βαλβίδα ενεργοποιείται για 10 δευτερόλεπτα, προκειµένου να αποτραπεί µπλοκάρισµά της. Εάν υπάρχει κάποια απαίτηση λειτουργίας κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, τότε η λειτουργία αντιµπλοκαρίσµατος διακόπτεται. Η λειτουργία είναι ενεργός επίσης όταν ο λέβητας έχει βλάβη ή είναι σε θέση OFF. Έλεγχος πτώσης ηλεκτρικής τάσης Εάν η ηλεκτρική τάση µειωθεί κάτω από 180 ~ 190 βολτ, ο κώδικας σφάλµατος E21 εµφανίζεται στο display και ο λέβητας πηγαίνει σε κατάσταση αναµονής. Όταν η τάση επανέλθει στα κανονικά όρια, ο λέβητας επαναλειτρουργεί. Ο κώδικας σφάλµατος E21 αποθηκεύεται για 24 ώρες στη µνήµη και µπορεί να ελεγχθεί από το κουµπί (εξετάστε το "εγχειρίδιο του χρήστη").

33 Σχηµατικό διάγραµµα κυκλώµατος θέρµανσης (CH) και παραγωγής ζεστού νερού (DHW)

34 Παραγωγή ζεστού νερού χρήσης (DHW)-Με πλακοειδή εναλλάκτη Παραγωγή ζεστού νερού χρήσης (DHW)-Με εξωτερική αποθήκευση _ Αυτός ο τρόπος επιτρέπει τη χρήση µιας εξωτερικής δεξαµενής µε θερµοστάτη και τρίοδη βάνα. _ Όταν ο θερµοστάτης κλείνει την επαφή, ο λέβητας ξεκινάει : η τρίοδη βάνα γυρίζει προς τη θέση CH και ο κυκλοφορητής και ο ανεµιστήρας ενεργοποιούνται. _ Μετά από τον έλεγχο αρχικής ροής των νερών και αφού ο ανεµιστήρας φθάσει στην απαιτούµενη για την ανάφλεξη ταχύτητα, επιτρέπει την έναυση του καυστήρα. _ Αφού περάσει 1 δευτερόλεπτο από την ανίχνευση φλόγας, η φάση διαµόρφωσης της φλόγας αρχίζει µε ενέργεια τύπου PID µέχρι την επίτευξη της επιθυµητής θερµοκρασίας. _ Κατά τη διάρκεια της φάσης DHW, ένας θερµοστάτης ελέγχει τη θερµοκρασία των νερών. _ Εάν η θερµοκρασία αυξηθεί πάνω από 86 oc, ο καυστήρας σταµατά και ο ανεµιστήρας συνεχίζει να λειτουργεί για άλλα 30 δευτερόλεπτα. _ Ο καυστήρας αρχίζει να επαναλειτουργεί όταν η θερµοκρασία πέσει κάτω από 80 οc. _ Η φάση λειτουργίας παραγωγής ζεστού νερού τελειώνει όταν η επαφή του θερµοστάτη στη δεξαµενή αποθήκευσης ανοίξει. _ Μετά την επίτευξη της επιθυµητής θερµοκρασίας στη δεξαµενή, ο ανεµιστήρας συνεχίζει να λειτουργεί για 30 δευτερόλεπτα και ο κυκλοφορητής συνεχίζει να λειτουργεί για όσο χρόνο έχει προβλεφθεί στο σύστηµα υπερλειτουργίας (DHW). _ Όταν ο χρόνος υπερλειτουργίας τελειώσει, ο κυκλοφορητής σταµατά και η τρίοδη βάνα γυρίζει στη θέση DHW. _ Το DHW έχει την προτεραιότητα σε σχέση µε τη θέρµανση σε περίπτωση ταυτόχρονης ζήτησης.

35 Προσαγωγή / Επιστροφή 80/60 οc Προσαγωγή / Επιστροφή 50/30 οc Προσαγωγή / Επιστροφή 50/30 οc Προσαγωγή / Επιστροφή 80/60 οc Ωφέλιµη απόδοση στο 30% του φορτίου-επιστροφές 47 οc Ωφέλιµη απόδοση στο 30% του φορτίου-επιστροφές 30 οc ιάµετρος διαφράγµατος Θερµοκρασία DHW

ΟΧΙ. Πιέστε το κουµπί (R) για reset. Το φίλτρο είναι καθαρό? Ο µαγνητικός αισθητήρας είναι καλά συναρµολογηµένος? ΝΑΙ

ΟΧΙ. Πιέστε το κουµπί (R) για reset. Το φίλτρο είναι καθαρό? Ο µαγνητικός αισθητήρας είναι καλά συναρµολογηµένος? ΝΑΙ Κύκλωµα: ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΧΡΗΣΗΣ Η οθόνη LCD είναι αναµµένη. Πιέστε το κουµπί στην θέση καλοκαίρι (κρατήστε πιεσµένο για 2 sec. για να αλλάξετε χρήση) Πηγαίνετε στο τοµέα A Σφάλµα 02E αναβοσβήνει Πιέστε το κουµπί

Διαβάστε περισσότερα

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης κλειστού θαλάμου καύσης βεβιασμένου ελκυσμού (τύπου C) ή ανοιχτού θαλάμου καύσης βεβιασμένου ελκυσμού (τύπου Β) με ενσωματωμένο μπόιλερ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΧΡΗΣΤΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΧΡΗΣΤΗ 16 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΧΡΗΣΤΗ Η διασύνδεση του πίνακα ελέγχου και τα στοιχεία του παρουσιάζονται στην ακόλουθη εικόνα: Ο πίνακας ελέγχου έχει τις ακόλουθες λειτουργίες: 1. Παρουσιάζει την πραγµατική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 50 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης πίνακα ελέγχου λεβήτων pellet - βιομάζας

Οδηγίες χρήσης πίνακα ελέγχου λεβήτων pellet - βιομάζας Ο ηλεκτρικός πίνακας ελέγχου pellets-βιομάζας με κοχλία χρησιμοποιείται σε κατοικίες με λέβητα στερεών καυσίμων και ελέγχει τον ηλεκτρομειωτήρα (κοχλία) και τον φυσητήρα του λέβητα για παροχή θέρμανσης.

Διαβάστε περισσότερα

6780 0590 03/99. Οδηγίες χειρισµού. Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων. Logamax plus GB112-24/29/43/60

6780 0590 03/99. Οδηγίες χειρισµού. Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων. Logamax plus GB112-24/29/43/60 6780 0590 03/99 Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB112-24/29/43/60 Αγαπητή πελάτισσα, αγαπητέ πελάτη, η κατασκευή και η παραγωγή του λέβητα

Διαβάστε περισσότερα

CONTROLLER GH10RA ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α. Γ. ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε ΤΗΛ.: 22260 52043 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΣΤΙΑΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ

CONTROLLER GH10RA ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α. Γ. ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε ΤΗΛ.: 22260 52043 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΣΤΙΑΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ CONTROLLER GH10RA ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α. Γ. ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΣΤΙΑΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΤΗΛ.: 22260 52043 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕΛ. 3 1.1 ΣΥΜΒΟΛΑ ΣΕΛ. 3 1.2 ΠΛΗΚΤΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα τηλεχειρισμού με χρονοθερμοστάτη για λέβητες αερίου

Σύστημα τηλεχειρισμού με χρονοθερμοστάτη για λέβητες αερίου Amico Remote Control Σύστημα τηλεχειρισμού με χρονοθερμοστάτη για λέβητες αερίου Το COMANDO AMICO REMOTO (CAR) είναι ένα σύστημα τηλεχειρισμού που επιτρέπει την ρύθμιση και τον έλεγχο συσκευών της IMMERGAS

Διαβάστε περισσότερα

Ρύθμιση θερμοκρασίας θέρμανσης

Ρύθμιση θερμοκρασίας θέρμανσης ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΛΕΒΗΤΩΝ Ο λέβητας πρέπει να χρησιμοποιηθεί από ένα πρόσωπο άνω των 18 ΕΤΩΝ. Κουμπιά υπηρεσιών LCD οθόνη Κεντρικός διακόπτης επιλογέας Ρύθμιση θερμοκρασίας θέρμανσης Ρύθμιση θερμοκρασίας νερού

Διαβάστε περισσότερα

Ο υδραυλικός τεύχος 1435 ΜΑΪΟΣ 2009 1

Ο υδραυλικός τεύχος 1435 ΜΑΪΟΣ 2009 1 Ο υδραυλικός τεύχος 1435 ΜΑΪΟΣ 2009 1 Το πρόβλημα της υπερθέρμανσης στις εγκαταστάσεις των κεντρικών θερμάνσεων και οι τρόποι αποθέρμανσης. Του Παναγιώτη Φαντάκη (εκπαιδευτικός μηχανολόγος μηχανικός) www.fantakis.gr

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. 1. Γενικές προειδοποιήσεις--------------------- 1. 2. Προειδοποιήσεις ασφαλείας ------------------ 2

Περιεχόµενα. 1. Γενικές προειδοποιήσεις--------------------- 1. 2. Προειδοποιήσεις ασφαλείας ------------------ 2 Περιεχόµενα 1. Γενικές προειδοποιήσεις--------------------- 1 2. Προειδοποιήσεις ασφαλείας ------------------ 2 3. Ονόµατα των ανταλλακτικών ----------------- 8 4. Κατάλληλη λειτουργία----------------------10

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7 Περιεχόμενα Οδηγίες ασφάλειας 3 Θερμοστάτης Χώρου 4 Εικονίδιο οθόνης LCD 5 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6 Ρύθμιση ρολογιού 7 Ρύθμιση θερμοκρασίας δωματίου 8 Έλεγχος θερμοκρασίας παροχής 9 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ Οδηγίες χρήσης - 20.12.09 Διαφορικός θερμοστάτης - Steca TR 0301sc - 1-1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο διαφορικός ελεγκτής συγκρίνει διαρκώς τις θερμοκρασίες μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

RS 28. Εγχειρίδιο χρήστη για τo µοντέλo CE 0694. Επίτοιχος λέβητας αερίου µόνο θέρµανση. Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959

RS 28. Εγχειρίδιο χρήστη για τo µοντέλo CE 0694. Επίτοιχος λέβητας αερίου µόνο θέρµανση. Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Εγχειρίδιο χρήστη για τo µοντέλo RS 28 Επίτοιχος λέβητας αερίου µόνο θέρµανση CE 0694 Documentazione Tecnica RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU) ITALY RS 28 - ΧΡΗΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

RSR 28. Εγχειρίδιο χρήστη για τo µοντέλo CE 0694. Επίτοιχος λέβητας αερίου άµεσης παραγωγής. Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959

RSR 28. Εγχειρίδιο χρήστη για τo µοντέλo CE 0694. Επίτοιχος λέβητας αερίου άµεσης παραγωγής. Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Εγχειρίδιο χρήστη για τo µοντέλo RSR 28 Επίτοιχος λέβητας αερίου άµεσης παραγωγής CE 0694 Documentazione Tecnica RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU) ITALY RSR 28

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ σελ. 2 2. ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ σελ. 3 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.σελ. 5 4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ σελ. 7 5. ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ..σελ. 8 6. ΚΑΠΝΟΘΑΛΑΜΟΣ KAI ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ.. σελ.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης Οδηγίες συντήρησης Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου CGB-75 CGB-100 Λέβητες θέρμανσης Λέβητες θέρμανσης Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ EVOLUTION IN COMFORT

ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ EVOLUTION IN COMFORT ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ EVOLUTION IN COMFORT Κύρια χαρακτηριστικά GBA - Κλειστός θάλαμος καύσης - Κεντρική θέρμανση και ζεστό νερό χρήσης - Ενσωματωμένος εβδομαδιαίος προγραμματιστής - Εύκολη και γρήγορη

Διαβάστε περισσότερα

COMMO. Παρουσίαση για τεχνικούς

COMMO. Παρουσίαση για τεχνικούς Παρουσίαση για τεχνικούς 1 Ευρετήριο Ξεκίνημα Πρώτο άναμμα: Διαδικασία ελέγχου Πρώτο άναμμα Συντήρηση και καθάρισμα Service Τα πιο συχνά λάθη 2 Ξεκίνημα Πρώτο άναμμα 3 Διαδικασία ελέγχου Έλεγχος εγκατάστασης:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης

Οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης 6304 5455 03/2000 GR Για το χρήστη Οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης Πλακέτα λειτουργίας λέβητα ZM 427 για ταμπλό ρύθμισης Logamatic 4212 Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Συντήρησης Λέβητες τύπου C ΑΦΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΧΡΗΣΤΗ

Οδηγίες Συντήρησης Λέβητες τύπου C ΑΦΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΧΡΗΣΤΗ Οδηγίες Συντήρησης Λέβητες τύπου C ΑΦΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΧΡΗΣΤΗ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ... 3 1.1 Αντικατάσταση των µερών... 3 1.2 Για να αποκτήσετε γενική πρόσβαση...

Διαβάστε περισσότερα

Ο πίνακας ελέγχου αποτελείται από οθόνη, τρία σημεία ενδείξεων και τέσσερα πλήκτρα.

Ο πίνακας ελέγχου αποτελείται από οθόνη, τρία σημεία ενδείξεων και τέσσερα πλήκτρα. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ MSK Το σύστημα ελέγχου της ροής του πρωτογενούς αέρα καύσης (MSK), έχει ως στόχο τη διατήρηση σταθερής απόδοσης του τζακιού καθ όλη τη διαδικασία καύσης του ξύλου. Το MSK ελέγχει

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ DIGITECH Mod. Honeywell SM 20019 - cod. Radiant 76677LA

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ DIGITECH Mod. Honeywell SM 20019 - cod. Radiant 76677LA ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ DIGITECH Mod. Honeywell SM 209 - cod. Radiant 76677LA Documentazione Tecnica Radiant Bruciatori S.p.A. R &D ΝΕΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Η νέα ενσωµατωµένη πλακέτα ρύθµισης SM 209 παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

-tech Compact V 1,5m³/h και 2,5m³/h

-tech Compact V 1,5m³/h και 2,5m³/h Θερµιδοµετρητές Κάψας -tech Compact V 1,5m³/h και 2,5m³/h Οδηγίες εγκατάστασης - λειτουργίας ENERGY SERVICES ENERGY CONTRACTING IT SERVICES Καραολή & ηµητρίου 1 175 62 Π. Φάληρο Αθήνα Τηλ.:+30 210 97 67

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ι. 2. & ΑΓ.ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ 13, ΙΛΙΟΝ ΤΗΛ: 2105777176, 2105740905, FAX: 2105777143

ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ι. 2. & ΑΓ.ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ 13, ΙΛΙΟΝ ΤΗΛ: 2105777176, 2105740905, FAX: 2105777143 ΌΧΙ πίνακας Νο. 1 Ανοίξτε τον θερμαντήρα. Λειτουργεί ο ανεμιστήρας; Το μοτέρ και ο ανεμιστήρας λειτουργούν ανεμπόδιστα; Είναι ο ανεμιστήρας εγκλωβισμένος στο καπάκι; Υπάρχει ρεύμα στην επαφή Α3; Ελέγξτε

Διαβάστε περισσότερα

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE)

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) 7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) Για το χειριστή Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB122-11/19/24/24K Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητας συμπύκνωσης με ζεστό 6,6-23,8. 7736900066 νερό χρήσης

Λέβητας συμπύκνωσης με ζεστό 6,6-23,8. 7736900066 νερό χρήσης Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου 24 kw Logamax plus GB072 Logamax plus GB072 - λέβητας συμπύκνωσης αερίου GB072-24Κ GB072-24 Μέγεθος 24 24 Ονομαστική θερμική ισχύς 40/30 C [kw] 23,8 23,8 Ονομαστική

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήστη SF 14. για το µοντέλο. Ταχυθερµαντήρας αερίου CE 0694. Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 SF 14 - ΧΡΗΣΤΗΣ- 0802B

Οδηγίες χρήστη SF 14. για το µοντέλο. Ταχυθερµαντήρας αερίου CE 0694. Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 SF 14 - ΧΡΗΣΤΗΣ- 0802B Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Οδηγίες χρήστη για το µοντέλο SF 14 Ταχυθερµαντήρας αερίου CE 0694 Documentazione Tecnica RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU) ITALY SF 14 - ΧΡΗΣΤΗΣ- 0802B ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αρµόζουσα χρήση. Προστασία περιβάλλοντος

Αρµόζουσα χρήση. Προστασία περιβάλλοντος 3 Αγαπητέ πελάτη, Πριν από την πρώτη χρήση της συσκευής διαβάστε τις οδηγίες λειτουργίας και ενεργήστε βάσει αυτών. Φυλάξτε τις παρούσες οδηγίες λειτουργίας για µελλοντική χρήση ή για τον επόµενο κάτοχο

Διαβάστε περισσότερα

070065_1 ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: G X4/2 - G X5/2

070065_1 ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: G X4/2 - G X5/2 07005_ ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: G X4/2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΥΠΟΣ: G X4/2 07005_A 00.0 Τεχνικά χαρακτηριστικά... 0 Σχέδιο εγκατάστασης καυστήρα τύπος G X4/2... 02 Σχέδιο εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη Τύπος. τοποθέτηση του σήματος. Τοποθέτηση χρόνο για 90ο στα 50 Hz. τάση λειτουργίας. ροπή

Περίληψη Τύπος. τοποθέτηση του σήματος. Τοποθέτηση χρόνο για 90ο στα 50 Hz. τάση λειτουργίας. ροπή . GRA 21.07 Σήμα ελέγχου 3-θέση Ονομαστική γωνία περιστροφής 90ο Ονομαστική ροπή 5 Nm Για άμεση συναρμολόγηση, χωρίς την ανάγκη του κιτ τοποθέτησης 1 βοηθητική επαφή για πρόσθετες λειτουργίες Χειροκίνητος

Διαβάστε περισσότερα

Χαλύβδινοι λέβητες πετρελαίου - αερίου

Χαλύβδινοι λέβητες πετρελαίου - αερίου Χαλύβδινοι λέβητες πετρελαίου - αερίου 870 010 1102 Οδηγίες εγκατάστασης λειτουργίας και συντήρησης BENTOIL χαλύβδινοι λέβητες Thermovent Hellas A.E. - 2 - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ O πιεστικός χαλύβδινος λέβητας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ PID 11-100

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ PID 11-100 ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ PID ΠΡΟΣΟΧΗ: Σιγουρευτείτε ότι ο θερµοστάτης δεν είναι συνδεδεµένος στο ηλεκτρικό δίκτυο προτού αρχίσει η τροφοδοσία (συνδέσεις καλωδίων, εγκατάσταση συσκευής κλπ.) Όλες οι λειτουργίες σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΥ ΦΑΣΜΑ (Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ)

ΤΟ ΕΥΡΥ ΦΑΣΜΑ (Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ) ΤΟ ΕΥΡΥ ΦΑΣΜΑ (Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ) ΤΥΠΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗ ΑΕΡΑ ΚΑΥΣΗΣ ΜΕ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΙΘΕΡΜΙΚΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΜΟΝΟΘΕΡΜΙΚΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΡΙΟ Η ΒΑΛΒΙ Α ΠΛΑΤΟΕΙ ΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ Ζ.Ν. ΧΡΗΣΗΣ EVE

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΕΒΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ KF ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΕΒΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ KF ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΕΒΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ KF ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ Αποκλειστική Αντιπροσωπεία Παράπλευρος Εγνατίας Οδού Τ.Θ. 1200 Τ.Κ. 57 008 Κόµβος ιαβατών, Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310

Διαβάστε περισσότερα

THERMIS A.B.E.E. Pellet Controller 14400. www.thermis.gr e mail: info@thermis sa.gr

THERMIS A.B.E.E. Pellet Controller 14400. www.thermis.gr e mail: info@thermis sa.gr Pellet Controller 14400 Οδηγίες Χρήσης. Ο ελεγκτής περιλαμβάνει την αυτόματη διαδικασία της ανάφλεξης, καύσης και σβησίματος ενός λέβητα pellet ή βιομάζας. MENU Εγκαταστάτη. Για να εισέλθουμε στο menu

Διαβάστε περισσότερα

CES 5062 60 2B. Energy Under Control. D.MITSOTAKIS & Co

CES 5062 60 2B. Energy Under Control. D.MITSOTAKIS & Co CES 5062 60 2B ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΣΥΝ ΕΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Energy Under Control D.MITSOTAKIS & Co Για την ασφάλειά σας Το αερόθερµο είναι µια συµπληρωµατική πηγή θέρµανσης για το σπίτι. Πρέπει να χρησιµοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρολογική σύνδεση/ψύξη της θυρίδας επιθεώρησης/αγωγοί καυσαερίων Έλεγχοι πριν την εκκίνηση Ρύθμιση πρωτεύουσας πίεσης αερίου / μέτρηση ιονισμού

Ηλεκτρολογική σύνδεση/ψύξη της θυρίδας επιθεώρησης/αγωγοί καυσαερίων Έλεγχοι πριν την εκκίνηση Ρύθμιση πρωτεύουσας πίεσης αερίου / μέτρηση ιονισμού Συναρμολόγηση Ηλεκτρολογική σύνδεση/ψύξη της θυρίδας επιθεώρησης/αγωγοί καυσαερίων Έλεγχοι πριν την εκκίνηση Ρύθμιση πρωτεύουσας πίεσης αερίου / μέτρηση ιονισμού Οι εργασίες της ηλεκτρικής εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Διαφορικός Θερµοστάτης TDC1 Συνοπτικος Οδηγος

Διαφορικός Θερµοστάτης TDC1 Συνοπτικος Οδηγος Διαφορικός Θερµοστάτης TDC1 Συνοπτικος Οδηγος Tεχνικα χαρακτηριστικά Διαφορικου Θερµοστατη Τάση τροφοδοσίας 230VAC +/- 10 % Συχνότητα τροφοδοσίας 50 εως 60Hz Κατανάλωση 2VA Μηχανικός ηλεκτρονόµος 460VA

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ (ανακεφαλαίωση με επιπλέον πληροφορίες)

ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ (ανακεφαλαίωση με επιπλέον πληροφορίες) Παναγιώτης Φαντάκης 1 ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ (ανακεφαλαίωση με επιπλέον πληροφορίες) Όπως είδαμε και στο περί απωλειών κεφάλαιο, η ισχύς των σωμάτων που τοποθετούνται σε ένα χώρο υπολογίζεται ώστε να μπορούν να

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Made in France ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Επίτοιχος ηλεκτρικός χυτοσίδηρος λέβητας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1- Γενικά Σελίδα 1 2- Εγκατάσταση.. Σελίδα 5 3- Ηλεκτρικές συνδέσεις.. Σελίδα 6 4- Υδραυλικές συνδέσεις........

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΗ Ο ΗΓΙΑ. Εγκατάστασης και χρησιµοποίησης αυτόµατου καυστήρα διαµόρφωσης για πελέτες από τη σειρά GP cs.

ΣΥΝΤΟΜΗ Ο ΗΓΙΑ. Εγκατάστασης και χρησιµοποίησης αυτόµατου καυστήρα διαµόρφωσης για πελέτες από τη σειρά GP cs. ΣΥΝΤΟΜΗ Ο ΗΓΙΑ Εγκατάστασης και χρησιµοποίησης αυτόµατου καυστήρα διαµόρφωσης για πελέτες από τη σειρά GP cs http:// www.greenecotherm.eu Παραγωγός ΖΜΜ ΧΑΣΚΟΒΟ ΑΕ ιεύθυνση Βουλγαρία, Χάσκοβο 6300, λεωφ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ι. 2, & ΑΓ.ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ 13, ΙΛΙΟΝ ΤΗΛ:210 5777176, FAX: 210 5777143

ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ι. 2, & ΑΓ.ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ 13, ΙΛΙΟΝ ΤΗΛ:210 5777176, FAX: 210 5777143 Μονάδα διάγνωσης A:Η μονάδα διάγνωσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τους παρακάτω καυστήρες: Σύνδεση της μονάδας δοκιμής Συνδέστε την μονάδα δοκιμής ως ακολουθως: (1).Συνδέστε το μέρος του καλωδίου ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης Οδηγίες συναρμολόγησης Μονάδα συστοιχίας 7214 6000-000.1TD Logamax plus GB162-65/80/100 Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση. 6 720 614 080 (2011/02) GR Επισκόπηση του προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

www.vageo.gr Εγχειρίδιο χρήσης (01VS-2-2013) Ψηφιακό Διπλό Θερμόμετρο & Διπλός Ελεγκτής για Εφαρμογές Θέρμανσης - Ψύξης

www.vageo.gr Εγχειρίδιο χρήσης (01VS-2-2013) Ψηφιακό Διπλό Θερμόμετρο & Διπλός Ελεγκτής για Εφαρμογές Θέρμανσης - Ψύξης VS-2 Εγχειρίδιο χρήσης (01VS-2-2013) Ψηφιακό Διπλό Θερμόμετρο & Διπλός Ελεγκτής για Εφαρμογές Θέρμανσης - Ψύξης Σελ.2 Οδηγίες ασφαλείας - Τοποθέτηση Τεχνικά Χαρακτηριστικά Σελ.3,4,5 Σύνδεση - Χειρισμός

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης για τους τεχνικούς VITODENS 100-W. Vitodens 100-W

Οδηγίες εγκατάστασης για τους τεχνικούς VITODENS 100-W. Vitodens 100-W Οδηγίες εγκατάστασης για τους τεχνικούς Vitodens 100-W Επίτοιχη μονάδα συμπυκνωμάτων φυσικού αερίου ή υγραερίου για θέρμανση και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης Για θέματα σχετικά με την έκταση ισχύος και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Made in France ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Επίτοιχος ηλεκτρικός χυτοσίδηρος λέβητας BBC 6kW Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου 1 κύκλωμα θέρμανσης ελεγχόμενο από εξωτερικό αισθητήριο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 - Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ.σελ. 2 2. ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ σελ. 3 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ..σελ. 6 4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ.σελ. 8 5. ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ...σελ. 9 6. ΚΑΠΝΟΘΑΛΑΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ...σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΣΕΙΡΑΣ CEF & SN

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΣΕΙΡΑΣ CEF & SN ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΣΕΙΡΑΣ CEF & SN 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το εγχειρίδιο χρήσης αυτό χρησιμοποιείται στα ακόλουθα μοντέλα CEF 210, CEF 215, CEF 222, CEF 232, CEF 242, CEF 252, SN200, SN300, SN400

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΜΠΟΪΛΕΡ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΜΠΟΪΛΕΡ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ «ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ» Τεύχος 1389 Απρίλιος 2005 1 ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΜΠΟΪΛΕΡ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ Παναγιώτη Φαντάκη Μέρος 2 ο. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΠΟΪΛΕΡ Υπάρχουν μπόϊλερ διπλής και τριπλής ενέργειας. Τα μπόϊλερ διπλής ενέργειας,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης Flow Box Solar 8010

Οδηγίες εγκατάστασης Flow Box Solar 8010 Οδηγίες εγκατάστασης Flow Box Solar 8010 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! -Πριν την εγκατάσταση, ο εγκαταστάτης θα πρέπει να μελετήσει και κατανοήσει καλά τις οδηγίες σε αυτό το εγχειρίδιο. -Το flow box solar 8010 θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE. Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης. Για τον τεχνικό

Οδηγίες χρήσης. Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE. Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης. Για τον τεχνικό Οδηγίες χρήσης Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση. 6 720 618 175-03/2007 GR Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

BS-844/2 (5) (6) (8) Προγραμματιζόμενος χωνευτός θερμοστάτης για ξυλολέβητα με δυνατότητα 2 αισθητηρίων

BS-844/2 (5) (6) (8) Προγραμματιζόμενος χωνευτός θερμοστάτης για ξυλολέβητα με δυνατότητα 2 αισθητηρίων Ακολουθήστε μας Olympia Electronics @Olympiaelectro Olympia Electronics OlympiaElectronics Olympia Electronics Προγραμματιζόμενος χωνευτός θερμοστάτης για ξυλολέβητα με δυνατότητα 2 αισθητηρίων BS-844/2

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ Περιεχόμενα Σελίδα Εισαγωγή 1 Τεχνικές προδιαγραφές θερμαντήρα νερού 2 Κύρια στοιχεία του θερμαντήρα νερού 3 Εξαρτήματα συστήματος 4 Τοποθέτηση συσκευής και οδηγίες εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής

Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής Οδηγίες χρήσης ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση του μηχανήματος και φυλάξτε αυτές σε ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά. Η

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες µετατροπής σε άλλο είδος αερίου.

Οδηγίες µετατροπής σε άλλο είδος αερίου. Οδηγίες µετατροπής σε άλλο είδος αερίου. 8 719 002 404 0 1 Ακροφύσιο 2 αχτυλίδι στεγανοποίησης 3 αχτυλίδι στεγανοποίησης 6 720 608 586 (2007.02) RA SadrΎaj SadrΎaj 1 Οδηγίες για την ασφάλειά σας και σύµβολα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΤΗ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΡ. DGB-160MES/200MES/250MES/300MES/350MES

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΤΗ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΡ. DGB-160MES/200MES/250MES/300MES/350MES ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΤΗ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΡ. DGB-160MES/200MES/250MES/300MES/350MES Γενική Περιγραφή Μοντέλο Αρ. DGB-160MES/200MES Απαγωγός των αερίων της καύσης Αγωγός παροχής αέρα Ανακουφιστική βαλβίδα

Διαβάστε περισσότερα

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή. Τοποθετήστε τη συσκευή σε

Διαβάστε περισσότερα

Συρόµενος απορροφητήρας R-3004 Οδηγίες χρήσης Οδηγίες για την εγκατάσταση και την χρήση του µοντέλου CE 1 Πίνακας περιεχοµένων Υποδείξεις ασφαλείας 3 Χαρακτηριστικά 3 Γενικές προφυλάξεις 4 Οδηγίες για

Διαβάστε περισσότερα

UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης

UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης Ο θερμοστάτης UTH 150 προορίζεται για έλεγχο της ενδοδαπέδιας υπέρυθρης θέρμανσης HEAT PLUS. Ο σωστός έλεγχος και προγραμματισμός του θερμοστάτη, σε συνδυασμό

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Θέρμανσης θερμοκηπίων. Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος Ν. Κατσούλας, Κ. Κίττας

Συστήματα Θέρμανσης θερμοκηπίων. Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος Ν. Κατσούλας, Κ. Κίττας Συστήματα Θέρμανσης θερμοκηπίων Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος Ν. Κατσούλας, Κ. Κίττας Θέρμανση Μη θερμαινόμενα Ελαφρώς θερμαινόμενα Πλήρως θερμαινόμενα θερμοκήπια Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χειρισµού. Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS. 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή

Οδηγίες χειρισµού. Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS. 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή Οδηγίες χειρισµού Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS ιαβάστε προσεκτικά πριν το χειρισµό Περιεχόµενα 1 Για την ασφάλειά

Διαβάστε περισσότερα

Τιµοκατάλογος προϊόντων 2012 / 2013. Εξαρτήµατα για Ηλιακά Συστήµατα

Τιµοκατάλογος προϊόντων 2012 / 2013. Εξαρτήµατα για Ηλιακά Συστήµατα Τιµοκατάλογος προϊόντων 2012 / 2013 Εξαρτήµατα για Ηλιακά Συστήµατα Κωδικός Περιγραφή Τιµή ( ) Υδραυλικό συγκρότηµα Κιτ Υδραυλικής Σύνδεσης (Ηλιακός Σταθµός) FlowBox SOLAR 8010 FBS 8010E ελέγχου µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητες Πετρελαίου Εγχειρίδιο οδηγιών εγκατάστασης, συντήρησης και χρήσης

Λέβητες Πετρελαίου Εγχειρίδιο οδηγιών εγκατάστασης, συντήρησης και χρήσης Λέβητες Πετρελαίου Εγχειρίδιο οδηγιών εγκατάστασης, συντήρησης και χρήσης ΜΟΝΤΕΛΟ LST-58K Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν από την εγκατάσταση ή τη χρήση του συστήματος. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ, το εγχειρίδιο αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Smartpel. Σόμπα πελλετ 11kW ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Printed on recycled paper.

Smartpel. Σόμπα πελλετ 11kW ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Printed on recycled paper. Smartpel Σόμπα πελλετ 11kW ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ 2012 Printed on recycled paper. Πίνακας περιεχομένων Οδηγίες Ασφαλείας...Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. Εισαγωγή...Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.

Διαβάστε περισσότερα

LPH Α/Θ LPH. ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας. από 8 έως 18 kw. µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ

LPH Α/Θ LPH. ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας. από 8 έως 18 kw. µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας LPH από 8 έως 18 kw µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ Οι αντλίες θερµότητας LPH είναι ιδανικότερη λύση για την θέρµανση εξωτερικών πισινών,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΗΤΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΗΤΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΗΤΗ Οι οδηγίες εγκατάστασης αναφέρονται σε ειδικευμένους τεχνίτες. Γι αυτό δεν θα γίνει αναφορά σε θεμελιώδης αρχές εγκατάστασης. Παράδειγμα μιας ολοκληρωμένης

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας Inverter ACTEA SI

Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας Inverter ACTEA SI Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας Inverter ACTEA SI Actea SI Πεδίο εφαρμογής: Θέρμανση Ψύξη Ζεστό νερό χρήσης Χρήσεις: Διαμερίσματα, γραφεία και καταστήματα Συνδυασμός με ακτινοβόλα συστήματα Συνδυασμός με

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Made in France ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Επίτοιχος ηλεκτρικός χυτοσίδηρος λέβητας Gialix 120 MA Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου 1 κύκλωμα θέρμανσης ελεγχόμενο από εξωτερικό αισθητήριο 1 κύκλωμα ζεστού

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών εγκατάστασης, συντήρησης και χρήσης

Εγχειρίδιο οδηγιών εγκατάστασης, συντήρησης και χρήσης Λέβητες Πετρελαίου Εγχειρίδιο οδηγιών εγκατάστασης, συντήρησης και χρήσης ΜΟΝΤΕΛΟ LST-58K Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν από την εγκατάσταση ή τη χρήση του συστήματος. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ, το εγχειρίδιο αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΠΕΛΛΕΤ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΠΕΛΛΕΤ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΠΕΛΛΕΤ 1) Αποσυνδέστε το καλώδιο του ρεύματος από το τριπολικό φίς του καυστήρα. 2) Αφαιρέστε το κάλυμμα του καυστήρα ξεβιδώνοντας τις τέσσερις λαμαρινόβιδες. 3)Τοποθετήστε

Διαβάστε περισσότερα

UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης

UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης Ο θερμοστάτης UTH 200 προορίζεται για έλεγχο της ενδοδαπέδιας υπέρυθρης θέρμανσης HEAT PLUS. Ο σωστός έλεγχος και προγραμματισμός του θερμοστάτη, σε συνδυασμό με την

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομες οδηγίες χρήσης

Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύστημα ρύθμισης R1 Σύστημα ρύθμισης R2/R3 Μονάδα χειρισμού BM Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600 Ηλεκτρονική τοποθεσία: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

DIPLOMAT SP 2003/60 / 1Μ Diplomat SP 2003/60 / 2M Diplomat SP 2003/60 / 2M Diplomat SP 2003/60 / 1Μ. Υποδείξεις ασφαλείας

DIPLOMAT SP 2003/60 / 1Μ Diplomat SP 2003/60 / 2M Diplomat SP 2003/60 / 2M Diplomat SP 2003/60 / 1Μ. Υποδείξεις ασφαλείας DIPLOMAT SP 2003/60 / 1Μ Diplomat SP 2003/60 / 2M Diplomat SP 2003/60 / 2M Diplomat SP 2003/60 / 1Μ Υποδείξεις ασφαλείας Η συσκευή και η συσκευασία της παράγονται µε διαδικασίες φιλικές στο περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1)

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1) Model No: R-102 Σκουπάκι Χειρός Οδηγίες Χρήσης Περιγραφή Επαναφορτιζόµενο σκουπάκι χειρός για υγρά και στερεά. Απορροφά εύκολα σκόνη και νερό. Είναι εύχρηστο για το σπίτι και παρόµοιους χώρους. Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Ανιχνευτής Διαρροής Αερίων Καυσίμων (V-GDN Φυσικού Αερίου), (V-GDL LPG).

Ανιχνευτής Διαρροής Αερίων Καυσίμων (V-GDN Φυσικού Αερίου), (V-GDL LPG). V-GDN & V-GDL Εγχειρίδιο χρήσης (01VGDN) & (01VGDL) Ανιχνευτής Διαρροής Αερίων Καυσίμων (V-GDN Φυσικού Αερίου), (V-GDL LPG). Σελ. 2,3 Οδηγίες ασφαλείας - Τοποθέτηση Εγκατάσταση Σελ. 4,5 Εφαρμογές Σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 WS. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 WS. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου Logano G125 WS Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR Περιεχόμενα 1 Για την ασφάλειά σας........................................

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ SELTRON PROMATIC D20 1. Οδηγίες συνδεσµολογίας του ελεγκτή 2. Επισκόπηση και βασικές ενδείξεις του ελεγκτή 3. Ρυθµίσεις του ελεγκτή ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό εγχειρίδιο KIT VENTILATORE SOLIDA κωδ. 5183606

Τεχνικό εγχειρίδιο KIT VENTILATORE SOLIDA κωδ. 5183606 Τεχνικό εγχειρίδιο KIT VENTILATORE SOLIDA κωδ. 5183606 Σελίδα 1 από 16 Περιεχόμενα 1 Εγκατάσταση... 3 2 Λειτουργία... Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 2.1 Έναυση... 10 2.2 Λειτουργία OFF... 10 2.3

Διαβάστε περισσότερα

DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν για πρώτη φορά και φυλάξετε τη συσκευή σε ασφαλές μέρος, για να

Διαβάστε περισσότερα

Gialix. και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης. Επίτοιχος αθόρυβος ηλεκτρικός λέβητας με ηλεκτρονική ρύθμιση από 700w εώς 120 KW

Gialix. και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης. Επίτοιχος αθόρυβος ηλεκτρικός λέβητας με ηλεκτρονική ρύθμιση από 700w εώς 120 KW Gialix Επίτοιχος αθόρυβος ηλεκτρικός λέβητας με ηλεκτρονική ρύθμιση από 700w εώς 120 KW Θέρμανση και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης Ο ηλεκτρικός λέβητας συνδυάζει τις δυνατότητες της ηλεκτρονικής ρύθμισης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης 6720 647 950 09/2000 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης Δοχείο αδρανείας PL750 / 1000 / 1500 Να διαβάζονται προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση Πρόλογος Σημαντικές γενικές υποδείξεις χρήσης Χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

Η συσκευή είναι εφοδιασμένη με τους διακόπτες που φαίνονται στην ΕΙΚΟΝΑ 7.

Η συσκευή είναι εφοδιασμένη με τους διακόπτες που φαίνονται στην ΕΙΚΟΝΑ 7. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 1 2 3 ΓΕΝΙΚΑ Εκτιμούμε την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε με την αγορά αυτού του θερμαντικού σώματος. Έχετε αγοράσει ένα ποιοτικό προϊόν που έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τους κανόνες ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρµολόγησης

Οδηγίες συναρµολόγησης 6303 5779 03/003 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρµολόγησης Πλακέτες λειτουργίας xm10 για Επίτοιχους λέβητες και επιδαπέδιους λέβητες καθώς και τοποθέτηση σε τοίχο ιαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρµολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συντήρησης. για λέβητα µε ψηφιακό αυτόµατο σύστηµα καύσης SAFe. ιαβάστε προσεκτικά πριν από τις εργασίες συντήρησης

Οδηγίες συντήρησης. για λέβητα µε ψηφιακό αυτόµατο σύστηµα καύσης SAFe. ιαβάστε προσεκτικά πριν από τις εργασίες συντήρησης 6303 7193 02/2004 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συντήρησης για λέβητα µε ψηφιακό αυτόµατο σύστηµα καύσης SAFe ιαβάστε προσεκτικά πριν από τις εργασίες συντήρησης Περιεχόµενα 1 Ασφάλεια..................................................

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Made in France ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Επίτοιχος ηλεκτρικός λέβητας Gialix 120 MA 400V REF 01/2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 - Γενικά Σελίδα 1 2 - Εγκατάσταση..... Σελίδα 3 3 - Υδραυλικές συνδέσεις...... Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτές θερµοκρασίας χώρου µε οθόνη LCD

Ελεγκτές θερµοκρασίας χώρου µε οθόνη LCD 3 031 Ελεγκτές θερµοκρασίας χώρου µε οθόνη LCD για συστήµατα θέρµανσης RDD101 Έλεγχος 2 θέσεων µε έξοδο ON / OFF για θέρµανση Τρόποι λειτουργίας: κανονική λειτουργία και εξοικονόµησης ενέργειας Αυτόµατη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης. Vitotronic 150 Τύπος ΚΒ1 Ψηφιακό σετ αντιστάθµισης µε Fuzzy Logic Part No. 7450 350

Οδηγίες Χρήσης. Vitotronic 150 Τύπος ΚΒ1 Ψηφιακό σετ αντιστάθµισης µε Fuzzy Logic Part No. 7450 350 Οδηγίες Χρήσης Vitotronic 150 Τύπος ΚΒ1 Ψηφιακό σετ αντιστάθµισης µε Fuzzy Logic Part No. 7450 350 Λειτουργίες και ενδείξεις 9 1 2 3 4 8 6 10 7 11 12 5 13 14 15 16 17 18 19 20 1. Χαµηλή θερµοκρασία δωµατίου

Διαβάστε περισσότερα

WZH Α/Θ WΖΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ WZH. Από 7,4 έως 38 kw στη θέρµανση

WZH Α/Θ WΖΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ WZH. Από 7,4 έως 38 kw στη θέρµανση ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ WZH WZH Από 7,4 έως 38 kw στη θέρµανση Οι αντλίες θερµότητας WZH είναι κατάλληλες για γεωθερµικές εφαρµογές µε υδρογεώτρηση ή µε κατακόρυφους γήινους εναλλάκτες. Τα µηχανήµατα

Διαβάστε περισσότερα

5.1 QAA75.. / QAA78 / AVS37..

5.1 QAA75.. / QAA78 / AVS37.. 5 Χειρισµός 5. QAA75.. / QAA78 / AVS37.. 5.. Λειτουργία Πλήκτρα λειτουργίας Τύπος µονάδας χώρου Επιλογή τρόπου λειτουργίας θέρµανσης χώρου Επιλογή θέρµανσης Ζνχ Έξοδος από τις ρυθµίσεις Επιβεβαίωση ρύθµισης

Διαβάστε περισσότερα

o o o o o o 4 3 2 1 L N

o o o o o o 4 3 2 1 L N 1 Χρονοδιακόπτης Παρακαλώ αφιερώστε λίγο χρόνο για να διαβάσετε αυτές τις οδηγίες τοποθέτησης και χρήσης, ώστε να επωφεληθείτε όσο το δυνατόν περισσότερο από τον σας. 1. Αφαιρέστε πρώτα τη βάση από τον

Διαβάστε περισσότερα

Eγχειρίδιο χρήσης RKA 28/20. για το µοντέλο. Επίτοιχος λέβητας συµπύκνωσης µε καυστήρα προαναµίξεως inverter συσσώρευσης CE 0694

Eγχειρίδιο χρήσης RKA 28/20. για το µοντέλο. Επίτοιχος λέβητας συµπύκνωσης µε καυστήρα προαναµίξεως inverter συσσώρευσης CE 0694 Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Eγχειρίδιο χρήσης για το µοντέλο RKA 28/20 Επίτοιχος λέβητας συµπύκνωσης µε καυστήρα προαναµίξεως inverter συσσώρευσης CE 0694 Documentazione Tecnica RADIANT BRUCIATORI

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣYΜΠYΚΝΩΣΗΣ ΣΕΙΡΑ VICTRIX. Επιτοίχιοι λέβητες συμπύκνωσης θέρμανσης & οικιακού νερού

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣYΜΠYΚΝΩΣΗΣ ΣΕΙΡΑ VICTRIX. Επιτοίχιοι λέβητες συμπύκνωσης θέρμανσης & οικιακού νερού ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣYΜΠYΚΝΩΣΗΣ ΣΕΙΡΑ VICTRIX Επιτοίχιοι λέβητες συμπύκνωσης θέρμανσης & οικιακού νερού ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΕΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΕΣΗ Σειρά VICTRIX Επιτοίχιοι λέβητες συμπύκνωσης, κλειστού θαλάμου καύσης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ Εκτός από τις οδηγίες στα φυλλάδια που συνοδεύουν τις αντλίες και τους ηλεκτρικούς πίνακες που αποτελούν τα αντλητικά συγκροτήµατα της WILO πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ 8415 114 AQUAUNO LOGICA BALCONY PLUS ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Οδηγιών rapidcount E15

Εγχειρίδιο Οδηγιών rapidcount E15 Εγχειρίδιο Οδηγιών rapidcount E15 1 Γενικές προφυλάξεις: Παρακαλείσθε να λάβετε όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις κατά το χειρισμό του μετρητή. Μην χρησιμοποιείτε τον μετρητή σε πολύ ζεστούς ή υγρούς χώρους.

Διαβάστε περισσότερα

CLAS B CLAS B Premium

CLAS B CLAS B Premium Εγχειρίδιο Χρήσης CLAS B CLAS B Premium ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕ ΑΠΟΘΗΚΗ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΘΗΚΗ CLAS B 25 CF CLAS B 25 FF CLAS B 30 FF CLAS B Premium 25 CLAS B Premium 35 Αγαπητέ πελάτη, Σας ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΝΕΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΝΕΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΝΕΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ GR ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εγκατάσταση Η σωστή θέση του απορροφητήρα θα πρέπει να είναι 60cm πάνω από το επίπεδο των ηλεκτρικών εστιών της κουζίνας σας ή 75cm εάν πρόκειται για εστίες

Διαβάστε περισσότερα