7 Οπτική ενεργότητα. (Σχ.7.1)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "7 Οπτική ενεργότητα. (Σχ.7.1)"

Transcript

1 Οπτική ενεργότητα Το φαινόµενο της οπτικής ενεργότητας (optical activity) για πρώτη φορά παρατηρήθηκε από τον F. J. Arago το 1811 σε κρύσταλλο Χαλαζία (Σχ.7.1). (Σχ.7.1) Ένα επίπεδο µέτωπο κύµατος γραµµικά πολωµένου µονοχρωµατικού φωτός προσπίπτει σ ένα πλακίδιο Χαλαζία ορισµένου πάχους κατά µήκος του οπτικού του άξονα. Το µετ. κύµατος στην έξοδό του από το πλακίδιο είναι και πάλι γραµµικά πολωµένο. Η µόνη διαφορά του µε το προσπίπτον είναι ότι έχει διαφορετικό αζι- µούθιο όπως είναι εύκολο να διαπιστωθεί µε την βοήθεια ενός αναλυτή. Το γεγονός αυτό σηµαίνει ότι το επίπεδο ταλάντωσης του γραµµικά πολωµένου φωτός κατά τη διάδοσή του στο εσωτερικό του υλικού για κάποιο λόγο στρέφεται διαδοχικά µέχρις ότου στην έξοδο από αυτό αποκτήσει τον τελικό του προσανατολισµό. Την ί- δια περίπου εποχή ο J. B. Biot παρατήρησε ότι στροφή του επιπέδου πόλωσης του γραµµικά πολωµένου φωτός συµβαίνει και όταν το τελευταίο διαδίδεται µέσα από ορισµένα υγρά και αέρια. Συγκεκριµένα για τον Turpentine ( C10H 6 ) στην υγρή και αέρια µορφή του. Επίσης διαπίστωσε ότι ανάλογα µε το εξεταζόµενο υλικό, η φορά περιστροφής του ηλεκτρικού πεδίου E - για φως το οποίο ερχόταν προς τον παρατηρητή από την πηγή - ήταν δεξιόστροφη (δηλ. κατά τη φορά των δεικτών του ρολογιού), ή αριστερόστροφη (δηλ. αντίθετη της φοράς περιστροφής των δεικτών του ρολογιού). Υλικά όπως στερεά, υγρά, αέρια ή διαλύµατα τα οποία εµφανίζουν την προαναφερόµενη στροφικότητα, ονοµάζονται οπτικώς ενεργά (optically active). Και µάλιστα δεξιόστροφα (dextrorotatory, d - rotatory) ή αριστερόστροφα (levorotatory, l - rotatory) ανάλογα µε τη φορά περιστροφής του πεδίου E, όπως ήδη έχει αναφερθεί. Μια επίσης αξιοσηµείωτη παρατήρηση έγινε το 18 από τον J. F. W. Herschel και αφορούσε την εξωτερική µορφολογία των κρυστάλλων του Χαλαζία σε σχέση µε τη στροφικότητα που εκδήλωναν οι τελευταίοι. Πράγµατι παρατη-

2 ρώντας διαφορετικά συµπλέγµατα κρυστάλλων Χαλαζία όπως αυτοί εµφανίζονται στη φύση (δηλ. στην ορυκτή τους µορφή)(βλ. Εικ.5..1.β), µπορούµε να ξεχωρίσουµε µορφολογικά δύο µοντέλα τα οποία κατ αρχήν φαίνονται πανοµοιότυπα (Σχ.7.). Στην πραγµατικότητα όµως ενέχουν τη σχέση αντικειµένου και ειδώλου ως προς ένα επίπεδο συµµετρίας (επίπεδο κατοπτρισµού). Η ιδιότητα αυτή των (Σχ.7.) κρυστάλλων ονοµάζεται εναντιοµορφισµός (enantiomorphism) και οι κρύσταλλοι εναντιόµορφοι (enantiomorphs) µεταξύ τους. Στην Κρυσταλλοφυσική αποδεικνύεται ότι τα διαφανή κρυσταλλικά υλικά (δηλ. αυτά τα οποία δεν εµφανίζουν απορρόφηση) και που είναι εναντιόµορφα, είναι και οπτικά ενεργά. Πράγµατι οι κρύσταλλοι του Χαλαζία, ανάλογα µε την δεξιόστροφη ή αριστερόστροφη εξωτερική µορφολογική εµφάνισή τους είναι και δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα οπτικά ε- νεργοί. Όπως θα δούµε στα επόµενα, η εξωτερική µορφολογία των κρυστάλλων του Χαλαζία είναι άµεσο αποτέλεσµα του τρόπου µε τον οποίο είναι διατεταγµένα τα µόρια του SiO στο εσωτερικό τους. Στην περίπτωση π.χ. του άµορφου Χαλαζία (τετηγµένος) (βλ. Σχ.5.3.6β), δεν εµφανίζεται οπτική ενεργότητα, γεγονός το οποίο οφείλεται στην πλήρη παραµόρφωση της εσωτερικής του δοµής. Το φαινόµενο της οπτικής ενεργότητας όσον αφορά τη µελέτη του είναι αρκετά περίπλοκο και γίνεται ως επί το πλείστον µέσω της Κβαντοµηχανικής. Αναπτύχθηκαν όµως και πλήρεις φαινοµενολογικές Η/Μ θεωρίες, που µπορούν να

3 εξετάσουν τέτοιου είδους διαδικασίες και οι οποίες επιβεβαιώνονται πειραµατικά. Σε γενικές γραµµές όπως ήδη αναφέραµε οπτική ενεργότητα εµφανίζουν τα κρυσταλλικά στερεά, τα υγρά, τα αέρια όπως και διαλύµατα στερεών και υγρών σε συγκεκριµένους ουδέτερους (από άποψη οπτ. ενεργότητας) διαλύτες. Αυτό σηµαίνει ότι οπτική ενεργότητα µπορεί να προέλθει όχι µόνο από συγκεκριµένη πλεγµατική δοµή µορίων σε κρυστάλλους. Αλλά και από τα ίδια ξεχωριστά µόρια (στα υ- γρά, αέρια ή στα διαλύµατά τους). Πράγµατι τα τελευταία εµφανίζουν ασυµµετρίες (π.χ. εναντιοµορφικής δοµής) όσον αφορά τη θέση των ατόµων που τα συγκροτούν. ηλ. παρά το ότι δύο µόρια αποτελούνται από τον ίδιο αριθµό και είδος ατόµων, µπορεί να συνθέτουν στο χώρο δύο διαφορετικές δοµές δηλ. να είναι κατοπτρικά είδωλα σε σχέση µε ένα επίπεδο συµµετρίας. ηλ. τελικά τα ίδια τα µόρια µπορούν να χαρακτηριστούν δεξιόστροφα και αριστερόστροφα. Πράγµατι σ ένα υγρό που συντίθεται από τέτοιου είδους µόρια (ή σ ένα διάλυµα τέτοιων µορίων) παρά το ότι τα τελευταία έχουν διαφορετικό προσανατολισµό, υπάρχει η δυνατότητα εµφάνισης οπτικής ενεργότητας, µε την προϋπόθεση βέβαια ότι υφίσταται διαφορετικό ποσοστό αριστερόστροφων και δεξιοστρόφων. 7.1 Φαινοµενολογική ερµηνεία της οπτικής ενεργότητας κατά Fresnel. Η θεωρία που ακολουθεί προτάθηκε από τον Fresnel το 185. Βασίζεται στην ανάλυση ενός γραµµικά πολωµένου επιπέδου µετώπου κύµατος σε δύο συνιστώσες που αποτελούνται από κυκλικά πολωµένα φώτα αντίθετης στροφικότητας. ύο τέτοια φώτα, όπως έχουµε αποδείξει (βλ. Άσκ. Παραδ.3) αποτελούν τη βάση για την περιγραφή οποιασδήποτε κατάστασης πόλωσης. Στα επόµενα θ αναδείξουµε τον τρόπο µε τον οποίο στρέφεται το επίπεδο πόλωσης γραµµικά πολωµένου φωτός, όταν αυτό διαδοθεί στο εσωτερικό οπτικά ενεργού µέσου. Θα θεωρήσουµε κατ αρχήν (Σχ.7.1.1) τη διάδοση γραµµικά πολωµένου φωτός Eστο επίπεδο xz µε E i. Κατά τα γνωστά το φως αυτό είναι δυνατόν να περι- (Σχ.7.1.1)

4 γραφεί από την επαλληλία (στον ελεύθερο χώρο) δύο κυκλικά πολωµένων φώτων της ίδιας συχνότητας ω. ηλ. όπου: E= E + E L E0 E = cos( ) sin ( ) ( δεξιόστροφο) i ωt kz j ωt kz E0 EL = cos + sin αριστερόστροφο i j ( ωt kz) ( ωt kz) ( ) (7.1.1) πράγµατι για z 0 θα έχουµε: E= E i cos( ωt kz) (7.1.) 0 και στο (Σχ.7.1.) βλέπουµε την επαλληλία των και L φώτων για z = 0 σε διάφορες χρονικές στιγµές. (Σχ.7.1.) Στην περίπτωση όµως που γραµµικά πολωµένο φως διαδίδεται σε οπτικά ενεργό µέσο σε µια ορισµένη απόσταση z, για να δικαιολογήσουµε τη στροφή του επιπέδου πόλωσης θα πρέπει να δεχθούµε ότι στο εσωτερικό του διαδίδονται δύο κυκλικά πολωµένα φώτα (αντίθετης στροφικότητας), µε διαφορετικές όµως ταχύτητες διάδοσης (φάσης) υ, υ L και άρα µε διαφορετικούς δ.δ. n, n L και κατά προέκταση κυµατοκαθέτους (κατά µέτρο) k, k L. Το φαινόµενο αυτό το ονοµάζουµε και κυκλική διπλοθλαστικότητα (circular birefringence). Σηµείωση 1) υ < υl ( n = c υ, nl = c υl ) n > nl ( n = λ0 λ = c υ, nl = λ0 λl = c υl, k = π λ, kl = π λl ) k > kl ) υ > υ n < n k < k L L L

5 Τα κυκλικά αυτά φώτα στο εσωτερικό του υλικού θα περιγράφονται από τις εξής σχέσεις: E0 E = cos( ) sin ( ) ( δεξιόστροφο) i ωt kz j ωt kz (7.1.3) E0 EL = cos( ωt klz) + sin ( ωt klz) ( αριστερόστροφο) i j και η επαλληλία τους στη θέση z (µε αρχή το z = 0) στο εσωτερικό του υλικού θα µας δώσει: E= E + E (7.1.4) L ( + ) ( ) ( ) E k kl z k kl z k kl z = E0 cos ωt cos + sin i j (7.1.5) Σηµείωση Εάν θέσουµε: Πράγµατι από τις (σχ ,4) θα έχουµε: E0 E= E + EL = { i cos( ωt kz) + cos( ωt klz) + ( ωt klz) sin ( ωt kz) } + j sin = ( ω ), β = ( ωt k z), α = ( ωt k z), β = ( ωt k z) a t k z L Τότε θα είναι: α + β α β α + β β α cosα + cos β = cos cos, sin β sinα = cos sin Οπότε: ( + ) ( ) k kl z k kl z cos( ωt kz) + cos( ωt klz) = cos ωt cos ( + ) ( ) k kl z k kl z sin ( ωt klz) sin ( ωt kz) = cos ωt sin Τελικά µετά την αντικατάσταση στην πρώτη σχέση παίρνουµε τη (σχ.7.1.5). L

6 Η τελευταία όµως σχέση περιγράφει ένα γραµµικά πολωµένο φως (στη θέση z ) επειδή οι συνιστώσες του κατά τους άξονες x και y έχουν ακριβώς την ίδια χρονική εξάρτηση, δηλ. η διαφορά φάσης τους θα είναι µηδέν λόγω του κοινού παράγοντα: cos ωt ( + ) k kl z οπότε πάντοτε θα βρίσκονται σε φάση. Για z = 0 θα έχουµε: E= E i cosωt 0 δηλ. είναι το προσπίπτον στην είσοδο του υλικού γραµµικά πολωµένο φως. Το γραµµικά όµως πολωµένο φως στη θέση z είναι στραµµένο κατά αζι- µούθιο ψ σε σχέση µε τον άξονα x. Στο (Σχ.7.1.3) φαίνεται η ταλάντωση του E= E + E για διαφορετικές χρονικές στιγµές t σε απόσταση z εντός του οπτικά L (Σχ.7.1.3) ενεργού υλικού και για k < kl. Μπορούµε να υπολογίσουµε το αζιµούθιο (δηλ. τη γωνία στροφής) ψ, από την εφαπτοµένη της κλίσης του γραµµικά πολωµένου φωτός, σε σχέση µε τον άξονα x (Σχ.7.1.4α). Πράγµατι από τη γνωστή σχέση: Ey tanψ = και τη (σχ.7.1.5) θα έχουµε: E οπότε βρίσκουµε: x E x ( ) cos k kl z = E0 και ( L) ( ) E y ( ) sin k kl z = E0 sin k k z tanψ = = tan ( k kl) z cos k k z. Άρα τελικά: ( k k ) L L ψ = z (7.1.6)

7 (Σχ.7.1.4) και επειδή: ( ) ( ) n = λ λ k = π λ = π λ n 0 0 n = λ λ k = π λ = π λ n L 0 L L L 0 L π z φ = ( n n L) (7.1.7α) λ Όταν τώρα n n ( υ υ ) ψ 0 L L 0 < > < (Σχ.7.1.4β), το επίπεδο πόλωσης περιστρέφεται κατά τη φορά των δεικτών του ρολογιού για φως που διαδίδεται προς τα ε- µάς. Τη φορά αυτή τη θεωρούµε θετική (δεξιόστροφη). Όταν τώρα ( ) 0 n > nl υ < υl ψ > (Σχ.7.1.4γ), το επίπεδο πόλωσης περιστρέφεται αντίθετα της φοράς των δεικτών του ρολογιού για φως που διαδίδεται προς τα εµάς. Τη φορά αυτή τη θεωρούµε αρνητική (αριστερόστροφη). Η σχέση: ψ π ρ = = ( n nl) (7.1.8α) z λ 0 που µας δίνει τη γωνία στροφής ανά µονάδα µήκους στο εσωτερικό ενός υλικού, ονοµάζεται ειδική στροφική ικανότητα (specific rotatory power). Όπως αποδεικνύεται και πειραµατικά η ρ εξαρτάται από το µ.κ. του φωτός δηλ. εµφανίζει διασκεδασµό. Στον (Πίν.7.1.5) δίνονται οι τιµές των ρ του Χαλαζία (για διάδοση κατά

8 λ(nm) ρ( 0 mm ) λ(nm) ρ( 0 mm ) λ(nm) ρ( 0 mm ) λ(nm) ρ( 0 mm ) (Πίν.7.1.5) µήκος του οπτικού του άξονα) για διάφορα µ.κ. και στο (Σχ.7.1.6) η αντίστοιχη καµπύλη διασκεδασµού ρ ( λ ). (Σχ.7.1.6) Σηµείωση Η αζιµουθιακή γωνία στροφής ψ του επιπέδου πόλωσης είναι αρνητική ( ψ < 0) όταν n < nl( υ > υl) (σχ.7.1.7α). Στη διεθνή όµως βιβλιογραφία πολλές φορές ζητείται η γωνία αυτή να προκύπτει θετική (όταν δηλ. έχουµε δεξόστροφη περιστροφή για το φως που έρχεται προς τα εµάς). Για το λόγο αυτό η (σχ.7.1.7α) θα πρέπει να γραφεί: π z ψ = ( n L n ) (7.1.7β) λ ο

9 Το ίδιο ακριβώς ισχύει και για την ειδική στροφική ικανότητα. Οπότε η (σχ.7.1.8α) γράφεται: π ρ = ( nl n ) (7.1.8β) λ ο 7. Πειραµατική επιβεβαίωση της θεωρίας του Fresnel για την οπτική ενεργότητα Με τη βοήθεια ενός συστήµατος πρισµάτων το οποίο περιγράφουµε στα επόµενα, ο Fresnel απέδειξε ότι γραµµικά πολωµένο φως είναι δυνατόν ν αναλυθεί σε δύο κυκλικά πολωµένα µέτωπα κύµατος, τα οποία έχουν αντίθετη στροφικότητα. Πρόκειται για µια αλληλουχία ορθών πρισµάτων κατασκευασµένων από Χαλαζία και συγκολληµένων οπτικά µεταξύ τους όπως φαίνεται στο (Σχ.7..1). Τα πρίσ- (Σχ.7..1) σµατα διαδοχικά συντίθενται από Χαλαζία: δεξιόστροφο( ), αριστερόστροφο( L ), δεξιόστροφο () κ.ο.κ. δηλ. µια συστοιχία: ( L L ). Κύριο χαρακτηριστικό είναι ότι οι οπτικοί τους άξονες είναι παράλληλοι κατά τη διεύθυνση του προσπίπτοντος φωτός. Γραµµικά πολωµένο µονοχρωµατικό µετ. κύµατος, το οποίο προσπίπτει κάθετα στην πλευρά του πρίσµατος 1 διαδίδεται στο εσωτερικό του µε τη µορφή δύο κυκλικά πολωµένων φώτων τα οποία έχουν δ.δ. n 1 και n L 1. Εποµένως επειδή στην ενδοεπιφάνεια µεταξύ των πρισµάτων 1, L το προσπίπτον.κ.π. ( εξιόστροφα Κυκλικά Πολωµένο) φως µε δ.δ. n όπου n 1 n 1 θα διαθλαστεί σαν.κ.π. αλλά µε δ.δ. < n, θα συγκλίνει τελικά προς την κάθετο στην ενδοεπιφάνεια. ηλ.

10 * 1 3 ( < ) ( ) ( 1 L1 L = 1 L = 1 < 1 L < L1 ) ( > ) ( ) ( L = L3 L = 3 > 3 L > 3 L ) ( < L ) πρίσµα n n αλλά n n και n n οπότε n n και n n πρίσµα L n n αλλά n n και n n οπότε n n και n n πρίσµα n n αλλά κ.ο.κ. 3 3 (λόγω µετάβασης σε αντίθετης στροφικότητας κρύσταλλο) θα στραφεί προς την κάτω βάση του συστήµατος των πρισµάτων. Το αντίθετο θα συµβεί µε το προσπίπτον Α.Κ.Π. (Αριστερόστροφα Κυκλικά Πολωµένο) φως δ.δ. n το οποίο διαθλώµενο στο πρίσµα L θ αποµακρινθεί από την κάθετο στην L 1 ενδοεπιφάνεια επειδή n L L 1 > n. ηλ. θα στραφεί προς την πάνω βάση του συστήµατος των πριµάτων. Εποµένως τα δύο φώτα.κ.π. και Α.Κ.Π., θα συνεχίσουν να διαδίδονται στο εσωτερικό του πρίσµατος L µε µια κλίση µεταξύ τους. Στην ενδοεπιφάνεια µεταξύ των πρισµάτων L και 3 θα συµβεί το εξής: Το προσπίπτον.κ.π. φως µε δ.δ. όπου n 3 n θα διαθλαστεί σαν.κ.π. αλλά µε δ.δ. > n. Εποµένως θ αποκλείνει από την κάθετη στην ενδοεπιφάνεια και θα συνεχίσει να στρέφεται προς την κάτω βάση του πρίσµατος. Το αντίθετο θα συµβεί µε το προσπίπτον Α.Κ.Π. φως µε δ.δ. n, το οποίο διαθλώµενο στο πρίσµα 3 θα συγκλείνει προς την κάθετη επειδή nl > n 3 L. ηλ. θα συνεχίσει να στρέφεται προς την πάνω βάση του συστήµατος των πρισµάτων. Σαν τελικό αποτέλεσµα θα έχουµε την αύξηση του γωνιακού ανοίγµατος µεταξύ της Α.Κ.Π. και της.κ.π. διαταραχής. Η διαδικασία συνεχίζεται η ίδια µέχρις ότου από την έξοδο του συστή- µατος αναδυθούν υπό συγκεκριµένη γωνία δύο επίπεδα κυκλικά πολωµένα µέτ. κύ- µατος αντίθετης στροφικότητας. Το γεγονός αυτό διαπιστώνεται πειραµατικά µε τη βοήθεια ενός πλακιδίου καθυστέρησης λ 4 και ενός αναλυτή. Μετά την παρεµβολή του λ 4 σ οποιαδήποτε από τις δύο δέσµες και την περιστροφή του αναλυτή, διαπιστώνουµε πλήρη κατάσβεση του φωτός. Στην ( 5.6) (Σχ.5.6.3) προτείνεται επίσης και µια πρακτική µέθοδος προσδιορισµού της στροφικότητας των δύο φώτων. L n 3 (Σχ.7..)

11 Με µια παραπλήσια διάταξη (Σχ.7..), είναι δυνατόν να επιτύχουµε την ανάλυση γραµµικά πολωµένου φωτός σε δύο αντίθετης στροφικότητας κυκλικά πολωµένο µε τη βοήθεια οπτικά ενεργών υγρών ή διαλυµάτων. Τα τελευταία εισάγονται µε την ή L σύνθεσή τους σε γυάλινα πρισµατικής µορφής δοχεία, µε διάταξη πανοµοιότυπη αυτής του συστήµατος του (Σχ.7..1). 7.3 Φυσική ερµηνεία της οπτικής ενεργότητας για τα ανόργανα κρυσταλλικά υλικά Η ερµηνεία την οποία θα προσπαθήσουµε να δώσουµε στα επόµενα όσον αφορά την οπτική ενεργότητα που εµφανίζουν τα κρυσταλλικά ανόργανα υλικά, θα είναι καθαρά ποιοτική. Οι συλλογισµοί µας θα βασιστούν στη δοµή που εµφανίζουν εσωτερικά οι κρύσταλλοι του Χαλαζία, αριστερόστροφοι και δεξιόστροφοι αντίστοιχα. ηλ. στη σχετική θέση που καταλαµβάνουν τα µόρια του SiO, καθώς συνδέονται µεταξύ τους για να δηµιουργήσουν την πλεγµατική τους δοµή. Κατ αρχήν θα ήταν πολύ χρήσιµο, ν αναπτύξουµε ορισµένες πειραµατικές διατάξεις µακροσκοπικής υφής (είδος µηχανικού ανάλογου), µε τη βοήθεια των οποίων θα ήταν δυνατόν εµφανώς να διαπιστώσουµε, το µηχανισµό που προκαλεί στροφή του επιπέδου πόλωσης µιας προσπίπτουσας γραµµικά πολωµένης Η/Μ διαταραχής. ηλ. την εµφάνιση οπτικής ενεργότητας. Σαν πρώτο παράδειγµα (Σχ.7.3.1α) χρησιµοποιούµε ένα µεταλλικό, ορθογωνίου προφίλ κυµατοδηγό, τον οποίο όµως παραµορφώνουµε κατά µήκος του, έτσι ώστε ν αποκτήσει σπειροειδή µορφή. Έστω κατόπιν στην είσοδό του προσπίπτει (Σχ.7.3.1) ένα µέτ. κύµατος (από την περιοχή των µικροκυµάτων), που είναι γραµµικά πολω- µένο. Στην έξοδο του κυµατοδηγού θ ανιχνεύσουµε και πάλι γραµµικά πολωµένο µετ. κύµατος αλλά το αζιµούθιό του θα είναι διαφορετικό από αυτό της εισόδου. ηλ. τελικά θα έχουµε στροφή του επιπέδου πόλωσης και ο παράγοντας που προκάλεσε την µικροκυµατική (αν µπορούσαµε να την ονοµάσουµε έτσι) ενεργότητα,

12 είναι το ότι το προσπίπτον στην είσοδο µετ. κύµατος αναγκάσθηκε να στραφεί λόγω της µορφολογίας του κυµατοδηγού. Σαν δεύτερο παράδειγµα (Σχ β), χρησιµοποιούµε ένα φύλλο Μίκας (βλ. 5.6) από το οποίο αφαιρούµε διαδοχικά (από το επίπεδο σχισµού) πολύ µικρά φυλλίδια από το υλικό. Τα διαδοχικά φυλλίδια µεταξύ τους διευθετούνται µε τέτοιο τρόπο ώστε οι άξονές τους π.χ. ο ταχύς (οπότε και ο βραδύς), να είναι στραµµένοι κατά µία πολύ µικρή γωνία µεταξύ τους. ιαπιστώνεται πειραµατικά ότι αν από τη µια επιφάνεια του συστήµατος προσπέσει µονοχρωµατικό φως γραµµικά πολωµένο, στην έξοδο θα λάβουµε και πάλι Γ.Π.Φ. σε διαφορετικό όµως αζιµούθιο. ηλ. το σύστηµα συµπεριφέρεται σαν οπτικά ενεργό. Το τι οδηγεί στην κατάσταση αυτή είναι δυνατόν στοιχειωδώς να εικάσουµε, αν προστρέξουµε στην πλεγµατική δοµή του φυλλόµορφου κρυστάλλου της Μίκας (Σχ.5.6.7). Εξαιτίας κατασκευής του συστήµατός µας, από φυλλίδιο σε φυλλίδιο η όλη δοµή στρέφεται διαδοχικά κατά µια ορισµένη γωνία και τα συγκροτήµατα των ατόµων αποκτούν κατά µήκος του σπειροειδή µορφή. Το γεγονός αυτό µάλλον αποτελεί και το αίτιο της στροφής του επιπέδου πόλωσης κατά τη διάδοση του φωτός από φυλλίδιο σε φυλλίδιο. Σαν τρίτο παράδειγµα χρησιµοποιούµε ένα σύστηµα πολωτών Polaroid (Σχ.7.3.1γ) σε επαφή µεταξύ τους, των οποίων οι άξονες διέλευσης είναι διαδοχικά στραµµένοι κατά µία πολύ µικρή γωνία. Η πρόσπτωση στην είσοδο του συστήµατος Γ.Π.Φ. θα έχει σαν αποτέλεσµα τη στροφή του επιπέδου πόλωσής κατά την έ- ξοδό του. Αν πάλι ανατρέξουµε στην εσωτερική δοµή των πολωτών Polaroid (Σχ. 4.1.), διαπιστώνουµε ότι λόγω της στοιχειώδους στροφής µεταξύ των διαδοχικών πολωτών, τα αγώγιµα (λόγω επικάθισης ιωδίου) µακριµόρια της πολυβινιλικής αλκοόλης, συστρέφονται σπειροειδώς κατά µήκος του συστήµατος. Το γεγονός αυτό αποτελεί και την αιτία της στροφής του επιπέδου πόλωσης του προσπίπτοντος Γ.Π.Φ. Ο κρύσταλλος του Χαλαζία και της Ζάχαρης Στον κρύσταλλο του χαλαζία έχουµε ήδη αναφερθεί στις ( 5.3,5.4) κατά τη διαδικασία της µελέτης της διπλής διάθλασης του φωτός. ύο από τους πολυ- µορφικούς τρόπους εµφάνισής του είναι: α) Ο α-quartz, ο λεγόµενος χαµηλής θερ- µοκρασιακής σύνθεσης Χαλαζίας, που αναπτύσσεται κάτω από τη θερµοκρασία των C. Κρυσταλλώνεται στο τριγωνικό σύστηµα στην οµάδα συµµετρίας ση- µείου ( 3 ). β) Ο β- quartz, ο λεγόµενος υψηλής θερµοκρασιακής σύνθεσης Χαλα- 0 0 ζίας που αναπτύσσεται µεταξύ των θερµοκρασιών C και κρυσταλλώνεται στο εξαγωνικό σύστηµα. Τα είδη αυτών των Χαλαζιών µπορούν να βρεθούν

13 στη δεξιόστροφη( ) και την αριστερόστροφη( L ) µορφή τους όπως θα δούµε στα κριώµατα σχηµατισµών ισοπλεύρων τετραέδρων ( 4 ) επόµενα. Η διάταξη των µορίων του Si και του O στο χώρο, αποτελείται από ι- 4- SiO. ηλ. το κέντρο του τετραέδρου καταλαµβάνεται από το άτοµο του Πυριτίου και οι κορυφές του από άτο- µο Οξυγόνου. Τα τετράεδρα ανά δύο µοιράζονται ένα κοινό άτοµο Οξυγόνου. Στο (Σχ. 7.3.β) γίνεται εµφανής η σπειροειδής διάταξη των τετραέδρων από αριστερά προς τα δεξιά (κατά µήκος του οπτικού άξονα του κρυστάλλου) για την περίπτωση που ο τελευταίος είναι οπτικά δεξιόστροφος ( ). Στο (Σχ.7.3.α) εµφανίζονται µόνο τα άτοµα του Πυριτίου για ν αναδείξουν µε µεγαλύτερη έµφαση τον τρόπο που περιελίσσονται στο εσωτερικό του κρυστάλλου. Εποµένως µπορούµε να συµπεράνουµε (µε όχι πολύ αυστηρό τρόπο) ότι οι οπτικά ενεργοί κρύσταλλοι συνίστανται από ένα σύστηµα στρωµάτων ατόµων, τα οποία συστρέφονται ελαφρά κατά µία φορά καθώς µεταβαίνουν από το ένα στο άλλο έτσι που να δηµιουργούν σπείρες γύρω από τον οπτικό τους άξονα. Στους δεξιόστροφους ( ) (dextro-rotatory) κρυστάλλους, τα στρώµατα περιελίσσονται κατά τη φορά των δεικτών του ρολογιού γύρω από τον οπτικό τους άξονα. Ενώ στους αριστερόστροφους ( L ) (levo - rotatory) κρυστάλλους περιελίσσονται αντίθετα της φοράς του ρολογιού. (Σχ.7.3.)

14 Αναφερόµαστε στα επόµενα σε ένα ακόµα παράδειγµα, που αφορά την ο- πτική ενεργότητα που εµφανίζει η φυσική ζάχαρη (sucrose). Έχει χηµικό τύπο C H O και από κρυστάλλωσή της σε διάλυµα νερού µπορούν να προκύψουν ευ µεγέθεις κρύσταλλοι (Εικ.7.3.3). Κρυσταλλώνεται στο µονοκλινές σύστηµα στην τάξη ( ) και διαθέτει µόνο ένα άξονα συµµετρίας δεύτερης τάξης. Η ιδανική µορφή του κρυστάλλου (ολοεδρική) φαίνεται στο (Σχ.7.3.4α). Εποµένως είναι διάξονας διπλοθλαστικός κρύσταλλος (δηλ. διαθέτει δύο οπτικούς άξονες) και όπως α- ποδεικνύεται και οπτικά ενεργός όχι µόνο στην κρυσταλλική του µορφή αλλά και σε διάλυµα. Το επίπεδο που βρίσκονται οι δύο οπτικοί του άξονες είναι κάθετο στον άξονα δεύτερης τάξης. Ένας από τους οπτικούς του άξονες είναι συνήθως κάθετος στο επίπεδο ( 100 ). Ο άλλος είναι σε γωνία V = από το θετικό (Εικ.7.3.3) άκρο του άξονα x 3 για το φως της λυχνίας Na. Οι κρύσταλλοι της ζάχαρης έχουν 0 δεξιόστροφη οπτική ενεργότητα ρ =+ mm κατά µήκος του πρώτου οπτικού 0 άξονα και αριστερόστροφη ρ = 6.4 mm κατά µήκος του δεύτερου άξονα για το φως του Na. Σε διάλυµα όµως η φυσική ζάχαρη εκδηλώνει δεξιόστροφη µόνο οπτική ενεργότητα.

15 (Σχ.7.3.4) Ο (Πίν.7.3.5) µας δίνει την οπτική ενεργότητα ορισµένων επιπλέον κρυσταλλικών υλικών. Υλικό ρ 0 mm HgS ( Κυνάβαρι ) Lead hyposulfate Potassium hyposulfate Quartz NaBrO NaClO (Πίν.7.3.4) 7.4 Φυσική ερµηνεία της οπτικής ενεργότητας για τα υγρά και τα διαλύµατα. Ισοµερισµός των µορίων Στην περίπτωση των υγρών και διαλυµάτων ουσιών τα περισσότερα των οποίων είναι οργανικά υλικά η οπτική ενεργότητα οφείλεται στη µοριακή τους δοµή. ηλ. στο µε ποιόν τρόπο είναι διευθετηµένα τα άτοµα στο εκάστοτε µόριο. Πράγµατι αποδεικνύεται ότι τέτοιου είδους µόρια, εκδηλώνουν κάποιου είδους α- συµµετρίες. Όπως λοιπόν στην περίπτωση των κρυστάλλων του Χαλαζία διακρίνουµε αριστερόστροφους και δεξιόστροφους, µε τον ίδιο τρόπο και τα µόρια ενός

16 ορισµένου αριθµού ουσιών διακρίνονται σε αριστερόστροφα και δεξιόστροφα. Όπως θα εξετάσουµε στα επόµενα, το εναντιοµορφικό αυτό φαινόµενο στην περίπτωση των µορίων, ονοµάζεται οπτικός ή κατοπτρικός ισοµορφισµός (optical or mirror isomorphism). Εποµένως υγρά ή διαλύµατα που συντίθενται αποκλειστικά από ή L µόρια ή προεξάρχει ποσοτικά ένας τύπος µορίων σε σχέση µε τον άλλο, εµφανίζουν στροφή του επιπέδου πόλωσης προσπίπτοντος Γ.Π.Φ. κατά τη διάδοση διά µέσου τους, δηλ. οπτική ενεργότητα. Ο L. Pasteur το 1860 δέχτηκε ότι το αίτιο της οπτικής ενεργότητας που εµφανίζουν τα υγρά είναι η λεγόµενη µοριακή δισυµµετρία (molecular disymmetry). Η ιδέα της δισυµµετρίας αναφέρεται στο γεγονός ότι ένα µοντέλο (π.χ. ένα µόριο που αποτελείται από ένα αριθµό ατόµων), δεν είναι δυνατόν να ταυτιστεί µε το κατοπτρικό του απλά µε µια υπέρθεση. Ένα κλασσικό παράδειγµα αυτού του είδους συµµετρίας είναι ο κατοπτρισµός του δεξιού µας χεριού από ένα επίπεδο κάτοπτρο. Τότε το είδωλο του παριστάνει το αριστερό µας χέρι, αλλά αντικείµενο και είδωλο δεν είναι δυνατόν να ταυτιστούν µε απλή υπέρθεση. Σε µια τέτοιου είδους συµµετρία είναι σαφές ότι δεν περιλαµβάνονται στοιχεία συµµετρίας δεύτερης τάξης όπως: Επίπεδα συµµετρίας, άξονες περιστροφής, κέντρα συµµετρίας κ.λ.π. τα οποία καθορίζουν τις συµµετρίες σηµείου της Κρυσταλλογραφίας. Ούτε όµως η δισσυµµετρία θα πρέπει να ταυτίζεται µε την κατάσταση της ασυµµετρίας (asymmetry), δηλ. την παντελή απουσία συµµετρίας. Ο Van t Hoff το 1875 ανέπτυξε την ιδέα του L. Pasteur και πρότεινε το εξής: Η οπτική ισοµορφία (εδώ δισυµµετρία), εµφανίζεται σε µοντέλα µορίων που τέσσερα άτοµα (ή πιο σύνθετες οµάδες ατόµων) καταλαµβάνουν ανά µία τις κορυφές τετραέδρου και το κέντρο του καταλαµβάνεται από άτοµο Άνθρακα. Το άτοµο αυτό ονοµάζεται ασύµµετρο άτοµο Άνθρακα. ηλ. υφίστανται δεσµοί µεταξύ του τετρασθενούς Άνθρακα και των άλλων ατόµων ή οµάδων στις κορυφές του τετραέδρου. Τέτοιου είδους συστήµατα εµφανίζουν δισυµµετρία όπως σαφώς µπορεί να φανεί στο (Σχ.7.4.1). Εκεί το κάθε άτοµο του Άνθρακα C περιβάλλεται από τέσσερα διαφορετικά άτοµα (ή οµάδες ατόµων) τα P,Q,,S. Στο (Σχ.7.4.1α) τα Q,,S διευθετούνται κατά φορά αντίθετη των δεικτών του ρολογιού. Ενώ στο (Σχ.7.4.1β) δι- (Σχ.7.4.1)

17 ευθετούνται κατά τη φορά των δεικτών του ρολογιού όπως τα βλέπουµε κατά µήκος του άξονα PC. Αν τώρα παρατηρούµε κατά µήκος του QC, τα άτοµα,s,p και πάλι θα ιδωθούν να διανύονται στις δύο περιπτώσεις κατ αντίθετη φορά. Κάτω από αυτές τις συνθήκες τα δύο µόρια εµφανίζουν κατοπτρική συµµετρία. Άρα θα υφίστανται µόρια και L. Ένα κλασσικό παράδειγµα αποτελούν τα µόρια του Ταρταρικού οξέος (Tartaric acid)(σχ.7.4.). Το τελευταίο περιλαµβάνει δύο ασύµµετρα άτοµα Άνθρα- (Σχ.7.4.) κα ( C ) και το καθένα του, συνδέεται µε το όµοιό του και µε τρεις ανόµοιες οµάδες ( H, OH, COOH ). Το Ταρταρικό οξύ εµφανίζεται σε τέσσερεις διαφορετικές µορφές από τις οποίες οι δύο (Σχ.7.4.α,β) είναι οπτικά ενεργές (αριστερόστροφη και δεξιόστροφη) σε διαλύµατα. Το ίδιο ακριβώς συµβαίνει και µε την κρυσταλλική τους µορφή. Η ανάδειξη της οπτικής ενεργότητας του Ταρταρικού οξέος έγινε από τον L.Pasteur κατά τη διάρκεια της εκπόνησης της διδακτορικής του διατριβής. Ο δισύµµετρος χαρακτήρας των δύο µορφών του Ταρταρικού οξέος γίνεται ακόµα πιο έντονος στην περίπτωση της σύνθεσης ενός άλατός του που ονοµάζεται διπλοταρταρικό νάτριο αµµώνιο(double tartarate of sodium and ammonium). Για να παρασκευαστεί το τελευταίο ο όξινος δεσµός ( COOH ) ουδετεροποιείται από αµ- µωνία και ο άλλος από νάτριο. ηλ. η µία καρβοξυλική ρίζα οριοθετείται από ένα + ιόν ( 4 ) NH και η άλλη από το ιόν του ( ) Na. Η κρυστάλλωση διαλύµατος του τελευταίου, µπορεί να δώσει µικρούς αλλά εξαιρετικής ανάπτυξης κρυστάλλους αριστερόστροφους και δεξιόστροφους (Σχ.7.4.3), που έχουµε τη δυνατότητα να τους διακρίνουµε µεταξύ τους. Ο L.Pasteur µε τη βοήθεια µικροσκοπίου κατόρθωσε να ξεχωρίσει τους αριστερόστροφους από τους αντίστοιχους δεξιόστροφους. Κατόπιν µε διάλυση των τελευταίων, κατόρθωσε να παρασκευάσει διαλύµατα τα οποία είχαν καθαρά δεξιόστροφο ή αριστερόστροφο χαρακτήρα.

18 (Σχ.7.4.3) Ανάµιξη ίσων ποσοτήτων αριστερόστροφου και δεξιόστροφου διαλύµατος, δηµιουργούν τα λεγόµενα ρακεµικά (racemic) µίγµατα τα οποία δεν εµφανίζουν οπτική ενεργότητα. Μια αξιόλογη παρατήρηση του L.Pasteur - που στην ειδικότητα ήταν βιολόγος οδήγησε κατά τα γνωστά στην ανακάλυψη των αντιβιοτικών. Επρόκειτο για την ανάπτυξη σε ρακεµικό µίγµα του διπλοταρταρικού νάτριο αµµωνίου µιας αποικίας του penicillium glaurum. Το τελευταίο κατάστρεφε συστηµατικά τα δεξιόστροφα στοιχεία του µίγµατος αφήνοντας ανέγγιχτα τα αριστερόστροφα. Γενικά η τεχνική παρασκευή ενός οργανικού συστατικού οδηγεί στην ισόποση ύπαρξη αριστερόστροφων και δεξιόστροφων µορίων. Κατά συνέπεια το συστατικό θα είναι (σαν υγρό, αέριο ή µίγµα) οπτικά ανενεργό. εν συµβαίνει όµως το ίδιο και για τα οργανικά υλικά τα οποία συντίθενται στη φύση. Είδαµε στην ( 7.3) ότι η φυσική ζάχαρη (sucrose), σαν διάλυµα εµφανίζει µόνο δεξιόστροφη οπτική ενεργότητα. Η ιδιότητα αυτή είναι ανεξάρτητη από το αν η ζάχαρη προέρχεται από ζαχαροκάλαµα τεύτλα ή από άλλού. Το ίδιο ακριβώς συµβαίνει και µε τα αµινοξέα (amino acids) που αποτελούν τη βάση σύνθεσης των προτεϊνών (proteins). Αποδεικνύεται πειραµατικά ότι από τα είκοσι αµινοξέα εκτός του ενός (της γλυκίνης-glycine) που τα µόριά της δεν εµφανίζουν εναντιοµορφία, τα υπόλοιπα είναι αριστερόστροφα. Το γεγονός αυτό σηµαίνει ότι αν από οποιοδήποτε οργανικό συστατικό (από άνθρωπο, ζώο, έντοµο κ.λπ. ) αποµονωθεί ένα από αυτά τα αµινοξέα, θα είναι αριστερόστροφο. Μια σηµαντική εξαίρεση αποτελούν τα αντιβιοτικά όπως π.χ. η πενικιλίνη, τα οποία διαθέτουν ένα αριθµό δεξιόστροφων αµινοξέων. Μάλιστα στο γεγονός αυτό οφείλεται και η καταστροφή που προκαλεί η πενικιλίνη στα βακτηρίδια. Τελικά από τα λίγα που αναφέραµε στην παράγραφο αυτή, διαπιστώνουµε ότι η οπτική ενεργότητα παίζει σηµαντικό ρόλο σε κλάδους της επιστήµης όπως η Κρυσταλλοφυσική, η Κρυσταλλογραφία, η Στερεοχηµεία, η Βιολογία κ.λ.π.

19 Στον (Πίν.7.4.4) παρατίθενται οι ειδικές στροφικές ικανότητες ορισµένων υγρών. Για τα υγρά και τα µίγµατα όπως και για τα αέρια, λόγω της µικρής τιµής της στροφικής τους ικανότητας ανά mm η τελευταία δίνεται ανά 10cm. Υλικό ρ 0 dm Amyl alcohol -5.7 Camphor Nicotine -16 Menthol Turpentine (Πίν.7.4.4) Επίσης στον (Πίν.7.4.5) παρατίθενται οι ειδικές στροφικές ικανότητες ορισµένων ουσιών καθώς και των διαλυτών τους: Υλικό ιαλύτης ρ 0 dm Camphor Alcohol Camphor Benzene +56 Camphor Ether +57 Galactose Water d-glucose (dextrose) Water +5.5 l-glucose Water Lactose Water +5.4 Maltose Water Nicotine Water -77 Nicotine Benzene -164 Sucrose Water (Πίν.7.4.5)

20 Ένα απλοποιηµένο µοντέλο ερµηνείας της οπτικής ενεργότητας, µε βάση τη δισυµµετρία των µορίων Στην (.) αναφερθήκαµε στο µοντέλο του µηχανικού ταλαντωτή Lorentz. ηλ. στην υπόθεση ότι το ηλεκτρονικό νέφος ενός ατόµου µπορεί να ταλαντωθεί σε σχέση µε τον υποτιθέµενο ακίνητο πυρήνα του, εφόσον υποστεί την επίδραση εξωτερικού πεδίου. Στην περίπτωση της ελαστικής σκέδασης, θα έχουµε επανεκποµπή της ακτινοβολίας. Ανάλογα µε το αν το υλικό είναι ισότροπο ή ανισότροπο τα ελατήρια ως προς x, yz, που συγκρατούν το ηλεκτρονικό νέφος µε τον πυρήνα θα έχουν την ίδια ή διαφορετικές σταθερές. Με τη βοήθεια αυτών των µοντέλων ερµηνεύσαµε το φαινόµενο της διάδοσης του φωτός µε σταθερή ταχύτητα προς οποιαδήποτε διεύθυνση στο εσωτερικό των ισοτρόπων υλικών, καθώς και το φαινόµενο της διπλής διάθλασης στα ανισότροπα υλικά (δηλ. τους κρυστάλλους). Μια επιπλέον υπόθεση την οποία µπορούµε να κάνουµε για την περίπτωση των οπτικά ενεργών υλικών είναι η εξής: Τα ηλεκτρόνια των µορίων τους λόγω της δισυµετρίας, αναγκάζονται να κινηθούν εξ αιτίας του εξωτερικά δρώντος ταλαντούµενου πεδίου κατά µήκος τροχιών, που µε κάποιο τρόπο θα είναι ελικοειδής. ηλ. το φορτίο εκτός της γραµµικής του ταλάντωσης, εκτελεί συγχρόνως και µια περιστροφική κίνηση καθιστώντας αγώγιµη την ελικοειδή του τροχιά. Υποθέτουµε ότι Γ.Π.Φ. έντασης E i πέφτει σ ένα τέτοιο άτοµο (Σχ.7.5.1α) και θέτει το ηλεκτρονικό νέφος σε ταλάντωση κατά µήκος της υποτιθέµενης σπείρας που είναι παράλληλη µε το ηλεκ. πεδίο. Κατά τα γνωστά στο δίπολο αναπτύσσεται µια αρµονική ηλεκ. διπολική ροπή ( t) p e παράλληλη µε τον άξονα της σπείρας. Σαν επακόλουθο θα έχουµε επανεκποµπή ακτινοβολίας (λόγω απορρόφησης ποσοστού της προσπίπτουσας) και έστω ότι E p E είναι αυτό το πεδίο ( ( ) p p e t βλ.ε.σ.σ.φ. 1. (σχ.1..4)). Επιπλέον όµως λόγω της σπειροειδούς κίνησης του η- λεκτρονικού νέφους θα έχουµε και την ανάπτυξη ταλαντούµενου µαγνητικού πεδίου του οποίου η µαγνητική διπολική ροπή ( t ) p m έχει τη διεύθυνση του άξονα της σπείρας. Ταλαντούµενο όµως µαγνητικό πεδίο, αναπτύσσει κάθετα προς την ( t ) p ηλεκτρικό πεδίο m m E. Εποµένως το συνολικό ηλεκτρ. πεδίο της επανεκπε- µπόµενης από το άτοµο ακτινοβολίας θα είναι το Es = Ep + E m. Η διεύθυνση όµως αυτού του πεδίου δεν θα είναι η ίδια µε αυτήν του προσπίπτοντος πεδίου Η διεύθυνση του πεδίου E m άρα και του οποιαδήποτε χρονική στιγµή) τα διανύσµατα p ( t ) και ( t ) m E i. E s θα εξαρτώνται από το αν (για p είναι παράλληλα ή e E. Hecht: Optics Addison-Wesley (Third Ed.) Ch.8.

21 αντιπαράλληλα. Το τελευταίο βέβαια εξαρτάται από τη στροφικότητα της σπείρας (αριστερόστροφη ή δεξιόστροφη) η οποία ανάγεται τελικά στο αν τα µόρια είναι α- (Σχ.7.5.1) ριστερόστροφα( L ) ή δεξιόστροφα( ). Το επίπεδο ταλάντωσης τελικά του συνολικά διαδιδόµενου πεδίου µε την προϋπόθεση ότι δεν έχουµε πλήρη απορρόφηση του προσπίπτοντος πεδίου E i στο άτοµο θα δίνεται από τη διεύθυνση του διανύσµατος Es + E i (Σχ.7.5.1α,β). ηλ. θα είναι ένα πεδίο στραµµένο αριστερόστροφα (Σχ.7.5.1α), ή δεξιόστροφα (Σχ.7.5.1β) και θα καθορίζεται από τη στροφικότητα των σπειρών του µοντέλου του ατόµου. Το τελευταίο γεγονός ερµηνεύει την οπτική ενεργότητα που εµφανίζουν τέτοιου είδους άτοµα. Θα πρέπει να σηµειώσουµε ότι ίδια συλλογιστική ισχύει και για τα διαµεσολαβούντα µαγνητικά πεδία της προσπίπτουσας διαταραχής καθώς και γι αυτά που αναπτύσσονται λόγω της ταλάντωσης του ηλεκτρικού πεδίου του διπόλου. ηλ. σαν αποτέλεσµα θα έχουµε ένα στραµµένο κατά την ίδια γωνία (δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα) τελικό µαγνητικό πεδίο Bs + B i (ορθογώνιο προς το Es + E i ) στην περιοχή της ζώνης ακτινοβολίας. Παρά το ότι η παραπάνω προτεινοµένη ερµηνευτική διαδικασία είναι ανεπαρκώς τεκµηριωµένη, εντούτοις µια πειραµατική προσοµοίωσή της στην περιοχή των µικροκυµάτων την επιβεβαιώνει πλήρως: (βλ. I. Tinoco and M. P. Freeman,

22 The Optical Activity of Oriented Copper Helices J. Phys. Chem (1975)). Σ ένα δοχείο µε κάθετες πλευρές τοποθετήθηκε µεγάλος αριθµός από χάλκινες σούστες (σπείρες) διαµέτρου 0.5cm και µήκους 1cm σε εντελώς τυχαία διάταξη. Μεταξύ τους ήταν πλήρως µονωµένες και η στροφικότητά τους ήταν η ίδια (δηλ. όλες αριστερόστροφες ή δεξιόστροφες). Κάθετα προς τη µία έδρα του δοχείου προσέπεσε δέσµη µικροκυµάτων µ.κ. 3cm γραµµικά πολωµένη σε µία διεύθυνση. Το αποτέλεσµα έδειξε ότι στην έξοδο του δοχείου η δέσµη των µικροκυµάτων είχε υποστεί σαφή στροφή του επιπέδου πόλωσής της σε σχέση µε την προσπίπτουσα. 7.6 ιπλοθλαστικότητα και οπτική ενεργότητα Η θεωρία της οπτικής ενεργότητας την οποία αναπτύξαµε στις προηγούµενες παραγράφους, ισχύει για ισότροπα στροφικά υλικά όπως: υγρά (και τα διαλύ- µατά τους), αέρια, κρυστάλλους του κυβικού συστήµατος καθώς και για ανισότροπα υλικά, όπου όµως η διάδοση του φωτός γίνεται κατά τη διεύθυνση του οπτικού τους άξονα. Ένας τέτοιος κρύσταλλος στον οποίο αναφερθήκαµε πολλές φορές ή- ταν αυτός του Χαλαζία. Και όπως γνωρίζουµε (βλ. 5.3) πρόκειται για ένα µονοάξονα διπλοθλαστικό κρύσταλλο ο οποίος όµως είναι οπτικά ενεργός σε αντίθεση µε τον κρύσταλλο του Ασβεστίτη, που είναι µεν αρνητικός διπλοθλαστικός αλλά στερείται οπτικής ενεργότητας. Γνωρίζουµε βέβαια το γεγονός ότι κατά µήκος του ο- πτικού τους άξονα οι διπλοθλαστικοί κρύσταλλοι δεν εµφανίζουν το φαινόµενο της διπλής διάθλασης. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι ταχύτητες διάδοσης τακτικής και έκτακτης διαταραχής είναι ίδιες. Εποµένως για οπτικά ενεργούς διπλοθλαστικούς κρυστάλλους στη διεύθυνση αυτή, η ταχύτητες διάδοσης του φωτός καθώς και οι καταστάσεις πόλωσης των δύο διαταραχών, θα καθορίζονται εκτός της διπλοθλαστικότητας και από την οπτική τους ενεργότητα. Το ερώτηµα λοιπόν που µπορεί να τεθεί είναι το εξής: Τι ακριβώς φαινόµενα θα προκύψουν, όταν η διεύθυνση διάδοσης του φωτός στο εσωτερικό του οπτικά ενεργού και διπλοθλαστικού κρυστάλλου είναι διαφορετική από αυτήν του οπτικού άξονα. Αποδεικνύεται ότι στην περίπτωση αυτή, τα φαινόµενα της οπτικής ενεργότητας έρχονται σε επαλληλία µε τα της διπλοθλαστικότητας και µπορούν να θεωρηθούν σαν διαταραχές πάνω στα τελευταία. Θα περιγράψουµε εδώ ποιοτικά (βλ. ΠΑΡ/ΜΑ 4-Η) το φαινόµενο µε ένα παράδειγµα, στηριζόµενοι στον κρύσταλλο του α-χαλαζία ( 5.3,4). Πρόκειται για θετικό µονοάξονα κρύσταλλο, όπου αν θεωρήσουµε αρχικά ότι δεν είναι οπτικά ε- νεργός τότε οι επιφάνειες κύµατος (οι λεγόµενες και επιφάνειες ταχύτητας ακτίνας J. F. Ney, Physical Properties of Crystals Oxford (1967) ch. XIV: Optical Activity.

23 (Σχ.7.6.1) βλ. 5.4) δίνονται στο (Σχ.7.6.1) (συνεχείς γραµµές). Θ αποτελούνται στο επίπεδο του (Ο.Α.) από ένα κύκλο ο οποίος θα περιβάλλει µία έλλειψη και θα έρχονται σε επαφή µόνο κατά µήκος του οπτικού άξονα (Ο.Α.), όπου δηλ. οι ταχύτητες ακτίνας είναι ίδιες. Οι κύριοι δ.δ. του είναι n e = και n o = Εποµένως ο λόγος των ακτίνων των δύο επιφανειών κύµατος σε διεύθυνση κάθετη στον (Ο.Α.) (βλ.σχ.5.4.6β) θα είναι: o 1 no ne = = = = e 1 ne no Η συµµετοχή όµως και του φαινόµενου της οπτικής ενεργότητας στη διαµόρφωση των επιφανειών αυτών, έρχεται να διαταράξει (έστω και κατ ολίγον) τη µορφολογία τους όπως διαπιστώνουµε από το (Σχ.7.6.1) (διακεκοµµένες γραµµές). Βλέπου- µε (έστω κατ αρχήν) ότι κατά µήκος του (Ο.Α.) οι επιφάνειες κύµατος δεν εφάπτονται πλέον. Η απόσταση µεταξύ τους οφείλεται στο ότι οι ταχύτητες διάδοσης των δύο κυκλικά πολωµένων διαταραχών (λόγω οπτικής ενεργότητας) δεν έχουν ίδια τιµή. Κάτω από αυτές τις συνθήκες αποδεικνύεται ότι η διαφορά των δύο ακτίνων κατά µήκος του (Ο.Α.) είναι πολύ µικρή αλλά διάφορη του µηδενός (της τάξης του της µέσης ακτίνας των o, e). Στο σχήµα για εποπτικούς λόγους η διαφορά αυτή υπερτονίζεται. Στην ( 5.4 (Σχ.5.4.1β)), πριν εισάγουµε την έννοια της οπτικής ενεργότητας, θεωρήσαµε ότι οι δύο επιφάνειες κύµατος του κρυστάλλου του Χαλαζία (τακτική και έκτακτη) αντιπροσώπευαν την διάδοση προς κάθε διεύθυνση, των εκπε- µπόµενων διαταραχών από µια σηµειακή πηγή στο κέντρο του. Οι διαταραχές αυ-

24 τές αποτελούνταν από δύο γραµµικά πολωµένα επίπεδα µέτωπα κύµατος, ορθογώνια µεταξύ τους, που διαδίδονταν στην ίδια διεύθυνση αλλά µε διαφορετικές ταχύτητες (τακτική και έκτακτη διαταραχή). Στην περίπτωση όµως που ο κρύσταλλος είναι οπτικά ενεργός, αποδείξαµε (και πειραµατικά) ότι τουλάχιστον κατά µήκος του οπτικού του άξονα οι δύο διαταραχές είναι κυκλικά πολωµένες µε διαφορετικές ταχύτητες διάδοσης καθώς και αντίθετες στροφικότητες. Αποδεικνύεται τελικά ότι στη γενικότερη περίπτωση που η διάδοση στο εσωτερικό του κρυστάλλου γίνεται προς µια τυχαία διεύθυνση (κυµατοκάθετο) ως προς τον (Ο.Α.) διαδίδονται προς τα εκεί και πάλι δύο επίπεδα µέτωπα κύµατος που είναι ορθογώνια µεταξύ τους. Μόνο που η κατάσταση πόλωσής τους είναι ελλειπτική και η ταχύτητα διάδοσής τους διαφορετική. Η ελλειπτικότητα (δηλ. ο λόγος του µικρού προς τον µεγάλο άξονα) των ελλειπτικά πολωµένων καταστάσεων είναι η ίδια αλλά η στροφικότητά τους αντίθετη. Στον χαλαζία η ελλειπτικότητα e, εξαρτάται από τη γωνία που σχηµατίζουν η διεύθυνση διάδοσης στο εσωτερικό του κρυστάλλου (κυµατοκάθετη) και ο οπτικός του άξονας. Στο (Σχ.7.6.) δίνεται παραστατικά η ελλειπτικότητα σε διάφορες από τις προαναφερόµενες γωνίες, για την τακτική (Σχ.7.6.α) και την έκτακτη (Σχ.7.6.β) διαταραχή. Βλέπουµε ότι κατά τη διεύθυνση του (Ο.Α.) e = 1. ηλ. έχουµε τις κυκλικά πολωµένες καταστάσεις. Αποδεικνύεται ότι για γωνία διάδοσης 0 ως προς τον (Ο.Α.) φ = θα είναι e = 0. ηλ. µόνο προς αυτή τη διεύθυνση διάδοσης οι καταστάσεις πόλωσης των δύο ορθογωνίων διαταραχών είναι γραµµικά πολωµένα µετ. κύµατος. Σε οποιαδήποτε άλλη διεύθυνση οι καταστάσεις θα είναι (Σχ.7.6.) ελλειπτικά πολωµένες. Ποσοτικοί υπολογισµοί της ειδικής στροφικής ικανότητας, των καταστάσεων πόλωσης καθώς και των ταχυτήτων φάσης προς οποιαδήποτε

25 διεύθυνση διάδοσης στο εσωτερικό του κρυστάλλου κατά της διεύθυνση µια κυµατοκαθέτου k, προϋποθέτει τον προσδιορισµό ενός µεγέθους G (µικρού σε µέγεθος σε σχέση µε τη µονάδα). Είναι το µέτρο του λεγόµενου στροφικού διανύσµατος G παραλλήλου προς την k το οποίο µεταβάλλεται κατά διεύθυνση και µας δίνει το µέγεθος της οπτικής ενεργότητας (βλ. ΠΑΡ/ΜΑ 4-Η). Εξαρτάται από τη συµµετρία του κρυστάλλου καθώς και τη σύνθεσή του.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΣΟΥΛΤΑΝΙΝΑΣ ΤΟΥ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σχηματισμός Υποτακτικής Παρακειμένου Ενεργητικής Φωνής. Ο Παρακείμενος σχηματίζει την Υποτακτική έγκλιση με δύο τρόπους:

Σχηματισμός Υποτακτικής Παρακειμένου Ενεργητικής Φωνής. Ο Παρακείμενος σχηματίζει την Υποτακτική έγκλιση με δύο τρόπους: Σχηματισμός Υποτακτικής Παρακειμένου Ενεργητικής Φωνής Ο Παρακείμενος σχηματίζει την Υποτακτική έγκλιση με δύο τρόπους: α. περιφραστικά (δηλ. χρησιμοποιώντας δύο λέξεις περιφραστικός ρηματικός τύπος στα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΒΟΙΩΤΙΑ: ΜΑΝΤΕΙΟ ΤΡΟΦΩΝΙΟΥ ΚΑΙ ΜΥΚΗΝΑΪΚΗ ΘΗΒΑ»

ΕΡΓΟ: «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΒΟΙΩΤΙΑ: ΜΑΝΤΕΙΟ ΤΡΟΦΩΝΙΟΥ ΚΑΙ ΜΥΚΗΝΑΪΚΗ ΘΗΒΑ» ΕΡΓΟ: «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΒΟΙΩΤΙΑ:» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ, ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Συµβουλεύοµαι το κρυπτογραφικό αλφάβητο της Φιλικής Εταιρείας και. Ελευθερία ή Θάνατος. γ35343 ωβη3οω3η

Συµβουλεύοµαι το κρυπτογραφικό αλφάβητο της Φιλικής Εταιρείας και. Ελευθερία ή Θάνατος. γ35343 ωβη3οω3η 3 Συµβουλεύοµαι το κρυπτογραφικό αλφάβητο της Φιλικής Εταιρείας και Κρυπτογραφικό αλφάβητο της Φιλικής Εταιρείας α β γ δ ε ζ θ ι κ λ µ ν ξ ο π ρ σ τ φ χ ψ ω η ξ υ ψ ω 1 2 3 4 5 6 7 4α 8 9 ο α β γ δ 9α

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α «Σύνταξη και Ψήφιση προϋπολογισµού ήµου Καβάλας οικονοµικού έτους 2009»

Θ Ε Μ Α «Σύνταξη και Ψήφιση προϋπολογισµού ήµου Καβάλας οικονοµικού έτους 2009» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθ. 38 ης /14 εκεµβρίου 2008 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 707/2008 Θ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΡΙΣΤ. Παρασκευή 7 Μαΐου 2010

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΡΙΣΤ. Παρασκευή 7 Μαΐου 2010 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΡΙΣΤ Παρασκευή 7 Μαΐου 2010 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 6859, 6893 2. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 2ο ηµοτικό Σχολείο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 16036/27-11-2014

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 16036/27-11-2014 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 16036/27-11-2014 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 17 ης /2014 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟ ΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΥΑΛ ΕΤΟΥΣ 2013

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟ ΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΥΑΛ ΕΤΟΥΣ 2013 ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟ ΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΥΑΛ ΕΤΟΥΣ 2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 33.060,00 (µε Φ.Π.Α) ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 1 ΗΜΟΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

( )( ) ( )( ) ( )( )

( )( ) ( )( ) ( )( ) Ανάλυση ρητού κλάσµατος σε άθροισµα απλών κλασµάτων ύο ή περισσότερα αλγεβρικά κλάσµατα προστίθενται µε τον ίδιο τρόπο όπως και τα αριθµητικά κλάσµατα Παράδειγµα ( ) + ( + ) + + + + + + + Τώρα θα µάθουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ Ν. Πέµπτη 28 Ιανουαρίου 2010

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ Ν. Πέµπτη 28 Ιανουαρίου 2010 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ Ν Πέµπτη 28 Ιανουαρίου 2010 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 2917,2977 2. Αδεια απουσίας του Βουλευτή κ. Κ. Μητσοτάκη, σελ. 2961 3. Ανακοινώνεται ότι

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Α Μ Ο Ι Β Ω Ν Ε Π Ι Δ Ο Σ Ε Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Α Μ Ο Ι Β Ω Ν Ε Π Ι Δ Ο Σ Ε Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Α Μ Ο Ι Β Ω Ν Ε Π Ι Δ Ο Σ Ε Ω Ν ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ & ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ & ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Η χιλιομετρική απόσταση υπολογίσθηκε με σημείο

Διαβάστε περισσότερα

Λ ο υ κ ά ς Α π ο σ τ ο λ ί δ η ς & Σ υ ν ε ρ γ ά τ ε ς ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Λ ο υ κ ά ς Α π ο σ τ ο λ ί δ η ς & Σ υ ν ε ρ γ ά τ ε ς ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Λ ο υ κ ά ς Α π ο σ τ ο λ ί δ η ς & Σ υ ν ε ρ γ ά τ ε ς ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Τηλ.: 2103619650, 2103610116, Fax: 2103619760, Email: lapostol@otenet.gr h t t p: / / w w w. l o u k a s a p o s t o l i d i

Διαβάστε περισσότερα

Ε Φ Υ Μ Ν Ι O N. Παρατίθενται γνώµες και απόψεις. σχετικές µε το έργο του Πρωτοψάλτη, οράρχη και κδότη βιβλίων. κκλησιαστικής ουσικής

Ε Φ Υ Μ Ν Ι O N. Παρατίθενται γνώµες και απόψεις. σχετικές µε το έργο του Πρωτοψάλτη, οράρχη και κδότη βιβλίων. κκλησιαστικής ουσικής 1 Ε Φ Υ Μ Ν Ι O N Παρατίθενται γνώµες και απόψεις σχετικές µε το έργο του Πρωτοψάλτη, οράρχη και κδότη βιβλίων κκλησιαστικής ουσικής Φ ώ τ η Θ ε ο δ ω ρ α κ ό π ο υ λ ο υ Εκδοτικός Οίκος «Μυρίπνοον» 2

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 53 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 53 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ, 12 Ιουλίου 2012. Αριθ. Πρωτ. : 775. ΠΡΟΣ : Περιφέρεια Αττικής. τον Περιφερειάρχη Αττικής κ. Γ. Σγουρό ΚΟΙΝ : όπως ο συνηµµένος πίνακας

ΑΘΗΝΑ, 12 Ιουλίου 2012. Αριθ. Πρωτ. : 775. ΠΡΟΣ : Περιφέρεια Αττικής. τον Περιφερειάρχη Αττικής κ. Γ. Σγουρό ΚΟΙΝ : όπως ο συνηµµένος πίνακας ΑΘΗΝΑ, 12 Ιουλίου 2012 Αριθ. Πρωτ. : 775 ΠΡΟΣ : Περιφέρεια Αττικής τον Περιφερειάρχη Αττικής κ. Γ. Σγουρό ΚΟΙΝ : όπως ο συνηµµένος πίνακας ΘΕΜΑ: ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ για την καταστροφή του πρασίνου των οδικών αξόνων

Διαβάστε περισσότερα

Παραμένει ο Δήμος της Πρέσπας;

Παραμένει ο Δήμος της Πρέσπας; ΕΤΟΣ 2o ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 66 ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010 ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ 1,00 ΕΥΡΩ Τρεις Δήμοι στο Νομό της Φλώρινας Παραμένει ο Δήμος της Πρέσπας; Οι αποκαλυφθείσες εκτάσεις της λίμνης Βεγορίτιδας δ ι χ ά ζ ο υ ν τους

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση ορισµένων διατάξεων του ν. 3427/27.12.2005 (ΦΕΚ 312Α ) που αφορούν στη φορολογία εισοδήµατος φυσικών και νοµικών προσώπων.

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση ορισµένων διατάξεων του ν. 3427/27.12.2005 (ΦΕΚ 312Α ) που αφορούν στη φορολογία εισοδήµατος φυσικών και νοµικών προσώπων. - 125 - * ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ * Νο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ( 12) ΤΜΗΜΑΤΑ: Α - Β Γ Αθήνα, 2 Μαρτίου 2006 Αριθµ.Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Ε Γ Κ Τ Ι Κ Ο Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Ο ΣΕ Ο Λ Ο Μ Ε Λ Ε Ι Α

Ε Λ Ε Γ Κ Τ Ι Κ Ο Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Ο ΣΕ Ο Λ Ο Μ Ε Λ Ε Ι Α Επί του Απολογισμού των εσόδων και εξόδων του Κράτους έτους 2006 και του Γενικού Ισολογισμού της 31 ης Δεκεμβρίου 2006, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 περ. ε σε συνδυασμό με το άρθρο 79 παρ. 7 του Συντάγματος

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή 7 Μάιου 2004

Παρασκευή 7 Μάιου 2004 ΙΣΤΟΡΙΑ Οι έρευνες των αρχαιολόγων τεκµηρίωσαν την ύπαρξη ζωής και ανθρώπινης δραστηριότητας στο θεσσαλικό χώρο. Στην κοίτη του ποταµού βρέθηκαν απολιθωµένα οστά ελεφάντων, ιπποπόταµων, ρινόκερων, µεγάλων

Διαβάστε περισσότερα

Αν και νόµιµα προσκλήθηκαν 1. ΒΟΡΕΑΣ ΣΕΒΑΣΤΟΣ ΗΜΟΤ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ (προσήλθε) 2. ΜΙΧΑΛΕΛΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ «(προσήλθε) 1

Αν και νόµιµα προσκλήθηκαν 1. ΒΟΡΕΑΣ ΣΕΒΑΣΤΟΣ ΗΜΟΤ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ (προσήλθε) 2. ΜΙΧΑΛΕΛΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ «(προσήλθε) 1 Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 23/2014 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 226/2014 Π Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ 1. ΓΕΝΙΚΑ

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Αντικείµενο Πεδίο Εφαρµογής ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ 1. ΓΕΝΙΚΑ Το αντικείµενο του παρόντος κεφαλαίου είναι η παρουσίαση και επεξήγηση όλων των φάσεων και ενεργειών της διοικητικής και οικονοµικής διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: "ΕΦ Α ΡΜ ΟΓΕΣ Τ Η Σ Σ Τ Α Τ ΙΣ Τ ΙΚ Η Σ ΣΤΟ ΕΜ ΠΟΡΙΟ"

ΘΕΜΑ: ΕΦ Α ΡΜ ΟΓΕΣ Τ Η Σ Σ Τ Α Τ ΙΣ Τ ΙΚ Η Σ ΣΤΟ ΕΜ ΠΟΡΙΟ Κ Α Β Α ΛΑ Σ Σ Χ Ο Λ Η : Δ ΙΟ ΙΚ Η Σ Η Σ ΚΑΙ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΑ Σ ΤΜ ΗΜ Α : Λ Ο Γ ΙΣ Τ Ω Ν [βϊβ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΘΕΜΑ: "ΕΦ Α ΡΜ ΟΓΕΣ Τ Η Σ Σ Τ Α Τ ΙΣ Τ ΙΚ Η Σ ΣΤΟ ΕΜ ΠΟΡΙΟ" Ε ΙΣ Η Γ Η Τ Η Σ :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ε. Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2014

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ε. Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ε Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2014 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 273 2. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Γενικό Λύκειο Βαθέος

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες Εγγράφου Πληροφορίες Εγγράφου Έργο Εµπειρογνωµοσύνη για τον ν.3979/2011 Τίτλος Εγγράφου Ηµεροµηνί 29 Ιουνίου 2013 α Αναφορά Παραδοτέο 1 ιαβάθµιση Εσωτερική Εµπιστευτικ ηµόσιο Χρήση ό Αρ. Σελίδων/

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ο. Τετάρτη 8 Ιουλίου 2015

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ο. Τετάρτη 8 Ιουλίου 2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ο Τετάρτη 8 Ιουλίου 2015 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 5ο και το 15ο Γυµνάσιο Περιστερίου, σελ. 4174 2. Η Ειδική

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 415/14-1-2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 415/14-1-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 415/14-1-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 24 ης /2014 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης 219/2014

Διαβάστε περισσότερα

γ ρ α π τ ή ε ξ έ τ α σ η σ τ o μ ά θ η μ α Ν Ε Ο Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Α Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ Τάξη: Α Λυκείου Τμήμα: Βαθμός: Ονοματεπώνυμο: Καθηγητές:

γ ρ α π τ ή ε ξ έ τ α σ η σ τ o μ ά θ η μ α Ν Ε Ο Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Α Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ Τάξη: Α Λυκείου Τμήμα: Βαθμός: Ονοματεπώνυμο: Καθηγητές: γ ρ α π τ ή ε ξ έ τ α σ η σ τ o μ ά θ η μ α Ν Ε Ο Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Α Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ Τάξη: Α Λυκείου Τμήμα: Βαθμός: Ονοματεπώνυμο: Καθηγητές: Κείμενο Η απόδοση της διαφήμισης Εκτιμάται ότι στη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ Π Ε Ρ Ι Ο Ο Ι Κ Α Τ Α Θ Ε Σ Η Σ : 1/7/2015 31/10/2015 & 1/01/2016-28/02/2016 1. ΕΛΤΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ Ι ΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟ /ΣΤΗ - Αν δεν το έχει στην κατοχή του,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΝΑΔΩΝ Α ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΝΑΔΩΝ Α ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΡΓΑΣΙΑ: Αναγόμωση συντήρηση Αναγόμωση συντήρηση Μονάδες Α Βάθμιας εκπ/σης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή υποχρεώσεων 1 ΕΡΓΑΣΙΑ: Αναγόμωση συντήρηση Τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΙΣΤ. Πέµπτη 31 Ιανουαρίου 2013

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΙΣΤ. Πέµπτη 31 Ιανουαρίου 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΙΣΤ Πέµπτη 31 Ιανουαρίου 2013 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 7055, 7129 2. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Γυµνάσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΡΝΣΤ. Παρασκευή 2 Ιουλίου 2010

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΡΝΣΤ. Παρασκευή 2 Ιουλίου 2010 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΡΝΣΤ Παρασκευή 2 Ιουλίου 2010 ΘΕΜΑΤΑ: Α. ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 9570 2. Ευχές για καλή επιτυχία στην υποψηφιότητα του κ. Π. Ευθυµίου για τη θέση του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (Κατεύθυνση) ΛΥΣΙΟΥ ΥΠΕΡ ΜΑΝΤΙΘΕΟΥ Προοίµιο 2

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (Κατεύθυνση) ΛΥΣΙΟΥ ΥΠΕΡ ΜΑΝΤΙΘΕΟΥ Προοίµιο 2 Βασικέ Οδηγίε : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (Κατεύθυνση) ΛΥΣΙΟΥ ΥΠΕΡ ΜΑΝΤΙΘΕΟΥ Προοίµιο 2 1. Η αφορά στα είδη των προτάσεων γίνεται σε αυτή τη φάση απλώ για προ δεασµό, µέχρι γίνει η διδασκαλία του κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΘΕΡΟΣ 2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛΒ Πέµπτη 4 Σεπτεµβρίου 2014

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΘΕΡΟΣ 2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛΒ Πέµπτη 4 Σεπτεµβρίου 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΘΕΡΟΣ 2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛΒ Πέµπτη 4 Σεπτεµβρίου 2014 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 2493, 2569 2. Επί διαδικαστικού θέµατος,

Διαβάστε περισσότερα

(ΜΕ ΤΑ ΔΥΟ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ)

(ΜΕ ΤΑ ΔΥΟ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ) 1 ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (ΜΕ ΤΑ ΔΥΟ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ) Η πραγματικότητα ξεπερνά και την πιο τολμηρή φαντασία. Επίκτητος Σοφός δεν είναι όποιος ξέρει πολλά, αλλά όποιος ξέρει χρήσιμα. Ηράκλειτος Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ «Δήμος Αιγάλεω» ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : «ΑΣΚΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ. Η ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 42, 105 63 ΑΘΗΝΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 42, 105 63 ΑΘΗΝΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 42, 105 63 ΑΘΗΝΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210. 32.59.197 FAX 32.59.229 8 Σεπτεμβρίου 2011 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΝΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ (Τύπος Β) Για έργα που δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΥΠΟΣ Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοβουλευτική Ομάδα

Κοινοβουλευτική Ομάδα Κοινοβουλευτική Ομάδα Λεωφ. Ηρακλείου 145, 14231 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ, τηλ.: 2102592213, 2102592105, 2102592193, 2102592111, fax: 2102592155 e-mail: ko@vouli. κke.gr, http://www.kke.gr Γραφεία Βουλής: 2103708168,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Άρθρο 4 Κοινοί διαδικαστικοί κανόνες

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Άρθρο 4 Κοινοί διαδικαστικοί κανόνες ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Προσαρµογή στο εθνικό δίκαιο της Εκτελεστικής Οδηγίας 2012/25/ΕΕ της Επιτροπής της 9ης Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση διαδικασιών ε- νηµέρωσης σχετικά µε την ανταλλαγή,

Διαβάστε περισσότερα

Ε Υ Α Ρ ΤΕΥΧΟΣ 4 ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ. 198.396,00 (χωρίς το Φ.Π.Α.) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝ ΕΣΕΩΝ ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ:

Ε Υ Α Ρ ΤΕΥΧΟΣ 4 ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ. 198.396,00 (χωρίς το Φ.Π.Α.) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝ ΕΣΕΩΝ ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: Ε Υ Α Ρ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Ι Κ Τ Υ Ω Ν ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝ ΕΣΕΩΝ ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 198.396,00 (χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλος Λογοτεχνίας. Δράκογλου Αναστασία, Κιννά Πασχαλίνα

Όμιλος Λογοτεχνίας. Δράκογλου Αναστασία, Κιννά Πασχαλίνα Όμιλος Λογοτεχνίας Δράκογλου Αναστασία, Κιννά Πασχαλίνα Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Σερρών «Κων/νος Καραμανλής» Δράκογλου Αναστασία, adrakogl@yahoo.gr Κιννά Πασχαλίνα, kinpash@yahoo.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΜΦΥΛΙΕΣ ΔΙΑΜΑΧΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΟΙ ΕΜΦΥΛΙΕΣ ΔΙΑΜΑΧΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ Οι Μανιάτες στην Επανάσταση του 1821 343 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΟΙ ΕΜΦΥΛΙΕΣ ΔΙΑΜΑΧΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ Η Β Εθνοσυνέλευση του Άστρους Οι εκλογές των πληρεξουσίων 1239 για τη συμμετοχή τους στη Β Εθνοσυνέλευση προκηρύχθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

I.Επί της Αρχής του σχεδίου Νόµου: ΙΙ. Επί των άρθρων του σχεδίου Νόµου: ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

I.Επί της Αρχής του σχεδίου Νόµου: ΙΙ. Επί των άρθρων του σχεδίου Νόµου: ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Πρωτοβάθµιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων I.Επί της Αρχής του σχεδίου Νόµου: Με τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις στο ταξινοµούµε

Σηµειώσεις στο ταξινοµούµε Σηµειώσεις στο ταξινοµούµε Εισαγωγή... 2 επεξεργαστής βάσεων... 2 Τρόπος εµφάνισης των εγγραφών στη βάση δεδοµένων... 2 Ερώτηση- Σύνολο... 3 Λειτουργία... 3 Ραβδογράµµατα... 6 Γραφήµατα... 7 Εφαρµογή...

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α «Έγκριση Αγροτικού και Αρδευτικού Κανονισµού ήµου Καβάλας» Αριθ. Αποφάσεως 891/2011

Θ Ε Μ Α «Έγκριση Αγροτικού και Αρδευτικού Κανονισµού ήµου Καβάλας» Αριθ. Αποφάσεως 891/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Α: 456ΖΩΕ6-ΧΙ1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 34ης /9 εκεµβρίου 2011 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 891/2011 Θ Ε

Διαβάστε περισσότερα

Για έργα που δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ 2

Για έργα που δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΕ ΙΝΗΣ ΚΑΙ ΗΜΙΟΡΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΝΟΜΟΥ ΑΡΤΑΣ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ 1 : Επέκταση των εγκαταστάσεων ολοκληρωµένης ιαχείρισης Απορριµµάτων Βλαχέρνας Άρτας

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακής Ανάπτυξης & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Περιφερειακής Ανάπτυξης & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ελληνική ηµοκρατία & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Ευρωπαϊκό Ταµείο ΙΘ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ) 2000-2006 ΜΕΤΡΟ 2.5, ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2.5.1, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ 2.5.1.α

Ε.Π. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ) 2000-2006 ΜΕΤΡΟ 2.5, ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2.5.1, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ 2.5.1.α Ε.Π. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ) 2000-2006 ΜΕΤΡΟ 2.5, ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2.5.1, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ 2.5.1.α ΕΡΓΟ: «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6Ψ8Μ9-ΩΙΕ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Ασφαλείας : Να διατηρηθεί μέχρι : Μαρούσι, 24-06-2014 Αρ. Πρωτ. 97654/Δ2

ΑΔΑ: 6Ψ8Μ9-ΩΙΕ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Ασφαλείας : Να διατηρηθεί μέχρι : Μαρούσι, 24-06-2014 Αρ. Πρωτ. 97654/Δ2 ΑΔΑ: 6Ψ8Μ9-ΩΙΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ --- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜ. Πέµπτη 7 Μαρτίου 2013

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜ. Πέµπτη 7 Μαρτίου 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜ Πέµπτη 7 Μαρτίου 2013 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 8674 2. Άδεια απουσίας των Βουλευτών κ. κ. Γ. Ψαριανού και Γ. Παπανδρέου, σελ. 8647, 8753 3.

Διαβάστε περισσότερα

4 ο ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ. Ε ιµέλεια Εργασίας :Τµήµα Α4

4 ο ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ. Ε ιµέλεια Εργασίας :Τµήµα Α4 4 ο ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ Ε ιµέλεια Εργασίας :Τµήµα Α4 Ε ιβλέ ων Καθηγητής :Φράγκος Κων/νος Σχολικό Έτος : 2013-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΣΦΑΛΩΣ ΚΑΤΟΙΚΕΙΝ» ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΣΦΑΛΩΣ ΚΑΤΟΙΚΕΙΝ» ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΣΦΑΛΩΣ ΚΑΤΟΙΚΕΙΝ» ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ Αξία καινούργιου: Είναι το ποσό που απαιτείται για την ανακατασκευή του κτιρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αναρτητέα στο διαδίκτυο: Α.Δ.Α.: Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝ.Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟ 13 Νοεμβρίου 2013 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

VESTA40 [ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ, ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ] Το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του προϊόντος

VESTA40 [ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ, ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ] Το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του προϊόντος VESTA40 [ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ, ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ] Το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του προϊόντος Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΛΙΔΑ Εισαγωγή 4 Σκοπός του

Διαβάστε περισσότερα

Κιοσές Νικόλαος, Παπαντίδης Ιορδάνης, µετά την υπ αριθ. 507/2012 Α Σ.

Κιοσές Νικόλαος, Παπαντίδης Ιορδάνης, µετά την υπ αριθ. 507/2012 Α Σ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Α: Β4ΓΑΩΕ6-4ΝΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 20ης /27 Αυγούστου 2012 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου

Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου Αντιπρόεδρος Ενωσης αποφοίτων ΕΣΔΔ ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ (1975-2012) Ν.51/1975 «Δια προεδρικών διαταγμάτων εξ άπαξ εκδιδομένων εντός έτους θα συνταχθούν

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α «Έγκριση σύναψης τροποποιηµένης προγραµµατικής σύµβασης (Γεωτεχνική έρευνα Ευστάθειας Βραχωδών Πρανών στο.. Καβάλας) µε το Ι.Γ.Μ.Ε.

Θ Ε Μ Α «Έγκριση σύναψης τροποποιηµένης προγραµµατικής σύµβασης (Γεωτεχνική έρευνα Ευστάθειας Βραχωδών Πρανών στο.. Καβάλας) µε το Ι.Γ.Μ.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθ. 31 ης /30 Οκτωβρίου 2008 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 628/2008 Θ Ε

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Τέρμα οδού Υγείας & Μεσογείων ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ-ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ-Ν.Π.Δ.Δ.

Ταχ. Δ/νση : Τέρμα οδού Υγείας & Μεσογείων ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ-ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ-Ν.Π.Δ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ OIKON.ΔΙΟΙΚ.& ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αθήνα, 9 Δεκεμβρίου 14 Αρ.διακ. 359/14EΠ2 Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Μέλι, ένας θησαυρός υγείας και δύναμης

Μέλι, ένας θησαυρός υγείας και δύναμης W Μέλι, ένας θησαυρός υγείας και δύναμης 2012-2013 Ε Ρ Ε Υ Ν Η Τ Ι Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Α Τ Α Ξ Η Σ 1 Ο Υ Γ Ε Ν Ι Κ Ο Υ Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ Π Α Τ Ρ Α Σ Ο Μ Α Δ Α Β Ε Π Ι Β Λ Ε Π Ο Υ Σ Α Κ Α Θ Η Γ Η Τ Ρ Ι Α : Μ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 10829/14-8-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 10829/14-8-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 10829/14-8-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 12 ης /2015 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Σέρρες 11.5.2015 Αριθ. Πρωτ.: 1387

Σέρρες 11.5.2015 Αριθ. Πρωτ.: 1387 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΕΡΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - 614 ΣΕΡΡΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Σέρρες 11.5.015 Αριθ. Πρωτ.: 1387 ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΘΕΡΟΥΣ 2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛZ Τρίτη 16 Σεπτεµβριου 2014

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΘΕΡΟΥΣ 2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛZ Τρίτη 16 Σεπτεµβριου 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΘΕΡΟΥΣ 2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛZ Τρίτη 16 Σεπτεµβριου 2014 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 2923, 2974 2. Επί διαδικαστικού θέµατος,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ. Αριθµός Έγκρισης:

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ. Αριθµός Έγκρισης: ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ Ο Συντάξας: Ο Ελέγξας: Ο Εγκρίνων: Ηµεροµηνία: Ηµεροµηνία: Ηµεροµηνία: Αριθµός Έγκρισης: 1 από 1 Έκδοση : 0 1 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διοικητικής πράξης είναι να καθορισθούν οι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Ο Δ Η Γ Ο Σ Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Η Σ Τ Η Σ Ν Ο Μ Ο Θ Ε Σ Ι Α Σ 1 η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

έχουν απομάκρυνση ίση με το αλγεβρικό άθροισμα των απομακρύνσεων που θα είχαν αν οι δύο παλμοί

έχουν απομάκρυνση ίση με το αλγεβρικό άθροισμα των απομακρύνσεων που θα είχαν αν οι δύο παλμοί ΕΠΑΛΛΗΛΙΑ (ή ΥΠΕΡΘΕΣΗ) ΚΥΜΑΤΩΝ Πριν τη συνάντηση Κατά τη συνάντηση Μετά τη συνάντηση Θεωρούμε ότι κατά μήκος ενός γραμμικού εαστικού μέσου διαδίδονται ταυτόχρονα δύο κυματικοί παμοί που βρίσκονται στο

Διαβάστε περισσότερα

οικισµών του ήµου Φαιστού

οικισµών του ήµου Φαιστού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ: Φαιστού ΤΙΤΛΟΣ: Αποκοµιδή απορριµµάτων σε 34 οικισµούς του ήµου και καθαρισµός των κοινόχρηστων χώρων στο σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛΑ. Πέµπτη 17 Νοεµβρίου 2011

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛΑ. Πέµπτη 17 Νοεµβρίου 2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛΑ Πέµπτη 17 Νοεµβρίου 2011 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Ειδική Ηµερήσια Διάταξη: Ειδική Συνεδρίαση της Ολοµέλειας της Βουλής αφιερω- µένη στην ηµέρα µνήµης για το Πολυτεχνείο,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 20 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 26-8-2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 20 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 26-8-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ Αριθ.Αποφ 244/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 20 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 26-8-2013 ΘΕΜΑ 5 ο : Έγκριση εκτάκτων δαπανών που πληρώνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Παραθεριστικοί Οικοδοµικοί Συνεταιρισµοί. Μελέτη Περίπτωσης του «Βραχόκηπου» ήµου Γουβών Ηρακλείου Κρήτης»

ΘΕΜΑ: «Παραθεριστικοί Οικοδοµικοί Συνεταιρισµοί. Μελέτη Περίπτωσης του «Βραχόκηπου» ήµου Γουβών Ηρακλείου Κρήτης» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΠΜΣ: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ - ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Ι ΑΣΚΟΝΤΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2013 Αριθ. πρωτ.: 130

Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2013 Αριθ. πρωτ.: 130 ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2013 Αριθ. πρωτ.: 130 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ

ΠΤΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΤΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ Δ Ι Α Κ Ι Ν Η Σ Η Τ Ω Ν Α Γ Α Θ Ω Ν Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α ΠΟΥ Π Ρ Ο Β Λ Ε Π Ο Ν Τ Α Ι Α Π Ο Τ

Διαβάστε περισσότερα

έκφραση έκθεση γενικό λύκειο

έκφραση έκθεση γενικό λύκειο έκφραση έκθεση γενικό λύκειο β τεύχος Τόμος 1 ος ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» έκθεση έκφραση για το γενικό

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ιεύθυνση: Λ. Πεντέλης 150, 15235, Χαλάνδρι Τµήµα Κίνησης Επισκευής & Συντήρησης Οχηµάτων & Μηχανηµάτων Αρµόδιος : Κ. Καλογήρου

Διαβάστε περισσότερα

Παρόντες Πρόεδροι Εκπρόσωποι Τ. Κοινοτήτων : Αντιπρόεδρος Δημ. Κοινότητας Βαθέος Νικ. Φραγκογιάννης.

Παρόντες Πρόεδροι Εκπρόσωποι Τ. Κοινοτήτων : Αντιπρόεδρος Δημ. Κοινότητας Βαθέος Νικ. Φραγκογιάννης. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 12 ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιθάκης. Πράξη 71 η Ιθάκη, σήμερα 5 Απριλίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εισαγωγή... 7 ΜΕΡΟΣ Α... 13 Κεφάλαιο 1. Κεφάλαιο 2. Κεφάλαιο 3. Κεφάλαιο 4. Κεφάλαιο 5. Κεφάλαιο 6. Κεφάλαιο 7. Κεφάλαιο 8.

Περιεχόμενα. Εισαγωγή... 7 ΜΕΡΟΣ Α... 13 Κεφάλαιο 1. Κεφάλαιο 2. Κεφάλαιο 3. Κεφάλαιο 4. Κεφάλαιο 5. Κεφάλαιο 6. Κεφάλαιο 7. Κεφάλαιο 8. Περιεχόμενα Εισαγωγή... 7 ΜΕΡΟΣ Α... 13 Κεφάλαιο 1 Η σταχτοπούτα της ζωής μας!... 15 Κεφάλαιο 2 Συνδέοντας τα κομμάτια: o εαυτός μας!... 23 Κεφάλαιο 3 Οι σχέσεις μας είναι ο καθρέφτης μας!... 27 Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚέντροΠεριβαλλοντικήςΕκπαίδευσης Σουφλίου. Πρόγραμμα: Διαχείρισηαπορριμμάτων-Ανακύκλωση

ΚέντροΠεριβαλλοντικήςΕκπαίδευσης Σουφλίου. Πρόγραμμα: Διαχείρισηαπορριμμάτων-Ανακύκλωση ΚέντροΠεριβαλλοντικήςΕκπαίδευσης Σουφλίου Πρόγραμμα: Διαχείρισηαπορριμμάτων-Ανακύκλωση ΕΚΔΟΣΗ Κ.Π.Ε. ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 2009 ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ Πρόγραμμα: «Διαχείριση Απορριμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

«Ειρήνη» Σημειώσεις για εκπαιδευτικούς

«Ειρήνη» Σημειώσεις για εκπαιδευτικούς «Ειρήνη» Σημειώσεις για εκπαιδευτικούς Το «Ειρήνη» αποτελεί ένα εκπαιδευτικό υλικό απευθυνόμενο σε παιδιά ηλικίας 5 έως 8 ετών. Περιλαμβάνει: Μια ταινία κινουμένων σχεδίων (διάρκειας 7 λεπτών) Σημειώσεις

Διαβάστε περισσότερα

«Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες»

«Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες» «Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες» Έρευνα καταναλωτικών συνηθειών Νοµού Ξάνθης Υπεύθυνος έργου: Χρήστος Φωτόπουλος, Καθηγητής Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων www.agribusiness.uoi.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΙΑΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΜΗΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΙΑΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΜΗΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΙΑΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΜΗΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 1. ΕΝΟΙΕΣ, ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΜΗ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΕΕΤΕΜ 2. ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της 03ης Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Σκοπέλου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της 03ης Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Σκοπέλου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ Πληροφορίες: Σπυριδούλα Καρβέλη Τηλέφωνο: 2424350103 E-mail: dstech@otenet.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 31 /2013 Α.Π. 1181 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙ Α Περιφερειακή Ανάπτυξη-Αποκέντρωση-Αυτοδιοίκηση και η Αριστερά Λαµία Φθιώτιδας, Ξενοδοχείο Σαµαράς, Κυριακή ώρα 9. 30 π.µ. 2-11-2008 Νοµαρχιακές Επιτροπές ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ Περιφέρειας Στ. Ελλάδας Τµήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 10 Ιουνίου 2014 ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Ημερησίων Γενικών Λυκείων ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ A1. α. Αγροτική μεταρρύθμιση : Η κατάργηση των μεγάλων ιδιοκτησιών και η κατάτμηση

Διαβάστε περισσότερα

Συλλόγου ιπλωµατούχων Νοσηλευτριών και Νοσηλευτών Χειρουργείου

Συλλόγου ιπλωµατούχων Νοσηλευτριών και Νοσηλευτών Χειρουργείου Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Συλλόγου ιπλωµατούχων Νοσηλευτριών και Νοσηλευτών Χειρουργείου Άρθρο 1 ο ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ Ιδρύεται Σωµατείο µε την επωνυµία «Σύλλογος ιπλωµατούχων Νοσηλευτριών και Νοσηλευτών

Διαβάστε περισσότερα

35η ιδακτική Ενότητα ΕΝΟΧΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ( ΕΝΟΧΙΚΟ ΙΚΑΙΟ)

35η ιδακτική Ενότητα ΕΝΟΧΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ( ΕΝΟΧΙΚΟ ΙΚΑΙΟ) 35η ιδακτική Ενότητα ΕΝΟΧΙΚΕ ΧΕΕΙ ( ΕΝΟΧΙΚΟ ΙΚΑΙΟ) Εργασία για το σχολείο Ο καθηγητής θα µοιράσει µισθωτήρια κατοικιών στους µαθητές, θα τους χωρίσει ανά θρανίο σε εκµισθωτές και µισθωτές και αφού τους

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Ο ΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Ο ΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Ο ΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΛΑΜΙΑ 2010 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών του Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002511086 2014-12-30

14PROC002511086 2014-12-30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έδεσσα 30.12.2014 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Π.: 14462 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΓΚΕΝΤΖΗΣ. Τηλ. 23813 50184 FAX : 23810 22418 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003313118 2015-11-16

15PROC003313118 2015-11-16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Μύρινα, 13 Νοεµβρίου 2015 Αρ. Πρωτ. : 17043 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Έχοντας υπ όψη: 1. Τις διατάξεις: α. Των άρθρων

Διαβάστε περισσότερα

Η ευσέβεια, η αξιοπιστία και η ακεραιότητα του Αγησιλάου (1 διδακτική ώρα)

Η ευσέβεια, η αξιοπιστία και η ακεραιότητα του Αγησιλάου (1 διδακτική ώρα) Κεφάλαιο 3 4 (από µετάφραση) Η ευσέβεια, η αξιοπιστία και η ακεραιότητα του Αγησιλάου (1 διδακτική ώρα) Ενδεικτικοί διδακτικοί στόχοι 1. Να γνωρίσουν το µέγεθος της αξιοπιστίας του Αγησιλάου και να κατανοήσουν

Διαβάστε περισσότερα

Επιµορφωτικό Πρόγραµµα Ο.ΜΕ.. 21 22 Ιανουαρίου 2006 Ν Α Υ Π Λ Ι Ο «Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ - Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΙΑΛΟΓΟΥ»

Επιµορφωτικό Πρόγραµµα Ο.ΜΕ.. 21 22 Ιανουαρίου 2006 Ν Α Υ Π Λ Ι Ο «Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ - Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΙΑΛΟΓΟΥ» ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 210 88 14 922 210 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 2310 517 128 2310 517 119 Επιµορφωτικό Πρόγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής για την Προστασία των Νερών από τη Νιτρορύπανση Γεωργικής Προέλευσης.

ΘΕΜΑ : Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής για την Προστασία των Νερών από τη Νιτρορύπανση Γεωργικής Προέλευσης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Τμήμα Προστασίας Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙ ΙΑ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙ ΙΑ Κρυ τογραφήµατα Βιβλίο Εκ αιδευτικού Έκδοση 3.1 Ιούλιος 2007 Ανάδοχος Φορέας Έργου Οµάδα Ανάπτυξης του Έργου «Όνοµα έργου» Ένωση Φυσικών προσώπων Συντονίστρια έργου: ρ. Νικολέτα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α Β Ο Υ Λ Η Σ

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α Β Ο Υ Λ Η Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α Β Ο Υ Λ Η Σ Θ' ΠΕΡΙΟ ΟΣ (ΠΡΟΕ ΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) ΣΥΝΟ ΟΣ Γ' ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ Ξ ' Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 1999 Αθήνα, σήµερα στις 22 Ιανουαρίου 1999, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10.35' συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

5. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙ ΟΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

5. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙ ΟΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ 5. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙ ΟΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ Κριτήριο (τεστ) αξιολόγησης είναι ένα σύνολο ερωτήσεων - θεµάτων διαφόρων τύπων που επιλέγονται µε βάση:! τους στόχους που αξιολογούνται,!

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Ισχύει από: 21/11/2011 Σελίδα 1 από 6 Τ Ι Μ Ο Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θα είχε νόημα να διαλέξεις πλευρά...

Θα είχε νόημα να διαλέξεις πλευρά... Θα είχε νόημα να διαλέξεις πλευρά μόνο αν ο κόσμος μας ήταν σαν τη λογική τους! TEYXOΣ #1 WWWSTEKICHANIAGR ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΙΤΙΜΟ / / / ΣΕ ΘΕΣΗ ΕDITORIAL Μια αρχέγονη συνήθεια τα ομαδικά ταξίδια, υιοθετημένα σχεδόν

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ Μάθηµα προς τους Eιδικευόµενους ιατρούς στην Οφθαλµολογία Υπό: ρος Κων. Ρούγγα, Οφθαλµιάτρου. 1. ΑΝΑΚΛΑΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ Όταν µια φωτεινή ακτίνα ή δέσµη από ακτίνες προσπέσει σε επίπεδη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (Π.Ο.Σ.Ε. Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.) Ιπποκράτους 196 198 114 71 ΑΘΗΝΑ Τηλ. : 210 6440873 FAX : 210 6454223 Site: www.poseypexode.gr Email:poseypexode@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ο Σ Ι Ε Ρ Ο Ѱ Α Λ Τ Ω Ν Α Ι Γ Ι Α Λ Ε Ι Α Σ «Ι Ω Α Ν Ν Η Σ Ο Κ Ο Υ Κ Ο Υ Ζ Ε Λ Η Σ»

Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ο Σ Ι Ε Ρ Ο Ѱ Α Λ Τ Ω Ν Α Ι Γ Ι Α Λ Ε Ι Α Σ «Ι Ω Α Ν Ν Η Σ Ο Κ Ο Υ Κ Ο Υ Ζ Ε Λ Η Σ» Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ο Σ Ι Ε Ρ Ο Ѱ Α Λ Τ Ω Ν Α Ι Γ Ι Α Λ Ε Ι Α Σ «Ι Ω Α Ν Ν Η Σ Ο Κ Ο Υ Κ Ο Υ Ζ Ε Λ Η Σ» Λ Ε Υ Κ Ω Μ Α Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ε Ρ Ι Ο Ο Υ 1918 2003 Αφιερώνεται σε όλους εκείνους τους αφανείς και φανερούς

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ. Έντυπο πνευµατικής εσωτερικής καταγραφής. Τεύχος 23ο Φεβρουάριος 2009

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ. Έντυπο πνευµατικής εσωτερικής καταγραφής. Τεύχος 23ο Φεβρουάριος 2009 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ Ε Ν Ο Ν Έντυπο πνευµατικής εσωτερικής καταγραφής Περίοδος Α Έτος 3ο Τεύχος 23ο Φεβρουάριος 2009 Ο δρόµος της αρετής. Του Αγίου ιαδόχου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. Τελευταία Ενημέρωση: 9/8/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. Τελευταία Ενημέρωση: 9/8/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Τελευταία Ενημέρωση: 9/8/2012 Θέμα: Παροχή απαντήσεων-διευκρινήσεων Σχετικά: Η Ανοιχτή Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα