Φίλερ και θίλοι, αγαπηηά μέλη,

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Φίλερ και θίλοι, αγαπηηά μέλη,"

Transcript

1

2 Φίλερ και θίλοι, αγαπηηά μέλη, Ρν 2007 απνηέιεζε ρξνληά νξφζεκν γηα ηνλ Όκηιφ καο αθνχ θέηνο ζπκπιεξψζεθαλ 80 σπόνια απφ ηελ ίδξπζή ηνπ ( ). 80 ρξφληα δξάζεο θαη πξνζθνξάο ζηα αζιεηηθά αιιά θαη ζηα θνηλσληθά δξψκελα ηεο πφιεο καο. Πηε καθξφρξνλε ηζηνξία ηνπ ν Όκηιφο καο, από ηα ιδπςηικά ωμαηεία ηηρ Δ.Φ.Ο.Α., πξνζέθεξε ζηελ πφιε θαη ζηε ρψξα καο πξσηαζιεηέο παγθφζκηαο αθηηλνβνιίαο αιιά θαη αλζξψπνπο πνπ κε ηελ δξάζε ηνπο ζπλεηζέθεξαλ ηα κέγηζηα ζηνλ αζιεηηζκφ θαη ηελ θνηλσλία. Αηζζάλνκαη φηη απνηειεί γηα κέλα μέγιζηη πποζωπική ηιμή ην γεγνλφο φηη είκαη πξφεδξνο ηνπ ηζηνξηθνχ καο Νκίινπ αθξηβψο ηελ ηφζν ζεκαληηθή αιιά θαη ζεκαδηαθή απηή επέηεην. Απνηειεί δε, ηελ επηπρέζηεξε ζπγθπξία ην γεγνλφο φηη αθξηβψο θέηνο ιχζεθαλ, δηά παληφο ειπίδσ, ηα δχν κεγαιχηεξα πξνβιήκαηα, ηα νπνία ζηα ηειεπηαία ρξφληα ηαιάληδαλ ηνλ Όκηιφ καο θαη απνηεινχζαλ ηξνρνπέδε ζηελ αλάπηπμή ηνπ. Κεηά απφ καθξνρξφληνπο δηθαζηηθνχο αγψλεο δφζεθε επηηέινπο νξηζηηθή λύζη ζηο ππόβλημα ηος εζηιαηοπίος κε ηελ έθδνζε άδειαρ λειηοςπγίαρ ζηο όνομα μάλιζηα ηος Ομίλος μαρ. Ύζηεξα απφ ζπληνληζκέλεο πξνζπάζεηεο ν Όκηινο απέθηεζε πιένλ εληειψο καινούπια σωμάηινα γήπεδα ηα νπνία πιεξνχλ ηηο πην πςειέο δηεζλείο πξνδηαγξαθέο ππνδνκήο θαη θαηαζθεπήο. Η σωμάηινη εξάλλος επιθάνεια έσει ηαςηιζηεί διασπονικά με ηον Όμιλό μαρ θαζψο ζ απηή ηελ επηθάλεηα κεγαινχξγεζαλ νη πξσηαζιεηέο πνπ δφμαζαλ ηνλ Όκηιφ καο ζην παξειζφλ θαη ζ απηήλ επειπηζηνχκε πιένλ φηη ζα δνμαζηνχλ θαη νη κειινληηθνί πξσηαζιεηέο καο. Έρνπκε πιένλ θεξδίζεη ην κεγάιν ζηνίρεκα. Γημιοςπγήθηκαν νέα δεδομένα ζηον Όμιλό μαρ πος γεννούν πποζδοκίερ για ηην επίηεςξη νέων και μεγαλύηεπων ζηόσων. Όινη καδί, παιηά θαη λέα κέιε, ην λενεθιεγέλ Γ.Π., αιιά θαη φινη φζνη είλαη θνληά ζηνλ Όκηιφ καο (θπζηθά πξφζσπα θαη θνξείο ζηνπο νπνίνπο εθθξάδνπκε ηηο επραξηζηίεο καο ζην ηέινο ηνπ παξφληνο εληχπνπ) πηζηεχσ φηη έρνπκε ηε δηάζεζε θαη ηνλ ηξφπν λα δνπιέςνπκε γηα ην ζθνπφ απηφ κέζα ζε πλεχκα επνηθνδνκεηηθήο ζπλεξγαζίαο θαη ζπλεηζθνξάο. Για ηο Γ.. Ο Ππόεδπορ Γημήηπηρ ηαμαηιάδηρ

3 ΣΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΣΟΤ Ο.Α.Θ. ΞΟΝΔΓΟΝΠ : Α ΑΛΡΗΞΟΝΔΓΟΝΠ : Β ΑΛΡΗΞΟΝΔΓΟΝΠ : ΓΔΛ. ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ : ΑΛ. ΓΔΛ.ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: ΡΑΚΗΑΠ : ΔΦΝΟΝΠ ΑΘΙ/ΘΖΠ ΝΚΑΓΑΠ : ΔΦΝΟΝΠ ΚΔΙΥΛ : ΔΦΝΟΝΠ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΥΛ : ΔΦΝΟΝΠ ΓΖΚ. ΠΣΔΠΔΥΛ : ΔΦΝΟΝΠ ΑΓΥΛ/ΘΝ ΚΔΙΥΛ : Γεκήηξεο Πηακαηηάδεο Κάξθνο Γνχθνο Θάιεηα Θφβε Πηαχξνο Θνζειφγινπ Φίιηππνο Ιαδαξίδεο Εάθ Οεβάρ Λίθνο Γαιαηηαλφο Ξαλαγηψηεο Καηζνχθαο Σξήζηνο Πνπιηνγηάλλεο Πηέιηνο Σξηζηνδνχινπ Γεκήηξεο Ράηζεο

4 ΔΡΓΑ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΥΩΜΑΣΙΝΩΝ ΓΗΠΔΓΩΝ ΜΑ. Σο όνειπο πος έγινε ππαγμαηικόηηηα. Θα αξρίζνπκε ηελ αλαθνξά ζηα ζεκαληηθφηεξα γεγνλφηα ηνπ 2007 πνπ καο επεξέαζαλ κε ηνλ έλαλ ή ηνλ άιιν ηξφπν απφ απηφ πνπ είρε, φπσο πηζηεχνπκε, ην κεγαιχηεξν κεξίδην ζηνλ επεξεαζκφ απηφ. Πηηο αξρέο ηνπ Ηνχλε ν Όκηιφο καο έβαιε έλα κεγάιν ζηνίρεκα πξφθιεζε. Κέζα ζε 40 κέξεο ζα έπξεπε λα «μεισζεί» φιε ε πξνεγνχκελε γεπεδηθή επηθάλεηα (somclay) θαζψο θαη ην παιαηφηεξν, χςνπο 20 cm, γεπεδηθφ ππφζηξσκα (Quick) θαη ζηε ζέζε ηνπο να καηαζκεςαζηεί εκ ηος μηδενόρ μια νέα, ζύγσπονων πποδιαγπαθών, αμιγώρ σωμάηινη γηπεδική επιθάνεια με όλα ηα πποβλεπόμενα επίπεδα ςποζηπώμαηορ. Ρν παξαπάλσ εγρείξεκα δελ άθελε πεξηζψξηα γηα θαζπζηεξήζεηο αθνχ νη λέεο γεπεδηθέο εγθαηαζηάζεηο έπξεπε λα είλαη έηνηκεο πξνθεηκέλνπ λα θηινμελήζνπλ ηη διοπγάνωζη ηος Davis Cup κεηαμχ ησλ Δζληθψλ νκάδσλ αλδξψλ ηεο ρψξαο καο θαη ηεο Ξνισλίαο. Άιισζηε, ηα νηθνλνκηθά θνλδχιηα πνπ κε κεγάιν αγψλα είρε εμαζθαιίζεη κε ελέξγεηέο ηνπ ην Γ.Π., πξνθεηκέλνπ λα κελ ρξεηαζηεί λα απνηαζεί ζηα κέιε θαηαθεχγνληαο ζηελ εχθνιε ιχζε ηεο «έθηαθηεο εηζθνξάο», εμαζθαιίζηεθαλ αθξηβψο κε ηελ πξνυπφζεζε ηεο δηεμαγσγήο ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηνξγάλσζεο ζηα λέα απηά γήπεδα. Γηα ελάκηζε κήλα ζρεδφλ ν Όκηιφο καο κεηαηξάπεθε ζε έλα απέξαλην εξγνηάμην κε ηα θάζε είδνπο βαξέα ή ειαθξφηεξα νρήκαηα λα ελαιιάζζνληαη θαζεκεξηλά κε ζθνπφ ηελ θαηά ην δπλαηφλ ηαρχηεξε απνπεξάησζε ηνπ κεγάινπ απηνχ έξγνπ. Θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ αλέθπςαλ, πέξα απ ηα πξνγξακκαηηζκέλα, αξθεηά αθφκε έθηαθηα, ηερληθά ή κε, δεηήκαηα ηα νπνία αληηκεησπίζηεθαλ κε ζπληνληζκφ θαη απνηειεζκαηηθφηεηα.

5 Πην ζεκείν απηφ ζα ζέιακε λα επραξηζηήζνπκε φια ηα κέιε γηα ηα απνζέκαηα αληνρήο θαη αλνρήο πνπ είραλ θαηά ην δηάζηεκα δηεμαγσγήο ησλ έξγσλ θαηαζθεπήο ησλ λέσλ γεπέδσλ, έρνπκε ηελ αίζζεζε φκσο φηη ην απνηέιεζκα άμηδε πξάγκαηη ηελ αλνρή απηή. Κέζα ζην πξνθαζνξηζκέλν δηάζηεκα ηα πάληα ήηαλ έηνηκα θαη ε κεγάιε δηνξγάλσζε ηνπ Davis Cup άξρηδε ζηελ ψξα ηεο. ΔΠΑΝΑΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΔΣΙΑΣΟΡΙΟΤ ΜΑ. Έλα απφ ηα κεγαιχηεξα πξνβιήκαηα πνπ ηαιάληδαλ ηα ηειεπηαία ρξφληα ηνλ Όκηιφ καο, ήηαλ απηφ ηεο κε ιεηηνπξγίαο ηνπ εζηηαηνξίνπ καο, θαηφπηλ αλάθιεζεο ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηνπ, κεηά ηηο γλσζηέο κεζνδεχζεηο ηνπ γλσζηνχ ζε φινπο καο «θαινχ καο γείηνλα». Απφ ηελ πξψηε ζηηγκή απνθαζίζακε λα αιιάμνπκε εληειψο ηε γξακκή ρεηξηζκνχ ηεο ππφζεζεο πνπ αθνινπζήζεθε κέρξη ηφηε. Μεθηλήζακε ηελ πξνζπάζεηα λα εθδνζεί πιένλ ε άδεια λειηοςπγίαρ ηος εζηιαηοπίος ζηο όνομα ηος Ομίλος. Κεηά απφ δχν ρξφληα επίκνλεο πξνζπάζεηαο ζε φια ηα επίπεδα, πεηχρακε ηελ έθδνζε ηειεζίδηθεο πιένλ δηθαζηηθήο απφθαζεο ηνπ Δθεηείνπ Αζελψλ ζχκθσλα κε ηελ νπνία ρνξεγήζεθε πιένλ ε άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ εζηηαηνξίνπ ζην φλνκα ηνπ Νκίινπ. Ζ δηθαζηηθή δηαδηθαζία πνπ αθνινπζήζεθε ήηαλ πξσηνπφξα θαη ε απφθαζε πνπ εθδφζεθε απνηειεί δεδηθαζκέλν θαη ζίγνπξα ζα βνεζήζεη ζην κέιινλ θαη άιια Πσκαηεία πνπ αληηκεησπίδνπλ ην ίδην πξφβιεκα. Ζ άδεηα πιένλ ιεηηνπξγίαο είλαη «πεξηνπζία» θαη «θηήκα» ηνπ Νκίινπ καο θαη ηα κέιε καο πιένλ κπνξνχλ θαη πάιη λα απνιακβάλνπλ φιεο ηηο γλσζηέο ζπεζηαιηηέ θαη γεχζεηο πνπ απνιάκβαλαλ ζην παξειζφλ. Ξέξα απφ ηα δχν παξαπάλσ κείδνλνο ζεκαζίαο δεηήκαηα ηα νπνία επηιχζεθαλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2007 πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηνλ επξχηεξν ρψξν ηνπ Νκίινπ θαη άιιεο κηθξφηεξεο ή κεγαιχηεξεο παξεκβάζεηο κε γλψκνλα πάληα ηε δεκηνπξγία θαιχηεξσλ ζπλζεθψλ δηαβίσζήο καο ζην ρψξν απηφ.

6 ΟΙ ΠΡΩΣΑΘΛΗΣΔ ΜΑ Ζ δνπιεηά πνπ γίλεηαη θαηά ηα ηειεπηαία ρξφληα απφ ηνλ ππεχζπλν ηνπ πξνπνλεηηθνχ team Κάξην Κηραειίδε θαη ηνπο βνεζνχο ηνπ ζπλέρηζε λα απνδίδεη ηνπο θαξπνχο ηεο θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Νη αζιεηέο καο δηαθξίζεθαλ ηδηαίηεξα ζηηο θαηεγνξίεο πνπ αγσλίζηεθαλ ελψ ηαπηφρξνλα ζηελ Αθαδεκία καο δφζεθε ε επθαηξία ζε πνιιά κηθξά παηδηά λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηα πξψηα ηνπο βήκαηα ζην άζιεκα ηνπ ηέληο. Νη πξσηαζιεηέο καο Ιέλα Γαληειίδνπ θαη Θσλ/λνο Νηθνλνκίδεο ζπλέρηζαλ λα πξσηαγσληζηνχλ ζηα κεγαιχηεξα παγθφζκηα πξσηαζιήκαηα πνπ αγσλίζηεθαλ. Ζ πνξεία ηνπο θαηά ην 2007 έρεη αλαιπηηθά σο εμήο: ΛΔΝΑ ΓΑΝΙΗΛΙΓΟΤ Ππλερίζηεθε ε επηηπρεκέλε ηεο πνξεία θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Κεξηθέο απ ηηο πην ζεκαληηθέο ηεο λίθεο ήηαλ νη παξαθάησ: Δπί ηεο Γαιιίδαο Tatiana Golovin (No 15 ζηνλ θφζκν). Δπί ηεο Οσζίδαο Dinara Safina (No 16 ζηνλ θφζκν). Δπί ηεο Θηλέδαο Na Li (No 16 ζηνλ θφζκν). Δπί ηεο Απζηξηαθήο Sybille Bammer (Λν 20 ζηνλ θφζκν). Δπί ηεο Νπγγαξέδαο Agnes Szavay (Λν 20 ζηνλ θφζκν). Δπί ηεο Γαιιίδαο Marion Bartoli (No 23 ζηνλ θφζκν) θαη επί ηεο Γηαπσλέδαο Ai Sugiyama (Λν 24 ζηνλ θφζκν). Ν εξρνκφο ηνπ 2007 έβξηζθε ηε Ιέλα ζηελ 36ε ζέζε ηεο παγθφζκηαο θαηάηαμεο ηνπ γπλαηθείνπ ηέληο. Ρν ηέινο ηνπ έηνπο ηε βξίζθεη ζηελ 43ε ζέζε

7 δηαηεξψληαο ηελ κεηαμχ ησλ αζιεηξηψλ πνπ κπνξνχλ λα παίξλνπλ κέξνο ζε φια ηα κεγάια ηνπξλνπά θαη λα δηεθδηθνχλ κε αμηψζεηο πάληα ηα κεγάια ηξφπαηα. ΚΩΝ/ΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΓΗ Ν Ηζπαλφο Oscar Hernadez (No 52 ζηνλ θφζκν) ήηαλ ν θαιχηεξνο, βάζε ηεο βαζκνινγίαο ηνπ, αζιεηήο πνπ γλψξηζε ηελ ήηηα απφ ηνλ αζιεηή ηνπ Νκίινπ καο ζηελ πφιε Banja Luka ηεο Βνζλίαο-Δξδεγνβίλεο κε ζθνξ 6-3/6-2. Απφ ηνπο ππφινηπνπο αγψλεο ηνπ Θσλ/λνπ αμίδεη ηδηαίηεξε κλεία ζ απηφλ πνπ δηεμήρζε ζηα πιαίζηα ηνπ β γχξνπ ηνπ Roland Garros κε αληίπαιν ηνλ Ηζπαλφ Tommy Robredo (Λν 7 ζηνλ θφζκν). Ίζσο κε ιίγε πεξηζζφηεξε ηχρε λα θαηάθεξλε απηφ πνπ νη πεξηζζφηεξνη ζεσξνχζαλ ζαχκα. Ρν ηειηθφ απνηέιεζκα 6-4/7-5/6-4 έθεξλε ηε ιχηξσζε ζηνλ Ηζπαλφ αζιεηή πνπ δελ είρε ζπλεηδεηνπνηήζεη αθφκε πψο θαηάθεξε ηειηθά λα αλαηξέςεη ηελ εηο βάξνο ηνπ θαηάζηαζε θαη λα θεξδίζεη ην ζπγθεθξηκέλν παηρλίδη. Όζνη γλσξίδνπλ πξαγκαηηθά ηνλ Θσλ/λν θαη μέξνπλ πνηεο είλαη νη δπλαηφηεηέο ηνπ μέξνπλ επίζεο φηη ε 141ε ζέζε ηεο παγθφζκηαο θαηάηαμεο ζην ηέινο ηνπ 2007 είλαη ηειείσο πιαζκαηηθή θαη καθξηά απφ ηηο δπλαηφηεηεο απηέο. ΑΘΛΗΣΙΚΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΔΙ Davis Cup (20-22/7) Πην ηξηήκεξν απφ Ηνπλίνπ ν Όκηιφο καο έγηλε θαη πάιη ην θέληξν ηνπ ηεληζηηθνχ ελδηαθέξνληνο φιεο ηεο ρψξαο. Αηηία απηή ηε θνξά ήηαλ ε δηεμαγσγή ζηα λέα ρσκάηηλα γήπεδά καο ηεο κεγαιχηεξεο ζε ζπνπδαηφηεηα

8 θαη ζε επίπεδν Δζληθψλ νκάδσλ δηνξγάλσζεο, απηήο ηνπ Davis Cup, κεηαμχ ηεο Δζληθήο καο νκάδαο ησλ αλδξψλ θαη ηεο αληίζηνηρεο νκάδαο ηεο Ξνισλίαο. Ζ δηνξγάλσζε «ζηήζεθε» θαη πξαγκαηνπνηήζεθε κε κεγάιε επηηπρία θαηά γεληθή νκνινγία ηφζν ησλ άκεζα ελδηαθεξνκέλσλ (επηδηαηηεηψλ, παηθηψλ θαη ππνινίπσλ κειψλ ησλ απνζηνιψλ) φζν θαη φισλ φζσλ είραλ ηελ ηχρε λα ηελ παξαθνινπζήζνπλ απφ ην ρψξν ησλ θεξθίδσλ. Ζ πνιχ θαιή πνηφηεηα ησλ γεπέδσλ καο ήηαλ θάηη πνπ δελ πέξαζε ρσξίο ζρφιηα ηφζν απφ ηελ Ξνισληθή απνζηνιή φζν θαη απφ ηελ Διιεληθή. Πηνλ αγσληζηηθφ ηνκέα δελ ηα πήγακε φπσο ζα πεξηκέλακε, αθνχ ν αζιεηήο καο Θσλ/λνο Νηθνλνκίδεο, ε κεγάιε καο ειπίδα γηα έλα ζεηηθφ απνηέιεζκα, θαηέβεθε ζηνπο αγψλεο πξνεξρφκελνο απφ έλαλ πνιχ πξφζθαην ηξαπκαηηζκφ ηνπ, γεγνλφο πνπ έθαλε ηελ ππφζεζε ηεο πξφθξηζεο αθφκε δπζθνιφηεξε αλ αλαινγηζηεί κάιηζηα θαλείο φηη ε Ξνισληθή νκάδα είρε ζηηο ηάμεηο ηεο ηνπιάρηζηνλ δχν αζιεηέο νη νπνίνη βξίζθνληαλ ζηηο πξψηεο 25 ζέζεηο ηεο παγθφζκηαο θαηάηαμεο θαη νη νπνίνη πξνζέθεξαλ κέζα ζην γήπεδν αληίζηνηρν ζέακα αιιά θαη νπζία. Κε απηά ηα δεδνκέλα ν απνθιεηζκφο ηεο Δζληθήο καο απφ ηε ζπλέρεηα ηνπ ζεζκνχ θαη απφ ηελ δηεθδίθεζε ηεο αλφδνπ ηεο ζηελ θαηεγνξία ησλ κεγάισλ νκάδσλ παγθνζκίσο ήηαλ θπζηθφ επαθφινπζν, γεγνλφο πνπ έδσζε θαη ηελ επθαηξία ζηνλ Νκνζπνλδηαθφ καο πξνπνλεηή Γηψξγν Θαινβειψλε λα ρξεζηκνπνηήζεη ζηνπο ηειεπηαίνπο αγψλεο λεφηεξνπο αζιεηέο κε ιηγφηεξε εκπεηξία βέβαηα αιιά πνιιά ππνζρφκελνπο.

9 Γιεθνές Δπαγγελμαηικό Σοσρνοσά Γσναικών «Futures 4» (23-30/9) Γηα κία αθφκε ρξνληά, επαγγεικαηίεο αζιήηξηεο απφ θάζε γσληά ηεο γεο ζπλαληήζεθαλ ζηνλ Όκηιφ καο πξνθεηκέλνπ λα μεδηπιψζνπλ ηηο ηεληζηηθέο ηνπο αξεηέο αιιά θαη λα θεξδίζνπλ πφληνπο κε ζθνπφ λα βειηηψζνπλ ηε ζέζε ηνπο ζηελ παγθφζκηα θαηάηαμε ηνπ γπλαηθείνπ ηέληο. Ρν Ρνπξλνπά δηεμήρζε ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Διιεληθή Φίιαζιε Νκνζπνλδία Αληηζθαίξηζεο ελψ γηα πνιινζηή θνξά ν Γήκνο Θεζζαινλίθεο ην είρε εληάμεη ζην πξφγξακκα ησλ ΗΕ ΑΙΔΜΑΛΓΟΔΗΥΛ ηελ επηζηαζία ησλ νπνίσλ είρε ε Αληηδεκαξρία Ξνιηηηζκνχ θαη Λενιαίαο. Γηα ηξίηε ζπλερφκελε ρξνληά ν Νξγαληζκφο Ρειεπηθνηλσληψλ Διιάδνο ήηαλ ν κέγαο ρνξεγφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηνξγάλσζεο απνδεηθλχνληαο γηα άιιε κηα θνξά ηελ αζιεηηθή θαη ηελ θνηλσληθή ηνπ ελ γέλεη επαηζζεζία. Πηνλ αγσληζηηθφ ηνκέα, ην επίπεδν φισλ ζρεδφλ ησλ αζιεηξηψλ πνπ ζπκκεηείραλ εγγπφηαλ εμ αξρήο φηη νη αγψλεο πνπ ζα δηεμάγνληαλ ζα είραλ κεγάιν ελδηαθέξνλ. Απηφ αθξηβψο ζπλέβε θαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. Έληαζε, πάζνο θαη ρηππήκαηα πνπ παξέπεκπαλ ζε αλδξηθφ ηέληο πεξηζζφηεξν παξά ζε γπλαηθείν. Γηα κία νιφθιεξε εβδνκάδα ην θνηλφ ηεο Θεζζαινλίθεο αιιά θαη φρη κφλν είρε ηελ ηχρε λα παξαθνινπζήζεη ηέληο πςειψλ πξνδηαγξαθψλ απφ αζιήηξηεο πνπ βάδνπλ ζίγνπξα ππνζήθε γηα ην κέιινλ ππνζρφκελεο φηη ην φλνκά ηνπο ζα θηγνπξάξεη ζε ιίγν κεηαμχ ησλ πξψησλ νλνκάησλ ζε δηεζλέο επίπεδν. Πηνλ ηειηθφ ηεο δηνξγάλσζεο πνπ δηεμήρζε ηελ Θπξηαθή 30 Πεπηεκβξίνπ ε Απζηξηαθή Nicole Rottmann, αλψηεξε ζε φινπο ηνπο ηνκείο, θέξδηζε ηελ Ηηαιίδα Alice Moroni κε ζθνξ 6-4/6-0 θαη θαηέθηεζε ηελ πξψηε ζέζε θαη ην ηξφπαην ηνπ ηνπξλνπά. Ρν παξφλ ηνπ ζηηο απνλνκέο έδσζε γηα αθφκε κία θνξά, εθπξνζσπψληαο ηνλ κεγαιχηεξν ηειεπηθνηλσληαθφ νξγαληζκφ ηεο ρψξαο καο, ν Γ/ληήο Ρειεπηθνηλσληαθήο Ξεξηθέξεηαο Β. Διιάδνο ηνπ Ν.Ρ.Δ. θνο Βαζίιεο Οεγφπνπινο. Γιεθνές βαθμολογούμενο ηοσρνοσά βεηεράνων «Μακεδονία 2007» (18-29/4) πφ ηελ αηγίδα ηεο Γηεζλνχο Νκνζπνλδίαο Αληηζθαίξηζεο (I.T.F.) πξαγκαηνπνηήζεθε γηα άιιε κηα ρξνληά ζηα κέζα ηεο άλνημεο ην Γηεζλέο ηνπξλνπά βεηεξάλσλ κε ηελ επσλπκία «Καθεδνλία 2007» ην νπνίν δηεμάγεηαη αλειιηπψο ζηνλ Όκηιφ καο απφ ην 2002 θαη εμήο. Θαη απηή ηε θνξά ν Όκηιφο καο έγηλε ζηαπξνδξφκη ζπλάληεζεο φισλ ζρεδφλ ησλ Διιήλσλ βεηεξάλσλ ηνπ αζιήκαηνο αιιά θαη αξθεηψλ θίισλ βεηεξάλσλ απφ επξσπατθέο ρψξεο νη

10 νπνίνη παξαδνζηαθά πιένλ αιιά θαζφινπ ηπραία, ζπλδπάδνληαο ρφκπη θαη δηαθνπέο, ζπκκεηέρνπλ ζε φια ζρεδφλ ηα ηνπξλνπά πνπ δηνξγαλψλεη ν Όκηιφο καο. Ρν επίπεδν ησλ αγψλσλ ήηαλ θαη πάιη αξθεηά πςειφ θαη νη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο αγψλεο πνπ δηεμήρζεζαλ θξάηεζαλ ακείσην ην ελδηαθέξνλ φζσλ θαζεκεξηλά έδηλαλ ην παξφλ ηνπο ζηηο θεξθίδεο ησλ γεπέδσλ καο. Αλαιπηηθά ηα απνηειέζκαηα ησλ ηειηθψλ ζε φιεο ηηο θαηεγνξίεο ήηαλ ηα εμήο: Απλόρ Ανδπών 35 Over Θεθαιισλίηεο Γηαλλφπνπινο 6-7/6-4/7-6 Απλόρ Ανδπών 40 Over Θεθαιισλίηεο Takacs(GER) 6-1/6-1 Απλόρ Ανδπών 45 Over Εαλλέηνο Keramitciev(F.Y.R.) 6-2/6-1 Απλόρ Ανδπών 50 Over Γαξέθεο Αζεκαθφπνπινο 3-6/6-2/6-3 Απλόρ Ανδπών 55 Over Πθακπαξδψλεο Παπνπληδήο (Πθακπαξδψλεο w/o) Απλόρ Ανδπών 60 Over Γεκεηξαθάθεο Ειαηάλνο 6-2/6-2 Απλόρ Ανδπών 65 Over Ξαξαζθεπφπνπινο Spasenoski(F.Y.R) 7-5/6-1 Γιπλά Ανδπών 50 minus Παπνπληδήο/Γηαλλφπνπινο Γαιάλεο/Βαινγηψξγεο 3-6/6-2/6-4 Γιπλά Ανδπών 50 plus Ξαηξψλεο/Γαξέθεο Παπνπληδήο/Αζεκαθφπνπινο 6-2/6-1 Απλόρ Γςναικών Ρζάξα Θαξακαλιίδνπ 7-5/6-2

11 Γιπλά Γςναικών Ρζάξα/Θαπαγησξίδνπ Θαινζέηνπ/Ακνπηδφγινπ 4-6/6-1/6-1 Γιπλά Μικηά Σ Παββίδεο/Θαξακαλιίδνπ Θάθθαινο/Ζιηάδνπ 6-3/6-1 Πηελ ηειεηή απνλνκήο ησλ επάζισλ θαη ζηε δεμίσζε πνπ αθνινχζεζε φινη νη ζπκκεηέρνληεο αλαλέσζαλ ην ξαληεβνχ ηνπο γηα ην επφκελν αληίζηνηρν ηνπξλνπά. Γιεθνές Βαθμολογούμενο Σοσρνοσά Βεηεράνων «Θεζζαλονίκη 2007» (3-14/10) Γηα άιιε κηα θνξά (δεχηεξε κέζα ζην ρξφλν) φινη νη βεηεξάλνη ήηαλ εδψ, πηζηνί ζην ξαληεβνχ πνπ είραλ δψζεη απφ ην πξνεγνχκελν ηνπξλνπά. Απηή ηε θνξά κάιηζηα είραλ θαη έλα επηπιένλ θίλεηξν γηα λα ην θάλνπλ θη απηφ δελ ήηαλ άιιν απφ ηα λέα ρσκάηηλα γήπεδά καο πνπ θαηά ηα ιεγφκελα ησλ πεξηζζνηέξσλ ήηαλ ε αγαπεκέλε ηνπο επηθάλεηα. Ρν «crash test» ινηπφλ άξρηζε θαη γηα δεθαηξείο νιφθιεξεο εκέξεο παξαθνινπζήζακε αγψλεο νη νπνίνη πνιιέο θνξέο έδηλαλ ηελ εληχπσζε πσο δελ ζα ηειείσλαλ πνηέ. Πην ηέινο ηνπ ηνπξλνπά φινη είραλ λα πνπλ θαη θάηη θαιφ ηφζν γηα ηε δηνξγάλσζε ζην ζχλνιφ ηνπο φζν θαη εηδηθψο γηα ηελ πνηφηεηα ησλ γεπέδσλ, φκνηα ησλ νπνίσλ, φπσο έιεγαλ, δελ είραλ ζπλαληήζεη σο ηψξα πνπζελά. Ρελ Θπξηαθή 14 Νθησβξίνπ δηεμήρζεζαλ νη ηειηθνί φισλ ησλ θαηεγνξηψλ, ηα απνηειέζκαηα ησλ νπνίσλ ήηαλ ηα εμήο: Απλόρ Ανδπών 35 Over Ιαδίδεο Βαινγηψξγεο 6-4/6-1 Απλόρ Ανδπών 40 Over Ρνπάιεο Takacs (GER) 6-2/6-4 Απλόρ Ανδπών 45 Over Εαλλέηνο Σνπξδάθεο 6-3/6-7/6-3 Απλόρ Ανδπών 50 Over Αζεκαθφπνπινο Παπνπληδήο 6-1/6-4

12 Απλόρ Ανδπών 55 Over Πθακπαξδψλεο Θνζκίδεο 6-3/6-3 Απλόρ Ανδπών 60 Over Ξαλαγησηίδεο Βαξβέξεο 6-1/6-1 Γιπλά Ανδπών 50 minus Θαιακπνθίδεο/Οαλίδεο Παπνπληδήο/Γηαλλφπνπινο 6-2/1-0 εγθαη. Γιπλά Ανδπών 50 plus Ξαλαγησηίδεο/Πθακπαξδψλεο Ξαηξψλεο/Γαξέθεο 6-3/7-5 Απλόρ Γςναικών Nikolova (BUL) Αζαλαζηάδνπ 6-1/3-0 εγθαη. Γιπλά Γςναικών Αζαλαζηάδνπ/Θαξακαλιίδνπ Ρζάξα/Δκκαλνπειίδε 6-2/6-0 Γιπλά Μικηά Takacs(GER)/Nikolova(BUL) Ξαπατσάλλνπ/Αξψλε 6-0/6-0 Ρηο απνλνκέο ησλ επάζισλ έθαλε ν Γήκαξρνο Θαιακαξηάο θαη επίηηκν κέινο ηνπ Νκίινπ καο Σξηζηφδνπινο Νηθνλνκίδεο. ΔΚΓΗΛΩΔΙ ΜΔΛΩΝ ΚΟΠΗ ΠΡΩΣΟΥΡΟΝΙΑΣΙΚΗ ΠΙΣΑ (29/1) Ζ θνπή ηεο πξσηνρξνληάηηθεο πίηαο ζηνλ Όκηιφ καο απνηειεί πάληα έλα μερσξηζηφ γεγνλφο θαη ν θαλφλαο απηφο δελ ζα κπνξνχζε λα έρεη ηελ εμαίξεζή ηνπ γη απηή ηε ρξνληά. Εεζηή αηκφζθαηξα, αζθπθηηθά γεκάηε αίζνπζα θαη γειαζηά πξφζσπα ζπλέζεζαλ θαη πάιη ηνλ θαλφλα απηφλ. Ζ ζπγθεθξηκέλε εθδήισζε απνηειεί γηα πνιιά κέιε, θάζε ρξφλν, ηε κνλαδηθή επθαηξία λα βξεζνχλ ζηνπο ρψξνπο ηνπ Νκίινπ, αθνχ νη επαγγεικαηηθέο ηνπο θπξίσο ππνρξεψζεηο δελ ηνπο επηηξέπνπλ λα θάλνπλ θάηη ηέηνην ζπρλφηεξα. Δίλαη θπζηθφ ινηπφλ ε ζπγθεθξηκέλε κέξα γηα φια απηά ηα κέιε λα απνθηά θαη έλαλ ηδηαίηεξν ραξαθηήξα. Απφ ηηο μερσξηζηέο ζηηγκέο ηεο βξαδηάο ήηαλ ε απφθαζε ηνπ Γ.Π. λα ηηκήζεη θαη λα απνλείκεη αλακλεζηηθή πιαθέηα ζηνπο ηξεηο ελ δσή πξψελ πξνέδξνπο (Γεκήηξε Γαζχιια, Σξήζην Νηθνλνκίδε θαη Βαζίιε Φινχδν) γηα ηελ πξνζθνξά ηνπο πξνο ηνλ Όκηιν. Πεκεηνινγηθά κάιηζηα, ηελ θνπή ηεο πίηαο έθαλαλ νη ηξεηο πξψελ πξφεδξνη απφ θνηλνχ κε ηνλ λπλ πξφεδξν Γεκήηξε Πηακαηηάδε.

13 Κεηά ηελ θαζηεξσκέλε θνπή ηεο πίηαο φινη αλέκελαλ ηνλ ηπρεξφ ή ηελ ηπρεξή πνπ ζα έβξηζθε ην ρξπζφ θινπξί. Ζ ηχρε ηειηθά ρακνγέιαζε ζην κέινο ηνπ Γ.Π. θαη ππεχζπλε ησλ Γεκνζίσλ Πρέζεσλ θα. Θάιεηα Θφβε, γεγνλφο πνπ έδσζε «ηξνθή» ζε αξθεηνχο θίινπο ηεο γηα πεηξάγκαηα. Ρν «ρξπζφ γνχξη» ην νπνίν θάζε ρξφλν απνηειεί επγεληθή πξνζθνξά ηνπ κέινπο καο Ιεπηέξε Καθξή θαη ηνπ θαηαζηήκαηνο «Γεκηνπξγηθφ Βηιδηξίδε» θέξδηζε ε θα. Ιίλα Θνπθνθψηζηνπ. Πηελ εθδήισζε ην Γ.Π. ηίκεζε αθφκε ηνπο πξψελ πξσηαζιεηέο ηνπ Λίθν Γαιαηηαλφ, Γηάλλε Οήγα θαη απφ ηνπο παιαηφηεξνπο ηνλ Γηψηε Ρξηαληαθπιιίδε. Ρίκεζε αθφκε ηνλ ππεχζπλν ηνπ πξνπνλεηηθνχ team θαη πξψελ αζιεηή ηνπ Νκίινπ Κάξην Κηραειίδε. Φπζηθά δελ ζα κπνξνχζε λα μεράζεη ηα δχν ελ ελεξγεία «βαξηά ππξνβνιηθά» ηνπ, ηε Ιέλα Γαληειίδνπ θαη ηνλ Θσλζηαληίλν Νηθνλνκίδε πνπ βξάβεπζε γηα ηελ πνξεία ηνπο ζηα πξφζσπα ησλ γνληψλ ηνπο αθνχ νη ίδηνη απνπζίαδαλ ζε αγσληζηηθέο ππνρξεψζεηο. Ρε βξαδηά ηίκεζαλ κε ηελ παξνπζία ηνπο ν Γήκαξρνο Ξαλνξάκαηνο Ηγλάηηνο Θατηεδίδεο, ν Αληηδήκαξρνο Θαζαξηφηεηαο θαη Κεραλνινγίαο Θσλ/λνο Θαδαληδίδεο θαζψο θαη ν Ξξφεδξνο ηνπ Νκίινπ Αληηζθαίξηζεο Λάνπζαο Γξεγφξεο Αληηθάθνο. ΔΚΓΡΟΜΗ ΣΟ ΠΑΡΙΙ (1-6/6) Πηηο αξρέο ηνπ Ηνχλε ν Όκηιφο καο δηνξγάλσζε θαη πξαγκαηνπνίεζε εθδξνκή ζηελ πφιε ηνπ Ξαξηζηνχ γηα φζα απφ ηα κέιε ήζειαλ λα ζπλδπάζνπλ κία επίζθεςή ηνπο ζηελ πφιε ηνπ θσηφο κε ην ζπγθινληζηηθφ ζπλαίζζεκα ηνπ λα βξεζνχλ θαη λα παξαθνινπζήζνπλ ηνπο αγψλεο ηνπ πην ζεκαληηθνχ απφ ηα ηέζζεξα GRAND SLAMS ζην «λαφ ηνπ ηέληο», ην ROLAND GARROS.

14 Δκπεηξία γηα φινπο αμέραζηε αθνχ γηα φζν δηάζηεκα δηήξθεζε ε εθδξνκή είραλ ηελ επθαηξία αιιά θαη ηελ ηχρε λα παξαθνινπζήζνπλ απφ θνληά φια ηα κεγάια αζηέξηα ηνπ αζιήκαηνο ζε ζπλαξπαζηηθνχο αγψλεο αιιά θαη λα αλαθαιχςνπλ πνιιέο απφ ηηο νκνξθηέο ηεο γαιιηθήο πξσηεχνπζαο. Πηηο κεγάιεο ζπγθηλήζεηο ηεο εθδξνκήο εληάζζεηαη θαη ε παξαθνινχζεζε ηνπ δξακαηηθνχ αγψλα πνπ έδσζε ν αζιεηήο καο Θσλ/λνο Νηθνλνκίδεο, ζηα πιαίζηα ηνπ δεχηεξνπ γχξνπ ηνπ θπξίσο ηακπιφ, κε ηνλ κεηξ ηεο ρσκάηηλεο επηθάλεηαο Ηζπαλφ Tommy Robredo (Λν 7 ζηνλ θφζκν), ν νπνίνο κεηά ην ηέινο ηνπ παηρληδηνχ «αλαγθάζηεθε» λα ζπγραξεί ηνλ αζιεηή καο θαη λα κηιήζεη κε ηα θαιχηεξα ιφγηα γη απηφλ. ΑΡΥΑΙΡΔΙΔ ΓΙΑ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΝΔΟΤ Γ.. Ζ επίιπζε ησλ δχν κεγαιχηεξσλ πξνβιεκάησλ (γήπεδα εζηηαηφξην) πνπ επί ζεηξά εηψλ ηαιάληδαλ ηνλ Όκηιφ καο, απνηειεί ην ζεκείν νξφζεκν πνπ ζεκαηνδνηεί ην ηέινο κηαο επνρήο θαη ηελ αθεηεξία κηαο λέαο, κε κεγάιεο πξνζδνθίεο θαη απαηηήζεηο γηα ην κέιινλ. Ρν Γ.Π, βαίλνληαο πιένλ ζην ηέινο ηεο ζεηείαο ηνπ, πξνθήξπμε απσαιπεζίερ ψζηε ν Όκηινο λα απνθηήζεη έλα λέν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην, ην νπνίν λα δηαρεηξηζηεί ηε λέα θαη ειπηδνθφξα θαηάζηαζε πνπ δεκηνπξγήζεθε, έρνληαο ηα αλαγθαία ρξνληθά πεξηζψξηα γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηελ πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ ηνπ. Νη αξραηξεζίεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηελ 1ε ηνπ Νθηψβξε, κε ηε ζπκκεηνρή 80 πεξίπνπ κειψλ καο θαη απφ απηέο πξνέθπςε ην λέν θαη επξέσο αλαλεσκέλν ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν Γ.Π, ηνπ νπνίνπ ε ζχλζεζε αλαθέξεηαη ζηελ αξρή ηνπ ελεκεξσηηθνχ απηνχ εληχπνπ. Ρν Γ.Π. ζα είλαη πάληα αλνηρηφ ζηηο νπνηεζδήπνηε πξνηάζεηο αιιά θαη παξάπνλα ησλ κειψλ καο θαζψο θνηλφο ζθνπφο φισλ καο είλαη ε θαιπηέξεπζε ησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζήο καο κέζα ζην ρψξν ηνπ Νκίινπ πνπ γηα πνιινχο απνηειεί ην δεχηεξν ζπίηη καο.

15 ΓΙΔΤΡΤΝΗ ΣΗ «ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑ ΜΑ». Θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2007 ν αξηζκφο ησλ λέσλ κειψλ πνπ ελζσκαηψζεθε ζηελ νηθνγέλεηά καο μεπέξαζε ηηο πξνζδνθίεο φισλ καο. Ρα λέα απηά κέιε, ηα νπνία θαισζνξίδνπκε ζηελ νηθνγέλεηά καο είλαη ηα εμήο: Ζ θα Βηζζάξε Βαζηιηθή, ν θνο Γεσξγέιιεο Γεψξγηνο, ν θνο Γξακκαηηθνχδεο Γεκήηξηνο, ν θνο Γεκάδεο Γεψξγηνο, ν θνο Γνμάθεο Δπζηξάηηνο, ν θνο Δπζπκίνπ Ησάλλεο, ε θα Θαπαγησξίδνπ Θπξηαθή, ε θα Θεραγηά Θιεηψ, ν θνο Θνπλδνπξάο Πηέθαλνο, ν θνο Καηζάγγνο Ησάλλεο, ν θνο Καπξνληθφιαο Ξέηξνο, ν θνο Καπξνπδήο Ησάλλεο, ν θνο Κνχηζηνο Ξάξηο, ν θνο Λάλνο Γεψξγηνο, ν Γήκαξρνο Θαιακαξηάο θνο Νηθνλνκίδεο Σξηζηφδνπινο, ν θνο Ξαδαξάο Γεκήηξηνο, ν θνο Ξαπαζαλαζίνπ Αζαλάζηνο, ν θνο Ξνιηηίδεο Ξνιχθαξπνο, ν θνο Πεβαζηηάδεο Ησάλλεο, ν θνο Πηακαηάο Θσλ/λνο, ν θνο Σάγνπει Πνινκψλ θαη ν θνο Σαηδήο Ληθφιανο. Ξηζηεχνπκε φηη ηα λέα καο κέιε έρνπλ ήδε «εγθιηκαηηζζεί» ζηε λέα ηνπο αγσληζηηθή πξαγκαηηθφηεηα αιιά θαινχκε θαη ηα παιαηφηεξα λα ζπλδξάκνπλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή. Κηα ρξνληά πνπ θεχγεη, έρεη δπζηπρψο θαη ηηο δπζάξεζηεο ζηηγκέο ηεο. Γελ είλαη πηα καδί καο ηα επί ζεηξά πνιιψλ εηψλ αγαπεηά κέιε καο Ζιίαο Αλησληάδεο, Κηιηηάδεο Βίηζαο θαη Αλδξέαο Πεθηρά. Θα ηνπο ζπκφκαζηε πάληα κε αγάπε. Θα ήηαλ κεγάιε παξάιεηςε αλ δελ εθθξάδακε ηηο ζεξκέο καο επραξηζηίεο ζηνπο αλζξψπνπο αιιά θαη ηνπο θνξείο πνπ ήηαλ θνληά ζηνλ Όκηιφ καο ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν θαη νη νπνίνη ζπλεηζέθεξαλ ζηελ πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ καο. Ρνλ κέρξη πξφηηλνο θππνπξγφ αζιεηηζκνχ Γηψξγν Νξθαλφ, ην Γ.Γ. αζιεηηζκνχ Πηαχξν Γνπβή, ην Λνκάξρε Θεζζαινλίθεο Ξαλαγηψηε Τσκηάδε, ηνλ Γήκαξρν Θεζζαινλίθεο Βαζίιε Ξαπαγεσξγφπνπιν, ηνλ Αληηδήκαξρν Ξνιηηηζκνχ θαη Λενιαίαο Βαζίιε Γάθε, ην Γήκαξρν Θαιακαξηάο θαη κέινο καο Σξηζηφδνπιν Νηθνλνκίδε, ηνλ πξφεδξν ηεο Δ.Φ.Ν.Α. Ππχξν Εαλληά θαη ηνπο ζπλαδέιθνπο κνπ ζην Γ.Π. ηεο Νκνζπνλδίαο θαη βέβαηα ην κεγάιν ρνξεγφ καο γηα ηξίηε ζπλερφκελε ρξνληά Νξγαληζκφ Ρειεπηθνηλσληψλ Διιάδνο. Ρέινο, ζα ζέιακε λα επρεζνχκε ζηνλ βνξεηνειιαδίηε λέν θππνπξγφ αζιεηηζκνχ Γηάλλε Ησαλλίδε θάζε επηηπρία ζην δχζθνιν θαη ζεκαληηθφ ηνπ έξγν. Νινθιεξψλνληαο ηελ εηήζηα θαη θαζηεξσκέλε πιένλ αλαδξνκή καο ζηε δξάζε ηνπ νκίινπ καο ζηε ρξνληά πνπ πέξαζε, επρφκαζηε νιφςπρα ζηα κέιε καο, ζηνπο ρνξεγνχο καο, ζην πξνζσπηθφ καο θαη ζηηο νηθνγέλεηέο ηνπο, ηο 2008 λα θέξεη ΓΔΗΑ, ΘΑΘΔ ΞΟΝΠΥΞΗΘΖ ΔΡΣΗΑ ΘΑΗ ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΖ ΔΞΗΡΣΗΑ. Κε θηιηθνχο ραηξεηηζκνχο ΡΝ Γ.Π ηνπ Ν.Α.Θ

16 Όμιλος Ανηιζθαίριζης Θεζζαλονίκης Κύπροσ12, ΣΚ , Θεζζαλονίκη & Fax:

17

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, αγαπεηά κέιε,

Φίιεο θαη θίινη, αγαπεηά κέιε, Περιεχόμενα Σελ.1 Σελ. 4 Σελ. 6 Σελ. 9 Σελ. 14 Σελ. 15 Σελ. 15 Ειςαγωγή Οι αθλητζσ μασ Εκδηλώςεισ μελών Αθλητικζσ διοργανώςεισ του Ομίλου μασ Αναβίωςη του θεςμοφ των parties Θυμόμαςτε εκείνουσ που «ζφυγαν».

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ Αγαπεηέ αξρεγέ, Τν λέν ζύζηεκα ησλ playoff πνπ πηινηηθά ζα εθαξκνζηεί ζηε θεηηλή πεξίνδν 2013 14 απνηειεί κηα βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ κε επηηπρία εθαξκόζηεθε ζηηο πξώηεο έμη δηνξγαλώζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

Χρήζηος Κπιέηζας Γύο τροληές ηραγούδηα. Νδσζζέας Δηζαγγειέας Ρειεσηαίο θφς

Χρήζηος Κπιέηζας Γύο τροληές ηραγούδηα. Νδσζζέας Δηζαγγειέας Ρειεσηαίο θφς Χρήζηος Κπιέηζας Γύο τροληές ηραγούδηα Κσκλοφορία: Δεκέμβρης 1995 ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ-007 (CD) Ρίηιος: Πηελ Ξάηξα θαη ζηε Παινλίθε Κοσζηθή: Νδπζζέαο Δηζαγγειέαο Πηίτοη: Γεκήηξεο Ρζαθαιίαο Νδσζζέας Δηζαγγειέας Ρειεσηαίο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 8 Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα Α. Ψυχρά και Θερμά χρώματα Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας Ο πετροπαιχνιδιάτορας... φωτιά ναι το πηγούνι του χρυσάφι το πηρούνι του Οδ. Ελύτης Σα χρώματα στη

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ Η πινύζηα βνξεηνειιαδίηηθε παξάδνζε βξίζθεη ηελ απόιπηε έθθξαζή ηεο ζηα μερσξηζηά πξντόληα

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ.

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ. Άσκηση cash flow tunnel Δίζηε επικεθαλήρ ηηρ ομάδαρ διασείπιζηρ κινδύνος πος αζσολείηαι με ηη λειηοςπγική ανάλςζη κινδύνυν μεγάληρ εηαιπείαρ διασείπιζηρ αςηοκινηηοδπόμυν. Έσεηε να παπαδώζεηε μελέηη πος

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α/Α : 0_1380 /151 2. ζρνιηθό βηβιίν, ζει. 29: «O παηέξαο ηνπ Γξύιινο ήηαλ εύπνξνο θηεκαηίαο ηεο δεκνθξαηίαο ην 403 π.χ.», «Ο βαζηιηάο Αγεζίιανο παλεγπξηζκνύο»/ ζει.30: «Δύν ηζηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ»

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» 21 Η ΕΠΕΣΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΗ Δ..Ο. Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» --------------------------------------- Μόσσα, 26 30 Ιοςνίος 2014 ΥΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα