Φίλερ και θίλοι, αγαπηηά μέλη,

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Φίλερ και θίλοι, αγαπηηά μέλη,"

Transcript

1

2 Φίλερ και θίλοι, αγαπηηά μέλη, Ρν 2007 απνηέιεζε ρξνληά νξφζεκν γηα ηνλ Όκηιφ καο αθνχ θέηνο ζπκπιεξψζεθαλ 80 σπόνια απφ ηελ ίδξπζή ηνπ ( ). 80 ρξφληα δξάζεο θαη πξνζθνξάο ζηα αζιεηηθά αιιά θαη ζηα θνηλσληθά δξψκελα ηεο πφιεο καο. Πηε καθξφρξνλε ηζηνξία ηνπ ν Όκηιφο καο, από ηα ιδπςηικά ωμαηεία ηηρ Δ.Φ.Ο.Α., πξνζέθεξε ζηελ πφιε θαη ζηε ρψξα καο πξσηαζιεηέο παγθφζκηαο αθηηλνβνιίαο αιιά θαη αλζξψπνπο πνπ κε ηελ δξάζε ηνπο ζπλεηζέθεξαλ ηα κέγηζηα ζηνλ αζιεηηζκφ θαη ηελ θνηλσλία. Αηζζάλνκαη φηη απνηειεί γηα κέλα μέγιζηη πποζωπική ηιμή ην γεγνλφο φηη είκαη πξφεδξνο ηνπ ηζηνξηθνχ καο Νκίινπ αθξηβψο ηελ ηφζν ζεκαληηθή αιιά θαη ζεκαδηαθή απηή επέηεην. Απνηειεί δε, ηελ επηπρέζηεξε ζπγθπξία ην γεγνλφο φηη αθξηβψο θέηνο ιχζεθαλ, δηά παληφο ειπίδσ, ηα δχν κεγαιχηεξα πξνβιήκαηα, ηα νπνία ζηα ηειεπηαία ρξφληα ηαιάληδαλ ηνλ Όκηιφ καο θαη απνηεινχζαλ ηξνρνπέδε ζηελ αλάπηπμή ηνπ. Κεηά απφ καθξνρξφληνπο δηθαζηηθνχο αγψλεο δφζεθε επηηέινπο νξηζηηθή λύζη ζηο ππόβλημα ηος εζηιαηοπίος κε ηελ έθδνζε άδειαρ λειηοςπγίαρ ζηο όνομα μάλιζηα ηος Ομίλος μαρ. Ύζηεξα απφ ζπληνληζκέλεο πξνζπάζεηεο ν Όκηινο απέθηεζε πιένλ εληειψο καινούπια σωμάηινα γήπεδα ηα νπνία πιεξνχλ ηηο πην πςειέο δηεζλείο πξνδηαγξαθέο ππνδνκήο θαη θαηαζθεπήο. Η σωμάηινη εξάλλος επιθάνεια έσει ηαςηιζηεί διασπονικά με ηον Όμιλό μαρ θαζψο ζ απηή ηελ επηθάλεηα κεγαινχξγεζαλ νη πξσηαζιεηέο πνπ δφμαζαλ ηνλ Όκηιφ καο ζην παξειζφλ θαη ζ απηήλ επειπηζηνχκε πιένλ φηη ζα δνμαζηνχλ θαη νη κειινληηθνί πξσηαζιεηέο καο. Έρνπκε πιένλ θεξδίζεη ην κεγάιν ζηνίρεκα. Γημιοςπγήθηκαν νέα δεδομένα ζηον Όμιλό μαρ πος γεννούν πποζδοκίερ για ηην επίηεςξη νέων και μεγαλύηεπων ζηόσων. Όινη καδί, παιηά θαη λέα κέιε, ην λενεθιεγέλ Γ.Π., αιιά θαη φινη φζνη είλαη θνληά ζηνλ Όκηιφ καο (θπζηθά πξφζσπα θαη θνξείο ζηνπο νπνίνπο εθθξάδνπκε ηηο επραξηζηίεο καο ζην ηέινο ηνπ παξφληνο εληχπνπ) πηζηεχσ φηη έρνπκε ηε δηάζεζε θαη ηνλ ηξφπν λα δνπιέςνπκε γηα ην ζθνπφ απηφ κέζα ζε πλεχκα επνηθνδνκεηηθήο ζπλεξγαζίαο θαη ζπλεηζθνξάο. Για ηο Γ.. Ο Ππόεδπορ Γημήηπηρ ηαμαηιάδηρ

3 ΣΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΣΟΤ Ο.Α.Θ. ΞΟΝΔΓΟΝΠ : Α ΑΛΡΗΞΟΝΔΓΟΝΠ : Β ΑΛΡΗΞΟΝΔΓΟΝΠ : ΓΔΛ. ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ : ΑΛ. ΓΔΛ.ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ: ΡΑΚΗΑΠ : ΔΦΝΟΝΠ ΑΘΙ/ΘΖΠ ΝΚΑΓΑΠ : ΔΦΝΟΝΠ ΚΔΙΥΛ : ΔΦΝΟΝΠ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΥΛ : ΔΦΝΟΝΠ ΓΖΚ. ΠΣΔΠΔΥΛ : ΔΦΝΟΝΠ ΑΓΥΛ/ΘΝ ΚΔΙΥΛ : Γεκήηξεο Πηακαηηάδεο Κάξθνο Γνχθνο Θάιεηα Θφβε Πηαχξνο Θνζειφγινπ Φίιηππνο Ιαδαξίδεο Εάθ Οεβάρ Λίθνο Γαιαηηαλφο Ξαλαγηψηεο Καηζνχθαο Σξήζηνο Πνπιηνγηάλλεο Πηέιηνο Σξηζηνδνχινπ Γεκήηξεο Ράηζεο

4 ΔΡΓΑ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΥΩΜΑΣΙΝΩΝ ΓΗΠΔΓΩΝ ΜΑ. Σο όνειπο πος έγινε ππαγμαηικόηηηα. Θα αξρίζνπκε ηελ αλαθνξά ζηα ζεκαληηθφηεξα γεγνλφηα ηνπ 2007 πνπ καο επεξέαζαλ κε ηνλ έλαλ ή ηνλ άιιν ηξφπν απφ απηφ πνπ είρε, φπσο πηζηεχνπκε, ην κεγαιχηεξν κεξίδην ζηνλ επεξεαζκφ απηφ. Πηηο αξρέο ηνπ Ηνχλε ν Όκηιφο καο έβαιε έλα κεγάιν ζηνίρεκα πξφθιεζε. Κέζα ζε 40 κέξεο ζα έπξεπε λα «μεισζεί» φιε ε πξνεγνχκελε γεπεδηθή επηθάλεηα (somclay) θαζψο θαη ην παιαηφηεξν, χςνπο 20 cm, γεπεδηθφ ππφζηξσκα (Quick) θαη ζηε ζέζε ηνπο να καηαζκεςαζηεί εκ ηος μηδενόρ μια νέα, ζύγσπονων πποδιαγπαθών, αμιγώρ σωμάηινη γηπεδική επιθάνεια με όλα ηα πποβλεπόμενα επίπεδα ςποζηπώμαηορ. Ρν παξαπάλσ εγρείξεκα δελ άθελε πεξηζψξηα γηα θαζπζηεξήζεηο αθνχ νη λέεο γεπεδηθέο εγθαηαζηάζεηο έπξεπε λα είλαη έηνηκεο πξνθεηκέλνπ λα θηινμελήζνπλ ηη διοπγάνωζη ηος Davis Cup κεηαμχ ησλ Δζληθψλ νκάδσλ αλδξψλ ηεο ρψξαο καο θαη ηεο Ξνισλίαο. Άιισζηε, ηα νηθνλνκηθά θνλδχιηα πνπ κε κεγάιν αγψλα είρε εμαζθαιίζεη κε ελέξγεηέο ηνπ ην Γ.Π., πξνθεηκέλνπ λα κελ ρξεηαζηεί λα απνηαζεί ζηα κέιε θαηαθεχγνληαο ζηελ εχθνιε ιχζε ηεο «έθηαθηεο εηζθνξάο», εμαζθαιίζηεθαλ αθξηβψο κε ηελ πξνυπφζεζε ηεο δηεμαγσγήο ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηνξγάλσζεο ζηα λέα απηά γήπεδα. Γηα ελάκηζε κήλα ζρεδφλ ν Όκηιφο καο κεηαηξάπεθε ζε έλα απέξαλην εξγνηάμην κε ηα θάζε είδνπο βαξέα ή ειαθξφηεξα νρήκαηα λα ελαιιάζζνληαη θαζεκεξηλά κε ζθνπφ ηελ θαηά ην δπλαηφλ ηαρχηεξε απνπεξάησζε ηνπ κεγάινπ απηνχ έξγνπ. Θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ αλέθπςαλ, πέξα απ ηα πξνγξακκαηηζκέλα, αξθεηά αθφκε έθηαθηα, ηερληθά ή κε, δεηήκαηα ηα νπνία αληηκεησπίζηεθαλ κε ζπληνληζκφ θαη απνηειεζκαηηθφηεηα.

5 Πην ζεκείν απηφ ζα ζέιακε λα επραξηζηήζνπκε φια ηα κέιε γηα ηα απνζέκαηα αληνρήο θαη αλνρήο πνπ είραλ θαηά ην δηάζηεκα δηεμαγσγήο ησλ έξγσλ θαηαζθεπήο ησλ λέσλ γεπέδσλ, έρνπκε ηελ αίζζεζε φκσο φηη ην απνηέιεζκα άμηδε πξάγκαηη ηελ αλνρή απηή. Κέζα ζην πξνθαζνξηζκέλν δηάζηεκα ηα πάληα ήηαλ έηνηκα θαη ε κεγάιε δηνξγάλσζε ηνπ Davis Cup άξρηδε ζηελ ψξα ηεο. ΔΠΑΝΑΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΔΣΙΑΣΟΡΙΟΤ ΜΑ. Έλα απφ ηα κεγαιχηεξα πξνβιήκαηα πνπ ηαιάληδαλ ηα ηειεπηαία ρξφληα ηνλ Όκηιφ καο, ήηαλ απηφ ηεο κε ιεηηνπξγίαο ηνπ εζηηαηνξίνπ καο, θαηφπηλ αλάθιεζεο ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηνπ, κεηά ηηο γλσζηέο κεζνδεχζεηο ηνπ γλσζηνχ ζε φινπο καο «θαινχ καο γείηνλα». Απφ ηελ πξψηε ζηηγκή απνθαζίζακε λα αιιάμνπκε εληειψο ηε γξακκή ρεηξηζκνχ ηεο ππφζεζεο πνπ αθνινπζήζεθε κέρξη ηφηε. Μεθηλήζακε ηελ πξνζπάζεηα λα εθδνζεί πιένλ ε άδεια λειηοςπγίαρ ηος εζηιαηοπίος ζηο όνομα ηος Ομίλος. Κεηά απφ δχν ρξφληα επίκνλεο πξνζπάζεηαο ζε φια ηα επίπεδα, πεηχρακε ηελ έθδνζε ηειεζίδηθεο πιένλ δηθαζηηθήο απφθαζεο ηνπ Δθεηείνπ Αζελψλ ζχκθσλα κε ηελ νπνία ρνξεγήζεθε πιένλ ε άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ εζηηαηνξίνπ ζην φλνκα ηνπ Νκίινπ. Ζ δηθαζηηθή δηαδηθαζία πνπ αθνινπζήζεθε ήηαλ πξσηνπφξα θαη ε απφθαζε πνπ εθδφζεθε απνηειεί δεδηθαζκέλν θαη ζίγνπξα ζα βνεζήζεη ζην κέιινλ θαη άιια Πσκαηεία πνπ αληηκεησπίδνπλ ην ίδην πξφβιεκα. Ζ άδεηα πιένλ ιεηηνπξγίαο είλαη «πεξηνπζία» θαη «θηήκα» ηνπ Νκίινπ καο θαη ηα κέιε καο πιένλ κπνξνχλ θαη πάιη λα απνιακβάλνπλ φιεο ηηο γλσζηέο ζπεζηαιηηέ θαη γεχζεηο πνπ απνιάκβαλαλ ζην παξειζφλ. Ξέξα απφ ηα δχν παξαπάλσ κείδνλνο ζεκαζίαο δεηήκαηα ηα νπνία επηιχζεθαλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2007 πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηνλ επξχηεξν ρψξν ηνπ Νκίινπ θαη άιιεο κηθξφηεξεο ή κεγαιχηεξεο παξεκβάζεηο κε γλψκνλα πάληα ηε δεκηνπξγία θαιχηεξσλ ζπλζεθψλ δηαβίσζήο καο ζην ρψξν απηφ.

6 ΟΙ ΠΡΩΣΑΘΛΗΣΔ ΜΑ Ζ δνπιεηά πνπ γίλεηαη θαηά ηα ηειεπηαία ρξφληα απφ ηνλ ππεχζπλν ηνπ πξνπνλεηηθνχ team Κάξην Κηραειίδε θαη ηνπο βνεζνχο ηνπ ζπλέρηζε λα απνδίδεη ηνπο θαξπνχο ηεο θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Νη αζιεηέο καο δηαθξίζεθαλ ηδηαίηεξα ζηηο θαηεγνξίεο πνπ αγσλίζηεθαλ ελψ ηαπηφρξνλα ζηελ Αθαδεκία καο δφζεθε ε επθαηξία ζε πνιιά κηθξά παηδηά λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηα πξψηα ηνπο βήκαηα ζην άζιεκα ηνπ ηέληο. Νη πξσηαζιεηέο καο Ιέλα Γαληειίδνπ θαη Θσλ/λνο Νηθνλνκίδεο ζπλέρηζαλ λα πξσηαγσληζηνχλ ζηα κεγαιχηεξα παγθφζκηα πξσηαζιήκαηα πνπ αγσλίζηεθαλ. Ζ πνξεία ηνπο θαηά ην 2007 έρεη αλαιπηηθά σο εμήο: ΛΔΝΑ ΓΑΝΙΗΛΙΓΟΤ Ππλερίζηεθε ε επηηπρεκέλε ηεο πνξεία θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Κεξηθέο απ ηηο πην ζεκαληηθέο ηεο λίθεο ήηαλ νη παξαθάησ: Δπί ηεο Γαιιίδαο Tatiana Golovin (No 15 ζηνλ θφζκν). Δπί ηεο Οσζίδαο Dinara Safina (No 16 ζηνλ θφζκν). Δπί ηεο Θηλέδαο Na Li (No 16 ζηνλ θφζκν). Δπί ηεο Απζηξηαθήο Sybille Bammer (Λν 20 ζηνλ θφζκν). Δπί ηεο Νπγγαξέδαο Agnes Szavay (Λν 20 ζηνλ θφζκν). Δπί ηεο Γαιιίδαο Marion Bartoli (No 23 ζηνλ θφζκν) θαη επί ηεο Γηαπσλέδαο Ai Sugiyama (Λν 24 ζηνλ θφζκν). Ν εξρνκφο ηνπ 2007 έβξηζθε ηε Ιέλα ζηελ 36ε ζέζε ηεο παγθφζκηαο θαηάηαμεο ηνπ γπλαηθείνπ ηέληο. Ρν ηέινο ηνπ έηνπο ηε βξίζθεη ζηελ 43ε ζέζε

7 δηαηεξψληαο ηελ κεηαμχ ησλ αζιεηξηψλ πνπ κπνξνχλ λα παίξλνπλ κέξνο ζε φια ηα κεγάια ηνπξλνπά θαη λα δηεθδηθνχλ κε αμηψζεηο πάληα ηα κεγάια ηξφπαηα. ΚΩΝ/ΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΓΗ Ν Ηζπαλφο Oscar Hernadez (No 52 ζηνλ θφζκν) ήηαλ ν θαιχηεξνο, βάζε ηεο βαζκνινγίαο ηνπ, αζιεηήο πνπ γλψξηζε ηελ ήηηα απφ ηνλ αζιεηή ηνπ Νκίινπ καο ζηελ πφιε Banja Luka ηεο Βνζλίαο-Δξδεγνβίλεο κε ζθνξ 6-3/6-2. Απφ ηνπο ππφινηπνπο αγψλεο ηνπ Θσλ/λνπ αμίδεη ηδηαίηεξε κλεία ζ απηφλ πνπ δηεμήρζε ζηα πιαίζηα ηνπ β γχξνπ ηνπ Roland Garros κε αληίπαιν ηνλ Ηζπαλφ Tommy Robredo (Λν 7 ζηνλ θφζκν). Ίζσο κε ιίγε πεξηζζφηεξε ηχρε λα θαηάθεξλε απηφ πνπ νη πεξηζζφηεξνη ζεσξνχζαλ ζαχκα. Ρν ηειηθφ απνηέιεζκα 6-4/7-5/6-4 έθεξλε ηε ιχηξσζε ζηνλ Ηζπαλφ αζιεηή πνπ δελ είρε ζπλεηδεηνπνηήζεη αθφκε πψο θαηάθεξε ηειηθά λα αλαηξέςεη ηελ εηο βάξνο ηνπ θαηάζηαζε θαη λα θεξδίζεη ην ζπγθεθξηκέλν παηρλίδη. Όζνη γλσξίδνπλ πξαγκαηηθά ηνλ Θσλ/λν θαη μέξνπλ πνηεο είλαη νη δπλαηφηεηέο ηνπ μέξνπλ επίζεο φηη ε 141ε ζέζε ηεο παγθφζκηαο θαηάηαμεο ζην ηέινο ηνπ 2007 είλαη ηειείσο πιαζκαηηθή θαη καθξηά απφ ηηο δπλαηφηεηεο απηέο. ΑΘΛΗΣΙΚΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΔΙ Davis Cup (20-22/7) Πην ηξηήκεξν απφ Ηνπλίνπ ν Όκηιφο καο έγηλε θαη πάιη ην θέληξν ηνπ ηεληζηηθνχ ελδηαθέξνληνο φιεο ηεο ρψξαο. Αηηία απηή ηε θνξά ήηαλ ε δηεμαγσγή ζηα λέα ρσκάηηλα γήπεδά καο ηεο κεγαιχηεξεο ζε ζπνπδαηφηεηα

8 θαη ζε επίπεδν Δζληθψλ νκάδσλ δηνξγάλσζεο, απηήο ηνπ Davis Cup, κεηαμχ ηεο Δζληθήο καο νκάδαο ησλ αλδξψλ θαη ηεο αληίζηνηρεο νκάδαο ηεο Ξνισλίαο. Ζ δηνξγάλσζε «ζηήζεθε» θαη πξαγκαηνπνηήζεθε κε κεγάιε επηηπρία θαηά γεληθή νκνινγία ηφζν ησλ άκεζα ελδηαθεξνκέλσλ (επηδηαηηεηψλ, παηθηψλ θαη ππνινίπσλ κειψλ ησλ απνζηνιψλ) φζν θαη φισλ φζσλ είραλ ηελ ηχρε λα ηελ παξαθνινπζήζνπλ απφ ην ρψξν ησλ θεξθίδσλ. Ζ πνιχ θαιή πνηφηεηα ησλ γεπέδσλ καο ήηαλ θάηη πνπ δελ πέξαζε ρσξίο ζρφιηα ηφζν απφ ηελ Ξνισληθή απνζηνιή φζν θαη απφ ηελ Διιεληθή. Πηνλ αγσληζηηθφ ηνκέα δελ ηα πήγακε φπσο ζα πεξηκέλακε, αθνχ ν αζιεηήο καο Θσλ/λνο Νηθνλνκίδεο, ε κεγάιε καο ειπίδα γηα έλα ζεηηθφ απνηέιεζκα, θαηέβεθε ζηνπο αγψλεο πξνεξρφκελνο απφ έλαλ πνιχ πξφζθαην ηξαπκαηηζκφ ηνπ, γεγνλφο πνπ έθαλε ηελ ππφζεζε ηεο πξφθξηζεο αθφκε δπζθνιφηεξε αλ αλαινγηζηεί κάιηζηα θαλείο φηη ε Ξνισληθή νκάδα είρε ζηηο ηάμεηο ηεο ηνπιάρηζηνλ δχν αζιεηέο νη νπνίνη βξίζθνληαλ ζηηο πξψηεο 25 ζέζεηο ηεο παγθφζκηαο θαηάηαμεο θαη νη νπνίνη πξνζέθεξαλ κέζα ζην γήπεδν αληίζηνηρν ζέακα αιιά θαη νπζία. Κε απηά ηα δεδνκέλα ν απνθιεηζκφο ηεο Δζληθήο καο απφ ηε ζπλέρεηα ηνπ ζεζκνχ θαη απφ ηελ δηεθδίθεζε ηεο αλφδνπ ηεο ζηελ θαηεγνξία ησλ κεγάισλ νκάδσλ παγθνζκίσο ήηαλ θπζηθφ επαθφινπζν, γεγνλφο πνπ έδσζε θαη ηελ επθαηξία ζηνλ Νκνζπνλδηαθφ καο πξνπνλεηή Γηψξγν Θαινβειψλε λα ρξεζηκνπνηήζεη ζηνπο ηειεπηαίνπο αγψλεο λεφηεξνπο αζιεηέο κε ιηγφηεξε εκπεηξία βέβαηα αιιά πνιιά ππνζρφκελνπο.

9 Γιεθνές Δπαγγελμαηικό Σοσρνοσά Γσναικών «Futures 4» (23-30/9) Γηα κία αθφκε ρξνληά, επαγγεικαηίεο αζιήηξηεο απφ θάζε γσληά ηεο γεο ζπλαληήζεθαλ ζηνλ Όκηιφ καο πξνθεηκέλνπ λα μεδηπιψζνπλ ηηο ηεληζηηθέο ηνπο αξεηέο αιιά θαη λα θεξδίζνπλ πφληνπο κε ζθνπφ λα βειηηψζνπλ ηε ζέζε ηνπο ζηελ παγθφζκηα θαηάηαμε ηνπ γπλαηθείνπ ηέληο. Ρν Ρνπξλνπά δηεμήρζε ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Διιεληθή Φίιαζιε Νκνζπνλδία Αληηζθαίξηζεο ελψ γηα πνιινζηή θνξά ν Γήκνο Θεζζαινλίθεο ην είρε εληάμεη ζην πξφγξακκα ησλ ΗΕ ΑΙΔΜΑΛΓΟΔΗΥΛ ηελ επηζηαζία ησλ νπνίσλ είρε ε Αληηδεκαξρία Ξνιηηηζκνχ θαη Λενιαίαο. Γηα ηξίηε ζπλερφκελε ρξνληά ν Νξγαληζκφο Ρειεπηθνηλσληψλ Διιάδνο ήηαλ ν κέγαο ρνξεγφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηνξγάλσζεο απνδεηθλχνληαο γηα άιιε κηα θνξά ηελ αζιεηηθή θαη ηελ θνηλσληθή ηνπ ελ γέλεη επαηζζεζία. Πηνλ αγσληζηηθφ ηνκέα, ην επίπεδν φισλ ζρεδφλ ησλ αζιεηξηψλ πνπ ζπκκεηείραλ εγγπφηαλ εμ αξρήο φηη νη αγψλεο πνπ ζα δηεμάγνληαλ ζα είραλ κεγάιν ελδηαθέξνλ. Απηφ αθξηβψο ζπλέβε θαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. Έληαζε, πάζνο θαη ρηππήκαηα πνπ παξέπεκπαλ ζε αλδξηθφ ηέληο πεξηζζφηεξν παξά ζε γπλαηθείν. Γηα κία νιφθιεξε εβδνκάδα ην θνηλφ ηεο Θεζζαινλίθεο αιιά θαη φρη κφλν είρε ηελ ηχρε λα παξαθνινπζήζεη ηέληο πςειψλ πξνδηαγξαθψλ απφ αζιήηξηεο πνπ βάδνπλ ζίγνπξα ππνζήθε γηα ην κέιινλ ππνζρφκελεο φηη ην φλνκά ηνπο ζα θηγνπξάξεη ζε ιίγν κεηαμχ ησλ πξψησλ νλνκάησλ ζε δηεζλέο επίπεδν. Πηνλ ηειηθφ ηεο δηνξγάλσζεο πνπ δηεμήρζε ηελ Θπξηαθή 30 Πεπηεκβξίνπ ε Απζηξηαθή Nicole Rottmann, αλψηεξε ζε φινπο ηνπο ηνκείο, θέξδηζε ηελ Ηηαιίδα Alice Moroni κε ζθνξ 6-4/6-0 θαη θαηέθηεζε ηελ πξψηε ζέζε θαη ην ηξφπαην ηνπ ηνπξλνπά. Ρν παξφλ ηνπ ζηηο απνλνκέο έδσζε γηα αθφκε κία θνξά, εθπξνζσπψληαο ηνλ κεγαιχηεξν ηειεπηθνηλσληαθφ νξγαληζκφ ηεο ρψξαο καο, ν Γ/ληήο Ρειεπηθνηλσληαθήο Ξεξηθέξεηαο Β. Διιάδνο ηνπ Ν.Ρ.Δ. θνο Βαζίιεο Οεγφπνπινο. Γιεθνές βαθμολογούμενο ηοσρνοσά βεηεράνων «Μακεδονία 2007» (18-29/4) πφ ηελ αηγίδα ηεο Γηεζλνχο Νκνζπνλδίαο Αληηζθαίξηζεο (I.T.F.) πξαγκαηνπνηήζεθε γηα άιιε κηα ρξνληά ζηα κέζα ηεο άλνημεο ην Γηεζλέο ηνπξλνπά βεηεξάλσλ κε ηελ επσλπκία «Καθεδνλία 2007» ην νπνίν δηεμάγεηαη αλειιηπψο ζηνλ Όκηιφ καο απφ ην 2002 θαη εμήο. Θαη απηή ηε θνξά ν Όκηιφο καο έγηλε ζηαπξνδξφκη ζπλάληεζεο φισλ ζρεδφλ ησλ Διιήλσλ βεηεξάλσλ ηνπ αζιήκαηνο αιιά θαη αξθεηψλ θίισλ βεηεξάλσλ απφ επξσπατθέο ρψξεο νη

10 νπνίνη παξαδνζηαθά πιένλ αιιά θαζφινπ ηπραία, ζπλδπάδνληαο ρφκπη θαη δηαθνπέο, ζπκκεηέρνπλ ζε φια ζρεδφλ ηα ηνπξλνπά πνπ δηνξγαλψλεη ν Όκηιφο καο. Ρν επίπεδν ησλ αγψλσλ ήηαλ θαη πάιη αξθεηά πςειφ θαη νη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο αγψλεο πνπ δηεμήρζεζαλ θξάηεζαλ ακείσην ην ελδηαθέξνλ φζσλ θαζεκεξηλά έδηλαλ ην παξφλ ηνπο ζηηο θεξθίδεο ησλ γεπέδσλ καο. Αλαιπηηθά ηα απνηειέζκαηα ησλ ηειηθψλ ζε φιεο ηηο θαηεγνξίεο ήηαλ ηα εμήο: Απλόρ Ανδπών 35 Over Θεθαιισλίηεο Γηαλλφπνπινο 6-7/6-4/7-6 Απλόρ Ανδπών 40 Over Θεθαιισλίηεο Takacs(GER) 6-1/6-1 Απλόρ Ανδπών 45 Over Εαλλέηνο Keramitciev(F.Y.R.) 6-2/6-1 Απλόρ Ανδπών 50 Over Γαξέθεο Αζεκαθφπνπινο 3-6/6-2/6-3 Απλόρ Ανδπών 55 Over Πθακπαξδψλεο Παπνπληδήο (Πθακπαξδψλεο w/o) Απλόρ Ανδπών 60 Over Γεκεηξαθάθεο Ειαηάλνο 6-2/6-2 Απλόρ Ανδπών 65 Over Ξαξαζθεπφπνπινο Spasenoski(F.Y.R) 7-5/6-1 Γιπλά Ανδπών 50 minus Παπνπληδήο/Γηαλλφπνπινο Γαιάλεο/Βαινγηψξγεο 3-6/6-2/6-4 Γιπλά Ανδπών 50 plus Ξαηξψλεο/Γαξέθεο Παπνπληδήο/Αζεκαθφπνπινο 6-2/6-1 Απλόρ Γςναικών Ρζάξα Θαξακαλιίδνπ 7-5/6-2

11 Γιπλά Γςναικών Ρζάξα/Θαπαγησξίδνπ Θαινζέηνπ/Ακνπηδφγινπ 4-6/6-1/6-1 Γιπλά Μικηά Σ Παββίδεο/Θαξακαλιίδνπ Θάθθαινο/Ζιηάδνπ 6-3/6-1 Πηελ ηειεηή απνλνκήο ησλ επάζισλ θαη ζηε δεμίσζε πνπ αθνινχζεζε φινη νη ζπκκεηέρνληεο αλαλέσζαλ ην ξαληεβνχ ηνπο γηα ην επφκελν αληίζηνηρν ηνπξλνπά. Γιεθνές Βαθμολογούμενο Σοσρνοσά Βεηεράνων «Θεζζαλονίκη 2007» (3-14/10) Γηα άιιε κηα θνξά (δεχηεξε κέζα ζην ρξφλν) φινη νη βεηεξάλνη ήηαλ εδψ, πηζηνί ζην ξαληεβνχ πνπ είραλ δψζεη απφ ην πξνεγνχκελν ηνπξλνπά. Απηή ηε θνξά κάιηζηα είραλ θαη έλα επηπιένλ θίλεηξν γηα λα ην θάλνπλ θη απηφ δελ ήηαλ άιιν απφ ηα λέα ρσκάηηλα γήπεδά καο πνπ θαηά ηα ιεγφκελα ησλ πεξηζζνηέξσλ ήηαλ ε αγαπεκέλε ηνπο επηθάλεηα. Ρν «crash test» ινηπφλ άξρηζε θαη γηα δεθαηξείο νιφθιεξεο εκέξεο παξαθνινπζήζακε αγψλεο νη νπνίνη πνιιέο θνξέο έδηλαλ ηελ εληχπσζε πσο δελ ζα ηειείσλαλ πνηέ. Πην ηέινο ηνπ ηνπξλνπά φινη είραλ λα πνπλ θαη θάηη θαιφ ηφζν γηα ηε δηνξγάλσζε ζην ζχλνιφ ηνπο φζν θαη εηδηθψο γηα ηελ πνηφηεηα ησλ γεπέδσλ, φκνηα ησλ νπνίσλ, φπσο έιεγαλ, δελ είραλ ζπλαληήζεη σο ηψξα πνπζελά. Ρελ Θπξηαθή 14 Νθησβξίνπ δηεμήρζεζαλ νη ηειηθνί φισλ ησλ θαηεγνξηψλ, ηα απνηειέζκαηα ησλ νπνίσλ ήηαλ ηα εμήο: Απλόρ Ανδπών 35 Over Ιαδίδεο Βαινγηψξγεο 6-4/6-1 Απλόρ Ανδπών 40 Over Ρνπάιεο Takacs (GER) 6-2/6-4 Απλόρ Ανδπών 45 Over Εαλλέηνο Σνπξδάθεο 6-3/6-7/6-3 Απλόρ Ανδπών 50 Over Αζεκαθφπνπινο Παπνπληδήο 6-1/6-4

12 Απλόρ Ανδπών 55 Over Πθακπαξδψλεο Θνζκίδεο 6-3/6-3 Απλόρ Ανδπών 60 Over Ξαλαγησηίδεο Βαξβέξεο 6-1/6-1 Γιπλά Ανδπών 50 minus Θαιακπνθίδεο/Οαλίδεο Παπνπληδήο/Γηαλλφπνπινο 6-2/1-0 εγθαη. Γιπλά Ανδπών 50 plus Ξαλαγησηίδεο/Πθακπαξδψλεο Ξαηξψλεο/Γαξέθεο 6-3/7-5 Απλόρ Γςναικών Nikolova (BUL) Αζαλαζηάδνπ 6-1/3-0 εγθαη. Γιπλά Γςναικών Αζαλαζηάδνπ/Θαξακαλιίδνπ Ρζάξα/Δκκαλνπειίδε 6-2/6-0 Γιπλά Μικηά Takacs(GER)/Nikolova(BUL) Ξαπατσάλλνπ/Αξψλε 6-0/6-0 Ρηο απνλνκέο ησλ επάζισλ έθαλε ν Γήκαξρνο Θαιακαξηάο θαη επίηηκν κέινο ηνπ Νκίινπ καο Σξηζηφδνπινο Νηθνλνκίδεο. ΔΚΓΗΛΩΔΙ ΜΔΛΩΝ ΚΟΠΗ ΠΡΩΣΟΥΡΟΝΙΑΣΙΚΗ ΠΙΣΑ (29/1) Ζ θνπή ηεο πξσηνρξνληάηηθεο πίηαο ζηνλ Όκηιφ καο απνηειεί πάληα έλα μερσξηζηφ γεγνλφο θαη ν θαλφλαο απηφο δελ ζα κπνξνχζε λα έρεη ηελ εμαίξεζή ηνπ γη απηή ηε ρξνληά. Εεζηή αηκφζθαηξα, αζθπθηηθά γεκάηε αίζνπζα θαη γειαζηά πξφζσπα ζπλέζεζαλ θαη πάιη ηνλ θαλφλα απηφλ. Ζ ζπγθεθξηκέλε εθδήισζε απνηειεί γηα πνιιά κέιε, θάζε ρξφλν, ηε κνλαδηθή επθαηξία λα βξεζνχλ ζηνπο ρψξνπο ηνπ Νκίινπ, αθνχ νη επαγγεικαηηθέο ηνπο θπξίσο ππνρξεψζεηο δελ ηνπο επηηξέπνπλ λα θάλνπλ θάηη ηέηνην ζπρλφηεξα. Δίλαη θπζηθφ ινηπφλ ε ζπγθεθξηκέλε κέξα γηα φια απηά ηα κέιε λα απνθηά θαη έλαλ ηδηαίηεξν ραξαθηήξα. Απφ ηηο μερσξηζηέο ζηηγκέο ηεο βξαδηάο ήηαλ ε απφθαζε ηνπ Γ.Π. λα ηηκήζεη θαη λα απνλείκεη αλακλεζηηθή πιαθέηα ζηνπο ηξεηο ελ δσή πξψελ πξνέδξνπο (Γεκήηξε Γαζχιια, Σξήζην Νηθνλνκίδε θαη Βαζίιε Φινχδν) γηα ηελ πξνζθνξά ηνπο πξνο ηνλ Όκηιν. Πεκεηνινγηθά κάιηζηα, ηελ θνπή ηεο πίηαο έθαλαλ νη ηξεηο πξψελ πξφεδξνη απφ θνηλνχ κε ηνλ λπλ πξφεδξν Γεκήηξε Πηακαηηάδε.

13 Κεηά ηελ θαζηεξσκέλε θνπή ηεο πίηαο φινη αλέκελαλ ηνλ ηπρεξφ ή ηελ ηπρεξή πνπ ζα έβξηζθε ην ρξπζφ θινπξί. Ζ ηχρε ηειηθά ρακνγέιαζε ζην κέινο ηνπ Γ.Π. θαη ππεχζπλε ησλ Γεκνζίσλ Πρέζεσλ θα. Θάιεηα Θφβε, γεγνλφο πνπ έδσζε «ηξνθή» ζε αξθεηνχο θίινπο ηεο γηα πεηξάγκαηα. Ρν «ρξπζφ γνχξη» ην νπνίν θάζε ρξφλν απνηειεί επγεληθή πξνζθνξά ηνπ κέινπο καο Ιεπηέξε Καθξή θαη ηνπ θαηαζηήκαηνο «Γεκηνπξγηθφ Βηιδηξίδε» θέξδηζε ε θα. Ιίλα Θνπθνθψηζηνπ. Πηελ εθδήισζε ην Γ.Π. ηίκεζε αθφκε ηνπο πξψελ πξσηαζιεηέο ηνπ Λίθν Γαιαηηαλφ, Γηάλλε Οήγα θαη απφ ηνπο παιαηφηεξνπο ηνλ Γηψηε Ρξηαληαθπιιίδε. Ρίκεζε αθφκε ηνλ ππεχζπλν ηνπ πξνπνλεηηθνχ team θαη πξψελ αζιεηή ηνπ Νκίινπ Κάξην Κηραειίδε. Φπζηθά δελ ζα κπνξνχζε λα μεράζεη ηα δχν ελ ελεξγεία «βαξηά ππξνβνιηθά» ηνπ, ηε Ιέλα Γαληειίδνπ θαη ηνλ Θσλζηαληίλν Νηθνλνκίδε πνπ βξάβεπζε γηα ηελ πνξεία ηνπο ζηα πξφζσπα ησλ γνληψλ ηνπο αθνχ νη ίδηνη απνπζίαδαλ ζε αγσληζηηθέο ππνρξεψζεηο. Ρε βξαδηά ηίκεζαλ κε ηελ παξνπζία ηνπο ν Γήκαξρνο Ξαλνξάκαηνο Ηγλάηηνο Θατηεδίδεο, ν Αληηδήκαξρνο Θαζαξηφηεηαο θαη Κεραλνινγίαο Θσλ/λνο Θαδαληδίδεο θαζψο θαη ν Ξξφεδξνο ηνπ Νκίινπ Αληηζθαίξηζεο Λάνπζαο Γξεγφξεο Αληηθάθνο. ΔΚΓΡΟΜΗ ΣΟ ΠΑΡΙΙ (1-6/6) Πηηο αξρέο ηνπ Ηνχλε ν Όκηιφο καο δηνξγάλσζε θαη πξαγκαηνπνίεζε εθδξνκή ζηελ πφιε ηνπ Ξαξηζηνχ γηα φζα απφ ηα κέιε ήζειαλ λα ζπλδπάζνπλ κία επίζθεςή ηνπο ζηελ πφιε ηνπ θσηφο κε ην ζπγθινληζηηθφ ζπλαίζζεκα ηνπ λα βξεζνχλ θαη λα παξαθνινπζήζνπλ ηνπο αγψλεο ηνπ πην ζεκαληηθνχ απφ ηα ηέζζεξα GRAND SLAMS ζην «λαφ ηνπ ηέληο», ην ROLAND GARROS.

14 Δκπεηξία γηα φινπο αμέραζηε αθνχ γηα φζν δηάζηεκα δηήξθεζε ε εθδξνκή είραλ ηελ επθαηξία αιιά θαη ηελ ηχρε λα παξαθνινπζήζνπλ απφ θνληά φια ηα κεγάια αζηέξηα ηνπ αζιήκαηνο ζε ζπλαξπαζηηθνχο αγψλεο αιιά θαη λα αλαθαιχςνπλ πνιιέο απφ ηηο νκνξθηέο ηεο γαιιηθήο πξσηεχνπζαο. Πηηο κεγάιεο ζπγθηλήζεηο ηεο εθδξνκήο εληάζζεηαη θαη ε παξαθνινχζεζε ηνπ δξακαηηθνχ αγψλα πνπ έδσζε ν αζιεηήο καο Θσλ/λνο Νηθνλνκίδεο, ζηα πιαίζηα ηνπ δεχηεξνπ γχξνπ ηνπ θπξίσο ηακπιφ, κε ηνλ κεηξ ηεο ρσκάηηλεο επηθάλεηαο Ηζπαλφ Tommy Robredo (Λν 7 ζηνλ θφζκν), ν νπνίνο κεηά ην ηέινο ηνπ παηρληδηνχ «αλαγθάζηεθε» λα ζπγραξεί ηνλ αζιεηή καο θαη λα κηιήζεη κε ηα θαιχηεξα ιφγηα γη απηφλ. ΑΡΥΑΙΡΔΙΔ ΓΙΑ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΝΔΟΤ Γ.. Ζ επίιπζε ησλ δχν κεγαιχηεξσλ πξνβιεκάησλ (γήπεδα εζηηαηφξην) πνπ επί ζεηξά εηψλ ηαιάληδαλ ηνλ Όκηιφ καο, απνηειεί ην ζεκείν νξφζεκν πνπ ζεκαηνδνηεί ην ηέινο κηαο επνρήο θαη ηελ αθεηεξία κηαο λέαο, κε κεγάιεο πξνζδνθίεο θαη απαηηήζεηο γηα ην κέιινλ. Ρν Γ.Π, βαίλνληαο πιένλ ζην ηέινο ηεο ζεηείαο ηνπ, πξνθήξπμε απσαιπεζίερ ψζηε ν Όκηινο λα απνθηήζεη έλα λέν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην, ην νπνίν λα δηαρεηξηζηεί ηε λέα θαη ειπηδνθφξα θαηάζηαζε πνπ δεκηνπξγήζεθε, έρνληαο ηα αλαγθαία ρξνληθά πεξηζψξηα γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηελ πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ ηνπ. Νη αξραηξεζίεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηελ 1ε ηνπ Νθηψβξε, κε ηε ζπκκεηνρή 80 πεξίπνπ κειψλ καο θαη απφ απηέο πξνέθπςε ην λέν θαη επξέσο αλαλεσκέλν ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν Γ.Π, ηνπ νπνίνπ ε ζχλζεζε αλαθέξεηαη ζηελ αξρή ηνπ ελεκεξσηηθνχ απηνχ εληχπνπ. Ρν Γ.Π. ζα είλαη πάληα αλνηρηφ ζηηο νπνηεζδήπνηε πξνηάζεηο αιιά θαη παξάπνλα ησλ κειψλ καο θαζψο θνηλφο ζθνπφο φισλ καο είλαη ε θαιπηέξεπζε ησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζήο καο κέζα ζην ρψξν ηνπ Νκίινπ πνπ γηα πνιινχο απνηειεί ην δεχηεξν ζπίηη καο.

15 ΓΙΔΤΡΤΝΗ ΣΗ «ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑ ΜΑ». Θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2007 ν αξηζκφο ησλ λέσλ κειψλ πνπ ελζσκαηψζεθε ζηελ νηθνγέλεηά καο μεπέξαζε ηηο πξνζδνθίεο φισλ καο. Ρα λέα απηά κέιε, ηα νπνία θαισζνξίδνπκε ζηελ νηθνγέλεηά καο είλαη ηα εμήο: Ζ θα Βηζζάξε Βαζηιηθή, ν θνο Γεσξγέιιεο Γεψξγηνο, ν θνο Γξακκαηηθνχδεο Γεκήηξηνο, ν θνο Γεκάδεο Γεψξγηνο, ν θνο Γνμάθεο Δπζηξάηηνο, ν θνο Δπζπκίνπ Ησάλλεο, ε θα Θαπαγησξίδνπ Θπξηαθή, ε θα Θεραγηά Θιεηψ, ν θνο Θνπλδνπξάο Πηέθαλνο, ν θνο Καηζάγγνο Ησάλλεο, ν θνο Καπξνληθφιαο Ξέηξνο, ν θνο Καπξνπδήο Ησάλλεο, ν θνο Κνχηζηνο Ξάξηο, ν θνο Λάλνο Γεψξγηνο, ν Γήκαξρνο Θαιακαξηάο θνο Νηθνλνκίδεο Σξηζηφδνπινο, ν θνο Ξαδαξάο Γεκήηξηνο, ν θνο Ξαπαζαλαζίνπ Αζαλάζηνο, ν θνο Ξνιηηίδεο Ξνιχθαξπνο, ν θνο Πεβαζηηάδεο Ησάλλεο, ν θνο Πηακαηάο Θσλ/λνο, ν θνο Σάγνπει Πνινκψλ θαη ν θνο Σαηδήο Ληθφιανο. Ξηζηεχνπκε φηη ηα λέα καο κέιε έρνπλ ήδε «εγθιηκαηηζζεί» ζηε λέα ηνπο αγσληζηηθή πξαγκαηηθφηεηα αιιά θαινχκε θαη ηα παιαηφηεξα λα ζπλδξάκνπλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή. Κηα ρξνληά πνπ θεχγεη, έρεη δπζηπρψο θαη ηηο δπζάξεζηεο ζηηγκέο ηεο. Γελ είλαη πηα καδί καο ηα επί ζεηξά πνιιψλ εηψλ αγαπεηά κέιε καο Ζιίαο Αλησληάδεο, Κηιηηάδεο Βίηζαο θαη Αλδξέαο Πεθηρά. Θα ηνπο ζπκφκαζηε πάληα κε αγάπε. Θα ήηαλ κεγάιε παξάιεηςε αλ δελ εθθξάδακε ηηο ζεξκέο καο επραξηζηίεο ζηνπο αλζξψπνπο αιιά θαη ηνπο θνξείο πνπ ήηαλ θνληά ζηνλ Όκηιφ καο ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν θαη νη νπνίνη ζπλεηζέθεξαλ ζηελ πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ καο. Ρνλ κέρξη πξφηηλνο θππνπξγφ αζιεηηζκνχ Γηψξγν Νξθαλφ, ην Γ.Γ. αζιεηηζκνχ Πηαχξν Γνπβή, ην Λνκάξρε Θεζζαινλίθεο Ξαλαγηψηε Τσκηάδε, ηνλ Γήκαξρν Θεζζαινλίθεο Βαζίιε Ξαπαγεσξγφπνπιν, ηνλ Αληηδήκαξρν Ξνιηηηζκνχ θαη Λενιαίαο Βαζίιε Γάθε, ην Γήκαξρν Θαιακαξηάο θαη κέινο καο Σξηζηφδνπιν Νηθνλνκίδε, ηνλ πξφεδξν ηεο Δ.Φ.Ν.Α. Ππχξν Εαλληά θαη ηνπο ζπλαδέιθνπο κνπ ζην Γ.Π. ηεο Νκνζπνλδίαο θαη βέβαηα ην κεγάιν ρνξεγφ καο γηα ηξίηε ζπλερφκελε ρξνληά Νξγαληζκφ Ρειεπηθνηλσληψλ Διιάδνο. Ρέινο, ζα ζέιακε λα επρεζνχκε ζηνλ βνξεηνειιαδίηε λέν θππνπξγφ αζιεηηζκνχ Γηάλλε Ησαλλίδε θάζε επηηπρία ζην δχζθνιν θαη ζεκαληηθφ ηνπ έξγν. Νινθιεξψλνληαο ηελ εηήζηα θαη θαζηεξσκέλε πιένλ αλαδξνκή καο ζηε δξάζε ηνπ νκίινπ καο ζηε ρξνληά πνπ πέξαζε, επρφκαζηε νιφςπρα ζηα κέιε καο, ζηνπο ρνξεγνχο καο, ζην πξνζσπηθφ καο θαη ζηηο νηθνγέλεηέο ηνπο, ηο 2008 λα θέξεη ΓΔΗΑ, ΘΑΘΔ ΞΟΝΠΥΞΗΘΖ ΔΡΣΗΑ ΘΑΗ ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΖ ΔΞΗΡΣΗΑ. Κε θηιηθνχο ραηξεηηζκνχο ΡΝ Γ.Π ηνπ Ν.Α.Θ

16 Όμιλος Ανηιζθαίριζης Θεζζαλονίκης Κύπροσ12, ΣΚ , Θεζζαλονίκη & Fax:

17

Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο

Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΑΝΑΣ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΥΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ Τπ.Καζεγεηήο: Δεκήηξηνο Μαδπηηλόο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο Η ζεκαζία ηνπ βάξνπο ζε νξηζκέλα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΛΛΑΚΩΝΗΚΖ ΔΝΩΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ. 2 ος ΥΝΕΔΡΙΟΥ: «Ανάπτςξη, Ποπεία & Πποοπτική τηρ Λακωνίαρ»

ΠΑΛΛΑΚΩΝΗΚΖ ΔΝΩΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ. 2 ος ΥΝΕΔΡΙΟΥ: «Ανάπτςξη, Ποπεία & Πποοπτική τηρ Λακωνίαρ» ΠΑΛΛΑΚΩΝΗΚΖ ΔΝΩΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 2 ος ΥΝΕΔΡΙΟΥ: «Ανάπτςξη, Ποπεία & Πποοπτική τηρ Λακωνίαρ» ΑΒΒΑΣΟ 23 ΕΠΣΕΜΒΡΙΟΤ 2006 ΠΑΛΛΑΚΩΝΗΚΖ ΔΝΩΖ 2 ν ΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Αλάπηπμε, Πνξεία & Πξννπηηθή ηεο Λαθωλίαο» ΑΒΒΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ

ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Προβολή ηων έργων ηοσ ΕΠΠΕΡΑΑ ζηην Περιθέρεια Δσηικής Μακεδονίας- Νέες εσκαιρίες για ηις Χρημαηοδοηικές Δσναηόηηηες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν».

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν». ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν». Τπεχζπλνο θαζεγεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

Δηζαγσγή ήκεξα, ζηηο αηνκνθεληξηθέο δπηηθέο θνηλσλίεο πνπ ν «εαπηφο» παίδεη ηνλ θπξίαξρν ξφιν, ε αηνκηθή «βειηίσζε» έρεη εμαηξεηηθή ζεκαζία αλάκεζα

Δηζαγσγή ήκεξα, ζηηο αηνκνθεληξηθέο δπηηθέο θνηλσλίεο πνπ ν «εαπηφο» παίδεη ηνλ θπξίαξρν ξφιν, ε αηνκηθή «βειηίσζε» έρεη εμαηξεηηθή ζεκαζία αλάκεζα Δηζαγσγή ήκεξα, ζηηο αηνκνθεληξηθέο δπηηθέο θνηλσλίεο πνπ ν «εαπηφο» παίδεη ηνλ θπξίαξρν ξφιν, ε αηνκηθή «βειηίσζε» έρεη εμαηξεηηθή ζεκαζία αλάκεζα ζηηο αλάγθεο καο, αθφκα κεγαιχηεξε απ φ,ηη ίζρπε ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ «Προβολή ηων Έργων ηοσ ΕΠΠΕΡΑΑ ζηην Περιθέρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ «ΥΧΡΗ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ»

ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ «ΥΧΡΗ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ» 9 ν ΓΔΛ ΠΔΡΗΣΔΡΗΟΤ ΥΟΛΗΚΟ ΔΣΟ 2012-13 ΣΜΖΜΑ Α1 ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ «ΥΧΡΗ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ» Ζ Τπεύζπλε Καζεγήηξηα Λέηζηνπ Βαζηιηθή Σα κέιε ηεο νκάδαο Αγγεινπνύινπ Παλαγηώηα Αιεμαλδξή Γήκεηξα Αλαζηαζόπνπινο

Διαβάστε περισσότερα

News Μ Ι Α Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Η Γ Ι Α Σ Α Μ Ε Λ Η Σ Ο Τ Ε Ι Ε Π

News Μ Ι Α Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Η Γ Ι Α Σ Α Μ Ε Λ Η Σ Ο Τ Ε Ι Ε Π 14,5 News Μ Ι Α Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Η Γ Ι Α Σ Α Μ Ε Λ Η Σ Ο Τ Ε Ι Ε Π ΑΠΡΙ ΛΙΟ - Μ ΑΙΟ 2 012 / ΣΕΤΦΟ 20 CYTA ΕΛΛΑ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ Α.Ε. Ζ Cyta, ν Δζληθφο Νξγαληζκφο Τειεπηθνηλσληψλ Θχπξνπ, κε 50εηή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο

Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο Υαηξεηίδσ θαη εγψ κε ηε ζεηξά κνπ φινπο θαη ηδηαίηεξα ηνπο κειινληηθνχο εγέηεο ησλ ζρνιείσλ καο! ήκεξα έρσ θιηζεί λα κηιήζσ γηα ηελ θαζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Οη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην Δηαδίθηπν

Οη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην Δηαδίθηπν ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Πνιχο ιφγνο γίλεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα γηα ην Internet. Έλαο φιν θαη πην κεγάινο αξηζκφο αλζξψπσλ ζπλδέεηαη ζην δίθηπν. Βξίζθνπκε φιε ηελ γθάκα ησλ ζπλαηζζεκάησλ: απφ ηε ιαηξεία πξνο ηηο λέεο

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΗΧΖ: Σν παξαθάησ Πξαθηηθφ δελ απνηειεί ην ηειηθφ θείκελν, δηφηη εθθξεκνχλ. νξζνγξαθηθέο, ζπληαθηηθέο θαη λνκνηερληθέο δηνξζψζεηο.

ΖΜΔΗΧΖ: Σν παξαθάησ Πξαθηηθφ δελ απνηειεί ην ηειηθφ θείκελν, δηφηη εθθξεκνχλ. νξζνγξαθηθέο, ζπληαθηηθέο θαη λνκνηερληθέο δηνξζψζεηο. 1 / ΖΜΔΗΧΖ: Σν παξαθάησ Πξαθηηθφ δελ απνηειεί ην ηειηθφ θείκελν, δηφηη εθθξεκνχλ νξζνγξαθηθέο, ζπληαθηηθέο θαη λνκνηερληθέο δηνξζψζεηο. ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΒΟΤΛΖ ΗΓ ΠΔΡΗΟΓΟ ΠΡΟΔΓΡΔΤΟΜΔΝΖ ΚΟΗΝΟΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΗ ΙΣΟΡΙΑ ΣΟΤ Υ ΟΡΟΤ

ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΗ ΙΣΟΡΙΑ ΣΟΤ Υ ΟΡΟΤ ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΗ ΙΣΟΡΙΑ ΣΟΤ Υ ΟΡΟΤ πλνδεπηηθέο ζεκεηψζεηο ΚΑΣΗΑ ΑΒΡΑΜΖ Λέθησξ Θεσξίαο θαη Ηζηνξίαο ηνπ Υνξνχ Πάηξα 2010 Πεπιεσόμενα 1. Διιάδα θαη Ρψκε 3 1.1 Διιάδα 3 1.2 Ρψκε 5 2. Δηδή ρνξνχ απφ ην κεζαίσλα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΝΕΔΡΙΑΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ ΣΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ

Ο ΤΝΕΔΡΙΑΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ ΣΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Ο ΤΝΕΔΡΙΑΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ ΣΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ ΠΟΤΓΑΣΡΗΑ ΓΔΡΜΔΝΣΕΟΠΟΤΛΟΤ ΓΑΦΝΖ (ΑΔΜ:

Διαβάστε περισσότερα

Παξερόκελεο ππεξεζίεο: λνκηθή ζπκβνπιεπηηθή

Παξερόκελεο ππεξεζίεο: λνκηθή ζπκβνπιεπηηθή Σηεθαλία Σνπιή Δηθεγόξνο, Μέινο ηεο ζπγγξαθηθήο νκάδαο ησλ εθπαηδεπηηθώλ εξγαιείσλ ζπκβνπιεπηηθήο ηεο ΓΓΙΦ, πξώελ Σύκβνπινο ηεο ΓΓΙΦ Παξερόκελεο ππεξεζίεο: λνκηθή ζπκβνπιεπηηθή Δίκαη 15 ρξφληα δηθεγφξνο.

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητική Ιατρική Κλινικές Περιπτώσεις Τόμος B

Ομοιοπαθητική Ιατρική Κλινικές Περιπτώσεις Τόμος B Ομοιοπαθητική Ιατρική Κλινικές Περιπτώσεις Τόμος B Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΟΜΟΗΟΠΑΘΖΣΗΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΔ ΠΔΡΗΠΣΩΔΗ Σόκνο Β Παξνπζίαζε θαη αλάιπζε ζπγθεθξηκέλσλ πεξηζηαηηθώλ κε εθαξκνγή

Διαβάστε περισσότερα

Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο (2007 2011)

Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο (2007 2011) 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο (2007 2011) Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο ρνιή Παηδαγσγηθή Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο Αθαδεκατθφ έηνο

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόλεια μορφι με βάςθ πρωτογενι κείμενα που παρζδωςαν οι μετζχοντεσ ωσ ςυγγραφείσ, μετά από ςχολιαςμοφσ και ενοποίθςθ κειμζνων από τθ ςυντακτικι

Πρωτόλεια μορφι με βάςθ πρωτογενι κείμενα που παρζδωςαν οι μετζχοντεσ ωσ ςυγγραφείσ, μετά από ςχολιαςμοφσ και ενοποίθςθ κειμζνων από τθ ςυντακτικι Πρωτόλεια μορφι με βάςθ πρωτογενι κείμενα που παρζδωςαν οι μετζχοντεσ ωσ ςυγγραφείσ, μετά από ςχολιαςμοφσ και ενοποίθςθ κειμζνων από τθ ςυντακτικι ομάδα. Μετά από τθ ςυηιτθςθ επιςτθμονικοφ προβλθματιςμοφ

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Λενλη νίλνο επηζηξέθεη»! Η «Δηαδξνκή» ηνπ ζηαθπιηνύ από ηνλ Ακπειώλα ωο ην Πνηήξη

«Ο Λενλη νίλνο επηζηξέθεη»! Η «Δηαδξνκή» ηνπ ζηαθπιηνύ από ηνλ Ακπειώλα ωο ην Πνηήξη Μαζεηηθή Δηθνληθή επηρείξεζε Λενληείνπ Λπθείνπ Νέαο κύξλεο ρ. Έηνο 2012-13 «Ο Λενλη νίλνο επηζηξέθεη»! Η «Δηαδξνκή» ηνπ ζηαθπιηνύ από ηνλ Ακπειώλα ωο ην Πνηήξη Επιχείρηση Λεοντείου Λυκείου Νέας Σμύρνης

Διαβάστε περισσότερα

Αποκαθιζηώνηας μια ηρασμαηιζμένη εικόνα εασηού: Το ζωμαηικό έλλειμμα και η επίδραζη ηοσ γονεϊκού καθρεθηίζμαηος

Αποκαθιζηώνηας μια ηρασμαηιζμένη εικόνα εασηού: Το ζωμαηικό έλλειμμα και η επίδραζη ηοσ γονεϊκού καθρεθηίζμαηος ISSN 2241-2638 (print) ISSN 2241-2778 (online) ΣΕΙΡΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αποκαθιζηώνηας μια ηρασμαηιζμένη εικόνα εασηού: Το ζωμαηικό έλλειμμα και η επίδραζη ηοσ γονεϊκού καθρεθηίζμαηος Αναστασία Αναστασοπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

Πξώηα Βήκαηα: Έλα εγρεηξίδην γηα λα αξρίζεηε ηελ Δθπαίδεπζε γηα ηα Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα.

Πξώηα Βήκαηα: Έλα εγρεηξίδην γηα λα αξρίζεηε ηελ Δθπαίδεπζε γηα ηα Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα. Πξώηα Βήκαηα: Έλα εγρεηξίδην γηα λα αξρίζεηε ηελ Δθπαίδεπζε γηα ηα Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα. Απηφ ην εγρεηξίδην απεπζχλεηαη ζε δαζθάινπο θαη φινπο φζνη δνπιεχνπλ κε λένπο αλζξψπνπο θαη επηζπκνχλ εηζάγνπλ ηα

Διαβάστε περισσότερα

Δοσλεύονηας με ηα όνειρα ζηη ζσζηημική θεραπεία: Μια περίπηωζη γενικεσμένης αγτώδοσς διαηαρατής

Δοσλεύονηας με ηα όνειρα ζηη ζσζηημική θεραπεία: Μια περίπηωζη γενικεσμένης αγτώδοσς διαηαρατής ISSN 2241-2638 (print) ISSN 2441-2778 (on-line) ΣΕΙΡΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δοσλεύονηας με ηα όνειρα ζηη ζσζηημική θεραπεία: Μια περίπηωζη γενικεσμένης αγτώδοσς διαηαρατής Κσριακή Ανηωνάκη Σεύτος 2012.6 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ Οιηθή Πνηόηεηα Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

«Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε»

«Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε» Σ.Δ.Ι. ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΔΡΡΔ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ & ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε» Φνηηεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΤ ΣΟ ΑΓΙΑΝΟΗΣΟ...ΞΑΝΑΤΜΒΔΙ

ΠΡΟΣΟΤ ΣΟ ΑΓΙΑΝΟΗΣΟ...ΞΑΝΑΤΜΒΔΙ ΠΡΟΣΟΤ ΣΟ ΑΓΙΑΝΟΗΣΟ......ΞΑΝΑΤΜΒΔΙ κηα δηεζλήο ζπδήηεζε ζηξνγγπιήο ηξαπέδεο γηα ηελ αλάγθε έξεπλαο ζηελ αληηζεηζκηθή πξνζηαζία θαη ηηο εθαξκνγέο ηεο ζηελ πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά 22 Ινπιίνπ, 2009 επηκειεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Σξφπνη πξνζηαζίαο απν ηηο επηπηψζεηο ηεο αιφγηζηεο θαηαλάισζεο Ακθηιεγφκελα θνηλσληθά κελχκαηα Γηαθήκηζε θαη θαηαλαισηηζκφο Γηαθήκηζε θαη επηθνηλσλία

Σξφπνη πξνζηαζίαο απν ηηο επηπηψζεηο ηεο αιφγηζηεο θαηαλάισζεο Ακθηιεγφκελα θνηλσληθά κελχκαηα Γηαθήκηζε θαη θαηαλαισηηζκφο Γηαθήκηζε θαη επηθνηλσλία 1 Πεξηερόκελα Ση είλαη δηαθήκηζε Ζ ηζηνξία θαη εμέιημή ηεο ηφρνη δηαθήκηζεο Σα ζεηηθά θαη αξλεηηθά ηεο δηαθήκηζεο Γηαθεκηζηηθά κέζα Οη εκπιεθφκελνη ηεο δηαθήκηζεο Πξνψζεζε Πψο γελληέηαη κηα δηαθεκηζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΓΤΝΑΜΔΗ ΚΑΗ ΑΝΔΡΥΟΜΔΝΔ ΥΧΡΔ Δ ΔΝΑ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΠΟΤ ΤΝΔΥΧ ΜΔΣΑΒΑΛΛΔΣΑΗ.

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΓΤΝΑΜΔΗ ΚΑΗ ΑΝΔΡΥΟΜΔΝΔ ΥΧΡΔ Δ ΔΝΑ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΠΟΤ ΤΝΔΥΧ ΜΔΣΑΒΑΛΛΔΣΑΗ. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΓΤΝΑΜΔΗ ΚΑΗ ΑΝΔΡΥΟΜΔΝΔ ΥΧΡΔ Δ ΔΝΑ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΠΟΤ ΤΝΔΥΧ ΜΔΣΑΒΑΛΛΔΣΑΗ. 1.1 Ζ ΘΔΖ ΣΧΝ ΖΠΑ ΣΟ ΝΔΟ ΠΑΓΚΟΜΗΟ ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΤΣΖΜΑ 1.2 Ζ ΠΟΡΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΑΣΡΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΣΟΤ ΟΛΤΜΠΗΑΚΟΤ ΣΤΛ ΠΤΓΜΑΥΗΑ

ΗΑΣΡΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΣΟΤ ΟΛΤΜΠΗΑΚΟΤ ΣΤΛ ΠΤΓΜΑΥΗΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ ΓΗΔΘΝΟΤ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΠΤΓΜΑΥΗΑ (ΑΗΒΑ) ΗΑΣΡΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΣΟΤ ΟΛΤΜΠΗΑΚΟΤ ΣΤΛ ΠΤΓΜΑΥΗΑ ΔΒΓΟΜΖ ΔΚΓΟΖ 2009 Ζιεθηξνληθή πξνζαξκνγή ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ: Σημείωζη ζςνηάκηη 3 Ειζαγωγή 4 Ειζαγωγή 5 Η ιαηπική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΑΣΔΗ ΖΠΔΗΡΟΤ ρνιή Γηνίθεζεο & Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ Τπεχζπλε Καζεγήηξηα: θ. Σξηάξρε Δηξήλε Φνηηεηέο: Νηθφιανο Γξνχγαο Υξηζηίλα

Διαβάστε περισσότερα

Ζ εθδιενίδα ιαξ είκαζ πθέμκ βεβμκόξ! Tνπ Μηράιε Μαθξίδε

Ζ εθδιενίδα ιαξ είκαζ πθέμκ βεβμκόξ! Tνπ Μηράιε Μαθξίδε Δθδιενίδα ηςκ ιαεδηώκ ηδξ Α ηάλδξ ημο 2 μο ΓΔΛ Αθίιμο Μάζμξ 2012 ara-zw.wikispaces.com ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ : Αζζζόδμλμξ μ ανπζζοκηάηηδξ ηδξ «Καεδιενζκήξ», η. Γζάκκδξ Βαεοάξ, βζα ημ ιέθθμκ ηδξ Δθθάδαξ ει.6 ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας

Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ Τκήκα Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο θαη Πνιπκέζσλ Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας πνπδάζηξηα: Μπάλε Μπηάλθα Δηζεγεηέο: Κιεηζαξράθεο Μηράιεο

Διαβάστε περισσότερα