ΒΑΗΛΔΗΟ Κ. ΣΑΡΛΑΣΕΖ Καζεγεηήο Μαηεπηηθήο-Γπλαηθνινγίαο θαη Αλζξώπηλεο Αλαπαξαγωγήο, Γηεπζπληήο Α' Μαηεπηηθήο θαη Γπλαηθνινγηθήο Κιηληθήο Α.Π.Θ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΑΗΛΔΗΟ Κ. ΣΑΡΛΑΣΕΖ Καζεγεηήο Μαηεπηηθήο-Γπλαηθνινγίαο θαη Αλζξώπηλεο Αλαπαξαγωγήο, Γηεπζπληήο Α' Μαηεπηηθήο θαη Γπλαηθνινγηθήο Κιηληθήο Α.Π.Θ."

Transcript

1 ΒΑΗΛΔΗΟ Κ. ΣΑΡΛΑΣΕΖ Καζεγεηήο Μαηεπηηθήο-Γπλαηθνινγίαο θαη Αλζξώπηλεο Αλαπαξαγωγήο, Γηεπζπληήο Α' Μαηεπηηθήο θαη Γπλαηθνινγηθήο Κιηληθήο Α.Π.Θ. ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ : Κνιιέγηo Αζελώλ : Ιαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ. Καηά ηε δηάξθεηα ηωλ ζπνπδώλ, εξγαζία ωο εμωηεξηθόο βνεζόο (Clinical Clerkship) ζηε Β' Υεηξνπξγηθή Κιηληθή ηνπ Ννζνθνκείνπ Diakonissestiftelsen, Κνπεγράγε, Γαλία (Αύγνπζηνο 1972) θαη ζηε Υεηξνπξγηθή Κιηληθή ηνπ Fairview General Hospital, Cleveland, Η.Π.Α. (Ινύληνο- Αύγνπζηνο 1973) : Δηδηθόηεηα ζηε Γεληθή Υεηξνπξγηθή, Ναπηηθά Ννζνθνκεία Αζήλαο θαη Πεηξαηά : Δηδηθόηεηα ζηε Γεληθή Παζνινγία, Ναπηηθό Ννζνθνκείν Πεηξαηά : Δηδηθόηεηα ζηε Μαηεπηηθή θαη Γπλαηθνινγία, Β Μαηεπηηθή θαη Γπλαηθνινγηθή Κιηληθή ηνπ Α.Π.Θ. ΜΔΣΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Οθηώβξηνο-Γεθέκβξηνο 1978: Μαηεπηηθή θαη Γπλαηθνινγηθή Κιηληθή, Παλεπηζηεκηαθό Ννζνθνκείν St. Mary's, Λνλδίλν, Μεγ. Βξεηαλία. Δθπαίδεπζε ζηε ιαπαξνζθόπεζε, ιαπαξνζθνπηθή ζηεηξνπνίεζε θαη εκβξπϊθή θαξδηνηνθνγξαθία. Φεβξνπάξηνο-Μάηνο 1982: Μαηεπηηθή θαη Γπλαηθνινγηθή Κιηληθή, Παλεπηζηήκην Groningen, Οιιαλδία. Δθπαίδεπζε ζηε ζηεηξόηεηα αλνζνβηνινγηθήο αηηηνινγίαο. Δπηπιένλ, εθπαίδεπζε ζηηο εξγαζηεξηαθέο κεζόδνπο αλίρλεπζεο αληηζπεξκαηνδωαξηαθώλ αληηζωκάηωλ ζην ζπεξκαηηθό πγξό, ζηελ ηξαρειηθή βιέλλα θαη ζηνλ νξό αίκαηνο. Ινύιηνο-Οθηώβξηνο 1982: Δξγαζηήξηα Φπζηνινγίαο ηεο Αλαπαξαγωγήο, C.S. Mott Center for Human Growth and Development, Γπλαηθνινγηθή θαη Μαηεπηηθή Κιηληθή, Wayne State University, Detroit, Η.Π.Α. Δθπαίδεπζε ζηε θπζηνινγία ηωλ ζπεξκαηνδωαξίωλ θαη ζηελ αιιειεπίδξαζε ωαξίωλ-ζπεξκαηνδωαξίωλ. Ννέκβξηνο 1982-Ινύληνο 1985: Μαηεπηηθή θαη Γπλαηθνινγηθή Κιηληθή, Παλεπηζηήκην Τale, Νew Haven, Η.Π.Α. Δθπαίδεπζε ζηε βηνινγία, θπζηνινγία θαη ελδνθξηλνινγία ηεο αλαπαξαγωγήο θαζώο θαη ζηε κέζνδν ηεο εμωζωκαηηθήο γνληκνπνίεζεο θαη εκβξπνκεηαθνξάο ζηνλ άλζξωπν. Ννέκβξηνο-Γεθέκβξηνο 1982: Yale Computer Center, Παλεπηζηήκην Yale, Η.Π.Α., Δθπαίδεπζε ζηνπο ειεθηξνληθνύο ππνινγηζηέο θαη εηζαγωγή ζηελ πιεξνθνξηθή. ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ 1974: Πηπρίν Ιαηξηθήο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ (Λίαλ Καιώο). 1981: Δηδηθόηεηα Μαηεπηηθήο- Γπλαηθνινγίαο, Τπνπξγείν Κνηλωληθώλ Τπεξεζηώλ. 1982: Γηδάθηνξαο, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο (Άξηζηα). 1

2 1983: Postdoctoral Fellow, Μαηεπηηθή-Γπλαηθνινγηθή Κιηληθή, Παλ/κην Yale, ΗΠΑ : Τπεύζπλνο Eξγαζηεξίνπ Eμωζωκαηηθήο Γνληκνπνίεζεο, Μαηεπηηθή-Γπλαηθνινγηθή Κιηληθή, Παλ/κίνπ Yale, ΗΠΑ : Δηδηθόο Δπηζηήκωλ, Α' Μαηεπηηθή-Γπλαηθνινγηθή Κιηληθή Α.Π.Θ : Λέθηνξαο Μαηεπηηθήο - Γπλαηθνινγίαο Ιαηξηθνύ Σκήκαηνο Α.Π.Θ : Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Μαηεπηηθήο-Γπλαηθνινγίαο Ιαηξηθνύ Σκήκαηνο Α.Π.Θ : Αλαπιεξωηήο Καζεγεηήο Μαηεπηηθήο-Γπλαηθνινγίαο Ιαηξηθνύ Σκήκαηνο Α.Π.Θ ζήκεξα: Καζεγεηήο Μαηεπηηθήο-Γπλαηθνινγίαο Ιαηξηθήο ρνιήο Α.Π.Θ. θαη Τπεύζπλνο Μνλάδαο Αλζξώπηλεο Αλαπαξαγωγήο, Α Μαηεπηηθή-Γπλαηθνινγηθή Κιηληθή Α.Π.Θ. ΔΠΗΚΔΠΣΖ ΔΡΔΤΝΖΣΖ/ΚΑΘΖΓΖΣΖ Ινύληνο 1985: Μαηεπηηθή-Γπλαηθνινγηθή Κιηληθή (Klinikum Grosshadem), Παλεπηζηήκην Ludwig- Maximilian, Μόλαρν, Γεξκαλία (Visiting Scientist). Γεθέκβξηνο 1989: Μαηεπηηθή θαη Γπλαηθνινγηθή Κιηληθή, Παλεπηζηήκην Τale, New Haven, Η.Π.Α. (Visiting Professor). Αύγνπζηνο 1990: Κέληξν Ιαηξηθήο ηεο Αλαπαξαγωγήο, Φιακαλδόθωλν Διεύζεξν Παλεπηζηήκην ηωλ Βξπμειιώλ, Βέιγην (Visiting Professor). επηέκβξηνο 1998: Μαηεπηηθή θαη Γπλαηθνινγηθή Κιηληθή, Ιαηξηθή ρνιή, UCLA, Los Angeles, Η.Π.Α. (Visiting Professor) : Faculty of Medicine and Pharmacy, Dutch-speaking Brussels Free University, Class Reproductive Biology, Master and Ph. D. Programme ηn Medical and Pharmaceutical Research (Visiting Professor) School of Medicine, University of Belgrade, Belgrade, Serbia (Visiting Professor). TIMHTIKE ΓIAKPIEI : Lalor Foundation Fellow, H.Π.A. 1999: Eπίηηκν Mέινο ηεο Society Obstetriciorum-Ginecologiae Romaniae. 1999: Eπίηηκν Mέινο ηεο Societas Romana Humanae Assistentis Propagationis. 2000: Eπίηηκν Mέινο ηεο Societae de Ginecologie Endocrinologica din Romania. 2005: Δπίηηκνο Γηδάθηωξ, Ovidius University, Ρνπκαλία. 2005: Eπίηηκν Mέινο ηεο Middle East Fertility Society. 2007: Γηεζλέο Βξαβείν Γπλαηθνινγίαο (Premio Internazionale per la Ginecologia) Arnaldo Bruno, Δζληθή Αθαδεκία (Accademia Nazionale dei Lincei), Ιηαιία. ΓΗΓΑΚΣΗΚΟ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΟ Πξνπηπρηαθά Φνηηεηέο Ιαηξηθήο Παλεπηζηεκίνπ Yale. (Ι θαη ΙΑ Δμακήλνπ) 1986-ζήκεξα Φνηηεηέο Ιαηξηθήο Παλεπηζηεκίνπ Α.Π.Θ. (Ι θαη ΙΑ Δμακήλνπ) 1996-ζήκεξα Δπηιεγκέλν Μάζεκα «Αλζξώπηλε Αλαπαξαγωγή», Σκήκα Ιαηξηθήο, Α.Π.Θ. Μεηαπηπρηαθά 2

3 2002-ζήκεξα Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ ηνπ Σκήκαηνο Βηνινγίαο, Α.Π.Θ ζήκεξα Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ ηνπ Σκήκαηνο Ιαηξηθήο, Α.Π.Θ Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ ηνπ Φιακαλδόθωλνπ Διεύζεξνπ Παλεπηζηεκίνπ ηωλ Βξπμειιώλ 2007-ζήκεξα Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ ηνπ Σκήκαηνο Ιαηξηθήο, Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο Γηδαθηνξηθέο Γηαηξηβέο - Δπηβιέπωλ ζε 9 δηαηξηβέο - Μέινο ηξηκεινύο επηηξνπήο ζε 22 δηαηξηβέο - Μέινο επηακεινύο επηηξνπήο ζε 10 δηαηξηβέο - Μέινο εζληθώλ θαη δηεζλώλ επηηξνπώλ θξίζεωο ζε 11 δηδαθηνξηθέο δηαηξηβέο ΚΛΗΝΗΚΟ ΔΡΓΟ - Γηάγλωζε θαη ζεξαπεία πξνβιεκάηωλ αλζξώπηλεο αλαπαξαγωγήο. - Τπεύζπλνο Μνλάδαο Αλζξώπηλεο Αλαπαξαγωγήο, Α Μαηεπηηθή-Γπλαηθνινγηθή Κιηληθή Α.Π.Θ. ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΔΡΓΟ - Πξόεδξνο ηεο Δπξωπαϊθήο Δηαηξείαο Αλζξώπηλεο Αλαπαξαγωγήο & Δκβξπνινγίαο (ESHRE) - Μέινο ηεο Δπηηξνπήο Ηζηθήο θαη Γενληνινγίαο ηεο ESHRE, Πξόεδξνο Δπηηξνπήο Αμηνιόγεζεο EBCOG/ESHRE γηα ηελ παξερόκελε εθπαίδεπζε ζηελ Τπνεηδηθόηεηα ηεο Αλαπαξαγωγηθήο Ιαηξηθήο, 2006-ζήκεξα. - Αλαπιεξωηήο Πξόεδξνο ηεο Δζληθήο Αξρήο Ιαηξηθώο Τπνβνεζνύκελεο Αλαπαξαγωγήο, Πξόεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Γηεζλνύο πλνκνζπνλδίαο Δηαηξεηώλ Γνληκόηεηαο (IFFS), Αλαπιεξωηήο Πξόεδξνο ηεο Ιαηξηθήο ρνιήο, Α.Π.Θ., 2007-ζήκεξα. - Γηεπζπληήο Α Μαηεπηηθήο & Γπλαηθνινγηθήο Κιηληθήο, Α.Π.Θ ζήκεξα. ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΔΡΓΟ - Μειέηε πάλω ζηε κνξθνινγία ηωλ δπγωηώλ θαη ηωλ εκβξύωλ. - Αμηνιόγεζε ηεο εμωγελνύο ρνξήγεζεο LH ζηε δηέγεξζε ηωλ ωνζεθώλ γηα εμωζωκαηηθή γνληκνπνίεζε. - Φπρνινγηθή δηεξεύλεζε ηωλ γπλαηθώλ πνπ ππνβάιινληαη ζε εμωζωκαηηθή γνληκνπνίεζε. - Αμηνιόγεζε ηωλ ιεηηνπξγηθώλ εθεδξεηώλ ηεο ωνζήθεο. - Μειέηε πάλω ζηα πνιπδύλακα βιαζηνθύηηαξα. - Μνξηαθή δηεξεύλεζε ππνδνρέωο LH, FSH, πξνγεζηεξόλεο ζε γπλαίθεο κε ππνγνληκόηεηα. - Αλνζνϊζηνρεκηθή κειέηε ηνπ ελδνκεηξίνπ θαηά ηε δηέγεξζε ηωλ ωνζεθώλ. EPEYNHTIKΔ ΔΠΗΥΟΡΖΓΖΔΗ 1984 Lalor Foundation Fellowship. Research on follicle culture in vitro Yπνπξγείν Yγείαο, Πξόλνηαο θαη Kνηλωληθώλ Aζθαιίζεωλ γηα έξεπλα ζηελ αλάπηπμε ωνζπιαθίωλ θαη ωαξίωλ Eπξωπαϊθή Έλωζε γηα Γηεζλή Πνιπθεληξηθή κειέηε ηωλ παηδηώλ θαη ηωλ νηθνγελεηώλ ηνπο κεηά από ηελ εθαξκνγή ηεο κεζόδνπ ICSI. 3

4 2003 Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάηωλ, Δ.Π.Δ.Α.Δ.Κ. ΙΙ, Πξόγξακκα ΠΤΘΑΓΟΡΑ, γηα ηελ επίδξαζε ηνπ ζηξεο ζηα απνηειέζκαηα ηεο ζεξαπείαο ππνβνεζνύκελεο αλαπαξαγωγήο Φαξκαθεπηηθέο Δηαηξείεο Serono θαη Organon. Έξεπλα ζηελ Αλζξώπηλε Αλαπαξαγωγή θαη Δμωζωκαηηθή Γνληκνπνίεζε. ΓΗΔΘΝΔΗ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΔ ΤΝΔΡΓΑΗΔ - Φιακαλδόθωλν Διεύζεξν Παλεπηζηήκην ηωλ Βξπμειιώλ, Βέιγην. - Μαηεπηηθή Γπλαηθνινγηθή Παλεπηζηεκηαθή Κιηληθή, Lübeck, Γεξκαλία. - Μαηεπηηθή Γπλαηθνινγηθή Παλεπηζηεκηαθή Κιηληθή, Utrecht, Οιιαλδία. - Μαηεπηηθή Γπλαηθνινγηθή Παλεπηζηεκηαθή Κιηληθή, Siena, Ιηαιία. ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΑ ΤΝΔΓΡΗΑ - πκκεηνρή ζε 510 Διιεληθά θαη Γηεζλή πλέδξηα. - Μέινο Οξγαλωηηθώλ θαη Δπηζηεκνληθώλ Δπηηξνπώλ ζε 145 πλέδξηα Γηαιέμεηο, Δηζεγήζεηο ή Οκηιίεο. - Πξόεδξνο θαη ππεύζπλνο νξγάλωζεο ηνπ 9νπ Δπξωπαϊθνύ πλεδξίνπ ηεο ESHRE, Θεζζαινλίθε, Ινύληνο 1993 (άλω ηωλ 1500 ζπλέδξωλ απ' όινλ ηνλ θόζκν) ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΑ ΠΔΡΗΟΓΗΚΑ - Μέινο ηεο Δπηηξνπήο ύληαμεο θαη Κξηηήο ζε 7 ειιεληθά θαη 14 δηεζλή επηζηεκνληθά πεξηνδηθά. (Πξώελ Δθδόηεο ηνπ πεξηνδηθνύ ηεο ESHRE "Focus νn Reproduction"). ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΔΣΑΗΡΔΗΔ - Μέινο ζε 22 ειιεληθέο θαη 17 μέλεο Δπηζηεκνληθέο Δηαηξείεο. ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ επηζηεκνληθέο εξγαζίεο δεκνζηεύζεθαλ ζε Ξελόγιωζζα Πεξηνδηθά Δηδηθόηεξα: δεκνζηεπκέλεο εξγαζίεο ζην Pubmed - 61 επηζηεκνληθέο εξγαζίεο δεκνζηεύζεθαλ ζε Διιεληθά Πεξηνδηθά - 45 δεκνζηεύζεθαλ ζηα Πξαθηηθά Γηεζλώλ πλεδξίωλ - 42 δεκνζηεύζεθαλ ζηα Πξαθηηθά Διιεληθώλ πλεδξίωλ αλαθνηλώζεηο ζε Γηεζλή πλέδξηα - 92 αλαθνηλώζεηο ζε Διιεληθά πλέδξηα - 29 θεθάιαηα ζε Ξελόγιωζζα Βηβιία - 28 θεθάιαηα ζε Διιεληθά Βηβιία βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο, H-index: 34, (Πεγή: Scopus, Οθηώβξηνο 2010), υντελεστής Δμβέλειας: 759,965 4

5 ΑΡΘΡΑ - 30 Άξζξα ύληαμεο (Editorials) γηα ην Newsletter of the European Society of Human Reproduction and Embryology Focus on Reproduction - 4 Άξζξα γηά ηό Newsletter ηεο American Society of Reproductive Medicine ASRM News - 8 Άξζξα γηα ην Newsletter of the International Federation of Fertility Societies - 2 Άξζξα γηα ην Organon s Magazine on Women and Health - 2 Πξόινγνη γηα ην Πεξηνδηθό Human Reproduction θαη ην βηβιίν Έλα παηδί γελληέηαη - Αθηέξωκα ζηνλ Prof. R.G. Edwards: Manual on Assisted Reproduction. Eds: T. Rabe, K, Diedrich, T. Strowitzki, Springer, Berlin, ζει. V-VII, Άξζξα ζε Δθεκεξίδεο θαί πεξηνδηθά ΞΔΝΔ ΓΛΩΔ Αγγιηθά, Γεξκαληθά, Γαιιηθά. Τπνγξαθή Ηκεξνκελία Βαζίιεηνο Κ. Σαξιαηδήο 5

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΠΟΤΓΔ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΠΟΤΓΔ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ 1 ΝΗΚΟΛΑΟ ΓΔΧΡΓΗΑΓΖ-ΣΔΦΑΝΗΓΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΣΖ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΤ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΠΟΤΓΔ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 20 11 2 Τ ΝΟΠΣΗΚΟ ΒΗΟΓΡ ΑΦ ΗΚΟ HMEI ΧMA ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΣΟΤΚΑ ΟΡΘΟΠΑΗΓΗΚΟ ΥΔΗΡΟΤΡΓΟ

ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΣΟΤΚΑ ΟΡΘΟΠΑΗΓΗΚΟ ΥΔΗΡΟΤΡΓΟ ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΣΟΤΚΑ ΟΡΘΟΠΑΗΓΗΚΟ ΥΔΗΡΟΤΡΓΟ ΠΡΟΩΠΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ : ΣΟΤΚΑ ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΗΑΣΡΔΗΟΤ : ΑΙΓΙΑΛΔΙΑ 30, 15125 ΠΑΡΑΓΔΙΟ ΑΜΑΡΟΤΙΟΤ ΣΑΥ/ΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Ν.ΠΛΑΣΗΡΑ 6Α, 15234 ΥΑΛΑΝΓΡΙ Δ - ΜΑΗL

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ

ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ONOMATEΠΩΝΤΜΟ ΗΜ. ΓΔΝΝΗΗ 27/4/1969 ΟΙΚΟΓ. ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΡΔΥΟΤΑ ΘΔΗ ΓΙΔΤΘ. ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΣΗΛΔΦΩΝΟ +302551074415 E-Mail EΜΜΑΝΟΤΗΛ Ν. ΠΑΡΑΚΑΚΗ ΔΓΓΑΜΟ, ΠΑΣΔΡΑ 2 ΠΑΙΓΙΩΝ ΔΠΙΚΟΤΡΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Γεκόζηα Τγηεηλή κε έκθαζε ζηελ Κνηλσληθή Ηαηξηθή. Κηίξην 5, πγθξόηεκα Πξνθιηληθώλ Δξγαζηεξίσλ, Σκήκα Ηαηξηθήο, Γξαγάλα

Γεκόζηα Τγηεηλή κε έκθαζε ζηελ Κνηλσληθή Ηαηξηθή. Κηίξην 5, πγθξόηεκα Πξνθιηληθώλ Δξγαζηεξίσλ, Σκήκα Ηαηξηθήο, Γξαγάλα Γεληθέο Πιεξνθνξίεο γηα Μέιε ΓΔΠ Ολνκαηεπώλπκν Βαζκίδα Γλσζηηθό Αληηθείκελν Δξγαζηήξην/Κιηληθή Γξαθείν Δπαγγειία Νέλα Λέθηνξαο Γεκόζηα Τγηεηλή κε έκθαζε ζηελ Κνηλσληθή Ηαηξηθή Δξγαζηήξην Τγηεηλήο θαη Πξνζηαζίαο

Διαβάστε περισσότερα

o Κιηληθέο κειέηεο γηα λέα αληηθαξθηληθά ζρήκαηα

o Κιηληθέο κειέηεο γηα λέα αληηθαξθηληθά ζρήκαηα Ολνκαηεπώλπκν ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ ΥΑΣΕΑΚΖ Βαζκίδα Δπίθνπξνο Καζεγήηξηα Γλσζηηθό Αληηθείκελν Φαξκαθνινγία Δξγαζηήξην/Κιηληθή Γξαθείν Σειέθσλν 25510 30533 Fax 25510 30533 Email Δξεπλεηηθά Δλδηαθέξνληα Δξγαζηήξην

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΣΖΛ. ΔΠΗΚ: 2310791340. Δπίθ. Καζεγεηήο ΑΣΔΗΘ

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΣΖΛ. ΔΠΗΚ: 2310791340. Δπίθ. Καζεγεηήο ΑΣΔΗΘ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΔΠΗΘΔΣΟ: ΟΝΟΜΑ: ΑΓΓΔΛΟΠΟΤΛΟ ΣΑΜΑΣΖ ΣΖΛ. ΔΠΗΚ: 2310791340 ΗΓΗΟΣΖΣΑ: ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΗΟ: ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ: ΓΝΧΣΗΚΟ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ: Δπίθ. Καζεγεηήο ΑΣΔΗΘ stamagg@farm.teithe.gr Έγγακνο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ Ν.Κ. ΜΟΥΟΝΑ (Γεθέκβξηνο 2010)

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ Ν.Κ. ΜΟΥΟΝΑ (Γεθέκβξηνο 2010) 1. ΑΣΟΜΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ Ν.Κ. ΜΟΥΟΝΑ (Γεθέκβξηνο 2010) Όλνκα: Νηθόιανο Κ. Μνζρνλάο Ζκεξνκελία Γελλήζεσο: 21 Ννεκβξίνπ 1952 Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε: Έγγακνο, δύν παηδία 2. ΠΟΤΓΔ 1979-1981: Μεηαδηδαθηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

- Δπαγγεικαηηθή ηδηόηεηα: Καζεγεηήο ζην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, ηεο ρνιήο Δπηζηεκψλ Αγσγήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ

- Δπαγγεικαηηθή ηδηόηεηα: Καζεγεηήο ζην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, ηεο ρνιήο Δπηζηεκψλ Αγσγήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ ΓΡΖΓΟΡΖ ΚΑΡΑΦΤΛΛΖ Καζεγεηήο Φηινζνθίαο ηει: 26510-95692 θαμ: 26510-95838, 26510-95813 email: gkarafyl@cc.uoi.gr - Δπαγγεικαηηθή ηδηόηεηα: Καζεγεηήο ζην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, ηεο ρνιήο

Διαβάστε περισσότερα

Γξ. AΡΔΣΖ Κ. ΣΟΓΚΑ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ

Γξ. AΡΔΣΖ Κ. ΣΟΓΚΑ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΑ Δξγαζηαθόο ρώξνο θαη δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο-παξάγνληεο πγείαο, Γηαηξνθή θαη εθθπιηζηηθέο αζζέλεηεο, Γηαηξνθή θαη ρξόληα λνζήκαηα, Ο ξόινο ησλ ιεηηνπξγηθώλ θαη ησλ θαηλνθαλώλ ηξνθίκσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΑΚΗΣ ΥΔΗΡΟΤΡΓΟ ΟΡΘΟΠΑΗΓΗΚΟ-ΑΘΛΖΣΗΑΣΡΟ

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΑΚΗΣ ΥΔΗΡΟΤΡΓΟ ΟΡΘΟΠΑΗΓΗΚΟ-ΑΘΛΖΣΗΑΣΡΟ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΑΚΗΣ ΥΔΗΡΟΤΡΓΟ ΟΡΘΟΠΑΗΓΗΚΟ-ΑΘΛΖΣΗΑΣΡΟ Ηνύλεο 2015 ΓΔΝΗΚΑ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ Ολνκαηεπώλπκν Όλνκα παηέξα Όλνκα κεηέξαο Όλνκα ζπδύγνπ : ΑΝΣΩΝΗ ΠΑΠΟΤΣΙΓΑΚΗ : Νηθφιανο :

Διαβάστε περισσότερα

Μαλώιεο Αζαλαζηάδεο Γηεύζπλζε:

Μαλώιεο Αζαλαζηάδεο Γηεύζπλζε: Μαλώιεο Αζαλαζηάδεο Γηεύζπλζε: Φνίβεο 24, Γιπθάδα, Αζήλα, ΤΚ: 16674 Ηκεξ. Γέλλεζεο: 31/10/1980 Τειέθσλν: 210 9657870, 6998038625 e-mail: manolis_athanasiadis@yahoo.com Αθαδεκατθή εθπαίδεπζε 2003-2004 University

Διαβάστε περισσότερα

Members of ActionAid Hellas General Assembly

Members of ActionAid Hellas General Assembly Members of ActionAid Hellas General Assembly 1. Αιεμάλδξα Μεηζνηάθε Ζ Αιεμάλδξα Μεηζνηάθε θνίηεζε ζηε Γεξκαληθή ρνιή όπνπ απέθηεζε ην γεξκαληθό Abitur θαη ζπλέρηζε ηηο ζπνπδέο ηεο ζηε Γαιιία. πνύδαζε Πνιηηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Βηνγξαθηθό εκείσκα & Αλαιπηηθό Τπόκλεκα

Βηνγξαθηθό εκείσκα & Αλαιπηηθό Τπόκλεκα Αζαλάζηνο Γ. ΣΤΛΙΑΓΗ Γξ. Μεραληθφο Πνιπηερληθήο ρνιήο ΑΠΘ Σαθηηθφο Καζεγεηήο Α Βαζκίδαο Σκήκαηνο Αξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ ΣΔΗ Καβάιαο Digital Design & Modeling Βηνγξαθηθό εκείσκα & Αλαιπηηθό Τπόκλεκα Αθαδεκατθή

Διαβάστε περισσότερα

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Ι. Φσσικοθεραπεία Εσωτεπικά Μέλη 1. Βαξζακίδεο Κωλζηαληίλνο, Καζεγεηήο, ηνπ Σκήκαηνο Φπζηθνζεξαπείαο κε

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΜΑΝΟ ΝΙΚΙΑ ΚΟΝΟΛΑ

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΜΑΝΟ ΝΙΚΙΑ ΚΟΝΟΛΑ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α (Δ Π Ι Κ Ο Π Η Η) ΜΑΝΟ ΝΙΚΙΑ ΚΟΝΟΛΑ ΔΠΗΚΟΤΡΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΡΟΓΟ, 2010 α! ) Π Ρ Ο Ω Π Ι Κ Α Σ Ο Ι Υ Δ Ι Α Ολνκαηεπώλπκν: Μάλνο Νηθία Κόλζνιαο Σόπνο γέλλεζεο: Κάξπαζνο Γσδεθάλεζα

Διαβάστε περισσότερα

Σατσδρομική Διεύθσνζη. 2310-991797 (και Fax) - Γραθείο, 2310-991716 - Εργαζηήριο

Σατσδρομική Διεύθσνζη. 2310-991797 (και Fax) - Γραθείο, 2310-991716 - Εργαζηήριο Βιογπαθικό Σημείυμα Όνομα / Σίηλος Σατσδρομική Διεύθσνζη Κυνζηανηίνορ Γ. Μπιλιαδέπηρ Kαθηγηηής Επιζηήμης και Σετνολογίας Σροθίμφν - Υημεία και Φσζικοτημεία Σροθίμφν Δπγαζηήπιο Χημείαρ Βιοσημείαρ Τποθίμυν,

Διαβάστε περισσότερα

Γξ. Γεκήηξηνο Ι. Μπηιάιεο

Γξ. Γεκήηξηνο Ι. Μπηιάιεο Γεσπνληθό Παλ. Αζελώλ Δξγαζηήξην Γεσξγίαο Ηεξά Οδόο 75 Βνηαληθόο Αζήλα 11855 Σει- fax: 210529-4494 Κηλ.:6972 836692 Email: bilalis@aua.gr Γξ. Γεκήηξηνο Ι. Μπηιάιεο Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Βηνινγηθήο Γεσξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Εκδηλώζεων 2012-13

Πρόγραμμα Εκδηλώζεων 2012-13 Πρόγραμμα Εκδηλώζεων 2012-13 ΚΥΚΛΟΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟ Δ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΜΔ Διιεληθό Ίδξπκα Δπξωπαϊθήο θαη Δμωηεξηθήο Πνιηηηθήο (ΔΛΗΑΜΔΠ) Ίδξπκα Οηθνλνκηθώλ & Βηνκεραληθώλ Δξεπλώλ (ΗΟΒΔ) Kantor ύκβνπινη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Γρ. Παναγιώηης Ανδριόποσλος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Γρ. Παναγιώηης Ανδριόποσλος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Γρ. Παναγιώηης Ανδριόποσλος Γενικός Ιαηρός Λέκηορας Δπιδημιολογίας και Πρόληψης Νοζημάηων Σμήμα Νοζηλεσηικής Πανεπιζηήμιο Πελοποννήζοσ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Ζκεξνκελία γέλλεζεο: 14 Απξηιίνπ

Διαβάστε περισσότερα

2009-ζήμεπα Λέθηνξαο Αξρηηεθηνληθνύ ρεδηαζκνύ θαη Αξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ, Αξρηηεθηνληθή ρνιή Πνιπηερλείνπ Κξήηεο, Υαληά

2009-ζήμεπα Λέθηνξαο Αξρηηεθηνληθνύ ρεδηαζκνύ θαη Αξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ, Αξρηηεθηνληθή ρνιή Πνιπηερλείνπ Κξήηεο, Υαληά 1. ΠΡΟΩΠΗΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΚΑΡΑΜΑΝΔΑ ΠΑΝΑΓΗΧΣΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΔΜΠ MLA ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΟΠΗΟΤ ETSAB, BCN ΤΠΟΦΖΦΗΑ ΓΗΓΑΚΣΧΡ ETSAB, BCN 2. ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΔ ΘΔΔΗ ΛΔΚΣΟΡΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΚΑΗ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΟΠΗΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Υξηζηόδνπινο Α. Υαηδερξηζηνδνύινπ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Υξηζηόδνπινο Α. Υαηδερξηζηνδνύινπ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Υξηζηόδνπινο Α. Υαηδερξηζηνδνύινπ Γηεύζπλζε: Αγακέκλνλνο 1, 2310 Λαθαηάκηα Σειέθσλα: 00357 22 382044/ 22 848171, 99333939 E-mail: εκείσζε: agatha1@cytanet.com.cy Έρσ εθπιεξώζεη ηηο ζηξαηησηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Ιατπικών Επγαστηπίων ανά γνωστικό αντικείμενο

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Ιατπικών Επγαστηπίων ανά γνωστικό αντικείμενο Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Ιατπικών Επγαστηπίων ανά γνωστικό αντικείμενο I. Βιοπαθολογία (Ιατρική Μικροβιολογία, Εργαστηριακή Αιματολογία, Κλινική Χημεία, Ιατρική Μσκητολογία,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΝΞΡΗΘΝ ΒΗΝΓΟΑΦΗΘΝ ΠΖΚΔΗΩΚΑ ΗΑΡΟΝ: ΘΟΠΡΑΙΙΔΛΗΑ ΑΙΔΜΑΛΓΟΑΘΖ Παξαζθεπή 30 Γεθεκβξίνπ 2011

ΠΛΝΞΡΗΘΝ ΒΗΝΓΟΑΦΗΘΝ ΠΖΚΔΗΩΚΑ ΗΑΡΟΝ: ΘΟΠΡΑΙΙΔΛΗΑ ΑΙΔΜΑΛΓΟΑΘΖ Παξαζθεπή 30 Γεθεκβξίνπ 2011 ΠΛΝΞΡΗΘΝ ΒΗΝΓΟΑΦΗΘΝ ΠΖΚΔΗΩΚΑ ΗΑΡΟΝ: ΘΟΠΡΑΙΙΔΛΗΑ ΑΙΔΜΑΛΓΟΑΘΖ Παξαζθεπή 30 Γεθεκβξίνπ 2011 ΝΛΝΚΑ: Κξπζηαιιέληα Αιεμαλδξάθε ΓΗΔΘΛΠΖ: Πεξηθιένπο 11, Μαξνύζη ΡΖΙΔΦΩΛΝ: 2108024440 (θηλ.) 6977616161 E-mail: alexandrakik@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΝΗ ΘΔΟΓΟΟΠΟΤΛΟΤ - ΔΤΘΤΜΙΟΤ AΝΑΠΛΗΡΧΣΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΣΜΗΜΑΣΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ

ΔΛΔΝΗ ΘΔΟΓΟΟΠΟΤΛΟΤ - ΔΤΘΤΜΙΟΤ AΝΑΠΛΗΡΧΣΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΣΜΗΜΑΣΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ ΔΛΔΝΗ ΘΔΟΓΟΟΠΟΤΛΟΤ - ΔΤΘΤΜΙΟΤ AΝΑΠΛΗΡΧΣΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΣΜΗΜΑΣΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Χ Μ Α ΑΘΗΝΑ 2013 1 ΠEPIEXOMENA

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΣΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ

ΠΑΝΣΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΠΑΝΣΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ TMHMA KOIΝΧΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αζήλα, 17/10/2012 Αξηζ. Πξση. 445 ΤΓΚΡΟΣΗΗ ΔΠΣΑΜΔΛΟΤ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΚΡΙΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΞΔΛΙΞΗ ηεο Αλαπιεξώηξηαο Καζεγήηξηαο θαο Μαξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΛΑΓΟ Κ Α Η

ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΛΑΓΟ Κ Α Η ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΛΑΓΟ Α Ν Α Π Λ Ζ Ρ Χ Σ Ζ Κ Α Θ Ζ Γ Ζ Σ Ζ Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Τ Α Η Γ Α Η Ο Τ Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Ο Ζ Μ Δ Η Χ Μ Α Κ Α Η Α Ν Α Λ Τ Σ Η Κ Ο Τ Π Ο Μ Ν Ζ Μ Α ΓΗΑ ΣΑ ΤΠΟΒΑΛΛΟΜΔΝΑ ΓΖΜΟΗΔΤΜΑΣΑ ΣΜΖΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Α. Προπηστιακές ζποσδές 1. Πηστίο Γηαηηνινγίαο θαη Γηαηξνθήο, Αιεμάλδξεην Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Α. Προπηστιακές ζποσδές 1. Πηστίο Γηαηηνινγίαο θαη Γηαηξνθήο, Αιεμάλδξεην Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΩΝ Α. Προπηστιακές ζποσδές 1. Πηστίο Γηαηηνινγίαο θαη Γηαηξνθήο, Αιεμάλδξεην Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο 2. Πηστίο Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνύ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΦΤΥΙΑΣΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Ηδξύζεθε κε ην ΠΓ 91/2000 (ΦΔΚ 197/27-3-90) Τπνπξγηθή Απόθαζε Δγθαηάζηαζεο: Τ4α /29261/03 (ΦΔΚ 750/11-6-2003)

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΦΤΥΙΑΣΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Ηδξύζεθε κε ην ΠΓ 91/2000 (ΦΔΚ 197/27-3-90) Τπνπξγηθή Απόθαζε Δγθαηάζηαζεο: Τ4α /29261/03 (ΦΔΚ 750/11-6-2003) ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΦΤΥΙΑΣΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Ηδξύζεθε κε ην ΠΓ 91/2000 (ΦΔΚ 197/27-3-90) Τπνπξγηθή Απόθαζε Δγθαηάζηαζεο: Τ4α /29261/03 (ΦΔΚ 750/11-6-2003) Γηεπζπληήο: Μίιηνο Λεηβαδίηεο, Καζεγεηήο Κνηλσληθήο Φπρηαηξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηβάιινλ θαη Θαιάζζηεο Μεηαθνξέο. ε αλαδήηεζε κηαο βηψζηκεο πξνζέγγηζεο:

Πεξηβάιινλ θαη Θαιάζζηεο Μεηαθνξέο. ε αλαδήηεζε κηαο βηψζηκεο πξνζέγγηζεο: Γηεζλέο πλέδξην Πάληεηνλ Παλεπηζηήκην Δπξσπατθφ Κέληξν Πεξηβαιινληηθήο Έξεπλαο θαη Καηάξηηζεο Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ Σκήκα Ναπηηιίαο & Δπηρεηξεκαηηθψλ Τπεξεζηψλ Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Ναπηηιηαθψλ πνπδψλ

Διαβάστε περισσότερα

Dr Δπζαιίαο Υαηδεζπκεώλ

Dr Δπζαιίαο Υαηδεζπκεώλ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ θαη ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΓΗΜΟΙΔΤΔΩΝ ηεο Dr Δπζαιίαο Υαηδεζπκεώλ Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ A. ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ... 3 Α.1. Πξνζσπηθά ηνηρεία... 3 Α.2. Παλεπηζηεκηαθέο πνπδέο... 3 Α.3. Γηδαθηηθό

Διαβάστε περισσότερα