Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡ ΑΙΑ ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ ΣΠΕΤΣΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓ ΑΣΙΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡ ΑΙΑ ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ ΣΠΕΤΣΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓ ΑΣΙΑ"

Transcript

1 Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡ ΑΙΑ ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ ΣΠΕΤΣΩΝ Τ. Ε. Ψ. 3J ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓ ΑΣΙΑ ΤΙΤ ΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓ ΑΣΙΑΣ: «Τάσεις και Προοπτικέ ς του Εθελοντικού Τουρισμού» ΟΝΟΜΑ: ΧΑΡΚΟΥΤΣΑΚΗ ΕΥ Α ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ: 210 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Μ. ΚΟΝΙΟΡΔΟΣ (Καθηγητής) ΣΠΕΤΣΕΣ, Φ Ε ΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

2 Σύνοψη Ο τουρισμός αποτελεί σήμερα ένα αυτοδύναμο φαινόμενο, ύψιστης σημασίας για τις σύγχρονες κοινωνίες. Η μαζικοποίηση που σημείωσε όμως τα τελευταία έτη, οδήγησε στην ανάγκη για αναζήτηση εναλλακτικών και βιωσιμότ ε ρων μορφών τουρισμού. Ο εθελοντικός τουρισμός, αποτελεί μια από αυτές και ε μπερ ιέχε ι ένα ευρύ φάσμα καθηκόντων κοινωνικού και περιβαλλοντικού πε ριεχομ ένου. Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να γίνει μια λεπτομερής ανάλυση στις διάφορες πτυχές που αποτελούν τον εθελοντικό τουρισμό, ώστε να οδηγηθούμε στο συμπέ ρασμα εάν θα πρέπει να αποτελέσει μέρος της καθημερινότητας των πολιτών με τελ ικό σκοπό να επε κτείν εται κατά μήκος της ανθρώπινης δραστηριότητας. Μέσα από την έ ρ ευνα προκύπτει το θετικό συμπέρασμα της ανάπτυ ξής του κλάδου, εφόσον χρησιμοποιείτε ορθά δίχως να γ ίν εται εκμετάλλευση σ ε βάρους των κοινοτήτων υποδοχής αλλά ούτε και των εθελοντών. Σ ε έναν ιδανικό κόσμο, δίχως να καταπατώνται τα ανθρώπινα δικαιώματα, να παραλε ίπονται οι περιβαλλοντικές αντοχές και να ε μπλέκονται τα οικονομικά συμφ έ ροντα, ο εθελοντικός τουρισμός θα μπορούσ ε να αποτελέσει καίριο συντελεστή ευημ ε ρίας και αρμονίας. Λέξεις Κλειδιά: τουρισμός, εναλλακτικός τουρισμός, εθελοντισμός, εθελοντικός τουρισμός, εθελοντή ς, κοινωνία, οικονομία, ανάπτυξη, προκλήσεις, επιρρο ές, εμπορευματοποίηση Ίί'ι.rr ι. ι., ιω ι Ι Ιριιοιrτικϊς rοιι /,'()1:). υ1 1 τ ι ιcιι ι ί /'ιι ιjfιισμrjιί 2

3 Abstract Toiιrίsnι ίs an ίmportant actίvίty that drίves thousands of people each year through all contίnents of the world. Mass consumptίon howeveι-, has led ίnto seek of moι-e sustaίnable and alternatίve foι-n1s of tourίs-m. Afas-t growίng alternatίve sector ίs that of Volunteer Tourίsιn (Voluntouι-ίsm), wheι-e vacatίon ίs combίned wίth humanίtarίan actίvίtίes. The purpos-e of thίs study was to pyesent and undeι-stand the motίves and benefits of such an experίence, sίnce ίt ίs very new to the Gι-eek market. ln contίnuance, the challenges of Voluntourίsιn, through globalίzatίon and ίndustrίalίzatίon, were hίghlίghted. The stateιnent put, re/ers to whethey or not the sector wίll manage to expand ίη the futuι-e as α siιstaίnable way of ίnteynatίonal cooperatίon. Α survey was conducted to evaluate the awaι-eness and interest o/greek cίtizens ίn the sector. The study's results ίndίcated consίderable potentίal /οι- growth, as long as ίt ίs beίng used wίthίn ι-eason. Hence volunteeι' tourίsm does have prospectίve! Key words: volunteeι-ίng, volunteeι-, tourisnι, volunteey tourίsm, alteι-natίve touyίsm, sustaίnabίlίty, outcomes of conιmunίty, s-ocίal development, economy, developnιent, injluence, fiιtu ι-e challenges, ίndustyίalization Ί"άσι: η; κα ι Ι Ιμοοπτιι,Δ.; rου ιϊjι:j τικ.οι) Ί"ουρισμο ι ί 3

4 Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τους καθηγητές κο Κονιόρδο Μιχαήλ και κο Ασσιούρα Ιωάννη για την πολύτιμη βοήθεια τους. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους Λοίσιο Γιόβα και Ράπεση Αλέξανδρο για την υποστήριξη τους καθ'όλη τη διάρκεια συγγραφής και ολοκλήρωσης της εργασίας. lfirrι.ι; λίιι /Ιρηη.τrιι..r\ rοιι Ι.fλ.ι.οηιι..οιί Ιίιιιρισμιιιί 4

5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σύνοψη ~~~;~~~ Ξ Ι Ε ισαγωγη' 7 ΜΕΡΟΣ 1 ΘΕΩΡΗΤΙΚΉ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ - ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΉ ΕΡΕΥΝΑ: ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ Η ΑΝΑΖΉΤΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ l. l Ιστ ορ ική αναδρομή και εξέλ ιξη στον τομέα του Τουρισμού l.2 Το φαινόμενο τη ς μαζικοποίηση ς l.3 Αναζήτηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ- Μια πρώτη προσέγγιση 2.1 Ο ορ ισ μός του Εθελοντισ μού και η σημασία του γ ια τον άνθρωπο και την κοινωνία π ' δ, θ λ, '. 24. ως συν εεται ο ε ε οντισμος με τον τουρισμο, Τι ε ίναι ο Εθελοντ ικός Τουρισμός Εθ λ 'Ε 'Η 28. ε οντη ς. να ς συγχρονος ρωας Ο Εθελοντικός Τουρισμός και οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσε ις (ΜΚΟ) Τι αποτελεί ένα Εθελοντ ικό Ταξίδι και τι πρέπει να γνωρίζε ι κανείς από την οργάνωση ως και την πραγματοποίηση του Νέα τάση του τουρισ μού; Ι Οικοτουρισμός κα ι Εθελοντικός Τουρισμός Ο εθελο ντικός τουρισμός στην Ελλάδα Ίίl. σι. ι.; και / /ριιοπτικ!:,, τοι> / ;Οι:λ ιιt"τιιω ι; Τn ιψισμrιιj 5

6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : οι ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 3.1 Πως ο Εθελοντικός του ρισμός επηρ εάζε ι την κοινωνία μια ς χώ ρ ας υποδοχής αλλά κ α ι τον ίδιο τον εθελοντή ; Ο οικονο μικό ς παράγοντας ως αποτέλεσμα αλλά και ως κίνητρο του Εθελοντικού Τουρισμού Τα αρνητικά στοιχεία του εθελοντικού τουρ ισμού - Η άλλη όψη του νομίσματος ΚΕΦΑΛΙΟ 4 : ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ -Η αξία στο χρόνο 4.1 Προκλήσεις τη ς Ε μπορ ευ ματοποίησης Η οικονομική κρίση οδηγεί σ ε ανάπτυξη του εθελοντικού τουρισμού; Μπορ ε ί ο Εθελοντικός Τουρισμός να διατηρήσει τις αξίες του μέσα στον χρόνο; ΜΕΡΟΣ2 ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ - ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΔΙΟΥ: ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΕΦΆΛΑΙΟ 5 : ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ 5.1 Σκοπός έ ρ ευνας Μ εθοδολογ ία της έ ρ ευνας Στατιστική επε ξε ργασία πληροφοριακών στοιχε ίων από τα ε ρωτηματο λόγ ια ΚΕΦΆΛΑΙΟ 6 : ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 6.1 Συμπεράσματα μ έ σ α από την βιβλιογραφική αναφορά και τα στατιστικά στοιχεία της έ ρ ευ νας Προτάσ εις για ένα καλύτερο μ έλλον με σύμμαχο τον Εθελοντικό Τουρισμό Επίλογος ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ίϊι.rrι : ι ~ και Ι Ιριιιιπτικ;\ του / c"()ι:j.0 1τιιω(; Ί"ιιιηιισμοιί 6

7 ΕΙΣΑΓΩΓΉ Ο τουρισμός ε ίναι ένας πο λύ διαδεδομένος τρόπος ψυχαγωγίας ενώ παράλληλα αποτελεί μια πολύ μεγάλη βιομηχανία και σημαντικότατη πηγή εσόδων. Σε αρχικό στάδιο το ενδιαφέρον επικ εντρωνόταν στη συσχέτιση του τουρίστα και των διακοπών, ενώ ως τουριστικός σκοπός εννοούνταν η προσωπική ικανοποίηση του. Η ενηλικίωση του τουριστικού φαινομένου φαίνεται να συμπίπτει με τη μα ζ ικοποίηση του. Ω ς αποτέλεσμα το ενδιαφ έρο ν των επικριτών βασίστηκε στην αυθεντικότητα της ε μπειρίας των διακοπών και έτ σι ξεκίνησ ε η αναζήτηση βιωσιμότ ερων επιλογών. Οι εναλλακτικές μορφ ές τουρισμού δημιουργήθηκαν για αυτόν ακριβώς τον λόγο, για να αντιμετωπιστεί ο σκληρός μα ζ ικός τουρισμός και οι δυσμενείς π ε ριβαλλοντικέ ς και κοινωνικές του επιπτώσ ε ις. Ως εναλλα κτική μορφή τουρισμού χαρακτηρίζεται και η προσφάτως αναδυόμενη π ε ρίπτωση του Εθελοντικού Τουρισμού. Εθελοντικό τουρισμό εννοούμε τον συνδυασμό τη ς αφιλοκερδούς προσφοράς ε ργασίας με την αναψυχή. Συγκεκριμένα ο Tomazos (2010) χαρακτηρίζει τον εθελοντικό τουρισμό ως έ ναν κλάδο του τουρισμού ο οποίος ενώ συνδυάζει τις ανάγκες τω ν τουριστών μ ε την επιθυμία τους να προσφ έ ρουν, δεν αφαιρεί την πολυτ έλε ια των διακοπών. Ενώ ορισμένοι ε μπειρογνώμονες υποστηρίζουν την επέκταση των εθελοντ ικών διακοπών ως μια ευκαιρία παροχής περισσότερων πόρων σε έ ργα αλλά και ως μια ευκαιρία ενθάρρυνσης πολιτών σε ζητήματα ηθικών αρχών, άλλοι επισημάνουν ότι η ταχεία και ανεξέλεγκτη αναγνώριση του κλάδου, θα οδηγήσει πε ρισσότε ρο στην εκμετάλλευση παρά στην προσφορά βοήθ ε ιας προς τις κοινότητες υποδοχής. Η υποτιθέμενη συμβιωτική σχέση μεταξύ του εθελο ντισμού και του τουρισμού, στην πραγματικότητα είναι ιδιαίτερα πολύπλοκη καθώς έ ρχεται αντιμέτωπη με ανισότητες και προκλήσ ε ις. Σκοπός της παρούσας πτυχιακής ε ργασίας είναι να αναλυθούν όσο το δυνατόν περισσότερες πτυχές του κλάδου ούτος ώστε να καταλήξουμε στο αν και κατά πόσο ο Εθελοντικός Τουρισμός αποτελεί θετικό παράγοντα στην ανάπτυ ξη του τρίπτυχου «Οικονομία, Κοινωνία, Π ε ριβάλλον» τόσο στις κοινότητες υποδοχής όσο και στις χώρες που επενδύουν σ ε αυτόν. Η διερεύνηση των παραπάνω ερωτημάτων βασίστηκε κατά κύριο λόγο στη διεθνή βιβλιογραφία καθώς με μεγάλη δυσκολία βρ έθηκαν αντίστοιχες αναφορές στη χώρα μας. Η ε ργασία αποτελείται από δύο μέρη, το πρώτο από τα οποία έχει θεωρητικό χαρακτήρα και αναφέρεται ευ ρύτερα στις τάσεις και προοπτικές του Εθελοντικού Τουρισμού. Ί ίί.σι. ι ι; και Ι Ιρο οπτ ι κ ι :ς τοο ιϊjι:λονr ι κο ι ) Ί"οιφισμιιι ) 7

8 Συγκεκριμένα, στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια σύντομη αναφορά στον τουρισμό, την σημασία του για τον άνθρωπο και την εξέλιξη του μέσα στο χρόνο. Δίνεται έ μφαση στη μαζικοποίηση του και στην αναζήτηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναφερόμαστε στον εθελοντ ισμό γενικά ως θεσμό και αναζητούμε την συσχέτιση του με τον τουρισμό και πως προκύπτει. Το μεγαλύτε ρο μέρος του κεφαλαίου αναφέρεται στον Εθελοντικό Τουρισμό, αναλύεται ο ορισμός του και η σημαντικότητα του. Εν συνεχεία εξηγούμε την σημασία των εθελοντών και την χρησιμότητα των Μη Κυβερνητικών Οργανώσ εων. Ακολουθεί μια λεπτομερής αναφορά στο εθελοντικό ταξίδι ως προς την οργάνωση και εκπλήρωσή του. Το τρίτο κεφάλαιο επικεντρώνεται στις επιδράσεις του Εθελοντικού Τουρισμού πάνω σε κοινωνικά και οικονομικά ζητήματα. Συγκεκριμένα εξηγε ίτε η επίδραση, θετική και αρνητική, του κλάδου πάνω στην κοινότητα υποδοχής καθώς και στον ίδιο τον εθελοντή. Ακολουθεί η επιρροή του κλάδου σε οικονομικούς παραμέτρους, ενώ το κεφάλαιο κλείνει με τα αρνητικά στοιχεία του κλάδου στα προαναφερθέντα πλαίσια. Στο τέταρτο κεφάλαιο πε ρνάμε στις προκλήσ ε ις με τις οποίες έ ρχεται αντιμέτωπος ο Εθελοντικός Τουρισμός, αναφερόμενοι στην εμπορικοποίηση του. Ακολουθεί μια συσχέτιση της ανόδου του κλάδου με την υφιστάμενη οικονομική κατάσταση του πλανήτη, ενώ από το κεφάλαιο δεν θα μπορούσ ε να λείπει η θέτιση του ερωτήματος ως προς την αξιοπιστία του κλάδου για διατήρηση των αρχικών του αξιών και εάν θα καταφέρ ε ι να μ ε ίνει ανεπηρέαστος από τις παρ ε μβάσ ε ις που ακολουθούνται από την ραγδαία ανάπτυξή του. Το δεύτερο μέρος της εργασίας αποτελεί το ερευνητικό στάδιο το οποίο επικεντρώνεται στις αντιλήψεις και απόψεις των Ελλήνων πάνω στο ζήτημα. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε μέσα από ηλεκτ ρονική αποστολή ε ρωτηματολογίου σε τυχαίο δείγμα. Αρχικά, στο πέ μπτο κεφάλαιο, αναφέρεται ο σκοπός της έρευνας και η μεθ οδολογία διεξαγωγής της έ ρευνας αλλά και συγκέντρωσης των στοιχείων. Ακολουθεί αναλυτική και στατιστική παρουσίαση των αποτελεσμάτων που προ έ κυψαν με συνοδεία πινάκων και σχεδιαγραμμάτων. Τέλος, στο έκτο κεφάλαιο, αναφέρονται τα συμπεράσματα όπως προκύπτουν μέ σα από την ε ργασία, ακολουθούν σε αριθμητική σειρά προτάσεις για εν ίσχυση του αρχικού μας ισχυρισμού και καταλήγουμε μ ε έναν σύντομο επίλογο. Ί'άσι: ι ι; Ι(αf Ι Ιροοπτ ι ια\ ΤΟ() 1-.ϊ)ι:ί.υντιιωιj Τοιιρ ι σμοιj 8

9 ΜΕΡΟΣ 1 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ - ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ: Τ ΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ /r~rτι.ι; ι..ιιι!ιμιιο.τrιι.:ϊ, του 1'ΊJι.ι.οηιι..ιιιί Ι οιιρισμωί 9

10 ΚΕΦΆΛΑΙΟ 1 Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ Η ΑΝΑΖΉΤΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 1.1 Ιστορική αναδρομή και εξέλιξη στον τομέα του Τουρισμού Τουρισμός 1, ορίζει η Διεθνής Ακαδημία Τουρισμού, ε ίναι το σύνολο των ανθρώπινων μετακινήσεων και οι δραστηριότητες που προκύπτουν από αυτές (Κολτσιδόπουλος, 2005). Ο τουρισμός και τα ταξίδια εν γένει αποτελούν μια πανάρχαια διεργασία βασισμένη στην ανθρώπινη περιέργεια, στο ενδιαφέρον που εμπεριέχει το άγνωστο και η ανακάλυψη νέων τόπων, εθ ίμων και ηθών (Κολτσιδόπουλος, 2005). Επομένως, δεν αποτελεί ένα τυχαίο φαινόμενο των εξελιγ μέν ων σήμερα κοινωνιών καθώς χρονολογείται από πολλές χιλιάδες χρόνια. Η μελέτη του τουρισμού αποτελεί ουσιαστικά μελέτη των ανθρώπων που βρίσκονται για τουριστικούς λόγους μακριά από τον τόπο διαμονής τους. Συνεπάγεται τη μελέτη των κινήτρων και των ε μπειριών των τουριστών, των προσδοκιών των μόνιμων κατοίκων των τουριστικών προορισμών και των προσαρμογών που έκαναν εκείνοι, προκ ε ιμένου να δικαιωθούν οι προσδοκίες τους. Επιπλέον, συνεπάγεται τους ρόλους που διαδραματίζουν όλοι όσοι μ ε οποιαδήποτε ιδιότητα και με οποιονδήποτε τρόπο παρεμβάλλονται μεταξύ αυτών και των τουριστών στη διαδικασία παραγωγής, διάθεσης και κατανάλωσης ή χρήσης τουριστικών αγαθών και υπηρεσιών (Ηγουμενάκης et al, 1999). Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού (WoΓld Touτism 0Γganization), ο τουρισμός αποτελεί έναν πολύ σημαντικό παράγοντα στο ισοζύγιο πληρωμών των πε ρισσότερων χωρών (SaipΓadist, 2009) και έχε ι καταστεί ως μία από τις σημαντικότερ ες πηγές ε ργασιακής απασχόλησης στον κόσμο και ε ιδικότ ε ρα για τις περ ισσότερο παραδοσιακά τουριστικές χώρες όπως ε ίναι η Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία και η Ελλάδα. Αυτός άλλωστε είναι και ο λόγος που η ανάπτυξη του επιδιώκεται ολοένα και πε ρισσότε ρο κυρίως από τις αναπτυσσόμενες χώρες. Ο τουρισμός αποτελεί έ ναν πολύ διαδεδομένο τρόπο ψυχαγωγίας και ένα σημαντικό, αν όχι αναγκαίο, μέρος του τρόπου του ανθρώπου. Καλύπτε ι σχεδόν όλα τα εισοδηματικά στρώματα και προσπαθεί να ικανοποιήσει τη βασική πλέον ανάγκη του ανθρώπου που είναι 1 Η λέξη τουρισμός (Βαρβαρέσος, 2005:26) προέρχεται από τη γαλλική λέξη tour και την αγγλική «touι ing», που σημαίνουν γύρος, περιήγηση. Και οι δυο λέξεις προ έ ρχονται από την λατινικ1ί λέξη «tο ι11ιιs». Ίίί.σι: ι ι,; και Ι Ιμοοπτιια\ του Ι ~ Οι:λ ο 1 τ ι ιω ι) Ί 'ιιιιρισμιιι) 10

11 η δυνατότητα αλλαγής περιβάλλοντος και τρόπου ζωή ς ή διαφορετικά, η απόδραση από την καθημερινότητα. Ο Κολτσιδόπουλος (2005) αναφ έ ρει, πως η ανάγκη αυτή ποικίλε ι σ ε ποιότητα και ποσότητα ανάλογα με τη διάθεση και το μέγεθος της δαπάνης που ο κάθ ε άνθρωπος έχει την δυνατότητα να πραγματοποιήσει. Επιπροσθέτως, σύμφωνα με τον Ελβετό τουρισμολόγο Bitter, ο τουρισμός είναι ένα ποτάμι που μέσα από ένα καλά οργανωμένο δίκτυο καναλιών διαχέεται μέσα στη χώρα και προσφέρει τον επιούσιο σε διάφορες κοινωνικές τάξεις (Κολτσιδόπουλος, 2005). Παρά το γεγονός όμως ότι ο τουρισμός αποτελεί μέρος της ζωής των ανθρώπων δεν παύει να είναι ένα είδος πολυτελείας. Αυτό επιβ ε βαιώνεται εύκολα αν σκεφτεί κανείς πως λίγες μόλις δεκαετίες νωρίτ ε ρα ο τουρισμός αποτελούσε προνόμιο των πιο εύπορων. Εν αντιθέσει, στις μ έ ρες μας, ο καθένας έχει πλέο ν το δικαίωμα να ταξιδέψει. Οι ταξιδιώτες μεταξύ τους, φέρουν διαφορετική εκπαίδευση, πολιτιστικό υπόβαθρο, συμφέροντα και φυσικά χαρακτηριστικά, καθώς επίσης προσωπικ ές ε μπε ιρίες, ιστορίες και προοπτικές (Saipradist, 2009). Ο τουρισμός καλύπτει ένα εξαιρετικά ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, οι οποίες ανάγονται στο οικονομικό, κοινωνικό, πολιτιστικό και περιβαλλοντικό πεδίο επιστημονικής ανάλυσης (Λύτρας, 1998). Ο αριθμός των δραστηριοτήτων και εμπειριών που προσφέρει ο τουρισμός στους καταναλωτές του καθώς και η ζήτηση αυτών αυξάνονται σημαντικά ανά τα χρόνια. Πλέον οποιοδήποτε πολιτισμικό, πολιτιστικό ή και αρχαιολογικό στοιχε ίο μπορ ε ί να αποτελέσει τουριστικό ενδιαφ έ ρον. Επιπλέον, αξίζει να αναφερθεί και η θεωρία του Abral1am Maslow 2 (1943) περι ανθρώπινων αναγκών και της ιεραρχίας αυτών. Ο Maslow υποστηριζόμενος ότι κίνητρο της ανθρώπινης συμπεριφοράς είναι η ικανοποίηση των αναγκών του, προσδιόρισε και ομαδοποίησε τις ανθρώπινες ανάγκες σε πέντε κατηγορίες (βλ. Εικόνα 1 ), εκ των οποίων η πρώτη - βιολογικές και φυσιολογικές - αποτελε ί τις βασικές ανάγκες για επιβίωση και η τελευταία - αυτοπραγμάτωση - αποτελεί την ανάγκη του ανθρώπου να φθάσ ε ι στην εσωτερική πληρότητα. 2 Ο Abraha1η Maslow ( ) υπ 1Ίρ ξε ένας σπουδαίος ψυχολόγο ς και αναζητητής της αλ1ίθειας, του οποίου η προσφορά στον τομέα της Ψυχολογίας και της Φιλοσοφίας και γενικότερα στην εξέλ ιξη και βελτίωση του ανθρώπου, υπήρξε μεγάλη κι αξιόλογη. Υπ1Ίρξε ι δ ρυηί ς της Ανθρωπιστικ1Ίς ψυχολογίας, ένας τομέας που συνέβαλε στην πληρέστερη κατανόηση του ατόμου, υποστηρίζοντας ότι ο άνθρωπος επιδιώκ ε ι στόχους και αξίες, μ ε σκοπό να αυτό - πραγματωθεί, δηλαδή να πραγματώσει (ολοκληρ ώσε ι) τον εαυτό του. Ο Μάσλοου ε ίχε την ιδ έ α να δ ημιουργήσ ε ι μια σκάλα αναγκών, που έγ ιν ε η διάσημη πυραμίδα των αναγκών. Έτσ ι, μίλησε γ ια τις φυσιολογικές ανάγκες, τι ς ανάγκες ασφάλειας, τις ανάγκες κοινωνικής αποδοχής, αυτοεκτίμησης και αυτογνωσίας. Ί!Χσι.Ι ί,' /(α/ ι Ιροο πτ ιια\ ΤΟ/) /-,'Οι:λο JΙΤιιω ι ί Ί'υ ι φι σμn ι ί 11

12 Ανάγκη Αυτοπραγμάτωσης: Καθαρό ψυχολογική αν9γκη. Κ~τάκτηση αισθήματος εσωτερικης πληροτητας. Ψυχολογικές ανάγκες: Ανάγκη γιο αυτοεκτίμηση, δύανμη, κύρος, αναγνώριση J Κοινωνικές Ανάγκες: Η ανόγκη του ανθρώπου να ανήκει σε μ lα κοινωνικη ομόδο. Αποδοχή, αγάπη, φιλία. ~ - ( Ανάγκες Ασφάλειας: Ύπαρξη ασφαλούς, σταθερού και ελεύθερου οπό κόθε,απειλή περιβάλλοντος γιο τον ο~e.,ωπ.;..;;ο;.;...,,ι r Ε ικόνα 1 11 πυραμίδα των ανορώπινων αναγκών κατά τον Maslow Η συσχέτιση της θεωρίας του Maslow με τον τουρισμό είναι μεγάλη καθώς ο τουρισμός σε γενικές γραμμές αποσκοπεί στην ικανοποίηση των ανθρώπινων αναγκών ανεξαρτήτου βαθμίδας (Μοίρα, 2003). Ως παράδειγμα μπορεί χρησιμοποιηθεί ο οποιοσδήποτε ταξιδιώτης. Ο προγραμματισμός ενός ταξιδιού ξεκινάει συνήθως από την εύρεση καταλύματος και διατροφής (καλύπτει τις βιολογικές/φυσιολογικές ανάγκες), ακολουθεί η αναζήτηση και επιλογή του πιο αναγνωρισμένου καταλύματος (αναγνώριση και έγκριση από άλλους καταναλωτές, αίσθηση σιγουριάς και ασφάλειας). Τις περισσότερες φορές, η εύρεση κάποιου γκρουπ (ασφάλεια ανάμεσα σε άλλους ομοίους του, συνταξιδιώτες, κοινά ενδιαφέροντα) εξασφαλίζει στον ταξιδιώτη την αίσθηση της ένταξης σε μια ομάδα, καλύπτοντας με τον τρόπο αυτό την κοινωνική ανάγκη του ανθρώπου. Εν συνεχεία ακολουθεί η εύρεση κάποιας ξενάγησης ή επίσκεψης κάποιου ιστορικού και σημαντικού μέρους, προσφέροντας του αυτοεκτίμηση και γόητρο στα μάτια των τρίτων (π.χ. μια επίσκεψη στο, παγκοσμίου φήμης, μουσείο του Λούβρου), γεγονός το οποίο ικανοποιεί τις ψυχολογικές ανάγκες. Τέλος, και το σημαντικότερο μέρος βάσει της θεωρίας του Maslow, έρχεται η πραγματοποίηση μιας f(ί.σι.ι.; κω Ι Ιροοπτικϊ.. rιιι1 Ι :Οcι.ονrικωί Ί'οιψισμο ιί 12

13 έντονης επιθυμίας (η οποία συνήθως αφορά κάποιο μεγάλο πάθος, στόχο, σκοπό για τον ίδιο) όπως για παράδειγμα για έναν μουσικό να επισκεφθεί την οικία του εμπνευστή του ή έναν αρχιτέκτονα να δε ι ένα από τα μεγαλύτερα αρχιτεκτονικά έργα μιας περιοχής. Το τελευταίο αυτό στάδιο είναι ιδιαίτερης σημασίας γιατί μπορεί να οδηγήσει στην αυτοπραγμάτωση δηλαδή να γίνει το καλύτερο δυνατόν αυτού που είναι. Σε συνδυασμό με τα παραπάνω, η ύπαρξη ευνοϊκών φυσικών και κλιματολογικών συνθηκών αποτελούν τους βασικούς παράγοντες επιλογής ενός προορισμού. Οι λόγοι ωστόσο, για τους οποίους ο ταξιδιώτης επιλέγει έναν συγκεκριμένο προορισμό για τις διακοπές του ποικίλουν. Είναι αυτονόητο ο τουριστικός προορισμός με τα θέλγητρά του να αποτελεί το σημαντικότερο παραγωγικό συντελεστή ενός τουριστικού πακέτου. Επιπλέον, η ύπαρξη ευνοϊκών φυσικών και κλιματολογικών συνθηκών σε συνδυασμό με πλούσια πολιτιστικά στοιχεία αποτελούν εξίσου βασικούς παράγοντες επιλογής ενός προορισμού. Ένα ηλιόλουστο μέρος είναι πάντοτε δελεαστικό, πόσο μάλλον για κάποιον που είναι συνηθισμένος σε βαθμούς υπό του μηδέν. Επίσης σημαντικό παράγοντα αποτελούν και οι κατάλληλες τουριστικές υποδομές και προσφερόμενες δραστηριότητες. Όλα τα παραπάνω θα πρέπει να καταλήγουν σε μια τιμή, οικονομικά προσπελάσιμη για τον καταναλωτή, ώστε το τουριστικό πακέτο να παραμένει προσιτό, ελκυστικό και συνάμα εφικτό να πραγματοποιηθεί (Ηγουμενάκης et al., 1999). ΕΥJmλ ΙΑ ΙΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ Εικόνα 2 Παράγοντες ποu παρακινούν τον άνθρωπο να επισκεφθεί έναν τοuριστικό προορισμό Ι'άσι.ι~ ιωι Ιfριιιιπrικi:~ tιιιι ι-:οι:ί.ιιι rιιωιi J'ιιιιρισμrιιί 13

14 Ο τουρισμός με τη σύγχρονη του μορφή αποτελεί ένα οικονομικό και κοινωνικό φαινόμενο το οποίο προσελκύει ολοένα και περισσότερο το ενδιαφέρον τόσο των αναπτυγμένων, όσο και των αναπτυσσομένων χωρών. Τα τελευταία χρόνια και ιδιαίτερα μετά την δεκαετία του 1970, ο τουρισμός έχει αποτελέσει έναν από τους δυναμικότερους και ταχύτερα αναπτυσσόμενους τομείς τις παγκόσμιας οικονομίας. Χαρακτηρίζεται ως η μεγαλύτερη παγκόσμια «βιομηχανία» και οι εντυπωσιακοί ρυθμοί αύξησης στον τομέα της οικονομίας μαζί με τη σημαντική αύξηση των ταξιδιών διεθνούς και ημεδαπού τουρισμού βοηθούν αισθητά στην επέκταση των τουριστικών δραστηριοτήτων μιας χώρας (Κοκκώσης, Τσάρτας, 200 l ). Στοιχεία που χαρακτηρίζουν την εξέλιξη της τουριστικής βιομηχανίας αποτελούν η ραγδαία ανάπτυξη και η ολοένα και αυξανόμενη ποικιλομορφία που λαμβάνεl Ας σημειωθεί ότι τόσο η εξέλιξη του τουρισμού σε μια δυναμικά αναπτυσσόμενη βιομηχανία, όσο και η τρέχουσα οικονομική σημασία του δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται χωριστά, αλλά στο πλαίσιο του αυξανόμενου ενδιαφέροντος για τον τριτογενή τομέα, δηλαδή του τομέα των υπηρεσιών της οικονομικής δραστηριότητας μιας χώρας. Συμπερασματικά, σε προσωπικό αλλά και κοινωνικό επίπεδο, ο τουρισμός φαίνεται να απελευθερώνει το άτομο ψυχικά και σωματικά. Εν σχέσει μ ε την οικονομία και τα προνόμια που επάγονται σε αυτήν, τα ποσοστά είναι ιδιαίτερα υψηλά γεγονός που καθιστά τον τουρισμό απαραίτητο για την ανάπτυξη και εξέλιξη μιας χώρας, είτε αυτή είναι αναπτυγμένη ή αναπτυσσόμενη. Για τους παραπάνω λόγους είνα ι αδύνατον να αγνοηθεί ο κλάδος του τουρισμού σε σύνολο, καθώς επίσης και η σημαντικότητα του για τον άνθρωπο και την κοινωνία γενικότερα. 1.2 Το φαινόμενο τη ς μαζικοποίηση ς Ο όρος «τουρίστας» θα μπορούσε να χαρακτηριστεί με δυο έννοιες, εκείνη του παρατηρητή καθώς και εκείνη του καταναλωτή (MacCannell, 1999). Κρατώντας το δεύτερο, δηλαδή την έννοια του τουρίστα ως καταναλωτή, και αναλύοντας την εξέλιξη του τουρισμού ανά τα έτη, είναι εμφανές ότι η υπερβολική εκμετάλλευση και χρήση της φέρουσας ικανότητας οδήγησαν τον άλλοτε τουρισμό αναψυχής και χαλάρωσης σε ένα φαινόμενο οικονομική ς, κοινωνικής και περιβαλλοντικής εκμετάλλευσης, ή διαφορετικά στην νέα του μορφή, εκείνη του μαζικού τουρισμού. Ο τουρισμός έχει αποτελέσει θέμα συζήτησης σε πολλά συνέδρια και έρευνες σχετικά με την κοινωνική επίδραση που ασκεί. Σύμφωνα με τους Lyons και Weaήng (2008), σε αρχικό στάδιο το ενδιαφέρον των τουρισμολόγων βασιζόταν στη συσχέτιση του τουρίστα και των διακοπών καθώς επίσης και στην επιρροή τους πάνω /ίiπιι.; λfl.ι Ι/μοιιπτιλt., rιιυ ι~οι:ί.ω rικrι/, Τοιιμισμυιί 14

15 στον ίδιο τον ταξιδιώτη πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το τέλος των διακοπ<ί)ν. Εν συνεχεία το ενδιαφέρον των επικριτών επικεντρώθηκε στην αυθεντικότητα της εμπειρίας των διακοπών, δίνοντας έμφαση στους προορισμούς και τα αξιοθέατα τα οποία σύντομα αντικαταστήθηκαν από εφήμερες, ανούσιες και σύντομες λύσεις δραπέτευσης από την πίεση της καθημερινότητας. Σύμφωνα με τα παραπάνω λέγεται πως εμφανίστηκε το φαινόμενο του μαζικού τουρισμού. Ο τουρισμός, σήμερα, αποτελεί πλέον ένα αυτοδύναμο φαινόμενο, συνώνυμο της κατανάλωσης και του ελεύθερου χρόνου. Η αναπτυξιακή του πορεία σε παγκόσμιο επίπεδο υπήρξε ομολογουμένως εντυπωσιακή, καθώς αναγνωρίζεται πλέον ως η μεγαλύτερη βιομηχανία του κόσμου. Η ταχύτατη αυτή ανάπτυξη του τουρισμού παρουσίασε έντονη αναγνώριση από επιστήμονες καθώς και καταναλωτές, ειδικότερα μετά τη δεκαετία του 1970, γεγονός που καθιέρωσε τον τουρισμό ως αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας. Η ενηλικίωση του τουριστικού φαινομένου συμπίπτει με τη μαζικοποίηση και μεγέθυνσή του (Βαρβαρέσος, 2005). Μάλιστα, το 1 μαζικό τουριστικό κίνημα φαίνεται πως σημειώθηκε στις αρχές του Ι 9ου αιώνα όταν η εταιρεία «Thomas Cook», διοργάνωσε το πρώτο ταξίδι για λόγους αναψυχής, με 500 επιβαίνοντες, από τον σταθμό του Leiceste1 στην Αγγλία. Στις πρώτες δεκαετίες του 20 υ αιώνα, η μορφολογία των τουριστικών μετακινήσεων μεταβάλλεται. Οι παράγοντες εκείνοι που συνέβαλαν σε αυτό ήταν κατά κύριο λόγο η αύξηση του εισοδήματος και ελεύθερου χρόνου των ανθρώπων, η ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη στα μέσα μαζικής μεταφοράς καθώς και η απλούστευση των διατυπώσεων εισόδουεξόδου στις χώρες υποδοχής και φιλοξενίας τουριστών. Επιπλέον, ο τουρισμός διαχείμασηςαναψυχής των αριστοκρατών και των εισοδηματιών παλαιότερων εποχών, αντικαθίσταται από πολίτες ανεξαρτήτου εισοδήματος και καταγωγής, θεσμοθετώντας με τον τρόπο αυτό το δικαίωμα των ατόμων για διακοπές. Ο εκδημοκρατισμός των διακοπών, ο οποίος συνέβαλε στην οικονομική ανάπτυξη του τουρισμού, δημιούργησε μια συνεχή ώθηση για διεύρυνση της βάσης της εισοδηματικής πυραμίδας, ώστε να καταστεί δυνατή η δημιουργία μιας διαχρονικά αυξητικής τάσης κατανάλωσης τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών (Βαρβαρέσος, 2005). Λόγω της οικονομικής σημασίας του τουρισμού στην ανάπτυξη μιας χώρας σε πολλές περιπτώσεις ο ίδιος ο τουρισμός αποτέλεσε και μέσο εκμετάλλευσης του ανθρώπου, του φυσικού του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής του κληρονομιάς, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στην αλλοίωση της τουριστικής εικόνας πολλών κρατών (Ηγουμενάκης, 1999), με αποτέλεσμα την εξέλιξη του σε μια ανεξέλεγκτη πλέον βιομηχανία και υιοθετώντας το όνομα «μαζικός τουρισμός». /(~σι.ι~ ι.ιlι Ι lμιιοιcrιι.:!:, τιιιι Ι fjι:ι.ι11 rιι.ιηί Ι οιφιrτμιιιί 15

16 Ο μαζικός τουρισμός υπάρχει όχι όταν ο αριθμός των τουριστών αυξάνεται αλλά όταν οι τουρίστες ανισοκατανέμονται στο χρόνο και στο τόπο. Η τάση αυτή έχει σαν αποτέλεσμα τη βαθμιαία αλλαγή στις κατευθύνσεις ροών του διεθνούς τουριστικού ρεύματος. Επιπλέον, πέρα από τη συμβολή του τουρισμού στην οικονομία και την απασχόληση, άρχισε να γίνεται αισθητή, ήδη από τη δεκαετία του 1970, η υποβάθμιση που μπορεί να επιφέρει ο μαζικός τουρισμός στο περιβάλλον καθώς και οι κίνδυνοι που συνεπάγεται η υπερβολική εξάρτηση ενός τόπου από τον τουριστικό κλάδο. Επιπροσθέτως, ένα εξίσου σημαντικό θέμα που επηρεάζει το μέλλον του τουρισμού είναι ότι εξαιτίας των εμποδίων που προκαλούνται από τους διεθνείς νόμους και κανονισμούς, ο τουρισμός θα αναγκαστεί να μειωθεί ή ακόμα και να εξαλειφθεί (Saipradist, 2009), καθώς πολλές χ.ώρες θα τείνουν να τον χρησιμοποιούν ολοένα και επιθετικότερα βλέποντας τον καθαρά ως πηγή εισοδήματος και απασχόλησης. 1.3 Αναζήτηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού Ο τουρισμός όπως προαναφέραμε, είναι μία από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες στον κόσμο και ένας από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους τομείς της οικονομίας. Ταυτόχρονα όμως, έχει επιφέρει πολλές αρνητικές συνέπειες σε παράγοντες οικονομικού, κοινωνικού και περιβαλλοντικού περιεχομένου (Goodwin, 2011). Για τον λόγο αυτό, το φαινόμενο του μαζικού τουρισμού οδήγησε σε έντονη αναζήτηση για εναλλακτικές μορφές τουρισμού και ο εναλλακτικός τουρισμός ορίστηκε ως μία πιο κατάλληλη μορφή τουριστικής ανάπτυξης για τον αναπτυσσόμενο κόσμο. Οι χ.ώρες που στήριξαν την τουριστική τους ανάπτυξη στα πρότυπα του μαζικού τουρισμού άργησαν να αναπτύξουν τις εναλλακτικές μορφές. Μάλιστα, ο όρος του εναλλακτικού τουρισμού πρωτοεμφανίστηκε το 1981 στην Μπανγκόκ (Φαρσάρη, Σωτηριάδης, 2009) με την ίδρυση του Οικουμενικού Συνασπισμού για τον Τουρισμό στον Αναπτυσσόμενο Κόσμο (Ecumenical Coalition on Third World TouΓism - ECTWT). Οι Eadington και Smith ( l 992, όπως αναφέρεται στους Φαρσάρη και Σωτηριάδη, 2009:42) ορίζουν τον εναλλακτικό τουρισμό ως «μορφές τουρισμού που είναι συμβατές με τις περιβαλλοντικές και τις κοινωνικές αξίες της περιοχής και οι οποίες επιτρέπουν τόσο στην κοινωνία υποδοχής όσο και στους επισκέπτες να απολαύσουν μία θετική και αξιόλογη αλληλεπίδραση και κοινές εμπειρίες». Εναλλάσσοντας την έννοια του τουρισμού προστέθηκαν νέες αντιλήψεις και διαστάσεις στην σύ'γχρονη ανάλυση του τουριστικού φαινομένου, οι οποίες προτίθενται να ενισχύσουν την εικόνα του τουρισμού και του ταξιδιώτη σε επίπεδα περισσότερο παραγωγικά και βιώσιμα (Lyons, Wearίng, 2008). Μια επιπλέον εξέλιξη που αφορά την εναλλαγή της έννοιας Ιίί.σι.ι, ΚΙΧ/ Ι/μοοπrικi:, ωιι Ι.ϊ)ι:i.ι11 rιι..ιιι) Γrιιφιrτμιιιί 16

17 του τουρισμού συσχετίζεται με την αναγνώριση και κατανόηση των αναγκών των επισκεπτών, τόσο σε δημογραφικό όσο και σε ψυχογραφικό επίπεδο (Saipradist, 2009). Τα τελευταία χρόνια έχει σημειωθεί έντονη μεταβολή στο ενδιαφέρον των τουρισμολόγων, κυρίως λόγω των εξελίξεων στην τεχνολογία και την οικονομία, καθώς επίσης και του ολοένα και αυξανόμενου ενδιαφέροντος για τις επιπτώσεις που επιφέρει ο τουρισμός στο περιβάλλον. Ένας από τους βασικούς και πρωταρχικούς σκοπούς εύρεσης εναλλακτικών μορφών τουρισμού, αποτέλεσε η διαφορετικότητα στα ταξίδια αναψυχής, με εμπειρίες που προσέφεραν στους ταξιδιώτες μια περισσότερο κοινωνική και οικολογική συνείδηση και νοοτροπία (Wearing, 200 l). Οι ειδικές μορφές τουρισμού, δεν αντικαθιστούν το μαζικό τουρισμό, απλά εμπλουτίζουν, διευρύνουν και διαφοροποιούν το τουριστικό προϊόν, καλύπτοντας έτσι την όλο και αυξανόμενη ζήτηση. Επιπλέον, η αυξανόμενη περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση του πληθυσμού και της τουριστικής αγοράς ειδικότερα και οι στόχοι για μια βιώσιμη και αειφόρο τουριστική ανάπτυξη που επιδιώκουν διάφοροι τομείς (διεθνείς, κρατικοί, επιχειρηματικοί) θεωρούνται οι κύριοι προωθητικοί παράγοντες του εναλλακτικού τουρισμού. Η τουριστική βιομηχανία σήμερα δέχεται μεγάλη πίεση καθώς υιοθετεί τις σύγχρονες στρατηγικές μάρκετινγκ για βελτίωση των υπηρεσιών της. Η εποχή της άσκοπης κατανάλωσης φαίνεται πως έφτασε στο τέλος της. Οι καταναλωτές αναζητούν πλέον ένα πιο απλοϊκό και βιώσιμο τρόπο ζωής. Αξίζει να σημειωθεί πως οι δρακόντιες μεταβολές στη διάθεση ελεύθερου χρόνου, εισοδήματος, κινητικότητας καθώς και οι εξελίξεις στην τεχνολογία συνέβαλαν σημαντικά στην ανοδική πορεία του τουρισμού (Weaι ίng, 2001). Η περίοδος του καταναλωτισμού, με υπερβολική χρήση των φυσικών και κοινωνικών πόρων οδήγησε στην απώλεια της αίσθησης ελέγχου και προσωπικής ευθύνης. Η αντικατάσταση των υλικών παροχών σε περισσότερο άυλες δραστηριότητες αποτελεί το επίκεντρο της σημερινής μετατόπισης προς ένα πιο επιμελές κίνημα στο οποίο η απερισκεψία για υπέρβαση αντικαθιστάται με μια πιο συνειδητή και μελετημένη προσέγγιση και αντίληψη για τη ζωή γενικότερα. Ο τουριστικός και ταξιδιωτικός τομέας επενδύει στην εξέλιξη του τουρισμού με ένα εύρος κοινωνικών και πολιτιστικών αλλαγών, αποσκοπώντας την αποφυγή από τον ατομικισμό. Με τον τρόπο αυτό επιζητούν την αναγνώριση επιπέδων μεγαλύτερης διακύμανσης, όπως για παράδειγμα το κοινωνικό. Οι Lyons και Weaήng (2008), υποστηρίζουν ότι ο εναλλακτικός τουρισμός δίνει την ευκαιρία στον ταξιδιώτη να αποκτήσει μια συμπεριφορά αποδεκτή για τον ίδιο αλλά ταυτόχρονα και για τους πολιτισμούς και το περιβάλλον που επισκέπτεται. Οι τουρίστες σήμερα δείχνουν να ευαισθητοποιούνται προς ζητήματα οικολογικού ενδιαφέροντος ως προς Ι fiιτι.ι~ ι.:οι 11 ροο,τrιι..:\ rιιιι Ι."fJι:J.ω rιι.:οιί rιιιφισμοιi 17

18 το περιβάλλον και τους κινδύνους που επιφέρει ο μαζικός τουρισμός σε αυτό, επιδιώκοντας έτσι την προστασία των τουριστικών προορισμών, καθώς και την προστασία του τουρισμού ως βιομηχανικού παράγοντα. Ο διευθυντής ερευνών του Εθνικού Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών της Γαλλίας, κύριος Ζαν Β ιαρ δήλωσε σε συνέντευξη του : «Οι διακοπές είναι από τις καλύτερες ενδείξεις για τις τάσεις μιας κοινωνίας. Και αυτή την κίνηση επιστροφής σε αξίες όπως η οικογένεια και η φύση τη νιώθουμε όλο και περισσότερο. Π ριν από είκοσι χρόνια ο τουρισμός ήταν "sea, sex and sun ". Σήμερα συνδέεται περισσότερο με την παρέα, τους φίλους, την οικογένεια και την αναζήτηση κάποιου νοήματος». Βάση των δηλώσεων του κ. Βιαρ είναι φανερό ότι ο εναλλακτικός τουρισμός στοχεύει στην αντιμετώπιση των στερεοτύπων που έθεσε ο μαζικός τουρισμός. Από το 1970, ομάδες ανθρώπων όπως ερευνητές τουρισμού, οικολόγοι και περιβαλλοντικές οργανώσεις άρχισαν να αναζητούν μορφές τουρισμού οι οποίες να είναι φιλικές και ήπιες προς το περιβάλλον αλλά και πιο ανθρωποκεντρικές, οι οποίες στο σύνολο τους συγκροτούν το λεγόμενο εναλλακτικό τουρισμό. Με τον εναλλακτικό τουρισμό (alternative tourism), οι άνθρωποι αναζητούν ένα δ ιαφορετικό τρόπο διακοπών, ο οποίος συνδέεται με την προστασία της τοπικής κουλτούρας, καθώς και την προστασία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. Αυτή η μορφή τουρισμού διαφέρει από τις παραδοσιακές προσεγγίσεις όσον αφορά τον αειφόρο τουρισμό, ζητώντας από ιδιώτες, οργανισμούς και επιχειρήσεις να αναλάβουν την ευθύνη για τις πράξεις τους και τις επιπτώσεις των ενεργειών τους ώστε να κάνουν τον τουρισμό πιο βιώσιμο. Επομένως, οι εναλλακτικές μορφές τουρισμού ή οι ειδικές μορφές τουρισμού ή οι ήπιες μορφές τουρισμού δημιουργήθηκαν για να αντιμετωπιστεί ο σκληρός μαζικός τουρισμός και οι δυσμενείς περιβαλλοντικές και κοινωνικές του επιπτώσεις. Αν ο μαζικός τουρισμός στη Μεσόγειο και στην Ελλάδα συνδέθηκε με την καίρια συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη άλλα και την έντονη, κάποτε, υποβάθμιση των τουριστικών προορ ισμών, ο λεγόμενος «αε ιφορικός ή ήπιος τουρισμός» συνδέθηκε με την προσδοκία να επιτύχει την τομή ανάμεσα στην ανάπτυξη, αφενός, και την τήρηση της τουριστικής φέρουσας ικανότητας, αφετέρου. Για την Ελλάδα συγκεκριμένα, η επένδυση στον εναλλακτικό τουρισμό καθυστέρησε να υλοποιηθεί καθώς μόλις τις δύο τελευταίες δεκαετίες φαίνεται να παρουσιάζεται ένα έντονο ενδιαφέρον, τόσο από την πλευρά των αρμοδίων του τουρισμού και αναπτυξιακών εταιρειών και οργανισμών για εκπόνηση προγραμμάτων, όσο και από τον ιδιωτικό τομέα με την ανάληψη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών στο πεδίο των Εναλλακτικών και Ειδικών Μορφών Τουρισμού (Ε.Ε.Μ.Τ.). ΙfΧπι.ι; λ"fl/ //μιιιιιrrιι..δ, TO/J ι :οι.λιιι' Τ/λ.(Ι/J Ι οιψισμι ι ιί 18 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΕΙ ΠΕ Ι ΡΑΙ Α

19 Η φιλοσοφία του εναλλακτικού τουρισμού συνοψίζεται στη διαφύλαξη του περιβάλλοντος και των πόρων του τουριστικού προορισμού, την εκπλήρωση των αναγκών του τοπικού πληθυσμού και στην ικανότητα των τουριστικών χωρών να λαμβάνουν τις αποφάσεις σχετικά με την ανάπτυξη του τουρισμού, σύμφωνα με την διιο; τους πολιτική και να μην χειραγωγούνται από επιχειρήσεις του τουριστικού τομέα (επιχειρηματίες και ιδιοκτήτες ξενοδοχείων),-οι οποίοι συνήθως δρουν προς προσωπικό όφελος-, ή από άλλες πολυεθνικές εταιρείες. Επομένως, στόχος είναι η βιώσιμη (ή αειφορική) τουριστική ανάπτυξη. Η αειφορικότητα αυτή αφορά όχι μόνο τη διατήρηση του περιβάλλοντος αλλά και τη βιωσιμότητα του τουρισμού ως τομέα επιχειρηματικής δράσης. Οικολογικός Τουρ ισμός Αγροτουρισμός Φυσιολατρικός Τουρισμός Ορεινός Τουρισμός Πολmστικός Τουρισμός Αθλητικός Τουρισμός Χειμερινός Τουρισμός Θαλάσσιος Τουρισμός Εκπαιδευτικός Τουρισμός Θρησκευτικός Τουρισμός Συνεδριακός Τουρισμός Τουρισμός Υγείας Τουρισμός Περιπέτειας κ.α. Π iνακας 1 Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμο6 3 3 Βλ. Παράρτημα σελ. 88 ΊίΧ111.ι.; λιι.ι 1 /μοιιπτιι..ι:, rιιl) /~'(Jci.v 1 τικοιί Τοιιρισμιιιi 19

20 Η ζήτηση για εναλλακτικές μορφές τουρισμού έχει οδηγήσει σε ένα ευρύ φάσμα εξειδικευμένων προϊόντων και υπηρεσιών, με τις πιο αναγνωρισμένες μορφές να αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα (Πίνακας Ι). Η ραγδαία αυτή αύξηση στη ζήτηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού που έχε ι παρατηρηθεί εντονότερα τα τελευταία χρόνια έχει φέρει στο προσκήνιο ακόμα πιο εξειδικευμένες μορφές όπως είναι ο Τουρισμός Νοσταλγίας (Nostalgia Tourίsm), ο Σκοτεινός Τουρισμός (Dark Tourism), ο Τουρισμός της 3ης Ηλικίας (Senίor Tourism), ο Διαστημικός Τουρισμός (Space Touι ism) και ο Εθελοντικός Τουρισμός (Volunteer Tourism). Αξίζει να σημειωθεί ότι ο εθελοντικός τουρισμός έχε ι θεωρηθεί ως το τελευταίο επίτευγμα της τουριστικής βιομηχανίας (Lyons, Weaι ing, 2008) και θα αναλυθεί σε βάθος στα επόμενα κεφάλαια. Συμπερασματικά, φαίνεται ως κύριο χαρακτηριστικό των εναλλακτικών μορφό)ν τουρισμού η αντίθεση τους προς τον κλασικό, με κύριο στόχο τους τη διαφύλαξη του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και την ανάπτυξη νέων θεματικών τρόπων προσέλκυσης τουριστών. Δυστυχώς όμως, παρά το γεγονός ότι οι νέες μορφές τουρισμού αποτελούν μικρό μέρος της τουριστικής βιομηχανίας, η ολοένα και αυξανόμενη ζήτηση τους οδηγεί τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού ως άλλο ένα καταναλωτικό προϊόν προοριζόμενο για τις αγορές του μαζικού τουρισμού (Lyons, Wearing, 2008). Επιπλέον, είναι σημαντικό να αναφέρουμε, δίχως περαιτέρω ανάπτυξη στο θέμα, την άποψη των Eadington και Smith (1992, όπως αναφέρεται στους Φαρσάρη και Σωτηριάδη, 2009) ότι μαζικός και εναλλακτικός τουρισμός δεν αποτελούν αντίθετες έννοιες και ότι η ανάπτυξη του ενός δεν προαπαιτεί την εξαφάνιση του άλλου. Υποστηρίζουν μάλιστα, πως οι μορφές αυτές φαίνεται να συνυπάρχουν εδώ και εκατοντάδες χρόνια, ενώ πολλές φορές λειτουργούν ακόμα και συμπληρωματικά. 7;~σι. 1\ /\ιιt //μοιιπrικi:ς rοιι /.,'(}ι:ί.ιι\'rι κιιιj ΊΊ111ιιισμωί 20

21 ΚΕΦΑΛΑΙ02 ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ -ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 2.1 Ο ορισμός του Εθελοντισμού και η σημασία του για τον άνθρωπο και την κοινωνία Γεγονότα όπως οι φυσικές καταστροφές, οι πόλεμοι και η οικονομική κρίση βρίσκονται πλέον στην ημερήσια διάταξη των δημοσίων συζητήσεων. Οι επιπτώσεις των γεγονότων αυτών που τόσο έντονα στιγμάτισαν την υφήλιο κατά την τελευταία δεκαετία, έφεραν ως επακόλουθο το φυσικό συναίσθημα της αλληλεγγύης. Το συναίσθημα αυτό στο σύνολό της αποτέλεσε την αρχή ενός ανερχόμενου κινήματος, του Εθελοντισμού, από τα πρώτα του βή ματα, λίγο μετά το τέλος του 1 ου Παγκοσμίου Πολέμου. Ο ι ρίζες του εθελοντ ισμού είναι βαθιές μέσα στην ιστορία και τη διαχρονική εξέλιξη της κοινωνίας, δίχως όμως να μπορεί να χρονολογηθεί η ακριβής στιγμή που εμφανίστηκε ή χρησιμοπο ιήθηκε ως όρος. Υπάρχουν ισχυ ρές φήμες ότι υπαίτιος υπήρξε ένας Ελβετός μηχανικός, ο Pieπe Ceresole 4, ο οποίος σε συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στην Ολλανδία, παρουσίασε την ιδέα μιας ομάδας εθελοντών η οποία θα ανακτούσε τις ζημιές του πολέμου. Αυτό επ ιβεβαιώνει άλλωστε και τον ισχυρισμό ότι κάθε φορά που η οικονομία μιας χώρας πέφτει, η ανάγκη για τους εθελοντές φαίνεται να αυξάνεται σε μεγάλο βαθμό. Όταν σε έναν άνθρωπο αρέσει, ό,τι αντιληφθεί ως όνειρο ή έργο, ενός άλλου ανθρώπου ή μιας ο μάδας ανθρώπων και προσφέρει ανιδιοτελώς την δική του ενέργεια, για να ενισχυθεί το δυναμικό προς την πραγματοποίηση του, τότε στο σημείο αυτό ξεκινάει ο εθελοντισμός5. Ο εθελοντισμός αποτελεί παγκόσμιο και διαχρονικό κοινωνικό φαινόμενο και θεωρείται ως ένας δείκτης στράτευσης του πολίτη και του κοινωνικού κεφαλαίου (Holmes και Smith, 2009:7). Σαν όρος αναφέρεται σε όλες τ ις μορφές της εθελοντικής 4 Ο Picrre Ceresole (Αύγουστος Οκτώβριος 1945) Ι1ταν ένας Ελβετός μηχανικός, γνωστός κυρίως ως ο ιδρυτής της Service Ciνil lntemational (SCI), ή αλλιώς Διεθνής Εθελοντική Υπηρεσία για την Ειρήνη (IVSP), το Μια οργάνωσ11 που βοί1θησε σημαντικά στην ανοικοδόμηση μετά το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, με στόχο την επίτευξη της αδελφοσύνης και της φιλανθρωπίας μεταξύ των πολιτών. 5 Ο Εθελοντισμός δεν μπορεί να ταυτιστεί με την φιλανθρωπία, διότι εν αντιθέσει με αυτήν, έχει κίνητρο την προσφορά μέσω της συμμετοχικότητας. Συνδέεται με την ανιδιοτελή προσφορά γ ια την κο ι νί1 ευημερία, εξυπηρετεί και άγεται από την κοινωνική αλληλεγγύ11 και όχι από αισθήματα οίκτου, παραδεχόμενος την ίση θέση του εξυπηρετούμενου και όχι την υποδεέστερη. Ο Εθελοντισμός αποκτά διάρκεια στον χρόνο και αντιμετωπίζεται ως στάση ζω11ς. Ι ϊι.aι.ις και!ιροuπrιι.;t~ rιιιι Ι:ϊlιί.οι rιι.:ιιιί Τοιφισμοιί 21

22 δραστηριότητας, επίσημες ή ανεπίσημες, πλήρους ή μερικής απασχόλησης, εντός 1l εκτός συνόρων, ενώ δεν μπορεί να εξηγηθεί κατά γράμμα η σημασία του καθώς αφορά την προσωπική συνεισφορά ανά άτομο. Συγκεκριμένα, η Οργάνωση Εθνικής Έρευνας Εθελοντισμού και Φιλαν θρωπικών Δωρεών (Helpίng Out) στη Βρετανία, καθορίζει τον εθελοντισμό ως οποιαδήποτε ενέργεια που συμπεριλαμβάνει την προσφορά y,pόνου στην πραγματοποίηση ενός σκοπού που αφορά την βοήθεια (ατομική ή ομαδική) κάποιου ατόμου ή φέρει περιβαλλοντικό χαρακτήρα (Holmes, Smith, 2009). Ακόμα και οι εκπρόσωποι της Παγκόσμιας Διάσκεψης για την Αειφόρο Ανάπτυξη, φαίνεται να έχουν λάβει σοβαρά υπόψιν τους τον θεσμό του Εθελοντισμού, καθώς έκριναν ότι πέραν της προστασίας του περιβάλλοντος, την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, η εθελοντική δράση θα μπορούσε να αποτελέσει το κλειδί για ένα βιωσιμότερο μέλλον (UNV, 2002b, όπως αναφέρεται στους McBride, et al, 2007:2). Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί ότι το 2011 ανακηρύχθηκε «Ευρωπαϊκό Έτος Εθελοντισμού» 6 από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών 7 (UN, 201 1) και ότι η 5η Δεκεμβρίου του κάθε έτους έχε ι καθιερωθεί ως Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντισμού. Χρησιμοποιώντας τον χαρακτηρισμό των Holmes και Smith (2009), μπορούμε να καταλήξουμε ότι ο εθελοντισμός αφορά τη δωρεά χρόνου, χρήματος ή και προσωπικής εργασίας προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον. Ο εθελοντισμός γενικά θεωρείται ότι αποτελεί αλτρουιστική δραστηριότητα, που προορίζεται για την προώθηση του καλού ή την βελτίωση της ποιότητας της ανθρώπινης ζωής και απαιτεί το στοιχείο της προσωπικής και ελεύθερης βούλησης ενώ δεν πηγάζει από κάποια νομική υποχρέωση. Υποστηρικτές του Εθελοντισμού Θέλουν τον εθελοντισμό να αποτελεί σημαντικό παράγοντα επίλυσης πολλών κοινωνικών ζητημάτων όπως: Η καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού Η κατάργηση των κοινωνικών ανισοτήτων Η βελτίωση της υγείας 6 Τα επίσ11μα εγκαίνια έναρξης του έτους αλλά και της εκδήλωσης της «Περιοδείας του Ευρωπαϊκού 'Ετους Εθελοντισμού 2011», πραγματοποιήθηκαν στην Αθιiνα (17-23 Μαρτίου) από την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, το Γραφείο Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα και τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς (που αποτελεί τον Εθνικό φορέα συντονισμού του ΕΕΕ 2011 στην Ελλάδα) και το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης. 7 Ο Γενικός Γραμματέας, της Γενικ ιiς Συνέλευσης του ΟΗΕ ανακιjρυ ξε το έτος 2001 ως Δ ιεθνές Έτος Εθελοντών (ΙΥV) στην 52η σύνοδό της στις 20 Νοεμβ ρίου Το ψιjφισμα 52/17 υποστηρίχθηκε από 123 χώρες. Οι Εθελοντές του προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών (UNV) είχαν οριστεί ως σημείο επαφής για το έτος εντός του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών. Επίσης, ο ίδιος φορέας έχει κατοχυρώσει την 5' 1 Δεκεμβρίου κάθε έτους ως «Διεθνί1 Ημέρα Εθελοντισμού» Ιiι.rrι.ι λα/ Ι/ροιιπrιλ ι:, τιιιι Ι :Οι:ί.01 τιι.;01'1 /'οιψtf1jιοι~ 22

23 Το κίνημα του εθελοντισμού, με τις ανάλογες προϋποθέσεις, αποτελεί μία μεγάλη δύναμη ελπίδας για τον σύγχρονο κόσμο και μια δραστηριότητα που, σύμφωνα με τις Holmes και Smith (2009), θα πρέπει να ενθαρρύνεται εντονότερα από τις κοινωνίες και τις κυβερνήσεις γενικότερα. Συγκεκριμένα ο Μιχάλης Χρυσοχο tδης, πρώην υπουργός Προστασίας του Πολίτη (2010), σε συνέντευξη Τύπου στις 19 Μαtου είχε δηλώσει: «Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, είναι αναγκαία η ενεργοποίηση του εθελοντικού δυναμικού της χώρας. Δεν έχουμε ούτε μέρα να χάσουμε, ούτε έναν εθελοντή να χαραμίσουμε». Ο κ. Κανελλόπουλος, Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εθελοντικών Μη Κυβερνητικών Οργανισμών Ελλάδος, υποστηρίζει πως μία κοινωνία πολιτών μπορεί να έχε ι πολλές μορφές και διάφορες όψεις, αλλά ο εθελοντ ισμός είναι σίγουρο ότι συγκαταλέγεται στην κορυφή και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της. Το φαινόμενο του εθελοντισμού, που αναδεικνύεται εντονότερα στην εποχή μας, έχει πολλαπλό ενδιαφέρον κυρίως λόγω της πολυμορφίας 8 του και του πολυθεματικού 9 χώρου δράσης του σε όλο το φάσμα της κοινωνικής ζωής. Αποτελεί βασικό συντελεστή ανάπτυξης της κοινωνικής οικονομίας και της απασχόλησης (Τακτικός, 2009) καθώς συνιστά μορφή άμεσης παρέμβασης και συμμετοχής των πολιτών στο κοινωνικό γίγνεσθαι και αναπτύσσει το αίσθημα της ατομικής ευθύνης. Αποτελεί την καταλληλότερη μέθοδο για την ανάπτυξη ενός δημιουργικού, αποτελεσματικού και ανταγωνιστικού κοινωνικού κράτους και αυξάνει την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχει το κράτος. Δημιουργεί επίσης, μεγάλο φάσμα ε ιδικοτήτων και νέων θέσεων απασχόλησης σε μια εποχή που η ανεργία αυξάνεται. Επιπροσθέτως, σε προσωπικά πλαίσια, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία, οι άνθρωποι, εν μέσω του Εθελοντισμού, αποκτούν γνώσεις, αξιοποιούν τις ικανότητές τους και επεκτείνουν το κοινωνικό τους δίκτυο, πράγμα που συχνά μπορεί να τους ανοίξει νέες ή καλύτερες προοπτικές απασχόλησης, και να συμβάλει στην προσωπική και κοινωνική τους ανάπτυξη. Εν ολίγοις, η εθελοντική προσφορά, είτε με την συλλογική της μορφή είτε με την ατομική, αποτελεί σημαντικό κομμάτι των ευρωπαϊκών χωρών και συνδέεται με την ανάπτυξη αυτών. Σύμφωνα με την Marian Harkίn (πρόεδρος της διακομματικής ομάδας για τον Εθελοντισμό στο Ευρωπαϊκό 8 Μερικά παραδείγματα αποτελούν ο Διεθνής Εθελοντισμός, ο Περιβαλλοντικός Εθελοντισμός, ο Πολιτιστικός Εθελοντισμός, ο Επίσημο ς (προσφορά, για παράδειγμα, προς μία ΜΚΟ) και ο Ανεπίσημος Εθελοντισμός (προσφορά σε περισσότερο προσωπικό επίπεδο, βοηθώντας για παράδειγμα κάποιον ηλικιωμένο στο δρόμο), ο Εθελοντισμός που αφορά νέους (απευθύνεται σε νέους και έχει ως κύριο στόχο την ομαλι\ ένταξη των νέων στο κοινωνικό σύστημα) και ο e-εθελοντισμός/e-νοlunteerίng (αναπτύσσεται μέσω διαδικτύου για ενημέρωσ11 ι\ στήριξη ομάδων) sι.οπως γ ια παράδειγμα είναι η παροχή υπηρεσιών φροντ!δας, η βοήθεια στο σπίτι και η δωρεά αίματος. Επίσης, σε «ομαδικότερο» επίπεδο οι οργανωμένες δράσεις για την προστασία του περιβάλλοντος, η αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών και η παροχή εκπαίδευσης σε κοινωνικά αποκλεισμένα άτομα ή ομάδες.!γι.πr.ιί, κrιι /Ιμιιωrrιι.. ι:., rrιιι Ι :Οι:ι.rι1 rιι.:111i Ιίιιιρισμιιι1 23

24 Κοινοβούλιο) ένας στους πέντε πολίτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υπάρξει εθελοντής κάποια στιγμή στο παρελθόν. Επισήμανε επίσης πως στην Ευρώπη μόνο, υπάρχουν σήμερα περίπου 100 εκατομμύρια εθελοντές 10 Σήμερα και κυρίως λόγω των πρόσφατων καταστροφικών γεγονότων (Ινδονησία, Ταϋλάνδη, Αϊτή, Νέα Ζηλανδία, Λιβύη, Ι απωνία) οι κυβερνήσεις πολλών κρατών κλήθηκαν να αφιερώσουν πόρους για τη στήριξη του Εθελοντισμού (Anheier και Salamon, 1999, όπως αναφέρεται στους McBride, et al, 2007:2). Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί το φαινόμενο εθελοντισμού εν μέσω του διαδικτύου το οποίο ονομάζεται «e-νolunteering» και οφείλεται στην ραγδαία άνοδο που έχε ι σημειώσει ο εθελοντισμός τα τελευταία χρόνια. Η μέθοδος αυτή είναι παρόμοια της τηλεργασίας, με μόνη διαφορά ότι η προσφορά εtναι άνευ πληρωμής. Η μέθοδος "e-vo/unteering" έχει εγκριθεί από χιλιάδες οργανώσεις, όπως τα Ηνωμένα Έθνη, τα οποία διατρέχουν μια διαδικτυακή υπηρεσία εθελοντισμού που επιτρέπει στους οργανισμούς να ενημερώνοντα ι για την πρόσληψη εθελοντών και επιπλέον διατίθενται στατιστικά στοιχεία σχετικά με τον αρ ιθμό των εθελοντών και των οργανώσεων που συμμετέχουν 11 Ανακεφαλαιώνοντας, το πεδίο δράσης του εθελοντισμού είναι μεγάλο και εκτελείται από ένα ευρύ φάσμα ανθρώπων σε πολλούς και διαφορετικής φύσεως κλάδους. Δεν αναγνωρίζεται πλέον μόνο ως πράξη αλληλεγγύης σε περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης, όπως κυρίως συνέβαινε σε κοινωνίες του παρελθόντος, αλλά ούτε και ταυτίζεται με την φιλανθρωπία (Τακτικός, 2009). Ο εθελοντισμός συνδέεται με την ανιδιοτελή προσφορά για την κοινή ευημερία, εξυπηρετεί και άγεται από την κοινωνική αλληλεγγύη και ως Θεσμική δραστηριότητα, παράγει και διαδίδει διαρκή αγαθά στον πολιτισμό, στο περιβάλλον και στην κοινωνική μέριμνα Πώς συνδέεται ο εθελοντισμός με τον τουρισμό; Η ιδέα «ένωσης» του Τουρισμού με τον Εθελοντισμό δεν αποτελεί πρόσφατο επιχείρημα. Στην πραγματικότητα, έχει υπάρξει για πολλές χιλιάδες χρόνια, σε απλούστερη βέβαια μορφή, και είχε παρατηρηθεί σε διάφορους πολιτισμούς και θρησ κευτικές ομάδες σε όλο τον κόσμο. Ναυτικοί, ιατροί και εξερευνητές αποτελούν σημαντικά παραδείγματα 10 Τα ποσοστά αuτά διαφέρουν έντονα από χώρα σε χώρα, φθάνοντας μέχρι και το 40% στη Βρετανία 11 την Ολλανδία ενώ δεν ξεπερνούν το 10% στην Ελλάδα ή την 1 ταλία. 11 Ένα καλό παράδειγμα ψηφιακού εθελοντισμού θα μπορούσε να θεωρηθεί η ηλεκτρονικι) σελίδα «Wikipedia» καθώς το επ ιτελείο τη ς αποτελείται από ερεuνητές, συγγραφείς και εκδότες, οι οποίοι εργάζονται αφιλοκερδώς για τι1ν δ11μοσ{ευση άρθρων και κειμένων στην ιστοσελίδα της "Wikipedia" Ιί'ιπι.ι; κιιι Ι/ριιιιπτιι.:Δ, rιιιι ιοι:ί.οι ω;ο ιί Τιηφιrτμιιlι 24

25 ανθρώπων που παρείχαν υπηρεσίες σε συνδυασμό με τα ταξίδια τους. Η ίδρυση του οργανισμού «Volunteer Service Oνerseas» το 1958 και του «Ειρηνευτικού Σώματος» των Ηνωμένων Πολιτειών το l 961 αποτέλεσαν τα πρώτα βήματα ένταξης του εθελοντισμού στην καθημερινότητα των πολιτών της Αμερικής. Ένα αξιόλογο παράδειγμα εκμετάλλευσης του όρου του Εθελοντικού Τουρισμού, σύμφωνα με τον Daνid Clemmons (VolunTourism.org), αποτέλεσε το Συμβούλιο Τουρισμού στη Νεβάδα, όταν το 1998 επιχείρησε να παρακινήσ ει τους κατοίκους της περιοχής να εργαστούν εθελοντικά για την ανάπτυξη του αγροτικού τουρισμού στις απομακρυσμένες περιοχές της πολιτείας. Το παράδειγμα αυτό απέχει μακράν από τον σημερινό όρο, δεν παύει όμως να αποτελεί έναν σημαντικό πυλώνα στην εξέλιξη και ανάπτυξη του θεσμού. Η Alexia Nestora, Σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων της εταιρείας «Adνenture and Volunteer Trave\ Industries», υποστηρίζει ότι η τρομοκρατική επίθεση της 11 ης Σεπτεμβρίου αποτέλεσε ένα δυνατό ξύπνημα για τους πολίτες της Αμερικής. Οι άνθρωποι άρχισαν να αναζητούν βαθύτερο νόημα και ουσία σε ό, τι έκαναν συμπεριλαμβανομένων και των διακοπών τους. Το έντονο συναίσθημα προσφοράς, βοήθειας, αλληλεγγύης υπερτέρησε και οι απλές διακοπές αναψυχής και χαλάρωσης φαίνεται να αντικαταστάθηκαν από ταξίδια εθελοντικού χαρακτήρα. Προσθέτοντας, να επισημάνουμε πως η ανάγκη για αειφορία και βιωσιμότητα στις κοινωνίες, συντέλεσαν εξίσου σημαντικούς παράγοντες στην ραγδαία ανάπτυξη και εξέλιξη του νεοφερμένου, σχετικά, κλάδου. Ο Εθελοντικός Τουρισμός σήμερα αποτελεί ένα ραγδαία αναπτυσσόμενο φαινόμενο και εντάσσεται στον κλάδο του εναλλακτικού τουρισμού. Η νέα αυτή μορφή τουρισμού αφορά παραθεριστές οι οποίοι προσφέρονται εθελοντικά να εργαστούν σε προγράμματα διατήρησης, περίθαλψης και συντήρησης σε όλο τον κόσμο. Με τα εναλλακτικά αυτά ταξίδια μπορούν να βοηθήσουν στην ανάπτυξη των κοινοτήτων, την επιστημονική έρευνα ή την οικολογική αποκατάσταση. Θα μπορούσε να θεωρηθεί ως ένας συνδυασμός εναλλακτικού τουρισμού και εθελοντισμού. Αυτή η μορφή του εναλλακτικού τουρισμού απευθύνεται σε νέους τουρίστες κυρίως, οι οποίοι προτιμούν αν αποκαλούνται ταξιδιώτες και όχι τουρίστες-όρος που συνδέεται με τον μαζικό τουρισμό. Αφορά έμπειρους ταξιδιώτες που αναζητούν μοναδικότητα, δελεασμό, φυσικότητα και αυθενnκότητα από την εμπειρία των διακοπών τους. Ο εθελοντικός τουρισμός έχει προβληθεί αρκετά θετικά από το κοινό, σε αντίθεση με άλλες μορφές τουρισμού και έχει χαρακτηριστεί ως μια πιο ηθική μορφή τουρισμού από εκείνη του μαζικού τουρισμού. Η αύξηση της δημοτικότητας του εθελοντικού τουρισμού επιβεβαιώνεται από την πρόσφατη έρευνα που διεξήγαγε η Εταιρεία Τουριστικής Έρευνας και Μάρκετινγκ (2008) που υπολογίζει ότι υπάρχουν 1,6 εκατομμύρια άτομα που περνούν τις διακοπές τους, συμμετέχοντας σε τουριστικές δραστηριότητες εθελοντών κάθε Ιίίrτι.ι~ ι.ιtι Ι/μηιιπrιι.;ϊ., rrjιι Ι ϊjιλοι rιι.;ίιιί Ίίηφιnμοιί 25

ΚέντροΠεριβαλλοντικήςΕκπαίδευσης Σουφλίου. Πρόγραμμα: Διαχείρισηαπορριμμάτων-Ανακύκλωση

ΚέντροΠεριβαλλοντικήςΕκπαίδευσης Σουφλίου. Πρόγραμμα: Διαχείρισηαπορριμμάτων-Ανακύκλωση ΚέντροΠεριβαλλοντικήςΕκπαίδευσης Σουφλίου Πρόγραμμα: Διαχείρισηαπορριμμάτων-Ανακύκλωση ΕΚΔΟΣΗ Κ.Π.Ε. ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 2009 ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ Πρόγραμμα: «Διαχείριση Απορριμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ 0501/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ 0501/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ 0501/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ Στην Αθήνα, σήμερα, 10/12/2012, οι υπογράφοντες τη παρούσα: Αφενός το Ν.Π.Ι.Δ. με την

Διαβάστε περισσότερα

VESTA40 [ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ, ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ] Το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του προϊόντος

VESTA40 [ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ, ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ] Το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του προϊόντος VESTA40 [ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ, ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ] Το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του προϊόντος Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΛΙΔΑ Εισαγωγή 4 Σκοπός του

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Α Μ Ο Ι Β Ω Ν Ε Π Ι Δ Ο Σ Ε Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Α Μ Ο Ι Β Ω Ν Ε Π Ι Δ Ο Σ Ε Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Α Μ Ο Ι Β Ω Ν Ε Π Ι Δ Ο Σ Ε Ω Ν ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ & ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ & ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Η χιλιομετρική απόσταση υπολογίσθηκε με σημείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 43445 / 24-09 - 2015 ΤΙΤΛΟΣ : ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ 6 Γ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΒΟΙΩΤΙΑ: ΜΑΝΤΕΙΟ ΤΡΟΦΩΝΙΟΥ ΚΑΙ ΜΥΚΗΝΑΪΚΗ ΘΗΒΑ»

ΕΡΓΟ: «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΒΟΙΩΤΙΑ: ΜΑΝΤΕΙΟ ΤΡΟΦΩΝΙΟΥ ΚΑΙ ΜΥΚΗΝΑΪΚΗ ΘΗΒΑ» ΕΡΓΟ: «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΒΟΙΩΤΙΑ:» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ, ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ 0769/2014 2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ 0769/2014 2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ 0769/2014 2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ (Συμπληρωματική της Υπ. Αριθ.555/2014-2015 Σύμβασης) Στην Αθήνα, σήμερα, 13/5/2015,

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση των Επιδράσεων του Σχεδίου Τοποθέτησης Άνεργων Νέων Αποφοίτων Γυμνασίων, Λυκείων, Τεχνικών Σχολών και Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης μέχρι και

Αξιολόγηση των Επιδράσεων του Σχεδίου Τοποθέτησης Άνεργων Νέων Αποφοίτων Γυμνασίων, Λυκείων, Τεχνικών Σχολών και Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης μέχρι και Αξιολόγηση των Επιδράσεων του Σχεδίου Τοποθέτησης Άνεργων Νέων Αποφοίτων Γυμνασίων, Λυκείων, Τεχνικών Σχολών και Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης μέχρι και ιετούς ιάρκειας για Απόκτηση Εργασιακής Πείρας σε Επιχειρήσεις/Οργανισμούς

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος 3ο Δεκέμβριος 2012. Περιοδική έκδοση των μαθητών του 6ου Δημοτικού Σχολείου Π. Φαλήρου

Τεύχος 3ο Δεκέμβριος 2012. Περιοδική έκδοση των μαθητών του 6ου Δημοτικού Σχολείου Π. Φαλήρου Τεύχος 3ο Δεκέμβριος 2012 Περιοδική έκδοση των μαθητών του 6ου Δημοτικού Σχολείου Π. Φαλήρου Σελίδα 2 Σελίδα 2: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Θ Ε Μ Α Τ Α Σ Υ Ν Τ Α Κ Τ Ι Κ Η ΟΜΑΔΑ ΣΧΟΛΙΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Σελίδα 3 ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ 0540/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ 0540/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ 0540/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ Στην Αθήνα, σήμερα, 13/12/2012, οι υπογράφοντες τη παρούσα: Αφενός το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντική. Υπάρχουν πολλοί που πιστεύουν ότι το πρόβλημα του Τσίπρα. παρέμβαση των βουλευτών Κ. Σέλτσα και Γ. Σηφάκη για τη.

Σημαντική. Υπάρχουν πολλοί που πιστεύουν ότι το πρόβλημα του Τσίπρα. παρέμβαση των βουλευτών Κ. Σέλτσα και Γ. Σηφάκη για τη. ΤΕ- Ε β δ ο μ α δ ι α ί α Ε φ η μ ε ρ ί δ α τ η ς Φ λ ώ ρ ι ν α ς Σημαντική παρέμβαση των βουλευτών Κ. Σέλτσα και Γ. Σηφάκη για τη σελ.3 λίμνη Βεγορίτιδα Σ ύ λ λ η ψ η τ ρ ι ώ ν α τ ό μ ω ν γ ι α κ λ ο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΩΡΑΙΑ ΗΜΕΡΑΣ ΤΗΣ ΖΟΖΕΦ ΚΕΣΕΛ. ... γ ι α τ ί ο έ ρ ω τ α ς κ ρ ύ β ε τ α ι σ τ ι ς λ έ ξ ε ι ς Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α

Η ΩΡΑΙΑ ΗΜΕΡΑΣ ΤΗΣ ΖΟΖΕΦ ΚΕΣΕΛ. ... γ ι α τ ί ο έ ρ ω τ α ς κ ρ ύ β ε τ α ι σ τ ι ς λ έ ξ ε ι ς Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α Κ... γ ι α τ ί ο έ ρ ω τ α ς κ ρ ύ β ε τ α ι σ τ ι ς λ έ ξ ε ι ς ΖΟΖΕΦ ΚΕΣΕΛ Η ΩΡΑΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ Ε Ρ Ω Τ Ι Η Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α Μ ε τ ά φ ρ α σ η : Ρ ί τ α Κ ο λ α ΐ τ η ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ Η Ω Ρ Α Ι Α Τ Η Σ

Διαβάστε περισσότερα

Σχηματισμός Υποτακτικής Παρακειμένου Ενεργητικής Φωνής. Ο Παρακείμενος σχηματίζει την Υποτακτική έγκλιση με δύο τρόπους:

Σχηματισμός Υποτακτικής Παρακειμένου Ενεργητικής Φωνής. Ο Παρακείμενος σχηματίζει την Υποτακτική έγκλιση με δύο τρόπους: Σχηματισμός Υποτακτικής Παρακειμένου Ενεργητικής Φωνής Ο Παρακείμενος σχηματίζει την Υποτακτική έγκλιση με δύο τρόπους: α. περιφραστικά (δηλ. χρησιμοποιώντας δύο λέξεις περιφραστικός ρηματικός τύπος στα

Διαβάστε περισσότερα

25η Μαρτίου. ιπλoγιορτή για την Ελλάδα. Πηνελόπη Μωραΐτου Μαρία Μωραΐτου. Με αυτοκόλλητα. Πέγκυ Φούρκα. Εικονογράφηση:

25η Μαρτίου. ιπλoγιορτή για την Ελλάδα. Πηνελόπη Μωραΐτου Μαρία Μωραΐτου. Με αυτοκόλλητα. Πέγκυ Φούρκα. Εικονογράφηση: Πηνελόπη Μωραΐτου Μαρία Μωραΐτου 25η Μαρτίου ιπλoγιορτή για την Ελλάδα Με αυτοκόλλητα Εικονογράφηση: Πέγκυ Φούρκα Πηνελόπη Μωραΐτου - Μαρία Μωραΐτου 25η ΜΑΡΤΙΟΥ- ΙΠΛΟΓΙΟΡΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Εικονογράφηση:

Διαβάστε περισσότερα

Πανφλωρινιώτικη. Διαμαρτυρία 30 και 31 Οκτωβρίου για το επίδομα θέρμανσης. Μεγάλη. Φορολογικό

Πανφλωρινιώτικη. Διαμαρτυρία 30 και 31 Οκτωβρίου για το επίδομα θέρμανσης. Μεγάλη. Φορολογικό Μεγάλη συμμετοχή στις σελ.3 απεργειακές κινητοποιήσεις Ε β δ ο μ α δ ι α ί α Ε φ η μ ε ρ ί δ α τ η ς Φ λ ώ ρ ι ν α ς Πανφλωρινιώτικη Διαμαρτυρία 30 και 31 Οκτωβρίου για το επίδομα θέρμανσης 2 η δημόσια

Διαβάστε περισσότερα

Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 2 0 1 3

Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 2 0 1 3 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Γ Ι Α Τ Η Ν Ε Κ Μ Ι Σ Θ Ω Σ Η Τ Ο Υ Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Υ Α Κ Ι Ν Η Τ Ο Υ Μ Ε Α Β Κ 6 0 9 Κ Ο Ι Ν Ο Τ Η Τ Α Σ Κ Ο Υ Τ Σ Ο Π Ο Δ Ι Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ Εκλογικών

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ Εκλογικών ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ Εκλογικών Χρήσιμο Β Ο Η Θ Η Μ Α Ο Δ Η Γ Ο Σ του Αντιπροσώπου της Δικαστικής Αρχής (Περιέχονται σχέδια και έντυπα για διευκόλυνση του έργου των Αντιπροσώπων της Δικαστικής Αρχής

Διαβάστε περισσότερα

Η συμπαραστάτης του Πολίτη Τάσα Σιώμου στον Δήμο Αμυνταίου σελ.3. Τα παράπονα στον Δήμαρχο από μαθητές του 1ου Δημοτικού Σχολείου Αμυνταίου

Η συμπαραστάτης του Πολίτη Τάσα Σιώμου στον Δήμο Αμυνταίου σελ.3. Τα παράπονα στον Δήμαρχο από μαθητές του 1ου Δημοτικού Σχολείου Αμυνταίου Ε β δ ο μ α δ ι α ί α Ε φ η μ ε ρ ί δ α τ η ς Φ λ ώ ρ ι ν α ς Χ ά ν ο υ μ ε κ α ι τ ο 1 ο Σ ύ ν τ α γ μ α Π ε ζ ι κ ο ύ ; Συνέντευξη Τύπου του Αντιπεριφερειάρχη Στέφανου Μπίρου για τα τρέχοντα θέματα της

Διαβάστε περισσότερα

Όποιος ξέρει γράμματα έχει τρία μάτια.

Όποιος ξέρει γράμματα έχει τρία μάτια. Στο Νηπιαγωγείο μάθαμε την παροιμία.(νήπια) Όποιος ξέρει γράμματα έχει τρία μάτια. Έλα να την ξαναπούμε. Όποιος ξέρει έχει Παίξαμε και το παιχνίδι με την κρυμμένη λέξη. Αν σου αρέσουν τα παιχνίδια ένωσε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΜΦΥΛΙΕΣ ΔΙΑΜΑΧΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΟΙ ΕΜΦΥΛΙΕΣ ΔΙΑΜΑΧΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ Οι Μανιάτες στην Επανάσταση του 1821 343 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΟΙ ΕΜΦΥΛΙΕΣ ΔΙΑΜΑΧΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ Η Β Εθνοσυνέλευση του Άστρους Οι εκλογές των πληρεξουσίων 1239 για τη συμμετοχή τους στη Β Εθνοσυνέλευση προκηρύχθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ τ ω ν γ ι α τ ρ ω ν ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Δ ι μ η ν ι α ί α Έ κ δ ο σ η Τ Ε Υ Χ Ο Σ 2 1 8 (Τυπώνεται σε 25.500 αντίτυπα) ianoyaριοσ-φεβρουαριοσ

Διαβάστε περισσότερα

σελ.3 σελ.3 σελ.4 σελ.4 Ο Β ο υ λ ε υ τ ή ς Φ λ ώ ρ ι ν α ς τ η ς Ν. Δ. κ. Ε υ σ τ ά θ ι ο ς Κ ω ν σ τ α ν τ ι ν ί δ η ς σελ.4

σελ.3 σελ.3 σελ.4 σελ.4 Ο Β ο υ λ ε υ τ ή ς Φ λ ώ ρ ι ν α ς τ η ς Ν. Δ. κ. Ε υ σ τ ά θ ι ο ς Κ ω ν σ τ α ν τ ι ν ί δ η ς σελ.4 ΕΤΟΣ 4o ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 207 ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ: 1 ΕΥΡΩ Ε β δ ο μ α δ ι α ί α Ε φ η μ ε ρ ί δ α τ η ς Φ λ ώ ρ ι ν α ς E-mail: ixo@nextnet.gr Ιστός: http://echo.nextnet.gr Ε π ί σ κ ε ψ η τ ο υ π ρ ο έ δ ρ ο υ τ ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ 0555/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ 0555/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ 0555/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ Στην Αθήνα, σήμερα, 13/12/2012, οι υπογράφοντες τη παρούσα: Αφενός το Ν.Π.Ι.Δ. με

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αναρτητέα στο διαδίκτυο: Α.Δ.Α.: Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝ.Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟ 13 Νοεμβρίου 2013 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π ε ρ ι β α λ λ ο ν τ ι κ ό

Π ε ρ ι β α λ λ ο ν τ ι κ ό Ε β δ ο μ α δ ι α ί α Ε φ η μ ε ρ ί δ α τ η ς Φ λ ώ ρ ι ν α ς Π ε ρ ι β α λ λ ο ν τ ι κ ό ε π ε ι σ ό δ ι ο σ τ ο ν Α Η Σ Α μ υ ν τ α ί ο υ - Φ ι λ ώ τ α ΕΤΟΣ 4o ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 167 ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ: 1 ΕΥΡΩ Η ηχώ

Διαβάστε περισσότερα

Σκληρή κριτική στην Κυβέρνηση από το βουλευτή Στάθη Κωνσταντινίδη

Σκληρή κριτική στην Κυβέρνηση από το βουλευτή Στάθη Κωνσταντινίδη ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥΝΟΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΕΤΟΣ 3o ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 117 M.ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ 1,00 ΕΥΡΩ Κατάληψη του κτιρίου της Π.Ε. Φλώρινας από το Σωματείο «ΛΥΓΚΗΣΤΙΣ» σελ. 3 Σκληρή κριτική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6Ψ8Μ9-ΩΙΕ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Ασφαλείας : Να διατηρηθεί μέχρι : Μαρούσι, 24-06-2014 Αρ. Πρωτ. 97654/Δ2

ΑΔΑ: 6Ψ8Μ9-ΩΙΕ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Ασφαλείας : Να διατηρηθεί μέχρι : Μαρούσι, 24-06-2014 Αρ. Πρωτ. 97654/Δ2 ΑΔΑ: 6Ψ8Μ9-ΩΙΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ --- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

σελ.4 σελ. 3 Συνάντηση Αντιπεριφερειάρχη με κτηνοτρόφους της Τ. Κ. Κ έ λ λ η ς σελ.8 Ενημέρωση των πολιτών σχετικά με την προκαλούμενη

σελ.4 σελ. 3 Συνάντηση Αντιπεριφερειάρχη με κτηνοτρόφους της Τ. Κ. Κ έ λ λ η ς σελ.8 Ενημέρωση των πολιτών σχετικά με την προκαλούμενη Ε β δ ο μ α δ ι α ί α Ε φ η μ ε ρ ί δ α τ η ς Φ λ ώ ρ ι ν α ς Θανατηφόρο τ ρ ο χ α ί ο α τ ύ χ η μ α σ τ η Ν. Ε. Ο. σελ.3 Κ ο ζά ν η ς - Φ λ ώ ρ ι ν α ς Μετά από καθυστερήσεις δύο ετών, με παρέμβαση του

Διαβάστε περισσότερα

Ψ ή φ ι σ μ α κα τα δ ί κ η ς. Α μ υ ν τα ί ο υ γ ι α τ η δ ο λ ο φ ο ν ί α το υ Π α ύ λ ο υ Φ ύ σ σ α

Ψ ή φ ι σ μ α κα τα δ ί κ η ς. Α μ υ ν τα ί ο υ γ ι α τ η δ ο λ ο φ ο ν ί α το υ Π α ύ λ ο υ Φ ύ σ σ α σελ. 3 ΤΕ- Ε β δ ο μ α δ ι α ί α Ε φ η μ ε ρ ί δ α τ η ς Φ λ ώ ρ ι ν α ς Δ ι η μ ε ρ ί δ α γ ι α τ η ν α ν ε ρ γ ί α χ ω ρ ί ς α ν έ ρ γ ο υ ς Γιάννης Αντωνιάδης Πρώην Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης: Ό χ

Διαβάστε περισσότερα

Το, -18 μόλις σελίδων-, «Βοήθημα» που ακολουθεί, διατίθεται μόνον εδώ, διαδικτυακά, και δεν αποτελεί μέρος της έντυπης έκδοσης της «Ελευθερίας».

Το, -18 μόλις σελίδων-, «Βοήθημα» που ακολουθεί, διατίθεται μόνον εδώ, διαδικτυακά, και δεν αποτελεί μέρος της έντυπης έκδοσης της «Ελευθερίας». Το, -18 μόλις σελίδων-, «Βοήθημα» που ακολουθεί, διατίθεται μόνον εδώ, διαδικτυακά, και δεν αποτελεί μέρος της έντυπης έκδοσης της «Ελευθερίας». 1 ΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΝΑΔΩΝ Α ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΝΑΔΩΝ Α ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΡΓΑΣΙΑ: Αναγόμωση συντήρηση Αναγόμωση συντήρηση Μονάδες Α Βάθμιας εκπ/σης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή υποχρεώσεων 1 ΕΡΓΑΣΙΑ: Αναγόμωση συντήρηση Τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

θ α ν ά σ η ς τ ρ ι α ρ ί δ η ς Lacrimosa ή τ ο α π έ π ρ ω τ Σ χ ι σ μ ή γ ι α δ ύ ο π ρ ό σ ω π α σ ε δ υ ο π ρ ά ξ ε ι ς

θ α ν ά σ η ς τ ρ ι α ρ ί δ η ς Lacrimosa ή τ ο α π έ π ρ ω τ Σ χ ι σ μ ή γ ι α δ ύ ο π ρ ό σ ω π α σ ε δ υ ο π ρ ά ξ ε ι ς θ α ν ά σ η ς τ ρ ι α ρ ί δ η ς Lacrimosa ή τ ο α π έ π ρ ω τ ο Σ χ ι σ μ ή γ ι α δ ύ ο π ρ ό σ ω π α σ ε δ υ ο π ρ ά ξ ε ι ς 1 2 η αλήθεια είναι το αντίθετο της αγάπης σημείωση Και το Lacrimosa (όπως

Διαβάστε περισσότερα

Παραμένει ο Δήμος της Πρέσπας;

Παραμένει ο Δήμος της Πρέσπας; ΕΤΟΣ 2o ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 66 ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010 ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ 1,00 ΕΥΡΩ Τρεις Δήμοι στο Νομό της Φλώρινας Παραμένει ο Δήμος της Πρέσπας; Οι αποκαλυφθείσες εκτάσεις της λίμνης Βεγορίτιδας δ ι χ ά ζ ο υ ν τους

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Ε Γ Κ Τ Ι Κ Ο Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Ο ΣΕ Ο Λ Ο Μ Ε Λ Ε Ι Α

Ε Λ Ε Γ Κ Τ Ι Κ Ο Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Ο ΣΕ Ο Λ Ο Μ Ε Λ Ε Ι Α Επί του Απολογισμού των εσόδων και εξόδων του Κράτους έτους 2006 και του Γενικού Ισολογισμού της 31 ης Δεκεμβρίου 2006, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 περ. ε σε συνδυασμό με το άρθρο 79 παρ. 7 του Συντάγματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΣΤ. Τετάρτη 4 Μαΐου 2011

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΣΤ. Τετάρτη 4 Μαΐου 2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΣΤ Τετάρτη 4 Μαΐου 2011 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 9434 2. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν μαθητές από το 9ο Δημοτικό Σχολείο Αλίμου,

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα Υγιεινή & Ασφάλεια στην Εργασία - φ Α^ρισ/

Θέμα Υγιεινή & Ασφάλεια στην Εργασία - φ Α^ρισ/ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Εκπαιδευτικό Ιδρυμα Καβαλας Σ χ ο λ ή Τ ε χ ν ο λ ο γ ι κ ώ ν Ε φ α ρ μ ο γ ώ ν Τ μ ή μ α Τ ε χ ν ο λ ο γ ία ς & Χ η μ ε ί α ς Π ε τ ρ ε λ α ί ο υ & Φ / ς ικ ο υ Α έ ρ ιο υ Π τ υ χ ι α κ ή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (Π.Ο.Σ.Ε. Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.) Ιπποκράτους 196 198 114 71 ΑΘΗΝΑ Τηλ. : 210 6440873 FAX : 210 6454223 Site: www.poseypexode.gr Email:poseypexode@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΥΧΡΩΜΑ ΜΟΛΥΒΙΑ. «Γ λ υ κ ό κ α λ ο κ α ι ρ ά κ ι» της Γ ω γ ώ ς Α γ γ ε λ ο π ο ύ λ ο υ

ΥΧΡΩΜΑ ΜΟΛΥΒΙΑ. «Γ λ υ κ ό κ α λ ο κ α ι ρ ά κ ι» της Γ ω γ ώ ς Α γ γ ε λ ο π ο ύ λ ο υ ΤΑ Π ΥΧΡΩΜΑ ΜΟΛΥΒΙΑ Εφη μ ε ρ ί δ α τ ο υ τ μ ή μ α τ ο ς Β τ ο υ 1 9 ου Δ η μ ο τ ι κ ο ύ σ χ ο λ ε ί ο υ Η ρ α κ λ ε ί ο υ Α ρ ι θ μ ό ς φ ύ λ λ ο υ 1 Ι ο ύ ν ι ο ς 2 0 1 5 «Γ λ υ κ ό κ α λ ο κ α ι ρ

Διαβάστε περισσότερα

Κραυγή. Δεν έχει μείνει τίποτε άλλο να πει κανείς για τη σήψη και τη διαφθορά. α γ ω ν ί α ς από τον Σύλλογο Νεφροπαθών Φλώρινας

Κραυγή. Δεν έχει μείνει τίποτε άλλο να πει κανείς για τη σήψη και τη διαφθορά. α γ ω ν ί α ς από τον Σύλλογο Νεφροπαθών Φλώρινας Θανάσιμος τραυματισμός 29χρονου εργαζόμενου στη Φλώρινα Ε β δ ο μ α δ ι α ί α Ε φ η μ ε ρ ί δ α τ η ς Φ λ ώ ρ ι ν α ς Κραυγή α γ ω ν ί α ς από τον Σύλλογο Νεφροπαθών Φλώρινας Συνάντηση εργασίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 5/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 5/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 26/2/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ 5ο ΑΡΙΘ.ΦΥΛΛΟΥ 252 ΓΡΑΦΕΙΑ: ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ:ΕΙΡΗΝΗΣ 2 ΤΚ 51100 ΓΡΕΒΕΝΑ ΤΗΛ.24620/22.086 FAX:24620/22.087 ΤΡΙΤΗ 25 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΙΜΗ ΦΥΛ 0,30

ΕΤΟΣ 5ο ΑΡΙΘ.ΦΥΛΛΟΥ 252 ΓΡΑΦΕΙΑ: ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ:ΕΙΡΗΝΗΣ 2 ΤΚ 51100 ΓΡΕΒΕΝΑ ΤΗΛ.24620/22.086 FAX:24620/22.087 ΤΡΙΤΗ 25 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΙΜΗ ΦΥΛ 0,30 ΘΑΡΣΕΙΝ Τ ΑΛΗΘH ΛΕΓΩΝ ΕΤΟΣ 5ο ΑΡΙΘ.ΦΥΛΛΟΥ 252 ΓΡΑΦΕΙΑ: ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ:ΕΙΡΗΝΗΣ 2 ΤΚ 51100 ΓΡΕΒΕΝΑ ΤΗΛ.24620/22.086 FAX:24620/22.087 ΤΡΙΤΗ 25 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΙΜΗ ΦΥΛ 0,30 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

σελ.3 Ο Γι όαχιμ Φο ύ χτε λ ε π ι κε φ αλ ή ς κλιμακ ί ου Γερ μανώ ν α ξ ι ωματούχω ν κα ι ε π ι χε ι ρημ α τ ι ώ ν σελ.4 σελ.

σελ.3 Ο Γι όαχιμ Φο ύ χτε λ ε π ι κε φ αλ ή ς κλιμακ ί ου Γερ μανώ ν α ξ ι ωματούχω ν κα ι ε π ι χε ι ρημ α τ ι ώ ν σελ.4 σελ. Ε β δ ο μ α δ ι α ί α Ε φ η μ ε ρ ί δ α τ η ς Φ λ ώ ρ ι ν α ς ΕΤΟΣ 5o ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 227 ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ: 1 ΕΥΡΩ E-mail: ixo@nextnet.gr Βlog: http://nextnet.gr/blog Ιστός: http://echo.nextnet.gr Tέλος εποχής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ) 2000-2006 ΜΕΤΡΟ 2.5, ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2.5.1, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ 2.5.1.α

Ε.Π. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ) 2000-2006 ΜΕΤΡΟ 2.5, ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2.5.1, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ 2.5.1.α Ε.Π. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ) 2000-2006 ΜΕΤΡΟ 2.5, ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2.5.1, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ 2.5.1.α ΕΡΓΟ: «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά µε αυτό το Βιβλίο

Σχετικά µε αυτό το Βιβλίο ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σχετικά µε αυτό το Βιβλίο Α υτό το βιβλίο περιέχει ιστορίες για παιδιά, διαφορετικές ωστόσο από τις συνηθισµένες. Πρόκειται για µια συλλογή από είκοσι διαδραστικές ιστορίες µε στοχαστικές προεκτάσεις,

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003570450 2015-12-24

15PROC003570450 2015-12-24 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΟΧ ΕΘΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ(PROGRAM OPERATOR) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο υπουργός. Δόθηκε στον Αλέξη Τσίπρα η πεντασέλιδη πρόταση των «θεσμών» Άμυνας Πάνος Καμμένος σε φυλάκια της Φλώρινας

Ο υπουργός. Δόθηκε στον Αλέξη Τσίπρα η πεντασέλιδη πρόταση των «θεσμών» Άμυνας Πάνος Καμμένος σε φυλάκια της Φλώρινας Ε β δ ο μ α δ ι α ί α Ε φ η μ ε ρ ί δ α τ η ς Φ λ ώ ρ ι ν α ς 5 ΕΤΟΣ 5o ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 328 ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ: 1 ΕΥΡΩ Email:ixo@nextnet.gr Βlog: http://nextnet.gr/blog Site: http://echo.nextnet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΤΕΧΝΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ (ΕΜ16) ΓΕΝΙΚΑ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΤΕΧΝΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ (ΕΜ16) ΓΕΝΙΚΑ ΓΕΝΙΚ Ο ωρομίσθιος αμείβεται και για τις ημέρες που το σχολείο πραγματοποιεί εκδρομή, είναι κλειστό λόγω καταλήψεων, λόγω κακοκαιρίας με απόφαση Νομάρχη, λόγω εκλογών, λόγω συνελεύσεων των συνδικαλιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Σ υ λ λ α λ η τ ή ρ ι ο για τη διάσωση του νοσοκομείου της Φλώρινας

Σ υ λ λ α λ η τ ή ρ ι ο για τη διάσωση του νοσοκομείου της Φλώρινας ΤΕ- Ε β δ ο μ α δ ι α ί α Ε φ η μ ε ρ ί δ α τ η ς Φ λ ώ ρ ι ν α ς Σ υ λ λ α λ η τ ή ρ ι ο για τη διάσωση του νοσοκομείου της Φλώρινας σελ.3 Ανακοινώθηκαν οι αντιδήμαρχοι και ορίσθηκε το προεδρείο και τα

Διαβάστε περισσότερα

Ν έ α ς κ ρ ή ν η ς κ α ι Καλαμαριάς ο Αρχιμανδρίτης Ι ο υ σ τ ί ν ο ς Μ π α ρ δ ά κ α ς. σελ.3

Ν έ α ς κ ρ ή ν η ς κ α ι Καλαμαριάς ο Αρχιμανδρίτης Ι ο υ σ τ ί ν ο ς Μ π α ρ δ ά κ α ς. σελ.3 Ε β δ ο μ α δ ι α ί α Ε φ η μ ε ρ ί δ α τ η ς Φ λ ώ ρ ι ν α ς Μητροπολίτης Ν έ α ς κ ρ ή ν η ς κ α ι Καλαμαριάς ο Αρχιμανδρίτης Ι ο υ σ τ ί ν ο ς Μ π α ρ δ ά κ α ς Ημερίδα με θέμα : «Εξορυκτική δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π Λ Ε Ι Ο Δ Ο Τ Ι Κ Η Σ Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Σ Ι Α Σ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π Λ Ε Ι Ο Δ Ο Τ Ι Κ Η Σ Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Σ Ι Α Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Τ Μ Η Μ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ε. Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2014

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ε. Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ε Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2014 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 273 2. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Γενικό Λύκειο Βαθέος

Διαβάστε περισσότερα

σελ.3 σελ.3 Ημερίδα με θέμα: «Σύγχρονη διάγνωση και αντιμετώπιση διαταραχών ακοής και ομιλίας στα παιδιά»

σελ.3 σελ.3 Ημερίδα με θέμα: «Σύγχρονη διάγνωση και αντιμετώπιση διαταραχών ακοής και ομιλίας στα παιδιά» ΤΕ- Ε β δ ο μ α δ ι α ί α Ε φ η μ ε ρ ί δ α τ η ς Φ λ ώ ρ ι ν α ς ΕΤΟΣ 5o ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 312 ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ: 1 ΕΥΡΩ Email:ixo@nextnet.gr Βlog: http://nextnet.gr/blog Site: http://echo.nextnet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β ΣτΕ 2016/2012 Δεν ακυρώνεται η ΠΟΛ.1040/26.2.2011 περι της αναπροσαρμογής τιμών του συστήματος Αντικειμενικού Προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των ακινήτων που βρίσκονται σε περιοχές εντός σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΙΣΤ. Πέµπτη 31 Ιανουαρίου 2013

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΙΣΤ. Πέµπτη 31 Ιανουαρίου 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΙΣΤ Πέµπτη 31 Ιανουαρίου 2013 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 7055, 7129 2. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Γυµνάσιο

Διαβάστε περισσότερα

συμφώνησαν, συνομολόγησαν και αποδέχτηκαν τα ακόλουθα:

συμφώνησαν, συνομολόγησαν και αποδέχτηκαν τα ακόλουθα: ΑΡΙΘΜΟΣ 0511/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ "ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΙΩΤΗΣ" Στην Αθήνα, σήμερα, 13/12/2012, οι υπογράφοντες τη παρούσα: Αφενός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Ο Δ Η Γ Ο Σ Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Η Σ Τ Η Σ Ν Ο Μ Ο Θ Ε Σ Ι Α Σ 1 η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σπύρος Βούγιας Υφυπουργός Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων: «Θα είμαι ο πρώτος επιβάτης του τρένου το Σάββατο 30 Απριλίου»

Σπύρος Βούγιας Υφυπουργός Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων: «Θα είμαι ο πρώτος επιβάτης του τρένου το Σάββατο 30 Απριλίου» ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥΝΟΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΕΤΟΣ 3o ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 114 ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ 1,00 ΕΥΡΩ Σπύρος Βούγιας Υφυπουργός Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων: «Θα είμαι ο πρώτος επιβάτης του τρένου

Διαβάστε περισσότερα

Ιλιάδα Έπος. Όμηρος Μετάφραση Αλέξανδρου Πάλλη Αθήνα, 1936, Εστία. Περιεχόμενα:

Ιλιάδα Έπος. Όμηρος Μετάφραση Αλέξανδρου Πάλλη Αθήνα, 1936, Εστία. Περιεχόμενα: Ιλιάδα Έπος Όμηρος Μετάφραση Αλέξανδρου Πάλλη Αθήνα, 1936, Εστία. Περιεχόμενα: Ραψωδία Α... 2 Ραψωδία Β... 17 Ραψωδία Γ... 29 Ραψωδία Δ... 40 Ραψωδία Ε... 53 Ραψωδία Ζ... 74 Ραψωδία Η... 87 Ραψωδία Θ...

Διαβάστε περισσότερα

Υ π ά ρ χ ο υ ν α ν τ ι κ ε ι μ ε ν ι κ έ ς η θ ι κ έ ς α ξ ί ε ς ;

Υ π ά ρ χ ο υ ν α ν τ ι κ ε ι μ ε ν ι κ έ ς η θ ι κ έ ς α ξ ί ε ς ; Υ π ά ρ χ ο υ ν α ν τ ι κ ε ι μ ε ν ι κ έ ς η θ ι κ έ ς α ξ ί ε ς ; του Δημήτρη Μησουρά, θεολόγου 1. - Ο άνθρωπος είναι ηθικό ον 2. - Οι ηθικές αρχές δεν είναι υποκειμενικές 3. - Οι ηθικές αρχές δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα

Η χριστουγεννιάτικη αλφαβήτα από το Α1 και το Α2. Α όπως Αστέρι Ν όπως νανούρισμα. Δ όπως Δώρα Π όπως Πρωτοχρονιά

Η χριστουγεννιάτικη αλφαβήτα από το Α1 και το Α2. Α όπως Αστέρι Ν όπως νανούρισμα. Δ όπως Δώρα Π όπως Πρωτοχρονιά Εκδίδονται από το 10/θ Δημοτικό Σχολείο Μήλου τηλέφωνο 2287021346 Δεκέμβριος 2012 αριθμός φύλου 49ο Η χριστουγεννιάτικη αλφαβήτα από το Α1 και το Α2 Α όπως Αστέρι Ν όπως νανούρισμα Β όπως Βοσκός Ξ όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΣ 6 ης ΜΑΪΟΥ 2012

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΣ 6 ης ΜΑΪΟΥ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΣ 6 ης ΜΑΪΟΥ 2012 ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 178ο Αρωνίου 1 ο

Διαβάστε περισσότερα

Η Ν Ε Ο Φ Ι Λ Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ Η ΚΑΙ Σ Ο Σ Ι Α Λ Φ Ι Λ Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ Η Μ Υ Θ Ο Λ Ο Γ Ι Α ΓΙΑ Τ Η Ν Π Α Γ Κ Ο Σ Μ Ι Ο Π Ο Ι Η Σ Η

Η Ν Ε Ο Φ Ι Λ Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ Η ΚΑΙ Σ Ο Σ Ι Α Λ Φ Ι Λ Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ Η Μ Υ Θ Ο Λ Ο Γ Ι Α ΓΙΑ Τ Η Ν Π Α Γ Κ Ο Σ Μ Ι Ο Π Ο Ι Η Σ Η Η Ν Ε Ο Φ Ι Λ Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ Η ΚΑΙ Σ Ο Σ Ι Α Λ Φ Ι Λ Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ Η Μ Υ Θ Ο Λ Ο Γ Ι Α ΓΙΑ Τ Η Ν Π Α Γ Κ Ο Σ Μ Ι Ο Π Ο Ι Η Σ Η Κεντροαριστερά και νεοφιλελευθερισμό Η όψιμη προσχώρηση του ΠΑΣΟΚ στην ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντική. συνάντηση του Επιμελητηρίου Φλώρινας στο Γειτονικό Μοναστήρι. Εκδήλωση για τις σελ.3 εξελίξεις στο δημόσιο

Σημαντική. συνάντηση του Επιμελητηρίου Φλώρινας στο Γειτονικό Μοναστήρι. Εκδήλωση για τις σελ.3 εξελίξεις στο δημόσιο ΤΕ- Ε β δ ο μ α δ ι α ί α Ε φ η μ ε ρ ί δ α τ η ς Φ λ ώ ρ ι ν α ς Σημαντική συνάντηση του Επιμελητηρίου Φλώρινας στο Γειτονικό Μοναστήρι Την Τ.Κ. Αχλάδας επισκέφθηκε ο Δήμαρχος Φλώρινας Εκδήλωση για τις

Διαβάστε περισσότερα

Συµβουλεύοµαι το κρυπτογραφικό αλφάβητο της Φιλικής Εταιρείας και. Ελευθερία ή Θάνατος. γ35343 ωβη3οω3η

Συµβουλεύοµαι το κρυπτογραφικό αλφάβητο της Φιλικής Εταιρείας και. Ελευθερία ή Θάνατος. γ35343 ωβη3οω3η 3 Συµβουλεύοµαι το κρυπτογραφικό αλφάβητο της Φιλικής Εταιρείας και Κρυπτογραφικό αλφάβητο της Φιλικής Εταιρείας α β γ δ ε ζ θ ι κ λ µ ν ξ ο π ρ σ τ φ χ ψ ω η ξ υ ψ ω 1 2 3 4 5 6 7 4α 8 9 ο α β γ δ 9α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 42, 105 63 ΑΘΗΝΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 42, 105 63 ΑΘΗΝΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 42, 105 63 ΑΘΗΝΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210. 32.59.197 FAX 32.59.229 8 Σεπτεμβρίου 2011 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΝΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θα είχε νόημα να διαλέξεις πλευρά...

Θα είχε νόημα να διαλέξεις πλευρά... Θα είχε νόημα να διαλέξεις πλευρά μόνο αν ο κόσμος μας ήταν σαν τη λογική τους! TEYXOΣ #1 WWWSTEKICHANIAGR ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΙΤΙΜΟ / / / ΣΕ ΘΕΣΗ ΕDITORIAL Μια αρχέγονη συνήθεια τα ομαδικά ταξίδια, υιοθετημένα σχεδόν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003586744 2015-12-29

15PROC003586744 2015-12-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ Αρ. πρωτ. : 37515/17-12-2015 ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Παροχή Εξειδικευμένων Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για την Υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜ. Πέµπτη 7 Μαρτίου 2013

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜ. Πέµπτη 7 Μαρτίου 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜ Πέµπτη 7 Μαρτίου 2013 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 8674 2. Άδεια απουσίας των Βουλευτών κ. κ. Γ. Ψαριανού και Γ. Παπανδρέου, σελ. 8647, 8753 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ Ν. Πέµπτη 28 Ιανουαρίου 2010

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ Ν. Πέµπτη 28 Ιανουαρίου 2010 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ Ν Πέµπτη 28 Ιανουαρίου 2010 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 2917,2977 2. Αδεια απουσίας του Βουλευτή κ. Κ. Μητσοτάκη, σελ. 2961 3. Ανακοινώνεται ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. 3 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2013

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. 3 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 3 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2013... 4 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ... 38 ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ 2014 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Α ΤΑΞΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΣΧΟΛΙΚΟ ΈΤΟΣ: 2013-2014)

ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ 2014 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Α ΤΑΞΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΣΧΟΛΙΚΟ ΈΤΟΣ: 2013-2014) ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ 2014 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Α ΤΑΞΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΣΧΟΛΙΚΟ ΈΤΟΣ: 2013-2014) Α Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ Η Α' τάξη Ημερησίου Γενικού Λυκείου αποτελεί τάξη γενικής παιδείας 35 συνολικά ωρών εβδομαδιαίως

Διαβάστε περισσότερα

σελ.3 σελ.3 Συνάντηση του Δημάρχου Φλώρινας με τον πρόεδρο του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας σελ. 7

σελ.3 σελ.3 Συνάντηση του Δημάρχου Φλώρινας με τον πρόεδρο του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας σελ. 7 ΤΕ- Ε β δ ο μ α δ ι α ί α Ε φ η μ ε ρ ί δ α τ η ς Φ λ ώ ρ ι ν α ς ΕΤΟΣ 5o ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 319 ΤΕΤΑΡΤΗ 1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ: 1 ΕΥΡΩ Email:ixo@nextnet.gr Βlog: http://nextnet.gr/blog Site: http://echo.nextnet.gr

Διαβάστε περισσότερα

συγκρότηση επιτροπών: α) Διενέργειας & Αξιολόγησης ψήφισαν οι Δημοτικοί Προμηθειών, β) Παραλαβής Προμηθειών (Ορθή Σύμβουλοι κ.

συγκρότηση επιτροπών: α) Διενέργειας & Αξιολόγησης ψήφισαν οι Δημοτικοί Προμηθειών, β) Παραλαβής Προμηθειών (Ορθή Σύμβουλοι κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Εγκρίνει με ΔΗΜΟΣ (19) ψήφους ΝΕΑΣ το ΣΜΥΡΝΗΣ Πρόγραμμα των Ιωνικών Γιορτών, αρνητικά ψήφισε η Δημοτική Σύμβουλος ANAΡΤΗΤΕΑ κα Ζησίμου Δημόκλεια. Α Π Ο Σ Π

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ: Υποψηφιότητα για τη θέση του Προέδρου μπορούν να υποβάλουν Καθηγητές Πρώτης Βαθμίδας ή Αναπληρωτές Καθηγητές.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ: Υποψηφιότητα για τη θέση του Προέδρου μπορούν να υποβάλουν Καθηγητές Πρώτης Βαθμίδας ή Αναπληρωτές Καθηγητές. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ Γραμματεία ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πληροφορίες: Κ. Συμεωνίδου Θεσσαλονίκη, 13-10-2015 Τηλ.: 2310997613

Διαβάστε περισσότερα

Ε Φ Υ Μ Ν Ι O N. Παρατίθενται γνώµες και απόψεις. σχετικές µε το έργο του Πρωτοψάλτη, οράρχη και κδότη βιβλίων. κκλησιαστικής ουσικής

Ε Φ Υ Μ Ν Ι O N. Παρατίθενται γνώµες και απόψεις. σχετικές µε το έργο του Πρωτοψάλτη, οράρχη και κδότη βιβλίων. κκλησιαστικής ουσικής 1 Ε Φ Υ Μ Ν Ι O N Παρατίθενται γνώµες και απόψεις σχετικές µε το έργο του Πρωτοψάλτη, οράρχη και κδότη βιβλίων κκλησιαστικής ουσικής Φ ώ τ η Θ ε ο δ ω ρ α κ ό π ο υ λ ο υ Εκδοτικός Οίκος «Μυρίπνοον» 2

Διαβάστε περισσότερα

Η ΗΧΩ σας εύχεται Ευτυχισμένο και Δημιουργικό 2016!!! σελ.3. σελ.3

Η ΗΧΩ σας εύχεται Ευτυχισμένο και Δημιουργικό 2016!!! σελ.3. σελ.3 Ε β δ ο μ α δ ι α ί α Ε φ η μ ε ρ ί δ α τ η ς Φ λ ώ ρ ι ν α ς 5 ΕΤΟΣ 5o ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 356 ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ: 1 ΕΥΡΩ Email:ixo@nextnet.gr Βlog: http://nextnet.gr/blog Site: http://echo.nextnet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2013 Αριθ. πρωτ.: 130

Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2013 Αριθ. πρωτ.: 130 ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2013 Αριθ. πρωτ.: 130 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α Κ Α Τ Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Γ Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ Β Μ Ε Ρ Ο Σ

Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α Κ Α Τ Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Γ Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ Β Μ Ε Ρ Ο Σ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΚΑΙ ΚΡΗΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ 1 Ο ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Σχολικό έτος 2014-15 Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α Κ Α Τ Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Γ Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ Ε ρ ω τ ή σ ε ι ς Π α ρ α θ έ μ α τ α Ό λ α τ α θ έ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α Μ Ε Α Φ Ο Ρ Μ Η Τ Η Ν Ε Ο Ρ Τ Η Τ Ω Ν Τ Ρ Ι Ω Ν Ι Ε Ρ Α Ρ Χ Ω Ν

Δ Ι Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α Μ Ε Α Φ Ο Ρ Μ Η Τ Η Ν Ε Ο Ρ Τ Η Τ Ω Ν Τ Ρ Ι Ω Ν Ι Ε Ρ Α Ρ Χ Ω Ν ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ Δ Ι Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α Μ Ε Α Φ Ο Ρ Μ Η Τ Η Ν Ε Ο Ρ Τ Η Τ Ω Ν Τ Ρ Ι Ω

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ» ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Βασίλειος Παρχαρίδης ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ : Τσαλίκη Αναστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 4 6-2014

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 4 6-2014 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 4 6-2014 Α1. Αναμφισβήτητα, ένα από τα καίρια χαρακτηριστικά της διηγηματογραφίας του Γεωργίου Βιζυηνού είναι το θεατρικό στοιχείο, γι αυτό άλλωστε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ

ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Μ Ν Α Δ Ε Σ Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ο. Τετάρτη 8 Ιουλίου 2015

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ο. Τετάρτη 8 Ιουλίου 2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ο Τετάρτη 8 Ιουλίου 2015 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 5ο και το 15ο Γυµνάσιο Περιστερίου, σελ. 4174 2. Η Ειδική

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001572380 2013-08-06

13PROC001572380 2013-08-06 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΔΑ: ΒΛΒΟΩΗ5-Μ2Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Χανιά: 31/7/2013 ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 62699 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 13PROC001572380

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΞΥΠΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΥΛΑ

Η ΕΞΥΠΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΥΛΑ Τιμή: 1 (με δώρο 2) Όλα τα χρήματα θα δοθούν στο Παγκύπριο Σύνδεσμο «Κάνε μια Ευχή» Μάης 2015 Μια έκδοση της Β 2 τάξης Τεύχος Α με την υποστήριξη της δασκάλας μας κ. Μαρίας Χριστοδούλου Κτωρή Τρέφομαι

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠOΥΡΓΕΙO ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠOΥΡΓΕΙO ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠOΥΡΓΕΙO ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Α Τ Ρ Ω Ν Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Σ Χ Ο Λ Η ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Πληρ.:Αικατερίνη Λιάπη,Αναπλ.Καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

14/11/2010. Πορεία Εργασίας. Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Μαθηματικών Επιμόρφωση Μάχιμων Εκπαιδευτικών. 1 η συνάντηση.

14/11/2010. Πορεία Εργασίας. Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Μαθηματικών Επιμόρφωση Μάχιμων Εκπαιδευτικών. 1 η συνάντηση. Πορεία ργασίας Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Μαθηματικών πιμόρφωση Μάχιμων κπαιδευτικών Δήμητρα Πίττα Πανταζή Ρίτα Παναούρα Μάριος Πιττάλης 1 η συνάντηση Νοέμβριος Δεκέμβριος 2010 Σύσταση συντονιστική επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΞΖ. Τρίτη 30 Ιουνίου 2015

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΞΖ. Τρίτη 30 Ιουνίου 2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΞΖ Τρίτη 30 Ιουνίου 2015 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επί διαδικαστικού θέµατος, σελ. 4017, 4018, 4019, 4020, 4021, 4022, 4023, 4024, 4025, 4026, 4027, 4028, 4029, 4032, 4033,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΜΟΩ9Μ-ΠΛΗ. Θωμάς Γεώργιος Αναστάσιος Χριστόδουλος Ιωάννης Γρηγόριος Ανδρέας Ανέστης Στυλιανός Κων/νος Γεώργιος Γεώργιος

ΑΔΑ: Β4ΜΟΩ9Μ-ΠΛΗ. Θωμάς Γεώργιος Αναστάσιος Χριστόδουλος Ιωάννης Γρηγόριος Ανδρέας Ανέστης Στυλιανός Κων/νος Γεώργιος Γεώργιος ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 24/5-12-2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. απόφ. 557/2012 ΘΕΜΑ: Καθορισμός τέλους καθαριότητας - φωτισμού για το οικ. έτος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Σελίδα 1 από 100 Σελίδα 2 από 100 Υπεύθυνη Δήλωση Δηλώνω υπεύθυνα και εν γνώσει των συνεπειών του νόμου ότι το παραδοτέο με τίτλο «Μελέτη Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας στην Πελοπόννησο» αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΕΠIΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΕΙΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015

ΕΡΓΟ: ΕΠIΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΕΙΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΡΓΟ: ΕΠIΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΕΙΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 30.000,00 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 34/2015 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διδά δά ον σκ τα τ ς α ιστο τ ρία στο στ δ ημ η ο μ τικό κ σχο σχ λ ο είο Οργάνω Οργάν ση υλικού Φλωρεντία Πιτζιόλη

Διδά δά ον σκ τα τ ς α ιστο τ ρία στο στ δ ημ η ο μ τικό κ σχο σχ λ ο είο Οργάνω Οργάν ση υλικού Φλωρεντία Πιτζιόλη Διδάσκοντας ιστορία στο δημοτικό σχολείο Οργάνωση υλικού: Φλωρεντία Πιτζιόλη-Τιμοθέου, ΕΔΕ, Πρόεδρος Ενδοτμηματικής Επιτροπής Κοινωνικών Θεμάτων Χαρά Μακρυγιάννη, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Συνεργάστηκαν:

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ Α.Π.: 2448/28-02-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: κ. Μαραζόπουλος Αθ. Tαχ. Δ/νση: K. Καραμανλή Τ.Κ. 46200 Παραμυθιά Τηλ.: 2666360132 Φαξ: 2666024155

Διαβάστε περισσότερα

Μεταφέρεται. Ηπιο δημοκρατική επιστήμη, λένε, είναι η πολιτική. η ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου της τηλεθέρμανσης. Π.Ε.

Μεταφέρεται. Ηπιο δημοκρατική επιστήμη, λένε, είναι η πολιτική. η ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου της τηλεθέρμανσης. Π.Ε. ΤΕ- Ε β δ ο μ α δ ι α ί α Ε φ η μ ε ρ ί δ α τ η ς Φ λ ώ ρ ι ν α ς Μεταφέρεται η ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου της τηλεθέρμανσης Φλώρινας Σε νοσοκομείο της Κρήτης 22 μαθητές του ΓΕΛ Αμυνταίου από τροφική

Διαβάστε περισσότερα

Η Αθηνά μας παίρνει τα Τ.Ε.Ι. ; Ότι ισχύει με τα παιδικά δώρα που φέρνει ο Άγιος Βασίλης, μέρες

Η Αθηνά μας παίρνει τα Τ.Ε.Ι. ; Ότι ισχύει με τα παιδικά δώρα που φέρνει ο Άγιος Βασίλης, μέρες ΕΤΟΣ 4o ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 203 ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ: 1 ΕΥΡΩ Ε β δ ο μ α δ ι α ί α Ε φ η μ ε ρ ί δ α τ η ς Φ λ ώ ρ ι ν α ς E-mail: ixo@nextnet.gr Ιστός: http://echo.nextnet.gr Γράμμα απ τον εκδότη... Αγαπητέ αναγνώστη,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ

ΠΤΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΤΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ Δ Ι Α Κ Ι Ν Η Σ Η Τ Ω Ν Α Γ Α Θ Ω Ν Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α ΠΟΥ Π Ρ Ο Β Λ Ε Π Ο Ν Τ Α Ι Α Π Ο Τ

Διαβάστε περισσότερα

Α π ε τ ρ ά π η. ληστεία στο Μητροπολιτικό Μέγαρο στη Φλώρινα. Μία από τα ίδια η επίσκεψη του Γ.Γ. Δημοσίων Έργων στη Φλώρινα

Α π ε τ ρ ά π η. ληστεία στο Μητροπολιτικό Μέγαρο στη Φλώρινα. Μία από τα ίδια η επίσκεψη του Γ.Γ. Δημοσίων Έργων στη Φλώρινα ΕΤΟΣ 5o ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 216 ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ: 1 ΕΥΡΩ Ε β δ ο μ α δ ι α ί α Ε φ η μ ε ρ ί δ α τ η ς Φ λ ώ ρ ι ν α ς E-mail: ixo@nextnet.gr Ιστός: http://echo.nextnet.gr Α π ε τ ρ ά π η ληστεία στο Μητροπολιτικό

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου:43618/25.09.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου:43618/25.09.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου:43618/25.09.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 38 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 24.09.2015 Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΡΦΗΓΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ

Ο ΑΡΦΗΓΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ Κατεπείγουσα Προθεσμίες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΙΑ ΣΑΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ ΑΡΦΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ ΚΛΑΔΟ ΟΡΓΑΝΨΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΨΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΣΜΗΜΑ 1 ο ΕΚΠΑΙΔΕΤΕΨΝ Αρμόδιος:

Διαβάστε περισσότερα