ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΝΤΟΥΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ. ΑΡΘΡΟ 1ο Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΝΤΟΥΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ. ΑΡΘΡΟ 1ο Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ"

Transcript

1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΝΤΟΥΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΑΡΘΡΟ 1ο Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ (α) Συνίσταται ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ µε την επωνυµία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ» µε έδρα την Αθήνα, οδός Γκυϊλφόρδου, αριθµ. 12 Πλ. Βικτωρίας. (β) Η επωνυµία του Ινστιτούτου στην Αγγλική Γλώσσα είναι: HELLENIC INSTITUTE OF INTERNAL AUDITORS. ΑΡΘΡΟ 2ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ (ΕΝΝΟΙΑ) ΣΚΟΠΟΣ Ως Εσωτερικοί Ελεγκτές νοούνται οι ελεγκτές επιχειρήσεων και οργανισµών ιδιωτικού και δηµοσίου δικαίου, οι οποίοι συνδέονται µε σχέση εξηρτηµένης εργασίας µε τις επιχειρήσεις, εργάζονται για λογαριασµό της εκάστοτε διοίκησης παρέχοντες συµβουλές και γνωµατεύσεις, διενεργούν τακτικούς, έκτακτους οικονοµικούς, λειτουργικούς και διοικητικούς ελέγχους (financial, operational and management audits). Σκοπός του Ινστιντούτου είναι: (α) Η προαγωγή της Ελεγκτικής Επιστήµης, η εµπέδωση επιστηµονικών γνώσεων και εµπειριών µεταξύ των µελών του, η βελτίωση των όρων ασκήσεως του

2 (β) (γ) (δ) επαγγέλµατος, η επαγγελµατική ανύψωση του επαγγέλµατος των Εσωτερικών Ελεγκτών, καθώς και η προστασία αυτού. Η συνεργασία µε οργανώσεις δηµοσίου και ιδιωτικού δικαίου στην Ελλάδα, καθώς και µε αντίστοιχους φορείς του εξωτερικού, οι οποίοι επιδιώκουν ανάλογους σκοπούς. Ο προσδιορισµός αρχών (principles) και προτύπων (standards) που προάγουν την Ελεγκτική Επιστήµη, η χορήγηση αναγνωρισµένων πιστοποιητικών, τα οποία θα βεβαιώνουν, ότι πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις του εσωτερικού ελέγχου. Η γνωριµία και η εν γένει ανάπτυξη της αλληλεγγύης µεταξύ των µελών του. ΑΡΘΡΟ 3ο ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΚΟΠΟΥ Την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών το Ινστιτούτο επιδιώκει µε τους εξής τρόπους: (α) Με την πλήρη διαφώτιση των µελών του σχετικά µε τα προβλήµατα που απασχολούν τον κλάδο και την επιδίωξη εφαρµµογής των κατάλληλων µέτρων προς επίλυση των προβληµάτων και την συνεργασία µε οποιαδήποτε διοίκηση ή αρχή για την επίλυση αυτών. (β) Με την ανταλλαγή γνώσεων, απόψεων, εµπειριών µεταξύ των µελών, µε διαλέξεις και επιµορφωτικά σεµινάρια επί επιστηµονικών θεµάτων που αναβαθµίζουν το επάγγελµα του Εσωτερικού Ελεγκτή. (γ) Με την διαµόρφωση υψηλής στάθµης και διεθνούς επιπέδου κανόνων δεοντολογίας µεταξύ των µελών. (δ) Με τη διεξαγωγή σεµιναρίων επιµορφώσεως στελεχών επιχειρήσεων, οργανισµών και ιδιωτών. (ε) Με την έκδοση, διάθεση, εµπορία βιβλίων, συγγραµµάτων, περιοδικών και λοιπών εντύπων (µεταφράσεις ή συγγραφές) σε έντυπη ή ηλεκτρονική µορφή. (στ) Με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο που θα αποφασίζει το εκάστοτε ιοικητικό Συµβούλιο.

3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ ΑΡΘΡΟ 4ο ΜΕΛΗ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ (α) Τα µέλη διακρίνονται σε: 1. Τακτικά 2. όκιµα 3. Επίτιµα 4. Απλά (β) Τακτικά είναι τα µέλη τα οποία έχουν: (α) i.πτυχίο Πανεπιστηµίου Ελλάδος ή ii.πτυχίο Πανεπιστηµίου άλλης χώρας αναγνωρισµένο από το ΙΚΑΤΣΑ ή iii.τίτλο CIA και 3ετή προϋπηρεσία, ως εσωτερικοί ελεγκτές, αναγνωρισµένη και τεκµηριωµένη. (β) Πτυχίο Τ.Ε.Ι και 5ετή προϋπηρεσία, ως εσωτερικοί ελεγκτές, αναγνωρισµένη και τεκµηριωµένη. Τα τακτικά µέλη έχουν το δικαίωµα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι. όκιµα είναι τα µέλη, τα οποία έχουν: (α) Τα προσόντα των Τακτικών µελών αλλά µε µικρότερη προϋπηρεσία αντίστοιχα των 3 και 5 ετών για τους πτυχιούχους Πανεπιστηµίων και Τ.Ε.Ι. (β) Πτυχίο ξένου Πανεπιστηµίου µη αναγνωρισµένο από το ΙΚΑΤΣΑ. (γ) Πτυχίο αναγνωρισµένου κολεγίου (π.χ. Deree). (δ) Χωρίς πτυχίο και µε προϋπηρεσία minimum 10ετή. Όλα τα δόκιµα µέλη, τα οποία ανήκουν στις ανωτέρω κατηγορίες (β), (γ), (δ) δεν µπορούν να γίνουν τακτικά µέλη, εκτός εάν γίνει αλλαγή του καταστατικού του Ε.Ι.Ε.Ε. Τα δόκιµα µέλη έχουν το δικαίωµα του εκλέγειν. Επίτιµα µέλη µπορούν να ονοµάζονται όσοι προτείνονται από τη Γενική Συνέλευση (λόγω σπουδαίας συνεισφοράς). Ως επίτιµα µέλη µπορούν να

4 ονοµάζονται και οι ιεθυντές Εταιρειών, οι οποίες έχουν στηρίξει ή στηρίζουν σηµαντικά το Ε.Ι.Ε.Ε. εν έχουν το δικαίωµα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι. Απλά µέλη είναι: (α) Εταιρείες Νοµικά Πρόσωπα απλά µέλη µας και (β) Φοιτητές Πανεπιστηµίων. Τα απλά µέλη δεν έχουν το δικαίωµα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι. (γ) Μέλη που δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις αλλά είναι εγγεγραµµένοι στο Ινστιτούτο διατηρούν την ιδιότητά των. Σε περίπτωση όµως κατά την οποία τα προαναφερόµενα µέλη χάσουν καθ οιονδήποτε τρόπο την ιδιότητά του µέλους δεν έχουν το δικαίωµα επανεγγραφής στο Ινστιτούτο εκτός εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις της προηγούµενης παραγράφου κατά το χρόνο της υποβολής της αιτήσεως. ΑΡΘΡΟ 5ο ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΟΥΣ Κάθε άτοµο εγγράφεται ως Τακτικό ή όκιµο µέλος κατόπιν αιτήσεώς του, απευθυνοµένης προς το ιοικητικό Συµβούλιο του Ινστιτούτου, µετά σύστασή του από ένα τουλάχιστον παλαιότερο µέλος και συνοδευοµένης από τα εξής δικαιολογητικά: (α) Επίσηµο αντίγραφο πτυχίου σπουδών κατά το άρθρο 4 του παρόντος προβλεπόµενα. (β) Βεβαίωση από τον εργοδότη του υποψηφίου µέλους, από την οποία να προκύπτει αφ ενός µεν η ιδιότητα του υποψηφίου ως Εσωτερικού Ελεγκτή, αφ ετέρου δε το χρονικό διάστηµα που αυτός ασκεί το επάγγελµα το Εσωτερικού Ελεγκτή. (γ) Οποιοδήποτε άλλο συµπληρωµατικό έγγραφο ζητηθεί από το ιοικητικό Συµβούλιο. Εν συνεχεία η αίτηση του υποψηφίου εισάγεται και συζητείται στο ιοικητικό Συµβούλιο, το οποίο εντός προθεσµίας δύο (2) µηνών από την υποβολή αυτής υποχρεούται να αποφανθεί, εάν αποδέχεται ή όχι την αίτηση, άλλως, παρελθούσης απράκτου της προαναφεροµένης προθεσµίας, ο υποψήφιος γίνεται µέλος αυτοδικαίως,αρκεί αποδεδειγµένα να έχει τις προϋποθέσεις της παραγράφου (β) του άρθρου 4. Το ιοικητικό Συµβούλιο αποφασίζει αιτιολογηµένα επί της αιτήσεως δια

5 ψηφοφορίας, δεν δικαιούται όµως να επιτρέψει την εισδοχή του αιτούντος, εάν αυτός δεν συγκεντρώνει τις προαναφερόµενες προϋποθέσεις. Το όκιµο µέλος µετατάσσεται σε Τακτικό µέλος µετά από αίτησή του, εφ όσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του προηγούµενου άρθρου. Μέλος, το οποίο για οποιοδήποτε λόγο δεν κατέβαλε την κατά τα κατωτέρω οριζόµενα συνδροµή του, διαγράφεται αυτοδικαίως µετά από έγγραφη προειδοποίηση. Μέλος, το οποίο για οποιονδήποτε λόγο έχασε την ιδιότητα του µέλους, για να επανεγγραφεί πρέπει αφ ενός µεν να ακολουθηθεί η διαδικασία του παρόντος άρθρου, αφ ετέρου δε να πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου (β) του άρθρου 4 κατά τον χρόνο υποβολής της αιτήσεως. ΑΡΘΡΟ 6ο Ι ΙΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ Το µέλος πρέπει να είναι Έλληνας πολίτης ή πολίτης κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας που να µην έχει στερηθεί το δικαίωµα της ελευθερίας ιδρύσεως συνεταιρισµών ή ενώσεως προσώπων, ούτε των πολιτικών δικαιωµάτων µε δικαστική απόφαση ή αυτοδικαίως. Η εγγραφή Τακτικών, οκίµων ή η ανακήρυξη Επίτιµων µελών που δεν είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες κράτους µέλους της Ε.Ο.Κ. δύναται να αποφασιστεί από το ιοικητικό Συµβούλιο µε ειδική εξουδιοδότηση της Γενικής Συνελεύσεως. Εν πάση όµως περιπτώσει οι εγγραφές τέτοιων µελών θα ανακοινώνονται από το ιοικητικό Συµβούλιο στην ετήσια Γενική Συνέλευση, η οποία δύναται να εγκρίνει τελεσίδικα την απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ΠΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 7ο ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΠΟΡΟΙ Οι πόροι του Ινστιτούτου διακρίνονται σε: (α) Τακτικούς

6 (β) Έκτακτους Τακτικοί πόροι είναι τα δικαιώµατα εγγραφής και οι ετήσιες συνδροµές των µελών και καθορίζονται µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου. Το δικαίωµα εγγραφής ορίζεται στο ποσόν των ευρώ δεκατεσσάρων και εβδοµήντα έξι λεπτών ( 14,76). Οι αλλαγές του δικαιώµατος εγγραφής θα γίνονται µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου. Το ποσόν της ετήσιας εισφοράς ορίζεται διά µεν τα τακτικά µέλη στο ποσόν των ευρώ πενήντα οχτώ και εξήντα εννιά λεπτών ( 58,69), διά δε τα δόκιµα µέλη στο ποσόν των ευρώ σαράντα τεσσάρων ( 44,00). Στα ποσά αυτά δεν συµπεριλαµβάνεται η εισφορά για το Institute of International Auditors. ιά τα απλά µέλη το ποσόν της ετήσιας εισφοράς ορίζεται σε ευρώ διακόσια ενενήντα τρία και σαράντα επτά λεπτά ( 293,47) εφ όσον είναι εταιρείες και σε ευρώ δεκατέσσερα και εβδοµήντα έξι λεπτά ( 14,76) εφ όσον είναι φοιτητές Πανεπιστηµίου. Τα ποσά αυτά προτείνονται µετά από υπολογισµό του minimum κόστους λειτουργίας του Ε.Ι.Ε.Ε. Οι αλλαγές των ετήσιων εισφορών θα γίνονται µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου. Έκτακτοι πόροι είναι οι έκτακτες εισφορές, τα έσοδα εκδηλώσεων των µελών, οι προσφορές των µελών ή τρίτων, ως και κάθε πρόσοδος ή επιδότηση στα πλαίσια των σκοπών του Ινστιτούτου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΑΡΘΡΟ 8ο ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ Τα Τακτικά µέλη, εφ όσον έχουν εκπληρώσει τις οικονοµικές τους υποχρεώσεις, απολαµβάνουν του δικαιώµατος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι και κάθε άλλου δικαιώµατος που παρέχεται από τον νόµο και το καταστατικό αυτό. Τα όκιµα µέλη, εφ όσον έχοθν εκπληρώσει τις οικονοµικές τους υποχρεώσεις, απολαµβάνουν του δικαιώµατος του εκλέγειν, όχι όµως του εκλέγεσθαι. Τα Επίτιµα µέλη, δεν απολαµβάνουν των δικαιωµάτων του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι. Τα µέλη

7 προσέρχονται στις Ετήσιες Γενικές Συνελεύσεις ή στις Έκτακτες και ψηφίζουν αυτοπροσώπως επί των θεµάτων της ηµερησίας διατάξεως. Όλα τα µέλη έχουν την υποχρέωση να συµβάλλουν στην προαγωγή των σκοπών του Ινστιτούτου και µόνον, αποφεύγοντας κάθε δραστηριότητα που αντιστρατεύεται τους σκοπούς αυτούς. Τα µέλη έχουν το δικαίωµα να προτείνουν οτιδήποτε κρίνουν, ότι συντελεί στην εκπλήρωση των σκοπών του Ινστιτούτου, µε έγγραφη πρότασή τους προς το ιοικητικό Συµβούλιο του Ινστιτούτου, το οποίο υποχρεούται να απαντήσει εγγράφως. Τα µέλη του Ινστιτούτου δικαιούνται να αποχωρήσουν ελεύθερα. Η αποχώρηση πρέπει να γνωστοποιείται εγγράφως προς το ιοικητικό Συµβούλιο τρεις (3) τουλάχιστον µήνες πριν από τη λήξη του λογιστικού έτους και ισχύει για το τέλος αυτού.οι αποχωρούντες ευθύνονται για την καταβολή της συνδροµής που αντιστοιχεί στον χρόνο που διετέλεσαν µέλη. ιαγραφή µελών: ιαγράφεται από το σωµατείο όποιο µέλος δεν καταβάλλει την ετήσια συνδροµή µέχρι και δύο (2) µήνες µετά το πέρας του έτους, κατόπιν αποστολής συστηµένης επιστολής. ιαγράφεται επίσης από το σωµατείο όποιο µέλος δεν εµφανισθεί για ένα χρόνο σε καµµία παρουσίαση µε θέµατα του Ε.Ι.Ε.Ε. χωρίς σοβαρή αιτία. ΑΡΘΡΟ 9ο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΣΚΟΠΟΣ: Ένα ιδιαίτερα σηµαντικό στοιχείο του επαγγέλµατος είναι η αποδοχή από τα µέλη του της ευθύνης προς το συµφέρον εκείνων, τους οποίους υπηρετεί. Τα µέλη του Ελληνικού Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών ( Μέλη) και οι Εγκεκριµένοι Εσωτερικοί Ελεγκτές (ΕΕΕ), πρέπει να διατηρούν υψηλά πρότυπα συµπεριφοράς για τη αποτελεσµατική άσκηση αυτού του καθήκοντος. Το Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών ( Ινστιτούτο) υιοθετεί αυτόν τον Κώδικα Ηθικών Αρχών για τα Μέλη και τους ΕΕΕ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ: Αυτός ο Κώδικας Ηθικών Αρχών αφορά όλα τα µέλη και τους ΕΕΕ. Η ιδιότητα του Μέλους του Ινστιτούτου και ο τίτλος του «Εγκεκριµένου Εσωτερικού Ελεγκτή» είναι εκούσιες ενέργειες. Αποδεχόµενοι την ιδιότητά τους τα Μέλη και οι

8 ΕΕΕ αναλαµβάνουν την υποχρέωση αυτοπειθαρχίας, ακόµη και πέρα από απαιτήσεις σχετικών νόµων και διατάξεων. Τα πρότυπα συµπεριφοράς που καθορίζονται από τον Κώδικα παρέχουν βασικές αρχές στην πρακτική του Εσωτερικού Ελέγχου. Τα Μέλη και οι ΕΕΕ θα πρέπει να κατανοήσουν, ότι χρειάζεται και η προσωπική τους κρίση στην εφαρµογή αυτών των αρχών. Οι ΕΕΕ θα χρησιµοποιούν τον τίτλο του «Εγκεκριµένου Εσωτερικού Ελεγκτή» µε διακριτικότητα και αξιοπρέπεια, έχοντας πλήρη επίγνωση της σηµασίας του τίτλου. Μέλη, που κρίνονται από το ιοικητικό Συµβούλιο του Ινστιτούτου, ότι παραβαίνουν τα πρότυπα συµπεριφοράς του Κώδικα Ηθικών Αρχών, θα υπόκεινται σε απώλεια της ιδιότητας του Μέλους του Ινστιτούτου. ΕΕΕ που κρίνονται παροµοίως, θα υπόκεινται σε απώλεια του τίτλου του «Εγκεκριµένου Εσωτερικού Ελεγκτή». ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ: (α) Τα µέλη θα ενεργούν µε τιµιότητα, αντικειµενικότητα και επιµέλεια στην εκτέλεση των καθηκόντων και των ευθυνών τους. (β) Τα µέλη θα επιδεικνύουν αφοσίωση σε όλα τα θέµατα που αφορούν στις υποθέσεις του Οργανισµού ή οποιουδήποτε άλλου, στον οποίο παρέχουν τις υπηρεσίες τους. Τα µέλη δεν θα συµµετέχουν ποτέ εν γνώσει των σε παράνοµη ή ανάρµοστη δραστηριότητα. (γ) Τα µέλη δεν θα συµµετάσχουν σε πράξεις ή δραστηριότητες δυσφηµιστικές για το επάγγελµα του Εσωτερικού Ελεγκτή ή για τον Οργανισµό τους. (δ) Τα µέλη θα αποφύγουν να συµµετάσχουν σε οποιαδήποτε δραστηριότητα, η οποία µπορεί να έρχεται σε σύγκρουση µε τα συµφέροντα του Οργανισµού τους, ή που θα επηρεάσει την ικανότητά τους να φέρουν εις πέρας αντικειµενικά τα καθήκοντα και τις ευθύνες τους. (ε) Τα µέλη δεν επιτρέπεται να δέχονται δώρα από υπάλληλο, πελάτη, επαγγελµατικό συνεργάτη του Οργανισµού, τα οποία θα µπορούσαν να επηρεάσουν την επαγγελµατική τους κρίση. (στ) Τα µέλη θα αναλαµβάνουν µόνον εκείνες τις υπηρεσίες, τις οποίες λογικά αναµένεται να ολοκληρώσουν µε επαγγελµατικό τρόπο. (ζ) Τα µέλη θα υιοθετούν τα κατάλληλα µέσα έτσι ώστε να συµµορφώνονται µε τα πρότυπα για την επαγγελµατική πρακτική του Εσωτερικού Ελέγχου.

9 (η) (θ) (ι) (ια) (ιβ) Τα µέλη πρέπει να επιδεικνύουν σύνεση στην χρήση πληροφοριών που απέκτησαν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. εν θα χρησιµοποιήσουν εµπιστευτικές πληροφορίες για προσωπικό όφελος ή µε τρόπο που µπορεί να είναι παράνοµος ή να βλάψει το συµφέρον του Οργανισµού τους. Τα µέλη, όταν αναφέρουν στην ιοίκηση προφορικά ή γραπτά τα αποτελέσµατα της εργασίας τους, θα αποκαλύπτουν όλα τα σηµαντικά στοιχεία που γνωρίζουν, τα οποία, αν δεν αποκαλυφθούν, θα µπορούσαν είτε να διαστρεβλώσουν το περιεχόµενο της αναφοράς για την λειτουργία της δραστηριότητας που ελέγχεται ή να αποκρύψουν παράνοµες πρακτικές. Τα µέλη θα προσπαθούν συνεχώς να βελτιώνουν την επίδοσή τους και την αποτελεσµατικότητά της υπηρεσίας που παρέχουν. Τα µέλη, κατά τη άσκηση του επαγγέλµατός τους θα είναι πάντα προσεκτικοί ώς προς την υποχρέωση τους να διατηρούν υψηλά πρότυπα ικανότητας, ηθικής και αξιοπρέπειας που διακηρύσσονται από το Ινστιτούτο. Τα µέλη θα είναι πιστά στο Καταστατικό και τους σκοπούς του Ινστιτούτου. Μέλος του Ινστιτούτου που παρέβη δι υπαιτίου πράξεως ή παραλείψεως τα καθήκοντα ή τις υποχρεώσεις του, που απορρέουν από το Καταστατικό αυτό και τη περί σωµατείων ισχύουσα νοµοθεσία, ή καταδικάστηκε για κακούργηµα που συνεπάγεται την στέρηση των πολιτικών δικαιωµάτων, την ελευθερία ιδρύσεως συνεταιρισµού και της ενώσεως προσώπων, υπόκειται ανάλογα µε την βαρύτητα της πράξεώς του σε (α) γραπτή επίπληξη, (β) προσωρινή αποβολή µέχρι και ένα έτος και (γ) διαγραφή από το Ινστιτούτο, µετά από αιτιολογηµένη απόφαση του Πειθαρχικού Συµβουλίου. Ο τιµωρηθείς δικαιούται να ασκήσει προσφυγή σύµφωνα µε το άρθρο 88 Α.Κ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΡΘΡΟ 10ο ΟΡΓΑΝΑ ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ Τα όργανα διοικήσεως είναι:

10 Α Η Γενική Συνέλευση των µελών που αποτελεί και το κυρίαρχο όργανο του Ινστιτούτου. Β Το 7µελές ιοικητικό Συµβούλιο Γ Η 3µελής Εξελεγκτική Επιτροπή Το 5µελές Πειθαρχικό Συµβούλιο. Α. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (Συνεδριάσεις, Απαρτία και Πλειοψηφία) (α) Η Γενική Συνέλευση αποτελεί την ανώτατη διοίκηση του Ινστιτούτου. Οι αποφάσεις λαµβάνονται µε πλειοψηφία των παρόντων µελών. (β) Την Γενική Συνέλευση αποτελούν µόνον τα τακτικά µέλη του Ινστιτούτου, που έχουν εκπληρώσει τις οικονοµικές υποχρεώσεισ τους προς το Ινστιούτο. (γ) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία ανεξαρτήτως αριθµού παρισταµένων ταµειακώς εντάξει µελών και αποφασίζει εγκύρως εφ όλων των θεµάτων εκτός από αυτά που αφορούν τροποποίηση ή διάλυση του Ινστιτούτου, διά τα οποία απαιτείται αυξηµένη απαρτία κατά τα στα οικεία άρθρα οριζόµενα. (δ) Οι Γενικές Συνελεύσεις του Ινστιτούτου διακρίνονται σε Τακτικές και Έκτακτες. Η Τακτική Γενική Συνέλευση συνέρχεται µια φορά το χρόνο κατά τους µήνες Μάρτιο ή Απρίλιο. Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις συνέρχονται για σοβαρά θέµατα του Ινστιτούτου µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου ή µε έγγραφη αίτηση του ενός εβδόµου (1/7) των τακτικών ταµειακώς εντάξει µελών του Ινστιτούτου.Το ιοικητικό Συµβούλιο είναι υποχρεωµένο σε σαράντα (40) ηµέρες το αργότερο από την υποβολή της αίτησης να συγκαλέσει την Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Αν το ιοικητικό Συµβούλιο αδρανεί ή αρνείται να συγκαλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση, αυτή µπορεί να συγκληθεί απ ευθείας από τους υποβάλλοντες την παραπάνω αίτηση. (ε) Τόπος Γενικών Συνελεύσεων µπορεί να ορισθεί οποιαδήποτε αίθουσα θεωρηθεί κατά την κρίση του ιοικητικού Συµβουλίου κατάλληλη για το σκοπό αυτό. (στ) Οι προσκλήσεις για τις Γενικές Συνελεύσεις πρέπει να αναγράφουν το χρόνο, τον τόπο και τα θέµατα που θα συζητηθούν, να υπογράφονται από τον

11 (ζ) (η) Πρόεδρο και το Γενικό Γραµµατέα του ιοικητικού Συµβουλίου και να γνωστοποιούνται στα µέλη δέκα (10) ηµέρες πριν από την Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης κατεπείγουσας ανάγκης η προαναφεροµένη γνωστοποίηση είναι έγκυρη, εάν γίνει εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών µε την προϋπόθεση ότι το ένα τέταρτο (1/4) των ταµειακώς εντάξει εγγεγραµµένων Τακτικών µελών ενέκριναν προ πάσης συζητήσεως την κατεπείγουσα φύση του θέµατος. Οι αποφάσεις λαµβάνονται µε µυστική ψηφοφορία και ψηφοδέλτια προκειµένου για αρχαιρεσίες, για εκλογές ιοικητικού Συµβουλίου, Ελεγκτικής και Εφορευτικής και αντιπροσώπων σε δευτεροβάθµια και τριτοβάθµια οργάνωση, επιλογή δευτεροβάθµιας οργάνωσης, για αντιπροσώπευση στην τριτοβάθµια, θέµατα εµπιστοσύνης προς τη ιοίκηση, έγκριση λογοκρισίας, προσωπικά ζητήµατα και κήρυξη απεργίας, µε ανάταση δε του χεριού σε κάθε άλλη περίπτωση. Οι αποφάσεις λαµβάνονται µε απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών και σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του Προέδρου της Γενικής Συνελεύσεως. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως και η Εφορευτική Επιτροπή των αρχαιρεσιών εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση. Β. ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (α) Το Ινστιτούτο διοικείται από 7µελές ιοικητικό Συµβούλιο, το οποίο εκλέγεται από αρχαιρεσίες µετά την Τακτική Γενική Συνέλευση και µε µυστική ψηφοφορία κάθε τρία (3) χρόνια (β) Το ιοικητικό Συµβούλιο αποτελείται από τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραµµατέα, Ταµία, Ειδικό Γραµµατέα, Έφορο και ένα µέλος. (γ) Η εκλογή είναι τιµητική και άµισθος. (δ) εν µπορεί να εκλεγεί µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου µέλος του Ινστιτούτου που έχει στερηθεί αυτοδικαίως ή µε δικαστική απόφαση των πολιτικών του δικαιωµάτων και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή. εν µπορεί να κατέχει την θέση Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γενικού Γραµµατέα µέλος του Ε.Ι.Ε.Ε. ο οποίος εργάζεται σε ελεγκτική εταιρεία. εν µπορούν να υπάρχουν περισσότερα από τρία (3) µέλη στο ιοικητικό Συµβούλιο του Ε.Ι.Ε.Ε. τα οποία προέρχονται από ελεγκτική εταιρεία ή από την ίδια εταιρεία.

12 (ε) (στ) (ζ) (η) (θ) Μέλος του ιοικητικού Συµβουλίου, εάν δεν τηρεί τις αρµοδιότητές του, όπως ορίζονται στο άρθρο 11 του Καταστατικού, θα παραπέµπεται στην Γενική Συνέλευση, η οποία θα αποφασίζει την παραµονή ή αποµάκρυνση του από αυτό. Εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από την εκλογή του το ιοικητικό Συµβούλιο συνέρχεται σε κοινή συνεδρίαση µε το παλαιό ιοικητικό Συµβούλιο για να παραλάβει την περιουσία και τα αρχεία του Ινστιτούτου και συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο στα βιβλία πρακτικών του ιοικητικού Συµβουλίου. Επίσης το νεοεκλεγέν ιοικητικό Συµβούλιο εντός της ιδίας ως άνω προθεσµίας συνέρχεται υποχρεωτικώς υπό την προεδρία εκείνου που έλαβε τις περισσότερες ψήφους και εκλέγει µε µυστική ψηφοφορία µεταξύ των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραµµατέα, Ειδικό Γραµµατέα, Ταµία και Έφορο. Το ιοικητικό Συµβούλιο επιµελείται των υποθέσεων του Ινστιτούτου, συµµορφούµενο προς τις διατάξεις του Καταστατικού, τις νόµιµες και έγκυρες αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως και τον νόµο, µεριµνά για την πραγµατοποίηση του σκοπού του Ινστιτούτου, αποφασίζει την σύγκληση των Γενικών Συνελεύσεων, συντάσσει την έκθεση των πεπραγµένων και υποβάλλει τον ετήσιο προϋπολογισµό προς έγκριση από τη Γενική Συνέλευση. Το ιοικητικό Συµβούλιο συνέρχεται σε τακτικές συνεδριάσεις µια φορά το δίµηνο και σε έκτακτες, όποτε κρίνεται αναγκαίο από τον Πρόεδρο ή από τρία (3) µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου τουλάχιστον. Το ιοικητικό Συµβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίσταται ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος, ο Γενικός Γραµµατέας ή ο Ειδικός Γραµµατέας και δύο (2) τουλάχιστον ακόµη µέλη. Οι αποφάσεις λαµβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων µελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου ή Αντιπροέδρου εφ όσον ο τελευταίος αντικαθιστά τον Πρόεδρο. Μέλος του ιοικητικού Συµβουλίου, το οποίο απουσιάζει αδικαιολόγητα απο τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις ή πέντε (5) µη συνεχείς σε ένα (1) έτος, θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί, την θέση του δε καταλαµβάνει µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου το πρώτο από τα τρία (3) αναπληρωµατικά µέλη, το οποίο καλείται από τον Πρόεδρο του ιοικητικού Συµβουλίου.

13 (ι) Σε περίπτωση κενώσεως καθ οιονδήποτε τρόπο της θέσεως του Προέδρου τότε καλείται µε επιµέλεια του Αντιπροέδρου το πρώτο αναπληρωµατικό µέλος και γίνεται ανακατανοµή όλων των αξιοµάτων από την αρχή µε µυστική ψηφοφορία. Σε περίπτωση κενώσεως καθ οιονδήποτε τρόπο της θέσεως του Αντιπροέδρου ή του Γενικού Γραµµατέα ή του Ταµία ή του Ειδικού Γραµµατέα, τότε καλείται το πρώτο αναπληρωµατικό µέλος και ανακατανέµονται τα αξιώµατα εκτός του αξιώµατος του Προέδρου και πάλι µε µυστική ψηφοφορία. Αν εκπέσει ο Έφορος ή το απλό µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου, τότε καλείται το πρώτο αναπληρωµατικό και καταλαµβάνει τη θέση του χωρίς βα απαιτείται να γίνει ανακατανοµή αξιωµάτων. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει αναπληρωµατικό µέλος για να αντικαταστήσει αποχωρήσαν µέλος το ιοικητικού Συµβουλίου ή καθ οιονδήποτε τρόπο αρνείται να καταλάβει την κενωθείσα θέση, το ιοικητικό Συµβούλιο καταφεύγει εντός σαράντα (40) ηµερών σε έκτακτη Γενική Συνέλευση και εκλογές για ανάδειξη νέου ιοικητικού Συµβουλίου. Το ιοικητικό Συµβούλιο έχει τη δυνατότητα να συστήνει επιτροπές εργασιών από µέλη του Ινστιτούτου, για ζητήµατα που ανακύπτουν και ανάγονται στους σκοπούς του Ινστιτούτου. Γ. ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αυτή αποτελείται από τρία (3) µέλη, τα οποία εκλέγονται απότις αρχαιρεσίες κάθε τρία (3) έτη ταυτοχρόνως µε την εκλογή του ιοικητικού Συµβουλίου. ιά µυστικής ψηφοφορίας µεταξύ των µελών της εκλέγεται ο Πρόεδρός της, έργο της δε είναι ο έλεγχος και η εποπτεία των οικονοµικών πράξεων του ιοικητικού Συµβουλίου. Στο τέλος κάθε χρήσεως συντάσσει έκθεση για την οικονοµική διαχείριση, την οποία υποβάλλει προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση, κατά την οποία µέλος της Εξελεγκτικής Επιτροπής χάσει καθ οιονδήποτε τρόπο την ιδιότητά του, τούτο αντικαθίσταται από αναπληρωµατικό µέλος της Εξελεγκτικής Επιτροπής, αν δε δεν υπάρχει αναπληµωµατικό µέλος τότε αντικαθίσταται από τον Πρόεδρο του Πειθαρχικού Συµβουλίου.

14 . ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Το Πειθαρχικό Συµβούλιο (Π.Σ.) αποτελείται από πέντε (5) µέλη, εκ των οποίων τα τρία (3) µέλη προέρχονται από το εκάστοτε ιοικητικό Συµβούλιο, τα δε υπόλοιπα δύο (2) µέλη εκλέγονται απ ευθείας από αρχαιρεσίες µετά την Γενική Συνέλευση κάθε τρία (3) έτη ταυτοχρόνως µε την εκλογή του ιοικητικού Συµβουλίου. Η εκλογή των τριών (3) µελών που προέρχονται από το ιοικητικό Συµβούλιο γίνεται αµέσως µετά την συγκρότηση σε σώµα του ιοικητικού Συµβουλίου, διά κληρώσεως. Εντός του πρώτου δεκαηµέρου µετά την εκλογή του νέου ιοικητικού Συµβουλίου και µε τη µέριµνα του τα κατά τον προαναφερόµενο τρόπο εκλεγέντα µέλη του Πειθαρχικού Συµβουλίου συγκροτούνται σε σώµα και δι ανατάσεως της χειρλος εκλέγουν τον Πρόεδρο, ο οποίος προΐσταται των συνεδριάσεων. Για να παραπεµφθεί κάποιο µέλος του Ινστιτούτου στο Πειθαρχικό Συµβούλιο, πρέπει να υπάρχει έγγραφη καταγγελία, απευθυνόµενη προς το ιοικητικό Συµβούλιο και µε παράλληλη κοινοποίηση προς τον Πρόεδρο του Πειθαρχικού Συµβουλίου, στην οποία να αναφέρονται οι λόγοι, οι οποίοι δικαιολογούν την παραποµπή του µέλους στο Πειθαρχικό Συµβούλιο. Εντός δέκα (10) ηµερών από τη λήψη της καταγγελίας το Πειθαρχικό Συµβούλιο συνέρχεται και µελετά την καταγγελία. Κατά τη συνεδρίαση κρατούνται Πρακτικά από τον Πρόεδρο του Πειθαρχικού Συµβουλίου. Αν το Πειθαρχικό Συµβούλιο αποφανθεί, ότι οι συγκεκριµένες καταγγελίες είναι βάσιµες, ενηµερώνεται το µέλος που παραπέµφθηκε µε συστηµένη επιστολή, το οποίο υποχρεούται να απαντήσει εγγράφως εντός τριάντα (30) ηµερών από της καταθέσεως στο ταχυδροµείο της επιστολής. Όταν ληφθεί η απάντηση ή αν περάσει άπρακτη η προαναφεροµένη προθεσµία το Πειθαρχικό Συµβούλιο συνέρχεται και πάλι και εντός δέκα (10) ηµερών εκδίδει την απόφασή του. Η απόφαση του Πειθαρχικού Συµβουλίου ανακοινώνεται γραπτώς µε συστηµένη επιστολή. Σε περίπτωση αποχωρήσεως για οιονδήποτε λόγο µέλους του Πειθαρχικού Συµβουλίου, είτε από αυτά που προέρχονται από το ιοικητικό Συµβούλιο είτε από αυτά που προέρχονται απ ευθείας από την Γενική Συνέλευση αναπληρώνεται από µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου διά κληρώσεως των υπολοίπων µελών του. Αν στο Πειθαρχικό Συµβούλιο παραπεµφθεί µέλος του, τότε αυτοµάτως το µέλος αυτό εκπίπτει από το αξίωµά του προσωρινώς και αντικαθίσταται κατά τα προαναφερόµενα. Το κατ αυτόν τον τρόπο αποχωρήσαν µέλος επανακτά το αξίωµά

15 του αυτοµάτως, εάν η απόφαση του Πειθαρχικού Συµβουλίου για την καταγγελία είναι απορριπτική. ΑΡΘΡΟ 11ο ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α. ΠΡΟΕ ΡΟΥ Ο Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου διευθύνει τις εργασίες του Ινστιτούτου, συγκαλεί το ιοικητικό Συµβούλιο, προΐσταται των συνεδριάσεων του ιοικητικού Συµβουλίου, εκπροσωπεί το Ινστιτούτο σε δικαστικές και εξώδικες υποθέσεις και ενώπιον κάθε αρχής και κάθε τρίτου φυσικού ή νοµικού προσώπου. Εγκρίνει και υπογράφει τις ταµειακές καταστάσεις, εκδίδει αντίγραφα πρακτικών ιοικητικού Συµβουλίου και Γενικής Συνελεύσεως και γενικώς ενηµερώνει το ιοικητικό Συµβούλιο και τη Γενική Συνέλευση για τις δραστηριότητες του Ινστιτούτου. Το Ινστιτούτο µπορεί να εκπροσωπήσει οποιοδήποτε µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου, αρκεί να είναι εφοδιασµένο µε έγγραφη εξουσιοδότηση του ιοικητικού Συµβουλίου. Β. ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΥ Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόµενο σε όλα τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του. Γ. ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Ο Γενικός Γραµµατέας έχει την εποπτεία σύνταξης των πρακτικών του ιοικητικού Συµβουλίου, την φύλαξη των αρχείων, της σφραγίδας, διατηρεί και διεκπεραιώνει την αλληλογραφία, µεριµνά για την ενηµέρωση και εκκαθάριση του µητρώου µελών του Ινστιτούτου σε συνεργασία µε τον Ταµία. Επίσης, επιµελείται όλων των υποθέσεων του Ινστιτούτου, οι οποίες δεν εµπίπτουν στις αρµοδιότητες των άλλων µελών του ιοικητικού Συµβουλίου και γενικά βοηθά τον Ταµία ιαχειριστή για την οικονοµική τακτοποίηση των µελών. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος του Γενικού Γραµµατέα, αυτός αναπληρώνεται από τον Ειδικό Γραµµατέα, απόντος δε και αυτού ή κωλυοµένου, αυτοί αναπληρούνται από άλλο µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου.

16 . ΤΑΜΙΑ (α) Είναι υπεύθυνος για την είσπραξη των συνδροµών, δικαιωµάτων εγγραφής και γενικώς κάθε είδους εσόδου. Εκδίδει σχετικές διπλότυπες αποδείξεις εισπράξεως και ενεργεί πληρωµές, όλα δε αυτά καταχωρεί στο Βιβλίο Εσόδων και Εξόδων, το οποίο πρέπει να υπογράφεται κάθε τρίµηνο από τον Πρόεδρο του ιοικητικού Συµβουλίου. Τα έξοδα απαραιτήτως εγκρίνονται από το ιοικητικό Συµβούλιο, τα παραστατικά δε έγγραφα των εξόδων φέρουν την υπογραφή του Προέδρου πριν την καταχώρησή τους στα Βιβλία. (β) Για κάθε διαχειριστικό έτος συντάσσεται ισολογισµός της περιουσίας του Ινστιτούτου και λογαριασµός εσόδων εξόδων, καθώς επίσης και προϋπολογισµός του επόµενου διαχειριστικού έτους. (γ) Το διαχειριστικό έτος λήγει µε την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση. Ε. ΕΙ ΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Ο Ειδικός Γραµµατέας βοηθά τον Γενικό Γραµµατέα και τον αναπληρώνει σε όλα τα καθήκοντά του σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατός του. ΣΤ. ΕΦΟΡΟΥ Είναι υπεύθυνος για την οργάνωση εκδηλώσεων, συνεστιάσεων, σεµιναρίων και την διενέργεια δηµοσίων σχέσεων που στοχεύουν στην προβολή του Ινστιτούτου. Επίσης φροντίζει για την επιµόρφωση και την εισδοχή νέων µελών στο Ινστιτούτο. ΑΡΘΡΟ 12ο ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ (α) (β) Οι αρχαιρεσίες για την εκλογή του ιοικητικού Συµβουλίου της Εξελεγκτικής Επιτροπής και του Πειθαρχικού Συµβουλίου του Ινστιτούτου, προκηρύσσονται κατά την Γενική Συνέλευση των µηνών Μαρτίου Απριλίου, µετά την έγκριση του απολογισµού και ισολογισµού του ιοικητικού Συµβουλίου και γίνονται µετά από αυτήν ανά τριετία. Όλα τα Τακτικά µέλη, τα οποία είναι ταµειακώς εντάξει, δικαιούνται να θέτουν υποψηφιότητα για το ιοικητικό Συµβούλιο, την Εξελεγκτική

17 (γ) (δ) (ε) (στ) Επιτροπή και το Πειθαρχικό Συµβούλιο µε την αίτησή τους προσ το ιοικητικό Συµβούλιο τέσσερις (4) τουλάχιστον εργάσιµες ηµέρες πριν από την διεξαγωγή της ψηφοφορίας. Το ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να εκτυπώσει τα ονόµατα των υποψηφίων σε ενιαίο ψηφοδέλτιο και σε τόσα οµοιόµορφα αντίτυπα όσα είναι ο αριθµός των εγγεγραµµένων τακτικών µελών του Ινστιτούτου. Πριν από κάθε ενέργεια η Γενική Συνέλευση υποχρεούται να εκλέξει, µεταξύ των παρισταµένων ταµειακώς εντάξει µελών, τον Πρόεδρο της και µία (1) Τριµελή Εφορευτική Επιτροπή. Η Επιτροπή προβαίνει στην ανακήρυξη των Αρχαιρεσιών µε την εγγραφή στο «Βιβλίο Αρχαιρεσιών» και µαζί µε τον Πρόεδρο της Γενικής Συνελεύσεως έχει την εποπτεία και τη ευθύνη της τάξεως και της σωστής τηρήσεως των διαδικασιών περί αρχαιρεσιών. Η ηµεροµηνία των εκλογών δεν µπορεί να απέχει περισσότερο από εξήντα (60) ηµέρες, αρχοµένη από του χρόνου ανακηρύξεως των αρχαιρεσιών. Τα µέλη της Εφορευτικής Επιτροπής δεν µπορούν να είναι υποψήφιοι για το ιοικητικό Συµβούλιο ή την Εξελεγκτική Επιτροπή και το Πειθαρχικό Συµβούλιο. Τρεισ (3) ηµέρες πριν από την διεξαγωγή των εκλογών η Εφορευτική Επιτροπή ανακοινώνει τον εκλογικό κατάλογο που περιλαµβάνει τα µέχρι της προηγούµενης τακτοποιηµένα ταµειακώς µέλη, τα οποία και µόνον δικαιούνται να ψηφίσουν. Τα ψηφοδέλτια παραδίδονται δύο (2) ηµέρες πριν από την διενέργεια των εκλογών στην Εφορευτική Επιτροπή, η οποία υποχρεούται να ελέγχει την ορθότητά τους. Οι εκλογείς µέλη ψηφίζουν, θέτοντας το σηµείο του σταυρού πριν ή µετά από το όνοµα του υποψηφίου της προτιµήσεώς τους, τα δε ψηφοδέλτια τίθενται µέσα σε πανόµοιότυπους φακέλλους και ρίπτονται στην ψηφοδόχο, σε ειδικώς προς τούτο διαµορφωµένο χώρο (παραβάν). Ξυσίµατα, εγγραφές, διαγραφές και κάθε άλλο σηµείο του ψηφοδελτίου ή του φακέλλου καθιστούν το ψηφοδέλτιο άκυρο. Η ψηφοφορία διεξάγεται µυστικά υπό την επιµέλεια της Τριµελούς Εφορευτικής Επιτροπής, η οποία κάνει την διαλογή των ψήφων. Κάθε µέλος δικαιούται να θέσει επί του ψηφοδελτίου µέχρι επτά (7) σταυρούς προτιµήσεως για το ιοικητικό Συµβούλιο, µέχρι τρεις (3) σταυρούς προτιµήσεως για την Εξελεγκτική Επιτροπή και µέχρι δύο (2) σταυρούς προτιµήσεως για το Πειθαρχικό Συµβούλιο.

18 (ζ) (η) Επιτυχόντες στις αρχαιρεσίες θεωρούνται αυτοί που κατά σειράν έλαβαν τις περισσότερες ψήφους. Σε περίπτωση ισοψηφίας υποψηφίων πέραν του απαιτούµενου αριθµού µελών, γίνεται κλήρωση µεταξύ των ισοψηφησάντων. Μετά το πέρας των εκλογών η Εφορευτική Επιτροπή αναγράφει στο Βιβλίο των Αρχαιρεσιών τα αποτελέσµατα, τα οποία και επικυρώνει µε την υπογραφή της. Εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από την εκλογή τους, τα εκλεγµένα µέλη, µετά από πρόσκληση του υποψηφίου που έλαβε τους περισσότερους σταυρούς προτιµήσεως, συνέρχονται προκειµένου να συγκροτηθούν σε σώµα και να εκλέξουν µε µυστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, τον Γραµµατέα, τον Ταµία, τον Ειδικό Γραµµατέα και τον Έφορο, καταχωρούντες τα αποτελέσµατα των ψηφοφοριών στο Βιβλίο Πρακτικών του ιοικητικού Συµβουλίου. Η κατανοµή των αξιωµάτων γίνεται µε µυστική ψηφοφορία, πρώτα για τον Πρόεδρο, ακολούθως για τον Αντιπρόεδρο, Γραµµατέα, Ταµία, τον Ειδικό Γραµµατέα και τον Έφορο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΙΑΛΥΣΗ ΑΡΘΡΟ 13ο ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ (α) (β) Για την τροποποίηση του Καταστατικού απαιτείται η παρουσία του ενός δευτέρου (1/2) τουλάχιστον των δικαιουµένων ψήφου τακτικών µελών και η πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρευρισκοµένων µελών. Για τη διάλυση του Ινστιτούτου απαιτείται η παρουσία των τριών τετάρτων (3/4) των δικαιουµένων ψήφου τακτικών και ταµειακώς εντάξει µελών, καθώς και η πλειοψηφία των τριών τετάρτων των παρευβρισκοµένων µελών. Η Γενική Συνέλευση ψηφίζει για την τύχη των περιουσιακών στοιχείων του Ινστιτούτου, τα οποία σε καµµία περίπτωση δεν διανέµονται µεταξύ των µελών του. Η Γενική Συνέλευση διορίζει επίσης τρεις (3) εκκαθαριστές της

19 περιουσίας, οι οποίοι πρέπει να είναι ο Ταµίας ή ο αναπληρωτής του, καθώς και δύο (2) από τα παρόντα στην Γενική Συνέλευση τακτικά µέλη µε δικαίωµα ψήφου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒ ΟΜΟ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 14ο ΤΕΛΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Κάθε άλλο θέµα που δεν προβλέπεται από το Καταστατικό αυτό ρυθµίζεται µε απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, κατόπιν εισηγήσεως του ιοικητικού Συµβουλίου ή µέλους του Ινστιτούτου. ΑΡΘΡΟ 15ο ΙΣΧΥΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Το Καταστατικό έχει ισχύ από την ηµεροµηνία εγκρίσεως της αρµόδιας δικαστικής αρχής και της έγγραφης του στο οικείο βιβλίο του Πρωτοδικείου Αθηνών. ΑΡΘΡΟ 16ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΡΘΡΩΝ Το εν λόγω Καταστατικό αποτελείται από δεκαέξ (16) άρθρα. Αθήνα, 25 Οκτωβρίου 2001 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ.Σ. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΕ ΙΣΧΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΕ ΙΣΧΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΕ ΙΣΧΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ με ενσωμάτωση της εισήγησης της επιτροπής, της απόφασης του ΔΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΑΡΘΡΟ 1 ο - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου» με έδρα τη Λευκωσία ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ" (HELLENIC SOCIETY OF SURGICAL ONCOLOGY)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ (HELLENIC SOCIETY OF SURGICAL ONCOLOGY) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ" (HELLENIC SOCIETY OF SURGICAL ONCOLOGY) ΑΡΘΡΟ 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ. Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα. Άρθρο 2 Σκοπός

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ. Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα. Άρθρο 2 Σκοπός Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα Ιδρύεται σωµατείο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, µε την επωνυµία «ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ» και έδρα την Αθήνα.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΜΕΣΑ. ΑΡΘΡΟ 1 ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης. Άρθρο 1ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης. Άρθρο 1ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης Άρθρο 1ο Ιδρύεται μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία «Ελληνική Λέσχη Φίλων των Δίσκων Discus Club of Greece», με έδρα την πόλη των Αθηνών. Η Λέσχη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Αρθρο 1 Επωνυμία Εδρα Ιδρύεται Σωματείο σύμφωνα με τα άρθρα 78 επ. του Αστικού Κώδικα υπό την επωνυμία ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Άρθρο 1ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται στη Θεσσαλονίκη Σωµατείο από φίλους των εικαστικών και πλαστικών τεχνών, µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Αυτές είναι οι προτάσεις για την αλλαγή του καταστατικού προς τη Καταστατική Γενική Συνέλευση στα πλαίσια του αλλαγής και του εκσυγχρονισμού των κανονισμών λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες.

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες. Όνομα, Έδρα και Σφραγίδα της Εταιρείας Άρθρο 1 Η Ιατρική Εταιρεία Αθηνών, η οποία ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1835 και αναγνωρίσθηκε ως Σωματείο στις 17 Ιανουαρίου 1924, με την επωνυμία τότε «Η εν Αθήναις Ιατρική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Της ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΟΡ ΑΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 Ιδρύεται σωµατείο µε την επωνυµία «ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΟΡ ΑΙΑΣ» µε έδρα την Πτολεµαΐδα. Άρθρο 2 Σκοπός του σωµατείου είναι η προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1 Επωνυµία - έδρα Ιδρύεται επιστηµονικό σωµατείο µε την επωνυµία «Ελληνική Αρχειακή Εταιρεία» (η «Εταιρεία»), αποδιδόµενη στα γαλλικά ως Association des Archivistes

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ( όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µετά την Ειδική Καταστατική Συνέλευση της 28ης )

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ( όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µετά την Ειδική Καταστατική Συνέλευση της 28ης ) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ( όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µετά την Ειδική Καταστατική Συνέλευση της 28ης-4-1998) Του Σωµατείου «Σύλλογος Ελλήνων Πολεοδόµων και Χωροτακτών» Ι. ΕΠΩΝΥΜΙΑ - Ε ΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα 2-3 -90 Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «Σύλλογος Υπαλλήλων Κεντρικής Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό του Σωματείου «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 2 ου Νηπιαγωγείου Κισάμου»

Καταστατικό του Σωματείου «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 2 ου Νηπιαγωγείου Κισάμου» Καταστατικό του Σωματείου «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 2 ου Νηπιαγωγείου Κισάμου» Άρθρο 1 : Ίδρυση, έδρα, Επωνυμία Ιδρύεται Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 1 of 6 18/2/2013 3:27 µµ Καταστατικό ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 ο Ιδρύεται επαγγελµατικό σωµατείο µε την επωνυµία: "ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού.

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Στο Πανεπιστήµιο της Γρανάδας της Ισπανίας, σήµερα,

Διαβάστε περισσότερα

επιχειρηµατική έδρα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ή εκπρόσωποι αυτών µε υπεύθυνη δήλωση.

επιχειρηµατική έδρα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ή εκπρόσωποι αυτών µε υπεύθυνη δήλωση. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Σωµατείου ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ µε τίτλο «Ένωση Αγροτουρισµού Θεσσαλίας» ΑΡΘΡΟ 1. Ι ΡΥΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-Ε ΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ 1.Ιδρύεται στις 19 Μαρτίου 2015, Σωµατείο µε την επωνυµία «ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 19-11-1983 Α Ρ Θ Ρ Ο 1ο Ιδρύεται Επιστηµονικό Σωµατείο (Επιστηµονική Εταιρεία) µε την ονοµασία και τον τίτλο ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 2 ΕΔΡΑ Έδρα του Συλλόγου είναι η Αθήνα οδός Αριστογείτονος 11-13. Άρθρο 3 ΣΚΟΠΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 2 ΕΔΡΑ Έδρα του Συλλόγου είναι η Αθήνα οδός Αριστογείτονος 11-13. Άρθρο 3 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ & ΟΙΚΟΠΕΔΟΥΧΩΝ Τάρανα-Κραψίτη Δήμου Πρέβεζας» (Ο.Σ.Π.Ο. Τάρανα-Κραψίτη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΧΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΧΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΧΙΟΥ Κεφάλαιο Α Άρθρο 1 - Ίδρυση Ιδρύεται Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πληροφορικής μη-κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με επωνυμία Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο 1: Ιδρύεται στη Θεσσαλονίκη Σύλλογος με την επωνυμία Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (IOAPA) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (IOAPA) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (IOAPA) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1ο ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Συνιστάται σωματείο με την επωνυμία «Σύλλογος Μετεχόντων σε Συνόδους της Διεθνούς Ολυμπιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Άρθρο 1 ο Γίνεται σύλλογος με την επωνυμία ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, με έδρα την κωμόπολη Άγιος Αθανάσιος του Νομού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΟΛΟΓΩΝ (Π.Ε..) Ιδρύεται Ένωση ασολόγων µε το όνοµα «Παγκύπρια Ένωση ασολόγων» µε έδρα τη Λευκωσία.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΟΛΟΓΩΝ (Π.Ε..) Ιδρύεται Ένωση ασολόγων µε το όνοµα «Παγκύπρια Ένωση ασολόγων» µε έδρα τη Λευκωσία. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΟΛΟΓΩΝ (Π.Ε..) Άρθρο 1 Όνοµα και έδρα Ιδρύεται Ένωση ασολόγων µε το όνοµα «Παγκύπρια Ένωση ασολόγων» µε έδρα τη Λευκωσία. Άρθρο 2 Σκοποί 1. Η προαγωγή των συµφερόντων των

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Συλλόγου Διδασκόντων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Συλλόγου Διδασκόντων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Συλλόγου Διδασκόντων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΘΡΟ 1: ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΔΡΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ 1. Ιδρύεται Σύλλογος με την επωνυμία "Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ. 1. Η Κοινότητα ονομάζεται. 2. Έδρα της είναι

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ. 1. Η Κοινότητα ονομάζεται. 2. Έδρα της είναι ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Άρθρο 1 Όνομα και έδρα 1. Η Κοινότητα ονομάζεται 2. Έδρα της είναι 3. Η Κοινότητα είναι καταχωρημένη στο Ειρηνοδικείο σαν αναγνωρισμένο σωματείο (e.v.) 4. Ο χώρος δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Της Ένωσης Συλλόγων που ιδρύθηκε και εδρεύει στο Δήμο Παπάγου - Χολαργού Αττικής με την επωνυμία: «ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 1. Ίδρυση Επωνυμία Έδρα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 1. Ίδρυση Επωνυμία Έδρα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Λαογραφικού Περιβαλλοντικού Συλλόγου Μανάγουλης Άρθρο 1 Ίδρυση Επωνυμία Έδρα Ιδρύεται Λαογραφικός Περιβαλλοντικός Σύλλογος με την επωνυμία «Λαογραφικός Περιβαλλοντικός Σύλλογος Μανάγουλης»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύµατος µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΡΑ: Έδρα του Συλλόγου είναι η Λευκωσία. Οδός Στασικράτους 24, γραφεία , 1065 Λευκωσία.

ΕΔΡΑ: Έδρα του Συλλόγου είναι η Λευκωσία. Οδός Στασικράτους 24, γραφεία , 1065 Λευκωσία. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο 3 Άρθρο 4 ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Το όνομα του Συλλόγου είναι: «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ» ΕΔΡΑ: Έδρα του Συλλόγου είναι η Λευκωσία. Οδός Στασικράτους 24, γραφεία 201-202, 1065 Λευκωσία.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΥ ΠΣΦ-ΝΠΔΔ ΣΚΟΠΟΣ -ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ. Άρθρο 1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΥ ΠΣΦ-ΝΠΔΔ ΣΚΟΠΟΣ -ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ. Άρθρο 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΥ ΠΣΦ-ΝΠΔΔ ΣΚΟΠΟΣ -ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Άρθρο 1 Τα επιστημονικά τμήματα λειτουργούν υπό την αιγίδα του ΠΣΦ-ΝΠΔΔ, και έχουν σαν κύριο αντικείμενο την μελέτη θεμάτων σχετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΟΡΩΝΙ ΑΣ ΝΑΞΟΥ Τίθεται σε ιαβούλευση µεταξύ των µελών του Συλλόγου

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΟΡΩΝΙ ΑΣ ΝΑΞΟΥ Τίθεται σε ιαβούλευση µεταξύ των µελών του Συλλόγου ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΟΡΩΝΙ ΑΣ ΝΑΞΟΥ Τίθεται σε ιαβούλευση µεταξύ των µελών του Συλλόγου Άρθρο 1 Επωνυµία και Έδρα 1. Ιδρύεται και λειτουργεί Σωµατείο µε την Επωνυµία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΡΩΝΙ

Διαβάστε περισσότερα

Νοµοθεσία Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ. Ν.1566/85 Αρ. 53

Νοµοθεσία Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ. Ν.1566/85 Αρ. 53 Νοµοθεσία Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ Ν.1566/85 Αρ. 53 (Διατάξεις του άρθρου 53 Ν.1566/85, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 2 1 β του Ν.2621 /1998) Ν.2621 23.6.98 (Φ.Ε.Κ. 136/Α ) Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί. σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί. σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΙ ΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την Ειδοµένη και µε τους εξής σκοπούς: α) Να

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. Mετάφραση από τη γερμανική γλώσσα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΟΝΟΜΑ, ΕΔΡΑ, ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ α) Η Κοινότητα ονομάζεται ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Οβολός κέντρο μελέτης και τεκμηρίωσης κοινωνικού νομίσματος»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Οβολός κέντρο μελέτης και τεκμηρίωσης κοινωνικού νομίσματος» 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Οβολός κέντρο μελέτης και τεκμηρίωσης κοινωνικού νομίσματος» Άρθρο 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ 1.1 Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Οβολός κέντρο μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός κανονισμός για το Σύλλογο Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση»

Εσωτερικός κανονισμός για το Σύλλογο Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση» Εσωτερικός κανονισμός για το Σύλλογο Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση» 1. Γενικά. Ο Εσωτερικός Κανονισμός του Συλλόγου Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση» συμπληρώνει τις διατάξεις του καταστατικού με σκοπό την καλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΡΘΡΟ 1 ο - ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται Σωµατείο µε την επωνυµία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΥΡΤΣΧΑΑΡ ΚΥΠΡΟΥ CLUB KURZHAAR DE CHYPRE

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΥΡΤΣΧΑΑΡ ΚΥΠΡΟΥ CLUB KURZHAAR DE CHYPRE ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΥΡΤΣΧΑΑΡ ΚΥΠΡΟΥ CLUB KURZHAAR DE CHYPRE ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ρόδου 4 Αγ. Δομέτιος 2363 Λευκωσία ΑΡΘΡΟ 1ο ΙΔΡΥΣΗ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Ιδρύεται Σωματείο, μη κερδοσκοπικό, με την επωνυμία Όμιλος Κούρτσχααρ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόµου. «Επιλογή δικαστικών λειτουργών στις κορυφαίες θέσεις της Δικαιοσύνης. και επαναφορά της αρχής του αυτοδιοίκητου των δικαστηρίων» Άρθρο 1

Σχέδιο Νόµου. «Επιλογή δικαστικών λειτουργών στις κορυφαίες θέσεις της Δικαιοσύνης. και επαναφορά της αρχής του αυτοδιοίκητου των δικαστηρίων» Άρθρο 1 Σχέδιο Νόµου «Επιλογή δικαστικών λειτουργών στις κορυφαίες θέσεις της Δικαιοσύνης και επαναφορά της αρχής του αυτοδιοίκητου των δικαστηρίων» Άρθρο 1 Η παράγραφος 3 του άρθρου 49 του Κώδικα Οργανισµού Δικαστηρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης: 260/1991 (35682/ΕΠ, 1531/5-12-1990)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης: 260/1991 (35682/ΕΠ, 1531/5-12-1990) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης: 260/1991 (35682/ΕΠ, 1531/5-12-1990) Επωνυμία, Έδρα, Σφραγίδα και Σκοπός του Σωματείου Παράγραφος 1 Ιδρύεται επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Του σωµατείου µε την επωνυµία «ΣΤΕΓΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» ΑΡΘΡΟ 1 Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Του σωµατείου µε την επωνυµία «ΣΤΕΓΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» ΑΡΘΡΟ 1 Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του σωµατείου µε την επωνυµία «ΣΤΕΓΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» ΑΡΘΡΟ 1 Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ Ιδρύεται Σωµατείο µε την επωνυµία ΣΤΕΓΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, µε έδρα την Φλώρινα. ΑΡΘΡΟ 2 ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΕΤ.ΤΥ.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α. Άρθρο 1ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΕΤ.ΤΥ.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α. Άρθρο 1ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΕΤ.ΤΥ.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α Άρθρο 1ο α) Ιδρύεται στο Ίλιον Αττικής επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΚΛΕ) ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (I.F.S.W.)

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΚΛΕ) ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (I.F.S.W.) ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΚΛΕ) ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (I.F.S.W.) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ============================================================

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ Η επωνυμία του Σωματείου είναι "ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ". Στις διεθνείς σχέσεις η επωνυμία του Σωματείου

Διαβάστε περισσότερα

Section of the American Society of Civil Engineers

Section of the American Society of Civil Engineers Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Αρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ Το σωµατείο φέρει την επωνυµία «Ελληνικό Τµήµα της Αµερικανικής Ενωσης Πολιτικών Μηχανικών» και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (πρώην ΑΣΟΕΕ)» ΑΡΘΡΟ 1. Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ...1 ΑΡΘΡΟ 2. Ε ΡΑ...1 ΑΡΘΡΟ 3. ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ...2 ΑΡΘΡΟ 4. ΜΕΛΗ...4 ΑΡΘΡΟ 5. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ (ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ) ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «.»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ (ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ) ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «.» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ (ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ) ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Άρθρο 1: ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΈΔΡΑ «.» Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «..» και έδρα τ..... Για την δραστηριότητα του σωματείου στην Ελλάδα και κυρίως στο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. επωνυμία «ΕΝΩΣΗΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» ΑΡΘΡΟ 1 ο Επωνυμία - Έδρα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. επωνυμία «ΕΝΩΣΗΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» ΑΡΘΡΟ 1 ο Επωνυμία - Έδρα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ «ΕΝΩΣΗΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» ΑΡΘΡΟ 1 ο Επωνυμία - Έδρα Α. Ιδρύεται στη Σαλαμίνα, σήμερα στις 10 Ιουνίου 2002, σωματείο με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΑΣΟΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΑΣΟΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΑΣΟΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Επωνυµία - Έδρα Σκοποί Άρθρο 1 Όνοµα - Έδρα Ιδρύεται σωµατείο φιλοπεριβαλλοντικού - φιλοδασικού χαρακτήρα µε έδρα την Αθήνα και µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Π.Ε.Δ.Θ.) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Π.Ε.Δ.Θ.) ΛΑΡΙΣΑ 2011 Κανονισμός λειτουργίας της Εκτελεστικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ και ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ» ΣΥΣΤΑΣΗ Ε ΡΑ - ΙΑΡΚΕΙΑ ΑΡΘΡΟ 1 ο Στην Ηλιούπολη Αττικής, το έτος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ Άρθρο 1 - Αντικείμενο του Κανονισμού Ο κανονισμός αυτός ρυθμίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής (Ε.Ε.) της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ηπείρου (Π.Ε.Δ.Η.). Άρθρο 2 - Σύνθεση Εκτελεστικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 18/4/26-6-2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι: Συγκρότηση και λειτουργία του Δ.Σ. Άρθρο 1: Συγκρότηση

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 1 ΝΕΟ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΣΚΟΠΟΣ - ΜΕΣΑ Άρθρο 1 ο Ίδρυση Επωνυμία Το 1965 εγκεκριμένο με την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Ελληνικής Εταιρείας για τη Μελέτη του Ήπατος

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Ελληνικής Εταιρείας για τη Μελέτη του Ήπατος ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ελληνικής Εταιρείας για τη Μελέτη του Ήπατος Άρθρο 1 ο Ιδρύεται Επιστημονική Εταιρεία (Σωματείο), με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΗΠΑΤΟΣ», με έδρα την Αθήνα, Σοφίας Σλήμαν 48

Διαβάστε περισσότερα

Η εκπλήρωση αυτών των στόχων θα επιδιωχθεί με την διοργάνωση των ακόλουθων δραστηριοτήτων όπως:

Η εκπλήρωση αυτών των στόχων θα επιδιωχθεί με την διοργάνωση των ακόλουθων δραστηριοτήτων όπως: Καταστατικό 1 Ονομασία και έδρα Ο σύλλογος φέρει την ονομασία Έλληνες Επιστήμονες Βερολίνου και Βρανδεμβούργου (κ.σ.) και έχει την έδρα του στο Βερολίνο. Έτος χρήσης είναι το ημερολογιακό έτος. 2 Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Άρθρο 1 Ονομασία, έδρα, νομική υπόσταση, στόχος της Εταιρίας 1) Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙKΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο - 1 - Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο του Συλλόγου Ποντίων Μονάχου και Περιχώρων e.v. Αριθ.καταχώρησης 6788 Άρθρο 1. Όνομα, έδρα και σφραγίδα: α. Το όνομα του Συλλόγου είναι : Σύλλογος Ποντίων Μονάχου και περιχώρων.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 30/06/2015

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 30/06/2015 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Άρθρο 1, παράγραφος 3, εδάφιο β: Άρθρο 1, παράγραφος 3, εδάφιο β: Η επωνυμία στη αγγλική γλώσσα αποδίδεται ως «COOPERATIVE

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Άρθρο 1. Ιδρύεται πρωτοβάθµιο συνδικαλιστικό Σωµατείο µε την επωνυµία «Σωµατείο » µε έδρα την

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Άρθρο 1. Ιδρύεται πρωτοβάθµιο συνδικαλιστικό Σωµατείο µε την επωνυµία «Σωµατείο » µε έδρα την [ ΕΙΓΜΑ 1 Ο ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ] ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΣΥΝ ΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Άρθρο 1 Ιδρύεται πρωτοβάθµιο συνδικαλιστικό Σωµατείο µε την επωνυµία «Σωµατείο ----------» µε έδρα την ------. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Κεφάλαιο Α Ίδρυση Έδρα Σκοπός ΑΡΘΡΟ 1 Ίδρυση Έδρα Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1 ο : Επωνυμία, Όργανα διοίκησης και Έδρα του Σωματείου: Α. Ιδρύεται μη κερδοσκοπικό σωματείο με το όνομα: ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ. Β. Όργανα διοίκησης του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑΣ HELLENIC ERGONOMICS SOCIETY ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ι ΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑΣ HELLENIC ERGONOMICS SOCIETY ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ι ΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑΣ HELLENIC ERGONOMICS SOCIETY ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ι ΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑΣ Αθήνα, 1 η Ιουλίου 1988 Καταστατικό της Ελληνικής Εταιρείας Εργονοµίας Σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ και ΚΑΤΑΘΕΤΕΣ Σάββατο 23 Μαΐου 2015 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ και ΚΑΤΑΘΕΤΕΣ Σάββατο 23 Μαΐου 2015 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ και ΚΑΤΑΘΕΤΕΣ Σάββατο 23 Μαΐου 2015 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 Σύσταση - Επωνυμία - Έδρα Ιδρύεται Σωματείο, με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΤΕΣ.

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4: Μέλη Άρθρο 5: - Εγγραφή µελών Άρθρο 6: - ικαιώµατα και υποχρεώσεις των µελών

Άρθρο 4: Μέλη Άρθρο 5: - Εγγραφή µελών Άρθρο 6: - ικαιώµατα και υποχρεώσεις των µελών KΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ (ΜΚΟ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙ ΙΟΥ ( Σ Π) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1: Επωνυµία Έδρα Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ» ΑΡΘΡΟ 1 : Ιδρυτική πράξη 1) Ιδρύεται σωµατείο µε την επωνυµία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ» µε έδρα την Αθήνα. 2)

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Της «Ελληνικής Εταιρείας Κοσμητολογίας» (Ε.Ε.Κ.) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Της «Ελληνικής Εταιρείας Κοσμητολογίας» (Ε.Ε.Κ.) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Της «Ελληνικής Εταιρείας Κοσμητολογίας» (Ε.Ε.Κ.) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΑΡΘΡΟ 1 Ιδρύεται μη κερδοσκοπικό σωματείο, με την επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία Κοσμητολογίας»

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες για τη Συγκρότηση των Σωμάτων Διοίκησης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου I. ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Κανόνες για τη Συγκρότηση των Σωμάτων Διοίκησης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου I. ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Κανόνες για τη Συγκρότηση των Σωμάτων Διοίκησης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 1. Κανόνες για την Εκλογή Εκπροσώπων στο

Διαβάστε περισσότερα

Δ4/662α/ ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Δ4/662α/ ΥΠ.Ε.Π.Θ. Δ4/662α/23-12-1998 ΥΠ.Ε.Π.Θ. Έχοντας υπόψη α) τις διατάξεις του άρθρου 53 Ν.1566/85, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 1 β του Ν.2621 /1998, β) το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» ΑΡΘΡΟ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» ΑΡΘΡΟ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» ΑΡΘΡΟ 1 Ίδρυση - Επωνυμία Έδρα Ιδρύεται επαγγελματικό Σωματείο με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ» Α. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ» Α. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ» Α. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1 ο (Επωνυμία-Έδρα) Συστήνεται επιστημονική εταιρεία με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Σ Ω Μ Α Τ Ε Ι Ο Υ / Σ Υ Ν Ε Σ Μ Ο Υ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Σ Ω Μ Α Τ Ε Ι Ο Υ / Σ Υ Ν Ε Σ Μ Ο Υ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Σ Ω Μ Α Τ Ε Ι Ο Υ / Σ Υ Ν Ε Σ Μ Ο Υ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΦΕ ΡΩΝ ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΣ Ι ΡΥΣΕΩΣ 1998 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ : ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Σ Ω Μ Α Τ Ε Ι Ο Υ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ (όπως διαµορφώνεται µετά τις τροποποιήσεις που εγκρίθηκαν από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 18-4-2010) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ - Ε ΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ 'Αρθρο 1 ο Ιδρύεται, µε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 4. Η Ομοσπονδία και οι Κοινότητες-Σύλλογοι μέλη της είναι κομματικά αδέσμευτες.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 4. Η Ομοσπονδία και οι Κοινότητες-Σύλλογοι μέλη της είναι κομματικά αδέσμευτες. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1. Ονομασία: Ομοσπονδία Ελληνικών Συλλόγων και Κοινοτήτων Σουηδίας (Ο.Ε.Σ.Κ.Σ.). Άρθρο 2. Έδρα της Ομοσπονδίας είναι η Στοκχόλμη. Άρθρο 3. Σκοποί της Ομοσπονδίας είναι: 1. Η διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Συνίσταται Σωµατείο µε την επωνυµία «Ελληνική Κοινωνιολογική Εταιρία» (ΕΚΕ). Έδρα του Συλλόγου ορίζεται η Αθήνα.

Συνίσταται Σωµατείο µε την επωνυµία «Ελληνική Κοινωνιολογική Εταιρία» (ΕΚΕ). Έδρα του Συλλόγου ορίζεται η Αθήνα. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1 Σύσταση, Έδρα Συνίσταται Σωµατείο µε την επωνυµία «Ελληνική Κοινωνιολογική Εταιρία» (ΕΚΕ). Έδρα του Συλλόγου ορίζεται η Αθήνα. Αρθρο 2 Σκοπός Σκοπός της Εταιρίας είναι πρώτον η προαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Ανάρτησης: 11/08/2014

Ημερομηνία Ανάρτησης: 11/08/2014 Ημερομηνία Ανάρτησης: 11/08/2014 Γενική συνέλευση ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ TΩN ΜΕΛΩΝ Άρθρο 25(του καταστατικού) 1. 2. Η Γενική Συνέλευση των μελών είναι το ανώτατο όργανο της Ενώσεως. Αποτελείται από τα τακτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ. Άρθρο 1.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ. Άρθρο 1. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ Άρθρο 1. 1) Ιδρύεται επιστημονικό επαγγελματικό Σωματείο, συλλογικό όργανο των Ελλήνων Διπλωματούχων Πολιτικών Μηχανικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΣΜΥΕ)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΣΜΥΕ) Άρθρο 1 ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΣΜΥΕ) Συνιστάται σωματείο με την επωνυμία «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ» ΑΡΘΡΟ 1: Επωνυµία - Έδρα - Σφραγίδα Ιδρύεται αστική µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα εταιρεία µε την

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό Συνδέσμου Ψυχολόγων Κύπρου

Καταστατικό Συνδέσμου Ψυχολόγων Κύπρου Καταστατικό Συνδέσμου Ψυχολόγων Κύπρου www.cypsa.org.cy info@cypsa.org.cy P.O. Box: 25628, 1311, Nicosia, Cyprus ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΕΔΡΑ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΣΚΟΠΟΙ, ΜΕΣΑ 1. Ιδρύεται Σύνδεσμος με έδρα τη Λευκωσία και την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΡΘΡΟ 1ο ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ. ΑΡΘΡΟ 2ο ΣΚΟΠΟΙ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΡΘΡΟ 1ο ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ. ΑΡΘΡΟ 2ο ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του στην Αθήνα ιδρυθέντος και εδρεύοντος σωµατείου (επιστηµονικής εταιρίας) µε την επωνυµία ΟΡΘΟ ΟΝΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΡΘΡΟ 1ο ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ Ιδρύεται επιστηµονικό

Διαβάστε περισσότερα

KATAΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

KATAΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ KATAΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ TO ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ Αρθρο 1 ο : ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Α.- Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ * ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ *

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ * ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ * ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ * ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ * ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΊΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1. 1. Ιδρύεται επιστημονικό, επαγγελματικό σωματείο, συλλογικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 1. Η επωνυμία του Σωματείου είναι: «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ» ΕΜΒΛΗΜΑ 2. Το παρόν αποτελεί το Έμβλημα του Συνδέσμου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας (ΚΥΜΕ)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας (ΚΥΜΕ) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας (ΚΥΜΕ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΔΡΥΣΗ- ΕΔΡΑ- ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο 1 ο Ιδρύεται Επιστημονικό σωματείο με όνομα «ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» [συντομογραφικά ΚΥ.Μ.Ε.]. Η έδρα

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας των Επιστημονικών Τμημάτων (ΕΤ) του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών. ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας των Επιστημονικών Τμημάτων (ΕΤ) του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών. ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας των Επιστημονικών Τμημάτων (ΕΤ) του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών. ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) του Ν. 3599/2007 «Σύσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ (ΣΑΔΧΑΝ) Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ (ΣΑΔΧΑΝ) Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ (ΣΑΔΧΑΝ) Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ Ιδρύεται σωματείο ασφαλιστικών συμβούλων με την επωνυμία «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ>> και

Διαβάστε περισσότερα

γ. Η με κάθε πρόσφορο τρόπο ενίσχυση και εξύψωση του έργου της Βαρβακείου Σχολής.

γ. Η με κάθε πρόσφορο τρόπο ενίσχυση και εξύψωση του έργου της Βαρβακείου Σχολής. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία "ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ", με έδρα την Αθήνα. Στην Αγγλική γλώσσα η επωνυμία του Σωματείου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 2 ΕΔΡΑ ΑΡΘΡΟ 3 ΣΗΜΑ ΣΦΡΑΓΙΔΑ

ΑΡΘΡΟ 2 ΕΔΡΑ ΑΡΘΡΟ 3 ΣΗΜΑ ΣΦΡΑΓΙΔΑ αριθμός απόφασης τροποποίησης: 648/2011 αριθμός καταχώρησης στο Πρωτοδικείο Βόλου: 1474. 1-3-2012 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του σωματείου με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΞΕΡΕΥΝHΣΗΣ ΦΑΡΑΓΓΙΩΝ* ΑΡΘΡΟ 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1. ΜΕΛΗ 2. ΤΑΜΕΙΟ 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.Ε. 4. ΓΡΑΦΕΙΑ 5. ΕΦΟΡΕΙΟ 6. ΑΡΧΕΙΟ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 7. ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ 8. ΙΑΦΟΡΑ Όλα τα θέµατα σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Άρθρο 1 ο.- ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ Ιδρύεται Επιστηµονικό Σωµατείο µε την επωνυµία «ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό του επιστημονικού σωματείου με την επωνυμία ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ

Καταστατικό του επιστημονικού σωματείου με την επωνυμία ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Καταστατικό του επιστημονικού σωματείου με την επωνυμία ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Άρθρο 1 ο Ίδρυση Επωνυμία Έδρα α. Ιδρύεται στην Ελλάδα επιστημονικό σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ - ΦΙΛΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ - ΦΙΛΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ - ΦΙΛΙΑΣ «Τροποποιημένο καταστατικό του Σωματείου Ν.Ο.Ε.Φ. 2011». ΑΡΘΡΟ 1 ΙΔΡΥΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ, ΧΡΟΝΟΣ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Ναυταθλητικος Όμιλος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ"

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ" ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ- ΣΚΟΠΟΣ- ΠΟΡΟΙ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΡΘΡΟ 1ο ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ 1. Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Αρθρο 1. Ιδρύεται στην Αθήνα επαγγελματικός επιστημονικός σύλλογος με την

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Αρθρο 1. Ιδρύεται στην Αθήνα επαγγελματικός επιστημονικός σύλλογος με την ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Αρθρο 1 Ιδρύεται στην Αθήνα επαγγελματικός επιστημονικός σύλλογος με την επωνυμία «Σύλλογος Ελλήνων Εργοθεραπευτών (HELLENIC ASSOCIATION

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Επιστηµονικού Συλλόγου µε την επωνυµία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (ΕΤΠΕ)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Επιστηµονικού Συλλόγου µε την επωνυµία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (ΕΤΠΕ) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Επιστηµονικού Συλλόγου µε την επωνυµία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (ΕΤΠΕ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Επωνυµία - Έδρα Σκοπός Άρθρο 1 ο Ιδρύεται Επιστηµονικός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 2 ο ΣΚΟΠΟΙ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 2 ο ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1 ο ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - Ε ΡΑ Ιδρύεται κλαδικό σωµατείο µε την επωνυµία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΕΙΖΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ», και έδρα στην Αθήνα Άρθρο 2 ο ΣΚΟΠΟΙ Σκοποί του σωµατείου είναι:

Διαβάστε περισσότερα