ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ"

Transcript

1 ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ενοποιηµένη Κατάσταση Λογαριασµού Αποτελεσµάτων Ενοποιηµένος Ισολογισµός Ενοποιηµένη Κατάσταση Αλλαγών στα Ίδια Κεφάλαια Ενοποιηµένη Κατάσταση Ταµειακών Ροών Σηµειώσεις στις Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις

2 Ε Ν Ο Π Ο Ι Η Μ Ε Ν Η Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ο Υ Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Ω Ν ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 Σηµ Ευρώ 000 * Έσοδα από τόκους Έξοδα από τόκους 3 ( ) ( ) ( ) Καθαρά έσοδα από τόκους Έσοδα από δικαιώµατα και προµήθειες Έξοδα από δικαιώµατα και προµήθειες 4 (2.984) (2.949) (5.204) Καθαρά έσοδα από δικαιώµατα και προµήθειες Κέρδος/(ζηµιά) από διάθεση και επανεκτίµηση αξιών (6.014) Έσοδα από εµπορία συναλλάγµατος Άλλα έσοδα Έσοδα από εργασίες Έξοδα προσωπικού 10 (94.128) (85.955) ( ) Αποσβέσεις και αποµείωση υπεραξίας 11 (19.653) (16.843) (34.268) Λειτουργικά έξοδα 12 (37.545) (36.856) (65.466) Κέρδος πριν από την πρόβλεψη για αποµείωση των χορηγήσεων Πρόβλεψη για αποµείωση των χορηγήσεων 13 (46.398) (46.949) (80.902) Κέρδος πριν από την αποµείωση χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων διαθέσιµων προς πώληση Αποµείωση χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων διαθέσιµων προς πώληση 39 - (4.942) - Μερίδιο κέρδους από συνδεδεµένες εταιρείες Κέρδος πριν από τη φορολογία Φορολογία 14 (17.305) (11.440) (30.175) Κέρδος έτους Αναλογεί σε: Συµφέρον µειοψηφίας Μετόχους της Τράπεζας Κέρδος ανά µετοχή Κέρδος ανά µετοχή σεντ 15 14,0 6,9 24,4 * Συµπληρωµατικές πληροφορίες (Σηµ. 48) 1

3 Ε Ν Ο Π Ο Ι Η Μ Ε Ν Ο Σ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Σηµ Ευρώ 000 * Περιουσιακά στοιχεία Μετρητά και καταθέσεις µε Κεντρικές Τράπεζες Οφειλές από άλλες Τράπεζες Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιµούνται σε δίκαιη αξία µέσω των αποτελεσµάτων Χορηγήσεις Απαιτήσεις από αντασφαλιστές Εταιρικά οµόλογα και χρεόγραφα Κρατικά χρεόγραφα και γραµµάτια δηµοσίου Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση Άλλα περιουσιακά στοιχεία Φόροι εισπρακτέοι Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις Επενδύσεις σε συνδεδεµένες εταιρείες Άυλα περιουσιακά στοιχεία Επενδύσεις σε ακίνητα Ακίνητα και εξοπλισµός Σύνολο περιουσιακών στοιχείων Υποχρεώσεις Οφειλές σε άλλες τράπεζες Καταθέσεις πελατών Οµολογιακά δάνεια Υποχρεώσεις ασφαλιστηρίων συµβολαίων Άλλες υποχρεώσεις Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις Υποχρεώσεις για ωφελήµατα αφυπηρέτησης ανειακό κεφάλαιο Κεφάλαιο και αποθεµατικά που αναλογούν στους µετόχους της Τράπεζας Μετοχικό κεφάλαιο Αποθεµατικό από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο Αποθεµατικά Συµφέρον µειοψηφίας Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Σύνολο υποχρεώσεων και ιδίων κεφαλαίων * Συµπληρωµατκές πληροφορίες (Σηµ. 48) 2

4 Ε Ν Ο Π Ο Ι Η Μ Ε Ν Η Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η Α Λ Λ Α Γ Ω Ν Σ Τ A Ι Ι Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Α ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 Συµφέρον Αναλογεί στους µετόχους της Τράπεζας µειοψηφίας Σύνολο Αποθεµατικά Αποθεµατικό δίκαιης αξίας Μετοχικό υπέρ το και συναλ. Αποθεµατικά κεφάλαιο άρτιο διαφορών προσόδου Σηµ. Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2004 όπως έχει προηγουµένως παρουσιαστεί Αναπροσαρµογή προηγούµενου έτους Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2004 όπως έχει αναθεωρηθεί Επανεκτίµηση χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων διαθέσιµων προς πώληση (3.668) - - (3.668) Επανεκτίµηση ακινήτων Αναβαλλόµενη φορολογία (895) - - (895) Μεταφορά αποθεµατικών δίκαιης αξίας στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων (371) - - (371) Αποµείωση χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων διαθέσιµων προς πώληση Συναλλαγµατικές διαφορές για το έτος (117) (58) Αλλαγή στο συµφέρον µειοψηφίας από έκδοση µετοχών και εξαγορά µεριδίου στη Λαϊκή Τράπεζα (Ελλάς) Α.Ε Μεταφορά αποθεµατικών δίκαιης αξίας στα αποθεµατικά προσόδου (160) Κέρδος που αναγνωρίστηκε στα ίδια κεφάλαια Κέρδος έτους Σύνολο αναγνωρισµένων κερδών για το Υπόλοιπο 31 εκεµβρίου 2004 / 1 Ιανουαρίου Επανεκτίµηση χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων διαθέσιµων προς πώληση (15) Επανεκτίµηση ακινήτων (168) - - (168) Αναβαλλόµενη φορολογία Άµυνα σε λογιζόµενη διανοµή (6) (5) (11) Συναλλαγµατικές διαφορές για το έτος (288) 387 Μεταφορά αποθεµατικών δίκαιης αξίας στα αποθεµατικά προσόδου (132) Κέρδος που αναγνωρίστηκε στα ίδια κεφάλαια (308) Κέρδος έτους Σύνολο αναγνωρισµένων κερδών για το Μέρισµα (9.120) - (9.120) Επανεπένδυση µερίσµατος 37, (9.120) - (6.028) Υπόλοιπο 31 εκεµβρίου

5 Ε Ν Ο Π Ο Ι Η Μ Ε Ν Η Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ω Ν Ρ Ο Ω Ν ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 Σηµ. Μετρητά που προήλθαν από εργασίες Φορολογία που πληρώθηκε (13.779) (5.466) Καθαρά µετρητά από εργασίες Ροή µετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες Αγορά ακινήτων και εξοπλισµού 30 (11.316) (6.862) Αγορά λογισµικών προγραµµάτων 28 (2.215) (4.013) Εισπράξεις από πωλήσεις ακινήτων και εξοπλισµού Εισπράξεις από πωλήσεις λογισµικών προγραµµάτων 30 - Αγορά µείον εισπράξεις από εξοφλήσεις χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων διαθέσιµων προς πώληση ( ) (48.967) Εισόδηµα από χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση Μέρισµα από επενδύσεις σε συνδεδεµένες εταιρείες Καθαρά µετρητά για επενδυτικές δραστηριότητες ( ) (49.254) Ροή µετρητών από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες Μέρισµα που πληρώθηκε (6.029) - Τόκοι δανειακού κεφαλαίου που πληρώθηκαν (10.197) (9.936) Εισπράξεις από έκδοση οµολογιακού δανείου Αποπληρωµή δανείου από κοινοπραξία τραπεζών - (69.597) Καθαρά µετρητά (για)/από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (16.226) Συναλλαγµατικές διαφορές Καθαρή αύξηση στα µετρητά και αντίστοιχα µετρητών Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών στην αρχή του έτους Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών στο τέλος του έτους

6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα 1. Γενικά 7 2. Περίληψη σηµαντικών λογιστικών αρχών 7 3. Καθαρά έσοδα από τόκους Καθαρά έσοδα από δικαιώµατα και προµήθειες Κέρδος/(ζηµιά) από διάθεση και επανεκτίµηση αξιών Άλλα έσοδα Καθαρά ασφάλιστρα και άλλα έσοδα από ασφαλιστήρια συµβόλαια Καθαρές παροχές, απαιτήσεις για αποζηµίωση και άλλα έξοδα ασφαλιστηρίων συµβολαίων Καθαρά έσοδα από περιουσιακά στοιχεία που υποστηρίζουν τις υποχρεώσεις ασφαλιζοµένων Έξοδα προσωπικού Αποσβέσεις και αποµείωση υπεραξίας Λειτουργικά έξοδα Πρόβλεψη για αποµείωση των χορηγήσεων Φορολογία Κέρδος ανά µετοχή Μετρητά και καταθέσεις µε Κεντρικές Τράπεζες Οφειλές από άλλες τράπεζες Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιµούνται σε δίκαιη αξία µέσω των αποτελεσµάτων Χορηγήσεις Συµβόλαια ενοικιαγοράς και χρηµατοδοτικής µίσθωσης Πρόβλεψη για αποµείωση των χορηγήσεων Εταιρικά οµόλογα και χρεόγραφα Κρατικά χρεόγραφα και γραµµάτια δηµοσίου Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση Άλλα περιουσιακά στοιχεία Εισπρακτέα από ασφαλιστήρια συµβόλαια και συµβόλαια αντασφάλισης 37 5

7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (συνέχεια) Σελίδα 27. Επενδύσεις σε συνδεδεµένες εταιρείες Άυλα περιουσιακά στοιχεία Επενδύσεις σε ακίνητα Ακίνητα και εξοπλισµός Οφειλές σε άλλες τράπεζες Καταθέσεις πελατών Οµολογιακά δάνεια Υποχρεώσεις ασφαλιστηρίων συµβολαίων και απαιτήσεις από αντασφαλιστές Άλλες υποχρεώσεις ανειακό κεφάλαιο Μετοχικό κεφάλαιο Αποθεµατικό από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο Αποθεµατικά ίκαιη αξία παραγώγων χρηµατοοικονοµικών µέσων Μετρητά που προήλθαν από εργασίες Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών Ανάλυση κατά τοµέα Ενδεχόµενες και ανειληµµένες υποχρεώσεις Μερίσµατα Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες Γεγονότα µεταγενέστερα του ισολογισµού Συµπληρωµατικές πληροφορίες 61 6

8 1. ΓΕΝΙΚΑ Χώρα σύστασης Η Λαϊκή Κυπριακή Τράπεζα ηµόσια Εταιρεία Λτδ («η Τράπεζα») συστάθηκε στην Κύπρο το 1901 µε το όνοµα «Λαϊκό Ταµιευτήριο Λεµεσού». Το 1924 εγγράφηκε σαν η πρώτη δηµόσια εταιρεία στην Κύπρο µε την ονοµασία «Λαϊκή Τράπεζα Λεµεσού Λτδ». Το 1967 η Τράπεζα άλλαξε το όνοµά της σε «Λαϊκή Κυπριακή Τράπεζα Λτδ» και στις 26 Μαΐου, 2004 µετονοµάστηκε σε «Λαϊκή Κυπριακή Τράπεζα ηµόσια Εταιρεία Λτδ». Οι µετοχές της Τράπεζας είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου. Κύριες δραστηριότητες Οι κύριες δραστηριότητες του Οµίλου, που δεν έχουν αλλάξει από τον προηγούµενο χρόνο, είναι η παροχή τραπεζικών, χρηµατοοικονοµικών και ασφαλιστικών υπηρεσιών. 2. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ Οι κυριότερες λογιστικές αρχές που εφαρµόστηκαν στην κατάρτιση αυτών των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων παρατίθενται πιο κάτω. Αυτές οι αρχές έχουν εφαρµοστεί µε συνέπεια για όλα τα έτη που παρουσιάζονται σε αυτές τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις εκτός από όπου δηλώνεται διαφορετικά. Βάση ετοιµασίας Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ( ΠΧΠ) όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα ΠΧΠ όπως εκδόθηκαν από το Συµβούλιο ιεθνών Λογιστικών Προτύπων, τις πρόνοιες του Περί Εταιρειών Νόµου, Κεφ. 113 και των Περί Αξιών και Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόµων και Κανονισµών. Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους όπως έχει τροποποιηθεί µε την εκτίµηση σε δίκαιη αξία της γης και των κτιρίων, των επενδύσεων σε ακίνητα, των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων διαθέσιµων προς πώληση, των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και όλων των παράγωγων χρηµατοοικονοµικών µέσων που αποτιµούνται σε δίκαιη αξία µέσω των αποτελεσµάτων. Η κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ΠΧΠ απαιτεί τη χρήση ορισµένων σηµαντικών λογιστικών εκτιµήσεων και την άσκηση κρίσης από τη διεύθυνση στη διαδικασία εφαρµογής των λογιστικών αρχών. Υιοθέτηση καινούργιων και αναθεωρηµένων ΠΧΠ Από την 1 Ιανουαρίου 2005, ο Όµιλος έχει υιοθετήσει τα ακόλουθα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα ( ΛΠ) και ΠΧΠ, τα οποία σχετίζονται µε τις εργασίες του. 7

9 2. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ (συνέχεια) Υιοθέτηση καινούργιων και αναθεωρηµένων ΠΧΠ (συνέχεια) ΛΠ ΛΠ 1 (αναθεωρηµένο 2003) Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων 8 (αναθεωρηµένο 2003) Λογιστικές Πολιτικές, Μεταβολές των Λογιστικών Εκτιµήσεων και Λάθη ΛΠ 10 (αναθεωρηµένο 2003) Γεγονότα µετά την Ηµεροµηνία του Ισολογισµού ΛΠ 16 (αναθεωρηµένο 2003) Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις ΛΠ 17 (αναθεωρηµένο 2003) Μισθώσεις ΛΠ 21 (αναθεωρηµένο 2003) Οι Επιδράσεις Μεταβολών των Τιµών Συναλλάγµατος ΛΠ 24 (αναθεωρηµένο 2003) Γνωστοποιήσεις Συνδεδεµένων Μερών ΛΠ 27 (αναθεωρηµένο 2003) Ενοποιηµένες και Ιδιαίτερες Οικονοµικές Καταστάσεις ΛΠ 28 (αναθεωρηµένο 2003) Επενδύσεις σε Συγγενείς Επιχειρήσεις ΛΠ 31 (αναθεωρηµένο 2003) Συµµετοχές σε Κοινοπραξίες ΛΠ 32 (αναθεωρηµένο 2003) Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Πληροφόρηση και Παρουσίαση ΛΠ 33 (αναθεωρηµένο 2003) Κέρδη ανά Μετοχή ΛΠ 36 (αναθεωρηµένο 2004) Αποµείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων ΛΠ 38 (αναθεωρηµένο 2004) Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία ΛΠ 39 (αναθεωρηµένο 2003) Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιµέτρηση ΛΠ 39 (αναθεώρηση 2005) Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιµέτρηση Επιλογή της Εύλογης Αξίας ΛΠ 40 (αναθεωρηµένο 2003) Επενδύσεις σε Ακίνητα ΠΧΠ 2 (έκδοση 2004) Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία Μετοχών ΠΧΠ 3 (έκδοση 2004) Συνενώσεις Επιχειρήσεων ΠΧΠ 4 (έκδοση 2004) Ασφαλιστήρια Συµβόλαια ΠΧΠ 5 (έκδοση 2004) Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία που Κατέχονται προς Πώληση και ιακοπείσες ραστηριότητες Η υιοθέτηση των πιο πάνω Προτύπων δεν είχε ουσιώδη επίδραση στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις εκτός από όσα αναφέρονται πιο κάτω: (α) Η υιοθέτηση του ΠΧΠ 3 (έκδοση 2004) «Συνενώσεις Επιχειρήσεων» και του ΛΠ 36 (αναθεωρηµένο 2004) «Αποµείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων Ενεργητικού» είχε ως αποτέλεσµα την αλλαγή της λογιστικής αρχής για την υπεραξία. Μέχρι τις 31 εκεµβρίου, 2004, η υπεραξία:! Αποσβενόταν µε βάση τη σταθερή µέθοδο µε ισόποσες ετήσιες επιβαρύνσεις ως ακολούθως: # Αναφορικά µε υπεραξία που προέκυψε από την εξαγορά και αύξηση στο ποσοστό συµµετοχής σε θυγατρικές εταιρείες στο εξωτερικό σε διάστηµα 10 χρόνων # Αναφορικά µε υπεραξία που προέκυψε από την εξαγορά του ασφαλιστικού οµίλου Πανευρωπαϊκής σε διάστηµα 12 χρόνων! Ελεγχόταν για ένδειξη αποµείωσης σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού. 8

10 2. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ (συνέχεια) Υιοθέτηση καινούργιων και αναθεωρηµένων ΠΧΠ (συνέχεια) Από 1 Ιανουαρίου 2005:! Ο Όµιλος σταµάτησε την απόσβεση της υπεραξίας.! Η συσσωρευµένη απόσβεση στις 31 εκεµβρίου 2004 έχει απαλειφθεί µε αντίστοιχη µείωση του κόστους της υπεραξίας (Σηµ. 28).! Η υπεραξία ελέγχεται για αποµείωση σε ετήσια βάση κάθε 31 εκεµβρίου και όποτε υπάρχει ένδειξη αποµείωσης. (β) (γ) (δ) (ε) Ο Όµιλος επανεξέτασε την εκτιµηµένη ωφέλιµη ζωή των άυλων περιουσιακών στοιχείων σύµφωνα µε τις πρόνοιες του ΛΠ 38 (αναθεωρηµένο 2004) «Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία Ενεργητικού». εν υπήρξαν αναπροσαρµογές λόγω αυτής της επανεξέτασης. Με την υιοθέτηση του ΛΠ 39 (αναθεωρηµένο 2003) «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιµέτρηση», ο Όµιλος επαναξιολόγησε την ταξινόµηση των επενδύσεων και µετέφερε συγκεκριµένες επενδύσεις από τις κατηγορίες «Εταιρικά Οµόλογα και Χρεόγραφα» και «Επενδύσεις που κρατούνται µέχρι τη λήξη τους» στην κατηγορία «Χρηµατοοικονοµικά Περιουσιακά Στοιχεία ιαθέσιµα προς Πώληση». Σύµφωνα µε τις µεταβατικές διατάξεις του Προτύπου, η µεταφορά των επενδύσεων εφαρµόστηκε αναδροµικά. Η αναπροσαρµογή προηγούµενου έτους ύψους ΛΚ που έγινε στα αποθεµατικά δίκαιης αξίας χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων διαθέσιµων προς πώληση σχετίζεται µε αυτές τις µεταφορές. Ο Όµιλος υιοθέτησε το ΛΠ 39 (αναθεώρηση 2005) «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιµέτρηση Επιλογή της Εύλογης Αξίας» από 1 Ιανουαρίου, 2005, όπως εξηγείται στη λογιστική αρχή για επενδύσεις. Το ΛΠ 24 (αναθεωρηµένο 2003) «Γνωστοποιήσεις Συνδεδεµένων Μερών» επηρέασε την αναγνώριση συγγενικών µερών και άλλες γνωστοποιήσεις σχετικά µε συγγενικά µέρη. (στ) Η υιοθέτηση του ΠΧΠ 4 (έκδοση 2004) «Ασφαλιστήρια Συµβόλαια» είχε ως αποτέλεσµα αλλαγές στην παρουσίαση σχετικά µε ασφαλιστήρια συµβόλαια. Οι αλλαγές στην παρουσίαση έγιναν αναδροµικά και ο Όµιλος αναπροσάρµοσε όλες τις συγκριτικές πληροφορίες για να συνάδουν µε τις πρόνοιες του Προτύπου αυτού. Όλες οι αλλαγές στις λογιστικές αρχές έχουν γίνει σύµφωνα µε τις µεταβατικές πρόνοιες του σχετικού Προτύπου. 9

11 2. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ (συνέχεια) Ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις (α) Θυγατρικές εταιρείες Θυγατρικές είναι οι εταιρείες στις οποίες ο Όµιλος, άµεσα ή έµµεσα, ελέγχει την οικονοµική και λειτουργική τους πολιτική. Συνήθως στις εταιρείες αυτές κατέχεται πέραν του 50% των δικαιωµάτων ψήφου. Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις περιλαµβάνουν τις οικονοµικές καταστάσεις της Τράπεζας και των θυγατρικών της εταιρειών. Οι θυγατρικές εταιρείες ενοποιούνται από την ηµεροµηνία κατά την οποία ο έλεγχος µεταφέρεται στον Όµιλο και παύουν να ενοποιούνται όταν ο έλεγχος τους µεταφερθεί εκτός Οµίλου. Οι εξαγορές θυγατρικών εταιρειών λογίζονται µε βάση τη µέθοδο της αγοράς. Το κόστος εξαγοράς υπολογίζεται στη δίκαιη αξία των περιουσιακών στοιχείων που µεταφέρονται, των συµµετοχικών τίτλων που εκδίδονται ή των υποχρεώσεων που αναλαµβάνονται κατά την ηµεροµηνία της εξαγοράς, συν οποιονδήποτε κόστος αποδίδεται άµεσα στη συνένωση. Το πλεόνασµα του κόστους εξαγοράς πάνω από τη δίκαιη αξία των καθαρών περιουσιακών στοιχείων της θυγατρικής εταιρείας που εξαγοράστηκε καταγράφεται ως υπεραξία. Συναλλαγές, υπόλοιπα και µη πραγµατοποιηθέντα κέρδη και ζηµιές σε συναλλαγές που προκύπτουν µεταξύ των εταιρειών του Οµίλου απαλείφονται κατά την ενοποίηση. Όπου είναι αναγκαίο, οι λογιστικές αρχές των θυγατρικών εταιρειών έχουν αναπροσαρµοστεί για να διασφαλιστεί συνέπεια µε τις λογιστικές αρχές που υιοθετεί ο Όµιλος. (β) Συναλλαγές και συµφέρον µειοψηφίας Ο Όµιλος χειρίζεται τις συναλλαγές µε το συµφέρον µειοψηφίας ως συναλλαγές µε τρίτα µέρη. Αγορές από το συµφέρον µειοψηφίας καταλήγουν σε υπεραξία που είναι η διαφορά του τιµήµατος που πληρώθηκε και του σχετικού µεριδίου της λογιστικής αξίας των καθαρών περιουσιακών στοιχείων της θυγατρικής εταιρείας. (γ) Συνδεδεµένες εταιρείες Συνδεδεµένες είναι οι εταιρείες στις οποίες ο Όµιλος εξασκεί σηµαντική επιρροή αλλά τις οποίες δεν ελέγχει. Συνήθως στις εταιρείες αυτές, ο Όµιλος κατέχει συµµετοχή µεταξύ 20% και 50% των δικαιωµάτων ψήφου. Οι επενδύσεις σε συνδεδεµένες εταιρείες αρχικά αναγνωρίζονται σε κόστος και στη συνέχεια λογίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης. Σύµφωνα µε τη µέθοδο αυτή, το µερίδιο του Οµίλου από τα κέρδη ή τις ζηµιές των συνδεδεµένων εταιρειών, µετά την απόκτηση, αναγνωρίζεται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων και το µερίδιο του Οµίλου στην κίνηση των αποθεµατικών, αναγνωρίζεται στα αποθεµατικά. Οι συσσωρευµένες αυτές κινήσεις, µετά την απόκτηση, αναπροσαρµόζονται έναντι της λογιστικής αξίας της επένδυσης. 10

12 2. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ (συνέχεια) Μετατροπή ξένου νοµίσµατος (α) Νόµισµα λειτουργίας και παρουσίασης Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις κάθε εταιρείας του Οµίλου υπολογίζονται χρησιµοποιώντας το νόµισµα του κύριου οικονοµικού περιβάλλοντος στο οποίο δραστηριοποιείται η εταιρεία («νόµισµα λειτουργίας»). Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Κυπριακές Λίρες που είναι το νόµισµα λειτουργίας και παρουσίασης της µητρικής εταιρείας. (β) Συναλλαγές και υπόλοιπα Συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα µετατρέπονται στο νόµισµα λειτουργίας µε βάση τις τιµές συναλλάγµατος που ισχύουν την ηµεροµηνία της συναλλαγής. Συναλλαγµατικά κέρδη και ζηµιές που προκύπτουν από την εξόφληση τέτοιων συναλλαγών και από τη µετατροπή µε τη συναλλαγµατική ισοτιµία που ισχύει στο τέλος του έτους των χρηµατικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων που είναι σε ξένα νοµίσµατα, αναγνωρίζονται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων, εκτός από τις περιπτώσεις λογιστικής αντιστάθµισης καθαρής επένδυσης, στις οποίες συναλλαγµατικά κέρδη ή ζηµιές αναγνωρίζονται στα αποθεµατικά. (γ) Εταιρείες Οµίλου Τα αποτελέσµατα και η οικονοµική θέση όλων των εταιρειών του Οµίλου που έχουν νόµισµα λειτουργίας διαφορετικό από το νόµισµα παρουσίασης, µετατρέπονται στο νόµισµα παρουσίασης ως ακολούθως:! Περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις για κάθε ισολογισµό µετατρέπονται µε τις ισοτιµίες κλεισίµατος που υπάρχουν κατά την ηµεροµηνία του σχετικού ισολογισµού.! Έσοδα και δαπάνες για κάθε κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων µετατρέπονται µε τη µέση ισοτιµία της περιόδου.! Κάθε συναλλαγµατική διαφορά που προκύπτει αναγνωρίζεται ως ιδιαίτερο στοιχείο των ιδίων κεφαλαίων. Η υπεραξία και οι αναπροσαρµογές δίκαιης αξίας που προέκυψαν από εξαγορές θυγατρικών εταιρειών στο εξωτερικό πριν την 31 εκεµβρίου, 2004, µετατρέπονται σε Κυπριακές Λίρες µε βάση την τιµή συναλλάγµατος που ίσχυε την ηµεροµηνία εξαγοράς. Από 1 Ιανουαρίου, 2005, η υπεραξία και οι αναπροσαρµογές δίκαιης αξίας από εξαγορές θυγατρικών στο εξωτερικό θεωρούνται περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις της εταιρείας του εξωτερικού και µετατρέπονται µε την ισοτιµία κλεισίµατος. 11

13 2. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ (συνέχεια) Έσοδα και έξοδα από τόκους Τα έσοδα και τα έξοδα από τόκους αναγνωρίζονται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων για όλα τα τοκοφόρα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις σε δεδουλευµένη βάση. Τα έσοδα από τόκους περιλαµβάνουν τόκους εισπρακτέους από χορηγήσεις, επενδύσεις σταθερού εισοδήµατος, χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιµούνται σε δίκαιη αξία µέσω των αποτελεσµάτων, καθώς και τόκους από την απόσβεση της αρχικής διαφοράς υπέρ το άρτιο και υπό το άρτιο σε σχέση µε κρατικά χρεόγραφα, γραµµάτια δηµοσίου και άλλα χρηµατοοικονοµικά µέσα. Ο Όµιλος εφαρµόζει την πρακτική αναστολής αναγνώρισης εσόδων σε χορηγήσεις που χαρακτηρίζονται ως µη εξυπηρετούµενες. Σε αυτές τις περιπτώσεις η αναγνώριση των εσόδων αναστέλλεται µέχρι να εισπραχθούν και εποµένως δεν περιλαµβάνονται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων, αλλά µεταφέρονται σε προσωρινό λογαριασµό αναστολής εσόδων. Στις περιπτώσεις όπου αυτό επιβάλλεται από κανονισµούς των τοπικών αρχών, ο Όµιλος εφαρµόζει την πρακτική µη αναγνώρισης τόκων. ικαιώµατα ενοικιαγοράς και ενοίκια χρηµατοδοτικής µίσθωσης Το εισόδηµα που προέρχεται από δικαιώµατα ενοικιαγοράς και ενοίκια χρηµατοδοτικών µισθώσεων αναγνωρίζεται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων σε συστηµατική βάση χρησιµοποιώντας τη µέθοδο της καθαρής επένδυσης ανάλογα µε τις δόσεις/ενοίκια που καθίστανται εισπρακτέα κατά τη διάρκεια του έτους ούτως ώστε η απόδοση της επένδυσης να είναι σταθερή. Η διαφορά µεταξύ της µεικτής επένδυσης σε συµβόλαια ενοικιαγοράς και χρηµατοδοτικής µίσθωσης και της σηµερινής τους αξίας, αντιπροσωπεύει µη δεδουλευµένα χρηµατοοικονοµικά έσοδα. Η σηµερινή αξία των εισπρακτέων από αυτά τα συµβόλαια παρουσιάζεται στον ισολογισµό στις «Χορηγήσεις». Έσοδα και έξοδα από δικαιώµατα, προµήθειες και παροχή υπηρεσιών Τα έσοδα από δικαιώµατα και προµήθειες αναγνωρίζονται σε δεδουλευµένη βάση στη λογιστική περίοδο που προσφέρονται οι υπηρεσίες. Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών αναγνωρίζονται στη λογιστική περίοδο που προσφέρονται οι υπηρεσίες µε αναφορά στη συµπλήρωση της συγκεκριµένης συναλλαγής υπολογισµένη µε βάση τις υπηρεσίες που προσφέρθηκαν ως αναλογία των συνολικών υπηρεσιών που θα προσφερθούν. Έσοδα από µερίσµατα Τα έσοδα από µερίσµατα αναγνωρίζονται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων όταν αποδειχθεί το δικαίωµα του Οµίλου να εισπράξει τα µερίσµατα. 12

14 2. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ (συνέχεια) Ασφαλιστήρια συµβόλαια Μέσω των θυγατρικών εταιρειών του που διεξάγουν ασφαλιστικές εργασίες, ο Όµιλος εκδίδει ασφαλιστήρια συµβόλαια στους πελάτες. Με τα συµβόλαια αυτά ο Όµιλος αναλαµβάνει σηµαντικό ασφαλιστικό κίνδυνο, συµφωνώντας να αποζηµιώσει τον κάτοχο της σύµβασης µε την πραγµατοποίηση ενός συγκεκριµένου, αβέβαιου µελλοντικού γεγονότος. (α) Ασφάλιστρα Τα µεικτά ασφάλιστρα γενικού κλάδου αναγνωρίζονται ως εισόδηµα κατά τη λογιστική περίοδο που ισχύει η κάλυψη του κινδύνου µε βάση το ασφαλιστήριο συµβόλαιο. Το ποσοστό των ασφαλίστρων που αφορούν περιόδους µετά τη λήξη του τρέχοντος έτους παρουσιάζονται ως µη κερδαινόµενα ασφάλιστρα και υπολογίζονται σε ηµερήσια βάση. Τα ασφάλιστρα του κλάδου ζωής αναγνωρίζονται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων όταν καθίστανται εισπρακτέα. Τα αντασφάλιστρα αναγνωρίζονται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων στην ίδια περίοδο όπως τα ασφάλιστρα µε τα οποία σχετίζονται. (β) Απαιτήσεις για αποζηµίωση και ανακτήσεις από αντασφαλιστές Οι µεικτές απαιτήσεις για αποζηµίωση αναφορικά µε ασφάλειες γενικού κλάδου περιλαµβάνουν απαιτήσεις για αποζηµίωση που πληρώθηκαν και προβλέψεις για εκκρεµείς απαιτήσεις για αποζηµίωση. Οι προβλέψεις για εκκρεµείς απαιτήσεις για αποζηµίωση βασίζονται στο υπολογιζόµενο τελικό κόστος όλων των απαιτήσεων για αποζηµίωση που δηµιουργήθηκαν και δεν τακτοποιήθηκαν, ανεξαρτήτως εάν έχουν γίνει γνωστές, µειωµένο κατά την αναµενόµενη αξία αντικατάστασης και άλλες ανακτήσεις. Οι προβλέψεις για απαιτήσεις για αποζηµίωση που δηµιουργήθηκαν αλλά δεν έγιναν γνωστές (IBNR) γίνονται βάση εκτιµήσεων χρησιµοποιώντας εµπειρίες προηγούµενων χρόνων και λαµβάνοντας υπόψη αναµενόµενες µελλοντικές αλλαγές και εξελίξεις. Οι µεικτές απαιτήσεις για αποζηµίωση αναφορικά µε ασφάλειες κλάδου ζωής αντικατοπτρίζουν το συνολικό κόστος απαιτήσεων για αποζηµίωση που προκύπτουν στο έτος, περιλαµβανοµένων εξόδων που πραγµατοποιούνται κατά το διακανονισµό απαιτήσεων για αποζηµίωση και οποιωνδήποτε πλεονασµάτων που αναµένεται να κατανεµηθούν στους ασφαλιζοµένους. Τα τεχνικά αποθεµατικά για υποχρεώσεις ασφαλιστηρίων συµβολαίων που δεν είναι συνδεδεµένα µε µονάδες (πρόβλεψη για µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις) υπολογίζονται µε βάση ετήσιες αναλογιστικές εκτιµήσεις των υποχρεώσεων. Τα τεχνικά αποθεµατικά για υποχρεώσεις ασφαλιστηρίων συµβολαίων που είναι συνδεδεµένα µε µονάδες αποτελούν τουλάχιστον την αξία εξαγοράς ή µεταφοράς συµβολαίων, η οποία υπολογίζεται αναφορικά µε το κάθε ταµείο. Οι ανακτήσεις από αντασφαλιστές αναγνωρίζονται στην ίδια περίοδο που αναγνωρίζεται η σχετική απαίτηση για αποζηµίωση. 13

15 2. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ (συνέχεια) Ασφαλιστήρια συµβόλαια (συνέχεια) (γ) Αξία ασφαλιστηρίων συµβολαίων κλάδου ζωής σε ισχύ Εναποθέτεται αξία για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια κλάδου ζωής που είναι σε ισχύ στο τέλος του έτους. Η αξία για τα συµβόλαια κλάδου ζωής σε ισχύ υπολογίζεται µε προεξόφληση των µελλοντικών κερδών που αναµένεται να προκύψουν από τις εργασίες σε ισχύ σήµερα, χρησιµοποιώντας κατάλληλες υποθέσεις στην αξιολόγηση παραγόντων όπως πρόσφατες εµπειρίες και γενικές οικονοµικές συνθήκες. Αλλαγές στην αξία συµβολαίων σε ισχύ περιλαµβάνονται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων στα «Άλλα έσοδα». Φορολογία Οι τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις και περιουσιακά στοιχεία για την τρέχουσα και τις προηγούµενες περιόδους υπολογίζονται µε βάση το ποσό που αναµένεται ότι θα πληρωθεί ή θα ανακτηθεί από τις φορολογικές αρχές χρησιµοποιώντας φορολογικούς συντελεστές και νοµοθεσίες που είχαν θεσπιστεί ή ουσιαστικά θεσπιστεί µέχρι την ηµεροµηνία του ισολογισµού. Γίνεται πλήρης πρόβλεψη για αναβαλλόµενη φορολογία, χρησιµοποιώντας τη µέθοδο υποχρέωσης, πάνω σε όλες τις προσωρινές διαφορές που προκύπτουν µεταξύ της φορολογικής βάσης των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων και της λογιστικής τους αξίας στις οικονοµικές καταστάσεις. Η αναβαλλόµενη φορολογία υπολογίζεται χρησιµοποιώντας φορολογικούς συντελεστές και νοµοθεσίες που έχουν θεσπιστεί ή ουσιαστικά θεσπιστεί µέχρι την ηµεροµηνία του ισολογισµού και αναµένεται ότι θα ισχύουν όταν οι σχετικές αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις πραγµατοποιηθούν ή όταν οι αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις διακανονιστούν. Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται στην έκταση που είναι πιθανόν ότι µελλοντικά φορολογητέα κέρδη θα είναι διαθέσιµα έναντι των οποίων οι προσωρινές διαφορές µπορούν να χρησιµοποιηθούν. ιανοµή µερισµάτων Η διανοµή µερισµάτων στους µετόχους της Τράπεζας αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις στο έτος που τα µερίσµατα εγκρίνονται από τους µετόχους της Τράπεζας. Ωφελήµατα αφυπηρέτησης Ο Όµιλος λειτουργεί σχέδια αφυπηρέτησης καθορισµένου ωφελήµατος στην Κύπρο, στο Ηνωµένο Βασίλειο και στην Ελλάδα. Το σχέδιο αφυπηρέτησης καθορισµένου ωφελήµατος είναι ένα σχέδιο το οποίο καθορίζει ένα εφάπαξ ποσό, πληρωτέο µε την αφυπηρέτηση ή ποσό σύνταξης που πληρώνεται µετά την αφυπηρέτηση, λαµβάνοντας υπόψη παράγοντες όπως τα χρόνια υπηρεσίας και το µισθό του υπαλλήλου. 14

16 2. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ (συνέχεια) Ωφελήµατα αφυπηρέτησης (συνέχεια) Οι εισφορές για τα σχέδια αυτά γίνονται σε χρονιαία βάση µε σκοπό να δηµιουργηθούν επαρκή αποθεµατικά ή κεφάλαια κατά τη διάρκεια της εργάσιµης ζωής των υπαλλήλων, έτσι ώστε να πληρωθούν τα σχετικά ωφελήµατα µε την αφυπηρέτησή τους. Το κόστος αυτών των ωφεληµάτων χρεώνεται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων. Τα ωφελήµατα αφυπηρέτησης καθορισµένου ωφελήµατος που περιλαµβάνονται στα έξοδα προσωπικού υπολογίζονται µε βάση τη µέθοδο της προβλεπόµενης πιστωτικής µονάδας. Σύµφωνα µε τη µέθοδο αυτή το κόστος για ωφελήµατα αφυπηρέτησης καθορισµένου ωφελήµατος χρεώνεται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων στο διάστηµα των χρόνων υπηρεσίας των υπαλλήλων σύµφωνα µε τη γνώµη επαγγελµατιών αναλογιστών που προβαίνουν σε αναλογιστικές εκτιµήσεις των σχεδίων τουλάχιστον κάθε τρία χρόνια. Η υποχρέωση για τα σχέδια αφυπηρέτησης καθορισµένου ωφελήµατος υπολογίζεται µε βάση τη σηµερινή αξία των αναµενόµενων µελλοντικών εκροών χρησιµοποιώντας ως προεξοφλητικό επιτόκιο το επιτόκιο γραµµατίων δηµοσίου µε παρόµοια λήξη µε την υποχρέωση. Αναλογιστικά κέρδη ή ζηµιές που υπερβαίνουν το 10% της σηµερινής αξίας των υποχρεώσεων των σχεδίων ή της δίκαιης αξίας των περιουσιακών στοιχείων των σχεδίων, οποιοδήποτε είναι το µεγαλύτερο, αποσβένονται στο διάστηµα του αναµενόµενου µέσου όρου της υπολειπόµενης εργάσιµης ζωής των υπαλλήλων που συµµετέχουν στα σχέδια. Ορισµένες εταιρείες του Οµίλου λειτουργούν σχέδιο αφυπηρέτησης καθορισµένης εισφοράς. Το σχέδιο αφυπηρέτησης καθορισµένης εισφοράς είναι ένα σχέδιο στο οποίο ο Όµιλος και οι υπάλληλοι συνεισφέρουν σε ξεχωριστό ταµείο. Τα ωφελήµατα που παρέχονται στους υπαλλήλους που µετέχουν σε σχέδια αφυπηρέτησης καθορισµένης εισφοράς βασίζονται στην απόδοση του ταµείου. Τα ταµεία αυτά λειτουργούν σύµφωνα µε κανονισµούς οι οποίοι έχουν συµφωνηθεί και από τα δύο µέρη και συνάδουν µε τις σχετικές πρόνοιες του νόµου. Οι εισφορές του Οµίλου για σχέδια αφυπηρέτησης καθορισµένης εισφοράς χρεώνονται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων στο έτος το οποίο αφορούν. Ο Όµιλος δεν έχει οποιαδήποτε νοµική ή τεκµαιρόµενη υποχρέωση για να πληρώσει επιπλέον συνεισφορές εάν το ταµείο καθορισµένης εισφοράς δεν κατέχει αρκετά περιουσιακά στοιχεία για να πληρώσει σε όλους τους υπαλλήλους τα ωφελήµατα που αναλογούν στις υπηρεσίες τους κατά τη διάρκεια της τρέχουσας και των προηγούµενων περιόδων. Γίνονται επίσης εισφορές στο Κυβερνητικό Ταµείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων σύµφωνα µε τη σχετική νοµοθεσία. 15

17 2. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ (συνέχεια) Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών Για σκοπούς της κατάστασης ταµειακών ροών τα µετρητά και αντίστοιχα µετρητών αποτελούνται από υπόλοιπα µε λήξη µικρότερη των τριών µηνών και περιλαµβάνουν µετρητά και καταθέσεις µε Κεντρικές Τράπεζες, συµπεριλαµβανοµένων και υποχρεωτικών καταθέσεων για σκοπούς ρευστότητας, κρατικά χρεόγραφα και γραµµάτια δηµοσίου και οφειλές από άλλες τράπεζες. Χορηγήσεις άνεια που δηµιουργούνται από τον Όµιλο µε τη χορήγηση µετρητών κατευθείαν στον πελάτη ταξινοµούνται ως χορηγήσεις και παρουσιάζονται στην αποσβεσθείσα τιµή κτήσης, η οποία είναι η δίκαιη αξία της αντιπαροχής που δόθηκε για τη δηµιουργία του δανείου, όπως προσδιορίζεται από τις τιµές αγοράς κατά την ηµεροµηνία της δηµιουργίας. Τα έξοδα έκδοσης, όπως δικηγορικά, συµπεριλαµβάνονται στο κόστος της συναλλαγής. Όλες οι χορηγήσεις αναγνωρίζονται µε την παροχή µετρητών στον πελάτη. Πρόβλεψη για αποµείωση των χορηγήσεων Η πρόβλεψη για αποµείωση των χορηγήσεων υπολογίζεται όταν υπάρχουν αντικειµενικές ενδείξεις ότι ο Όµιλος δεν θα εισπράξει ολόκληρο το οφειλόµενο ποσό µε βάση τους αρχικούς συµβατικούς όρους του δανείου. Το ποσό της πρόβλεψης είναι η διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας και της ανακτήσιµης αξίας συµπεριλαµβανοµένων των εξασφαλίσεων και εγγυήσεων. Όταν το ποσό της αποµείωσης µειώνεται µεταγενέστερα λόγω γεγονότων που συµβαίνουν µετά την αποµείωση, η πρόβλεψη αναστρέφεται και πιστώνεται ως µείωση στην πρόβλεψη για αποµείωση των χορηγήσεων. Επενδύσεις Ο Όµιλος ταξινοµεί τις επενδύσεις του σε µετοχές και οµόλογα στις ακόλουθες κατηγορίες: χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιµούνται σε δίκαιη αξία µέσω των αποτελεσµάτων, δάνεια που δηµιουργούνται από την επιχείρηση, επενδύσεις που κρατούνται µέχρι τη λήξη και χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση. Η ταξινόµηση των επενδύσεων εξαρτάται από το σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκαν οι επενδύσεις. Η διεύθυνση αποφασίζει την κατάλληλη ταξινόµηση των επενδύσεων κατά την αρχική αναγνώριση και επαναξιολογεί αυτό τον καθορισµό σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού. (α) Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιµούνται σε δίκαιη αξία µέσω των αποτελεσµάτων Αυτή η κατηγορία έχει δύο υποκατηγορίες: χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία προς εµπορία και αυτά που ορίστηκαν σε δίκαιη αξία µέσω των αποτελεσµάτων κατά την αρχική αναγνώριση. Ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο ταξινοµείται στην κατηγορία προς εµπορία αν αποκτήθηκε κυρίως µε σκοπό την πραγµατοποίηση κέρδους από βραχυπρόθεσµες διακυµάνσεις στις τιµές. 16

18 2. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ (συνέχεια) Επενδύσεις (συνέχεια) (α) Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιµούνται σε δίκαιη αξία µέσω των αποτελεσµάτων (συνέχεια) Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που ορίστηκαν σε δίκαιη αξία µέσω των αποτελεσµάτων κατά την αρχική αναγνώριση είναι αυτά, η απόδοση των οποίων αξιολογείται µε βάση τη δίκαιη αξία, σύµφωνα µε τη στοιχειοθετηµένη επενδυτική στρατηγική του Οµίλου. Πληροφορίες που βασίζονται στη δίκαιη αξία σχετικά µε αυτά τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία, παρέχονται εσωτερικά σε βασικά διοικητικά στελέχη του Οµίλου. Τα παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα ανήκουν επίσης στην κατηγορία προς εµπορία, εκτός αν χρησιµοποιούνται για αντιστάθµιση κινδύνων. (β) άνεια που δηµιουργούνται από την επιχείρηση Τα δάνεια που δηµιουργούνται από την επιχείρηση είναι µη-παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία µε σταθερές ή προσδιορίσιµες πληρωµές που δεν εµπορεύονται σε ενεργή αγορά και για τα οποία δεν υπάρχει πρόθεση για εµπορία του εισπρακτέου. Επενδύσεις σε εταιρικά οµόλογα και χρεόγραφα που αποκτούνται κατευθείαν από τον εκδότη ταξινοµούνται στην κατηγορία δάνεια που δηµιουργούνται από την επιχείρηση. (γ) Επενδύσεις που κρατούνται µέχρι τη λήξη Οι επενδύσεις που κρατούνται µέχρι τη λήξη είναι µη-παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία µε σταθερές πληρωµές ή µε πληρωµές που µπορούν να προσδιοριστούν και µε σταθερή λήξη, τις οποίες η διεύθυνση έχει τη θετική πρόθεση και δυνατότητα να κρατήσει µέχρι τη λήξη τους. (δ) Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση είναι µη-παράγωγα, τα οποία είτε ορίζονται στην κατηγορία αυτή ή δεν έχουν ταξινοµηθεί σε οποιαδήποτε άλλη κατηγορία. Οι επενδύσεις αυτές αποκτούνται για ακαθόριστο χρονικό διάστηµα. Αγορές και πωλήσεις επενδύσεων µε βάση συµβόλαιο κανονικής παράδοσης αναγνωρίζονται κατά την ηµεροµηνία που διεξάγεται η συναλλαγή, που είναι η ηµεροµηνία κατά την οποία ο Όµιλος δεσµεύεται να αγοράσει ή να πωλήσει το περιουσιακό στοιχείο. Οι επενδύσεις αναγνωρίζονται αρχικά σε δίκαιη αξία, πλέον το κόστος συναλλαγής για όλα τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που δεν παρουσιάζονται σε δίκαιη αξία µέσω των αποτελεσµάτων. Οι επενδύσεις διαγράφονται όταν το δικαίωµα να εισπραχθούν χρηµατικές ροές από τις επενδύσεις έχει λήξει, ή έχει µεταφερθεί και ο Όµιλος έχει ουσιαστικά µεταφέρει σηµαντικά ρίσκα και οφέλη ιδιοκτησίας. Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση και χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιµούνται σε δίκαιη αξία µέσω των αποτελεσµάτων, παρουσιάζονται µετέπειτα σε δίκαιη αξία. Τα δάνεια που δηµιουργούνται από την επιχείρηση και οι επενδύσεις που κρατούνται µέχρι τη λήξη παρουσιάζονται σε αποσβεσµένο κόστος χρησιµοποιώντας τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου. 17

19 2. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ (συνέχεια) Επενδύσεις (συνέχεια) Πραγµατοποιηθέντα και µη πραγµατοποιηθέντα κέρδη και ζηµιές που προέρχονται από αλλαγές στη δίκαιη αξία των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων που αποτιµούνται σε δίκαιη αξία µέσω των αποτελεσµάτων περιλαµβάνονται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων στην περίοδο που προκύπτουν. Μη πραγµατοποιηθέντα κέρδη ή ζηµιές που προκύπτουν από αλλαγές στη δίκαιη αξία των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων διαθέσιµων προς πώληση αναγνωρίζονται στα ίδια κεφάλαια. Όταν χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση πωληθούν ή υποστούν αποµείωση στην αξία, οι συσσωρευµένες αναπροσαρµογές στη δίκαιη αξία περιλαµβάνονται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων. Η δίκαιη αξία των επενδύσεων που διαπραγµατεύονται σε µια ενεργή αγορά βασίζεται στη χρηµατιστηριακή τιµή προσφοράς. Εάν η αγορά για ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο δεν είναι ενεργή όπως επίσης και για µη εισηγµένες µετοχές, ο Όµιλος προσδιορίζει τη δίκαιη αξία χρησιµοποιώντας µεθόδους αποτίµησης. Οι µέθοδοι αποτίµησης περιλαµβάνουν τη χρήση πρόσφατων συναλλαγών που έγιναν σε καθαρά εµπορική βάση, αναφορά σε παρόµοιους τίτλους και µεθόδους προεξοφληµένων ταµειακών ροών κάνοντας µέγιστη χρήση δεδοµένων της αγοράς και ελάχιστη χρήση εσωτερικών δεδοµένων της εταιρείας. Ο Όµιλος αξιολογεί σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού κατά πόσο υπάρχει αντικειµενική απόδειξη ότι ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο ή µια οµάδα χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων, έχει υποστεί αποµείωση στην αξία. Στην περίπτωση µετοχικών τίτλων που ταξινοµήθηκαν ως στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση, µια σηµαντική ή παρατεταµένη µείωση στη δίκαιη αξία της µετοχής κάτω από το κόστος της λαµβάνεται υπόψη ως ένδειξη πιθανής αποµείωσης στην αξία. Αν υπάρχουν τέτοιες ενδείξεις για χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση η συσσωρευµένη ζηµιά η οποία προσδιορίζεται ως η διαφορά µεταξύ του κόστους απόκτησης και της παρούσας δίκαιης αξίας, µείον ζηµιές αποµείωσης του περιουσιακού στοιχείου που προηγουµένως αναγνωρίστηκαν στα αποτελέσµατα, µεταφέρεται από τα ίδια κεφάλαια και αναγνωρίζεται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων. Οι ζηµιές αποµείωσης που αναγνωρίστηκαν στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων για µετοχικούς τίτλους δεν αντιστρέφονται µέσω της κατάστασης λογαριασµού αποτελεσµάτων. Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα Τα παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα περιλαµβάνουν προθεσµιακές συµβάσεις συναλλάγµατος και συµβόλαια ανταλλαγής νοµισµάτων και επιτοκίων, καθώς και άλλα παράγωγα. Αυτά αναγνωρίζονται στον ισολογισµό αρχικά σε δίκαιη αξία που περιλαµβάνει και το κόστος συναλλαγής και παρουσιάζονται µετέπειτα σε δίκαιη αξία. Οι δίκαιες αξίες προέρχονται από αγοραίες αξίες, µεθόδους προεξόφλησης ταµειακών ροών και άλλες ενδεδειγµένες µεθόδους αποτίµησης. Τα παράγωγα παρουσιάζονται ως χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιµούνται σε δίκαιη αξία µέσω των αποτελεσµάτων όταν η δίκαιη αξία τους είναι θετική και ως χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις που αποτιµούνται σε δίκαιη αξία µέσω των αποτελεσµάτων όταν η δίκαιη αξία τους είναι αρνητική. 18

20 2. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ (συνέχεια) Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα (συνέχεια) Κάποια παράγωγα που είναι ενσωµατωµένα σε άλλα χρηµατοοικονοµικά µέσα λογίζονται ως ξεχωριστά παράγωγα όταν οι κίνδυνοι και τα χαρακτηριστικά τους δεν είναι στενά συνδεδεµένα µε αυτά του κύριου συµβολαίου και το κύριο συµβόλαιο δεν λογίζεται σε δίκαιη αξία µε τα µη πραγµατοποιηθέντα κέρδη και ζηµιές να αναγνωρίζονται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων. Ο σκοπός της χρήσης των παραγώγων στον Όµιλο είναι η παροχή ικανοποιητικής χρηµατοοικονοµικής αντιστάθµισης σύµφωνα µε τις οδηγίες του Τµήµατος ιαχείρισης Κινδύνων του Οµίλου. Στην περίπτωση που τα παράγωγα χρησιµοποιούνται για αντιστάθµιση καθαρής επένδυσης σε θυγατρικές εταιρείες του εξωτερικού και τα κριτήρια του ιεθνούς Λογιστικού Προτύπου 39 για λογιστική αντιστάθµισης ικανοποιούνται, οι αναπροσαρµογές στη δίκαιη αξία των παραγώγων περιλαµβάνονται στα αποθεµατικά. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις οι αναπροσαρµογές στη δίκαιη αξία των παραγώγων περιλαµβάνονται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων. Επενδύσεις σε ακίνητα Οι επενδύσεις σε ακίνητα κατέχονται για µακροπρόθεσµες αποδόσεις ενοικίου ή κέρδος από υπεραξία και δε χρησιµοποιούνται από τον Όµιλο. Οι επενδύσεις σε ακίνητα παρουσιάζονται σε δίκαιη αξία, που αντιπροσωπεύει την ελεύθερη αγοραία αξία καθοριζόµενη ετησίως από εξωτερικούς εκτιµητές. Αλλαγές στις δίκαιες αξίες καταχωρούνται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων και περιλαµβάνονται στα «Άλλα έσοδα». Υπεραξία Η υπεραξία αντιπροσωπεύει την υπέρβαση του κόστους εξαγοράς σε σχέση µε τη δίκαιη αξία των καθαρών αναγνωρίσιµων περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης που αποκτήθηκε κατά την ηµεροµηνία της εξαγοράς. Η υπεραξία που προκύπτει από εξαγορά θυγατρικών εταιρειών περιλαµβάνεται στον ισολογισµό στα «Άυλα περιουσιακά στοιχεία». Η υπεραξία ελέγχεται για αποµείωση σε χρονιαία βάση και σε περιπτώσεις που υπάρχει ένδειξη αποµείωσης και παρουσιάζεται στην τιµή κόστους µείον συσσωρευµένες ζηµιές αποµείωσης. Η υπεραξία καταµερίζεται στις µονάδες δηµιουργίας ταµειακών ροών για σκοπούς ελέγχου για αποµείωση. Λογισµικά προγράµµατα απάνες που έχουν άµεση σχέση µε ξεχωριστά λογισµικά προγράµµατα που ανήκουν στον Όµιλο και που αναµένεται ότι θα δηµιουργήσουν οικονοµικά οφέλη που θα υπερβαίνουν τις δαπάνες για περισσότερο από ένα έτος αναγνωρίζονται ως άυλα περιουσιακά στοιχεία. Μετέπειτα τα λογισµικά προγράµµατα παρουσιάζονται στο κόστος µείον συσσωρευµένες αποσβέσεις και µείον οποιαδήποτε συσσωρευµένη αποµείωση στην αξία. απάνες που βελτιώνουν ή επεκτείνουν την απόδοση των λογισµικών προγραµµάτων πέραν από τις αρχικές προδιαγραφές κεφαλαιοποιούνται. 19

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 1 Κατάσταση εσόδων και εξόδων 2 Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης 3

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενοποιηµένος συνοπτικός λογαριασµός αποτελεσµάτων 3 Ενοποιηµένος συνοπτικός ισολογισµός 4 Ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010 1 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Περιεχόµενα 1 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση συνολικών εσόδων 2 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU FROU BISCUITS) PUBLIC LTD ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU FROU BISCUITS) PUBLIC LTD ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Επεξηγηµατική κατάσταση 1-2 Μη ελεγµένη ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006

ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Επεξηγηµατική κατάσταση 1 & 2 Ενοποιηµένη κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων 3 Ενοποιηµένη κατάσταση αναγνωρισµένων εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

@ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

@ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ @ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ @Κωδικός ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1012 ALPHA EQUITY FUND @ΠΙΝΑΚΑΣ : ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ @ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ALPHA BANK 31.12.2005 @ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΩΣΤΑ ΜΙΧΑΗΛΙ Η ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΩΣΤΑ ΜΙΧΑΗΛΙ Η ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΩΣΤΑ ΜΙΧΑΗΛΙ Η ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Συνοπτικός λογαριασµός αποτελεσµάτων 1 Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΛΑΙΑ ΕΔΕΚ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

ΝΕΟΛΑΙΑ ΕΔΕΚ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 2 Κατάσταση εσόδων και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

27 Απριλίου Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου ΛΕΥΚΩΣΙΑ. Κύριοι

27 Απριλίου Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου ΛΕΥΚΩΣΙΑ. Κύριοι 27 Απριλίου 2010 Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου ΛΕΥΚΩΣΙΑ Κύριοι Επισυνάπτονται οι Συνοπτικές Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις της Cytrustees Investment Public Co Ltd για την 1 η τριµηνία που έληξε στις 31

Διαβάστε περισσότερα

ASTRA SELF DRIVE CARS LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006

ASTRA SELF DRIVE CARS LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006 0 ASTRA SELF DRIVE CARS LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Συνοπτικός µη ελεγµένος ενοποιηµένος λογαριασµός αποτελεσµάτων 1 Συνοπτικός µη ελεγµένος ενοποιηµένος ισολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

1. Στοιχεία Ισολογισµού Εταιρείας της 31 Μαρτίου ΣTOIXEIA IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά εκφρασµένα σε ευρώ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η T Ι Κ Ο Πάγια

1. Στοιχεία Ισολογισµού Εταιρείας της 31 Μαρτίου ΣTOIXEIA IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά εκφρασµένα σε ευρώ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η T Ι Κ Ο Πάγια ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2012 μέχρι 31 Μαρτίου 2012

Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2012 μέχρι 31 Μαρτίου 2012 Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1 Ιανουαρίου μέχρι σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Cytrustees Investment Public Company Limited. Ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις για την ενιαμηνία που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2015

Cytrustees Investment Public Company Limited. Ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις για την ενιαμηνία που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2015 Ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις για την ενιαμηνία που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2015 Περιεχόμενα Σελίδα Ενδιάμεση συνοπτική κατάσταση συνολικού εισοδήματος ενιαμηνίας 2 Ενδιάμεσος συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009

Συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009 28 Απριλίου 2009 Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου ΛΕΥΚΩΣΙΑ Κύριοι Συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009 Επισυνάπτονται οι Συνοπτικές Ενδιάµεσες Οικονοµικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2016

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2016 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Τρεις Μήνες Μέχρι 31 Μαρτίου 2016 1 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Συνοπτικός Ενοποιηµένος Λογαριασµός Αποτελεσµάτων για την εννιαµηνία που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Συνοπτικός Ενοποιηµένος Λογαριασµός Αποτελεσµάτων για την εννιαµηνία που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Συνοπτικός Ενοποιηµένος Λογαριασµός Αποτελεσµάτων για την εννιαµηνία που έληξε στις Σηµ. στις στις * '000 '000 Κύκλος εργασιών 3 181.245 146.161 314.280 253.444 Καθαρά έσοδα από

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2016

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2016 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Εννέα Μήνες Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2016 1 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤΔ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Τόκοι εισπρακτέοι 364.350 Τόκοι πληρωτέοι (160.877) Καθαρά έσοδα από τόκους 203.473 Έσοδα από δικαιώματα και προμήθειες 16.244

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC 22 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Σημ. Κύκλος εργασιών 407.445.105 443.019.757 Κόστος πωλήσεων (294.051.393) (326.830.517) Μεικτά κέρδη 113.393.712 116.189.240 Άλλα εισοδήματα από εργασίες 9 15.222.700

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Σημ. Κύκλος εργασιών 456.801.297 468.872.216 Κόστος πωλήσεων (332.956.466) (344.899.280) Μεικτά κέρδη 123.844.831 123.972.936 Άλλα εισοδήματα από εργασίες 8 17.390.125

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2016

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2016 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπεύθυνων της Εταιρείας για την σύνταξη των συνοπτικών ενδιάμεσων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A Ε ΡΑ: POPESTI-LEORDENI, ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως Σελίδα 1 από 6 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία και Πληροφορίες για την Περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2016 μέχρι 31 Μαρτίου 2016

Στοιχεία και Πληροφορίες για την Περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2016 μέχρι 31 Μαρτίου 2016 Στοιχεία και Πληροφορίες για την Περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2016 μέχρι 2016 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του ιοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για το έτος που έληξε την 31 εκεµβρίου 2003 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για το έτος που έληξε την 31

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έξι μήνες μέχρι 30 Ιουνίου 2014

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έξι μήνες μέχρι 30 Ιουνίου 2014 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Έξι Μήνες Μέχρι 30 Ιουνίου 2014 1 Ενοποιημένη Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΜΑΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΤΗΚ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΑΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012, 2013 και 2014

ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΜΑΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΤΗΚ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΑΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012, 2013 και 2014 1 ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΜΑΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΤΗΚ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΑΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012, 2013 και 2014 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΑ ΚΑΘΑΡΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Γιατοέτοςπουέληξεστις31

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ Βασικά oικονοµικά στοιχεία 2005 Μεταβολή 2005 Σύνολο καθαρών εσόδων 103.850 84.742

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Crowe Horwath Horwath D S P Limited Member Crowe Horwath Internatl 82 Nikou Pattichi Street, 1s Maritania Building P.O.Box 56430, 3306 Lima Tel. 357.25.340.097 Fax 357.25.340.155 www.crowehorwath.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενδιάμεση έκθεση διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010. σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009. του Διοικητικού Συμβουλίου της

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010. σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009. του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤO ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤO ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤO ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία % εκ-07 εκ-06 Μεταβολή εκ-07 εκ-06 '000 '000

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία Ιουν-08 Ιουν-07 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων 149.660 163.075 (8%) Σύνολο εξόδων 78.363 77.649 1% Μερίδιο από συνδεδεµένη εταιρεία -- 1.575

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 25 Αυγούστου 2011 Θέµα: Προκαταρκτικά αποτελέσµατα για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2011 Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας, σε συνεδρία του που έγινε χτές 24 Αυγούστου 2011, ενέκρινε τις µη

Διαβάστε περισσότερα

DIAKINISIS PORT (CY) LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

DIAKINISIS PORT (CY) LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Cytrustees Investment Public Company Limited

Cytrustees Investment Public Company Limited Ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις για την ενιάµηνο που έληξε την 30 Σεπτεµβρίου 2013 Περιεχόµενα Σελίδα Ενδιάµεση συνοπτική κατάσταση συνολικού εισοδήµατος εξαµηνίας 2 Ενδιάµεσος συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 Το Διοικητικό Συμβούλιο της SFS Group Public Company Limited (η «Εταιρεία»),

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005. Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε µια συνοπτική ενηµέρωση, για

Διαβάστε περισσότερα

0114/00003295/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd ABCY

0114/00003295/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd ABCY 0114/00003295/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd Οικονομικά Αποτελέσματα α' τριμήνου 2013 Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd Επισυνάπτονται η ανακοίνωση και οι οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΗ ΡΑ (ΠΡΩΗΝ ΝΕΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ)

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΗ ΡΑ (ΠΡΩΗΝ ΝΕΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ) (ΠΡΩΗΝ ΝΕΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ) ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α Αξιωµατούχοι και Επαγγελµατικοί Σύµβουλοι 1 Έκθεση Επιτροπείας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 0 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ιοικητικό Συµβούλιο και Επαγγελµατικοί Σύµβουλοι 1 ήλωση των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου και των υπευθύνων της Εταιρείας για τη σύνταξη των οικονοµικών

Διαβάστε περισσότερα

DIAKINISIS PORT (CY) LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2012

DIAKINISIS PORT (CY) LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2012 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2012 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

2/8/2007 6:58:41 PM ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

2/8/2007 6:58:41 PM ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2/8/2007 6:58:41 PM 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Επεξηγηματική κατάσταση 1 & 2 Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων 3 Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LIMITED. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LIMITED. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2012

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2012 ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Τρεις

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2005 PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Έτος

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2009

ΝΕΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2009 ΝΕΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α Αξιωµατούχοι και επαγγελµατικοί σύµβουλοι 1 Έκθεση Επιτροπείας 2 Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2 ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2006 έως 31 ης Μαρτίου 2006 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ενδιάµεσες Οικονοµικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ για την εννιαµηνία που έληξε 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Συνοπτική Ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2014

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2014 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Εννέα Μήνες Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2014 1 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ELMONTE HOLDINGS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ELMONTE HOLDINGS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αξιωµατούχοι και επαγγελµατικοί σύµβουλοι 1 Σελίδα Εκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 2 Εκθεση ελεγκτών 3-4 Κατάσταση αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2007 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2007 Π Ε Ρ Ι Ε Χ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έξι μήνες μέχρι 30 Ιουνίου 2013

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έξι μήνες μέχρι 30 Ιουνίου 2013 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Έξι Μήνες Μέχρι 30 Ιουνίου 2013 1 Ενοποιημένη Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ. Για την χρήση 01/01 31/12/2006

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ. Για την χρήση 01/01 31/12/2006 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ Για την χρήση 01/01 31/12/2006 Σημαντική Επισήμανση: Οι παρούσες «Ενοποιημένες Οικονομικές Πληροφορίες Ειδικού Σκοπού» έχουν συνταχθεί από τη Διοίκηση με σκοπό να

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2014

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2014 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Τρεις Μήνες Μέχρι 31 Μαρτίου 2014 1 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Μαρτίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

- - Λοιπά άυλα 0,01 0,01 Σύνολο 0,01 0,01

- - Λοιπά άυλα 0,01 0,01 Σύνολο 0,01 0,01 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε. Ε. ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε. ΑΦΜ: 094055139, ΓΕΜΗ:122055948000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31.12.2015 2015 2014 Mη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Ενσώματα Πάγια Μεταγενέστερη Αποτίμηση (ΔΛΠ 16), Ζημίες Απομείωσης (ΔΛΠ 36) και Επιχορηγήσεις (ΔΛΠ 20) Διδάσκων: Δρ. Γεώργιος Α. Παπαναστασόπουλος Αποτίμηση Παγίων μετά την Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA FINANCE LIMITED ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α. Κατάσταση αναγνωρισµένων εσόδων και εξόδων 4

ALPHA FINANCE LIMITED ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α. Κατάσταση αναγνωρισµένων εσόδων και εξόδων 4 0 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα ιοικητικοί Συµβούλιο και Επαγγελµατικοί Σύµβουλοι 1 Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 2 Έκθεση ελεγκτών 3 Κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων 4 Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd για το εξάμηνο που έληξε την 30 Ιουνίου 2012 Επισυνάπτονται τα σχετικά Αποτελέσματα.

Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd για το εξάμηνο που έληξε την 30 Ιουνίου 2012 Επισυνάπτονται τα σχετικά Αποτελέσματα. 0114/00000653/el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd για το εξάμηνο που έληξε την 30 Ιουνίου 2012 Επισυνάπτονται τα σχετικά Αποτελέσματα. ABCY

Διαβάστε περισσότερα

Όµιλος Ελληνικής Τράπεζας. Προκαταρκτικές Μη Ελεγµένες Οικονοµικές Καταστάσεις

Όµιλος Ελληνικής Τράπεζας. Προκαταρκτικές Μη Ελεγµένες Οικονοµικές Καταστάσεις Ελληνικής ς Προκαταρκτικές Μη Ελεγµένες Οικονοµικές Καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου Ελληνικής ς Μη Ελεγµένες Οικονοµικές Καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK CYPRUS LIMITED

ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2009 0 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2009 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Διοικητικό Συμβούλιο και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του υπεύθυνου της Εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 31.12.2005 31.12.2004 Διαφοροποίηση σε % έτους 2005 έναντι του έτους 2004 % Κύκλος εργασιών 15.018.396 14.827.278 1% Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 1 Περιεχόµενα 1 Στοιχεία κατάστασης αποτελεσµάτων περιόδου 2 Στοιχεία ισολογισµού 3 Στοιχεία κατάστασης µεταβολών καθαρής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 117 Υπόδειγμα Β.1: Ισολογισμός Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις Ποσά σε μονάδες (ή χιλιάδες αναλόγως) νομίσματος παρουσίασης Μη κυκλοφορούντα

Διαβάστε περισσότερα

Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων

Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων Σύµφωνα µε τις διατάξεις του πρόσφατα ψηφισθέντος νόµου καθιερώνονται στην Ελλάδα νέα Λογιστικά Πρότυπα τα οποία ονοµάζονται «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.)»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 371 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά - Ν. 2190/20 - Κ.Φ.Α.Σ. 7 -Οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Περίοδος από 1 Ιανουαρίου µέχρι 30 Ιουνίου 2005

ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Περίοδος από 1 Ιανουαρίου µέχρι 30 Ιουνίου 2005 ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 1 Ιανουαρίου µέχρι 30 Ιουνίου 2005 MH-ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Λογαριασµός Αποτελεσµάτων 1 Ισολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωματούχοι και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Έκθεση Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ELGEKA (CYPRUS) LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

ELGEKA (CYPRUS) LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπεύθυνων της Εταιρείας για τις συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα 1ης Τριμηνίας βλέπε επισυνημμένη ανακοίνωση

Αποτελέσματα 1ης Τριμηνίας βλέπε επισυνημμένη ανακοίνωση Αποτελέσματα 1ης Τριμηνίας βλέπε επισυνημμένη ανακοίνωση 0005/00016109/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση CYTRUSTEES INVESTMENT PUBLIC COMPANY LTD CYTR Attachments: 1. Αποτελέσματα 1ης τριμηνίας 2016 2. Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LIMITED. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2015

PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LIMITED. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2015 PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2015 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι

Διαβάστε περισσότερα

BROKERS UNION ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε.

BROKERS UNION ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε. BROKERS UNION ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε. Λ. Βουλιαγμένης 90, 16674 Γλυφάδα Αρ. ΓΕ.ΜΗ.: 115832209000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 [1] ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd για το εννεάμηνο που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2012 Επισυνάπτονται τα σχετικά Αποτελέσματα.

Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd για το εννεάμηνο που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2012 Επισυνάπτονται τα σχετικά Αποτελέσματα. 0114/00000654/el Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd για το εννεάμηνο που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2012 Επισυνάπτονται τα σχετικά Αποτελέσματα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) 403 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΗΜΟΣΙΑ ΛΤ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2007 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΗΜΟΣΙΑ ΛΤ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2007 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Συνοπτικός ενοποιηµένος λογαριασµός αποτελεσµάτων 1 Συνοπτική ενοποιηµένη κατάσταση αναγνωρισµένων κερδοζηµίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων της χρήσης που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2012 2. Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης της 31 ης Δεκεμβρίου 2012 3. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

(1) Ισολογισµός της εταιρείας ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30/9/ /12/2004 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Λοιπά Άυλα περ

(1) Ισολογισµός της εταιρείας ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30/9/ /12/2004 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Λοιπά Άυλα περ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2006

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2006 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, Σημειώσεις '000 '000 Έσοδα Τόκων 2 107.714 81.410 Έξοδα Τόκων 3 71.942 58.264 Καθαρά Έσοδα Τόκων 35.772 23.146

Διαβάστε περισσότερα

1. Η εταιρεία λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.

1. Η εταιρεία λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΖΗΛΑΙΝ (SIELINE) Α.Ε.-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ 2015 ΣΥΓΓΡΟΥ 2 ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 15232 ΧΑΛΑΝΔΡΙ Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. 3926601000. Α)

Διαβάστε περισσότερα

ετήσια έκθεση Έκθεση Eλεγκτών και Οικονομικές Καταστάσεις

ετήσια έκθεση Έκθεση Eλεγκτών και Οικονομικές Καταστάσεις ετήσια έκθεση Έκθεση Eλεγκτών και Οικονομικές Καταστάσεις 61 Προς την Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (Αρχή) Έκθεση επί των οικονομικών καταστάσεων Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της

Διαβάστε περισσότερα

Μιτσίδης Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ

Μιτσίδης Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ Μη ελεγμένες ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την εξαμηνία που έληξε 30 Ιουνίου 2012 Περιεχόμενα Σελίδα Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλων υπευθύνων της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010 1. ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΥΡΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Γενικά Η Cyprus Trading Corporation Plc (η Εταιρεία ) συστάθηκε στην Κύπρο το 1977 ως Ιδιωτική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, με την επωνυμία Cyprian Seaways Bonded

Διαβάστε περισσότερα

N.B. TRAVEL AND TOURS PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

N.B. TRAVEL AND TOURS PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ N.B. TRAVEL AND TOURS PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωματούχοι και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Έκθεση Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΡΥΚΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΡΥΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΡΥΚΤΩΝ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ Α.Ε.. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΡΥΚΤΩΝ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α. Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2-4

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α. Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2-4 0 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2-4 Έκθεση ανεξάρτητων ελεγκτών 5 & 6 Ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού

Διαβάστε περισσότερα