Παξάξηεκα 1. Εμαγωγή ζηα πιαίζηα εληαίαο ζύκβαζεο κεηαθνξάο. Η πεξίπηωζε ηεο εληαίαο ζύκβαζεο κεηαθνξάο (άξζξν 793παξ.2(β) ΔΕΚΣΚ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Παξάξηεκα 1. Εμαγωγή ζηα πιαίζηα εληαίαο ζύκβαζεο κεηαθνξάο. Η πεξίπηωζε ηεο εληαίαο ζύκβαζεο κεηαθνξάο (άξζξν 793παξ.2(β) ΔΕΚΣΚ)"

Transcript

1 Παξάξηεκα 1 Εμαγωγή ζηα πιαίζηα εληαίαο ζύκβαζεο κεηαθνξάο Η πεξίπηωζε ηεο εληαίαο ζύκβαζεο κεηαθνξάο (άξζξν 793παξ.2(β) ΔΕΚΣΚ) Σν άξζξν 793παξ.2(β) ΓΔΚΣΚ θαζηεξψλεη παξέθθιηζε απφ ην γεληθφ θαλφλα φηη ην ηεισλείν εμφδνπ είλαη ην ηειεπηαίν ηεισλείν πξηλ ηα εκπνξεχκαηα εμέιζνπλ απφ ην ηεισλεηαθφ έδαθνο ηεο Δ.Δ. χκθσλα κε απηήλ ηελ δηάηαμε, εθφζνλ ππνβάιιεη ζρεηηθφ αίηεκα ν δηαζαθηζηήο, κπνξεί λα ζεσξείηαη σο ηεισλείν εμφδνπ, ην αξκφδην ηεισλείν ηνπ ηφπνπ φπνπ παξαιακβάλνληαη ηα εκπνξεχκαηα απφ ηηο επηρεηξήζεηο ζηδεξνδξφκσλ, ηηο ηαρπδξνκηθέο αξρέο, ηηο αεξνπνξηθέο ή ηηο λαπηηιηαθέο εηαηξείεο ζην πιαίζην εληαίαο ζχκβαζεο κεηαθνξάο γηα ηε κεηαθνξά ηνπο εθηφο ηνπ ηεισλεηαθνχ εδάθνπο ηεο Δ.Δ. ζηδεξνδξνκηθψο, αεξνπνξηθψο, ζαιαζζίσο ή ηαρπδξνκηθψο. Οη θαλφλεο ζρεηηθά κε ηελ εληαία ζχκβαζε κεηαθνξάο εθαξκφδνληαη επίζεο, φηαλ ε κεηαθνξηθή εηαηξεία ζπλδπάδεη δηαθνξεηηθά κέζα κεηαθνξάο (πνιιαπιά κέζα κεηαθνξάο). ην πιαίζην απηφ, ε νδηθή κεηαθνξά γηα ηκήκα ηεο δηαδξνκήο επηηξέπεηαη, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ηα εκπνξεχκαηα δελ εμέξρνληαη ηνπ ηεισλεηαθνχ εδάθνπο ηεο Κνηλφηεηαο νδηθψο, δειαδή κεηαθέξνληαη εθηφο απηνχ, ζηδεξνδξνκηθψο, ηαρπδξνκηθψο, αεξνπνξηθψο ή ζαιαζζίσο. Όηαλ ηα εκπνξεχκαηα θζάλνπλ ζην ηεισλείν (πξαγκαηηθφ ζεκείν εμφδνπ) απφ φπνπ ζα εμέιζνπλ ηνπ ηεισλεηαθνχ εδάθνπο ηεο Κνηλφηεηαο ζηδεξνδξνκηθψο, ηαρπδξνκηθψο, αεξνπνξηθψο ή ζαιαζζίσο, απηφ ην ηεισλείν ελδερνκέλσο λα ρξεηάδεηαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ εμαγσγή. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε ν κεηαθνξέαο παξέρεη ζην ελ ιφγσ ηεισλείν ηα αθφινπζα (άξζξν 793παξ.3 ΓΔΚΣΚ): Σν MRN ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηαζάθεζεο εμαγσγήο, εθφζνλ είλαη δηαζέζηκν Αληίγξαθν ηεο εληαίαο ζχκβαζεο κεηαθνξάο ή ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηαζάθεζεο εμαγσγήο Σν UCR ή ηνλ αξηζκφ ηεο θνξησηηθήο θαη ηνλ αξηζκφ ησλ δεκάησλ ή ζε πεξίπησζε ρξήζεο εκπνξεπκαηνθηβσηίνπ, ηνλ αξηζκφ αλαγλψξηζήο ηνπ. Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ εληαία ζχκβαζε κεηαθνξάο ή ηελ κεηαθνξά ησλ εκπνξεπκάησλ εθηφο ηνπ ηεισλεηαθνχ εδάθνπο ηεο Δ.Δ., νη νπνίεο ελδερνκέλσο πεξηέρνληαη ζην ζχζηεκα επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ ηνπ πξνζψπνπ πνπ αλαιακβάλεη ηα εκπνξεχκαηα ή ζε θάπνην άιιν ζχζηεκα επεμεξγαζίαο εκπνξηθψλ δεδνκέλσλ. Δμαγσγέο αεξνπνξηθώο θαη ζαιαζζίσο ηελ πεξίπησζε ηεο κεηαθνξάο κε πνιιαπιά κέζα (multimodal transport) πνπ θαιχπηεηαη απφ εληαία ζχκβαζε κεηαθνξάο κεηαμχ ελφο εμαγσγέα ή ηνπ αληηπξνζψπνπ ηνπ θαη κηαο λαπηηιηαθήο/αεξνπνξηθήο εηαηξίαο, ηεισλείν εμφδνπ είλαη ην αξκφδην ηεισλείν ηνπ ηφπνπ φπνπ ηα εκπνξεχκαηα παξαιακβάλνληαη ζην πιαίζην εληαίαο ζχκβαζεο κεηαθνξάο απφ ηε λαπηηιηαθή/αεξνπνξηθή εηαηξία, ππφ ηνλ φξν φηη ηα εκπνξεχκαηα εμέξρνληαη ηνπ ηεισλεηαθνχ εδάθνπο ηεο Δ.Δ. κε πξννξηζκφ εθηφο απηνχ ηνπ εδάθνπο, ζαιαζζίσο/αεξνπνξηθψο. Με άιια ιφγηα, ην απνθαζηζηηθφ ζηνηρείν γηα ηνλ θαζνξηζκφ κηαο εμαγσγήο σο ζαιάζζηαο ή σο αεξνπνξηθήο, είλαη ν ηξφπνο δηέιεπζεο ησλ εμσηεξηθψλ ζπλφξσλ. Δμαγσγέο ζηδεξνδξνκηθώο 43

2 Όηαλ ηα εκπνξεχκαηα κεηαθέξνληαη ζηδεξνδξνκηθψο, ρξεζηκνπνηνχληαη δηαθνξεηηθνί ηχπνη δειηίσλ απνζηνιήο/ζπκβάζεσλ κεηαθνξάο, πνπ εμαξηψληαη θπξίσο απφ ηνλ ηειηθφ πξννξηζκφ ησλ εμαγφκελσλ εκπνξεπκάησλ θαη ηελ ζρεηηθή δηαδηθαζία φπσο: δηεζλήο θνξησηηθή CIM, δηεζλήο θνξησηηθή SMGS, ε ζπλδπαζκέλε δηεζλήο θνξησηηθή CIM/SMGS, θαη ηα δειηία απνζηνιψλ πνπ θαζηεξψλνληαη ζην πιαίζην δηκεξψλ ή πνιπκεξψλ ζπκθσληψλ (π.ρ. ην δειηίν απνζηνιήο SAT). Δπηπιένλ ν ζπλδπαζκφο δχν δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ θνξησηηθψλ (CIM θαη SMGS) ζεσξείηαη επίζεο εληαία ζχκβαζε κεηαθνξάο, ππφ ηνλ φξν φηη δηεπθξηλίδεηαη ζηε CIM ν ηφπνο ηειηθνχ πξννξηζκνχ φηη βξίζθεηαη εθηφο ηνπ ηεισλεηαθνχ εδάθνπο ηεο Δ.Δ. Απηνχ ηνπ είδνπο νη ζπκβάζεηο κεηαθνξάο ηθαλνπνηνχλ ηηο απαηηήζεηο ησλ εληαίσλ ζπκβάζεσλ κεηαθνξάο γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ άξζξνπ 793 (2) (β) ΓΔΚΣΚ. Σαρπκεηαθνξείο Οη ηαρπκεηαθνξείο ιεηηνπξγνχλ βάζεη εληαίαο ζχκβαζεο κεηαθνξάο γηα ηε κεηαθνξά ησλ εκπνξεπκάησλ ζε κηα ηξίηε ρψξα, κε ηνλ ίδην ηξφπν φπσο θαη νη άιινη κεηαθνξείο πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 793 (2) (β) ΓΔΚΣΚ. Οη ηαρπδξνκηθέο απνζηνιέο κεηαθέξνληαη αεξνπνξηθψο, ζηδεξνδξνκηθψο ή νδηθψο απφ ην αξκφδην ηεισλείν ηνπ ηφπνπ φπνπ ηα εκπνξεχκαηα παξαιακβάλνληαη κε εληαία ζχκβαζε κεηαθνξάο γηα ηε κεηαθνξά ηνπο εθηφο ηνπ ηεισλεηαθνχ εδάθνπο ηεο Δ.Δ. Γηα φζεο εμαγσγέο ραξαθηεξίδνληαη ζε δεισηηθφ θνξηίνπ αεξνπνξηθήο ή λαπηηιηαθήο εηαηξείαο θαη εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 445 θαη 448 ΓΔΚΣΚ αληίζηνηρα σο «Υ», εκπνξεχκαηα δειαδή πνπ πξφθεηηαη λα εμαρζνχλ, ξφιν ηεισλείνπ εμφδνπ έρεη ην ηεισλείν πνπ επνπηεχεη ηνλ αεξνιηκέλα/ιηκέλα αλαρψξεζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο πηήζεο/δξνκνινγίνπ (άξζξν 793 ΓΔΚΣΚ). εκεηψλεηαη φηη ηα αλσηέξσ εθαξκφδνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο φπνπ ν αεξνιηκέλαο/ιηκέλαο εθθφξησζεο ησλ εκπνξεπκάησλ φπσο αλαθέξεηαη ζην ελ ιφγσ δεισηηθφ θνξηίνπ ζπκπίπηεη κε ην ηεισλείν εμφδνπ ησλ εκπνξεπκάησλ απφ ην ηεισλεηαθφ έδαθνο ηεο Δ.Δ. 44

3 Παξάξηεκα 2 Τπνρξεωηηθέο ζέζεηο ζπκπιήξωζεο δηαζάθεζεο Εμαγωγήο Γηαδηθαζία πλήζεο Διιηπήο πκπιεξσκαηηθή Αλαθεθαιαησηηθή Σύπνο Γηαζάθεζεο A, D B Υ 1 (α,β) 1 (α,β) 1 (α,β) (1) 7 (1) (15) 15 (15) (3) 18 (2) (5) 21 (3) (4) 32 (6) 32 (6) (5) 37α 35 (8) (α,β) (11) (6) 44-4 (12) 40 (9) (10) 34 (7) S13 (13)* 44-1 (11) 35 (8) S29 (14)* (α,β) S32 * 49 (8) (9) 41 (10) 44-1 (11) 44-4 (12) (8) S13 (13)* S29 (14)* S32 * εκεηώζεηο: (1) πκπιεξψλεηαη ελαιιαθηηθά κε ηε ζέζε 44 (θνξησηηθά έγγξαθα). Αλ ε ηηκή ηνπ πεδίνπ S 32 είλαη «Α» ηφηε θαη νη δχν ζέζεηο (7 θαη 44) ζπκπιεξψλνληαη πξναηξεηηθά. (2) πκπιεξψλεηαη ππνρξεσηηθά κφλν γηα ηα επηδνηνχκελα. Γελ ζπκπιεξψλεηαη: α) ζηελ πεξίπησζε πνπ ν ηξφπνο εζσηεξηθήο κεηαθνξάο (ζέζε 26) είλαη «5» ή «7» θαη β) ζηελ πεξίπησζε πνπ ην πξνεγνχκελν θαζεζηψο (ζέζε 37) είλαη 71 ή

4 (3) Γηα φινπο ηνπο ηχπνπο δ/ζεσλ (ζέζε 1β) δελ ζπκπιεξψλεηαη ε εζληθφηεηα ηνπ κεηαθνξηθνχ κέζνπ φηαλ ζηε ζέζε 25 έρνπκε «2» ή «5» ή «7». Γηα ηε δ/ζε ηχπνπ Υ δελ ζπκπιεξψλεηαη πνηέ ε ηαπηφηεηα ηνπ κεηαθνξηθνχ κέζνπ. (4) πκπιεξψλεηαη ππνρξεσηηθά κφλν φηαλ ην αηηνχκελν θαζεζηψο (ζέζε 37α) είλαη 21 ή 22. (5) Γελ ζπκπιεξψλεηαη φηαλ νη δηαηππψζεηο εμαγσγήο πξαγκαηνπνηνχληαη ζην ζεκείν εμφδνπ απφ ηελ Κνηλφηεηα. (6) Απνδίδεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα. (7) πκπιεξψλεηαη ππνρξεσηηθά κφλν γηα ηα επηδνηνχκελα. (8) πκπιεξψλεηαη ππνρξεσηηθά κφλν φηαλ ην πξνεγνχκελν θαζεζηψο είλαη 71 ή 78. (9) Γηα ηηο δ/ζεηο ηχπνπ Α ή D ζπκπιεξψλεηαη κφλν φηαλ ην αηηνχκελν θαζεζηψο είλαη 31 θαη ην πξνεγνχκελν είλαη έλα εθ ησλ 00,51,53,71,78 θαη 91. Γηα ηε δ/ζε ηχπνπ Υ ζπκπιεξψλεηαη κε ηελ αξρηθή δ/ζε. (10) πκπιεξψλεηαη ππνρξεσηηθά αλ γηα ηνλ θσδηθφ ηνπ εκπ/ηνο ππάξρεη ζην TARIC κέηξν ζπκπιεξσκαηηθέο κνλάδεο. (11) πκπιεξψλεηαη ελαιιαθηηθά κε ηε ζέζε 7 (UCR).Αλ ε ηηκή ηνπ πεδίνπ S 32 είλαη «Α» ηφηε ζπκπιεξψλεηαη πξναηξεηηθά. (12) πκπιεξψλεηαη ππνρξεσηηθά ν θσδηθφο επηθηλδχλσλ εκπνξεπκάησλ εθφζνλ ζπληξέρεη πεξίπησζε. (13) πκπιεξψλνληαη θαηά ρξνλνινγηθή ζεηξά νη θσδηθνί ησλ ρσξψλ κέζσ ησλ νπνίσλ δηέξρνληαη ηα εκπνξεχκαηα κεηαμχ ηεο ρψξαο εμαγσγήο (15α) θαη ηεο ρψξαο πξννξηζκνχ(17α). (14) πκπιεξψλεηαη κε ηνπο αληίζηνηρνπο θσδηθνχο πνπ αλαθέξνληαη ζην παξ. 30Α ηνπ θαλ.(δοκ) 2454/93, εθφζνλ ε πιεξνθνξία είλαη δηαζέζηκε. (15) Δάλ ν δείθηεο Δηδηθήο Πεξίζηαζεο είλαη Α ή Β, ην πεδίν ζπκπιεξψλεηαη πξναηξεηηθά. ε θάζε άιιε πεξίπησζε ζπκπιεξψλεηαη ππνρξεσηηθά. (16) ηελ πεξίπησζε ζπκπιήξσζεο ηνπ αξηζκνχ UCR ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη πάληα ιαηηληθνί ραξαθηήξεο ζπκπιήξσζεο. *Σα πεδία είλαη πξναηξεηηθά ε απηφ ην ζεκείν θξίλεηαη ζθφπηκν λα επηζεκαλζεί φηη ζηελ πεξίπησζε εθνδηαζκψλ θαη απνζηνιψλ ζε εδάθε πνπ πεξηιακβάλνληαη εληφο ηνπ ηεισλεηαθνχ εδάθνπο ηεο Δ.Δ. ζηα νπνία δελ εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο ΦΠΑ (εηδηθά εδάθε), δελ είλαη ππνρξεσηηθή ε ππνβνιή ησλ ζηνηρείσλ αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο. 46

5 Παξάξηεκα 3 Πξνζεζκίεο ππνβνιήο ηειωλεηαθήο δηαζάθεζεο Εμαγωγήο Ζ πξνζεζκία γηα ηελ ππνβνιή ηεο δηαζάθεζεο εμαγσγήο δηαθέξεη αλάινγα κε ηνλ ηξφπν κεηαθνξάο, ηελ ρξνληθή δηάξθεηα ηεο κεηαθνξάο θαη ην είδνο ζπζθεπαζίαο ησλ εκπνξεπκάησλ, ηα νπνία εμέξρνληαη απφ ην ηεισλεηαθφ έδαθνο ηεο Κνηλφηεηαο. Δηδηθφηεξα νη επηκέξνπο πξνζεζκίεο έρνπλ σο εμήο: A. Θαιάζζηα κεηαθνξά Καηάζηαζε εκπνξεπκάησλ 1 Φνξηία εληφο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ πιελ ησλ πεξηπηψζεσλ 3 θαη 4 ηνπ παξφληνο πίλαθα, 2 Φνξηία ρχδελ/ρχδελ εληφο ζπζθεπαζίαο πιελ ησλ πεξηπηψζεσλ 3 θαη 4 ζηνλ παξφληα πίλαθα, 3 Γηαθίλεζε κεηαμύ: - ηνπ ηεισλεηαθνχ εδάθνπο ηεο Κνηλφηεηαο (κε εμαίξεζε ηα γαιιηθά ππεξπφληηα δηακεξίζκαηα, ηηο Αδφξεο, ηε Μαδέξα ή ηα Καλάξηα Νεζηά) θαη - ηεο Γξνηιαλδίαο, Νήζσλ Φεξφε, Θένπηαο, Μειίιιαο, Ννξβεγίαο Ηζιαλδίαο ή - ιηκέλσλ ηεο Βαιηηθήο Θάιαζζαο, ιηκέλσλ ηεο Βφξεηαο Θάιαζζαο, ιηκέλσλ ηεο Μαχξεο Θάιαζζαο,ηεο Μεζνγείνπ, ή - φισλ ησλ ιηκέλσλ ηνπ Μαξφθνπ, Πξνζεζκία ηνπιάρηζηνλ 24 ώξεο πξηλ απφ ηελ θφξησζε ζην πινίν κε ην νπνίν πξφθεηηαη λα εγθαηαιείςνπλ ην ηεισλεηαθφ έδαθνο ηεο Κνηλφηεηαο ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξηο ώξεο πξηλ απφ ηελ αλαρψξεζε απφ ηνλ ιηκέλα ηνπ ηεισλεηαθνχ εδάθνπο ηεο Κνηλφηεηαο ηνπιάρηζηνλ δύν ώξεο πξηλ ηα εκπνξεχκαηα εγθαηαιείςνπλ ηνλ ιηκέλα ηνπ ηεισλεηαθνχ εδάθνπο ηεο Κνηλφηεηαο 47

6 4 γηα δηαθίλεζε, ζε πεξηπηψζεηο άιιεο εθηφο απφ εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη ζην ζεκείν 3), κεηαμύ : - ησλ γαιιηθψλ ππεξπφληησλ δηακεξηζκάησλ, ησλ Αδνξψλ, ηεο Μαδέξαο, ησλ Καλάξησλ Νεζηψλ θαη - εδαθψλ εθηφο ηνπ ηεισλεηαθνχ εδάθνπο ηεο Κνηλφηεηαο θαη φηαλ ε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ είλαη κηθξφηεξε απφ 24 ψξεο ηνπιάρηζηνλ δύν ώξεο πξηλ ηα εκπνξεχκαηα εγθαηαιείςνπλ ηνλ ιηκέλα ηνπ ηεισλεηαθνχ εδάθνπο ηεο Κνηλφηεηαο. B. Αεξνπνξηθή Μεηαθνξά Καηάζηαζε εκπνξεπκάησλ Πξνζεζκία 1 Αεξνπνξηθή κεηαθνξά, ηνπιάρηζηνλ 30 ιεπηά πξηλ απφ ηελ αλαρψξεζε απφ αεξνιηκέλα ηνπ ηεισλεηαθνχ εδάθνπο ηεο Κνηλφηεηαο Γ. ηδεξνδξνκηθή κεηαθνξά θαη κεηαθνξά κέζσ εζσηεξηθώλ πδάηηλσλ νδώλ Καηάζηαζε εκπνξεπκάησλ 1 ηδεξνδξνκηθή κεηαθνξά θαη κεηαθνξάο κέζσ εζσηεξηθψλ πδάηηλσλ νδψλ Πξνζεζκία ηνπιάρηζηνλ δύν ώξεο πξηλ απφ ηελ αλαρψξεζε απφ ην ηεισλείν εμφδνπ Γ. Οδηθή Μεηαθνξά Καηάζηαζε εκπνξεπκάησλ Πξνζεζκία 1 Οδηθή κεηαθνξά ηνπιάρηζηνλ κία ώξα πξηλ απφ ηελ αλαρψξεζε απφ ην ηεισλείν εμφδνπ Δ. ΔΞΑΓΩΓΖ ΓΔΩΡΓΗΚΩΝ ηηο πεξηπηψζεηο εθαξκνγήο ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 612 /2009 ηεο Δπηηξνπήο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ελ ιφγσ θαλνληζκνχ θαζνξίδνληαη νη πξνζεζκίεο γηα ηελ ππνβνιή ηεο δηαζάθεζεο εμαγσγήο ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ ηα νπνία δηθαηνχληαη επηζηξνθψλ. Σ. ΓΡΑΠΣΖ ΓΗΑΑΦΖΖ Όηαλ ε ηεισλεηαθή δηαζάθεζε δελ θαηαηίζεηαη κέζσ ηεο ηερληθήο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ, ε πξνζεζκία πνπ θαζνξίδεηαη γηα φιεο ηηο πξναλαθεξφκελεο πεξηπηψζεηο πιελ ησλ αλσηέξσ αλαγξαθφκελσλ πεξηπηψζεσλ 1.θαη 2. (δει. πιελ ησλ Δκπνξεπκαηνθηβσηίσλ θαη Υχδελ/Υχκα, κεγάισλ απνζηάζεσλ) είλαη ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξηο ψξεο πξηλ ηα εκπνξεχκαηα αλαρσξήζνπλ γηα λα εμέιζνπλ απφ ην ηεισλεηαθφ έδαθνο ηεο Δ. Δ. 48

7 Ε. ΠΡΟΩΡΗΝΖ ΜΖ ΓΗΑΘΔΗΜΟΣΖΣΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΟΤ ECS Δάλ ην κεραλνγξαθηθφ ζχζηεκα ησλ ηεισλεηαθψλ αξρψλ είλαη πξνζσξηλά εθηφο ιεηηνπξγίαο, εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ νη πξνζεζκίεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν 1. Ζ. ΠΔΡΗΠΣΩΖ ΜΔΣΑΦΟΡΣΩΔΩΝ ηελ πεξίπησζε δηαθίλεζεο ζηελ νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο κέζα κεηαθνξάο, φπνπ ηα εκπνξεχκαηα κεηαθνξηψλνληαη απφ ην έλα κεηαθνξηθφ κέζν ζε άιιν γηα ηε κεηαθνξά ηνπο εθηφο ηνπ ηεισλεηαθνχ εδάθνπο ηεο Κνηλφηεηαο, ε πξνζεζκία ππνβνιήο ηεο δηαζάθεζεο είλαη ε πξνζεζκία πνπ εθαξκφδεηαη ζην κέζν κεηαθνξάο πνπ εγθαηαιείπεη ην ηεισλεηαθφ έδαθνο ηεο Κνηλφηεηαο, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 592β ησλ ΓΔΚΣΚ. Θ. ΤΝΓΤΑΜΔΝΖ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ηελ πεξίπησζε ζπλδπαζκέλεο κεηαθνξάο, φπνπ ην ελεξγφ κέζν κεηαθνξάο πνπ δηέξρεηαη ηα ζχλνξα κεηαθέξεη κφλν έλα άιιν ελεξγφ κέζν κεηαθνξάο, ε πξνζεζκία θαηάζεζεο ηεο δηαζάθεζεο είλαη ε πξνζεζκία πνπ πξνβιέπεηαη αληίζηνηρα γηα ην ελεξγφ κέζν κεηαθνξάο πνπ δηέξρεηαη ηα ζχλνξα, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 592β (π.ρ. Φνξηεγφ απηνθίλεην πάλσ ζε πινίν γηα ηελ εμαγσγή ησλ εκπνξεπκάησλ ηα νπνία κεηαθέξνληαη κε ην θνξηεγφ εθαξκφδεηαη ε πξνζεζκία γηα ην πινίν). Η. ΓΗΔΘΝΔΗ ΤΜΦΩΝΗΔ Οη πξνζεζκίεο πνπ νξίδνληαη ζηα άξζξα 592β θαη 592γ δελ εθαξκφδνληαη φηαλ δηεζλείο ζπκθσλίεο κεηαμχ ηεο Κνηλφηεηαο θαη ηξίησλ ρσξψλ απαηηνχλ ηελ αληαιιαγή ζηνηρείσλ ηεο ηεισλεηαθήο δηαζάθεζεο ζε πξνζεζκίεο δηαθνξεηηθέο απφ εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ελ ιφγσ άξζξα. ΗΑ. ΠΡΟΘΔΜΗΔ ΚΑΗ ΑΝΑΛΤΖ ΚΗΝΓΤΝΟΤ ε θάζε πεξίπησζε, ε πξνζεζκία δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε απφ ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ απαηηείηαη γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο αλάιπζεο θηλδχλνπ πξηλ ηα εκπνξεχκαηα εγθαηαιείςνπλ ην ηεισλεηαθφ έδαθνο ηεο Κνηλφηεηαο. ηα εκπνξεύκαηα κπνξεί λα ρνξεγεζεί άδεηα παξαιαβήο ακέζσο κόιηο νινθιεξσζεί ε αλάιπζε θηλδύλνπ θαη ηα απνηειέζκαηά ηεο ην επηηξέπνπλ. Απηό ζεκαίλεη όηη πέξαλ ηνπ όπνηνπ ρξνληθνύ πξνγξακκαηηζκνύ ηνπ εμαγσγέα (θαη εηδηθόηεξα ζε πεξηπηώζεηο θαζπζηεξεκέλεο ππνβνιήο ηεο δηαζάθεζεο εμαγσγήο πξσηίζησο πξνέρεη θαη απαηηείηαη λα νινθιεξσζεί ε αλάιπζε θηλδύλσλ πνπ δηελεξγείηαη από ην ηεισλείν εμαγσγήο). ΗΒ. ΠΟΗΝΔ ΔΚΠΡΟΘΔΜΖ ΤΠΟΒΟΛΖ Ζ θαηάζεζε απφ ην δηαζαθηζηή ηεισλεηαθήο δηαζάθεζεο κεηά ηελ παξέιεπζε ηεο πξνζεζκίαο πνπ πξνβιέπεηαη ζηα άξζξα 592β θαη 592γ, δελ απνθιείεη ηελ επηβνιή ησλ θπξψζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ εζληθή λνκνζεζία. 49

8 Παξάξηεκα 4 Καηάινγνο Μελπκάηωλ IE ONOMAΗΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΟΝΟΜΑΗΑ ΑΠΌ ΠΡΟ Παξαηεξήζεηο IE501 AER C_AER_SND IE502 Declaration Request C_EXP_REQ IE503 AER Response C_AER_RSP ηνηρεία Αλακελφκελεο Αίηεκα παξνρήο ζηνηρείσλ Γηαζάθεζεο Απάληεζε κε ηα ζηνηρεία Αλακελφκελεο Γεισζέλ Πεξηιακβάλεη ηελ ηειεπηαία εθδνρή ησλ ζηνηρείσλ ηεο Γηαζάθεζεο απφ ην ηεισλείν εμαγσγήο κε επηπιένλ ηα απνηειέζκαηα ειέγρνπ θαη ηα απνηειέζκαηα αλάιπζεο θηλδχλνπ θαη απνζηέιιεηαη ζην δεισζέλ ηεισλείν απηόκαηα κε ηελ Δθηχπσζε ηνπ πλνδεπηηθνχ Δγγξάθνπ. Απνηειεί αίηεκα ηνπ πξαγκαηηθνχ ηεισλείνπ πξνο ην ηεισλείν γηα λα απνζηείιεη κε ηελ ζεηξά ηνπ ηα ζηνηρεία κηαο δηαζάθεζεο γηα ηελ νπνία δελ έρεη ιεθζεί IE501. Απνζηέιιεηαη απηόκαηα ζηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρεη ΗΔ 507 ην νπνίν πεξηιακβάλεη άγλσζην MRN πξνο ην ηεισλείν ( π.ρ. Πεξηπηψζεηο Δθηξνπήο ή άιινη ιφγνη ) θαη ρεηξνθίλεηα φηαλ δελ ππάξρεη Απηόκαηε απάληεζε ηνπ ηεισλείνπ ζην αίηεκα ηνπ ηεισλείνπ ζεηηθή κε ηα ζηνηρεία ηεο δηαζάθεζεο ή αξλεηηθή IE504 IE505 Export Declaration Amendment Acceptance Export Declaration Amendment Rejection E_EXP_AAC E_EXP_ARJ Απνδνρή Σξνπνπνίεζεο ηεο Γηαζάθεζεο Απφξξηςε ηξνπνπνίεζεο δηαζάθεζεο εμαγσγήο Γηαζαθηζηή/ Γηαζαθηζηή/ Απνδνρή ηξνπνπνίεζεο ηεο Γηαζάθεζεο Απηφκαην εθηφο αλ πξφθεηηαη γηα αιιαγή ζπγθεθξηκέλσλ πεδίσλ : Απηόκαηε Απφξξηςε αηηήκαηνο ηξνπνπνίεζεο κηαο δηαζάθεζεο εμαγσγήο θαη νη ιφγνη απφξξηςεο απηνχ πην ζπγθεθξηκέλα πεξηπηψζεηο φπνπ ε δηαζάθεζε βξίζθεηαη ζε επηρεηξεζηαθή θαηάζηαζε ζην ηεισλείν θαηά ηελ νπνία δελ κπνξεί λα δερζεί ηξνπνπνηήζεηο (απνδεζκεχηεθε γηα εμαγσγή ΗΔ529, ή εμαγσγή απνξξίθζεθε ΗΔ551) ή θαηά ηελ πεξίνδν πνπ βξίζθεηαη ππφ έιεγρν (ΗΔ560). Υεηξνθίλεηα αλ πξφθεηηαη γηα ζπγθεθξηκέλα πεδία. Δπίζεο απνξξίπηεηαη απηφκαηα φηαλ δεηείηαη ηξνπνπνίεζε ηεο ζέζεο 1 ή 37α 50

9 IE ONOMAΗΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΟΝΟΜΑΗΑ ΑΠΌ ΠΡΟ Παξαηεξήζεηο IE507 Arrival at exit E_ARR_EXT Άθημε ζην ζεκείν IE508 IE509 IE510 IE513 IE514 Arrival at Exit Rejection Export Cancellation Decision Export Cancellation Notification Export Declaration Amendment Export Cancellation Request E_REJ_EXT E_CAN_EXP C_CAN_EXP E_EXP_AMD E_EXP_CAN Απφξξηςε Άθημεο ζηελ Έμνδν Γλσζηνπνίεζε Απφθαζεο ζρεηηθά κε ηελ Αθχξσζε Γηαζάθεζεο (Θεηηθή ή Αξλεηηθή ) Γλσζηνπνίεζε Αθχξσζεο Γηαζάθεζεο Αίηεκα Σξνπνπνίεζεο Γηαζάθεζεο Αίηεκα Αθχξσζεο Γηαζάθεζεο IE515 Export Declaration E_EXP_DAT Γηαζάθεζε IE516 Export Declaration Rejected E_EXP_REJ Απφξξηςε Γηαζάθεζεο ο/δηαζ αθηζηήο/ κεηαθνξέαο ζηελ έμνδν ο/δηαζ αθηζηήο /κεηαθνξέαο ζηελ έμνδν Γηαζαθηζηή / Γεισζέλ Γλσζηνπνίεζε Άθημεο ζηελ Έμνδν απφ ηνλ Γηαζαθηζηή / / αληηπξφζσπν / κεηαθνξέα ζηελ έμνδν ηζρχεη κφλν ζηηο ζαιάζζηεο θαη αεξνπνξηθέο. ην ελ ιφγσ κήλπκα γλσζηνπνηεί ηελ άθημε ησλ εκπνξεπκάησλ ζηελ έμνδν θαη εάλ ηα πξννξίδεη γηα άκεζε έμνδν ή γηα απνζήθεπζε. Παξαιακβάλεηαη απηφκαηα απφ ην ηεισλείν Απηόκαηε απφξξηςε ηεο γλσζηνπνίεζεο άθημεο ζηελ έμνδν χζηεξα απφ ειέγρνπο επηθχξσζεο θαη ιεηηνπξγηθά ιάζε Υεηξνθίλεηε γλσζηνπνίεζε ηεο απφθαζεο γηα αθχξσζε ή απνδνρή κηαο δηαζάθεζεο εμαγσγήο πξνο ηνλ Γηαζαθηζηή / Απνξξίπηεηαη ζηελ πεξίπησζε φπνπ ζην ηεισλείν α) απνηειέζκαηα ειέγρνπλ Β1 ζηελ έμνδν β) έρεη γίλεη έμνδνο Με απηφ ην κήλπκα γλσζηνπνηείηαη ζην ηεισλείν ε απφθαζε αθχξσζεο κηαο δηαζάθεζεο Με επέκβαζε ηνπ ηεισλεηαθνύ ρξήζηε Με ην κήλπκα απηφ ππνβάιιεηαη έλα αίηεκα ηξνπνπνίεζεο κηαο δηαζάθεζεο απφ ηνλ / Γηαζαθηζηή ην νπνίν θαη παξαιακβάλεηαη απηόκαηα απφ ην ηεισλείν Έλα αίηεκα αθχξσζεο ζπλήζσο κπνξεί λα απνζηαιεί ζε θάζε ζηηγκή ηεο δηαδηθαζίαο εθηφο απφ ηελ πεξίνδν πνπ δηελεξγείηαη έιεγρνο θαη παξαιακβάλεηαη Απηφκαηα απφ ην ηεισλείν. Απνξξίπηεηαη ζηελ πεξίπησζε φπνπ ζην ηεισλείν α) έρεη ππνβιεζεί έγθπξν ΗΔ547 θαη ππάξρεη κεξηθή έμνδνο β) απνηειέζκαηα ειέγρνπλ Β1 ζηελ έμνδν γ) έρεη γίλεη έμνδνο θαη δελ κπνξεί λα ην μέξεη ην ηεισλείν εμαγσγήο Ζ θαζεαπηή ππνβνιή ηεο δηαζάθεζεο κε Ννκηθή ηζρχ. Απηφκαηε Παξαιαβή Απηφκαην κήλπκα απφξξηςεο ηεο Γηαζάθεζεο θαη νη ιφγνη απφξξηςεο 51

10 IE ONOMAΗΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΟΝΟΜΑΗΑ ΑΠΌ ΠΡΟ Παξαηεξήζεηο IE518 Exit Results C_EXT_RES Απνηειέζκαηα Με ην κήλπκα απηφ απνζηέιινληαη απφ ηνλ ππάιιειν ηνπ ηεισλείνπ ρεηξνθίλεηα πξνο ην ηεισλείν ηα απνηειέζκαηα ειέγρνπ Β1 άκεζα κεηά ηνλ έιεγρν θαη Α4 Α1 κεηά ηελ πηζηνπνίεζε ηεο ησλ Δκπνξεπκάησλ Α2 φηαλ δελ γίλεηαη έιεγρνο Όηαλ έρεη παξαιεθζεί ΗΔ590 ην κήλπκα απνζηέιιεηαη απηφκαηα. IE521 Diversion Rejection Notification E_DIV_REJ Γλσζηνπνίεζε Απφξξηςεο Αηηήκαηνο Δθηξνπήο Μεηαθνξέα ζηελ έμνδν Με ην κήλπκα απηφ απνξξίπηεηαη απηφκαηα έλα αίηεκα εθηξνπήο Γηαζάθεζεο εμαγσγήο ην MRNηεο νπνίαο πεξηιακβάλεηαη ζην ΗΔ507 IE522 IE524 IE525 Exit Release Rejection Forwarded Arrival Advice Exit Release Notification E_EXT_REJ C_ARR_FWD E_EXT_REL Απφξξηςε Απειεπζέξσζεο πξνο Έμνδν Πξνσζήζεθαλ ζηνηρεία Άθημεο Γλσζηνπνίεζε Απειεπζέξσζεο πξνο Έμνδν IE527 Export Query C_EXP_QUE Δξψηεκα γηα κηα Δμαγσγή IE528 Export MRN Allocated E_MRN_EXP Απνδφζεθε MRN εμαγσγήο IE529 Release fo rexport E_REL_EXP Απειεπζέξσζε πξνο εμαγσγή Οπνηαδήπνηε ηεισλεηαθή Αξρή Μεηαθνξέα ζηελ έμνδν Γεισζέλ Απνζηέιιεηαη απηφκαηα κεηά απφ ηελ θαηαρψξεζε απνηειεζκάησλ ειέγρνπ Β1 ζηελ έμνδν Με ην κήλπκα απηφ γλσζηνπνηείηαη ζην δεισζέλ ηεισλείν κηαο ζπγθεθξηκέλεο δηαζάθεζεο φηη ε Άθημε ηεο ελ ιφγσ απνζηνιήο εκπνξεπκάησλ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε άιιν ηεισλείν εμφδνπ () θαη ζπλεπψο πξαγκαηνπνηήζεθε Δθηξνπή ηεο απνζηνιήο, Σν κήλπκα απνζηέιιεηαη απηφκαηα Με ην ελ ιφγσ κήλπκα ελεκεξψλεηαη ν δηαζαθηζηήο /ο φηη ην ηεισλείν δίλεη ηελ άδεηα γηα άκεζε έμνδν ή απνζήθεπζε ησλ εκπνξεπκάησλ. Απηφ γίλεηαη απηόκαηα κεηά ηελ απφθαζε ηνπ επφπηε γηα θαηά δήισζε (Α2 - κε έιεγρνο) ή ηελ θαηαρψξεζε ηθαλνπνηεηηθψλ απνηειεζκάησλ ειέγρνπ (Α1, Α4 ) Με ην κήλπκα απηφ κπνξνχλ λα αλαδεηεζνχλ ζηνηρεία γηα κηα εμαγσγή βάζεη ελφο MRN. Σν κήλπκα απνζηέιιεηαη απφ νπνηαδήπνηε ηεισλεηαθή αξρή πξνο ην Υεηξνθίλεην Απηφκαηε απφδνζε MRN ζηα ζηνηρεία κηαο ππνβιεζείζαο δηαζάθεζεο Σν κήλπκα απηφ γλσζηνπνηεί ζηνλ /Γηαζαθηζηή φηη ην ηεισλείν εμαγσγήο δίλεη ηελ άδεηα παξάδνζεο πξνο Δμαγσγή. Απνζηέιιεηαη απηφκαηα κε ηελ εθηχπσζε ζπλνδεπηηθνχ 52

11 IE ONOMAΗΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΟΝΟΜΑΗΑ ΑΠΌ ΠΡΟ Παξαηεξήζεηο IE538 Response to Export Query C_EXP_RSP Απάληεζε ζε εξψηεκα γηα κηα εμαγσγή Οπνηαδήπνη ε Αξρή Δίλαη ε απάληεζε ζε έλα εξψηεκα γηα κηα εμαγσγή Απνζηέιιεηαη Απηφκαηα απφ ην ηεισλείν IE547 Export Manifest Presentation E_exp_MAN Πξνζθφκηζε θαηαιφγνπ εηδψλ Γηαζάθεζεο Μεηαθνξέαο Έμνδν Απηφκαηε παξαιαβή. Σν ζχζηεκα ειέγρεη MRN αξηζκφ είδνπο ηα ζεκεία θαη αξηζκνχο, αξηζκφ ζπζθεπαζηψλ, κεηθηή κάδα, θαη πεξηγξαθή εκπνξεπκάησλ IE548 Export Manifest Validation E_exp_Mva Έιεγρνο επηθχξσζεο θαηαιφγνπ εηδψλ εμαγσγήο Μεηαθνξέαο Θεηηθφ ή Αξλεηηθφ απνηέιεζκα Απηφκαην IE551 Export No Release E_EXP_NRL Με απειεπζέξσζε γηα εμαγσγή Απηφκαην κεηά απφ θαηαρψξεζε απνηειεζκάησλ ειέγρνπ Β1 IE560 ExportControlDecisio nnotification E_EXP_CTR Γλσζηνπνίεζε Απφθαζεο Διέγρνπ ρεηξνθίλεην IE561 Exit Control Decision Notification E_EXT_CTR Γλσζηνπνίεζε Απφθαζεο Διέγρνπ Έμνδν Μεηαθνξέαο ζηελ έμνδν ρεηξνθίλεην IE582 Request on Nonexited Export E_REQ_EXT Αλαδήηεζε γηα κε εμαρζείζα Δμαγσγή Υεηξνθίλεην IE583 Information about Non-exited Export E_EXT_RSP Πιεξνθνξία γηα κηα κε εμαρζείζα Δμαγσγή ο ο Απηφκαηε παξαιαβή IE584 Export Follow-Up Request C_EXP_FUR Αίηεκα Έξεπλαο Υεηξνθίλεην IE586 Export Follow-Up Negative Response C_EXP_FUN Αξλεηηθή απάληεζε ζε Αίηεκα Έξεπλαο Έμνδνη Υεηξνθίλεην IE599 Export Notification C_EXP_NOT Γλσζηνπνίεζε νινθιήξσζεο Απηφκαην IE901 Cancellation Acknowledgement C_CAN_ACK Δπηβεβαίσζε Απφθαζεο Αθχξσζεο Απηφκαην ΗΔ904 Αλαδήηεζε ηεο θαηάζηαζεο ηεο θίλεζεο ζηελ Έμνδν( απνζηέιιεηαη αλά πάζα ζηηγκή. Υεηξνθίλεην. ΗΔ905 Απαληεηηθφ κήλπκα ζηελ Αλαδήηεζε ηεο θαηάζηαζεο ηεο θίλεζεο ζηελ Έμνδν απνζηέιιεηαη απηφκαηα Δζληθά Μελύκαηα Έγγξαθν Πξνελεκέξσζεο (Nationalmessages) Μόλν γηα Δπηδνηνύκελα Δκπνξεύκαηα 53

12 IE ONOMAΗΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΟΝΟΜΑΗΑ ΑΠΌ ΠΡΟ Παξαηεξήζεηο XP15 XP16 E_DOC_BRE E_RD_BRE Τπνβνιή Δγγξάθνπ Πξνελεκέξσζεο Απφξξηςε Δγγξάθνπ Πξνελεκέξσζεο Έκπνξνο ζηελ Δμαγσγή ( Σει. XP28 E_AAD_BRE Απνδνρή θαη Απφδνζε Α/Α Σει. XP14 E_ARD_BRE Αίηεκα Αθχξσζεο Έκπνξνο ζηελ Δμαγσγή XP09 E_DRD_BRE Απφθαζε Αθχξσζεο Σει. Σει. Έκπνξνο ζηελ Δμαγσγή Έκπνξνο ζηελ Δμαγσγή) Σει. Έκπνξνο ζηελ Δμαγσγή Απηφκαηε παξαιαβή Απάληεζε ζην XP15απηφκαηα Απάληεζε ζην XP15απηφκαηα Απηφκαηε παξαιαβή Απάληεζε ζην XP14ρεηξνθίλεηα Δζληθά Μελχκαηα (National messages) ED80 E_IMP_STA Πιεξνθνξία θαηάζηαζεο (Information about the STATUS) Σει. Έκπνξνο ζηελ Δμαγσγή Δλεκέξσζε ηνπ εκπφξνπ γηα θάζε αιιαγή θαηάζηαζεο ηεο δηαζάθεζεο απηφκαηα ED15 ED_SM_DT_D πκπιεξσκαηηθφ Μήλπκα Γηαζάθεζεο Σχπνπ D Έκπνξνο ζηελ Δμαγσγή Σει. Μεηά απφ έλα IE515 ηχπνπ D, Ο έκπνξνο κπνξεί λα ππνβάιιεη ηελ εκ/λία απνδνρήο θαη ηε ζέζε 40.Απηφκαηε παξαιαβή Δζληθά Μελχκαηα Καηαιφγνπ (National messages) DA11 3 DA10 5 DA10 4 E_MAN_AMD E_MAN_AMD _REJ E_MAN_AMD _ACC Αίηεκα ηξνπνπνίεζεο θαηαιφγνπ εμφδνπ Απφξξηςε αιτήματος ηξνπνπνίεζεο θαηαιφγνπ εμφδνπ Απνδνρή αηηήκαηνο ηξνπνπνίεζεο θαηαιφγνπ εμφδνπ Έκπνξνο ζηελ έμνδν Σει. Σει. Σει. Έκπνξνο ζηελ έμνδν Έκπνξνο ζηελ έμνδν Μεηά απφ έλα IE547 Απηφκαηε παξαιαβή απηφκαηα απηφκαηα 54

13 Παξάξηεκα 5 ρεκαηηθή ξνή αληαιιαγήο πιεξνθνξηώλ 55

14 Παξάξηεκα 6 Σειέθωλα πιεξνθνξηώλ αλά ηειωλεηαθό αληηθείκελν Θέκα Όλνκα Σειέθσλα Γηεύζπλζε 19ε Σεισλεηαθώλ Γηαδηθαζηώλ - Σκήκα Α χζηεκα Διέγρνπ Δμαγσγψλ - ECS Καηαγήο Γεληθά ζέκαηα εμαγσγήο Σζεηζέθνπ Αξκφδην ηεισλείν εμαγσγήο θαη εμφδνπ Καηξηλάθε Δμαγσγή γεσξγηθψλ επηδνηνπκέλσλ πξντφλησλ Μάκαιεο Γηεύζπλζε 19ε Σεισλεηαθώλ Γηαδηθαζηώλ - Σκήκα Β Θέκαηα δηακεηαθφκηζεο /TIR Γαπγησηάθε Γηεύζπλζε 19ε Σεισλεηαθώλ Γηαδηθαζηώλ - Σκήκα Γ Θέκαηα αληηπξνζψπεπζεο Μπαληέθα Γηεύζπλζε 33ε Διέγρνπ Σεισλείσλ - Σκήκα Α Παξαβάζεηο Παξαηππίεο Μπάξθε Γηεύζπλζε 33ε Διέγρνπ Σεισλείσλ - Σκήκα Γ Αλάιπζε θηλδχλνπ Γηεύζπλζε ΔΦΚ - Σκήκα Α Μέζηξνπ Σζαγθαξάθεο Δλεξγεηαθά πξντφληα Μνπδαθίηνπ Γηεύζπλζε ΔΦΚ - Σκήκα Β Καπληθά πξντφληα Νηθαιέμε Γηεύζπλζε ΔΦΚ - Σκήκα Γ Αιθννινχρα Κεξαζηψηε Γηεύζπλζε 17 ε - Σκήκα Γ Πξνηηκεζηαθά δαζκνινγηθά θαζεζηψηα & θαηαγσγή Κνπλάβε Γηεύζπλζε 17 ε - Σκήκα Δ Φ.Π.Α. εηζαγσγψλ-εμαγσγψλ Ενξκπάλνο Γηεύζπλζε 18ε Οηθνλνκηθώλ Σεισλεηαθώλ Καζεζηώησλ - Σκήκα Α Γαζκνινγηθέο Απαιιαγέο & Δμαηξέζεηο Μπισλά Γηεύζπλζε 18ε Οηθνλνκηθώλ Σεισλεηαθώλ Καζεζηώησλ - Σκήκα Β Δπαλεμαγσγή κεηά απφ πξνζσξηλή εηζαγσγή Μαλσιαξάθεο Γηεύζπλζε 18ε Οηθνλνκηθώλ Σεισλεηαθώλ Καζεζηώησλ - Σκήκα Γ Δπαλεμαγσγή κεηά απφ ελεξγεηηθή ηειεηνπνίεζε Δπαλεμαγσγή κεηά απφ κεηαπνίεζε ππφ ηεισλεηαθφ έιεγρν Πξνζσξηλή εμαγσγή ζηα πιαίζηα ηεο παζεηηθήο ηειεηνπνίεζεο Νηνπληνπλάθεο Σεισλεηαθή Απνηακίεπζε & Διεχζεξεο Εψλεο Πνιπηζάθεο

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 2 Γεθεκβξίνπ 2010 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΣΔΛΩΝΔΙΩΝ & Δ.Φ.Κ. Αξ. Πξση.: Γ/ΝΗ 19Η ΣΔΛ. ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ Α Γ/ΝΗ 33Η

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών τοιχεία του μαθήματοσ (ημζρα εβδομάδασ, ώρεσ, ζτοσ): ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών Εργαςτηριακή ομάδα αςκήςεων 2 για το μάθημα «ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 5 ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΤΣΗΜΑΣΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΞΑΓΩΓΩΝ ΣΟ ICIS.NET 5 1.1. Γεληθά 5 1.2. Πεδίν εθαξκνγήο 6 1.3. Ννκηθό Πιαίζην 6 1.4. Νέεο ξπζκίζεηο ζηε δηαδηθαζία εμαγωγήο

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Εμημερωτική Επιστολή Νο 45/2016

Εμημερωτική Επιστολή Νο 45/2016 ΤΝΔΕΜΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΩΝ ΔΙΕΘΝΟΤ ΔΙΑΜΕΣΑΥΟΡΑ & ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΩΝ LOGISTICS ΕΛΛΑΔΟ Τηλ.: 210 9317 941, 2 Fax: 210 9317 940 e-mail: contact@synddel.gr www.synddel.gr Ν. Σμύομη, 28/04/2016 Εμημερωτική Επιστολή Νο 45/2016

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΩΨΜ6Η-ΔΡΧ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6. Κατάλογος Μηνυμάτων. IE ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣ Παρατηρήσεις

ΑΔΑ: ΩΨΜ6Η-ΔΡΧ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6. Κατάλογος Μηνυμάτων. IE ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣ Παρατηρήσεις ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 Κατάλογος Μηνυμάτων IE ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣ Παρατηρήσεις IE501 AER C_AER_SND IE502 IE503 IE504 IE505 Request AER Response Amendment Acceptance Amendment C_EXP_REQ C_AER_RSP

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΓ. ΑΡΥΔΗΟΤ Φ 280 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

ΚΩΓ. ΑΡΥΔΗΟΤ Φ 280 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΩΓ. ΑΡΥΔΗΟΤ Φ 280 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Αζήλα, ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΣΔΛΩΝΔΗΩΝ & Δ.Φ.Κ. Αξ. Πξση.: 1. Γ/ΝΖ 19Ζ ΣΔΛ. ΓΗΑΓΗΚΑΗΩΝ ΣΜΖΜΑTA Α &

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Κ.Α. 201 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 28 Ννεκβξίνπ 2013 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΣΔΛΩΝΔΙΩΝ & Δ.Φ.Κ. Αξ. Πξση.:Γ19Α 5041356 ΔΞ 2013 Γ/ΝΗ 19 η ΣΔΛ. ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΣΑΛΑΝΣΩΗ ΜΕ ΑΡΧΙΚΗ ΦΑΗ

ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΣΑΛΑΝΣΩΗ ΜΕ ΑΡΧΙΚΗ ΦΑΗ ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΣΑΛΑΝΣΩΗ ΜΕ ΑΡΧΙΚΗ ΦΑΗ Αρχική θάζε Οη ζρέζεηο x= Aεκσt π = π max ζπλσt α = - α max εκσt ηζρύνπλ, όηαλ ηε ρξνληθή ζηηγκή t=0 ην ζώκα δηέξρεηαη από ηε ζέζε ηζνξξνπίαο (x=0) θαη θηλείηαη θαηά

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στα ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.2 και 1.3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΘΕΜΑ 1 A. Να δηαηππώζεηε ην δεύηεξν λόκν ηνπ Νεύησλα κε ιόγηα θαη λα γξάςεηε ηελ αληίζηνηρε καζεκαηηθή ζρέζε (ηύπν) πνπ

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1.

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1. ΘΕΜΑ. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f : IR IR ηζρύεη + f() f(- ) = γηα θάζε IR. Να δείμεηε όηη f() =, ΙR. Να βξείηε ηελ εθαπηόκελε (ε) ηεο C f πνπ δηέξρεηαη από ην ζεκείν (-,-) 3. Να βξείηε ην εκβαδόλ Δ(α) ηνπ ρωξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΗΜΔΡΑ. Να διαβάζειρ ηο παπακάηω κείμενο και να απανηήζειρ ζηιρ επωηήζειρ πος ακολοςθούν.

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΗΜΔΡΑ. Να διαβάζειρ ηο παπακάηω κείμενο και να απανηήζειρ ζηιρ επωηήζειρ πος ακολοςθούν. ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΗΜΔΡΑ Να διαβάζειρ ηο παπακάηω κείμενο και να απανηήζειρ ζηιρ επωηήζειρ πος ακολοςθούν. ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΤΗΣ ΗΜΔΡΑΣ ΣΤΙΣ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 Σήκερα, ποσ ηο βόρεηο εκηζθαίρηο γηορηάδεη ηελ κεγαιύηερε εκέρα

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ.

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ. Αζήλα 4-9-2007 Αξηζκ. Πξση.: Κ2-13288 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ Γ/ΝΗ Α.Δ. & ΠΙΣΔΩ ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ ΘΕΜ 1 ο (2.5 κνλάδεο) ΠΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΚΕΔΟΝΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜ ΕΦΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ Σελικέρ εξετάσειρ Σετάπτη 21 Ιανοςαπίος 2009 13:00-16:00 Έζησ ν θόζκνο ηεο ειεθηξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα