Παξάξηεκα 1. Εμαγωγή ζηα πιαίζηα εληαίαο ζύκβαζεο κεηαθνξάο. Η πεξίπηωζε ηεο εληαίαο ζύκβαζεο κεηαθνξάο (άξζξν 793παξ.2(β) ΔΕΚΣΚ)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Παξάξηεκα 1. Εμαγωγή ζηα πιαίζηα εληαίαο ζύκβαζεο κεηαθνξάο. Η πεξίπηωζε ηεο εληαίαο ζύκβαζεο κεηαθνξάο (άξζξν 793παξ.2(β) ΔΕΚΣΚ)"

Transcript

1 Παξάξηεκα 1 Εμαγωγή ζηα πιαίζηα εληαίαο ζύκβαζεο κεηαθνξάο Η πεξίπηωζε ηεο εληαίαο ζύκβαζεο κεηαθνξάο (άξζξν 793παξ.2(β) ΔΕΚΣΚ) Σν άξζξν 793παξ.2(β) ΓΔΚΣΚ θαζηεξψλεη παξέθθιηζε απφ ην γεληθφ θαλφλα φηη ην ηεισλείν εμφδνπ είλαη ην ηειεπηαίν ηεισλείν πξηλ ηα εκπνξεχκαηα εμέιζνπλ απφ ην ηεισλεηαθφ έδαθνο ηεο Δ.Δ. χκθσλα κε απηήλ ηελ δηάηαμε, εθφζνλ ππνβάιιεη ζρεηηθφ αίηεκα ν δηαζαθηζηήο, κπνξεί λα ζεσξείηαη σο ηεισλείν εμφδνπ, ην αξκφδην ηεισλείν ηνπ ηφπνπ φπνπ παξαιακβάλνληαη ηα εκπνξεχκαηα απφ ηηο επηρεηξήζεηο ζηδεξνδξφκσλ, ηηο ηαρπδξνκηθέο αξρέο, ηηο αεξνπνξηθέο ή ηηο λαπηηιηαθέο εηαηξείεο ζην πιαίζην εληαίαο ζχκβαζεο κεηαθνξάο γηα ηε κεηαθνξά ηνπο εθηφο ηνπ ηεισλεηαθνχ εδάθνπο ηεο Δ.Δ. ζηδεξνδξνκηθψο, αεξνπνξηθψο, ζαιαζζίσο ή ηαρπδξνκηθψο. Οη θαλφλεο ζρεηηθά κε ηελ εληαία ζχκβαζε κεηαθνξάο εθαξκφδνληαη επίζεο, φηαλ ε κεηαθνξηθή εηαηξεία ζπλδπάδεη δηαθνξεηηθά κέζα κεηαθνξάο (πνιιαπιά κέζα κεηαθνξάο). ην πιαίζην απηφ, ε νδηθή κεηαθνξά γηα ηκήκα ηεο δηαδξνκήο επηηξέπεηαη, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ηα εκπνξεχκαηα δελ εμέξρνληαη ηνπ ηεισλεηαθνχ εδάθνπο ηεο Κνηλφηεηαο νδηθψο, δειαδή κεηαθέξνληαη εθηφο απηνχ, ζηδεξνδξνκηθψο, ηαρπδξνκηθψο, αεξνπνξηθψο ή ζαιαζζίσο. Όηαλ ηα εκπνξεχκαηα θζάλνπλ ζην ηεισλείν (πξαγκαηηθφ ζεκείν εμφδνπ) απφ φπνπ ζα εμέιζνπλ ηνπ ηεισλεηαθνχ εδάθνπο ηεο Κνηλφηεηαο ζηδεξνδξνκηθψο, ηαρπδξνκηθψο, αεξνπνξηθψο ή ζαιαζζίσο, απηφ ην ηεισλείν ελδερνκέλσο λα ρξεηάδεηαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ εμαγσγή. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε ν κεηαθνξέαο παξέρεη ζην ελ ιφγσ ηεισλείν ηα αθφινπζα (άξζξν 793παξ.3 ΓΔΚΣΚ): Σν MRN ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηαζάθεζεο εμαγσγήο, εθφζνλ είλαη δηαζέζηκν Αληίγξαθν ηεο εληαίαο ζχκβαζεο κεηαθνξάο ή ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηαζάθεζεο εμαγσγήο Σν UCR ή ηνλ αξηζκφ ηεο θνξησηηθήο θαη ηνλ αξηζκφ ησλ δεκάησλ ή ζε πεξίπησζε ρξήζεο εκπνξεπκαηνθηβσηίνπ, ηνλ αξηζκφ αλαγλψξηζήο ηνπ. Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ εληαία ζχκβαζε κεηαθνξάο ή ηελ κεηαθνξά ησλ εκπνξεπκάησλ εθηφο ηνπ ηεισλεηαθνχ εδάθνπο ηεο Δ.Δ., νη νπνίεο ελδερνκέλσο πεξηέρνληαη ζην ζχζηεκα επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ ηνπ πξνζψπνπ πνπ αλαιακβάλεη ηα εκπνξεχκαηα ή ζε θάπνην άιιν ζχζηεκα επεμεξγαζίαο εκπνξηθψλ δεδνκέλσλ. Δμαγσγέο αεξνπνξηθώο θαη ζαιαζζίσο ηελ πεξίπησζε ηεο κεηαθνξάο κε πνιιαπιά κέζα (multimodal transport) πνπ θαιχπηεηαη απφ εληαία ζχκβαζε κεηαθνξάο κεηαμχ ελφο εμαγσγέα ή ηνπ αληηπξνζψπνπ ηνπ θαη κηαο λαπηηιηαθήο/αεξνπνξηθήο εηαηξίαο, ηεισλείν εμφδνπ είλαη ην αξκφδην ηεισλείν ηνπ ηφπνπ φπνπ ηα εκπνξεχκαηα παξαιακβάλνληαη ζην πιαίζην εληαίαο ζχκβαζεο κεηαθνξάο απφ ηε λαπηηιηαθή/αεξνπνξηθή εηαηξία, ππφ ηνλ φξν φηη ηα εκπνξεχκαηα εμέξρνληαη ηνπ ηεισλεηαθνχ εδάθνπο ηεο Δ.Δ. κε πξννξηζκφ εθηφο απηνχ ηνπ εδάθνπο, ζαιαζζίσο/αεξνπνξηθψο. Με άιια ιφγηα, ην απνθαζηζηηθφ ζηνηρείν γηα ηνλ θαζνξηζκφ κηαο εμαγσγήο σο ζαιάζζηαο ή σο αεξνπνξηθήο, είλαη ν ηξφπνο δηέιεπζεο ησλ εμσηεξηθψλ ζπλφξσλ. Δμαγσγέο ζηδεξνδξνκηθώο 43

2 Όηαλ ηα εκπνξεχκαηα κεηαθέξνληαη ζηδεξνδξνκηθψο, ρξεζηκνπνηνχληαη δηαθνξεηηθνί ηχπνη δειηίσλ απνζηνιήο/ζπκβάζεσλ κεηαθνξάο, πνπ εμαξηψληαη θπξίσο απφ ηνλ ηειηθφ πξννξηζκφ ησλ εμαγφκελσλ εκπνξεπκάησλ θαη ηελ ζρεηηθή δηαδηθαζία φπσο: δηεζλήο θνξησηηθή CIM, δηεζλήο θνξησηηθή SMGS, ε ζπλδπαζκέλε δηεζλήο θνξησηηθή CIM/SMGS, θαη ηα δειηία απνζηνιψλ πνπ θαζηεξψλνληαη ζην πιαίζην δηκεξψλ ή πνιπκεξψλ ζπκθσληψλ (π.ρ. ην δειηίν απνζηνιήο SAT). Δπηπιένλ ν ζπλδπαζκφο δχν δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ θνξησηηθψλ (CIM θαη SMGS) ζεσξείηαη επίζεο εληαία ζχκβαζε κεηαθνξάο, ππφ ηνλ φξν φηη δηεπθξηλίδεηαη ζηε CIM ν ηφπνο ηειηθνχ πξννξηζκνχ φηη βξίζθεηαη εθηφο ηνπ ηεισλεηαθνχ εδάθνπο ηεο Δ.Δ. Απηνχ ηνπ είδνπο νη ζπκβάζεηο κεηαθνξάο ηθαλνπνηνχλ ηηο απαηηήζεηο ησλ εληαίσλ ζπκβάζεσλ κεηαθνξάο γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ άξζξνπ 793 (2) (β) ΓΔΚΣΚ. Σαρπκεηαθνξείο Οη ηαρπκεηαθνξείο ιεηηνπξγνχλ βάζεη εληαίαο ζχκβαζεο κεηαθνξάο γηα ηε κεηαθνξά ησλ εκπνξεπκάησλ ζε κηα ηξίηε ρψξα, κε ηνλ ίδην ηξφπν φπσο θαη νη άιινη κεηαθνξείο πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 793 (2) (β) ΓΔΚΣΚ. Οη ηαρπδξνκηθέο απνζηνιέο κεηαθέξνληαη αεξνπνξηθψο, ζηδεξνδξνκηθψο ή νδηθψο απφ ην αξκφδην ηεισλείν ηνπ ηφπνπ φπνπ ηα εκπνξεχκαηα παξαιακβάλνληαη κε εληαία ζχκβαζε κεηαθνξάο γηα ηε κεηαθνξά ηνπο εθηφο ηνπ ηεισλεηαθνχ εδάθνπο ηεο Δ.Δ. Γηα φζεο εμαγσγέο ραξαθηεξίδνληαη ζε δεισηηθφ θνξηίνπ αεξνπνξηθήο ή λαπηηιηαθήο εηαηξείαο θαη εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 445 θαη 448 ΓΔΚΣΚ αληίζηνηρα σο «Υ», εκπνξεχκαηα δειαδή πνπ πξφθεηηαη λα εμαρζνχλ, ξφιν ηεισλείνπ εμφδνπ έρεη ην ηεισλείν πνπ επνπηεχεη ηνλ αεξνιηκέλα/ιηκέλα αλαρψξεζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο πηήζεο/δξνκνινγίνπ (άξζξν 793 ΓΔΚΣΚ). εκεηψλεηαη φηη ηα αλσηέξσ εθαξκφδνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο φπνπ ν αεξνιηκέλαο/ιηκέλαο εθθφξησζεο ησλ εκπνξεπκάησλ φπσο αλαθέξεηαη ζην ελ ιφγσ δεισηηθφ θνξηίνπ ζπκπίπηεη κε ην ηεισλείν εμφδνπ ησλ εκπνξεπκάησλ απφ ην ηεισλεηαθφ έδαθνο ηεο Δ.Δ. 44

3 Παξάξηεκα 2 Τπνρξεωηηθέο ζέζεηο ζπκπιήξωζεο δηαζάθεζεο Εμαγωγήο Γηαδηθαζία πλήζεο Διιηπήο πκπιεξσκαηηθή Αλαθεθαιαησηηθή Σύπνο Γηαζάθεζεο A, D B Υ 1 (α,β) 1 (α,β) 1 (α,β) (1) 7 (1) (15) 15 (15) (3) 18 (2) (5) 21 (3) (4) 32 (6) 32 (6) (5) 37α 35 (8) (α,β) (11) (6) 44-4 (12) 40 (9) (10) 34 (7) S13 (13)* 44-1 (11) 35 (8) S29 (14)* (α,β) S32 * 49 (8) (9) 41 (10) 44-1 (11) 44-4 (12) (8) S13 (13)* S29 (14)* S32 * εκεηώζεηο: (1) πκπιεξψλεηαη ελαιιαθηηθά κε ηε ζέζε 44 (θνξησηηθά έγγξαθα). Αλ ε ηηκή ηνπ πεδίνπ S 32 είλαη «Α» ηφηε θαη νη δχν ζέζεηο (7 θαη 44) ζπκπιεξψλνληαη πξναηξεηηθά. (2) πκπιεξψλεηαη ππνρξεσηηθά κφλν γηα ηα επηδνηνχκελα. Γελ ζπκπιεξψλεηαη: α) ζηελ πεξίπησζε πνπ ν ηξφπνο εζσηεξηθήο κεηαθνξάο (ζέζε 26) είλαη «5» ή «7» θαη β) ζηελ πεξίπησζε πνπ ην πξνεγνχκελν θαζεζηψο (ζέζε 37) είλαη 71 ή

4 (3) Γηα φινπο ηνπο ηχπνπο δ/ζεσλ (ζέζε 1β) δελ ζπκπιεξψλεηαη ε εζληθφηεηα ηνπ κεηαθνξηθνχ κέζνπ φηαλ ζηε ζέζε 25 έρνπκε «2» ή «5» ή «7». Γηα ηε δ/ζε ηχπνπ Υ δελ ζπκπιεξψλεηαη πνηέ ε ηαπηφηεηα ηνπ κεηαθνξηθνχ κέζνπ. (4) πκπιεξψλεηαη ππνρξεσηηθά κφλν φηαλ ην αηηνχκελν θαζεζηψο (ζέζε 37α) είλαη 21 ή 22. (5) Γελ ζπκπιεξψλεηαη φηαλ νη δηαηππψζεηο εμαγσγήο πξαγκαηνπνηνχληαη ζην ζεκείν εμφδνπ απφ ηελ Κνηλφηεηα. (6) Απνδίδεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα. (7) πκπιεξψλεηαη ππνρξεσηηθά κφλν γηα ηα επηδνηνχκελα. (8) πκπιεξψλεηαη ππνρξεσηηθά κφλν φηαλ ην πξνεγνχκελν θαζεζηψο είλαη 71 ή 78. (9) Γηα ηηο δ/ζεηο ηχπνπ Α ή D ζπκπιεξψλεηαη κφλν φηαλ ην αηηνχκελν θαζεζηψο είλαη 31 θαη ην πξνεγνχκελν είλαη έλα εθ ησλ 00,51,53,71,78 θαη 91. Γηα ηε δ/ζε ηχπνπ Υ ζπκπιεξψλεηαη κε ηελ αξρηθή δ/ζε. (10) πκπιεξψλεηαη ππνρξεσηηθά αλ γηα ηνλ θσδηθφ ηνπ εκπ/ηνο ππάξρεη ζην TARIC κέηξν ζπκπιεξσκαηηθέο κνλάδεο. (11) πκπιεξψλεηαη ελαιιαθηηθά κε ηε ζέζε 7 (UCR).Αλ ε ηηκή ηνπ πεδίνπ S 32 είλαη «Α» ηφηε ζπκπιεξψλεηαη πξναηξεηηθά. (12) πκπιεξψλεηαη ππνρξεσηηθά ν θσδηθφο επηθηλδχλσλ εκπνξεπκάησλ εθφζνλ ζπληξέρεη πεξίπησζε. (13) πκπιεξψλνληαη θαηά ρξνλνινγηθή ζεηξά νη θσδηθνί ησλ ρσξψλ κέζσ ησλ νπνίσλ δηέξρνληαη ηα εκπνξεχκαηα κεηαμχ ηεο ρψξαο εμαγσγήο (15α) θαη ηεο ρψξαο πξννξηζκνχ(17α). (14) πκπιεξψλεηαη κε ηνπο αληίζηνηρνπο θσδηθνχο πνπ αλαθέξνληαη ζην παξ. 30Α ηνπ θαλ.(δοκ) 2454/93, εθφζνλ ε πιεξνθνξία είλαη δηαζέζηκε. (15) Δάλ ν δείθηεο Δηδηθήο Πεξίζηαζεο είλαη Α ή Β, ην πεδίν ζπκπιεξψλεηαη πξναηξεηηθά. ε θάζε άιιε πεξίπησζε ζπκπιεξψλεηαη ππνρξεσηηθά. (16) ηελ πεξίπησζε ζπκπιήξσζεο ηνπ αξηζκνχ UCR ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη πάληα ιαηηληθνί ραξαθηήξεο ζπκπιήξσζεο. *Σα πεδία είλαη πξναηξεηηθά ε απηφ ην ζεκείν θξίλεηαη ζθφπηκν λα επηζεκαλζεί φηη ζηελ πεξίπησζε εθνδηαζκψλ θαη απνζηνιψλ ζε εδάθε πνπ πεξηιακβάλνληαη εληφο ηνπ ηεισλεηαθνχ εδάθνπο ηεο Δ.Δ. ζηα νπνία δελ εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο ΦΠΑ (εηδηθά εδάθε), δελ είλαη ππνρξεσηηθή ε ππνβνιή ησλ ζηνηρείσλ αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο. 46

5 Παξάξηεκα 3 Πξνζεζκίεο ππνβνιήο ηειωλεηαθήο δηαζάθεζεο Εμαγωγήο Ζ πξνζεζκία γηα ηελ ππνβνιή ηεο δηαζάθεζεο εμαγσγήο δηαθέξεη αλάινγα κε ηνλ ηξφπν κεηαθνξάο, ηελ ρξνληθή δηάξθεηα ηεο κεηαθνξάο θαη ην είδνο ζπζθεπαζίαο ησλ εκπνξεπκάησλ, ηα νπνία εμέξρνληαη απφ ην ηεισλεηαθφ έδαθνο ηεο Κνηλφηεηαο. Δηδηθφηεξα νη επηκέξνπο πξνζεζκίεο έρνπλ σο εμήο: A. Θαιάζζηα κεηαθνξά Καηάζηαζε εκπνξεπκάησλ 1 Φνξηία εληφο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ πιελ ησλ πεξηπηψζεσλ 3 θαη 4 ηνπ παξφληνο πίλαθα, 2 Φνξηία ρχδελ/ρχδελ εληφο ζπζθεπαζίαο πιελ ησλ πεξηπηψζεσλ 3 θαη 4 ζηνλ παξφληα πίλαθα, 3 Γηαθίλεζε κεηαμύ: - ηνπ ηεισλεηαθνχ εδάθνπο ηεο Κνηλφηεηαο (κε εμαίξεζε ηα γαιιηθά ππεξπφληηα δηακεξίζκαηα, ηηο Αδφξεο, ηε Μαδέξα ή ηα Καλάξηα Νεζηά) θαη - ηεο Γξνηιαλδίαο, Νήζσλ Φεξφε, Θένπηαο, Μειίιιαο, Ννξβεγίαο Ηζιαλδίαο ή - ιηκέλσλ ηεο Βαιηηθήο Θάιαζζαο, ιηκέλσλ ηεο Βφξεηαο Θάιαζζαο, ιηκέλσλ ηεο Μαχξεο Θάιαζζαο,ηεο Μεζνγείνπ, ή - φισλ ησλ ιηκέλσλ ηνπ Μαξφθνπ, Πξνζεζκία ηνπιάρηζηνλ 24 ώξεο πξηλ απφ ηελ θφξησζε ζην πινίν κε ην νπνίν πξφθεηηαη λα εγθαηαιείςνπλ ην ηεισλεηαθφ έδαθνο ηεο Κνηλφηεηαο ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξηο ώξεο πξηλ απφ ηελ αλαρψξεζε απφ ηνλ ιηκέλα ηνπ ηεισλεηαθνχ εδάθνπο ηεο Κνηλφηεηαο ηνπιάρηζηνλ δύν ώξεο πξηλ ηα εκπνξεχκαηα εγθαηαιείςνπλ ηνλ ιηκέλα ηνπ ηεισλεηαθνχ εδάθνπο ηεο Κνηλφηεηαο 47

6 4 γηα δηαθίλεζε, ζε πεξηπηψζεηο άιιεο εθηφο απφ εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη ζην ζεκείν 3), κεηαμύ : - ησλ γαιιηθψλ ππεξπφληησλ δηακεξηζκάησλ, ησλ Αδνξψλ, ηεο Μαδέξαο, ησλ Καλάξησλ Νεζηψλ θαη - εδαθψλ εθηφο ηνπ ηεισλεηαθνχ εδάθνπο ηεο Κνηλφηεηαο θαη φηαλ ε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ είλαη κηθξφηεξε απφ 24 ψξεο ηνπιάρηζηνλ δύν ώξεο πξηλ ηα εκπνξεχκαηα εγθαηαιείςνπλ ηνλ ιηκέλα ηνπ ηεισλεηαθνχ εδάθνπο ηεο Κνηλφηεηαο. B. Αεξνπνξηθή Μεηαθνξά Καηάζηαζε εκπνξεπκάησλ Πξνζεζκία 1 Αεξνπνξηθή κεηαθνξά, ηνπιάρηζηνλ 30 ιεπηά πξηλ απφ ηελ αλαρψξεζε απφ αεξνιηκέλα ηνπ ηεισλεηαθνχ εδάθνπο ηεο Κνηλφηεηαο Γ. ηδεξνδξνκηθή κεηαθνξά θαη κεηαθνξά κέζσ εζσηεξηθώλ πδάηηλσλ νδώλ Καηάζηαζε εκπνξεπκάησλ 1 ηδεξνδξνκηθή κεηαθνξά θαη κεηαθνξάο κέζσ εζσηεξηθψλ πδάηηλσλ νδψλ Πξνζεζκία ηνπιάρηζηνλ δύν ώξεο πξηλ απφ ηελ αλαρψξεζε απφ ην ηεισλείν εμφδνπ Γ. Οδηθή Μεηαθνξά Καηάζηαζε εκπνξεπκάησλ Πξνζεζκία 1 Οδηθή κεηαθνξά ηνπιάρηζηνλ κία ώξα πξηλ απφ ηελ αλαρψξεζε απφ ην ηεισλείν εμφδνπ Δ. ΔΞΑΓΩΓΖ ΓΔΩΡΓΗΚΩΝ ηηο πεξηπηψζεηο εθαξκνγήο ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 612 /2009 ηεο Δπηηξνπήο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ελ ιφγσ θαλνληζκνχ θαζνξίδνληαη νη πξνζεζκίεο γηα ηελ ππνβνιή ηεο δηαζάθεζεο εμαγσγήο ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ ηα νπνία δηθαηνχληαη επηζηξνθψλ. Σ. ΓΡΑΠΣΖ ΓΗΑΑΦΖΖ Όηαλ ε ηεισλεηαθή δηαζάθεζε δελ θαηαηίζεηαη κέζσ ηεο ηερληθήο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ, ε πξνζεζκία πνπ θαζνξίδεηαη γηα φιεο ηηο πξναλαθεξφκελεο πεξηπηψζεηο πιελ ησλ αλσηέξσ αλαγξαθφκελσλ πεξηπηψζεσλ 1.θαη 2. (δει. πιελ ησλ Δκπνξεπκαηνθηβσηίσλ θαη Υχδελ/Υχκα, κεγάισλ απνζηάζεσλ) είλαη ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξηο ψξεο πξηλ ηα εκπνξεχκαηα αλαρσξήζνπλ γηα λα εμέιζνπλ απφ ην ηεισλεηαθφ έδαθνο ηεο Δ. Δ. 48

7 Ε. ΠΡΟΩΡΗΝΖ ΜΖ ΓΗΑΘΔΗΜΟΣΖΣΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΟΤ ECS Δάλ ην κεραλνγξαθηθφ ζχζηεκα ησλ ηεισλεηαθψλ αξρψλ είλαη πξνζσξηλά εθηφο ιεηηνπξγίαο, εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ νη πξνζεζκίεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν 1. Ζ. ΠΔΡΗΠΣΩΖ ΜΔΣΑΦΟΡΣΩΔΩΝ ηελ πεξίπησζε δηαθίλεζεο ζηελ νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο κέζα κεηαθνξάο, φπνπ ηα εκπνξεχκαηα κεηαθνξηψλνληαη απφ ην έλα κεηαθνξηθφ κέζν ζε άιιν γηα ηε κεηαθνξά ηνπο εθηφο ηνπ ηεισλεηαθνχ εδάθνπο ηεο Κνηλφηεηαο, ε πξνζεζκία ππνβνιήο ηεο δηαζάθεζεο είλαη ε πξνζεζκία πνπ εθαξκφδεηαη ζην κέζν κεηαθνξάο πνπ εγθαηαιείπεη ην ηεισλεηαθφ έδαθνο ηεο Κνηλφηεηαο, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 592β ησλ ΓΔΚΣΚ. Θ. ΤΝΓΤΑΜΔΝΖ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ηελ πεξίπησζε ζπλδπαζκέλεο κεηαθνξάο, φπνπ ην ελεξγφ κέζν κεηαθνξάο πνπ δηέξρεηαη ηα ζχλνξα κεηαθέξεη κφλν έλα άιιν ελεξγφ κέζν κεηαθνξάο, ε πξνζεζκία θαηάζεζεο ηεο δηαζάθεζεο είλαη ε πξνζεζκία πνπ πξνβιέπεηαη αληίζηνηρα γηα ην ελεξγφ κέζν κεηαθνξάο πνπ δηέξρεηαη ηα ζχλνξα, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 592β (π.ρ. Φνξηεγφ απηνθίλεην πάλσ ζε πινίν γηα ηελ εμαγσγή ησλ εκπνξεπκάησλ ηα νπνία κεηαθέξνληαη κε ην θνξηεγφ εθαξκφδεηαη ε πξνζεζκία γηα ην πινίν). Η. ΓΗΔΘΝΔΗ ΤΜΦΩΝΗΔ Οη πξνζεζκίεο πνπ νξίδνληαη ζηα άξζξα 592β θαη 592γ δελ εθαξκφδνληαη φηαλ δηεζλείο ζπκθσλίεο κεηαμχ ηεο Κνηλφηεηαο θαη ηξίησλ ρσξψλ απαηηνχλ ηελ αληαιιαγή ζηνηρείσλ ηεο ηεισλεηαθήο δηαζάθεζεο ζε πξνζεζκίεο δηαθνξεηηθέο απφ εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ελ ιφγσ άξζξα. ΗΑ. ΠΡΟΘΔΜΗΔ ΚΑΗ ΑΝΑΛΤΖ ΚΗΝΓΤΝΟΤ ε θάζε πεξίπησζε, ε πξνζεζκία δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε απφ ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ απαηηείηαη γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο αλάιπζεο θηλδχλνπ πξηλ ηα εκπνξεχκαηα εγθαηαιείςνπλ ην ηεισλεηαθφ έδαθνο ηεο Κνηλφηεηαο. ηα εκπνξεύκαηα κπνξεί λα ρνξεγεζεί άδεηα παξαιαβήο ακέζσο κόιηο νινθιεξσζεί ε αλάιπζε θηλδύλνπ θαη ηα απνηειέζκαηά ηεο ην επηηξέπνπλ. Απηό ζεκαίλεη όηη πέξαλ ηνπ όπνηνπ ρξνληθνύ πξνγξακκαηηζκνύ ηνπ εμαγσγέα (θαη εηδηθόηεξα ζε πεξηπηώζεηο θαζπζηεξεκέλεο ππνβνιήο ηεο δηαζάθεζεο εμαγσγήο πξσηίζησο πξνέρεη θαη απαηηείηαη λα νινθιεξσζεί ε αλάιπζε θηλδύλσλ πνπ δηελεξγείηαη από ην ηεισλείν εμαγσγήο). ΗΒ. ΠΟΗΝΔ ΔΚΠΡΟΘΔΜΖ ΤΠΟΒΟΛΖ Ζ θαηάζεζε απφ ην δηαζαθηζηή ηεισλεηαθήο δηαζάθεζεο κεηά ηελ παξέιεπζε ηεο πξνζεζκίαο πνπ πξνβιέπεηαη ζηα άξζξα 592β θαη 592γ, δελ απνθιείεη ηελ επηβνιή ησλ θπξψζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ εζληθή λνκνζεζία. 49

8 Παξάξηεκα 4 Καηάινγνο Μελπκάηωλ IE ONOMAΗΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΟΝΟΜΑΗΑ ΑΠΌ ΠΡΟ Παξαηεξήζεηο IE501 AER C_AER_SND IE502 Declaration Request C_EXP_REQ IE503 AER Response C_AER_RSP ηνηρεία Αλακελφκελεο Αίηεκα παξνρήο ζηνηρείσλ Γηαζάθεζεο Απάληεζε κε ηα ζηνηρεία Αλακελφκελεο Γεισζέλ Πεξηιακβάλεη ηελ ηειεπηαία εθδνρή ησλ ζηνηρείσλ ηεο Γηαζάθεζεο απφ ην ηεισλείν εμαγσγήο κε επηπιένλ ηα απνηειέζκαηα ειέγρνπ θαη ηα απνηειέζκαηα αλάιπζεο θηλδχλνπ θαη απνζηέιιεηαη ζην δεισζέλ ηεισλείν απηόκαηα κε ηελ Δθηχπσζε ηνπ πλνδεπηηθνχ Δγγξάθνπ. Απνηειεί αίηεκα ηνπ πξαγκαηηθνχ ηεισλείνπ πξνο ην ηεισλείν γηα λα απνζηείιεη κε ηελ ζεηξά ηνπ ηα ζηνηρεία κηαο δηαζάθεζεο γηα ηελ νπνία δελ έρεη ιεθζεί IE501. Απνζηέιιεηαη απηόκαηα ζηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρεη ΗΔ 507 ην νπνίν πεξηιακβάλεη άγλσζην MRN πξνο ην ηεισλείν ( π.ρ. Πεξηπηψζεηο Δθηξνπήο ή άιινη ιφγνη ) θαη ρεηξνθίλεηα φηαλ δελ ππάξρεη Απηόκαηε απάληεζε ηνπ ηεισλείνπ ζην αίηεκα ηνπ ηεισλείνπ ζεηηθή κε ηα ζηνηρεία ηεο δηαζάθεζεο ή αξλεηηθή IE504 IE505 Export Declaration Amendment Acceptance Export Declaration Amendment Rejection E_EXP_AAC E_EXP_ARJ Απνδνρή Σξνπνπνίεζεο ηεο Γηαζάθεζεο Απφξξηςε ηξνπνπνίεζεο δηαζάθεζεο εμαγσγήο Γηαζαθηζηή/ Γηαζαθηζηή/ Απνδνρή ηξνπνπνίεζεο ηεο Γηαζάθεζεο Απηφκαην εθηφο αλ πξφθεηηαη γηα αιιαγή ζπγθεθξηκέλσλ πεδίσλ : Απηόκαηε Απφξξηςε αηηήκαηνο ηξνπνπνίεζεο κηαο δηαζάθεζεο εμαγσγήο θαη νη ιφγνη απφξξηςεο απηνχ πην ζπγθεθξηκέλα πεξηπηψζεηο φπνπ ε δηαζάθεζε βξίζθεηαη ζε επηρεηξεζηαθή θαηάζηαζε ζην ηεισλείν θαηά ηελ νπνία δελ κπνξεί λα δερζεί ηξνπνπνηήζεηο (απνδεζκεχηεθε γηα εμαγσγή ΗΔ529, ή εμαγσγή απνξξίθζεθε ΗΔ551) ή θαηά ηελ πεξίνδν πνπ βξίζθεηαη ππφ έιεγρν (ΗΔ560). Υεηξνθίλεηα αλ πξφθεηηαη γηα ζπγθεθξηκέλα πεδία. Δπίζεο απνξξίπηεηαη απηφκαηα φηαλ δεηείηαη ηξνπνπνίεζε ηεο ζέζεο 1 ή 37α 50

9 IE ONOMAΗΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΟΝΟΜΑΗΑ ΑΠΌ ΠΡΟ Παξαηεξήζεηο IE507 Arrival at exit E_ARR_EXT Άθημε ζην ζεκείν IE508 IE509 IE510 IE513 IE514 Arrival at Exit Rejection Export Cancellation Decision Export Cancellation Notification Export Declaration Amendment Export Cancellation Request E_REJ_EXT E_CAN_EXP C_CAN_EXP E_EXP_AMD E_EXP_CAN Απφξξηςε Άθημεο ζηελ Έμνδν Γλσζηνπνίεζε Απφθαζεο ζρεηηθά κε ηελ Αθχξσζε Γηαζάθεζεο (Θεηηθή ή Αξλεηηθή ) Γλσζηνπνίεζε Αθχξσζεο Γηαζάθεζεο Αίηεκα Σξνπνπνίεζεο Γηαζάθεζεο Αίηεκα Αθχξσζεο Γηαζάθεζεο IE515 Export Declaration E_EXP_DAT Γηαζάθεζε IE516 Export Declaration Rejected E_EXP_REJ Απφξξηςε Γηαζάθεζεο ο/δηαζ αθηζηήο/ κεηαθνξέαο ζηελ έμνδν ο/δηαζ αθηζηήο /κεηαθνξέαο ζηελ έμνδν Γηαζαθηζηή / Γεισζέλ Γλσζηνπνίεζε Άθημεο ζηελ Έμνδν απφ ηνλ Γηαζαθηζηή / / αληηπξφζσπν / κεηαθνξέα ζηελ έμνδν ηζρχεη κφλν ζηηο ζαιάζζηεο θαη αεξνπνξηθέο. ην ελ ιφγσ κήλπκα γλσζηνπνηεί ηελ άθημε ησλ εκπνξεπκάησλ ζηελ έμνδν θαη εάλ ηα πξννξίδεη γηα άκεζε έμνδν ή γηα απνζήθεπζε. Παξαιακβάλεηαη απηφκαηα απφ ην ηεισλείν Απηόκαηε απφξξηςε ηεο γλσζηνπνίεζεο άθημεο ζηελ έμνδν χζηεξα απφ ειέγρνπο επηθχξσζεο θαη ιεηηνπξγηθά ιάζε Υεηξνθίλεηε γλσζηνπνίεζε ηεο απφθαζεο γηα αθχξσζε ή απνδνρή κηαο δηαζάθεζεο εμαγσγήο πξνο ηνλ Γηαζαθηζηή / Απνξξίπηεηαη ζηελ πεξίπησζε φπνπ ζην ηεισλείν α) απνηειέζκαηα ειέγρνπλ Β1 ζηελ έμνδν β) έρεη γίλεη έμνδνο Με απηφ ην κήλπκα γλσζηνπνηείηαη ζην ηεισλείν ε απφθαζε αθχξσζεο κηαο δηαζάθεζεο Με επέκβαζε ηνπ ηεισλεηαθνύ ρξήζηε Με ην κήλπκα απηφ ππνβάιιεηαη έλα αίηεκα ηξνπνπνίεζεο κηαο δηαζάθεζεο απφ ηνλ / Γηαζαθηζηή ην νπνίν θαη παξαιακβάλεηαη απηόκαηα απφ ην ηεισλείν Έλα αίηεκα αθχξσζεο ζπλήζσο κπνξεί λα απνζηαιεί ζε θάζε ζηηγκή ηεο δηαδηθαζίαο εθηφο απφ ηελ πεξίνδν πνπ δηελεξγείηαη έιεγρνο θαη παξαιακβάλεηαη Απηφκαηα απφ ην ηεισλείν. Απνξξίπηεηαη ζηελ πεξίπησζε φπνπ ζην ηεισλείν α) έρεη ππνβιεζεί έγθπξν ΗΔ547 θαη ππάξρεη κεξηθή έμνδνο β) απνηειέζκαηα ειέγρνπλ Β1 ζηελ έμνδν γ) έρεη γίλεη έμνδνο θαη δελ κπνξεί λα ην μέξεη ην ηεισλείν εμαγσγήο Ζ θαζεαπηή ππνβνιή ηεο δηαζάθεζεο κε Ννκηθή ηζρχ. Απηφκαηε Παξαιαβή Απηφκαην κήλπκα απφξξηςεο ηεο Γηαζάθεζεο θαη νη ιφγνη απφξξηςεο 51

10 IE ONOMAΗΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΟΝΟΜΑΗΑ ΑΠΌ ΠΡΟ Παξαηεξήζεηο IE518 Exit Results C_EXT_RES Απνηειέζκαηα Με ην κήλπκα απηφ απνζηέιινληαη απφ ηνλ ππάιιειν ηνπ ηεισλείνπ ρεηξνθίλεηα πξνο ην ηεισλείν ηα απνηειέζκαηα ειέγρνπ Β1 άκεζα κεηά ηνλ έιεγρν θαη Α4 Α1 κεηά ηελ πηζηνπνίεζε ηεο ησλ Δκπνξεπκάησλ Α2 φηαλ δελ γίλεηαη έιεγρνο Όηαλ έρεη παξαιεθζεί ΗΔ590 ην κήλπκα απνζηέιιεηαη απηφκαηα. IE521 Diversion Rejection Notification E_DIV_REJ Γλσζηνπνίεζε Απφξξηςεο Αηηήκαηνο Δθηξνπήο Μεηαθνξέα ζηελ έμνδν Με ην κήλπκα απηφ απνξξίπηεηαη απηφκαηα έλα αίηεκα εθηξνπήο Γηαζάθεζεο εμαγσγήο ην MRNηεο νπνίαο πεξηιακβάλεηαη ζην ΗΔ507 IE522 IE524 IE525 Exit Release Rejection Forwarded Arrival Advice Exit Release Notification E_EXT_REJ C_ARR_FWD E_EXT_REL Απφξξηςε Απειεπζέξσζεο πξνο Έμνδν Πξνσζήζεθαλ ζηνηρεία Άθημεο Γλσζηνπνίεζε Απειεπζέξσζεο πξνο Έμνδν IE527 Export Query C_EXP_QUE Δξψηεκα γηα κηα Δμαγσγή IE528 Export MRN Allocated E_MRN_EXP Απνδφζεθε MRN εμαγσγήο IE529 Release fo rexport E_REL_EXP Απειεπζέξσζε πξνο εμαγσγή Οπνηαδήπνηε ηεισλεηαθή Αξρή Μεηαθνξέα ζηελ έμνδν Γεισζέλ Απνζηέιιεηαη απηφκαηα κεηά απφ ηελ θαηαρψξεζε απνηειεζκάησλ ειέγρνπ Β1 ζηελ έμνδν Με ην κήλπκα απηφ γλσζηνπνηείηαη ζην δεισζέλ ηεισλείν κηαο ζπγθεθξηκέλεο δηαζάθεζεο φηη ε Άθημε ηεο ελ ιφγσ απνζηνιήο εκπνξεπκάησλ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε άιιν ηεισλείν εμφδνπ () θαη ζπλεπψο πξαγκαηνπνηήζεθε Δθηξνπή ηεο απνζηνιήο, Σν κήλπκα απνζηέιιεηαη απηφκαηα Με ην ελ ιφγσ κήλπκα ελεκεξψλεηαη ν δηαζαθηζηήο /ο φηη ην ηεισλείν δίλεη ηελ άδεηα γηα άκεζε έμνδν ή απνζήθεπζε ησλ εκπνξεπκάησλ. Απηφ γίλεηαη απηόκαηα κεηά ηελ απφθαζε ηνπ επφπηε γηα θαηά δήισζε (Α2 - κε έιεγρνο) ή ηελ θαηαρψξεζε ηθαλνπνηεηηθψλ απνηειεζκάησλ ειέγρνπ (Α1, Α4 ) Με ην κήλπκα απηφ κπνξνχλ λα αλαδεηεζνχλ ζηνηρεία γηα κηα εμαγσγή βάζεη ελφο MRN. Σν κήλπκα απνζηέιιεηαη απφ νπνηαδήπνηε ηεισλεηαθή αξρή πξνο ην Υεηξνθίλεην Απηφκαηε απφδνζε MRN ζηα ζηνηρεία κηαο ππνβιεζείζαο δηαζάθεζεο Σν κήλπκα απηφ γλσζηνπνηεί ζηνλ /Γηαζαθηζηή φηη ην ηεισλείν εμαγσγήο δίλεη ηελ άδεηα παξάδνζεο πξνο Δμαγσγή. Απνζηέιιεηαη απηφκαηα κε ηελ εθηχπσζε ζπλνδεπηηθνχ 52

11 IE ONOMAΗΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΟΝΟΜΑΗΑ ΑΠΌ ΠΡΟ Παξαηεξήζεηο IE538 Response to Export Query C_EXP_RSP Απάληεζε ζε εξψηεκα γηα κηα εμαγσγή Οπνηαδήπνη ε Αξρή Δίλαη ε απάληεζε ζε έλα εξψηεκα γηα κηα εμαγσγή Απνζηέιιεηαη Απηφκαηα απφ ην ηεισλείν IE547 Export Manifest Presentation E_exp_MAN Πξνζθφκηζε θαηαιφγνπ εηδψλ Γηαζάθεζεο Μεηαθνξέαο Έμνδν Απηφκαηε παξαιαβή. Σν ζχζηεκα ειέγρεη MRN αξηζκφ είδνπο ηα ζεκεία θαη αξηζκνχο, αξηζκφ ζπζθεπαζηψλ, κεηθηή κάδα, θαη πεξηγξαθή εκπνξεπκάησλ IE548 Export Manifest Validation E_exp_Mva Έιεγρνο επηθχξσζεο θαηαιφγνπ εηδψλ εμαγσγήο Μεηαθνξέαο Θεηηθφ ή Αξλεηηθφ απνηέιεζκα Απηφκαην IE551 Export No Release E_EXP_NRL Με απειεπζέξσζε γηα εμαγσγή Απηφκαην κεηά απφ θαηαρψξεζε απνηειεζκάησλ ειέγρνπ Β1 IE560 ExportControlDecisio nnotification E_EXP_CTR Γλσζηνπνίεζε Απφθαζεο Διέγρνπ ρεηξνθίλεην IE561 Exit Control Decision Notification E_EXT_CTR Γλσζηνπνίεζε Απφθαζεο Διέγρνπ Έμνδν Μεηαθνξέαο ζηελ έμνδν ρεηξνθίλεην IE582 Request on Nonexited Export E_REQ_EXT Αλαδήηεζε γηα κε εμαρζείζα Δμαγσγή Υεηξνθίλεην IE583 Information about Non-exited Export E_EXT_RSP Πιεξνθνξία γηα κηα κε εμαρζείζα Δμαγσγή ο ο Απηφκαηε παξαιαβή IE584 Export Follow-Up Request C_EXP_FUR Αίηεκα Έξεπλαο Υεηξνθίλεην IE586 Export Follow-Up Negative Response C_EXP_FUN Αξλεηηθή απάληεζε ζε Αίηεκα Έξεπλαο Έμνδνη Υεηξνθίλεην IE599 Export Notification C_EXP_NOT Γλσζηνπνίεζε νινθιήξσζεο Απηφκαην IE901 Cancellation Acknowledgement C_CAN_ACK Δπηβεβαίσζε Απφθαζεο Αθχξσζεο Απηφκαην ΗΔ904 Αλαδήηεζε ηεο θαηάζηαζεο ηεο θίλεζεο ζηελ Έμνδν( απνζηέιιεηαη αλά πάζα ζηηγκή. Υεηξνθίλεην. ΗΔ905 Απαληεηηθφ κήλπκα ζηελ Αλαδήηεζε ηεο θαηάζηαζεο ηεο θίλεζεο ζηελ Έμνδν απνζηέιιεηαη απηφκαηα Δζληθά Μελύκαηα Έγγξαθν Πξνελεκέξσζεο (Nationalmessages) Μόλν γηα Δπηδνηνύκελα Δκπνξεύκαηα 53

12 IE ONOMAΗΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΟΝΟΜΑΗΑ ΑΠΌ ΠΡΟ Παξαηεξήζεηο XP15 XP16 E_DOC_BRE E_RD_BRE Τπνβνιή Δγγξάθνπ Πξνελεκέξσζεο Απφξξηςε Δγγξάθνπ Πξνελεκέξσζεο Έκπνξνο ζηελ Δμαγσγή ( Σει. XP28 E_AAD_BRE Απνδνρή θαη Απφδνζε Α/Α Σει. XP14 E_ARD_BRE Αίηεκα Αθχξσζεο Έκπνξνο ζηελ Δμαγσγή XP09 E_DRD_BRE Απφθαζε Αθχξσζεο Σει. Σει. Έκπνξνο ζηελ Δμαγσγή Έκπνξνο ζηελ Δμαγσγή) Σει. Έκπνξνο ζηελ Δμαγσγή Απηφκαηε παξαιαβή Απάληεζε ζην XP15απηφκαηα Απάληεζε ζην XP15απηφκαηα Απηφκαηε παξαιαβή Απάληεζε ζην XP14ρεηξνθίλεηα Δζληθά Μελχκαηα (National messages) ED80 E_IMP_STA Πιεξνθνξία θαηάζηαζεο (Information about the STATUS) Σει. Έκπνξνο ζηελ Δμαγσγή Δλεκέξσζε ηνπ εκπφξνπ γηα θάζε αιιαγή θαηάζηαζεο ηεο δηαζάθεζεο απηφκαηα ED15 ED_SM_DT_D πκπιεξσκαηηθφ Μήλπκα Γηαζάθεζεο Σχπνπ D Έκπνξνο ζηελ Δμαγσγή Σει. Μεηά απφ έλα IE515 ηχπνπ D, Ο έκπνξνο κπνξεί λα ππνβάιιεη ηελ εκ/λία απνδνρήο θαη ηε ζέζε 40.Απηφκαηε παξαιαβή Δζληθά Μελχκαηα Καηαιφγνπ (National messages) DA11 3 DA10 5 DA10 4 E_MAN_AMD E_MAN_AMD _REJ E_MAN_AMD _ACC Αίηεκα ηξνπνπνίεζεο θαηαιφγνπ εμφδνπ Απφξξηςε αιτήματος ηξνπνπνίεζεο θαηαιφγνπ εμφδνπ Απνδνρή αηηήκαηνο ηξνπνπνίεζεο θαηαιφγνπ εμφδνπ Έκπνξνο ζηελ έμνδν Σει. Σει. Σει. Έκπνξνο ζηελ έμνδν Έκπνξνο ζηελ έμνδν Μεηά απφ έλα IE547 Απηφκαηε παξαιαβή απηφκαηα απηφκαηα 54

13 Παξάξηεκα 5 ρεκαηηθή ξνή αληαιιαγήο πιεξνθνξηώλ 55

14 Παξάξηεκα 6 Σειέθωλα πιεξνθνξηώλ αλά ηειωλεηαθό αληηθείκελν Θέκα Όλνκα Σειέθσλα Γηεύζπλζε 19ε Σεισλεηαθώλ Γηαδηθαζηώλ - Σκήκα Α χζηεκα Διέγρνπ Δμαγσγψλ - ECS Καηαγήο Γεληθά ζέκαηα εμαγσγήο Σζεηζέθνπ Αξκφδην ηεισλείν εμαγσγήο θαη εμφδνπ Καηξηλάθε Δμαγσγή γεσξγηθψλ επηδνηνπκέλσλ πξντφλησλ Μάκαιεο Γηεύζπλζε 19ε Σεισλεηαθώλ Γηαδηθαζηώλ - Σκήκα Β Θέκαηα δηακεηαθφκηζεο /TIR Γαπγησηάθε Γηεύζπλζε 19ε Σεισλεηαθώλ Γηαδηθαζηώλ - Σκήκα Γ Θέκαηα αληηπξνζψπεπζεο Μπαληέθα Γηεύζπλζε 33ε Διέγρνπ Σεισλείσλ - Σκήκα Α Παξαβάζεηο Παξαηππίεο Μπάξθε Γηεύζπλζε 33ε Διέγρνπ Σεισλείσλ - Σκήκα Γ Αλάιπζε θηλδχλνπ Γηεύζπλζε ΔΦΚ - Σκήκα Α Μέζηξνπ Σζαγθαξάθεο Δλεξγεηαθά πξντφληα Μνπδαθίηνπ Γηεύζπλζε ΔΦΚ - Σκήκα Β Καπληθά πξντφληα Νηθαιέμε Γηεύζπλζε ΔΦΚ - Σκήκα Γ Αιθννινχρα Κεξαζηψηε Γηεύζπλζε 17 ε - Σκήκα Γ Πξνηηκεζηαθά δαζκνινγηθά θαζεζηψηα & θαηαγσγή Κνπλάβε Γηεύζπλζε 17 ε - Σκήκα Δ Φ.Π.Α. εηζαγσγψλ-εμαγσγψλ Ενξκπάλνο Γηεύζπλζε 18ε Οηθνλνκηθώλ Σεισλεηαθώλ Καζεζηώησλ - Σκήκα Α Γαζκνινγηθέο Απαιιαγέο & Δμαηξέζεηο Μπισλά Γηεύζπλζε 18ε Οηθνλνκηθώλ Σεισλεηαθώλ Καζεζηώησλ - Σκήκα Β Δπαλεμαγσγή κεηά απφ πξνζσξηλή εηζαγσγή Μαλσιαξάθεο Γηεύζπλζε 18ε Οηθνλνκηθώλ Σεισλεηαθώλ Καζεζηώησλ - Σκήκα Γ Δπαλεμαγσγή κεηά απφ ελεξγεηηθή ηειεηνπνίεζε Δπαλεμαγσγή κεηά απφ κεηαπνίεζε ππφ ηεισλεηαθφ έιεγρν Πξνζσξηλή εμαγσγή ζηα πιαίζηα ηεο παζεηηθήο ηειεηνπνίεζεο Νηνπληνπλάθεο Σεισλεηαθή Απνηακίεπζε & Διεχζεξεο Εψλεο Πνιπηζάθεο

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Κ.Α. 201 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 28 Ννεκβξίνπ 2013 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΣΔΛΩΝΔΙΩΝ & Δ.Φ.Κ. Αξ. Πξση.:Γ19Α 5041356 ΔΞ 2013 Γ/ΝΗ 19 η ΣΔΛ. ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 1. Σν παξφλ θείκελν ζπκθσλείηαη κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ ήηνη: Α) Σεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο Α.Δ. (εθεμήο «ε Σξάπεδα»), κε έδξα ζηελ νδφ Αηφινπ 86, 10559,

Διαβάστε περισσότερα

Όξνη κεηαθνξάο γηα επηβάηεο θαη απνζθεπέο. Όξνη πκκεηνρήο ζην πξόγξακκα Miles & More ΔΠΗΒΡΑΒΔΤΖ ΠΣΖΔΩΝ

Όξνη κεηαθνξάο γηα επηβάηεο θαη απνζθεπέο. Όξνη πκκεηνρήο ζην πξόγξακκα Miles & More ΔΠΗΒΡΑΒΔΤΖ ΠΣΖΔΩΝ Όξνη κεηαθνξάο γηα επηβάηεο θαη απνζθεπέο Όξνη πκκεηνρήο ζην πξόγξακκα Miles & More ΔΠΗΒΡΑΒΔΤΖ ΠΣΖΔΩΝ Όξνη Μεηαθνξάο (Δπηβάηεο θαη Απνζθεπέο) Φξαλθθνχξηε, Μάξηηνο 2008 Δθδφηεο: Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΔΡΓΑΙΔ ΦΟΡΣΟΔΚΦΟΡΣΩΗ - ΓΙΑΚΙΝΗΗ - ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΠΡΟ ΣΟΤ ΔΠΙΒΑΣΔ ΚΑΙ ΟΥΗΜΑΣΑ

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΔΡΓΑΙΔ ΦΟΡΣΟΔΚΦΟΡΣΩΗ - ΓΙΑΚΙΝΗΗ - ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΠΡΟ ΣΟΤ ΔΠΙΒΑΣΔ ΚΑΙ ΟΥΗΜΑΣΑ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΔΡΓΑΙΔ ΦΟΡΣΟΔΚΦΟΡΣΩΗ - ΓΙΑΚΙΝΗΗ - ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΠΡΟ ΣΟΤ ΔΠΙΒΑΣΔ ΚΑΙ ΟΥΗΜΑΣΑ Αποφάσεις Δ.Σ. / ΟΛΠ ΑΕ: 180/29-9-2010 (1643/Β /14-10-2010), 152/27-6-2011(ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ. Καλνληζκόο Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ (Domain Names) κε θαηάιεμε.gr. Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ),

ΑΠΟΦΑΖ. Καλνληζκόο Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ (Domain Names) κε θαηάιεμε.gr. Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ), Μαξνύζη, 3-2-2011 ΑΡΗΘ. ΑΠ: 592/012 ΑΠΟΦΑΖ Καλνληζκόο Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ (Domain Names) κε θαηάιεμε.gr Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ), Έρνληαο ππόςε : α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΡΗΠΡΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΘΗΛΖΠΖΠ ΘΑΗ ΑΞΑΡΖΠ ΡΩΛ ΠΛΑΙΙΑΓΩΛ ΚΔ ΘΑΟΡΔΠ ΞΙΖΟΩΚΩΛ

ΠΡΑΡΗΠΡΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΘΗΛΖΠΖΠ ΘΑΗ ΑΞΑΡΖΠ ΡΩΛ ΠΛΑΙΙΑΓΩΛ ΚΔ ΘΑΟΡΔΠ ΞΙΖΟΩΚΩΛ ΓΗΔΘΛΠΖ ΣΟΖΚΑΡΝΞΗΠΡΩΡΗΘΖΠ ΠΡΑΘΔΟΝΡΖΡΑΠ ΠΡΑΡΗΠΡΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΘΗΛΖΠΖΠ ΘΑΗ ΑΞΑΡΖΠ ΡΩΛ ΠΛΑΙΙΑΓΩΛ ΚΔ ΘΑΟΡΔΠ ΞΙΖΟΩΚΩΛ ΝΓΖΓΗΔΠ ΠΚΞΙΖΟΩΠΖΠ ΔΟΩΡΖΚΑΡΝΙΝΓΗΝ ΝΓΖΓΗΔΠ ΣΟΖΠΖΠ & ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖΠ ΞΝΒΝΙΖΠ ΞΝΓΔΗΓΚΑΡΝΠ EXCEL

Διαβάστε περισσότερα

Απλοποιούνηαι οι αγοπανομικέρ διαηάξειρ για ηα ππαηήπια ςγπών καςζίμυν

Απλοποιούνηαι οι αγοπανομικέρ διαηάξειρ για ηα ππαηήπια ςγπών καςζίμυν Απλοποιούνηαι οι αγοπανομικέρ διαηάξειρ για ηα ππαηήπια ςγπών καςζίμυν Καλφλεο Γηαθίλεζεο θαη Δκπνξίαο Πξντφλησλ θαη Παξνρήο Τπεξεζηψλ (ΓΗ.Δ.Π.Π.Τ.), Αξηζκ. Α2 861(ΦΔΚ Β' 2044/22-08-2013) Πεπιεσόμενα Άπθπα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013. Ξξφγξακκα «Δμσζηξέθεηα-Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ»

ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013. Ξξφγξακκα «Δμσζηξέθεηα-Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ» ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013 ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ «ΑΛΡΑΓΥΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ ΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ»2007-2013 (ΔΞΑΛ ΗΗ) Ξξφγξακκα «Δμσζηξέθεηα-Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ» Νδεγφο

Διαβάστε περισσότερα

Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ

Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ 1 Πεξηερόκελα 1. Αληηθείκελν θαη πεδίν εθαξκνγήο... 5 2. Καλόλεο γηα ηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΖΝΑ Οκηώβπιορ 2010

ΑΘΖΝΑ Οκηώβπιορ 2010 ΖΡΩΩΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟΤ 9, ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟΤΠΟΛΖ ΕΩΓΡΑΦΟΤ, 157 80, ΑΘΖΝΑ. ΔΠΗΔΤ, (ΝΠΗΓ : ΠΓ 271/89 Ν2083/92 ΠΓ 13/98) 210-7723847, 210-772 2456 _ e-mail: iccs@iccs.gr ΑΘΖΝΑ Οκηώβπιορ 2010 Δγκπίθηκε από ηο Γ.. ηος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΜΔΣΑΦΟΡΑ (ΔΠΗΒΑΣΔ ΚΑΗ ΑΠΟΚΔΤΔ)

ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΜΔΣΑΦΟΡΑ (ΔΠΗΒΑΣΔ ΚΑΗ ΑΠΟΚΔΤΔ) ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΜΔΣΑΦΟΡΑ (ΔΠΗΒΑΣΔ ΚΑΗ ΑΠΟΚΔΤΔ) ΑΡΘΡΟ 1 ΟΡΗΜΟΗ Σηνπο παξφληεο Όξνπο Μεηαθνξάο, εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο πνπ απαηηείηαη θάηη δηαθνξεηηθφ απφ ηα ζπκθξαδφκελα ή πξνβιέπεηαη ξεηψο θάηη άιιν, νη

Διαβάστε περισσότερα

Δζείο ην κόλν πνπ έρεηε λα θάλεηε είλαη λα θαιέζεηε ζην 18189, θαη ε Δζληθή Φξνληίδα Σξνραίνπ αλαιακβάλεη ηελ:

Δζείο ην κόλν πνπ έρεηε λα θάλεηε είλαη λα θαιέζεηε ζην 18189, θαη ε Δζληθή Φξνληίδα Σξνραίνπ αλαιακβάλεη ηελ: Δζληθή Φξνληίδα Σξνραίνπ Αηπρήκαηνο: Ζ Δζληθή Αζθαιηζηηθή θξνληίδεη πξαγκαηηθά γηα εζάο θαη ην απηνθίλεηφ ζαο. Με ζηφρν πάληα ηελ πςειή πνηφηεηα ππεξεζηψλ γηα ηελ εμππεξέηεζή ζαο, ζαο πξνζθέξνπκε εληειψο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΑ Β & Γ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ

ΒΙΒΛΙΑ Β & Γ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ A.T.E.I. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΑ Β & Γ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΠΟΠΣΔΤΟΤΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ : κ. ΚΔΡΔΝΙΓΟΤ ΔΛΔΤΘΔΡΙΑ ΠΟΤΓΑΣΗ: ΙΜΙΣΛΙΩΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΑΒΑΛΑ 2008 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97. Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο.

ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97. Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο. ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97 Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο. ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΑΦΑΛΗΣΗΚΖ ΤΜΒΑΖ ΣΜΖΜΑ ΠΡΩΣΟ ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ Άξζξν 1 Ζ έλλνηα θαη ζηνηρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Σειεπηθνηλωληώλ θαη Σαρπδξνκείωλ (Ε.Ε.Σ.Σ.)

ΑΠΟΦΑΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Σειεπηθνηλωληώλ θαη Σαρπδξνκείωλ (Ε.Ε.Σ.Σ.) Μαξνύζη, 27.06.2013 Αξηζ. Πξωη.: 695-91/Φ600 ΑΠΟΦΑΗ ΘΕΜΑ: «Δηεμαγωγή Δεκόζηαο Δηαβνύιεπζεο, αλαθνξηθά κε ηελ έθδνζε απόθαζεο γηα ηνλ θαζνξηζκό ηωλ πξνϋπνζέζεωλ δηαλνκήο ηωλ ηαρπδξνκηθώλ αληηθεηκέλωλ, ηωλ

Διαβάστε περισσότερα

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36 ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO Α.Δ ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΤΝΔΓΡΙΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, 18.07.2011 Αξ. Απνθ. 53 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ ν νπνίνο ζα αλαιάβεη 1) ην ζρεδηαζκό γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ A.Δ. Αηόιοσ 86 10232 Αζήλα Σει. 210-3341000 www.nbg.gr ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ Ζ παξνχζα ζχκβαζε ξπζκίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο ππφ ηηο νπνίεο ε «ΔΘΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Conditions of Carriage applicable to sales that takes place in GREECE ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΣΩΝ ΔΠΗΒΑΣΩΝ ΚΑΗ ΣΩΝ ΑΠΟΚΔΤΩΝ ΣΟΤ

Conditions of Carriage applicable to sales that takes place in GREECE ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΣΩΝ ΔΠΗΒΑΣΩΝ ΚΑΗ ΣΩΝ ΑΠΟΚΔΤΩΝ ΣΟΤ Conditions of Carriage applicable to sales that takes place in GREECE ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΣΩΝ ΔΠΗΒΑΣΩΝ ΚΑΗ ΣΩΝ ΑΠΟΚΔΤΩΝ ΣΟΤ Οη θάησζη Όξνη Μεηαθνξάο δηέπνπλ ηελ ζπκβαηηθή ζρέζε,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ. Άξζξν 1. θνπόο & πεξηερόκελα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ. Άξζξν 1. θνπόο & πεξηερόκελα ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ Άξζξν 1 θνπόο & πεξηερόκελα Σθνπφο ηνπ Νφκνπ είλαη ε θαζνξηζκφο ησλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ ηεο ελζάξξπλζεο ηεο βηψζηκεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων και εθαπμογών ζηο computer room ηων Κενηπικών Τπηπεζιών ηος ΚΔΘΔΑ». ΑΟ.ΞΟΥΡ. : 1140

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΖΓΟ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΩΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΡΗΩΝ

ΟΓΖΓΟ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΩΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΡΗΩΝ ` ΟΓΖΓΟ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΩΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΡΗΩΝ Η έθδνζε απηή ππνζηεξίρζεθε απφ ην Πξφγξακκα ηεο Επξσπατθήο Κνηλφηεηαο γηα ηελ Εξγαζία θαη Κνηλσληθή Αιιειεγγχε- PROGRESS (2007-2013) θαη εληάζζεηαη ζην γεληθφηεξν

Διαβάστε περισσότερα

Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ Π Ο Υ Ρ Δ Χ Δ Χ Ν

Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ Π Ο Υ Ρ Δ Χ Δ Χ Ν ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΡΖΣΖ (ΟAK A.E.) Σαρ. Γ/λζε: ΟΑΖ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΗΧΝ Σ.Κ. 73100 ΥΑΝΗΑ ΔΡΓΟ: " ΔΡΓΑΗΔ ΓΗΑ ΔΠΗΚΔΤΖ ΑΡΓΔΤΣΗΚΧΝ ΓΗΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΗΑ ΣΟ 2015" Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΕΔΙΟ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΓΔΛ. Γ/ΛΠΖ ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚ/ΠΚΝ, ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΘΑΗ ΞΝΓΝΚΩΛ ΓΗΔΘΛΠΖ ΡΔΣΛΗΘΩΛ ΔΟΓΩΛ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖΠ ΔΛΝΡΖΡΑΠ ΖΚΑΘΗΑΠ ΡΚΖΚΑ ΓΝΚΩΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ»

ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΩΝ Δ ΜΔΣΑΒΑΗ ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009

ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009 ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009 Ο Πεξί Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ Νφκνο εθαξκφδεηαη ζηηο ππεξεζίεο πιεξσκψλ πνπ παξέρνληαη είηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟ: Ωο Π.Γ. 1. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ Α' 2. Γ/ΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

2. Σελ αξηζ. Τ1201/90 (ΦΔΚ 10Β./16.1.91) απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ. πκπιήξσζε ηεο Απφθαζεο ηνπ Πξσζππνπξγνχ αξηζ. Τ1201/5.10.90).

2. Σελ αξηζ. Τ1201/90 (ΦΔΚ 10Β./16.1.91) απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ. πκπιήξσζε ηεο Απφθαζεο ηνπ Πξσζππνπξγνχ αξηζ. Τ1201/5.10.90). Π.Γ. 219 ηεο 18/30 Μαίνπ 1991 (ΦΔΚ Α 81 - Γηνξζ. θαικ. ζην ΦΔΚ Α 98/1 Ινπι. 1991 θαη ΦΔΚ Α 136 /11 επη. 1991) : Πεξί εκπνξηθψλ Αληηπξνζψπσλ ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ Οδεγία 86/653/ΔΟΚ ηνπ ζπκβνπιίνπ ησλ Δπξσπατθψλ

Διαβάστε περισσότερα

Ζιεθηξνιφγνπ Δγθαηαζηάηε

Ζιεθηξνιφγνπ Δγθαηαζηάηε Καιψο ήιζαηε Ζ λέα Τπεχζπλε Γήισζε Ζιεθηξνιφγνπ Δγθαηαζηάηε 08.2011 Οη δηαθάλεηεο βαζίδνληαη ζην βηβιίν Έιεγρνη θαη επαλέιεγρνη θηηξηαθψλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γηψξγνπ αξξή 1 Έλα απφ ηα βαζηθά εξγαιεία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΡΗΣΗ Α.Δ.) Σαρ. Γ/λζε: ΓΟΛΓΟΘΑ 2 ΟΑΗ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΙΧΝ Σαρ. Κψδηθαο: 73100 ΥΑΝΙΑ ΚΡΗΣΗ ΔΡΓΟ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 1 : «ΔΡΓΑΙΔ ΓΙΑ ΔΠΙΚΔΤΗ ΑΡΓΔΤΣΙΚΧΝ ΓΙΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο»

ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο» ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο» Πξαθηηθόο Οδεγόο πινπνίεζεο (3 ε έθδνζε) ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα