Newsletter 5/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-54

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Newsletter 5/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-54"

Transcript

1

2 Newsletter 5/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-54 [ 2 ]

3 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αδικοπραξία - Αιτιώδης συνάφεια µεταξύ γεγονότος και αποτελέσµατος ικαστήριο: Άρειος Πάγος Αριθµός απόφασης: 999 Έτος: Αδικοπραξία. Αιτιώδης σύνδεσµος. ιακοπή αιτιώδους συνδέσµου. Χρηµατική ικανοποίηση για ηθική βλάβη. Αρχή αναλογικότητας. Μέσα επίθεσης και άµυνας. Χρόνος προβολής τους. Παραβίαση των διδαγµάτων της κοινής πείρας. Μη λήψη υπόψη πραγµάτων. Μεταβιβαστικό αποτέλεσµα της Έφεσης. - Από τις διατάξεις των άρθρων 297, , 330 και 914 ΑΚ συνάγεται ότι προϋπόθεση της ευθύνης για αποζηµίωση από αδικοπραξία είναι η παράνοµη και υπαίτια συµπεριφορά του υπόχρεου σε αποζηµίωση έναντι εκείνου που ζηµιώθηκε και η ύπαρξη αιτιώδους συνδέσµου µεταξύ της παράνοµης συµπεριφοράς του δράστη και της ζηµίας. Αιτιώδης σύνδεσµος υπάρχει όταν η πράξη ή η παράλειψη του ευθυνόµενου προσώπου ήταν κατά τα διδάγµατα της κοινής πείρας ικανή και µπορούσε αντικειµενικά να επιφέρει κατά τη συνηθισµένη και κανονική πορεία των πραγµάτων και χωρίς τη µεσολάβηση άλλου περιστατικού, το επιζήµιο αποτέλεσµα (ΟλΑΠ 18/2004). Η διακοπή του αιτιώδους συνδέσµου έχει ως προϋπόθεση την παρεµβολή άλλων µεταγενεστέρων όλως εξαιρετικών και απρόβλεπτων γεγονότων, ιδίως δε ενεργειών τρίτων προσώπων, ενώ η παράλειψη του ζηµιωθέντος να περιορίσει τη ζηµία του παρέχει στον υπόχρεο τη δυνατότητα να προβάλει την εκ του άρθρου 300 ΑΚ ένσταση περί συντρέχοντος πταίσµατος. - Από τη διάταξη του άρθρου 932 ΑΚ προκύπτει ότι παρέχεται στο δικαστήριο της ουσίας η διακριτική ευχέρεια όπως, ύστερα από εκτίµηση πραγµατικών περιστατικών που οι διάδικοι θέτουν υπόψη του και µε βάση τους κανόνες της κοινής πείρας και λογικής, επιδικάσει ή όχι χρηµατική ικανοποίηση, αν κρίνει ότι επήλθε στον αδικηθέντα ηθική βλάβη, καθορίζοντας συγχρόνως και το ποσό αυτής που θεωρεί εύλογο. Έτσι, ο προσδιορισµός του ποσού της εύλογης χρηµατικής ικανοποίησης αφέθηκε στην ελεύθερη εκτίµηση του δικαστηρίου της ουσίας και η περί τούτου κρίση δεν υπόκειται στον έλεγχο του Αρείου Πάγου, αφού σχηµατίζεται από εκτίµηση πραγµατικών γεγονότων και χωρίς την υπαγωγή του πορίσµατος σε νοµική έννοια ώστε να µπορεί να νοηθεί εσφαλµένη εφαρµογή του νόµου, είτε ευθέως, είτε εκ πλαγίου. Εξ άλλου, µεταξύ των κριτηρίων που λαµβάνει υπόψη το δικαστήριο για τον καθορισµό του ποσού της χρηµατικής ικανοποίησης είναι, εκτός των άλλων οι συνθήκες τέλεσης της αδικοπραξίας, η βαρύτητα του πταίσµατος του δράστη, το είδος και οι συνέπειες της γενόµενης προσβολής και η κοινωνική και οικονοµική κατάσταση των µερών. Περαιτέρω, η αρχή της αναλογικότητας, η οποία απορρέει από τη συνταγµατική αρχή του Κράτους ικαίου και έχει ήδη ρητώς καθιερωθεί στο άρθρο 25 παρ. 1 του Συντάγµατος, οριοθετεί τον περιοριστικό του δικαιώµατος νόµο. Έτσι η τήρησή της εναπόκειται στο νοµοθέτη, ενώ δεν εφαρµόζεται η αρχή αυτή απ' ευθείας από τα δικαστήρια παρά µόνο για τον έλεγχο της συνταγµατικότητας νόµων που περιορίζουν δικαίωµα. Αυτό σηµαίνει ότι, όταν το δικαστήριο καλείται να προβεί σε προσδιορισµό εύλογης χρηµατικής ικανοποιήσεως λόγω ηθικής βλάβης, δεν εφαρµόζει την αρχή της αναλογικότητας, αλλά τη σχετική νοµοθετική διάταξη του άρθρου 932 ΑΚ.. Εποµένως, δικαστική απόφαση, που δεν προβαίνει σε καθορισµό εύλογης ικανοποιήσεως, δεν είναι αντίθετη στην αρχή της αναλογικότητας, αλλά υπόκειται σε έλεγχο µε τα εκάστοτε επιτρεπόµενα ένδικα µέσα και εντός των πλαισίων που αυτά παρέχουν (ΟλΑΠ 6/2009).

4 - Εξ άλλου, η κρίση του δικαστηρίου της ουσίας, ότι τα πραγµατικά περιστατικά που δέχθηκε ως αποδειχθέντα επιτρέπουν το συµπέρασµα να θεωρηθεί κατά τα διδάγµατα της κοινής πείρας ορισµένο γεγονός ως πρόσφορη αιτία της ζηµίας, υπόκειται στον έλεγχο του Αρείου Πάγου, γιατί είναι κρίση νοµική, αναγόµενη στην ορθή ή µη υπαγωγή των διδαγµάτων της κοινής πείρας στην αόριστη νοµική έννοια του αιτιώδους συνδέσµου. Περαιτέρω, τα διδάγµατα της κοινής πείρας είναι γενικές αρχές για την εξέλιξη των φυσικών φαινοµένων και των βιοτικών σχέσεων, που συνάγονται επαγωγικά από την εµπειρία, τη συµµετοχή στις συναλλαγές και τις τεχνικές ή επιστηµονικές γνώσεις, οι οποίες έχουν γίνει κοινό κτήµα. Εξ άλλου, κατ' άρθρο 559 αριθ. 1 εδ. β' του ΚΠολ, ιδρύεται λόγος αναιρέσεως όταν το δικαστήριο εσφαλµένα χρησιµοποίησε ή παρέλειψε να χρησιµοποιήσει τα διδάγµατα της κοινής πείρας για την ανεύρεση, µε βάση αυτά, της αληθινής έννοιας κανόνα δικαίου ή την υπαγωγή στον κανόνα αυτό των πραγµατικών περιστατικών που αποτέλεσαν τις παραδοχές του και όχι όταν χρησιµεύουν προς συναγωγή δικαστικών τεκµηρίων ή προς εκτίµηση της αποδεικτικής αξίας των προσκοµισθέντων αποδεικτικών µέσων. -Κατά το άρθρο 559 αριθ. 8 Κ.Πολ.. αναίρεση επιτρέπεται και αν το δικαστήριο δεν έλαβε υπόψη πράγµατα που προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. Ως "πράγµατα" κατά την έννοια του νόµου θεωρούνται οι αυτοτελείς πραγµατικοί ισχυρισµοί των διαδίκων που συγκροτούν την ιστορική βάση (και συνεπώς θεµελιώνουν το αίτηµα) αγωγής, ανταγωγής, ενστάσεως ή αντενστάσεως. Για να ιδρυθεί ο λόγος θα πρέπει ο ισχυρισµός να είχε προταθεί, ενώπιον του δικαστηρίου που εξέδωσε την αναιρεσιβαλλόµενη απόφαση, κατά τρόπο ορισµένο και παραδεκτό, να είναι νόµιµος και να ασκεί επίδραση στην έκβαση της δίκης. Εξ άλλου, από τη διάταξη του άρθρου 300 ΑΚ προκύπτει ότι όταν στην γέννηση ή στην επέλευση της ζηµίας συνετέλεσε και πταίσµα του ζηµιωθέντος ή όταν ο τελευταίος (ζηµιωθείς) παρέλειψε να αποτρέψει ή περιορίσει τη ζηµία του, το δικαστήριο µπορεί κατά την κρίση του, αφού σταθµίσει τις περιστάσεις και ιδιαίτερα το βαθµό του πταίσµατος του ζηµιωθέντος και του ζηµιώσαντος ή να µην επιδικάσει αποζηµίωση ή να µειώσει το ποσό αυτής. Ο ισχυρισµός περί συνυπαιτιότητας αποτελεί ένσταση καταλυτική της αγωγής και δεν µπορεί να θεωρηθεί ότι περιέχεται στον ισχυρισµό για αποκλειστική υπαιτιότητα. Για τον λόγο αυτό πρέπει να προβάλλεται από τον εναγόµενο µε πληρότητα, δηλαδή µε τα συνιστώντα αυτόν πραγµατικά περιστατικά και µε σχετικό αίτηµα (άρθρο 262 ΚΠολ ), µη δυνάµενος να ληφθεί υπόψη αυτεπαγγέλτως. - Από τον συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 269 και 527 ΚΠολ, µε τις οποίες επιβάλλεται η εφαρµογή του συγκεντρωτικού δικονοµικού συστήµατος, προκύπτει ότι τα µέσα επιθέσεως και άµυνας, ήτοι οι πραγµατικοί ισχυρισµοί των διαδίκων που χαρακτηρίζονται από αυτοτέλεια, όπως είναι και εκείνοι που τείνουν στην κατάλυση του καταγοµένου σε δίκη δικαιώµατος µε την µορφή ενστάσεως κατά της αγωγής, πρέπει µε ποινή απαραδέκτου να προτείνονται ενώπιον του πρωτοβάθµιου δικαστηρίου και αν τηρείται η ήδη καταργηθείσα µε το Ν. 2915/2001 γνήσια διαδικασία του Πολυµελούς Πρωτοδικείου, όπου προβλέπονται περισσότερες συζητήσεις, µέχρι το πέρας της πρώτης συζήτησης, που αποτελεί το έσχατο όριο προβολής των επί της ουσίας αυτοτελών ισχυρισµών των διαδίκων. Από τις ρυθµίσεις αυτές, σε συνδυασµό και µε την παρ. 1 του άρθρου 262 ΚΠολ, που ορίζει ότι η ένσταση πρέπει να περιέχει και σαφή έκθεση των γεγονότων που την θεµελιώνουν, συνάγεται ότι για να θεωρηθεί ως εµπροθέσµως προβληθείσα η ένσταση πρέπει να έχουν προταθεί εγκαίρως όλα τα αναγκαία κατά νόµο περιστατικά που επάγονται την επιδιωκόµενη έννοµη συνέπεια. Εάν αυτά έχουν προταθεί αορίστως στην πρώτη συζήτηση και επαναφερθούν σε µεταγενέστερη ή στο Εφετείο σαφώς και µε πληρότητα, θεωρούνται ότι προτείνονται τότε για πρώτη φορά και υπόκεινται κατ' [4]

5 αρχήν στην απαγόρευση. Εξαίρεση από την απαγόρευση προβλέπεται σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 269, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 11 του Ν. 2915/2001 (έχοντος εφαρµογή ως εκ του χρόνο εκδόσεως τόσο της προσβαλλόµενης, όσο και της πρωτόδικης απόφασης), σε συνδυασµό και µε το άνω άρθρο 527 ΚΠολ, πλην άλλων περιπτώσεων και όταν το δικαστήριο κρίνει ότι η ένσταση δεν προβλήθηκε εγκαίρως µε τις προτάσεις από δικαιολογηµένη αιτία ή αν αποδεικνύεται εγγράφως και το δικαστήριο κρίνει ότι ο διάδικος δεν γνώριζε, ούτε µπορούσε να είχε πληροφορηθεί εγκαίρως την ύπαρξη των εγγράφων. Κατά την έννοια των διατάξεων αυτών, ο διάδικος πρέπει αν επικαλεσθεί και αποδείξει, µε ελεύθερη απόδειξη, ότι η καθυστερηµένη προβολή του ισχυρισµού του οφείλεται σε συγκεκριµένο λόγο, ο οποίος ανταποκρίνεται στην νοµική έννοια της δικαιολογηµένης αιτίας. Η κρίση δε του δικαστηρίου, ως προς το δικαιολογηµένο της καθυστέρησης είναι ανέλεγκτη αναιρετικά. (ΑΠ 883/2001). Εξάλλου, έγγραφη απόδειξη, κατά την έννοια του άρθρου 269 παρ. 2δ ΚΠολ, αποτελεί το δηµόσιο ή ιδιωτικό έγγραφο και όχι η εισηγητική έκθεση ως προς τις περιεχόµενες σε αυτή καταθέσεις µαρτύρων. - Από τα άρθρα 522, 552, 553 και 556 παρ. 2 ΚΠολ, µε τα οποία καθορίζονται η έκταση του µεταβιβαστικού αποτελέσµατος της εφέσεως, οι αποφάσεις που υπόκεινται σε αναίρεση και τα της ασκήσεως αναιρέσεως κατά πλειόνων αποφάσεων, προκύπτει ότι, αν ασκηθεί έφεση και κριθεί στην ουσία, η απόφαση του πρωτοβάθµιου δικαστηρίου δεν υπόκειται σ' αναίρεση ως προς τα κεφάλαια για τα οποία εξεκλήθη. Τούτο δε διότι η απόφαση αυτή, σε περίπτωση µεν αποδοχής της εφέσεως, εξαφανίζεται, σε περίπτωση δε απορρίψεως της εφέσεως κατ' ουσίαν, ενσωµατώνεται στην απόφαση του δευτεροβαθµίου δικαστηρίου και συνεπώς σ' αναίρεση υπόκειται µόνο η τελευταία (ΟλΑΠ 40/1996). ΑΚ: 297, , 330, 914, ΚΠολ : 522, 552, 553, 556, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, ηµοσίευση: INLAW 2010 Αδικοπραξία - Αρχή αναλογικότητας ικαστήριο: Άρειος Πάγος Αριθµός απόφασης: 1667 Έτος: Αδικοπραξία. Προσβολή της προσωπικότητας µέσω τηλεοπτικών σταθµών πανελλαδικής εµβελείας. Χρηµατική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης. Αρχή αναλογικότητας. - Η αναλογικότητα, ως γενική αρχή του δικαίου, αναγνωριζοµένη παγίως από τη νοµολογία των δικαστηρίων ως απορρέουσα εκ των διατάξεων των άρθρων 5 παρ. 1 και 25 παρ. 1 του Συντάγµατος 1975, αλλά και των άρθρων 6 παρ. 1, 8 παρ. 2, 9 παρ. 2 και 10 παρ. 2 της ΕΣ Α και πριν από την αναγωγή της σε ρητή συνταγµατική έννοια µε την αναθεώρηση του Συντάγµατος 1975, διά του από 6/17 Απριλίου 2001 Ψηφίσµατος της Ζ Αναθεωρητικής Βουλής, µε το οποίο αντικατεστάθη η παρ. 1 του άρθρου 25 αυτού, διέπει την όλη δηµοσία δράση και δεσµεύει το νοµοθέτη, το δικαστή και τη διοίκηση. Όλα τα µέσα ασκήσεως της κρατικής εξουσίας, ο νόµος, η δικαστική απόφαση και η διοικητική πράξη, πρέπει να πληρούν τα τρία κριτήριά της, να είναι δηλαδή α) κατάλληλα, ήτοι πρόσφορα για την πραγµάτωση του επιδιωκοµένου σκοπού, β) αναγκαία, ώστε να προκαλούν τον ελάχιστο δυνατό περιορισµό στον ιδιώτη ή το κοινό και τέλος γ) εν στενή εννοία αναλογικά, να τελούν δηλαδή σε εσωτερική αλληλουχία µε τον επιδιωκόµενο σκοπό, ώστε η αναµενοµένη ωφέλεια να µην υπολείπεται της επερχοµένης εξ αυτών βλάβης. [5]

6 - Κατά το άρθρο 4 παρ. 10 του Ν. 2328/1995, που συνεπλήρωσε το άρθρο µόνο παρ. 2 του Ν. 1178/1981, η κατά το άρθρο 932 ΑΚ χρηµατική ικανοποίηση του παθόντος από προσβολές της προσωπικότητας µέσω τηλεοπτικών σταθµών πανελλαδικής εµβελείας ορίζεται όχι κατώτερη των δραχµών, εκτός αν εζητήθη από τον ενάγοντα µικρότερο ποσό. Ο καθορισµός από το νόµο του ανωτέρω ελαχίστου ποσού χρηµατικής ικανοποιήσεως σκοπό έχει να διασφαλίσει την ελαχίστη προστασία των πολιτών από ιδιαιτέρως έντονες, λόγω της µεγάλης δηµοσιότητας, προσβολές της τιµής και της υπολήψεως, γι' αυτό και είναι σύµφωνος µε την επιταγή του άρθρου 2 παρ. 1 του Συντάγµατος, που ορίζει ότι ο σεβασµός και η προστασία της αξίας του ανθρώπου αποτελούν την πρωταρχική υποχρέωση της πολιτείας. εν αποτελεί δε επέµβαση στη δικαιοδοτική εξουσία του δικαστή, αλλά άσκηση της παρεχοµένης από το άρθρο 26 παρ. 1 του Συντάγµατος εξουσίας του νοµοθέτη, ο οποίος δικαιούται κατά τη ρύθµιση των βιοτικών σχέσεων να θέτει ελάχιστα ή ανώτατα όρια, κατ' αφηρηµένη αξιολόγηση, εντός των οποίων ο δικαστής προβαίνει στην εξειδίκευση του κανόνα δικαίου ενόψει της συγκεκριµένης σχέσεως και περιπτώσεως. Το δικαστήριο όµως οφείλει να ερευνά µήπως στη συγκεκριµένη περίπτωση, µε την επιδίκαση της προβλεποµένης από το νόµο ελαχίστης χρηµατικής ικανοποιήσεως παραβιάζεται η αρχή της αναλογικότητας µεταξύ του χρησιµοποιουµένου µέτρου και του επιδιωκοµένου σκοπού, η οποία απορρέει από τη συνταγµατική αρχή του Κράτους ικαίου και έχει ήδη, ως εξετέθη, ρητώς καθιερωθεί, κατά την πρόσφατη αναθεώρηση, στο άρθρο 25 παρ. 1 του Συντάγµατος. - Στην προκειµένη περίπτωση, η αρχή της αναλογικότητας, ενόψει των ανωτέρω ανελέγκτως γενοµένων δεκτών πραγµατικών γεγονότων και των µνηµονευοµένων στην αναιρεσιβαλλοµένη απόφαση κριτηρίων, επέβαλε τη µείωση της χρηµατικής ικανοποιήσεως, ένεκα της προσγενοµένης στον παθόντα ηθικής βλάβης, κάτω του κατωτάτου νοµίµου ορίου και δη τον προσδιορισµό της στο ποσό των δραχµών Εποµένως, η απόφαση αυτή, κρίνασα οµοίως, δεν παρεβίασε την προαναφερθείσα ουσιαστική διάταξη του άρθρου 4 παρ. 10 του Ν. 2328/1995. ΑΚ: 57, 59, 914, 932, ΚΠολ : 559 αριθ. 19, ΠΚ: 361, 363, 367, Σ: 25, Νόµοι: 1178/1981, Νόµοι: 2328/1995, άρθ. 4, ηµοσίευση: INLAW 2005, Αδικοπραξία - Αρχή αναλογικότητας ικαστήριο: Άρειος Πάγος Αριθµός απόφασης: 71 Έτος: Αδικοπραξία. Εγγυητική ευθύνη ασφαλιστικής εταιρείας. Χρηµατική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης. Αρχή αναλογικότητας. - Κατά το άρθρο 932 ΑΚ σε περίπτωση αδικοπραξίας, ανεξάρτητα από την αποζηµίωση για περιουσιακή ζηµία, το δικαστήριο µπορεί να επιδικάσει εύλογη χρηµατική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης, Σε περίπτωση θανατώσεως προσώπου η χρηµατική ικανοποίηση µπορεί να επιδικασθεί στην οικογένεια του θύµατος λόγω ψυχικής οδύνης. Από τη διάταξη αυτή συνάγεται, ότι παρέχεται µε αυτή δυνητική ευχέρεια στο δικαστήριο να επιδικάσει χρηµατική ικανοποίηση και να καθορίσει το εύλογο ποσό, αφού εκτιµήσει τα υπόψη του τιθέµενα περιστατικά, (βαθµό [6]

7 πταίσµατος, είδος προσβολής, περιουσιακή και κοινωνική κατάσταση των µερών φυσικών προσώπων και σε περίπτωση θανατώσεως προσώπου, ηλικία του θύµατος και των µελών της οικογενείας του, τα οποία δοκιµάζουν ψυχική οδύνη), µε βάση τους κανόνες της κοινής πείρας και λογικής εάν κρίνει ότι επήλθε ηθική βλάβη ή ψυχική οδύνη. Εξ άλλου δεν λαµβάνεται υπόψη η περιουσιακή κατάσταση της εναγοµένης ασφαλιστικής εταιρίας γιατί η ευθύνη της τελευταίας είναι εγγυητική (ΑΠ 1670/2006). - Με το άρθρο 25 παρ. 1 εδ. τέταρτο του Συντάγµατος, όπως αυτό ισχύει µετά τη συνταγµατική αναθεώρηση του έτους 2001, τίθεται ο κανόνας ότι οι κάθε είδους περιορισµοί που µπορούν να επιβληθούν στα ατοµικά δικαιώµατα "πρέπει να προβλέπονται είτε απευθείας από το Σύνταγµα είτε από το νόµο, εφόσον υπάρχει επιφύλαξη υπέρ αυτού, και να σέβονται την αρχή της αναλογικότητας". Κατά την αρχή αυτή, η οποία ως γενική αρχή του δικαίου ίσχυε και προ της ρητής αποτυπώσεώς της στο Σύνταγµα κατά την προαναφερθείσα αναθεώρησή του, οι νοµίµως επιβαλλόµενοι περιορισµοί των ατοµικών δικαιωµάτων πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα τρία κριτήρια, πρέπει δηλαδή να είναι: α) κατάλληλοι, ήτοι πρόσφοροι για την πραγµάτωση του επιδιωκόµενου σκοπού, β) αναγκαίοι, ήτοι να συνιστούν µέτρο το οποίο, σε σχέση µε άλλα δυνάµενα να ληφθούν µέτρα, επάγεται τον ελάχιστο δυνατό περιορισµό για τον ιδιώτη ή το κοινό, και τέλος γ) εν στενή εννοία αναλογικοί, να τελούν δηλαδή σε εύλογη σχέση µε τον επιδιωκόµενο σκοπό, ώστε η αναµενόµενη ωφέλεια να µην υπολείπεται της βλάβης που προκαλούν (ΟλΑΠ 43/2005). Η αρχή της αναλογικότητας, ως κανόνας δικαίου που θέτει όρια στον περιοριστικό του ατοµικού δικαιώµατος νόµο, απευθύνεται κατ' αρχήν στο νοµοθέτη. Στο χώρο του ιδιωτικού δικαίου, ήτοι στις σχέσεις µεταξύ ιδιωτών, επίκληση της αρχής της αναλογικότητας µπορεί να γίνει αν ο κοινός νοµοθέτης είτε έχει παραβιάσει την αρχή αυτή, θεσπίζοντας µε νόµο υπέρµετρους περιορισµούς ατοµικών δικαιωµάτων, οπότε ο δικαστής µπορεί, ελέγχοντας τη συνταγµατικότητα του νόµου, να µην εφαρµόσει αυτόν (άρθρο 93 παρ. 4 του Συντάγµατος), είτε έχει παραλείψει να ασκήσει τις συνταγµατικές του υποχρεώσεις, καταλείποντας κενό, οπότε η αρχή της αναλογικότητας καλείται επικουρικώς σε εφαρµογή. Στο πεδίο των αδικοπρακτικών σχέσεων (άρθρο 914 επ. ΑΚ) και ειδικότερα στο ζήτηµα του µέτρου της επιδικαστέας χρηµατικής ικανοποιήσεως ο νόµος προβλέπει στο άρθρο 932 ΑΚ ότι το δικαστήριο µπορεί να επιδικάσει εύλογη κατά την κρίση του χρηµατική ικανοποίηση, δηλαδή χρηµατική ικανοποίηση ανάλογη µε τις περιστάσεις της συγκεκριµένης περιπτώσεως. Με τη διάταξη αυτή ο κοινός νοµοθέτης έλαβε υπόψη του την αρχή της αναλογικότητας, εξειδικεύοντάς την στο ζήτηµα του προσδιορισµού του ύψους της χρηµατικής ικανοποιήσεως, Εποµένως, σύµφωνα µε τα ανωτέρω, δεν υπάρχει έδαφος άµεσης εφαρµογής της διατάξεως του άρθρου 25 παρ. 1 εδάφιο τέταρτο του Συντάγµατος, η ευθεία δε επίκλησή της κατά τον προσδιορισµό του ύψους της χρηµατικής ικανοποιήσεως στερείται σηµασίας, αφού δεν θα οδηγούσε σε διαφορετικά, σε σχέση µε τον κατ' εφαρµογή του άρθρου 932 ΑΚ προσδιορισµό αυτής, αποτελέσµατα (ΟλΑΠ 6/2009). ΑΚ: 297, 298, 299, 914, 932, Σ: 25, ηµοσίευση: INLAW 2011 Αδικοπραξία - Γενικά ικαστήριο: Άρειος Πάγος Αριθµός απόφασης: 821 Έτος: 2004 [7]

8 - Αδικοπραξία. Υποχρέωση της Τράπεζας να προστατεύει τα συµφέροντα των πελατών της. Έλλειψη νόµιµης βάσης. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. - Κατά το άρθρο 914 ΑΚ, όποιος ζηµιώσει άλλον παράνοµα και υπαίτια έχει υποχρέωση να τον αποζηµιώσει. Κατά την έννοια της διατάξεως αυτής, η ανθρώπινη συµπεριφορά που αποτελεί το βασικό στοιχείο της αδικοπραξίας, µπορεί να συνίσταται και σε παράλειψη. Η τελευταία όµως για να οδηγήσει σε υποχρέωση αποζηµιώσεως πρέπει να είναι παράνοµη. Τούτο συµβαίνει, όταν ο υπαίτιος παραλείπει να προβεί σε θετική ενέργεια, στην οποία υποχρεούται από το νόµο, τη δικαιοπραξία, την καλή πίστη και τις κρατούσες κοινωνικές αντιλήψεις, από προηγούµενη συµπεριφορά του ή από το γενικό πνεύµα του δικαίου. Εξ άλλου, καλή πίστη, υπό την αντικειµενική έννοια που απαντάται στα άρθρα 200, 281 και 288 ΑΚ, είναι η συναλλακτική ευθύτητα, την οποία επιδεικνύει ο χρηστός και εχέφρων συναλλασσόµενος. Υπό την έννοια συνεπώς αυτή, η καλή πίστη συνιστά κριτήριο συµπεριφοράς και, άρα, κανόνα δικαίου. Βάσει αυτής, αλλά και από το όλο πνεύµα των κανόνων που ρυθµίζουν τις συναλλαγές, ιδρύεται υποχρέωση της Τράπεζας να προστατεύει τα συµφέροντα των πελατών της, των οποίων αναδέχθηκε τη διαχείριση, ενηµερώνοντας αυτούς µε ακρίβεια για τα όρια, µέχρι τα οποία µπορεί να εκταθεί η διαχείρισή της, και να αρνείται ρητώς την εκτέλεση εντολών, τις οποίες δεν µπορεί να διεξαγάγει. Ετσι, η παράλειψη της Τράπεζας να προβεί σε µια τέτοια ενηµέρωση, όταν αυτή είναι αναγκαία, συνιστά παράλειψη οφειλόµενης κατά την καλή πίστη ενέργειας, η οποία, εφόσον συντρέξουν και οι λοιποί όροι, ανάγεται σε αδικοπραξία του άρθρου 914 ΑΚ και παράγει υποχρέωση αποζηµιώσεως. Πολύ µάλλον παράγεται τέτοια υποχρέωση, όταν η Τράπεζα δια των οργάνων της προσβάλλει τα ενοχικά δικαιώµατα των πελατών της έναντι τρίτων, ιδίως εκείνα που επηρεάζουν άµεσα τα συµφέροντα, των οποίων έχει αναδεχθεί τη διαχείριση, επεµβαίνοντας στο σύνδεσµο αυτών µε το φορέα κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να µαταιώνεται η ένταξή τους στην περιουσία του δικαιούχου. - Εν προκειµένω, για να απορρίψει την προεκτεθείσα εξ αδικοπραξίας βάση της αγωγής, το Εφετείο δέχθηκε ότι τα «εµπλακέντα µε τη δοσοληψία όργανα της εναγοµένης δεν είχαν υποχρέωση να ενηµερώσουν τον ενάγοντα σχετικά µε την αδυναµία εκτέλεσης της εντολής και µε την ενεχύραση της πίστωσης, αφού αγνοούσαν τις ειδικότερες σχέσεις και συµβατικές δεσµεύσεις που είχαν συνοµολογήσει οι δύο αυτοί πελάτες τους, όπως επίσης και το αν, πληροφορούµενος ο ενάγων τα περί ενεχύρασης της πίστωσης, θα σταµατούσε ή όχι τη χρηµατοδότηση της εταιρίας. Αντιστοίχως, τα ίδια όργανα ευλόγως υπέθεταν ότι ο ενάγων, διεθνής επιχειρηµατίας και πελάτης σηµαντικού ύψους καταθέσεων σε συνάλλαγµα, θα είχε λάβει τα ενδεδειγµένα νόµιµα εξασφαλιστικά των χρηµάτων του µέτρα, µη αρκεσθείς σε απλές - και ελάχιστα εξασφαλιστικές- προς την Τράπεζά του εντολές, την αποδοχή και, κυρίως, την εν συνεχεία υλοποίηση των οποίων δεν φρόντισε να πληροφορηθεί». Με τις αιτιολογίες αυτές η προσβαλλόµενη απόφαση, ενώ δέχεται εµµέσως ότι, στο πλαίσιο των συναλλακτικών τους δεσµών, η αναιρεσίβλητος Τράπεζα είχε υποχρέωση να ενηµερώσει τον πελάτη της για την αδυναµία της να επαναπιστώσει τους λογαριασµούς του µε χρήµατα από το τίµηµα της πώλησης των εµπορευµάτων της δανειολήπτριας και να προστατεύσει έτσι τα συµφέροντά του, στη συνέχεια εξήρτησε την υλοποίηση της υποχρέωσης αυτής από την γνώση α) των ειδικότερων σχέσεων και συµβατικών δεσµεύσεων χρηµατοδότου και χρηµατοδοτουµένου, καθώς και των µελλοντικών προθέσεων του αναιρεσείοντος για το αν, πληροφορούµενος την πρεκτεθείσα αδυναµία της Τράπεζας, θα σταµατούσε ή όχι τη χρηµατοδότηση της εταιρίας, χωρίς να αιτιολογεί γιατί οι συναλλακτικές σχέσεις τρίτων ή οι µελλοντικές προθέσεις του πελάτη της αποβαίνουν ρυθµιστής των δικών της υποχρεώσεων και β) [8]

9 από την τεκµαιρόµενη συναλλακτική εµπειρία αυτού, ως διεθνούς επιχειρηµατία, πράγµα που σηµαίνει ότι οι υποχρεώσεις της Τράπεζας, ως οργάνου πίστεως, εκτιµήθηκε ότι δεν είναι ίδιες έναντι όλων των πελατών, αλλά ποικίλλουν ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά του πελάτη. Ετσι όµως πράττοντας, η προσβαλλόµενη απόφαση διέλαβε ανεπαρκείς αιτιολογίες σε ζήτηµα που ασκεί ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης, µε αποτέλεσµα να καθίσταται ανέφικτος ο αναιρετικός έλεγχος της ορθής ή µη απορρίψεως της αγωγής, γι' αυτό και πρέπει ν' αναιρεθεί, σύµφωνα µε τον τέταρτο λόγο αναιρέσεως, κατά το εκ του άρθρου 559 αριθµ. 19 ΚΠολ δεύτερο µέρος του. ΑΚ: 200, 281, 288, 914, ηµοσίευση: INLAW 2004 Αδικοπραξία - Γενικά ικαστήριο: Άρειος Πάγος Αριθµός απόφασης: 1946 Έτος: Αναγκαστική εκτέλεση. Ασκηση ουσιαστικού δικαιώµατος που ανήκει στο δηµόσιο δίκαιο, αποτελεί και η µέσω αναγκαστικής εκτελέσεως πραγµάτωση της απαιτήσεως του δανειστή. Η καταχρηστική όµως άσκηση του δικαιώµατος αυτού, εφόσον συντρέχουν και οι λοιποί όροι του άρθρου 914 ΑΚ, συνιστά αδικοπραξία. Εγγραφή υποθήκης από την ΑΤΕ. - Η εκ µέρους της εναγοµένης εγγραφή υποθήκης - και όχι κατασχετήριας επιταγής όπως αβάσιµα ισχυρίζεται ο ενάγων µε την αγωγή του- αποτελεί ενάσκηση ουσιαστικού δικαιώµατος το οποίο ασκήθηκε µέσα στα αντικειµενικά όρια της καλής πίστης των χρηστών ηθών και του οικονοµικού και κοινωνικού σκοπού αυτού. Η άσκηση του δικαιώµατος αυτού της εναγοµένης- καθώς και η µεταγενέστερη κοινοποίηση κατασχετήριας επιταγής- δεν είναι καταχρηστική µε την έννοια του άρθρου 281 ΑΚ, και συνεπώς δεν έλαβε χώρα παρανοµία της εναγοµένης η οποία αν συνέτρεχαν και οι λοιπές προϋποθέσεις του άρθρου 914 ΑΚ, - ήτοι υπαιτιότητα, ζηµία και αιτιώδη συνάφεια- θα γεννούσε υποχρέωση της εναγοµένης για αποζηµίωση και αποκατάσταση ηθικής βλάβης. Ακολούθως, το Εφετείο δέχθηκε την έφεση της εναγοµένης (ήδη αναιρεσίβλητης), εξαφάνισε την ερήµην της τελευταίας εκδοθείσα πρωτοβάθµια απόφαση και στη συνέχεια, δικάζοντας επί της αγωγής, απέρριψε αυτή ως κατ' ουσίαν αβάσιµη. Έτσι κρίνοντας το Εφετείο δεν παραβίασε µε εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή τις ουσιαστικού δικαίου διατάξεις των άρθρων 281, 914 και 932 ΑΚ, καθόσον τα γενόµενα ως άνω δεκτά πραγµατικά περιστατικά δεν ανταποκρίνονται στις προϋποθέσεις εφαρµογής τους ειδικότερα δεν ενέχουν προφανή υπέρβαση των αξιολογικών ορίων που θέτει το άρθρο 281 ΑΚ. ιέλαβε, άλλωστε, στην απόφασή του πλήρεις, σαφείς και χωρίς αντιφάσεις αιτιολογίες, έτσι ώστε να καθίσταται εφικτός ο αναιρετικό έλεγχος ως προς την ορθότητα ή µη της εφαρµογής των ειρηµένων διατάξεων. ΑΚ: 281, 914, 932, ΚΠολ : 116, 933, Σ: 20, 25, ηµοσίευση: Ελλ νη 2010, σελίδα 433 * Χρη ικ 2010, σελίδα 69 Αδικοπραξία - Γενικά ικαστήριο: Άρειος Πάγος Αριθµός απόφασης: 51 [9]

10 Έτος: Αδικοπραξία και δεδικασµένο. Χρηµατική ικανοποίηση για ηθική βλάβη. - Aπό το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 322, 324 και 331 ΚΠολ και 914, 297 και 298 ΑΚ, προκύπτει ότι η τελεσίδικη απόφαση που εκδόθηκε επί αγωγής αποζηµιώσεως λόγω θανάτωσης ή βλάβης του σώµατος ή της υγείας προσώπου, αποτελεί δεδικασµένο για τη νέα δίκη αποζηµίωσης µε την ίδια ιστορική και νοµική αιτία, ως προς τις συνθήκες υπό τις οποίες έλαβε χώρα η αδικοπραξία, την ευθύνη του υπαιτίου, την τυχόν συνυπαιτιότητα του παθόντος και τη ζηµία που έπαθε ο ενάγων για το χρονικό διάστηµα που αναφέρεται στην πρώτη αγωγή, όχι όµως και για το µεταγενέστερο χρόνο, κατά τον οποίο η αδικοπραξία είναι δυνατόν να εξακολουθήσει να έχει επιζήµιες συνέπειες, γιατί αυτές δεν είχαν προβληθεί, ούτε καταστεί αντικείµενο έρευνας κατά την πρώτη αγωγή. Εποµένως, αν υπάρξει τελεσίδικη κρίση, ως προς την αδικοπρακτική ευθύνη του υπόχρεου για ορισµένο χρονικό διάστηµα, το παραγόµενο από την απόφαση αυτή δεδικασµένο εκτείνεται και ευθέως (άρθρα 322 και 324 ΚΠολ ) και εµµέσως (άρθρο 331 ΚΠολ ), µόνο στο χρονικό διάστηµα, για το οποίο ζητήθηκε αποζηµίωση και δεν εκτείνεται και στη µελλοντική αξίωση, εφόσον αυτή δεν κατήχθη σε δίκη και δεν κρίθηκε. - Κατά την διάταξη του άρθρου 932 ΑΚ, "σε περίπτωση αδικοπραξίας, ανεξάρτητα από την αποζηµίωση για την περιουσιακή ζηµία, το δικαστήριο µπορεί να επιδικάσει εύλογη κατά την κρίση του χρηµατική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης. Αυτό ισχύει, ιδίως, για εκείνον που έπαθε προσβολή της υγείας, της τιµής ή της αγνείας του ή στερήθηκε την ελευθερία του. Από τον συνδυασµό της διατάξεως αυτής προς τις διατάξεις των αυτών, ως άνω, διατάξεων των άρθρων 321, 324 ΚΠολ, συνάγεται, ότι το δεδικασµένο το οποίο προκύπτει από τελεσίδικη δικαστική απόφαση, που επιδικάζει στον παθόντα χρηµατική ικανοποίηση, λόγω ηθικής βλάβης, δεν εµποδίζει την µεταγενέστερη, µε νέα αγωγή, µεταξύ των ίδιων προσώπων, επιδίωξη περαιτέρω πρόσθετης χρηµατικής ικανοποιήσεως πάλι λόγω ηθικής βλάβης. Τούτο, όµως, προϋποθέτει απρόβλεπτη, δυσµενή εξέλιξη της υγείας του (ήτοι µεταγενέστερες δυσµενείς συνέπειες και επιπλοκές), δηλαδή στηρίζεται σε περιστατικά µιας ήδη επελθούσας στο παρελθόν ζηµιογόνου αιτίας, τα οποία δεν µπορούσαν να ληφθούν υπ' όψη στην προηγούµενη δίκη, γιατί δεν ήσαν αντικειµενικώς διαγνωστά και η επέλευσή των δεν ήταν προβλεπτή, από την αρχή, κατά τα διδάγµατα της ιατρικής επιστήµης. Εποµένως, δεν καλύπτονται από το δεδικασµένο της τελεσίδικης αποφάσεως, η οποία εξεδόθη επί της πρώτης αγωγής του παθόντος, οι δυσµενείς συνέπειες, που αποτελούν επιδείνωση της υπάρχουσας καταστάσεως της υγείας αυτού και δεν µπορούσαν να προβλεφθούν από την αρχή ότι θα επέλθουν κατά την συνήθη πορεία των πραγµάτων, δηλαδή δεν µπορούσε κανείς να υπολογίσει κατά το πέρας της προφορικής συζητήσεως ενώπιον του Πρωτοδίκου δικαστηρίου. Η κρίση δε του δικαστηρίου της ουσίας περί του προβλεπτού ή µη της µέλλουσας επιδεινώσεως της καταστάσεως της υγείας του παθόντος, προκύπτουσα από τις αποδείξεις ή τα εκτιθέµενα στην αγωγή, ως εκτίµηση πραγµατικών γεγονότων, δεν ελέγχεται αναιρετικώς. - Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αρ. 14 του ΚΠολ, "αναίρεση επιτρέπεται µόνο αν το δικαστήριο παρά το νόµο κήρυξε ή δεν κήρυξε ακυρότητα, έκπτωση από δικαίωµα ή απαράδεκτο" και τέλος, ο, από το πρώτο µέρος της διατάξεως του άρθρου 559 αριθ. 16 ΚΠολ, λόγος αναιρέσεως ιδρύεται, αν το δικαστήριο, το οποίο προέβη αυτεπαγγέλτως ή κατά πρόταση κάποιου από τους διαδίκους σε έρευνα για τη συνδροµή ή όχι των προϋποθέσεων του δεδικασµένου, κατά παράβαση του νόµου, δέχθηκε ότι υπάρχει ή ότι δεν υπάρχει δεδικασµένο. Στον έλεγχο του Αρείου Πάγου υπόκειται η κρίση του δικαστηρίου της ουσίας για τη συνδροµή ή µη των κατά το [10]

11 άρθρο 324 ΚΠολ προϋποθέσεων του δεδικασµένου, εφόσον η κρίση αυτή στηρίζεται σε διαδικαστικά έγγραφα, όπως είναι η αγωγή και οι δικαστικές αποφάσεις, η εκτίµηση του περιεχοµένου των οποίων, κατά το άρθρο 561 παρ. 2 ίδιου Κώδικα, ελέγχεται από τον Άρειο Πάγο. ΑΚ: 297, 298, 914, 932, ΚΠολ : 322, 324, 331, 559 αριθ. 16, ηµοσίευση: INLAW 2011 Αναδοχή χρέους - Μεταβίβαση οµάδας περιουσίας ικαστήριο: Άρειος Πάγος Αριθµός απόφασης: 909 Έτος: Αναδοχή χρέους. Μεταβίβαση οµάδας περιουσίας. Σωρευτική αναδοχή. Κατάλοιπο αλληλόχρεου λογαρισµού. Λήψη υπόψη µη επιτραπέντων αποδεικτικών µέσων. - Με τη διάταξη του άρθρου 479 του ΑΚ, στην οποία ορίζεται ότι "αν µε σύµβαση µεταβιβάστηκε περιουσία ή επιχείρηση αυτός που αποκτά ευθύνεται απέναντι στο δανειστή έως την αξία των µεταβιβαζοµένων στοιχείων για χρέη που ανήκουν στην περιουσία ή στην επιχείρηση. Η ευθύνη αυτού που µεταβιβάζει εξακολουθεί να υπάρχει...", καθιερώνεται αναγκαστική εκ του νόµου σωρευτική αναδοχή των χρεών µε την έννοια του άρθρου 477 του ΑΚ και δηµιουργείται έτσι παθητική εις ολόκληρον ενοχή µεταξύ του µεταβιβάζοντος και του αποκτώντος, από αυτούς δε τους δύο ο µεν πρώτος ευθύνεται απεριόριστα, ο δε δεύτερος περιορισµένα και συγκεκριµένα µέχρι την αξία των µεταβιβαζοµένων κατά τον χρόνο της µεταβίβασης. Για τη δηµιουργία, όµως, της σωρευτικής αυτής αναδοχής απαιτείται να περιλαµβάνει η µεταβίβαση ένα προς ένα όλα τα στοιχεία, που συνιστούν το ενεργητικό της περιουσίας, έστω και αν εξαιρέθηκαν από αυτή αντικείµενα ασήµαντης αξίας. Επί µεταβιβάσεως µεµονωµένων αντικειµένων, πρέπει αυτά να αποτελούν όλο το ενεργητικό της περιουσίας ή το σηµαντικότερο ποσοστό αυτής. Επιπλέον, πρέπει να τελούσε εν γνώσει ο αποκτών, ότι του µεταβιβάστηκε η όλη περιουσία ως σύνολο ή το σηµαντικότερο ποσοστό της. Η γνώση αυτή θεωρείται ότι υπάρχει και όταν, ενόψει των συνθηκών υπό τις οποίες έγινε η µεταβίβαση, γνώριζε ο αποκτών την εν γένει περιουσιακή κατάσταση του µεταβιβάζοντος και µπορούσε να αντιληφθεί ότι η περιουσία που του µεταβιβάστηκε αποτελούσε το σύνολο αυτής ή το σηµαντικότερο ποσοστό της. Οι πιο πάνω ρυθµίσεις ισχύουν και όταν ολόκληρη η περιουσία ή επιχείρηση του οφειλέτη µεταβιβάζεται σε άλλον όχι µε µία αλλά µε περισσότερες µεταβιβαστικές πράξεις και µάλιστα είτε συγχρόνως είτε διαδοχικά, µε την προϋπόθεση όµως, στην τελευταία περίπτωση, οι πράξεις να αποτελούν µεταξύ τους ενότητα ή, µε άλλη διατύπωση, να βρίσκονται σε στενή χρονική και οικονοµική σχέση. Οι διατάξεις όµως αυτές δεν εφαρµόζονται όταν το σύνολο περιουσίας ή επιχειρήσεως µεταβιβάζεται τµηµατικά σε περισσότερα διαφορετικά πρόσωπα, εκτός αν εκείνοι που αποκτούν γνωρίζουν αυτό, ότι δηλαδή οι πλείονες συµβάσεις έγιναν µε τον αυτό σκοπό της µεταβίβασης της περιουσίας, οπότε η ευθύνη καθενός από αυτούς περιορίζεται ανάλογα µε το τµήµα της περιουσίας που αποκτούν. Ως χρέη της περιουσίας που µεταβιβάστηκε, νοούνται οποιασδήποτε φύσεως, είτε εκ συµβάσεως είτε εξ αδικοπραξίας (εκτός των προσωποπαγών), αρκεί ο γενεσιουργός αυτών νοµικός λόγος να υπήρχε κατά τον χρόνο της µεταβίβασης, µε την έννοια δε αυτή περιλαµβάνονται και εκείνα που, κατά τον χρόνο της µεταβιβαστικής σύµβασης, τελούν υπό προθεσµία ή αίρεση, καθώς και εκείνα που προέρχονται από µεταβολή ή επέκταση της ενοχής, η οποία υπήρχε κατά τον χρόνο τη µεταβίβασης. Για την [11]

12 ευθύνη του αποκτώντος δεν απαιτείται να γνώριζε αυτός την ύπαρξη των χρεών, κατά τον χρόνο της µεταβίβασης, ούτε επίσης απαιτείται αυτά να είχαν αναγνωρισθεί δικαστικώς σε δίκη µεταξύ του µεταβιβάζοντος οφειλέτη και του δανειστή, µέχρι του χρόνου της µεταβίβασης. - Ο από το άρθρο 559 αρ. 11 περ. α' ΚΠολ λόγος αναίρεσης ιδρύεται αν το δικαστήριο της ουσίας για την απόδειξη ή ανταπόδειξη ουσιώδους για την έκβαση Ι της δίκης ισχυρισµού των διαδίκων έλαβε υπόψη αποδεικτικά µέσα, από τα αναφερόµενα στο άρθρο 339 του ίδιου Κώδικα, που στη συγκεκριµένη περίπτωση δεν επιτρέπονται από το νόµο. Για να είναι, εποµένως, ορισµένος και παραδεκτός ο λόγος αυτός πρέπει να καθορίζεται στο αναιρετήριο και η σχετική διάταξη αυτός νόµου που απαγορεύει το φερόµενο ως παρά τον νόµο ληφθέν υπόψη αποδεικτικό µέσο στη συγκεκριµένη περίπτωση. Εξ άλλου, η περιλαµβανόµενη στη σύµβαση παροχής πιστώσεως µε ανοικτό (αλληλόχρεο) λογαριασµό ειδική συµφωνία ότι η οφειλή του πιστούχου προς την πιστώτρια Τράπεζα, που θα προκύψει από το οριστικό κλείσιµο της πιστώσεως, θα αποδεικνύεται από το απόσπασµα των εµπορικών βιβλίων της Τράπεζας, είναι, ως δικονοµική σύµβαση, έγκυρη. Το απόσπασµα αυτό, στο οποίο αποτυπώνεται η κίνηση, το κλείσιµο του λογαριασµού και το κατάλοιπο, επέχει θέση αποδεικτικού µέσου µε ισχύ ιδιωτικού εγγράφου, το αντίγραφο δε αυτού έχει αποδεικτική δύναµη ίση µε το πρωτότυπο, εφόσον η ακρίβεια τούτου βεβαιώνεται από αρµόδια αρχή ή δικηγόρο, δεν µπορεί δε να προσδώσει την αποδεικτική αυτή δύναµη η βεβαίωση της ακρίβειας του αντιγράφου από τον αρµόδιο υπάλληλο της πιστώτριας Τράπεζας. - Xρέος της περιουσίας που µεταβιβάστηκε από τον οφειλέτη αποτελεί και το κατάλοιπο του, κατά τα άρθρα 874 ΑΚ, 112 ΕισΝΑΚ και του ν.δ. της 17/7-13/ "περί ειδικών διατάξεων επί ανωνύµων εταιρειών", αλληλοχρέου λογαριασµού, που τηρείται για την εξυπηρέτηση παροχής πίστωσης από τράπεζα στον οφειλέτη εφόσον η σχετική σύµβαση παροχής πίστωσης έχει καταρτισθεί πριν τη µεταβιβαστική της περιουσίας του οφειλέτη σύµβαση, ανεξαρτήτως αν το οριστικό κλείσιµο του λογαριασµού έγινε από την πιστώτρια, σύµφωνα µε τους όρους της πιστωτικής σύµβασης, µετά την κατάρτιση της µεταβιβαστικής σύµβασης, αφού και στην περίπτωση αυτή η γενεσιουργός της απαίτησης της πιστώτριας τράπεζας ενοχή υπήρχε κατά τον χρόνο της µεταβίβασης, τα δε σχετικά κονδύλια των πιστωχρεώσεων του λογαριασµού αποβάλλουν, µε την καταχώρησή τους σ' αυτόν, την αυτοτέλεια τους και καθίστανται κονδύλια του λογαριασµού, ώστε απαιτητό να είναι το προκύπτον κατά το κλείσιµο αυτού κατάλοιπο. ιάφορη εκδοχή θα κατέληγε στο άτοπο να είναι ελεύθερος ο πιστούχος, γνωρίζοντας σε δεδοµένη στιγµή την παθητική σε βάρος του κατάσταση, που προκύπτει από την αντιπαραβολή των κονδυλίων πίστωσης και χρέωσης, να προβαίνει χωρίς κύρωση και χωρίς τον κίνδυνο, σε µεταβίβαση όλων των περιουσιακών του στοιχείων, πριν από το οριστικό κλείσιµο του λογαριασµού, προς βλάβη του δανειστή του. Η αγωγή του δανειστή, µε έρεισµα την ύπαρξη συµβάσεως περί µεταβιβάσεως περιουσίας ή ποσοστού αυτής, πρέπει να διαλαµβάνει α) την ύπαρξη τέτοιας συµβάσεως, β) τις κατά του µεταβιβάσαντος απαιτήσεις του, που είχαν γεννηθεί πριν από τη σύµβαση και γ) σε περίπτωση µεταβιβάσεως µεµονωµένων περιουσιακών στοιχείων που εξαντλούν την περιουσία ή αποτελούν το πλέον σηµαντικό τµήµα αυτής, το γεγονός ότι εκείνος που απέκτησε γνώριζε αυτό ή ήταν σε θέση να το γνωρίζει, κατά τις αντιλήψεις των συναλλαγών. ΑΚ: 361, 477, 479, 873, ΚΠολ : 559 αριθ. 11, ηµοσίευση: INLAW 2010 * Ελλ νη 2010, σελίδα 999 * ΝοΒ 2011, σελίδα 294, σχολιασµός Νικόλαος Γ. Νάκης * ΕΕ 2010, σελίδα 458 [12]

13 Αντιπροσώπευση - Άµεση και έµµεση αντιπροσώπευση ικαστήριο: Άρειος Πάγος Αριθµός απόφασης: 213 Έτος: Αντιπροσώπευση. Άµεση αντιπροσώπευση. Συναίνεση. ιάθεση από µη δικαιούχο. Έλλειψη νόµιµης βάσης. Παραµόρφωση περιεχοµένου εγγράφου. Παρά το νόµο αποδοχή πραγµάτων που έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης ως αληθινών χωρίς απόδειξη. Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων. - Κατά τη διάταξη του άρθρου 211 εδ. α' ΑΚ, δήλωση βούλησης από κάποιον (αντιπρόσωπο) στο όνοµα άλλου (αντιπροσωπευοµένου) µέσα στα όρια της εξουσίας αντιπροσώπευσης ενεργεί αµέσως υπέρ και κατά του αντιπροσωπευοµένου. Κατά δε τη διάταξη του άρθρου 212 ΑΚ, αν δεν µπορεί να διαγνωσθεί, ότι κάποιος ενεργεί στο όνοµα άλλου, θεωρείται ότι ενεργεί στο δικό του όνοµα. Από τις διατάξεις αυτές σαφώς προκύπτει, ότι, επί δικαιοπραξίας που επιχειρήθηκε από κάποιον στο όνοµα άλλου, υποκείµενο αυτής δεν είναι εκείνος που την επιχειρεί, αλλά εκείνος για λογαριασµό του οποίου επιχειρείται, και, εποµένως, ο αντιπρόσωπος, ενεργώντας αντί του αντιπροσωπευοµένου και για λογαριασµό του, παράγει µε την απ' αυτόν επιχειρούµενη πράξη δικαιώµατα και υποχρεώσεις για τον αντιπροσωπευθέντα και όχι για τον εαυτό του. - Κατά τη διάταξη του άρθρου 236 ΑΚ, αν για να είναι έγκυρη µια δικαιοπραξία χρειάζεται η συγκατάθεση τρίτου (συναίνεση), αυτή παρέχεται µε δήλωση προς το ένα ή το άλλο µέρος, και, εφόσον ο νόµος δεν ορίζει διαφορετικά, δεν είναι ανάγκη να γίνει µε τον τύπο που απαιτείται για τη δικαιοπραξία. - Κατά το άρθρο 239 ΑΚ, διάθεση αντικειµένου από µη δικαιούχο είναι έγκυρη, αν έγινε µε τη συναίνεση του δικαιούχου, ενώ διάθεση χωρίς αυτή τη συναίνεση, εφόσον ο νόµος δεν ορίζει διαφορετικά, ισχυροποιείται, αν ο δικαιούχος την εγκρίνει ή αν αυτός που διέθεσε αποκτήσει το αντικείµενο ή κληρονοµηθεί από το δικαιούχο. - Κατά την έννοια της διάταξης του άρθρου 559 αριθ. 19 ΚΠολ, η απόφαση δεν έχει νόµιµη βάση, όταν στο αιτιολογικό, που συνιστά την ελάσσονα πρόταση του δικανικού συλλογισµού, δεν αναφέρονται καθόλου ή αναφέρονται ανεπαρκώς ή αντιφατικώς τα πραγµατικά περιστατικά, στα οποία το δικαστήριο της ουσίας στήριξε την κρίση του επί ζητήµατος µε ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης και, έτσι, δεν µπορεί να ελεγχθεί αν, στη συγκεκριµένη περίπτωση, συνέτρεχαν ή όχι οι όροι του κανόνα ουσιαστικού δικαίου που εφαρµόστηκε. Αντίθετα, η απόφαση δεν στερείται νόµιµης βάσης, όταν οι πιο πάνω ελλείψεις αφορούν την εκτίµηση των αποδείξεων (άρθρο 561 παρ. 1 Κ.Πολ..) και, ειδικότερα, αναφέρονται στην ανάλυση, αξιολόγηση και στάθµιση του πορίσµατος που εξάγεται από αυτές, αρκεί µόνο το πόρισµα να εκτίθεται µε σαφήνεια (ΟλΑΠ 24/1992). - Ο προβλεπόµενος από τον αριθµό 20 του άρθρου 559 Κ.Πολ.. λόγος αναίρεσης για παραµόρφωση εγγράφου συνίσταται στο διαγνωστικό λάθος της απόδοσης από το δικαστήριο της ουσίας σε αποδεικτικό, µε την έννοια άρθρων 339 και 432 Κ.Πολ.., έγγραφο, περιεχοµένου καταδήλως διαφορετικού από το αληθινό, εξαιτίας του οποίου καταλήγει σε πόρισµα επιζήµιο για τον αναιρεσείοντα. εν περιλαµβάνει όµως και την περίπτωση που το δικαστήριο, από την εκτίµηση και αξιολόγηση του αληθινού περιεχοµένου του εγγράφου, έστω και εσφαλµένα, καταλήγει σε συµπέρασµα αντίθετο από εκείνο που θεώρησε ως ορθό ο αναιρεσείων, γιατί τότε πρόκειται για αιτίαση σχετική µε την εκτίµηση πραγµάτων, η οποία δεν ελέγχεται από τον Άρειο Πάγο. Πρέπει δε την παραπάνω επιζήµια κρίση του για τον αναιρεσείοντα να σχηµάτισε το δικαστήριο αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο από το έγγραφο που [13]

14 φέρεται ως παραµορφωµένο, προϋπόθεση, η οποία δεν συντρέχει, όταν το εν λόγω έγγραφο εκτιµήθηκε µαζί µε άλλα αποδεικτικά µέσα, χωρίς να εξαίρεται η σηµασία του σε σχέση µε το πόρισµα για την αλήθεια ή αναλήθεια του γεγονότος που αποδείχθηκε, γιατί στην τελευταία αυτή περίπτωση δεν είναι δυνατή η εξακρίβωση της ιδιαίτερης αποδεικτικής σηµασίας του. Εξάλλου, ως έγγραφο, η παραµόρφωση του περιεχοµένου του οποίου ιδρύει λόγο αναίρεσης από το άρθρο 559 αριθ. 20 ΚΠολ, νοείται αυτό που προβλέπεται ως αποδεικτικό µέσο στα άρθρα 339 και 432 εποµ. ΚΠολ. Η έκθεση πραγµατογνωµοσύνης είναι ιδιαίτερο µέσο και δεν αποτελεί έγγραφο, κατά την έννοια του ανωτέρω άρθρου 559 αριθ. 20 ΚΠολ. - Κατά το άρθρο 559 αρ.10 ΚΠολ, όπως ίσχυε πριν την τροποποίησή του µε το ν. 2915/2001, αναίρεση επιτρέπεται και αν το δικαστήριο παρά το νόµο δέχθηκε πράγµατα που έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης ως αληθινά χωρίς απόδειξη ή δεν διέταξε απόδειξη γι' αυτά. "Πράγµατα", κατά την έννοια της διάταξης αυτής, είναι οι πραγµατικοί ισχυρισµοί που έχουν αυτοτελή ύπαρξη και τείνουν στη θεµελίωση, παρακώλυση ή κατάλυση ουσιαστικού ή δικονοµικού δικαιώµατος, το οποίο ασκήθηκε, είτε ως επιθετικό (βάση αγωγής, ανταγωγής) είτε ως αµυντικό (ένσταση, αντένσταση) µέσο, αλλ' όχι και οι ισχυρισµοί που αποτελούν άρνηση της αγωγής ή επιχειρήµατα νοµικά ή πραγµατικά, τα οποία αντλούνται από την εκτίµηση των αποδείξεων, καθώς και οι ισχυρισµοί που συνιστούν επιχειρήµατα για την υποστήριξη των απόψεων των διαδίκων (ΟλΑΠ 3/97). - Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 335, και 346 ΚΠολ προκύπτει, ότι το δικαστήριο της ουσίας, προκειµένου να σχηµατίσει τη δικανική του πεποίθηση για τη βασιµότητα των πραγµατικών ισχυρισµών των διαδίκων, που ασκούν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης, υποχρεούται να λαµβάνει υπόψη όλα τα αποδεικτικά µέσα που επικαλούνται και προσκοµίζουν οι διάδικοι, η παράβαση δε της υποχρέωσης αυτής του δικαστηρίου ιδρύει αναιρετικό λόγο από τον αριθµό 11 περ. γ' του άρθρου 559 ΚΠολ. ΑΚ: 211, 212, 236, 239, ΚΠολ : 559 αριθ. 10, 559 αριθ. 11, 559 αριθ. 19, 559 αριθ. 20, ηµοσίευση: INLAW 2011 Γενικοί Όροι Συναλλαγών - Καταχρηστικότητα όρων ικαστήριο: Άρειος Πάγος Αριθµός απόφασης: 652 Έτος: Καταχρηστικοί όροι των συναλλαγών (ΓΟΣ) σε τραπεζική σύµβαση. Πιστωτικές κάρτες. Αγωγή ένωσης καταναλωτών. Χρηµατική ικανοποίηση για ηθική βλάβη. Απόφαση του διοικητικού συµβουλίου για την άσκηση της προβλεπόµενης από τις διατάξεις αυτού συλλογικής αγωγής. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. ΑΚ: 173, 174, 200, 281, 299, 332, 371, 914, 932, Νόµοι: 2251/1994, άρθ. 2, 3, 6, 7, 8, 10, 16, 17, Νόµοι: 3587/2007, άρθ. 10, 13, ηµοσίευση: ΕΕ 2010, σελίδα 943 * ΕΤρΑξΧρ 2010, σελίδα 85 ιαζύγιο - Γονική µέριµνα και διατροφή ικαστήριο: Άρειος Πάγος Αριθµός απόφασης: 121 Έτος: 2011 [14]

15 - Γονική µέριµνα. Επιµέλεια τέκνου. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη νόµιµης βάσης. Παρά τον νόµο λήψη υπόψη αποδείξεων που δεν προσκοµίσθηκαν. Παραµόρφωση του περιεχοµένου εγγράφου. - Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 1510, 1511, 1512, 1514 του ΑΚ συνάγεται ότι η γονική µέριµνα, η οποία περιλαµβάνει την επιµέλεια του προσώπου του τέκνου, την διοίκηση της περιουσίας του και την εκπροσώπηση του σε κάθε υπόθεση ή δικαιοπραξία ή δίκη, ασκείται από τους γονείς του. Είναι δε έννοια ευρύτερη της επιµέλειας, η οποία (επιµέλεια) περιλαµβάνει την ανατροφή, την επίβλεψη, την µόρφωση και την εκπαίδευση του τέκνου, καθώς και τον προσδιορισµό του τόπου της διαµονής του. Στην περίπτωση όµως διακοπής της συζυγικής συµβιώσεως, όταν ανατρέπονται πλέον οι συνθήκες της ζωής της οικογένειας, καταργείται ο συζυγικός οίκος, δηµιουργείται χωριστή εγκατάσταση του καθενός από τους γονείς και ανακύπτει θέµα της διαµονής των ανηλίκων τέκνων πλησίον του πατέρα ή της µητέρας τους, η ρύθµιση της γονικής µέριµνας αυτών γίνεται από το δικαστήριο. Ως κατευθυντήρια γραµµή για την άσκηση της γονικής µέριµνας, στην περίπτωση διαφωνίας των γονέων των τέκνων και της προσφυγής τους στο δικαστήριο, αλλά και πυρήνας για τον προσδιορισµό της ασκήσεως της γονικής µέριµνας του ανηλίκου είναι το αληθινό συµφέρον του τέκνου, που αποσκοπεί στην ανάπτυξη του ανηλίκου σε µία ανεξάρτητη και υπεύθυνη προσωπικότητα. Για την εξειδίκευση της αοριστίας αυτής νοµικής έννοιας δεν παρέχονται από τον νοµοθέτη εκ των προτέρων σταθερά προσδιοριστικά στοιχεία πέραν από το επιβαλλόµενο στον δικαστή καθήκον να σεβασθεί την ισότητα µεταξύ των γονέων και να µην κάνει διακρίσεις εξαιτίας του φύλου, της κοινωνικής προέλευσης ή της περιουσιακής - οικονοµικής κατάστασής τους. Η µικρή ηλικία του ανηλίκου τέκνου και το φύλο του δεν αποτελούν κυρίαρχο κατά νόµο στοιχείο για το προσδιορισµό του συµφέροντος του ανηλίκου αναφορικά µε την ανάθεση της γονικής µέριµνας στον ένα ή τον άλλο από τους γονείς του, γιατί η άποψη ότι η γονική µέριµνα των µικρής ηλικίας τέκνων πρέπει να ανατίθεται στη µητέρα τους λόγω του ότι έχουν ανάγκη της µητρικής στοργής και ιδιαίτερων περιποιήσεων, εξακολουθεί να ισχύει, κατά τις νεώτερες ιατρικές παιδαγωγικές και ψυχολογικές έρευνες, µόνο για την νηπιακή ηλικία, για την οποία αναγνωρίζεται σαφής βιοκοινωνική υπεροχή στη µητέρα, ενώ για το µεταγενέστερο χρόνο αναγνωρίζεται ο σοβαρός ρόλος του πατέρα στην όλη διαµόρφωση των διαπροσωπικών σχέσεων του τέκνου. Στην δικαστική συνεπώς κρίση καταλείπεται ευρύ πεδίο ώστε, αφού ληφθούν υπόψη, όλες οι σχέσεις και οι περιστάσεις, να καταλήξει σε ρύθµιση τέτοια, που να εξυπηρετείται καλύτερα το συµφέρον του ανηλίκου τέκνου. Κρίσιµα προς τούτο στοιχεία είναι, µεταξύ άλλων, η καταλληλότητα του ή των γονέων για την ανάληψη του έργου της διαπαιδαγωγήσεως και της περιθάλψεως του ανηλίκου τέκνου, και οι έως τότε δεσµοί του τέκνου µε τους γονείς και αδελφούς του. Για το σκοπό τούτο λαµβάνεται υπόψη η προσωπικότητα και η παιδαγωγική καταλληλότητα του κάθε γονέα και συνεκτιµώνται οι συνθήκες κατοικίας και η οικονοµική κατάσταση τούτων (ΑΠ 952/2007). - Kατά τη διάταξη του άρθρ. 559 αριθ. 1 του ΚΠολ αναίρεση επιτρέπεται µόνο αν παραβιάστηκε κανόνας του ουσιαστικού δικαίου στον οποίο περιλαµβάνονται και οι ερµηνευτικοί κανόνες των δικαιοπραξιών 173 και 200 του ΑΚ. Ο κανόνας δικαίου παραβιάζεται, αν δεν εφαρµοστεί, ενώ συνέτρεχαν οι πραγµατικές προϋποθέσεις για την εφαρµογή του, ή αν εφαρµοστεί, ενώ δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις αυτές, καθώς και αν εφαρµοστεί εσφαλµένα, η δε παραβίαση εκδηλώνεται είτε µε ψευδή ερµηνεία, είτε µε κακή εφαρµογή, δηλαδή µε εσφαλµένη υπαγωγή (ΟλΑΠ 7/2006, ΟλΑΠ 4/2005). [15]

16 - Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 19 του ΚΠολ, αναίρεση επιτρέπεται αν η απόφαση δεν έχει νόµιµη βάση και ιδίως αν δεν έχει καθόλου αιτιολογίες, ή έχει αιτιολογίες αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε ζητήµατα που ασκούν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. Από την υπόψη διάταξη, που αποτελεί κύρωση της παράβασης του άρθρου 93 παράγραφος 3 του Συντάγµατος, προκύπτει ότι ο προβλεπόµενος απ` αυτή λόγος αναίρεσης ιδρύεται όταν στην ελάσσονα πρόταση του νοµικού συλλογισµού δεν εκτίθενται καθόλου πραγµατικά περιστατικά ( έλλειψη αιτιολογίας ), ή όταν τα εκτιθέµενα δεν καλύπτουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται βάσει του πραγµατικού του εφαρµοστέου κανόνα δικαίου για την επέλευση της έννοµης συνέπειας που απαγγέλθηκε ή την άρνησή του (ανεπαρκής αιτιολογία ), ή όταν αντιφάσκουν µεταξύ τους (αντιφατική αιτιολογία (ΟλΑΠ 1/1999). εν υπάρχει όµως ανεπάρκεια αιτιολογιών, όταν η απόφαση περιέχει συνοπτικές αλλά πλήρεις αιτιολογίες (ΑΠ 22/1983). Εξάλλου, το κατά νόµο αναγκαίο περιεχόµενο της ελάσσονος πρότασης προσδιορίζεται από τον εκάστοτε εφαρµοστέο κανόνα ουσιαστικού δικαίου, του οποίου το πραγµατικό πρέπει να καλύπτεται πλήρως από τις παραδοχές της απόφασης στο αποδεικτικό της πόρισµα, και να µην καταλείπονται αµφιβολίες (ΑΠ 413/1993). Ελλείψεις δε αναγόµενες µόνο στην ανάλυση και στάθµιση των αποδεικτικών µέσων και γενικότερα ως προς την αιτιολόγηση του αποδεικτικού πορίσµατος, αν αυτό διατυπώνεται σαφώς, δεν συνιστούν ανεπαρκείς αιτιολογίες (ΟλΑΠ 861/1984). ηλαδή, µόνο το τι αποδείχθηκε ή δεν αποδείχθηκε είναι ανάγκη να εκτίθεται στην απόφαση πλήρως και σαφώς, και όχι γιατί αποδείχθηκε ή δεν αποδείχθηκε (ΑΠ 1547/1997). - Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 11 περ. β` ΚΠολ, αναίρεση επιτρέπεται αν το δικαστήριο παρά τον νόµο έλαβε υπόψη αποδείξεις που δεν προσκοµίσθηκαν. Κατά την αληθινή έννοια της διατάξεως αυτής, που προκύπτει και από το συνδυασµό της προς τις διατάξεις των άρθρων 106, 237 εδ. 1 στοιχ. β, 346 και 453 παρ. 1 ΚΠολ, η πρώτη από τις οποίες εισάγει το συζητητικό σύστηµα στη διαγνωστική δίκη, δηλαδή της ενεργείας του δικαστηρίου κατόπιν πρωτοβουλίας των διαδίκων, ως αποδείξεις που δεν προσκοµίσθηκαν, νοούνται και εκείνες των οποίων δεν έγινε σαφής και ορισµένη επίκληση µε τις προτάσεις του διαδίκου που τις προσκόµισε. Σαφής και ορισµένη είναι η επίκληση εγγράφου όταν είναι ειδική και από αυτήν προκύπτει η ταυτότητά του. Μπορεί δε η επίκληση αυτή να γίνει είτε µε τις προτάσεις της συζήτησης µετά την οποία εκδόθηκε η απόφαση είτε µε αναφορά δια των προτάσεων αυτών σε συγκεκριµένο µέρος των προσκοµιζόµενων προτάσεων προηγούµενης συζήτησης, όπου γίνεται σαφής και ορισµένη επίκληση του εγγράφου, κατ` ανάλογη εφαρµογή του άρθρου 240 ΚΠολ. - Ο από το αρθρ. 559 αρ. 20 ΚΠολ λόγος αναιρέσεως για παραµόρφωση του περιεχοµένου εγγράφου ιδρύεται όταν το δικαστήριο της ουσίας διαπράττει διαγνωστικό λάθος και αποδίδει σε ορισµένο έγγραφο περιεχόµενο διαφορετικό από το αληθινό, µε αποτέλεσµα εξ αιτίας του σφάλµατος αυτού να καταλήγει σε συµπέρασµα τελείως διαφορετικό από αυτό που προκύπτει από το έγγραφο ως προς την ύπαρξη ή την ανυπαρξία του πραγµατικού γεγονότος για την απόδειξη του οποίου προσκοµίσθηκε το έγγραφο. Αντίθετα δεν ιδρύεται ο από την διάταξη αυτή προβλεπόµενος λόγος αναιρέσεως όταν το δικαστήριο εκτιµώντας το έγγραφο ως αποδεικτικό µέσο και όπως πραγµατικά είναι το αληθινό περιεχόµενό του, έστω και κατά πληµµελή τρόπο, πείθεται για την ύπαρξη όλου ή µέρους των πραγµατικών γεγονότων προς απόδειξη των οποίων προσκοµίζεται το έγγραφο, διότι στην περίπτωση αυτή πρόκειται για εκτίµηση του περιεχοµένου εγγράφου, η οποία, σύµφωνα µε τον κανόνα που διατυπώνεται στο αρθρ. 561 αρ. 1 ΚΠολ, δεν υπόκειται στον έλεγχο του Αρείου Πάγου. Τέλος ο ίδιος λόγος αναιρέσεως από το ως άνω άρθρ. 559 αρ. 20 ΚΠολ ιδρύεται όταν το δικαστήριο της ουσίας µόρφωσε την [16]

17 κρίση του αποκλειστικώς ή κατά κύριο λόγο από το φερόµενο ως παραµορφωθέν κατά το περιεχόµενό του έγγραφο, όχι δε και όταν συνεκτίµησε το έγγραφο µαζί µε άλλα αποδεικτικά µέσα, χωρίς να εξαίρεται το έγγραφο αναφορικώς προς το πόρισµα για την ύπαρξη ή ανυπαρξία του αποδεικτέου γεγονότος, διότι στην περίπτωση αυτή είναι ανέφικτη η εξακρίβωση της ιδιαίτερης αποδεικτικής σηµασίας του εγγράφου, αν δεν εκτιµηθούν και τα λοιπά αποδεικτικά µέσα που συνεκτιµήθηκαν από το δικαστήριο της ουσίας, αλλ' αυτό δεν επιτρέπεται στον Άρειο Πάγο. ΑΚ: 173, 200, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, ΚΠολ : 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 11, 559 αριθ. 19, ηµοσίευση: INLAW 2011 ιαζύγιο - Συµµετοχή στα αποκτήµατα ικαστήριο: Εφετείο Πειραιά Αριθµός απόφασης: 323 Έτος: Συµµετοχή στα αποκτήµατα. Κληρονοµία. Απόσβεση λόγω σύγχυσης. - Κατά τη διάταξη του άρθρου 1400 ΑΚ «Αν ο γάµος λυθεί ή ακυρωθεί και η περιουσία του ενός συζύγου, έχει αφότου τελέσθηκε ο γάµος αυξηθεί ο άλλος σύζυγος, εφόσον συνέβαλε µε οποιονδήποτε τρόπο στην αύξηση αυτή, δικαιούταν να απαιτήσει την απόδοση του µέρους της αύξησης το οποίο προέρχεται από τη δική του συµβολή. Τεκµαίρεται ότι η συµβολή αυτή ανέρχεται στο ένα τρίτο της αύξησης, εκτός αν αποδειχθεί µεγαλύτερη ή µικρότερη ή καµµία συµβολή...». - Κατά τις διατάξεις των άρθρων 1710, 1712, 1814, 1820, 1825, 1829, 1831, 1832, 1846, 1871, 1872, 1884 του ίδιου Κώδικα: (1710) «Κατά το θάνατο του προσώπου η περιουσία του ως σύνολο (κληρονοµία) περιέρχεται από το νόµο ή από διαθήκη σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα (κληρονόµοι). Η κληρονοµική διαδοχή από το νόµο επέρχεται όταν δεν υπάρχει διαθήκη ή όταν η διαδοχή από διαθήκη µαταιωθεί ολικά ή µερικά». (1712)-Περιεχόµενο διαθήκης.): «Ο κληρονοµούµενος µπορεί να εγκαταστήσει κληρονόµο µε µονοµερή διάταξη αιτία θανάτου (διαθήκη, διάταξη τελευταίας βούλησης)», (1820-Ο σύζυγος που επιζεί): Εκείνος από τους συζύγους που επιζεί καλείται ως κληρονόµος εξ αδιαθέτου, µε τους συγγενείς της πρώτης τάξης στο τέταρτο και µε τους συγγενείς των άλλων τάξεων στο µισό της κληρονοµίας. Επί πλέον παίρνει, ως εξαίρετο, ανεξάρτητα από την τάξη µε την οποία καλείται τα έπιπλα, σκεύη, ενδύµατα και άλλα τέτοια οικιακά αντικείµενα, που χρησιµοποιούσαν είτε µόνο εκείνος που επιζεί είτε και οι δύο σύζυγοι. Αν, όµως υπάρχουν τέκνα του συζύγου που πέθανε, λαµβάνονται υπόψη οι ανάγκες και αυτών, εφόσον το επιβάλλουν οι ειδικές περιστάσεις για λόγους επιεικίας», (1825-Ποσοστό): «Οι κατιόντες και οι γονείς του κληρονοµουµένου καθώς και ο σύζυγος που επιζεί, οι οποίοι θα είχαν κληθεί ως εξ αδιαθέτου κληρονόµοι, έχουν, δικαίωµα νόµιµης µοίρας στην κληρονοµία. Η νόµιµη µοίρα είναι το µισό της εξ αδιαθέτου µερίδας. Ο µεριδούχος κατά το ποσοστό αυτό µετέχει ως κληρονόµος». (1827-Συµπλήρωση της νόµιµης µοίρας): «Αν στο µεριδούχο έχει καταληφθεί λιγότερο από τη νόµιµη µοίρα, το δικαίωµά του υπάρχει για το µέρος που λείπει». (1829-Περιορισµός της νόµιµης µοίρας): «Κάθε περιορισµός του µεριδούχου από τη διαθήκη, όσο βαρύνει τη νόµιµη µοίρα, θεωρείται σαν να µην έχει γραφεί». (1831-Προσδιορισµός της κληρονοµίας): «Ο υπολογισµός της νόµιµης µοίρας γίνεται µε βάση την κατάσταση και την αξία της κληρονοµίας κατά το χρόνο του θανάτου του κληρονοµουµένου, αφού αφαιρεθούν τα χρέη και οι δαπάνες της κηδείας του και της απογραφής της κληρονοµίας...» (1832- Αποτίµηση της κληρονοµίας): «Η αξία της κληρονοµίας, εφ όσον είναι αναγκαίο, [17]

18 βρίσκεται µε εκτίµηση. Η εκτίµηση από τον κληρονοµούµενο δεν είναι υποχρεωτική..». (1844-Αυτοδίκαιη κτήση): «Ο κληρονόµος αποκτά αυτοδικαίως την κληρονοµία µόλις γίνει η επαγωγή, µε την επιφύλαξη της διάταξης του άρθρου 1198». (1871-εναγόµενος): «Ο κληρονόµος έχει δικαίωµα να απαιτήσει από εκείνον που κατακρατεί ως κληρονόµος αντικείµενα της κληρονοµίας (νοµέα της κληρονοµίας) την αναγνώριση του κληρονοµικού δικαιώµατος και την απόδοση της κληρονοµίας ή κάποιου αντικειµένου απ αυτόν». (1872-Αντικείµενο): «Ως αντικείµενα της κληρονοµίας κατά το προηγούµενο άρθρο, θεωρούνται επίσης και: 1.Εκείνα στα οποία ο κληρονοµούµενος, κατά το χρόνο του θανάτου του είχε δικαίωµα νοµής ή κατοχής ακόµη και αν είχε αποβληθεί όταν ζούσε. 2.Κάθε τι που ο νοµέας κληρονοµίας αποκτά µε δικαιοπραξία χρησιµοποιώντας κληρονοµικά µέσα. Όταν ο κληρονόµος λάβει εκείνο που προέρχεται από τέτοια δικαιοπραξία η δικαιοπραξία αυτή, αν ήταν ανίσχυρη κυρώνεται», (1884 -Κοινωνία): «Αν οι κληρονόµοι είναι περισσότεροι η κληρονοµία γίνεται κοινή κατά το λόγο της µερίδας του καθενός. Αν ορίζει διαφορετικά ο νόµος, στην κοινωνία µεταξύ των συγκληρονόµων εφαρµόζονται οι γενικές διατάξεις για την κοινωνία (δηλαδή άρθρα 785 έως και 805 ΑΚ)». Εξ άλλου κατά τη διάταξη του άρθρου 453 ΑΚ(Σύγχυση): «όταν οι ιδιότητες δανειστή και οφειλέτη ενωθούν στο ίδιο πρόσωπο, επέρχεται απόσβεση της ενοχής µε σύγχυση. Η ενοχή αναβιώνει µόλις πάψει να υπάρχει η ένωση αυτή). Στην περίπτωση που επέρχεται η απόσβεση αυτή, λόγω σύγχυσης, εφόσον ο ενάγων επιζών σύζυγος διαλαµβάνει µεν στην αγωγή του ότι συνέβαλε στην αύξηση της περιουσίας του συζύγου του και ότι είναι και κληρονόµος, ως νόµιµος µεριδούχος του αποβιώσαντος συζύγου του εκθέτει δε µε την αγωγή του ότι έχουν καταληφθεί σ αυτόν µε τη διαθήκη του αποβιώσαντος συζύγου του κάποια κληρονοµιαία στοιχεία που δεν επαρκούν, όµως, προς συµπλήρωση της νόµιµής του µοίρας και ότι, εποµένως ως προς το υπόλοιπο αυτής (νόµιµης µοίρας) συντρέχει ως κληρονόµος αλλά δεν προβαίνει και σε καθορισµό των στοιχείων µε βάση τα οποία αποτιµώνται τα φερόµενα από την ίδια αγωγή ως καταληφθέντα σ αυτόν περιουσιακά στοιχεία (προκειµένου δε εγκαταστάσεώς του ως επικαρπωτή τέτοια είναι και η αξία της επικαρπίας, καθώς και η ηλικία του επικαρπωτή) δεν είναι δυνατόν να εκτιµηθεί κατά ποιο ποσοστό και τµήµα της κληρονοµίας έχει επέλθει απόσβεση της ενοχής από συµβολή του σε αποκτήµατα µε αντίστοιχο ποσοστό κληρονοµίας του και τι ποσοστό κληρονοµούν µετά τη σύγχυση αυτή οι εναγόµενοι, λοιποί κληρονόµοι του αποβιώσαντος συζύγου, ώστε να µπορεί και µε ποιο ποσοστό επί της αιτούµενης συµβολής να ασκηθεί κατά των τελευταίων η σχετική αξίωση περί συµβολής σε αποκτήµατα αγωγή. - Σύµφωνα µε τα παραπάνω, αφού στην κρινόµενη αγωγή δεν καθορίζεται η αξία της επικαρπίας της ενάγουσας, στο πρόσωπο της οποίας επήλθε απόσβεση, λόγω σύγχυσης προσώπου δανειστή (ως αξιούσας συµβολή σε αύξηση - αποκτήµατα - στην περιουσία του συζύγου της) και οφειλέτου, ως κληρονόµου του συζύγου της και δη µεταξύ άλλων δεν καθορίζεται και η ηλικία της, η οποία είναι στοιχείο προς εύρεση της αξίας της επικαρπίας, η αγωγή, ως ανεπίδεκτη δικαστικής εκτίµησης είναι απορριπτέα, ως αόριστη. ΑΚ: 1400, 1710, 1712, 1814, 1820, 1825, 1829, 1831, 1832, 1846, 1871, 1872, 1884, ηµοσίευση: INLAW 2010 ιαζύγιο - Συµµετοχή στα αποκτήµατα ικαστήριο: Άρειος Πάγος Αριθµός απόφασης: 215 Έτος: 2011 [18]

19 - Αξίωση συµµετοχής στα αποκτήµατα. - Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 1400 παρ. 1 και 1401 εδ. 3 ΑΚ προκύπτει ότι η αξίωση συµµετοχής του ενός συζύγου στα αποκτήµατα του άλλου προϋποθέτει: λύση ή ακύρωση του γάµου, αύξηση της περιουσίας του υποχρέου συζύγου κατά τη διάρκεια του γάµου, συµβολή του δικαιούχου συζύγου στην αύξηση της περιουσίας του υποχρέου και τη µη επέλευση της (διετούς) παραγραφής της αξιώσεως. - Κατά το άρθρο 263 ΑΚ: "Κάθε παραγραφή που διακόπηκε µε την έγερση της αγωγής θεωρείται σαν µη διακόπηκε, αν ο ενάγων παραιτηθεί από την αγωγή ή η αγωγή απορριφθεί τελεσίδικα για λόγους µη ουσιαστικούς. Αν ο δικαιούχος εγείρει και πάλι την αγωγή µέσα σε έξι µήνες, η παραγραφή θεωρείται ότι έχει διακοπεί µε την προηγούµενη αγωγή". - Από τη διάταξη αυτή σε συνδυασµό προς το άρθρο 221 παρ. 1 ΚΠολ προκύπτει ότι ως επανέγερση της αγωγής νοείται η έγερση νέας αγωγής µε τους ίδιους διαδίκους και µε την ίδια ιστορική και νοµική αιτία. Ταυτότητα δε ιστορικής αιτίας υπάρχει, όταν τα περιστατικά που συγκροτούν το πραγµατικό της νοµικής διάταξης, που εφαρµόσθηκε στην προηγούµενη δίκη, είναι τα ίδια µε αυτά που συνθέτουν το πραγµατικό της νοµικής διάταξης, που πρόκειται να εφαρµοσθεί στη νέα δίκη (βλ. ΑΠ 932/2007). ΑΚ: 263, 1400, 1401, ΚΠολ : 221, 559 αριθ. 1, ηµοσίευση: INLAW 2011 ουλεία - Παροχή διόδου ικαστήριο: Άρειος Πάγος Αριθµός απόφασης: 305 Έτος: ουλεία διόδου. Υδατοδεξαµενή. Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων. Ανεπαρκής ή αντιφατική αιτιολογία. - Οι εναγόµενοι, όπως και οι δικαιοπάροχοί τους στο παρελθόν, συνεχίζοντας ν' ασκούν τη φυσική εξουσίαση επί της υδατοδεξαµενής και τη µερική φυσική εξουσίαση επί του ακινήτου της ενάγουσας, διάνοια δικαιούχων, επί χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο της εικοσαετίας έχουν καταστεί συννοµείς της δεξαµενής και έχουν αποκτήσει επί του ακινήτου της ενάγουσας δουλεία διόδου και δουλεία διελεύσεως υδροσωλήνων δια µέσου του ακινήτου αυτής, για την υδροδότηση των ιδιοκτησιών τους. - Από τις διατάξεις των άρθρων 335 και 338 έως 341 του ΚΠολ. συνάγεται ότι, το δικαστήριο για να σχηµατίσει τη δικανική του πεποίθηση ως προς τη βασιµότητα ή µη των προβαλλόµενων από τους διαδίκους πραγµατικών γεγονότων που ασκούν ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης, υποχρεούται να λαµβάνει υπόψη όλα τα νόµιµα αποδεικτικά µέσα που επικαλούνται και προσκοµίζουν οι διάδικοι για άµεση και έµµεση απόδειξη, χωρίς όµως να είναι ανάγκη να γίνεται ειδική µνεία και χωριστή αξιολόγηση του καθενός από αυτά. Βέβαια δεν αποκλείεται το δικαστήριο της ουσίας να µνηµονεύει και να εξάρει µερικά από τα αποδεικτικά µέσα, λόγω της κατά την ελεύθερη κρίση του µεγαλύτερης σηµασίας τους, αρκεί να γίνεται αδίστακτα βέβαιο από το όλο περιεχόµενο της αποφάσεως, ότι συνεκτιµήθηκαν όλα τα αποδεικτικά µέσα που επικαλέστηκαν και προσκόµισαν νόµιµα οι διάδικοι. Η παράβαση της υποχρεώσεως αυτής ιδρύει το λόγο της αναιρέσεως του άρθρου 559 [19]

20 αριθ. 11 περ. γ του ΚΠολ, υπό την προϋπόθεση ότι το πραγµατικό γεγονός που επικαλείται ο διάδικος ως αντιστοίχως αποδεικνυόµενο ή ανταποδεικνυόµενο ασκεί ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης, αφού µόνο ένα τέτοιο γεγονός καθίσταται αντικείµενο αποδείξεως (ΟλΑΠ 42/2002). - Κατά την έννοια του αριθ. 19 του άρθρου 559 ΚΠολ., ανεπαρκής ή αντιφατική αιτιολογία που έχει ως συνέπεια την αναίρεση για έλλειψη νοµίµου βάσεως, υπάρχει όταν από το αιτιολογικό της αποφάσεως δεν προκύπτουν κατά τρόπο σαφή και χωρίς αντιφάσεις τα πραγµατικά περιστατικά, τα οποία σύµφωνα µε το νόµο είναι αναγκαία για τη θεµελίωση του κανόνα δικαίου που εφαρµόσθηκε στη συγκεκριµένη περίπτωση. ΚΠολ : 559 αριθ. 11γ, 559 αριθ. 19, ηµοσίευση: INLAW 2011 Εγγύηση - Γενικά ικαστήριο: Άρειος Πάγος Αριθµός απόφασης: 408 Έτος: Σύµβαση εγγύησης. Μεταξύ πρωτοφειλέτη και εγγυητή υπάρχει αναγκαστική οµοδικία. Πρόσθετη παρέµβαση. ικαιοδοσία πολιτικών και διοικητικών δικαστηρίων. - Ορθώς το Εφετείο απέρριψε τους άνω ισχυρισµούς ως νόµω αβάσιµους, δεχθέν ότι: α) ναι µεν έγινε η ως άνω ρύθµιση η οποία είναι υποχρεωτική για τις Τράπεζες, µεταξύ της ενάγουσας και της πρώτης εναγοµένης (ΝΠΙ ), πλην όµως η ρύθµιση αυτή δεν καταλαµβάνει και τον αναιρεσείοντα ΕΟΤ που είναι ΝΠ, αφού εξαιρέθηκαν ρητά από αυτή (ρύθµιση) οι οφειλές του ηµοσίου και των ΝΠ, είτε προέρχονται από πρωτοφειλή ή εγγύηση, και άρα στην κρινόµενη υπόθεση ο εγγυητής ΕΟΤ εξακολουθεί να ευθύνεται για το υπόλοιπο της οφειλής, κατά το άρθρο 30 παρ. 9 περ. γ' Ν. 2789/00, η παράγραφος δε αυτή δεν τροποποιήθηκε µε το άρθρο 42 Ν. 2912/01, β) η διάταξη µε την οποία εξαιρούνται από τη ρύθµιση το ηµόσιο και το ΝΠ είναι ρητή, ειδική και σαφής, από δε το άρθρο 858 ΑΚ προκύπτει ότι ο εγγυητής ο οποίος ικανοποίησε το δανειστή δικαιούται να στραφεί µε αγωγή κατά του πρωτοφειλέτη και να ζητήσει να του πληρώσει το ποσό που κατέβαλε στον δανειστή, µόνο αν έχει δικαίωµα αναγωγής κατ' αυτού, δηλαδή εφόσον µεταξύ αυτού και του πρωτοφειλέτη υφίσταται έννοµη σχέση, η οποία παρέχει σ' αυτόν σχετικό δικαίωµα, εν προκειµένω όµως ο αναιρεσείων ΕΟΤ δεν επικαλείται ότι µεταξύ αυτού και της πρωτοφειλέτιδος (1ης εναγοµένης) υπάρχει έννοµη σχέση η οποία του παρέχει το δικαίωµα να στραφεί αναγωγικώς κατ' αυτής, σε περίπτωση ικανοποίησης της ενάγουσας, γ) η εξαίρεση που εισάγεται µε το άρθρο 30 παρ. 9 Ν. 2789/00 ως προς το ηµόσιο και τα ΝΠ για τη ρύθµιση των οφειλών των δανειοληπτών δεν αντιβαίνει στην αρχή της ισότητας του νόµου έναντι των πολιτών. Ειδικότερα, µε την θέσπιση της ως άνω εξαιρέσεως (άρθρο 30 παρ. 9 περ. γ' Ν. 2189/2000) δεν εισάγεται άνιση µεταχείριση του ηµοσίου και των ΝΠ ως εγγυητών, αφού αυτή (εξαίρεση) δεν περιορίζεται µόνο στην ευθύνη των ως άνω νοµικών προσώπων ως εγγυητών, αλλά επεκτείνεται και στην ευθύνη αυτών ως πρωτοφειλετών, και ως εκ τούτου είτε πρωτοφειλέτης είτε εγγυητής είναι το ηµόσιο και τα ΝΠ, η ευθύνη παραµένει η ίδια και δεν µεταβάλλεται µε την ως άνω ρύθµιση. Ούτε η άνω εξαίρεση αντίκειται στο άρθρο 5 του Συντάγµατος, αφού µε αυτή ουδείς περιορισµός επιβάλλεται στην ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητος του ατόµου, καθώς και στη συµµετοχή του στην κοινωνική και οικονοµική ζωή της χώρας, ούτε ακόµη (αντίκειται) στο άρθρο 1 [20]

Newsletter 12/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-52

Newsletter 12/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-52 www.inlaw.gr Newsletter 12/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-52 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αµοιβή εργασίας - Επίσχεση εργασίας για καθυστέρηση καταβολής δεδουλευµένων αποδοχών ικαστήριο: Άρειος Πάγος Αριθµός απόφασης:

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 01 02/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εμπορικό 3 119

Newsletter 01 02/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εμπορικό 3 119 www.inlaw.gr Newsletter 01 02/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εμπορικό 3 119 [ 2 ] ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΕΙΣ Αποστολόπουλος Χάρης: H νοµολογία των ελληνικών δικαστηρίων υπό το πρίσµα του κανόνα επιχειρηµατικής κρίσης (Business

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΑΠΟΨΕΙΣ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΣΤΗΝ ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ*

ΑΡΘΡΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΑΠΟΨΕΙΣ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΣΤΗΝ ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ* Δικογραφία 2013 1 ΑΡΘΡΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΑΠΟΨΕΙΣ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΣΤΗΝ ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ* Σταμάτη ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ, Αντεισαγγελέα Εφετών Λάρισας Στην εισήγηση αυτή προσεγγίζεται η ιδιότυπης νομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ Δικογραφία 2014 429 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 237/2013 Πρόεδρος: Ναπολέων Ζούκας Εισηγητής: Λεων. Χατζησταύρου Δικηγόροι: Κων. Ευθυμίου, Ιωάν. Γιαγλάρας Αναιτιώδης η εκχώρηση,

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικές Διαδικασίες. Επιλεκτικές Σηµειώσεις- Φροντιστηριακό υλικό-πρακτικά ζητήµατα

Ειδικές Διαδικασίες. Επιλεκτικές Σηµειώσεις- Φροντιστηριακό υλικό-πρακτικά ζητήµατα Ειδικές Διαδικασίες Επιλεκτικές Σηµειώσεις- Φροντιστηριακό υλικό-πρακτικά ζητήµατα 2 1. Εισαγωγή Ευρετήριο Ι. Νοµική φύση των ειδικών διαδικασιών ΙΙ. Εσφαλµένη Διαδικασία 2. Ειδικές Διαδικασίες Ι. Γαµικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ, ΑΣΤΙΚΟΥ ΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

4. OΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ δικαιο

4. OΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ δικαιο 252 4. OΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ δικαιο 69/2010 (Πρόεδρος: Ελένη Διονυσοπούλου, Πρόεδρος Εφετών). (Δικαστές: Γεώργιος Οικονόμου, Κωστούλα Πρίγγουρη-Εισηγήτρια, Εφέτες). (Δικηγόροι: Δημήτριος Παπαγεωργίου, Λάζαρος Γρομιτσάρης).

Διαβάστε περισσότερα

Νομολογία αποφάσεων Ολομέλειας 2012 και ΙΙ Τμήματος 2012/ α τριμήνου 2013

Νομολογία αποφάσεων Ολομέλειας 2012 και ΙΙ Τμήματος 2012/ α τριμήνου 2013 Νομολογία αποφάσεων Ολομέλειας 2012 και ΙΙ Τμήματος 2012/ α τριμήνου 2013 Επιμέλεια: Βασιλική Πέππα, Πάρεδρος Ελ. Συν. Δήμητρα Μιμηκοπούλου, Σπουδάστρια Ε.Σ.Δι Ι. ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Ολ 3026/2012: αναίρεση κατά

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός Απόφασης 62/2008 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ

Αριθµός Απόφασης 62/2008 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σελίδα 1 από 19 Αριθµός Απόφασης 62/2008 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την ικαστή Μ. Πετρίδου, Πρωτοδίκη, η οποία ορίσθηκε από τον Πρόεδρο του Τριµελούς Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

1 2. α υ τ ο κ ι ν η τ α

1 2. α υ τ ο κ ι ν η τ α 447 1 2. α υ τ ο κ ι ν η τ α 39/2011 (Πρόεδρος: Γεώργιος Σπηλιωτόπουλος, Πρόεδρος Εφετών). (Δικαστές: Στεφανία Καρατζά, Κωνσταντίνα Ράπτη-Εισηγήτρια, Εφέτες). (Δικηγόροι: Δημήτριος Πιστιόλας, Παντελής

Διαβάστε περισσότερα

Επιλεκτικές σηµειώσεις- Φροντιστηριακό/Νοµολογιακό υλικό- Πρακτικά Ζητήµατα. Επιµέλεια: Σταύρος Αν. Κουταλιανός

Επιλεκτικές σηµειώσεις- Φροντιστηριακό/Νοµολογιακό υλικό- Πρακτικά Ζητήµατα. Επιµέλεια: Σταύρος Αν. Κουταλιανός Επιλεκτικές σηµειώσεις- Φροντιστηριακό/Νοµολογιακό υλικό- Πρακτικά Ζητήµατα Επιµέλεια: Σταύρος Αν. Κουταλιανός 2 ιάγραµµα: 1.Εισαγωγή 2. Η µορφή των ασφαλιστικών µέτρων Ι. Κατηγορίες ΙΙ. Μη γνήσια ασφαλιστικά

Διαβάστε περισσότερα

9. ε ρ γ α τ ι κ ο δ ι κ α ι ο

9. ε ρ γ α τ ι κ ο δ ι κ α ι ο 599 9. ε ρ γ α τ ι κ ο δ ι κ α ι ο 52/2010 (Πρόεδρος: Χρήστος Χασιώτης, Πρόεδρος Εφετών). (Δικαστές: Δημήτριος Νινιός, Γεωργία Λαμπροπούλου-Εισηγήτρια, Εφέτες). (Δικηγόροι: Γεώργιος Καλαπόδης, Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

Άρειος Πάγος Β2 Πολιτικό Τμήμα Αριθμός απόφασης 1370/2010

Άρειος Πάγος Β2 Πολιτικό Τμήμα Αριθμός απόφασης 1370/2010 Άρειος Πάγος Β2 Πολιτικό Τμήμα Αριθμός απόφασης 1370/2010 Περίληψη Μονομερής βλαπτική μεταβολή συντρέχει όταν ο εργοδότης αναθέτει στο μισθωτό καθήκοντα υποδεέστερης θέσης, σε σχέση με τη συμβατική, με

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΗΘΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΘΟΝΤΟΣ

ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΗΘΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΘΟΝΤΟΣ Αρείου Πάγου 804/2008, Τμ. Β/Ι Πηγή: ΕΕΔ 68/2009, σελ. 510 ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΗΘΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΘΟΝΤΟΣ Χρηματική ικανοποίηση της ηθικής βλάβης του παθόντος από εργατικό

Διαβάστε περισσότερα

61-όβ Ο Λ ΙΚ Ε Σ : Ο 1.Μ7 ΔΗΜ Ο ΣΙΕΥΣΗ: Ο Πρόεδρος

61-όβ Ο Λ ΙΚ Ε Σ : Ο 1.Μ7 ΔΗΜ Ο ΣΙΕΥΣΗ: Ο Πρόεδρος Ο Λ ΙΚ Ε Σ : Ο 1.Μ7 ΔΗΜ Ο ΣΙΕΥΣΗ: \& Ο Πρόεδρος 61-όβ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, 3ο τμήμα Δικάσιμος : 16-4-2013, αριθμός πινακίου 50 Διάδικοι : 1) ΣΥΤΑ κλπ ΚΑΤΑ 1)Τράπεζα Αττικής, 2) Εθνική ΑΕΕΓΑ κλπ Πρόεδρος : Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

2. ε ν ο χ ι κ ο δ ι κ α ι ο

2. ε ν ο χ ι κ ο δ ι κ α ι ο 67 2. ε ν ο χ ι κ ο δ ι κ α ι ο 1/2011 (Πρόεδρος: Γεράσιμος Τσούνης, Πρόεδρος Εφετών). (Δικαστές: Γεώργιος Αλεξόπουλος-Εισηγητής, Ελένη Κατσούλη, Εφέτες). (Δικηγόροι: Αναστάσιος Τελώνης, Αριστείδης Καρύδης,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Άρθρο µόνο

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Άρθρο µόνο Νόµος 3588/2007 «Πτωχευτικός Κώδικας» ΦΕΚ Α 153/10.7.2007 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο µόνο Κυρώνεται ως Κώδικας το ακόλουθο σχέδιο νόµου το

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Στάθµιση Συµφερόντων

Θέµα: Στάθµιση Συµφερόντων Εργασία στο Μάθηµα «Εφαρµογές ηµοσίου ικαίου» Θέµα: Στάθµιση Συµφερόντων ιδάσκοντες: ηµητρόπουλος Ανδρέας Όνοµα Φοιτήτριας: ηµητρίου Ευδοκία Α.Μ. : 1340200200918 Ακαδηµαϊκό έτος 2007-2008 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

1 1. δ η μ ο σ ι ο δ ι κ α ι ο

1 1. δ η μ ο σ ι ο δ ι κ α ι ο 423 1 1. δ η μ ο σ ι ο δ ι κ α ι ο 66/2011 (Πρόεδρος: Ελένη Διονυσοπούλου, Πρόεδρος Εφετών). (Δικαστές: Στεφανία Καρατζά, Σταύρος Μάλαινος-Εισηγητής, Εφέτες). (Δικηγόροι: Δικαστική αντιπρόσωπος του Ν.Σ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Θέµα :Τα χρηστά ήθη στην ελληνική νοµολογία Φοιτήτρια: Μπότσιου Αλεξάνδρα 1340200100387 Σύνθεση ηµοσίου

Διαβάστε περισσότερα

2. ε ν ο χ ι κ ο δ ι κ α ι ο

2. ε ν ο χ ι κ ο δ ι κ α ι ο 58 ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 2. ε ν ο χ ι κ ο δ ι κ α ι ο 17/2010 (Πρόεδρος: Ελένη Διονυσοπούλου, Πρόεδρος Εφετών). (Δικαστές: Γεώργιος Οικονόμου, Ελένη Μπερτσιά-Εισηγήτρια, Εφέτες). (Δικηγόροι: Αντωνία Δεββέ, Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΙΚΗΣ»

«ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΙΚΗΣ» «ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΙΚΗΣ» Επιμέλεια : Κώστας Αντωνίου, ικηγόρος, μέλος της συντακτικής ομάδας του indubio.gr Η πνευματική ιδιοκτησία αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων Άρθρο 1 Στη δικαιοδοσία των τακτικών πολιτικών δικαστηρίων ανήκουν: α) Οι διαφορές του ιδιωτικού

Διαβάστε περισσότερα

Μονοµελές Πρωτοδικείο Πειραιά: 1344/2003 Πηγή: Ε.Ν. 31/03 σελ. 111

Μονοµελές Πρωτοδικείο Πειραιά: 1344/2003 Πηγή: Ε.Ν. 31/03 σελ. 111 Μονοµελές Πρωτοδικείο Πειραιά: 1344/2003 Πηγή: Ε.Ν. 31/03 σελ. 111 Κανονισµός (ΕΚ) 44/2001 του Συµβουλίου της 22 ης 12.2000 (L 12/16.1.2001) «για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών Αριθμός απόφασης 4658/2012

Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών Αριθμός απόφασης 4658/2012 Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών Αριθμός απόφασης 4658/2012 Περίληψη: Προστασία έργων πνευματικών δημιουργών (μουσικών, στιχουργών, συνθετών κ.λπ.) από την παράνομη αντιγραφή τους μέσω του διαδικτύου (internet)

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση του καταναλωτή για τα τραπεζικά δάνεια

Ενημέρωση του καταναλωτή για τα τραπεζικά δάνεια Ενημέρωση του καταναλωτή για τα τραπεζικά δάνεια Συνήγορος του Καταναλωτή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... 3 1. Γενικά... 5 2. Τί πρέπει να γνωρίζουν οι καταναλωτές προτού επιλέξουν την τράπεζα από την οποία θα

Διαβάστε περισσότερα

6. π ο λ ι τ ι κ η δ ι κ ο ν ο μ ι α

6. π ο λ ι τ ι κ η δ ι κ ο ν ο μ ι α 269 6. π ο λ ι τ ι κ η δ ι κ ο ν ο μ ι α 27/2009 (Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών). (Δικαστές: Σπυριδούλα Γεωργάκη, Δημήτριος Νίττας-Εισηγητής, Εφέτες). (Δικηγόροι: Κωνσταντίνος Ράπτης, Ιάκωβος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΟΡΙΣΜΑ (Άρθρο 4 5 Ν. 3297/2004) Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΟΡΙΣΜΑ (Άρθρο 4 5 Ν. 3297/2004) Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η Α ρ χ ή Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή: Αθήνα 26 Ιουλίου 2013 Δρ. Βασιλική Μπώλου Αριθ. Πρωτ. :17961 Εισηγήτρια: Θεοδώρα Παπαδημητρίου Ειδική Επιστήμονας-Νομικός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Εδραίωση της διαφάνειας στη λειτουργία της ασφαλιστικής αγοράς

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Εδραίωση της διαφάνειας στη λειτουργία της ασφαλιστικής αγοράς ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ για την εδραίωση της διαφάνειας στη λειτουργία της ασφαλιστικής αγοράς, την ενδυνάµωση της προστασίας των καταναλωτών και την προστασία των οφειλετών από αθέµιτες εισπρακτικές µεθοδεύσεις

Διαβάστε περισσότερα

www.inlaw.gr Newsletter 9/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Φορολογικό 3-24 [ 2 ]

www.inlaw.gr Newsletter 9/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Φορολογικό 3-24 [ 2 ] www.inlaw.gr Newsletter 9/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Φορολογικό 3-24 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ηµοτική Φορολογία - Γενικά Αριθµός απόφασης: 1111 Έτος: 2010 - Ηµερήσιο δικαίωµα που καταβάλλουν οι προσερχόµενοι στους χώρους

Διαβάστε περισσότερα