Newsletter 5/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-54

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Newsletter 5/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-54"

Transcript

1

2 Newsletter 5/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-54 [ 2 ]

3 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αδικοπραξία - Αιτιώδης συνάφεια µεταξύ γεγονότος και αποτελέσµατος ικαστήριο: Άρειος Πάγος Αριθµός απόφασης: 999 Έτος: Αδικοπραξία. Αιτιώδης σύνδεσµος. ιακοπή αιτιώδους συνδέσµου. Χρηµατική ικανοποίηση για ηθική βλάβη. Αρχή αναλογικότητας. Μέσα επίθεσης και άµυνας. Χρόνος προβολής τους. Παραβίαση των διδαγµάτων της κοινής πείρας. Μη λήψη υπόψη πραγµάτων. Μεταβιβαστικό αποτέλεσµα της Έφεσης. - Από τις διατάξεις των άρθρων 297, , 330 και 914 ΑΚ συνάγεται ότι προϋπόθεση της ευθύνης για αποζηµίωση από αδικοπραξία είναι η παράνοµη και υπαίτια συµπεριφορά του υπόχρεου σε αποζηµίωση έναντι εκείνου που ζηµιώθηκε και η ύπαρξη αιτιώδους συνδέσµου µεταξύ της παράνοµης συµπεριφοράς του δράστη και της ζηµίας. Αιτιώδης σύνδεσµος υπάρχει όταν η πράξη ή η παράλειψη του ευθυνόµενου προσώπου ήταν κατά τα διδάγµατα της κοινής πείρας ικανή και µπορούσε αντικειµενικά να επιφέρει κατά τη συνηθισµένη και κανονική πορεία των πραγµάτων και χωρίς τη µεσολάβηση άλλου περιστατικού, το επιζήµιο αποτέλεσµα (ΟλΑΠ 18/2004). Η διακοπή του αιτιώδους συνδέσµου έχει ως προϋπόθεση την παρεµβολή άλλων µεταγενεστέρων όλως εξαιρετικών και απρόβλεπτων γεγονότων, ιδίως δε ενεργειών τρίτων προσώπων, ενώ η παράλειψη του ζηµιωθέντος να περιορίσει τη ζηµία του παρέχει στον υπόχρεο τη δυνατότητα να προβάλει την εκ του άρθρου 300 ΑΚ ένσταση περί συντρέχοντος πταίσµατος. - Από τη διάταξη του άρθρου 932 ΑΚ προκύπτει ότι παρέχεται στο δικαστήριο της ουσίας η διακριτική ευχέρεια όπως, ύστερα από εκτίµηση πραγµατικών περιστατικών που οι διάδικοι θέτουν υπόψη του και µε βάση τους κανόνες της κοινής πείρας και λογικής, επιδικάσει ή όχι χρηµατική ικανοποίηση, αν κρίνει ότι επήλθε στον αδικηθέντα ηθική βλάβη, καθορίζοντας συγχρόνως και το ποσό αυτής που θεωρεί εύλογο. Έτσι, ο προσδιορισµός του ποσού της εύλογης χρηµατικής ικανοποίησης αφέθηκε στην ελεύθερη εκτίµηση του δικαστηρίου της ουσίας και η περί τούτου κρίση δεν υπόκειται στον έλεγχο του Αρείου Πάγου, αφού σχηµατίζεται από εκτίµηση πραγµατικών γεγονότων και χωρίς την υπαγωγή του πορίσµατος σε νοµική έννοια ώστε να µπορεί να νοηθεί εσφαλµένη εφαρµογή του νόµου, είτε ευθέως, είτε εκ πλαγίου. Εξ άλλου, µεταξύ των κριτηρίων που λαµβάνει υπόψη το δικαστήριο για τον καθορισµό του ποσού της χρηµατικής ικανοποίησης είναι, εκτός των άλλων οι συνθήκες τέλεσης της αδικοπραξίας, η βαρύτητα του πταίσµατος του δράστη, το είδος και οι συνέπειες της γενόµενης προσβολής και η κοινωνική και οικονοµική κατάσταση των µερών. Περαιτέρω, η αρχή της αναλογικότητας, η οποία απορρέει από τη συνταγµατική αρχή του Κράτους ικαίου και έχει ήδη ρητώς καθιερωθεί στο άρθρο 25 παρ. 1 του Συντάγµατος, οριοθετεί τον περιοριστικό του δικαιώµατος νόµο. Έτσι η τήρησή της εναπόκειται στο νοµοθέτη, ενώ δεν εφαρµόζεται η αρχή αυτή απ' ευθείας από τα δικαστήρια παρά µόνο για τον έλεγχο της συνταγµατικότητας νόµων που περιορίζουν δικαίωµα. Αυτό σηµαίνει ότι, όταν το δικαστήριο καλείται να προβεί σε προσδιορισµό εύλογης χρηµατικής ικανοποιήσεως λόγω ηθικής βλάβης, δεν εφαρµόζει την αρχή της αναλογικότητας, αλλά τη σχετική νοµοθετική διάταξη του άρθρου 932 ΑΚ.. Εποµένως, δικαστική απόφαση, που δεν προβαίνει σε καθορισµό εύλογης ικανοποιήσεως, δεν είναι αντίθετη στην αρχή της αναλογικότητας, αλλά υπόκειται σε έλεγχο µε τα εκάστοτε επιτρεπόµενα ένδικα µέσα και εντός των πλαισίων που αυτά παρέχουν (ΟλΑΠ 6/2009).

4 - Εξ άλλου, η κρίση του δικαστηρίου της ουσίας, ότι τα πραγµατικά περιστατικά που δέχθηκε ως αποδειχθέντα επιτρέπουν το συµπέρασµα να θεωρηθεί κατά τα διδάγµατα της κοινής πείρας ορισµένο γεγονός ως πρόσφορη αιτία της ζηµίας, υπόκειται στον έλεγχο του Αρείου Πάγου, γιατί είναι κρίση νοµική, αναγόµενη στην ορθή ή µη υπαγωγή των διδαγµάτων της κοινής πείρας στην αόριστη νοµική έννοια του αιτιώδους συνδέσµου. Περαιτέρω, τα διδάγµατα της κοινής πείρας είναι γενικές αρχές για την εξέλιξη των φυσικών φαινοµένων και των βιοτικών σχέσεων, που συνάγονται επαγωγικά από την εµπειρία, τη συµµετοχή στις συναλλαγές και τις τεχνικές ή επιστηµονικές γνώσεις, οι οποίες έχουν γίνει κοινό κτήµα. Εξ άλλου, κατ' άρθρο 559 αριθ. 1 εδ. β' του ΚΠολ, ιδρύεται λόγος αναιρέσεως όταν το δικαστήριο εσφαλµένα χρησιµοποίησε ή παρέλειψε να χρησιµοποιήσει τα διδάγµατα της κοινής πείρας για την ανεύρεση, µε βάση αυτά, της αληθινής έννοιας κανόνα δικαίου ή την υπαγωγή στον κανόνα αυτό των πραγµατικών περιστατικών που αποτέλεσαν τις παραδοχές του και όχι όταν χρησιµεύουν προς συναγωγή δικαστικών τεκµηρίων ή προς εκτίµηση της αποδεικτικής αξίας των προσκοµισθέντων αποδεικτικών µέσων. -Κατά το άρθρο 559 αριθ. 8 Κ.Πολ.. αναίρεση επιτρέπεται και αν το δικαστήριο δεν έλαβε υπόψη πράγµατα που προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. Ως "πράγµατα" κατά την έννοια του νόµου θεωρούνται οι αυτοτελείς πραγµατικοί ισχυρισµοί των διαδίκων που συγκροτούν την ιστορική βάση (και συνεπώς θεµελιώνουν το αίτηµα) αγωγής, ανταγωγής, ενστάσεως ή αντενστάσεως. Για να ιδρυθεί ο λόγος θα πρέπει ο ισχυρισµός να είχε προταθεί, ενώπιον του δικαστηρίου που εξέδωσε την αναιρεσιβαλλόµενη απόφαση, κατά τρόπο ορισµένο και παραδεκτό, να είναι νόµιµος και να ασκεί επίδραση στην έκβαση της δίκης. Εξ άλλου, από τη διάταξη του άρθρου 300 ΑΚ προκύπτει ότι όταν στην γέννηση ή στην επέλευση της ζηµίας συνετέλεσε και πταίσµα του ζηµιωθέντος ή όταν ο τελευταίος (ζηµιωθείς) παρέλειψε να αποτρέψει ή περιορίσει τη ζηµία του, το δικαστήριο µπορεί κατά την κρίση του, αφού σταθµίσει τις περιστάσεις και ιδιαίτερα το βαθµό του πταίσµατος του ζηµιωθέντος και του ζηµιώσαντος ή να µην επιδικάσει αποζηµίωση ή να µειώσει το ποσό αυτής. Ο ισχυρισµός περί συνυπαιτιότητας αποτελεί ένσταση καταλυτική της αγωγής και δεν µπορεί να θεωρηθεί ότι περιέχεται στον ισχυρισµό για αποκλειστική υπαιτιότητα. Για τον λόγο αυτό πρέπει να προβάλλεται από τον εναγόµενο µε πληρότητα, δηλαδή µε τα συνιστώντα αυτόν πραγµατικά περιστατικά και µε σχετικό αίτηµα (άρθρο 262 ΚΠολ ), µη δυνάµενος να ληφθεί υπόψη αυτεπαγγέλτως. - Από τον συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 269 και 527 ΚΠολ, µε τις οποίες επιβάλλεται η εφαρµογή του συγκεντρωτικού δικονοµικού συστήµατος, προκύπτει ότι τα µέσα επιθέσεως και άµυνας, ήτοι οι πραγµατικοί ισχυρισµοί των διαδίκων που χαρακτηρίζονται από αυτοτέλεια, όπως είναι και εκείνοι που τείνουν στην κατάλυση του καταγοµένου σε δίκη δικαιώµατος µε την µορφή ενστάσεως κατά της αγωγής, πρέπει µε ποινή απαραδέκτου να προτείνονται ενώπιον του πρωτοβάθµιου δικαστηρίου και αν τηρείται η ήδη καταργηθείσα µε το Ν. 2915/2001 γνήσια διαδικασία του Πολυµελούς Πρωτοδικείου, όπου προβλέπονται περισσότερες συζητήσεις, µέχρι το πέρας της πρώτης συζήτησης, που αποτελεί το έσχατο όριο προβολής των επί της ουσίας αυτοτελών ισχυρισµών των διαδίκων. Από τις ρυθµίσεις αυτές, σε συνδυασµό και µε την παρ. 1 του άρθρου 262 ΚΠολ, που ορίζει ότι η ένσταση πρέπει να περιέχει και σαφή έκθεση των γεγονότων που την θεµελιώνουν, συνάγεται ότι για να θεωρηθεί ως εµπροθέσµως προβληθείσα η ένσταση πρέπει να έχουν προταθεί εγκαίρως όλα τα αναγκαία κατά νόµο περιστατικά που επάγονται την επιδιωκόµενη έννοµη συνέπεια. Εάν αυτά έχουν προταθεί αορίστως στην πρώτη συζήτηση και επαναφερθούν σε µεταγενέστερη ή στο Εφετείο σαφώς και µε πληρότητα, θεωρούνται ότι προτείνονται τότε για πρώτη φορά και υπόκεινται κατ' [4]

5 αρχήν στην απαγόρευση. Εξαίρεση από την απαγόρευση προβλέπεται σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 269, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 11 του Ν. 2915/2001 (έχοντος εφαρµογή ως εκ του χρόνο εκδόσεως τόσο της προσβαλλόµενης, όσο και της πρωτόδικης απόφασης), σε συνδυασµό και µε το άνω άρθρο 527 ΚΠολ, πλην άλλων περιπτώσεων και όταν το δικαστήριο κρίνει ότι η ένσταση δεν προβλήθηκε εγκαίρως µε τις προτάσεις από δικαιολογηµένη αιτία ή αν αποδεικνύεται εγγράφως και το δικαστήριο κρίνει ότι ο διάδικος δεν γνώριζε, ούτε µπορούσε να είχε πληροφορηθεί εγκαίρως την ύπαρξη των εγγράφων. Κατά την έννοια των διατάξεων αυτών, ο διάδικος πρέπει αν επικαλεσθεί και αποδείξει, µε ελεύθερη απόδειξη, ότι η καθυστερηµένη προβολή του ισχυρισµού του οφείλεται σε συγκεκριµένο λόγο, ο οποίος ανταποκρίνεται στην νοµική έννοια της δικαιολογηµένης αιτίας. Η κρίση δε του δικαστηρίου, ως προς το δικαιολογηµένο της καθυστέρησης είναι ανέλεγκτη αναιρετικά. (ΑΠ 883/2001). Εξάλλου, έγγραφη απόδειξη, κατά την έννοια του άρθρου 269 παρ. 2δ ΚΠολ, αποτελεί το δηµόσιο ή ιδιωτικό έγγραφο και όχι η εισηγητική έκθεση ως προς τις περιεχόµενες σε αυτή καταθέσεις µαρτύρων. - Από τα άρθρα 522, 552, 553 και 556 παρ. 2 ΚΠολ, µε τα οποία καθορίζονται η έκταση του µεταβιβαστικού αποτελέσµατος της εφέσεως, οι αποφάσεις που υπόκεινται σε αναίρεση και τα της ασκήσεως αναιρέσεως κατά πλειόνων αποφάσεων, προκύπτει ότι, αν ασκηθεί έφεση και κριθεί στην ουσία, η απόφαση του πρωτοβάθµιου δικαστηρίου δεν υπόκειται σ' αναίρεση ως προς τα κεφάλαια για τα οποία εξεκλήθη. Τούτο δε διότι η απόφαση αυτή, σε περίπτωση µεν αποδοχής της εφέσεως, εξαφανίζεται, σε περίπτωση δε απορρίψεως της εφέσεως κατ' ουσίαν, ενσωµατώνεται στην απόφαση του δευτεροβαθµίου δικαστηρίου και συνεπώς σ' αναίρεση υπόκειται µόνο η τελευταία (ΟλΑΠ 40/1996). ΑΚ: 297, , 330, 914, ΚΠολ : 522, 552, 553, 556, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, ηµοσίευση: INLAW 2010 Αδικοπραξία - Αρχή αναλογικότητας ικαστήριο: Άρειος Πάγος Αριθµός απόφασης: 1667 Έτος: Αδικοπραξία. Προσβολή της προσωπικότητας µέσω τηλεοπτικών σταθµών πανελλαδικής εµβελείας. Χρηµατική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης. Αρχή αναλογικότητας. - Η αναλογικότητα, ως γενική αρχή του δικαίου, αναγνωριζοµένη παγίως από τη νοµολογία των δικαστηρίων ως απορρέουσα εκ των διατάξεων των άρθρων 5 παρ. 1 και 25 παρ. 1 του Συντάγµατος 1975, αλλά και των άρθρων 6 παρ. 1, 8 παρ. 2, 9 παρ. 2 και 10 παρ. 2 της ΕΣ Α και πριν από την αναγωγή της σε ρητή συνταγµατική έννοια µε την αναθεώρηση του Συντάγµατος 1975, διά του από 6/17 Απριλίου 2001 Ψηφίσµατος της Ζ Αναθεωρητικής Βουλής, µε το οποίο αντικατεστάθη η παρ. 1 του άρθρου 25 αυτού, διέπει την όλη δηµοσία δράση και δεσµεύει το νοµοθέτη, το δικαστή και τη διοίκηση. Όλα τα µέσα ασκήσεως της κρατικής εξουσίας, ο νόµος, η δικαστική απόφαση και η διοικητική πράξη, πρέπει να πληρούν τα τρία κριτήριά της, να είναι δηλαδή α) κατάλληλα, ήτοι πρόσφορα για την πραγµάτωση του επιδιωκοµένου σκοπού, β) αναγκαία, ώστε να προκαλούν τον ελάχιστο δυνατό περιορισµό στον ιδιώτη ή το κοινό και τέλος γ) εν στενή εννοία αναλογικά, να τελούν δηλαδή σε εσωτερική αλληλουχία µε τον επιδιωκόµενο σκοπό, ώστε η αναµενοµένη ωφέλεια να µην υπολείπεται της επερχοµένης εξ αυτών βλάβης. [5]

6 - Κατά το άρθρο 4 παρ. 10 του Ν. 2328/1995, που συνεπλήρωσε το άρθρο µόνο παρ. 2 του Ν. 1178/1981, η κατά το άρθρο 932 ΑΚ χρηµατική ικανοποίηση του παθόντος από προσβολές της προσωπικότητας µέσω τηλεοπτικών σταθµών πανελλαδικής εµβελείας ορίζεται όχι κατώτερη των δραχµών, εκτός αν εζητήθη από τον ενάγοντα µικρότερο ποσό. Ο καθορισµός από το νόµο του ανωτέρω ελαχίστου ποσού χρηµατικής ικανοποιήσεως σκοπό έχει να διασφαλίσει την ελαχίστη προστασία των πολιτών από ιδιαιτέρως έντονες, λόγω της µεγάλης δηµοσιότητας, προσβολές της τιµής και της υπολήψεως, γι' αυτό και είναι σύµφωνος µε την επιταγή του άρθρου 2 παρ. 1 του Συντάγµατος, που ορίζει ότι ο σεβασµός και η προστασία της αξίας του ανθρώπου αποτελούν την πρωταρχική υποχρέωση της πολιτείας. εν αποτελεί δε επέµβαση στη δικαιοδοτική εξουσία του δικαστή, αλλά άσκηση της παρεχοµένης από το άρθρο 26 παρ. 1 του Συντάγµατος εξουσίας του νοµοθέτη, ο οποίος δικαιούται κατά τη ρύθµιση των βιοτικών σχέσεων να θέτει ελάχιστα ή ανώτατα όρια, κατ' αφηρηµένη αξιολόγηση, εντός των οποίων ο δικαστής προβαίνει στην εξειδίκευση του κανόνα δικαίου ενόψει της συγκεκριµένης σχέσεως και περιπτώσεως. Το δικαστήριο όµως οφείλει να ερευνά µήπως στη συγκεκριµένη περίπτωση, µε την επιδίκαση της προβλεποµένης από το νόµο ελαχίστης χρηµατικής ικανοποιήσεως παραβιάζεται η αρχή της αναλογικότητας µεταξύ του χρησιµοποιουµένου µέτρου και του επιδιωκοµένου σκοπού, η οποία απορρέει από τη συνταγµατική αρχή του Κράτους ικαίου και έχει ήδη, ως εξετέθη, ρητώς καθιερωθεί, κατά την πρόσφατη αναθεώρηση, στο άρθρο 25 παρ. 1 του Συντάγµατος. - Στην προκειµένη περίπτωση, η αρχή της αναλογικότητας, ενόψει των ανωτέρω ανελέγκτως γενοµένων δεκτών πραγµατικών γεγονότων και των µνηµονευοµένων στην αναιρεσιβαλλοµένη απόφαση κριτηρίων, επέβαλε τη µείωση της χρηµατικής ικανοποιήσεως, ένεκα της προσγενοµένης στον παθόντα ηθικής βλάβης, κάτω του κατωτάτου νοµίµου ορίου και δη τον προσδιορισµό της στο ποσό των δραχµών Εποµένως, η απόφαση αυτή, κρίνασα οµοίως, δεν παρεβίασε την προαναφερθείσα ουσιαστική διάταξη του άρθρου 4 παρ. 10 του Ν. 2328/1995. ΑΚ: 57, 59, 914, 932, ΚΠολ : 559 αριθ. 19, ΠΚ: 361, 363, 367, Σ: 25, Νόµοι: 1178/1981, Νόµοι: 2328/1995, άρθ. 4, ηµοσίευση: INLAW 2005, Αδικοπραξία - Αρχή αναλογικότητας ικαστήριο: Άρειος Πάγος Αριθµός απόφασης: 71 Έτος: Αδικοπραξία. Εγγυητική ευθύνη ασφαλιστικής εταιρείας. Χρηµατική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης. Αρχή αναλογικότητας. - Κατά το άρθρο 932 ΑΚ σε περίπτωση αδικοπραξίας, ανεξάρτητα από την αποζηµίωση για περιουσιακή ζηµία, το δικαστήριο µπορεί να επιδικάσει εύλογη χρηµατική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης, Σε περίπτωση θανατώσεως προσώπου η χρηµατική ικανοποίηση µπορεί να επιδικασθεί στην οικογένεια του θύµατος λόγω ψυχικής οδύνης. Από τη διάταξη αυτή συνάγεται, ότι παρέχεται µε αυτή δυνητική ευχέρεια στο δικαστήριο να επιδικάσει χρηµατική ικανοποίηση και να καθορίσει το εύλογο ποσό, αφού εκτιµήσει τα υπόψη του τιθέµενα περιστατικά, (βαθµό [6]

7 πταίσµατος, είδος προσβολής, περιουσιακή και κοινωνική κατάσταση των µερών φυσικών προσώπων και σε περίπτωση θανατώσεως προσώπου, ηλικία του θύµατος και των µελών της οικογενείας του, τα οποία δοκιµάζουν ψυχική οδύνη), µε βάση τους κανόνες της κοινής πείρας και λογικής εάν κρίνει ότι επήλθε ηθική βλάβη ή ψυχική οδύνη. Εξ άλλου δεν λαµβάνεται υπόψη η περιουσιακή κατάσταση της εναγοµένης ασφαλιστικής εταιρίας γιατί η ευθύνη της τελευταίας είναι εγγυητική (ΑΠ 1670/2006). - Με το άρθρο 25 παρ. 1 εδ. τέταρτο του Συντάγµατος, όπως αυτό ισχύει µετά τη συνταγµατική αναθεώρηση του έτους 2001, τίθεται ο κανόνας ότι οι κάθε είδους περιορισµοί που µπορούν να επιβληθούν στα ατοµικά δικαιώµατα "πρέπει να προβλέπονται είτε απευθείας από το Σύνταγµα είτε από το νόµο, εφόσον υπάρχει επιφύλαξη υπέρ αυτού, και να σέβονται την αρχή της αναλογικότητας". Κατά την αρχή αυτή, η οποία ως γενική αρχή του δικαίου ίσχυε και προ της ρητής αποτυπώσεώς της στο Σύνταγµα κατά την προαναφερθείσα αναθεώρησή του, οι νοµίµως επιβαλλόµενοι περιορισµοί των ατοµικών δικαιωµάτων πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα τρία κριτήρια, πρέπει δηλαδή να είναι: α) κατάλληλοι, ήτοι πρόσφοροι για την πραγµάτωση του επιδιωκόµενου σκοπού, β) αναγκαίοι, ήτοι να συνιστούν µέτρο το οποίο, σε σχέση µε άλλα δυνάµενα να ληφθούν µέτρα, επάγεται τον ελάχιστο δυνατό περιορισµό για τον ιδιώτη ή το κοινό, και τέλος γ) εν στενή εννοία αναλογικοί, να τελούν δηλαδή σε εύλογη σχέση µε τον επιδιωκόµενο σκοπό, ώστε η αναµενόµενη ωφέλεια να µην υπολείπεται της βλάβης που προκαλούν (ΟλΑΠ 43/2005). Η αρχή της αναλογικότητας, ως κανόνας δικαίου που θέτει όρια στον περιοριστικό του ατοµικού δικαιώµατος νόµο, απευθύνεται κατ' αρχήν στο νοµοθέτη. Στο χώρο του ιδιωτικού δικαίου, ήτοι στις σχέσεις µεταξύ ιδιωτών, επίκληση της αρχής της αναλογικότητας µπορεί να γίνει αν ο κοινός νοµοθέτης είτε έχει παραβιάσει την αρχή αυτή, θεσπίζοντας µε νόµο υπέρµετρους περιορισµούς ατοµικών δικαιωµάτων, οπότε ο δικαστής µπορεί, ελέγχοντας τη συνταγµατικότητα του νόµου, να µην εφαρµόσει αυτόν (άρθρο 93 παρ. 4 του Συντάγµατος), είτε έχει παραλείψει να ασκήσει τις συνταγµατικές του υποχρεώσεις, καταλείποντας κενό, οπότε η αρχή της αναλογικότητας καλείται επικουρικώς σε εφαρµογή. Στο πεδίο των αδικοπρακτικών σχέσεων (άρθρο 914 επ. ΑΚ) και ειδικότερα στο ζήτηµα του µέτρου της επιδικαστέας χρηµατικής ικανοποιήσεως ο νόµος προβλέπει στο άρθρο 932 ΑΚ ότι το δικαστήριο µπορεί να επιδικάσει εύλογη κατά την κρίση του χρηµατική ικανοποίηση, δηλαδή χρηµατική ικανοποίηση ανάλογη µε τις περιστάσεις της συγκεκριµένης περιπτώσεως. Με τη διάταξη αυτή ο κοινός νοµοθέτης έλαβε υπόψη του την αρχή της αναλογικότητας, εξειδικεύοντάς την στο ζήτηµα του προσδιορισµού του ύψους της χρηµατικής ικανοποιήσεως, Εποµένως, σύµφωνα µε τα ανωτέρω, δεν υπάρχει έδαφος άµεσης εφαρµογής της διατάξεως του άρθρου 25 παρ. 1 εδάφιο τέταρτο του Συντάγµατος, η ευθεία δε επίκλησή της κατά τον προσδιορισµό του ύψους της χρηµατικής ικανοποιήσεως στερείται σηµασίας, αφού δεν θα οδηγούσε σε διαφορετικά, σε σχέση µε τον κατ' εφαρµογή του άρθρου 932 ΑΚ προσδιορισµό αυτής, αποτελέσµατα (ΟλΑΠ 6/2009). ΑΚ: 297, 298, 299, 914, 932, Σ: 25, ηµοσίευση: INLAW 2011 Αδικοπραξία - Γενικά ικαστήριο: Άρειος Πάγος Αριθµός απόφασης: 821 Έτος: 2004 [7]

8 - Αδικοπραξία. Υποχρέωση της Τράπεζας να προστατεύει τα συµφέροντα των πελατών της. Έλλειψη νόµιµης βάσης. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. - Κατά το άρθρο 914 ΑΚ, όποιος ζηµιώσει άλλον παράνοµα και υπαίτια έχει υποχρέωση να τον αποζηµιώσει. Κατά την έννοια της διατάξεως αυτής, η ανθρώπινη συµπεριφορά που αποτελεί το βασικό στοιχείο της αδικοπραξίας, µπορεί να συνίσταται και σε παράλειψη. Η τελευταία όµως για να οδηγήσει σε υποχρέωση αποζηµιώσεως πρέπει να είναι παράνοµη. Τούτο συµβαίνει, όταν ο υπαίτιος παραλείπει να προβεί σε θετική ενέργεια, στην οποία υποχρεούται από το νόµο, τη δικαιοπραξία, την καλή πίστη και τις κρατούσες κοινωνικές αντιλήψεις, από προηγούµενη συµπεριφορά του ή από το γενικό πνεύµα του δικαίου. Εξ άλλου, καλή πίστη, υπό την αντικειµενική έννοια που απαντάται στα άρθρα 200, 281 και 288 ΑΚ, είναι η συναλλακτική ευθύτητα, την οποία επιδεικνύει ο χρηστός και εχέφρων συναλλασσόµενος. Υπό την έννοια συνεπώς αυτή, η καλή πίστη συνιστά κριτήριο συµπεριφοράς και, άρα, κανόνα δικαίου. Βάσει αυτής, αλλά και από το όλο πνεύµα των κανόνων που ρυθµίζουν τις συναλλαγές, ιδρύεται υποχρέωση της Τράπεζας να προστατεύει τα συµφέροντα των πελατών της, των οποίων αναδέχθηκε τη διαχείριση, ενηµερώνοντας αυτούς µε ακρίβεια για τα όρια, µέχρι τα οποία µπορεί να εκταθεί η διαχείρισή της, και να αρνείται ρητώς την εκτέλεση εντολών, τις οποίες δεν µπορεί να διεξαγάγει. Ετσι, η παράλειψη της Τράπεζας να προβεί σε µια τέτοια ενηµέρωση, όταν αυτή είναι αναγκαία, συνιστά παράλειψη οφειλόµενης κατά την καλή πίστη ενέργειας, η οποία, εφόσον συντρέξουν και οι λοιποί όροι, ανάγεται σε αδικοπραξία του άρθρου 914 ΑΚ και παράγει υποχρέωση αποζηµιώσεως. Πολύ µάλλον παράγεται τέτοια υποχρέωση, όταν η Τράπεζα δια των οργάνων της προσβάλλει τα ενοχικά δικαιώµατα των πελατών της έναντι τρίτων, ιδίως εκείνα που επηρεάζουν άµεσα τα συµφέροντα, των οποίων έχει αναδεχθεί τη διαχείριση, επεµβαίνοντας στο σύνδεσµο αυτών µε το φορέα κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να µαταιώνεται η ένταξή τους στην περιουσία του δικαιούχου. - Εν προκειµένω, για να απορρίψει την προεκτεθείσα εξ αδικοπραξίας βάση της αγωγής, το Εφετείο δέχθηκε ότι τα «εµπλακέντα µε τη δοσοληψία όργανα της εναγοµένης δεν είχαν υποχρέωση να ενηµερώσουν τον ενάγοντα σχετικά µε την αδυναµία εκτέλεσης της εντολής και µε την ενεχύραση της πίστωσης, αφού αγνοούσαν τις ειδικότερες σχέσεις και συµβατικές δεσµεύσεις που είχαν συνοµολογήσει οι δύο αυτοί πελάτες τους, όπως επίσης και το αν, πληροφορούµενος ο ενάγων τα περί ενεχύρασης της πίστωσης, θα σταµατούσε ή όχι τη χρηµατοδότηση της εταιρίας. Αντιστοίχως, τα ίδια όργανα ευλόγως υπέθεταν ότι ο ενάγων, διεθνής επιχειρηµατίας και πελάτης σηµαντικού ύψους καταθέσεων σε συνάλλαγµα, θα είχε λάβει τα ενδεδειγµένα νόµιµα εξασφαλιστικά των χρηµάτων του µέτρα, µη αρκεσθείς σε απλές - και ελάχιστα εξασφαλιστικές- προς την Τράπεζά του εντολές, την αποδοχή και, κυρίως, την εν συνεχεία υλοποίηση των οποίων δεν φρόντισε να πληροφορηθεί». Με τις αιτιολογίες αυτές η προσβαλλόµενη απόφαση, ενώ δέχεται εµµέσως ότι, στο πλαίσιο των συναλλακτικών τους δεσµών, η αναιρεσίβλητος Τράπεζα είχε υποχρέωση να ενηµερώσει τον πελάτη της για την αδυναµία της να επαναπιστώσει τους λογαριασµούς του µε χρήµατα από το τίµηµα της πώλησης των εµπορευµάτων της δανειολήπτριας και να προστατεύσει έτσι τα συµφέροντά του, στη συνέχεια εξήρτησε την υλοποίηση της υποχρέωσης αυτής από την γνώση α) των ειδικότερων σχέσεων και συµβατικών δεσµεύσεων χρηµατοδότου και χρηµατοδοτουµένου, καθώς και των µελλοντικών προθέσεων του αναιρεσείοντος για το αν, πληροφορούµενος την πρεκτεθείσα αδυναµία της Τράπεζας, θα σταµατούσε ή όχι τη χρηµατοδότηση της εταιρίας, χωρίς να αιτιολογεί γιατί οι συναλλακτικές σχέσεις τρίτων ή οι µελλοντικές προθέσεις του πελάτη της αποβαίνουν ρυθµιστής των δικών της υποχρεώσεων και β) [8]

9 από την τεκµαιρόµενη συναλλακτική εµπειρία αυτού, ως διεθνούς επιχειρηµατία, πράγµα που σηµαίνει ότι οι υποχρεώσεις της Τράπεζας, ως οργάνου πίστεως, εκτιµήθηκε ότι δεν είναι ίδιες έναντι όλων των πελατών, αλλά ποικίλλουν ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά του πελάτη. Ετσι όµως πράττοντας, η προσβαλλόµενη απόφαση διέλαβε ανεπαρκείς αιτιολογίες σε ζήτηµα που ασκεί ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης, µε αποτέλεσµα να καθίσταται ανέφικτος ο αναιρετικός έλεγχος της ορθής ή µη απορρίψεως της αγωγής, γι' αυτό και πρέπει ν' αναιρεθεί, σύµφωνα µε τον τέταρτο λόγο αναιρέσεως, κατά το εκ του άρθρου 559 αριθµ. 19 ΚΠολ δεύτερο µέρος του. ΑΚ: 200, 281, 288, 914, ηµοσίευση: INLAW 2004 Αδικοπραξία - Γενικά ικαστήριο: Άρειος Πάγος Αριθµός απόφασης: 1946 Έτος: Αναγκαστική εκτέλεση. Ασκηση ουσιαστικού δικαιώµατος που ανήκει στο δηµόσιο δίκαιο, αποτελεί και η µέσω αναγκαστικής εκτελέσεως πραγµάτωση της απαιτήσεως του δανειστή. Η καταχρηστική όµως άσκηση του δικαιώµατος αυτού, εφόσον συντρέχουν και οι λοιποί όροι του άρθρου 914 ΑΚ, συνιστά αδικοπραξία. Εγγραφή υποθήκης από την ΑΤΕ. - Η εκ µέρους της εναγοµένης εγγραφή υποθήκης - και όχι κατασχετήριας επιταγής όπως αβάσιµα ισχυρίζεται ο ενάγων µε την αγωγή του- αποτελεί ενάσκηση ουσιαστικού δικαιώµατος το οποίο ασκήθηκε µέσα στα αντικειµενικά όρια της καλής πίστης των χρηστών ηθών και του οικονοµικού και κοινωνικού σκοπού αυτού. Η άσκηση του δικαιώµατος αυτού της εναγοµένης- καθώς και η µεταγενέστερη κοινοποίηση κατασχετήριας επιταγής- δεν είναι καταχρηστική µε την έννοια του άρθρου 281 ΑΚ, και συνεπώς δεν έλαβε χώρα παρανοµία της εναγοµένης η οποία αν συνέτρεχαν και οι λοιπές προϋποθέσεις του άρθρου 914 ΑΚ, - ήτοι υπαιτιότητα, ζηµία και αιτιώδη συνάφεια- θα γεννούσε υποχρέωση της εναγοµένης για αποζηµίωση και αποκατάσταση ηθικής βλάβης. Ακολούθως, το Εφετείο δέχθηκε την έφεση της εναγοµένης (ήδη αναιρεσίβλητης), εξαφάνισε την ερήµην της τελευταίας εκδοθείσα πρωτοβάθµια απόφαση και στη συνέχεια, δικάζοντας επί της αγωγής, απέρριψε αυτή ως κατ' ουσίαν αβάσιµη. Έτσι κρίνοντας το Εφετείο δεν παραβίασε µε εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή τις ουσιαστικού δικαίου διατάξεις των άρθρων 281, 914 και 932 ΑΚ, καθόσον τα γενόµενα ως άνω δεκτά πραγµατικά περιστατικά δεν ανταποκρίνονται στις προϋποθέσεις εφαρµογής τους ειδικότερα δεν ενέχουν προφανή υπέρβαση των αξιολογικών ορίων που θέτει το άρθρο 281 ΑΚ. ιέλαβε, άλλωστε, στην απόφασή του πλήρεις, σαφείς και χωρίς αντιφάσεις αιτιολογίες, έτσι ώστε να καθίσταται εφικτός ο αναιρετικό έλεγχος ως προς την ορθότητα ή µη της εφαρµογής των ειρηµένων διατάξεων. ΑΚ: 281, 914, 932, ΚΠολ : 116, 933, Σ: 20, 25, ηµοσίευση: Ελλ νη 2010, σελίδα 433 * Χρη ικ 2010, σελίδα 69 Αδικοπραξία - Γενικά ικαστήριο: Άρειος Πάγος Αριθµός απόφασης: 51 [9]

10 Έτος: Αδικοπραξία και δεδικασµένο. Χρηµατική ικανοποίηση για ηθική βλάβη. - Aπό το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 322, 324 και 331 ΚΠολ και 914, 297 και 298 ΑΚ, προκύπτει ότι η τελεσίδικη απόφαση που εκδόθηκε επί αγωγής αποζηµιώσεως λόγω θανάτωσης ή βλάβης του σώµατος ή της υγείας προσώπου, αποτελεί δεδικασµένο για τη νέα δίκη αποζηµίωσης µε την ίδια ιστορική και νοµική αιτία, ως προς τις συνθήκες υπό τις οποίες έλαβε χώρα η αδικοπραξία, την ευθύνη του υπαιτίου, την τυχόν συνυπαιτιότητα του παθόντος και τη ζηµία που έπαθε ο ενάγων για το χρονικό διάστηµα που αναφέρεται στην πρώτη αγωγή, όχι όµως και για το µεταγενέστερο χρόνο, κατά τον οποίο η αδικοπραξία είναι δυνατόν να εξακολουθήσει να έχει επιζήµιες συνέπειες, γιατί αυτές δεν είχαν προβληθεί, ούτε καταστεί αντικείµενο έρευνας κατά την πρώτη αγωγή. Εποµένως, αν υπάρξει τελεσίδικη κρίση, ως προς την αδικοπρακτική ευθύνη του υπόχρεου για ορισµένο χρονικό διάστηµα, το παραγόµενο από την απόφαση αυτή δεδικασµένο εκτείνεται και ευθέως (άρθρα 322 και 324 ΚΠολ ) και εµµέσως (άρθρο 331 ΚΠολ ), µόνο στο χρονικό διάστηµα, για το οποίο ζητήθηκε αποζηµίωση και δεν εκτείνεται και στη µελλοντική αξίωση, εφόσον αυτή δεν κατήχθη σε δίκη και δεν κρίθηκε. - Κατά την διάταξη του άρθρου 932 ΑΚ, "σε περίπτωση αδικοπραξίας, ανεξάρτητα από την αποζηµίωση για την περιουσιακή ζηµία, το δικαστήριο µπορεί να επιδικάσει εύλογη κατά την κρίση του χρηµατική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης. Αυτό ισχύει, ιδίως, για εκείνον που έπαθε προσβολή της υγείας, της τιµής ή της αγνείας του ή στερήθηκε την ελευθερία του. Από τον συνδυασµό της διατάξεως αυτής προς τις διατάξεις των αυτών, ως άνω, διατάξεων των άρθρων 321, 324 ΚΠολ, συνάγεται, ότι το δεδικασµένο το οποίο προκύπτει από τελεσίδικη δικαστική απόφαση, που επιδικάζει στον παθόντα χρηµατική ικανοποίηση, λόγω ηθικής βλάβης, δεν εµποδίζει την µεταγενέστερη, µε νέα αγωγή, µεταξύ των ίδιων προσώπων, επιδίωξη περαιτέρω πρόσθετης χρηµατικής ικανοποιήσεως πάλι λόγω ηθικής βλάβης. Τούτο, όµως, προϋποθέτει απρόβλεπτη, δυσµενή εξέλιξη της υγείας του (ήτοι µεταγενέστερες δυσµενείς συνέπειες και επιπλοκές), δηλαδή στηρίζεται σε περιστατικά µιας ήδη επελθούσας στο παρελθόν ζηµιογόνου αιτίας, τα οποία δεν µπορούσαν να ληφθούν υπ' όψη στην προηγούµενη δίκη, γιατί δεν ήσαν αντικειµενικώς διαγνωστά και η επέλευσή των δεν ήταν προβλεπτή, από την αρχή, κατά τα διδάγµατα της ιατρικής επιστήµης. Εποµένως, δεν καλύπτονται από το δεδικασµένο της τελεσίδικης αποφάσεως, η οποία εξεδόθη επί της πρώτης αγωγής του παθόντος, οι δυσµενείς συνέπειες, που αποτελούν επιδείνωση της υπάρχουσας καταστάσεως της υγείας αυτού και δεν µπορούσαν να προβλεφθούν από την αρχή ότι θα επέλθουν κατά την συνήθη πορεία των πραγµάτων, δηλαδή δεν µπορούσε κανείς να υπολογίσει κατά το πέρας της προφορικής συζητήσεως ενώπιον του Πρωτοδίκου δικαστηρίου. Η κρίση δε του δικαστηρίου της ουσίας περί του προβλεπτού ή µη της µέλλουσας επιδεινώσεως της καταστάσεως της υγείας του παθόντος, προκύπτουσα από τις αποδείξεις ή τα εκτιθέµενα στην αγωγή, ως εκτίµηση πραγµατικών γεγονότων, δεν ελέγχεται αναιρετικώς. - Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αρ. 14 του ΚΠολ, "αναίρεση επιτρέπεται µόνο αν το δικαστήριο παρά το νόµο κήρυξε ή δεν κήρυξε ακυρότητα, έκπτωση από δικαίωµα ή απαράδεκτο" και τέλος, ο, από το πρώτο µέρος της διατάξεως του άρθρου 559 αριθ. 16 ΚΠολ, λόγος αναιρέσεως ιδρύεται, αν το δικαστήριο, το οποίο προέβη αυτεπαγγέλτως ή κατά πρόταση κάποιου από τους διαδίκους σε έρευνα για τη συνδροµή ή όχι των προϋποθέσεων του δεδικασµένου, κατά παράβαση του νόµου, δέχθηκε ότι υπάρχει ή ότι δεν υπάρχει δεδικασµένο. Στον έλεγχο του Αρείου Πάγου υπόκειται η κρίση του δικαστηρίου της ουσίας για τη συνδροµή ή µη των κατά το [10]

11 άρθρο 324 ΚΠολ προϋποθέσεων του δεδικασµένου, εφόσον η κρίση αυτή στηρίζεται σε διαδικαστικά έγγραφα, όπως είναι η αγωγή και οι δικαστικές αποφάσεις, η εκτίµηση του περιεχοµένου των οποίων, κατά το άρθρο 561 παρ. 2 ίδιου Κώδικα, ελέγχεται από τον Άρειο Πάγο. ΑΚ: 297, 298, 914, 932, ΚΠολ : 322, 324, 331, 559 αριθ. 16, ηµοσίευση: INLAW 2011 Αναδοχή χρέους - Μεταβίβαση οµάδας περιουσίας ικαστήριο: Άρειος Πάγος Αριθµός απόφασης: 909 Έτος: Αναδοχή χρέους. Μεταβίβαση οµάδας περιουσίας. Σωρευτική αναδοχή. Κατάλοιπο αλληλόχρεου λογαρισµού. Λήψη υπόψη µη επιτραπέντων αποδεικτικών µέσων. - Με τη διάταξη του άρθρου 479 του ΑΚ, στην οποία ορίζεται ότι "αν µε σύµβαση µεταβιβάστηκε περιουσία ή επιχείρηση αυτός που αποκτά ευθύνεται απέναντι στο δανειστή έως την αξία των µεταβιβαζοµένων στοιχείων για χρέη που ανήκουν στην περιουσία ή στην επιχείρηση. Η ευθύνη αυτού που µεταβιβάζει εξακολουθεί να υπάρχει...", καθιερώνεται αναγκαστική εκ του νόµου σωρευτική αναδοχή των χρεών µε την έννοια του άρθρου 477 του ΑΚ και δηµιουργείται έτσι παθητική εις ολόκληρον ενοχή µεταξύ του µεταβιβάζοντος και του αποκτώντος, από αυτούς δε τους δύο ο µεν πρώτος ευθύνεται απεριόριστα, ο δε δεύτερος περιορισµένα και συγκεκριµένα µέχρι την αξία των µεταβιβαζοµένων κατά τον χρόνο της µεταβίβασης. Για τη δηµιουργία, όµως, της σωρευτικής αυτής αναδοχής απαιτείται να περιλαµβάνει η µεταβίβαση ένα προς ένα όλα τα στοιχεία, που συνιστούν το ενεργητικό της περιουσίας, έστω και αν εξαιρέθηκαν από αυτή αντικείµενα ασήµαντης αξίας. Επί µεταβιβάσεως µεµονωµένων αντικειµένων, πρέπει αυτά να αποτελούν όλο το ενεργητικό της περιουσίας ή το σηµαντικότερο ποσοστό αυτής. Επιπλέον, πρέπει να τελούσε εν γνώσει ο αποκτών, ότι του µεταβιβάστηκε η όλη περιουσία ως σύνολο ή το σηµαντικότερο ποσοστό της. Η γνώση αυτή θεωρείται ότι υπάρχει και όταν, ενόψει των συνθηκών υπό τις οποίες έγινε η µεταβίβαση, γνώριζε ο αποκτών την εν γένει περιουσιακή κατάσταση του µεταβιβάζοντος και µπορούσε να αντιληφθεί ότι η περιουσία που του µεταβιβάστηκε αποτελούσε το σύνολο αυτής ή το σηµαντικότερο ποσοστό της. Οι πιο πάνω ρυθµίσεις ισχύουν και όταν ολόκληρη η περιουσία ή επιχείρηση του οφειλέτη µεταβιβάζεται σε άλλον όχι µε µία αλλά µε περισσότερες µεταβιβαστικές πράξεις και µάλιστα είτε συγχρόνως είτε διαδοχικά, µε την προϋπόθεση όµως, στην τελευταία περίπτωση, οι πράξεις να αποτελούν µεταξύ τους ενότητα ή, µε άλλη διατύπωση, να βρίσκονται σε στενή χρονική και οικονοµική σχέση. Οι διατάξεις όµως αυτές δεν εφαρµόζονται όταν το σύνολο περιουσίας ή επιχειρήσεως µεταβιβάζεται τµηµατικά σε περισσότερα διαφορετικά πρόσωπα, εκτός αν εκείνοι που αποκτούν γνωρίζουν αυτό, ότι δηλαδή οι πλείονες συµβάσεις έγιναν µε τον αυτό σκοπό της µεταβίβασης της περιουσίας, οπότε η ευθύνη καθενός από αυτούς περιορίζεται ανάλογα µε το τµήµα της περιουσίας που αποκτούν. Ως χρέη της περιουσίας που µεταβιβάστηκε, νοούνται οποιασδήποτε φύσεως, είτε εκ συµβάσεως είτε εξ αδικοπραξίας (εκτός των προσωποπαγών), αρκεί ο γενεσιουργός αυτών νοµικός λόγος να υπήρχε κατά τον χρόνο της µεταβίβασης, µε την έννοια δε αυτή περιλαµβάνονται και εκείνα που, κατά τον χρόνο της µεταβιβαστικής σύµβασης, τελούν υπό προθεσµία ή αίρεση, καθώς και εκείνα που προέρχονται από µεταβολή ή επέκταση της ενοχής, η οποία υπήρχε κατά τον χρόνο τη µεταβίβασης. Για την [11]

12 ευθύνη του αποκτώντος δεν απαιτείται να γνώριζε αυτός την ύπαρξη των χρεών, κατά τον χρόνο της µεταβίβασης, ούτε επίσης απαιτείται αυτά να είχαν αναγνωρισθεί δικαστικώς σε δίκη µεταξύ του µεταβιβάζοντος οφειλέτη και του δανειστή, µέχρι του χρόνου της µεταβίβασης. - Ο από το άρθρο 559 αρ. 11 περ. α' ΚΠολ λόγος αναίρεσης ιδρύεται αν το δικαστήριο της ουσίας για την απόδειξη ή ανταπόδειξη ουσιώδους για την έκβαση Ι της δίκης ισχυρισµού των διαδίκων έλαβε υπόψη αποδεικτικά µέσα, από τα αναφερόµενα στο άρθρο 339 του ίδιου Κώδικα, που στη συγκεκριµένη περίπτωση δεν επιτρέπονται από το νόµο. Για να είναι, εποµένως, ορισµένος και παραδεκτός ο λόγος αυτός πρέπει να καθορίζεται στο αναιρετήριο και η σχετική διάταξη αυτός νόµου που απαγορεύει το φερόµενο ως παρά τον νόµο ληφθέν υπόψη αποδεικτικό µέσο στη συγκεκριµένη περίπτωση. Εξ άλλου, η περιλαµβανόµενη στη σύµβαση παροχής πιστώσεως µε ανοικτό (αλληλόχρεο) λογαριασµό ειδική συµφωνία ότι η οφειλή του πιστούχου προς την πιστώτρια Τράπεζα, που θα προκύψει από το οριστικό κλείσιµο της πιστώσεως, θα αποδεικνύεται από το απόσπασµα των εµπορικών βιβλίων της Τράπεζας, είναι, ως δικονοµική σύµβαση, έγκυρη. Το απόσπασµα αυτό, στο οποίο αποτυπώνεται η κίνηση, το κλείσιµο του λογαριασµού και το κατάλοιπο, επέχει θέση αποδεικτικού µέσου µε ισχύ ιδιωτικού εγγράφου, το αντίγραφο δε αυτού έχει αποδεικτική δύναµη ίση µε το πρωτότυπο, εφόσον η ακρίβεια τούτου βεβαιώνεται από αρµόδια αρχή ή δικηγόρο, δεν µπορεί δε να προσδώσει την αποδεικτική αυτή δύναµη η βεβαίωση της ακρίβειας του αντιγράφου από τον αρµόδιο υπάλληλο της πιστώτριας Τράπεζας. - Xρέος της περιουσίας που µεταβιβάστηκε από τον οφειλέτη αποτελεί και το κατάλοιπο του, κατά τα άρθρα 874 ΑΚ, 112 ΕισΝΑΚ και του ν.δ. της 17/7-13/ "περί ειδικών διατάξεων επί ανωνύµων εταιρειών", αλληλοχρέου λογαριασµού, που τηρείται για την εξυπηρέτηση παροχής πίστωσης από τράπεζα στον οφειλέτη εφόσον η σχετική σύµβαση παροχής πίστωσης έχει καταρτισθεί πριν τη µεταβιβαστική της περιουσίας του οφειλέτη σύµβαση, ανεξαρτήτως αν το οριστικό κλείσιµο του λογαριασµού έγινε από την πιστώτρια, σύµφωνα µε τους όρους της πιστωτικής σύµβασης, µετά την κατάρτιση της µεταβιβαστικής σύµβασης, αφού και στην περίπτωση αυτή η γενεσιουργός της απαίτησης της πιστώτριας τράπεζας ενοχή υπήρχε κατά τον χρόνο της µεταβίβασης, τα δε σχετικά κονδύλια των πιστωχρεώσεων του λογαριασµού αποβάλλουν, µε την καταχώρησή τους σ' αυτόν, την αυτοτέλεια τους και καθίστανται κονδύλια του λογαριασµού, ώστε απαιτητό να είναι το προκύπτον κατά το κλείσιµο αυτού κατάλοιπο. ιάφορη εκδοχή θα κατέληγε στο άτοπο να είναι ελεύθερος ο πιστούχος, γνωρίζοντας σε δεδοµένη στιγµή την παθητική σε βάρος του κατάσταση, που προκύπτει από την αντιπαραβολή των κονδυλίων πίστωσης και χρέωσης, να προβαίνει χωρίς κύρωση και χωρίς τον κίνδυνο, σε µεταβίβαση όλων των περιουσιακών του στοιχείων, πριν από το οριστικό κλείσιµο του λογαριασµού, προς βλάβη του δανειστή του. Η αγωγή του δανειστή, µε έρεισµα την ύπαρξη συµβάσεως περί µεταβιβάσεως περιουσίας ή ποσοστού αυτής, πρέπει να διαλαµβάνει α) την ύπαρξη τέτοιας συµβάσεως, β) τις κατά του µεταβιβάσαντος απαιτήσεις του, που είχαν γεννηθεί πριν από τη σύµβαση και γ) σε περίπτωση µεταβιβάσεως µεµονωµένων περιουσιακών στοιχείων που εξαντλούν την περιουσία ή αποτελούν το πλέον σηµαντικό τµήµα αυτής, το γεγονός ότι εκείνος που απέκτησε γνώριζε αυτό ή ήταν σε θέση να το γνωρίζει, κατά τις αντιλήψεις των συναλλαγών. ΑΚ: 361, 477, 479, 873, ΚΠολ : 559 αριθ. 11, ηµοσίευση: INLAW 2010 * Ελλ νη 2010, σελίδα 999 * ΝοΒ 2011, σελίδα 294, σχολιασµός Νικόλαος Γ. Νάκης * ΕΕ 2010, σελίδα 458 [12]

13 Αντιπροσώπευση - Άµεση και έµµεση αντιπροσώπευση ικαστήριο: Άρειος Πάγος Αριθµός απόφασης: 213 Έτος: Αντιπροσώπευση. Άµεση αντιπροσώπευση. Συναίνεση. ιάθεση από µη δικαιούχο. Έλλειψη νόµιµης βάσης. Παραµόρφωση περιεχοµένου εγγράφου. Παρά το νόµο αποδοχή πραγµάτων που έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης ως αληθινών χωρίς απόδειξη. Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων. - Κατά τη διάταξη του άρθρου 211 εδ. α' ΑΚ, δήλωση βούλησης από κάποιον (αντιπρόσωπο) στο όνοµα άλλου (αντιπροσωπευοµένου) µέσα στα όρια της εξουσίας αντιπροσώπευσης ενεργεί αµέσως υπέρ και κατά του αντιπροσωπευοµένου. Κατά δε τη διάταξη του άρθρου 212 ΑΚ, αν δεν µπορεί να διαγνωσθεί, ότι κάποιος ενεργεί στο όνοµα άλλου, θεωρείται ότι ενεργεί στο δικό του όνοµα. Από τις διατάξεις αυτές σαφώς προκύπτει, ότι, επί δικαιοπραξίας που επιχειρήθηκε από κάποιον στο όνοµα άλλου, υποκείµενο αυτής δεν είναι εκείνος που την επιχειρεί, αλλά εκείνος για λογαριασµό του οποίου επιχειρείται, και, εποµένως, ο αντιπρόσωπος, ενεργώντας αντί του αντιπροσωπευοµένου και για λογαριασµό του, παράγει µε την απ' αυτόν επιχειρούµενη πράξη δικαιώµατα και υποχρεώσεις για τον αντιπροσωπευθέντα και όχι για τον εαυτό του. - Κατά τη διάταξη του άρθρου 236 ΑΚ, αν για να είναι έγκυρη µια δικαιοπραξία χρειάζεται η συγκατάθεση τρίτου (συναίνεση), αυτή παρέχεται µε δήλωση προς το ένα ή το άλλο µέρος, και, εφόσον ο νόµος δεν ορίζει διαφορετικά, δεν είναι ανάγκη να γίνει µε τον τύπο που απαιτείται για τη δικαιοπραξία. - Κατά το άρθρο 239 ΑΚ, διάθεση αντικειµένου από µη δικαιούχο είναι έγκυρη, αν έγινε µε τη συναίνεση του δικαιούχου, ενώ διάθεση χωρίς αυτή τη συναίνεση, εφόσον ο νόµος δεν ορίζει διαφορετικά, ισχυροποιείται, αν ο δικαιούχος την εγκρίνει ή αν αυτός που διέθεσε αποκτήσει το αντικείµενο ή κληρονοµηθεί από το δικαιούχο. - Κατά την έννοια της διάταξης του άρθρου 559 αριθ. 19 ΚΠολ, η απόφαση δεν έχει νόµιµη βάση, όταν στο αιτιολογικό, που συνιστά την ελάσσονα πρόταση του δικανικού συλλογισµού, δεν αναφέρονται καθόλου ή αναφέρονται ανεπαρκώς ή αντιφατικώς τα πραγµατικά περιστατικά, στα οποία το δικαστήριο της ουσίας στήριξε την κρίση του επί ζητήµατος µε ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης και, έτσι, δεν µπορεί να ελεγχθεί αν, στη συγκεκριµένη περίπτωση, συνέτρεχαν ή όχι οι όροι του κανόνα ουσιαστικού δικαίου που εφαρµόστηκε. Αντίθετα, η απόφαση δεν στερείται νόµιµης βάσης, όταν οι πιο πάνω ελλείψεις αφορούν την εκτίµηση των αποδείξεων (άρθρο 561 παρ. 1 Κ.Πολ..) και, ειδικότερα, αναφέρονται στην ανάλυση, αξιολόγηση και στάθµιση του πορίσµατος που εξάγεται από αυτές, αρκεί µόνο το πόρισµα να εκτίθεται µε σαφήνεια (ΟλΑΠ 24/1992). - Ο προβλεπόµενος από τον αριθµό 20 του άρθρου 559 Κ.Πολ.. λόγος αναίρεσης για παραµόρφωση εγγράφου συνίσταται στο διαγνωστικό λάθος της απόδοσης από το δικαστήριο της ουσίας σε αποδεικτικό, µε την έννοια άρθρων 339 και 432 Κ.Πολ.., έγγραφο, περιεχοµένου καταδήλως διαφορετικού από το αληθινό, εξαιτίας του οποίου καταλήγει σε πόρισµα επιζήµιο για τον αναιρεσείοντα. εν περιλαµβάνει όµως και την περίπτωση που το δικαστήριο, από την εκτίµηση και αξιολόγηση του αληθινού περιεχοµένου του εγγράφου, έστω και εσφαλµένα, καταλήγει σε συµπέρασµα αντίθετο από εκείνο που θεώρησε ως ορθό ο αναιρεσείων, γιατί τότε πρόκειται για αιτίαση σχετική µε την εκτίµηση πραγµάτων, η οποία δεν ελέγχεται από τον Άρειο Πάγο. Πρέπει δε την παραπάνω επιζήµια κρίση του για τον αναιρεσείοντα να σχηµάτισε το δικαστήριο αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο από το έγγραφο που [13]

14 φέρεται ως παραµορφωµένο, προϋπόθεση, η οποία δεν συντρέχει, όταν το εν λόγω έγγραφο εκτιµήθηκε µαζί µε άλλα αποδεικτικά µέσα, χωρίς να εξαίρεται η σηµασία του σε σχέση µε το πόρισµα για την αλήθεια ή αναλήθεια του γεγονότος που αποδείχθηκε, γιατί στην τελευταία αυτή περίπτωση δεν είναι δυνατή η εξακρίβωση της ιδιαίτερης αποδεικτικής σηµασίας του. Εξάλλου, ως έγγραφο, η παραµόρφωση του περιεχοµένου του οποίου ιδρύει λόγο αναίρεσης από το άρθρο 559 αριθ. 20 ΚΠολ, νοείται αυτό που προβλέπεται ως αποδεικτικό µέσο στα άρθρα 339 και 432 εποµ. ΚΠολ. Η έκθεση πραγµατογνωµοσύνης είναι ιδιαίτερο µέσο και δεν αποτελεί έγγραφο, κατά την έννοια του ανωτέρω άρθρου 559 αριθ. 20 ΚΠολ. - Κατά το άρθρο 559 αρ.10 ΚΠολ, όπως ίσχυε πριν την τροποποίησή του µε το ν. 2915/2001, αναίρεση επιτρέπεται και αν το δικαστήριο παρά το νόµο δέχθηκε πράγµατα που έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης ως αληθινά χωρίς απόδειξη ή δεν διέταξε απόδειξη γι' αυτά. "Πράγµατα", κατά την έννοια της διάταξης αυτής, είναι οι πραγµατικοί ισχυρισµοί που έχουν αυτοτελή ύπαρξη και τείνουν στη θεµελίωση, παρακώλυση ή κατάλυση ουσιαστικού ή δικονοµικού δικαιώµατος, το οποίο ασκήθηκε, είτε ως επιθετικό (βάση αγωγής, ανταγωγής) είτε ως αµυντικό (ένσταση, αντένσταση) µέσο, αλλ' όχι και οι ισχυρισµοί που αποτελούν άρνηση της αγωγής ή επιχειρήµατα νοµικά ή πραγµατικά, τα οποία αντλούνται από την εκτίµηση των αποδείξεων, καθώς και οι ισχυρισµοί που συνιστούν επιχειρήµατα για την υποστήριξη των απόψεων των διαδίκων (ΟλΑΠ 3/97). - Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 335, και 346 ΚΠολ προκύπτει, ότι το δικαστήριο της ουσίας, προκειµένου να σχηµατίσει τη δικανική του πεποίθηση για τη βασιµότητα των πραγµατικών ισχυρισµών των διαδίκων, που ασκούν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης, υποχρεούται να λαµβάνει υπόψη όλα τα αποδεικτικά µέσα που επικαλούνται και προσκοµίζουν οι διάδικοι, η παράβαση δε της υποχρέωσης αυτής του δικαστηρίου ιδρύει αναιρετικό λόγο από τον αριθµό 11 περ. γ' του άρθρου 559 ΚΠολ. ΑΚ: 211, 212, 236, 239, ΚΠολ : 559 αριθ. 10, 559 αριθ. 11, 559 αριθ. 19, 559 αριθ. 20, ηµοσίευση: INLAW 2011 Γενικοί Όροι Συναλλαγών - Καταχρηστικότητα όρων ικαστήριο: Άρειος Πάγος Αριθµός απόφασης: 652 Έτος: Καταχρηστικοί όροι των συναλλαγών (ΓΟΣ) σε τραπεζική σύµβαση. Πιστωτικές κάρτες. Αγωγή ένωσης καταναλωτών. Χρηµατική ικανοποίηση για ηθική βλάβη. Απόφαση του διοικητικού συµβουλίου για την άσκηση της προβλεπόµενης από τις διατάξεις αυτού συλλογικής αγωγής. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. ΑΚ: 173, 174, 200, 281, 299, 332, 371, 914, 932, Νόµοι: 2251/1994, άρθ. 2, 3, 6, 7, 8, 10, 16, 17, Νόµοι: 3587/2007, άρθ. 10, 13, ηµοσίευση: ΕΕ 2010, σελίδα 943 * ΕΤρΑξΧρ 2010, σελίδα 85 ιαζύγιο - Γονική µέριµνα και διατροφή ικαστήριο: Άρειος Πάγος Αριθµός απόφασης: 121 Έτος: 2011 [14]

15 - Γονική µέριµνα. Επιµέλεια τέκνου. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη νόµιµης βάσης. Παρά τον νόµο λήψη υπόψη αποδείξεων που δεν προσκοµίσθηκαν. Παραµόρφωση του περιεχοµένου εγγράφου. - Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 1510, 1511, 1512, 1514 του ΑΚ συνάγεται ότι η γονική µέριµνα, η οποία περιλαµβάνει την επιµέλεια του προσώπου του τέκνου, την διοίκηση της περιουσίας του και την εκπροσώπηση του σε κάθε υπόθεση ή δικαιοπραξία ή δίκη, ασκείται από τους γονείς του. Είναι δε έννοια ευρύτερη της επιµέλειας, η οποία (επιµέλεια) περιλαµβάνει την ανατροφή, την επίβλεψη, την µόρφωση και την εκπαίδευση του τέκνου, καθώς και τον προσδιορισµό του τόπου της διαµονής του. Στην περίπτωση όµως διακοπής της συζυγικής συµβιώσεως, όταν ανατρέπονται πλέον οι συνθήκες της ζωής της οικογένειας, καταργείται ο συζυγικός οίκος, δηµιουργείται χωριστή εγκατάσταση του καθενός από τους γονείς και ανακύπτει θέµα της διαµονής των ανηλίκων τέκνων πλησίον του πατέρα ή της µητέρας τους, η ρύθµιση της γονικής µέριµνας αυτών γίνεται από το δικαστήριο. Ως κατευθυντήρια γραµµή για την άσκηση της γονικής µέριµνας, στην περίπτωση διαφωνίας των γονέων των τέκνων και της προσφυγής τους στο δικαστήριο, αλλά και πυρήνας για τον προσδιορισµό της ασκήσεως της γονικής µέριµνας του ανηλίκου είναι το αληθινό συµφέρον του τέκνου, που αποσκοπεί στην ανάπτυξη του ανηλίκου σε µία ανεξάρτητη και υπεύθυνη προσωπικότητα. Για την εξειδίκευση της αοριστίας αυτής νοµικής έννοιας δεν παρέχονται από τον νοµοθέτη εκ των προτέρων σταθερά προσδιοριστικά στοιχεία πέραν από το επιβαλλόµενο στον δικαστή καθήκον να σεβασθεί την ισότητα µεταξύ των γονέων και να µην κάνει διακρίσεις εξαιτίας του φύλου, της κοινωνικής προέλευσης ή της περιουσιακής - οικονοµικής κατάστασής τους. Η µικρή ηλικία του ανηλίκου τέκνου και το φύλο του δεν αποτελούν κυρίαρχο κατά νόµο στοιχείο για το προσδιορισµό του συµφέροντος του ανηλίκου αναφορικά µε την ανάθεση της γονικής µέριµνας στον ένα ή τον άλλο από τους γονείς του, γιατί η άποψη ότι η γονική µέριµνα των µικρής ηλικίας τέκνων πρέπει να ανατίθεται στη µητέρα τους λόγω του ότι έχουν ανάγκη της µητρικής στοργής και ιδιαίτερων περιποιήσεων, εξακολουθεί να ισχύει, κατά τις νεώτερες ιατρικές παιδαγωγικές και ψυχολογικές έρευνες, µόνο για την νηπιακή ηλικία, για την οποία αναγνωρίζεται σαφής βιοκοινωνική υπεροχή στη µητέρα, ενώ για το µεταγενέστερο χρόνο αναγνωρίζεται ο σοβαρός ρόλος του πατέρα στην όλη διαµόρφωση των διαπροσωπικών σχέσεων του τέκνου. Στην δικαστική συνεπώς κρίση καταλείπεται ευρύ πεδίο ώστε, αφού ληφθούν υπόψη, όλες οι σχέσεις και οι περιστάσεις, να καταλήξει σε ρύθµιση τέτοια, που να εξυπηρετείται καλύτερα το συµφέρον του ανηλίκου τέκνου. Κρίσιµα προς τούτο στοιχεία είναι, µεταξύ άλλων, η καταλληλότητα του ή των γονέων για την ανάληψη του έργου της διαπαιδαγωγήσεως και της περιθάλψεως του ανηλίκου τέκνου, και οι έως τότε δεσµοί του τέκνου µε τους γονείς και αδελφούς του. Για το σκοπό τούτο λαµβάνεται υπόψη η προσωπικότητα και η παιδαγωγική καταλληλότητα του κάθε γονέα και συνεκτιµώνται οι συνθήκες κατοικίας και η οικονοµική κατάσταση τούτων (ΑΠ 952/2007). - Kατά τη διάταξη του άρθρ. 559 αριθ. 1 του ΚΠολ αναίρεση επιτρέπεται µόνο αν παραβιάστηκε κανόνας του ουσιαστικού δικαίου στον οποίο περιλαµβάνονται και οι ερµηνευτικοί κανόνες των δικαιοπραξιών 173 και 200 του ΑΚ. Ο κανόνας δικαίου παραβιάζεται, αν δεν εφαρµοστεί, ενώ συνέτρεχαν οι πραγµατικές προϋποθέσεις για την εφαρµογή του, ή αν εφαρµοστεί, ενώ δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις αυτές, καθώς και αν εφαρµοστεί εσφαλµένα, η δε παραβίαση εκδηλώνεται είτε µε ψευδή ερµηνεία, είτε µε κακή εφαρµογή, δηλαδή µε εσφαλµένη υπαγωγή (ΟλΑΠ 7/2006, ΟλΑΠ 4/2005). [15]

16 - Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 19 του ΚΠολ, αναίρεση επιτρέπεται αν η απόφαση δεν έχει νόµιµη βάση και ιδίως αν δεν έχει καθόλου αιτιολογίες, ή έχει αιτιολογίες αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε ζητήµατα που ασκούν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. Από την υπόψη διάταξη, που αποτελεί κύρωση της παράβασης του άρθρου 93 παράγραφος 3 του Συντάγµατος, προκύπτει ότι ο προβλεπόµενος απ` αυτή λόγος αναίρεσης ιδρύεται όταν στην ελάσσονα πρόταση του νοµικού συλλογισµού δεν εκτίθενται καθόλου πραγµατικά περιστατικά ( έλλειψη αιτιολογίας ), ή όταν τα εκτιθέµενα δεν καλύπτουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται βάσει του πραγµατικού του εφαρµοστέου κανόνα δικαίου για την επέλευση της έννοµης συνέπειας που απαγγέλθηκε ή την άρνησή του (ανεπαρκής αιτιολογία ), ή όταν αντιφάσκουν µεταξύ τους (αντιφατική αιτιολογία (ΟλΑΠ 1/1999). εν υπάρχει όµως ανεπάρκεια αιτιολογιών, όταν η απόφαση περιέχει συνοπτικές αλλά πλήρεις αιτιολογίες (ΑΠ 22/1983). Εξάλλου, το κατά νόµο αναγκαίο περιεχόµενο της ελάσσονος πρότασης προσδιορίζεται από τον εκάστοτε εφαρµοστέο κανόνα ουσιαστικού δικαίου, του οποίου το πραγµατικό πρέπει να καλύπτεται πλήρως από τις παραδοχές της απόφασης στο αποδεικτικό της πόρισµα, και να µην καταλείπονται αµφιβολίες (ΑΠ 413/1993). Ελλείψεις δε αναγόµενες µόνο στην ανάλυση και στάθµιση των αποδεικτικών µέσων και γενικότερα ως προς την αιτιολόγηση του αποδεικτικού πορίσµατος, αν αυτό διατυπώνεται σαφώς, δεν συνιστούν ανεπαρκείς αιτιολογίες (ΟλΑΠ 861/1984). ηλαδή, µόνο το τι αποδείχθηκε ή δεν αποδείχθηκε είναι ανάγκη να εκτίθεται στην απόφαση πλήρως και σαφώς, και όχι γιατί αποδείχθηκε ή δεν αποδείχθηκε (ΑΠ 1547/1997). - Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 11 περ. β` ΚΠολ, αναίρεση επιτρέπεται αν το δικαστήριο παρά τον νόµο έλαβε υπόψη αποδείξεις που δεν προσκοµίσθηκαν. Κατά την αληθινή έννοια της διατάξεως αυτής, που προκύπτει και από το συνδυασµό της προς τις διατάξεις των άρθρων 106, 237 εδ. 1 στοιχ. β, 346 και 453 παρ. 1 ΚΠολ, η πρώτη από τις οποίες εισάγει το συζητητικό σύστηµα στη διαγνωστική δίκη, δηλαδή της ενεργείας του δικαστηρίου κατόπιν πρωτοβουλίας των διαδίκων, ως αποδείξεις που δεν προσκοµίσθηκαν, νοούνται και εκείνες των οποίων δεν έγινε σαφής και ορισµένη επίκληση µε τις προτάσεις του διαδίκου που τις προσκόµισε. Σαφής και ορισµένη είναι η επίκληση εγγράφου όταν είναι ειδική και από αυτήν προκύπτει η ταυτότητά του. Μπορεί δε η επίκληση αυτή να γίνει είτε µε τις προτάσεις της συζήτησης µετά την οποία εκδόθηκε η απόφαση είτε µε αναφορά δια των προτάσεων αυτών σε συγκεκριµένο µέρος των προσκοµιζόµενων προτάσεων προηγούµενης συζήτησης, όπου γίνεται σαφής και ορισµένη επίκληση του εγγράφου, κατ` ανάλογη εφαρµογή του άρθρου 240 ΚΠολ. - Ο από το αρθρ. 559 αρ. 20 ΚΠολ λόγος αναιρέσεως για παραµόρφωση του περιεχοµένου εγγράφου ιδρύεται όταν το δικαστήριο της ουσίας διαπράττει διαγνωστικό λάθος και αποδίδει σε ορισµένο έγγραφο περιεχόµενο διαφορετικό από το αληθινό, µε αποτέλεσµα εξ αιτίας του σφάλµατος αυτού να καταλήγει σε συµπέρασµα τελείως διαφορετικό από αυτό που προκύπτει από το έγγραφο ως προς την ύπαρξη ή την ανυπαρξία του πραγµατικού γεγονότος για την απόδειξη του οποίου προσκοµίσθηκε το έγγραφο. Αντίθετα δεν ιδρύεται ο από την διάταξη αυτή προβλεπόµενος λόγος αναιρέσεως όταν το δικαστήριο εκτιµώντας το έγγραφο ως αποδεικτικό µέσο και όπως πραγµατικά είναι το αληθινό περιεχόµενό του, έστω και κατά πληµµελή τρόπο, πείθεται για την ύπαρξη όλου ή µέρους των πραγµατικών γεγονότων προς απόδειξη των οποίων προσκοµίζεται το έγγραφο, διότι στην περίπτωση αυτή πρόκειται για εκτίµηση του περιεχοµένου εγγράφου, η οποία, σύµφωνα µε τον κανόνα που διατυπώνεται στο αρθρ. 561 αρ. 1 ΚΠολ, δεν υπόκειται στον έλεγχο του Αρείου Πάγου. Τέλος ο ίδιος λόγος αναιρέσεως από το ως άνω άρθρ. 559 αρ. 20 ΚΠολ ιδρύεται όταν το δικαστήριο της ουσίας µόρφωσε την [16]

17 κρίση του αποκλειστικώς ή κατά κύριο λόγο από το φερόµενο ως παραµορφωθέν κατά το περιεχόµενό του έγγραφο, όχι δε και όταν συνεκτίµησε το έγγραφο µαζί µε άλλα αποδεικτικά µέσα, χωρίς να εξαίρεται το έγγραφο αναφορικώς προς το πόρισµα για την ύπαρξη ή ανυπαρξία του αποδεικτέου γεγονότος, διότι στην περίπτωση αυτή είναι ανέφικτη η εξακρίβωση της ιδιαίτερης αποδεικτικής σηµασίας του εγγράφου, αν δεν εκτιµηθούν και τα λοιπά αποδεικτικά µέσα που συνεκτιµήθηκαν από το δικαστήριο της ουσίας, αλλ' αυτό δεν επιτρέπεται στον Άρειο Πάγο. ΑΚ: 173, 200, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, ΚΠολ : 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 11, 559 αριθ. 19, ηµοσίευση: INLAW 2011 ιαζύγιο - Συµµετοχή στα αποκτήµατα ικαστήριο: Εφετείο Πειραιά Αριθµός απόφασης: 323 Έτος: Συµµετοχή στα αποκτήµατα. Κληρονοµία. Απόσβεση λόγω σύγχυσης. - Κατά τη διάταξη του άρθρου 1400 ΑΚ «Αν ο γάµος λυθεί ή ακυρωθεί και η περιουσία του ενός συζύγου, έχει αφότου τελέσθηκε ο γάµος αυξηθεί ο άλλος σύζυγος, εφόσον συνέβαλε µε οποιονδήποτε τρόπο στην αύξηση αυτή, δικαιούταν να απαιτήσει την απόδοση του µέρους της αύξησης το οποίο προέρχεται από τη δική του συµβολή. Τεκµαίρεται ότι η συµβολή αυτή ανέρχεται στο ένα τρίτο της αύξησης, εκτός αν αποδειχθεί µεγαλύτερη ή µικρότερη ή καµµία συµβολή...». - Κατά τις διατάξεις των άρθρων 1710, 1712, 1814, 1820, 1825, 1829, 1831, 1832, 1846, 1871, 1872, 1884 του ίδιου Κώδικα: (1710) «Κατά το θάνατο του προσώπου η περιουσία του ως σύνολο (κληρονοµία) περιέρχεται από το νόµο ή από διαθήκη σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα (κληρονόµοι). Η κληρονοµική διαδοχή από το νόµο επέρχεται όταν δεν υπάρχει διαθήκη ή όταν η διαδοχή από διαθήκη µαταιωθεί ολικά ή µερικά». (1712)-Περιεχόµενο διαθήκης.): «Ο κληρονοµούµενος µπορεί να εγκαταστήσει κληρονόµο µε µονοµερή διάταξη αιτία θανάτου (διαθήκη, διάταξη τελευταίας βούλησης)», (1820-Ο σύζυγος που επιζεί): Εκείνος από τους συζύγους που επιζεί καλείται ως κληρονόµος εξ αδιαθέτου, µε τους συγγενείς της πρώτης τάξης στο τέταρτο και µε τους συγγενείς των άλλων τάξεων στο µισό της κληρονοµίας. Επί πλέον παίρνει, ως εξαίρετο, ανεξάρτητα από την τάξη µε την οποία καλείται τα έπιπλα, σκεύη, ενδύµατα και άλλα τέτοια οικιακά αντικείµενα, που χρησιµοποιούσαν είτε µόνο εκείνος που επιζεί είτε και οι δύο σύζυγοι. Αν, όµως υπάρχουν τέκνα του συζύγου που πέθανε, λαµβάνονται υπόψη οι ανάγκες και αυτών, εφόσον το επιβάλλουν οι ειδικές περιστάσεις για λόγους επιεικίας», (1825-Ποσοστό): «Οι κατιόντες και οι γονείς του κληρονοµουµένου καθώς και ο σύζυγος που επιζεί, οι οποίοι θα είχαν κληθεί ως εξ αδιαθέτου κληρονόµοι, έχουν, δικαίωµα νόµιµης µοίρας στην κληρονοµία. Η νόµιµη µοίρα είναι το µισό της εξ αδιαθέτου µερίδας. Ο µεριδούχος κατά το ποσοστό αυτό µετέχει ως κληρονόµος». (1827-Συµπλήρωση της νόµιµης µοίρας): «Αν στο µεριδούχο έχει καταληφθεί λιγότερο από τη νόµιµη µοίρα, το δικαίωµά του υπάρχει για το µέρος που λείπει». (1829-Περιορισµός της νόµιµης µοίρας): «Κάθε περιορισµός του µεριδούχου από τη διαθήκη, όσο βαρύνει τη νόµιµη µοίρα, θεωρείται σαν να µην έχει γραφεί». (1831-Προσδιορισµός της κληρονοµίας): «Ο υπολογισµός της νόµιµης µοίρας γίνεται µε βάση την κατάσταση και την αξία της κληρονοµίας κατά το χρόνο του θανάτου του κληρονοµουµένου, αφού αφαιρεθούν τα χρέη και οι δαπάνες της κηδείας του και της απογραφής της κληρονοµίας...» (1832- Αποτίµηση της κληρονοµίας): «Η αξία της κληρονοµίας, εφ όσον είναι αναγκαίο, [17]

18 βρίσκεται µε εκτίµηση. Η εκτίµηση από τον κληρονοµούµενο δεν είναι υποχρεωτική..». (1844-Αυτοδίκαιη κτήση): «Ο κληρονόµος αποκτά αυτοδικαίως την κληρονοµία µόλις γίνει η επαγωγή, µε την επιφύλαξη της διάταξης του άρθρου 1198». (1871-εναγόµενος): «Ο κληρονόµος έχει δικαίωµα να απαιτήσει από εκείνον που κατακρατεί ως κληρονόµος αντικείµενα της κληρονοµίας (νοµέα της κληρονοµίας) την αναγνώριση του κληρονοµικού δικαιώµατος και την απόδοση της κληρονοµίας ή κάποιου αντικειµένου απ αυτόν». (1872-Αντικείµενο): «Ως αντικείµενα της κληρονοµίας κατά το προηγούµενο άρθρο, θεωρούνται επίσης και: 1.Εκείνα στα οποία ο κληρονοµούµενος, κατά το χρόνο του θανάτου του είχε δικαίωµα νοµής ή κατοχής ακόµη και αν είχε αποβληθεί όταν ζούσε. 2.Κάθε τι που ο νοµέας κληρονοµίας αποκτά µε δικαιοπραξία χρησιµοποιώντας κληρονοµικά µέσα. Όταν ο κληρονόµος λάβει εκείνο που προέρχεται από τέτοια δικαιοπραξία η δικαιοπραξία αυτή, αν ήταν ανίσχυρη κυρώνεται», (1884 -Κοινωνία): «Αν οι κληρονόµοι είναι περισσότεροι η κληρονοµία γίνεται κοινή κατά το λόγο της µερίδας του καθενός. Αν ορίζει διαφορετικά ο νόµος, στην κοινωνία µεταξύ των συγκληρονόµων εφαρµόζονται οι γενικές διατάξεις για την κοινωνία (δηλαδή άρθρα 785 έως και 805 ΑΚ)». Εξ άλλου κατά τη διάταξη του άρθρου 453 ΑΚ(Σύγχυση): «όταν οι ιδιότητες δανειστή και οφειλέτη ενωθούν στο ίδιο πρόσωπο, επέρχεται απόσβεση της ενοχής µε σύγχυση. Η ενοχή αναβιώνει µόλις πάψει να υπάρχει η ένωση αυτή). Στην περίπτωση που επέρχεται η απόσβεση αυτή, λόγω σύγχυσης, εφόσον ο ενάγων επιζών σύζυγος διαλαµβάνει µεν στην αγωγή του ότι συνέβαλε στην αύξηση της περιουσίας του συζύγου του και ότι είναι και κληρονόµος, ως νόµιµος µεριδούχος του αποβιώσαντος συζύγου του εκθέτει δε µε την αγωγή του ότι έχουν καταληφθεί σ αυτόν µε τη διαθήκη του αποβιώσαντος συζύγου του κάποια κληρονοµιαία στοιχεία που δεν επαρκούν, όµως, προς συµπλήρωση της νόµιµής του µοίρας και ότι, εποµένως ως προς το υπόλοιπο αυτής (νόµιµης µοίρας) συντρέχει ως κληρονόµος αλλά δεν προβαίνει και σε καθορισµό των στοιχείων µε βάση τα οποία αποτιµώνται τα φερόµενα από την ίδια αγωγή ως καταληφθέντα σ αυτόν περιουσιακά στοιχεία (προκειµένου δε εγκαταστάσεώς του ως επικαρπωτή τέτοια είναι και η αξία της επικαρπίας, καθώς και η ηλικία του επικαρπωτή) δεν είναι δυνατόν να εκτιµηθεί κατά ποιο ποσοστό και τµήµα της κληρονοµίας έχει επέλθει απόσβεση της ενοχής από συµβολή του σε αποκτήµατα µε αντίστοιχο ποσοστό κληρονοµίας του και τι ποσοστό κληρονοµούν µετά τη σύγχυση αυτή οι εναγόµενοι, λοιποί κληρονόµοι του αποβιώσαντος συζύγου, ώστε να µπορεί και µε ποιο ποσοστό επί της αιτούµενης συµβολής να ασκηθεί κατά των τελευταίων η σχετική αξίωση περί συµβολής σε αποκτήµατα αγωγή. - Σύµφωνα µε τα παραπάνω, αφού στην κρινόµενη αγωγή δεν καθορίζεται η αξία της επικαρπίας της ενάγουσας, στο πρόσωπο της οποίας επήλθε απόσβεση, λόγω σύγχυσης προσώπου δανειστή (ως αξιούσας συµβολή σε αύξηση - αποκτήµατα - στην περιουσία του συζύγου της) και οφειλέτου, ως κληρονόµου του συζύγου της και δη µεταξύ άλλων δεν καθορίζεται και η ηλικία της, η οποία είναι στοιχείο προς εύρεση της αξίας της επικαρπίας, η αγωγή, ως ανεπίδεκτη δικαστικής εκτίµησης είναι απορριπτέα, ως αόριστη. ΑΚ: 1400, 1710, 1712, 1814, 1820, 1825, 1829, 1831, 1832, 1846, 1871, 1872, 1884, ηµοσίευση: INLAW 2010 ιαζύγιο - Συµµετοχή στα αποκτήµατα ικαστήριο: Άρειος Πάγος Αριθµός απόφασης: 215 Έτος: 2011 [18]

19 - Αξίωση συµµετοχής στα αποκτήµατα. - Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 1400 παρ. 1 και 1401 εδ. 3 ΑΚ προκύπτει ότι η αξίωση συµµετοχής του ενός συζύγου στα αποκτήµατα του άλλου προϋποθέτει: λύση ή ακύρωση του γάµου, αύξηση της περιουσίας του υποχρέου συζύγου κατά τη διάρκεια του γάµου, συµβολή του δικαιούχου συζύγου στην αύξηση της περιουσίας του υποχρέου και τη µη επέλευση της (διετούς) παραγραφής της αξιώσεως. - Κατά το άρθρο 263 ΑΚ: "Κάθε παραγραφή που διακόπηκε µε την έγερση της αγωγής θεωρείται σαν µη διακόπηκε, αν ο ενάγων παραιτηθεί από την αγωγή ή η αγωγή απορριφθεί τελεσίδικα για λόγους µη ουσιαστικούς. Αν ο δικαιούχος εγείρει και πάλι την αγωγή µέσα σε έξι µήνες, η παραγραφή θεωρείται ότι έχει διακοπεί µε την προηγούµενη αγωγή". - Από τη διάταξη αυτή σε συνδυασµό προς το άρθρο 221 παρ. 1 ΚΠολ προκύπτει ότι ως επανέγερση της αγωγής νοείται η έγερση νέας αγωγής µε τους ίδιους διαδίκους και µε την ίδια ιστορική και νοµική αιτία. Ταυτότητα δε ιστορικής αιτίας υπάρχει, όταν τα περιστατικά που συγκροτούν το πραγµατικό της νοµικής διάταξης, που εφαρµόσθηκε στην προηγούµενη δίκη, είναι τα ίδια µε αυτά που συνθέτουν το πραγµατικό της νοµικής διάταξης, που πρόκειται να εφαρµοσθεί στη νέα δίκη (βλ. ΑΠ 932/2007). ΑΚ: 263, 1400, 1401, ΚΠολ : 221, 559 αριθ. 1, ηµοσίευση: INLAW 2011 ουλεία - Παροχή διόδου ικαστήριο: Άρειος Πάγος Αριθµός απόφασης: 305 Έτος: ουλεία διόδου. Υδατοδεξαµενή. Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων. Ανεπαρκής ή αντιφατική αιτιολογία. - Οι εναγόµενοι, όπως και οι δικαιοπάροχοί τους στο παρελθόν, συνεχίζοντας ν' ασκούν τη φυσική εξουσίαση επί της υδατοδεξαµενής και τη µερική φυσική εξουσίαση επί του ακινήτου της ενάγουσας, διάνοια δικαιούχων, επί χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο της εικοσαετίας έχουν καταστεί συννοµείς της δεξαµενής και έχουν αποκτήσει επί του ακινήτου της ενάγουσας δουλεία διόδου και δουλεία διελεύσεως υδροσωλήνων δια µέσου του ακινήτου αυτής, για την υδροδότηση των ιδιοκτησιών τους. - Από τις διατάξεις των άρθρων 335 και 338 έως 341 του ΚΠολ. συνάγεται ότι, το δικαστήριο για να σχηµατίσει τη δικανική του πεποίθηση ως προς τη βασιµότητα ή µη των προβαλλόµενων από τους διαδίκους πραγµατικών γεγονότων που ασκούν ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης, υποχρεούται να λαµβάνει υπόψη όλα τα νόµιµα αποδεικτικά µέσα που επικαλούνται και προσκοµίζουν οι διάδικοι για άµεση και έµµεση απόδειξη, χωρίς όµως να είναι ανάγκη να γίνεται ειδική µνεία και χωριστή αξιολόγηση του καθενός από αυτά. Βέβαια δεν αποκλείεται το δικαστήριο της ουσίας να µνηµονεύει και να εξάρει µερικά από τα αποδεικτικά µέσα, λόγω της κατά την ελεύθερη κρίση του µεγαλύτερης σηµασίας τους, αρκεί να γίνεται αδίστακτα βέβαιο από το όλο περιεχόµενο της αποφάσεως, ότι συνεκτιµήθηκαν όλα τα αποδεικτικά µέσα που επικαλέστηκαν και προσκόµισαν νόµιµα οι διάδικοι. Η παράβαση της υποχρεώσεως αυτής ιδρύει το λόγο της αναιρέσεως του άρθρου 559 [19]

20 αριθ. 11 περ. γ του ΚΠολ, υπό την προϋπόθεση ότι το πραγµατικό γεγονός που επικαλείται ο διάδικος ως αντιστοίχως αποδεικνυόµενο ή ανταποδεικνυόµενο ασκεί ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης, αφού µόνο ένα τέτοιο γεγονός καθίσταται αντικείµενο αποδείξεως (ΟλΑΠ 42/2002). - Κατά την έννοια του αριθ. 19 του άρθρου 559 ΚΠολ., ανεπαρκής ή αντιφατική αιτιολογία που έχει ως συνέπεια την αναίρεση για έλλειψη νοµίµου βάσεως, υπάρχει όταν από το αιτιολογικό της αποφάσεως δεν προκύπτουν κατά τρόπο σαφή και χωρίς αντιφάσεις τα πραγµατικά περιστατικά, τα οποία σύµφωνα µε το νόµο είναι αναγκαία για τη θεµελίωση του κανόνα δικαίου που εφαρµόσθηκε στη συγκεκριµένη περίπτωση. ΚΠολ : 559 αριθ. 11γ, 559 αριθ. 19, ηµοσίευση: INLAW 2011 Εγγύηση - Γενικά ικαστήριο: Άρειος Πάγος Αριθµός απόφασης: 408 Έτος: Σύµβαση εγγύησης. Μεταξύ πρωτοφειλέτη και εγγυητή υπάρχει αναγκαστική οµοδικία. Πρόσθετη παρέµβαση. ικαιοδοσία πολιτικών και διοικητικών δικαστηρίων. - Ορθώς το Εφετείο απέρριψε τους άνω ισχυρισµούς ως νόµω αβάσιµους, δεχθέν ότι: α) ναι µεν έγινε η ως άνω ρύθµιση η οποία είναι υποχρεωτική για τις Τράπεζες, µεταξύ της ενάγουσας και της πρώτης εναγοµένης (ΝΠΙ ), πλην όµως η ρύθµιση αυτή δεν καταλαµβάνει και τον αναιρεσείοντα ΕΟΤ που είναι ΝΠ, αφού εξαιρέθηκαν ρητά από αυτή (ρύθµιση) οι οφειλές του ηµοσίου και των ΝΠ, είτε προέρχονται από πρωτοφειλή ή εγγύηση, και άρα στην κρινόµενη υπόθεση ο εγγυητής ΕΟΤ εξακολουθεί να ευθύνεται για το υπόλοιπο της οφειλής, κατά το άρθρο 30 παρ. 9 περ. γ' Ν. 2789/00, η παράγραφος δε αυτή δεν τροποποιήθηκε µε το άρθρο 42 Ν. 2912/01, β) η διάταξη µε την οποία εξαιρούνται από τη ρύθµιση το ηµόσιο και το ΝΠ είναι ρητή, ειδική και σαφής, από δε το άρθρο 858 ΑΚ προκύπτει ότι ο εγγυητής ο οποίος ικανοποίησε το δανειστή δικαιούται να στραφεί µε αγωγή κατά του πρωτοφειλέτη και να ζητήσει να του πληρώσει το ποσό που κατέβαλε στον δανειστή, µόνο αν έχει δικαίωµα αναγωγής κατ' αυτού, δηλαδή εφόσον µεταξύ αυτού και του πρωτοφειλέτη υφίσταται έννοµη σχέση, η οποία παρέχει σ' αυτόν σχετικό δικαίωµα, εν προκειµένω όµως ο αναιρεσείων ΕΟΤ δεν επικαλείται ότι µεταξύ αυτού και της πρωτοφειλέτιδος (1ης εναγοµένης) υπάρχει έννοµη σχέση η οποία του παρέχει το δικαίωµα να στραφεί αναγωγικώς κατ' αυτής, σε περίπτωση ικανοποίησης της ενάγουσας, γ) η εξαίρεση που εισάγεται µε το άρθρο 30 παρ. 9 Ν. 2789/00 ως προς το ηµόσιο και τα ΝΠ για τη ρύθµιση των οφειλών των δανειοληπτών δεν αντιβαίνει στην αρχή της ισότητας του νόµου έναντι των πολιτών. Ειδικότερα, µε την θέσπιση της ως άνω εξαιρέσεως (άρθρο 30 παρ. 9 περ. γ' Ν. 2189/2000) δεν εισάγεται άνιση µεταχείριση του ηµοσίου και των ΝΠ ως εγγυητών, αφού αυτή (εξαίρεση) δεν περιορίζεται µόνο στην ευθύνη των ως άνω νοµικών προσώπων ως εγγυητών, αλλά επεκτείνεται και στην ευθύνη αυτών ως πρωτοφειλετών, και ως εκ τούτου είτε πρωτοφειλέτης είτε εγγυητής είναι το ηµόσιο και τα ΝΠ, η ευθύνη παραµένει η ίδια και δεν µεταβάλλεται µε την ως άνω ρύθµιση. Ούτε η άνω εξαίρεση αντίκειται στο άρθρο 5 του Συντάγµατος, αφού µε αυτή ουδείς περιορισµός επιβάλλεται στην ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητος του ατόµου, καθώς και στη συµµετοχή του στην κοινωνική και οικονοµική ζωή της χώρας, ούτε ακόµη (αντίκειται) στο άρθρο 1 [20]

Newsletter 03-04/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-201

Newsletter 03-04/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-201 www.inlaw.gr Newsletter 03-04/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-201 [ 2 ] Αδικοπραξία - Αναπηρία και παραµόρφωση του παθόντος ικαστήριο: Εφετείο Λάρισας Αριθµός απόφασης: 221 Έτος: 2012 - Αδικοπραξία. Αναπηρία

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 05-06/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-245

Newsletter 05-06/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-245 www.inlaw.gr Newsletter 05-06/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-245 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αδικαιολόγητος πλουτισµός - Γενικά ικαστήριο: Άρειος Πάγος Αριθµός απόφασης: 12 Έτος: 2013 Περίληψη: - Σύµβαση έργου. Αδικαιολόγητος

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 01-02/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-288

Newsletter 01-02/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-288 www.inlaw.gr Newsletter 01-02/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-288 [ 2 ] ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΕΙΣ Γεωργιάδης Απόστολος: Η διάσταση των συζύγων και το διαζύγιο από άποψη κληρονοµικού δικαίου ηµοσίευση: Χρονικά Ιδιωτικού

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΟλΑΠ 18/1999

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΟλΑΠ 18/1999 ΟλΑΠ 18/1999 Παροχή δικηγορικών υπηρεσιών. Ευθύνη δικηγόρου για ζημία πελάτη. - Η παροχή δικηγορικών υπηρεσιών δεν υπάγεται στο ν. 2251/1994. Η ευθύνη των δικηγόρων για ζημία που προκλήθηκε κατά την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 03-04/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πολιτική ικονοµία [ 2 ]

Newsletter 03-04/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πολιτική ικονοµία [ 2 ] www.inlaw.gr Newsletter 03-04/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πολιτική ικονοµία 3-136 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αγωγή - Περιορισµός αιτήµατος αγωγής Αριθµός απόφασης: 1670 - Περιορισµός καταψηφιστικού αιτήµατος σε αναγνωριστικό.

Διαβάστε περισσότερα

Νάξου. Με αυτό το περιεχόμενο ο λόγος αυτός της εφέσεως είναι επαρκώς ορισμένος και το Εφετείο, το οποίο έκρινε ομοίως απορρίπτοντας τον περί

Νάξου. Με αυτό το περιεχόμενο ο λόγος αυτός της εφέσεως είναι επαρκώς ορισμένος και το Εφετείο, το οποίο έκρινε ομοίως απορρίπτοντας τον περί Αριθμός 27 /2000 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Α' Πολιτικό Τμήμα ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές: Γεώργιο Βελλή -Αντιπρόεδρο, Ανδρέα Κατσίφα, Κωνσταντίνο Κωστήρη, Πέτρο Κακκαλή και Δημήτριο Λινό, Αρεοπαγίτες.

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 07-08/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-214

Newsletter 07-08/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-214 www.inlaw.gr Newsletter 07-08/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-214 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αγωγή Κακοδικίας - Κατά δικηγόρων, συµβολαιογράφων & δικαστικών επιµελητών Αριθµός απόφασης: 161 Έτος: 2013 - Αγωγή κακοδικίας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Εξωσυμβατική ευθύνη Δημοσίου 12/4/2016

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Εξωσυμβατική ευθύνη Δημοσίου 12/4/2016 ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Εξωσυμβατική ευθύνη Δημοσίου 12/4/2016 Ευθύνη του Δημοσίου Έννοια ευθύνης του Δημοσίου υποχρέωση του Δημοσίου, των ΟΤΑ, των ΝΠΔΔ, να αποζημιώσουν τρίτα πρόσωπα για ζημίες που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 09-10/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πολιτική ικονοµία 3-76 [ 2 ]

Newsletter 09-10/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πολιτική ικονοµία 3-76 [ 2 ] www.inlaw.gr Newsletter 09-10/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πολιτική ικονοµία 3-76 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αίτηση αναίρεσης - Αοριστία λόγων αναίρεσης Αριθµός απόφασης: 387 Έτος: 2012 - Αοριστία λόγων αναίρεσης. Έλλειψη νόµιµη

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 01-02/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πολιτική ικονοµία [ 2 ]

Newsletter 01-02/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πολιτική ικονοµία [ 2 ] www.inlaw.gr Newsletter 01-02/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πολιτική ικονοµία 3-123 [ 2 ] ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΕΙΣ Αρβανιτάκης Πάρις: Η προβολή των πραγµατικών ισχυρισµών κατά τη διαδικασία των αυτοκινητικών διαφορών

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 05-06/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-226

Newsletter 05-06/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-226 www.inlaw.gr Newsletter 05-06/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-226 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αδικαιολόγητος πλουτισµός - Γενικά ικαστήριο: Άρειος Πάγος Αριθµός απόφασης: 1378 Έτος: 2011 - Αδικαιολόγητος πλουτισµός. Κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 6-7-8/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-181

Newsletter 6-7-8/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-181 www.inlaw.gr Newsletter 6-7-8/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-181 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αδικαιολόγητος πλουτισµός - Αγωγή αδικαιολόγητου πλουτισµού Αριθµός απόφασης: 357 - Η αγωγή του αδικαιολόγητου πλουτισµού είναι

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 11/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-178

Newsletter 11/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-178 www.inlaw.gr Newsletter 11/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-178 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αδικαιολόγητος πλουτισµός - Γενικά ικαστήριο: Άρειος Πάγος Αριθµός απόφασης: 275 Έτος: 2011 - Αδικοπραξία και αδικαιολόγητος πλουτισµός.

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 11-12/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-300

Newsletter 11-12/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-300 www.inlaw.gr Newsletter 11-12/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-300 [ 2 ] Αδικαιολόγητος πλουτισµός - Γενικά Αριθµός απόφασης: 1076 Έτος: 2010 - Αδικαιολόγητος πλουτισµός. Άκυρη σύµβαση εργασίας. Αναιρετικοί λόγοι

Διαβάστε περισσότερα

Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. διδάκτορος Παν/μίου Αθηνών ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. διδάκτορος Παν/μίου Αθηνών ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. διδάκτορος Παν/μίου Αθηνών ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Ικανότητα δικαίου έχει κάθε πρόσωπο, φυσικό και νομικό. Η φράση αυτή σημαίνει ότι όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα

Διαβάστε περισσότερα

www.inlaw.gr Newsletter 4/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πολιτική ικονοµία 3-67 [ 2 ]

www.inlaw.gr Newsletter 4/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πολιτική ικονοµία 3-67 [ 2 ] www.inlaw.gr Newsletter 4/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πολιτική ικονοµία 3-67 [ 2 ] ΜΕΛΕΤΕΣ - ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΕΙΣ Πρωτοψάλτης Νικόλαος: Η αναγκαστική εκτέλεση και η λήψη ασφαλιστικών µέτρων εις βάρος αλλοδαπού ηµοσίου κατά

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 07-08/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-201

Newsletter 07-08/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-201 www.inlaw.gr Newsletter 07-08/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-201 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αδικαιολόγητος πλουτισµός - Γενικά Αριθµός απόφασης: 1627 Έτος: 2010 - Αδικαιολόγητος πλουτισµός. Έγγραφο που έχει συνταχθεί

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 10/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-158

Newsletter 10/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-158 www.inlaw.gr Newsletter 10/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-158 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αγωγή Κακοδικίας - Κατά δικηγόρων & δικαστικών επιµελητών Αριθµός απόφασης: 829 Έτος: 2008 - Αγωγή κακοδικίας κατά δικηγόρου. ικονοµικές

Διαβάστε περισσότερα

Oργάνωση της δικαιοσύνης - Πορτογαλία

Oργάνωση της δικαιοσύνης - Πορτογαλία Oργάνωση της δικαιοσύνης - Πορτογαλία ΕΝ ΙΚΑ ΜΕΣΑ, ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Οι δικαστικές αποφάσεις υπόκεινται σε αιτήσεις διόρθωσης ουσιαστικών

Διαβάστε περισσότερα

www.inlaw.gr Newsletter 9/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πολιτική ικονοµία 3-134 [ 2 ]

www.inlaw.gr Newsletter 9/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πολιτική ικονοµία 3-134 [ 2 ] www.inlaw.gr Newsletter 9/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πολιτική ικονοµία 3-134 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αγωγή - Σώρευση αγωγών Αριθµός απόφασης: 448 - Σώρευση αγωγών στο ίδιο δικόγραφο. Έλλειψη νόµιµης βάσης. Μη λήψη υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 925/2002 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Ζ' Πολιτικό Τμήμα

Αριθμός 925/2002 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Ζ' Πολιτικό Τμήμα Αριθμός 925/2002 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Ζ' Πολιτικό Τμήμα ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές: Γεώργιο Κάπο, Αντιπρόεδρο, Κωνσταντίνο Βαρδαβάκη, Στυλιανό Πατεράκη, Γεράσιμο Σιμόπουλο και Ρωμύλο Κεδίκογλου,

Διαβάστε περισσότερα

1843 Ν. 187/91. Ο ΠΕΡΙ ΤΕΚΝΩΝ (ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1991 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1843 Ν. 187/91. Ο ΠΕΡΙ ΤΕΚΝΩΝ (ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1991 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ E.E., Παρ. I, Αρ. 2643, 1.11.91 1843 Ν. 187/91 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΚΝΩΝ (ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1991 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρείου Πάγου 58/2009 Πηγή: ΕΑΕΔ 532/2011, σελ. 330

Αρείου Πάγου 58/2009 Πηγή: ΕΑΕΔ 532/2011, σελ. 330 Αρείου Πάγου 58/2009 Πηγή: ΕΑΕΔ 532/2011, σελ. 330 Εργατικό ατύχημα και χρηματική ικανοποίηση Επί εργατικού ατυχήματος μπορεί το δικαστήριο να επιδικάσει χρηματική ικανοποίηση και να καθορίσει το εύλογο

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 1118/2013 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. Β1' Πολιτικό Τμήμα

Αριθμός 1118/2013 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. Β1' Πολιτικό Τμήμα Αριθμός 1118/2013 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Β1' Πολιτικό Τμήμα Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Σπυρίδωνα Ζιάκα, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Βαρβάρα Κριτσωτάκη, Ανδρέα Δουλγεράκη, Νικόλαο Πάσσο και Δημήτριο

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 09-10/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-175

Newsletter 09-10/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-175 www.inlaw.gr Newsletter 09-10/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-175 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αδικαιολόγητος πλουτισµός - Απόσβεση υποχρέωσης απόδοσης του πλουτισµού Αριθµός απόφασης: 361 Έτος: 2010 - Αδικαιολόγητος πλουτισµός.

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΑΠ 296/2001

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΑΠ 296/2001 ΑΠ 296/2001 Εταιρίες κινητής τηλεφωνίας. Μονομερής αναπροσαρμογή τιμολογίων. Περιορισμός δυνατότητας συνδρομητή να καταγγείλει τη σύμβαση. Καταβολή υπέρμετρων εγγυήσεων. Καταχρηστικότητα όρων. Δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002 ΠολΠρωτΑθ 528/2002 Προστασία καταναλωτή. Προστασία προσωπικών δεδομένων. Τράπεζες. Συλλογική αγωγή. Ενώσεις καταναλωτών. Νομιμοποίηση. (..) Ι. Από τις συνδυασμένες διατάξεις των αρ. 4 παρ. 2, 6, 12 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

Εργατικό Ατύχημα και αποζημίωση

Εργατικό Ατύχημα και αποζημίωση Εργατικό Ατύχημα και αποζημίωση Άρειος Πάγος 703/2013 Εργατικό Ατύχημα - Αποζημίωση για ηθική βλάβη - Εύλογη χρηματική ικανοποίηση Περίληψη Οι διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 1 του Ν. 551/1915, κατά τις οποίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΑΡΧΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ Δίκαιο: είναι το σύνολο των ετερόνομων κανόνων, που ρυθμίζουν, κατά τρόπο υποχρεωτικό, την κοινωνική συμβίωση των ανθρώπων (βλ. σελ. 5) Δημόσιο Δίκαιο:

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Αστική ευθύνη Δήμου. Μείωση αξίας ακινήτου από ανέγερση οικοδομής σε επαφή με κοινό όριο

Θέμα : Αστική ευθύνη Δήμου. Μείωση αξίας ακινήτου από ανέγερση οικοδομής σε επαφή με κοινό όριο Τρ. ΔΠρΠειρ 2649/2009 (Τμ. 1ο) Θέμα : Αστική ευθύνη Δήμου. Μείωση αξίας ακινήτου από ανέγερση οικοδομής σε επαφή με κοινό όριο Περίληψη : Από την παράνομη συμπεριφορά των αρμοδίων πολεοδομικών οργάνων

Διαβάστε περισσότερα

www.inlaw.gr Newsletter 07-08/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πολιτική ικονοµία 3-94 [ 2 ]

www.inlaw.gr Newsletter 07-08/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πολιτική ικονοµία 3-94 [ 2 ] www.inlaw.gr Newsletter 07-08/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πολιτική ικονοµία 3-94 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αγωγή - Παραίτηση από το δικαίωµα της αγωγής Αριθµός απόφασης: 736 Έτος: 2011 - Παραίτηση από δικόγραφο και δικαίωµα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΣΤΗΣΑΝΤΟΣ ΑΠΟ ΠΡΑΞΗ ΥΠΟΠΡΟΣΤΗΘΕΝΤΟΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΣΤΗΣΑΝΤΟΣ ΑΠΟ ΠΡΑΞΗ ΥΠΟΠΡΟΣΤΗΘΕΝΤΟΣ Αρείου Πάγου 22/2004, Τμ. Β/ΙΙ Πηγή: ΕΕΔ 63/2004, σελ. 1212 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΣΤΗΣΑΝΤΟΣ ΑΠΟ ΠΡΑΞΗ ΥΠΟΠΡΟΣΤΗΘΕΝΤΟΣ Πρόστηση Ο προστήσας ευθύνεται αντικειμενικώς προς αποζημίωση του τρίτου, ο οποίος

Διαβάστε περισσότερα

Συντάκτης: Ομάδα Καθηγητών

Συντάκτης: Ομάδα Καθηγητών Συντάκτης: Ομάδα Καθηγητών 1. Στην άμεση αντιπροσώπευση: α) Η δήλωση βούλησης γίνεται από τον αντιπροσωπευόμενο στο όνομά του. β) Η δήλωση βούλησης γίνεται από αντιπρόσωπο στο όνομά του γ) Η δήλωση βούλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ 218/2016 Α2 Τμ.

ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ 218/2016 Α2 Τμ. ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Δεν είναι δυνατή η έκδοση διαταγής πληρωμής για απαίτηση, η οποία προέρχεται από διαφορά δημοσίου δικαίου, όπως είναι και οι διαφορές από την εξωσυμβατική ευθύνη του Δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 10/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πολιτική ικονοµία 3-87 [ 2 ]

Newsletter 10/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πολιτική ικονοµία 3-87 [ 2 ] www.inlaw.gr Newsletter 10/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πολιτική ικονοµία 3-87 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αγωγή - Γενικά ικαστήριο: Μονοµελές Πρωτοδικείο Αθηνών Αριθµός απόφασης: 190 Έτος: 2009 - Συνεκδίκαση περισοτέρων αγωγών.αν

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 11/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πολιτική ικονοµία 3-64 [ 2 ]

Newsletter 11/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πολιτική ικονοµία 3-64 [ 2 ] www.inlaw.gr Newsletter 11/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πολιτική ικονοµία 3-64 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αγωγή - Περιορισµός αιτήµατος αγωγής Αριθµός απόφασης: 1520 Έτος: 2010 - Περιορισµός στο πρωτοδικείο της καταψηφιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ι Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Δ Η Μ Η Τ Ρ Ι Ο Υ Ε - Γ Κ Α Ρ Υ Δ Η

Δ Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ι Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Δ Η Μ Η Τ Ρ Ι Ο Υ Ε - Γ Κ Α Ρ Υ Δ Η Προς: Υπόψη: Θέμα: Περιφέρεια Ιονίων Νήσων κ. Αικ. Λαγού Άσκηση ενδίκων μέσων Τέθηκαν υπόψη μου οι υπ αρ. 76/2013 και 161/2014 αποφάσεις του Πολυμελούς Πρωτοδικείου και του Εφετείου Κέρκυρας, επί των οποίων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΙΚΑΙΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ, ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΙΚΑΙΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ, ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΙΚΑΙΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ, ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ.» ----------. ---------- Άρθρο 1 Δικαιούμενοι στην άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

www.inlaw.gr Newsletter 5/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πολιτική ικονοµία 3-39 [ 2 ]

www.inlaw.gr Newsletter 5/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πολιτική ικονοµία 3-39 [ 2 ] www.inlaw.gr Newsletter 5/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πολιτική ικονοµία 3-39 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αίτηση αναίρεσης - Αναβολή συζήτησης Αριθµός απόφασης: 202 - Αναβολή συζήτησης αίτησης αναίρεσης. - Κατά την έννοια του

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3378-2/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 56 /2016

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3378-2/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 56 /2016 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 14-07-2016 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3378-2/14-07-2016 Α Π Ο Φ Α Σ Η 56 /2016 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε στην έδρα της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ «ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ» Άρθρο 1 Σύσταση. Άρθρο 2 Προϋποθέσεις

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ «ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ» Άρθρο 1 Σύσταση. Άρθρο 2 Προϋποθέσεις ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ «ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ» Άρθρο 1 Σύσταση Η συμφωνία δύο ενηλίκων προσώπων, διαφορετικού ή του ιδίου φύλου, με την οποία οργανώνουν τη συμβίωσή τους (σύμφωνο ελεύθερης συμβίωσης) καταρτίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 11-12/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πολιτική ικονοµία [ 2 ]

Newsletter 11-12/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πολιτική ικονοµία [ 2 ] www.inlaw.gr Newsletter 11-12/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πολιτική ικονοµία 3-123 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αίτηση αναίρεσης - Αναίρεση κατά αποφάσεων Ειρηνοδικείου και Πρωτοδικείου Αριθµός απόφασης: 945 - Αίτηση αναίρεσης

Διαβάστε περισσότερα

www.inlaw.gr Newsletter 1-2/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πολιτική ικονοµία 3-87 [ 2 ]

www.inlaw.gr Newsletter 1-2/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πολιτική ικονοµία 3-87 [ 2 ] www.inlaw.gr Newsletter 1-2/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πολιτική ικονοµία 3-87 [ 2 ] ΜΕΛΕΤΕΣ - ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΕΙΣ Άνθιµος Απόστολος: Η έλευση ενός "Νέου" θεσµού - διαµεσολάβηση ηµοσίευση: Αρµενόπουλος, 2010, σελίδα 469

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 01-02/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πολιτική ικονοµία [ 2 ]

Newsletter 01-02/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πολιτική ικονοµία [ 2 ] www.inlaw.gr Newsletter 01-02/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πολιτική ικονοµία 3-123 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αίτηση αναίρεσης - Αοριστία λόγων αναίρεσης Αριθµός απόφασης: 534 Έτος: 2006 - Αοριστία λόγων αναίρεσης. - Από τα

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 03-04/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-252

Newsletter 03-04/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-252 www.inlaw.gr Newsletter 03-04/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-252 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αδικαιολόγητος πλουτισµός - Γενικά ικαστήριο: Άρειος Πάγος Αριθµός απόφασης: 1623 Έτος: 2012 - Αδικαιολόγητος πλουτισµός. Προσωρινά

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός απόφασης 7765/2010 www,dikigoros.gr

Αριθµός απόφασης 7765/2010 www,dikigoros.gr Σελίδα 1 από 5 Αριθµός απόφασης 7765/2010 Αριθµός κατάθεσης έφεσης /24.06.2008 Αριθµός κατάθεσης αγωγής /20.06.2007 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τακτική ιαδικασία Συγκροτήθηκε από τους ικαστές

Διαβάστε περισσότερα

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του, στις 15 Φεβρουαρίου 2011, με την παρουσία και του γραμματέα Αθανασίου Λιάπη, για να δικάσει μεταξύ:

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του, στις 15 Φεβρουαρίου 2011, με την παρουσία και του γραμματέα Αθανασίου Λιάπη, για να δικάσει μεταξύ: Αρείου Πάγου 1107/2011 (Β1, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ) Πηγή: http://www.areiospagos.gr/, ΕΕΔ τομος 72/2013 σελ. 437 Προσβολή προσωπικότητας από την επεξεργασία προσωπικών δεδομένωνχωρίς τη συγκατάθεση του υποκειμένου

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 12/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εμπορικό 3 85

Newsletter 12/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εμπορικό 3 85 www.inlaw.gr Newsletter 12/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εμπορικό 3 85 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αθέµιτος Ανταγωνισµός - Περιπτώσεις αθέµιτου ανταγωνισµού ικαστήριο: Άρειος Πάγος Αριθµός απόφασης: 1125 Έτος: 2011 - Αθέµιτος

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΔΟΣΗ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΚΛΗΤΟ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΔΟΣΗ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΚΛΗΤΟ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Αρείου Πάγου 1090/2010, Τμ. Α/ΙΙ Πηγή: ΕΕΔ 70/2011, σελ. 268 ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΔΟΣΗ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΚΛΗΤΟ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Εκείνος που ως

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 05 06/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εμπορικό 3 136

Newsletter 05 06/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εμπορικό 3 136 www.inlaw.gr Newsletter 05 06/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εμπορικό 3 136 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αξιόγραφα - Επιταγή ικαστήριο: Μονοµελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης Αριθµός απόφασης: 7968 Έτος: 2013 Περίληψη: - Ακάλυπτη επιταγή.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ 5 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η εφαρµογή του δικαιώµατος της επικοινωνίας στον οικογενειακό χώρο» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ 5 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η εφαρµογή του δικαιώµατος της επικοινωνίας στον οικογενειακό χώρο» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: «ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική Ν. 2522/8-9-97 (ΦΕΚ-178 Α') : Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημόσιων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 ΕΟΚ 'Αρθρο 1 : Πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

Αρχή της αναλογικότητας. Λίνα Παπαδοπούλου Aν. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου

Αρχή της αναλογικότητας. Λίνα Παπαδοπούλου Aν. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 6 η : Αρχή της αναλογικότητας Λίνα Παπαδοπούλου Aν. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 3/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-111

Newsletter 3/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-111 www.inlaw.gr Newsletter 3/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-111 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αδικοπραξία - Αιτιώδης συνάφεια µεταξύ γεγονότος και αποτελέσµατος ικαστήριο: Άρειος Πάγος Αριθµός απόφασης: 1402 Έτος: 2010 - Αδικοπραξία.

Διαβάστε περισσότερα

Άρειος Πάγος Δ Πολιτικό Τμήμα Αριθμός απόφασης 1745/2007

Άρειος Πάγος Δ Πολιτικό Τμήμα Αριθμός απόφασης 1745/2007 Άρειος Πάγος Δ Πολιτικό Τμήμα Αριθμός απόφασης 1745/2007 Περίληψη: Εμπορική μίσθωση - Νόμιμη ελάχιστη διάρκεια - H δωδεκαετής (νόμιμη) διάρκεια της εμπορικής μίσθωσης δεσμεύει τόσο τον εκμισθωτή όσο και

Διαβάστε περισσότερα

7/3/2014. ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη ; ή νομικός κανόνας

7/3/2014. ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη ; ή νομικός κανόνας Τ.Ε.Ι. Πειραιά Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Λογιστική και Χρηματοοικονομική Ειδικά θέματα Δικαίου Δρ. Μυλωνόπουλος Δ. Αν. Καθηγητής δίκαιο άδικο ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το

Διαβάστε περισσότερα

www.inlaw.gr Newsletter 05-06/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πολιτική ικονοµία 3-132 [ 2 ]

www.inlaw.gr Newsletter 05-06/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πολιτική ικονοµία 3-132 [ 2 ] www.inlaw.gr Newsletter 05-06/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πολιτική ικονοµία 3-132 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αγωγή - Έννοµο συµφέρον Αριθµός απόφασης: 1831 Έτος: 2011 - Έννοµο συµφέρον για την άσκηση αγωγής. Αδικοπραξία. Έµµεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: «ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 5/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εμπορικό 3 43

Newsletter 5/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εμπορικό 3 43 www.inlaw.gr Newsletter 5/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εμπορικό 3 43 [ 2 ] ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΕΙΣ Γκούσκου Αγγέλικα: Νοµική φύση του ηλεκτρονικού εγγράφου και της ηλεκτρονικής υπογραφής κατά το Π 150/2001 και την Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 1349/2013 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. Α1' Πολιτικό Τμήμα

Αριθμός 1349/2013 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. Α1' Πολιτικό Τμήμα Αριθμός 1349/2013 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Α1' Πολιτικό Τμήμα Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Βασίλειο Λυκούδη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Ιωάννη Σίδερη, Νικόλαο Λεοντή, Γεώργιο Γεωργέλλη και Δημήτριο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 25/09/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 3950 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 4/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-124

Newsletter 4/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-124 www.inlaw.gr Newsletter 4/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-124 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αδικοπραξία - Απάτη επί δικαστηρίου Αριθµός απόφασης: 991 Έτος: 2010 - Απάτη επί δικαστηρίω. Ζηµιά από κοινή πράξη περισσοτέρων.

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 6-7-8/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πολιτική ικονοµία 3-89 [ 2 ]

Newsletter 6-7-8/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πολιτική ικονοµία 3-89 [ 2 ] www.inlaw.gr Newsletter 6-7-8/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πολιτική ικονοµία 3-89 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αγωγή - Μεταβολή της βάσης της αγωγής Αριθµός απόφασης: 43 - Απαράδεκτο µεταβολής βάσης της αγωγής. Όροι αµοιβής και

Διαβάστε περισσότερα

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Ηλία Γιαννακάκη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Αθανάσιο Θεμέλη,

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Ηλία Γιαννακάκη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Αθανάσιο Θεμέλη, Αριθμός 872/2009 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ B1' Πολιτικό Τμήμα Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Ηλία Γιαννακάκη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Αθανάσιο Θεμέλη, Ειρήνη Αθανασίου, Βαρβάρα Κριτσωτάκη και Νικόλαο

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173)

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ψηφίστηκε προ ολίγων ημερών από τη Βουλή ο νέος νόμος 3886/2010 σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 450/2013 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. Β1' Πολιτικό Τμήμα

Αριθμός 450/2013 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. Β1' Πολιτικό Τμήμα Αριθμός 450/2013 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Β1' Πολιτικό Τμήμα Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Σπυρίδωνα Ζιάκα, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Βαρβάρα Κριτσωτάκη, Ανδρέα Δουλγεράκη, Νικόλαο Πάσσο και Δημήτριο

Διαβάστε περισσότερα

Άρειος Πάγος Αριθμός αποφάσεως 67/2004 Γ' Πολιτικό Τμήμα

Άρειος Πάγος Αριθμός αποφάσεως 67/2004 Γ' Πολιτικό Τμήμα Άρειος Πάγος Αριθμός αποφάσεως 67/2004 Γ' Πολιτικό Τμήμα Περίληψη: Κληρονομική διαδοχή επί ακινήτων κατά το προ του ΑΚ δίκαιο (βυζαντινορωμαϊκό) - Αποδοχή κληρονομιάς - Αποποίηση κληρονομιάς - Συγκληρονόμος

Διαβάστε περισσότερα

Administrative eviction act and right to a prior hearing: observations on Naxos Court 27/2012 judgment. Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος

Administrative eviction act and right to a prior hearing: observations on Naxos Court 27/2012 judgment. Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος Πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής από δασική έκταση και δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης του διοικουμένου: παρατηρήσεις επί της απόφασης 27/2012 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Νάξου Administrative eviction act

Διαβάστε περισσότερα

Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. Διδάκτορoς Παν/μίου Αθηνών

Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. Διδάκτορoς Παν/μίου Αθηνών Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. Διδάκτορoς Παν/μίου Αθηνών ΕΝΟΧΗ Α. ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΧΗΣ Έννοια. Ενοχή είναι η νομική σχέση μεταξύ δύο προσώπων, του οφειλέτη αφ ενός και του δανειστή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Π Ε - ΤΕ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ. Α. Έννοια Β. Πηγές.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Π Ε - ΤΕ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ. Α. Έννοια Β. Πηγές. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Π Ε - ΤΕ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ Α. Έννοια Β. Πηγές. 2. ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ Α. Έννοια και διακρίσεις Β. Διακρίσεις και σύνθεση πολιτικών δικαστηρίων Γ. Χρόνος απονομής της δικαιοσύνης

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Δίκαιο. Η γνωμοδοτική διαδικασία και η αιτιολογία της διοικητικής πράξης - 2 ο μέρος Περιεχόμενο και τύπος διοικητικής πράξης

Διοικητικό Δίκαιο. Η γνωμοδοτική διαδικασία και η αιτιολογία της διοικητικής πράξης - 2 ο μέρος Περιεχόμενο και τύπος διοικητικής πράξης Η γνωμοδοτική διαδικασία και η αιτιολογία της διοικητικής πράξης - 2 ο μέρος Περιεχόμενο και τύπος διοικητικής πράξης Αν. Καθηγήτρια Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Νομική Σχολή Α.Π.Θ. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 1-2/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-202

Newsletter 1-2/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-202 www.inlaw.gr Newsletter 1-2/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-202 [ 2 ] ΜΕΛΕΤΕΣ - ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΕΙΣ Θωµά Ιωάννα: Τα πολιτικά κόµµατα ως νοµικά πρόσωπα µεταξύ του ιδιωτικού δικαίου και της συνταγµατικής τους αποστολής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δίκαιο είναι το σύνολο των ετερόνομων κανόνων που ρυθμίζουν με τρόπο υποχρεωτικό την κοινωνική συμβίωση των ανθρώπων.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δίκαιο είναι το σύνολο των ετερόνομων κανόνων που ρυθμίζουν με τρόπο υποχρεωτικό την κοινωνική συμβίωση των ανθρώπων. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ Δίκαιο είναι το σύνολο των ετερόνομων κανόνων που ρυθμίζουν με τρόπο υποχρεωτικό την κοινωνική συμβίωση των ανθρώπων. 1.1.Χαρακτηριστικά του Δικαίου Ετερόνομοι κανόνες

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ» Σχετ. το υπ αρ. πρωτ. Οικ / έγγραφό μας.

Θέμα: «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ» Σχετ. το υπ αρ. πρωτ. Οικ / έγγραφό μας. Αθήνα, 04-10-2011 Α.Π.: Οικ.1126477 Πληροφορίες: Δικηγόρος, κα Ρ. Κουκούτση (τηλ.: 210 6505 620) Προς Λειτουργούντα Κτηματολογικά Γραφεία {Πίνακας Αποδεκτών} Θέμα: «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ» Σχετ.

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 6537/2001

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 6537/2001 ΠoλΠρωτΑθ 6537/2001 Σύμβαση πιστώσεως σε ανοικτό λογαριασμό. Αλληλόχρεος λογαριασμός. Ανατοκισμός. Εφόσον δεν υπήρξε ιδιαίτερη συμφωνία ως προς την υποχρέωση καταβολής τόκου επί των τόκων υπερημερίας και

Διαβάστε περισσότερα

Πρόεδρος: Β. Θάνου-Χριστοφίλου, Αντιπρόεδρος ΑΠ. Εισηγητής: Π. Χατζηπαναγιώτης. ικηγόροι: Ι. Αρνέλλος, Γ. Πέτρου

Πρόεδρος: Β. Θάνου-Χριστοφίλου, Αντιπρόεδρος ΑΠ. Εισηγητής: Π. Χατζηπαναγιώτης. ικηγόροι: Ι. Αρνέλλος, Γ. Πέτρου 1 of 8 Πρόεδρος: Β. Θάνου-Χριστοφίλου, Αντιπρόεδρος ΑΠ Εισηγητής: Π. Χατζηπαναγιώτης ικηγόροι: Ι. Αρνέλλος, Γ. Πέτρου Προϋποθέσεις καταγγελίας ασφαλιστικής σύμβασης από τον ασφαλιστή. Ισχύς έναντι τρίτων.

Διαβάστε περισσότερα

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 19 Φεβρουαρίου 2013, με την παρουσία και του γραμματέα Αθανασίου Λιάπη, για να δικάσει μεταξύ:

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 19 Φεβρουαρίου 2013, με την παρουσία και του γραμματέα Αθανασίου Λιάπη, για να δικάσει μεταξύ: Αρείου Πάγου 703/2013 (Β1, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ) Πηγή: http://www.areiospagos.gr/ Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Σπυρίδωνα Ζιάκα, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Βαρβάρα Κριτσωτάκη, Ανδρέα Δουλγεράκη, Νικόλαο Πάσσο και

Διαβάστε περισσότερα

669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)

669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) 669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Δικαίωμα για παροχή έννομης προστασίας κατά το Σύνταγμα και την ΕΣΔΑ. Εννοια και περιεχόμενο. Θέσπιση από τον κοινό νομοθέτη περιορισμών και προϋποθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

38η ιδακτική Ενότητα ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ. Παρατηρήσεις, Σχόλια, Επεξηγήσεις

38η ιδακτική Ενότητα ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ. Παρατηρήσεις, Σχόλια, Επεξηγήσεις 38η ιδακτική Ενότητα ΥΓΓΕΝΕΙΑ ΧΕΕΙ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ Παρατηρήσεις, χόλια, Επεξηγήσεις 1. υγγένεια το σηµείο αυτό χρήσιµο είναι ο µαθητής να γνωρίζει τους λόγους για τους οποίους είναι σηµαντική η γνώση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΛΘΕ σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του, στις 3 Δεκεμβρίου 2010, με την παρουσία και του Γραμματέα Γεωργίου Φιστούρη για να δικάσει μεταξύ:

ΣΥΝΗΛΘΕ σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του, στις 3 Δεκεμβρίου 2010, με την παρουσία και του Γραμματέα Γεωργίου Φιστούρη για να δικάσει μεταξύ: ΑΡΙΘΜΟΣ 424/2011 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Δ' Πολιτικό Τμήμα ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές: Χαράλαμπο Ζώη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Γεωργία Λαλούση, Βασιλική Θάνου - Χριστοφίλου, Δημητρούλα

Διαβάστε περισσότερα

www.inlaw.gr Newsletter 03-04/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πολιτική ικονοµία 3-121 [ 2 ]

www.inlaw.gr Newsletter 03-04/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πολιτική ικονοµία 3-121 [ 2 ] www.inlaw.gr Newsletter 03-04/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πολιτική ικονοµία 3-121 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αίτηση αναίρεσης - Αναίρεση κατά αποφάσεων Ειρηνοδικείου και Πρωτοδικείου Αριθµός απόφασης: 1654 Έτος: 2011 - Αναίρεση

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Απόφασης 1499/2015 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αριθμός Απόφασης 1499/2015 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ Αριθμός Απόφασης 1499/2015 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Ερμιόνη Πριμικύρη, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4173, 18/7/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΔΟΛΙΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΚ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4173, 18/7/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΔΟΛΙΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΚ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΩΝ NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΔΟΛΙΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΚ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΩΝ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Καταδολίευσης των

Διαβάστε περισσότερα

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του, στις 7 Δεκεμβρίου 2010, με την παρουσία και του γραμματέα Αθανασίου Λιάπη, για να δικάσει μεταξύ:

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του, στις 7 Δεκεμβρίου 2010, με την παρουσία και του γραμματέα Αθανασίου Λιάπη, για να δικάσει μεταξύ: Αρείου Πάγου 52/2011 (Β1, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ) Πηγή: http://www.areiospagos.gr/ Περίληψη: Η απαλλαγή του εργοδότη όταν ο παθών είναι ασφαλισμένος στο ΙΚΑ, καλύπτει και την περίπτωση της "ειδικής αμελείας", δηλαδή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 7

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 7 Σελ. Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. Δικαιοδοσία πολιτικών δικαστηρίων επί αυτοκινητικού ατυχήματος, στο οποίο ενεπλάκη αυτοκίνητο του δημοσίου [Παρατηρήσεις υπό ΕφΘεσ 2013/1994]... 17 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α4 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

Αρείου Πάγου 1185/1993 (Τµ. Β') Πηγή: Ε.Ε.. 54/95, σ.231,.ε.ν.52/96, σ.237&238

Αρείου Πάγου 1185/1993 (Τµ. Β') Πηγή: Ε.Ε.. 54/95, σ.231,.ε.ν.52/96, σ.237&238 Αρείου Πάγου 1185/1993 (Τµ. Β') Πηγή: Ε.Ε.. 54/95, σ.231,.ε.ν.52/96, σ.237&238 Περίληψη: Οι παθόντες από εργατικό ατύχηµα δικαιούνται να ασκήσουν την από το κοινό αστικό δίκαιο αξίωση αποζηµιώσεως, εφ'

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 12/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-52

Newsletter 12/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-52 www.inlaw.gr Newsletter 12/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-52 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αµοιβή εργασίας - Επίσχεση εργασίας για καθυστέρηση καταβολής δεδουλευµένων αποδοχών ικαστήριο: Άρειος Πάγος Αριθµός απόφασης:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή:

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2522 ικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συµβάσεως δηµόσιων έργων, κρατικών προµηθειών και υπηρεσιών σύµφωνα µε την οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την υποβολή αίτησης ρύθµισης των οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων στο Ειρηνοδικείο

Οδηγίες για την υποβολή αίτησης ρύθµισης των οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων στο Ειρηνοδικείο Οδηγίες για την υποβολή αίτησης ρύθµισης των οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων στο Ειρηνοδικείο Α. ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Ποιοι υπάγονται στο νόµο 3869/2010: Αίτηση για ρύθµιση οφειλών και απαλλαγή έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Nόµος 3994/2011. «Εξορθολογισµός και βελτίωση στην απονοµή της δικαιοσύνης»

Nόµος 3994/2011. «Εξορθολογισµός και βελτίωση στην απονοµή της δικαιοσύνης» Nόµος 3994/2011 «Εξορθολογισµός και βελτίωση στην απονοµή της δικαιοσύνης» 2 Αρµοδιότητα δικαστηρίων Ειρηνοδικείο: µέχρι 20.000 Ευρώ, Μισθώσεις µέχρι 600 Ευρώ Μικροδιαφορές: µέχρι 5.000 Ευρώ Μονοµελές

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 α ό 4 Αριθµός Απόφασης 272/2009 Αριθµός κατάθεσης αίτησης../2008 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΙΚΑΣΤΗΣ: Κλεόβουλος - ηµήτριος Κοκκορός, Πρόεδρος Πρωτοδικών,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 187/2014

Α Π Ο Φ Α Σ Η 187/2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 22-12-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/8093/22-12-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η 187/2014 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε στην έδρα της την Τρίτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ)

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ) 1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ) Παραίτηση από Δικόγραφο και Δικαίωμα αγωγής 2 Περιεχόμενα (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ) Περιεχόμενα Α. ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΚΠολΔ Άρθρα 294 - Παραίτηση από το δικόγραφο της αγωγής Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Συντάκτης: Κοντάκος Ηλίας, Δικηγόρος, Υπ. Διδάκτωρ Ιδ. Δικαίου Παν/μίου Αθηνών

Συντάκτης: Κοντάκος Ηλίας, Δικηγόρος, Υπ. Διδάκτωρ Ιδ. Δικαίου Παν/μίου Αθηνών Συντάκτης: Κοντάκος Ηλίας, Δικηγόρος, Υπ. Διδάκτωρ Ιδ. Δικαίου Παν/μίου Αθηνών 1. Έννοια και διακρίσεις των νομικών προσώπων Νομικό πρόσωπο είναι ένωση προσώπων ή σύνολο περιουσίας που επιδιώκει ή εξυπηρετεί

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 3/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-50

Newsletter 3/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-50 www.inlaw.gr Newsletter 3/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-50 [ 2 ] ΜΕΛΕΤΕΣ - ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΕΙΣ ούβλης Βασίλης: Ο Ν. 1387/1983 για τον έλεγχο των οµαδικών απολύσεων και πάλι ενώπιον του Αρείου Πάγου ηµοσίευση:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 1419/2005 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ B1 Πολιτικό Τμήμα

Αριθμός 1419/2005 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ B1 Πολιτικό Τμήμα Αριθμός 1419/2005 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ B1 Πολιτικό Τμήμα ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές: Θεόδωρο Αποστολόπουλο, Προεδρεύοντα Αρεοπαγίτη (λόγω κωλύματος του Αντιπροέδρου), Ιωάννη Δαβίλλα, Γεώργιο

Διαβάστε περισσότερα

811 Ν. 23/90. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Δικαστήρια Δικαστές Γραμματεία

811 Ν. 23/90. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Δικαστήρια Δικαστές Γραμματεία E.E., Παρ. I, Αρ. 2485, 2.3.90 811 Ν. 23/90 Ο περί Δικαστηρίων Νόμος του 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 23

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, LL.M., Υπ. Δ.Ν. ΕΝΟΤΗΤΑ : «ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ» - 1 - Οι δημόσιοι υπάλληλοι περαιτέρω οφείλουν να

Διαβάστε περισσότερα

Άρειος Πάγος Τακτική Ολομέλεια Αριθμός 23/2007 (Δημοσίευση ΝοΒ 2007 σελ. 1852)

Άρειος Πάγος Τακτική Ολομέλεια Αριθμός 23/2007 (Δημοσίευση ΝοΒ 2007 σελ. 1852) Άρειος Πάγος Τακτική Ολομέλεια Αριθμός 23/2007 (Δημοσίευση ΝοΒ 2007 σελ. 1852) Περίληψη: Επιταγή ακάλυπτη - Αδικοπραξία - Δικαιούχοι αποζημίωσης είναι ο κομιστής της ακάλυπτης επιταγής, κάθε εξ αναγωγής

Διαβάστε περισσότερα