ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ Ε Ι Δ Ι Κ Ο Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Μ Ο Κ Ο Ν Δ Τ Λ Ι Ω Ν Ε Ρ Ε Τ Ν Α

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ Ε Ι Δ Ι Κ Ο Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Μ Ο Κ Ο Ν Δ Τ Λ Ι Ω Ν Ε Ρ Ε Τ Ν Α"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ Ε Ι Δ Ι Κ Ο Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Μ Ο Κ Ο Ν Δ Τ Λ Ι Ω Ν Ε Ρ Ε Τ Ν Α Α Ν Α Ρ Σ Η Σ Δ Ο Σ Ο Γ Ι Α Γ Ι Κ Σ Τ Ο Π Ρ Ο Κ Λ Η Η Δ Κ Γ Η Λ Ω Η Δ Ν Γ Ι Α Φ Δ Ρ Ο Ν Σ Ο Πιεξνθνξίεο: Θάλνπ Μαξία Σειέθσλν: Αζήλα, Αξ. Πξση.:9383 Ο Διδικός Λογαριαζμός Κονδσλίων Έρεσνας ηνπ Δθνικού Μεηζόβιοσ Πολσηετνείοσ ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηεο Πξάμεο «ΠΡΟΗΓΜΔΝΔ ΚΔΝΣΡΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΧΝ ΑΝΟΙΚΣΗ ΠΡΟΒΑΗ.Δ.Α.Β», κε Δπηζηεκνληθφ Τπεχζπλν ηνλ θ. Μήηξνπ Νηθφιαν, θαζεγεηή ΗΜΜΤ ΔΜΠ, ε νπνία ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (ΔΣΠΑ) θαη απφ Δζληθνχο Πφξνπο κέζσ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Φεθηαθή χγθιηζε αλαθνηλψλεη φηη ελδηαθέξεηαη λα πξνζιάβεη πξνζσπηθφ κε αλάζεζε έξγνπ (νξηζκέλεο ρξνληθήο δηάξθεηαο κε δπλαηφηεηα αλαλέσζεο έσο ηε ιήμε ηεο πξάμεο) πνπ πιεξνί ζπγθεθξηκέλα ηππηθά θαη νπζηαζηηθά πξνζφληα γηα ηελ θάιπςε ζέζεσλ σο εμήο: Α/Α ΣΙΣΛΟ ΓΡΑΗ Τπεξεζία Τπνζηήξημεο Βηβιηνζεθνλφκνπ θαη Γηαρείξηζεο, Γηάρπζεο θαη Αλάπηπμεο Λνγηζκηθψλ Βηβιηνζεθψλ 2 Τπεξεζία Τπνζηήξημεο Βηβιηνζεθνλφκνπ θαη Γηαρείξηζεο, Γηάρπζεο θαη Αλάπηπμεο Λνγηζκηθψλ Βηβιηνζεθψλ 3 Τπεξεζία Τπνζηήξημεο Βηβιηνζεθνλφκνπ θαη Γηαρείξηζεο, Γηάρπζεο θαη Αλάπηπμεο Λνγηζκηθψλ Βηβιηνζεθψλ 4 Τπεξεζία Τπνζηήξημεο Βηβιηνζεθνλφκνπ θαη Γηαρείξηζεο, Γηάρπζεο θαη Αλάπηπμεο Λνγηζκηθψλ Βηβιηνζεθψλ 5 Τπεξεζία Τπνζηήξημεο Βηβιηνζεθνλφκνπ θαη ΚΩΓΙΚΟ ΘΔΗ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ ΠΔ ή ΣΔ Βηβιηνζεθνλνκίαο ΠE Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ ΠΔ ή ΣΔ Βηβιηνζεθνλνκίαο ΠΔ Φηινζνθηθήο ΣΟΠΟ ΔΡΓΑΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΑΣΟΜΩΝ

2 Γηαρείξηζεο, Γηάρπζεο θαη Αλάπηπμεο Λνγηζκηθψλ Βηβιηνζεθψλ 6 Τπεξεζία Γηαρείξηζεο, Πξφζβαζεο θαη Γηαδαλεηζκνχ ησλ Ηιεθηξνληθψλ Πεγψλ ηνπ.δ.α.β. 7 Τπεξεζία Γηαρείξηζεο, Πξφζβαζεο θαη Γηαδαλεηζκνχ ησλ Ηιεθηξνληθψλ Πεγψλ ηνπ.δ.α.β. 8 Τπεξεζία Γηαρείξηζεο, Πξφζβαζεο θαη Γηαδαλεηζκνχ ησλ Ηιεθηξνληθψλ Πεγψλ ηνπ.δ.α.β. 9 Τπεξεζία πκβνχινπ Δπηρεηξεζηαθήο Δπθπΐαο θαη Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο ζηηο Διιεληθέο Αθαδεκατθέο Βηβιηνζήθεο (Μνλάδα Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο Αθαδεκατθψλ Βηβιηνζεθψλ - ΜΟ.ΓΙ.Π.Α.Β.) 0 Τπεξεζία Ηιεθηξνληθνχ Δπξεηεξίνπ Διιεληθψλ Δπηζηεκνληθψλ Πεξηνδηθψλ Δθδφζεσλ Τπεξεζία Ηιεθηξνληθνχ Δπξεηεξίνπ Διιεληθψλ Δπηζηεκνληθψλ Πεξηνδηθψλ Δθδφζεσλ 2 Τπεξεζία Αξρείνπ Διιεληθψλ Αθαδεκατθψλ Δξεπλεηηθψλ Οληνηήησλ (DHARE) 3 Τπεξεζία Αξρείνπ Διιεληθψλ Αθαδεκατθψλ Δξεπλεηηθψλ Οληνηήησλ (DHARE) 4 Τπεξεζία Αξρείνπ Διιεληθψλ Αθαδεκατθψλ Δξεπλεηηθψλ Οληνηήησλ (DHARE) 5 Τπεξεζία Μεηααλαδήηεζεο θαη Πξφζβαζεο ζηηο Πεγέο ησλ Διιεληθψλ Αθαδεκατθψλ Ιδξπκάησλ 6 Γηθηπαθή Τπεξεζία Δζληθνχ Δπξεηεξίνπ ειιεληθψλ ςεθηαθψλ πεγψλ επηζηεκνληθήο πιεξνθφξεζεο θαη Τπεξεζίεο Σεθκεξίσζεο, Πξνβνιήο θαη Αμηνπνίεζεο ηεο ΠΔ ή ΣΔ Βηβιηνζεθνλνκίαο 2 ΠΔ Φηινζνθηθήο ΠΔ ή ΣΔ Βηβιηνζεθνλνκίαο ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΙΧΑΝΝΙΝΧΝ ΑΣΔΙ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΑΣΔΙ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΑΣΔΙ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΑΣΔΙ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΑΣΔΙ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΚΡΗΣΗ ΠΑΣΡΧΝ

3 Δπηζηεκνληθήο Γξαζηεξηφηεηαο θαη ησλ Δξεπλεηηθψλ Απνηειεζκάησλ ησλ Διιεληθψλ ΑΔΙ 7 Τπεξεζία Πνιπκνξθηθήο Φεθηαθήο Βηβιηνζήθεο κε Πξνζβάζηκε 970 Βηβιηνγξαθία γηα ηνπο Φνηηεηέο κε Αλαπεξίεο 8 Τπεξεζία Πνιπκνξθηθήο Φεθηαθήο Βηβιηνζήθεο κε Πξνζβάζηκε 9702 Βηβιηνγξαθία γηα ηνπο Φνηηεηέο κε Αλαπεξίεο 9 Τπεξεζίεο Τπνζηήξημεο, Γηθηχσζεο, Πξνδηαγξαθψλ & 990 Πηζηνπνίεζεο Ιδξπκαηηθψλ Καηαζεηεξίσλ 20 Τπεξεζίεο Τπνζηήξημεο, Γηθηχσζεο, Πξνδηαγξαθψλ & 9902 Πηζηνπνίεζεο Ιδξπκαηηθψλ Καηαζεηεξίσλ 2 Τπεξεζίεο Τπνζηήξημεο, Γηθηχσζεο, Πξνδηαγξαθψλ & 9903 Πηζηνπνίεζεο Ιδξπκαηηθψλ Καηαζεηεξίσλ 22 Τπεξεζίεο Τπνζηήξημεο, Γηθηχσζεο, Πξνδηαγξαθψλ & 9904 Πηζηνπνίεζεο Ιδξπκαηηθψλ Καηαζεηεξίσλ 23 Τπεξεζίεο Τπνζηήξημεο, Γηθηχσζεο, Πξνδηαγξαθψλ & 9905 Πηζηνπνίεζεο Ιδξπκαηηθψλ Καηαζεηεξίσλ 24 Τπεξεζία Τπνζηήξημεο Βηβιηνζεθνλφκνπ θαη Γηαρείξηζεο, Γηάρπζεο θαη 9906 Αλάπηπμεο Λνγηζκηθψλ Βηβιηνζεθψλ 25 Τπεξεζία Τπνζηήξημεο Βηβιηνζεθνλφκνπ θαη Γηαρείξηζεο, Γηάρπζεο θαη 9907 Αλάπηπμεο Λνγηζκηθψλ Βηβιηνζεθψλ 26 Τπεξεζία Τπνζηήξημεο Σειηθψλ Υξεζηψλ ησλ Βηβιηνζεθψλ θαη Κέληξσλ 900 Πιεξνθφξεζεο ΠΔ ή ΣΔ Βηβιηνζεθνλνκίαο ΠΔ ή ΣΔ Βηβιηνζεθνλνκίαο 3 ΠΔ Φηινινγίαο ΠΔ Βηβιηνζεθνλνκίαο ΑΔΑ: 457Λ46ΨΖΣ4-ΒΑΡ ΠΑΝΣΔΙΟ ΠΑΝΣΔΙΟ ΘΔΑΛΙΑ 27 Τπεξεζία Τπνζηήξημεο ΣΔΙ ΚΑΛΑΜΑΣΑ

4 Σειηθψλ Υξεζηψλ ησλ Βηβιηνζεθψλ θαη Κέληξσλ Πιεξνθφξεζεο 28 Τπεξεζία Τπνζηήξημεο Σειηθψλ Υξεζηψλ ησλ Βηβιηνζεθψλ θαη Κέληξσλ Πιεξνθφξεζεο 29 Τπεξεζία Ννκηθήο πκβνπιεπηηθήο γηα Θέκαηα Πλεπκαηηθήο Ιδηνθηεζίαο πνπ αθνξνχλ ζηα Διιεληθά Αθαδεκατθά Ιδξχκαηα 30 Τπεξεζία Ννκηθήο πκβνπιεπηηθήο γηα Θέκαηα Πλεπκαηηθήο Ιδηνθηεζίαο πνπ αθνξνχλ ζηα Διιεληθά Αθαδεκατθά Ιδξχκαηα 3 Τπεξεζία Ννκηθήο πκβνπιεπηηθήο γηα Θέκαηα Πλεπκαηηθήο Ιδηνθηεζίαο πνπ αθνξνχλ ζηα Διιεληθά Αθαδεκατθά Ιδξχκαηα 32 Δλνπνηεκέλεο ππεξεζίεο ζεκαζηνινγηθήο αλαδήηεζεο ζην εθπαηδεπηηθφ πεξηερφκελν ησλ ειιεληθψλ Α.Δ.Ι. θαη ζηηο ςεθηαθέο πεγέο ηνπ.δ.α.β. 33 Δλνπνηεκέλεο ππεξεζίεο ζεκαζηνινγηθήο αλαδήηεζεο ζην εθπαηδεπηηθφ πεξηερφκελν ησλ ειιεληθψλ Α.Δ.Ι. θαη ζηηο ςεθηαθέο πεγέο ηνπ.δ.α.β. 34 Δλνπνηεκέλεο ππεξεζίεο ζεκαζηνινγηθήο αλαδήηεζεο ζην εθπαηδεπηηθφ πεξηερφκελν ησλ ειιεληθψλ Α.Δ.Ι. θαη ζηηο ςεθηαθέο πεγέο ηνπ.δ.α.β. 35 Τπεξεζία εληνπηζκνχ ινγνθινπήο 36 Τπεξεζία εληνπηζκνχ ινγνθινπήο ΠΔ Ννκηθψλ Δπηζηεκψλ ΠΔ ή ΣΔ Βηβιηνζεθνλνκίαο ΠΔ ή ΣΔ Βηβιηνζεθνλνκίαο ΘΔΑΛΙΑ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΘΗΝΧΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΘΗΝΧΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΘΗΝΧΝ ΠΑΝΣΔΙΟ ΠΑΝΣΔΙΟ 37 Τπνζηεξηθηηθέο ελέξγεηεο γηα ηελ νξζνινγηθή δηαρείξηζε, νκαιή ιεηηνπξγία θαη ζπλέρηζε ησλ έξγσλ ησλ ζρεηηθψλ Γξάζεσλ 950 ΠΔ Γηνηθεηηθνχ Οηθνλνκηθνχ 4

5 Γενικά προζόνηα Οη ελδηαθεξφκελνη πξέπεη: Να είλαη Έιιελεο πνιίηεο ή πνιίηεο ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Γηα ηνπο πνιίηεο ησλ θξαηψλ ηεο Δ.Δ., απαηηείηαη άξηζηε γλψζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο ε νπνία απνδεηθλχεηαη απφ πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο ειιεληθήο εθπαηδεπηηθήο αξρήο. Να θαηέρνπλ ηνπο απαηηνχκελνπο ηίηινπο ζπνπδψλ κέρξη ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ θαη ζε πεξίπησζε πνπ νη ηίηινη έρνπλ απνθηεζεί ζηελ αιινδαπή λα θαηέρνπλ θαη πξάμε αλαγλψξηζεο απφ ην ΓΙΚΑΣΑ ή πηζηνπνηεηηθφ αλαγλψξηζεο απφ ην Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π. γηα ηελ ηζνηηκία θαη αληηζηνηρία ησλ ηίηισλ απηψλ. Οσζιαζηικά προζόνηα Ιθαλφηεηα επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο Ιθαλφηεηα αλάιεςεο πξσηνβνπιηψλ θαη επζπλψλ Οξγαλσηηθφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα Ειδικά Απαιηούμενα Προζόνηα ανά Κωδικό Σύμβαζης ΣΕΑΒ 90 Πηπρίν ή Γίπισκα αξρεηνλνκίαο ή/θαη βηβιηνζεθνλνκίαο ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν αληίζηνηρεο Δξγαζηαθή εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ 3 εηψλ ζηε δηαρείξηζε Οινθιεξσκέλσλ πζηεκάησλ Βηβιηνζεθψλ ILS σο System Administrator Librarian θαη ζηε δηαρείξηζε πιινγηθψλ πλεξγαηηθψλ Βηβιηνγξαθηθψλ Καηαιφγσλ Δθπαηδεπηηθή εκπεηξία ζε ζέκαηα θαηάξηηζεο βηβιηνζεθνλφκσλ Άξηζηε γλψζε ησλ πξνηχπσλ UNIMARC θαη MARC2 (βηβιηνγξαθηθψλ & θαζηεξσκέλσλ) Καιή γλψζε ηεο Αγγιηθήο Γιψζζεο Γλψζε ρξήζεο Η/Τ, ρξήζεο απηνκαηηζκψλ γξαθείνπ Δηζεγήζεηο ζε επηζηεκνληθά βηβιηνζεθνλνκηθά ζπλέδξηα Γεκνζηεχζεηο ζε πεξηνδηθά, πξαθηηθά ζπλεδξίσλ θαηξηθή γλψζε ησλ επηκέξνπο ππεξεζηψλ ησλ Αθαδεκατθψλ Βηβιηνζεθψλ. ΣΕΑΒ 902 Δξγαζηαθή εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ 3 εηψλ ζηνλ ηνκέα ηεο κεραλνξγάλσζεο αθαδεκατθήο βηβιηνζήθεο θαη εμνηθείσζε κε δηεζλή πξφηππα ηα νπνία αθνξνχλ ζηνλ απηνκαηηζκφ ηεο Αθαδεκατθήο Βηβιηνζήθεο. 5

6 Πνιχ θαιή γλψζε ηερλνινγηψλ θαη νξγαλσηηθψλ δηαδηθαζηψλ γηα ηε δεκηνπξγία θαη ζπληήξεζε ππνδνκψλ πηζηνπνίεζεο θαη εμνπζηνδφηεζεο. Άξηζηε γλψζε θαη πξνγξακκαηηζηηθή εμεηδίθεπζε ζε PHP, Ajax, Perl θαη Java (Applets, Servlets, JSP, J2EE, Android, J2ME) Άξηζηε γλψζε ζπζηεκάησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ (MySql, PostgreSQL) θαη εμππεξεηεηψλ WEB (Apache Web Server, Tomcat Application Server) Άξηζηε γλψζε ελφο επξέσο θάζκαηνο ιεηηνπξγηθψλ ζπζηεκάησλ. Δγθαηάζηαζε θαη δηαρείξηζε ησλ: Wηndows (7, Vista, XP, Server) MAC OS X Unix Linux Καιή γλψζε ηεο Αγγιηθήο Γιψζζεο Μεηαπηπρηαθφο Σίηινο ζπνπδψλ ζε ζπλαθέο αληηθείκελν. Θα εθηηκεζεί ηδηαίηεξα ε εμεηδίθεπζε ζηνλ Σνκέα ησλ Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ (Information Systems). Δκπεηξία ζην ζρεδηαζκφ θαη ζηελ αλάπηπμε εθαξκνγψλ RDBMS ηχπνπ 2-tier θαη 3-tier ζε ηνπηθφ δίθηπν ή ζην δηαδίθηπν Γλψζε ηνπ IP Routing, ηνπηθψλ δηθηχσλ LAN, εμνηθείσζε κε ηνπηθά θαη εθηεηακέλα δίθηπα δεδνκέλσλ ζε επίπεδν ηερληθήο ππνζηήξημεο Δμνηθείσζε κε ην hardware ηνπ Η/Τ (πεξηθεξεηαθέο κνλάδεο, ζπζθεπέο δηθηχνπ, θιπ), δπλαηφηεηα δηάγλσζεο θαη εληνπηζκνχ βιαβψλ, δπλαηφηεηα επέκβαζεο γηα ηελ επηδφξζσζε βιαβψλ ζην hardware. Γλψζε θαη εκπεηξία ζηελ αλάπηπμε ηζηνζειίδσλ ζην δηαδίθηπν. Δκπεηξία ζηελ αλάπηπμε εθαξκνγψλ πνπ ζηεξίδνληαη ζε ειεχζεξν ινγηζκηθφ θαη έρνπλ σο ηνκέα εθαξκνγήο ηηο Αθαδεκατθέο Βηβιηνζήθεο. Οη γλψζεηο άιισλ μέλσλ γισζζψλ Δκπεηξία απφ ζπκκεηνρή ζε επξσπατθά πξνγξάκκαηα Δκπεηξία ζε ππνδνκέο ηειεκαηηθήο ππνζηήξημεο Απνδεδεηγκέλε χπαξμε εκπεηξίαο ζην ζρεδηαζκφ θαη ζηελ αλάπηπμε δηαδηθηπαθψλ εθαξκνγψλ ηχπνπ portal, θαηά πξνηίκεζε βηβιηνζεθνλνκηθνχ πεξηερνκέλνπ. Απνδεδεηγκέλε χπαξμε εκπεηξίαο ζηελ αλάπηπμε εθαξκνγψλ γηα ηνλ απηνκαηηζκφ ηεο Αθαδεκατθήο Βηβιηνζήθεο. Γλψζε ηερλνινγηψλ εκαζηνινγηθνχ Ιζηνχ θαη ζηηο δπλαηφηεηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηελ επηζηήκε ηεο Βηβιηνζεθνλνκίαο (Φεθηαθέο Βηβιηνζήθεο, πξφηππα κεηαδεδνκέλσλ, Οληνινγίεο-RDF, RDF Schema). ΣΕΑΒ 903 6

7 Πηπρίν Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο Δξγαζηαθή εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ 3 εηψλ ζε Αθαδεκατθή Βηβιηνζήθε κε εηδίθεπζε ζε ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο-marketing θαη πξφγξακκα πιεξνθνξηαθήο παηδείαο θαη εξγαιείσλ Metasearch. Δκπεηξία ζηελ δηεθπεξαίσζε πνζνηηθψλ εξεπλψλ αμηνιφγεζεο ππεξεζηψλ ησλ Βηβιηνζεθψλ. Δκπεηξία ζε νξγάλσζε θαη δηεθπεξαίσζε ελεκεξσηηθψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ ζεκηλαξίσλ. Άξηζηε γλψζε ηεο Αγγιηθήο Γιψζζεο Μεηαπηπρηαθφο Σίηινο πνπδψλ Πνιχ θαιή γλψζε ηαηηζηηθψλ παθέησλ Καιή γλψζε κηαο επηπιένλ Δπξσπατθήο Γιψζζαο Γλψζε ρξήζεο Η/Τ, ρξήζεο απηνκαηηζκψλ γξαθείνπ θαηξηθή γλψζε ησλ επηκέξνπο ππεξεζηψλ ησλ Αθαδεκατθψλ Βηβιηνζεθψλ ΣΕΑΒ 904 Πηπρίν ή Γίπισκα αξρεηνλνκίαο ή/θαη βηβιηνζεθνλνκίαο ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν αληίζηνηρεο Δξγαζηαθή εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ 3 εηψλ ζε Αθαδεκατθή Βηβιηνζήθε Καιή γλψζε ηεο Αγγιηθήο Γιψζζεο Μεηαπηπρηαθφο Σίηινο ζπνπδψλ ζηε Βηβιηνζεθνλνκία Δθπαηδεπηηθή εκπεηξία ζε ζέκαηα θαηάξηηζεο βηβιηνζεθνλφκσλ Άξηζηε γλψζε ησλ πξνηχπσλ UNIMARC θαη MARC2 (βηβιηνγξαθηθψλ & θαζηεξσκέλσλ) Γλψζε ρξήζεο Η/Τ, ρξήζεο απηνκαηηζκψλ γξαθείνπ Δηζεγήζεηο ζε επηζηεκνληθά βηβιηνζεθνλνκηθά ζπλέδξηα Γεκνζηεχζεηο ζε πεξηνδηθά, πξαθηηθά ζπλεδξίσλ θαηξηθή γλψζε ησλ επηκέξνπο ππεξεζηψλ ησλ Αθαδεκατθψλ Βηβιηνζεθψλ. ΣΕΑΒ 905 Πηπρίν Φηινζνθηθήο ρνιήο ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο Μεηαπηπρηαθφο ηίηινο ζπνπδψλ Άξηζηε γλψζε ηεο Αγγιηθήο Γιψζζεο Γλψζε ρξήζεο Η/Τ, ρξήζεο απηνκαηηζκψλ γξαθείνπ 7

8 Καιή γλψζε κηαο επηπιένλ Δπξσπατθήο Γιψζζαο ΣΕΑΒ 920 Δξγαζηαθή εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ 3 εηψλ ζηνλ ηνκέα ηερλνινγίαο ζηελ επηζηήκε ηεο βηβιηνζεθνλνκίαο (Φεθηαθέο Βηβιηνζήθεο), κε εμεηδίθεπζε ζηνλ ηνκέα ησλ ειεθηξνληθψλ επηζηεκνληθψλ πεξηνδηθψλ Καιή γλψζε ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο Μεηαπηπρηαθφο Σίηινο πνπδψλ ζηνλ ηνκέα ησλ Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ ή ζε ζπλαθέο αληηθείκελν. Απνδεδεηγκέλε χπαξμε εκπεηξίαο ζηε κεραλνξγάλσζε Αθαδεκατθήο Βηβιηνζήθεο θαη εμνηθείσζε κε δηεζλή πξφηππα ηα νπνία αθνξνχλ ζηνλ απηνκαηηζκφ ηεο Αθαδεκατθήο Βηβιηνζήθεο. Πνιχ θαιή γλψζε ηερλνινγηψλ εκαζηνινγηθνχ Ιζηνχ θαη ζηηο δπλαηφηεηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηελ επηζηήκε ηεο Βηβιηνζεθνλνκίαο (Φεθηαθέο Βηβιηνζήθεο, πξφηππα κεηαδεδνκέλσλ, Οληνινγίεο-RDF, RDF Schema). Απνδεδεηγκέλε χπαξμε εκπεηξίαο ζηελ εγθαηάζηαζε, δηαρείξηζε θαη αλάπηπμε εθαξκνγψλ ζε πεξηβάιινλ RDBMS DB2 UDB ηεο IBM. Πνιχ θαιή γλψζε ηερλνινγηψλ θαη απνδεδεηγκέλε χπαξμε εκπεηξίαο ζε νξγαλσηηθέο δηαδηθαζίεο θαη πνιηηηθέο γηα ηε δεκηνπξγία θαη ζπληήξεζε ππνδνκψλ θαη ζπλεξγαζηψλ πηζηνπνίεζεο θαη εμνπζηνδφηεζεο. Απνδεδεηγκέλε χπαξμε εκπεηξίαο ζην ζρεδηαζκφ θαη ζηελ αλάπηπμε δηαδηθηπαθψλ εθαξκνγψλ ηχπνπ portal βηβιηνζεθνλνκηθνχ πεξηερνκέλνπ. Άξηζηε γλψζε θαη πξνγξακκαηηζηηθή εμεηδίθεπζε ζε PHP (jquery, Ajax, MySQL). Καιή γλψζε θαη πξνγξακκαηηζηηθή εμεηδίθεπζε ζε : Java (Applets, Servlets, JSP, J2EE, θιπ.) Perl, CGI C θαη C++ Άξηζηε γλψζε εγθαηάζηαζεο θαη δηαρείξηζεο εμππεξεηεηψλ WEB (Apache Web Server, Tomcat Application Server) Άξηζηε γλψζε ελφο επξέσο θάζκαηνο ιεηηνπξγηθψλ ζπζηεκάησλ. Δγθαηάζηαζε θαη δηαρείξηζε ησλ : Wηndows (7, Vista, XP, Server) MAC OSX Unix Linux 8

9 Γλψζε ηνπ IP Routing, ηνπηθψλ δηθηχσλ LAN, εμνηθείσζε κε ηνπηθά θαη εθηεηακέλα δίθηπα δεδνκέλσλ ζε επίπεδν ηερληθήο ππζνηήξημεο. Δμνηθείσζε κε ην hardware ηνπ Η/Τ (πεξηθεξεηαθέο κνλάδεο, ζπζθεπέο δηθηχνπ, θιπ), δπλαηφηεηα δηάγλσζεο θαη εληνπηζκνχ βιαβψλ, δπλαηφηεηα επέκβαζεο γηα ηελ επηδφξζσζε βιαβψλ ζην hardware. Γλψζε θαη εκπεηξία ζηελ αλάπηπμε ηζηνζειίδσλ ζην δηαδίθηπν κε ηε ρξήζε θαηάιιεισλ εξγαιείσλ ινγηζκηθνχ (Dreamweaver, Netbeans, ή άιισλ ζπλαθψλ) ΣΕΑΒ 9202 Καιή γλψζε ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο Πνιχ θαιή γλψζε δηαρείξηζεο ιεηηνπξγηθψλ ζπζηεκάησλ LINUX/UNIX. Πνιχ θαιή γλψζε shell scripting (bash, perl, ruby). Γηαρείξηζε παξάιιεισλ ζπζηεκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ (GPFS/Lustre). Γηαρείξηζε ηδεαηψλ κεραλψλ (Virtual Machines) ζε πεξηβάιινλ XEN/KVM. Υξήζε θαη αλάπηπμε θεληξηθψλ εξγαιείσλ γηα ηελ απηνκαηνπνίεζε ηεο δηαρείξηζεο ππνινγηζηηθψλ ππνδνκψλ. ΣΕΑΒ 9203 Πηπρίν ή Γίπισκα αξρεηνλνκίαο ή/θαη βηβιηνζεθνλνκίαο ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν αληίζηνηρεο Δξγαζηαθή εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ 2 εηψλ ζε Αθαδεκατθή Βηβιηνζήθε ζε online εμππεξέηεζε ρξεζηψλ Καιή γλψζε ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο Μεηαπηπρηαθφο Σίηινο πνπδψλ ζηε Βηβιηνζεθνλνκία θαη ζηηο λέεο ηερλνινγίεο. Απνδεδεηγκέλε χπαξμε εκπεηξίαο ζηελ online εμππεξέηεζε ρξεζηψλ κέζσ νπνηνπδήπνηε αληίζηνηρνπ ινγηζκηθνχ. Απνδεδεηγκέλε χπαξμε εκπεηξίαο ζηνλ ηνκέα ησλ ειεθηξνληθψλ επηζηεκνληθψλ πεξηνδηθψλ θαη ζηε ζπλεξγαζία κε βηβιηνζήθεο/ζπλεξγάηεο ηνπ εμσηεξηθνχ. Απνδεδεηγκέλε χπαξμε εκπεηξίαο ζηε ρξήζε βηβιηνζεθνλνκηθψλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ. Ύπαξμε εκπεηξίαο ζηηο ζχγρξνλεο ηερλνινγίεο δηαδηθηχνπ (Web 2.0) θαη ζηηο δπλαηφηεηεο εθαξκνγήο ηνπο ζηελ επηζηήκε ηεο Βηβιηνζεθνλνκίαο (Φεθηαθέο Βηβιηνζήθεο, XML πξφηππα κεηαδεδνκέλσλ). 9

10 Δμνηθείσζε κε ην hardware ηνπ Η/Τ (πεξηθεξεηαθέο κνλάδεο, ζπζθεπέο δηθηχνπ, θιπ), δπλαηφηεηα δηάγλσζεο θαη εληνπηζκνχ βιαβψλ, δπλαηφηεηα επέκβαζεο γηα ηελ επηδφξζσζε βιαβψλ ζην hardware. ΣΕΑΒ 930 Πηπρίν Φηινζνθηθήο ρνιήο ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο Μεηαπηπρηαθφο Σίηινο ζπνπδψλ απφ ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν ηεο αιινδαπήο Δξγαζηαθή εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ 3 εηψλ ζε Αθαδεκατθή Βηβιηνζήθε Άξηζηε γλψζε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο Δξγαζηαθή εκπεηξία ζε Μνλάδεο Αμηνιφγεζεο θαη Δθαξκνγήο Γηαδηθαζηψλ Οιηθήο Πνηφηεηαο ζε Αθαδεκατθέο Βηβιηνζήθεο Γλψζε ρξήζεο Η/Τ, ρξήζεο απηνκαηηζκψλ γξαθείνπ Καιή γλψζε κηαο επηπιένλ Δπξσπατθήο Γιψζζαο ΣΕΑΒ 940 Πηπρίν ή Γίπισκα ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο Μεηαπηπρηαθφο Σίηινο ζπνπδψλ ζηε Βηβιηνζεθνλνκία/Δπηζηήκε ηεο Πιεξνθφξεζεο Δξγαζηαθή εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ 2 εηψλ ζε Αθαδεκατθή Βηβιηνζήθε Πνιχ θαιή γλψζε αγγιηθήο γιψζζαο Γλψζε ρξήζεο Η/Τ, ρξήζεο απηνκαηηζκψλ γξαθείνπ ΣΕΑΒ 9402 Δξγαζηαθή εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ 2 εηψλ ζε Αθαδεκατθή Βηβιηνζήθε Πνιχ θαιή γλψζε ζεκάησλ ζρεδηαζκνχ θαη πινπνίεζεο βάζεσλ δεδνκέλσλ ζε ζχγρξνλα DBMS, ζρεδηαζκνχ θαη αλάιπζεο ησλ ιεηηνπξγηθψλ απαηηήζεσλ ζπζηεκάησλ ινγηζκηθνχ, παξακεηξνπνίεζεο θαη επέθηαζεο ησλ ιεηηνπξγηψλ ινγηζκηθψλ αλνηρηνχ θψδηθα, αληηκεηψπηζεο ζεκάησλ δηαιεηηνπξγηθφηεηαο βάζεσλ δεδνκέλσλ, ησλ πξνηχπσλ δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ ΟΑΙ. Γπλαηφηεηα αλάπηπμεο εθαξκνγψλ web 2.0 (εκπεηξία ζε ηερλνινγίεο- γιψζζεο: php/java-jsp/asp, javascript, ajax, jquery, css, xhtml, xml) Πνιχ θαιή γλψζε ηεο Αγγιηθήο Γιψζζεο Μεηαπηπρηαθφο Σίηινο πνπδψλ ζε ζπλαθέο αληηθείκελν 0

11 ΣΕΑΒ 9420 Πηπρίν Πιεξνθνξηθήο ή Γίπισκα Μεραληθψλ Η/Τ ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν αληίζηνηρεο Απαξαίηεηε γλψζε Java, επηζπκεηή γλψζε PhP, Perl, JSP. Πξνγξακκαηηζηηθή εκπεηξία ζηελ αλάπηπμε εθαξκνγψλ βάζεσλ δεδνκέλσλ θαη ζηελ αλάπηπμε δηαδηθηπαθψλ εθαξκνγψλ κε ηηο ηερλνινγίεο Linux, Apache, MySQL Πξνγξακκαηηζηηθή εκπεηξία ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ αλάπηπμε web services θαη modules ζε δεκνθηιή πεξηβάιινληα ηδξπκαηηθψλ θαηαζεηεξίσλ (institutional repositories, πξσηφθνιιν OAI-PMH): D-Space, e-prints, Invenio, FEDORA, θιπ., ζε πεξηβάιινλ Linux. Δξγαζηαθή εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ 2 εηψλ κε εξγαζηαθφ αληηθείκελν ην νπνίν λα ζρεηίδεηαη κε ηερλνινγίεο ηεο βηβιηνζεθνλνκίαο (ηδξπκαηηθά θαηαζεηήξηα, ςεθηαθέο βηβιηνζήθεο) Πνιχ θαιή γλψζε ηεο Αγγιηθήο Γιψζζεο Μεηαπηπρηαθφο Σίηινο ζπνπδψλ ζε ζπλαθέο αληηθείκελν Απνδεδεηγκέλε εξγαζηαθή εκπεηξία ζε αθαδεκατθή βηβιηνζήθε ζε αληηθείκελν ζρεηηθφ κε ηηο ηερλνινγίεο ηεο βηβιηνζεθνλνκίαο θαη ζηνλ ζρεδηαζκφ/πινπνίεζε ππεξεζηψλ επηθνηλσλίαο κε ςεθηαθέο βηβιηνζήθεο (πξνγξακκαηηζκφο API) κε ηε ρξήζε ινγηζκηθνχ αλνηθηνχ θψδηθα Γλψζε ησλ ζχγρξνλσλ ηερλνινγηψλ ζεκαζηνινγηθνχ ηζηνχ, XML, RDF, RDF-schema, ησλ αληίζηνηρσλ κνληέισλ κεηα-δεδνκέλσλ, δηεζλψλ πξνδηαγξαθψλ θαη πξνηχπσλ Γλψζε θαη εκπεηξία ζηελ αλάπηπμε ηζηνζειίδσλ ζην δηαδίθηπν κε ηε ρξήζε θαηάιιεισλ εξγαιείσλ ινγηζκηθνχ (WordPress, Joomla!, ή άιισλ ζπλαθψλ) ΣΕΑΒ Πηπρίν Πιεξνθνξηθήο ή Γίπισκα Μεραληθψλ Η/Τ ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν αληίζηνηρεο Δμεηδίθεπζε ζηελ ηερλνινγία ησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ ή/θαη ηεο αλάθηεζεο πιεξνθνξίαο (information retrieval) Δπαγγεικαηηθή εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ 2 εηψλ ε νπνία λα ζρεηίδεηαη κε ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ αλάπηπμε πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ Πνιχ θαιή γλψζε ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο Μεηαπηπρηαθφο Σίηινο πνπδψλ ζηηο βάζεηο δεδνκέλσλ, ηελ αλάθηεζε πιεξνθνξίαο ή ζε ζπλαθέο αληηθείκελν Απνδεδεηγκέλε εξγαζηαθή εκπεηξία κε αληηθείκελν ζρεηηθφ κε ηηο ηερλνινγίεο πιεξνθνξηθήο ζηε βηβιηνζεθνλνκία Γεκνζηεπκέλν εξεπλεηηθφ έξγν ζην αληηθείκελν ηεο εμεηδίθεπζεο ή/θαη ζηε βηβιηνζεθνλνκία

12 Απνδεδεηγκέλε ζπκκεηνρή ζε εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα ζην αληηθείκελν ηεο εμεηδίθεπζεο Καιή γλψζε θαη πξνγξακκαηηζηηθή εμεηδίθεπζε ζε πεξηβάιινληα ζρεζηαθψλ βάζεσλ δεδνκέλσλ (RDBMS), θαη ζηελ αλάπηπμε δηαδηθηπαθψλ εθαξκνγψλ ΣΕΑΒ Πηπρίν Πιεξνθνξηθήο ή Γίπισκα Μεραληθψλ Η/Τ ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν αληίζηνηρεο Δξγαζηαθή εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ 4 εηψλ κε εξγαζηαθφ αληηθείκελν ην νπνίν λα ζρεηίδεηαη κε ηερλνινγίεο ηεο βηβιηνζεθνλνκίαο (ηδξπκαηηθά θαηαζεηήξηα, ςεθηαθέο βηβιηνζήθεο) Δκπεηξία ζηελ ππνζηήξημε/δηαρείξηζε ζπζηεκάησλ ςεθηαθψλ βηβιηνζεθψλ, ηδξπκαηηθψλ θαηαζεηεξίσλ (π.ρ. DSPACE, INVENIO) θαη ζηελ αλάπηπμε δηαδηθηπαθψλ εθαξκνγψλ κε ηηο ηερλνινγίεο Linux, Apache, MySQL, PHP, Python Πνιχ θαιή γλψζε ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο Απνδεδεηγκέλε εξγαζηαθή εκπεηξία ζε αθαδεκατθή βηβιηνζήθε ζε αληηθείκελν ηελ αλάπηπμε ινγηζκηθνχ ζχκθσλα κε δηεζλή βηβιηνζεθνλνκηθά πξφηππα, φπσο ηα OAI-PMH, Dublin Core, ή/θαη ζηε δηακφξθσζε ππεξεζηψλ απηνκαηηζκνχ ηεο αθαδεκατθήο βηβιηνζήθεο Δκπεηξία ζπκκεηνρήο ζε Δπξσπατθά/Δζληθά πξνγξάκκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αλάπηπμε εθαξκνγψλ, ππεξεζηψλ θαη ηελ εθπαίδεπζε ρξεζηψλ ζε πεξηβάιινλ αθαδεκατθήο βηβιηνζήθεο Δκπεηξία ζηελ νξγάλσζε θαη δηεθπεξαίσζε δηαδηθαζηψλ ππνζηήξημεο κεγάινπ αξηζκνχ ρξεζηψλ (Help Desk), θαηά πξνηίκεζε: βηβιηνζεθνλφκσλ Δκπεηξία ζηελ ζπιινγή θαη αλάιπζε δεδνκέλσλ ρξήζεο πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ / ππεξεζηψλ, θαηά πξνηίκεζε: ζε πεξηβάιινλ αθαδεκατθήο βηβιηνζήθεο ΣΕΑΒ 950 Πηπρίν Δπηζηήκεο Τπνινγηζηψλ ή Πιεξνθνξηθήο ΑΔΙ ή Γίπισκα Μεραληθψλ Η/Τ ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν αληίζηνηρεο Δξγαζηαθή εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ έηνπο ζε αληηθείκελν ζρεηηθφ κε αλάθηεζε βηβιηνγξαθηθψλ πιεξνθνξηψλ κέζσ δηαδηθηχνπ. Πνιχ θαιή γλψζε ηεο Αγγιηθήο Γιψζζαο Μεηαπηπρηαθφο Σίηινο ζπνπδψλ ζηνλ Σνκέα Δπηζηήκεο Τπνινγηζηψλ ή Πιεξνθνξηθήο Πξνυπεξεζία ζε δηαρείξηζε Φεθηαθήο Βηβιηνζήθεο ή/θαη ζε δηαρείξηζε απηνκαηνπνηεκέλνπ ζπζηήκαηνο Βηβιηνζήθεο ή/θαη ζε δηαρείξηζε ζπζηήκαηνο κεηααλαδήηεζεο. Γλψζε ησλ πξνηχπσλ : MARC2, UNIMARC, Z39.50, OAI-PMH, SRW/SRU 2

13 Δκπεηξία πξνγξακκαηηζκνχ γηα αλάπηπμε εθαξκνγψλ ζε πεξηβάιινλ Web κε ρξήζε PHP, Javascript, Java, XHTML, CSS, XML, XSLT θαη XPATH. ΑΔΑ: 457Λ46ΨΖΣ4-ΒΑΡ ΣΕΑΒ 9690 Άξηζηε γλψζε δηαρείξηζεο θαη ππνζηήξημεο δηθηχσλ δεδνκέλσλ Άξηζηε γλψζε δηαρείξηζεο θαη ππνζηήξημεο ιεηηνπξγηθψλ ζπζηεκάησλ UNIX & LINUX (Solaris 9, Red Hat & SUSE Linux θ.ά.). Δκπεηξία θαη ηερλνγλσζία ζε ζρεδηαζκφ, αλάπηπμε θαη ππνζηήξημε εθαξκνγψλ ινγηζκηθνχ θαη πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ. Άξηζηε γλψζε αλάπηπμεο θαη δηαρείξηζεο δηθηπαθψλ WEB εθαξκνγψλ θαη ηερλνινγηψλ: PHP, XML, HTML, CSS, Javascript, AJAX, ASP.net. Άξηζηε γλψζε ζρεδίαζεο θαη δηαρείξηζεο ζπζηεκάησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ θαη ηδηαίηεξα MySQL θαη PostgreSQL. Δκπεηξία ζε αλάπηπμε portals παξνρήο πνιιαπιψλ ππεξεζηψλ κε εξγαιεία opensource Joomla, phpnuke θιπ. Πνιχ θαιή γλψζε αγγιηθήο γιψζζαο Καιή γλψζε δεχηεξεο ή/θαη επηπιένλ μέλεο γιψζζαο Καηνρή δεχηεξνπ ή επηπιένλ Πξνπηπρηαθνχ ή/θαη Μεηαπηπρηαθνχ Σίηινπ ζπνπδψλ πιεξνθνξηθήο θαη ηδηαίηεξα ζε ζέκαηα πξνγξακκαηηζκνχ θαη Γηθηπαθψλ εθαξκνγψλ. Δκπεηξία ζηελ αλάπηπμε θαη παξακεηξνπνίεζε εθαξκνγψλ βηβιηνζεθψλ Πξνυπεξεζία ζε αληίζηνηρε ζέζε ζηνλ δεκφζην ή ηδησηηθφ ηνκέα. ΣΕΑΒ 970 Πηπρίν ή Γίπισκα αξρεηνλνκίαο ή/θαη βηβιηνζεθνλνκίαο ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν αληίζηνηρεο Πξνυπεξεζία ζηε ρξήζε απηνκαηνπνηεκέλσλ βηβιηνζεθνλνκηθψλ ζπζηεκάησλ. Πξνυπεξεζία ζε ππεξεζία ππνζηήξημεο πιεξνθνξηαθψλ αλαγθψλ αλάπεξσλ αηφκσλ. Πνιχ θαιή γλψζε ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο Μεηαπηπρηαθφο Σίηινο ζπνπδψλ ΣΕΑΒ

14 Άξηζηε γλψζε ζηελ αλάπηπμε WEB εθαξκνγψλ (Γηαδηθηπαθή Πχιε) Γλψζε ζπζηεκάησλ Φεθηαθψλ Βηβιηνζεθψλ Γλψζε accessible web design ΑΔΑ: 457Λ46ΨΖΣ4-ΒΑΡ Καιή γλψζε ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο Μεηαπηπρηαθφο Σίηινο ζπνπδψλ Γλψζε πξνηχπσλ κεηαδεδνκέλσλ ΣΕΑΒ 990 Άξηζηε γλψζε ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο Καιή γλψζε ινγηζκηθνχ απνζεηεξίσλ (DSpace, Fedora), πξνηχπσλ Φεθηαθψλ Βηβιηνζεθψλ (OAI-PMH, SWORD) θαη ιεμηινγίσλ βηβιηνγξαθηθψλ κεηαδεδνκέλσλ (OAI-ORE, Dublin Core, MODS) Μεηαπηπρηαθφο Σίηινο ζπνπδψλ Απνδεδεηγκέλε εξεπλεηηθή εκπεηξία κε δεκνζηεχζεηο ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά θαη ζπλέδξηα κε ηελ δηαδηθαζία ηεο θξίζεο (peer-review) Καιή γλψζε θαη πξνγξακκαηηζηηθή εμεηδίθεπζε ζε Java (Applets, Servlets, JSP, J2EE) C Καιή γλψζε βάζεσλ δεδνκέλσλ (MySQL, PostgreSQL) Καιή γλψζε εγθαηάζηαζεο θαη δηαρείξηζεο ησλ παξαθάησ ιεηηνπξγηθψλ ζπζηεκάησλ: Wηndows Unix Δκπεηξία αλάπηπμεο εθαξκνγψλ εκαζηνινγηθνχ Ιζηνχ Πνιχ θαιή γλψζε ηερλνινγηψλ (XML, RDF/S, OWL, SPARQL, SWRL) θαη πξνγξακκαηηζηηθψλ εξγαιείσλ εξγαιείσλ εκαζηνινγηθνχ Ιζηνχ Άξηζηε γλψζε αλάπηπμεο ηζηνζειίδσλ θαη Web εθαξκνγψλ (Dreamweaver, Apache Web Server, Tomcat Application Server). Καιή γλψζε κηαο επηπιένλ Δπξσπατθήο Γιψζζαο θαηξηθή γλψζε ησλ επηκέξνπο ππεξεζηψλ ησλ Αθαδεκατθψλ Βηβιηνζεθψλ ΣΕΑΒ

15 Καιή γλψζε ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο Καιή γλψζε ινγηζκηθνχ απνζεηεξίσλ (DSpace, Fedora), πξφηππα Φεθηαθψλ Βηβιηνζεθψλ (OAI-PMH, SWORD) θαη ιεμηιφγηα βηβιηνγξαθηθψλ κεηαδεδνκέλσλ (OAI-ORE, Dublin Core, MODS) Μεηαπηπρηαθφο Σίηινο πνπδψλ Απνδεδεηγκέλε εξεπλεηηθή εκπεηξία κε δεκνζηεχζεηο ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά θαη ζπλέδξηα κε ηελ δηαδηθαζία ηεο θξίζεο (peer-review) Καιή γλψζε ζε: Μεζνδνινγίεο: Αλάιπζε θαη ρεδηαζκφο Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ βάζεη ηεο κεζνδνινγίαο RUP θαη ηεο δηαγξακκαηηθήο αλαπαξάζηαζεο ζε γιψζζα UML. Γιψζζεο Πξνγξακκαηηζκνχ Java Applets, Frames, JSP, WebServices C, C++ PHP Javascript/jQuery XML HTML/CSS γηα αλάπηπμε ηζηνζειίδσλ Βάζεηο Γεδνκέλσλ: MySQL MS SQL Server Servers: Δγθαηάζηαζε θαη δηαρείξηζε Apache Web Server θαη Tomcat Application Server. Δξγαιεία: Photoshop, Eclipse, NetBeans, StarUML, MS Office Λεηηνπξγηθά πζηήκαηα: Δγθαηάζηαζε θαη δηαρείξηζε Linux Ubuntu θαη Microsoft Windows ΣΕΑΒ 9903 Δξγαζηαθή εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ 3 εηψλ ζηνλ ηνκέα ηερλνινγίαο ζπζηεκάησλ βηβιηνζεθψλ, ινγηζκηθψλ γηα ηελ δηαρείξηζε πεξηερνκέλνπ. Δκπεηξία σο ηερληθφο ππεχζπλνο ζηελ δηαρείξηζε έξγσλ αλάπηπμεο βηβιηνζεθνλνκηθψλ ζπζηεκάησλ θαη ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο ςεθηαθνχ πεξηερνκέλνπ. Πνιχ θαιή γλψζε θαη εκπεηξία ηερλνινγηψλ θαη ζπζηεκάησλ φπσο: Λεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα: Unix, Linux, Windows, Mac OS Σερλνινγίεο: XML, XSL, DC, MARC, Z39.50, MODS θ.ιπ. Γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ: C, Java, Php Βάζεηο Γεδνκέλσλ: Oracle, MySql, DB2 Γίθηπα: TCP/IP, ηερλνινγίεο WEB 2.0 Άξηζηε γλψζε ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο θαηξηθή γλψζε ησλ επηκέξνπο ππεξεζηψλ ησλ Αθαδεκατθψλ Βηβιηνζεθψλ Μεηαπηπρηαθφο Σίηινο ζπνπδψλ κε εμεηδίθεπζε ζηα ζπζηήκαηα ππνινγηζηψλ θαη επηθνηλσληψλ. 5

16 Απνδεδεηγκέλε εξεπλεηηθή εκπεηξία κε δεκνζηεχζεηο ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά θαη ζπλέδξηα κε ηελ δηαδηθαζία ηεο θξίζεο (peer-review). Δκπεηξία θαη απνδεδεηγκέλε ελαζρφιεζε κε εθαξκνγέο αλνηθηνχ θψδηθα γηα βηβιηνζήθεο θαη νξγαληζκνχο πιεξνθφξεζεο (Koha, dspace, eprints, smille) Γλψζε θαη εκπεηξία ζε Οινθιεξσκέλα πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Βηβιηνζεθψλ (εκπνξηθά θαη αλνηθηνχ θψδηθα). Γλψζε θαη εκπεηξία ζε εθαξκνγέο δηαρείξηζεο δηαδηθαζίαο δηαδαλεηζκνχ πιηθνχ (εκπνξηθά θαη αλνηθηνχ θψδηθα). Γλψζε θαη εκπεηξία ζε εθαξκνγέο δηαρείξηζεο ειεθηξνληθψλ εθδφζεσλ (OJS, OCS, OMP). Γλψζε θαη εκπεηξία ζηελ δηαρείξηζε νινθιεξσκέλσλ portal γηα ηελ δηαδηθηπαθή πξνβνιή πεξηερνκέλνπ. Γλψζε θαη εκπεηξία ζην ζρεδηαζκφ θαη ζηελ αλάπηπμε εθαξκνγψλ RDBMS ηχπνπ 2-tier θαη 3-tier ζε ηνπηθφ δίθηπν ή ζην δηαδίθηπν κε ηε ρξήζε ησλ ηερλνινγηψλ ODBC ή JDBC. Πνιχ θαιή γλψζε ηερλνινγηψλ εκαζηνινγηθνχ Ιζηνχ θαη ζηηο δπλαηφηεηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηελ επηζηήκε ηεο Βηβιηνζεθνλνκίαο (Φεθηαθέο Βηβιηνζήθεο, πξφηππα κεηαδεδνκέλσλ, Οληνινγίεο-RDF, RDF Schema). Δκπεηξία ζηε κεραλνξγάλσζε αθαδεκατθήο βηβιηνζήθεο θαη εμνηθείσζε κε δηεζλή πξφηππα ηα νπνία αθνξνχλ ζηνλ απηνκαηηζκφ ηεο αθαδεκατθήο βηβιηνζήθεο. ΣΕΑΒ 9904 Δξγαζηαθή εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ 2 εηψλ ζε Τινπνίεζε Ιδξπκαηηθνχ Απνζεηεξίνπ Δμεηδίθεπζε ζε ηερλνινγίεο Sun/Oracle Java (J2SE & J2EE) θαηξηθή γλψζε ησλ επηκέξνπο ππεξεζηψλ ησλ Αθαδεκατθψλ Βηβιηνζεθψλ Άξηζηε γλψζε ηεο Αγγιηθήο Γιψζζαο Δηζεγήζεηο ζε επηζηεκνληθά βηβιηνζεθνλνκηθά ζπλέδξηα Γεκνζηεχζεηο ζε πεξηνδηθά, πξαθηηθά ζπλεδξίσλ Καιή γλψζε κηαο επηπιένλ Δπξσπατθήο Γιψζζαο ΣΕΑΒ 9905 Καιή γλψζε ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο Καιή γλψζε ινγηζκηθνχ απνζεηεξίσλ (DSpace, Fedora), πξφηππα Φεθηαθψλ Βηβιηνζεθψλ (OAI-PMH, SWORD) θαη ιεμηιφγηα βηβιηνγξαθηθψλ κεηαδεδνκέλσλ (OAI-ORE, Dublin Core, MODS) 6

17 Καιή γλψζε ζε γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ: Java (Applets, Servlets, JSP), PHP, Python, C/C++, UNIX shell scripting, SQL (MySQL, PostgreSQL, SQLite) Άξηζηε γλψζε ηερλνινγηψλ δηαδηθηχνπ (HTML/XHTML, XML, XSL, Web services, SOAP (AXIS), REST (Jersey), Ajax, jquery) θαη εξγαιείσλ αλάπηπμεο εθαξκνγψλ (Apache Web Server, Tomcat Application Server) Καιή γλψζε ηερλνινγηψλ δηθηχσζεο (TCP/IP) θαη δηαρείξηζεο δηθηχσλ (SSH, Telnet, Wireshark). Καιή γλψζε εγθαηάζηαζεο θαη δηαρείξηζεο ιεηηνπξγηθψλ ζπζηεκάησλ Windows, Unix Καιή γλψζε ηερλνινγηψλ ζεκαζηνινγηθνχ ηζηνχ Γιψζζεο: RDF(S), OWL, RDFa, microformats, SPARQL Δξγαιεία/παθέηα ινγηζκηθνχ: g, Jena, OWLAPI Απνζήθεο RDF: ARC, Virtuoso, Allegrograph, Jena SDB, D2RQ Reasoners: Pellet, Fact ++, KAON 2, RacerPro ΣΕΑΒ 9906 Πηπρίν ή Γίπισκα αξρεηνλνκίαο ή/θαη βηβιηνζεθνλνκίαο ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν αληίζηνηρεο Δξγαζηαθή εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ 3 εηψλ ζε Αθαδεκατθή Βηβιηνζήθε Καιή γλψζε Βηβιηνζεθνλνκηθψλ πζηεκάησλ (DSPACE, ALEPH, ABEKT, ADVANCE θιπ) Καιή γλψζε ηεο Αγγιηθήο Γιψζζεο θαηξηθή γλψζε ησλ επηκέξνπο ππεξεζηψλ ησλ Αθαδεκατθψλ Βηβιηνζεθψλ. ΣΕΑΒ 9907 Πηπρίν Φηινινγίαο ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν αληίζηνηρεο Δξγαζηαθή εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ 3 εηψλ ζε Αθαδεκατθή Βηβιηνζήθε θαη εηδηθφηεξα ζε ζέκαηα ζεζαπξψλ Άξηζηε γλψζε ηεο Αγγιηθήο Γιψζζαο Γλψζε ρξήζεο Η/Τ, ρξήζεο απηνκαηηζκψλ γξαθείνπ Δηζεγήζεηο ζε επηζηεκνληθά βηβιηνζεθνλνκηθά ζπλέδξηα Καιή γλψζε κηαο επηπιένλ Δπξσπατθήο Γιψζζαο 7

18 θαηξηθή γλψζε ησλ επηκέξνπο ππεξεζηψλ ησλ Αθαδεκατθψλ Βηβιηνζεθψλ. ΑΔΑ: 457Λ46ΨΖΣ4-ΒΑΡ ΣΕΑΒ 900 Πηπρίν ή Γίπισκα αξρεηνλνκίαο ή/θαη βηβιηνζεθνλνκίαο Παλεπηζηεκίνπ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν αληίζηνηρεο ή ελαιιαθηηθά Πηπρίν Παλεπηζηεκίνπ νπνηαζδήπνηε εηδηθφηεηαο θαη κεηαπηπρηαθφ ηίηιν ζπνπδψλ ζην αληηθείκελν ηεο Βηβιηνζεθνλνκίαο-Δπηζηήκεο ηεο Πιεξνθφξεζεο ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν αληίζηνηρεο Δξγαζηαθή εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ 4 εηψλ ζε Αθαδεκατθέο Βηβιηνζήθεο ηεο εκεδαπήο ή ζε Βηβιηνζήθε νκνηαγνχο ηδξχκαηνο ηεο αιινδαπήο Άξηζηε γλψζε ηεο Αγγιηθήο Γιψζζαο πκκεηνρή ζε ζεκηλάξηα πιεξνθνξηαθήο παηδείαο ζε αθαδεκατθέο βηβιηνζήθεο Γλψζε παηδαγσγηθήο κεζνδνινγίαο θαη εκπεηξία ζηελ νξγάλσζε καζεκάησλ Πνιχ θαιή γλψζε ρξήζεο Η/Τ θαη ρξήζεο απηνκαηηζκψλ γξαθείνπ Πνιχ θαιή γλψζε ρξήζεο Η/Τ ζηα αληηθείκελν ησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ Γλψζε ρεηξηζκνχ εθαξκνγψλ ινγηζκηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη δηαρείξηζεο ηζηνζειίδσλ Γλψζε βηβιηνζεθνλνκηθήο επεμεξγαζίαο έληππσλ θαη ειεθηξνληθψλ ηεθκεξίσλ Γλψζε επηπιένλ μέλσλ γισζζψλ ΣΕΑΒ 9002 Πηπρίν ή Γίπισκα Μεραληθψλ Η/Τ ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο Γλψζε εξγαιείσλ αλάπηπμεο δηαδηθηπαθψλ εθαξκνγψλ αλνηθηνχ ινγηζκηθνχ (PHP, MySQL θ.α.) Δξγαζηαθή εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ 3 εηψλ ζε Φεθηαθέο Βηβιηνζήθεο Απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζηε δηαρείξηζε θαη εθπαηδεπηηθή ρξήζε πιαηθφξκαο αζχγρξνλεο ηειεθπαίδεπζεο Δκπεηξία ζε θαηαζθεπή ηζηνζειίδσλ Καιή γλψζε ηεο Αγγιηθήο Γιψζζαο Σνπιάρηζηνλ πέληε έηε δηδαθηηθήο πξνυπεξεζίαο ζε ηξηηνβάζκην εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα πκκεηνρή θαη εηζήγεζε ζε εκεξίδεο - ζεκηλάξηα ζρεηηθά κε βηβιηνζήθεο θαη εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε 8

19 ΣΕΑΒ 9003 Πηπρίν ή δίπισκα Πιεξνθνξηθήο ή Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο ή Δπηζηήκεο Τπνινγηζηψλ ή Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ ή Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν αληίζηνηρεο Γλψζε εξγαιείσλ αλάπηπμεο δηαδηθηπαθψλ εθαξκνγψλ αλνηθηνχ ινγηζκηθνχ Δκπεηξία ζε ζρεδηαζκφ θαη θαηαζθεπή ηζηνζειίδσλ Άξηζηε γλψζε ηεο Αγγιηθήο Γιψζζαο Πνιχ θαιή γλψζε πξνγξακκαηηζκνχ ζε PHP, ΑSP, Ajax (Javascript, XML), (Υ)HTML, CSS, θαζψο θαη ζε Visual Basic.NET θαη ASP.NET Δκπεηξία ζε ζρεδηαζκφ, πινπνίεζε, δηαρείξηζε θαη παξακεηξνπνίεζε ηζηνηφπσλ κε ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ (cms). Γλψζε εθαξκνγήο δηαθνξψλ ηερληθψλ πξνψζεζεο ηζηνζειίδσλ (SEO) Δκπεηξία ζε εγθαηάζηαζε θαη παξακεηξνπνίεζε ηνπ MS Sharepoint. Πνιχ θαιή γλψζε ζε ζρεδηαζκφ θαη δηαρείξηζε ζρεζηαθψλ βάζεσλ δεδνκέλσλ (MySql) ΣΕΑΒ 920 Πηπρίν ή Γίπισκα Ννκηθήο ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο Μεηαπηπρηαθφο ή/θαη Γηδαθηνξηθφο Σίηινο ζπνπδψλ ζηε Ννκηθή. Δξγαζηαθή εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ 5 εηψλ ζε ζέκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο. Άξηζηε γλψζε ηεο Αγγιηθήο Γιψζζαο. Γεκνζηεχζεηο (βηβιία, άξζξα πεξηνδηθψλ, εηζεγήζεηο ζε ζπλέδξηα, πξνηάζεηο θαη αλαθνξέο θιπ.) ζε ζέκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο θαη αλνηθηψλ αδεηψλ ρξήζεο ςεθηαθνχ θαη έληππνπ πιηθνχ. πλεξγαζία θαηά πξνηεξαηφηεηα κε Αθαδεκατθέο ή άιιεο Βηβιηνζήθεο. Δκπεηξία ζε ζέκαηα δηακφξθσζεο θαη δηαρείξηζεο αδεηψλ Διεχζεξνπ Λνγηζκηθνχ/ Λνγηζκηθνχ Αλνηρηνχ Κψδηθα θαη αδεηψλ αλνηρηνχ πεξηερνκέλνπ/ δεδνκέλσλ. πλεξγαζία κε εθπαηδεπηηθνχο ή/θαη εξεπλεηηθνχο θνξείο ηνπ εζσηεξηθνχ ή ηνπ εμσηεξηθνχ ζε ζέκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο θαη αδεηψλ ρξήζεο πιηθνχ. Γλψζε ρξήζεο Η/Τ, ρξήζεο απηνκαηηζκψλ γξαθείνπ ΣΕΑΒ 9202 Πηπρίν ή Γίπισκα αξρεηνλνκίαο ή/θαη βηβιηνζεθνλνκίαο ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν αληίζηνηρεο Δξγαζηαθή εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ έηνπο ζε Αθαδεκατθέο Βηβιηνζήθεο Καιή γλψζε ηεο Αγγιηθήο Γιψζζαο 9

ΓΗΜΟΙΑ ΠΡΟΚΛΗΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ

ΓΗΜΟΙΑ ΠΡΟΚΛΗΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΙΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΓΝΧΡΙΗ ΣΙΣΛΧΝ ΑΚΑΓΗΜΑΨΚΧΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ (Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π.) Αζήλα, 27/2/2009 Αξ.Πξση: 5622 ΓΗΜΟΙΑ ΠΡΟΚΛΗΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ Πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ Σκήκα Πιεξνθνξηθήο θαη Σερλνινγίαο ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ Πηπρηαθή εξγαζία ηωλ θνηηεηώλ: απλάξα Γεκεηξίνπ Υξηζηνθνξίδνπ Υξπζνύιαο Δηζεγεηήο Καζεγεηήο: Σδήκαο Γεκήηξηνο Καζηνξηά

Διαβάστε περισσότερα

2011-06-07 ICS: 03.100.30

2011-06-07 ICS: 03.100.30 2011-06-07 ICS: 03.100.30 ΔΠ ΔΛΟΣ 1437 ΥΔΓΙΟ DRAFT ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΣΤΠΟ HELLENIC STANDARD Γξακκαηεία Γηνίθεζεο Καζήθνληα, επαγγεικαηηθή επάξθεηα, νξγάλωζε γξαθείνπ θαη ππνζηεξηθηηθά εξγαιεία Administrative

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ

ΣΔΥΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΓΙΑΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΔΥΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ χολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Τπολογιστών ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ Σμήμα Βιομηχανικής Γιοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

«Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο. ηεο Πξσηνβάζκηαο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. ζην πιαίζην ηνπ Τπφινηπνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο

«Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο. ηεο Πξσηνβάζκηαο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. ζην πιαίζην ηνπ Τπφινηπνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Οκάδα γηα ηελ Σερλνινγηθή, Οηθνλνκηθή θαη ηξαηεγηθή Αλάιπζε ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο «Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Απιζηείδερ Πιπεπγιάρ

Απιζηείδερ Πιπεπγιάρ Ε ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙZ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Σο δίκηςο «ύδεςξιρ» ωρ επγαλείο βεληίωζερ ηερ λειηοςπγίαρ ηερ Γιοίκεζερ. Η πποζαπμογή ηων Γεμοζίων Τπεπεζιών.

Διαβάστε περισσότερα

Αφιερωμένη ςτην οικογένειά μου, τουσ αφανείσ ήρωεσ αυτήσ τησ προςπάθειασ.

Αφιερωμένη ςτην οικογένειά μου, τουσ αφανείσ ήρωεσ αυτήσ τησ προςπάθειασ. 1 Αφιερωμένη ςτην οικογένειά μου, τουσ αφανείσ ήρωεσ αυτήσ τησ προςπάθειασ. 2 Δπραξηζηίεο. Ζ Γηπισκαηηθή εξγαζία, ζίγνπξα δελ είλαη ππφζεζε ελφο θαη κφλν αηφκνπ. Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ θαζεγεηή θ.

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ «Πιεξνθνξηθή» Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή Σίηινο Γηαηξηβήο Ολνκαηεπψλπκν Φνηηεηή Παηξψλπκν Αξηζκφο Μεηξψνπ Δπηβιέπσλ Δημιουργία ιστότοπου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΘΓΓΟ 101 81 ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΟ:

ΚΑΝΘΓΓΟ 101 81 ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΟ: ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΘΣΘΚΟΣΗΣΑ ΚΑΘ ΝΑΤΣΘΛΘΑ (ΤΠ.Α.Α.Ν.) ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΕΜΠΟΡΘΟΤ ΕΘΔΘΚΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΤΝΣΟΝΘΜΟΤ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΡΑΕΩΝ ΣΟΤ ΤΠ.Α.Α.Ν. ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΣΟΤ ΕΜΠΟΡΘΟΤ (ΕΤΕΔ Εμπ.) ΠΛΑΣΕΘΑ ΚΑΝΘΓΓΟ 101

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας

Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ Τκήκα Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο θαη Πνιπκέζσλ Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας πνπδάζηξηα: Μπάλε Μπηάλθα Δηζεγεηέο: Κιεηζαξράθεο Μηράιεο

Διαβάστε περισσότερα

Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας

Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας Οδηγός διάτσζης και Επέκηαζης ηοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ To Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ απφ ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ θαη ζχκθσλα κε ηελ ππ αξηζ. 9/7-6-2012 απόθαζε ηεο 26εο Γεληθήο πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΘΔΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2012-2013

ΥΟΛΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΘΔΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2012-2013 ΥΟΛΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΘΔΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2012-2013 Ηαλνπάξηνο 2012 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΣΜΖΜΑ ΑΓΓΛΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ... 3 2. ΣΜΖΜΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ... 4 3. ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΛΟΓΗΚΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «WEB 2.0 ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔ: ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΡΓΑΛΔΙΩΝ»

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «WEB 2.0 ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔ: ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΡΓΑΛΔΙΩΝ» ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «WEB 2.0 ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔ: ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΡΓΑΛΔΙΩΝ» ΠΟΤΓΑΣΡΙΑ: ΒΑΙΛΙΚΗ ΥΑΡΙΣΟΠΟΤΛΟΤ Α.Μ. 98/04

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΓΙΣΟΠΟΙΗΗ ΡΟΧΝ ΑΞΙΑ ΣΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΦΗΦΙΑΚΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ

ΜΔΓΙΣΟΠΟΙΗΗ ΡΟΧΝ ΑΞΙΑ ΣΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΦΗΦΙΑΚΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: ΜΔΓΙΣΟΠΟΙΗΗ ΡΟΧΝ ΑΞΙΑ ΣΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΦΗΦΙΑΚΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Δπιβλέπυν: Γπ. Ππόδπομορ Σζιαβόρ ποςδαζηήρ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα..

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα.. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΔΑ : 7Λ73ΟΞ3Μ-ΨΩΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Αζήλα, 06-08-2014 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ - ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ Αξηζ. πξση.: 19359 ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ Σει. : 210-8231277 Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ α) Σνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Μήλπκα ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΥΤΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΧΝ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΕΠΕΝΔΤΕΧΝ «DIGI-RETAIL» ΣΟΙΥΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Α/Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΥΤΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΧΝ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΕΠΕΝΔΤΕΧΝ «DIGI-RETAIL» ΣΟΙΥΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Α/Α 1. 2. 3. 4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΥΤΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΧΝ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΕΠΕΝΔΤΕΧΝ «DIGI-RETAIL» ΣΟΙΥΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ηόρνο πξνγξάκκαηνο Δηθαηνύρνη πξνγξάκκαηνο Πξνϋπνζέζεηο Επηιέμηκεο Ελέξγεηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΔΓΗΝ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΔΠΥΡΔΟΗΘΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ ΔΗΓΗΘΝ ΓΗΑΒΑΘΚΗΓΗΘΝ ΠΛΓΔΠΚΝ ΛΝΚΝ ΑΡΡΗΘΖΠ

ΠΣΔΓΗΝ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΔΠΥΡΔΟΗΘΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ ΔΗΓΗΘΝ ΓΗΑΒΑΘΚΗΓΗΘΝ ΠΛΓΔΠΚΝ ΛΝΚΝ ΑΡΡΗΘΖΠ ΠΣΔΓΗΝ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΔΠΥΡΔΟΗΘΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ ΔΗΓΗΘΝ ΓΗΑΒΑΘΚΗΓΗΘΝ ΠΛΓΔΠΚΝ ΛΝΚΝ ΑΡΡΗΘΖΠ 1 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ ΚΔΟΝΠ 1 : ΓΗΑΟΘΟΥΠΖ ΡΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΡΝ ΠΛΓΔΠΚΝ Άξζξν 1 : Γηάξζξσζε Υπεξεζηψλ ΚΔΟΝΠ 2 : ΑΟΚΝΓΗΝΡΖΡΔΠ ΡΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ»

ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ» Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο: «Η Εσρώπη επενδύει ζηις αγροηικές περιοτές» ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ» Σεύσορ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ

ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΜΔΣΑΓΟΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΛΗΚΩΝ Αλάπηπμε Αζύξκαηνπ Γηθηύνπ Πξνζσπηθήο Δκβέιεηαο γηα Δθαξκνγέο Σειεταηξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΓΩΝ (πνπ νδεγνχλ ζε πηπρίν) Πξνζθεξφκελεο ζέζεηο: 1100 ΠΟΤΓΔ ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ Γίλνληαη δεθηνί απφθνηηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΑ ΜΟΝΣΔΛΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΧΝ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΤΜΒΟΛΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΑ ΜΟΝΣΔΛΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΧΝ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΤΜΒΟΛΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας (INFOSTRAG) http://www.infostrag.gr/

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ Σαρ. Γ/λζε: Λνπηξά Τπάηεο N. Φζηψηηδαο Λνπηξά Τπάηεο, 23-4-2015 Σαρ. Κσδ.: 35016 Αξ. Πξση.: 198 Σει./Fax: 22310 59007 e-mail: oiti@otenet.gr Πιεξνθνξίεο: Αλζνχια Καζηαληψηε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ. On-line Σύζηημα για ηην διατείριζη μίας νασηιλιακής εηαιρίας.

ΘΔΜΑ. On-line Σύζηημα για ηην διατείριζη μίας νασηιλιακής εηαιρίας. Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Καβάιαο ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ Σκήκα Βηνκεραληθήο Πιεξνθνξηθήο ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ On-line Σύζηημα για ηην διατείριζη μίας νασηιλιακής εηαιρίας. Κνζκίδεο Θεόδσξνο

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ»

«ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» ΔΘΝΗΚΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΑΘΖΝΑ ΣΜΖΜΑ ΔΡΓΟΘΔΡΑΠΔΗΑ ΟΓΖΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ΔΡΓΟΘΔΡΑΠΔΤΣΖ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΑΘΖΝΑ ΣΜΖΜΑ ΔΡΓΟΘΔΡΑΠΔΗΑ ΟΓΖΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ΔΡΓΟΘΔΡΑΠΔΤΣΖ 1 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΑΘΖΝΑ ΣΜΖΜΑ ΔΡΓΟΘΔΡΑΠΔΗΑ ΟΓΖΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ΔΡΓΟΘΔΡΑΠΔΤΣΖ ΤΝΣΑΚΣΡΗΑ ΟΓΖΓΟΤ Γπ. Ηυάννα ΣΕΟΝΗΥΑΚΖ Καθηγήηπια Δπγοθεπαπείαρ ΑΘΖΝΑ 2007 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ελ. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΠΟΤΓΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΨΝ ΠΟΤΔΨΝ ΣΑ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ. Διπλωματική Εργαςία

ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΨΝ ΠΟΤΔΨΝ ΣΑ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ. Διπλωματική Εργαςία ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΨΝ ΠΟΤΔΨΝ ΣΑ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ Διπλωματική Εργαςία «ΤΓΚΡΙΣΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΣΕΦΝΙΚΨΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ Ε ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ ΔΙΑΥΟΡΨΝ ΦΨΡΨΝ & Η ΠΡΟΚΛΗΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Άγηνο Νηθόιανο, 25-1-2013. Θεξαπεπηήξην Υξνλίσλ Παζήζεσλ Λαζηζίνπ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ Aθνύ ιάβακε ππόςε

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Άγηνο Νηθόιανο, 25-1-2013. Θεξαπεπηήξην Υξνλίσλ Παζήζεσλ Λαζηζίνπ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ Aθνύ ιάβακε ππόςε ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Άγηνο Νηθόιανο, 25-1-2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ Αξηζ. Πξση.: OIΚ.252 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ Θεξαπεπηήξην Υξνλίσλ Παζήζεσλ Λαζηζίνπ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ Aθνύ ιάβακε ππόςε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα..

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα.. ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ Αζήλα, 19-03-2015 ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ Αξηζ. πξση.: 6777 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΔΡΙΜΝΑ Σει. : 210-8231277 Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ α) Σνπ Π.Γ 63/2005

Διαβάστε περισσότερα