ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ Ε Ι Δ Ι Κ Ο Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Μ Ο Κ Ο Ν Δ Τ Λ Ι Ω Ν Ε Ρ Ε Τ Ν Α

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ Ε Ι Δ Ι Κ Ο Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Μ Ο Κ Ο Ν Δ Τ Λ Ι Ω Ν Ε Ρ Ε Τ Ν Α"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ Ε Ι Δ Ι Κ Ο Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Μ Ο Κ Ο Ν Δ Τ Λ Ι Ω Ν Ε Ρ Ε Τ Ν Α Α Ν Α Ρ Σ Η Σ Δ Ο Σ Ο Γ Ι Α Γ Ι Κ Σ Τ Ο Π Ρ Ο Κ Λ Η Η Δ Κ Γ Η Λ Ω Η Δ Ν Γ Ι Α Φ Δ Ρ Ο Ν Σ Ο Πιεξνθνξίεο: Θάλνπ Μαξία Σειέθσλν: Αζήλα, Αξ. Πξση.:9383 Ο Διδικός Λογαριαζμός Κονδσλίων Έρεσνας ηνπ Δθνικού Μεηζόβιοσ Πολσηετνείοσ ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηεο Πξάμεο «ΠΡΟΗΓΜΔΝΔ ΚΔΝΣΡΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΧΝ ΑΝΟΙΚΣΗ ΠΡΟΒΑΗ.Δ.Α.Β», κε Δπηζηεκνληθφ Τπεχζπλν ηνλ θ. Μήηξνπ Νηθφιαν, θαζεγεηή ΗΜΜΤ ΔΜΠ, ε νπνία ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (ΔΣΠΑ) θαη απφ Δζληθνχο Πφξνπο κέζσ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Φεθηαθή χγθιηζε αλαθνηλψλεη φηη ελδηαθέξεηαη λα πξνζιάβεη πξνζσπηθφ κε αλάζεζε έξγνπ (νξηζκέλεο ρξνληθήο δηάξθεηαο κε δπλαηφηεηα αλαλέσζεο έσο ηε ιήμε ηεο πξάμεο) πνπ πιεξνί ζπγθεθξηκέλα ηππηθά θαη νπζηαζηηθά πξνζφληα γηα ηελ θάιπςε ζέζεσλ σο εμήο: Α/Α ΣΙΣΛΟ ΓΡΑΗ Τπεξεζία Τπνζηήξημεο Βηβιηνζεθνλφκνπ θαη Γηαρείξηζεο, Γηάρπζεο θαη Αλάπηπμεο Λνγηζκηθψλ Βηβιηνζεθψλ 2 Τπεξεζία Τπνζηήξημεο Βηβιηνζεθνλφκνπ θαη Γηαρείξηζεο, Γηάρπζεο θαη Αλάπηπμεο Λνγηζκηθψλ Βηβιηνζεθψλ 3 Τπεξεζία Τπνζηήξημεο Βηβιηνζεθνλφκνπ θαη Γηαρείξηζεο, Γηάρπζεο θαη Αλάπηπμεο Λνγηζκηθψλ Βηβιηνζεθψλ 4 Τπεξεζία Τπνζηήξημεο Βηβιηνζεθνλφκνπ θαη Γηαρείξηζεο, Γηάρπζεο θαη Αλάπηπμεο Λνγηζκηθψλ Βηβιηνζεθψλ 5 Τπεξεζία Τπνζηήξημεο Βηβιηνζεθνλφκνπ θαη ΚΩΓΙΚΟ ΘΔΗ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ ΠΔ ή ΣΔ Βηβιηνζεθνλνκίαο ΠE Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ ΠΔ ή ΣΔ Βηβιηνζεθνλνκίαο ΠΔ Φηινζνθηθήο ΣΟΠΟ ΔΡΓΑΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΑΣΟΜΩΝ

2 Γηαρείξηζεο, Γηάρπζεο θαη Αλάπηπμεο Λνγηζκηθψλ Βηβιηνζεθψλ 6 Τπεξεζία Γηαρείξηζεο, Πξφζβαζεο θαη Γηαδαλεηζκνχ ησλ Ηιεθηξνληθψλ Πεγψλ ηνπ.δ.α.β. 7 Τπεξεζία Γηαρείξηζεο, Πξφζβαζεο θαη Γηαδαλεηζκνχ ησλ Ηιεθηξνληθψλ Πεγψλ ηνπ.δ.α.β. 8 Τπεξεζία Γηαρείξηζεο, Πξφζβαζεο θαη Γηαδαλεηζκνχ ησλ Ηιεθηξνληθψλ Πεγψλ ηνπ.δ.α.β. 9 Τπεξεζία πκβνχινπ Δπηρεηξεζηαθήο Δπθπΐαο θαη Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο ζηηο Διιεληθέο Αθαδεκατθέο Βηβιηνζήθεο (Μνλάδα Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο Αθαδεκατθψλ Βηβιηνζεθψλ - ΜΟ.ΓΙ.Π.Α.Β.) 0 Τπεξεζία Ηιεθηξνληθνχ Δπξεηεξίνπ Διιεληθψλ Δπηζηεκνληθψλ Πεξηνδηθψλ Δθδφζεσλ Τπεξεζία Ηιεθηξνληθνχ Δπξεηεξίνπ Διιεληθψλ Δπηζηεκνληθψλ Πεξηνδηθψλ Δθδφζεσλ 2 Τπεξεζία Αξρείνπ Διιεληθψλ Αθαδεκατθψλ Δξεπλεηηθψλ Οληνηήησλ (DHARE) 3 Τπεξεζία Αξρείνπ Διιεληθψλ Αθαδεκατθψλ Δξεπλεηηθψλ Οληνηήησλ (DHARE) 4 Τπεξεζία Αξρείνπ Διιεληθψλ Αθαδεκατθψλ Δξεπλεηηθψλ Οληνηήησλ (DHARE) 5 Τπεξεζία Μεηααλαδήηεζεο θαη Πξφζβαζεο ζηηο Πεγέο ησλ Διιεληθψλ Αθαδεκατθψλ Ιδξπκάησλ 6 Γηθηπαθή Τπεξεζία Δζληθνχ Δπξεηεξίνπ ειιεληθψλ ςεθηαθψλ πεγψλ επηζηεκνληθήο πιεξνθφξεζεο θαη Τπεξεζίεο Σεθκεξίσζεο, Πξνβνιήο θαη Αμηνπνίεζεο ηεο ΠΔ ή ΣΔ Βηβιηνζεθνλνκίαο 2 ΠΔ Φηινζνθηθήο ΠΔ ή ΣΔ Βηβιηνζεθνλνκίαο ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΙΧΑΝΝΙΝΧΝ ΑΣΔΙ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΑΣΔΙ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΑΣΔΙ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΑΣΔΙ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΑΣΔΙ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΚΡΗΣΗ ΠΑΣΡΧΝ

3 Δπηζηεκνληθήο Γξαζηεξηφηεηαο θαη ησλ Δξεπλεηηθψλ Απνηειεζκάησλ ησλ Διιεληθψλ ΑΔΙ 7 Τπεξεζία Πνιπκνξθηθήο Φεθηαθήο Βηβιηνζήθεο κε Πξνζβάζηκε 970 Βηβιηνγξαθία γηα ηνπο Φνηηεηέο κε Αλαπεξίεο 8 Τπεξεζία Πνιπκνξθηθήο Φεθηαθήο Βηβιηνζήθεο κε Πξνζβάζηκε 9702 Βηβιηνγξαθία γηα ηνπο Φνηηεηέο κε Αλαπεξίεο 9 Τπεξεζίεο Τπνζηήξημεο, Γηθηχσζεο, Πξνδηαγξαθψλ & 990 Πηζηνπνίεζεο Ιδξπκαηηθψλ Καηαζεηεξίσλ 20 Τπεξεζίεο Τπνζηήξημεο, Γηθηχσζεο, Πξνδηαγξαθψλ & 9902 Πηζηνπνίεζεο Ιδξπκαηηθψλ Καηαζεηεξίσλ 2 Τπεξεζίεο Τπνζηήξημεο, Γηθηχσζεο, Πξνδηαγξαθψλ & 9903 Πηζηνπνίεζεο Ιδξπκαηηθψλ Καηαζεηεξίσλ 22 Τπεξεζίεο Τπνζηήξημεο, Γηθηχσζεο, Πξνδηαγξαθψλ & 9904 Πηζηνπνίεζεο Ιδξπκαηηθψλ Καηαζεηεξίσλ 23 Τπεξεζίεο Τπνζηήξημεο, Γηθηχσζεο, Πξνδηαγξαθψλ & 9905 Πηζηνπνίεζεο Ιδξπκαηηθψλ Καηαζεηεξίσλ 24 Τπεξεζία Τπνζηήξημεο Βηβιηνζεθνλφκνπ θαη Γηαρείξηζεο, Γηάρπζεο θαη 9906 Αλάπηπμεο Λνγηζκηθψλ Βηβιηνζεθψλ 25 Τπεξεζία Τπνζηήξημεο Βηβιηνζεθνλφκνπ θαη Γηαρείξηζεο, Γηάρπζεο θαη 9907 Αλάπηπμεο Λνγηζκηθψλ Βηβιηνζεθψλ 26 Τπεξεζία Τπνζηήξημεο Σειηθψλ Υξεζηψλ ησλ Βηβιηνζεθψλ θαη Κέληξσλ 900 Πιεξνθφξεζεο ΠΔ ή ΣΔ Βηβιηνζεθνλνκίαο ΠΔ ή ΣΔ Βηβιηνζεθνλνκίαο 3 ΠΔ Φηινινγίαο ΠΔ Βηβιηνζεθνλνκίαο ΑΔΑ: 457Λ46ΨΖΣ4-ΒΑΡ ΠΑΝΣΔΙΟ ΠΑΝΣΔΙΟ ΘΔΑΛΙΑ 27 Τπεξεζία Τπνζηήξημεο ΣΔΙ ΚΑΛΑΜΑΣΑ

4 Σειηθψλ Υξεζηψλ ησλ Βηβιηνζεθψλ θαη Κέληξσλ Πιεξνθφξεζεο 28 Τπεξεζία Τπνζηήξημεο Σειηθψλ Υξεζηψλ ησλ Βηβιηνζεθψλ θαη Κέληξσλ Πιεξνθφξεζεο 29 Τπεξεζία Ννκηθήο πκβνπιεπηηθήο γηα Θέκαηα Πλεπκαηηθήο Ιδηνθηεζίαο πνπ αθνξνχλ ζηα Διιεληθά Αθαδεκατθά Ιδξχκαηα 30 Τπεξεζία Ννκηθήο πκβνπιεπηηθήο γηα Θέκαηα Πλεπκαηηθήο Ιδηνθηεζίαο πνπ αθνξνχλ ζηα Διιεληθά Αθαδεκατθά Ιδξχκαηα 3 Τπεξεζία Ννκηθήο πκβνπιεπηηθήο γηα Θέκαηα Πλεπκαηηθήο Ιδηνθηεζίαο πνπ αθνξνχλ ζηα Διιεληθά Αθαδεκατθά Ιδξχκαηα 32 Δλνπνηεκέλεο ππεξεζίεο ζεκαζηνινγηθήο αλαδήηεζεο ζην εθπαηδεπηηθφ πεξηερφκελν ησλ ειιεληθψλ Α.Δ.Ι. θαη ζηηο ςεθηαθέο πεγέο ηνπ.δ.α.β. 33 Δλνπνηεκέλεο ππεξεζίεο ζεκαζηνινγηθήο αλαδήηεζεο ζην εθπαηδεπηηθφ πεξηερφκελν ησλ ειιεληθψλ Α.Δ.Ι. θαη ζηηο ςεθηαθέο πεγέο ηνπ.δ.α.β. 34 Δλνπνηεκέλεο ππεξεζίεο ζεκαζηνινγηθήο αλαδήηεζεο ζην εθπαηδεπηηθφ πεξηερφκελν ησλ ειιεληθψλ Α.Δ.Ι. θαη ζηηο ςεθηαθέο πεγέο ηνπ.δ.α.β. 35 Τπεξεζία εληνπηζκνχ ινγνθινπήο 36 Τπεξεζία εληνπηζκνχ ινγνθινπήο ΠΔ Ννκηθψλ Δπηζηεκψλ ΠΔ ή ΣΔ Βηβιηνζεθνλνκίαο ΠΔ ή ΣΔ Βηβιηνζεθνλνκίαο ΘΔΑΛΙΑ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΘΗΝΧΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΘΗΝΧΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΘΗΝΧΝ ΠΑΝΣΔΙΟ ΠΑΝΣΔΙΟ 37 Τπνζηεξηθηηθέο ελέξγεηεο γηα ηελ νξζνινγηθή δηαρείξηζε, νκαιή ιεηηνπξγία θαη ζπλέρηζε ησλ έξγσλ ησλ ζρεηηθψλ Γξάζεσλ 950 ΠΔ Γηνηθεηηθνχ Οηθνλνκηθνχ 4

5 Γενικά προζόνηα Οη ελδηαθεξφκελνη πξέπεη: Να είλαη Έιιελεο πνιίηεο ή πνιίηεο ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Γηα ηνπο πνιίηεο ησλ θξαηψλ ηεο Δ.Δ., απαηηείηαη άξηζηε γλψζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο ε νπνία απνδεηθλχεηαη απφ πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο ειιεληθήο εθπαηδεπηηθήο αξρήο. Να θαηέρνπλ ηνπο απαηηνχκελνπο ηίηινπο ζπνπδψλ κέρξη ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ θαη ζε πεξίπησζε πνπ νη ηίηινη έρνπλ απνθηεζεί ζηελ αιινδαπή λα θαηέρνπλ θαη πξάμε αλαγλψξηζεο απφ ην ΓΙΚΑΣΑ ή πηζηνπνηεηηθφ αλαγλψξηζεο απφ ην Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π. γηα ηελ ηζνηηκία θαη αληηζηνηρία ησλ ηίηισλ απηψλ. Οσζιαζηικά προζόνηα Ιθαλφηεηα επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο Ιθαλφηεηα αλάιεςεο πξσηνβνπιηψλ θαη επζπλψλ Οξγαλσηηθφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα Ειδικά Απαιηούμενα Προζόνηα ανά Κωδικό Σύμβαζης ΣΕΑΒ 90 Πηπρίν ή Γίπισκα αξρεηνλνκίαο ή/θαη βηβιηνζεθνλνκίαο ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν αληίζηνηρεο Δξγαζηαθή εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ 3 εηψλ ζηε δηαρείξηζε Οινθιεξσκέλσλ πζηεκάησλ Βηβιηνζεθψλ ILS σο System Administrator Librarian θαη ζηε δηαρείξηζε πιινγηθψλ πλεξγαηηθψλ Βηβιηνγξαθηθψλ Καηαιφγσλ Δθπαηδεπηηθή εκπεηξία ζε ζέκαηα θαηάξηηζεο βηβιηνζεθνλφκσλ Άξηζηε γλψζε ησλ πξνηχπσλ UNIMARC θαη MARC2 (βηβιηνγξαθηθψλ & θαζηεξσκέλσλ) Καιή γλψζε ηεο Αγγιηθήο Γιψζζεο Γλψζε ρξήζεο Η/Τ, ρξήζεο απηνκαηηζκψλ γξαθείνπ Δηζεγήζεηο ζε επηζηεκνληθά βηβιηνζεθνλνκηθά ζπλέδξηα Γεκνζηεχζεηο ζε πεξηνδηθά, πξαθηηθά ζπλεδξίσλ θαηξηθή γλψζε ησλ επηκέξνπο ππεξεζηψλ ησλ Αθαδεκατθψλ Βηβιηνζεθψλ. ΣΕΑΒ 902 Δξγαζηαθή εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ 3 εηψλ ζηνλ ηνκέα ηεο κεραλνξγάλσζεο αθαδεκατθήο βηβιηνζήθεο θαη εμνηθείσζε κε δηεζλή πξφηππα ηα νπνία αθνξνχλ ζηνλ απηνκαηηζκφ ηεο Αθαδεκατθήο Βηβιηνζήθεο. 5

6 Πνιχ θαιή γλψζε ηερλνινγηψλ θαη νξγαλσηηθψλ δηαδηθαζηψλ γηα ηε δεκηνπξγία θαη ζπληήξεζε ππνδνκψλ πηζηνπνίεζεο θαη εμνπζηνδφηεζεο. Άξηζηε γλψζε θαη πξνγξακκαηηζηηθή εμεηδίθεπζε ζε PHP, Ajax, Perl θαη Java (Applets, Servlets, JSP, J2EE, Android, J2ME) Άξηζηε γλψζε ζπζηεκάησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ (MySql, PostgreSQL) θαη εμππεξεηεηψλ WEB (Apache Web Server, Tomcat Application Server) Άξηζηε γλψζε ελφο επξέσο θάζκαηνο ιεηηνπξγηθψλ ζπζηεκάησλ. Δγθαηάζηαζε θαη δηαρείξηζε ησλ: Wηndows (7, Vista, XP, Server) MAC OS X Unix Linux Καιή γλψζε ηεο Αγγιηθήο Γιψζζεο Μεηαπηπρηαθφο Σίηινο ζπνπδψλ ζε ζπλαθέο αληηθείκελν. Θα εθηηκεζεί ηδηαίηεξα ε εμεηδίθεπζε ζηνλ Σνκέα ησλ Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ (Information Systems). Δκπεηξία ζην ζρεδηαζκφ θαη ζηελ αλάπηπμε εθαξκνγψλ RDBMS ηχπνπ 2-tier θαη 3-tier ζε ηνπηθφ δίθηπν ή ζην δηαδίθηπν Γλψζε ηνπ IP Routing, ηνπηθψλ δηθηχσλ LAN, εμνηθείσζε κε ηνπηθά θαη εθηεηακέλα δίθηπα δεδνκέλσλ ζε επίπεδν ηερληθήο ππνζηήξημεο Δμνηθείσζε κε ην hardware ηνπ Η/Τ (πεξηθεξεηαθέο κνλάδεο, ζπζθεπέο δηθηχνπ, θιπ), δπλαηφηεηα δηάγλσζεο θαη εληνπηζκνχ βιαβψλ, δπλαηφηεηα επέκβαζεο γηα ηελ επηδφξζσζε βιαβψλ ζην hardware. Γλψζε θαη εκπεηξία ζηελ αλάπηπμε ηζηνζειίδσλ ζην δηαδίθηπν. Δκπεηξία ζηελ αλάπηπμε εθαξκνγψλ πνπ ζηεξίδνληαη ζε ειεχζεξν ινγηζκηθφ θαη έρνπλ σο ηνκέα εθαξκνγήο ηηο Αθαδεκατθέο Βηβιηνζήθεο. Οη γλψζεηο άιισλ μέλσλ γισζζψλ Δκπεηξία απφ ζπκκεηνρή ζε επξσπατθά πξνγξάκκαηα Δκπεηξία ζε ππνδνκέο ηειεκαηηθήο ππνζηήξημεο Απνδεδεηγκέλε χπαξμε εκπεηξίαο ζην ζρεδηαζκφ θαη ζηελ αλάπηπμε δηαδηθηπαθψλ εθαξκνγψλ ηχπνπ portal, θαηά πξνηίκεζε βηβιηνζεθνλνκηθνχ πεξηερνκέλνπ. Απνδεδεηγκέλε χπαξμε εκπεηξίαο ζηελ αλάπηπμε εθαξκνγψλ γηα ηνλ απηνκαηηζκφ ηεο Αθαδεκατθήο Βηβιηνζήθεο. Γλψζε ηερλνινγηψλ εκαζηνινγηθνχ Ιζηνχ θαη ζηηο δπλαηφηεηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηελ επηζηήκε ηεο Βηβιηνζεθνλνκίαο (Φεθηαθέο Βηβιηνζήθεο, πξφηππα κεηαδεδνκέλσλ, Οληνινγίεο-RDF, RDF Schema). ΣΕΑΒ 903 6

7 Πηπρίν Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο Δξγαζηαθή εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ 3 εηψλ ζε Αθαδεκατθή Βηβιηνζήθε κε εηδίθεπζε ζε ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο-marketing θαη πξφγξακκα πιεξνθνξηαθήο παηδείαο θαη εξγαιείσλ Metasearch. Δκπεηξία ζηελ δηεθπεξαίσζε πνζνηηθψλ εξεπλψλ αμηνιφγεζεο ππεξεζηψλ ησλ Βηβιηνζεθψλ. Δκπεηξία ζε νξγάλσζε θαη δηεθπεξαίσζε ελεκεξσηηθψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ ζεκηλαξίσλ. Άξηζηε γλψζε ηεο Αγγιηθήο Γιψζζεο Μεηαπηπρηαθφο Σίηινο πνπδψλ Πνιχ θαιή γλψζε ηαηηζηηθψλ παθέησλ Καιή γλψζε κηαο επηπιένλ Δπξσπατθήο Γιψζζαο Γλψζε ρξήζεο Η/Τ, ρξήζεο απηνκαηηζκψλ γξαθείνπ θαηξηθή γλψζε ησλ επηκέξνπο ππεξεζηψλ ησλ Αθαδεκατθψλ Βηβιηνζεθψλ ΣΕΑΒ 904 Πηπρίν ή Γίπισκα αξρεηνλνκίαο ή/θαη βηβιηνζεθνλνκίαο ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν αληίζηνηρεο Δξγαζηαθή εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ 3 εηψλ ζε Αθαδεκατθή Βηβιηνζήθε Καιή γλψζε ηεο Αγγιηθήο Γιψζζεο Μεηαπηπρηαθφο Σίηινο ζπνπδψλ ζηε Βηβιηνζεθνλνκία Δθπαηδεπηηθή εκπεηξία ζε ζέκαηα θαηάξηηζεο βηβιηνζεθνλφκσλ Άξηζηε γλψζε ησλ πξνηχπσλ UNIMARC θαη MARC2 (βηβιηνγξαθηθψλ & θαζηεξσκέλσλ) Γλψζε ρξήζεο Η/Τ, ρξήζεο απηνκαηηζκψλ γξαθείνπ Δηζεγήζεηο ζε επηζηεκνληθά βηβιηνζεθνλνκηθά ζπλέδξηα Γεκνζηεχζεηο ζε πεξηνδηθά, πξαθηηθά ζπλεδξίσλ θαηξηθή γλψζε ησλ επηκέξνπο ππεξεζηψλ ησλ Αθαδεκατθψλ Βηβιηνζεθψλ. ΣΕΑΒ 905 Πηπρίν Φηινζνθηθήο ρνιήο ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο Μεηαπηπρηαθφο ηίηινο ζπνπδψλ Άξηζηε γλψζε ηεο Αγγιηθήο Γιψζζεο Γλψζε ρξήζεο Η/Τ, ρξήζεο απηνκαηηζκψλ γξαθείνπ 7

8 Καιή γλψζε κηαο επηπιένλ Δπξσπατθήο Γιψζζαο ΣΕΑΒ 920 Δξγαζηαθή εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ 3 εηψλ ζηνλ ηνκέα ηερλνινγίαο ζηελ επηζηήκε ηεο βηβιηνζεθνλνκίαο (Φεθηαθέο Βηβιηνζήθεο), κε εμεηδίθεπζε ζηνλ ηνκέα ησλ ειεθηξνληθψλ επηζηεκνληθψλ πεξηνδηθψλ Καιή γλψζε ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο Μεηαπηπρηαθφο Σίηινο πνπδψλ ζηνλ ηνκέα ησλ Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ ή ζε ζπλαθέο αληηθείκελν. Απνδεδεηγκέλε χπαξμε εκπεηξίαο ζηε κεραλνξγάλσζε Αθαδεκατθήο Βηβιηνζήθεο θαη εμνηθείσζε κε δηεζλή πξφηππα ηα νπνία αθνξνχλ ζηνλ απηνκαηηζκφ ηεο Αθαδεκατθήο Βηβιηνζήθεο. Πνιχ θαιή γλψζε ηερλνινγηψλ εκαζηνινγηθνχ Ιζηνχ θαη ζηηο δπλαηφηεηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηελ επηζηήκε ηεο Βηβιηνζεθνλνκίαο (Φεθηαθέο Βηβιηνζήθεο, πξφηππα κεηαδεδνκέλσλ, Οληνινγίεο-RDF, RDF Schema). Απνδεδεηγκέλε χπαξμε εκπεηξίαο ζηελ εγθαηάζηαζε, δηαρείξηζε θαη αλάπηπμε εθαξκνγψλ ζε πεξηβάιινλ RDBMS DB2 UDB ηεο IBM. Πνιχ θαιή γλψζε ηερλνινγηψλ θαη απνδεδεηγκέλε χπαξμε εκπεηξίαο ζε νξγαλσηηθέο δηαδηθαζίεο θαη πνιηηηθέο γηα ηε δεκηνπξγία θαη ζπληήξεζε ππνδνκψλ θαη ζπλεξγαζηψλ πηζηνπνίεζεο θαη εμνπζηνδφηεζεο. Απνδεδεηγκέλε χπαξμε εκπεηξίαο ζην ζρεδηαζκφ θαη ζηελ αλάπηπμε δηαδηθηπαθψλ εθαξκνγψλ ηχπνπ portal βηβιηνζεθνλνκηθνχ πεξηερνκέλνπ. Άξηζηε γλψζε θαη πξνγξακκαηηζηηθή εμεηδίθεπζε ζε PHP (jquery, Ajax, MySQL). Καιή γλψζε θαη πξνγξακκαηηζηηθή εμεηδίθεπζε ζε : Java (Applets, Servlets, JSP, J2EE, θιπ.) Perl, CGI C θαη C++ Άξηζηε γλψζε εγθαηάζηαζεο θαη δηαρείξηζεο εμππεξεηεηψλ WEB (Apache Web Server, Tomcat Application Server) Άξηζηε γλψζε ελφο επξέσο θάζκαηνο ιεηηνπξγηθψλ ζπζηεκάησλ. Δγθαηάζηαζε θαη δηαρείξηζε ησλ : Wηndows (7, Vista, XP, Server) MAC OSX Unix Linux 8

9 Γλψζε ηνπ IP Routing, ηνπηθψλ δηθηχσλ LAN, εμνηθείσζε κε ηνπηθά θαη εθηεηακέλα δίθηπα δεδνκέλσλ ζε επίπεδν ηερληθήο ππζνηήξημεο. Δμνηθείσζε κε ην hardware ηνπ Η/Τ (πεξηθεξεηαθέο κνλάδεο, ζπζθεπέο δηθηχνπ, θιπ), δπλαηφηεηα δηάγλσζεο θαη εληνπηζκνχ βιαβψλ, δπλαηφηεηα επέκβαζεο γηα ηελ επηδφξζσζε βιαβψλ ζην hardware. Γλψζε θαη εκπεηξία ζηελ αλάπηπμε ηζηνζειίδσλ ζην δηαδίθηπν κε ηε ρξήζε θαηάιιεισλ εξγαιείσλ ινγηζκηθνχ (Dreamweaver, Netbeans, ή άιισλ ζπλαθψλ) ΣΕΑΒ 9202 Καιή γλψζε ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο Πνιχ θαιή γλψζε δηαρείξηζεο ιεηηνπξγηθψλ ζπζηεκάησλ LINUX/UNIX. Πνιχ θαιή γλψζε shell scripting (bash, perl, ruby). Γηαρείξηζε παξάιιεισλ ζπζηεκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ (GPFS/Lustre). Γηαρείξηζε ηδεαηψλ κεραλψλ (Virtual Machines) ζε πεξηβάιινλ XEN/KVM. Υξήζε θαη αλάπηπμε θεληξηθψλ εξγαιείσλ γηα ηελ απηνκαηνπνίεζε ηεο δηαρείξηζεο ππνινγηζηηθψλ ππνδνκψλ. ΣΕΑΒ 9203 Πηπρίν ή Γίπισκα αξρεηνλνκίαο ή/θαη βηβιηνζεθνλνκίαο ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν αληίζηνηρεο Δξγαζηαθή εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ 2 εηψλ ζε Αθαδεκατθή Βηβιηνζήθε ζε online εμππεξέηεζε ρξεζηψλ Καιή γλψζε ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο Μεηαπηπρηαθφο Σίηινο πνπδψλ ζηε Βηβιηνζεθνλνκία θαη ζηηο λέεο ηερλνινγίεο. Απνδεδεηγκέλε χπαξμε εκπεηξίαο ζηελ online εμππεξέηεζε ρξεζηψλ κέζσ νπνηνπδήπνηε αληίζηνηρνπ ινγηζκηθνχ. Απνδεδεηγκέλε χπαξμε εκπεηξίαο ζηνλ ηνκέα ησλ ειεθηξνληθψλ επηζηεκνληθψλ πεξηνδηθψλ θαη ζηε ζπλεξγαζία κε βηβιηνζήθεο/ζπλεξγάηεο ηνπ εμσηεξηθνχ. Απνδεδεηγκέλε χπαξμε εκπεηξίαο ζηε ρξήζε βηβιηνζεθνλνκηθψλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ. Ύπαξμε εκπεηξίαο ζηηο ζχγρξνλεο ηερλνινγίεο δηαδηθηχνπ (Web 2.0) θαη ζηηο δπλαηφηεηεο εθαξκνγήο ηνπο ζηελ επηζηήκε ηεο Βηβιηνζεθνλνκίαο (Φεθηαθέο Βηβιηνζήθεο, XML πξφηππα κεηαδεδνκέλσλ). 9

10 Δμνηθείσζε κε ην hardware ηνπ Η/Τ (πεξηθεξεηαθέο κνλάδεο, ζπζθεπέο δηθηχνπ, θιπ), δπλαηφηεηα δηάγλσζεο θαη εληνπηζκνχ βιαβψλ, δπλαηφηεηα επέκβαζεο γηα ηελ επηδφξζσζε βιαβψλ ζην hardware. ΣΕΑΒ 930 Πηπρίν Φηινζνθηθήο ρνιήο ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο Μεηαπηπρηαθφο Σίηινο ζπνπδψλ απφ ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν ηεο αιινδαπήο Δξγαζηαθή εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ 3 εηψλ ζε Αθαδεκατθή Βηβιηνζήθε Άξηζηε γλψζε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο Δξγαζηαθή εκπεηξία ζε Μνλάδεο Αμηνιφγεζεο θαη Δθαξκνγήο Γηαδηθαζηψλ Οιηθήο Πνηφηεηαο ζε Αθαδεκατθέο Βηβιηνζήθεο Γλψζε ρξήζεο Η/Τ, ρξήζεο απηνκαηηζκψλ γξαθείνπ Καιή γλψζε κηαο επηπιένλ Δπξσπατθήο Γιψζζαο ΣΕΑΒ 940 Πηπρίν ή Γίπισκα ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο Μεηαπηπρηαθφο Σίηινο ζπνπδψλ ζηε Βηβιηνζεθνλνκία/Δπηζηήκε ηεο Πιεξνθφξεζεο Δξγαζηαθή εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ 2 εηψλ ζε Αθαδεκατθή Βηβιηνζήθε Πνιχ θαιή γλψζε αγγιηθήο γιψζζαο Γλψζε ρξήζεο Η/Τ, ρξήζεο απηνκαηηζκψλ γξαθείνπ ΣΕΑΒ 9402 Δξγαζηαθή εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ 2 εηψλ ζε Αθαδεκατθή Βηβιηνζήθε Πνιχ θαιή γλψζε ζεκάησλ ζρεδηαζκνχ θαη πινπνίεζεο βάζεσλ δεδνκέλσλ ζε ζχγρξνλα DBMS, ζρεδηαζκνχ θαη αλάιπζεο ησλ ιεηηνπξγηθψλ απαηηήζεσλ ζπζηεκάησλ ινγηζκηθνχ, παξακεηξνπνίεζεο θαη επέθηαζεο ησλ ιεηηνπξγηψλ ινγηζκηθψλ αλνηρηνχ θψδηθα, αληηκεηψπηζεο ζεκάησλ δηαιεηηνπξγηθφηεηαο βάζεσλ δεδνκέλσλ, ησλ πξνηχπσλ δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ ΟΑΙ. Γπλαηφηεηα αλάπηπμεο εθαξκνγψλ web 2.0 (εκπεηξία ζε ηερλνινγίεο- γιψζζεο: php/java-jsp/asp, javascript, ajax, jquery, css, xhtml, xml) Πνιχ θαιή γλψζε ηεο Αγγιηθήο Γιψζζεο Μεηαπηπρηαθφο Σίηινο πνπδψλ ζε ζπλαθέο αληηθείκελν 0

11 ΣΕΑΒ 9420 Πηπρίν Πιεξνθνξηθήο ή Γίπισκα Μεραληθψλ Η/Τ ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν αληίζηνηρεο Απαξαίηεηε γλψζε Java, επηζπκεηή γλψζε PhP, Perl, JSP. Πξνγξακκαηηζηηθή εκπεηξία ζηελ αλάπηπμε εθαξκνγψλ βάζεσλ δεδνκέλσλ θαη ζηελ αλάπηπμε δηαδηθηπαθψλ εθαξκνγψλ κε ηηο ηερλνινγίεο Linux, Apache, MySQL Πξνγξακκαηηζηηθή εκπεηξία ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ αλάπηπμε web services θαη modules ζε δεκνθηιή πεξηβάιινληα ηδξπκαηηθψλ θαηαζεηεξίσλ (institutional repositories, πξσηφθνιιν OAI-PMH): D-Space, e-prints, Invenio, FEDORA, θιπ., ζε πεξηβάιινλ Linux. Δξγαζηαθή εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ 2 εηψλ κε εξγαζηαθφ αληηθείκελν ην νπνίν λα ζρεηίδεηαη κε ηερλνινγίεο ηεο βηβιηνζεθνλνκίαο (ηδξπκαηηθά θαηαζεηήξηα, ςεθηαθέο βηβιηνζήθεο) Πνιχ θαιή γλψζε ηεο Αγγιηθήο Γιψζζεο Μεηαπηπρηαθφο Σίηινο ζπνπδψλ ζε ζπλαθέο αληηθείκελν Απνδεδεηγκέλε εξγαζηαθή εκπεηξία ζε αθαδεκατθή βηβιηνζήθε ζε αληηθείκελν ζρεηηθφ κε ηηο ηερλνινγίεο ηεο βηβιηνζεθνλνκίαο θαη ζηνλ ζρεδηαζκφ/πινπνίεζε ππεξεζηψλ επηθνηλσλίαο κε ςεθηαθέο βηβιηνζήθεο (πξνγξακκαηηζκφο API) κε ηε ρξήζε ινγηζκηθνχ αλνηθηνχ θψδηθα Γλψζε ησλ ζχγρξνλσλ ηερλνινγηψλ ζεκαζηνινγηθνχ ηζηνχ, XML, RDF, RDF-schema, ησλ αληίζηνηρσλ κνληέισλ κεηα-δεδνκέλσλ, δηεζλψλ πξνδηαγξαθψλ θαη πξνηχπσλ Γλψζε θαη εκπεηξία ζηελ αλάπηπμε ηζηνζειίδσλ ζην δηαδίθηπν κε ηε ρξήζε θαηάιιεισλ εξγαιείσλ ινγηζκηθνχ (WordPress, Joomla!, ή άιισλ ζπλαθψλ) ΣΕΑΒ Πηπρίν Πιεξνθνξηθήο ή Γίπισκα Μεραληθψλ Η/Τ ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν αληίζηνηρεο Δμεηδίθεπζε ζηελ ηερλνινγία ησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ ή/θαη ηεο αλάθηεζεο πιεξνθνξίαο (information retrieval) Δπαγγεικαηηθή εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ 2 εηψλ ε νπνία λα ζρεηίδεηαη κε ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ αλάπηπμε πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ Πνιχ θαιή γλψζε ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο Μεηαπηπρηαθφο Σίηινο πνπδψλ ζηηο βάζεηο δεδνκέλσλ, ηελ αλάθηεζε πιεξνθνξίαο ή ζε ζπλαθέο αληηθείκελν Απνδεδεηγκέλε εξγαζηαθή εκπεηξία κε αληηθείκελν ζρεηηθφ κε ηηο ηερλνινγίεο πιεξνθνξηθήο ζηε βηβιηνζεθνλνκία Γεκνζηεπκέλν εξεπλεηηθφ έξγν ζην αληηθείκελν ηεο εμεηδίθεπζεο ή/θαη ζηε βηβιηνζεθνλνκία

12 Απνδεδεηγκέλε ζπκκεηνρή ζε εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα ζην αληηθείκελν ηεο εμεηδίθεπζεο Καιή γλψζε θαη πξνγξακκαηηζηηθή εμεηδίθεπζε ζε πεξηβάιινληα ζρεζηαθψλ βάζεσλ δεδνκέλσλ (RDBMS), θαη ζηελ αλάπηπμε δηαδηθηπαθψλ εθαξκνγψλ ΣΕΑΒ Πηπρίν Πιεξνθνξηθήο ή Γίπισκα Μεραληθψλ Η/Τ ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν αληίζηνηρεο Δξγαζηαθή εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ 4 εηψλ κε εξγαζηαθφ αληηθείκελν ην νπνίν λα ζρεηίδεηαη κε ηερλνινγίεο ηεο βηβιηνζεθνλνκίαο (ηδξπκαηηθά θαηαζεηήξηα, ςεθηαθέο βηβιηνζήθεο) Δκπεηξία ζηελ ππνζηήξημε/δηαρείξηζε ζπζηεκάησλ ςεθηαθψλ βηβιηνζεθψλ, ηδξπκαηηθψλ θαηαζεηεξίσλ (π.ρ. DSPACE, INVENIO) θαη ζηελ αλάπηπμε δηαδηθηπαθψλ εθαξκνγψλ κε ηηο ηερλνινγίεο Linux, Apache, MySQL, PHP, Python Πνιχ θαιή γλψζε ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο Απνδεδεηγκέλε εξγαζηαθή εκπεηξία ζε αθαδεκατθή βηβιηνζήθε ζε αληηθείκελν ηελ αλάπηπμε ινγηζκηθνχ ζχκθσλα κε δηεζλή βηβιηνζεθνλνκηθά πξφηππα, φπσο ηα OAI-PMH, Dublin Core, ή/θαη ζηε δηακφξθσζε ππεξεζηψλ απηνκαηηζκνχ ηεο αθαδεκατθήο βηβιηνζήθεο Δκπεηξία ζπκκεηνρήο ζε Δπξσπατθά/Δζληθά πξνγξάκκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αλάπηπμε εθαξκνγψλ, ππεξεζηψλ θαη ηελ εθπαίδεπζε ρξεζηψλ ζε πεξηβάιινλ αθαδεκατθήο βηβιηνζήθεο Δκπεηξία ζηελ νξγάλσζε θαη δηεθπεξαίσζε δηαδηθαζηψλ ππνζηήξημεο κεγάινπ αξηζκνχ ρξεζηψλ (Help Desk), θαηά πξνηίκεζε: βηβιηνζεθνλφκσλ Δκπεηξία ζηελ ζπιινγή θαη αλάιπζε δεδνκέλσλ ρξήζεο πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ / ππεξεζηψλ, θαηά πξνηίκεζε: ζε πεξηβάιινλ αθαδεκατθήο βηβιηνζήθεο ΣΕΑΒ 950 Πηπρίν Δπηζηήκεο Τπνινγηζηψλ ή Πιεξνθνξηθήο ΑΔΙ ή Γίπισκα Μεραληθψλ Η/Τ ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν αληίζηνηρεο Δξγαζηαθή εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ έηνπο ζε αληηθείκελν ζρεηηθφ κε αλάθηεζε βηβιηνγξαθηθψλ πιεξνθνξηψλ κέζσ δηαδηθηχνπ. Πνιχ θαιή γλψζε ηεο Αγγιηθήο Γιψζζαο Μεηαπηπρηαθφο Σίηινο ζπνπδψλ ζηνλ Σνκέα Δπηζηήκεο Τπνινγηζηψλ ή Πιεξνθνξηθήο Πξνυπεξεζία ζε δηαρείξηζε Φεθηαθήο Βηβιηνζήθεο ή/θαη ζε δηαρείξηζε απηνκαηνπνηεκέλνπ ζπζηήκαηνο Βηβιηνζήθεο ή/θαη ζε δηαρείξηζε ζπζηήκαηνο κεηααλαδήηεζεο. Γλψζε ησλ πξνηχπσλ : MARC2, UNIMARC, Z39.50, OAI-PMH, SRW/SRU 2

13 Δκπεηξία πξνγξακκαηηζκνχ γηα αλάπηπμε εθαξκνγψλ ζε πεξηβάιινλ Web κε ρξήζε PHP, Javascript, Java, XHTML, CSS, XML, XSLT θαη XPATH. ΑΔΑ: 457Λ46ΨΖΣ4-ΒΑΡ ΣΕΑΒ 9690 Άξηζηε γλψζε δηαρείξηζεο θαη ππνζηήξημεο δηθηχσλ δεδνκέλσλ Άξηζηε γλψζε δηαρείξηζεο θαη ππνζηήξημεο ιεηηνπξγηθψλ ζπζηεκάησλ UNIX & LINUX (Solaris 9, Red Hat & SUSE Linux θ.ά.). Δκπεηξία θαη ηερλνγλσζία ζε ζρεδηαζκφ, αλάπηπμε θαη ππνζηήξημε εθαξκνγψλ ινγηζκηθνχ θαη πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ. Άξηζηε γλψζε αλάπηπμεο θαη δηαρείξηζεο δηθηπαθψλ WEB εθαξκνγψλ θαη ηερλνινγηψλ: PHP, XML, HTML, CSS, Javascript, AJAX, ASP.net. Άξηζηε γλψζε ζρεδίαζεο θαη δηαρείξηζεο ζπζηεκάησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ θαη ηδηαίηεξα MySQL θαη PostgreSQL. Δκπεηξία ζε αλάπηπμε portals παξνρήο πνιιαπιψλ ππεξεζηψλ κε εξγαιεία opensource Joomla, phpnuke θιπ. Πνιχ θαιή γλψζε αγγιηθήο γιψζζαο Καιή γλψζε δεχηεξεο ή/θαη επηπιένλ μέλεο γιψζζαο Καηνρή δεχηεξνπ ή επηπιένλ Πξνπηπρηαθνχ ή/θαη Μεηαπηπρηαθνχ Σίηινπ ζπνπδψλ πιεξνθνξηθήο θαη ηδηαίηεξα ζε ζέκαηα πξνγξακκαηηζκνχ θαη Γηθηπαθψλ εθαξκνγψλ. Δκπεηξία ζηελ αλάπηπμε θαη παξακεηξνπνίεζε εθαξκνγψλ βηβιηνζεθψλ Πξνυπεξεζία ζε αληίζηνηρε ζέζε ζηνλ δεκφζην ή ηδησηηθφ ηνκέα. ΣΕΑΒ 970 Πηπρίν ή Γίπισκα αξρεηνλνκίαο ή/θαη βηβιηνζεθνλνκίαο ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν αληίζηνηρεο Πξνυπεξεζία ζηε ρξήζε απηνκαηνπνηεκέλσλ βηβιηνζεθνλνκηθψλ ζπζηεκάησλ. Πξνυπεξεζία ζε ππεξεζία ππνζηήξημεο πιεξνθνξηαθψλ αλαγθψλ αλάπεξσλ αηφκσλ. Πνιχ θαιή γλψζε ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο Μεηαπηπρηαθφο Σίηινο ζπνπδψλ ΣΕΑΒ

14 Άξηζηε γλψζε ζηελ αλάπηπμε WEB εθαξκνγψλ (Γηαδηθηπαθή Πχιε) Γλψζε ζπζηεκάησλ Φεθηαθψλ Βηβιηνζεθψλ Γλψζε accessible web design ΑΔΑ: 457Λ46ΨΖΣ4-ΒΑΡ Καιή γλψζε ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο Μεηαπηπρηαθφο Σίηινο ζπνπδψλ Γλψζε πξνηχπσλ κεηαδεδνκέλσλ ΣΕΑΒ 990 Άξηζηε γλψζε ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο Καιή γλψζε ινγηζκηθνχ απνζεηεξίσλ (DSpace, Fedora), πξνηχπσλ Φεθηαθψλ Βηβιηνζεθψλ (OAI-PMH, SWORD) θαη ιεμηινγίσλ βηβιηνγξαθηθψλ κεηαδεδνκέλσλ (OAI-ORE, Dublin Core, MODS) Μεηαπηπρηαθφο Σίηινο ζπνπδψλ Απνδεδεηγκέλε εξεπλεηηθή εκπεηξία κε δεκνζηεχζεηο ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά θαη ζπλέδξηα κε ηελ δηαδηθαζία ηεο θξίζεο (peer-review) Καιή γλψζε θαη πξνγξακκαηηζηηθή εμεηδίθεπζε ζε Java (Applets, Servlets, JSP, J2EE) C Καιή γλψζε βάζεσλ δεδνκέλσλ (MySQL, PostgreSQL) Καιή γλψζε εγθαηάζηαζεο θαη δηαρείξηζεο ησλ παξαθάησ ιεηηνπξγηθψλ ζπζηεκάησλ: Wηndows Unix Δκπεηξία αλάπηπμεο εθαξκνγψλ εκαζηνινγηθνχ Ιζηνχ Πνιχ θαιή γλψζε ηερλνινγηψλ (XML, RDF/S, OWL, SPARQL, SWRL) θαη πξνγξακκαηηζηηθψλ εξγαιείσλ εξγαιείσλ εκαζηνινγηθνχ Ιζηνχ Άξηζηε γλψζε αλάπηπμεο ηζηνζειίδσλ θαη Web εθαξκνγψλ (Dreamweaver, Apache Web Server, Tomcat Application Server). Καιή γλψζε κηαο επηπιένλ Δπξσπατθήο Γιψζζαο θαηξηθή γλψζε ησλ επηκέξνπο ππεξεζηψλ ησλ Αθαδεκατθψλ Βηβιηνζεθψλ ΣΕΑΒ

15 Καιή γλψζε ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο Καιή γλψζε ινγηζκηθνχ απνζεηεξίσλ (DSpace, Fedora), πξφηππα Φεθηαθψλ Βηβιηνζεθψλ (OAI-PMH, SWORD) θαη ιεμηιφγηα βηβιηνγξαθηθψλ κεηαδεδνκέλσλ (OAI-ORE, Dublin Core, MODS) Μεηαπηπρηαθφο Σίηινο πνπδψλ Απνδεδεηγκέλε εξεπλεηηθή εκπεηξία κε δεκνζηεχζεηο ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά θαη ζπλέδξηα κε ηελ δηαδηθαζία ηεο θξίζεο (peer-review) Καιή γλψζε ζε: Μεζνδνινγίεο: Αλάιπζε θαη ρεδηαζκφο Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ βάζεη ηεο κεζνδνινγίαο RUP θαη ηεο δηαγξακκαηηθήο αλαπαξάζηαζεο ζε γιψζζα UML. Γιψζζεο Πξνγξακκαηηζκνχ Java Applets, Frames, JSP, WebServices C, C++ PHP Javascript/jQuery XML HTML/CSS γηα αλάπηπμε ηζηνζειίδσλ Βάζεηο Γεδνκέλσλ: MySQL MS SQL Server Servers: Δγθαηάζηαζε θαη δηαρείξηζε Apache Web Server θαη Tomcat Application Server. Δξγαιεία: Photoshop, Eclipse, NetBeans, StarUML, MS Office Λεηηνπξγηθά πζηήκαηα: Δγθαηάζηαζε θαη δηαρείξηζε Linux Ubuntu θαη Microsoft Windows ΣΕΑΒ 9903 Δξγαζηαθή εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ 3 εηψλ ζηνλ ηνκέα ηερλνινγίαο ζπζηεκάησλ βηβιηνζεθψλ, ινγηζκηθψλ γηα ηελ δηαρείξηζε πεξηερνκέλνπ. Δκπεηξία σο ηερληθφο ππεχζπλνο ζηελ δηαρείξηζε έξγσλ αλάπηπμεο βηβιηνζεθνλνκηθψλ ζπζηεκάησλ θαη ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο ςεθηαθνχ πεξηερνκέλνπ. Πνιχ θαιή γλψζε θαη εκπεηξία ηερλνινγηψλ θαη ζπζηεκάησλ φπσο: Λεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα: Unix, Linux, Windows, Mac OS Σερλνινγίεο: XML, XSL, DC, MARC, Z39.50, MODS θ.ιπ. Γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ: C, Java, Php Βάζεηο Γεδνκέλσλ: Oracle, MySql, DB2 Γίθηπα: TCP/IP, ηερλνινγίεο WEB 2.0 Άξηζηε γλψζε ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο θαηξηθή γλψζε ησλ επηκέξνπο ππεξεζηψλ ησλ Αθαδεκατθψλ Βηβιηνζεθψλ Μεηαπηπρηαθφο Σίηινο ζπνπδψλ κε εμεηδίθεπζε ζηα ζπζηήκαηα ππνινγηζηψλ θαη επηθνηλσληψλ. 5

16 Απνδεδεηγκέλε εξεπλεηηθή εκπεηξία κε δεκνζηεχζεηο ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά θαη ζπλέδξηα κε ηελ δηαδηθαζία ηεο θξίζεο (peer-review). Δκπεηξία θαη απνδεδεηγκέλε ελαζρφιεζε κε εθαξκνγέο αλνηθηνχ θψδηθα γηα βηβιηνζήθεο θαη νξγαληζκνχο πιεξνθφξεζεο (Koha, dspace, eprints, smille) Γλψζε θαη εκπεηξία ζε Οινθιεξσκέλα πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Βηβιηνζεθψλ (εκπνξηθά θαη αλνηθηνχ θψδηθα). Γλψζε θαη εκπεηξία ζε εθαξκνγέο δηαρείξηζεο δηαδηθαζίαο δηαδαλεηζκνχ πιηθνχ (εκπνξηθά θαη αλνηθηνχ θψδηθα). Γλψζε θαη εκπεηξία ζε εθαξκνγέο δηαρείξηζεο ειεθηξνληθψλ εθδφζεσλ (OJS, OCS, OMP). Γλψζε θαη εκπεηξία ζηελ δηαρείξηζε νινθιεξσκέλσλ portal γηα ηελ δηαδηθηπαθή πξνβνιή πεξηερνκέλνπ. Γλψζε θαη εκπεηξία ζην ζρεδηαζκφ θαη ζηελ αλάπηπμε εθαξκνγψλ RDBMS ηχπνπ 2-tier θαη 3-tier ζε ηνπηθφ δίθηπν ή ζην δηαδίθηπν κε ηε ρξήζε ησλ ηερλνινγηψλ ODBC ή JDBC. Πνιχ θαιή γλψζε ηερλνινγηψλ εκαζηνινγηθνχ Ιζηνχ θαη ζηηο δπλαηφηεηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηελ επηζηήκε ηεο Βηβιηνζεθνλνκίαο (Φεθηαθέο Βηβιηνζήθεο, πξφηππα κεηαδεδνκέλσλ, Οληνινγίεο-RDF, RDF Schema). Δκπεηξία ζηε κεραλνξγάλσζε αθαδεκατθήο βηβιηνζήθεο θαη εμνηθείσζε κε δηεζλή πξφηππα ηα νπνία αθνξνχλ ζηνλ απηνκαηηζκφ ηεο αθαδεκατθήο βηβιηνζήθεο. ΣΕΑΒ 9904 Δξγαζηαθή εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ 2 εηψλ ζε Τινπνίεζε Ιδξπκαηηθνχ Απνζεηεξίνπ Δμεηδίθεπζε ζε ηερλνινγίεο Sun/Oracle Java (J2SE & J2EE) θαηξηθή γλψζε ησλ επηκέξνπο ππεξεζηψλ ησλ Αθαδεκατθψλ Βηβιηνζεθψλ Άξηζηε γλψζε ηεο Αγγιηθήο Γιψζζαο Δηζεγήζεηο ζε επηζηεκνληθά βηβιηνζεθνλνκηθά ζπλέδξηα Γεκνζηεχζεηο ζε πεξηνδηθά, πξαθηηθά ζπλεδξίσλ Καιή γλψζε κηαο επηπιένλ Δπξσπατθήο Γιψζζαο ΣΕΑΒ 9905 Καιή γλψζε ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο Καιή γλψζε ινγηζκηθνχ απνζεηεξίσλ (DSpace, Fedora), πξφηππα Φεθηαθψλ Βηβιηνζεθψλ (OAI-PMH, SWORD) θαη ιεμηιφγηα βηβιηνγξαθηθψλ κεηαδεδνκέλσλ (OAI-ORE, Dublin Core, MODS) 6

17 Καιή γλψζε ζε γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ: Java (Applets, Servlets, JSP), PHP, Python, C/C++, UNIX shell scripting, SQL (MySQL, PostgreSQL, SQLite) Άξηζηε γλψζε ηερλνινγηψλ δηαδηθηχνπ (HTML/XHTML, XML, XSL, Web services, SOAP (AXIS), REST (Jersey), Ajax, jquery) θαη εξγαιείσλ αλάπηπμεο εθαξκνγψλ (Apache Web Server, Tomcat Application Server) Καιή γλψζε ηερλνινγηψλ δηθηχσζεο (TCP/IP) θαη δηαρείξηζεο δηθηχσλ (SSH, Telnet, Wireshark). Καιή γλψζε εγθαηάζηαζεο θαη δηαρείξηζεο ιεηηνπξγηθψλ ζπζηεκάησλ Windows, Unix Καιή γλψζε ηερλνινγηψλ ζεκαζηνινγηθνχ ηζηνχ Γιψζζεο: RDF(S), OWL, RDFa, microformats, SPARQL Δξγαιεία/παθέηα ινγηζκηθνχ: g, Jena, OWLAPI Απνζήθεο RDF: ARC, Virtuoso, Allegrograph, Jena SDB, D2RQ Reasoners: Pellet, Fact ++, KAON 2, RacerPro ΣΕΑΒ 9906 Πηπρίν ή Γίπισκα αξρεηνλνκίαο ή/θαη βηβιηνζεθνλνκίαο ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν αληίζηνηρεο Δξγαζηαθή εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ 3 εηψλ ζε Αθαδεκατθή Βηβιηνζήθε Καιή γλψζε Βηβιηνζεθνλνκηθψλ πζηεκάησλ (DSPACE, ALEPH, ABEKT, ADVANCE θιπ) Καιή γλψζε ηεο Αγγιηθήο Γιψζζεο θαηξηθή γλψζε ησλ επηκέξνπο ππεξεζηψλ ησλ Αθαδεκατθψλ Βηβιηνζεθψλ. ΣΕΑΒ 9907 Πηπρίν Φηινινγίαο ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν αληίζηνηρεο Δξγαζηαθή εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ 3 εηψλ ζε Αθαδεκατθή Βηβιηνζήθε θαη εηδηθφηεξα ζε ζέκαηα ζεζαπξψλ Άξηζηε γλψζε ηεο Αγγιηθήο Γιψζζαο Γλψζε ρξήζεο Η/Τ, ρξήζεο απηνκαηηζκψλ γξαθείνπ Δηζεγήζεηο ζε επηζηεκνληθά βηβιηνζεθνλνκηθά ζπλέδξηα Καιή γλψζε κηαο επηπιένλ Δπξσπατθήο Γιψζζαο 7

18 θαηξηθή γλψζε ησλ επηκέξνπο ππεξεζηψλ ησλ Αθαδεκατθψλ Βηβιηνζεθψλ. ΑΔΑ: 457Λ46ΨΖΣ4-ΒΑΡ ΣΕΑΒ 900 Πηπρίν ή Γίπισκα αξρεηνλνκίαο ή/θαη βηβιηνζεθνλνκίαο Παλεπηζηεκίνπ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν αληίζηνηρεο ή ελαιιαθηηθά Πηπρίν Παλεπηζηεκίνπ νπνηαζδήπνηε εηδηθφηεηαο θαη κεηαπηπρηαθφ ηίηιν ζπνπδψλ ζην αληηθείκελν ηεο Βηβιηνζεθνλνκίαο-Δπηζηήκεο ηεο Πιεξνθφξεζεο ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν αληίζηνηρεο Δξγαζηαθή εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ 4 εηψλ ζε Αθαδεκατθέο Βηβιηνζήθεο ηεο εκεδαπήο ή ζε Βηβιηνζήθε νκνηαγνχο ηδξχκαηνο ηεο αιινδαπήο Άξηζηε γλψζε ηεο Αγγιηθήο Γιψζζαο πκκεηνρή ζε ζεκηλάξηα πιεξνθνξηαθήο παηδείαο ζε αθαδεκατθέο βηβιηνζήθεο Γλψζε παηδαγσγηθήο κεζνδνινγίαο θαη εκπεηξία ζηελ νξγάλσζε καζεκάησλ Πνιχ θαιή γλψζε ρξήζεο Η/Τ θαη ρξήζεο απηνκαηηζκψλ γξαθείνπ Πνιχ θαιή γλψζε ρξήζεο Η/Τ ζηα αληηθείκελν ησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ Γλψζε ρεηξηζκνχ εθαξκνγψλ ινγηζκηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη δηαρείξηζεο ηζηνζειίδσλ Γλψζε βηβιηνζεθνλνκηθήο επεμεξγαζίαο έληππσλ θαη ειεθηξνληθψλ ηεθκεξίσλ Γλψζε επηπιένλ μέλσλ γισζζψλ ΣΕΑΒ 9002 Πηπρίν ή Γίπισκα Μεραληθψλ Η/Τ ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο Γλψζε εξγαιείσλ αλάπηπμεο δηαδηθηπαθψλ εθαξκνγψλ αλνηθηνχ ινγηζκηθνχ (PHP, MySQL θ.α.) Δξγαζηαθή εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ 3 εηψλ ζε Φεθηαθέο Βηβιηνζήθεο Απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζηε δηαρείξηζε θαη εθπαηδεπηηθή ρξήζε πιαηθφξκαο αζχγρξνλεο ηειεθπαίδεπζεο Δκπεηξία ζε θαηαζθεπή ηζηνζειίδσλ Καιή γλψζε ηεο Αγγιηθήο Γιψζζαο Σνπιάρηζηνλ πέληε έηε δηδαθηηθήο πξνυπεξεζίαο ζε ηξηηνβάζκην εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα πκκεηνρή θαη εηζήγεζε ζε εκεξίδεο - ζεκηλάξηα ζρεηηθά κε βηβιηνζήθεο θαη εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε 8

19 ΣΕΑΒ 9003 Πηπρίν ή δίπισκα Πιεξνθνξηθήο ή Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο ή Δπηζηήκεο Τπνινγηζηψλ ή Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ ή Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν αληίζηνηρεο Γλψζε εξγαιείσλ αλάπηπμεο δηαδηθηπαθψλ εθαξκνγψλ αλνηθηνχ ινγηζκηθνχ Δκπεηξία ζε ζρεδηαζκφ θαη θαηαζθεπή ηζηνζειίδσλ Άξηζηε γλψζε ηεο Αγγιηθήο Γιψζζαο Πνιχ θαιή γλψζε πξνγξακκαηηζκνχ ζε PHP, ΑSP, Ajax (Javascript, XML), (Υ)HTML, CSS, θαζψο θαη ζε Visual Basic.NET θαη ASP.NET Δκπεηξία ζε ζρεδηαζκφ, πινπνίεζε, δηαρείξηζε θαη παξακεηξνπνίεζε ηζηνηφπσλ κε ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ (cms). Γλψζε εθαξκνγήο δηαθνξψλ ηερληθψλ πξνψζεζεο ηζηνζειίδσλ (SEO) Δκπεηξία ζε εγθαηάζηαζε θαη παξακεηξνπνίεζε ηνπ MS Sharepoint. Πνιχ θαιή γλψζε ζε ζρεδηαζκφ θαη δηαρείξηζε ζρεζηαθψλ βάζεσλ δεδνκέλσλ (MySql) ΣΕΑΒ 920 Πηπρίν ή Γίπισκα Ννκηθήο ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο Μεηαπηπρηαθφο ή/θαη Γηδαθηνξηθφο Σίηινο ζπνπδψλ ζηε Ννκηθή. Δξγαζηαθή εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ 5 εηψλ ζε ζέκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο. Άξηζηε γλψζε ηεο Αγγιηθήο Γιψζζαο. Γεκνζηεχζεηο (βηβιία, άξζξα πεξηνδηθψλ, εηζεγήζεηο ζε ζπλέδξηα, πξνηάζεηο θαη αλαθνξέο θιπ.) ζε ζέκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο θαη αλνηθηψλ αδεηψλ ρξήζεο ςεθηαθνχ θαη έληππνπ πιηθνχ. πλεξγαζία θαηά πξνηεξαηφηεηα κε Αθαδεκατθέο ή άιιεο Βηβιηνζήθεο. Δκπεηξία ζε ζέκαηα δηακφξθσζεο θαη δηαρείξηζεο αδεηψλ Διεχζεξνπ Λνγηζκηθνχ/ Λνγηζκηθνχ Αλνηρηνχ Κψδηθα θαη αδεηψλ αλνηρηνχ πεξηερνκέλνπ/ δεδνκέλσλ. πλεξγαζία κε εθπαηδεπηηθνχο ή/θαη εξεπλεηηθνχο θνξείο ηνπ εζσηεξηθνχ ή ηνπ εμσηεξηθνχ ζε ζέκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο θαη αδεηψλ ρξήζεο πιηθνχ. Γλψζε ρξήζεο Η/Τ, ρξήζεο απηνκαηηζκψλ γξαθείνπ ΣΕΑΒ 9202 Πηπρίν ή Γίπισκα αξρεηνλνκίαο ή/θαη βηβιηνζεθνλνκίαο ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν αληίζηνηρεο Δξγαζηαθή εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ έηνπο ζε Αθαδεκατθέο Βηβιηνζήθεο Καιή γλψζε ηεο Αγγιηθήο Γιψζζαο 9

20 Γλψζε ρξήζεο Η/Τ, ρξήζεο απηνκαηηζκψλ γξαθείνπ Μεηαπηπρηαθφο Σίηινο ζπνπδψλ ζε ζέκαηα Βηβιηνζεθνλνκίαο, ή Αξρεηνλνκίαο, ή Δπηζηήκεο ηεο Πιεξνθφξεζεο. Γλψζεηο ή/θαη εκπεηξία ζε ζέκαηα δηαρείξηζεο πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ. ΣΕΑΒ 9203 Γλψζεηο δηαρείξηζεο δηαλνκψλ Linux (π.ρ. CentOs, Debian, θιπ). Γλψζεηο γισζζψλ ζρεδηαζκνχ θαη παξακεηξνπνίεζεο ηζηνζειίδσλ, φπσο HTML, xml, Java, Javascript Δκπεηξία ζηελ αλάπηπμε ηζηνηφπσλ κε ηε ρξήζε παθέησλ ινγηζκηθνχ αλάπηπμεο ηζηνηφπσλ Content Management Systems (CMS), φπσο Joomla! ή/θαη Drupal Γλψζεηο εγθαηάζηαζεο, παξακεηξνπνίεζεο θαη δηαρείξηζεο πεξηβάιινληνο εθαξκνγψλ ηειεθπαίδεπζεο (π.ρ. moodle, ή/θαη eclass) Πνιχ θαιή γλψζε ζρεδηαζκνχ θαη αλάπηπμεο βάζεσλ δεδνκέλσλ θαη δηαζχλδεζή ηνπο κε ην Γηαδίθηπν (αλάθηεζε θαη εηζαγσγή δεδνκέλσλ απφ/πξνο ηε βάζε κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ). Δκπεηξία ζε πζηήκαηα δηαρείξηζεο βάζεσλ δεδνκέλσλ φπσο ε MySQL θαη/ή Postgres. Καιή γλψζε εξγαιείσλ δηαρείξηζεο κέζσ ηνπ παγθφζκηνπ ηζηνχ ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ, φπσο ην phpmyadmin θαη/ή phppgadmin. Δκπεηξία ζηε δηαρείξηζε ηζηνηφπσλ κε ηελ εγθαηάζηαζε, δηαρείξηζε θαη παξακεηξνπνίεζε ηνπ web server αλνηθηνχ θψδηθα Apache. Δξγαζηαθή εκπεηξία ζε Αθαδεκατθή Βηβιηνζήθε. Καιή γλψζε ηεο Αγγιηθήο Γιψζζαο Δκπεηξία ζηε ρξήζε πξνγξακκάησλ επεμεξγαζίαο εηθφλαο (π.ρ. Photoshop, Gimp, θιπ). ΣΕΑΒ 930 Μεηαπηπρηαθφο Σίηινο ζπνπδψλ ζε ζπλαθέο αληηθείκελν Δξγαζηαθή εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ έηνπο ζε αλάπηπμε ινγηζκηθνχ Δκπεηξία αλάπηπμεο εθαξκνγψλ ζε πεξηβάιινλ Windows θαη Unix/Linux. Δκπεηξία ζε δηαδηθηπαθέο ηερλνινγίεο Δκπεηξία ζε ηερλνινγίεο επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ θαη θπζηθνχ ιφγνπ θαη αξρεηνζέηεζεο ηζηνζειίδσλ 20

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: 11 Ννεκβξίνπ 1974 Σφπνο Γέλλεζεο: Αζήλα Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε: Έγγακνο ηξαηησηηθέο Τπνρξεψζεηο : Εθπιεξσκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Ε Ι Δ Ι Κ Ο Σ Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ο Σ Κ Ο Ν Δ Υ Λ Ι Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ Γ Ι Α Υ Π Ο Β Ο Λ Η Π Ρ Ο Τ Α Σ Η Σ Π Ρ Ο Σ

Διαβάστε περισσότερα

Φεθηαθές Τπερεζίες Αθαδεκαχθώλ Ιδρσκάηφλ Πρόζθιεζε 21.1 Φεθηαθής ύγθιηζες

Φεθηαθές Τπερεζίες Αθαδεκαχθώλ Ιδρσκάηφλ Πρόζθιεζε 21.1 Φεθηαθής ύγθιηζες Φεθηαθές Τπερεζίες Αθαδεκαχθώλ Ιδρσκάηφλ Πρόζθιεζε 21.1 Φεθηαθής ύγθιηζες Δρ. πύρος Μπόιες 1 Δράζεης Αλάπηπμε Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ ζηελ Γ ζκηα Δθπαίδεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 --

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 -- ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 -- 5. Σίηινο καζήκαηνο Δηζαγσγή ζηα παθέηα Λνγηζκηθνχ 6. Τπεχζπλνο καζήκαηνο Ησάλλεο Απνζηνιάθεο 7. θνπφο θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εμνηθείσζε

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογές Ανοιχτού Κώδικα στη Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας

Εφαρµογές Ανοιχτού Κώδικα στη Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας Εφαρµογές Ανοιχτού Κώδικα στη Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας Φίλιππος Κολοβός Μάριος Μαυρίδης Εισαγωγικά Βιβλιοθήκη Ακαδηµαϊκό Περιβάλλον Ανάγκη παροχής πλήθους υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ.

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Αζαλάζηνο Ν. Παπαδόπνπινο Ιδξπκαηηθόο Τπεύζπλνο Υαηδεληθνιάνπ Βέξα Γηνηθεηηθή Τπνζηήξημε Πνξεία πξνο ηελ πινπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 1 ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Μπηιαλάθε Διεπζεξία ΚΔΤΠ ΠΔΡΙΣΔΡΙΟΤ 2 http://www.ntua.gr/undergraduate.html ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ρνιή Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ρνιή Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ ρνιή Ηιεθηξνιόγωλ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Άγηνο Νηθόιανο, 25-1-2013. Θεξαπεπηήξην Υξνλίσλ Παζήζεσλ Λαζηζίνπ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ Aθνύ ιάβακε ππόςε

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Άγηνο Νηθόιανο, 25-1-2013. Θεξαπεπηήξην Υξνλίσλ Παζήζεσλ Λαζηζίνπ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ Aθνύ ιάβακε ππόςε ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Άγηνο Νηθόιανο, 25-1-2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ Αξηζ. Πξση.: OIΚ.252 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ Θεξαπεπηήξην Υξνλίσλ Παζήζεσλ Λαζηζίνπ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ Aθνύ ιάβακε ππόςε

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ ΜΔ ΤΜΒΑΔΙ ΔΡΓΟΤ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ ΜΔ ΤΜΒΑΔΙ ΔΡΓΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Ι) ΑΘΗΝΑ ΣΜΗΜΑ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΙΓΙΚΟΤ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Αγ. Σππξίδσλνο, 122 10 ΑΙΓΑΛΔΩ Σειέθωλν : 210 5385174

Διαβάστε περισσότερα

Β) ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΣ 1

Β) ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΣ 1 Εισηγητική Έκθεση Θέμα: Πλήρωση τρεις (3) θέσεις Επιστημόνων Πληροφορικής στο πρόγραμμα ΔΑΣΤΑ του ΤΕΙ Κρήτης. Α) ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Η Εισηγητική Επιτροπή σύμφωνα με την 549/15-4-2011 απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΜΟΙΑ ΠΡΟΚΛΗΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ

ΓΗΜΟΙΑ ΠΡΟΚΛΗΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΙΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΓΝΧΡΙΗ ΣΙΣΛΧΝ ΑΚΑΓΗΜΑΨΚΧΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ (Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π.) Αζήλα, 27/2/2009 Αξ.Πξση: 5623 ΓΗΜΟΙΑ ΠΡΟΚΛΗΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ Πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΜΟΙΑ ΠΡΟΚΛΗΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ

ΓΗΜΟΙΑ ΠΡΟΚΛΗΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΙΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΓΝΧΡΙΗ ΣΙΣΛΧΝ ΑΚΑΓΗΜΑΨΚΧΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ (Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π.) Αζήλα, 27/2/2009 Αξ.Πξση: 5622 ΓΗΜΟΙΑ ΠΡΟΚΛΗΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ Πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος... 13. Κεφάλαιο 1 ο Αρχές Διαχείρισης πληροφορίας στον Παγκόσμιο Ιστό... 15

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος... 13. Κεφάλαιο 1 ο Αρχές Διαχείρισης πληροφορίας στον Παγκόσμιο Ιστό... 15 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... 13 Κεφάλαιο 1 ο Αρχές Διαχείρισης πληροφορίας στον Παγκόσμιο Ιστό... 15 1.1 Εισαγωγή... 16 1.2 Διαδίκτυο και Παγκόσμιος Ιστός Ιστορική αναδρομή... 17 1.3 Αρχές πληροφοριακών συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β. Ά ξ ζ ξ ν 2

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β. Ά ξ ζ ξ ν 2 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΚΧΓΙΚΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΟΝΣΟΛΟΓΙΟΤ (Π.Γ. 50/2001 Φ.Δ.Κ. 39Α φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε κε ην Π.Γ. 347/2003 Φ.Δ.Κ. 315Α, ην Π.Γ. 44/2005 Φ.Δ.Κ. 63Α θαη ην Π.Γ. 116/2006 Φ.Δ.Κ. 115Α ). Ά ξ ζ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ 1/2015. Λάριζα, 20/08/2015. Αριθμ. Πρφη.: 1190

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ 1/2015. Λάριζα, 20/08/2015. Αριθμ. Πρφη.: 1190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Ν.Δ. 17-11-1930 (ΦΕΚ 337 τ.α ) Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΤ ΛΑΡΙΑΙΩΝ Πλατεία Λαού - 41 221 Σηλ. 2410. 536-886 & 531-960 Fax : 2410. 535-216 Email: dodiolar@yahoo.gr Λάριζα,

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΘΝΧΗ ΠΡΟΚΛΗΗ. Για ηη ζηελέσωζη ηηρ Γενικήρ Διεύθςνζηρ Θδιωηικών Επενδύζεων ηος Τποςπγείος Ανάπηςξηρ και Ανηαγωνιζηικόηηηαρ

ΑΝΑΚΟΘΝΧΗ ΠΡΟΚΛΗΗ. Για ηη ζηελέσωζη ηηρ Γενικήρ Διεύθςνζηρ Θδιωηικών Επενδύζεων ηος Τποςπγείος Ανάπηςξηρ και Ανηαγωνιζηικόηηηαρ Δ Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Γ Η Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘ ΑΝΣΑΓΧΝΘΣΘΚΟΣΗΣΑ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΤΠΟΣΗΡΘΞΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΔΘΟΘΚΗΗ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΘΚΣΤΟ Αζήλα, 18 Μαξηίνπ 014 Αξηζ. Πξση. :

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Ανοιχτού Κώδικα στη Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Φίλιππος Κολοβός

Εφαρμογές Ανοιχτού Κώδικα στη Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Φίλιππος Κολοβός Εφαρμογές Ανοιχτού Κώδικα στη Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Φίλιππος Κολοβός Εισαγωγικά Βιβλιοθήκη Ακαδημαϊκό Περιβάλλον Ανάγκη παροχής πλήθους υπηρεσιών Έντονα μεταβαλλόμενο

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΔΑΡΙΝΟ ΔΞΑΜΗΝΟ 2010-2011 ΜΑΛΗΝΓΡΔΣΟΤ ΜΑΣΟΤΛΑ ΖR SPECIALIST

ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΔΑΡΙΝΟ ΔΞΑΜΗΝΟ 2010-2011 ΜΑΛΗΝΓΡΔΣΟΤ ΜΑΣΟΤΛΑ ΖR SPECIALIST 1. 2. ΚΟΝΚΑΣ ΑΣΔ Means4 ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΔΑΡΙΝΟ ΔΞΑΜΗΝΟ 2010-2011 ΜΑΛΗΝΓΡΔΣΟΤ ΜΑΣΟΤΛΑ ΖR SPECIALIST 3. Δκδόζεις Κριηική Διέλε αληάξκε Τπεύζπλε Παξαγσγήο 210 8093247, 2108093282 Γ. Μαθξίδεο 2102838224, fax.210283829

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ (ΣΔΙ) ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ (ΣΔΙ) ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ (ΣΔΙ) ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΚΑΣΟΡΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Σνπ Ρνχζζνπ Γεψξγηνπ Α.Δ.Μ. 304 «Αλάπηπμε Portal & Forum γηα ην Σ.Δ.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Back Office... 19

Περιεχόμενα. Back Office... 19 Περιεχόμενα Μεζνδνινγία Τινπνίεζεο... 3 Φάζε 1: Αλάιπζε Απαηηήζεσλ... 4 Φάζε 2: ρεδηαζκφο ηεο Δθαξκνγήο (Δκθάληζε, Λεηηνπξγηθφηεηα, Πεξηερφκελν)... 6 Φάζε 3: Σερληθφο ρεδηαζκφο... 7 Φάζε 4: Αλάπηπμε Λνγηζκηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖΞ46941Δ-1Η2 (ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ)

ΑΔΑ: ΒΕΖΞ46941Δ-1Η2 (ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ (έως 11) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Π686_07-06-2013 (ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ) Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΟΝΟ ΔΡΓΑΙΑ. ΑΡ. ΘΔΔΩΝ Α. ΩΓΔΙΟ Γιεσθσνηής/ρια - Δκπαιδεσηικό - καλλιηετνικό προζωπικό Γιεσθσνηής/ρια ΠΔ/TE ΣΤΠΙΚΑ ΔΙΓΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ

ΥΡΟΝΟ ΔΡΓΑΙΑ. ΑΡ. ΘΔΔΩΝ Α. ΩΓΔΙΟ Γιεσθσνηής/ρια - Δκπαιδεσηικό - καλλιηετνικό προζωπικό Γιεσθσνηής/ρια ΠΔ/TE ΣΤΠΙΚΑ ΔΙΓΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ Κοινωθελήρ Δπισείπηζη Γήμος Καλαμαπιάρ Αγ. Νικολάος - Μικποςλέα Θεζ/νικη Σ.Κ.55132 Σηλ.& Fax 2310 455988 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Πληποθοπίερ: Ξανθόποςλορ Αναζηάζιορ Καλαμαπιά 4/8/2015 Απιθμ.ππωη.:1876 ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Α/Α ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΡΙΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΘΕΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 1 Σα κνληέια πξνψζεζεο Above-the-Line

Διαβάστε περισσότερα

"Αθηνά" - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης

Αθηνά - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης "Αθηνά" - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ημ/νία ανάρτησης στον ιστότοπο

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας

Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ Τκήκα Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο θαη Πνιπκέζσλ Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας πνπδάζηξηα: Μπάλε Μπηάλθα Δηζεγεηέο: Κιεηζαξράθεο Μηράιεο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΓΔΛΣΑ ΑΞΗΟΤ ΛΟΤΓΗΑ - ΑΛΗΑΚΜΟΝΑ. Αλαθνηλψλεη

Ο ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΓΔΛΣΑ ΑΞΗΟΤ ΛΟΤΓΗΑ - ΑΛΗΑΚΜΟΝΑ. Αλαθνηλψλεη Υαιάζηξα 30/2/200 ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ Αξηζ. Πξση.: 844 ΓΔΛΣΑ ΑΞΗΟΤ ΛΟΤΓΗΑ ΑΛΗΑΚΜΟΝΑ Υαιάζηξα, Θεζζαινλίθεο Σ.Κ. 57300 ΣΖΛ. 2307948-ΦΑΞ. 230794368 e- mail:info@axiosdelta.gr ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ / 200 γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ

ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΔΡΔΤΝΑ Σαρ.Γ/λζε: Ζξψσλ Πνιπηερλείνπ 9 Αζήλα, 20/01/2014 Σαρ.Κωδ. : 15780 Εσγξάθνπ Αξηζ. Πξση.: 1078 Πιεξνθνξίεο: θα Κνιίληδα Γήκεηξα, θα Αλαζηαζίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Ασφρματης Πρόσβασης (Wi-Fi) στο Διαδίκτυο

Οδηγίες Ασφρματης Πρόσβασης (Wi-Fi) στο Διαδίκτυο Αγαπηηοί τρήζηες, Με ταρά ζας ανακοινώνοσμε ηη κάλσυη ηφν τώρφν ηοσ κηιριακού ζσγκροηήμαηος ηης Στολής Θεηικών Επιζηημών με αζύρμαηα ζημεία πρόζβαζης ζηο διαδίκησο. Πρόζβαζη ζηην σπηρεζία έτοσν όλα ηα

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ & ΠΡΟΛΖΦΖ

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ & ΠΡΟΛΖΦΖ Μαρούσι, 17/06/2014 Αρ. Πρωτ.: 3391 ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ & ΠΡΟΛΖΦΖ ΝΟΗΜΑΣΩΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ Σμήμα Γπαθείο : Οικ. Γιασείπιζηρ : Γιασ. Δςπυπαφκών Ππογπαμμάηυν Πληποθοπίερ: Σ. Εακςνθινόρ Γ/νζη : Αγπάθυν

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ σελ. 1 Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕΣΩ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΣΕΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΣΑΡΗΜΑΝΩΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΡΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΜΑΚΖΛΝ (κατ. Καθηματικού Δυαρμογών) Δηδηθά Θέκαηα Γηαθξηηώλ Μαζεκαηηθώλ ακθ. 1 ----------- Μεραληθή ησλ ζξαύζεσλ θαη Δξγαζηήξην ΠΒ101, ΠΒ102

ΔΜΑΚΖΛΝ (κατ. Καθηματικού Δυαρμογών) Δηδηθά Θέκαηα Γηαθξηηώλ Μαζεκαηηθώλ ακθ. 1 ----------- Μεραληθή ησλ ζξαύζεσλ θαη Δξγαζηήξην ΠΒ101, ΠΒ102 ΔΘΛΗΘΝ ΚΔΡΠΝΒΗΝ ΞΝΙΡΔΣΛΔΗΝ ΠΣΝΙΖ ΔΦΑΟΚΝΠΚΔΛΩΛ ΚΑΘΖΚΑΡΗΘΩΛ ΘΑΗ ΦΠΗΘΩΛ ΔΞΗΠΡΖΚΩΛ ΑΘΑΓΖΚΑΪΘΝ ΔΡΝΠ 2009-2010 ΡΔΙΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΔΞΑΛΑΙΖΞΡΗΘΩΛ ΔΜΔΡΑΠΔΩΛ ΑΘΑΓΖΚΑΪΘΝ ΔΡΝΠ 2009-2010 ΖΚ/ΛΗΑ 1ο - 2ο 2/8/10 ο-4ο 9.00

Διαβάστε περισσότερα

Εταομξγέπ GIS για ςημ Ανιξπξίηρη και Διαυείοιρη Ακίμηςηπ Πεοιξσρίαπ

Εταομξγέπ GIS για ςημ Ανιξπξίηρη και Διαυείοιρη Ακίμηςηπ Πεοιξσρίαπ Εταομξγέπ GIS για ςημ Ανιξπξίηρη και Διαυείοιρη Ακίμηςηπ Πεοιξσρίαπ Αθ. Δογάνης, Δρ. Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός Χ. Σαουνάτσος, Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός MSc 20η Πανελλαδική ζςνάνηηζη Χπηζηών ArcGIS 3 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΟΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΣΖΝ ΚΤΠΡΟ ΘΔΜΑΣΟΛΟΓΗΟ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΩΝ 2012-2013

ΜΟΝΟΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΣΖΝ ΚΤΠΡΟ ΘΔΜΑΣΟΛΟΓΗΟ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΩΝ 2012-2013 ΜΟΝΟΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΣΖΝ ΚΤΠΡΟ ΘΔΜΑΣΟΛΟΓΗΟ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΩΝ 2012-2013 ΑΡΥΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΝΘΡΩΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ 2012 Π Ρ Ο Ο Η Μ Η Ο Η ζεκαζία ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Αλάιπζε Απαηηήζεωλ θαη ρεδηαζκόο Πξόηππεο Δθαξκνγήο Γηαρείξηζεο Δθπαηδεπηηθνύ Τιηθνύ κε Τπεξεζίεο Ζιεθηξνληθήο Μάζεζεο

Αλάιπζε Απαηηήζεωλ θαη ρεδηαζκόο Πξόηππεο Δθαξκνγήο Γηαρείξηζεο Δθπαηδεπηηθνύ Τιηθνύ κε Τπεξεζίεο Ζιεθηξνληθήο Μάζεζεο ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΟΛΤΣΕΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΓΙΠΛΧΜΑ ΔΙΓΙΚΔΤΗ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Αλάιπζε Απαηηήζεωλ θαη ρεδηαζκόο Πξόηππεο Δθαξκνγήο Γηαρείξηζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΛΗΡΧΗ ΘΔΔΧΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΛΗΡΧΗ ΘΔΔΧΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Σ.Δ.Ι. ΛΑΜΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ Σατ. Γ/νζη: 3 ν ρικ. Π.Δ.Ο. Λακίαο-Αζελψλ 35100 Λακία Πληροθορίες: αξξήο Θ. Σηλέθωνο: 22310-60104

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Αλμπερτ Μπουςαΐ (Α.Μ:34631)

Αλμπερτ Μπουςαΐ (Α.Μ:34631) Πηστιακή Εργαζία Τίηλος: Ανάπτυξη ιςτοςελίδασ online εξυπηρζτηςησ ςυνεργειϊν επιςκευϊν Αλμπερτ Μπουςαΐ (Α.Μ:34631) Επιβλζπων καθηγητήσ: Ι. Γ. Αγγειόπνπινο, MSc., PhD. Καζ. ΣΔΙ Πεηξαηά Περιεχόμενα 1. Ειςαγωγικά

Διαβάστε περισσότερα

Σπιινγή κε εθδόζεηο εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ πνπ έρνπλ πινπνηεζεί ζηα ζρνιεία ηεο πόιεο

Σπιινγή κε εθδόζεηο εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ πνπ έρνπλ πινπνηεζεί ζηα ζρνιεία ηεο πόιεο ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Η Γεκνηηθή Βηβιηνζήθε Πηνιεκαΐδαο ηδξύζεθε ην 1988 θαη ιεηηνπξγεί ζην αλαθαηληζκέλν θηίξην ηνπ παιηνύ Γεκαξρείνπ ηεο πόιεο. Φηινμελεί ηκήκα Παηδηθό, Πιεξνθνξηαθό, Λατθό θαη Αλαγλσζηήξην. Κεληξηθόο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ «Πιεξνθνξηθή» Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή Σίηινο Γηαηξηβήο Ολνκαηεπψλπκν Φνηηεηή Παηξψλπκν Αξηζκφο Μεηξψνπ Δπηβιέπσλ Δημιουργία ιστότοπου

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ).

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ). Σν ΚΑΔΚ Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ κε ηελ επσλπκία ΚΑΔΚ ΑΔ (Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο άκνπ.) αλαιακβάλεη λα πινπνηήζεη ηελ δξάζε κε ηίηιν:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014 1 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ ΠΕ ΘΟ ΑΝΘΡΩΠΘΣΘΚΩΝ, ΝΟΜΘΚΩΝ & ΚΟΘΝΩΝΘΚΩΝ ΕΠΘΣΗΜΩΝ (πεπιλαμβ. οι ηπαηιωηικέρ σολέρ) 2. Ιζηνξία ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014 2 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ ΠΕ ΘΟ ΘΕΣΘΚΩΝ ΕΠΘΣΗΜΩΝ 3 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγψρ επαγγέλμαηορ βιβλιοθηκονψμος ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

Οδηγψρ επαγγέλμαηορ βιβλιοθηκονψμος ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ Οδηγψρ επαγγέλμαηορ βιβλιοθηκονψμος ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 2 Οδηγψρ επαγγέλμαηορ βιβλιοθηκονψμος Γπαθείο Διαζύνδεζηρ A.Τ.Ε.Ι. Θεζζαλονίκηρ 3 ωνηαξη οδηγοω: Δκκαλνπήι Γαξνπθάιινπ Δπηζηεκνληθφο πλεξγάηεο ΑΣΔΗ-Θ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Ιαηξηθή Δηδηθφηεηα ζηε Γεξκαλία

Ιαηξηθή Δηδηθφηεηα ζηε Γεξκαλία Γεξκαληθή Υπεξεζία Αθαδεκατθψλ Αληαιιαγψλ Ιαηξηθή Δηδηθφηεηα ζηε Γεξκαλία Ärztliche Weiterbildung in Deutschland Πεξηερφκελα παξνπζίαζεο 1. Λίγα ιφγηα γηα ηε Γεξκαλία 2. Γηάξθεηα Δηδίθεπζεο 3. Τη πξέπεη

Διαβάστε περισσότερα

Η ζςνδςαζμένη μοπθή εκπαίδεςζηρ (blended learning) ζηο Α.Π.Θ.

Η ζςνδςαζμένη μοπθή εκπαίδεςζηρ (blended learning) ζηο Α.Π.Θ. Η ζςνδςαζμένη μοπθή εκπαίδεςζηρ (blended learning) ζηο Α.Π.Θ. Καλιακούδα Νίκη, Α.Π.Θ. Κεληξηθή Βηβιηνζήθε, Παλεπηζηεκηνχπνιε Α.Π.Θ. 54124 Θεζζαινλίθε, akaliako@lib.auth.gr, 2310 995381 Μπίζμπα Άννα, Α.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Κξήηεο

Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Κξήηεο Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Κξήηεο ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο Πηπρηαθή Δξγαζία Σίηινο: Γηαδηθηπαθό ζύζηεκα ζπγθέληξσζεο θαη αλαδήηεζεο πξντόλησλ ειεθηξνληθώλ θαηαζηεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ

ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΗΣΛΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ 300 ΩΡΩΝ

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ 300 ΩΡΩΝ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ 300 ΩΡΩΝ Το πρόγραμμα των 300 ωρών περιλαμβάνει τρεις μεγάλες γνωστικές ενότητες: Α. Βασικά ζητήματα της λειτουργίας του δημοσιογράφου στην αγορά εργασίας (Μέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΥΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΗ ΔΛΛΖΝΗΚΔ ΓΖΜΟΗΔ ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΔ ΣΟ ΦΖΦΗΑΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ : ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΦΖΦΗΑΚΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ ΔΩ ΓΔΚΑΔΞΙ (16) ΤΜΒΑΔΩΝ ΜΙΘΩΗ ΔΡΓΟΤ ΙΓΙΩΣΙΚΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ (θσδ. πξόζθιεζεο: A-1/ΤΠΔ)

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ ΔΩ ΓΔΚΑΔΞΙ (16) ΤΜΒΑΔΩΝ ΜΙΘΩΗ ΔΡΓΟΤ ΙΓΙΩΣΙΚΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ (θσδ. πξόζθιεζεο: A-1/ΤΠΔ) ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΔΙΟ ΔΝΣΑΞΗ ΔΤΡΩΠΑΙΚΗ ΔΝΩΗ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Καξακανύλα 1, Πιαηεία θξα 55132 Καιακαξηά Θεζζαινλίθεο Σει.: +30 2313 331 500

Διαβάστε περισσότερα

Αζύγτρονη ηηλεκπαίδεσζη ζηη τρήζη Η/Υ με ανοικηό λογιζμικό από ηη Βιβλιοθήκη & Κένηρο Πληροθόρηζης ηοσ Πανεπιζηημίοσ Μακεδονίας

Αζύγτρονη ηηλεκπαίδεσζη ζηη τρήζη Η/Υ με ανοικηό λογιζμικό από ηη Βιβλιοθήκη & Κένηρο Πληροθόρηζης ηοσ Πανεπιζηημίοσ Μακεδονίας Αζύγτρονη ηηλεκπαίδεσζη ζηη τρήζη Η/Υ με ανοικηό λογιζμικό από ηη Βιβλιοθήκη & Κένηρο Πληροθόρηζης ηοσ Πανεπιζηημίοσ Μακεδονίας Άλλα Κξαζζά, Βηβιηνζεθνλφκνο, Οκάδα Τειεθπαίδεπζεο, Βηβιηνζήθε & Κέληξν Πιεξνθφξεζεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/ 2014 γηα ηε ζχλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ γηα ηελ πινπνίεζε Δπξσπατθψλ Πξνγξακκάησλ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/ 2014 γηα ηε ζχλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ γηα ηελ πινπνίεζε Δπξσπατθψλ Πξνγξακκάησλ Παιαηά Δζληθή Οδφο Παηξψλ Πχξγνπ, 27052 Λάππα Αραΐαο Σει.: 26930 31939 Φαμ: 26930 31959 E-mail: fdks@otenet.gr Πιεξνθνξίεο: Γεσξγία Καξακπέξνπ Λάππα, 10/06/2014 Αξ. Πξση.: 563 Γηα ηελ πξφζιεςε επνρηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Δθπαηδεπηηθή Σερλνινγία Δθαξκνγέο ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ηνπ δηαδηθηχνπ ζηελ εθπαίδεπζε Τπνβιεζείζα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΦΗ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΔΡΓΑΣΗΡΙΑΚΧΝ ΤΝΔΡΓΑΣΧΝ ΓΙΑ ΣΟ ΑΚΑΓΗΜΑΨΚΟ ΔΣΟ

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΦΗ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΔΡΓΑΣΗΡΙΑΚΧΝ ΤΝΔΡΓΑΣΧΝ ΓΙΑ ΣΟ ΑΚΑΓΗΜΑΨΚΟ ΔΣΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ----------- ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ (ΑΣΔΙΘ) ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΦΗΜΙΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ Σκήκα Πιεξνθνξηθήο θαη Σερλνινγίαο ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ Πηπρηαθή εξγαζία ηωλ θνηηεηώλ: απλάξα Γεκεηξίνπ Υξηζηνθνξίδνπ Υξπζνύιαο Δηζεγεηήο Καζεγεηήο: Σδήκαο Γεκήηξηνο Καζηνξηά

Διαβάστε περισσότερα

Οκάδα Δπηθνηλσληώλ θαη Δλζσκαησκέλσλ πζηεκάησλ Communications and Embedded Systems Group COMES

Οκάδα Δπηθνηλσληώλ θαη Δλζσκαησκέλσλ πζηεκάησλ Communications and Embedded Systems Group COMES Οκάδα Δπηθνηλσληώλ θαη Δλζσκαησκέλσλ πζηεκάησλ Communications and Embedded Systems Group COMES Θεόδσξνο Α. Αλησλαθόπνπινο Καζεγεηήο Δξγαζηήξην Θεσξεηηθήο Ηιεθηξνηερλίαο θαη Παξαγσγήο Σκήκα Ηιεθηξνιόγσλ

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ «Πιεξνθνξηθή»

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ «Πιεξνθνξηθή» Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ «Πιεξνθνξηθή» Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή Σίηινο Γηαηξηβήο Ολνκαηεπψλπκν Φνηηεηή Παηξψλπκν Αξηζκφο Μεηξψνπ Δπηβιέπσλ Διαχείριση δυναμικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΘΔΜΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΘΔΜΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΘΔΜΑ ΒΔΛΣΗΣΔ ΠΡΑΚΣΗΚΔ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΤΓΔΗΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ Δ ΤΓΚΡΗΖ ΜΔ ΑΝΣΗΣΟΗΥΔ ΠΡΑΚΣΗΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα