ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8»"

Transcript

1 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΔ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8» ΦΟΙΣΗΣΔ: Πάηαο Διεπζέξηνο Σζηαθαξάθεο Θωκάο ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Όκεξνο Ιαηξέιιεο Λάξηζα, 2015

2 «Δειώλω σπεύζσλα όηη ηο παρόλ θείκελο αποηειεί προϊόλ προζωπηθής κειέηες θαη εργαζίας θαη πως όιες οη πεγές ποσ τρεζηκοποηήζεθαλ γηα ηε ζσγγραθή ηες δειώλοληαη ζηε βηβιηογραθία. Γλωρίδω πως ε ιογοθιοπή αποηειεί ζοβαρόηαηο παράπηωκα θαη είκαη ελήκερος γηα ηελ επέιεσζε ηωλ λοκίκωλ ζσλεπεηώλ» 2

3 Εγκπίθηκε από την τπιμελή εξεταστική επιτποπή Σόπορ... Ημεπομηνία.../.../... ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ Ονοματεπώνςμο Τπογπαυή Ονοματεπώνςμο Τπογπαυή Ονοματεπώνςμο Τπογπαυή 3

4 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παξνύζα πηπρηαθή εξγαζία έρεη σο θύξην αληηθείκελν κειέηεο ηελ αλάπηπμε ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο πειαηώλ γηα ζπζηήκαηα κε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows 8. Αξρηθά ζα γίλεηαη κία γεληθή αλαθνξά ζην Λεηηνπξγηθό ύζηεκα Windows 8 θαη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. Έπεηηα αλαιύνληαη ηα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο πειαηεηαθώλ ζρέζεσλ θαη ηα αληίζηνηρα ινγηζκηθά, νη ζηόρνη ηνπο, ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηα νθέιε πνπ πξνζθέξνπλ. Θα αθνινπζήζεη κία εθηελήο παξνπζίαζε γηα ηελ πιαηθόξκα πξνγξακκαηηζκνύ.νδσ θαζώο θαη ε αλάπηπμε εθαξκνγώλ κε ηε ρξήζε ηεο. Έπεηηα αθνινπζεη ε πεξηγξαθή θαη ε επεμήγεζε ηεο γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ C-Sharp (C#) ε νπνία απνηέιεζε ηε βάζε ζηε δεκηνπξγία ηεο ζπγθεθξηκέλεο εθαξκνγήο θαζώο θαη ηεο XAML θαη ηεο SQLite. Σέινο, επηζπλάπηνληαη θαη επεμεγνύληαη βαζηθά θνκκάηηα ηνπ πεγαίνπ θώδηθα ηεο εθαξκνγήο CRM. Λέμεηο Κιεηδηά : Windows 8, CRM, C-Sharp,.NET Framework, γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ 4

5 Πίνακασ περιεχομένων: Περιεχόμενα ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΑΓΩΓΗ... 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Windows Ειςαγωγικά Βαςικά χαρακτθριςτικά των windows Κορυφαία χαρακτθριςτικά των windows Απαιτιςεισ ςυςτιματοσ για τθ λειτουργία των windows Aςφάλεια των Windows ΚΕΦΑΛΑΙΟ CRM Διαχείριςθ πελατειακϊν ςχζςεων Ο Οριςμόσ και θ χριςθ του CRM τόχοι ςυςτθμάτων CRM Βαςικά χαρακτθριςτικά CRM Λογιςμικό CRM τόχοι του λογιςμικοφ CRM Οφζλθ του λογιςμικοφ CRM Συποί λογιςμικοφ CRM Βαςικά χαρακτθριςτικά λογιςμικοφ CRM ΚΕΦΑΛΑΙΟ Προγραμματίηοντασ για windows Αντικειμενοςτραφισ προγραμματιςμόσ Σο.ΝΕΣ FRAMEWORK Η τεχνολογία τθσ πλατφόρμασ.νεσ Χαρακτθριςτικά του.νεσ FRAMEWORK H βιβλιοκικθ των κλάςεων του.νεσ FRAMEWORK Ειςαγωγι ςτθ γλϊςςα C#

6 4.7 Ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά τθσ C# Σα βαςικά ςτοιχεία προγραμματιςμοφ τθσ C# Κανόνεσ ςφνταξθσ C# Βαςικοί τφποι δεδομζνων Αντικειμενοςτραφείσ ιδιότθτεσ τθσ C# Εφαρμογζσ που μποροφν να αναπτυχκοφν με C# Η γλϊςςα XAML φςτθμα διαχείριςθσ βάςεων δεδομζνων Περιβάλλον Visual Studio ΚΕΦΑΛΑΙΟ CRM Η Εφαρμογι ΚΕΦΑΛΑΙΟ CRM O πθγαίοσ κϊδικασ O πθγαίοσ κϊδικασ τθσ XAML O πθγαίοσ κϊδικασ τθσ C# Oι πίνακεσ τθσ βάςθσ δεδομμζνων ΚΕΦΑΛΑΙΟ Βιβλιογραφία

7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΑΓΩΓΗ Γηαλύνπκε κηα πεξίδν όπνπ νη επηρεηξήζεηο ζηξέθνληαη ζηελ αλάπηπμε θαζαξά πειαηνθεληξηθώλ ζηξαηεγηθώλ κε θύξην ζηόρν ηελ δεκηνπξγία εκπηζηνζύλεο αλάκεζα ζηνλ πειάηε θαη ζηελ επηρείξεζε. Ο απμαλόκελνο άιισζηε αληαγώληζκνο κε ηηο αλάγθεο ηεο γλώζεο, ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηεο ελεκέξσζεο λα ραξαθηεξίδνληαη επηβεβιεκέλεο όζν πνηέ άιινηε απαηηεί από ηηο επηρεηξήζεηο ηελ αλάπηπμε ηέηνησλ ζηξαηεγηθώλ. Η δηαρείξηζε πειαηεηαθώλ ζρέζεσλ είλαη έλα θαίξην δήηεκα πνπ κηα επηρείξεζε πξέπεη λα εμεηάζεη εθόζνλ έρεη απνδεηρζεί επηζηεκνληθά όηη ε δηαηήξεζε θαιώλ ζρέζεσλ κεηαμύ πειαηώλ θαη επηρείξεζεο νδεγεί ζε έλα απμαλόκελν κεξίδην αγνξάο. Σα ζπζηήκαηα CRM ινηπόλ απνηεινύλ πιένλ έλα ζηξαηεγηθό εξγαιείν ηα νπνία ζε ζπλδπζκό κε ηελ εμέιημε ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ θαη ηε δπλαηόηεηα εθαξκνγήο ηνπ ζε επέιηθηα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα κπνξνύλ λα πξνζδώζνπλ ζηηο επηρεηξήζεηο έλα αληαγσληζηηθό πιενλέθηεκα. Σα Windows 8 απνηεινύλ έλα λέν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη ηόζν από πξνζσπηθνύο ππνινγηζηέο όζν θαη ζε tablet θαη έμππλεο θηλεηέο ζπζθεπέο γεληθόηεξα. Ο ζπλδπαζκόο ησλ CRM κε ηα Windows 8 πξνζθέξεη ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα ζηηο επηρεηξήζεηο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ πειαηεηαθώλ ηεο ζρέζεσλ. ηόρνο ηεο παξνύζαο εξγαζίαο είλαη ε δηείζδπζε ζηελ ηερλνινγία ηνπ ιεηηνπξγηθνύ Windows 8 θαη ε αλάπηπμε κηαο εθαξκνγήο CRM γηα ην ζπγθεθξηκέλν ιεηηνπξγηθό. 7

8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Windows Ειςαγωγικά Σα windows 8 απνηεινύλ πξόζθαηε έθδνζε ιεηηνπξγηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο Microsoft. Η θπθινθνξία ηνπο ζηελ αγνξά μεθίλεζε ζηηο 26 Οθησβξίνπ 2012 έπεηηα από ζρεηηθή αλαθνίλσζε ηεο Microsoft. Σν ζπγθεθξηκέλν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα πξννξίδεηαη γηα ρξήζε ζε επηηξαπέδηνπο θαη θνξεηνύο ππνινγηζηέο. Η πην πξόζθαηε έθδνζε πνπ θπθινθνξεί απηή ηελ ζηηγκή ζηελ αγνξά είλαη ε ακέζσο επόκελε ηα windows 8.1. Σα windows 8 παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο από ηηο πξνεγνύκελεο εθδόζεηο ησλ windows. H νζόλε έλαξμεο πξνζεγγίδεη ηε κνξθή ηεο αληίζηνηρεο νζόλεο ησλ έμππλσλ ηειεθώλσλ. Απνηειείηαη από πιαθίδηα θαη όρη από εηθνλίδηα θαη δηαζέηεη εθηόο από ηα βαζηθά πξνγξάκκαηα ηνπ ππνινγηζηή παηρλίδηα θαη άιιεο εθαξκνγέο, όπσο ν θαηξόο, εηδήζεηο θ.α. Η επηθάλεηα εξγαζίαο έρεη κηθξόηεξε πξαθηηθή αμία ζε ζρέζε κε απηήλ πνπ είρε ζηηο πξνεγνύκελεο εθδόζεηο.[1] 2.2 Βαςικά χαρακτηριςτικά των windows 8 Σα windows 8 πεξηιακβάλνπλ πεξηζζόηεξα από 300 λέα ραξαθηεξηζηηθά έλαληη ησλ πξνεγνύκελσλ ιεηηνπξγηθώλ ζπζηεκάησλ. Κάπνηα από απηά πνπ ζεσξνύληαη ηα πην βαζηθά αλαιύνληαη ζηε ζπλέρεηα. Τπνζηήξημε ηόζν x86 PCs όζν θαη ARM tablets : Σα Windows 8 είλαη ε πξώηε έθδνζε πνπ ιεηηνπξγεί θαη ζε ηακπιέηεο θαη ζε ππνινγηζηέο πνπ βαζίδνληαη ζε επεμεξγαζηέο ARM ηεο Intel θαη ηεο AMD. H ππνζηήξημε ησλ ARM-based chipsets, ηεο δπλαηόηεηαο αθήο θαη ησλ αηζζεηήξσλ δίλεη ηελ δπλαηόηεηα ζηα windows 8 λα ιεηηνπξγνύλ ζε έλα επξύ θάζκα ζπζθεπώλ. Δπηπιένλ. Η έθδνζε ARM ησλ windows 8 8

9 πεξηιακβάλεη κηα λέα ιεηηνπξγία πνπ νλνκάδεηαη «always on, always connected», πνπ ζρεδηάζηεθε λα επηηξέπεη ζηηο ζπζθεπέο λα ιεηηνπξγνύλ όπσο ηα έμππλα ηειέθσλα. Οη ζπζθεπέο κέζσ ηεο ζπγθεθξηκέλεο ιεηηνπξγίαο κπνξνύλ λα κέλνπλ ζε θαηάζηαζε αλακνλήο ρσξίο λα απνζπλδένληαη από ην δηαδίθηπν θαη λα επαλέξρνληαη ζε θαλνληθή ιεηηνπξγία ζηηγκηαία. Δπηθάλεηα ρξήζηε βαζηζκέλε ζε πιαθίδηα: ηα windows 8 ην αξρηθό κελνύ είλαη έλα κσζαηθό από πιαθίδηα, ην νπνίν δηαθέξεη από ηελ παξαδνζηαθή κνξθή ηεο επηθάλεηαο εξγαζίαο. Σα charms: Tα «charms» είλαη κηα λέα εθαξκνγή ηνπ παξαδνζηαθνύ κελνύ Έλαξμεο. Tα «charms» κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ γξήγνξε πξνζαξκνγή ησλ ξπζκίζεσλ ησλ κεκνλσκέλσλ εθαξκνγώλ. ε έλα απιό ρσξίο δπλαηόηεηα αθήο ππνινγηζηή ηα charms απνθηνύλ πξόζβαζε ζύξνληαο ην πνληίθη ζηελ αληίζηνηρε ζέζε πνπ ήηαλ ην κελνύ Έλαξμε. Οη επηινγέο ηνπ κελνύ πνπ πεξηιακβάλνπλ ηα charms αθνξνύλ ηελ αλαδήηεζε, ην δηακνηξαζκό πόξσλ, ηηο ξπζκίζεηο ησλ ζπζθεπώλ θαη ηελ Έλαξμε. Γηαρείξηζε πνιιαπιώλ εξγαζηώλ: Η δηαρείξηζε πνιιαπιώλ εξγαζηώλ ζρεδηάζηεθε γηα λα δηεπθνιύλεηηελ εθηέιεζε δύν εθαξκνθώλ side-by-side αιιάδνληαο ην κέγεζόο ηνπο έηζη ώζηε λα πξνβάιινληαη θνη νη δύν ζηελ νζόλε. Ωζηόζν ηα windows 8 δελ επηηξέπνπλ ηελ πξνβνιή από όιεο ηηο εθαξκνγέο πνπ εθηεινύληαη ζε κηα νζόλε. Πίλαθαο ειέγρνπ:ηα windows 8 έρεη επαλαζρεδηαζηεί θαη ν πίλαθαο ειέγρνπ. Οη λέεο επηινγέο πεξηιακβάλνπλ εμαηνκίθεπζε, ρξήζηεο, εηδνπνηήζεηο, πξνζηαζία πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ, αλαδήηεζε θαη δηακνηξαζκό πόξσλ. Βειηηωκέλε εκπεηξία αληηγξάθωλ: Σα windows 8 εηζάγνπλ ηε δπλαηόηεηα εθηέιεζεο πνιιώλ ηαπηόρξνλσλ αληηγξάθσλ εθαξκνθώλ ζε έλα κόλν παξάζπξν. Σν λέν παξάζπξν δηαιιόγνπ αληηγξάθσλ επηηξέπεη ηε δηαθνπή, ηελ επαλεθθίλεζε, ηε ζπλέρεηα ηεο ιεηηνπξγίαο γηα θάζε εθαξκνγή. 9

10 Τπνζηήξημε USB 3.0: Οη ζύξεο USB 3.0 ιεηηνπξγνύλ ζε ηαρύηεηεο εώο δέθα θνξέο γξεγνξόηεξα από ην USB 2.0. Γηα λα ππνζηεξίμεη θαιύηεξα απηέο ηηο ηαρύηεηεο ε Microsoft εμόπιηζε ηα windows 8 κε ηνπο θαηάιιεινπο νδεγνύο USB 3.0. Καιύηεξε ππνζήξημε πνιιαπιώλ νζνλώλ:οη θαηαζθεπαζηέο απηνύ ηνπ λένπ ιεηηνπξγηθνύ ζπζηήκαηνο πεξηέιαβαλ δπλαηόηεηεο γηα πξώηε θνξά γηα ηελ επέθηαζε ηεο γξακκήο εξγαζηώλ ζε δύν ππνινγηζηέο ρσξίο λα ππάξρεη αλάγθε γηα εθαξκνγέο ηξίησλ. Μπνξεί επίζεο ε επηθάλεηα εξγαζίαο λα κνηξαζηεί ζε δύν νζόλεο.[2] 2.3 Κορυφαία χαρακτηριςτικά των windows 8 Μεηά ηελ θπθινθνξία ησλ windows 8 ζε πνιιέο ηζηνζειίδεο έρνπλ γίλεη αμηνινγήζεηο ζρεηηθά κε ηε ζπγθεθξηκέλε ηερλνινγία ιεηηνπξγηθνύ ζπζηήκαηνο. Σα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιόγεζεο είλαη σο επί ην πιείζηνλ ζεηηθά, ζπλνδεύνληαη κάιηζηα από ζρόιηα πνπ αλαθέξνπλ ηα windows 8 σο ηελ επόκελε επαλάζηαζε ζηελ ηερλνινγία ησλ ιεηηνπξγηθώλ ζπζηεκάησλ. Αθνινπζεί κηα πεξηγξαθή ησλ θνξπθαίσλ ραξαθεηξηζηηθώλ ηνπ ζεγθεθξηκέλνπ ιεηηνπξγηθνύ ζπζηήκαηνο.[3] 1. Σαρεία εθθίλεζε ζπζηήκαηνο H θόξησζε θαη ε ηαρύηεηα εθθίλεζεο έρεη βειηησζεί ζεκαληηθά έλαληη ησλ παιηόηεξσλ εθδόζεσλ ησλ windows. Απηό νθείιεηαη ελ κέξεη ζηελ θαιύηεξε θαηαλνκή πόξσλ ζε εθαξκνγέο θαη ζην ζύζηεκα. ε ζύγθξηζε κε ηα windows 7, ηα windows 8 έρνπλ αθόκε ηαρύηεξε ηαρύηεηα εθθίλεζεο. Απηό ζπκβαίλεη εμαηηίαο ηεο ηερληθήο «ρεηκέξηαο λάξθεο» πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ηα windows 8 ζηνλ ππξήλα ηνπ ζπζηήκαηνο (ζαλ δηαρεηξηζηήο πόξσλ OS ) θαηά ηελ απελεξγνπνίεζε ηνπ ζπηήκαηνο. Έηζη όηαλ ην ζύζηεκα επαλεθθηλείηαη ε κλήκε ηεο πξνεγνύκελεο ζπλεδξίαο επαλεθηλλείηαη επίζεο ηαρύηεξα. 2. Καηλνηόκα θαη δπλακηθή επηθάλεηα εξγαζίαο 10

11 Η βαζηζκέλε ζε πιαθίδηα δηεπηθάλεηα ρξήζηε ή νπνία θαιέηηαη θαη σο Metro User Interface είλαη ην πξώην πξάγκα πνπ παξαηεξεί θαλείο ζηελ πξώηε επαθή κε ην ζπγθεθξηκέλν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα. Γηαηζζεηηθά παξνκνηάδεηαη κε νζόλεο αθήο ζε ζπζθεπέο όπσο ηακπιέηεο θαη έμππλα ηειέθσλα. Η δηάηαμε ηνπ πιέγκαηνο ησλ πιαθηδίσλ δίλεη επίζεο ηελ εληύπσζε ρξήζεο νζόλεο αθήο. Ωζηόζν είλαη εθηθηή ε πξνζαξκνγή ηνπ πιέγκαηνο κε λέεο ή δηαθνξεηηθέο εθαξκνγέο. Δηθόλα 2.1: Η επηθάλεηα εξγαζίαο ηωλ Windows 8 Πνιύ ζεκαληηθό είλαη ην γεγνλόο όηη εθηόο από ηε δπλαηόηεηα ηεο εύθνιεο πξνζαξκνγήο ηεο επηθάλεηαο εξγαζίαο κε ηελ νξγάλσζε ησλ εθαξκνγώλ είλαη ε πξνβνιή πιεξνθνξηώλ ζε πξαγκαηηθό ρξόλν ησλ εθαξκνγώλ απηώλ. Γηα παξάδεηγκα ην πιαθίδην γηα κηα εθαξκνγή πνπ αθνξά θαηξηθέο ζπλζήθεο ζα κπνξνύζε λα πξνβάιιεη ηελ ηξέρνπζα ζεξκνθξαζία κηαο πόιεο ρσξίο λα απαηηείηαη ε ελεξγνπνίεζε ηεο εθαξκνγήο. Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη κε ηα κελύκαηα ηνπ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ θαη ζε άιιεο αληίζηνηρεο εθαξκνγέο. Με κηα καηηά πάλσ ζηα πιαθίδηα, ν ρξήζηεο κπνξεί λα έρεη πξόζβαζε ζε όια όζα ρξεηάδεηαη γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ αληίζηνηρσλ εθαξκνγώλ. 11

12 3. Βειηηωκέλε ιεηηνπξγία Αλαδήηεζεο Tα windows 8 δέλ έρνπλ πιαίζην αλαδήηεζεο ζην θάησ κέξνο ηνπ κελνύ Έλαξμε όπσο ππήξρε ζε όιεο ηηο πξνεγνύκελεο εθδόζεηο ησλ Windows.Δπηπιένλ δελ ππάξρεη νύηε ην ζήκα ηνπ κελνύ Έλαξμε. Απηό δελ ζεκαίλεη όηη δελ ππάξρεη θαηάιιειε ιεηηνπξγία αλαδήηεζεο δηαζέζηκε. Πξνθεηκέλνπ λα αλαδεηήζεη απηό πνπ ρξεηάδεηαη ν ρξήζηεο δελ έρεη παξά λα ην πιεθηξνινγήζεη θαη ην πιαίζην ηεο αλαδήηεζεο ζα εκθαληζηεί απηόκαηα ζηε δεμηά πιεπξά ηεο επηθάλεηαο εξγαζίαο κε ηα αληίζηνηρα απνηειέζκαηα ηεο αλαδήηεζεο. Η ιεηηνπξγία ηεο αλαδήηεζεο είλαη πεξηζζόηεξν απόδνηηθή ζην ζπγθεθξηκέλν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα εκθαλίδνληαο όιεο ηηο εθαξκνγέο θαη ηα αξρεία πνπ αληηζηνηρνύλ ζηελ αλαδήηεζε άκεζα. Δηθόλα 2.2: Η ιεηηνπξγία ηεο αλαδήηεζεο Δπηπξόζζεηα ν ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα ρξεζηκνπνηήζεη ηε ιεηηνπξγία ηεο αλαδήηεζεο κέζα ζηηο εθαξκνγέο ηνπ ζπζηήκαηνο. Σν πιαίζην ηεο αλαδήηεζεο πνπ εκθαλίδεηαη ην νπνίν εκθαλίδεηαη ζηα δεμηά ηεο επηθάλεηαο εξγαζίαο πεξηιακβάλεη ηε ιίζηα ησλ εθαξκνγώλ πνπ εληόπηζε θάλνληαο αλαδήηεζε θαη ζην εζσηεξηθό όισλ ησλ εθαξκνγώλ. Υαξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα απνηειεί ε αλαδήηεζε από κηα 12

13 ζπγθεθξηκέλε επαθή, πιεθηξνινγώληαο ην όλνκα θαη επηιέγνληαο ηελ αληίζηνηρε εθαξκνγή επηηξέπεη ηελ αλαδήηεζε εζσηεξηθά όισλ ησλ Η ιεηηνπξγία Windows to Go Σν ραξαθηεξηζηηθό Windows to Go πξνζθέξεη ηελ θαιύηεξε εμππεξέηεζε ησλ ρξεζηώλ. Δπηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα θάλνπλ έλα αληίγξαθν ηνπ ιεηηνπξγηθνύ ζπζηήκαηνο ηνπο κε όιεο ηηο ξπζκίζεηο, ηα δεδνκέλα, ηα αξρεία, ηηο εθαξκνγέο θαη ηηο ηαπεηζαξίεο ζε κηα κνλάδα δίζθνπ flash usb. Έπεηηα ν ρξήζηεο κπνξεί λα ζπλδέζεη ην Usb ζε έλαλ άιινλ ππνινγηζηή πνπ ηξέρεη ηα windows 8 ιεηηνπξγώληαο ηνλ κε όιεο ηηο ξπζκίζεηο πνπ είρε θαη ηα δεδνκέλα κε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα αλέπαθν ζαλ λα δνύεπε ζηνλ πξνεγνύκελν ππνινγηζηή. Πξόθεηηαη γηα κηα εθπιεθηηθή ιεηηνπξγία κε πνιιέο δπλαηόηεηεο. Αθόκε θαη όηαλ ν ππνινγηζηήο κνιπλζεί από ηνύο θαη δελ ιεηηνπξγεί ζπλδένληαο απιά ζηελ κνλάδα thumb usb απνζεθεύνληαη νη ηειεπηαίεο ξπζκίζεηο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ όισλ ησλ αξρείσλ θαη ησλ εθαξκνγώλ. 5. Windows Live Syncing Παξόκνην ραξαθηεξηζηηθό κε ην Windows to Go ην Windows Live Syncing είλαη κηα εθαξκνγή ζηελ νπνία νη ρξήζηεο κπνξνύλ λα εηζαρζνύλ ζε θάζε ππνινγηζηή πνπ έρεη windows 8 κέζσ ηνπ Live ID θαη λα έρνπλ ηηο δηθέο ηνπο εμαηνκηθεπκέλεο ξπζκίζεηο ζε απηό. Η επηθάλεηα εξγαζίαο ζα δείρλεη ίδηα θάζε θνξά πνπ ν ρξήζηεο θάλεη είζνδν ζε έλαλ ππνινγηζηή κε ην Windows Live account. Μεηάβαζε ζε έλαλ θαηλνύξγην ππνινγηζηή είλαη πηζαλόλ λα γίλεη επθνιόηεξν όηαλ ν ρξήζηεο έρεη ζπγρξνλίζεη όιεο ηηο απαξαίηεηεο ξπζκίζεηο. 2.4 Απαιτήςεισ ςυςτήματοσ για τη λειτουργία των windows 8 Οη βαζηθέο απαηηήζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο γηα ηε ρξήζε ηνπ ιεηηνπξγηθόπ windows 8 είλαη: 13

14 Δπεμεξγαζηήο: 1 gigahertz (GHz) ή ηαρύηεξνο κε ππνζηήξημε γηα PAE, NX θαη SSE2 RAM: 1 gigabyte (GB) (32 bit) ή 2 GB (64 bit) Υώξνο ζηνλ ζθιεξό δίζθν: 16 GB (32 bit) ή 20 GB (64 bit) Κάξηα γξαθηθώλ: πζθεπή γξαθηθώλ Microsoft DirectX 9 κε πξόγξακκα νδήγεζεο WDDM Δπηπξόζζεηεο απαηηήζεηο γηα ηε ρξήζε νξηζκέλσλ δπλαηνηήησλ είλαη: Γηα ηε ρξήζε δπλαηνηήησλ αθήο, ρξεηάδεηαη ε απόθηεζε tablet ή νζόλεο πνπ ππνζηεξίδεη πνιιά ζεκεία επαθήο Γηα ηελ απόθηεζε πξόζβαζεο ζην Windows Store θαη ηελ ιήςε θαη εθηέιεζε εθαξκνγώλ, απαηηείηαη κηα ελεξγή ζύλδεζε ζην Internet θαη αλάιπζε νζόλεο ηνπιάρηζηνλ 1024 x 768 Γηα θνύκπσκα εθαξκνγώλ, ρξεηάδεηαη αλάιπζε νζόλεο ηνπιάρηζηνλ 1366 x 768 Πξόζβαζε ζην Internet (ίζσο λα ηζρύνπλ ρξεώζεηο ISP) Γηα ηελ αζθαιή εθθίλεζε απαηηείηαη πιηθνινγηζκηθό πνπ ππνζηεξίδεη UEFI v2.3.1 Errata B θαη έρεη ηελ αξρή έθδνζεο πηζηνπνηεηηθώλ Microsoft Windows ζηε βάζε δεδνκέλσλ ππνγξαθώλ UEFI Γηα νξηζκέλα παηρλίδηα θαη πξνγξάκκαηα ελδέρεηαη λα απαηηείηαη θάξηα γξαθηθώλ ζπκβαηή κε DirectX 10 ή λεόηεξε έθδνζε γηα βέιηηζηε απόδνζε Γηα νξηζκέλεο δπλαηόηεηεο απαηηείηαη ινγαξηαζκόο Microsoft Γηα ηελ παξαθνινύζεζε DVD απαηηείηαη μερσξηζηό ινγηζκηθό αλαπαξαγσγήο Η άδεηα ρξήζεο γηα ην Windows Media Center πσιείηαη μερσξηζηά Γηα ην BitLocker To Go απαηηείηαη κνλάδα flash USB (κόλν Windows 8 Pro) Γηα ην BitLocker απαηηείηαη Μνλάδα αμηόπηζηεο πιαηθόξκαο (TPM) 1.2 ή κνλάδα flash USB (κόλν Windows 8 Pro) Γηα ηελ ηερλνινγία Hyper-V γηα ππνινγηζηή-πειάηε απαηηείηαη ζύζηεκα 64 bit κε δπλαηόηεηεο κεηάθξαζεο δηεύζπλζεο δεπηέξνπ επηπέδνπ (SLAT) θαη επηπιένλ 2 GB κλήκεο RAM (κόλν Windows 8 Pro) Απαηηείηαη ηειενπηηθόο δέθηεο γηα ηελ αλαπαξαγσγή θαη εγγξαθή ηειενπηηθώλ εθπνκπώλ ζην Windows Media Center (κόλν Windows 8 Pro Pack θαη Windows 8 Media Center Pack) 14

15 Σν δσξεάλ ηειενπηηθό πεξηερόκελν κέζσ Internet πνηθίιιεη αλά ρώξα θαη ελδέρεηαη λα ηζρύνπλ πξόζζεηεο ρξεώζεηο γηα θάπνην πεξηερόκελν (κόλν Windows 8 Pro Pack θαη Windows 8 Media Center Pack).[4] 2.5 Aςφάλεια των Windows 8 Η Microsoft έρεη θάλεη επίζεο ζεκαληηθέο βειηηώζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο αζθάιεηαο γηα λα βειηηώζεη ηελ απόδνζε ησλ Windows ζηελ θαηαπνιέκεζε ησλ ηώλ θαη ησλ θαθόβνπισλ πξνγξακκάησλ. Οη ζπγθεθξηκέλεο βειηηώζεηο ζεσξνύληαη νη θαιύηεξεο πνπ έρνπλ γίλεη κέρξη ζήκεξα ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα ηεο Microsoft. ην ζπγθεθξηκέλν ιεηηνπξγηθό ζπζηεκα Γηα πξώηε θνξά ζηε ηζηνξία ησλ Windows πεξηιακβάλεηαη πξνζηαζία από ηνύο, Trojans, rootkits θαη άιισλ εηδώλ θαθόβνπινπ ινγηζκηθνύ. Παξέρνπλ επηπιένλ ηα Windows 8 κηα βειηησκέλε έθδνζε ηνπ Windows Defender πνπ πεξηιακβάλεη παξαδνζηαθέο ιεηηνπξγίεο anti-virus ινγηζκηθώλ επηπιένλ ηεο πξνζηαζίαο από spyware θαη άιισλ ραξαθηεξηζηηθώλ αζθαιείαο πνπ πξνζέθεξε θαη ζηα Windows Vista. Σν Windows Defender πξνζθέξεη πιένλ παξόκνηα πξνζηαζία κε ην δσξεάλ anti-virus ινγηζκηθό Microsoft Security Essentials. Πξνζθέξεηαη επίζεο θαιύηεξνο έιεγρνο ησλ ιήςεσλ ν νπνίνο θαηά ηελ εθθίλεζε ησλ Windows ην ηκήκα παξαθνινύζεζεο ηνπ Smart Screen Filter εληνπίδεη θαη κπινθάξεη πηζαλώλ θαθόβνπια ινγηζκηθά. Σν ηκήκα παξαθνινύζεζεο ηνπ Smart Screen Filter είλαη ελζσκαησκέλν ζηα Windows ζα ιεηηνπξγήζεη αλεμαξηήηνπ ρξήζεο πεξηεγεηή. Η πην αζθαιήο εθθίλεζε δελ ζα κπνξνύζε λα παξαιεηθζεί από ηε ζπγθεθξηκέλε ελόηεηα. Καηά ηελ εθθίλεζε ησλ Windows 8 ην UEFI βειηηώλεη θαη αληηθαζηζηά ην BIOS πξνζθέξνληαο κεγαιύηεξε αζθάιεηα κπινθάξνληαο θαθόβνπια ινγηζκηθά θαη αξρεία. Δπηπξόζζεηα, ηα Windows 8 πξνθεηκέλνπ λα εληζρύζνπλ ηελ αζθάιεηα ρξήζεο ηνπ ζπζηήκαηνο εηζάγνπλ δύν λένπο ηύπνπο θσδηθώλ πξόζβαζεο έλαλ ηεηξαςήθην θσδηθό PIN θαη κηα εηθόλαθσδηθό.[5] 15

16 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 CRM Διαχει ριςη πελατειακών ςχε ςεών 3.1 Ο Οριςμόσ και η χρήςη του CRM O όξνο CRM απνηειεί ζπληνκνγξαθία γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ζρέζεσλ κε ηνπο πειάηεο. Η δηαρείξηζε ησλ πειαηεηαθώλ ζρέζεσλ αλαθέξεηαη ζε όιεο ηηο πηπρέο ηεο αιιειεπίδξαζεο πνπ κηα εηαηξεία έρεη κε ηνπο πειάηεο ηεο είηε πξόθεηηαη γηα πσιήζεηο είηε γηα παξνρή ππεξεζηώλ. Αλ θαη ν όξνο δηαρείξηζε πειαηεηαθώλ ζρέζεσλ ρξεζηκνπνηείηαη πην ζπρλά γηα λα πεξηγξάςεη ηε ζρέζε ησλ επηρεηξήζεσλ κε ηνπο πειάηεο, ηα ζπζηήκαηα CRM ρξεζηκνπνηνύληαη θαη γηα επηπξόζζεηεο ιεηηνπξγίεο όπσο ηε δηαρείξηζε ησλ επηρεηξεκαηηθώλ επαθώλ, ηηο θηλήζεηο ησλ πειαηώλ, ηα δεδνκέλα ησλ ππαιιήισλ θαη ησλ πσιήζεσλ. Οη ιύζεηο CRM παξέρνπλ επηρεηξεζηαθά δεδνκέλα πειαηώλ πξνθεηκέλνπ λα παξέρνπλ ππεξεζίεο ή πξντόληα πνπ νη πειάηεο επηζπκνύλ, παξέρνληαο κηα νινθιεξσκέλε εηθόλα ησλ θηλήζεσλ θαη αιιειεπηδξάζεσλ ηεο επηρείξεζεο. Άιινη νξηζκνί αλαθέξνπλ ην CRM σο µία επηρεηξεµαηηθή ζηξαηεγηθή πξνζαξµνζµέλε θάζε θνξά ζε ζπγθεθξηµέλν ηµήµα ηεο αγνξάο µε ζηόρν ηελ αύμεζε ησλ θεξδώλ ηεο επηρείξεζεο µέζσ ηεο αλαδήηεζεο, ηνπ εληνπηζµνύ, ηεο θαηαλόεζεο, ηεο πξόβιεςεο θαη ηεο δηαρείξηζεο ησλ αλαγθώλ θαη πξνηηµήζεσλ ησλ πειαηώλ ηεο (ζεµεξηλώλ θαη µειινληηθώλ).[6] 3.2 Στόχοι ςυςτημάτων CRM Αλαδεηώληαο ηνπο βαζηθνύο ζηόρνπλ ησλ ζπζηεκάησλ απηώλ πξνέθπςαλ νη αθόινπζνη ζηόρνη. 16

17 1. Οινθιεξσκέλε θαη ζε βάζνο θαηαλόεζε ησλ αλαγθώλ θαη ησλ επηζπκηώλ ησλ πειαηώλ. Κάζε επηρείξεζε ζέιεη νη πειάηεο ηεο λα είλαη ηθαλνπνηεκέλνη.οη ηθαλνπνηεκέλνη πειάηεο επηθέξνπλ κεγαιύηεξεο πσιήζεηο αιιά θπξίσο πξνσζνύλ ην όλνκα ηεο εηαηξείαο. Οη πειάηεο απηό πνπ βαζηθά ζέινπλ είλαη λα θαηαιαβαίλνπλ όηη νη επηρεηξήζεηο ζέβνληαη ηηο επηζπκίεο θαη πξνζπαζνύλ λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο αλάγθεο ηνπο. 2. Παξνρή θαιύηεξσλ ζηξαηεγηθώλ πξνώζεζεο. Σα CRM βνεζνύλ ηηο επηρεηξήζεηο λα αλαθαιύςνπλ πνηεο νκάδεο ζηόρνπ θαη πνηεο επηθνηλσλίεο αληαπνθξίλνληαη θαιύηεξα έηζη ώζηε λα δεκηνπξγνύλ πην απνηειεζκαηηθέο θακπάληεο πξνώζεζεο. 3. Πξνζέιθπζε λέσλ πειαηώλ µέζσ ηεο πξνζσπνπνίεζεο θαη ηεο πξνζαξµνγήο ησλ πξνζθεξνµέλσλ ππεξεζηώλ ζηηο αλάγθεο ηνπ εθάζηνηε πειάηε. Σα ζπζηήκαηα CRM βνεζάλε ηηο επηρεηξήζεηο λα εληνπίζνπλ πιεξνθνξίεο ρξήζηκεο γηα ηνπο πειάηεο ηνπο θαη ηνπο επηηξέπεη λα ρεηξηζηνύλ ηα θελά πνπ ππάξρνπλ ζηηο αιιειεπηδξάζεηο ηνπο. Γίλνπλ επίζεο έλαπζκα ζηηο επηρεηξήζεηο λα αθαιύπηνπλ ηνπο ιόγνπο πνπ απέηπραλ θάπνηεο πσιήζεηο θαη λα πξνζαξκόδνληαη ζε λέεο ζπλζήθεο. 4. Πξνώζεζε ησλ πσιήζεσλ ή ηεο παξνρήο ππεξεζηώλ. Δμαηηίαο ηνπ κεγάινπ αληαγσληζκνύ πνπ ππάξρεη ζηελ αγνξά, είλαη πεξηζζόηεξν ζεκαληηθό από πνηέ νη επηρεηξήζεηο λα πξνζαξκόδνληαη ζηηο κεηαβνιέο πνπ πξνθύπηνπλ θαη λα παξέρνπλ ζπλερώο θαλνύξηα πξάγκαηα ζηνπο πειάηεο. Βειηηώλνληαο ζπλεπώο ηνλ ηξόπν πνπ ε επηρείξεζε ιεηηνπξγεί, ηηο αιιειειεπηδξάζεηο κε ηνπο πειάηεο θαη παξάγνληαο απνηειεζκαηηθέο ζηξαηεγηθέο πξνώζεζεο, νη πσιήζεηο θαη ηα θέξδε απμάλνληαη θαη ε επηρείξεζε κπνξεί λα είλαη αληαγσληζηηθή ζηελ αγνξά.[7][8] 3.3 Βαςικά χαρακτηριςτικά CRM Σν ζύζηεµα δηαρείξεζεο ησλ πειαηώλ ζε θάζε πεξίπησζε πξέπεη λα εμαζθαιίδεη όηη µηα επαθή µε ηνλ πειάηε δελ ζα µέλεη πνηέ ζε εθθξεµόηεηα. Δίλαη ζεµαληηθό, όρη απιά λα θαηαγξάθεηαη έλα πξόβιεµα, αιιά θαη λα εμαζθαιίδεηαη ε ελδεδεηγµέλε αληαπόθξηζε. Σα αηηήµαηα ησλ 17

18 πειαηώλ πξέπεη λα πξνσζνύληαη γξήγνξα ζηα θαηάιιεια άηνµα µέζα ζηελ επηρείξεζε γηα λα δίλνληαη νη θαηάιιειεο ιύζεηο. Δπηπξόζζεηα, άθξσο νπζηώδε ραξαθηεξηζηηθά ζεσξνύληαη ε επεθηαζηµόηεηα θαη ε ζπλδεζηµόηεηα ηνπ ζπζηήµαηνο. Όπσο άιισζηε ηνλίδεηαη ζε δηεζλείο µειέηεο γηα ην CRM, νη επηρεηξήζεηο ζα πξέπεη λα αλαδεηνύλ είηε αλνηρηήο αξρηηεθηνληθήο ινγηζµηθό είηε έηνηµα παθέηα, ηα νπνίν όµσο ζα επηηξέπνπλ ηελ εύθνιε νινθιήξσζε θαη πξνζαξκνγή µε ηξίηα ζπζηήµαηα. Αθόκε έλα βαζηθό ραξαθηεξηζηηθό ησλ CRM είλαη όηη απνηεινύλ µνλαδηθό ζεµείν αλαθνξάο θαη αλεύξεζεο ζηνηρείσλ ησλ πειαηώλ. ήµεξα νη γλώζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ νξγαληζµώλ ηνπο πειάηεο ηνπο είλαη ζεκαληηθή αιιά ε πιεξνθόξεζε είλαη θαηαθεξµαηηζµέλε αλάµεζα ζηα δηάθνξα ηµήµαηα. Κάπνηα πξάγµαηα γλσξίδεη ην ηµήµα πσιήζεσλ, θάπνηα άιια ην ηµήµα εμππεξέηεζεο θάπνηα άιια έλαο αληηπξόζσπνο, αιιά θαλείο δελ έρεη εληαία εηθόλα. Σν CRM ζύζηεµα ζα πξέπεη λα απνζεθεύεη όια εθείλα ηα δεδνµέλα πνπ ζα ην θαηαζηήζνπλ σο ην έλα θαη µνλαδηθό ζεµείν αλαθνξάο θαη εληνπηζµνύ ηεο πιεξνθνξίαο πνπ αθνξά ηνλ πειάηε. Η ππνζηήξημε πνιιαπιώλ θαλαιηώλ επηθνηλσλίαο είλαη επίζεο έλα ζνβαξό ραξαθηεξηζηηθό ησλ ζπζηεµάησλ CRM. Σν ζύζηεµα πξέπεη λα δίλεη ηε δπλαηόηεηα θαη ηελ επειημία ζε µηα επηρείξεζε λα πιεζηάζεη θαη λα εμππεξεηήζεη ηνλ πειάηε µε πνιινύο θαη δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο. Πξέπεη λα ηνληζηεί όηη αλεμάξηεηα από ην θαλάιη επηθνηλσλίαο ν πειάηεο πξέπεη λα έρεη εληαία αληηµεηώπηζε. Ο «ρξπζόο» πειάηεο απαηηεί πςειή εμππεξέηεζε είηε βξίζθεηαη µέζα ζηελ επηρείξεζή µαο, είηε δεηάεη θάπνηα πιεξνθνξία µέζσ ηνπ call center ή ηνπ εηαηξηθνύ site, θιπ. πλερίδνληαο ηελ αλάιπζε ησλ θξίζηµσλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ ζπζηήµαηνο CRM αλαθέξνπµε όηη πξέπεη λα παξέρνληαη εξγαιεία γηα γξήγνξε θαη αθξηβή ελεµέξσζε. Δμππεξέηεζε ηνπ πειάηε ζεµαίλεη δπλαηόηεηα άµεζεο αληαπόθξηζεο ζε έλα µεγάιν θάζµα πιεξνθνξηώλ πνπ µπνξεί λα δεηήζεη, όπσο ελεµέξσζε γηα ηηο ηηµέο, εξσηήζεηο γηα ηερληθά ζέµαηα, θ.ν.θ. Δπίζεο θαιή εμππεξέηεζε ζεµαίλεη γξήγνξε αιιά θαη αθξηβή ελεµέξσζε. Υξεηάδεηαη ινηπόλ ε 18

19 πξνηεηλόµελε ιύζε λα παξέρεη εξγαιεία πνπ θαιύπηνπλ ηέηνηνπ είδνπο αλάγθεο. Ο θαζνξηζµόο θαη ε παξαθνινύζεζε ηεο ξνήο ησλ εξγαζηώλ (workflow management) πξέπεη λα ππνζηεξίδνληαη επίζεο. 3.4 Λογιςμικό CRM ηα CRM ην ινγηζκηθό ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ηθαλνπνηήζεη έλα ζύλνιν από ιεηηνπξγίεο πνπ αθνξνύλ ηε δηαρείξηζε ησλ πειαηεηαθώλ ζρέζεσλ θαη αιιειεπηδξάζεσλ, ηελ πξόζβαζε ζηελ επηρεηξεζηαθέο πιεξνθνξίεο, ηελ απηνκαηνπνίεζε ησλ πσιήζεσλ, ηελ πξνώζεζε, ηε δηαρείξηζε πσιήζεσλ, πξνζσπηθνύ θαη ζπλεξγαηώλ. Οη ιύζεηο ινγηζκηθνύ CRM Έρνπλ ζρεδηαζηεί πξνθεηκέλνπ λα βνεζήζνπλ ηηο επηρεηξήζεηο λα εθπιεξώλνπλ ηνπο ζηόρνπο αλαθνξηθά κε ηνπο πειάηεο ηνπο.[9] 3.5 Στόχοι του λογιςμικού CRM Ο πξσηαξρηθόο ζθνπόο όισλ ησλ ινγηζκηθώλ CRM είλαη λα ζπγρξνλίζνπλ όιεο ηηο ζεκαληηθέο πεξηνρέο ησλ αιιειεπηδξάζεσλ ησλ πειαηώλ. Απηό κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ηε δηαρείξηζε ησλ επαθώλ, ηνλ θαζνξηζκό ξαληεβνύ, ηελ παξαθνινύζεζε ησλ εθζηξαηεηώλ κάξθεηηλγθ, ην ρεηξηζκό θαη ηελ εμππεξέηεζε ησλ πειαηώλ, θαζώο θαη πνιιέο άιιεο εξγαζίεο. ηαηηζηηθά ζηνηρεία - Αλαθνξέο Σα ινγηζκηθά CRM ρξεζηκνπνηνύλ εξγαιεία όπσο ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία θαη ηηο αλαθνξέο γηα λα παξέρνπλ ζηηο επηρεηξήζεηο κηα ζθαηξηθή εηθόλα όισλ ησλ ιεηηνπξγηώλ ηεο επηρείξεζεο. Μάιηζηα ελζσκαηώλνύλ θαη πξόηππεο ιεηηνπξγίεο ώζηε ε επηρείξεζε λα κπνξεί λα ηηο ρξεζηκνπνηήζεη ώζηε λα ιεηηνπξγεί πην απνηειεζκαηηθά. Παξαθνινύζεζε εξγαζηώλ 19

20 Η παξαθνινύζεζε ησλ εξγαζηώλ απνηειεί αλαπόθεπθην ζηόρν ζε απηνύ ηνπ είδνπο ηα ινγηζκηθά. Η δηαρείξηζε ησλ πξνζεζκηώλ απνηειεί βαζηθό παξάγνληα ζηε ζσζηή ιεηηνπξγία κηαο επηρείξεζεο. Σα ινγνζκηθά CRM παξέρνπλ εξγαιεία γηα ηε δηαρείξηζε ζεκαληηθώλ ξαληεβνύ θαη ζπλαληήζεσλ, ππελζύκηζε βαζηθώλ εξγαζηώλ θαη δηαρείξηζε ηνπ ρξόλνπ γηα ηελ νινθιήξσζε εξγαζηώλ. Αξθεηά ινγηζκηθά κάιηζηα ζπγρξνλίδνπλ απηά ηα εξγαιεία κε θάπνην εκεξνιόγην εξγαζηώλ θαη ππελζπκίζεσλ. Με απηό ηνλ ηξόπν νη επηρεηξήζεηο πινπνηνύλ απνδνηηθά όια ηα θαζήθνληά ηνπο, δηαζθαιίδνληαο παξάιιεια όηη θάζε πειάηεο παίξλεη ηελ πξνζνρή πνπ ηνπ ρξεηάδεηαη θαη ηίπνηα δελ έρεη μεραζηεί. Γηαρείξηζε Πσιήζεσλ H παξαθνινύζεζεσλ ησλ ζηνηρείσλ ησλ πσιήζεσλ είλαη έλαο αθόκε παξάγνληαο πνπ ζπκβάιεη ζηελ αληαγσληζηηθόηεηα κηαο επηρείξεζεο. Δπηπιένλ κέζα από έλα ηέηνην ινγηζκηθό είλαη εθηθηή ε παξαθνινύζεζε θαη αμηνιόγεζε ησλ πσιεηώλ κηαο εηαηξείαο. Με ην πέξαζκα ηνπ ρξόλνπ, ην ηκήκα πσιήζεσλ κηαο επηρείξεζεο ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγεί ζαλ κηα θαιά ιαδσκέλε κεραλή, όπνπ νη πσιήζεηο ηείλνπλ λα κεγηζηνπνηνύληαη. Απμεκέλε νξγάλσζε Έλα ινγηζκηθό CRM νθείιεη λα θαζηζηά απιή θαη απνδνηηθή ηε δηαδηθαζία λα θξαηα ηα ζηνηρεία ησλ πειαηώλ νξγαλσκέλα θαη αλαθηήζηκα. Η δηαηήξεζε κηαο ιίζηαο επαθώλ, δίλεηαη ε πξόζβαζε ζε έλα πινύην ζεκαληηθώλ πιεξνθνξηώλ όπσο ην ηειέθσλν, ην θαη άιια πνηθίιια ζηνηρεία. Μέζα από ηε ιεηηνπξγία ηεο αλαδήηεζεο παξέρεηαη κηα επηζθόπεζε ησλ ζσζηώλ πιεξνθνξηώλ. Απμεκέλεο επθαηξίεο πσιήζεσλ Γεδνκέλνπ όηη νη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο πειάηεο ζπγθεληξώλνληαη εηλαη επθνιά αληηιεπηέο νη πξνηηκήζεηο ηνπ θαζελόο. Γηα παξάδεηγκα, ηελ παξαθνινύζεζε ησλ πξνηύπσλ αγνξά ελόο ζπγθεθξηκέλνπ πειάηε ζα θαζηζηνύζε ζαθέο ην ηη ελδηαθέξεη πεξηζζόηεξν. 20

21 Η εηζαγσγή ελόο λένπ πξντόληνο πνπ είλαη παξόκνην κε θάπνην άιιν, ζα κπνξνύζαηε λα θαηαζηε η έλα ζεκείν γηα επηθνηλσλία κε απηόλ ηνλ πειάηε θαη ηελ ελεκέξσζή ηνπ. Καηά ζπλέπεηα, απηό θαζηζηά δπλαηή ηελ αύμεζε ησλ πσιήζεσλ, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα δηαθεκίδνπλ ζπλερώο ζε λένπο πειάηεο. Αμηνπνηώληαο ηελ πθηζηάκελε πειαηεηαθή βάζε νη επηρεηξήζεηο κπνξνύλ λα επηηύρνπλ πεξηζζόηεξεο πσιήζεηο δηαηεξώληαο ηνπο πειάηεο επραξηζηεκέλνπο. Πξνώζεζε κέζσ θνηλσληθώλ δηθηύσλ Έλα αθόκε ραξαθηεξηζηηθό πνπ παξέρνπλ ηα ινγηζκηθά απηνύ ηνπ είδνπο είλαη ε δπλαηόηεηα ελζσκάηησζεο κε θνηλσληθά δίθηπα όπσο Facebook, LinkedIn, Twitter θ.α.. Απηό κπνξεί λα έρεη ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα, δηόηη επηηξέπεη ζηηο επηρεηξήζεηο λα παξαθνινπζνύλ όιεο ηηο πηπρέο ηεο εθζηξαηείαο ελεκέξσζεο ησλ θνηλσληθώλ δηθηύσλ. Γηα παξάδεηγκα, νη ηδηνθηήηεο επηρεηξήζεσλ κπνξνύλ λα πξνζδηνξίζνπλ πνηα δίθηπα έρνπλ σο απνηέιεζκα ηε κεγαιύηεξε επηζθεςηκόηεηα, πσο αληηκεησπίδνπλ ην εκπνξηθό ζήκα ηνπο θαη ηε ζπλνιηθή εκπεηξία ηνπ πειάηε. Καζώο αλαδύνληαη νη ηάζεηο, νη πξνζαξκνγέο κπνξνύλ λα γίλνπλ έηζη ώζηε λα αμηνπνηήνύλ νη επηρεηξήζεηο ζην έπαθξν ηελ ελίζρπζε ηεο παξνπζίαζ ηεο εηαηξείαο ηνπο κέζσ ηνπ Web.[10] 3.6 Οφέλη του λογιςμικού CRM ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ν θύθινο εξγαζηώλ είλαη κηθξόο θαη νη ππάιιεινη ιίγνη ζε αξηζκό νη ιεηηνπξγίεο ηνπ CRM κπνξνύλ ζε έλα βαζκό λα ηθαλνπνηνύληαη από ηνπο ππαιιήινπο. ηηο κεγάιεο εηαηξείεο θαη ζηνπο νξγαληζκνύο απηό ζεσξείηαη αλέθηθην.σν CRM software, έρεη ζηξαηεγηθή ζεκαζία θαη παξέρεη κεγαιύηεξε απνηειεζκαηηθόηεηα θαζώο απμάλεη ν αξηζκόο ησλ πειαηώλ. Mεξηθά νθέιε εμππεξέηεζεο πειαηώλ πνπ παξέρεη ην CRM software: Δηλαη εθηθηή ε θνηλή ρξήζε πιεξνθνξηώλ ζρεηηθά κε πσιήζεηο θαη παξαγγειίεο θαζώο θαη επηπξόζζεηεο πιεξνθνξίεο ππνζηήξημεο από δηαθνξεηηθνύο ππαιιήινπο. 21

22 Γίλεηαη ε δπλαηόηεηα ζηνπο ππαιιήινπο γξήγνξα λα εθρσξνύλ, λα δηαρεηξίδνληαη θαη λα επηιύνπλ πεξηζηαηηθά κε απηόκαηε δξνκνιόγεζε, ηνπνζέηεζε ζε νπξά θαη θιηκάθσζε αηηήζεσλ εμππεξέηεζεο. Οη αλαθνξέο πνπ παξέρνληαη από ηα ζπζηήκαηα CRM βνεζνύλ ζηνλ πξνζδηνξηζκό ζπλεζηζκέλσλ δεηεκάησλ ππνζηήξημεο, ζηελ αμηνιόγεζε ησλ αλαγθώλ ησλ πειαηώλ, ζηελ παξαθνινύζεζε ησλ δηαδηθαζηώλ θαη ζηε κέηξεζε ηεο απόδνζεο ηεο εμππεξέηεζεο.[11][12] 3.7 Τυποί λογιςμικού CRM Σα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο πειαηεηαώλ ζρέζεσλ (CRM), απνηειεί εξγαιείν εμαηξεηηθά ρξήζηκν ηόζν γηα ηηο κηθξέο όζν θαη γηα ηηο κεγάιεο επηρεηξήζεηο ζε ζέκαηα δηαρείξηζεο πειαηώλ. Σν ινγηζκηθό απηό δίλεη ηε δπλαηόηεηα ζηηο επηρεηξήζεηο λα εμππεξεηνύλ απνηειεζκαηηθόηεξα ηνπο πειάηεο ηνπο κέζα από ηε ζπλεξγαζία δηαθόξσλ ηκεκάησλ ηεο εηαηξείαο κε ζπλεθηηθό ηξόπν. Τπάξρνπλ δηάθνξα ηύπνη ζπζηεκάησλ CRM θαη ιύζεσλ ινγηζκηθνύδηαζέζηκν γηα ηηο εηαηξείεο. 1. CRM κε εκθαζε ζηηο επηρεηξεζηαθέο ιεηηνπξγίεο:απηόο ν ηύπνο ζπζηήκαηνο CRM εζηηάδεη ζηε ρξήζε εθαξκνγώλ ινγηζκηθνύ πνπ ζηνρεύνπλ ζηε ζπιινγή πιεξνθνξηώλ αλαθνξηθά κε ηνλ θάζε πειάηε. Γηα παξάδεηγκα αθνξά ηε ζπγθέληξσζε πιεξνθνξηώλ πνπ αθνξνύλ ηηο πιεξνθνξίεο ηεο επαθήο ηνπ πειάηε, ην ηζηνξηθό αγνξώλ ηνπ θαη νπνηαδήπνηε πξνεγνύκελε αιιειεπίδξαζε ή επηθνηλσλία πνπ είρε κε ηελ εηαηξεία ώζηε λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα απνδνηηθόηεξε θαη ηαρύηεξε αληαπόθξηζε. Απηό ην είδνο ιύζεσλ ινγηζκηθνύ παξέρεη CRM παξέρεη ζεκαληηθή ππνζηήξημε ζηελ πξνώζεζε ησλ πσιήζεσλ ηεο εηαηξείαο, ηνπ κάξθεηηλγ θαζώο θαη ηε βειηίσζε ηεο εμππεξέηεζεο ησλ πειαηώλ. 2. CRM ελίζρπζεο ηωλ πωιήζεωλ. Απηό ην ζύζηεκα CRM θαηαγξάθεη θάζε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο ησλ πσιήζεσλ δίλνληαο ώζεζε ζηνπο πσιεηέο λα απηνκαηνπνίεζνπλ δξαζηεξηόηεηεο όπσο ζύληαμε εθζέζεσλ, πξνγξακκαηηζκό θιήζεσλ θαη απνζηνιώλ. 3. CRM αλάιπζεο πιεξνθνξηώλ. Σα ζπζηήκαηα αλάιπζεο εμαηάδνπλ ηα δεδνκέλα ησλ πειαηώλ κέζα από κηα ηδηαίηεξα αλαιπηηθή ζθνπηά θαηαιήγνληαο ζε ζηξαηεγηθέο πσιήζεσλ θαη κάξθεηηλγθ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε κειινληηθέο θακπάληεο θαη πσιήζεηο. 22

23 Σα ζπγθεθξηκέλα ινγηζκηθά εμεηάδνπλ ηα δεδνκέλα από όιεο ηηο δηαθνξεηηθέο ζθνπηέο θαη ζπλέρεηα κε ηερληθέο όπσο ε εμόξπμε δεδνκέλσλ θαηαιήγνπλ ζε ζπγθεθξηκέλα πξόηππα θαη ηάζεηο. Απηό δίλεη ηελ επθαηξεία ζηηο εηαηξείεο λα εμεηάδνπλ ηα δεδνκέλα ηνπο από κηα επξύηεξε νπηηθή γσλία επηηξέπνληαο ηελ θαιύηεξε δεκηνπξγία καθξνπξόζεζκσλ ζηξαηεγηθώλ γηα ηηο πσιήζεηο θαη ηε δηαρείξηζε πειαηώλ. 4. πλεξγαηηθν CRM. Σα ζπλεξγαηηθά ζπζηήκαηα επηγθεληξώλνληαη ζηελ ελζσκάησζε ησλ εμσηεξηθώλ επαθώλ όπσο πξνκεζεπηέο θαη δηαλνκείο θαη ζηελ παξνρή ζηνηρείσλ γηα ηνπο πειάηεο κέζσ ελόο εμσηεξηθνύ δηθηύνπ. Απηό επηηξέπεη ζηνπο πειάηεο λα είλαη δπλακηθνί γηα ηε βειηίσζε ηεο ππεξεζίεο πνπ ηνπο παξέρεηαη από ηελ εηαηξεία κε ηελ παξνρή ελόο θέληξνπ ππνζηήξημεο εμνπιηζκέλνπ κε λέα εξγαιεία θαη ηερλνινγίεο όπσο είλαη ε αληαιιαγή άκεζσλ κελπκάησλ. 5. CRM δηαρείξηζεο θακπάληαο. Σα ζπζηήκαηα απηά απνηεινύλ έλα ζπλδπαζκό ησλ αλαιπηηθώλ θαη επηρεηξεζηαθώλ ιεηηνπξγηώλ ζπζηεκάησλ. Γίλνπλ ηε δπλαηόηεηα ζηηο εηαηξείεο λα απνζεθεύζνπλ, λα αλαιύζνπλ θαη λα παξαθνινπζήζνπλ ηηο δηάθνξεο θακπάληεο ηνπο. Δίλαη απνηειεζκαηηθό ηύπνο ζπζηήκαηνο θαζώο πεξηιακβάλεη απνηειεζκαηηθή ζηόρεπζε ζπγθεθξηκέλσλ θαηεγνξηώλ πειαηώλ κε ηελ απνζηνιή κελπκάησλ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ θαη απνζηνιή κε εηδηθέο πξνζθνξέο. 6. CRM επθπώλ πωιήζεωλ. Έρεη αξθεηέο νκνηόηεηεο κε ηα ζπζηήκαηα αλάιπζεο πιεξνθνξηώλ αιιά ρξεζηκνπνηείηαη σο εξγαιείν πσιήζεσλ γηα ηνπο ππαιιήινπο θαη γηα ηελ κέηξεζε ηεο απνδνηηθόηεηάο ηνπο.[13] 3.8 Βαςικά χαρακτηριςτικά λογιςμικού CRM Αλ θαη ζηελ αγνξά θπθινθνξνύλ πάξα πνιιέο ιύζεηο ινγηζκηθνύ κε πνιιέο θαη δηαθνξεηηθέο δπλαηόηεηεο ην θαζέλα, νη αλάγθεο ησλ επηρεηξήζεσλ επηηάζζνπλ θάπνηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά. Δπηπξόζζεηα νη πξνθιήζεηο από ηηο ηξέρνπζεο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο αλαγθάδνπλ ηηο εηαηξείεο λα αμηνινγνύλ ηα πξντόληα CRM κε κηα πην θξηηηθή θαη ζπγθξηηηθή ζθνπηά. Δπηπιένλ ν επηρεηξεζηαθόο θόζκνο έρεη θαηαθιεηζηεί από λέα εξγαιεία θνηλσληθώλ κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο θαη λέα ηερλνινγηθά κέζα. Οη ηξέρνπζεο επηρεηξεκαηηθέο ζπλζήθεο ππαγνξεύνπλ ηα αθόινπζα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξέπεη λα έρεη έλα επηηπρεκέλν CRM. 23

24 Απιόηεηα θαη επθνιία ελζσκάηησζεο. Γελ ππάξρεη λόεκα γηα κηα επηρείξεζε λα επελδύζεη ζε ηερλνινγηά CRM αλ δελ κπνξεί λα ην ελζσκαηηώζεη ζηα ήδε ππάξρνληα ζπζηήκαηα θαη αλ δελ κπνξνύλ λα ην ρξεζηκνπνηήζνπλ νη εξγαδόκελνί ηνπ. Η απιή ρξήζε θαη ή εύθνιε ελζσκάηησζε απνηεινύλ ραξαθηεξηζηηθά βαζηθά ζηελ θαζεκεξηλόηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ. Απνκαθξπζκέλε πξόζβαζε. Μηα ιύζε CRM πνπ ρξεζηκνπνηείηαη κόλν ζην γξαθείν δελ είλαη θαη ηόζν εύειηθηε. Σν ζπζηεκα πξέπεη λα παξέρεη απνκαθξπζκέλε πξόζβαζε από δηάθνξνπο ππνινγηζηέο ζπλεξγαηώλ πνπ βξίζθνληαη ζε δηάθνξεηηθά ζεκεία. πιινγή πιεξνθνξηώλ πειαηώλ. πιινγή πιεξνθνξηώλ (π.ρ. ζηαηηζηηθά αγνξώλ, δεκνγξαθηθά ζηνηρεία θ.ιπ.) θαη αμηνπνίεζή ηνπο γηα ηελ παξνρή όζν ην δπλαηόλ θαιύηεξσλ ππεξεζηώλ πξνο ηνπο πειάηεο (θιαζηθό Οperational CRM). Αλάιπζε πειαηώλ. Αμηνιόγεζε ηεο καθξνπξόζεζκεο αμίαο ηνπ πειάηε γηα ηελ επηρείξεζε (analytical CRM). Απηή επηηπγράλεηαη κε ππνινγηζκό παξακέηξσλ όπσο ην LifeTime Value (ησλ πξνζδνθώκελσλ εζόδσλ από απηόλ ηνλ πειάηε) κε βάζε ην νπνίν εθηηκνύκε πόζνπο πόξνπο αμίδεη λα αθηεξώζνπκε ζε απηόλ πξνθεηκέλνπ λα θεξδίζνπκε ηελ πξνηίκεζή ηνπ. πλεξγαηηθό Μάξθεηηλγθ. πλεξγαζία κε ηα ζπζηήκαηα (ή ηα δεδνκέλα) CRM άιισλ κε αληαγσληζηηθώλ εηαηξεηώλ θαη αγνξά ή αληαιιαγή δεδνκέλσλ (γηα παξάδεηγκα κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί rewritable CD disks ζα κπνξνύζε λα δηαθεκίζεη ηηο ππεξεζίεο ηεο ζηνπο πειάηεο κηαο επηρείξεζεο ε νπνία πσιεί rewritable CD drives). ηνρεπκέλε εύξεζε πειαηώλ. Δύξεζε ησλ πειαηώλ (ή ππνςήθησλ πειαηώλ) κε ην πην ελδηαθέξνλ πξνθίι (πςειή πηζαλόηεηα γηα επαλαιακβαλόκελεο αγνξέο κεγάιεο αμίαο). Αλάιπζε δηαθεκηζηηθήο εθζηξαηείαο. Μέζα από απηό ην ραξαθηεξηζηηθό δίλεηαη ε δπλαηόηεηα ζην επηρεηξεκαηία λα παξαθνινπζεί ζε πνηεο από όζεο πξνζθνξέο έζηεηιε αληαπνθξίζεθε ζεηηθά ν πειάηεο, πνηεο ηνλ έθαλαλ λα δεηήζεη πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο θαη πνηεο ηνλ νδήγεζαλ ζε αγνξά ή απόξξηςε. Viral Marketing. Αμηνπνίεζε ηεο ηερλνινγία FTAF (Forward to a Friend) ε νπνία δίλεη ζε θάζε πειάηε ηε δπλαηόηεηα λα ζηείιεη ζε έλαλ αξηζκό θίισλ θαη γλσζηώλ έλα πξνζσπηθό , εθζεηάδνληαο ηα πξντόληα θάπνηαο επηρείξεζεο. Μέζα από ηα ζπζηήκαηα FTAF κηα επηρείξεζε κπνξεί λα γλσξίδεη πνηνη πειάηεο ηεο ηελ δηαθεκίδνπλ πεξηζζόηεξν θαη λα ηνπο αληακείβεη αλάινγα.[14] 24

25 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Προγραμματι ζοντασ για windows Αντικειμενοςτραφήσ προγραμματιςμόσ O Αληηθεηκελνζηξαθήο πξνγξακκαηηζκόο έθαλε ηελ εκθαληζή ηνπ ηε δεθαεηία ηνπ 1990 θέξλνληαο κηα θαηλνηνκία έλαληη ηνπ παξαδνζηαθνύ πξνηύπνπ ηνπ πξνζηαηηθνύ πξνγξακκαηηζκνύ. ην ζηπι ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ απηό πξσηαγσληζηεί ην αληηθείκελν (object) ην νπνίν απνηειείηαη από ηδηόηεηεο θαη κεζόδνπο πνπ επελεξγεί ζε απηά αιιάδνληαο ηα δεδνκέλα ηνπο. Κάζε αληηθείκελν απνζεθεύεη ηα δεδνκέλα ηνπ ζηηο ηδηόηεηεο ηνπ θαη εθηειεί δηαδηθαζίεο κέζα από ηηο κεζόδνπο ηνπ. Σν αληηθείκελν απνηειεί ζηηγκηόηππν ελόο ζύλζεηνπ ηύπνπ δεδνκέλσλ πνπ θαιείηαη θιάζε. Η θιάζε αλαπαξηζηά θάπνηα θαηεγνξία αληηθεηκέλσλ είηε ηνπ θπζηθνύ θόζκνπ είηε ηνπ ελλνηνινγηθνύ θαη ζηελ νπζία αθνξά ηελ πξνδηαγξαθή ησλ δεδνκέλσλ θαη ησλ δηαδηθαζηώλ πνπ επηδξνύλ ζε απηά.[15] 4.2 Το.ΝΕΤ FRAMEWORK Σν.ΝΔΣ είλλαη κηα πιαηθόξκα ινγηζκηθνύ πνπ εθαξκόδεηαη ζε ιεηηνπξγηθά ησλ Windows. Πεξηιακβάλεη κηα κεγάιε βηβιηνζήθε θιάζεσλ θαη ππνζηεξίδεη πνιιέο γιώζζεο πξνγξακκαηηζκνύ. Σα πξνγξάκκαηα πνπ γξάθνληαη ζην ζπγθεθξηκέλν πιαίζην εθηεινύληαη ζε έλα πεξηβάιινλ εθηέιεζεο γλσζηό σο Common Language Runtime (CLR) ελόο εηδηθνύ ινγηζκηθνύ, ζρεδηαζκέλν λα ππνζηεξίδεη ηελ εθηέιεζε πξνγξακκάησλ θαη ηελ απξόζθνπε απλεξγαζία κε ην ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα.σα πξνγξάκκαηα πνπ γξάθνληαη ζηελ πιαηθόξκα απηή 25

26 έρνπλ πξόζβαζε ζην πεξηβάιινλ εθηέιεζεο ηνπ κεζά από ηελ βηβιηνζήθε ησλ θιάζεσλ πνπ ηνπο παξέρεηαη. Σν.ΝΔΣ ππνζηεξίδεη ιεηηνπξγίεο όπσο νη γξαθηθέο δηεπαθέο ρξεζηώλ (Graphical User Interface GUI), ε επηθνηλσλία κε βάζεηο δεδνκέλσλ, ε αλάπηπμε web εθαξκνγώλ, ε θξππηνγξαθία νη νπνίεο κπνξνύλ λα ζπλδπαζηνύλ κε θαηάιιειν θώδηθα πξνζθέξνληαο νινθιεξσκέλεο εθαξκνγέο.[17] 4.3 Η τεχνολογία τησ πλατφόρμασ.νετ Σν.ΝΔΣ FRAMEWORK είλαη κηα ηερλνινγία πνπ ζηεξίδεη ηε δεκηνπξγία θαη ηε ιεηηνπξγία εθαξκνγώλ ηεο επόκεεο γεληάο θαη ππεξεζηώλ XML Web. Σν.NET Framework έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα ηθαλνπνηήζεη ηνπο αθόινπζνπο ζηόρνπο: Σελ εθαξκνγή ελόο αληηθεηκελνζηξαθνύο πεξηβάιινληνο πξνγξακκαηηζκνύ πνπ κπνξεί λα απνζεθεύηεη ηόζν ηνπηθά όζν θαη απνκαθξπζκέλα αιιά θαη κέζσ δηαδηθηύνπ. Σελ παξνρή ελόο πεξηβάιινληνο δεκηνπξγίαο θαη εθηέιεζεο θώδηθα πνπ ειαρηζηνπνηεί ηελ αλάπηπμε ινγηζκηθνύ θαη ηε ζύγθξνπζε ησλ δηαθνξεηηθώλ εθδόζεσλ. Σε δεκηνπξγία ελόο πεξηβάιινληνο εθηέιεζεο θώδηθα πνπ πξνσζεί ηελ αζθαιή εθηέιεζε ηνπ θώδηθα, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ θώδηθα πνπ δεκηνπξγείηαη από έλα άγλσζην ή εκη-έκπηζην ηξίην κέξνο. Να παξέρεη έλα πεξηβάιινλ εθηέιεζεο θώδηθα πνπ εμαιείθεη ηα πξνβιήκαηα απόδνζεο από ηα πεξηβάιινληα κεηαγιώηηηζεο θαη scripts. Να επηηξέπεη ηε δεκηνπξγία δηαθόξσλ ηύπσο εθαξκνγώλ όπσο Windows θαη Web-based εθαξκνγέο. Γηα ηελ θαηαζθεπή θάζε επηθνηλσλίαο ζρεηηθά κε ηα πξόηππα ηεο βηνκεραλίαο γηα λα δηαζθαιηζηεί όηη ηα ηκήκαηα θώδηθα πνπ βαζίδνληαη ζην.net Framework κπνξνύλ λα ελζσκαησζνύλ κε νπνηνλδήπνηε άιιν θσδηθό. Η πιαηθόξκα.νδσ απνηειείηαη από κηα θνηλή γιώζζα εθηέιεζεο θαη ηε βηβιηνζήθε ησλ θιάζεσλ ηε. Η θνηλή γιώζζα εθηέιεζεο ζπληζηά ην ζεκέιην ιίζν ηνπ.νδσ αθνύ δηαρεηξίδεηαη 26

27 ηε κλήκε, ηα λήκαηα, αλαιακβάλεη ηελ απνκαθξπζκέλε πξόζβαζε ελώ επίζεο είλαη ππεπζπλε γηα ηελ επηβνιή απζηεξώλ πξνηύπσλ αζθαιείαο θαη άιιεο κνξθέο θώδηθά πνπ πξνάγνπλ ηελ αζθάιεηα θαη ηελ επξσζηία. Η βηβιηνζήθε είλαη κηα αληηθεηκελνζηξαθήο ζπιινγή επαλαρξεζηκνπνηήζηκσλ ηκεκάησλ θώδηθα πνπ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζε εθαξκνγέο όπσο GUI εθαξκνγέο πνπ βαζίδνληαη ζηηο ηειεπηαίεο θαηλνηνκίεο ASP.NET, όπσο θόξκεο Web θαη ππεξεζηώλ XML Web. Η παξαθάησ εηθόλα δείρλεη ηε ζρέζε ηεο θνηλήο γιώζζαο εθηέιεζεο θαη ηεο βηβιηνζήθεο ησλ θιάζεσλ γηα ηηο εθαξκνγέο κε νιόθιεξν ην ζύζηεκα. [16][17] Δηθόλα 4.1 Η αξρηηεθηνληθή.νδσ FRAMEWORK 4.4 Χαρακτηριςτικά του.νετ FRAMEWORK Σα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζπγθεθξηκέλαο πιαηθόξκαο είλαη απηά πνπ ην θάλνπλ αληαγσληζηηθό θαη ηδηαίηεξα δεκνθηιή εξγαιείν πξνγξακκαηηζκνύ. 27

28 Τπνζηήξημε πνιιαπιώλ γισζζώλ. ην.νδσ, ε δηαιεηηνπξγηθόηεηα κεηαμύ ησλ γισζζώλ επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο δηα-γισζζηθήο θιεξνλνκηθόηεηαο.η ζπλέλσζε θώδηθα γξακκέλνπ ζε δηαθνξεηηθέο γιώζζεο είλαη πιεόλ εύθνιε δηαδηθαζία κέζα από ην ελνπνηεκέλν ζύζηεκα ηύπσλ πνπ πξνζθέξεη ην εξγαιείν απηό. Αλάπηπμε πξνγξακκάησλ βαζηζκέλε ζε components.πνπδαίν βήκα ζηελ εμέιημε ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ απνηειεί ε δεκηνπξγία αλμάξηεησλ ηκεκάησλ ινγηζκηθνύ θαη ε δηακνίξαζε ηκεκάησλ ιεηηνπξγηθόηεηάο ηνπο. Η δηακνηξάζηκε κνλάδα θώδηθα ζην.νδσ βαζίδεηαη ζηελ έλλνηα ηνπ assembly, ην νπνίν κεηαθέξεη πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη γηα ηε ρξήζε ηεο όπσο ε έθδνζή ηεο. Μεηαθεξζηκόηεηα (portability). H δπλαηόηεηα απηή επηηπγράλεηαη κέζσ ηνπ πεξηβάιινληνο εθηέιεζεο CLR. To CLR πεξηβάιινλ απνηειεί πξνδηαγξαθή κηαο αθεξεκέλεο εηθνληθήο κεραλήο γηα ηελ νπνία θώδηθαο γξακκέλνο ζε νπνηαδήπνηε από ηηο γιώζζεο πνπ ππνζηεξίδεη ην.νδσ, κεηαγισηηίδεηαη ζε κηα ελδηάκεζε γιώζζα γλσζηή σο Common Intermediate Language (CIL) θαη πεξηέρεηαη ζε έλα assembly. Έλα assembly αξρείν είλαη είηε εθηειέζηκν exe είηε dll. H ζπγθεθξηκέλε κεηαγιώηηηζε είλαη απηή πνπ αμαζθαιίδεη θαη ηελ αλεμαξηεζία από ηελ πιαηθόξκα ησλ Windows. Δγθαηάζηαζε εθαξκνγώλ απιή. Γηα ηελ εγθαηάζηαζε ησλ assemblies δελ ρξεηάδεηαη θακηά θαηαρώξεζε ζην registry ηνπ ζπζηήκαηνο.δπηπιένλ, ηα πηζαλά πξνβιήκαηα ηεο ρξήζεο ησλ Dynamic Link Libraries (dlls) απαιείθζεθαλ κε ηελ ππνζηήξημε ηεο ύπαξμεο πνιιαπιώλ εθδόζεσλ ηνπ ίδηνπ component δίπια δίπια. Σν.ΝΔΣ εθαξκόδεη ηε ζπγθεθξηκέλε δπλαηόηεηα αθνύ είλαη δπλαηόλ λα ππάξρνπλ πνιιαπιέο εθδόζεηο ηνπ framework εγθαηεζηεκέλεο ζην ίδην κεράλεκα. Δπηθνηλσλία κε θώδηθα πνπ δεκηνπξγήζεθε ζε παιηόηεξεο εθδόζεη. Η πιαηθόξκα.νδσ ππνζηεξίδεη ηε ρξήζε ηκεκάησλ ινγηζκηθνύ πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί ζε παιηόηεξεο ηερλνινγίεο όπσο ηεο COM θαη παξέρεη πξόζβαζε ζε ιεηηνπξγίεο ρακεινύ επηπέδνπ κέζσ ηνπ κεραληζκνύ Ρ/invoke. Αμηνπηζηία (robustness). Οη θώδηθεο πνπ αλαπηύζζνληαη κέζα από ην ζπγθεθξηκέλν εξγαιείν ραξαθηεξίδνληαη από πςειά επίπεδα αμηνπηζηίαο. Καηά ηελ κεηαγιώηηηζε θαη εθηέιεζσ ησλ πξνγξακκάησλ πινπνηνύληαη εθηεηακέλνη έιεγρνη. Δπηπξόζζεηα ην κνληέιν δηαρείξηζεο ηεο κλήκεο είλαη ηδηαίηεξα απιό εθόζνλ ε δέζκεπζε ηεο κλήκεο γίλεηαη κε κηα ιέμε (new), δελ ππάξρνπλ δείθηεο πξνο ζέζεηο κλήκεο ζαλ ηύπνη 28

29 δεδνκέλσλ νύηε αξηζκεηηθή δεηθηώλ, ελώ ε απνδέζκεπζε ηεο κλήκεο γίλεηαη απηόκαηα. Μέζσ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ κνληέινπ δηαρείξηζεο ηεο κλήκεο απαιείθνληαη κεγάιεο θαηεγνξίεο πηζαλώλ ιαζώλ. Η αλάπηπμε ησλ πξνγξακκάησλ γίλεηαη κε ηελ πξνππόζεζε όηη αξθεηά ιάζε ζα εληνπηζηνύλ από ηελ πιαηθόξκα. Αζθάιεηα. Η αζθάιεηα είλαη έλα από θπξίαξρα ζηνηρεία ηνπ.νδσ εθόζνλ ιεηηνπξγεί ζε θαηαλεκεκέλα πεξηβάιινληα. Σα πξνγξάκκαηα πνπ δεκηνπξγνύληαη ζηελ ζπγθεθξηκέλα πιαηθόξκα δελ κπνξνύλ λα πξνζβιεζνύλ από έμσ εθόζνλ ε πιαηθόξκα έρεη εμαζθαιίζεη ηα αληίζηνηρα κέηξα. ε δηθηπαθά πεξηβάιινληα νη εθαξκνγέο.νδσ είλαη αζθαιείο από εηζβνιείο κε εμνπζηνδνηεκέλνπ θώδηθα πνπ επηρεηξεί λα δξάζεη ζην παξαζθήλην θαη λα εγθαηαζηήζεη θαθόβνπιν ινγηζκηθό ή λα εηζβάιεη ζε αξρεία. Ο κεραληζκό Code Access Security (CAS) πνπ πεξηιακβάλεη ε πιαηθόξκα απνκνλώλεη ηνλ θώδηθα αλάινγα κε ηελ πξνέιεπζή ηνπ, ηνλ δεκηνπξγό ηνπ ή άιιεο πνιηηηθέο. Σν κνληέιν αζθαιείαο ζπκβαδίδεη κε ηνπο κεραληζκνύο αζθαιείαο πνπ παξέρεη ην ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα όπσο νη Access Control List θαη ηα Windows security tokens. Τπνζηήξημε κε επαγγεικαηηθά εξγαιεία. Σν Visual Studio είλαη έλα από ηα θαιύηεξα Integrated Development Environments. Κάζε είδνπο εθαξκνγή Απόδνζε. Eλδηάκεζε γιώζζα ζηελ νπνία κεηαγισηηίδνληαη ηα πξνγξάκκαηα ζην.νδσ κεηαγισηηίδεηαη πάληα κε ηε κέζνδν Just In Time (JIT). O κεηαγισηηηζηήο JIT κεηαγισηηίδεη θάζε ηκήκα ηνπ θώδηθα ζηελ ελδηάκεζε όηαλ απηό θαιείηαη.[16][17] 4.5 H βιβλιοθήκη των κλάςεων του.νετ FRAMEWORK Η βηβιηνζήθε ησλ θιάζεσλ ηνπ.νδσ είλαη από επαλαρξεζηκνπνηήζηκνπο ηύπνπο πν νπνίνη ελζσκαηηώλνληαη ζηελ θνηλή γιώζζα εθηέιεζεο. Η βηβιηνζήθε ησλ θιάζεσλ είλαη αληηθεηκελνζηξαθήο παξέρνληαο ηύπνπο νη νπνίνη πξνζαξκόδνληαη ζηνλ θώδηθά ηνπ ρξήζηε θαη παξέρνπλ ιεηηνπξγηθόηεηα. Απηή ε ρξεζηκόηεηα ηνπ εξγαιείνπ ην θάλεη όρη κόλν απιό ζηε ρξήζε αιιά κεηώλεη θαη ην ρξόλν επίζεο θαη ην ρξόλν πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ εθκάζεζε λέσλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ.νδσ. Δπηπιένλ third-party ζπζηαηηθά κπνξνύλ λα εληαρζνύλ αξκνληθά ζηηο θιάζεηο ηεο πιαηθόκαο. 29

30 Δπηπξόζζεηα, νη θιάζεηο ηεο ζπγθεθξηκέλεο βηβιηνζήθεο εθαξκόδνπλ έλα ζύλνιν δηαζπλδέζεσλ πνπ κπνξνύλ επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζε νπνηεζδήπνηε θιάζεηο. Δθηόο από ηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο πνπ παξέρνπλ πνιιέο πιαηθόξκεο όπσο ε δηαρείξηζε ησλ αιθαξηζκεηηθώλ, ε ζύλδεζε θαη ε πξνζπέιαζε ζε βάζεηο δεδνκέλσλ θαη ζε αξρεία ην.νδσ πξνζθέξεη επηπιένλ ηα εμήο: Console Application. Δθαξκνγέο ηεο πιαηθόξκαο πνπ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ θιάζε System.Console γηα αλάγλσζε θαη εγγξαθή ζηελ θνλζόια ηεο εθαξκνγήο. Windows GUI applications (Windows Forms). Δθαξκνγέο κε ελζσκαηησκέλε γξαθηθή δηαζύλδεζε ρξήζηε. Windows Presentation Foundation (WPF) applications. Έλα επόκελεο γεληάο ζύζηεκα παξνπζίαζεο γηα ηε δεκηνπξγία Windows client applications. ASP.NET applications. Πξόθεηηαη γηα ηνπο κεραληζκνύο πνπ παξέρνπλ ηε δηαζύζλεζε ρξήζηε γηα ηηο εθαξκνγέο δηαδηθηύνπ. Web services. Πξόθεηηαη γηα ζπζηαηηθά ελόο web server πνπ επηηξέπνπλ ζηνπο πξνγξακκαηηζηέο λα δεκηνπξγνύλ καθξνρξόληεο εθηειέζηκεο εθαξκνγέο πνπ ηέρνπλ ζε δηθή ηνπο ζπλεδξία ζηα Windows. Windows Workflow Foundation (WF). To ηκήκα πνπ πεξηγξάθεη ην κνληέιν πξνγξακκαηηζκνύ, ηα δείγκαηα θαη ηα εξγαιεία ηνπ Windows Workflow Foundation.[17] 30

31 4.6 Ειςαγωγή ςτη γλώςςα C# H C# είλαη κηα δεκνθηιή θαη ηδηαίηεξα ρξήζηκε αληηθεηκελνζηξαθήο γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ πνπ δίλεη ηε δπλαηόηεηα ζηνπο πξνγξακκαηηζηέο λα δεκηνπξγνύλ κηα πνηθηιιία αζθαιώλ θαη ηζρπξώλ εθαξκνγώλ. Μέζα από ηε C# κπνξνύλ λα δεκηνπξγεζνύλ Windows client εθαξκνγέο, ππεξεζίεο XML Web, θαηαλεκεκέλα ζπζηαηηθά, client-server εθαξκνγέο, εθαξκνγέο βάζεσλ δεδνκέλσλ, θαη πνιιά, πνιιά άιια. Δπηπξόζζεηα ε Visual C# παξέρεη έλα πξνεγκέλν πξόγξακκα επεμεξγαζίαο θώδηθα πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε δεκηνπξγία ηεο δηαζύλδεζεο ηνπ ρξήζηε, έλα νινθιεξσκέλν πξόγξακκα εληνπηζκνύ ζθαικάησλ, θαη πνιιά άιια εξγαιεία πνπ ζα θαηαζηήζνπλ επθνιόηεξε ηελ αλάπηπμε εθαξκνγώλ πνπ βαζίδνληαη ζηελ γιώζζα C # θαη ην.net Framework. Η C# είλαη κηα ζρεηηθά λέα αληηθεηκελνζηξαθήο γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ ε νπνία δεκηνπξγήζεθε από ηελ Microsoft. Γαλείδεηαη πνιιά ζηνηρεία, θαη έρεη παξόκνηα ζύληαμε, κε ηελ C++ θαη ηελ Java, θάλνληαο ηελ εθκάζεζή ηεο ζρεηηθά εύθνιε. Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο εθαξκνγήο, ην.net, ην πεξηβάιινλ δειαδή κέζα ζην νπνίν ζα ηξέμεη ην πξόγξακκα, δηαβάδεη ηνλ ελδηάκεζν θώδηθα (MSIL) θαη ηνλ κεηαγισηηίδεη ζε θώδηθα Windows. Δίλαη γιώζζα εηδηθά ζρεδηαζκέλε γηα λα ππνζηεξίδεη ην.net framework ηεο ίδηαο εηαηξείαο. Βαζηθό αξαθηεξηζηηθό ηεο είλαη όηη δελ παξάγεη απεπζείαο θώδηθα κεραλήο όπσο ε C++, άιια έλα ελδηάκεζν θώδηθα πνπ ζηνρεύεη ην.net. Eπίζεο θάζε εληνιή ζηελ C#, όπσο θαη ζηελ C++ πξέπεη λα ηεξκαηίδεηαη κε ην ειιεληθό εξσηεκαηηθό. Η C# (πξνθέξεηαη ζη ζαξπ) είλαη ε γιώζζα επηινγήο γηα αλάπηπμε.νδσ εθαξκνγώλ. Δλ αληηζέζεη κε ηελ Visual Basic πνπ πξνζαξκόζηεθε γηα λα ππνζηεξίδεη ην.νδσ, ε C# έρεη ζρεδηαζηεί εμαξρήο κε γλώκνλα ηελ πιαηθόξκα απηή θαη ζπλεπώο κπνξεί λα ηελ αμηνπνηήζεη θαιύηεξα.[18] 31

32 4.7 Ιδιαίτερα χαρακτηριςτικά τησ C# Από ηε ζθνπηά ηεο ζρεδίαζεο, ε C# είλαη ε γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ πνπ αληαλαθιά άκεζα ηελ ππνθείκελν Τπνδνκή Κνηλήο Γιώζζαο (CLI). Οη πεξηζζόηεξνη από ηνπο εγγελείο ηύπνπο ηνπ αληηζηνηρνύλ ζηνπο value-types πινπνηείνύληαη από ην πιαίζην CLI. Ωζηόζν έλαο C # compiler ζα κπνξνύζε λα δεκηνπξγήζεη θώδηθα κεραλήο όπσο νη παξαδνζηαθνί κεηαγισηηηζηέο ηεο C ++ ή Fortran. Μεξηθά αμηνζεκείσηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο C # πνπ ην δηαθνξνπνηνύλ από C θαη C ++ (θαη Java, όπνπ ζεκεηώλεηαη) είλαη νη εμήο: Η C# ππνζηεξίδεη δειώζεηο κεηαβιεηώλ κε ηελ ιέμε-θιεηδί var, θαη έκκεζα πιεθηξνινγεί πίλαθεο κε ηελ ιέμε-θιεηδί new ε νπνία αθνινπζείηαη από έλα ζύλνιν αξρηθώλ ηηκώλ. Όπσο ε C++,θαη αληίζεηα κε ηελ Java, ζηε C# ρξεζηκνπνηείηαη ε ιέμε-θιεηδί virtual γηα λα επηηξέςεη ζε κεζόδνπο λα ππεξθαιπθζνύλ από ππνθιάζεηο Μέζνδνη επέθηαζεο ζηελ C# επηηξέπνπλ ζηνπο πξνγξακκαηηζηέο λα ρξεζηκνπνηνύλ ζηαηηθέο κεζόδνπο ζαλ λα ήηαλ κέζνδνη από ηνλ πίλαθα κίαο θιάζεο κεζόδσλ, επηηξέπνληαο ηνπο λα πξνζζέζνπλ κεζόδνπο ζε έλα αληηθείκελν πνπ πηζηεύνπλ όηη πξέπεη λα έρεη απηέο ηηο κεζόδνπο ηόζν απηό όζν θαη ηα παξάγσγά ηνπ. Η C# έρεη απζηεξή δήισζε θαη ιεπηνκεξή ππνζηήξημε δεηθηώλ κέζσ ηεο ιέμεο-θιεηδί delegate. Όπσο ην ςεπδν-c++ ζήκα θαη ππνζηήξημε ηνπ QT Framework, έηζη θαη ε C# έρεη εηδηθή ζεκαζηνινγία όζνλ αθνξά ην ζηπι γεγνλόησλ δεκνζίεπζεο-εγγξαθήο, αλ θαη ρξεζηκνπνηεί delegates γηα λα ηα πξαγκαηνπνηήζεη. Πξνζθέξεη θιήζεηο ζπγρξνληζκέλσλ κεζόδσλ όπσο απηέο ηεο Java, κέζσ ηνπ [MethodImpl(MethodImplOptions.Synchronized)] θαη ππνζηεξίδεη ακνηβαίσο-απνθιεηόκελα θιεηδώκαηα κέζσ ηεο ιέμεο-θιεηδί lock. Η γιώζζα C# δελ επηηξέπεη θαζνιηθέο κεηαβιεηέο ή ιεηηνπξγίεο. Όια ηα κέιε θαη νη κεζόδνη πξέπεη λα δειώλνληαη κέζα ζε θιάζεηο. Σα ζηαηηθά κέιε δεκόζησλ θιάζεσλ κπνξνύλ λα ππνθαηαζηήζνπλ θαζνιηθέο κεηαβιεηέο θαη ιεηηνπξγίεο. Σνπηθέο κεηαβιεηέο δελ κπνξνύλ λα ππνβαζκίζνπλ κεηαβιεηέο ηνπ ίδηνπ κπινθ, όπσο ζπκβαίλεη ζηελ C θαη ηελ C++.[18] 32

33 ηελ C#, δείθηεο δηεπζύλζεσλ κλήκεο κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ κόλν εληόο κπινθ, ηα νπνία έρνπλ επηζεκαλζεί σο κε-αζθαιή, θαη αληίζηνηρα ηα πξνγξάκκαηα κε κεαζθαιή θώδηθα πξέπεη λα έρνπλ ηα θαηάιιεια δηθαηώκαηα γηα λα ηξέμνπλ. Σηο πεξηζζόηεξεο θνξέο ε πξόζβαζε ζε αληηθείκελα γίλεηαη κέζσ αζθαιώλ αλαθνξώλ ζε αληηθείκελα, νη νπνίεο πάληα είηε παξαπέκπνπλ ζε έλα «δσληαλό» αληηθείκελν είηε έρνπλ κία θαιώο-νξηζκέλε ηηκή null; είλαη αδύλαηε ε απόθηεζε πξόζβαζεο ζε έλα «λεθξό» αληηθείκελν (ην νπνίν έρεη ζπιιερζεί από ηνλ ζπιιέθηε ζθνππηδηώλ ), ή ζε έλα ηπραίν κπινθ κλήκεο. Έλαο κε-αζθαιήο δείθηεο κπνξεί λα παξαπέκςεη ζε έλα ζηηγκηόηππν από κία ηηκή-ηύπν, πίλαθα, αιθαξηζκεηηθό, ή έλα κπινθ κλήκεο ηα νπνία έρνπλ εθρσξεζεί ζε κία ζηνίβα. Κώδηθαο ν νπνίνο δελ έρεη επηζεκαλζεί σο κε-αζθαιήο κπνξεί λα απνζεθεύζεη θαη λα ρεηξηζηεί δείθηεο κέζσ νπ ηύπνπ System.IntPtr, αιιά δελ κπνξεί λα ηνπο δηαρσξίζεη. Δθηόο ησλ θαηαζθεπαζηώλ try/catch πνπ δηαρεηξίδνληαη ηα exceptions, ε C# έρεη επίζεο έλα θαηαζθεπαζηή try/finally ν νπνίνο εγγπάηαη ηελ εθηέιεζε ηνπ θώδηθα πνπ ππάξρεη ζην κπινθ finally, είηε παξνπζηαζηεί έλα exception είηε όρη. Όπσο θαη ζε άιιεο γιώζζεο πνπ βαζίδνληαη ζε θιάζεηο όπσο ε Java, έηζη θαη ζηε C#, ε θιεξνλνκηθόηεηα θιάζεσλ/δηαζπλδέζεσλ θαη ν πνιπκνξθηζκόο ηνπο ζπκθσλνύλ απόιπηα, ινγσ ηεο απιόηεηαο ηνπ ηύπνπ ζπζηήκαηνο απηώλ ησλ γισζζώλ. Σα κέιε απαξίζκεζεο(enumeration) ηνπνζεηνύληαη ζε δηθό ηνπο πεδίν. Η C# παξέρεη ηδηόηεηεο γηα έλα θνηλό πξόηππν, ζην νπνίν έλα δεπγάξη κεζόδσλ, έλα ζηνηρείν πξόζβαζεο(getter) θαη έλα ζηνηρείν αλάζεζεο(setter) ελζσκαηώλνπλ ιεηηνπξγίεο ζε έλα ζηνηρείν(attribute) κία θιάζεο. Γελ ππάξρνπλ ειεγρόκελα exceptions ζηελ C# (ζε αληίζεζε κε ηελ Java). Απηό ήηαλ κία ζπλεηδεηή απόθαζε πνπ βαζίζηεθε ζηα δεηήκαηα ηεο θιηκάθσζεο. 4.8 Τα βαςικά ςτοιχεία προγραμματιςμού τησ C# Οη ιεπθνί ραξαθηήξεο όπσο είλαη ην space, ην tab θαη ην enter (γλσζηνί θαη σο whitespace characters) αγλννύληαη από ηε γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ C#. Με βάζε απηή ηελ ηδηόηεηα, καο δίλεη ηελ δπλαηόηεηα ζηνπο πξνγξακκαηηζηέο λα κνξθνπνηήνύλ ηνλ θώδηθα γηα λα γίλεη 33

34 όζν ην δπλαηόλ πνην επαλάγλσζηνο. Βέβαηα ππάξρνπλ θάπνηνη βαζηθνί θαλόλεο κνξθνπνίεζεο πνπ ζα αλαιύζνπκε παξαθάησ. Ο θώδηθαο ηεο C# απαξηίδεηαη από κηα ζεηξά εληνιώλ, πνπ ε θάζε κηα ηεξκαηίδεηαη κε έλα ειιεληθό εξσηεκαηηθό (;).Η C# είλαη κηα block-structured γιώζζα. Απηό ζεκαίλεη όηη νη εληνιέο απνηεινύλ θνκκάηη ελόο ηκήκαηνο-κπινθ θώδηθα. Σα κπινθ θώδηθα νξηνζεηνύληαη κε αγθύιεο ( θαη ), θαη κπνξεί λα πεξηέρνπλ νπνηνλδήπνηε αξηζκό εληνιώλ, είηε λα είλαη θελά. Παξαθάησ παξαζέηνπκε απιό παξάδεηγκα ελόο κπινθ-θώδηθα: <Γξακκή θώδηθα 1, εληνιή 1>; < Γξακκή θώδηθα 2, εληνιή 2> <Γξακκή θώδηθα 3, εληνιή 2>; 4.9 Κανόνεσ ςύνταξησ C# Η γιώζζα C# έρεη ηελ αθόινπζε ζύληαμε: Σα εξσηεκαηηθά (;) ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα ππνδειώζνπλ ην ηέινο κίαο δήισζεο Οη θακππισηέο αγθύιεο () ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ νκαδνπνίεζε δειώζεσλ. Οη δειώζεηο ζπλήζσο νκαδνπνηνύληαη κέζα ζε κεζόδνπο(functions), κεζόδνπο κέζα ζε θιάζεηο, θαη θιάζεηο κέζα ζε namespaces. ηηο κεηαβιεηέο εθρσξνύληαη ηηκέο ρξεζηκνπνηώληαο ην ζύκβνιν ηνπ ίζνλ (=), αιιά γηα ζύγθξηζε ρξεζηκνπνηνύληαη δύν ζπλερόκελα ζύκβνια ηζόηεηαο. Οη ηεηξάγσλεο αγθύιεο ([]) ρξεζηκνπνηνύληαη κε πίλαθεο, θαη γηα λα θαζνξίζνπλ αιιά θαη γηα λα δηαβάζνπλ κία ηηκή ελόο ζπγθεθξηκέλνπ δείθηε πνπ δίλεηαη κέζα ζε απηέο. Οη κεηαβιεηέο πεξηέρνπλ κηα ηηκή, ε νπνία κπνξεί λα κεηαβιεζεί θαηά ηελ δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Γηα λα ρξεζηκνπνηεζεί όκσο κηα κεηαβιεηή πξέπεη πξώηα 34

35 λα δεισζεί, λα ηεο δνζεί δειαδή έλα όλνκα θαη λα επηιεγεί ν ηύπνο δεδνκέλσλ πνπ ζα απνζεθεύεη. Η δήισζε γίλεηαη γξάθνληαο έλαλ ηύπν δεδνκέλσλ αθνινπζνύκελν από έλα όλνκα Βαςικοί τύποι δεδομένων Η C# ρξεζηκνπνηεί έλαλ ηζρπξό έιεγρν ηύπσλ ζύκθσλα κε ηνλ νπνίν όιεο νη πξάμεηο ειέγρνληαη σο πξνο ηε ζπκβαηόηεηα ησλ ηύπσλ. ε πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ κε έγθπξεο πξάμεηο ηόηε δελ κεηαγισηηίδνληαη. Παξνπζηάδνληαη ζηνλ αθόινπζν πίλαθα νη ηύπνη δεδνκέλσλ πνπ ππνζηεξίδνληαη θαη νη δπλαηέο ηηκέο πνπ κπνξνύλ λα ιάβνπλ.[22] Πίλαθα; 4.1 Σύπνο Γεδνκέλωλ Πεδίν Σηκώλ Bool true/false Byte κε πξνζεκαζκέλνο αθέξαηνο 8-bit Char ραξαθηήξαο Decimal αξηζκεηηθόο ηύπνο γηα νηθνλνκηθνύο ππνινγηζκνύο Double θηλεηήο ππνδηαζηνιήο δηπιήο αθξίβεηαο Float θηλεηήο ππνδηαζηνιήο κνλήο αθξίβεηαο Int αθέξαηνο long κεγάινο αθέξαηνο sbyte πξνζεκαζκέλνο αθέξαηνο 8-bit short κηθξόο αθέξαηνο uint κε πξνζεκαζκέλνο αθέξαηνο ulong κε πξνζεκαζκέλνο κεγάινο αθέξαηνο ushort κε πξνζεκαζκέλνο κηθξόο αθέξαηνο string αιθαξηζκεηηθό 35

36 4.11. Αντικειμενοςτραφείσ ιδιότητεσ τησ C# Μηα θιάζε ζηελ C# ζεσξείηαη σο ην πξσηαξρηθό ζηνηρείν γηα νηθνδόκεζε ηεο γιώζζαο. Υξεζηκνπνηνύκε θιάζεηο σο έλα πξόηππν γηα λα βάινπκε κέζα ηηο ηδηόηεηεο θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ζε έλα δνκηθό ζηνηρείν (building block) γηα κεξηθά γθξνππ αληηθεηκέλσλ θαη κεηά ηηο ρξεζηκνπνηνύκε σο πξόηππα γηα λα θηηάμνπκε ηα αληηθείκελα πνπ ρξεηαδόκαζηε. Αιιά αξθεηά κε ηελ ζεσξία. Πάκε λα δνύκε ηα πξάγκαηα ζηνλ θώδηθα. Έζησ ινηπόλ πσο ζέινπκε λα θηηάμνπκε ην πξόηππν γηα έλαλ άλζξσπν. ην πξόγξακκα καο ζέινπκε λα κπνξνύκε λα θξαηάκε ην όλνκα ηνπ θαη ηελ ειηθία ηνπ. Έρνπκε ινηπόλ: class person public int Age; public string ΗairColor; Γηα ηελ δήισζε ινηπόλ ηεο θιάζεο person γξάθνπκε ηελ ιέμε class, ην όλνκα ηεο θιάζεο θαη ηηο αγθύιεο. Μέζα ζηηο αγθύιεο ππάξρεη όιε ε πινπνίεζε ηεο θιάζεο. Πέξαλ ηεο γλσζηήο δήισζεο ηεο κεηαβιεηήο name (string name;) παξαηεξνύκε θαη ην keyword public. Έσο ηώξα ινηπόλ έρνπκε θηηάμεη ην πξόηππν. Γελ ππάξρνπλ αθόκα αληηθείκελα. ην αθόινπζν παξάδεηγκα δίλεηαη ππόζηαζε ζην αληηθείκελν. static void Main(string[] args) Person Michael = new Person(); //δεκηνπξγία αληηθεηκέλνπ ηύπνπ Person κε ην όλνκα Michael Person Mary = new Person(); //αληίζηνηρα // Οξηζκόο ηηκώλ γηα ηηο ηδηόηεηεο ηνπ Michael Michael.Age = 20; Michael.HairColor = "Brown"; 36 // Οξηζκόο ηηκώλ γηα ηηο ηδηόηεηεο ηεο Mary Mary.Age = 25;

37 Mary.HairColor = "Black"; // εθηύπσζε ηεο ειηθίαο ηνπο Console.WriteLine("Michael s age = 0, and Mary s age= 1", Michael.Age, Mary.Age); Console.ReadLine(); Μέζα ζηε main δεκηνπξγνύληαη δύν αληηθείκελα ηνπ ηύπνπ Person. Αξρηθνπνηνύκε (δίλνπκε αξρηθέο ηηκέο ζηηο κεηαβιεηέο) γηα ηα αληηθείκελα Michael θαη Mary. ην ηέινο εθηππώλνπκε κεξηθέο ηηκέο ζηελ θνλζόια. Όηαλ δεκηνπξγνύκε ην αληηθείκελν Michael, ν compiler ηεο c# δεζκεύεη ρώξν γηα ηηο 2 κεηαβιεηέο ηεο θιάζεο person, γηα λα κπνξνύκε λα θξαηήζνπκε ηηο ηηκέο εθεί. Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη γηα ην αληηθείκελν Mary. Έηζη, θάζε αληηθείκελν πεξηέρεη δηαθνξεηηθά δεδνκέλα. Δπηπξόζζεηα ηα αληηθεηκελνζηξεθή πξνγξάκκαηα νξγαλώλνληαη γύξσ από ηα δεδνκέλα, δειαδή όηαλ πξνγξακκαηίδνπκε ζηελ νπζία νξίδνπκε ηα δεδνκέλα θαη ηηο ξνπηίλεο πνπ επηηξέπεηαη λα δξνπλ επί απηώλ ησλ δεδνκέλσλ. Έηζη έλαο ηύπνο δεδνκέλσλ νξίδεη ηη αθξηβώο ηύπνπ ιεηηνπξγίεο κπνξνύλ λα εθαξκνζηνύλ επί απηώλ ησλ δεδνκέλσλ, 1. Δλζπιάθσζε: Πξόθεηηαη γηα κεραληζκό πξνγξακκαηηζκνύ πνπ ζπλδέεη ηνλ θώδηθα κε ηα δεδνκέλα πνπ ρεηξίδεηαη θαη ηα θξαηά θαη ηα δύν αζθαιή από εμσηεξηθέοπαξεκβνιέο. Ο θώδηθαο θαη ηα δεδνκέλα ζπλδένληαη θαηά ηέηνην ηξόπν ώζηε λα δεκηνπξγείηαη έλα «καύξν» θνπηί. Μέζα ζε απηό βξίζθνληαη όια ηα απαξαίηεηα δεδνκέλα θαη ν απαξαίηεηνο θώδηθαο. Έηζη δεκηνπξγείηαη έλα αληηθείκελν. Μέζα ζε απηό, ν θώδηθαο θαη ηα δεδνκέλα κπνξεί λα είλαη ηδησηηθά «private» πνπ ζεκαίλεη όηη κπνξνύλ λα πξνζπειαζηνύλ κόλν από άιια κέξε ηνπ αληηθεηκέλνπ ή από δεκόζηα κέιε. Η βαζηθή κνλάδα ελζπιάθσζεο είλαη ε θιάζε. Μηα θιάζε νξίδεη ηη κνξθή ζα έρεη ην αληηθείκελν ηεο, δειαδή θαζνξίδεη ηα δεδνκέλα θαη ηνλ θώδηθα πνπ ζα δξά επί απηώλ ησλ δεδνκέλσλ. Σόζν ηα δεδνκέλα όζν θαη ν θώδηθαο νλνκάδνληαη κέιε ηεο θιάζεο. Καηά αληηζηνηρία, ηα δεδνκέλα θαινύληαη κεηαβιεηέο κέινπο θαη νη ζπλαξηήζεηο κέζνδνη κέινπο. 37

38 2. Πνιπκνξθηζκόο. Πνιπκνξθηζκόο είλαη ην ραξαθηεξηζηηθό πνπ επηηξέπεη ην ίδην όλνκα κεζόδνπ λα πξνθαιεί ηελ εθηέιεζε δηαθνξεηηθνύ θώδηθα αλάινγα κε ηνλ ηύπν ηνπ αληηθεηκέλνπ ζην νπνίν θαιείηαη. Βαζηθό πιενλέθηεκα ηνπ πνιπκνξθηζκνύ είλαη ε κείσζε ηεο πνιππινθόηεηαο ηνπ θώδηθα. 3. Κιεξνλνκηθόηεηα. Δίλαη ε δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία έλα αληηθείκελν κπνξεί λα πάξεη ηδηόηεηεο ελόο άιινπ αληηθεηκέλνπ.η θιεξνλνκηθόηεηα πξνζθέξεη ζηελ αλάπηπμε ινγηζκηθνύ ηεξαξρηθή δνκή θιάζεσλ. Αθόκε θάζε αληηθείκελν πξέπεη λα νξίδεη κόλν εθείλεο ηηο ηδηόηεηεο πνπ ην θάλνπλ κνλαδηθό κέζα ζηελ θιάζε ηνπ θαη όρη απηέο πνπ θιεξνλνκεί.[21] 4.12 Εφαρμογέσ που μπορούν να αναπτυχθούν με C# Σν.NET Framework δελ έρεη πεξηνξηζκνύο ζρεηηθά κε ηνπο ηύπνπο ησλ εθαξκνγώλ πνπ κπνξνύλ λα αλαπηπρζνύλ κε απηό. Η C# ρξεζηκνπνηεί απηό ην framework θαη σο εθ ηνύηνπ δελ έρεη πεξηνξηζκνύο ζρεηηθά κε ηηο εθαξκνγέο πνπ κπνξνύλ λα αλαπηπρζνύλ κε απηήλ. Παξαθάησ είλαη θάπνηνη από ηνπο πην θνηλνύο ηύπνπο εθαξκνγώλ: Windows Applications : Eθαξκνγέο πνπ ιεηηνπξγνύλ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα ησλ Windows όπσο είλαη ην Microsoft Office. Γεκηνπξγνύληαη απιά ρξεζηκνπνηώληαο ηελ ελόηεηα ησλ Windows Forms ηνπ.net Framework, ε νπνία είλαη κία βηβιηνζήθε από controls (όπσο θνπκπηά, γξακκέο εξγαιείσλ, κελνύ θιπ) ηα νπνία κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα λα δεκηνπξγεζεί έλα πεξηβάιινλ δηαρείξηζεο ρξήζηε Windows (User Interface). Δλαιιαθηηθά, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ην Windows Presentation Foundation(WPF) γηα λα δεκηνπξγεζνύλ Windows εθαξκνγέο, ην νπνίν παξέρεη πνιύ κεγαιύηεξε επειημία θαη δύλακε. Web Application : Σν.NET Framework πεξηιακβάλεη έλα εξγαιείν γηα ηε δεκηνπξγία δπλακηθνύ Web πεξηερνκέλνπ, κε δπλαηόηεηεο εμαηνκίθεπζεο, αζθάιεηαο θαη πνιιέο άιιεο. Σν ζύζηεκα απηό νλνκάδεηαη ASP.NET (Active Server Pages.NET), θαη είλαη δπλαηή ε ρξήζε C# γηα ηελ δεκηνπξγία εθαξκνγώλ ASP.NET πνπ ρξεζηκνπνηνύλ Web Forms. Δίλαη επίζεο δπλαηή θαη ε δεκηνπξγία εθαξκνγώλ πνπ ηξέρνπλ κέζα ζε έλα πεξηεγεηή κε Silverlight. 38

39 Web Services:Υξεζηκνπνηώληαο Web Services κπνξεί λα γίλεη αληαιιαγή ζρεδόλ νπνησλδήπνηε δεδνκέλσλ κέζσ ηνπ Γηαδηθηύνπ, ρξεζηκνπνηώληαο ηελ ίδηα απιή ζύληαμε αλεμαξηήησο γιώζζαο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπ Web Service ή ζπζηήκαηνο ζην νπνίν βξίζθεηαη. Γηα πην ζύλζεηεο ππεξεζίεο κπνξνύλ λα δεκηνπξγεζνύλ ππεξεζίεο Windows Communication Foundation (WCF). Όια απηά ηα είδε γηα λα πινπνηεζνύλ απαηηνπλ θάπνηαο κνξθήο πξόζβαζε ζε βάζε δεδνκέλσλ, ε νπνία κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ηε ρξήζε ηεο ADO.NET (Active Data Objects.NET) ελόηεηαο ηνπ.net Framework κέζα από ην ADO.NET Entity Framework,ή κέζσ ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ LINQ(Language Integrated Query) ηεο C#. Πνιινί άιινη όξνη κπνξνύλ λα πινπνηεζνύλ, όπσο εξγαιεία γηα ηελ δεκηνπξγία ζηνηρείσλ δηθηύσζεο, outputting γξαθηθώλ, εθηέιεζε πνιύπινθσλ καζεκαηηθώλ εξγαζηώλ, θαη νύησ θαζεμήο.[22] 4.13 Η γλώςςα XAML Πξόθεηηαη γηα κία δεισηηθή γιώζζα πνπ έρεη σο βάζε ηεο XML θαη νξίδεη αληηθείκελα θαζώο θαη ηηο παξακέηξνπο ηνπο, ζηελ XML. Σα αξρηθά ηνπ νλόκαηνο πξνέξρνληαη από ηηο ιέμεηο Extensible Application Markup Language. Σν αθξνλύκην αξρηθά πξνήιζε από ην Extensible Avalon Markup Language, όπνπ Avalon ήηαλ ε θσδηθή νλνκαζία ηνπ Windows Presentation Foundation[/url] (WPF). Η ζύληαμε ηεο XAML εζηηάδεη ζηε δηαζύλδεζε ηνπ ρξήζηε (User Interface) θαη άξα είλαη μερσξηζηή από ηνλ θώδηθα ηεο εθαξκνγήο πνπ βξίζθεηαη από πίζσ. Παξόηη ε XAML παξνπζηάζηεθε γηα ρξήζε ζηα Windows, ε WPF/E (Windows Presentation Foundation/Everywhere) ζα θέξεη ζηαδηαθά ηελ XAML θαη ζε άιιεο πιαηθόξκεο θαζώο θαη ζπζθεπέο. Με ηελ xaml κπνξνύκε λα πεξηγξάςνπκε ην πεξηβάιινλ δηεπαθήο (user interface) ζε εθαξκνγέο Windows 8,Windows Phone, Windows Presentation Foundation, Silverlight. Η ζύληαμε ηεο XAML πεξηγξάθεη αληηθείκελα, παξακέηξνπο θαζώο θαη ηηο ζρέζεηο πνπ ππάξρνπλ κεηαμύ ηνπο, όπσο θαη ηηο ζρέζεηο κεηαμύ αληηθεηκέλσλ θαη «παηδηώλ». Με ηελ xaml όπσο; πξναλαθέξακε πεξηγξάθνπκε ην ηη βιέπεη ν ρξήζηεο. Απηό γίλεηαη ζε έλα αξρείν κε ηελ θαηάιεμε.xaml. Γηα λα απνθηήζεη ιεηηνπξγηθόηεηα ε δηαζύλδεζε ηνπ ρξήζηε,ε xaml ζπλδηάδεηαη κε κία γιώζα πξνγξακκαηηζκνύ (όπσο C# ή visual basic) ζε έλα άιιν αξρέην κε ην ίδην όλνκα θαη ηελ αλάινγε θαηάιεμε (.cs ή.vb αληίζηνηρα). Έηζη ινηπόλ γηα έλα αξρείν xaml κε ην όλνκα Window1.xaml ζα ππάξρεη θαη ην αληίζηνηρν αξρείν Window1.cs κε ηνλ 39

40 θώδηθα (ζε C#). Με απηόλ ηνλ δηαρσξηζκό ιεηηνπξγηθόηεηαο θαη πεξηγξαθήο ηεο δηαζύλδεζεο ρξήζηε καο έρνπκε πνιιά πιενλεθηήκαηα όπσο: Γίλεηαη ε δπλαηόηεηα ζε έλα designer θαη έλα developer λα ιεηηνπξγήζνπλ πάλσ ζηελ θαηαζθεπή ηεο ίδηαο εθαξκνγήο, ν θαζέλαο ζην δηθό ηνπ θνκκάηη. Τπάξρνπλ εξγαιεία θαη γηα ηηο δύν δηεξγαζίεο (Visual Studio γηα ηνλ θώδηθα θαη Expression Blend γηα ην design ηεο εθαξκνγήο καο). Με ην Expression Blend απινπνηείηαη ζεκαληηθά ν ζρεδηαζκόο ηεο εθαξκνγήο καο, θαη είλαη πνιύ εύθνιν λα επηθεληξσζνύκε ζην design θαη λα θηηάμνπκε όκνξθα γξαθηθά θαη animations ρσξίο λα γξάςνπκε θαζόινπ θώδηθα. Αναφορικά με τον τρόπο λειτουργίασ τθσ XAML, είναι γνωςτό ότι μοιάηει με τθν κλαςςικι HTML, που χρθςιμοποιείται για τθν καταςκευι και μορφοποίθςθ των ιςτοςελίδων. Ωςτόςο, θ XAML είναι μια ςφγχρονθ γλϊςςα, που δθμιουργικθκε από τθν Microsoft για να τρζχει και αυτι μαηί με τισ υπόλοιπεσ γλϊςςεσ τθσ πάνω ςτθν γνωςτι τθσ πλατφόρμα.net Framework. Επίςθσ, το κάκε ςτοιχείο τθσ XAML που ορίηεται από τoν προγραμματιςτι αντιςτοιχεί ςε ζνα αντικείμενο του CLR (Common Language Runtime). Σο CLR είναι το ςφςτθμα που διευκφνει τθν εκτζλεςθ του προγράμματοσ μαηί με τα επιπρόςκετα προτεριματα. Σο CLR όπωσ προείπαμε είναι μζροσ του.net Framework, το οποίο βοθκά τα προγράμματα να είναι εφχρθςτα και 22 ενιςχφει τθ δυνατότθτα ανάμιξθσ πολλϊν γλωςςϊν προγραμματιςμοφ, παρζχοντασ μια αςφάλεια μεταξφ τουσ. [23][24] 4.14 Σύςτημα διαχείριςησ βάςεων δεδομένων τθν ανάπτυξθ του CRM χρθςιμοποιικθκε ωσ ςφςτθμα διαχείριςθσ τθσ ςχεδιακισ βάςθσ δεδομζνων ο SQLite. Ο SQLite εμπεριζχεται ςε μια προγραμματιςτικι βιβλιοκικθ C και ςε αντίκεςθ με αντίςτοιχα ςυςτιματα διαχείριςθσ βάςεων δεδομζνων, το SQLite δεν υφίςτανται ωσ μια ξεχωριςτι διεργαςία που προςπελάηεται από μια εφαρμογι πελάτθ, αλλά αποτελεί ζνα ενςωματωμζνο μζροσ τθσ. Σο SQLite υλοποιεί το μεγαλφτερο μζροσ του προτφπου SQL. Πρόκειται ουςιαςτικά για επιλογι ωσ ενςωματωμζνθ βάςθ δεδομζνων για τοπικι αποκικευςθ ι αποκικευςθ πελάτθ ςε λογιςμικό εφαρμογισ όπωσ ωσ φυλλομετρθτισ. Χρθςιμοποιείται ςιμερα από πολλοφσ φυλλομετρθτζσ ευρείασ 40

41 χριςθσ, από λειτουργικά ςυςτιματα και από ενςωματωμζνα ςυςτιματα, μεταξφ άλλων. Σο SQLite ζχει ςυνδζςεισ με πολλζσ γλϊςςεσ προγραμματιςμοφ. Σο πρόγραμμα τθσ εφαρμογισ χρθςιμοποιεί τθ λειτουργικότθτα του SQLite μζςα από απλζσ κλιςεισ ςυνάρτθςθσ, που μειϊνουν τθν κακυςτζρθςθ ςτθν πρόςβαςθ τθσ βάςθσ δεδομζνων: οι κλιςεισ τθσ ςυνάρτθςθσ μζςα από μια απλι διεργαςία είναι πιο αποτελεςματικζσ από τθν διαδιεργαςικι επικοινωνία. Σο SQLite αποκθκεφει τθν ςυνολικι βάςθ δεδομζνων (οριςμοφσ, πίνακεσ, δείκτεσ και τα ίδια τα δεδομζνα) ωσ ζνα μοναδικό διαλειτουργικό αρχείο ςτθ μθχανι ενόσ «οικοδεςπότθ». Τλοποιεί αυτόν τον απλό ςχεδιαςμό με κλείδωμα όλου του αρχείου τθσ βάςθσ δεδομζνων κατά τθ διάρκεια τθσ εγγραφισ. Σο SQLite διαβάηει λειτουργίεσ που μπορεί να είναι πολυλειτουργικζσ, αν και οι εγγραφζσ μποροφν να γίνουν μόνο με τθ ςειρά. Επιπρόςκετα το SQLite υλοποιεί το μεγαλφτερο μζροσ του προτφπου SQL-92 για το SQL, αλλά του λείπουν κάποια χαρακτθριςτικά. Για παράδειγμα, αν και υποςτθρίηει ςφνκετα ερωτιματα, ζχει ακόμα περιοριςμζνθ υποςτιριξθ ςτθν εντολι ALTER TABLE, κακϊσ δεν μπορεί να τροποποιιςει ι να διαγράψει ςτιλεσ. Σο SQLite χρθςιμοποιεί ζνα αςυνικιςτο φςτθμα τφπων για μια ςυμβατι με SQL DBMS αντί τθσ απόδοςθσ ενόσ τφπου ςε μια ςτιλθ όπωσ ςυμβαίνει ςτα περιςςότερα ςυςτιματα βάςεων δεδομζνων SQL, οι τφποι αποδίδονται ςε ατομικζσ τιμζσ με όρουσ γλϊςςασ είναι ζχει δυναμικό τφπο. Επιπλζον, ζχει αδφναμο τφπο ςε μερικοφσ από τουσ ίδιουσ τρόπουσ που ζχει θ Perl: κάποιοσ μπορεί να ειςάγει μια ςυμβολοςειρά ςε μια ςτιλθ ακεραίων αν και το SQLite κα προςπακιςει αρχικά να μετατρζψει τθ ςυμβολοςειρά ςε ακζραιο, αν ο προτιμϊμενοσ τφποσ τθσ ςτιλθσ είναι ακζραιοσ. Αυτό προςκζτει ευκινθςία ςτισ ςτιλεσ, ειδικά όταν ςυνδζεται ςε ζναν δυναμικό τφπο γλϊςςασ ςεναρίου. Όμωσ, θ τεχνικι δεν μεταφζρεται ςε άλλα προϊόντα SQL. Μια ςυνθκιςμζνθ κριτικι είναι ότι ςε ζνα ςφςτθμα τφπου SQLite λείπει ο μθχανιςμόσ ολοκλθρωμζνων δεδομζνων που παρζχεται από από ςτιλεσ με δυναμικό τφπο ςε άλλα προϊόντα. Πολλζσ διεργαςίεσ υπολογιςτι ι νιματα μπορεί να προςπελάηουν τθν ίδια βάςθ δεδομζνων ταυτόχρονα. Πολλζσ προςπελάςεισ ανάγνωςθσ μποροφν να ικανοποιθκοφν παράλλθλα. Μια πρόςβαςθ εγγραφισ μπορεί να ικανοποιθκεί μόνο αν καμιά άλλθ πρόςβαςθ δεν εξυπθρετείται τθν ίδια ςτιγμι. Αλλιϊσ, θ πρόςβαςθ εγγραφισ αποτυγχάνει με ζνα κωδικό ςφάλματοσ (ι μπορεί να ξαναγίνει αυτόματθ προςπάκεια μζχρι τθ λιξθ χρόνου). Αυτι θ ταυτόχρονθ κατάςταςθ πρόςβαςθσ μπορεί να αλλάξει όταν αντιμετωπίηονται προςωρινοί πίνακεσ. Αυτόσ ο περιοριςμόσ χαλάρωςε ςτθν ζκδοςθ 3.7 όταν θ write-ahead logging (WAL) ενεργοποιικθκε ενεργοποιϊντασ ταυτόχρονεσ αναγνϊςεισ και 41

42 εγγραφζσ. Ζνα αυτόνομο πρόγραμμα που λζγεται sqlite3 παρζχεται που μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για να δθμιουργιςει μια βάςθ δεδομζνων, να ορίςει τουσ πίνακεσ μζςα τθσ, να ειςάγει και να αλλάξει γραμμζσ, να εκτελζςει ερωτιματα και να διαχειριςτεί ζνα αρχείο βάςθσ δεδομζνων SQLite. Αυτό το πρόγραμμα είναι ζνα μοναδικό εκτελζςιμο αρχείο ςτθ μθχανι οικοδεςπότθ. Εξυπθρετεί επίςθσ ωσ παράδειγμα για εγγραφι εφαρμογϊν που χρθςιμοποιοφν τθ βιβλιοκικθ SQLite. [25] 4.15 Περιβάλλον Visual Studio Σν Visual Studio είλαη έλα νινθιεξσκέλν πεξηβάιινλ ηεο Microsoft γηα ηελ αλάπηπμε εθαξκνγώλ πνπ ζηνρέπνπλ ζηελ πιαηθόξκα.νδσ θαη ζε άιιεο Microsoft. Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αλάπηπμε κηαο κεγάιεο γθάκαο εθαξκνγώλ από εθαξκνγέο θνλζόιαο (console applications) κέρξη web services θαη εγγελή θώδηθα (native code). Σν Visual Studio πεξηιακβάλεη έλα πιήζνο εξγαιείσλ γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο αλάπηπμεο εθαξκνγώλ από ηα πξώηα ζηάδηα κέρξη θαη ηα ηειηθά. Πεξηιακβάλεη έλαλ επεμεξγαζηή θώδηθα (codeditor) κε απηόκαηε ζπκπιήξσζε(intellisence), πνπ επηηαρύλεη ην γξάςηκν θαη ελζσκαηώλεη έλαλ debugger (απνζθαικαησηή) γηα ηνλ άκεζν εληνπηζκό ζθαικάησλ. Άιια εξγαιεία πεξηιακβάλνπλ ηελ ζρεδίαζε παξαζπξηθώλ εθαξκνγώλ θαη ηε ζρεδίαζε θιάζεσλ θαη βάζεσλ δεδνκέλσλ, ελώ κπνξεί λα επεθηαζεί κε ηα δηάθνξα επηπξόζζεηα εξγαιεία πνπ θπθινθνξνύλ από ηε Microsoft ή ηξίηνπο παξόρνπο. Τπάξρνπλ πνιιαπιέο εθδόζεηο ηνπ Visual Studio. Παξαθάησ παξαηίζεληαη νη δηάθνξεο εθδόζεηο κε ηα αληίζηνηρα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. Visual Studio Express Η Visual Studio Express έθδνζε είλαη έλα ζύλνιν αλεμάξηεησλ IDEs πνπ πξνζθέξνληαη δσξεάλ ζαλ απνγπκλσκέλεο εθδόζεηο ηνπ Visual Studio αλάπιαηθόξκα θαη αλάγιώζζα. Παξέρεη εξγαιεία αλάπηπμεο γηα ηηο αληίζηνηρεο πιαηθόξκεο (web, windows phone) ή 42

43 θαη γηα αληίζηνηρεο γιώζζεο (VB, C#). Σν Visual Studio Express δελ ππνζηεξίδεη plugins. Οη κεηαγισηηηζηέο γηα 64 bit αξρηηεθηνληθέο δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηηο εθδόζεηο express, σζηόζν κπνξνύλ λα εγθαηαζηαζνύλ μερσξηζηά. Η ζπγθεθηκέλε έθδνζε έρεη σο νκάδα ζηόρν ηελ εθπαίδεπζε θαη ηνπο εξαζηηέρλεο. Σέινο, ε express έθδνζε δελ ρξεζηκνπνηεί ηελ πιήξε MSDN Library αιιά ηελ MSDN Essentials Library. Visual Studio LightSwitch. Πξόθεηηαη γηα έλα απινπνηεκέλν IDE πνπ επηηξέπεη ηε δεκηνπξγία εηαηξηθώλ εθαξκνγώλ γηα ην desktop ή cloud. Η ζπγθεθξηκέλε έθδνζε επηηξέπεη ηε δεκηνπξγία εηαηξηθώλ εθαξκνγώλ γηα desktop ή cloud. Παξάγεη εθαξκνγέο ηξηώλ επηπέδσλ: ε δηεπαθή ρξήζηε ηξέρεη ζε Microsoft SilverLight, ε ινγηθή θαη ην επίπεδν πξόζβαζεο βαζίδεηαη ζε WFC RIA Services θαη ην Entity Framework ελώ θηινμελείηαη ζηε ASP.NET. Δπίζεο ππνζηεξίδεη θαη ηνλ SQL Server αιιά θαη ην Microsoft SQL Azure γηα ηελ απνζήθεπζε δεδνκέλσλ. Πεξηιακβάλεη πεξηβάιινληα ζρεδίαζεο γηα ην ζρεδηαζκό νληνηήησλ αιιά θαη γξαθηθώλ δηεπαθώλ. Visual Studio Professional. Απηή ε έθδνζε παξέρεη έλα IDE γηα όιεο ηηο ππνζηεξηδόκελεο γιώζζεο ζην.νδσ. Απινπζηεύεη ηε δεκηνπξγία, ηελ απνζθαικάησζε θαη ηελ εγθαηάζηαζε εθαξκνγώλ ζε πνιιαπιέο πιαηθόξκεο, πνπ ζπκπεξηιακβάλνπλ ην SharePoint θαη ην cloud. H ππνζηήξημε ζην MSDN δηαηίζεληαη ζηελ έθδνζε Essentials ή ζηελ πιήξε έθδνζε, αλάινγα κε ηελ άδεηα πνπ αγνξάζηεθε. Τπνζηεξίδεη ηελ επεμεξγαζία XML θαη XSLT θαη κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη παθέηα εγθαηάζηαζεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληηο ηερλνινγίεο ClickOnce θαη MSI. Visual Studio Premium. H Visual Studio Premium ζκδοςθ είναι ζνα πλιρεσ ςφνολο εργαλείων που απλουςτεφει τθν ανάπτυξθ εφαρμογϊν αλλά και ςτα πλαίςια ομάδων ανάπτυξθσ. Κατ ουςίαν περιλαμβάνει όλα τα εργαλεία τθσ ζκδοςθσ Professional αλλά και εργαλεία για τθν ανάλυςθ του κϊδικα, εργαλεία για profiling αλλά και για database unit testing. Visual Studio Ultimate H ζπγθεθξηκέλε έθδνζε παξέρεη έλα ζύλνιν εξγαιείσλ γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο ζπλεξγαηηθήο αλάπηπμεο έξγσλ ζην.νδσ. Δπηπιένλ ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ Visual 43

44 Studio Premium, ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη εξγαιεία γηα ηελ αλάπηπμε βάζεσλ δεδνκέλσλ, ηελ αλάιπζε ηνπ θώδηθα, ηελ αξρηηεθηνληθή κηαο εθαξκνγήο, ηε δνθηκή αιιά θαη εξγαιεία reporting. Visual Studio 2010 Σν Visual Studio 2010, είλαη έλα εύρξεζην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο εθαξκνγώλ, πνπ αλαπηύρζεθε από ηελ εηαηξεία Microsoft Corporation. Τπνζηεξίδεη ηελ αλάπηπμε πξνγξακκάησλ ζε θνλζόια, νπηηθέο εθαξκνγέο, ηζηνζειίδεο, ππεξεζίεο WEB θαη άιια. Σν πεξηβάιινλ αλάπηπμεο Visual Studio 2010 βνεζά ηνλ πξνγξακκαηηζηή λα αλαπηύμεη ηα πξνγξάκκαηά ηνπ κε ζρεηηθή επθνιία, θαζώο ε ηερλνινγία Microsoft IntelliSense βνεζά ηνλ πξνγξακκαηηζηή λα θαηαλνήζεη κε επθνιία πηζαλά ιάζε ηνπ θώδηθά ηνπ, ππνγξακκίδνληαο ηα κε θόθθηλε γξακκή δπλακηθά θαηά ην ρξόλν ζπγγξαθήο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Απηή ε ηερλνινγία είλαη ηθαλή λα εληνπίζεη ιάζε ηα νπνία κπνξεί λα είλαη είηε ζπληαθηηθά, όπσο γηα παξάδεηγκα ε ρξήζε κηαο εληνιήο κε εζθαικέλν ηξόπν, είηε ινγηθά, όπσο γηα παξάδεηγκα ε δήισζε ελόο αληηθεηκέλνπ ρσξίο λα απηό λα ρξεζηκνπνηείηαη. Σν Visual Studio 2010 ππνζηεξίδεη ηελ αλάπηπμε πξνγξακκάησλ ζηηο C++, C#, Visual Basic, F# θαη ηε κεηαθνξά πξνγξακκάησλ από ηελ κία γιώζζα ζηελ άιιε. Με άιια ιόγηα ζπγγξαθεί έλα πξόγξακκα ζε γιώζζα C++ κπνξεί απιά θαη εύθνια λα κεηαηξαπεί απηόκαηα ζε θάπνηα εθ ησλ γισζζώλ πνπ ππνζηεξίδεη ην Visual Studio. 44

45 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 CRM Η Εφαρμογη Η εθαξκνγή πνπ αλαπηύρζεθε ζηα πιαίζηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο πινπνηεί ιεηηνπξγίεο CRM δηαρείξηζεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο πνπ απεπζύλεηαη ζε επηρεηξήζεηο. πγθεθξηκέλα πεξηιακβάλεη θαηαρώξεζε πειαηώλ, δηαρείξε εξγαζηώλ ησλ πειαηώλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ θαηαγξαθή ζεκεηώζεσλ νξγαλσκέλεο ζε εκεξνιόγην κε δπλαηόηεηα ππελζπκίζεσλ θαη ξπζκίζεηο γηα πηζαλόλ παξακεηξνπνηήζεηο. Πην αλαιπηηθά όηαλ ν ρξήζηεο εηζέιζεη ζηελ εθαξκνγή, ζηελ αξρηθή ζειίδα εκθαλίδεηαη ην κελνύ όισλ ησλ δπλαηώλ επηινγώλ όπσο θαίλεηαη θαη ζηελ εηθόλα πνπ αθνινπζεί. Δηθόλα 5.1: Αξρηθό κελνύ CRM ηελ πεξίπησζε πνπ ν ρξήζηεο επηιέμεη ην κελνύ Πειάηεο ηνπ δίλεηαη ε δπλαηόηεηα λα θαηαρσξήζεη λένπο πειάηεο, λα πξνβάιεη θαη λα επεμεξγαζηεί ηνπο ήδε θαηαρσξεκέλνπο πειάηεο. Δπίζεο γηα θάζε πειάηε κπνξεί λα θαηαρσξήζεη θαη ηηο αληίζηνηρεο εξγαζίεο πνπ αθνξνύλ ζπλαιιαγεο θαη πειαηεηαθέο ζρέζεηο γεληθόηεξα. 45

46 ηελ επόκελε εηθόλα παξνπζηάδεηαη ε δηαζύλδεζε ρξήζηε πνπ αθνξά ηελ θαξηέια ηνπ Πειάηε θαηά ηελ εηζαγσγή.. Δηθόλα 5.2: Φόξκα εηζαγωγήο πειάηε Ο δηαρεηξηζηήο ηνπ ζπζηήκαηνο κπνξεί ζηελ ζπγθεθξηκέλε θόξκα λα θαηαρσξήζεη όια ηα ζηνηρεία ησλ πειαηώλ όπσο ην νλνκαηεπώλπκν, ζηνηρεία επηθνηλσλίαο θαη δηεύζπλζεο θαη νηθνλνκηθά ζηνηρεία. Η επόκελε δηαζύλδεζε ρξήζηε πεξηιακβάλεη ηε ιίζηα όισλ ησλ θαηαρσξεκέλσλ πειαηώλ θαη δίλεη ηε δπλαηόηεηα ζην ρξήζηε λα επηιέμεη θαη λα πξνβάιεη θάπνηνλ πειάηε ή λα επεμεξγαζηεί ηελ θαξηέια ηνπ. 46

47 Δηθόλα 5.3: Γηαζύλδεζε ρξήζηε ιίζηα πειαηώλ Δπηπξόζζεηα ζηελ αθόινπζε εηθόλα πεξηιακβάλεηαη ε θόξκα θαηαρώξεζεο εξγαζηώλ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ πειαηώλ. ε θάζε πειάηε ε επηρείξεζε κπνξεί λα θαηαρσξήζεη ηηο αληίζηνηρεο εξγαζίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο ζπλδηαιιαγέο ηνπο. Καηαρσξεί ηνλ ηύπν ηεο εξγαζίαο, ηα ζηάδηα εθηέιεζήο ηεο, ηελ εκεξνκελία παξαιάβήο, ην θόζηνο θαη ηελ εθηίκεζε ηεο εξγαζίαο. 47

48 Δηθόλα 5.4: Φόξκα εηζαγωγήο εξγαζηώλ εκαληηθή ιεηηνπξγία ηνπ CRM πνπ αλαπηύρζεθε είλαη ε δηαρείξηζε ησλ ζεκεηώζεσλ. Με βάζε ηε ρξήζε ηνπ εκεξνινγίνπ ν δηαρεηξηζηήο ηεο εθαξκνγήο κπνξεί λα απνζεθεύεη ηηο ππνρξεώζεηο θαη ηα ζεκαληηθά ξαληεβνύ ώζηε λα ηνπ παξέρεηαη ππελζύκηζε ηελ θαηάιιειε εκεξνκελία. ηελ επόκελε εηθόλα παξνπζηάδεηαη ε θόξκα ηνπ εκεξνινγίνπ κε ηηο θαηαρσξεκέλεο ζεκεηώζεηο. Η ζεκείσζε πεξηιακβάλεη ηνλ ηίηιν, ηελ πεξηγξαθή θαη ηνλ πειάηε πνπ απεπζύλεηαη. 48

49 Δηθόλα 5.5: Γηαρείξηζε ζεκεηώζεωλ Γηα ηελ εηζαγσγή λέαο ζεκείσζεο ππάξρεη ε νζόλε πνπ απεηθνλίδεηαη ζηελ επόκελε εηθόλα. Δηθόλα 5.6: Φόξκα εηζαγωγήο ζεκείωζεο 49

Πξνβνιή αηνκηθνύ πξνγξάκκαηνο καζεκάησλ ζε Android

Πξνβνιή αηνκηθνύ πξνγξάκκαηνο καζεκάησλ ζε Android ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Σ.Ε.Ι. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. Πηπρηαθή εξγαζία Πξνβνιή αηνκηθνύ πξνγξάκκαηνο καζεκάησλ ζε Android Σεο θνηηήηξηαο ΑΙΚΑΣΔΡΙΝΗ ΚΑΛΦΟΤΓΗ Δπηβιέπσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ σεδίαζη και Τλοποίηζη Web Mobile Application (E-shop) για Smartphones και Tablet-pc από

Διαβάστε περισσότερα

PyEmu: Έλαο πνιιαπιώλ-ρξήζεσλ πξνγξακκαηηδόκελνο IA-32 εμνκνησηήο

PyEmu: Έλαο πνιιαπιώλ-ρξήζεσλ πξνγξακκαηηδόκελνο IA-32 εμνκνησηήο PyEmu: Έλαο πνιιαπιώλ-ρξήζεσλ πξνγξακκαηηδόκελνο IA-32 εμνκνησηήο Cody Pierce TippingPoint DVLabs cpierce@tippingpoint.com 1 Εηζαγσγή Οη εμνκνησηέο ππάξρνπλ από ηόηε πνπ ηα ζύγρξνλα ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση του εργαλείου PyEmu στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Η χρήση του εργαλείου PyEmu στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Η χρήση του εργαλείου PyEmu στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Ταμπάκη Ειρήνη- Μαρία Φεβρουάριος 2014 Πεπιεσόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο

Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο Σρνιή Τερλνινγηθώλ Εθαξκνγώλ Τκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο Φαξσληηάθεο Γηώξγνο, 2213 Επηβιέπσλ θαζεγεηήο: Παπαδάθεο Νηθόιανο Ιαλνπάξηνο 2015 i

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΣΔΙ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ. Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ

ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΣΔΙ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ. Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ ΑΣΔΙ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάιπζε απαηηήζεωλ θαη ζρεδηαζκόο ελζύξκαηνπ δηθηύνπ θνξκνύ βαζηζκέλν ζε ηερλνινγία Cisco IPv4/IPv6. Παξακεηξνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σν ηειεπηθνηλσληαθό πξόηππν Gigabit Home Networking (G.hn) θαη ε εθαξκνγή ηνπ ζηελ Διιάδα Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Νηθόιανπ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Φ.Μ. 099324498, ΔΟΥ: Φ.Α.Ε.. Αθηνών

Α.Φ.Μ. 099324498, ΔΟΥ: Φ.Α.Ε.. Αθηνών : 210 82 59 313, : 210 82 17 486, : info@ctrust.gr, Url: www.ctrust.gr ειίδα 1 / 40 Πίνακας περιεχομένων Στοιχεία Επικοινωνίας Τοποθεσία... 3 Σκήκα Τπνζηήξημεο (Help Desk and Client Support)... 4 Εταιρικό

Διαβάστε περισσότερα

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο Πνιπηερλείν Κξήηεο Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Αλδξέαο Δ. σκαξάο Δμεηαζηηθή επηηξνπή Ησάλλεο

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ Καθηγητής κ. Α. Μανδήλας ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΠΔΡΙΔΥΌΜΔΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ

ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ Κεθάιαην 1 Βαζηθέο Αξρέο Αξρηηεθηνληθήο 1 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ 1.1... 2 1.2 Καηεγνξηνπνίεζε ησλ Αξρηηεθηνληθώλ... 4 1.4 Βαζηθή Γνκή... 10 1.5 Γιώζζα Μεραλήο... 15 1.6 Κύθινο απόθηεζεο-εθηέιεζεο εληνιώλ...

Διαβάστε περισσότερα

Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε

Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 1079 Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε Ε. Ζωγόπνπινο 1, Κ. Μπαγνπιή 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΔΠΑ. Αηγάιεσ, ezogo@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 ΜΑΘΗΗ ΜΔΧ ΥΔΓΙΑΜΟΤ http://neamathisi.com/learning-by-design/ ΟΓΗΓΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ Mary Kalantzis Bill Cope Δπηκέιεηα: Δπγελία Αξβαλίηε Edition 3 This

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑ ΤΣΗΜΑΣΑ CRM ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΤΠΟΘΕΕΙ ΣΗ ΕΠΙΣΤΧΙΑ ΣΟΤ : Η ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΣΗ Mercedes-Benz. Παυλίδης Γεώργιος

ΣΑ ΤΣΗΜΑΣΑ CRM ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΤΠΟΘΕΕΙ ΣΗ ΕΠΙΣΤΧΙΑ ΣΟΤ : Η ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΣΗ Mercedes-Benz. Παυλίδης Γεώργιος Διπλωματική Εργασία Κόλλια Ηλιάνα Κωσταράς Γεώργιος ΘΕΜΑ: ΣΑ ΤΣΗΜΑΣΑ CRM ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΤΠΟΘΕΕΙ ΣΗ ΕΠΙΣΤΧΙΑ ΣΟΤ : Η ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΣΗ Mercedes-Benz Επιβλζπων Καθηγητής και πρόεδρος του τμήματος Παυλίδης Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτςξη Εκπαιδεςτικού Οδηγού για το Android

Ανάπτςξη Εκπαιδεςτικού Οδηγού για το Android ΑΣΕΙ ΘΕΑΛΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Σμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΣΕ Ανάπτςξη Εκπαιδεςτικού Οδηγού για το Android ΠΣΤΧ ΙΑ ΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Νεόφυτος άββα T-2803 Επιβλέπων: ΛΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ

Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ Κωνζηανηούλαρ Κωνζηανηίνορ LEARNING COMMUNITY ΜΕΣΑΝΑΣΕ Ω ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΠΛΟΗΓΟΙ ΔΙΑΝΟΙΓΟΤΝ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΣΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Αρ. Ζργου: 504367-2009-LLP-DE-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΛΑΙΙΟΤ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΙΧΝΕΤΗ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΚΑΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗ Η ΑΠΕΙΛΩΝ ΣΟ ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΑΣΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΜΕ ΣΗΝ ΧΡΗΗ ΑΤΡΜΑΣΩΝ ΔΙΚΣΤΩΝ ΑΙΘΗΣΗΡΩΝ

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΛΑΙΙΟΤ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΙΧΝΕΤΗ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΚΑΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗ Η ΑΠΕΙΛΩΝ ΣΟ ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΑΣΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΜΕ ΣΗΝ ΧΡΗΗ ΑΤΡΜΑΣΩΝ ΔΙΚΣΤΩΝ ΑΙΘΗΣΗΡΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΙΑ ΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΣΤΩΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΛΑΙΙΟΤ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΙΧΝΕΤΗ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΚΑΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗ Η ΑΠΕΙΛΩΝ ΣΟ ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΑΣΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Κώζηαο Γαβξίιεο, Καζεγεηήο Μαζεκαηηθώλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο *www.geogebra.org ΤΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε

εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε θαη ελεκέξσζε... 6 2.1 Απαηηήζεηο ζπζηήκαηνο... 6 2.2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΡΗΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 23 ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ Η

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΡΗΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 23 ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ Η ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΡΗΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 23 ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ Η ΠΡΟΟΥΖ! Ζ δηαθίλεζε ηνπ παξόληνο ππνδείγκαηνο ζηνπο ππόινηπνπο ζπκθνηηεηέο ζαο κεηώλεη αηζζεηά ηε ρξεζηκόηεηα πνπ αληιείηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα

http://diagonismos2011.com

http://diagonismos2011.com http://diagonismos2011.com http://synedrio8.com ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «I TEACHER.GR» ISSN 1792 4146 ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ: Είλαη ην ειεθηξνληθό πεξηνδηθό γηα ηηο Τ.Π.Ε. θαη ηελ εθαξκνγή ηνπο ζηελ εθπαίδεπζε. Σπλέρεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΣΔΗΟΗΓΗΝ ΣΟΖΠΖΠ. Έθδνζε 1.0

ΔΓΣΔΗΟΗΓΗΝ ΣΟΖΠΖΠ. Έθδνζε 1.0 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ 1. ΔΗΠΑΓΥΓΖ... 4 2. ΑΘΔΛΡΗΘΝΞΝΗΖΠΖ... 4 3. ΚΔΛΝ ΞΙΝΖΓΖΠΖΠ... 6 4. ΡΔΘΚΖΟΗΥΠΖ... 8 4.1 ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΑ... 8 4.1.1 ΑΛΑΕΖΡΖΠΖ ΘΑΗ ΑΛΑΘΡΖΠΖ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΥΛ... 9 4.1.2 ΙΗΠΡΑ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΥΛ... 14 4.1.3 ΡΔΘΚΖΟΗΥΠΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Πειραμαηική διερεύνηζη καηακόρσθων θλεβών αρνηηικής άνωζης ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ:ΠΑΝΑΓΙΩΣΙΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΠ ΒΙΟΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΣΡΙΚΗ ΧΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ Δ Ι Π Λ Ω Μ Α Σ Ι Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α ΒΑΦΕΙΑΔΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ Οκαδνπνίεζε θαη Γηαρσξηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Αποδελτίωςη Πολιτιςτικών Γεγονότων και Εφαρμογή Android για την Προβολή τουσ

Αποδελτίωςη Πολιτιςτικών Γεγονότων και Εφαρμογή Android για την Προβολή τουσ ΑΣΕΙ ΘΕΑΛΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Σμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΣΕ Αποδελτίωςη Πολιτιςτικών Γεγονότων και Εφαρμογή Android για την Προβολή τουσ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Κωνςταντίνοσ Γουςόπουλοσ ΑΜ: Σ02298

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΣΧΝ ΠΡΑΚΣΟΡΧΝ Χ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΔΡΓΑΛΔΙΟ

Η ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΣΧΝ ΠΡΑΚΣΟΡΧΝ Χ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΔΡΓΑΛΔΙΟ Η ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΣΧΝ ΠΡΑΚΣΟΡΧΝ Χ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΔΡΓΑΛΔΙΟ Νικόλαος Ματσατσίνης, Δελιάς Παύλος Επγαζηήπιο Σςζηημάηυν Υποζηήπιξηρ Αποθάζευν Τμήμα Μησανικών Παπαγυγήρ & Διοίκηζηρ Πολςηεσνείο Κπήηηρ e-mail: {nikos,

Διαβάστε περισσότερα

2003 Ίδρυμα ECDL (The European Computer Driving Licence Foundation Ltd). All rights reserved Σελίδα 1 από 35

2003 Ίδρυμα ECDL (The European Computer Driving Licence Foundation Ltd). All rights reserved Σελίδα 1 από 35 2003 Ίδρυμα ECDL (The European Computer Driving Licence Foundation Ltd). All rights reserved Σελίδα 1 από 35 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΝΟΣΖΣΑ 1 - ΒΑΗΚΔ ΈΝΝΟΗΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ... 4 ΔΝΟΣΖΣΑ 2 - ΥΡΖΖ ΤΠΟΛΟΓΗΣΖ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ

Διαβάστε περισσότερα

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Πνεςμαηικά Γικαιώμαηα 2007 Ίδπςμα ECDL (ECDL Foundation www.ecdl.org) ια ηα δηθαηώκαηα είλαη θαηνρπξσκέλα. Καλέλα κέξνο απηνύ ηνπ εγγξάθνπ δελ κπνξεί λα αλαπαξαρζεί

Διαβάστε περισσότερα

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.»

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Α.Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ρνιή:.δ.τ.π. Σκήκα: Κνηλσληθήο Δξγαζίαο Πηπρηαθή Δξγαζία «Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Δπηκέιεηα

Διαβάστε περισσότερα