ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΓΩΓΗ. 1) του, κατοίκου.,. (συνοφειλέτης), 2) της, κατοίκου. (συνοφειλέτης) και. 3) του,.. (εγγυητής).

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΓΩΓΗ. 1) του, κατοίκου.,. (συνοφειλέτης), 2) της, κατοίκου. (συνοφειλέτης) και. 3) του,.. (εγγυητής)."

Transcript

1 ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΓΩΓΗ 1) του, κατοίκου.,. (συνοφειλέτης), 2) της, κατοίκου. (συνοφειλέτης) και 3) του,.. (εγγυητής). ΚΑΤΑ της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «..», που εδρεύει στην όπως νόμιμα εκπροσωπείται., Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ Ο πρώτος εξ ημών,, και η δεύτερη εξ ημών, Στις αρχές του έτους 2008, για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών της οικογένειάς μας, αναζητήσαμε τραπεζικό φορέα για να λάβουμε στεγαστικό δάνειο. Ήταν, μάλιστα, η πρώτη φορά που επρόκειτο να εμπλακούμε με τράπεζα για την ανάληψη δανείου και ήμασταν παντελώς άπειροι στο τομέα αυτό. Περί τα τέλη Φεβρουαρίου του έτους, απευθυνθήκαμε με την παρότρυνση ενός φιλικού μας προσώπου στην Τράπεζα με σκοπό να μας προτείνει μια συμφέρουσα λύση δανείου για την κάλυψη της στεγαστικής μας ανάγκης για αγορά κατοικίας ποσού περίπου ευρώ. Στο στάδιο, λοιπόν, αυτό και πριν την τελική επιλογή του δανείου που θα εξυπηρετούσε τις ανάγκες μας, οι υπάλληλοι της αντιδίκου.. σε συνάντηση αμφότερων στο υποκατάστημα της στην Θεσσαλονίκη μας παρουσίασαν τη λύση του δανείου σε ελβετικό φράγκο που προσέφερε εκείνη την περίοδο η Τράπεζα και το οποίο μας το παρουσίασαν ως το πλέον συμφέρον καθώς όπως μας τόνισαν εξασφάλιζε χαμηλό επιτόκιο, ήτοι αυτό του Libor, και ως εκ τούτου χαμηλότερη επιβάρυνση στη μηνιαία δόση σε σχέση με τα άλλα δάνεια. Ουδεμία άλλη παράμετρος ή κίνδυνος που υπέκρυπτε το εν λόγο είδος δανείου, δεν επισημάνθηκε και αμφότεροι επαναπαυθήκαμε στις διαβεβαιώσεις των υπαλλήλων της τράπεζας θα επωφελούμασταν από το επιτόκιο του 1 1

2 δανείου που μας πρότειναν, ήτοι το Libor. Σε κάθε δε περίπτωση, ουδέν λόγος συνέτρεχε για εμάς να συμβληθούμε στην εν λόγω σύμβαση δανείου σε ελβετικά φράγκα, αφού δεν διαθέταμε, ούτε επρόκειτο να αποκτήσουμε ποτέ, εισοδήματα σε ελβετικό φράγκο αλλά και ούτε και σκοπεύαμε να διοχετεύσουμε το ποσό του δανείσματος σε κάποια συναλλαγή σε ελβετικό φράγκο, ώστε να προκύψει για εμάς ανάγκη συναλλάγματος. Στα ανωτέρω δε όργανα της Τράπεζας ήταν γνωστό ότι δεν διαθέταμε εισοδήματα σε ελβετικό φράγκο, αφού τηρούσαν πλήρη στοιχεία της οικονομικής και περιουσιακής μας κατάστασης, καθώς και ότι σε κάθε περίπτωση θα εξοφλούσαμε το δάνειο που επρόκειτο να λάβουμε σε ευρώ. Παρόμοια προσφορά διαφημίζονταν από την Τράπεζα.. εκείνη την περίοδο και στην τηλεόραση με διαφημιστικά σποτ [ήτοι, ]. Συγχρόνως, συνιστούσε εντολή και καθοδήγηση των προσώπων που ασκούσαν διοικητικά καθήκοντα στην εν λόγω τράπεζα προς τους υφισταμένους τους σε όλα τα υποκαταστήματα να προβαίνουν σε ενημέρωση όλων των πελατών τους και να τους προσελκύουν να συμβληθούν στο νέο αυτό προϊόν, που λάνσαρε η Τράπεζα την περίοδο εκείνη. Την ίδια εκείνη χρονική περίοδο, οι περισσότερες ελληνικές Τράπεζες, προωθούσαν παρόμοιο τραπεζικό προϊόν, διατυμπανίζοντας το χαμηλό επιτόκιο του δανείου και παρασύροντας πλήθος καταναλωτών στη σύναψη συμβάσεων των δήθεν προνομιακών αυτών δανείων. Έχοντας λοιπόν, πλήρη εμπιστοσύνη σε έναν μεγάλο Τραπεζικό φορέα, όπως η Τράπεζα.. και σε συνάρτηση με όσα μας παρέστησαν οι υπάλληλοι της αντιδίκου, πειστήκαμε να συνεργαστούμε με την αντίδικο, με σαφή βούληση και πρόθεση να συμβληθούμε σε μια σύμβαση αμιγώς στεγαστικού δανείου. Μάλιστα, καλή τη πίστει και παρά το γεγονός ότι είχαμε ήδη συμφωνήσει για την εγγραφή προσημείωσης υποθήκης υπέρ της αντιδίκου στο ακίνητο που θα αγοράζαμε, ανταποκριθήκαμε και στο αίτημα αυτής για παροχή εγγύησης από πρόσωπο του συγγενικού μας περιβάλλοντος και συγκεκριμένα. Έτσι, λοιπόν, στις. στο υποκατάστημα. μεταξύ αφενός της Τράπεζας.. δια των υπαλλήλων της ενεργούντων στο όνομα και για λογαριασμό της, και αφετέρου α) του πρώτου εξ ημών,.., με την ιδιότητα του πρωτοφειλέτη, β) δεύτερης εξ ημών,.., με την ιδιότητα του πρωτοφειλέτη και γ) του τρίτου εξ ημών,.. συνήφθη η υπ αριθμ. Σύμβαση Στεγαστικού Δανείου (το περιεχόμενο της οποίας ήταν προδιατυπωμένο από την Τράπεζα ), δυνάμει της οποίας συνομολογήθηκε τοκοχρεωλυτικό στεγαστικό δάνειο ποσού. Ευρώ (..Ελβετικών Φράγκων), συνολικής διάρκειας 2 2

3 μηνών (.ετών) από την ημερομηνία της εφάπαξ εκταμίευσης του ποσού του δανείου, σύμφωνα με τους στη σύμβαση αναλυτικά αναφερόμενους όρους και συμφωνίες. Το ποσό του δανείου, συμφωνήθηκε να εκτοκίζεται..με σταθερό επιτόκιο LIBOR ανερχόμενο σε..ετησίως, ήτοι από έως..,και μετά την παρέλευση του ως άνω χρονικού διαστήματος, ήτοι από..και εφεξής, συμφωνήθηκε να εκτοκίζεται με κυμαινόμενο επιτόκιο LIBOR.. ημερών, πλέον περιθωρίου.και εισφοράς του ν.. Σκοπός του ανωτέρου δανείου ήταν η αγορά και η επισκευή πρώτης κατοικίας, όπως αναφέρεται ρητά στη σύμβαση. Βασική προϋπόθεση για τη χορήγηση σε εμάς του στεγαστικού δανείου, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, ήταν η πλήρης εξασφάλιση της απαίτησης της αντιδίκου από την ως άνω Σύμβαση Δανείου εκ ευρώ ,98 ( ,92 Ελβετικά Φράγκα) με προσημείωση υποθήκης επί ακινήτου που θα αγοράζαμε, και μάλιστα για ποσό 120% επί του χορηγηθέντος δανείου, ήτοι ποσού των ,63 Ευρώ [ ,20 ελβετικά φράγκα με ισοτιμία 1,61] κατά την ημέρα εγγραφής στο Υποθηκοφυλακείο. Η αντίδικος ήλεγξε με μηχανικό δικό της, πριν την εγγραφή της προσημείωσης, ότι η αξία του εν λόγω ακινήτου ανερχόταν στο ποσό των ,63 Ευρώ, ποσό, το οποίο θα κάλυπτε πλήρως την απαίτηση της Τράπεζας, σύμφωνα με τον όρο της ως άνω Σύμβασης Στεγαστικού Δανείου. Για τη σύμβαση αυτή, είχε δημιουργηθεί σε εμάς η εντύπωση ότι αποτελούσε ένα κοινό στεγαστικό δάνειο που ανταποκρίνονταν στο προφίλ μας ως άπειρων καταναλωτών, βάσει του οποίου η Τράπεζα θα μας χορηγούσε το ποσό των ,98 Ευρώ για την κάλυψη της στεγαστικής μας ανάγκης, με επιτόκιο 2,77% (LIBOR). H δε μηνιαία τοκοχρεωλυτική δόση όπως την υπολόγισαν οι ως άνω υπάλληλοι της αντιδίκου θα ανερχόταν στο ποσό των 550,00 Ευρώ, πλέον ασφαλίστρων. Ποσό το οποίο θα μπορούσαμε να καταβάλουμε με βάσει τα εισοδήματά μας. Ειδικότερα, το κείμενο της ανωτέρω σύμβασης με τους εκεί αναφερόμενους όρους και συμφωνίες και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, παρατίθεται επί λέξει κατωτέρω: [ΣΚΑΝΑΡΙΣΜΕΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ] 3 3

4 Στις εκταμιεύτηκε το ποσό των εκατόν είκοσι επτά χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα τεσσάρων ευρώ και ενενήντα οκτώ λεπτών ( ,98 ), και μεταβιβάσθηκε σε εμάς η κυριότητα του ποσού αυτού, με πίστωση του υπ αρ. κοινού καταθετικού των δύο πρώτων εξ ημών λογαριασμού ταμιευτηρίου τηρούμενου σε νόμισμα ευρώ που τηρούνταν στην ανωτέρω τράπεζα. Ο ανωτέρω λογαριασμός αποτέλεσε και αποτελεί τον μοναδικό λογαριασμό εξυπηρέτησης του ανωτέρω δανείου στον οποίο γίνονταν οι επιμέρους καταβολές των δόσεων μέχρι και σήμερα, ενώ το παραπάνω ποσό των ,98 Ευρώ αποτελεί και το μοναδικό ποσό που μας μεταβιβάστηκε κατά κυριότητα από την αντίδικο εν είδει παραχώρησης δανείσματος, χωρίς ποτέ να γίνει μεταβίβαση και εμείς να λάβουμε από την αντίδικο κανένα ποσό συναλλάγματος. Από τον επόμενο κιόλας μήνα, ήτοι από τον Μάιο του έτους 2008, ξεκινήσαμε να πληρώνουμε κατά τους όρους της συμφωνίας μας και τακτικά τις τοκοχρεωλυτικές δόσεις του στεγαστικού μας δανείου, στις οποίες συμπεριλαμβανόταν μέρος του κεφαλαίου του δανείου των ,98 ευρώ και μέρος των τόκων επί του κεφαλαίου αυτού, καταθέτοντας τα αντίστοιχα ποσά στον ως άνω υπ αριθμ.. λογαριασμό εξυπηρέτησης του δανείου μας. Το ποσό της μηνιαίας μας δόσης ανερχόταν τον Μάιο του 2008 στο ποσό των 574,57 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένων και των ασφαλίστρων). Στο ποσό δε αυτό, με μικρές αποκλίσεις, κινήθηκε η μηνιαία δόση μας καθ όλη τη διάρκεια του έτους Στις αρχές του έτους 2009 και συγκεκριμένα, τον Ιανουάριο 2009, η μηνιαία μας δόση ανήλθε στο συνολικό ποσό των 612,25 Ευρώ -ποσό το οποίο αποτέλεσε και τον μέσο όρο της δόσης μας καθ όλη τη διάρκεια του και τον Δεκέμβριο 2009 η δόση μας ανερχόταν στο συνολικό ποσό των 622,75 Ευρώ. Τον Μάιο του έτους 2010, και ενώ πλέον, το δάνειό μας εκτοκιζόταν με κυμαινόμενο επιτόκιο, η μηνιαία δόση μας ανερχόταν στο ποσό των 557,66 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένων των ασφαλίστρων), ενώ τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους εκτινάχθηκε στο συνολικό ποσό των 641,62 Ευρώ. Έκτοτε, οι δόσεις του δανείου μας αυξάνονταν συνεχώς, με αποτέλεσμα να αρχίσουμε να ανησυχούμε, πιστεύοντας ότι το κυμαινόμενο επιτόκιο ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Έτσι, απευθυνθήκαμε στους υπαλλήλους της αντιδίκου για να διαπιστώσουμε τι συμβαίνει, για ποιον λόγο αυξήθηκαν οι δόσεις μας. Δεν λάβαμε ποτέ καμία ουσιαστική απάντηση από τους υπαλλήλους της 4 4

5 αντιδίκου, οι οποίοι απλώς μας καθησύχαζαν, λέγοντάς μας ότι είναι κάτι προσωρινό. Καλή τη πίστει και έχοντας πλήρη εμπιστοσύνη στην αντίδικο (μέχρι τότε), επαναπαυόμασταν σε όσα μας έλεγαν οι υπάλληλοι της και παρά τις ανησυχίες μας, συνεχίζαμε να εξυπηρετούμε κανονικά τις δόσεις του δανείου μας, καθ όσον τα μέχρι τότε τα οικονομικά μας, μας το επέτρεπαν. Μέχρι και τα μέσα του έτους 2011 όλες οι μηνιαίες δόσεις καταβάλλονταν χωρίς καμία απολύτως καθυστέρηση, πιστεύοντας ότι το άληκτο κεφάλαιο του δανείου μας μειώνεται σταδιακά με την καταβολή των τοκοχρεωλυτικών δόσεων κάθε μήνα. Δεδομένου ότι δεν είχαμε υπόψη μας και δεν γνωρίζαμε το ενδεχόμενο επέλευσης κάποιου γεγονότος δυνάμενου να επηρεάσει το ύψος της οφειλής μας, όπως η αλλαγή συναλλαγματικής ισοτιμίας, είχε εύλογα δημιουργηθεί η εντύπωση σε εμάς ότι το ποσό του δανείου που βλέπαμε να απομειώνεται σε ελβετικά φράγκα, όπως αποτυπώνονταν στα εκάστοτε μηνιαία ενημερωτικά που μας έστελνε η τράπεζα, απομειώνονταν και το ισάξιο οφειλόμενο σε ευρώ, χωρίς να μπορούμε να αντιληφθούμε την συνδρομή κάποιου παράγοντα που να ανατρέπει την εύλογη αυτή σκέψη μας. Δεν είχαμε κανέναν άλλο λόγο, άλλωστε, να σκεφτούμε κάτι διαφορετικό, καθόσον είναι απολύτως λογικό κατόπιν συνεχών καταβολών το ποσό του υπολοίπου του δανείου μας αποκλειστικά και μόνο να μειώνεται ΚΑΙ ΟΧΙ ΝΑ ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ!!!! Η βεβαιότητα μας αυτή ήταν και άμεση απόρροια του γεγονότος ότι τόσο κατά τη σύναψη της επίδικης σύμβασης, όσο και κατά την μετέπειτα λειτουργία αυτής, οι υπάλληλοι της που ενεργούσαν για λογαριασμό της ουδέποτε μας διασαφήνισαν ότι με βάση το δάνειο που μας πρότειναν, η οφειλή μας (όπως μάθαμε αργότερα) θα προσδιοριζόταν σε συνάλλαγμα. Ουδέποτε δε μας εξέθεσαν το επερχόμενο/ενδεχόμενο κίνδυνο ανατροπής των συναλλαγματικών ισοτιμιών κατά επόμενα 30 χρόνια που ήταν η διάρκεια αποπληρωμής του δανείου καθώς και των επιπτώσεων αυτής τόσο στη μηνιαία δόση όσο και στο υπόλοιπο του αλήκτου κεφαλαίου του δανείου μας και τη διαμόρφωση της οφειλής μας. Ιδίως δε ουδέποτε κατέστη αντικείμενο ενημέρωσής μας το γεγονός ότι η σύμβαση δανείου στην οποία μας παρέσυραν συνεπάγονταν την επίρριψη του συναλλαγματικού κινδύνου σε εμάς, γεγονός που είχε αρνητικές συνέπειες και επηρέαζε ουσιωδώς την αποπληρωμή των οφειλών μας απέναντι στην αντίδικο καθώς στο κόστος του δανείου μας περιλαμβάνονταν και η ζημία από αλλαγές στην συναλλαγματική ισοτιμία. 5 5

6 Ο συναλλαγματικός κίνδυνος, όπως ονομάζεται, δεν ήταν δυνατό να γίνει αντιληπτός σε εμάς μιας και όχι μόνο ποτέ δεν μας εξετέθη από την αρχή αλλά και μετέπειτα ουδέποτε η Τράπεζα μας ενημέρωσε για τις διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών και το πώς διαμορφώνονταν κάθε φορά η οφειλή μας με βάση αυτές. Από τα ενημερωτικά που μας αποστέλλονταν εξέλειπε κάθε αναφορά στην εκάστοτε τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία καθώς και στο εκάστοτε υπόλοιπο του δανείου μας σε ευρώ, ώστε για εμάς να είναι αδύνατο να αντιληφθούμε ότι κατά την διάρκεια εξυπηρέτησης του δανείου μας είχε εμφιλοχωρήσει σημαντικού μεγέθους ανατροπή στην ισοτιμία των δύο νομισμάτων και τις συνέπειες της για εμάς, ήτοι την εκτόξευση της οφειλής μας σε απίθανα υψηλά επίπεδα, αντίθετα, μάλιστα, βλέποντας το άληκτο κεφάλαιο μας σε Ελβετικά Φράγκα να μειώνεται, είχαμε την ακράδαντη πεποίθηση ότι μειωνόταν και σε Ευρώ. Τουναντίον, οι υπάλληλοι της αντιδίκου μας παρέστησαν ότι το δάνειο που μας πρότειναν ότι θα είναι συμφέρον για εμάς λόγω του χαμηλού επιτοκίου και αυτός ήταν και ο μοναδικός λόγος που επιλέξαμε την Τράπεζα και το συγκεκριμένο στεγαστικό δάνειο.. Εξάλλου, εμείς δεν επιδιώκαμε κάτι άλλο πλην της σύναψης στεγαστικού δανείου και της εκταμίευσης συγκεκριμένου ποσού, το οποίο χρειάζονταν οι δύο πρώτοι εξ ημών για την αποπληρωμή του τιμήματος της ανωτέρω αναφερόμενης αγοραπωλησίας. Γνωρίζαμε δε, ότι το συγκεκριμένο αυτό ποσό των ,98 ευρώ που λάβαμε οι δύο πρώτοι εξ ημών, και το οποίο αφορά την υπό κρίση σύμβαση στεγαστικού δανείου, θα επιστρέφαμε εντόκως στην αντίδικο κατά την διάρκεια των επόμενων 30 ετών. Στο σημείο αυτό σημειώνουμε ότι δεν ενημερωθήκαμε ουδέποτε, ούτε μας προτάθηκε κανένα πρόγραμμα αντιστάθμισης του συναλλαγματικού κινδύνου, καθόσον όσο μάθαμε πρόσφατα η αντίδικος δεν είχε τέτοιο πρόγραμμα και κανένας δανειολήπτης από αυτή την Τράπεζα, είχε φυσικά προσχωρήσει σε τέτοιο πρόγραμμα!!!! Βέβαια αν μας πρότεινε τέτοιο πρόγραμμα ασφάλισης του συναλλαγματικού κινδύνου, θα δημιουργούνταν σε εμάς υποψίες και προφανώς θα αντιλαμβανόμασταν ότι κάτι δεν πάει καλά, θα κάναμε περαιτέρω ερωτήσεις και σίγουρα αν αντιλαμβανόμασταν περί τίνος επρόκειτο, ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΘΑ ΠΡΟΣΧΩΡΟΥΣΑΜΕ ΣΕ ΜΙΑ ΤΕΤΟΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις , στα πλαίσια της ανερχόμενης, εκείνη την περίοδο, οικονομικής κρίσης, που μείωνε σιγά - σιγά τα εισοδήματά μας και ενώ βλέπαμε διαρκώς τις δόσεις του δανείου μας να αυξάνονται, με αποκορύφωμα την μηνιαία τοκοχρεωλυτική δόση του Ιουλίου 2011, η οποία ανερχόταν συνολικά στο ποσό των 700,38Ευρώ!!, μη μπορώντας 6 6

7 πλέον να ανταπεξέλθουμε, αιτηθήκαμε τη ρύθμιση του δανείου μας, με αποκλειστικό σκοπό να μειωθεί η μηνιαία δόση του δανείου μας, ώστε να είμαστε σε θέση να εξυπηρετούμε το δάνειό μας. Κατόπιν τούτων, υπεγράφη μεταξύ της Τράπεζας, διά των υπαλλήλων της κ.., και ημών η υπ αριθμ..πρόσθετη Πράξη Σύμβασης Στεγαστικού Δανείου, δυνάμει της οποίας συμφωνήθηκε σύμφωνα με το όρο. αυτής ότι «Ο οφειλέτης θα καταβάλει ποσοστό 50% του ποσού εκάστης εκ των 12 αμέσως επόμενων τοκοχρεωλυτικών δόσεων αρχής γενομένης από ». Με τον τρόπο αυτό, η μηνιαία δόση του δανείου μας, ανέρχετο, πλέον, τον Δεκέμβριο 2011 στο ποσό των 355,53 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένων και των ασφαλίστρων) και στα επίπεδα αυτά διακυμάνθηκε καθ όλη την διάρκεια των 12 μηνών της ρύθμισης, ήτοι μέχρι και τον Νοέμβριο του Μέχρι τότε (με μικρές καθυστερήσεις λόγω της εισοδηματικής μας στενότητας εξαιτίας απρόβλεπτων γεγονότων συνεπεία της οικονομικής κρίσης) καταβάλλαμε κανονικά τις δόσεις του δανείου μας, όπως ρυθμίστηκαν κατά τα ανωτέρω, και πάντα σε ευρώ. Και πάλι κατά την συνάντηση αυτή ΟΥΔΕΝ ΕΙΠΩΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΛΗΚΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ. Μετά την λήξη του 12μήνου της ρύθμισης, η δόση μας ανήλθε και πάλι τον Δεκέμβριο του 2012, στο ποσό των 666,24 Ευρώ. Έκτοτε και δεδομένου ότι τα εισοδήματα μας εξακολουθούσαν μειώνονται ραγδαία, συνεχίζαμε να αδυνατούμε να ανταπεξέλθουμε στις υπέρογκα ποσά που μας χρέωνε η αντίδικος, καθυστερούσαμε κάποιες δόσεις και αρχίσαμε να προβληματιζόμαστε έντονα για το τι θα κάνουμε με το δάνειό μας και πώς θα μπορούμε να το εξυπηρετήσουμε πλέον. Θεωρούσαμε δε ότι μετά από συνεχείς μηνιαίες καταβολές από το έτος 2008 έως και τότε (Δεκέμβριος 2012), το άληκτο κεφάλαιο του δανείου μας θα είχε μειωθεί σημαντικά. Ειδικότερα, θεωρούσαμε, ότι καθώς μέχρι τότε είχαμε ήδη καταβάλει στην Τράπεζα προς εξόφληση του δανείου το συνολικό ποσό των ,70 ευρώ (κεφάλαιο + τόκους), πλέον ασφαλίστρων, και σε συνδυασμό με τις βεβαιώσεις τόκων που μας χορηγούσε η αντίδικος για φορολογική χρήση από το έτος , το υπόλοιπο του αλήκτου κεφαλαίου μας θα ανερχόταν περίπου στο ποσό των ,82 Ευρώ και δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε, γιατί έχουμε τόσο μεγάλη δόση. 7 7

8 Προς μεγάλη μας έκπληξη, ένα μήνα περίπου αργότερα, δηλαδή τον Ιανουάριο του 2013, η αντίδικος μας έστειλε την από επιστολή ενημέρωσης για καθυστέρηση τριών (3) μηνιαίων τοκοχρεωλυτικών δόσεων του δανείου μας, όπου στην ως άνω επιστολή, για πρώτη φορά μας ενημέρωσαν για το υπόλοιπο αλήκτου κεφαλαίου σε νόμισμα Ευρώ, και το οποίο ανερχόταν στο ποσό των ,63 ευρώ. Βρεθήκαμε, λοιπόν, ενώπιον του αναπάντεχου και διόλου μη αναμενόμενου, απρόσμενου για εμάς γεγονότος, ότι ενώ το αρχικό συνολικό ποσό δανείου, που είχαμε λάβει οι δύο πρώτοι εξ ημών από την αντίδικο ανέρχονταν σε ,98 ευρώ, το υπόλοιπο άληκτου κεφαλαίου του δανείου μας είχε εκτιναχτεί την στα ,63 ευρώ, παρά το ότι ήδη είχαμε καταβάλλει μέχρι τις το ποσό των ,16 ευρώ για αποπληρωμή κεφαλαίου εκ ευρώ ,98 (βλ. βεβαιώσεις τόκων που μας χορηγεί η Τράπεζα και αποτελούν ομολογία αυτής). Το γεγονός αυτό προκάλεσε σε εμάς έκπληξη, μιας και ήταν αδύνατο να αντιληφθούμε το πώς ήταν δυνατόν νόμιμα η οφειλή μας να είχε αυξηθεί αντί να μειώνεται!!!! ΠΩΣ, ΛΟΙΠΟΝ, ΗΤΑΝ ΔΥΝΑΤΟΝ, ΤΟ 2008 ΝΑ ΕΙΧΑΜΕ ΔΑΝΕΙΣΘΕΙ ,98 ΕΥΡΩ, ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΤΑΒΑΛΕΙ ΣΥΝΕΧΩΣ ΚΑΙ ΑΔΙΑΛΛΕΙΠΤΩΣ ΓΙΑ 4,5 ΧΡΟΝΙΑ ΓΙΑ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΩΣ ΑΝΩ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΠΕΡΙΠΟΥ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ ,16 ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΥΜΕ ΩΣ ΑΛΗΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΑΥΤΟΥ ΠΟΣΟ ΤΩΝ ,63 ευρώ!!!???, ΗΤΟΙ ΠΟΣΟ ΚΑΤΑ ,65 ΕΥΡΩ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΔΑΝΕΙΣΤΗΚΑΜΕ!!???? Τότε αντιληφθήκαμε για πρώτη φορά ότι κάτι περίεργο συμβαίνει με το κεφάλαιο του δανείου μας και αρχίσαμε να διερευνούμε την κατάσταση. Παράλληλα, διαμαρτυρηθήκαμε έντονα στους υπαλλήλους της Τράπεζας, ζητήσαμε εξηγήσεις και φυσικά, ΑΡΝΗΘΗΚΑΜΕ ΤΟ ΩΣ ΑΝΩ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΔΑΝΕΙΟΥ. Παρά τις συνεχείς διαμαρτυρίες μας και οχλήσεις, η αντίδικος συστηματικά, αρνείτο να μας εξηγήσει το τι συμβαίνει και έτσι αναγκαστήκαμε να καταφύγουμε σε ειδικούς χρηματοοικονομικούς συμβούλους, προκειμένου να καταλάβουμε τι γίνεται με το δάνειό μας. Με την συνδρομή των ειδικών αυτών συμβούλων, βρεθήκαμε έκπληκτοι ενώπιον του γεγονότος ότι η αντίδικος Τράπεζα υπολόγιζε την οφειλή μας σε νόμισμα ελβετικού φράγκου και συγκεκριμένα με βάση το ποσό των ,92 ελβετικών φράγκων, και όχι 8 8

9 με βάση το ποσό των ,98 Ευρώ, το οποίο εκταμιεύτηκε και μεταβιβάσθηκε σε εμάς η κυριότητα του ποσού αυτού, όπως εύλογα πιστεύαμε μέχρι τότε. Στην πραγματικότητα, με την παράσυρσή μας στην υπογραφή της από σύμβασης είχαμε εμπλακεί σε μια σύμβαση που διέφερε ουσιωδώς από τη σύμβαση στεγαστικού δανείου που πραγματικά επιθυμούσαμε, ήταν πλήρως αδιαφανής, προέβλεπε ακατανοήτους και εξωφρενικούς όρους για εμάς, μας επέρριπτε αθέμιτους και άγνωστους για εμάς κινδύνους και ήταν αδύνατο να αντιληφθούμε τη λειτουργία της. Απομακρύνονταν δε κατά πολύ από την αληθινή μας πρόθεση που ήταν ο δανεισμός για αγορά και επισκευή κατοικίας και δη στο νόμισμα στο οποίο διαθέταμε εισοδήματα, ήτοι το ευρώ και ήταν δυνατό να αποπληρώσουμε. Αποτελούσε δε το απαιτούμενο κάλυμμα, ώστε η αντίδικος να ενεργεί αυθαίρετες πράξεις για λογαριασμό μας και να συνεχίζει μέχρι και σήμερα τις επιμέρους πράξεις εξαπάτησής μας. Τα παραπάνω και κυρίως το μέρος που αφορά τον επιρριπτόμενο πλέον σε εμάς κίνδυνο αλλαγής των συναλλαγματικών ισοτιμιών ουδέποτε αποτέλεσαν αντικείμενο ενημέρωσης μας, ως όφειλε συμβεί, ώστε η σύναψη της επίδικης σύμβασης να πλήττεται από πλήρη αδιαφάνεια και έλλειψη προστασίας μας. Κατόπιν τούτων, στις αποστείλαμε στην αντίδικο σχετική επιστολή - εξώδικο διαμαρτυρία διαμαρτυρόμενη για εκτίναξη της οφειλής μας, με την οποία αρνούμασταν νομίμως κάθε οφειλή μας, όπως αυτή ορίζεται από την Τράπεζα, επικαλούμενοι σε κάθε περίπτωση το παράνομο αυτής. [ΕΞΩΔΙΚΟ] Επί της ως άνω εξωδίκου επιστολής- διαμαρτυρίας μας, η αντίδικος μας έστειλε την από επιστολή της στην οποία επισύναψε απλώς α) αντίγραφο της με αριθμό σύμβασης στεγαστικού δανείου, β) αντίγραφα των επιστολών υπενθύμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών προς εμάς και γ) την καρτέλα του δανείου μας, αποφεύγοντας, εντέχνως, να απαντήσει επί της ουσίας και κυρίως αποφεύγοντας έστω και καθυστερημένα να μας ενημερώσει για την πραγματική φύση της συναλλαγής στην οποία μας παρέσυρε, τις συνέπειες της και τυχόν τρόπους προστασίας μας. Τρεις μήνες αργότερα, και συγκεκριμένα τον Ιούνιο του έτους 2013 και μετά από επανειλημμένες προφορικές και έγγραφες αιτήσεις μας στο κατάστημα της αντιδίκου, και παραλαβή τελικά των αντιγράφων της κίνησης όλων των λογαριασμών που 9 9

10 τηρούσε η Τράπεζα, διαπιστώσαμε και την ύπαρξη του με αριθμ. καταθετικού λογαριασμού συναλλάγματος στο όνομα των δύο πρώτων εξ ημών, μέσω του οποίου παριστάνεται αναληθώς να εξυπηρετούνταν το δάνειό μας σε ελβετικό φράγκο. Την ύπαρξη αυτού του λογαριασμού εμείς την αγνοούσαμε πλήρως μια και η αντίδικος δεν μας διέθεσε καν σχετικό βιβλιάριο και ουδέποτε προβήκαμε σε οποιαδήποτε ενέργεια κίνησής του και φυσικά, ουδέποτε λάβαμε από την αντίδικο αυτούσιο συνάλλαγμα ή δεν δώσαμε εντολή στην αντίδικο για οποιαδήποτε πράξη συναλλάγματος. Η αποπληρωμή του δανείου των ,98 ευρώ που λάβαμε οι δύο πρώτοι εξ ημών την δυνάμει της υπ αριθμ.. σύμβασης, που είναι το μόνο ποσό που εκταμιεύθηκε σε εμάς και το οποίο αναγνωρίζουμε ως αληθές και νόμιμο, γίνονταν αποκλειστικά μέσω του καταθετικού λογαριασμού μας ταμιευτηρίου σε ευρώ. Η ύπαρξη του καταθετικού λογαριασμού μας σε συνάλλαγμα και η αυθαίρετη κίνηση του μας αποκρύπτονταν εντέχνως και σκόπιμα, ώστε να συγκαλύπτεται ο παράνομος και αυθαίρετος τρόπος εξυπηρέτησης του δανείου μας και η διενέργεια αυθαίρετων πράξεων για λογαριασμό μας. Αυτό που συνέβαινε στην πραγματικότητα ήταν, ότι με κάθε καταβολή της δόσης μας σε ευρώ η αντίδικος προέβαινε για λογαριασμό μας σε εικονική πράξη αγοράς συναλλάγματος ελβετικών φράγκων ισόποσου με το ύψος της εκάστοτε δόσης του δανείου μας και εν συνεχεία προέβαινε σε εικονική καταβολή του ποσού αυτού στον άγνωστο για εμάς λογαριασμό μας σε ελβετικά φράγκα. Τις εκάστοτε αυτές πράξεις αγοράς συναλλάγματος ουδέποτε εκτελούσε στην πραγματικότητα και η καταχώρηση τους ήταν μόνο λογιστική και εικονική. Παραταύτα, μας χρέωνε κανονικά για τις αυθαίρετες αυτές πράξεις και μάλιστα κεκαλυμμένα υπό τον εμφαινόμενο όρο στο βιβλιάριο μας σε ευρώ «ΛΠΚ». Όλα τα παραπάνω συνιστούν επιμέρους σκόπιμες πράξεις και αθέμιτες αποκρύψεις των οργάνων της αντιδίκου με στόχο αφενός να μεθοδευθεί ανύπαρκτη και παράνομη οφειλή σε βάρος μας, να δημιουργηθεί μια νομιμοφανής κατάσταση προς τούτο και σε κάθε περίπτωση να συγκαλυφθεί η εξαπάτηση μας και η διενέργεια παράνομων και αυθαίρετων ενεργειών σε βάρος μας, ώστε να διατηρείται η πλάνη μας και να αδρανοποιείται κάθε αντίδρασή μας. Με σκοπό τη διατήρηση της πλάνης μας, η αντίδικος παρά το γεγονός ότι η ίδια υπολογίζει την οφειλή μας σε νόμισμα ελβετικού φράγκου και συγκεκριμένα, στο κάθε φορά ισάξιο αυτού σε ευρώ με βάση την τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία και θεωρεί ότι το δανεισθέν σε εμάς κεφάλαιο

11 είναι αυτό των ,92 ελβετικών φράγκων συνεχίζει μέχρι και σήμερα να παραδίδει σε εμάς επίσημες βεβαιώσεις τόκων επί των οποίων αναγράφεται ότι μας χορηγήθηκε στεγαστικό δάνειο ύψους ,98 ευρώ και μάλιστα το ποσό αυτό εμφανίζεται σταθερό σε κάθε έγγραφο βεβαίωσης τόκου. Οι ως άνω ανακριβείς βεβαιώσεις τόκων συνετέλεσαν καίρια στο να μην αντιληφθούμε οτιδήποτε σχετικά με το γεγονός ότι στην σύμβαση δανείου που συνήψαμε με την αντίδικο ουσιώδης όρος ήταν η συνάρτηση της οφειλής μας με τη ισοτιμία ευρώ - ελβετικού φράγκου με τρόπο ώστε κάθε αλλαγή σε αυτήν να επιδρά στο ύψος της οφειλής μας και δη στον υπολογισμό του κεφαλαίου του δανείου μας και ότι ο συναλλαγματικός κίνδυνος να επιρρίπτονταν σε εμάς, καθώς και στο να διατηρηθεί η πλάνη μας σχετικά με τις δυσμενείς έννομες συνέπειες τις επίμαχης σύμβασης δανείου έως και σήμερα. Έτσι, η εξαπάτησή μας συνεχίζονταν και διατηρούνταν σε εμάς η εντύπωση ότι το κεφάλαιο του δανείου μας συνεχίζει να είναι ,98 ευρώ και επί τη βάση αυτού θα διαμορφώνεται η οφειλή μας. Ούτε που μπορούσαμε να φανταστούμε ότι το κεφάλαιο του δανείου μας είχε καταστεί ένα μεταβλητό ποσό με βάση μια άγνωστη για εμάς ισοτιμία, όπως και συνέβαινε στην πραγματικότητα. Με σκοπό τη συγκάλυψη της εξαπάτησής μας και την απόκρυψη των παράνομων ενεργειών που τελούνταν σε βάρος μας και κυρίως της ζημίας μας, οι υπάλληλοι της Τράπεζας.., κατά ρητή, προφανώς, εντολή της Διοίκησης αυτής, συνέχιζαν να μας εξαπατούν με το να μας αποστέλλουν από το έτος 2008 μέχρι και σήμερα βεβαιώσεις τόκων και κεφαλαίου στις οποίες αναγράφεται ότι μας χορηγήθηκε στεγαστικό δάνειο ύψους ,98 ευρώ και μάλιστα το ποσό αυτό εμφανίζεται σταθερό σε κάθε έγγραφο βεβαίωσης τόκου. Τα ως άνω ρητά αναγράφονται στα κείμενα των χορηγηθέντων βεβαιώσεων τόκων προς φορολογική χρήση από το έτος , τις οποίες έχουμε προσκομίσει (μαζί με τις φορολογικές μας δηλώσεις και τα αντίστοιχα έτη) στην αρμόδια Δ.Ο.Υ και τις οποίες θεωρούσαμε και θεωρούμε αληθείς και ομολογημένο το περιεχόμενο αυτών από την αντίδικο και οι οποίες έχουν επί λέξει ως εξής: [ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΤΟΚΩΝ] Ήτοι από τις ανωτέρω βεβαιώσεις τα καταβληθέντα ποσά έχουν ως εξής: Εκταμιευθέν Κεφάλαιο ,98 Ευρώ ( )

12 Καταβληθέντα Ποσά προς ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ του ως άνω δανείου, σύμφωνα με τις Βεβαιώσεις Τόκων και Κεφαλαίου της Τράπεζας ( έτη ). ETOΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΟΚΟΙ ΤΟΚΟΙ υπερ. ΣΥΝΟΛΙΚΑ , ,57 0, , , ,28 0, , , ,70 0, , , ,16 5, , , ,83 11, , ,98 865,73 40, ,21 ΣΥΝΟΛΟ: , ,27 57, ,91 Από τις ως άνω βεβαιώσεις προκύπτει: Πρώτον, μας χορηγήθηκε στεγαστικό δάνειο ύψους ,98 ευρώ και μάλιστα το ποσό αυτό εμφανίζεται σταθερό σε κάθε έγγραφο βεβαίωσης τόκου, Δεύτερον, ότι μέχρι σήμερα έχουμε καταβάλει για εξόφληση στεγαστικού δανείου ποσού εκ ευρώ ,98 από το 2008 έως και την , (δεδομένου ότι τα ως άνω αποτελούν όλες τις καταβολές που έχουν γίνει από εμάς έως και το κλείσιμο του λογαριασμού), συνολικά α) ποσό ,14 Ευρώ για εξόφληση κεφαλαίου δανείου, β) ποσό ,77 ευρώ για τόκους (13.422,27 Ευρώ τόκοι + 57,50 Ευρώ τόκοι υπερ.= ,77 Ευρώ). Τρίτον, ότι το υπόλοιπο του άληκτου κεφαλαίου μας, ανέρχεται σήμερα στο ποσό των ,84 Ευρώ. Ειδικότερα, βάσει των ως άνω βεβαιώσεων α) το σύνολο καταβληθέντος κεφαλαίου και τόκων από εμάς ανέρχεται στο συνολικό ποσό των ,91 Ευρώ το οποίο αναλύεται σε (15.555,14 Ευρώ κεφάλαιο δανείου ,77 Ευρώ τόκοι) και β) το υπόλοιπο του άληκτου κεφαλαίου μας, ανέρχεται σήμερα στο ποσό των ,84 Ευρώ το οποίο συνάγεται κάνοντας την αφαίρεση από το εκταμιευθέν κεφάλαιο δανείου των ,98 του καταβληθέντος από εμάς κεφαλαίου των ,14 Ευρώ =

13 ,84 Ευρώ εναπομείναν άληκτο κεφάλαιο, σύμφωνα με την έγγραφη ομολογία της Τράπεζας και Τέταρτον, ότι υπάρχει αναντιστοιχία των ποσών, μεταξύ των βεβαιωθέντων στις ως άνω βεβαιώσεις από τη μία και της καρτέλας κίνησης του δήθεν δανείου σε ελβετικά φράγκα και της καταγγελίας του δανείου από την άλλη. Είναι σαφές ότι το πράγματι χορηγηθέν ποσό δανείου που λάβαμε είναι αποκλειστικά και μόνο το ποσό των ,98 ευρώ. Βρίσκεται, όμως, σε πλήρη αναντιστοιχία και αντίφαση με όσα αναγράφονται στην καρτέλα δανείου που τηρεί η Τράπεζα και όσα ρητά δηλώνονται εξωδίκως από τα όργανα της Τράπεζας και συγκεκριμένα στην από καταγγελία επιστολή της τράπεζας (βλ. κατωτέρω σελ... της παρούσης), όπου αναφέρεται ότι μας χορηγήθηκε ποσό δανείου εκ ,92 ελβετικών φράγκων!!!!! Διαπιστώνει, λοιπόν, κανείς ότι τα επίσημα έγγραφα των βεβαιώσεων τόκων και κεφαλαίου που μας αποστέλλονταν από την Τράπεζα και τα οποία εμείς νομίμως προσκομίζαμε ενώπιον των αρμόδιων φορολογικών αρχών συνεχίζουν να παριστάνουν ότι μας χορηγήθηκε στεγαστικό δάνειο ύψους ,98 ευρώ, σε εξαπάτηση ημών. Διαβλέπει δε κανείς ότι υπάρχει καταφανής διάσταση ανάμεσα στα όσα καταγράφονται στα αρχεία της Τράπεζας και στα όσα δηλώνει και βεβαιώνει με τα επίσημα έγγραφα που εκδίδει. Οι βεβαιώσεις αυτές, όπως υπογράφονται από Διευθυντή Τομέα Δ/σης πιστ. Ιδιωτών, καθώς και τα αντίγραφα αυτών που υπογράφονται μάλιστα και λίαν προσφάτως, περιέχουν αναντίστοιχες εγγραφές σε σχέση με τις καρτέλες του δανείου που τηρεί η αντίδικος τράπεζα. Η έκδοση τους δε, συνιστά απάτη τελούμενη κατά παράβαση άρθρων του Ποινικού Κώδικα και επιφυλασσόμεθα για υποβολή μηνύσεως. Συγκεκριμένα, ο Διευθυντής του Τομέα Διαχείρησης των Πιστοδ. Ιδιωτών της Τράπεζας., ο οποίος ήταν αρμόδιος, να εκδίδει βεβαιώσεις καταβληθέντων τόκων και κεφαλαίου για φορολογική χρήση και οι οποίες μπορούσαν να αποτελέσουν και τεκμήριο διαβίωσης, εξέδιδε και υπέγραφε βεβαιώσεις, οι οποίες περιέχουν ψευδείς εγγραφές σε σχέση με τις λογιστικές καρτέλες της Τράπεζας, καθώς στις εν λόγω βεβαιώσεις παριστάνεται ψευδώς προς εμάς τους δανειολήπτες, ότι το εκταμιευθέν ποσό του δανείου μας είναι ,98 Ευρώ και ότι τα ποσά κεφαλαίου και τόκων που έχουμε καταβάλλει αφορούν την αποπληρωμή της ως άνω οφειλής, ενώ στην

14 πραγματικότητα η Τράπεζα αυθαίρετα και παράνομα καταλόγιζε τα ποσά αυτά ως αποπληρωμή εικονικά χορηγηθέντος δανείου εκ ελβετικών φράγκων ,92, με σκοπό να μην αντιληφθούμε τις κατάφωρα αισχροκερδείς επιβαρύνσεις που επέφερε η παραπλάνηση μας στη δήθεν δανειακή σύμβαση την και τις οποίες καταθέσαμε στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., κατά την υποβολή των αντίστοιχων δηλώσεων φόρου εισοδήματος των ετών 2008 έως και 2012 και βάσει των οποίων δηλώνει η Τράπεζα ότι τα ποσά κεφαλαίου και τόκων που αναλύονται σε αυτές, αφορούν την αποπληρωμή χορηγηθέντος δανείου εκ ευρώ ,98 Ευρώ. Οι βεβαιώσεις αυτές περιέχουν ψευδείς εγγραφές ως προς την καταβολή του κεφαλαίου του εκταμιευθέντος δανείου και σε σχέση με τις εγγραφές που υπάρχουν στις λογιστικές καρτέλες της Τράπεζας, καθόσον τα καταβληθέντα ποσά κεφαλαίου που αναγράφονται, η Τράπεζα προφανώς δεν τα πίστωσε ποτέ προς εξόφληση του κεφαλαίου (τα ποσά αυτά δεν έχουν καταλογιστεί ως εξοφληθέν άληκτο κεφάλαιο, καθόσον ενώ δανειστήκαμε το ποσό των ,98 Ευρώ και μέχρι σήμερα έχουμε καταβάλλει το ποσό των ,14 ευρώ( σύμφωνα με τις βεβαιώσεις) ως κεφάλαιο, θα έπρεπε το εναπομείναν άληκτο κεφάλαιο να ανέρχεται στο ποσό των ,84 Ευρώ ( ,98 Ευρώ ,14 Ευρώ = ,84 Ευρώ), ενώ με την από καταγγελία μας ζητά υπόλοιπο κεφαλαίου ,30 CHF (ισόποσο σε Ευρώ με ισοτιμία 1,216, ,77). Τα ως άνω καταβληθέντα ποσά εκ ευρώ ,93 ( ,77 Ευρώ ,84 Ευρώ = ,93 Ευρώ), ΠΟΥ ΠΗΓΑΝ;;;;;;;;; ΠΩΣ ΕΞΑΝΕΜΙΣΤΗΚΑΝ;;;;;;; Στην πραγματικότητα, τα ως άνω ποσά ναι μεν δόθηκαν από εμάς για εξόφληση κεφαλαίου, αλλά η Τράπεζα με την αγορά και πώληση συναλλάγματος και την διαφορά ισοτιμίας, τα αποκόμισε ως κέρδος, εμείς δε ως ζημία, Καθίσταται, λοιπόν, σαφές ότι η Τράπεζα τα ως άνω ποσά δεν τα πίστωσε στο δάνειό μας!!!!!!! Το γεγονός αυτό εντέχνως αποκρύπτει με την ψευδή αυτή βεβαίωση η Τράπεζα και από εμάς και από τις φορολογικές αρχές!!!! Οι ως άνω αναφερόμενες πράξεις και παραλείψεις των οργάνων της Τράπεζας, που σημειωτέον επαναλαμβάνονται κατ εξακολούθηση από το έτος 2008 μέχρι και σήμερα, έγιναν προκειμένου να καλλιεργηθεί σε εμάς η επιδιωκόμενη πλάνη με αποτέλεσμα αφενός να παρασυρθούμε στη σύναψη μιας δυσμενούς για εμάς τροποποίησης σύμβασης που υπέκρυπτε επενδυτική ενέργεια με αυξημένο κίνδυνο, και αφετέρου να μην

15 αντιληφθούμε έως και σήμερα τις επιπτώσεις που είχε στην περιουσία μας η υπογραφή της σύμβασης αυτής, με στόχο την αδρανοποίηση κάθε αντίδρασής μας, την αποχή από την άσκηση νομίμων μέσων ανατροπής των αποτελεσμάτων της δήθεν δανειακής σύμβασης και το διαρκές κέρδος της Τράπεζας με αντίστοιχη ζημία δική μας. Υπό αυτά τα δεδομένα, αρνούμασταν να αναγνωρίσουμε τις ως άνω οφειλές και το υπέρογκο άληκτο κεφάλαιο δανείου. Εμείς, ωστόσο, καλόπιστα, καλοπροαίρετα και παρά τις βεβαρυμμένες μηνιαίες οικονομικές μας υποχρεώσεις προς την αντίδικο συνέπεια της ως άνω παράνομης και αντισυμβατικής συμπεριφοράς της, αλλά και τις δύσκολες οικονομικές συγκυρίες, καταβάλλαμε κυριολεκτικά από το υστέρημά μας- ένα ποσό μηνιαίως, περιμένοντας να διευθετηθεί το ζήτημά μας και να συγκεκριμενοποιηθεί το άληκτο κεφάλαιο, οι δόσεις μας και να προβούμε, πλέον, σε μία ρύθμιση του δανείου μας, επί συγκεκριμένου, όμως, αλήκτου κεφαλαίου σε Ευρώ, έτσι ώστε κάθε φορά που θα καταβάλλουμε μία τοκοχρεωλυτική δόση, θα μειώνεται αντίστοιχα και το ποσό του αλήκτου κεφαλαίου, όπως συμβαίνει με κάθε στεγαστικό δάνειο. Η αντίδικος, όμως, προκλητικά εκώφευε. Εναγωνιωδώς, επανειλημμένως και συνεχώς επισκεπτόμασταν το κατάστημα της αντιδίκου στην και ζητούσαμε να διευθετηθεί το θέμα μας ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε μία ρύθμιση του δανείου μας, αλλά ρύθμιση επί του κεφαλαίου του δανείου που πραγματικά δανειστήκαμε και μας μεταβιβάστηκε η κυριότητα, και όχι αυτού που παράνομα η αντίδικος προέβαλε ως απαίτηση. Με την αμείλικτη αυτή στάση της αντιδίκου εγκλωβιστήκαμε σε μία κατάσταση δίχως γυρισμό, καθ ότι καταστήκαμε δέσμιοι μίας άκυρης και καταχρηστικής σύμβασης και έρμαια των συναλλαγματικών ισοτιμιών και παρά, τις συνεχείς διαμαρτυρίες μας περί του μη νομίμου των χρεώσεών της, παρά τις συνεχείς εκκλήσεις μας για συζήτηση με ανώτερα στελέχη της αντιδίκου Τράπεζάς προς εξεύρεση λύσης, προκλητικά μας αγνόησε. Φτάνοντας, μάλιστα, στα όρια της ανηθικότητας, η αντίδικος, με πρωτοφανή εμμονή στην παράνομη απαίτησή της και με εκδικητικό σκοπό, όπως αντιλαμβανόμαστε, καθ όσον διαμαρτυρηθήκαμε έντονα και εγγράφως για το παράνομο των χρεώσεών αυτής, την δυνάμει της από εξώδικης δήλωσης - καταγγελίας που μας απηύθυνε, κατήγγειλε το δάνειό μας και κατέστησε τελικά ληξιπρόθεσμη και απαιτητή την δήθεν οφειλή μας εκ ποσού ελβετικών φράγκων ,30 και κατόπιν μετατροπής ,99 Ευρώ από δήθεν χορηγηθέν δάνειο σε εμάς ποσού ,92 ελβετικών

16 φράγκων (ποσό, ουδέποτε χορηγηθέν-εκταμιευθέν και μεταβιβασθέν εκ συμβάσεως δανείου)!!!!!! και μας κάλεσε να της καταβάλλουμε άμεσα το ανωτέρω ποσό. Έγινε δε, με αποκλειστικό σκοπό να μας βλάψει και να αποκομίσει η αντίδικος αχρεώστητα, παράνομα και υπέρογκα κέρδη, καταστρέφοντας ολοκληρωτικά μια οικογένεια απλών μισθωτών, νοικοκυραίων ανθρώπων με δύο ανήλικα παιδιά, που το μόνο που αποζήτησαν ήταν ένα απλό στεγαστικό δάνειο και οι οποίοι είχαν το σθένος να διαμαρτυρηθούν για την παράνομη και ανήθικη συμπεριφορά της αντιδίκου. Εν όψει τούτων σαφές, ότι η ανωτέρω ενέργεια της αντίδικου υπερβαίνει σε κάθε περίπτωση τα όρια που επιβάλει η καλή πίστη και τα χρηστά συναλλακτικά ήθη, ήτοι η ευθύτητα και η εντιμότητα που πρέπει να κρατεί στις συναλλαγές, καθώς και ο οικονομικός σκοπός των σχετικών δικαιωμάτων και μάλιστα προφανώς καθότι οδηγεί κατά αντικειμενικά κριτήρια, σε αποτελέσματα που έρχονται σε αντίθεση με το κοινό περί δικαίου αίσθημα. Ειδικότερα το κείμενο της ως άνω καταγγελίας έχει επί λέξει ως εξής: [ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ] Ειδικότερα, στην ως άνω καταγγελία αναγράφονταν ότι δήθεν μας χορηγήθηκε δάνειο ,92 Ελβετικά Φράγκα την και ότι αυτό το κεφάλαιο του δανείου οφείλαμε να επιστρέψουμε, και όχι το ποσό των ,98 Ευρώ που πράγματι εκταμιεύτηκε και μεταβιβάστηκε σε εμάς η κυριότητα επί του ως άνω ποσού. Από την από εξώδικη επιστολή- καταγγελία της αντιδίκου εμφαίνεται και η δραματική εκτίναξη της οφειλής μας, η οποία φέρεται να ανέρχονταν στο ποσό των ,30 CHF, εκ των οποίων το ποσό των ,30 CHF (ισόποσο σε Ευρώ με ισοτιμία 1,216, ,77) αφορούσε άληκτο κεφάλαιο εκταμιευθέντος δανείου εκ ευρώ ,98, σύμφωνα με την καρτέλα εξυπηρέτησης του δανείου???. Με την ως άνω καταγγελία η αντίδικος θεωρεί ότι μας χορήγησε δυνάμει της υπ αριθ... Σύμβασης Στεγαστικού Δανείου σε CHF, δάνειο εκ ελβετικών φράγκων διακοσίων πέντε χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα και ενενήντα δύο λεπτών # ,92 #!!!! και βάσει αυτής της χορήγησης δανείου, ήτοι βάσει νόμιμης αιτίας δανείου (ΑΚ 806), ΑΠΑΙΤΕΙ ΑΠΟ ΕΜΑΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΩΣ ΑΝΩ ΔΗΘΕΝ ΧΟΡΗΓΗΘΕΝ ΔΑΝΕΙΟΥ CHF # ,92 # και ειδικότερα το υπόλοιπο του άληκτου κεφαλαίου στις , ποσού # ,30 # CHF!!!!!!!, ήτοι κατά

17 μετατροπή σε ευρώ ,77!!!!, τη στιγμή που το πραγματικό άληκτο κεφάλαιο θα έπρεπε να ανέρχεται σήμερα στο ποσό των ,84 Ευρώ, ήτοι μας ζητάει η αντίδικος ,93 ευρώ περισσότερο άληκτο κεφάλαιο από το πράγματι άληκτο κεφάλαιο του δανείου μας εκ ευρώ ,84 ( ,77 Ευρώ ,84 Ευρώ= ,93 ευρώ). Το ανύπαρκτο, αχρεώστητο, παράνομο και άκυρο της οφειλής μας αυτής προβάλλαμε και με την από εξώδικη δήλωση -απάντηση μας, αρνούμενοι κάθε οφειλή μας και επιφυλασσόμενοι παντός νομίμου δικαιώματος μας, η οποία επί λέξει έχει ως εξής: [ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ] Για ακόμη μία φορά θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι αν γνωρίζαμε εξ αρχής ότι θα εμπλεκόμασταν σε μια σύμβαση που διέφερε ουσιωδώς από τη σύμβαση στεγαστικού δανείου που πραγματικά επιθυμούσαμε, ήταν πλήρως αδιαφανής, προέβλεπε ακατανοήτους και εξωφρενικούς όρους για εμάς, μας επέρριπτε αθέμιτους και άγνωστους για εμάς κινδύνους και γενικότερα, απομακρύνονταν κατά πολύ από την αληθινή μας πρόθεση που ήταν ο δανεισμός για αγορά και επισκευή κατοικίας και δη στο νόμισμα στο οποίο διαθέταμε εισοδήματα, ήτοι το ευρώ και ήταν δυνατό να αποπληρώσουμε, είναι σαφές ότι ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΘΑ ΠΡΟΣΧΩΡΟΥΣΑΜΕ ΣΕ ΜΙΑ ΤΕΤΟΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ. Στο σημείο αυτό, και προς διευκόλυνση του έργου Σας, παραθέτουμε συνοπτικά τις ενέργειες που έχουν γίνει από την εκταμίευση του δανείου των ,98 ευρώ έως και σήμερα, τις καταβολές από μέρους μας από τις (ημερομηνία εκταμίευσης) έως και την και πώς θα έπρεπε να έχει διαμορφωθεί σήμερα το υπόλοιπο του δανείου βάσει αυτών, και αντιστοίχως τις απαιτήσεις της αντιδίκου, και συγκεκριμένα: Στις εκταμιεύτηκε ποσό δανείου εκ ευρώ ,98 ευρώ με κατάθεση τον υπ αριθ... κοινό καταθετικό μας λογαριασμό (σε Ευρώ) ταμιευτηρίου που τηρούνταν στην ανωτέρω Τράπεζα. Κατά το χρονικό διάστημα από έως καταβάλαμε προς αποπληρωμή του κεφαλαίου του δανείου μας το ποσό των ,14 Ευρώ (σύμφωνα και με τις βεβαιώσεις της τράπεζας) και επομένως, στις το άληκτο κεφάλαιο του δανείου μας θα έπρεπε να ανέρχεται στο ποσό των ,84 Ευρώ ( ,98 Ευρώ ,14 Ευρώ = ,84 Ευρώ)

18 Ωστόσο, στις (ημερομηνία καταγγελίας) το άληκτο κεφάλαιο του δανείου μας εκ ευρώ ,84 Ευρώ, σύμφωνα με την καρτέλα δανείου που τηρεί η αντίδικος Τράπεζα, ανερχόταν στο ποσό των ,30 # CHF!!!!!!!, ήτοι κατά μετατροπή σε ευρώ ,77!!!!, ήτοι κατά ,93 ευρώ περισσότερα από το πράγματι άληκτο κεφάλαιο του δανείου μας εκ ευρώ ,84 ( ,77Ευρώ ,84 Ευρώ= ,93 ευρώ). Ήτοι, στις η απαίτηση της αντιδίκου Τράπεζας ανερχόταν στο ποσό των ,99 ευρώ / ,30 CHF, στο οποίο αν προσθέσουμε το ήδη καταβληθέν εκ μέρους μας προς εξόφληση του δανείου, ποσό των ,91 Ευρώ (το οποίο αναλύεται σε ποσό ,14 Ευρώ για εξόφληση κεφαλαίου δανείου και ποσό ,77 ευρώ για τόκους), η συνολική απαίτηση της για το δάνειό μας εκ Ευρώ ,98, είναι ,90 ευρώ!! Συνεπώς, για ένα δάνειο ,98 ευρώ, που εκταμιεύτηκε στις , ζητείται από την Τράπεζα στις ήτοι 5 χρόνια αργότερα, ως αντάλλαγμα- τόκος για το ως άνω δανεισθέν κεφάλαιο, το εξωφρενικό ποσό των ,92 ευρώ!!!! [ ,90 ευρώ (συνολική απαίτηση) ,98 ευρώ (εκταμιευθέν κεφάλαιο)= ,92 ευρώ]. Ήτοι, μας δάνεισε στις , ,98 ευρώ και το ΚΕΡΔΟΣ της Τράπεζας (αντάλλαγμα- τόκος δανείου, σύμφωνα με το ΑΚ 806) είναι στις (μόλις 5 χρόνια αργότερα) ,92 ευρώ!!!, δηλαδή, καθαρό κέρδος το 40% του δανεισθέντος κεφαλαίου!!!!!!!!!!!!!!!! ΙΙ. Στο παρόν κεφάλαιο της αγωγής μας και προκειμένου το Δικαστήριό Σας να σχηματίσει μία γενικότερη εικόνα για την ουσία της υποθέσεως, ήτοι το δανεισμό σε συνάλλαγμα, θα αναφερθούμε αναλυτικά στα βασικά χαρακτηριστικά της υπ αριθμ.. Σύμβασης Στεγαστικού Δανείου, ως δήθεν δανειακής σύμβασης σε συνάλλαγμα CHF, ποσού ,92 Ελβετικών Φράγκων. Επίσης, στο παρόν κεφάλαιο θα γίνει ιδιαίτερη αναφορά στην έννοια του συναλλαγματικού κινδύνου και στο περιεχόμενο της ενημέρωσης της Τράπεζας για τη χορήγηση τέτοιας φύσεως δανείων, τόσο κατά το στάδιο της σύναψης των συμβάσεων, όσο και κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του δανείου, εκ μέρους της

19 Α. Βασικά χαρακτηριστικά της υπ αρ.. Σύμβασης Στεγαστικού Δανείου- Ερμηνεία της δικαιοπραξίας. Εν προκειμένω, δυνάμει της υπ αριθμ... Σύμβασης Στεγαστικού Δανείου μεταβιβάστηκε σε εμάς με την μορφή του δανείσματος και με σκοπό την αγορά και επισκευή κατοικίας το ποσό των ,98 ευρώ, το οποίο και δεσμευτήκαμε να το επιστρέψουμε στην αντίδικο μετά από 360 μήνες από τη μεταβίβαση του ανωτέρω ποσού μετά του συμφωνημένου τόκου αντίστοιχα σε 360 μηνιαίες τοκοχρεωλυτικές δόσεις. Η ως άνω σύμβαση συνιστά σύμβαση δανείου κατά την έννοια της 806ΑΚ, ήτοι σύμβαση που έχει ως αντικείμενο τη μεταβίβαση της κυριότητας χρημάτων ή άλλων αντικαταστατών πραγμάτων με ή χωρίς αντάλλαγμα από τον έναν συμβαλλόμενο στο άλλο, με υποχρέωση αυτού να επιστρέψει άλλα πράγματα της αυτής ποιότητας και ποσότητας μετά τη λήξη της σύμβασης. Πρόκειται δε για re καταρτιζόμενη σύμβαση όπου η μεταβίβαση της κυριότητας του δανείσματος αποτελεί στοιχείο της σύμβασης δανείου και μάλιστα αμφοτεροβαρής λόγω του ότι το δάνειο συμφωνήθηκε έντοκο με τρόπο, ώστε η υποχρέωση τοκοδοσίας να αποτελεί το αντάλλαγμα για την παραμονή του δανείσματος για το συμφωνημένο διάστημα στα δικά μας χέρια. Η ανωτέρω σύμβαση στεγαστικού δανείου είναι αιτιώδης με αιτία την πρόθεση δανεισμού, ενώ ο σκοπός της προσδιορίζεται αποκλειστικά και περιορίζεται στην κάλυψη στεγαστικής ανάγκης. Προκύπτει, λοιπόν, με αδιαμφισβήτητο τρόπο ότι με αποκλειστικό σκοπό την κάλυψη στεγαστικής ανάγκης αναλάβαμε έναντι της αντιδίκου την υποχρέωση να επιστρέψουμε το ποσό του δανείσματος κατά τους ειδικότερους όρους της συμφωνίας μας, ώστε η υποχρέωση μας αυτή να συνιστά τόσο την πρωτογενή υποχρέωση μας από την επίδικη σύμβαση, όσο και το βασικό και καίριο δείκτη οριοθέτησης των κινδύνων και θυσιών που συμφωνήσαμε να επιρρίπτονται στο πλαίσιο της έννομης μας σχέσης με την αντίδικο σε εμάς χάριν του δανεισμού μας και της εξυπηρέτησης της σαφώς δηλωμένης πρόθεσης μας για ανέγερση αποπεράτωση κατοικίας. Στην κατανομή των κινδύνων και των θυσιών της ανωτέρω σύμβασης χαρακτηριστικό και κομβικό σημείο αναδεικνύεται ο συμφωνημένος τοκοχρεωλυτικός χαρακτήρας του δανείου, σύμφωνα με τον οποίο κεφάλαιο και τόκοι συνυπολογίζονται εξ υπαρχής σε ενιαίο ποσό που διαιρείται σε ισόποσες επιστρεφόμενες δόσεις, ώστε κάθε μηναία δόση να έχει την ίδια αξία διαχρονικά. Όταν δε πρόκειται για κυμαινόμενο επιτόκιο, όπως αυτό συμφωνήθηκε μετά το δεύτερο έτος εξυπηρέτησης του δανείου, η τοκοχρεωλυτική δόση παραμένει σταθερή

20 καθ όλη τη διάρκεια του δανείου και αυτό που κυμαίνεται είναι το επιτοκιακό κόστος, το οποίο μεταβάλλεται εξαιτίας των επιτοκιακών διακυμάνσεων. Δεδομένου ότι η διάρκεια του δανείου μας συμφωνήθηκε για 30 χρόνια, η μη μεταβλητότητα της τοκοχρεωλυτικής μηνιαίας δόσης αποτέλεσε ουσιώδες στοιχείο της συμφωνίας μας με την αντίδικο κατά την αντίληψη μας. Αμετάβλητο δε θεωρούνταν και το αρχικό δανεισθέν κεφάλαιο των ,98 ευρώ, ώστε ο σχετικός κίνδυνος μεταβολής του να κείται εκτός αντικειμένου της βούλησης μας όπως αυτή εκφράστηκε στη συμφωνία μας με την αντίδικο. Ο μοναδικός κίνδυνος που συμφωνήσαμε να επιρρίπτεται σε εμάς αφορούσε τη μεταβολή του επιτοκιακού κόστους λόγω της συμφωνίας μας για κυμαινόνενο επιτόκιο με βάση την οποία αναλάβαμε το κόστος των επιτοκιακών διακυμάνσεων. Κάτι τέτοιο ήταν απόρροια και του γεγονότος ότι η διάρκεια του δανείου μας συμφωνήθηκε 30ετής, ώστε να υπάρχει ανάγκη για εμάς να υπολογίζουμε σε μια σταθερή οφειλή απέναντι στην αντίδικο. Συμβάδιζε δε και με το σκοπό της σύμβασης που ήταν ο δανεισμός για κάλυψη στεγαστικής ανάγκης και όχι η δημιουργία επένδυσης. Τα παραπάνω συνιστούν την ουσία της μεταξύ ημών και της αντιδίκου σύμβασης, όπως αυτή ανταποκρίνεται στην πραγματική βούληση μας και περιγράφουν τις πρωτογενείς υποχρεώσεις των μερών, καθορίζουν τους ανειλημμένους συμβατικά κινδύνους και τον τόπο διαμόρφωσης των συμβατικών παροχών οι οποίες καλούνται να οδηγήσουν στην πραγμάτωση του σκοπού της, ήτοι την κάλυψη στεγαστικής ανάγκης, όπως συνάδουν με την πραγματική βούληση μας. Την κατάστρωση της ανωτέρω περιγραφόμενης διαμόρφωσης των συμβατικών παροχών και της κατανομής των συμβατικών κινδύνων που ανταποκρίνονται στην πραγματική μας βούληση σύμφωνα ανατρέπουν και αλλοιώνουν οι κάτωθι όροι της επίδικης σύμβασης: ότι: Αναλυτικότερα, στην από σύμβαση δανείου με την αντίδικο ορίζεται 1. «μεταξύ της Τράπεζας και του οφειλέτη συνομολογείται τοκοχρεωλυτικό δάνειο ελβετικών φράγκων (CHF) διακοσίων πέντε χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα ελβετικών φράγκων & ενενήντα δύο λεπτών ( ,92) διάρκειας 360 μηνών από την ημερομηνίας της εφάπαξ εκταμίευσης ή», 2. «σκοπός του δανείου συμφωνείται να είναι η από τον οφειλέτη ΑΓΟΡΑ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ/ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ»,

Ενημέρωση του καταναλωτή για τα τραπεζικά δάνεια

Ενημέρωση του καταναλωτή για τα τραπεζικά δάνεια Ενημέρωση του καταναλωτή για τα τραπεζικά δάνεια Συνήγορος του Καταναλωτή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... 3 1. Γενικά... 5 2. Τί πρέπει να γνωρίζουν οι καταναλωτές προτού επιλέξουν την τράπεζα από την οποία θα

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Έκθεση (άρθρο 3 παρ.5 του ν.3094/2003) Σεπτέµβριος 2011 Σχέσεις ΕΥ ΑΠ Α.Ε.- Καταναλωτών Η Εµπειρία του Συνηγόρου του Πολίτη

Ειδική Έκθεση (άρθρο 3 παρ.5 του ν.3094/2003) Σεπτέµβριος 2011 Σχέσεις ΕΥ ΑΠ Α.Ε.- Καταναλωτών Η Εµπειρία του Συνηγόρου του Πολίτη Ειδική Έκθεση (άρθρο 3 παρ.5 του ν.3094/2003) Σεπτέµβριος 2011 Σχέσεις ΕΥ ΑΠ Α.Ε.- Καταναλωτών Η Εµπειρία του Συνηγόρου του Πολίτη Συνήγορος του Πολίτη Ανεξάρτητη Αρχή Περιεχόµενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ...σελ. 3 Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Α) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΩΝ 10.000.000 ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ 152.987 ΝΕΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΔΑΝΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΝΤΑΚΟΥΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΜΟΡΦΕΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΜΕ ΕΝΕΧΥΡΟ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Επιμέλεια: Ανδρέου Νικόλαος Αρ. Μητρώου 13867 Εισηγήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ (ΙΟΥΝΙΟΣ 2006 ΜΑIΟΣ 2007)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ (ΙΟΥΝΙΟΣ 2006 ΜΑIΟΣ 2007) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ (ΙΟΥΝΙΟΣ 2006 ΜΑIΟΣ 2007) ΑΘΗΝΑ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 1. Καταναλωτικά ήθη και παγκοσμιοποίηση... 4 2. Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές... 4 3. Μέτρα νομοθετικής προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός σχετικά με τη διαχείριση διασυνοριακών πιστώσεων και. απαιτήσεων. Υποστήριξη των ΜΜΕ στην εκτέλεση των διασυνοριακών.

Οδηγός σχετικά με τη διαχείριση διασυνοριακών πιστώσεων και. απαιτήσεων. Υποστήριξη των ΜΜΕ στην εκτέλεση των διασυνοριακών. Οδηγός σχετικά με τη διαχείριση διασυνοριακών πιστώσεων και απαιτήσεων Υποστήριξη των ΜΜΕ στην εκτέλεση των διασυνοριακών απαιτήσεων Ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε οποιοδήποτε πρόσωπο που ενεργεί εκ μέρους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ. «Η αγορά των καταναλωτικών δανείων στην Ελλάδα»

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ. «Η αγορά των καταναλωτικών δανείων στην Ελλάδα» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΘΕΜΑ: «Η αγορά των καταναλωτικών δανείων στην Ελλάδα» Υπεύθυνος καθηγητής: κ. Πασχαλίδης Νικόλαος Σπουδάστρια:

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων 2012

Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων 2012 Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων 212 Περιεχόμενα Mπορούμε να σας βοηθήσουμε... σε περίπτωση διαφοράς σας που αφορά τραπεζική ή επενδυτική υπηρεσία διότι: - διαθέτουμε την απαιτούμενη γνώση και εμπειρία - μεσολαβούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Με τη σύμβαση αυτή η ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», η οποία έχει έδρα επί της οδού Ομήρου 23, Αθήνα, είναι εγγεγραμμένη

Διαβάστε περισσότερα

«Υποστήριξη Επιχειρηματικών Ιδεών των Σπουδαστών από το Γραφείο Διασύνδεσης του Τ.Ε.Ι Σερρών»

«Υποστήριξη Επιχειρηματικών Ιδεών των Σπουδαστών από το Γραφείο Διασύνδεσης του Τ.Ε.Ι Σερρών» Συντάκτες: Μέλη του τακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης & Οικονομίας του ΤΕΙ Σερρών Σέρρες: 2008 Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

κρατους-πολιτη Σχέσεις Σχεσεις κράτους πολίτη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

κρατους-πολιτη Σχέσεις Σχεσεις κράτους πολίτη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σχέσεις Σχεσεις κράτους πολίτη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 99 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 100 Η οικονομική κρίση: προβλήματα και ευκαιρίες 102 Οικονομικές δραστηριότητες και σχέσεις κράτους πολιτών 102 Το δημόσιο ως αποδέκτης της επιχειρηματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑ ΟΣ

ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑ ΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑ ΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ:ΜΑΝΩΛΙ ΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ 184/03 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΧΑΤΖΗΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών

Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών Ιδιωτών Έκδοση 1.0 / 2010 ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΟΙ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Οι όροι και διατάξεις που περιλαμβάνονται στο παρόν Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΥΣΧΕΡΕΙΕΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΥΣΧΕΡΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΥΣΧΕΡΕΙΕΣ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΑΝΤΕΡΑΤ ΙΡΑΝ Κατάστημα Αθηνών (η Τράπεζα ) εφαρµόζει όλες τις αρχές του Κώδικα Δεοντολογίας σε όλους τους δανειολήπτες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Στοιχεία Πελάτη σελ. 2 Έγγραφα Επαλήθευσης της ταυτότητας του Πελάτη σελ. 5 Τραπεζικοί Λογαριασμοί της Eurotrust ΑΕΠΕΥ σελ. 6 Δηλώσεις Βεβαιώσεις του Πελάτη σελ. 6 Αίτηση Εγγραφής

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών με Επιχειρήσεις

Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών με Επιχειρήσεις Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών με Επιχειρήσεις Επιχειρήσεων Έκδοση 1.0 / 2010 ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΟΙ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Οι όροι και διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ. Διπλωματική Εργασία

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ. Διπλωματική Εργασία ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Διπλωματική Εργασία Η ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Eπιχειρήσεις - Έκδοση 1/10 Πλαίσιο Συνεργασίας - Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών Οι όροι και διατάξεις που περιλαμβάνονται στο παρόν Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ 1 ΜΕΡΟΣ Α

ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ 1 ΜΕΡΟΣ Α ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ 1 ΜΕΡΟΣ Α Κεφάλαιο 1 ο 1.1.1 ΟΡΙΣΜΟΣ: Ο ταμειακός προϋπολογισμός η πρόγραμμα ταμειακής κινήσεως περιλαμβάνει με κάθε λεπτομέρεια τις κάθε είδους εισπράξεις (ταμειακές εισροές) και τις κάθε

Διαβάστε περισσότερα

NBG SECURITIES AΝΩΝΥΜΗ EΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μιχαλακοπούλου 91 115 28 Αθήνα ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

NBG SECURITIES AΝΩΝΥΜΗ EΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μιχαλακοπούλου 91 115 28 Αθήνα ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΛΑΤΗ NBG SECURITIES AΝΩΝΥΜΗ EΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μιχαλακοπούλου 91 115 28 Αθήνα Τηλ. 210-7720000 Fax. 210-7720001 www.nbgsecurities.com Η NBG SECURITIES ΑΕΠΕΥ εποπτεύεται από

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ της ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑ

ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ της ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ της ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑ Γενικά Περί Εταιριών Μετατροπή Ατοµικής Επιχείρησης σε Ο.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ MiFID ΤΗΣ «ΠΕΝΤΕΔΕΚΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ» Α.Ε.Π.Ε.Υ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ MiFID ΤΗΣ «ΠΕΝΤΕΔΕΚΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ» Α.Ε.Π.Ε.Υ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ MiFID ΤΗΣ «ΠΕΝΤΕΔΕΚΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ» Α.Ε.Π.Ε.Υ Το ενημερωτικό πακέτο MiFID της «ΠΕΝΤΕΔΕΚΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ» ΑΕΠΕΥ, αποτελεί ενιαίο και αναπόσπαστο τμήμα κάθε επιμέρους σύμβασης παροχής

Διαβάστε περισσότερα

Margin Eurobank. - Γνήσιο υπογραφής από Αστυνομία ή ΚΕΠ σε κάθε υπογραφή σας. - Φωτοτυπία πρόσφατου λογαριασμού ΔΕΗ ή ΕΥΔΑΠ ή ΟΤΕ

Margin Eurobank. - Γνήσιο υπογραφής από Αστυνομία ή ΚΕΠ σε κάθε υπογραφή σας. - Φωτοτυπία πρόσφατου λογαριασμού ΔΕΗ ή ΕΥΔΑΠ ή ΟΤΕ Margin Eurobank - Συμπληρώνετε όλα τα στοιχεία - Μονογραφή σε όλες τις σελίδες - Γνήσιο υπογραφής από Αστυνομία ή ΚΕΠ σε κάθε υπογραφή σας - Φωτοτυπία ταυτότητας - Φωτοτυπία εκκαθαριστικού - Βεβαίωση αποδοχών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΕΛΑΤΗ - ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΕΛΑΤΗ - ΤΡΑΠΕΖΑΣ Eurobank Cyprus Ltd ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΕΛΑΤΗ - ΤΡΑΠΕΖΑΣ Οι συναλλακτικές σχέσεις ανάμεσα στον υπογράφοντα (ο οποίος στο εξής θα ονομάζεται ο "Πελάτης") και την Τράπεζα Eurobank Cyprus Ltd (που στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΟΡΙΣΜΑ (Άρθρο 4 5 Ν. 3297/2004) Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΟΡΙΣΜΑ (Άρθρο 4 5 Ν. 3297/2004) Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η Α ρ χ ή Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή: Αθήνα 26 Ιουλίου 2013 Δρ. Βασιλική Μπώλου Αριθ. Πρωτ. :17961 Εισηγήτρια: Θεοδώρα Παπαδημητρίου Ειδική Επιστήμονας-Νομικός

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟOIKONOMIKA ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΚΙΝ ΥΝΟΙ Ι. Γενικοί επενδυτικοί κίνδυνοι Οι κίνδυνοι αυτοί χαρακτηρίζονται ως γενικοί γιατί είναι σύµφυτοι µε τον τρόπο λειτουργίας της κεφαλαιαγοράς και, εν γένει, του χρηµατοοικονοµικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Για την αύξηση του Συνεταιριστικού Κεφαλαίου με Δημόσια προσφορά έως 5.850.000 ευρώ, με διάθεση έως 90.000 νέων μερίδων, σύμφωνα με την απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΚΔΟΣΗ: 3/2.8.2012 Υπ αριθµ. 4377/2.8.2012 Πράξη Καταθέσεως Εγγράφου της Συµßολαιογράφου Αθηνών Αικατερίνης Νικ. Μαυρουδή 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα