Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Η Οικονομική Διαχείριση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Η Οικονομική Διαχείριση"

Transcript

1

2 Σκοπός Παρουσίασης Κατανόηση της έννοιας του Κόστους. Κατηγορίες κόστους, Φορείς κόστους, Υποκατηγορίες πραγματικούς κόστους Παράμετροι Επενδύσεων. Μέθοδοι αξιολόγησης επενδύσεων Διαστάσεις Προγραμματισμού Κατάρτιση Προϋπολογισμού. Επιμέρους προϋπολογισμοί, σειρά κατάρτισης προϋπολογισμών Σημασία Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης Κατάρτιση Ισολογισμού. Ερμηνεία Ενεργητικού και Παθητικού Κατάσταση Ταμειακών Ροών. Σημασία και χρησιμότητα Χρήση στατιστικών μεθόδων στο Excel Συγκεκριμένα Παραδείγματα - Εφρμογές Υποδείγματα Ισολογισμού, Ταμειακών Ροών, Προϋπολογισμών 2

3 Κόστος Επένδυσης Επένδυση είναι η δέσμευση κεφαλαίων για ένα χρονικό διάστημα, η οποία αναμένεται να αποφέρει πρόσθετα κεφάλαια στον επενδυτή Κόστος είναι η διάθεση αγοραστικής δύναμης για την απόκτηση υλικών ή άυλων αγαθών και υπηρεσιών με σκοπό τη χρησιμοποίησή τους για την πραγματοποίηση εσόδων Το κόστος διακρίνεται στις ακόλουθες δύο κατηγορίες: A. Κόστος τρέχουσας μορφής είναι αυτό που δημιουργείται όταν τα αγαθά ή οι υπηρεσίες που αποκτούνται προορίζονται να μεταπωληθούν, αυτούσια ή έπειτα από κατεργασία, σε βραχύ χρονικό διάστημα (εμπορεύματα, πρώτες και βοηθητικές ύλες, αναλώσιμα υλικά, αμοιβές προσωπικού και τρίτων, ηλεκτρικό ρεύμα) B. Κόστος πάγιας μορφής είναι αυτό που σχηματίζεται στις περιπτώσεις κατά τις οποίες τα αγαθά ή οι υπηρεσίες που αποκτούνται πρόκειται να χρησιμοποιηθούν από την οικονομική μονάδα για μακρό χρονικό διάστημα (μηχανήματα, κτίρια, γήπεδα, έπιπλα, φήμης και πελατεία) 3

4 Κατηγορίες Κόστους 1. Με κριτήριο το σκοπό στον οποίο αποβλέπει η πραγματοποίηση του κόστους, αυτό διακρίνεται σε: A. Οργανικό, όπου είναι εκείνο που αναφέρεται στην ομαλή εκμετάλλευση της χρήσεως και συσχετίζεται με τα οργανικά έσοδα για τον προσδιορισμό του οργανικού αποτελέσματος εκμεταλλεύσεως B. Ανόργανο, όπου είναι εκείνο που δεν αναφέρεται στην ομαλή εκμετάλλευση της χρήσεως και δε συσχετίζεται με τα οργανικά έσοδα για τον προσδιορισμό του οργανικού αποτελέσματος εκμεταλλεύσεως (π.χ. αγορά λαχείου από επιχείρηση ή ευκαιριακής αγοράς ακινήτου με σκοπό την άμεση μεταπώληση) 2. Με κριτήριο την ενσωμάτωση ή μη στο λειτουργικό κόστος, το κόστος διακρίνεται σε: A. Ομαλό (ή Λειτουργικό), το οποίο ενσωματώνεται στο κόστος των διάφορων λειτουργιών της οικονομικής μονάδας, επειδή βρίσκεται σε ομαλή σχέση με το έργο που παράγεται από τις λειτουργίες αυτές B. Ανώμαλο (ή μη Λειτουργικό), το οποίο δεν ενσωματώνεται στο λειτουργικό κόστος, επειδή κρίνεται ότι δε βρίσκεται σε ομαλή σχέση με το έργο που αντίστοιχα παράγεται (πρόστιμα κάθε είδους, προσαυξήσεις φόρων, τόκοι υπερημερίας, καταπτώσεις εγγυήσεων, υπερβολικές φύρες αποθηκεύσεως και μεταφοράς, μειώσεις αξίας αποθεμάτων λόγω παλαιότητας ή ποιοτικών αλλοιώσεων, επιβολή εφάπαξ έκτακτων φόρων, αποζημιώσεις πελατών, δωρεές και εισφορές για κοινωφελείς σκοπούς, κλοπές και υπεξαιρέσεις) 4

5 Φορείς Λειτουργικού Κόστους I. Λειτουργία Παραγωγής II. Λειτουργία Πωλήσεων III. Διοικητική Λειτουργία IV. Χρηματοοικονομική Λειτουργία V. Λειτουργίας Έρευνας και Ανάπτυξης 5

6 Υποκατηγορίες Πραγματικού Κόστους Πραγματικό (ιστορικό) κόστος είναι εκείνο που σχηματίζεται από στοιχεία ομαλά και πραγματικά I. Αρχικό κόστος (άμεσα υλικά και εργασία) II. Κόστος μετατροπής (μετατροπή της πρώτης ύλης σε έτοιμο προϊόν ή μετατροπή ενός υλικού από μία μορφή σε άλλη κατά τη διάρκεια ενός σταδίου ή φάσεως κατεργασίας) III. Κόστος παραγωγής (παραγωγή ενός ενδιάμεσου ή τελικού προϊόντος) IV. Κόστος λειτουργίας διαθέσεως (έξοδα που γίνονται για την προώθηση, προετοιμασία και πραγματοποίηση των πωλήσεων) V. Κόστος λειτουργίας διοικήσεως (έξοδα που γίνονται για τη λειτουργία των διοικητικών υπηρεσιών της οικονομικής μονάδας) VI. Κόστος χρηματοοικονομικής λειτουργίας (κόστος του δανειακού κεφαλαίου της οικονομικής μονάδας) VII. Κόστος λειτουργίας έρευνας και ανάπτυξης 6

7 Βασικά Ζητήματα κάθε Επένδυσης Περιγραφή της επένδυσης Λόγοι που την κάνουν απαραίτητη Κίνδυνοι και μειονεκτήματα που συνδέονται με την επένδυση Συνοπτική αναφορά στις δαπάνες και τα οφέλη Τρόποι με τους οποίους η επένδυση εξυπηρετεί τους βραχυχρόνιους και μακροχρόνιους στόχους της Περίληψη χρηματοοικονομικών αναγκών (δάνεια - άλλος τρόπος χρηματοδότησης) Ημερομηνίες έναρξης και λήξης επενδυτικού σχεδίου Για να διασφαλιστεί η επιχείρηση από λάθη στελεχών ή από κακές εκτιμήσεις, οι προτάσεις επενδύσεων πρέπει να ελέγχονται σχολαστικά, τονίζοντας την αναγκαιότητα και τη χρησιμότητα των προτεινόμενων επενδύσεων Η αξιολόγηση αυτών γίνεται από ειδικό τμήμα αξιολόγησης επενδύσεων και χρησιμοποιούνται τεχνικές όπως αυτή της εσωτερικής απόδοσης της επένδυσης ή της καθαρής παρούσας αξίας ή κ.α.. 7

8 Μέθοδοι Αξιολόγησης Επενδύσεων 1. Καθαρά Παρούσα Αξία (ΚΠΑ) 2. Δείκτης Αποδοτικότητας (ΔΑ) 3. Ετήσιο Ισοδύναμο Ποσό 4. Εσωτερικό (ή προεξοφλητικό) Ποσοστό Απόδοσης 8

9 1. Καθαρά Παρούσα Αξία Η Καθαρά Παρούσα Αξία (ΚΠΑ) ορίζεται ως η διαφορά της παρούσας αξίας των ετήσιων εισοδημάτων μείον την παρούσα αξία των ετήσιων εξόδων, συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων Προσδιορισμός παρούσας αξίας (στο χρόνο μηδέν) χρηματικών εισροών και εκροών. Υπολογισμός ενός χρηματικού ποσού Ποσοστό προεξόφλησης κόστος χρήσης κεφαλαίου της επένδυσης ή ελάχιστο αποδεκτό ποσοστό απόδοσης Επιλέγουμε την επένδυση με τη μεγαλύτερη ΚΠΑ (αμοιβαία αποκλειόμενες επενδύσεις) Μαθηματική διατύπωση: ΚΠΑ = n j= m A ( 1+ ε ) j j 9

10 2. Δείκτης Αποδοτικότητας Διαιρούμε την παρούσα αξία των καθαρών εισροών προς την αρχική ταμειακή εκροή Α = n j= m A j (1 + ε ) Α 0 j Αν ΚΠΑ=0, τότε ΔΑ=1 Αν ΚΠΑ>0, τότε ΔΑ>1 Αν ΚΠΑ<0, τότε ΔΑ<1 Επιλέγουμε τις επενδύσεις με το μεγαλύτερο ΔΑ (αμοιβαία αποκλειόμενες επενδύσεις) Ο ΔΑ αποτελεί παραλλαγή της ΚΠΑ. Δείχνει την κερδοφορία του έργου ανά ευρώ επένδυσης Παραλλαγές μεθόδου: a) Καθαρός δείκτης αποδοτικότητας: (ΠΑ-Α 0 ) / Α 0 b) Καθαρός δείκτης αποδοτικότητας ανά έτος: (ΠΑ-Α 0 ) / n. Α 0 10

11 3. Εσωτερικό ή Προεξοφλητικό Ποσοστό Απόδοσης Υπολογισμός ενός ποσοστού απόδοσης που καθιστά την παρούσα αξία των καθαρών εισροών ίση με την αρχική εκροή, δηλαδή ΚΠΑ=0 1 2 n ΚΠΑ = Α1 ( 1+ ρ) + Α2(1 + ρ)... + Αn(1 + ρ) A0 = 0 Το ρ είναι το μεγαλύτερο ποσοστό που μπορεί να πληρώσει η επιχείρηση για την ανεύρεση κεφαλαίων Επιλέγουμε επενδύσεις με το μεγαλύτερο Εσωτερικό Ποσοστό Απόδοσης (αμοιβαία αποκλειόμενες επενδύσεις) Παρουσιάζεται η χρηματοδοτική διάσταση της επένδυσης Ιδία και ξένα κεφάλαια (κόστος χρήσης κεφαλαίου ή ελάχιστο αποδεκτό ποσοστό απόδοσης) 11

12 4. Ετήσιο Ισοδύναμο Ποσό Προσδιορισμός μιας ράντας βάσει της λειτουργικής διάρκειας ζωής Η χρησιμότητα της μεθόδου έγκειται στην επιλογή μεταξύ εναλλακτικών προτάσεων για επένδυση Παραλλαγές μεθόδου: I. Μορφή επένδυσης εκροή-εισροές II. Μορφή επένδυσης εκροή-μεταγενέστερες εκροές (μέθοδος ετήσιου ισοδύναμου κόστους) ΕΙΚ = ( Α 0 Υ. Α.)( Α / Ρ, ε %, n) + ( Y. A.) ε + E. E. Λ. 12

13 Προγραμματισμός Επενδύσεων Ο Προγραμματισμός περιλαμβάνει: Τις αναγκαίες επενδύσεις σε πάγια στοιχεία και τις πηγές χρηματοδότησης αυτών Την σύνθεση των προϊόντων και υπηρεσιών της εταιρείας Χρονική κατανομή των πωλήσεων Την πιστωτική πολιτική έναντι των πελατών και τους τρόπους είσπραξης των πωλήσεων Τον τρόπο εξόφλησης των προμηθευτών Τον καθορισμό του αναγκαίου προσωπικού και την ιεραρχική κλιμάκωση Τον βαθμό εκπαίδευσης του προσωπικού κατά λειτουργικό χώρο Την διερεύνηση των καταναλωτικών τάσεων και τον τρόπο διαφήμισης/προώθησης Το ύψος των Οργανικών εξόδων κατ είδος. Τις πηγές χρηματοδότησης για κάλυψη αναγκών σε Κεφάλαιο Κίνησης 13

14 Προϋπολογισμός. Βασικές Παρατηρήσεις Προϋπολογισμός Εργαλείο συντονισμού των δραστηριοτήτων της επιχείρησης Ποσοτική έκφραση των στόχων της επιχείρησης Μέσο παρακολούθησης της προόδου πραγματοποίησης των στόχων αυτών Λειτουργία προϋπολογισμού Αναγκάζουν τα στελέχη να προγραμματίζουν Μειώνουν τον κίνδυνο για τις μελλοντικές δραστηριότητες Ενισχύουν την επικοινωνία και τη συνεργασία μεταξύ των τμημάτων Παρέχουν ένα σχέδιο δράσης Διακρίσεις Προϋπολογισμών Οι προϋπολογισμοί διακρίνονται ανάλογα με: Το χρονικό διάστημα που καλύπτουν Τη διαδικασία που ακολουθείται κατά την κατάρτισή τους Τη φιλοσοφία προσδιορισμού των προϋπολογιστικών ποσών 14

15 Προϋπολογισμός της Δράσης (Budgeting) Με τον Προϋπολογισμό της δράσης μετατρέπονται τα στοιχεία του Προγραμματισμού σε αξίες Ο Προϋπολογισμός αποτελεί βασικό εργαλείο της διοίκησης επιχειρήσεων Ο προϋπολογισμός της δράσης επιμερίζεται στους παρακάτω επί μέρους προϋπολογισμούς: Προϋπολογισμό Πωλήσεων Προϋπολογισμό Παραγωγής Προϊόντων (Γ.Β.Ε.) Προϋπολογισμό αγοράς Εμπορευμάτων Προϋπολογισμό Αγοράς ά υλών και άλλων υλικών Προϋπολογισμός Έρευνας και Ανάπτυξης Προϋπολογισμό Επενδύσεων Προϋπολογισμό Εξόδων Διοικητικής Λειτουργίας Προϋπολογισμός Χρηματοοικονομικών μεγεθών Ταμειακό Πρόγραμμα Κατάρτιση Προϋπολογιστικού Ισολογισμού 15

16 Διαδικασία Κατάρτισης Λειτουργικού Προϋπολογισμού 16

17 Προϋπολογισμοί και Σειρά Κατάρτισης (1/2) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΌΣ ΕΤΟΙΜΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΕΤΟΙΜΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΕΞΟΔΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΜΕΣΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 17

18 Προϋπολογισμοί και Σειρά Κατάρτισης (2/2) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΑΡΧΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΜΕΣΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΞΩΔΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑ ΤΕΛΟΥΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΞΩΔΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΗΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 18

19 Προϋπολογισμός Πωλήσεων Οι κυριότερες μέθοδοι πρόβλεψης πωλήσεων είναι οι ακόλουθες: i. Προβολή της τάσεως των πωλήσεων (και άλλες στατιστικές μέθοδοι) ii. Ανάλυση πληροφοριών που προέρχονται από τους πωλητές iii. Γνώμες διευθυντικών στελεχών iv. Κλαδικές αναλύσεις v. Πολλαπλή προσέγγιση Στη συνέχεια, καταρτίζεται: το ποσοτικό πρόγραμμα πωλήσεων το πρόγραμμα τιμολογιακής πολιτικής (ανά προϊόν, περιοχή, κ.α.), ο προϋπολογισμός εξόδων πωλήσεων ο νομισματικός προϋπολογισμός πωλήσεων Στόχοι προγράμματος πωλήσεων: Να μειωθεί η αβεβαιότητα σχετικά με τα μελλοντικά έσοδα της επιχείρησης Να ενσωματώσει τις κρίσεις και τις αποφάσεις της διοίκησης σε ένα πρόγραμμα Να παρέχει πληροφορίες για την ανάπτυξη των υπολοίπων προϋπολογισμών Να διευκολύνει τον έλεγχο της διοίκησης στο τομέα των πωλήσεων 19

20 Προϋπολογισμός Παραγωγής Κύριο συστατικό του προϋπολογισμού παραγωγής είναι το πρόγραμμα παραγωγής (συνολική ετήσια παραγωγή κατά είδος και ποσότητα), όπου περιλαμβάνονται τα προγράμματα Άμεσων Εργατικών, Υλικών και Γενικών Βιομηχανικών Εξόδων Παραγωγής Συστατικά στοιχεία του προγράμματος αυτού είναι: Οι προβλεπόμενες πωλήσεις (MRP) Το απόθεμα ασφαλείας ή το ελάχιστο απόθεμα Το απόθεμα αρχής Προϋπολογισμός Εξόδων Διοικητικής Λειτουργίας Στα έξοδα αυτά περιλαμβάνονται τηλέφωνα, ταχυδρομικά τέλη, μετακινήσεις εκτός έδρας, είδη γραφείου κλπ.. Η παραπάνω αναφορά περιλαμβάνει έξοδα που είτε σχετίζονται άμεσα με δαπάνες διοικητικής λειτουργίας ή δεν μπορούν να συσχετιστούν με δαπάνες παραγωγής (Γ.Β.Ε.) ή με έξοδα διάθεσης 20

21 Προϋπολογισμός Έρευνας και Ανάπτυξης Ο προϋπολογισμός αυτός δεν εμφανίζετε στο σχέδιο προϋπολογισμοί και σειρά κατάρτισης. Συνήθως, ο εν λόγω προϋπολογισμός αποτυπώνεται σε δύο διαφορετικούς προϋπολογισμούς: a) τον προϋπολογισμό εξόδων έρευνας (ενημερώνουν άμεσα τα αποτελέσματα της επιχείρησης ) b) τον προϋπολογισμό δαπανών ανάπτυξης (παρουσιάζονται στις ισολογιστικές καταστάσεις του προϋπολογισμού) Προϋπολογισμός Επενδύσεων 21 Ο προϋπολογισμός κεφαλαιουχικών δαπανών βοηθά την επιχείρηση: Στο σχεδιασμό και την εξασφάλιση της μελλοντικής ανάπτυξης και κερδοφορίας Στην αντικατάσταση του παραγωγικού εξοπλισμού που απαξιώνετε ή είναι δαπανηρός Στη μελλοντική μείωση του κόστους παραγωγής Ο προϋπολογισμός αυτός περιλαμβάνει επενδύσεις σε κτίρια, μηχανολογικό εξοπλισμό μεταφορικά μέσα κλπ. Προτείνει, επίσης, εναλλακτικές λύσεις χρηματοδότησης (αγορά - leasing)

22 Προϋπολογισμός Χρηματοοικονομικών μεγεθών Στόχοι Προϋπολογισμού χρηματοοικονομικών μεγεθών: Εκτίμηση των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων αναγκών σε κεφάλαια Καθορισμός των πηγών και του ύψους των διαθεσίμων κεφαλαίων Συντονισμός του οικονομικού προγράμματος με τα επιμέρους επιχειρησιακά σχέδια δράσης της επιχείρησης Το κομμάτι του προγράμματος χρηματοοικονομικών μεγεθών που ασχολείται με την διαχείριση των ρευστών διαθεσίμων της επιχείρησης ονομάζεται Ταμειακό Πρόγραμμα. Βασικοί στόχοι του Ταμειακού Προγράμματος είναι: Η παρουσίαση της ταμειακής κατάστασης της εταιρείας βάσει των υπολοίπων προγραμμάτων οικονομικής δραστηριότητας Η παρουσίαση πιθανών ελλειμμάτων ή πλεονασμάτων στη διάρκεια του χρονικού διαστήματος που παρακολουθούμε Η ανάγκη για βραχυχρόνιο δανεισμό (περίπτωση ελλείμματος) Η πιθανή χρήση κεφαλαίων για επενδύσεις (περίπτωση πλεονάσματος) Η καλύτερη οικονομική παρακολούθηση και εξυπηρέτηση αναγκών των επί μέρους προγραμμάτων της επιχείρησης. Άλλες παράμετροι που επηρεάζουν την κάθε μία εταιρεία ξεχωριστά 22

23 Κατάρτιση Προϋπολογιστικού Ισολογισμού Για την κατάρτιση του προϋπολογιστικού ισολογισμού χρησιμοποιούμε σχεδόν όλα τα προγράμματα που αναφέρθηκαν Παρακάτω παρουσιάζεται περιληπτικά η πηγή πληροφόρησης για κάθε λογαριασμό του Ισολογισμού Ταμείο - Προϋπολογισμός χρηματοοικονομικών μεγεθών Λογαριασμοί εισπρακτέοι - Προϋπολογισμός πωλήσεων Αποθέματα - Προϋπολογισμός δαπανών παραγωγής (προϋπολογισμός αγορών και πρόγραμμα εξόφλησης προμηθευτών) Προκαταβολές (ασφαλίστρων, ενοικίου κλπ) - Προϋπολογισμός γενικών και διοικητικών εξόδων Τεχνικές εγκαταστάσεις - μηχανολογικός εξοπλισμός - Προηγούμενο Ισολογισμό προσαρμοσμένο από το προϋπολογισμό κεφαλαιουχικών δαπανών Λογαριασμοί πληρωτέοι - Προϋπολογισμός χρηματοοικονομικών αναγκών Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις - Προϋπολογισμός χρηματοοικονομικών αναγκών Μετοχικό κεφάλαιο - Προϋπολογισμός χρηματοοικονομικών αναγκών Παρακρατηθέντα κέρδη για σχηματισμό αποθεματικών βάσει του προηγούμενου ισολογισμού 23

24 Παρατηρήσεις - Συμπεράσματα Ο Συνολικός Προϋπολογισμός (Master Budget) πρέπει να καλύπτει μια πλήρη διαχειριστική περίοδο (οικονομικό έτος) με πλήρη ανάλυση ανά μήνα και να επιμερίζεται σε ολοκληρωμένες επιμέρους χρονικές περιόδους (ανάλογα με την φύση του προϊόντος) Με τον τρόπο αυτό τα εκάστοτε απολογιστικά στοιχεία αντιπαραβάλλονται με τα αντίστοιχα προϋπολογισθέντα μεγέθη και συνάγονται άμεσα οι αποκλίσεις Η διερεύνηση των αποκλίσεων επιτρέπει την λήψη διορθωτικών αποφάσεων ή ενδεχομένως και την αναπροσαρμογή των προϋπολογιστικών προγραμμάτων δράσης Σημαντικά στοιχεία για την ανάπτυξη του προϋπολογιστικού συστήματος αποτελούν οι επιθυμίες της διοίκησης της επιχείρησης αλλά και το κόστος ανάπτυξης του Κάθε επιχείρηση επιλέγει την έκταση του προϋπολογιστικού της συστήματος λαμβάνοντας υπόψη της δύο παράγοντες: α) τον όγκο και την ποιότητα των πληροφοριών και β) το κόστος για την ανάπτυξη και διατήρηση ενός συστήματος προϋπολογισμού 24

25 25

26 Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης Τα αποτελέσματα χρήσης είναι τα κέρδη / ζημιές που προέκυψαν από όλες τις δραστηριότητες τις επιχείρησης μέσα στη λογιστική χρήση, συμπεριλαμβανομένων των έκτακτων γεγονότων Υπολογίζονται αφού προστεθούν στο αποτέλεσμα εκμετάλλευσης τα μη λειτουργικά έσοδα και τα μη λειτουργικά κέρδη και αφαιρέσουμε τα μη λειτουργικά έξοδα και τις μη λειτουργικές ζημιές Τα αποτελέσματα χρήσης παρουσιάζονται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης (ΚΑΧ) της επιχείρησης Αποτελέσματα Χρήσης = Αποτέλεσμα Εκμετάλλευσης + μη Λειτουργικά Έσοδα + μη Λειτουργικά Κέρδη - μη Λειτουργικά Έξοδα - μη Λειτουργικές Ζημιές 26

27 Ισολογισμός Ο Ισολογισμός απεικονίζει την οικονομική κατάσταση της επιχείρησης τη δεδομένη χρονική στιγμή. Ακολουθεί την απογραφή και αποτίμηση της επαγγελματικής περιουσίας Η κατάρτιση του Ισολογισμού είναι ο αντικειμενικός σκοπός σε όλα τα στάδια της λογιστικής εργασίας Αποτελείται από δύο στήλες, όπου η πρώτη ονομάζεται Ενεργητικό και η δεύτερη Παθητικό Το Παθητικό απεικονίζει τις πηγές προέλευσης των κεφαλαίων που διαχειρίζεται η Επιχείρηση, και το Ενεργητικό το που είναι υπενδεδυμένα Υπό άλλη έννοια, Παθητικό είναι το που χρωστάει η Επιχείρηση και Ενεργητικό το που έχει τοποθετήσει αυτά τα χρήματα 27

28 Συνεπώς, η Επιχείρηση χρωστάει: Στους μετόχους, το κεφάλαιο που κατέβαλλαν Στους μετόχους, τα κέρδη που δεν διένειμε (αποθεματικά) Στις Τράπεζες, τα μακροπρόθεσμα Δάνεια που της χορήγησαν Στις Τράπεζες, τα βραχυπρόθεσμα Δάνεια (κεφαλαίου κίνησης) Στους Προμηθευτές, τα Προϊόντα και Υπηρεσίες που αγόρασε Στο Δημόσιο τους φόρους που έχει υποχρέωση να καταβάλλει Επίσης, η Επιχείρηση έχει τοποθετήσει τα παραπάνω χρήματα σε: Πάγια Στοιχεία (κτίρια, μηχανήματα, λογισμικά κα) Συμμετοχές σε άλλες Επιχειρήσεις Αποθέματα (εμπορεύματα, ύλες, προϊόντα) Απαιτήσεις (π.χ. από πελάτες στους οποίους πούλησε προϊόντα επί πιστώσει) Χρεόγραφα (μετοχές, ομόλογα κα) Στο Ταμείο 28

29 29 Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Κατάσταση Ταμειακών Ροών!! Την 1/1/20Χ4, η εταιρεία ΑΒΓ Α.Ε. ξεκινά εργασίες με μετοχικό κεφάλαιο 1. Δανείζεται ακόμα 1 από τη NASA Bank A.E. και αγοράζει αποθέματα αξίας 2. Την 31/12/20Χ4 πωλεί τα αποθέματα αντί 1,000,000 (!)... τα οποία, όμως, είναι εισπρακτέα σε πενήντα χρόνια (!). Εκτίμηση της δυνατότητας μιας επιχείρησης να δημιουργεί ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα, καθώς και του χρόνου και της βεβαιότητας της δημιουργίας των διαθεσίμων αυτών Παροχή πληροφοριών σχετικά με τις ιστορικές μεταβολές στα ταμειακά διαθέσιμα και τα ταμειακά ισοδύναμα μιας επιχείρησης, μέσω της κατάστασης ταμειακών ροών, η οποία κατατάσσει τις ταμειακές ροές της χρήσης σε ροές από επιχειρηματικές, επενδυτικές και χρηματοοικονομικές δραστηριότητες Ορισμοί Ταμειακές ροές είναι οι εισροές και οι εκροές ταμειακών διαθεσίμων και ταμειακών ισοδυνάμων Ταμειακά διαθέσιμα είναι αυτά που αποτελούνται από μετρητά στο ταμείο της επιχείρησης και από τις καταθέσεις αυτής, που μπορεί να αναληφθούν άμεσα Ταμειακά ισοδύναμα είναι οι βραχυπρόθεσμες υψηλής ρευστότητας επενδύσεις, οι οποίες είναι άμεσα μετατρέψιμες σε συγκεκριμένα ποσά διαθεσίμων και υπόκεινται σε ασήμαντο κίνδυνο μεταβολής της αξίας τους

30 Σπουδαιότητα της Κατάστασης Ταμειακών Ροών Η Κατάσταση Ταμειακών Ροών είναι πολύ σημαντική τόσο για τους Χρήστες των χρηματοοικονομικών καταστάσεων όσο και για τη Διεύθυνση της οντότητας A. Οι χρήστες ενδιαφέρονται για τις ταμειακές ροές της οντότητας ούτως ώστε να μπορούν να αξιολογούν την ικανότητά της: i. να ρευστοποιεί τα κέρδη της ii. iii. να πληρώνει μερίσματα, και να χρηματοδοτεί επενδύσεις που παράγουν επιπρόσθετες ταμειακές ροές B. Επιπρόσθετα, και η διεύθυνση της οντότητας χρειάζεται την Κατάσταση Ταμειακών Ροών ούτως ώστε να αξιολογεί την ικανότητά της: i. να διακανονίζει τις υποχρεώσεις της ii. iii. να συνεχίζει τις λειτουργικές της δραστηριότητες, και να καταβάλλει μερίσματα στους επενδυτές της 30

31 Ευχαριστώ για την προσοχή σας!

1. Έννοια Επιχείρησης. Διακρίσεις οικονομικών μονάδων. 2. Λειτουργικός κύκλος επιχείρησης. Βασικές λειτουργίες.

1. Έννοια Επιχείρησης. Διακρίσεις οικονομικών μονάδων. 2. Λειτουργικός κύκλος επιχείρησης. Βασικές λειτουργίες. ΜΑΘΗΜΑ 1 Ο. Επιχείρηση και Λογιστική. Κύρια σημεία. 1. Έννοια Επιχείρησης. Διακρίσεις οικονομικών μονάδων. 2. Λειτουργικός κύκλος επιχείρησης. Βασικές λειτουργίες. 3. Έννοια και σκοπός της λογιστικής.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤHΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤHΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Οδηγός Βέλτιστης ιαδροµής µε αντικείµενο τη βασική ανάλυση χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων έχει ως βασικό στόχο την ενηµέρωση νέων και υφιστάµενων επιχειρηµατιών σχετικά µε τις βασικές αρχές

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»

«ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Ηπείρου ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Σηµειώσεις στο µάθηµα «ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» Επιµέλεια σηµειώσεων:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ 1 ΜΕΡΟΣ Α

ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ 1 ΜΕΡΟΣ Α ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ 1 ΜΕΡΟΣ Α Κεφάλαιο 1 ο 1.1.1 ΟΡΙΣΜΟΣ: Ο ταμειακός προϋπολογισμός η πρόγραμμα ταμειακής κινήσεως περιλαμβάνει με κάθε λεπτομέρεια τις κάθε είδους εισπράξεις (ταμειακές εισροές) και τις κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΚΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Σ ΚΑΙ Κ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ».

Πτυχιακή Εργασία ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΚΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Σ ΚΑΙ Κ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ». ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής Πτυχιακή Εργασία Καθηγητής: Κυρμίζογλου Παντελής ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΚΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Σ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας

Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας Το εκπαιδευτικό υλικό που ακολουθεί αναπτύχθηκε στα πλαίσια του Επιμορφωτικού Σεμιναρίου με θέμα: «Διοικητική Λογιστική» 1 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ 2008 1 Το επιστημονικό περιεχόμενο του παρόντος βιβλίου έχει υποβληθεί σε κριτική ανάγνωση και εγκριθεί με το σύστημα των κριτών. Η κριτική ανάγνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Κόστος- Κοστολόγηση- Αναλυτική Λογιστική

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Κόστος- Κοστολόγηση- Αναλυτική Λογιστική ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Κόστος- Κοστολόγηση- Αναλυτική Λογιστική Παυλάτος Οδυσσέας Χαλκίδα 2006 0 Περιεχόμενα 1. Διοικητική Λογιστική και η σχέση της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΛΑΙΣΙΟ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη για την εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Διεθνών Λογιστικών Προτύπων), ΤΙΤΛΟΣ σε ΜΕΛΕΤΗΣ Νοσηλευτικές Μονάδες

Μελέτη για την εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Διεθνών Λογιστικών Προτύπων), ΤΙΤΛΟΣ σε ΜΕΛΕΤΗΣ Νοσηλευτικές Μονάδες ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΥΓΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ» 2000-2006 Μελέτη για την εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Διεθνών Λογιστικών Προτύπων), ΤΙΤΛΟΣ σε ΜΕΛΕΤΗΣ Νοσηλευτικές Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦ. 1 ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦ. 1 ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦ. 1 ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 1.1 ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ Ε.Γ.Λ.Σ. 5 1.2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ Ε.Γ.Λ.Σ. 6 1.3 ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΟΛΟΥ Α.E.» την 19 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΑΡΜΑΡΑ ΜΕΡΤΙΚΑ ΕΠΕ»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΑΡΜΑΡΑ ΜΕΡΤΙΚΑ ΕΠΕ» Α.Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΑΡΜΑΡΑ ΜΕΡΤΙΚΑ ΕΠΕ» THEME: ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS

Διαβάστε περισσότερα

Εγκρίθηκε από την τριμελή εξεταστική επιτροπή. Πρέβεζα, / /2012 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Ο Προϊστάμενος του τμήματος

Εγκρίθηκε από την τριμελή εξεταστική επιτροπή. Πρέβεζα, / /2012 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Ο Προϊστάμενος του τμήματος Εγκρίθηκε από την τριμελή εξεταστική επιτροπή Πρέβεζα, / /2012 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1. 2. 3. Ο Προϊστάμενος του τμήματος i ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η λογιστική οργάνωση των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων που σύμφωνα με τον

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Έννοιες Κόστους και Αναλυτικής Λογιστικής

Βασικές Έννοιες Κόστους και Αναλυτικής Λογιστικής 1 Βασικές Έννοιες Κόστους και Αναλυτικής Λογιστικής 1.1 Η ομή του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου Το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο, το περιεχόμενο του οποίου έχει θεσμοθετηθεί με το Π.. 1123/1980,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ. ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ. ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Λ. Μεσογείων 2-4, Πύργος Αθηνών Β Κτίριο, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΗΣ Υπό των φοιτητών

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικές Καταστάσεις

Οικονομικές Καταστάσεις ΤΕΜΚΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 10332/31/B/86/100 Έδρα: 14ο ΧΛΜ. ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΓΙΑΣ www.temka.gr Οικονομικές Καταστάσεις Της Εταιρείας ΤΕΜΚΑ Α.Ε για την περίοδο 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2009

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2009 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2009 Βεβαιώνεται οτι οι συνημμένες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 23791/04/Β/91/136(01)

Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 23791/04/Β/91/136(01) Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 23791/04/Β/91/136(01) ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 13363/06/Β/86/17

Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 13363/06/Β/86/17 Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 13363/06/Β/86/17 ΕTΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 3556/2007 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ MBA ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ 2011-2012. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ρ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΣΙΛΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ MBA ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ 2011-2012. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ρ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΣΙΛΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ MBA ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ 2011-2012 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ρ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΣΙΛΑΣ 1 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Χρηµατοοικονοµική ανάλυση ονοµάζεται η διαδικασία άντλησης οικονοµικών πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα: «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ»

Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα: «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ» Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα: «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ» Ενότητα IV ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ - ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ MASTER OF SCIENCE (MSC) IN ACCOUNTING AND FINANCE

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ MASTER OF SCIENCE (MSC) IN ACCOUNTING AND FINANCE ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ MASTER OF SCIENCE (MSC) IN ACCOUNTING AND FINANCE ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ : ΕΛΕΝΗ ΙΜΠΡΙΞΗ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση. της χρήσης από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2012

Ετήσια Οικονομική Έκθεση. της χρήσης από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2012 Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2012 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις Για την περίοδο από 1/1/2013 έως 30/06/2013 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ»)

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις Για την περίοδο από 1/1/2013 έως 30/06/2013 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ») Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις Για την περίοδο από 1/1/2013 έως 30/06/2013 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ») Οι συνημμένες ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Λογιστικής Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Θεωρία. Διδάσκων: Δρ. Μιχαήλ Δ. Παζάρσκης. Διδακτικό Υλικό Μαθήματος - Συμπληρωματικές Σημειώσεις

Τμήμα Λογιστικής Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Θεωρία. Διδάσκων: Δρ. Μιχαήλ Δ. Παζάρσκης. Διδακτικό Υλικό Μαθήματος - Συμπληρωματικές Σημειώσεις Διδακτικό Υλικό Μαθήματος - Συμπληρωματικές Σημειώσεις Σέρρες, Σεπτέμβριος 2009 Περιεχόμενα Γενικά Εισαγωγικές έννοιες 3 Βασικές εργασίες κατά την πρώτη εφαρμογή των ΔΠΧΠ 5 ΔΛΠ 2 - Αποθέματα.......12 ΔΛΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2012

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2012 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2012 Βεβαιώνεται οτι οι συνημμένες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ ΓΚΕΪΜΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΝΤΕΡΤΕΪΝΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ

ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ ΓΚΕΪΜΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΝΤΕΡΤΕΪΝΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α) ΕΔΡΑ : Πάρνωνος 3, 15125 Μαρούσι Αριθμ. Γ.Ε.Μ.Η. 116292301000 1 Περιεχόμενα ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

MEDIHELM ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

MEDIHELM ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ MEDIHELM ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας για την χρήση 2005 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες ετήσιες

Διαβάστε περισσότερα