Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ"

Transcript

1 L 236/ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/1542 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Ιουνίου 2017 για την τροποποίηση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/35 σχετικά με τον υπολογισμό των ρυθμιστικών κεφαλαιακών απαιτήσεων για ορισμένες κατηγορίες στοιχείων ενεργητικού των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων (εταιρείες υποδομών) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Έχοντας υπόψη την οδηγία αριθ. 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ) ( 1 ), και ιδίως το άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχείο α) και το άρθρο 111 παράγραφος 1 στοιχεία β), γ) και ιγ), Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Το επενδυτικό σχέδιο για την Ευρώπη στοχεύει κυρίως στην άρση των εμποδίων στις επενδύσεις, στην προβολή και την τεχνική υποστήριξη επενδυτικών έργων και στην αποτελεσματικότερη χρήση νέων και υφιστάμενων χρηματοδοτικών πόρων. Ειδικότερα, ο τρίτος πυλώνας του επενδυτικού σχεδίου βασίζεται στην άρση των εμποδίων στις επενδύσεις και στην παροχή μεγαλύτερης κανονιστικής προβλεψιμότητας, προκειμένου η Ευρώπη να εξακολουθήσει να είναι ελκυστική για επενδύσεις. (2) Ένας από τους στόχους της ένωσης κεφαλαιαγορών είναι να κινητοποιηθούν κεφάλαια στην Ευρώπη και να διοχετευτούν, μεταξύ άλλων, σε έργα υποδομής που τα χρειάζονται, με στόχο την επέκτασή τους και τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις, ιδίως του κλάδου ζωής, είναι από τους μεγαλύτερους θεσμικούς επενδυτές στην Ευρώπη, με την ικανότητα να παρέχουν μετοχικά κεφάλαια, καθώς και χρηματοδότηση χρέους σε μακροπρόθεσμες υποδομές. (3) Στις 2 Απριλίου 2016, τέθηκε σε ισχύ ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2016/467 της Επιτροπής ( 2 ) για την τροποποίηση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/35 της Επιτροπής ( 3 ), ο οποίος δημιούργησε μια χωριστή κατηγορία περιουσιακών στοιχείων για έργα υποδομής για τον σκοπό των βαθμονομήσεων κινδύνου. (4) Η Επιτροπή ζήτησε και έλαβε τεχνικές συμβουλές από την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (ΕΑΑΕΣ) όσον αφορά τα κριτήρια και τη βαθμονόμηση της νέας κατηγορίας στοιχείων ενεργητικού για τις εταιρείες υποδομών. Οι εν λόγω τεχνικές συμβουλές συνέστησαν επίσης ορισμένες τροποποιήσεις των κριτηρίων για τις επιλέξιμες επενδύσεις σε έργα υποδομής, όπως θεσπίστηκαν με τον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2016/467. (5) Προκειμένου να καλυφθούν οι περιπτώσεις δομημένης χρηματοδότησης έργων στις οποίες εμπλέκονται περισσότερες της μίας νομικές οντότητες ενός ομίλου εταιρειών, ο ορισμός της οντότητας έργου υποδομής θα πρέπει να αντικατασταθεί και να επεκταθεί ώστε να καλύπτει τόσο τις μεμονωμένες οντότητες όσο και τους ομίλους εταιρειών. Προκειμένου να καλύπτονται οι οντότητες που πραγματοποιούν σημαντικό μέρος των εσόδων τους μέσω δραστηριοτήτων υποδομών, θα πρέπει να τροποποιηθεί η διατύπωση των κριτηρίων για τα έσοδα. Για την εκτίμηση των πηγών των εσόδων μιας οντότητας θα πρέπει να χρησιμοποιείται το πλέον πρόσφατο οικονομικό έτος, εφόσον είναι διαθέσιμο, ή πρόταση χρηματοδότησης, όπως το ενημερωτικό δελτίο ομολόγων ή οι χρηματοοικονομικές προβλέψεις σε αίτηση δανειοδότησης. Στον ορισμό των στοιχείων ενεργητικού υποδομής θα πρέπει να περιληφθούν τα ενσώματα στοιχεία ενεργητικού, ώστε οι σχετικές οντότητες υποδομής να μπορούν να είναι επιλέξιμες. ( 1 ) ΕΕ L 335 της , σ. 1. ( 2 ) Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2016/467 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2015, για την τροποποίηση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/35 σχετικά με τον υπολογισμό των ρυθμιστικών κεφαλαιακών απαιτήσεων για διάφορες κατηγορίες στοιχείων ενεργητικού των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων (ΕΕ L 85 της , σ. 6). ( 3 ) Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2015/35 της Επιτροπής, της 10ης Οκτωβρίου 2014, για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα II) (ΕΕ L 12 της , σ. 1).

2 L 236/15 (6) Προκειμένου να αποφευχθεί η πλήρης εξαίρεση των οντοτήτων υποδομής που δεν είναι σε θέση να παρέχουν ασφάλεια στους δανειστές για το σύνολο των στοιχείων ενεργητικού για λόγους νομικού ή ιδιοκτησιακού καθεστώτος, θα πρέπει να περιληφθούν μηχανισμοί που καθιστούν δυνατές άλλες ρυθμίσεις ασφαλείας υπέρ των παρόχων χρέους. (7) Λαμβανομένων υπόψη των καταστάσεων στις οποίες η ενεχυρίαση πριν από την αθέτηση ενδέχεται να μην επιτρέπεται σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, θα πρέπει να περιληφθεί στις άλλες ρυθμίσεις ασφάλειας η απαίτηση να ενεχυριάζονται τα ίδια κεφάλαια σε παρόχους χρέους. (8) Όταν η συγκατάθεση των υφιστάμενων παρόχων χρέους προκύπτει εμμέσως από το σχετικό έγγραφο, όπως το ανώτατο όριο χρέους, θα πρέπει να επιτρέπεται η περαιτέρω έκδοση χρεογράφων από υπάρχουσα οντότητα υποδομής ή όμιλο εταιρειών για τις επιλέξιμες επενδύσεις σε υποδομές. (9) Οι βαθμονομήσεις στον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2015/35 θα πρέπει να είναι αναλογικές προς τον συναφή κίνδυνο. (10) Σύμφωνα με τις τεχνικές συμβουλές της ΕΑΑΕΣ να τροποποιηθεί η ισχύουσα μεταχείριση των επιλέξιμων επενδύσεων σε έργα υποδομής, θα πρέπει να τροποποιηθούν οι ισχύουσες διατάξεις για τα έργα υποδομής. (11) Οι τεχνικές συμβουλές της ΕΑΑΕΣ, καθώς και τα συμπληρωματικά στοιχεία, επιβεβαιώνουν ότι οι επιλέξιμες επενδύσεις σε εταιρείες υποδομών μπορούν να είναι ασφαλέστερες από τις επενδύσεις που δεν σχετίζονται με υποδομές. Ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2015/35 θα πρέπει να τροποποιηθεί, ώστε να συμπεριληφθούν οι νέες βαθμονομήσεις κινδύνου για τις δανειακές επενδύσεις σε επιλέξιμες εταιρείες υποδομών, με στόχο τον διαχωρισμό αυτών των επενδύσεων από τις επενδύσεις που δεν σχετίζονται με υποδομές. (12) Οι κατάλληλοι ορισμοί και τα κατάλληλα κριτήρια επιλεξιμότητας αναμένεται να εξασφαλίζουν τη συνετή επενδυτική συμπεριφορά των ασφαλιστικών επιχειρήσεων. Οι εν λόγω ορισμοί και κριτήρια θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι μόνον οι ασφαλέστερες επενδύσεις θα τυγχάνουν χαμηλότερων βαθμονομήσεων. (13) Η διαφοροποίηση των εσόδων μπορεί να μην είναι πάντα εφικτή για τις οντότητες υποδομής που παρέχουν βασικά στοιχεία ενεργητικού υποδομής ή υπηρεσιών σε άλλες επιχειρήσεις υποδομών. Στις περιπτώσεις αυτές, θα πρέπει να επιτρέπονται οι συμβάσεις υποχρεωτικής αγοράς, ανεξαρτήτως παραλαβής, κατά την εκτίμηση της προβλεψιμότητας των εσόδων. (14) Η προσομοίωση ακραίων καταστάσεων, ως μέρος της διαχείρισης κινδύνου της επένδυσης, θα πρέπει να εξετάζει τους κινδύνους που προκύπτουν από δραστηριότητες που δεν σχετίζονται με υποδομές. Ωστόσο, προκειμένου να πραγματοποιηθεί συντηρητική εκτίμηση του επενδυτικού κινδύνου, τα έσοδα που προκύπτουν από τις δραστηριότητες αυτές δεν θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, όταν προσδιορίζεται αν μπορούν να επιτευχθούν οι οικονομικές υποχρεώσεις. (15) Μετά την καθιέρωση της νέας κατηγορίας επιλέξιμων στοιχείων ενεργητικού εταιρειών υποδομών, θα πρέπει να ευθυγραμμιστούν ανάλογα οι λοιπές διατάξεις του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/35, όπως ο τύπος για την κεφαλαιακή απαίτηση φερεγγυότητας και τις απαιτήσεις δέουσας επιμέλειας, οι οποίες είναι ουσιώδους σημασίας για τη λήψη συνετών επενδυτικών αποφάσεων από τις ασφαλιστικές εταιρείες. (16) Συνεπώς, ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2015/35 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως. (17) Προκειμένου να καταστούν δυνατές άμεσες επενδύσεις σε αυτή την κατηγορία περιουσιακών στοιχείων μακροπρόθεσμων υποδομών, είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί ότι ο παρών κανονισμός θα αρχίσει να ισχύει το συντομότερο δυνατόν, την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: Άρθρο 1 Ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2015/35 τροποποιείται ως εξής: 1) Στο άρθρο 1, τα σημεία 55α) και 55β) αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο: «55α. στοιχεία ενεργητικού υποδομής : τα ενσώματα στοιχεία ενεργητικού, οι δομές, οι εγκαταστάσεις, τα συστήματα και τα δίκτυα που παρέχουν ή υποστηρίζουν βασικές δημόσιες υπηρεσίες 55β. οντότητα υποδομής : οντότητα ή εταιρικός όμιλος που, κατά τη διάρκεια της πλέον πρόσφατης χρήσης της εν λόγω οντότητας ή του εν λόγω ομίλου για την οποία υπάρχουν στοιχεία ή σε πρόταση χρηματοδότησης, πραγματοποιεί το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων από την κατοχή, τη χρηματοδότηση, την ανάπτυξη ή τη λειτουργία στοιχείων ενεργητικού υποδομής».

3 L 236/ ) Στο άρθρο 164α, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «1. Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, οι επιλέξιμες επενδύσεις σε υποδομές περιλαμβάνουν επενδύσεις σε οντότητες υποδομής που πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια: α) οι ταμειακές ροές που δημιουργούνται από τα στοιχεία ενεργητικού υποδομής καθιστούν δυνατή την εκπλήρωση όλων των οικονομικών υποχρεώσεων που πρέπει να πληρούνται υπό διαρκή πίεση σε σχέση με τον κίνδυνο του έργου β) οι ταμειακές ροές που δημιουργεί η οντότητα υποδομής για τους παρόχους χρέους και τους επενδυτές μετοχικών τίτλων είναι προβλέψιμες γ) τα στοιχεία ενεργητικού υποδομής και η οντότητα υποδομής διέπονται από ένα ρυθμιστικό ή συμβατικό πλαίσιο που προσφέρει στους παρόχους χρέους και τους επενδυτές μετοχικών τίτλων υψηλό βαθμό προστασίας, συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων: α) το συμβατικό πλαίσιο περιλαμβάνει διατάξεις που προστατεύουν αποτελεσματικά τους παρόχους χρέους και τους επενδυτές ιδίων κεφαλαίων από ζημίες που προκαλούνται από τη λήξη του έργου από το συμβαλλόμενο μέρος που συμφωνεί να αγοράσει τα αγαθά ή τις υπηρεσίες που παρέχονται από το έργο υποδομής, εκτός εάν πληρούται μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: i) τα έσοδα της οντότητας υποδομής χρηματοδοτούνται με πληρωμές από μεγάλο αριθμό χρηστών ή ii) τα έσοδα υπόκεινται σε ρύθμιση του συντελεστή απόδοσης β) η οντότητα υποδομής έχει επαρκή αποθεματικά κεφάλαια ή άλλους χρηματοδοτικούς μηχανισμούς για την κάλυψη των απαιτήσεων έκτακτης χρηματοδότησης και κεφαλαίου κίνησης του έργου. Όταν οι επενδύσεις είναι σε ομόλογα ή δάνεια, αυτό το συμβατικό πλαίσιο περιλαμβάνει επίσης τα ακόλουθα: i) οι πάροχοι χρέους έχουν ασφάλεια ή το όφελος της ασφάλειας, στον βαθμό που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, σε όλα τα στοιχεία ενεργητικού και τις συμβάσεις που είναι κρίσιμης σημασίας για τη λειτουργία του έργου ii) η χρήση των καθαρών λειτουργικών ταμειακών ροών μετά τις υποχρεωτικές πληρωμές από το έργο για σκοπούς άλλους από την εξυπηρέτηση δανειακών υποχρεώσεων είναι περιορισμένη iii) περιορισμούς στις δραστηριότητες που μπορεί να είναι επιβλαβείς για τους παρόχους χρέους, οι οποίοι περιλαμβάνουν ότι δεν μπορεί να εκδοθεί νέο χρέος χωρίς τη συγκατάθεση των υφιστάμενων παρόχων χρέους υπό τη μορφή που συμφωνήθηκε μαζί τους, εκτός εάν αυτή η έκδοση νέου χρέους επιτρέπεται βάσει της τεκμηρίωσης για το υφιστάμενο χρέος. Κατά παρέκκλιση από το δεύτερο εδάφιο σημείο i), για τις επενδύσεις σε ομόλογα ή δάνεια, όταν οι επιχειρήσεις μπορούν να αποδείξουν ότι η ασφάλεια σε όλα τα στοιχεία ενεργητικού και τις συμβάσεις δεν είναι ουσιώδους σημασίας για τους παρόχους χρέους, προκειμένου να προστατευθούν αποτελεσματικά ή να ανακτήσουν το μεγαλύτερο μέρος της επένδυσής τους, μπορούν να χρησιμοποιούνται άλλοι μηχανισμοί ασφαλείας. Στην περίπτωση αυτή, οι άλλοι μηχανισμοί ασφαλείας περιλαμβάνουν τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα: i) ενέχυρο μετοχών ii) δικαιώματα παρέμβασης iii) δικαίωμα παρακράτησης τραπεζικών λογαριασμών iv) έλεγχο επί των ταμειακών ροών v) διατάξεις για εκχώρηση συμβάσεων δ) όταν οι επενδύσεις είναι σε ομόλογα ή δάνεια, η ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση μπορεί να αποδείξει στην εποπτική αρχή ότι είναι σε θέση να διατηρήσει την επένδυση μέχρι τη λήξη ε) όταν οι επενδύσεις είναι σε ομόλογα ή δάνεια για τα οποία δεν είναι διαθέσιμη πιστοληπτική αξιολόγηση από καθορισμένο ΕΟΠΑ, το επενδυτικό μέσο και άλλα μέσα με την ίδια εξοφλητική προτεραιότητα έχουν προτεραιότητα έναντι όλων των άλλων απαιτήσεων, εκτός από νόμιμες απαιτήσεις και απαιτήσεις από παρόχους ταμειακής διευκόλυνσης, θεματοφύλακες και αντισυμβαλλόμενους στην περίπτωση παραγώγων στ) όταν οι επενδύσεις είναι σε μετοχές, ομόλογα ή δάνεια για τα οποία δεν είναι διαθέσιμη πιστοληπτική αξιολόγηση από καθορισμένο ΕΟΠΑ, πληρούνται τα ακόλουθα κριτήρια: i) τα στοιχεία ενεργητικού υποδομής και η οντότητα υποδομής βρίσκονται εντός του ΕΟΧ ή του ΟΟΣΑ

4 L 236/17 ii) όταν το έργο υποδομής βρίσκεται στο στάδιο κατασκευής, τα ακόλουθα κριτήρια πληρούνται από τον επενδυτή μετοχικού κεφαλαίου, ή όταν υπάρχει πάνω από ένας επενδυτής μετοχικού κεφαλαίου, τα ακόλουθα κριτήρια πληρούνται από μια ομάδα επενδυτών μετοχικού κεφαλαίου στο σύνολό της: οι επενδυτές μετοχικού κεφαλαίου έχουν ιστορικό επιτυχούς εποπτείας έργων υποδομής και τη σχετική εμπειρογνωμοσύνη οι επενδυτές μετοχικού κεφαλαίου έχουν χαμηλό κίνδυνο αθέτησης ή υπάρχει χαμηλός κίνδυνος η οντότητα υποδομής να υποστεί σημαντικές ζημίες, ως αποτέλεσμα της αθέτησής του παρέχονται κίνητρα στους επενδυτές μετοχικού κεφαλαίου να προστατεύουν τα συμφέροντα των επενδυτών iii) iv) όταν υπάρχουν κατασκευαστικοί κίνδυνοι, μηχανισμοί για τη διασφάλιση της ολοκλήρωσης του έργου, σύμφωνα με τις προδιαγραφές, τον προϋπολογισμό ή την ημερομηνία ολοκλήρωσης που έχουν συμφωνηθεί όταν οι λειτουργικοί κίνδυνοι είναι σημαντικοί, η διαχείρισή τους γίνεται σωστά v) η οντότητα υποδομής χρησιμοποιεί δοκιμασμένη τεχνολογία και σχεδιασμό vi) η κεφαλαιακή διάρθρωση της οντότητας υποδομής επιτρέπει την εξυπηρέτηση του χρέους vii) ο κίνδυνος αναχρηματοδότησης για την οντότητα υποδομής είναι χαμηλός viii) η οντότητα υποδομής χρησιμοποιεί παράγωγα μόνο για σκοπούς μετριασμού του κινδύνου.». 3) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 164β: «Άρθρο 164β Επιλέξιμες επενδύσεις σε εταιρείες υποδομών Για τον σκοπό του παρόντος κανονισμού, οι επιλέξιμες επενδύσεις σε εταιρείες υποδομών περιλαμβάνουν επενδύσεις σε οντότητες υποδομής που πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια: 1) Το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων της οντότητας υποδομής προέρχεται από την κατοχή, τη χρηματοδότηση, την ανάπτυξη ή τη λειτουργία στοιχείων ενεργητικού υποδομής που βρίσκονται εντός του ΕΟΧ ή του ΟΟΣΑ. 2) Τα έσοδα που παράγονται από τα στοιχεία ενεργητικού υποδομής πληρούν ένα από τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 164α παράγραφος 2 στοιχείο α). 3) Όταν τα έσοδα της οντότητας υποδομής δεν χρηματοδοτούνται με πληρωμές από μεγάλο αριθμό χρηστών, το συμβαλλόμενο μέρος που συμφωνεί να αγοράσει τα αγαθά ή τις υπηρεσίες που παρέχονται από την οντότητα υποδομής είναι ένα από τις οντότητες που απαριθμούνται στο άρθρο 164α παράγραφος 2 στοιχείο β). 4) Τα έσοδα είναι διαφοροποιημένα από άποψη δραστηριοτήτων, τοποθεσίας ή πληρωτών, εκτός εάν τα έσοδα υπόκεινται σε ρύθμιση του συντελεστή απόδοσης, σύμφωνα με το άρθρο 164α παράγραφος 1 στοιχείο γ) στοιχείο α) σημείο ii), ή σύμβαση υποχρεωτικής αγοράς, ανεξαρτήτως παραλαβής, ή τα έσοδα βασίζονται στη διαθεσιμότητα. 5) Όταν οι επενδύσεις είναι σε ομόλογα ή δάνεια, η ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση μπορεί να αποδείξει στην εποπτική αρχή ότι είναι σε θέση να διατηρήσει την επένδυση μέχρι τη λήξη. 6) Όταν δεν είναι διαθέσιμη πιστοληπτική αξιολόγηση από καθορισμένο ΕΟΠΑ για την οντότητα υποδομής: α) η κεφαλαιακή διάρθρωση της οντότητας υποδομής της επιτρέπει να εξυπηρετήσει το σύνολο του χρέους της σύμφωνα με συντηρητικές παραδοχές που βασίζονται στην ανάλυση των σχετικών οικονομικών δεικτών β) η οντότητα υποδομής δραστηριοποιείται για τουλάχιστον τρία έτη ή, στην περίπτωση επιχείρησης που εξαγοράστηκε, λειτουργεί για τουλάχιστον τρία έτη. 7) Όταν είναι διαθέσιμη πιστοληπτική αξιολόγηση από καθορισμένο ΕΟΠΑ για την οντότητα υποδομής, η εν λόγω πιστοληπτική αξιολόγηση έχει βαθμίδα πιστοληπτικής ποιότητας μεταξύ 0 και 3.». 4) Το άρθρο 168 τροποποιείται ως εξής: α) η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «1. Η υποενότητα κίνδυνος μετοχών που αναφέρεται στο άρθρο 105 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο στοιχείο β) της οδηγίας 2009/138/ΕΚ περιλαμβάνει μια υποενότητα κινδύνου για μετοχές τύπου 1, μια υποενότητα κινδύνου για μετοχές τύπου 2, μια υποενότητα κινδύνου για επιλέξιμες μετοχές υποδομών και μια υποενότητα κινδύνου για επιλέξιμες μετοχές εταιρειών υποδομών.»

5 L 236/ β) παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος 3β: «3β. Οι επιλέξιμες μετοχές εταιρειών υποδομών περιλαμβάνουν επενδύσεις σε μετοχές σε οντότητες υποδομής που πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 164β.» γ) η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «4. Η κεφαλαιακή απαίτηση για κίνδυνο μετοχών ορίζεται ως εξής: SCR equity ¼ qffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffi SCR 2 þ 2 0,75 ðscr equ1 equ2 þ SCR quinf þ SCR quinfc Þ þ ðscr equ2 þ SCR quinf þ SCR quinfc Þ 2 όπου: α) SCR equ1 είναι η κεφαλαιακή απαίτηση για μετοχές του τύπου 1 β) SCR equ2 είναι η κεφαλαιακή απαίτηση για μετοχές του τύπου 2 γ) SCR quinf είναι η κεφαλαιακή απαίτηση για επιλέξιμες μετοχές υποδομών δ) SCR quinf είναι η κεφαλαιακή απαίτηση για επιλέξιμες μετοχές εταιρειών υποδομών» δ) η παράγραφος 6 τροποποιείται ως εξής: i) τα στοιχεία α) και β) αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο: «α) μετοχές, πλην των επιλέξιμων μετοχών υποδομών ή των επιλέξιμων μετοχών εταιρειών υποδομών, που διατηρούνται σε οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων που είναι ταμεία κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληρούν τις προϋποθέσεις, όπως αναφέρεται στο άρθρο 3 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 346/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (*), όταν η μέθοδος εξέτασης που ορίζεται στο άρθρο 84 του παρόντος κανονισμού είναι εφικτή για όλα τα ανοίγματα εντός του οργανισμού συλλογικών επενδύσεων, ή σε μερίδια ή μετοχές των εν λόγω οργανισμών, όταν η μέθοδος εξέτασης δεν είναι εφικτή για όλα τα ανοίγματα εντός του οργανισμού συλλογικών επενδύσεων β) μετοχές, πλην των επιλέξιμων μετοχών υποδομών ή των επιλέξιμων μετοχών εταιρειών υποδομών, που διατηρούνται σε οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων που είναι εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις, όπως αναφέρεται στο άρθρο 3 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 345/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (**), όταν η μέθοδος εξέτασης που ορίζεται στο άρθρο 84 του παρόντος κανονισμού είναι εφικτή για όλα τα ανοίγματα εντός του οργανισμού συλλογικών επενδύσεων, ή σε μερίδια ή μετοχές των εν λόγω οργανισμών, όταν η μέθοδος εξέτασης δεν είναι εφικτή για όλα τα ανοίγματα εντός του οργανισμού συλλογικών επενδύσεων (*) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 346/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Απριλίου 2013, σχετικά με τα ευρωπαϊκά ταμεία κοινωνικής επιχειρηματικότητας (ΕΕ L 115 της , σ. 18). (**) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 345/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Απριλίου 2013, σχετικά με τις ευρωπαϊκές εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου (ΕΕ L 115 της , σ. 1).» ii) στο στοιχείο γ), το σημείο i) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «i) μετοχές, πλην των επιλέξιμων μετοχών υποδομών ή των επιλέξιμων μετοχών εταιρειών υποδομών, που διατηρούνται εντός αυτών των κεφαλαίων, όταν η μέθοδος εξέτασης που ορίζεται στο άρθρο 84 του παρόντος κανονισμού είναι εφικτή για όλα τα ανοίγματα εντός του οργανισμού εναλλακτικών επενδύσεων» iii) το στοιχείο δ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «δ) μετοχές, πλην των επιλέξιμων μετοχών υποδομών ή των επιλέξιμων μετοχών εταιρειών υποδομών, που διατηρούνται σε οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας ως ευρωπαϊκά μακροπρόθεσμα επενδυτικά κεφάλαια σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/760, όταν η μέθοδος εξέτασης που ορίζεται στο άρθρο 84 του παρόντος κανονισμού είναι εφικτή για όλα τα ανοίγματα εντός του οργανισμού συλλογικών επενδύσεων, ή σε μερίδια ή μετοχές των εν λόγω οργανισμών, όταν η μέθοδος εξέτασης δεν είναι εφικτή για όλα τα ανοίγματα εντός του οργανισμού συλλογικών επενδύσεων.».

6 L 236/19 5) Στο άρθρο 169, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 4: «4. Η κεφαλαιακή απαίτηση για επιλέξιμες μετοχές εταιρειών υποδομών που αναφέρεται στο άρθρο 168 του παρόντος κανονισμού ισούται με την απώλεια των βασικών ιδίων κεφαλαίων που θα προέκυπτε από τις κατωτέρω στιγμιαίες μειώσεις: α) μια στιγμιαία μείωση ίση με το 22 % της αξίας των επιλέξιμων μετοχών εταιρειών υποδομών σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις, κατά την έννοια του άρθρου 212 παράγραφος 1 στοιχείο β) και του άρθρου 212 παράγραφος 2 της οδηγίας 2009/138/ΕΚ, όταν οι επενδύσεις αυτές έχουν στρατηγικό χαρακτήρα β) μια στιγμιαία μείωση ίση με το άθροισμα του 36 % και του 92 % της συμμετρικής προσαρμογής που αναφέρεται στο άρθρο 172 του παρόντος κανονισμού στην αξία των επιλέξιμων μετοχών εταιρειών υποδομών, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο στοιχείο α).». 6) Στο άρθρο 170, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 4: «4. Όταν μια ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση έχει λάβει έγκριση από τις εποπτικές αρχές να εφαρμόζει τις διατάξεις που ορίζονται στο άρθρο 304 της οδηγίας 2009/138/ΕΚ, η κεφαλαιακή απαίτηση για επιλέξιμες μετοχές εταιρειών υποδομών ισούται με την απώλεια των βασικών ιδίων κεφαλαίων που θα προέκυπτε από μια στιγμιαία μείωση: α) ίση με το 22 % της αξίας των επιλέξιμων μετοχών εταιρειών υποδομών που αντιστοιχούν στη δραστηριότητα που αναφέρεται στο άρθρο 304 παράγραφος 1 στοιχείο β) σημείο i) της οδηγίας 2009/138/ΕΚ β) ίση με το 22 % της αξίας των επιλέξιμων μετοχών εταιρειών υποδομών σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις, κατά την έννοια του άρθρου 212 παράγραφος 1 στοιχείο β) και παράγραφος 2 της οδηγίας 2009/138/ΕΚ, όταν οι επενδύσεις αυτές έχουν στρατηγικό χαρακτήρα γ) ίση με το άθροισμα του 36 % και του 92 % της συμμετρικής προσαρμογής που αναφέρεται στο άρθρο 172 του παρόντος κανονισμού της αξίας των επιλέξιμων μετοχών εταιρειών υποδομών, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο στοιχείο α) ή β).». 7) Στο άρθρο 171, η εισαγωγική φράση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «Για τους σκοπούς του άρθρου 169 παράγραφος 1 στοιχείο α), παράγραφος 2 στοιχείο α), παράγραφος 3 στοιχείο α) και παράγραφος 4 στοιχείο α) και του άρθρου 170 παράγραφος 1 στοιχείο β), παράγραφος 2 στοιχείο β), παράγραφος 3 στοιχείο β) και παράγραφος 4 στοιχείο β), ως επενδύσεις σε μετοχές στρατηγικού χαρακτήρα νοούνται οι επενδύσεις σε μετοχές για τις οποίες η συμμετέχουσα ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση αποδεικνύει τα εξής:». 8) Στο άρθρο 180, προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι 14, 15 και 16: «14. Σε ανοίγματα με τη μορφή ομολόγων και δανείων που πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται στην παράγραφο 15, εφαρμόζεται συντελεστής κινδύνου stress i, ανάλογα με τη βαθμίδα πιστωτικής ποιότητας και τη διάρκεια του ανοίγματος, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα: Βαθμίδα πιστωτικής ποιότητας Διάρκεια (dur i ) stress i b i b i b i b i έως 5 b i dur i 0,68 % 0,83 % 1,05 % 1,88 % Άνω των 5 και έως 10 + b i (dur i 5) 3,38 % 0,38 % 4,13 % 0,45 % 5,25 % 0,53 % 9,38 % 1,13 % Άνω των 10 και έως 15 + b i (dur i 10) 5,25 % 0,38 % 6,38 % 0,38 % 7,88 % 0,38 % 15,0 % 0,75 % Άνω των 15 και έως 20 + b i (dur i 15) 7,13 % 0,38 % 8,25 % 0,38 % 9,75 % 0,38 % 18,75 % 0,75 % Άνω των 20 min[ + b i (dur i 20);1] 9,0 % 0,38 % 10,13 % 0,38 % 11,63 % 0,38 % 22,50 % 0,38 %

7 L 236/ Τα κριτήρια για ανοίγματα στα οποία έχει εφαρμοστεί συντελεστής κινδύνου σύμφωνα με την παράγραφο 14 είναι: α) το άνοιγμα συνδέεται με μια επιλέξιμη επένδυση σε εταιρεία υποδομών που πληροί τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 164β β) το άνοιγμα δεν είναι στοιχείο ενεργητικού που πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: έχει εκχωρηθεί σε αντίστοιχο χαρτοφυλάκιο προσαρμογής, σύμφωνα με το άρθρο 77β παράγραφος 2 της οδηγίας 2009/138/ΕΚ έχει ταξινομηθεί σε βαθμίδα πιστοληπτικής ποιότητας μεταξύ 0 και 2 γ) μια πιστοληπτική αξιολόγηση από καθορισμένο ΕΟΠΑ είναι διαθέσιμη για την οντότητα υποδομής δ) στο άνοιγμα έχει εφαρμοστεί βαθμίδα πιστωτικής ποιότητας μεταξύ 0 και Σε ανοίγματα με τη μορφή ομολόγων και δανείων που πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται στην παράγραφο 15 στοιχεία α) και β), αλλά δεν πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται στην παράγραφο 15 στοιχείο γ), εφαρμόζεται συντελεστής κινδύνου stress i που ισοδυναμεί με τη βαθμίδα πιστωτικής ποιότητας 3 και τη διάρκεια του ανοίγματος, σύμφωνα με τον πίνακα που ορίζεται στην παράγραφο 14.». 9) Στο άρθρο 181, το στοιχείο β) δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «Για στοιχεία ενεργητικού του καθορισμένου χαρτοφυλακίου, για τα οποία δεν υπάρχει πιστοληπτική αξιολόγηση από καθορισμένο ΕΟΠΑ, και για στοιχεία ενεργητικού επιλέξιμων υποδομών και για στοιχεία ενεργητικού επιλέξιμων εταιρειών υποδομών με βαθμίδα πιστωτικής ποιότητας 3, ο συντελεστής μείωσης ισούται με 100 %.». 10) Το άρθρο 261α αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «Άρθρο 261α Διαχείριση κινδύνου για επιλέξιμες επενδύσεις σε υποδομές ή επιλέξιμες επενδύσεις σε εταιρείες υποδομών 1. Οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις εφαρμόζουν τη δέουσα επιμέλεια πριν από την πραγματοποίηση επιλέξιμης επένδυσης σε υποδομές ή επιλέξιμης επένδυσης σε εταιρεία υποδομών, συμπεριλαμβανομένων όλων των ακόλουθων: α) μιας τεκμηριωμένης αξιολόγησης του τρόπου με τον οποίο η οντότητα υποδομής πληροί τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 164α ή στο άρθρο 164β, η οποία έχει υποβληθεί σε διαδικασία επικύρωσης, που διεξάγεται από πρόσωπα που δεν δέχονται επιρροή από εκείνα τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για την αξιολόγηση των κριτηρίων, και δεν έχουν δυνητικές συγκρούσεις συμφερόντων με τα εν λόγω πρόσωπα β) μιας επιβεβαίωσης ότι κάθε χρηματοοικονομικό μοντέλο για τις ταμειακές ροές έχει υποβληθεί σε διαδικασία επικύρωσης, η οποία διεξάγεται από πρόσωπα που δεν δέχονται επιρροή από εκείνα τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για την ανάπτυξη του χρηματοοικονομικού μοντέλου, και δεν έχουν δυνητικές συγκρούσεις συμφερόντων με τα εν λόγω πρόσωπα. 2. Οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις με επιλέξιμη επένδυση σε υποδομές ή επιλέξιμη επένδυση σε εταιρεία υποδομών παρακολουθούν τακτικά και διεξάγουν προσομοιώσεις ακραίων καταστάσεων στις ταμειακές ροές και τις αξίες των ασφαλειών, υποστηρίζοντας την οντότητα υποδομής. Οι προσομοιώσεις ακραίων καταστάσεων είναι ανάλογες της φύσης, της κλίμακας και της πολυπλοκότητας των κινδύνων που ενέχει το έργο υποδομής. 3. Η προσομοίωση ακραίων καταστάσεων λαμβάνει υπόψη τους κινδύνους που προέρχονται από δραστηριότητες που δεν σχετίζονται με τις υποδομές, αλλά τα έσοδα από τις δραστηριότητες αυτές δεν λαμβάνονται υπόψη όταν καθορίζεται αν η οντότητα υποδομής μπορεί να εκπληρώσει τις χρηματοοικονομικές της υποχρεώσεις. 4. Όταν ασφαλιστικές ή αντασφαλιστικές επιχειρήσεις διατηρούν σημαντικές επιλέξιμες επενδύσεις σε υποδομές ή επιλέξιμες επενδύσεις σε εταιρείες υποδομών, κατά την κατάρτιση των γραπτών διαδικασιών που αναφέρονται στο άρθρο 41 παράγραφος 3 της οδηγίας 2009/138/ΕΚ, περιλαμβάνουν προβλέψεις για την ενεργή παρακολούθηση αυτών των επενδύσεων κατά το στάδιο κατασκευής, καθώς και για τη μεγιστοποίηση του ποσού που ανακτάται από αυτές τις επενδύσεις, σε περίπτωση σεναρίου διευθέτησης. 5. Οι ασφαλιστικές ή αντασφαλιστικές επιχειρήσεις με επιλέξιμη επένδυση σε υποδομή ή επιλέξιμη επένδυση σε εταιρεία υποδομών σε ομόλογα ή δάνεια συγκροτούν τη διαχείριση ενεργητικού-παθητικού τους για να διασφαλίσουν ότι θα μπορούν να διατηρούν, σε συνεχή βάση, την επένδυση μέχρι τη λήξη.».

8 L 236/21 Άρθρο 2 Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος. Βρυξέλλες, 8 Ιουνίου Για την Επιτροπή Πρόεδρος Jean-Claude JUNCKER

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.6.2017 C(2017) 3673 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8.6.2017 για την τροποποίηση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/35 σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Ιουνίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Ιουνίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Ιουνίου 2017 (OR. en) 10226/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: EF 124 ECOFIN 530 SURE 20 DELACT

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 10.9.2018 L 227/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2018/1221 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Ιουνίου 2018 για την τροποποίηση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/35

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 7.11.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 324/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1187/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 2ας Οκτωβρίου 2014 για τη συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 227 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 61o έτος 10 Σεπτεμβρίου 2018 Περιεχόμενα II Μη νομοθετικές πράξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2018/1221

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 17.6.2015 L 150/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/923 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2015 για την τροποποίηση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών EIOPA-BoS-14/170 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel.

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ L 326/34 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/2303 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Ιουλίου 2015 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2002/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 61/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 61/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 61/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με την ίδια αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 76/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 76/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 76/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με την μέθοδο εξέτασης

Διαβάστε περισσότερα

Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2303 της Επιτροπής της 28

Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2303 της Επιτροπής της 28 Πίνακας περιεχομένων Άρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο 3 Άρθρο 4 Άρθρο 5 Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2303 της Επιτροπής της 28ης Ιουλίου 2015 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2002/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 23.3.2018 L 81/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2018/480 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4ης Δεκεμβρίου 2017 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2015/760 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.5.2017 C(2017) 3522 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 31.5.2017 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 5303 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 5303 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Αυγούστου 2016 (OR. en) 11749/16 EF 257 ECOFIN 764 DELACT 173 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.12.2018 C(2018) 9122 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19.12.2018 για την τροποποίηση του κατ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2205 της Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/20 03/06/2016 Κατευθυντήριες γραμμές Όρια για τα ανοίγματα έναντι οντοτήτων του σκιώδους τραπεζικού συστήματος που εκτελούν τραπεζικές δραστηριότητες εκτός ρυθμιζόμενου πλαισίου σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την αξιολόγηση ιδίων κινδύνων και φερεγγυότητας

Κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την αξιολόγηση ιδίων κινδύνων και φερεγγυότητας EIOPA-BoS-14/259 EL Κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την αξιολόγηση ιδίων κινδύνων και φερεγγυότητας EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 2.6.2015 L 135/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/850 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Ιανουαρίου 2015 για την τροποποίηση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.5.2019 C(2019) 3785 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28.5.2019 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2402 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 17.6.2017 L 155/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/1018 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Ιουνίου 2016 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.5.2016 COM(2016) 319 final ANNEX 5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/06 06.08.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον ελάχιστο κατάλογο υπηρεσιών ή εγκαταστάσεων που είναι απαραίτητες προκειμένου να μπορεί ένας αποδέκτης να ασκεί τις δραστηριότητες που του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜ. 123/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜ. 123/ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜ. 123/16.10.2017 Θέμα: Υιοθέτηση των κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών σχετικά με τον καθορισμό ορίων για ανοίγματα έναντι οντοτήτων του σκιώδους τραπεζικού

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές για την ικανότητα απορρόφησης ζημιών των τεχνικών προβλέψεων και των αναβαλλόμενων φόρων

Κατευθυντήριες γραμμές για την ικανότητα απορρόφησης ζημιών των τεχνικών προβλέψεων και των αναβαλλόμενων φόρων EIOPA-BoS-14/177 EL Κατευθυντήριες γραμμές για την ικανότητα απορρόφησης ζημιών των τεχνικών προβλέψεων και των αναβαλλόμενων φόρων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel.

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2014) 6946 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2014) 6946 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Οκτωβρίου 2014 (OR. en) 14026/14 EF 252 ECOFIN 893 DELACT 188 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβατική περίοδος για τον μετριασμό των επιπτώσεων από την εισαγωγή του ΔΠΧΑ 9. Πρόταση κανονισμού (COM(2016)0850 C8-0158/ /0360B(COD))

Μεταβατική περίοδος για τον μετριασμό των επιπτώσεων από την εισαγωγή του ΔΠΧΑ 9. Πρόταση κανονισμού (COM(2016)0850 C8-0158/ /0360B(COD)) 23.11.2017 A8-0255/ 001-001 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 001-001 κατάθεση: Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής Έκθεση Peter Simon A8-0255/2017 Μεταβατική περίοδος για τον μετριασμό των επιπτώσεων από την εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.3.2017 C(2017) 1658 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16.3.2017 για την τροποποίηση των κατ εξουσιοδότηση κανονισμών (ΕΕ) 2015/2205, (ΕΕ) 2016/592

Διαβάστε περισσότερα

C 120/2 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 120/2 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 120/2 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 13.4.2017 ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Απριλίου 2017 σχετικά με την εφαρμογή κοινών προδιαγραφών κατά την άσκηση από τις εθνικές

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 9.3.2018 L 67/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2018/344 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Νοεμβρίου 2017 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.3.2015 C(2015) 1530 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11.3.2015 για την τροποποίηση του κατ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 241/2014 της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 4.9.2017 C(2017) 5959 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4.9.2017 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.7.2018 C(2018) 4427 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13.7.2018 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Γενικοί κανόνες σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων (αντ)ασφάλισης

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Γενικοί κανόνες σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων (αντ)ασφάλισης ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... ΧΧΙII ΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΩΝ (ΑΝΤ)ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Γενικοί κανόνες σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων (αντ)ασφάλισης Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.7.2018 C(2018) 4438 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13.7.2018 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.7.2018 C(2018) 4426 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13.7.2018 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη μέθοδο εξέτασης

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη μέθοδο εξέτασης EIOPA-BoS-14/171 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη μέθοδο εξέτασης EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.12.2015 L 347/1285 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/2452 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 2ας Δεκεμβρίου 2015 για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων σε σχέση με τις διαδικασίες, τους μορφότυπους και τα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.9.2017 C(2017) 6337 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 26.9.2017 για την τροποποίηση του κατ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/571 της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 4ης Απριλίου 2017

ECB-PUBLIC ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 4ης Απριλίου 2017 EL ECB-PUBLIC ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Απριλίου 2017 σχετικά με την εφαρμογή κοινών προδιαγραφών κατά την άσκηση από τις εθνικές αρμόδιες αρχές ορισμένων δικαιωμάτων και διακριτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.7.2018 C(2018) 4838 final ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30.7.2018 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 808/2014 σχετικά με τη

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 17.6.2016 L 160/23 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/959 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Μαΐου 2016 σχετικά με τη θέσπιση εκτελεστικών τεχνικών προτύπων για τις βολιδοσκοπήσεις της αγοράς, όσον αφορά τα συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 88(I)/2017 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4611 Tετάρτη, 12 Iουλίου 2017 837 Ο περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 23.9.2016 L 257/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1703 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Σεπτεμβρίου 2016 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

DGG 1B EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 1 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en) 2016/0360 B (COD) 2016/0360 (COD) PE-CONS 59/17 EF 266 ECOFIN 915 CCG 31 CODEC 1756

DGG 1B EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 1 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en) 2016/0360 B (COD) 2016/0360 (COD) PE-CONS 59/17 EF 266 ECOFIN 915 CCG 31 CODEC 1756 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 1 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en) 2016/0360 B (COD) 2016/0360 (COD) PE-CONS 59/17 EF 266 ECOFIN 915 CCG 31 CODEC 1756 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 178/4 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/1242 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Ιουλίου 2017 σχετικά με την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 809/2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 3522 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 3522 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Ιουνίου 2017 (OR. en) 9885/17 EF 114 ECOFIN 488 DELACT 90 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για τον

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2014 C(2014) 9656 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17.12.2014 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.12.2018 C(2018) 9118 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19.12.2018 για την τροποποίηση του κατ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/2251 που συμπληρώνει

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη φερεγγυότητα ομίλου

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη φερεγγυότητα ομίλου EIOPA-BoS-14/181 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη φερεγγυότητα ομίλου EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 75/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 75/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 75/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με τα συμπληρωματικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 72/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 72/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 72/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με την ικανότητα απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.7.2018 C(2018) 4432 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13.7.2018 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ L 203/2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2018/1108 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Μαΐου 2018 για τη συμπλήρωση της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με ρυθμιστικά

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Ιουνίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Ιουνίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Ιουνίου 2017 (OR. en) 10226/17 ADD 1 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: EF 124 ECOFIN 530 SURE 20

Διαβάστε περισσότερα

PE-CONS 23/1/16 REV 1 EL

PE-CONS 23/1/16 REV 1 EL EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 23 Ιουνίου 2016 (OR. en) 2016/0033 (COD) LEX 1681 PE-CONS 23/1/16 REV 1 EF 117 ECOFIN 395 CODEC 651 ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.5.2016 L 131/41 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/778 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 2ας Φεβρουαρίου 2016 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.8.2017 C(2017) 5562 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11.8.2017 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 69/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 69/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 69/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με την αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.10.2016 L 295/11 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1904 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Ιουλίου 2016 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (EE) αριθ. 1286/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 26.2.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 62/1 Ι (Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις) ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ EΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 28ης Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2017) 5959 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2017) 5959 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) 11912/17 EF 182 ECOFIN 699 DELACT 151 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

1.3. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές απευθύνονται στις εποπτικές αρχές κατά την οδηγία Φερεγγυότητα II.

1.3. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές απευθύνονται στις εποπτικές αρχές κατά την οδηγία Φερεγγυότητα II. EIOPA-BoS-14/174 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των ανοιγμάτων σε κίνδυνο της αγοράς και σε κίνδυνο αθέτησης αντισυμβαλλομένου στο πλαίσιο του τυποποιημένου μαθηματικού τύπου EIOPA

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.3.2019 C(2019) 2530 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28.3.2019 για την τροποποίηση του κατ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/2251 που συμπληρώνει

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1361/2014 της Επιτροπής

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1361/2014 της Επιτροπής Πίνακας περιεχομένων Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1361/2014 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2014 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Β01: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ Δ.Κ.Ε. 1.1 ΒΑΣΙΚΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.1.1 Κεφάλαια (εποπτικά

Διαβάστε περισσότερα

1. Στο τέλος του άρθρου 1 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος: (*) ΕΕ L 275 της , σ. 39.» 2. Στο άρθρο 2 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 4:

1. Στο τέλος του άρθρου 1 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος: (*) ΕΕ L 275 της , σ. 39.» 2. Στο άρθρο 2 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 4: L 330/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 15.12.2007 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1489/2007 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 29ης Νοεμβρίου 2007 που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2423/2001 (ΕΚΤ/2001/13)

Διαβάστε περισσότερα

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Ενιαίο νομοθετικό κείμενο 7.6.2016 EP-PE_TC1-COD(2016)0033 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 7 Ιουνίου 2016 εν όψει της έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2014) 9656 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2014) 9656 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Δεκεμβρίου 2014 (OR. en) 17065/14 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: EF 363 ECOFIN 1209 DRS 177 DELACT

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα κεφάλαια κλειστής διάρθρωσης

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα κεφάλαια κλειστής διάρθρωσης EIOPA-BoS-14/169 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα κεφάλαια κλειστής διάρθρωσης EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email:

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 25.11.2015 L 307/11 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/2173 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 24ης Νοεμβρίου 2015 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 3.9.2016 L 237/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1450 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Μαΐου 2016 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 105/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 105/ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 105/12.12.2016 Θέμα: Ελεγκτικές διαδικασίες επί της έκθεσης φερεγγυότητας και χρηματοοικονομικής κατάστασης από νόμιμους ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 26.3.2018 L 82/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2018/498 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Μαρτίου 2018 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 73/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 73/ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 73/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με τον Κίνδυνο βάσης (EIOPA-BoS-14-172/27.11.2014)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 67/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 67/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 67/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με τον κίνδυνο ανάληψης

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 25.6.2018 L 160/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2018/895 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουνίου 2018 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 340/2008 σχετικά με τα τέλη

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 20.12.2017 L 341/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/2358 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Σεπτεμβρίου 2017 για τη συμπλήρωση της οδηγίας (ΕΕ) 2016/97 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 168/62 7.6.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 612/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 19.9.2017 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 240/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/1538 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 25ης Αυγούστου 2017 που τροποποιεί τον κανονισμό

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων

Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων EIOPA-BoS-14/165 EL Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 185/57

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 185/57 15.7.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 185/57 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 679/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Ιουλίου 2011 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1974/2006

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/04 07.08.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις πραγματικές περιστάσεις που συνιστούν ουσιαστική απειλή για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, και τα στοιχεία σχετικά με την αποτελεσματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 4.4.2017 COM(2017) 164 final 2017/0075 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της διμερούς συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.7.2018 C(2018) 4434 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13.7.2018 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Ενιαίο νομοθετικό κείμενο 11.5.2016 EP-PE_TC1-COD(2015)0295 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 11 Μαΐου 2016 εν όψει της έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 68/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 68/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 68/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.7.2018 C(2018) 4425 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13.7.2018 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της [ημέρα Μήνας ΕΤΟΣ]

ECB-PUBLIC ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της [ημέρα Μήνας ΕΤΟΣ] EL ECB-PUBLIC ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της [ημέρα Μήνας ΕΤΟΣ] σχετικά με κοινές προδιαγραφές για την άσκηση από τις εθνικές αρμόδιες αρχές ορισμένων δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/17

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/17 10.6.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/17 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 482/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Ιουνίου 2009 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

αποτελεσματικότερης εφαρμογής του βάσιμου νόμου,

αποτελεσματικότερης εφαρμογής του βάσιμου νόμου, Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4490, 6.2.2015 Ν. 8(Ι)/2015 8(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2013 Προοίμιο. Για σκοπούς - Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ:

Διαβάστε περισσότερα

Τελικές κατευθυντήριες γραμμές

Τελικές κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2017/02 11/07/2017 Τελικές κατευθυντήριες γραμμές για τη σχέση μεταξύ της ακολουθίας απομείωσης και μετατροπής που ορίζεται στην οδηγία για την ανάκαμψη και την εξυγίανση και τον κανονισμό/την οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 131/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 131/ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 131/23.1.2018 Θέμα: Εξειδίκευση των προϋποθέσεων για την παροχή χρηματοδοτικής στήριξης ομίλου του εσωτερικού άρθρου 14 του άρθρου 2 του ν. 4335/2015 Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.7.2018 C(2018) 4430 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13.7.2018 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2016/1011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 70/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 70/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 70/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με την εφαρμογή των

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 8542 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 8542 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) 15761/16 EF 395 ECOFIN 1202 DELACT 261 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 13.7.2018 L 177/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2018/990 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Απριλίου 2018 για την τροποποίηση και τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ L 340/6 20.12.2017 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/2382 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Δεκεμβρίου 2017 για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά τα τυποποιημένα έντυπα, τα υποδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 3917 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 3917 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10785/16 EF 215 ECOFIN 673 DELACT 136 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.5.2014 L 148/21 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 527/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 12ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση της οδηγίας (ΕΕ) αριθ. 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 4.9.2014 C(2014) 6200 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4.9.2014 για την τροποποίηση του κατ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 241/2014

Διαβάστε περισσότερα