Ν. 2430/96 (ΦΕΚ-156 Α') : Καθιέρωση της 3ης εκεµβρίου ως Ηµέρας Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες. Θέσπιση του θεσµού της κάρτας αναπηρίας και άλλες διατάξεις

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ν. 2430/96 (ΦΕΚ-156 Α') : Καθιέρωση της 3ης εκεµβρίου ως Ηµέρας Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες. Θέσπιση του θεσµού της κάρτας αναπηρίας και άλλες διατάξεις"

Transcript

1 Ν. 2430/96 (ΦΕΚ-156 Α') : Καθιέρωση της 3ης εκεµβρίου ως Ηµέρας Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες. Θέσπιση του θεσµού της κάρτας αναπηρίας και άλλες διατάξεις 'Αρθρο 1: 1. Η 3η εκεµβρίου κάθε έτους ορίζεται Ηµέρα των Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες. 2. Η Εθνική Συνοµοσπονδία Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες υποβάλλει κάθε έτος στον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων έκθεση αναφερόµενη στην εν γένει αντιµετώπιση των ανθρώπινων και κοινωνικών δικαιωµάτων των Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες στην Ελλάδα. 'Αρθρο 2: 1. Η Ηµέρα Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες και οι εκδηλώσεις που γίνονται γι'αυτήν τελούν υπό την αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων. 2. Η Εθνική Συνοµοσπονδία Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες, ως η αντιπροσωπευτικότερη οργάνωση Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες, σε συνεργασία µε το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και τους λοιπούς συναρµόδιους δηµόσιους φορείς, οργανώνει τις εκδηλώσεις που πραγµατοποιούνται την 3η εκεµβρίου, κάθε έτος. Η Εθνική Συνοµοσπονδία Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες έχει την ευθύνη για τον προσδιορισµό του χαρακτήρα των εκδηλώσεων αυτών και του περιεχοµένου τους. Οι εκδηλώσεις αυτές χρηµατοδοτούνται από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας µέχρι το ποσό που προβλέπεται για το σκοπό αυτόν στον προϋπολογισµό του. 'Αρθρο 3: 1. Υιοθετούνται το παγκόσµιο πρόγραµµα δράσης, καθώς και οι κανόνες ίσων ευκαιριών για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες, οι οποίοι εγκρίθηκαν το 1993 από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωµένων Εθνών, στην 47η Ολοµέλειά της. 2. Συνιστάται επιτροπή, µε αρµοδιότητα την παρακολούθηση των εκδηλώσεων της Ηµέρας Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες, καθώς και την εκπόνηση Εθνικού Σχεδίου Εφαρµογής του παγκόσµιου προγράµµατος δράσης κα των επίσηµων κανόνων για ίσες ευκαιρίες που έχουν εγκριθεί από τον Ο.Η.Ε., για τα τοµα µε Ειδικές Ανάγκες. Η επιτροπή αυτή αποτελείται από τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας ή τον αρµόδιο Υφυπουργό και έναν εκπρόσωπο από κάθε κόµµα που εκπροσωπείται στη Βουλή. 3. Η επιτροπή αυτή, µέσα σ'ένα (1) έτος από τη συγκρότησή της, εκπονεί και υποβάλλει, στον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, το Εθνικό Σχέδιο Εφαρµογής, που προβλέπεται στην προηγούµενη παράγραφο. 4. Η ίδια επιτροπή συντάσσει και υποβάλλει κάθε έτος στον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων έκθεση, που αναφέρεται στην εφαρµογή των κανόνων του Ο.Η.Ε. για ίσες ευκαιρίες στα τοµα µε Ειδικές Ανάγκες. 'Αρθρο 4: 1. Η Εθνική Συνοµοσπονδία Ατόµων µε Αναπηρίες και οι οργανώσεις µέλη αυτής επιχορηγούνται για την κάλυψη δαπανών λειτουργίας και εξοπλισµού αυτών από τον προϋπολογισµό του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας [Αρχή Τροποποίησης] και - ΠΡΟΣΘ. ΛΕΞΗΣ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 9 ΤΟΥ Ν. 3209/03, ΦΕΚ-304 Α' [Τέλος Τροποποίησης] από το καθαρό προϊόν του ειδικού λαχείου. Με κοινή υπουργική απόφαση (Κ.Υ.Α.) των Υπουργών Υγείας και Πρόνοιας και Οικονοµίας και Οικονοµικών ορίζονται οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες, προκειµένου η Εθνική Συνοµοσπονδία Ατόµων µε Αναπηρίες και οι οργανώσεις µέλη αυτής να επιχορηγηθούν από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας. Για το σκοπό αυτόν ζητούνται οι απόψεις της Εθνικής Συνοµοσπονδίας Ατόµων µε Αναπηρίες, που αποστέλλονται στον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας µέσα σε ένα (1) µήνα από την περιέλευση σε αυτή του σχετικού ερωτήµατος του Υπουργού - ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΠΑΡ. 1

2 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 10 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 19 ΤΟΥ Ν. 3106/03, ΦΕΚ-30 Α' [Τέλος Τροποποίησης] 2. Καθιερώνεται η ισόβια ή προσωρινή κάρτα αναπηρίας, ανάλογα µε την αναπηρία και το βαθµό αυτής, που χρησιµεύει ως αποδεικτικό της αναπηρίας και η οποία χορηγείται µετά από πιστοποίηση της αναπηρίας από τις επιτροπές της επόµενης παραγράφου. Για τα άτοµα µε προβλήµατα όρασης, στην κάρτα αυτή θα αναγράφεται η διαβάθµιση της τυφλότητας ή ο βαθµός όρασης του πάσχοντος και το ποσοστό αναπηρίας που αντιστοιχεί στον αντίστοιχο βαθµό. "3. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µετά από πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας, Οικονοµικών, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υγείας και Πρόνοιας, ηµόσιας Τάξης, Εµπορικής Ναυτιλίας και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού, καθορίζονται κατά ενιαίο τρόπο οι προϋποθέσεις και η διαδικασία πιστοποίησης της αναπηρίας και του βαθµού της για την έκδοση ισόβιας ή προσωρινής κάρτας αναπηρίας και ο τύπος αυτής, καθώς και η συγκρότηση, ο τόπος και ο τρόπος λειτουργίας των οικείων υγειονοµικών επιτροπών, αποτελουµένων από νοσοκοµειακούς γιατρούς. Τα κριτήρια πιστοποίησης της αναπηρίας είναι ενιαία και ορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Πρόνοιας και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Για τη χορήγηση ισόβιας ή προσωρινής κάρτας απαιτείται η αναπηρία να µην είναι µικρότερη του 67%. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Υγείας και Πρόνοιας, Οικονοµικών και του αρµόδιου κατά περίπτωση Υπουργού ορίζεται η χρήση της ισόβιας ή προσωρινής κάρτας αναπηρίας. Η επανεξέταση όλων των Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες από τις Επιτροπές αυτές, για την έκδοση ισόβιας ή προσωρινής κάρτας αναπηρίας είναι υποχρεωτική. Η διαδικασία επανεξέτασης ως και κάθε σχετική λεπτοµέρεια ρυθµίζονται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας" (αντικ. της παρ. 3 από το άρθρο 23 του Ν. 2556/97, ΦΕΚ-270 Α'). 4. Από της ισχύος του παρόντος νόµου, κάθε διάταξη γενική ή ειδική που είναι αντίθετη µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου ή ρυθµίζει κατά διαφορετικό τρόπο θέµατα που αναφέρονται σ'αυτόν καταργείται. Οι υγειονοµικές επιτροπές που λειτουργούν στο ηµόσιο, στους ασφαλιστικούς οργανισµούς και στους οργανισµούς του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα εξακολουθούν να λειτουργούν βάσει της νοµοθεσίας που ισχύει κάθε φορά για τα θέµατα που αναφέρονται στη νοµοθεσία αυτή, εξαιρέσει των αναφεροµένων στην παρ.3 του παρόντος άρθρου. Κατά τα λοιπά και µέχρι την έκδοση των προβλεπόµενων διαταγµάτων εφαρµόζεται η κατά τη δηµοσίευση του νόµου αυτού ισχύουσα νοµοθεσία. 5. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Υγείας και Πρόνοιας, ορίζονται οι διευκολύνσεις, που οι κάθε είδους εργοδότες των αιρετών µελών των διοικήσεων των πιο αντιπροσωπευτικών οργανώσεων Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες παρέχουν σε αυτά για την αποτελεσµατική άσκηση των καθηκόντων τους. Η διάταξη της τελευταίας περιόδου της παρ.1 του παρόντος άρθρου εφαρµόζεται και εδώ. (Με την παρ. 8 του άρθρου 26 του Ν. 2646/98, ΦΕΚ-236 Α' ορίζεται ότι : "Το προβλεπόµενο στην παράγραφο 5 του άρθρου 4 του ν. 2430/96 (ΦΕΚ-156 Α') προεδρικό διάταγµα εκδίδεται µε πρόταση και του Υπουργού Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης"). 'Αρθρο 5: 1. Οι ιατροί και οδοντίατροι του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. εγγράφονται υποχρεωτικά στον Ιατρικό ή Οδοντιατρικό Σύλλογο που εδρεύει στον τόπο άσκησης του επαγγέλµατός τους και έχουν το δικαίωµα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στα διοικητικά και πειθαρχικά όργανα αυτών, καθώς επίσης και στα διοικητικά και πειθαρχικά όργανα του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου και της Ελληνικής Οδοντιατρικής Οµοσπονδίας. 2. Η διάταξη αυτή ισχύει αναδροµικά από 1ης Ιανουαρίου 1996.

3 'Αρθρο 6: Στο Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας µπορεί να συσταθεί µε απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Υγείας και Πρόνοιας τετραµελής επιτροπή για την άσκηση νοµοπαρασκευαστικών και νοµοτεχνικών καθηκόντων για θέµατα οργάνωσης και λειτουργίας όλων των Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας, Εκπαίδευσης και κατάρτισης στελεχών των ίδιων τοµέων και για νοµοθετικά µέτρα συνδεόµενα µε τη συµµετοχή της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 'Αρθρο 7: Στο Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας συνιστώνται δύο (2) θέσεις της Κατηγορίας ΠΕ του Κλάδου Πληροφορικής, µε εισαγωγικό βαθµό ' και προστίθενται στον αριθµό των θέσεων αυτού του κλάδου, που προβλέπεται στο Π..138/92 (ΦΕΚ 68 Α') "Οργανισµός του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων", όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήµερα. 'Αρθρο 8: Επίδοµα αυξηµένης ευθύνης-αποδοτικότητας 1. α. Εκ των εγγεγραµµένων, για την υλοποίηση των διαρθρωτικών προγραµµάτων προσανατολισµού και την εφαρµογή του ολοκληρωµένου προγράµµατος διαχείρισης και ελέγχου του καθεστώτος των οικονοµικών ενισχύσεων, πιστώσεων στον τακτικό προϋπολογισµό εξόδων του Υπουργείου Γεωργίας και στον προϋπολογισµό δηµοσίων επενδύσεων του τοµέα γεωργίας γενικά, παρακρατείται για κάθε ηµερολογιακό έτος ποσοστό τρία τοις εκατό (3%), το οποίο µεταφέρεται σε ειδικό λογαριασµό εκτός προϋπολογισµού, που συστήνεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας, Οικονοµικών και Γεωργίας. [Αρχή Τροποποίησης] Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Γεωργίας το προϊόν του ανωτέρω λογαριασµού διανέµεται στους µόνιµους και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλους του Υπουργείου Γεωργίας και των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου που εποπτεύονται από αυτό, στους µόνιµους και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου πρώην υπαλλήλους του Υπουργείου Γεωργίας και των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου που εποπτεύονται από αυτό, οι οποίοι µετατάχθηκαν στις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και τις Περιφέρειες της Χώρας, καθώς και στους µόνιµους και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου γεωτεχνικούς και στους αποφοίτους των Σχολών Τεχνολογίας Γεωπονίας, Τεχνολογίας ασοπονίας, Τεχνολογίας Τροφίµων και ιατροφής, Τεχνολογίας ηµόσιας Υγείας και Κτηνιατρικών Εργαστηρίων και Τεχνολογίας Ιχθυοκοµίας Αλιείας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων υπαλλήλους των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και των Περιφερειών, οι οποίοι υπηρετούν σε πρώην υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας. Με την ίδια ή άλλη όµοια απόφαση καθορίζονται ο τρόπος διάθεσης του προϊόντος του ανωτέρω λογαριασµού και του λογαριασµού του άρθρου 11 του N. 2332/1995, το ύψος του ποσού, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία προς τούτο λεπτοµέρεια. Σε κάθε περίπτωση από τα καθοριζόµενα µε τις αποφάσεις του προηγούµενου εδαφίου ποσά θα αφαιρούνται οι καταβαλλόµενες µε οποιαδήποτε µορφή πρόσθετες αµοιβές - ΠΡΟΣΘ. Ε ΑΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡ. α ΤΗΣ ΠΑΡ. 1 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 17 Α ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 19 ΤΟΥ Ν. 3208/03, ΦΕΚ-303 Α. ΙΣΧΥΣ ΑΠΟ [Τέλος Τροποποίησης] [Αρχή Τροποποίησης] Το προϊόν του ανωτέρω λογαριασµού διανέµεται στους υπαλλήλους του Υπουργείου Γεωργίας, µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Γεωργίας, για την έγκαιρη υλοποίηση των διαρθρωτικών προγραµµάτων προσανατολισµού και την αύξηση της αποδοτικότητας των υπηρεσιών του Υπουργείου Γεωργίας, πλην των δασικών υπαλλήλων, οι οποίοι λαµβάνουν ανάλογο επίδοµα υπό τη µορφή "επίδοµα ειδικών συνθηκών". Με την ίδια ή άλλη όµοια απόφαση καθορίζονται ο τρόπος διάθεσης του προϊόντος

4 του ανωτέρω λογαριασµού, το ύψος του ποσού κατά κλάδο υπαλλήλων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία προς τούτο λεπτοµέρεια - ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΕΥΤΕΡΟ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟ Ε ΑΦΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡ. α ΤΗΣ ΠΑΡ. 1 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 17 Α ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 19 ΤΟΥ Ν. 3208/03, ΦΚΕ-303 Α. ΙΣΧΥΣ ΑΠΟ [Τέλος Τροποποίησης] [Αρχή Τροποποίησης] Αντίστοιχο µε το υπό του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου προβλεπόµενο ειδικό επίδοµα, καταβάλλεται υπό τις αυτές προϋποθέσεις και εξαιρέσεις και στους µόνιµους και µε σύµβαση αορίστου χρόνου υπαλλήλους του ηµοσίου, Περιφερειών, Ν.Π... και Ο.Τ.Α. Α και Β βαθµού, µηχανικούς, διορισµένους στον κλάδο ΤΕ Μηχανικών, πτυχιούχους Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων και ισότιµων προς τα Τ.Ε.Ι. σχολών του εσωτερικού και του εξωτερικού, αποκλειοµένων των υπαγοµένων στις αναφερόµενες στο δεύτερο εδάφιο της ίδιας παραγράφου περιπτώσεις, καθώς και των αναφεροµένων στην παρ. 11 του άρθρου 8 του Ν. 2470/1997 (ΦΕΚ 40 Α ).Το επίδοµα αυτό ορίζεται σε τρία τοις χιλίοις (3?) επί του ορίου πληρωµών των πιστώσεων του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής και η διαχείρισή του γίνεται από το Τµήµα Οικονοµικής ιοίκησης, της ιεύθυνσης Οικονοµικού, της Γενικής Γραµµατείας ηµόσιων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ηµόσιων Έργων, χωρίς την καταβολή πρόσθετης αµοιβής για την αιτία αυτή. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται αναλογικά οι διατάξεις των προηγούµενων εδαφίων της παραγράφου αυτής. Το ειδικό αυτό επίδοµα καταβάλλεται από ΠΡΟΣΘ. Ε ΑΦΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 21 ΤΟΥ Ν. 3212/03, ΦΕΚ-308 Α' [Τέλος Τροποποίησης] [Αρχή Τροποποίησης] β. Ανάλογο επίδοµα χορηγείται και στο προσωπικό του Οργανισµού Βάµβακος, του Γεωτεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος, του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου, του Κεντρικού Ταµείου Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και ασών και των πρώην Ταµείων Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και ασών, της Κεντρικής Λαχαναγοράς Αθηνών, του Ινστιτούτου Γεωπονικών Επιστηµών, της Επιτροπής ηµοσίων Κήπων και ενδροστοιχιών, της Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης, του Εθνικού Οργανισµού Καπνού, του Αρδευτικού Οργανισµού Στυµφαλίας Ασωπού Κορινθίας και του Οργανισµού Κωπαϊδας µε παρακράτηση ποσοστού εκ των εγγεγραµµένων πιστώσεων των προϋπολογισµών τους για κάθε ηµερολογιακό έτος και µεταφορά του σχετικού ποσού σε ειδικό λογαριασµό εκτός προϋπολογισµού, που συστήνεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Γεωργίας. Με όµοια απόφαση καθορίζονται το ποσοστό παρακράτησης εκ των εγγεγραµµένων πιστώσεων του προϋπολογισµού του οικείου Ν.Π..., το ύψος του ποσού κατά κλάδο υπαλλήλων, ο τρόπος διάθεσης του προϊόντος του ειδικού λογαριασµού, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια - ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ Η ΠΕΡ. β ΤΗΣ ΠΑΡ. 1 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 17 Α ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 19 ΤΟΥ Ν. 3208/03, ΦΕΚ-303 Α'. ΙΣΧΥΣ ΑΠΟ [Τέλος Τροποποίησης] γ. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής έχουν εφαρµογή από (Με την παρ. 10 του άρθρου 20 του Ν. 3399/05, ΦΕΚ-255 Α', ορίζεται ότι : «α) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων συγκροτείται Επιτροπή ιαχείρισης του ειδικού λογαριασµού του άρθρου 11 του ν.2332/1995 (ΦΕΚ 181 Α ) και του ειδικού λογαριασµού της παρ.1 του άρθρου 8 του ν.2430/1996 (ΦΕΚ 156 Α ), όπως αντίστοιχα τροποποιήθηκαν µε τις παραγράφους 16 και 17 του άρθρου 19 του ν.3208/2003 (ΦΕΚ 303 Α ). β) Σκοπός της επιτροπής είναι η λειτουργία των ειδικών λογαριασµών της προηγούµενης περίπτωσης α, η διαχείριση και διάθεση του προϊόντος αυτών. γ) Στα µέλη της επιτροπής, το Νοµικό Σύµβουλο, τον υπόλογο και τη Γραµµατεία που υποστηρίζουν το έργο της Επιτροπής, καταβάλλεται αποζηµίωση σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης γ της παρ.2 του άρθρου 17 του ν.3205/2003, που βαρύνει τις πιστώσεις των ειδικών λογαριασµών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων»).

5 2. α. Στους µόνιµους και µε σύµβαση εργασίας αορίστου χρόνου υπαλλήλους, µηχανικούς διπλωµατούχους ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, του ηµοσίου, των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου (Ν.Π...), της νοµαρχιακής αυτοδιοίκησης και των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) καταβάλλεται ειδικό επίδοµα (αντιστάθµισµα από το σύνολο των πιστώσεων των προγραµµάτων δηµοσίων επενδύσεων του Υπουργείου Εθνικής Οικονοµίας, που διατίθενται κάθε χρόνο για την εκπόνηση µελετών και την κατασκευή δηµόσιων έργων στους ανωτέρων φορείς, για την παροχή κινήτρων για την προσέλκυση ικανών επιστηµόνων στη δηµόσια διοίκηση και εξάντληση της θητείας τους, την κατοχή και αποκλειστική χρήση στην υπηρεσία της άδειας ασκήσεως επαγγέλµατος, τις αυξηµένες ευθύνες στην εκπόνηση µελετών, στην ανάθεση και κατασκευή των δηµόσιων έργων και γενικότερα για την υλοποίηση του προγράµµατος δηµοσίων επενδύσεων και για την ταχύτερη απορρόφηση των διασφαλισµένων κοινοτικών και εθνικών πόρων. "Κατ' εξαίρεση του υπόλοιπου προσωπικού της ΕΥΠ, οι µηχανικοί που υπάγονται στο πολιτικό προσωπικό της ΕΥΠ περιλαµβάνονται στη ρύθµιση που προβλέπεται στην πιο πάνω διάταξη του παρόντος. Η διάταξη αυτή ισχύει από " (προσθ. του µέσα σε "" εδαφ. από την παρ. 25 του άρθρου 18 του Ν. 2503/97, ΦΕΚ-107 Α'). Το ειδικό αυτό επίδοµα δεν καταβάλλεται στο προσωπικό των εξαιρέσεων που προβλέπονται στις διατάξεις των περιπτώσεων γ', δ', ε', κ', ια', ιβ', ιγ' και ιδ' της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του Ν.2190/94 (ΦΕΚ 28 Α'), καθώς και στο προσωπικό µε σχέση εργασίας ορισµένου χρόνου. Το ειδικό αυτό επίδοµα ορίζεται σε ποσοστό επτά τοις χιλίοις(7ο/οο) στο όριο πληρωµών των ανωτέρω πιστώσεων του προγράµµατος δηµοσίων επενδύσεων και το Προϊόν του ποσοστού αυτού, που εγγράφεται κάθε χρόνο σε ειδική συλλογική απόφαση σε ενιαίο ειδικό κωδικό αριθµό, κατατίθεται κάθε δίµηνο, µε αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ηµόσιων Εργων σε ειδικό έντοκο λογαριασµό, που ανοίγεται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα, ύστερα από σχετικό διαγωνισµό που διενεργεί ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ηµόσιων Εργων. Οι τόκοι ενισχύουν το ποσό του λογαριασµού και διατίθενται για το σκοπό αυτό. Η διαχείριση του ειδικού αυτού λογαριασµού γίνεται από τη ιεύθυνση Οικονοµικού, µε το αρµόδιο Τµήµα Οικονοµικής ιοίκησης της Γενικής Γραµµατείας ηµόσιων δργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ηµόσιων δργων και για την πρόσθετη αυτή εργασία καταβάλλεται το ανωτέρω ειδικό επίδοµα και στους υπαλλήλους της υπηρεσίας αυτής, καθώς και στον Προϊστάµενο της Γενικής ιεύθυνσης ιοίκησης και Προγράµµατος και στους υπαλλήλους ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων της ιεύθυνσης Νοµοθετικού Συντονισµού της ανωτέρω Γενικής Γραµµατείας ηµόσιων δργων, που συµβάλλουν στην επίλυση προβληµάτων κατά τη διαδικασία ανάθεσης και εκπόνησης µελετών και κατασκευής δηµόσιων έργων και την εκτέλεση των σχετικών συµβάσεων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, συµβάλλοντες έτσι στην υλοποίηση του προγράµµατος δηµοσίων επενδύσεων. Η ανωτέρω ιεύθυνση Οικονοµικού οφείλει να συνεργάζεται και να συντονίζει το έργο της µε τη ιοίκηση της ΕΜ Υ ΑΣ και να προτείνουν στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ηµοσίων δργων την προµήθεια υλικοτεχνικών µέσων στήριξης της ιεύθυνσης, που η σχετική δαπάνη θα αντιµετωπίζεται από το προϊόν του σχετικού λογαριασµού ώστε να επιτυγχάνεται η οµαλή και απρόσκοπτη καταβολή στους υπαλλήλους του ειδικού επιδόµατος. Το ύψος του µηνιαίου ειδικού επιδόµατος, το οποίο καταβάλλεται ισόποσα ανά δίµηνο στους ανωτέρω υπαλλήλους, που µαζί µε κάθε άλλη πρόσθετη αµοιβή ή αποζηµίωση δεν µπορούν µηνιαίως να υπερβαίνουν το σύνολο των αποδοχών της οργανικής τους θέσης, καθορίζεται µε απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ηµόσιων Εργων και Οικονοµικών. Με την αυτή απόφαση ή άλλη όµοια καθορίζεται γενικά η διαδικασία καταβολής του ειδικού επιδόµατος, ο τρόπος διαχείρισης του ειδικού λογαριασµού, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια αναγκαία για την εφαρµογή των διατάξεων της παρούσας παραγράφου. Το ανωτέρω ειδικό επίδοµα καταβάλλεται από

6 β. (Αντικατάσταση του δευτέρου εδαφίου της περίπτωσης α' της παρ.35 του άρθρου 27 του Ν.2166/96 (ΦΕΚ 137 Α'). γ. (Καταργείται η περίπτωση γ' της παραγράφου 35 του άρθρου 27 του Ν.2166/93). 3. α. Εκ του συνόλου των εγκεκριµένων πιστώσεων του προγράµµατος δηµοσίων επενδύσεων του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας και των εποπτευόµενων από αυτό νοµικών προσώπων, παρακρατείται ποσοστό δύο τοις εκατό (2%), το οποίο κατατίθεται σε ειδικό έντοκο λογαριασµό του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας που τηρείται στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος µε τίτλο "ειδικός έντοκος λογαριασµός προγραµµάτων του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας" και διατίθεται για την παροχή επιδόµατος αυξηµένης ευθύνης ως κίνητρο αποδοτικότητας στους µόνιµους και µε σύµβαση αορίστου χρόνου υπαλλήλους, που κατέχουν θέσεις του Οργανισµού του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας (Π..138/92), όπως ισχύει σήµερα, καθώς και στους υπηρετούντες µε τοποθέτηση ή απόσπαση, από Η σύσταση του ανωτέρω ειδικού έντοκου λογαριασµού γίνεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Υγείας και Πρόνοιας καθορίζονται οι δικαιούχοι του ανωτέρω επιδόµατος, το ύψος αυτού κατά κλάδο υπαλλήλων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία προς τούτο λεπτοµέρεια, αναφορικά µε τη διαχείριση, διάθεση και λειτουργία του ειδικού αυτού λογαριασµού. β. Εκ του συνόλου τω εγκεκριµένων πιστώσεων του προγράµµατος δηµοσίων επενδύσεων του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας και των εποπτευόµενων από αυτό ΝΠ, καθώς και του ενιαίου προγράµµατος προµηθειών των νοσηλευτικών ιδρυµάτων του ίδιου Υπουργείου, παρακρατείται ποσοστό τρία και µισό τοις εκατό (3,5%), το οποίο κατατίθεται σε ειδικό λογαριασµό και διατίθεται, από , για την παροχή επιδόµατος αυξηµένης ευθύνης, ως κίνητρο αποδοτικότητας, στο προσωπικό που υπηρετεί σε νοσηλευτικά ιδρύµατα του Ν. /τος2592/53 (ΦΕΚ 254 Α') αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, στο Εθνικό Κέντρο µεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) σε νοµικά πρόσωπα του τοµέα πρόνοιας αρµοδιότητας του ίδιου Υπουργείου, καθώς και στους ιατρούς του Εθνικού Συστήµατος Υγείας (ΕΣΥ). Ο λογαριασµός αυτός σε περίπτωση ανεπάρκειας των εσόδων του για την παροχή του ανωτέρω επιδόµατος, δύναται να ενισχύεται µε επιχορήγηση από τον Κρατικό Προϋπολογισµό. Η σύσταση του ειδικού αυτού λογαριασµού, τα υπαγόµενα στην παρούσα παράγραφο νοµικά πρόσωπα του τοµέα πρόνοιας, το ύψος της παροχής και της τυχόν απαιτούµενης επιχορήγησης από το Κρατικό Προϋπολογισµό, ο τρόπος διανοµής του ποσού αυτού, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια καθορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Υγείας και Πρόνοιας. 4. Στους υπαλλήλους του Υπουργείου Εργασίας, που υπηρετούν στην κεντρική υπηρεσία και στις νοµαρχιακές αυτοδιοικήσεις (πρώην επιθεωρήσεις εργασίας), χορηγείται επίδοµα αυξηµένης ευθύνης ως κίνητρο αποδοτικότητας σε βάρος των εσόδων του Ανωτάτου Συµβουλίου Εργασίας (ΑΣΕ). Το ύψος του επιδόµατος αυτού κατά κλάδο υπαλλήλων, το διατιθέµενο κατ'έτος ποσό από τα έσοδα του ΑΣΕ, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της διάταξης αυτής, καθορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 5. Από το παρακρατούµενο, βάσει της κείµενης νοµοθεσίας κατά περίπτωση ποσό, από τη βεβαίωση και είσπραξη των υπέρ τρίτων εσόδων για την κάλυψη των συναφών δαπανών του ΙΚΑ, διατίθεται από το τριάντα ένα τοις εκατό (31%) για την παροχή κινήτρων σε όλους του ιατρούς, οδοντιάτρους, ακτινοφυσικούς και βιολόγους-βιοχηµικούς του ιδρύµατος, µε άµεσο στόχο την αύξηση της αποδοτικότητα. Από τη διάταξη αυτή εξαιρούνται οι µε ειδική σύµβαση ιατροί και οδοντίατροι του Ν..1204/72 (ΦΕΚ 123 Α') που δεν εξοµοιώθηκαν µισθολογικά µε τους µόνιµους ιατρούς, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν.2150/93 (ΦΕΚ 98 Α'). Με απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας, Οικονοµικών και Εργασίας και

7 Κοινωνικών Ασφαλίσεων, µετά από πρόταση του.σ. του ΙΚΑ, καθορίζονται το ύψος του ανωτέρω κινήτρου κατά δικαιούχο, οι όροι, οι προϋποθέσεις, καθώς επίσης και ο τρόπος ελέγχου και διασφάλισης των προσδοκώµενων αποτελεσµάτων. 6. Ποσοστό µέχρι πενήντα τοις εκατό (50%) των ετήσιων εσόδων: α)του προβλεπόµενου από τη διάταξη της παρ.3 του άρθρου 8 του Ν.1771/88 (ΦΕΚ 71 Α') ειδικού εσόδου της Ακαδηµίας Αθηνών εκ παρακρατήσεως ποσοστού δεκαπέντε τοις εκατό (15%) επί των ετήσιων περισσευµάτων των προσόδων των υπό τη διαχείρισή της δωρεών και κληροδοτηµάτων και β)του προβλεποµένου από τη διάταξη του άρθρου 1 του Ν. /τος 97/74 (ΦΕΚ 289 Α') προϋπολογισµού των ιδίων πόρων της Ακαδηµίας Αθηνών διατίθεται για τη χορήγηση στους τακτικούς και επί σχέσει εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου διοικητικούς υπαλλήλους της Ακαδηµίας Αθηνών επιδόµατος αυξηµένης ευθύνης, το οποίο δεν είναι δυνατό να υπερβεί το τριάντα τοις εκατό (30%) των συνολικών τακτικών αποδοχών τους. Η καταβολή του επιδόµατος γίνεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και Οικονοµικών, που εκδίδεται µετά από πρόταση της Συγκλήτου της Ακαδηµίας Αθηνών. (Με τις παρ. 8 και 9 του άρθρου 12 του Ν. 3205/03, ΦΕΚ-297 Α' ορίζεται ότι : «8. Τα καταβαλλόµενα ποσά ή παροχές υπέρ των δικαιούχων από λογαριασµούς ή διατάξεις της παραγράφου 9, µετά την αφαίρεση των ποσών της παραγράφου 7 του άρθρου αυτού, ρυθµίζονται από µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού. Μέχρι την έκδοση των κοινών υπουργικών αποφάσεων, οι προβλεπόµενες εκ των λογαριασµών αυτών αµοιβές και λοιπές παροχές ή αποζηµιώσεις εξακολουθούν να καταβάλλονται στο ίδιο ύψος που έχουν διαµορφωθεί µέχρι την , σύµφωνα µε τις ισχύουσες περί αυτών διατάξεις. Όπου από τις ισχύουσες διατάξεις έχουν συσταθεί ειδικοί λογαριασµοί περισσότεροι του ενός, µπορεί να ενοποιούνται µε κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού, µετά από έκφραση γνώµης των ενδιαφεροµένων. Με τις ίδιες αποφάσεις ρυθµίζονται και περιπτώσεις συρροής αξιώσεων υπαλλήλων για λήψη παροχών, κατ' εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής και από λογαριασµούς εκτός του Υπουργείου ή της Υπηρεσίας που ανήκουν οργανικά. 9. Στη ρύθµιση της προηγούµενης παραγράφου εµπίπτουν τα ποσά που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 24 του Ν. 1884/1990 (ΦΕΚ 81 Α Ι.Β.Ε.Ε.Τ.), της παραγράφου 10 του άρθρου 6 του Ν. 1965/1991 (ΦΕΚ 146 Α ), των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 24 του Ν. 2145/1993 (ΦΕΚ 88 Α ), των παραγράφων 7, 34 και 38 του άρθρου 27 του Ν. 2166/1993 (ΦΕΚ 137 Α ), της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του Ν. 2227/1994 (ΦΕΚ 129 Α ), του άρθρου 3 του Ν. 2242/1994 (ΦΕΚ 162 Α ), της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του Ν. 2273/1994 (ΦΕΚ 233 Α ), της παραγράφου 5 του άρθρου 14 του Ν. 2289/1995 (ΦΕΚ 27 Α ), του άρθρου 24 του Ν. 2300/1995 (ΦΕΚ 69 Α ), του άρθρου 57 του Ν. 2324/1995 (ΦΕΚ 146 Α ), της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του Ν. 2331/1995 (ΦΕΚ 173 Α ), του άρθρου 11 του Ν. 2332/ 1995 (ΦΕΚ 181 Α ), του άρθρου 29 του Ν. 2339/1995 (ΦΕΚ 204 Α ), των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 8 του Ν. 2342/1995 (ΦΕΚ 208 Α ), της παραγράφου 15 του άρθρου 2 του Ν. 2349/1995 (ΦΕΚ 224 Α ), των άρθρων 2, 4 και 8 παράγραφος 20 του Ν. 2366/ 1995 (ΦΕΚ 256 Α ), του άρθρου 5 του Ν. 2390/1996 (ΦΕΚ 54 Α ), της παραγράφου 18 του άρθρου 5 του Ν. 2408/1996 (ΦΕΚ 104 Α ), του άρθρου 8 του Ν. 2430/1996 (ΦΕΚ 156 Α ), του άρθρου 7 του Ν. 2435/1996 (ΦΕΚ 189 Α ), των παραγράφων 3 και 6 του άρθρου 3 του Ν. 928/1917 (ΦΕΚ 218 Α ), του άρθρου 1 του διατάγµατος της (ΦΕΚ 297 Α ), του άρθρου 10 του Ν. 5415/1932 (ΦΕΚ 129 Α ), του άρθρου 7 του προεδρικού διατάγµατος της (ΦΕΚ 254 Α ), της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του α.ν. 434/ 1945 (ΦΕΚ 169 Α ), του άρθρου 94 του Ν. 1041/1980 (ΦΕΚ 75 Α ) και των πράξεων του Υπουργικού Συµβουλίου µε αριθµ.29/1985, 35/1985, 144/1991, 237/1996 και

8 238/1996, του άρθρου 5 του Ν. 2229/1994 (ΦΕΚ 138 Α ), του άρθρου τέταρτου του Ν. 2371/1996 (ΦΕΚ 2 Α ) και της παραγράφου 22 του άρθρου 14 του Ν. 2328/1995 (ΦΕΚ 159 Α ), όπως οι διατάξεις αυτές ισχύουν στις , καθώς και κάθε άλλη παροχή από οποιονδήποτε ειδικό λογαριασµό ή διάταξη νόµου ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσης των εσόδων τους»). 'Αρθρο 9: Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευση του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις επί µέρους διατάξεις. Παραγγέλλοµε τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόµου του Κράτους.

Ν. 2955/2-11-01 (ΦΕΚ Α 256) Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις.

Ν. 2955/2-11-01 (ΦΕΚ Α 256) Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις. Ν. 2955/2-11-01 (ΦΕΚ Α 256) Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Ν. 2519/21-8-97 (ΦΕΚ 165 Α') Ανάπτυξη και εκσυγχρονισµός του Εθνικού Συστήµατος Υγείας, οργάνωση των υγειονοµικών υπηρεσιών, ρυθµίσεις για το φάρµακο και άλλες διατάξεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος: Ρύθµιση θεµάτων οργάνωσης, λειτουργίας και προσωπικού της ηµόσιας ιοίκησης και άλλες διατάξεις.

Τίτλος: Ρύθµιση θεµάτων οργάνωσης, λειτουργίας και προσωπικού της ηµόσιας ιοίκησης και άλλες διατάξεις. ΝΟΜΟΣ 2085/1992 Τίτλος: Ρύθµιση θεµάτων οργάνωσης, λειτουργίας και προσωπικού της ηµόσιας ιοίκησης και άλλες διατάξεις. Άρθρο 1 Βαθµολογική διάρθρωση θέσεων (Το παρόν άρθρο καταργήθηκε µε την παρ. 10 άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Nόµος 2327, (ΦΕΚ Α' 156 31-7-1995)

Nόµος 2327, (ΦΕΚ Α' 156 31-7-1995) Nόµος 2327, (ΦΕΚ Α' 156 31-7-1995) Εθνικό Συµβούλιο Παιδείας ρύθµιση θεµάτων έρευνας παιδείας και µετεκπαίδευσης εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Νέοι θεσµοί Άρθρο 1 Εθνικό Συµ8ούλιο Παιδείας

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ Α' 90/2.5.2001 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2909 Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις.

ΦΕΚ Α' 90/2.5.2001 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2909 Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. νόμος 2909/2001 ΦΕΚ Α' 90/2.5.2001 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2909 Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΩΝ N.3429/2005 (ΦΕΚ - 314 Α/27-12-2005): ηµόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισµοί (.Ε.Κ.Ο.). Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΡΘΡΟ ΠΡΩΤΟ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΡΘΡΟ ΠΡΩΤΟ ΚΥΡΩΣΗ ΩΣ ΚΩ ΙΚΑ ΤΟΥ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟY ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ» ΑΡΘΡΟ ΠΡΩΤΟ Κυρώνεται ως Κώδικας το ακόλουθο σχέδιο νόµου, το οποίο καταρτίσθηκε από τη νοµοπαρασκευαστική επιτροπή, που συγκροτήθηκε σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/08 (ΦΕΚ 148 Α/16-7-2008) : Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές.

N. 3685/08 (ΦΕΚ 148 Α/16-7-2008) : Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. 3685/08 1 of 12 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 3685/08 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 148Α Μέγεθος κειμένου: 1649,757 KB N. 3685/08

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ Άρθρο 1 Γενικές αρχές 1.

Διαβάστε περισσότερα

Προεδρικό Διάταγμα. Ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας

Προεδρικό Διάταγμα. Ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας Προεδρικό Διάταγμα Ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας Έχοντας υπ όψιν την διάταξη του άρθρου 27 του Ν. 2919/2001, αποφασίζουμε: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Αντικείμενο - Έννοια όρων-πεδίο Εφαρμογής Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) Ν. 1845/1989

ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) Ν. 1845/1989 ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) Ν. 1845/1989 Όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 26 του Ν. 2945/2001 «Εθνικό Σύστηµα Προστασίας της Αγροτικής ραστηριότητας και Άλλες Ρυθµίσεις Θεµάτων Αρµοδιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΠ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης Σχέδιο Νόμου «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» Κεφάλαιο Πρώτο Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 2741/28-9-99 (ΦΕΚ 199 Α) : Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις.

Ν. 2741/28-9-99 (ΦΕΚ 199 Α) : Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις. Ν. 2741/28-9-99 (ΦΕΚ 199 Α) : Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρθρο 1

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΟΤΑ. Άρθρο 1. Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. Νέο Πλαίσιο.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΟΤΑ. Άρθρο 1. Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. Νέο Πλαίσιο. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΟΤΑ. Άρθρο 1 Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. Νέο Πλαίσιο. Το άρθρο 215 του ν.3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 215 Αυτοτελής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ. Άρθρο 1 Εννοιολογικοί προσδιορισμοί

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ. Άρθρο 1 Εννοιολογικοί προσδιορισμοί ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Άρθρο 1 Εννοιολογικοί προσδιορισμοί 1. Βασική σύνταξη: Το ποσό της σύνταξης που δεν αναλογεί σε ασφαλιστικές εισφορές και χορηγείται μετά την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ : 33 38 401-404 33 38 218-422 33 38 237 33 38 350-351 33 38 415

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ : 33 38 401-404 33 38 218-422 33 38 237 33 38 350-351 33 38 415 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31 εκεµβρίου 2003 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ. 2/72757/0022 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ & ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867 Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισµοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1201 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 31 2 Μαρτίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3918 Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4123 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 182 14 Οκτωβρίου 2010 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3889 Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πρά σινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών

Διαβάστε περισσότερα

3021/2002 (ΦΕΚ 143/Α/19.6.2002)

3021/2002 (ΦΕΚ 143/Α/19.6.2002) Eθνική Nοµοθεσία 12. Νόµος 3021/2002 (ΦΕΚ 143/Α/19.6.2002) «Περιορισµοί στη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων µε πρόσωπα που δραστηριοποιούνται ή συµµετέχουν σε επιχειρήσεις µέσων ενηµέρωσης και άλλες διατάξεις».

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Σχέδιο Νόμου ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Αθήνα, Ιούνιος 2010 1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Ανεξάρτητη ιοικητική Αρχή Ελέγχου της Παραγωγής Έργων» Άρθρο 1 Σύσταση

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Ανεξάρτητη ιοικητική Αρχή Ελέγχου της Παραγωγής Έργων» Άρθρο 1 Σύσταση ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ανεξάρτητη ιοικητική Αρχή Ελέγχου της Παραγωγής Έργων» Άρθρο 1 Σύσταση 1. Συνιστάται Ανεξάρτητη ιοικητική Αρχή υπό την επωνυµία «Αρχή Ελέγχου της Παραγωγής Έργων» (Α.Ε.Π.Ε.), µε έδρα την

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαίος Φορέας Εξωστρέφειας και άλλες διατάξεις

Ενιαίος Φορέας Εξωστρέφειας και άλλες διατάξεις ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ϟστ, 26 Φεβρουαρίου 2014, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία Διεκπ. ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Ενιαίος Φορέας

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΞΖ, 30 Ιουνίου 2015, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΞΖ, 30 Ιουνίου 2015, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΞΖ, 30 Ιουνίου 2015, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία Διεκπ. ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Μέτρα για την ανακούφιση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ Άρθρο 1 - Ίδρυση 1. Ιδρύεται Νοµικό Πρόσωπο ηµοσίου ικαίου µε την επωνυµία "Επιµελητήριο Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας",

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ N. 3868/10 (ΦΕΚ 129 Α/3-8-2010) : Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε

Διαβάστε περισσότερα

Νόµος 2160/1993 «Ρυθµίσεις για τον Τουρισµό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 118/19.7.1993) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Νόµος 2160/1993 «Ρυθµίσεις για τον Τουρισµό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 118/19.7.1993) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Νόµος 2160/1993 «Ρυθµίσεις για τον Τουρισµό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 118/19.7.1993) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Τροποποίηση της νοµοθεσίας για τον Ελληνικό Οργανισµό Τουρισµού (Ε.Ο.Τ.) και άλλες διατάξεις Εποπτεία,

Διαβάστε περισσότερα

Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015

Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΟΓ, 31 Ιανουαρίου 2012, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία Διεκπ. ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Επείγουσες ρυθµίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Α ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Α ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2007-2013 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ: ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα