Ν. 2430/96 (ΦΕΚ-156 Α') : Καθιέρωση της 3ης εκεµβρίου ως Ηµέρας Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες. Θέσπιση του θεσµού της κάρτας αναπηρίας και άλλες διατάξεις

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ν. 2430/96 (ΦΕΚ-156 Α') : Καθιέρωση της 3ης εκεµβρίου ως Ηµέρας Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες. Θέσπιση του θεσµού της κάρτας αναπηρίας και άλλες διατάξεις"

Transcript

1 Ν. 2430/96 (ΦΕΚ-156 Α') : Καθιέρωση της 3ης εκεµβρίου ως Ηµέρας Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες. Θέσπιση του θεσµού της κάρτας αναπηρίας και άλλες διατάξεις 'Αρθρο 1: 1. Η 3η εκεµβρίου κάθε έτους ορίζεται Ηµέρα των Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες. 2. Η Εθνική Συνοµοσπονδία Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες υποβάλλει κάθε έτος στον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων έκθεση αναφερόµενη στην εν γένει αντιµετώπιση των ανθρώπινων και κοινωνικών δικαιωµάτων των Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες στην Ελλάδα. 'Αρθρο 2: 1. Η Ηµέρα Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες και οι εκδηλώσεις που γίνονται γι'αυτήν τελούν υπό την αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων. 2. Η Εθνική Συνοµοσπονδία Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες, ως η αντιπροσωπευτικότερη οργάνωση Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες, σε συνεργασία µε το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και τους λοιπούς συναρµόδιους δηµόσιους φορείς, οργανώνει τις εκδηλώσεις που πραγµατοποιούνται την 3η εκεµβρίου, κάθε έτος. Η Εθνική Συνοµοσπονδία Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες έχει την ευθύνη για τον προσδιορισµό του χαρακτήρα των εκδηλώσεων αυτών και του περιεχοµένου τους. Οι εκδηλώσεις αυτές χρηµατοδοτούνται από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας µέχρι το ποσό που προβλέπεται για το σκοπό αυτόν στον προϋπολογισµό του. 'Αρθρο 3: 1. Υιοθετούνται το παγκόσµιο πρόγραµµα δράσης, καθώς και οι κανόνες ίσων ευκαιριών για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες, οι οποίοι εγκρίθηκαν το 1993 από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωµένων Εθνών, στην 47η Ολοµέλειά της. 2. Συνιστάται επιτροπή, µε αρµοδιότητα την παρακολούθηση των εκδηλώσεων της Ηµέρας Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες, καθώς και την εκπόνηση Εθνικού Σχεδίου Εφαρµογής του παγκόσµιου προγράµµατος δράσης κα των επίσηµων κανόνων για ίσες ευκαιρίες που έχουν εγκριθεί από τον Ο.Η.Ε., για τα τοµα µε Ειδικές Ανάγκες. Η επιτροπή αυτή αποτελείται από τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας ή τον αρµόδιο Υφυπουργό και έναν εκπρόσωπο από κάθε κόµµα που εκπροσωπείται στη Βουλή. 3. Η επιτροπή αυτή, µέσα σ'ένα (1) έτος από τη συγκρότησή της, εκπονεί και υποβάλλει, στον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, το Εθνικό Σχέδιο Εφαρµογής, που προβλέπεται στην προηγούµενη παράγραφο. 4. Η ίδια επιτροπή συντάσσει και υποβάλλει κάθε έτος στον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων έκθεση, που αναφέρεται στην εφαρµογή των κανόνων του Ο.Η.Ε. για ίσες ευκαιρίες στα τοµα µε Ειδικές Ανάγκες. 'Αρθρο 4: 1. Η Εθνική Συνοµοσπονδία Ατόµων µε Αναπηρίες και οι οργανώσεις µέλη αυτής επιχορηγούνται για την κάλυψη δαπανών λειτουργίας και εξοπλισµού αυτών από τον προϋπολογισµό του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας [Αρχή Τροποποίησης] και - ΠΡΟΣΘ. ΛΕΞΗΣ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 9 ΤΟΥ Ν. 3209/03, ΦΕΚ-304 Α' [Τέλος Τροποποίησης] από το καθαρό προϊόν του ειδικού λαχείου. Με κοινή υπουργική απόφαση (Κ.Υ.Α.) των Υπουργών Υγείας και Πρόνοιας και Οικονοµίας και Οικονοµικών ορίζονται οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες, προκειµένου η Εθνική Συνοµοσπονδία Ατόµων µε Αναπηρίες και οι οργανώσεις µέλη αυτής να επιχορηγηθούν από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας. Για το σκοπό αυτόν ζητούνται οι απόψεις της Εθνικής Συνοµοσπονδίας Ατόµων µε Αναπηρίες, που αποστέλλονται στον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας µέσα σε ένα (1) µήνα από την περιέλευση σε αυτή του σχετικού ερωτήµατος του Υπουργού - ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΠΑΡ. 1

2 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 10 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 19 ΤΟΥ Ν. 3106/03, ΦΕΚ-30 Α' [Τέλος Τροποποίησης] 2. Καθιερώνεται η ισόβια ή προσωρινή κάρτα αναπηρίας, ανάλογα µε την αναπηρία και το βαθµό αυτής, που χρησιµεύει ως αποδεικτικό της αναπηρίας και η οποία χορηγείται µετά από πιστοποίηση της αναπηρίας από τις επιτροπές της επόµενης παραγράφου. Για τα άτοµα µε προβλήµατα όρασης, στην κάρτα αυτή θα αναγράφεται η διαβάθµιση της τυφλότητας ή ο βαθµός όρασης του πάσχοντος και το ποσοστό αναπηρίας που αντιστοιχεί στον αντίστοιχο βαθµό. "3. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µετά από πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας, Οικονοµικών, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υγείας και Πρόνοιας, ηµόσιας Τάξης, Εµπορικής Ναυτιλίας και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού, καθορίζονται κατά ενιαίο τρόπο οι προϋποθέσεις και η διαδικασία πιστοποίησης της αναπηρίας και του βαθµού της για την έκδοση ισόβιας ή προσωρινής κάρτας αναπηρίας και ο τύπος αυτής, καθώς και η συγκρότηση, ο τόπος και ο τρόπος λειτουργίας των οικείων υγειονοµικών επιτροπών, αποτελουµένων από νοσοκοµειακούς γιατρούς. Τα κριτήρια πιστοποίησης της αναπηρίας είναι ενιαία και ορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Πρόνοιας και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Για τη χορήγηση ισόβιας ή προσωρινής κάρτας απαιτείται η αναπηρία να µην είναι µικρότερη του 67%. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Υγείας και Πρόνοιας, Οικονοµικών και του αρµόδιου κατά περίπτωση Υπουργού ορίζεται η χρήση της ισόβιας ή προσωρινής κάρτας αναπηρίας. Η επανεξέταση όλων των Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες από τις Επιτροπές αυτές, για την έκδοση ισόβιας ή προσωρινής κάρτας αναπηρίας είναι υποχρεωτική. Η διαδικασία επανεξέτασης ως και κάθε σχετική λεπτοµέρεια ρυθµίζονται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας" (αντικ. της παρ. 3 από το άρθρο 23 του Ν. 2556/97, ΦΕΚ-270 Α'). 4. Από της ισχύος του παρόντος νόµου, κάθε διάταξη γενική ή ειδική που είναι αντίθετη µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου ή ρυθµίζει κατά διαφορετικό τρόπο θέµατα που αναφέρονται σ'αυτόν καταργείται. Οι υγειονοµικές επιτροπές που λειτουργούν στο ηµόσιο, στους ασφαλιστικούς οργανισµούς και στους οργανισµούς του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα εξακολουθούν να λειτουργούν βάσει της νοµοθεσίας που ισχύει κάθε φορά για τα θέµατα που αναφέρονται στη νοµοθεσία αυτή, εξαιρέσει των αναφεροµένων στην παρ.3 του παρόντος άρθρου. Κατά τα λοιπά και µέχρι την έκδοση των προβλεπόµενων διαταγµάτων εφαρµόζεται η κατά τη δηµοσίευση του νόµου αυτού ισχύουσα νοµοθεσία. 5. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Υγείας και Πρόνοιας, ορίζονται οι διευκολύνσεις, που οι κάθε είδους εργοδότες των αιρετών µελών των διοικήσεων των πιο αντιπροσωπευτικών οργανώσεων Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες παρέχουν σε αυτά για την αποτελεσµατική άσκηση των καθηκόντων τους. Η διάταξη της τελευταίας περιόδου της παρ.1 του παρόντος άρθρου εφαρµόζεται και εδώ. (Με την παρ. 8 του άρθρου 26 του Ν. 2646/98, ΦΕΚ-236 Α' ορίζεται ότι : "Το προβλεπόµενο στην παράγραφο 5 του άρθρου 4 του ν. 2430/96 (ΦΕΚ-156 Α') προεδρικό διάταγµα εκδίδεται µε πρόταση και του Υπουργού Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης"). 'Αρθρο 5: 1. Οι ιατροί και οδοντίατροι του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. εγγράφονται υποχρεωτικά στον Ιατρικό ή Οδοντιατρικό Σύλλογο που εδρεύει στον τόπο άσκησης του επαγγέλµατός τους και έχουν το δικαίωµα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στα διοικητικά και πειθαρχικά όργανα αυτών, καθώς επίσης και στα διοικητικά και πειθαρχικά όργανα του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου και της Ελληνικής Οδοντιατρικής Οµοσπονδίας. 2. Η διάταξη αυτή ισχύει αναδροµικά από 1ης Ιανουαρίου 1996.

3 'Αρθρο 6: Στο Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας µπορεί να συσταθεί µε απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Υγείας και Πρόνοιας τετραµελής επιτροπή για την άσκηση νοµοπαρασκευαστικών και νοµοτεχνικών καθηκόντων για θέµατα οργάνωσης και λειτουργίας όλων των Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας, Εκπαίδευσης και κατάρτισης στελεχών των ίδιων τοµέων και για νοµοθετικά µέτρα συνδεόµενα µε τη συµµετοχή της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 'Αρθρο 7: Στο Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας συνιστώνται δύο (2) θέσεις της Κατηγορίας ΠΕ του Κλάδου Πληροφορικής, µε εισαγωγικό βαθµό ' και προστίθενται στον αριθµό των θέσεων αυτού του κλάδου, που προβλέπεται στο Π..138/92 (ΦΕΚ 68 Α') "Οργανισµός του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων", όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήµερα. 'Αρθρο 8: Επίδοµα αυξηµένης ευθύνης-αποδοτικότητας 1. α. Εκ των εγγεγραµµένων, για την υλοποίηση των διαρθρωτικών προγραµµάτων προσανατολισµού και την εφαρµογή του ολοκληρωµένου προγράµµατος διαχείρισης και ελέγχου του καθεστώτος των οικονοµικών ενισχύσεων, πιστώσεων στον τακτικό προϋπολογισµό εξόδων του Υπουργείου Γεωργίας και στον προϋπολογισµό δηµοσίων επενδύσεων του τοµέα γεωργίας γενικά, παρακρατείται για κάθε ηµερολογιακό έτος ποσοστό τρία τοις εκατό (3%), το οποίο µεταφέρεται σε ειδικό λογαριασµό εκτός προϋπολογισµού, που συστήνεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας, Οικονοµικών και Γεωργίας. [Αρχή Τροποποίησης] Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Γεωργίας το προϊόν του ανωτέρω λογαριασµού διανέµεται στους µόνιµους και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλους του Υπουργείου Γεωργίας και των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου που εποπτεύονται από αυτό, στους µόνιµους και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου πρώην υπαλλήλους του Υπουργείου Γεωργίας και των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου που εποπτεύονται από αυτό, οι οποίοι µετατάχθηκαν στις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και τις Περιφέρειες της Χώρας, καθώς και στους µόνιµους και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου γεωτεχνικούς και στους αποφοίτους των Σχολών Τεχνολογίας Γεωπονίας, Τεχνολογίας ασοπονίας, Τεχνολογίας Τροφίµων και ιατροφής, Τεχνολογίας ηµόσιας Υγείας και Κτηνιατρικών Εργαστηρίων και Τεχνολογίας Ιχθυοκοµίας Αλιείας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων υπαλλήλους των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και των Περιφερειών, οι οποίοι υπηρετούν σε πρώην υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας. Με την ίδια ή άλλη όµοια απόφαση καθορίζονται ο τρόπος διάθεσης του προϊόντος του ανωτέρω λογαριασµού και του λογαριασµού του άρθρου 11 του N. 2332/1995, το ύψος του ποσού, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία προς τούτο λεπτοµέρεια. Σε κάθε περίπτωση από τα καθοριζόµενα µε τις αποφάσεις του προηγούµενου εδαφίου ποσά θα αφαιρούνται οι καταβαλλόµενες µε οποιαδήποτε µορφή πρόσθετες αµοιβές - ΠΡΟΣΘ. Ε ΑΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡ. α ΤΗΣ ΠΑΡ. 1 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 17 Α ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 19 ΤΟΥ Ν. 3208/03, ΦΕΚ-303 Α. ΙΣΧΥΣ ΑΠΟ [Τέλος Τροποποίησης] [Αρχή Τροποποίησης] Το προϊόν του ανωτέρω λογαριασµού διανέµεται στους υπαλλήλους του Υπουργείου Γεωργίας, µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Γεωργίας, για την έγκαιρη υλοποίηση των διαρθρωτικών προγραµµάτων προσανατολισµού και την αύξηση της αποδοτικότητας των υπηρεσιών του Υπουργείου Γεωργίας, πλην των δασικών υπαλλήλων, οι οποίοι λαµβάνουν ανάλογο επίδοµα υπό τη µορφή "επίδοµα ειδικών συνθηκών". Με την ίδια ή άλλη όµοια απόφαση καθορίζονται ο τρόπος διάθεσης του προϊόντος

4 του ανωτέρω λογαριασµού, το ύψος του ποσού κατά κλάδο υπαλλήλων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία προς τούτο λεπτοµέρεια - ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΕΥΤΕΡΟ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟ Ε ΑΦΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡ. α ΤΗΣ ΠΑΡ. 1 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 17 Α ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 19 ΤΟΥ Ν. 3208/03, ΦΚΕ-303 Α. ΙΣΧΥΣ ΑΠΟ [Τέλος Τροποποίησης] [Αρχή Τροποποίησης] Αντίστοιχο µε το υπό του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου προβλεπόµενο ειδικό επίδοµα, καταβάλλεται υπό τις αυτές προϋποθέσεις και εξαιρέσεις και στους µόνιµους και µε σύµβαση αορίστου χρόνου υπαλλήλους του ηµοσίου, Περιφερειών, Ν.Π... και Ο.Τ.Α. Α και Β βαθµού, µηχανικούς, διορισµένους στον κλάδο ΤΕ Μηχανικών, πτυχιούχους Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων και ισότιµων προς τα Τ.Ε.Ι. σχολών του εσωτερικού και του εξωτερικού, αποκλειοµένων των υπαγοµένων στις αναφερόµενες στο δεύτερο εδάφιο της ίδιας παραγράφου περιπτώσεις, καθώς και των αναφεροµένων στην παρ. 11 του άρθρου 8 του Ν. 2470/1997 (ΦΕΚ 40 Α ).Το επίδοµα αυτό ορίζεται σε τρία τοις χιλίοις (3?) επί του ορίου πληρωµών των πιστώσεων του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής και η διαχείρισή του γίνεται από το Τµήµα Οικονοµικής ιοίκησης, της ιεύθυνσης Οικονοµικού, της Γενικής Γραµµατείας ηµόσιων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ηµόσιων Έργων, χωρίς την καταβολή πρόσθετης αµοιβής για την αιτία αυτή. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται αναλογικά οι διατάξεις των προηγούµενων εδαφίων της παραγράφου αυτής. Το ειδικό αυτό επίδοµα καταβάλλεται από ΠΡΟΣΘ. Ε ΑΦΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 21 ΤΟΥ Ν. 3212/03, ΦΕΚ-308 Α' [Τέλος Τροποποίησης] [Αρχή Τροποποίησης] β. Ανάλογο επίδοµα χορηγείται και στο προσωπικό του Οργανισµού Βάµβακος, του Γεωτεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος, του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου, του Κεντρικού Ταµείου Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και ασών και των πρώην Ταµείων Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και ασών, της Κεντρικής Λαχαναγοράς Αθηνών, του Ινστιτούτου Γεωπονικών Επιστηµών, της Επιτροπής ηµοσίων Κήπων και ενδροστοιχιών, της Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης, του Εθνικού Οργανισµού Καπνού, του Αρδευτικού Οργανισµού Στυµφαλίας Ασωπού Κορινθίας και του Οργανισµού Κωπαϊδας µε παρακράτηση ποσοστού εκ των εγγεγραµµένων πιστώσεων των προϋπολογισµών τους για κάθε ηµερολογιακό έτος και µεταφορά του σχετικού ποσού σε ειδικό λογαριασµό εκτός προϋπολογισµού, που συστήνεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Γεωργίας. Με όµοια απόφαση καθορίζονται το ποσοστό παρακράτησης εκ των εγγεγραµµένων πιστώσεων του προϋπολογισµού του οικείου Ν.Π..., το ύψος του ποσού κατά κλάδο υπαλλήλων, ο τρόπος διάθεσης του προϊόντος του ειδικού λογαριασµού, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια - ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ Η ΠΕΡ. β ΤΗΣ ΠΑΡ. 1 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 17 Α ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 19 ΤΟΥ Ν. 3208/03, ΦΕΚ-303 Α'. ΙΣΧΥΣ ΑΠΟ [Τέλος Τροποποίησης] γ. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής έχουν εφαρµογή από (Με την παρ. 10 του άρθρου 20 του Ν. 3399/05, ΦΕΚ-255 Α', ορίζεται ότι : «α) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων συγκροτείται Επιτροπή ιαχείρισης του ειδικού λογαριασµού του άρθρου 11 του ν.2332/1995 (ΦΕΚ 181 Α ) και του ειδικού λογαριασµού της παρ.1 του άρθρου 8 του ν.2430/1996 (ΦΕΚ 156 Α ), όπως αντίστοιχα τροποποιήθηκαν µε τις παραγράφους 16 και 17 του άρθρου 19 του ν.3208/2003 (ΦΕΚ 303 Α ). β) Σκοπός της επιτροπής είναι η λειτουργία των ειδικών λογαριασµών της προηγούµενης περίπτωσης α, η διαχείριση και διάθεση του προϊόντος αυτών. γ) Στα µέλη της επιτροπής, το Νοµικό Σύµβουλο, τον υπόλογο και τη Γραµµατεία που υποστηρίζουν το έργο της Επιτροπής, καταβάλλεται αποζηµίωση σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης γ της παρ.2 του άρθρου 17 του ν.3205/2003, που βαρύνει τις πιστώσεις των ειδικών λογαριασµών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων»).

5 2. α. Στους µόνιµους και µε σύµβαση εργασίας αορίστου χρόνου υπαλλήλους, µηχανικούς διπλωµατούχους ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, του ηµοσίου, των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου (Ν.Π...), της νοµαρχιακής αυτοδιοίκησης και των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) καταβάλλεται ειδικό επίδοµα (αντιστάθµισµα από το σύνολο των πιστώσεων των προγραµµάτων δηµοσίων επενδύσεων του Υπουργείου Εθνικής Οικονοµίας, που διατίθενται κάθε χρόνο για την εκπόνηση µελετών και την κατασκευή δηµόσιων έργων στους ανωτέρων φορείς, για την παροχή κινήτρων για την προσέλκυση ικανών επιστηµόνων στη δηµόσια διοίκηση και εξάντληση της θητείας τους, την κατοχή και αποκλειστική χρήση στην υπηρεσία της άδειας ασκήσεως επαγγέλµατος, τις αυξηµένες ευθύνες στην εκπόνηση µελετών, στην ανάθεση και κατασκευή των δηµόσιων έργων και γενικότερα για την υλοποίηση του προγράµµατος δηµοσίων επενδύσεων και για την ταχύτερη απορρόφηση των διασφαλισµένων κοινοτικών και εθνικών πόρων. "Κατ' εξαίρεση του υπόλοιπου προσωπικού της ΕΥΠ, οι µηχανικοί που υπάγονται στο πολιτικό προσωπικό της ΕΥΠ περιλαµβάνονται στη ρύθµιση που προβλέπεται στην πιο πάνω διάταξη του παρόντος. Η διάταξη αυτή ισχύει από " (προσθ. του µέσα σε "" εδαφ. από την παρ. 25 του άρθρου 18 του Ν. 2503/97, ΦΕΚ-107 Α'). Το ειδικό αυτό επίδοµα δεν καταβάλλεται στο προσωπικό των εξαιρέσεων που προβλέπονται στις διατάξεις των περιπτώσεων γ', δ', ε', κ', ια', ιβ', ιγ' και ιδ' της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του Ν.2190/94 (ΦΕΚ 28 Α'), καθώς και στο προσωπικό µε σχέση εργασίας ορισµένου χρόνου. Το ειδικό αυτό επίδοµα ορίζεται σε ποσοστό επτά τοις χιλίοις(7ο/οο) στο όριο πληρωµών των ανωτέρω πιστώσεων του προγράµµατος δηµοσίων επενδύσεων και το Προϊόν του ποσοστού αυτού, που εγγράφεται κάθε χρόνο σε ειδική συλλογική απόφαση σε ενιαίο ειδικό κωδικό αριθµό, κατατίθεται κάθε δίµηνο, µε αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ηµόσιων Εργων σε ειδικό έντοκο λογαριασµό, που ανοίγεται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα, ύστερα από σχετικό διαγωνισµό που διενεργεί ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ηµόσιων Εργων. Οι τόκοι ενισχύουν το ποσό του λογαριασµού και διατίθενται για το σκοπό αυτό. Η διαχείριση του ειδικού αυτού λογαριασµού γίνεται από τη ιεύθυνση Οικονοµικού, µε το αρµόδιο Τµήµα Οικονοµικής ιοίκησης της Γενικής Γραµµατείας ηµόσιων δργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ηµόσιων δργων και για την πρόσθετη αυτή εργασία καταβάλλεται το ανωτέρω ειδικό επίδοµα και στους υπαλλήλους της υπηρεσίας αυτής, καθώς και στον Προϊστάµενο της Γενικής ιεύθυνσης ιοίκησης και Προγράµµατος και στους υπαλλήλους ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων της ιεύθυνσης Νοµοθετικού Συντονισµού της ανωτέρω Γενικής Γραµµατείας ηµόσιων δργων, που συµβάλλουν στην επίλυση προβληµάτων κατά τη διαδικασία ανάθεσης και εκπόνησης µελετών και κατασκευής δηµόσιων έργων και την εκτέλεση των σχετικών συµβάσεων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, συµβάλλοντες έτσι στην υλοποίηση του προγράµµατος δηµοσίων επενδύσεων. Η ανωτέρω ιεύθυνση Οικονοµικού οφείλει να συνεργάζεται και να συντονίζει το έργο της µε τη ιοίκηση της ΕΜ Υ ΑΣ και να προτείνουν στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ηµοσίων δργων την προµήθεια υλικοτεχνικών µέσων στήριξης της ιεύθυνσης, που η σχετική δαπάνη θα αντιµετωπίζεται από το προϊόν του σχετικού λογαριασµού ώστε να επιτυγχάνεται η οµαλή και απρόσκοπτη καταβολή στους υπαλλήλους του ειδικού επιδόµατος. Το ύψος του µηνιαίου ειδικού επιδόµατος, το οποίο καταβάλλεται ισόποσα ανά δίµηνο στους ανωτέρω υπαλλήλους, που µαζί µε κάθε άλλη πρόσθετη αµοιβή ή αποζηµίωση δεν µπορούν µηνιαίως να υπερβαίνουν το σύνολο των αποδοχών της οργανικής τους θέσης, καθορίζεται µε απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ηµόσιων Εργων και Οικονοµικών. Με την αυτή απόφαση ή άλλη όµοια καθορίζεται γενικά η διαδικασία καταβολής του ειδικού επιδόµατος, ο τρόπος διαχείρισης του ειδικού λογαριασµού, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια αναγκαία για την εφαρµογή των διατάξεων της παρούσας παραγράφου. Το ανωτέρω ειδικό επίδοµα καταβάλλεται από

6 β. (Αντικατάσταση του δευτέρου εδαφίου της περίπτωσης α' της παρ.35 του άρθρου 27 του Ν.2166/96 (ΦΕΚ 137 Α'). γ. (Καταργείται η περίπτωση γ' της παραγράφου 35 του άρθρου 27 του Ν.2166/93). 3. α. Εκ του συνόλου των εγκεκριµένων πιστώσεων του προγράµµατος δηµοσίων επενδύσεων του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας και των εποπτευόµενων από αυτό νοµικών προσώπων, παρακρατείται ποσοστό δύο τοις εκατό (2%), το οποίο κατατίθεται σε ειδικό έντοκο λογαριασµό του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας που τηρείται στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος µε τίτλο "ειδικός έντοκος λογαριασµός προγραµµάτων του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας" και διατίθεται για την παροχή επιδόµατος αυξηµένης ευθύνης ως κίνητρο αποδοτικότητας στους µόνιµους και µε σύµβαση αορίστου χρόνου υπαλλήλους, που κατέχουν θέσεις του Οργανισµού του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας (Π..138/92), όπως ισχύει σήµερα, καθώς και στους υπηρετούντες µε τοποθέτηση ή απόσπαση, από Η σύσταση του ανωτέρω ειδικού έντοκου λογαριασµού γίνεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Υγείας και Πρόνοιας καθορίζονται οι δικαιούχοι του ανωτέρω επιδόµατος, το ύψος αυτού κατά κλάδο υπαλλήλων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία προς τούτο λεπτοµέρεια, αναφορικά µε τη διαχείριση, διάθεση και λειτουργία του ειδικού αυτού λογαριασµού. β. Εκ του συνόλου τω εγκεκριµένων πιστώσεων του προγράµµατος δηµοσίων επενδύσεων του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας και των εποπτευόµενων από αυτό ΝΠ, καθώς και του ενιαίου προγράµµατος προµηθειών των νοσηλευτικών ιδρυµάτων του ίδιου Υπουργείου, παρακρατείται ποσοστό τρία και µισό τοις εκατό (3,5%), το οποίο κατατίθεται σε ειδικό λογαριασµό και διατίθεται, από , για την παροχή επιδόµατος αυξηµένης ευθύνης, ως κίνητρο αποδοτικότητας, στο προσωπικό που υπηρετεί σε νοσηλευτικά ιδρύµατα του Ν. /τος2592/53 (ΦΕΚ 254 Α') αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, στο Εθνικό Κέντρο µεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) σε νοµικά πρόσωπα του τοµέα πρόνοιας αρµοδιότητας του ίδιου Υπουργείου, καθώς και στους ιατρούς του Εθνικού Συστήµατος Υγείας (ΕΣΥ). Ο λογαριασµός αυτός σε περίπτωση ανεπάρκειας των εσόδων του για την παροχή του ανωτέρω επιδόµατος, δύναται να ενισχύεται µε επιχορήγηση από τον Κρατικό Προϋπολογισµό. Η σύσταση του ειδικού αυτού λογαριασµού, τα υπαγόµενα στην παρούσα παράγραφο νοµικά πρόσωπα του τοµέα πρόνοιας, το ύψος της παροχής και της τυχόν απαιτούµενης επιχορήγησης από το Κρατικό Προϋπολογισµό, ο τρόπος διανοµής του ποσού αυτού, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια καθορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Υγείας και Πρόνοιας. 4. Στους υπαλλήλους του Υπουργείου Εργασίας, που υπηρετούν στην κεντρική υπηρεσία και στις νοµαρχιακές αυτοδιοικήσεις (πρώην επιθεωρήσεις εργασίας), χορηγείται επίδοµα αυξηµένης ευθύνης ως κίνητρο αποδοτικότητας σε βάρος των εσόδων του Ανωτάτου Συµβουλίου Εργασίας (ΑΣΕ). Το ύψος του επιδόµατος αυτού κατά κλάδο υπαλλήλων, το διατιθέµενο κατ'έτος ποσό από τα έσοδα του ΑΣΕ, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της διάταξης αυτής, καθορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 5. Από το παρακρατούµενο, βάσει της κείµενης νοµοθεσίας κατά περίπτωση ποσό, από τη βεβαίωση και είσπραξη των υπέρ τρίτων εσόδων για την κάλυψη των συναφών δαπανών του ΙΚΑ, διατίθεται από το τριάντα ένα τοις εκατό (31%) για την παροχή κινήτρων σε όλους του ιατρούς, οδοντιάτρους, ακτινοφυσικούς και βιολόγους-βιοχηµικούς του ιδρύµατος, µε άµεσο στόχο την αύξηση της αποδοτικότητα. Από τη διάταξη αυτή εξαιρούνται οι µε ειδική σύµβαση ιατροί και οδοντίατροι του Ν..1204/72 (ΦΕΚ 123 Α') που δεν εξοµοιώθηκαν µισθολογικά µε τους µόνιµους ιατρούς, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν.2150/93 (ΦΕΚ 98 Α'). Με απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας, Οικονοµικών και Εργασίας και

7 Κοινωνικών Ασφαλίσεων, µετά από πρόταση του.σ. του ΙΚΑ, καθορίζονται το ύψος του ανωτέρω κινήτρου κατά δικαιούχο, οι όροι, οι προϋποθέσεις, καθώς επίσης και ο τρόπος ελέγχου και διασφάλισης των προσδοκώµενων αποτελεσµάτων. 6. Ποσοστό µέχρι πενήντα τοις εκατό (50%) των ετήσιων εσόδων: α)του προβλεπόµενου από τη διάταξη της παρ.3 του άρθρου 8 του Ν.1771/88 (ΦΕΚ 71 Α') ειδικού εσόδου της Ακαδηµίας Αθηνών εκ παρακρατήσεως ποσοστού δεκαπέντε τοις εκατό (15%) επί των ετήσιων περισσευµάτων των προσόδων των υπό τη διαχείρισή της δωρεών και κληροδοτηµάτων και β)του προβλεποµένου από τη διάταξη του άρθρου 1 του Ν. /τος 97/74 (ΦΕΚ 289 Α') προϋπολογισµού των ιδίων πόρων της Ακαδηµίας Αθηνών διατίθεται για τη χορήγηση στους τακτικούς και επί σχέσει εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου διοικητικούς υπαλλήλους της Ακαδηµίας Αθηνών επιδόµατος αυξηµένης ευθύνης, το οποίο δεν είναι δυνατό να υπερβεί το τριάντα τοις εκατό (30%) των συνολικών τακτικών αποδοχών τους. Η καταβολή του επιδόµατος γίνεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και Οικονοµικών, που εκδίδεται µετά από πρόταση της Συγκλήτου της Ακαδηµίας Αθηνών. (Με τις παρ. 8 και 9 του άρθρου 12 του Ν. 3205/03, ΦΕΚ-297 Α' ορίζεται ότι : «8. Τα καταβαλλόµενα ποσά ή παροχές υπέρ των δικαιούχων από λογαριασµούς ή διατάξεις της παραγράφου 9, µετά την αφαίρεση των ποσών της παραγράφου 7 του άρθρου αυτού, ρυθµίζονται από µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού. Μέχρι την έκδοση των κοινών υπουργικών αποφάσεων, οι προβλεπόµενες εκ των λογαριασµών αυτών αµοιβές και λοιπές παροχές ή αποζηµιώσεις εξακολουθούν να καταβάλλονται στο ίδιο ύψος που έχουν διαµορφωθεί µέχρι την , σύµφωνα µε τις ισχύουσες περί αυτών διατάξεις. Όπου από τις ισχύουσες διατάξεις έχουν συσταθεί ειδικοί λογαριασµοί περισσότεροι του ενός, µπορεί να ενοποιούνται µε κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού, µετά από έκφραση γνώµης των ενδιαφεροµένων. Με τις ίδιες αποφάσεις ρυθµίζονται και περιπτώσεις συρροής αξιώσεων υπαλλήλων για λήψη παροχών, κατ' εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής και από λογαριασµούς εκτός του Υπουργείου ή της Υπηρεσίας που ανήκουν οργανικά. 9. Στη ρύθµιση της προηγούµενης παραγράφου εµπίπτουν τα ποσά που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 24 του Ν. 1884/1990 (ΦΕΚ 81 Α Ι.Β.Ε.Ε.Τ.), της παραγράφου 10 του άρθρου 6 του Ν. 1965/1991 (ΦΕΚ 146 Α ), των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 24 του Ν. 2145/1993 (ΦΕΚ 88 Α ), των παραγράφων 7, 34 και 38 του άρθρου 27 του Ν. 2166/1993 (ΦΕΚ 137 Α ), της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του Ν. 2227/1994 (ΦΕΚ 129 Α ), του άρθρου 3 του Ν. 2242/1994 (ΦΕΚ 162 Α ), της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του Ν. 2273/1994 (ΦΕΚ 233 Α ), της παραγράφου 5 του άρθρου 14 του Ν. 2289/1995 (ΦΕΚ 27 Α ), του άρθρου 24 του Ν. 2300/1995 (ΦΕΚ 69 Α ), του άρθρου 57 του Ν. 2324/1995 (ΦΕΚ 146 Α ), της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του Ν. 2331/1995 (ΦΕΚ 173 Α ), του άρθρου 11 του Ν. 2332/ 1995 (ΦΕΚ 181 Α ), του άρθρου 29 του Ν. 2339/1995 (ΦΕΚ 204 Α ), των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 8 του Ν. 2342/1995 (ΦΕΚ 208 Α ), της παραγράφου 15 του άρθρου 2 του Ν. 2349/1995 (ΦΕΚ 224 Α ), των άρθρων 2, 4 και 8 παράγραφος 20 του Ν. 2366/ 1995 (ΦΕΚ 256 Α ), του άρθρου 5 του Ν. 2390/1996 (ΦΕΚ 54 Α ), της παραγράφου 18 του άρθρου 5 του Ν. 2408/1996 (ΦΕΚ 104 Α ), του άρθρου 8 του Ν. 2430/1996 (ΦΕΚ 156 Α ), του άρθρου 7 του Ν. 2435/1996 (ΦΕΚ 189 Α ), των παραγράφων 3 και 6 του άρθρου 3 του Ν. 928/1917 (ΦΕΚ 218 Α ), του άρθρου 1 του διατάγµατος της (ΦΕΚ 297 Α ), του άρθρου 10 του Ν. 5415/1932 (ΦΕΚ 129 Α ), του άρθρου 7 του προεδρικού διατάγµατος της (ΦΕΚ 254 Α ), της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του α.ν. 434/ 1945 (ΦΕΚ 169 Α ), του άρθρου 94 του Ν. 1041/1980 (ΦΕΚ 75 Α ) και των πράξεων του Υπουργικού Συµβουλίου µε αριθµ.29/1985, 35/1985, 144/1991, 237/1996 και

8 238/1996, του άρθρου 5 του Ν. 2229/1994 (ΦΕΚ 138 Α ), του άρθρου τέταρτου του Ν. 2371/1996 (ΦΕΚ 2 Α ) και της παραγράφου 22 του άρθρου 14 του Ν. 2328/1995 (ΦΕΚ 159 Α ), όπως οι διατάξεις αυτές ισχύουν στις , καθώς και κάθε άλλη παροχή από οποιονδήποτε ειδικό λογαριασµό ή διάταξη νόµου ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσης των εσόδων τους»). 'Αρθρο 9: Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευση του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις επί µέρους διατάξεις. Παραγγέλλοµε τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόµου του Κράτους.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, 28/9/2009 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ Αριθµ. πρωτ.: 2/ 61718 /0022 ΙΕΥΘΥΝΣΗ : 22 η ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ :Α Ταχ. /νση : Πανεπιστηµίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Αναβάθμιση και βελτίωση των μηχανισμών είσπραξης των ασφαλιστικών φορέων, Πρόστιμα για την ανασφάλιστη και αδήλωτη εργασία και Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ. ΘΕΜΑ: «Παροχή οδηγιών για την υλοποίηση μισθολογικών ρυθμίσεων».

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ. ΘΕΜΑ: «Παροχή οδηγιών για την υλοποίηση μισθολογικών ρυθμίσεων». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 28/5/2010 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ. 2/35981/0022 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 22 η Μισθολογίου Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ στο σχέδιο νόµου Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ.. Άρθρο.. Κάλυψη Οργανικών Θέσεων Αυξηµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 340 Περί του επαγγέλµατος του Λογιστή Φοροτεχνικού και της αδείας ασκήσεώς του Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπ όψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ)

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) Άρθρο 54 Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης 1.

Διαβάστε περισσότερα

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) Πληροφορίες : Ε. Σίμα Τηλέφωνο : 210-5281104 : 210-5281127 : 210-5281125 Fax : 210-5281113 Email : amea@yeka.

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) Πληροφορίες : Ε. Σίμα Τηλέφωνο : 210-5281104 : 210-5281127 : 210-5281125 Fax : 210-5281113 Email : amea@yeka. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 29-9 - 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ. Πρωτ.: Δ24α /Φ. /ΓΠ.οικ42890/804 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε

Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε Anadiarthrositsmedeteliko Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε Στο Ταµείο Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών ηµοσίων Εργων (Τ.Σ.Μ.Ε..Ε.), που διέπεται από τις διατάξεις του α.ν. 2326/1940 «περί ΤΣΜΕ Ε» (Α, 145), όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Τεχνολόγων Τροφίµων- Τεχνολόγων ιατροφής-αποφοίτων Σχολών Τριτοβάθµιας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης που απασχολούνται σε Βιοµηχανικές, Βιοτεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 02.10.2003 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 57850 /ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΜΑ ΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 02.10.2003 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 57850 /ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΜΑ ΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 02.10.2003 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 57850 /ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΜΑ ΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΜΑ ΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Ιστοσελίδα: http://www.minagric.gr/greek/synergatismos.html

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Του Υπουργείου Οικονομικών «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο 1 1. Το άρθρο 10 του ν. 3492/2006 (ΦΕΚ Α 210) αντικαθίσταται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΑΠΕ)»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΑΠΕ)» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΑΠΕ)» Στο Πικέρµι σήµερα την 24/7/2003 στα γραφεία του Ν.Π.Ι.. µε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11/4/2012

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11/4/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11/4/2012 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ. 2/οικ.32582/0022 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 22

Διαβάστε περισσότερα

(Φ.Ε.Κ. 79/Α/14-3-1989)

(Φ.Ε.Κ. 79/Α/14-3-1989) ΝΟΜΟΣ 1836/1989 Προώθηση της απασχόλησης και της επαγγελµατικής κατάρτισης και άλλες διατάξεις (Φ.Ε.Κ. 79/Α/14-3-1989) (όλα τα άρθρα του νόµου αυτού, πλην των άρθρων 36 και 39, παραλείπονται, καθόσον δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 74893 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 29/8/2011 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ. 2/61158/0022 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 22 η

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000

Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000 Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000 ΦΕΚ Α'78/14.03.2000 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ.2817/2000 Άρθρο 13 Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.), Ειδικό και Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) και Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.),

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ. Αλέξης Παραράς, Δηµοσιολόγος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ. Αλέξης Παραράς, Δηµοσιολόγος ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Αλέξης Παραράς, Δηµοσιολόγος Προσφάτως ψηφίστηκε, δηµοσιεύτηκε και ετέθη σε ισχύ ο Νόµος 3865/2010 περί της µεταρρύθµισης του συνταξιοδοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ασφαλιστικές εισφορές μισθωτών του Δημόσιου τομέα ασφαλισμένων του ΕΤΕΑ Ορθή επανάληψη. Το υπ αριθμ. πρωτ. 9505/3874/011/06-02-2014 έγγραφό μας

ΘΕΜΑ: Ασφαλιστικές εισφορές μισθωτών του Δημόσιου τομέα ασφαλισμένων του ΕΤΕΑ Ορθή επανάληψη. Το υπ αριθμ. πρωτ. 9505/3874/011/06-02-2014 έγγραφό μας ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ε Τ Ε Α ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗ Φιλελλήνων 13-15, 105

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Απόφαση υπ αριθµ. 107 Θέµα: «ιενέργεια της υπηρεσίας: Λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 21-10-2010 #Οι νέες διατάξεις για τις Επικουρικές. Συντάξεις, µετά την ισχύ των Νόµων 3863/2010. και 3865/2010#

Αθήνα, 21-10-2010 #Οι νέες διατάξεις για τις Επικουρικές. Συντάξεις, µετά την ισχύ των Νόµων 3863/2010. και 3865/2010# ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Πανεπιστηµίου 20-Αθήνα 10672-Τηλ. 210.3616178 210.3626025-FAX 210.3625983 Αθήνα, 21-10-2010 #Οι νέες διατάξεις για τις Επικουρικές Συντάξεις, µετά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΧΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ Ν. 3845/2010.

ΘΕΜΑ: ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΧΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ Ν. 3845/2010. ΘΕΜΑ: ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΧΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ Ν. 3845/2010. Μετά τη δημοσίευση του Ν. 3845/10(Φ.Ε.Κ. 65/τ. Α76.5.2010) και τον εκ νέου καθορισμό στις παραγράφους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Εργαζοµένων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Συλλόγου Ηλεκτρονικών του Πολεµικού Ναυτικού (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 169/2007.

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 169/2007. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ» Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 169/2007. 1. α. Στο τέλος του άρθρου 1 του π.δ. 169/2007 (Α 210), όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 17 ως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΗ Στην Αθήνα σήµερα την 11.4.95 στα Κεντρικά Γραφεία της ΕΗ (Χαλκοκονδύλη 30), µεταξύ αφ' ενός του Αναπληρωτή Γενικού ιευθυντή κ. ΣΤΑΥΡΟΥ ΒΛΑΧΟΥ, που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: ΜΕ ΑΠΟ ΕΙΞΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: ΜΕ ΑΠΟ ΕΙΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ /ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εφόσον την 1.1.2002 οι παραπάνω µηνιαίοι µισθοί, όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 31.12.2001, δεν εξασφαλίζουν επίπεδο αυξήσεως που να υπερβαίνει

Εφόσον την 1.1.2002 οι παραπάνω µηνιαίοι µισθοί, όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 31.12.2001, δεν εξασφαλίζουν επίπεδο αυξήσεως που να υπερβαίνει Πράξη Καταθ. Υπ.Εργασίας 153/28.12.2000: Συλλογική Σύµβαση Εργασίας 18.12.2000 Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των ΓΕΩΛΟΓΩΝ πτυχιούχων Ανωτάτων σχολών που απασχολούνται στις Βιοµηχανικές επιχ/σεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ Δ.29/Φ.11/Γ.Π.οικ.29167/1061 (ΦΕΚ 3543/Β/31-12-2012)

ΚΥΑ Δ.29/Φ.11/Γ.Π.οικ.29167/1061 (ΦΕΚ 3543/Β/31-12-2012) ΚΥΑ Δ.29/Φ.11/Γ.Π.οικ.29167/1061 (ΦΕΚ 3543/Β/31-12-2012) Θέμα: «Τροποποίηση της υπ' αριθμ. Π3α/Φ.11/Γ.Π.οικ.34035 «Χορήγηση Δελτίου Μετακίνησης σε Άτομα με Αναπηρίες για το έτος 2012» κοινής υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Υ5α/οικ.1197/01 (ΦΕΚ Β 1206) Σύσταση Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στα Περιφερειακά Συστήµατα Υγείας (Πε.Σ.Υ).

Αριθ. Υ5α/οικ.1197/01 (ΦΕΚ Β 1206) Σύσταση Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στα Περιφερειακά Συστήµατα Υγείας (Πε.Σ.Υ). Αριθ. Υ5α/οικ.1197/01 (ΦΕΚ Β 1206) Σύσταση Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στα Περιφερειακά Συστήµατα Υγείας (Πε.Σ.Υ). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας».

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αγιος Στέφανος 30/4/2013 Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α.Π. 13372 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΛΗΡ.: ΛΕΚΑΡΑΚΟΥ Γ. Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ.. 1. Στο τέλος της παρ.1 του άρθρου 5 του ν.2458/97 (ΦΕΚ 15 Α), όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 2 ως ακολούθως: «Σύνταξης γήρατος δικαιούνται και όσοι έχουν συμπληρώσει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Α Α: ΒΛΩΥΒ-ΛΩΧ

ΑΠΟΦΑΣΗ Α Α: ΒΛΩΥΒ-ΛΩΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΟΝΑ Α Β Ταχ. /νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Η κρίση του περιβάλλοντος των τελευταίων δεκαετιών ήταν το έναυσµα µιας νέας δυναµικής, η οποία οδήγησε και στην αναγκαιότητα της δηµιουργίας ειδικών σπουδών για την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο. Αντισταθμιστική Εκπαίδευση

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο. Αντισταθμιστική Εκπαίδευση ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο. Αντισταθμιστική Εκπαίδευση 1. Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: α) «Αντισταθμιστική εκπαίδευση»: στην έννοια της αντισταθμιστικής εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΤΕΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗ Γραφείο Υποδιοικητή

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΤΕΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗ Γραφείο Υποδιοικητή Αθήνα, 17/01/2014 Αρ. πρωτ.: 3405/1354/010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΤΕΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗ Γραφείο Υποδιοικητή Φιλελλήνων 13-15,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ»

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ» Σελ.: 1 Από: 7 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ OIKONOMIKH ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ ( Π.3.6) 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η περιγραφή της µεθοδολογίας που ακολουθείται για την Οικονοµική ιαχείριση των έργων /

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 1894/1990 ΦΕΚ Α-110

ΝΟΜΟΣ 1894/1990 ΦΕΚ Α-110 ΝΟΜΟΣ 1894/1990 ΦΕΚ Α-110 Αρθρο 5 Σχολική περιουσία και λειτουργία σχολείων. "1. Η κινητή και ακίνητη περιουσία των εφορειών όλων των δηµόσιων σχολείων της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΘΕΜΑ: Ανοικτή πρόσκληση ενδιαφέροντος για αποσπάσεις προσωπικού στην Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας (Ε.Υ.ΕΠ.

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΘΕΜΑ: Ανοικτή πρόσκληση ενδιαφέροντος για αποσπάσεις προσωπικού στην Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας (Ε.Υ.ΕΠ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 07 Σεπτεμβρίου2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: Δ13/Φ 6.13/17595 ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΠΙΔΔ/Β25/82/οικ.12473 ΚΟΙΝ:

Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΠΙΔΔ/Β25/82/οικ.12473 ΚΟΙΝ: ΑΔΑ:4Α3ΥΚ-Υ Αθήνα, 16 Ιουνίου 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Εργαζοµένων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Συλλόγου Ηλεκτρονικών του Πολεµικού Ναυτικού (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

τροποποίηση της πράξης «Λειτουργικά ΕΥ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013». ΑΠΟΦΑΣΗ

τροποποίηση της πράξης «Λειτουργικά ΕΥ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013». ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΟΝΑ Α Β Ταχ. /νση : Ιεροσολύµων 6 Ταχ. Κώδικας : 112 52 Πληροφορίες : Ν. Αθανασόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΒΣΧ-ΞΦΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΔΑ: 45ΒΣΧ-ΞΦΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ & ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4146/2013 (ΦΕΚ Α 90) (Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις)

ΝΟΜΟΣ 4146/2013 (ΦΕΚ Α 90) (Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις) ΝΟΜΟΣ 4146/2013 (ΦΕΚ Α 90) (Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις) Άρθρο 59 Τροποποίηση των διατάξεων του ν. 3669/2008 1. Η παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων περί συμψηφισμού οφειλών, Δήμων και Περιφερειών προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία, από καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές.

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων περί συμψηφισμού οφειλών, Δήμων και Περιφερειών προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία, από καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές. Αθήνα 3/12/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ : ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών -Διευκολύνσεις για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος

ΘΕΜΑ: Αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών -Διευκολύνσεις για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αθήνα, 20 Αυγούστου 2007 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ. 18.19/1555/οικ.21192

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 7/8/2012 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ. 2/59298/0022 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 22 η Μισθολογίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ Αθήνα 21/6/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ Αθήνα 21/6/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ Αθήνα 21/6/2012 ΤΜΗΜΑ Δ.Α.7 ΕΛΕΓΚΤΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:43481/21-6-2012 Διεύθυνση : Λυκούργου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛOΓlKH ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ των Οινολόγων όπως αυτοί ορίζονται από τον 1697/87, που απασχολούνται σε Επιχειρήσεις όλης της χώρας

ΣΥΛΛOΓlKH ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ των Οινολόγων όπως αυτοί ορίζονται από τον 1697/87, που απασχολούνται σε Επιχειρήσεις όλης της χώρας ΣΥΛΛOΓlKH ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ των Οινολόγων όπως αυτοί ορίζονται από τον 1697/87, που απασχολούνται σε Επιχειρήσεις όλης της χώρας Στην Αθήνα σήµερα την 1η Σεπτεμβρίου 2008 οι υπογράφοντες αφενός Στυλιανός

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: «ιευκρινήσεις µετά την δηµοσίευση του Ν. 4052/01-03-2012 (ΦΕΚ Α 41), προς τους Φορείς Υγεία και Πρόνοιας»

Θέµα: «ιευκρινήσεις µετά την δηµοσίευση του Ν. 4052/01-03-2012 (ΦΕΚ Α 41), προς τους Φορείς Υγεία και Πρόνοιας» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14.03.2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 2269/19-3-2012 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ "ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 211 (4) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ 216

Διαβάστε περισσότερα

Α. Προσωπικό Ειδικών Θέσεων στις Περιφέρειες

Α. Προσωπικό Ειδικών Θέσεων στις Περιφέρειες Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29.12. 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 74802 ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4316/2014 (Α 270) επί οικονομικών θεμάτων των ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4316/2014 (Α 270) επί οικονομικών θεμάτων των ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Το παρόν μπορεί να αναζητηθεί και στον ιστότοπο του ΥΠΕΣ, στην ενότητα «http://www.ypes.gr/el/ministry/en cyclical/» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 210 88 14 922 210 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 2310 517 128 2310 517 119 Προς: 1. Πανελλήνιος

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 3833/2010 «1. Από την 1 η

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 3833/2010 «1. Από την 1 η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ Προεδρικό Διάταγμα 102/2012 ΦΕΚ Α 169 Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ Στο π.δ.102/2012 έχουν ενσωματωθεί οι τροποποιήσεις του: Ν.4172/2013, Ν.4249/2014. ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ EΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ - Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις.

Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις. ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4075/11-4-12 (ΦΕΚ 89Α) Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις. ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α /21-03-2015)

Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α /21-03-2015) Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α /21-03-2015) Άρθρο 28 Ρύθμιση ασφαλιστικών οφειλών 1. Το σύνολο των ασφαλιστικών οφειλών προς Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, πλην ΝΑΤ, οι οποίες κατέστησαν ληξιπρόθεσμες στις 2.3.2015,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26 / 04/ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Π : 9475 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΔΑ: ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ε.Υ. Εφαρμογής.Π.Α.Α - Ανταγωνιστικότητα ΠΡΟΣ: Όπως Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ Αριθµός: 233 Έτος: 2003 ΦΕΚ: Α 204 20030828 Τέθηκε σε ισχύ: 28.08.2003 Ηµ.Υπογραφής: 26.08.2003 Προστασία και αρωγή στα θύµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ. Ν. 1597/1986, Προστασία και ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης, ενίσχυση της ελληνικής κινηματογραφίας και άλλες διατάξεις.

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ. Ν. 1597/1986, Προστασία και ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης, ενίσχυση της ελληνικής κινηματογραφίας και άλλες διατάξεις. ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ Ν. 1597/1986, Προστασία και ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης, ενίσχυση της ελληνικής κινηματογραφίας και άλλες διατάξεις. Αρ. 1 1. Η προστασία της κινηματογραφικής τέχνης αποτελεί υποχρέωση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την ασφάλιση των διατελούντων από 1.1.2011 και εφεξής δημάρχων»

ΘΕΜΑ: «Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την ασφάλιση των διατελούντων από 1.1.2011 και εφεξής δημάρχων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΑΣΦ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β FAX :2103368148 ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 17/2 /2014. ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΓΙΑ Πληροφορίες ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 17/2 /2014. ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΓΙΑ Πληροφορίες ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΔΑ: ΒΙΕΒΘ-86Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 17/2 /2014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & αρ. πρωτ.: Υ1/Γ.Π. οικ.15906 ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ασφαλιστικό καθεστώς προσλαμβανομένων για πρώτη φορά στο Δημόσιο από 1.1.2011, άρθρο 2 του ν.3865/2010 (152 Α )»

ΘΕΜΑ: «Ασφαλιστικό καθεστώς προσλαμβανομένων για πρώτη φορά στο Δημόσιο από 1.1.2011, άρθρο 2 του ν.3865/2010 (152 Α )» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ B ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Σταδίου 29 ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013.

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αθήνα 17 Απριλίου 2013 Αρ. Πρωτ. 15400 Ταχ. Δ/νση Ταχ.Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 2064/12-4-2013. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υπόψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 2064/12-4-2013. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υπόψη: Α Α: ΒΕΑΤΩΚΑ-7Ε6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα

Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα Γιώργος Α. Κοροµηλάς Φορολογικός Σύµβουλος, Συγγραφέας 1. Ισχύουσες διατάξεις Με τις διατάξεις της παραγράφου 45 του άρθρου 3 του Ν. 4110/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Όλες τις Περιφερειακές ιευθύνσεις, ΚΠΑ2,ΤΥ του Οργανισµού ΚΟΙΝ: Όπως ο Πίνακας ιανοµής

ΠΡΟΣ: Όλες τις Περιφερειακές ιευθύνσεις, ΚΠΑ2,ΤΥ του Οργανισµού ΚΟΙΝ: Όπως ο Πίνακας ιανοµής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΘΜ.ΑΣΦ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΑΘΜ.ΠΡΟΤ: ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ Αρ. Πρωτ.: Β100766/05-01-2012 ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο πού ψήφισε η Βουλή: Άρθρο 1 Ετήσιο άδεια με αποδοχές

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο πού ψήφισε η Βουλή: Άρθρο 1 Ετήσιο άδεια με αποδοχές Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο πού ψήφισε η Βουλή: Άρθρο 1 Ετήσιο άδεια με αποδοχές 1. Η διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Α.Ν. 539/1945 (ΦΕΚ 229 Α'), όπως τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Επαγγελµατικό Λύκειο

Νέο Επαγγελµατικό Λύκειο Νέο Επαγγελµατικό Λύκειο Νέο Επαγγελµατικό Λύκειο (νέο Σύστηµα) Το Επαγγελµατικό Λύκειο είναι Σχολείο Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης που δεν ανήκει στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Μπορεί κάποιος να επιλέξει να

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2.1. Ασφάλιση σπουδαστών Τ.Ε.Ι. κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης. Στους σπουδαστές των Τ.Ε.Ι. σύμφωνα με το Π.Δ. 185/84 (ΦΕΚ 61/τ.Α'/8.5.84) παρέχεται ιατροφαρμακευτική

Διαβάστε περισσότερα

α) Τις διατάξεις των άρθρων 35, 36, 37 και 38 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α'/23.07.2013).

α) Τις διατάξεις των άρθρων 35, 36, 37 και 38 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α'/23.07.2013). ΠΟΛ.1011/2.1.2014 Καθορισµός του τρόπου υποβολής, καθώς και του τύπου και περιεχοµένου της δήλωσης απόδοσης του παρακρατούµενου φόρου στα εισοδήµατα από µερίσµατα, τόκους και δικαιώµατα µε βάση τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογική Σύµβαση Εργασίας

Συλλογική Σύµβαση Εργασίας Συλλογική Σύµβαση Εργασίας Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Μηχανικών Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων όλης της χώρας Στην Αθήνα σήµερα 13 εκεµβρίου 2002 οι υπογράφοντες αφενός: 1) Ν. Αναλυτής, Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Νόµος 1824 της 30.12.1998

Νόµος 1824 της 30.12.1998 Νόµος 1824 της 30.12.1998 Ρύθµιση θεµάτων εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις Αρθρο 1 Καταργήθηκε Αρθρο 2 Προµήθεια βιβλίων Οι διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 2 του ν. 1810/1988 (ΦΕΚ 223) για την προµήθεια από

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών. για το νέο νοµοθετικό πλαίσιο. για την Επιστηµονική Έρευνα. και Τεχνολογική Ανάπτυξη στην Ελλάδα

Προτάσεις της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών. για το νέο νοµοθετικό πλαίσιο. για την Επιστηµονική Έρευνα. και Τεχνολογική Ανάπτυξη στην Ελλάδα ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ Προτάσεις της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών για το νέο νοµοθετικό πλαίσιο για την Επιστηµονική Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη στην Ελλάδα http://www.eee.demokritos.gr/ Προτάσεις της

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 4867/21-11-2013

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 4867/21-11-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 210-4278241,126,198

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2672/1998 (ΦΕΚ 290 Α /28 Δεκεμβρίου 1998) Οικονομικοί πόροι της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις

ΝΟΜΟΣ 2672/1998 (ΦΕΚ 290 Α /28 Δεκεμβρίου 1998) Οικονομικοί πόροι της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις ΝΟΜΟΣ 2672/1998 (ΦΕΚ 290 Α /28 Δεκεμβρίου 1998) Οικονομικοί πόροι της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις Άρθρο 14 Διακίνηση εγγράφων με ηλεκτρονικά μέσα (τηλεομοιοτυπία - ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)

Διαβάστε περισσότερα

1 Άρτα, 14 / 04 / 2014 Αριθ. Πρωτ. : Φ.4/1911 Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος Tεχνολόγων Γεωπόνων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

Ρύθμιση για τον εξορθολογισμό και την εξυγίανση προνοιακών φορέων

Ρύθμιση για τον εξορθολογισμό και την εξυγίανση προνοιακών φορέων Ρύθμιση για τον εξορθολογισμό και την εξυγίανση προνοιακών φορέων Αιτιολογική έκθεση Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις επιχειρείται η λύση του προβλήματος βιωσιμότητας που αντιμετωπίζει πλήθος προνοιακών

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 4104/16-10-2013. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υπόψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 4104/16-10-2013. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υπόψη: Α Α: ΒΛΛ1ΩΚΑ-ΘΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Κοµοτηνή 11/09/2015 Αρ.Πρωτ.: 28808. ΕΡΓΑΣΙΑ: Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «ήµος Κοµοτηνής»

Κοµοτηνή 11/09/2015 Αρ.Πρωτ.: 28808. ΕΡΓΑΣΙΑ: Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «ήµος Κοµοτηνής» Ταχ. /νση: Πλ. Γ. Βιζυηνού 1 Κοµοτηνή 11/09/2015 Αρ.Πρωτ.: 28808 ΕΡΓΑΣΙΑ: Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «ήµος Κοµοτηνής» «Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «ήµος Κοµοτηνής» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕ564691ΩΔ-Ε60 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 4 / 2013 1. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ. Νέο έντυπο ΑΤΕ (Κ.Μ.Π) 697

ΑΔΑ: ΒΕ564691ΩΔ-Ε60 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 4 / 2013 1. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ. Νέο έντυπο ΑΤΕ (Κ.Μ.Π) 697 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30-4-2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΛΑ ΟΙ: ΙΓ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & Γ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. ιεύθ.: Πατησίων 30-10170 ΑΘΗΝΑ Τηλ. Κέντρο:2131519100

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισµός αρµοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό Εργασίας. (ΦΕΚ 40/Α/22-3-93) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Καθορισµός αρµοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό Εργασίας. (ΦΕΚ 40/Α/22-3-93) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθ. 95/93 Καθορισµός αρµοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό Εργασίας. (ΦΕΚ 40/Α/22-3-93) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2

Διαβάστε περισσότερα

Eθνική Nοµοθεσία 10.

Eθνική Nοµοθεσία 10. Eθνική Nοµοθεσία 10. Νόµος 2860/2000 (ΦΕΚ-251/Α/14-11-00) «ιαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις» και οι τροποποιήσεις του 151 Νόµος 2860/2000 (ΦΕΚ-251/Α/14-11-00)

Διαβάστε περισσότερα

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΑΓΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ταχ. Κώδ.: Πληροφορίες: Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργαζομένων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Πολεμικό Ναυτικό. (Πράξη Κατάθεσης Υπ.Εργασίας 23/26-3-2001) Στην Αθήνα σήμερα 26

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 2527/1997 - Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις

Ν. 2527/1997 - Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις Ν. 2527/1997 - Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2527 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ 26931/ΕΥΘΥ 580 (ΦΕΚ 1968/Β/18-6-2012) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΚΥΑ 26931/ΕΥΘΥ 580 (ΦΕΚ 1968/Β/18-6-2012) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΥΑ 26931/ΕΥΘΥ 580 (ΦΕΚ 1968/Β/18-6-2012) Θέμα: «Ρυθμίσεις για τη χρηματοδότηση του μη επιλέξιμου ΦΠΑ σε συγχρηματοδοτούμενα έργα ΕΣΠΑ περιόδου 2007 2013.» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Αναλυτικά, οι βασικές διατάξεις του προσχεδίου Νόμου που αφορούν στους εργαζόμενους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι οι πιο κάτω:

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Αναλυτικά, οι βασικές διατάξεις του προσχεδίου Νόμου που αφορούν στους εργαζόμενους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι οι πιο κάτω: Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2013 Αριθμ. Πρωτ.: 1147 Προς: Συλλόγους-Μέλη της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Τις τελευταίες ημέρες έχει δοθεί για Δημόσια διαβούλευση στην Κ.Ε.Δ.Ε. το προσχέδιο Νόμου του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 52/2006 Αριθµ. Πρωτ.: Ε99/18/30-8-2006

/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 52/2006 Αριθµ. Πρωτ.: Ε99/18/30-8-2006 Αυτεπάγγελτη αναζήτηση έντεκα (11) Πιστοποιητικών, αρµοδιότητας Υπουργείου ικαιοσύνης, που απαιτούνται για την έκδοση διοικητικής πράξης από τις υπηρεσίες µας /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

(ΦΕΚ.) ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Κατεπείγουσα ρύθμιση για την οργάνωση της διαδικασίας διεξαγωγής του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου του 2015.

(ΦΕΚ.) ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Κατεπείγουσα ρύθμιση για την οργάνωση της διαδικασίας διεξαγωγής του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου του 2015. (ΦΕΚ.) ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Κατεπείγουσα ρύθμιση για την οργάνωση της διαδικασίας διεξαγωγής του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου του 2015. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : «Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών-βεβαιώσεων αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων»

Θέμα : «Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών-βεβαιώσεων αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στα βιβλιοπωλεία, βιβλιοχαρτοπωλεία, τµήµατα βιβλίου σε πολυκαταστήµατα, τµήµατα βιβλίου σε σούπερ-µάρκετ, εκδοτικούς οίκους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ (Ε.Κ.ΧΑ.) Α.Ε.

ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ (Ε.Κ.ΧΑ.) Α.Ε. ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ (Ε.Κ.ΧΑ.) Α.Ε. Αρ. Πρωτ.: 1434962 Χολαργός, 28.11.2014 Πρόσκληση αποσπάσεων, επτά 7 υπαλλήλων στην Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. «Η Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. κατ εφαρµογή του άρθρου 4 του ν. 4164/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ / Τ.Α.Σ. Σύµβαση Λογιστικών Εργασιών ΣΥΜΒΑΣΗ

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ / Τ.Α.Σ. Σύµβαση Λογιστικών Εργασιών ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΚΛΑ ΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 13/3/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 13/3/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 13/3/2013 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ.:2/17805/0022 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π ρ ο υ π ο λ ο γ ι σ µ ό ς

Π ρ ο υ π ο λ ο γ ι σ µ ό ς ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Π ρ ο υ π ο λ ο γ ι σ µ ό ς Από 1ης Ι ανουαρίου έως 31ης εκεµβρίου 82116 ΚΛΗΡ/ΜΑ ΑΡΙΣΤΕΙ Η ΠΑΛΛΑ ΕΣΟ Α TAKTIKA 0000 Επιχορηγήσεις 0000 Επιχορηγήσεις 0000 Επιχορηγήσεις 0001.00 Υπόλοιπο

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων για τη διεξαγωγή αναγκαστικών πλειστηριασµών κινητών και ακινήτων

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων για τη διεξαγωγή αναγκαστικών πλειστηριασµών κινητών και ακινήτων ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 3714,ΦΕΚ Α 231/7.11.2008 Προστασία δανειοληπτών και άλλες διατάξεις 1 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδουµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα