ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Βαζκφο ηθαλνπνίεζεο ησλ ρξεζηψλ απφ ην επίπεδν πξνζβαζηκφηεηαο δεκνζίσλ ππεξεζηψλ ζην Γήκν Παηξέσλ».

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Βαζκφο ηθαλνπνίεζεο ησλ ρξεζηψλ απφ ην επίπεδν πξνζβαζηκφηεηαο δεκνζίσλ ππεξεζηψλ ζην Γήκν Παηξέσλ»."

Transcript

1 Α.Σ.Δ.Η. ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Βαζκφο ηθαλνπνίεζεο ησλ ρξεζηψλ απφ ην επίπεδν πξνζβαζηκφηεηαο δεκνζίσλ ππεξεζηψλ ζην Γήκν Παηξέσλ». Δπηβιέπσλ θαζεγεηήο: Βάληζεο Γεκήηξηνο πληάθηξηεο: Βέξγνπ Αλαζηαζία Α.Μ Παγαλνπνχινπ Γήκεηξα Α.Μ Πειεθάλνπ Πφπε Α.Μ ΠΑΣΡΑ 2013

2 Πίνακας Περιετομένων Δπραξηζηίεο...5 ΠΔΡΗΛΖΦΖ...6 ABSTRACT...7 ΔΗΑΓΧΓΖ...8 Μέξνο Α : Βηβιηνγξαθηθή Αλαζθόπεζε...9 Κεθάιαην 1ν...10 ΣΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΟ ΜΟΝΣΔΛΟ ΣΖ ΑΝΑΠΖΡΗΑ Οξίδνληαο ην θαηλφκελν ηεο αλαπεξίαο Οη πξνζεγγίζεηο ηνπ δεηήκαηνο ηεο αλαπεξίαο Ζ εμέιημε ηνπ αλαπεξηθνχ θηλήκαηνο Σν θνηλσληθφ κνληέιν ηεο αλαπεξίαο Η ζννοια τθσ βλάβθσ ςφμφωνα με το Κοινωνικό Μοντζλο Κξηηηθέο γηα ην θνηλσληθφ κνληέιν ηεο αλαπεξίαο χγθξηζε ησλ θπξίαξρσλ αληηιήςεσλ γηα ηελ αλαπεξία Κεθάιαην 2ν...28 Ζ ΠΡΟΒΑΖ ΣΧΝ ΑΣΟΜΧΝ ΜΔ ΑΝΑΠΖΡΗΑ ΣΗ ΓΖΜΟΗΔ ΤΠΖΡΔΗΔ Ζ έλλνηα ηεο πξφζβαζεο Πξφζβαζε θαη δνκεκέλν πεξηβάιινλ Σα δηθαηψκαηα ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία Κατθγορίεσ δικαιωμάτων Γηθαηψκαηα πξφζβαζεο αηφκσλ κε αλαπεξία Θεζκηθφ πιαίζην ζηνλ δεκφζην ηνκέα Θεςμικό πλαίςιο για τθν εκπαίδευςθ Θεςμικό πλαίςιο για τθν εργαςιακι απαςχόλθςθ Θεςμικό πλαίςιο Κοινωνικισ Μζριμνασ-Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ Υγεία-Κοινωνικι Αςφάλιςθ

3 2.5.4 Θεςμικό πλαίςιο για τα Μζςα Μαηικισ Μεταφοράσ Κηηξηνδνκηθφο Καλνληζκφο Ζ ζέζε ηεο θνηλσλίαο γηα ην θαηλφκελν ηεο αλαπεξίαο Κεθάιαην 3o...47 ΣΑ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ ΣΧΝ ΑΣΟΜΧΝ ΜΔ ΑΝΑΠΖΡΗΑ Οξηζκνί θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ Γηαζηάζεηο Κνηλσληθνχ Απνθιεηζκνχ Αίηηα εκθάληζεο θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ Ο θνηλσληθφο απνθιεηζκφο ζηα άηνκα κε αλαπεξία Δκπφδηα ζηελ εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία Δκπφδηα ζηελ επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία Δκπφδηα ζηελ πγεία- πεξίζαιςε ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία Δκπφδηα ζηελ θνηλσληθή δσή ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία Κοινωνικζσ ςυναλλαγζσ Αυτόνομθ διαβίωςθ ηεξεφηππα θαη πξνθαηαιήςεηο Φηψρεηα θαη αλαπεξία Ηδξπκαηνπνίεζε αηφκσλ κε αλαπεξία πκπεξάζκαηα βηβιηνγξαθηθήο αλαζθφπεζεο Μέξνο Β Δξεπλεηηθή Γηαδηθαζία...68 Κεθάιαην 4 ν...69 ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ θνπφο ηεο Έξεπλαο Δίδνο έξεπλαο Δξγαιείν ηεο έξεπλαο Πιεζπζκφο/Γείγκα Γηαδηθαζία έξεπλαο/δίδνο δεηγκαηνιεςίαο Πεξηνξηζκνί Δξεπλεηηθήο Γηαδηθαζίαο

4 4.7 Ζ Αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ Γπζθνιίεο θαηά ηελ δηαδηθαζία ηεο έξεπλαο Γενληνινγηθά δεηήκαηα Κεθάιαην 5 ν...75 ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ΣΖ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ Πίλαθεο δεκνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ Πίλαθεο θπξίνπ κέξνπο εξσηήζεσλ πζρέηηζε πηλάθσλ απφ αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο πζρέηηζε ησλ απνηειεζκάησλ κε ηηο ππνζέζεηο ηεο έξεπλαο Κεθάιαην 6ν...99 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ-ΠΡΟΣΑΔΗ Παξνπζίαζε πκπεξαζκάησλ Πξνηάζεηο Βηβιηνγξαθία Παξάξηεκα

5 Δπραξηζηίεο ην ζεκείν απηό αμίδεη λα επραξηζηήζνπκε όινπο όζνπο ζπληέιεζαλ γηα ηελ δηεθπεξαίσζε ηεο παξνύζαο πηπρηαθήο εξγαζίαο. Αξρηθά ζα ζέιακε λα επραξηζηήζνπκε ηνλ επηβιέπνληα ηεο εξγαζίαο καο θ Βάληζε Γεκήηξην νπνίνο ζηάζεθε δίπια καο, όιν απηό ην δηάζηεκα. Σνλ επραξηζηνύκε ηδηαίηεξα γηα ηηο ζπκβνπιέο ηνπ, ηηο επηζηεκνληθέο ππνδείμεηο θαη δηνξζώζεηο αιιά θαη γηα ηνλ ρξόλν πνπ καο δηέζεζε παξόιν ην θόξην εξγαζίαο ηνπ. Δπηπιένλ, ζα ζέιακε λα επραξηζηήζνπκε, ηνλ θ. Υαξνθόπν Αληώλε, ηνλ πξόεδξν ηεο Πεξηθεξηθήο Οκνζπνλδίαο Αηόκσλ κε Αλαπεξία Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ννηίσλ Ινλίσλ Νήζσλ, ν όπνηνο, καο έδσζε ηόζν ηελ άδεηα γηα λα αξρίζνπκε ηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία όζν θαη ηελ πνιύηηκε ζπκβνιή ηνπ θαζ όιε ηελ δηάξθεηα ηεο. Δπραξηζηνύκε επίζεο ην Δ.Ι.Α.Α. γηα ηελ πνιύηηκε βνήζεηα ηνπ, ζηελ εύξεζε βηβιηνγξαθηθνύ πιηθνύ θαη ηηο βηβιηνζήθεο πνπ ζπλεξγαζηήθακε. Έλα ηδηαίηεξν επραξηζηώ αλήθεη ζηηο νηθνγέλεηαο καο, πνπ καο ελζάξξπλαλ θαη καο ζηήξηδαλ όιν απηό ην ρξνληθό δηάζηεκα αιιά θαη ζηνλ Ισζήθ Βαξζαιίηε γηα ηελ βνήζεηα ηνπ ζε ηερληθά ζέκαηα. Σέινο, αμίδεη λα επραξηζηήζνπκε όιν ηνλ εξσηώκελν πιεζπζκό, πνπ ρσξίο ηελ ζπκβνιή ηνπ, ζα ήηαλ αδύλαην λα δηεθπεξαησζεί ε εξεπλεηηθή καο δηαδηθαζία. 5

6 ΠΔΡΗΛΖΦΖ Ζ ζπλνπηηθή δηεξεχλεζε ηνπ ζέκαηνο ηεο παξνχζεο κειέηεο, «Ο βαζκόο ηθαλνπνίεζεο ησλ ρξεζηώλ από ην επίπεδν πξνζβαζηκόηεηαο δεκνζίσλ ππεξεζηώλ ζην Γήκν Παηξέσλ», αλαθέξεηαη ζην θαηλφκελν ηεο αλαπεξίαο ζε ζχγθξηζε κε ηηο δηαζηάζεηο ηεο πξφζβαζεο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία ζηελ θνηλσλία, φπσο απηή έρεη δηακνξθσζεί θαη θαζηεξσζεί ζηελ ζεκεξηλή επνρή. Πξαγκαηνπνηείηαη ινηπφλ, κηα αλαθνξά γεληθφηεξα γχξσ απφ ην θαηλφκελν ηεο αλαπεξίαο θαη ζπγθεθξηκέλα κε βάζε ηελ ζεσξία ηνπ Κνηλσληθνχ κνληέινπ. Ζ ελ ιφγσ ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε, αληηθαηνπηξίδεη ηελ ζπκβνιή θαη ηηο επηδξάζεηο ηεο θνηλσλίαο γηα ην πψο έρεη δηακνξθσζεί αλά ηνλ ρξφλν ε θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα γηα ηελ αλαπεξία θαη νη ζχγρξνλεο αληηιήςεηο γηα ηα άηνκα κε αλαπεξία (1 ν θεθάιαην). Ηδηαίηεξε ζεκαζία δίλεηαη ζηελ έλλνηα ηεο πξφζβαζεο (2 ν θεθάιαην), ε νπνία απνηειεί θαη ηνλ θαηεπζπληήξην άμνλα ηεο εξγαζίαο. Έηζη, επηζεκαίλνληαη θαίξηα ζεκεία πνπ αθνξνχλ ηηο δηαζηάζεηο ηεο πξφζβαζεο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία ζην δνκεκέλν πεξηβάιινλ ηεο θνηλσλίαο, ην ζεζκηθφ πιαίζην θαη ηνλ θνηλσληθφ ζρεδηαζκφ γηα ηελ πξφζβαζε ζε δηάθνξνπο ηνκείο. Σαπηφρξνλα, ππνγξακκίδνληαη δεηήκαηα ηζφηεηαο θαη δηθαησκάησλ ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία, ζηνηρεία πνπ ζπλνδεχνπλ ηελ εμέιημε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δεηήκαηνο πεξί πξφζβαζεο. Πξνο ην ηέινο ηεο βηβιηνγξαθηθήο αλαζθφπεζεο (3 ν θεθάιαην), γίλεηαη ιφγνο γηα ην θαηλφκελν ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζηελ δσή ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία. Αλαδεηθλχνληαη ηα πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη σο απφξξνηα ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ ζε δεκφζηνπο ηνκείο, φπνπ ηα άηνκα κε αλαπεξία έξρνληαη αληηκέησπα κε ην ζχζηεκα ηεο θνηλσλίαο θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο ηνπ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, πξαγκαηνπνηείηαη κηα ειεγρφκελε θξηηηθή κε ζηφρν ηελ θνηλσλία θαη ηνπο θαλφλεο πνπ δηακνξθψλεη γηα ηα άηνκα κε αλαπεξία θαη ηηο αλάγθεο ηνπο, αλαπνηειεζκαηηθά φκσο σο ηζφηηκα κέιε ηεο θνηλσλίαο. 6

7 ABSTRACT The concise investigation of the issue of the present study <<The degree of sasfaction of users from the level of access in the public services in the city of Patras >> is referring to the phenomenon of disability in comparison to the dimensions of access of the han decamped people in our society which has been formed and established in recent times. A reference, generally about the phenomenon of disability, has been accomplished. Specifically based on the theory of the social model. This theoretical access, reflects the contribution and the impact of society on how the social reality has been formed year after year concerning disabilities and the modern perception of the handicapped people.(chapter 1) More significance is given to the concept of access (chapter 2) which comprises the shaft of direction of employment.therefore some important points, concerning the dimensions of access of the handicapped people, in the structured environment, the institutional surroundings and the social design of access in different areas, are being emphasized. Simultaneously, issues of equality and rights of the handicapped people are being highlighted, elements which accompany the evolution of the specific matter concerning access. At the end of this bibliographical review (chapter 3) there is reference to the phenomenon of social exclusion and its features in the life of handicapped people. There is an exposure of the problems which are created as a result of the social exclusion in public areas, where the people with disabilities come up against the system of society and its restrictions. In that way, there has been an accomplishment of a controlled critism which targets the society and the rules which are applied on the people with disabilities and their needs, effectively though as equal members of society. 7

8 ΔΗΑΓΧΓΖ Σα άηνκα πνπ παξνπζηάδνπλ νπνηαδήπνηε κνξθή βιάβεο, πξέπεη λα δήζνπλ ζε έλα πεξηβάιινλ πνπ δελ ζα βηψλνπλ ζηεξήζεηο θαη θξαγκνχο, αιιά αληίζεηα ζα ηνπο δίλεη ηελ δπλαηφηεηα λα ζπκκεηέρνπλ νπνπδήπνηε θαη λα αιιειεπηδξνχλ κε ην ππφινηπν θνηλσληθφ ζχλνιν, θαζψο φινη αλεμάξηεηα ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο καο έρνπκε απηέο ηηο αλάγθεο. Γηα λα ζπκβεί φκσο απηφ, απαξαίηεηε πξνυπφζεζε, είλαη λα αιιάμεη ε ζηάζε ηεο θνηλσλίαο απέλαληη ζηα άηνκα κε αλαπεξία. Έλα ζεκαληηθφ βήκα πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε, απνηειεί ε εθαξκνγή ηνπ λφκνπ. ηε ζπγθεθξηκέλε πηπρηαθή εξγαζία, έρνπκε ζθνπφ λα δηεξεπλήζνπκε ην βαζκφ ηθαλνπνίεζεο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία σο πξνο ην επίπεδν πξφζβαζεο ηνπο, ζηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο ηεο Πάηξαο. Ζ εξγαζία καο απνηειείηαη απφ δχν κέξε. Σν πξψην είλαη ην ζεσξεηηθφ θαη ην δεχηεξν είλαη ην εξεπλεηηθφ κέξνο. Σν ζεσξεηηθφ κέξνο δειαδή ε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε, ρσξίδεηαη ζε ηξία θεθάιαηα. ην πξψην ινηπφλ θεθάιαην ηεο βηβιηνγξαθηθήο αλαζθφπεζεο, γίλεηαη αλαθνξά ζηνπο νξηζκνχο ηεο αλαπεξίαο, αιιά θαη ζηα κνληέια ηεο αλαπεξίαο κε επηθέληξσζε ζην θνηλσληθφ κνληέιν ηεο αλαπεξίαο. ην δεχηεξν θεθάιαην αλαθεξφκαζηε ζηελ πξφζβαζε ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία ζηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο, ζηελ λνκνζεζία, αιιά θαη ζηελ θηεξηαθή ππνδνκή πνπ ζα έπξεπε λα ππάξρεη ζηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο ζχκθσλα κε ηελ ειιεληθή λνκνζεζία. ην ηξίην θαη ηειεπηαίν θεθάιαην ηνπ πξψηνπ κέξνπο, αλαθεξφκαζηε ζηα πξνβιήκαηα κε ηα νπνία έξρνληαη αληηκέησπα ηα άηνκα κε αλαπεξία, δειαδή ην θνηλσληθφ απνθιεηζκφ πνπ επηδέρνληαη ζε δηάθνξεο εθθάλζεηο ηεο δσήο ηνπο. ην εξεπλεηηθφ κέξνο ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο πεξηιακβάλνληαη ε κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο θαη ε παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ απηήο, κε ηε κνξθή ζηαηηζηηθψλ πηλάθσλ κε ηνπο απαξαίηεηνπο ζρνιηαζκνχο ηνπο. Σέινο, ππάξρνπλ ηα ζπκπεξάζκαηα θαη νη πξνηάζεηο καο. 8

9 Μέξνο Α : Βηβιηνγξαθηθή Αλαζθόπεζε 9

10 Κεθάιαην 1ν ΣΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΟ ΜΟΝΣΔΛΟ ΣΖ ΑΝΑΠΖΡΗΑ 1.1Οξίδνληαο ην θαηλφκελν ηεο αλαπεξίαο Οη απφςεηο θαη νη εξκελείεο πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί θαηά θαηξνχο γηα ηνλ νξηζκφ ηεο αλαπεξίαο δηαθέξνπλ ζεκαληηθά κεηαμχ ησλ επηζηεκφλσλ πνπ έρνπλ αζρνιεζεί κε ηελ κειέηε ηεο ζπγθεθξηκέλεο έλλνηαο. Τπνζηεξίδεηαη πσο δελ ππάξρεη θάπνηα νινθιεξσκέλε εηθφλα γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ φξνπ αλαπεξία θαζψο απνηειεί έλαλ γεληθφ φξν γηα λα ραξαθηεξίζεη άηνκα κε δηαθνξεηηθά ζσκαηηθά/θπζηθά/λνεηηθά πξνζφληα απφ απηφ πνπ απνθαιείηαη κέζν θπζηνινγηθφ. Χζηφζν, απηή ε άπνςε δελ είλαη θαη θαζνιηθά απνδεθηή θαζψο νη αθφινπζνη νξηζκνί αλαθέξνληαη μεθάζαξα ζην δήηεκα ηεο αλαπεξίαο θαη αμίδεη λα εηπσζνχλ (Γαληιφπνπινο, 2003). Ζ πξνζπάζεηα πεξηγξαθήο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο αλαπεξίαο, ζπρλά ζπγρέεηαη ιφγσ ηεο ρξήζεο δηαθνξεηηθήο νξνινγίαο απφ ηνπο επηζηήκνλεο. Δληνχηνηο, γίλεηαη γεληθά απνδεθηφ πσο ε πνιππινθφηεηα θαη ν δπλακηζκφο απνηεινχλ ζηνηρεία πνπ ραξαθηεξίδνπλ ην ζπγθεθξηκέλν θαηλφκελν. Ζ χπαξμε ελφο γεληθά απνδεθηνχ νξηζκνχ γηα ηελ αλαπεξία απφ θνηλσληνινγηθήο άπνςεο είλαη θάηη πνπ ππνιείπεηαη ιφγσ ησλ δηαθνξεηηθψλ ηδενινγηθψλ πεπνηζήζεσλ πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ θχζε ηεο αλαπεξίαο. Γηα ηελ κεγαιχηεξε ινηπφλ δπλαηή θαηαλφεζε θαη πεξηγξαθή ηεο αλαπεξίαο, κεξηθνί απφ ηνπο βαζηθφηεξνπο νξηζκνχο πνπ έρνπλ δηακνξθσζεί γχξσ απφ απηήλ, είλαη νη αλαθεξφκελνη παξαθάησ (χιινγνο Διιήλσλ Δλειίθσλ Απηηζηηθψλ ρ.ρ., Εψληνπ-ηδέξε 1998). Απφ ηελ ελλνηνινγηθή πξνζέγγηζε ηνπ φξνπ «αλαπεξία», δελ ζα κπνξνχζε λα ππνιείπεηαη ε άπνςε ηεο Παγθφζκηαο Οξγάλσζεο Τγείαο (Π.Ο.Τ.) «χκθσλα ινηπφλ κε ηελ Π.Ο.Τ., ε αλαπεξία ραξαθηεξίδεηαη σο έλα ζχλζεην θαη ηαπηφρξνλα κεηαβαιιφκελν θαηλφκελν. Θεσξείηαη ινηπφλ, πσο ην παξαπάλσ γεγνλφο πνπ έρεη ηηο ξίδεο ηνπ ζηελ αιιειεπίδξαζε ησλ αηνκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ελφο αλζξψπνπ θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ πεξηβάιινληνο ζην νπνίν δηαβηεί» (ΔΑκεΑ, 2005:11). 10

11 πγθεθξηκέλα, νξίδεη σο άηνκν κε αλαπεξία θάζε άηνκν πνπ εκθαλίδεη κεηνλεμία ιφγσ θπζηθήο ή δηαλνεηηθήο βιάβεο. χκθσλα κε απηή ηελ εξκελεία, «ε Π.Ο.Τ. ζε ζπλάξηεζε κε ηελ Γηεζλή ηαμηλφκεζε ησλ βιαβψλ, αληθαλνηήησλ θαη αλαπεξηψλ, πηνζέηεζε ηελ αθφινπζε ηαμηλφκεζε: Ζ βιάβε (impairment) νξίδεηαη σο αιινίσζε κηαο δνκήο ή κηαο ςπρνινγηθήο/αλαηνκηθήο/θπζηνινγηθήο ιεηηνπξγίαο ή σο απψιεηα κηαο νπζίαο. Ζ αληθαλφηεηα (inability) δειαδή ε κεξηθή ή νιηθή απψιεηα ηεο ηθαλφηεηαο εθηέιεζεο κηαο δξαζηεξηφηεηαο κε ζπγθεθξηκέλν ηξφπν πνπ ζεσξείηαη σο θπζηνινγηθφο γηα ηνλ άλζξσπν. Ζ αλαπεξία (disability) δειαδή ην απνηέιεζκα ηεο αλεπάξθεηαο πνπ νδεγεί ζηνλ πεξηνξηζκφ ή ηελ απαγφξεπζε εθπιήξσζεο ελφο θπζηνινγηθνχ ξφινπ απφ ην άηνκν» (Barnes θαη Mercer 1996: 2). Έλαο άιινο νξηζκφο ηεο αλαπεξίαο ζχκθσλα κε ηελ Γηεζλή χκβαζε γηα ηα Γηθαηψκαηα ησλ Αηφκσλ κε Αλαπεξία (European Disability Forum, 2008) (Άξζξν 1) αλαθέξεη πσο: «ηα άηνκα κε αλαπεξία πεξηιακβάλνληαη ηα άηνκα κε καθξνρξφληα ζσκαηηθή, ςπρηθή, δηαλνεηηθή ή αηζζεηεξηαθή αλαπεξία, πνπ, ζε αιιειεπίδξαζε κε δηάθνξα εκπφδηα, κπνξεί λα παξεκπνδίζεη ηελ πιήξε θαη απνηειεζκαηηθή ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ θνηλσλία ζε ίζε βάζε κε ηνπο άιινπο» (ΔΑκεΑ : 4). Δπηπξνζζέησο, έλαο αθφκε ζρεηηθά πξφζθαηνο νξηζκφο γηα ην θαηλφκελν ηεο αλαπεξίαο είλαη απηφο πνπ εηζήγαγε ην πκβνχιην ησλ ππνπξγψλ ηεο Δπξσπατθήο Οηθνλνκηθήο Κνηλφηεηαο ε νπνία θαη απνηέιεζε κέξνο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ην Με βάζε ηνλ ζπγθεθξηκέλν νξηζκφ, Άηνκα κε Αλαπεξία ζεσξνχληαη φινη φζνη εκθαλίδνπλ ζνβαξή αλεπάξθεηα ιφγσ ζσκαηηθήο, αηζζεηεξηαθήο, ςπρηθήο ή δηαλνεηηθήο βιάβεο κε απνηέιεζκα ηνλ απνθιεηζκφ ηνπ αηφκνπ απφ ηελ επηηέιεζε δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζεσξνχληαη θνηλά θπζηνινγηθέο (Εψληνπ-ηδέξε 1998:16). «Ο Γεκεηξφπνπινο (1995), εηζάγεη έλαλ δηαθνξεηηθφ νξηζκφ ν νπνίνο έρεη σο θεληξηθφ ζηνηρείν ηελ ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπ αηφκνπ κε αλαπεξία θαη ηνπ πεξηβάιινληνο ζην νπνίν δηαβηεί. Πην αλαιπηηθά, αλαθέξεη πσο ην Άηνκν κε Αλαπεξία ιφγσ ηεο θαηάζηαζεο ησλ ζσκαηηθψλ ή ςπρηθψλ ηνπ ραξαθηεξηζηηθψλ, δελ είλαη ζε ζέζε λα ζπκκεηέρεη ζε φιεο ηη δξαζηεξηφηεηεο φπσο ηα ππφινηπα κέιε ηεο θνηλσλίαο, νχηε θαη λα απνιακβάλεη ηα πξνζθεξφκελα θνηλσληθά αγαζά» (Εψληνπ-ηδέξε 1998:17). 11

12 «Σέινο, ν Chancerel (1987), κε παξφκνηα νπηηθή γσλία ζε ζρέζε κε ηελ θνηλσλία, επηζεκαίλεη πσο γχξσ απφ ην θαηλφκελν ηεο αλαπεξίαο, ζπλππάξρνπλ ηα εμήο ζηνηρεία: Οη θαλφλεο ηεο θνηλσλίαο ζηνπο ηνκείο ηεο παξαγσγήο, θαηαλάισζεο θαη εθκάζεζεο. Οη θαλφλεο ηνπ θάζε αηφκνπ, ζεκαληηθφ ξφιν ζηνπο νπνίνπο δηαδξακαηίδνπλ ε πξνζσπηθφηεηα, ε επθπΐα θ.ιπ. Ζ αιιειεπίδξαζε ησλ δπν παξαπάλσ» (Εψληνπ-ηδέξε 1998:18). Έηζη ινηπφλ ε θνηλσλία δεκηνπξγεί θάπνηα θξηηήξηα-θαλφλεο κε βάζε ηα νπνία ζα ραξαθηεξίζεη θάπνηνπο «αλάπεξνπο ή κε». Οη πξνζσπηθνί θαλφλεο ηνπ θάζε αηφκνπ θαηά θχξην ιφγν έρνπλ επεξεαζηεί απφ ηηο πεπνηζήζεηο ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ. Δπνκέλσο αλ δελ αιιάμεη ε θεληξηθή ηδέα ζρεηηθά κε ην θαηλφκελν ηεο αλαπεξίαο, φπσο απηή δεκηνπξγείηαη κέζα ζηελ αιιειεπίδξαζε θνηλσλίαο θαη πνιηηψλ, δελ είλαη εθηθηφ λα επέιζεη ε επηζπκεηή αιιαγή σο πξνο ηνλ ηξφπν πνπ εηθνλνγξαθνχληαη θαη ραξαθηεξίδνληαη ηα άηνκα κε αλαπεξία αιιά θαη εηδηθφηεξα σο πξνο ηελ φιε δηαδηθαζία αληίιεςεο, δηαρείξηζεο θαη αμηνιφγεζεο ηεο αλαπεξίαο (Εψληνπ-ηδέξε, 1998). Καηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα πσο νη πεξηζζφηεξεο βηβιηνγξαθηθέο πεγέο πνπ έρνπλ αζρνιεζεί κε ηελ πεξηγξαθή ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο αλαπεξίαο, εζηίαζαλ θαηά απνθιεηζηηθφηεηα ζηελ αηνκηθή-ηαηξηθή πεξηγξαθή ηεο αλαπεξίαο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ βηνινγηθή αιινίσζε σο αλαπεξία. Αλ θαη ππάξρεη πιήζνο κειεηψλ πνπ ζέηνπλ ζην ζηφραζηξν ηελ θνηλσλία θαη ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ πεξηβάιινληνο ζηνλ ηξφπν πνπ αλαιχεηαη θαη εξκελεχεηαη ε αλαπεξία κέρξη θαη ζήκεξα, δελ είλαη επξέσο γλσζηέο ή αθφκα θαη απνδεθηέο ζε φιεο ηηο θνηλσλίεο αλά ηνλ θφζκν. Καη αθφκα θαη αλ ηέηνηνπ είδνπο κειέηεο είλαη δεκφζηα γλσζηέο ζην θνηλσληθφ ζχλνιν, ζίγνπξα δελ εθαξκφδνληαη ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ζηελ θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα. Απνηέιεζκα ηεο παξαπάλσ πξαγκαηηθφηεηαο είλαη λα ζεσξείηαη πσο ε επζχλε γηα ηελ χπαξμε θαη ηελ ζεκεξηλή αληίιεςε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο αλαπεξίαο, βαξαίλεη κεκνλσκέλα ηα ίδηα ηα άηνκα κε αλαπεξία σο άηνκα πνπ θέξνπλ δπζιεηηνπξγίεο θαη φρη ηελ θνηλσλία ε νπνία ζηελ νπζία κε βάζε ηηο απφςεηο θαη ηηο πεπνηζήζεηο πνπ δηακνξθψλνληαη, έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα απνξξίςεη ή θαη λα απνδερηεί θαλνληθά ηελ χπαξμε ηεο «δηαθνξεηηθφηεηαο». Κιείλνληαο ηελ δηαδηθαζία πξνζδηνξηζκνχ ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο αλαπεξίαο, αλεμάξηεηα απφ ηηο δηαθνξεηηθέο 12

13 νπηηθέο ζεψξεζεο πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί, απηφ πνπ θαζνξίδεη πιένλ ηε δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ζηηο δηάθνξεο πηπρέο ηεο δσήο, δελ είλαη ε αλαπεξία ηνπ θαζεαπηή αιιά ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν έρεη νξγαλσζεί θαη δηακνξθσζεί ην πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν δεη (ΔΑκεΑ 2005). 1.2 Οη πξνζεγγίζεηο ηνπ δεηήκαηνο ηεο αλαπεξίαο Ζ αλαπεξία απνηειεί έλα πνιπδηάζηαην θαη πνιχπινθν θαηλφκελν, γηα ην νπνίν θαηά θαηξνχο έρνπλ ππάξμεη πνιιέο αληηθάζεηο θαη δηαθνξεηηθέο ηαθηηθέο πξνζέγγηζεο απφ κηα κεξίδα επηζηεκφλσλ. Ο φξνο αλαπεξία δελ αλαθέξεηαη κνλνδηάζηαηα ζε έλα ζχλνιν πξνζσπηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ηδηνηήησλ ηνπ αηφκνπ, αιιά ζε κία γεληθεπκέλε ζχλδεζε κεηαμχ πξνζσπηθψλ παξαγφλησλ θαη θνηλσληθψλ απαηηήζεσλ. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ηε κειέηε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θαηλφκελνπ απφ δηαθνξεηηθέο ζθνπηέο. Τπάξρνπλ εθείλνη πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ κειέηε ηεο αλαπεξίαο κε βάζε αηνκηθέο-ηαηξηθέο πξνζεγγίζεηο, αιιά θαη εθείλνη πνπ έρνπλ επηδνζεί ζηε κειέηε ησλ πεξηβαιινληηθψλ-θνηλσληθψλ παξαγφλησλ σο γελεζηνπξγνχο παξάγνληεο ηεο αλαπεξίαο (Λεπίδα, 2003). Οη παξάγνληεο πνπ νδεγνχλ ζηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ αηφκσλ πνπ παξνπζηάδνπλ θάπνηα κνξθή βιάβεο, δηαθνξνπνηνχληαη αθελφο κε βάζε ηνπο πεξηνξηζκνχο, ηηο αλάγθεο θαη ηηο δπλαηφηεηεο ηνπο ζε πξνζσπηθφ-αηνκηθφ επίπεδν. Αθεηέξνπ, ε δηαθνξνπνίεζε γίλεηαη κε βάζε ηελ αλάγθε ησλ αηφκσλ γηα θνηλσληθή ζπκκεηνρή αιιά θαη ηελ αλαγθαηφηεηα ξχζκηζεο απφ ηελ πιεπξά ηεο πνιηηείαο ηέηνησλ πξαθηηθψλ πνπ έρνπλ ζθνπφ ηελ δηακφξθσζε ελφο γφληκνπ πεξηβάιινληνο γηα ηελ ελζσκάησζε ησλ αηφκσλ κε βιάβεο ζηελ θνηλσλία. (ΔΑκεΑ, 2008). Οη αληηιήςεηο πνπ εθθξάζηεθαλ κέζα απφ ηηο δηάθνξεο πξνζεγγίζεηο νδήγεζαλ θαηά θαηξνχο ζηελ δηακφξθσζε θάπνησλ πξνηχπσλ ζρεηηθά κε ην θαηλφκελν ηεο αλαπεξίαο ηα νπνία παξνπζηάδνπλ εκθαλείο αληηζέζεηο. Σα πξφηππα απηά είλαη γλσζηά σο ην αηνκηθφ-ηαηξηθφ θαη ην θνηλσληθφ. (Λεπηδά, 2003). Σν αηνκηθφ- ηαηξηθφ πξφηππν: χκθσλα κε ην ηαηξηθφ πξφηππν νη πεξηνξηζκνί κε ηνπο νπνίνπο έξρνληαη αληηκέησπα ηα άηνκα κε αλαπεξία, είλαη απνηέιεζκα ηεο δπζιεηηνπξγίαο ηνπο. Παξνπζηάδεη ηελ αλαπεξία σο κεκνλσκέλν πξφβιεκα θαη ηαπηφρξνλα πξνσζεί ηελ άπνςε πσο ην αλάπεξν άηνκν ρξήδεη ζπλερνχο θξνληίδαο θαζψο είλαη εμαξηεκέλν απφ ην νηθείν ηνπ πεξηβάιινλ. Γηα ην ηαηξηθφ κνληέιν, σο 13

14 δπζιεηηνπξγία κπνξεί λα ζεσξεζεί ε παξαπιεγία, ε θψθσζε, ε ηχθισζε, ε δηαλνεηηθή θαζπζηέξεζε θ.α. (Αλαγλσζηφπνπινο 2008). Σν θνηλσληθφ πξφηππν: χκθσλα κε ην θνηλσληθφ πξφηππν, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο αλαπεξίαο δελ πξνζδηνξίδνληαη κε βάζε ηε βιάβε ή ηηο εθάζηνηε ιεηηνπξγηθέο δπζθνιίεο ηνπ αηφκνπ, αιιά είλαη ην απνηέιεζκα έιιεηςεο επηζπκίαο ηνπ θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο λα πξνζαξκνζηεί ζηηο ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο ησλ πνιηηψλ πνπ παξνπζηάδνπλ νπνηαδήπνηε κνξθή βιάβεο θαη δηαθνξεηηθφηεηαο. Γηα ην θνηλσληθφ κνληέιν, ε αλαπεξία είλαη θνηλσληθά παξαρζείζα θαζψο ε ίδηα ε θνηλσλία έρεη νξίζεη σο πξφηππν «θπζηνινγηθνχ» ην αξηηκειέο άηνκν, ην νπνίν δηαθέξεη απφ ην άηνκν κε αλαπεξία (Αλαγλσζηφπνπινο 2008, χιινγνο Διιήλσλ Δλήιηθσλ Απηηζηηθψλ ρ.ρ.). Γηα ηνπο ζθνπνχο θαη ηηο αλάγθεο δηεθπεξαίσζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο βηβιηνγξαθηθήο αλαζθφπεζεο ζα αλαιπζεί εθηελέζηεξα παξαθάησ κφλν ην θνηλσληθφ κνληέιν ηεο αλαπεξίαο. πγθεθξηκέλα, ζα αλαθεξζνχκε ζην ελ ιφγσ κνληέιν, απφ ηελ θάζε αλάπηπμεο θαη δηακφξθσζεο ηνπ κέρξη θαη ηελ ζεκαληηθφηεηα χπαξμεο θαη εθαξκνγήο ηνπ ζηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ αλαπεξία. Θα επηθεληξσζνχκε ζην θνηλσληθφ κνληέιν ηεο αλαπεξίαο, θαζψο ζηα επφκελα θεθάιαηα ζα δνζεί ηδηάδνπζα ζεκαζία ζηελ έλλνηα ηεο πξφζβαζεο, ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία ζην θνηλσληθφ ζχλνιν. 1.3 Ζ εμέιημε ηνπ αλαπεξηθνχ θηλήκαηνο Σν αλαπεξηθφ θίλεκα πξσηνεκθαλίζηεθε σο θνηλσληθφ θίλεκα ηελ δεθαεηία ηνπ 1970 ζηελ Μεγάιε Βξεηαλία δξψληαο γηα λα ηνλίζεη ηελ θνηλσληθή αηηηνινγία ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο αλαπεξίαο. Υξεζηκνπνηήζεθε σο κέζν πίεζεο απέλαληη ζε αλεπαξθείο νξγαλψζεηο, λφκνπο, ηδέεο θαη θνηλσληθέο πνιηηηθέο νη νπνίεο ηφληδαλ ην θαηλφκελν ηεο θνηλσληθήο θαηαπίεζεο απέλαληη ζηα άηνκα κε αλαπεξία. Γεληθά, ην αλαπεξηθφ θίλεκα θαη ε ηδενινγία ηνπ, έζεζε ηα ζεκέιηα γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ζεσξεηηθψλ θνηλσληθψλ πξνζεγγίζεσλ πνπ αλαιχνπλ ην θαηλφκελν ηεο αλαπεξίαο θαη ζπγθεθξηκέλα πξνψζεζε ηελ ηδέα δεκηνπξγίαο ηνπ θνηλσληθνχ κνληέινπ ηεο αλαπεξίαο (Βεξγηψηε, 2010). Σν αλαπεξηθφ θίλεκα κε ηελ κνξθή θαη ηελ δξάζε πνπ ην ραξαθηεξίδεη, απνηέιεζε ζηελ αξρή ηεο εμέιημεο ηνπ έλα λέν θνηλσληθφ θίλεκα ππέξ ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία πξνθεηκέλνπ λα αληιήζεη ζπλεξγαζία θαη ζπκκεηνρή ζηνλ κεηαζρεκαηηζκφ ηεο θνηλσλίαο θαη ζηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ αηφκσλ 14

15 κε αλαπεξία. Οη δηαδηθαζίεο ηνπ θηλήκαηνο ζηφρν είραλ ηελ πξνζσπηθή θαη θνηλσληθή ελδπλάκσζε ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία ζε αηνκηθφ, θνηλσληθφ θαη πνιηηηθφ επίπεδν. Χο κέζν πξνζσπηθήο ελδπλάκσζεο, κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί ε βειηίσζε ηεο απηνεθηίκεζεο, ηεο απηνπεπνίζεζεο ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο ηζφηεηαο, θαζψο απνηεινχλ θηλεηήξηα δχλακε απέλαληη ζην ζπλαίζζεκα ηεο ηζφηηκεο θαη ιεηηνπξγηθήο παξνπζίαο ηνπ αηφκνπ κε αλαπεξία κέζα ζηελ θνηλσλία ζηελ νπνία δεη (Van Houten θαη Jacobs, 2006). Σν ζπλαίζζεκα ηεο πξνζσπηθήο απηνπξαγκάησζεο αλαδεηθλχεηαη κέζα απφ ηελ δεκηνπξγία ησλ νκάδσλ απηνβνήζεηαο ζηα πιαίζηα ησλ ελεξγεηψλ ηνπ αλαπεξηθνχ θηλήκαηνο νη νπνίεο απνηεινχλ πεξηζζφηεξν πξαθηηθέο θαη ιηγφηεξν πνιηηηθέο νκάδεο, κε ζηφρν λα βνεζήζνπλ ηα άηνκα κε αλαπεξία λα θηλεηνπνηεζνχλ ψζηε λα επηιχζνπλ νη ίδηνη ηα πξνβιήκαηα ηνπο θαη φρη λα επηιπζνχλ απφ θάπνηνπο άιινπο γη απηνχο. Παξά ηελ θαζπζηεξεκέλε εμέιημε ησλ νκάδσλ απηνβνήζεηαο, ηειηθά απνηέιεζαλ κηα ζεκαληηθά ηζρπξή πεγή ακνηβαίαο ππνζηήξημεο πξνο ηα άηνκα κε αλαπεξία φπνπ κέζα απφ ηελ ζπλεξγαζία ηνπο ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα επεξεάζνπλ θαη λα επηθέξνπλ ηελ θνηλσληθή αιιαγή ζηηο αλάινγεο πνιηηηθέο απνθάζεηο πνπ κε ηελ ζεηξά ηνπο επεξεάδνπλ ηελ πξνζσπηθή θαη θνηλσληθή ηνπο δσή (Barton θαη Oliver 1997). Ζ ηδενινγία ηνπ αλαπεξηθνχ θηλήκαηνο ζηεξίρηεθε ζηελ άπνςε πσο ε θνηλσλία ζέηεη ηνπο θξαγκνχο θαη ηα εκπφδηα ζηα άηνκα κε ιεηηνπξγηθέο βιάβεο θαη ηνπο θαζηζηά αλάπεξνπο επεηδή νη δνκέο θαη νη ελέξγεηέο ηεο εληζρχνπλ ηνλ αηνκηθηζκφ, εκπνδίδνπλ ηελ ρεηξαθέηεζε ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία ελψ νη νξγαλψζεηο πνπ αζρνινχληαη κε ην θαηλφκελν ηεο ρεηξαθέηεζεο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία ζε ζρέζε κε ηελ απφθηεζε ίζσλ δηθαησκάησλ θαη κεηαρείξηζεο απφ ην θνηλσληθφ θαζεζηψο, ζηε ζπλνιηθή ηνπ ζεκαζία, είλαη ιίγεο. Απηφ ην γεγνλφο βέβαηα δελ νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη ε πνιηηηθή ζεκαζία ηνπ αλαπεξηθνχ θηλήκαηνο είλαη νξηαθή αιιά νχηε θαη νη δπλαηφηεηεο αλακφξθσζεο ηνπ κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ νξηαθέο (Βεξγηψηε 2010). Κάπνηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ θνηλσληθψλ θηλεκάησλ, ζεηηθά είηε αξλεηηθά, αιιά θαη ηνπ αλαπεξηθνχ θηλήκαηνο ηαπηφρξνλα, κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ ηα παξαθάησ: «Σν αλαπεξηθφ θίλεκα δελ βξίζθεηαη ζην επίθεληξν ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο κε απνηέιεζκα πνιιέο θνξέο λα πεξηζσξηνπνηείηαη απφ ηηο πνιηηηθέο δξάζεηο. 15

16 Ζ πξνζθνξά ηνπο ζηελ θξηηηθή αμηνιφγεζε ηεο θνηλσλίαο είλαη εκθαλήο. Σα ζέκαηα κε ηα νπνία αζρνιείηαη ην αλαπεξηθφ θίλεκα αθνξνχλ θπξίσο ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ αηφκσλ, παξφια απηά, πνιιά άηνκα εμαθνινπζνχλ λα αληηκεησπίδνπλ πιηθέο δπζθνιίεο. Σέινο, ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο φπνπ ηα δεηήκαηα πνπ απαζρνινχλ ην αλαπεξηθφ θίλεκα, ιακβάλνπλ δηεζλήο δηαζηάζεηο, θάηη ην νπνίν απνηειεί ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ θαζψο θεληξηθφ δήηεκα απνηειεί ε ζπιινγηθή δξάζε γηα ηελ πξαγκάησζε ζπιινγηθψλ ζηφρσλ» (Barton θαη Oliver 1997: ) Βέβαηα, ιακβάλνληαο ππ φςηλ ηα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά, είλαη δπλαηφλ λα ιερζεί πσο απφ ηα πην αηζζεηά κεηνλεθηήκαηα ηνπ αλαπεξηθνχ θηλήκαηνο είλαη ε ζρεηηθή απνπζία ηνπ απφ ηα πνιηηηθά δξψκελα. Γεδνκέλνπ φηη ην πνιηηηθφ ζχζηεκα είλαη απηφ πνπ θαζνξίδεη ηη θνηλσληθέο δξάζεηο άκεζα θαη έκκεζα θάπνηεο ηππνπνηεκέλεο κνξθέο ζπκπεξηθνξάο, γίλεηαη εθηθηφ νη ζηξαηεγηθέο ηνπ αλαπεξηθνχ θηλήκαηνο λα κελ απνθηνχλ ηελ ηζρχ θαη ηελ ζνβαξφηεηα πνπ απαηηείηαη θαζψο φπσο πξναλαθέξζεθε, ην αλαπεξηθφ θίλεκα δελ δξα κέζα ζηνπο πνιηηηθνχο θχθινπο επνκέλσο κέλεη εθηφο ησλ πνιηηηθψλ δξάζεσλ θαη ζρεδηαζκψλ ζε ζέκαηα αλαπεξίαο. Κιείλνληαο, αμίδεη λα ππνγξακκηζζεί μαλά ε νπζία ηεο ηδενινγίαο ηνπ αλαπεξηθνχ θηλήκαηνο ε νπνία επεξεάζηεθε απφ ξηδνζπαζηηθέο νπηηθέο ζεψξεζεο ηνπ θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο γηα ην θαηλφκελν ηεο αλαπεξίαο πξνθεηκέλνπ λα γίλεη αληηιεπηφ ην γεγνλφο πσο ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ ζρεδηάζηεθε κε ηξφπν ψζηε λα απνθιείζεη ηα άηνκα κε αλαπεξία θαη λα ηα νδεγήζεη ζην πεξηζψξην (Van Houten θαη Jacobs 2006). 1.4 Σν θνηλσληθφ κνληέιν ηεο αλαπεξίαο Σα ηειεπηαία ρξφληα, ε πξνζέγγηζε πνπ αθνξνχζε ηε ρξφληα αζζέλεηα θαη ηελ αλαπεξία έρεη πξνθιεζεί ζνβαξά απφ κηα ξηδνζπαζηηθή θνηλσληθνπνιηηηθή πξννπηηθή πνπ έρεη πξνσζήζεη ην θνηλσληθφ κνληέιν ηεο αλαπεξίαο. Ζ απαξρή ηνπ θνηλσληθνχ κνληέινπ ηεο αλαπεξίαο ρξνλνινγείηαη ηηο πξφζθαηεο δεθαεηίεο ηνπ 60 θαη ηνπ 70. Ζ αθεηεξία ηεο ελ ιφγσ αλάπηπμεο ζεσξείηαη ε ζπγθξφηεζε ηεο Έλσζεο Αηφκσλ κε Κηλεηηθέο Βιάβεο θαηά ηνπ Γηαρσξηζκνχ, γλσζηή θαη σο UPIAS. Ζ UPIAS, απνηέιεζε ηελ αθεηεξία ακθηζβήηεζεο ηνπ ηαηξηθνχ κνληέινπ ηεο αλαπεξίαο αιιά θαη φζσλ είραλ εηπσζεί κέρξη ηφηε. (Union of Physically Impaired 16

17 Against Segregation) (Barnes θαη Mercer 1996). «Αξρηθά, ην θνηλσληθφ κνληέιν εζηίαζε ζε εθείλνπο κε ζσκαηηθέο βιάβεο αιιά ζηελ ζπλέρεηα επεθηάζεθε κε ζθνπφ λα ζπκπεξηιάβεη θαη ηα άηνκα πνπ αληηκεηψπηδαλ δηαλνεηηθέο θαη αηζζεηεξηαθέο βιάβεο. Ζ θχξηα ψζεζε γηα ην θνηλσληθφ κνληέιν ηεο αλαπεξίαο, ήηαλ ε αλάιπζή ησλ ηξφπσλ κε ηνπο νπνίνπο νη πιηθέο θαη πνιηηηζηηθέο δπλάκεηο έρνπλ ζεηηθά απνηειέζκαηα γηα ηνπο αλάπεξνπο αλζξψπνπο. Όπνπ ε αλαπεξία κεηαρεηξηδφηαλ ζαλ έλα αηνκηθφ πξφβιεκα πνπ πξνήιζε αλαπφθεπθηα απφ ηελ βιάβε ηνπ αηφκνπ, απηφ επαλεξκελεχεηαη σο θνηλσληθνπνιηηηθφ δήηεκα». (Barnes θαη Mercer 1996:7). Ζ θεληξηθή επηδίσμε ηεο UPIAS, ήηαλ λα ζέζεη εθηφο ιεηηνπξγίαο ηα εκπφδηα θαη ηα ερζξηθά θνηλσληθά πεξηβάιινληα. Ζ πξφνδνο ήηαλ λα θαηαλνήζνπλ ηελ αλαπεξία σο έλα ζχλζεην ζχζηεκα θνηλσληθήο θαηαπίεζεο θαη ζεζκηθψλ δηαθξίζεσλ. Όπσο ν Abberley (1987) θαη ν Barnes (1991) ππνζηεξίδνπλ: «Καηά ηελ άπνςή ηνπο, είλαη ε θνηλσλία πνπ ζέηεη εθηφο ιεηηνπξγίαο ηνπο θπζηθά εμαζζελεκέλνπο αλζξψπνπο. Ζ αλαπεξία είλαη θάηη πνπ επηβάιιεηαη επηπξφζζεηα ζηηο βιάβεο, απφ ηνλ ηξφπν πνπ είλαη απνκνλσκέλνη θαη απνθιεηζκέλνη απφ ηελ πιήξε ζπκκεηνρή ζηελ θνηλσλία. Σα άηνκα κε αλαπεξία είλαη επνκέλσο κηα θαηαπηεζκέλε νκάδα ζηελ θνηλσλία. Άξα, ην γεγνλφο φηη έρνπλ ρακειά εηζνδήκαηα, παξαδείγκαηνο ράξηλ, είλαη κφλν κηα πηπρή ηεο θαηαπίεζεο ηνπο. Δίλαη κηα ζπλέπεηα ηεο απνκφλσζεο θαη ηνπ δηαρσξηζκνχ πνπ πθίζηαληαη ζε θάζε ηνκέα ηεο δσήο, φπσο ε εθπαίδεπζε, ε εξγαζία, ε θηλεηηθφηεηα, ε θαηνηθία» (UPIAS 1976 ζην Barnes θαη Mercer 1996:7). «Ζ αλαπεξία, ζχκθσλα κε ην θνηλσληθφ κνληέιν πξέπεη λα ζεσξεζεί σο κία κνξθή θνηλσληθήο θαηαπίεζεο. Αλ θαη απηφο ν φξνο δελ είλαη ζαθψο θαζνξηζκέλνο, ε βαζηθή ζέζε είλαη ζαθήο. ε αληίζεζε κε ηηο πθηζηάκελεο έλλνηεο ηεο αλαπεξίαο, πνπ ηελ παξνπζηάδνπλ σο ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ αηφκνπ κε αλαπεξία, εδψ ζεσξείηαη σο έλα θνηλσληθφ θαηλφκελν. Ο Oliver, αλαθέξεη, γηα παξάδεηγκα, φηη ε αλαπεξία σο θαηεγνξία κπνξεί λα γίλεη θαηαλνεηή κέζα ζε έλα πιαίζην, ην νπνίν δείρλεη φηη ε αλαπεξία είλαη πνιηηηζηηθά παξαρζείζα θαη θνηλσληθά θαηαζθεπαζκέλε» (Oliver 1990: ). «χκθσλα κε ην θνηλσληθφ κνληέιν, ε αλαπεξία δελ πξνθχπηεη απφ ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ πξνθαινχληαη απφ ηε ρξφληα αζζέλεηα, ηελ βιάβε ή ηνλ ηξαπκαηηζκφ, αιιά απφ ηελ δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο θαη ηαμηλφκεζεο ηέηνησλ ζεκάησλ απφ ηελ επξχηεξε θνηλσλία. Ζ αλαπεξία είλαη ην πξντφλ ησλ πξαθηηθψλ πνπ 17

18 επηδηψθνπλ λα απνθιείζνπλ ηα άηνκα κε βιάβεο πνπ ζεσξνχληαη απνθιίλνληα απφ ηνπο θαλφλεο πνπ επηθξαηνχλ ζρεηηθά κε ην αξηηκειέο θαη ην θπζηνινγηθφ» (Barnes θαη Mercer, 1996:26). «Ζ ζεκαληηθή αθεηεξία γηα ηε ζεσξία ηεο θαηαπίεζεο, είλαη φηη ε αλαπεξία δελ πξέπεη λα θαηαλνεζεί σο έλα αηνκηθφ ραξαθηεξηζηηθφ, αιιά σο απνηέιεζκα ησλ πξαθηηθψλ ηνπ απνθιεηζκνχ. ε κηα θαπηηαιηζηηθή θνηλσλία, είλαη θαλεξφ πνηεο ηδηφηεηεο ζεσξνχληαη παξαγσγηθέο θαη απνδεθηέο θαη πνηεο είλαη αλψκαιέο ή παξεθθιίλνπζεο. χκθσλα κε απηφ ην επηρείξεκα ηα πξνβιήκαηα κε ηα νπνία έξρνληαη αληηκέησπα ηα άηνκα κε αλαπεξία δελ απνξξένπλ απφ ηελ «πξνζσπηθή ηξαγσδία» ηεο αλαπεξίαο, αιιά απφ ηελ αλάγθε ηνπ θνηλσληθνχ ζπζηήκαηνο λα δηαθξίλεη κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ, ηα βηνκεραληθά θαη ηα εθπαηδεπηηθά πεξηβάιινληα, θαη λα απνθαζίζεη πνηνο πξφθεηηαη λα απνθιεηζηεί ή λα δηαρσξηζηεί». (Oliver 1990:28) Σν θνηλσληθφ κνληέιν ηεο αλαπεξίαο, ζχκθσλα κε ηηο απφςεηο ησλ δεκηνπξγψλ ηνπ, ππνζηεξίδεη πσο ε αλαπεξία είλαη ην θπζηθφ επαθφινπζν ηεο θνηλσλίαο πνπ εκθαλίδεη θαηαπηεζηηθή δξάζε απέλαληη ζε θάπνηα κέιε ηεο. Σν κε ιεηηνπξγηθφ ζψκα ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία, ζχκθσλα κε ηελ πξνζέγγηζε ηεο αλαπεξίαο απφ θνηλσληθή ζθνπηά, δελ απνηειεί ην θχξην πξντφλ πεξηνξηζκνχ πνπ πθίζηαληαη ην άηνκν σο απνηέιεζκα ηεο βιάβεο ηνπ. Αληίζεηα, ν θνηλσληθφο απνθιεηζκφο πνπ πθίζηαηαη ε πιεζπζκηαθή νκάδα ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία, είλαη ην απνηέιεζκα ηεο αδπλακίαο ηνπ θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο λα αληαπεμέιζεη ζηηο αλάγθεο ησλ αηφκσλ πνπ παξνπζηάδνπλ δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ζε ζρέζε κε ην ππφινηπν θνηλσληθφ ζχλνιν (Marx 1999). χκθσλα κε ηνλ Marx, κπνξεί λα πξνζηεζεί ζπκπιεξσκαηηθά ε άπνςε πσο ηα άηνκα πνπ αληηκεησπίδνπλ θάπνηα κνξθή βιάβεο δελ ζεκαίλεη απηφκαηα πσο δηαζέηνπλ θαη ηα ίδηα ραξαθηεξηζηηθά. Πξφθεηηαη, γηα άηνκα θαη ησλ δχν θχισλ, κε δηαθνξεηηθέο πεπνηζήζεηο, θνπιηνχξα, θαηαγσγή, θνηλσληθή ηάμε θαη νηθνλνκηθή θαηάζηαζε. Ζ ηθαλνπνηεηηθή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ελφο αηφκνπ, πνπ κπνξεί λα ζεσξεζεί σο απνηέιεζκα ηεο θνηλσληθήο ηνπ ηάμεο, παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα θαη κπνξεί λα θαηαζηεί ηδηαίηεξα επηβνεζεηηθή σο κέζν πξνζπέιαζεο ησλ θνηλσληθψλ εκπνδίσλ. Δπίζεο, δελ είλαη ηπραίν πσο ε θηψρεηα έρεη θαηαζηεί, ηφζν ζε δηεζλέο φζν θαη ζε παγθφζκην επίπεδν, σο έλα αίηην ηεο βιάβεο. Παξάιιεια, ηα άηνκα πνπ δελ βξίζθνληαη ζε νηθνλνκηθή δπζρέξεηα, έρνπλ πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο ηφζν γηα ηελ πξνζβαζηκφηεηα ηνπο ζε δηάθνξεο επηβνεζεηηθέο ηερληθέο, φζν θαη ζηηο δηαδηθαζίεο 18

19 απηνβνήζεηαο, βειηηψλνληαο ηηο ζπλζήθεο δηαβίσζεο ηνπο. Απηφ βέβαηα δελ ζεκαίλεη πσο ηα άηνκα πνπ βξίζθνληαη ζε ηθαλνπνηεηηθή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε δελ ζπλερίδνπλ λα έξρνληαη αληηκέησπα κε θαηαζηάζεηο θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ (Καξαγίαλλε 2009). Δπαλεξρφκελνη ζηηο απφςεηο ηνπ Μαξμ ζρεηηθά κε ηελ κειέηε ηεο αλαπεξίαο σο θνηλσληθά θαηαζθεπαζκέλν πξντφλ, θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα πσο ηα πξνβιήκαηα ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία ζα κπνξνχζαλ λα επηιπζνχλ κφλν κέζα απφ ηε θνηλσληθή δξάζε. Γειαδή ηελ πξαθηηθή ηεο αλάιεςεο δξάζεο, ζπλήζσο σο κέξνο κηαο νξγαλσκέλεο νκάδαο ή θνηλφηεηαο, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ ζεηηθέο αιιαγέο. Μεξηθέο θνξέο ε θνηλσληθή δξάζε κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ξηδηθέο αιιαγέο, ελψ άιιεο λα αλαδεηά πην πεξηνξηζκέλεο ή ζπγθεθξηκέλεο αιιαγέο. Θα έπξεπε λα απνηειεί, επζχλε ηνπ θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο θαη ηεο πνιηηείαο, ε δηφξζσζε ησλ θαηαζηάζεσλ πνπ επηθξαηνχλ εηο βάξνο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία (θνηλσληθφο απνθιεηζκφο), ψζηε λα πξαγκαηνπνηεζνχλ φιεο νη απαξαίηεηεο αιιαγέο πνπ θξίλνληαη ζθφπηκεο γηα ηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ αηφκσλ κε νπνηαδήπνηε κνξθή βιάβεο. Ο ηξφπνο πνπ γίλεηαη αληηιεπηή ε αλαπεξία, πνπ ην πεξηερφκελν ηεο πιένλ αλάγεηαη ζε θαζαξά πνιηηηθφ, επηθεληξψλεηαη ζηελ αλάδεημε ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ησλ αηφκσλ κε βιάβεο (ΔΑκεΑ, 2005). Δίλαη ζεκαληηθφ λα ζεκεησζεί πσο, ηελ δεθαεηία ηνπ 1990, ην θνηλσληθφ κνληέιν ηεο αλαπεξίαο κε ηελ βνήζεηα ηνπ αλαπεξηθνχ θηλήκαηνο αιιάδεη θαηεχζπλζε. χκθσλα κε ηνλ Finkelstein, ε βαζηθή ηνπ ζέζε κπνξεί λα θαηαζηεί πιένλ ε πξνάζπηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ αηφκσλ κε βιάβεο θαη ε δηεθδίθεζε ησλ αλζξσπίλσλ θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ ηνπο. Οη αγψλεο ησλ αηφκσλ κε βιάβεο ζηξέθνληαη πιένλ γχξσ απφ ηελ εμαζθάιηζε ησλ βαζηθψλ δηθαησκάησλ ηνπο θαη ζηελ αλάθηεζε ίζσλ επθαηξηψλ δηαβίσζεο. Ο απψηεξνο πάληα ζθνπφο είλαη ε θνηλσληθή έληαμε θαη ελζσκάησζε ησλ αηφκσλ κε βιάβεο ζηε θνηλσλία, σο κέζν εμάιεηςεο ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ (Finkelstein 2001, Barnes θαη Mercer 1996) Ζ έλλνηα ηεο βιάβεο ζχκθσλα κε ην Κνηλσληθφ Μνληέιν Με βάζε ηελ ζεσξία ηνπ θνηλσληθνχ κνληέινπ, ηα άηνκα δελ ραξαθηεξίδνληαη σο αλάπεξα ιφγσ ηεο χπαξμεο βιάβεο ζηνλ νξγαληζκφ. Ζ πξνζέγγηζε ηεο βιάβεο απφ θνηλσληθή ζθνπηά παξαπέκπεη ζε κηα κεκνλσκέλε ηδηφηεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ελφο νξγαληζκνχ ή ηεο αλαηνκίαο ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο. 19

20 ε θακία ησλ πεξηπηψζεσλ δελ γίλεηαη λχμε γηα ηελ βιάβε σο αίηην ηεο αλαπεξίαο φπσο γίλεηαη ιαλζαζκέλα ζην ηαηξηθφ κνληέιν κε βάζε ην νπνίν, ην άηνκν είλαη αλάπεξν γηα ηνλ ιφγν πσο θέξεη νξγαληθέο ή αλαηνκηθέο βιάβεο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν φκσο ε θνηλσλία ελαπνζέηεη ην θαηλφκελν ηεο αλαπεξίαο (ην νπνίν ζεσξεί σο πξφβιεκα θαη σο απφθιηζε απφ ην «κέζν θπζηνινγηθφ») ζην ίδην ην άηνκν. Δπνκέλσο ηα άηνκα είλαη αλάπεξα εμαηηίαο ησλ ηδίσλ ηνπο ησλ εαπηψλ θαη ησλ βιαβψλ ηνπο. Κάηη ηέηνην είλαη θαλεξά άδηθν θαη θαηαδηθαζηηθφ γηα ηα άηνκα κε αλαπεξία. (Barton θαη Oliver, 1997). Ζ αλαπεξία δελ είλαη ην απνηέιεζκα ησλ βιαβψλ ηνπ εθάζηνηε αηφκνπ αιιά ε αδπλακία ηεο θνηλσλίαο λα αληαπνθξηζεί επαξθψο ζε απηέο ηηο βιάβεο. Γελ είλαη ην άηνκν αλάπεξν ιφγσ ηνπ εαπηνχ ηνπ. Σα άηνκα απηά αλαγθάδνληαη λα βηψζνπλ ην θαηλφκελν ηεο αλαπεξίαο θαζψο ην θνηλσληθφ ζχλνιν δελ επηζηξαηεχεη ηξφπνπο θαη δελ ρξεζηκνπνηεί εθείλνπο ηνπο θαηάιιεινπο ρεηξηζκνχο έηζη ψζηε λα αληαπνθξηζεί ζηηο αλάγθεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ χπαξμε δηαθνξεηηθψλ κνξθψλ βιάβεο ζηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ. Ζ ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία είλαη πνπ αλαθπθιψλεη ην πξφβιεκα ηεο απφδνζεο ηεο αλαπεξίαο ζηα «ειιείκκαηα» ησλ ίδησλ ησλ αηφκσλ θαη φρη ζηα ειιείκκαηα ηεο θνηλσλίαο (Aberley, 2006). «Ζ ζσκαηηθή βιάβε ζεσξείηαη σο κηα κεκνλσκέλε ηδηφηεηα ε νπνία αθνξά ηελ ιεηηνπξγηθφηεηα θαη ηελ αλαηνκία ηνπ ζψκαηνο. Ζ αλαπεξία απφ ηελ άιιε κεξηά, δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί νχηε σο ηδηφηεηα αιιά νχηε θαη σο κεκνλσκέλε. Δπνκέλσο, ην πξφβιεκα πνπ εληνπίδεηαη ζην ζπγθεθξηκέλν ζέκα δελ είλαη ε χπαξμε αηφκσλ κε ζσκαηηθέο βιάβεο αιιά ε δπζιεηηνπξγηθή ζρέζε κεηαμχ απηψλ θαη ηεο θνηλσληθήο νξγάλσζεο πνπ νδεγεί ζηνλ πεξηνξηζκφ επθαηξηψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ». Απηή ε πξφηαζε απνηειεί θαη ηελ ξαρνθνθαιηά ηνπ Κνηλσληθνχ Μνληέινπ κε βάζε ην νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη πξνζπάζεηα λα εθηπιηρζεί φιε ε παξνχζα κειέηε. Κάζε άηνκν κε αλαπεξία δειαδή ζα έπξεπε λα κπνξεί λα θάλεη φηη θαη έλα άηνκν ρσξίο αλαπεξία απφ ηελ ζηηγκή πνπ ηνπο παξέρεηαη ε θαηάιιειε ππνζηήξημε. Ο φξνο αλεμαξηεζία δελ ζεκαίλεη πσο φια πξέπεη λα γίλνληαη απηνδχλακα, ζεκαίλεη λα κπνξνχλ φια ηα άηνκα λα θάλνπλ πξάγκαηα φπσο ηα ζέινπλ, φπνηε ηα ζέινπλ αιιά κπνξεί λα ρξεηάδνληαη ππνζηήξημε γηα λα ηα πξαγκαηνπνηήζνπλ. Όηαλ, ε θνηλσλία δελ παξέρεη ηα κέζα γηα λα κπνξεί έλα άηνκν κε αλαπεξία λα απνιακβάλεη φηη θαη έλα άηνκν ρσξίο αλαπεξία, δελ ζεκαίλεη φηη ην άηνκν ην ίδην είλαη αλάπεξν, αιιά ε θνηλσλία (Finkelstein 1980:4-7). 20

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Θεματικές Ενότητες 1. Απιέο έλλνηεο θβαληηθήο κεραληθήο θαη ην ζύζηεκα δύν θβαληηθώλ θαηαζηάζεωλ. 2. Qubit θαη θβαληηθόο

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: ΣΥΜΒΟΥΛΔΥΤΙΚΗ ΓΟΝΔΩΝ ΠΑΙΓΙΩΝ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ

Θέμα: ΣΥΜΒΟΥΛΔΥΤΙΚΗ ΓΟΝΔΩΝ ΠΑΙΓΙΩΝ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Α..ΠΑΙ.Σ.Ε. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΤΗ ΣΗ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΟΝ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟ (Π.Ε.Τ.Π) ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Σεο Αξηεκάθε Αιεμίαο (ΑΜ:132) Θέμα: ΣΥΜΒΟΥΛΔΥΤΙΚΗ ΓΟΝΔΩΝ ΠΑΙΓΙΩΝ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Επιβλέπουςα Καθηγήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n . ΜΑΚΡΑ ΣΟΑ 7 & ΕΘΝ. ΑΝΣΙΣΑΕΩ (ΠΕΙΡΑΙΑ),. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 06 Α (ΠΕΙΡΑΙΑ), 3. ΠΤΡΓΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ (ΑΘΗΝΑ). ΣΗΛ 040970,,, www.vtal.gr Επιλεγμένες Ασκήσεις. α) Έζησ η.δ. Ep. Να δεηρζεί όηη ε T,..., ~, 0

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ. Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ. Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ Αργσρώ Ιωάννοσ Λεμεσός 2012 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1.

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1. ΘΕΜΑ. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f : IR IR ηζρύεη + f() f(- ) = γηα θάζε IR. Να δείμεηε όηη f() =, ΙR. Να βξείηε ηελ εθαπηόκελε (ε) ηεο C f πνπ δηέξρεηαη από ην ζεκείν (-,-) 3. Να βξείηε ην εκβαδόλ Δ(α) ηνπ ρωξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

αθώου παιχνιδιού που περιέχει και ηο πείραγμα, ή ακόμα και κάποια ζωμαηική επαθή ζηη ΔΙΑΡΚΕΙΑ και ηην ΕΝΤΑΣΗ - 2 -

αθώου παιχνιδιού που περιέχει και ηο πείραγμα, ή ακόμα και κάποια ζωμαηική επαθή ζηη ΔΙΑΡΚΕΙΑ και ηην ΕΝΤΑΣΗ - 2 - Η είδεζε έξρεηαη απφ ηνλ Βφιν. Μεξίδα γνλέσλ θαη θαζεγεηψλ ηνπ 2νπ ΓΔΛ Νέαο Ισλίαο πξνηείλνπλ λα ηνπνζεηεζνχλ θάγθεια αλάκεζα ζην 2ν ΓΔΛ Ν. Ισλίαο θαη ην 2ν ΔΠΑΛ Ν. Ισλίαο, πνπ ζπζηεγάδνληαη ζηνλ ίδην

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΜΑ 1 Ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς από τις παρακάτω ηµιτελείς προτάσεις 1 εως 5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη λέξη ή τη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Η ΗΓΔΙΑ ΣΗΝ ΤΓΥΡΟΝΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Η ΗΓΔΙΑ ΣΗΝ ΤΓΥΡΟΝΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Η ΗΓΔΙΑ ΣΗΝ ΤΓΥΡΟΝΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΔΠΙΒΛΔΠΟΤΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ : Κ α ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΤ ΚΑΣΔΡΙΝΑ ΔΚΠΟΝΗΗ : ΤΛΛΟΓΙΣΟΤ ΑΦΡΟΓΙΣΗ.

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Υπναληηπξνζψπεπζε γπλαηθψλ ζηε δηαδηθαζία ηεο ζπιινγηθήο δηαπξαγκάηεπζεο.

Υπναληηπξνζψπεπζε γπλαηθψλ ζηε δηαδηθαζία ηεο ζπιινγηθήο δηαπξαγκάηεπζεο. Ομιλία ηηρ Πποέδπος ηηρ Σοζιαλιζηικήρ Γςναικείαρ κίνηζηρ Λεμεζού, Λέλιαρ Θεοδώπος ζε εκδήλωζη με θέμα ηην εθαπμογή ηος Εςπωπαικού Χάπηη για ηην Ιζόηηηα ηων Φύλων ζηιρ Τοπικέρ Κοινωνίερ αναθοπικά με ηα

Διαβάστε περισσότερα