ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ"

Transcript

1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Άρθρο 1: Ιδρύεται στην Αθήνα επιστηµονικό Σωµατείο ιατρών µε την επωνυµία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" µε έδρα την Αθήνα, που διέπεται από το σύνολο των διατάξεων του Αστικού Κώδικα και των ειδικών περί Σωµατείων Νόµων και Νοµοθετηµάτων. Άρθρο 2. Η Εταιρεία έχει δική της σφραγίδα κυκλική που φέρει περιµετρικώς την επωνυµία της, στο κέντρο δε την κεφαλή της Υγείας. Άρθρο 3: Σκοπός της εταιρείας είναι η ανάπτυξη της έρευνας και της διαγνωστικής στην επιστήµη της Μικροβιολογίας στο πλαίσιο της ειδικότητας της Ιατρικής Βιοπαθολογίας, τόσο στην Ελλάδα όσο και σε διεθνές επίπεδο µέσω συνεργασίας µε οµοειδή όργανα άλλων χωρών καθώς επίσης και η συνεργασία Ελλήνων Ιατρών Βιοπαθολόγων µε σκοπό την προαγωγή της Μικροβιολογίας στην Ελλάδα. Άρθρο 4: Προς εκπλήρωση του σκοπού αυτού: 1) Οργανώνει τακτικές κατά τακτή ηµέρα συνεδριάσεις µία φορά το δεκαπενθήµερο καθώς και έκτακτες συνεδριάσεις, κατά τις οποίες γίνονται ανακοινώσεις και επιστηµονικές συζητήσεις, όπως διαλέξεις επί παντός θέµατος, που ενδιαφέρει τον κλάδο. 2) έχεται ανακοινώσεις και αποστολές διατριβών, που έχουν γίνει από ιατρούς και επιστηµονικούς συλλόγους και έχουν ανακοινωθεί στην εταιρεία από τον Πρόεδρό της. 3) Οργανώνει δηµόσιες διαλέξεις για θέµατα σχετικά µε την Μικροβιολογία. Επίσης διοργανώνει και συµµετέχει σε συνέδρια, συζητήσεις, διαλέξεις, σεµινάρια και άλλες σχετικές εκδηλώσεις, που αφορούν τους σκοπούς της Εταιρείας. 4) ηµοσιεύει τα πρακτικά των επιστηµονικών συνεδριάσεών της είτε στο δικό της περιοδικό είτε σε κάποιο από τα εκδιδόµενα στην Ελλάδα ιατρικά (επιστηµονικά) περιοδικά. 5) Προκηρύσσει επιστηµονικούς διαγωνισµούς, εφόσον υπάρχει αθλοθέτης ή δωρητής. Επίσης µπορεί να καθορίζει ηθικά ή υλικά έπαθλα για πρωτότυπες ερευνητικές εργασίες ελλήνων επιστηµόνων σχετικές µε τους σκοπούς της Εταιρείας. Επίσης δύναται να χορηγεί στα µέλη της υποτροφίες για µετεκπαίδευση στο εσωτερικό ή εξωτερικό. Τα παραπάνω ρυθµίζονται από ειδικούς κανονισµούς, που αποφασίζει το Σ. 1

2 6) ιοργανώνει µικροβιολογικά συνέδρια 7) ιοργανώνει επιστηµονικές εκδροµές και εκπαιδευτικά ταξίδια στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. 8) ιατηρεί επαφή µε επιστηµονικές εταιρείες και ειδικά επιστηµονικά κέντρα του εσωτερικού ή εξωτερικού. 9) Εκπονεί επιστηµονικές οδηγίες & πρωτόκολλα σχετικά µε την πρακτική εφαρµογή της εργαστηριακής διαγνωστικής µεθοδολογίας. 10) ύναται σε συνεργασία µε τρίτους να ιδρύσει κέντρα ή ειδικά τµήµατα έρευνας, κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, και να συνάπτει κάθε είδους συµβάσεις επ ωφελεία των µελών της και προς εκπλήρωση των σκοπών της Εταιρείας, κατόπιν απόφασης του ιοικητικού Συµβουλίου. 11) Χρησιµοποιεί γενικά κάθε πρόσφορο νόµιµο µέσο για την πραγµάτωση των σκοπών της Εταιρείας. Άρθρο 5: Η εταιρεία αποτελείται από τακτικά, πρόσεδρα και επίτιµα µέλη: 1) Τακτικά µέλη της Εταιρείας έχουν το δικαίωµα να γίνουν όλοι οι ιατροί, που ασκούν ή άσκησαν επαγγελµατική δραστηριότητα ανά την Ελληνική Επικράτεια και κατέχουν τον τίτλο της ειδικότητας της Ιατρικής Βιοπαθολογίας (Μικροβιολογίας). Επίσης οι ειδικευόµενοι ιατροί στην Ιατρική Βιοπαθολογία (Μικροβιολογία), οι πτυχιούχοι ιατρικής που κατέχουν εξειδίκευση Ιατρού ηµόσιας Υγείας ή Υγιεινολόγου και οι Κτηνίατροι µε εξειδίκευση στη Μικροβιολογία. Το υποψήφιο τακτικό µέλος υποβάλλει έγγραφη αίτηση προς το ιοικητικό Συµβούλιο µετά την έγγραφη πρόταση δύο (2) τουλάχιστον τακτικών µελών. Η έγκριση ή µη της εισδοχής του υποψηφίου γίνεται στην αµέσως επόµενη συνεδρίαση του ιοικητικού Συµβουλίου, µε ψηφοφορία των παρόντων. Σε περίπτωση απορρίψεως της αίτησης, δύναται να υποβληθεί νέα αίτηση µετά την πάροδο ενός έτους. Κάθε τακτικό µέλος δικαιούται να συµµετέχει στις Γενικές Συνελεύσεις και στις ψηφοφορίες για κάθε λαµβανόµενη απόφαση, να εκλέγει και να εκλέγεται στα διοικητικά και λοιπά καταστατικά όργανα της Εταιρείας και να λαµβάνει µέρος σε όλες τις εκδηλώσεις της Εταιρείας. Κάθε τακτικό µέλος υποχρεούται να συµµετέχει στις Γενικές Συνελεύσεις και σε κάθε άλλη δραστηριότητα της Εταιρείας και να συµπαρίσταται στα Όργανα της ιοίκησης στην άσκηση των καθηκόντων και επιδιώξεών της. Να τηρεί το καταστατικό και να συµµορφώνεται µε τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του ιοικητικού Συµβουλίου και να ενηµερώνει άµεσα τη ιοίκηση, για κάθε µεταβολή που αφορά την επαγγελµατική του κατάσταση. Να µην αντιστρατεύεται στα συµφέροντα της Εταιρείας και να φέρεται µε τον ανάλογο σεβασµό προς τους εκπροσώπους της Εταιρείας και τη ιοίκηση αυτής. Να εκπληρoί τακτικά τις 2

3 οικονοµικές του υποχρεώσεις απέναντι στην Εταιρεία. Να συµµετέχει σε διάφορες επιτροπές που συστήνονται από την Εταιρεία και που έχουν σαν σκοπό την προβολή και την προώθηση των αιτηµάτων της. 2) Πρόσεδρα µέλη της Εταιρείας ανακηρύσσονται ιατροί άλλων ειδικοτήτων ή διακεκριµένοι άλλοι επιστήµονες ηµεδαποί ή αλλοδαποί µε αποδεδειγµένη επιστηµονική δραστηριότητα στην ιατρική µικροβιολογία. Η εγγραφή των προσέδρων µελών γίνεται µε την ίδια διαδικασία για τα τακτικά µέλη. Τα πρόσεδρα µέλη έχουν τα ίδια δικαιώµατα και υποχρεώσεις µε τα τακτικά πλην αυτών της συµµετοχής στις Γενικές Συνελεύσεις, της ψήφου και της εκλογής στα καταστατικά όργανα της Εταιρείας. 4) Επίτιµα µέλη της Εταιρείας ανακηρύσσονται ηµεδαποί ή αλλοδαποί Ιατροί Βιοπαθολόγοι - Μικροβιολόγοι ή άλλοι επιστήµονες διεθνούς φήµης ή τακτικά ή πρόσεδρα µέλη της Εταιρείας, που έχουν παράσχει εξαιρετική υπηρεσία σε αυτήν. Η ανακήρυξη των επίτιµων µελών γίνεται από τη Γενική Συνέλευση, η οποία προσκαλείται προς τούτο µε πρόταση του ιοικητικού Συµβουλίου, και δια πλειοψηφίας των 3/4 των παρόντων. 5) Κάθε µέλος προκειµένου να αποχωρήσει από την Εταιρεία υποβάλει έγγραφη δήλωση παραίτησης, υποχρεούµενο να καταβάλλει τις οικονοµικές υποχρεώσεις του µέχρι τη λήξη του έτους αποχώρησης. Άρθρο 6: ωρητές της εταιρείας ανακηρύσσονται οι προσφέροντες στο ταµείο αυτής ποσό όχι λιγότερο από ,00 Ευρώ και ευεργέτες οι προσφέροντες τουλάχιστον ,00 Ευρώ ή κάθε είδους κινητή ή ακίνητη δωρεά ισότιµης αξίας. Η ανακήρυξη γίνεται σε έκτακτη συνεδρίαση του ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας, η οποία συγκαλείται προς τούτο, και η απόφαση δηµοσιεύεται στον τύπο. Άρθρο 7: Σε όλα τα µέλη µετά την εκλογή τους απονέµεται δίπλωµα υπογεγραµµένο από τον Πρόεδρο τον Αντιπρόεδρο και τον Γενικού Γραµµατέως και σφραγισµένο µε την σφραγίδα της Εταιρείας. Άρθρο 8: Κατά το πρώτο 15θήµερο εκάστου Ιανουαρίου το ιοικητικό Συµβούλιο καθορίζει το δικαίωµα εγγραφής καθώς και την ετήσια συνδροµή για το τρέχον έτος. Επίσης το ιοικητικό Συµβούλιο ανά πάσα στιγµή καθορίζει ποσό τυχόν έκτακτης εισφοράς. Προς τον σκοπό αυτόν δύναται να συγκληθούν και έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις. Το αποχωρούν µέλος εξακολουθεί να ευθύνεται έναντι της Εταιρείας για τις ανειληµµένες από αυτό υποχρεώσεις καθ όσον χρόνο ήταν µέλος αυτής. 3

4 Άρθρο 9: Τακτικό µέλος, που καθυστερεί την συνδροµή του τρέχοντος έτους, στερείται του δικαιώµατος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, ούτε δύναται να µετέχει στις Συνελεύσεις της Εταιρείας και ανακτά το δικαίωµα ευθύς µόλις εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του προς το Ταµείο. Εάν τακτικό ή πρόσεδρο µέλος καθυστερεί αδικαιολογήτως την συνδροµή του πέρα των δύο συνεχόµενων ετών, το ιοικητικό Συµβούλιο προτείνει τη διαγραφή του και η Εταιρεία αποφασίζει δια πλειοψηφίας. Μέλος διαγραφέν για τον λόγο αυτόν το οποίο τακτοποίησε τις προς το Ταµείο οφειλές του, επανεγγράφεται χωρίς άλλη διατύπωση. Άρθρο 10: Εκτός του ανωτέρω λόγου, κάθε µέλος διαγράφεται είτε παραιτούµενο εγγράφως είτε εάν η διαγωγή του ήθελε αποδειχθεί ασυµβίβαστη προς την αξιοπρέπεια της Εταιρείας, επιφυλασσοµένων των διατάξεων του άρθρου 14 του παρόντος. Στην τελευταία αυτή περίπτωση η διαγραφή γίνεται µε πρόταση του ιοικητικού Συµβουλίου ή το 1/10 των ταµειακώς τακτοποιηµένων µελών της Εταιρείας, µε απόφαση της Εταιρείας σε ειδική συνεδρίαση, η οποία συγκαλείται προς τούτο και µε πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων. Η ψηφοφορία είναι µυστική, γίνεται δε αφού πρώτα η Εταιρεία λάβει γνώση της απολογίας του ενδιαφεροµένου καταλλήλως προσκαλουµένου, για να υποβάλει αυτήν γραπτώς ή προφορικώς στο ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας. Άρθρο 11: 1. Τη ιοίκηση της Εταιρείας ασκεί επταµελές (7) ιοικητικό Συµβούλιο, το οποίο εκλέγεται για τρία (3) έτη από τη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας. Για να εκλεγεί κάποιος µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου πρέπει να έχει συµπληρώσει τουλάχιστον δύο (2) έτη ως τακτικό µέλος της Εταιρείας, να έχει εκπληρώσει τις ταµειακές υποχρεώσεις του και να έχει τα νόµιµα προσόντα. 2. Το ιοικητικό Συµβούλιο συγκαλείται σε πρώτη συνεδρίαση εγγράφως από τον σύµβουλο που πλειοψήφησε, µέσα σε µια εβδοµάδα από την ανακήρυξη των αποτελεσµάτων των αρχαιρεσιών. Αν ο πλειοψηφήσας σύµβουλος δεν συγκαλέσει εµπρόθεσµα το Συµβούλιο τότε αναλαµβάνει να το συγκαλέσει ο επιµελέστερος. 3. Στην πρώτη συνεδρίαση και µέχρι την εκλογή Προέδρου, προεδρεύει ο πλειοψηφήσας Σύµβουλος ή εν απουσία του ο αρχαιότερος ως προς την εγγραφή στην Εταιρεία σύµβουλος. Μετά την εκλογή του Προέδρου µε µυστική ψηφοφορία γίνεται υπό την προεδρία του και κατά σειρά αξιώµατος η εκλογή των υπολοίπων µελών του προεδρείου, µε µυστική ψηφοφορία. Οι ιδιότητες του Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γενικού Γραµµατέα, και Ταµία δεν επιτρέπεται να συµπέσουν στο ίδιο πρόσωπο ή σε συγγενείς πρώτου ή δευτέρου βαθµού. Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος και Γενικός Γραµµατέας του ιοικητικού Συµβουλίου δεν δύναται να διατελέσει το ίδιο πρόσωπο για περισσότερες από δύο (2) συνεχείς θητείες. 4

5 4. Το νέο ιοικητικό Συµβούλιο αναλαµβάνει τα καθήκοντα του αµέσως µετά την συγκρότηση του σε σώµα, οπότε και άρχεται η θητεία του. Το Προεδρείο του απερχοµένου ιοικητικού Συµβουλίου µέσα σε οκτώ (8) µέρες από την συγκρότηση του νέου σε σώµα είναι υποχρεωµένο µε πρόσκληση του νέου Προέδρου να παραδώσει µε πρωτόκολλο στο νέο Προεδρείο τη σφραγίδα, τα βιβλία, το αρχείο, το εκλογικό υλικό και κάθε περιουσιακό στοιχείο της Εταιρείας. Άρθρο 12: Το µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου, εάν απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις (3) διαδοχικές τακτικές συνεδριάσεις, εκπίπτει από την ιδιότητά του αυτή, ύστερα και από σχετική απόφαση του ιοικητικού συµβουλίου και αντικαθίσταται από τον πρώτο αναπληρωµατικό. Άρθρο 13: Το ιοικητικό Συµβούλιο διοικεί και διαχειρίζεται τις υποθέσεις της Εταιρείας και κατευθύνει τη δράση αυτής προς επιδίωξη και πραγµατοποίηση των καταστατικών σκοπών της Εταιρείας, µε γνώµονα το συµφέρον και την αξιοπρέπεια της Εταιρείας. Είναι δυνατή η παύση του ιοικητικού Συµβουλίου και νωρίτερα από την προκαθορισµένη θητεία του και διενεργούνται αρχαιρεσίες προς την εκλογή νέου εξ ολοκλήρου ιοικητικού Συµβουλίου, εάν: α) Καταψηφισθούν τα πεπραγµένα του σε τακτική Γενική Συνέλευση. β) Τεθεί και ψηφισθεί σχετικό θέµα σε τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. γ) Παραιτηθεί ολόκληρο το ιοικητικό Συµβούλιο. Άρθρο Ι4: Σχετικά µε την πειθαρχική εξουσία τού ιοικητικού Συµβουλίου. Το ιοικητικό Συµβούλιο, ασκεί την πειθαρχική εξουσία κατά των µελών τού Σωµατείου, επιβάλλει δε πειθαρχικές ποινές επιπλήξεως, βαρείας επιπλήξεως, ή διαγραφής από τα µέλη του Σωµατείου, για παράβαση τού παρόντος Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως ή της εν γένει περί Σωµατείων ισχυούσης Νοµοθεσίας σε συνδυασµό προς το άρθρο 10ον τού παρόντος. Πειθαρχική εξουσία κατά των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου και αυτού τούτου εν συνόλω, ασκεί η Γενική Συνέλευση του Σωµατείου, που µπορεί να επιβάλλει πειθαρχικές ποινές επιπλήξεως, βαρείας επιπλήξεως ή εκπτώσεως από το αξίωµα του µέλους του ιοικητικού Συµβουλίου αλλά και του (απλού) µέλους τού Σωµατείου. Μέλος του Σωµατείου που τιµωρήθηκε µε βάση τα παραπάνω από το ιοικητικό Συµβούλιο δύναται να προσφύγει κατά της αποφάσεως αυτής του ιοικητικού Συµβουλίου στην Γενική Συνέλευση, η οποία µπορεί τελεσιδίκως να επικυρώσει την απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου, να την µεταβάλει ή και να την εξαφάνιση. Άρθρο 15: Το ιοικητικό Συµβούλιο συνέρχεται σε τακτικές συνεδριάσεις µια φορά τον µήνα και εκτάκτως όποτε κριθεί αναγκαίο από τον Πρόεδρο ή µετά από 5

6 υποβληθείσα έγγραφη αίτηση τριών (3) τουλάχιστον µελών του ιοικητικού Συµβουλίου. Το ιοικητικό Συµβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία αν παρίστανται 4 τουλάχιστον µέλη του, µεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος ή Αντιπρόεδρος. Οι αποφάσεις του ιοικητικού Συµβουλίου καταχωρούνται στο βιβλίο Πρακτικών, υπογράφονται από τα παρόντα κατά την συνεδρίαση µέλη του Σ, λαµβάνονται δε µε σχετική πλειοψηφία των παρόντων συµβούλων. Σε περίπτωση ισοψηφίας νικά η ψήφος τού Προέδρου. Το ιοικητικό Συµβούλιο δύναται να εκδίδει τους, απαραίτητους εσωτερικούς κανονισµούς αν αυτό κριθεί αναγκαίο, και τους καταθέτει νοµίµως όπως ορίζει η περί Σωµατείων Νοµοθεσία. Άρθρο 16: Ο Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου προεδρεύει, διευθύνει και συγκαλεί αυτό σε συνεδρίαση, υπογράφοντας µαζί µε το Γενικό Γραµµατέα την ηµερήσια διάταξη. Εισηγείται, σε συνεργασία µε το Γενικό Γραµµατέα, τα προς συζήτηση θέµατα και γενικά προΐσταται της Εταιρείας. Εκτελεί, σε συνεργασία µε το Γενικό Γραµµατέα, τις αποφάσεις του ιοικητικού Συµβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης. Εκπροσωπεί την Εταιρεία απέναντι σε κάθε αρχή, κρατική, δηµοτική, κοινοτική, τις Τράπεζες και κάθε φύσης Οργανισµούς και νοµικά πρόσωπα δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ή φυσικά πρόσωπα, στις µεταξύ της Εταιρείας και αυτών πάσης φύσεως σχέσεις. Υπογράφει µετά του Γενικού Γραµµατέα συµβάσεις και συµφωνίες, στο όνοµα της Εταιρείας, σε εκτέλεση αποφάσεων του ιοικητικού Συµβουλίου, το οποίο και εκπροσωπεί. Ασκεί αγωγές και ένδικα µέσα κάθε είδους ή παραιτείται από τέτοια, ύστερα από απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου, για κάθε υπόθεση ή δίκη που γίνεται στο όνοµα της Εταιρείας, την οποία και εκπροσωπεί προσωπικώς και διορίζει πληρεξούσιους ικηγόρους. Υπογράφει, µαζί µε το Γενικό Γραµµατέα, όλα τα εξερχόµενα έγγραφα της Εταιρείας. Επιβλέπει την πιστή τήρηση του καταστατικού, την οργάνωση και καλή λειτουργία της Εταιρείας και ασκεί έλεγχο σε όλα τα όργανα της Εταιρείας. Σε περίπτωση κωλύµατος ή απουσίας του, ο Πρόεδρος αναπληρώνεται, σε όλα τα καθήκοντά του από τον Αντιπρόεδρο. Άρθρο 17: Ο Γενικός Γραµµατέας παρακολουθεί και ελέγχει την καλή λειτουργία των γραφείων και υπηρεσιών της Εταιρείας, την κανονική και απρόσκοπτη διεξαγωγή της αλληλογραφίας, την τήρηση των πρακτικών των συλλογικών οργάνων της Εταιρείας και γενικά προΐσταται του γραµµατειακού µηχανισµού της Εταιρείας. Προσυπογράφει µαζί µε τον Πρόεδρο, τις προσκλήσεις για τις συνεδριάσεις των καταστατικών οργάνων, είναι υπεύθυνος για την παραλαβή των εισερχοµένων εγγράφων και τον έλεγχο των εξερχοµένων, και συνεργάζεται µαζί του, στη µελέτη, τη διαχείριση και την αντιµετώπιση των υποθέσεων της Εταιρείας και στη σύνταξη της έκθεσης για τη δράση της ιοίκησης, την οποία εισάγει στο ιοικητικό 6

7 Συµβούλιο, για έγκριση και στη συνέχεια την εισηγείται στη Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση κωλύµατος ή απουσίας του ο Γενικός Γραµµατέας αναπληρώνεται προσωρινά στα καθήκοντά του από τον Ειδικό Γραµµατέα και σε περίπτωση που και αυτός κωλύεται από σύµβουλο, που ορίζει το ιοικητικό Συµβούλιο. Άρθρο 18: Ο Ειδικός Γραµµατεύς συντάσσει, διαβάζει και υπογράφει τα πρακτικά των συνεδριάσεων ακολουθώντας τις οδηγίες του Γενικού Γραµµατέως, τηρεί το Αρχείο και το Επιστηµονικό υλικό της Εταιρείας, το οποίο φροντίζει να διατηρεί σε καλή κατάσταση, µέριµνα για την σύνταξη και εκτύπωση των διαφόρων δηµοσιευµάτων. Σε περίπτωση κωλύµατος ή απουσίας του ο Ειδικός Γραµµατέας αναπληρώνεται από κάποιο από τους Συµβούλους, που ορίζει το ιοικητικό Συµβούλιο. Άρθρο 19: Ο Ταµίας είναι υπεύθυνος της διαχείρισης των οικονοµικών της Εταιρείας. Τηρεί το βιβλίο εισπράξεων και πληρωµών. Μεριµνά για την έγκαιρη είσπραξη των πόρων της Εταιρείας. Ενεργεί όλες τις καταθέσεις, αναλήψεις και πληρωµές της Εταιρείας υπογράφοντας τα σχετικά έγγραφα, εντάλµατα πληρωµής και επιταγές. Τηρεί τα µετρητά του Ταµείου, τα χρεόγραφα και τα αποδεικτικά εισπράξεων και πληρωµών. Ενηµερώνει σε µηνιαία βάση το Σ για την κίνηση του ταµείου. Καταθέτει σε καθορισµένη από το ιοικητικό Συµβούλιο Τράπεζα, στο όνοµα της Εταιρείας κάθε χρηµατικό ποσό, που βρίσκεται στα χέρια του, και ξεπερνά τα χίλια πεντακόσια ευρώ (1.500 ). Το ποσό αυτό µπορεί να µεταβάλλεται µε απόφαση του το ιοικητικό Συµβούλιο. Καταρτίζει µε τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραµµατέα τον προϋπολογισµό και απολογισµό και εισηγείται στο ιοικητικό Συµβούλιο και στη Γενική Συνέλευση για έγκρισή τους. Φροντίζει και επιµελείται για την ασφαλή διατήρηση και φύλαξη των λογιστικών βιβλίων και όλων των παραστατικών εγγράφων, αξιών, χρηµατογράφων κλπ. καθώς και του διαθεσίµου χρηµατικού υπολοίπου. Με απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου µπορεί να ορίζεται χρηµατικό ποσό στα χέρια του Ταµία, για την αντιµετώπιση επειγόντων και απροβλέπτων δαπανών. Όταν κωλύεται ο Ταµίας αναπληρώνεται από άλλο µέλος του Σ, που ορίζεται µε απόφασή του ιοικητικού Συµβουλίου. Άρθρο 20: Η Εξελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) µέλη που εκλέγονται για µία 3ετία µε διαδικασία ιδία µε την του Σ που περιγράφεται στο άρθρο 28 ελέγχει κάθε έτος τα βιβλία και γενικά την διαχείριση του ταµείου και υποβάλλει λεπτοµερές πόρισµα αυτού του ελέγχου, στο ιοικητικό Συµβούλιο και µέσω αυτού στην Γενική Συνέλευση. Ο έλεγχος της οικονοµικής διαχείρισης του Σωµατείου, αναφέρεται σε όλα τα πραγµατοποιηθέντα έσοδα και τις πηγές αυτών, καθώς και στις δαπάνες που πραγµατοποιήθηκαν πραγµατοποιείται από την εξελεγκτική επιτροπή 7

8 κάθε χρόνο, σύµφωνα µε τους όρους του παρόντος. Ο Ισολογισµός και Απολογισµός κάθε έτους καθώς και η έκθεση της εξελεγκτικής επιτροπής υποβάλλονται υποχρεωτικώς για έγκριση στην Γενική Συνέλευση εντός τριµήνου από της λήξεως τού οικονοµικού έτους. Το ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να αναθέσει στην Εξελεγκτική Επιτροπή να προβεί και σε έκτακτο ελέγχον του Ταµείου. Στην Εξελεγκτική Επιτροπή προΐσταται το πλειοψηφούν µέλος, το οποίο και επιµελείται για την τήρηση των πρακτικών της. Τα µέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής δεν δύνανται να είναι και µέλη τού ιοικητικού Συµβουλίου. Άρθρο 21: Οι επίτιµοι Πρόεδροι, εκλέγονται µεταξύ των διατελεσάντων ως Προέδρων ή επίτιµων µελών, µετά από πρόταση τού ιοικητικού Συµβουλίου ή δέκα τουλάχιστον τακτικών µελών στη Γενική Συνέλευση που αποφασίζει µε µυστική ψηφοφορία και κατ' απόλυτη πλειοψηφία. Όσοι εκλεγούν φέρουν τον τίτλο τού επιτίµου Προέδρου ισοβίως, και δεν υποχρεούνται σε οιαδήποτε πληρωµή προς την Εταιρεία. Άρθρο 22: Η εταιρεία συνέρχεται σε τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο Ι του άρθρου 4 του παρόντος κατόπιν σχετικής πρόσκλησης του ιοικητικού Συµβουλίου, η οποία ορίζει και τον τόπο και το θέµα, κατά τις οποίες γίνονται ανακοινώσεις και επιστηµονικές συζητήσεις, όπως διαλέξεις επί παντός θέµατος, που ενδιαφέρει τον κλάδο. Άρθρο 23: Για τις παραπάνω τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις η Εταιρεία βρίσκεται σε απαρτία οσαδήποτε µέλη αυτής και αν είναι παρόντα. Άρθρο 24: Ο τρόπος διεξαγωγής των παραπάνω τακτικών και έκτακτων συνεδριάσεων ρυθµίζεται µε σχετική απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας. Επίσης το Σ µπορεί να ορίσει επιτροπές ή οµάδες εργασίας για την µελέτη και επεξεργασία επιστηµονικών ή άλλων θεµάτων που άπτονται του σκοπού αυτής. Άρθρο 25: 1. Η Γενική Συνέλευση αποτελεί το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και αποφασίζει για κάθε θέµα της Εταιρείας, που δεν υπάγεται σύµφωνα µε το νόµο ή το καταστατικό στην αρµοδιότητα άλλου καταστατικού οργάνου, ειδικότερα, αλλά όχι περιοριστικά, είναι αρµόδια: α) Να εκλέγει και να ανακαλεί το ιοικητικό Συµβούλιο και την Ελεγκτική Επιτροπή και τους Αντιπροσώπους της Εταιρείες για τις ανώτερου βαθµού ενώσεις, στις οποίες συµµετέχει η Εταιρεία. β) Να εγκρίνει τον διοικητικό και οικονοµικό απολογισµό της προηγούµενης περιόδου. γ) Να εγκρίνει τον 8

9 προϋπολογισµό. δ) Να διαµορφώνει το πρόγραµµα δράσης. ε) Να αποφασίζει για την αγορά ή εκποίηση ακινήτων της Εταιρείας, προς στέγαση των γραφείων και εγκαταστάσεων αυτής, και περί όλων των συναφών εµπραγµάτων δικαιωµάτων ακινήτων της Εταιρείας. Οι Γενικές Συνελεύσεις διακρίνονται σε τακτικές και έκτακτες. 2. Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις πραγµατοποιούνται µια φορά το χρόνο και δέον εντός τριµήνου από την λήξη του οικονοµικού έτους κατά την οποία τίθεται υπό έγκριση και έλεγχο των µελών: α) Ο διοικητικός απολογισµός του ιοικητικού Συµβουλίου β) Ο οικονοµικός απολογισµός του λήξαντος έτους και ο προϋπολογισµός του εποµένου. γ) Η έκθεση της ελεγκτικής επιτροπής για την οικονοµική διαχείριση και δ) Κάθε άλλο θέµα, που εισάγεται από το ιοικητικό Συµβούλιο 3. Έκτακτες Συνελεύσεις πραγµατοποιούνται κάθε φορά που το ιοικητικό Συµβούλιο ήθελε κρίνει αναγκαίο µε απόφασή του ή ήθελε ζητήσει αυτό το ένα πέµπτο (1/5) των ταµειακώς εντάξει µελών, µε γραπτή αίτηση προς το ιοικητικό Συµβούλιο στην οποία αναγράφονται λεπτοµερώς τα προς συζήτηση θέµατα. Το ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται στην περίπτωση αυτή να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση εντός τριάντα (30) ηµερών από την υποβολή της αίτησης και µε ηµερήσια διάταξη περιλαµβάνουσα, αποκλειστικά θέµατα που περιέχει η αίτηση των µελών. Εάν το ιοικητικό Συµβούλιο αρνηθεί να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση αυτή πλέον συγκαλείται όπως ο νόµος ορίζει. Άρθρο 26: 1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας και συγκροτείται από τα οικονοµικά τακτοποιηµένα τακτικά µέλη. Η πρόσκληση για Γενική Συνέλευση γίνεται µε πρόσκληση, που υπογράφουν ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραµµατέας ή οι νόµιµοι αναπληρωτές τους, και η οποία αποστέλλεται στα µέλη οκτώ (8) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την πρώτη ορισθείσα για τη Γενική Συνέλευση ηµεροµηνία. Η πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να περιλαµβάνει: α) τον τόπο, τη µέρα και την ώρα έναρξης της Γενικής Συνέλευσης. β) τα προς συζήτηση θέµατα. γ) αν η Γενική Συνέλευση είναι πρώτη ή δεύτερη ή τρίτη δ) αν η καλούµενη Γενική Συνέλευση είναι τακτική ή έκτακτη. 2. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ή σε περίπτωση κωλύµατος ο νόµιµος αναπληρωτής του. Πρώτο µέληµα της Γενικής Συνέλευσης είναι η εκλογή Προέδρου, Γραµµατέα και ψηφολέκτη, που γίνεται µε απόλυτη φανερή πλειοψηφία των παρόντων. Εάν σε περίπτωση δύο επαναληπτικών ψηφοφοριών, δεν πραγµατοποιηθεί απόλυτη πλειοψηφία εκλέγεται ο σχετικά πλειοψηφίσας. 9

10 3. Για να ληφθεί απόφαση στη πρώτη ορισθείσα Γενική Συνέλευση, απαιτείται η παρουσία του ενός δευτέρου (1/2) τουλάχιστον, των οικονοµικά τακτοποιηµένων µελών. Αν δεν υπάρχει απαρτία κατά την πρώτη σύγκληση συνέρχεται επαναληπτική Γενική Συνέλευση, όπως ορίζει η πρόσκληση, κατά την οποία απαιτείται η παρουσία του ενός τετάρτου (1/4), τουλάχιστον, των οικονοµικά τακτοποιηµένων µελών. Αν δεν υπάρξει απαρτία κατά τη δεύτερη σύγκληση, συνέρχεται, όπως ορίζει η πρόσκληση, η Γενική Συνέλευση και µε τα αυτά πάντοτε θέµατα, κατά την οποία είναι αρκετός οποιοσδήποτε αριθµός οικονοµικά τακτοποιηµένων µελών. Άρθρο 27: 1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαµβάνονται µε απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Οι ψηφοφορίες στις Γενικές Συνελεύσεις διακρίνονται σε φανερές ή µυστικές. Οι φανερές µπορούν να γίνουν µε ανόρθωση των µελών, ή ανύψωση του χεριού ή ονοµαστική κλήση, ποτέ όµως δια βοής. 2. Η ψηφοφορία είναι µυστική όταν αναφέρεται: α) σε εκλογές ιοικητικού Συµβουλίου, Ελεγκτικής Επιτροπής, και αντιπροσώπων σε υπερκείµενες οργανώσεις, β) σε συµµετοχή σε υπερκείµενες οργανώσεις, γ) σε θέµατα εµπιστοσύνης προς τη διοίκηση, δ) σε προσωπικά ζητήµατα 3. εν επιτρέπεται η υπό µέλους εξουσιοδότηση τρίτου για τη συµµετοχή του στα όργανα διοίκησης, στη Γενική Συνέλευση και στις ψηφοφορίες. Κατά τις ψηφοφορίες, εκτός των νοµιµοποιηµένων µελών απαγορεύεται να παρευρίσκονται στη Γενική Συνέλευση τρίτα πρόσωπα πλην του νοµικού συµβούλου. εν λαµβάνεται καµία απόφαση επί θέµατος, που δεν αναγράφεται στη πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης. 4. Για τις συζητήσεις στη Γενική Συνέλευση, τις ψηφοφορίες και γενικά τις λαµβανόµενες αποφάσεις, τηρούνται, µε φροντίδα του Γραµµατέα, πρακτικά που καταχωρούνται στο ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από το προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης. Τα πρακτικά αποτελούν απόδειξη των διαλαµβανοµένων και φυλάσσονται στο αρχείο της Εταιρείας. Άρθρο 28: 1. Το ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει εγκαίρως προ της λήξης της θητείας του την τακτική Γενική Συνέλευση, κατά την οποία διεξάγονται οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των οργάνων διοίκησης της Εταιρείας. Η εκλογική Γενική Συνέλευση δέον να συγκαλείται ταυτόχρονα µε την τρίτη ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση. 2. Το ιοικητικό Συµβούλιο αποστέλλει έγγραφη ενηµέρωση σε όλα τα τακτικά µέλη για κατάθεση υποψηφιοτήτων, τριάντα (30) ηµέρες πριν την σύγκληση της πρώτης κατά σειρά εκλογικής Γενικής Συνέλευσης. Εκλόγιµα είναι όλα τα ταµειακώς τακτοποιηµένα τακτικά µέλη της Εταιρείας, τα οποία υποβάλλουν έγγραφη αίτηση 10

11 υποψηφιότητας είκοσι (20) τουλάχιστον ηµέρες πριν την σύγκληση της πρώτης κατά σειρά εκλογικής Γενικής Συνέλευσης. Το ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται εντός πέντε (5) ηµερών από τη λήξη της υποβολής υποψηφιοτήτων να ανακηρύξει τους υποψηφίους, κατ' απόλυτη αλφαβητική σειρά για κάθε όργανο, και να τους γνωστοποιήσει στα µέλη µε έγγραφη ανακοίνωση του ή / και στο διαδίκτυο. 3. Το ιοικητικό Συµβούλιο οκτώ (8) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την πρώτη ορισθείσα ηµεροµηνία Γενικής Συνέλευσης αποστέλλει σε όλα τα οικονοµικά τακτοποιηµένα µέλη το εκλογικό υλικό (ψηφοδέλτια και σφραγισµένο φάκελο ψηφοφορίας). Τα µέλη αυτά δικαιούνται να αποστείλουν το φάκελο ψηφοφορίας συστηµένο στην Αθήνα, στο όνοµα και την έδρα της Εταιρείας έως και την ηµέρα σύγκλησης της πρώτης κατά σειρά ορισθείσας εκλογικής Γενικής Συνέλευσης. Το ιοικητικό Συµβούλιο καταρτίζει κατάσταση ψηφισάντων δια αλληλογραφίας και οι φάκελοι ψηφοφορίας φυλάσσονται στα γραφεία της Εταιρείας. Φάκελοι ψηφοφορίας, που θα παραληφθούν µετά την παραπάνω ηµέρα, θα λαµβάνονται υπόψη µόνον εάν δεν πραγµατοποιηθεί απαρτία κατά την πρώτη κατά σειρά ορισθείσα εκλογική Γενική Συνέλευση. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση της δεύτερης κατά σειρά ορισθείσας Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση απαρτίας τελικώς στην τρίτη κατά σειρά ορισθείσα Γενική Συνέλευση λαµβάνονται υπόψη όλοι οι φάκελοι, που θα έχουν παραληφθεί έως και την ηµέρα διεξαγωγής της. 4. Για τη διεξαγωγή εκλογικής Γενικής Συνέλευσης απαιτείται η παρουσία του ενός δευτέρου (1/2) τουλάχιστον των οικονοµικά τακτοποιηµένων µελών. Αν δεν υπάρχει απαρτία κατά την πρώτη σύγκληση συνέρχεται επαναληπτική Γενική Συνέλευση, όπως ορίζει η πρόσκληση, κατά την οποία απαιτείται η παρουσία του ενός τετάρτου (1/4) τουλάχιστον των οικονοµικά τακτοποιηµένων µελών. Αν δεν υπάρξει απαρτία κατά τη δεύτερη σύγκληση, συνέρχεται, όπως ορίζει η πρόσκληση, η Γενική Συνέλευση και µε τα αυτά πάντοτε θέµατα, κατά την οποία είναι αρκετός οποιοσδήποτε αριθµός οικονοµικά τακτοποιηµένων µελών. 5. Κατά την εκλογική Γενική Συνέλευση εκλέγεται η τριµελής Εφορευτική Επιτροπή και διεξάγονται οι εκλογές από τα παρόντα οικονοµικά τακτοποιηµένα µέλη, τα οποία δεν έχουν ψηφίσει δια αλληλογραφίας και καταχωρούνται σε ξεχωριστή κατάσταση ψηφισάντων. Όταν ολοκληρωθεί η παραπάνω ψηφοφορία, ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής σφραγίζει την κάλπη και φροντίζει µαζί µε τα υπόλοιπα µέλη της Εφορευτικής Επιτροπής για την ασφαλή φύλαξή της ώσπου να συγκεντρωθούν και τα ψηφοδέλτια δια αλληλογραφίας. Η Εφορευτική Επιτροπή αµελλητί σε συνεδρίαση της ανοίγει την κάλπη και ρίχνονται µέσα οι παραπάνω φάκελοι δια αλληλογραφίας προς διασφάλιση του απορρήτου. 6. Η διαλογή των ψηφοδελτίων γίνεται από την Εφορευτική Επιτροπή παρουσία και επιθυµούντων υποψηφίων. Συντάσσονται πρακτικά διαλογής και ανάδειξης 11

12 επιτυχόντων και αναπληρωµατικών καθώς και πρωτόκολλο ψηφοφορίας, τα οποία µε το τέλος της διαδικασίας και των εργασιών της Εφορευτικής Επιτροπής παραδίδονται από τον Πρόεδρο της στο οικείο Πρωτοδικείο, αντίγραφα δε αυτών παραδίδονται στο νέο ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας. Στη συνέχεια εκδίδεται από την Εφορευτική Επιτροπή ανακοίνωση προς τα µέλη της Εταιρείας µε την οποία γνωστοποιείται το αποτέλεσµα της ψηφοφορίας και από την ηµεροµηνία της ανακοίνωσης αρχίζει η προθεσµία για την άσκηση του δικαιώµατος υποβολής ενστάσεων από τους τυχόν ενδιαφεροµένους εναντίον του κύρους των αρχαιρεσιών. Το νέο ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να φυλάξει µαζί µε το πρωτόκολλο ψηφισάντων και το µητρώο και τα ψηφοδέλτια καθώς και τους ταχυδροµικούς φακέλους των ψηφοδελτίων για όσο διάστηµα υπάρχει εκ του νόµου προθεσµία προσβολής των αρχαιρεσιών και σε περίπτωση προσβολής των µέχρι τελεσίδικης αποφάσεως. 7. Η γενική συνέλευση της εταιρείας µετά από εισήγηση του Σ µπορεί να αποφασίσει την διεξαγωγή των εκλογών διαδικτυακά, αναπροσαρµόζοντας αντιστοίχως τις παραπάνω διαδικασίες. Άρθρο 29: Η εκλογική διαδικασία γίνεται µε ενιαίο ψηφοδέλτιο. Η Εφορευτική Επιτροπή ανακηρύσσει κατά σειρά επιτυχίας, τους επιτυχόντες τακτικούς και αναπληρωµατικούς βάσει των σταυρών προτιµήσεως. Επί ισοψηφίας δύο ή περισσοτέρων υποψηφίων διενεργείται από την Εφορευτική Επιτροπή κλήρωση µεταξύ των, στην οποία κλήρωση καλούνται και οι ενδιαφερόµενοι. Άρθρο 30: Τα ετήσια έσοδα της Εταιρείας αποτελούνται: 1) Από τα δικαιώµατα της εγγραφής και της ετήσιας συνδροµής των µελών. 2) Από της εκούσιες εισφορές των µελών, από δωρεές ή επιχορηγήσεις. 3) Από το προϊόν εκτάκτων εσόδων, τα οποία η εταιρεία θα µπορεί να πραγµατοποιήσει µε βάση τους ισχύοντες Νόµους. Άρθρο 31: Το αποθεµατικό Κεφάλαιο της Εταιρίας αποτελείται: α) από τις εκούσιες εισφορές, δωρεές και επιχορηγήσεις. β) Από το πλεόνασµα των ετησίων εσόδων αυτή γ) Από έκτακτους πόρους. Το αποθεµατικό κεφάλαιο κατατίθεται σε νοµίµως λειτουργούσα στην Ελλάδα τράπεζα. 12

13 Άρθρο 32: Η εταιρεία εκδίδει δικό της περιοδικό και διατηρεί ιστότοπο, όσο οι πόροι της το επιτρέπουν, και ορίζει µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου τις Επιτροπές Σύνταξης. Άρθρο 33: Το ιοικητικό Συµβούλιο συντάσσει τον κανονισµό, που διέπει την λειτουργία του περιοδικού και ιστοτόπου. Άρθρο 34: Τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού µπορεί να γίνει µε ειδική Γενική Συνέλευση, που θα συγκληθεί για τον σκοπό αυτό µε απόφαση τού ιοικητικού Συµβουλίου ή µε αίτηση δέκα (10) τουλάχιστον µελών και µε πλειοψηφία των 3/4 τουλάχιστον των µελών που έχουν δικαίωµα ψήφου. Η Συνέλευση θεωρείται σε απαρτία αν παρίστανται το 1/2 πλέον ενός των τακτικών µελών. Άρθρο 35: Με την ίδια Συνέλευση και µε την ίδια πλειοψηφία δύναται να αποφασισθεί η διάλυση της Εταιρείας ή η συγχώνευση αυτής µε άλλο ανάλογο Σωµατείο. Σε αυτήν την περίπτωση και µε την αυτή πλειοψηφία αποφασίζεται και σε ποιο ιατρικό µη κερδοσκοπικό φορέα θέλει να περιέλθει η περιουσία της εταιρείας. Άρθρο 36: Η τήρηση του παρόντος καταστατικού ανατίθεται στο ζήλο και στην επιστηµονική συνείδηση των µελών. Οτιδήποτε δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό ρυθµίζεται από τον Αστικό Κώδικα και την ειδική περί Σωµατείων Νοµοθεσία, όπως εκάστοτε ισχύει. Άρθρο 37: Το παρόν καταστατικό, που αποτελείται από τριάντα επτά (37) άρθρα, εγκρίθηκε, όπως ανωτέρω κωδικοποιήθηκε, σήµερα 16/01/2013 από την έκτακτη Γενική Συνέλευση του σωµατείου, που συνήλθε για τον σκοπό αυτόν στην αίθουσα της Εθνικής Σχολής ηµόσιας Υγείας, Λ. Αλεξάνδρας 196, Αµπελόκηποι, Αθήνα. Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2013 Ο Πρόεδρος Η Γεν. Γραµµατέας Αλκιβιάδης Βατόπουλος Ε. Τρίκκα-Γραφάκου 13

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας του προσωπικού κουζίνας όπου υπηρετεί µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ικαίου στις Σχολές Τουριστικών Επαγγελµάτων όλης της χώρας.» (Πράξη Κατάθεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΚΑΙ

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗ ΕΜΟΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4 ου ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΕΡΑΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΕΠΩΝΥΜΙΑ -Ε ΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ -ΜΕΣΑ-ΠΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1

ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗ ΕΜΟΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4 ου ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΕΡΑΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΕΠΩΝΥΜΙΑ -Ε ΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ -ΜΕΣΑ-ΠΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1 ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗ ΕΜΟΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4 ου ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΕΡΑΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΕΠΩΝΥΜΙΑ -Ε ΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ -ΜΕΣΑ-ΠΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1 Ιδρύεται σωµατείο σύµφωνα µε τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ Αθήνα 8 Φεβρουαρίου 2011 Αριθµ. Πρωτ.: 3319 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/ 2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ, ΠΑΡΑΤΗΜΑ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ, ΠΑΡΑΤΗΜΑ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ, ΠΑΡΑΤΗΜΑ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ. ΑΡΘΡΟ 1 ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-Ε ΡΑ Ιδρύεται σωµατείο µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

Της από 27/2/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 6/27-2-2015 Αριθ.

Της από 27/2/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 6/27-2-2015 Αριθ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 27/2/ 215 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 6/27-2-215 Αριθ. Απόφασης: 82/215 Στη Ρόδο σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ, ΑΛΕΞΗ ΤΣΙΠΡΑ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΕΒ

ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ, ΑΛΕΞΗ ΤΣΙΠΡΑ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΕΒ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ, ΑΛΕΞΗ ΤΣΙΠΡΑ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΕΒ Κύριε Πρόεδρε, Κυρίες και Κύριοι, Σας ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας να

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΣΥΣΤΑΣΗ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΣΥΣΤΑΣΗ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΣΥΣΤΑΣΗ - ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

Η ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ Επανοµή, 9-12-2011 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 210 /νση :Πλατεία Ι.Μεταξά- Επανοµή Τ.Κ. 57500,Επανοµή Θεσ/νίκης Τηλ.:2392045371 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2/2011 για τη σύναψη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 113. Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 113. Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 113. Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΑTΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερµηνεία. Πρώτο Παράρτηµα ΜΕΡΟΣ I ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Ιδρυτικό Έγγραφο 3. Τρόπος σύστασης εταιρείας ως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2013

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2013 Συντονιστικής Επιτροπής ( Σ) ΕΝΩΣΗΣ ΛΕΑ ΕΛΛΑ ΟΣ --- Αγαπητοί Πρόεδροι των ΛΕΑ ΕΛΛΑ ΟΣ, Αγαπητοί συνάδελφοι µέλη των ΛΕΑ που συµµετέχετε στην 14 η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ της Νάξου και τυπικά στην

Διαβάστε περισσότερα

Πάτρα, 12 /10/2009 Αριθ. Πρωτ.: 18384 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πάτρα, 12 /10/2009 Αριθ. Πρωτ.: 18384 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα, 12 /10/2009 Αριθ. Πρωτ.: 18384 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τµήµα ιοικητικού Προσωπικού Αρµόδιος Υπάλληλος κα Kωνσταντίνα

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ. : 253430122, 6974726352. e-mail: dikedi@iasmos.gr, xbouka@gmail.com

Τηλ. : 253430122, 6974726352. e-mail: dikedi@iasmos.gr, xbouka@gmail.com ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΙΑΣΜΟΥ Ίασµος 13.03.2014 Αρ. Πρωτ. 23 Πληρ.: Μπούκα Χριστίνα Τηλ. : 253430122, 6974726352 Φαξ : 2534350119 /νση: Εθν.Άµυνας 4 Τ.Κ. : 69200 ΙΑΣΜΟΣ e-mail: dikedi@iasmos.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΙ6ΩΞΜ-3Ο5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ήµου Πολυγύρου. Κατάστηµα του ήµου Πολυγύρου, συvήλθε σε τακτική συvεδρίαση η Οικονοµική Επιτρoπή

ΑΔΑ: ΒΕΙ6ΩΞΜ-3Ο5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ήµου Πολυγύρου. Κατάστηµα του ήµου Πολυγύρου, συvήλθε σε τακτική συvεδρίαση η Οικονοµική Επιτρoπή 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Ταχ. Δ/νση : Πολυτεχνείου 50 63100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ Πληροφορίες : Ψαθά Κωνσταντία Τηλέφωνο : 23713-50738

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑ ΙΚΗ Σ.Σ.Ε. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Εργαζοµένων στα Καταστήµατα Πώλησης Προϊόντων Κρέατος κάθε είδους όλης της χώρας

ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑ ΙΚΗ Σ.Σ.Ε. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Εργαζοµένων στα Καταστήµατα Πώλησης Προϊόντων Κρέατος κάθε είδους όλης της χώρας ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑ ΙΚΗ Σ.Σ.Ε Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Εργαζοµένων στα Καταστήµατα Πώλησης Προϊόντων Κρέατος κάθε είδους όλης της χώρας (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας:

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξάνδρειο Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Θεσσαλονίκης

Αλεξάνδρειο Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Θεσσαλονίκης Αλεξάνδρειο Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Θεσσαλονίκης ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΉΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Τύπος και Εθνικό Σύστηµα Υγείας» Για το Α Εξάµηνο του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΙΣΧΥΟΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΥΛΩΝΙΤΩΝ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ Αριθµός Απόφασης Πρωτ. Αθηνών 5251/3-10-2004

ΤΟ ΙΣΧΥΟΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΥΛΩΝΙΤΩΝ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ Αριθµός Απόφασης Πρωτ. Αθηνών 5251/3-10-2004 ΤΟ ΙΣΧΥΟΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΥΛΩΝΙΤΩΝ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ Αριθµός Απόφασης Πρωτ. Αθηνών 5251/3-10-2004 Άρθρο 1 Ο Σύλλογος µε την επωνυµία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΥΛΩΝΙΤΩΝ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ» και µε έδρα την Αθήνα λειτουργεί µε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ- ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Υπεύθυνος Μαθήµατος

Διαβάστε περισσότερα

η Πανελλήνια Οµοσπονδία Καταστηµαταρχών Κρεοπωλών νόµιµα εκπροσωπούµενη από τον ΗΜΗΤΡΙΟ ΓΑΛΑΝΑΚΗ

η Πανελλήνια Οµοσπονδία Καταστηµαταρχών Κρεοπωλών νόµιµα εκπροσωπούµενη από τον ΗΜΗΤΡΙΟ ΓΑΛΑΝΑΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑ ΙΚΗ Σ.Σ.Ε ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΑΘΕ ΕΙ ΟΥΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας:ΠΚ 125/29-9-08) Σήµερα, την 1.9.2008

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΥΠΟ ΟΧΗΣ ΚΑΙ. Προϋπολογισµού: 64.288,09 σε ΕΥΡΩ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΥΠΟ ΟΧΗΣ ΚΑΙ. Προϋπολογισµού: 64.288,09 σε ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ -- ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΥΠΟ ΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ. Ανακοινώνει

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ. Ανακοινώνει Α Α: ΒΕ ΧΩ1 -ΕΜΓ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σκόπελος 19/03/2013 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ. 2185 ΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΑ Α.Ε.

ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΑ Α. Ε. Περ/κή /νση υτικής Ελλάδας Τ.Κ. 26 0 - ΠΑΤΡΑ Α.Π. ΡΟ32/ 4630 / 3.3 ΠΑΤΡΑ : 27-08- 202 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθµ. ΣΟΧ 56/202 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση και ανάπτυξη των αντιληπτικών ικανοτήτων, των βασικών κινητικών και σωµατικών. σχηµάτων.

Άσκηση και ανάπτυξη των αντιληπτικών ικανοτήτων, των βασικών κινητικών και σωµατικών. σχηµάτων. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΗΛΙΚΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΗΛΙΚΙΑ 6-8 ΕΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Λέφας Ανδρέας, εκπαιδευτικός Φυσ. Αγωγής 1. Παιχνίδια µε την µπάλα που βελτιώνουν τη γνώση γύρω από το άθληµα,

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό του επιστημονικού σωματείου με την επωνυμία ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ. Άρθρο 1 ο Ίδρυση Επωνυμία Έδρα

Καταστατικό του επιστημονικού σωματείου με την επωνυμία ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ. Άρθρο 1 ο Ίδρυση Επωνυμία Έδρα Καταστατικό του επιστημονικού σωματείου με την επωνυμία ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Άρθρο 1 ο Ίδρυση Επωνυμία Έδρα α. Ιδρύεται στην Ελλάδα επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία «ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛ.: 2831040157 FAX: 2831040149 e-mail: info@kedir.gr

ΤΗΛ.: 2831040157 FAX: 2831040149 e-mail: info@kedir.gr Κ.Ε. Η.Ρ. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αρκαδίου 50 74 100, Ρέθυµνο ΤΗΛ.: 2831040157 FAX: 2831040149 e-mail: info@kedir.gr Ρέθυµνο 9/10/2015 Αρ. πρωτ.: 1.255 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 01/2015 για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 12 Ιουνίου 2015. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 3/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο Περιφερειάρχης Κρήτης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 12 Ιουνίου 2015. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 3/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο Περιφερειάρχης Κρήτης «Αναρτητέα στο διαδίκτυο» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 12 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αρ. Πρωτ.:74155 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. /νση: Πλατεία Ελευθερίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΝΟΜΟΣ 1963/91 ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ (ΝΟΜΟΣ 1963/91 ΦΕΚ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ

Ο ΝΟΜΟΣ 1963/91 ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ (ΝΟΜΟΣ 1963/91 ΦΕΚ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ Ο ΝΟΜΟΣ 1963/91 ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ (ΝΟΜΟΣ 1963/91 ΦΕΚ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΑΣ Ι ΡΥΣΕΩΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ5: Παρουσίαση Βασικών Παραµέτρων Α Επιλογής

ΠΕ5: Παρουσίαση Βασικών Παραµέτρων Α Επιλογής ΠΕ5: Παρουσίαση Βασικών Παραµέτρων Α Επιλογής Εισαγωγή Επιλογή Σχεδίου Ανάπτυξης (1/2) Για την προκριθείσα πρώτη επιλογή της περιοχής της «Βιοµηχανικής Ζώνης ραπετσώνας- Κερατσινίου» έχουν διατυπωθεί αρκετές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΗ (Άρθρο 3 1&2 Ν.3297/2004)

ΣΥΣΤΑΣΗ (Άρθρο 3 1&2 Ν.3297/2004) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εισηγήτρια: Θεοδώρα Παπαδηµητρίου Ειδική Επιστήµονας-Νοµικός Αθήνα, 03 Οκτωβρίου 2011 Αρ. πρωτ.: 8947 ΣΥΣΤΑΣΗ (Άρθρο 3 1&2 Ν.3297/2004) ΘΕΜΑ: «Ασφαλιστικές Εταιρίες που έχουν άδεια λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθ. 5 ης /4 Φεβρουαρίου 2009 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 92/2009 Θ Ε Μ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Καθορισµός όρων για την εκµίσθωση δικαιώµατος χρήσης γεφυροπλάστιγγας στη ηµοτική Κοινότητα Καρδιτσοµαγούλας

ΘΕΜΑ Καθορισµός όρων για την εκµίσθωση δικαιώµατος χρήσης γεφυροπλάστιγγας στη ηµοτική Κοινότητα Καρδιτσοµαγούλας Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Καρδίτσα σήµερα την 10η του µηνός Μαρτίου του έτους 2014 και

Διαβάστε περισσότερα

Νόµος για την εισαγωγή του ιεθνούς Ποινικού Κώδικα. της 26 ης Ιουνίου 2002. Άρθρο 1. ιεθνής Ποινικός Κώδικας ( ΠΚ) Μέρος πρώτο.

Νόµος για την εισαγωγή του ιεθνούς Ποινικού Κώδικα. της 26 ης Ιουνίου 2002. Άρθρο 1. ιεθνής Ποινικός Κώδικας ( ΠΚ) Μέρος πρώτο. 1 Νόµος για την εισαγωγή του ιεθνούς Ποινικού Κώδικα της 26 ης Ιουνίου 2002 Η Οµοσπονδιακή Βουλή ψήφισε τον ακόλουθο νόµο: Άρθρο 1 ιεθνής Ποινικός Κώδικας ( ΠΚ) Μέρος πρώτο Γενικές ιατάξεις 1 Πεδίο Εφαρµογής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟΥ ΟΙΝΟΦΙΛΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟΥ ΟΙΝΟΦΙΛΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟΥ ΟΙΝΟΦΙΛΩΝ ΚΥΠΡΟΥ 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΜΒΛΗΜΑ-ΕΔΡΑ Το σωματείο φέρει την επωνυμία ΟΜΙΛΟΣ ΟΙΝΟΦΙΛΩΝ ΚΥΠΡΟΥ, έχει έμβλημα ένα ποτήρι γευστολόγησης κρασιού, ένα τσαμπί σταφύλι και ένα φύλλο αμπελιού.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 29 ης / 09 εκεµβρίου 2011 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 29 ης / 09 εκεµβρίου 2011 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 29 ης / 09 εκεµβρίου 2011 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας Αριθ. απόφασης 398/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Άσκηση εµπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήµατος» Γενικό Μέρος ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

στο σχέδιο νόµου «Άσκηση εµπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήµατος» Γενικό Μέρος ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Άσκηση εµπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήµατος» Γενικό Μέρος Προς τη Βουλή των Ελλήνων To παρόν σχέδιο νόµου αποτελεί µια προσπάθεια εκσυγχρονισµού, επικαιροποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 3/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 3/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡ/ΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. ΚΑΙ ΕΠΟΠΤ. ΦΟΡΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦ. Α : ΚΕΦ. Β : ΚΕΦ. Γ : ΚΕΦ. : ΚΕΦ. Ε : ΚΕΦ. ΣΤ : ΚΕΦ. Ζ : ΚΕΦ. Η : ΚΕΦ. Θ : ΚΕΦ. Ι : ΚΕΦ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. 4/2015 για τη σύναψη σύµβασης ορισµένου χρόνου, επί ωροµισθία, σύµφωνα µε τη διαδικασία του Π.. 524/80 (ΦΕΚ 134/Α/17-7-1980)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. 4/2015 για τη σύναψη σύµβασης ορισµένου χρόνου, επί ωροµισθία, σύµφωνα µε τη διαδικασία του Π.. 524/80 (ΦΕΚ 134/Α/17-7-1980) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 8/9/205 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ.: 8878 Ν.Π... ΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΑΙ ΙΟΥ, Η.ΠΕ.ΘΕ. (.Ο.Ε.Π.Α.Π. Η.ΠΕ.ΘΕ.)» ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προστασία των πολιτών στις εξ αποστάσεως καταναλωτικές συναλλαγές Εισήγηση του Συνηγόρου του Καταναλωτή, κ. Ευάγγελου Ζερβέα, στο Συνέδριο που διοργανώνει η Επιστηµονική Ένωση ικηγόρων «Θέµις» (5-6 Μαρτίου,

Διαβάστε περισσότερα

ιπλωµατική εργασία µε θέµα

ιπλωµατική εργασία µε θέµα ιπλωµατική εργασία µε θέµα της ΙΩΑΝΝΙ ΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ Επιβλέπων καθηγητής : ηµήτριος Γκίνογλου 1 Ευχαριστίες Αρχικά θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες µου στον επιβλέποντα καθηγητή της παρούσας εργασίας,

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α «Σύναψη Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ ήµου Καβάλας ΝΠ του ήµου Καβάλας µε την επωνυµία Παιδικοί & Βρεφονηπιακοί Σταθµοί ήµου Καβάλας»

Θ Ε Μ Α «Σύναψη Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ ήµου Καβάλας ΝΠ του ήµου Καβάλας µε την επωνυµία Παιδικοί & Βρεφονηπιακοί Σταθµοί ήµου Καβάλας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθ. 4 ης /26 Ιανουαρίου 2009 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 57/2009 Θ Ε Μ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείµενο των διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας που αφορούν το Υπαίθριο Εµπόριο»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείµενο των διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας που αφορούν το Υπαίθριο Εµπόριο» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείµενο των διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας που αφορούν το Υπαίθριο Εµπόριο» 1. Σύµφωνα µε τον ισχύοντα Νόµο 3133/2003, οι διατάξεις τυπικών νόµων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 210 88 14 922 210 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 2310 517 128 2310 517 119 Προς: 1. Πανελλήνιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΕ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΧΡΗΣΗ»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΕ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΧΡΗΣΗ» Α.Τ.Ε.Ι ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΕ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΧΡΗΣΗ» ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ: ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ Α.Μ.:6515

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 19/10/15 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Πληροφορίες: Ε. Κορμπάκη Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088716 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρώντας το νερό ως στοιχείο

Θεωρώντας το νερό ως στοιχείο Υ ΑΤΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΥΠΟΓΕΙΑ ΝΕΡΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γεώργιος Κ. Στουρνάρας Καθηγητής Υδρογεωλογίας και Τεχνικής Γεωλογίας Πανεπιστηµίου Αθηνών Εισαγωγή Η λέξη περιβάλλον οδηγεί συνειρµικώς σε µόλυνση, ρύπανση,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ Νο 4/2013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΣΤΗΝ Ο Ο ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 53, ΑΘΗΝΑ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΒΑΣΗ

ΣΥΜΒΑΣΗ Νο 4/2013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΣΤΗΝ Ο Ο ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 53, ΑΘΗΝΑ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Νο 4/2013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΣΤΗΝ Ο Ο ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 53, ΑΘΗΝΑ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΒΑΣΗ Στην Αθήνα σήµερα ευτέρα 03/06/2013 µεταξύ: Α) Του Ν.Π... µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

Νόµος 1418 της 28/29.2.84. ηµόσια έργα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων. (Α' 23).

Νόµος 1418 της 28/29.2.84. ηµόσια έργα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων. (Α' 23). Νόµος 1418 της 28/29.2.84. ηµόσια έργα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων. (Α' 23). ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Σύµφωνα µε το άρθρο 29 του Π.. 265 της 17.6/1.7.91, ΦΕΚ Α 99: "Οι διατάξεις του νόµου 1418/1984 και των σε εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ.Σ. Ε.Λ.Μ.Ε. ΠΡΟΤΥΠΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ.Σ. Ε.Λ.Μ.Ε. ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ.Σ. Ε.Λ.Μ.Ε. ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΜΑΙΟΣ 2014 Συνάδελφοι το.σ. της Ε.Λ.Μ.Ε. θα ήθελε να σας ενηµερώσει για τα ζητήµατα τα οποία προσπάθησε να αντιµετωπίσει την προηγούµενη περίοδο καθώς και για τον σχεδιασµό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών για την εφαρµογή των διατάξεων (άρθρα 1 11) του ν.3259/2004 που αναφέρονται στη περαίωση εκκρεµών φορολογικών υποθέσεων.

ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών για την εφαρµογή των διατάξεων (άρθρα 1 11) του ν.3259/2004 που αναφέρονται στη περαίωση εκκρεµών φορολογικών υποθέσεων. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ /ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ Β' Ταχ. /νση: Κ. Σερβίας 10 Ταχ. Κώδ.: 10184 Αθήνα Πληροφορίες: Σ. Μπαξεβάνη Κ. Λιάκος Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 1.1 Του Ν. 2286/1995 (Φ.Ε.Κ. 19/Α/1.2.1995) «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις

Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 1.1 Του Ν. 2286/1995 (Φ.Ε.Κ. 19/Α/1.2.1995) «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 09/04/2012 ENIAIO TAMEIO ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ Αριθ. διακήρυξης: 6/2012 ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Αριθ.πρωτ: 42925/9-04-2012 Ε.Τ.Α.Α.- ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ Α..Α. Β4ΩΗΟΡΕ1-ΖΦ5 ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Καθηµερινές δραστηριότητες µε το νερό - χρήση του στην ατοµική καθαριότητα και υγιεινή

Καθηµερινές δραστηριότητες µε το νερό - χρήση του στην ατοµική καθαριότητα και υγιεινή 4ος µήνας Απρίλιος Καθηµερινές δραστηριότητες µε το νερό - χρήση του στην ατοµική καθαριότητα και υγιεινή Αναφερθήκαµε και πάλι στις καθηµερινές δραστηριότητες που κάνουµε µε το νερό, τόσο µέσα όσο και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

ΣΥΝΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΝΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ Κατά την υποβολή της δήλωσης στο Γραφείο Κτηματογράφησης θα πρέπει να κατατεθούν υποχρεωτικά τα εξής: ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ Συμπληρωμένη και νόµιµα υπογεγραμμένη ήλωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β440ΩΞΜ-ΤΘΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 13/2011. της συνεδρίασης της Οικονοµικήςεπιτροπής του ήµου Πολυγύρου

ΑΔΑ: Β440ΩΞΜ-ΤΘΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 13/2011. της συνεδρίασης της Οικονοµικήςεπιτροπής του ήµου Πολυγύρου 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Ταχ. Δ/νση : Πολυτεχνείου 50 63100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ Πληροφορίες : Ψαθά Κωνσταντία Τηλέφωνο : 23713-50738 FAX : 23710

Διαβάστε περισσότερα

για τη ριζική ανανέωση και αλλαγή της δηµοκρατικής παράταξης και του πολιτικού συστήµατος

για τη ριζική ανανέωση και αλλαγή της δηµοκρατικής παράταξης και του πολιτικού συστήµατος Προχωράµε για τη ριζική ανανέωση και αλλαγή της δηµοκρατικής παράταξης και του πολιτικού συστήµατος για να πάει η Ελλάδα µπροστά Με πίστη και πεποίθηση υποστηρίζω την ύπαρξη στην ελληνική κοινωνία ενός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ (KATOKOPIA CULTURAL HERITAGE ASSOCIATION)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ (KATOKOPIA CULTURAL HERITAGE ASSOCIATION) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ (KATOKOPIA CULTURAL HERITAGE ASSOCIATION) Άρθρο 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ Όνομα: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ Έδρα: ΛΕΥΚΩΣΙΑ Έτος Ίδρυσης: 2008

Διαβάστε περισσότερα

1181. EΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ

1181. EΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ 1181. EΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ 1181.1 Γενικά Στο κεφάλαιο αυτό καλύπτονται θέµατα σχετικά µε τον τρόπο κατασκευής των εγκαταστάσεων ύδρευσης σε κτιριακά έργα. 1181.1.1 Σχέδια Μελέτης Πριν αρχίσουν οι εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ. Η επιστολή του Γ. Βαρουφάκη προς το Eurogroup. Τετάρτη, 25 Φεβρουαρίου 2015

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ. Η επιστολή του Γ. Βαρουφάκη προς το Eurogroup. Τετάρτη, 25 Φεβρουαρίου 2015 Η επιστολή του Γ. Βαρουφάκη προς το Eurogroup Τετάρτη, 25 Φεβρουαρίου 2015 Ολόκληρη η επιστολή µε τη λίστα των ελληνικών µεταρρυθµίσεων, που απέστειλε ο υπουργός Οικονοµικών Γιάνης Βαρουφάκης προς τον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΣ ΕΛΛΑ ΟΣ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΣ ΕΛΛΑ ΟΣ 1 ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Άρθρο 1 ΟΡΓΑΝΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ 1. Για τον πειθαρχικό έλεγχο και την επίλυση των αθλητικών διαφορών, αρµόδιο όργανο είναι η ικαστική

Διαβάστε περισσότερα

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Δ ----- Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ: 03/04/2007 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 1835 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ: 03/04/2007 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 1835 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ: 03/04/2007 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 1835 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 5/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-53

Newsletter 5/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-53 www.inlaw.gr Newsletter 5/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-53 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αµοιβή εργασίας - Αµοιβή για πρόσθετη εργασία Αριθµός απόφασης: 18 Έτος: 2011 - Αµοιβή για πρόσθετη εργασία. Μη λήψη υπόψη πραγµάτων.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ 1

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ 1 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΟΘΟΥΛΑΚΗ Φοιτήτρια Νοµικής Σχολής Αθηνών (Τηλ. 6988116350) ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ 1 Ιανουάριος 2010 1 Εργασία στο µάθηµα του Συνταγµατικού ικαίου (Α εξαµήνου) (Καθηγητής, κ. Ανδρέας ηµητρόπουλος)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Υπολογισμός Φόρου για την Ατομική Επιχείρηση, Ομόρρυθμη Εταιρεία, Ετερόρρυθμη Εταιρεία, Κοινωνία Κληρονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ìþíåò áñãßá Παριανός Τύπος óôçí ðñüåäñï ôçò Êïéíüôçôáò ÁíôéðÜñïõ Èá êüíïõìå ðñùôïóýëéäç ôç äþëùóþ ôïõ Ç íåïëáßá ìáò øçößæåé óôéò 30 Ìáñôßïõ Σελ.

ìþíåò áñãßá Παριανός Τύπος óôçí ðñüåäñï ôçò Êïéíüôçôáò ÁíôéðÜñïõ Èá êüíïõìå ðñùôïóýëéäç ôç äþëùóþ ôïõ Ç íåïëáßá ìáò øçößæåé óôéò 30 Ìáñôßïõ Σελ. Παριανός Τύπος ΑΡΙΘΜΟΣ Α ΕΙΑΣ 03 ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ Ταχ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΡΟΥ εκαπενθήµερη εφηµερίδα στην υπηρεσία της Πάρου και της Αντιπάρου Περίοδος Β Έτος 4ο Αρ. φύλλου 77 Τιµή 1 ευρώ Πέµπτη 6 Μαρτίου 2008 ÅéêïíéêÞ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΤΙ

«ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΤΙ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΤΙ ΚΕΡΔΙΣΑΜΕ, ΠΟΙΑ ΤΑ ΛΑΘΗ ΜΑΣ, ΤΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ. Η ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ, ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

(2000-2004) (Dalin,1998) (Fullan,1991,1993,Levin,1976,Ravitch,2000,Rogers, 1995, Sarason,1982,1990).

(2000-2004) (Dalin,1998) (Fullan,1991,1993,Levin,1976,Ravitch,2000,Rogers, 1995, Sarason,1982,1990). ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ: Η ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (2000-2004) Χρίστος ούκας,σύµβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Αρετή- ήµητρα ούκα,msc Ανάπτυξης- Σχεδιασµού Εκπαιδευτικών Μονάδων

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΗ: Παράµετροι Αποτελεσµατικότητας των ιαφόρων Εργαλείων ιαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης ΤΙΤΛΟΣ:

ΡΑΣΗ: Παράµετροι Αποτελεσµατικότητας των ιαφόρων Εργαλείων ιαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης ΤΙΤΛΟΣ: ΡΑΣΗ: ΤΙΤΛΟΣ: 3 Παράµετροι Αποτελεσµατικότητας των ιαφόρων Εργαλείων ιαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: «Συνθετική έκθεση - µελέτη αναφορικά µε τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΓΟΝΕΙΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΓΟΝΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Από τον Ιανουάριο ξεκινάνε στο Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης προγράμματα για παιδιά και γονείς. Με αυστηρά επιλεγμένα κριτήρια φιλοδοξούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καστέλλι, 19-12-2013 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 26783 ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /νση: Καστέλλι Ηρακλείου Τµήµα: Ανθρώπινου υναµικού & ιοικητικής Μέριµνας Τηλ.: 28913 40130, 40132 Fax: 28910

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 261 της 06/08/2004 σ. 0019-0023

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 261 της 06/08/2004 σ. 0019-0023 Οδηγία 2004/81/ΕΚ του Συµβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, σχετικά µε τον τίτλο παραµονής που χορηγείται στους υπηκόους τρίτων χωρών θύµατα εµπορίας ανθρώπων ή συνέργειας στη λαθροµετανάστευση, οι οποίοι

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4083, 20/4/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4083, 20/4/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ----------------------------

Διαβάστε περισσότερα

3. Έντυποι γενικοί όροι συναλλαγών εκτυπώνονται ευανάγνωστα σε εµφανές µέρος του εγγράφου της σύµβασης.

3. Έντυποι γενικοί όροι συναλλαγών εκτυπώνονται ευανάγνωστα σε εµφανές µέρος του εγγράφου της σύµβασης. Ν.2251/1994 Προστασία του Καταναλωτή Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις 1.Η Πολιτεία µεριµνά για τα συµφέροντα των καταναλωτών. 2. Η Πολιτεία µεριµνά ιδίως για: α) την υγεία και την ασφάλεια των καταναλωτών, β)

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 31 Αυγούστου2011

Αθήνα, 31 Αυγούστου2011 Αρ.Πρωτ. Αθήνα, 31 Αυγούστου2011 Προς: Τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονοµικών κ. Παντελή Οικονόµου Θέµα: Συνάντηση Προεδρείου ΠΕΣΕ Ε µε τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονοµικών κ. Παντελή Οικονόµου για φορολογικά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ &ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Π. /τος του 28/80 «Περί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος, 29/10/2015 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ Παροχή υπηρεσιών Συµβούλου για τη ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΥ ΙΟΝΥΣΟΥ ISO 9001:2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2006

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2006 VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2006 Το Ετήσιο ελτίο έχει συνταχθεί µε σκοπό την παροχή τακτικής και επαρκούς πληροφόρησης στο επενδυτικό κοινό,

Διαβάστε περισσότερα

MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 34194/06/Β/95/14 ήµος Πυλαίας Θεσσαλονίκης

MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 34194/06/Β/95/14 ήµος Πυλαίας Θεσσαλονίκης MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ AE ΕΞΑΜΗΝΙΙΑΙΙΑ ΟΙΙΚΟΝΟΜΙΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ττηςς πεεριιόδου από 1 ΙΙαννουαρίίου 2009 έέωςς 30 ΙΙουννίίου 2009 Σύµφωννα µεε ττο άρθρο 5 ττου νν.. 3556/ /2007 MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. Αρ. Μητρώου Ανωνύµων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΗ-ΚΡΑΤΟΣ ΣΤΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΗ-ΚΡΑΤΟΣ ΣΤΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΗ-ΚΡΑΤΟΣ ΣΤΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ Το 3 ο κεφάλαιο αποτελείται από τέσσερις ενότητες, οι οποίες προβλέπεται να διδαχθούν σε 4 διδακτικές ώρες. Α. Ι ΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Οι διδακτικοί στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα 1. ηλώσεις των Μελών του ιοικητικού Συµβουλίου 2 2. Εξαµηνιαία Εκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 3 3. Εκθεση Επισκόπησης Ενδιάµεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ. Οι επιπτώσεις της ένταξης της Κύπρου στην ΟΝΕ στον εισερχόµενο τουρισµό της

ΘΕΜΑ. Οι επιπτώσεις της ένταξης της Κύπρου στην ΟΝΕ στον εισερχόµενο τουρισµό της ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Οι επιπτώσεις της ένταξης της Κύπρου στην ΟΝΕ στον εισερχόµενο τουρισµό της Εισηγητές:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ A/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ 3 η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟ Υ ΔΗΜΟΤ ΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΚΥΚΛ ΑΔΩΝ Νάξος, 03 / 09 / 2013 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Κ.Υ.Α. αριθμ. Κ2-828/31.1.2013 Προτυποποιημένα καταστατικά Αριθμ. Κ2-828 (ΦΕΚ Β' 216/05-02-2013) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «για τη δίκαιη δίκη και την αντιµετώπιση φαινοµένων αρνησιδικίας» Α. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «για τη δίκαιη δίκη και την αντιµετώπιση φαινοµένων αρνησιδικίας» Α. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «για τη δίκαιη δίκη και την αντιµετώπιση φαινοµένων αρνησιδικίας» Α. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Το Σύνταγµα προβλέπει το δικαίωµα κάθε πολίτη ακρόασής του ενώπιον του αρµόδιου ικαστηρίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ Προσήλθαν:

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ Προσήλθαν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Α: ΒΕΖΞΩΕ6-ΓΞ4 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 14ης / 5 Ιουνίου 2013 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 320/2013 Θ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΓΡΟ ΙΑΤΡΟΦΗ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΓΡΟ ΙΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Ειδικός Στόχος 1:Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου: Ποιοτική Αναβάθµιση του παραδοσιακού µοντέλου ήλιος - θάλασσα και εµπλουτισµός του µε ανάδειξη κατά προτεραιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΙ Α ΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ & Σ ΑΡΡΗ

Ο ΟΙ Α ΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ & Σ ΑΡΡΗ Ο ΟΙ Α ΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ & Σ ΑΡΡΗ ΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ εισαγωγικά Η εργασία αυτή αφορά δυο δρόµους σε µια κεντρική συνοικία του δήµου Αθηναίων, τους δρόµους Σαρρή και Αριστοφάνους στην συνοικία του Ψυρή. Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

4. Το Ν.2362/95 (ΦΕΚ 247/27-11-1995) «Περί ηµοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους και

4. Το Ν.2362/95 (ΦΕΚ 247/27-11-1995) «Περί ηµοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους και ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----------------------------------------------------- Καλλιθέα:5-11-2014 Ι Ρ Υ Μ Α Αριθ. πρωτ.:15515 ΣΙΒΙΤΑΝΙ ΕΙΟΣ ΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η χριστιανική κλήση. Ένα καυτό θέµα

Η χριστιανική κλήση. Ένα καυτό θέµα Ένα καυτό θέµα Η χριστιανική κλήση Στην προσπάθεια της ΙΣΚΙΕ να προωθήσει το θέµα «το πρόβληµα των ιερατικών και µοναχικών κλήσεων: προβληµατισµός προοπτική αντιµετώπιση», συντάχθηκε ένα κείµενο-βάση από

Διαβάστε περισσότερα

Επικαιροποιημένος Οδηγός Σύναψης Συμβάσεων Έργου 10 Μαϊου 2012 Α. ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Επικαιροποιημένος Οδηγός Σύναψης Συμβάσεων Έργου 10 Μαϊου 2012 Α. ΠΡΟΟΙΜΙΟ Α. ΠΡΟΟΙΜΙΟ 1. Ο Ενιαίος ιοικητικός Τοµέας Ευρωπαϊκών Πόρων Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση» (στο εξής ΕΥ ), για την εξυπηρέτηση ζωτικού δηµοσίου συµφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΟΥ Α.Ε. Τι πρέπει να γνωρίζετε όταν ταξιδεύετε μαζί μας. Πρόλογος

ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΟΥ Α.Ε. Τι πρέπει να γνωρίζετε όταν ταξιδεύετε μαζί μας. Πρόλογος ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΟΥ Α.Ε. Τι πρέπει να γνωρίζετε όταν ταξιδεύετε μαζί μας Πρόλογος 1. Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ. είναι σιδηροδρομική εταιρία μεταφοράς επιβατών και φορτίου.

Διαβάστε περισσότερα

2 Η Έκδοση Οδηγού για τη διενέργεια δράσεων Πληροφόρησης και ηµοσιότητας

2 Η Έκδοση Οδηγού για τη διενέργεια δράσεων Πληροφόρησης και ηµοσιότητας 2 Η Έκδοση Οδηγού για τη διενέργεια δράσεων Πληροφόρησης και ηµοσιότητας Περιεχόμενα Εισαγωγή... 3 1. Κανονιστικό Πλαίσιο... 5 Κεφάλαιο I: Στόχοι της Πληροφόρησης και Δημοσιότητας... 5 Κεφάλαιο II: Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 2004/54/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Απριλίου 2004

Ο ΗΓΙΑ 2004/54/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Απριλίου 2004 30.4.2004 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 167/ 39 Ο ΗΓΙΑ 2004/54/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Απριλίου 2004 σχετικά µε τις ελάχιστες απαιτήσεις ασφαλείας για

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 Συµπεράσµατα και στρατηγική για την αντιµετώπιση της κλιµατικής µεταβολής

Κεφάλαιο 5 Συµπεράσµατα και στρατηγική για την αντιµετώπιση της κλιµατικής µεταβολής Κεφάλαιο 5 5.1 Συµπεράσµατα του 1 ου Κεφαλαίου* Η Μεσόγειος έχει αναγνωριστεί διεθνώς ως περιοχή ευάλωτη στις επιπτώσεις της ανθρωπογενούς κλιµατικής µεταβολής. Όπως προκύπτει από τα αποτελέσµατα σειράς

Διαβάστε περισσότερα

Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων. Άρθρα 20 (β) (iii) και 28 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005

Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων. Άρθρα 20 (β) (iii) και 28 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 5.3.1.2.3. Αύξηση της αξίας των γεωργικών και δασοκοµικών προϊόντων ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Άρθρα 20 (β) (iii) και 28 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Άρθρο 19

Διαβάστε περισσότερα

Ο ιευθυντής ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης υτικής Θεσ/νίκης

Ο ιευθυντής ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης υτικής Θεσ/νίκης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ /ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ /ΝΣΗ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ταχ. /νση : Κολοκοτρώνη 22, Σταυρούπολη Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση 10 η. Θέµα 1 ο «Έγκριση πολιτιστικών εκδηλώσεων 2015, Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τοµέα»

Συνεδρίαση 10 η. Θέµα 1 ο «Έγκριση πολιτιστικών εκδηλώσεων 2015, Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τοµέα» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ταχ. /νση: Λ. Συγγρού 15-17 Ταχ. Κώδικας: 117 43, Αθήνα Τηλ.: 2132063554 E-mail: epolitismou@patt.gov.gr Συνεδρίαση 10 η Απόφαση υπ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΡΕΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΞΙΖΕΙ! 1 Αγαπητοί συµπατριώτες, φίλες και φίλοι, Οι εκλογές του Νοέµβρη, που συµπίπτουν µε το τέλος της πρώτης δεκαετίας του 21

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Στην Αθήνα σήμερα την ημέρα μεταξύ: 1. Του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων» που εδρεύει στη Σίνδο Θεσσαλονίκης και έχει τις διοικητικές του

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία: Εργασίες απολύµανσης, απεντόµωσης και µυοκτονίας των κτιρίων ευθύνης του ήµου

Εργασία: Εργασίες απολύµανσης, απεντόµωσης και µυοκτονίας των κτιρίων ευθύνης του ήµου Εργασία: Εργασίες απολύµανσης, απεντόµωσης και µυοκτονίας των κτιρίων ευθύνης του ήµου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Από το γενικό τίτλο «Απολύµανση ηµοτικών Κτιρίων 2014-2015 και εργασίες Μυοκτονίας και Απολύµανσης

Διαβάστε περισσότερα