ΔΠΙΗΜΗ ΜΔΣΑΦΡΑΗ TRADUCTION OFFICIELLE OFFICIAL TRANSLATION No. Φ /4277

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΠΙΗΜΗ ΜΔΣΑΦΡΑΗ TRADUCTION OFFICIELLE OFFICIAL TRANSLATION No. Φ 092.22/4277"

Transcript

1 Μεηαξξπζκίζεηο γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ ηξέρνληνο πξνγξάκκαηνο θαη γηα ηε ζπλέρεηα απηνύ. Δηζαγσγή Απηφ ην έγγξαθν παξνπζηάδεη κία πιήξε πεξίιεςε ησλ κεηαξξπζκίζεσλ θαη ησλ λνκνζεηηθψλ ζρεδίσλ πνπ ζα αλαιάβεη θαη ζα νινθιεξψζεη ε ειιεληθή θπβέξλεζε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο Παξάηαζεο ηεο Κχξηαο χκβαζεο Υξεκαηνδνηηθήο Γηεπθφιπλζεο ηεο 20 εο Φεβξνπαξίνπ. Παξνπζηάδεηαη ζηνπο εηαίξνπο ηεο Διιάδαο κε ζηφρν λα νινθιεξσζεί ε αμηνιφγεζε ηεο ζεκεξηλήο δαλεηαθήο ζχκβαζεο, ψζηε ε Διιάδα θαη νη εηαίξνη ηεο λα κπνξέζνπλ λα πξνρσξήζνπλ ζηελ εγθαηλίαζε κηαο λέαο εηαηξηθήο ζρέζεο θαη ελφο λένπ θεθαιαίνπ γηα ηελ Διιάδα, πνπ ζα παξέρεη θσο θαη πξννπηηθή ζην ιαφ, ηδηαίηεξα ζηνπο λένπο θαη άλεξγνπο. Απηέο νη πξνηάζεηο κεηαξξπζκίζεσλ απνηεινχλ ηκήκα κηαο νινθιεξσκέλεο πξνζέγγηζεο ηξηψλ ππιψλσλ, ε νπνία πεξηιακβάλεη κία λέα ζπκθσλία ρξεκαηνδφηεζεο θαη ππνζηήξημε απφ ηνπο Δπξσπαίνπο εηαίξνπο, κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε θαη ηηο επελδχζεηο. ε ζρέζε κε ηε ρξεκαηνδφηεζε, ε νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο ζα μεθιεηδψζεη ηε βξαρππξφζεζκε ρξεκαηνδφηεζε, πνπ ζα επηηξέςεη ζηελ ειιεληθή θπβέξλεζε λα αληαπνθξηζεί ζηηο άκεζεο ππνρξεψζεηο ηεο θαη ζα βνεζήζεη έηζη ηε ζηαζεξνπνίεζε ηεο νηθνλνκίαο. Θα πξέπεη, επίζεο, λα νδεγήζεη ζε κία δηεπζέηεζε γηα κεζνπξφζεζκε ρξεκαηνδφηεζε, θάηη πνπ ζα δηεπθνιχλεη ηελ Διιάδα λα απνθηήζεη μαλά πξφζβαζε ζηηο αγνξέο κε βηψζηκν ηξφπν. Απηέο νη κεηαξξπζκίζεηο ζα απαηηήζνπλ ρξφλν πξνθεηκέλνπ λα απνθέξνπλ θαξπνχο θαη, ελψ ε καθξνπξφζεζκε αλάθακςε ζα ρξεηαζηεί λα ρξεκαηνδνηεζεί απφ ηδησηηθνχο πφξνπο, ε έλαξμε ηεο ξνήο ησλ επελδπηηθψλ θεθαιαίσλ ζα ρξεηαζηεί κία αξρηθή ψζεζε. Πξέπεη λα επηηξαπεί ζηελ Διιάδα λα επσθειεζεί απφ ηα νπζηαζηηθά κέζα πνπ είλαη δηαζέζηκα κέζσ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο Δ.Δ. θαη ηεο Δπξσπατθήο Σξάπεδαο Δπελδχζεσλ, ψζηε λα ππνζηεξηρζνχλ νη επελδχζεηο θαη νη 1

2 κεηαξξπζκηζηηθέο πξνζπάζεηεο. Γηα ηελ πεξίνδν , ε Διιάδα ήηαλ επηιέμηκε γηα πφξνπο χςνπο 38 δηο επξψ απφ ηηο επξσπατθέο πνιηηηθέο, θαη ζα πξέπεη λα ηεο επηηξαπεί λα επσθειεζεί απφ ηα ελαπνκείλαληα πνζά απηνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο. Γηα ηελ πεξίνδν , πεξηζζφηεξα απφ 35 δηο είλαη δηαζέζηκα γηα ηελ Διιάδα κέζσ ησλ Σακείσλ ηεο ΔΔ θαη, πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί ε απνξξφθεζή ηνπο, ην Δπελδπηηθφ ρέδην ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ Δπξψπε ζα πξέπεη λα παξάζρεη κία πξφζζεηε πεγή επελδχζεσλ, φπσο θαη ηερληθή βνήζεηα, ζηνπο δεκφζηνπο θαη ηδηψηεο επελδπηέο, κε ζηφρν ηε δηακφξθσζε, ηελ πξνψζεζε θαη ηελ αλάπηπμε εθηθηψλ θαη πςειήο πνηφηεηαο ζρεδίσλ πξνγξακκάησλ. Απηέο νη επελδχζεηο ζα βνεζήζνπλ επίζεο ην ειιεληθφ θξάηνο ζηε κάρε ηνπ θαηά ηεο θηψρηαο, κέζσ ηεο αχμεζεο ηεο απαζρφιεζεο θαη ηεο παξνρήο ζπλδξνκήο ζε ζρέζε κε ηηο πξσηνβνπιίεο θνηλσληθήο ζπλνρήο. Αληηιακβαλφκαζηε φηη ε Δπηηξνπή είλαη έηνηκε λα πηνζεηήζεη έλα ηέηνην ζρέδην άκεζα θαη βαζηδφκαζηε θαη ζηνπο άιινπο ζεζκνχο ηεο ΔΔ γηα ηελ ππνζηήξημή ηνπο. Η ειιεληθή θπβέξλεζε παξακέλεη πιήξσο πξνζεισκέλε ζην πξφγξακκα πνπ βαζίδεηαη ζηε δαλεηαθή ζχκβαζε. Πηζηεχεη φηη νη πνιηηηθέο ηνπ είλαη επαξθείο γηα λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη πνπ νξίδνληαη απφ ην πξφγξακκα, θαη δειψλεη έηνηκε λα ιάβεη θάζε κέηξν πνπ ελδέρεηαη λα θαηαζηεί πξφζθνξν γηα ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ ζθνπνχ, θαζψο νη πεξηζηάζεηο ζα κεηαβάιινληαη. Οη ειιεληθέο αξρέο δεζκεχνληαη λα απέρνπλ απφ θάζε ππαλαρψξεζε / αλάθιεζε ησλ κέηξσλ θαη απφ κνλνκεξείο αιιαγέο ζηηο πνιηηηθέο θαη ζηηο δηαξζξσηηθέο κεηαξξπζκίζεηο πνπ ζα επεξέαδαλ αξλεηηθά ηνπο δεκνζηνλνκηθνχο ζηφρνπο, ηελ νηθνλνκηθή αλάθακςε ή ηελ νηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηα, φπσο απηέο αμηνινγνχληαη απφ ηνπο ζεζκνχο, ζχκθσλα κε ηε Γήισζε ηνπ Eurogroup ηεο 20 εο Φεβξνπαξίνπ. Η ειιεληθή θπβέξλεζε ζα δηαβνπιεπζεί κε ηνπο ζεζκνχο ζρεηηθά κε ηελ πηνζέηεζε νπνηαζδήπνηε ηέηνηαο ελέξγεηαο θαη πξηλ απφ θάζε αλαζεψξεζε. Η ειιεληθή θπβέξλεζε ζα επηβεβαηψζεη ηελ πιήξε δέζκεπζή ηεο ζηελ 2

3 νινθιήξσζε ηνπ θαηαιφγνπ ησλ κεηαξξπζκίζεσλ κέζσ Φήθνπ ζηε Βνπιή κέζα ζε δηάζηεκα εκεξψλ, γηα κία απφθαζε επί ηνπ θαηαιφγνπ ησλ κεηαξξπζκίζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ επηζηνιή απηή θαη ελφο θαηαιφγνπ πξναπαηηνχκελσλ ελεξγεηψλ, πνπ ζα πεξηιακβάλνπλ ηελ αλαγθαία λνκνζεζία γηα ηνλ ΦΠΑ θαη άιια απαξαίηεηα κέηξα πξνθεηκέλνπ λα εθπιεξσζνχλ νη ζπκθσλεκέλνη δεκνζηνλνκηθνί ζηφρνη. Αληηκεηψπηζε ηεο θνηλσληθήο θξίζεο θαη ελίζρπζε ηεο δίθαηεο κεηαρείξηζεο ζηελ θνηλσλία. Η νηθνλνκηθή θξίζε έρεη έλαλ άλεπ πξνεγνπκέλνπ αληίθηππν ζηελ επεκεξία ησλ Διιήλσλ πνιηηψλ. Η πην επείγνπζα πξνηεξαηφηεηα ηεο θπβέξλεζεο είλαη λα παξέρεη άκεζε ππνζηήξημε ζηνπο πην επάισηνπο, ψζηε λα ειαθξχλεη ην βάξνο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Ήδε, έλα παθέην κέηξσλ αλζξσπηζηηθήο βνήζεηαο, πνπ αθνξά ηηο αλάγθεο ηξνθήο, ζηέγεο θαη πξφζβαζεο ζηηο ππεξεζίεο πγείαο, έρεη πηνζεηεζεί θαη έρεη ηεζεί ζε εθαξκνγή. Απνηειεί ζπιινγηθή καο απνζηνιή λα νδεγήζνπκε ηνπο πνιίηεο μαλά ζηελ απαζρφιεζε θαη λα απνηξέςνπκε ηελ παγίσζε ηεο καθξνρξφληαο αλεξγίαο. Οη Αξρέο, ζπλεξγαδφκελεο ζηελά κε ηνπο Δπξσπαίνπο εηαίξνπο, ζα ζεζπίζνπλ κέηξα γηα ηελ απαζρφιεζε αηφκσλ, κε ηδηαίηεξε ζηφρεπζε ζηνπο λένπο, ηηο γπλαίθεο, ηνπο ειηθησκέλνπο θαη ηνπο καθξνρξφληα άλεξγνπο. Μία δηθαηφηεξε θνηλσλία ζα απαηηήζεη απφ ηελ Διιάδα λα βειηηψζεη ην ζρεδηαζκφ ηνπ ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο πξφλνηαο, έηζη ψζηε λα ππάξρεη έλα γλήζην θνηλσληθφ δίρηπ αζθαιείαο, πνπ ζα παξέρεη ηνπο ελ αλεπαξθεία πφξνπο ζε εθείλνπο πνπ έρνπλ πεξηζζφηεξν αλάγθε. Η ειιεληθή θπβέξλεζε ζα ιάβεη κέηξα γηα ηελ αλαθνχθηζε ησλ επηπηψζεσλ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηα πην επάισηα ηκήκαηα ηνπ πιεζπζκνχ θαη ζα βειηηψζεη ην θνηλσληθφ δίρηπ αζθαιείαο. Γεζκεχεηαη λα εγθαηληάζεη κία νινθιεξσκέλε Μειέηε Αμηνιφγεζεο ηνπ πζηήκαηνο Κνηλσληθήο Πξφλνηαο, πνπ ζα πεξηιακβάλεη ηα νηθνγελεηαθά επηδφκαηα, ηα επηδφκαηα αλαπεξίαο, κε ηε βνήζεηα ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο, ε νπνία ζα νινθιεξσζεί έσο ηνλ 3

4 Οθηψβξην ηνπ 2015, κε ζηφρν λα παξάγεη εηεζίσο εμνηθνλφκεζε χςνπο ½% ηνπ ΑΔΠ, πνπ ζα ρξεζηκεχζεη σο βάζε γηα ηνλ επαλαζρεδηαζκφ ελφο ζηνρεπκέλνπ ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο αζθάιεηαο, ζπκπεξηιακβαλφκελεο θαη ηεο ζηαδηαθήο εθαξκνγήο ηνπ Διάρηζηνπ Δγγπεκέλνπ Δηζνδήκαηνο, ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ Οη Αξρέο ζρεδηάδνπλ λα επσθειεζνχλ απφ ηε δηαζέζηκε ηερληθή βνήζεηα απφ ηνπο δηεζλείο νξγαληζκνχο. Γηαζθάιηζε βηώζηκσλ δεκόζησλ νηθνλνκηθώλ πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ηελ εξγαζία Η πξσηνθαλήο δεκνζηνλνκηθή πξνζαξκνγή ησλ πξφζθαησλ εηψλ απαίηεζε ηεξάζηηεο ζπζίεο απφ ηελ Διιάδα θαη ηνπο πνιίηεο ηεο. Σα δεκφζηα νηθνλνκηθά έρνπλ απνθηήζεη πιένλ κηα πεξηζζφηεξν βηψζηκε βάζε, ζε ζχγθξηζε κε ηελ πεξίνδν πξν θξίζεο, παξφηη ε Διιάδα βξίζθεηαη αληηκέησπε κε έλα πξσηνγελέο έιιεηκκα πνπ αλέξρεηαη πεξίπνπ ζηα 2/3 ηνπ ΑΔΠ ηεο ην 2015, ειιείςεη εθαξκνγήο πξφζζεησλ κέηξσλ. Η δεκνζηνλνκηθή πξνζαξκνγή ζηεξίρζεθε επίζεο ζηε δξακαηηθή θιηκάθσζε ησλ πεξηθνπψλ ησλ δεκνζίσλ επελδχζεσλ θαη ππεξεζηψλ, πνπ ζα πξέπεη λα νκαινπνηεζνχλ ζηαδηαθά πξνθεηκέλνπ λα είλαη βηψζηκε ε δπλακηθή ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. Δπηπιένλ, ην βάξνο ηεο δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο επσκίζηεθαλ πεξηζζφηεξν νξηζκέλεο θνηλσληθέο νκάδεο, θαη ηδηαίηεξα νη εξγαδφκελνη. Απηφ είλαη θάηη πνπ ζα δηνξζσζεί κε ηε δηεχξπλζε ηεο θνξνινγηθήο βάζεο θαη ηελ εμάιεηςε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη ησλ θνξναπαιιαγψλ θαη ησλ εηδηθψλ πξνλνκίσλ πνπ έρνπλ πξνζηαηεχζεη ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο θνξνινγνπκέλσλ απφ ηε δίθαηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε λνκή ησλ βαξψλ ηεο δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο. Οη ειιεληθέο αξρέο δεζκεχνληαη φηη ζα δηαζθαιίζνπλ ηε δεκνζηνλνκηθή βησζηκφηεηα θαη φηη ζα επηηχρνπλ, κεζνπξφζεζκα, κεγάια θαη βηψζηκα πξσηνγελή πιενλάζκαηα πνπ ζα κεηψλνπλ ζηαζεξά ην δεκφζην ρξένο σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ θαη πνπ ζα είλαη αληίζηνηρα κε ηα πξσηνγελή πιενλάζκαηα άιισλ νηθνλνκηψλ ηεο Δπξσδψλεο πνπ έρνπλ πςειά επίπεδα 4

5 δεκνζίνπ ρξένπο. Η πνξεία επίηεπμεο ησλ δεκνζηνλνκηθψλ ζηφρσλ ζπλάδεη κε ηνπο αλακελφκελνπο ξπζκνχο αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, θαζψο απηή αλαθάκπηεη απφ ηε βαζχηεξε χθεζε πνπ έρεη θαηαγξαθεί ζηελ ηζηνξία ηεο. Πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηήζνπλ ζαθή ηε δέζκεπζή ηνπο γηα αμηφπηζηεο δεκνζηνλνκηθέο πνιηηηθέο, νη ειιεληθέο αξρέο ζα εθαξκφζνπλ ηηο αθφινπζεο δηαξζξσηηθέο δεκνζηνλνκηθέο κεηαξξπζκίζεηο: Με εκεξνκελία έλαξμεο εθαξκνγήο ηελ 1ε Ινπιίνπ, ζα πηνζεηήζνπλ έλα ζπκπιεξσκαηηθφ πξνυπνινγηζκφ γηα ην 2015 θαη κηα κεζνπξφζεζκε δεκνζηνλνκηθή ζηξαηεγηθή γηα ηελ πεξίνδν πνπ ζα ππνζηεξίδεηαη απφ έλα κεγάιν θαη αμηφπηζην παθέην κέηξσλ Θα αθνινπζήζνπλ κία λέα δεκνζηνλνκηθή πνξεία πνπ ζα ζέηεη σο ζηφρν ηελ επίηεπμε πξσηνγελνχο πιενλάζκαηνο ζε πνζνζηφ 1, 2, 3 θαη 3,5% σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ, γηα ηα έηε 2015, 2016, 2017 θαη 2018 θαη εμήο, αληηζηνίρσο. Η δεκνζηνλνκηθή απηή ζηξαηεγηθή ζα βαζηζηεί ζε παξακεηξηθά κέηξα, ζπκπεξηιακβαλφκελεο θαη ηεο επξείαο απινπνίεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ ΦΠΑ, πνπ ζα νδεγήζεη ζε επηπξφζζεηα θνξνινγηθά έζνδα ζε πνζνζηφ 1% ηνπ ΑΔΠ θαη ηεο δηαξζξσηηθήο κεηαξξχζκηζεο ηνπ ζπληαμηνδνηηθνχ ζπζηήκαηνο, κε απνηέιεζκα ηελ εμνηθνλφκεζε 1% ηνπ ΑΔΠ εληφο ηνπ Θα ππάξμεη θαη έλα πξφζζεην ζπκπιεξσκαηηθφ παθέην παξακεηξηθψλ κέηξσλ, ζπκπεξηιακβαλφκελσλ θαη ησλ κεηαξξπζκίζεσλ πνπ έρνπλ ήδε θαζπζηεξήζεη πνιχ λα εθαξκνζηνχλ θαη αθνξνχλ ηελ εμάιεηςε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ δαπαλψλ πνπ αθνξνχλ ηνκείο φπσο ε άκπλα θαη νη επηδνηήζεηο, ηνκείο ζηνπο νπνίνπο είλαη δπλαηή ε επίηεπμε πεξαηηέξσ εμνηθνλφκεζεο. Σα παξακεηξηθά δεκνζηνλνκηθά κέηξα ζα εληζρπζνχλ επηπιένλ απφ έλα επξχ θάζκα δηνηθεηηθψλ δξάζεσλ πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηνχλ νη αλεπάξθεηεο ζε θνξνεηζπξαθηηθφ επίπεδν θαη ζε επίπεδν εθαξκνγήο ηεο 5

6 θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο: απηά ηα κέηξα ζα απαηηήζνπλ θάπνην ρξφλν πξνθεηκέλνπ λα απνδψζνπλ θαξπνχο, σζηφζν αλακέλεηαη φηη ζα παξέρνπλ ζεκαληηθή απφδνζε ζε δεκνζηνλνκηθφ επίπεδν, θαζψο ζα ηίζεληαη ζηαδηαθά ζε εθαξκνγή. Η ειιεληθή θπβέξλεζε ζα επνπηεχεη ηνπο δεκνζηνλνκηθνχο θηλδχλνπο, ζπκπεξηιακβαλφκελσλ θαη ησλ πηζαλψλ δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ, θαη ζα βξίζθεηαη ζε εηνηκφηεηα γηα ηε ιήςε αληηζηαζκηζηηθψλ κέηξσλ, αλ παξαζηεί αλάγθε, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ νη δεκνζηνλνκηθνί ζηφρνη. Μεηαξξπζκίζεηο ζην ΦΠΑ Η Διιάδα δηαζέηεη έλα ηδηαίηεξα θαηαθεξκαηηζκέλν ζχζηεκα ΦΠΑ. Χο ηκήκα ηεο δέζκεπζήο ηνπο λα επηθέξνπλ βειηηψζεηο ζηελ είζπξαμε ηνπ ΦΠΑ, νη Αξρέο ζα ζεζπίζνπλ λνκνζεζία πνπ ζα κεηαβάιεη ηηο παξακέηξνπο πξνθεηκέλνπ λα δηεπξχλεη ζεκαληηθά ηε θνξνινγηθή βάζε κε βαζηθφ ζπληειεζηή 23%, φπνπ ζα ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη ηα εζηηαηφξηα, ηα μελνδνρεία θαη νη ππεξεζίεο εζηίαζεο. Απερψληαο ηελ αλάγθε γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο ησλ θαηψηεξσλ θαη κεζαίσλ λνηθνθπξηψλ, ζα ππάξρεη έλαο κεησκέλνο ζπληειεζηήο 13% πνπ ζα θαιχπηεη έλα πεξηνξηζκέλν αξηζκφ αγαζψλ, ζπκπεξηιακβαλφκελεο θαη ηεο ελέξγεηαο, ησλ βαζηθψλ αγαζψλ δηαηξνθήο θαη ησλ ππεξεζηψλ χδξεπζεο (θαη απνρέηεπζεο). Θα ηζρχζεη επίζεο έλαο ππέξ κεησκέλνο ζπληειεζηήο 6% γηα θαξκαθεπηηθά πξντφληα, βηβιία θαη ζέαηξα. Χο κέξνο ησλ πξνζπαζεηψλ γηα ηελ πξναγσγή ηεο θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, ε κεηαξξχζκηζε ζα απαιείςεη ηηο εθπηψζεηο, ζπκπεξηιακβαλφκελσλ θαη ησλ λεζηψλ, ζα εμνξζνινγίζεη ηηο θνξναπαιιαγέο θαη ζα απμήζεη ηηο θνξνινγηθέο επηβαξχλζεηο ζηελ αζθάιηζε. Απηέο νη λνκνζεηηθέο κεηαβνιέο ησλ παξακέηξσλ, πνπ ζα παξάγνπλ θνξνινγηθά έζνδα αξρήο γελνκέλεο απφ ηνλ Ινχιην ηνπ 2015, κε κηα αλακελφκελε αχμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 1% σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ, ππνζηεξίδνληαη θαη απφ δηνηθεηηθά κέηξα πνπ απνβιέπνπλ ζηελ πάηαμε ηεο θνξνινγηθήο απάηεο θαη ηελ αχμεζε ηεο ζπκκφξθσζεο. Η αχμεζε ηνπ ζπληειεζηή ΦΠΑ πνπ πεξηγξάθεηαη 6

7 παξαπάλσ δχλαηαη λα αλαζεσξεζεί ζην ηέινο ηνπ 2016, ππφ ηνλ φξν φηη ζα πξνθχπηνπλ ηζνδχλακα επηπξφζζεηα έζνδα απφ ηα κέηξα πνπ ζα ιεθζνχλ γηα ηελ πάηαμε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη ηε βειηίσζε ηεο εηζπξαμηκφηεηαο ηνπ ΦΠΑ. Οπνηαδήπνηε απφθαζε γηα ηελ αλαζεψξεζε ζα ιακβάλεηαη θαηφπηλ δηαβνχιεπζεο κε ηνπο ζεζκνχο. Μεηαξξύζκηζε ηνπ αζθαιηζηηθνύ/ ζπληαμηνδνηηθνύ ζπζηήκαηνο Οη κεηαξξπζκίζεηο ζην αζθαιηζηηθφ/ ζπληαμηνδνηηθφ ζχζηεκα θαηά ηα έηε 2010 θαη 2012 βειηίσζαλ ζπλνιηθά ηε βησζηκφηεηα ηνπ αζθαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο, ην νπνίν, θαηά ην παξειζφλ, ήηαλ θαηαθεξκαηηζκέλν θαη δαπαλεξφ θαη δεκηνπξγνχζε δπζβάζηαρηα βάξε γηα ηηο επφκελεο γεληέο. Χζηφζν ην ζπληαμηνδνηηθφ ζχζηεκα εμαθνινπζεί λα απαηηεί ζεκαληηθέο ρξεκαηνδνηηθέο κεηαβηβάζεηο, ζε εηήζηα βάζε, απφ ηνλ Κξαηηθφ Πξνυπνινγηζκφ. Δπηπιένλ, πνιχ πην ζαξξαιέα θαη θηιφδνμα κέηξα απαηηνχληαη πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηνχλ νη πθηζηάκελεο δηαξζξσηηθέο πξνθιήζεηο θαη νη επηπξφζζεηεο επηβαξχλζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, θαζψο νη εηζθνξέο έρνπλ κεησζεί εμαηηίαο ησλ πςειψλ πνζνζηψλ ηεο αλεξγίαο ελψ, ηαπηφρξνλα, νη πηέζεηο γηα δαπάλεο έρνπλ απμεζεί ιφγσ ηεο πξφσξεο ζπληαμηνδφηεζεο πνιιψλ πνιηηψλ. Πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηνχλ ηα δεηήκαηα απηά, νη ειιεληθέο αξρέο έρνπλ δεζκεπηεί λα εθαξκφζνπλ πιήξσο ηηο κεηαξξπζκίζεηο ηνπ 2010 θαη ηνπ 2012 θαη λα πξνρσξήζνπλ ζε πεξαηηέξσ κεηαξξπζκίζεηο, ζε δχν θάζεηο. Έλα πξψην παθέην κέηξσλ ζα πηνζεηεζεί ακέζσο, ζηνρεχνληαο ζην 1% ηνπ ΑΔΠ απφ ηελ επηπιένλ εηήζηα εμνηθνλφκεζε, απφ ην Ο δεκνζηνλνκηθφο αληίθηππνο απηψλ ησλ κέηξσλ, φπσο παξαηίζεληαη ζηε ζπλέρεηα, αλακέλεηαη λα γίλεη κεγαιχηεξνο ην Με απηνχο ηνπο ζηφρνπο, νη Αξρέο πξφθεηηαη λα: ζεζπίζνπλ λνκνζεζία πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγήζνπλ ηζρπξά 7

8 αληηθίλεηξα γηα ηελ πξφσξε ζπληαμηνδφηεζε, κε ηελ αλαπξνζαξκνγή ησλ επηβαξχλζεσλ γη απηή ηελ πεξίπησζε θαη κε ηε ζηαδηαθή θαηάξγεζε θεθηεκέλσλ δηθαησκάησλ σο πξνο ηε λφκηκε ειηθία ζπληαμηνδφηεζεο θαη ηελ πξφσξε ζπληαμηνδφηεζεο θαη ηε ζηαδηαθή πξνζαξκνγή ηνπ νξίνπ ησλ ζπληαμηνδνηήζεσλ ζηελ ειηθία ησλ 67 εηψλ ή ησλ 62 εηψλ κε 40 ρξφληα ππεξεζίαο θαη θαηαβνιήο εηζθνξψλ, έσο ην 2022, πνπ ζα ηζρχνπλ αλεμαηξέησο γηα φινπο ηνπο ζπληαμηνδνηνχκελνπο (εμαηξνπκέλσλ φζσλ εξγάδνληαη ζε βαξέα επαγγέικαηα θαη ησλ κεηέξσλ παηδηψλ κε αλαπεξία), κε ηζρχ κεηά ηηο 30 Ινπλίνπ ηνπ Οη απνρσξήζεηο απφ ην ηακείν θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζα επηζχξνπλ εηήζηα επηβάξπλζε γηα φζνπο επεξεάδνληαη απφ ηελ επηκήθπλζε ησλ ειηθηαθψλ νξίσλ ζπληαμηνδφηεζεο, πνπ ζα ηζνδπλακεί κε 10 πνζνζηηαίεο κνλάδεο, πιένλ ηεο ηζρχνπζαο επηβάξπλζεο ηνπ 6%. ελζσκαηψζνπλ ζην Δληαίν Σακείν Δπηθνπξηθήο Αζθάιηζεο (ΔΣΔΑ), φια ηα επηθνπξηθά ζπληαμηνδνηηθά ηακεία θαη λα δηαζθαιίζνπλ φηη, αξρήο γελνκέλεο απφ ηελ 1 ε Ιαλνπαξίνπ 2015, φια ηα επηθνπξηθά ηακεία ζα ρξεκαηνδνηνχληαη κφλν εμ ηδίσλ πφξσλ βειηηψζνπλ ηε ζηφρεπζε ησλ θνηλσληθψλ ζπληάμεσλ, απμάλνληαο ηε ζχληαμε αλαζθάιηζησλ ηνπ ΟΓΑ εμαιείςνπλ ζηαδηαθά ην θνηλσληθφ επίδνκα (ΔΚΑ) γηα φινπο ηνπο ζπληαμηνχρνπο, έσο ηα ηέιε Γεθεκβξίνπ Απηφ ζα μεθηλήζεη άκεζα ζε φ,ηη αθνξά ην αλψηεξν 20% ησλ δηθαηνχρσλ, ελψ νη ηερληθέο ιεπηνκέξεηεο ηεο ζηαδηαθήο θαηάξγεζεο ζα ζπκθσλεζνχλ κε ηνπο ζεζκνχο απμήζνπλ ηηο εηζθνξέο πγείαο πνπ θαηαβάινπλ νη ζπληαμηνχρνη ζε 6% θαηά κέζν φξν, θαη λα ηηο επεθηείλνπλ ζηηο επηθνπξηθέο ζπληάμεηο θαηαξγεζνχλ ζηαδηαθά φιεο ηηο ρξεκαηνδνηνχκελεο απφ ην θξάηνο εμαηξέζεηο θαη λα ελαξκνλίζνπλ ηηο εηζθνξέο ζε φια ηα αζθαιηζηηθά 8

9 ηακεία κε απηέο πνπ ηζρχνπλ ζην ΙΚΑ, απφ ηελ 1 ε Ινπιίνπ 2015 θαζειψζνπλ ηηο εγγπεκέλεο ζε κεληαία βάζε ζπληαμηνδνηηθέο εηζθνξέο, ζε νλνκαζηηθνχο φξνπο, έσο ην 2021 παξέρνπλ ζηα άηνκα πνπ ζπληαμηνδνηνχληαη κεηά ηηο 30 Ινπλίνπ 2015 κφλν ηε βαζηθή, εγγπεκέλε, αλαινγηθή θαη ζηε βάζε ειέγρνπ ησλ πφξσλ ζχληαμε, κεηά ηε ζπκπιήξσζε ηνπ λνκίκνπ νξίνπ ζπληαμηνδφηεζεο, πνπ ζήκεξα είλαη ζηα 67 έηε Γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ παθέηνπ, νη Αξρέο ζα πξνρσξήζνπλ, ζε δεχηεξε θάζε, ζε λέεο λνκνζεηηθέο κεηαξξπζκίζεηο, κε ζηφρν λα εγθαζηδξπζεί έλαο ζηελφηεξνο δεζκφο αλάκεζα ζηηο εηζθνξέο θαη ζηηο παξνρέο θαη ηελ ελνπνίεζε φισλ ησλ ππφινηπσλ ηακείσλ. Καηά ην ζρεδηαζκφ απηψλ ησλ κεηαξξπζκίζεσλ, ε θπβέξλεζε ζα δηαζθαιίζεη φηη ην βάξνο ηεο πξνζαξκνγήο ζα είλαη δίθαην, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη φηη πην επάισηα λνηθνθπξηά ζα πξνζηαηεχνληαη, θαη φηη δελ ζα κεηαθπιηζηνχλ ππεξβνιηθά βάξε ζηηο επφκελεο γελεέο. Δπίζεο, ζα δηαζθαιίζεη φηη ζα ππάξρεη ζαθήο ζρέζε αλάκεζα ζηηο εηζθνξέο θαη ηηο παξνρέο, ψζηε λα δνζνχλ θίλεηξα γηα ηε δεισκέλε εξγαζία θαη ην καθξχηεξν εξγαζηαθφ βίν. Γη απηφ ην ζθνπφ, νη Αξρέο ζα λνκνζεηήζνπλ έσο ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2015 ψζηε λα ηεζνχλ ζε ηζρχ απφ ηελ 1 ε Ιαλνπαξίνπ 2016: (i) εηδηθά ζρεδηαζκέλεο θαη παξακεηξηθέο βειηηψζεηο ψζηε λα ππάξμεη ζηελφηεξε ζρέζε αλάκεζα ζηηο εηζθνξέο θαη ηηο παξνρέο (ii) ζα δηεπξχλνπλ θαη ζα εθζπγρξνλίζνπλ ηε βάζε εηζθνξψλ θαη ζχληαμεο γηα φινπο ηνπο απηναπαζρνινχκελνπο, ζπκπεξηιακβαλφκελεο θαη ηεο κεηάπησζεο απφ ην ηεθκαξηφ ζην πξαγκαηηθφ εηζφδεκα, πνπ ζα ππφθεηηαη ζε θαλφλεο ειάρηζησλ απαηηνχκελσλ εηζθνξψλ θαη (iii) ζα δηεπξχλνπλ θαη ζα εμνξζνινγίζνπλ φια ηα δηαθνξεηηθά ζπζηήκαηα γηα ηελ παξνρή ηεο βαζηθήο, εγγπεκέλεο, αλαινγηθήο θαη επί ηε βάζε ειέγρνπ ησλ πφξσλ ζχληαμεο, ιακβάλνληαο ππφςε ηα θίλεηξα πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί γηα ηελ εξγαζία θαη ηηο εηζθνξέο, (iv) ηα θχξηα ζηνηρεία γηα ηελ νινθιεξσκέλε ελνπνίεζε ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ, ζπκπεξηιακβαλφκελεο θαη ηεο ελαξκφληζεο φισλ ησλ θαλφλσλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ γηα ηηο εηζθνξέο θαη 9

10 ηελ παξνρή ζπληάμεσλ, ζε φια ηα ηακεία. v) ζα θαηαξγήζνπλ φινπο ηνπο θφξνπο ππέξ ηξίησλ ζηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ ζπληάμεσλ θαη ζα ηνπο αληηζηαζκίζνπλ κε ηε κείσζε ησλ παξνρψλ ή ηελ αχμεζε ησλ εηζθνξψλ, ζε ζπγθεθξηκέλα ηακεία, κε ηζρχ απφ 31 Οθησβξίνπ 2015 θαη vi) ζα ελαξκνλίζνπλ ηνπο θαλφλεο απνλνκήο ζχληαμεο ηνπ ΟΓΑ κε απηνχο ησλ ππνινίπσλ Σακείσλ ηνπ ζπληαμηνδνηηθνχ ζπζηήκαηνο, κε αλαινγηθφ ηξφπν, εθηφο θαη αλ ν ΟΓΑ ζπγρσλεπηεί κε άιια Σακεία. Απηφ ζα γίλεη κε ηελ πιήξε ζπκθσλία ησλ ζεζκψλ. Οη Αξρέο ζα δηαβνπιεπηνχλ κε ηνπο θνηλσληθνχο εηαίξνπο θαη ζα ζπλεξγαζηνχλ κε ηελ Οκάδα Δξγαζίαο γηα ηε Γήξαλζε ηνπ Πιεζπζκνχ (Ageing Working Group) ηεο ΔΔ. Η ελνπνίεζε ησλ ηακείσλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζα νινθιεξσζεί έσο ην ηέινο ηνπ Σν 2015 ε δηαδηθαζία ζα ελεξγνπνηεζεί κέζσ λνκνζεηηθψλ παξεκβάζεσλ, πξνθεηκέλνπ ην αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα λα ελνπνηεζεί ζε κία εληαία ελφηεηα έσο ην Γεθέκβξην ηνπ 2015 θαη λα νινθιεξσζεί ε ιεηηνπξγηθή ηνπ ελνπνίεζε έσο ην ηέινο ηνπ Γεθεκβξίνπ Θα ππνζηεξηρζνχλ ελεξγά πεξαηηέξσ κεηψζεηο ζηα ιεηηνπξγηθά θφζηε, ζε ζπλδπαζκφ κε απνηειεζκαηηθφηεξε δηνίθεζε ησλ πφξσλ ησλ Σακείσλ θαη επηπξφζζεηα κε ηελ εμηζνξξφπεζε ησλ αλαγθψλ κεηαμχ ησλ πξνλνκηνχρσλ θαη ησλ κε πξνλνκηνχρσλ Σακείσλ. Ο αζθαιηζηηθφο λφκνο ζα θσδηθνπνηεζεί εληφο ηνπ 2016, πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζην λέν ζρήκα νξγάλσζεο ηνπ λένπ θαη πην ελνπνηεκέλνπ αζθαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο. Σέινο, ε θπβέξλεζε ζα πηνζεηήζεη φιε ηελ απαξαίηεηε λνκνζεζία πξνθεηκέλνπ λα αληηζηαζκίζεη πιήξσο ην δεκνζηνλνκηθφ απνηέιεζκα πνπ ζα πξνθχςεη απφ ηελ εθαξκνγή ησλ πξφζθαησλ απνθάζεσλ ηνπ ηδ ζρεηηθά κε ηε ζπληαμηνδνηηθή κεηαξξχζκηζε ηνπ Παξάιιεια κε ηε κεηαξξχζκηζε ηνπ ζπληαμηνδνηηθνχ ζπζηήκαηνο, ζα θαηαξηηζηεί κία Μειέηε Αμηνιφγεζεο ηνπ πζηήκαηνο Κνηλσληθήο Πξφλνηαο, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε δηθαηνζχλε ζηηο δηάθνξεο κεηαξξπζκηζηηθέο παξεκβάζεηο. 10

11 Οη ζεζκνί είλαη πξνεηνηκαζκέλνη λα ζπλππνινγίζνπλ θαη άιια παξακεηξηθά κέηξα εληφο ηνπ ζπζηήκαηνο ζπληαμηνδφηεζεο, κε ηζνδχλακα απνηειέζκαηα, πξνθεηκέλνπ λα αληηθαηαζηαζνχλ θάπνηα απφ ηα κέηξα πνπ πξναλαθέξνληαη, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ επίδξαζή ηνπο ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη απηά ηα κέηξα ζα παξνπζηαζηνχλ ζηνπο ζεζκνχο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπο θαη φηη ζα είλαη επαξθψο ζπγθεθξηκελνπνηεκέλα θαη πνζνηηθνπνηεκέλα θαη, ζηελ πεξίπησζε πνπ θάηη ηέηνην δελ ηζρχζεη, ε βαζηθή επηινγή είλαη απηή πνπ πεξηγξάθεηαη παξαπάλσ. Δπηπξόζζεηα παξακεηξηθά δεκνζηνλνκηθά κέηξα. Η θπβέξλεζε ζα πηνζεηήζεη, ζπκπεξηιακβάλνληάο ηα ζε ζπκπιεξσκαηηθφ πξνυπνινγηζκφ, πξφζζεηα παξακεηξηθά δεκνζηνλνκηθά κέηξα ηα νπνία ζα επεξεάζνπλ ζεηηθά, κε βηψζηκν ηξφπν, ηα δεκφζηα νηθνλνκηθά. απηά ηα κέηξα ζα πεξηιακβάλνληαη ηα εμήο: εμάιεηςε ησλ δπλαηνηήησλ θνξναπνθπγήο (π.ρ. κε πεξηνξηζκφ ηνπ νξηζκνχ ηνπ αγξφηε), ιήςε κέηξσλ γηα ηελ αχμεζε ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο επηρεηξήζεσλ ην 2015 θαη απαίηεζε 100% πξνθαηαβνιήο θφξνπ γηα ην εηαηξηθφ εηζφδεκα, θαζψο θαη γηα ην αηνκηθφ εηζφδεκα ειεπζέξσλ επαγγεικαηηψλ, κέρξη ην ηέινο ηνπ 2016, θαηάξγεζε ηεο επλντθήο θνξνινγηθήο κεηαρείξηζεο ησλ αγξνηψλ ζηνλ θψδηθα θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο, αχμεζε ηεο εηζθνξάο αιιειεγγχεο, πηνζέηεζε εθθξεκψλ κεηαξξπζκίζεσλ ζηνπο θψδηθεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θαη θνξνινγηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη θαηάξγεζε φισλ ησλ πξνζηίκσλ ηνπ Κψδηθα Βηβιίσλ θαη ηνηρείσλ θαηάξγεζε επηδνηήζεσλ γηα ηνπο εηδηθνχο θφξνπο θαηαλάισζεο ζην πεηξέιαην θίλεζεο ησλ αγξνηψλ θαη θαιχηεξνο έιεγρνο ησλ δηθαηνχρσλ, πξνθεηκέλνπ λα κεησζνχλ ζην κηζφ νη δαπάλεο γηα ηα επηδφκαηα πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2016 κείσζε ηνπ αλψηαηνπ νξίνπ ησλ ζηξαηησηηθψλ δαπαλψλ θαηά 400 εθαηνκ. επξψ, κε κηα ζηνρεπκέλε δέζκε δξάζεσλ, πνπ ζα 11

12 πεξηιακβάλεη κείσζε πξνζσπηθνχ θαη πξνκεζεηψλ αχμεζε ηεο εηζθνξάο αιιειεγγχεο ην Μέρξη ην επηέκβξην ηνπ 2015 επίζεο νη Αξρέο ζα αλαζρεδηάζνπλ ηνλ Κψδηθα Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο γηα ηα εηζνδήκαηα ηνπ 2016, πξνθεηκέλνπ λα πεηχρνπλ απνηειεζκαηηθφηεξα ηελ πξννδεπηηθφηαηα ζην ζχζηεκα ηεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο, ην νπνίν ζα απινπνηεί ην πξφγξακκα εθπηψζεσλ ζην θφξν εηζνδήκαηνο θπζηθψλ πξνζψπσλ κεηαξξχζκηζε ηνπ θψδηθα θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο πξνθεηκέλνπ λα θαιχςεη, κεηαμχ άιισλ ηε [θνξνιφγεζε θεθαιαίσλ], ηνπο νξγαληζκνχο επελδχζεσλ, ηνπο αγξφηεο θαη ηνπο απηναπαζρνινχκελνπο αχμεζε ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο λνκηθψλ πξνζψπσλ ην 2016 απφ 26 ζε 28% θαζηέξσζε θφξνπ επί ησλ ηειενπηηθψλ δηαθεκίζεσλ θαη πξνθήξπμε δηεζλνχο δεκφζηνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ απφθηεζε ηειενπηηθψλ αδεηψλ, κε αληάιιαγκα ηελ απφθηεζε θαη ρξήζε ησλ ζρεηηθψλ ζπρλνηήησλ επέθηαζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ θφξνπ πνιπηειείαο ζηα ζθάθε αλαςπρήο κήθνπο κεγαιχηεξνπ ησλ 10 κέηξσλ θαη αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ απφ ην 10 ζην 13%, κε ηζρχ απφ ηελ είζπξαμε ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο γηα ην έηνο 2014 θαη εθεμήο ελ φςεη νπνηαζδήπνηε αλαζεψξεζεο ησλ αληηθεηκεληθψλ αμηψλ ησλ αθηλήησλ, πξνζαξκνγή ησλ ζπληειεζηψλ θνξνινγίαο αθηλήησλ, αλ απηφ είλαη αλαγθαίν, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηνχλ ηα θνξνινγηθά έζνδα ησλ εηψλ 2015 θαη 2016 χςνπο 2,65 δηο. επξψ θαη πξνζαξκνγή ηνπ ελαιιαθηηθνχ θαηψηαηνπ νξίνπ αηνκηθήο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θαηάξγεζε ηεο δηαζπλνξηαθήο παξαθξάηεζεο θφξνπ πνπ ζεζπίζηεθε κε ην λφκν γηα ηε ξχζκηζε νθεηιψλ (λφκνο ΥΥΥΥ/2015) θαη αλαηξνπή ησλ πξφζθαησλ ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ 12

13 Κψδηθα Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο (ΚΦΔ) ζην λφκν γηα ηε δεκφζηα δηνίθεζε (λφκνο ΥΥΥΥ/2015), ζπκπεξηιακβαλφκελεο θαη ηεο εηδηθήο κεηαρείξηζεο ηνπ αγξνηηθνχ εηζνδήκαηνο (λφκνο ΥΥΥΥ/2015) εθαξκνγή θνξνινγίαο ζηα αθαζάξηζηα έζνδα απφ ηπρεξά παηρλίδηα (gross gaming revenues / GGR) χςνπο 30% επί ησλ βηληενπαηρληδηψλ πνπ αλακέλεηαη λα εγθαηαζηαζνχλ ην δεχηεξν κηζφ ηνπ 2015 θαη ην 2016 πξνθήξπμε ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο γηα ηελ έθδνζε αδεηψλ 4 θαη 5G αχμεζε ηνπ ζπληειεζηή θνξνινγίαο ρσξεηηθφηεηαο (tonnage tax) θαη ζηαδηαθή θαηάξγεζε ηεο εηδηθήο θνξνινγηθήο κεηαρείξηζεο γηα ηoλ θιάδν ηεο λαπηηιίαο ζρεηηθά κε ηελ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε, ε θπβέξλεζε ζα επαλαθαζνξίζεη ηελ πιήξε ππνρξεσηηθή ζπληαγνγξάθεζε δξαζηηθήο νπζίαο (ΙΝΝ prescription), ρσξίο εμαηξέζεηο. Θα κεηψζεη ηελ ηηκή φισλ ησλ θαξκάθσλ εθηφο παηέληαο (off-patent) θαη ησλ γελνζήκσλ, θαηαξγψληαο ηε ζρεηηθή ξήηξα. Θα κεηψζεη ηηο ηηκέο ησλ δηαγλσζηηθψλ εμεηάζεσλ θαη ζα εληζρχζεη ηηο θαξκαθεπηηθέο επηζηξνθέο. Θα εθαξκφζεη θαη ζα επεθηείλεη σο ην 2016 ην πιαθφλ (clawbacks) γηα ηηο ηδησηηθέο θιηληθέο, ηα δηαγλσζηηθά θέληξα θαη ηηο θαξκαθεπηηθέο εηαηξείεο. Χο ην ηέινο ηνπ Γεθεκβξίνπ 2015, ζα απμεζεί ην πνζνζηφ ησλ θεληξηθψλ πξνκεζεηψλ ησλ γελφζεκσλ θαξκάθσλ θαη ησλ πξνκεζεηψλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ, θαηά δξαζηηθή νπζία, απφ ηα λνζνθνκεία, ζε ελαξκφληζε κε ηνπο ζπκθσλεζέληεο ζηφρνπο θαη ζα ιάβεη δηαξζξσηηθά κέηξα αλαγθαία γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο δηαηήξεζεο ησλ δαπαλψλ γηα ην 2016, ζε ζπκθσλία κε ηα αλψηαηα φξηα απηφκαησλ πεξηθνπψλ (claw-back) Χο ην επηέκβξην ηνπ 2015, ε θπβέξλεζε ζα απινπνηήζεη ην πξφγξακκα 13

14 ησλ εθπηψζεσλ ζην θφξν εηζνδήκαηνο θπζηθψλ πξνζψπσλ. Θα επαλαζρεδηάζεη θαη ζα ελζσκαηψζεη ζηνλ ΚΦΔ ηελ εηζθνξά αιιειεγγχεο γηα ηα εηζνδήκαηα ηνπ Θα εθδψζεη εγθχθιην γηα ηα πξφζηηκα θαη ζα πηνζεηήζεη θαη άιιεο εθθξεκνχζεο θνξνινγηθέο κεηαξξπζκίζεηο. Χο ην Ννέκβξην ηνπ 2015, νη Αξρέο ζα εθδψζνπλ φιε ηελ παξάγσγε λνκνζεζία γηα ηελ εθαξκνγή ησλ κεηαξξπζκίζεσλ ησλ θσδίθσλ θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θαη θνξνινγηθψλ δηαδηθαζηψλ, κε ηζρχ απφ ηελ 1 ε Ιαλνπαξίνπ Δπίζεο, σο ην Ννέκβξην ηνπ 2015, νη Αξρέο ζα θσδηθνπνηήζνπλ θαη ζα απινπνηήζνπλ ηε ζρεηηθή κε ηνλ ΦΠΑ λνκνζεζία, ελαξκνλίδνληάο ηε κε ηνλ θψδηθα θνξνινγηθψλ δηαδηθαζηψλ, εμαιείθνληαο θαηαθαλή λνκηθά θελά θαη κεηψλνληαο ηελ πεξίνδν απφδνζεο ηνπ ΦΠΑ. (Οη Αξρέο) ζα απινπνηήζνπλ ην θαζεζηψο ηεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θαη ζα δηαζθαιίζνπλ ηε ζπλεθηηθφηεηα ηεο εηζνδεκαηηθήο βάζεο γηα ηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο θαη ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο ησλ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ θάησ απφ ην φξην εγγξαθήο ΦΠΑ. Μεηαξξπζκίζεηο θνξνινγηθήο δηνίθεζεο Η ηθαλφηεηα είζπξαμεο θφξσλ έρεη πιεγεί απφ κηα καθξά ηζηνξία πνιπδαίδαιεο λνκνζεζίαο, θαθήο δηνίθεζεο, πξαθηηθψλ πνιηηηθήο παξέκβαζεο θαη γελλαηφδσξσλ ακλεζηηψλ, κε ρξφληα θαθή εθαξκνγή. Πξνθεηκέλνπ λα αιιάμνπλ απηέο νη πξαθηηθέο θαη λα βειηησζεί ε θνπιηνχξα πιεξσκήο θφξσλ, ε θπβέξλεζε δεζκεχεηαη απαξέγθιηηα λα κελ ζεζπίζεη λέεο ξπζκίζεηο γηα ηελ θαηαβνιή δφζεσλ ή άιιε ακλεζηία ή άιιεο κνξθέο δηαθαλνληζκνχ, νχηε λα επεθηείλεη ηηο ήδε ππάξρνπζεο ξπζκίζεηο. Οη Αξρέο ζα: ζεζπίζνπλ λνκνζεζία γηα ηελ εγθαζίδξπζε κηαο αλεμάξηεηεο θνξνινγηθήο θαη ηεισλεηαθήο αξρήο, ε νπνία ζα είλαη πιήξσο ιεηηνπξγηθή σο ην ηέινο ηνπ Ινπλίνπ 2016 θαη ζα ελζσκαηψζεη φιν ην πξνζσπηθφ θαη ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα θνξνινγηθά θαη ηεισλεηαθά έζνδα, ζπκπεξηιακβαλφκελνπ θαη ηνπ ΓΟΔ. Χο ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2015, ζα δηνξηζηεί ην Γηνηθεηηθφ 14

15 πκβνχιην θαη ζα ζεζπηζηεί θαηά πξνηεξαηφηεηα παξάγσγε λνκνζεζία ζρεηηθά κε ην λφκν γηα ηελ απηφλνκε αξρή θνξνινγηθήο δηνίθεζεο πξνβνχλ ζε άκεζε ελίζρπζε (ζε κφληκε βάζε) ησλ δπλαηνηήησλ ηεο θνξνινγηθήο δηνίθεζεο, εηδηθά ζε ζέκαηα ζρεηηθά κε ηε ξεπζηνπνίεζε θαη ηε ζπιινγή θφξσλ απφ κεγάινπο νθεηιέηεο θαη, σο ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2015, ζα εληζρχζνπλ ηελ Τπεξεζία Μεγάισλ Οθεηιεηψλ κε εηδηθεπκέλνπο λνκηθνχο ζπκβνχινπο γηα ηε βειηίσζε ηεο δπλαηφηεηαο ειέγρνπ ηεο βησζηκφηεηαο ηνπ ρξένπο ησλ νθεηιεηψλ απηψλ εθαξκφζνπλ κέηξα γηα ηε βειηίσζε ηεο είζπξαμεο θφξσλ θαη εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο, κέζσ ηεο ελίζρπζεο εξγαιείσλ εθαξκνγήο, φπσο νη θαηαζρέζεηο. Χο ηνλ Οθηψβξην 2015, ζα πηνζεηήζνπλ έλα πιήξεο ζρέδην γηα ηε βειηίσζε ηεο θνξνινγηθήο ζπκκφξθσζεο, ζα εθδψζνπλ λνκνζεζία γηα ηελ εθαξκνγή κέηξσλ απνκφλσζεο (quarantine) κε εηζπξάμηκσλ ρξεψλ απφ εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη ζα ιάβνπλ κέηξα γηα ηελ πιήξε ζηειέρσζε ηνπ Κέληξνπ Δίζπξαμεο Αζθαιηζηηθψλ Οθεηιψλ (KEAO) θαζψο θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο πξφζβαζή ηνπ ζε ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο ηεο θνξνινγηθήο δηνίθεζεο ηξνπνπνηήζνπλ ηε λνκνζεζία γηα ηηο δφζεηο πξνθεηκέλνπ, κεηαμχ άιισλ, λα απνθιεηζηνχλ φζνη δελ πιεξψλνπλ ηξέρνπζεο ππνρξεψζεηο, λα ζεζπίζνπλ πξνυπνζέζεηο γηα ηε κείσζε ησλ πξνζεζκηψλ γηα φζνπο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα πιεξψζνπλ λσξίηεξα θαη λα ζεζπίζνπλ επηηφθηα κε βάζε ηελ αγνξά. Η Τπεξεζία Μεγάισλ νθεηιεηψλ θαη ην KEAO ζα εμεηάζνπλ, σο ην επηέκβξην ηνπ 2015, ηνπο κεγαιννθεηιέηεο κε ρξέε πξνο ηελ εθνξία θαη ηα αζθαιηζηηθά ηακεία πνπ ππεξβαίλνπλ ην έλα 1 εθ. επξψ, ψζηε λα ειεγρζεί ε δπλαηφηεηά ηνπο λα πιεξψζνπλ θαη ζα αλαιάβνπλ δηνξζσηηθέο πξσηνβνπιίεο 15

16 εληαηηθνπνηήζνπλ ηηο δξάζεηο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκνζίσλ Δζφδσλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θνξνδηαθπγήο, κέζσ ειέγρσλ ζε ηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο θαη θαηαζέζεηο ζε πηζησηηθά ηδξχκαηα ηεο Διιάδαο θαη ηνπ εμσηεξηθνχ, ψζηε λα δηαπηζησζεί ηπρφλ κε δεισζέλ εηζφδεκα ή πινχηνο Διιήλσλ θνξνινγνπκέλσλ, κε ζηφρν ηελ είζπξαμε κε θαηαβιεζέλησλ θφξσλ, κέζσ θαη ηεο πιήξνπο εθαξκνγήο ηνπ Μεηξψνπ Σξαπεδηθψλ Λνγαξηαζκψλ ιάβνπλ φια ηα απαξαίηεηα θαη αλαγθαία κέηξα γηα ηελ έγθαηξε είζπξαμε δεκνζίσλ εζφδσλ απφ δηάθνξεο θαηεγνξίεο, ζπκπεξηιακβαλφκελσλ θαη ησλ πξνζηίκσλ ησλ ΚΣΔΟ, ησλ πξνζηίκσλ αλαζθάιηζησλ νρεκάησλ θαη ησλ ηειψλ απφ ηε ρξήζε κε αδεηνδνηεκέλσλ ζπρλνηήησλ θαηαπνιεκήζνπλ ην ιαζξεκπφξην θαπζίκσλ εηζάγνληαο, κέζσ λνκνζεηηθψλ κέηξσλ, δηεπζεηήζεηο γηα ηνλ εληνπηζκφ δεμακελψλ απνζήθεπζεο θαπζίκσλ (ζηαζεξψλ ή θηλεηψλ), νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε κεηαθνξά ιαζξαίσλ θαπζίκσλ ζε φιε ηελ επηθξάηεηα πηνζεηήζνπλ κέηξα ψζηε λα δνζεί πξνηεξαηφηεηα ζε θνξνινγηθνχο ειέγρνπο, ζηε βάζε ηεο αλάιπζεο θηλδχλνπ θαη φρη, φπσο ζπκβαίλεη ζήκεξα, ζηε βάζε ηεο αξραηφηεηαο (πρ. ρξφλνο παξαγξαθήο). Η παξαγξαθή ησλ κε εηζπξάμηκσλ ρξεψλ ζα πινπνηεζεί κέζσ λνκνζεζίαο πνπ ζα εζηηάζεη ζηελ είζπξαμε ζηηο ππνζέζεηο πνπ είλαη πηζαλφηεξν λα απνθέξνπλ έζνδα εληζρχζνπλ ηελ είζπξαμε ηνπ ΦΠΑ θφξσλ θαη ηελ εθαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο, κεηαμχ άιισλ κέζσ κέηξσλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θπθιηθήο θνξνινγηθήο απάηεο ΦΠΑ (απάηε ηχπνπ carousel). Οη Αξρέο ζα ππνβάινπλ αίηεζε ζηελ Δπηηξνπή ΦΠΑ ηεο ΔΔ θαη ζα εθπνλήζνπλ κηα αμηνιφγεζε ησλ επηπηψζεσλ ηεο αχμεζεο ηνπ νξίνπ ηνπ ΦΠΑ ζηηο επξψ πξνσζήζνπλ ηε ρξήζε ησλ πξαθηηθψλ ειεθηξνληθήο πιεξσκήο, 16

17 θάλνληαο ρξήζε ησλ Γηαξζξσηηθψλ θαη Δπελδπηηθψλ Σακείσλ ηεο ΔΔ πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί ε πηνζέηεζε ησλ πξαθηηθψλ απηψλ. Γηαρείξηζε ησλ Γεκόζησλ Οηθνλνκηθώλ Οη Αξρέο δεζκεχνληαη λα ζπλερίζνπλ ηηο κεηαξξπζκίζεηο πνπ ζηνρεχνπλ ζηε βειηίσζε ηεο δηαδηθαζίαο θαηάξηηζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ, ζηελ εθθαζάξηζε ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ, ζηε δηαξθή παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ηεο δηαρείξηζεο ησλ ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ. ε ζπλέρεηα ησλ κεηαξξπζκίζεσλ πνπ αθνξνχλ ηνπο θψδηθεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θαη θνξνινγηθψλ δηαδηθαζηψλ, νη Αξρέο ζα ζεζπίζνπλ έλα λέν Πνηληθφ Κψδηθα γηα ηε Φνξνδηαθπγή θαη ηε Φνξνινγηθή Απάηε. Οη Αξρέο ζα πηνζεηήζνπλ άκεζα έλα δεχηεξν παθέην ηξνπνπνηήζεσλ ζηνλ Οξγαληθφ Νφκν γηα ηνλ Πξνυπνινγηζκφ (OBL), θαη ζα ζεζπίζνπλ ηε ζρεηηθή παξάγσγε λνκνζεζία έσο ην Ννέκβξην 2015, κε ηζρχ απφ 1 ε Ιαλνπαξίνπ Σν Γεκνζηνλνκηθφ πκβνχιην ζα ιεηηνπξγήζεη πιήξσο. Οη Αξρέο ζα παξνπζηάζνπλ έλα ζρέδην γηα ηελ εθθαζάξηζε ησλ ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ, ηελ επηζηξνθή ηνπ θφξνπ θαη ηηο αηηήζεηο ζπληαμηνδφηεζεο έσο ην ηέινο ηνπ Η Κπβέξλεζε ζα δηαζθαιίζεη ηε κεηαθνξά ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο απφ ηα Σακεία Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο ζηα Σακεία Τγείαο θαη ζηα λνζνθνκεία, ψζηε λα εθθαζαξίζεη ηηο ιεμηπξφζεζκεο νθεηιέο ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο. Έσο ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2016, νη Αξρέο ζα δηελεξγήζνπλ εμσηεξηθφ έιεγρν ησλ πιεξσηέσλ νθεηιψλ ηνπ ΔΟΠΠΤ θαη ζα πηνζεηήζνπλ κέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζπζζσξεπκέλσλ νθεηιψλ. 17

18 ηνλ Σνκέα ηεο πγείαο/πξφλνηαο, ζα ιεθζνχλ άκεζα κέηξα γηα α) ηνλ επαλαθαζνξηζκφ ηεο πιήξνπο ππνρξεσηηθήο ζπληαγνγξάθεζεο δξαζηηθήο νπζίαο (ΙΝΝ prescription), ρσξίο εμαηξέζεηο, β) ηε κείσζε ηεο ηηκήο φισλ ησλ θαξκάθσλ εθηφο παηέληαο (off-patent) θαη ησλ γελνζήκσλ, θαηαξγψληαο ηε ξήηξα γηα ηα θάξκαθα πνπ ηηκνινγήζεθαλ ζηελ αγνξά πξηλ απφ ην 2012, γ) ηελ αλαζεψξεζε θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ δηαγλσζηηθψλ εμεηάζεσλ, πξνθεηκέλνπ λε ελαξκνληζηνχλ νη δαπάλεο κε ηνπο λένπο ζηφρνπο γηα ην απηφκαηε πεξηθνπή ησλ πξνκεζεηψλ (claw-back targets) θαη δ) ηελ πιήξε είζπξαμε ηνπ πιαθφλ ηνπ 2014 γηα ηηο ηδησηηθέο θιηληθέο, ηα δηαγλσζηηθά θέληξα θαη ηηο θαξκαθεπηηθέο εηαηξίεο θαη ηελ επέθηαζε ηεο απηφκαηεο πεξηθνπήο ηεο ππεξβάιινπζαο δαπάλεο ηνπ 2015 έσο ην Γηαζθάιηζε ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο ζηαζεξφηεηαο Οη Αξρέο ζα πηνζεηήζνπλ φια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο ζπλνιηθήο ρξεκαηνπηζησηηθήο ζηαζεξφηεηαο θαη ζα ζπλερίζνπλ λα εγγπψληαη ηελ επαξθή ξεπζηφηεηα ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο, ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηνπ Δπξσζπζηήκαηνο (Δurosystem), κεηαμχ άιισλ κέζσ ηεο ηξηκεληαίαο ππνβνιήο ζρεδίσλ ρξεκαηνδφηεζεο ζηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ν ζπλερήο έιεγρνο θαη ε αμηνιφγεζή ηνπ. Η ηδησηηθή δηνίθεζε ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ ζα γίλεη ζεβαζηή. Η θπβέξλεζε δελ ζα παξεκβαίλεη ζηε δηαδηθαζία ιήςεο θαζεκεξηλψλ απνθάζεσλ θαη δηνίθεζεο ησλ ηξαπεδψλ, νη νπνίεο ζα ζπλερίζνπλ λα ιεηηνπξγνχλ κε ηηο αξρέο ηεο αγνξάο. Σα κέιε ηνπ Γ.. θαη ε αλψηαηε δηνίθεζε ζα δηνξίδνληαη ζχκθσλα κε ην ηζρχνλ πιαίζην, ηελ επξσπατθή λνκνζεζία θαη ηηο βέιηηζηεο δηεζλείο πξαθηηθέο, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο εηδηθφηεξεο πξνβιέςεηο ηνπ λφκνπ γηα ην ΣΥ, φζνλ αθνξά ζηα δηθαηψκαηα ησλ ηδησηψλ κεηφρσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηηο απμήζεηο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ 18

Πολιηικέρ Δεζμεύζειρ και ππάξειρ πος λαμβάνονηαι, μεηά από διαβούλεςζη με ζηελέση ηων ΕΚΤ-ΔΝΤ-Κομιζιόν:

Πολιηικέρ Δεζμεύζειρ και ππάξειρ πος λαμβάνονηαι, μεηά από διαβούλεςζη με ζηελέση ηων ΕΚΤ-ΔΝΤ-Κομιζιόν: Ελλάδα: Πποαπαιηούμενερ Ενέπγειερ Πολιηικέρ Δεζμεύζειρ και ππάξειρ πος λαμβάνονηαι, μεηά από διαβούλεςζη με ζηελέση ηων ΕΚΤ-ΔΝΤ-Κομιζιόν: 1. πκπιεξσκαηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2015 θαη Μεζνπξφζεζκν Πξφγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

1 Επίτευξθ υγιϊν δθμοςίων οικονομικϊν... 6

1 Επίτευξθ υγιϊν δθμοςίων οικονομικϊν... 6 Περιεχόμενα 1 Επίτευξθ υγιϊν δθμοςίων οικονομικϊν... 6 2 Διαρκρωτικζσ μεταρρυκμίςεισ με δθμοςιονομικό ενδιαφζρον... 8 2.1 Αποκρατικοποίθςθ για τθν ϊκθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ ςτθν οικονομία και τθν μείωςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΣΟΛΖ ΠΡΟΘΔΔΩΝ. Αζήλα, Ννέκβξηνο 22, 2010. θ. Jean- Claude Juncker Πξφεδξνο Eurogroup Βξπμέιιεο

ΔΠΗΣΟΛΖ ΠΡΟΘΔΔΩΝ. Αζήλα, Ννέκβξηνο 22, 2010. θ. Jean- Claude Juncker Πξφεδξνο Eurogroup Βξπμέιιεο ΑΝΔΠΗΖΜΖ ΜΔΣΑΦΡΑΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΠΡΟΘΔΔΩΝ Αζήλα, Ννέκβξηνο 22, 2010 θ. Jean- Claude Juncker Πξφεδξνο Eurogroup Βξπμέιιεο θ. Olli Rehn Δπίηξνπνο Οηθνλνκηθψλ θαη Ννκηζκαηηθψλ Τπνζέζεσλ Δπξσπατθή Δπηηξνπή Βξπμέιιεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΠΙΗΜΗ ΜΕΣΑΦΡΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ ΑΓΓΛΙΚΟ

ΑΝΕΠΙΗΜΗ ΜΕΣΑΦΡΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΑΝΕΠΙΗΜΗ ΜΕΣΑΦΡΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ ΑΓΓΛΙΚΟ 1 ΕΛΛΑΔΑ Μλεκόλην πλελλόεζεο γηα ηηο πγθεθξηκέλεο Πξνϋπνζέζεηο Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο (ηξίηε επηθαηξνπνίεζε) 11 Φεβξνπαξίνπ 2011 Οη ηξηκεληαίεο εθηακηεχζεηο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018

Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018 Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018 ΑΘΗΝΑ, ΑΠΡΙΛΙΟ 2014 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΣΟ ΥΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΜΕΟΠΡΟΘΕΜΟ ΠΛΑΙΙΟ ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 2015-2018» Π ε π ι ε σ ό μ ε ν α Κευάλαιο 1 Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΔΠΙΗΜΗ ΜΔΣΑΦΡΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ ΑΓΓΛΙΚΟ

ΑΝΔΠΙΗΜΗ ΜΔΣΑΦΡΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΑΝΔΠΙΗΜΗ ΜΔΣΑΦΡΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ ΑΓΓΛΙΚΟ Ι. ΔΠΙΣΟΛΗ ΠΡΟΘΔΔΩΝ Κχξηνλ Dominique Strauss-Kahn: Γηεπζχλνληα χκβνπιν ηνπ Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ Washington D.C. Αγαπεηέ Κχξηε Strauss-Kahn: Αζήλα 23

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρσμα Οικονομικών & Βιομητανικών Ερεσνών. Η Ελληνική Οικονομία 3/11

Ίδρσμα Οικονομικών & Βιομητανικών Ερεσνών. Η Ελληνική Οικονομία 3/11 Ίδρσμα Οικονομικών & Βιομητανικών Ερεσνών Η Ελληνική Οικονομία 3/11 Τριμηνιαία Έκθεση Αρ. Τεύτοσς 65, Σεπτέμβριος 2011 Νη Ππγγξαθείο Ζ αλάιπζε ηεο πνξείαο ηεο Διιεληθήο Νηθνλνκίαο απνηειεί πξντφλ ζπιινγηθήο

Διαβάστε περισσότερα

AITIOΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ

AITIOΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ AITIOΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «ΡΤΘΜΗΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΖ ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΔΞΤΓΗΑΝΖ ΘΔΜΑΣΑ ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ KAI ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ» Α. Γενική παποςζίαζη

Διαβάστε περισσότερα

ERB Αζθαιηζηηθέο πεξεζίεο ΑEΚA

ERB Αζθαιηζηηθέο πεξεζίεο ΑEΚA ERB Αζθαιηζηηθέο πεξεζίεο ΑEΚA ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ Πύκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2013 Γηεχζπλζε έδξαο : Ι. Ππγγξνχ 209-211, 17121

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΗ ΓΙΑ ΣΑ ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΗΜΟΙΟΤ ΔΛΛΔΙΜΜΑΣΟ ΚΑΙ ΥΡΔΟΤ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ

ΔΚΘΔΗ ΓΙΑ ΣΑ ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΗΜΟΙΟΤ ΔΛΛΔΙΜΜΑΣΟ ΚΑΙ ΥΡΔΟΤ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΔΤΡΩΠΑΪΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ Βξπμέιεο, 8.1.2010 COM(2010) 1 final ΔΚΘΔΗ ΓΙΑ ΣΑ ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΗΜΟΙΟΤ ΔΛΛΔΙΜΜΑΣΟ ΚΑΙ ΥΡΔΟΤ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΔΤΡΩΠΑΪΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ 2010 1 Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ Δπηηειηθή χλνςε...

Διαβάστε περισσότερα

Καιχηεξεο Δπηδφζεηο θαη Δπηηπρείο Μεηαξξπζκίζεηο ζηελ Δθπαίδεπζε

Καιχηεξεο Δπηδφζεηο θαη Δπηηπρείο Μεηαξξπζκίζεηο ζηελ Δθπαίδεπζε Καιχηεξεο Δπηδφζεηο θαη Δπηηπρείο Μεηαξξπζκίζεηο ζηελ Δθπαίδεπζε ΠΡΟΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΟΟΑ Σν παξφλ έξγν δεκνζηεχεηαη κε επζχλε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηνπ ΟΟΑ. Οη απφςεηο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Π ΑΣ Ρ Χ Ν

Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Π ΑΣ Ρ Χ Ν Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Π ΑΣ Ρ Χ Ν ΠΟΛΤΣΕΦΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ & ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ Δ Ι Π Λ Ω Μ Α Σ Ι Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α «ΣΟ ΕΤΡΩΠΑΙΚΟ ΨΗΥΙΑΚΟ ΘΕΜΑΣΟΛΟΓΙΟ (DIGITAL AGENDA) ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ Αζήλα, 23 Γεθεκβξίνπ 2014 ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Αξ. πξση.:2/98002/γπγκ ΓΔΝΗΚΟ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΨΝ ΠΟΤΔΨΝ ΣΑ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ. Διπλωματική Εργαςία

ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΨΝ ΠΟΤΔΨΝ ΣΑ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ. Διπλωματική Εργαςία ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΨΝ ΠΟΤΔΨΝ ΣΑ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ Διπλωματική Εργαςία «ΤΓΚΡΙΣΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΣΕΦΝΙΚΨΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ Ε ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ ΔΙΑΥΟΡΨΝ ΦΨΡΨΝ & Η ΠΡΟΚΛΗΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ ΚΑΗ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΦΟΡΟΓΗΑΦΤΓΖ ΔΗΖΓΖΣΗΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ ΚΑΗ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΦΟΡΟΓΗΑΦΤΓΖ ΔΗΖΓΖΣΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ ΚΑΗ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΦΟΡΟΓΗΑΦΤΓΖ ΔΗΖΓΖΣΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΓΔΝΗΚΑ: Σν 2010 είλαη έλα θξίζηκν έηνο γηα ηελ πνξεία ηεο νηθνλνκίαο καο. Δίλαη ε ρξνληά θαηά ηελ νπνία ε θπβέξλεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΧΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΧΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΗΓΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΧΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίζιο και πποηάζειρ για ηην ανάπηςξη ζςνεπγαζιών: Σςμππάξειρ Γημοζίος και Ιδιωηικού Τομέα

Πλαίζιο και πποηάζειρ για ηην ανάπηςξη ζςνεπγαζιών: Σςμππάξειρ Γημοζίος και Ιδιωηικού Τομέα ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ Δπγαζηήπιο Βιομησανικήρ και Δνεπγειακήρ Οικονομίαρ Ομάδα για ηην Τεσνολογική, Οικονομική και Σηπαηηγική Ανάλςζη ηηρ Κοινωνίαρ ηηρ Πληποθοπίαρ Πλαίζιο και πποηάζειρ για ηην ανάπηςξη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Διιεληθέο Δπηρεηξήζεο ζηα Βαιθάληα θαη ζηελ Σνπξθία Τπνβιεζείζα ζηελ Καζεγήηξηα Γξηηζάθε Υάηδσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Θέμα: ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ & ΕΠΕΝΔΤΗ ΚΡΑΣΙΚΨΝ ΔΙΑΘΕΙΜΨΝ

ΕΘΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Θέμα: ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ & ΕΠΕΝΔΤΗ ΚΡΑΣΙΚΨΝ ΔΙΑΘΕΙΜΨΝ ΕΘΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Θέμα: ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ & ΕΠΕΝΔΤΗ ΚΡΑΣΙΚΨΝ ΔΙΑΘΕΙΜΨΝ Επιβλέπων: ΑΚΚΑ ΘΨΜΑ πουδάςτρια: ΣΡΟΤΛΛΙΝΟΤ ΕΛΕΝΗ ΑΘΗΝΑ - 2011 ΕΤΦΑΡΙΣΙΕ

Διαβάστε περισσότερα

Πεξίιεςε. Λέμεηο Κιεηδηά. Κέληξν Τγείαο Παξαγσγηθφηεηα πγθξηηηθή θνζηνιφγεζε Πε..Τ.Π. Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο Ννζειεπηηθνί θαη νηθνλνκηθνί δείθηεο

Πεξίιεςε. Λέμεηο Κιεηδηά. Κέληξν Τγείαο Παξαγσγηθφηεηα πγθξηηηθή θνζηνιφγεζε Πε..Τ.Π. Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο Ννζειεπηηθνί θαη νηθνλνκηθνί δείθηεο Πεξίιεςε Παξά ηε δηεζλή αλαγλψξηζε ηεο αλάγθεο γηα πεξαηηέξσ ππνζηήξημε ηεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο, ε Διιάδα κάιινλ απέρεη πνιχ απφ ηελ πινπνίεζε ελφο απνδνηηθνχ θαη νξζνινγηθά ζρεδηαζκέλνπ ζπζηήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Ππέπει να ζημειωθεί όηι ςπάπσοςν διαθωνίερ ζηιρ παπακάηω πποηάζειρ:

Ππέπει να ζημειωθεί όηι ςπάπσοςν διαθωνίερ ζηιρ παπακάηω πποηάζειρ: - Αύξηζη πεςζηόηηηαρ ακηοπλοϊκών εηαιπειών: ην πξφζθαην παξειζφλ νη εηαηξείεο κε βάζε ηα νηθνλνκηθά ηνπο ζηνηρεία ή/θαη ηηο πκβάζεηο αλάζεζεο Γεκφζηαο Τπεξεζίαο γηα ηηο κηθξφηεξεο εηαηξείεο εμαζθάιηδαλ

Διαβάστε περισσότερα

CYTA ΔΙΙΑΠ ΡΖΙΔΞΗΘΝΗΛΩΛΗΑΘΖ ΑΛΩΛΚΝΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑ. Νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθωλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο. 31 Γεθεκβξίνπ 2013

CYTA ΔΙΙΑΠ ΡΖΙΔΞΗΘΝΗΛΩΛΗΑΘΖ ΑΛΩΛΚΝΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑ. Νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθωλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο. 31 Γεθεκβξίνπ 2013 Νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθωλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο, ηεο ρξήζεο απφ 01.01.2013 έσο 31.12.2013,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ LAVIPHARM A.E. ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2014 ΠΑΙΑΝΙΑ, 31 ΜΑΡΣΙΟΤ 2015 ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟY 2014 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ειίδα Γειψζεηο Μειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΕΙ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΕΙ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΕΙ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΖΑΡΕΛΑ ΙΩΑΝΝΗ ΠΟΛΤΜΑΣΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟ 2010 Περιεχόμενα ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1... 7 ΟΙ ΟΓΙΚΔ ΜΔΣΑΦΟΡΔ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ.... 7 ΔΗΑΓΩΓΖ... 7 1.1 ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΙΟΓΟΤ ΣΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑ....

Διαβάστε περισσότερα

PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E

PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ ΣΟΤ Γ.. ειίδεο ΔΚΘΔΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα : Σα θνηλνηηθά πξνγξάκκαηα IDA θαη IDABC γηα ηε δηαιεηηνπξγηθόηεηα ησλ ζπζηεκάησλ ηερλνινγίαο πιεξνθνξηώλ θαη επηθνηλσληώλ,

Διαβάστε περισσότερα

Μεζνπξφζεζκν Πιαίζην Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο & Απνθξαηηθνπνηήζεηο:

Μεζνπξφζεζκν Πιαίζην Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο & Απνθξαηηθνπνηήζεηο: Μεζνπξφζεζκν Πιαίζην Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο & Απνθξαηηθνπνηήζεηο: Η Πεξίπησζε ηεο Πψιεζεο Μεηνρψλ Δηαηξεηψλ Δηζεγκέλσλ ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ Αλδξέαο Αλησληάδεο Δπηθ. Καζεγεηήο Πάληεην Παλεπηζηήκην

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗ ΥΔΔΗ ΔΔ-ΡΩΗΑ ΚΑΗ ΣΟ ΕΖΣΖΜΑ ΣΟΤ ΚΑΛΗΝΗΝΓΚΡΑΝΣ

ΟΗ ΥΔΔΗ ΔΔ-ΡΩΗΑ ΚΑΗ ΣΟ ΕΖΣΖΜΑ ΣΟΤ ΚΑΛΗΝΗΝΓΚΡΑΝΣ ΟΗ ΥΔΔΗ ΔΔ-ΡΩΗΑ ΚΑΗ ΣΟ ΕΖΣΖΜΑ ΣΟΤ ΚΑΛΗΝΗΝΓΚΡΑΝΣ Πεξίιεςε ην πξψην κέξνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο επηρεηξείηαη ε θαηαγξαθή ηνπ πιαηζίνπ ζην νπνίν έρνπλ δηακνξθσζεί κέρξη ζήκεξα νη ζρέζεηο ΔΔ-Ρσζίαο, κέζα απφ

Διαβάστε περισσότερα

Αποδεληίωζη Δημόζιαρ Διαβούλεςζηρ

Αποδεληίωζη Δημόζιαρ Διαβούλεςζηρ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΤ ΧΕΔΙΑΜΟΤ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΓΚΛΙΗ» Αποδεληίωζη Δημόζιαρ Διαβούλεςζηρ για ηην Ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E.

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. «APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. ΔΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΗΛΔΦΩΝΙΑ» ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2011 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ

Διαβάστε περισσότερα