ΔΠΙΗΜΗ ΜΔΣΑΦΡΑΗ TRADUCTION OFFICIELLE OFFICIAL TRANSLATION No. Φ /4277

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΠΙΗΜΗ ΜΔΣΑΦΡΑΗ TRADUCTION OFFICIELLE OFFICIAL TRANSLATION No. Φ 092.22/4277"

Transcript

1 Μεηαξξπζκίζεηο γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ ηξέρνληνο πξνγξάκκαηνο θαη γηα ηε ζπλέρεηα απηνύ. Δηζαγσγή Απηφ ην έγγξαθν παξνπζηάδεη κία πιήξε πεξίιεςε ησλ κεηαξξπζκίζεσλ θαη ησλ λνκνζεηηθψλ ζρεδίσλ πνπ ζα αλαιάβεη θαη ζα νινθιεξψζεη ε ειιεληθή θπβέξλεζε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο Παξάηαζεο ηεο Κχξηαο χκβαζεο Υξεκαηνδνηηθήο Γηεπθφιπλζεο ηεο 20 εο Φεβξνπαξίνπ. Παξνπζηάδεηαη ζηνπο εηαίξνπο ηεο Διιάδαο κε ζηφρν λα νινθιεξσζεί ε αμηνιφγεζε ηεο ζεκεξηλήο δαλεηαθήο ζχκβαζεο, ψζηε ε Διιάδα θαη νη εηαίξνη ηεο λα κπνξέζνπλ λα πξνρσξήζνπλ ζηελ εγθαηλίαζε κηαο λέαο εηαηξηθήο ζρέζεο θαη ελφο λένπ θεθαιαίνπ γηα ηελ Διιάδα, πνπ ζα παξέρεη θσο θαη πξννπηηθή ζην ιαφ, ηδηαίηεξα ζηνπο λένπο θαη άλεξγνπο. Απηέο νη πξνηάζεηο κεηαξξπζκίζεσλ απνηεινχλ ηκήκα κηαο νινθιεξσκέλεο πξνζέγγηζεο ηξηψλ ππιψλσλ, ε νπνία πεξηιακβάλεη κία λέα ζπκθσλία ρξεκαηνδφηεζεο θαη ππνζηήξημε απφ ηνπο Δπξσπαίνπο εηαίξνπο, κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε θαη ηηο επελδχζεηο. ε ζρέζε κε ηε ρξεκαηνδφηεζε, ε νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο ζα μεθιεηδψζεη ηε βξαρππξφζεζκε ρξεκαηνδφηεζε, πνπ ζα επηηξέςεη ζηελ ειιεληθή θπβέξλεζε λα αληαπνθξηζεί ζηηο άκεζεο ππνρξεψζεηο ηεο θαη ζα βνεζήζεη έηζη ηε ζηαζεξνπνίεζε ηεο νηθνλνκίαο. Θα πξέπεη, επίζεο, λα νδεγήζεη ζε κία δηεπζέηεζε γηα κεζνπξφζεζκε ρξεκαηνδφηεζε, θάηη πνπ ζα δηεπθνιχλεη ηελ Διιάδα λα απνθηήζεη μαλά πξφζβαζε ζηηο αγνξέο κε βηψζηκν ηξφπν. Απηέο νη κεηαξξπζκίζεηο ζα απαηηήζνπλ ρξφλν πξνθεηκέλνπ λα απνθέξνπλ θαξπνχο θαη, ελψ ε καθξνπξφζεζκε αλάθακςε ζα ρξεηαζηεί λα ρξεκαηνδνηεζεί απφ ηδησηηθνχο πφξνπο, ε έλαξμε ηεο ξνήο ησλ επελδπηηθψλ θεθαιαίσλ ζα ρξεηαζηεί κία αξρηθή ψζεζε. Πξέπεη λα επηηξαπεί ζηελ Διιάδα λα επσθειεζεί απφ ηα νπζηαζηηθά κέζα πνπ είλαη δηαζέζηκα κέζσ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο Δ.Δ. θαη ηεο Δπξσπατθήο Σξάπεδαο Δπελδχζεσλ, ψζηε λα ππνζηεξηρζνχλ νη επελδχζεηο θαη νη 1

2 κεηαξξπζκηζηηθέο πξνζπάζεηεο. Γηα ηελ πεξίνδν , ε Διιάδα ήηαλ επηιέμηκε γηα πφξνπο χςνπο 38 δηο επξψ απφ ηηο επξσπατθέο πνιηηηθέο, θαη ζα πξέπεη λα ηεο επηηξαπεί λα επσθειεζεί απφ ηα ελαπνκείλαληα πνζά απηνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο. Γηα ηελ πεξίνδν , πεξηζζφηεξα απφ 35 δηο είλαη δηαζέζηκα γηα ηελ Διιάδα κέζσ ησλ Σακείσλ ηεο ΔΔ θαη, πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί ε απνξξφθεζή ηνπο, ην Δπελδπηηθφ ρέδην ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ Δπξψπε ζα πξέπεη λα παξάζρεη κία πξφζζεηε πεγή επελδχζεσλ, φπσο θαη ηερληθή βνήζεηα, ζηνπο δεκφζηνπο θαη ηδηψηεο επελδπηέο, κε ζηφρν ηε δηακφξθσζε, ηελ πξνψζεζε θαη ηελ αλάπηπμε εθηθηψλ θαη πςειήο πνηφηεηαο ζρεδίσλ πξνγξακκάησλ. Απηέο νη επελδχζεηο ζα βνεζήζνπλ επίζεο ην ειιεληθφ θξάηνο ζηε κάρε ηνπ θαηά ηεο θηψρηαο, κέζσ ηεο αχμεζεο ηεο απαζρφιεζεο θαη ηεο παξνρήο ζπλδξνκήο ζε ζρέζε κε ηηο πξσηνβνπιίεο θνηλσληθήο ζπλνρήο. Αληηιακβαλφκαζηε φηη ε Δπηηξνπή είλαη έηνηκε λα πηνζεηήζεη έλα ηέηνην ζρέδην άκεζα θαη βαζηδφκαζηε θαη ζηνπο άιινπο ζεζκνχο ηεο ΔΔ γηα ηελ ππνζηήξημή ηνπο. Η ειιεληθή θπβέξλεζε παξακέλεη πιήξσο πξνζεισκέλε ζην πξφγξακκα πνπ βαζίδεηαη ζηε δαλεηαθή ζχκβαζε. Πηζηεχεη φηη νη πνιηηηθέο ηνπ είλαη επαξθείο γηα λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη πνπ νξίδνληαη απφ ην πξφγξακκα, θαη δειψλεη έηνηκε λα ιάβεη θάζε κέηξν πνπ ελδέρεηαη λα θαηαζηεί πξφζθνξν γηα ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ ζθνπνχ, θαζψο νη πεξηζηάζεηο ζα κεηαβάιινληαη. Οη ειιεληθέο αξρέο δεζκεχνληαη λα απέρνπλ απφ θάζε ππαλαρψξεζε / αλάθιεζε ησλ κέηξσλ θαη απφ κνλνκεξείο αιιαγέο ζηηο πνιηηηθέο θαη ζηηο δηαξζξσηηθέο κεηαξξπζκίζεηο πνπ ζα επεξέαδαλ αξλεηηθά ηνπο δεκνζηνλνκηθνχο ζηφρνπο, ηελ νηθνλνκηθή αλάθακςε ή ηελ νηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηα, φπσο απηέο αμηνινγνχληαη απφ ηνπο ζεζκνχο, ζχκθσλα κε ηε Γήισζε ηνπ Eurogroup ηεο 20 εο Φεβξνπαξίνπ. Η ειιεληθή θπβέξλεζε ζα δηαβνπιεπζεί κε ηνπο ζεζκνχο ζρεηηθά κε ηελ πηνζέηεζε νπνηαζδήπνηε ηέηνηαο ελέξγεηαο θαη πξηλ απφ θάζε αλαζεψξεζε. Η ειιεληθή θπβέξλεζε ζα επηβεβαηψζεη ηελ πιήξε δέζκεπζή ηεο ζηελ 2

3 νινθιήξσζε ηνπ θαηαιφγνπ ησλ κεηαξξπζκίζεσλ κέζσ Φήθνπ ζηε Βνπιή κέζα ζε δηάζηεκα εκεξψλ, γηα κία απφθαζε επί ηνπ θαηαιφγνπ ησλ κεηαξξπζκίζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ επηζηνιή απηή θαη ελφο θαηαιφγνπ πξναπαηηνχκελσλ ελεξγεηψλ, πνπ ζα πεξηιακβάλνπλ ηελ αλαγθαία λνκνζεζία γηα ηνλ ΦΠΑ θαη άιια απαξαίηεηα κέηξα πξνθεηκέλνπ λα εθπιεξσζνχλ νη ζπκθσλεκέλνη δεκνζηνλνκηθνί ζηφρνη. Αληηκεηψπηζε ηεο θνηλσληθήο θξίζεο θαη ελίζρπζε ηεο δίθαηεο κεηαρείξηζεο ζηελ θνηλσλία. Η νηθνλνκηθή θξίζε έρεη έλαλ άλεπ πξνεγνπκέλνπ αληίθηππν ζηελ επεκεξία ησλ Διιήλσλ πνιηηψλ. Η πην επείγνπζα πξνηεξαηφηεηα ηεο θπβέξλεζεο είλαη λα παξέρεη άκεζε ππνζηήξημε ζηνπο πην επάισηνπο, ψζηε λα ειαθξχλεη ην βάξνο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Ήδε, έλα παθέην κέηξσλ αλζξσπηζηηθήο βνήζεηαο, πνπ αθνξά ηηο αλάγθεο ηξνθήο, ζηέγεο θαη πξφζβαζεο ζηηο ππεξεζίεο πγείαο, έρεη πηνζεηεζεί θαη έρεη ηεζεί ζε εθαξκνγή. Απνηειεί ζπιινγηθή καο απνζηνιή λα νδεγήζνπκε ηνπο πνιίηεο μαλά ζηελ απαζρφιεζε θαη λα απνηξέςνπκε ηελ παγίσζε ηεο καθξνρξφληαο αλεξγίαο. Οη Αξρέο, ζπλεξγαδφκελεο ζηελά κε ηνπο Δπξσπαίνπο εηαίξνπο, ζα ζεζπίζνπλ κέηξα γηα ηελ απαζρφιεζε αηφκσλ, κε ηδηαίηεξε ζηφρεπζε ζηνπο λένπο, ηηο γπλαίθεο, ηνπο ειηθησκέλνπο θαη ηνπο καθξνρξφληα άλεξγνπο. Μία δηθαηφηεξε θνηλσλία ζα απαηηήζεη απφ ηελ Διιάδα λα βειηηψζεη ην ζρεδηαζκφ ηνπ ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο πξφλνηαο, έηζη ψζηε λα ππάξρεη έλα γλήζην θνηλσληθφ δίρηπ αζθαιείαο, πνπ ζα παξέρεη ηνπο ελ αλεπαξθεία πφξνπο ζε εθείλνπο πνπ έρνπλ πεξηζζφηεξν αλάγθε. Η ειιεληθή θπβέξλεζε ζα ιάβεη κέηξα γηα ηελ αλαθνχθηζε ησλ επηπηψζεσλ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηα πην επάισηα ηκήκαηα ηνπ πιεζπζκνχ θαη ζα βειηηψζεη ην θνηλσληθφ δίρηπ αζθαιείαο. Γεζκεχεηαη λα εγθαηληάζεη κία νινθιεξσκέλε Μειέηε Αμηνιφγεζεο ηνπ πζηήκαηνο Κνηλσληθήο Πξφλνηαο, πνπ ζα πεξηιακβάλεη ηα νηθνγελεηαθά επηδφκαηα, ηα επηδφκαηα αλαπεξίαο, κε ηε βνήζεηα ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο, ε νπνία ζα νινθιεξσζεί έσο ηνλ 3

4 Οθηψβξην ηνπ 2015, κε ζηφρν λα παξάγεη εηεζίσο εμνηθνλφκεζε χςνπο ½% ηνπ ΑΔΠ, πνπ ζα ρξεζηκεχζεη σο βάζε γηα ηνλ επαλαζρεδηαζκφ ελφο ζηνρεπκέλνπ ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο αζθάιεηαο, ζπκπεξηιακβαλφκελεο θαη ηεο ζηαδηαθήο εθαξκνγήο ηνπ Διάρηζηνπ Δγγπεκέλνπ Δηζνδήκαηνο, ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ Οη Αξρέο ζρεδηάδνπλ λα επσθειεζνχλ απφ ηε δηαζέζηκε ηερληθή βνήζεηα απφ ηνπο δηεζλείο νξγαληζκνχο. Γηαζθάιηζε βηώζηκσλ δεκόζησλ νηθνλνκηθώλ πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ηελ εξγαζία Η πξσηνθαλήο δεκνζηνλνκηθή πξνζαξκνγή ησλ πξφζθαησλ εηψλ απαίηεζε ηεξάζηηεο ζπζίεο απφ ηελ Διιάδα θαη ηνπο πνιίηεο ηεο. Σα δεκφζηα νηθνλνκηθά έρνπλ απνθηήζεη πιένλ κηα πεξηζζφηεξν βηψζηκε βάζε, ζε ζχγθξηζε κε ηελ πεξίνδν πξν θξίζεο, παξφηη ε Διιάδα βξίζθεηαη αληηκέησπε κε έλα πξσηνγελέο έιιεηκκα πνπ αλέξρεηαη πεξίπνπ ζηα 2/3 ηνπ ΑΔΠ ηεο ην 2015, ειιείςεη εθαξκνγήο πξφζζεησλ κέηξσλ. Η δεκνζηνλνκηθή πξνζαξκνγή ζηεξίρζεθε επίζεο ζηε δξακαηηθή θιηκάθσζε ησλ πεξηθνπψλ ησλ δεκνζίσλ επελδχζεσλ θαη ππεξεζηψλ, πνπ ζα πξέπεη λα νκαινπνηεζνχλ ζηαδηαθά πξνθεηκέλνπ λα είλαη βηψζηκε ε δπλακηθή ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. Δπηπιένλ, ην βάξνο ηεο δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο επσκίζηεθαλ πεξηζζφηεξν νξηζκέλεο θνηλσληθέο νκάδεο, θαη ηδηαίηεξα νη εξγαδφκελνη. Απηφ είλαη θάηη πνπ ζα δηνξζσζεί κε ηε δηεχξπλζε ηεο θνξνινγηθήο βάζεο θαη ηελ εμάιεηςε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη ησλ θνξναπαιιαγψλ θαη ησλ εηδηθψλ πξνλνκίσλ πνπ έρνπλ πξνζηαηεχζεη ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο θνξνινγνπκέλσλ απφ ηε δίθαηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε λνκή ησλ βαξψλ ηεο δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο. Οη ειιεληθέο αξρέο δεζκεχνληαη φηη ζα δηαζθαιίζνπλ ηε δεκνζηνλνκηθή βησζηκφηεηα θαη φηη ζα επηηχρνπλ, κεζνπξφζεζκα, κεγάια θαη βηψζηκα πξσηνγελή πιενλάζκαηα πνπ ζα κεηψλνπλ ζηαζεξά ην δεκφζην ρξένο σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ θαη πνπ ζα είλαη αληίζηνηρα κε ηα πξσηνγελή πιενλάζκαηα άιισλ νηθνλνκηψλ ηεο Δπξσδψλεο πνπ έρνπλ πςειά επίπεδα 4

5 δεκνζίνπ ρξένπο. Η πνξεία επίηεπμεο ησλ δεκνζηνλνκηθψλ ζηφρσλ ζπλάδεη κε ηνπο αλακελφκελνπο ξπζκνχο αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, θαζψο απηή αλαθάκπηεη απφ ηε βαζχηεξε χθεζε πνπ έρεη θαηαγξαθεί ζηελ ηζηνξία ηεο. Πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηήζνπλ ζαθή ηε δέζκεπζή ηνπο γηα αμηφπηζηεο δεκνζηνλνκηθέο πνιηηηθέο, νη ειιεληθέο αξρέο ζα εθαξκφζνπλ ηηο αθφινπζεο δηαξζξσηηθέο δεκνζηνλνκηθέο κεηαξξπζκίζεηο: Με εκεξνκελία έλαξμεο εθαξκνγήο ηελ 1ε Ινπιίνπ, ζα πηνζεηήζνπλ έλα ζπκπιεξσκαηηθφ πξνυπνινγηζκφ γηα ην 2015 θαη κηα κεζνπξφζεζκε δεκνζηνλνκηθή ζηξαηεγηθή γηα ηελ πεξίνδν πνπ ζα ππνζηεξίδεηαη απφ έλα κεγάιν θαη αμηφπηζην παθέην κέηξσλ Θα αθνινπζήζνπλ κία λέα δεκνζηνλνκηθή πνξεία πνπ ζα ζέηεη σο ζηφρν ηελ επίηεπμε πξσηνγελνχο πιενλάζκαηνο ζε πνζνζηφ 1, 2, 3 θαη 3,5% σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ, γηα ηα έηε 2015, 2016, 2017 θαη 2018 θαη εμήο, αληηζηνίρσο. Η δεκνζηνλνκηθή απηή ζηξαηεγηθή ζα βαζηζηεί ζε παξακεηξηθά κέηξα, ζπκπεξηιακβαλφκελεο θαη ηεο επξείαο απινπνίεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ ΦΠΑ, πνπ ζα νδεγήζεη ζε επηπξφζζεηα θνξνινγηθά έζνδα ζε πνζνζηφ 1% ηνπ ΑΔΠ θαη ηεο δηαξζξσηηθήο κεηαξξχζκηζεο ηνπ ζπληαμηνδνηηθνχ ζπζηήκαηνο, κε απνηέιεζκα ηελ εμνηθνλφκεζε 1% ηνπ ΑΔΠ εληφο ηνπ Θα ππάξμεη θαη έλα πξφζζεην ζπκπιεξσκαηηθφ παθέην παξακεηξηθψλ κέηξσλ, ζπκπεξηιακβαλφκελσλ θαη ησλ κεηαξξπζκίζεσλ πνπ έρνπλ ήδε θαζπζηεξήζεη πνιχ λα εθαξκνζηνχλ θαη αθνξνχλ ηελ εμάιεηςε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ δαπαλψλ πνπ αθνξνχλ ηνκείο φπσο ε άκπλα θαη νη επηδνηήζεηο, ηνκείο ζηνπο νπνίνπο είλαη δπλαηή ε επίηεπμε πεξαηηέξσ εμνηθνλφκεζεο. Σα παξακεηξηθά δεκνζηνλνκηθά κέηξα ζα εληζρπζνχλ επηπιένλ απφ έλα επξχ θάζκα δηνηθεηηθψλ δξάζεσλ πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηνχλ νη αλεπάξθεηεο ζε θνξνεηζπξαθηηθφ επίπεδν θαη ζε επίπεδν εθαξκνγήο ηεο 5

6 θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο: απηά ηα κέηξα ζα απαηηήζνπλ θάπνην ρξφλν πξνθεηκέλνπ λα απνδψζνπλ θαξπνχο, σζηφζν αλακέλεηαη φηη ζα παξέρνπλ ζεκαληηθή απφδνζε ζε δεκνζηνλνκηθφ επίπεδν, θαζψο ζα ηίζεληαη ζηαδηαθά ζε εθαξκνγή. Η ειιεληθή θπβέξλεζε ζα επνπηεχεη ηνπο δεκνζηνλνκηθνχο θηλδχλνπο, ζπκπεξηιακβαλφκελσλ θαη ησλ πηζαλψλ δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ, θαη ζα βξίζθεηαη ζε εηνηκφηεηα γηα ηε ιήςε αληηζηαζκηζηηθψλ κέηξσλ, αλ παξαζηεί αλάγθε, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ νη δεκνζηνλνκηθνί ζηφρνη. Μεηαξξπζκίζεηο ζην ΦΠΑ Η Διιάδα δηαζέηεη έλα ηδηαίηεξα θαηαθεξκαηηζκέλν ζχζηεκα ΦΠΑ. Χο ηκήκα ηεο δέζκεπζήο ηνπο λα επηθέξνπλ βειηηψζεηο ζηελ είζπξαμε ηνπ ΦΠΑ, νη Αξρέο ζα ζεζπίζνπλ λνκνζεζία πνπ ζα κεηαβάιεη ηηο παξακέηξνπο πξνθεηκέλνπ λα δηεπξχλεη ζεκαληηθά ηε θνξνινγηθή βάζε κε βαζηθφ ζπληειεζηή 23%, φπνπ ζα ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη ηα εζηηαηφξηα, ηα μελνδνρεία θαη νη ππεξεζίεο εζηίαζεο. Απερψληαο ηελ αλάγθε γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο ησλ θαηψηεξσλ θαη κεζαίσλ λνηθνθπξηψλ, ζα ππάξρεη έλαο κεησκέλνο ζπληειεζηήο 13% πνπ ζα θαιχπηεη έλα πεξηνξηζκέλν αξηζκφ αγαζψλ, ζπκπεξηιακβαλφκελεο θαη ηεο ελέξγεηαο, ησλ βαζηθψλ αγαζψλ δηαηξνθήο θαη ησλ ππεξεζηψλ χδξεπζεο (θαη απνρέηεπζεο). Θα ηζρχζεη επίζεο έλαο ππέξ κεησκέλνο ζπληειεζηήο 6% γηα θαξκαθεπηηθά πξντφληα, βηβιία θαη ζέαηξα. Χο κέξνο ησλ πξνζπαζεηψλ γηα ηελ πξναγσγή ηεο θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, ε κεηαξξχζκηζε ζα απαιείςεη ηηο εθπηψζεηο, ζπκπεξηιακβαλφκελσλ θαη ησλ λεζηψλ, ζα εμνξζνινγίζεη ηηο θνξναπαιιαγέο θαη ζα απμήζεη ηηο θνξνινγηθέο επηβαξχλζεηο ζηελ αζθάιηζε. Απηέο νη λνκνζεηηθέο κεηαβνιέο ησλ παξακέηξσλ, πνπ ζα παξάγνπλ θνξνινγηθά έζνδα αξρήο γελνκέλεο απφ ηνλ Ινχιην ηνπ 2015, κε κηα αλακελφκελε αχμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 1% σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ, ππνζηεξίδνληαη θαη απφ δηνηθεηηθά κέηξα πνπ απνβιέπνπλ ζηελ πάηαμε ηεο θνξνινγηθήο απάηεο θαη ηελ αχμεζε ηεο ζπκκφξθσζεο. Η αχμεζε ηνπ ζπληειεζηή ΦΠΑ πνπ πεξηγξάθεηαη 6

7 παξαπάλσ δχλαηαη λα αλαζεσξεζεί ζην ηέινο ηνπ 2016, ππφ ηνλ φξν φηη ζα πξνθχπηνπλ ηζνδχλακα επηπξφζζεηα έζνδα απφ ηα κέηξα πνπ ζα ιεθζνχλ γηα ηελ πάηαμε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη ηε βειηίσζε ηεο εηζπξαμηκφηεηαο ηνπ ΦΠΑ. Οπνηαδήπνηε απφθαζε γηα ηελ αλαζεψξεζε ζα ιακβάλεηαη θαηφπηλ δηαβνχιεπζεο κε ηνπο ζεζκνχο. Μεηαξξύζκηζε ηνπ αζθαιηζηηθνύ/ ζπληαμηνδνηηθνύ ζπζηήκαηνο Οη κεηαξξπζκίζεηο ζην αζθαιηζηηθφ/ ζπληαμηνδνηηθφ ζχζηεκα θαηά ηα έηε 2010 θαη 2012 βειηίσζαλ ζπλνιηθά ηε βησζηκφηεηα ηνπ αζθαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο, ην νπνίν, θαηά ην παξειζφλ, ήηαλ θαηαθεξκαηηζκέλν θαη δαπαλεξφ θαη δεκηνπξγνχζε δπζβάζηαρηα βάξε γηα ηηο επφκελεο γεληέο. Χζηφζν ην ζπληαμηνδνηηθφ ζχζηεκα εμαθνινπζεί λα απαηηεί ζεκαληηθέο ρξεκαηνδνηηθέο κεηαβηβάζεηο, ζε εηήζηα βάζε, απφ ηνλ Κξαηηθφ Πξνυπνινγηζκφ. Δπηπιένλ, πνιχ πην ζαξξαιέα θαη θηιφδνμα κέηξα απαηηνχληαη πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηνχλ νη πθηζηάκελεο δηαξζξσηηθέο πξνθιήζεηο θαη νη επηπξφζζεηεο επηβαξχλζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, θαζψο νη εηζθνξέο έρνπλ κεησζεί εμαηηίαο ησλ πςειψλ πνζνζηψλ ηεο αλεξγίαο ελψ, ηαπηφρξνλα, νη πηέζεηο γηα δαπάλεο έρνπλ απμεζεί ιφγσ ηεο πξφσξεο ζπληαμηνδφηεζεο πνιιψλ πνιηηψλ. Πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηνχλ ηα δεηήκαηα απηά, νη ειιεληθέο αξρέο έρνπλ δεζκεπηεί λα εθαξκφζνπλ πιήξσο ηηο κεηαξξπζκίζεηο ηνπ 2010 θαη ηνπ 2012 θαη λα πξνρσξήζνπλ ζε πεξαηηέξσ κεηαξξπζκίζεηο, ζε δχν θάζεηο. Έλα πξψην παθέην κέηξσλ ζα πηνζεηεζεί ακέζσο, ζηνρεχνληαο ζην 1% ηνπ ΑΔΠ απφ ηελ επηπιένλ εηήζηα εμνηθνλφκεζε, απφ ην Ο δεκνζηνλνκηθφο αληίθηππνο απηψλ ησλ κέηξσλ, φπσο παξαηίζεληαη ζηε ζπλέρεηα, αλακέλεηαη λα γίλεη κεγαιχηεξνο ην Με απηνχο ηνπο ζηφρνπο, νη Αξρέο πξφθεηηαη λα: ζεζπίζνπλ λνκνζεζία πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγήζνπλ ηζρπξά 7

8 αληηθίλεηξα γηα ηελ πξφσξε ζπληαμηνδφηεζε, κε ηελ αλαπξνζαξκνγή ησλ επηβαξχλζεσλ γη απηή ηελ πεξίπησζε θαη κε ηε ζηαδηαθή θαηάξγεζε θεθηεκέλσλ δηθαησκάησλ σο πξνο ηε λφκηκε ειηθία ζπληαμηνδφηεζεο θαη ηελ πξφσξε ζπληαμηνδφηεζεο θαη ηε ζηαδηαθή πξνζαξκνγή ηνπ νξίνπ ησλ ζπληαμηνδνηήζεσλ ζηελ ειηθία ησλ 67 εηψλ ή ησλ 62 εηψλ κε 40 ρξφληα ππεξεζίαο θαη θαηαβνιήο εηζθνξψλ, έσο ην 2022, πνπ ζα ηζρχνπλ αλεμαηξέησο γηα φινπο ηνπο ζπληαμηνδνηνχκελνπο (εμαηξνπκέλσλ φζσλ εξγάδνληαη ζε βαξέα επαγγέικαηα θαη ησλ κεηέξσλ παηδηψλ κε αλαπεξία), κε ηζρχ κεηά ηηο 30 Ινπλίνπ ηνπ Οη απνρσξήζεηο απφ ην ηακείν θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζα επηζχξνπλ εηήζηα επηβάξπλζε γηα φζνπο επεξεάδνληαη απφ ηελ επηκήθπλζε ησλ ειηθηαθψλ νξίσλ ζπληαμηνδφηεζεο, πνπ ζα ηζνδπλακεί κε 10 πνζνζηηαίεο κνλάδεο, πιένλ ηεο ηζρχνπζαο επηβάξπλζεο ηνπ 6%. ελζσκαηψζνπλ ζην Δληαίν Σακείν Δπηθνπξηθήο Αζθάιηζεο (ΔΣΔΑ), φια ηα επηθνπξηθά ζπληαμηνδνηηθά ηακεία θαη λα δηαζθαιίζνπλ φηη, αξρήο γελνκέλεο απφ ηελ 1 ε Ιαλνπαξίνπ 2015, φια ηα επηθνπξηθά ηακεία ζα ρξεκαηνδνηνχληαη κφλν εμ ηδίσλ πφξσλ βειηηψζνπλ ηε ζηφρεπζε ησλ θνηλσληθψλ ζπληάμεσλ, απμάλνληαο ηε ζχληαμε αλαζθάιηζησλ ηνπ ΟΓΑ εμαιείςνπλ ζηαδηαθά ην θνηλσληθφ επίδνκα (ΔΚΑ) γηα φινπο ηνπο ζπληαμηνχρνπο, έσο ηα ηέιε Γεθεκβξίνπ Απηφ ζα μεθηλήζεη άκεζα ζε φ,ηη αθνξά ην αλψηεξν 20% ησλ δηθαηνχρσλ, ελψ νη ηερληθέο ιεπηνκέξεηεο ηεο ζηαδηαθήο θαηάξγεζεο ζα ζπκθσλεζνχλ κε ηνπο ζεζκνχο απμήζνπλ ηηο εηζθνξέο πγείαο πνπ θαηαβάινπλ νη ζπληαμηνχρνη ζε 6% θαηά κέζν φξν, θαη λα ηηο επεθηείλνπλ ζηηο επηθνπξηθέο ζπληάμεηο θαηαξγεζνχλ ζηαδηαθά φιεο ηηο ρξεκαηνδνηνχκελεο απφ ην θξάηνο εμαηξέζεηο θαη λα ελαξκνλίζνπλ ηηο εηζθνξέο ζε φια ηα αζθαιηζηηθά 8

9 ηακεία κε απηέο πνπ ηζρχνπλ ζην ΙΚΑ, απφ ηελ 1 ε Ινπιίνπ 2015 θαζειψζνπλ ηηο εγγπεκέλεο ζε κεληαία βάζε ζπληαμηνδνηηθέο εηζθνξέο, ζε νλνκαζηηθνχο φξνπο, έσο ην 2021 παξέρνπλ ζηα άηνκα πνπ ζπληαμηνδνηνχληαη κεηά ηηο 30 Ινπλίνπ 2015 κφλν ηε βαζηθή, εγγπεκέλε, αλαινγηθή θαη ζηε βάζε ειέγρνπ ησλ πφξσλ ζχληαμε, κεηά ηε ζπκπιήξσζε ηνπ λνκίκνπ νξίνπ ζπληαμηνδφηεζεο, πνπ ζήκεξα είλαη ζηα 67 έηε Γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ παθέηνπ, νη Αξρέο ζα πξνρσξήζνπλ, ζε δεχηεξε θάζε, ζε λέεο λνκνζεηηθέο κεηαξξπζκίζεηο, κε ζηφρν λα εγθαζηδξπζεί έλαο ζηελφηεξνο δεζκφο αλάκεζα ζηηο εηζθνξέο θαη ζηηο παξνρέο θαη ηελ ελνπνίεζε φισλ ησλ ππφινηπσλ ηακείσλ. Καηά ην ζρεδηαζκφ απηψλ ησλ κεηαξξπζκίζεσλ, ε θπβέξλεζε ζα δηαζθαιίζεη φηη ην βάξνο ηεο πξνζαξκνγήο ζα είλαη δίθαην, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη φηη πην επάισηα λνηθνθπξηά ζα πξνζηαηεχνληαη, θαη φηη δελ ζα κεηαθπιηζηνχλ ππεξβνιηθά βάξε ζηηο επφκελεο γελεέο. Δπίζεο, ζα δηαζθαιίζεη φηη ζα ππάξρεη ζαθήο ζρέζε αλάκεζα ζηηο εηζθνξέο θαη ηηο παξνρέο, ψζηε λα δνζνχλ θίλεηξα γηα ηε δεισκέλε εξγαζία θαη ην καθξχηεξν εξγαζηαθφ βίν. Γη απηφ ην ζθνπφ, νη Αξρέο ζα λνκνζεηήζνπλ έσο ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2015 ψζηε λα ηεζνχλ ζε ηζρχ απφ ηελ 1 ε Ιαλνπαξίνπ 2016: (i) εηδηθά ζρεδηαζκέλεο θαη παξακεηξηθέο βειηηψζεηο ψζηε λα ππάξμεη ζηελφηεξε ζρέζε αλάκεζα ζηηο εηζθνξέο θαη ηηο παξνρέο (ii) ζα δηεπξχλνπλ θαη ζα εθζπγρξνλίζνπλ ηε βάζε εηζθνξψλ θαη ζχληαμεο γηα φινπο ηνπο απηναπαζρνινχκελνπο, ζπκπεξηιακβαλφκελεο θαη ηεο κεηάπησζεο απφ ην ηεθκαξηφ ζην πξαγκαηηθφ εηζφδεκα, πνπ ζα ππφθεηηαη ζε θαλφλεο ειάρηζησλ απαηηνχκελσλ εηζθνξψλ θαη (iii) ζα δηεπξχλνπλ θαη ζα εμνξζνινγίζνπλ φια ηα δηαθνξεηηθά ζπζηήκαηα γηα ηελ παξνρή ηεο βαζηθήο, εγγπεκέλεο, αλαινγηθήο θαη επί ηε βάζε ειέγρνπ ησλ πφξσλ ζχληαμεο, ιακβάλνληαο ππφςε ηα θίλεηξα πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί γηα ηελ εξγαζία θαη ηηο εηζθνξέο, (iv) ηα θχξηα ζηνηρεία γηα ηελ νινθιεξσκέλε ελνπνίεζε ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ, ζπκπεξηιακβαλφκελεο θαη ηεο ελαξκφληζεο φισλ ησλ θαλφλσλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ γηα ηηο εηζθνξέο θαη 9

10 ηελ παξνρή ζπληάμεσλ, ζε φια ηα ηακεία. v) ζα θαηαξγήζνπλ φινπο ηνπο θφξνπο ππέξ ηξίησλ ζηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ ζπληάμεσλ θαη ζα ηνπο αληηζηαζκίζνπλ κε ηε κείσζε ησλ παξνρψλ ή ηελ αχμεζε ησλ εηζθνξψλ, ζε ζπγθεθξηκέλα ηακεία, κε ηζρχ απφ 31 Οθησβξίνπ 2015 θαη vi) ζα ελαξκνλίζνπλ ηνπο θαλφλεο απνλνκήο ζχληαμεο ηνπ ΟΓΑ κε απηνχο ησλ ππνινίπσλ Σακείσλ ηνπ ζπληαμηνδνηηθνχ ζπζηήκαηνο, κε αλαινγηθφ ηξφπν, εθηφο θαη αλ ν ΟΓΑ ζπγρσλεπηεί κε άιια Σακεία. Απηφ ζα γίλεη κε ηελ πιήξε ζπκθσλία ησλ ζεζκψλ. Οη Αξρέο ζα δηαβνπιεπηνχλ κε ηνπο θνηλσληθνχο εηαίξνπο θαη ζα ζπλεξγαζηνχλ κε ηελ Οκάδα Δξγαζίαο γηα ηε Γήξαλζε ηνπ Πιεζπζκνχ (Ageing Working Group) ηεο ΔΔ. Η ελνπνίεζε ησλ ηακείσλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζα νινθιεξσζεί έσο ην ηέινο ηνπ Σν 2015 ε δηαδηθαζία ζα ελεξγνπνηεζεί κέζσ λνκνζεηηθψλ παξεκβάζεσλ, πξνθεηκέλνπ ην αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα λα ελνπνηεζεί ζε κία εληαία ελφηεηα έσο ην Γεθέκβξην ηνπ 2015 θαη λα νινθιεξσζεί ε ιεηηνπξγηθή ηνπ ελνπνίεζε έσο ην ηέινο ηνπ Γεθεκβξίνπ Θα ππνζηεξηρζνχλ ελεξγά πεξαηηέξσ κεηψζεηο ζηα ιεηηνπξγηθά θφζηε, ζε ζπλδπαζκφ κε απνηειεζκαηηθφηεξε δηνίθεζε ησλ πφξσλ ησλ Σακείσλ θαη επηπξφζζεηα κε ηελ εμηζνξξφπεζε ησλ αλαγθψλ κεηαμχ ησλ πξνλνκηνχρσλ θαη ησλ κε πξνλνκηνχρσλ Σακείσλ. Ο αζθαιηζηηθφο λφκνο ζα θσδηθνπνηεζεί εληφο ηνπ 2016, πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζην λέν ζρήκα νξγάλσζεο ηνπ λένπ θαη πην ελνπνηεκέλνπ αζθαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο. Σέινο, ε θπβέξλεζε ζα πηνζεηήζεη φιε ηελ απαξαίηεηε λνκνζεζία πξνθεηκέλνπ λα αληηζηαζκίζεη πιήξσο ην δεκνζηνλνκηθφ απνηέιεζκα πνπ ζα πξνθχςεη απφ ηελ εθαξκνγή ησλ πξφζθαησλ απνθάζεσλ ηνπ ηδ ζρεηηθά κε ηε ζπληαμηνδνηηθή κεηαξξχζκηζε ηνπ Παξάιιεια κε ηε κεηαξξχζκηζε ηνπ ζπληαμηνδνηηθνχ ζπζηήκαηνο, ζα θαηαξηηζηεί κία Μειέηε Αμηνιφγεζεο ηνπ πζηήκαηνο Κνηλσληθήο Πξφλνηαο, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε δηθαηνζχλε ζηηο δηάθνξεο κεηαξξπζκηζηηθέο παξεκβάζεηο. 10

11 Οη ζεζκνί είλαη πξνεηνηκαζκέλνη λα ζπλππνινγίζνπλ θαη άιια παξακεηξηθά κέηξα εληφο ηνπ ζπζηήκαηνο ζπληαμηνδφηεζεο, κε ηζνδχλακα απνηειέζκαηα, πξνθεηκέλνπ λα αληηθαηαζηαζνχλ θάπνηα απφ ηα κέηξα πνπ πξναλαθέξνληαη, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ επίδξαζή ηνπο ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη απηά ηα κέηξα ζα παξνπζηαζηνχλ ζηνπο ζεζκνχο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπο θαη φηη ζα είλαη επαξθψο ζπγθεθξηκελνπνηεκέλα θαη πνζνηηθνπνηεκέλα θαη, ζηελ πεξίπησζε πνπ θάηη ηέηνην δελ ηζρχζεη, ε βαζηθή επηινγή είλαη απηή πνπ πεξηγξάθεηαη παξαπάλσ. Δπηπξόζζεηα παξακεηξηθά δεκνζηνλνκηθά κέηξα. Η θπβέξλεζε ζα πηνζεηήζεη, ζπκπεξηιακβάλνληάο ηα ζε ζπκπιεξσκαηηθφ πξνυπνινγηζκφ, πξφζζεηα παξακεηξηθά δεκνζηνλνκηθά κέηξα ηα νπνία ζα επεξεάζνπλ ζεηηθά, κε βηψζηκν ηξφπν, ηα δεκφζηα νηθνλνκηθά. απηά ηα κέηξα ζα πεξηιακβάλνληαη ηα εμήο: εμάιεηςε ησλ δπλαηνηήησλ θνξναπνθπγήο (π.ρ. κε πεξηνξηζκφ ηνπ νξηζκνχ ηνπ αγξφηε), ιήςε κέηξσλ γηα ηελ αχμεζε ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο επηρεηξήζεσλ ην 2015 θαη απαίηεζε 100% πξνθαηαβνιήο θφξνπ γηα ην εηαηξηθφ εηζφδεκα, θαζψο θαη γηα ην αηνκηθφ εηζφδεκα ειεπζέξσλ επαγγεικαηηψλ, κέρξη ην ηέινο ηνπ 2016, θαηάξγεζε ηεο επλντθήο θνξνινγηθήο κεηαρείξηζεο ησλ αγξνηψλ ζηνλ θψδηθα θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο, αχμεζε ηεο εηζθνξάο αιιειεγγχεο, πηνζέηεζε εθθξεκψλ κεηαξξπζκίζεσλ ζηνπο θψδηθεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θαη θνξνινγηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη θαηάξγεζε φισλ ησλ πξνζηίκσλ ηνπ Κψδηθα Βηβιίσλ θαη ηνηρείσλ θαηάξγεζε επηδνηήζεσλ γηα ηνπο εηδηθνχο θφξνπο θαηαλάισζεο ζην πεηξέιαην θίλεζεο ησλ αγξνηψλ θαη θαιχηεξνο έιεγρνο ησλ δηθαηνχρσλ, πξνθεηκέλνπ λα κεησζνχλ ζην κηζφ νη δαπάλεο γηα ηα επηδφκαηα πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2016 κείσζε ηνπ αλψηαηνπ νξίνπ ησλ ζηξαηησηηθψλ δαπαλψλ θαηά 400 εθαηνκ. επξψ, κε κηα ζηνρεπκέλε δέζκε δξάζεσλ, πνπ ζα 11

12 πεξηιακβάλεη κείσζε πξνζσπηθνχ θαη πξνκεζεηψλ αχμεζε ηεο εηζθνξάο αιιειεγγχεο ην Μέρξη ην επηέκβξην ηνπ 2015 επίζεο νη Αξρέο ζα αλαζρεδηάζνπλ ηνλ Κψδηθα Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο γηα ηα εηζνδήκαηα ηνπ 2016, πξνθεηκέλνπ λα πεηχρνπλ απνηειεζκαηηθφηεξα ηελ πξννδεπηηθφηαηα ζην ζχζηεκα ηεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο, ην νπνίν ζα απινπνηεί ην πξφγξακκα εθπηψζεσλ ζην θφξν εηζνδήκαηνο θπζηθψλ πξνζψπσλ κεηαξξχζκηζε ηνπ θψδηθα θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο πξνθεηκέλνπ λα θαιχςεη, κεηαμχ άιισλ ηε [θνξνιφγεζε θεθαιαίσλ], ηνπο νξγαληζκνχο επελδχζεσλ, ηνπο αγξφηεο θαη ηνπο απηναπαζρνινχκελνπο αχμεζε ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο λνκηθψλ πξνζψπσλ ην 2016 απφ 26 ζε 28% θαζηέξσζε θφξνπ επί ησλ ηειενπηηθψλ δηαθεκίζεσλ θαη πξνθήξπμε δηεζλνχο δεκφζηνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ απφθηεζε ηειενπηηθψλ αδεηψλ, κε αληάιιαγκα ηελ απφθηεζε θαη ρξήζε ησλ ζρεηηθψλ ζπρλνηήησλ επέθηαζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ θφξνπ πνιπηειείαο ζηα ζθάθε αλαςπρήο κήθνπο κεγαιχηεξνπ ησλ 10 κέηξσλ θαη αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ απφ ην 10 ζην 13%, κε ηζρχ απφ ηελ είζπξαμε ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο γηα ην έηνο 2014 θαη εθεμήο ελ φςεη νπνηαζδήπνηε αλαζεψξεζεο ησλ αληηθεηκεληθψλ αμηψλ ησλ αθηλήησλ, πξνζαξκνγή ησλ ζπληειεζηψλ θνξνινγίαο αθηλήησλ, αλ απηφ είλαη αλαγθαίν, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηνχλ ηα θνξνινγηθά έζνδα ησλ εηψλ 2015 θαη 2016 χςνπο 2,65 δηο. επξψ θαη πξνζαξκνγή ηνπ ελαιιαθηηθνχ θαηψηαηνπ νξίνπ αηνκηθήο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θαηάξγεζε ηεο δηαζπλνξηαθήο παξαθξάηεζεο θφξνπ πνπ ζεζπίζηεθε κε ην λφκν γηα ηε ξχζκηζε νθεηιψλ (λφκνο ΥΥΥΥ/2015) θαη αλαηξνπή ησλ πξφζθαησλ ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ 12

13 Κψδηθα Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο (ΚΦΔ) ζην λφκν γηα ηε δεκφζηα δηνίθεζε (λφκνο ΥΥΥΥ/2015), ζπκπεξηιακβαλφκελεο θαη ηεο εηδηθήο κεηαρείξηζεο ηνπ αγξνηηθνχ εηζνδήκαηνο (λφκνο ΥΥΥΥ/2015) εθαξκνγή θνξνινγίαο ζηα αθαζάξηζηα έζνδα απφ ηπρεξά παηρλίδηα (gross gaming revenues / GGR) χςνπο 30% επί ησλ βηληενπαηρληδηψλ πνπ αλακέλεηαη λα εγθαηαζηαζνχλ ην δεχηεξν κηζφ ηνπ 2015 θαη ην 2016 πξνθήξπμε ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο γηα ηελ έθδνζε αδεηψλ 4 θαη 5G αχμεζε ηνπ ζπληειεζηή θνξνινγίαο ρσξεηηθφηεηαο (tonnage tax) θαη ζηαδηαθή θαηάξγεζε ηεο εηδηθήο θνξνινγηθήο κεηαρείξηζεο γηα ηoλ θιάδν ηεο λαπηηιίαο ζρεηηθά κε ηελ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε, ε θπβέξλεζε ζα επαλαθαζνξίζεη ηελ πιήξε ππνρξεσηηθή ζπληαγνγξάθεζε δξαζηηθήο νπζίαο (ΙΝΝ prescription), ρσξίο εμαηξέζεηο. Θα κεηψζεη ηελ ηηκή φισλ ησλ θαξκάθσλ εθηφο παηέληαο (off-patent) θαη ησλ γελνζήκσλ, θαηαξγψληαο ηε ζρεηηθή ξήηξα. Θα κεηψζεη ηηο ηηκέο ησλ δηαγλσζηηθψλ εμεηάζεσλ θαη ζα εληζρχζεη ηηο θαξκαθεπηηθέο επηζηξνθέο. Θα εθαξκφζεη θαη ζα επεθηείλεη σο ην 2016 ην πιαθφλ (clawbacks) γηα ηηο ηδησηηθέο θιηληθέο, ηα δηαγλσζηηθά θέληξα θαη ηηο θαξκαθεπηηθέο εηαηξείεο. Χο ην ηέινο ηνπ Γεθεκβξίνπ 2015, ζα απμεζεί ην πνζνζηφ ησλ θεληξηθψλ πξνκεζεηψλ ησλ γελφζεκσλ θαξκάθσλ θαη ησλ πξνκεζεηψλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ, θαηά δξαζηηθή νπζία, απφ ηα λνζνθνκεία, ζε ελαξκφληζε κε ηνπο ζπκθσλεζέληεο ζηφρνπο θαη ζα ιάβεη δηαξζξσηηθά κέηξα αλαγθαία γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο δηαηήξεζεο ησλ δαπαλψλ γηα ην 2016, ζε ζπκθσλία κε ηα αλψηαηα φξηα απηφκαησλ πεξηθνπψλ (claw-back) Χο ην επηέκβξην ηνπ 2015, ε θπβέξλεζε ζα απινπνηήζεη ην πξφγξακκα 13

14 ησλ εθπηψζεσλ ζην θφξν εηζνδήκαηνο θπζηθψλ πξνζψπσλ. Θα επαλαζρεδηάζεη θαη ζα ελζσκαηψζεη ζηνλ ΚΦΔ ηελ εηζθνξά αιιειεγγχεο γηα ηα εηζνδήκαηα ηνπ Θα εθδψζεη εγθχθιην γηα ηα πξφζηηκα θαη ζα πηνζεηήζεη θαη άιιεο εθθξεκνχζεο θνξνινγηθέο κεηαξξπζκίζεηο. Χο ην Ννέκβξην ηνπ 2015, νη Αξρέο ζα εθδψζνπλ φιε ηελ παξάγσγε λνκνζεζία γηα ηελ εθαξκνγή ησλ κεηαξξπζκίζεσλ ησλ θσδίθσλ θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θαη θνξνινγηθψλ δηαδηθαζηψλ, κε ηζρχ απφ ηελ 1 ε Ιαλνπαξίνπ Δπίζεο, σο ην Ννέκβξην ηνπ 2015, νη Αξρέο ζα θσδηθνπνηήζνπλ θαη ζα απινπνηήζνπλ ηε ζρεηηθή κε ηνλ ΦΠΑ λνκνζεζία, ελαξκνλίδνληάο ηε κε ηνλ θψδηθα θνξνινγηθψλ δηαδηθαζηψλ, εμαιείθνληαο θαηαθαλή λνκηθά θελά θαη κεηψλνληαο ηελ πεξίνδν απφδνζεο ηνπ ΦΠΑ. (Οη Αξρέο) ζα απινπνηήζνπλ ην θαζεζηψο ηεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θαη ζα δηαζθαιίζνπλ ηε ζπλεθηηθφηεηα ηεο εηζνδεκαηηθήο βάζεο γηα ηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο θαη ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο ησλ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ θάησ απφ ην φξην εγγξαθήο ΦΠΑ. Μεηαξξπζκίζεηο θνξνινγηθήο δηνίθεζεο Η ηθαλφηεηα είζπξαμεο θφξσλ έρεη πιεγεί απφ κηα καθξά ηζηνξία πνιπδαίδαιεο λνκνζεζίαο, θαθήο δηνίθεζεο, πξαθηηθψλ πνιηηηθήο παξέκβαζεο θαη γελλαηφδσξσλ ακλεζηηψλ, κε ρξφληα θαθή εθαξκνγή. Πξνθεηκέλνπ λα αιιάμνπλ απηέο νη πξαθηηθέο θαη λα βειηησζεί ε θνπιηνχξα πιεξσκήο θφξσλ, ε θπβέξλεζε δεζκεχεηαη απαξέγθιηηα λα κελ ζεζπίζεη λέεο ξπζκίζεηο γηα ηελ θαηαβνιή δφζεσλ ή άιιε ακλεζηία ή άιιεο κνξθέο δηαθαλνληζκνχ, νχηε λα επεθηείλεη ηηο ήδε ππάξρνπζεο ξπζκίζεηο. Οη Αξρέο ζα: ζεζπίζνπλ λνκνζεζία γηα ηελ εγθαζίδξπζε κηαο αλεμάξηεηεο θνξνινγηθήο θαη ηεισλεηαθήο αξρήο, ε νπνία ζα είλαη πιήξσο ιεηηνπξγηθή σο ην ηέινο ηνπ Ινπλίνπ 2016 θαη ζα ελζσκαηψζεη φιν ην πξνζσπηθφ θαη ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα θνξνινγηθά θαη ηεισλεηαθά έζνδα, ζπκπεξηιακβαλφκελνπ θαη ηνπ ΓΟΔ. Χο ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2015, ζα δηνξηζηεί ην Γηνηθεηηθφ 14

15 πκβνχιην θαη ζα ζεζπηζηεί θαηά πξνηεξαηφηεηα παξάγσγε λνκνζεζία ζρεηηθά κε ην λφκν γηα ηελ απηφλνκε αξρή θνξνινγηθήο δηνίθεζεο πξνβνχλ ζε άκεζε ελίζρπζε (ζε κφληκε βάζε) ησλ δπλαηνηήησλ ηεο θνξνινγηθήο δηνίθεζεο, εηδηθά ζε ζέκαηα ζρεηηθά κε ηε ξεπζηνπνίεζε θαη ηε ζπιινγή θφξσλ απφ κεγάινπο νθεηιέηεο θαη, σο ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2015, ζα εληζρχζνπλ ηελ Τπεξεζία Μεγάισλ Οθεηιεηψλ κε εηδηθεπκέλνπο λνκηθνχο ζπκβνχινπο γηα ηε βειηίσζε ηεο δπλαηφηεηαο ειέγρνπ ηεο βησζηκφηεηαο ηνπ ρξένπο ησλ νθεηιεηψλ απηψλ εθαξκφζνπλ κέηξα γηα ηε βειηίσζε ηεο είζπξαμεο θφξσλ θαη εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο, κέζσ ηεο ελίζρπζεο εξγαιείσλ εθαξκνγήο, φπσο νη θαηαζρέζεηο. Χο ηνλ Οθηψβξην 2015, ζα πηνζεηήζνπλ έλα πιήξεο ζρέδην γηα ηε βειηίσζε ηεο θνξνινγηθήο ζπκκφξθσζεο, ζα εθδψζνπλ λνκνζεζία γηα ηελ εθαξκνγή κέηξσλ απνκφλσζεο (quarantine) κε εηζπξάμηκσλ ρξεψλ απφ εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη ζα ιάβνπλ κέηξα γηα ηελ πιήξε ζηειέρσζε ηνπ Κέληξνπ Δίζπξαμεο Αζθαιηζηηθψλ Οθεηιψλ (KEAO) θαζψο θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο πξφζβαζή ηνπ ζε ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο ηεο θνξνινγηθήο δηνίθεζεο ηξνπνπνηήζνπλ ηε λνκνζεζία γηα ηηο δφζεηο πξνθεηκέλνπ, κεηαμχ άιισλ, λα απνθιεηζηνχλ φζνη δελ πιεξψλνπλ ηξέρνπζεο ππνρξεψζεηο, λα ζεζπίζνπλ πξνυπνζέζεηο γηα ηε κείσζε ησλ πξνζεζκηψλ γηα φζνπο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα πιεξψζνπλ λσξίηεξα θαη λα ζεζπίζνπλ επηηφθηα κε βάζε ηελ αγνξά. Η Τπεξεζία Μεγάισλ νθεηιεηψλ θαη ην KEAO ζα εμεηάζνπλ, σο ην επηέκβξην ηνπ 2015, ηνπο κεγαιννθεηιέηεο κε ρξέε πξνο ηελ εθνξία θαη ηα αζθαιηζηηθά ηακεία πνπ ππεξβαίλνπλ ην έλα 1 εθ. επξψ, ψζηε λα ειεγρζεί ε δπλαηφηεηά ηνπο λα πιεξψζνπλ θαη ζα αλαιάβνπλ δηνξζσηηθέο πξσηνβνπιίεο 15

16 εληαηηθνπνηήζνπλ ηηο δξάζεηο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκνζίσλ Δζφδσλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θνξνδηαθπγήο, κέζσ ειέγρσλ ζε ηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο θαη θαηαζέζεηο ζε πηζησηηθά ηδξχκαηα ηεο Διιάδαο θαη ηνπ εμσηεξηθνχ, ψζηε λα δηαπηζησζεί ηπρφλ κε δεισζέλ εηζφδεκα ή πινχηνο Διιήλσλ θνξνινγνπκέλσλ, κε ζηφρν ηελ είζπξαμε κε θαηαβιεζέλησλ θφξσλ, κέζσ θαη ηεο πιήξνπο εθαξκνγήο ηνπ Μεηξψνπ Σξαπεδηθψλ Λνγαξηαζκψλ ιάβνπλ φια ηα απαξαίηεηα θαη αλαγθαία κέηξα γηα ηελ έγθαηξε είζπξαμε δεκνζίσλ εζφδσλ απφ δηάθνξεο θαηεγνξίεο, ζπκπεξηιακβαλφκελσλ θαη ησλ πξνζηίκσλ ησλ ΚΣΔΟ, ησλ πξνζηίκσλ αλαζθάιηζησλ νρεκάησλ θαη ησλ ηειψλ απφ ηε ρξήζε κε αδεηνδνηεκέλσλ ζπρλνηήησλ θαηαπνιεκήζνπλ ην ιαζξεκπφξην θαπζίκσλ εηζάγνληαο, κέζσ λνκνζεηηθψλ κέηξσλ, δηεπζεηήζεηο γηα ηνλ εληνπηζκφ δεμακελψλ απνζήθεπζεο θαπζίκσλ (ζηαζεξψλ ή θηλεηψλ), νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε κεηαθνξά ιαζξαίσλ θαπζίκσλ ζε φιε ηελ επηθξάηεηα πηνζεηήζνπλ κέηξα ψζηε λα δνζεί πξνηεξαηφηεηα ζε θνξνινγηθνχο ειέγρνπο, ζηε βάζε ηεο αλάιπζεο θηλδχλνπ θαη φρη, φπσο ζπκβαίλεη ζήκεξα, ζηε βάζε ηεο αξραηφηεηαο (πρ. ρξφλνο παξαγξαθήο). Η παξαγξαθή ησλ κε εηζπξάμηκσλ ρξεψλ ζα πινπνηεζεί κέζσ λνκνζεζίαο πνπ ζα εζηηάζεη ζηελ είζπξαμε ζηηο ππνζέζεηο πνπ είλαη πηζαλφηεξν λα απνθέξνπλ έζνδα εληζρχζνπλ ηελ είζπξαμε ηνπ ΦΠΑ θφξσλ θαη ηελ εθαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο, κεηαμχ άιισλ κέζσ κέηξσλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θπθιηθήο θνξνινγηθήο απάηεο ΦΠΑ (απάηε ηχπνπ carousel). Οη Αξρέο ζα ππνβάινπλ αίηεζε ζηελ Δπηηξνπή ΦΠΑ ηεο ΔΔ θαη ζα εθπνλήζνπλ κηα αμηνιφγεζε ησλ επηπηψζεσλ ηεο αχμεζεο ηνπ νξίνπ ηνπ ΦΠΑ ζηηο επξψ πξνσζήζνπλ ηε ρξήζε ησλ πξαθηηθψλ ειεθηξνληθήο πιεξσκήο, 16

17 θάλνληαο ρξήζε ησλ Γηαξζξσηηθψλ θαη Δπελδπηηθψλ Σακείσλ ηεο ΔΔ πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί ε πηνζέηεζε ησλ πξαθηηθψλ απηψλ. Γηαρείξηζε ησλ Γεκόζησλ Οηθνλνκηθώλ Οη Αξρέο δεζκεχνληαη λα ζπλερίζνπλ ηηο κεηαξξπζκίζεηο πνπ ζηνρεχνπλ ζηε βειηίσζε ηεο δηαδηθαζίαο θαηάξηηζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ, ζηελ εθθαζάξηζε ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ, ζηε δηαξθή παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ηεο δηαρείξηζεο ησλ ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ. ε ζπλέρεηα ησλ κεηαξξπζκίζεσλ πνπ αθνξνχλ ηνπο θψδηθεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θαη θνξνινγηθψλ δηαδηθαζηψλ, νη Αξρέο ζα ζεζπίζνπλ έλα λέν Πνηληθφ Κψδηθα γηα ηε Φνξνδηαθπγή θαη ηε Φνξνινγηθή Απάηε. Οη Αξρέο ζα πηνζεηήζνπλ άκεζα έλα δεχηεξν παθέην ηξνπνπνηήζεσλ ζηνλ Οξγαληθφ Νφκν γηα ηνλ Πξνυπνινγηζκφ (OBL), θαη ζα ζεζπίζνπλ ηε ζρεηηθή παξάγσγε λνκνζεζία έσο ην Ννέκβξην 2015, κε ηζρχ απφ 1 ε Ιαλνπαξίνπ Σν Γεκνζηνλνκηθφ πκβνχιην ζα ιεηηνπξγήζεη πιήξσο. Οη Αξρέο ζα παξνπζηάζνπλ έλα ζρέδην γηα ηελ εθθαζάξηζε ησλ ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ, ηελ επηζηξνθή ηνπ θφξνπ θαη ηηο αηηήζεηο ζπληαμηνδφηεζεο έσο ην ηέινο ηνπ Η Κπβέξλεζε ζα δηαζθαιίζεη ηε κεηαθνξά ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο απφ ηα Σακεία Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο ζηα Σακεία Τγείαο θαη ζηα λνζνθνκεία, ψζηε λα εθθαζαξίζεη ηηο ιεμηπξφζεζκεο νθεηιέο ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο. Έσο ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2016, νη Αξρέο ζα δηελεξγήζνπλ εμσηεξηθφ έιεγρν ησλ πιεξσηέσλ νθεηιψλ ηνπ ΔΟΠΠΤ θαη ζα πηνζεηήζνπλ κέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζπζζσξεπκέλσλ νθεηιψλ. 17

18 ηνλ Σνκέα ηεο πγείαο/πξφλνηαο, ζα ιεθζνχλ άκεζα κέηξα γηα α) ηνλ επαλαθαζνξηζκφ ηεο πιήξνπο ππνρξεσηηθήο ζπληαγνγξάθεζεο δξαζηηθήο νπζίαο (ΙΝΝ prescription), ρσξίο εμαηξέζεηο, β) ηε κείσζε ηεο ηηκήο φισλ ησλ θαξκάθσλ εθηφο παηέληαο (off-patent) θαη ησλ γελνζήκσλ, θαηαξγψληαο ηε ξήηξα γηα ηα θάξκαθα πνπ ηηκνινγήζεθαλ ζηελ αγνξά πξηλ απφ ην 2012, γ) ηελ αλαζεψξεζε θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ δηαγλσζηηθψλ εμεηάζεσλ, πξνθεηκέλνπ λε ελαξκνληζηνχλ νη δαπάλεο κε ηνπο λένπο ζηφρνπο γηα ην απηφκαηε πεξηθνπή ησλ πξνκεζεηψλ (claw-back targets) θαη δ) ηελ πιήξε είζπξαμε ηνπ πιαθφλ ηνπ 2014 γηα ηηο ηδησηηθέο θιηληθέο, ηα δηαγλσζηηθά θέληξα θαη ηηο θαξκαθεπηηθέο εηαηξίεο θαη ηελ επέθηαζε ηεο απηφκαηεο πεξηθνπήο ηεο ππεξβάιινπζαο δαπάλεο ηνπ 2015 έσο ην Γηαζθάιηζε ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο ζηαζεξφηεηαο Οη Αξρέο ζα πηνζεηήζνπλ φια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο ζπλνιηθήο ρξεκαηνπηζησηηθήο ζηαζεξφηεηαο θαη ζα ζπλερίζνπλ λα εγγπψληαη ηελ επαξθή ξεπζηφηεηα ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο, ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηνπ Δπξσζπζηήκαηνο (Δurosystem), κεηαμχ άιισλ κέζσ ηεο ηξηκεληαίαο ππνβνιήο ζρεδίσλ ρξεκαηνδφηεζεο ζηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ν ζπλερήο έιεγρνο θαη ε αμηνιφγεζή ηνπ. Η ηδησηηθή δηνίθεζε ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ ζα γίλεη ζεβαζηή. Η θπβέξλεζε δελ ζα παξεκβαίλεη ζηε δηαδηθαζία ιήςεο θαζεκεξηλψλ απνθάζεσλ θαη δηνίθεζεο ησλ ηξαπεδψλ, νη νπνίεο ζα ζπλερίζνπλ λα ιεηηνπξγνχλ κε ηηο αξρέο ηεο αγνξάο. Σα κέιε ηνπ Γ.. θαη ε αλψηαηε δηνίθεζε ζα δηνξίδνληαη ζχκθσλα κε ην ηζρχνλ πιαίζην, ηελ επξσπατθή λνκνζεζία θαη ηηο βέιηηζηεο δηεζλείο πξαθηηθέο, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο εηδηθφηεξεο πξνβιέςεηο ηνπ λφκνπ γηα ην ΣΥ, φζνλ αθνξά ζηα δηθαηψκαηα ησλ ηδησηψλ κεηφρσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηηο απμήζεηο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ 18

19 ησλ ηξαπεδψλ. Η αλεμαξηεζία ηνπ ΣΥ ζα είλαη απνιχησο ζεβαζηή θαη ε δνκή ηεο δηνίθεζήο ηνπ ζα παξακείλεη ακεηάβιεηε. Γελ ζα ιεθζεί θαλέλα κέηξν δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο πνπ λα ππνλνκεχεη ηε θεξεγγπφηεηα ησλ ηξαπεδψλ. Οη ειιεληθέο Αξρέο ζα πξνβνχλ ζε άκεζεο ελέξγεηεο γηα ηε κεηαξξχζκηζε ηνπ πησρεπηηθνχ δηθαίνπ ησλ επηρεηξήζεσλ, θαη ηνπ λφκνπ γηα ηα ππεξρξεσκέλα λνηθνθπξηά, θαηά ηα πξφηππα ησλ βέιηηζησλ δηεζλψλ πξαθηηθψλ, θαη ζα εληζρχζνπλ ηηο λνκηθέο ξπζκίζεηο γηα ηελ αθεξεγγπφηεηα, κεηαμχ άιισλ κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο εηδηθψλ ηκεκάησλ ζηα δηθαζηήξηα θαη ζα ιάβνπλ κέηξα γηα ηε κείσζε ησλ εθθξεκψλ ππνζέζεσλ ζηα δηθαζηήξηα, ζχκθσλα κε ην Νφκν Θα ζεζπίζνπλ λέν θιάδν εηδηθψλ εθθαζαξηζηψλ, ρσξίο επαγγεικαηηθφ πεξηνξηζκφ, πνπ ζα είλαη ζχκθσλνο κε ηηο βέιηηζηεο δηεζλείο πξαθηηθέο. Θα ηξνπνπνηήζνπλ ην λφκν γηα ηνλ εμσδηθαζηηθφ δηαθαλνληζκφ. Θα εθπνλήζνπλ κηα πιήξε ζηξαηεγηθή γηα ην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα. Η ζηξαηεγηθή απηή ζα έρεη ζηφρν λα επηζηξέςνπλ νη ηξάπεδεο ζε θαζεζηψο πιήξνπο ηδησηηθήο ηδηνθηεζίαο, κέζσ ηεο πξνζέιθπζεο δηεζλψλ ζηξαηεγηθψλ επελδπηψλ, θαη λα επηηχρνπλ έλα βηψζηκν ρξεκαηνδνηηθφ κνληέιν κεζνπξφζεζκα. Οη Αξρέο ζα πξνρσξήζνπλ πεξαηηέξσ ζηελ εθπφλεζε θαη ηελ άκεζε εθαξκνγή κηαο ζπλνιηθήο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ δεηήκαηνο ησλ κε εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ, ρξεζηκνπνηψληαο ηελ εκπεηξία εμσηεξηθψλ ζπκβνχισλ, ηφζν γηα ηελ αλάπηπμε φζν θαη γηα ηελ εθαξκνγή ηεο. Απηή ζα πεξηιακβάλεη ηε δεκηνπξγία ελφο κφληκνπ θνηλσληθνχ δηθηχνπ αζθαιείαο θαη κέηξα ζηήξημεο ησλ πην επάισησλ νθεηιεηψλ, θαζψο θαη έλα πξνζσξηλφ κνξαηφξηνπκ πιεηζηεξηαζκψλ κέρξη ην ηέινο ηνπ 2015, θάλνληαο παξάιιεια ηε δηάθξηζε κεηαμχ εθείλσλ πνπ επηιέγνπλ ζπλεηδεηά λα κελ πιεξψλνπλ θαη ησλ θαιή ηε πίζηεη νθεηιεηψλ. ην πιαίζην ηεο επφκελεο αμηνιφγεζεο ζα πξαγκαηνπνηεζεί λέα εθηίκεζε 19

20 ησλ θεθαιαηαθψλ αλαγθψλ ησλ ηξαπεδψλ. Αγνξέο εξγαζίαο Σα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ γίλεη ζεκαληηθέο αιιαγέο ζην ζεζκηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ην ζχζηεκα ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ, έηζη ψζηε λα θαηαζηεί ε αγνξά εξγαζίαο πην επέιηθηε θαη απνηειεζκαηηθή. Οη αιιαγέο απηέο δελ ζα αλαθιεζνχλ. Οη ειιεληθέο αξρέο δεζκεχνληαη γηα ηελ επίηεπμε ησλ βέιηηζησλ πξαθηηθψλ ζην επίπεδν ηεο ΔΔ, γηα ην ζχλνιν ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ πνπ δηέπεη ηελ αγνξά εξγαζίαο, κέζσ επνηθνδνκεηηθνχ δηαιφγνπ κε ηνπο θνηλσληθνχο εηαίξνπο. Η πξνζέγγηζε απηή δελ ζα πξέπεη κφλν λα εμηζνξξνπεί ηελ επειημία θαη ην αίζζεκα δηθαίνπ κεηαμχ εξγαδνκέλσλ θαη εξγνδνζίαο, αιιά πξέπεη, επίζεο, λα ιακβάλεη ππφςε ηνλ πνιχ πςειφ αξηζκφ ησλ αλέξγσλ. Απηφ κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο λνκνζεζίαο, κέζσ κηαο δηαδηθαζίαο δηαβνχιεπζεο κε ηνπο θνηλσληθνχο εηαίξνπο, ρξεζηκνπνηψληαο ηελ εκπεηξία δεμακελψλ ζθέςεο θαη δηεζλψλ Οξγαληζκψλ, φπσο ν ΟΟΑ θαη ε Γηεζλήο Οξγάλσζε Δξγαζίαο (ILO). Οη Αξρέο ζα επαλεμεηάζνπλ, κέζσ δηαβνχιεπζεο, ην πθηζηάκελν πιαίζην γηα ηηο καδηθέο απνιχζεηο, ηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο θαη ηηο ζπιινγηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο βέιηηζηεο πξαθηηθέο ζηελ Δπξψπε. Δπηπξφζζεηα ζηνηρεία ζηελ αλσηέξσ πεξηγξαθείζα επαλεμέηαζε ζα δνζνχλ απφ δηεζλείο νξγαληζκνχο, ζπκπεξηιακβαλφκελνπ θαη ηνπ ILO. Έπεηηα απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο, νη Αξρέο ζα ελαξκνλίζνπλ ηα δεηήκαηα ησλ νκαδηθψλ απνιχζεσλ θαη ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ κε ηηο βέιηηζηεο πξαθηηθέο ηεο ΔΔ, έσο ην Γεθέκβξην ηνπ Δπηπιένλ, νη Αξρέο ζα αλαιάβνπλ δξάζε γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο αδήισηεο εξγαζίαο, κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ λφκηκσλ εηαηξηψλ, ηελ πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ, φπσο θαη ησλ εηζθνξψλ θνξνινγίαο θαη θνηλσληθήο αζθάιηζεο. Έσο ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2015, νη Αξρέο ζα επεθηείλνπλ ηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη εηδίθεπζε κέζα ζηα φξηα 20

Πολιηικέρ Δεζμεύζειρ και ππάξειρ πος λαμβάνονηαι, μεηά από διαβούλεςζη με ζηελέση ηων ΕΚΤ-ΔΝΤ-Κομιζιόν:

Πολιηικέρ Δεζμεύζειρ και ππάξειρ πος λαμβάνονηαι, μεηά από διαβούλεςζη με ζηελέση ηων ΕΚΤ-ΔΝΤ-Κομιζιόν: Ελλάδα: Πποαπαιηούμενερ Ενέπγειερ Πολιηικέρ Δεζμεύζειρ και ππάξειρ πος λαμβάνονηαι, μεηά από διαβούλεςζη με ζηελέση ηων ΕΚΤ-ΔΝΤ-Κομιζιόν: 1. πκπιεξσκαηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2015 θαη Μεζνπξφζεζκν Πξφγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΥΨΝΙΑ ΕΤΡΨΠΗ ΚΑΙ ΔΝΣ ΜΕ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΦΕΔΙΟ ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ ΤΧΟΤ 110 ΔΙΕΚΑΣΟΜΜΤΡΙΨΝ ΕΤΡΨ

ΤΜΥΨΝΙΑ ΕΤΡΨΠΗ ΚΑΙ ΔΝΣ ΜΕ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΦΕΔΙΟ ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ ΤΧΟΤ 110 ΔΙΕΚΑΣΟΜΜΤΡΙΨΝ ΕΤΡΨ 1 Επηηειηθή ζπκθσλία ΤΜΥΨΝΙΑ ΕΤΡΨΠΗ ΚΑΙ ΔΝΣ ΜΕ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΦΕΔΙΟ ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ ΤΧΟΤ 110 ΔΙΕΚΑΣΟΜΜΤΡΙΨΝ ΕΤΡΨ IMF Survey online 2 Μαίνπ 2010 Σα δχν ζθέιε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηνρεχνπλ ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΣΟΛΖ ΠΡΟΘΔΔΩΝ. Αζήλα, Ννέκβξηνο 22, 2010. θ. Jean- Claude Juncker Πξφεδξνο Eurogroup Βξπμέιιεο

ΔΠΗΣΟΛΖ ΠΡΟΘΔΔΩΝ. Αζήλα, Ννέκβξηνο 22, 2010. θ. Jean- Claude Juncker Πξφεδξνο Eurogroup Βξπμέιιεο ΑΝΔΠΗΖΜΖ ΜΔΣΑΦΡΑΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΠΡΟΘΔΔΩΝ Αζήλα, Ννέκβξηνο 22, 2010 θ. Jean- Claude Juncker Πξφεδξνο Eurogroup Βξπμέιιεο θ. Olli Rehn Δπίηξνπνο Οηθνλνκηθψλ θαη Ννκηζκαηηθψλ Τπνζέζεσλ Δπξσπατθή Δπηηξνπή Βξπμέιιεο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΣΟΛΖ ΠΡΟΘΔΔΩΝ. Αζήλα, Ννέκβξηνο 22, 2010. θ. Jean- Claude Juncker Πξφεδξνο Eurogroup Βξπμέιιεο

ΔΠΗΣΟΛΖ ΠΡΟΘΔΔΩΝ. Αζήλα, Ννέκβξηνο 22, 2010. θ. Jean- Claude Juncker Πξφεδξνο Eurogroup Βξπμέιιεο ΑΝΔΠΗΖΜΖ ΜΔΣΑΦΡΑΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΠΡΟΘΔΔΩΝ Αζήλα, Ννέκβξηνο 22, 2010 θ. Jean- Claude Juncker Πξφεδξνο Eurogroup Βξπμέιιεο θ. Olli Rehn Δπίηξνπνο Οηθνλνκηθψλ θαη Ννκηζκαηηθψλ Τπνζέζεσλ Δπξσπατθή Δπηηξνπή Βξπμέιιεο

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Παξνπζηάδνπκε αλαιπηηθά έλα πξνο έλα θαη κε ρξνλνινγηθή ζεηξά, ηα κέηξα πνπ πξέπεη λα πηνζεηεζνχλ απφ ηελ Ειιάδα ζηνπο ηνκείο:

Παξνπζηάδνπκε αλαιπηηθά έλα πξνο έλα θαη κε ρξνλνινγηθή ζεηξά, ηα κέηξα πνπ πξέπεη λα πηνζεηεζνχλ απφ ηελ Ειιάδα ζηνπο ηνκείο: Γλωξίδνληαο ην ηξίην κλεκόλην - Έλα πξνο έλα όζα πξνβιέπνληαη γηα ηελ αγνξά εξγαζίαο, ηηο αγνξέο πξνϊόληωλ, ην επηρεηξεκαηηθό πεξηβάιινλ θαη ηηο επηρεηξήζεηο δηθηύωλ Παξνπζηάδνπκε αλαιπηηθά έλα πξνο έλα

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Β) Αλαιχζηε ηηο έλλνηεο αλεξγία ηξηβήο, δηαξζξσηηθή αλεξγία θαη θπζηθφ πνζνζηφ αλεξγίαο. Πνηα είλαη ε ρξεζηκφηεηα ηνπ λφκνπ ηνπ Okun; (30%)

Β) Αλαιχζηε ηηο έλλνηεο αλεξγία ηξηβήο, δηαξζξσηηθή αλεξγία θαη θπζηθφ πνζνζηφ αλεξγίαο. Πνηα είλαη ε ρξεζηκφηεηα ηνπ λφκνπ ηνπ Okun; (30%) 1 Αλαιχζηε δχν (2) απφ ηα παξαθάησ ζέκαηα: 1. Α) Έζησ κία νηθνλνκία πνπ θαηά ηα ηειεπηαία δέθα ρξφληα έρεη απμήζεη ην ζπλνιηθφ ηεο πξντφλ απφ 1000 ζε 1300 κνλάδεο. Καηά ηελ ίδηg. πεξίνδν ην απφζεκα θεθαιαίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Πειραιάσ, 29 Οκτωβρίου 2010 ΣΜΗΜΑ: Εμπορίου Αρ.Πρωτ.: 8787 Πληροφορίεσ: Φ. Ανδριάνα Σηλέφωνο: 2104177241-5

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

1 Επίτευξθ υγιϊν δθμοςίων οικονομικϊν... 6

1 Επίτευξθ υγιϊν δθμοςίων οικονομικϊν... 6 Περιεχόμενα 1 Επίτευξθ υγιϊν δθμοςίων οικονομικϊν... 6 2 Διαρκρωτικζσ μεταρρυκμίςεισ με δθμοςιονομικό ενδιαφζρον... 8 2.1 Αποκρατικοποίθςθ για τθν ϊκθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ ςτθν οικονομία και τθν μείωςθ

Διαβάστε περισσότερα

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της Δ ε ί κ η η ρ Τ ά ζ ε ω ν Α γ ο π ά ρ Ε π γ α ζ ί α ρ 2010 Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της ειδικό θέμα σοπηγόρ Δρ. Όλγα Επιηροπάκη Αναπλ. Καθ., Ακαδημαϊκή Έδπα «Σηαύπορ Κωζηόποςλορ» ζηη Διοίκηζη

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ πξφζθαηα ςεθηζζέληνο λφκνπ 3996/2011.

ΘΕΜΑ: «Παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ πξφζθαηα ςεθηζζέληνο λφκνπ 3996/2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙO ΕΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΕΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΚΟΙΝ/ΚΗ ΑΦΑΛΙΗ Δ/ΝΗ : ΚΑΜ ΣΜΗΜΑ : A ΣΑΥ.Δ/ΝΗ:Σηαδίνπ 29 ΣΑΥ. ΚΩΔΙΚΑ : 101 10 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ : Γ.Παηνχλα

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018

Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018 Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018 ΑΘΗΝΑ, ΑΠΡΙΛΙΟ 2014 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΣΟ ΥΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΜΕΟΠΡΟΘΕΜΟ ΠΛΑΙΙΟ ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 2015-2018» Π ε π ι ε σ ό μ ε ν α Κευάλαιο 1 Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ

ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ POUL THOMSEN ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ, ΔΝΣ The 17 th Roundtable with the Government of Greece EUROPE UNBOUND OVERCOMING STAGNATION: RE-IGNITING GREECE S POTENTIAL

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα, 15/9/2015 ΠΟΛ.: 1205

Αζήλα, 15/9/2015 ΠΟΛ.: 1205 Αζήλα, 15/9/2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΔΜΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑ Α' ΦΠΑ Σαρ.Γ/λζε ίλα 2-4 Σαρ.Κψδηθαο 10672

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΚΑΗΡΟΠΟΗΖΜΔΝΑ ΚΔΗΜΔΝΑ

ΔΠΗΚΑΗΡΟΠΟΗΖΜΔΝΑ ΚΔΗΜΔΝΑ ΑΝΔΠΗΖΜΖ ΜΔΣΑΦΡΑΖ ΔΠΗΚΑΗΡΟΠΟΗΖΜΔΝΑ ΚΔΗΜΔΝΑ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΥΡΗΜΑΣΟΠΙΣΩΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΤΝΝΔΝΟΗΗ Αζήλα, 6 Απγνχζηνπ 2010 Κ. Jean-Claude Juncker Πξφεδξν Eurogroup Κ. Olli Rehn Δπίηξνπν Οηθνλνκηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

pasp-oikonomikou.gr 1

pasp-oikonomikou.gr 1 1 Βαζκνί 2 1. Να δψζεηε ηνπο νξηζκνχο: Ιζνδχγην Σξερνπζψλ πλαιιαγψλ Δκπνξηθφ Ιζνδχγην Ιζνδχγην Πιεξσκψλ Υξεκαηννηθνλνκηθφ Ιζνδχγην Ιζνδχγην Δπηζήκσλ πλαιιαγψλ Πξαγκαηηθή ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία ρεηηθή-απφιπηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ν.Σ. θαη νη επηδξάζεηο ηνπ ζηελ παγθόζκηα νηθνλνκία

Γ.Ν.Σ. θαη νη επηδξάζεηο ηνπ ζηελ παγθόζκηα νηθνλνκία ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΙΣΛΟ: Γ.Ν.Σ. θαη νη επηδξάζεηο ηνπ ζηελ παγθόζκηα νηθνλνκία πνπδαζηήο: Καγηάο Παλαγηψηεο Α.Δ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Έτοσν θέση οι σσνεταιριστικές επιτειρήσεις στη νέα ΚΑΠ;

Έτοσν θέση οι σσνεταιριστικές επιτειρήσεις στη νέα ΚΑΠ; Έτοσν θέση οι σσνεταιριστικές επιτειρήσεις στη νέα ΚΑΠ; Λάξηζα, 8 Μαξηίνπ 2013 Βαζίιεο Μπέιιεο Γεληθφο Γηεπζπληήο Αλαπηπμηαθήο Καξδίηζαο (ΑΝ.ΚΑ ΑΔ) Γεληθφο Γξακκαηέαο Δλεξγεηαθήο Σπλεηαηξηζηηθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία και κατανομή εισοδήματος. Σήκεξα: Βαζηθέο έλλνηεο ζεσξίαο θνξνινγίαο

Φορολογία και κατανομή εισοδήματος. Σήκεξα: Βαζηθέο έλλνηεο ζεσξίαο θνξνινγίαο Φορολογία και κατανομή εισοδήματος Σήκεξα: Βαζηθέο έλλνηεο ζεσξίαο θνξνινγίαο Φορολογία Οη θφξνη ζπλήζσο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα ρξεκαηνδνηήζνπλ δεκφζηα έξγα Οη θφξνη πξνθαινχλ πάληα απψιεηα επεκεξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΗ ΥΛΛΟΓΙΚΗ ΥΜΒΑΗ ΕΡΓΑΙΑ (2015-2016)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΗ ΥΛΛΟΓΙΚΗ ΥΜΒΑΗ ΕΡΓΑΙΑ (2015-2016) ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΗ ΥΛΛΟΓΙΚΗ ΥΜΒΑΗ ΕΡΓΑΙΑ (2015-2016) ηνλ Πεηξαηά, ζήκεξα, Σξίηε 24 Φεβξνπαξίνπ 2015 κεηαμχ ηεο εγθαηαζηεκέλεο ζηνλ Πεηξαηά θαη επί ηεο Αθηήο Κηανχιε 45 ηξαπεδηθήο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία The

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10».

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10». ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 4/1/2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΚΟΙΝΩΝ. ΑΦΑΛΙΔΩΝ Α.Π. Φ 80000/νηθ.33384/2415 Γ/ΝΗ ΚΤΡIΑ ΑΦΑΛΙΗ ΜΙΘΩΣΩΝ ΣΜΗΜΑ: Γ ΣΑΥ. Γ/ΝΗ: ΣΑΓΙΟΤ 29 ΣΑΥ. ΚΩΓΙΚ: 101 10

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΔΠΙΗΜΗ ΜΔΣΑΦΡΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ ΑΓΓΛΙΚΟ

ΑΝΔΠΙΗΜΗ ΜΔΣΑΦΡΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΑΝΔΠΙΗΜΗ ΜΔΣΑΦΡΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ ΑΓΓΛΙΚΟ Ι. ΔΠΙΣΟΛΗ ΠΡΟΘΔΔΩΝ Κχξηνλ Dominique Strauss-Kahn: Γηεπζχλνληα χκβνπιν ηνπ Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ Washington D.C. Αγαπεηέ Κχξηε Strauss-Kahn: Αζήλα 23

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Νίθεο 5-7 10180 Αζήλα ΓΡΑΦΔΙΟ ΣΤΠΟΤ Tει.:210-3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Νίθεο 5-7 10180 Αζήλα ΓΡΑΦΔΙΟ ΣΤΠΟΤ Tει.:210-3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Νίθεο 5-7 10180 Αζήλα ΓΡΑΦΔΙΟ ΣΤΠΟΤ Tει.:210-3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr Πέκπηε, 26 Ινπλίνπ 2014 Γειηίν Σχπνπ Βαζηθά ζεκεία νκηιίαο Αλαπιεξσηή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΗ ΕΠΙΔΟΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΣΟΤ ΚΛΑΔΟΤ ΕΞΟΡΤΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΜΑΡΜΑΡΟΤ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΗ ΕΠΙΔΟΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΣΟΤ ΚΛΑΔΟΤ ΕΞΟΡΤΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΜΑΡΜΑΡΟΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΗ ΕΠΙΔΟΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΣΟΤ ΚΛΑΔΟΤ ΕΞΟΡΤΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Ισάλλεο Σζψιαο Λέκηωπ, Εθνικό Μεηζόβιο Πολςηεσνείο Λέξειρ κλειδιά: Ανάλςζη αποδοηικόηηηαρ, απιθμοδείκηερ, διεςπςμένη εξίζωζη DuPont,

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΠΙΗΜΗ ΜΕΣΑΦΡΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ ΑΓΓΛΙΚΟ

ΑΝΕΠΙΗΜΗ ΜΕΣΑΦΡΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΑΝΕΠΙΗΜΗ ΜΕΣΑΦΡΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ ΑΓΓΛΙΚΟ 1 ΕΛΛΑΔΑ Μλεκόλην πλελλόεζεο γηα ηηο πγθεθξηκέλεο Πξνϋπνζέζεηο Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο (ηξίηε επηθαηξνπνίεζε) 11 Φεβξνπαξίνπ 2011 Οη ηξηκεληαίεο εθηακηεχζεηο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα