1 Επίτευξθ υγιϊν δθμοςίων οικονομικϊν... 6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1 Επίτευξθ υγιϊν δθμοςίων οικονομικϊν... 6"

Transcript

1 Περιεχόμενα 1 Επίτευξθ υγιϊν δθμοςίων οικονομικϊν Διαρκρωτικζσ μεταρρυκμίςεισ με δθμοςιονομικό ενδιαφζρον Αποκρατικοποίθςθ για τθν ϊκθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ ςτθν οικονομία και τθν μείωςθ του δθμόςιου χρζουσ Μεταρρφκμιςθ φορολογικισ πολιτικισ Μεταρρφκμιςθ τθσ διοίκθςθσ των εςόδων Οργάνωςθ Καταπολζμθςθ τθσ φοροδιαφυγισ, του ξεπλφματοσ βρϊμικου χριματοσ και τθσ διαφκοράσ Είςπραξθ εςόδων και οφειλϊν Ειςφορζσ Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ Διοίκθςθ τθσ Τπθρεςίασ Δθμοςίων Εςόδων Εργαλεία Μεταρρυκμίςεισ τθσ Δθμόςιασ Χρθματοοικονομικισ Διοίκθςθσ Παρακολοφκθςθ και αναφορά Ροζσ πλθρωμϊν και εκκακάριςθσ των λθξιπρόκεςμων οφειλϊν Διαςφαλίςεισ για τθν υλοποίθςθ των δθμοςιονομικϊν υποχρεϊςεων Ενίςχυςθ των εκνικϊν δθμοςιονομικϊν κανόνων ςφμφωνα με το Δθμοςιονομικό φμφωνο τθσ ΕΕ Κατάρτιςθ του Προχπολογιςμοφ και υλοποίθςθ Διορκωτικοί μθχανιςμοί και μθχανιςμοί επιβολισ κυρϊςεων Διαφάνεια, Λογοδοςία και Παρακολοφκθςθ Λογαριαςμόσ εξυπθρζτθςθσ χρζουσ Άλλεσ κεςμικζσ απαιτιςεισ Φτιάχνοντασ μια πιο αποδοτικι και αποτελεςματικι δθμόςια διοίκθςθ Μεταρρφκμιςθ τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ Καταπολζμθςθ Διαφκοράσ υντονιςμόσ Κυβερνθτικϊν Πολιτικϊν και Ηλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ Αποφυγι ςπατάλθσ και ποιοτικι ενίςχυςθ μζςω χρθςτϊν δθμοςίων προμθκειϊν Ολοκλιρωςθ τθσ μεταρρφκμιςθσ του ςυνταξιοδοτικοφ ςυςτιματοσ για τθν εξαςφάλιςθ βιωςιμότθτασ Εκςυγχρονιςμόσ του ςυςτιματοσ υγειονομικισ περίκαλψθσ

2 Διακυβζρνθςθ Ζλεγχοσ φαρμακευτικισ δαπάνθσ Ανακεϊρθςθ των ιατρικϊν υπθρεςιϊν από παρόχουσ ςυμβεβλθμζνουσ με τον ΕΟΠΤΤ Παροχζσ Τπθρεςιϊν από το ΕΤ Κεντρικζσ Προμικειεσ Αναβάκμιςθ του ςυςτιματοσ εκπαίδευςθσ Στακεροποίθςθ του τραπεηικοφ ςυςτιματοσ Πλαίςιο για τθν αναδιάρκρωςθ και τθν ενδυνάμωςθ του τραπεηικοφ ςυςτιματοσ Χρθματοδότθςθ Κρατικζσ προνομιοφχεσ μετοχζσ των τραπεηϊν ε ςυνζχεια τθσ προςομοίωςθσ ακραίων καταςτάςεων Διαχείριςθ των ςτοιχείων ενεργθτικοφ υπό ρευςτοποίθςθ Εποπτικό μοντζλο και θ ευκφνθ του ΣΧ Ανακεϊρθςθ των νομικϊν πλαιςίων αφερεγγυότθτασ Ίδρυςθ του Επενδυτικοφ Σαμείου (IfG) Σαμείο Παρακατακθκϊν και Δανείων Ενίςχυςθ των κεςμϊν τθσ αγοράσ εργαςίασ και προϊκθςθ τθσ απαςχόλθςθσ Μεταρρυκμίςεισ ςτο ςφςτθμα διαμόρφωςθσ μιςκϊν Μείωςθ του μθ μιςκολογικοφ κόςτουσ εργαςίασ Μείωςθ του κόςτουσ ςυμμόρφωςθσ, καταπολζμθςθ τθσ αδιλωτθσ εργαςίασ και τθσ παραοικονομίασ Περαιτζρω βελτίωςθ του κανονιςτικοφ πλαιςίου Μια πιο διαφανισ και επιβαλλόμενθ εργατικι νομοκεςία τιριξθ προσ τουσ ανζργουσ Δθμιουργία ευνοϊκϊν ςυνκθκϊν για τθν οικονομικι δραςτθριότθτα Προϊκθςθ ενόσ αποτελεςματικοφ και ανταγωνιςτικοφ επιχειρθματικοφ περιβάλλοντοσ Εξορκολογιςμόσ / εξάλειψθ οιονεί χρεϊςεων Περιοριςμόσ διαδικαςτικϊν και άλλων διοικθτικϊν βαρϊν Ενίςχυςθ του ανταγωνιςμοφ και προϊκθςθ τθσ καλφτερθσ νομοκζτθςθσ Αναμόρφωςθ του δικαςτικοφ ςυςτιματοσ για τθ ςτιριξθ τθσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ 53

3 5.2.1 Ανακεϊρθςθ του κϊδικα πολιτικισ δικονομίασ τατιςτικά ςτοιχεία δικαςτικοφ ςυςτιματοσ Μείωςθ εκκρεμϊν φορολογικϊν υποκζςεων Μείωςθ εκκρεμϊν μθ φορολογικϊν υποκζςεων Ανάπτυξθ εφαρμογϊν θλεκτρονικισ δικαιοςφνθσ (e-justice) ςτα δικαςτιρια Προϊκθςθ του προ-δικαςτικοφ ςυμβιβαςμοφ και διαμεςολάβθςθσ Άλλα μζτρα για τθ δικαςτικι μεταρρφκμιςθ Αποτελεςματικοί κλάδοι υποδομϊν και υπθρεςιϊν Ενεργειακι πολιτικι Αναδιάρκρωςθ και αποκρατικοποίθςθ τθσ ΔΕΗ Διατάξεισ ςχετικά με τθν αποκρατικοποίθςθ τθσ ΔΕΗ και τθσ ΔΕΦΑ Διαςφάλιςθ πωσ οι τιμζσ τθσ θλεκτρικισ ενζργειασ αντανακλοφν τα κόςτθ Παροχι χρθματοοικονομικά βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ Ρευςτότθτα και λθξιπρόκεςμεσ οφειλζσ ςτον τομζα τθσ ενζργειασ χεδιαςμόσ τθσ ανάπτυξθσ τθσ αγοράσ θλεκτριςμοφ μεςοπρόκεςμα προσ μακροπρόκεςμα Αγορά Καυςίμων Ηλεκτρονικζσ Επικοινωνίεσ Μεταφορζσ τρατθγικι μεταφορϊν Δρόμοι Αερομεταφορζσ ιδθρόδρομοι Ναυτιλιακζσ δραςτθριότθτεσ και λιμάνια Ο τομζασ του λιανικοφ εμπορίου Ρυκμιηόμενα επαγγζλματα, επαγγελματικά προςόντα και παροχι υπθρεςιϊν Επιπρόςκετα μζτρα Διευκόλυνςθ τθσ αναγνϊριςθσ των επαγγελματικϊν προςόντων Οδθγία των Τπθρεςιϊν : αξιοποιϊντασ τα οφζλθ πλθροφόρθςθσ από το ςθμείο μοναδικισ επαφισ Αυξάνοντασ τον αντίκτυπο του διαρκρωτικοφ ταμείου και του ταμείου ςυνοχισ Παρακολοφκθςθ τατιςτικά Παραρτιματα χζδιο αποκρατικοποιιςεων και ενδιάμεςθ βιματα

4 9.2 Ρυκμιηόμενα επαγγζλματα / οικονομικζσ δραςτθριότθτεσ των οποίων το κανονιςτικό πλαίςιο πρζπει να ςυμμορφωκεί με γνωμοδοτιςεισ τθσ Επιτροπισ Ανταγωνιςμοφ και άλλεσ απαιτιςεισ υμφωνθμζνοσ οδικόσ χάρτθσ μεταξφ του Τπουργείου Δικαιοςφνθσ και τουσ ΕΕ/ΔΝΣ/ΕΚΣ για τθν ανακεϊρθςθ του Κϊδικα Πολιτικισ Δικονομίασ Κϊδικασ Πολιτικισ Δικονομίασ τατιςτικά ςτοιχεία που κα δθμοςιεφει το Τπουργείο Δικαιοςφνθσ Παροχι δεδομζνων

5 ΑΝΔΠΙΗΜΗ ΜΔΣΑΦΡΑΗ ΔΛΛΑΓΑ Μλεκόλην πλελλόεζεο ζηηο πγθεθξηκέλεο Πξνϋπνζέζεηο Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο Οη εθηακηεχζεηο ηεο ρξεκαηνδνηηθήο ελίζρπζεο πξνο ηελ Διιάδα απφ ην Δπξσπατθφ Σακείν Υξεκαηνπηζησηηθήο ηαζεξφηεηαο (ΔΣΥ) ππφθεηληαη ζε ηξηκεληαίεο αμηνινγήζεηο ησλ φξσλ θαζ'φιε ηελ δηάξθεηα ηεο ζπκθσλίαο. Η απνδέζκεπζε ησλ δφζεσλ βαζίδεηαη πάλσ ζηελ ηήξεζε θξηηεξίσλ πνζνηηθήο απφδνζεο θαη ζε κία ζεηηθή αμηνιφγεζε ηεο πξνφδνπ ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη ζε ζρέζε κε ηα θξηηήξηα πνιηηηθήο ηεο Απφθαζεο ηνπ πκβνπιίνπ 2011/734/ΔΔ ηεο 12εο Ινπιίνπ 2011 (φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί - εθεμήο θαινχκελε "Απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ"), θαη ηνπ Μλεκνλίνπ πλελλφεζεο, πνπ απνηειείηαη απφ ην Μλεκφλην νηθνλνκηθήο θαη ρξεκαηνπηζησηηθήο πνιηηηθήο (ΜΟΥΠ) θαη ην Μλεκφλην πλελλφεζεο ζηηο πγθεθξηκέλεο Πξνυπνζέζεηο Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο. Σν παξάξηεκα επί ηεο παξνρήο δεδνκέλσλ απνηειεί ηκήκα ηνπ Μλεκνλίνπ θαη ην πφζν θαιά ζα εθαξκνζηεί, ζα ιεθζεί ππφςε γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ βαζκνχ ζπκκφξθσζεο. Η Διιάδα δεζκεχεηαη λα πξνβεί ζε δηαβνπιεχζεηο κε ην πξνζσπηθφ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο (ΔΚΣ) θαη ηνπ Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ (ΓΝΣ) σο πξνο ηελ πηνζέηεζε κνξθψλ πνιηηηθήο νη νπνίεο εκπίπηνπλ εληφο ηνπ πεδίνπ ηνπ παξφληνο Μλεκνλίνπ παξέρνληαο επαξθέο ρξνληθφ πεξηζψξην γηα αμηνιφγεζε. Η Κπβέξλεζε δεκνζηεχεη ηξηκεληαία έθζεζε ζε ζπκκφξθσζε κε ην Άξζξν 4 ηεο Απνθάζεσο ηνπ πκβνπιίνπ. ε ελαξκφληζε πξνο ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο ζπλφδνπ θνξπθήο ηεο επξσδψλεο ηεο 26εο Οθησβξίνπ 2011, ε Κπβέξλεζε ζα ζπλεξγαζζεί πιήξσο κε ηα θιηκάθηα ηεο Δπηηξνπήο, ηεο ΔΚΣ θαη ηνπ ΓΝΣ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο παξαθνινχζεζεο ηεο εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ζα παξέρεη ζηηο νκάδεο πξνζσπηθνχ πξφζβαζε ζε φια ηα ζρεηηθά δεδνκέλα θαη άιια ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηελ Διιεληθή δηνίθεζε. Η θπξηφηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη φιεο νη εθηειεζηηθέο επζχλεο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο παξακέλνπλ ζηελ επζχλε ηεο Διιεληθήο Κπβέξλεζεο. 5

6 1 Επύτευξη υγιών δημοςύων οικονομικών Αθνχ ππεξθαιχθζεθε ν δεκνζηνλνκηθφο ζηφρνο γηα ην 2012, νη δεκνζηνλνκηθέο εμειίμεηο κέρξη ην Μάην ήηαλ ζε γεληθέο γξακκέο ζε θαιφ δξφκν, αιιά ζπλέβεζαλ ππεξβάζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο. Σν πξσηνγελέο ηζνδχγην, ζχκθσλα κε ηνλ νξηζκφ ηνπ πξνγξάκκαηνο αλήιζε -1,3% ηνπ ΑΔΠ, ειαθξψο θαιχηεξα απφ ην ζηφρν ηνπ -1,5% ηνπ ΑΔΠ. Σν ζπλνιηθφ ηζνδχγην κεηψζεθε θαηά 3,1 πνζνζηηαίεο κνλάδεο ηνπ ΑΔΠ θαη έθζαζε ην 6,3% ηνπ ΑΔΠ ην Η ππνθείκελε δεκνζηνλνκηθή βειηίσζε ήηαλ αθφκε κεγαιχηεξε, δεδνκέλνπ φηη επεηεχρζε θαηά ηε δηάξθεηα κηαο βαζηάο χθεζεο. Μεηά ηα κέηξα πνπ είραλ ιεθζεί ηνλ Μάην γηα λα απνθεπρζεί ε εκθάληζε ελφο δεκνζηνλνκηθνχ ειιείκκαηνο γηα ην 2013 θαη ην 2014, ην θιηκάθην δηαπίζησζε ειιείςεηο πνπ απεηινχζαλ ηελ επίηεπμε ησλ δεκνζηνλνκηθψλ ζηφρσλ. Δλψ ην πνιχ κεγάιν θαη ηδηαίηεξα εκπξνζζνβαξέο παθέην κέηξσλ δεκνζηνλνκηθήο εμπγίαλζεο (ζπλνιηθνχ χςνπο πάλσ απφ 6,5% ηνπ ΑΔΠ θαηά ηελ πεξίνδν ) εμαθνινπζεί λα εθαξκφδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ, ειιείκκαηα εκθαλίζηεθαλ ζε κηα ζεηξά απφ ηνπο αθφινπζνπο ηνκείο. Πξψηνλ, ην αλαλεσκέλν δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα αληαλαθιά ππεξβάζεηο δαπαλψλ ζην θχξην ηακείν πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ΔΟΠΤΤ ζηνπο ηνκείο ηεο δηάγλσζεο θαη ησλ ηδησηηθψλ θιηληθψλ. Γεχηεξνλ, νη θαζπζηεξήζεηο ζηελ έθδνζε ησλ ινγαξηαζκψλ θφξνπ αθίλεηεο πεξηνπζίαο αλακέλεηαη λα νδεγήζεη ζε κείσζε ησλ εζφδσλ ην 2013, δηφηη ε είζπξαμε ησλ θφξσλ ζα κεηαηνπηζηεί ελ κέξεη πέξαλ ηεο πεξηφδνπ 2013 ζε δεδνπιεπκέλε βάζε (δειαδή, πέξα απφ ην ηέινο Μαξηίνπ ηνπ 2014). Σξίηνλ, ε απφδνζε νξηζκέλσλ κέηξσλ, θπξίσο ζηνλ ηνκέα ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο, έρεη αλαζεσξεζεί πξνο ηα θάησ, ζπκβάιινληαο έηζη ζην θελφ. Σέινο, ε θπβέξλεζε έρεη απνθαζίζεη λα εληνπίζεη άιια κέηξα ελαιιαθηηθά ζε θάπνηα απφ ηα πξνεγνπκέλσο ζπκθσλεζέληα κέηξα γηα ην 2014, εηδηθφηεξα ηεο εηδηθήο εηζθνξάο αιιειεγγχεο γηα ηνπο απηναπαζρνινχκελνπο θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ λένπ κηζζνινγίνπ γηα ηηο έλνπιεο δπλάκεηο. Οη αξρέο ιακβάλνπλ κέηξα γηα λα θιείζεη ην αλαθαηλφκελν δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα γηα ην πγθεθξηκέλα, νη αξρέο έρνπλ αλαιάβεη δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ππεξβάζεσλ ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο. Υάξε ζηα εξγαιεία παξαθνινχζεζεο πνπ είλαη πιένλ δηαζέζηκα, νη ππεξβάζεηο δαπαλψλ αληρλεχηεθαλ λσξίο ζηηο δηαγλσζηηθέο εμεηάζεηο ηνπ θχξηνπ ηακείνπ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ΔΟΠΤΤ θαη ζηηο ηδησηηθέο θιηληθέο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, έηζη ψζηε ηα δηνξζσηηθά κέηξα θαηά ην δεχηεξν εμάκελν ηνπ έηνπο λα κπνξνχλ λα παξάγνπλ ζεκαληηθέο απνδφζεηο. Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ ζε κφληκε βάζε, κηα ζεηξά απφ δηαξζξσηηθά κέηξα ζα αξρίζνπλ λα πινπνηνχληαη ην θζηλφπσξν κε ζηφρν ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο θαη ηελ απνθπγή ηεο θαηάρξεζεο ησλ δεκφζηα ρξεκαηνδνηνχκελσλ ππεξεζηψλ. Γηα λα εμαζθαιηζηεί φηη νη δαπάλεο ζα είλαη ζχκθσλεο κε ηνλ πξνυπνινγηζκφ κέρξη ην ηέινο ηνπ 2013, έλαο κεραληζκφο αλάθηεζεο (claw-back) ζα εθαξκνζηεί ζηηο δηαγλσζηηθέο εμεηάζεηο θαη ηηο ηδησηηθέο θιηληθέο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο. Καηά ζπλέπεηα, ηα ηηκνιφγηα άλσ ησλ εηήζησλ ζηφρσλ νπζηαζηηθά δελ ζα απνδεκηψλνληαη. Δθηφο απφ ηηο δξάζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, κηα ζεηξά θνξνινγηθψλ κέηξσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε κεηαξξχζκηζε ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο - φπσο ε εηδηθή πξνζαχμεζε αιιειεγγχεο ζηα εηζνδήκαηα απφ ηφθνπο θαη κεξίζκαηα θαη ε κηθξφηεξε έθπησζε θφξνπ γηα ηαηξηθά έμνδα - ζα δεκηνπξγήζεη πξφζζεηα έζνδα κέζεο απφδνζεο. Οξηζκέλα κέηξα πνπ πξνβιέπνληαη γηα ην 2014 ζα κπνξνχζαλ επίζεο λα είλαη εκπξνζζνβαξή, φπσο ν θφξνο πνιπηειείαο θαη ε αχμεζε ησλ ηειψλ γηα αγσγέο. Πεξαηηέξσ, ην θζηλφπσξν νη αξρέο ζα δεκηνπξγήζνπλ έλα ζρέδην γηα ηε κείσζε ησλ ζπληειεζηψλ ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ ζα εηζαρζνχλ ζε θάζεηο θαηά ηα πξνζερή έηε. Οη αξρέο έρνπλ επίζεο δεζκεπηεί λα ιάβνπλ κέηξα πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ νη πξσηνγελείο ζηφρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ην Γεκνζηνλνκηθή Πξνζαξκνγή Η πνξεία πξνζαξκνγήο γηα ηε δηφξζσζε ηνπ ππεξβνιηθνχ ειιείκκαηνο πξέπεη λα απνζθνπεί ζηελ επίηεπμε πξσηνγελψλ πιενλαζκάησλ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο ζε φξνπο πξνγξάκκαηνο ηνπιάρηζηνλ 0 εθαη. Δπξψ (0,0% ηνπ ΑΔΠ) ην 2013, εθαη. Δπξψ (1,5% ηνπ ΑΔΠ) ην 2014, εθαη. Δπξψ 6

7 (3,0% ηνπ ΑΔΠ) ην 2015 θαη εθαη. Δπξψ (4,5% ηνπ ΑΔΠ) ην Απηνί νη ζηφρνη γηα ηα πξσηνγελή πιενλάζκαηα ζπλεπάγνληαη έλα ζπλνιηθφ έιιεηκκα ηεο Κπβέξλεζεο ηεο ηάμεο ηνπ 4,1% ηνπ ΑΔΠ ην 2013, 3,3% ηνπ ΑΔΠ ην 2014, 2,1% ηνπ ΑΔΠ ην 2015 θαη 0,8% ηνπ ΑΔΠ ην Οη αξηζκνί απηνί ζα κπνξνχζε λα εθηηκεζεί φηη κεηαθξάδνληαη ζε βειηίσζε ηνπ θπθιηθά πξνζαξκνζκέλνπ πξσηνγελνχο ηζνδπγίνπ πξνο ην ΑΔΠ απφ ην 4,5% ην 2012 ζε 6,3% ην 2013 θαη θαηά κέζν φξν ζε πεξίπνπ 5½% ηνπ ΑΔΠ ην θαη ζε έλα θπθιηθά πξνζαξκνζκέλν δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ ζε - ½% ην 2012, 2,1% ην 2013, 1,5% ην 2014, 0,5% ην 2015 θαη -0,4% ην 2016, αληαλαθιψληαο ην πξνθίι ηεο πιεξσκήο ησλ ηφθσλ. Οη εηζπξάμεηο απφ ηελ απνθξαηηθνπνίεζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαη κε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, νη ζπλαιιαγέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αλαθεθαιαηνπνίεζε ησλ ηξαπεδψλ θαη άιια κέηξα ζηήξημεο ησλ ηξαπεδψλ, θαζψο θαη φιεο ηηο κεηαβηβάζεηο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ απφθαζε ηνπ Eurogroup ηεο 21εο Φεβξνπαξίνπ 2012 ζε ζρέζε κε ην εηζφδεκα ησλ εζληθψλ θεληξηθψλ ηξαπεδψλ ηεο δψλεο ηνπ επξψ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο (ΣηΔ), πνπ πξνέξρεηαη απφ επελδχζεηο ραξηνθπιαθίνπ ζε νκφινγα ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ δελ ζα πξέπεη λα κεηψλνπλ ηελ απαηηνχκελε πξνζπάζεηα δεκνζηνλνκηθήο εμπγίαλζεο θαη δελ ζα ππνινγίδνληαη ζηελ αμηνιφγεζε απηψλ ησλ ζηφρσλ. Η πνξεία πξνζαξκνγήο πνπ αλαθέξεηαη ζηηο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ επίπησζε ησλ κέηξσλ γηα ηε κείσζε ηνπ ρξένπο πνπ πξέπεη λα εθαξκνζηνχλ ην Γεθέκβξην ηνπ 2012, ζα ήηαλ ζπλεπήο κε έλα δείθηε ελνπνηεκέλνπ ρξένπο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο πξνο ην ΑΔΠ πεξίπνπ 160% ην Η Κπβέξλεζε έρεη ζέζεη ζε εθαξκνγή κηα ζεηξά κέηξσλ γηα ηελ ελίζρπζε ησλ ζρεηηθψλ πνιηηηθψλ κε ζηφρν ηελ απνθπγή ηπρφλ απνθιίζεσλ. Δηδηθφηεξα, φζνλ αθνξά ηελ εηζθνξά αιιειεγγχεο γηα ηνπο απηναπαζρνινχκελνπο, ε Κπβέξλεζε επηβεβαίσζε ηε δέζκεπζή ηεο ζηελ εθαξκνγή απηνχ ηνπ κέηξνπ ην 2014, ηδηαίηεξα κε δεδνκέλε ηελ αλακελφκελε αλάθακςε ηεο νηθνλνκίαο, πνπ ζα κεηξηάζεη ηπρφλ αξλεηηθέο επηπηψζεηο ηνπ κέηξνπ απηνχ ζηελ δηαδηθαζία πξνζαξκνγήο ζηελ Διιάδα. Πξηλ ηελ εθηακίεπζε, ε Κπβέξλεζε ζα: a. Μεηαθέξεη λσξίηεξα κέζα ζην 2013, ζχκθσλα κε ηνλ νξηζκφ ηνπ ζηφρνπ ηνπ πξνγξάκκαηνο, έλα κέξνο απφ ην θφξν αθίλεηεο πεξηνπζίαο πνπ εηζπξάηηεηαη κέζσ ηεο Γεκφζηαο Δπηρείξεζεο Ηιεθηξηζκνχ (ΓΔΗ) κε ηελ πξνζσξηλή κείσζε ηεο πεξηφδνπ πιεξσκήο γηα ηε ΓΔΗ ηεο ηειεπηαίαο δφζεο ηνλ Μάξηην ηνπ 2014 b. Οινθιεξψζεη ηηο ππνγξαθέο γηα ην Μλεκφλην πλελλφεζεο κε ηνλ Διιεληθφ εκπνξηθφ ζηφιν ην νπνίν, καδί κε ηνλ θφξν ρσξεηηθφηεηαο, ζα εμαζθαιίζεη 140 εθαηνκκχξηα επξψ εηήζηα έζνδα ζε δεδνπιεπκέλε βάζε γηα ην c. Μεηαθέξεη λσξίηεξα απφ 1ε Απγνχζηνπ 2013 κέζσ λνκνζεζίαο, ηνλ θφξν πνιπηειείαο ζε απηνθίλεηα, πηζίλεο, θαη αεξνπιάλα d. Θεζπίζεη λνκνζεζία γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο ρξήζεο ησλ αθνξνιφγεησλ απνζεκαηηθψλ γηα ηα θεθαιαηαθά θέξδε απφ ην 2015, έηζη ψζηε λα απμεζνχλ ηα έζνδα ηνπιάρηζηνλ θαηά 50 εθαηνκκχξηα επξψ ην Δπηπξφζζεηα Μέηξα: 1. Οη Αξρέο ζα εηζαγάγνπλ έλα ηέινο ειιηκεληζκνχ ζε ζθάθε αλαςπρήο κε ηζρχ απφ 1ε Οθησβξίνπ 2013 (Αύγνπζηνο 2013). 7

8 2. Οη Αξρέο ζα πξνβεί ζε κία ζπλνιηθή επαλεμέηαζε ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ηνπ ΟΑΔΔ, κε ζηφρν λα εληνπίζνπλ φιεο ηηο ηζρχνπζεο εμαηξέζεηο θαη πξσηνβνπιίεο γηα ηε βειηίσζε ησλ πνζνζηψλ είζπξαμεο εηζάγνληαο πην απνηειεζκαηηθέο δηαδηθαζίεο πιεξσκήο (επηέκβξηνο 2013). 2 Διαρθρωτικϋσ μεταρρυθμύςεισ με δημοςιονομικό ενδιαφϋρον 2.1 Αποκρατικοπούηςη για την ώθηςη τησ αποτελεςματικότητασ ςτην οικονομύα και την μεύωςη του δημόςιου χρϋουσ Οη απνθξαηηθνπνηήζεηο δεκφζησλ εηαηξηψλ ζπλεηζθέξνπλ ζηελ κείσζε ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο, φπσο θαη ζηελ κείσζε ησλ επηδνηήζεσλ, ινηπψλ κεηαβηβάζεσλ ή θξαηηθψλ εγγπήζεσλ πξνο ηηο θξαηηθέο επηρεηξήζεηο. Δπίζεο, απνζθνπνχλ ζηελ αχμεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη θαη επέθηαζε ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο νηθνλνκίαο ελ γέλεη ελψ πξνζειθχεη άκεζεο μέλεο επελδχζεηο. Απηφο είλαη θαη ν ιφγνο πνπ νη Διιεληθέο Αξρέο έρνπλ δεζκεπηεί λα πξνρσξήζνπλ ηάρηζηα θαη απνηειεζκαηηθά κε ην ρέδην Απνθξαηηθνπνηήζεσλ αθφκα θαη αλ ε πψιεζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ππεξβαίλεη ηε δηάξθεηα ηνπ Οηθνλνκηθνχ Πξνγξάκκαηνο Πξνζαξκνγήο. ην πιαίζην απηφ, ε Κπβέξλεζε δεζκεχεηαη λα κνλψζεη ηηο δηαδηθαζίεο απνθξαηηθνπνίεζεο απφ πνιηηηθέο πηέζεηο. Η παξνρή βαζηθψλ δεκνζίσλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ απφ απνθξαηηθνπνηεκέλεο επηρεηξήζεηο ζα δηαζθαιίδεηαη πιήξσο ζχκθσλα κε ηνπο ζηφρνπο ηεο εζληθήο πνιηηηθήο θαη ζε ζπκκφξθσζε κε ηε ζπλζήθε ηεο ΔΔ θαη ηνπο θαηάιιεινπο δεπηεξνγελείο λνκνζεηηθνχο θαλφλεο. Οη Αξρέο πξέπεη λα πξνρσξήζνπλ άκεζα ζηε δεκηνπξγία ηνπ θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ ζε εθείλνπο ηνπο ηνκείο πνπ είλαη αλαγθαίνη γηα ηε δηαδηθαζία απνθξαηηθνπνίεζεο (αεξνδξφκηα, ιηκάληα, χδξεπζε, ηππνδξνκηαθφ ζηνίρεκα), ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία ηεο ΔΔ, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο δηεζλείο βέιηηζηεο πξαθηηθέο. Η ηαρεία κεηαθνξά ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζην ΣΑΙΠΔΓ ζα δηεπθνιχλεη ηε δηαδηθαζία απνθξαηηθνπνίεζεο θαη ζα ζεκαηνδνηήζεη ηελ ζαθή πξφζεζε ησλ Αξρψλ λα επηηαρχλνπλ ηε δηαδηθαζία απνθξαηηθνπνίεζεο. Οη Αξρέο ζα πξέπεη λα ιάβνπλ άκεζα κέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ εθθξεκψλ δεηεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο θξαηηθέο εληζρχζεηο, ε νπνία είλαη κηα πξνυπφζεζε γηα λα πξνρσξήζεη κε ηελ απνθξαηηθνπνίεζε ησλ ελ ιφγσ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Η απνθξαηηθνπνίεζε ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο είλαη πςίζηεο ζεκαζίαο ζε απηή ηε δηαδηθαζία. Πξηλ απφ ηελ εθηακίεπζε νη Αξρέο: a. Θα ζεζπίζνπλ λνκνζεηηθέο πξάμεηο πνπ ζα επηηξέπνπλ ηελ πιεξσκή ησλ ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ πνπ νθείινληαη ζηελ ΔΤΓΑΠ θαη ηελ ΔΤΑΘ απεπζείαο απφ ην πξφγξακκα εθθαζάξηζεο ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ b. Οη θνξείο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο ζα επηθπξψζνπλ ηνπο απιήξσηνπο ινγαξηαζκνχο λεξνχ θαη απνρέηεπζεο ζηελ ΔΤΓΑΠ θαη ζηελ ΔΤΑΘ θαη ζα ζηείινπλ επίζεκα έγγξαθα ζην ΓΛΚ πνπ ζα επηβεβαηψλνπλ ην χςνο ηνπ αλεμφθιεηνπ ρξένπο. c. Πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί ε απνθξαηηθνπνίεζε ηνπ ΟΓΙΔ, ην θνηλνβνχιην ζα εγθξίλεη ην λφκν γηα ηελ απνζαθήληζε ησλ αξκνδηνηήησλ κεηαμχ ηεο Φίιηππνπ Δλψζεσο θαη ηνπ Νένπ Αλαδφρνπ. Οη δξάζεηο πνπ ζα ιεθζνχλ απφ ηελ Κπβέξλεζε πεξηιακβάλνπλ ηα αθφινπζα: 8 1. Σαρεία έγθξηζε ηεο απαξαίηεηεο πξσηνγελνχο θαη δεπηεξνγελνχο λνκνζεζίαο θαη ησλ εθαξκνζηηθψλ απνθάζεσλ, ζε ζπλέπεηα κε ηηο απαηηνχκελεο ελέξγεηεο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Απνθξαηηθνπνηήζεσλ. Όιεο νη ελέξγεηεο ηεο θπβέξλεζεο πνπ εθθξεκνχλ ζε απηνχο ηνπο ηξεηο ηνκείο απαξηζκνχληαη ζην παξάξηεκα 9.1.

9 2. Οη θνξείο ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο πνπ έρνπλ ζρέζε κε δεκφζηεο επελδχζεηο ζα επηθπξψζνπλ φια ηα άιια εθθξεκή ρξέε ζηελ ΔΤΓΑΠ θαη ηελ ΔΤΑΘ θαη ζα ππνβάινπλ ζην ΓΛΚ κηα ζπκθσλεκέλε αμίσζε κε ηνπο πηζησηέο ζην ΓΛΚ (Αύγνπζηνο 2013). 3. Πιεξσκή εθθξεκψλ ινγαξηαζκψλ χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο ζηελ ΔΤΓΑΠ θαη ΔΤΑΘ (Αύγνπζηνο 2013). 4. Πιεξσκή ινηπψλ εθθξεκψλ ρξεψλ ζηελ ΔΤΓΑΠ θαη ΔΤΑΘ (επηέκβξηνο 2013). 5. Τηνζέηεζε ακεηαθιήησλ απνθάζεσλ κέρξη ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2013 γηα ηελ αλαδηάξζξσζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ηεο ζεκαληηθήο κείσζεο ηνπ κεγέζνπο, πξηλ απφ ηελ απνθξαηηθνπνίεζε ή ηελ εμπγίαλζε ησλ ΔΛΒΟ, ΔΑ θαη ΛΑΡΚΟ, ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο θξαηηθψλ εληζρχζεσλ, κε ζθνπφ ηελ πινπνίεζε απηψλ ησλ απνθάζεσλ κέρξη ηνλ Γεθέκβξην ηνπ Τςειή πξνηεξαηφηεηα ζα πξέπεη λα δνζεί ζηελ πξνεηνηκαζία ησλ ζηνηρείσλ αθίλεηεο πεξηνπζίαο (εθθαζάξηζε ηίηισλ, αδεηνδφηεζε, θιπ.) δεδνκέλσλ ησλ ρξνληθψλ θαζπζηεξήζεσλ πνπ ππάξρνπλ ζε κηα ηέηνηα δηαδηθαζία θαη ζηελ αλάγθε λα εμαζθαιηζηεί έλαο επαξθήο αξηζκφο ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ζηε δηαδηθαζία απνθξαηηθνπνίεζεο. Χο εθ ηνχηνπ, νη αξρέο ζα πξέπεη λα πξνρσξήζνπλ κε ηε κεηαβίβαζε ηεο πιήξνπο θαη άκεζεο ηδηνθηεζίαο 1000 εκπνξηθά βηψζηκσλ αθηλήησλ ζην ΣΑΙΠΔΓ (έσο ην ηέινο ηνπ 2013), κε ξπζκφ κεηαβίβαζεο 250 αθίλεηα αλά ηξίκελν ην Πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζεί ε ηθαλφηεηα δηαρείξηζεο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο, νη Αξρέο: i. Θα πξνηείλνπλ έλα ζρέδην γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηεο ππφινηπεο (πνπ δελ βξίζθνληαη ζηα πιάλα απνθξαηηθνπνηήζεσλ) αθίλεηεο πεξηνπζίαο πνπ αλήθεη ζηελ Διιεληθή Γεκνθξαηία, θαη δηαρεηξίδεηαη ε ΔΣΑΓ, γηα ηελ ηηηινπνίεζε ή ηελ άκεζε απνθξαηηθνπνίεζε. Δπί ηνπ παξφληνο, πεξίπνπ δεκφζηα αθίλεηα είλαη ππφ ηε δηαρείξηζε ηεο ΔΣΑΓ. Δπηπιένλ αθίλεηα είλαη ππφ ηε δηαρείξηζε δηαθνξεηηθψλ ππνπξγείσλ. Η θαηάζηαζε απηψλ ησλ αθηλήησλ ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο είλαη άγλσζηε, ή αλεπαιήζεπηε. Απηφ ζπλεπάγεηαη ζπαηάιεο θαη πεξηνξίδεη ηηο δπλαηφηεηεο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο δεκφζηαο πεξηνπζίαο θαη ηεο απνθνκηδήο εηζνδήκαηνο απφ απηήλ. Σν ζρέδην απηφ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη αλάιπζε ηεο θαηάζηαζεο ησλ αθηλήησλ θαη ηα βήκαηα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ γξήγνξε πξνεηνηκαζία ησλ αθηλήησλ γηα εθκεηάιιεπζε απφ ην Κξάηνο. (Ννέκβξηνο 2013). ii. Καηά ηα ζπκθξαδφκελα θαη κε βάζε απηφ ην πιάλν, ε ΔΣΑΓ κέρξη ην Ννέκβξην ηνπ 2013 ζα ππνβάιεη πξνηάζεηο γηα ηε βειηίσζε ηεο δηαθπβέξλεζεο, ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο ηθαλφηεηαο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ απηψλ απφ ηελ ΔΣΑΓ ψζηε λα νινθιεξσζεί ζηαδηαθά ζχκθσλα κε ην ζρέδην. iii. Θα θέξνπλ φια ηα ππφινηπα (κε ιεηηνπξγηθά) αθίλεηα (π.ρ. εθείλα πνπ ππάγνληαη ζην Τπνπξγείν Δζληθήο Άκπλαο, Γεσξγίαο) ππφ ηε δηαρείξηζε ηεο ΔΣΑΓ σο ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2013 iv. Οη Αξρέο ζα εηνηκάζνπλ κηα πξψηε έθζεζε πξνφδνπ έσο ηνλ Ινύλην ηνπ 2013 κε ηνπο αξηζκνχο ησλ αθηλήησλ αλά Τπνπξγείν/Γεκφζην Ννκηθφ Πξφζσπν, ηε θχζε, ηελ θαηάζηαζε απηψλ ησλ αθηλήησλ θαη ηελ παξνρή ιεπηνκεξψλ πιεξνθνξηψλ, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, γηα ηελ ηξέρνπζα ρξήζε ηνπ κηα δεχηεξε θαη κία ηξίηε έθζεζε πξνφδνπ κε ηνλ αξηζκφ πνπ έρνπλ ήδε κεηαθεξζεί ζηελ ΔΣΑΓ κέρξη ηνλ Αύγνπζην ηνπ 2013 θαη ηνλ Οθηώβξην ηνπ 2013 θαη ε ηειηθή έθζεζε κέρξη ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ

10 8. Οη Αξρέο ζα δηαζθαιίζνπλ φηη, δελ ζα ππάξμεη θακία κεηαβίβαζε ή παξαθξάηεζε αθίλεηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ρσξίο ηε πξφηεξε δηαβνχιεπζε θαη ζπκθσλία ηνπ ΣΑΙΠΔΓ θαη ησλ ΔΔ/ΔΚΣ/ΓΝΣ, ζε θνξέα εθηφο ηνπ ΣΑΙΠΔΓ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δήκσλ θαη ησλ λεντδξπζέλησλ εηαηξηψλ εηδηθνχ ζθνπνχ ησλ ζπληαμηνδνηηθψλ ηακείσλ ή άιισλ εηδηθψλ λνκηθψλ θνξέσλ, ή κέρξη ηε ρξνληθή ζηηγκή φπνπ ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απαξαίηεηα γηα ην ρέδην Απνθξαηηθνπνηήζεσλ έρνπλ εμαζθαιηζηεί. (πλερέο). 9. Σν ΣΑΙΠΔΓ, αληιψληαο θπξίσο απφ κηα έθζεζε πνπ ζα θαηαξηηζζεί απφ ηνλ ΔΜ, ζα αμηνινγήζεη ηε δπλαηφηεηα άληιεζεο πξφζζεησλ εζφδσλ ή επίζπεπζεο κειινληηθψλ εζφδσλ απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, κε έκθαζε ζηνπο δηεζλείο επελδπηέο, κέζσ ηεο ηηηινπνίεζεο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, κέζα απφ ηελ αμηνπνίεζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ δελ έρνπλ αθφκε πεξηιακβάλνληαη ζην ζρέδην απνθξαηηθνπνίεζήο ηνπ θαη θαζνξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν (πλερέο). 10. Σν ΣΑΙΠΔΓ ζα ζπλερίζεη λα είλαη επηθνξηηζκέλν κε ηε πψιεζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ φζν ην δπλαηφ πην γξήγνξα θαη απνηειεζκαηηθά απηφ είλαη εθηθηφ. πγθεθξηκέλα, δελ ζα ππάξρεη πεξαηηέξσ πνιηηηθή επαλεμέηαζε κφιηο έλα πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν κεηαβηβαζηεί ζην ΣΑΙΠΔΓ (πλερέο). 11. Σν ΣΑΙΠΔΓ ζα δεκνζηεχεη ηξηκεληαίεο αλαθνξέο ησλ βεκάησλ ηνπ γηα ηε δηεπθφιπλζε ησλ απνθξαηηθνπνηήζεσλ, νηθνλνκηθψλ ινγαξηαζκψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηεο θαηάζηαζεο θεξδψλ θαη δεκηψλ, θαηάζηαζεο ηακεηαθψλ ξνψλ θαζψο θαη ηζνινγηζκφ κέζα ζε 60 εκέξεο απφ ην ηέινο θάζε εκεξνινγηαθνχ ηξηκήλνπ (Σξηκεληαίσο). 12. Η εμαζθάιηζε εζφδσλ απφ ηηο απνθξαηηθνπνηήζεηο πνπ ζσξεπηηθά απφ ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2011 ζα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 1,6 εθαηνκκχξηα Δπξψ σο ην ηέινο 2012, 3,1 εθαηνκκχξηα Δπξψ σο ην ηέινο 2013, 6,5 εθαηνκκχξηα Δπξψ σο ην ηέινο 2014, 7,7 εθαηνκκχξηα Δπξψ σο ην ηέινο 2015, 11,1 εθαηνκκχξηα Δπξψ σο ην ηέινο Μεταρρύθμιςη φορολογικόσ πολιτικόσ Πξηλ ηελ εθηακίεπζε ε Κπβέξλεζε ζα: a. ζεζπίζεη λνκνζεζία γηα ηελ εηζαγσγή ελφο λένπ Κψδηθα Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο πνπ ζα απινπνηεί ηελ πθηζηάκελε λνκνζεζία, ζα απμάλεη ηε δηαθάλεηα θαη ζα άξεη ηηο αζάθεηεο, ελψ ζα επηηξέπεη ηελ επθνιφηεξε δηαρείξηζε, ζα ελζαξξχλεη ηε θνξνινγηθή ζπκκφξθσζε, θαη ζα εμαζθαιίδεη πεξηζζφηεξα έζνδα κέζα ζηνλ θχθιν. Ο λένο θψδηθαο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ζα κεηψζεη ηηο απαηηήζεηο ππνβνιήο γηα θνξνινγνχκελνπο κε παξαθξάηεζε θφξνπ ζηελ πεγή θαη γηα φζνπο ιακβάλνπλ εηζφδεκα απφ επελδχζεηο, ζα ελζσκαηψλεη δηαηάμεηο γηα ηε δηαζπλνξηαθή ζπγρψλεπζε θαη αλαδηνξγάλσζε, θαη ζα ζεζπίδεη δηαηάμεηο θαηά ηεο θνξναπνθπγήο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηεζλνχο θνξναπνθπγήο b. ζεζπίζεη λνκνζεζία ζην Κνηλνβνχιην γηα έλα λέν Κψδηθα Φνξνινγηθήο Γηθνλνκίαο (ΚΦΓ) ψζηε λα ηεζεί ζε ηζρχ κέρξη ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ Ο λένο ΚΦΓ ζα ελνπνηεί θαη ζα εθζπγρξνλίδεη ηηο δηαηάμεηο πνπ ππάξρνπλ ζηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, θαη ζα θαιχπηεη λνκνζεηηθά θελά ζηηο κεζφδνπο αλαγθαζηηθήο είζπξαμεο, ζηηο απαηηήζεηο γηα ηελ ππνρξεσηηθή παξνρή ζηνηρείσλ ζηηο θνξνινγηθέο αξρέο, ηνπο ηφθνπο θαη ηηο θπξψζεηο, θαη ηηο δηαδηθαζίεο εζσηεξηθήο επαλεμέηαζεο. Ο θψδηθαο απηφο ζα πξέπεη λα κεηψζεη ην δηνηθεηηθφ θφζηνο θαη ην θφζηνο ζπκκφξθσζεο θαη λα ελζσκαηψλεη δηαδηθαζηηθέο κεηαξξπζκίζεηο ζε φιεο ηηο κεγάιεο δηνηθεηηθέο πεξηνρέο πνπ είλαη αλαγθαίεο γηα ηελ ππνζηήξημε ζχγρξνλεο θνξνινγηθήο δηνίθεζεο (π.ρ., ππνβνιή θνξνινγηθψλ δειψζεσλ, έιεγρνη θαη θπξψζεηο, εμνπζίεο επηβνιήο θαη είζπξαμεο νθεηιψλ

11 c. μεθηλήζεη ηελ πεξίνδν ππνβνιήο δειψζεσλ Δ9 γηα ηελ ππνβνιή ελεκεξσκέλσλ πιεξνθνξηψλ γηα ηε γε θαη ηα αθίλεηα. Λοιπζσ Δράςεισ 1. Οη Αξρέο ππνβάινπλ πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ απινχζηεπζε θαη βειηίσζε ηνπ Κψδηθα Φνξνινγηθήο Απεηθφληζεο πλαιιαγψλ (πξψελ Κψδηθα Βηβιίσλ θαη ηνηρείσλ) θαη ηηο αληίζηνηρεο ηξνπνπνηήζεηο πνπ απαηηνχληαη ζηελ εκπνξηθή θαη ινγηζηηθή λνκνζεζία, πξνθεηκέλνπ λα ηεζνχλ ζε ηζρχ απφ ηελ 1/1/2014 (Οθηώβξηνο 2013) 2. Οη ηξνπνπνηήζεηο πνπ απαηηνχληαη ζηνλ ΚΦΓ γηα ηελ θάιπςε θνξνινγηθψλ θηλήηξσλ γηα επελδχζεηο ζα πξέπεη λα νινθιεξσζεί έσο ηνλ (επηέκβξην 2013). 3. Γηα λα εμαζθαιηζηεί φηη ν ΚΦΓ ζα εθαξκνζηεί πιήξσο κέρξη ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2014, ε Κπβέξλεζε ζα πηνζεηήζεη φιε ηε δεπηεξεχνπζα λνκνζεζία πνπ απαηηείηαη γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο εθαξκνγήο ηνπ θαη λα λνκνζεηήζεη ηηο απαξαίηεηεο αιιαγέο γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ Κψδηθα Δηζπξάμεσο Γεκνζίσλ Δζφδσλ γηα λα εμαζθαιηζηεί ε πιήξεο ζπκβαηφηεηα κε ηε κεηαξξχζκηζε ηνπ ΚΦΓ (Οθηώβξηνο 2013). 4. Η Κπβέξλεζε ζα ζεζπίζεη λνκνζεζία γηα ην θαζεζηψο ηεο θνξνινγίαο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ψζηε λα ηεζεί ζε ηζρχ ην Η Κπβέξλεζε ζα ζπλερίζεη ηελ εξγαζία πάλσ ζε κηα ηππηθή δηαδηθαζία γηα ηελ αλαζεψξεζε ησλ αληηθεηκεληθψλ αμηψλ ησλ αθηλήησλ ψζηε λα αληηθαηνπηξίδνπλ θαιχηεξα ηηο ηηκέο ηεο αγνξάο πνπ ζα είλαη ζε ηζρχ γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο θνξνινγίαο θεθαιαίνπ γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2016, θαη ζα ζπληάμεη κία έθζεζε πξνφδνπ ηεο εξγαζίαο θαη έλα ιεπηνκεξέο ρξνλνδηάγξακκα (επηέκβξηνο 2013). 6. Οη Αξρέο ζα αλαπηχμνπλ ηελ ηθαλφηεηα θνξνινγηθήο πνιηηηθήο ζηε κνλάδα πνιηηηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, κε εκπεηξνγλψκνλεο κε θαηάιιειεο θαη επαξθείο λνκηθέο θαη νηθνλνκηθέο γλψζεηο κε ζθνπφ λα εμεηάζνπλ ηελ αλάπηπμε, ηηο νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο θαη ηελ εθηίκεζε ησλ εζφδσλ ησλ λέσλ πξσηνβνπιηψλ ηεο θνξνινγηθήο πνιηηηθήο (επηέκβξηνο 2013). 7. Η Κπβέξλεζε ζα δεκνζηεχεη θάζε Γεθέκβξην ην πξφγξακκα γηα ην επφκελν έηνο γηα ηελ ππνβνιή θαη ηελ πιεξσκή φισλ ησλ θφξσλ θαη ησλ εηζθνξψλ γηα ηελ Κεληξηθή Κπβέξλεζε θαη ησλ θνηλσληθψλ πξνυπνινγηζκψλ (Γεθέκβξηνο 2013). 8. Οη Αξρέο ζα απέρνπλ απφ ηελ παξάηαζε ησλ πξνζεζκηψλ γηα ηελ ππνβνιή θαη ηελ πιεξσκή φισλ ησλ θφξσλ θαη ησλ εηζθνξψλ γηα ηελ Κεληξηθή Κπβέξλεζε θαη ησλ θνηλσληθψλ πξνυπνινγηζκψλ (πλερέο). 9. Δπέθηαζε έσο ην 2016 (θνξνινγηθέο δειψζεηο γηα ην 2017) ηεο εηδηθήο εηζθνξάο αιιειεγγχεο, πνπ ζα θπκαίλεηαη απφ 1-4 ηνηο εθαηφ (Ννέκβξηνο 2013). 2.3 Μεταρρύθμιςη τησ διούκηςησ των εςόδων Έλα δπλαηφ θαη εζηηαζκέλν πξφγξακκα κεηαξξπζκίζεσλ πνπ ζα πινπνηεζεί ηνπο πξνζερείο κήλεο ζα ζπλερίζεη λα αληηκεησπίδεη φιεο ηηο αδπλακίεο ηνπ ππάξρνληνο ζπζηήκαηνο θαη ζα εληζρχζεη ηνλ αγψλα θαηά ηεο θνξνδηαθπγήο θαη ηεο δηαθζνξάο. Η Κπβέξλεζε ζα ζπλερίζεη λα κεηαξξπζκίδεη ην ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην ζχκθσλα κε απηφ άιισλ νηθνλνκηψλ ηεο ΔΔ θαη ηνπ ΟΟΑ, ψζηε λα δηαζθαιηζηεί κεγαιχηεξε απηνλνκία γηα ηε δηεχζπλζε θνξνινγηθήο δηνίθεζεο, ηδηαίηεξα γηα ηελ θαζεκεξηλή ηεο ιεηηνπξγία, ελψ ζα αθήλεη ηηο ππνζέζεηο πνιηηηθήο ζηα ρέξηα ηεο Κπβέξλεζεο. Η 11

12 κεηαξξχζκηζε ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί ζηαδηαθά αθνχ εθηηκεζεί πξνζεθηηθά ε επίδξαζε θάζε βήκαηνο: Η αλαδηνξγάλσζε ησλ εθνξηψλ πξέπεη λα ζπλερίζεη λα ιακβάλεη ρψξα γηα λα απμεζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ειέγρσλ θαη ε είζπξαμε ησλ θφξσλ. Οη κέζνδνη πξέπεη λα ζπλερίδνπλ λα βειηηψλνληαη ρξεζηκνπνηψληαο ηερληθέο εθηίκεζεο ηνπ θηλδχλνπ, γηα ηελ αχμεζε ησλ εζηηαζκέλσλ ειέγρσλ ζε ζηφρνπο πςειήο απφδνζεο, θαη ζε ζέκαηα νπζίαο πξνθεηκέλνπ λα εληνπίζεη ηε θνξνδηαθπγή. Απηφ ηε δεκηνπξγία ελφο λένπ εληαίνπ Κψδηθα Φνξνινγηθήο Γηθνλνκίαο. Η είζπξαμε ησλ θφξσλ ζα πξέπεη λα εμαθνινπζήζεη λα εληζρχεηαη. Η ιεηηνπξγία είζπξαμεο ησλ ρξεψλ ζα πξέπεη λα ελνπνηεζεί ζε έλα κηθξφ αξηζκφ εθνξεηψλ θαη λα δηεμάγεηαη απφ εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ ζηελ είζπξαμε ρξεψλ πιήξνπο απαζρφιεζεο, θαη, εη δπλαηφλ λα ελζσκαησζεί κε ηελ είζπξαμε ησλ ρξεψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο. Η δηνίθεζε ζα βειηησζεί, ππφ ηελ εγεζία ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζφδσλ (ΓΓΓΔ), κε απμεκέλεο αξκνδηφηεηεο. Οη δηεπζπληέο θαη νη ειεγθηέο πξέπεη λα ππφθεηληαη ζε ζηφρνπο απφδνζεο θαη ηαθηηθή αμηνιφγεζε. Ο ΓΓΓΔ πξέπεη λα έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα αληηθαηαζηήζεη ηνπο αλαπνηειεζκαηηθνχο δηεπζπληέο θαη ειεγθηέο. Δθηφο απηνχ, νη δηεπζπληέο πξέπεη λα ελαιιάζζνληαη. Η δνκή ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκνζίσλ Δζφδσλ ζα πξέπεη λα αλαδηνξγαλσζεί γηα λα ζπκπεξηιάβεη θαη άιιεο ιεηηνπξγίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εθαξκνγή ηεο θνξνινγηθήο θαη ηεισλεηαθήο λνκνζεζίαο θαη νη νπνίεο επί ηνπ παξφληνο δελ αλήθνπλ ζηε Γηνίθεζε ησλ Δζφδσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θνξνινγηθψλ ειέγρσλ, ησλ ινηπψλ ειέγρσλ, ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θαη ησλ εζσηεξηθψλ ειέγρσλ. Σα θεληξηθά πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ κνλάδεο αθηεξσκέλεο ζηελ πξνεηνηκαζία ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ηελ παξαθνινχζεζε, ζην ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ θαη ζηε δηαρείξηζε έξγνπ. Η θαηαπνιέκεζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη ηεο δηαθζνξάο απνηειεί πξνηεξαηφηεηα ζε απηή ηελ πξνζπάζεηα. Η ηξέρνπζα δηνηθεηηθή δηαδηθαζία εμέηαζεο ζα πξέπεη λα αληηθαηαζηαζεί απφ κηα νηθνλνκηθά απνδνηηθή ππνρξεσηηθή πξν-δηαθαλνληζκνχ δηνηθεηηθή δηαδηθαζία, πξνθεηκέλνπ λα κεησζεί ζεκαληηθά ν αξηζκφο ησλ θνξνινγηθψλ δηαθνξψλ, έηζη ψζηε λα ειαθξχλεη ν θφξηνο ησλ δηθαζηεξίσλ θαη λα εμαζθαιηζηεί ε έγθαηξε δηεπζέηεζε ησλ πεξηπηψζεσλ. Γηα ηελ αληηκεηψπηζε φισλ απηψλ ησλ πξνθιήζεσλ, πξέπεη λα αμηνπνηεζνχλ πιήξσο ε ηερληθή βνήζεηα πνπ παξέρεηαη ζηνλ ηνκέα απηφ. Απηφ ζπλεπάγεηαη κηα δνκεκέλε δηαδηθαζία πνπ πεξηιακβάλεη ζπκβνπιέο ηερληθήο βνήζεηαο πνπ ζα εξγάδεηαη ζε ζπλερή βάζε κε ηε δηνίθεζε γηα ηε λέα λνκνζεζία θαη ηελ εθαξκνγή ησλ απνθάζεσλ, κε αξθεηφ ρξφλν γηα λα δηαζθαιηζηεί ε νξζή δηαβνχιεπζε θαη κε κηα ζπλερή πξνζπάζεηα γηα λα θξαηεζνχλ νη θαλφλεο απινί θαη ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα δηνηθεηηθή ηθαλφηεηα. Με ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηεο Γηνίθεζεο ησλ Δζφδσλ, σο κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο κεηαξξπζκίζεσλ, ε Κπβέξλεζε, πξηλ από ηελ εθηακίεπζε: a. Θα εθδψζεη ηελ Τπνπξγηθή Απφθαζε γηα ηε κεηαθνξά ζηε δηνίθεζε ησλ εζφδσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, ηνπ ηκήκαηνο εζσηεξηθψλ ππνζέζεσλ b. Θα εθδψζεη ηελ Τπνπξγηθή Απφθαζε γηα ηε κεηαθνξά ζηε δηνίθεζε ησλ εζφδσλ φισλ ησλ ιεηηνπξγηψλ, ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ησλ θνλδπιίσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο Γηεχζπλζεο Δθαξκνγψλ Η/Τ (εθηφο απφ ηα ηκήκαηα Πξνυπνινγηζκνχ θαη Γεκνζίσλ Γαπαλψλ, θαη Μηζζνδνζίαο θαη πληάμεσλ) θαη ηεο Γηεχζπλζεο Δηζαγσγήο & Διέγρνπ ηνηρείσλ Η/Τ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ (ΓΓΠ). 12

13 2.3.1 Οργϊνωςη 1. Γηα ηε βειηίσζε ηεο απηνλνκίαο ηεο δηνίθεζεο ησλ θνξνινγηθψλ εζφδσλ, νη Αξρέο: i. Θα πξνζδηνξίζνπλ ηηο ιεηηνπξγίεο θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ ψκαηνο Γίσμεο Οηθνλνκηθνχ Δγθιήκαηνο (ΓΟΔ), πνπ ζα κεηαθεξζνχλ ζηε δηνίθεζε ησλ εζφδσλ (Ινύιηνο 2013) ii. Η κεηαθνξά ησλ ιεηηνπξγηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα έζνδα, ην πξνζσπηθφ θαη ηελ θαηαλνκή ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ψκαηνο Γίσμεο Οηθνλνκηθνχ Δγθιήκαηνο (ΓΟΔ) ζηε δηνίθεζε εζφδσλ νινθιεξψλεηαη (Οθηώβξηνο 2013) iii. Θα ηδξχζεη κία λέα Γηεχζπλζε ηξαηεγηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Οηθνλνκηθνχ Διέγρνπ, ε νπνία ζα δηαρεηξίδεηαη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο δηνίθεζεο εζφδσλ μεθηλψληαο απφ ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο δηνίθεζεο εζφδσλ ηνπ 2014, ζα ππνζηεξίδεη ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζφδσλ (ΓΓΓΔ) ζηε δηαρείξηζε έξγσλ, θαη ζα παξαθνινπζεί ηελ πξφνδν ηεο εθαξκνγήο ησλ κεηαξξπζκίζεσλ θαη ησλ Βαζηθψλ Γεηθηψλ Δπηδφζεσλ (Ινύιηνο 2013) iv. Θα ζηειερψζεη ηε Γηεχζπλζε ηξαηεγηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Οηθνλνκηθνχ Διέγρνπ ψζηε λα θαηαζηεί πιήξσο ιεηηνπξγηθή (επηέκβξηνο 2013) v. Θα εθδψζεη κία έθζεζε πνπ ζα πξνηείλεη ιχζεηο γηα ηελ άξζε ησλ ππφινηπσλ πεξηνξηζκψλ ζηελ αλάζεζε αξκνδηνηήησλ ζηνλ ΓΓΓΔ (Αύγνπζηνο 2013) vi. Θα ζεζπίζεη κία ηξνπνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ άξζε ησλ ππφινηπσλ πεξηνξηζκψλ ζηελ αλάζεζε αξκνδηνηήησλ ζηνλ ΓΓΓΔ (επηέκβξηνο 2013) vii. Θα επηιέμεη έλα πεληακειέο πκβνπιεπηηθφ πκβνχιην ζηνλ ΓΓΓΔ, πνπ ζα απνηειείηαη απφ 3 εγρψξηνπο εκπεηξνγλψκνλεο θαη 2 πςεινχ επηπέδνπ εμσηεξηθνχο εκπεηξνγλψκνλεο κε ζεκαληηθή δηεζλή εκπεηξία ζηελ πινπνίεζε ησλ κεηαξξπζκίζεσλ ηεο δηνίθεζεο εζφδσλ θαη ζα θαζηεξψζεη έλα ηαθηηθφ, ηνπιάρηζηνλ αλά δίκελν, ρξνλνδηάγξακκα ζπλεδξηάζεσλ γηα ην πξψην έηνο. (Ινύιηνο 2013) viii. Θα πξνεηνηκάζεη έλα επηρεηξεζηαθφ ζρέδην γηα ηελ πεξίνδν γηα ηε δηνίθεζε ησλ εζφδσλ (Οθηώβξηνο 2013). 2. πλερίδεη λα ζπγθεληξψζεη θαη λα ζπγρσλεχζεη ηηο ηνπηθέο εθνξίεο αθήλνληαο 120 εθνξίεο ζε ιεηηνπξγία φηαλ ηεζεί ζε ηζρχ ε πιεξσκή κέζσ ησλ ηξαπεδψλ ζε φιε ηελ επηθξάηεηα (επηέκβξηνο 2013). 3. Ίδξπζε κίαο κνλάδνο εζσηεξηθήο αμηνιφγεζεο: i. Γηνξηζκφο ελφο δηαρεηξηζηή έξγνπ θαη αξρηθή ζηειέρσζε ηεο λέαο Μνλάδαο Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο (Ινύιηνο 2013) ii. Η Μνλάδα Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο αξρίδεη ηε ιεηηνπξγία ηεο (Αύγνπζηνο 2013) Καταπολϋμηςη τησ φοροδιαφυγόσ, του ξεπλύματοσ βρώμικου χρόματοσ και τησ διαφθορϊσ 1. Ο ΓΓΓΔ ιακβάλεη φια ηα θαηάιιεια κέηξα γηα λα ζρεκαηίζεη κηα ηζρπξή δχλακε ειέγρνπ: i. Οινθιεξψλεη ηελ πηζηνπνίεζε 2000 θνξνινγηθψλ ειεγθηψλ (Ινύιηνο 2013) 13

14 ii. Οινθιεξψλεη ηελ εμσηεξηθή πξφζιεςε επηπιένλ 186 ειεγθηψλ (Ινύιηνο 2013) iii. Δμαζθαιίδεη φηη ε βαζηθή εθπαίδεπζε πάλσ ζηνλ θνξνινγηθφ έιεγρν ησλ 2000 πξνζθάησο πηζηνπνηεζέλησλ θνξνινγηθψλ ειεγθηψλ θαη φισλ ησλ 200 εμσηεξηθψλ λενπξνζιεθζέλησλ έρεη νινθιεξσζεί (Ινύληνο 2014) iv. Παξέρεη έλα ζρέδην, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηάξηηζεο, γηα ηελ έληαμε ηνπ λένπ πξνζσπηθνχ ζηε δηνίθεζε εζφδσλ (Ινύιηνο 2013) v. Γηνξίδεη κηα νκάδα εθπαηδεπηψλ πιήξνπο απαζρφιεζεο (επηέκβξηνο 2013) vi. Δμαζθαιίδεη επαξθή αξηζκφ επνπηψλ ζηε κνλάδα Δχπνξσλ Φπζηθψλ Πξνζψπσλ (ΔΦΠ) θαη Μνλάδα Μεγάισλ Φνξνινγνπκέλσλ (ΜΜΦ) (πλερέο) vii. Δμαζθαιίδεη φηη φιν ην πξνζσπηθφ ζα αμηνινγείηαη γηα ηηο επηδφζεηο ηνπ ζε εμακεληαία βάζε, ζχκθσλα κε ην λέν ζχζηεκα αμηνιφγεζεο (πλερέο). 2. Ο ΓΓΓΔ ιακβάλεη φια ηα θαηάιιεια κέηξα γηα ηελ εμαζθάιηζε απνηειεζκαηηθψλ ειέγρσλ εθδίδνληαο: i. εθζέζεηο ειέγρνπ ζε πεξηζζφηεξεο απφ 15 ππνζέζεηο πνπ βαζίδνληαη ζε έκκεζεο κεζφδνπο ειέγρνπ ηεο κνλάδαο Δχπνξσλ Φπζηθψλ Πξνζψπσλ (ΔΦΠ) (επηέκβξηνο 2013) ii. εληνιέο γηα πεξηζζφηεξεο απφ 250 πεξηπηψζεηο θεθαιαηαθψλ εκβαζκάησλ ζηε κνλάδα Δχπνξσλ Φπζηθψλ Πξνζψπσλ (ΔΦΠ) (Ινύιηνο 2013) iii. κία απφθαζε γηα ηελ ελίζρπζε ζηνρεπκέλσλ ειέγρσλ κε βάζε ηηο ηερληθέο αμηνιφγεζεο θηλδχλσλ (Ινύιηνο 2013). 3. Ο ΓΓΓΔ εληζρχεη ηηο δηαηάμεηο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πιεξνθνξηνδνηψλ νη νπνίνη αλαθέξνπλ δηαθζνξά ζη πιαίζην ηνπ ζχγρξνλνπ θψδηθα δενληνινγίαο ζρεηηθά κε ηηο ζπγθξνχζεηο ζπκθεξφλησλ θαη ηε δήισζε ζπκθεξφλησλ θαη ελφο ζπζηήκαηνο γηα ηελ πξνζηαζία πιεξνθνξηνδνηψλ νη νπνίνη αλαθέξνπλ δηαθζνξά (επηέκβξηνο 2013). 4. Οη Αξρέο: i. Αλαζεσξνχλ ηε λνκνζεζία γηα λα θαηαζηεί δπλαηή ε δίσμε γηα ζεκαληηθή θνξνδηαθπγή, αλεμαξηήησο ηνπ εάλ ν θνξνινγνχκελνο θαηέβαιε ηνλ εθηηκψκελν θφξν ζε πεξηπηψζεηο δηαθαλνληζκνχ (επηέκβξηνο 2013) ii. Σξνπνπνηνχλ ηε λνκνζεζία γηα λα θιείζεη κε ηζρχ απφ 1 ε Απγνχζηνπ 2013 γηα λενεηζεξρφκελνπο νπνηαδήπνηε δφζε ή εηεξνρξνληζκέλε ξχζκηζε γηα ηηο ππνρξεψζεηο πιεξσκήο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο αμηνινγήζεηο ηνπ ειέγρνπ, εθηφο απφ ηελ είζνδν ζην λέν μεθίλεκα θαη ηα βαζηθά ζπζηήκαηα δφζεσλ (Ινύιηνο 2013). 5. Γηα λα εληζρπζεί ε δηαθάλεηα ζηηο νηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο, νη Αξρέο: i. ζεζπίδνπλ λνκνζεζία γηα ηε δεκηνπξγία ελφο έκκεζνπ κεηξψνπ ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ πνπ ζα παξέρεη ζε εμνπζηνδνηεκέλν πξνζσπηθφ ηεο δηνίθεζεο εζφδσλ πξφζβαζε ζε πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ χπαξμε ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ πνπ αλήθνπλ ζε θνξνινγνχκελνπο, θαζψο θαη γηα ην ηξέρνλ ππφινηπν ηνπ ινγαξηαζκνχ (Ινύιηνο 2013) 14

15 ii. νινθιεξψλνπλ ηελ αλάπηπμε ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο πνπ απαηηείηαη γηα ην έκκεζν κεηξψν ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ, ην νπνίν ζα εθαξκνζηεί ζε πηινηηθή βάζε (Αύγνπζηνο 2013) iii. νινθιεξψλνπλ ηελ πιήξε εθαξκνγή ηνπ έκκεζνπ κεηξψνπ ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ (επηέκβξηνο 2013) iv. εμαζθαιίδνπλ φηη ηα Τπνπξγεία θαη νη Κξαηηθέο Δπηρεηξήζεηο (ΓΔΚΟ) πνπ έρνπλ δεκνζηνλνκηθή ζρέζε κε θνξνινγνχκελνπο θαη δηθαηνχρνπο ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ αξηζκφ ηνπ θνξνινγηθνχ ηνπο κεηξψνπ γηα ηηο νηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο καδί ηνπο (Ινύιηνο 2013) v. θαζηζηνχλ ππνρξεσηηθή ηε ρξήζε ηνπ αξηζκνχ θνξνινγηθνχ κεηξψνπ γηα φιεο ηηο επίζεκεο ζπλαιιαγέο κε ην ζχλνιν ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο (Γεθέκβξηνο 2013) vi. εηζάγνπλ έλα ζχζηεκα γηα ηελ ελνπνίεζε θαη ηε ζχλδεζε φισλ ησλ δηαθνξεηηθψλ αξηζκψλ κεηξψνπ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζήκεξα ζε δηάθνξεο θπβεξλεηηθέο ππεξεζίεο (Ινύληνο 2014) Εύςπραξη εςόδων και οφειλών 1. Γηα λα εληζρπζεί ε θνξνινγηθή θαη ε ζρεηηθή κε απηήλ ηθαλφηεηα είζπξαμεο νθεηιψλ, ν ΓΓΓΔ: i. παξνπζηάδεη έλα ζρέδην γηα ηελ παξνρή ελφο ππνρξεσηηθνχ πξνγξάκκαηνο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο γηα ην πξνζσπηθφ δηαρείξηζεο ηνπ ρξένπο (Ινύιηνο 2013) ii. εθδίδεη κία εγθχθιην γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ θξηηεξίσλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θαηλνχξηνπ ρξένπο (Ινύιηνο 2013) iii. εθρσξεί 30 ππαιιήινπο ηεο Μνλάδαο Μεγάισλ Φνξνινγνπκέλσλ ζηε ζπιινγή ηνπ θαηλνχξηνπ ρξένπο (Ινύιηνο 2013) iv. νινθιεξψλεη ηελ ελνπνίεζε ηεο είζπξαμεο νθεηιψλ ζηηο κεγαιχηεξεο εθνξίεο (Γ.Ο.Τ.) σο ηνλ (επηέκβξην 2013). 2. Γηα λα εμαζθαιίζνπλ ηελ ηαρεία είζπξαμε ησλ θφξσλ, νη Αξρέο: i. εηζάγνπλ ηε δπλαηφηεηα ηεο άκεζεο ρξέσζεο ησλ ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ γηα ηνπο θνξνινγνχκελνπο ζε θαζπζηέξεζε (επηέκβξηνο 2013) ii. παξνπζηάδνπλ έλα πιάλν γηα λα αληηθαηαζηήζνπλ ηηο πιεξσκέο κε κεηξεηά θαη επηηαγέο ζηηο εθνξίεο κε ηξαπεδηθά εκβάζκαηα (Ινύιηνο 2013) iii. ηξνπνπνηνχλ ηε λνκνζεζία (Νφκνο 2648/1998) γηα λα θιείζεη γηα λενεηζεξρφκελνπο νπνηαδήπνηε δφζε ή εηεξνρξνληζκέλε ξχζκηζε γηα ηηο ππνρξεψζεηο πιεξσκήο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο αμηνινγήζεηο ηνπ ειέγρνπ, εθηφο απφ ηελ είζνδν ζην λέν μεθίλεκα θαη ηα βαζηθά ζπζηήκαηα δφζεσλ (Ινύιηνο 2013). 3. Γηα λα δηαηεξήζνπλ ηα θαηάιιεια θίλεηξα πξνο ηελ θαηεχζπλζε κηαο πγηνχο θνπιηνχξαο πιεξσκψλ, νη Αξρέο: i. δεζκεχνληαη λα κελ πηνζεηεζνχλ λέεο θνξνινγηθέο ακλεζηίεο ή λα κελ επεθηείλνπλ ηηο πθηζηάκελεο ακλεζηίεο γηα ηε ζπιινγή ησλ θφξσλ θαη ησλ θνηλσληθψλ 15

16 εηζθνξψλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εηψλ πνπ θαιχπηνληαη απφ ην πξφγξακκα νηθνλνκηθήο πξνζαξκνγήο (πλερέο) ii. απέρνπλ απφ ηελ παξάηαζε ησλ πξνζεζκηψλ γηα ηελ ππνβνιή θαη ηελ πιεξσκή ησλ θφξσλ (πλερέο) iii. δεκνζηεχνπλ θάζε Γεθέκβξην ην πξφγξακκα γηα ην επφκελν έηνο γηα ηελ ππνβνιή θαη ηελ πιεξσκή φισλ ησλ θφξσλ θαη ησλ εηζθνξψλ γηα ηελ θεληξηθή θπβέξλεζε θαη ηνπο θνηλσληθνχο πξνυπνινγηζκνχο (Γεθέκβξηνο 2013 θαη πλερέο). 4. Οη Αξρέο θαηαξγνχλ ηελ εθαξκνγή ηνπ Κψδηθα Δηζπξάμεσο Γεκνζίσλ Δζφδσλ γηα ηελ είζπξαμε ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο, θαη ζεζπίδνπλ έλα λέν λνκηθφ πιαίζην γηα ηελ είζπξαμε ησλ δεκνζίσλ εζφδσλ, ζχκθσλα κε ηηο δηεζλείο βέιηηζηεο πξαθηηθέο (Φεβξνπάξηνο 2014) 5. Οη Αξρέο, γηα λα εμαζθαιίζνπλ ηελ πιήξε εθαξκνγή ηνπ λφκνπ 4051/2012, εθδίδνπλ ηελ Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε ησλ Τπνπξγείσλ Οηθνλνκηθψλ θαη Γηθαηνζχλεο πνπ απαηηείηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 203 ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηθνλνκίαο, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ Ν. 4051/2012 (Ινύιηνο 2013) 6. Οη Αξρέο δεκνζηεχνπλ κεληαίνπο δείθηεο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο απφδνζεο ηνπ θαηλνχξηνπ μεθηλήκαηνο θαη ησλ βαζηθψλ ζπζηεκάησλ δφζεσλ (πλερέο, αξρήο γελνκέλεο από ηνλ Ινύιην 2013) Ειςφορϋσ Κοινωνικόσ Αςφϊλιςησ 1. Η εηδηθή νκάδα εξγαζίαο πνπ δεκηνπξγήζεθε γηα λα εμεηάζεη ην απφζεκα ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ κεηαμχ ησλ ηεζζάξσλ κεγαιχηεξσλ Σακείσλ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο (ΣΚΑ), λα αμηνινγήζεη ηελ εηζπξαμηκφηεηα, θαη λα εληνπίζεη εηζπξάμηκεο ιεμηπξφζεζκεο νθεηιέο γηα ηε κεηαθνξά ηνπο ζην λέν εληαίν θνξέα είζπξαμεο - ζα αλαπηχμεη έλα πιαίζην γηα ηνλ ζπληνληζκφ θαη ηελ ελνπνίεζε ζηελ είζπξαμε ιεμηπξφζεζκσλ θφξσλ θαη εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο (ΔΚΑ) (Γεθέκβξηνο 2013). 2. Γηα λα εληζρπζεί ε είζπξαμε ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη ησλ ζρεηηθψλ νθεηιψλ, νη Αξρέο: i. Θεζπίδνπλ λνκνζεζία γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο νξγάλσζεο ελφο λένπ θνηλνχ Κέληξνπ Δίζπξαμεο Αζθαιηζηηθψλ Οθεηιψλ (KEAO) (Ινύιηνο 2013) ii. Δθρσξνχλ θαη πξνζιακβάλνπλ 600 ππαιιήινπο γηα ην εληαίν θέληξν είζπξαμεο: i. 200 σο ηνλ Αχγνπζην 2013 ii. 400 επηπιένλ σο ηνλ Γεθέκβξην 2013, iii. Γεκηνπξγνχλ κία εληαία βάζε δεδνκέλσλ νθεηιψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο (Αύγνπζηνο 2013), iv. Μεηαθέξνπλ 4,2 δηο επξψ ησλ εηζπξάμηκσλ νθεηιψλ απφ εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο ησλ δπλαηνηήησλ είζπξαμεο ηνπ ρξένπο ζην εληαίν θέληξν είζπξαμεο (Αύγνπζηνο 2013), v. Καζηέξσζε κηαο δηαδηθαζίαο γηα ηνλ δηαρσξηζκφ ησλ αλείζπξαθησλ νθεηιψλ (Αύγνπζηνο 2013). 16

17 3. Αλάπηπμε ελφο ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθήο εθαξκνγήο γηα ηα ζπζηήκαηα δφζεσλ ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο: i. λα εηζαρζνχλ ζην ΙΚΑ θαη ζηνλ ΟΑΔΔ κέρξη ηνλ (Ινύιην 2013) ii. θαη ζε φια ηα άιια ηακεία κέρξη ηνλ (Γεθέκβξην 2013) Διούκηςη τησ Υπηρεςύασ Δημοςύων Εςόδων 1. Ο ΓΓΓΔ αληηθαζηζηά δηεπζπληέο πνπ δελ επηηπγράλνπλ ηνπο ζηφρνπο απφδνζεο (πλερέο) 2. Οη Αξρέο αλαλεψλνπλ ηνπιάρηζηνλ κεληαίσο ηελ ηζηνζειίδα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε δεκνζίεπζε ησλ ζπλνπηηθψλ ζηαηηζηηθψλ ζε βαζηθνχο δείθηεο απφδνζεο, ηνπ αξηζκνχ ησλ πεξηπηψζεσλ θνξνδηαθπγήο πνπ απνζηέιινληαη ζηελ Αξρή Καηαπνιέκεζεο ηεο Ννκηκνπνίεζεο Δζφδσλ απφ Δγθιεκαηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο θαη ηεο Υξεκαηνδφηεζεο ηεο Σξνκνθξαηίαο θαη Διέγρνπ ησλ Γειψζεσλ Πεξηνπζηαθήο Καηάζηαζεο θαη ησλ πνηληθψλ δηψμεσλ απφ ηε θνξνινγηθή δηνίθεζε (πλερέο). 3. Ο ΓΓΓΔ θάλεη πιήξε εθαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ 21 ηνπ άξζξνπ 55 ηνπ Ν. 4002/2011 γηα ηελ ελαιιαγή ζηνπ δηεπζπληέο πνπ αλαθέξνληαη ζην λφκν: Εργαλεύα i. Γηα ηνπο δηεπζπληέο πνπ έρνπλ ηε ζέζε γηα πεξηζζφηεξα απφ ηξία ρξφληα: ηνλ (επηέκβξην 2013) ii. πλερφκελα κεηά ηνλ επηέκβξην Σν λέν ζχζηεκα ELENXIS ζα αξρίζεη λα ιεηηνπξγεί ζε κεγάιεο εθνξίεο θαη ειεγθηηθά θέληξα σο ηνλ (Γεθέκβξην 2013). Σν Δζληθφ Κέληξν Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο (ΔΚΓΓΑ) ζα παξέρεη ηελ αλαγθαία ππνζηήξημε. 2. Σν λέν ζχζηεκα TAXIS ζα ιεηηνπξγήζεη ζε φιεο ηηο εθνξίεο (Οθηώβξηνο 2013). 2.4 Μεταρρυθμύςεισ τησ Δημόςιασ Φρηματοοικονομικόσ Διούκηςησ Η αλάπηπμε ελφο ζηαζεξνχ πιαηζίνπ Γεκφζηαο Υξεκαηννηθνλνκηθήο Γηνίθεζεο απνηειεί ην θιεηδί γηα ηνλ έιεγρν ησλ δαπαλψλ, θαη θαη επέθηαζε ηεο δπλαηφηεηαο επίηεπμεο ησλ δεκνζηνλνκηθψλ ζηφρσλ. Η Κπβέξλεζε δεζκεχεηαη ζηελ ζέζπηζε κεηαξξπζκίζεσλ κε ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ηνπ πιαηζίνπ ηαπηφρξνλα εληφο ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο (ΓΛΚ) θαη ησλ θχξησλ αξκφδησλ ππνπξγείσλ Παρακολούθηςη και αναφορϊ ηνλ ηνκέα απηφ, νη Αξρέο δεζκεχνληαη λα πινπνηήζνπλ ζεκαληηθέο κεηαξξπζκίζεηο πνπ πεξηιακβάλνπλ ηελ παξαθνινχζεζε ησλ δαπαλψλ κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ δεκνζίσλ θνξέσλ, θαζψο θαη ζηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη ζηηο θξαηηθέο επηρεηξήζεηο, θαη βάδνληαο δηθιίδεο γηα ηελ εμαζθάιηζε φηη ν πξνυπνινγηζκφο εθηειείηαη κε κεζνδεπκέλν ηξφπν θαη νη δαπάλεο βξίζθνληαη ππφ έιεγρν. Η Κπβέξλεζε ζα: 1. Πξνζδηνξίζεη άιινπο ηνκείο ησλ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ, φπνπ κεραληζκνί παξαθνινχζεζεο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ζα κπνξνχζαλ λα εηζαρζνχλ ή λα εληζρπζνχλ (πλερέο) 17

18 2. Δληζρχζεη ην ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ θνξέσλ εθηφο πξνυπνινγηζκνχ κε δαπάλεο θάησ ησλ 20 εθαηνκκπξίσλ επξψ, γηα λα είλαη ζε ηζρχ απφ ηελ 1 ε Ιαλνπαξίνπ 2014 (Γεθέκβξηνο 2013) 3. Δμαζθαιίζεη ηε ζπλεπή παξαθνινχζεζε ησλ ζηφρσλ ζηνλ ηνκέα ησλ ΣΚΑ απαηηψληαο απφ ηα ηακεία ζπληάμεσλ θαη απαζρφιεζεο ηνλ ΔΟΠΤΤ θαη ηα λνζνθνκεία κεληαίεο εθζέζεηο, ζχκθσλα κε ηα πξφηππα πνπ ζπκθσλήζεθαλ κε ην ΓΛΚ. Η παξνρή ζηνηρείσλ πξνο ην ΓΛΚ ζα ιάβεη ρψξα εληφο ηξηψλ εβδνκάδσλ απφ ηελ νινθιήξσζε ηνπ κήλα, θαη ζα αξρίζεη ηνλ Οθηψβξην ηνπ Ροϋσ πληρωμών και εκκαθϊριςησ των ληξιπρόθεςμων οφειλών Έλαο ζεκαληηθφο ηνκέαο φπνπ ζεκαληηθή πξφνδνο πξέπεη λα γίλεη είλαη ε πξφιεςε ηεο ζπζζψξεπζεο ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ, ηφζν απφ ηελ πιεπξά ησλ θφξσλ φζν θαη ησλ δαπαλψλ. Η Διιάδα έρεη κεηαθέξεη ηελ Οδεγία γηα ηηο Καζπζηεξήζεηο Πιεξσκψλ πνπ απνζθνπεί ζηελ απνθαηάζηαζε ηεο θαλνληθήο ρξεκαηνδφηεζεο πξνο ηελ νηθνλνκία. Η εθαξκνγή ηεο νδεγίαο απαηηεί ηελ πιεξσκή ησλ ηηκνινγίσλ εληφο 30 εκεξψλ θαηά θαλφλα, ή εληφο 60 εκεξψλ ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο. ηελ Διιάδα, ε ελζσκάησζε θαη εθαξκνγή ηεο νδεγίαο είλαη ηδηαίηεξα δχζθνιε, θαζψο νη πθηζηάκελεο δηαδηθαζίεο πιεξσκήο είλαη εμαηξεηηθά αξγέο, πνπ επηβαξχλνληαη απφ ππεξβνιηθά επίπεδα ειέγρνπ θαη παξεκπνδίδνληαη απφ ηελ έιιεηςε απηνκαηηζκνχ. Χζηφζν, εθδφζεθε κηα Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε νξίδνληαο νη Τπεξεζίεο Γεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ λα επεμεξγάδνληαη φιεο ηηο αηηήζεηο πιεξσκήο εληφο 20 εκεξψλ, θαη λα ζέηνπλ πξνζεζκίεο γηα θάζε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο πιεξσκήο. Δληφο ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο ηεο ελ εμειίμεη ζπλνιηθήο αλαδηνξγάλσζεο ησλ δηαδηθαζηψλ δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο, ην απνθαινχκελν έξγν ERP, είλαη αλαγθαίν λα απινπζηεπζνχλ νη δηαδηθαζίεο πιεξσκήο ζε βξαρππξφζεζκν-κεζνπξφζεζκν νξίδνληα γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ησλ 30 εκεξψλ. Μηα ελδηάκεζε ιχζε ζα πξέπεη λα έρεη σο ζηφρν ηελ άξζε ησλ θχξησλ ζεκείσλ ζπκθφξεζεο θαηά ηελ ηξέρνπζα δηαδηθαζία θαη ηε βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο. Απηή πξέπεη λα πεξηιακβάλεη αιιαγέο ζηελ εξγαζηαθή πξαθηηθή θαη ηε λνκνζεζία κε βάζε ην ζρέδην δξάζεο πνπ θαηαξηίζηεθε απφ ηηο αξρέο κεηά ηελ παξνρή ηερληθήο βνήζεηαο. Οη αξρέο μεθίλεζαλ ηνλ εμνξζνινγηζκφ ηεο ηξέρνπζαο δηαδηθαζίαο κε ηε ζέζπηζε ηνπ Ν. 4151/2013 ν νπνίνο κεηέθεξε ηελ επζχλε γηα ηελ εθηέιεζε ησλ πιεξσκψλ απφ ηηο εθνξίεο (Γ.Ο.Τ.) ζηηο Τπεξεζίεο Γεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ. Η Κπβέξλεζε ζα: 1. ππνβάιιεη ζην πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο έλα Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα πνπ ζα πεξηγξάθεη ηηο λέεο δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ ρξεηάδνληαη νη Τπεξεζίεο Γεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ πιεξσκψλ (επηέκβξηνο 2013) 2. εθαξκφζεη ηηο απαξαίηεηεο αιιαγέο ζηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα θαη ζηηο δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο ψζηε λα επηηξέπεη νη εληνιέο πιεξσκήο θαη ηα ζπλνδεπηηθά έγγξαθα απφ ηηο Τπεξεζίεο Γεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ λα εγθξίλνληαη θαη λα γίλνληαη απνδεθηά ειεθηξνληθά (Οθηώβξηνο 2013) 3. ζέζεη ζε εθαξκνγή ζηαηηζηηθέο εθζέζεηο γηα λα επηηξέςεη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πξνφδνπ (Οθηώβξηνο 2013) 4. πξνεηνηκάζεη έλα κεζνπξφζεζκν ζρέδην δξάζεο γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ηεο απαίηεζεο ηεο Οδεγίαο γηα ηηο Καζπζηεξήζεηο Πιεξσκψλ (Οθηώβξηνο 2013) πνπ ζα πεξηιακβάλεη: i. κία αλάιπζε ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ γηα ηελ εμαζθάιηζε φηη κηα ηέηνηα θίλεζε είλαη εθηθηή έσο ηελ πξνζεζκία ηνπ Ιαλνπαξίνπ 2014 ii. κία επαλεμέηαζε ηνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ ζρεηηθά κε ηηο δηαδηθαζίεο πιεξσκήο κε ζθνπφ λα ην απινπζηεχζεη ζεκαληηθά 18

19 iii. ηππνπνηεκέλα φξηα πάλσ απφ ηα νπνία δηαθνξεηηθά επίπεδα έγθξηζεο ζα απαηηνχληαη ζε φια ηα ζπλαξκφδηα ππνπξγεία. 5. πξνεηνηκάζεη έλα θνηλφ ζεκείσκα απφ ην Διιεληθφ Διεγθηηθφ πλέδξην (ΔΔ) θαη ην ΓΛΚ ζρεηηθά κε ην ξφιν θαη ην πεδίν γηα ηνλ εμνξζνινγηζκφ ησλ εθ ησλ πξνηέξσλ ειέγρσλ ηνπ ΔΔ ζηνλ νηθνλνκηθφ έιεγρν κεηά ηελ επαλεμέηαζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ εθ ησλ πζηέξσλ πηινηηθνχ πξνγξάκκαηνο ειέγρσλ ηνπ ΔΔ πνπ αλακέλεηαη λα νινθιεξσζεί ηνλ Ννέκβξην, κε ηε βνήζεηα ηνπ νιιαλδηθνχ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ (Γεθέκβξηνο 2013) 6. Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ ππάξρνπλ αθφκα ζηνπο θνξείο εθηφο πξνυπνινγηζκνχ θαη ζηνλ ηνκέα θνηλσληθήο αζθάιηζεο, θπξίσο ζε ζρέζε κε ηηο κεηαθνξέο ησλ αξκνδηνηήησλ απφ ηα ηακεία θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζηνλ ΔΟΠΤΤ, παξά ηε πξφνδν ζηε δεκηνπξγία ησλ κεηξψσλ δεζκεχζεσλ/ζπγρξεκαηνδφηεζεο, ε Κπβέξλεζε ζα: i. εμαζθαιίζεη φηη ηα κεηξψα δεζκεχζεσλ είλαη ζε ιεηηνπξγία ζην 94 ηνηο εθαηφ ησλ θνξέσλ ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο κε βάζε ηελ θάιπςε ησλ θνξέσλ ηνπ 2013 (επηέκβξηνο 2013). ii. παξαθνινπζεί ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ κεηξψσλ δεζκεχζεσλ δηελεξγψληαο ηαθηηθά ζηνρεπφκελνπο ειέγρνπο ζηνπο δεκφζηνπο θνξείο πνπ θαιχπηνληαη απφ ην ζχζηεκα (πλερέο). iii. επηβάιεη ηελ ππνρξέσζε ζηνπο πξντζηακέλνπο νηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ λα αλαθέξνπλ ηηο δεζκεχζεηο κέζσ ηεο ζέζπηζεο θπξψζεσλ ζε θνξείο πνπ δελ ππνβάιινπλ ηα απαηηνχκελα ζηνηρεία, κέζσ πεηζαξρηθψλ θπξψζεσλ γηα ηνπο πξντζηακέλνπο νηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ, θαζψο θαη κε ηελ ελίζρπζε ηνπ ξφινπ ηνπ ΓΛΚ ζην λα παξέρεη ππνζηήξημε θαη θαζνδήγεζε ζηνπο πξντζηακέλνπο iv. νηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ (πλερέο). αλαιάβεη δξάζε ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ κφιηο γίλνπλ εκθαλείο ζεκαληηθέο απνθιίζεηο ζηνπο εηήζηνπο ζηφρνπο ηνπ ΔΟΠΤΤ (πλερέο). 7. Γηα ηελ αληηκεηψπηζε άιισλ πξνβιεκάησλ πνπ εμαθνινπζνχλ λα βξίζθνληαη ζηνλ ηνκέα ηεο θεληξηθήο θπβέξλεζεο, ε Κπβέξλεζε ζα: i. νινθιεξψζεη ηηο δηαδηθαζίεο γηα ηνλ εληνπηζκφ αλψηεξσλ νηθνλνκηθψλ ζηειερψλ κε πξνζφληα γηα ηηο ζέζεηο ησλ πξντζηακέλσλ νηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ ζε φια ηα θχξηα ππνπξγεία (επηέκβξηνο 2013). ii. iii. δηνξίζεη ηνπο πξντζηάκελνπο νηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ κε βάζε ηηο λέεο δηαδηθαζίεο (επηέκβξηνο 2013). Σν ΤΠΟΙΚ/ΓΛΚ θαη ην ΤΠΓΜΗΓ, ζε ζπλελλφεζε κε ηνπο πξντζηάκελνπο νηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ, εμαζθαιίδεη επαξθή ζηειέρσζε γηα ηηο νηθνλνκηθέο ιεηηνπξγίεο ζηα αξκφδηα ππνπξγεία θαη ηελ αλάπηπμε εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ θαη έλα πξφγξακκα θαηάξηηζεο γηα ζηειέρε ηεο ΓΓΟΤ (πλερέο). 19

20 20 8. Γηα ηελ εθθαζάξηζε ησλ ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ θαη ησλ επηζηξνθψλ θφξσλ νη φξνη πνπ πξέπεη λα πιεξνί κία θπβεξλεηηθή κνλάδα γηα λα επηηξαπεί ε εθηακίεπζε πφξσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ εθθαζάξηζε ζα πεξηιακβάλνπλ, γηα ηηο ιεμηπξφζεζκεο νθεηιέο: (i) εγθαζίδξπζε απφ ηελ κνλάδα ελφο πιήξσο ιεηηνπξγηθνχ κεηξψνπ δεζκεχζεσλ, θαη (ii) ππνβνιή ζπλεπψλ ζηνηρείσλ, ηνπιάρηζηνλ γηα δηάξθεηα ηξηψλ κελψλ, ζρεηηθά κε ηηο δεζκεχζεηο, πιεξσκέο θαη ηηο ιεμηπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο (δχν κήλεο γηα ηνλ ΔΟΠΠΤ), θαη γηα ηηο ιεμηπξφζεζκεο νθεηιέο θαη επηζηξνθέο θφξσλ, (iii) επαιήζεπζε ησλ απαηηήζεσλ. Φνξείο νη νπνίνη ηθαλνπνηνχλ απηέο ηηο πξνυπνζέζεηο κπνξνχλ λα εθθαζαξίζνπλ ηηο ιεμηπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ηνπο αθφκα θη εάλ ν κεηξηθφο θνξέαο δελ ηηο πιεξνί. Οη ιεμηπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο δελ ζα πξέπεη λα θαζπζηεξνχλ ηελ εθηέιεζε ηεο αλάθηεζεο θαξκαθεπηηθψλ δαπαλψλ (clawback) ή νπνηνπδήπνηε άιινπ κέηξνπ. Η Κπβέξλεζε ζα: i. Γηαζθαιίζεη ηελ δηνηθεηηθή ηθαλφηεηα νχησο ψζηε ε εθθαζάξηζε ησλ ιεμηπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ λα γίλεη απνηειεζκαηηθή κε ζηειέρσζε ησλ δηάθνξσλ κνλάδσλ (επηέκβξηνο 2013) ii. Γψζεη πξνηεξαηφηεηα γηα εμφθιεζε απφ ηνπο Οξγαληζκνχο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη ηα λνκηθά ηνπο πξφζσπα ζηηο δεκφζηεο επηρεηξήζεηο γηα ηελ παξνρή δεκνζίσλ ππεξεζηψλ (θπξίσο παξνρή λεξνχ) θαη κε άκεζε κεηαθνξά απφ ην εηδηθφ θνλδχιην ηνπ πξνυπνινγηζκνχ γηα ηελ εθθαζάξηζε ησλ ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ πνπ θαηαγξάθνληαη ζηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ (επηέκβξηνο 2013). iii. Πξνζδηνξίζεη θαη ζα ζέζεη ζε εθαξκνγή δξάζεηο έσο ηνλ επηέκβξην ηνπ 2013 γηα λα εμαζθαιίζεη ηελ εθθαζάξηζε φισλ ησλ εθθξεκψλ εθάπαμ (πνπ ινγίδνληαη σο ιεμηπξφζεζκεο νθεηιέο ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2011) σο ηνλ Γεθέκβξην ηνπ Μφιηο πξαγκαηνπνηεζεί ε εθθαζάξηζε φισλ ησλ επηβεβαησκέλσλ ιεμηπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ, ε Κπβέξλεζε εμαζθαιίδεη ηε κε ζπζζψξεπζε λέσλ ιεμηπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ (πλερέο). 2.5 Διαςφαλύςεισ για την υλοπούηςη των δημοςιονομικών υποχρεώςεων Η ελίζρπζε ηεο αμηνπηζηίαο είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ επηηπρία ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνζαξκνγήο ηεο Διιάδνο. Έλαο ηξφπνο είλαη κέζσ ηεο έγθαηξεο εθαξκνγήο ηνπ Γεκνζηνλνκηθνχ πκθψλνπ ηεο ΔΔ. Η Διιάδα έρεη ήδε ππνγξάςεη θαη επηθπξψζεη ηε δηαθπβεξλεηηθή πλζήθε ηαζεξφηεηαο, πληνληζκνχ θαη Γηαθπβέξλεζεο ζηελ ΟΝΔ. Έλα βαζηθφ ζεκείν ηεο πλζήθεο είλαη ην δεκνζηνλνκηθφ ζχκθσλν ην νπνίν εηζάγεη εζληθνχο δεκνζηνλνκηθνχο θαλφλεο, θαζψο θαη βειηησκέλνπο κεραληζκνχο επηβνιήο ηεο λνκνζεζίαο ζε Δπξσπατθφ επίπεδν. Μέζα απφ κηα νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε, βαζηθά κέηξα γηα λα δηαζθαιίζνπλ ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ δεκνζηνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ, είλαη απαξαίηεηα ζηηο πεξηνρέο: ηεο θαηάξηηζεο θαη πινπνίεζεο ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ, ηεο παξαθνινχζεζεο θαη ηεο ππνβνιήο εθζέζεσλ, ησλ δηνξζσηηθψλ κεραληζκψλ θαη ησλ κεραληζκψλ επηβνιήο θπξψζεσλ, ηεο δηαθάλεηαο, ηεο ινγνδνζίαο θαη επίβιεςεο, ηεο εμππεξέηεζεο ηνπ ρξένπο Ενύςχυςη των εθνικών δημοςιονομικών κανόνων ςύμφωνα με το Δημοςιονομικό ύμφωνο τησ ΕΕ 1. Η Κπβέξλεζε ζα ζεζπίζεη ηελ απαξαίηεηε λνκνζεζία γηα ηελ ελζσκάησζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Γεκνζηνλνκηθνχ πκθψλνπ κε ζθνπφ ηελ θαζηέξσζε ελφο δηαξζξσηηθνχ θαλφλα ηζνινγηζκνχ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ κε απηφκαην κεραληζκφ δηφξζσζεο (Οθηώβξηνο 2013) Κατϊρτιςη του Προώπολογιςμού και υλοπούηςη Η Κπβέξλεζε ζα:

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Πολιηικέρ Δεζμεύζειρ και ππάξειρ πος λαμβάνονηαι, μεηά από διαβούλεςζη με ζηελέση ηων ΕΚΤ-ΔΝΤ-Κομιζιόν:

Πολιηικέρ Δεζμεύζειρ και ππάξειρ πος λαμβάνονηαι, μεηά από διαβούλεςζη με ζηελέση ηων ΕΚΤ-ΔΝΤ-Κομιζιόν: Ελλάδα: Πποαπαιηούμενερ Ενέπγειερ Πολιηικέρ Δεζμεύζειρ και ππάξειρ πος λαμβάνονηαι, μεηά από διαβούλεςζη με ζηελέση ηων ΕΚΤ-ΔΝΤ-Κομιζιόν: 1. πκπιεξσκαηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2015 θαη Μεζνπξφζεζκν Πξφγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018

Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018 Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018 ΑΘΗΝΑ, ΑΠΡΙΛΙΟ 2014 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΣΟ ΥΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΜΕΟΠΡΟΘΕΜΟ ΠΛΑΙΙΟ ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 2015-2018» Π ε π ι ε σ ό μ ε ν α Κευάλαιο 1 Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΚΑΗΡΟΠΟΗΖΜΔΝΑ ΚΔΗΜΔΝΑ

ΔΠΗΚΑΗΡΟΠΟΗΖΜΔΝΑ ΚΔΗΜΔΝΑ ΑΝΔΠΗΖΜΖ ΜΔΣΑΦΡΑΖ ΔΠΗΚΑΗΡΟΠΟΗΖΜΔΝΑ ΚΔΗΜΔΝΑ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΥΡΗΜΑΣΟΠΙΣΩΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΤΝΝΔΝΟΗΗ Αζήλα, 6 Απγνχζηνπ 2010 Κ. Jean-Claude Juncker Πξφεδξν Eurogroup Κ. Olli Rehn Δπίηξνπν Οηθνλνκηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΣΟΛΖ ΠΡΟΘΔΔΩΝ. Αζήλα, Ννέκβξηνο 22, 2010. θ. Jean- Claude Juncker Πξφεδξνο Eurogroup Βξπμέιιεο

ΔΠΗΣΟΛΖ ΠΡΟΘΔΔΩΝ. Αζήλα, Ννέκβξηνο 22, 2010. θ. Jean- Claude Juncker Πξφεδξνο Eurogroup Βξπμέιιεο ΑΝΔΠΗΖΜΖ ΜΔΣΑΦΡΑΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΠΡΟΘΔΔΩΝ Αζήλα, Ννέκβξηνο 22, 2010 θ. Jean- Claude Juncker Πξφεδξνο Eurogroup Βξπμέιιεο θ. Olli Rehn Δπίηξνπνο Οηθνλνκηθψλ θαη Ννκηζκαηηθψλ Τπνζέζεσλ Δπξσπατθή Δπηηξνπή Βξπμέιιεο

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα, 15/9/2015 ΠΟΛ.: 1205

Αζήλα, 15/9/2015 ΠΟΛ.: 1205 Αζήλα, 15/9/2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΔΜΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑ Α' ΦΠΑ Σαρ.Γ/λζε ίλα 2-4 Σαρ.Κψδηθαο 10672

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΣΟΛΖ ΠΡΟΘΔΔΩΝ. Αζήλα, Ννέκβξηνο 22, 2010. θ. Jean- Claude Juncker Πξφεδξνο Eurogroup Βξπμέιιεο

ΔΠΗΣΟΛΖ ΠΡΟΘΔΔΩΝ. Αζήλα, Ννέκβξηνο 22, 2010. θ. Jean- Claude Juncker Πξφεδξνο Eurogroup Βξπμέιιεο ΑΝΔΠΗΖΜΖ ΜΔΣΑΦΡΑΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΠΡΟΘΔΔΩΝ Αζήλα, Ννέκβξηνο 22, 2010 θ. Jean- Claude Juncker Πξφεδξνο Eurogroup Βξπμέιιεο θ. Olli Rehn Δπίηξνπνο Οηθνλνκηθψλ θαη Ννκηζκαηηθψλ Τπνζέζεσλ Δπξσπατθή Δπηηξνπή Βξπμέιιεο

Διαβάστε περισσότερα

N. 3871/10 (ΦΔΚ 141 Α/17-8-2010) : Γημοζιονομική Γιασείπιζη και Δςθωνη. Σν άξζξν 1 ηνπ λ. 2362/1995 (ΦΔΚ 247 Α ) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:

N. 3871/10 (ΦΔΚ 141 Α/17-8-2010) : Γημοζιονομική Γιασείπιζη και Δςθωνη. Σν άξζξν 1 ηνπ λ. 2362/1995 (ΦΔΚ 247 Α ) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: N. 3871/10 (ΦΔΚ 141 Α/17-8-2010) : Γημοζιονομική Γιασείπιζη και Δςθωνη ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή: Άπθπο 1 Σν άξζξν 1 ηνπ λ. 2362/1995 (ΦΔΚ 247 Α ) αληηθαζίζηαηαη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΗΜΗ ΜΔΣΑΦΡΑΗ TRADUCTION OFFICIELLE OFFICIAL TRANSLATION No. Φ 092.22/4277

ΔΠΙΗΜΗ ΜΔΣΑΦΡΑΗ TRADUCTION OFFICIELLE OFFICIAL TRANSLATION No. Φ 092.22/4277 Μεηαξξπζκίζεηο γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ ηξέρνληνο πξνγξάκκαηνο θαη γηα ηε ζπλέρεηα απηνύ. Δηζαγσγή Απηφ ην έγγξαθν παξνπζηάδεη κία πιήξε πεξίιεςε ησλ κεηαξξπζκίζεσλ θαη ησλ λνκνζεηηθψλ ζρεδίσλ πνπ ζα αλαιάβεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

pasp-oikonomikou.gr 1

pasp-oikonomikou.gr 1 1 Βαζκνί 2 1. Να δψζεηε ηνπο νξηζκνχο: Ιζνδχγην Σξερνπζψλ πλαιιαγψλ Δκπνξηθφ Ιζνδχγην Ιζνδχγην Πιεξσκψλ Υξεκαηννηθνλνκηθφ Ιζνδχγην Ιζνδχγην Δπηζήκσλ πλαιιαγψλ Πξαγκαηηθή ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία ρεηηθή-απφιπηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΠΙΗΜΗ ΜΕΣΑΦΡΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ ΑΓΓΛΙΚΟ

ΑΝΕΠΙΗΜΗ ΜΕΣΑΦΡΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΑΝΕΠΙΗΜΗ ΜΕΣΑΦΡΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ ΑΓΓΛΙΚΟ 1 ΕΛΛΑΔΑ Μλεκόλην πλελλόεζεο γηα ηηο πγθεθξηκέλεο Πξνϋπνζέζεηο Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο (ηξίηε επηθαηξνπνίεζε) 11 Φεβξνπαξίνπ 2011 Οη ηξηκεληαίεο εθηακηεχζεηο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Νίθεο 5-7 10180 Αζήλα ΓΡΑΦΔΙΟ ΣΤΠΟΤ Tει.:210-3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Νίθεο 5-7 10180 Αζήλα ΓΡΑΦΔΙΟ ΣΤΠΟΤ Tει.:210-3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Νίθεο 5-7 10180 Αζήλα ΓΡΑΦΔΙΟ ΣΤΠΟΤ Tει.:210-3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr Πέκπηε, 26 Ινπλίνπ 2014 Γειηίν Σχπνπ Βαζηθά ζεκεία νκηιίαο Αλαπιεξσηή

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ Αζήλα, 23 Γεθεκβξίνπ 2014 ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Αξ. πξση.:2/98002/γπγκ ΓΔΝΗΚΟ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» 34

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» 34 ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» 34 1. Σίηινο καζήκαηνο Αξρέο Γηνίθεζεο θαη ηξαηεγηθήο Τπεξεζηψλ Τγείαο 2. Τπεχζπλνο καζήκαηνο Νίθνο Μαληαδάθεο 3. θνπφο θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο:

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο: Αζήλα, 23.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» Σασ. Δ/νζη : ίνα 2-4

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002. α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο,

ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002. α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002 ΘΔΜΑ: Καζνξηζκφο πιαηζίνπ επίβιεςεο ζπζηεκάησλ πιεξσκψλ ΣΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ, αθνχ έιαβε ππφςε: α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟ: Ωο Π.Γ. 1. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ Α' 2. Γ/ΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Β) Αλαιχζηε ηηο έλλνηεο αλεξγία ηξηβήο, δηαξζξσηηθή αλεξγία θαη θπζηθφ πνζνζηφ αλεξγίαο. Πνηα είλαη ε ρξεζηκφηεηα ηνπ λφκνπ ηνπ Okun; (30%)

Β) Αλαιχζηε ηηο έλλνηεο αλεξγία ηξηβήο, δηαξζξσηηθή αλεξγία θαη θπζηθφ πνζνζηφ αλεξγίαο. Πνηα είλαη ε ρξεζηκφηεηα ηνπ λφκνπ ηνπ Okun; (30%) 1 Αλαιχζηε δχν (2) απφ ηα παξαθάησ ζέκαηα: 1. Α) Έζησ κία νηθνλνκία πνπ θαηά ηα ηειεπηαία δέθα ρξφληα έρεη απμήζεη ην ζπλνιηθφ ηεο πξντφλ απφ 1000 ζε 1300 κνλάδεο. Καηά ηελ ίδηg. πεξίνδν ην απφζεκα θεθαιαίνπ

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ Άξζξν 1 θνπόο Γεληθέο Αξρέο 1. Ο παξψλ λφκνο απνβιέπεη ζηελ ζεζκνζέηεζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Αξηζ. πξση.:2/40404/γπγκ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΓΗΜ/ΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΚΤΒΔΡΝΗΗ

Αξηζ. πξση.:2/40404/γπγκ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΓΗΜ/ΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΚΤΒΔΡΝΗΗ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αζήλα 15 Ηνπλίνπ ΓΔΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ Αξηζ. πξση.:2/40404/γπγκ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΓΗΜ/ΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ Αζήλα, 20 Γεθεκβξίνπ 2013 ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Αξ. πξση.:2/114747/γπγκ ΓΔΝΗΚΟ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΘΖΑΤΡΟΦΤΛΑΚΗΟΤ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΔΠΙΗΜΗ ΜΔΣΑΦΡΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ ΑΓΓΛΙΚΟ

ΑΝΔΠΙΗΜΗ ΜΔΣΑΦΡΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΑΝΔΠΙΗΜΗ ΜΔΣΑΦΡΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ ΑΓΓΛΙΚΟ Ι. ΔΠΙΣΟΛΗ ΠΡΟΘΔΔΩΝ Κχξηνλ Dominique Strauss-Kahn: Γηεπζχλνληα χκβνπιν ηνπ Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ Washington D.C. Αγαπεηέ Κχξηε Strauss-Kahn: Αζήλα 23

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΗ ΓΙΑ ΣΑ ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΗΜΟΙΟΤ ΔΛΛΔΙΜΜΑΣΟ ΚΑΙ ΥΡΔΟΤ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ

ΔΚΘΔΗ ΓΙΑ ΣΑ ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΗΜΟΙΟΤ ΔΛΛΔΙΜΜΑΣΟ ΚΑΙ ΥΡΔΟΤ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΔΤΡΩΠΑΪΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ Βξπμέιεο, 8.1.2010 COM(2010) 1 final ΔΚΘΔΗ ΓΙΑ ΣΑ ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΗΜΟΙΟΤ ΔΛΛΔΙΜΜΑΣΟ ΚΑΙ ΥΡΔΟΤ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΔΤΡΩΠΑΪΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ 2010 1 Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ Δπηηειηθή χλνςε...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΞΗ-5ΒΟ. ΠΟΛ.: 1142 Σ.Κ. : 101 84 ΑΘΖΝΑ Σειέθσλν : 210 3375316, 3375312 FAX : 210 3375001

ΑΔΑ: Β4ΛΞΗ-5ΒΟ. ΠΟΛ.: 1142 Σ.Κ. : 101 84 ΑΘΖΝΑ Σειέθσλν : 210 3375316, 3375312 FAX : 210 3375001 ΕΞ. ΕΠΕΘΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΜΘΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΘΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ Αζήλα, 31 Μαΐνπ 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΦΟΡΟΛΟΓΘΚΩΝ ΚΑΘ ΣΕΛΩΝΕΘΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ Θ. ΓΕΝ. ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΘΑ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΘΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Ταχ. Δν/ση : Τηλέφωνο : 210 8846852 Fax : 210 8846853 Ιστοσελίδα: Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Αριστοτέλους 46, 10433, Αθήνα www.imegsevee.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Η-Α0Β FAX : 210 3375354

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Η-Α0Β FAX : 210 3375354 ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ Χ ΠΡΟ ΣΟΝ ΑΡΙΘ. ΠΡΧΣ. ΣΗ ΓΝΧΜΟΓΟΣΗΗ ΠΟΤ ΑΝΑΦΔΡΔΣΑΙ ΣΗ ΔΛΙΓΑ 7 (478 ανηί 479), ΓΙΟΡΘΧΗ ΣΟΤ ΓΔΤΣΔΡΟΤ ΔΓΑΦΙΟΤ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 62 ΚΑΙ Χ ΠΡΟ ΣΟ ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΚΑΣΑΥ.ΗΜΔΙΧΜΑΣΧΝ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ Δ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΤΜΗΜΑ : Γενικής Διοίκησης ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέκα: Γεκφζην ινγηζηηθφ θαη δηπινγξαθηθφ ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο ζπλαιιαγψλ δεκφζηνπ ηνκέα : πκβνιή ζηελ θαηάξηηζε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ Αγαπεηέ αξρεγέ, Τν λέν ζύζηεκα ησλ playoff πνπ πηινηηθά ζα εθαξκνζηεί ζηε θεηηλή πεξίνδν 2013 14 απνηειεί κηα βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ κε επηηπρία εθαξκόζηεθε ζηηο πξώηεο έμη δηνξγαλώζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΗ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΙΑ ΣΩΝ ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΟΙΧΕΙΩΝ. Αζήλα

ΕΚΘΕΗ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΙΑ ΣΩΝ ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΟΙΧΕΙΩΝ. Αζήλα ΕΚΘΕΗ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΙΑ ΣΩΝ ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΟΙΧΕΙΩΝ Αζήλα Ιαλνπάξηνο 2010 Πεξηερόκελα 1 ΔΙΑΓΩΓΗ...4 2 ΟΙ ΓΙΑΥΡΟΝΙΚΔ ΑΓΤΝΑΜΙΔ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΟΙΥΔΙΩΝ...7 2.1 Σν ηζρχνλ πιαίζην δεκνζηνλνκηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΜΔΓΔΘΟ ΣΗ ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ ΑΠΟ ΣΟ 1960 ΔΩ ΗΜΔΡΑ

ΣΟ ΜΔΓΔΘΟ ΣΗ ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ ΑΠΟ ΣΟ 1960 ΔΩ ΗΜΔΡΑ ΑΣΔΙ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΣΟ ΜΔΓΔΘΟ ΣΗ ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ ΑΠΟ ΣΟ 1960 ΔΩ ΗΜΔΡΑ Τπεύθςνη Καθηγήηπια Γπιηζάκη Υ. Δπιμέλεια: Μπάορ Γημήηπιορ Νικολαΐδηρ Αλέξιορ Καβάλα 2007

Διαβάστε περισσότερα