ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΕΔΕΣΣΗΣ Κ. ΙΩΗΛ «ΤΟ ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΙΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΝ ΕΥΧΟΛΟΓΙΟΝ»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΕΔΕΣΣΗΣ Κ. ΙΩΗΛ «ΤΟ ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΙΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΝ ΕΥΧΟΛΟΓΙΟΝ»"

Transcript

1 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΕΔΕΣΣΗΣ Κ. ΙΩΗΛ «ΤΟ ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΙΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΝ ΕΥΧΟΛΟΓΙΟΝ» Τό ἤδη ὑπάρχον στρατιωτικόν εὐχολόγιον εἶναι ἔκδοση τοῦ 1983, ὅταν Διευθυντής τοῦ Θρησκευτικοῦ ἦταν ὁ ἀρχιμανδρίτης Στέφανος Σαχπελίδης. Στό κείμενο τῶν προλεγομένων λέγει ἀπό ποῦ ἤντλησε τό περιεχόμενό του. Εἶναι ἀπότοκο τῶν εὐχολογίων τῆς Ἐκκλησίας καί τῶν διαφόρων περιστατικῶν εὐχῶν τοῦ τότε Μητροπολίτου Νέας Ἰωνίας κυροῦ Τιμοθέου, ἀλλά καί ἄλλων κειμένων. Σ αὐτό ὑπάρχουν ἀξιόλογες εὐχές πού ἔθρεψαν πνευματικά τίς τάξεις τῶν ὑπηρετούντων στό στράτευμα ἀξιωματικούς, ὑπαξιωματικούς καί ὁπλίτες καί τό πολιτικό προσωπικό. Ὑπάρχουν καί λάθη, ὅπως τό χαρακτηριστικό «Ὀρθοδόξων ὑπέρμαχος», ἀντί «Βασιλέων ὑπέρμαχος», πού εἶναι καί τό σωστό, στό τροπάριο τοῦ ἁγίου Γεωργίου. Ἐπίσης ὑπάρχουν ἐλλείψεις ὡς πρός τίς σύγχρονες ἀνάγκες τοῦ Στρατοῦ. Νέες ἁρμοδιότητες ἤ καί παλαιές πού οἱ σημερινοί ὑπεύθυνοι θέλουν νά τίς βάλουν κάτω ἀπό τήν ἁγιαστική χάρη τῆς Ἐκκλησίας μας δημιούργησαν τήν ἀνάγκη νέων ἀκολουθιῶν. Ἔτσι πρίν ἀπό δύο περίπου χρόνια τό Γραφεῖο θρησκευτικοῦ τοῦ Γ.Ε.Θ.Α. μοῦ ἀπηύθυναν μιά ἐπιστολή καί μοῦ ζητοῦσαν νά γράψω παρόμοιες ἀκολουθίες γιά νέες στρατιωτικές μονάδες, περιστάσεις, προαγωγές κ.λ.π. Συνολικά μοῦ ζήτησαν εἴκοσι ἐννέα (29) ἀκολουθίες, τίς ὁποῖες μέ τή δύναμη τοῦ Θεοῦ συνέγραψα καί οἱ ὁποῖες ἐγκρίθηκαν ἀπό τήν Ἱερά Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Ὁ Διευθυντής τοῦ Γραφείου πού αἰσθάνθηκε τήν ἀνάγκη νά συμπληρώσει τό ἤδη κυκλοφοροῦν εὐχολόγιον ἦταν ὁ π. Γεώργιος Ἀποστολακίδης καί οἱ συνεργάτες του. Τούς ἀναφέρω γιά λόγους δικαιοσύνης καί τάξεως. Τοῦ πατρός Γεωργίου ἀποχωρήσαντος (δέν θέλω νά πῶ ἀποστρατευθέντος, γιατί δέν μοῦ ταιριάζει αὐτή ἡ λέξη, μιά καί ὁ ἱερεύς δέν ἀποστρατεύεται, ἀλλά συνεχίζει καί στήν ἄλλη ζωή τή διακονία του μέ ἄλλες συνθῆκες) καί τή θέση του καταλαβόντος τοῦ π. Νικολάου, μοῦ ἀπηύθυναν οἱ νέοι ὑπεύθυνοι τοῦ Γραφείου Θρησκευτικοῦ μιά νέα

2 Tὸ ὑπὸ ἔκδοσιν στρατιωτικὸν εὐχολόγιον 2 ἐπιστολή καί ἐκεῖ ἐξέφραζαν τήν παράκληση νά κάνω ἄλλες δέκα παρόμοιες ἀκολουθίες, τίς ὁποῖες σχεδόν ἔχω τελειώσει. ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΥΧΟΛΟΓΙΟΥ Τό νέο στρατιωτικό εὐχολόγιο ἔχει σχεδόν διάταξη ἴδια μέ τό παλαιό. Ἔχει πέντε ἑνότητες. Α. Ἀκολουθίες ἁγιασμοῦ, στό στρατό ξηρᾶς, ναυτικοῦ, Ἀεροπορίας, εἰς τά Σώματα ἀσφαλείας κ.λ.π. Στόν τομέα αὐτό ἔχουμε καί νέες ἀκολουθίες, ὅπως π. χ. Ἀκολουθία Ἁγιασμοῦ διά Μονάδας τοῦ Ναυτικοῦ ἐκτός θαλάσσης ἤ Ἀκολουθία Ἁγιασμοῦ διά τάς Μονάδας τῆς Πολεμικῆς Ἀεροπορίας, αἵτινες οὐκ ἔχουσι πτητικόν ἔργον. Ἀκολουθία Ἀγιασμοῦ διά τά Στρατοδικεῖα. Ἀκολουθία διά τήν ἀποστολήν Μονάδων εἰς Εἰρηνευτικάς ἀποστολάς. Ἀκολουθία Ἁγιασμοῦ διά τήν ἔνταξιν νέων Ὁπλικῶν συστημάτων κ.λ.π. Ἄς ἀναφέρουμε μιά εὐχή ἀπό αὐτές. ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΑΓΙΑΣΜΟΥ ΔΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΕΚΤΟΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ( Ἡ ἀκολουθία εἶναι ἡ αὐτή ὡς περιγράφεται ἐν τῷ εὐχολογίῳ διά τάς ἐνόπλους δυνάμεις (σελ. 10) πλήν τῆς αἰτήσεως τῶν εἰρηνικῶν καί τῆς εὐχῆς). Αἴτησις ἐν τοῖς εἰρηνικοῖς. Ὑπέρ τῆς Ναυτικῆς ταύτης Μονάδος (ἤ τοῦ Ναυτικοῦ κλιμακίου ἤ τοῦ παρατηρητηρίου τούτου) τῆς μή ἐχούσης (ἤ τοῦ μή ἔχοντος) ἐν τῇ θαλάσσῃ μάχιμον ἔργον, ἀλλ ἐπιτελούσης (ἤ ἐπιτελοῦντος) ἔργον ἐπί τοῦ ἐδάφους θαυμαστόν καί πάνυ χρήσιμον, τοῦ Διοικητοῦ, Ὑποδιοικητοῦ, τῶν Ἀξιωματικῶν, Ὑπαξιωματικῶν καί ναυτῶν καί πολιτικοῦ προσωπικοῦ αὐτῆς μετά τῶν οἰκείων αὐτῶν τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. Ἡ εὐχή. Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ὁ Θεός ἡμῶν, γινώσκομεν «ὅτι πολλά μέν μέλη, ἕν δέ σῶμά ἐσμεν» (Α Κορ. 12, 20), καί ὅτι πάντες ἔχομεν χρείαν ἀλλήλων καί «εἴτε πάσχει ἕν μέλος, συμπάσχει πάντα τά μέλη εἴτε δοξάζεται ἕν μέλος, συγχαίρει πάντα

3 Tὸ ὑπὸ ἔκδοσιν στρατιωτικὸν εὐχολόγιον 3 τά μέλη» (ὅπ. π. στίχ. 26). Ἔτι δέ οἴδαμεν ὅτι «τούς χρείαν ἔχοντας θεραπείας» ἰᾶσο (Λουκ. 9, 11) καί ὅτι ὁ μέγας Ἀπόστολός σου Παῦλος ὑπό σοῦ κινηθείς τῷ πνεύματι ἔγραψε πρός τούς ὑπ αὐτόν μαθητάς «ταῖς χρείαις τῶν ἁγίων κοινωνοῦντες» (Ρωμ. 11, 13) καί ὅτι τύπος ἐγένετο τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ ἐργαζόμενος ταῖς ἰδίαις αὐτοῦ χερσί, ἵνα θεραπεύσῃ τάς χρείας αὐτοῦ καί τῶν μετ αὐτοῦ ὄντων (Πράξ. 20,34). Ἔτι δέ παραδεχόμεθα ὅτι δεῖ πάντας μανθάνειν προΐστασθαι εἰς τάς ἀναγκαίας χρείας τῶν ἄλλων (Τίτ. 3,14) καί «μή ἑαυτοῖς ἀρέσκειν» (Ρωμ. 15,1). Ταύτας οὖν ἔχοντες τάς ἐντολάς σου, Κύριε, σοῦ δεόμεθα καί σέ παρακαλοῦμεν, τούς ἀδελφούς ἡμῶν Διοικητήν, Ὑποδιοικητήν, Ἀξιωματικούς, Ὑπαξιωματικούς καί ναύτας καί πολιτικόν προσωπικόν τούς ὑπηρετοῦντας ἐπί τοῦ ἐδάφους ἐν τῇ Μονάδι ταύτῃ τῆς Ναυτικῆς ὑπηρεσίας τοῦ Κράτους ἡμῶν καί συντρέχοντας ἱκανῶς καί ποικίλως τούς συναδέλφους αὐτῶν τούς ἐν τῇ θαλάσσῃ πλέοντας εὐλόγησον, ἁγίασον τῇ σῇ χάριτι, σόφισον εἰς τό ἐπιτελεῖν τά ἔργα αὐτῶν καλῶς καί ἀρτίως, χάρισαι αὐτοῖς καί ταῖς οἰκογενείαις αὐτῶν ὑγιείαν ἀκλόνητον, εἰρήνην ἀναφαίρετον καί βίον φιλόθεον, ἵνα δοξάζωσι τό πάντιμον καί μεγαλοπρεπές ὄνομά σου σύν τῷ Πατρί καί τῷ ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καί ἀεί καί εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν. Προσπάθησα νά γράψω στήν εὐχή πώς κανένα σπουδαῖο ἔργο δέν πραγματοποιεῖται χωρίς τή βοήθεια ὅλων. Αὐτοί πού χειρίζονται τά πολεμικά ἀεροσκάφη ἔχουν ἄμεση ἀνάγκη ἀπό αὐτούς πού ὑπάρχουν στήν ξηρά καί τούς φροντίζουν. Στό ἴδιο πνεῦμα κινοῦνται καί οἱ παρόμοιες εὐχές. Ἀνάλογα μέ τό θέμα εἶναι γραμμένες οἱ αἰτήσεις καί οἱ εὐχές. Οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας λέγουν πώς ὅταν κάποιος ἔχει σύμμαχο τό Θεό, ὅλα τά ἐμπόδια ἐξαφανίζονται. Π.χ. παρατηρεῖ ὁ ἱερός Χρυσόστομος «Ὅταν αὐτός ᾖ εὐνοϊκῶς περί ἡμᾶς διακείμενος, πάντα ἐκποδών γίνεται τά λυπηρά» (ΕΠΕ, 4, 544). Τό πᾶν ἐξαρτᾶται ἀπό τήν ἀνθρώπινη προσφορά καί τήν ἐπικουρίαν τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ (ὅπ.π. ΕΠΕ, 17, 312). Τό δεύτερο κεφάλαιο τῶν εὐχῶν εἶναι Δοξολογίες. Ἡ δοξολογία εἶναι χαρακτηριστικό γνώρισμα εὐλαβικῆς ψυχῆς. Εἴμεθα εὐγνώμονες στό Θεό γιά τίς ποικίλες δωρεές πού μᾶς ἔδωσε. «Δόξαν ἀναπέμψωμεν τῷ φιλανθρώπῳ Θεῷ, μή

4 Tὸ ὑπὸ ἔκδοσιν στρατιωτικὸν εὐχολόγιον 4 διά τῶν ρημάτων μόνον, ἀλλά πολλῷ μᾶλλον διά τῶν πραγμάτων», κατά τήν ἔκφρασιν τοῦ Χρυστοστόμου. Ὁ δέ ἀπόστολος Παῦλος θά τονίσει εὐκαίρως ἀκαίρως «Τῷ δέ βασιλεῖ τῶν αἰώνων, ἀφθάρτῳ ἀοράτῳ μόνῳ Θεῷ, τιμή καί δόξα εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν» (Α Τιμ. 1,17). Ἐπίσης ἐδῶ θά μποροῦσα νά ἀναφέρω ἕνα τεμάχιο ἑνός ποιήματος τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου πού ἀναφέρεται στή δοξολογία τοῦ Θεοῦ Δόξα Θεῷ καί Πατρί καί Υἱῷ παμβασιλῆι Δόξα πανευφήμῳ Πνεύματι Παναγίῳ, Ἡ Τριάς εἷς Θεός ἐστιν ὅς ἔκτισε, πλῆσέ τε πάντα, οὐρανόν οὐρανίων, γαῖαν ἐπιχθονίων, πόντον καί ποταμούς καί πηγάς πλῆσεν ἐνύδρων. πάντα ζωογονῶν πνεύματος ἐξ ἰδίου. (ΕΠΕ, 8, 370). Στό κεφάλαιο αὐτό βάλαμε δυό καινούργιες δοξολογικές εὐχές. Ἡ μία εἶναι γιά τά σώματα ἀσφαλείας ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ ἁγίου Ἀρτεμίου. Καί ἡ ἄλλη γιά τή λήξη τοῦ Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Ἄς ἀναφέρουμε τήν ἀκολουθία γιά τή λήξη τοῦ Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙ ΤΗ ΛΗΞΕΙ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ (Τελεῖται ὡς ἔχει ἐν τῷ Πεζικῷ (βλέπε Εὐχολόγιον διά τάς ἐνόπλους δυνάμεις σελ. 33) πλήν τοῦ Ἀπολυτικίου καί τῆς εὐχῆς καί τῶν αἰτήσεων, ἀντί τῶν ὁποίων λέγονται τά κάτωθι) Ἀπολυτίκιον (Περιστασιακόν) Ἦχος γ. Θείας πίστεως. Χαίρει ἅπασα ἡ οἰκουμένη, τελευτήσαντος δεινοῦ πολέμου, τοῦ Δευτέρου Ἰησοῦ μου Φιλάνθρωπε

5 Tὸ ὑπὸ ἔκδοσιν στρατιωτικὸν εὐχολόγιον 5 Σύ γάρ ὡς μέγας ἀλείπτης ἐπέτρεψας, λαούς καί ἔθνη παθεῖν τά ἀνήκουστα, ἵνα ἅπαντες τήν σήν ἐκζητῶσι Κύριε, ἀνίκητον ῥοπήν καί μέγα ἔλεος. Εἰς τάς αἰτήσεις λέγομεν Ἔτι δεόμεθα ὑπέρ τοῦ εὐσεβοῦς ἡμῶν ἔθνους ἀλλά καί παντός ἔθνους λαβόντος μέρος εἰς τόν ἀπεχθῆ τοῦτον Δεύτερον Παγκόσμιον πόλεμον καί ὑπέρ τοῦ ἐνισχυθῆναι ταῦτα διά τῆς διηνεκοῦς εἰρήνης καί εὐημερίας τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. Ὑπέρ τῶν ἀοιδίμων πεσόντων ἐν τῷ Δευτέρῳ Παγκοσμίῳ πολέμῳ πατέρων καί ἀδελφῶν ὅλων τῶν συμμετεχόντων λαῶν, ὡς καί τῶν ἀθώων θυμάτων τῆς πολεμικῆς ἐκστρατείας ταύτης τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. Ἡ εὐχή. Βασιλεῦ εὔσπλαγχνε, Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, τοῦ παντός Ποιητά καί Παντοκράτορ, «ὁ πάντας θέλων σωθῆναι καί εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν» (Α Τιμ. 2, 4), ὁ ἐκχέας τό τίμιον Αἷμά σου ὑπέρ πάσης ψυχῆς ἀνθρώπων, ὁ χαρισάμενος ἡμῖν τό δῶρον τῆς υἱοθεσίας, ὁ κοινός Πατήρ τῶν βροτῶν, ὁ ἐν τῇ Παλαιᾷ Διαθήκῃ διατάξας «οὐκ ἀναβήσεσθε καί οὐ πολεμήσεσθε πρός τούς ἀδελφούς ὑμῶν» (Β Παραλ. 11, 4), ὁ ἐπιτρέψας συμφώνως πρός τό κατά παραχώρησιν θέλημά Σου διά τάς ἁμαρτίας ἡμῶν καί πρός παιδαγωγίαν καί ταπείνωσιν ἡμῶν τήν συμπλοκήν τῶν διαφόρων Ἐθνῶν κατά τόν Δεύτερον Παγκόσμιον Πόλεμον, ἐπάκουσον ἡμῶν ἐν τῇ ὥρᾳ ταύτῃ. Εὐχαριστοῦμέν σοι, Κύριε, ὅτι μετά τήν σκληράν ἕνεκα τῆς σκληροκαρδίας ἡμῶν παιδαγωγίαν ἤγαγες τά ἔθνη εἰς εἰρήνην, ἵνα πραγματοποιηθῇ τό ῥηθέν ὑπό τοῦ Προφήτου Σου «συγκόψουσι τάς μαχαίρας αὐτῶν εἰς ἄροτρα καί τάς ζιβύνας αὐτῶν εἰς δρέπανα καί οὐ λήψεται ἔθνος ἐπ ἔθνος μάχαιραν, καί οὐ μή μάθωσιν ἔτι πολεμεῖν» (Ἡσ. 2, 4). Εὐχαριστοῦμέν σοι ὅτι ἐκ τῶν ἐναντίων τά ἐναντία κατασκευάζων ἐπέτρεψας ἐκ

6 Tὸ ὑπὸ ἔκδοσιν στρατιωτικὸν εὐχολόγιον 6 τοῦ πολέμου τούτου ἐπικρατῆσαι τήν δικαιοσύνην. Ἀνάπαυσον, Κύριε, τάς ψυχάς τῶν πατέρων καί ἀδελφῶν ἡμῶν τῶν λαβόντων μέρος ἐν τῷ εἰρηθέντι πολέμῳ, ὡς καί τά ἀθῶα θύματα τά ἐκ τῆς στρατιωτικῆς ταύτης ἐκστρατείας προκληθέντα, ὅπου ἐπισκοπεῖ τό φῶς τοῦ Προσώπου Σου. Σύ γάρ εἶ ὁ ἄρχων τῆς εἰρήνης καί Σωτήρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν καί σοί τήν δόξαν ἀναπέμπομεν σύν τῷ Πατρί καί τῷ Πνεύματι εἰς αἰῶνας αἰώνων. Ὁ χορός Ἀμήν. Ὁ Ἱερεύς Δόξα σοι ὁ Θεός ἡμῶν δόξα σοι. Ὁ Διάκονος Δόξα Πατρί καί νῦν Κύριε ἐλέησον (τρίς) Πάτερ ἅγιε εὐλόγησον. Ὁ Ἱερεύς Χριστός ὁ ἀληθινός Θεός ἡμῶν, ταῖς πρεσβείαις τῆς Παναχράντου Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καί ἀειπαρθένου Μαρίας, δυνάμει τοῦ Τιμίου καί ζωοποιοῦ Σταυροῦ, ἱκεσίαις τοῦ τιμίου ἐνδόξου Προφήτου Προδρόμου καί Βαπτιστοῦ Ἰωάννου, τῶν ἁγίων καί δικαίων Θεοπατόρων Ἰωακείμ καί Ἄννης, τοῦ ἁγίου μεγαλομάρτυρος Γεωργίου καί πάντων τῶν ἁγίων, ἐλεήσαι καί σώσαι ἡμᾶς ὡς ἀγαθός καί φιλάνθρωπος. Ὁ Χορός Ἀμήν. Ἑδῶ προσπάθησα νά ἀναφέρω στήν εὐχή πώς ὁ πόλεμος δέν εἶναι τό κατ εὐδοκίαν θέλημα τοῦ Θεοῦ, ἀλλά τό κατά παραχώρησιν διά τάς ἁμαρτίας πάντων ἡμῶν. Ἀπευθύνουμε δοξολογία στό Θεό γιά τή λήξη αὐτοῦ τοῦ πολέμου καί εὐχόμεθα νά κατατάξει στή χώρα τῶν ζώντων ὅλους τούς μέ ποικίλους τρόπους ἀποθανόντας κατά τή διάρκεια τῆς παγκοσμίου αὐτῆς συρράξεως. Στό τρίτο μέρος εἶναι οἱ διάφορες ὁρκομωσίες. Ὁ ὅρκος δέν εἶναι ἀποδεκτός μέσα στήν Ἐκκλησίας μας. Εἶναι ὅμως «ἀντιλογίας πέρας εἰς βεβαίωσιν ὁ ὅρκος» (Ἑβρ. 6, 16). Οἱ Πατέρες λένε «ἀληθεύων δέ ἐν πᾶσι τοῖς σοῖς λόγοις, ὅρκου βεβαιότητα παρέξεις» (Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ εἰς τόν Δεκάλογον, ΕΠΕ, 11, 490), δηλ. λέγοντας πάντοτε τήν ἀλήθεια στά λόγια σου, θά δώσεις τήν βεβαιότητα τοῦ ὅρκου. Δυστυχῶς οἱ ἄνθρωποι δέν συμπεριφέρονται εἰλικρινῶς στίς σχέσεις τους μέ τούς ἄλλους καί χρειάσθηκε ἡ πολιτεία νά καθιερώσει τόν ὅρκο. Καί ἐδῶ

7 Tὸ ὑπὸ ἔκδοσιν στρατιωτικὸν εὐχολόγιον 7 ἔγραψα μερικές ὁρκομωσίες γιά διάφορες περιστάσεις. Ἀναφέρω μία Ἀκολουθία ὁρκομωσίας πολιτικοῦ προσωπικοῦ. Εὐλόγησον Δέσποτα. Ἱερεύς Εὐλογητός ὁ Θεός ἡμῶν πάντοτε νῦν καί ἀεί καί εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Χορός Ἀμήν. Ἀπολυτίκιον Ἦχος α. Σῶσον Κύριε τόν λαόν σου, καί εὐλόγησον τήν κληρονομίαν σου, νίκας τοῖς εὐσεβέσι, κατ ἐναντίων δωρούμενος, καί τό σόν φυλάττων, διά τοῦ Σταυροῦ σου πολίτευμα. Ἀπολυτίκιον Περιστασιακόν Δόξα Πατρί. Ἦχος δ. Ταχύς εἰς ἀντίληψιν. Φιλάνθρωπε Κύριε, τούς ἐν τῇ τάξει Στρατοῦ, εὐλόγησον ἅπαντας, ἐργαζομένους πιστούς, τῇ θείᾳ δυνάμει σου νῦν γάρ ὡς παραστάται, ὁπλιτῶν τῶν Μονάδων, ὡς καί τῶν ἡγητόρων, ἐπελέγησαν πάντες, διό καί ὑπέρ τούτων,

8 Tὸ ὑπὸ ἔκδοσιν στρατιωτικὸν εὐχολόγιον 8 εὐχάς ἀναπέμπομεν. Καί νῦν. Θεοτοκίον Ἦχος πλ. δ. Τῇ Ὑπερμάχῳ Στρατηγῷ τά νικητήρια, ὡς λυτρωθεῖσα τῶν δεινῶν εὐχαριστήρια, ἀναγράφω σοι ἡ πόλις σου Θεοτόκε, ἀλλ' ὡς ἔχουσα τό κράτος ἀπροσμάχητον, ἐκ παντοίων με κινδύνων ἐλευθέρωσον, ἵνα κράζω σοι Χαῖρε νύμφη ἀνύμφευτε. Ἀπόστολος Προκείμενον. Μακάριος ἀνήρ ὁ φοβούμενος τόν Κύριον. Στίχ. Ἡ δικαιοσύνη αὐτοῦ μένει εἰς τόν αἰῶνα. Πρός Γαλάτας ἐπιστολῆς Παύλου τό Ἀνάγνωσμα. (Γαλ. 6, 7-10) Ἀδελφοί, μή πλανᾶσθε, Θεός οὐ μυκτηρίζεται ὅ γάρ ἐάν σπείρῃ ἄνθρωπος, τοῦτο καί θερίσει ὅτι ὁ σπείρων εἰς τήν σάρκα ἑαυτοῦ ἐκ τῆς σαρκός θερίσει φθοράν, ὁ δέ σπείρων εἰς τό πνεῦμα ἐκ τοῦ πνεύματος θερίσει ζωήν αἰώνιον. Τό δέ καλόν ποιοῦντες μή ἐκκακῶμεν καιρῷ γάρ ἰδίῳ θερίσομεν μή ἐκλυόμενοι. Ἄρα οὖν ὡς καιρόν ἔχομεν, ἐργαζώμεθα τό ἀγαθόν πρός πάντας, μάλιστα δέ πρός τούς οἰκείους τῆς πίστεως. Ἱερεύς Εἰρήνη σοι. Χορός Ἀλληλούϊα (τρίς). Διάκονος Σοφία ὀρθοί ἀκούσωμεν τοῦ ἀγίου Εὐαγγελίου. Ἱερεύς Είρήνη πᾶσι. Χορός. Καί τῷ πνεύματί σου.

9 Tὸ ὑπὸ ἔκδοσιν στρατιωτικὸν εὐχολόγιον 9 Ἱερεύς. Ἐκ τοῦ κατά Ματθαῖον ἁγίου Εὐαγγελίου τό Ἀνάγνωσμα. Διάκονος Πρόσχωμεν. Χορός Δόξα σοι Κύριε δόξα σοι. (κεφ. 20, 1-8) Ὁμοία γάρ ἐστιν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἀνθρώπῳ οἰκοδεσπότῃ, ὅστις ἐξῆλθεν ἅμα πρωΐ μισθώσασθαι ἐργάτας εἰς τόν ἀμπελῶνα αὐτοῦ. Καί συμφωνήσας μετά τῶν ἐργατῶν ἐκ δηναρίου τήν ἡμέραν ἀπέστειλεν αὐτούς εἰς τόν ἀμπελῶνα αὐτοῦ. Καί ἐξελθών περί τρίτην ὥραν εἶδεν ἄλλους ἑστῶτας ἐν τῇ ἀγορᾷ ἀργούς καί ἐκείνοις εἶπεν ὑπάγετε καί ὑμεῖς εἰς τόν ἀμπελῶνα, καί ὅ ἐάν ᾖ δίκαιον δώσω ὑμῖν. Οἱ δέ ἀπῆλθον. Πάλιν ἐξελθών περί ἕκτην καί ἐνάτην ὥραν ἐποίησεν ὡσαύτως. Περί δέ τήν ἑνδεκάτην ὥραν ἐξελθών εὗρεν ἄλλους ἑστῶτας ἀργούς καί λέγει αὐτοῖς τί ὧδε ἑστήκατε ὅλην τήν ἡμέραν ἀργοί; λέγουσιν αὐτῷ ὅτι οὐδείς ἡμᾶς ἐμισθώσατο. Λέγει αὐτοῖς ὑπάγετε καί ὑμεῖς εἰς τόν ἀμπελῶνα, καί ὅ ἐάν ᾖ δίκαιον λήψεσθε. Ὀψίας δέ γενομένης λέγει ὁ Κύριος τοῦ ἀμπελῶνος τῷ ἐπιτρόπῳ αὐτοῦ κάλεσον τούς ἐργάτας καί ἀπόδος αὐτοῖς τόν μισθόν, ἀρξάμενος ἀπό τῶν ἐσχάτων ἕως τῶν πρώτων. Χορός. Δόξα σοι Κύριε, δόξα σοι. Διάκονος. Ἐν εἰρήνῃ τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. Χορός. Κύριε ἐλέησον (μεθ ἑκάστην δέησιν). Διάκονος. Ὑπέρ τῆς ἄνωθεν εἰρήνης καί τῆς σωτηρίας τῶν ψυχῶν ἡμῶν, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. Ὑπέρ τῆς εἰρήνης τοῦ σύμπαντος κόσμου, εὐσταθείας τῶν ἁγίων τοῦ Θεοῦ Ἐκκλησιῶν καί τῆς τῶν πάντων ἑνώσεως, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. Ὑπέρ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου ἡμῶν, καί πάσης τῆς ἐν Χριστῷ ἀδελφότητος, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. Ὑπέρ τοῦ εὐσεβοῦς ἡμῶν ἔθνους, πάσης ἀρχῆς καί ἐξουσίας ἐν αὐτῷ, τοῦ κατά ξηράν, θάλασσαν καί ἀέρα φιλοχρίστου ἡμῶν στρατοῦ, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. Ὑπέρ τῶν διοριζομένων ὑπαλλήλων πολιτικοῦ προσωπικοῦ τοῦ στρατοῦ, ὑγιείας ψυχῆς τε καί σώματος αὐτῶν καί ἀρίστης ἐπιδόσεως εἰς τά ποικίλα καθήκοντα αὐτῶν, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

10 Tὸ ὑπὸ ἔκδοσιν στρατιωτικὸν εὐχολόγιον 10 Ὑπέρ τοῦ ῥυσθῆναι αὐτούς τε καί ἡμᾶς ἀπό πάσης θλίψεως, ὀργῆς κινδύνου καί ἀνάγκης, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. Ἀντιλαβοῦ, σῶσον, ἐλέησον καί διαφύλαξον ἡμᾶς, ὁ Θεός, τῇ σῇ χάριτι. Τῆς Παναγίας Ἀχράντου, Ὑπερευλογημένης, Ἐνδόξου, Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καί Ἀειπαρθένου Μαρίας, μετά πάντων τῶν Ἁγίων μνημονεύσαντες, ἑαυτούς καί ἀλλήλους καί πᾶσαν τήν ζωήν ἡμῶν, Χριστῷ τῷ Θεῷ παραθώμεθα. Χορός. Σοί Κύριε. Ἱερεύς. Ὅτι πρέπει σοι πᾶσα δόξα, τιμή καί προσκύνησις, τῷ Πατρί καί τῷ Υἱῷ καί τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καί ἀεί καί εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ὁ Χορός Άμήν. Ὁ Ἱερεύς Εἰρήνη πᾶσι. Χορός Καί τῷ πνεύματί σου. Διάκονος Τάς κεφαλάς ἡμῶν τῷ Κυρίῳ κλίνωμεν. Ὁ Χορός Σοί Κύριε. Διάκονος Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. Ὁ Χορός Κύριε ἐλέησον. Ὁ Ἱερεύς Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ ὁ ὁμιλήσας ἐν παραβολαῖς περί μισθίων λαβόντων τά τάλαντα καί ἐπαινέσας τούς ἐξ αὐτῶν ἐργασθέντας τιμίως καί εὐσυνειδήτως λέγων «εὖ δοῦλε ἀγαθέ καί πιστέ, ἐπί ὀλίγα ἦς πιστός ἐπί πολλῶν σε καταστήσω» (Ματθ. 25, 21), ὁ προσλαβών καί μισθώσας ἐργάτας ἐν τῷ ἀμπελῶνί σου (ὅπ.π. 20, 1), ὁ ἀποδίδων ἑκάστῳ κατά τά ἔργα αὐτοῦ (Ρωμ. 2, 6 ), ὁ μή θέλων εἶναι τούς ἀνθρώπους περιεργαζομένους (Β Θεσ. 3, 11) τούς ἄλλους, ἀλλά ἐργαζομένους τό ἀγαθόν καί ἐσθίοντας μετά ἡσυχίας τόν ἑαυτῶν ἄρτον (ὅ.π.), ὁ ποιήσας τόν Ἀδάμ ἐργάζεσθαι ἐν τῷ Παραδείσῳ (Γεν.2, 15), Αὐτός εὐλόγησον καί τούς πολιτικούς τούτους ὑπαλλήλους τοῦ Στρατεύματος, οἵτινες ἔσονται ἀρωγοί καί συμπαραστάται πάντων τῶν ἀξιωματικῶν καί ὁπλιτῶν τοῦ στρατοῦ τῆς Πατρίδος ἡμῶν. Δός αὐτοῖς φωτισμόν νοός, ζῆλον καί ἐπιμέλειαν ἐν τοῖς ποικίλοις ἔργοις αὐτῶν, ὀρθότητα τρόπων, σεμνότητα ἤθους, βίον ἀγαθόν, πνεῦμα δυνάμεως καί ἀρωγῆς καί προθυμίαν εἰς τό ποιῆσαι πάντα τά διατεταγμένα αὐτοῖς.

11 Tὸ ὑπὸ ἔκδοσιν στρατιωτικὸν εὐχολόγιον 11 Σύ γάρ εἶ ὁ Σωτήρ καί κυβερνήτης πάντων ἡμῶν καί σοί τήν δόξαν ἀναπέμπομεν σύν τῷ Ἀνάρχῳ σου Πατρί καί τῷ Παναγίῳ καί ἀγαθῷ καί ζωοποιῷ σου Πνεύματι, νῦν καί ἀεί καί εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ο χορός Ἀμήν. Ὁ Ἱερεύς Δόξα σοι ὁ Θεός ἡμῶν, δόξα σοι. Ὁ Διάκονος Δόξα Πατρί καί νῦν Κύριε ἐλέησον (τρίς) Πάτερ ἅγιε εὐλόγησον. Χριστός ὁ ἀληθινός Θεός ἡμῶν, ταῖς πρεσβείαις τῆς Παναχράντου Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καί Ἀειπαρθένου Μαρίας, δυνάμει τοῦ Τιμίου καί ζωοποιοῦ Σταυροῦ, ἱκεσίαις τοῦ τιμίου Προδρόμου καί Βαπτιστοῦ Ἰωάννου, τῶν ἁγίων καί δικαίων Θεοπατόρων Ἰωακείμ καί Ἄννης, τοῦ ἁγίου μεγαλομάρτυρος Γεωργίου καί πάντων τῶν ἁγίων, ἐλεήσαι καί σώσαι ἡμῶς ὡς ἀγαθός καί φιλάνθρωπος. Ὁ Ἱερεύς. Δι εὐχῶν τῶν ἁγίων... ἡμᾶς. Ὁ χορός Ἀμήν. Ο ΔΙΔΟΜΕΝΟΣ ΟΡΚΟΣ Ὁρκίζομαι νά φυλάττω πίστιν εἰς τήν Πατρίδα, ὑπακοήν εἰς τό Σύνταγμα καί τούς νόμους τοῦ Κράτους καί νά ἐκπληρῶ εὐσυνειδήτως τά καθήκοντά μου. Στό τέταρτο μέρος τοῦ Εὐχολογίου ἔχουμε τίς ἀπονομές καί προαγωγές. Ἔχει ὁ πίνακας ἐδῶ νά παρουσιάσει πολλές νέες ἀκολουθίες γιά διάφορα γεγονότα καί περιστάσεις τοῦ Στρατοῦ. Π.χ. Ἀκολουθία δι ἀπονομήν ξιφῶν. Ἀκολουθία δι ἀπονομήν εἰδικοῦ σήματος μπερέ εἰς τούς καταδρομεῖς, Ἀκολουθία δι ἀπονομήν πτερύγων, διά τήν ἀποφοίτησιν ἐκ τῶν ΛΥΒ, ὀνομασίας ἐφέδρων ἀξιωματικῶν, ἀπονομῆς μεταλλίων κ.λ.π. Ἀναφέρουμε τήν ἀκολουθία διά τήν ἀπονομήν τοῦ Μπερέ.

12 Tὸ ὑπὸ ἔκδοσιν στρατιωτικὸν εὐχολόγιον 12 ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΔΙ ΑΠΟΝΟΜΗΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ (ΜΠΕΡΕ) ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΔΡΟΜΕΙΣ Διάκονος Εὐλόγησον Δέσποτα. Ἱερεύς Εὐλογητός ὁ Θεός ἡμῶν πάντοτε νῦν καί ἀεί καί εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Χορός Ἀμήν. Ἀπολυτίκιον Ἦχος α. Σῶσον Κύριε τόν λαόν σου, καί εὐλόγησον τήν κληρονομίαν σου, νίκας τοῖς εὐσεβέσι, κατ ἐναντίων δωρούμενος, καί τό σόν φυλάττων, διά τοῦ Σταυροῦ σου πολίτευμα. Ἀπολυτίκιον Περιστασιακόν Δόξα Πατρί. Ἦχος πλ. δ. Ὡς ἀπαρχάς τῆς κτίσεως. Τούς κτησαμένους εὔσημον, καταδρομῶν τό ἔνδοξον, ἐν τῇ στολῇ τοῦ πολέμου τιμήσωμεν, γενναίους ἄνδρας σήμερον, ἱκετεύοντες πάντες, τῷ Χριστῷ ὑπέρ τούτων, ἵνα διέλθωσι, εὐχαῖς τῆς Θεοτόκου τά σκάνδαλα, τῆς ζωῆς αὐτῶν. Καί νῦν. Θεοτοκίον

13 Tὸ ὑπὸ ἔκδοσιν στρατιωτικὸν εὐχολόγιον 13 Ἦχος πλ. δ. Τῇ Ὑπερμάχῳ Στρατηγῷ τά νικητήρια, ὡς λυτρωθεῖσα τῶν δεινῶν εὐχαριστήρια, ἀναγράφω σοι ἡ πόλις σου Θεοτόκε, ἀλλ' ὡς ἔχουσα τό κράτος ἀπροσμάχητον, ἐκ παντοίων με κινδύνων ἐλευθέρωσον, ἵνα κράζω σοι Χαῖρε νύμφη ἀνύμφευτε. Προκείμενον τοῦ Ἀποστόλου Ασω τῷ Κυρίῳ τῷ εὐεργετήσαντί με. Στίχ. Ἐν σκέπῃ τῶν πτερύγων σου σκεπάσεις με. Πρός Κορινθίους πρώτης ἐπιστολῆς Παύλου τό Ἀνάγνωσμα (κεφ. 12, 4-7 καί 11 ) Ἀδελφοί, διαιρέσεις χαρισμάτων εἰσίν, τό δέ αὐτό πνεῦμα καί διαιρέσεις διακονιῶν εἰσιν, καί ὁ αὐτός Κύριος καί διαιρέσεις ἐνεργημάτων εἰσίν, ὁ δέ αὐτός Θεός ὁ ἐνεργῶν τά πάντα ἐν πᾶσιν. Ἑκάστῳ δέ δίδοται ἡ φανέρωσις τοῦ Πνεύματος πρός τό συμφέρον. Πάντα δέ ταῦτα ἐνεργεῖ τό ἕν καί τό αὐτό Πνεῦμα διαιροῦν ἰδίᾳ ἑκάστῳ καθώς βούλεται. Χορός Ἀλληλούϊα (τρίς). Διάκονος Σοφία ὀρθοί ἀκούσωμεν τοῦ Ἁγίου Εὐαγγελίου. Ἱερεύς Εἰρήνη πᾶσιν. Χορός. Καί τῷ πνεύματί σου. Ἱερεύς. Ἐκ τοῦ κατά Ματθαῖον Ἁγίου Εὐαγγελίου τό Ἀνάγνωσμα. Διάκονος Πρόσχωμεν. Χορός Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. (κεφ. 25, ) Εἶπεν ὁ Κύριος τήν παραβολήν ταύτην ἄνθρωπός τις ἀποδημῶν ἐκάλεσε τούς

14 Tὸ ὑπὸ ἔκδοσιν στρατιωτικὸν εὐχολόγιον 14 ἰδίους δούλους καί παρέδωκεν αὐτοῖς τά ὑπάρχοντα αὐτοῦ, καί ᾧ μέν ἔδωκε πέντε τάλαντα, ᾧ δέ δύο, ᾧ δέ ἕν, ἑκάστῳ κατά τήν ἰδίαν δύναμιν, καί ἀπεδήμησεν. Εὐθέως πορευθείς δέ ὁ τά πέντε τάλαντα λαβών εἰργάσατο ἐν αὐτοῖς καί ἐποίησεν ἄλλα πέντε τάλαντα ὡσαύτως καί ὁ τά δύο ἐκέρδησε καί αὐτός ἄλλα δύο, ὁ δέ τό ἕν λαβών ἀπελθών ὤρυξεν ἐν τῇ γῇ καί ἀπέκρυψεν τό ἀργύριον τοῦ κυρίου αὐτοῦ. Μετά δέ χρόνον πολύν ἔρχεται ὁ κύριος τῶν δούλων ἐκείνων καί συναίρει μετ αὐτῶν λόγον. Καί προσελθών ὁ τά πέντε τάλαντα λαβών προσήνεγκεν ἄλλα πέντε τάλαντα λέγων κύριε, πέντε τάλαντά μοι παρέδωκας ἴδε ἄλλα πέντε τάλαντα ἐκέρδησα ἐπ αὐτοῖς. Ἔφη αὐτῷ ὁ κύριος αὐτοῦ εὖ, δοῦλε ἀγαθέ καί πιστέ ἐπί ὀλίγα ἦς πιστός, ἐπί πολλῶν σε καταστήσω εἴσελθε εἰς τήν χαράν τοῦ κυρίου σου. Προσελθών δέ καί ὁ τά δύο τάλαντα λαβών εἶπεν κύριε, δύο τάλαντά μοι παρέδωκας ἴδε ἄλλα δύο τάλαντα ἐκέρδησα ἐπ αὐτοῖς. Ἔφη αὐτῷ ὁ κύριος αὐτοῦ εὖ δοῦλε ἀγαθέ καί πιστέ, ἐπί ὀλίγα ἦς πιστός, ἐπί πολλῶν σε καταστήσω εἴσελθε εἰς τήν χαράν τοῦ κυρίου σου. Προσελθών δέ καί ὁ τό ἕν τάλαντον εἰληφώς εἶπεν κύριε, ἔγνων σε ὅτι σκληρός εἶ ἄνθρωπος, θερίζων ὅπου οὐκ ἔσπειρας καί συνάγων ὅθεν οὐ διεσκόρπισας καί φοβηθείς ἀπελθών ἔκρυψα τό τάλαντόν σου ἐν τῇ γῇ ἴδε ἔχεις τό σόν. Ἀποκριθείς δέ ὁ κύριος αὐτοῦ εἶπεν αὐτῷ πονηρέ δοῦλε καί ὀκνηρέ. ᾞδεις ὅτι θερίζω ὅπου οὐκ ἔσπειρα καί συνάγω ὅθεν οὐ διεσκόρπισα ἔδει οὖν σε βαλεῖν τό ἀργύριόν μου τοῖς τραπεζίταις, καί ἐλθών ἐγώ ἐκομισάμην ἄν τό ἐμόν σύν τόκῳ. Ἄρατε οὖν ἀπ αὐτοῦ τό τάλαντον καί δότε τῷ ἔχοντι τά δέκα τάλαντα. Τῷ γάρ ἔχοντι παντί δοθήσεται καί περισσευθήσεται, ἀπό δέ τοῦ μή ἔχοντος καί ὅ ἔχει ἀρθήσεται ἀπ αὐτοῦ. Καί τόν ἀχρεῖον δοῦλον ἐκβάλετε εἰς τό σκότος τό ἐξώτερον ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμός καί ὁ βρυγμός τῶν ὀδόντων. Χορός. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Διάκονος. Ἐν εἰρήνῃ τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. Χορός. Κύριε ἐλέησον (μεθ ἑκάστην δέησιν). Διάκονος. Ὑπέρ τῆς ἄνωθεν εἰρήνης καί τῆς σωτηρίας τῶν ψυχῶν ἡμῶν, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. Ὑπέρ τῆς εἰρήνης τοῦ σύμπαντος κόσμου, εὐσταθείας τῶν ἁγίων τοῦ Θεοῦ

15 Tὸ ὑπὸ ἔκδοσιν στρατιωτικὸν εὐχολόγιον 15 Ἐκκλησιῶν καί τῆς τῶν πάντων ἑνώσεως, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. Ὑπέρ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου ἡμῶν, καί πάσης τῆς ἐν Χριστῷ ἀδελφότητος, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. Ὑπέρ τοῦ εὐσεβοῦς ἡμῶν ἔθνους, πάσης ἀρχῆς καί ἐξουσίας ἐν αὐτῷ, τοῦ κατά ξηράν, θάλασσαν καί ἀέρα φιλοχρίστου ἡμῶν στρατοῦ, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. Ὑπέρ τοῦ εὐλογηθῆναι τούς καταδρομεῖς τοῦ ἐνδόξου στρατοῦ ἡμῶν, τούς τιμηθέντας διά τῆς εἰδικῆς διακρίσεως καί σήματος τοῦ μπερέ καί ἐνισχυθῆναι αὐτούς ἐν τοῖς ἀγῶσιν αὐτῶν, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. Ὑπέρ τοῦ δωρηθῆναι αὐτοῖς ὑγιείαν κατ ἄμφω, ὑπομονήν καί ἐπιμονήν, θάρσος καί ἐγρήγορσιν ἐν τοῖς ἔργοις αὐτῶν, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. Ὑπέρ τοῦ ῥυσθῆναι αὐτούς τε καί ἡμᾶς ἀπό πάσης θλίψεως, ὀργῆς, κινδύνου καί ἀνάγκης, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. Ἀντιλαβοῦ, σῶσον, ἐλέησον καί διαφύλαξον ἡμᾶς, ὁ Θεός, τῇ σῇ χάριτι. Τῆς Παναγίας Ἀχράντου, Ὑπερευλογημένης, ἐνδόξου, Δεσποίνης ἡμῶν, Θεοτόκου καί Ἀειπαρθένου Μαρίας, μετά πάντων τῶν Ἁγίων μνημονεύσαντες ἑαυτούς καί ἀλλήλους καί πᾶσαν τήν ζωήν ἡμῶν, Χριστῷ τῷ Θεῷ παραθώμεθα. Χορός. Σοί Κύριε. Ἱερεύς. Ὅτι πρέπει σοι πᾶσα δόξα, τιμή καί προσκύνησις, τῷ Πατρί καί τῷ Υἱῷ καί τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καί ἀεί καί εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ὁ Χορός Ἀμήν. Ὁ Ἱερεύς Εἰρήνη πᾶσι. Χορός Καί τῷ πνεύματί σου. Διάκονος Τάς κεφαλάς ἡμῶν τῷ Κυρίῳ κλίνωμεν. Διάκονος Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. Ὁ Ἱερεύς Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ὁ Θεός ἡμῶν, ὁ δημιουργήσας ὡς Ἄσαρκος Λόγος φωστῆρας ἐν τῷ στερεώματι τοῦ οὐρανοῦ καί καταστήσας τούτους «εἰς σημεῖα καί εἰς καιρούς καί εἰς ἡμέρας καί εἰς ἐνιαυτούς (Γέν. 1, 14), ὁ ἐντειλάμενος τῷ Μωϋσῇ καί τῷ Ἀαρών, ἵνα ποιήσωσι τά σημεῖα σου «ἐναντίον τοῦ λαοῦ» (Ἔξ. 4, 30), διό καί «ἐπίστευσεν ὁ λαός καί ἐχάρη» (ὅπ.π. στίχ. 31), ὁ δούς τό ὄνομά σου «εἰς σημεῖον αἰώνιον» (Ἡσ. 55, 13) τοῖς ἀνθρώποις, τόν δέ Τίμιον καί Ζωοποιόν

16 Tὸ ὑπὸ ἔκδοσιν στρατιωτικὸν εὐχολόγιον 16 Σταυρόν εἰς σημεῖον τῆς σῆς Δευτέρας ἐνδόξου ἐλεύσεως (Ματθ. 24, 30), ὁ βεβαιώσας τούς σούς μαθητάς ὅτι ὅπου ἄν κηρυχθῇ τό Εὐαγγέλιον εἰς τά ἔθνη «σημεῖα τοῖς πιστεύσασι (ταῦτα) παρακολουθήσει» (Μαρκ. 16, 17), ὁ ὁμοιάσας τήν ἔνδοξόν σου Ἀνάστασιν τῷ σημείῳ Ἰωνᾶ τοῦ προφήτου (Ματθ. 12, 39), ὁ παιδεύσας τούς ἀνθρώπους γινώσκειν τάς ἐναλλαγάς τοῦ οὐρανοῦ διά τῶν σημείων τῶν χρωμάτων (ὅπ.π. 16, 2-3), ὁ διά μεγίστου σημείου τήν Ἐκκλησίαν σου ὡς πάγκαλον γυναῖκα ἐν ὁράσει καταξιώσας τόν Ἰωάννην ἰδεῖν (Ἀποκ. 12, 1), αὐτός εὐλόγησον καί τό εἰδικόν σημεῖον,τό καί δημωδῶς λεγόμενον μπερέ, τῶν καταδρομέων ἀνδρῶν τῆς στρατιωτικῆς Μονάδος ταύτης. Δέσποτα τῶν ἁπάντων, Κύριε τοῦ οὐρανοῦ καί τῆς γῆς, τούς ἄνδρας τούτους, τούς δοκιμασθέντας ἐμπόνως ἐπί πολύν χρόνον καί ἔχοντας συμμετοχήν εἰς σκληράς στρατιωτικάς ἀσκήσεις καί ἐπαξίως ἀριστεύσαντας ἀξίωσον φέρειν τό προειρημένον σῆμα ἐν τιμῇ, ἀδιαπτώτῳ ὑγιείᾳ, σεμνοπρεπεῖ καυχήσει καί διαθέσει ἀγωνιστικῇ, ἵνα δοξάζηται καί δι αὐτῶν τό πάντιμον ὄνομά σου σύν τῷ Πατρί καί τῷ ἁγίῳ Πνεύματι εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ὁ Χορός Ἀμήν. Ὁ Ἱερεύς Δόξα σοι ὁ Θεός ἡμῶν δόξα σοι. Ὁ Διάκονος Δόξα Πατρί καί νῦν Κύριε ἐλέησον (τρίς) Πάτερ ἅγιε εὐλόγησον. Ὁ Ἱερεύς Χριστός ὁ ἀληθινός Θεός ἡμῶν, ταῖς πρεσβείαις τῆς Παναχράντου Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καί ἀειπαρθένου Μαρίας, δυνάμει τοῦ Τιμίου καί ζωοποιοῦ Σταυροῦ, ἱκεσίαις τοῦ τιμίου Προδρόμου καί Βαπτιστοῦ Ἰωάννου, προστασίαις τῶν ἐπουρανίων Δυνάμεων, τῶν ἁγίων καί δικαίων Θεοπατόρων Ἰωακείμ καί Ἄννης, τοῦ ἁγίου μεγαλομάρτυρος Γεωργίου καί πάντων τῶν ἁγίων, ἐλεήσαι καί σώσαι ἡμᾶς ὡς ἀγαθός καί φιλάνθρωπος. Ὁ Ἱερεύς. Δι εὐχῶν τῶν ἁγίων... ἡμᾶς. Ὁ χορός Ἀμήν. Τά χαρίσματα τοῦ Θεοῦ εἶναι ἄπειρα, πού τά διαιρεῖ στούς ἀνθρώπους ἀνάλογα μέ τή δύναμή τους. Οἱ «κυβερνήσεις» (Α Κορ. 12, 28), δηλ. τά διοικητικά εἶναι σπουδαῖα χαρίσματα τοῦ Θεοῦ. Ἀπό τά διοικητικά χαρίσματα, τά ἔχοντα σχέση

17 Tὸ ὑπὸ ἔκδοσιν στρατιωτικὸν εὐχολόγιον 17 μέ τίς στρατιωτικές ἐπιχειρήσεις, πού ἀπαιτοῦν ὀξύνοια καί τόλμη, εἶναι ἐπιφανῆ καί περιζήτητα. Ἡ στρατιωτική εἰκόνα γίνεται ἀφορμή στούς Πατέρες νά μιλήσουν καί γιά τά πνευματικά. «Στρατιώτης εἶ πνευματικός. Στρατιώτης δέ τοιοῦτος οὐ καθεύδει ἐπί κλίνης ἐλεφαντίνης, ἀλλά ἐπί ἐδάφους. Οὐ χρίεται μύροις, τῶν γάρ ἡταιρικότων καί διεφθαρμένων ἡ τοιαύτη σπουδή, τῶν ἐπί τῆς σκηνῆς, τῶν ἐν ἀμελείᾳ ζώντων. Σοί δέ οὐχί μύρων ἀλλ ἀρετῆς ἀποπνεῖν δεῖ», λέγει ὁ ἱερός Χρυσόστομος (ΕΠΕ, 25, 420). Εἰς τό πέμπτον μέρος εἶναι οἱ ὑπόλοιπες ἀκολουθίες. Π.χ. Μνημόσυνο στά στρατιωτικά νεκροταφεῖα, Λιτανεία ἱερᾶς εἰκόνος κ.ἄ. Στό τμῆμα αὐτό ἔγραψα ἀρκετές νέες ἀκολουθίες. Π.χ. Ἀκολουθία γιά τούς πρωτοετεῖς τῆς Σχολῆς Νοσηλευτικῆς Ἀξιωματικῶν, Ἀκολουθία παραδόσεως Πολεμικῶν Σημαιῶν κ.λ.π. Ἀπό αὐτές ἀναφέρουμε μία. ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΡΧΗΓΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ Διάκονος Εὐλόγησον Δέσποτα. Ἱερεύς Εὐλογητός ὁ Θεός ἡμῶν πάντοτε νῦν καί ἀεί καί εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Χορός Ἀμήν. Ἀπολυτίκιον Ἦχος α. Σῶσον Κύριε τόν λαόν σου, καί εὐλόγησον τήν κληρονομίαν σου, νίκας τοῖς εὐσεβέσι, κατ ἐναντίων δωρούμενος, καί τό σόν φυλάττων, διά τοῦ Σταυροῦ σου πολίτευμα. Ἐάν ὁ Ἀρχηγός προέρχεται ἐκ τοῦ Στρατοῦ, ψάλλεται καί τό ἀκόλουθον.

18 Tὸ ὑπὸ ἔκδοσιν στρατιωτικὸν εὐχολόγιον 18 Ἦχος δ. Ὡς τῶν αἰχμαλώτων ἐλευθερωτής, καί τῶν πτωχῶν ὑπερασπιστής, ἀσθενούντων ἰατρός, Βασιλέων ὑπέρμαχος, Τροπαιοφόρε μεγαλομάρτυς Γεώργιε, πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τάς ψυχάς ἡμῶν. Ἐάν ὁ Ἀρχηγός πρόερχεται ἀπό τό Πυροβολικόν, ψάλλεται καί τό ἀκόλουθον. Ἦχος δ. Βαρβάραν τήν ἁγίαν τιμήσωμεν, Ἐχθροῦ γάρ τάς παγίδας συνέτριψε, καί ὡς στρουθίον ἐρρύσθη ἐξ αὐτῶν, βοηθείᾳ καί ὅπλῳ τοῦ Σταυροῦ ἡ πάνσεμνος. Ἐάν ὁ Ἀρχηγός προέρχεται ἀπό τό Ναυτικόν, ψάλλεται καί τό ἀκόλουθον. Ἦχος δ. Κανόνα πίστεως καί εἰκόνα πραότητος, ἐγκρατείας διδάσκαλον, ἀνέδειξέ σε τῇ ποίμνῃ σου, ἡ τῶν πραγμάτων ἀλήθεια, διά τοῦτο ἐκτήσω τῇ ταπεινώσει τά ὑψηλά, τῇ πτωχείᾳ τά πλούσια, Πάτερ Ἱεράρχα Νικόλαε, πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τάς ψυχάς ἡμῶν.

19 Tὸ ὑπὸ ἔκδοσιν στρατιωτικὸν εὐχολόγιον 19 Ἐάν ὁ ἀρχηγός προέρχεται ἀπό τήν Ἀεροπορίαν, ψάλλεται καί τό ἀκόλουθον. Ἦχος δ. Τῶν οὐρανίων Στρατιῶν Ἀρχιστράτηγοι, δυσωποῦμεν ὑμᾶς ἡμεῖς οἰ ἀνάξιοι, ἵνα ταῖς ὑμῶν δεήσεσι τειχίσητε ἡμᾶς, σκέπῃ τῶν πτερύγων τῆς ἀΰλου ὑμῶν δόξης, φρουροῦντες ἡμᾶς προσπίπτοντας, ἐκτενῶς καί βοῶντας ἐκ τῶν κινδύνων λυτρώσασθαι ἡμᾶς, ὡς Ταξιάρχαι τῶν ἄνω δυνάμεων. Ἀπολυτίκιον Περιστασιακόν Δόξα Πατρί. Ἦχος πλ. α. Τόν Συνάναρχον Λόγον. Ἡ ἀρχή καί τό τέλος, Χριστέ τῆς κτίσεως, τούς ἡγήτορας πάντας, στρατοῦ διάσωσον, ἀπό πάσης ἀπειλῆς, τοῦ πολεμήτορος, καί σκανδάλων κοσμικῶν, καί δεινῶν ἐπιφορῶν, τοῦ βίου Σωτήρ οἰκτῖρμον, καί πρός τά κρείττω ὁδήγει, τόν νοῦν αὐτῶν, τῇ δυναστείᾳ σου. Καί νῦν. Θεοτοκίον. Ἦχος πλ. δ.

20 Tὸ ὑπὸ ἔκδοσιν στρατιωτικὸν εὐχολόγιον 20 Τῇ Ὑπερμάχῳ Στρατηγῷ τά νικητήρια, ὡς λυτρωθεῖσα τῶν δεινῶν εὐχαριστήρια, ἀναγράφω σοι ἡ πόλις σου Θεοτόκε, ἀλλ' ὡς ἔχουσα τό κράτος ἀπροσμάχητον, ἐκ παντοίων με κινδύνων ἐλευθέρωσον, ἵνα κράζω σοι Χαῖρε νύμφη ἀνύμφευτε. Διάκονος. Ἐν εἰρήνῃ τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. Χορός. Κύριε ἐλέησον (μεθ ἑκάστην δέησιν). Διάκονος. Ὑπέρ τῆς ἄνωθεν εἰρήνης καί τῆς σωτηρίας τῶν ψυχῶν ἡμῶν, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. Ὑπέρ τῆς εἰρήνης τοῦ σύμπαντος κόσμου, εὐσταθείας τῶν ἁγίων τοῦ Θεοῦ Ἐκκλησιῶν καί τῆς τῶν πάντων ἑνώσεως, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. Ὑπέρ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου ἡμῶν, καί πάσης τῆς ἐν Χριστῷ ἀδελφότητος, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. Ὑπέρ τοῦ εὐσεβοῦς ἡμῶν ἔθνους, πάσης ἀρχῆς καί ἐξουσίας ἐν αὐτῷ, τοῦ κατά ξηράν, θάλασσαν καί ἀέρα φιλοχρίστου ἡμῶν στρατοῦ, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. Ὑπέρ τοῦ ἀπερχομένου Ἀρχηγοῦ τοῦ Γενικοῦ Ἐπιτελείου Ἐθνικῆς Ἀμύνης (δεῖνα.) καί τοῦ ἀναλαμβάνοντος τήν Διοίκησιν τούτου νέου (δεῖνα..) καί ὑπέρ τοῦ ἐνισχυθῆναι αὐτούς ἐν τῷ βίῳ καί τοῖς ἔργοις αὐτῶν, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. Ὑπέρ τοῦ ῥυσθῆναι αὐτούς τε καί ἡμᾶς ἀπό πάσης θλίψεως, ὀργῆς, κινδύνου καί ἀνάγκης τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. Ἀντιλαβοῦ, σῶσον, ἐλέησον καί διαφύλαξον ἡμᾶς, ὁ Θεός, τῇ σῇ χάριτι. Τῆς Παναγίας Ἀχράντου, Ὑπερευλογημένης, Ἐνδόξου, Δεσποίνης ἡμῶν, Θεοτόκου καί Ἀειπαρθένου Μαρίας, μετά πάντων τῶν Ἁγίων μνημονεύσαντες, ἑαυτούς καί ἀλλήλους καί πᾶσαν τήν ζωήν ἡμῶν, Χριστῷ τῷ Θεῷ παραθώμεθα. Χορός. Σοί Κύριε. Ἱερεύς. Ὅτι πρέπει σοι πᾶσα δόξα, τιμή καί προσκύνησις, τῷ Πατρί καί τῷ Υἱῷ

21 Tὸ ὑπὸ ἔκδοσιν στρατιωτικὸν εὐχολόγιον 21 καί τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καί ἀεί καί εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ὁ Χορός Ἀμήν. Ὁ Ἱερεύς Εἰρήνη πᾶσι. Χορός Καί τῷ πνεύματί σου. Διάκονος Τάς κεφαλάς ἡμῶν τῷ Κυρίῳ κλίνωμεν. Διάκονος Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. Ὀ χορός Κύριε ἐλέησον. Ὁ Ἱερεύς Κύριε ὁ Θεός ἡμῶν, ὁ καταστήσας ἄνδρας ἀρχηγούς (Ἀριθ. 13, 3) δυνάμεων ἐφ ἕκαστον ἔθνος, καί ἀρχηγούς λαοῦ (ὅπ.π. 25, 4) καί «ἄρχοντας τῆς στρατιᾶς» (Δευτ. 20, 9) καί ἄνδρας πολεμιστάς καί ἄρχοντας δυνατούς καί ἄρχοντας ἁρμάτων καί ἱππέων (Β Παραλ. 8, 9), ὁ ἔχων ὑπό τήν ἐξουσίαν σου τόν Ἀρχάγγελον Μιχαήλ, τόν μέγαν ἄρχοντα (Δαν. 12, 1), ὁ ὑψῶν καί διασκορπίζων ἡγεμόνας καί στρατηγούς (Ἱερ. 28, 23), ὁ ὤν, «τό ἄλφα καί τό ὠμέγα, ἡ ἀρχή καί τό τέλος» (Ἀποκ. 21, 6) εὐλόγησον πρῶτον μέν τόν ἀπερχόμενον Ἀρχηγόν τοῦ Γενικοῦ Ἐπιτελείου τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων (δεῖνα..), ὡς συντελέσαντα τό ἔργον αὐτοῦ, καί δός αὐτῷ εἰρήνην, ἄνεσιν βίου καί μακρότητα ἡμερῶν, εἶτα δέ τόν ἀναλαμβάνοντα τά ἡνία τοῦ προμνημονευθέντος Ἀρχηγοῦ τοῦ Γενικοῦ Ἐπιτελείου ὁμόβαθμον τῷ ἀπελθόντι γενναῖον Ἀξιωματικόν ( δεῖνα.) καί δός αὐτῷ δύναμιν εἰς τό διευθῦναι καλῶς πάσας τάς ὑπ αὐτόν Στρατιωτικάς Διοικήσεις, ἦθος ἀκμαῖον καί ἀρίστην ὑγιείαν ψυχῆς καί σώματος. Σύ γάρ, Κύριε Παντοδύναμε, ὥρισας πάντα τά δημιουργήματα καί τά ἔργα ἡμῶν ἀρχήν ἔχειν καί τέλος. Ἀληθές ὡσαύτως ἐστίν ὅτι τά ἀπό χρόνου ἀρξάμενα πᾶσα ἀνάγκῃ καί ἐν χρόνῳ συντελεσθῆναι καί πάντες «ὡς ἱμάτιον παλαιωθήσονται καί ὡσεί περιβόλαιον ἑλίξεις αὐτούς καί ἀλλαγήσονται, σύ δέ ὁ αὐτός εἶ καί τά ἔτη σου οὐκ ἐκλείψουσι» ( Ψαλμ. 101, 27-28). Ἀπό σοῦ ἤρξαντο τά ἔργα ἡμῶν καί εἰς σέ τελευτῶσι. Δός οὖν, Δέσποτα, ἀμφοτέροις τοῖς Ἀρχηγοῖς τήν ζωοποιόν χάριν καί τό μέγα σου ἔλεος, πρεσβείαις τῆς Ὑπερμάχου Στρατηγοῦ καί ἀμάχου Προστάτιδος τοῦ εὐσεβοῦς ἡμῶν ἔθνους καί πάντων σου τῶν ἁγίων.

22 Tὸ ὑπὸ ἔκδοσιν στρατιωτικὸν εὐχολόγιον 22 Ὁ χορός Ἀμήν. Ὁ Ἱερεύς Δόξα σοι, ὁ Θεός ἡμῶν, δόξα σοι. Ὁ Διάκονος Δόξα Πατρί καί νῦν Κύριε ἐλέησον (τρίς) Πάτερ ἅγιε εὐλόγησον. Ὁ Ἱερεύς Χριστός ὁ ἀληθινός Θεός ἡμῶν, ταῖς πρεσβείαις τῆς Παναχράντου Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καί Ἀειπαρθένου Μαρίας, δυνάμει τοῦ Τιμίου καί ζωοποιοῦ Σταυροῦ, ἱκεσίαις τοῦ τιμίου Προδρόμου καί Βαπτιστοῦ Ἰωάννου, τῶν ἁγίων καί δικαίων Θεοπατόρων Ἰωακείμ καί Ἄννης, τοῦ ἁγίου μεγαλομάρτυρος Γεωργίου καί πάντων τῶν ἁγίων, ἐλεήσαι καί σώσαι ἡμᾶς ὡς ἀγαθός καί φιλάνθρωπος. Ὁ Ἱερεύς. Δι εὐχῶν τῶν ἁγίων... ἡμᾶς. Ὁ χορός Ἀμήν. Καί ἐδῶ προσήρμοσα τά νοήματα τῆς εὐχῆς μέ τό συγκεκριμένο γεγονός. Υπάρχουν καί ἄλλες εὐχές, κάπου δέκα, πού γράφτηκαν τελευταῖα καί ἀφοροῦν στὴν καθιέρωση ἐπετείων, ὅπως τῆς ἑορτῆς τοῦ προφήτου Ἠλία ὡς προστάτου τῆς Ἀεροπορίας ξηρᾶς καί ἄλλες πού ὅταν ἐγκριθοῦν ἀπό τήν Ἱερά Σύνοδο, θά τίς σχολιάσουμε σέ ἄλλο συνέδριο. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Στό ἀναφερόμενο εὐχολόγιο χρησιμοποίησα τή γλῶσσα τῆς Ἐκκλησιαστικῆς λατρείας, χωρίς ἀκρότητες, γιά νά γίνονται κατανοητές οἱ εὐχές. Τό γενικό περίγραμμα τῶν εὐχῶν εἶναι τό ἑξῆς Πρῶτα-πρῶτα ἀναφέρονται οἱ εὐχές στό πρόσωπο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ μέ χαρακτηριστικές ἐκφράσεις προηγουμένων τούτων τῶν τροπικῶν γιά τίς περιστάσεις μετοχῶν. Οἱ χαρακτηρισμοί ἔχουν σχέσεις μέ τό γεγονός καί μετά ἐρχόμαστε στό συγκεκριμένο περιστατικό ἠτιολογημένα. π.χ. «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἰατρέ τῶν ψυχῶν καί τῶν σωμάτων ἡμῶν, ὁ ἐλθών εἰς τόν κόσμον ἰάσασθαι τούς συντετριμμένους τῇ καρδίᾳ, «ὁ ἰώμενος πάντας τούς καταδυναστευομένους ὑπό τοῦ διαβόλου» (Πράξ. 10, 38), ὁ

23 Tὸ ὑπὸ ἔκδοσιν στρατιωτικὸν εὐχολόγιον 23 περιελθών ἐν ὅλῃ τῇ Γαλιλαίᾳ «κηρύσσων τό Εὐαγγέλιον τῆς Βασιλείας καί θεραπεύων πᾶσαν νόσον» (Ματθ. 4, 23) εὐλόγησον τό στρατιωτικόν νοσοκομεῖον τοῦτο καί πάντας τούς ἐργαζομένους ἐν αὐτῷ». Μετά σέ ἄλλες ἀκολυθίες ἔβαλα Ἀπόστολο καί Εὐαγγέλιο καί σέ ἄλλες ὄχι. Αὐτό τό καθώρισε τό Γραφεῖο Θρησκευτικοῦ παίρνοντας ὑπόψη τόν ἰδιάζοντα παρεχόμενο χρόνο γιά τήν τελετή. Μετά στά εἰρηνικά προσέθεσα καί μιά ἤ δύο νέες αἰτήσεις πού ἔχουν σχέση μέ τό γεγονός. Π.χ. «Ὑπέρ τοῦ εὐλογηθῆναι τούς Ἀνθυπασπιστάς τούτους τοῦ ἐνδόξου στρατοῦ ἡμῶν, τούς τιμηθέντας διά τῆς λήψεως τοῦ ἀνωτέρου βαθμοῦ τοῦ Ἀξιωματικοῦ καί ἐνισχυθῆναι αὐτούς ἐν τοῖς ἀγῶσιν αὐτῶν, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. Ὑπέρ τοῦ δωρηθῆναι αὐτοῖς ὑγιείαν κατ ἄμφω, ὑπομονήν καί ἐπιμονήν, θάρσος καί ἐγρήγορσιν ἐν τοῖς ἔργοις αὐτῶν, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν». Ὅταν ἐκδοθεῖ θά περιλαμβάνει ἀναδιάταξη τῆς ὕλης, βελτιώσεις στό σχῆμα, διχρωμία καί ἄλλλες αἰσθητικές παρεμβάσεις. Ἐπίσης θά δοθεῖ ἔμφαση στήν ὁμοιομορφία (π.χ. μορφοποίηση καί περιεχομένου, ὅπως «νίκας τοῖς εὐσεβέσι» σέ ὅλα κ.ἄ., Στό τέλος θά ὑπάρχει ἑορτολόγιο μέ ἰδιαίτερη ἐπισήμανση στούς στρατιωτικούς ἁγίους. Τελειώνοντας θά ἤθελα νά εὐχηθῶ τό νέο στρατιωτικό εὐχολόγιο νά ἀποβεῖ σπουδαῖο βοήθημα στούς στρατιωτικούς μας ἱερεῖς εἰς τό ἐπιτελούμενο ἀπό αὐτό ἁγιαστικό ἔργο στό στράτευμα. Μητροπολίτης Ἐδέσσης, Πέλλης καί Ἀλμωπίας Ἰωήλ

24 Tὸ ὑπὸ ἔκδοσιν στρατιωτικὸν εὐχολόγιον 24

tὶς τελευταῖες ἡμέρες δημιουργήθηκε θέμα πρὸς

tὶς τελευταῖες ἡμέρες δημιουργήθηκε θέμα πρὸς tὶς τελευταῖες ἡμέρες δημιουργήθηκε θέμα πρὸς «σκανδαλισμὸν» καὶ παραπληροφόρηση, τὸ ὁποῖο ἀφορᾶ ἄμεσα στὴν Ἐπισκοπή μας καὶ θίγει τὴν Ἐκκλησία μας γενικότερα. Πρὸς διευκρίνιση λοιπόν, ὁ Ἐπίσκοπός μας

Διαβάστε περισσότερα

πού τόν καταδίκασαν χωρίς δίκη

πού τόν καταδίκασαν χωρίς δίκη ΑΥΛΩΝΑ 01-2360 ΕΛΤΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Ι ΡΥΤΗΣ: Μητροπολίτης ττικ ς καί Μεγαρίδος ΝΙΚΟ ΗΜΟΣ ριθµός φύλλου 330 ούλιος-α γουστος 2013 Πρός τούς 19 δελφούς ρχιερε ς πού τόν καταδίκασαν χωρίς δίκη...

Διαβάστε περισσότερα

«ἡμεῖςδὲτῇπροσευχῇκαὶτῇδιακονίᾳτοῦλόγουπροσκαρτερήσωμεν» (Πράξ στ 4).

«ἡμεῖςδὲτῇπροσευχῇκαὶτῇδιακονίᾳτοῦλόγουπροσκαρτερήσωμεν» (Πράξ στ 4). «ἡμεῖςδὲτῇπροσευχῇκαὶτῇδιακονίᾳτοῦλόγουπροσκαρτερήσωμεν» (Πράξ στ 4). ³ µ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΔΙΔΑΧΗΣ ETOΣ I 2010 ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΖΑΝΗΣ ΦΥΛΛΟ 51 MΑΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ ὅσιος Παχώμιος. Ὅταν ἔφθασε στήν. τοῦ στρατοῦ, ὅπου κατά οἰκονομία Θεοῦ διδάχθηκε τίς ἀλήθειες τῆς Χριστιανικῆς πίστεως ἀπό τούς συστρατιῶτες

Ὁ ὅσιος Παχώμιος. Ὅταν ἔφθασε στήν. τοῦ στρατοῦ, ὅπου κατά οἰκονομία Θεοῦ διδάχθηκε τίς ἀλήθειες τῆς Χριστιανικῆς πίστεως ἀπό τούς συστρατιῶτες Kοντά στόν Xριστό Δ I M H N I A I O Φ Y Λ Λ A Δ I O Π A I Δ I K Ω N E N O P I A K Ω N Σ Y N A Ξ E Ω N I E P A Σ M H T P O Π O Λ E Ω Σ I E P A Π Y T N H Σ K A I Σ H T E I A Σ T E Y X O Σ 4 9 ο Μ Α Ρ Τ Ι

Διαβάστε περισσότερα

«Τὸ σπουργιτάκι τοῦ Θεοῦ»: Στέλλα Μιτσακίδου*

«Τὸ σπουργιτάκι τοῦ Θεοῦ»: Στέλλα Μιτσακίδου* Μιὰ θαυμαστὴ σύγχρονη ἱστορία «Τὸ σπουργιτάκι τοῦ Θεοῦ»: Στέλλα Μιτσακίδου* ΤΗΝ 3η Ιουνίου 2005 φονεύθηκε σὲ αὐτοκινητικὸ δυστύχημα ἡ ἀγαπητή μας Στέλλα, ποὺ εἶχε στοιχεῖα «κατὰ Χριστὸν σαλότητος», μὲ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙ «ΨΥΧΟΝΑΡΚΩΤΙΚΑ» ΜΑΣΤΙΓΑ ΚΑΙ ΔΟΥΛΕΙΑ

ΚΑΙ «ΨΥΧΟΝΑΡΚΩΤΙΚΑ» ΜΑΣΤΙΓΑ ΚΑΙ ΔΟΥΛΕΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2014, ΤΕΥΧΟΣ 75 διάλογος «ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ» ΚΑΙ «ΨΥΧΟΝΑΡΚΩΤΙΚΑ» ΜΑΣΤΙΓΑ ΚΑΙ ΔΟΥΛΕΙΑ (α μέρος) τοῦ Πρωτοπρ. Κυριακοῦ Τσουροῦ, Γραμματέως τῆς Σ. Ἐ. ἐπί τῶν αἱρέσεων 1. «Ναρκωτικά» Ὡς «ναρκωτικά»

Διαβάστε περισσότερα

Εὐάγγελος Π. Λέκκος θεολόγος, νομικός. Ἡ ἀλήθεια γιά τήν περιουσία, τή φορολόγηση τῆς Ἐκκλησίας καί τή μισθοδοσία τῶν κληρικῶν της

Εὐάγγελος Π. Λέκκος θεολόγος, νομικός. Ἡ ἀλήθεια γιά τήν περιουσία, τή φορολόγηση τῆς Ἐκκλησίας καί τή μισθοδοσία τῶν κληρικῶν της Εὐάγγελος Π. Λέκκος θεολόγος, νομικός Ἡ ἀλήθεια γιά τήν περιουσία, τή φορολόγηση τῆς Ἐκκλησίας καί τή μισθοδοσία τῶν κληρικῶν της Εὐάγγελος Π. Λέκκος Ἐκδοτική παραγωγή Τηλ. 210-34.76.090 Ἡ αὐτοκράτειρα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΕΣ ΟΚΤΩΗΧΟΙ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟΝ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΑ ΦΑΝΟΥΡΙΟΝ. ΚΑΝΩΝ Α φέρων Ἀκροστιχίδα κατ Ἀλφάβητον ἐν δὲ τοῖς Θεοτοκίοις «Κυρίλλου».

ΚΑΝΟΝΕΣ ΟΚΤΩΗΧΟΙ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟΝ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΑ ΦΑΝΟΥΡΙΟΝ. ΚΑΝΩΝ Α φέρων Ἀκροστιχίδα κατ Ἀλφάβητον ἐν δὲ τοῖς Θεοτοκίοις «Κυρίλλου». ΚΑΝΟΝΕΣ ΟΚΤΩΗΧΟΙ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟΝ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΑ ΦΑΝΟΥΡΙΟΝ ΚΑΝΩΝ Α φέρων Ἀκροστιχίδα κατ Ἀλφάβητον ἐν δὲ τοῖς Θεοτοκίοις «Κυρίλλου». Ὠιδὴ α. Ἦχος α. Σοῦ ἡ τροπαιοῦχος δεξιᾷ. Α νωθεν προκύψας συμπαθῶς, ἐξ οὐρανίων

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Ι Ε Ρ Α Σ Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ Ι Ε Ρ Α Π Υ Τ Ν Η Σ Κ Α Ι Σ Η Τ Ε Ι Α Σ

Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Ι Ε Ρ Α Σ Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ Ι Ε Ρ Α Π Υ Τ Ν Η Σ Κ Α Ι Σ Η Τ Ε Ι Α Σ Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Ι Ε Ρ Α Σ Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ Ι Ε Ρ Α Π Υ Τ Ν Η Σ Κ Α Ι Σ Η Τ Ε Ι Α Σ Ἄγκυρα Ἐλπίδος Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο Σ Β Τ Ε Υ Χ Ο Σ 7 2 Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ - Φ Ε Β Ρ Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ 2 0 1

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΩΣ εἶναι γνωστόν, ἡ Ἱερὰ Σύνοδός μας τῶν Ἐνισταμένων κατὰ

ΟΠΩΣ εἶναι γνωστόν, ἡ Ἱερὰ Σύνοδός μας τῶν Ἐνισταμένων κατὰ Oρθοδοξος Eκκλησια ΠατριουEκκλησιαστικου Ημερολογιου εν Eλλαδι Iερα Συνοδοσ τῶν Eνισταμενων Οἱ Ἡσυχαστικὲς Σύνοδοι τοῦ ΙΔ αἰῶνος ὡς ἡ Θ Οἰκουμενικὴ Σύνοδος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας Ἐπισκόπου Γαρδικίου Κλήμεντος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ. Κεφάλαιο 1

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ. Κεφάλαιο 1 Κεφάλαιο 1 1.1 Αρχὴ τοῦ εὐαγγελίου Ιησοῦ Χριστοῦ, υἱοῦ τοῦ Θεοῦ. 1.2 Ως γέγραπται ἐν τοῖς προφήταις, ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω τὸν ἄγγελόν μου πρὸ προσώπου σου, ὃς κατασκευάσει τὴν ὁδόν σου ἔμπροσθέν σου 1.3

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ συγκρότησις τοῦ Εἰδικοῦ Συμβουλίου τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους (8.11.2012) Ἀπὸ τὴν συμπαράστασιν τῶν ὀλίγων ἀλλὰ πιστῶν ἐθελοντῶν μας

Ἡ συγκρότησις τοῦ Εἰδικοῦ Συμβουλίου τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους (8.11.2012) Ἀπὸ τὴν συμπαράστασιν τῶν ὀλίγων ἀλλὰ πιστῶν ἐθελοντῶν μας Ἡ συγκρότησις τοῦ Εἰδικοῦ Συμβουλίου τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους (8.11.2012) Ἀπὸ τὴν συμπαράστασιν τῶν ὀλίγων ἀλλὰ πιστῶν ἐθελοντῶν μας Φωτεινὴ Γραμμὴ Εἰς τὸν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Μεξικοῦ κ. Ἀθηναγόραν,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. www.imga.gr

Περιεχόμενα. www.imga.gr Περιεχόμενα Συναξάρι: Ὁ Ἀββᾶς Κασσιανὸς ὁ Ρωμαῖος καὶ τὸ ἔργο του...3 Ὁ Ἀββᾶς Κασσιανὸς συνομιλεῖ μὲ τὸν Ἀββᾶ Πανφούτιο... 6 Ἐκ Φαναρίου: Στὴν Πόλι γιὰ τὴν γιορτή μου... 9 τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμ. Δοσίθεου

Διαβάστε περισσότερα

Kοντά στόν Xριστό Δ I M H N I A I O Φ Y Λ Λ A Δ I O Π A I Δ I K Ω N E N O P I A K Ω N Σ Y N A Ξ E Ω N

Kοντά στόν Xριστό Δ I M H N I A I O Φ Y Λ Λ A Δ I O Π A I Δ I K Ω N E N O P I A K Ω N Σ Y N A Ξ E Ω N Kοντά στόν Xριστό Δ I M H N I A I O Φ Y Λ Λ A Δ I O Π A I Δ I K Ω N E N O P I A K Ω N Σ Y N A Ξ E Ω N I E P A Σ M H T P O Π O Λ E Ω Σ I E P A Π Y T N H Σ K A I Σ H T E I A Σ T E Y X O Σ 7 6 Σ Ε Π Τ Ε Μ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣΚΕΨΙΣ Ι ΑΠΟΤΙΝΑΞΙΝ ΤΟΥ ΠΑΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΕΙΟΥ

ΙΑΣΚΕΨΙΣ Ι ΑΠΟΤΙΝΑΞΙΝ ΤΟΥ ΠΑΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΕΙΟΥ ΕΤΗΣΙΑΙ ΣΥΝ ΡΟΜΑΙ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: ΕΥΡΩ 50,00. ΚΥΠΡΟΥ: ΕΥΡΩ 90,00. ΕΥ- ΡΩΠΗΣ: ΕΥΡΩ 90,00. ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛ- ΛΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΕΥΡΩ 100,00. ΤΙΜΗ ΦΥΛ- ΛΟΥ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΟΣ: ΕΥΡΩ 1,20 Ι ΡΥΤΗΣ Ἀρχιµ. Χαράλαµπος. Βασιλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΑΝΘΗΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ

ΤΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΑΝΘΗΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ Παραλῆπται τῆς παρούσης Διακηρύξεως: Ἕλληνες Πολίτες, κ.κ. Παπανδρέου Γεώργιος, Καραμανλής Κωνσταντῖνος, Σαμαράς Ἀντώνιος, Ἀρχηγοί Πολιτικῶν Κομμάτων, Κυρία Διαμαντοπούλου Ἄννα, Κύριος Βενιζέλος Εὐάγγελος,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. ἐν Ἐσόπτρῳ

Περιεχόμενα. ἐν Ἐσόπτρῳ Περιεχόμενα Προοίμιο 3 Εὐλογία τῆς Α.Θ.Π. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ 4 Χαιρετισμός Σεβ. Μητροπολίτου Γορτύνης & Ἀρκαδίας κ. Μακαρίου 5 Συναξάρι: Βίος τοῦ Ἁγ. Γρηγορίου Παλαμᾶ 7 Ἐκ Φαναρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν

ΜΗΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν ΜΗΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν 1. ΤΡΙΤΗ. Η ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΠΕΡΙΤΟΜΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ καὶ μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Βασιλείου τοῦ Μεγάλου, ἀρχιεπισκόπου Καισαρείας τῆς Καππαδοκίας.

Διαβάστε περισσότερα

Святая Русь ΣΥΝΟ ΙΚΟΝ

Святая Русь ΣΥΝΟ ΙΚΟΝ ЦРКОВЬ ИСТИННО-ПРАВОСЛАВНЫХЪ ХРТIАНЪ Святая Русь ΣΥΝΟ ΙΚΟΝ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ Ζ ΣΥΝΟ ΟΥ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΟΡΘΟ ΟΞΙΑΣ Афины 2003 1 Церковь Истинно-Православных Христиан Свzтаz Русь Церковно-общественный

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΡΕΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ. Αριθμός.Χειρογράφου 2192 160 ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ ΠΡΕΒΕΖΗΣ. Συλλογή Ιωάννη Φ. Δημαράτου

ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΡΕΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ. Αριθμός.Χειρογράφου 2192 160 ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ ΠΡΕΒΕΖΗΣ. Συλλογή Ιωάννη Φ. Δημαράτου ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΡΕΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ Αριθμός.Χειρογράφου 2192 160 ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ ΠΡΕΒΕΖΗΣ Συλλογή Ιωάννη Φ. Δημαράτου προσφερομένη εἰς τὸ Λαογραφικὸν Ἀρχείον διὰ τοὺ καθηγητοῦ Γεωργίου Μέγα 1956 Α. «Ἀνάθεμά

Διαβάστε περισσότερα

Kοντά στόν Xριστό Δ I M H N I A I O Φ Y Λ Λ A Δ I O Π A I Δ I K Ω N E N O P I A K Ω N Σ Y N A Ξ E Ω N

Kοντά στόν Xριστό Δ I M H N I A I O Φ Y Λ Λ A Δ I O Π A I Δ I K Ω N E N O P I A K Ω N Σ Y N A Ξ E Ω N Kοντά στόν Xριστό Δ I M H N I A I O Φ Y Λ Λ A Δ I O Π A I Δ I K Ω N E N O P I A K Ω N Σ Y N A Ξ E Ω N I E P A Σ M H T P O Π O Λ E Ω Σ I E P A Π Y T N H Σ K A I Σ H T E I A Σ T E Y X O Σ 7 5 Ι Ο Υ Λ Ι Ο

Διαβάστε περισσότερα

Κολλυβάδες και Θεία Λατρεία

Κολλυβάδες και Θεία Λατρεία Κολλυβάδες και Θεία Λατρεία του Αρχιμ. Νικόδημου Σκρέττα, Επίκουρου Καθηγητή του Α.Π.Θ. Α. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ. Ἡ περίοδος τῆς Τουρκοκρατίας 1, ἐποχὴ ἐντόνων ζυμώσεων καὶ ἀνατρο-πῶν, ὡς πρὸς τὶς πολιτικὲς καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΚΥΡΙΟΣ ΝΟΡΙΣ ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΡΕΝΑ

Ο ΚΥΡΙΟΣ ΝΟΡΙΣ ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΡΕΝΑ Κεφάλαιο 1 πρώτη μου εντύπωση ήταν ότι τα μάτια του αγνώστου Η είχαν ένα ασυνήθιστα ανοιχτό γαλανό χρώμα. Αντάμωσαν τα δικά μου για μερικά κενά δευτερόλεπτα, ανέκφραστα, σαφώς τρομαγμένα. Με το ξάφνιασμα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΜΕΡΟΣ Β 1. Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Ι) Η ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑ γ ) Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΑΣ 6. ΑΡΘΡΑ a) Ἡ ὀφθαλμοφανὴς κοροϊδία τῶν ἀπαραδέκτων προτάσεων Νίμιτς ἐπὶ τοῦ Σκοπιανοῦ καὶ ὁ κατ ἐξακολούθησιν

Διαβάστε περισσότερα

ΓρΑφΩ αστυνομικές ιστορίες κι έτσι μου προέκυψε πάνω

ΓρΑφΩ αστυνομικές ιστορίες κι έτσι μου προέκυψε πάνω I ΓρΑφΩ αστυνομικές ιστορίες κι έτσι μου προέκυψε πάνω κάτω. Έβλεπα, που λέτε, μια ταινία, Ξέχνα ότι ο δολοφόνος ξεχνάει συγκεκριμένα, και σκέφτηκα πως ένα τέτοιο σενάριο, ίσως και καλύτερο μεταξύ μας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕNOTHTA 18 AΓΡΟΤΙΚΗ ΖΩΗ ΤΑΞΗ Β

ΕNOTHTA 18 AΓΡΟΤΙΚΗ ΖΩΗ ΤΑΞΗ Β ΕNOTHTA 18 AΓΡΟΤΙΚΗ ΖΩΗ ΤΑΞΗ Β 1 ΚΕΙΜΕΝΟ 1 Από το περιοδικό «Γεωτρόπιο» της εφηµεριδας «Ελευθεροτυπία» 2 3 4 ΚΕΙΜΕΝΟ 2 ΣΟΥΦΛΙ «Ελληνικό Πανόραµα» Ευγενία Φακίνου ΞΑΝΘΗ 5 ΚΕΙΜΕΝΟ 3 Από διαφηµιστικό φυλλάδιο

Διαβάστε περισσότερα

Συζητώντας με τον ΕΡΜΗ Τόμος Β

Συζητώντας με τον ΕΡΜΗ Τόμος Β Συζητώντας με τον ΕΡΜΗ Τόμος Β Σειρά Ολιστικής Φιλοσουίας Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 Σειρά Ολιστικής Φιλοσοφίας Συζητώντας με τον ΕΡΜΗ Τόμος Β Περί Δομής και Λειτουργίας του Ανθρώπου

Διαβάστε περισσότερα

Μακαριώτατε Ἀρχιεπίσκοπε Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος. κ.κ. ΙΕΡΩΝΥΜΕ,

Μακαριώτατε Ἀρχιεπίσκοπε Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος. κ.κ. ΙΕΡΩΝΥΜΕ, Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίας Μακαριώτατε Ἀρχιεπίσκοπε Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. ΙΕΡΩΝΥΜΕ, Σᾶς εὐχαριστῶ γιά τήν μεγάλη τιμή στό ταπεινό μου πρόσωπο νά ὁμιλήσω ἐνώπιον τῶν Σεβασμιωτάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΓΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΚΔΟΤΗ

ΛΙΓΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΚΔΟΤΗ ΛΙΓΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΚΔΟΤΗ IΞεκινώντας άπό τήν σκέψη, ότι κατ' ξοχήν στις μέρες μ*ς, υπάρχει μιά πλειάδα Ιί,υΌηρίων άλλά xxi ξένων, πού ασχολείται μέ τό Λϊησί μας, πού έμπνέεται άπ' αύτό και πού έχοντάς

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΤΗΣ Ἀρχιμ. Χαράλαμπος Δ. Βασιλόπουλος 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 Ὠσηὲ προφήτου, Ἀνδρέου ὁσιομάρτυρος τοῦ ἐν Κρίσει ΕΤΟΣ ΝΔ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 2041

ΙΔΡΥΤΗΣ Ἀρχιμ. Χαράλαμπος Δ. Βασιλόπουλος 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 Ὠσηὲ προφήτου, Ἀνδρέου ὁσιομάρτυρος τοῦ ἐν Κρίσει ΕΤΟΣ ΝΔ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 2041 ΕΤΗΣΙΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: ΕΥΡΩ 50,00. ΚΥΠΡΟΥ: ΕΥΡΩ 90,00. ΕΥ- ΡΩΠΗΣ: ΕΥΡΩ 90,00. ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΕΥΡΩ 100,00. ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ: ΕΥΡΩ 1,20 ΙΔΡΥΤΗΣ Ἀρχιμ. Χαράλαμπος Δ. Βασιλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑΙ ΗΓΙΑΣΜΕΝΑΙ ΜΟΡΦΑΙ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ: Ο π. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΤΤΑΣ (1941-4.1.2000) ΚΑΙ Η ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΑΝΘΗ (1943-6.12.

ΝΕΑΙ ΗΓΙΑΣΜΕΝΑΙ ΜΟΡΦΑΙ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ: Ο π. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΤΤΑΣ (1941-4.1.2000) ΚΑΙ Η ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΑΝΘΗ (1943-6.12. nikolaos pettas 15/2_Layout 1 2/25/13 9:32 AM Page 1 ΝΕΑΙ ΗΓΙΑΣΜΕΝΑΙ ΜΟΡΦΑΙ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ: Ο π. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΤΤΑΣ (1941-4.1.2000) ΚΑΙ Η ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΑΝΘΗ (1943-6.12.2012) ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΜΑΞΙΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σ. Ε. ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΕΦΗΜ

Σ. Ε. ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΕΦΗΜ YNO IKA ANA EKTA 17 18 EKK H IA Iανουάριος 2001, Aριθµ. 1 Iανουάριος 2001, Aριθµ. 1 EKK H IA 19 Σ. Ε. ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΕΦΗΜ. Κ Λ Η Ρ ΟΥ ΠΡΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΙΝ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ἀντιφωνητὴς. ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΜΗΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2008 ΕΤΟΣ 10ο / ΑΡ. Φ. 240 / ΤΙΜΗ 1. ΡΟΖ ΒΡΩΜΑ 7 ΧΡΟΝΩΝ καί...

Ἀντιφωνητὴς. ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΜΗΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2008 ΕΤΟΣ 10ο / ΑΡ. Φ. 240 / ΤΙΜΗ 1. ΡΟΖ ΒΡΩΜΑ 7 ΧΡΟΝΩΝ καί... Ἀντιφωνητὴς...ἀριστεροί καί συνήθως ἄκρως ριζοσπαστικοί - πόσο βολεµένοι οἱ ἴδιοι σέ θέσεις µέ γερούς µισθούς καί ἐπιµίσθια, πόσο δεµένοι µέ τό σύστηµα πού καταριοῦνται Μ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΞΕΝΟΑΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΗΕΝΑ ΥΣΕΙΣΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ& Ο ΡΟΑΟΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ TOY ΜΠΑΣΑΡΑ ΣΤΗΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ Η ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΟ Α' ΜΙΣΟ ΤΟΥ 19ου ΑΙΩΝΑ

ΤΟ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ TOY ΜΠΑΣΑΡΑ ΣΤΗΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ Η ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΟ Α' ΜΙΣΟ ΤΟΥ 19ου ΑΙΩΝΑ ΤΟ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ TOY ΜΠΑΣΑΡΑ ΣΤΗΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ Η ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΟ Α' ΜΙΣΟ ΤΟΥ 19ου ΑΙΩΝΑ Στήν περιοχή Ντολτσό1, στο ΝΑ κομμάτι τής πόλης, πού μαζί μέ τήν περιοχή Άπόζαρι είναι ο,τι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1994 ΤΕΥΧΟΣ 5 ΔΡΧ.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1994 ΤΕΥΧΟΣ 5 ΔΡΧ. ΑΜΦΙΒΙΟΝ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΙΟΤΟΠΩΝ-ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1994 ΤΕΥΧΟΣ 5 ΔΡΧ. 10 Οι λ ε ιτο υ ρ γ ίε ς τω ν χ α μένω ν υγροτόπ ω ν μας μπ ο ρ εί και π ρ έπ

Διαβάστε περισσότερα

σφαλές. Ὁ ἐπιφανεὶς Χριστὲ ὁ Θεός, καὶ τὸν κόσμον φωτίσας δόξα σοι. Συναπτὴ μικρά, μεθ ἣν ἐκφώνησις Ὅτι σὸν τὸ κράτος...

σφαλές. Ὁ ἐπιφανεὶς Χριστὲ ὁ Θεός, καὶ τὸν κόσμον φωτίσας δόξα σοι. Συναπτὴ μικρά, μεθ ἣν ἐκφώνησις Ὅτι σὸν τὸ κράτος... 12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΚΥΡΙΑΚΗ μετὰ τὰ Φῶτα Τατιανῆς μάρτυρος ( 226) Εὐθασίας, Μερτίου μαρτύρων ( 305). Ἦχος δ. Ἑωθινὸν ζ. (τυπικὸν 6ης Ἰαν., 27 καὶ 8 10) * * ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον, Συναπτὴ μεγάλη,

Διαβάστε περισσότερα

Από τα σπορ στην καθημερινή ζωή. Όλοι διαφορετικοί, όλοι ίσοι.

Από τα σπορ στην καθημερινή ζωή. Όλοι διαφορετικοί, όλοι ίσοι. Εφαρμογή Προγραμμάτων που προωθούν την Ισότητα στην Κοινωνία - ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ Από τα σπορ στην καθημερινή ζωή. Όλοι διαφορετικοί, όλοι ίσοι. ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (Δ', Ε, ΣΤ' Δημοτικού) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο γέροντας Ινοσένσιο είναι καθισμένος στην αμμουδιά.

Ο γέροντας Ινοσένσιο είναι καθισμένος στην αμμουδιά. ΣΑΝΤΟ ΜΠΡΑΒΟ ΕΝΑ Ο γέροντας Ινοσένσιο είναι καθισμένος στην αμμουδιά. Με την πλάτη του στραμμένη προς τη ζούγκλα κοιτάζει τη θάλασσα κι ένα ηλιοβασίλεμα λεκιασμένο με αίμα, που σέρνεται στο μακρινό ορίζοντα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ 24 ης /2010

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ 24 ης /2010 ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΡΟΕ ΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ 1. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 13. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 2. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 14. ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 3. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 15. ΜΠΑΣΑΚΙ ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 έκδοση 50. ΟΙ ΟΡΝΙΘΕΣ - διήγημα

ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 έκδοση 50. ΟΙ ΟΡΝΙΘΕΣ - διήγημα ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 έκδοση 50 ΟΙ ΟΡΝΙΘΕΣ - διήγημα 1 ΟΙ ΟΡΝΙΘΕΣ - ΜΕΡΟΣ Α Σήμερα 21 Μαΐου εν έτει 2013 του Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης Ακούγοντας με την καρδιά και γράφοντας με το μυαλό, συνήθως καταφέρνω ώστε

Διαβάστε περισσότερα

για τη ριζική ανανέωση και αλλαγή της δηµοκρατικής παράταξης και του πολιτικού συστήµατος

για τη ριζική ανανέωση και αλλαγή της δηµοκρατικής παράταξης και του πολιτικού συστήµατος Προχωράµε για τη ριζική ανανέωση και αλλαγή της δηµοκρατικής παράταξης και του πολιτικού συστήµατος για να πάει η Ελλάδα µπροστά Με πίστη και πεποίθηση υποστηρίζω την ύπαρξη στην ελληνική κοινωνία ενός

Διαβάστε περισσότερα

-The Thorn Birds. Колин Маккалоу Поющие в терновнике Τα πουλιά πεθαίνουν τραγουδώντας Μετάφραση: Βικτώρια Τράπαλη

-The Thorn Birds. Колин Маккалоу Поющие в терновнике Τα πουλιά πεθαίνουν τραγουδώντας Μετάφραση: Βικτώρια Τράπαλη -The Thorn Birds Колин Маккалоу Поющие в терновнике Τα πουλιά πεθαίνουν τραγουδώντας Μετάφραση: Βικτώρια Τράπαλη Адаптированный текст подготовила Федорова Елена. Смотрите еще материалы на http://real-greece.ru/proza/knigi.html

Διαβάστε περισσότερα

Ο Κ Ο Σ Μ Ο Σ ΤΗΣ Ν. ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ

Ο Κ Ο Σ Μ Ο Σ ΤΗΣ Ν. ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ Ο Κ Ο Σ Μ Ο Σ ΤΗΣ Ν. ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ Και άλι για τα Ιουλιανά του 1965 (µια βαθειά ανατοµία της κατάστασης εν Ελλάδι µε ταυτόχρονη αναζήτηση της ελ ίδας, καµωµένη α ό µια άγρυ νη συνείδηση) Φυλλάδιο ληροφορήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΑΜΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΣ ΜΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΑΜΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΣ ΜΟΥ 30/ 11 / 2014 Διάρκεια: 3 ώρες Μαθητής/τρια:.. Τμήμα Μονάδες /100 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΑΜΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΣ ΜΟΥ Μίαν ἡμέραν τὴν ἐπλησίασα ἀπαρατήρητος, ἐνῷ ἔκλαιε γονυπετὴς πρὸ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ ΤΕΥΧΟΣ 24 - ΙΟΥΝΙΟΣ 1992 ΕΚΔΟΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «Λ ΓIΛ ΓΑΛΗΝΗ» ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ ΤΕΥΧΟΣ 24 - ΙΟΥΝΙΟΣ 1992 ΕΚΔΟΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «Λ ΓIΛ ΓΑΛΗΝΗ» ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΤΕΥΧΟΣ 24 - ΙΟΥΝΙΟΣ 1992 ΕΚΔΟΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «Λ ΓIΛ ΓΑΛΗΝΗ» ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Αγαπητοί Συγχωριανοί και φίλοι της Αγίας Γαλήνης, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας, θεω ρεί υποχρέωσή του, λόγω της λήξης της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΩΡΕΑΝ ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ (1979)

ΔΩΡΕΑΝ ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ (1979) ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ (1979) Ἡ κρίση, τά capital controls καί... ἡ Ἀγάπη! Τά αἴτια τῆς κρίσης. Βλ. σ. 3. Ἁγιορείτης Μοναχός Νικόδημος (Μπιλάλης). Ἐτήσιο ἱ. Μνημόσυνό του. Βλ. σ. 6. Ἅγιος ΠΑΪΣΙΟΣ ὁ Ἁ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Βερολινέζικο Ημερολόγιο (Φθινόπωρο 1930)... 13. Σάλι Μπόουλς... 43. Στη νήσο Ρούγκεν (Καλοκαίρι 1931)... 125. Οι Νόβακ...

Περιεχόμενα. Βερολινέζικο Ημερολόγιο (Φθινόπωρο 1930)... 13. Σάλι Μπόουλς... 43. Στη νήσο Ρούγκεν (Καλοκαίρι 1931)... 125. Οι Νόβακ... Περιεχόμενα Βερολινέζικο Ημερολόγιο (Φθινόπωρο 1930)... 13 Σάλι Μπόουλς... 43 Στη νήσο Ρούγκεν (Καλοκαίρι 1931)... 125 Οι Νόβακ.... 161 Οι Λαντάουερ.... 219 Βερολινέζικο Ημερολόγιο (Χειμώνας 1932-1933)...289

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 1 ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το σχέδιο εργασίας ξεκίνησε τον Ιανουάριο και το κλείσαμε περίπου στο τέλος της σχολικής χρονιάς και αφού άρχισε να ξεθωριάζει το ενδιαφέρον των παιδιών για το θέμα.

Διαβάστε περισσότερα

Οποιαδήποτε ομοιότητα με αληθινά πρόσωπα και καταστάσεις είναι απολύτως συμπτωματική. Το ποίημα στη σελίδα 5 είναι του Έκτορα Ιωάννου. www.ziti.

Οποιαδήποτε ομοιότητα με αληθινά πρόσωπα και καταστάσεις είναι απολύτως συμπτωματική. Το ποίημα στη σελίδα 5 είναι του Έκτορα Ιωάννου. www.ziti. Οποιαδήποτε ομοιότητα με αληθινά πρόσωπα και καταστάσεις είναι απολύτως συμπτωματική. Το ποίημα στη σελίδα 5 είναι του Έκτορα Ιωάννου. www.ziti.gr Ανάσα μου και σκέψη πια κατέλαβες, ξυπνώ μονάχα εσένα

Διαβάστε περισσότερα

Κ. ΘΕΟΤΟΚΗΣ, Η ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΤΟ ΧΡΗΜΑ

Κ. ΘΕΟΤΟΚΗΣ, Η ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΤΟ ΧΡΗΜΑ Κ. ΘΕΟΤΟΚΗΣ, Η ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΤΟ ΧΡΗΜΑ Κεφάλαιο Α Σαν καλή νοικοκυρά η σιόρα Επιστήμη η Τρινκούλαινα εσηκώθηκε πρωί πρωί από το κρεβάτι, εφόρεσε μόνο το μεσοφόρι της, έσιαξε λίγο τα μαλλιά της, άνοιξε την πόρτα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙ ΟΔΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙ ΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡ ΕΙΑΣ ΝΑΟΥΣΑ Σ «ΑΝΑΣΤΑ ΣΙΟΣ ΜΙΧΑ ΗΛ Ο ΛΟΕΙΟΣ» ΕΤΟΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙ ΟΔΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙ ΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡ ΕΙΑΣ ΝΑΟΥΣΑ Σ «ΑΝΑΣΤΑ ΣΙΟΣ ΜΙΧΑ ΗΛ Ο ΛΟΕΙΟΣ» ΕΤΟΣ ΕΛΤΑ,Λ ΝΙΑΟΥΣΤΑ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ «ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ Ο ΛΟΕΙΟΣ» ΕΤΟΣ36ο ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ 146 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ2014 ΙββΝ 1106-2118 Γ Μ 7 1βΓ&ΐ% 3 ρ ΐ Υ VI Μμ ΟΙ ΚΑΠΕΤΑΝΑΡΑΙΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Βάιος Φασούλας ΜΑΡΙΝΑ. Μυθιστόρημα

Βάιος Φασούλας ΜΑΡΙΝΑ. Μυθιστόρημα Βάιος Φασούλας ΜΑΡΙΝΑ Μυθιστόρημα ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΖΗΤΗ Θεσσαλονίκη 2009 www.ziti.gr Γερμανία. Φθινόπωρο του 2003. Δε φαίνεται σαν το περυσινό, που το πρόσωπό του άρχισε να το δείχνει προς το τέλος του Οκτώβρη

Διαβάστε περισσότερα

Η Πρέβεζα στο διάβα.. Οι γυναίκες του 21

Η Πρέβεζα στο διάβα.. Οι γυναίκες του 21 Η Πρέβεζα στο διάβα.. Αντί αναφοράς σε θέμα που αφορά άμεσα στην Πρέβεζα, παρατίθεται επίκαιρο αφιέρωμα στις Γυναίκες του 21. Λ.Σ. Οι γυναίκες του 21 Γράφει ο κ. Λάζαρος Συνέσιος Τη νύχτα που παράδερνες

Διαβάστε περισσότερα

«Ο αγιογράφος μόνον αποκαλύπτει. Αποκαλύπτει το αόρατο και το κάνει ορατό» Eπιμέλεια: Βάσω Β. Παππά (Vas_nikpap@yahoo.gr)

«Ο αγιογράφος μόνον αποκαλύπτει. Αποκαλύπτει το αόρατο και το κάνει ορατό» Eπιμέλεια: Βάσω Β. Παππά (Vas_nikpap@yahoo.gr) «Ο αγιογράφος μόνον αποκαλύπτει. Αποκαλύπτει το αόρατο και το κάνει ορατό» Eπιμέλεια: Βάσω Β. Παππά (Vas_nikpap@yahoo.gr) Η Νάγια Καπλανίδου γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη και αποφοίτησε από το Αμερικάνικο

Διαβάστε περισσότερα

Iανουάριος - Φεβρουάριος 2011, Έτος 15ο - Τεύχος 83ο

Iανουάριος - Φεβρουάριος 2011, Έτος 15ο - Τεύχος 83ο Iανουάριος - Φεβρουάριος 2011, Έτος 15ο - Τεύχος 83ο Εκδίδεται από το Γραφείο Νεότητας της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου Περιεχόμενα 3 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 17 19 20 23 25 27 29 Γιαγιάδες.

Διαβάστε περισσότερα

«Το δη µόσιο αίσθη µα είναι το παν. Με αυ τό, τί πο τα δεν µπο ρεί να αποτύχει. Χωρίς αυτό, τίποτα δεν µπο ρεί να πε τύ χει»,

«Το δη µόσιο αίσθη µα είναι το παν. Με αυ τό, τί πο τα δεν µπο ρεί να αποτύχει. Χωρίς αυτό, τίποτα δεν µπο ρεί να πε τύ χει», Η Α ΞΙΑ & ΑΠΟ ΣΤΟΛΗ ΤΩΝ Η ΜΟ ΣΙΩΝ ΣΧΕ ΣΕ ΩΝ «Το δη µόσιο αίσθη µα είναι το παν. Με αυ τό, τί πο τα δεν µπο ρεί να αποτύχει. Χωρίς αυτό, τίποτα δεν µπο ρεί να πε τύ χει», Αβραάµ Λίνκολν ν 86 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΠΥΛΙΑΝΗΣ ΠΑΡΟΥ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΠΥΛΙΑΝΗΣ ΠΑΡΟΥ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΡΟΝΑΞΙΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΠΥΛΙΑΝΗΣ ΠΑΡΟΥ ΝΕΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΕΥΧΟΣ 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ Περιεχόμενα Τεύχους ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ...3

Διαβάστε περισσότερα

Ξύπνησα το πρωί και το κεφάλι μου έλεγε να σπάσει. Τέρμα πια, δεν ξαναπίνω

Ξύπνησα το πρωί και το κεφάλι μου έλεγε να σπάσει. Τέρμα πια, δεν ξαναπίνω 69 μ ι α μ έ ρ α σ τ η ζ ω ή μ ι α ς O l y m p i a Ξύπνησα το πρωί και το κεφάλι μου έλεγε να σπάσει. Τέρμα πια, δεν ξαναπίνω ποτέ!! Πρέπει να ακούσω επιτέλους τους «ειδικούς» που λένε ότι οι γυναίκες

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΑΝΘΥΣ ΝΕΟΝΑΚΗΣ -ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Γ. ΔΡΑΚΑΚΗΣ

ΡΑΔΑΝΘΥΣ ΝΕΟΝΑΚΗΣ -ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Γ. ΔΡΑΚΑΚΗΣ ΡΑΔΑΝΘΥΣ ΝΕΟΝΑΚΗΣ -ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Γ. ΔΡΑΚΑΚΗΣ «Διάγομεν εν καλή καταστάσει επί του παρόντος το αυτό και δι υμάς ποθώ» Είναι η στερεότυπη εισαγωγή μιας σειράς επιστολών του μετανάστη Θεόφιλου Παρθενάκη στον

Διαβάστε περισσότερα

http://www.parliament.gr/ergasies/showfile.asp?file=syne070308.txt

http://www.parliament.gr/ergasies/showfile.asp?file=syne070308.txt Σελίδα 1 από 31 ( Το παρακάτω Πρακτικό δεν αποτελεί το τελικό κείμενο, διότι εκκρεμούν ορθογραφικές, συντακτικές και νομοτεχνικές παρατηρήσεις ) ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ ΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία της ΕΟΚ για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων και της άγριας πανίδας και αυτοφυούς χλωρίδας ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1993 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΕΥΧΟΣ 3

Οδηγία της ΕΟΚ για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων και της άγριας πανίδας και αυτοφυούς χλωρίδας ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1993 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΕΥΧΟΣ 3 φ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΙΟΤΟΠΩΝ-ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1993 ΤΕΥΧΟΣ 3 ΔΡΧ. 10 Η Οδηγία για το υ ς Ο ικοτύπους, πρόκληση για πρόοδο στη διατήρηση τη ς φύσης. Η εφ

Διαβάστε περισσότερα

το σημείωμα του Προέδρου

το σημείωμα του Προέδρου ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ το σημείωμα του Προέδρου Αγαπητοί Συνάδελφοι, Στο τέλος μια τριαντάχρονης και πλέον διαδρομής και ενεργής παρουσίας στα δρώμενα του ΤΕΕ και ιδιαιτέρως με την λήξη της τρίτης και τελευταίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ www.korinthia.net/foni

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ www.korinthia.net/foni Η ΠΡΩΤΗ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Ετήσια συνδρομή 25 Τιμή φύλλου 0,50 e-mail: fonikor@oene.gr Κωδικός 2293 Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ ΤΩΝ ΜΥΣΤΙΚΩΝ... 13 2. ΠΡΩΙΝΑ ΜΕΙΔΙΑΣΜΑΤΑ... 19

1. ΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ ΤΩΝ ΜΥΣΤΙΚΩΝ... 13 2. ΠΡΩΙΝΑ ΜΕΙΔΙΑΣΜΑΤΑ... 19 Περιεχόμενα 1. ΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ ΤΩΝ ΜΥΣΤΙΚΩΝ... 13 2. ΠΡΩΙΝΑ ΜΕΙΔΙΑΣΜΑΤΑ... 19 3. ΤΟ «Γαλόπαιδο» 1... 27 4. Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΟΥ ΕΒΛΕΠΕ ΤΑ ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΝΑ ΠΕΡΝΟΥΝ... 37 5. Ο ΔΕΚΑΤΟΣ ΤΡΙΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ... 51 6. Η ΕΠΙΣΦΡΑΓΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τα Απομνημονεύματα του Μακρυγιάννη

Τα Απομνημονεύματα του Μακρυγιάννη Τα Απομνημονεύματα του Μακρυγιάννη Το πλήρες κείμενο: Μεταγραφή από το πρωτότυπο του Γιάννη Βλαχογιάννη, επεξεργασμένη από τον καθηγητή Γιάννη Καζάζη. Αδελφοί αναγνώστες! Επειδή έλαβα αυτείνη την αδυναμία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ- ΠΟΣΟΣΤΑ. Στόχοι της διδασκαλίας

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ- ΠΟΣΟΣΤΑ. Στόχοι της διδασκαλίας ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ- ΠΟΣΟΣΤΑ Οι σελίδες που ακολουθούν ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ πρόταση για συγκεκριμένο δίωρο της διδασκαλίας ποσοστών- άλλωστε ο απαιτούμενος χρόνος είναι κατά πολύ μεγαλύτερος- απλά παρουσιάζουν κάποιες

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία του φεστιβάλ:

Ιστορία του φεστιβάλ: Ιστορία του φεστιβάλ: 2003: Η ΘΕατρική Συντροφιά Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (ΘΕ.Σ.Π.Ι.), γιορτάζοντας τα 20 χρόνια της επίσημης ύπαρξης της, προσκαλεί φοιτητικές θεατρικές ομάδες από όλη την Ελλάδα και διοργανώνει

Διαβάστε περισσότερα

Υμνογραφικὰ συμπληρώματα στὴν ἑορτὴ τῆς Πεντηκοστῆς

Υμνογραφικὰ συμπληρώματα στὴν ἑορτὴ τῆς Πεντηκοστῆς Ἄρθρο γιὰ Ἐκκλησιολόγο Θέματα Ἐκκλησιαστικοῦ Τυπικοῦ καὶ Λειτουργικῆς Υμνογραφικὰ συμπληρώματα στὴν ἑορτὴ τῆς Πεντηκοστῆς Διονυσίου Ανατολικιώτου δρος φιλοσοφικῆς σχολῆς Ἀθηνῶν, πτυχιούχου κοινωνικῆς θεολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Η αποτελεσματικότητα της Γνωσιακής Θεραπείας στην απώλεια βάρους

Περιεχόμενα. Η αποτελεσματικότητα της Γνωσιακής Θεραπείας στην απώλεια βάρους Περιεχόμενα Ευχαριστίες...13 Πρόλογος...15 Νέες εφαρμογές της Γνωσιακής Θεραπείας Εισαγωγή...19 Η αποτελεσματικότητα της Γνωσιακής Θεραπείας στην απώλεια βάρους 1ο Κεφάλαιο Το κλειδί της επιτυχίας...25

Διαβάστε περισσότερα

Γραπτή δήλωση Δημήτρη Χριστόφια στην ερευνητική επιτροπή. Πέμπτη 22 Αυγούστου 2013 -------------------------------------------

Γραπτή δήλωση Δημήτρη Χριστόφια στην ερευνητική επιτροπή. Πέμπτη 22 Αυγούστου 2013 ------------------------------------------- Γραπτή δήλωση Δημήτρη Χριστόφια στην ερευνητική επιτροπή Πέμπτη 22 Αυγούστου 2013 ------------------------------------------- Η κατανόηση της κατάστασης στην οποία βρέθηκε η Κύπρος σήμερα, επιβάλλει την

Διαβάστε περισσότερα

6. Ρ. Μούζιλ, Ο νεαρός Τέρλες

6. Ρ. Μούζιλ, Ο νεαρός Τέρλες 35 6. Ρ. Μούζιλ, Ο νεαρός Τέρλες Τα πάντα γύρω του έμοιαζαν τώρα άδεια και βαρετά. Στο μεταξύ είχε μεγαλώσει κάτι άγνωστο και σκοτεινό ένιωθε να ξυπνάει μέσα του: ήταν η εφηβεία που άρχιζε. Και την κρίσιμη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑ ΤΩ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΩ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑ ΤΩ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΩ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑ ΤΩ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΩ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΥ, ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ἀντιφωνητὴς. ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΜΗΣ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΤΟΣ 10ο / ΑΡ. Φ. 249 / ΤΙΜΗ 1

Ἀντιφωνητὴς. ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΜΗΣ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΤΟΣ 10ο / ΑΡ. Φ. 249 / ΤΙΜΗ 1 Ἀντιφωνητὴς Πάσα δουλεία παρά φύσιν ἐστίν ΑΝΤΙΦΑΝΗΣ ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΜΗΣ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΤΟΣ 10ο / ΑΡ. Φ. 249 / ΤΙΜΗ 1 Πρίν ἕξι µῆνες γράφαµε (φ. 236, ὑπό τόν τίτλο «Μέ τό ζόρι (εὐρω)παντρειά»)

Διαβάστε περισσότερα

Παύλος Νιρβάνας. Το αγριολούλουδο

Παύλος Νιρβάνας. Το αγριολούλουδο Παύλος Νιρβάνας Το αγριολούλουδο μυθιστόρημα ένα ηλεκτρονικό βιβλίο από την Λέσχη του Βιβλίου το μεγαλύτερο ελληνικό διαδικτυακό φόρουμ για το διάβασμα. Πρώτη δημοσίευση: Εφημερίδα "Πατρίς" 1922-1923 Αυτή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. της..31 ης /10/2012.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..229/2012..

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. της..31 ης /10/2012.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..229/2012.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..25η/2012.. της..31 ης /10/2012.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..229/2012.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ - ΕΜΦΥΛΙΟΣ

ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ - ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ - ΕΜΦΥΛΙΟΣ Στην περίοδο αυτή θα περιοριστώ να αναφέρω μόνον τις κρίσιμες ημερομηνίες στις οποίες συντελέστηκαν τα πλέον σπουδαία γεγονότα. 1. Η Συμφωνία της Πλάκας με την οποία τελείωσε ο

Διαβάστε περισσότερα

Παύλος Κυριάκος Γρηγόριος Μιχαήλ Χρήστος Θεόδωρος Νικόλαος Ιωάννης Θεμιστοκλής Φώτιος Ανέστης Χρυσή Ελευθέριος Χρήστος Παγκράτιος Γεώργιος

Παύλος Κυριάκος Γρηγόριος Μιχαήλ Χρήστος Θεόδωρος Νικόλαος Ιωάννης Θεμιστοκλής Φώτιος Ανέστης Χρυσή Ελευθέριος Χρήστος Παγκράτιος Γεώργιος ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 01/28-01-2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. απόφ. 04/2014 ΘΕΜΑ: Κίνηση της διαδικασίας σύνταξης του νέου Γενικού Πολεοδομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΜΕΡΟΣ Γ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ 4. ΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ ζ ) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ Ο ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ, ΠΑΤΗΡ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟΝ ΤΟΥ Ἄρθρον περὶ Φιλαρέτου (24.5.2008)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Το ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα και η επιρροή του στην ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τοτολίδης Αεωνίδας Α.Μ.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Το ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα και η επιρροή του στην ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τοτολίδης Αεωνίδας Α.Μ. I ιο-ι ο - 09-0 ^ ί«/v Γ ί Ι ' ί -,ΐ ΰ1 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Το ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα και η επιρροή του στην ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τοτολίδης Αεωνίδας Α.Μ. 5450 Επιβλέπων Καθηγητής : Σωτηριάδου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΑΠ ΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ: ΕΓΓΡΑΜΜΑΤΟΙ ΑΦΗΓΗΤΕΣ, ΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΑΠ ΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ: ΕΓΓΡΑΜΜΑΤΟΙ ΑΦΗΓΗΤΕΣ, ΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ Βασίλης Ι. Γεργατσούλης * ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΑΠ ΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ: ΕΓΓΡΑΜΜΑΤΟΙ ΑΦΗΓΗΤΕΣ, ΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ Πολλοί μελετητές διαπιστώνουν ότι η αστικοποίηση της ζωής, που εισέβαλε ακόμη και στα χωριά,

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί ο Θεός δεν μας δίνει πάντα ό,τι του ζητάμε;

Γιατί ο Θεός δεν μας δίνει πάντα ό,τι του ζητάμε; ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΟΡΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ι.Ν. Αγ. Γεωργίου ΕΝΤΥΠΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ Περίοδος Β Έτος 3 ο Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών Ιουνίου - Αυγούστου Εσπερινός

Διαβάστε περισσότερα

ἀλιτήριους Ἕ λληνες. *Codex Novellae, Constitutiones*.

ἀλιτήριους Ἕ λληνες. *Codex Novellae, Constitutiones*. Συέχεια στὴ ομοθεσία το ῦ Ἰουστιιαο ῦ *Codex Iustianianus* διαβάζουμε : 1.11.10 * Ἐπειδ ὴ ἔχου συλληφθε ῖ μερικο ὶ, ο ἱ ὁποῖοι διακατέχοται ἀπ ὸ τὴ πλάη τῶ ἀόσιω καὶ μιαρῶ Ἑ λλήω (...) ἐκεῖοι πο ὺ ἔχου

Διαβάστε περισσότερα

Είκοσι χρόνια νωρίτερα, σε ένα νότιο χωριό της επαρχίας Πουντζάμπ.

Είκοσι χρόνια νωρίτερα, σε ένα νότιο χωριό της επαρχίας Πουντζάμπ. Εισαγωγή Αισθάνομαι κάποιον να με αρπάζει από το μπράτσο. Νομίζω ότι είναι μια γριά γυναίκα. Έχει δυσάρεστη, στριγκή φωνή. Μου λέει ότι αυτό θα διαρκέσει λίγα δευτερόλεπτα και δε θα πονέσει. Βουλιάζω σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΕΙΣ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ Η 10 Η ΜΠΙΕΝΑΛΕ ΤΗΣ ΒΕΝΕΤΙΑΣ Νίκος Μπελαβίλας

ΠΟΛΕΙΣ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ Η 10 Η ΜΠΙΕΝΑΛΕ ΤΗΣ ΒΕΝΕΤΙΑΣ Νίκος Μπελαβίλας ΠΟΛΕΙΣ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ Η 10 Η ΜΠΙΕΝΑΛΕ ΤΗΣ ΒΕΝΕΤΙΑΣ Νίκος Μπελαβίλας Η 10 η Μπιενάλε της Βενετίας, η διεθνής έκθεση αρχιτεκτονικής, φέτος είναι αφιερωμένη στις πόλεις του κόσμου. Ο τίτλος της:

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδες του Γιώργου Ιωάννου

Σελίδες του Γιώργου Ιωάννου Σελίδες του Γιώργου Ιωάννου vμες στους προσφυγικούς συνοικισμούς vστου Κεμάλ το σπίτι Νεοελληνική Λογοτεχνία Γ' Λυκείου Θ. Κ. Γραμματολογικά στοιχεία Ο Γιώργος Ιωάννου γεννήθηκε το 1927 στη Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. Άγιος Νικόλαος, Κρήτη Μάιος, 1964 ΤΖΟΝ ΛΕ ΚΑΡΕ

Πρόλογος. Άγιος Νικόλαος, Κρήτη Μάιος, 1964 ΤΖΟΝ ΛΕ ΚΑΡΕ Πρόλογος Κανένας από τους χαρακτήρες, τις λέσχες, τα ιδρύματα ή τις μυστικές υπηρεσίες που περιγράφω εδώ ή αλλού δεν υπάρχουν μήτε υπήρξαν στην πραγματικότητα, από όσο γνωρίζω. Θα ήθελα να το ξεκαθαρίσω

Διαβάστε περισσότερα

0 irotmttm ------------------------------- * -------------------------------- κογ ι λ κ ω κ ο γ 6 T O C Ο Ζ' Δ 6 Κ 6 Μ ΚΡΙΟΟ 2 0 1 2 Α ΡΙΘ.

0 irotmttm ------------------------------- * -------------------------------- κογ ι λ κ ω κ ο γ 6 T O C Ο Ζ' Δ 6 Κ 6 Μ ΚΡΙΟΟ 2 0 1 2 Α ΡΙΘ. Μηνιαίο fckkjui«iactiho TFepioaifio 0 irotmttm ------------------------------- * -------------------------------- TOV ceg. eka.ia.gtxi Me ΤΗΝ ΠΡΟΝΟΙλ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ Μ V ΤI \ ΗΝ Η C κογ ι λ κ ω κ ο γ IA.PYTHC:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΈΠΕΙ ΑΡΧΊΖΟΝΤΑΣ ΝΑ ΠΩ ότι έχω έναν επιστήθιο

ΠΡΈΠΕΙ ΑΡΧΊΖΟΝΤΑΣ ΝΑ ΠΩ ότι έχω έναν επιστήθιο ΕΝΑ ΠΡΈΠΕΙ ΑΡΧΊΖΟΝΤΑΣ ΝΑ ΠΩ ότι έχω έναν επιστήθιο φίλο που του αρέσει να παίζει με τις λέξεις και τα νοήματα. Είναι καταβροχθιστής βιβλίων και εφημερίδων τα πρωινά αράζει σε στέκια του Κολωνακίου και

Διαβάστε περισσότερα

Μίχος Κάρης. Υστερόγραφα

Μίχος Κάρης. Υστερόγραφα Μίχος Κάρης Υστερόγραφα ΑΘΗΝΑ 2008 Μίχος Κάρης Υστερόγραφα 2008 Εκδόσεις ΠΟΤΑΜΟΣ Σχεδιασμός έκδοσης και εξωφύλλου: Βίβιαν Γιούρη Εκτύπωση: Μητρόπολις ΑΕ Βιβλιοδεσία: Ευ. Άνδροβικ Εκδόσεις ΠΟΤΑΜΟΣ Φωκιανού

Διαβάστε περισσότερα

μπορούσαμε και θα έπρεπε να το αντισταθμίσουμε με νέες πολιτικές, με άλλες κατακτήσεις και ωφέλειες. Ο κίνδυνος της αποβιομηχάνισης ήταν βέβαια

μπορούσαμε και θα έπρεπε να το αντισταθμίσουμε με νέες πολιτικές, με άλλες κατακτήσεις και ωφέλειες. Ο κίνδυνος της αποβιομηχάνισης ήταν βέβαια ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ Κος ΘΩΜΑΔΑΚΗΣ Ευχαριστώ πάρα πολύ, συνάδελφε. Κυρίες και κύριοι, αντικρύζοντας τον τίτλο της σημερινής ημερίδας, 1962-2012, 50 χρόνια στην Ευρώπη, αναλογίστηκα αμέσως ότι το 62 ήμουν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΥΠΡΟΣ ΠΟΥ ΕΖΗΣΑ Μαρτυρίες στην κόψη του ξυραφιού 1969-1974

Η ΚΥΠΡΟΣ ΠΟΥ ΕΖΗΣΑ Μαρτυρίες στην κόψη του ξυραφιού 1969-1974 Η ΚΥΠΡΟΣ ΠΟΥ ΕΖΗΣΑ Μαρτυρίες στην κόψη του ξυραφιού 1969-1974 Η Κύπρος στον καιρό μας υπήρξε η νιότη μας και η αλκή μας, η μεγάλη προσδοκία μας και η πικρή προδοσία μας. Συχωρέστε μου που κατ ανάγκην ομιλώ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τη διαθεσιμότητα υπαλλήλων, περικοπή πόρων, και δημιουργία Παρατηρητηρίου στον Δήμο μας».

ΘΕΜΑ: «Συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τη διαθεσιμότητα υπαλλήλων, περικοπή πόρων, και δημιουργία Παρατηρητηρίου στον Δήμο μας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 17/2012 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ζ Ο Ν Α Θ Α Ν Λ Ε Θ Ε Μ

Τ Ζ Ο Ν Α Θ Α Ν Λ Ε Θ Ε Μ 1 Δύο δίκες Ή θα σταματήσεις να πηδάς μαύρους μπάτσους ή θα πάρεις πόδι από το Κομμουνιστικό Κόμμα. Αυτό ήταν το τελεσίγραφο, η γελοία σύνοψη του μηνύματος που διαβιβάστηκε στη Ρόουζ Τσίμερ από την κλίκα

Διαβάστε περισσότερα

Σκηνή 1 η : Στο σπίτι της Ρήνης, πρωί Το λαθρεμπόριο της ζάχαρης

Σκηνή 1 η : Στο σπίτι της Ρήνης, πρωί Το λαθρεμπόριο της ζάχαρης Σκηνή 1 η : Στο σπίτι της Ρήνης, πρωί Το λαθρεμπόριο της ζάχαρης ΕΠΙΣΤΗΜΗ: Ε Ρήνη, τι έπαθες σήμερα! Ασηκώσου, μωρή κοπέλα! Με το νου πλουταίνει η κόρη, με τον ύπνο η ακαμάτρα. Δεν ακούς, ε! Ή κάνεις που

Διαβάστε περισσότερα

Μπορούμε να πούμε ότι η δεύτερη δύναμη είναι πολύ πιο ισχυρή από την πρώτη.

Μπορούμε να πούμε ότι η δεύτερη δύναμη είναι πολύ πιο ισχυρή από την πρώτη. ΣΚΑΦΟΣ Η μορφή των ιστιοφόρων σκαφών όπως εξελίχθηκε από τα αρχαία ξύλινα εμπορικά και πολεμικά πλοία έως τα σύγχρονα αγωνιστικά επηρεάζονταν από τους ίδιους παράγοντες. Είναι συνάρτηση της χρήσης τους,

Διαβάστε περισσότερα

Μάρτιος- Απρίλιος 2009, Έτος 13ο - Τεύχος 72ο. Εκδίδεται από το Γρ α φ ε ί ο Νεότητας της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου

Μάρτιος- Απρίλιος 2009, Έτος 13ο - Τεύχος 72ο. Εκδίδεται από το Γρ α φ ε ί ο Νεότητας της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου Μάρτιος- Απρίλιος 2009, Έτος 13ο - Τεύχος 72ο Εκδίδεται από το Γρ α φ ε ί ο Νεότητας της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου Περιεχόμενα 3 4 5 6 8 9 10 11 12 14 17 18 20 22 24 Πασχαλινό Μήνυμα Σεβασμιωτάτου

Διαβάστε περισσότερα

Η Προσπάθεια του Ρόδερφορδ να Συμβιβαστεί με τον Χίτλερ

Η Προσπάθεια του Ρόδερφορδ να Συμβιβαστεί με τον Χίτλερ Η Προσπάθεια του Ρόδερφορδ να Συμβιβαστεί με τον Χίτλερ Του Κώλετ Μπρούκς Μια φωτογραφία στο βιβλίο της Εταιρίας Σκοπιά με τον τίτλο,«αληθινή Ειρήνη και Ασφάλεια-Πώς Μπορεί να βρεθεί;» απεικονίζει μερικούς

Διαβάστε περισσότερα

MOIPOΛOΪ KAI ΠOΛYΦΩNIKO TPAΓOYΔI ΣE ΣXEΣH ME TH BYZANTINH EKKΛHΣIATIKH MOYΣIKH

MOIPOΛOΪ KAI ΠOΛYΦΩNIKO TPAΓOYΔI ΣE ΣXEΣH ME TH BYZANTINH EKKΛHΣIATIKH MOYΣIKH MOIPOΛOΪ KAI ΠOΛYΦΩNIKO TPAΓOYΔI ΣE ΣXEΣH ME TH BYZANTINH EKKΛHΣIATIKH MOYΣIKH Παντελή Καβακοπούλου Μουσικολαογράφου Η μουσική της Ηπείρου δεν είναι τυχαία. Τα μουσικά της ακούσματα αποκρυπτογραφούν λαό

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ δυτική ζωγραφική ἀπό τήν Ἀναγέννηση μέχρι τόν 19ο αἰώνα Ἄν ἐπισκεφθεῖ κανείς τίς ἐκθέσεις. καί σέ ὅλες τίς δυτικές πρωτεύουσες,

Ἡ δυτική ζωγραφική ἀπό τήν Ἀναγέννηση μέχρι τόν 19ο αἰώνα Ἄν ἐπισκεφθεῖ κανείς τίς ἐκθέσεις. καί σέ ὅλες τίς δυτικές πρωτεύουσες, «ἡμεῖςδὲτῇπροσευχῇκαὶτῇδιακονίᾳτοῦλόγουπροσκαρτερήσωμεν» (Πράξ στ 4). ³ µ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΔΙΔΑΧΗΣ ETOΣ Θ 2009 ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΖΑΝΗΣ ΦΥΛΛΟ 46 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ

Διαβάστε περισσότερα