Επιστημονική Επετηρίδα Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επιστημονική Επετηρίδα Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων"

Transcript

1 Επιστημονική Επετηρίδα Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Τομ. 6, 2013 Η διοικητική κατάρτιση των υποψηφίων νηπιαγωγών και δασκάλων στα Διδασκαλεία και τις Παιδαγωγικές Ακαδημίες της Ελλάδας. Μπάκας Θωμάς Copyright 2013 To cite this article: Μπάκας (2013). Η διοικητική κατάρτιση των υποψηφίων νηπιαγωγών και δασκάλων στα Διδασκαλεία και τις Παιδαγωγικές Ακαδημίες της Ελλάδας.. Επιστημονική Επετηρίδα Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 6,

2 Η διοικητική κατάρτιση των υποψηφίων νηπιαγωγών και δασκάλων στα Διδασκαλεία και τις Παιδαγωγικές Ακαδηµίες της Ελλάδας. Θωµάς Μπάκας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα µελέτη αναφέρεται στη διοικητική κατάρτιση των υποψηφίων δασκάλων και νηπιαγωγών την οποία έλαβαν από τις σχολές που φοίτησαν την περίοδο από την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους το 1834 µέχρι την κατάργηση των Παιδαγωγικών Ακαδηµιών το Στόχος της εργασίας είναι να παρουσιάσει και να αναλύσει την πορεία εξέλιξης της διοικητικής κατάρτισης των υποψηφίων νηπιαγωγών και δασκάλων της χώρας µας στη µεγάλη αυτή χρονική περίοδο. Η παρουσίαση και ανάλυση των στοιχείων τα οποία αποδελτιώθηκαν από τα νοµοθετικά κείµενα και τα προγράµµατα σπουδών δείχνουν ότι σε µικρό ή µεγάλο βαθµό σε όλη τη διάρκεια της χρονικής περιόδου την οποία ερευνά η παρούσα εργασία, υπήρχε πρόβλεψη για παροχή διοικητικής κατάρτισης στους υποψήφιους νηπιαγωγούς και δασκάλους. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Διοικητική κατάρτιση, σχολική νοµοθεσία, Διδασκαλεία, Παιδαγωγικές Ακαδηµίες, Σχολές Νηπιαγωγών, Προγράµµατα σπουδών. 30

3 The administrative training of candidates kindergarten teachers and teachers in colleges teachers and pedagogical academies of Greece. Thomas Bakas ABSTRACT This study refers to the administrative training of candidates school teachers and of kindergarten teachers which they have received from schools which attended the period since the founding of the Modern Greek state in 1834 until the abolition of Pedagogical Academies 1990.The aim of this paper is to present and analyze the evolution of management training for candidates school teachers and of kindergarten of our country in this great period.the presentation and analysis of data which are cataloged from legislative texts and curricula show that a small or large extent throughout the duration of the period to which is investigating the present work, there was provision for provide administrative training for candidates school teachers and kindergarten teachers. KEY WORDS: Management training, law school, Teaching Centre, Educational Academies, Schools Early Childhood Curricula. 31

4 ΕΙΣΑΓ ΓΗ Η παρούσα εργασία έχει ως αντικείµενο µελέτης της την ιστορική εξέλιξη της διοικητικής κατάρτισης των υποψηφίων νηπιαγωγών και δασκάλων στις σχολές κατάρτισής τους από το 1834 µέχρι το 1990.Είναι µια προσπάθεια διερεύνησης του ζητήµατος στο πλαίσιο της Ιστορικής Παιδαγωγικής µε περιγραφικό τρόπο και µε βάση τις ειδικότερες σχετικές νοµοθετικές ρυθµίσεις. Το υλικό της εργασίας, προέρχεται κύρια από πρωτογενείς πηγές, και είναι ειδικά κείµενα νόµων, διαταγµάτων, κανονισµών λειτουργίας εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, εισηγητικές εκθέσεις νοµοσχεδίων, συλλογές νοµοθεσίας κ.α. Όλα τα κείµενα τα οποία συγκεντρώθηκαν και αξιοποιήθηκαν περιλαµβάνουν διατάξεις σχετικές µε τη διοικητική κατάρτιση των µελλοντικών εκπαιδευτικών από την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους µέχρι και την κατάργηση των Παιδαγωγικών Ακαδηµιών το 1990 και την ανάληψη της εκπαίδευσης των δασκάλων και νηπιαγωγών από τα Πανεπιστηµιακά Παιδαγωγικά Τµήµατα τετραετούς φοίτησης. Η εργασία έχει στόχο να συγκεντρώσει όλα τα σχετικά τεκµήρια και στη συνέχεια να παρουσιάσει µε συστηµατικό τρόπο τα σηµαντικότερα σηµεία εξέλιξης της διοικητικής κατάρτισης των δασκάλων και νηπιαγωγών. Τέλος στόχος της εργασίας είναι να αναλύσει και να σχολιάσει κριτικά τα παραπάνω µέτρα σε σχέση µε την ισχύουσα κάθε φορά κοινωνικοοικονοµική και πολιτική κατάσταση. Η µέθοδος προσέγγισης της µελέτης είναι η ιστορική κοινωνιολογική. Με τη µέθοδο αυτή θα επιδιωχθεί µετά τη συγκέντρωση, παρουσίαση και ανάλυση των σχετικών ιστορικών τεκµηρίων να δοθεί µια πλήρης εικόνα της εξέλιξης της διοικητικής κατάρτισης των υποψηφίων δασκάλων και νηπιαγωγών. Η περίοδος συγκέντρωσης του υλικού αφορά τα 150 περίπου χρόνια που πέρασαν από την ψήφιση του πρώτου νόµου το 1834 για την ίδρυση διδασκαλείου του ελληνικού κράτους µε σκοπό τη µόρφωση των δασκάλων το οποίο είχε το όνοµα «διδασκαλοδιδακτήριο», (Δηµαράς Α, 1983: 49) και ήταν το πρώτο διδασκαλείο του κράτους. Στο τέλος µετά την παρουσίαση και ανάλυση των επιµέρους ρυθµίσεων για το θέµα θα γίνει µια συνολική εκτίµηση και θα παρουσιαστούν τα σηµαντικότερα συµπεράσµατα της διαχρονικής εξέλιξης του θέµατος. 32

5 Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Τ Ν ΝΗΠΙΑΓ Γ Ν ΣΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΑ Οι πρώτες νηπιαγωγοί του 19 ου αιώνα οι οποίες δίδαξαν στα ελληνικά νηπιαγωγεία καταρτίζονταν διοικητικά µε τα εγχειρίδια της νηπιαγωγικής µεθόδου επειδή δεν υπήρχαν οργανωµένες σχολές κατάρτισης. Στη συνέχεια όταν ιδρύθηκε το Διδασκαλείο Νηπιαγωγών Καλλιθέας, αλλά και τα άλλα Διδασκαλεία τα οποία λειτούργησαν, µε µονοετή φοίτηση, είτε µε περισσότερα χρόνια η διοικητική κατάρτιση των υποψηφίων νηπιαγωγών ήταν περιορισµένη. Ο θεσµός του νηπιαγωγείου εµφανίστηκε στην Ευρώπη γύρω στο 1840 µε τη µορφή και το όνοµα των Kindergarten (Παιδικών κήπων) µε ιδρυτή το Γερµανό Friedrich Froebel. Την ίδια περίπου περίοδο άρχισε να λειτουργεί και στην Ελλάδα ο θεσµός, από ξένους ιεραποστόλους, όπως το ζεύγος των Αµερικανών Hill και το Γερµανό Hildner, αλλά και από ιδιωτικούς φορείς όπως τη Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία και από δήµους (Χαρίτος, 1998: 85 98). Από τα πρώτα χρόνια της ίδρυσης και λειτουργίας των νηπιακών σχολείων στην Ελλάδα πρόεκυψε η ανάγκη να υποστηριχθούν οι πρώτες νηπιαγωγοί στο εκπαιδευτικό τους έργο, αφού δεν είχαν κάποια ειδική κατάρτιση. Επειδή το κρατικό ενδιαφέρον απουσίασε, από αυτόν τον τοµέα, την προσπάθεια ανέλαβαν ιδιωτικοί φορείς και εξέδωσαν ειδικά εγχειρίδια τα οποία βασίστηκαν σε ξένες εκδόσεις και είχαν µεθοδολογικές οδηγίες για τις νηπιαγωγούς. Κυκλοφόρησαν το 19 ο αιώνα αρκετά εγχειρίδια νηπιαγωγικής µεθόδου στην ελληνική γλώσσα, τα οποία έδιναν στις νηπιαγωγούς, οργανωτικές, διοικητικές, παιδαγωγικές και µεθοδολογικές οδηγίες. Τα εγχειρίδια νηπιαγωγικής που κυκλοφόρησαν ήταν: 1) Εγχειρίδιον εις χρήσιν των Νηπιακών σχολείων, εν Σµύρνη, εκ της τυπογραφίας Γ. Γριφίτου, 1841, 2) Εγχειρίδιον διδασκαλίας προς χρήσιν των νηπιακών σχολείων (εις τµήµατα δύο). Όπως διδάσκεται εν τοις σχολείοις των κ.κ. Χιλλ, Εν Αθήναις 1859, 3) Ι. Κοκκώνη Ε, Εγχειρίδιον περί Δηµοτικής Εκπαιδεύσεως ή Οδηγός περί µεθόδων διδακτικών συνδιδακτικής και µικτής και περί νηπιακών σχολείων. Μέρος Β. Περί παιδαγωγίας και νηπιακών σχολείων, Εν Αθήναις 1863, Ιφ. Παπαγεωργίου, Συµβουλαί περί Διευθύνσεως των Νηπιαγωγείων και πραγµατογνωσία, Αθήνησι, εκ του τυπογραφείου της Φιλοκαλίας, Η κατάρτιση των νηπιαγωγών αλλά και γενικότερα η προσχολική αγωγή και η εκπαίδευση των κοριτσιών κατά το 19 ο αιώνα, όπως αναφέρθηκε, είχε αφεθεί από το 33

6 ελληνικό κράτος στην ιδιωτική πρωτοβουλία. Ο πρώτος νόµος, ο νόµος ΒΤΜΒ του 1895, (ΕτΚ, 37/ , τχ. Α ) ο οποίος καθιέρωσε την προσχολική αγωγή στην Ελλάδα προέβλεπε αυτή την παραχώρηση στο αρθρ. 3 µε τη διατύπωση ότι: «Τά νηπιαγωγεία συνιστώνται τη αδεία του επί τής Δηµοσίας Εκπαιδεύσεως Υπουργείου υπό ιδιωτών,». Γι αυτό θα παρατηρήσουµε κατά την ιστορική εξέλιξη της µόρφωσης των νηπιαγωγών ότι δεν υπήρχε κανένα κρατικό ενδιαφέρον ούτε και για τα προγράµµατα της κατάρτισής τους για πολύ µεγάλο χρονικό διάστηµα. Το πρώτο Διδασκαλείο για την κατάρτιση Νηπιαγωγών ιδρύθηκε στο ξεκίνηµα του θεσµού δύο χρόνια µετά την ψήφιση του νόµου ΒΤΜΘ, το Η ίδρυσή του έγινε από την Ένωση Ελληνίδων της οποίας πρόεδρος ήταν η Αικατερίνη Λασκαρίδου. Στο Διδασκαλείο αυτό, το οποίο ήταν το µοναδικό ίδρυµα στο οποίο εκπαιδεύονταν οι νηπιαγωγοί από το 1897 µέχρι το 1914 παρατηρούµε από το πρόγραµµα των µαθηµάτων ότι δεν υπήρχαν µαθήµατα διοικητικής κατάρτισης των νηπιαγωγών. Το Διδασκαλείο λειτούργησε ως µονοτάξιο από το 1897 µέχρι το 1900, ως διτάξιο την περίοδο και ως τριτάξιο στη συνέχεια µέχρι το Από τη χρονολογία εκείνη άρχισε να λειτουργεί ως τετρατάξιο µέχρι το 1959 οπότε καταργήθηκε και µετατράπηκε σε Σχολή Νηπιαγωγών σύµφωνα µε το πρότυπο των Παιδαγωγικών Ακαδηµιών οι οποίες λειτουργούσαν από το 1933 για τη µόρφωση των δασκάλων. ς σπουδάστριές του γινόταν δεκτές για φοίτηση πτυχιούχες δασκάλες και «νεάνιδες κεκτηµέναι απολυτήριο της ανώτατης τάξης των πλήρων Παρθεναγωγείων ηλικίας άνω των 16 ετών κα αµέµπτου συµπεριφοράς». (ΦΕΚ 120/8 Ιουνίου 1904, «Περί αναγνωρίσεως του υπό της Ενώσεως των Ελληνίδων ιδρυθέντος Διδασκαλείου Νηπιαγωγών», άρθρο 3), (Μπουζάκης Α, 2002: 358). Όπως αναφέρθηκε πιο πάνω δεν υπήρχε µάθηµα αυτοτελές για τη διοικητική κατάρτιση των υποψηφίων νηπιαγωγών µέσα στο πρόγραµµα του Διδασκαλείου Νηπιαγωγών της Ένωσης Ελληνίδων το οποίο παρουσιάζεται στη λογοδοσία της Ένωσης το 1908 (Μπουζάκης Α, 2002: ). Μέσα όµως στο µάθηµα της Παιδαγωγικής το οποίο διδάσκονταν µόνο στη Γ τάξη του Διδασκαλείου υπήρχαν ενότητες οι οποίες έδιναν τη δυνατότητα για απόκτηση στοιχειωδών γνώσεων διοικητικής ικανότητας και ελέγχου της σχολικής τάξης. Τέτοιες ενότητες οι οποίες διδάσκονταν στο µάθηµα της Παιδαγωγικής ήταν: «για την προσταγήν», «περί ποινών και αµοιβών», για την «επιτήρησιν», «πως εκπαιδεύει το σχολείον εις την ησυχίαν, την τάξιν κ.α» (Μπουζάκης Α, 2002: 360). 34

7 Η πρώτη αναφορά για διοικητική κατάρτιση των νηπιαγωγών σε σχολή γίνεται στο Διάταγµα της 16 Ιανουαρίου 1919 (ΦΕΚ 18/ , τχ. Α ), µε τον τίτλο «Περί προγράµµατος των µαθηµάτων του Ανωτέρου Τµήµατος των Διδασκαλείων των Νηπιαγωγών», (Μπουζάκης Α, 2002: 495).Το Ανώτερο Τµήµα είχε ιδρυθεί µε το Ν. 1612/ , (ΦΕΚ 2/ , τχ. Α ). Είχε δύο τάξεις, και µπορούσαν να φοιτήσουν µε εξετάσεις όσα κορίτσια διέθεταν πτυχίο νηπιαγωγού ή δασκάλας, κατά προτίµηση όµως νηπιαγωγού. Στο τµήµα αυτό εκπαιδεύονταν για να διοριστούν στη συνέχεια ως διδακτικό προσωπικό στα Διδασκαλεία Νηπιαγωγών ή στα Διδασκαλεία Θηλέων και σε σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης στα οποία αναλάµβαναν να διδάξουν χειροτεχνικά µαθήµατα, οικιακά ή καλλιτεχνικά και ιχνογραφία. Κατά τη διάρκεια των σπουδών τους προβλεπόταν για τη διοικητική τους κατάρτιση να διδάσκεται στη Β τάξη το µάθηµα «Η ισχύουσα σχολική νοµοθεσία, η σχετική προς τον προορισµόν των αποφοίτων του τµήµατος», (Β. Δ , Φύλο ΕτΚ, αρ. 18, τχ. Α'/25 Ιανουαρίου 1919). Μετά την εκπαιδευτική µεταρρύθµιση του 1929 και την ψήφιση του νόµου 4367/1929 (ΦΕΚ 291/ , τχ. Α ) µε τίτλο «Περί των Διδασκαλείων των Νηπιαγωγών» δεν παρατηρήθηκαν ιδιαίτερες ρυθµίσεις στο θέµα αυτό. Έτσι και στο Διάταγµα της 30 Σεπτεµβρίου 1930 (ΦΕΚ 342/ , τχ. Α ), µε τον τίτλο «Περί καθορισµού των εν τοις Διδασκαλείοις νηπιαγωγών διδασκοµένων µαθηµάτων κλπ» δεν προβλέπεται σχετικό µάθηµα. Η κατάρτιση των Νηπιαγωγών µέχρι το έτος 1956 δε γινόταν σε ανώτερες σχολές αλλά σε σχολές Μέσης Εκπαίδευσης, τα παραδοσιακά «Διδασκαλεία», εκτός από την κατηγορία των Διευθυντριών των Εθνικών Αγροτικών Νηπιοτροφείων και Εθνικών Παιδικών Σταθµών. Οι υποψήφιες νηπιαγωγοί για τις θέσεις αυτές εκπαιδεύονταν σε Σχολές µονοετούς διάρκειας, µετά την απόκτηση του απολυτηρίου του εξαταξίου Γυµνασίου. Οι σχολές µονοετούς φοίτησης των Νηπιαγωγών λειτουργούσαν ως παραρτήµατα των Παιδαγωγικών Ακαδηµιών σύµφωνα µε το Ν.Δ. 1976/10 Οκτωβρίου 1942, (ΦΕΚ 296/ , τχ. Α ). Το έτος 1957 παρατηρείται για πρώτη φορά η ένταξη στο πρόγραµµα µαθηµάτων του Διδασκαλείου Νηπιαγωγών Καλλιθέας και του µαθήµατος: «Διδακτική και διοίκησις του νηπιαγωγείου µετά πρακτικών ασκήσεων», (Μπουζάκης Β, 2002: 61). 35

8 Η ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΝΗΠΙΑΓ Γ Ν Επιστηµονική Επετηρίδα Παιδαγωγικού Τµήµατος Νηπιαγωγών, Κατά την περίοδο λειτουργίας των Σχολών Νηπιαγωγών ( ) σηµειώθηκε αρκετή πρόοδος στη διοικητική κατάρτιση των υποψηφίων νηπιαγωγών γιατί καθορίστηκαν είτε αυτόνοµα µαθήµατα, είτε ενότητες µέσα στα µαθήµατα της παιδαγωγικής. Το 1959 παρατηρείται µια σηµαντική στροφή στην εκπαίδευση των υποψηφίων Νηπιαγωγών. Ψηφίστηκε το νέο θεσµικό πλαίσιο το οποίο περιλαµβάνεται στο ΝΔ 3997/ , (ΦΕΚ 226/ , τχ Α ), «Περί Σχολής Νηπιαγωγών και άλλων τινών διατάξεων», όπως µετονοµάστηκε το Διδασκαλείο Νηπιαγωγών Καλλιθέας, κατά τα πρότυπα των Παιδαγωγικών Ακαδηµιών, µε διετή υποχρεωτική φοίτηση µετά την απόκτηση του απολυτηρίου του εξαταξίου Γυµνασίου. Από τότε αρχίζει µια άλλη περίοδος στη µόρφωση των υποψηφίων νηπιαγωγών. Στο άρθρο 3, παραγρ. 1, εδαφ. 1, του παραπάνω νόµου περιγράφονται τα διδασκόµενα µαθήµατα και προβλέπεται να διδάσκονται οι υποψήφιοι νηπιαγωγοί ένα σχετικό µάθηµα εκπαιδευτικής διοίκησης το µάθηµα µε αύξοντα αριθµό 5 και µε τον τίτλο «Διδακτική και διοίκησις του νηπιαγωγείου µετά πρακτικών ασκήσεων», (Μπουζάκης Β, 2002: 226). Η κατάρτιση των νηπιαγωγών συνεχίστηκε µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και στο επόµενο διάστηµα. Στο Β.Δ./ (ΦΕΚ 750/ , τχ Β ), µε τίτλο «Περί του ωρολογίου και αναλυτικού προγράµµατος των παρά Παιδαγωγικαίς Ακαδηµίαις Μονοετών Τµηµάτων Εκπαιδεύσεως Νηπιαγωγών», προβλέφτηκαν ορισµένες ενότητες διοικητικής κατάρτισης στο µάθηµα «Γενική Παιδαγωγική και Θεωρία της Προσχολικής Αγωγής». Οι σχετικές µε τη διοίκηση της εκπαίδευσης ενότητες ήταν οι εξής: «Η προσχολική αγωγή: Το Νηπιαγωγείον και ο Παιδικός Σταθµός. Η Νηπιαγωγός ως προσωπικότης. Η παιδαγωγική αγάπη. Εξωτερική και εσωτερική οργάνωσις της εργασίας και ζωής εν τω Νηπιαγωγείω. Ιστορία του Νηπιαγωγείου. Σύγχρονοι εξελίξεις και σύγχρονος οργάνωσις της προσχολικής αγωγής. Διοίκησις του Νηπιαγωγείου: Η νηπιαγωγός εν τη τάξει. Η νηπιαγωγός ως διευθύντρια του Νηπιαγωγείου. Συνεργασία Νηπιαγωγείου και οικογενείας. Το Διδακτήριον και αι εγκαταστάσεις του Νηπιαγωγείου, σκόπιµος οργάνωσις και φιλόκαλος εµφάνισις αυτού», (Μπουζάκης Β, 2002: 361). 36

9 Ύστερα από δύο χρόνια µε την υπουργική απόφαση / (ΦΕΚ 869/ , τχ. Β ) και µε θέµα «Περί ιδρύσεως και λειτουργίας σχολών Νηπιαγωγών», η οποία εκδόθηκε πριν τη δηµοσίευση του νόµου 1057/1971, ιδρύθηκαν δύο Σχολές Νηπιαγωγών, µία στην Καρδίτσα και µία στη Θεσσαλονίκη. Στην παραπάνω απόφαση προβλέπονταν να διδάσκεται µάθηµα µε τίτλο «Οργάνωσις και Διοίκησις Εκπαιδεύσεως» για 1 ώρα την εβδοµάδα στο Α έτος, (Μπουζάκης Β, 2002: 487). Δύο µήνες αργότερα δηµοσιεύτηκε το Ν.Δ. 1057/ , (ΦΕΚ, 271/ , τχ. Α ) το οποίο επικύρωσε την απόφαση αυτή, αλλά στα διδασκόµενα µαθήµατα των Σχολών δε γίνεται καµία αναφορά για διοικητική κατάρτιση των υποψηφίων νηπιαγωγών. Μετά από ένα χρόνο συντάχθηκε και δηµοσιεύτηκε το Β.Δ. αριθ. 7/30 Δεκεµβρίου 1972 (ΦΕΚ, 2/ , τχ. Α ) µε τον τίτλο «Περί του ρολογίου και αναλυτικού Προγράµµατος των µαθηµάτων και ασκήσεων των σχολών νηπιαγωγών κατά έτη σπουδών». Αλλά και στο διάταγµα αυτό δεν προβλέπεται ιδιαίτερο µάθηµα για την οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης. Προβλέπεται µόνο η διδασκαλία ενοτήτων ενταγµένων σε διάφορα µαθήµατα, όπως στα τρία µαθήµατα: «Γενική Παιδαγωγική», «Ιστορία της Προσχολικής Αγωγής» και «Γενική Διδακτική». Στο µάθηµα «Γενική Παιδαγωγική» το οποίο προβλεπόταν να διδάσκεται στο Α έτος υπήρχαν οι εξής ενότητες: «Βαθµίδες Αγωγής, Η Προσχολική Αγωγή. Έννοια, σκοπός σηµασία και µέσα ταύτης. Ιδρύµατά της, ιδία δε ο θεσµός του Νηπιαγωγείου. Η Νηπιαγωγός. Κλήσις, µόρφωσις, ειδική κατάρτησις. Μελέτη νηπίου. Συλλογή στοιχείων. Τήρησις ατοµικού Δελτίου και ατοµικού φακέλου. Συνεργασία Νηπιαγωγείου και οικογενείας», (Μπουζάκης Β, 2002: 487). Στο µάθηµα «Ιστορία της Προσχολικής Αγωγής» ενταγµένες ήταν οι ενότητες: «Σκοπός του µαθήµατος. Ανυπαρξία οργανωµένης προσχολικής αγωγής µέχρι του 19 ου αιώνος. Η οργάνωσις της Προσχολικής Αγωγής στην Ελλάδα. Αικατερίνη Λασκαρίδου. Η προσχολική αγωγή εις άλλας χώρας. Παγκόσµιος Οργάνωσις Προσχολικής Αγωγής, Ο.Μ.Ε.Ρ.», (Μπουζάκης Β, 2002: 488). Επίσης στο µάθηµα «Γενική Διδακτική» του Α έτους προβλέπονταν η διδασκαλία σχετικών ενοτήτων οργάνωσης και λειτουργίας του Νηπιαγωγείου όπως: «Το πρόγραµµα του Νηπιαγωγείου. Επιδιωκόµενοι υπ αυτού σκοποί. Το ηµερήσιον πρόγραµµα του Νηπιαγωγείου. Διάρκεια τούτου. Τα περί κοπώσεως των νηπίων. Αι εγκαταστάσεις και ο εξοπλισµός του Νηπιαγωγείου (κτίριον, αίθουσαι, επίπλωσις, διευθέτησις αυτών, προαύλιον, σχολικός κήπος και ζωοτεχνικαί εγκαταστάσεις. Οργάνωσις και λειτουργία του Νηπιαγωγείου. Σχολική Ζωή εντός αυτού, (εκθέσεις χειροτεχνηµάτων, εορταί, κουκλοθεατρον, δραµατοποιήσεις), (Μπουζάκης Β, 2002: 613). 37

10 Αρκετά χρόνια αργότερα, περίπου σε µια δεκαετία, στο Π.Δ. 309/25 Ιουλίου 1984 (ΦΕΚ, 114/ , τχ. Α ) µε τον τίτλο «ρολόγιο και Αναλυτικό Πρόγραµµα των µαθηµάτων και ασκήσεων των σχολών νηπιαγωγών κατά έτη σπουδών», καθορίζεται η διδασκαλία αυτοτελούς µαθήµατος και προβλέπεται να διδάσκεται στο Α έτος σπουδών για 1 ώρα την εβδοµάδα. Το µάθηµα έχει τον τίτλο «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης και ιδιαίτερα της Προσχολικής», (Μπουζάκης Β, 2002: 613).Το περιεχόµενο του µαθήµατος καθορίζεται µε τις παρακάτω γενικές ενότητες: «α) Σύντοµη εξέταση της δοµής του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος, β), Ιδιαίτερη εξέταση της δοµής και οργάνωσης της Προσχολικής Αγωγής, γ) Μελέτη των κοινωνικοοικονοµικών δεδοµένων των διαφόρων περιοχών της Ελλάδας, δ), Διοικητική αποκέντρωση σε σχέση µε τις ειδικές ανάγκες που προκύπτουν για την ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία των Νηπιαγωγείων (Νηπιαγωγεία πόλεων, χωριών, πυκνοκατοικηµένων, αραιοκατοικηµένων περιοχών, µεµακρυσµένων συνοικισµών και άλλων περιοχών µε ειδικές συνθήκες», (Μπουζάκης Β, 2002: ). ΔΙΑΠΙΣΤ ΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Τ Ν ΥΠΟΨΗΦΙ Ν ΝΗΠΙΑΓ Γ Ν Από την παράθεση των σχετικών ρυθµίσεων στα νοµοθετικά κείµενα και στα προγράµµατα σπουδών των υποψηφίων νηπιαγωγών η οποία έγινε πιο πάνω διαπιστώνεται ότι το πρώτο µισό του 19 ου αιώνα δεν υπήρχε ειδική διοικητική κατάρτιση των υποψηφίων νηπιαγωγών. Λίγο πριν και µετά την ίδρυση της Σχολής Νηπιαγωγών το 1959 υπήρχε η πρόνοια του νοµοθέτη ώστε η καταρτιζόµενη νηπιαγωγός να αποκτά εκτός από τις παιδαγωγικές γνώσεις, και ειδικές οργανωτικές και διοικητικές γνώσεις για το χώρο εργασίας της και για το επιτελούµενο έργο της. Αυτή η κατάρτιση θεωρούνταν και θεωρείται ακόµη και σήµερα απαραίτητη διότι η νηπιαγωγός διορίζονταν και διορίζεται σε µονοθέσια νηπιαγωγεία, τα οποία είναι και τα περισσότερα που λειτουργούν στο εκπαιδευτικό σύστηµα της χώρας µας. Στο νηπιαγωγείο είναι µόνη της και αναλαµβάνει εκτός από το εκπαιδευτικό έργο που είναι διδακτικό και παιδαγωγικό και όλα τα διοικητικά καθήκοντα του νηπιαγωγείου. Εποµένως η διοικητική κατάρτιση σε όποιο βαθµό γινόταν στις σχολές κατάρτισης έδινε εφόδια στην καταρτιζόµενη νηπιαγωγό ώστε να έχει ετοιµότητα και επάρκεια προκειµένου να ανταποκριθεί στο επιστηµονικό και επαγγελµατικό της έργο. Μια άλλη διαπίστωση είναι ότι οι σχολές κατάρτισης των υποψηφίων νηπιαγωγών ήταν λίγες και ότι τα προγράµµατα σπουδών τους εγκρίνονταν από το Υπουργείο 38

11 Παιδείας. Αυτός ο συγκεντρωτισµός και η ενιαία κατεύθυνση είχαν σαν αποτέλεσµα να υλοποιούνται τα προγράµµατα απ όλα τα Διδασκαλεία ή τις Σχολές Νηπιαγωγών του κράτους. Η παρουσία ή έλλειψη µαθηµάτων διοικητικής κατάρτισης στο πρόγραµµα είχε σαν συνέπεια την κατάρτισή τους ή όχι σε αυτό το γνωστικό αντικείµενο. Επίσης διαπιστώνεται ότι η διοικητική κατάρτιση των νηπιαγωγών, στο Διδασκαλείο Καλλιθέας, αλλά και στα άλλα Διδασκαλεία µονοετούς φοίτησης ήταν είτε λίγη, είτε ανύπαρκτη. Στις δε Σχολές Νηπιαγωγών οι οποίες λειτούργησαν στη συνέχεια γινόταν είτε µε ιδιαίτερο µάθηµα είτε µέσα από τα παιδαγωγικά µαθήµατα στα οποία προβλέπονταν η διδασκαλία ειδικών θεµατικών ενοτήτων και η σχετική πρακτική άσκηση. Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Τ Ν ΥΠΟΨΗΦΙ Ν ΔΑΣΚΑΛ Ν ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΣΣ Ν Η κατάρτιση στα Διδασκαλεία Η κατάρτιση των υποψηφίων δασκάλων στα Διδασκαλεία άρχισε µε τον οδηγό της αλληλοδιδακτικής και συνεχίστηκε σε όλη την περίοδο λειτουργίας τους µε ειδικά µαθήµατα νοµοθεσίας και διοίκησης της εκπαίδευσης. Στο πρώτο διδασκαλείο εκπαίδευσης των δασκάλων στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα το οποίο ιδρύθηκε µε το νόµο της 6/18 Φεβρουαρίου 1834 «Περί Δηµοτικών Σχολείων», (ΕτΚ 11, 3 11 Μαρτίου 1834) δεν υπήρχε στο πρόγραµµα των µαθηµάτων σχετικό µάθηµα και ενότητα για τη διοικητική κατάρτιση των υποψηφίων δασκάλων, (Dimaras: 1973). Το βάρος του κύκλου των µαθηµάτων δινόταν στην διδασκαλία και εφαρµογή του «Οδηγού της αλληλοδιδακτικής Μεθόδου» του Κοκκώνη ο οποίος περιελάµβανε ενότητες όπως «περί κατάλληλου διδακτηρίου, περί διοργανισµού του σχολείου, περί διακοπών, περί των χρεών του δηµοδιδασκάλου κ.α.» καθώς και διδακτικές, παιδαγωγικές, οργανωτικές, διοικητικές οδηγίες, κατευθύνσεις και συµβουλές προς τους δασκάλους, (Αµαριώτου, 1937: 66, Δηµαράς Α, 1983: ) Ο «Οδηγός» εφαρµόζονταν από τους διορισµένους δασκάλους και έπρεπε να τηρείται απαρέγκλιτα (Haralampides: 1935). Η κατάρτιση σε αυτό το επίπεδο συνεχίστηκε όσο διάστηµα λειτούργησε το Διδασκαλείο. Το Διδασκαλείο λειτούργησε από το 1834 µέχρι το 1863 οπότε καταργήθηκε µε απόφαση της Βουλής στις 22 Νοεµβρίου 1863 διότι θεωρήθηκε «όλως περιττόν και λίαν επιβλαβές», (Δηµαράς Α, 1983: 177). 39

12 Στη συνεδρίαση της 25 Ιανουαρίου 1864 εγκρίθηκε ψήφισµα από τη Βουλή για µεταρρύθµιση του µέχρι τότε υφιστάµενου Διδασκαλείου στο οποίο προβλέπονταν να αφαιρεθούν τα περιττά µαθήµατα και να προστεθούν µερικά «ειδικά και χρήσιµα τοις δηµοδιδασκάλοις µαθήµατα» µεταξύ των οποίων και το µάθηµα «Η δηµοδιδασκαλική νοµοθεσία και αι διάφοροι προς αυτήν νοµολογίαι», (Δηµαράς Α, 1983: ). Στο ενδιάµεσο διάστηµα από το 1863 µέχρι το 1878 που έγινε η ανασύσταση του Διδασκαλείου η επιλογή των δασκάλων γινόταν µε εξετάσεις ενώπιον επιτροπής του Υπουργείου Εκκλησιαστικών και Δηµοσίας Εκπαιδεύσεως από την οποία δεν εξετάζονταν οι διοικητικές γνώσεις των υποψηφίων αλλά ορισµένες µόνο βασικές γνώσεις, (Kipper: 1897). Στο Διδασκαλείο Θεσσαλονίκης, το οποίο είχε ιδρύσει το 1876 «Ο Σύλλογος προς διάδοσιν των Ελληνικών Γραµµάτων», για τον υπόδουλο ελληνισµό, αφού η Θεσσαλονίκη ήταν ακόµη υπό την Οθωµανική αυτοκρατορία, υπήρχε σχετική πρόβλεψη για τη διοικητική κατάρτιση των υποψηφίων δασκάλων. Στον Κανονισµό του Διδασκαλείου Θεσσαλονίκης και στα περιεχόµενα του µαθήµατος «Παιδαγωγικά» το οποίο διδασκόταν στην Γ τάξη για 4 ώρες την εβδοµάδα, προβλέπονταν να διδαχθούν οι παρακάτω σχετικές ενότητες: «Το διδασκαλικόν αξίωµα. Η διοργάνωσις των δηµοτικών σχολείων και σχέσεις αυτών προς τα άλλα σχολεία. Η του σχολείου διοίκησις. Σχέσεις του σχολείου προς την οικογένειαν, την πολιτείαν και την εκκλησίαν. Η κατάστασις των δηµοτικών σχολείων εν τοις χριστιανικοίς έθνεσι της Ευρώπης και της Αµερικής. Η περαιτέρω ανάπτυξις του διδασκάλου. Ανάγνωσις του περί Παίδων Αγωγής του Πλουτάρχου και του Περί Παιδείας και τροφής περιεχοµένων εν τη Πολιτεία και τους νόµους του Πλάτωνος», (Κανονισµός, 1877: 26). Δυο χρόνια αργότερα, το 1878, ψηφίζεται ο νόµος ΧΘ /1878, (ΦΕΚ 7/ , τχ. Α ) «Περί συστάσεως του Διδασκαλείου εν Αθήναις» και καθορίζεται η κατάρτιση των διαταγµάτων τα οποία θα όριζαν την κατανοµή των µαθηµάτων κατά τάξη. Στο νόµο δεν υπάρχει συγκεκριµένη διάταξη για τη διοικητική κατάρτιση των µελλοντικών εκπαιδευτικών. Με νεότερο νόµο αργότερα, µε το νόµο ΑΜ /1882 (ΦΕΚ 60/ τχ. Α ), ο οποίος είχε τον τίτλο «Περί τροποποιήσεως και προσθήκης διατάξεων αναφεροµένων εις τα Διδασκαλεία», έγινε συµπλήρωση στο Πρόγραµµα του Διδασκαλείου µε το 40

13 µάθηµα «Σχολική Νοµοθεσία» του οποίου περιεχόµενο ήταν «οι παρ ηµίν κείµενοι θεµελιώδεις νόµοι περί δηµοτικής εκπαιδεύσεως και ερµηνεία αυτών», (Μπουζάκης Α, 2002: 203). Το 1886 εκδόθηκε το Β.Δ. «Περί κατανοµής των µαθηµάτων και των ωρών διδασκαλίας εν τοις Διδασκαλείοις» (ΦΕΚ 247/ , τχ. Α ), το οποίο προέβλεπε στη διδασκαλία της Γ τάξης το µάθηµα «Ιστορία της νεωτέρας παιδαγωγίας», µε περιεχόµενο «Ερµηνεία των παρ ηµίν κειµένων νόµων της δηµοτικής Εκπαιδεύσεως και ανάπτυξις των υπό της πολιτείας επιβαλλοµένων καθηκόντων τοις δηµοδιδασκάλοις», (Μπουζάκης Α, 2002: 230). Το 1888 εκδόθηκε το Β.Δ της 13 Σεπτεµβρίου 1888, (ΦΕΚ 242/ , τχ. Α ), το οποίο είχε τον τίτλο «Περί κατανοµής των µαθηµάτων και ωρών διδασκαλίας εν τοις Διδασκαλείοις». Με το διάταγµα αυτό έγιναν νέες προσθήκες και τροποποιήσεις στο Αναλυτικό Πρόγραµµα των Διδασκαλείων και καθορίστηκε στη διδασκαλία της Γ τάξης να υπάρχει, µε µικρή λεκτική τροποποίηση από την προηγούµενη ρύθµιση, το µάθηµα «Ιστορία της νεωτέρας παιδαγωγικής, ερµηνεία των παρ ηµίν κειµένων νόµων της Δηµοτικής Εκπαιδεύσεως, και διδασκαλία των υπό της πολιτείας, επιβαλλοµένων τοις διδασκάλοις καθηκόντων», (Μπουζάκης Α, 2002: 240). Το 1893 εκδόθηκε το πρώτο κρατικό αναλυτικό και ωρολόγιο πρόγραµµα για τα µαθήµατα των πλήρων Παρθεναγωγείων και των Διδασκαλείων θηλέων, το οποίο υποχρεώνονταν να εφαρµόσουν και τα ιδιωτικά Παρθεναγωγεία και Διδασκαλεία, διότι µόνο έτσι είχαν δικαίωµα οι απόφοιτές τους να συµµετέχουν στις εξετάσεις για χορήγηση πτυχίου δασκάλας, (Kastanos: 1920). Στο διάταγµα αυτό µε τον τίτλο «Περί ρολογίου και Αναλυτικού Προγράµµατος µαθηµάτων των πλήρων Παρθεναγωγείων και των Διδασκαλείων των θηλέων», το οποίο υπογράφηκε στις 20 Αυγούστου 1893 και δηµοσιεύθηκε στο (ΦΕΚ 163/ , τχ, Α ) προβλέφθηκε η διδασκαλία του µαθήµατος «Παιδαγωγική». Στο µάθηµα περιλαµβάνονται ενότητες όπως: Ιστορία της παιδαγωγίας, Ψυχολογία. Λογική, Γενική Διδακτική, Παιδαγωγική σχολική, ειδική διδακτική και η ενότητα µε τίτλο το διδακτικό επάγγελµα. Στην τελευταία ενότητα το περιεχόµενο που ορίζεται είναι το εξής: «Η γένεσις και η αναπτυξις των δηµοτικών σχολείων. Αι σχέσεις του δηµοτικού σχολείου µε την οικογένειαν, την πολιτείαν και την εκκλησίαν. Αξία του 41

14 διδασκάλου, υποχρεώσεις και καθήκοντα αυτού. Η νοµοθεσία των δηµοτικών σχολείων. Οι τρόποι περαιτέρω αναπτύξεως του διδασκάλου», (Μπουζάκης Α, 2002: 286). Το 1902 έγινε αναµόρφωση του προγράµµατος των µαθηµάτων των Διδασκαλείων θηλέων. Στο σχετικό Β.Δ., το οποίο υπογράφηκε στις 6 Ιουλίου 1902, µε τον τίτλο «Περί προγράµµατος µαθηµάτων Διδασκαλείου θηλέων», (ΦΕΚ 154/ , τχ. Α ) καθορίστηκε να διδάσκεται στις υποψήφιες δασκάλες που φοιτούσαν στην Α τάξη των τριτάξιων Διδασκαλείων το µάθηµα «Παιδαγωγικά». Μέσα στο περιεχόµενο του µαθήµατος προβλέπονταν οι εξής ενότητες που σχετίζονται µε τη διοικητική κατάρτισή τους: «Η αποστολή του δηµοδιδασκάλου. Οι µεγάλοι άνδρες στην ιστορίας ως διδάσκαλοι του λαού. Το νέον δηµοτικόν σχολείον. Περί σχολικής τάξεως», (Μπουζάκης Α, 2002: 327). Με το Ν. 3692/1 Απριλίου 1910, το οποίο είχε τίτλο «Περί του εν Αθήναις Διδασκαλείου της Δηµοτικής Εκπαιδεύσεως», (ΦΕΚ, 132/ , τχ. Α ), και ειδικότερα µε το άρθρο 2 ρυθµίζεται σε κάποιο βαθµό και το θέµα της διοικητικής κατάρτισης των υποψηφίων δασκάλων. Προβλέπεται η διδασκαλία του µαθήµατος «Ψυχολογία, κοινωνική και πολιτειακή ηθική µετά παιδαγωγικών εφαρµογών, και παιδαγωγικά µετά της νοµοθεσίας της δηµοτικής εκπαιδεύσεως», (Μπουζάκης Α, 2002: 364). Με το Β. Διάταγµα της 8 Οκτωβρίου 1911 καθορίστηκε το πρόγραµµα µαθηµάτων όλων των τάξεων του Μαρασλείου Διδασκαλείου. Το πρόγραµµα προέβλεπε να διδάσκεται επί 4 ώρες στην Δ Τάξη το µάθηµα «Παιδαγωγική. Ιστορία του Δηµοτικού Σχολείου και νοµοθεσία της δηµοτικής ηµών εκπαιδεύσεως», (ΕτΚ, αρ. 292, τχ. Α'/18 Οκτωβρίου 1911). Την περίοδο 1913 αµέσως µετά την προσάρτηση των νέων χωρών γινόταν οι προτάσεις της κυβέρνησης για προώθηση νέων νοµοσχεδίων και διεξάγονταν σχετικές δηµόσιες συζητήσεις για τα εκπαιδευτικά ζητήµατα και ειδικότερα για τη µόρφωση των δασκάλων και νηπιαγωγών. Για το θέµα της ελλιπούς ή λίγης διοικητικής κατάρτισης, όπως και σε άλλους τοµείς είχαν διατυπωθεί την περίοδο εκείνη υποστηρικτικές απόψεις, µεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται και η άποψη του 42

15 Δ. Γληνού ο οποίος υπήρξε και ο βασικός συντάκτης των Νοµοσχεδίων του Τσιριµώκου το 1913, (Haralampides: 1935). Σε δηµοσιεύσεις στον τύπο όπου γινόταν ανταλλαγή απόψεων, αναφέρεται ο Δ. Γληνός απαντώντας στην επίκριση που ασκήθηκε για τα νοµοσχέδια του Υπουργού Παιδείας Τσιριµώκου το Στα σχετικά δηµοσιεύµατα ο Δ. Γληνός γράφει ότι δηµοσίευσε δεκαεφτά άρθρα στην εφηµερίδα «Νέα Ελλάδα». Τα άρθρα αυτά τα συγκέντρωσε και τα δηµοσίευσε το 1925 σε έναν αυτοτελή τόµο µε τον τίτλο «Ένας άταφος νεκρός». Ειδικότερα γράφει: «Σήµερα και η έκθεση και τα άρθρα είναι δυσκολοέβρετα. Οι νεότεροι εκπαιδευτικοί ούτε παρακολούθησαν τότε τη συζήτηση. Και όµως το εκπαιδευτικό µας σύστηµα ουσιαστικά µένει το ίδιο. Και η µεταρρύθµισή του είναι πάντα ένα από τα πιο φλέγοντα ζητήµατα της κοινωνικής µας οργάνωσης. Γι αυτό θεώρησα χρήσιµο, σήµερα που ο δασκαλικός κόσµος πλατύτερα φωτίζεται και θετικότερα ενδιαφέρεται για τα εκπαιδευτικά προβλήµατα, να του δοθεί και το βοήθηµα αυτό, που ελπίζω πως πολύ θα του χρησιµέψει για να σχηµατίσει καθαρές ιδέες για το οργανωτικό ζήτηµα των σχολείων µας», (Γληνός, 1925: γ ). Παρουσιάζοντας τις απόψεις για την κατάρτιση των διδασκαλισσών που γινόταν στα διδασκαλεία θηλέων, και τα οποία ανήκαν στη µέση επαγγελµατική εκπαίδευση γράφει τα εξής: «Αλλά και της ειδικής παιδαγωγικής εκπαιδεύσεως των µαθητριών του διδασκαλείου το πρόγραµµα παρουσιάζει ουσιώδεις ατελείας. Ελλείπουσιν απ αυτού µαθήµατα, οία η υγιεινή του σχολείου, η ιστορία και νοµοθεσία της εν Ελλάδι εκπαιδεύσεως, τα στοιχεία της παιδολογίας», (Γληνός, 1925: 71). Με το Ν. Διάταγµα/26 Αυγούστου 1914, που έχει τίτλο «Περί του Ορισµού των εν τοις διδασκαλείοις διδασκοµένων µαθηµάτων, ωρών διδασκαλίας κλπ», και το οποίο στη συνέχεια κυρώθηκε µε το Ν. 381/1914 (ΦΕΚ 335/ , τχ. Α ) ιδρύθηκαν τα τριτάξια διδασκαλεία. Στα Διδασκαλεία αυτά προβλέπονταν η διδασκαλία στη Γ τάξη του µαθήµατος «Παιδαγωγική» για 3 ώρες την εβδοµάδα µε ειδικότερο περιεχόµενο τις εξής ενότητες: «Ιστορία του δηµοτικού σχολείου και της νοµοθεσίας της δηµοτικής ηµών εκπαιδεύσεως, Σχέδια υπηρεσιακών εγγράφων», (Μπουζάκης Α, 2002: 442). Στο ίδιο διάταγµα προβλέπονταν να διδάσκεται στις προσαρτηµένες τάξεις στα τριτάξια διδασκαλεία, οι οποίες ήταν ένα είδος µονοτάξιου Διδασκαλείου, ένα σχετικό µάθηµα. Ήταν το µάθηµα Παιδαγωγική και προβλέπονταν να διδάσκεται για 3 ώρες 43

16 την εβδοµάδα στο α εξάµηνο µε τις ενότητες: «Παιδαγωγική, ιστορία της δηµοτικής εκπαιδεύσεως και η περί ταύτης παρ ηµίν νοµοθεσία», (Μπουζάκης Α, 2002: 443). Με το Διάταγµα της 31 Ιανουαρίου 1915, (ΦΕΚ 55/ , τχ. Α ) που έχει τον τίτλο «Περί προσθήκης µαθήµατος εις τα εν Διδασκαλείοις διδασκόµενα», προστίθεται σε όσα προέβλεπε το προηγούµενο Β.Δ., ένα µάθηµα σχετικό µε τη διοικητική κατάρτιση των υποψηφίων εκπαιδευτικών. Το µάθηµα είχε τον τίτλο «Στοιχεία του ισχύοντος δικαίου και της πολιτικής οικονοµίας» και διδάσκονταν για 1 ώρα την εβδοµάδα και στα δύο εξάµηνα α και β, (Μπουζάκης Α, 2002: 459). Στο Ν Β του 1919 µε τον τίτλο «Περί δηµοτικής Εκπαιδεύσεως» (ΦΕΚ, 190/ , τχ. Α ) που είναι κωδικοποίηση της µέχρι τότε νοµοθεσίας για τη δηµοτική εκπαίδευση προβλέπεται στο άρθρο 50 στο µέρος ΙΙΙ και µε τον τίτλο «Διδασκαλεία και υποδιδασκαλεία δηµοτικής εκπαιδεύσεως», και ειδικότερα στο «Κεφ. Α, Διδασκαλεία Δηµοτικής Εκπαιδεύσεως», να διδάσκεται στα τριτάξια Διδασκαλεία και των δύο φύλλων το µάθηµα «ια) Η ιστορία και η ισχύουσα Νοµοθεσία της παρ ηµίν Δηµοτικής Εκπαιδεύσεως», (Β. Ν.Δ. της 26 Αυγούστου 1914, άρθρον 2, εδάφιον 2)», (Μπουζάκης Α, 2002: 505). Στο Διάταγµα της 2 Φεβρουαρίου 1924 µε τίτλο «Περί του προγράµµατος των µονοταξίων Διδασκαλείων», (ΦΕΚ, 26/ , τχ. Α ) προβλέπεται η διδασκαλία του σχετικού µαθήµατος µε τον εξής τίτλο: «3. Γενική Παιδαγωγική και Οδηγητική µετά στοιχείων εκ της ιστορίας και της Νοµοθεσίας της παρ ηµίν Δηµοτικής Εκπαιδεύσεως (από του Ιανουαρίου µέχρι τέλους του έτους, ώραι 3 καθ εβδοµάδα», (Μπουζάκης Α, 2002: 560). Στο πλαίσιο του µαθήµατος αυτού προβλέπεται επίσης και η παρακάτω ύλη: «Στοιχεία εκ της Ιστορίας και της Νοµοθεσίας της παρ ηµίν δηµοτικής εκπαιδεύσεως. Τα εξ αυτών προκύπτοντα σηµερινά προβλήµατα του παρ ηµίν δηµοτικού σχολείου και αι περί αυτών σύγχρονοι παιδαγωγικαί ιδέαι». (Μπουζάκης Α, 2002: 561). Στο Ν. 3182/ , (ΦΕΚ, 187/ , τχ. Α ) µε τον τίτλο «Περί Διδασκαλείων της Δηµοτικής Εκπαιδεύσεως» προβλέφθηκε η σύσταση και λειτουργία πολυτάξιων Διδασκαλείων. Με το άρθρο 2 του παραπάνω νόµου καθορίστηκε η διδασκαλία του µαθήµατος «γ) Η Ιστορία και η ισχύουσα Νοµοθεσία της παρ ηµίν Δηµοτικής Εκπαιδεύσεως», (Μπουζάκης Α, 2002: 55 & 569). 44

17 Στο Διάταγµα της 25 Ιανουαρίου 1929, (ΦΕΚ 33/ , τχ. Α ) µε τίτλο «Περί καθορισµού των διδακτέων µαθηµάτων εις τα πεντατάξια διδασκαλεία» ορίζονται τα διδασκόµενα µαθήµατα στην Πέµπτη τάξη των πεντατάξιων Διδασκαλείων. Στο άρθρο 1 παραγρ. 8 προβλέπεται η διδασκαλία του µαθήµατος: «8. Ιστορία της παρ ηµίν Δηµοτικής Εκπαιδεύσεως και η ισχύουσα Νοµοθεσία». Για το µάθηµα καθορίζεται το παρακάτω περιεχόµενο: «Η εκπαίδευσις κατά τους χρόνους της δουλείας, η εκπαίδευσις του ελληνικού κράτους επί Καποδιστρίου, η δηµοτική εκπαίδευσις και η µόρφωσις δηµοδιδασκάλων επί Όθωνος και Γεωργίου Α, ο νόµος ΒΤΜΘ και οι τροποποιήσαντες αυτόν νόµοι, η µόρφωσις δηµοδιδασκάλων κατά τους νυν ισχύοντας νόµους, οι ισχύσαντες νόµοι περί διοικήσεως της Εκπαιδεύσεως (νόµος 1242, κλπ). Η διδασκαλία του µαθήµατος προβλεπόταν για 1 ώρα από του Φεβρουαρίου µέχρι τέλους του σχολικού έτους, (Μπουζάκης Α, 2002: 630). Στο Διάταγµα της 30 Ιουλίου 1929, (ΦΕΚ, 279/ , τχ. Α ) µε τον τίτλο «Περί απολύσεως των µαθητών και των µαθητριών των πενταταξίων Διδασκαλείων» προβλέπεται η εξέτασις στο µάθηµα «6) Ιστορία παιδαγωγικής, ιστορία Δηµοτικής Εκπαιδεύσεως, ισχυούσης Νοµοθεσίας», (Μπουζάκης Α, 2002: 649). Στο νόµο 4368/9 Αυγούστου 1929, (ΦΕΚ, 291/ , τχ. Α ) µε τον τίτλο «Περί τροποποιήσεως του νόµου 3182, ως ούτος ετροποποιήθη δια µεταγενεστέρων νόµων «Περί διδασκαλείων της Δηµοτικής Εκπαιδεύσεως», καταργήθηκαν τα µονοτάξια Διδασκαλεία και όλα τα πολυτάξια µεταρρυθµίστηκαν σε πεντατάξια και έτσι υπήρχε µόνο ένας ενιαίος τύπος, (Dendrinou Antonakaki: 1955). Στο άρθρο 2 του νόµου ορίστηκε µεταξύ των άλλων µαθηµάτων να διδάσκεται και το σχετικό µε τη διοικητική κατάρτιση των υποψηφίων δασκάλων µάθηµα µε τον τίτλο: «γ) Η Ιστορία και η ισχύουσα Νοµοθεσία της παρ ηµίν δηµοτικής εκπαιδεύσεως», (Μπουζάκης Α, 2002: 59 & 656). 45

18 Η ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΙΣ ΠΑΙΔΑΓ ΓΙΚΕΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ Επιστηµονική Επετηρίδα Παιδαγωγικού Τµήµατος Νηπιαγωγών, Η διοικητική κατάρτιση των υποψηφίων δασκάλων στις Παιδαγωγικές Ακαδηµίες γινόταν σε όλη την περίοδο λειτουργίας τους µε τη διδασκαλία ειδικών µαθηµάτων Σχολικής Νοµοθεσίας και Ιστορίας της Δηµοτικής εκπαίδευσης και Δηµοσίου Δικαίου. Στο νόµο 5802/28 Σεπτεµβρίου 1933, (ΦΕΚ, 286/ , τχ. Α ) για τις Παιδαγωγικές Ακαδηµίες σχετικά µε τη διοικητική κατάρτιση των υποψηφίων δασκάλων προβλέφθηκαν δύο σχετικά µαθήµατα, (Thoidis: Xochellis: 1961)). Το ένα ήταν η διδασκαλία της «Σχολικής Νοµοθεσίας» για το οποίο καθορίζονταν στο νόµο να αναλαµβάνει ο Υποδιευθυντής της Παιδαγωγικής Ακαδηµίας, και να διδάσκεται επί 1 ώρα την εβδοµάδα στο Β έτος. Το άλλο µάθηµα που είχε τίτλο «Στοιχεία Δηµοσίου Δικαίου, Πολιτικής Οικονοµίας και Κοινωνιολογίας» διδάσκονταν στο Α έτος για 2 ώρες την εβδοµάδα., από ειδικό εκπαιδευτικό, (Μπουζάκης Β, 2002: , Δηµαράς Β, 1988: 181, Ευαγγελόπουλος : 3592). Στο Διάταγµα 21/16 Φεβρουαρίου 1934, (ΦΕΚ, 82/ , τχ. Α ) µε τίτλο «Περί του Αναλυτικού και ρολογίου Προγράµµατος των Παιδαγωγικών Ακαδηµιών» προβλέπονταν η διδασκαλία του µαθήµατος «Σχολική Νοµοθεσία» για 1 ώρα στο 2 ο έτος (Δηµαράς Β, 1988: 181) και του µαθήµατος «Στοιχεία Δηµοσίου Δικαίου, Πολιτικής Οικονοµίας και Κοινωνιολογίας» για δύο ώρες στο 1 ο έτος το οποίο είχε γενικό διοικητικό περιεχόµενο (Μπουζάκης Α, 2002: 59 & 656). Η ύλη του µαθήµατος «Σχολική Νοµοθεσία» προβλέπονταν στο Διάταγµα αναλυτικά ως εξής: «Είδη σχολείων δηµοτικής εκπαιδεύσεως και οργανώσεως αυτών. Προσωπικόν δηµοτικών σχολείων και διαβάθµισις αυτών. Υποχρεωτική φοίτησις µαθητών. Διοίκησις της δηµοτικής εκπαιδεύσεως, επιθεωρείται, εποπτικά συµβούλια, εκπαιδευτικόν συµβούλιον. Νοµοθεσία ανεγέρσεως και επισκευής διδακτηρίου. Μετεκπαίδευσις. Εκπαιδευτικοί, αναρρωτικαί και κανονικαί άδειαι», (Μπουζάκης Β, 2002: 123). Μετά από λίγα χρόνια στο Αναλυτικό και ρολόγιο Πρόγραµµα των Παιδαγωγικών Ακαδηµιών η δικτατορία του Μεταξά διατήρησε µε τον Α.Ν. 953/12 Νοεµβρίου 1937, (ΦΕΚ, 469/ , τχ. Α ) τη διδασκαλία των δύο µαθηµάτων η οποία συνεχίστηκε χωρίς αλλαγές το επόµενο διάστηµα µέχρι το 1964, (Μπουζάκης Β, 2002: 31 & 44). 46

19 Στα Αναλυτικά Προγράµµατα των Παιδαγωγικών Ακαδηµιών του 1964 και του 1966 για τη διοικητική κατάρτιση των δασκάλων δεν προβλέπονταν για πρώτη φορά στην µέχρι τότε πορεία της κατάρτισης των δασκάλων κανένα ειδικό µάθηµα παρά µόνο το γενικό µάθηµα «Στοιχεία του Δηµοκρατικού Πολιτεύµατος και του Δικαίου» το οποίο διδάσκονταν στο 2 ο εξάµηνο επί 1 ώρα, (Μπουζάκης Β, 2002: 46 48). Στα Αναλυτικά Προγράµµατα των Παιδαγωγικών Ακαδηµιών του 1967 τα οποία καθόρισε το δικτατορικό καθεστώς επανέρχεται το µάθηµα «Σχολική Νοµοθεσία» και προβλέπονταν να διδάσκεται στο Β και στο Γ εξάµηνο επί 2 ώρες, (Μπουζάκης Β, 2002: 304). Παράλληλα καταργήθηκαν από το δικτατορικό καθεστώς τα µαθήµατα «Στοιχεία του Δηµοκρατικού Πολιτεύµατος» και «Κοινωνιολογία». Το περιεχόµενο του µαθήµατος «Σχολική Νοµοθεσία» περιγράφεται αναλυτικά στην Υπ. Απόφαση αρ / η οποία έχει θέµα: «Περί καθορισµού Αναλυτικού και ρολογίου Προγράµµατος παιδαγωγικών Ακαδηµιών δια το Ακαδηµαϊκόν έτος », (ΦΕΚ, 711/ , τχ. Β ). Συγκεκριµένα προβλέπονται τα εξής: (Σχολική Νοµοθεσία, Τάξις Β, (ώραι 2). Διδακτέα Ύλη: (εν γενικαίς γραµµαίς). α ) Η εξέλιξις της σχολικής νοµοθεσίας της Ελλάδος από της απελευθερώσεως µέχρι των ηµερών µας. Η Παιδεία εις τας αποφάσεις της Εθνοσυνελεύσεως και τα Συντάγµατα της Ελλάδας. Ο Αγών δια την γενικήν υποχρεωτικήν 6ετή στοιχειώδη Εκπαίδευσιν. β ) Η ισχύουσα νοµοθεσία δια το Δηµοτικόν Σχολείον. Οργάνωσις, διοίκησις, πρόγραµµα, Σχολική Εφορεία. Βιβλία του σχολείου και έγγραφα. Εποπτεία. Σχέσις µετά των Επιθεωρητών του Υπουργείου Παιδείας και των Νοµαρχιών. Η νοµοθεσία δια την θέσιν του Διδασκάλου και τα καθήκοντα αυτού. γ ) Η νοµοθεσία δια την προστασίαν των µαθητών, υγεία, κατασκηνώσεις. Διεθνείς Οργανισµοί δια το παιδί και την Παιδείαν», (Μπουζάκης Β, 2002: 327). Στο Ν.Δ. 842/1971, (ΦΕΚ 37/ , τ. Α ), µε τίτλο «Περί αναδιοργανώσεως των Παιδαγωγικών Ακαδηµιών και συµπληρώσεως της περί αυτών κειµένης νοµοθεσίας» και πιο συγκεκριµένα στο άρθρο 2, παραγρ. 1 και µε τον τίτλο διδασκόµενα µαθήµατα προβλέπεται µεταξύ των άλλων και η διδασκαλία του µαθήµατος «Οργάνωσις και Διοίκησις της Εκπαιδεύσεως». Στο µάθηµα περιλαµβάνονται οι εξής ενότητες: «Γενικαί αρχαί οργανώσεως και Διοικήσεως, Εκπαιδευτική Πολιτική, Οργάνωσις, Διοίκησις και Εποπτεία της Εκπαιδεύσεως, Διοίκησις και Εποπτεία Δηµοτικού Σχολείου, Προγράµµατα, σχολικά Βιβλία, Εκπαιδευτική Νοµοθεσία», (Μπουζάκης Β, 2002: 378). 47

20 Στο Β.Δ. αριθ. 343/29 Απριλίου 1972 (ΦΕΚ, 81/ , τχ. Α ) µε τον τίτλο «Περί του ρολογίου και Αναλυτικού προγράµµατος των µαθηµάτων και ασκήσεων των Παιδαγωγικών Ακαδηµιών κατά έτη σπουδών», προβλέπεται ξανά το ίδιο µάθηµα «Οργάνωσις και Διοίκησις της Εκπαιδεύσεως», (Μπουζάκης Β, 2002: 442) που είχε οριστεί το 1971 να διδάσκεται στο Β έτος σπουδών για 1 ώρα την εβδοµάδα και µε το ίδιο αναλυτικό περιεχόµενο (Μπουζάκης Β, 2002: 458). Με το Π.Δ. 306/ (ΦΕΚ, 113/ , τχ. Α ) που έχει τίτλο «ρολόγιο και Αναλυτικό πρόγραµµα των µαθηµάτων και ασκήσεων των Παιδαγωγικών Ακαδηµιών κατά έτη σπουδών», δεν προβλέπεται διδασκαλία ειδικού µαθήµατος Οργάνωσης και Διοίκησης της Εκπαίδευσης, (Μπουζάκης Β, 2002: 596). Προβλέπεται όµως να διδάσκεται το µάθηµα «Ιστορία της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης» επί 1 ώρα κάθε εβδοµάδα στο Β έτος σπουδών µε περιεχόµενα ιστορικής εξέλιξης της οργάνωσης και διοίκησης της εκπαίδευσης όπως: «α) Έννοια, σκοπός και σηµασία, β) Ιστορική εξέλιξη του σχολείου στην Ελλάδα, γ) Παράγοντες διαµόρφωσης του νεοελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος, δ) Ιστορία, οργάνωση, διοίκηση της δηµοτικής εκπαιδεύσεως», (Μπουζάκης Β, 2002: 599). 48

21 ΔΙΑΠΙΣΤ ΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Τ Ν ΥΠΟΨΗΦΙ Ν ΔΑΣΚΑΛ Ν Από την πιο πάνω λεπτοµερή παράθεση των δεδοµένων τα οποία αποδελτιώθηκαν µέσα από πρωτογενείς πηγές, όπως τα σχετικά προγράµµατα µαθηµάτων, οι κανονισµοί λειτουργίας Διδασκαλείων και τα νοµοθετικά κείµενα για την κατάρτιση των υποψηφίων δασκάλων και συλλογές νοµοθεσίας, µπορούν να εξαχθούν ορισµένες βασικές διαπιστώσεις. Μια πρώτη διαπίστωση είναι ότι σε όλη σχεδόν τη διάρκεια λειτουργίας των σχολών κατάρτισης υπήρχε πρόβλεψη να καταρτίζονται και να προετοιµάζονται για το διοικητικό έργο τους οι µελλοντικοί δάσκαλοι µε βασικές γνώσεις διοικητικής κατάρτισης µέσα από αυτοτελές ή όχι διδασκόµενο µάθηµα. Ιδιαίτερη σηµασία δίνονταν επίσης µέσα από τα σχετικά µαθήµατα στην απόκτηση γνώσεων σχολικής νοµοθεσίας, ιστορικής εξέλιξης του εκπαιδευτικού συστήµατος καθώς και οργάνωσης και διοίκησης της δηµοτικής εκπαίδευσης. Ακόµη προβλέπονταν ενηµέρωση για τα καθήκοντα και το διοικητικό ρόλο του διευθυντή των σχολικών µονάδων και απόκτηση γνώσεων για την αλληλογραφία και το αρχείο του σχολείου. Η κατάρτιση αυτή, κατά την περίοδο που εξετάζει η παρούσα µελέτη, ήταν απολύτως αναγκαία διότι οι δάσκαλοι διορίζονταν σε όλη την ελληνική επικράτεια και σε ολιγοθέσια σχολεία όπου αναλάµβαναν από την αρχή της διδασκαλικής τους σταδιοδροµίας διοικητικά καθήκοντα. Από την συνολική παρουσίαση των τεκµηρίων διαπιστώνεται ότι η εκπαίδευσή τους στη διοικητική κατάρτιση γινόταν µε ιδιαίτερα διδασκόµενο µάθηµα και σε πολύ λίγες περιπτώσεις µε σχετικές ενότητες µέσα από τα µαθήµατα της Παιδαγωγικής ή της Ιστορίας της Εκπαίδευσης, (Δερβίσης, 1989: 32 98). Η ένταξη της διδασκαλίας των µαθηµάτων διοίκησης της εκπαίδευσης µέσα στις ενότητες των µαθηµάτων των Παιδαγωγικής και η µη διδασκαλία τους ως ιδιαίτερου µαθήµατος ήταν µια συνειδητή ενέργεια των παιδαγωγών την οποία στήριζαν και θεωρητικά. Για το θέµα αυτό ο παιδαγωγός Νικόλαος Εξαρχόπουλος ο οποίος από την αρχή του 20 ου αιώνα ήταν καθηγητής Παιδαγωγικής στο Πανεπιστήµιο Αθηνών είχε διατυπώσει την άποψη ότι «τα περί διοικήσεως των σχολείων και της εποπτείας αυτών περιλαµβάνονται εν τω κύκλω των υπό της παιδαγωγικής ερευνωµένων θεµάτων», (Εξαρχόπουλος Α, 1952: 20). 49

22 Σε ότι αφορά δε τις ενότητες οι οποίες περιλαµβάνονται στη θεµατική περιοχή της «Διοίκησης και Εποπτείας των σχολείων» ο Ν. Εξαρχόπουλος αφού τις περιέγραψε στο σύγγραµµά του αναφέρει στη συνέχεια τις ενότητες µε λεπτοµέρειες. Υποστήριξε ότι Παιδαγωγική προσπαθεί να θέσει τις αρχές µε βάση τις οποίες πρέπει να ρυθµίζονται τα θέµατα που έχουν σχέση µε τη διοίκηση της εκπαίδευσης. Επίσης ότι η Παιδαγωγική καθορίζει ποια εκπαιδευτικά συµβούλια πρέπει να λειτουργούν, ποια σύνθεση θα έχουν, από ποιους πρέπει να εκλέγονται και ποιο θα είναι το έργο τους. Ακόµη καθόρισε µέχρι ποιο σηµείο επιτρέπεται η εισαγωγή του θεσµού της αυτοδιοίκησης στην εκπαίδευση, σε ποιες αρχές πρέπει να στηρίζεται, και ποια µορφή θα παίρνει η αποκέντρωση στη διοίκηση της. Ακόµη υποστήριξε ότι η αποκέντρωση θα πρέπει να εξασφαλίζει την αρµονική συµµετοχή, στη λειτουργία των σχολείων, όλων των παραγόντων της αγωγής και την αυτενέργεια των δασκάλων στην εκτέλεση του εκπαιδευτικού τους έργου. Τέλος αναφερόµενος στο θέµα της εποπτείας υποστήριξε ότι «Διαγράφει εισέτι η Παιδαγωγική τον σκοπόν της επιθεωρήσεως των σχολείων, τα έργα των επιθεωρητών και τας ιδιότητας αίτινες πρέπει να περικοσµώσιν εκείνους εις τους οποίους ανατίθεται το υπούργηµα τούτο» (Εξαρχόπουλος Α, 1906). Επίσης και άλλος παιδαγωγός ο Θεόδωρος Χαραλαµπίδης στο σύγγραµµα του «Γενική Παιδαγωγική» συγκαταλέγει στο περιεχόµενο της Παιδαγωγικής Επιστήµης, τα «Οργανωτικά διοικητικά προβλήµατα», (Χαραλαµπίδης: 130) και περιγράφει τους επί µέρους κλάδους της που είναι σχετικοί µε τα προβλήµατα αυτά. Αναφέρει δε τους υποδιαιρέσεις κλάδους: «την Εκπαιδευτική Πολιτική, τη Σχολική Νοµοθεσία, την Παιδονοµία, (κυρίως το πειθαρχικό µέρος), τον Οδηγό ή Νοµικό Σύµβουλο του Δασκάλου, τις Σχετικές φροντιστηριακές ασκήσεις κλπ», (Χαραλαµπίδης: 135) Σαν γενικό συµπέρασµα από όλα όσα αναφέρθηκαν µπορεί να εξαχθεί ότι η διοικητική κατάρτιση των υποψηφίων δασκάλων ενώ προβλέπονταν στα προγράµµατα σπουδών δεν ήταν αρκετή ώστε να τους εξοπλίσει µε όλες τις απαραίτητες γνώσεις και να τους ετοιµάσει µε επάρκεια για να ανταποκριθούν στο δύσκολο έργο της οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας των σχολικών µονάδων. Αυτό συνέβαινε διότι τα σχετικά µαθήµατα διδάσκονταν για λίγες ώρες την εβδοµάδα και δεν περιελάµβαναν αναλυτικά όλα τα θέµατα τα οποία θα αντιµετώπιζε στο διοικητικό έργο του ο µελλοντικός δάσκαλος. 50

23 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙ ΣΗ ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ. Η παρούσα µελέτη είχε θέσει ως στόχο της τη συγκέντρωση, παρουσίαση και ανάλυση των νοµοθετικών ρυθµίσεων που είναι σχετικές µε τη διοικητική κατάρτιση των υποψηφίων δασκάλων και νηπιαγωγών. Στην πρώτη ενότητα έγινε η διερεύνηση της διοικητικής κατάρτισης των υποψηφίων νηπιαγωγών µέσα από τα Διδασκαλεία και τις Σχολές Νηπιαγωγών στις οποίες καταρτίζονταν. Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι επειδή οι σχολές ήταν λίγες και λειτουργούσαν µε προγράµµατα σπουδών τα οποία εγκρίνονταν από το Υπουργείο Παιδείας µε κεντρική και ενιαία κατεύθυνση, διοικητική κατάρτιση σε µεγάλο ή µικρό βαθµό, όταν υπήρχαν σχετικά µαθήµατα, αποκτούσαν όλες οι νηπιαγωγοί οι οποίες αποφοιτούσαν από τις σχετικές σχολές. Στη δεύτερη ενότητα εξετάστηκε η διοικητική κατάρτιση των υποψηφίων δασκάλων µέσα από τα Διδασκαλεία και τις Παιδαγωγικές Ακαδηµίες που λειτούργησαν την περίοδο που εξετάζει η παρούσα εργασία. Με βάση τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν και µελετήθηκαν διαπιστώθηκε ότι στα ιδρύµατα κατάρτισης των υποψηφίων δασκάλων γινόταν διοικητική κατάρτιση όλων δασκάλων που διορίζονταν στην εκπαίδευση. Αυτό συνέβαινε διότι όπως και στην περίπτωση της κατάρτισης των νηπιαγωγών υπήρχε ενιαία κατεύθυνση από το Υπουργείο Παιδείας µέσα από τα προγράµµατα σπουδών και δεν αφήνονταν στην κάθε σχολή να αποφασίσει αν θα διδαχθεί ή όχι το συγκεκριµένο µάθηµα. Τέλος η εργασία καταλήγει στα γενικά συµπεράσµατα και τη διαπίστωση ότι η διοικητική κατάρτιση υπήρχε στις σχολές για όλους τους υποψηφίους νηπιαγωγούς και δασκάλους αλλά δε φαίνεται να ήταν επαρκής µε βάση τα διδασκόµενα µαθήµατα και τις διατιθέµενες ώρες διδασκαλίας. 51

24 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Επιστηµονική Επετηρίδα Παιδαγωγικού Τµήµατος Νηπιαγωγών, Αµαριώτου Μ., (1937), Ι. Π. Κοκκώνης. Ο πρώτος µας παιδαγωγός, Αθήνα. Αντωνίου Δ., (1988), Προγράµµατα Μέσης εκπαίδευσης, ( ), Τόµος Β, Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας, (ΙΑΕΝ), Αθήνα. Γληνός Δ., (1925), Ένας άταφος νεκρός, Αθήναι, εκδ. Εταιρεία Αθηνά. Δερβίσης Σ., (1989), Ιστορία, Οργάνωση και Διοίκηση της Νεοελληνικής εκπαίδευσης, Θεσσαλονίκη Δηµαράς Α., (1983), Η µεταρρύθµιση που δεν έγινε. Τεκµήρια Ιστορίας, τόµος Α, , εκδ. Ερµής, Αθήνα. Δηµαράς Α., (1983), Η µεταρρύθµιση που δεν έγινε. Τεκµήρια Ιστορίας, τόµος Β, , εκδ. Ερµής, Αθήνα. Εξαρχόπουλος Ν., (1952), Εισαγωγή εις την Παιδαγωγικήν, τόµος Α, έκδ. 5η, εκδ. οίκος Ελικών, Αθήναι. Εξαρχόπουλος, Ν., (1906), Περί του θεσµού της επιθεωρήσεως των σχολείων, Παιδαγωγικόν Δελτίον. Ευαγγελόπουλος Σ., Διδασκαλεία και Υποδιδασκαλεία, (λήµµα) στην Παιδαγωγική Ψυχολογική Εγκυκλοπαίδεια Λεξικό, (ΠΨΕΛ), τ. 3 ος, εκδ. Ελληνικά Γράµµατα.. Ευαγγελόπουλος Σ., Παιδαγωγικές Ακαδηµίες, (λήµµα) στην Παιδαγωγική Ψυχολογική Εγκυκλοπαίδεια Λεξικό, (ΠΨΕΛ), τ. 3 ος, εκδ. Ελληνικά Γράµµατα.. Κανονισµός του εν Θεσσαλονίκη Διδασκαλείου, Εν Αθήναις, 1877, εκ του τυπογραφείου Σ. Κ. Βλαστού. Μπουζάκης Σ., Τζήκας Χ., (2002), Η κατάρτιση των δασκάλων διδασκαλισσών και των νηπιαγωγών στην Ελλάδα, τόµος Α. Η περίοδος των Διδασκαλείων , εκδ. Gutenberg, Αθήνα. Μπουζάκης Σ., Τζήκας Χ., (2002), Η κατάρτιση των δασκάλων διδασκαλισσών και των νηπιαγωγών στην Ελλάδα, τόµος Β. Η περίοδος των Παιδαγωγικών Ακαδηµιών και των σχολών Νηπιαγωγών ( ), εκδ. Gutenberg, Αθήνα. Νόµος ΒΤΜΘ, (1895), Περί της στοιχειώδους ή δηµοτικής εκπαιδεύσεως, (ΕτΚ. 37/5 Οκτωβρίου 1895, τεύχος πρώτον). Χαραλαµπίδης Θ., (χ.χ,.), Γενική Παιδαγωγική, εκδ. Νικόδηµος, Αθήνα. Χαρίτος Χ., (1998), Το Ελληνικό Νηπιαγωγείο και οι ρίζες του, εκδ. Gutenberg, Αθήνα. Νόµος ΒΤΜΘ, (1895), Περί της στοιχειώδους ή δηµοτικής εκπαιδεύσεως, (ΕτΚ. 37/5 Οκτωβρίου 1895, τεύχος πρώτον). 52

25 Powered by TCPDF ( Επιστηµονική Επετηρίδα Παιδαγωγικού Τµήµατος Νηπιαγωγών, Dendrinou Antonakaki, K., (1955), Greek Education: Reorganisation of the Administrative structure bureau of publications, Teachers College, Columbia University, New York. Dimaras, Alex., (1973), Foreign and Particularly English. Influences on Educational policies in Greece during the war of independence and their Development under Capodistrias , Thesis, London University, King s College. Haralambides, Th., (1935), Die Schulpolitik Griechenlands. Studie zur Kulturgeschichte Neugriechenlands von , Berlin. Kastanos, Th., (1920), Die Bildung der Volksschullehrer in Griechenland, Diss, Iena. Kipper, P., (1897), Geschichte des Neugriechischen Volksschulwesens, Grossenhain und Leipzig. Thoidis, D., (1965), Grunderzieehund und Erwachsenenbildung in Griechenland, Diss, Munchen. Xochellis, P., (1961), Das moderne griechische Elementerschulwesen, Diss, Munchen. 53

«ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΞΕΝΩΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΠΑΡΟ»

«ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΞΕΝΩΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΠΑΡΟ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΞΕΝΩΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΠΑΡΟ» ΣΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Εργαζοµένων στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις Νοµού Χανίων

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Εργαζοµένων στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις Νοµού Χανίων ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Εργαζοµένων στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις Νοµού Χανίων (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: Π.Κ. 30/4-10-2010)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Αρ. 3646 της 25ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Αρ. 3646 της 25ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3646 της 25ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 184(Ι)/2002 Ο περί Σκύλων Νόµος του 2002, εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν. 3481/2006

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν. 3481/2006 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν. 3481/2006 Με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3481/2006 (ΦΕΚ τ. Α 162/2-8-2006) τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε ο νόµος 2664/1998 για το Εθνικό Κτηµατολόγιο, όπως έχει

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Ρύθµιση συνταξιοδοτικών θεµάτων του Δηµοσίου και άλλες διατάξεις» Επί του άρθρου 1 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

στο σχέδιο νόµου «Ρύθµιση συνταξιοδοτικών θεµάτων του Δηµοσίου και άλλες διατάξεις» Επί του άρθρου 1 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Ρύθµιση συνταξιοδοτικών θεµάτων του Δηµοσίου και άλλες διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΜΕΡΟΣ Α ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Με τις προτεινόµενες διατάξεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5027 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 199 17 Οκτωβρίου 2012 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 114 Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. στο σχέδιο νόµου «Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών. Εκµεταλλεύσεων. Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. στο σχέδιο νόµου «Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών. Εκµεταλλεύσεων. Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων» Προς τη Βουλή των Ελλήνων Με το προτεινόµενο σχέδιο νόµου επιδιώκεται η θεσµοθέτηση των κατάλληλων µηχανισµών και διαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3646, 25/10/2002. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3646 της 25ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3646, 25/10/2002. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3646 της 25ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2002 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3646 της 25ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I Ο περί Σκύλων Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 34750/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43170/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από

ΑΠΟΦΑΣΗ 34750/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43170/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από ΑΠΟΦΑΣΗ 34750/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43170/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές Κυριάκο Μπαμπαλίδη, Πρόεδρο Πρωτοδικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ 1. Η γεωργία αποτελεί τον κυριότερο τομέα της πρωτογενούς παραγωγής του Δήμου Βέροιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 45 Χρόνια ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΑΒΒΑΪ Η-ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗ ΠΑΓΚΡΑΤΙ : Χρυσ Σµύρνης 3 : Τηλ.: 2107601470 ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β ΤΕΕ 2 ΟΥ ΚΥΚΛΟΥ 2006 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΝΟΤΗΤΑ Α 1. «Η κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

Η ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ: ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ Άρθρο 1ο Ο παρών κανονισµός άρδευσης αφορά στην άρδευση των κτηµάτων της περιοχής, που βρίσκονται στα όρια του ήµου Αµφίπολης, που εξυπηρετούνται από τα νερά που διαχειρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ο κανονισμός 14 των Κανονισμών Λειτουργίας Δημοσίων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης 311/2005 αναφέρεται επί λέξει: Κάθε σχολική μονάδα διαμορφώνει με

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α2 Α.2.1. σελ.22: «Στη διάρκεια να εκµεταλλευτούν οι Έλληνες» Α.2.2. σελ.142 144: «Στην αρχή η περίθαλψη της προηγούµενης εγκατάστασης».

ΘΕΜΑ Α2 Α.2.1. σελ.22: «Στη διάρκεια να εκµεταλλευτούν οι Έλληνες» Α.2.2. σελ.142 144: «Στην αρχή η περίθαλψη της προηγούµενης εγκατάστασης». ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑ Α Α ΘΕΜΑ Α1 Α.1.1. Να δώσετε το περιεχόµενο των παρακάτω όρων: α. Μεγάλη Ιδέα β. Βενιζελισµός γ. Συµφωνία της Άγκυρας Μονάδες 15 Α.1.2. Να προσδιορίσετε αν το περιεχόµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1423 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 72 10 Μαρτίου 2000 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 82. Ίδρυση νέων τμημάτων στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 1 83. Ίδρυση τμημάτων

Διαβάστε περισσότερα

I.Επί της Αρχής του σχεδίου Νόµου: ΙΙ. Επί των άρθρων του σχεδίου Νόµου: ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

I.Επί της Αρχής του σχεδίου Νόµου: ΙΙ. Επί των άρθρων του σχεδίου Νόµου: ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Πρωτοβάθµιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων I.Επί της Αρχής του σχεδίου Νόµου: Με τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2005. Κυριακή 10-4-2005

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2005. Κυριακή 10-4-2005 ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2005 ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ 01 ΘΕΟΛΟΓΩΝ EΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗ ΕΥΤΕΡΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ «Ειδική ιδακτική και Παιδαγωγικά-Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β425Ω0Ο-19Λ 1ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β425Ω0Ο-19Λ 1ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ IΚΤYΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 760 (Αριθµός πρακτικού 24) Η Οικονοµική Επιτροπή Ηρακλείου αποτελούµενη από τα παρόντα τακτικά µέλη της κ.κ. Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ * * * * * * Αριθ. Πρωτ.16183

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ * * * * * * Αριθ. Πρωτ.16183 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ * * * * * * Αριθ. Πρωτ.16183 ΑΔΑ: ΩΛΗΔΩΡΜ-ΧΓΕ ΑΠΟΦΑΣΗ: 856/ 1 5 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν. 3463/06

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ I ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΤΙΤΛΟΣ I ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ, στο εξής αποκαλούµενα «τα συµβαλλόµενα µέρη»,

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Πίνακας Αποδεκτών Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8. 1. Δ.Ε.Κ.Ο. και Ν.Π.Ι.Δ. Ταχ. Κώδικας: 101 84 Αθήνα

Προς: Πίνακας Αποδεκτών Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8. 1. Δ.Ε.Κ.Ο. και Ν.Π.Ι.Δ. Ταχ. Κώδικας: 101 84 Αθήνα ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 13/8/2012 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 36035 /ΔΕΚΟ 1350 Δ/ΝΣΗ ΔΕΚΟ Προς: Πίνακας Αποδεκτών Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 1. Δ.Ε.Κ.Ο. και Ν.Π.Ι.Δ. Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Οι υπεύθυνοι καθηγητές/τριες Τζιούφας Βασίλειος ΠΕ11 Φλόκας Αθανάσιος ΠΕ03 Κροµµύδα έσποινα ΠΕ09 Σωτήρη Χρυσούλα ΠΕ15 Νασιόπουλος Απόστολος ΠΕ02

Οι υπεύθυνοι καθηγητές/τριες Τζιούφας Βασίλειος ΠΕ11 Φλόκας Αθανάσιος ΠΕ03 Κροµµύδα έσποινα ΠΕ09 Σωτήρη Χρυσούλα ΠΕ15 Νασιόπουλος Απόστολος ΠΕ02 ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡΠΕΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ:2011-12 Οι υπεύθυνοι καθηγητές/τριες Τζιούφας Βασίλειος ΠΕ11 Φλόκας Αθανάσιος ΠΕ03 Κροµµύδα έσποινα ΠΕ09

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (συνταγείσα σύµφωνα µε το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (συνταγείσα σύµφωνα µε το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (συνταγείσα σύµφωνα µε το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920) Των µετόχων της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

www.kapalearn.gr e-mail: info@kapalearn.gr ΚΟΡΙΝΘΟΥ 255, ΚΑΝΑΚΑΡΗ 101 ΤΗΛ. 2610 625.360, 2610 624.009, FAX 2610 625.366

www.kapalearn.gr e-mail: info@kapalearn.gr ΚΟΡΙΝΘΟΥ 255, ΚΑΝΑΚΑΡΗ 101 ΤΗΛ. 2610 625.360, 2610 624.009, FAX 2610 625.366 Α. Ο άνθρωπος, όπως υπογραμμίζει ο συγγραφέας, δεν είναι ρυθμιστής του κόσμου, παρά διαχειριστής του. Αυτή την παρεξήγηση, που ίσχυε για αιώνες, θέλησε να διαλύσει ο πανεπιστήμων άνθρωπος της Αναγέννησης,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Παρατηρητής της Γειτονιάς είναι κοινωνική εθελοντική. εργασία και υπόκειται στους Γενικούς Κανονισµούς των. Εθελοντικών Οµάδων

Ο Παρατηρητής της Γειτονιάς είναι κοινωνική εθελοντική. εργασία και υπόκειται στους Γενικούς Κανονισµούς των. Εθελοντικών Οµάδων Ο Παρατηρητής της Γειτονιάς είναι κοινωνική εθελοντική εργασία και υπόκειται στους Γενικούς Κανονισµούς των Εθελοντικών Οµάδων 1 Κανονισµοί Λειτουργίας Εθελοντικών Οµάδων του ήµου Λακατάµιας Νοέµβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθμός: 3190 Έτος: 1955 ΦΕΚ: Α 91 19550416 Τέθηκε σε ισχύ: 16.04.1955 Ημ.Υπογραφής: 09.04.1955 Τίτλος ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 1/2012 της συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Λήμνου,

Πρακτικό 1/2012 της συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Λήμνου, Πρακτικό 1/2012 της συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Λήμνου,. Αριθμός Απόφασης 1/2012 της 1 ης Δεκεμβρίου 2012. τεχνικού προγράμματος του Δήμου Λήμνου, οικονομικού έτους 2013.

Διαβάστε περισσότερα

Α. Τ. Ε. Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Α. Τ. Ε. Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α. Τ. Ε. Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΤΣΑΝΤΑΣ ΣΤΙΣ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΚΑΙ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΤΡΥΦΩΝΑ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ. 2 ο ΓΕΛ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 2012-13

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΤΡΥΦΩΝΑ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ. 2 ο ΓΕΛ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 2012-13 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΤΡΥΦΩΝΑ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 2 ο ΓΕΛ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 2012-13 ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ ΠΟΥ ΕΚΠΟΝΗΣΑΝ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΛΥΔΙΑ ΓΙΑΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ. Έντυπο πνευµατικής εσωτερικής καταγραφής. Τεύχος 23ο Φεβρουάριος 2009

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ. Έντυπο πνευµατικής εσωτερικής καταγραφής. Τεύχος 23ο Φεβρουάριος 2009 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ Ε Ν Ο Ν Έντυπο πνευµατικής εσωτερικής καταγραφής Περίοδος Α Έτος 3ο Τεύχος 23ο Φεβρουάριος 2009 Ο δρόµος της αρετής. Του Αγίου ιαδόχου

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 396/94 (ΦΕΚ 220 Α

Π.Δ. 396/94 (ΦΕΚ 220 Α Π.Δ. 396/94 (ΦΕΚ 220 Α - Διόρθ. Σφάλμ. στο ΦΕΚ 6 Α): Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρήση από τους εργαζόμενους εξοπλισμών ατομικής προστασίας κατά την εργασία σε συμμόρφωση προς την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 220

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 220 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 21-05-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 220 ΘΕΜΑ: «Καθορισμός των όρων υπηρεσιών προς τους αστέγους».

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Σεπτέμβριος 2012 1. Γνωριμία Σύντομη Παρουσίαση ύλης (ΔΕ 1) Γιατί μελετούμε την Αγία Γραφή; 2. (ΔΕ 2) Η Παλαιά Διαθήκη: μια ολόκληρη βιβλιοθήκη! 3. (ΔΕ 3) Οι συγγραφείς της Παλαιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΗΛΩΣΗΣ-ΑΙΤΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΗΛΩΣΗΣ-ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΗΛΩΣΗΣ-ΑΙΤΗΣΗΣ 1. Ανήλικο τέκνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα από την 9 η -7-2015 και φοιτά σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα - παρ. 1 του άρθ. 1Α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑ. Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας. ιερεύνηση συνθηκών θανάτων νεογνών [ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 1464/25-02-1999]

ΠΟΡΙΣΜΑ. Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας. ιερεύνηση συνθηκών θανάτων νεογνών [ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 1464/25-02-1999] Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 2477/1997 Συνήγορος του Πολίτη και Σώµα Ελεγκτών-Επιθεωρητών ηµόσιας ιοίκησης Άρθρο 4, Παράγραφος 6) [ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 1464/25-02-1999] Θέµα: ιερεύνηση συνθηκών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΟ - ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Ο Νομάρχης Καρδίτσας

ΕΚΛΟΓΙΚΟ - ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Ο Νομάρχης Καρδίτσας ΕΚΛΟΓΙΚΟ - ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ Καρδίτσα, 25 Οκτωβρίου 2010 Αρ. Πρωτ.: 3039 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ TMHMA ΕΚΛΟΓΩΝ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Πληροφορίες : Χρήστος Ράντης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Ι ΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Ι ΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ. Φακ.: 7.18.03.1/8 Αρ. Τηλ.:22800945/918 Αρ. Φαξ:22428268/ 22800869 E-mail:circularsec@schools.ac.cy ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Ι ΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ -------------------------------------------------------- ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Αρχαία Κόρινθος, 11-04-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ -------------------------------------------------------- ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Αρχαία Κόρινθος, 11-04-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ -------------------------------------------------------- ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Αρχαία Κόρινθος, 11-04-2013 ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αρ. πρωτ. Φ15/02678οικ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τ. Ε. Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

Τ. Ε. Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Τ. Ε. Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΣΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΕΡΡΕΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Μακρογιαννάκη Ροδαμία Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Μακρογιαννάκη Ροδαμία Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μακρογιαννάκη Ροδαμία Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η σύμβαση, παραδοσιακό μέσο έννομης ρύθμισης των κοινωνικών σχέσεων μεταξύ ιδιωτών (φυσικών ή νομικών προσώπων), έχει εισχωρήσει, κυρίως

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ (ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ) ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ (ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ) ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ (ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ) ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Στ. σήµερα την οι υπογραφόµενοι στο παρόν: α). του., κάτοικος, οδός, κάτοχος του Α Τ.., µε ΑΦΜ. και OΥ β). του., κάτοικος, οδός, κάτοχος

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 22ης/2015 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 22ης/2015 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Πρόταση για μια Προοδευτική Διέξοδο Από την Κρίση

Πολιτική Πρόταση για μια Προοδευτική Διέξοδο Από την Κρίση Πολιτική Πρόταση για μια Προοδευτική Διέξοδο Από την Κρίση ΑΘΗΝΑ, 09/04/12 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η χώρα διανύει την κρισιμότερη περίοδο μετά τη μεταπολίτευση. Δεν πρέπει να ζήσει σε καθεστώς χρεοκρατίας, ούτε όμως

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ KAI ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αριθ. πρωτ: 5719 10η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Πολύγυρος, 26 Νοεμβρίου 2010 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ KAI ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αριθ. πρωτ: 5719 10η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Πολύγυρος, 26 Νοεμβρίου 2010 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ KAI ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αριθ. πρωτ: 5719 10η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Πολύγυρος, 26 Νοεμβρίου 2010 Ταχ. Δ/νση: Πολυτεχνείου 12 63100 Πολύγυρος Αρμόδιος: Β. Κότσυφα

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων»

στο σχέδιο νόµου «Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρµογής της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων»

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Άρθρων του Νοµοθετήµατος : Ν 2121/1993 / Α-25 Πνευµατική ιδιοκ/σία, συγγενικά δικαιώµατα. Πολιτιστικά

Πίνακας Άρθρων του Νοµοθετήµατος : Ν 2121/1993 / Α-25 Πνευµατική ιδιοκ/σία, συγγενικά δικαιώµατα. Πολιτιστικά Πίνακας Άρθρων του Νοµοθετήµατος : Ν 2121/1993 : Πνευµατική ιδιοκ/σία, συγγενικά δικαιώµατα. Πολιτιστικά Άρθρο - Τίτλος Άρθρου 0 Πνευµατική ιδιοκ/σία, συγγενικά δικαιώµατα. Πολιτιστικά 1 Πνευµατική ιδιοκτησία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των καθηγητών ιδιωτικών τεχνικών και επαγγελµατικών εκπαιδευτηρίων όλης της χώρας»

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των καθηγητών ιδιωτικών τεχνικών και επαγγελµατικών εκπαιδευτηρίων όλης της χώρας» ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των καθηγητών ιδιωτικών τεχνικών και επαγγελµατικών εκπαιδευτηρίων όλης της χώρας» Στην Αθήνα σήµερα 20.11.2002, και στα γραφεία του Ο.ΜΕ..,

Διαβάστε περισσότερα

- ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 4.1. ΝΟΜΟΙ

- ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 4.1. ΝΟΜΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 4.1. ΝΟΜΟΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1470/1938 Με τον Αναγκαστικό Νόµο 1470/1938 Περί Οργανισµού του Ταµείου Λαϊκών Αγορών Αθηνών -

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθµός: 1569 Έτος: 1985 ΦΕΚ: Α 183 19851025 Τέθηκε σε ισχύ: 25.10.1985 Ηµ.Υπογραφής: 21.10.1985 Τίτλος ιαµεσολάβηση στις συµβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

121(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1972 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2014

121(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1972 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ν. 121(Ι)/2014 121(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1972 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2014 Η Βουλή των Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΝΑ ΠΝΙΞΕΙΣ ΤΟ ΦΙΔΙ ΔΕΝ ΑΡΚΕΙ ΝΑ ΤΣΑΚΙΣΕΙΣ ΤΑ (ΧΡΥΣΑ) ΑΥΓΑ ΤΟΥ

ΓΙΑ ΝΑ ΠΝΙΞΕΙΣ ΤΟ ΦΙΔΙ ΔΕΝ ΑΡΚΕΙ ΝΑ ΤΣΑΚΙΣΕΙΣ ΤΑ (ΧΡΥΣΑ) ΑΥΓΑ ΤΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΠΝΙΞΕΙΣ ΤΟ ΦΙΔΙ ΔΕΝ ΑΡΚΕΙ ΝΑ ΤΣΑΚΙΣΕΙΣ ΤΑ (ΧΡΥΣΑ) ΑΥΓΑ ΤΟΥ Φασισμός και αντιφασισμός στα χρόνια της χολέρας Συνέλευση για την ΚΥκλοφορία των Αγώνων Ένθετη έκδοση μαζί με το 7ο τεύχος της Σφήκας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙ. Οι τρεις πηγές και τα τρία συστατικά μέρη. του μαρξισμού. Τα ιστορικά πεπρωμένα. της διδασκαλίας του Καρλ Μαρξ ΚΑΡΛ ΜΑΡΞ

ΚΑΙ. Οι τρεις πηγές και τα τρία συστατικά μέρη. του μαρξισμού. Τα ιστορικά πεπρωμένα. της διδασκαλίας του Καρλ Μαρξ ΚΑΡΛ ΜΑΡΞ Β.Ι.ΛΕΝΙΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΑΡΞ ΚΑΙ ΤΟΜΑΡΞΙΣΜΟ Οι τρεις πηγές και τα τρία συστατικά μέρη του μαρξισμού Τα ιστορικά πεπρωμένα της διδασκαλίας του Καρλ Μαρξ ΚΑΡΛ ΜΑΡΞ (Σύντομη βιογραφική σκια γραφία με έκθεση του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 11-06-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 11-06-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 11-06-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 258 ΘΕΜΑ: Καθορισμός των όρων για την μίσθωση ακινήτου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 64Υ9ΩΗΜ-ΑΗΙ ΑΔΑΜ: 15PROC003250014

ΑΔΑ: 64Υ9ΩΗΜ-ΑΗΙ ΑΔΑΜ: 15PROC003250014 Γούρνες 3-11-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμός πρωτ. 23428 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.185,00 Ευρώ (µε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΙΚΗΣΗ Ε.Ο.Κ. ΑΡΘΡΟ 1

ΙΟΙΚΗΣΗ Ε.Ο.Κ. ΑΡΘΡΟ 1 ΙΟΙΚΗΣΗ Ε.Ο.Κ. ΑΡΘΡΟ 1 ΙΟΙΚΗΣΗ Ε.Ο.Κ. Για την άσκηση της ιοίκησης της Ελληνικής Οµοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, προβλέπεται, από το Καταστατικό της και το Νόµο, η λειτουργία των παρακάτω οργάνων: Α. Από το

Διαβάστε περισσότερα

«Απαλλαγή από την υποχρέωση τήρησης λογιστικών αρχείων (βιβλίων) των αγροτών και λοιπών περιπτώσεων.» ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

«Απαλλαγή από την υποχρέωση τήρησης λογιστικών αρχείων (βιβλίων) των αγροτών και λοιπών περιπτώσεων.» ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΦΑΣ ΦΕΚ 73 Β

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ-ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ-ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Καλαµάτα 23/11/2010 ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Αριθ. Πρωτ. 25342 /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Πληρ. Σ. Λαγωνικάκος Τηλ. 2721060717 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15171 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1096 21 Ιουλίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 21219 Ετήσια Έκθεση του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού για το έτος 2009.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3561, 21/12/2001

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3561, 21/12/2001 Ο περί του Ελέγχου της Παραγωγής και Εμπορίας Γενετικού Υλικού των Ζώων και για τα Συναφή Θέματα Νόμος του 2001 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Ι Σ Ο Κ Ρ Α Τ Η Σ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Δ.Σ.Α.

Ι Σ Ο Κ Ρ Α Τ Η Σ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Δ.Σ.Α. Ι Σ Ο Κ Ρ Α Τ Η Σ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Δ.Σ.Α. Το κείμενο παρατίθεται ακριβώς όπως δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. ΤΕΥΧΟΣ Α'/194/23-8-2002 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 208 Εκπαιδευτές Υποψηφίων Οδηγών, Σχολές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 09/05/203 ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Αρ. Πρωτ. :30090 Ταχ. Δ/νση : Φλέμινγκ και Ερυθρού Σταυρού Τηλ. : 223 3 5028 Fax : 22335027 Email : info@lamia-city.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΑΣΙΝΟΥ. Σκέψου καθαρά.

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΑΣΙΝΟΥ. Σκέψου καθαρά. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΑΣΙΝΟΥ Σκέψου καθαρά. Σκέψου τι πετάς. Σκέψου που το πετάς Δεκέμβριος 2014 [1] ΠΕΡΙΕΡΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Κονταρά Γεωργία.

Χρέη Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Κονταρά Γεωργία. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 49 η Απόφαση υπ αριθµ. 1705/2012

Διαβάστε περισσότερα

Use of this document is subject to the agreed Terms and Conditions and it is protected by digitally embedded signatures against unauthorized use

Use of this document is subject to the agreed Terms and Conditions and it is protected by digitally embedded signatures against unauthorized use Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4135, 18.7.2007 Ν. 103(Ι)/2007 Ο περί των Αθέµιτων Εµπορικών Πρακτικών των Επιχειρήσεων προς τους Καταναλωτές Νόµος του 2007 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΡΩΜΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΙ Η ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΞΙΜΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, 1924-1927

Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΡΩΜΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΙ Η ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΞΙΜΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, 1924-1927 ΣΠΥΡΟΣ ΔΗΜΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΡΩΜΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΙ Η ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΞΙΜΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, 924-927 Στη χώρα μας η μελέτη του αστικού φαινομένου εντάχθηκε στα

Διαβάστε περισσότερα

2. ηµήτριο Λογοθέτη του Ιωάννη και της Ελένης, κατηγορούµενο για α) συγκρότηση και ένταξη σε εγκληµατική οργάνωση µε σκοπό τη διάπραξη

2. ηµήτριο Λογοθέτη του Ιωάννη και της Ελένης, κατηγορούµενο για α) συγκρότηση και ένταξη σε εγκληµατική οργάνωση µε σκοπό τη διάπραξη Εγκληµατική Οργάνωση Νο1 Η αστυνοµία έχει εντοπίσει 12 από τους τουλάχιστον 13 φερόµενους ως µέλη της, οι οποίοι οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα στα πλαίσια του αυτόφωρου. Πρόκειται, σύµφωνα µε τη σχηµατισθείσα

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: ιακήρυξη πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία ιαχείριση ογκωδών και

Θέµα: ιακήρυξη πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία ιαχείριση ογκωδών και ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /νση:μεγ.αλεξάνδρου 2, Περαία Πληροφορίες: Γκατζογιάννης Σπύρος

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4374, 28.12.2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4374, 28.12.2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4374, 28.12.2012 215(Ι)/2012 215(Ι)/2012 Ο ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ) (ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2012 Άρθρο: ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Τις ερωτήσεις επιμελήθηκε η εξιδικευμένη ομάδα εισηγητών των Πανεπιστημιακών Φροντιστηρίων ΚΟΛ- ΛΙΝΤΖΑ. Στις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών για την ειδικότητα των νηπιαγωγών των

Διαβάστε περισσότερα

62 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

62 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ 62 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου του Ε.Μ.Π. 11 & 12 Δεκεµβρίου 2009, Λαύριο ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Συλλόγου με την επωνυμία ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΤΟΙΧΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Συλλόγου με την επωνυμία ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΤΟΙΧΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Συλλόγου με την επωνυμία ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΤΟΙΧΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Επωνυμία- Έδρα- Σκοπός-Πόροι ΑΡΘΡΟ 1 Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «Πανελλήνια Ένωση Φίλων Τοιχοσφαίρισης»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ Αλεξάνδρεια, 13-02-2012 Αριθµ. Πρωτ.: 4699

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ Αλεξάνδρεια, 13-02-2012 Αριθµ. Πρωτ.: 4699 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ Αλεξάνδρεια, 13-02-2012 Αριθµ. Πρωτ.: 4699 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Σεπτέμβριος 2011 1. Γνωριμία Σύντομη Παρουσίαση ύλης 2. Πεντηκοστή, ίδρυση της Εκκλησίας. 3. Τι είναι η εκκλησία; 4. Γνωριμία με την Εκκλησία της Ενορίας μου. * Αγιασμός 1. Γνωριμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 169(I)/2013 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4422 Παρασκευή, 27 Δεκεμβρίου 2013 1489 Ο περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Άρθρο πρώτο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Άρθρο πρώτο. ΝΟΜΟΣ: 1634/86 Κύρωση των πρωτοκόλλων 1980 «Για την προστασία της Μεσογείου θαλάσσης από τη ρύπανση από χερσαίες πηγές» και 1982 «περί των ειδικά προστατευομένων περιοχών της Μεσογείου» (ΦΕΚ 104/Α/18-07-86)

Διαβάστε περισσότερα

169(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2004 ΕΩΣ 2010. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

169(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2004 ΕΩΣ 2010. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Αρ. 4369, 6.12.2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2004 ΕΩΣ 2010 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 91(Ι) του 2004 208(Ι) του 2004 245(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΙΦΝΚ-ΔΘ. Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2010 Αριθ. Πρωτ.: 71351. Ταχυδρομική. Σταδίου 27 Διεύθυνση: Ταχυδρομικός Κώδικας: 101 83 ΑΘΗΝΑ

ΑΔΑ: 4ΙΦΝΚ-ΔΘ. Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2010 Αριθ. Πρωτ.: 71351. Ταχυδρομική. Σταδίου 27 Διεύθυνση: Ταχυδρομικός Κώδικας: 101 83 ΑΘΗΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥTΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: Ταχυδρομική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. 2 / 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. 2 / 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) 46,7 χιλ.λεωφ.αθηνών-σουνίου Τ.Κ.19013 ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ Τηλ. Επικοινωνίας: 2810 337806 Αθήνα: 20/3/2013 Αρ.πρωτ: 20043/1653 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. 2 / 2013 για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 33/2004

ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 33/2004 ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 33/2004 Για τη ρύθµιση των όρων αµοιβής και εργασίας των Καθηγητών, που απασχολούνται στα Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης Νοµού Αττικής ( Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Νοµική Υπηρεσία ΣΑΤΕ Σταµάτης Σ. Σταµόπουλος, ικηγόρος, Νοµικός Σύµβουλος ΣΑΤΕ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ

Νοµική Υπηρεσία ΣΑΤΕ Σταµάτης Σ. Σταµόπουλος, ικηγόρος, Νοµικός Σύµβουλος ΣΑΤΕ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ Νοµική Υπηρεσία ΣΑΤΕ Σταµάτης Σ. Σταµόπουλος, ικηγόρος, Νοµικός Σύµβουλος ΣΑΤΕ Αθήνα, 21.11.2012 ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΘΕΜΑ: Σε ποιο επιµελητήριο υποχρεούνται να εγγράφονται οι εργοληπτικές επιχειρήσεις δηµοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 210 88 14 922 210 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 2310 517 128 2310 517 119 Αθήνα, 29 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ (Απόφαση Συνέλευσης ΤΕΙ αριθ. 5/16-12-98, ΦΕΚ 816/21-05-99, τ. Β )

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ (Απόφαση Συνέλευσης ΤΕΙ αριθ. 5/16-12-98, ΦΕΚ 816/21-05-99, τ. Β ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ (Απόφαση Συνέλευσης ΤΕΙ αριθ. 5/16-12-98, ΦΕΚ 816/21-05-99, τ. Β ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Σπουδαστές Τ.Ε.Ι., εγγραφές, κύκλοι σπουδών, µαθήµατα. Άρθρο 1 Σπουδαστές Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση Οικον. Υπηρεσιών Τµ. Προµηθειών Αρ. Μελέτης /νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών: 26/2014 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ

ιεύθυνση Οικον. Υπηρεσιών Τµ. Προµηθειών Αρ. Μελέτης /νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών: 26/2014 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ιεύθυνση Οικον. Υπηρεσιών Τµ. Προµηθειών ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ Αρ. Μελέτης /νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών: 26/2014 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 Ο Αντικείµενο Συγγραφής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΚΗ, 30 Ιουλίου 2009, Συνεδρίασης του Τµήµατος ιακοπής των Εργασιών ιεκπ. της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ ( Οικον. Υπηρεσίας) 5/2014 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 112.431,50 ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ : Από ιδίους πόρους

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ ( Οικον. Υπηρεσίας) 5/2014 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 112.431,50 ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ : Από ιδίους πόρους Ελληνική Δημοκρατία Νομός Θεσπρωτίας Δήμος Ηγουμενίτσας Διεύθυνση Οικονομικού Τμήμα Προμηθειών ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «Προμήθεια Καυσίμων & πετρελαίου θέρμανσης για τα οχήματα και μηχανήματα του Δήμου Ηγουμενίτσας,

Διαβάστε περισσότερα

Γ Τάξη Δημοτικού. 2. Ζωντανοί οργανισμοί-ζώα (Πρώτα βήματα στην Επιστήμη) Ζώα του τόπου μας

Γ Τάξη Δημοτικού. 2. Ζωντανοί οργανισμοί-ζώα (Πρώτα βήματα στην Επιστήμη) Ζώα του τόπου μας Γ Τάξη Δημοτικού 1. Ζωντανοί οργανισμοί-φυτά (Πρώτα βήματα στην Επιστήμη) Μελέτη του καρπού Η χρησιμότητα των φυτών Το άνθος (κατασκευή, επικονίαση, γονιμοποίηση) 2. Ζωντανοί οργανισμοί-ζώα (Πρώτα βήματα

Διαβάστε περισσότερα

Ν 2168/1993 / Α-147 Οπλα-Πυροµαχικά- Εκρηκτικές ύλες-κλπ.θέµατα Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. 'Αρθρο 1

Ν 2168/1993 / Α-147 Οπλα-Πυροµαχικά- Εκρηκτικές ύλες-κλπ.θέµατα Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. 'Αρθρο 1 Ν 2168/1993 / Α-147 Οπλα-Πυροµαχικά- Εκρηκτικές ύλες-κλπ.θέµατα ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ.2168.Ρύθµιση θεµάτων που αφορούν όπλα, πυροµαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς µηχανισµούς και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιολογική έκθεση Προς τη Βουλή των Ελλήνων

Αιτιολογική έκθεση Προς τη Βουλή των Ελλήνων Αιτιολογική έκθεση Προς τη Βουλή των Ελλήνων Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) της χώρας, ως έκφραση της λαϊκής κυριαρχίας, αποτελούν θεμελιώδη θεσµό του δηµόσιου βίου των Ελλήνων, όπως αυτός κατοχυρώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Του σωµατείου µε την επωνυµία «ΚΥΝΟΦΙΛΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ», που εδρεύει στα Ιωάννινα, νόµιµα εκπροσωπούµενο.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Του σωµατείου µε την επωνυµία «ΚΥΝΟΦΙΛΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ», που εδρεύει στα Ιωάννινα, νόµιµα εκπροσωπούµενο. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του σωµατείου µε την επωνυµία «ΚΥΝΟΦΙΛΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ», που εδρεύει στα Ιωάννινα, νόµιµα εκπροσωπούµενο. Άρθρο1 Ίδρυση-Επωνυµία-Έδρα-Σκοπός-Μέσα 1. Ιδρύεται στα Ιωάννινα νόµιµα µη κερδοσκοπικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Θεσσαλονίκη 18 Ιανουαρίου 2016. Αρ. Πρωτ: 5445

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Θεσσαλονίκη 18 Ιανουαρίου 2016. Αρ. Πρωτ: 5445 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Βασ. Γεωργίου Α 1-546 40 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Θεσσαλονίκη 18 Ιανουαρίου 2016 Αρ. Πρωτ: 5445 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 27/06/2011 (E6Μ) 1

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 27/06/2011 (E6Μ) 1 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Μεταρρύθμιση Συστήματος Ανάθεσης και Εκτέλεσης συμβάσεων Μελετών και Δημοσίων Έργων, Ίδρυση Αρχής Ελέγχου Μελετών και Έργων και άλλες διατάξεις ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Α. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ. 1. Ο Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Υπό Παναγιώτη Δαλκαφούκη, μέλους Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων

Υπό Παναγιώτη Δαλκαφούκη, μέλους Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων 2008 Υπό Παναγιώτη Δαλκαφούκη, μέλους Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων 1. Λόγω διάλυσης της Βουλής δεν αποτελεί: α) Αν έχουν παραιτηθεί ή καταψηφιστεί από αυτή, δύο Κυβερνήσεις και η σύνθεσή της δεν εξασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 302 13 Δεκεμβρίου 2005 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3421 Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες διατάξεις.

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 302 13 Δεκεμβρίου 2005 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3421 Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες διατάξεις. 1 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 302 13 Δεκεμβρίου 2005 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3421 Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθούν όλα τα σχετικά έγγραφα - αποφάσεις για το ωράριο, όπως οµόφωνα ψηφίστηκαν και επικυρώθηκαν από το συνέδριο στο Λουτράκι το 2007

Ακολουθούν όλα τα σχετικά έγγραφα - αποφάσεις για το ωράριο, όπως οµόφωνα ψηφίστηκαν και επικυρώθηκαν από το συνέδριο στο Λουτράκι το 2007 Απόφαση συνεδρίου Λουτρακίου για ΩΡΑΡΙΟ 5. Επειδή (σύµφωνα µε τη διευκρίνιση για τη διαδικασία ψήφισης της εισήγησης του Σ από το προηγούµενο συνέδριο) ΕΝ ΤΕΘΗΚΕ ΓΙΑ ΨΗΦΙΣΗ το περιεχόµενο των εγγράφων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2009 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ν. Ιωνία, ΒΟΛΟΣ Τη συγκέντρωση της ύλης του και την επιμέλεια της έκδοσης είχε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΗΜΙΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 Σελίδα 1 από 16 Περιεχόµενα : Άρθρο 1: Αντικείµενο και σκοπός του κανονισµού Σελ.3 Άρθρο 2: Νοµικό

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών

Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών Εκδόθηκε το Προεδρικό Διάταγμα, υπ αριθ. 85 (ΦΕΚ 141/τ. Α /21-6- 2012) για την «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Απόφασης: 147 / 2015 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

Αριθµ. Απόφασης: 147 / 2015 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 6 / 18-03-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 147 / 2015 ΘΕΜΑ: Ορισµός Καλλιτεχνικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΕΞΩ ΠΟΤΑΜΟΙ

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΕΞΩ ΠΟΤΑΜΟΙ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ -ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ «ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ & ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑΣ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα