ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩ ΠΙΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΣΘΕΝΩ Ν ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΑ (ΧΑΠ)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩ ΠΙΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΣΘΕΝΩ Ν ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΑ (ΧΑΠ)"

Transcript

1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩ ΠΙΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΣΘΕΝΩ Ν ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΑ (ΧΑΠ) Βασισμένο στην Παγκόσμια στρατηγική για Την Διάγνωση, αντιμετώπιση και Πρόληψη Της ΧαΠ: Global InItIatIve for ChronIC obstructive lung DIsease (GolD), revised 2009 Το λήρες κείμενο του GOLD 2009 :

2 Διαγν ση Τησ ΧαΠ η διάγνωση της ΧαΠ θα ρέ ει να εκτιμάται σε κάθε άτομο ου αρουσιάζει δύσ νοια, χρόνιο βήχα ή α όχρεμψη και/ή ιστορικό έκθεσης σε αράγοντες κινδύνου της νόσου, ιδιαίτερα το κά νισμα. ενδείξεις κλειδιά για την εκτίμηση της ΧαΠ ως διάγνωσης Θεωρήστε την ΧαΠ ως ιθανή διάγνωση και ροχωρήστε σε σ ιρομέτρηση σε άτομα άνω των 40 ετών με τις αρακάτω ενδείξεις. οι ενδείξεις αυτές δεν είναι α ό μόνες τους διαγνωστικές, όμως η αρουσία ερισσότερων α ό μία εξ αυτών αυξάνει την ιθανότητα της διάγνωσης της ΧαΠ. Δύσπνοια ηο οία είναι: Προοδευτική (ε ιδεινώνεται σταδιακά). συνήθως ε ιδεινώνεται κατά την άσκηση. ε ίμονη (καθημερινό σύμ τωμα). Περιγράφεται α ό τον ασθενή ως «έντονη ροσ άθεια για ανα νοή», «βάρος», «νίξιμο», «έλλειψη αέρα». Χρόνιος βήχας : μ ορεί να είναι διαλεί ων ή και μη αραγωγικός Χρόνια απόχρεμψη πτυέλων: κάθε είδος χρόνιας α όχρεμψης τυέλων μ ορεί να υ οδεικνύει ΧαΠ.. ιστορικό έκθεσης σε παράγοντες κινδύνου: κάπνισμα τσιγάρων (και καπνού).. ε αγγελματικές σκόνες και χημικά. κα νός α ό οικιακό μαγείρεμα και καύσιμα θέρμανσης. η διάγνωση θα πρέπει να επιβεβαιώνεται με σπιρομέτρηση ό ου ο έλεγχος με σ ιρομέτρηση δεν είναι διαθέσιμος, η διάγνωση της ΧαΠ θα γίνεται με την βοήθεια κάθε άλλου διαθέσιμου εργαλείου. Τα κλινικά συμ τώματα και σημεία ( αθολογική δύσ νοια και αράταση εκ νοής) μ ορούν να βοηθήσουν στην διάγνωση. μια χαμηλή τιμή μέγιστης εκ νευστικής ροής (PEF) συνάδει με την διάγνωση της ΧαΠ αλλά έχει χαμηλή ειδικότητα για τη νόσο γιατί μ ορεί να οφείλεται και σε άλλες νευμονο άθειες ή και σε κακή συνεργασία του ασθενή. με σκο ό την ακριβέστερη διάγνωση της ΧαΠ ρέ ει να εξαντλείται κάθε ροσ άθεια ροκειμένου να υ άρχει ρόσβαση των ασθενών σε σ ιρομετρικό εργαστήριο. 1

3 ΔιερεΥνηση και ΠαρακολοΥΘηση Τησ ΧαΠ ένα λεπτομερές ιατρικό ιστορικό κάθε νέου ασθενή με γνωστή ή ιθανή ΧαΠ θα ρέ ει να διερευνά τα ακόλουθα: έκθεση σε αράγοντες κινδύνου, συμ εριλαμβανόμενης της διάρκειας και της βαρύτητας. Προηγούμενο ιατρικό ιστορικό, ό ως άσθμα, αλλεργίες, ρινοκολ ίτιδες ή ρινικοί ολύ οδες, λοιμώξεις του ανα- νευστικού και άλλα ανα νευστικά νοσήματα. οικογενειακό ιστορικό ΧαΠ ή άλλου χρόνιου ανα νευστικού νοσήματος. Τρό ος εξέλιξης των συμ τωμάτων ιστορικό αροξύνσεων ή ροηγούμενων νοσηλειών για ανα νευστικές αθήσεις. Παρουσία συννοσηροτήτων ό ως καρδιακή νόσος, κακοήθειες, οστεο όρωση και μυοσκελετικές αθήσεις, οι ο οίες συμβάλλουν στον εριορισμό της δραστηριότητας του ασθενή. καταλληλότητα της τρέχουσας φαρμακευτικής αγωγής. ε ίδραση της νόσου στη ζωή του ασθενή, συμ εριλαμβάνοντας τον εριορισμό των δραστηριοτήτων, την α ώλεια ωρών εργασίας και τις οικονομικές ε ι τώσεις αυτής, την ε ίδραση στις οικογενειακές συνήθειες και τα αισθήματα κατάθλιψης ή άγχους. Ύ αρξη κοινωνικής και οικογενειακής υ οστήριξης. Δυνατότητα ελάττωσης των αραγόντων κινδύνου, κυρίως διακο ή κα νίσματος. κλινική εξέταση αν και η κλινική εξέταση είναι ένα σημαντικό κομμάτι της ιατρικής ε ίσκεψης, σ άνια έχει διαγνωστική αξία στην ΧαΠ. κλινικά σημεία α όφραξης των αεραγωγών συνήθως δεν είναι εμφανή αρά μόνο όταν λέον υ άρχει σημαντική έκ τωση της ανα νευστικής λειτουργίας και άλλωστε η εμφάνιση τους έχει χαμηλή ειδικότητα και ευαισθησία για την ΧαΠ. μια σειρά κλινικών σημείων μ ορεί να συνδέονται με την ΧαΠ, όμως ηα ουσία τους δεν α οκλείει τη νόσο. 2

4 σταδια Τησ ΧαΠ 1 στάδιο ι: ήπια ΧαΠ - ή ια α όφραξη των αεραγωγών (FEV 1/FVC < 70%; FEV 1 80% ροβλε όμενης τιμής) και μερικές φορές, όχι όμως άντοτε, χρόνιος βήχας και α όχρεμψη. στο στάδιο αυτό ο άρρωστος μ ορεί να μην αντιλαμβάνεται ότι η ανα νευστική του/ της λειτουργία είναι ε ηρεασμένη. στάδιο ιι: μέτρια ΧαΠ - ε ιδεινούμενη α όφραξη των αεραγωγών (FEV 1/FVC < 70%; 50% FEV 1 80% ροβλε όμενης τιμής), με αρουσία δύσ νοιας κυρίως στην κό ωση. στο στάδιο αυτό συνήθως οι ασθενείς αναζητούν ιατρική βοήθεια λόγω των χρόνιων ανα νευστικών συμ τωμάτων ή λόγω μιας αρόξυνσης της νόσου τους. στάδιο ιιι: Βαριά ΧαΠ - Περαιτέρω ε ιδείνωση της α όφραξης των αεραγωγών (FEV 1/FVC < 70%; 30% FEV 1 50% ροβλε όμενης τιμής), μεγαλύτερη δύσ νοια, μειωμένη ικανότητα για άσκηση και ε αναλαμβανόμενες αροξύνσεις με ε ίδραση στην οιότητα ζωής του ασθενή. στάδιο Iv: Πολύ βαριά ΧαΠ - Σοβαρή απόφραξη των αεραγωγών (FEV 1/FVC < 70%; FEV 1 30% προβλεπόμενης τιμής ή FEV 1 50% προβλεπόμενης τιμής με συνοδό χρόνια αναπνευστική ανεπάρκεια). Οι ασθενείς μπορεί να έχουν FEV 1 30% προβλεπόμενης τιμής και να εντάσσονται στο στάδιο IV της πολύ βαριάς ΧΑΠ, εάν παρουσιάζουν αναπνευστική ανεπάρκεια. Στο στάδιο αυτό η ποιότητα ζωής των ασθενών είναι πολύ σοβαρά επηρεασμένη και οι παροξύνσεις της νόσου μπορεί να είναι απειλητικές για τη ζωή. 1 Values are post bronchodilator. 3

5 στοχοι στην αντιμετ Πιση Τησ ΧαΠ ανακούφιση α ό τα συμ τώματα Πρόληψη της εξέλιξης της νόσου Βελτίωση της αντοχής στην άσκηση Βελτίωση του ε ι έδου της υγείας Πρόληψη και αντιμετώ ιση των ε ι λοκών Πρόληψη και αντιμετώ ιση των αροξύνσεων μείωση της θνησιμότητας Πρόληψη ή ελαχιστο οίηση των αρενεργειών της θερα ευτικής αγωγής η διακο ή κα νίσματος ρέ ει να εριλαμβάνεται σαν βασικός στόχος κάθε ρογράμματος θερα ευτικής αντιμετώ ισης. Αυτοί οι στόχοι μπορούν να πραγματοποιηθούν υιοθετώντας ένα Πρόγραμμα Αντιμετώπισης της ΧΑΠ με τέσσερα μέρη: 1. Διερεύνηση και Παρακολούθηση της Νόσου 2. Μείωση των Παραγόντων Κινδύνου 3. Αντιμετώπιση της Σταθερής ΧΑΠ 4. Αντιμετώπιση των Παροξύνσεων 4

6 ΘεραΠεια σε καθε σταδιο Τησ ΧαΠ Therapy at Each Stage of COPD* I: ή ια II: μέτρια III: Βαριά IV: Πολύ Βαριά FEV1/FVC < 0.70 FEV1/FVC < 0.70 FEV1/FVC < % FEV1 < 50% 50% FEV1 < 80% predicted predicted FEV1 80% predicted Active reduction of risk factor(s); influenza vaccination add short-acting bronchodilator (when needed) FEV1/FVC < 0.70 add regular treatment with one or more long-acting bronchodilators (when needed); Add rehabilitation add inhaled glucocorticosteroids if repeated exacerbations *για την διάγνωση και την εκτίμηση της βαρύτητας της ΧαΠ συστήνεται να εκτιμάται η τιμή της fev 1 μετά βρογχοδιαστολή. γλυκοκορτικοστεροειδή FEV1 < 30% predicted or FEV1 < 50% predicted plus chronic respiratory failure add long term oxygen if chronic respiratory failure. Consider surgical treatments Βρογχοδιασταλτικά: Τα φάρμακα αυτά έχουν κεντρική θέση στην συμπτωματική αντιμετώπιση της ΧαΠ. Να προτιμάται η εισπνεόμενη χορήγηση τους. Να δίνονται «κατ επίκληση» για την ανακούφιση διαλειπόντων ή επιδεινούμενων συμπτωμάτων και σε σταθερή δόση για την πρόληψη /η ελάττωση των εμμενόντων συμπτωμάτων. Η επιλογή μεταξύ β2-αγωνιστών, αντιχολινεργικών, μεθυλξανθινών και συνδυασμένης θεραπείας εξαρτάται από την διαθεσιμότητα των φαρμάκων και την εξατομικευμένη ανταπόκριση κάθε ασθενή σε ότι αφορά τόσο την ανακούφιση από τα συμπτώματα όσο και τυχόν παρενέργειες. Η τακτική αγωγή με μακράς δράσης βρογχοδιασταλτικά είναι περισσότερο αποτελεσματική και βολική από την αγωγή με βραχείας δράσης βρογχοδιασταλτικά. Ο συνδυασμός βρογχοδιασταλτικών μπορεί να έχει καλύτερη αποτελεσματικότητα και λιγότερες ανεπιθύμητες ενέργειες σε σύγκριση με την περαιτέρω αύξηση της δόσης ενός βρογχοδιασταλτικού. Τακτική αγωγή με εισ νεόμενα γλυκοκορτικοστεροειδή κρίνεται κατάλληλη μόνο για συμ τωματικούς ασθενείς με FEV 1 50% ροβλε όμενης τιμής και ε αναλαμβανόμενες αροξύνσεις (για αράδειγμα, τρείς τα τελευταία 3 έτη). η τακτική αγωγή με εισ νεόμενα γλυκοκορτικοστεροειδή έχει δειχθεί ότι ελαττώνει τις αροξύνσεις και έτσι βελτιώνει την κατάσταση της υγείας χωρίς να τρο ο οιεί την μακρο ρόθεσμη μείωση της FEV 1. οι σχέσεις μεταξύ δόσης- αντα όκρισης και μακρο ρόθεσμης ασφάλειας για την χορήγηση των εισ νεόμενων κορτικοστεροειδών στην ΧαΠ δεν είναι γνωστές. μακροχρόνια θερα ευτική αγωγή με α ό του στόματος γλυκοκορτικοστεροειδή δεν συστήνεται. 5

7 Συνήθεις Φαρμακευτικές Αγωγές για την ΧΑΠ Φάρμακο εισ νεόμενο ( g) Δ/μα για νεφελο- οιητή (mg/ml) α ό του στόματος ενέσιμα φυαλίδια (mg) Διάρκεια δράσης (hours) 2-αγωνιστές Βραχείας δράσης Φενοτερόλη (MDI) % (σιρόπι) 4-6 λεβαλβουτερόλη σαλβουταμόλη Τερβουταλίνη 45-90(MDI) 100, 200 (MDI & DPI) 400, 500 (DPI) 0.21, mg (χάπι) σιρόπι 0.024% 2.5, 5 (χάπι) 0.63, , , μακράς δράσης Φορμοτερόλη Arformoterol σαλμετερόλη (MDI & DPI) (MDI & DPI) 0.01* αντιχολινεργικά Βραχείας δράσης Βρωμιούχο ιπρατρόπιο Βρωμιούχο 20, 40 (MDI) 100 (MDI) οξυτρόπιο μακράς δράσης Τιοτρόπιο 18 (DPI) 24+ Συνδυασμός βραχείας δράσης Β 2 -αγωνιστή και αντιχολινεργικού σε μία συσκευή Φενοτερόλη/ ιπρατρόπιο σαλβουταμόλη/ ιπρατρόπιο 200/80 (MDI) 75/15 (MDI) 1.25/ / μεθυλξανθίνες αμινοφυλλίνη Θεοφυλλίνη (SR) mg (χάπι) mg (χάπι) 240 mg Ποικίλει έως 24 Ποικίλει έως 24 Εισπνεόμενα κορτικοστεροειδή μπεκλομεθαζόνη Βουδεσονίδη Φλουτικαζόνη Τριαμκινολόνη ( M D I & D P I ) 10 0, 2 0 0, ( D P I ) ( M D I & D P I ) 10 0 ( M D I ) , 0.25, Συνδυασμός μακράς δράσης Β 2 -αγωνιστή και κορτικοστεροειδούς σε μια συσκευή Φορμοτερόλη/ Βουδεσονίδη σαλμετερόλη/0φλ ουτικαζόνη 4.5/160, 9/320 (DPI) 50/100, 250, 500 (DPI) 25/50, 125, 250 (MDI) Συστηματικά Κορτικοστεροειδή Πρεδνιζόνη μεθυλ-πρεδνιζολόνη 5-60 mg (χάπι) 4, 8, 16 mg (χάπι) MDI (meter dose inhaler) = συσκευή σταθερών δόσεων DPI (dry powder inhaler) = συσκευή ξηρής σκόνης *Formoterol nebulized solution is based on the unit dose vial containing 20 µgm in a volume of 2.0ml. 6

8 η GOLD έχει υ οστηρίζεται με εκ αιδευτικές χορηγίες α ό : Το λήρες κείμενο του GOLD 2009 : Medical Communications Resources, Inc αντίγραφα αυτού του εγγράφου διατίθενται στο

Χ Α Π GOLD. Πνευμονολογικό Τμήμα

Χ Α Π GOLD. Πνευμονολογικό Τμήμα Χ Α Π GOLD Πνευμονολογικό Τμήμα Νοσογόνος κατάσταση που χαρακτηρίζεται από περιορισμό της ροής αέρα που δεν είναι πλήρως αναστρέψιμος. Οπεριορισμός της ροής αέρα είναι προοδευτικός και σχετίζεται με παθολογική

Διαβάστε περισσότερα

Συννοσηρότητα και θεραπεία Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας. Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια και καρδιαγγειακή νόσος

Συννοσηρότητα και θεραπεία Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας. Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια και καρδιαγγειακή νόσος Συννοσηρότητα και θεραπεία Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας Σύσταση 24: Συστήνεται να γίνεται εκτίμηση της συννοσηρότητας ατόμων με Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια και εξατομίκευση της θεραπείας

Διαβάστε περισσότερα

Επιδημιολογική μελέτη ασθενών με Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια σε επίπεδο πρωτοβάθμιας περίθαλψης στην Ελλάδα Η μελέτη EPIPTOSI

Επιδημιολογική μελέτη ασθενών με Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια σε επίπεδο πρωτοβάθμιας περίθαλψης στην Ελλάδα Η μελέτη EPIPTOSI Πρωτότυπη Εργασία Επιδημιολογική μελέτη ασθενών με Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια σε επίπεδο πρωτοβάθμιας περίθαλψης στην Ελλάδα Η μελέτη EPIPTOSI Χρίστος Π. Καρβούνης 1, Νίκος Νίκας 2, Έλενα Πανίττι

Διαβάστε περισσότερα

11. Συστάσεις για τη διαχείριση του άσθματος

11. Συστάσεις για τη διαχείριση του άσθματος 11. Συστάσεις για τη διαχείριση του άσθματος Διάγνωση και διαγνωστικά εργαλεία Σύσταση 1: Για την κλινική διάγνωση του άσθματος συστήνεται προσεκτική κλινική εκτίμηση διαλειπόντων ή σταθερών συμπτωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες οδηγίες (guidelines) για τη διαχείριση. της Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευµονοπάθειας. στην Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας:

Κατευθυντήριες οδηγίες (guidelines) για τη διαχείριση. της Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευµονοπάθειας. στην Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας: Κατευθυντήριες οδηγίες (guidelines) για τη διαχείριση της Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευµονοπάθειας στην Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας: Αποτελέσµατα µιας συστηµατικής ανασκόπησης ΑΡΧΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η διαρκής πρόκληση της αντιμετώπισης του χρόνιου βήχα στους ενήλικες Μία ανασκόπηση για τον κλινικό ιατρό

Η διαρκής πρόκληση της αντιμετώπισης του χρόνιου βήχα στους ενήλικες Μία ανασκόπηση για τον κλινικό ιατρό Ανασκόπηση Η διαρκής πρόκληση της αντιμετώπισης του χρόνιου βήχα στους ενήλικες Μία ανασκόπηση για τον κλινικό ιατρό Κωνσταντίνος Μπαρτζιώκας 1, MD, Αλέξης Παπαδόπουλος 1, MD, MSc, Κωνσταντίνος Κωστίκας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΙΚΟ ΑΣΘΜΑ ΚΑΙ ΨΥΧΟ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ Α.Μ. 4932

ΠΑΙΔΙΚΟ ΑΣΘΜΑ ΚΑΙ ΨΥΧΟ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ Α.Μ. 4932 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΙΔΙΚΟ ΑΣΘΜΑ ΚΑΙ ΨΥΧΟ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ Α.Μ. 4932

Διαβάστε περισσότερα

3. Χρόνια Αποφρακτική Πνευµονοπάθεια, (Χ.Α.Π.)

3. Χρόνια Αποφρακτική Πνευµονοπάθεια, (Χ.Α.Π.) : 3. Χρόνια Αποφρακτική Πνευµονοπάθεια, (Χ.Α.Π.) 01/31 : 3. Χρόνια Αποφρακτική Πνευµονοπάθεια, (Χ.Α.Π.) 02/31 Χρόνια αποφρακτική πνευµονοπάθεια: Ορισµός Σύνδροµο που χαρακτηρίζεται από ελάττωση των εκπνευστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΕΣ ΚΑΡΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΙΡΑΜΙ Η ΕΥΑΝΘΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Κ.ΧΑΤΖΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΑ

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των αντιβιοτικών στη Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια

Ο ρόλος των αντιβιοτικών στη Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια Ανασκόπηση Ο ρόλος των αντιβιοτικών στη Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια Αδαμαντία Λιαπίκου¹, Δήμητρα Mπακάλη¹, Ηλίας Καΐνης¹, Κατερίνα Δημάκου² ¹3 η Πνευμονολογική Κλινική, ²6η Πνευμονολογική Κλινική,

Διαβάστε περισσότερα

Μη επεμβατική αξιολόγηση του σοβαρού άσθματος

Μη επεμβατική αξιολόγηση του σοβαρού άσθματος Ειδικά Άρθρα για το Άσθμα Μη επεμβατική αξιολόγηση του σοβαρού άσθματος Παρασκευή Κατσαούνου 1, Ανδρέας Ασημάκος 2, Peter J. Barnes 3 1 Λέκτορας Πνευμονολογίας, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΚΑΡΙΤΗ Χ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΣΑΡΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αναπνευστικός Ασθενής

Ο Αναπνευστικός Ασθενής ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 277 Ο Αναπνευστικός Ασθενής ΕΛΕΝΗ ΚΟΡΑΚΗ, ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΚΑΠΡΙΑΝΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι ασθενείς με πνευμονοπάθειες, που προσέρχονται για χειρουργική επέμβαση βρίσκονται

Διαβάστε περισσότερα

Η φλεγμονή των βρόγχων προκαλεί οίδημα και παραγωγή εκκρίσεων, και έτσι περιορίζεται περισσότερο η ροή του αέρα μέσα από τους βρόγχους.

Η φλεγμονή των βρόγχων προκαλεί οίδημα και παραγωγή εκκρίσεων, και έτσι περιορίζεται περισσότερο η ροή του αέρα μέσα από τους βρόγχους. Βρογχικό Άσθμα Το άσθμα είναι μια πάθηση που χαρακτηρίζεται από χρόνια κυτταρική φλεγμονή των αεραγωγών και βρογχική υπεραντιδραστικότητα. Έτσι προκαλείται μια μεταβλητή απόφραξη των αεροφόρων οδών που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει τον ταχύ προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες

Διαβάστε περισσότερα

Ιατρικά. Κάπνισμα. Εγκεφαλικός θάνατος. Νοσήματα και αεροπορικά ταξίδια. Η θεραπευτική δύναμη της μουσικής. Άσθμα

Ιατρικά. Κάπνισμα. Εγκεφαλικός θάνατος. Νοσήματα και αεροπορικά ταξίδια. Η θεραπευτική δύναμη της μουσικής. Άσθμα w w w. p e m t o u s i a. g r 1 Φεβρουαρίου 2012 3 Τεύχος Ιατρικά Εγκεφαλικός θάνατος Ηθικοδεοντολογικοί προβληματισμοί στην ΜΕΘ Ανδρέας Καραμπίνης, Διευθυντής ΜΕΘ Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο Νοσήματα

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Συστήματος Παρακολούθησης για άτομα με Διαβήτη τύπου Ι & ΙΙ και Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια ώστε να αθλούνται με ασφάλεια.

Μελέτη Συστήματος Παρακολούθησης για άτομα με Διαβήτη τύπου Ι & ΙΙ και Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια ώστε να αθλούνται με ασφάλεια. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛH ΗΛΕΚΤΡΟΛOΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Μελέτη Συστήματος Παρακολούθησης για άτομα με Διαβήτη τύπου

Διαβάστε περισσότερα

Διάγνωση - Διαφορική διάγνωση - Πρόληψη - Θεραπεία αναπνευστικής οξέωσης

Διάγνωση - Διαφορική διάγνωση - Πρόληψη - Θεραπεία αναπνευστικής οξέωσης Διάγνωση - Διαφορική διάγνωση - Πρόληψη - Θεραπεία αναπνευστικής οξέωσης Ματθαίος Κ. Τσαγκούριας Αναισθησιολόγος Εντατικολόγος, Επιμελητής Α Μονάδας Εντατικής Θεραπείας Γενικού Nοσοκομείου Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

Σχετιζόμενη με την Υγεία Ποιότητα Ζωής Από τη Θεωρία στην Πράξη

Σχετιζόμενη με την Υγεία Ποιότητα Ζωής Από τη Θεωρία στην Πράξη Σχετιζόμενη με την Υγεία Ποιότητα Ζωής Από τη Θεωρία στην Πράξη Χ. Δημητρόπουλος 1, Μ. Ντάγανου 2, Γ. Αλεξιάς 3 1 Ειδ. Πνευμονολόγος, 2 Πνευμονολόγος Εντατικολόγος, Επιμελήτρια Α, Κέντρο Αναπνευστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Ιατρικής Παθολογική Κλινική Πνευμονολογικό Τμήμα Διευθυντής: Καθηγητής Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Ιατρικής Παθολογική Κλινική Πνευμονολογικό Τμήμα Διευθυντής: Καθηγητής Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Ιατρικής Παθολογική Κλινική Πνευμονολογικό Τμήμα Διευθυντής: Καθηγητής Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος Η ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΣΤΥΤΙΚΗΣ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προαγωγή Υγείας. Προγράμματα άσκησης

Προαγωγή Υγείας. Προγράμματα άσκησης Προαγωγή Υγείας Προγράμματα άσκησης Σύσταση 13: Συστήνεται οι Γενικοί Ιατροί, άλλοι Ιατροί, καθώς και επαγγελματίες υγείας της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας να ενθαρρύνουν τους ασθενείς με κατάθλιψη (κυρίως

Διαβάστε περισσότερα

Θεραπευτική διαχείριση μέτριας-σοβαρής κατάθλιψης

Θεραπευτική διαχείριση μέτριας-σοβαρής κατάθλιψης Θεραπευτική διαχείριση μέτριας-σοβαρής κατάθλιψης Σύσταση 6: Σε άτομα με μέτρια και σοβαρή κατάθλιψη οι Γενικοί Ιατροί και οι άλλοι Ιατροί στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας συστήνεται να χορηγούν αντικαταθλιπτική

Διαβάστε περισσότερα

Με τον όρο «Χρόνια Αποφρακτική

Με τον όρο «Χρόνια Αποφρακτική A N A Σ Κ Ο Π Η Σ Η Χρόνια αποφρακτική πνευµονοπάθεια και άσκηση Ε. Γερµανού, Α. Μπενέκα, Κ. Χαριτόπουλος, Π. Μάλλιου, Γ. Γκοδόλιας, Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού, ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ. Επιδημιολογία

ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ. Επιδημιολογία Επιδημιολογία ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ Σήμερα υπάρχουν 1.1 δισεκατομμύρια καπνιστές παγκοσμίως. Κάθε μέρα, περίπου 80-100.000 νέοι άνθρωποι παγκοσμίως αρχίζουν το κάπνισμα. Εάν οι τρέχουσες τάσεις συνεχιστούν

Διαβάστε περισσότερα

Νόσημα: Στεφανιαία Νόσος (σταθερή νόσος των στεφανιαίων αγγείων και οξύ στεφανιαίο σύνδρομο)

Νόσημα: Στεφανιαία Νόσος (σταθερή νόσος των στεφανιαίων αγγείων και οξύ στεφανιαίο σύνδρομο) «Ανάπτυξη 13 Κατευθυντήριων Οδηγιών Γενικής Ιατρικής για τη διαχείριση των πιο συχνών νοσημάτων και καταστάσεων υγείας στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας», Κωδικός MIS: 464637 Νόσημα: Στεφανιαία Νόσος (σταθερή

Διαβάστε περισσότερα

Φαρμακευτική αγωγή για τη θεραπεία του καρκίνου του πνεύμονα: Έμφαση στην εισπνεόμενη χημειοθεραπεία

Φαρμακευτική αγωγή για τη θεραπεία του καρκίνου του πνεύμονα: Έμφαση στην εισπνεόμενη χημειοθεραπεία Ανασκόπηση Φαρμακευτική αγωγή για τη θεραπεία του καρκίνου του : Έμφαση στην εισπνεόμενη χημειοθεραπεία Κωνσταντίνα Σουλελέ 1, Ειρήνη Χριστοδούλου 1, Παναγιώτης Μαχαίρας 2 1 Μεταπτυχιακός Φοιτητής, Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

«Κλινική Φαρμακολογία και Θεραπευτική»

«Κλινική Φαρμακολογία και Θεραπευτική» ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Κλινική Φαρμακολογία και Θεραπευτική» Διπλωματική εργασία ΜΕΤΕΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΙΡΦΕΝΙΔΟΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΚΩΔΟΥΣ ΚΟΛΙΤΙΔΑΣ

ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΚΩΔΟΥΣ ΚΟΛΙΤΙΔΑΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΚΩΔΟΥΣ ΚΟΛΙΤΙΔΑΣ (Hellenic Society of Gastroenterology Position Statement on Ulcerative Colitis)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Στην Ελλάδα, πάνω από 3.000 άτομα έχουν κάποιο σύνδρομο θαλασσαιμίας. Αν και οι ασθενείς έχουν ποικίλα κοινά προβλήματα υγείας, ζουν με την ασθένειά τους με τελείως διαφορετικούς τρόπους. Οι θαλασσαιμίες

Διαβάστε περισσότερα