ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗ24 «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗ24 «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ»"

Transcript

1 Εκφώνηση της εργασίας 3 η ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΜΑΔΙΚΗ Ομαδική Εργασία Εφαρμογή Super Market Η ομαδική εργασία αποτελεί συνέχεια της 2 ης άσκησης της 2 ης εργασίας και έχει στόχο τη δημιουργία ενός γραφικού περιβάλλοντος, το οποίο θα διευκολύνει την πραγματοποίηση αγορών προϊόντων από τα καταστήματα της αλυσίδας Super Market. Η εφαρμογή εκτός από το γραφικό περιβάλλον σύνδεσης των πελατών και πραγματοποίησης αγορών θα ενσωματώνει και διαχειριστικές φόρμες μέσω των οποίων θα επιτρέπεται ο καθορισμός προϊόντων, καταστημάτων κ.λπ. Οι διαχειριστικές φόρμες θα πρέπει να είναι διαθέσιμες μόνο στο διαχειριστή της εφαρμογής. Για το διαχωρισμό αυτών των ρόλων θα πρέπει να υλοποιήσετε δύο τύπους χειριστών: 1. Διαχειριστής: Έχει δικαίωμα να συνδέεται στην εφαρμογή και να προσπελαύνει τις διαχειριστικές φόρμες. 2. Πελάτης: Έχει δικαίωμα να συνδέεται και να πραγματοποιεί αγορές. Ως όνομα χρήστη θα χρησιμοποιεί τον αριθμό κάρτας πόντων που θα παράγει αυτόματα η εφαρμογή κατά την εγγραφή του. Η εγγραφή ενός πελάτη γίνεται πλέον μόνο από το διαχειριστή ο οποίος και ενημερώνει τον πελάτη για τον αριθμό κάρτας πόντων και τον κωδικό πρόσβασης. Ο πελάτης αφού συνδεθεί μπορεί να επεξεργαστεί το προφίλ του και να αλλάξει τα στοιχεία του και τον κωδικό πρόσβασης. Οι διαχειριστές θα έχουν στη διάθεσή τους τις παρακάτω φόρμες: 1) Σύνδεση στην εφαρμογή 2) Διαχείριση καταστημάτων (Δημιουργία, Επεξεργασία, Διαγραφή) 3) Διαχείριση προϊόντων (Δημιουργία, Επεξεργασία, Διαγραφή) 4) Συσχέτιση προϊόντων και καταστημάτων 5) Διαχείριση προφίλ πελατών (Δημιουργία, Επεξεργασία, Διαγραφή) Οι πελάτες θα έχουν στη διάθεσή τους τις εξής φόρμες: 1) Σύνδεση στην εφαρμογή 2) Διαχείριση προφίλ (Επεξεργασία, Διαγραφή) μόνο για το συνδεδεμένο πελάτη. 3) Πραγματοποίηση αγορών και διαχείριση καλαθιού. Στη νέα αυτή γραφική έκδοση της εφαρμογής, οι επιταγές που κερδίζει ο πελάτης ανάλογα με τους πόντους που έχει συγκεντρώσει στην κάρτα πόντων του εξακολουθούν να υφίστανται, με τη διαφορά ότι κάθε επιταγή αντιστοιχεί στο ποσό των 6 (δεν εξοφλεί ολόκληρη τη συναλλαγή όπως στη 2 η ΓΕ) και άρα η χρήση μιας επιταγής σημαίνει την αφαίρεση 6 από το σύνολο της αγοράς. Κάθε επιταγή που εκδίδεται είναι μοναδική και χαρακτηρίζεται από ένα μοναδικό κωδικό επιταγής. Όταν μια επιταγή χρησιμοποιείται σε μια συναλλαγή, ακυρώνεται και δε μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξανά. Μια ακυρωμένη επιταγή δε διαγράφεται αλλά παραμένει στο ιστορικό επιταγών ως άκυρη. Στη νέα γραφική έκδοση της εφαρμογής, οι πληρωμές μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο με τη χρήση πιστωτικής κάρτας. Η χρήση επιταγών θα γίνεται πριν την τελική πληρωμή έτσι ώστε να αναπροσαρμοστεί το ποσό της αγοράς. Η εγκυρότητα της πιστωτικής κάρτας θα ελέγχεται με επικοινωνία με μια εξωτερική «Αρχή Πιστοποίησης Καρτών», η οποία για την εργασία θα προσομοιώνεται από μια εξωτερική βάση με ένα πίνακα CREDIT_CARD_AUTHORITY, ο οποίος θα περιέχει έγκυρες εγγραφές πιστωτικών καρτών: Αριθμός κάρτας, Κωδικός τράπεζας, Ονοματεπώνυμο κατόχου, CVV. Η εξωτερική βάση θα περιέχει επίσης detail πίνακα BANK με τις συνεργαζόμενες τράπεζες και τους αντίστοιχους κωδικούς τους. ΕΡΓΑΣΙΑ Νο 3 1

2 Η ΒΔ που προσομοιώνει την αρχή πιστοποίησης καρτών, βρίσκεται σε εξυπηρετητή του ΕΑΠ με τα παρακάτω χαρακτηριστικά: IP: XXX, Username, Password σύνδεσης 1 Αν μια πιστωτική κάρτα δεν πιστοποιηθεί μετά από 3 επαναλήψεις εισαγωγής των στοιχείων της, τότε δε μπορεί να πραγματοποιηθεί η αγορά και ακυρώνεται. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1 Διαχείριση Έργου Η ομάδα εργασίας θα πρέπει να ορίσει έναν υπεύθυνο έργου (project manager), ο οποίος θα αναλάβει να διασπάσει το έργο σε επιμέρους εργασίες (tasks), να αναθέσει αρμοδιότητες και εργασίες στον εαυτό του, καθώς και στα υπόλοιπα μέλη της ομάδας, να εκτιμήσει τον απαιτούμενο φόρτο ανάπτυξης του έργου και να καταγράψει απολογιστικά το χρόνο που διέθεσε το κάθε μέλος της ομάδας για κάθε δραστηριότητα σε σχετικό αρχείο Excel, το οποίο θα ορίζεται με βάση τις δραστηριότητες του έργου, όπως θα αναλυθούν στο σχετικό ερώτημα. Ο υπεύθυνος του έργου θα επιβλέπει το έργο καθ όλη τη διάρκειά του και θα κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να παραδοθεί εγκαίρως και επιτυχώς. Πιο συγκεκριμένα, ο υπεύθυνος έργου σε συνεργασία με την ομάδα έργου θα πρέπει να καταρτίσει το πλάνο διαχείρισης του έργου, το οποίο θα περιλαμβάνει: 1. Το οργανόγραμμα του έργου, τους ρόλους των μελών της ομάδας, καθώς και τις αρμοδιότητες των μελών της ομάδας. 2. Την οργάνωση του έργου σε πακέτα εργασίας, δραστηριότητες και παραδοτέα. Επιπλέον, θα περιλαμβάνει το χρονοδιάγραμμα του έργου σε μορφή Gantt (με χρήση του εργαλείου MS-Project), καθώς και σε μορφή δικτύου CPM, όπου θα γίνεται η ανάλυση της κρίσιμης διαδρομής. 3. Υπολογισμό της απαιτούμενης προσπάθειας για την πραγματοποίηση του έργου σε ανθρωπομήνες, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο Σημείων Περιπτώσεων Χρήσης (Use Case Points) (Χρησιμοποιείστε για το σκοπό αυτό το διάγραμμα ΠΧ της ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2). 4. Διαχείριση κινδύνων, διαδικασία ελέγχου εκδόσεων κώδικα (με τη χρήση του εργαλείου SVN SubVersioN), διαδικασία ελέγχου (testing) του έργου και διαδικασία αποδοχής (acceptance) των παραδοτέων. Λόγω του μικρού αριθμού ατόμων της ομάδας έργου, η εργασία θα πρέπει να κατανεμηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε ΚΑΘΕ ΜΕΛΟΣ της ομάδας να αναλάβει την υλοποίηση (ανάπτυξη κώδικα) ενός εκ των υποσυστημάτων, γεγονός που θα πρέπει να αναφέρεται με σαφήνεια στο οργανόγραμμα του έργου. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2 Ανάλυση και Προκαταρκτικός Σχεδιασμός 1. Διάγραμμα Περιπτώσεων Χρήσης: Να σχεδιάσετε το διάγραμμα ΠΧ με βάση την εκφώνηση της 2 ης άσκησης της 2 ης ΓΕ και την εισαγωγή της παρούσας. Να κάνετε τις αναγκαίες παραδοχές ώστε το διάγραμμα να είναι όσο το δυνατόν πλήρες. Χρησιμοποιήστε σχέσεις ανάμεσα στις περιπτώσεις χρήσης όπου είναι απαραίτητο. Να τεκμηριώσετε τις επιλογές σας. 2. Διάγραμμα Κλάσεων: Να σχεδιάσετε το διάγραμμα κλάσεων με βάση το ERD, τον κώδικα του πρωτότυπου συστήματος της 2 ης άσκησης της 2 ης ΓΕ και τις επιπλέον απαιτήσεις που αναφέρονται στην εισαγωγή της εκφώνησης. 1 Οι λεπτομέρειες για τη σύνδεση με τη ΒΔ θα δοθούν σε επόμενη ανακοίνωση. ΕΡΓΑΣΙΑ Νο 3 2

3 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3 Λεπτομερής Σχεδιασμός 1. Να δοθεί το Διάγραμμα Ακολουθίας για τις εξής ΠΧ: Συσχέτιση προϊόντων και καταστημάτων (Να χρησιμοποιηθεί η περιγραφή της διαδικασίας όπως δίνεται στη δραστηριότητα 4.2). Ολοκλήρωση αγορών: (Να χρησιμοποιηθεί η περιγραφή της διαδικασίας όπως δίνεται στη δραστηριότητα 4.2). 2. Ενημερωμένο Διάγραμμα Κλάσεων: Με βάση την ανάλυση απαιτήσεων και όποια περαιτέρω ανάλυση θεωρείτε αναγκαία, να ενημερώσετε το διάγραμμα κλάσεων περιλαμβάνοντας και τις κλάσεις που θα χρειαστούν για τη λειτουργία του γραφικού περιβάλλοντος της εφαρμογής. Να τεκμηριώσετε τις επιλογές σας. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4 Υλοποίηση Συστήματος ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4.1 Ενημέρωση ΒΔ: Να ενημερώσετε το σχήμα της ΒΔ σύμφωνα με το ενημερωμένο διάγραμμα κλάσεων και με βάση το ενημερωμένο διάγραμμα ERD με τη βοήθεια του Netbeans στο ΣΔΒΔ Derby που διατίθεται με το Netbeans. Στη συνέχεια να ενημερώσετε τα αντίστοιχα POJOs. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4.2 Να δημιουργήσετε γραφικό ενδιάμεσο χρήστη (GUI) που να περιλαμβάνει τις εξής λειτουργίες: 1. Η αρχική οθόνη να επιτρέπει την είσοδο του χρήστη στην εφαρμογή παρουσιάζοντας πεδία για εισαγωγή του ονόματος χρήστη (username) και του κωδικού (password). Αν ο χρήστης εισάγει όνομα χρήστη και κωδικό, τότε το σύστημα θα πρέπει να αναγνωρίζει αν πρόκειται για το διαχειριστή ή για εγγεγραμμένο χρήστη και να θέτει τα αντίστοιχα δικαιώματα (πρόσβαση στις αντίστοιχες λειτουργίες menu), εμφανίζοντας μήνυμα για τη σύνδεση που επιτεύχθηκε, ως διαχειριστής ή εγγεγραμμένος χρήστης αντίστοιχα. Ο λογαριασμός του Διαχειριστή μπορεί να είναι built-in στην εφαρμογή (να μην αποθηκεύεται στη βάση, αλλά να είναι hard-coded στον κώδικα). 2. Αν ένας χρήστης συνδεθεί ως διαχειριστής, θα εμφανίζεται μενού «Διαχείριση» με τις επιλογές (υπομενού): a. Διαχείριση καταστημάτων: Θα ανοίγει κατάλληλη φόρμα που θα εμφανίζει πίνακα με τα ήδη καταχωρημένα καταστήματα αν υπάρχουν. Μέσω της φόρμας αυτής θα πρέπει να είναι εφικτή η δημιουργία ενός νέου καταστήματος, η τροποποίηση υπαρχόντων και η διαγραφή. b. Διαχείριση προϊόντων: Θα ανοίγει κατάλληλη φόρμα που θα εμφανίζει πίνακα με τα ήδη καταχωρημένα προϊόντα αν υπάρχουν. Μέσω της φόρμας αυτής θα πρέπει να είναι εφικτή η δημιουργία ενός νέου προϊόντος, η τροποποίηση υπαρχόντων και η διαγραφή. c. Διαχείριση προφίλ πελατών: Θα ανοίγει κατάλληλη φόρμα που θα εμφανίζει πίνακα με τους ήδη καταχωρημένους πελάτες αν υπάρχουν. Κάθε στήλη του πίνακα θα πρέπει να αντιστοιχεί στα πεδία του πελάτη. Για την πιστωτική κάρτα θα πρέπει να υπάρχει μόνο μια στήλη η οποία θα εμφανίζει τον αριθμό της πιστωτικής κάρτας. Μέσω της φόρμας διαχείρισης θα πρέπει να είναι εφικτή η δημιουργία ενός νέου πελάτη, η τροποποίηση υπαρχόντων και η διαγραφή. Για τη δημιουργία πελάτη θα ανοίγει ξεχωριστό παράθυρο φόρμα στην οποία ο διαχειριστής θα συμπληρώνει τα στοιχεία του πελάτη: ΟΝΟΜΑ, ΕΠΩΝΥΜΟ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ, και προαιρετικά τα στοιχεία της πιστωτικής του κάρτας (ΤΡΑΠΕΖΑ, ΚΑΤΟΧΟΣ, ΑΡΙΘΜΟΣ, CVV). Με την υποβολή της φόρμας η εφαρμογή θα εμφανίζει ΕΡΓΑΣΙΑ Νο 3 3

4 σε popup παράθυρο τον κωδικό κάρτας πόντων που ανατέθηκε στο νέο πελάτη. Ο κωδικός αυτός θα αποτελεί το όνομα χρήστη με το οποίο θα μπορεί να συνδεθεί ο πελάτης. d. Συσχέτιση προϊόντων και καταστημάτων: Θα ανοίγει κατάλληλη φόρμα μέσω της οποίας θα πραγματοποιείται η συσχέτιση των προϊόντων με τα καταστήματα, δηλαδή ποια προϊόντα πωλούνται από ποια καταστήματα. Η φόρμα θα περιέχει ένα drop-down μενού επιλογής καταστήματος και από κάτω μια «pick-list», δηλαδή 2 λίστες με κουμπιά μεταφοράς (βέλη αριστερά-δεξιά) από τη μία στην άλλη. Η αριστερή λίστα θα περιέχει όλα τα διαθέσιμα προϊόντα και η δεξιά τα προϊόντα επιλογής για το κατάστημα που έχει επιλεχθεί στο drop down μενού επιλογής καταστήματος. Επιλέγοντας προϊόντα από την αριστερή λίστα και πατώντας το κουμπί με το δεξί βέλος θα μεταφέρει τα προϊόντα στη δεξιά λίστα ενώ ταυτόχρονα θα αντιστοιχίζει τα επιλεγμένα προϊόντα στο επιλεγμένο κατάστημα. Τα προϊόντα που μεταφέρθηκαν δε θα πρέπει να εμφανίζονται στην αριστερή λίστα για το επιλεγμένο κατάστημα. Κατ αντιστοιχία επιλέγοντας προϊόντα από τη δεξιά λίστα και πατώντας το αριστερό κουμπί-βέλος θα μεταφέρει τα προϊόντα στην αριστερή λίστα και θα απο-συσχετίζει αυτά τα προϊόντα από το επιλεγμένο κατάστημα. ΠΡΟΣΟΧΗ: οι λίστες με τα διαθέσιμα και τα επιλεγμένα προϊόντα θα πρέπει να αλλάζουν με βάση το επιλεγμένο κατάστημα. Η φόρμα θα περιέχει επίσης κουμπί «Αποθήκευση» για να αποθηκεύει τις αλλαγές στη ΒΔ και κουμπί «Ακύρωση» που θα ακυρώνει τις αλλαγές που έγιναν. 3. Αν ένας χρήστης συνδεθεί ως πελάτης, θα εμφανίζεται μενού «Διαχείριση Προφίλ» με τις επιλογές: a. Επεξεργασία προφίλ: Θα ανοίγει κατάλληλη φόρμα που θα εμφανίζει τα ήδη καταχωρημένα στοιχεία του πελάτη σε επεξεργάσιμα πεδία, ενώ κάτω από τη φόρμα θα υπάρχουν κουμπιά «Τροποποίηση» και «Διαγραφή». Αν πατηθεί το κουμπί τροποποίηση, οι όποιες αλλαγές έχει κάνει ο χρήστης στα στοιχεία του θα αποθηκεύονται στη βάση. Αν πατηθεί το διαγραφή, θα διαγράφεται ο λογαριασμός του πελάτη ύστερα από προειδοποιητικό μήνυμα επιβεβαίωσης και ο χρήστης θα αποσυνδέεται αυτόματα από την εφαρμογή. b. Αλλαγή κωδικού: Θα εμφανίζει φόρμα η οποία θα ζητάει τον παλιό και το νέο κωδικό και θα κάνει την αλλαγή. Αν ο παλιός κωδικός δεν είναι σωστός δε θα επιτρέπεται η αλλαγή. c. Επιταγές: Θα εμφανίζει πίνακα με όλες τις επιταγές που έχει κερδίσει ο πελάτης κατά τη διάρκεια χρήσης της εφαρμογής. Η πρώτη στήλη του πίνακα θα εμφανίζει τον αριθμό της επιταγής, η δεύτερη την ημερομηνία που κερδήθηκε, και η τρίτη στήλη αν η επιταγή είναι έγκυρη ή έχει ακυρωθεί (χρησιμοποιηθεί σε αγορά). Επίσης, θα εμφανίζεται ένα μενού «Αγορά» με τις επιλογές: a. Πραγματοποίηση αγορών: Θα ανοίγει κατάλληλη φόρμα στην οποία ο πελάτης θα επιλέγει αρχικά το κατάστημα από το οποίο θα πραγματοποιήσει τις αγορές του και στη συνέχεια θα εμφανίζονται όλα τα προϊόντα που είναι διαθέσιμα στο κατάστημα σε μορφή πίνακα. Ο χρήστης θα έχει τη δυνατότητα να επιλέξει ένα προϊόν και να το προσθέσει στο καλάθι. Αν επιλεχθεί η προσθήκη στο καλάθι, εμφανίζεται παράθυρο-διάλογος ο οποίος επιβεβαιώνει την προσθήκη του προϊόντος στο καλάθι και ζητάει από το χρήστη να επιλέξει τα ζητούμενα τεμάχια. Κλείνοντας ο διάλογος επιβεβαιώνει την προσθήκη και ο χρήστης επιστρέφει στη βασική φόρμα όπου μπορεί να επαναλάβει την παραπάνω διαδικασία για να αγοράσει περισσότερα προϊόντα. Στο τέλος της φόρμας βρίσκεται κουμπί «Μετάβαση στο καλάθι». το οποίο αν πατηθεί εμφανίζει τη φόρμα καλαθιού όπως περιγράφεται στο b. ΕΡΓΑΣΙΑ Νο 3 4

5 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4.3 b. Προβολή Καλαθιού: Εμφανίζεται φόρμα η οποία περιέχει σε μορφή πίνακα τα επιλεγμένα προϊόντα, τους πόντους, την τιμή και ένα πεδίο επιλογής ποσότητας. Οι πόντοι και η τιμή θα υπολογίζονται με βάση την επιλεγμένη ποσότητα, ενώ κάτω από τον πίνακα θα εμφανίζεται η συνολική τιμή και πόντοι που θα κερδηθούν στη συγκεκριμένη αγορά. Επιταγές: Κάτω από τον πίνακα υπάρχει λίστα με «Κωδικούς επιταγών» από την οποία μπορεί ο πελάτης προαιρετικά να επιλέξει έναν ή περισσότερους κωδικούς έγκυρων κερδισμένων επιταγών, με την προϋπόθεση ότι υπάρχουν στο λογαριασμό του. Όταν επιλεχθούν επιταγές αφαιρείται το αντίστοιχο ποσό των επιταγών από το σύνολο της αγοράς και ενημερώνεται η συνολική τιμή. Τρόπος αποστολής: Κάτω από το πεδίο επιταγής υπάρχουν δύο radio buttons με τις επιλογές «Αποστολή στο χώρο» και «Παραλαβή κατάστημα» για την επιλογή του τρόπου αποστολής. Αν ο πελάτης δεν έχει καταχωρήσει ταχυδρομική διεύθυνση στο προφίλ του, τότε αυτή η επιλογή «αποστολή στο χώρο» είναι απενεργοποιημένη. Ολοκλήρωση αγορών: Κάτω από το πεδίο αποστολής υπάρχει κουμπί «Ολοκλήρωση αγοράς». Με το πάτημα του κουμπιού αυτού εμφανίζεται παράθυρο-διάλογος στο οποίο ζητούνται τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας του πελάτη, δηλαδή η τράπεζα (επιλογή από λίστα), το ονοματεπώνυμο του κατόχου της κάρτας, ο αριθμός κάρτας, και ο αριθμός CVV και εμφανίζεται το κουμπί «Πληρωμή». Αν ο πελάτης έχει αποθηκεύσει στοιχεία πιστωτικής κάρτας στο προφίλ του τότε η φόρμα γεμίζει αυτόματα με τα στοιχεία αυτά. Πατώντας το κουμπί πληρωμή πραγματοποιείται επικοινωνία με την «Αρχή Πιστοποίησης Καρτών» όπου ελέγχονται τα στοιχεία της κάρτας. Αν ο έλεγχος είναι επιτυχής η αγορά ολοκληρώνεται, οι χρησιμοποιημένες επιταγές ακυρώνονται και η εφαρμογή εκδίδει μία ή περισσότερες νέες επιταγές των 6, ανάλογα με το ποσό της ολοκληρωμένης αγοράς (Υπενθυμίζουμε ότι για κάθε 200 πόντους αγοράς εκδίδεται 1 επιταγή) και εμφανίζεται κατάλληλο μήνυμα στον πελάτη. Οι επιταγές αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων και είναι διαθέσιμες στο προφίλ του πελάτη για χρήση σε επόμενες αγορές. Ο έλεγχος επιστρέφει στην οθόνη επιλογής καταστήματος. Σε περίπτωση αποτυχημένης πληρωμής ζητούνται ξανά τα στοιχεία της κάρτας. Αν μια πιστωτική κάρτα δεν πιστοποιηθεί μετά από 3 επαναλήψεις εισαγωγής των στοιχείων της, τότε δε μπορεί να πραγματοποιηθεί η αγορά και ακυρώνεται. Να γίνει προσομοίωση αγορών από διαφορετικούς πελάτες χρησιμοποιώντας νήματα (threads). Συγκεκριμένα, κάθε αγορά θα πραγματοποιείται από ένα νήμα το οποίο θα επιλέγει τυχαία ένα πελάτη από τη βάση, θα γεμίζει το καλάθι του με ένα τυχαίο αριθμό διαφορετικών προϊόντων με άνω όριο τα 20 προϊόντα ανά καλάθι, και θα επιχειρεί να προσπελάσει την «Αρχή Πιστοποίησης Καρτών» για να ολοκληρώσει τη συναλλαγή με την πιστωτική κάρτα που είναι αποθηκευμένη στο προφίλ. Όμως, κατά την επικοινωνία με την «Αρχή Πιστοποίησης Καρτών» τίθενται κάποιοι περιορισμοί: a. Ο χρόνος εξυπηρέτησης μια συναλλαγής είναι 10 sec ακριβώς. b. Η «Αρχή Πιστοποίησης Καρτών» μπορεί να εξυπηρετεί ταυτόχρονα μέχρι 2 συναλλαγές Το νήμα που θα δημιουργήσετε θα πρέπει να σέβεται τους παραπάνω περιορισμούς και να τους αντιμετωπίζει. Πιο συγκεκριμένα, αν ένα νήμα προσπαθήσει να προσπελάσει την «Αρχή Πιστοποίησης Καρτών», η οποία ήδη εξυπηρετεί 2 συναλλαγές τη δεδομένη στιγμή, τότε το νήμα θα πρέπει να περιμένει ένα τυχαίο αριθμό δευτερολέπτων (1-10) και να ξαναπροσπαθήσει. Μετά από 3 αποτυχημένες προσπάθειες η αγορά θα ακυρώνεται. ΕΡΓΑΣΙΑ Νο 3 5

6 Θα πρέπει να τροποποιηθεί το αρχείο XML της 2 ης εργασίας ώστε για κάθε αγορά να καταγράφονται στο αρχείο XML τα παρακάτω: 1) ο αριθμός των προσπαθειών (retries) που χρειάστηκαν για την επικοινωνία με την αρχή πιστοποίησης, μαζί με το timestamp της κάθε προσπάθειας καθώς και το όνομα (name) του κάθε νήματος, και 2) το τελικό αποτέλεσμα της συναλλαγής (ΟΚ, αν η αγορά επετεύχθη ή ΝΟΚ αν η αγορά ακυρώθηκε) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 5 Κριτικός Απολογισμός του Έργου Κάντε έναν αναλυτικό και κριτικό απολογισμό του έργου αναφέροντας: 1) τα προβλήματα που αντιμετωπίσατε, 2) τις αποκλίσεις που είχατε σε σχέση με το αρχικό πλάνο διαχείρισης έργου που προτείνατε, 3) το χρόνο που απαιτήθηκε για την κάθε δραστηριότητα με βάση τα στοιχεία που κρατήσατε και σε σχέση με τον χρόνο που προϋπολογίσατε, 4) το πιο πολύτιμο μέλος της ομάδας σας και τον τρόπο που τον επιλέξατε, 5) τους κινδύνους που πραγματώθηκαν, καθώς και πως αποκριθήκατε σε αυτούς, 6) τι θα αλλάζατε σε ένα επόμενο αντίστοιχο έργο, καθώς και 7) ποια ήταν τα θετικά σημεία που αποκομίσατε από αυτή την εργασία. ΕΡΓΑΣΙΑ Νο 3 6

7 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Άσκηση Περιγραφή Ποσοστό ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1 Ανάπτυξη του Πλάνου Διαχείρισης Έργου 15 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2 Ανάλυση και Προκαταρκτικός Σχεδιασμός 10 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3 Λεπτομερής Σχεδιασμός 10 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4.1 Υλοποίηση Συστήματος ΒΔ 5 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4.2 Υλοποίηση Συστήματος Διεπαφή Χρήστη 30 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4.3 Υλοποίηση Συστήματος Προσομοίωση 20 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 5 Κριτικός Απολογισμός του Έργου 10 Σύνολο 100 Ημερομηνία ανακοίνωσης εργασίας: 12/1/2014 Ημερομηνία παράδοσης εργασίας: 23/2/2014 Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής: 25/2/2014 Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής σε περίπτωση καθυστερημένης παράδοσης: 4/3/2014 Υποδείξεις για τη συγγραφή της εργασίας 1) Στο study.eap.gr θα βρείτε το αρχείο: - PLH24_3ERG_PROTYPO_SYGGRAFHS.doc που περιέχει το υπόδειγμα συγγραφής της εργασίας. Στο υπόδειγμα θα πρέπει: o Να συμπληρώσετε όλα τα στοιχεία με κίτρινο. o Μην ξεχάσετε να δηλώσετε εάν η εργασία αποτελεί προϊόν αποκλειστικά δικής σας εργασίας. o Αν δεν έχετε απαντήσει σε ένα ερώτημα γράψτε «ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΘΗΚΕ». o Αν απαντήσατε με ελλείψεις σε ένα ερώτημα γράψτε «ΕΛΛΙΠΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ». 2) H διεύθυνση της βάσης δεδομένων πιστωτικών καρτών καθώς και οι οδηγίες σύνδεσης θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες στο study.eap.gr. 3) Η εκπόνηση της εργασίας θα πρέπει να γίνει αποκλειστικά με τα εργαλεία: - Visual Paradigm για τη UML, Netbeans για τη Java, Derby για ΒΔ και MS-Project για την ανάπτυξη του χρονοδιαγράμματος. To MS-Project μπορείτε να το κατεβάσετε δωρεάν από το EAP Dreamspark σύμφωνα με οδηγίες που σας έχουν δοθεί. Πιο συγκεκριμένα για να αποκτήσετε πρόσβαση στο λογισμικό θα πρέπει να επιλέξετε τον ακόλουθο υπερσύνδεσμο EAP_Dreamspark και στην συνέχεια να επιλέξετε «single sign on». Οι κωδικοί που θα σας ζητηθούν είναι οι ίδιοι με αυτούς που έχετε για το portal του ΕΑΠ. ΕΡΓΑΣΙΑ Νο 3 7

8 4) Η εργασία θα εκπονηθεί σε ομάδες: - Οι ομάδες θα αποτελούνται από 3-4 άτομα. Οι φοιτητές θα αυτό-οργανωθούν και θα επιλέξουν τα μέλη της ομάδας μόνοι τους, σύμφωνα με τις προσωπικές τους προτιμήσεις. Οι ομάδες θα δηλωθούν στον καθηγητή σύμβουλο του κάθε τμήματος μέχρι την 10/1/2014 με την αποστολή σχετικού . Αν δεν έχετε βρει ομάδα επίσης να αποστείλετε στον ΣΕΠ - Η βαθμολογία θα είναι κοινή για όλα τα μέλη της ομάδος. 5) Υποβολή εργασίας: - Η υποβολή κοινών απαντήσεων μεταξύ ομάδων από διαφορετικές ομάδες φοιτητών που συνεργάστηκαν δεν επιτρέπεται και θεωρείται ως ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ. Η αντιγραφή έχει ως αποτέλεσμα το ΜΗΔΕΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ και την παραπομπή των παραβατών στην Κοσμητεία της Σχολής Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας, σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό του ΕΑΠ. - Η εργασία θα υποβληθεί ΜΟΝΟ από ένα φοιτητή ανά ομάδα, αυτόν που έχει αναλάβει το ρόλο του διαχειριστή του έργου. - Ο διαχειριστής έργου θα πρέπει να υποβάλλει την εργασία με μορφή συμπιεσμένου αρχείου zip ή rar. To όνομα του αρχείου θα είναι: PLH24_3ERG_EPITHETO_ONOMA.<rar zip>. Να γίνει χρήση λατινικών χαρακτήρων ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ για την αποφυγή προβλημάτων με το moodle. - Το μέγεθος του αρχείου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 5ΜΒ. - Το συμπιεσμένο αρχείο θα πρέπει να αποτελείται από: o Ένα αρχείο κειμένου με όνομα PLH24_3ERG_EPITHETO_ONOMA.doc που θα περιέχει την απάντηση της εργασίας. o Tα διαγράμματα UML σε αρχείο Visual Paradigm. o o o o Το χρονοδιάγραμμα του έργου σε αρχείο ProjectLibre. Τον κατάλογο με τον κώδικα Java όπου θα περιλαμβάνεται το project όπως αυτό δημιουργείται από το εργαλείο Netbeans, το οποίο θα πρέπει να μπορεί να εκτελείται χωρίς αλλαγές από τον καθηγητή. ΠΡΟΣΟΧΗ. Για κάθε άσκηση να υποβάλλεται ΜΟΝΟ ΕΝΑ project java που να περιλαμβάνει την απάντηση σε όλα τα ερωτήματα ΚΑΙ ΟΧΙ ένα project ανά ερώτημα. Το αρχείο XML Τον κατάλογο που θα περιέχει τη ΒΔ Derby. 6) H εφαρμογή των παραπάνω κανόνων είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ. Η μη εφαρμογή του πρώτου κανόνα μπορεί να οδηγήσει σε συνολική απόρριψη της εργασίας. 7) Οι τρεις καλύτερες εργασίες όλων των τμημάτων, όπως θα αποφασιστεί από την ΟΔΠ, θα βραβευτούν ως οι καλύτερες εργασίες της ΘΕ ΠΛΗ24. ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ! ΕΡΓΑΣΙΑ Νο 3 8

Πλατφόρμα e-μάθησης βασισμένη στο Moodle

Πλατφόρμα e-μάθησης βασισμένη στο Moodle ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Πλατφόρμα e-μάθησης βασισμένη στο Moodle Συντάκτης: Γιάννης Σιακαβάρας Επιμέλεια: Μαρίνα Παπαστεργίου Moodle Ερευνητικό Έργο: Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle

Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle (Έκδοση Moodle 1.9.5) Σουλτάνα Κάργα, Msc. Κατερίνα Κατσάνα, Msc. Φωτεινή Τρίμμη, Msc Άδεια Χρήσης: Creative Commons Το υλικό διατίθεται υπό την άδεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΑΠΕ) ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. με θέμα: ΣΑΡΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α.Μ 120/03. Εξεταστική Επιτροπή

ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. με θέμα: ΣΑΡΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α.Μ 120/03. Εξεταστική Επιτροπή ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ με θέμα: ΣΑΡΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α.Μ 120/03 Εξεταστική Επιτροπή Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Σατρατζέμη Μαρία, Καθηγήτρια. Μέλη: Ευαγγελίδης Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII. Moodle

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII. Moodle ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII Moodle Στόχοι: Με τη βοήθεια του οδηγού αυτού ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να: Γνωρίσει τα βασικά εργαλεία δημιουργίας περιεχομένου στο Moodle Κατανοήσει τη δομή ενός μαθήματος στο Moodle Δημιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

22Y103 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

22Y103 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 22Y103 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Εργαστηριακές Ασκήσεις Κ. Σγάρμπας, Ν. Αβούρης, Π. Σταθοπούλου Πάτρα - Σεπτέμβριος 2010 (Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Ηλεκτρονική Υποβολή ΕΣΠΑ για δικαιούχους Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 4.0 Ιούνιος 2012 [Ο παρών οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

Open eclass Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Open eclass Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Open eclass Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εγχειρίδιο Εκπαιδευτή Η πλατφόρµα Open eclass είναι ένα ολοκληρωµένο Σύστηµα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθηµάτων και αποτελεί την πρόταση του Πανελλήνιου

Διαβάστε περισσότερα

ACS Connect. Εφαρμογή διαχείρισης αποστολών μέσω web. Έκδοση Οκτώβριος 2011. Οδηγίες Εγκατάστασης & Εγχειρίδιο χρήστη

ACS Connect. Εφαρμογή διαχείρισης αποστολών μέσω web. Έκδοση Οκτώβριος 2011. Οδηγίες Εγκατάστασης & Εγχειρίδιο χρήστη ACS Connect Εφαρμογή διαχείρισης αποστολών μέσω web Έκδοση Οκτώβριος 2011 Οδηγίες Εγκατάστασης & Εγχειρίδιο χρήστη Περιεχόμενα ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 4 ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ACS & ΕΝΑΡΞΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Αξιολόγηση Websites Συστημάτων Ηλεκτρονικού

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Bee Group Α.Ε. [Type the company name] [Pick the date] Εγχειρίδιο λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αρχική Σελίδα... 3 2. Δημιουργία Λογαριασμού... 3 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας Υπηρεσία Ανάρτησης και διαχείρισης Γραπτών Εργασιών Οδηγίες χρήσης για τους φοιτητές ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 11 Σελίδα 2 από

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση του λογαριασμού σας στην NETELLER

Χρήση του λογαριασμού σας στην NETELLER Χρήση του λογαριασμού σας στην NETELLER Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας για το λογαριασμό της NETELLER! Αυτός ο οδηγός θα σας βοηθήσει με τις πιο χρήσιμες και δημοφιλείς δυνατότητες του λογαριασμού

Διαβάστε περισσότερα

Version1.0 Για υπηρεσίες δόμησης ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

Version1.0 Για υπηρεσίες δόμησης ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 2015 1 Γενικά... 3 2 Βασικοί ορισμοί / Σύμβολα... 4 3 Λειτουργία Λογισμικού... 6 3.1 Εισαγωγή στο σύστημα... 6 3.1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δικαιούχος Φορέας Συνδικαιούχος Φορέας Εγχειρίδιο Χρήσης Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης (MIS) για την καταχώριση

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης και Καταγραφής Αλιευτικών Δραστηριοτήτων»

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης και Καταγραφής Αλιευτικών Δραστηριοτήτων» «Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης και Καταγραφής Αλιευτικών» ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εφαρμογή Αλιείας... 1 1.1. Αυτόνομη Εγκατεστημένη Εφαρμογή (Client)... 1 1.1.1. Εισαγωγή... 1 1.1.2. Επισκόπηση Επιλογών

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρηστών Συστήματος Διαύγειας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΩΝ ΦΟΡΕΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Εγχειρίδιο Χρηστών Συστήματος Διαύγειας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΩΝ ΦΟΡΕΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Εγχειρίδιο Χρηστών Συστήματος Διαύγειας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΩΝ ΦΟΡΕΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ... 4 1.1 ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ... 4 1.1.1 Αλλαγή κωδικού... 7 1.1.2 Είσοδος στο σύστημα.... 8 1.1.3

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ. Οδηγός χρήσης σπουδαστών για την πλατφόρµα ηλεκτρονικής µάθησης elearning.teiser.gr

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ. Οδηγός χρήσης σπουδαστών για την πλατφόρµα ηλεκτρονικής µάθησης elearning.teiser.gr ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ για την πλατφόρµα ηλεκτρονικής µάθησης elearning.teiser.gr ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Πράξη 2.2.2.α. «Προπτυχιακά Προγράµµατα Σπουδών» Κεντρική Υποστήριξη H πλατφόρµα ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

[ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΩΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΕΞΥΠΝΟ ΚΙΝΗΤΟ] Κοζάνη, Οκτώβριος 2013

[ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΩΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΕΞΥΠΝΟ ΚΙΝΗΤΟ] Κοζάνη, Οκτώβριος 2013 2013 ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Καψάλης Αθανάσιος Επιβλέπων καθηγητής: Μηνάς Δασυγένης [ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΩΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

www.music-events.gr Προδιαγραφές Λογισμικού

www.music-events.gr Προδιαγραφές Λογισμικού ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 8Ο ΕΞΑΜΗΝΟ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 2007 Α.Π.Θ. ΠΕΡΙΚΛΗΣ Α. ΜΗΤΚΑΣ www.music-events.gr Σύστημα διοργάνωσης μουσικών

Διαβάστε περισσότερα

www.music-events.gr Απαιτήσεις Λογισμικού

www.music-events.gr Απαιτήσεις Λογισμικού ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 8Ο ΕΞΑΜΗΝΟ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 2007 Α.Π.Θ. ΠΕΡΙΚΛΗΣ Α. ΜΗΤΚΑΣ www.music-events.gr Σύστημα διοργάνωσης μουσικών

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ Εγχειρίδιο Χρήσης ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ Εγχειρίδιο Χρήσης ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ Εγχειρίδιο Χρήσης ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ( Ε Ρ Γ Ο Ε Λ / Λ Α Κ )

ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ( Ε Ρ Γ Ο Ε Λ / Λ Α Κ ) Δρ. Γεώργιος Μπλάνας, Καθηγητής, Σταματία Κυλινδρή, Εργαστηριακή Συνεργάτις, Msc Δρ. Λάζαρος Κώτσικας, Επιστημονικός Συνεργάτης Η δημιουργία, Michelangelo ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. Copyright 2005 Profia

Εγχειρίδιο. Copyright 2005 Profia Εγχειρίδιο Copyright 2005 Profia Περιεχόμενα Ôßôëïò Σελίδα Γενικές παρατηρήσεις...3 Τιµολόγηση Αυτοκινήτου Ι...4-9 Ελεύθερη Τιµολόγηση...4-5 Τιµολόγηση Πακέτων...6 Συγκριτική Τιµολόγηση...7-8 Έκδοση Προσωρινού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ OPENSMS WWW.OPENSMS.GR

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ OPENSMS WWW.OPENSMS.GR ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ OPENSMS WWW.OPENSMS.GR Τηλέφωνο: 2810-211111 Διαδικασία εισόδου στο opensms Η πρόσβαση στην πλατφόρμα του opensms πραγματοποιείται με την εισαγωγή του Ονόματος χρήστη και του

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Υποβολής απανών από Παρόχους Υγείας ( ΑΠΥ) Τελευταία Αναθεώρηση: 19 εκεµβρίου 2011

Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Υποβολής απανών από Παρόχους Υγείας ( ΑΠΥ) Τελευταία Αναθεώρηση: 19 εκεµβρίου 2011 Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Υποβολής απανών από Παρόχους Υγείας ( ΑΠΥ) Τελευταία Αναθεώρηση: 19 εκεµβρίου 2011 Περιεχόµενα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 2 ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΥ... 6 3 ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Προσωποποιημένων Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)

Εγχειρίδιο Χρήσης Προσωποποιημένων Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) Εγχειρίδιο Χρήσης Προσωποποιημένων Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) Έκδοση 2 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 1 Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή... 3 1. Είσοδος στο σύστημα... 3 2. Αρχική Οθόνη Επιχείρησης... 4 2 Τα έγγραφά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Έκδοση 1.1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 Εγχειρίδιο χρήσης Φοιτητών 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 7 2. ΕΙΣΟΔΟΣ... 8 2.1. ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ MEDISTO

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ MEDISTO ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ MEDISTO ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ............ 1 2. ΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ........ 1 3. ΑΓΟΡΑ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ...........2 4. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ.........3 5. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΗ-ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΝΟΣ ΜΕΣΙΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΗ-ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΝΟΣ ΜΕΣΙΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Τμήμα Βιομηχανικής Π ληροφορικής ΤΕΙ Καβάλας Έ τος 2008-2009 ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΗ-ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΝΟΣ ΜΕΣΙΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Υλοποίηση από τις σπουδάστριες ΑΕΜ Τζούτη Μαριάννα 1054 Καλπάκη Ζαχαρούλα

Διαβάστε περισσότερα