ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗ24 «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗ24 «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ»"

Transcript

1 Εκφώνηση της εργασίας 3 η ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΜΑΔΙΚΗ Ομαδική Εργασία Εφαρμογή Super Market Η ομαδική εργασία αποτελεί συνέχεια της 2 ης άσκησης της 2 ης εργασίας και έχει στόχο τη δημιουργία ενός γραφικού περιβάλλοντος, το οποίο θα διευκολύνει την πραγματοποίηση αγορών προϊόντων από τα καταστήματα της αλυσίδας Super Market. Η εφαρμογή εκτός από το γραφικό περιβάλλον σύνδεσης των πελατών και πραγματοποίησης αγορών θα ενσωματώνει και διαχειριστικές φόρμες μέσω των οποίων θα επιτρέπεται ο καθορισμός προϊόντων, καταστημάτων κ.λπ. Οι διαχειριστικές φόρμες θα πρέπει να είναι διαθέσιμες μόνο στο διαχειριστή της εφαρμογής. Για το διαχωρισμό αυτών των ρόλων θα πρέπει να υλοποιήσετε δύο τύπους χειριστών: 1. Διαχειριστής: Έχει δικαίωμα να συνδέεται στην εφαρμογή και να προσπελαύνει τις διαχειριστικές φόρμες. 2. Πελάτης: Έχει δικαίωμα να συνδέεται και να πραγματοποιεί αγορές. Ως όνομα χρήστη θα χρησιμοποιεί τον αριθμό κάρτας πόντων που θα παράγει αυτόματα η εφαρμογή κατά την εγγραφή του. Η εγγραφή ενός πελάτη γίνεται πλέον μόνο από το διαχειριστή ο οποίος και ενημερώνει τον πελάτη για τον αριθμό κάρτας πόντων και τον κωδικό πρόσβασης. Ο πελάτης αφού συνδεθεί μπορεί να επεξεργαστεί το προφίλ του και να αλλάξει τα στοιχεία του και τον κωδικό πρόσβασης. Οι διαχειριστές θα έχουν στη διάθεσή τους τις παρακάτω φόρμες: 1) Σύνδεση στην εφαρμογή 2) Διαχείριση καταστημάτων (Δημιουργία, Επεξεργασία, Διαγραφή) 3) Διαχείριση προϊόντων (Δημιουργία, Επεξεργασία, Διαγραφή) 4) Συσχέτιση προϊόντων και καταστημάτων 5) Διαχείριση προφίλ πελατών (Δημιουργία, Επεξεργασία, Διαγραφή) Οι πελάτες θα έχουν στη διάθεσή τους τις εξής φόρμες: 1) Σύνδεση στην εφαρμογή 2) Διαχείριση προφίλ (Επεξεργασία, Διαγραφή) μόνο για το συνδεδεμένο πελάτη. 3) Πραγματοποίηση αγορών και διαχείριση καλαθιού. Στη νέα αυτή γραφική έκδοση της εφαρμογής, οι επιταγές που κερδίζει ο πελάτης ανάλογα με τους πόντους που έχει συγκεντρώσει στην κάρτα πόντων του εξακολουθούν να υφίστανται, με τη διαφορά ότι κάθε επιταγή αντιστοιχεί στο ποσό των 6 (δεν εξοφλεί ολόκληρη τη συναλλαγή όπως στη 2 η ΓΕ) και άρα η χρήση μιας επιταγής σημαίνει την αφαίρεση 6 από το σύνολο της αγοράς. Κάθε επιταγή που εκδίδεται είναι μοναδική και χαρακτηρίζεται από ένα μοναδικό κωδικό επιταγής. Όταν μια επιταγή χρησιμοποιείται σε μια συναλλαγή, ακυρώνεται και δε μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξανά. Μια ακυρωμένη επιταγή δε διαγράφεται αλλά παραμένει στο ιστορικό επιταγών ως άκυρη. Στη νέα γραφική έκδοση της εφαρμογής, οι πληρωμές μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο με τη χρήση πιστωτικής κάρτας. Η χρήση επιταγών θα γίνεται πριν την τελική πληρωμή έτσι ώστε να αναπροσαρμοστεί το ποσό της αγοράς. Η εγκυρότητα της πιστωτικής κάρτας θα ελέγχεται με επικοινωνία με μια εξωτερική «Αρχή Πιστοποίησης Καρτών», η οποία για την εργασία θα προσομοιώνεται από μια εξωτερική βάση με ένα πίνακα CREDIT_CARD_AUTHORITY, ο οποίος θα περιέχει έγκυρες εγγραφές πιστωτικών καρτών: Αριθμός κάρτας, Κωδικός τράπεζας, Ονοματεπώνυμο κατόχου, CVV. Η εξωτερική βάση θα περιέχει επίσης detail πίνακα BANK με τις συνεργαζόμενες τράπεζες και τους αντίστοιχους κωδικούς τους. ΕΡΓΑΣΙΑ Νο 3 1

2 Η ΒΔ που προσομοιώνει την αρχή πιστοποίησης καρτών, βρίσκεται σε εξυπηρετητή του ΕΑΠ με τα παρακάτω χαρακτηριστικά: IP: XXX, Username, Password σύνδεσης 1 Αν μια πιστωτική κάρτα δεν πιστοποιηθεί μετά από 3 επαναλήψεις εισαγωγής των στοιχείων της, τότε δε μπορεί να πραγματοποιηθεί η αγορά και ακυρώνεται. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1 Διαχείριση Έργου Η ομάδα εργασίας θα πρέπει να ορίσει έναν υπεύθυνο έργου (project manager), ο οποίος θα αναλάβει να διασπάσει το έργο σε επιμέρους εργασίες (tasks), να αναθέσει αρμοδιότητες και εργασίες στον εαυτό του, καθώς και στα υπόλοιπα μέλη της ομάδας, να εκτιμήσει τον απαιτούμενο φόρτο ανάπτυξης του έργου και να καταγράψει απολογιστικά το χρόνο που διέθεσε το κάθε μέλος της ομάδας για κάθε δραστηριότητα σε σχετικό αρχείο Excel, το οποίο θα ορίζεται με βάση τις δραστηριότητες του έργου, όπως θα αναλυθούν στο σχετικό ερώτημα. Ο υπεύθυνος του έργου θα επιβλέπει το έργο καθ όλη τη διάρκειά του και θα κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να παραδοθεί εγκαίρως και επιτυχώς. Πιο συγκεκριμένα, ο υπεύθυνος έργου σε συνεργασία με την ομάδα έργου θα πρέπει να καταρτίσει το πλάνο διαχείρισης του έργου, το οποίο θα περιλαμβάνει: 1. Το οργανόγραμμα του έργου, τους ρόλους των μελών της ομάδας, καθώς και τις αρμοδιότητες των μελών της ομάδας. 2. Την οργάνωση του έργου σε πακέτα εργασίας, δραστηριότητες και παραδοτέα. Επιπλέον, θα περιλαμβάνει το χρονοδιάγραμμα του έργου σε μορφή Gantt (με χρήση του εργαλείου MS-Project), καθώς και σε μορφή δικτύου CPM, όπου θα γίνεται η ανάλυση της κρίσιμης διαδρομής. 3. Υπολογισμό της απαιτούμενης προσπάθειας για την πραγματοποίηση του έργου σε ανθρωπομήνες, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο Σημείων Περιπτώσεων Χρήσης (Use Case Points) (Χρησιμοποιείστε για το σκοπό αυτό το διάγραμμα ΠΧ της ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2). 4. Διαχείριση κινδύνων, διαδικασία ελέγχου εκδόσεων κώδικα (με τη χρήση του εργαλείου SVN SubVersioN), διαδικασία ελέγχου (testing) του έργου και διαδικασία αποδοχής (acceptance) των παραδοτέων. Λόγω του μικρού αριθμού ατόμων της ομάδας έργου, η εργασία θα πρέπει να κατανεμηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε ΚΑΘΕ ΜΕΛΟΣ της ομάδας να αναλάβει την υλοποίηση (ανάπτυξη κώδικα) ενός εκ των υποσυστημάτων, γεγονός που θα πρέπει να αναφέρεται με σαφήνεια στο οργανόγραμμα του έργου. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2 Ανάλυση και Προκαταρκτικός Σχεδιασμός 1. Διάγραμμα Περιπτώσεων Χρήσης: Να σχεδιάσετε το διάγραμμα ΠΧ με βάση την εκφώνηση της 2 ης άσκησης της 2 ης ΓΕ και την εισαγωγή της παρούσας. Να κάνετε τις αναγκαίες παραδοχές ώστε το διάγραμμα να είναι όσο το δυνατόν πλήρες. Χρησιμοποιήστε σχέσεις ανάμεσα στις περιπτώσεις χρήσης όπου είναι απαραίτητο. Να τεκμηριώσετε τις επιλογές σας. 2. Διάγραμμα Κλάσεων: Να σχεδιάσετε το διάγραμμα κλάσεων με βάση το ERD, τον κώδικα του πρωτότυπου συστήματος της 2 ης άσκησης της 2 ης ΓΕ και τις επιπλέον απαιτήσεις που αναφέρονται στην εισαγωγή της εκφώνησης. 1 Οι λεπτομέρειες για τη σύνδεση με τη ΒΔ θα δοθούν σε επόμενη ανακοίνωση. ΕΡΓΑΣΙΑ Νο 3 2

3 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3 Λεπτομερής Σχεδιασμός 1. Να δοθεί το Διάγραμμα Ακολουθίας για τις εξής ΠΧ: Συσχέτιση προϊόντων και καταστημάτων (Να χρησιμοποιηθεί η περιγραφή της διαδικασίας όπως δίνεται στη δραστηριότητα 4.2). Ολοκλήρωση αγορών: (Να χρησιμοποιηθεί η περιγραφή της διαδικασίας όπως δίνεται στη δραστηριότητα 4.2). 2. Ενημερωμένο Διάγραμμα Κλάσεων: Με βάση την ανάλυση απαιτήσεων και όποια περαιτέρω ανάλυση θεωρείτε αναγκαία, να ενημερώσετε το διάγραμμα κλάσεων περιλαμβάνοντας και τις κλάσεις που θα χρειαστούν για τη λειτουργία του γραφικού περιβάλλοντος της εφαρμογής. Να τεκμηριώσετε τις επιλογές σας. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4 Υλοποίηση Συστήματος ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4.1 Ενημέρωση ΒΔ: Να ενημερώσετε το σχήμα της ΒΔ σύμφωνα με το ενημερωμένο διάγραμμα κλάσεων και με βάση το ενημερωμένο διάγραμμα ERD με τη βοήθεια του Netbeans στο ΣΔΒΔ Derby που διατίθεται με το Netbeans. Στη συνέχεια να ενημερώσετε τα αντίστοιχα POJOs. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4.2 Να δημιουργήσετε γραφικό ενδιάμεσο χρήστη (GUI) που να περιλαμβάνει τις εξής λειτουργίες: 1. Η αρχική οθόνη να επιτρέπει την είσοδο του χρήστη στην εφαρμογή παρουσιάζοντας πεδία για εισαγωγή του ονόματος χρήστη (username) και του κωδικού (password). Αν ο χρήστης εισάγει όνομα χρήστη και κωδικό, τότε το σύστημα θα πρέπει να αναγνωρίζει αν πρόκειται για το διαχειριστή ή για εγγεγραμμένο χρήστη και να θέτει τα αντίστοιχα δικαιώματα (πρόσβαση στις αντίστοιχες λειτουργίες menu), εμφανίζοντας μήνυμα για τη σύνδεση που επιτεύχθηκε, ως διαχειριστής ή εγγεγραμμένος χρήστης αντίστοιχα. Ο λογαριασμός του Διαχειριστή μπορεί να είναι built-in στην εφαρμογή (να μην αποθηκεύεται στη βάση, αλλά να είναι hard-coded στον κώδικα). 2. Αν ένας χρήστης συνδεθεί ως διαχειριστής, θα εμφανίζεται μενού «Διαχείριση» με τις επιλογές (υπομενού): a. Διαχείριση καταστημάτων: Θα ανοίγει κατάλληλη φόρμα που θα εμφανίζει πίνακα με τα ήδη καταχωρημένα καταστήματα αν υπάρχουν. Μέσω της φόρμας αυτής θα πρέπει να είναι εφικτή η δημιουργία ενός νέου καταστήματος, η τροποποίηση υπαρχόντων και η διαγραφή. b. Διαχείριση προϊόντων: Θα ανοίγει κατάλληλη φόρμα που θα εμφανίζει πίνακα με τα ήδη καταχωρημένα προϊόντα αν υπάρχουν. Μέσω της φόρμας αυτής θα πρέπει να είναι εφικτή η δημιουργία ενός νέου προϊόντος, η τροποποίηση υπαρχόντων και η διαγραφή. c. Διαχείριση προφίλ πελατών: Θα ανοίγει κατάλληλη φόρμα που θα εμφανίζει πίνακα με τους ήδη καταχωρημένους πελάτες αν υπάρχουν. Κάθε στήλη του πίνακα θα πρέπει να αντιστοιχεί στα πεδία του πελάτη. Για την πιστωτική κάρτα θα πρέπει να υπάρχει μόνο μια στήλη η οποία θα εμφανίζει τον αριθμό της πιστωτικής κάρτας. Μέσω της φόρμας διαχείρισης θα πρέπει να είναι εφικτή η δημιουργία ενός νέου πελάτη, η τροποποίηση υπαρχόντων και η διαγραφή. Για τη δημιουργία πελάτη θα ανοίγει ξεχωριστό παράθυρο φόρμα στην οποία ο διαχειριστής θα συμπληρώνει τα στοιχεία του πελάτη: ΟΝΟΜΑ, ΕΠΩΝΥΜΟ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ, και προαιρετικά τα στοιχεία της πιστωτικής του κάρτας (ΤΡΑΠΕΖΑ, ΚΑΤΟΧΟΣ, ΑΡΙΘΜΟΣ, CVV). Με την υποβολή της φόρμας η εφαρμογή θα εμφανίζει ΕΡΓΑΣΙΑ Νο 3 3

4 σε popup παράθυρο τον κωδικό κάρτας πόντων που ανατέθηκε στο νέο πελάτη. Ο κωδικός αυτός θα αποτελεί το όνομα χρήστη με το οποίο θα μπορεί να συνδεθεί ο πελάτης. d. Συσχέτιση προϊόντων και καταστημάτων: Θα ανοίγει κατάλληλη φόρμα μέσω της οποίας θα πραγματοποιείται η συσχέτιση των προϊόντων με τα καταστήματα, δηλαδή ποια προϊόντα πωλούνται από ποια καταστήματα. Η φόρμα θα περιέχει ένα drop-down μενού επιλογής καταστήματος και από κάτω μια «pick-list», δηλαδή 2 λίστες με κουμπιά μεταφοράς (βέλη αριστερά-δεξιά) από τη μία στην άλλη. Η αριστερή λίστα θα περιέχει όλα τα διαθέσιμα προϊόντα και η δεξιά τα προϊόντα επιλογής για το κατάστημα που έχει επιλεχθεί στο drop down μενού επιλογής καταστήματος. Επιλέγοντας προϊόντα από την αριστερή λίστα και πατώντας το κουμπί με το δεξί βέλος θα μεταφέρει τα προϊόντα στη δεξιά λίστα ενώ ταυτόχρονα θα αντιστοιχίζει τα επιλεγμένα προϊόντα στο επιλεγμένο κατάστημα. Τα προϊόντα που μεταφέρθηκαν δε θα πρέπει να εμφανίζονται στην αριστερή λίστα για το επιλεγμένο κατάστημα. Κατ αντιστοιχία επιλέγοντας προϊόντα από τη δεξιά λίστα και πατώντας το αριστερό κουμπί-βέλος θα μεταφέρει τα προϊόντα στην αριστερή λίστα και θα απο-συσχετίζει αυτά τα προϊόντα από το επιλεγμένο κατάστημα. ΠΡΟΣΟΧΗ: οι λίστες με τα διαθέσιμα και τα επιλεγμένα προϊόντα θα πρέπει να αλλάζουν με βάση το επιλεγμένο κατάστημα. Η φόρμα θα περιέχει επίσης κουμπί «Αποθήκευση» για να αποθηκεύει τις αλλαγές στη ΒΔ και κουμπί «Ακύρωση» που θα ακυρώνει τις αλλαγές που έγιναν. 3. Αν ένας χρήστης συνδεθεί ως πελάτης, θα εμφανίζεται μενού «Διαχείριση Προφίλ» με τις επιλογές: a. Επεξεργασία προφίλ: Θα ανοίγει κατάλληλη φόρμα που θα εμφανίζει τα ήδη καταχωρημένα στοιχεία του πελάτη σε επεξεργάσιμα πεδία, ενώ κάτω από τη φόρμα θα υπάρχουν κουμπιά «Τροποποίηση» και «Διαγραφή». Αν πατηθεί το κουμπί τροποποίηση, οι όποιες αλλαγές έχει κάνει ο χρήστης στα στοιχεία του θα αποθηκεύονται στη βάση. Αν πατηθεί το διαγραφή, θα διαγράφεται ο λογαριασμός του πελάτη ύστερα από προειδοποιητικό μήνυμα επιβεβαίωσης και ο χρήστης θα αποσυνδέεται αυτόματα από την εφαρμογή. b. Αλλαγή κωδικού: Θα εμφανίζει φόρμα η οποία θα ζητάει τον παλιό και το νέο κωδικό και θα κάνει την αλλαγή. Αν ο παλιός κωδικός δεν είναι σωστός δε θα επιτρέπεται η αλλαγή. c. Επιταγές: Θα εμφανίζει πίνακα με όλες τις επιταγές που έχει κερδίσει ο πελάτης κατά τη διάρκεια χρήσης της εφαρμογής. Η πρώτη στήλη του πίνακα θα εμφανίζει τον αριθμό της επιταγής, η δεύτερη την ημερομηνία που κερδήθηκε, και η τρίτη στήλη αν η επιταγή είναι έγκυρη ή έχει ακυρωθεί (χρησιμοποιηθεί σε αγορά). Επίσης, θα εμφανίζεται ένα μενού «Αγορά» με τις επιλογές: a. Πραγματοποίηση αγορών: Θα ανοίγει κατάλληλη φόρμα στην οποία ο πελάτης θα επιλέγει αρχικά το κατάστημα από το οποίο θα πραγματοποιήσει τις αγορές του και στη συνέχεια θα εμφανίζονται όλα τα προϊόντα που είναι διαθέσιμα στο κατάστημα σε μορφή πίνακα. Ο χρήστης θα έχει τη δυνατότητα να επιλέξει ένα προϊόν και να το προσθέσει στο καλάθι. Αν επιλεχθεί η προσθήκη στο καλάθι, εμφανίζεται παράθυρο-διάλογος ο οποίος επιβεβαιώνει την προσθήκη του προϊόντος στο καλάθι και ζητάει από το χρήστη να επιλέξει τα ζητούμενα τεμάχια. Κλείνοντας ο διάλογος επιβεβαιώνει την προσθήκη και ο χρήστης επιστρέφει στη βασική φόρμα όπου μπορεί να επαναλάβει την παραπάνω διαδικασία για να αγοράσει περισσότερα προϊόντα. Στο τέλος της φόρμας βρίσκεται κουμπί «Μετάβαση στο καλάθι». το οποίο αν πατηθεί εμφανίζει τη φόρμα καλαθιού όπως περιγράφεται στο b. ΕΡΓΑΣΙΑ Νο 3 4

5 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4.3 b. Προβολή Καλαθιού: Εμφανίζεται φόρμα η οποία περιέχει σε μορφή πίνακα τα επιλεγμένα προϊόντα, τους πόντους, την τιμή και ένα πεδίο επιλογής ποσότητας. Οι πόντοι και η τιμή θα υπολογίζονται με βάση την επιλεγμένη ποσότητα, ενώ κάτω από τον πίνακα θα εμφανίζεται η συνολική τιμή και πόντοι που θα κερδηθούν στη συγκεκριμένη αγορά. Επιταγές: Κάτω από τον πίνακα υπάρχει λίστα με «Κωδικούς επιταγών» από την οποία μπορεί ο πελάτης προαιρετικά να επιλέξει έναν ή περισσότερους κωδικούς έγκυρων κερδισμένων επιταγών, με την προϋπόθεση ότι υπάρχουν στο λογαριασμό του. Όταν επιλεχθούν επιταγές αφαιρείται το αντίστοιχο ποσό των επιταγών από το σύνολο της αγοράς και ενημερώνεται η συνολική τιμή. Τρόπος αποστολής: Κάτω από το πεδίο επιταγής υπάρχουν δύο radio buttons με τις επιλογές «Αποστολή στο χώρο» και «Παραλαβή κατάστημα» για την επιλογή του τρόπου αποστολής. Αν ο πελάτης δεν έχει καταχωρήσει ταχυδρομική διεύθυνση στο προφίλ του, τότε αυτή η επιλογή «αποστολή στο χώρο» είναι απενεργοποιημένη. Ολοκλήρωση αγορών: Κάτω από το πεδίο αποστολής υπάρχει κουμπί «Ολοκλήρωση αγοράς». Με το πάτημα του κουμπιού αυτού εμφανίζεται παράθυρο-διάλογος στο οποίο ζητούνται τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας του πελάτη, δηλαδή η τράπεζα (επιλογή από λίστα), το ονοματεπώνυμο του κατόχου της κάρτας, ο αριθμός κάρτας, και ο αριθμός CVV και εμφανίζεται το κουμπί «Πληρωμή». Αν ο πελάτης έχει αποθηκεύσει στοιχεία πιστωτικής κάρτας στο προφίλ του τότε η φόρμα γεμίζει αυτόματα με τα στοιχεία αυτά. Πατώντας το κουμπί πληρωμή πραγματοποιείται επικοινωνία με την «Αρχή Πιστοποίησης Καρτών» όπου ελέγχονται τα στοιχεία της κάρτας. Αν ο έλεγχος είναι επιτυχής η αγορά ολοκληρώνεται, οι χρησιμοποιημένες επιταγές ακυρώνονται και η εφαρμογή εκδίδει μία ή περισσότερες νέες επιταγές των 6, ανάλογα με το ποσό της ολοκληρωμένης αγοράς (Υπενθυμίζουμε ότι για κάθε 200 πόντους αγοράς εκδίδεται 1 επιταγή) και εμφανίζεται κατάλληλο μήνυμα στον πελάτη. Οι επιταγές αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων και είναι διαθέσιμες στο προφίλ του πελάτη για χρήση σε επόμενες αγορές. Ο έλεγχος επιστρέφει στην οθόνη επιλογής καταστήματος. Σε περίπτωση αποτυχημένης πληρωμής ζητούνται ξανά τα στοιχεία της κάρτας. Αν μια πιστωτική κάρτα δεν πιστοποιηθεί μετά από 3 επαναλήψεις εισαγωγής των στοιχείων της, τότε δε μπορεί να πραγματοποιηθεί η αγορά και ακυρώνεται. Να γίνει προσομοίωση αγορών από διαφορετικούς πελάτες χρησιμοποιώντας νήματα (threads). Συγκεκριμένα, κάθε αγορά θα πραγματοποιείται από ένα νήμα το οποίο θα επιλέγει τυχαία ένα πελάτη από τη βάση, θα γεμίζει το καλάθι του με ένα τυχαίο αριθμό διαφορετικών προϊόντων με άνω όριο τα 20 προϊόντα ανά καλάθι, και θα επιχειρεί να προσπελάσει την «Αρχή Πιστοποίησης Καρτών» για να ολοκληρώσει τη συναλλαγή με την πιστωτική κάρτα που είναι αποθηκευμένη στο προφίλ. Όμως, κατά την επικοινωνία με την «Αρχή Πιστοποίησης Καρτών» τίθενται κάποιοι περιορισμοί: a. Ο χρόνος εξυπηρέτησης μια συναλλαγής είναι 10 sec ακριβώς. b. Η «Αρχή Πιστοποίησης Καρτών» μπορεί να εξυπηρετεί ταυτόχρονα μέχρι 2 συναλλαγές Το νήμα που θα δημιουργήσετε θα πρέπει να σέβεται τους παραπάνω περιορισμούς και να τους αντιμετωπίζει. Πιο συγκεκριμένα, αν ένα νήμα προσπαθήσει να προσπελάσει την «Αρχή Πιστοποίησης Καρτών», η οποία ήδη εξυπηρετεί 2 συναλλαγές τη δεδομένη στιγμή, τότε το νήμα θα πρέπει να περιμένει ένα τυχαίο αριθμό δευτερολέπτων (1-10) και να ξαναπροσπαθήσει. Μετά από 3 αποτυχημένες προσπάθειες η αγορά θα ακυρώνεται. ΕΡΓΑΣΙΑ Νο 3 5

6 Θα πρέπει να τροποποιηθεί το αρχείο XML της 2 ης εργασίας ώστε για κάθε αγορά να καταγράφονται στο αρχείο XML τα παρακάτω: 1) ο αριθμός των προσπαθειών (retries) που χρειάστηκαν για την επικοινωνία με την αρχή πιστοποίησης, μαζί με το timestamp της κάθε προσπάθειας καθώς και το όνομα (name) του κάθε νήματος, και 2) το τελικό αποτέλεσμα της συναλλαγής (ΟΚ, αν η αγορά επετεύχθη ή ΝΟΚ αν η αγορά ακυρώθηκε) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 5 Κριτικός Απολογισμός του Έργου Κάντε έναν αναλυτικό και κριτικό απολογισμό του έργου αναφέροντας: 1) τα προβλήματα που αντιμετωπίσατε, 2) τις αποκλίσεις που είχατε σε σχέση με το αρχικό πλάνο διαχείρισης έργου που προτείνατε, 3) το χρόνο που απαιτήθηκε για την κάθε δραστηριότητα με βάση τα στοιχεία που κρατήσατε και σε σχέση με τον χρόνο που προϋπολογίσατε, 4) το πιο πολύτιμο μέλος της ομάδας σας και τον τρόπο που τον επιλέξατε, 5) τους κινδύνους που πραγματώθηκαν, καθώς και πως αποκριθήκατε σε αυτούς, 6) τι θα αλλάζατε σε ένα επόμενο αντίστοιχο έργο, καθώς και 7) ποια ήταν τα θετικά σημεία που αποκομίσατε από αυτή την εργασία. ΕΡΓΑΣΙΑ Νο 3 6

7 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Άσκηση Περιγραφή Ποσοστό ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1 Ανάπτυξη του Πλάνου Διαχείρισης Έργου 15 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2 Ανάλυση και Προκαταρκτικός Σχεδιασμός 10 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3 Λεπτομερής Σχεδιασμός 10 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4.1 Υλοποίηση Συστήματος ΒΔ 5 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4.2 Υλοποίηση Συστήματος Διεπαφή Χρήστη 30 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4.3 Υλοποίηση Συστήματος Προσομοίωση 20 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 5 Κριτικός Απολογισμός του Έργου 10 Σύνολο 100 Ημερομηνία ανακοίνωσης εργασίας: 12/1/2014 Ημερομηνία παράδοσης εργασίας: 23/2/2014 Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής: 25/2/2014 Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής σε περίπτωση καθυστερημένης παράδοσης: 4/3/2014 Υποδείξεις για τη συγγραφή της εργασίας 1) Στο study.eap.gr θα βρείτε το αρχείο: - PLH24_3ERG_PROTYPO_SYGGRAFHS.doc που περιέχει το υπόδειγμα συγγραφής της εργασίας. Στο υπόδειγμα θα πρέπει: o Να συμπληρώσετε όλα τα στοιχεία με κίτρινο. o Μην ξεχάσετε να δηλώσετε εάν η εργασία αποτελεί προϊόν αποκλειστικά δικής σας εργασίας. o Αν δεν έχετε απαντήσει σε ένα ερώτημα γράψτε «ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΘΗΚΕ». o Αν απαντήσατε με ελλείψεις σε ένα ερώτημα γράψτε «ΕΛΛΙΠΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ». 2) H διεύθυνση της βάσης δεδομένων πιστωτικών καρτών καθώς και οι οδηγίες σύνδεσης θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες στο study.eap.gr. 3) Η εκπόνηση της εργασίας θα πρέπει να γίνει αποκλειστικά με τα εργαλεία: - Visual Paradigm για τη UML, Netbeans για τη Java, Derby για ΒΔ και MS-Project για την ανάπτυξη του χρονοδιαγράμματος. To MS-Project μπορείτε να το κατεβάσετε δωρεάν από το EAP Dreamspark σύμφωνα με οδηγίες που σας έχουν δοθεί. Πιο συγκεκριμένα για να αποκτήσετε πρόσβαση στο λογισμικό θα πρέπει να επιλέξετε τον ακόλουθο υπερσύνδεσμο EAP_Dreamspark και στην συνέχεια να επιλέξετε «single sign on». Οι κωδικοί που θα σας ζητηθούν είναι οι ίδιοι με αυτούς που έχετε για το portal του ΕΑΠ. ΕΡΓΑΣΙΑ Νο 3 7

8 4) Η εργασία θα εκπονηθεί σε ομάδες: - Οι ομάδες θα αποτελούνται από 3-4 άτομα. Οι φοιτητές θα αυτό-οργανωθούν και θα επιλέξουν τα μέλη της ομάδας μόνοι τους, σύμφωνα με τις προσωπικές τους προτιμήσεις. Οι ομάδες θα δηλωθούν στον καθηγητή σύμβουλο του κάθε τμήματος μέχρι την 10/1/2014 με την αποστολή σχετικού . Αν δεν έχετε βρει ομάδα επίσης να αποστείλετε στον ΣΕΠ - Η βαθμολογία θα είναι κοινή για όλα τα μέλη της ομάδος. 5) Υποβολή εργασίας: - Η υποβολή κοινών απαντήσεων μεταξύ ομάδων από διαφορετικές ομάδες φοιτητών που συνεργάστηκαν δεν επιτρέπεται και θεωρείται ως ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ. Η αντιγραφή έχει ως αποτέλεσμα το ΜΗΔΕΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ και την παραπομπή των παραβατών στην Κοσμητεία της Σχολής Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας, σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό του ΕΑΠ. - Η εργασία θα υποβληθεί ΜΟΝΟ από ένα φοιτητή ανά ομάδα, αυτόν που έχει αναλάβει το ρόλο του διαχειριστή του έργου. - Ο διαχειριστής έργου θα πρέπει να υποβάλλει την εργασία με μορφή συμπιεσμένου αρχείου zip ή rar. To όνομα του αρχείου θα είναι: PLH24_3ERG_EPITHETO_ONOMA.<rar zip>. Να γίνει χρήση λατινικών χαρακτήρων ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ για την αποφυγή προβλημάτων με το moodle. - Το μέγεθος του αρχείου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 5ΜΒ. - Το συμπιεσμένο αρχείο θα πρέπει να αποτελείται από: o Ένα αρχείο κειμένου με όνομα PLH24_3ERG_EPITHETO_ONOMA.doc που θα περιέχει την απάντηση της εργασίας. o Tα διαγράμματα UML σε αρχείο Visual Paradigm. o o o o Το χρονοδιάγραμμα του έργου σε αρχείο ProjectLibre. Τον κατάλογο με τον κώδικα Java όπου θα περιλαμβάνεται το project όπως αυτό δημιουργείται από το εργαλείο Netbeans, το οποίο θα πρέπει να μπορεί να εκτελείται χωρίς αλλαγές από τον καθηγητή. ΠΡΟΣΟΧΗ. Για κάθε άσκηση να υποβάλλεται ΜΟΝΟ ΕΝΑ project java που να περιλαμβάνει την απάντηση σε όλα τα ερωτήματα ΚΑΙ ΟΧΙ ένα project ανά ερώτημα. Το αρχείο XML Τον κατάλογο που θα περιέχει τη ΒΔ Derby. 6) H εφαρμογή των παραπάνω κανόνων είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ. Η μη εφαρμογή του πρώτου κανόνα μπορεί να οδηγήσει σε συνολική απόρριψη της εργασίας. 7) Οι τρεις καλύτερες εργασίες όλων των τμημάτων, όπως θα αποφασιστεί από την ΟΔΠ, θα βραβευτούν ως οι καλύτερες εργασίες της ΘΕ ΠΛΗ24. ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ! ΕΡΓΑΣΙΑ Νο 3 8

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗ24 «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ» ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΙ Ο ΦΟΙΤΗΤΗΣ / Η ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ

Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Φορέων Υποδοχής Πρακτικής Άσκησης Αφού πιστοποιηθεί ο λογαριασμός που δημιουργήσατε στο πρόγραμμα «Άτλας» ως Φορέας

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο διαχείρισης χρηστών και λιστών διανομής για τον Υπεύθυνο Φορέα του Δικτύου "Σύζευξις" -1-

Εγχειρίδιο διαχείρισης χρηστών και λιστών διανομής για τον Υπεύθυνο Φορέα του Δικτύου Σύζευξις -1- -1- 1 Διαχείριση Χρηστών...3 1.1 Υπηρεσίες...5 1.1.1 Δημιουργία νέου χρήστη...6 1.1.2 Αναζήτηση χρήστη...7 1.1.2 Επεξεργασία στοιχείων χρήστη...8 1.1.3 Δημιουργία /Επεξεργασία mailbox plan...10 1.1.4 Ενεργοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης δικτυακού τόπου του προγράμματος, ΆΞΟΝΑΣ 3: "Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας"

Εγχειρίδιο χρήσης δικτυακού τόπου του προγράμματος, ΆΞΟΝΑΣ 3: Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας Εγχειρίδιο χρήσης δικτυακού τόπου του προγράμματος, ΆΞΟΝΑΣ 3: "Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας" ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αρχική Οθόνη...2 Εγγραφή Χρήστη...3 Εμφάνιση

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ

Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Γραφείων Πρακτικής Άσκησης Αφού πιστοποιηθεί ο λογαριασμός που δημιουργήσατε στο πρόγραμμα «Άτλας» ως Γραφείο Πρακτικής,

Διαβάστε περισσότερα

Μοντελοποίηση Συστημάτων

Μοντελοποίηση Συστημάτων Εργασία για το μάθημα Μοντελοποίηση Συστημάτων 29 Οκτωβρίου 204 Α. Στόχος Στην εργασία αυτή θα εξοικειωθείτε με τα πρώτα στάδια σχεδιασμού λογισμικού. Συγκεκριμένα, μετά την εκπόνηση της εργασίας θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σε UML

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σε UML ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σε UML για το µάθηµα ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ακαδηµαϊκό Έτος 2012-2013 «Αντικειµενοστρεφής Ανάλυση Ηλεκτρονικού Καταστήµατος Προσφορών (e-shop)» Η άσκηση αφορά στη χρήση της

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Bee Group Α.Ε. [Type the company name] [Pick the date] Εγχειρίδιο λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αρχική Σελίδα... 3 2. Δημιουργία Λογαριασμού... 3 3.

Διαβάστε περισσότερα

QEMS TUTORIAL CRM. Οδηγίες για το νέο πρωτοποριακό πρόγραμμα της QEMS.

QEMS TUTORIAL CRM. Οδηγίες για το νέο πρωτοποριακό πρόγραμμα της QEMS. QEMS TUTORIAL CRM Οδηγίες για το νέο πρωτοποριακό πρόγραμμα της QEMS. ΕΚΔΟΣΗ 1.0.1 + 26/6/2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 LOGIN... 3 δικαιωματα ΕΦΑΡΜΟΓΗς... 4 ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ... 4 ADMIN / MANAGER... 4 ΥΠΑΛΗΛΟΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ VLT ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Δεκέμβριος 2014 1 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εγγραφής και Χρήσης Εφαρμογής. Διαχειριστής Ιδρύματος

Οδηγός Εγγραφής και Χρήσης Εφαρμογής. Διαχειριστής Ιδρύματος Οδηγός Εγγραφής και Χρήσης Εφαρμογής Διαχειριστής Ιδρύματος 1 Δημιουργία λογαριασμού και Είσοδος στο σύστημα Για να εγγραφείτε στο Πληροφοριακό Σύστημα «Απέλλα» ως Διαχειριστής Ιδρύματος θα πρέπει να δημιουργήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ. της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ. της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή...2 2. Αρχική σελίδα, Εισαγωγή & Περιβάλλον Συστήματος...3 2.1. Αρχική σελίδα εισαγωγής...3 2.2. Εισαγωγή στην Πλατφόρμα Τηλε-κατάρτισης...4

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9 Οδηγίες Χρήσης Πίνακας Περιεχομένων 1. Αρχική οθόνη... 3 2. Αρχική Οθόνη Πιστοποιημένου Χρήστη... 4 2.1. Οριστικοποίηση της Περιουσιακής Εικόνας... 5 2.2. Καρτέλες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ OPENSMS WWW.OPENSMS.GR

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ OPENSMS WWW.OPENSMS.GR ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ OPENSMS WWW.OPENSMS.GR Τηλέφωνο: 2810-211111 Διαδικασία εισόδου στο opensms Η πρόσβαση στην πλατφόρμα του opensms πραγματοποιείται με την εισαγωγή του Ονόματος χρήστη και του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ (ΣΥΝ) και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ (PORTAL OFFICERS) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Έκδοση 1.0 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Εγχειρίδιο χρήσης Συντονιστών και Διαχειριστών (Portal officers)

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1 Παρεχόμενες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες... 2 2 Απόκτηση Κωδικού Πρόσβασης... 3 3 Πλοήγηση στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες...

Περιεχόμενα. 1 Παρεχόμενες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες... 2 2 Απόκτηση Κωδικού Πρόσβασης... 3 3 Πλοήγηση στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες... Περιεχόμενα 1 Παρεχόμενες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες... 2 2 Απόκτηση Κωδικού Πρόσβασης... 3 3 Πλοήγηση στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες... 6 1 Παρεχόμενες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Μέσω της διαδικτυακής πύλης του

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρμα Συνεργατικότητας (Collaboration Platform) ΧΡΗΣΗΣ. MRB Hellas System Συμβουλευτική Α.Ε

Πλατφόρμα Συνεργατικότητας (Collaboration Platform) ΧΡΗΣΗΣ. MRB Hellas System Συμβουλευτική Α.Ε σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας 1 25 Λογισμικές εφαρμογές καταγραφής και αξιοποίησης πληροφοριών σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας Πλατφόρμα Συνεργατικότητας (Collaboration

Διαβάστε περισσότερα

YourSMS User s Manual

YourSMS User s Manual YourSMS User s Manual Contents Πίνακας περιεχομένων Κεντρική οθόνη... 2 Αποστολές... 3 Αποστολή μοναδικού μηνύματος... 3 Αποστολή μαζικού μηνύματος σε ομάδα παραληπτών... 4 Αποστολή μαζικού προγραμματισμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΥΦ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ. Ημερομηνία 14 Ιανουαρίου 2014 Έκδοση 1.1

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΥΦ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ. Ημερομηνία 14 Ιανουαρίου 2014 Έκδοση 1.1 2014 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Είδος Εγγράφου Εγχειρίδιο Χρήσης ΜΥΦ Ημερομηνία 14 Ιανουαρίου 2014 Έκδοση 1.1 Περιεχόμενα 1.0 Αυθεντικοποίηση χρηστών... 4 2.0 Αρχική Οθόνη... 6 1.1 Αλλαγή...

Διαβάστε περισσότερα

Υποβολή Αναλώσιµων Υλικών ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Υποβολή Αναλώσιμων Υλικών. Σελίδα 1

Υποβολή Αναλώσιµων Υλικών ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Υποβολή Αναλώσιμων Υλικών. Σελίδα 1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Υποβολή Αναλώσιµων Υλικών Σελίδα 1 Πίνακας περιεχομένων 1.1 Συμβατότητα Browser... 3 1.2 Διεύθυνση πρόσβασης... 3 2 Υποβολή Αναλώσιμων Υλικών... 4 2.1 Σύνδεση με

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Προσωποποιημένων Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)

Εγχειρίδιο Χρήσης Προσωποποιημένων Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) Εγχειρίδιο Χρήσης Προσωποποιημένων Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) Έκδοση 2 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 1 Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή... 3 1. Είσοδος στο σύστημα... 3 2. Αρχική Οθόνη Επιχείρησης... 4 2 Τα έγγραφά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 3) Μέθοδος Υποβολής: Συμπλήρωση Φόρμας 3.α) Συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης. Σταδίου 5, 10562 Σύνταγμα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης. Σταδίου 5, 10562 Σύνταγμα Σύστημα Διαχείρισης Εκπαίδευσης Εγχειρίδιο Χρήσης Εκπαιδευόμενου Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Σταδίου 5, 10562 Σύνταγμα τηλ.: 210-3689381, 210-3689354 fax:

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 51 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ. Ημερομηνία 10 Φεβρουαρίου 2015 Έκδοση 1.3

Σελίδα 1 από 51 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ. Ημερομηνία 10 Φεβρουαρίου 2015 Έκδοση 1.3 Σελίδα 1 από 51 2015 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Είδος Εγγράφου Εγχειρίδιο Χρήσης ΜΥΦ Ημερομηνία 10 Φεβρουαρίου 2015 Έκδοση 1.3 Σελίδα 2 από 51 Περιεχόμενα 1.0 Αυθεντικοποίηση χρηστών... 4 2.0

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη περιγραφή 5. Για να ξεκινήσετε 6. Οι οθόνες του προγράμματος 8. Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7

Σύντομη περιγραφή 5. Για να ξεκινήσετε 6. Οι οθόνες του προγράμματος 8. Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7 Σύντομη περιγραφή 5 Για να ξεκινήσετε 6 Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7 Οι οθόνες του προγράμματος 8 Αρχική οθόνη 8 Στοιχεία ασθενή 9 Εργασίες - Ραντεβού 10 Εικόνες 11 Ημερολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΚΔΟΣΗ 3.0 Δεκέμβιος 2014 1 Περιεχόμενα 1

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK. Οδηγίες Χρήσεως. Καταχώρηση τιμολογίων Εισαγωγών προς έγκριση από την Επιτροπή Τραπεζικών Συναλλαγών

ALPHA BANK. Οδηγίες Χρήσεως. Καταχώρηση τιμολογίων Εισαγωγών προς έγκριση από την Επιτροπή Τραπεζικών Συναλλαγών ALPHA BANK Οδηγίες Χρήσεως Καταχώρηση τιμολογίων Εισαγωγών προς έγκριση από την Επιτροπή Τραπεζικών 06/11/2015 Σελίδα 1 από 16 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 3 2.1 Είσοδος

Διαβάστε περισσότερα

Πώς να χρησιμοποιήσετε το Moodle

Πώς να χρησιμοποιήσετε το Moodle Πώς να χρησιμοποιήσετε το Moodle Οδηγός για Φοιτητές/τριες (ΔΕΟ10) του Αριστείδη Χατζή ahatzis@phs.uoa.gr ΣΕΠ ΑΘΗΝΑ-2, Portal Officer ΔΕΟ10 Αυτός ο οδηγός απευθύνεται στις φοιτήτριες και τους φοιτητές

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Εγχειρίδιο Εφαρμογής Φοιτητών Πίνακας Εικόνων Εικόνα 1.1. Εκκίνηση της διαδικασία εγγραφής...5 Εικόνα 1.2. Σελίδα εγγραφής...6 Εικόνα 1.3. Είσοδος

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Εφαρμογής Συμβούλων Υποστήριξης / Ενημέρωσης

Εγχειρίδιο Εφαρμογής Συμβούλων Υποστήριξης / Ενημέρωσης Εγχειρίδιο Εφαρμογής Συμβούλων Υποστήριξης / Ενημέρωσης Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 3 2. Σελίδα εισόδου... 4 3. Αρχική καρτέλα... 6 4. Στοιχεία Συμβούλου... 7 5. Στοιχεία λογαριασμού... 8 6. Αιτήματα Παρόχων...

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάδειξη και Ενεργοποίηση του Ρόλου των Κέντρων Υγείας στις Τοπικές Κοινωνίες»

«Ανάδειξη και Ενεργοποίηση του Ρόλου των Κέντρων Υγείας στις Τοπικές Κοινωνίες» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «Ανάδειξη και Ενεργοποίηση του Ρόλου των Κέντρων Υγείας στις Τοπικές Κοινωνίες» (MIS: 439851) Σύστημα ηλεκτρονικών ραντεβού για εμβολιασμό στα Κέντρα Υγείας. Εγχειρίδιο χρήστη Έκδοση 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ONLINE ΔΗΛΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΗ 2.3 Β

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ONLINE ΔΗΛΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΗ 2.3 Β ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ONLINE ΔΗΛΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΗ 2.3 Β (Ολοκληρωμένη Διαχείριση Στην Παραγωγή Σακχαροτεύτλων) 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ...

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ

Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Φοιτητή Ως φοιτητής μπορείτε να δείτε τις διαθέσιμες θέσεις Πρακτικής Άσκησης αφού συνδεθείτε στην εφαρμογή επιλέγοντας

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Κατάστημα

Ηλεκτρονικό Κατάστημα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Παραδείγματα -UML Δρ Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εαρινό Εξάμηνο 2011-2012 1 Ηλεκτρονικό Κατάστημα Το αντικείμενο είναι η

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες διαχείρισης Τιπούκειτος Multiuser

Οδηγίες διαχείρισης Τιπούκειτος Multiuser Οδηγίες διαχείρισης Τιπούκειτος Multiuser 1 Ευρετήριο 4 Σύνδεση στην κεντρική σελίδα διαχείρισης 13 Συσχετισμός Υπόθεσης 5 Καταχώρηση Χρήστη 14 Αυτόματος Υπολογισμός Προθεσμιών 6 Καταχώρηση Χρήστη- Επίπεδα

Διαβάστε περισσότερα

«Σύστημα ΔΕΠ» ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Έκδοση 1.1

«Σύστημα ΔΕΠ» ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Έκδοση 1.1 «Σύστημα ΔΕΠ» ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Έκδοση 1.1 Πίνακας περιεχομένων 1. Λειτουργικότητα Υποψήφιου μέλους ΔΕΠ... 3 1.1. Δημιουργία Χρήστη Υποψήφιου μέλους ΔΕΠ... 3 1.2. Εισαγωγή Προσωπικών σας Στοιχείων στο Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση νέας Μηνιαίας Κατάστασης ΜΥΦ από το ACADEMIA FINANCIALS ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ

Έκδοση νέας Μηνιαίας Κατάστασης ΜΥΦ από το ACADEMIA FINANCIALS ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ Έκδοση νέας Μηνιαίας Κατάστασης ΜΥΦ από το ACADEMIA FINANCIALS ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ Η έκδοση 3.20.21 του ACADEMIA FINANCIALS ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ υποστηρίζει την έκδοση της νέας Μηνιαίας Κατάστασης ΜΥΦ, η οποία πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΘΑΡΩΝ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Έκδοση: 1.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΘΑΡΩΝ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Έκδοση: 1. Περιεχόμενα 1 Δομή Ιστοτόπου... 2 2 Αρχική Σελίδα... 4 2.1 Σύνδεση στο Σύστημα Υποβολής Καθαρών Αρνητικών Θέσεων... 5 2.2 Αρχικοποίηση Κωδικού Πρόσβασης (Reset Password)... 5 2.3 Αίτηση Εγγραφής... 6 2.4

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένες Δράσεις προβολής δημοσιότητας για το Δήμο Αρχανών Αστερουσίων Εγχειρίδιο Χρήσης - Παρουσίαση

Ολοκληρωμένες Δράσεις προβολής δημοσιότητας για το Δήμο Αρχανών Αστερουσίων Εγχειρίδιο Χρήσης - Παρουσίαση Novel Tech «Μέλος του Επιστημονικού & Τεχνολογικού Πάρκου Κρήτης» http://www.noveltech.gr info@noveltech.gr Ολοκληρωμένες Δράσεις προβολής δημοσιότητας για το Δήμο Αρχανών Αστερουσίων Εγχειρίδιο Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις δεδομένων (Access)

Βάσεις δεδομένων (Access) Βάσεις δεδομένων (Access) Όταν εκκινούμε την Access εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο: Για να φτιάξουμε μια νέα ΒΔ κάνουμε κλικ στην επιλογή «Κενή βάση δεδομένων» στο Παράθυρο Εργασιών. Θα εμφανιστεί το

Διαβάστε περισσότερα

«Διαδικτυακό Σύστημα Ηλεκτρονικής Διαχείρισης και Διάθεσης Μαθημάτων»

«Διαδικτυακό Σύστημα Ηλεκτρονικής Διαχείρισης και Διάθεσης Μαθημάτων» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Διδακτική της Τεχνολογίας & Ψηφιακά Συστήματα» Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΙΣΤΟΥ Διδάσκων : Δημήτριος Σάμψων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Πλατφόρμας Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης (Moodle) του Τμήματος ΔΕΤ

Οδηγίες Χρήσης Πλατφόρμας Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης (Moodle) του Τμήματος ΔΕΤ Οδηγίες Χρήσης Πλατφόρμας Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης (Moodle) του Τμήματος ΔΕΤ -Για τους Φοιτητές- Έκδοση 1.2 Οκτώβριος 2015 Υπεύθυνος Σύνταξης: Χρήστος Λάζαρης (lazaris@aueb.gr) Πίνακας Περιεχομένων Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2011-12 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ. Για να πραγματοποιήσετε την δήλωσή σας μεταβαίνετε στο σύνδεσμο:

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2011-12 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ. Για να πραγματοποιήσετε την δήλωσή σας μεταβαίνετε στο σύνδεσμο: ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2011-12 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ Για να πραγματοποιήσετε την δήλωσή σας μεταβαίνετε στο σύνδεσμο: https://e-gram.teilam.gr/unistudent Ειδικά οι πρωτοετείς μεταβαίνουν στον σύνδεσμο

Διαβάστε περισσότερα

e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση

e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση - 0 - Πίνακας Περιεχοµένων 1 Εισαγωγή.. 2 1.1 Σχολές/Τµήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εγγραφής και Χρήσης Εφαρμογής. Υποψήφιοι

Οδηγός Εγγραφής και Χρήσης Εφαρμογής. Υποψήφιοι Οδηγός Εγγραφής και Χρήσης Εφαρμογής Υποψήφιοι 1 Δημιουργία Λογαριασμού και Είσοδος στο Σύστημα Για να εγγραφείτε στο Γενικό Μητρώο του Πληροφοριακού Συστήματος «Απέλλα» ως Υποψήφιος θα πρέπει να δημιουργήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Φορέα Πιστοποίησης

Εγχειρίδιο Χρήσης Φορέα Πιστοποίησης Εγχειρίδιο Χρήσης Φορέα Πιστοποίησης ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Για την είσοδο στην εφαρμογή απαιτείται, 1. Πλοηγός ιστοσελίδων (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Netscape Navigator), 2. Όνομα

Διαβάστε περισσότερα

Το βιβλίο διευθύνσεων των Windows

Το βιβλίο διευθύνσεων των Windows Το βιβλίο διευθύνσεων των Windows Αν στέλνουμε email συχνά σε κάποιους, τότε για να μην πληκτρολογούμε τις διευθύνσεις τους κάθε φορά, τις αποθηκεύουμε στο Βιβλίο Διευθύνσεων. Έτσι όταν θα θέλουμε να τους

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις δεδομένων (Access)

Βάσεις δεδομένων (Access) Βάσεις δεδομένων (Access) Όταν εκκινούμε την Access εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο: Κουμπί Κενή βάση δεδομένων Κουμπί του Office Για να φτιάξουμε μια νέα ΒΔ κάνουμε κλικ στο κουμπί «Κενή βάση δεδομένων»

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Έκδοση 1.0, Ιούνιος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΛΙΣΤΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αναγγελία Εισιτηρίων - εξιτηρίων ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Αναγγελία Εισιτηρίων - Εξιτηρίων. Σελίδα 1

Αναγγελία Εισιτηρίων - εξιτηρίων ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Αναγγελία Εισιτηρίων - Εξιτηρίων. Σελίδα 1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Αναγγελία Εισιτηρίων - Εξιτηρίων Σελίδα 1 Πίνακας περιεχομένων 1.Εισαγωγή... 4 1.1 Συμβατότητα Browser... 4 1.2 Διεύθυνση πρόσβασης... 4 2 ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εγχειρίδιο Χρήστη - Φοιτητή Η πλατφόρμα eclass είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και αποτελεί την πρόταση του Ακαδημαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Εισαγωγικά ΘΕ ΠΛΗ 204-5 ONLINE ΕΡΓΑΣΙΑ E2- Η Online Εργασία Ε2- αποτελεί (όπως περιγράφεται αναλυτικότερα και στον Οδηγό Σπουδών της Θ.Ε. που σας έχει διατεθεί) συμπληρωματική άσκηση στα πλαίσια της Γραπτής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Μετά την εγκατάσταση το πρόγραμμα εκτελείται από το ΕΝΑΡΞΗ(START) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ(PROGRAMS) RENTACAR.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Μετά την εγκατάσταση το πρόγραμμα εκτελείται από το ΕΝΑΡΞΗ(START) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ(PROGRAMS) RENTACAR. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μετά την εγκατάσταση το πρόγραμμα εκτελείται από το ΕΝΑΡΞΗ(START) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ(PROGRAMS) RENTACAR. Οταν τελειώσει η φόρτωση του προγράμματος, (ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ) βλεπουμε την βασική

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο λειτουργιών χρήστη (αποφοίτου) στο Mathiteia4u

Εγχειρίδιο λειτουργιών χρήστη (αποφοίτου) στο Mathiteia4u Εγχειρίδιο λειτουργιών χρήστη (αποφοίτου) στο Mathiteia4u Μέσω της ηλεκτρονικής πύλης www.mathiteia4u.gov.gr δίνεται πρόσβαση σε ένα νέο πρόγραμμα για την στήριξη νέων που έχουν μόλις αποφοιτήσει από την

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014 2020: Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014 2020: Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014 2020: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 Έργο: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο με κωδικό ΟΠΣ296121 Υπο-έργο 5: Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εγκατάστασης και Χρήσης του Arebas Easy

Οδηγός Εγκατάστασης και Χρήσης του Arebas Easy Σ ε λ ί δ α 1 Οδηγός Εγκατάστασης και Χρήσης του Arebas Easy Περιεχόμενα 1. Download Arebas Easy... 2 2. Εγκατάσταση Arebas Easy... 3 3. Εγγραφή στον Arebas Server... 7 4. Παραμετροποίηση Arebas Easy...

Διαβάστε περισσότερα

e-invoicing Eγχειρίδιο χρήσης Online Billing µε την ΤΝΤ

e-invoicing Eγχειρίδιο χρήσης Online Billing µε την ΤΝΤ e-invoicing Eγχειρίδιο χρήσης Online Billing µε την ΤΝΤ Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με το τμήμα Πιστωτικού Ελέγχου e-mail: creditcontrol.gr@tnt.com Τηλέφωνο: 210-8905800

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Ηρακλείου

Οδηγός Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Ηρακλείου Οδηγός Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Ηρακλείου 2 Περιεχόμενα 1. Αρχική 3 2. Δημιουργία λογαριασμού...4 3. Εισαγωγή στο σύστημα......7 4. Εκτέλεση ανταλλαγής....12 5. Αξιολόγηση 14 6. Έξοδος 14 3 1. Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

GET SDI PORTAL v1. Οδηγός Βοήθειας

GET SDI PORTAL v1. Οδηγός Βοήθειας GET SDI PORTAL v1 Οδηγός Βοήθειας Μεταδεδομένα εγγράφου Στοιχείο/Element Τιμή/value Ημερομηνία/Date 2011-06-16 Τίτλος/Title GETSDIPortal_v1_Help_v1.0 Θέμα/Subject Οδηγός Βοήθειας Έκδοση/Version 1.0 Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Συντονιστή Τηλεδιασκέψεων Υπηρεσίας e:presence

Εγχειρίδιο Συντονιστή Τηλεδιασκέψεων Υπηρεσίας e:presence Εγχειρίδιο Συντονιστή Τηλεδιασκέψεων Υπηρεσίας e:presence Έκδοση 1.3 Ιούνιος 2014 Περιεχόμενα Εφαρμογή Διαχείρισης Τηλεδιασκέψεων... 2 Προβολή τηλεδιασκέψεων... 3 Προσθήκη τηλεδιάσκεψης... 4 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Π.Σ. ΦΟΙΤΗΤΟΛΟΓΙΟΥ- ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ (ClassWeb)

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Π.Σ. ΦΟΙΤΗΤΟΛΟΓΙΟΥ- ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ (ClassWeb) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Π.Σ. ΦΟΙΤΗΤΟΛΟΓΙΟΥ- ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ (ClassWeb) 1. Είσοδος στην υπηρεσία ClassWeb Στη κεντρική σελίδα της υπηρεσίας στα πεδία Όνομα Χρήστη και Κωδικός πρόσβασης πληκτρολογούμε τα στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ORFEAS ORFEAS. Hellenic American Union

ORFEAS ORFEAS. Hellenic American Union Οδηγίες εγγραφής υποψηφίων μέσω του συστήματος ORFEAS ORFEAS Hellenic American Union Είσοδος στο σύστημα ORFEAS Για την είσοδο στο σύστημα εγγραφών ORFEAS (orfeas.hau.gr), επιλέξτε τη χώρα, τον κωδικό

Διαβάστε περισσότερα

4.1 Άνοιγμα υπάρχοντος βιβλίου εργασίας

4.1 Άνοιγμα υπάρχοντος βιβλίου εργασίας 4.1 Άνοιγμα υπάρχοντος βιβλίου εργασίας 4.1.1 Άνοιγμα υπάρχοντος βιβλίου εργασίας από βάση δεδομένων Όταν εκκινήσουμε τον Discoverer εμφανίζεται στην οθόνη μας το παράθυρο διαλόγου του βοηθητικού προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

CARDISOFT. User Guide. StudentsWeb VERSION 1.1. [February] [2007] Cardisoft Ανώνυμη Εταιρία Παραγωγής Λογισμικού

CARDISOFT. User Guide. StudentsWeb VERSION 1.1. [February] [2007] Cardisoft Ανώνυμη Εταιρία Παραγωγής Λογισμικού Cardisoft Ανώνυμη Εταιρία Παραγωγής Λογισμικού Μοναστηρίου 60, 54627 Θεσσαλονίκη, Τηλ 2310 567840, Fax 2310 514220, www.cardisoft.gr CARDISOFT User Guide StudentsWeb VERSION 1.1 [February] [2007] Greece

Διαβάστε περισσότερα

InterCompany. User manual PROFORON ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΕ

InterCompany. User manual PROFORON ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΕ User manual PROFORON ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΕ Contents Περιγραφή... 2 Συστάσεις για την χρήση της... 2 Αδεια χρήσης... 2 Εισαγωγή στην εφαρμογή... 3 Δημιουργία νέου αρχείου... 4 Επεξεργασία υπάρχοντος αρχείου...

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Τιμολόγηση

Ηλεκτρονική Τιμολόγηση Ηλεκτρονική Τιμολόγηση 1 Ηλεκτρονική Τιμολόγηση ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 3 Αποστολή ηλεκτρονικού τιμολογίου 3 Ενσωμάτωση παραστατικών ηλεκτρονικής τιμολόγησης 3 Γενικά 3 Εργασία ενσωμάτωσης ηλεκτρονικών τιμολογίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2010

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2010 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2010 Μ.Ο.Δ..ΜΟΝΑΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Α.Ε. 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εγγραφή στο σύστημα...3 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Μιλτιάδης Κακλαμάνης

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Μιλτιάδης Κακλαμάνης Σελίδα 1από ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ Πτυχιακή εργασία Δικτυακή Εφαρμογή διαχείρισης ηλεκτρονικών εγγράφων υπηρεσίας. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μιλτιάδης Κακλαμάνης Σελίδα 2από Κατάλογος περιεχομένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 Σχετιζόμενα πρόσωπα...3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ. Δράση 1.1, Δράση 1.2, Δράση 2.1, Δράση 1.4, Δράση 2.3, Δράση 4.1, Δράση 4.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ. Δράση 1.1, Δράση 1.2, Δράση 2.1, Δράση 1.4, Δράση 2.3, Δράση 4.1, Δράση 4. Δράση 1.1, Δράση 1.2, Δράση 2.1, Δράση 1.4, Δράση 2.3, Δράση 4.1, Δράση 4.2 Δεκέμβριος 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ... 5 1.1 Υποχρεωτικά Πεδία... 5 1.2 Βοηθητική Λίστα Τιμών (drop down

Διαβάστε περισσότερα

Αυτή η ενότητα παρέχει πρόσθετες πληροφορίες και λεπτομέρειες για την Υπηρεσία Safe@Web.

Αυτή η ενότητα παρέχει πρόσθετες πληροφορίες και λεπτομέρειες για την Υπηρεσία Safe@Web. Περισσότερες πληροφορίες Η Υπηρεσία Safe@Web προστατεύει την κάρτα σας όταν κάνετε αγορές μέσω διαδικτύου παρέχοντας ασφάλεια με τη χρήση προσωπικού κωδικού πρόσβασης. Η εγγραφή είναι εύκολη και δωρεάν

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Διαχείρισης Ψηφιακής Πληροφορίας ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ System Συμβουλευτική Α.Ε

Εφαρμογή Διαχείρισης Ψηφιακής Πληροφορίας ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ System Συμβουλευτική Α.Ε σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας 1 25 Λογισμικές εφαρμογές καταγραφής και αξιοποίησης πληροφοριών σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας Λογισμική Εφαρμογή Διαχείρισης Ψηφιακής

Διαβάστε περισσότερα

website guide B2B e-shop

website guide B2B e-shop website guide B2B e-shop Η ιστοσελίδα της Sun Electronics κατασκευάστηκε για να παρέχει χρήσιμες πληροφορίες τόσο στους συνεργάτες της όσο και στους τελικούς καταναλωτές. Σχεδιάστηκε έτσι ώστε η τιμολογιακή

Διαβάστε περισσότερα

Αντιγραφή με χρήση της γυάλινης επιφάνειας σάρωσης

Αντιγραφή με χρήση της γυάλινης επιφάνειας σάρωσης Γρήγορη αναφορά Αντιγραφή Δημιουργία αντιγράφων Γρήγορη δημιουργία αντιγράφου 3 Στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή πατήστε το κουμπί αντίγραφο 4 Εάν τοποθετήσατε το έγγραφο στη γυάλινη επιφάνεια σάρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εγγραφής και Χρήσης Εφαρμογής. Καθηγητή/Ερευνητή Ημεδαπής

Οδηγός Εγγραφής και Χρήσης Εφαρμογής. Καθηγητή/Ερευνητή Ημεδαπής Οδηγός Εγγραφής και Χρήσης Εφαρμογής Καθηγητή/Ερευνητή Ημεδαπής 1 Δημιουργία λογαριασμού και Είσοδος στο σύστημα Για να εγγραφείτε στο Γενικό Μητρώο του Πληροφοριακού Συστήματος «Απέλλα» ως Καθηγητής/Ερευνητής

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμική Εφαρμογή Διαχείρισης Ερωτηματολογίων ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ System Συμβουλευτική Α.Ε

Λογισμική Εφαρμογή Διαχείρισης Ερωτηματολογίων ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ System Συμβουλευτική Α.Ε σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας 1 22 Λογισμικές εφαρμογές καταγραφής και αξιοποίησης πληροφοριών σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας Λογισμική Εφαρμογή Διαχείρισης Ερωτηματολογίων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Για την υποβολή αίτησης σε προγράμματα σπουδών μέσω των Ειδικών Κριτηρίων θα πρέπει πρώτα να ακολουθήσετε μια σύντομη διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Τμήμα Στατιστικών & Οικονομετρικών Εφαρμογών DIREQT

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Τμήμα Στατιστικών & Οικονομετρικών Εφαρμογών DIREQT ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τμήμα Στατιστικών & Οικονομετρικών Εφαρμογών DIREQT ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Υποσύστημα Διαχείρισης Ερευνών - Ερωτηματολογίων Εγχειρίδιο Χρήσης Νοέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

Ο χρήστης του συστήματος Διαδικτυακής Διαχείρισης Αγώνων για να εισέλθει στον ιστότοπο πληκτρολογεί : www.e-omae-epa.gr

Ο χρήστης του συστήματος Διαδικτυακής Διαχείρισης Αγώνων για να εισέλθει στον ιστότοπο πληκτρολογεί : www.e-omae-epa.gr Ο χρήστης του συστήματος Διαδικτυακής Διαχείρισης Αγώνων για να εισέλθει στον ιστότοπο πληκτρολογεί : www.e-omae-epa.gr Η κεντρική οθόνη του ιστότοπου χωρίζεται σε 4 περιοχές. Η αριστερή περιοχή με τίτλο

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγγραφής Τηλεπικοινωνιακών Παρόχων

Εγχειρίδιο εγγραφής Τηλεπικοινωνιακών Παρόχων Εγχειρίδιο εγγραφής Τηλεπικοινωνιακών Παρόχων στη δράση «Ψηφιακές Υπηρεσίες Αλληλεγγύης στις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Σύγκλισης» Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή... 3 Σελίδα εγγραφής... 4 Φόρμα εγγραφής Παρόχου/Προμηθευτή...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ Μ.Ο.Δ..ΜΟΝΑΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Α.Ε. 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εγγραφή στο σύστημα...3

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβίβαση Δικαιωμάτων Ενιαίας Ενίσχυσης Εγχειρίδιο Εφαρμογής (SUD)

Μεταβίβαση Δικαιωμάτων Ενιαίας Ενίσχυσης Εγχειρίδιο Εφαρμογής (SUD) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 1 (18) Εγχειρίδιο ς (SUD) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2 (18) Copyright 2013 - Με επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή... 3 1.1 Σκοπός... 3 Έκταση... 3 1.3 Ορισμοί, ακρώνυμα

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση Joomla 1. Στο Π.Σ.Δ. (www.sch.gr) 2. Τοπικά 3. Σε δωρεάν Server

Εγκατάσταση Joomla 1. Στο Π.Σ.Δ. (www.sch.gr) 2. Τοπικά 3. Σε δωρεάν Server Γεώργιος Χρ. Μακρής Εγκατάσταση Joomla 1. Στο Π.Σ.Δ. (www.sch.gr) 2. Τοπικά 3. Σε δωρεάν Server 2012 Γ ε ώ ρ γ ι ο ς Χ ρ. Μ α κ ρ ή ς ( h t t p : / / u s e r s. s c h. g r / g m a k r i s ) Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Εγχειρίδιο Εφαρµογής Γραµµατειών Περιεχόμενα Πίνακας Εικόνων...3 1. Είσοδος στο σύστημα...5 2. Στοιχεία Γραμματείας...9 3. Μεταπτυχιακά Προγράμματα...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ «ΞΕΝΙΟΣ ΖΕΥΣ»

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ «ΞΕΝΙΟΣ ΖΕΥΣ» ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ «ΞΕΝΙΟΣ ΖΕΥΣ» Περιεχόμενα Γενικές Λειτουργίες... 3 Είσοδος Εφαρμογής... 4 Σύνδεση Χρήστη... 4 Δημιουργία Λογαριασμού... 5 Διαχείριση Δελτίων Κίνησης... 7 Επεξεργασία Χρήστη...

Διαβάστε περισσότερα

6 Εισαγωγή στο Wordpress 3.x

6 Εισαγωγή στο Wordpress 3.x Περιεχόμενα 1 Εγκατάσταση του WordPress... 11 Ελάχιστες απαιτήσεις... 11 Easy PHP... 12 Εγκατάσταση Easy PHP... 12 Βήματα εγκατάστασης EasyPHP με εικόνες... 13 Το EasyPHP στα Ελληνικά... 17 Κατέβασμα και

Διαβάστε περισσότερα

Benzina v1.8.1.23 Βασικές Οδηγίες Χρήσης

Benzina v1.8.1.23 Βασικές Οδηγίες Χρήσης Benzina v1.8.1.23 Βασικές Οδηγίες Χρήσης 1 Οδηγίες Εγκατάστασης Η έκδοση του Benzina που θα εγκατασταθεί είναι συμβατή μόνο με τα λειτουργικά συστήματα Windows 2000/XP ή νεότερα. Γενικά Κάνοντας διπλό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ. Ηλεκτρονική. Υπηρεσία Άντλησης Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ. Ηλεκτρονική. Υπηρεσία Άντλησης Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ Ηλεκτρονική Υπηρεσία Άντλησης Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 3 1.1 Συμβατότητα Browser... 3 1.2 Διεύθυνση πρόσβασης... 3 1.3 Login Screen...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΉ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΑΤΟΜΙΚΟΎ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΎ AΣΦΆΛΙΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΉ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΑΤΟΜΙΚΟΎ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΎ AΣΦΆΛΙΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΉ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΑΤΟΜΙΚΟΎ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΎ AΣΦΆΛΙΣΗΣ Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 3 Συμβατότητα Browser... 3 Σύνδεση χρήστη (Login Screen)... 3 Κυρίως Εφαρμογή... 4 2. Λογαριασμός

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήσης ΠΣ Helpdesk για τους τελικούς χρήστες

Οδηγός Χρήσης ΠΣ Helpdesk για τους τελικούς χρήστες ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Οδηγός Χρήσης ΠΣ Helpdesk για τους τελικούς χρήστες Έκδοση 4.0 - Ιανουάριος 2014 Σύνταξη:

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Λογισμικού της Ψηφιακής Υπηρεσίας "Διάθεση Φυτοπροστατευτικών προϊόντων" Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

Εγχειρίδιο Χρήσης Λογισμικού της Ψηφιακής Υπηρεσίας Διάθεση Φυτοπροστατευτικών προϊόντων Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων Εγχειρίδιο Χρήσης Λογισμικού της Ψηφιακής Υπηρεσίας "Διάθεση Φυτοπροστατευτικών προϊόντων" Διεύθυνση Πληροφορικής Συντάκτης : Αποστολάκου Κανέλλα ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 3 ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ.

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Αίτησης για Ένταξη στο Πρόγραμμα Αντιμετώπισης της Ανθρωπιστικής Κρίσης ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Αίτησης για Ένταξη στο Πρόγραμμα Αντιμετώπισης της Ανθρωπιστικής Κρίσης ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Αίτησης για Ένταξη στο Πρόγραμμα Αντιμετώπισης της Ανθρωπιστικής Κρίσης 17/4/2015 Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Αίτησης για Ένταξη στο Πρόγραμμα Αντιμετώπισης της Ανθρωπιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΔΗΛΟΣ delos.uoa.gr. Εγχειρίδιο Χρήσης Μελών ΔΕΠ

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΔΗΛΟΣ delos.uoa.gr. Εγχειρίδιο Χρήσης Μελών ΔΕΠ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΔΗΛΟΣ delos.uoa.gr Εγχειρίδιο Χρήσης Μελών ΔΕΠ Αναζήτηση Δημόσιου Περιεχομένου Η διεύθυνση ιστού της νεάς πλατφόρμας διαχείρισης βιντεοδιαλέξεων Δήλος είναι: http://delos.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργείο Αυτοκινήτων

Συνεργείο Αυτοκινήτων Συνεργείο Αυτοκινήτων v2.102, Οκτώβριος 2015 Σύντοµες οδηγίες χρήσης Εισαγωγή Το πρόγραµµα Συνεργείο Αυτοκινήτων έχει σκοπό τη διαχείριση και παρακολούθηση του πελατολογίου, των αυτοκινήτων και των εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακή εφαρμογή για την ηλεκτρονική υποβολή γνωστοποιήσεων προϊόντων ειδικής διατροφής και συμπληρωμάτων διατροφής

Διαδικτυακή εφαρμογή για την ηλεκτρονική υποβολή γνωστοποιήσεων προϊόντων ειδικής διατροφής και συμπληρωμάτων διατροφής Διαδικτυακή εφαρμογή για την ηλεκτρονική υποβολή γνωστοποιήσεων προϊόντων ειδικής διατροφής και συμπληρωμάτων διατροφής Εγχειρίδιο Χρήσης Έκδοση 2.0.0 16/06/2015 Έκδοση 2.0.0 1 / 11 Κατάλογος περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων

Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ BUSINESS REPORTING SYSTEM... 2 HOME... 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ... 3 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ... 6 ΠΡΟΦΙΛ ΧΡΗΣΤΗ... 7 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ... 7 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ REPORT... 8

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης V 1.02

Οδηγίες Χρήσης V 1.02 e-myf εφαρμογή διαχείρισης Συγκεντρωτικής Τιμολογίων σύμφωνο με τον ΚΦΑΣ Οδηγίες Χρήσης V 1.02 Περιεχόμενα Σελίδα Έναρξη εφαρμογής 2 Παραστατικά Εσόδων 2 Συγκεντρωτικά εσόδων 2 Συγκεντρωτικά εξόδων 6 Συγκεντρωτικά

Διαβάστε περισσότερα

Η εφαρµογή ClassWeb δίνει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος τη δυνατότητα πρόσβασης µέσω του ιαδικτύου σε ποικίλες υπηρεσίες, όπως:

Η εφαρµογή ClassWeb δίνει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος τη δυνατότητα πρόσβασης µέσω του ιαδικτύου σε ποικίλες υπηρεσίες, όπως: 1. Υπηρεσία ClassWeb 1.1. Γενικά Η εφαρµογή ClassWeb δίνει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος τη δυνατότητα πρόσβασης µέσω του ιαδικτύου σε ποικίλες υπηρεσίες, όπως: εµφάνιση στατιστικών στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας Υπηρεσία Ανάρτησης και διαχείρισης Γραπτών Εργασιών Οδηγίες χρήσης για τους φοιτητές ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 11 Σελίδα 2 από

Διαβάστε περισσότερα