Αξ. Πξση. EΓΚΤΚΛΗΟ Γ32/ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΠΡΟ Γ/ΝΔΗ : ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΧΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αξ. Πξση. EΓΚΤΚΛΗΟ Γ32/702 43 ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΠΡΟ Γ/ΝΔΗ : ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΧΝ"

Transcript

1 ΑΘΖΝΑ Αξ. Πξση. EΓΚΤΚΛΗΟ Γ32/ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΠΡΟ Γ/ΝΔΗ : ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΧΝ 1. Σνπο Απνδέθηεο ηνπ Πίλαθα Α ΤΠΖΡΔΗΧΝ & ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ 2. Κνηλνπνίεζε: 1.Γξ. Γηνηθεηή 2.Γξ. Τπνδηνηθεηή θ. Νηθφιε 3. Γξ. Τπνδηνηθεηή θ. αξηβνπγηνχθα 4.ΟΠ ΙΚΑ-ΔΣΑΜ α. Δπηρεηξεζηαθή Οκάδα Τγείαο 3. β. Οκάδα Τπνδνκψλ Ηιεθηξνληθήο Δμππεξεηεζεο Θέκα: Οδεγίεο πξνο ηνπο ζπκβεβιεκέλνπο κε ηνλ ΟΠΑΓ θαη ηνλ ΟΑΔΔ γηαηξνχο πνπ έρνπλ απνδερζεί ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο ζηνπο αζθαιηζκέλνπο ηνπ ΙΚΑ-ΔΣΑΜ. Η.Α.αο γλσξίδνπκε φηη επίθεηηαη ε αλάξηεζε ζην site ηνπ ΙΚΑ-ΔΣΑΜ ηεο ηζρχνπζαο πιένλ λέαο ιίζηαο ησλ ζπκβεβιεκέλσλ κε ηνλ ΟΠΑΓ θαη ηνλ ΟΑΔΔ γηαηξψλ, ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη απνθιεηζηηθά θαη κόλν ηνπο γηαηξνύο πνπ απνδέρηεθαλ ηνπο όξνπο ηεο Φ40021/νηθ.4856/397/ΦΔΚ 478/Β / Κ.Τ.Α «Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο ζηνπο αζθαιηζκέλνπο ηνπ ΙΚΑ-ΔΣΑΜ απφ ηνπο γηαηξνχο ηνπ ΟΠΑΓ θαη ηνπ ΟΑΔΔ» κε ηελ απνζηνιή ηνπ ΔΙΓΙΚΟΤ ΔΝΣΤΠΟΤ ΑΠΟΓΟΥΗ (Δγθχθιηνο 26/2011). 1

2 Παξαθαινχκε λα αλαξηεζεί άκεζα ε λέα ιίζηα ζηελ ππεξεζία ζαο κε ηνπο γηαηξνύο ηεο πεξηνρήο επζύλεο ζαο θαη λα δηαλέκεηαη ζε φζνπο αζθαιηζκέλνπο έρνπλ εκθαλψο αδπλακία ελεκέξσζεο απφ ηελ αλάξηεζε. Δπηζπλάπηεηαη θαηάινγνο 60 γηαηξψλ ζπκβεβιεκέλσλ κε ηνλ ΟΠΑΓ θαη ηνλ ΟΑΔΔ, νη νπνίνη απνδέρζεθαλ ηνπο φξνπο ηεο ΚΤΑ,αιιά φπσο δήισζαλ κέζσ ηνπ ΔΙΓΙΚΟΤ ΔΝΣΤΠΟΤ (εξση. 2) δελ επηζπκνχζαλ ηελ αλάξηεζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπο. Γηα ηνπο γηαηξνύο απηνύο ηζρύεη ό,ηη θαη γηα ηνπο γηαηξνύο πνπ αλαγξάθνληαη ζηε ιίζηα. Δπηζεκαίλεηαη όηη όπνηνο γηαηξόο ηνπ ΟΠΑΓ θαη ηνπ ΟΑΔΔ ΓΔΝ πεξηιακβάλεηαη α) ζηε λέα ιίζηα ή β) ζηνλ παξαπάλσ θαηάινγν ΓΔΝ ΜΠΟΡΔΗ ΠΛΔΟΝ: - λα εμεηάδεη αζθαιηζκέλνπο ηνπ ΗΚΑ-ΔΣΑΜ - λα ζπληαγνγξαθεί - λα παξαπέκπεη γηα παξαθιηληθέο εμεηάζεηο - θαη επνκέλσο νύηε λα ππνβάιεη θαηάζηαζε πξνο πιεξσκή επηζθέςεσλ εκεηψλεηαη φηη φηαλ ξπζκηζζεί ην ζέκα ηεο έληαμεο ζην ηειεθσληθφ ξαληεβνχ φζσλ γηαηξψλ ηνπ ΟΠΑΓ θαη ηνπ ΟΑΔΔ έρνπλ δειψζεη ζην ΔΙΓΙΚΟ ΔΝΣΤΠΟ φηη ην επηζπκνχλ, ζα ελεκεξσζνχλ γηα ηελ εκεξνκελία έληαμεο θαη ζα ηνπο δνζνχλ νδεγίεο εγγξάθσο. Η.Β. Αλώηαηα όξηα επηζθέςεσλ Τπελζπκίδνληαη ηα αλψηαηα φξηα επηζθέςεσλ (80 γηα γηαηξνχο ζπκβεβιεκέλνπο κε ηνλ ΟΠΑΓ θαη ηνλ ΟΑΔΔ θαη 50 γη απηνχο πνπ είλαη παξάιιεια θαη γηαηξνί ηνπ ΙΚΑ-ΔΣΑΜ) γηα ηηο νπνίεο θαη κφλν ζα θαηαβάιιεηαη ε δαπάλε ζηνπο γηαηξνχο. Δπηζεκαίλεηαη όηη κεηά ηε ζπκπιήξσζε ησλ νξίσλ δελ κπνξεί ν γηαηξόο : λα ζπληαγνγξαθεί λα παξαπέκπεη γηα παξαθιηληθέο εμεηάζεηο, ζεξαπείεο θ.ιπ 2

3 Όπσο έρνπκε άιισζηε επηζεκάλεη ζηελ Δγθύθιην 26/2011 ην αλώηαην όξην αξηζκνύ ζπληαγώλ 100 θαη 65 αθνξά απνθιεηζηηθά θαη κόλν ηηο παξαπάλσ 80 θαη 50 επηζθέςεηο. Σνλίδεηαη όηη εάλ από ηε δηαζηαύξσζε ησλ ζηνηρείσλ πξνθύςεη παξάβαζε ησλ παξαπάλσ ν γηαηξόο δελ ζα πιεξώλεηαη γηα ηηο πέξαλ ησλ 80 επηζθέςεηο, ζα αθαηξείηαη άκεζα από ηε ιίζηα ζα θιεζεί από ηε Μνλάδα λα επηζηξέςεη ηα ζπληαγνιόγηα θαη δελ ζα κπνξεί λα εμεηάδεη/ζπληγνγξαθεί πιένλ ζε αζθαιηζκέλνπο καο. Παξαθαινύκε ηα Τπνθαηαζηήκαηα λα καο απνζηέιινπλ άκεζα ηα ζηνηρεία ησλ γηαηξώλ πνπ ελδερόκελα ζα ππνβάινπλ θαηαζηάζεηο κε επηζθέςεηο άλσ ησλ 80. Γηα νπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε γηα ηελ παξάγξαθν Η απεπζπλζείηε: Γηεχζπλζε Τγεηνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ Σει: Fax: ΗΗ. ΔΗΓΗΚΔ ΟΓΖΓΗΔ 1. Αλαγξαθή θαη έγθξηζε δηαγλσζηηθώλ εμεηάζεσλ ζηα πιαίζηα ηεο Πξσηνβάζκηαο Πεξίζαιςεο Α. Ο θάζε γηαηξόο κπνξεί λα παξαγγείιεη εμεηάζεηο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ εηδηθφηεηα ηνπ θαη εηδηθφηεξα : α) Μέηξεζε Οζηηθήο Ππθλόηεηαο κπνξνχλ λα παξαγγέιινπλ Δλδνθξηλνιφγνη, Οξζνπαηδηθνί, Ρεπκαηνιφγνη, Γπλαηθνιφγνη, Φπζίαηξνη β) TRIPLEX θαξδηάο νη Καξδηνιφγνη γ)triplex αγγείσλ νη Αγγεηνρεηξνπξγνί, Νεπξνρεηξνπξγνί, Υεηξνπξγνί, Νεπξνιφγνη, Φπζίαηξνη (θαζέλαο γηα ηελ εηδηθφηεηά ηνπ) δ) Φπζηθνζεξαπείεο νη Οξζνπαηδηθνί, Φπζίαηξνη, Ρεπκαηνιφγνη, Νεπξνιφγνη. Β. Ο αξηζκόο ησλ εμεηάζεσλ πνπ εγθξίλνληαη αλά αζζελή είλαη ν αθφινπζνο αλά εμέηαζε : 3

4 α) Μαγλεηηθέο Σνκνγξαθίεο : κία θαη ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο κε πιήξε αηηηνιφγεζε δύν (απαηηείηαη έγθξηζε απφ ηνλ Γηεπζπληή ηεο Μνλάδαο Τγείαο ή ηνλ Τπεχζπλν Τγεηνλνκηθήο Τπεξεζίαο -γηα ηηο ππεξεζίεο πγείαο πνπ δελ ιεηηνπξγνχλ κε απηνηέιεηα-, ή ην λφκηκν αλαπιεξσηή ηνπο). Καλέλαο γηαηξφο δελ κπνξεί λα αλαγξάςεη MRI ηνπ ίδηνπ ή άιινπ νξγάλνπ, εάλ εληφο κηθξνχ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο έρεη αλαγξάςεη ήδε ηελ εμέηαζε γηα ηνλ ίδην αζζελή. β) Αμνληθέο Σνκνγξαθίεο : κέρξη ηξεηο ε εηδηθέο πεξηπηώζεηο αζζελώλ κε βεβαξεκέλν ηζηνξηθό, όηαλ δεηνύληαη πεξηζζόηεξεο ησλ δύν καγλεηηθώλ ηνκνγξαθηώλ ή ησλ ηξηώλ αμνληθώλ ηνκνγξαθηώλ, απηέο εθηεινύληαη απνθιεηζηηθά θαη κόλν ζε θξαηηθά λνζνθνκεία. γ) Φεθηαθέο Αγγεηνγξαθίεο : κέρξη δύν όξγαλα δ) Τπεξερνγξαθήκαηα : κέρξη ηξία όξγαλα. Δμαίξεζε απηνχ ηα ππεξερνγξαθήκαηα άλσ θάησ θνηιίαο, γηα ηα νπνία εγθξίλνληαη κέρξη έμη (6) φξγαλα. ηελ πεξίπησζε απηή δελ ζα αλαγξάθνληαη ζην παξαπεκπηηθφ άιια φξγαλα πξνο εμέηαζε. ε) TRIPLEX θαξδηάο : κφλν έλα ζη) TRIPLEX αγγείσλ : κέρξη δύν δ) Οξκνληθέο εμεηάζεηο : κέρξη πέληε ε) Καξθηληθνί Γείθηεο : κέρξη ηξεηο ζ) πηλζεξνγξαθήκαηα Γηαθόξσλ Οξγάλσλ : κφλν έλα η) πηλζεξνγξαθήκαηα Μπνθαξδίνπ (ζηαηηθό-δπλακηθό) : κφλν έλα ηα) Μαζηνγξαθία: Αθηηλνγξαθία έθαζηνπ καζηνύ face+profile ηβ) Μέηξεζε Οζηηθήο Ππθλόηεηαο : κφλν κία. Όρη ζπρλφηεξα απφ έλα (1) έηνο θαη ζχκθσλα κε ηηο αθφινπζεο ελδείμεηο : α) γπλαίθεο ηεο πεξηεκκελνπαπζηαθήο ειηθίαο, νη νπνίεο ζεσξνχληαη ζαλ πεξηπηψζεηο ηαρείαο νζηηθήο απψιεηαο θαη ζπγθεθξηκέλα πεξηπηψζεηο νιηθήο πζηεξεθηνκήο θαη σνζεθεθηνκήο θαζψο επίζεο γπλαίθεο κε απμεκέλν θίλδπλν. Η εμέηαζε γίλεηαη εθάπαμ ή αλά έηνο εθφζνλ νη αζζελείο αξρίζνπλ ζεξαπεία 4

5 β) άηνκα κε εγθαηεζηεκέλε νζηενπφξσζε (νζηενπνξσηηθά θαηάγκαηα) αλεμαξηήηνπ θχινπ θαη ειηθίαο θαη εθ φζνλ έρεη πξνεγεζεί ν ζρεηηθφο αθηηλ/θνο έιεγρνο γ) αζζελείο πνπ πάζρνπλ απφ λνζήκαηα πνπ πξνδηαζέηνπλ ζε νζηενπφξσζε (π.ρ. ππεξζπξνεηδηζκφο, ππεξθνξηηληζκφο, ππνγνλαδηζκφο) αλεμάξηεηα θχινπ θαη ειηθίαο ι) Φπζηθνζεξαπείεο : ζηηο πεξηπηψζεηο αζζελψλ κε θνηλέο θαη ρξφληεο παζήζεηο ρσξίο εηδηθά πξνβιήκαηα, ζα ρνξεγνχληαη κέρξη 3 παξαπεκπηηθά εηεζίσο κε 10 ζπλεδξίεο ην θαζέλα θαη έσο 3 πξάμεηο αλά παξαπεκπηηθφ, αλεμαξηήησο πάζεζεο. Γελ ρνξεγείηαη δει. άιιε θπζηθνζεξαπεπηηθή πξάμε κε επίθιεζε λέαο πάζεζεο. Σα είδε Φπζηθνζεξαπείαο πνπ αλαγλσξίδνληαη απφ ην Ίδξπκα είλαη ηα παξαθάησ: - Κηλεζηνζεξαπεία (ελεξγεηηθή-παζεηηθή) - Μεραλνζεξαπεία - Θεξαπεπηηθή γπκλαζηηθή -Αλαπλεπζηηθή θπζηθνζεξαπεία (αζθήζεηο παξνρέηεπζεο, γπκλαζηηθή αλαπλεπζηηθψλ κπψλ) - Μάιαμε γεληθή ή ηνπηθή κε ηα ρέξηα (ρεηξνκάιαμε) ή κε ειεθηξηθέο ζπζθεπέο (ειεθηξνκάιαμε) - Έιμεηο ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο κε εηδηθά ηξαπέδηα ή ζπζθεπέο - Ηιεθηξνζεξαπεία (γαιβαληθά, θαξαδηθά, δηαδπλακηθά, ηνληνθφξεζε, δηαδεξκηθφο ειεθηξηθφο λεπξηθφο εξεζηζηήο, θπθινθνξεηήο) - Αθηηλνβνιίεο (ππεξηψδεηο, ππέξπζξεο, θσηφινπηξα) - Γηαζεξκίεο (βξαρέα, ππεξβξαρέα, κηθξνθχκαηα) - Τπέξερνη - Δπηζέκαηα (παξαθίλε, παξαθάγθν, ιάζπεο, ζεξκά, ςπρξά) - Τδξνζεξαπεία ηνπηθή θαη νιφζσκε (δηλφινπηξα) - Σ.E.N.S (ζεξαπεία αλαιγεζίαο θαηφπηλ εθαξκνγήο ειεθηξηθνχ κεραλήκαηνο) θαη εθφζνλ ζπληξέρνπλ νη αθφινπζεο ηαηξηθέο ελδείμεηο : α) νμεία επψδπλα ζχλδξνκα κπνζθειεηηθνχ ζπζηήκαηνο, β) αληηκεηψπηζε πφλνπ θαξθηλνπαζψλ ππνρξεσηηθή έγθξηζε απφ ηνλ Γηεπζπληή ηεο Μνλάδαο Τγείαο ή ηνλ ΠΤΤ (ζηηο Μνλάδεο Τγείαο πνπ δελ ιεηηνπξγνχλ κε απηνηέιεηα), ή ην λφκηκν αλαπιεξσηή ηνπο). - EMG-BIOFEEDBACK (Βηνινγηθή / Λεηηνπξγηθή Δπαλαηξνθνδφηεζε) κε πξναπαηηνχκελν δηθαηνινγεηηθφ γηα ηελ έγθξηζε εθηέιεζεο ηεο πξάμεο ην ειεθξνκπνγξάθεκα, θαη εθφζνλ ζπληξέρνπλ νη αθφινπζεο 5

6 ηαηξηθέο ελδείμεηο : α) επαλεθπαίδεπζε παξεηηθψλ κπψλ-θαθψζεηο πεξηθεξηθψλ λεχξσλ, β) κπτθή ελδπλάκσζε-θαηαγξάθεηαη ε πξνζπάζεηα ηνπ κπφο θαη κεγηζηνπνηείηαη ε απφδνζε ηνπ, γ) ηελνληνκεηαζέζεηο, δ) θηλεηηθέο δηαηαξαρέο πεξηθεξεηαθψλ λεχξσλ θεληξηθήο ή πεξηθεξηθήο βιάβεο [ππνρξεσηηθή έγθξηζε απφ ηνλ Γηεπζπληή ηεο Μνλάδαο Τγείαο ή ηνλ ΠΤΤ (ζηηο Μνλάδεο Τγείαο πνπ δελ ιεηηνπξγνχλ κε απηνηέιεηα), ή ηνλ λφκηκν αλαπιεξσηή ηνπο. Δηδηθφηεξα αλαθέξνπκε φηη νη θπζηθνζεξαπεπηηθέο πξάμεηο γηα T.E.N.S. θαη BIOFEEDBACK κπνξνχλ λα απνηεινχλ απφ κηα θπζηθνζεξαπεπηηθή πξάμε εθ ησλ ηξηψλ (3) πνπ πξνβιέπνληαη αλά παξαπεκπηηθφ θαη ζα αλαγξάθνληαη νπσζδήπνηε ζην βηβιηάξην αζζελείαο ηνπ αζθαιηζκέλνπ. Οη ζπγθεθξηκέλεο θπζηθνζεξαπεπηηθέο πξάμεηο ππφθεηληαη ζηνλ εμήο πεξηνξηζκφ : κέρξη δέθα (10) ζπλεδξίεο ε θάζε κία ην ρξόλν γηα ηελ ίδηα πάζεζε, άπαμ. ηηο πεξηπηψζεηο βεβαξεκέλσλ πεξηζηαηηθψλ πνπ ρξήδνπλ πεξηζζόηεξεο ησλ δέθα (10) ζπλεδξηώλ, ε έγθξηζε ζα δίδεηαη απφ ηελ ΑΤΔ ηεο Μνλάδαο Τγείαο ΗΚΑ ηνπ αζθαιηζκέλνπ κε ζπκκεηνρή ηαηξνχ αλάινγεο εηδηθφηεηαο θαη κέρξη δέθα (10) αθόκα ζπλεδξίεο. Πέξα ηνπ αξηζκνχ απηνχ δελ ζα δίδεηαη άιιε έγθξηζε. Γ. ηελ παξάγξαθν 6 ηνπ Γεληθνχ Δγγξάθνπ 735/ νξίδεηαη ξεηά φηη : Οι παπακλινικέρ εξεηάζειρ, θεπαπείερ, κλπ. πος αναγπάθονηαι από ηοςρ ζςμβεβλημένοςρ με ηον ΟΠΑΔ και ηον ΟΑΕΕ γιαηπούρ, εγκπίνονηαι ζηη ζςνέσεια από ηοςρ ελεγκηέρ ηος Ιδπύμαηορ, οι οποίοι ακολοςθούν ηιρ ιζσύοςζερ ζηο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ οδηγίερ. Οι εξεηάζειρ εκηελούνηαι ζηα επγαζηήπια ηυν Μονάδυν Υγείαρ ηος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή ζηα ζςμβεβλημένα με ηο Ίδπςμα επγαζηήπια και διαγνυζηικά κένηπα. Δπηζεκαίλεηαη όηη αξκόδηνο ειεγθηήο γηα ηελ έγθξηζε ησλ παξαθιηληθώλ εμεηάζεσλ, ζεξαπεηώλ θ.ι.π είλαη ν ειεγθηήο ηεο ππεξεζίαο πγείαο ηνπ ΗΚΑ-ΔΣΑΜ ηεο πεξηνρήο ηνπ ηαηξείνπ ηνπ γηαηξνύ. Οη γηαηξνί ηνπ ΟΠΑΓ θαη ηνπ ΟΑΔΔ πξέπεη λα ελεκεξώλνπλ ηνπο αζθαιηζκέλνπο. ηελ ίδηα παξάγξαθν νξίδεηαη επίζεο φηη: Σηιρ Υπηπεζίερ Υγείαρ ηος Ιδπύμαηορ, ζηιρ οποίερ δεν εκηελείηαι κάποια ιαηπική εξέηαζη ή ππάξη και παπάλληλα δεν ςπάπσει ζύμβαζη ηος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για ηην εκηέλεζή ηηρ, η παπαπομπή για αςηήν από γιαηπό ηος ΟΠΑΔ ή ηος ΟΑΕΕ εγκπίνεηαι από ηον Διεςθςνηή ή ηον ελεγκηή ηηρ Μονάδαρ ηος Ιδπύμαηορ και ζηη ζςνέσεια αποδίδεηαι δαπάνη μέζυ ηηρ έκηακηηρ πεπίθαλτηρ. 6

7 Γ. Όιεο νη εμεηάζεηο πνπ δεηνύληαη απφ ζπκβεβιεκέλνπο ηαηξνχο κε ηνλ ΟΠΑΓ θαη ηνλ ΟΑΔΔ γηα ηνπο αζθαιηζκέλνπο καο, αιιά θαη απφ ηνπο γηαηξνχο ηνπ ΙΚΑ-ΔΣΑΜ, (είηε απηέο εθηεινχληαη ζε Μνλάδεο Τγείαο ηνπ ΙΚΑ, είηε ζε ζπκβεβιεκέλα κε ην ΙΚΑ Γηαγλσζηηθά Δξγαζηήξηα/Κιηληθέο/Ννζνθνκεία). ζα πξέπεη λα αλαγξάθνληαη: α) είηε ζην εηδηθό έληππν εμεηάζεσλ «ΔΝΣΟΛΖ ΔΞΔΣΑΖ» ((έληππν πςεινχ θφζηνπο), κε αξ. ηππνπνίεζεο β) είηε ζην απιό έληππν παξαπνκπήο γηα εμέηαζε (Γεληθφ Έγγξαθν Γ32/648/ ) γ) είηε ζην έληππν παξαπνκπήο γηα εμέηαζε, πνπ δηαζέηνπλ όζνη γηαηξνί ζπληαγνγξαθνύλ ειεθηξνληθά (Γεληθφ Έγγξαθν Γ32/676/ ). Σα παξαπεκπηηθά απηά έρνπλ δίκελε ηζρύ. Δάλ δελ θαηαζηεί δπλαηή ε δηελέξγεηα ηεο εμέηαζεο εληφο ηνπ δηκήλνπ, ην παξαπεκπηηθό επαλαζεσξείηαη από ηνλ ειεγθηή ην αλώηεξν γηα δύν επηπιένλ κήλεο. Γηα ηελ δηελέξγεηα Φπζηθνζεξαπεπηηθώλ Πξάμεσλ, ππάξρεη ην έληππν «ΠΑΡΑΠΔΜΠΣΗΚΟ ΦΤΗΚΟΘΔΡΑΠΔΗΑ» κε αξ. ηππνπνίεζεο Σα παξαπεκπηηθά Φπζηθνζεξαπείαο έρνπλ ηξίκελε ηζρύ. Σα παξαπάλσ έληππα εθηόο ηεο πεξίπησζεο Γγ - ζα πξέπεη λα ηα πξνκεζεπηνύλ νη γηαηξνί ηνπ ΟΠΑΓ θαη ηνπ ΟΑΔΔ από ηελ πγεηνλνκηθή ππεξεζία ηνπ ΗΚΑ-ΔΣΑΜ ηεο πεξηνρήο ηνπο κε ηελ ίδηα δηαδηθαζία ρξέσζεο πνπ αθνινπζείηαη γηα ηνπο γηαηξνύο ηνπ ΗΚΑ. EΝΝΟΔΗΣΑΗ ΟΣΗ ΔΝΣΤΠΑ ΘΑ ΓΗΝΟΝΣΑΗ ΜΔ ΥΡΔΧΖ ΑΠΟΚΛΔΗΣΗΚΑ ΚΑΗ ΜΟΝΟ ΣΟΤ ΓΗΑΣΡΟΤ ΣΖ ΝΔΑ ΛΗΣΑ ΚΑΗ ΣΟΤ ΤΝΝΖΜΔΝΟΤ ΚΑΣΑΛΟΓΟΤ Δ. Δπηζεκαίλεηαη ζε φινπο ηνπο γηαηξνχο θαζψο θαη ζηνπο ειεγθηέο πνπ εγθξίλνπλ ηηο εμεηάζεηο, φηη ηα παξαπεκπηηθά ζα πξέπεη λα ζπκπιεξώλνληαη πιήξσο, ζε όιεο ηνπο ηηο ελδείμεηο. Η πιήξεο θαη νξζή ζπκπιήξσζε ησλ παξαπεκπηηθψλ είλαη απφιπηα αλαγθαία ιφγσ ηεο εθαξκνγήο ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ ηνκέα ηεο πγείαο, φπνπ ζα θαηαρσξνχληαη φια ηα ζηνηρεία ηνπ παξαπεκπηηθνχ. Σ. Απαγνξεχεηαη ε θαηάηκεζε νκνεηδώλ εμεηάζεσλ, κε ρνξήγεζε δεχηεξνπ παξαπεκπηηθνχ, πξνθεηκέλνπ λα κελ θαηαζηξαηεγείηαη ην φξην 7

8 επηηξεπφκελεο αλαγξαθήο. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε φηη αλαγξάθνληαη ζε δηαθνξεηηθφ παξαπεκπηηθφ: - Απιέο κηθξνβηνινγηθέο - Οξκφλεο - Μαγλεηηθέο - Αμνληθέο - Triplex αγγείσλ - Triplex θαξδηάο θ.ν.θ Ε. Όιεο νη δεηνύκελεο εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ππνρξεσηηθά ζην βηβιηάξην αζζελείαο ηνπ αζθαιηζκέλνπ κε εκεξνκελία-ππνγξαθή θαη ζθξαγίδα ηνπ παξαγγέιινληνο γηαηξνχ. Oη γηαηξνί ηνπ ΟΠΑΓ θαη ηνπ ΟΑΔΔ φπσο θαη νη γηαηξνί ηνπ ΙΚΑ- ΔΣΑΜ πξν ηεο εμέηαζεο ηνπ αζθαιηζκέλνπ νθείινπλ λα ειέγρνπλ ην βηβιηάξην αζζελείαο γηα λα δηαπηζησζεί αλ ππάξρεη αζθαιηζηηθή ηθαλόηεηα. Ζ. Οη δεηνχκελεο εμεηάζεηο θαη ηδηαίηεξα νη Βηνπαζνινγηθέο, πξέπεη λα αλαγξάθνληαη από ηνπο γηαηξνύο ρεηξόγξαθα, ρσξίο ρξήζε πξνηππσκέλεο ζθξαγίδαο. Ιδηαίηεξε πξνζνρή λα δνζεί ζηηο εμεηάζεηο πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο επείγνπζεο. Ωο επείγνπζεο βηνπαζνινγηθέο εμεηάζεηο κπνξνχλ λα ραξαθηεξίδνληαη νη αθφινπζεο, αλάινγα κε ηελ εμεηαδφκελε παζνινγηθή αηηία : Γενική αίμαηορ Τ.Κ.Ε. Γενική Ούπυν Σάκσαπο αίμαηορ Οςπία αίμαηορ Κπεαηινίνη αίμαηορ Τπανζαμινάζερ CPK [MB] Τποποπίνη- κλάζμα Φπόνορ πποθπομβίνηρ (INR) Αμςλάζη αίμαηορ Ηλεκηπολύηερ αίμαηορ (Κ, Na) Διάζηαζη αίμαηορ Αμςλάζη ούπυν. Γηα ηηο βηνπαζνινγηθέο εμεηάζεηο πνπ ραξαθηεξίδνληαη επείγνπζεο, ζα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ππνρξεσηηθά αηηηνινγεκέλε δηάγλσζε, ζηα βηβιηάξηα ησλ αζθαιηζκέλσλ Οη ειεγθηέο ηνπ ΗΚΑ-ΔΣΑΜ πξν ηεο έγθξηζεο εμέηαζεο. ζεξαπείαο θ.ι.π ζα πξέπεη λα ειέγρνπλ αλ ν παξαπέκπσλ γηαηξόο ηνπ ΟΠΑΓ θαη ηνπ ΟΑΔΔ πεξηιακβάλεηαη ζηε λέα ιίζηα ή ζην ζπλεκκέλν θαηάινγν γηαηξώλ. 8

9 ε ελεκέξσζε/επηβεβαίσζε ησλ ειεγθηώλ πξέπεη λα γίλεηαη ζε θαζεκεξηλή βάζε (κέζσ ηνπ site ηνπ ΙΚΑ γηα φζεο ππεξεζίεο πγείαο δηαζέηνπλ πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν ή κε ελεκέξσζε απφ ηελ αληίζηνηρε κνλάδα αζθάιηζεο) δεδνκέλνπ όηη ζα αθαηξνύληαη από ηε ιίζηα νη γηαηξνί πνπ παξαβηάδνπλ ηηο ζρεηηθέο ξπζκίζεηο. Θ. Σα Ννζνθνκεία ηνπ ΗΚΑ-ΔΣΑΜ από 01/06/2011 αλήθνπλ ζην ΔΤ, θαη σο εθ ηνχηνπ νη αζθαιηζκέλνη καο γηα ηελ δηελέξγεηα Αμνληθψλ Σνκνγξαθηψλ θαη Μαγλεηηθψλ Σνκνγξαθηψλ ζα εμππεξεηνχληαη απφ ηα Κξαηηθά Ννζνθνκεία ή απφ ηα ζπκβεβιεκέλα κε ην ΙΚΑ Ιδησηηθά Γηαγλσζηηθά Δξγαζηήξηα. Γηα νπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε γηα ηελ παξάγξαθν ΗΗ.1 απεπζπλζείηε: Γηεχζπλζε Τγεηνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ Σκήκα Αλνηθηήο Πεξίζαιςεο Σει: Fax: Δκβνιηαζκνί Οη αζθαιηζκέλνη ΙΚΑ απεπζχλνληαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζηνπο γηαηξνχο ησλ Μνλάδσλ Τγείαο ή ζηα ζπλεξγαδφκελα κε ην Ίδξπκα Κέληξα Τγείαο Δ..Τ., γηα ηα εκβόιηα ηνπ Δζληθνύ Πξνγξάκκαηνο Δκβνιηαζκνύ (Δ.Π.Δ.) πνπ δελ ζπληαγνγξαθνύληαη: - Γηθζεξίηηδαο, ηεηάλνπ, αθπηηαξηθφ, θνθθχηε θαη πνιπνκειίηηδαο (ηεηξαδχλακα) - Γηθζεξίηηδαο, ηεηάλνπ, αθπηηαξηθφ, θνθθχηε, πνιπνκειίηηδαο θαη αηκφθηινπ ηλθινπέληδαο ηχπνπ Β (πεληαδχλακα) - Αηκφθηινπ ηλθινπέληδαο ηχπνπ Β - Σεηάλνπ - Ηπαηίηηδαο Α θαη Β - Ιιαξάο, εξπζξάο, παξσηίηηδαο (ηξηδχλακν) - Φπκαηίσζεο - HPV (θαηά ηνπ ηνχ ησλ αλζξσπίλσλ ζεισκάησλ) - 23δχλακν πλεπκνληφθνθθνπ (PPV) - Γεξκναληίδξαζε mantoux 9

10 Σα εκβόιηα ηνπ Δ.Π.Δ. πνπ ζπληαγνγξαθνύληαη, κε 0% ζπκκεηνρή ησλ αζθαιηζκέλσλ ΙΚΑ, είλαη ηα αθφινπζα: - Πλεπκνληφθνθθνπ (παηδηαηξηθφ PCV- αλεμαξηήηνπ αξηζ. νξνηχπσλ) - Αλεκνβινγηάο - Μεληγγηηηδφθνθθνπ C - Γηθζεξίηηδαο, Σεηάλνπ, θνθθχηε κε κηθξφηεξε δφζε δηθζεξηηηθήο αηνμίλεο - Σdap - Γηθζεξίηηδαο- ηεηάλνπ ηχπνπ ελειίθνπ - Γξίπεο (νκάδεο πςεινχ θηλδχλνπ) Σν εμαδύλακν ζπλδπαζκέλν εκβφιην (διφθερίτιδας, τετάνοσ, ακστταρικό κοκκύτη, πολιομσελίτιδας, αιμόφιλοσ ινφλοσέντζας τύποσ Β & Ηπατίτιδας Β), δελ έρεη κέρξη ζήκεξα εληαρζεί ζηα εκβνιηαζηηθά ζρήκαηα ηνπ ΙΚΑ θαη σο εθ ηνχηνπ δελ ζπληαγνγξαθείηαη θαη δελ ρνξεγείηαη ζηνπο αζθαιηζκέλνπο ηνπ. Σν ζέκα ζα επαλεμεηαζζεί θαη ζα ππάξμεη ελεκέξσζε. Δπηπξνζζέησο ην εκβφιην θαηά ηνπ ξνηαξντνχ δελ έρεη εληαρζεί ζην (Δ.Π.Δ.) θαη επνκέλσο δελ ζπληαγνγξαθείηαη θαη δελ ρνξεγείηαη απφ ην ΙΚΑ. Γηα νπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε γηα ηελ παξάγξαθν ΗΗ.2 απεπζπλζείηε: ΓηεχζπλζεΤγεηνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ Γηεχζπλζε Φαξκαθεπηηθή Σκήκα Πξνιεπηηθήο Ιαηξηθήο Σει: Σει: Fax: Fax: Φαξκαθεπηηθή Πεξίζαιςε 3.1.Παξαθαινχκε: ΝΑ ΔΝΣΟΠΗΔΣΔ ΑΜΔΑ ΣΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΧΝ ΓΗΑΣΡΧΝ ΣΟΤ ΟΠΟΗΟΤ ΔΥΔΣΔ ΥΟΡΖΓΉΔΗ ΤΝΣΑΓΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΓΔΝ ΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΗ ΣΖ ΝΔΑ ΛΗΣΑ ή ΣΟ ΤΝΖΜΜΔΝΟ ΚΑΣΑΛΟΓΟ. ΝΑ ΑΠΟΣΔΗΛΔΣΔ ΚΑΣΑΣΑΖ ΜΔ ΣΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΟΤ ΣΖ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΑΗ ΠΑΡΑΛΛΖΛΑ ΝΑ ΣΟΤ ΚΑΛΔΔΣΔ ΝΑ ΔΠΗΣΡΔΦΟΤΝ ΑΜΔΑ ΣΑ ΤΝΣΑΓΟΛΟΓΗΑ. 10

11 ΟΟΗ ΔΞ ΑΤΣΧΝ ΤΝΣΑΓΟΓΡΑΦΟΤΝ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΑ ΘΑ ΔΝΣΟΠΗΘΟΤΝ ΜΔΧ ΣΖ ΓΗΑΣΑΤΡΧΖ ΣΟΗΥΔΗΧΝ ΑΠΟ ΣΖΝ ΑΡΜΟΓΗΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΣΟΤ ΗΓΡΤΜΑΣΟ EΝΝΟΔΗΣΑΗ ΟΣΗ ΤΝΣΑΓΟΛΟΓΗΑ ΘΑ ΓΗΝΟΝΣΑΗ ΠΛΔΟΝ ΑΠΟΚΛΔΗΣΗΚΑ ΚΑΗ ΜΟΝΟ ΣΟΤ ΓΗΑΣΡΟΤ ΣΖ ΝΔΑ ΛΗΣΑ ΚΑΗ ΣΟΤ ΤΝΝΖΜΔΝΟΤ ΚΑΣΑΛΟΓΟΤ 3.2.Οδεγίεο πληαγνγξάθεζεο Οη ζπκβεβιεκέλνη γηαηξνί ηνπ ΟΠΑΓ θαη ηνπ ΟΑΔΔ ζα πξέπεη: λα ηεξνχλ ηηο νδεγίεο ζπκπιήξσζεο ηνπ εληαίνπ εληχπνπ ζπληαγνινγίνπ θαζψο νη ελ ιφγσ ζπληαγέο πξννξίδνληαη γηα απηφκαηε αλάγλσζε απφ ηελ Κεληξηθή Μνλάδα Δπεμεξγαζίαο (έγγξαθν Γ55/728/ ηεο Φαξκαθεπηηθήο Γηεχζπλζεο ΙΚΑ- ΔΣΑΜ θαη κεηαγελέζηεξα πνπ αθνξνχλ ζε απηφ ην ζέκα) λα ηεξνχλ ηα πξνβιεπφκελα πνζνζηά ζπκκεηνρήο θαξκάθσλ (έγγξαθν Γ55/749/ ηεο Φαξκαθεπηηθήο Γηεχζπλζεο) λα παξαπέκπνπλ ηνπο αζθαιηζκέλνπο ηνπ Ιδξχκαηνο ζηα αληίζηνηρα θαξκαθεία ηνπ ΙΚΑ-ΔΣΑΜ, φηαλ ζπληαγνγξαθνχλ θάξκαθα ηα νπνία ρνξεγνχληαη απνθιεηζηηθά απφ ην Ίδξπκα λα έρνπλ γλψζε ηνπ ππ αξηζκ. Γ55/836/ εγγξάθνπ ηεο Φαξκαθεπηηθήο Γηεχζπλζεο ηνπ ΙΚΑ-ΔΣΑΜ ζην νπνίν δίδνληαη δηεπθξηλίζεηο γηα ηε ζπληαγνγξάθεζε εκβνιίσλ, θαξκάθσλ εμσζσκαηηθήο γνληκνπνίεζεο/πξφθιεζεο σνζπιαθηνξξεμίαο θ.α. Γηα νπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε γηα ηελ παξάγξαθν ΗΗ. 3 απεπζπλζείηε: Γηεχζπλζε Φαξκαθεπηηθή Σει: Fax: ΗΗΗ. Eπηζεκαίλεηαη φηη φζνη γηαηξνί ηνπ ΟΠΑΓ θαη ηνπ ΟΑΔΔ έρνπλ πιένλ ηε δπλαηφηεηα εμππεξέηεζεο ησλ αζθαιηζκέλσλ ηνπ ΙΚΑ-ΔΣΑΜ ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν Η, ζα πξέπεη λα ελεκεξψλνληαη ζπλερψο απφ ηνλ ηζηφηνπν ηνπ Ιδξχκαηνο Αλαθνηλψζεηο/Δγθχθιηνη γηα φιεο ηηο νδεγίεο θαη ξπζκίζεηο (ζπληαγνγξαθία- εμεηάζεηο- ινηπά ζέκαηα ) πνπ θαζνξίδνληαη κε εγθπθιίνπο θαη γεληθά έγγξαθα. 11

12 Σν ΗΚΑ-ΔΣΑΜ ζα παξαθνινπζεί ηε ζπληαγνγξάθεζε θαη ηηο παξαπνκπέο γηα δηαγλσζηηθέο εμεηάζεηο, ζεξαπείεο θ.ι.π ησλ γηαηξώλ ηνπ ΟΠΑΓ θαη ηνπ ΟΑΔΔ θαη ζε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ ζρεηηθώλ ξπζκίζεσλ, ν γηαηξόο ζα αθαηξείηαη άκεζα από ηε ιίζηα θαη ζα ελεκεξώλνληαη ν Παλειιήληνο Φαξκαθεπηηθόο ύιινγνο, ε Παλειιήληα Έλσζε Γηαγλσζηηθώλ Κέληξσλ θαη ε αληίζηνηρε Μνλάδα Τγείαο ηνπ ΗΚΑ-ΔΣΑΜ. ΗV. Nα ιάβεη γλψζε κε ππνγξαθή ην πξνζσπηθφ ησλ ππεξεζηψλ πγείαο θαζψο θαη ην πξνζσπηθφ ησλ Σκεκάησλ Παξνρψλ θαη Οηθνλνκηθνχ ησλ ππεξεζηψλ αζθάιηζεο. πλ. 1 θαηάζηαζε Ο ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΡΟΒΔΡΣΟ ΠΤΡΟΠΟΤΛΟ Αθξηβέο Αληίγξαθν Η Πξντζηακέλε Γξακκαηεηαθήο Τπνζηήξημεο & Γηνθ. Μέξηκλαο 12

Ενιαίορ Κανονιζμόρ Παποσών Τγείαρ

Ενιαίορ Κανονιζμόρ Παποσών Τγείαρ Ενιαίορ Κανονιζμόρ Παποσών Τγείαρ Κ.Τ.Α. απιθμ. ΕΜΠ5/17.11.2012 Σξνπνπνίεζε ηεο ππ' αξηζ. Φ90380/25916/3294/2011 (ΦΔΚ 2456/Β/3-11- 2011) θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο «Δληαίνο Καλνληζκφο Παξνρψλ Τγείαο (Δ.Κ.Π.Τ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΗΑΗΝΠ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ ΞΑΟΝΣΥΛ ΓΔΗΑΠ ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΞΟΥΡΝ ΠΘΝΞΝΠ ΝΟΗΠΚΝΗ ΓΗΘΑΗΝΣΝΗ ΞΝΟΝΗ

ΔΛΗΑΗΝΠ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ ΞΑΟΝΣΥΛ ΓΔΗΑΠ ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΞΟΥΡΝ ΠΘΝΞΝΠ ΝΟΗΠΚΝΗ ΓΗΘΑΗΝΣΝΗ ΞΝΟΝΗ ΔΛΗΑΗΝΠ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ ΞΑΟΝΣΥΛ ΓΔΗΑΠ 26/9/2011 ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΞΟΥΡΝ ΠΘΝΞΝΠ ΝΟΗΠΚΝΗ ΓΗΘΑΗΝΣΝΗ ΞΝΟΝΗ Άξζξν 1 Πθνπόο Κε ηνλ παξφληα Θαλνληζκφ θαη ζην πιαίζην ηεο ζχκπξαμεο αθελφο ησλ κνλάδσλ πγείαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αζήλα 31-07-2015 Αξ. πξση: Γ3δ/Γ.Φ. 14/Γ.Π.νηθ.58490. Πξνο: Όπσο o Πίλαθαο Απνδεθηψλ

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αζήλα 31-07-2015 Αξ. πξση: Γ3δ/Γ.Φ. 14/Γ.Π.νηθ.58490. Πξνο: Όπσο o Πίλαθαο Απνδεθηψλ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ Γ/ΝΖ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΛΖΦΖ ΣΜΖΜΑ Γ ΑΓΧΓΖ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αζήλα 31-07-2015 Αξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β464ΟΞ7Μ-Γ5Α. Αζήλα: 27/4/2012

ΑΔΑ: Β464ΟΞ7Μ-Γ5Α. Αζήλα: 27/4/2012 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ &ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ Δζληθόο Οξγαληζκόο Παξνρήο Τπεξεζηώλ Τγείαο Γ Ι Ο Ι Κ Η Η ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ: ΥΔΓΙΑΜΟΤ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΓΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.04.20 09:04:19 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6428465ΦΥΟ-ΦΩ3 ΔΜ. ΔΞΔΗΓΝΛ ΑΛΑΟΡΖΡΔΝ ΠΡΝ ΓΗΑΓΗΘΡΝ ΔΙΙΖΛΗΘΖ

Διαβάστε περισσότερα

Άξζξν 1. ΠΑΡΟΥΗ. Άξζξν 2. ΟΡΙΜΟΙ

Άξζξν 1. ΠΑΡΟΥΗ. Άξζξν 2. ΟΡΙΜΟΙ ΤΜΠΛΗΡΧΜΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Premium Γηάγλσζε Οινθιεξσκέλν - Τγεία Κσδηθόο θάιπςεο 30417 ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Κσδηθόο Δηδηθώλ Όξσλ: 30417/ 10.2014/ Ι.3. / Ind.L. / Δ.Ο. Ζ παξνχζα πκπιεξσκαηηθή Κάιπςε δηέπεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο Εμπορίας- διάθεζης χρήζης Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Προϊόντων

Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο Εμπορίας- διάθεζης χρήζης Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Προϊόντων 1 Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο Εμπορίας- διάθεζης χρήζης Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Προϊόντων ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΥΔΓΗΑΓΡΑΜΜΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΧΝ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΧΝ ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ. 3 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΟΡΗΜΟΗ... 4 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 I. ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ Αζήλα, 23 Γεθεκβξίνπ 2014 ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Αξ. πξση.:2/98002/γπγκ ΓΔΝΗΚΟ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Η-Α0Β FAX : 210 3375354

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Η-Α0Β FAX : 210 3375354 ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ Χ ΠΡΟ ΣΟΝ ΑΡΙΘ. ΠΡΧΣ. ΣΗ ΓΝΧΜΟΓΟΣΗΗ ΠΟΤ ΑΝΑΦΔΡΔΣΑΙ ΣΗ ΔΛΙΓΑ 7 (478 ανηί 479), ΓΙΟΡΘΧΗ ΣΟΤ ΓΔΤΣΔΡΟΤ ΔΓΑΦΙΟΤ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 62 ΚΑΙ Χ ΠΡΟ ΣΟ ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΚΑΣΑΥ.ΗΜΔΙΧΜΑΣΧΝ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΡΗΣΗ Α.Δ.) Σαρ. Γ/λζε: ΓΟΛΓΟΘΑ 2 ΟΑΗ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΙΧΝ Σαρ. Κψδηθαο: 73100 ΥΑΝΙΑ ΚΡΗΣΗ ΔΡΓΟ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 1 : «ΔΡΓΑΙΔ ΓΙΑ ΔΠΙΚΔΤΗ ΑΡΓΔΤΣΙΚΧΝ ΓΙΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΩΦΔΛΟΤΜΔΝΟΙ (ΓΔΤΣΔΡΟ ΜΔΡΟ)

ΩΦΔΛΟΤΜΔΝΟΙ (ΓΔΤΣΔΡΟ ΜΔΡΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΣΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Α.Ε. Μυλλέρου 73-77, 10436 Αθήνα,Σηλ. 210 5214600 FAX: 210 5214666 Διιεληθή Δηαηξεία Σνπηθήο Αλάπηπμεο θαη Απηνδηνίθεζεο (Δ.Δ.Σ.Α.Α.) Α.Δ. Αζήλα, 16/7/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 20/12 /2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ σπ' αριθμ. ΣΟΦ 1 /2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 20/12 /2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ σπ' αριθμ. ΣΟΦ 1 /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 20/12 /2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔOY Απιθμ.Ππωη.2/158620 ΔΙΕΤΘΤΝΗ :ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ : ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Σασ. Δ/νζη : Πλαηεία Ελεςθεπίαρ

Διαβάστε περισσότερα

Iαηπικέρ Eιδικόηηηερ

Iαηπικέρ Eιδικόηηηερ Iαηπικέρ Eιδικόηηηερ N.Δ. 3366 20/23 Σεπηεμβπίος 1955 (ΦEK A'/ 258) ρεηηθά κε ηελ άζθεζε ηνπ ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο, ηηο ηαηξηθέο εηδηθφηεηεο θαη άιιεο δηαηάμεηο Άδεια αζκήζευρ ιαηπικού επαγγέλμαηορ Άπθπο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 1. Σν παξφλ θείκελν ζπκθσλείηαη κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ ήηνη: Α) Σεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο Α.Δ. (εθεμήο «ε Σξάπεδα»), κε έδξα ζηελ νδφ Αηφινπ 86, 10559,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ:«Καηάρηιζη προγράμμαηος επιδόηηζης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και ηων οικογενειών ασηών με Δπιηαγή Κοινωνικού Σοσριζμού». ΑΠΟΦΑΗ ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ

ΘΔΜΑ:«Καηάρηιζη προγράμμαηος επιδόηηζης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και ηων οικογενειών ασηών με Δπιηαγή Κοινωνικού Σοσριζμού». ΑΠΟΦΑΗ ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αθήνα, ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ Αριθ. πρωη.: 11712/76 ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΝΓΡΟΜΗ ΣΜΗΜΑ ΤΛΛΟΓΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ. ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δζείο ην κόλν πνπ έρεηε λα θάλεηε είλαη λα θαιέζεηε ζην 18189, θαη ε Δζληθή Φξνληίδα Σξνραίνπ αλαιακβάλεη ηελ:

Δζείο ην κόλν πνπ έρεηε λα θάλεηε είλαη λα θαιέζεηε ζην 18189, θαη ε Δζληθή Φξνληίδα Σξνραίνπ αλαιακβάλεη ηελ: Δζληθή Φξνληίδα Σξνραίνπ Αηπρήκαηνο: Ζ Δζληθή Αζθαιηζηηθή θξνληίδεη πξαγκαηηθά γηα εζάο θαη ην απηνθίλεηφ ζαο. Με ζηφρν πάληα ηελ πςειή πνηφηεηα ππεξεζηψλ γηα ηελ εμππεξέηεζή ζαο, ζαο πξνζθέξνπκε εληειψο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Παξάγνληεο πνπ επηδξνύλ θαη επεξεάδνπλ ηελ δηακόξθωζε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ ρεδίνπ ζην Γ.Ν. Πεηξαηά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ.

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 22-12- 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αξ.Πξση.: νηθ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425... ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙI ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Βηνκεραληψλ Σκήκα Α Λεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΗΓΖΡΟΓΡΟΜΧΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ============================== ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ: ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ & ΔΦΟΓΗΑΜΟΤ ΣΜΖΜΑ : ΓΗΑΓΧΝΗΜΧΝ & ΤΜΒΑΔΧΝ Σαρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΗΡΔΙΔ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΙ ΤΠΟΦΗ ΓΙΑ ΣΗ ΘΔΜΔΛΙΧΗ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΟ.

ΤΠΗΡΔΙΔ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΙ ΤΠΟΦΗ ΓΙΑ ΣΗ ΘΔΜΔΛΙΧΗ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΟ. ΔΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΡΟΓΙΟΡΙΜΟΙ ΠΑΛΑΙΟ / ΝΔΟ ΑΦΑΛΙΜΔΝΟ Παιαηφο αζθαιηζκέλνο λνείηαη ν ππάιιεινο ν νπνίνο, αλεμάξηεηα απφ ην ρξφλν δηνξηζκνχ ηνπ ζην Γεκφζην, έρεη αζθαιηζζεί γηα πξψηε θνξά ζε αζθαιηζηηθφ νξγαληζκφ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ: ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΟΝ ΗΑΣΡΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ

ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ: ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΟΝ ΗΑΣΡΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Γηπισκαηηθή εξγαζία ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ: ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΟΝ ΗΑΣΡΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ ηνπ ΗΧΑΝΝΖ ΚΟΤΚΟΤΡΑ (Α.Μ. : 42 / 11) ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) Β ΦΑΖ 2013-2014

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) Β ΦΑΖ 2013-2014 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Μειεηψλ & Δπελδχζεσλ ΣΜΖΜΑ :Νέσλ Μνξθψλ Σνπξηζκνχ Π.Γ. ΠΛΖΡ: 2108707894, 2108707838,2108707828, 210870756,2108707778,

Διαβάστε περισσότερα

Κνηλνπνίεζε: Κ.Τ ΔΟΠΤΤ - Γξ. Πξνέδξνπ - Γ/λζε Πξνκεζεηώλ Μνλάδεο Τγείαο ΔΟΠΤΤ

Κνηλνπνίεζε: Κ.Τ ΔΟΠΤΤ - Γξ. Πξνέδξνπ - Γ/λζε Πξνκεζεηώλ Μνλάδεο Τγείαο ΔΟΠΤΤ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αζήλα 16/01/14 Γ/ΝΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ & ΥΗΜ. ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΟΟ/ΠΤ/1/409 ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥ/Η ΓΙΑΓ/ΜΩΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ & ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ Σαρ.Γ/λζε : Αγ. Κσλ/λνπ 16 Πιεξνθνξίεο : M.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ)

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) 06-08-2014 Σν Παξάξηεκα πνπ αθνινπζεί, σο αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ αλαθνηλψζεσλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ (ΟΥ), πεξηιακβάλεη: 1) νδεγίεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45Ψ14691ΩΓ-64Τ 25%

ΑΔΑ: 45Ψ14691ΩΓ-64Τ 25% ΑΝΑΡΣΖΣΈΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΔΑ: 45Ψ14691ΩΓ-64Τ ΑΘΖΝΑ: 28-12-2011 Aξηζκ. Πξση.: Γ55/888 ΓΗΟΗΚΖΖ Γ Η Ο Η Κ Ζ Ζ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΡ. ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ Πιεξνθνξίεο: Σει. 2105213-660, -661, -662-697, -698, ΠΡΟ ΠΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ Π Ο Υ Ρ Δ Χ Δ Χ Ν

Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ Π Ο Υ Ρ Δ Χ Δ Χ Ν ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΡΖΣΖ (ΟAK A.E.) Σαρ. Γ/λζε: ΟΑΖ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΗΧΝ Σ.Κ. 73100 ΥΑΝΗΑ ΔΡΓΟ: " ΔΡΓΑΗΔ ΓΗΑ ΔΠΗΚΔΤΖ ΑΡΓΔΤΣΗΚΧΝ ΓΗΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΗΑ ΣΟ 2015" Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ

Διαβάστε περισσότερα

Απλοποιούνηαι οι αγοπανομικέρ διαηάξειρ για ηα ππαηήπια ςγπών καςζίμυν

Απλοποιούνηαι οι αγοπανομικέρ διαηάξειρ για ηα ππαηήπια ςγπών καςζίμυν Απλοποιούνηαι οι αγοπανομικέρ διαηάξειρ για ηα ππαηήπια ςγπών καςζίμυν Καλφλεο Γηαθίλεζεο θαη Δκπνξίαο Πξντφλησλ θαη Παξνρήο Τπεξεζηψλ (ΓΗ.Δ.Π.Π.Τ.), Αξηζκ. Α2 861(ΦΔΚ Β' 2044/22-08-2013) Πεπιεσόμενα Άπθπα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΣΧΝ ΤΝΖΘΔΣΔΡΧΝ ΔΡΧΣΖΜΑΣΧΝ ΠΟΛΗΣΧΝ ΚΑΗ ΣΧΝ ΑΝΣΗΣΟΗΥΧΝ ΑΠΑΝΣΖΔΧΝ, Δ ΘΔΜΑΣΑ: ΗΟΤΝΗΟ 2014

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΣΧΝ ΤΝΖΘΔΣΔΡΧΝ ΔΡΧΣΖΜΑΣΧΝ ΠΟΛΗΣΧΝ ΚΑΗ ΣΧΝ ΑΝΣΗΣΟΗΥΧΝ ΑΠΑΝΣΖΔΧΝ, Δ ΘΔΜΑΣΑ: ΗΟΤΝΗΟ 2014 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΧΝ ΔΟΓΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΚΑΗ ΑΝΘΡΧΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΜΖΜΑ ΥΔΔΧΝ ΓΗΟΗΚΖΖ- ΠΟΛΗΣΧΝ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΣΧΝ ΤΝΖΘΔΣΔΡΧΝ ΔΡΧΣΖΜΑΣΧΝ ΠΟΛΗΣΧΝ ΚΑΗ ΣΧΝ ΑΝΣΗΣΟΗΥΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πεξίιεςε. Λέμεηο Κιεηδηά. Κέληξν Τγείαο Παξαγσγηθφηεηα πγθξηηηθή θνζηνιφγεζε Πε..Τ.Π. Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο Ννζειεπηηθνί θαη νηθνλνκηθνί δείθηεο

Πεξίιεςε. Λέμεηο Κιεηδηά. Κέληξν Τγείαο Παξαγσγηθφηεηα πγθξηηηθή θνζηνιφγεζε Πε..Τ.Π. Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο Ννζειεπηηθνί θαη νηθνλνκηθνί δείθηεο Πεξίιεςε Παξά ηε δηεζλή αλαγλψξηζε ηεο αλάγθεο γηα πεξαηηέξσ ππνζηήξημε ηεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο, ε Διιάδα κάιινλ απέρεη πνιχ απφ ηελ πινπνίεζε ελφο απνδνηηθνχ θαη νξζνινγηθά ζρεδηαζκέλνπ ζπζηήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) 2012-2013

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) 2012-2013 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Μειεηψλ & Δπελδχζεσλ ΣΜΖΜΑ :Νέσλ Μνξθψλ Σνπξηζκνχ Π.Γ. ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ : Π. Γθφιθε ΣΖΛΔΦΩΝΟ: 210-8707894

Διαβάστε περισσότερα