Αξηζ. ηειεθ.:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αξηζ. ηειεθ.: 210 5215361"

Transcript

1 Αζήλα ΓΔΝ.Γ/ΝΗ ΑΦ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αξ.πξση. ΔΞ.ΔΠΔΙΓΟΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ Ι.Δ. Π51/44 ΓΔΝΙΚΟ ΔΓΓΡΑΦΟ ΣΜΗΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ Σαρ.Γ/λζε : Αγ.Κσλ/λνπ 8 Ππορ: (102 41) Αζήλα Όια ηα Τπνθαηαζηήκαηα ΙΚΑ-ΔΣΑΜ Πιεξνθνξίεο: Υ. Θενδσξάθε Γξαθεία Γηεπζπληώλ Αξηζ. ηειεθ.: Αξηζκόο fax : Κοινοποίηζη: 1. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝ.ΑΦ/Η & ΠΡΟΝΟΙΑ α. Γξαθείν Τπνπξγνύ β. Γξαθείν Τθππνπξγνύ κ. Α. Μπέζα γ. Γξαθείν Τθππνπξγνύ θ. Β. Κεγθέξνγινπ δ. Γξαθείν Γελ.Γξακκαηέα Κνηλ.Αζθ/ζεσλ 2. Ωο ν ζπλεκκέλνο Πίλαθαο Απνδεθηώλ 3. Από έλα αληίγξαθν ζε θάζε ηαηξό ηνπ Δηδηθνύ ώκαηνο Ιαηξώλ Τ.Δ-ΚΔ.Π.Α. 4. Από έλα αληίγξαθν ζε θάζε γξακκαηέα Τγεηνλνκηθήο Δπηηξνπήο ΚΔ.Π.Α. 5. Από έλα αληίγξαθν ζε θάζε ππάιιειν Γξακκαηείαο ΚΔ.Π.Α. ΘΔΜΑ: «Απμοδιόηηηα Τγειονομικών Δπιηποπών ΚΔ.Π.Α. να αποθαίνονηαι πεπί ηηρ ιαηπικήρ και αζθαλιζηικήρ αναπηπίαρ ηων αζθαλιζμένων όλων ηων Φοπέων Κοινωνικήρ Αζθάλιζηρ απμοδιόηηηαρ ηος Τποςπγείος Δπγαζίαρ, Κοινωνικήρ Αζθάλιζηρ και Ππόνοιαρ, πος παπαπέμπονηαι ζηα ΚΔ.Π.Α. για ηη σοπήγηζη ή ηην παπάηαζη ζύνηαξηρ λόγω αναπηπίαρ» σεη. : Σν κε αξ.πξση.32/23/ Γεληθό Έγγξαθν Με αθνξκή ην αλσηέξσ ζρεηηθό Γεληθό Έγγξαθν, κε ην νπνίν δηεπθξηλίζηεθαλ ηα αξκόδηα όξγαλα θαζώο θαη ην αλώηαην όξην πξνζαύμεζεο ηεο ηαηξηθήο αλαπεξίαο κε αζθαιηζηηθά θξηηήξηα, γηα ηε ρνξήγεζε ησλ ζπληάμεσλ αλαπεξίαο ηνπ ΙΚΑ-ΔΣΑΜ, αθελόο ησλ παιαηώλ (κέρξη 31/12/1992) αζθαιηζκέλσλ 1

2 θαη αθεηέξνπ ησλ αζθαιηζκέλσλ από θαη κεηά, δηεπθξηλίδνπκε αλαθνξηθά κε ην ζέκα, πξνο γλώζε θαη εθαξκνγή, ηα εμήο: Η αλαπεξία, σο πξνϋπόζεζε ζεκειίσζεο δηθαηώκαηνο ζε ζύληαμε ησλ ππαρζέλησλ έσο 31/12/1992 ζηελ αζθάιηζε ησλ θνξέσλ θύξηαο θαη επηθνπξηθήο αζθάιηζεο, αξκνδηόηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξόλνηαο, εκθαλίδεη δηαθνξνπνηήζεηο από θνξέα ζε θνξέα, ηόζν σο πξνο ηα ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηεο ελλνίαο ηεο (βαζκίδεο αλαπεξίαο, θξηηήξηα ιακβαλόκελα ππόςε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο, όξγαλα δηαπίζησζήο ηεο θ.ά.), όζν θαη σο πξνο ηνλ απαηηνύκελν ρξόλν αζθάιηζεο γηα ηελ θξίζε θάπνηνπ αζθαιηζκέλνπ σο αλάπεξνπ. Ωζηόζν γηα ηε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία αζθαιηζκέλσλ (έσο 31/12/1992) ε δηαθνξνπνίεζε πνπ αθνξά ζηελ αξκνδηόηεηα ησλ Τγεηνλνκηθώλ Δπηηξνπώλ πξνθύπηεη: (α) από ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία ηνπ ΙΚΑ-ΔΣΑΜ θαη (β) από ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία ησλ Οξγαληζκώλ Απηναπαζρνινύκελσλ θαη ινηπώλ Δπαγγεικαηηθώλ Σακείσλ. Δηδηθόηεξα: (α) ην ΙΚΑ-ΔΣΑΜ ε έλλνηα ηεο αλαπεξίαο είλαη ζύλζεηε (αλαηνκνθπζηνινγηθή βιάβε θαη αζθαιηζηηθή αλαπεξία), δεδνκέλνπ όηη ζπλδέεηαη κε ηε δπλαηόηεηα πξνο βηνπνξηζκό θαη ραξαθηεξίδεηαη βαξηά, ζπλήζεο ή κεξηθή. Καηά ζπλέπεηα, ην δηθαίσκα πξνο ιήςε ζύληαμεο ιόγσ αλαπεξίαο ζπλαξηάηαη όρη κόλν πξνο ακηγώο ανηικειμενικά ιαηπικά κπιηήπια, πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηνλ ηαηξηθό θαζνξηζκό νξηζκέλνπ πνζνζηνύ αληθαλόηεηαο πξνο εξγαζία ιόγσ πάζεζεο ή βιάβεο ή εμαζζέλεζεο, ζσκαηηθήο ή πλεπκαηηθήο, αιιά θαη πξνο ηελ εθ ηεο αηηίαο ηαύηεο αδπλακία ηνπ αζθαιηζκέλνπ λα θεξδίδεη ηα αλαγθαία κέζα πξνο βηνπνξηζκό, ε ζηάζκηζε ηεο νπνίαο ζηεξίδεηαη ζε ςποκειμενικά κπιηήπια, δειαδή ζηελ, ζε ζπζρεηηζκό πξνο ηελ δηαπηζησζείζα πάζεζε ή βιάβε ή εμαζζέλεζε, ηθαλόηεηα απηνύ γηα εξγαζία πνπ κπνξεί λα απνθέξεη αλαιόγσο πξνο ηηο δηαβαζκίζεηο ηεο αλαπεξίαο ηα θαηώηαηα πνζνζηά πξνζόδνπ, ζε ζρέζε πξνο ηελ πξόζνδν πγηνύο αλζξώπνπ, όπσο απηή πξνζδηνξίδεηαη ζηηο ελ ιόγσ δηαηάμεηο. Έηζη, από 1/9/2011 θαη κεηά, αξκόδην όξγαλν γηα ηε δηαπίζησζε ηεο αλαπεξίαο κε βάζε ακηγώο αληηθεηκεληθά ηαηξηθά θξηηήξηα, ησλ κέρξη 31/12/1992 αζθαιηζκέλσλ ηνπ ΙΚΑ-ΔΣΑΜ, είλαη νη Τγεηνλνκηθέο Δπηηξνπέο ΚΔ.Π.Α., ελώ ε δηαπίζησζε ηεο ηθαλόηεηαο ηνπ αζθαιηζκέλνπ γηα εξγαζία κε βάζε ηε δηαπηζησζείζα από ηηο πγεηνλνκηθέο επηηξνπέο αλαηνκνθπζηνινγηθή βιάβε, ζε ζπλδπαζκό κε ηελ ειηθία, ηε κόξθσζε, ηηο δεμηόηεηεο, ηε δπλαηόηεηα πξνζαξκνγήο ηνπ ζην πξνεγνύκελν ή παξεκθεξέο επάγγεικά, θαζώο θαη ηνπο όξνπο θαη ηηο ζπλζήθεο πνπ ππάξρνπλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ηόπν θαη ρξόλν ππάγεηαη ζηελ αξκνδηόηεηα ησλ αζθαιηζηηθώλ νξγάλσλ ηνπ Ιδξύκαηνο. (β) ηνπο Οξγαληζκνύο Απηναπαζρνινπκέλσλ θαη ινηπά Δπαγγεικαηηθά Σακεία (ΟΓΑ, ΝΑΣ, ΟΑΔΔ, ΔΣΑΑ), ε αλαπεξία θξίλεηαη σο απζηεξά επαγγεικαηηθή, δεδνκέλνπ όηη ζε απηά αζθαιίδνληαη πξόζσπα ζπγθεθξηκέλεο επαγγεικαηηθήο θαηεγνξίαο, ε αξκνδηόηεηα εθηίκεζεο ηεο νπνίαο αλαηίζεηαη απνθιεηζηηθά κε βάζε 2

3 ηηο νηθείεο δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο ηνπο ζηηο εθάζηνηε αξκόδηεο Τγεηνλνκηθέο Δπηηξνπέο, πνπ από 1/9/2011 θαη κεηά είλαη νη Τγεηνλνκηθέο Δπηηξνπέο ΚΔ.Π.Α.. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε, όηη : - Ο αζθαιηζκέλνο ηνπ ΟΑΔΔ ζεσξείηαη αλάπεξνο ζε πεξίπησζε πάζεζεο ή βιάβεο ή εμαζζέληζεο ζσκαηηθήο ή πλεπκαηηθήο γηα εμάκελε δηάξθεηα ηνπιάρηζηνλ, θαηά ηαηξηθή πξόβιεςε, εθόζνλ θαηαζηεί αλίθαλνο κε πνζνζηό 67% θαη άλσ γηα ην επάγγεικα πνπ αζθνύζε πξν ηεο επέιεπζεο ηεο αλαπεξίαο. - Ο αζθ/λνο ηνπ ΟΓΑ δηθαηνύηαη ζύληαμε αλαπεξίαο εθόζνλ είλαη αλίθαλνο γηα ηελ άζθεζε ηνπ ζπλήζνπο επαγγέικαηόο ηνπ γηα 3 ρξόληα θαη θέξεη πνζνζηό αλαπεξίαο ηνπιάρηζηνλ 67%. - Ο αζθ/λνο ηνπ ΝΑΣ δηθαηνύηαη ζύληαμε ιόγσ αληθαλόηεηαο, εάλ κε βάζε ηελ πάζεζή ηνπ θξίλεηαη απνιύησο-δηαξθώο ή ζρεηηθώο-δηαξθώο ή πξνζσξηλά αλίθαλνο γηα ην λαπηηθό επάγγεικα θαη ε πάζεζε είλαη κε δεθηηθή ηάζεσο θ.ιπ. Η αλαπεξία, σο πξνϋπόζεζε ζεκειίσζεο δηθαηώκαηνο ζε ζύληαμε από ηνπο ππαρζέληεο από θαη κεηά ζηελ αζθάιηζε νπνηνπδήπνηε θνξέα θύξηαο θαη επηθνπξηθήο αζθάιηζεο αξκνδηόηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξόλνηαο νξίδεηαη εληαία γηα όινπο ηνπο θνξείο θνηλσληθήο αζθάιηζεο από ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 25, παξ.1 θαη 2, λ.2084/1992, νη νπνίεο παξαπέκπνπλ ζηηο ηζρύνπζεο ζην ΙΚΑ-ΔΣΑΜ δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 28, παξ.5 α.λ.1846/1951, όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 27 λ.1902/1990 θαη ηηο παξ.4 & 5 ηνπ άξζξνπ 12 λ.1976/1991. ύκθσλα κε ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο θαζνιηθήο εθαξκνγήο, νη εθάζηνηε αξκόδηεο Τγεηνλνκηθέο Δπηηξνπέο Αλαπεξίαο θαη από 1/9/2011 νη Τγεηνλνκηθέο Δπηηξνπέο ΚΔ.Π.Α., ππνρξενύληαη λα απνθαίλνληαη όρη κόλν γηα ηε θύζε, ηα αίηηα, ηελ έθηαζε θαη ηε δηάξθεηα ηεο ζσκαηηθήο ή ηεο πλεπκαηηθήο πάζεζεο ηνπ αζθαιηζκέλσλ, αιιά θαη γηα ηελ επίδξαζε απηώλ ζηελ θαζνιηθή ηθαλόηεηα απηώλ γηα ηελ άζθεζε ηνπ ζπλήζνπο ή παξεκθεξνύο επαγγέικαηόο ηνπο ή ηελ αλάθηεζε ηεο ηθαλόηεηάο ηνπο απηήο. Σσνοψίζονηας : Οι Τγειονομικέρ Δπιηποπέρ ΚΔ.Π.Α. έσοςν ωρ απμοδιόηηηα ηην πιζηοποίηζη ηος βαθμού αναπηπίαρ: 1. Σσλ αζθαιηζκέλσλ έσο 31/12/1992 ζην ΙΚΑ-ΔΣΑΜ θαη ζηνπο θνξείο πνπ εθαξκόδνπλ ηελ πεξί αλαπεξίαο λνκνζεζία ηνπ ΙΚΑ-ΔΣΑΜ, με βάζη αμιγώρ ανηικειμενικά ιαηπικά κπιηήπια. 2. Σσλ αζθαιηζκέλσλ έσο 31/12/1992 ζηνπο Οξγαληζκνύο Απηναπαζρνινπκέλσλ θαη ζηα Δπαγγεικαηηθά Σακεία, με βάζη ιαηπικά και αζθαλιζηικά κπιηήπια, δεδνκέλνπ όηη ππνρξενύληαη λα απνθαίλνληαη θαη γηα ηελ ηθαλόηεηά ηνπο λα αζθνύλ ην ζπγθεθξηκέλν επάγγεικα ζύκθσλα κε ηε λνκνζεζία θάζε θνξέα. 3

4 3. Σσλ αζθαιηζκέλσλ από θαη κεηά ζε νπνηνλδήπνηε Φνξέα θύξηαο θαη επηθνπξηθήο αζθάιηζεο αξκνδηόηεηαο ηνπ Τ.Δ.Κ.Α.& Π., με βάζη ιαηπικά και αζθαλιζηικά κπιηήπια, όπσο απηά πξνζδηνξίδνληαη ζηηο θνηλέο γηα όινπο ηνπο θνξείο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 25, παξ.1 θαη 2, λ.2084/1992 πνπ παξαπέκπνπλ ζηηο ηζρύνπζεο ζην ΙΚΑ-ΔΣΑΜ δηαηάμεηο γηα ηνπο κέρξη αζθαιηζκέλνπο. Δπηζεκαίλεηαη ζην ζεκείν απηό, όηη ην ζπλνιηθά θαζνξηζζέλ θαηά ηα αλσηέξσ από ηηο Τγεηνλνκηθέο Δπηηξνπέο ΚΔ.Π.Α. πνζνζηό αλαπεξίαο δεζκεύεη ηα αξκόδηα αζθαιηζηηθά όξγαλα θάζε Φνξέα, όζνλ αθνξά ηελ πεξαηηέξσ εθηίκεζε ηεο αζθαιηζηηθήο αλαπεξίαο ησλ αζθαιηζκέλσλ ηνπο κε βάζε ηα ππνθεηκεληθά θξηηήξηα πνπ πξνζδηνξίδνληαη από ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο (όπσο είλαη ε ειηθία, ε κόξθσζε, νη δεμηόηεηεο, ε δπλαηόηεηα πξνζαξκνγήο ηνπο ζην πξνεγνύκελν ή ζε παξεκθεξέο κε απηό επάγγεικα, νη όξνη θαη νη ζπλζήθεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ηόπν θαη ρξόλν), δεδνκέλνπ όηη ηο ποζοζηό αζθαλιζηικής αναπηρίας, πος μποπεί να καθοπιζηεί από ηο απμόδιο ςγειονομικό και αζθαλιζηικό όπγανο με βάζη ηα αζθαλιζηικά κπιηήπια, δεν δύναηαι να σπερβεί αθροιζηικά ηο 15% ηοσ ζσνολικού ιαηρικού ποζοζηού αναπηρίας. Δθιζηάηαι η πποζοσή ζηοςρ ιαηπούρ ηος Διδικού ώμαηορ Ιαηπών Τγειονομικών Δπιηποπών ΚΔ.Π.Α., καθώρ και ζηοςρ γπαμμαηείρ ηων Τγειονομικών Δπιηποπών, για ηην οπθή εθαπμογή ηων ανωηέπω ζε κάθε πεπίπηωζη εξέηαζηρ αιηήμαηορ για ηη σοπήγηζη ή παπάηαζη ζύνηαξηρ αναπηπίαρ. Κνηλνπνηνύκε ην παξόλ έγγξαθν ζε όινπο ηνπο Φνξείο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο αξκνδηόηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξόλνηαο, πξνθεηκέλνπ ε παξαπνκπή ησλ αζθαιηζκέλσλ ηνπο ζηα ΚΔ.Π.Α. λα δηελεξγείηαη κε παξαπεκπηηθά έγγξαθα, ζηα νπνία λα αλαθέξνληαη αλαιπηηθά θαη κε ζαθήλεηα νη ζρεηηθέο κε ηε ρνξήγεζε ή παξάηαζε ζύληαμεο αλαπεξίαο δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο ηνπο, θαζώο θαη εάλ πξόθεηηαη γηα παιαηνύο ή λένπο αζθαιηζκέλνπο. Δζωηεπική διανομή: Η ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΗ ΣΗ 1. Γξαθείν Γηνηθεηή ΓΔΝ.Γ/ΝΗ ΑΦ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ 2. Γξαθείν Τπνδηνηθεηή θ. Γ. Παηζνύξε 3. Γξαθείν Γελ.Γ/ληξηαο ΥΑΡΙΚΛΔΙΑ ΓΓΟΝΣΑΚΗ Αζθ/θώλ Τπεξεζηώλ ΑΚΡΙΒΔ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ Η ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΗ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΔΡΙΜΝΑ 4

5 ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΩΝ 1. ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΓΔΩΡΓΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΑΦΑΛΙΗ Παηεζίσλ Αζήλα 2. ΟΑΔΔ-ΣΔΒΔ Αγ.Κσλ/λνπ Αζήλα 3. ΔΝΙΑΙΟ ΣΑΜΔΙΟ ΑΝΔΞΑΡΣΗΣΑ ΑΠΑΥΟΛΟΤΜΔΝΩΝ (Δ.Σ.Α.Α.) Αραξλώλ Αζήλα 4. ΣΟΠΙΚΟ ΤΠΟΚ/ΜΑ ΑΦΑΛΙΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΣΟΜΔΑ ΑΦΑΛΙΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Γ.Δ.Η. ΓΡΑΦΔΙΟ ΓΙΔΤΘΤΝΣΡΙΑ Μπιέξνπ Αζήλα 5. ΝΑΤΣΙΚΟ ΑΠΟΜΑΥΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ Δζληθήο Αληηζηάζεσο Πεηξαηάο 6. Δ.Σ.Δ.Α. Πεηξαηώο 9-11, Αζήλα 7. ΔΣΑΠ-ΜΜΔ Γηακαληνπνύινπ Αζήλα 5

Αλαθνξηθά κε ηνλ ηξόπν ππνβνιήο εξσηεκάησλ γηα λνκηθά ζέκαηα πξνο ην Γξαθείν Ννκηθνύ Σπκβνύινπ ησλ Υπεξεζηώλ ηεο ΓΓΔΕ ζαο γλσξίδνπκε ηα εμήο:

Αλαθνξηθά κε ηνλ ηξόπν ππνβνιήο εξσηεκάησλ γηα λνκηθά ζέκαηα πξνο ην Γξαθείν Ννκηθνύ Σπκβνύινπ ησλ Υπεξεζηώλ ηεο ΓΓΔΕ ζαο γλσξίδνπκε ηα εμήο: ΑΔΑ 4Α5Ζ1-17Α ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΘ ΔΘΚΣΤΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΘΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΔΘΟΘΚΗΗ & ΠΡΟΓΡ/ΣΟ& ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΤΓΚΟΘΝΩΝΘΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΘΚΟΤ ΤΝΣΟΝΘΜΟΤ & ΚΩΔΘΚΟΠΟΘΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο

N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή: ΜΔΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΦΟΡΟΤ ΜΙΘΩΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ

Ι. ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΦΟΡΟΤ ΜΙΘΩΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 7 Γεθεκβξίνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κνηλνπνίεζε: Κ.Τ ΔΟΠΤΤ - Γξ. Πξνέδξνπ - Γ/λζε Πξνκεζεηώλ Μνλάδεο Τγείαο ΔΟΠΤΤ

Κνηλνπνίεζε: Κ.Τ ΔΟΠΤΤ - Γξ. Πξνέδξνπ - Γ/λζε Πξνκεζεηώλ Μνλάδεο Τγείαο ΔΟΠΤΤ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αζήλα 16/01/14 Γ/ΝΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ & ΥΗΜ. ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΟΟ/ΠΤ/1/409 ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥ/Η ΓΙΑΓ/ΜΩΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ & ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ Σαρ.Γ/λζε : Αγ. Κσλ/λνπ 16 Πιεξνθνξίεο : M.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21 Δεθεκβξίνπ 2010

ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21 Δεθεκβξίνπ 2010 ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21 Δεθεκβξίνπ 2010 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ.Πξση.:Δ12Α/2282/2010 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Η ΟΘ ΤΠΟΤΡΓΟΘ ΟΘΚΟΝΟΜΘΑ & ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΚΑΘ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ

Α Π Ο Φ Α Η ΟΘ ΤΠΟΤΡΓΟΘ ΟΘΚΟΝΟΜΘΑ & ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΚΑΘ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ EΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ Αθήνα, 22 Ιουλίου 2009 Α. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1073215/353/0015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛ. 1094 1. 15 η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ,

ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Αξ.πξ.: Φ333/Ε1-02/Γ1/1014 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΛΔ Δθνξεία Πξντζηνξηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: 7Κ61Η-130 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΑΓΑ: 7Κ61Η-130 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: 7Κ61Η-130 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 15 Ινπλίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 1.ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. Ωο πξναηξεηηθή πεξηνρή ινγίδνληαη νη πεξηνρέο θάησ ησλ 2000 θαηνίθσλ ή 1000 ζηνπο έμη Ννκνχο (Αηηηθήο, Βνησηίαο, Δπβνίαο, Κνξηλζίαο,

1. Ωο πξναηξεηηθή πεξηνρή ινγίδνληαη νη πεξηνρέο θάησ ησλ 2000 θαηνίθσλ ή 1000 ζηνπο έμη Ννκνχο (Αηηηθήο, Βνησηίαο, Δπβνίαο, Κνξηλζίαο, ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ Οξγαληζκφο ΑΘΗΝΑ, 30/9/2010 Αζθάιηζεο Ο.Α.Δ.Δ. Διεπζέξσλ ΑΡ. ΠΡΩΣ.ΓΙΑΦ/Φ9/131/93046 Δπαγγεικαηηψλ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ: ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.: 1103 ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

ΠΟΛ.: 1103 ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Β, Α Αζήλα, 11 Μαΐνπ 2015 Σασ. Γ/νζη:

Διαβάστε περισσότερα

Σξίπνιε 30-10 - 2014 Αξ. Πξση: 4631/νηθ

Σξίπνιε 30-10 - 2014 Αξ. Πξση: 4631/νηθ EΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΔΡΓΧΝ Σαρ. Γηεύζπλζε : Οπιαξρεγνύ ερηώηε 1 Σαρ. Κώδηθαο : 221 00 - Σξίπνιε

Διαβάστε περισσότερα

1.4. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε

1.4. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΤΓΕΙΑ Premium Health (A 6000)(κωδ.30207) ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Κσδηθόο Δηδηθώλ Όξσλ: 30207 / 02.2009 / I.3. / Ind. L. / E.O. Ζ Δηαηξία θαιύπηεη ηνλ θπξίσο Αζθαιηζκέλν

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91).

Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91). Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91). Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο: α) ηνπ άξζξνπ 7 παξ. 3 ηνπ Ν. 1100/1980

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45Ψ14691ΩΓ-64Τ 25%

ΑΔΑ: 45Ψ14691ΩΓ-64Τ 25% ΑΝΑΡΣΖΣΈΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΔΑ: 45Ψ14691ΩΓ-64Τ ΑΘΖΝΑ: 28-12-2011 Aξηζκ. Πξση.: Γ55/888 ΓΗΟΗΚΖΖ Γ Η Ο Η Κ Ζ Ζ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΡ. ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ Πιεξνθνξίεο: Σει. 2105213-660, -661, -662-697, -698, ΠΡΟ ΠΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ (Ολ.) 3976/2009 [Ατομική ρύθμιση με νόμο] Πξόεδξνο: Π. Παλαγησηόπνπινο Δηζεγεηήο: π. Μαξθάηεο, ύκβνπινο

ΣτΕ (Ολ.) 3976/2009 [Ατομική ρύθμιση με νόμο] Πξόεδξνο: Π. Παλαγησηόπνπινο Δηζεγεηήο: π. Μαξθάηεο, ύκβνπινο ΣτΕ (Ολ.) 3976/2009 [Ατομική ρύθμιση με νόμο] Πξόεδξνο: Π. Παλαγησηόπνπινο Δηζεγεηήο: π. Μαξθάηεο, ύκβνπινο Αθόκε δε θαη όηαλ ε εθ ηνπ λόκνπ αηνκηθή ξύζκηζε ελλόκνπ ζρέζεσο ή θαηαζηάζεσο είλαη εμαληιεηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΑΓΑ: ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 12 Απγνχζηνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛ. ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΠΟΛ: 1191 ΣΜΗΜΑΣΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016 Η Ειιεληθή Πνδνζθαηξηθή Οκνζπνλδία αθνύ έιαβε ππόςε : α. Σν Καηαζηαηηθό ηεο. β. Σνπο Καλνληζκνύο ηεο γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΣΟΙΜΑΙΑ ΔΡΓΟΤ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΔΡΔΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΣΟΙΜΑΙΑ ΔΡΓΟΤ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΔΡΔΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΣΑΓΙΟ Ι: Φάζη 1: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΣΟΙΜΑΙΑ ΔΡΓΟΤ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΔΡΔΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ Ανάθεζη εκπόνηζηρ ηος Πεπιθεπειακού σεδίος Γιασείπιζηρ ηεπεών Αποβλήηυν (ΠΔΓΑ) ζε Μελεηηηέρ / Γπαθεία

Διαβάστε περισσότερα

Δ 95.12.10. Έκδοζη 1.1/27.07.2011 95 ΚΑΘΗΚΟΝΣΟΛΟΓΙΑ 12 ΓΔΝΙΚΔ ΟΓΗΓΙΔ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΣΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΣΩΝ ΦΤΛΑΚΩΝ ΙΟΠΔΓΩΝ ΓΙΑΒΑΔΩΝ

Δ 95.12.10. Έκδοζη 1.1/27.07.2011 95 ΚΑΘΗΚΟΝΣΟΛΟΓΙΑ 12 ΓΔΝΙΚΔ ΟΓΗΓΙΔ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΣΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΣΩΝ ΦΤΛΑΚΩΝ ΙΟΠΔΓΩΝ ΓΙΑΒΑΔΩΝ Δ 95.12.10 ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΡΑΜΜΗ Έκδοζη 1.1/27.07.2011 95 ΚΑΘΗΚΟΝΣΟΛΟΓΙΑ 12 ΓΔΝΙΚΔ ΟΓΗΓΙΔ 10 ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΣΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΣΩΝ ΦΤΛΑΚΩΝ ΙΟΠΔΓΩΝ ΓΙΑΒΑΔΩΝ Η Οδηγία ηέθηκε ζε ιζσύ με ηην ςπ απιθμ.../

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ 1 ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 1.1 ΕΤΡΟ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 1.2 ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 2 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΗ... 4

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηροί ΕΣΥ - Φοροιόγεζε αποδεκίωζες γηα δεκηοσργία θαη ελεκέρωζε βηβιηοζήθες θαη ζσκκεηοτή ζε ζεκηλάρηα - Αληηζσληαγκαηηθόηεηα ρύζκηζες -.

Γηαηροί ΕΣΥ - Φοροιόγεζε αποδεκίωζες γηα δεκηοσργία θαη ελεκέρωζε βηβιηοζήθες θαη ζσκκεηοτή ζε ζεκηλάρηα - Αληηζσληαγκαηηθόηεηα ρύζκηζες -. ΣηΕ.Οι 2306/2014 Γηαηροί ΕΣΥ - Φοροιόγεζε αποδεκίωζες γηα δεκηοσργία θαη ελεκέρωζε βηβιηοζήθες θαη ζσκκεηοτή ζε ζεκηλάρηα - Αληηζσληαγκαηηθόηεηα ρύζκηζες -. Ζ δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 12 παξ. 13 ηνπ Λ. 3052/2002,

Διαβάστε περισσότερα

: Γηθαηνύρνη Πεξίζαιςεο ζηα Ναπηηθά Ννζνθνκεία

: Γηθαηνύρνη Πεξίζαιςεο ζηα Ναπηηθά Ννζνθνκεία ΓΔΝΙΚΟ ΔΠΙΣΔΛΔΙΟ ΝΑΤΣΙΚΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΟΤ 2 ΣΜΗΜΑ : I Σει : 210 6551115 Φ. 758/11/06. 91054 Αζήλα : 6 επηεκβξίνπ 2006 ΘΔΜΑ ΥΔΣ.: : Γηθαηνύρνη Πεξίζαιςεο ζηα Ναπηηθά Ννζνθνκεία α. Ν. 154/75 (ΦΔΚ Α

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΦΟΡΟΤ ΜΙΘΩΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ

Ι. ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΦΟΡΟΤ ΜΙΘΩΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 25 Ιαλνπαξίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑ Α Σαρ. Γ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

ΘEMA: «Έκηαζη εθαπμογήρ ηηρ Α.Τ.Ο. ΠΟΛ. 1065/2010 για ηοςρ αγπόηερ πος πωλούν ηα πποϊόνηα ηοςρ από λαϊκέρ αγοπέρ. - Παποσή διεςκπινίζεων»

ΘEMA: «Έκηαζη εθαπμογήρ ηηρ Α.Τ.Ο. ΠΟΛ. 1065/2010 για ηοςρ αγπόηερ πος πωλούν ηα πποϊόνηα ηοςρ από λαϊκέρ αγοπέρ. - Παποσή διεςκπινίζεων» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΟΙΥΔΙΩΝ (15 η ) ΣΜΗΜΑΣΑ Α -Β -Γ ΓΙΔΤΘΤΝΗ Φ.Π.Α. ΣΜΗΜΑΣΑ: Α -

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΥΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ ΔΛΛΑΓΟ Δ. Π. Ο.

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΥΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ ΔΛΛΑΓΟ Δ. Π. Ο. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΥΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ ΔΛΛΑΓΟ Δ. Π. Ο. 2011 Π ε ξ η ε ρ ό κ ε λ α Πξννίκην... 1 ΑΡΘΡΟ 1 Ίδξπζε Δπσλπκία... 1 ΑΡΘΡΟ 2 Έδξα θνπόο... 1 ΑΡΘΡΟ 3 Δπηηξνπή Γηνίθεζεο Καηεγνξίεο ζρνιώλ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 254/05 (ΦΕΚ 307 Α/16-12-2005) Θέμα : «Ρύθμιζη σπαίθριοσ εμπορίοσ (πλανόδιοσ και ζηάζιμοσ).»

Π.Δ. 254/05 (ΦΕΚ 307 Α/16-12-2005) Θέμα : «Ρύθμιζη σπαίθριοσ εμπορίοσ (πλανόδιοσ και ζηάζιμοσ).» Π.Δ. 254/05 (ΦΕΚ 307 Α/16-12-2005) Θέμα : «Ρύθμιζη σπαίθριοσ εμπορίοσ (πλανόδιοσ και ζηάζιμοσ).» Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Έρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο: α) Σεο παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 2323/1995

Διαβάστε περισσότερα

Αξ. πξση.272. ΘΕΜΑ: «Απόςεηο ζρεηηθά κε ηελ ειεθηξνληθή θαηαγξαθή Φπηνπξνζηαηεπηηθώλ

Αξ. πξση.272. ΘΕΜΑ: «Απόςεηο ζρεηηθά κε ηελ ειεθηξνληθή θαηαγξαθή Φπηνπξνζηαηεπηηθώλ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΓΔΧΣΔΥΛΗΘΟ ΔΠΗΚΔΙΖΣΖΡΗΟ ΔΙΙΑΓΑ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΘΔΛΣΡΗΘΖ ΔΙΙΑΓΟ Γ/ΛΖ ΘΑΦΟΤΡΖ 4, 41222 ΙΑΡΗΑ ΣΖΙ.: 2410 627142, FAX: 2410 627143 E-mail: geotee_l@otenet.gr ΠΙΖΡΟΦΟΡΗΔ: Δπδνθία Παπαθξίβνπ ΔΙΙΖΛΗΘΖ

Διαβάστε περισσότερα

Απόθαζε Αξηζκ. Β-58841/5546/2010. Αλαπξνζαξκνγή ηωλ θνκίζηξωλ ηωλ αζηηθώλ θαη ππεξαζηηθώλ ΚΣΔΛ θαη ΚΣΔΛ A.Δ. ηεο ρώξαο. Ο ΤΠΟΤΡΓΟ

Απόθαζε Αξηζκ. Β-58841/5546/2010. Αλαπξνζαξκνγή ηωλ θνκίζηξωλ ηωλ αζηηθώλ θαη ππεξαζηηθώλ ΚΣΔΛ θαη ΚΣΔΛ A.Δ. ηεο ρώξαο. Ο ΤΠΟΤΡΓΟ Απόθαζε Αξηζκ. Β-58841/5546/2010 Αλαπξνζαξκνγή ηωλ θνκίζηξωλ ηωλ αζηηθώλ θαη ππεξαζηηθώλ ΚΣΔΛ θαη ΚΣΔΛ A.Δ. ηεο ρώξαο. Έρνληαο ππόςε 1) ηηο δηαηάμεηο: Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΏΝ α) Σσλ άξζξσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ).

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ: Β, Α Σαρ. Γ/λζε: Καξ. εξβίαο 10 Σαρ. Κώδ.: 101 84

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ.

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 22-12- 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αξ.Πξση.: νηθ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425... ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙI ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Βηνκεραληψλ Σκήκα Α Λεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα